Sunteți pe pagina 1din 19

Paraclisul Sfinţilor 12 apostoli

Soborul celor 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos (30 iunie):


https://www.scribd.com/document/151768187/Soborul-celor-12-Apostoli-ai-Domnului-
nostru-Iisus-Hristos-30-iunie

***
Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi


toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te
sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un


răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi


foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne
izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem
poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să


nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu
eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului,
al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din
Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin
care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi
S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să
judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin
prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte! (de 12 ori)

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!


Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul
nostru!

Psalmul celor 12 Sfinţi apostoli

Domnul Iisus Hristos v-a ales din lume pe voi, cei 12 apostoli, v-a făcut ucenicii
Lui şi v-a descoperit învăţăturile Sfintei Evanghelii. Numele voastre sunt: Andrei,
Petru, Ioan, Iacov, Toma, Filip, Matei, Bartolomeu, Iacov al lui Alfeu, Simon
Zilotul, Iuda al lui Iacob, şi Iuda Iscarioteanul, vânzătorul Domnului. Aţi auzit
vestea cea bună şi minunile Domnului le-aţi văzut! Domnul Iisus de la înec v-a
salvat, iar furtuna şi valurile pentru voi le-a potolit!

La Cina cea de Taină împreună cu Domnul Iisus aţi fost şi El picioarele la toţi vi
le-a spălat! Iuda, cel iubitor de arginţi, de la Cină a plecat şi pentru 30 de arginţi pe
Domnul Iisus L-a trădat! În grădina Ghetsimani v-aţi oprit, iar Domnul cu lacrimi
de sânge S-a rugat! Trădătorul, în fruntea unei cete înarmate, a venit, pe Mân-
tuitorul L-a sărutat, zicându-I: Bucură-Te, Învăţătorule! Când s-au apropiat de
Domnul Iisus să-L lege, cei ce veniseră au căzut la pământ! Petru a tras sabia şi a
tăiat urechea unuia dintre cei care voiau să-L lege pe Domnul Iisus, dar Domnul i-a
spus: Bagă sabia la loc în teacă, căci cel ce dă cu sabia, de sabie va pieri! Apoi
L-au legat pe Domnul şi la judecată nedreaptă L-au dus! Ana şi Caiafa L-au
condamnat, Irod Agripa minuni I-a cerut să facă, iar Pilat ar fi vrut să-L elibereze.

De frică apostolii au fugit, Petru de trei ori s-a lepădat de Domnul, iar Ioan, în
ascuns, toate Patimile Domnului le-a văzut!

Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, legat la stâlp şi bătut crunt, şi purtat
cu crucea în spate pe drumul Golgotei.

Cu banii aruncaţi de Iuda în templu, a fost cumpărată Ţarina Olarului, unde se în-
groapă străinii. Iuda s-a spânzurat, iar sufletul lui în iad s-a dus.

Când Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, cerul s-a întunecat, catapeteasma
templului în două s-a despicat, iar pământul s-a cutremurat! Pe Domnul Iisus
Hristos, un ostaş cu o suliţă L-a împuns în coastă.

De pe cruce Domnul a fost coborât, cu giulgiu a fost înfăşurat şi în mormânt nou a


fost îngropat.

A treia zi după Scripturi Domnul a Înviat, Îngerii cu bucurie au anunţat, miro-


nosiţele s-au bucurat, iar Sfinţii apostoli s-au mirat.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului! (de 3 ori)
Tropar: Către cei 12 Sfinţi apostoli şi Soborul lor, să alergăm noi păcătoşii şi
smeriţii şi să ne rugăm, cu lacrimi de pocăinţă, zicând: Sfinţilor apostoli, rugaţi pe
Milostivul Dumnezeu să nu-Şi întoarcă faţa de la noi, ci mai mult să ne
miluiască şi să ne ocrotească!

Către Sfântul apostol Pavel, care a fost chemat de Domnul Iisus Hristos pe drumul
Damascului, să ne rugăm zicând: Sfinte apostol al lui Dumnezeu, roagă-te şi
pentru noi, ca să ne întoarcă Domnul Dumnezeu de la cele rele la cele
folositoare şi mântuitoare!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!


Amin!

