Sunteți pe pagina 1din 15

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

TRASEUL ÎN PLAN DE SITUAŢIE

1)

ETAPE DE LUCRU

Se creează fişierul .dap, unde se va stabili axa/axele în plan ale traseului.

Fichier-Nouveau-Conception Plane (*.dap)- Se dă un nume fişierului şi se salvează în

directorul dorit (OPEN).

Plane ( *.dap ) - Se d ă un nume fi ş ierului ş i se

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

2)

Se încarcă fişierul ce conţine modelarea digitală a terenului (*.seg)

Fichier-Fond de Plan-Ouvrir- Se alege fişierul *.seg.

Fichier-Fond de Plan-Ouvrir - Se alege fi ş ierul *.seg . 3) Se calculeaz ă razele

3)

Se calculează razele minime, curente şi recomandabile pentru cele 3 viteze ale

traseului:

- viteza de proiectare

V

p

-se foloseşte pe tot traseul exceptând curbele serpentinei,

- viteza

medie

V

m

=

V

p

+

V

r

2

-se

foloseşte

la

calculul

curbelor

auxiliare

ale

serpentinei,

km

- viteza redusă V r = 20 h V V + V km p p
- viteza redusă
V r = 20
h
V
V
+
V
km
p
p
r
V
=
V r = 20
m
2
h
2
2
2
V
V
V
p
m
r
R
=
R
=
R
=
min,
m
min,
r
min, p
13
p
(
k
+
g
)
13
p
(
k
+
g
)
13
p
(
k
+
g
)
s
s
s
2
2
2
V
V
V
p
m
r
R
=
R
=
R
=
c m
,
c r
,
c
,
p
13
p
(
k
+
g
)
13
p
(
k
+
g
)
13
p
(
k
+
g
)
a
a
a
2
2
2
V
V
V
p
m
r
R
=
R
=
R
=
rec m
,
rec r
,
rec p
,
13
p
(
k
g
)
13
p
(
k
g
)
13
p
(
k
g
)
a
a
a

-se foloseşte la calculul curbei principale ale serpentinei.

NOTĂ: TOATE razele se vor rotunji în plus, la multiplu de 5metri (exp: R = 32.43m 35m ).

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

V 4 V 3 V 5 A V 2 B V 1
V 4
V 3
V 5
A
V 2
B
V 1

În exemplul de mai sus, traseul drumului este format din 6 aliniamente şi 5 curbe din care:

- curbele 1 şi 2 se calculează cu viteza de proiectare

V

p

,

- curbele 3, 4 şi 5 alcătuiesc serpentina

o

curbele 3 şi 5 sunt curbe auxiliare şi se calculează cu viteza medie

V

m

,

o

curba 4 este curba principală a serpentinei şi se calculează cu viteza

redusă

V

r

.

Se studiază ridicarea topografică, identificând zonele de traversare a CURSURILOR

DE APĂ şi/sau VÂRFURILOR (TRAVERSARE PRIN ŞA).

5) După trasarea unor aliniamente, se identifică zonele pe care panta maximă este

4)

6)

depăşită şi se încearcă micşorarea pantei respective prin lungirea traseului pe

sectorul în cauză.

După ce se stabilesc aliniamentele traseului se trece la racordarea acestora cu curbe.

Observaţie: Aliniamentele 1, 2, 3, 6 s-au definit prin 2 puncte:

Exemplu: DRO_AL1_A_V1,

unde

DRO-comanda pentru o dreaptă în PISTE,

AL1-numele dreptei,

A-numele primului punct al dreptei,

V1-numele celui de-al doilea punct al dreptei.

Pentru construcţia aliniamentelor 4 şi 5 s-au folosit, pe lângă punctele V3 şi

V5, cercul de rază R-25(30)m cu centrul în punctul V4. Astfel aliniamentul 4

trece prin punctul V3 şi e tangent la cerc, iar aliniamentul 5 este tangent la cerc

şi trece prin punctul V5.

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

Exemplu: DRO_AL4_V3_C4,

unde

DRO-comanda pentru o dreaptă în PISTE,

AL4

-numele dreptei,

V3

-numele primului punct al dreptei,

C4 -numele cercului de rază R-25(30)m şi centru în V4, la

care dreapta este tangentă.

_ spaţiu între elemente.

