Sunteți pe pagina 1din 4
Miliarde de tone de de~euri sunt aruncate in fiecare an, dar asta nu este o
Miliarde de tone de de~euri sunt aruncate in fiecare an, dar asta nu este o
Miliarde de tone de de~euri
sunt aruncate in fiecare an,
dar asta nu este o risipi1
totali1. Unele materiale pot fi
refolosite, iar altele potfi arse
pentru a produce ci1lduri1.
D e$i de$euri1esunt o sursautila d~ mate- riale $i energie, volumul mare de munca manuala
D e$i de$euri1esunt o sursautila d~ mate-
riale $i energie, volumul mare de
munca manuala implicata In colectarea
lor face opera1;iuneafoarte costisitoare. in
tarile dezvoltate, de$euri1e menajere $i ale
magazinelor sunt de obicei depozitate In saci
sau lazi de gunoi $i sunt luate saptamanalde
o echipa cu un camion de colectare. Dar
unele au un sistem pneumatic de depozitare
care transporta de$eurilemenajereprin tuburi
spre un punct de depozitare local. intr-un alt
sistem, de$eurile menajere trec 1ntr-o camera
suburbana de colectare aflata sub fiecare
cladire. O autocistema,prevazutacu o pompa
sub fiecare cladire. O autocistema,prevazutacu o pompa . SI , , O Caroserii turtite de automobile
. SI , , O Caroserii turtite de automobile in a~tep- tarea transportului. Ele vor
.
SI
,
,
O
Caroserii
turtite
de automobile
in a~tep-
tarea transportului.
Ele vor
ti topite
intr-un
cuptor
~i vor
ti folosite
la ob,inerea
o,elului.
O
Obiectele
de tier pot ti vandute
unui co-
merciant de tier vechi. Aceste articole sunt
adesea separate de restul de~eurilor prin
folosirea unui electromagnet puternic.
c:-
~
O
Multe
regiuni
din
:3
Marea
Britanie
sunt
~
inca
vizitate
de
~
telali,
aflati
in
~
cautare
d~ metale
~i
~
."
alte
materlale
pe
15
care
le
pot
lua
~i le
~
pot
vinde
pe sume
«
mici
de bani.
"
~
"
.x
"1:!
~
"0,
~
w
~
~
0
~
4'5
ELIMINAREA DE$EURILOR $1 RECICLAREA
ELIMINAREA
DE$EURILOR
$1 RECICLAREA
~
~
ELIMINAREA DE$EURILOR $1 RECICLAREA ~ O intr-un vehicul tipic de colectat gunoi menajer, de~eurile sunt compactate
ELIMINAREA DE$EURILOR $1 RECICLAREA ~ O intr-un vehicul tipic de colectat gunoi menajer, de~eurile sunt compactate
O intr-un vehicul tipic de colectat gunoi menajer, de~eurile sunt compactate ~i trecute intr-un compartiment
O intr-un
vehicul tipic de colectat gunoi
menajer, de~eurile sunt compactate ~i trecute
intr-un compartiment reglabil, unde sunt
,inute sub presiune constanta.
O Un ciur rotativ
sorteaza de~eurile.
Materialele
grele, cum sunt metalele,
se
recicleaza. Restul devine compost.
O Un vehicul de colectat
gunoi menajer des-
carca de~eurile la uzina CPD (de Combustibil
Provenit
din De~euri) de pe Insula Wight.
costurl suplimentare.De aceeamulti fabrlcanti
nu i.5icolecteaz;lsticlele folosite.
Camioanele modeme de colectare rldic;l
de~eurlle~i le depune intr-un rezervor din spa-
tele
rna~inii unde le comprim;l, ins;l acest sis-
care aspirn de~eurile,viziteaz~ periodic zona
pentru a goli camerele.
Separareamaterialelor pentru reciclare este
un alt proces costisitor, de aceea locuitorii
sunt 1ncuralatis~ fac~ ei ln~i~i a parte a aces-
tei munci. In unele regiuni, autorit;ltile locale
cer cet;ltenilor s~ ~i depun~ de~eurile de
tem nu face fa!;;lde obicei la obiecte marl, cum
ar fi ma~ini de g;ltit, frlgidere ~i mobile vechi.
