Sunteți pe pagina 1din 25

LEGE nr.

114 din 11 octombrie 1996 Legea locuin ei


Textul actului republicat n M.Of. nr. 393/31 dec. 1997

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare i administrare a locuin elor are la baz urm toarele principii: Accesul liber i nengr dit la locuin este un drept al fiec rui cet ean. Realizarea locuin elor constituie un obiectiv major, de interes na ional, pe termen lung, al administra iei publice centrale i locale. CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz aspectele sociale, economice, tehnice i juridice ale construc iei i folosin ei locuin elor. Art. 2. - Termenii utiliza i n cuprinsul prezentei legi au urm torul n eles: a) Locuin Construc ie alc tuit din una sau mai multe camere de locuit, cu dependin ele, dot rile i utilit ile necesare, care satisface cerin ele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuin convenabil Locuin care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerin a utilizatorului i caracteristicile locuin ei, la un moment dat, acoper necesit ile esen iale de odihn , preparare a hranei, educa ie i igien , asigurnd exigen ele minimale prezentate n anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuin social Locuin care se atribuie cu chirie subven ionat unor persoane sau familii, a c ror situa ie economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nchirierea unei locuin e n condi iile pie ei. d) Locuin de serviciu Locuin destinat func ionarilor publici, angaja ilor unor institu ii sau agen i economici, acordat n condi iile contractului de munc , potrivit prevederilor legale. e) Locuin de interven ie Locuin destinat caz rii personalului unit ilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc , ndepline te activit i sau func ii ce necesit prezen a permanent sau n caz de urgen n cadrul unit ilor economice. f) Locuin de necesitate Locuin destinat caz rii temporare a persoanelor i familiilor ale c ror locuin e au devenit inutilizabile n urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale c ror locuin e sunt supuse demol rii n vederea realiz rii de lucr ri de utilitate public , precum i lucr rilor de reabilitare ce nu se pot efectua n cl diri ocupate de locatari.

g) Locuin de protocol Locuin destinat utiliz rii de c tre persoanele care sunt alese sau numite n unele func ii ori demnit i publice, exclusiv pe durata exercit rii acestora. h) Cas de vacan Locuin ocupat temporar, ca re edin secundar , destinat odihnei i recreerii.

Art. 3. - Autorizarea execut rii construc iilor de locuin e noi, indiferent de natura propriet ii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigen elor minimale, prev zute n anexa nr. 1 la prezenta lege. Consiliile jude ene i locale, potrivit competen elor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizat a construc iilor de locuin e. CAPITOLUL II Dezvoltarea construc iei de locuin e Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romne pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construc ii de locuin e pentru folosin proprie sau n scopul valorific rii acestora. Art. 5. - Persoanele juridice romne care investesc din profit pentru realizarea de locuin e, avnd ca suprafe e construite cele prev zute n anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaz de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceast destina ie, n anul fiscal respectiv. Locuin ele care se realizeaz n condi iile prezentului articol, precum i ale art. 7 i 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apar innd persoanelor fizice beneficiare de locuin e, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate n acest scop de c tre consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, f r licita ie public , cu reducerea taxei de concesiune pn la 95%. Art. 6. - Persoanele juridice romne care investesc din profit n lucr ri de consolidare la locuin ele avariate de seisme, precum i de reabilitare a locuin elor existente, de categoria a III-a, a IV-a i garsoniere, realizate n condi iile H.C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 i ale H.C.M. nr.585/1971, beneficiaz de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuin e cu suprafe ele construite prev zute n anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitnd controlul asupra pre ului de vnzare, n vederea nlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, n urm toarea ordine de prioritate: a) tinerii c s tori i care, la data contract rii locuin ei, au, fiecare, vrsta de pn la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaz de facilit i la cump rarea sau construirea unei locuin e, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat ; c) persoanele calificate din agricultur , nv mnt, s n tate, administra ie public i culte, care i stabilesc domiciliul n mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.

Persoanele din categoriile men ionate la lit. a)-c) beneficiaz de o subven ie de la bugetul de stat, n limitele prevederilor bugetare anuale, n raport cu venitul, de pn la 30% din valoarea locuin ei, la data contract rii, precum i de plata n rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferen ei fa de pre ul final al locuin ei, dup ce s-au sc zut subven ia i avansul minim obligatoriu de 10% din valoarea locuin elor la data contract rii, achitat de contractant. Persoanele prev zute la lit. d) beneficiaz de plata n rate lunare, n termen de 20 de ani, a diferen ei fa de pre ul final al locuin ei, dup ce s-a sc zut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuin ei la data contract rii, achitat de contractant. Dobnda la suma avansat din depozitul special, care se restituie n rate, este de 5% anual. n cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va pl ti o dobnd de 10% anual asupra acestor rate. Autorit ile publice locale, prin administratori delega i de acestea, vor ncheia cu persoanele fizice prev zute n prezentul articol contracte de mprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale n vigoare. Art. 8. - Persoanele fizice prev zute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza i vor aproba, dup caz, cererile respective, stabilind, totodat , i ordinea de prioritate. Cuantumul subven iei se stabile te n raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern. Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaz din urm toarele surse: a) sumele aprobate anual n bugetele locale, destinate realiz rii locuin elor; b) ncas rile realizate din vnzarea locuin elor i a spa iilor cu alt destina ie din cl dirile de locuit, cu excep ia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale n vigoare, precum i sumele ncasate potrivit prevederilor art. 7. c) aloca iile din bugetul de stat, n limita prevederilor aprobate anual cu aceast destina ie; d) alte surse constituite potrivit legii. Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaz , o singur dat , persoanele fizice care, mpreun cu familia, nu au de inut i nu au n proprietate o locuin , cu excep ia persoanelor prev zute la art. 7 lit. c), sau dac locuin a n care gospod resc mpreun nu satisface exigen ele minimale de suprafa , prev zute n anexa nr. 1, corespunz tor num rului de persoane din familie. Proprietarii locuin elor noi, persoane fizice, sunt scuti i de plata impozitului pe cl dire timp de 10 ani de la data dobndirii locuin ei. n cazul nstr in rii locuin ei n condi iile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaz de scutirea de impozit.

