Sunteți pe pagina 1din 4

.

SI ,

Miliarde de tone de de~euri sunt aruncate in fiecare an, dar asta nu este o risipi1 totali1. Unele materiale pot fi refolosite, iar altele potfi arse pentru a produce ci1lduri1.
e$i de$euri1e sunt o sursautila d~ materiale $i energie, volumul mare de munca manuala implicata In colectarea lor face opera1;iuneafoarte costisitoare. in tarile dezvoltate, de$euri1e menajere $i ale magazinelor sunt de obicei depozitate In saci sau lazi de gunoi $i sunt luate saptamanal de o echipa cu un camion de colectare. Dar unele au un sistem pneumatic de depozitare care transporta de$eurile menajere prin tuburi spre un punct de depozitare local. intr-un alt sistem, de$eurile menajere trec 1ntr-o camera suburbana de colectare aflata sub fiecare cladire. O autocistema,prevazuta cu o pompa D

O Caroserii turtite de automobile in a~teptarea transportului. Ele vor ti topite intr-un cuptor ~i vor ti folosite la ob,inerea o,elului.

O Obiectele de tier pot ti vandute unui comerciant de tier vechi. Aceste articole sunt adesea separate de restul de~eurilor prin folosirea unui electromagnet puternic.
c:~

O Multe regiuni din Marea Britanie sunt inca vizitate de telali, aflati in cautare d~ metale ~i
." alte materlale pe

:3 ~ ~ ~ ~
15

care le pot lua ~i le pot vinde pe sume mici de bani.


" ~ " .x "1:!
~ .. "0, ~ w ~

~ 0 ~ 4'5

ELIMINAREA

DE$EURILOR

$1 RECICLAREA

O intr-un vehicul tipic de colectat gunoi menajer, de~eurile sunt compactate ~i trecute intr-un compartiment reglabil, unde sunt ,inute sub presiune constanta. O Un ciur rotativ sorteaza de~eurile. Materialele grele, cum sunt metalele, se recicleaza. Restul devine compost. O Un vehicul de colectat gunoi menajer descarca de~eurile la uzina CPD (de Combustibil Provenit din De~euri) de pe Insula Wight.

care aspirn de~eurile, viziteaz~ periodic zona pentru a goli camerele. Separarea materialelor pentru reciclare este un alt proces costisitor, de aceea locuitorii sunt 1ncuralatis~ fac~ ei ln~i~i a parte a acestei munci. In unele regiuni, autorit;ltile locale cer cet;ltenilor s~ ~i depun~ de~eurile de hartie 1ntr-o stiv~ separat;l~i exist;l centre pentru depozitareasticlei de unde se transporta la a fabric~ unde se sf~rarrul~i se folosesc la productia unor articole noi de sticl~. a economisire lnplus se realizeaz~prin existenta unor l~zi separate pentru sticla brun~, verde ~i transparent;l, pentru ca acesteas~ nu mai fie sortate mai tarziu 1n fabric~. Sticle returnabile Unele b~uturi sunt vandute 1nsticle pentru care se percepe a mic~ surrul.Sumaeste recuperat;l a dat;l cu retumareasticlei dup~ golire. in acest fel consumatoriisunt 1ncurajati 1napoieze s~ sticlele goale, pe care fabricantulle colecteaz~de la magazinepentru rfolosire. Astfel se econo- j misesc costurile de fabricatie, dar coleCtarea, ~ cur:1tarea sterilizareasticlelor vechi reprezint;l ~ ~i

costurl suplimentare. De aceeamulti fabrlcanti nu i.5icolecteaz;lsticlele folosite. Camioanele modeme de colectare rldic;l de~eurlle~i le depune intr-un rezervor din spatele rna~inii unde le comprim;l, ins;l acest sistem nu face fa!;;lde obicei la obiecte marl, cum ar fi ma~ini de g;ltit, frlgidere ~i mobile vechi. Acestea pot fi duse de c;ltre proprletar la un punct de colectare, sau pot fi colectate separat de autorltatea local;l, care poate s;l perceap;l o tax;l pentru acest serviciu. ins;l unele obiecte rnarl din metal pot fi preluate de un comerciant local de fier vechi, iar locuitorii ar trebui s;l fie