ATENŢIE, atunci când definim dreptele, la sensul de parcurgere al traseului.

definim dreptele, la se nsul de parcurgere al traseului. 7) Exist ă 3 tipuri de racordare

7)

Există 3 tipuri de racordare (în funcţie de raza aleasă pentru racordare R ):

a) Racordarea ARC DE CERC (când raza aleasă pentru curba respectivă

b) Racordarea CLOTOIDĂ-ARC DE CERC-CLOTOIDĂ (când raza aleasă pentru

c şi lungimea arcului de cerc intermediar

R > R

c

),

curba respectivă

R min

< R < R

c)

C >

'

max 18

m

,

V ⎞ ⎟

3.6

,

V

este viteza pentru care se proiectează curba respectivă

exprimată în km/h),

Racordarea CLOTOIDĂ-CLOTOIDĂ (când raza aleasă pentru curba respectivă

R

min

< R < R

c

şi lungimea arcului de cerc intermediar

C <

'

max 18

m

,

V ⎞ ⎟

3.6

, V

este

viteza cu care se proiectează curba respectivă, exprimată în km/h).

8)

Pentru a realiza racordarea cu clotoidă-arc de cerc-clotoidă în programul PISTE 5,

se va calcula lungimea minimă a clotoidei

a)

Criteriul empiric: autovehiculele trebuie să parcurgă arcul de curbă progresivă în

L

min

=

max(

criteriile

:

a b c d

,

)

:

,

,

minimum 2 secunde:

L

=

2

v

2 V

=

3.6

=

0.556

V

( v -viteza în m/s, V -viteza în km/h).

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

b) Criteriul variţiei acceleraţiei normale: arcul de curbă progresivă parcurs de

autovehicule cu viteză constantă, trebuie să asigure apariţia treptată, progresivă a

acceleraţiei normale proporţional cu timpul:

V ⎞ ⎟

3.6

L = ⎜ ⎝

3

1

V

3

=

R

j

47

R

j

unde

j -coeficient de variaţie a acceleraţiei normale, cu semnificaţia unui

coeficient de confort,

m/ s

3

,

3

j = 0.5 0.7m / s pentru drumuri obişnuite.

c) Criteriul de confort optic: pentru a asigura trecerea lină de pe aliniament pe arcul de

cerc printr-o curbă perceptibilă, care să elimine efectul de frântură şi pentru a se

înscrie armonios în formele de relief, este necesar ca arcul de curbă progresivă să

9)

realizeze o schimbare de direcţie:

α3

o

L =

R

9

d) Criteriul lungimii rampei de supraînălţare: pentru a asigura modificarea treptată şi

uniformă a pantei profilului transversal astfel încât suprafaţa căii să se realizeze fără

discontinuităţi, ca şi pentru mărimea siguranţei şi confortului circulaţiei, este necesar

ca marginea exterioară a căii să aibă o anumită declivitate

în axa căii, i :

în raport cu declivitatea

i

r

L =

B

p

s

i

r

unde

B -lăţimea căii,

i

-declivitatea marginii exterioare a căii pe rampa supraînălţării faţă de

r

declivitatea în axa drumului, %

i

r

= 1.0 1.5%,

ptV

60

km

/

h

, pentru drumuri obişnuite

Se trece la definirea în Piste 5 a razelor şi lungimilor de clotoidă pentru racordări.

Linia de comandă:

DIS_R1_75

DIS_LC1_42

o

semnul razei (R1) depinde de sensul racordării unde se foloseşte

aceasta; pozitiv dacă roteşte antiorar, negativ –orar,

o

lungimea clotoidei (LC1) va fi definită întotdeauna pozitivă.

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

NOTĂ: Se va defini pentru fiecare curbă în parte RAZA (şi Lungimea Clotoidei, acolo

unde e cazul), chiar dacă aceste au aceeaşi valoare.

DE CE?

Presupunem că au fost definite 2 racordări RAC1 şi RAC2 arcuri de cerc de rază R1.

Linia de comandă:

CER_RAC1_AL1_AL2_R1,

CER_RAC2_AL2_AL3_R1.

Unde: AL1, AL2, AL3 sunt dreptele între care se fac racordările,

R1

este raza celor 2 arce de cerc,

_

spaţiu între elemente.

În eventualitatea în care se doreşte modificarea razei racordării RAC1, trebuie modificată

R1. Însă datorită faptului că RAC2 are aceeaşi rază R1, se va modifica şi aceasta. Dacă

racordarea RAC2 ar fi avut raza R2 atunci aceasta ar fi rămas neschimbată.

