REVISTA DE CULTURA ~ I EOUCATI E TEHNI CA 1-1990-(26

Ă DE Ă Ş EDUCATIE Ă

..J
J
a:
C
Q
Z
W
..J
C
w
Z
eC
:E
o
a:
a. Concuraurl Interludelene
I. Cupa C.F.R. Dej (F2)
2. Cupa Transilvaniei (FIE)
3. Cupa C.S.T.A. (F2)
4. Cupa Tomis (F4B. MAS)
5. Cupa Metalul Salonta (FI)
6. Memorial Aurel Vlaicu (FI)
7. Cupa Napoca (FI)
8. In Memoriam (F4B. MSA)
9. Trofeul Aripile (F2)
b. Concur.url republlcane
1. Memorial Adrian Dan Urucu (F2)
2. Cupa VOlnla (F 10)
3. Cupa Voinla (FI)
c. Semiflnalele camplonatelor republlcane
I. Cupa Sianic Prahova (FlO)
2. Cupa Anpile Pneteniei (F2)
3. Cupa I.M.P. Covasna (F2)
4. Cupa Buzaului (F4B)
5. Memorial Henri Coanda (F4B)
6. Cupa Moldove, (FI)
7. Memorial Gheorghe Banciulescu (FI)
8. Cupa Bodoc (F3)
9. Cupa Gaz Metan (FI)
d. Camplonale republlcane
I. Aeromodele de interior (FlO)
2. Aeromodele cu orientare magnetica (FIE)
3. Aeromodele zbor circular (F2ABCD)
4. Aeromodele zbor liber (FIABCGH)
5. Aeromodele radiocomandate (F/3AB. F4C)
6. Aeromodele Machete (F4B. MSA)
II. NAVOMODELISM
a. Concuraurl Inlerjudelene
I. Cupa Cetatea (CI-C4)
2. Cupa Covurlui (FSRV. F5)
3. Cupa Avintul Tg. (FSRV)
4. Cupa (FSRV)
b. Concuraurl republlcane
1. Cupa Voinla (F5)
2. Trofeul Mlrcea (F 123. F5. FSR)
3. Cupa Amiral Murgescu (CI-C4)
4. Cupa A.S. Armata Bucuresti (FIV. FSRV)
c. Semiflnalele campionatelor republicane
1. Cupa Dunarll (C I-C4)
2 Trofeul Tom,s (CI -C4)
3. Cupa MuresulUl (FSRV)
4 Cupa Vagonul Arad (E FSR)
5 Tro!eu T 'Tlora oe Aur ,C l-Cd.
Ii republicano
initiativa familiei eroului' cu sprijinul Federatiei Romane de Modell
hotcirit organizarea anualci a unui concurs memorial de aeromodele, c
antreneze sti muleze cit mai multi tineri in aceastci activitate. Incep
prima editie, care se va la 5-6 mai la (C.S.T.A. I
cl asei "Combat" la juniori va primi un premiu de 1 (
achizil ionarea de materiale sportive. Vom reveni cu detalii su
S-a nciscut la 5 ianuarie 1968 in

$i-a inceput pregcitirea \lcolani la
Nouakchott (Mauritania), unde, intre
1973 1975, a fcicut primele clase
(CP CPt). A continuat, intre 1975
1979, cursurile $colii Elementare
"Moli ere" din Casablanca (Maroc),
unde s-a remarcat prin rezultate de-
osebite la materiile tehnice
printr-o creativitate aparte in in-
treaga activitate Aici , la
aceasta virsta frageda, Adrian-Dan
ales profesia, optind definitiv
inflexibil pentru pilotaj \li constructii
de aeronave.
Cursurile generale le-a in-
cheiat in In 1986 a absol-
vit Liceul ,,!.L. Caragiale", seclia
electrotehnica, distingindu-se prin
aplicatia spre fizica te-
meinica a unor deprinderi practice
tehnice.
Concomitent, inca din 1980, a ih-
ceput sa activeze cu pasiune ca
membru al cercului de aeromode-
lism al Casei Pionierilor din Sectorul
I, unde, sub indrumarea remarcabila
a instructorului Mircea Oloeriu, a
participat a intre anii 1981
1984 premii mentiuni, la con-
cursuri municipale republicane de
aeromodelism
Totodatci, ca liceean, a descoperit
frumusetea inegalabila a planoris-
mului a inceput cursuri de zbor
cu motor la aeroportul Clinceni, de-
venind membru al Clubului Sportiv
Grivila, iar apoi, in timpul studenti
al. Clubului Sportul studentesc.
In 1986 devine student al Insti l
tului Politehnic Facul'
tea de Aeronave, curs sera!. Du
efectuarea stagiului militar, C
1987, paralel cu pregatirea profes
nala ca student, incepe sa lucreze
cadrul Centrului de calcul al sis
mului de comerl exterior. Dari
aprofundeze (
pril]1civara anului 1989 s-a transfe
la Intreprinderea de Avioane Bue
unde a continuat sa se perfl
lioneze in domeniul aplicaliilor (
aeronautica, al tehnicilor model
de proiectare asistata de calcula
(CAD.). Aici, ca inainte, cae
sau aeromodelist, s-a remarcat p
pricepere \li pasiune, dar prin c
ste, modestie generozitate.
Generozitatea prietenia sinci
I-au caracte'rizat in viata partil
lara. Din convingere profunda
triumful dreptatii demniH
umane, din curaj din datorie I
de patrie, a lost in mijlocul celor
virsta lui inca din ziua de 21 dece
brie. A cazut la datorie pe 23 I
cembrie 1989, dimineala, pen
apararea Radioteleviziunii Li be
alcituri de alti tineri care au crezu'
idealuri nu precupelit VI
pentru ca poporul roman sa se d
sa traiasca in demnit
acest Iramintat de milenll
3. NavomodeJe teleghidate de vltez3 $i curse
25-26 martie Dej
21-22 aprilie Cluj-Napoca
18-20 mai Bucurest,
2-12 iunie Constanla
14-15 iulie Sal onta
8-9 septembrie Deva
22-23 septembrie Cl uj-Napoca
1-15 octombrie
6-7 octombrie Dej
. 5-6 mai Bucure$ti
7 -8 aprilie Sianic Prahova
2-3 iunie Deva
24-25 martie Sianic Prahova
14.-15 aprilie Gherla
12-13 mai Sfintu Gheorghe
10-13 mai Buzau
7-10 iunie Pucioasa
9-10 iunie Bacau
23-24 iunie Ploiesti
21-22 iulie Sfinlu Gheorghe
7-8 iulie Sibiu.
27-29 aprilie Si anic Prahova
4-6 mai Cluj Napoca
24-27 mai lasi
26-29 iulie Sibiu
23-26 august Tg.
1-15 octombrie
23-29 aprilie S'ghisoara
11-13 ma, Galal'
16-17 iunie Tirgu-Mure$
29 septembne Gornesti
19-22 ma, Neptun
10-14 septembrie Neptun
1-15 octombrie
9-10 octombrie
24-25 martie Giurg'u
2-12 ,un,e Constanla
16-17 august Tg .
17-18 ,utle Arad
17-18 lull e Arad
Si curse (FSRV. FSRE. F3E. F3V)
4. Navomodele yeliere
5. Navomodele machete (C I-C4)
III. AUT 0 MOD ELI S M
.a. Concuraurl Interjudelene
I. Trofeul Tomis (automodele machete)
2. Cupa Cimentul Turda (CBI.2.3. E4)
3. Cupa Bucovinei (RCEB. E12. F123)
4. Trofeul Volanul Brasov (RCEB. E12. F)
b. Concuraurl republlcane
I. Cupa F.R. Modelism automobile sala cu 3 etape:
- Trofeul Sportul Studenlesc
- Cupa Primaverii
- RaliuJ Primsverii
2. Cupa Vomla (RCEB. E12. F. E4)
3. Cupa A.S. Armata Bucuresti (RCEB. E12. E4. F)
a. Camplonele republlcane
18-19 august Tg . Me
23-27 mai Nept un
1-15 octombne SU(
1-12 iunie Constan
29-30 iunie Turda
7-8 iulie Suceava
27 -28 octombne Bre
24-25 februade Buc
10-11 martle Bacau
7-8 aprille Arad
3-5 august
11-12 octombne Bu
I. Camp,onatul republican de automobile captive (CAI234. CB123)
- Etapa I Cupa C.S.T.A. Bucurest, 3-4 rna, Bucurest,
- Etapa a II-a Cupa Semenic 24-25 rna, ReS'ta
- Etapa a II I-a Cupa Onesti 14-15 ,ume Ones t'
- Etapa a IV-a Cupa Dacia Pit est, 18-17 august P,tes
- Etapa a V-a Trofeul P,stonul de Aur 27-28 septembr .• 3.
2. Campionatul republican de automobile radiocomandate
(RC EB. RC E12. RC Ff234. E4)
- Etapa I Cu pa Bega
- Etapa a II-a Cupa CSTA
- Etapa a III-a Cupa Semenic
- Etapa a IV-a Cupa Onesti
- Etapa a V-a Cupa Dacia Pitesti
- Etapa a VI-a Trofeul Pistonul de Aur
3. Campionatul republican de automodele machete
(CM. CV 1234)
21-22 apnl ,e T,,...;,,,
5--6 mai Bucurest
26-27 ma, ReS lia
16-17 ,ume Onest ·
18-19 august P,test
29-30 septembr e B.
1-15 octomb, e 3 •
IV. R A C H E TOM ODE LIS M - MOD ELI S M SPA T I A L
a. Concurourl InterJudelene ,I I8millnale ale camplonalulul
I. Cupa Metalul Tirgov,ste (S3. S4. S6)
2. Cupa Buzaului (S5. S7)
3. Cupa Sucevei (SI-S7)
4. Cupa Explorari Deva (SI-S7)
b. Camplonale republlcane
1. Rachetomodele clasice $1 machete
2. Cupa Romimiei la rachetomodele machete
V. MOD ELlS M FER 0 V I A R
•. Concursurl interJude1ene
I . Cupa ICEMENERG Bucurest'
2. Cupa Aerodlnamlca Bucure$tJ
3. Cupa Mocanll a
b. Campiona1u1 republican de modelilm fefO'Vi ar
4-6 mal Tirgo. s'e
18-20 mal Buza ....
8-10 lul l e Sueea.s
8-9 septembr e D.
11-15 lulle Sucea'ra
1-15 octombr e Bt:
27 mar-10 f\Jn e 3 .. ::
3-7 aug .... s· 6 ... .: ... ·
1-'5 OC' :; - :'" e Bu
1-'5 oc.o--=-' e 3:.1
VI. SALONUL DE MODEL,S!,! - EXPOZITIE CONCURS
..J
e(
..J
e(
Z
o
..J
::l
a:
e(
c
z
w

e(
o
cn
cn
,..
z
c-
w
Z
ce(

o
a:
a. Concu .. uri Inlerludelene
1. Cupa C.F.R. De) (F2)
2. Cupa Transi lvaniei (F 1 E)
3. Cupa C.S.T.A. ş (F2)
4. Cupa Tomis (F4B, MAS)
5. Cupa Metal ul Sal onta (FI)
6. Memorial Aurel Vlaicu (FI)
7. Cupa Napoca (FI)
8. In Memorl am (F4B, MSA)
9. Trofeul Ar i pile ş (F2)
b. Concursuri republicane
1. Memorial Adri an Dan Urucu (F2)
2. Cupa ţ (F 10)
3. Cupa ţ (FI )
c. Semlllnalel e camplonalelor republicane
1. Cupa ă Prahova (Fl0)
2. Cupa Ari pi le Pri eteniei (F2)
3. Cupa I.M.P. Covasna (F2)
4. Cupa BuzaulUI (F4B)
5. Memorial Henri ă (F4B)
6. Cupa Moldovei (FI )
7. Memori al Gheorghe Banclul escu (FI)
8. Cupa Bodoc (F3)
9. Cupa Gaz Metan ş (FI)
d. Camplonale republicane
1. Aeromodele de mterlor (F l0)
2. Aeromodele cu orientare ă (F1E)
3. Aeromodele zbor Clfcular (F2ABCO)
4. Aeromodele zbor l iber (F1ABCGH)
5. Aeromodele radiocomandate (F / JAB, F4C)
6. Aeromodele Machete (F4B, MSA)
II. NAVOMOOELISM
a. Concu .. url Inlerludelene
1 Cupa Cetatea ş (C l-C4)
2. Cupa Covurl Ui (FSRV, F5)
3. Cupa Avintul Tg. ş (FSRV)
4. Cupa ş (FSRV)
b. Concursuri republicane
1. Cupa ţ (F5)
2. Tr ofeul Mircea (F 123, F5, FSR)
3. Cupa Ami ral Murgescu (Cl-C4)
4. Cupa A.S. Ar mata ş (F 1 V, FSRV)
c. Semillnalele camplonatel or republicane
1. Cupa DunarII (Cl-C4)
2. Trofeul TomiS (C l-C4)
3 Cupa Mures ulUi (FSRV)
4 Cupa Vagonul Arad l E FSR,
5 Trofe.J "T ..,o .... a oe Cl-C4
ci c-", ...... 'f'Pul>lic.ana
25-26 martie Oei
ţ familiei erouluI' ş cu sprij inul ţ Române de Mode
ă organizarea ă a unui concurs memorial de aeromodele I
ant reneze ş sti muleze cît mai ţ ti neri în ă activitate. inCel
prima ţ care se va ă ş la 5- 6 mai la ş (C.S.T, A.
ş ă clasei "Combat" l a juni ori va primi un premiu de 1
ţ de materiale sport ive. Vom reveni cu detalii SI
S-a ă la 5 ianuarie 1968 în
ş
Ş început ă ş ă la
Nouakchott (Mauritania), unde, intre
1973 ş 1975, a ă primele clase
(CP ş CP1) . A continuat, intre 1975
ş 1979, cursurile Ş Elementare
"Moli ere" din Casablanca (Maroc) ,
unde s-a remarcat prin rezultate de-
osebite la mater i ile tehnice ş
printr-o creat ivi tate aparte in in-
treaga activi tate ş ă Aici, la
ă ă ă Adrian-Dan
ş ales profesia, optind definitiv ş
inflexibil pentru pilotaj ş ţ
de aeronave.
Cursuri le ş generale le-a in-
cheiat in ş in 1986 a absol-
vit Liceul "I.L. Caragiale", ţ
ă distingindu-se prin
ţ spre ă ş ş te-
ă a unor deprinderi practice
tehnice.
Concomitent, ă din 1980, a in-
ceput ă activeze cu pasiune ca
membru al cercului de aeromode-
l ism al Casei Pionierilor din Sectorul
1, unde, sub i ndrumarea ă
a instructorului Mircea Oloeriu, a
participat ş a ş intre anii 1981
ş 1984 premii ş ţ la con-
cursuri municipale ş republicane de
aeromodelism ş ă ş
ă ca liceean, a descoperit
ţ ă a planoris-
mului ş a inceput cursuri de zbor
cu motor la aeroportul Clinceni, de-
venind membru al Clubului Sportiv
ţ iar apoi , in t impul studenl
al . Clubului Sport ul ţ
In 1986 devine student al Inst
tului Politehni c ş Facu
tea de Aeronave, curs seral. Dt
efectuarea stagiului militar ,
1987, paralel cu ă profel
ă ca student , incepe ă lucreZE
cadrul Cent rului de calcul al Sil
mului de ţ exterior. Dor
ă ş aprofundeze ş ţ
ă anului 1989 s-a transh
la Intreprinderea de Avioane Bu
ş unde a continuat ă se perf
ţ in domeniul ţ
ă al tehnici lor mode
de proiectare ă de calcul e
(CAD.). Aici, ca ş inainte, ca E
sau aeromodelist, s-a remarcat
pricepere ş pasiune, dar ş pri n (
ste, modestie ş generozitate.
Generozitatea ş prietenia sinc
l-au caracterizat ş in ţ parti
ă Din convingere ă
triumful ă ţ ş demni ti
umane, din curaj ş din datorie f
de patrie, a fost i n mijlocul celor
virsta lui ă din ziua de 21 deCE
brie. A ă la datorie pe 23
cembrie 1989, ţ pen
ă Radioteleviziuni i Li bE
ă de ţ tineri care au crezu
idealuri ş nu ş ţ VI
pentru ca poporul român ă se d
ă ş ş ă ă ă in demnl t
acest ş ă de mi lenl
3. Navomodele 1eleghi date <le ă ş curse
Ş curse (FSRV, FSRE, F3E, F3V) 18-19 august Tg. M.
23-27 mai Neptun
1- 15 octombrie BUt
4. Navomodele velt ere
21 -22 aprilie Clui- Napoca
18- 20 mal ş
2-12 iunie ţ
14-15 Iulie Salonta
5. Navomodele machete (C l -C4)
III. A U TOM O O ELI S M
.a. Concu .. u,i Inlt'ludelene
8-9 septembrie Deva
22-23 septembrie Clui-Napoca
1- 15 oct ombrie ş
6- 7 octombri e Oei
5-6 mal ş
7-8 aprili e ă Prahova
2- 3 iuni e Deva
24- 25 martie ă Prahova
14.- 15 april ie Gherl a
12- 13 mal Sfintu Gheorghe
10-13 mal ă
7- 10 iunie pucioasa
9-10 iunie Bacau
23-24 IUnie ş
21 -22 lui il! Sfi ntu Gheor ghe
7-8 iuli e Sibiu,
27-29 aprili e Stanlc Prahova
4-6 mai Ciui Napoca
24-27 mai ş
26-29 Iulie Si biU
23-26 august Tg. ş
1-15 oct ombrie ş
23-29 aprili e ş
11- 13 mal ţ
16-17 iuni e ş
29 septembrie ş
19-22 mal Neptun
10-14 septembrie Neptun
1-15 octombrie ş
9-10 octombri e ş
24-25 mart i e Gi urgiu
2- 12 IUnie Constanta
16-17 august T9 ş
17-18 luhe Arad
1 - 18 1u e Arad
1. Tr ofeul Tomis (automodeie machete)
2. Cupa Cimentul Turda (CB1, 2,3, E4)
3. Cupa BucovlOel (RCEB, E12. FI23)
4. Tr ofeul Volanul ş (RCEB, E12, F)
b. Concu,surl republlcene
1. Cupa F.R. Modellsm automobile sala cu 3 etape.
- Trofeul SportUl ţ
- Cupa PrimaVer ii
- Raliul ă
2. Cupa ţ (RCEB, E12. F, E4)
3. Cupa A.S. Armata ş (RCEB, E1 2, E4, F)
a. Campionate republicane
1- 12 iUni e Constan
29- 30 iunie Turda
7- 8 lult e Suceava
27-28 oct ombrie Bre
24-25 februarie Buc
10-1 1 mart ie Bacau
7-8 apri l ie Arad
3-5 august
11 - 12 octombrie Bu
1. Campionatul republican de automobile captive (CAI234, CB123)
- Etapa I Cupa C.S.T.A. ş 3-4 mal Bucures'
- Etapa a II -a Cupa Semenic 24-25 mal ş
- Etapa a III-a Cupa ş 14- 15 Iunie Onest
- Etapa a IV-a Cupa DaCia ş 1.6-17 august P,tes
- Etapa a V-a Trofeul Plstonul de A ur . 27- 28 septembr.e 3.
2. Campionatul republican de automobile radlocomandate
(RC EB. RC E12. RC Ff234, E4)
- Etapa I Cu pa Bega
- Etapa a II-a Cupa CSTA ş
- Etapa a III-a Cupa Semeni c
- Et apa a IV-a Cupa ş
- Et apa a V-a Cupa DaCia ş
- Etapa a VI-a Trofeul P,stonul de Aur
3. Campionatul republican de automodele machete
(CM, CV 1234)
21-22 apri lie T rS:JI
5-6 mai Bucures
26-27 mal ş I\a
16-17 Iunie Onest
18-19 au gust PlteSl
29-30 seplembr e B.
1- 15 octombr. S •
IV. RAC HET O M O O ELI S M - M O O EL I S M S P A T I A L
a. Concu .. url Interjudelene ,1 .. miflnele ale camplonatutul
1. Cupa Metalul ş (S3, S4, S6)
2. Cupa Buzaului (S5, S7)
3. Cupa Sucevel (SI -S7)
4. Cupa Explorari Deva (SI - S7)
b. Campionate republicane
1. Rachetomodele claSice Ş machete
2. Cupa RomânI ei la r achetomodele machete
V. M O O ELI S M F E R O V IAR
a. Concursuri Jnterlude\ene
1. Cupa ICEMENERG Bucuresti
2. Cupa AerOdinamIca Bucurest
3. Cupa Mocam\a
b. campion. tul reopubhean de modeHlrn 'l1'o. lar
4-6 mal Tirgo. 5:2
18-20 mal B .. ..za.u
8-10 luile Sucea.a
8-9 septemor e
11-15 .ul!e Suce- ,a
1 - 15 ocl0mbr e BJ
27 ma -1 :;1'"' e
3-7 a ... g.Js· e. ... = ....
'-' 5 OC';-: .3