Art. 11. - Locuin ele care se realizeaz n condi iile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate n proprietatea unit ilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apar innd persoanelor fizice beneficiare, n condi iile prevederilor Codului civil, cu respectarea documenta iilor de urbanism legal aprobate i cu asigurarea utilit ilor i dot rilor edilitare necesare condi iilor de locuit. Art. 12. - Lucr rile de viabilizare a terenurilor destinate construc iilor de locuin e, care constau n: drumuri publice, re ele de alimentare cu ap i canalizare, re ele electrice i, dup caz, re ele de gaze, telefonice i de termoficare se finan eaz dup cum urmeaz : a) drumurile publice, re elele de alimentare cu ap i canalizare i, dup caz, re elele de termoficare, din bugetele locale i din alte fonduri legal constituite cu aceast destina ie; b) re elele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente i, dup caz, de gaze i telefonice stradale, din bugetele de venituri i cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum i din alte fonduri constituite cu aceast destina ie. Persoanele juridice romne care investesc din profit n lucr ri de viabilizare a terenurilor destinate construc iilor de locuin e beneficiaz de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. Art. 13. - Deschiderea finan rii i nceperea lucr rilor din fonduri publice se efectueaz dup contractarea cu viitorii beneficiari a cel pu in 70% din num rul locuin elor prev zute a fi ncepute. Art. 14. - Folosirea sumelor existente n depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competen a i n r spunderea acestora. Art. 15. - Aloca iile de la bugetul de stat se fundamenteaz de c tre consiliile locale, cu ocazia elabor rii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuin elor i pentru realizarea de noi locuin e, i se transmit consiliului jude ean i, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucure ti, dup caz. Propunerile de aloca ii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare jude i municipiul Bucure ti, se transmit Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului de c tre consiliile jude ene i Consiliul General al Municipiului Bucure ti. Pentru aloca iile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finan area construc iilor de locuin e potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului ndepline te atribu iile ordonatorului principal de credite, prev zute n Legea privind finan ele publice. n execu ia bugetului de stat, aloca iile pentru construc ii de locuin e se repartizeaz i se acord consiliilor locale beneficiare de c tre Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, prin intermediul consiliilor jude ene i al Consiliului General al Municipiului Bucure ti, potrivit normelor metodologice. Art. 16 - Lista cuprinznd num rul, structura pe num rul de camere i amplasamentul locuin elor, precum i lista persoanelor care vor beneficia de locuin e, n ordinea de prioritate stabilit conform art. 7 de c tre consiliile locale, se afi eaz la sediul acestora.

Art. 17. - Prin familie, n sensul prezentei legi, se n elege so ul, so ia, copiii i p rin ii so ilor, care locuiesc i gospod resc mpreun . Art. 18. - Pn la restituirea sumelor datorate de c tre beneficiarii locuin elor, se instituie ipoteca legal asupra locuin ei. Art. 19. - nstr inarea, prin acte ntre vii, a locuin elor pentru realizarea c rora s-au acordat subven ii se poate face numai dup restituirea integral a sumelor actualizate datorate i pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, ob inute ca subven ii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, n depozitul constituit pentru realizarea locuin elor, n condi iile prezentei legi. Art. 20. - Casa de Economii i Consemna iuni va acorda credite persoanelor fizice romne, pentru construirea, cump rarea, reabilitarea i repararea capital a locuin elor proprietate personal , ale c ror suprafe e nu dep esc pe cele cuprinse n anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acord cu o dobnd egal cu cea acordat de Casa de Economii i Consemna iuni la depunerile pe termen ale popula iei, la care se adaug o marj de 5 puncte procentuale, i se suport : a) 15%, de c tre beneficiarul creditului; b) diferen a, pn la nivelul total al dobnzii, inclusiv marja de dobnd , de la bugetul de stat, n limita prevederilor aprobate anual cu aceast destina ie n bugetul Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. Casa de Economii i Consemna iuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate. Creditele pentru construirea sau cump rarea de locuin e se acord o singur dat persoanelor fizice cu cet enie romn , care nu au de inut i nu au n proprietate o locuin . De aceste credite mai beneficiaz , prin excep ie, persoanele calificate din agricultur , nv mnt, s n tate, administra ie public i culte, care i stabilesc domiciliul n mediul rural, precum i cele care gospod resc mpreun cu familia n locuin e care nu satisfac exigen ele minimale de suprafa , corespunz tor num rului de persoane din familie, prev zute n anexa nr. 1 la prezenta lege. La primirea creditului, beneficiarul trebuie s aib constituit la Casa de Economii i Consemna iuni un depozit reprezentnd pn la 10% din valoarea creditului solicitat. La depozitul constituit, Casa de Economii i Consemna iuni va bonifica o dobnd egal cu cea suportat direct de c tre beneficiar. Depozitul nu va fi restituit nainte de rambursarea integral a creditului i poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tran e ale creditului, n limita cuantumului depozitului constituit. Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit i a dobnzii aferente atrage executarea silit asupra bunului dobndit. Bunul dobndit prin astfel de credite nu poate fi nstr inat dect dup restituirea creditului. Modul de plat i cuantumul subven iilor se stabilesc prin conven ie ntre Casa de Economii i Consemna iuni i Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finan elor.

n execu ia bugetului de stat, Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului va repartiza Casei de Economii i Consemna iuni, potrivit celor stabilite prin conven ie, sumele aferente subven iilor la dobnd pentru creditele acordate i care urmeaz a fi acordate n anul respectiv. CAPITOLUL III nchirierea locuin elor Art. 21. - nchirierea locuin elor se face pe baza acordului dintre proprietar i chiria , consemnat prin contract scris, care se va nregistra la organele fiscale teritoriale i va cuprinde: a) adresa locuin ei care face obiectul nchirierii; b) suprafa a locativ i dot rile folosite n exclusivitate i n comun; c) suprafa a cur ilor i a gr dinilor folosite n exclusivitate sau n comun; d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia i modul de plat ; e) suma pl tit n avans n contul chiriei; f) locul i condi iile n care se realizeaz primirea i restituirea cheilor; g) obliga iile p r ilor privind folosirea i ntre inerea spa iilor care fac obiectul contractului; h) inventarul obiectelor i al dot rilor aferente; i) data intr rii n vigoare i durata; j) condi iile privind folosin a exclusiv i n comun a p r ilor aflate n coproprietate; k) persoanele care vor locui mpreun cu titularul contractului; l) alte clauze convenite ntre p r i. Art. 22. - Sunt nule de drept orice clauze cuprinse n contractul de nchiriere, care: a) oblig chiria ul s recunoasc sau s pl teasc n avans proprietarului orice sum cu titlu de repara ie n sarcina proprietarului; b) prev d responsabilitatea colectiv a chiria ilor n caz de degradare a elementelor de construc ii i a instala iilor, a obiectelor i dot rilor aferente spa iilor comune; c) impun chiria ilor s fac asigur ri de daune; d) exonereaz proprietarul de obliga iile ce i revin potrivit prevederilor legale; e) autorizeaz pe proprietar s ob in venituri din nerespectarea clauzelor contractului de nchiriere. Art. 23. - n cazul n care p r ile nu convin asupra rennoirii contractului de nchiriere, chiria ul este obligat s p r seasc locuin a la expirarea termenului contractual. Art. 24. - Rezilierea contractului de nchiriere nainte de termenul stabilit se face n urm toarele condi ii: a) la cererea chiria ului, cu condi ia notific rii prealabile ntr-un termen de minimum 60 de zile; b) la cererea proprietarului, atunci cnd: - chiria ul nu a achitat chiria cel pu in 3 luni consecutiv; - chiria ul a pricinuit nsemnate stric ciuni locuin ei, cl dirii n care este situat aceasta, instala iilor, precum i oric ror alte bunuri aferente lor, sau dac nstr ineaz f r drept p r i ale acestora;