platiti pentru articolele mai valoroase de fier vechi, cum ar fi tevile de plumb. Multe industrii produc cantitati mari de de~euri. Acestea pot fi transportate direct la firme care le pot folosi, sau le pot transforma in materiale utile. De exemplu, exploatarea carbunelui produce de~euri numite zgura, folosita ca material de fundatie in industria de constructii. Unele de~euri de calca~dur sunt prelucrate pentru obtinerea hirtiei de calitate superioara. Eliminarea Instalatii de evacuare a apei reziduale s-au folosit pentru prima dat:l cu peste 5000 de ani in urma. Procedurile organizate pentru eliminarea de~eurilor sunt o inventie relativ recent:l. Societ:ltile primitive se mutau pur ~i simplu in alt loc daca rnirosul gramezilor lor de de~euri devenea insuportabil. Dar in a~ezarilepermanente oamenii trebuiau sa arda tot ce se putea ~i sa transporte restul de~eurilor intr-un loc unde puteau fi depozitate sau ingropate. jn Marea Britanie depozitarea de~eurilor a fost responsabilitatealocuitorilor pana in 1875, cand s-a votat LegeaSanat:ltiiPublice. Aceasta specifica un sistem pentru colectarea regulat:l a de~eurilor din comunit:lti ~i depozitarea lor. Cea rnai u~oara cale de a indeparta de~eurile colectate este de a le depune pe terenuri

O Saci cu de~euri de azbest sunt ingropa~i intr-un loc cu goluri de pamant. Azbestul. mai demult folosit la izolare termica. poate periclita sanatatea daca fibrele sunt inhalate.

~ :3 ~
-,. c QI E c e > c w QI t

O Bascularea controlata in Essex, Anglia. De~eurile sunt acoperite cu pamant pentru a accelera descompunerea. O De~eurile care se descompun sub pamant produc gaz metan inflamabil. Cantita,ile prea mari trebuie arse. 146

-g

I c

2:~ ::J ~ ~

u
O Punctele de COlectare a cutiilor metalice (sus) reduc costurile de reciclare. Cutiile din aluminiu pur (stanga) se recicleaza mai u~or decat cutiile din o1el, care con1in tinichea ~i, uneori, plumb.

necultivate. ins1{ depozitele mari de de~euri sunt nepl1{cutela vedere ~i nes1{n1{toase, in ~i multe regiuni nu exist1{ destule terenuri disponibile. De aceea se prefern un sistem numit basculare controlat1{. De~eurile se sf1{ram1{, compacteaz1{ se depun in strase ~i turi, intre care se pune p1{mant.Organismele din p1{mant ajut1{ la descompunerea de~eurilor, iar compactarea lor previne aparitia unor gropi prin prnbu~irea brusc1{ a unor obiecte mari. De asemenea,reducerea volumului realizat1{ prin compactare reduce foarte mult nevoia de depozitare. in Marea Britanie aproximativ 9% din de~euri sunt indep1{rtateprin basculare controlat1(. Cateodat1(aceast1( tehnic1{ se folose~te pentru umplerea golurilor de p1{mantap1{rute prin minerit sau exploatarea in carier1{.Unele zone de desc1{rcareau fost transformate in parcuri, iar in StateleUnite unele ch.iarau fost transformatein partii artificiale de schi. Cele dou1{tehnici principale folosite pentru a face de~eurile mai compacte sunt pulO Pentru a rezolva

00 Centrele de colectare a sticlei (sus) reduc costurile de reciclare prin reducerea cantita,ii care trebuie extrasa din de~eurile mixte. inainte de reciclare (stanga), sticla este verificata de un inginer pentru controlul calita,ii. Sticla va fi cura,ata, sfaramata ~i topita pentru fabricarea unor noi recipiente din sticla.

problema de~eurilor in spa~iu, oamenii de ~tiin~a au creat ISAPRO -Instala~ia Spa~iala Automatica de Prelucrare a Reziduurilor Orbitale. Aceasta colecteaza reziduurile din spa~iu ~i le depune intr-un compartiment de depozitare. Cand ISAPRO patrunde din nou in atmosfera pamantului cu viteza mare, fort,a de frecare rezultata produce destula caldura pentru a arde ISAPRO ~i reziduurile din ea. 147

ELIMINAREA

DE~EURILOR

~I RECICLAREA

O De~eurile de polietilena provenite de la fabrican1ii de articole din plastic este reciclata prin formarea, in prima faza, a unor granule. In aceasta forma, polietilena poate fi trecuta intr-o ma~ina pentru fabricarea unor articole noi.

