Sunteți pe pagina 1din 42

I.

MECANICA
1.1. MECANICA CLASIC MATERIAL A PUNCTULUI

1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL


Fizica a dovedit concret c spa iul i timpul sunt forme obiective de existen a materiei i c ntre spa iu, timp i materia n mi care exist o leg tur indisolubil . Spa iul este tridimensional, deci corpurile se pot mi ca n diferite direc ii, iar timpul este unidimensional ireversibil. Un corp se afl pozi ia fa cnd nu- i schimb n mi care atunci cnd i modific pozi ia fa de acestea. Un corp de care se raporteaz care de alte corpuri considerate fixe i este n repaus i

oarecare, considerat fix, fa

mi carea altor corpuri determin un sistem de referin corpul fix. Deoarece n realitate nu exist fixe, nu exist sisteme de referin

este un sistem de coordonate tridimensional legat rigid de corpuri absolut i deci absolut fixe

mi c rile sunt relative pozi ia la un moment dat a unui corp este determinat de vectorul de pozi ie care este vectorul care une te originea sistemului de coordonate cu punctul n care se g se te corpul (fig. 1.1.).

z T r P x , y , z

T T 1r 1 T z T 1x 1y

x
Fig. 1.1.

Cea mai simpl

mi care mecanic

este mi carea a unui

punctului material, n elegnd prin punct material un punct geometric n care este concentrat ntreaga mas corp, deci punctul material are propriet ile corpului cnd acesta este n mi care. Mi carea unui punct material este caracterizat prin traiectorie i prin legea de mi care. Traiectoria reprezint locul geometric al tuturor punctelor prin care trece mobilul n timpul deplas rii. Legea de mi care reprezint legea de varia ie a vectorului de pozi ie al unui punct material n func ie de timp exprimat n felul urm tor: T T r ! r t sau
T T T T r 1x x t 1y y t 1z z t

i poate fi (1.1)

(1.2)

T T T unde 1x , 1y , 1z sunt vectorii axelor O x , O y , O z ai

sistemului de referin

ales. mi carea corpurilor

n cadrul cinematicii se studiaz f r a stabili cauzele care o produc.

Schimbarea pozi iei unui mobil n timpul mi c rii este T determinat de vectorul de deplasare ( r (fig. 1.2), care este
T T T ( r ! r 2 r1 T M1 v

(1.3)

corespunz tor intervalului de timp ( t ! t 2 t 1. z T r1

T (r

M2

T r2 y x
Fig. 1.2.

Dac

intervalul de timp este foarte mic, vectorul cu spa iul parcurs de mobil. Se

deplasare se confund

define te viteza punctului material ca fiind: T T T ( r dr T ! !r v ! lim dt ( t p0 ( t

(1.4)

care, a a cum se vede din figura (1.2) este tangent traiectoria mobilului. devine:
T dx T d y T dz T v! 1x 1y 1z ! dt dt dt T T T ! v x 1x v y 1y v z 1z

la

innd cont de (1.2), rela ia (1.4)

(1.5)

sau

T T T T 1x y 1y z 1z ,  v!x

T unde v x , v y , v z sunt componentele vectorului v de-a lungul axelor de coordonate. Modulul vectorului vitezei se poate calcula cu rela ia T 2 2 2 (1.6.) v ! vx vy vz . Dac viteza punctului material variaz n timp, se define te vectorul accelera ie ca fiind: T T T ( v dv T a ! li ! !v t (tp (t sau cu (1.4): T T d2 r T . ! ! r 2 dt rela iile (1.7) i (1.8) sunt echivalente cu
T dv x T dv y T dv z T a! 1x 1y 1z dt dt dt

(1.7)

(1.8)

Raportnd mi carea la sistemul de axe de coordonate,

sau
T d2 x T d2y a! 1x 2 dt dt 2 T T T ! x 1x y 1y T d2 z T 1y 1z 2 dt T z 1z

unde

x,

y,

z sunt componentele accelera iei n lungul

celor trei axe de coordonate. Modulul accelera iei este T 2 2 2 ! x y z .

(1.9)

1.1.2. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL 1.1.2.1. Principiile dinamicii punctului material


Mecanica clasic (newtonian ) are la baz

urm toarele legi fundamentale care poart principii i care au fost formulate de I. Newton:

numele de

1. Legea iner iei: Un punct material r mne n stare de

repaus sau de mi care rectilinie uniform

dac asupra lui

nu ac ioneaz nici o for , adic T T a!0 cnd F ! . T T T Prin intermediul impulsului p definit ca fiind p ! m v , unde m este masa punctului material, legea iner iei poate fi enun at i n felul urm tor: n absen a for elor exterioare impulsul unui punct material r mne constant. Aceast 7

formulare pune n eviden

faptul c legea iner iei este o experimental

lege de conservare a impulsului. Legea iner iei nu poate fi verificat deoarece nici un corp nu poate fi scos de sub influen a altor corpuri, dar este verificat prin consecin ele sale. Proprietatea corpurilor de a- i men ine starea de repaus sau de mi care rectilinie uniform n lipsa ac iunilor exterioare, sau de a se opune ac iunilor exterioare care tind s -i schimbe starea de mi care, poart numele de iner ie.
2. Legea varia iei impulsului sau legea for ei este

principiul de manifestare a ac iunii reprezentnd un principiu fundamental care define te for a ca fiind propor ional cu viteza de varia ie a impulsului: T T T T dp d mv T dv F! ! !m ! ma . dt dt dt Rela ia (1.10) este adev rat luminii. numai dac

(1.10) mi carea

punctului material se face cu vitez mic n raport cu viteza innd cont de (1.8), rela ia (1.10) poate fi scris sub forma
T T d2r F !m dt 2

(1.11) ecua ia de mi care a punctului material, se ob in legile de

care reprezint

deoarece prin integrarea ei succesiv

varia ie a vitezei i a vectorului de pozi ie n func ie de timp.