- chiria ul are un comportament care face imposibil convie uirea sau mpiedic folosirea normal a locuin ei; - chiria ul nu a respectat clauzele contractuale; c) la cererea asocia iei de proprietari, atunci cnd chiria ul nu i-a achitat obliga iile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioad de 3 luni, dac au fost stabilite, prin contractul de nchiriere, n sarcina chiria ului. Art. 25. - Evacuarea chiria ului se face numai pe baza unei hot rri judec tore ti irevocabile. Chiria ul este obligat la plata chiriei prev zute n contractul de nchiriere, pn la data execut rii efective a hot rrii de evacuare. Art. 26. - Chiria ul poate subnchiria, modifica sau mbun t i locuin a de inut , numai cu acordul prealabil scris i n condi iile stabilite de proprietar, dac acestea nu sunt interzise prin contractul de nchiriere principal. Beneficiarul contractului de subnchiriere nu se poate prevala de nici un drept mpotriva proprietarului i nici asupra oric rui titlu de ocupare. Contractul de subnchiriere, ncheiat cu respectarea prevederilor legale, se nregistreaz la organele fiscale teritoriale. Art. 27. - n cazul p r sirii definitive a domiciliului de c tre titularul contractului de nchiriere sau al decesului acestuia, nchirierea continu , dup caz: a) n beneficiul so ului sau al so iei, dac a locuit mpreun cu titularul; b) n beneficiul descenden ilor sau al ascenden ilor, dac au locuit mpreun cu acesta; c) n beneficiul altor persoane care au avut acela i domiciliu cu titularul cel pu in un an i care au fost nscrise n contractul de nchiriere. n cazul mai multor cereri, contractul de nchiriere se transfer prin hot rre judec toreasc . n lipsa persoanelor care pot solicita locuin a, potrivit celor de mai sus, contractul de nchiriere nceteaz n termen de 30 de zile de la data p r sirii domiciliului de c tre titularul contractului sau de la data nregistr rii decesului. Art. 28. - Proprietarul are urm toarele obliga ii: a) s predea chiria ului locuin a n stare normal de folosin ; b) s ia m suri pentru repararea i men inerea n stare de siguran n exploatare i de func ionalitate a cl dirii pe toat durata nchirierii locuin ei; c) s ntre in n bune condi ii elementele structurii de rezisten a cl dirii, elementele de construc ie exterioare ale cl dirii (acoperi , fa ad , mprejmuiri, pavimente), cur ile i gr dinile, precum i spa iile comune din interiorul cl dirii (casa sc rii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, sc ri exterioare); d) s ntre in n bune condi ii instala iile comune proprii cl dirii (ascensor, hidrofor, instala ii de alimentare cu ap , de canalizare, instala ii de nc lzire central i de preparare a apei calde, instala ii electrice i de gaze, centrale termice, crematorii, instala ii de colectare a de eurilor, instala ii de anten colectiv , telefonice etc.). Art. 29. - Chiria ul are urm toarele obliga ii:

a) s efectueze lucr rile de ntre inere, repara ii sau nlocuire a elementelor de construc ii i instala ii din folosin a exclusiv ; b) s repare sau s nlocuiasc elementele de construc ii i de instala ii deteriorate din folosin a comun , ca urmare a folosirii lor necorespunz toare, indiferent dac acestea sunt n interiorul sau n exteriorul cl dirii; dac persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de repara ii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc n comun elementele de construc ii, de instala ii, obiectele i dot rile aferente; c) s asigure cur enia i igienizarea n interiorul locuin ei i la p r ile de folosin comun pe toat durata contractului de nchiriere; d) s predea proprietarului locuin a n stare normal de folosin , la eliberarea acesteia. Obliga iile chiria ului cu privire la ntre inerea i repararea spa iului nchiriat se p streaz i n cazul subnchirierii locuin ei. Art. 30. - n cazul nendeplinirii de c tre proprietar a obliga iilor care i revin cu privire la ntre inerea i repararea locuin ei nchiriate, lucr rile pot fi executate de c tre chiria i n contul proprietarului, re innd contravaloarea acestora din chirie. Chiria ul va putea executa aceste lucr ri, dac degradarea produs este de natur s afecteze folosin a normal a cl dirii sau a locuin ei i numai atunci cnd proprietarul, la sesizarea scris a chiria ului, nu a luat m suri de executare a lucr rii, n termen de 30 de zile de la data sesiz rii. Art. 31. - Chiria practicat pentru locuin e va acoperi cheltuielile de administrare, ntre inere i repara ii, impozitele pe cl diri i pe teren, precum i recuperarea investi iei, n func ie de durata normat stabilit potrivit prevederilor legale, precum i un profit supus negocierii ntre p r i. Art. 32. - Nivelul maxim al chiriei pentru locuin ele aflate n proprietatea statului se stabile te prin lege special . Chiria maxim pentru aceste locuin e se diferen iaz pe categorii de localit i i pe zone de c tre consiliile locale, dup criteriile avute n vedere la stabilirea impozitelor i a taxelor locale pentru terenuri. Art. 33. - Titularii de contracte de nchiriere pot face ntre ei schimb de locuin e, cu avizul autorit ii care a aprobat nchirierea sau, dup caz, al proprietarului locuin ei. CAPITOLUL IV Administrarea cl dirilor de locuit Art. 34. - Cl dirile de locuit pot fi date de proprietar n administrarea unor persoane fizice sau juridice, asocia ii, servicii publice sau agen i economici specializa i, dup caz. Obliga iile celor care administreaz sunt, n principal, urm toarele: a) gestionarea bunurilor i a fondurilor b ne ti; b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare i urm rirea realiz rii acestora, n vederea func ion rii corespunz toare a cl dirii; c) asigurarea cunoa terii i respect rii regulilor de locuit n comun; d) reprezentarea intereselor proprietarului n raport cu autorit ile publice; e) ndeplinirea oric ror alte obliga ii prev zute de lege.

Art. 35. - n cl dirile de locuit cu mai multe locuin e, proprietarul r spunde de asigurarea condi iilor de func ionare normal a locuin ei aflate n proprietate exclusiv i a spa iilor aflate n proprietate indiviz . n acest scop, proprietarii se vor constitui n asocia ii cu personalitate juridic . Modul de nfiin are, organizare i func ionare a asocia iilor de proprietari se reglementeaz potrivit regulamentuluicadru cuprins n anexa nr. 2 la prezenta lege. Art. 36. - n cazurile n care, n cl dirile de locuin e, unul dintre proprietari sau chiria i mpiedic cu bun tiin i sub orice form folosirea normal a imobilului de locuit, crend prejudicii celorlal i proprietari sau chiria i, dup caz, la solicitarea proprietarilor cl dirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instan a va hot r m surile pentru folosirea normal a imobilului. Art. 37. - Chiria ii cl dirilor cu mai multe locuin e se pot asocia, potrivit legii, n scopul reprezent rii intereselor lor n raporturile cu proprietarii, precum i cu alte persoane juridice sau persoane fizice. n acela i scop, n cazul neconstituirii asocia iei, chiria ii pot mandata un reprezentant. CAPITOLUL V Locuin a social Art. 38. - Construc iile de locuin e sociale se pot realiza, n orice localitate, pe amplasamentele prev zute n documenta iile de urbanism i n condi iile prezentei legi. Constituirea fondului de locuin e sociale se face prin realizarea de construc ii noi i prin reabilitarea unor construc ii existente. Consiliile locale controleaz i r spund de fondul de locuin e sociale situate pe teritoriul unit ilor administrativteritoriale respective. Art. 39. - Locuin ele sociale apar in domeniului public al unit ilor administrativteritoriale. Art. 40. - Locuin ele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apar innd unit ilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11. Art. 41. - Locuin a social se realizeaz cu respectarea suprafe ei utile i a dot rilor stabilite n limita suprafe ei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege. Pentru locuin ele care se realizeaz prin reabilitarea construc iilor existente se consider obligatorii numai prevederile legate de dotarea minim . Art. 42. - Au acces la locuin social , n vederea nchirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat n ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acord ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%. Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, n func ie de evolu ia situa iei economice i sociale, ncepnd cu anul 1996.