Acesteapot fi duse de c;ltre proprletar la un
punct de colectare,sau pot fi colectateseparat
de autorltatealocal;l, care poate s;l perceap;lo
tax;l pentru acest serviciu. ins;l
unele obiecte
hartie 1ntr-ostiv~ separat;l~i exist;l centre pen-
tru depozitareasticlei de unde se transporta la
rnarl din metal pot fi preluate de un comerciant
local de fier vechi, iar locuitorii ar trebui s;l fie
a fabric~unde se sf~rarrul~i se folosescla pro-
ductia unor articole noi de sticl~. a
econo-
misire lnplus se realizeaz~prin existentaunor
l~zi separate pentru sticla brun~, verde ~i
transparent;l,pentru ca acesteas~ nu mai fie
sortatemai tarziu 1nfabric~.
Sticle
returnabile
Uneleb~uturi sunt vandute1nsticlepentru care
se percepea mic~ surrul.Sumaesterecuperat;l
a dat;l cu retumareasticlei dup~ golire. in acest
fel consumatoriisunt 1ncurajatis~1napoiezesti-
clele goale,pe carefabricantulle colecteaz~de
la magazinepentru rfolosire. Astfel se econo- j
misesc costurile de fabricatie, dar coleCtarea,~
cur:1tarea~isterilizareasticlelorvechi reprezint;l ~
O
Saci cu de~euri
de azbest
sunt
ingropa~i
~
intr-un
loc cu goluri
de pamant.
Azbestul.
:3
mai
demult
folosit
la izolare
termica.
poate
~
periclita
sanatatea
daca
fibrele
sunt
inhalate.
£
-,.
c QI
!
O
Bascularea controlata in Essex, Anglia.
E
c
De~eurile sunt acoperite
cu pamant pentru
a
e
>
c
accelera descompunerea.
w
QI
t
O De~eurile care se descompun sub pamant
-g
produc gaz metan inflamabil.
Cantita,ile
prea
I
mari trebuie
arse.
c
146
Cantita,ile prea I mari trebuie arse. c 146 platiti pentru articolele mai valoroase de fier vechi,
platiti pentru articolele mai valoroase de fier vechi, cum ar fi tevile de plumb. Multe
platiti pentru articolele mai valoroase de fier
vechi, cum ar fi tevile de plumb.
Multe industrii produc cantitati mari de
de~euri. Acestea pot fi transportate direct la
firme care le pot folosi, sau le pot transforma
in materiale utile. De exemplu, exploatarea
carbunelui produce de~euri numite zgura,
folosita ca material de fundatie in industria de
constructii. Unele de~euri de calca~dur sunt
prelucrate pentru obtinerea hirtiei de calitate
superioara.
Eliminarea Instalatii de evacuare a apei reziduale s-au folosit pentru prima dat:l cu peste 5000de
Eliminarea
Instalatii de evacuare a apei reziduale s-au
folosit pentru prima dat:l cu peste 5000de ani
in urma. Procedurile organizate pentru elimi-
nareade~eurilorsunt o inventie relativ recent:l.
Societ:ltileprimitive se mutau pur ~i simplu in
alt loc daca rnirosul gramezilor lor de de~euri
devenea insuportabil. Dar in a~ezarileperma-
nente oamenii trebuiau sa arda tot ce se putea
~i sa transporte restul de~eurilor intr-un loc
unde puteau fi depozitatesau ingropate.
jn Marea Britanie depozitarea de~eurilor a
fost responsabilitatealocuitorilor panain 1875,
cand s-avotat LegeaSanat:ltiiPublice.Aceasta
specifica un sistem pentru colectarearegulat:l
a de~eurilor din comunit:lti ~i depozitarealor.
Cea rnai u~oara cale de a indeparta de~e-
urile colectate este de a le depune pe terenuri
comunit:lti ~i depozitarealor. Cea rnai u~oara cale de a indeparta de~e- urile colectate este de a
necultivate. ins1{ depozitele mari de de~euri sunt nepl1{cutela vedere ~i nes1{n1{toase,~i in multe regiuni nu
necultivate. ins1{ depozitele mari de de~euri sunt nepl1{cutela vedere ~i nes1{n1{toase,~i in multe regiuni nu
necultivate. ins1{ depozitele mari de de~euri
sunt nepl1{cutela vedere ~i nes1{n1{toase,~i in
multe regiuni nu exist1{ destule terenuri
disponibile. De aceea se prefern un sistem
numit basculare controlat1{. De~eurile se
sf1{ram1{,se compacteaz1{~i se depun in stra-
turi, intre care se pune p1{mant.Organismele
din p1{mant ajut1{ la descompunerea de~e-
urilor, iar compactarea lor previne aparitia
unor gropi prin prnbu~irea brusc1{ a unor
obiecte mari. De asemenea,reducerea volu-
mului realizat1{prin compactarereduce foarte
mult nevoia de depozitare.