10) Se fac racordările între aliniamentele traseului.

Linii de comandă pentru racordări:

- Racordare arc de cerc cu raza R1, între dreptele D1 şi D2

CER_RAC1_D1_D2_R1

- Racordare simetrică clotoidă- arc de cerc- clotoidă, între dreptele D2 şi D3,

lungimea clotoidei CL2 şi raza cercului intermediar R2.

LIA_RAC2_D2_D3_LONG_CL2_R2

- Racordare NEsimetrică clotoidă- arc de cerc- clotoidă, între dreptele D3 şi D4,

lungimea primei clotoide CL3A, raza cercului intermediar R3 iar lungimea celei de

a doua clotoide CL3B.

LIA_RAC3_D3_D4_LONG_CL3A_R3_LONG_CL3B

- Racordarea clotoidă-clotoidă, între dreptele D4 şi D5, raza minimă a clotoidei R4

(clotoida are raza infinit în punctul de tangenţă cu aliniamentul şi ajunge la o rază R

în punctul de tangenţă cu arcul de cerc intermediar sau, în cazul racordării clotoidă-

clotoidă, cu arcul de clotoidă):

LIA_RAC4_D4_D5_NUL_R4

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

11) Racordarea curbei principale a serpentinei cu clotoidă-arc de cerc-clotoidă.

a serpentinei cu clotoid ă -arc de cerc-clotoid ă . - Ini ţ ial s-a definit

- Iniţial s-a definit arcul de cerc de rază R = 25m .

- Ştiind lungimea arcului de clotoidă şi raza:

o

o

se face raportul acestora

L =

R

s

1

ρ

1

,

în anexa II din cartea “DRUMURI MODERNE. Racordări cu clotoidă”, Ion

Răcănel, cu raportul

s 1 , determinat anterior, se alege valoarea imediat

ρ

1

următoare, mai mare, rezultând variabila ajutătoare t ,

o

o

o

cu acest t , se intră în anexa I şi se află

se află modulul clotoidei reale:

A =

R

ρ

1

ρ ,δ

1

1

.

(elemente ale clotoidei de bază)

Deplasarea arcului de cerc (strămutarea tangentei):

Δ= Aδ .

1

- Se schimbă raza cercului iniţial la R + Δ (aliniamentele 4 şi 5 sunt tangente la acest

cerc).

- Se defineşte un cerc având acelaşi centru ca şi cel iniţial, dar de rază R .

- Se face racordarea între aliniamentul 4, 5 şi cerc folosind comanda LIA:

o

LIA_RAC4A_AL4_C4

o

LIA_RAC4B_C4_AL5

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

12) Se defineşte AXA, prin selectarea tuturor elementelor pe care vehicolul circulă, în sensul

de mers al acestuia (punctul de început al traseului, A, urmat de aliniament, racordare,

aliniament ş.a.m.d., ultimul element selectat fiind punctul de sfârşit al traseului, B).

Unghiul pe care îl face dreapta cu orizontala, măsurat antiorar Aliniament Coordonatele centrului cercului Raza
Unghiul pe care îl face dreapta
cu orizontala, măsurat antiorar
Aliniament
Coordonatele centrului cercului
Raza cercului
Racordare arc de
cerc
Modulul clotoidei
Racordare
Raza finală a clotoidei
clotoidă
Lungimea clotoidei
Raza de început clotoidei
Modulul clotoidei
clotoidă
(clotoidă cap la cap)
Lungimea clotoidei
Modulul clotoidei
Racordare
Raza finală a clotoidei
clotoidă
Lungimea clotoidei
Coordonatele centrului cercului
arc de cerc
Raza cercului
Lungimea cercului
Raza de început clotoidei
clotoidă
Modulul clotoidei
Lungimea clotoidei

13) Se verifică lungimile curbelor arc de cerc şi a aliniamentelor:

C

> 1,4V

p

şi

Al > 1,4 V

p

14) Dacă acestea nu sunt respectate, se modifică razele racordărilor astfel încât lungimile să

depăşească 1,4V .

p

15) Pentru a vizualiza elementele finale ale axei:

Meniul INTERROGATION-AXE-click pe axă.