Venitul net lunar pe familie se stabile te pe baza declara iei de venit i a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declara iile de venit, f cute cu nesinceritate, atrag r spunderea material sau penal , dup caz. Art. 43. - Locuin ele sociale se repartizeaz de c tre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, n condi iile prevederilor prezentului capitol, i de ele pot beneficia, n ordinea de prioritate stabilit de consiliile locale, urm toarele categorii de persoane: tinerii c s tori i care au fiecare vrsta de pn la 35 de ani, tinerii proveni i din institu ii de ocrotire social i care au mplinit vrsta de 18 ani, invalizii de gradul I i II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii i v duvele de r zboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat , i ai Decretului-lege nr.118/1990, republicat, alte persoane sau familii ndrept ite. Art. 44. - Contractul de nchiriere se ncheie de c tre primar sau de c tre o persoan mputernicit de acesta cu beneficiarii stabili i de consiliul local, pe o perioad de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declara iei de venituri i a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va dep i 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferen a pn la valoarea nominal a chiriei, calculat potrivit art. 31, va fi subven ionat de la bugetul local al unit ii administrativteritoriale unde este situat locuin a social . Art. 45. - Titularul contractului de nchiriere este obligat s comunice primarului, n termen de 30 de zile, orice modificare produs n venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanc iunea rezilierii contractului de nchiriere. n cazurile n care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administra iei publice locale va opera modificarea chiriei i a subven iei acordate, cuvenite proprietarului. Art. 46. - Contractul de nchiriere se poate rezilia: a) n condi iile prev zute la art. 24 din prezenta lege; b) n cazul n care venitul mediu net lunar pe familie, realizat n 2 ani fiscali consecutivi, dep e te cu peste 20% nivelul minim prev zut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de nchiriere nu a achitat valoarea nominal a chiriei n termen de 90 de zile de la comunicare. Art. 47. - Locuin ele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vndute. Art. 48. - Nu pot beneficia de locuin e sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care: a) de in n proprietate o locuin ; b) au nstr inat o locuin dup data de 1 ianuarie 1990; c) au beneficiat de sprijinul statului n credite i execu ie pentru realizarea unei locuin e; d) de in, n calitate de chiria , o alt locuin .

Art. 49. - Beneficiarii locuin elor sociale nu au dreptul s subnchirieze, s transmit dreptul de locuire sau s schimbe destina ia spa iului nchiriat, sub sanc iunea rezilierii contractului de nchiriere i a suport rii eventualelor daune aduse locuin ei i cl dirii, dup caz. Art. 50. - Finan area locuin elor sociale se asigur din bugetele locale, n limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, n care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinct n aceste bugete. Statul sprijin construc ia de locuin e sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceast destina ie n bugetul Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, prin legea bugetului de stat. Persoanele fizice i agen ii economici pot sprijini prin dona ii sau contribu ii construc ia de locuin e sociale. CAPITOLUL VI Locuin a de serviciu i locuin a de interven ie Art. 51. - Fondul de locuin e de serviciu se compune din: a) locuin e existente, care, potrivit prevederilor legale, r mn cu destina ia de locuin e de serviciu la data intr rii n vigoare a prezentei legi; b) locuin e noi. Condi iile i durata de nchiriere vor fi stipulate n contractul de nchiriere ncheiat ntre p r ile contractante, accesoriu la contractul de munc . Art. 52. - Locuin ele noi se finan eaz , n condi iile legii, din: a) bugetul de stat i bugetele locale, n limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceast destina ie; b) bugetele agen ilor economici, pentru salaria ii acestora. Art. 53. - Locuin ele de serviciu finan ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaz cu respectarea suprafe ei utile i a dot rilor, n limita suprafe ei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1. Locuin ele de serviciu se vor amplasa dup cum urmeaz : a) pe terenurile aflate n proprietatea statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, pentru locuin ele finan ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabiliz rii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12; b) pe terenurile apar innd agen ilor economici, pentru locuin ele i lucr rile de viabilizare a terenurilor, finan ate din bugetele acestora. n situa ii deosebite, determinate de natura amplasamentului i de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuin ele prev zute la alin. 1 se pot construi cu

suprafe e majorate cu pn la 20% fa de cele prev zute n anexa nr. 1, iar peste aceast limit , cu aprobarea Guvernului. Locuin ele de serviciu realizate n condi iile prezentei legi, finan ate din bugetul de stat i din bugetele locale, pot fi vndute n condi iile legii, cu aprobarea Guvernului, n situa ia n care activitatea care a generat realizarea locuin elor respective s-a restrns sau a ncetat. Art. 54. - Locuin a de interven ie urmeaz regimul locuin ei de serviciu. Locuin ele de interven ie se realizeaz o dat cu obiectivul de investi ie i se amplaseaz n incinta acestuia sau n imediata apropiere. Locuin ele de interven ie nu pot fi vndute chiria ilor. CAPITOLUL VII Locuin a de necesitate Art. 55. - Locuin a de necesitate se finan eaz i se realizeaz n condi iile stabilite pentru locuin a social . Locuin a de necesitate se nchiriaz temporar persoanelor i familiilor ale c ror locuin e au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f). Contractul de nchiriere se ncheie de c tre primarul localit ii sau de c tre o persoan mputernicit de acesta, pe baza hot rrii consiliului local, pn la nl turarea efectelor care au f cut inutilizabile locuin ele. Art. 56. - Consiliile locale pot declara, n cazuri de extrem urgen , drept locuin e de necesitate, locuin ele libere aflate n fondul de locuin e sociale. CAPITOLUL VIII Locuin a de protocol Art. 57. - Locuin ele de protocol sunt proprietate public a statului. Administrarea fondului locativ de protocol se face de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigur eviden a, ntre inerea, repararea i conservarea acestuia, precum i ncasarea chiriei. Atribuirea, ocuparea i folosirea locuin elor de protocol se fac n condi iile prezentei legi. Art. 58. - Pre edintele Romniei, pre edintele Senatului, pre edintele Camerei Deputa ilor i primul-ministru beneficiaz , n condi iile prezentei legi, de cte o locuin de protocol, ca re edin oficial . Re edin ele oficiale ale persoanelor prev zute la alin. 1 se atribuie de c tre Guvern i sunt puse la dispozi ia lor, mpreun cu dot rile aferente, pe ntreaga perioad a exercit rii func iei, de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Lista imobilelor cu destina ie de re edin oficial , precum i a celorlalte locuin e de protocol, i condi iile pe care acestea trebuie s le ndeplineasc se stabilesc prin hot rre a Guvernului. Art. 59. - Pot beneficia de locuin de protocol, la cerere, cu plata chiriei prev zute de lege, persoanele care ndeplinesc urm toarele func ii publice: vicepre edin i ai Senatului i ai Camerei Deputa ilor, mini tri de stat, mini trii i asimila ii acestora, precum i pre edintele Cur ii Supreme de Justi ie, pre edintele Cur ii Constitu ionale, pre edintele Cur ii de Conturi, pre edintele Consiliului Legislativ i avocatul poporului, pe durata exercit rii func iei sau a mandatului. Pentru persoanele prev zute la alin. 1, atribuirea locuin ei de protocol se face prin decizie a primului-ministru i se pune la dispozi ia lor de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat". Atribuirea locuin elor de protocol se poate face numai dac persoanele prev zute la alin. 1 nu de in, n localitatea n care i desf oar activitatea, o alt locuin care s corespund condi iilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3. Art. 60. - Pentru re edin ele oficiale, Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat" va ncheia contracte de nchiriere cu serviciile de specialitate ale institu iilor n care i desf oar activitatea persoanele beneficiare. Pentru locuin ele de protocol, contractele de nchiriere se ncheie de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direc i, care, pe aceast baz , vor putea ocupa locuin a respectiv mpreun cu membrii familiei. Contractul de nchiriere a locuin elor de protocol i a celor cu destina ie de re edin oficial nceteaz de drept n termen de 60 de zile de la data eliber rii din func ie a beneficiarului. Atribuirea, n condi iile prezentei legi, a unei re edin e oficiale, respectiv a unei locuin e de protocol, nu afecteaz drepturile locative de inute de persoanele prev zute la art. 58 i 59. CAPITOLUL IX Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 61. - Orice litigiu n leg tur cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solu ioneaz de c tre instan ele judec tore ti. Art. 62. - Prevederile Ordonan ei Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investi iilor pentru realizarea unor lucr ri publice i construc ii de locuin e, aprobat i modificat prin Legea nr. 82/1995, se aplic n continuare pn la terminarea locuin elor ncepute. De drepturile prev zute n Ordonan a Guvernului nr.19/1994 vor beneficia, de la data intr rii n vigoare a legii, i tinerii c s tori i care au, fiecare, vrsta pn la 35 de ani, mplini i pn la finele anului calendaristic n care are loc contractarea.