VI. SALONUL Ţ DE MODEL SM - Ţ CO CURS
rsm apre-
;;.az.a eu deosebi ta onoare partrei parea
act va a trnerrl or oamenilor muneii din
ee e mar drverse domenii de aetivitate,
:.ace praetrea sporturile tehnico-aplieative
::e modelrsm, la evenimentele legate de
-area Revolulie populara de la 22 De-
1989.
romani au partici-
a demonstraliile de strada, la apara-
'ea unor obiective a locurilor de
- "'lea, rar Federalia Romana de Mode-
s., a aderat la Platforma program a Co-
- etulur de sprijin din cadrul Ministerului
Soortul ur.
in trmpul tragicelor evenimente tinarul
Adr an Dan Urucu, multiplu campion la
aeromodelism, student in anul III la Fa-
.atea de Aeronave, a lost ucis
aste.
Jertf a lui nu va Ii uitata niciodata de iu-
:>0:0<11 aeromodelismului, iar in amintirea
F.R. Modelism va organiza anual Iii
Concursul republican de
ae'omodele "Memorial Adrian Dan
v'ucu", alaturi de "Memorialul Aurel
• a eu " de la Deva, "Troleul Henri
Coanda" de la Pucioasa "Memorialul
3 . eorghe Banciulescu" de la
In 1989 din loturile na-
: onale de la secliile de perlormanla,
casr s-au confruntat cu numeroase lipsuri
"1ateri ale spirituale, au aclionat cu pa-
sune, daruire perseverenla, departe de
::Jrlce interese materiale, politice sau de
a,ta natura, pentru triumlul competitivita-
I" al performanlei sportive al crealiei
in modelism.
Astfel i n cele 17 campionate republi-
cane ale federaliei la aero, navo, auto, ra-
chetomodelele modelism feroviar, ju-
au cucerit 33 de titiuri de campioni,
a' seniorii 49 de titluri de campioni repu-
D Icani , dintre ei
,aloarea in concursuri internalionale.
La Campionatul Mondial de Navomo-
oele Machete de la Berlin din R.D.G., 10-
JI nostru a oblinut 10 medalii:
(Voinla Sibiu) 2 medalii de argint,
Costrniuc Corneliu (Institutul de Marina
Constanla) 0 medalie de argint una de
tvonz, Andrei Romeo de la insti-
Istoria acestui avion de
antrenament atac la sol, primul
avron cu reactie din tara noastra,
realizat in conceptie proprie, a ince-
put in anul 1975, cind, din inUm-
pl are, am aflat ca unul din partenerii
cu care colaboram in acea perioada
are in program realizarea unui avion
de $coala antrenament.
Analizind situatia existenta la noi
'n tara, am ajuns la concluzia ca in
urmatorii 5-10 ani de
scoala antrenament L-29 Delfin,
care erau in inzestrarea unitatilor de
scoala ale Ministerului Apararii Na-
onale, urmau sa fie scoase din do-
tare, ca urmare a epuizarii resursei
$1 _ a imbatrinirii fizice morale.
Impreuna cu un grup de specia-
I$t l din cadrul Institutului de Avia-
e, am ajuns la concluzia ca dispu-
em de toate condi\iile necesare
realizarii unui asemenea avion in
consecin\a, am intocmit un studiu
tehni co-economic de fundamentare,
:n care se analizau, sub toate aspec-
ele, posibilita\ile reale de cercetare,
prolectare, echipare $i fabrica\ie a
acestui nou avion.
in principal s-a avut in vedere fap-
lUI ca dispuneam de un motor tur-
boreactor RR-VIPER 632-41 M, cu 0
orta de trac\iune de 1 815 kgl, care
se fabr lca in lara sub licen\a
$i care rezolva cea mai
""'oortanta probl ema a avionului. Pe
.::Ie 8J:a parte ar l du-se numarul
je lab' cate. crestea rT'p -
e argr
tian (Dinamo I 2 medalii de
bronz, iar Carstea Adrian ($antierul Naval
Tulcea). Ciobanu Anghel (Portul Con-
stanla) Orban Helmuth (Voinla Timi-
cite 0 medalie de bronz.
Nefastul regim al ne-a
privat de prima medalie de aur ce 0 putea
obline federalia noastra cu coleC\ia de
nave exotice - unica in lume, a domnu-
lui Goga llie care a fost impiedicat sa
participe. De altfel , nici Costiniuc Corne-
liu Carstea Adrian nu au primit viza de
participare la acest mare festival al navo-
modelelor, piesele lor fiind transportate
de ceil alIi la campionat, unde
au participat prin procura. RestriC\ia de a
tranzita larile europene cu trenul,
transportul facindu-se cu avionul, a adus
alte prejudicii punctajului lotului nalional ,
minunatele bijuterii navale suferind dete-
riorari prin manipularea dura a coletelor
in aerogari. ,
Dar primele medalii de aur la un
campionat internalional de navomodele
machete s-au oblinut in toamna lui 1989
de catre Marius Florescu Mir-
cea (Aeronautica Bucu la openul
NAVIGA din Cehoslovacia, Jablonek nad
Nisou, unde Andrei Romeo Liizarescu
loan (Aeronautica oblin alte 4
medalii de argint bronz.
claselor cu motor tele-
ghidate prin radio s-au ambilionat au
intregit zestrea de medalii a
Geilnta Mircea junior la $Oimii Craiova
obline locul II la navomodele de curse cu
motor de 15 cmc la Concursul internalio-
nal al larilor socialiste de la iar
multiplul nostru campion Petrache Vasile
(ICEMENERG juniorul Das-
calu Hari Cristian ($oimii Craiova) oblin
cite 0 medalie de argint la navomodelele
teleghidate de viteza F3E F3V la Con-
cursul intercluburi de la Odessa.
$i fiindca 1989 a fost in special un an
al pentru recu
activitalii lor in lara noastra, cit pentru
contribulia domnului viceamiral (r) Sandu
Gheorghe, pe atunci Fe'
deraliei Romane de Modelism, Federalia
Internalionala de Navomodelism NAVIGA
Am avut in vedere existenta unor
r::olective de speciali$ti in domeniul
cercetarii, proiectarii, experimentari-
lor asimilarilor de echipamente de
aviatie, alit in cadrul institutului, cit
$i in intreprinderile de profil din
componen\a Centrului National al
Industriei Aeronautice Romane.
La realizarea documentatiei ce
urma sa fie elaborata de institut, am
tinut cont de baza materiala in-
vesti\iile facute, care puteau garanta
ob\inerea unor performan\e tehnice
ale avionului la nivelul celor obti-
nute pe plan mondial de avioane si-
milare.
in componenta Institutului de
Avia\ie existau deja laboratoare de
incercari statice de obosealii pen-
tru structuri de aviatie, intrase in
functiune sufleria subsonica moder-
nizata, precum sufleria trisonica,
functionau deja laboratoare sectii
pentru proiectare incercari agre-
gate $i echipamente pentru toate
sistemele de bord ale avionului.
Am avut in vedere existenta unor
intreprinderi de construc\ii de
avioane, care dispuneau de colec-
tive de de inalta calificare
in domeniul fabricarii structurilor de
avia\ie, echipamentelor sisteme-
lor, precum $i in domeniul tehnolo-
gic, metalurgic, de prelucrari meca-
nice specif ice etc.
5-a tinut cont de existenta unor
capac,ta\ i de product e care puteau
prelua rrec at 'aor'cal,a aVlor'lulul
precu"1 S de e"'::le' e"ta caoatata in
-a aco"o;:n a _ ... _ ara.
Automooe ' S""'u "o<-a"'esc a fast mar-
cat prrn organrzarea oe ciltre federal ra
noastra a prrmulur mare concurs rnterna-
lional al larr lor socralrste la l a
modern a baza de automodele a Asoera-
liei Sportive Semanatoarea. intr-o con-
fruntare puternica a clasei,
Hanga Ladislau (A.S. Armata
devine vicecampion la automodelul radio-
camandat de indeminare pe circuit cu
motor electric, iar Rotaru Alexandru (Se-
manatoarea se claseaza al
III-lea la automodelul captiv de viteza cu
motor de 2,5 cmc, oblinind 210,9 km/h.
La concursul bilateral de la Varna, au-
de la Semanatoarea AS Ar-
mata oblin 3 locuri I 2 locuri
II. $i numai atit, deoarece regimul dicta-
turii personale nu admitea ca sportul ro-
man esc sa se mai afilieze la alte orga-
nisme internalionale, automodelismul ro-
manesc raminind 20 de ani in afara Fede-
raliei Europene FEMA pentru simbolica
suma de 200 marci pe an, suma prod usa
insutit de romani la cele 4
campionate mondiale europene organi-
zate in lara in ultimii 8 ani la aeromode-
lele de interior, aeromodele zbor liber
rachetomodele.
Campionatul European FEMA de la
Minsk s-a linut fara Romania, \ara organ i-
zatoare a concursului est-european cu
doua luni mai inainte! La data cind
scriem acest bilanl, raspunsul
afilierii la EFRA din Suedia, ca urmare a
intervenliei federaliei cu sprijinul noului
Minister al Sporturilor.
Rachetomodelismul nostru de perfor-
manIa s-a remarcat in doua competilii
importante: Cupa internalionala "Vasil
Demirevski" din Bulgaria, unde lotul na-
lional format din de la
A.S. Metalul C.S.T.A. Suceava
A.S. Chimia Buzau, obline 6 medalii de
aur 4 de argint, dupa care la Kiev, la
Concursul internalional al larilor socia-
liste, Torodoc Dorin (C.S.T.A. Suceava)
obline titiul de vicecampion al intrecerii
'I a rachetomodelul cu iar Se-
caianu LUCian, Constantinescu Valerian
Bordea Gabriel, toli de la A.S. Chimia
Buzau, se claseaza pe locul Iliia racheto-
modele macheta de altitudine.
Tot in acest an federalia noastra tre-
buia sa organizeze Campionatul Mondial
de Modele Spaliale ca 0 continuare a eu-
ropeanului din 1988 de la Suceava. mon-
Propunerea a suscitat indelungate
discu\ii pro contra, la care unii
partici panti se pronun\au pentru
continuarea asigurarii fortelor ae-
riene militare cu avioane de
antrenament din import, respectiv
pentru cumpararea in continuare a
avionului cehoslovac L-39, al\ii fiind
de parere ca realizarea in concep\ie
proprie a avionului roman esc
IAR-99 ar insemna 0 foarte mare
economie valutara, daca se tine
cont ca un asemenea avion costa pe
pia\a mondiala intre 3,5 4,5 mi-
lioane de dolari SUA.
in noiembrie 1979, am sa-I
introducem in planul de stat $i sa
incheiem contractul-cadru pentru
acest program, pe baza caruia s-a
deschis finan\area acestuia,
in final , dupa omologarea produsu-
lui, sa confirmam capabilitatea spe-
romani de a realiza un
avion cu caracteristici aerodinamice
de manevrabilitate comparabile
cu cele ale avioanelor reprezentative
pe plan mondial, cum ar fi: MS-339
fabricat in Italia, L-39 realizat in Ce-
hoslovacia, CASA 101 fabricat in
Spania, SUPER GALES realizat in
lugoslavia altele.
Avionul a fost proiectat dupa cele
mai moderne regulamente interne
internationale cum sint MIL, AIR,
APv 970 altele, fapt ce a contri-
buit la ob\inerea unui avion certifi-
cat, conform unor reglementari re-
cunoscute pe plan mondial.
_ Prototipul S-001 a fost fabricat la
Intreprinderea de Avioane Craiova,
Primul zbor al avionului IAR-99
$oim, a avut loc la 21 decembrie
1985, efectuat de It. col. avo Vagner
$tefanel.
Tehnologiile avansate folosite la
realizarea avionului, performan\ele
ridicate, caracteristicile tehnico-tac-
tice ale echipamentului aparaturii
cu care este dotat, calita\ile de zbor
foarte bune, oerlect adecvate mlslu-
nrlor pentru care este destlnat av 0-
nul R-QQ SOlk4 ;1 <: Jtlt.D::a.,:, r"\.rU'\.TO
a a care s-a slJspef'"jat .... f na
a raptulur ca reg mw de t"S(.3 am
a aprobat plata cotrzal re, la Fece
ronautrca Internal ronala. aducin
un gray preludrcru sportulur rom
general model rsmulur avra;
trve in specral.
Loturile nalionale de aero moo,
fost cel mai mult afectate de reg
fast al
Astfel din 11 sportrvr antren
de federal ie pentru Concurs
nalional de aeromodele zbor Irl:>
Riesa (R.D.G.). primesc vrza num
tul raminind incomplet la toate
clase. Cu toate acestea Popa C
Cucuianu Petre, ambii de la A.S
CREST Petrescu
Doru, de la A.S.I.N.M.T. Bucu r
constituie in cea mai mrca echlp
nala de la Riesa, lupta cu mult
ment pricepere, indeplinrnd in
timp funcliile de sport ivi, mecan ,
cuperatori se claseaza pe locu
cele 11 echipe europene part
Dupa 0 saptamina din cei 11 >
viza Gula Gheorghe de la A.S. (
tan care impreunii cu I
participii la Concursul internal ron
Sesimovo Usti din Cehoslovacra,
tilie din cadrul Cupei Mondralr
Oupii 0 lupta dramatica urmatii de
Gula Gheorghe, ajutat de coechr!
claseaza al V-lea intr-o confruntarr
mai buni de zbor II
18 lari.
Apreciind valoarea tehnrea a I
noastre in special devotament ll
siunea Biroul federa
participarea echrpelor repr
tive la Campionatul European a!
modele Zbor Liber din UngaI'a i
pionatul Mondial de Aeromodel e "
din Polonia, la Campionatul Mo 'l
Rachetomodele din U.R.S.S. sr, nJ
mul rind, organizarea Ca mpro
Mondial de Aeromodele de Inte
Prahova in septembrre 19'
In noile perspective ce se (
sporturilor tehnico-aplicati ve prrn
afirmare a talentului profeslon,
lui, dorim mult sue
aceste competilii oficiale, cit I,
lalte intreceri de prestigiu drn ca'!
federaliei.
Secretar I
prof. MIHAl z.,
antrenament din gen
anilor 1980-1990.
Avionul este echipat cu un
Turbomecanica RR Viper
632-41 M, un turboreact or cu s
flux, capabil sa asigure 0 for
trac\iune statica de 1 815 kgl
Are 0 singura cabina presur
cu doua posturi de pilotaj dlsPl
tandem. Fiecare post de pllota
pune de aparatura pentru con
zborului $i de naviga\le, ee
mente de comanda, slstern
avertizare, echipamente de sa
care asigura 0 securitate
a zborului in orice condl\ " r-
alit ziua, cit noaptea.
Cupola asigura 0 foarte buna
bilitate atit in fata, cit late
Cabina este echipata cu
scaune de catapultare de tiP \I
I:t = O.
Fuzelajul este de tip semlcoc
structura mixta formata din c
lonjeroane, lise, panouri de tl
gure din tabla din i
de aluminiu.
Aripa are, in plan, forma trap
dala dreapta este plasata
Structura aripii este de tip ne
ven\ional formata din: chesonL
torsiune cu structura i ntegrata,
dul de atac flapsul cu strul
clasica eleronul cu strut
mixta (clasica panouri tip fag
Ampenajul orizontal are forma
pezoidala dreapta este cor
dintr-un stabilizator cu str ut
clasica doua profundoare
structura m ixta.
Amprenajul vertical are lorma
pezoidala este com pus dintr-<
riva cu structura clasica $i 0 din
cu structura mixta.
Trenul de aterizare de tiP tnl
este prevazut cu amortlzoare (
pneumatice, sistem de Irinare
draulic $i defrinare automata
tl-skid) .
o aten\le deoseblta s-a ace
acces,b tal a slsteme sect-
I
c. aza CU deosebita onoare participarea tian (Dinamo I ş 2 medalii de
act .a a tmenlor Ş oamenilor muncii din bronz, iar Cârstea Adri an Ş Naval
ce e ma, diverse domenii de activitate, Tulcea). Ciobanu Anghel (Port ul Con-
;:a-e pract ica sport urile tehnico-aplicative ţ ş Orban Helmuth ţ Timi-
::e odeli sm, la evenimentele legate de ş cite o medalie de bronz.
- area ţ ă de la 22 De- Nefastul regim al ş ne-a
:e...,o"e 1989. privat de pri ma medal ie de aur ce o putea
... ... ş ş români au partici- ţ ţ ă cu ţ de
:a- a ţ de ă la ă nave exot ice - ă in lume, a domnu-
-ea unor obiective ş a locurilor de lui Goga Ilie care a fost impiedicat ă
- _ nca, Iar ţ ă de Mode- parti cipe. De altfel, nici Costiniuc Corne-
5- a aderat la Platforma program a Co- liu ş Cârstea Adrian nu au primit ă de
- tetulUi de sprijin din cadrul Ministerului parti cipare la acest mare festival al navo-
500flUlul. modelelor, pi esel e lor fi ind transportate
i timpul tragicelor evenimente ă de ţ ş la campionat, unde
.>.elr an Dan Urucu, mult iplu campion la au participat prin ă ţ de a
aeromodelism, student in anul III la Fa- tranzita ţ ă europene cu tren ul,
de Aeronave, a fost ucis ş transportul ă cu avionul, a adus
este alte prej udici i punctaj ului lot ului ţ
ertl a lui nu va fi ă ă de iu- minunatel e bijuterii navale suferind dete-
tOfII aeromodelismului, iar i n ami ntirea ă prin manipularea ă a coletelor
F R. Modelism va organiza anual la in ă .
ş Concursul republi can de Dar primele medalii de aur la un
ae omodele "Memorial Ad r i an Dan campionat ţ de navomodele
cu " , ă de "Memor ialul Aur el machete s-au ţ in toamna lui 1989
• a cu" de la Deva, "Trofeul Henri de ă ş Marius ş Florescu Mi r-
ă de la Puci oasa ş "Memorialul cea (Aeronautica ş la openul
G eorghe ă de la ş NAVIGA din Cehoslovaci a, Jablonek nad
i n 1989 ş ş din lot urile na- Nisou, unde Andrei Romeo ş ă
'onale ş de la ţ de ţ ă Ioan (Aeronautica ş ţ alte 4
esl s-au confruntat cu numeroase lipsuri medalii de argint ş bronz.
"l ateriale ş spiri tuale, au ţ cu pa- ş claselor cu motor tele-
s·une, ă ş ţ ă departe de ghidate prin radio s-au ţ ş au
once Interese materiale, politi ce sau de intregit zestrea de medali i a ş
a. a ă pentru triumful ă ă Mircea junior la Ş Craiova
al ţ sportive ş al ţ ţ locul II l a navomodele de curse cu
ş ţ in modelism. motor de 15 cmc la Concursul ţ
Astfel in cele 17 campi onate republi- nal al ţ socialiste de la ş ă iar
cane ale ţ la aero, navo, auto, ra- multiplul nostru campion Pet rache Vasile
c et omodelele ş modeli sm feroviar, ju- (I CEMENERG ş ş juni orul Das-
au cucerit 33 de titluri de campioni, ă Hari Cristian Ş Craiova) ţ
a' seniorii 49 de titluri de campi oni repu- cite o medalie de argi nt la navomodelele
cani, ş dint re ei ş teleghi date de ă F3E ş F3V la Con-
. a,oarea in concursuri ţ cursul intercluburi de la Odessa.
Campionatul Mondi al de Navomo- Ş ă 1989 a fost in special un an
:lele Machete de la Berli n din R.D.G., 10- al ş pentru ş
J nostru a ţ 10 medalii : ş ă ţ lor in ţ ă cit ş pentru
Vanus ţ Sibiu) 2 medalii de argint, ţ domnului viceamiral (r) Sandu
CoStinlUC Corneliu (Instit utul de ă Gheorghe, pe atunci ş Fe-
ţ o medalie de argint ş una de ţ Române de Modelism, ţ
omnz, Andrei Romeo de la ş insti- ţ ă de Navomodel ism NAVIGA
Istoria acestui avion de ş ă
antrenament ş atac la sol, primul
aVion cu ţ din ţ ă
eali zat În ţ proprie, a Înce-
put in anul 1975, cînd, din Întîm-
pl are, am aflat ă unul din partenerii
:::u care colaboram În acea ă
are in program realizarea unui avion
d e ş ă ş antrenament.
Analizînd ţ ă la noi
-n ţ ă am aj uns la concluzi a ă În
ă 5-10 an i aviC! anele de
ş ă ş antrenament L-29 Del f in,
care erau În Înzestrarea ă ţ de
ă ale Ministerului ă ă Na-
lonale, urmau ă f ie scoase din do-
ar e, ca urmare a ă resursei
SI. a ă fizice ş morale.
ă cu un grup de specia-
Ş din cadrul Institutului de Avia-
e, am ajuns la concluzia ă dispu-
" em de toate ţ necesare
ă unui asemenea avion ş În
ţ ă am Întocmit un studiu
l ehnico-economi c de fu ndamentare,
' n care se analizau, sub toate aspec-
el e, ă ţ reale de cercetare,
pr Oi ectare, echipare ş ţ a
acestui nou avion.
'n pri ncipal s-a avut in vedere fap-
I ă dispuneam de un mot or tur-
boreactor RR-VIPER 632-41 M, cu o
'o ă de ţ de 1 815 kgf, care
se ă În ţ ă sub ţ ă
Go ,s-Royce ş care rezolva cea mai
ă probl e ă a avi onuluI. Pe
:le a ta parte ă du-se nUfT1aru
Am avut În vedere ţ unor
colective de ş În domeniul
ă ă ă
lor ş ă de echipamente de
ţ atît În cadrul institutul ui, cît
ş În Întreprinderile de profil din
ţ Centrul ui ţ al
Industriei Aeronautice Române.
La r ealizarea ţ ce
urma ă f ie ă de inst itut , am
ţ co nt de baza ă ş in-
ţ ă care puteau garant a
ţ unor ţ tehni ce
al e avionului la nivelul cel or ţ
nut e pe plan mondial de avioane si-
milare.
În ţ I nst it ut ului de
ţ ex istau dej a laboratoare de
ă stat ice ş de oboseal a pen-
tru st r ucturi de ţ intrase În
ţ suf ler ia ă moder-
ă precum ş sufl eri a ă
ţ dej a labor atoare ş ţ
pentru proiectare ş ă agre-
gate ş echipamente pentru toate
sistemele de bord al e avionului.
Am avut În vedere ţ unor
Întreprinderi de ţ de
avioane, care dispuneau de colec-
tive de ş de ă calificare
in domeniul ă structurilor de
ţ echipamentelor ş sisteme-
lor, precum ş În domeniul tehnolo-
gic, metalurgic, de ă meca-
nice speci fice etc.
S-a ţ cont de ţ unor
ă de produc e care puteau
pre ua '"'90 a '80 ca a a 'o ulu
j '- P P1!lP'" p,.. • .a
-a a __ ... .3'3 .
Automooe s ....... \.< r '- ::: --esc a os 'T\ar·
ca pnn organ,zarea :je catre ţ
ă a prl mulu mare concurs Inter na-
ţ al ţ ă SOCi ali ste la ş la
moderna ă de automodele a ASOCia-
ţ Sportive ă Într-o con-
fruntare puternica a ş clasei,
Hanga Ladi slau (A.S. Armata ş
devi ne vicecampion la automodelul radlo-
camandat de i ndeminare pe circuit cu
motor electric, iar Rotaru Alexandru (Se-
ă ă ş se ă al
III-lea la automodelul captiv de ă cu
motor de 2,5 cmc, ţ 210,9 km/h.
La concursul bil ateral de la Varna, au-
ş de la ă ă ş AS Ar-
mata ş ţ 3 locuri I ş 2 locuri
II. Ş numai atit, deoarece regimul dicta-
turii personale nu admitea ca sportul ro-
ă ă se mai afil ieze la alte orga-
nisme ţ automodelismul ro-
mânesc ă 20 de ani in afara Fede-
ţ Europene FEMA pent ru simbol ica
ă de 200 marci pe an, ă ă
insutit de ş români la cele 4
campionate mondiale ş europene organi-
zate in ţ ă in ultimii 8 ani la aeromode-
lel e de interior, aeromodele zbor li ber ş
rachetomodele.
Campionatul European FEMA de la
Mi nsk s-a ţ ă ă România, ţ organi-
zatoare a concursului est-european cu
ă lUni mai inainte! La data cind
scriem acest ţ ş ă ă
afili erii la EFRA din Suedia, ca urmare a
ţ ţ cu sprijinul noului
Minister al Sporturilor.
Rachetomodelismul nostru de perfor-
ţ ă s-a remarcat in ă ţ
importante: Cupa ţ ă "Vasil
Demirevski" din Bulgaria, unde lotul na-
ţ format din ş de la
A.S. Metalul ş C.S.T.A. Suceava
ş A.S. Chimia ă ţ 6 medalii de
aur ş 4 de argint, ă care la Kiev, la
Concursul ţ al ţ ă socia-
liste, Torodoc Dorin (C.S.T.A. Suceava)
ţ ti tlul de vicecampion al intrecerii
' Ia rachetomodelul cu ş ă iar Se-
ă Lucian, Constantinescu Valerian
ş Bordea Gabriel, ţ de la A.S. Chimia
ă se ă pe locul III la racheto-
modele ă de altitudine.
Tot i n acest an ţ ă tre-
buia ă organizeze Campionatul Mondial
de Modele ţ ca o continuare a eu-
ropeanului din 1988 de la Suceava. mon-
Propunerea a suscitat indelung at e
ţ pro ş contra, la care uni i
ţ se ţ pentru
continuarea ă ţ ae-
riene militare cu avioane de ş ă
ş antrenament din import, respectiv
pentru ă În continuare a
avionului cehoslovac L-39, ţ fiind
de ă ă reali zarea În ţ
proprie a avionului românesc
IAR-99 ar Însemna o foarte mare
economie ă ă se ţ
cont ă un asemenea avion costa pe
ţ ă Între 3,5 ş 4,5 mi-
lioane de dolari SUA.
În noiembrie 1979, am ş ă
introducem În planul de stat ş ă
incheiem contractul-cadru pentru
acest program, pe baza ă s-a
deschis ţ acestuia, ş
În final, ă omologarea produsu-
lui, ă ă capabil itatea spe-
ş români de a reali'za un
avi o n cu caracteristi ci aerodinami ce
ş de manevrabi litate comparabile
cu cele al e avioanelor reprezent at ive
pe plan mondial, cum ar fi : MB-339
f abri cat În Itali a, L-39 real izat În Ce-
hoslovaci a, CASA 101 fabri cat În
Spania, SUPER GALEB real izat În
Iugosl avia ş al t ele.
Avi onul a fost proiectat ă cele
mai moderne regulamente interne ş
ţ cum sînt MIL, AIR,
APv 970 ş alt el e, f apt ce a contri-
buit la ţ unui avion certifi-
cat , confor m unor ă re-
cunoscute pe plan mondial.
_ Prototi pul S-001 a fost fabricat la
Intreprinderea de Avi oane Craiova.
Primul zbor al avionului IAR-99
Ş a avut loc la 21 decembrie
1985, efectuat de It. col. av. Vag ner
Ş ă
Tehnologiile avansate folosite la
realizarea avionului , ţ
ridicate, caracteristicile tehnico-tac-
tice ale echipamentului ş aparaturii
cu care este dotat , ă ţ de zbor
loart e bune, perf ect adecvate mI SIU-
lor pen ru care este desI ra a 0-
u AR-Q9 SOt :t . c:: ""',.. ,.."0.
:l a s-a s, t.osoer:ca ..... f - a C4
a r ap!ulu ca reg u ae r sta a..,
a aprObat plata co za t.e a Feae
ronautl ca Internat ionala aduci r
un grav preludlclu Spofl uiui rom
general Ş modeli smuiui Ş a ţ
t,ve in speci al.
Loturile ţ de aeromoa,
fost cel mal mult afectate de rag
fast al ş
Astfel din 11 SPOrt iVI Ş
ş de ţ pentru Concurs
ţ de aeromodele zbor lot>
Riesa (R.D.G.). pr imesc viza num
tul ă incomplet la toate
clase. Cu toate acestea Popa C
Cucuianu Petre, ambii de la A.S
CREST ş ş Petrescu
Doru, de la A.S.I.N.M.T. Bucur
constituie in cea mai mica ec Ip
nala de la Riesa, lupta cu mul
ment ş pricepere, indeplinind .
timp ţ de sport ivi, mecan ,
cuperatori ş se ă pe locu
cele 11 echipe europene part
ă o ă ă ă din cel 11 •
viza ş ţ ă Gheorghe de la A.S. (
tan ş care impreu na cu I
ă la Concursul internal 10n
Sesimovo Usti din Cehoslovacia
ţ din cadrul Cupei Mondi ali
Dupa o ă ă ă de
ţ ă Gheorghe, ajutat de
ă al V-lea intr-o confrunta"
mai buni ş de zbor
18 ţ ă
Apreciind valoarea ă a I
noastre ş in special devotamentLo
siunea ş Biroul federa
ş participarea echipelor reer
ti ve la Campionatul European Ci
modele Zbor Li ber din Un gar a
pionatul Mondial de Aeromode,e
din Polonia, la Campionatul Mo
Rachetomodele din U.R.S.S. Ş r ...
mul rind, organizarea Camp,o
Mondial de Aeromodele de In:!
ş Prahova in septembrie '9
In noile perspective ce se ,
sporturilor tehnico-aplicatlve pnn
afirmare a talentului ş profes,on
lui, dorim ş mult suc
aceste ţ oficiale, cit Ş I
lalte i ntreceri de prestigiu din ca'
ţ
Secretar
prof. MIHAI 2
ş Ş antrenament d in gel
an i lor 1980-1990.
Avi onul este echipat cu un
Turbomecanica RR Vl pe
632-41M, un turboreactor cu
flux, capabi l ă asigure o 10
ţ ă de 1 815
Are o ă ă presL
cu ă posturi de pilotaj
tandem. Fi ecare post de pllo
pune de ă pentru co
zborul ui ş de ţ e
mente de ă sl st e
avertizare, echipamente de s
care ă o securitate de<
a zborului În orice ţ I
atît zi ua, cît ş noaptea.
Cupola asigura o foarte bur
bilitate atit În ţ ă cît Ş l at
Cabina este ă cu
scaune de catapultare de ti P
1:1 == O.
Fuzelaj ul este de tip semlco
ă ă ă din
lonj eroane, l ise, panouri de
gure ş ş din ă d in
de aluminiu.
Aripa are, În plan, lorma tra
ă ă ş este plasat
Structura ari pii este de tip 1
ţ ă din: chesol
torsiune cu ă integrat.
dul de atac ş flapsul cu str
ă ş el eronul cu str
ă ă ş panouri tip te
Ampenajul orizontal are lorr
ă ă ş este D
dintr-un stabilizator cu str
ă ş ă profundoa
ă ă
Amprenajul vertical are torn
ă ş este compus di nt i
ă cu ă ă Ş o d
cu ă ă
Trenul de aterizare de t iP I
este ă cu amortlzoare
pneumatice, sistem de Iri na
draulic ş detrÎnare automat
Ii-skl d).
O at entIe deoseb ă s-a a
acces bll ă ţ l a 5 st eme $ e
; lOAN STEFANESCIJ,
- ' : r'J'L pragramUlul IAR 99.
S s:emul electric cuprinde un sis-
e- ce curent continuu unul de
;_ 'e" t alternativ.
S stemul radioelectronic cuprinde
.. s:e"1e de comunicatie, identificare,
-3. gal le :;>i inregistrator de zbor.
- stemul de comunicatie include
-:erf on, echipamente de comunica-
e ' '1 gama VHF/UHF :;>i echipament
:e avarle.
S stemul de navigatie constii din:
'ao ocompas, radioaltimetru, radio-
- an<er :;>i platforma giroscopica.
S,stemul hidraulic cuprinde un
: rCIJl t hidraulic de alimentare, cir-
e de aclionare :;>i avarie.
C rcuitele hidraulice de actionare
_ ", zeaza energie urmatoarelor
;,:} "1ponente ale avionului: tren de
!:enzare :;>i trape, flapsuri, frine ae-
'lam Ice, eleroane, frinele rotilor
c' "clpale.
S stemul de climatizare-presuri-
(2'e se compune din:
- slstem de presurizare cabina;
- Instalatie de admisiune aer
' o'1tal care asigura 0 ventilatie a
:30 nel in cazul defectarii sistemului
:e condilionare a aerului;
: " Z
nstalatie antiploaie parbriz;
nstalatie de dezaburire par-
nstalatie de ermetizare cupola;
nstalatie anti-g, care prote-
eaza pllotii de efectele provocate de
acce eratiile ridicate.
Ecnl pamentele, aparatura :;>i insta-
a: Ie speciale cu care este dotata
ae' onava sint realizate de catre in-
aeronautica romana, la nive-
_ standardelor internationale co-
' espunzatoare acestei categorii de
ae'onave.
AVlonu.1 se afla in productie de se-
r e la Intreprinderea de Avioane
Cralova :;>i primul lot a fost deja pre-
:at M nlsterului Apararii Nationale.
Ing. loan $tefanescu
\.-unglme . . . . . . . ........... .. .. .. •. ... . .. • .........
Inailime . ...... . . . ... . ...... .. ... . ................ .
Prolil aripa - la incastrare ...................... .
- extremal .......................... .
Anvergura ...... . . . ............................... .
Unghi diedru ..................................... .
Anvergura ampenaj orizontal ................ . ..... .
Suprafata aripa ................................... .
Masa gol echipat ................................. .
Masa varianta de antrenament ..................... .
Masa max. varianta de atac ....................... .
Masa combustibil intern ........................... .
Viteza maxima (H = 0 m) .......................... .
Viteza ascensionala ............................... .
Plafon de zbor ... . ................................ .
Distanta de decolare cu obstacol de 15 m ......... .
Distanta de aterizare cu obstacol de 15 m .......... .
Distanta de rulare la aterizare ..................... .
Autonomie ..................... . ................. .
Distanta maxima de zbor .......................... .
11,09 m
3,85 m
NACA 64 A-214
NACA 64 A-212
9,85 m