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

16) Se identifică kilometrii de început şi sfârşit ai racordarilor (la arcul de cerc -

T ,T

i

e

, la

racordarea

clotoidă-arc

de

cerc-clotoidă

O , H , H

i

i

e

,O

e

,

respectiv

O , H ,O ). Aceştia se vor folosi la amenajarea în spaţiu a curbelor.

i

e

clotoidă-clotoidă

NOTĂ: Kilometrii sunt exprimaţi în metri, şi sunt daţi pe coloana ABSCISSE.

Pct.A Aliniamentul 1 Pct.Ti1 Arc de cerc Pct.Te1 Aliniamentul 2 Pct.Oi2 Clotoidă Pct.H2 Clotoidă Pct.Oe2
Pct.A
Aliniamentul 1
Pct.Ti1
Arc de cerc
Pct.Te1
Aliniamentul 2
Pct.Oi2
Clotoidă
Pct.H2
Clotoidă
Pct.Oe2
Aliniamentul 3
Pct.Oi3
Clotoidă
Pct.Hi3
Arc de cerc intermediar
Pct.He3
Clotoidă
Pct.Oe3
Aliniamentul 4

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

17) Se calculează pentru fiecare curbă în parte, unde se impune amenajarea în spaţiu,

supralărgirea şi/sau supraînălţarea.

 

a)

Supralărgirea (unei benzi de circulaţie) conform tabelului de mai jos:

 

Raza

                       

125

(m)

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

125

300

s

l

                       

0.30.

(m)

2.00

1.60

1.35

1.15

1.00

0.80

0.65

0.60

0.50

0.45

0.40

0.35

0.25

În general supralărgirea se face la interiorul curbei, doar în cazuri speciale aceasta se

amenajează fie simetric pe fiecare bandă de circulaţie, fie la exteriorul curbei.

Supralărgirea totală pentru un număr n de benzi de circulaţie se calculează:

Lcs Clotoida = n ⋅ s (pentru 2 benzi de circulaţie = 2 ⋅ s
Lcs
Clotoida
= n ⋅ s (pentru 2 benzi de circulaţie
= 2 ⋅ s ).
s lT
l
s lT
l
H
e
O
e
Arc de cerc
H
i
O
i
B=7m
s lT
Clotoida
Lcs
O i -L cs O i O e O e +L cs Lcs Lungimea racordarii
O i -L cs
O i
O e
O e +L cs
Lcs
Lungimea racordarii
Lcs
s lT
B=7m

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

b) Supraînălţarea în curbă prezintă 2 cazuri în funcţie de raza folosită la racordare:

i)

Când

R

c

< R < R

rec

, racordare arc de cerc

profilul transversal este convertit şi NEsupralărgit

Lcs Lungime arc de cerc p a p a T T p e p a
Lcs
Lungime arc de cerc
p
a
p a
T
T
p
e
p a
a
i
p a
p
a
Lcs
B=7m

T e +L cs

p p p a p T a a T i -L cs T i a
p
p
p
a
p
T
a
a
T i -L cs
T i
a
e
p
p
a
a
Lungimea arcului de cerc
Lcs
Lcs
ii) Când
R
c < R < R
, racordare arc de cerc
rec
B=7m

profilul transversal este convertit şi supralărgit

Lcs Lungime arc de cerc B=7m s lT p a p a T T p
Lcs
Lungime arc de cerc
B=7m
s
lT
p
a
p a
T
T
p
e
p a
a
i
p a
p
a
Lcs

T e +L cs

p p a p T p a T i -L cs T i a e
p
p
a
p
T
p
a
T i -L cs
T i
a
e
a
p
p
a
a
Lcs
Lungimea arcului de cerc
Lcs
s lT
B=7m

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

iii)

Când

R

min

< R < R

c

, racordare clotoidă-arc de cerc-clotoidă

profilul transversal este supraînălţat şi supralărgit

Lcs Clotoida Arc de cerc p s p s p a H e p a
Lcs
Clotoida
Arc de cerc
p
s
p
s
p
a
H
e
p a
H i
O e
O i
p
p a
a
p
p
a
a
O i -L cs
O i
H i
H e
O e
O e +L cs
Clotoida
Lcs
B=7m
s
lT
p p a p p p a a p s a s p p a
p
p
a
p
p
p
a
a
p
s
a
s
p
p
a
a
Lungime arc de cerc
Lcs
Lcs
Lungime clotoida
Lungime clotoida
iv) Când
< R < R
, racordare clotoidă-clotoidă
R min
c
s lT
B=7m

profilul transversal este supraînălţat şi supralărgit

Lcs Clotoida B=7m s lT H p s p s p a p a O
Lcs
Clotoida
B=7m
s
lT
H
p s
p
s
p
a
p a
O e
O i
p a
p a
p a
p
a
Clotoida
H-l s
H+l s
O i -L cs
O i
H
O e
O e +L cs
Lcs
p p a p a p a p s p a s p p a
p
p
a
p
a
p a
p
s
p a
s
p
p
a
a
Lcs
L-l s
l
l
L-l s
Lcs
s
s
s lT
B=7m