3. Legea ac iunilor reciproce afirm

ntotdeauna

fiec rei ac iuni i se opune o reac iune egal n modul i de T T sens contrar F12 ! F 21. Aceast lege pune n eviden faptul c for ele se exercit ca perechi, cele dou for e, ac iunea i reac iunea, ac ioneaz simultan la corpuri diferite i au direc ia n lungul dreptei care une te cele dou corpuri.
4.

Legea

independen ei c

ac iunii

for elor (legea

superpozi iei for ei) afirm

diferitele for e la care este

supus un punct material ac ioneaz independent unele de altele. Conform acestui principiu ac iunea simultan a mai multor for e asupra unui punct material poate fi nlocuit prin rezultanta lor i invers o for for ei rezultante. poate fi descompus n cu ac iunea componente i ac iunea lor este echivalent

1.1.2.2. Teoremele generale ale dinamicii punctului material


Teoremele generale ale dinamicii punctului material sunt consecin e ale principiilor dinamicii. Aceste teoreme, cum sunt teoremele impulsului rezult din legea fundamental i a momentului cinetic, (1.10). Pentru analizarea .

acestor teoreme consider m un punct material de mas m asupra c ruia ac ioneaz o for

a) Teorema impulsului

T T T d mv dp ! , pune n eviden Rela ia (1.10), F ! dt dt

faptul c derivata impulsului n raport cu timpul reprezint for a total care ac ioneaz asupra punctului material. Dac for a care ac ioneaz asupra punctului material este nul T ( F ! 0 ) din (1.10) rezult T dp (1.12) !0 dt care este echivalent cu T T t 1 ! t 2 (1.13)

i care arat c impulsul se conserv . Rela iile (1.12) i (1.13) reprezint legea de conservare a impulsului.
b) Momentul cinetic. Teorema de conservare a

momentului cinetic. Momentul cinetic al unui punct material n mi care n raport cu un punct fix O este m rimea fizic vectorial : T T T L!r vp (1.14) T T unde r este vectorul de pozi ie al punctului material i p impulsul acestuia (fig. 1.3). Dac asupra punctului material T ac ioneaz o for F , se define te momentul for ei n raport cu punctul O ca fiind: T T ! r vF

(1.15)

10

T Vectorii L i punctului O.
T L

sunt vectori axiali i depind de alegerea

T r

T T p!m v

Fig. 1.3.

Derivnd rela ia (1.14) n raport cu timpul se ob ine: T T T T T dL d r v p dr T T dp T T (1.16) ! ! vpr v !r vF dt dt dt dt T dr T deoarece v p ! 0 (produs vectorial a doi vectori dt coliniari). Din (1.16) rezult c : T d ! , dt
raport cu un punct fix este egal

(1.17)

care arat c viteza de varia ie a momentului cinetic n


cu momentul for ei

care produce mi carea n raport cu acel punct. momentul T cnd for a F este o for Dac

T este nul (cnd for a F ! 0 sau

central ) din (1.17) rezult

11

T !0

dt

(1.18)

sau

T T L t 1 ! L t 2

(1.19)

care arat c momentul cinetic r mne constant n timp, sau momentul cinetic se conserv .
c) Lucrul mecanic. Energie. Conservarea energiei T Dac n intervalul de timp dt for a F care ac ioneaz T asupra punctului material produce deplasarea dr se

define te lucrul mecanic efectuat ca fiind produsul


scalar: TT H W ! F dr .

(1.20) A F

T r1

T r2 0
Fig. 1.4.

B F

n rela ia (1.20) s-a folosit simbolul H pentru a ar ta c n general lucrul mecanic este dependent de forma drumului parcurs, deci lucrul mecanic nu este o diferen ial 12

total a unei func ii care depinde de pozi ia particulei. Lucrul mecanic efectuat ntre punctele A momentelor t 1 i t 2 (fig. 1.4) este
T r2 T T W ! F dr T r1

i B corespunz tor

(1.21)

T T innd cont de rela ia (1.4) dr ! v dt , (1.21) devine:


T T T W ! F v dt ! F x 1x F y 1y Fz 1z
t2 T T t1 t2

v
t2

T T T 1x v y 1y v z 1z dt !

t1

! F x v x F v y F v y dt
t1

(1.22)

T unde F x , F y , F z sunt componentele for ei F n lungul

axelor sistemului de coordonate cartezian ales. Lucrul mecanic poate fi exprimat i sub forma:
T T T W ! F dr ! F x 1x F y 1y F z 1z T T
T T r2 T T r2 r1 r1

T T T dx 1x d 1y dz 1z !