Noi, creştinii ortodocşi, nu vom tăcea şi vom spune toate minunile şi toate Faptele
Sfinţilor apostoli, slăvind pe Domnul Iisus Hristos şi pe toţi ucenicii Lui întru toţi
vecii.
Psalmul minunilor Sfinţilor apostoli

Domnul Iisus Hristos v-a ales, v-a chemat, v-a învăţat şi putere sfântă v-a dat, să
dezlegaţi orice boală şi orice neputinţă din popor. Doi câte doi aţi plecat, bolile le-
aţi curăţat, duhurile rele le-aţi alungat şi în sinea voastră v-aţi bucurat. La
întoarcere, Domnul Iisus v-a spus: Nu vă bucuraţi că duhurile se pleacă înaintea
voastră, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt înscrise în Ceruri!

Pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, Domnul i-a luat pe muntele Tabor şi între Moise şi
Ilie, care s-au arătat în vedenie, S-a Schimbat la Faţă. Sfinţii apostoli nu au putut
suporta strălucirea Slavei dumnezeieşti şi au căzut cu faţa la pământ.

După ce Domnul Iisus Hristos Şi-a dat Duhul pe cruce, a coborât în iad, a rupt
porţile iadului, şi i-a eliberat pe Adam şi pe Eva şi pe toţi cei ţinuţi la întuneric.
Mulţi dintre cei eliberaţi s-au arătat urmaşilor lor în cetatea Ierusalimului. A treia
zi după Scripturi, vestea cea mare, de la Sfinţii Îngeri s-a auzit, că Domnul a În-
viat!

Sfintelor femei mironosiţe li S-a arătat Domnul zicându-le: Bucuraţi-vă! Spuneţi


ucenicilor şi lui Petru că voi fi mai înainte de ei în Galileea! Domnul Iisus
Hristos a intrat prin uşile încuiate şi S-a arătat Sfinţilor apostoli, şi le-a zis: Pace
vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi! Apoi suflând spre
ei le-a spus: Luaţi Duh Sfânt! Cel căruia îi veţi ierta păcatele, iertate vor fi, iar
cel căruia îi veţi ţine, ţinute vor fi!

Auzind de Învierea Domnului apostolul Toma a spus: Nu voi crede până nu voi
pipăi rănile Lui, şi nu voi pune mâna mea în coasta Lui! Arătându-se în
duminica următoare, Domnul i-a spus: Apropie-te şi pune mâna ta în coasta Mea
şi fii credincios şi nu necredincios! Toma a spus cu umilinţă: Domnul meu şi
Dumnezeul meu!

După Sfânta Înviere Domnul a mai stat pe Pământ patruzeci de zile, apoi S-a
Înălţat la Ceruri de pe muntele Eleonului. Peste zece zile Duhul Sfânt S-a pogorât
peste Sfinţii apostoli şi ucenici, peste Maica Domnului şi femeile mironosiţe şi toţi
au început să propovăduiască!

La predica Sfântului Petru, mulţime mare, ca la 3000 de suflete, s-au botezat. Atu-
nci, întru Numele Domnului Iisus Hristos, s-a format prima Biserică apostolică, în
care se proslăveau faptele şi cuvintele Domnului.

Petru şi Ioan urcându-se la templu spre a se ruga, au vindecat un olog, care, sănătos
făcându-se, slăvea pe Dumnezeu. Irod Agripa l-a prins pe Sfântul Petru şi l-a pus
în lanţuri, dar un Sfânt Înger al lui Dumnezeu l-a dezlegat şi l-a scos afară din
închisoare.
În Numele Domnului, Sfântul apostol Petru a înviat-o pe Tavita, iar pe sutaşul
roman Corneliu l-a întors la credinţa în Domnul Iisus Hristos.

Prigoana s-a pornit împotriva creştinilor. Iacov a fost tăiat cu sabia de Irod. Sfântul
Ştefan, ucis cu pietre, căzând sub ploaia de lovituri, a zis: Doamne, nu le socoti
păcatul acesta!

Saul a pornit prigoana împotriva creştinilor şi mergând în drum spre Damasc, o


lumină orbitoare l-a trântit la pământ, zicându-i: Saule, Saule de ce Mă pri-
goneşti? Uimit Saul a întrebat: Cine eşti, Doamne? I s-a răspuns: Eu sunt Iisus,
pe care tu Îl prigoneşti, dar greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă.