4,12 m
18,71 m2
3200 kg
4400 kg
5560 kg
1 100 kg
865 km/h
35 m/s
12900 m
750 m
740 m
550 m
2 h 40 min.
1 100 km
(Continuare in pag. 1C
IO AN ş
re programUlUi IAR 99.
electric cuprinde un sis-
e- oe curent continuu ş unul de
'el"'I alternativ.
- 5 emul radioelectronic cuprinde
, s:e'Tle de ţ identificare,
'.a. ga\le ş înregistrator de zbor.
S.S emul de ţ include
-:erlon, echipamente de comunica-
\! '') gama VHF/UHF ş echipament
:e avarie.
S slemul de ţ ă din:
ac ocompas, radioaltimetru, radio-
- ar er ş ă ă
S stemul hidraulic cuprinde un
CLi lt hidraulic de alimentare, cir-
: 'e de ţ ş avarie.
rcui tele hidraulice de ţ
v r - ă energie ă
- r>ponente ale avionului: tren de
:'i,r zare ş trape, flapsuri, frîne as-
'x amice, eleroane, frinele ţ
J' I'1C paie.
S stemul de climatizare-presuri-
se compune din:
- sistem de presurizare ă
- ţ de admisiune aer
'O al care ă o ţ a
:ao "el in cazul ă sistemului
:2 ţ a aerului;
ţ antiploaie parbriz;
ţ de dezaburire par-
ţ de ermetizare ă
ţ anti-g, care prote-
eaza ţ de efectele provocate de
ţ ridicate.
Ecnl pamentele, aparatura ş insta-
a' e speciale cu care este ă
:loe'onava sînt realizate de ă in-
a ă ă la nive-
standardelor ţ co-
ă acestei categorii de
ae'onave.
A, lonu.! se ă În ţ de se-
' e a Intreprinderea de Avioane
::;ra ova ş primul lot a fost deja pre-
:2 Ministerului ă ă ţ
Ing. Ioan Ş ă
\-unglme . .... .............. ..... _ .. .... . .•...... • .
Inaltime . ... ...... .. ......... ... _ ••. .... ... ..... ...
Profii ă - la incastrare ...... •.... .......... . .
- extremal . . ......... . ... .. . , ....... .
ă .. .... ... . . .. . ... . , ..... . .. .. .. , _ ... .... .
Unghi diedru ... .. ...... . ....... .. . . . . .. . . .... . ... .
ă ampenaj orizontal .. ....... .. . .. . . . .. .. . .
ţ ă ă . ..... . . . . .... .. . ......... .... .. . . . .
ă gol echipat . ... ......... .. , ... , ... . . . .... . . . .
ă ă de antrenament .. .. . .. . .. .... . ... . .. .
ă max. ă de atac ..... . . .. . ... .... .. . . .. ,
ă combustibil intern ..... . . . . . . . .. . . . , .. .. ..... .
ă ă (H = O m) .... . .... .. . ... ........ . . . .
ă ă . . ...... . .... . . . . . .. . , ........ . .
Plafon de zbor . . .. .. . . ...... .. . .. . ..... . ...... .. .. .
ţ ă de decolare cu obstacol de 15 m .. ,., .. .. .
ţ ă de aterizare cu obstacol de 15 m . .. . .. . . . . .
ţ ă de rulare la aterizare . ..... .... , .. ..... ... .
Autonomie . ....... . .. . . . ........ , .. .............. .
ţ ă de zbor . ...... . .... . . ... . ...... .. .
11,09 m
3,85 m
NACA 64 A-214
NACA 64 A-212
9,85 m

4,12 m
18,71 m2
3200 kg
4400 kg
5560 kg
1 100 kg
865 km/h
35 m/s
12900 m
750 m
740 m
550 m
2 h 40 min.
1 100 km
, .

(Continuare in pag. 1(
- - t >
--
I J
l J
j'.
I

-------'-
)
desene de Teodor Liviu M
5-001.
I
I
-
-
desene de Teodor Liviu ~
I
,
I
I

"
I "
!'"::.: := !--...:.= '::..'- -3;"'- J :e :.....
.£ ::0-:-...... · ... ·re cee
-.i .:..::.=:!.. -c-: a.e c.... ,Ieze oe
:± . .e :e -::>0;,,1' S :L< .... <.J[ , ca-
:. P' O eel e oe pesle 0
: ':.; ,- aparate oe cenlUr
s:e: a.e :le 200-450 mm, CUI-
s: :: ,E:esc a CI,., totul desco-
• ;: " - a'3 oe- co U J aer ,an . AVl oane
-S' - _ e soe-: a penlru bombardamen-
" 00'"100 de 250-500 kg
_ :.,- Or _ a:3Cl. cu torpll a, f ac tn utll
:.: : -:;a ,:ortra prol ectllelor de art tle-
s :;;'- : "ur a dlstan\e de sute de
C-=' ...a ;>ear rlarbour ultenor in
Y' a: =3 :;.a:fI l or Paclficulul porta-
a-;;;; : ' ;;:;If! suprema\la, of erind cu i-
:l ' Iotel e lumll rolun secun-
I e ::';xeCl a portavlOanelor pregatin
a..:: eo e pentru opera\lunile amfibii .
.; : = :e a oOll ea ramol mondial pro-
i -: :::e ·narmare navaJa nu vor mai
...:= =_ ra.s.ate , parte din "supravie\ui-
, ' ,,: -aLOQlulul fllnd utilizate la testele
; a - JC eara, casate, transformate in
.::=e S3_ conservate, pentru a reveni pe
"" ca nave purtatoare de rachete
: ' :laz era cu capete nucleare multiple.
...
: -.::-=-- ; , • .:..:.2. -::J -.3, == 2S
- x_ -:-'3 .:-r:2; .;:e a::·
.... -o€ =_ ""aS3:_ ;er-a:- BlSlT1ri era .... -a
:. Ce e - a J ... :e"'- ce "'a,e oe raz.DOl
:J _-e cepas loale au rasalel e brt-
:a- ce ce ' pulea" t, opuse Cu 0 la\lme
maxima oe 36 oe metr" corpul navel era
pro el at de 0 cenlUra cutrasata CU 0 gro-
51 me maxima de 350 mm, pentru bllndal
fll nd al ocat un Impreslonant procent din
deplasamentul navel : 40%!
In pnmavara lUI 1941, comandamentul
naval german a conceput 0 opera\iune de
amploare cu nave de suprafa\a, i ndrep-
tata contra traflcului bntanic din Atlantic.
Din motive obiect ive (Scharnhor.t
Gnel.enau de cite 32 000 de tone necesi-
tau repara\ii la Brest) , la opera\iunea cu
numele de cod "Rheinubung" nu vor par-
ticipa decit BI.mark greu
Prinz Eugen de 10 000 tone, armat cu 8
tunuri de 203 mm.
Duminica 18 mai 1941, ambele nave au
parasit Gdynia pe 20 au trecut prin pa-
sele cimpurilor de mine ge la capul Ska-
gen Kristiansand-sud. In cursul zilei de
miercuri BI.mark a ancorat in fiordul nor-
vegian Grimstadt, linga Bergen. in ziua
urmatoare, cele doua nave mari, escor-
tate de distrugatoare, au parasit fiordul,
indreptindu-se spre nord pentru a se rea-
limenta in mare de la un tanc petroliAr.
_::'" ::"_-
:..a: .e -:;-..= ___
... , -3 =e.a ·ace;: ...... ::2 =-
oc"" z :;ee 2 "<roe a,u-.sesera :le, a ''lga
coaste e s anoel, marea fll no acoper ,tii
de cea\a La 19.11 au fOSl Idenll flcate
i nsa de catre doua brttanlce
al l ate in palrulare, asupra carora au fost
trase CInCI salve fara alt efect decit defec-
tarea radarului de la bordul lui BI.mark,
Pentru a utiliza eficient radarul ramas
disponibil la bordul lui Prinz Eugen.
acesta trece in fa\a, Cele doua
toare britanice pastreaza, intermitent,
contactul.
La 5,35, in diminea\a zilei de 24 mai
1941, de batalie britanic Ho-
od noul cuirasat Prince of Wales au
luat ele contactul cu navele germane,
prima salva fiind trasa de Hood la 5,53.
Dintr-o de estimare, dar dato-
rita siluetei asemanatoare pozi\iei din
capul Forma\iei, Hood a deschis focul
asupra lui Prinz Eugen. confundindu-I cu
BI.mark. Principalul armament al aces-
__ d _ I"""II'1ICe 01 "' ..... S' "' :3
- . a a c.esc'"' oer e:a era oe 22
:>r re, e 0 I ",I au fost oo\ ,nule oe
calle tunuIl l e de 203 mm de pe Prinz ELr
asupra "lUI Prince of W ..... care Ime-
d,at dupa aceea a prtmlt citeva prolec-
IIle dtn partea lui Biamark. La 6, 01 , Hood
lovit intr-o magazie de muni\ii de a cin-
!IIIOGI
lOP OIRWOR :UTfORM
!RAOG t96A-J

lot Ijtl1P f(ll.M
. - - ----

-,x_- S C -7E:'S. :a a. C-
_- - B ne-a -a
:. e -a ol..o:e"'" "'3 .. e ce ra.z.oo
J -e .-pas t oate Cu rasa e e bf-
ce ce - p" teaJ f opuse Cu o lal ,me
a oe 35 oe mei" corpul navei era
pro eJal de o cent ura cu,rasata cu o gro-
s,me maxi ma de 350 mm, pentru blinda)
" nd al ocal un Impresionant procent din
deplasamentul naveI. 40%!
In ă lUI 1941, comandamentul
naval german a conceput o operallu ne de
amploare cu nave de ă indrep-
ă contra traficuluI britanic din Atlantic.
Din motive obiective (Scharnhora' Ş
Gnelaenau de cite 32 000 de tone necesi-
tau ţ la Brest). Ia ţ cu
numele de cod "Rhei nubu ng" nu vor par-
ticipa decit Blamark ş ş greu
Prinz Eugen de 10 000 tone, armat cu 8
tunuri de 203 mm.
ă 18 mai 1941, ambele nave au
ă ă Gdynla ş pe 20 au trecut prin pa-
sele cimpurilor de mine c;le la capul Ska-
gen ş Kristiansand-sud. In cursul zilei de
miercuri Biamark a ancorat în fiordul nor-
vegian Grimstadt, ă Bergen. În ziua
ă cele ă nave mari, escor-
tate de distrugatoare, au ă ă fiordul ,
îndreptîndu-se spre nord pentru a se rea-
limenta în mare de la un tanc petrolier
-= ... __ -.i
- ' ,e-' a =8 a ' - ;; - _ =e - -:>.. :: ...
:lC..a z ::e e 2 re.e - De a --.g3
coas ee s ce 'narea I o acooer ta
de ceala a 19. 11 au fost Identifi cate
ă de catre ă ş ă britanice
aflate in patrulare, asupra ă au fost
trase CinCI sal ve ă ă alt efect decit defec-
tarea radaruiui de la bordul lui Blamark.
Pentru a utiliza eficient radarul ă
disponibil la bordul lui Prinz Eugen.
acesta trece în ţ ă Cele ă ş ă
toare britanice ă ă intermi tent ,
contactul.
La 5.35, în ţ zi l ei de 24 mai
1941, ş ă de ă ă br itani c Ho-
od ş noul cui rasat Prince of Wal es au
luai ş ele contact ul cu navele germane,
pri ma ă fii nd ă de Hood l a 5.53.
Dintr-o ş ă de estimare, dar ş dato-
ă sil uet ei ă ă ş ţ din
capul ţ Hood a deschis focul
asupra lui Prinz Eugen, confundindu-I cu
Biamark. Principalul armament al aces-
. . __ .:. _ W'" ...... ..=
- . .3.3 a .c-.es.c" oerea .oc....; era ce 22:
- ". -e e I Jr au fos oOI ,r ie oe
:;a ra tunur e oe 203 mm de pe Prinz Eu-
asup"a ' Iui Prince of W .... , care Ime-
d,al ă aceea a primit Ş citeva proi ec-
tile din partea lUi Blam.,.k. la 6. OI, Hood
lovit intr-o magazie de ţ de a cln-
.:ea s..2 I a a 8..srn..-k s;:.a"e . "--0
e ... of ...... a e a .... tfeninc .... adincun
aproape tOI ' ce, 1 750 oe memon al echl-
paJulul (doar Irel supravle\ulton). Tlrul
celor 8 p,ese de 38 cm 8 de 21 cm ger-
mane s-a concentrat asupra lui Prince of
Wales. care, lovit de mai multe ori, rupe
contactul. Amiralul Lutjens nu ordona ur-
marirea, ci continua drumul catre sud.
IW
____ _


B.amMi< 'usese s e ,: eire p'OIect e
de mare ca"oru oe pe Prince of W8Ies.
avar ille sufenle fllnd secundare ca efect
Imedlat, dar cu repercuslunl neprevazute
pentru intreaga misiune. Unul dlntre tan-
curile de combustibil fusese perforat
cuirasatul inainta lasind 0 dira neagra de
pacura pe ocean. Viteza de s-a sta-
bilit la 16 noduri, iar Prinz Eugen avea sa
fie trimis pe un alt drum pentru a conti-
'nua acliunea contra convoaielor. Bismark
s-a indreptat spre Saint Nazaire pentru
reparalii. La 15.40 a avut loc prima tenta-
tiva de separare a celor 2 nave, dar Bis-
mark a detectat u n greu brita-
nic ce iI urmarea cu care a facut un
scurt schimb de locuri. A doua tentativa
s-a facut la 18.14, navele britanice pier-
zind contactul cu Prinz Eugen. dar atra-
gind in zona portavionul Victorious ale
carui noua avioane torpiloare Swordlish
I-au atacat pe Bismark de trei ori , lovin-
du-I 0 data. Explozia nu a avut electe de-
osebite, cuirasatul german
cursa solitara. Pentru Royal Navy, distru-
gerea lui devenise 0 problema de presti-
giu nici un fel de elort nu parea prea
mare.
100
INO MIlK Mm IOG!ING fORD
D... r.ca 25"'-'" wr-ar .to< aw 'CSt
pl erdu\ 1 in ceapi p.oae Bismlrk a
dlsp:irut pe inllnderea Ati anllcu lUi, de-
scrllnd un mare arc de cerc caIre sud-€st.
Init i al comandamentul bntanl c a crezul
ca LUljens se inloarce pe drum,
dar eroarea a fost repede corectata ur-
maritorii s-au indreptat ei spre apele
Iranceze. Bismark ave a un avans de 110
mile. Germanii lac sa transmita
un lung mesaj radio cu raportul luptei din
ziua precedenta englezii Ii stabilesc
prin mijloace radiogoniometrice pozitia
precisa. 0 eroare de decodare in stalia
radio a lui King George V (cuirasat de
tip cu Prince of Wales) indreapla
toate navele britanice
In cursul noptii la bordul lui Bismark se
laceau elorturi lebrile pentru a inlatura
electele unuia din proiectile primite ce
bloca accesul la circa 1 000 de tone de
combustibil.
Luni 26 mai, un hidroavion, Catalina,
aparlinind lorlelor aeriene ale S.U.A., iI
identilica ii transmite pozitia. Din acest
moment toate lortele britanice disponibile
se indreapta spre Bismark. Acestea aveau
doua posibilitali de a-I opri: un atac cu
Swordfish-urile de la bordul lui Ark Royal
altul prin distrugatoarele afiate in ime-
diata apropiere. Primul atac al avioanelor
torpiloare era sa se soldeze cu 0 catas-
troIa, acestea fiind ghidate asupra .
propriu Sheffield. in care
trasese Bismark. Cel de-al doilea atac,
HSPIIIN,i/Jl\i Il11[DIOIH[

III
l1li
IIW!WMPIACING1P
DPoc·[l[m[11 RING·fIIDll \I
ce aceasta ca:.a C01::: ... S =.
field., a a"" . sa "r rez" lal
pu\1n scofltat amoeie
lulUl german au fosl blocale
de Circa 15° baboro de Calf!
rocoasa. Daca in atacul as l
field lusesera utll izale torpl
toare magnetlce de proxlm
explodat la contactul cu apa
nu a lost 10Vlt, in
lea s-au utillzat torplle clas
gistrate doua lovltun in p Ir
vocat avarii mlnore, l ar cea
cirmele a pecetlUlt soart,
in cursul nopt", toate efonu
care au lost zadarnlce, la a
buind vremea rea ala
distrugiitoar,!! de sub coman
rului Viano In lOri, la fala
cuirasatele Rodney Kin
care iI gasesc pe Bismark (
curi cu 0 viteza de circa
$i de aceasta data focu
loarte precis, Rodney fllno
multe ori. Dar 0 lovltura pi
trala de tir epUizarea f,z c
echipajului ca in curin
dezordonat. In mal pU\1n d
mark ajunge 0 epava ce plu
de incendii.
La ora 10, din lipsa de
amiralul Tovey, comandanlu
tanic,!!, intrerupe tirul ore
rea. In varianta engleza , cr.J(
Dorsetshire lanseaza din a
T
_"!..''''',-,'_' ___

=ea s,.:.3 a B mri s:..af'e -'"'!("-c
e-o""-.a e.x.p el. e a ... tre ... -r..... "'" aa 'lCu'"
aproape tOt ce, ' 750 ae memoro a echl-
paJulul (doar trei ţ Tirul
celor 8 piese de 38 cm Ş 8 de 21 cm ger-
mane s-a concentrat asupra lui Prlnce of
WaI", care, lovit de mai multe ori, rupe
contactul. Amiralul Lutjens nu ordona ur-
ă ci ş ă drumul catre sud.