! F x d x F y dy F z dz .
x1 y1 z1

x2

y2

z2

(1.23)

Lucrul mecanic corespunz tor unit ii de timp se nume te putere i este definit de rela ia: 13

P!

HW dt

(1.24)

care cu rela iile (1.20) i (1.4) devine: TT TT F dr P! ! F v . dt

(1.25)

Dac n rela ia de defini ie (1.20) se nlocuie te for a cu rela ia (1.10) se ob ine: T T T d mv T T T TT H W ! F dr ! v dt ! v d mv ! m v dv . (1.26) dt La ob inerea rela iei (1.26) s-a inut cont de faptul c mecanica clasic scris i sub forma:
mv 2 H W ! d 2 ! dT mv 2 2

m ! const. Rezultatul din (1.26) poate fi

(1.27)

unde s-a notat T ! a punctului material.

i se nume te energie cinetic

Cu rela ia (1.27), lucrul mecanic efectuat ntre punctele A i B (fig. 1.4) devine:
B 2 mv 2 2 mv 1

W ! dT ! T B T A !
A

(1.28)

Rela ia (1.28) reprezint


cinetice care se enun

con inutul teoremei energiei


n felul urm tor: varia ia cu

energiei cinetice a unui punct material este egal lucrul mecanic efectuat de for a care ac ioneaz 14

asupra

mobilului. Dac rezultanta for elor care ac ioneaz asupra punctului material este nul , sau este perpendicular egal cu zero i deci energia cinetic se conserv . S-a constatat c exist for e cum sunt for ele cmpului gravita ional sau ale cmpului electrostatic, numite for e
conservative pentru care lucrul mecanic nu depinde de forma drumului parcurs ci numai de pozi iile ini ial

pe

direc ia deplas rii, din (1.21) rezult c lucrul mecanic este

final (fig. 1.5): TT TT W ! F dr ! F dr .


C1 C2

(1.29)

z 1 C1 a

' C2

C2

y x
Fig. 1.5.

Aceast

rela ie implic

pentru conturul C format din

curbele C 1 i C 2 : TT TT TT TT TT F dr ! F dr F dr ! F dr F dr ! . (1.30)
C C1 C '2 C1 C2

15

Rela ia (1.30) arat

lucrul mecanic al for elor

conservative efectuat pe o traiectorie nchis este nul.

Pentru aceste for e exist o func ie scalar U care depinde de pozi ia punctului material, f r numit prin rela ia: T F ! grad U T x T x T x T sau F ! U , unde ! 1x 1y 1z . xz xy xx Aceast rela ie este echivalent
xU xx xU xy

depind

de timp,

poten ial, cu ajutorul c reia for a poate fi definit

(1.31)

cu urm toarele
xU xz

egalit i corespunz tor componentelor for ei:


Fx ! 

Fy ! 

Fz ! 

(1.32)

Expresiile (1.32) conduc la rela iile:


xF x xy xF y xx ! 0; xF y xz xF z xy ! 0; xF z xx xF x xz ! 0 ; (1.33)

T n stnga c rora sunt componentele vectorului r t F care

ndepline te c ndi ia: T vF ! , aceasta reprezentnd o alt caracterizare conservative. La acest rezultat se putea ajunge

(1.34) a for ei

i printr-un alt i

ra ionament, avnd ca punct de plecare rela ia (1.30)

folosind teorema lui Stokes de transformare a integralei 16

curbilinii n integral de suprafa , pe suprafa a S delimitat de conturul C: TT T T F dr ! v F dS ! 0 ,

care conduce la (1.34) for

i, deoarece rotorul unui gradient defini ia pentru o

este ntotdeauna nul, din (1.34) rezult conservativ dat de (1.31). Deoarece
xU xU xU dU ! dx dy dz ! xx xy xz

T T T xU T xU T xU T ! 1x 1y 1z dx 1x dy 1y dz 1z ! xx xy xz T T T T T T ! F x 1x F y 1y F z 1z d x 1x d 1y d z 1z !

! F x dx F y dy F z dz ! H W .

Deci

TT H W ! F dr ! dU .

(1.35) c lucrul mecanic efectuat

Din rela ia (1.35) rezult ntre dou puncte este:


W ! F dr ! U A U B ,
A BT T

(1.36)

unde U A

i U B sunt energiile poten iale corespunz toare

punctelor A, respectiv B i ele sunt determinate pn la o constant arbitrar . Compararea rela iilor (1.27) i (1.35) conduce la 17

H W ! dT ! dU

sau
d dt

 U ! 0

(1.37)

care nseamn c T U ! const , sau T A U A ! TB U B ! E ! c st . (1.38) Rela ia (1.37) sau (1.38) reprezint legea conserv rii
energiei mecanice E, eviden iind c n timpul mi c rii ntrun cmp de for e conservativ energia cinetic transform energia mecanic r mne constant . se n energie poten ial , sau invers, dar