verizarea $i incinerarea. Pulverizarea este un proces mecanic prin care se sf~ram~ $i se macin~. Unele ma$ini de m~cinat pot s~ prelucreze chiar 70 de tone de de$euri pe or~. Incinerarea Arderea la o temperaturaIntre 750C$i1000C Intr-un crematoriu este modul cel mai eficient de a reduce volumul de$eurilor. Unele autoritati locale folosesc crematoriul de gunoi pentru 1:nc~lzire. Apa Inc~lzita de crematoriu este pomp~ta prin radiatoarespre gospod1riile din apropiere. Totu$i, nu Intreaga cantitate de c~ldura produs~ prin arderea de$eurilor este disponibil~ pentru acest scop. O parte a c~ldurii este folosit~ pentru uscarea de$eurilor aduse 1:nainte a fi trecute In camera princide pal:I a crematoriului. Pe m~sura ce de$eurile ard, cenu$a produs~ cade prin g~urile unui gratar $i se 1:ndep~rteaz~ pentru depozitare. Principalul dezavantaj al inciner~rii este producerea unei cantitati considerabile de funingine $i fum. De aceea trebuie folosite metode de purificare a gazelor evacuate pentru ca poluarea aerului,s~ fie minirrul. Separarea Cantitati mari de de$euri de hartie, metale, mase plastice $i sticl~ sunt retumate pentru reciclare. O mare parte a acestor materiale sunt colectate separat de la locuinte $i fabrici. Dar de$eurile generale contin materiale valoroase care pot fi extrase In diferite etape ale prelucr~rii 1:nainte depozitare. de

O Aceasta ma~ina de extruziune dintro fabrica de mase plastice face tuburi plane din granule de polietilena reciclata. Tuburile sunt suflate printr-un ~ablon de copiat (dreapta) cu aer fierbinte, care le da forma si le usuca. Apoi tubui de polietilena este aplatizat ~i rasucit in suluri.

c:15 :;; ~ ~ ~ ~ ~ 11) li

De~eurile uscate se inciilzesc intr-un me~ diu Iipsit de aer pentru obtinerea multor substante utile, printre care monoxiduI de carbon, metanuI, hidrogenuI, manganuI, uleiurile ~i gudronuI. Magneti puternici inliiturii metaIele feroase (care contin fier) din de~euri pe miisurn ce acesteatrec pe sub o curea transportoare. Sticla, aluminiuI ~i alte metale neferoase sunt separate prin diferite procese, in functie de proprietiitile fizice ale materialelor. Multe ma~ini de separare se folosesc de densitiiti diferite ale materialelor pentru a le separa. La un separator in plan inclinat, de exemplu, materialele cu densitiiti mai mari din de~eurile pulveriza~ealunecii la capiituI de jos aI unei curele transportoare, iar materialele cu densitiiti mai mici sunt transportate in varf. intr-un crematoriu sticla ~i metalele se topesc ~i se scurg la fund, de unde pot fi colectate. Dupii ce sticla s-a indepiirtat din de~euri,
O Conductele pentru apa fierbinte sunt dispuse pe o anumita lungime in Centrala Termica ~i Electrica Combinata la Sheffield, Anglia. Gunoiul menajer este ars in crematoriu, incalzind apa folosita la incalzirea din centrul ora~ului.

ea poate fi sortat;l in colorat;1~i transparent;1, prin trecerea particulelor de sticl;l printr-un camp magnetic putemic. Particulele de sticl;l transparent;l sunt neafectate, dar sticla colorat;1este deviat;l de campul magnetic. Aceste particule pot fi apoi categorisite in functie de culoarea lor. Particulele sunt trecute prin fascicule de lumin;l, iar schimbarea de culoare produs;l la lumin;l este detectat;1de dispozitive fotoelectrice. Apoi particulele de sticl;l se colecteaz;l automat fi fiecare culoare separat. Metale Principalele metale recuperate din de~euri sunt fierul ~i aluminiul. Se obtin ~i cantit;1ti mai mici de plumb, cupru ~i mercur, iar valoarea mare a aurului ~i a platinei face s;l renteze recuperarea unor cantit;1ti mici din aceste metale pretio,!$e din cantit;1ti mari de de~euri.

C:;, C:J

O Haltia fabricata din de~euri reciclate se ob,ine printr-un proces costisitor, dar salveaza copacii care altfel ar trebui taia,i. 148

S-ar putea să vă placă și