Dup finalizarea blocurilor de locuin e, sursele de constituire a depozitului special, potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr.19/1994 i ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit n conformitate cu prevederile art. 9. Art. 63. - n termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare i impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilit ile prev zute la cap. II din prezenta lege, de care s poat beneficia i persoanele fizice care investesc n construc ia de locuin e i pentru punerea n siguran a locuin elor avariate de seisme. Persoanele juridice romne care investesc din profit pentru lucr rile prev zute la art. 5, 6 i 12, separat sau cumulativ, beneficiaz de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. Art. 64. - Schimbarea destina iei locuin elor, precum i a spa iilor cu alt destina ie situate n cl diri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asocia iei de proprietari. n vederea efectu rii acestei schimb ri, este necesar avizul favorabil al proprietarilor i, dup caz, al titularilor contractelor de nchiriere din locuin ele cu care se nvecineaz , pe plan orizontal i vertical, spa iul supus schimb rii. Art. 65. - Construirea caselor de vacan se autorizeaz , la cererea persoanelor fizice i a agen ilor economici, numai pe terenurile aflate n proprietatea acestora sau concesionate n condi iile legii, n zonele stabilite prin documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Art. 66. - Plata chiriei pentru re edin ele oficiale se face din bugetele Pre edin iei Romniei, Senatului, Camerei Deputa ilor i Secretariatului General al Guvernului, n limitele prevederilor bugetare aprobate anual. Art. 67. - Guvernul r spunde de aplicarea unitar , pe ntreg teritoriul dezvoltare a construc iei de locuin e. rii, a politicii de

Programul de dezvoltare a construc iei de locuin e se elaboreaz de Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, pe baza fundament rii organelor administra iei publice centrale interesate, a consiliilor jude ene i locale, n acord cu documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Art. 68. - Pentru aducerea la ndeplinire a dispozi iilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare. Art. 69. - n termen de 24 de luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, proprietarii din cl dirile cu mai multe locuin e n proprietate privat sau mixt se vor constitui n asocia ii de proprietari, n conformitate cu Regulamentul-cadru al asocia iilor de proprietari, cuprins n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezenta lege. Pn la nfiin area i func ionarea birourilor de carte funciar , nregistrarea propriet ii n vederea constituirii asocia iilor de proprietari se face n registrele de publicitate aflate n vigoare la birourile de transcrip iuni i inscrip iuni imobiliare din judec torii.

Pn la data dobndirii personalit ii juridice a asocia iei de proprietari, asocia iile de locatari i desf oar activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea i func ionarea asocia iei locatarilor. Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea i func ionarea asocia iei locatarilor, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abrog dup 24 de luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi. Art. 71. - Persoanele care beneficiaz de drepturi mai favorabile dect cele prev zute n prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refer , printre altele, la materia raporturilor juridice locative i a celor conexe acestora, se bucur n continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. Art. 72. - Dispozi iile prezentei legi privind nchirierea locuin elor se completeaz cu dispozi iile Codului civil privind contractul de loca iune. Art. 73. - La data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog :
y

y y

Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ i reglementarea raporturilor dintre proprietari i chiria i, cu excep ia cap. 4 i a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceea i lege, exclusiv dispozi iile referitoare la suprafe ele locative proprietate personal ; H.C.M. nr.860/1973 pentru stabilirea m surilor de executare a Legii nr. 5/1973, n ceea ce prive te nchirierea de locuin e; Decretul Consiliului de Stat nr.256/1984 privind mbun t irea regimului de construire a locuin elor i modificarea unor reglement ri referitoare la stabilirea pre urilor limit ale locuin elor care se construiesc din fondurile statului, a pre urilor de contractare ale locuin elor proprietate personal i a pre urilor de vnzare ale locuin elor din fondul locativ de stat, cu excep ia art. III i a anexelor nr. 3 i 4; Decretul Consiliului de Stat nr.68/1975 privind mbun t irea regimului de construire a locuin elor din fondurile statului sau din fondurile popula iei cu sprijinul statului n credite i execu ie; art. 12 alin. 1 lit. a) i alin. 2, art. 21-25 i art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor i unele m suri pentru realizarea locuin elor; orice alte dispozi ii contrare prevederilor prezentei legi.