Bt.amark ' .... ses.e se ... , . ce tre pr ee: e
de I"' a'e ca Of ae pe Pnnce of "'.61,
avariil e sufeflte fIInd secundare ca efect
Imediat , dar cu repercusiuni ă
pentru intreaga miSiune. Unul dintre tan-
curile de combust i bil fusese perforat Ş
cuirasatul inainta lasind o ă ă de
ă ă pe ocean. Viteza de ş s-a sta-
bilit la 16 noduri , iar Prinz Eugen avea ă
fie trimis pe un alt drum pentru a conti-
'nua ţ contra convoaielor. Bllmark
s-a indreptat spre Saint Nazaire pentru
ţ La 15.40 a avut loc prima tenta-
ă de separare a cefor 2 nave, dar BII-
mark a detectat un ş ă greu brita-
nic ce il ă ş cu care a ă un
scurt schimb de focuri. A doua ă
s-a ă la 18.14, navele britanice pier-
zind contactul cu Prinz Eugen, dar atra-
gind in ă portavionui Viciorloul ale
ă ă avioane torpiloare Swordfish
l-au atacat pe Bilmark de trei ori , lovin-
du-I o ă Explozia nu a avut efecte de-
osebite, cuirasatul german ş
cursa ă Pentru Royal Navy, distru-
gerea lui devenise o ă de presti-
giu ş nici un fel de efort nu parea prea
mare.
fO riMOMhlNMIillOJhl N610RO
t
T
""" rca2S""".a ...... a..-:or
ţ i ceata s P oa e 5 Bamark a
ă pe int,naerea AtlanticuluI, de-
scr IInd un mare arc de cerc catre sud-est.
ţ comandamentul brotanlc a crezut
ă Lutjens se intoarce pe ş drum,
dar eroarea a fost repede ă ş ur-
ă s-au indreptat ş ei spre apele
franceze. Bllmark avea un avans de 110
mil e. Germanii fac ş ă ă
un lung mesaj radio cu raportul luptei din
ziua ă ş englezii ii stabilesc
prin mi jl oace rad iogonio metri ce ţ
ă O eroare de decodare in ţ
radio a lui King George V (cuirasat de
ş ti p cu Prin ce of Wa18l) ă
ş toate navele britanice ş
In cursul ţ la bordul lui Bilmark se
faceau eforturi febrile pentru a ă
efectele unuia din proiectile primite ce
bloca accesul la circa 1 000 de tone de
combust ibi l.
Luni 26 mai, un hidroavion, Catalina,
ţ ţ aeriene ale S.U.A., il
ă ş i i transmite ţ Din acest
moment toat e ţ britanice disponibile
se ă spre Bllmark. Acestea aveau
doua ă ţ de a-I opri : un atac cu
Swordfi sh-urile de la bordul lui Ark Royal
ş altul pri n ă aflate in ime-
diata apropi ere. Primul atac al avioanelor
torpil oare era ă se soldeze cu o catas-
ă acestea fiind ş ghidate asupra'
ş ă propriu Shelfleld, in care
ă ş Bllmark, Cel de-al doilea atac,
::e azeas:.a .:a:a cc-= .... s ::
!ied.. a a • .,. '-s.o ... rezu :al
ţ scorlat amt>e il C'r-'f
tuiui german au los t .oca:e
de circa 15' baoord ae catrl
rocoasa. Daca in a acul as,
fleld ă utIlizate tOfP'
toare magnetice de p'ox,m
explodat la contactul cu apa
ş ă nu a lost ;..,
lea s-au ut ili zat torpll e c.as
gistrate ă lovltur, i n p r
vocat avarii minore, Iar cea
cirmele Ş a pecetlUit soart,
in cursul ţ toate efoftu
care au fost zadar nice la a
buind ş vremea rea Ş ata
ă de sub coman
rului Vian. In ZOri, la ţ
cuirasatele Rodney Ş Kin
care il gasesc pe Bismark (
curi cu o viteza de circa
Ş de ă data foc"
foarte precis, Rodney fllno
multe ori. Dar o lOVitura pl
trala de tir ş epUizarea fi ZIC
echipajului f?c ca in cu,;n
dezordonat. In mal ţ d
mark ajunge o ă ce plu
de incendii.
La ora 10, din lipsa de
amiralul Tovey, comandar u
tanic,e, intrerupe tltul Ş o',
rea. In varianta ă C{U<
Dorlellhlre ă din a
'a,:::e e expef1 ra..,a, nu
s-=._ : __ -e sa relT'arce sansele
:...: ?-::: ... a, ..... : or tarlle daca LutJens
=.:':-. z cu combusl l bll, ar II
'= __ • sa s;:a;:e .;r""ar,tonlor, mergind cu
;: • '":,, :2 -a"S de 26 $1 nu de 16 no-
::a:a !:JrD a nu ar II lovl t cel mal
=_ -c: a navel. ci rmel e, esle in-
:: " - : :a e3 ar mal II putul II slopata la
- _-a .!JC -e de Brest. Amlralltatea nu
.: -ee :leC'l de !rei vechl
:: :a:a e 5 aaua cUl(asale noi , insuli -
.: 2"" = _sa a Dunct pentru a se masura
=_ -e.22 :le supral a\a germane,
So: a -" Bismark a fost decisa de ca-
-e :. :: a :ortavloanelor britanice ger-
_ - _ a.eau sa intirzle retragi!
-. e;;:: _= a grele i n afara razei de ac-
• _ -", a 3· 3:.e engleze.
5.:; :'2- a: a navel de lupta cuirasate se
- --: a _3 3Ceea$1 concl uzie va ajunge $i
O(llanlci! in numai citeva
.(; cecembne 1941, cuirasatul
--<::e 0' Wales de batalie
ps e de acoperire aeriana, vor
50:. U$or de catre bombardiere
'- .::a s aVloane torpiloare japoneze in
:le: e '.'a aeZlel. Pentru aproape 0 juma-
a:e :e secol , cuir asatele deveneau, din
.M.S.
.... 1 .: i a Oaf' - .... a s.a . e
as,.a ..... u 'T: Clnc an """'a r-a '- :a1"8. a
SuA a reac Ivat cUirasat e e cl ase Iowa
(patru unlta\l). inarmindu-Ie cu armament
reacl,v soll sl lcal slsleme de aparare
anl laenana de i na Ita ellclen\a ( de exem-
plu slstemul Phalanx) , pornind de la
constat area ca sint practic invulnerabile,
tunurile de mare calibru disparind ma-
joritatea rachetelor conven\ionale hind
pract ic capabile de provocarea unor ava-
ril secundare. Dotarea lor cu rachete de
croaziera cu raza mare de ac\iune vec-
tori nucleari Ie conlera 0 putere distruc-
tiva imensa pe care speram sa nu 0 1010-
seasca niciodata.

Atit Hood, cit $i Bismark au fost doua
nave celebre in epoca de aceea intilni-
rea lor directi! a consbtuit subiectul a nu-
meroase lucrari de istorie navala.lnter-
pretarea corecla a inlregii ac\iuni a fost
posibila numai in ultimii zece ani 0 dala
cu deschiderea pentru public a nume-
roase fonduri de arhiva britanice.
5-a allat astfel ca hidroavionul ce il ga-
sise pe Bismark la 26 mai era american $i
nu brilanic, ca numai 0 mica parte din
mesajele radio ale ambelor pat1i au fost
decodate, dar ca de cea mai mare impor-
lan\a au fost sla\iile de recep\ie radiogo-
niometrica ce au permis delerminarea ra-
. 5 Ar- "a ta:ea orlw ca a ree", t
a prol ectarea SI co Iruc\l a a patru cru-
de bi!l aite i narmale cu cite 8 lU-
nun de 381 mm ce puteau atinge 0 vlt ezi!
de mars de 33 noduri (circa 60 km/ h) .
Dintre acestea, unul singur a lost com-
pletat pina in 1920: Hood, Avea 44600
tone deplasament $i 246,8 metri lungime
avea sa ramina pina in 1945 cea mai
mare nava de razboi construita in Marea
Britanie $i a doua a tuturor timpurilor
(dupa cuirasatul Vanguard). Fiind 0 nava
foarte frumoasa, a fost intens folosita in
perioada interbelica in misiuni de repre-
zentare, ceea ce i-a adus 0 bine meritata
faima. La 26 septembrie 1939, proaspat
ie$ita din $antiere dupa lucrari de moder-
nizare, nava esle lovita de catre 0 bombi!
de avion germana, fara consecin\e. Parti-
cipa la bombardarea escadrei franceze de
la Mers-el-Kebir, inregistrind lovituri di-
recte asupra cuirasatelor Dunkerque,
Provence $i Brelagne.
Bine protejat la lupta din apropiere,
cruci$alorul de batalie britanic nu s-a pu-
tut apropia suficient de Bi8mark, fiind 10-
vit de catre un proiectil din cea de-a cin-
cea salva german a, de sus in jos, intr-o
magazie de muni\ie. Au fost numai trei
supravie\uitori dintr-un echipaj de 1 421
de oameni , unul dintre ace$tia lucrind ca
func\ionar al ambasadei britanice din
Bucure$b pina in 1971.
1 I I I
___ _ __ J_ _____ -:1_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ - - - - - - _L - - - -
I ___________ __________
--- n _ r
L--- --- 1-------I--- . - - -I - - .. - - - - - - - t;
-- -r- ------- - -
_, ______ __ '- ___ ----'------r- --- ..- -- 1 ----
-r --
__ - - I _______ -I- __
?oo _. __ •
...:.:.;-_ x __ -:c.a.-.:
'_SCSe<= ::es-
ac..
. e ţ ... .a"a nu
.5-:. ... : _. _ .==. -= sa "".J ş
;:.: ;;-3._: .. _' :;r :a'1 c daca LutJ erls
• 3.:'_ Z ;::-a ar fi
__ ... :! .s::a,:e ... r,.....ar tOf lor mergind cu
,ou :: --a:-- ce 26 Ş nu de 16 no-
_,,"" . ::>';:: a u ar fi lOVi t cel mal
::_-:: a navei, cirmele, este i n-
:: <: - :: =:: ea ar maJ fi putut fi ă la
, - = e de Brest Amlralltatea nu
:: cec' de trei vechi ş ă
-e :.'3, e S ooua cUlfasate noi, Insufi-
-?"' =_sc a p..Jnct pentru a se ă
=_ '=.=" :le ă germane.
5.:.-;; _ Blimark a fost ă de ă
" 3.. 3.' :: :::)':a, oanelor britanice ş ger-
- _ a, eau sa int irZie ă ş ă
; : :: _::'a grele i n afara razei de ac-
-: 3. 3,::' e engleze.
, _; e-,, ' ii naVei de ă cuirasate se
'e 3. _a ş concluzie va ajunge ş
- ... :=. "3':3 ă in numai cîteva
_ 3': :ecembne 1941, cuirasatul
;":-.ce o' Wales Ş ş ă de ă ă
M, ::s e de acoperire ă vor
K_+_-ca e ş de ă bombardl ere
, :: 5 aVioane torpiloare japoneze În
.3C'= e ',Ia a eZlel. Pentru aproape o ă
3'" ::e secol, cUlfasatele deveneau, di n
o
o
-B- o
o
_
a.:s.a - ... : "'T" c .... c an ...... 2 ... ,...a -- tara a
S a reac , a cUirasa ee cl ase Iowa
(patru ă inarmindu-I e cu armament
reactiv sofisticat Ş sisteme de aparare
anti aerian a de inalta ţ ă ( de exem-
plu sistemul Phalanx) , pornind ş de la
constatarea ca sint practic Invul nerabi l e.
tunurile de mare calibru ă ş ma-
JOritatea rachetelor ţ fi ind
practic capabile de provocarea unor ava-
rll secundare. Dotarea lor cu rachete de
ă cu ă mare de ţ ş vec-
tori nucl eari le ă o putere distruc-
ă ă pe care ă ă nu o fol o-
ă ă

Atît Hood. cît ş Bllmark au fost ă
nave celebre În ă ş de aceea Înti lni-
rea lor ă a constituit subiectul a nu-
meroase ă de istorie ă Inter-
pretarea ă a Înt regi i ţ a fost
ă numai În ultimii zece ani o ă
cu deschiderea pentru public a nume-
roase fonduri de ă britanice.
S-a aflat astfel ă hidroavionul ce ÎI ă
sise pe Bilmark la 26 mai era ameri can ş
nu bri t anic, ă numai o ă parte di n
mesajele radio ale ambelor ă ţ au fost
decodate, dar ă de cea mai mare i mpor-
ţ ă au fost ţ de ţ radi ogo-
ă ce au permis determi narea ra-
o o
- • S· 5 A- ' iL alea Q' ta!' ca a re::_:
a pro ect ar ea s ro struc ,a a pa r crlr
ş de ă ă i narmate cu ci te 6 tu-
nUri de 381 mm ce puteau at i nge o ă
de ş de 33 noduri (CIrca 60 km/ h) .
Dint re acestea, unul si ngur a fost com-
pl etat ă În 1920: Hood, Avea 44600
tone depl asament ş 246,6 met ri lungime
Ş avea ă ă ă ă În 1945 cea mai
mare ă de ă ă În Marea
Britanie ş a doua a t ut uror ti mpuri lor
ă cuirasat ul Vanguard) . Fiind o ă
foarte ă a fost intens ă În
perioada ă În misiuni de repre-
zent are, ceea ce i, a adus o bine ă
ă La 26 septembri e 1939, ă
ş ă di n ş ă lucrari de moder-
nizare, nava este ă de catre o ă
de avion ă ă ă ţ Parti-
ă la bombardarea escadrei franceze de
la Mers-el- Kebir, Înregist rî nd lovituri di -
rect e asupra cui rasatelor Dunkerque.
Provenee ş Bretagne.
Bine protej at la l upta di n apropiere,
ş ă de ă ă britanic nu s-a pu-
tut apropia sufi cient de Bllmark, fiind lo-
vit de ă un proiect i l din cea de-a cin-
cea ă ă de sus În jos, Într-o
magazie de ţ Au fost numai trei
ţ di ntr- un echipaj de 1 421
de oameni, unul di nt re ş lucrind ca
ţ al ambasadei britanice din
ş ă În 1971 .
. , .

...

.s. HOOO
- . - - - - - LJ ___ - - - = =
'--- -- 1----- ' -'"
, _ - - - - - - - - - • - - - - - -1- _ _ _ _ - - - - - - - - - - 1 ...... - -1 - - - - - - - - - -
.... L - - L - • - - - - 1 - - - - -f. - - - - .- -1 - - ... - - -;- - - - - - ' -=---- -t - - -
, • - --, --- U '- uf_'_ =-== -·-·t-= _______--:. =; _-_l_ =- =- 7-:' == = :: ___ =- _ :.-_- ______.m "
575
--- ---. -..
. - - - - - - - - --- - - _.
,
-- ---,.--
--=-=--=t-=---'
__ 1 __
=_1
- - - 1- -
-'::-:1:"
- - - I -
I
= ---r -··


:: - - - -- -- - _ .. -- - -- - - - '- -
ieSute r eroase eL"'- a' ..... : _
zarea unul ole; or a : a at cunoscu Sub
denumlrea Wotan, CU 0 compOZ'I,e ce
este 51 astazi tlnuta secreta (sau s-a
"plerdut") la confeC\ lonarea placll or de
bllndaJ, eXlstenta la bord a unul calcu la-
tor analoglc cu lampi pentru conducerea
tlrului etc" analizele de dupa razbol efec-
tuate de catre expertl au dovedlt ca era 0
nava medlocra (aceasta fllnd parerea ex-
pertilor bntanlci, nOI am putea adauga:
medlocra, medlocra, dar cel mal puternl c
cUirasat din lume la momentul respectlv).
Cnticile aduse proiectulul sint legate de 0
proasta comportare pe mare agltata, de
Ilpsa de expenenta a prolectantil or ger-
mani ce au trebUit sa porneasca de la un
prolect din pnmul razbol mondlal pe care
I-au imbunatatlt: Baden. Sist emele de
proteqie, desl cintareau 40% din deplasa-
ment, nu erau repartlzate pentru a proteja
si slstemele de comunlcatle, ca in navele
omoloage bntanlce sau amencane. 51 de
aceea nava era foarte vulnerablla. Llpsa
de protectle a cirmelor Sl elicelor, defl-
clenta a navelor germane partl clpante la
Jutland in pnmul razbol mondlal, ' nu fu-
sese remediata. Fata de d,mens,u n, CUIr1l-
satul era subinarmat, mal ales din punc-
tul de vedere al artileriei secundare. Blln-
dajul punctulul de comanda, desl se aflr-
mase ca poate rezista lovltunlor dlrecte
.... s .... · .:::. ;:,... . ::::!e ::. -:? =_
'1uma u .......... S rgl....r :: .... : ... -:;.
10v'I pe Prince of Wales e
sch mo, era 0 na .. Ei :1r:::..:: ...
blla, datoflta .... L
relat,v redus Avea 0 a: ere :
un sistem exce!ent .Je c
tilorplle. De51 era 'e at •
Bismark s-a dovec t ....
a lncasal In starer, __
toare inca clnc! tor:: e -:-
nu s-a scu fundat dec;t .:l'.J
pajul , pentru a eVlta captva- .
:ncarcaturt Interne ae ,. ....J ' :l
Regaslrea epavel lUI Blsm,
anulul trecut de catre eCf
Baliard, omul care a rega;'
Titanicul pentru pnma oa'a
actuall tate unul dlntre ce e "
singeroase episoade aie ca'
CUIUI, pentru ca $1 de pe B,sr
2092 membn al eChlOajL _
vletult decit 115.
Pentru modellstl sublectu
de tentant, pe atit de d ' C
apar atit de mlCI in re'sta
Interpret at Sl numarul ae
aceea va sfatUlm sa rea z
slmplillcate ale ambe,or
cercatl sa gaslt' planu' e
pnnse intre 1. 100 S 1 200
CRISTIA.1j
=--=---=t=--'
__ .1_
-----:--j
- - -1- .
-----=--=1 ':
_:=: :1_-.
-- --, -
- ---r -.
.
-a'"5 ::: ,05 - _'_ -a.o 2 __ ,
:asure nv·n 2"r ase. c .......... 2' . _
zarea unu ote re G ai CL "lOS':u' Su[j
denumirea Wotan, Cu o compcz,1 e ce
este Ş ast aZi \Inura secret a (sau s-a
"plerdur ') la ţ plac ilor de
bllndaj, ţ la bo rd a unUi calcu la-
tor analogiC Cu lampI pentru conducer ea
tirulUi etc., analizele de du pa raz bOI efec-
tuate de catre ţ au dovedi t ca er a o
nava mediocra (aceasta fIInd parerea ex-
ţ britanicI, nOI am putea adauga:
mediocra, mediocra, dar cel ma, puternic
cUirasat din lume la momentul respectiv).
Criticile aduse proiectulu I sint legate de o
proasta comportare pe mare agit at a, de
lipsa de ţ a ţ ger-
mani ce au trebUit sa porneasca de la un
proiect din primul razbOI mondi al pe care
l-au ţ 8 aden. Si st emel e de
ţ ş cÎntareau 40% di n deplasa-
ment, nu erau repartizate pent ru a proteja
ş sistemele de ţ ca Î n navel e
omol oage britani ce sau ameri cane, SI de
aceea nava era foarte vul nerabila. Lipsa
de ţ a cîrmelor Ş el, celor , def i-
ţ a navelor germane parti cipan te la
Jut land În primul razbOI mondial , nu fu-
sese remedlata. ţ de dimensi uni cu Ira-
satul era subÎnarmat , mal ales din punc-
tul de vedere al artileriei secundare. Blln-
dajul punctuluI de comanda, ş se afir-
mase ca poate rezista lovitUril or directe
ruma ... ........ :5 '""';l..o- :::: ... = .:
0\ ' pe Pnnce of Wales
$(. t' P' r., Era O .... a • .:: f::_
bila, aator 'a .. ,j.;::;..J ... : .... _
relat Iv reous A .. t=a _ r
un Sistem exce e .
tilorpile. Des era '" 3
8ismark s-a
DesI a incasal ,n s.a -t'"1
toare inca Cine, i.l)"": e
nu s-a scufUntJal Jt"":' I d ..J
paIul , pentru a ev a ,a .
:ncarcat ur, Interne ce
Regaslrea epave, 'U B,sm
anulUi trecut de eat"e e: ţ
Ballard, omul care a rego,
Titanicul pentru pr,ma ;Jar.a
actual i tate unul dintre ce
singeroase episoade a,e '-d
cuiUl, pentru ca ş de pe 8,s
2092 membri al eChrpa,u
ţ decit 115
Pentru ş sub,eclL
de tentant. pe atit de o •
apar atît de miCI în r€=. sta
Interpretat SI numar u Cc
aceea va sfatUim sa ree ;
Simplifi cate ale ambe u .... :s
ţ sa gasiti P!dr u'" t:"
pnnse intre 1 100 S' 1 2:;:
CRISTIAN
COPYRIGHT MODELISM
oA TE COMPARATIVE
"
AVIoANE DE ANTRENAMENT
TIPLI. AVIONlI.UI BAe Aermaccl'li CASA IAR 99 Aero
Hawk 60 M6-339C C-101CC L-39ZA
CARACTERISTICI ANGLIA HAllA SPANIA RSR RSC
Anvergura (m) 9,40 11,22 10,60 9,85 9,46
Lungimea (m) 11,85 11,24 12,.50 11,009 12,13
Grup motopropu1sor R-R Adour R-R Viper Garrett RR-Vlper Ivchenko
IJ<B61 6BO-43 TFE731-5 632-41M AI-25TL
maxima (kg) 2585 1996 2130 1815 1720
H = 0 m
Masa gol echipat (kg) 3750 3310 3500 3200 3656
Masa max deco1are (kg) 8500 6350 6300 5560 5600
CarI>Jrant intern (kg) 1353 13B8 1905 1100 980
Vlteza max Yn conf.lisa 549 486 435 466 378
(nodJri)
lUnar Mach limita 1,2 0,82 0,8 0,825 0,8
Factor de sarcina +8G.-4G +8G.-4G +7,5G.-3,9G +7G.-4G +8G.-4G
Incarcatura utila (kg) 1800 1815 2250 1400 1100
Echipament NAV AHRS Litton ADF NF ADF
TACAN LR-80(INS) VDR/ILS.
VOR M
Sako FMA IA-63
Super Ga1eb Parrpa
G-4
RSFJ ARGENTINA
9,B8 9,68 .
11,86 10,92
R-R Viper Garrett
14<632 TFE7J1-2
1B15 1588
3250 2598
5190
1365 1588
464 467
0,8 0,8
+8G.-4,2G +7G.-3G
1200 1300
ADF.VDR ADF.M
M VOR/ILS


SIAI-
Marchetti
S.211
HAllA
8,43
9,31
P&WC
JTl5O-4C
1134
1645 .
3100
617
322
0,8
+6G.-3G
660
ADF.VDR
Litton AHRS
o
COPYRIGHT MODELISM
DA TE COMPARATIVE
AVIOANE DE ANTRENAMENT
TIPll. AVIOfU.UI SAe Aermacch1 CASA IAR 9'1 Aero
tiawk 60 MB-J39C C-I0ICC L-39ZA
CARACTERISTICI ANGLIA ITALIA SPANIA RSR RSC
Anvergura (m) 9,40 11,22 10,60 ',85 9,46
Lungimea (m) 11,85 11,24 12,50 11,009 12,13
Grup .,topropulsor R-R Adour R-R Viper Garrett RR-Viper IYChenko
11<861 680-43 TFE731-5 6JZ41M AI-25TL
ţ (kg) 2585 1996 2130 1815 1720
H • Om
Masa gol echipat (kg) 3750 3310 3500 3200 3656
8500 6350 6300 5560 5600
1353 1388 1905 1100 980
549 486 435 46ti 378
r Mach limita 1,2 0,82 0,8 0,875 0,8
+8G.-4G +BG.-4G +7,5G.-3,9G +7G.-4G +BG.-4G
1800 1815 2250 1400 1100
AHRS Litton l\Df IU
TACAN LR-80(INS) VOR/ILS.
VOR M
Soko FMA IA-63
Super Ga1eb
P"""a
G-4
RSFJ ARGENTINA
9,88 9,68 .
11,86 10,92
R-R Viper Garrett
11<632 TFE7JI-Z
1815 1588
3250 2598
5190 4860
1365 1588
464 467
0,8 0,8
+8G.-4,2G +lG.-}G
1200 1300
AtF.M
M VOR/ILS


s1A1-
Mardlett1
5.211
ITALIA
8,43
9.31
P&WC
JT150-4C
1134
1645 .
}100
617
J22
0,8
+6G.-3G
660
AtF.VOR
Li tton Atf!S
o
--""'..-- I
o
o
o
0

"
0
····
.....
. .
: .. :
o
8
o
o
o
o 0
..
0

o
,=--
D
m 1 2 3
PM
'& * i
n
-::J"'_
o
o
o
O
',
..
O
'''·
.. ...
. '
. . ..
o
8
o
c
o c
O
""·
. . . .
o
,;:--
pt
m 1 2 3
t -::5-- a


-
:-ad ctor
=-ar rulaj
-


= ...::<":3 anterioara
: __ _ ;c.
_= _Cl anterioara
-
- :l2.tot de rezerva
-
. - -::-0 oaie parbriz
- ,
i er
-.
C. ,izor
i . dreapta cabina I
6. gaze cabina I
9. Conducta climatizare
laneta combustibil
Supapa anti-g
2. Scaun catapultare (elev)
3. Conducta ermetizare cupola
3.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Mecanism echilibrare cupola
5. Parbr iz i ntermediar
6. Mi ner cupola
7. i ner exteriot cupola
8. Consola dreapta cabina II
9. Maneta gaze cabina II
Comenzi motor
Schimbator caldura
2. Scaun catapultare (instructor)
Acu lator
Antena IFF
pozitie
Far aterizare
Verin principala
Comanda flaps
Flaps
Jamba principal a
Trape jamba principal
Roata jamba
3. Supapa ventilare compart.
echip.electronice
-. Supapa presiune
6. Deviat or strat limita
16. Conduct a prelevare aer motor
17. aer
.8. Compartiment combustibi l
zbor pe spate
I ---
---:s- a _--
tor i ţ
=ar rulaj
ă