La Damasc Anania l-a tămăduit pe Saul, care s-a botezat şi a devenit creştin cu
numele Pavel. Trei ani a stat Sfântul apostol Pavel într-o peşteră din pustiul
Arabiei şi acolo Domnul Iisus, în taină, l-a învăţat Evanghelia. Propovăduind,
Pavel a făcut minuni, duhurile rele le-a alungat, de muşcarea viperei a scăpat, în
mare 15 zile a stat, dar nu s-a înecat.

Sfântul apostol Andrei, fratele Sfântului Petru, în Dobrogea a venit şi Episcopie


creştină a făcut, pe mulţi i-a tămăduit, în peşteră a stat, izvor a făcut să curgă,
gurile lupilor le-a legat, ca să nu mai muşte oamenii şi vitele, iar numele lui şi al
tuturor apostolilor este prea mărit.

Canonul celor 12 Sfinţi apostoli

Cântarea I-a

De primejdia înecării au scăpat, la limanul cel sfânt au ajuns, smerenie au avut şi


de Domnul Iisus Hristos întru totul au ascultat Sfinţii apostoli, pe care îi lăudăm şi
îi prea mărim acum şi în toţi vecii!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!


Noi păcătoşii şi smeriţii să alergăm către Sfinţii apostoli, aşa cum alergau cei din
primul veac creştin şi să cerem tămăduire de bolile sufleteşti şi trupeşti.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Fiind ucenicii aleşi ai Domnului Iisus Hristos, în lume aţi predicat, pe oameni i-aţi
luminat şi la calea cea dreaptă i-aţi îndreptat, pe cei bolnavi i-aţi vindecat, iar noi
vă rugăm să ne scăpaţi de neputinţe, de boli, de patimi şi de tot ce vine de la rău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Spre Slava lui Dumnezeu şi mântuirea lumii aţi lucrat Sfinţilor apostoli, căci râuri
de apă vie revărsând, pe mulţi i-aţi umplut cu harul sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

La Pogorârea Duhului Sfânt, în foişorul din Ierusalim era şi Preasfânta Născătoare


de Dumnezeu, care, împreună cu Sfintele femei, a primit de Sus darul apostoliei şi
al înţelepciunii sfinte.

Cântarea a III-a

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu şi cel mai mare Apostol al lumii,
luminează-ne şi întăreşte-ne pe noi în credinţă şi în lucrarea celor bune şi mân-
tuitoare.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Darul lui Dumnezeu v-a făcut pe voi oameni cu virtuţi sfinte şi minunate, şi de
aceea aţi făcut minuni despre care se va vorbi întru toţi vecii.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Cu puterea sfinţeniei voastre ne puteţi vindeca de tot răul şi pe noi, cei care acum,
cu smerenie şi cu credinţă, vă cerem ajutorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Spre Slava lui Dumnezeu aţi făcut vindecări multe şi aţi înviat morţii. Acum vă
rugăm să-i vindecaţi pe cei bolnavi, robi ai lui Dumnezeu, care din cauza pă-cate-
lor suferă dureri şi chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Prea luminaţi fiind, Duhul Sfânt v-a adus din toate părţile lumii la Adormirea
Maicii Domnului. Pe norii cerului aţi venit şi cântare sfântă aţi cântat, prea bine-
cuvântaţilor apostoli ai lui Dumnezeu.

Ectenia milei

Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!


Pentru Pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină şi pentru poporul nostru, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru ţara noastră România şi pentru poporul român de pretutindeni, Domnului să
ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru toţi cei care se roagă şi pentru cei care sunt de faţă (nume) pentru sănătatea
lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru întoarcerea la dreapta Credinţă Ortodoxă a tuturor oamenilor, Domnului să
ne rugăm! Doamne miluieşte!

Pe Preasfânta, prea curata, Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu şi pururea


Fecioara Maria cu toţi Sfinţii să o lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi!

Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!
Ţie, Doamne!

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi


înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!