ANEXA Nr. 1 EXIGEN E MINIMALE pentru locuin e A. Cerin e minimale: - acces liber individual la spa iul locuibil, f r tulburarea posesiei i a folosin ei exclusive a spa iului de inut de c tre o alt persoan sau familie;

- spa iu pentru odihn ; - spa iu pentru prepararea hranei; - grup sanitar; - acces la energia electric i apa potabil , evacuarea controlat a apelor uzate i a reziduurilor menajere. B. Suprafe e minimale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoane/ Camere/ Camer DormiLoc de Buc t rie nc peri Spa ii de Suprafa a Suprafa a familie locuin de zi toare luat masa sanitare depozitare util construit --------------------------------------------------------------------------------------------------------nr. nr. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 18,00 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00 2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00 3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00 4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00 5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00 6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00 7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00 8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT :
y y y

y y y

Suprafa a camerei de zi de la locuin a cu o camer include spa iul pentru dormit. Locul de luat masa poate fi nglobat n buc t rie sau n camera de zi. n l imea liber minim a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excep ia mansardelor, supantelor i ni elor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoan . Suprafa a locuibil este suprafa a desf urat a nc perilor de locuit. Ea cuprinde suprafa a dormitoarelor i a camerei de zi. Suprafa a util este suprafa a desf urat , mai pu in suprafa a aferent pere ilor. Suprafa a util a locuin ei este suma tuturor suprafe elor utile ale nc perilor. Ea cuprinde: camer de zi, dormitoare, b i, WC, du , buc t rie, spa ii de depozitare i de circula ie din interiorul locuin ei. Nu se cuprind: suprafa a logiilor i a balcoanelor, pragurile golurilor de u i, ale trecerilor cu deschideri pn la 1,00 m,

y y y y y

ni ele de radiatoare, precum i suprafa ele ocupate de sobe i cazane de baie (cte 0,50 m2 pentru fiecare sob i cazan de baie), n cazul n care nc lzirea se face cu sobe. n cazul locuin elor duplex, rampa, mai pu in palierele, nu se cuprinde n suprafa a util a locuin ei. Suprafa a construit pe locuin , prev zut n tabelul B, este suma suprafe elor utile ale nc perilor, logiilor, balcoanelor, precum i a cotei-p r i din suprafe ele p r ilor comune ale cl dirilor (sp l torii, usc torii, casa sc rii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea i evacuarea de eurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaug suprafa a aferent pere ilor interiori i exteriori ai locuin ei; n cazul nc lzirii cu combustibil solid, se adaug suprafa a aferent sobelor i cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafa ele aferente boxelor de la subsol i ale garajelor care pot fi prev zute distinct. Suprafa a nc perii sanitare principale din locuin va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate n scaun cu rotile. nc perea sanitar se include n locuin , n cazul n care pot fi asigurate alimentarea cu ap i canalizarea. L imea minim de circula ie a coridoarelor i a vestibulului din interiorul locuin ei va fi de 120 cm. n func ie de amplasamentul construc iei, suprafe ele construite pot avea abateri n limitele de +-10%. Num rul de persoane pe locuin se utilizeaz la repartizarea locuin elor sociale, de interven ie, de serviciu i de necesitate.

C. nc peri sanitare
------------------------------------------------Num r de camere/locuin 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------Baie 1 1 1 1 2 Du 1 WC 1 -------------------------------------------------

D. Dotarea minim a nc perilor sanitare


------------------------------------------Baie Du WC ------------------------------------------Cad de baie 1 Vas WC 1 1 1 Lavoar mare 1 mic 1 1 Cuv pentru du 1 Etajer mare 1 mic 1 1 Oglind mare 1 mic 1 1 Portprosop 1 1 1 Ports pun 1 1 1 Porthrtie 1 1 1 Cuier 1 1 Sifon pardoseal 1 1 -

-------------------------------------------

NOT :
y y

n baie se va prevedea spa iul pentru ma ina de sp lat rufe. nc perile sanitare vor fi ventilate direct sau prin co de ventila ie.

E. Dotarea minim a buc t riei


------------------------------------------------Nr. de camere/locuin 1-2 3 4 5 ------------------------------------------------Sp l tor cu cuv i picur tor 1 1 1 1 -------------------------------------------------

NOT :
y

n buc t rie se vor prevedea: co de ventila ie, spa iu pentru frigider i pentru masa de lucru.

F. Dotarea minim cu instala ii electrice


----------------------------------------------------------------------Dormitor Camer de zi Buc t rie Baie Du WC ----------------------------------------------------------------------Loc de lamp 1 1 Aplic 1 1 1 1 Comutator 1 1 ntrerup tor 1 1 1 1 Priz 2 3 1 Priz cu contact de protec ie 1 1 -----------------------------------------------------------------------

NOT :
y y y y y

Se vor prevedea ntrerup toare i aplice pentru fiecare spa iu de depozitare i spa iu de circula ie. Priza cu contact de protec ie, instalat pentru baie, se monteaz n exteriorul nc perii. Fiecare locuin va fi prev zut cu instala ie de sonerie. n cl diri cu mai multe locuin e se vor prevedea instala ii i prize pentru antena colectiv i telefon. Pentru locuin ele situate n mediul rural, dot rile minime privind nc perile sanitare i buc t ria se vor putea realiza pe parcursul existen ei construc iei, n corelare cu racordarea locuin ei la re elele de utilitate public sau la sistemul propriu de alimentare cu ap i evacuare controlat a apelor uzate. comun pentru cl diri cu mai multe locuin e

G. Spa ii i instala ii de folosin

y y y y y

Instala ii de prevenire i stingere a incendiilor, precum i ascensor conform normelor n vigoare. Spa ii pentru biciclete, c rucioare i pentru uscarea rufelor. Spa ii destinate colect rii, depozit rii i evacu rii de eurilor menajere. Spa ii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, n situa iile n care nu se pot asigura nc lzirea central i/sau gaze la buc t rie. Ramp de acces pentru persoanele imobilizate n scaun cu rotile.

ANEXA Nr. 2 REGULAMENTUL-CADRU al asocia iilor de proprietari CAPITOLUL I Dispozi ii generale, defini ii Art. 1. - Prezentul regulament-cadru stabile te modul de nfiin are i de func ionare a asocia iilor de proprietari, precum i modul de administrare i de exploatare a unor cl diri aflate n proprietate. Art. 2. - Regulamentul-cadru se aplic tuturor cl dirilor cu mai multe apartamente n proprietate privat sau mixt , inclusiv n cazul celor avnd spa ii cu alt destina ie dect aceea de locuin . Art. 3. - Termenii utiliza i n prezentul regulament au urm torul n eles: a) Prin bloc de locuin e - cl dire - condominiu se n elege o proprietate imobiliar din care unele p r i au alt destina ie dect aceea de locuin , respectiv apartamente proprietate individual , iar restul este proprietate comun indiviz . Proprietatea imobiliar nu este un condominiu dect dac cota-parte indiviz de proprietate comun revine proprietarilor apartamentelor i nu poate fi separat de proprietatea asupra apartamentelor. b) Prin spa iu, respectiv apartament, se n elege o parte dintr-o cl dire destinat locuirii, n regim de proprietate individual , care, mpreun cu cota-parte indiviz din proprietatea comun , constituie o unitate de proprietate imobiliar . Cu excep ia unor situa ii pentru care exist alte prevederi exprese n acest regulamentcadru sau n acordul de asociere, drepturile de proprietate asupra unui apartament dintrun bloc de locuin e/condominiu trebuie considerate n acela i mod ca i drepturile de proprietate asupra altor propriet i imobiliare. c) Prin proprietate comun se n elege toate p r ile dintr-o cl dire aflat n proprietate, care nu sunt apartamente i care sunt destinate folosirii n comun de c tre to i proprietarii din acea cl dire.