1.2. MECANICA FLUIDELOR 1.2.1. CARACTERISTICILE GENERALE ALE FLUIDELOR


Corpurile n cadrul c rora se pot produce deplas ri ale unor p r i fa de alte p r i sunt medii continui. Din aceast categorie fac parte corpurile solide elastice i fluidele. Fluidele sunt medii continue deformabile care au urm toarele caracteristici:
a) elementele de mas deplasate ale unui fluid nu se

rentorc la pozi ia de echilibru nici n cazul micilor deforma ii;


b) orice varia ie a formei unei cantit i de fluid se face

f r

efort i din aceast

cauz 18

fluidele iau forma vasului

care le con in. Faptul c modific rile de form ale fluidelor sunt datorate unor for e mici demonstreaz c n masa de fluid nu exist for e de tensiune tangen ial al fluidului presiunea se exercit element de suprafa
p! dF dS

i n orice punct

perpendicular pe orice

dS : (1.39)

Cnd eforturile normale sunt acelea i n toate direc iile, mediul deformabil (f r vscozitate) este un fluid
ideal i n aceast categorie pot fi incluse gazele rarefiate i

uneori lichidele n mi care cu vitez foarte mic . Dac nu pot fi neglijate for ele de frecare dintre dou straturi de fluid n mi care relativ unul fa de altul, deci trebuie luate n considera ie for ele de tensiune tangen ial , fluidul respectiv este un fluid real sau vscos. Starea unei cantit i de fluid este caracterizat de trei parametri: volumul ocupat de fluid, presiunea exercitat de acesta asupra pere ilor recipientului i de temperatur , ntre ei existnd o ecua ie de interdependen stare: f p ,V ,T ! 0 (1.40) i care pentru un gaz ideal este pV ! R RT , unde R este num rul de moli de gaz, iar R este constanta gazelor perfecte care are valoarea R ! , 31 10 3 J k ol K . 19 numit ecua ie de

Deoarece mediul este continuu, ace ti parametri se determin n fiecare punct al fluidului i n orice moment. Densitatea fluidului ntr-un punct se consider
dm dV

a fi

densitatea fluidului din elementul de volum dV care include punctul dat V ! , unde dm este masa de fluid din

elementul de volum dV . n general, densitatea fluidului variaz de la punct la punct precum i de la un moment la T altul, deci V ! V x , y , z , t ! V r , t . T Func ia V r , t descrie un cmp de densit i care este un cmp scalar deoarece densitatea este o m rime scalar . n cazul lichidelor, practic densitatea poate fi considerat constant , ele opun rezisten fluide compresibile. Dac fluidul este n mi care, pentru caracterizarea lui este necesar cunoa terea vitezei care poate s difere de T TT la un punct la altul, deci v ! v r , t . mare la varierea volumului, deci sunt practic incompresibile, n timp ce gazele sunt

1.2.2. STATICA FLUIDELOR


n cadrul staticii fluidelor sunt studiate propriet ile T fluidelor n repaus, deci viteza lor v ! 0 i presiunea depinde numai de pozi ia punctului considerat. Pentru determinarea presiunii n interiorul unui fluid n repaus consider m un punct M avnd coordonatele x , y , z i un 20

element de volum dV de lichid n jurul lui, a c rui mas este dm (fig. 1.6). Straturile de fluid ac ioneaz cu for e unele asupra altora. Ac iunea restului de fluid asupra elementului cu volumul
dV

' se manifest prin for ele dF x ,

' ' ' ' ' dF x' , dF y , dF y' , dF z , dF z' .

Fig. 1.6.
' ' Pentru fe ele pe care ac ioneaz for ele dF x i dF x' ,

se poate scrie: T T ' ' dF x ! p 1 dy dz 1x T T ' ' dF x ! p 1' dy dz 1x

(1.41)

' ' unde p1 i p1' sunt presiunile medii cu care restul de fluid

ac ioneaz asupra celor dou suprafe e ale elementului de fluid considerat, paralele cu planul 21 Oz, fiind egale cu

presiunile

punctele

centrale

dreptunghiurilor

care

' reprezint aceste suprafe e i a c ror coordonate pentru p1

dx dx ' , y , z , iar pentru p 1' sunt x , y, z . sunt x 2 2

Valorile acestor presiuni se ob in prin dezvoltare n serie Ta lor n vecin tatea punctului
xp dx xx 2 xp d x xx 2

x , y , z ,

cu neglijarea

termenilor de ordin superior care sunt foarte mici


' p 1 ! p x , y , z ' p 1' ! p x , y , z 

(1.42)
.

For a rezultant pe direc ia axei Ox este T T T T ' ' ' ' dF x ! dF x dF x' ! p 1 p 1' dy dz 1x

sau avnd n vedere (1.42)


T T xp dF x ! dx dy dz 1x . xx

(1.43)

n mod identic se ob ine


T T xp dF y ! d dy dz 1y , xy T T xp dF z ! d dy dz 1z . xz For a de suprafa

(1.44)

care

ac ioneaz

asupra
dV

elementului de fluid considerat este:


T T T T xp T xp T xp T dF S ! d F x dF y dF z ! xx 1x xy 1y xz 1z

22

sau

T dFS ! p dV ,

(1.45)

unde s-a notat dV ! d dy dz .


For a de volum este greutatea elementului de fluid T T dFV ! V g dV . (1.46)

Echilibrul fluidului din elementul de fluid considerat impune ca for a rezultant care ac ioneaz asupra lui s fie T T nul , dF S dFV ! 0 , care conduce la:
1 V T p ! g .