ă
--= =' tot de
par br i z
- . ::3 =- ... ier
t:
ş ă , .
c
: z r
i , ă dreapta cabina
E. gaze cabina 1
. cl i mat i zare
. combustibil
anti -g
1
2, Scaun cat apultare (elev)
3. l at r
44. Antena IFF
45. ă ţ
46 . Far aterizare
47 . Verin
48. flaps
49. Flaps
50 .
51. Trape principal
52 .
3. ermeti zare
Mecanism echilibrare
5, Parbr i z intermediar
6. î ner ă
7. Mî ner exteriat
ă dreapta cabina I I
9. gaze cabi na I I
Comenzi motor

Scaun catapul t are ( inst r uctor )
3. vent ilare compart .
echip . electronice
presiune ă
5. Oeviator strat
6. pr elevare aer motor
- ă aer
B. Compart i ment combustibil
zbor pe spat e
64. Lampe pozitie
65. Condo presurizare combl
66. Antena
67. Motor turboreactor
68. antipompaj
69. Bute1ie antiincendiu
70. aerodrom
71. Cadru de jonctiune
72. Verin aerodinamica
73. Frina
74. Comanda profundor
75. Jonctiune ampenaj vertica1-
76. Inregistrator de zbor
77. Tub Pitot inregistrator de
78. Antena radiocomunicatie
MODELISM
79. pozitie
80. Antena IFF
..-
81. Directie
82. Structura fagure
83. Trimer directie
84. Actuator trimer directie
85. Ax rotatie directie
53. principa1a
54 .
55. Comanda e1eron
56. Actuator comanda e1eron
86 . Trimer profundor
57. Trimer
87. Actuator trimer profu
58 . Supapa sens unic combustibi1
88. Prof undaI'
59. Eleron
I=lq ,rt, f",,, ,I T'P
--
\,. _ 1.0 .... __
64. ă ţ
65. Cond . pr esurizare combl
66. Antena
67 . Motor turboreactor
68. antipompaj
69. Butelie antiincendiu
70. ă aerodrom
71. Cadru de ţ
72. Verin ă
73 . ă ă
74. ă profundor
75 . ţ ampenaj vertical-
76. Inregist rator de zbor
77 . Tub Pitot înregistrat or de
78. Antena ţ
MODELISM
79. ă ţ
80. IFF
.,
81. ţ
82 . ă fagure
83. Trimer ţ
84. Actuator trimer ţ
85. Ax ţ ţ
53. ă
54.
55. eleron
56. Actuator eleron
86. Trimer pr ofundor
57. Trimer
87. Actuator trimer profu
58. ă sens unic combustibil
88. Profundor
59 . Eleron
00 C+"'I""l ' _+'I "r\X
E
I
, .
©
I
H I
G
..
n
I
n
B
H I
c
I
I
G

E
F
I
I
n
o
o
COPYRIGHT MODELISM
-==-I-- ~ - + - - - -----1- -- . - --- . ------
J
K
~ - . - . - ~ .
o
L
, 0
o
.... ... - ~ . . . . ..... T I ' ; ("'\ A
o
o
o -0E)E.'-}E" ~ .
• • ••. • o. . . . . . o
0
', '
, ,
, ,
O
o
o
COPYRIGHT MODELIS
J
K
~ - _ . _ . _ . ~
L
ANCUL
MIJLOCIU
"T III/N"
CORNEL SCAFE$, DAN IlOIU
r" nlc in prlmul razbol mondlal, Ger-
5 a :ost obllgata restringa efec-
e armale sa I,cen\ ,eze 0 serle de
Je prontre care s-a numarat
C3 "1ala
: ,enlrea la putere a in
nOlle autonla\1 au facut efortun
,.5 "ule pentr u anularea prevederilor
• de pace reinflln\area unl ta\l-
:. :e manna tancun.
n • 935, la un an dupa ce Intrase in
: tan cui "P I" se prega-
a arrentele de produc\le pentru tlpul
= I (fabnCa\la acestula va incepe in
con ducerea milltara de la Berlin a
-'.:=Olat solu\la inalntata de generalul
- .'Z Gudenan, cunoscut teoretlclan al
• __ blindalelor in razbol, ce urmarea
'eSlructureze dotarea umta\ilor de tan-
• germane conform noilor oblect lve
s"5:eglce ale Wehrmacht-ulul. Ele urmau
. e 'nzestrate cu doua tlpun: unul pre-
cu un tun anlitanc cu trag ere i n-
:=2:a Sl mlntraliere, al doilea, un tanc de
s:' n pen tru pnmul, cu un tun de cal l-
:. .... mare.
-ancul " P III " , purtatorul tunulUl antl-
3-: a fost conceput in 1936 pe
e a prolectan\ilor flrmel "Daimler Benz"
'" c, 01 pul tanculUl "P III" era inzestrat cu
• tun antl tanc "Krupp" Kwk Ll45 cu tra-
inceata de callbrul 50 mm, dar, ulte-
• o· din ra\lunl de standardlzare - Infan-
c' a germana folosea tunun antltanc de
_, <:rul 37 mm -, tanculUI I-a fost inlo-
_: tunul cu unul semi automat de cali-
37 mm. Prolectan\II au satisfacut
cerere, dar au prolectat in fel
de imblnare a turelel cu corpul blln-
:,' ncit sa poata fl permlsa inloculrea ul-
'er aara a plesel de artllene cu una mal
_ ,·,,·nlca.
= 'ma "Daimler Benz" a realizat intre
mal multe verSlunl imbunata-
'e A, B, C, D), fabncate in lotun mlCI,
,,-'per mentale. Verslunea "P III/E", cea
-a perfec\lonata, a fost Introdusa in fa-
-aIle de sene in septembne 1939 sub
v""'ele de PanzerKampfwagen III (vehl-
ae lu pta bllndat), prescurdat PzKpfw
II cu speclflca\le SonderKraflfahrzeug
41 vehl cul cu destlna\le speclala nr.
_ prescurtat SdKfz 141. Ultenor, tan-
_. a inceput sa fie produs de alte
din Germanla, fllnd Introdus treptat
- -zest rarea armatel germane, ajungind
- ani 1940- 1941 sa formeze baza dota-
o vl Zill or bllndate ale Wehrmacht-ulul.
JUpa celul de-at doilea
mondlal , in urma confruntan lor
: - Polonl a, Fran\a, Afnca de Nord
v =l S.S .. unde I s-au opus bllndate mal
_ cu performan\e tehnlce crescute,
"P III " a cunoscut 0 serle de imbu-
- ala;,r' tunul de 37 mm a fost inlocult cu
tun de callbrul 50 mm, mal puternlc,
-5. 'ost adaugate piaci spa\lale de blln-
G n tUlte l a cutla bllndata la turela, in
3':ea frontala, pentru a rezlsta lovlturilor
lar cutla de vlteze automata (cu
.• • laze) a fost inloculta cu 0 cutle de
cu 6 trepte, manuala, cu servoco-
s:mpl u de manlpulat; totodata,
e e au fost la\lte pentru a suporta greu-
supllmentara aparuta ca urmare a
-: -::lsarll bllndajulul.
-",: 'Tlele van ante ale tanculul "P III " au
'st aceiea CU Indlcatlyele M N, real l-
:a ce firma " Daimler Benz" la uZlna sa
'.1ar,en felde , linga Berlin, in
in . numar de 666 de buca\1.
august 1943, dupa producerea a
• _' (Ie tancun " P III ", in 12 vanante, f a-
- a fost slstata, uZl nele construc-
a'e ccntlnuind i nsa pr oducerea saslulUi
:a: ce ,ntra in construc\la tununlor de
,a' Stur mgeschut s III " .

C noucerea milltara de la
2sa in studlu, inc a din 1941, ca urmare
" ::"C uZillor din
_:'e or ,a care partlclpa armat a pe fron-
:e est propunerea ma"," num'!-rulul
'eg,rnente de tan CUrl de la 2 la 9.
='J ect" "'en\lonat a fost abandonat din
.2.;:3 ;:se, de fondurl - s-au dovedlt
u':er:e programele legate de com-
_ e area s echipamentulul
r. 3,- .::( e :; a: er e -. c t SI a faptuiUl
.... : --2 e 5 ce""os.ovace aces-
:.: .. :
-.3. : te3: ..... sa. • ::::02 ::.
_ : - : 51e. CJpa Cl,..o ...... e"' a: -
.:2 "'e . o e oe nOI [anCur per. r u a -r 0-
_ ::: eroerde sufente pe front cit s dato-
,ta 'aptul Ul ca in perloada, ca ur-
mare a declzl el Beriinulul de a- sl schlmba
radical dotarea cu bllndate pru1 renun\a-
rea la tl purile .. Skoda LT-35" , "C.K.D.
L T -38" " P III" Introducerea tancunlor
"P I V", .. p V" (Panther) .. p VI" (Tiger),
ramasesera disponl bile cantlta\1 sufl-
clente de care de lupta. Cum unele din tl-
puril e l icen\iate erau Identlce cu cele
af lat e in dotarea trupelor romane, spre
exempl u, .. Skoda L T-35", sau aveau per-
forman\e apropiate de acestea, cum erau
"C.K. D. L T-38" .. p III " , s-a hotarit com-
pletarea necesarulul pnn cumpararea
unor tancuri din toate tipunle enumerate.
In ceea ce tancul .. P III", specla-
mi litan romanl au optat pentru va-
nant a .. p III / N" , ultima cea mal mo-
derna.
$asl ul tancului .. p III / N" era format din
pl aci blindate, laminate, imbinate prin su-
dura; ele ave au 0 groslme de 80 mm, in
partea fro,ntala, de 30 mm, in lateralul
tanculul. In fa\a, pe placa bllndata supe-
noara, era aplicat , prin nituire, un bllndaj
spa\ial de 20 mm.
In Interi or, spa\lul era compartlmentat
in trel par\i: camera de conducere a
transmisl el motrice (in fa\a), camera de
lupta (central) camera energetlca (in
spate) .
Turela, din piaci blindate sudate, avea
o groslme de 80 mm in fa\a 30 mm la-
teral spate, fllnd pe un rulment
cu dlametrul de 1 520 mm. Ea putea fl ro-
ti ta Circul ar (360°). In legatura directa cu
aceasta se afla podeaua camerel de
lupta, montata in fel incit sa se ro-
teasca concomitent cu turela. Instala\la
inlesnea, daca se are in vedere spaliul in-
gust din compartimentul de lupta, mane-
vrele echipalUlui , protejind, totodata, in
tlmpul roti ril turelel oamenii de acclden-
tan.
Mot orul , tiP .. Maybach HL 120 TRM",
cu 12 ci l l ndri in V la 60° 0 capacitate
de 11 687 cm3 (265 CP), era Instalat in
camera energetica folosea benzlna; el
ave a un alezaj-cursa 105x115, raport de
compresie 6,2-6,5:1, atlngind la tura\la
maxima 300 CP.
Ali mentarea cu carburant era aSlgurata
de doua carburatoar e inversate "Solex 40
JFF 11", iar apnnderea se facea cu un
magnetou .. Bosch BN G 4/ 24 ARS 129"
un dlstnbultor .. ALlZDM/ R 9". M6torul
pornea la manlvela. Rezervorul de carbu-
ran t, cu 0 capacitate de 320 I, era Instalat
sub podeaua compartimentului central.
motorului se transmltea in
fa\a prlntr-un arbore ce trecea, pe sub
podeaua camerei de lupta, la ambrelaj,
l ar de alci la rolile motrlce. Transmlsla
tancului se compunea dintr-un ambrelaj
tndlsc uscat tip .. F T La 120/ HDA" , cutie
ae , ·t eze 2 SSG ,- Apron s r oor -
zata, cu 6 v,teze pentru mersul ina nt e Sl
1 vlteza pentru mersul inapol , doua
ambrel aj e l aterale de dlrec\le t iP .. Daimler
Benz - Wilson". Frinele de mina de P'-
Clor erau de tiP .. Daimler Benz" , cu do ua
multiplicatoare laterale (raport 1:4) ce ac-
lionau pe axele ro\ilor motrice. Dlrec\la
era coman data prin levi ere.
Partea de rulaj se compunea din
tip .. KGS 61/400/120" , fiecare fllnd
compusa din 92 de patine montate pe
doua roli motnce, doua roll de intindere,
doua dispozltive de intindere, dOlspre-
zece galell role de sprijin cu ban-
daje de cauciuc.
Suspensia era asigurata, pe flecare ga-
let , cu balansoare, crapodlne, bare de
torsiune' limitatoare elastlce. Sistemul
era completat de patru amortlzoare hi-
draulice, cite doua pe fiecare parte.
Instalatia electnca era alimentata de
doua acumulatoare de 12 VI 105 A, incar-
cate cu ajutorul unUI generator .. BOSCH
GTLN 600/12-1 500".
Armamentul era format dlntr-un tun cu
\eaVa scurta .. Krupp" Kwk cal. 75 mm
L/24 (24 de lunglml ale calibrului , deci
1,8 m)" cu trag ere inceata, ce folosea
proiectile perforante, doua mltraliere
.. MG-34" -cal. 7,92 mm (una jumelata cu
tunul, cealalta dispusa frontal, in cutla
blindata, intr-un dlspozltlv sfenc tiP " Ko-
gelblende 50"), doua dispozltlve (cu
cite 3 guri) pentru lansarea grenadelor
fumigene sau antiinfanterie Instalate de 0
parte alta a turelel. Unitatea de foc
transportata era de 64 prolectile dE'! artlle-
rie 3 450 de mltraliera. In afara
de acestea, echipajul tancului mai era do-
tat cu armament individual : pistoale, P'S-
toale-mltraliera, grenade.
Legaturile radio se reallzau cu ajutorul
unei statii de radiO, lar comunicarea din-
tre membrii echlpajului prln intermedlul
unui telefon de bordo
Nu putem incheia descnerea tanculul
fara a prezenta 0 sene de dezavantaje
speciflce tipulul .. P III / N" : intre\lnerea dl-
ficlla a cutiei de viteze; viteza destul de
mica; constructia blindajului in unghlun
necorespunzatoare, ce determlnase in ul-
tima instanta adaosul de piaci supllmen-
tare de protec\le; in ' caz de necesitate, un
incendiu de pi Ida, evacuarea echipajulul
se facea greoi , fiindca tancul nu era pre-
vazut decit cu 3 obloane de acces, situate
toate la turela; prezen\a rezervorulul de
combustibil a traseului arborelui trans-
mislei sub camera de lupta contribuia la
restringerea conslderabila a spa\lulul
pentru echipal. De asemenea, in-
guste, 'in raport cu greutatea, garda la
sol mica impiedicau accesul t ancului pe
terenuri desfundate sau acc ldentate.
Acestor neajunsUri II se adauga consu-
mul mare de carburant, ce Influen\a mult
asupra autonomiei tancului.
Jupa "' :"' 3' 8 a. - a·,...... a:i=
mane tanew r ...... a:)r """" : -... ::;::
mentel e m ill tar e Ina,cat l'. u "-"
traducere a cuvi ntul ul german Panze
t a nc in Ilmba rOma na ). Ta nc ul
.. p II I/N" au fost repart lzate unlta\ ilor
blind at e aflate pe front ul
est , unde au fost foloslte in opera\ lIl e
litare din anl i 1943-1944.
Actul Istonc de la 23 august 1944, c
Romania a intors ar mele s-a alatt
coalitiei Na\iunilor Un it e, a gasl t unlta
de blindate dislocate parte pe frontul
Moldova, parte spatel e frontulUl .
In zllele ce au urmat , t rupele de b
date romane au suferit pl erden i n oam
material ca urmare a unor confuzi
nivelul comandamentelor sovlet lce i n
gatura cu pozitia armatei romane fa\a
conflict care au avut ca rezultat de;
marea, tlmp de citeva zlle, a unlta\
noastre. Cel mai afectat de aceasta Sit
tie a fost Regimentul 1 care de lupta,
incit decizla luata de Comandamer
trupelor motomecanlzate la 28 aug
1944 de a ..reorgan iza arma blindata"
.. m'lloacele ramase in Moldova (persc
InstrUlt , tancuri cele ce vom salva d,
.. mijloacele ramase in par
aceasta a \ani cele capt urat e" nu
buie sa surpnnda.
Eforturlle s-au matenallzat in intan
Regimentulul 2 care de lupta, unltat e
va partlcipa la luptele pentru ellbera
teritonului Romanlei pina la 26 octoml
1944, cind va fl retrasa de pe fr ont v
, trecuta in refacere.
Dupa citeva luni , in februan e 1945,
gimentul 2 care de lupta, comandat
colonelul Stan Zatreanu, a fost ambal
tnmis spre Cehosl ovacla, unde a s
la 26 februarie. Repart izat InI\l al in sut
dlnea Armatei 6 .tancuri de garda so
tica, apol la Armata 7 tan curi de ga
sovletica, in perioada 26 oct ombne -
martie 1945 revlzuit matenalul, fl
introdus in lupta la 25 martl e 1945. F
la ,8 mal a fost permanent in lupta , Pi
clpind la fortarea riurllor Hron, NI
Vah, Morava in luptele pentru el l bl
rea Austriei . In tlmpul acest or aC\lu ni
fost scoase din lupta toat e cele 14 tan,
.. T III " aflate in dotare, care i nchE
astfel canera in inzestrarea armat el
mane.
- Dispunerea barelor de t orSlune pe aCt
plan. cit $1 lungl mea lor, pe t oata latlmea C
blmdate, faceau ca t ot l galet ll din dreapta S.
mal avansal l deeit eel di n st i nga.
•• La maJont at ea taneunlor "P II I IN
avea un tub de sprlJl n al levil. in !ala ma$tll 1
tunl elastJce. Aceast a plesa Ilpse$te insa la
cui nr . U -- 039252 din fotograli a ce inso\
artl colul de lata.
TANCUL
MIJLOCIU
"T III/N"
CORNEl Ş DAN ILOIU
, ., n:a ." p" mul razbOI mondial , Ger-
- = a 'ost obli gata sa-SI restri nga efec-
'" a' mate Ş sa ţ o seri e de
-" " i> SOC printre care s-a numar at Ş
_ 'lata
= _. a ,en, rea la putere a ş in
••• no e ţ au lacut eforturi
;; n . pentru anularea prevederi l or
"5'. J de pace Ş ţ ţ
.. ţ marina Ş tancurI.
- '335. Ia un an du pa ce Intrase i n
, e tancul ş "P 1· Ş se prega-
e ernentele de ţ pent ru ti pul
" ţ acest uia va incepe in
936 conducerea militara de la Ber l in a
• '",etat ţ inaintata de general ul
.: Gu erlan, cunoscut teoret ici an al
• : a' blindatelor in razboI, ce urmarea
S2 eS'ruc tureze dotarea ţ de tan-
_ germane conform noilor obiective
,,' a'eglce ale Wehrmacht-ulul. Ele ur mau
e ; nzest rate cu doua tiPUri : unuI pre-
: cu un tun ant ltanc cu trag ere i n-
SI mlntral lere, al dOi lea, un tan c de
n pentr u primul, cu un t un de call -
... fTl are
".,cul " P IW, purtatorul tunul uI ant i-
c a fost conceput În 1936 pe ş
• _ ţ firmei "Oal ml er Benz··
- .!o: pul tanculuI "P IW era Înzestrat cu
! _n antl tanc "Krupp" Kwk L/ 45 cu t ra-
_' ;: inceata de callbrul 50 mm, dar, ult e-
- y jtn ţ de standardizare - In fan-
-r" germana fol osea tunuri antltanc de
, :'ul 37 mm ._ , t anculUi l-a fost i nlo-
_. u nul cu unul semlautomat de cal l-
_ 37 mm. ţ au satisf acut
easta cerere, dar au proiectat În ş fel
• ';' de imbtnare a turelel cu corpul bl ln-
.;" . .,cit sa poata fi permi sa ÎnlOCUi rea ul-
• _ :d'a a piesei de artllene cu una mal

c '''' a Oalmler Benz'· a real izat i ntre
336-1939 mal multe versiuni îmbunata-
'e A. B, C, O) , fabricate in lotUri mi CI,
,perr mentale, Ve'slunea "P III / E" cea
a ţ a fost introdusa În f a-
- a;18 de serie in septembrie 1939 sub
· -e e de PanzerKampfwagen III (vehl-
je lupta bl l ndat) , prescurdat PzKpfw
cu ţ SonderKraftf ahrzeug
vehicul cu ţ speCiala nr,
_ prescurt at SdKfz 141. Ulterior, tan-
;;. a inceput sa fie produs Ş de alt e
'r€: din Germani a, fIInd tntrodus trept at
• r zestrarea armatei germane, aj ungi nd
, a" 1940-1941 sa formeze baza dota-
j " zl lior bilndat e ale Wehrmacht-ulul.
:)"pa ş celUI de-al doil ea
a: oo mondial , i n urma conf runtari lor
_ PolOnia, ţ Africa de Nord Ş
P 5 . unde I s-au opus blindate mal
cu ţ tehnice crescut e,
o"CJ ., P III " a cunoscut o ser+ e de i mbu-
- a:a," t unul de 37 mm a fost inl OCUit cu
tun de calibrul 50 mm, mal puterniC,
-ii. ' :>st adaugate plaCi ţ de bl ln-
" "tUi te la cutia blindata Ş la turela, i n
"",,a fr ontala, pentru a rezist a l OVit urilor
• ane. Iar cuti a de viteze automata (cu
. :eze) a fost inlOCUita cu o cut i e de
',,:,. cu 6 trepte, manuala, cu servoco-
" . S mplu de manipulat ; totodat a, ş
" 2 au fost ţ pentru a suporta gr eu-
a'd suplimentara aparuta ca urmare a
- :' .I5afll bllndajulUl.
' •. -nel e var+ante ale tanculUI "P IW au
ace,ea cu Indl catlyele M Ş N, real l-
,:" i rma "Oalmler Benz" la uZina sa
'.' arle nfelde, ling a Ber l i n, în
;.!, - ·943. in . numar de 666 de ţ
august 1943, dupa producerea a
Je tancuri " P III' in 12 variante, f a-
c a fost slstata, uztnele co nst ruc-
_unt,nu ind insa producerea ş
ca' ce ntra in ţ t unuri lor de
Sturmgeschuts III " .