Cei ce aţi fost chemaţi la slujire sfântă de către Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul
lumii, ajutaţi-ne, miluiţi-ne, întăriţi-ne şi ne tămăduiţi pe noi păcătoşii!

Cântarea a IV-a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit să mântuieşti lumea
noastră cea păcătoasă, miluieşte-ne, tămăduieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Cu sfinţenia voastră cea minunată, pe care o aveţi de la Dumnezeu, vă rugăm să-i


sfinţiţi, să-i tămăduiţi şi să-i întăriţi pe cei care cer al vostru ajutor!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Dar din darurile date vouă de Dumnezeu daţi-ne şi nouă, prea minunaţilor apostoli,
căci cu dragoste creştinească vom spune în lume toată lucrarea şi jertfelnicia
voastră!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Înţelepţiţi fiind cu toţii, la Pogorârea Sfântului Duh aţi luat daruri, putere şi curaj,
cu care necontenit aţi lucrat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria a propovăduit în


Grecia, la Muntele Athos, întemeindu-se acolo un leagăn al credinţei noastre
creştineşti.

Cântarea a V-a

Doamne Iisuse Hristoase, care ai fost cu ucenicii Tăi în toate veacurile, fii şi cu noi
acum, în acest veac!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Aşa cum l-ai chemat pe Pavel în drumul spre Damasc, aşa cheamă-ne şi pe noi,
care suntem pe drumul păcatelor, că şi noi suntem oameni, Doamne, aşa cum au
fost şi Sfinţii apostoli la începutul creştinismului!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Pe toţi cei care au venit către Tine, i-ai primit după cuvântul Tău, că ai zis: Cei
însetaţi să vină la mine şi să bea! Şi aşa cum ai primit pe femeia păcătoasă, care
Ţi-a uns picioarele cu mir, le-a şters şi le-a sărutat înaintea ucenicilor Tăi, aşa
primeşte-ne şi pe noi, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Cei ce au auzit glasul Tatălui Ceresc au zis că a fost tunet. Noi cei de acum cu
multă smerenie ne rugăm pentru curăţirea noastră de patimi, de tot ce vine de la rău
şi pentru tămăduirea sufletelor şi trupurilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Sfânta lumină a înţelepciunii divine venind de Sus, a luminat pe Sfinţii apostoli, pe


Maica Domnului, pe femeile mironosiţe. Doamne, şi noi Te rugăm să ne luminezi,
să ne smereşti şi să ne întăreşti întru dragostea Ta cea sfântă.

Cântarea a VI-a

Doamne, Te rugăm coboară Lumina şi Puterea Ta cea Sfântă, peste noi, robii Tăi
din acest veac şi îndură-Te de noi, Cela ce eşti Îndelung-Răbdător şi Multmilostiv!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Aţi propovăduit Sfânta Evanghelie în poporul evreu şi în toată lumea, aţi în-
creştinat neamuri, aţi întărit credinţa şi aţi vindecat neputinţele oamenilor.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Exemplul vostru cel minunat a fost urmat de Sfinţii: Părinţi, ierarhi, mucenici,
cuvioşi şi cuvioase, de pustnici, dar şi de către cei din popor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Lucrarea voastră nu aţi oprit-o după ce aţi trecut la cele veşnice, ci multora v-aţi
arătat în vis sau în vedenii, povăţuind cu sfinte învăţături cereşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Trupurile voastre s-au făcut moaşte sfinte făcătoare de minuni, doar Maica Dom-
nului a fost luată la Ceruri, trupul ei prea sfânt nerămânând pe Pământ.
Ectenia salvărilor sfinte

Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie,
auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină Ortodoxă şi pentru unirea bisericilor creştine într-
una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm! Doa-
mne miluieşte!
Pentru poporul român, pentru românii de pretutindeni, pentru sănătatea şi mân-
tuirea lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru toţi fraţii noştri, pentru toţi cucernicii şi drept slăvitorii creştini, pentru cei
de faţă (nume), pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte!

Pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu şi pururea


Fecioara Maria cu toţi Sfinţii să o lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi!

Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!
Ţie, Doamne!

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi


înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!

Ascultă, Doamne, şi auzi pe poporul nostru cel deznădăjduit! Feţei Tale se vor
ruga mai marii popoarelor!