(1.47) reprezint
legea fundamental a

Expresia ob inut ac ioneaz

staticii fluidelor pentru cazul n care for ele de volum care

asupra elementului de fluid sunt determinate

numai de cmpul gravita ional. Rela ia (1.47) se poate scrie i sub forma: T T T dF dF ! gr d p ! V g ! V , dm dV care arat c corespunz toare unit ii de volum. n particular pentru un lichid incompresibil, aflat n cmp gravita ional i c ruia i se ata eaz un sistem de coordonate cu axa Oz vertical , proiec iile ecua iei (1.47) pe axele sistemului sunt:

(1.48)

gradientul presiunii este egal cu for a

23

xp xx

! 0,

xp xy

!0

xp xz

! V g

(1.49)

care prin integrare ntre coordonatele x 1 i x 2 conduce la p 2 p1 ! V g h , puncte. Expresia ob inut (1.50) este o alt (1.50) unde h ! x 1 x 2 este diferen a de nivel dintre cele dou form a legii fundamentale a staticii fluidelor de presiune hidrostatic . considerat T ac ioneaz n afar de greutate i alte for e de volum i f este for a de volum rezultant mas
T T dF , f ! dm

i V g h , care reprezint

presiunea determinat de greutatea fluidului, poart numele Dac asupra elementului de fluid

corespunz toare unit ii de

atunci legea fundamental a staticii fluidelor (1.47) are


forma general T 1 f ! p . V

(1.51)

Notnd cu T T dF f ! ! grad U dm

(1.52)

for a corespunz toare unit ii de mas care a a cum arat rela ia (1.52) deriv dintr-un poten ial, din (1.48) se ob ine:
grad p V grad U ! 0

(1.53) 24

care, dac lichidul este incompresibil, este echivalent cu


p V U ! const.

(1.54) suprafe ele de egal presiune sunt

rela ie care arat

suprafe e echipoten iale. n cazul fluidelor compresibile densitatea nu este constant , ea variaz n func ie de presiunea fluidului. Dac fluidul considerat este un gaz ideal, starea lui
m Q

este descris de ecua ia


pV ! RT ,

(1.55)

unde m este masa gazului, iar Q masa sa molar . Din aceast expresie se ob ine pentru densitate:
V ! pQ RT

(1.56)

care arat

c n condi ii izoterme (T = const.), densitatea

este dependent de presiunea gazului. Introducnd aceast expresie n (1.49) i integrnd


p

p0

dp p

!

Qg z

RT 0

dz ,

se ob ine
p ! p 0 e RT
 Qg z

(1.57)

care cu V 0 !

p0 Q RT

devine

25

Vo po

gz

p ! p0 e

,
ecua ia barometric

(1.58) i care arat c

care reprezint

presiunea fluidelor compresibile aflate n cmp gravita ional scade exponen ial cu cre terea n l imii fluidului.

1.2.3. DINAMICA FLUIDELOR


Dinamica fluidelor studiaz mi carea fluidelor care

poate fi determinat dac se cunoa te viteza i densitatea fluidului n orice punct i n orice moment. Fluidul n mi care formeaz un curent de fluid i fiecare element de fluid descrie o traiectorie care se nume te linie de curent. Viteza elementului de fluid este tangent la linia de curent. Totalitatea liniilor de curent care str bat un contur nchis care m rgine te o arie intersectat de fluidul n mi care formeaz un tub de curent. Dac viteza oric rui element de fluid este independent de timp,
curgerea fluidului este sta ionar sau n regim permanent

i este nesta ionar rela ie de dependen . Dac interiorul

cnd ntre vitez

i timp exist

viteza de mi care a fluidului n cazul sta ionar aceluia i tub de curent, curgerea fluidului numele de

este mic , liniile de curent nu se intersecteaz , ele r mn n realizndu-se n straturi paralele care poart

curgere laminar . Cnd viteza de curgere are valori mari,

26

curgerea devine instabil , dispar liniile de curent deoarece fluidul are o mi care de agita ie dezordonat cu apari ie de vrtejuri i curgerea fluidului este turbulent . ntre m rimile care caracterizeaz un fluid n mi care este debitul volumic QV , care reprezint volumul de lichid care trece n unitatea de timp printr-o suprafa
QV ! dV dt

(1.59)

i debitul masic Q m , care este masa de fluid care trece n unitatea de timp printr-o suprafa :
Qm ! dm dt

(1.60)

Cu rela ia de defini ie a densit ii


V ! dm dV

(1.61) i debitul volumic exist o leg tur (1.62)

ntre debitul de mas dat de


Q m ! V QV .

1.2.3.1. Ecua ia de continuitate


Ecua ia de continuitate reprezint legea de conservare a materiei n cazul curgerii unui fluid. Pentru stabilirea acestei ecua ii se consider c rui mas m este dat de: 27 un fluid n mi care avnd un volum V delimitat de suprafa a S a

T m ! V r , t dV .
V

T dS
T v

V S
Fig. 1.7.