ClJcerea mi litara de la ş
_5= in studi u, inca din 1941, ca u rmare
.. nc el Z" lor ş din ş
(lr a care part ici pa armata pe f ron-
.... :;e eSl propunerea mariri i numarulUI
'E'g me"te de tancuri de la 2 la 9.
;: ': ,--IL r:>en\lonat a fo st abandonat din
de rondur' - s·au dovedit
'=f'" ,- "rogramele legate de com·
a,.. .... 1a ..... U 5 echipamentul uI
a' = f' ; act 5 a fap t ulu'
aces·
= -:3..ie: ::::e.e c ..... ..... e-r2·f"es;:
::-:: -:?,Je ce nOI ta'CLr p c .... a - r.:>-
_ ;; ;;rnenle sufeme pe fron! , cii S oalO'
t a "apw l Ul ca i n ş penoaoa, ca ur-
'T1 ,3re a deCI Zi ei Berl i nulUI de a- sI schimba
radical dotar ea cu blindate prin ţ
rea l a t i pUri le "Skoda L T-35' ·, " C.K.O,
LT-38·' Ş " P III" Ş Introducerea tan CUrilor
,P I V" , " P V" (pant her) Ş "P VI' · (Tl ger),
ramas esera dispOnibile ţ suf i-
Cient e de care de lupta, Cum unel e din t i-
pUri le ţ erau Identice cu cele
af lat e i n dotarea trupelor romane, spre
exe mpl u, "Skoda L T- 35" , sau aveau per-
ţ apropiate de acest ea, cum erau
"C.K,O. L T- 38" Ş "P III ", s-a hotarit com-
plet area necesaruiui prin cumpararea
u nor tancuri din toate tipur+l e enumerate.
În c eea ce ş tancul " P IW, speci a-
Ş mil itari români au optat pentru va-
ri ant a " P III / N" , ultima Ş cea mal mo-
derna,
Ş tanculUI " P III/N" era format din
pl aCI blindate, laminate, imblnate pr+ n su-
dura, ele aveau o grosi me de 80 mm, in
par tea frontala, Ş de 30 mm, În lateralul
tan culuI. In ţ pe placa blindata supe-
ri oara , era aplicat , pri n nitu"e, u n bllndaj
ţ de 20 mm,
In Inter ior, ţ era compartl mentat
i n t rei ţ camera de conducere ş a
tr ansmis iei motrice (in ţ camera de
lupta (central) Ş camera energeti ca (in
spat e).
Tu rela, din plaCI blindate sudate, avea
o grosime de 80 mm i n ţ Ş 30 mm la-
teral Ş spate, fIInd ş pe un rulment
cu dl ametrul de 1 520 mm. Ea putea fi ro-
ti ta c"cular (360°). i n legatura directa cu
aceasta se afla podeaua camerei de
lupta, montata in ş fel incÎt sa se ro-
teasca concomitent cu turela, ţ
Înlesnea, daca se are În vedere ţ în-
gust din compartimentul de lupta, mane-
vrele echipajulul, protejind, totodata, În
ti mpul rot ir i i turelel oamenII de acclden-
tari ,
Mot or ul , tip " Maybach HL 120 TRM" ,
cu 12 Ci l i ndri În V l a 60° Ş o capacitate
de 11 687 c m3 (265 CP), era Instalat în
camera energeti ca Ş folosea benZina; el
avea un alezaj-cursa 105x115, raport de
compresie 6,2-6,5: 1, at i ngÎnd la ţ
maxima 300 cp,
Ali mentarea cu carburant era aSigurata
de doua carburatoare Inver sate "Solex 40
JFF II " . Iar aprinderea se facea cu un
magnetou " Bosch BN G 4/ 24 ARS 129" Ş
un distribUitor " AL.lZOM/ R 9" . Motorul
por nea la manivel a. Rezervorul de carbu-
rant , cu o capacit at e de 320 1, era Instalat
sub podeaua compartl mentuiui centr al .
ş motorulUI se transmitea in
ţ printr-un arbore ce trecea, pe sub
podeaua camerei de lupta, la ambreiaj .
Iar de aiCI la rot ile motri ce. Transmisia
t ancul UI se compunea dintr-un ambreiaj
trl d,sC uscat tiP "F T La 120/ HOA·, cutie
":2 , e2.e 2 = 5SG - - !.. ::J'lor s. "'C' ar -
zata Cu fi \' reze pentr L mersul ina s
1 vi teza pentru mersul inapOI. Ş doua
ambrel aje l at erale de ţ t i P " Oalml er
Benz - Wilson' · Frînele de mi na Ş de p'-
Cior erau de tiP "Oal mler Benz' ·, cu doua
multlpllcatoare lat erale (raport 1:4) c e ac-
ţ pe axele ţ motrice, ţ
era comandata prin levlere.
Partea de rulaj se compunea din ş
tip "KGS 61 / 400/ 120", hecare ş fII nd
compusa din 92 de patine montate pe
doua ţ motrice, doua ţ de intindere,
doua diSPOZitive de Întindere, doispre-
zece ţ Ş ş role de sprijin cu ban-
daje de caUCIUC,
Suspensla era aSlgu rata, pe fiecare ga-
let , cu balansoare, crapodlne, bare de
torsiune' SI Ilmltatoare elastice, Sistemul
era completat de patru amortlzoare hl-
draulice, cite doua pe fiecare parte.
ţ electri ca era alimentata de
doua acumulatoare de 12 VI 105 A, incar-
cate cu ajutorul unUI generator "BOSCH
GTLN 600/12-1 500" .
Armamentul era format dintr-un tun cu
ţ scurta "Krupp" Kwk cal , 75 mm
L/24 (24 de lungimi al e caltbrulul , deCI
1,8 m)" cu tragere inceata, ce folosea
proiectile perforante, doua mi traliere
"MG-34" c al. 7,92 mm (una j umelata cu
tunul , cealalta dispusa frontal, i n cut ia
blindata, într-un dispOZitiv sferiC tiP .. Ko-
gelblende 50" ). Ş doua dispOZitive (cu
cite 3 guri) pentru lansarea grenadel or
fumigene sau antllnfanterle Instalate de o
parte ş alta a turelel. Unitatea de foc
transportata era de 64 prOiectil e artile-
rie ş 3450 ş de mitrall era . In afara
de acestea, echipajul tanculUI mal era do-
tat cu armament Individual : pistoale, P'S-
toale-mitrallera, grenade,
LegatUrile radio se realtzau cu ajutorul
unei ţ de radio, iar comunicarea din-
tre membrII echipaj uluI prin Intermediul
unuI tel efon de bord.
Nu putem Încheia deSCrierea t anculUI
fara a prezenta ş o sene de dezavantaje
speCifice tipulUI " P III/N": ţ di-
fi cila a cutiei de viteze; viteza destul de
mica; ţ biindajuiui În unghlun
necorespunzatoare, ce determinase in ul-
tima ţ adaosul de plaCI suplimen-
tare de ţ in ·caz de neceSitate, un
incendiU de pilda, evacuarea ech ipajuiui
se facea greoi, fIIndca tancul nu era pre-
vazut decit cu 3 obloane de acces, situate
toate la turela; ţ rezervorului de
combust i bil ş a traseulUI arborelui trans-
miSiei sub camera de lupta contribuia la
restrÎngerea conSiderabila a ţ
pentru echipal . De asemenea, ş În-
guste, In raport cu greutatea, Ş garda la
sol mica impiedicau accesul tanculUi pe
terenuri des f undat e sau aCGldentate,
Acestor neajunsur i li se adauga consu-
mul mare de carburant , ce ţ mult
asupra autonomiei tanculuI.
Tla ..... e 2'1C..J ;: -
mentele mii are ro cab .. .J ....
tr aducere a cuvintul UI german Par z,
t an c i n li mba r omana) Tancu
.. p II I/ N" au fo st repart izate unl ta\ ll ol
blindate ş afl ate pe frontu l
est, unde au fost fOl OSite În ţ
I,tare din anii 1943- 1944.
Actul IStOriC de la 23 au gu st 1944, I
Romania a intors ar mele Ş s-a alat
coali\lel ţ Unite, a gasit unit,
de blindate dlslocate part e pe frontul
Mol dova, parte spat ele f ront uluI.
i n Zi lele ce au urmat, t ru pele de t
date romane au sufent pierderi in o ar
Ş material ca urmare a u nor confuz
nivelul comandamentelor SOVi et ice ir
gatura cu ţ armatei romane ţ
confli ct ş care au avut ca rez ult at de
marea, timp de citeva zli e, a unita
noastre. Cel mai afectat de aceasta SI
ţ a fost Regimentul 1 care de lu pta,
incit deCIZia luata de Coman dame
t r upelor motomecanlzate la 28 au!
1944 de a "reorganlza arma bl indata'
"mij loacele ramase În Mo ldova (persl
InstrUit , tancuri Ş cele ce vom salva d
ş Ş "mijloacele ramase in pa
aceasta a ţ Ş cele capt urat e" nu
bUle sa surprinda,
Ef ort urile s-au materializat i n i ntar
Regimentuiui 2 care de lu pt a, unitat E
va participa la luptele pent r u eli be"
teritOriulUI Romani ei pina l a 26 octom
1944, cînd va fi retrasa de pe f ront Ş '
trecuta În refacere.
Dupa citeva luni, in f ebruane 1945,
gimentul 2 care de lupta, comandat
colonel ul St an Zatreanu, a fost amba
SI trimiS spre CehoslovaCia, unde a ,
la 26 februarie. Repart izat ţ i n SUi
d,nea Armatei 6 .tanCUrl de garda se
ti ca, apoi la Armata 7 tancu ri de g,
SOVietica, in penoada 26 oct ombrie -
martie 1945 si-a reVizuit mater+alul , !
introdus in lupta l a 25 martie 1945, j
la.8 mal a fost permanent În lupta , p
clpind la ţ rÎun lor Hron, N
Vilh, tv10rava ş in luptel e pentru elib
rea Austriei , in timpul acest or ţ
fost scoase din lupta t oate cele 14 tan
"T III " aflate În dotare, care Ş i nch,
astfel cariera in inzestrarea armat ei
mane,
• Dispunerea barelar de torsl une pe ac
plan. ci t Ş lungimea lor, pe t oata ţ (
blindat e, faceau ca ţ ţ dm dreapta s
mal ţ de cit cel din st înga.
.. La maJontatea t ancun lor " P II I/N t
avea un tub de sprij i n al ţ În laia ş
tUri i elast i ce Aceasta piesa ş insa l a
cui nr. U - - 039252 din fotograf ia ce j nso
art icol ul de ţ
Pz.Kpfw. 111 Ausf. N
Sd. Kfz. 141/2 ( 11 /ZW)
o
I
/
I
I.
/
/
19
I 18 --++-------4£11
124 ~ ~
5560
67
2 1m
37
- - - - . - - - - - - - - - . ~ ~
61
DAN ILOIU
i ... _1
Pz.Kpf w. 111 Ausf. N
Sd Kfz. 141/2 ( 11/ZW)
o
o
m
--
/
1.
I
!
/
.67
n
/
/
19

5560
?
23

--__ 1'0
0
28 .
-\--4'1--27
13
37
I

61
DAN ILOIU
60
m
N
I '
REPERE TEHNICE .
1. Tun
2. Masca legaturll elastlce
3. Lansatoare de grenade
4. Cupola comandantulul
5. Vizor cupola
385
6. Obion de acces pentru mecanl-
cul-conducator ochltor
7. - Siguran\a obion in pozl\la des-
en I S
8; 18. - Capace orilicil de observare
51 trag ere
9. - Lada de scule electe perso-
nale
10; 26. - V,zoare laterale pentru me-
canl cul-colijductor radlst-mitralior
11. Vi nci
12. Galet de rezerva
13. Toba de esapament
14. Roata motnce
15. Rola de sprijin tip 310x70 - 203
16. Galet tip 520x95 - 398
17. Roata de intindere
19. Antena radio rabatabila
20. Obion de acces pentru ra-
e 51 -mlHali or 51 i nr arcator
21 . - Vi zor obion
22.
23.
24.
tata
25.
27.
28.
29;
31.
32;
33.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44;
misie
Masca tunulul
Mitraliera Jumelata
Suport antena in pozl\la raba-
Su port antena
BllndaJ spa\lal
- Mltraliera Irontala
30; 37. - Urechl de remorcare
- Dispozltiv de intindere a senilel
34. - Llmitatoare elastice
- Amortizor hidraulic
- Balansor
- Carter al demultiplicatorului
- Tabla ridata
-
- Manivela de pormre
- Topor
- Cazma
- Capac la blindajul spa\ial
45. - Obloane de acces la trans-
46. - Miner
47. - BlindaJ de protec\le a ventilato-
rului camerel de lupta
48. Obion de acces al coman dantu-
lUI
49. Capac al onli ciulul de trag ere
2510
cu pistolul de semnalizare
50; 51; 52; 53. - Obloane de acces la
instala\iile motorului, cu jaluzele de acces
al aerului blindaje de protec\ie a jalu-
zelelor
54. - Cablu de remorcare
55. - Far cu dlspozltlv de mascare
mobil
56. Calup de lemn cu miner pentru
cnc
57. Ranga
58. Lada cu scule
59. - Cnc hldraulic
60. Far
61. - Dispozitlvul slenc al mitrallerei
Irontale
62. - Capac blindat la luneta tunului
63. - Orilicii pentru aparatul optic al
mecaniculul conductor
64. - Capac blindat mobil al vizorulul
mecanicului-conductor
65. - Capac la orillciul pentru man 1-
vela de pornire
66. - Tub de spnjln
67. - Arc de re\lnere a anpll
68. Patina de 5enil a
69. - Suport pentru gale\1I de rezerva
o 1
CARACTERISTICllE TEHNICE
AlE TANCULUI "T III/ N"
Greutate: 22.3 I
lungime: 6.4 111
2.95 m
2.5 IH
Alm.m.nt 1 tun ani liane "Krupp' Kwk l. 2! ca
mm. 2 l1ulraliere "MG·34" cal 792
Blindaj (sudat): 80 111111 ill parlile hontale. 3G
parille lalerale spale
Motor: "Maybaeh Hl 120 TRM de 11 68 ;
12 cilmdll in V. ell 3 000 lural " I!'I
Consum: 182 1/ 1 00 kill
Carburant berillna
Capacitatea razer.orului: 320 I
Vitezi: 40 km/h pe drulli. 18 klll/ h pe lere
lal
Autonomie: 155 km pe 95 km lie lelE
minta l
Pe,lo,man\e: Ireee a obslacole de 06 nl I·.
de 2 III. Iraversa vadull de 08
panle de
Echipar 5 oamem
2 l r
61
60
385
REPERE TEHNICE .
1. Tun
2. Masca legatun l elastice
3. Lansat oare de grenade
4. Cupola comandantuluI
5. Vi zor cupol a
6. Obl on de acces pentru mecanl-
c" ,-conducator Ş ochi t or
7. - Siguran ta oblon În pozitia des-
n,s
8; 18. - Capace onfi cil de observare
ş trag ere
9. - Lada de scul e Ş efect e per so-

10; 26. - V,zoare l ateral e pent ru me-
can ,cul-cOlil duct or ş radist-mlt rali or
11. - V, nc,
12. Galet de rezerva
13. - Toba d e ş
14. - Roat a motr ice
15. - Roia de spr ij i n ti P 310x70 - 203
16. - Gal et tiP 520x95 - 398
17. - Roat a de Înt i ndere
19. - Ant ena radio rabata bila
20. - Obl on de acces pentr u r a-
51 -m,l rahor ş in"arcator
21 . - .zor obl on
62 Î

/' 64 !
22. - Masca t unuluI
23. - Mltraliera jumelata
24. - Su port antena În pozitia raba-
tata
25. - Su port antena
27. - Bllndal spat,al
28. - Mltraliera frontala
29; 30; 37. - Urechi de remorcare
31. - Dispozitiv de Întandere a ş
32; 34. - Limitatoare elastice
33. - Amortizor hidraulic
35. - Balansor
36. - Carter al demultlplicatorului
38. - Tabla ridata
39. - ş
40. - Manivela de pornire
41. - Topor
42. - Cazma
43. - Capac la blindalul spatial
44; 45. - Obloane de acces la trans-
miSie
46. - Mîner
47. - Bl indaj de protect,e a ventllato-
r ui ui camere. de lu pta
48. Oblon de acces al coman dantu-
l UI
49. - Capac al ori fiCiUlUI de tragere
2510
cu pistolul de semnalizare
50; 51; 52; 53. - Obloane de acces la
Instalatiile motorulul. cu jaluzele de acces
al aerului ş blindaje de protectie a jalu-
zelelor
54. - Cablu de remorcare
55. - Far cu diSpozitiv de mascare
mobil
56. Calup de lemn cu mîner pentru
cnc
57.
58.
59.
60.
61.
frontale
Ranga
Lada cu scule
Cric hidraullc
Far
Dispozitivul sferiC al mitralierei
62. - Capac blandat la luneta tunulu'
63. - Orificii pentru aparatul opt.c al
mecanicuiui conductor
64. - Capac blindat mobil al vizoruiui
m ecan i cu I u i-co nductor
65. - Capac la onf,c,ul pentru mani-
vela de pornire
66. - Tub de spnj in
67. Arc de ret inere a ari pII
68. Patina de ş
69. - Suport pentru galetll de rezerva
o 1
CARACTERISTICILE TEHNICE
ALE TANCULUI "T III/N"
Greutate: 22.3 I
lungime: 6.4 III
lilime: 2.95 III
inillime: 2.5 III
Atmament 1 IUIi anl,lanc "Krupp Kwk 1
11111\. 2 II"traliere .. MG·34" cal 79<
Blindaj (sudat): 80 11111' in par\lie Ironta, 3
par\,le lalerale Ş spate
Motor: . Maybach Hl 120 TAM' de 11 66"
12 c,lindrl in V. CU 3 000 IUra\
Consum: 182 1/ 100 kll'
Carburant bellzlIla
Capacitate. rezervorului: 320 I
Viteza: 40 klll/h pe drulII. 18 kll" 11 pe le.e
tai
Autonomie: \ 55 k.II pe ş 95 k", UE e E
minlat
Performanle. Irecea ob>tacole de O 6
ş de 2 111. traversa vaduri de O ....
pa"le de 30
Echipaj 5 oamen,
2
28
69 ---. 1..-.1
15

- 8

I
___ __
41 - bd- U
39
. rJ.l! 40 = 0 :Jl 57
C a rn=::= e ( )
M 56
r == I 58
---

120
o
o
-...3'
1m
-==:J!!I&!I!!C"