Proprietatea comun este indivizibil i este de inut de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate. Proprietatea comun include toate p r ile propriet ii care sunt n folosin comun , ca: terenul pe care este construit cl direa, curtea inclus , funda ia, structura de rezisten , acoperi ul, terasele, co urile de fum, sc rile, holurile, pivni ele, subsolurile, casa sc rii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de ap , ascensoarele. Proprietatea comun include instala ii ale cl dirii aflate n folosin comun cu care a fost nzestrat cl direa n timpul construc iei sau cu care a fost dotat mai trziu de c tre proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratr snete, antene, instala ii de telefonie, instala ii electrice, conducte de ap , sisteme de nc lzire i conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comun pn la punctele de distribu ie din apartamentele individuale. d) Prin cot -parte se n elege cota de proprietate care i revine fiec rui apartament proprietate individual , din proprietatea comun , i este nscris n actul de proprietate. n situa ia n care cotele-p r i nu sunt nscrise n actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunz tor cu raportul dintre suprafa a locativ a fiec rui apartament i totalul suprafe elor locative ale tuturor apartamentelor din imobil. e) Prin fondatori se n elege orice persoan juridic , inclusiv statul, o institu ie a administra iei publice locale, o persoan sau un grup de persoane care ac ioneaz mpreun , care sau n numele c reia se nfiin eaz un condominiu i care prin vnzare sau orice alt form de transfer ofer spa ii, respectiv apartamente ntr-un bloc de locuin e pentru proprietarii individuali. f) Prin proprietar al spa iului, respectiv al apartamentului, se n elege persoana sau grupul de persoane care are n proprietate acel spa iu, respectiv apartament, ntr-un bloc de locuin e/condominiu. g) Prin asocia ie de proprietari se n elege organiza ia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cl dire cu mai multe apartamente proprietate privat sau mixt . h) Prin acord de asociere se n elege actul care consfin e te hot rrea proprietarilor de a se asocia, dup nregistrarea propriet ii n Cartea funciar . i) Prin cheltuieli comune se n elege cheltuielile sau obliga iile financiare ale asocia iei, care sunt legate de proprietatea comun sau care nu pot fi nregistrate pe fiecare locuin . CAPITOLUL II nfiin area i nregistrarea asocia iei de proprietari Art. 4. - Asocia ia de proprietari se constituie n cadrul unei adun ri, convocat n termen de 60 de zile de la data la care ntreaga cl dire a fost nregistrat n Cartea funciar .

Membrii asocia iei vor fi to i proprietarii apartamentelor, inclusiv prim ria sau fondatorul, att timp ct ace tia continu s de in unul sau mai multe apartamente din cl dire. Art. 5. - Asocia ia de proprietari dobnde te personalitate juridic n momentul nregistr rii la judec toria pe raza c reia se afl cl direa pentru care s-a constituit asocia ia, potrivit regulilor privind persoanele juridice. n cazul cl dirilor cu mai pu in de 20 de proprietari asocia i, asocia ia se poate constitui pe grupe de cl diri nvecinate, reunind, de regul , minimum 3 proprietari, pe criteriul intereselor comune n gospod rirea propriet ii. Art. 6. - Judec toria se pronun asupra cererii de nregistrare, pe baza acordului de constituire i a statutului asocia iei de proprietari. Statutul asocia iei de proprietari se ntocme te n baza prezentei legi i a prezentului regulament-cadru al asocia iilor de proprietari. Art. 7. - Asocia iile de locatari din cl dirile cu mai multe apartamente aflate n proprietate privat sau mixt , inclusiv ca urmare a aplic rii prevederilor Decretului-lege nr.61/1990 i ale Legii nr. 85/1992, se vor transforma n asocia ii de proprietari, potrivit normelor cuprinse n prezentul regulament-cadru. CAPITOLUL III Acordul de asociere Art. 8. - Acordul de asociere trebuie s con in : a) adresa propriet ii; b) numele i prenumele proprietarilor unit ilor locative; c) descrierea propriet ii, cuprinznd: descrierea cl dirii, structura cl dirii, num rul de etaje, num rul de apartamente structurate pe num r de camere, terenul aferent cl dirii. Descrierea trebuie s fie suficient din punct de vedere juridic pentru nregistrarea n Cartea funciar de la biroul de nregistrare a propriet ilor imobiliare; d) plan e sau schi e, n m sur s asigure o bun identificare, prin localizare i suprafa , a fiec rui spa iu, respectiv apartament, din structura cl dirii; e) enumerarea i descrierea p r ilor aflate n proprietate comun ; f) cota-parte ce revine fiec rui apartament din proprietatea comun . Art. 9. - La ntrunirea constitutiv a asocia iei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv i o comisie de cenzori i vor hot r num rul membrilor acestora i durata mandatelor lor. Membrii comisiei de cenzori trebuie s aib cuno tin e de specialitate i experien domeniile economic, financiar i juridic. n

Asocia ia de proprietari poate delega atribu iile comisiei de cenzori, de control financiar i contabil, unor persoane fizice sau juridice, asocia ii sau agen i economici specializa i.

Candidatul care va ob ine cel mai mare num r de voturi va deveni pre edintele asocia iei de proprietari. Art. 10. - Stabilirea cotelor-p r i din veniturile i cheltuielile comune se face propor ional cu cota-parte din proprietatea comun aferent fiec rui apartament. Art. 11. - n cazul spa iilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, rela iile de coproprietate ntre proprietari vor fi reglementate n conformitate cu prevederile Codului civil. Art. 12. - Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este necesar acceptul a cel pu in 80% din votul proprietarilor de apartamente, respectiv alte spa ii cu alt destina ie dect aceea de locuin . Orice amendare sau modificare trebuie s fie nregistrat la judec toria pe raza c reia se afl cl direa. Art. 13. - n cazul n care apartamentele, respectiv spa iile, pot fi ad ugate sau retrase din asocia ie, acordul de asociere trebuie s stabileasc formula care se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor r mase n asocia ie. CAPITOLUL IV Drepturile i ndatoririle proprietarilor de apartamente Art. 14. - Proprietarul unui apartament este obligat s men in apartamentul n stare bun , pe propria sa cheltuial . Nici un proprietar nu poate nc lca sau prejudicia dreptul de proprietate comun sau individual . Art. 15. - Cu un preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat s accepte accesul n apartamentul s u al unui reprezentant al asocia iei, atunci cnd este necesar s se inspecteze, s se repare sau s se nlocuiasc elemente din proprietatea comun la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Fac excep ie cazurile de urgen cnd nu este necesar nici un preaviz. Art. 16. - Administrarea, ntre inerea i repara iile propriet ii comune cad n sarcina asocia iei, iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune. Asocia ia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate ncheia contracte pentru realizarea, respectiv furnizarea acestor servicii. Art. 17. - Asocia ia de proprietari, cu ntrunirea majorit ii voturilor, poate ntreprinde m suri viznd mbun t irea confortului i a eficien ei cl dirii. Instala iile mai importante ca: boilere cu ap cald , nc lzire central , rezervoare de ap , ascensoare, alte dot ri de amploare similare pot fi schimbate de asocia ie numai cu aprobarea a cel pu in dou treimi din num rul voturilor proprietarilor. Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuin e n cl diri afectate de seisme, sunt obligate s ia m suri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interven iilor, se va avea n vedere men inerea aspectului armonios i unitar al ntregii cl diri. Art. 18. - Proprietarul poate aduce mbun t iri sau modific ri apartamentului s u, f r a pune n pericol integritatea structural a cl dirii sau a altor apartamente. Proprietarul nu

