Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina :Tehnologia informa iei i a comunica iilor Clasa : a XII-a (A, B, C) i a XIII-a R.P.

Num r de ore s pt manal: 1 Anul colar : 2009-2010 Profesor : AURIC POMPILIA

Grupul

colar ,,G.G.LONGINESCU Foc ani

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr. crt.
1.

Unitatea de competen
Utilizarea calculatorului i prelucrarea informa iei

Competen e specifice
Utilizeaz tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

Con inuturi
y Protec ia muncii n laboratorul de informatic y Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web: - editoare de texte i de calcul tabelar care salveaz documentele ca pagini Web, - editoare de HTML, - editoare de imagini. y Structura unui site Web: - Tipuri de site-uri Web: statice (de informare), dinamice/ interactive (ecommerce, e-learning, e-banking etc.) - Structura unei pagini din cadrul unui site Web. Elemente specifice public rii i reg sirii site-ului n cadrul motoarelor de c utare. - Elemente de con inut ale paginilor Web: text, liste, tabele, imagini, h r i de imagini, sunete, anima ie, cadre, filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre. - Ierarhia paginilor n cadrul site-ului Web. Sistemul de link-uri, pagina de start.

Nr.de ore 1
2 2 2

S pt.
S1 S2-S3 S4-S5 S6-S7

Obs.

S8-S9

1 4 1

S10 S11-S12 S13-S14 S15

Criterii considerate la realizarea documentelor Web: viteza de nc rcare, raport text/imagine. Cerin e de prezentare a informa iilor prezentate n documentele Web: de con inut, acurate e, lizibilitate, de design, conformitate cu cerin ele proiectului.

S16

S17

2.

Utilizarea calculatorului i prelucrarea informa iei

Utilizeaz aplica ii software n managementul informatizat al proiectelor

y Concepte generale: - no iunea de proiect, - obiectivele proiectului, - fazele unui proiect, - managerul de proiect, echipa de proiect (roluri), - planul unui proiect, elemente de evaluare, - structura pe activit i (WBS), - grafic de activit i, traiectorie critic . y Etapele unui proiect: - Ini ierea proiectului: justificarea economic , stabilirea obiectivelor, oportunitatea proiectului. - Planificarea proiectelor: organigrama proiectului, structura echipei de proiect, planul de proiect, structura activit ilor (WBS), alocarea resurselor (efort/durat , cost, dependin e) - Monitorizarea proiectului: cereri de schimbare cu justificare i aprobare, controlul riscului, rapoarte (de progres, de excep ii). - Evaluarea proiectului: calitatea proiectelor, raport de sfr it de proiect. y Componentele proiectului: organiza ia de proiect, planurile, mijloacele de control,

S18-S19 S20

S21

S22

S23

2 1

S24-S25 S26

etapele, managementul riscului, controlul schimb rii, managementul configura iei, calitatea. y Instrumente software pentru crearea graficelor, schi elor, abloanelor de prezentare, diagramelor. y Aplica ii.
y Recapitulare final

1 2 2

S27 S28-S29 S30-S31

Disciplina :Tehnologia informa iei i a comunica iilor Clasa : a XII-a SERAL Num r de ore s pt manal: 2 Anul colar : 2009-2010 Profesor : AURIC POMPILIA

Grupul

colar ,,G.G.LONGINESCU Foc ani

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr. crt.
1.

Unitatea de competen
Utilizarea calculatorului i prelucrarea informa iei

Competen e specifice
Utilizeaz tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

Con inuturi
y Protec ia muncii n laboratorul de informatic y Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web: - editoare de texte i de calcul tabelar care salveaz documentele ca pagini Web, - editoare de HTML, - editoare de imagini. y Structura unui site Web: - Tipuri de site-uri Web: statice (de informare), dinamice/ interactive (ecommerce, e-learning, e-banking etc.) - Structura unei pagini din cadrul unui site Web. Elemente specifice public rii i reg sirii site-ului n cadrul motoarelor de c utare. - Elemente de con inut ale paginilor Web: text, liste, tabele, imagini, h r i de imagini, sunete, anima ie, cadre, filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre. - Ierarhia paginilor n cadrul site-ului Web. Sistemul de link-uri, pagina de start.

Nr.de ore 1
2 2 2

S pt.
S1 S1-S2 S2-S3 S3-S4

Obs.

S4-S5

1 4 1

S5 S6-S7 S8

~ Utilizeaz informa ii de pe Internet.


y

Criterii considerate la realizarea documentelor Web: viteza de nc rcare, raport text/imagine. Cerin e de prezentare a informa iilor prezentate n documentele Web: de con inut, acurate e, lizibilitate, de design, conformitate cu cerin ele proiectului. Realizarea unui site Analiza informa iei. No iuni de baz : - date, informa ii - proces informa ional - baz informa ional - flux informa ional - sistem informatic, rolul sistemelor informatice n raport cu sistem informa ional Surse furnizoare de informa ie. Caracterizare. Criterii de utilizare. Eficien . - b nci de date, - baze de date, - Internet, Intranet, - resurse umane implicate n sistemul informa ional. C utarea i reg sirea informa iei. Tehnici de c utare: - selectarea dup : criterii multiple (domeniu, limb , localizare site), cuvinte cheie. Prezentarea i utilizarea informa iilor n documente, prezent ri, etc. Aplica ii - Crearea unor documente (cerere, ofert ,

S8

2 4

S9 S10-S11

S12-S13

S14-S15

S16-S17

y y

2.

Utilizarea calculatorului i prelucrarea informa iei

~Organizeaz i prelucreaz informa ia.

caiet de sarcini, pagin de fax, raport, studiu, scrisoare oficial etc.) pe o structur dat , utiliznd informa ii de pe Internet. - Crearea unor prezent ri pe o structur dat , utiliznd informa ii de pe Internet. - Utilizarea op iunilor de comunicare ntre aplica ii i/sau echipamente (trimitere la fax, po t electronic , Intranet). I. Organizarea datelor y Tipuri de informa ii / date: numerice, iruri de caractere(texte), imagini, logice y Structuri de date necesare organiz rii informa iei: variabile, fi iere (text, binare), foi de lucru, tabele, baze de date, liste y Aplica ii II. Prelucrarea datelor 1. Operatori: aritmetici, rela ionali, logici, func ii definite pe tipuri de date. Utilizarea operatorilor aplica ii 2. Func ii: y Predefinite: aritmetice, logice, de c utare i referin , financiare, definite pe iruri de caractere, informative. y Func ii utilizator. Definire. Apelarea/utilizarea acestora n cadrul documentelor. y Aplica ii 3. Instrumente de lucru pentru sistemele informatice. y Caracteristici, definire. y Utilizarea instrumentelor de lucru: schi e, grafice/diagrame, abloane (templates),

S18

2 2

S19 S20

2 2 2

S21 S22 S23

S24

2 2 2 2 2

S25 S26 S27 S28 S29

rapoarte (simple, complexe), func ii. 4. Aplica ii: studii de caz pentru diferite companii func ie de specificul calific rii.
y y

S30 S31 S32 S32-S33

Test de evaluare Recapitulare final

1 3