Apostolul

Înţelepciune! Din Faptele Sfinţilor Apostoli, citire: (Faptele I 12-14)

Fraţilor! După Înălţarea Domnului Iisus la Ceruri, apostolii s-au întors la


Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ieru-
salim, cale de o sâmbătă. Şi când s-au întors, s-au suit în încăperea cea de sus,
unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan, Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bar-
tolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda al lui Iacov. Toţi
aceştia într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria,
Mama lui Iisus, şi cu fraţii Lui.

Pace ţie cititorule! Şi duhului tău! Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Toţi aleşii Tăi, Doamne, Te vor binecuvânta! Şi iată de acum Te vor ferici toate
neamurile!

Evanghelia

Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire (Matei 10; 1- 8)

În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere
asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice
neputinţă. Numele celor 12 apostoli sunt acestea: întâi Simon, cel numit Petru, şi
Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu,
Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi, ce se zice Tadeu, Simon
Cananeul şi Iuda iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti 12 i-a trimis Iisus,
poruncindu-le şi zicând lor: În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de
samarineni să nu intraţi. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale
casei lui Israel. Şi mergând propovăduiţi zicând: S-a apropiat Împărăţia
Cerurilor! Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei
leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi….

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor


noastre!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Pentru rugăciunile celor 12 Sfinţi apostoli, ale tuturor Sfinţilor, ale Maicii Dom-
nului şi ale tuturor Cereştilor Puteri, curăţeşte Doamne mulţimea păcatelor
noastre!

Miluieşte-ne, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea


îndurărilor Tale, şterge fărădelegile noastre!

Cântarea a VII-a

Te rugăm, Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru, îndură-Te de noi, nevre-


dnicii şi păcătoşii şi nu ne lăsa pe căi rătăcite!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!


Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne să ne vindecăm de patimi, de boli şi de toată lucrarea
celui rău! Pe toţi cei care s-au botezat şi s-au încreştinat, cu dragoste i-aţi primit
văzând râvna lor cea multă.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Sfântul apostol Pavel, văzând-o pe slujnica cu duh rău, că striga în urma lui, a iz-
gonit duhul răutăţii, vindecând-o complet.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Spre slava lui Dumnezeu au propovăduit Sfinţii apostoli pe trei continente, făcând
minuni şi semne mari în popor, luminând oamenii, vindecând bolile, alungând
duhurile rele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Darul facerii de minuni I-a fost dat şi prea curatei Maici a Domnului Iisus Hristos,
după ce a ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, că în numele ei mulţi s-au vindecat.

Cântarea a VIII-a

Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului şi Dumnezeului nostru


Iisus Hristos, cântându-L, slăvindu-L şi prea mărindu-L pe Dânsul întru toţi vecii!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Cu multă strădanie aţi înfiinţat Biserici Creştine în toată lumea, Sfinţilor apostoli,
de aceea îi ajutaţi şi acum pe cei din Biserica vie, dreptmăritoare.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Numele voastre s-au auzit peste tot pământul şi de aceea noi, care suntem urmaşii
lucrului vostru întru Domnul, vă vom lăuda întru toţi vecii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Comoară duhovnicească de nepreţuit este lucrarea voastră, Sfinţilor apostoli, de


aceea toţi cei care v-au cunoscut, întotdeauna v-au lăudat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria să o lăudăm ca pe Maica


Sfântă a Domnului Iisus Hristos, dar şi ca pe o apostoliţă, căci cu vrednicie a
propovăduit Sfânta Evanghelie a Fiului Său.

Cântarea a IX-a

Luminează-ne pe noi, Doamne, întăreşte-ne şi însoţeşte-ne pe noi la lucrarea Ta


cea Sfântă, aşa cum ai făcut cu Sfinţii apostoli şi cu toţi cei care Te-au urmat în
toate veacurile.

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Pe urmaşii voştri i-aţi ajutat în duh, după ce aţi trecut la cele veşnice; şi aşa vă
rugăm să ne ajutaţi şi pe noi, binecuvântaţilor apostoli!

Sfinţilor apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Pe cei bolnavi din zilele noastre ajutaţi-i să se vindece, Sfinţilor apostoli, ca


sculându-se din boală să aducă mulţumire şi slavă lui Dumnezeu..