poate schimba aspectul propriet ii comune, f r a ob ine mai nti acceptul din partea asocia iei de proprietari. Art. 19. - Zidurile dintre apartamentele al turate, care nu fac parte din structura de rezisten a cl dirii, pot fi reamplasate prin acord ntre proprietarii apartamentelor respective i cu n tiin area asocia iei de proprietari. Zidurile dintre apartamente i proprietatea comun , care nu fac parte din structura de rezisten a cl dirii, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere. Art. 20. - Dac proprietarul unui apartament sau oricare alt persoan care ac ioneaz n numele s u provoac daune oric rei p r i din proprietatea comun sau unui alt apartament, respectivul proprietar trebuie s repare stric ciunile sau s pl teasc cheltuielile pentru lucr rile de repara ii. CAPITOLUL V Organizarea i func ionarea asocia iei de proprietari Art. 21. - Dup prima ntrunire organizatoric , de constituire a asocia iei de proprietari, va avea loc cel pu in o dat pe an o adunare general a membrilor asocia iei. Adunarea general este alc tuit din to i membrii asocia iei de proprietari. ntrunirile speciale ale asocia iei pot fi convocate oricnd de c tre comitetul executiv sau de c tre proprietarii de apartamente, reprezentnd cel pu in 20% din cotele de proprietate. To i proprietarii trebuie anun a i asupra oric rei ntruniri a asocia iei de proprietari cu cel pu in 10 zile nainte ca aceasta s aib loc. Art. 22. - Asocia ia de proprietari poate adopta decizii, dac cel pu in dou treimi din num rul membrilor sunt prezen i personal sau prin reprezentant. Dac nu este ntrunit cvorumul, adunarea poate fi suspendat i reconvocat .

La adunarea reconvocat , dac exist dovada c to i membrii asocia iei de proprietari au fost convoca i, deciziile pot fi adoptate indiferent de num rul membrilor prezen i. Art. 23. - Pentru adoptarea deciziilor n adunarea asocia iei de proprietari se vor avea n vedere urm toarele: a) votul fiec rui proprietar are o pondere egal cu cotaparte din proprietatea comun ; b) proprietarul poate fi reprezentat de c tre un membru al familiei sau de c tre un alt reprezentant care are o mputernicire semnat de c tre proprietarul n numele c ruia voteaz ; c) un membru al asocia iei de proprietari poate reprezenta cel mult nc un membru absent, prin mputernicire scris ; d) n cazul unui vot paritar, votul pre edintelui este decisiv.

Deciziile asocia iei de proprietari vor fi luate, n general, cu un vot reprezentnd majoritatea simpl din totalitatea voturilor ob inute. Art. 24. - Asocia ia de proprietari ndepline te urm toarele atribu ii: a) adopt i amendeaz bugetele de venituri i cheltuieli, precum i fondul de rulment; ncaseaz cotele obi nuite i speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente i de la proprietarii spa iilor cu alt destina ie dect aceea de locuin ; b) angajeaz i suspend din func ie pe cel care administreaz proprietatea sau pe ceilal i func ionari sau angaja i, n vederea administr rii i bunei func ion ri a cl dirii; personalul necesar bunei gospod riri a p r ilor i a instala iilor de folosin comun ale cl dirilor poate fi angajat prin contract individual de munc sau prin conven ie civil , conform celor stabilite prin negociere; c) ini iaz sau ap r n procese, n nume propriu sau n numele proprietarilor de apartamente, interesele legate de cl dire; d) ncheie contracte i i asum obliga ii n nume propriu sau n numele proprietarilor de apartamente, n interesele legate de cl dire; e) reglementeaz folosirea, ntre inerea, repararea, nlocuirea i modificarea propriet ii comune; f) impune penaliz ri pentru ntrzierea pl ii cotelor de ntre inere; g) adopt sau amendeaz deciziile, regulile i regulamentele; h) completeaz la zi cartea tehnic a construc iei; i) asigur urm rirea comport rii n timp a construc iei, pe toat durata ei; j) exercit alte atribu ii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente. Art. 25. - Dac o decizie a asocia iei de proprietari este contrar legii sau acordului de asociere sau este de natur s produc daune considerabile intereselor unei minorit i a proprietarilor de apartamente, orice proprietar poate ac iona n justi ie valabilitatea respectivei decizii, n termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Ac ionarea n justi ie nu trebuie s ntrerup executarea deciziei dect n cazul n care instan a hot r te suspendarea deciziei respective. CAPITOLUL VI Comitetul executiv Art. 26. - Cu excep ia atribu iilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente, comitetul executiv poate reprezenta asocia ia de proprietari n administrarea i exploatarea cl dirii. Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru ndeplinirea sarcinilor ce i revin. Art. 27. - Pre edintele asocia iei de proprietari reprezint asocia ia n derularea contractelor i i asum obliga ii n numele asocia iei. El reprezint asocia ia de proprietari mpotriva unui ter , inclusiv n ac iunile judec tore ti ini iate de asocia ie mpotriva unui proprietar de apartament care nu i-a ndeplinit obliga iile fa de asocia ie sau n procesele ini iate de un proprietar de apartament care contest o decizie a asocia iei de proprietari.

CAPITOLUL VII Cheltuieli comune; ncasarea cotelor de ntre inere Art. 28. - Anul fiscal al asocia iei de proprietari va fi anul calendaristic. nainte de nceputul urm torului an fiscal i pentru fiecare an fiscal ce urmeaz , comitetul executiv va preg ti i va prezenta proprietarilor n adunarea general un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de ntre inere i func ionare a propriet ii comune. Dac membrii asocia iei de proprietari sunt de acord, se aprob i un fond pentru repararea i mbun t irea propriet ii comune. Comitetul executiv va preg ti i va prezenta adun rii generale suma necesar pentru alimentarea acestui fond. Bugetul anual va trebui s fie adoptat prin votul majoritar al adun rii generale a asocia iei de proprietari. Asocia ia de proprietari i va putea deschide cont la oricare unitate bancar sau filial C.E.C. Art. 29. - To i proprietarii de apartamente trebuie s pl teasc n avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune. Plata se va face conform hot rrii luate n adunarea general . Art. 30. - Cu aprobarea dat prin votul a dou treimi din num rul membrilor asocia iei de proprietari, poate fi perceput o sum special , n afara cheltuielilor comune prev zute n buget, destinat achit rii cheltuielilor comune neprev zute, dar necesare. Astfel de sume se vor pl ti la termenele stabilite de adunarea general a asocia iei de proprietari. Art. 31. - Asocia ia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprev zute, i a altor cheltuieli restante, oric rui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit. Asocia ia de proprietari are dreptul de a ac iona n justi ie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprev zute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Ac iunea este scutit de tax de timbru. Sentin a dat n favoarea asocia iei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pus n aplicare prin orice modalitate permis de Codul de procedur civil , pentru acoperirea datoriilor.

Miercuri, 29 iunie 2011, 12:26

Declinare de r spundere: Textele actelor normative publicate n aceast rubric nu au caracter oficial.