0 :::
_ . Ci)
39
r==1 58
'----"--- OI ---- ...
15
:!8C.:.; . :tG:3:J
28
[9',1
11
,
-36
29
\
17
120
1m dr. l. M. BAlOIU
8aca proba de viteza a automode-
e or radio comandate este de buna
seama cea mai spectaculoasa,
:J'ooa de indeminare este cea care
a'ata maiestria pilotilor. Modelul de
de curse trebuie sa se stre-
caare prlntre nu mai putin de 22 de
::ort, situate (ca sa nu spun inghe-
5u :e) pe un poligon de 15x 15 metri.
=a;a de traseul ce se parcurge aici,
:: 'oba de indeminare de la dobindi-
-ea permisul ui de conducere auto
::a'e un joc de copil de gradinita,
: M ar de la grupa mica!
S;Jortl vul, asemenea schiorului
:: r-o cursa de slalom special, tre-
:::u e sa aleaga permanent intre doua
cerlnte contradictorii: sa mearga cit
-a repede, pentru a obtine un timp
_" 'TIal bun :;;i sa nu mearga prea re-
:;.ede spre a nu rata vreo poarta!
se situeaza, in diversele etape
'" e cursei, limita ingusta intre cit
" repede :;;i nu prea repede,
",.:easta depinde fara indolala :;;i de
s:area ma:;;inii sau de natura pistei
::a' mal mult ca sigur, depinde intii
5 -nal intii de talentul :;;1 indemina-
ea pll otului. lar indeminarea nu se
::lO::Jinde$te decit dupa multe, multe
o'e de antrenament.
Porntnd de la aceasta idee, la su-
sectiei de automobilism din
:3::lrul Federatiei Romane de Mode-
S"" a fost creat programul de si-
- u are pe calculator a cursei pentru
2utorTlodele din clasa RCT, program
::e care vI-I prezentam in cele ce ur-
-eaza.
;::>rogramul este scri s in limbaj BA-
S C 51 este conceput pentru calcula-
':::are personale din clasa TIM-S,
-C-85, Cobra.
Cursa simulata respecta aproape
:oate prevederile regulamentului
c de automodeli sm elaborat in
-O"'!ormltate cu regulament ul inter-
- a: o'1al F EMA.
POolgonul de concurs apare dese-
-a: pe ecranul monitorui ui, dimen-
S u'" ie sale fiind strict cele preva-
:.:e de regulament anume 15,& 15,6
- a scara 10 pixeli = 1 met ru Sint
-atenalizate printr-o linle groasa
-arg.rlle poligonulul, lar atingerea
ecestor de catre automodel
'Mseamna para:a irea poligonului :;;i
-;J Cit le:;;Jrea din cursa. Portile sint
asezat exact in pozitiile prevazute
ce regulament. Latimea lor este insa
ce.a mal mica - ceea ce se justi -
· ::a ;JrJn doua motive: pe de 0 parte
at r-Jea" punctulUl de pe ecran care
S"'u eaza automodelul e mai mica
:::ec': a celUl real (1 pixel = 10 cm,
• "'1a de 30 cm cit prevede regula-
-e-:u pentru motomodel) lar pe de
'" :a parte -'1trucit s-a cautat :;;1 slmu-
a 'ea e'ectu1ul de perspectlva por-
· e -a 'rcepartate oertru care se
a:,c":a a ...... u!e iJ,Jncte se ... ad
aceasta ar fi incarcat prea tare ecra-
nul (:;;i deasemenea, deoarece calcu-
latoarele personale compatibile
SPECTRUM nu accepta scrierea cu
doua c:.ulori distincte in acelea:;;i
spatii). In schimb, beneficiind de fa-
cilitatlle pe care Ie of era acela:;;i cal-
culator am marcat, pe tot parcursul,
poarta urmatoare ce trebuie atacata.
Marcarea se face cu 0 sageata, dis-
pusa linga poarta $i care arata $i
sensu I In care trebu ie trecut pri n
poarta. In cazul ' parcarii (constituita
dintr-un patrat de 20x20 cm - res-
pectiv 2x2 pixeli - ceea ce e mullu-
mitor, patrat inconjurat de un Octa-
gon de evidentiere a sa) . Faptul ca
reprezinta urmatorul obiectiv de '
atins s-a printr-un asterisc
a$ezat alaturi. In toate cazurile,
atunci cind 0 "poarta" a fost ata-
cata, semnul de marcare se depla-
seaza la obiectivul urmator ce tre-
buie atins.
in stir$it, in cazul simulatorului, 0
poarta este considerata "angajata"
atunci cind automodelul a ajuns in
dreptul liniei imaginare orizontale
sau verticale pe care este situata
poarta. Cu alte cuvinte programul
nu permite sa se treaca prin dreapta
sau prin stinga unei porti, sa se in-
toarca apoi cu 360
0
$i sa se reatace
pO,arta venind pe directia buna.
. In cazul parcarii, motomodelul
trebuie sa se a:;;eze pe zona marcata
$i sa se opreasca acolo (deci sa
aiba, cel pulin un moment), viteza 0
(zero) .
Pe ecran, in dreapta poligonului
sint afi:;;ate: viteza, timpul scu rs de
la start, punctele dobindite la trece-
rea prin porti $i punctajul total final.
Punctele dobindite la trecerile
prin porti se acorda conform regula-
mentului iar suma lor se modi fica
imediat dupa ce 0 noua poarta a
fost trecula cu bine. Timpul se ma-
soara di n momentul startului pina la
revenirea prin poarta 1 la sosire $i
se afi:;;eaza continuu. Daca timpul
de parcurgere este inferior valorii de
300 secunde, la punctajul linal se
adauga 0 bonificatie calculata con-
form regulamentului (0,2 puncte
pentru fiecare secunda "ci$tigata"
fala de cel e 300 permise).
Motomodelul se poate deplasa, in
cadrul gradului de dilicultate ales
Initial, cu :;;ase viteze dilerite, notate
convent ional cu numer.ele de la 1 la
6. Pentru a simula cit mai Ii del con-
diliile reale, la vitezele 1 $i 2 virajele
se iau normal, la viteza 3 ele sint
mai largi, la viteza 4 sint :;;i mai largi
iar incercarea de a vira la vitezele 5
$i 6 duce la "rasturnare" $i implicit
la reluarea, de la cap, a cursei.
Testele de comanda sint acelea$i
ca pentru programul de sirnulare de
la cursele de vlteza, anume "j" $1 "I"
pentru .Ia st'nga S. la dreapta" Sl
.0 5 a pert' _ acce erare" Sl ,Ir;-
.... are e e s ,... ......... : -,... ....... OJ ....... u t .... M -
5 CLS : RESTORE
10 GO SUB Q200
20 00 sus 9,-+00
30 CLS : GO SUB 9000
40 LET ",_4: LET ><1-2e: LET yl-
2::1: LET <:1,,-0: LET dy-t: LET .. o
: LE" iI<_O: LET p-O
4:5 PLOT .. l.y!
!'IO "',. 21,!5,HAC":ISOt' 0 to
.to rt .• to,.t ,,,
60 PAUSE 0: prUNT AT 21,3, "
64 PRINT AT 2 ,30,,,
6:5 LET to-"' :'l:'l30*PI::EK 23674+2:'l6
23673.PEE'( 23672
b9 GO -10 200
7(0 LET C'.IN"IE'I"
80 IF" c.-" TI-<EN GO TO 130
B:'l IF" e'·"d" v<6 THEN LET
v·v+l: PI<INT AT 2,30,,,: GO TO 13
o
90 IF" -= ' ''" 0· ANO 'nO TMI::N LET
v.v-l: PJ:!I NT AT 2.30,v: G(I TO 13
o
100 IF" c .. .. J" H IE'" GO TO 1000
110 IF" -='-' 1" T"'I::"I GO TO 11')0
1.20 IF" c ... .. O" THEN GQ TO 900
1"3') LET ,,2-yl+v*d ... : LET y2·yJ +v
."
140 PLOT QVE'" Ip<1.V1: PLOT )(2 ,
V2: LET )(3-,, 1: LET ..,3_yl: LET .. I
-)(2: LET ,V1-V2
141 ,,2< 17 OR ",2) 173 (, R y2(12
01(1 '-,2 ' 169 T><EN LET cs-l: "'E'TURN
:.-£T
"P£E" .23""3· P£;;:,, :36":':::
146 LE'!' t .. (lNT '/l(>
14'" PQtNT ",T
IF" ,.,," " T .. £t .. C") TC' 1"5
160 IF ","I T"'''r- PAUSE GO TO
271 PRINT AT 3,:5,' 4 ,:'l, "
290 LET "ls-:'l8: LET ,,2,,"61: GO
'SUB 1600: IF" cs ) O THF.:N GO TO 930
,
290 PRINT AT :'l,8," ', AT 9,:'l,"'
300 LET Vl,, -110: LET V2 .. -113 : G
o SUB 1700: IF" THEN GO TO 9
30.
310 PR!NT AT 9 .:'l ," ",AT 5,4,-
320 LET ",1,, - 26 : LET ,,2,,"'29: GO
SUB 1400: IF c s.O THEN GO TO 930
,
330 P""INT AT 3 ,4, · ", AT 2 , 3," "
340 LET y!JO.- 142: LET v2s"143: G
o SUB 1300: IF" THEN GO TO 9
30>
330 !'ORINT AT 2, :'l, " ",AT 2,12,"
1300: IF
370 PRINT AT 2.12, " ", AT
380 LET LET ",2._117: G
o SUB 1600 : IF e .)O THEN GO TO ...
,0.
39(\ PRINT AT 6,13,M ",AT 9.12, "
ij
30'
PRINT AT ", AT 10,19,
580 LET LI:T )(1.-137: LET
",2,,-142: LET .r-2: GO SUB 1600:
II" c.>O THEN GO TO
590 PRINT AT 10.1S, " 12,20
,-
600 LET v.-72: LET >el.-134: LET
)( 2'-157: GO SUB 1600: , IF c.}O T
HEN 80 TO 9303
010 PRINT AT 12,20," ,. ,'H '16 . 16
," .
620 LET v"-"'O: LET )(1''"'137: LET
,,2.-142: GO SUB 1600: IF e.}() T
HEN GO TO 930:5
630 PRINT AT 16,16,,'- ' ,AT 19,19
,'.
640 LET' >e'-156: LET Vl.-23: LET
v2."31 : GO SUB 1300: II" e.)O TH
EN GO TO 9303
630 PRINT AT 19,19, " " pH 19,12
,." ,
660 LET >1"-100: LET .p-l: GO SU
B 1700: IF' e. )O THEN GO TO 9303
670 PRINT AT 19,12," ",AT 19,7,
690 LET GO SUB 1700: II"
400 LET yls-I06: LET y2._109: G c.)O THEN GO TO
o SUB )700: IF c.)O THEN GO TO 9 690 PRINT 19 ,7," ", AT 14,6, "
30'
410 PRINT 9.12,' " jAT 10 ,11,
411 PRINT AT S,12,'
420 LET 'fS-SS: LET" Is-82: LET
",2s-B:5 : GO SUB 1600: I'" e s_l THE
N GO TO 9303
430 P.RXNT AT 10,11, " "IAT 1 •• ;,,2
,'"
440 LET Vl!!-70: LET v2 .. -73: GO
SUB 1300: IF c 'l'-1 THEN GO TO 930
,
700 GO SUB 70: IF THEN GO
TO 9305
70'5 IF v1<:59 THEN GO T,O 700
710 IF" v1) 60 THEN PRINT AT '14.<6
, " # pH 11,7," : GO TO 7 40
720 IF' ("I_59 OR >el -60) AND v .. a
AND s·O TOlEN LET p-p+6: LET .-1
: PRINT AT 14,6," ",AT 11,7,":
PRINT AT ',30,p: GO TO 740
730 GO TO 700
1<;05 430 oRINT AT 14,12," #, AT 10 ,13
7-40 LET )1,,-84: LET "11",-63: LET
)( 2 .. .. 70: LET .. p-Z: GO SuB 1400: I
F e'5)O THEN GO TO 9305 180 IF" ..... 3 T",£"-I PAUSE 13: GO TO ,H
195 460 LET '(1 .... 114: LET ",2 .. _117: G
o sua 1400: IF c",O THEI'i GO TO 9
30'
7 :S0 PRINT AT 11,7, - " ,AT 11,'10,"
760 LET ,, 1 .. -23: LET ,,2,"30: GO
SUB 1600 : II=' c.)O THEN GO TO 930
.
200 \.ET v .... 2B: LET LET
LET fop-t: GO SUB 14..00: J
F <:'!!)O T"'E"< GO TO <r305
210 PRINT .:.T 18.4;'· ... T
211 FoRINT ",T 18 , 3,"- "
220 ET \,,_84: LET .. .. 2: GO SUB
1400: IF e,,}O TH£N GO TO 930:5
230 PI:IINT AT 11,4," " "", !I,4,"
2 31 F'PINT AT 11,3 ,"·"
240 LET ..,,,-12B: LET ,,1·-26: LET
,,2s-29: LET '!'p_4: GO sua 1400:
IF" THEN GO TO
250 PRINT "T "fAT 2,5,
231 PRINT AT 5 , 3,"
260 I.£T ... 44 : LET vl," 1":::: LET
v2"-1':':;: GO SLiB 1500: IF cs}O T
GO TO. 0303
270 PRINT AT 2.5," . ,AT 5.8,*
1000 IF ,,)4 GO TO 1200
1010 IF" v}2 THEN GO TO 1050
1013 '.ET d,,-INT (d,,+.!!!): LET dv-
Ii'-IT (dv+ . 5)
1020 IF d>(-1 ANO dy( 1 TIoIi:N LET d
y-dv+l: GO TO 130
102:5 IF" d"-1 Tloje:N LET 0".0: GO T
o 130
1030 IF d"-·1 AND ov)-1 THEN LET
dy-(!y-l: GO TO 130
1033 IF d,,"-I T"EN LET 0,,-0 : GO
TO 130
1040 LET d,,--oV: GO TO 13'0
1050 IF v_3 THEN LE. Q,,_(lNT (d"
tgZodY-<INT (dy*3+.3)
1055 LET d,,-(INT (0",.4+.3)/4 : L
ET dv-(JNT (dy.4 •• 3) 14
1060 IF :1,,-1 AND dV< 1 T"'I<N LET d
y-dy.l/",: GO TO 130
106:'l IF" dy-l AND THEN LET
O"-d,,-l/v: GO TO 130
1070 IF" 0,,--1 AND dv )-l THEN LET
dy-!ly-l/v : GO TO 130
1075 LET d ,, -d".l/v: GO TO 130
1100 IF V)4 THEN GO TO 1200'
1110 IF v)2 THEN GO TO 1150
1115 LET d,,-INT (0,,+.5): LET dv-
INT (dy+.5)
, 1120 II=' 0,,-1 AND oy>-I THEN LET
dV-dy-1 i GO TO 130
... 125 IF 0".1 ''f.HEN LET d,,-O: GO T
o 130
1130 IF dK--1 AND dy( 1 THEN LET
c!y-dv+l: GO TO 130
1135 IF 0",--1 THEN LET d " .O: GO
TO 130
1140 LET dK-dv: GO TO 130
1150 IF ,,-3 TH(N LET d,,"(INT <d>e
113+.S»/3: LET dv-(INT (dy"3+.5)
) /3: GO TO 1160
113' LET d,,-UNT (dK"4+.5) 1/4: L
ET dV-(II'iT <dy"4+.!'I»/4
1160 IF d,,-l AND dy)-1 THEN L.ET
dy-dy-l/",: GO TO 130
1165 IF dv--1 ..... 0 0,,) -1 THEN LET
d"-d>e-l/v: GO TO 130
1170 II=' dK __ l AND dytl THfN LET
dy"dy-dy+l/v : GO TO 1 30
117'5 LET d,,-d,,+l/v: GO TO 130
1200 PRINT AT 21,11 FLASH 1I H V-a
t i ... a .. tu ... nat -: GO TO 9307
1300 LET pa.(yl-y3)/(>e 1 -"J)
1310 LET pb-vl-pa."l
1320
1400 GO SUB 70: IF c.)O THEN
URN
1405 11=' v1<.". TH£N GO TO 1'1000
1410 II" d>( - O AND ( .. 1<_1 .. Oil: "1)]0'
2 . T"Eo.; GO TO 1445
"'?!> : : : ... .. e. T .. O;: .. GO 1'40
: · 2? :: :." 0: --E:" c·:: -:
470 PRI"-IT 10 ,1 3, ' ",Al 9.12,
490 LET v1 .. -106: LET v2 .. -109: G 7 70 :RHH AT 11,4," " ,AT 18,41 "
o S UB 1700 : cOl-l THEN GO TO 9
30'
490 PRINT AT 9,121 " "IAT 5,9, "
500 LfT v._12B: LET LET
,,2 •• 83 : GO SUB 1400: IF c .. >O TIo!
780 LET v '5-28 : LET 'r-1: 90 SUB
1600: IF cs)O THEN GO TO
790 PRINT AT 18,4," ",AT
"ATI"JAT '16.23,"TERI'IINAT",AT 17,
24,"CURSA !"
EN (·0 TO 930:'l
,,510 PR:I NT AT " ,AT 2.12,"
800 IF t )·300 THEN GO TO 820
810 LET pt·<300-t)/5: LET p.p.p
t
'520 LET '11."1.2: 1.ET y2."14!5: G
o SUB 1300: e')O THEN GO TO 9
3()'j
530 PRINT AT 2 .12, " " ,AT 2,17,"
820 PRINT AT 13,24, tlNT (p*100+
.3» /100
900 INPUT "R.luQt' ? «o) -Olll ,(n
) -NU) "'c,
903 IF c .... n" SlOP
'540 LET " ... 140: GO !'>I..IB 1'500:
c. }O TIo/EN GO TO Q305
330 PRINT AT 2.17," ',AT 5,20,'
907 INPUT p"'Qdul de
diricultot. (o/n) ? IF' e'"
"n" THEN GO TO .20
1510 '11·-0 (vl<vl' 0"1 yl ''''
2.) T"'EN (.0 TO 1445
1:520 dy-O THEN GO TO 1440
1'2:5 (;0 SI..'B 1300
1:530 LET
153:5 yc<vl" OP vc)y2. TIo/F.N GO
TO 144'!1
I :'l40 GO TO 1440
1600 GO SUB 70: I F e, >0 T ... EN REf
w,"
16(>'5 IF y l )Y' THEN GO TO 1600
1610 GO TO 1.10
170') GO suB 70: JF c.)O THEN RET
URN
1705 II" '0(1 h" THE N GO T0 1700
1710 GO TO 1'51(>
9000 CLS
9010 PLOT 15,10: ('II(1Aw ''j, 1 6o:J: ORA
.. 1<60,0: 0""1'1" 0 ,-160 : DI'<Aw -160.
o
9020 PLOT 10.11: DPAW 0,1,8: OI< A
'" 15B,O: ORAOI DRAW - 158 .
o
9030 PLOT OR:A.. 0,1'50: ORA
H 156.0: ORA .. 0.-156: O,,"AW -156,
o
9040 PR:INT AT 3.',"
= !AT 4.:5," ", AT 3,3,
9030 PRINT AT 7,5,-",AT 8,'5,"
" ,AT 10.10," .
9060 PRINT AT 11,3,-- ·",AT 1
16.17,
9080 PRINT AT 16,31"· b
()",AT 2I,3,"B"
'10<10 PRINT AT 2.:?3,
:T 2;:
TE",AT 12 , 25, " TOTAL·"
9099 RETURN
9200 PRINT AT 0.7,"S I M U L A T
o R" ,AT 2,1,"p.nt"u ant .... no",e"t
10. p"otlel. "," Olt >fl de""no ... e e
u lIIotolllodele t elecollia
fldate-
91201!l.BBJtiTuAT 0,15,'
1989-
9203 AT 8,3,"Tast.le t'f! to
IIIanda .. in t: ", AT 9.10, " (0) pt."""
no ... e, " , AT 10,10,· (d) pt .Qtcel."a
....,- ,AT 11,10,"<p rt. 1a ."ngo
.. i",AT 12,IOt"Q} pt 10.. o .... opt
" 9210 PRINT AT ... TENT! £ ' ,'"
,. 15,1, - e\..'''.0. tit oC'''.,.tlt 00.
t tlol 'IiIe., ... l .
c':o . "So - "'. .S:; :.,
021 wE"':' : :'0"0:
,,:.
:;;: .. ' ...
910 GO TO 30
9310 GO TO 900
9400 CLS : "RI ... T ""'l ege" ... 1
Olt o,,.,cult otf! o.tr. l:
940'5 QRINT : PRINT: PRINT "1"'0>
r, c > 1 .. " "2·,.,",0 >u ....
9 ... 10 !NPUT "Cit ot> 01", • ., """
941.2 IF .. «> OR .. )3 THEN (· 0 TO 0;.4
00
9430 RETU,,"N
9900 DATA 0.0 , 0,0,60.0 .0 .0

9930 OATA O.t.,O .0 . 1 92,O,O.O
0;.940 OAT"" 0.8.8.8,8,9,8,0
9950 O""TA 8.9,O.0.0.C',O . 0
9960 DATA 0 ,0.0.0 .0.0,8,8
9 970 DATA 60.61:>,1.29,153.133,12 9.
66,60
9980 OAT'" 61:>,71,66.60,66,66 .220 •
" 9900 DATA O,O,8,8,B.8,O.0
"'991 DATA
DATA 0.4.6,23:5,6,4.0, 0
('lATA
9994 DATA 9.29.62,8,8,B,8,9
9995 OATA 0.0,0 ,0, 0,0, 0,126
dr l. M. Ă
Daca proba de vit eza a automode-
e:)' radio comandate este de ă
5ea'l1a cea mal spect aculoasa,
ooa de Îndemî nare este cea care
a' a:a maiestri a ţ Model ul de
de curse trebuie ă se st re-
c:Jare pnntre nu mal ţ de 22 de
ţ Situate (ca sa nu spun Îng he-
:e) pe un poligon de 15x15 metn.
" a:3 de traseul ce se par curge aiCI,
:: 'ODa de Îndemînare de la dobÎndl-
'ea permlsul Ui de conducere auto
oare un l OC de copi l de ă ţ
ar de l a grupa ă
S!Jortlv ul , asemenea sc hi orului
J " ' r-o ă de sl al om speci al, tre-
e sa ă permanent Într e ă
:er ţ cont radictorii : sa mearga cît
-3 repede, pentru a ţ un t imp
:" 'l1al bun ş ă nu mearga prea re-
::-ede spre a nu rata vreo ă
ce se Situeaza, În diversele etape
.:. e cursei, li mita Îngusta Între cît
a repede Ş nu prea repede,
aceasta depinde ă Îndolal a Ş de
s'a'ea ş sau de natura pistei
ca' mal mult ca sigur, depinde Întî i
_ Întîi de tal entul ş ÎndemÎna-
ea pll otului . Iar ÎndemÎnarea nu se
ş decît ă mul t e, multe
o'e de antrenament.
Pornind de la aceasta idee, la su-
:::eS{l a ţ de automobil ism di n
:a::rul ţ Române de Mode-
, a fost creat programul de si -
are pe cal cul ator a cursei pentru
,L omodele din clasa RCT, program
oe care vl-1 prezentam În cele ce ur-
eaza.
Programul este scris În Iim bal BA-
S C s este conceput pentru calcula-
• _a'e personale din cl asa TIM-S,
Cobra.
Cursa simulata respecta aproape
• cate prevederi l e regu l amentu l u I
c de automodelism elaborat În
'::Jrformltate cu regulamentul Inter-
onal FEMA.
POli gonul de concurs apare dese-
-ar pe ecranul monitorul ui, dimen-
5 le sale fiind strict cele preva-
de regulament anume 15,6x 15,6
- a scara 10 pixeli = 1 met ru. Sînt
- a:erl all zate pnntr -o linie ă
n le poligonulul , Iar atingerea
a:estor margini de catre automodel
- seamna Ă pollgonului ş
--P Ci t ş din ă ţ sînt
asezat exact În ţ ă
:e regul ament. ă ţ lor este ă
ce.a mal ă - ceea ce se just i-
:a pnn doua motive: pe de o parte
a' ""ea punct uluI de pe ecran care
: - eaza automodelul e mai ă
.::: e::" a ce,u real (1 pixel = 10 cm,
3.'a oe 30 cm cî t prevede regula-
- e- ' pe'ltru motomodel ) Iar pe de
a a pane '''trucit s-a ă Ş slmu-
a'ea el e:: u I de perspectiva por-
e "'"'a care se
a':':";2 e C:.J ce se ad
aceasta ar fi ă prea t are ecr a-
nul ş deasemenea, deoarece calcu-
l atoar ele personale c ompat i bi l e
SPECTRUM nu ă scrierea cu
ă cul ori distincte În ş
ţ În schimb, benef icii nd de fa-
ă ţ pe care le ă ş cal -
cul ator am marcat, pe t ot parcursul,
poarta ă ce trebuie ă
Marcarea se face cu o ă ă di s-
ă ă ă ş care ă ş
sensul În care trebui e trecut prin
ă Î n cazul ' ă ă
dintr-un ă de 20x20 cm - res-
pectiv 2x2 pixeli - ceea ce e mult u-
mitor, ă Înconjur at de un Octo-
gon de ţ a sa) . Fapt ul ă
ă ă obiect iv de
at ins s-a ţ printr- un asterisc
ş ă In toate cazur ile,
atunci cînd o ă a fost at a-
ă semnul de marcare se depla-
ă la obiect ivul ă ce tre-
bui e atins.
În ş În cazul slmulator ului, o
ă este ă ă
atunci cînd automodelul a ajuns În
drept ul li niei imaginare orizontale
sau verticale pe care este ă
poarta. Cu alte cuvi nte programul
nu permite ă se ă prin dreapta
sau pnn stî nga unei ţ ă se i n-
ă apoi cu 360
0
ş ă se reatace
poarta venind pe ţ ă
. În cazul ă mot omodelul
trebuie ă se ş pe zona ă
ş ă se ă acol o (deci ă
ă cel ţ un moment) , viteza 0
(zero) .
Pe ecran, În dreapta pol igonul ui
sint ş viteza, ti mpul scurs de
la start , punctele dobÎndite la trece-
rea prin ţ ş punctaj ul total final.
Punctel e dobind it e la trecerile
pri n ţ se ă conform regula-
ment ului i ar suma lor se ă
imedi at ă ce o ă ă a
fost ă cu bine. Timpul se ă
ă di n momentul startului ă la
revenirea prin poarta 1 l a sosire ş
se ş ă continuu. ă timpul
de parcurgere este inferior val oni de
300 secunde, la punct aj ul f inal se
adauga o ţ ă con-
form regulamentului (0,2 puncte
pentru f iecare ă ş ă
ţ ă de cele 300 permi se).
Motomodel ul se poate depl asa, i n
cadrul gradului de difi cultate ales
ţ cu ş viteze diferite, notate
ţ cu numer. ele de la 1 la
6. Pentru a simula cit mai fi del con-
ţ real e, la vitezele 1 ş 2 virajele
se i au normal, la viteza 3 ele sînt
mai largi , la viteza 4 sînt ş mai largi
iar Încercarea de a vira la vitezele 5
ş 6 duce la ă ş implicit
la reluarea, de la cap, a cursei .
Testele de ă sînt ş
ca pentru programul de simulare de
la cursel e de v'teza, anume ,J" SI ,,1"
pen ru la s(nga s a dreapta' SI
:: 5 a ce- ,' _ acce era re s r '_
Cl..S : RESTDRE
10 GO SUB 0 200
20 GO sua 9,400
30 eLS : GO SUIi 9 0 0 0
4 0 L ET v-4 : L ET LET v l'"
2' : LET d " . O: LET dv·l: LET 0:: ... 0
: LET ",-O: LET p. O
.. , !O LOT "l . v l
5 0 PRI NT AT 21 ,!5,"Ao,aat' o t a
. t a r t . • 1 "
6 0 PAUSE O: (\T 2 1 .!5, ,.
0 4 PRl "' 1 A r 2. 30 , v
o, LET tO- 0 5!'i:!0* PEEI< 1 367 4 "' 2 :10
* PEEI-( ::: 3 6'3 ... 10[[ ' ; :::-307 2
. 6 9 (. 0 -10 200
70 LET o:: '· I /II "EYt
80 I I' e S- " , TI-IEN (la TO 1 3 0
8!i I I' '. · ··0 .. ANO v ( 6 T><E/II LE f
v - 'I" l : P'< l /ll T AT 2. 30, ,,, : GO Ta lJ
o
9 0 IF <.":'- "a" ANO '",'0 TI-I " /II LEl
v "v- 1 : PRI'IT AT 2. 3 0 ,,,: (;0 Ta 11
o
1 00 I F c , ... .. ) .. T,", EN (;0 10 10 (.>0
1 U) I F <.": '. ' 1 " T'."';"I (l O TCj 1 1,) (0
12 0 !I'" c ... · O" THEN G(1 TO 9 0 0
1] ') ' . ET t.ET y2. 1o'l . "
'" 1 .. 0 " LOT C! VER I"LOT
V2: LET • ..: 1 : LET V3" \,'1: lE1 >< 1
LET .v l - v 2
1 4 1 I I'" ( .R OR V2< 1 2
OF< ' , 2' ! 0 8 T14E N LE1 c • • l : " ETU;;>N
! "'" c.f T ' , ! 2 3 <> 7"·2!- 6
':3"," '·PE. €" ': 36 -:-::
. .. 0 LE"! t a Owr ( '1.: . - . '"
1 .. .. " l< l /II T AT -::; . ': 1,·.
l e O II' (,,) T0 l°!i
l t> O .. .. 1 .. ... : fo, P" ;J$E 8 0 r o
t 70 11' "'- :: TIOIO"-' PAUSE
' 0'
'" 1" 0 :::- 0
!o!l
' 0 0 '- ET LEr " 1"! - ::5 : LET
LE T . .. 00): 00 S'J 9' 1 ....0('; 1
ţ TI-o l:: " GO la
:: 1 0 p >< I " r 4 1 le- ... : " " ; .. T l i . "' "
2 1 1 PIU NT ,. ... 16 . 3 1" - "
220 c El y, - e .. ; LET .p"' 2 : GO sus
1 400: II" THE /II &0 1 0 9 J 0 :5
:: 30 AT 1 1 , "'; ' ' , AT 5 . .. , "
2 31 F' PINT AT 11 . 3 1"-
240 l ET '/ !O. 128! LET v l • • LET
LET '!I p .... : [.0 SUB
I I' C5 >" THEN GO TO
2:50 PI<I N' AT , AT :. ::.1 ,
PR i NT AT 5 . 31"
LET v l. - 1":>: LET
.,. 2 .. [ . 0 Sl' P 150<' : I I' C 5 ) (o T
"'EN (;0 TO "'3 0 :5
2 7 0 ţ AT 2 , :51 ',AT 5, 8 , "
1000 1. V) 4 THFN 8 0 TO ! 20 0
101 0 I I' v ) 2 TI1 EN GO Ta
10 1 5 '_El <(1"" . :5 ) : L ET <1 y "
\ o y ... . s )
1 0:;; 0 II" d ,, - 1 01 ,..1) <.!'/ ( 1 "! HE,.. LET d
')I"d y +l: GO TO 130
1 0 2 5 II" TI-I 1; N L €T (;0 T
o 130
1 03 0 I l" 1$ ,, -- 1 A.. c a \od-l THEN LET
d y "' d v- l : 130 TO 1 30
1035 I I' 0:1 .... -\ LET d " " O: GO
TO 1 30 .
10 .. 0 LET GO TO 1 3'0
II" v -3 Tt-I EN LET dw_ (lNl (d ,.-