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Cu dragoste sfântă alergăm către voi, noi iubitorii de Dumnezeu, rugându-vă să ne


faceţi şi nouă binele pe care l-aţi făcut altădată celor de pe Pământ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Maica Domnului Iisus Hristos curăţeşte-ne


cugetele şi vindecă-ne pe noi sufleteşte şi trupeşte, aşa cum pe mulţi i-ai vindecat
de-a lungul veacurilor, căci mila Ta este nemărginită.

Laudele Sfinţilor apostoli

1. Să-i lăudăm, bine să-i cuvântăm pe cei 12 Sfinţi apostoli ai Domnului Iisus, care
L-au urmat pe Pământ pe Fiul lui Dumnezeu. Laudă şi cinstire vi se cuvine
Sfinţilor apostoli, ca aleşi ai Domnului Dumnezeu! (de 2 ori)
2. Să-i lăudăm pe aleşii Domnului şi întemeietorii Bisericii Creştine, că mari mi-
nuni s-au făcut la Pogorârea Sfântului Duh. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor
apostoli, că mari minuni aţi făcut pe Pământ! (de 2 ori)

3. Să-i lăudăm pe Sfinţii apostoli ai Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos,


care s-au îmbrăcat cu putere de Sus. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor
apostoli, că multe haruri şi daruri Sfinte aţi câştigat!

4. Să-i lăudăm pe cei care de-a lungul veacurilor, în vedenie, s-au arătat multora
din poporul român. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor apostoli, că arătându-vă
în vedenie pe mulţi Sfinţi i-aţi întărit în credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum, pururea şi în vecii vecilor!


Amin!

Veniţi toţi pământenii să-i lăudăm pe aleşii lui Dumnezeu, care au propovăduit în
lume Sfânta Evanghelie şi au împărţit Cuvântul Domnului cu mare sârguinţă!

Doxologia

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina!

Slavă întru cei de Sus, lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire!

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie


pentru Slava Ta cea mare.

Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unu-


le-Născut, Iisuse Hristoase şi Doamne Duhule Sfânt.

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păca-
tul lumii miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii!

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe


noi! Că Tu eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos, întru Slava lui
Dumnezeu Tatăl. Amin!

În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în veacul
veacului.
Învredniceşte-ne, Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.

Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este
Numele Tău în veci! Amin!

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine!

Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori)

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne milu-
ieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie!

Doamne la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu!
Că la Tine este Izvorul Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne,
mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de
3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!


Amin!

Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinţilor apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare de păcate


sufletelor noastre!
Rugăciune către Sfinţii apostoli

O, prea luminaţilor, prea înţelepţilor apostoli, care aţi ajuns în Sfânta Împărăţie a
Cerurilor, uitaţi-vă şi la noi, creştinii de astăzi, că Biserica noastră este rodul
propovăduirii voastre.

Sfinţilor apostoli ai Domnului Iisus Hristos, care aţi propovăduit în toată lumea
Sfânta Evanghelie, cu rugăciunile voastre ajutaţi-ne şi pe noi nevrednicii şi păcă-
toşii din acest veac!

Pe Domnul Milei şi Tatăl Fiului Ceresc, rugaţi-L să nu-şi întoarcă privirea de la


noi, ci mai vârtos să ne călăuzească pe calea cea bună a mântuirii sufleteşti.

Sfinte apostol Andrei, care ai călcat pe pământul strămoşilor noştri, împreună cu


toţi Sfinţii apostoli, cu Maica Domnului, cu Sfintele femei mironosiţe şi cu toţi
Sfinţii, ajutaţi poporul român pentru a se sfinţi şi pentru a scăpa din toate nevoile şi
necazurile!

Sfinţilor apostoli şi marilor evanghelişti, care aţi predicat Sfânta Evanghelie a


Domnului Iisus Hristos în toată lumea, care aţi încreştinat popoare şi aţi făcut
minuni, aţi vindecat tot felul de neputinţe şi de boli, vă rugăm, vindecaţi acum
neputinţele şi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, mentale şi spirituale, ca mul-
ţumire, laudă, slavă şi prea mărire să aducem Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Amin!