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

Unde:

L cs

-lungimea de convertire şi supralărgire (STAS 863-85),

L -lungimea arcului de clotoidă,

l s -lungimea pe care se păstrează constantă supraînălţarea, de o parte şi de

cealaltă a punctului H (unde se intersectează cele 2 clotoide)

2

l

s

=

max 18

m

,

V

3.6

⎟ ⎞

,

V -viteza de proiectare pe curba respectivă, în

p

a

-panta transversală în aliniament,

p -panta transversală de supraînălţare:

s

p s

R

-raza cercului osculator,

k

-coeficientul de confort,

g

-acceleratia gravitaţională.

km ,

h

=

V

2

13

R

(

k

+

g

)

,

18) Pichetarea traseului.

a)

Picheţii suplimentari (punctele de pe traseu care ne ajută la amenajarea în spaţiu a

curbelor):

i) La racordarea arc de cerc:

+ L

T

i

L

cs

,

T

e

cs

ii) La racordarea clotoidă-arc de cerc-clotoidă:

O

i

L

cs

,

O

e

+ L

cs

iii) La racordarea clotoidă-clotoidă:

Aceste puncte sunt caracterizate prin poziţia lor kilometrică (exemplu:

T i din care se scade valoarea lungimii pe care

O

i

L

cs

,

H l ,

s

H +l

s

,

O

e

+ L

cs

T L =abscisa punctului de tangenţă

i

cs

se efectuează convertirea si supralărgirea

Linia de comandă:

PRO_Numele axei_135

sau în meniul

L

cs

).

CALCUL –Profils –Par abscisse imposee et point

unde 135

Par abscisse imposee et point (Prin abscisă impusă sau punct) –se pot pune

picheţi dacă se cunoaşte abscisa acestora sau dacă e nevoie de un pichet într-un anumit

punct de pe axă.

-abscisa pichetului dorit (un singur pichet pe linia de comandă),

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

NOTĂ: Prin ABSCISĂ se întelege poziţia kilometrică a punctului respectiv, exprimată

în metri.

b) Picheţii intermediari, din 25(30)m în 25(30)m:

Linia de comandă:

ZON_Numele axei_0_30

sau în meniul

CALCUL –Profils –Zones equidistantes

unde 0

-abscisa începând de la care se aşează picheţii intermediari,

30 -distanţa între aceştia.

c) Picheţii din punctele de tangenţă:

i)

T

i

,

T

e

-între arcul de cerc şi aliniamente,

ii)

O

i

,

O

e

-între arcele de clotoidă şi aliniamente,

iii)

iv) H

NOTĂ: Aceşti picheţi se marchează pe axa în plan de program, răspunzând afirmativ

la întrebarea „Voulez-vous un profil ? chaque point de tangence” (Vreţi pichet în

fiecare punct de tangenţă?)

H

i

,

H

e

-între arcele de clotoidă şi arcul de cerc intermediar,

-între arcele de clotoidă, în cazul racordării clotoidă-clotoidă.

ă , în cazul racord ă rii clotoid ă -clotoid ă . Unde apare aceast ă

Unde apare această întrebare?

După ce se stabilesc în program toţi picheţii, se trece la înregistrarea acestora

într-un tabel, aşa numita TABULARE (TABULATION), prin crearea fişierului

ce conţine date despre întregul proiect, *.PIS.

După ce se salvează acest fişier în directorul dorit, va apare această întrebare.

Material de seminar

Proiectare Asistată de Calculator a Drumurilor Asist.ing. Mihai LOBAZĂ

Linia de comandă:

TAB_ Numele axei _PIS

( Executer)

1) Nume fişier Fişierul nu există. Vreti să-l creaţi? Titlul proiectului realizat. Vreţi picheţi în
1)
Nume fişier
Fişierul nu există. Vreti să-l creaţi?
Titlul proiectului realizat.
Vreţi picheţi în punctele de tangenţă?
TABELUL PICHEŢILOR