Consider m c prin suprafa a

dS

(fig. 1.7) curge fluidul

mic ornd masa de fluid din interiorul volumului V. Viteza de varia ie a cantit ii de fluid este: T T xV r , t xm x ! dV , V r , t dV ! xt xt V xt V unde semnul arat c

(1.63)

masa de fluid din interiorul

volumului scade. Pe de alt parte, acest debit masic de fluid curge prin suprafa a dS i determin un debit volumic TT T T dS d N v dS dt T T dQ V ! ! ! v dS . (1.64) dt dt Pentru ntreaga suprafa a S care delimiteaz (1.64) i cu (1.62) scris sub forma dQ m ! V dQV se ob ine:
Qm ! xm xt ! V dQV
S

fluidul, din

28

sau xm xt T T ! V v dS . (1.65)

Egalnd (1.63) cu (1.65) rezult :


 xV

V xt

T T dV ! V v dS ,

(1.66)

care arat c sc derea masei de fluid n unitatea de timp din interiorul unui volum V care este delimitat de suprafa a S este egal suprafa . Cu teorema lui Gauss, integrala pe suprafa membrul drept se poate transforma ntr-o integral volum conform rela iei: T T T V v dS ! div V v dV din de cu fluxul de mas care iese prin acea

(1.67) legea de

i cu aceasta rela ia (1.66) care reprezint conservare a masei devine:


T xV divV v dV ! 0 V xt

(1.68)

sau, fiindc volumul V a fost ales arbitrar:


xV xt T div V v ! 0 .

(1.69)

Avnd n vedere c T T j ! Vv 29

se nume te densitate de curent a fluidului, ecua ia (1.69) se scrie:


xV xt T j ! 0 ,

(1.70)

care este ecua ia de continuitate. Aceast ecua ie este o ecua ie cinematic , cu ea putnd fi determinat viteza de curgere a unui fluid. S analiz m la ce conduce aceast ecua ie general n dou cazuri particulare:
a) Curgere sta ionar . n acest caz densitatea fluidului

nu depinde de timp
xV xt !0

i din ecua ia de continuitate (1.69) rezult T div V v ! 0 sau


T T T div V v dV ! V v dS ! 0 .
V S

(1.71)

T dS N T dS 1

T v1 S1
S2 Fig. 1.8.

T v2 T dS 2

30

Consider m c suprafa a S este suprafa a unui tub de curent (fig. 1.8) care este cuprins ntre sec iunile S 1 i S 2 . Integrala pe suprafa a nchis S a tubului de curent poate fi descompus n trei integrale: T T T T T T T T V v dS ! V v dS V v dS V v dS ! 0 . (1.72)
S

T T Pe suprafa a lateral a tubului de curent v dS ! 0 (fig. 1.8) T T deoarece v i dS lat sunt perpendiculari, iar pentru T T T suprafa a S 1, v dS ! v dS , deoarece dS are sens invers

S1

S2

S lat

sensului

de

curgere,

fiind

ndreptat

spre

exteriorul

suprafe ei nchise. Din (1.72) rezult c debitul masic este: T T T Q m ! V v dS ! V v dS ! const.


S1 S2

(1.73)

i are valoare constant

prin orice sec iune a tubului de

curent. Dac n cele dou sec iuni S 1 i S 2 densit ile sunt constante i au valorile V 1 i V 2 , din (1.73) rezult :
Q m ! V 1 v 1 S 1 ! V 2 v 2 S 2 ! const. xV xt

(1.74)

b) Curgerea sta ionar a unui fluid incompresibil.

n acest caz
xV xx ! xV xy !

!0 i V !c

st , care impu e ca

xV xz

! 0.

Cu aceste condi ii, ecua ia de continuitate (1.69) devine: 31

T div v ! 0 sau
T T T div v dV ! v dS ! 0 .
V S

(1.75)

Aplicnd ca n cazul anterior pentru un tub de curent (fig. 1.8), din (1.75) se ob ine debitul volumic T T T T QV ! v dS ! v dS ! const.
S1 S2

(1.76)

sau dac viteza pe o sec iune este constant : QV ! v 1 S 1 ! v 2 S 2 ! const. care arat curgerii. c (1.77) n cazul curgerii sta ionare a unui fluid

incompresibil debitul volumic r mne constant n timpul

1.2.3.2. Curgerea fluidelor ideale


n ecua ia de continuitate nu intervin cauzele care produc mi carea fluidului: for e, presiuni, deci urmeaz s deducem o rela ie care s de mi care a fluidului. Pentru deducerea ecua iei de mi care a unui fluid ideal, consider m un element de volum de fluid c ruia ac ioneaz (1.45)
dF S ! p dV .
dV

cuprind

m rimile care

caracterizeaz un fluid n mi care i care reprezint ecua ia

asupra

o for

de suprafa , conform rela iei

32

Dac asupra fluidului ac ioneaz

i o for

volumic , ea are

expresia T T T dFV ! f dm ! f V dV , (1.78) T unde f reprezint for a corespunz toare unit ii de mas . Cele dou for e din rela iile (1.45) i (1.78) dau o rezultant care determin apari ia accelera iei fluidului: T T T T dF ! dF S dFV ! a dm sau
T T T dv dF S dFV ! V dV , dt

(1.79)
T i dFV din

n care dac

T se nlocuiesc expresiile lui dF S

(1.45) i (1.78) se ob ine T T dv 1 ! gr d f , V dt


fluid ideal scris sub form vectorial .