in Marea Britanie aproximativ 9% din de-
~euri sunt indep1{rtateprin basculare contro-
lat1(.Cateodat1(aceast1(tehnic1{ se folose~te
pentru umplerea golurilor de p1{mantap1{rute
prin minerit sau exploatareain carier1{.Unele
zone de desc1{rcareau fost transformate in
parcuri, iar in StateleUnite unele ch.iarau fost
transformatein partii artificiale de schi.
Cele dou1{tehnici principale folosite pen-
tru a face de~eurile mai compacte sunt pul-
O Pentru a rezolva problema de~eurilor in spa~iu, oamenii ~tiin~a au creat de ISAPRO -Instala~ia
O Pentru
a rezolva
problema de~eurilor
in spa~iu, oamenii
~tiin~a au creat
de
ISAPRO
-Instala~ia
Spa~iala Automatica
de Prelucrare
a
Reziduurilor Orbitale.
Aceasta colecteaza
reziduurile din spa~iu
~i le depune intr-un
compartiment de
depozitare. Cand
ISAPRO patrunde din
nou in atmosfera
pamantului
cu viteza
mare, fort,a de freca-
re rezultata produce
destula caldura pen-
tru a arde ISAPRO
~i
reziduurile din ea.
caldura pen- tru a arde ISAPRO ~i reziduurile din ea. 2:- ~ ::J ~ ~ u
2:- ~ ::J ~ ~ u O Punctele de CO- lectare a cutiilor metalice (sus)
2:-
~
::J
~
~
u
O Punctele de CO-
lectare a cutiilor
metalice (sus) reduc
costurile
de reciclare.
Cutiile din aluminiu
pur (stanga) se reci-
cleaza mai u~or
decat cutiile din o1el,
care con1in tinichea
~i, uneori, plumb.
00
Centrele
de
colectare
a sticlei
(sus) reduc
costurile
de reciclare
prin
reducerea cantita,ii
care
trebuie
extrasa
din de~eurile mixte.
inainte de reciclare
(stanga), sticla este
verificata de un ingi-
ner pentru
calita,ii.
controlul
Sticla va fi
cura,ata,
sfaramata
~i topita
pentru
fab-
ricarea
unor
noi
recipiente din sticla.
147
ELIMINAREA DE~EURILOR ~I RECICLAREA
ELIMINAREA
DE~EURILOR
~I
RECICLAREA
ELIMINAREA DE~EURILOR ~I RECICLAREA verizarea $i incinerarea. Pulverizarea este un proces mecanic prin care se sf~ram~
verizarea $i incinerarea. Pulverizarea este un proces mecanic prin care se sf~ram~ $i se macin~.
verizarea $i incinerarea. Pulverizarea este un
proces mecanic prin care se sf~ram~ $i se
macin~. Unele ma$ini de m~cinat pot s~ pre-
lucreze chiar 70 de tone de de$euri pe or~.
Incinerarea
Ardereala o temperaturaIntre 750°C$i1000°C
Intr-un crematoriu este modul cel mai eficient
de a reduce volumul de$eurilor. Unele
autoritati locale folosesc crematoriul de gunoi
pentru 1:nc~lzire.Apa Inc~lzita de crematoriu
estepomp~taprin radiatoarespre gospod1riile
din apropiere. Totu$i, nu Intreaga cantitate de
c~ldura produs~ prin arderea de$eurilor este
disponibil~ pentru
acest scop. O parte a c~l-
durii este folosit~ pentru uscarea de$eurilor
aduse1:naintede a fi trecute In camera princi-
pal:I a crematoriului. Pe m~sura ce de$eurile
ard, cenu$a produs~ cade prin g~urile unui
gratar $i se 1:ndep~rteaz~pentru depozitare.
Principalul dezavantaj al inciner~rii este
producerea unei cantitati considerabile de fu-
ningine $i fum. De aceeatrebuie folosite me-
tode de purificare a gazelor evacuate pentru
ca poluarea aerului,s~ fie minirrul.
Separarea
Cantitati mari de de$euri de hartie, metale,
mase plastice $i sticl~ sunt retumate pentru
reciclare. O mare parte a acestor materiale
sunt colectateseparatde la locuinte $i fabrici.
Dar de$eurile generale contin materiale valo-
roase care pot fi extrase In diferite etape ale
prelucr~rii 1:naintede depozitare.
O De~eurile de polietilena provenite de la fabrican1ii de articole din plastic este reciclata prin
O De~eurile de
polietilena provenite
de la fabrican1ii de
articole din plastic
este reciclata prin
formarea, in prima
faza, a unor granule.
In aceasta forma,
polietilena poate fi
trecuta intr-o ma~ina
pentru fabricarea
unor articole noi.
O Aceasta
ma~ina
de extruziune
dintr-
o fabrica
de mase
plastice
face
tuburi
plane
din
granule
de
c:-
polietilena reciclata.
15
Tuburile
sunt
suflate
:;;
printr-un
~ablon
de
~
copiat
(dreapta)
cu
~
aer fierbinte,
care
le
~
da forma
si
le
usuca.
~
Apoi
tubui
de poli-
~
etilena
este
aplatizat
11)
~i rasucit
in suluri.
li
De~eurile uscate se inciilzesc intr-un me~ diu Iipsit de aer pentru obtinerea multor sub- stante
De~eurile uscate se inciilzesc intr-un me~
diu Iipsit de aer pentru obtinerea multor sub-
stante utile, printre care monoxiduI de car-
bon, metanuI, hidrogenuI, manganuI, uleiurile
~i gudronuI. Magneti puternici inliiturii meta-
Iele feroase (care contin fier) din de~euri pe
miisurn ce acesteatrec pe sub o curea trans-
portoare. Sticla, aluminiuI ~i alte metale nefe-
roase sunt separate prin diferite procese, in
functie de proprietiitile fizice ale materialelor.
Multe ma~ini de separare se folosesc de
densitiiti diferite ale materialelor pentru a le
separa. La un separator in plan inclinat, de
exemplu, materialelecu densitiiti mai mari din
de~eurilepulveriza~ealunecii la capiituI de jos
aI unei curele transportoare,iar materialele cu
densitiiti mai mici sunt transportate in varf.
intr-un crematoriu sticla ~i metalele se topesc
~i se scurg la fund, de unde pot fi colectate.
Dupii ce sticla s-a indepiirtat din de~euri,
ea poate fi sortat;l in colorat;1~i transparent;1, prin trecerea particulelor de sticl;l printr-un camp magnetic
ea poate fi sortat;l in colorat;1~i transparent;1,
prin trecerea particulelor de sticl;l printr-un
camp magnetic putemic. Particulele de sticl;l
transparent;l sunt neafectate, dar sticla
colo-
rat;1este deviat;l de campul magnetic. Aceste
particule pot fi apoi categorisitein functie de
culoarea lor. Particulele sunt trecute prin fas-
cicule de lumin;l, iar schimbarea de culoare
produs;l la lumin;l este detectat;1de dispozi-
tive fotoelectrice. Apoi particulele de sticl;l se
colecteaz;lautomat fi fiecare culoare separat.
Metale
Principalele metale recuperate din de~euri
sunt fierul ~i aluminiul. Se obtin ~i cantit;1ti
mai mici de plumb, cupru ~i mercur, iar va-
loarea mare a aurului ~i a platinei face s;l
renteze recuperarea unor cantit;1ti mici din
aceste metale pretio,!$e din cantit;1timari de
de~euri.
aceste metale pretio,!$e din cantit;1timari de de~euri. O Conductele pentru apa fierbinte sunt dispuse pe o
O Conductele pentru apa fierbinte sunt dispuse pe o anumita lungime in Centrala Termica ~i
O Conductele
pentru
apa fierbinte
sunt
dispuse
pe
o
anumita
lungime
in
Centrala
Termica
~i
Electrica Combinata
la Sheffield, Anglia.
Gunoiul
menajer
este
ars in cremato-
riu,
incalzind
apa
C:-
folosita
la incalzirea
;,
din
centrul
ora~ului.
C:J
O Haltia fabricata din de~euri reciclate se ob,ine printr-un proces costisitor, dar salveaza copacii care
O Haltia
fabricata
din de~euri reciclate
se ob,ine
printr-un
proces costisitor,
dar
salveaza copacii care
altfel ar trebui taia,i.
din de~euri reciclate se ob,ine printr-un proces costisitor, dar salveaza copacii care altfel ar trebui taia,i.
148
148