(1.80)

care reprezint ecua ia de mi care a lui Euler pentru un Deoarece viteza de curgere a fluidului depinde de timp T T i de coordonatele spa iale v ! v t , x , y , z , derivata ei n raport cu timpul este: T T T T T dv xv xv dx xv dy xv dz !  ! dt xt xx d t xy d t xz d t T T T T xv xv xv xv ! vx vy vz ! xt xx xy xz

33

unde

T xv xt

T xv x x x T v ! ! vx vy vz xt xx xy xz T T T xv ! v v , xt

(1.81)

reprezint

accelera ia local , iar

v v

este

accelera ia convectiv

i apare datorit varia iei vitezei pe

distan a pe care se deplaseaz fluidul n intervalul de timp T dv considerat. Cu expresia ob inut pentru , ecua ia lui xt Euler (1.80) devine: T T T T xv 1 v v ! p f xt V care este echivalent
xv x xt xv y xt xv z xt xv x xx xv y xx xv z xx xv x xy xv y xy xv z xy

(1.82)

cu un sistem de trei ecua ii


xv x xz xv y xz xv z xz 1 xp V xx 1 xp V xy

corespunz tor celor trei axe de coordonate:


 vx vx vx vy vy vy vz ! vz ! vz !  fx f y (1.83)

 

1 xp V xz

 fz

Avnd n vedere identitatea


T T 1 T T v v v v ! v 2 v v 2

rezult c ecua ia (1.82) se poate scrie i sub forma

34

T T xv 1 T T 1 2 v v v v v ! p f , xt 2 V

(1.84)

care este cunoscut sub numele de ecua ia lui Hermholtz. Dac fluidul perfect curge laminar, adic f r vrtej T T T v v ! 0 i dac for a f deriv dintr-un poten ial f ! U , unde U este energia poten ial corespunz toare unit ii de volum, ecua ia (1.84) devine T xv 1 1 v 2 ! U p , xt 2 V

care se poate scrie sub forma T 2 xv p v U ! 0. V 2 xt Pentru o curgere sta ionar

(1.85)
T xv ! 0 , ecua ia de xt

p v2  U ! 0 sau mi care (1.85) ia forma V 2 p V v2 2 U ! const.

(1.86) a ecua iei lui Bernoulli singura

care reprezint care se aplic for

forma general

pentru orice linie de curent. Dac

care ac ioneaz
Vv2 2

asupra fluidului este datorat

cmpului gravita ional, ecua ia (1.86) ia forma


p V gh ! const.

(1.87)

35

n aceast

ecua ie fiecare termen are dimensiunea unei


Vv2 2

presiuni, p fiind presiunea static ,


dinamic , iar V gh

- presiunea

- presiunea hidrostatic . Astfel n felul urm tor: n curgerea

ecua ia lui Bernoulli se enun sta ionar dinamic

a unui fluid ideal, incompresibil, aflat n cmp i presiunea hidrostatic este constant n lungul

gravita ional, suma ntre presiunea static , presiunea unei linii de curent. Deoarece fiecare termen din ecua ia (1.86) sau (1.87) are dimensiunea unei densit i de energie, ecua ia lui Bernoulli exprim legea conserv rii energiei mecanice n curgerea fluidului ideal.

1.2.3.3. Curgerea fluidelor vscoase


La studiul curgerii fluidelor ideale nu am luat n considera ie for a tangen ial de frecare care ia na tere ntre dou straturi de fluid real care alunec unul peste altul i care are expresia data de legea lui Newton
Fr ! L dv dt S

(1.88) cu gradientul de vitez existent ntre

fiind propor ional

diferitele straturi de fluid, deci n direc ie perpendicular pe direc ia de mi care i cu suprafa a S de contact ntre dou straturi vecine. Semnul arat c for a de frecare este ndreptat n sens contrar sensului de curgere a fluidului. n 36

expresia for ei de frecare (1.88) factorul de propor ionalitate L se nume te coeficient de vscozitate dinamic valoare este dependent de natura fluidului a c rui i de

temperatur , fiind cuprins ntr-un interval larg de valori. n stabilirea ecua iei de mi care a unui fluid vscos trebuie luat n considerare i aceast for de frecare intern dat de (1.88) care se opune mi c rii fluidului, astfel nct pentru un element de fluid cu volumul dV , ecua ia de mi care (1.79) devine: T T T T dv V dV ! dF S dFV dF r , dt

(1.89)

care pentru unitatea de mas de fluid este T T T dv 1 ! grad p f f r , (1.90) dt V T unde f r este for a de frecare intern corespunz toare unit ii de mas . z
z dz z dFr x xv x xz

vx S

0
Fig. 1.9.

37

T Pentru deducerea expresiei lui f r se consider un fluid

real care se mi c pe direc ia axei x sub forma unor p turi sub iri de fluid care se freac ntre ele (fig. 1.9). Din acest fluid se ia un element cu volumul dV care are suprafa a de contact cu straturile vecine S i l imea dz . Asupra acestui
' element de fluid ac ioneaz for a de frecare dF rx la nivelul

'' z unde viteza lichidului este v x z i for a dF rx pentru

coordonata z dz unde viteza este


v x z dz ! v x z xv x xz dz ,

deci cu (1.88)
' dF rx ! L

dv x z dz

i
' dF rx ! L

xv x d v x z S. dz xz

For a rezultant care ac ioneaz asupra elementului de fluid este


'' ' dF rx ! dF rx dF rx ! L

d dv x dz dz

dz S

sau
dF rx ! L x 2v x xz
2

dV .

(1.91) 38

Deci
fr x ! dF rx dm ! dF rx V dV ! L x 2v x V xz2

(1.92)

Dac

gradientul de vitez

nu are direc ia axei Ox, ci o


! L 2 v .(1.93) x V

direc ie arbitrar , mi carea efectundu-se pe direc ia Ox:


x 2v x x 2v x L x 2v x fr x !  2 V xx2 xy xz2

Pentru o mi care a fluidului pe o direc ie arbitrar , n afara componentei f r x pe direc ia axei Ox, exist n analogie cu (1.93) au expresiile
fr y ! fr z ! L V L V 2v y , 2v z .

componente

ale for ei de frecare i corespunz tor direc iilor y i z, care

(1.94) (1.95) care ac ioneaz asupra

For a

de

frecare

global

elementului de fluid se ob ine prin reunirea celor trei componente


T L T L T fr ! 2 v ! ( v . V V

(1.96)

Introducnd aceast expresie n ecua ia (1.90) se ob ine: T xv 1 T T T T (1.97) v v ! p L (v f , xt V

39

care este ecua ia de mi care a unui fluid real, cunoscut sub denumirea de ecua ia Navier Stokes.

1.2.3.4. Curgerea fluidelor vscoase prin conducte


Ecua ia de mi care Navier Stokes poate fi aplicat la curgerea sta ionar a unui fluid vscos, aflat n cmp cilindric gravita ional, printr-o conduct orizontal de T dv lungime N i raz R. n aceste condi ii ! 0 deoarece dt T curgerea este sta ionar i f ! 0 , fiindc greutatea fluidului nu influen eaz mi carea orizontal a acestuia, deci ecua ia de mi care (1.97) devine: T p L (v ! 0 . Presupunem c n conducta orizontal (1.98) curgerea are loc

datorit diferen ei de presiune dintre capetele conductei i n condi ii de sta ionaritate gradientul presiunii din (1.98) poate fi nlocuit prin
p ! p 2 p1 . N

(1.99)

Dat fiind simetria cilindric a mi c rii, este convenabil s se treac de la coordonatele carteziene x, y, z la coordonatele cilindrice r, N , z (fig. 1.10) ntre care exist urm toarele legi de transformare

40

r !

x 2 y 2 , N ! arc tg

y x

, z ! z;

respectiv
x ! r cos N , y ! r si N , z ! z .

z P x , y , z K y N x
Fig. 1.10.

n coordonate cilindrice laplaceianul expresia:


T T T T 1 x x 2v 1 x 2v x 2v r . (v ! r x x x r r 2 xN 2 x z 2

vitezei

are

(1.100)

Deoarece viteza de curgere a fluidului variaz numai n T lungul razei conductei, din expresia lui (v r mne numai primul termen i ecua ia (1.98) devine:
L 1 d dv p 2 p 1 r ! , N r d r dr

(1.101)

care poate fi scris

dv p 2 p 1 sub forma d r r dr , dr ! LN

care prin integrare conduce la 41

p 2 p1 r 2 r ! C 1, dr LN 2 dv

(1.102)

unde C 1 ! 0 deoarece pentru r ! 0 (pe axa conductei) (fig. 1.11), viteza fluidului este maxim , deci Ecua ia (1.102) poate fi scris sub forma:
dv ! p 2 p1 r dr 2LN dv dr ! 0.

(1.103)

care prin integrare devine:


v

p 2 p1 r dv ! r dr . 2LN R 0 N dr
r

(1.104)

p1
Fig. 1.11.

p2

Limitele de integrare ale primei integrale sunt determinate de valorile vitezei la diferite distan e fa de axa conductei, astfel cnd raza este r, viteza este v, iar la peretele conductei cnd r ! R , viteza este nul . Din (1.104) se ob ine 42

v !

p 2 p1 2 r R2 . 4LN

(1.105)

Cunoa terea legii de varia ie a vitezei permite determinarea debitului volumic al fluidului care curge prin conduct , care pentru o arie
d S este:

dQV ! v dS . Consider m o p tur cuprins ntre r este


dS ! 2 T r dr ,

(1.106) de fluid care are grosimea dr i a c rui suprafa transversal (1.107) este: (1.108)

i r dr

deci debitul volumic prin aceast suprafa


dQ V !

p 2

 p 1 T 2LN

r r 2 R 2 dr .

Debitul total al fluidului prin conduct este


T p 2 p 1 R 2 2 4 QV ! r r R dr ! R 2LN 0

T p 2 p1 8LN

(1.109)

Rela ia (1.109) este rela ia Hagen Poiseuille i ea arat c n cazul unei curgeri laminare a unui fluid real printr-o conduct orizontal , debitul volumic al fluidului este propor ional cu puterea a patra a razei conductei i invers propor ional cu lungimea ei.

43

Caracterizarea regimului de curgere laminar sau turbulent prin conduct


2V Rv L Re

se face cu ajutorul num rului

adimensional al lui Re nolds


Re !

.
2300 curgerea este laminar

(1.110) i este

Astfel, dac

turbulent dac R e " 2300 .

44