U :T ",,"( 1NT (o "- . ' • . L.
ET dy.(! NT
1060 1 F' d" . 1 ANO d 'l( 1 TI-o l'; /II LET d
.... . d y. l /v ; <> 0 Ta 1 3 0
I I' a ,. - 1 "" /II D d " ) - 1 TI-I EN LF f
d ".01< -1 /V: GO TO 130
10'0 I I" ANO d .,,) -1 TI'IE: N LET
d'l -dy- l/ v : GD TO 13 0
LET GO TO IlO
11 00 II' '1)4 THEJoI ('; 0 1 0 1200
11 10 I I" u) 2 TI'-' F. JoI GO ro 11'0
1 1 1' l ET d :< _l NT ( d " ... . ' ) 1 LET
I NT
! 1120 I I" d ,, - l AND d :l ' - 1 THE N LE'
" 1o' -dy-l : 130 TO 130
'1 1 2 ' II" ""- 1 'tHEN LET d· ... · O: GO T
o 1JO
1 130 I F " ,, "-1 ANO dy( 1 TI-I 0 1 LET
d y - ';y+l : 00 TO 1 J O
1 1J5 II' 0,, "' -1 THEN LET " ,, "'0 : 00
TO l JO
11 .. 0 LET d :<-d y : 130 TO 1 3 0
1 1' 0 IF v -J THEN LET d ,, - IlNT (d:<
II J+ . 5 »/3: LET d y " (I NT Id1o' '' 3 + .5)
l/ 3 : 130 Ta l t60
I l'" L. ET d ,, _ (l NT ( d " •• +,$»/ 4: L.
ET d y . ( I HT
11 60 I I" d,, - 1 AND 1I1o' }-l THEN LET
d y-d y - 1I' ... J Ta 130
1 16:S I I' 0 10' .-1 "NO d l<) - l TMEN LET
d" -d,. - l/,,,,: 0 0 Ta 130
U 70 II" d ,, --1 ANO d y < 1 THEN l ET
d y-dy - dy+ l /' v: 130 Ta 130
LET d"_Cl k .l/, ... : 130 TO 130
1200 PRINT AT 21, 1, 1, " V-a
t ; "o.tu .. ,,,:>t - : 130 TO 9J 0 7
1 3 0 0 LET
1310 LET
l J 2 0 RET uR- N
1400 130 SU8 70 : II" c.. :' 0 TI1EJoI AET
"'" 140:1 y l <y. TOfEN 00 TO I . CO
1"1 (1 t r' 0: " • .(1 ... o:
2. - • - :. 1 .. . ,5
: . ?!, : = --u: " -:;.., -;:
l ' ::! .. h.i .l.:':
. - 1' _i:- .":' -
2 7 1 PRI NT A'r ' ,o\T 4 . !I, "
290 LET >l 1 •• :la: LET ,, 2 .. .. oi: 60
' $ U8 10 0 0 : I I' 11-11:: 1'1 GO Ta 9 3 0
,
290 PRINT AT ' , AT 9. 5 1"
3 0 0 LET v U_ 1 I O: LET .,. 2 ' '' 1 13 : G
o SUB 11 0 0 : II' c .. ' O THEN GO Ta 9
,0'
3 10 F- P ! NT "' T P , !i, ' " l AT !i. " ' "
3 2 0 LET ., 1 .. - 26 : LET >1 2 .. · 2 9: 0 0
sua 1 .. 00 : I l" C'I, O TI-I EN 60 Te 930
,
:n o =Ri'H AT '" ,AT
3 .. 0 LET U: T .,. 2" - t " !5: o
o SU B 1500 ; c ,)o THEH 6 0 TO 9
30'
3 ' 0 !O r< J: NT AT ' ,AT 2 . 12,"
'::;0 1!i 0 0: l F
3 7 0 PR INT "I T 2. 1 2, " ' ,AT 6. 1:1 , ·'
35 0 LET LET G
o SUB 160 0 : II" C5 ' O THE N GO Ta 9
1 0 '
;J9 0 PI< 1 "'T AT 6 . 1 !i l ' 9. 12 ,
40 0 LET ", 1", " 10 0: LET y 2._1 0 9: G
o SUEi i700 : I I' c ,,) O TH( N 0 0 Ta 0;0
'0'
4 1(') p " I"' T Al 9 , 1:! , " , AT l O. l l ,
4 \1 P:(I NT "'l 8 , 1 2 , ·'
4 20 L €:T LE"T ,, 1,·92 : LET
,,2 .. " 95: 0 0 SUB 1 6 0 0: 1 "· 1:' 5 - 1 THE
N (, (1 10 9 3 0 !l
43 0 l'ifH "' T AT 10. Il , · ' , AT U , _L?
,
.. .. o LET \,'1 ,, "70 : L. ET \,' 2 •• 7 3 : GO
sua l !iOO: I F 0: .. ·1 THEN GO TO 930
,
4'50 PRINT A-r 14.12, ' " , AT 10 .1 l
" 4 00 LE1 " 1'-1 1 .. : LET ,, 2 .. - 1:7: G
':' S UB 1 ';' 0(1 : I t=' ' ''0 TH€ N 1.:0 TO 9
'o.
.. 70 lOR- I ii , ", r 10 ,1 3 , ' " , oI>T 9 ,J2,
"€iO LET ",1 . _106 : LET ,, 2 ._1 0 9 : G
o SUEI 170 0 : II'" T!1EN GO TO 9
30.
.. 9 0 PR1 ", T AT 9 .12 , ·' ' lAT 5 . ... '
o
30.
PRI NT AT 5 ,:20 , · ", AT 10 , 18 ,
LET v .... se: LET LE1
.. 2.·142: LET ' 1' '' 2: 0 0 SUII 1600:
II'" 0: , ) 0 THEN 0 0 Ta 9 30 :5
:190 PIIX "' T AT 10, 18 , ' "pH 12. 20
,-
600 LET y ,. .. 72: LET LET
)( 2 ," 1!i7 : 0 0 SUf< 16 00 ! ( 1'" e.) O T
HEN 0 0 TO 930:1 .
6 10 PR INT AT 1 2 ,20,' " , AT 1 6 , 16
,- o
6 20 LET .... o: LET ..: 1._13 7 : LET
k 2 . · 1"2: GO sua 1600 : I t=' es >O T
HEN GO _1'0 930'5
630 P RI NT AT 1 6 . 16 ,..- · , AT 19.1 9
,""
0 40 LET " . -1:10 : LET y l , "2:1 : LET
V2 &-31 : GO SUB 1 500: e. ) C
EN GO TI') 9 30:1
6 '50 PA I NT AT 1 9 , 19 , ' ' ,AT 1 9, 12
, .. ...
0 .10 0 LET ... -1 00 : LET .p- I : 0 0 SU
B 1 700: I f 0: . )0 THEN 0 0 Ta 9 30'
070 PRINT AT 1 9 , 12 1 " " , AT 1 9, 7 ,
6 8 0 LET )( ,, - 6 0 : C/ O SUB 1700 : I F
c. >0 TI-I EN 00 TO 9305
6 9 0 I" 1I1 NT AT 19, 7, " "I Al 1 .... 0 ' "
700 GO SUB 7 0: 1 '" <;:5 >0 THEN 0 0
TO
705 I I!' yl THEN 0 0 T,O 7 00
7 1 0 I l" yP60 THEN PRINT AT ' 14 . 6
," " ,A"! 11, 7 1": 0 0 TO
7 ::> 0 II' (,, 1 .. ' 9 OR ,,1 · 6 0 ) ANO ... · 0
ANO .. -o H-! EN LET p·p"'h ! LET •• 1
: P rl! HT AT 1 ', 0 '" ", AT l1 ,71 M :
PRI NT AT 7 . 3 0 l P: 1)0 TO 7 .. 0
730 (;0 TO 7 0 0
740 L.E T y!o- e .. : LET " 1 " " 6:1 : LET
>< 25 ·70: LET .p· Z: 0 0 sua 1.00 : !
F 0:: .. )0 THEN ao 10 9 3 C!\
750 PRun AT 1 1 .7, " · ,AT 11 , 4, "
loa LET LE, ,, ::! s"30 : 00
SUB 1 600: J" c . , O THEH 00 Ta 930
.
, 77 0 r R1NT AT 11 .... ' " la • •
7 80 LET y .. .. 28: L. ET ' r - 1 : ao SUB
16 00 : I I' 0:.>0 THEN 0 0 Ta
7 .,.'0 PRl "' T AT 1 9 , 4, " "l AT 1:5 .2' ,
" AT l " ,A"I '16 , 23,"TERtU NAT .. , AT 17 .
24, "CURS A ' "
500 LET Y!ll- 128 : LET LE-r
€ 130 SUB 1 .. 60 : I F 0:: . )0 TH
EN (. 1) TO 9 3 0 5
5 10 PIf:I NT AT 5.9 ,' 2. 12 , ·
aoo IF t ) - 3 00 "l HEN 00 Ta 820
810 LET pt- /300-t l/,!S : LET p.p. p
,
520 L El' ' 11 $ - 14 2 : LET y 2 ,, _1 45 : G
o SUEI 1500: c . ) O i" HEN GO TO 9
J(),:,
5 30 PR I NT loT 2.12," ",AT 2. 17 ,
9 2 0 PAINT AT 1 3 .2 ... , <INT / p _l00.
.!5 ) ) 1"1 00
9 0 0 INPUT ţ ? \ ( d >_OA ,<n
)-NU) • le.
9 0 5 I F c ". '·n" Tt-IEN S TOP
!i 40 LET ", " -1 40 : 130 5 U9 1500 : I t='
c. . ,o THEN GO 10 <;0305
PR}"'T AT 2. 1 7,' ,AT 5 , 2 01 "
9 0 7 INPUl " ", ent i n. t i d.
d ' r , c. ul to. t. ( d i n ' 7< H,e' : I F 0: ••
- 1'1 " TkF.: N 6 0 To 20
1 51 0 I I'" " v .O AW, ( V: { "l l. 0 10 y 1 '"
2 ") TI-< EN r. o TO 1445
ţ dv.O THEH 0 0 TO 1 .. .. ('
1 :525 ""0 S l' 8 1300
15 ;30 t.. ET ..
15 35 I F ... O:: '.Y\ " Co R v c )y 2 t T"-t F.:N (;0
Ta 1 .. ... 5
GO T Q , .... o
1 6 0 0 (;. 0 s uB "?O ; I F ţ RE1
o"'
16(' :5 ! F "! " EN ';"0 Tu 160<)
1 6 1 0 GQ Ta I·HO
1 1 00 GO sus 7 0 : TH€ N PET

II' ' 1"' !'- "l HE'i (,0 T') 17 0 0
1 7 10 130 r e, t 5 \')
9 0 00 (.I. a
9 0 10 PLOT 1' , 1(1 : (l1l"P- "l Op A
. 6(>. 0 : 0 11 1'01-1 0 .-1 6 0: OI') AW -! 6 {,o •
I'> LOT 16 . 11 : CoPAW 0. 1 5 e : [:o Il A
"-1 1:18 , ') : ţ - 1'8.
o
91 0 GO TO 30
'1' 3 10 c· o TO 900
940 0 e L;) "' '''I >.1T · o> l_ \1 _t, ;r <:l Cl ul
a .
<; 4(" Il- fH ", ,. : l> Rl1'l1 : 1"F<INT '" l-d,
f ,c , 1 " • • " ;C. ", ,,, Cl IV",.
q' l(.o INP Uf o t , '> " , w
H' .. (0 .. T'""! E"! (;0 TO 9 4
O,
Q ... 3<' II ETUA"
9900 ţ 0 , 0. 0 , 0 . 60 .0, 0, 0

9 10> 3 0 ::; AT,:; O. ("O .o .. â :;>, O.<J.O
99 40 CAl" A 0 . 9.6.9. 8,8 .8 , 0
OATA EI .8 . 0,O . 0 . ".O. O
(I Ml A ,' . 0 .0. 0 . 0 . O,a , 8
u AHI ...

" ;;1 9 " 0 OI'oTA
9 030 "t.. OT 17 . 12 : ORA.. 0 , 1' 6; ORA
101 1'6, 0 ; ORAW 0 ,- 15 6 : - 156 .
o
':>99 1 DATA 8,e , e, e .a . o:!. :!9, e
9 992 "' ATA O... . . ... c. . O
q 9 q J [':I AT A
99'" DATA e . 28 ,62, a, e .a.e , e
9 995 CIlI TI> O. O,O .O ,O.O,O.l::! O
10> 0 ... 0 I" I<: I .. T AT 3.' ,"
:!AT 4, 5'" ,AT
"'0:10 PRI Nl AT 9. ' , "
1 0.:0' "
'9 060 PRINT q l 11.3 , " - - " " "., 1
2.1 2 , " ' l AT
9070 PRINT .. 1' 1 .. . 7, " C " ",T l ... . 1 7 '
9080 PRJ NT AT 161, 31 - -
ti " l AT ;> 1.3 , " 8 "
9 090 PRINT "1" 2 .2: ZI V' t •• o .. .. ' AT
!r:2; :
TE" I /H 1 2.2:5 . .. TOTA.. .. ..
9 0 99 RET l.' RN
'9 :200 I" RI NT AT 0 . ' 1 "5 1 11 U L. A T
O R" ,/I,T ţ an t .. . n a m.nt
1 0. p .. "," CI. , ., a, .. ,.,a,. , c
u 1I0 t OIlOd.h, t .1.c o "' 0
'H, ot . ..
IO>C!:Oa . 8al tt TuAT
1989"
92(1!i pAun 01"1 a . C<:l
lft d. ndO . i nt:"' , AT 9 . 10 , · ( a) "t . r .. ,
.,o ... , - ,AT pt.a( c e ler-o
.. ., " ,IoT 1l.lO, ' (j) r t. 1= . t ' ''ga
. , -,AT 1:! .lOI - ' l> P1.: 10 . o ...
" "':21 0 PRI,.. T Al ;>T E"' TI E '
• 9' o: .. ... :>a
_ CoCl ; ; :-- _:
,,;: 1: __ il: O> -: _5.;:
=: . E
.. (.-
c: l ! ;: "" .. - .. - : • , ... ::::t:'
:. ",:
._...,L ;:::- = ...
pent ru a ser vi la
'l IT' "nevrelor elementare in sl mpla
yoa. plano( ul ul ICAR il Ilpseau
de bord. Totul rami-
- seama Slmturilor pii otulul .
• e mlj l oace care-I pu teau
_'0 sa zboare corect. ca 0 pasare
:; :este 110. fara sa bata anpl.
C; ;'H n-a avut clOe stle ce calltat'
!",''}C dar cu aj utorul Sl in-
l UI . citeva mil de tlOen au
, '", clr ea multor zborun execu-
;n slmpla" A fost un planor
care a "inghl\lt " multe mane-
res te, incasind atitea trintell cit
w ate celelalte planoare la
A atenzat prlO pe
- 5 pe vl te, pnn poml Sl pnn-
'" 5 '''"'ele de tel egraf , rezistind la
ncercanle mal ales prote-
:: :0 devotament elevul de la co-
A i nreg,strat Sl succese nota-
; co. 5 chl ar multe "lspravl " dlOtre
:0-" ramase de pomlOa Sl
.. 2.'e astazi nl se par greu de crezut.
- lUI 1941, de exemplu, la
S Br asov, Vlad i mir Novltkl .
s:'0ct orul de pl anoare Sl aVloane
;e tirzl u, a ajuns cu un ICAR-l
- 800 (Il m inaltlme. Cum s-a
_. I ntensif lcarea vintulUl a
_",'e''"'1,n at oprlrea zborunlor la
P-:o pl anoru l urmind a fl transpor-
?o' a nan gar. Pentru aceasta, tinarul
• S;'uctor de zbor sl-a propus sa
eze la sandou. Planorul a tis nit
ca c n prast le Sl i n urmatoarele cllpe
• :; a' a ia ci t lva metn deasupra dea-
Nevol t sa i mplOga de
:?n·' ... a avansa in fata pant el, pilo-
_ a constat at ca urca aproape ver-
n curentul ascendeni dlOamlc,
- a; de vintul ce Izbea coama
... LJ
ci teva patrulan a ajuns la 0
Gall ,me conslderaoila. neoblsnu,ta
pentru un pl anor scoala. Era cl ar ca
inti lnlse' fenomenul de unda lunga,
care. i n general, se term lOa la man
Inaltlml . Cind NOVltkl a apreclat ca
se afla la 0 altltudlOe neatlOsa pina
atunci cu un asemenea planor,
hotarit , dlO de slguranta , sa
intrerupa zborul. Inaltlmea atlOsa a
aflat-o dupa atenzare, cind unul dlO-
tre colegl , care pilotase un planor
de performanta, dotat cu aparate de
bord, i, conflrma ca se "intilnlsera"
pe la ... 800 m!
Practicarea pianonsmulul in tara
noastra a debutat la inceputul anilor
treizecl, foloslndu-se planoarele de
scoala tip "ZogllOg" . Pnmul dlntre
acestea a fost adus la I.A.R.-Brasov,
inanul 1932, celelalte flind constltu-
Ite ultenor in cercun si asoclatll par-
ticulare la Bucurestl , Cernautl, S,b,U
etc. Destinate instructiel in sl mpla
comanda, la panta, fara dotarl pen-
t ru remorcaj cu automosorul, s-au
dovedlt a nu fl cele mal indicate
pentru condltlile de la nol. Aprecllnd
co respunzator dezvoltarea noulUl
sport aVlati c. Federatia Aeronautlca
Romana a cautat un nou tiP de pla-
nor, mal potnvlt condltillor de la
noi. Speclallstll s-au opnt asupra
pianorulul german "Grunau 9" , tlmp
din care s-au importat mal multe
bucati pentru a fi urmarite in proce-
sui de instructle a zborului. Fllnd
bine apreclate, s-a cumparat Ilcenta
de fabricatle, executindu-se in anul
1940 pnmele 20 bucati la I.A.R. Cum
intreprindere'a era
extrem de sollcltata in producerea
avioanelor militare, Dlrectia Tehnlca
din Subsecretariat ul de Stat al Aeru-
lui a incredlntat executia in contlnu-
are a planoarelor fabricil bucures-
tene ICAR. Aceasta a trecut, in anul
1942, la pregatlrea fabncatlel, lar din
1943 a inceput constrUirea lor in se.-
ne, fll nd botezate cu numele fabrlcli .
Pina i n 1955 s-au fabncat 250 bu-
catl , dlntre care 136 in perlOada
1950- 1955. La i nceputul anllor sal-
zeci mal erau in serVICIU 27 ICAR-l .
Fata de tlpul initial, l a pl anoarele
fabncate la Bucurestl s-au adus ci-
teva menite sa prot e-
jeze ma, blre pe P,'Ot Sl sa spo-
reasca rezlstenla in ansamblu a ce-
lulel. Astfel, pent ru ca aterlzarea sa
fie mal comoda, lar patina de alune-
care mal rezlstenta , intr e aceasta Sl
cabana, sau turnul de an corare 31
planorulUl, s-au ' Introdus doua ar-
cun de fOI; s-a ranforsat scaunul P'-
lotului, s-a sch,mbat locul decl ansa-
torulul Sl s-au montat l a extr emlta-
tile anp; lor cite 0 ferura in forma de
sector de cerc, pentru pr ot ect ,a
acestora manevrareil cu
a planorului in teren. In sfirsl t , s-au
facut gaun la bordul de fuga pentr u
scurgerea apel din anpa Sl s-au ra-
cordat gaurile ferunlor de car e se
prindeau cOrzll-e de p,an.
Planorul de faza I, ICAR-l, era un
monoloc, parasol, monoplan, hoba-
nat , constrUit din lemn. Fuzelajul era
compus din cabana (turnul de anco-
rare) fuzelajul proprlu-zls, 0
grinda cu zabrele intanta cu guseun
din placaj. Anpa avea doua lonj e-
roane (antenor Sl central) legat e i n-
tre ele prln antretoaze. Bordul de
atac era con traplacat, pentru a-I
man rezlstenta. In aceeasl manl era
Sl tot atit de slmplu erau conf ect lo-
nate ampenajul onzontal Sl dlrectl a.
Suprafetele portante de comanda
erau impinzlte, impreuna cu part ea
superioara a cabanel Sl ultima por -
tiune a grinzli cu zabrele, care con-
stltUia denva. Planoarele ICAR- l
erau vopsite argintiu numal Im-
pregnate cu emalta. Inmatncularea
era facuta. cu albastru "Fl eet" .
S-au executat Sl zbor Uri de du-
rata, desi se stla ca nU-1 0 treaba
Asa a 'fost cazul cu Nl col ae
Cindea, care, in 1946, la ClUJ, a plu-
tit la panta mai mult de doua ore. La
fel ,loan Vechiu la lasi, Teodor Palt l-
neanu la Brasov Sl al t ii . Sint blOecu-
noscute pasiunea si cu rajul Inst ruc-
torului Teodor Cornesanu, care,
pentru a ajuta elevlI , se str ecura
printre cablurl Sl hobane, dindu- Ie
sfaturi "Ia fata locului ". De acolo de
unde statea agatat doar at ,t putea sa
faca, planorul avind numal un Sln-
gur post de pilot aj , neexistind nlCI 0
poslbi l itate de intervent le a IOst ruc-
torulul la comenzl , daca ar fl fost
cazul I" cino Jan e
r
,
student SI e,ev al sco ae p 10;0 :J'
Mocrea, aflat aproape oe a " ore , ,,
tat categona B, a fost autorul u'-=
performante unlce in scol,le 'loastr"
Di n cauza unel oefectlunl a decla-
satorulUl on din vlna pllotulu cart
a ultat sa comande declansatoru
IOst ructorul de 'zbor VlOrel C,uharo.
care- I rem orca la automosor a lOS
obllgat sa tale cabiul. in cluda 'a:::
tUIUl, 0 data cu inceperea vlrajl>
planoru l a fost "bag at" sub vert ca ,
de cablul ce atirna, venlOd vert:::
nos spre pamint. Doved,nd 0 r:e"o
blsnulta stapinlre de sine, pllotul ,
,zbut it insa redresarea in aprop,ere,
solul ul, luind contact cu pamintul I
drept , in zbor pe spate. Planoru so,
"sl fonat" serlos, dar pllotul a scapa
teaf ar, devenlnd ultenor unul d,ntr·
sporti vil cu 0 l unga Sl prest lgloas,
act lvltate in planor,smul nostru 0'
performanta. $1, in 0 alta is
prava", tot atit de rara, s-a petrecu
in anul 1951 la Tlmlsoara, unde. a'
cauza cltitul ul pe automosor (Inter
ZIS atu ncl, ca astaZI), Constart
Ignat a remorcat un planor ICA!
all at pe IlOla de decolare, dar fa.
el evul- pll ot la bord l intr-ac:tevar. pia
norul s-a aflat cu arlplle la Orrz01
tala Sl atunci cind, intre doua r r
dun, 'remorcherul $I-a aruncat oc n
spre locul de lansare, nu a ses,zc
IIPSp semnaiulul de incepere a rE
morcajului. Planorul a fost na,cc
pina la 15-20 m, cind remorcheru
vazind semnalul de perl col a reou
accel eratia. Ramas fara fOrla 0
tractlune, ICAR-ul fara pi lot a eXE
cutat tot usi 0 aterizare Impecabl i
dovedlnd un centraj excelent.
Caracteristici tehnice
l unglme totala
inaltlme
anvergura
suprafata portanta
gerutatea pianorulul gol
sarcina utlla maxima
greutate totala de' zbor
20.000 kg
5,700 ".
2.390 n
10.780 -
15,400
11 ,500
85,000 ,
Tudor Vasil
pent ru a servI la ş
,,;re relor element are În simpla
pi anorui ui ICAR ÎI lipseau
s de bord. Totul ramÎ-
- seama ţ pl lotulu l,
:u'" e mijloace care-I puteau
_ '-a sa zboare corect , ca o pasa re
_ u:este l in, fara sa bata din aripi .
r -a avut cin e stle ce ţ
; :: 'J naml Ce, dar cu ajutorul Ş În-
• n: a fUI , cîteva mII de tineri au
'", ' cl rea multor zborUri execu-
'" simpla ' A fost un pianor
care a ţ multe mane-
'<:5 te. Încasî nd atîtea trintell cît
-_au toate celelalte planoare la
A aterizat prin ş ţ pe
,..., _ . SI pe Vi te, prin pomi Ş prl n-
"" 5 de tel egraf, r ezistind la
'1cercarll e Ş mal ales prote-
:: _u devotament eleVUl de la co-
ţ inregi st rat Ş succese nota-
- " c Iar mul te "IspravI" dint re
- -:: u"ele ramase de pomina Ş
ro; astazI ni se par greu de crezut.
lUI 1941, de exemplu, la
__ C'''U ş Vlad i mir ţ
s:r.Jc toru l de planoare Ş aVi oane
a tirzi U, a ajuns cu un ICAR-1
-"s:e 800 (') m ţ Cum s-a
-n:J al? IntenSif icarea vîntului a
'';'''1 nat o prirea zborurllor la
'" pl anoru l urmînd a fi transpor-
â tl angar Pe ntru aceasta, ti narul
_t ucto! de zbor ş propus sa
" " ze la sandou. Planorul a t Îsnl t
a - n ş Ş În urmatoarele CI'lpe
.. a' a a ţ metri deasupra dea-
_ evolt sa Împlnga de ş
' u a avansa În ţ pantel, pil o-
_ a constatat ca urca aproape ver-
n curentul ascendent dinami C,
a, de vî ntul ce Izbea coama
--=- ... ..;
=u:ca ci teva patrulari a ajuns la o
',alt me conslderao" a. neob,snu ta
pentru un planor ş Era clar ca
i ntilnlse' renomenul de unda lunga,
care, În general , se termina l a mari
ţ Cînd ţ a apreci at ca
se af la la o alt itudine neat insa pÎ na
atun cI cu un asemenea planor ,
hotarit , din de ţ sa
intrerupa zborul. ţ at insa a
aflat-o dupa aterizare, cînd unul din-
tre colegi , care pllotase un planor
de ţ dotat cu aparate de
bord, ÎI confirma ca se "intÎ l nlsera"
pe la .. . 800 mi
Practicarea pi anorismuiui În ţ
noastra a debutat la Început ul anilor
treizeCI , folosi ndu-se pl anoarele de
ş tiP "Zogllng" Primul dintre
acestea a fost adus la ş
În anul 1932, cel elalte fII nd constitu-
Ite ulterior În cercuri Ş ţ par-
ticulare la ş ţ Si biU
etc. Destinate ţ În si mpla
comanda, la panta, fara dotarl pen-
tru remorcaj cu automosoru l , s-au
dovedit a nu fi cel e mal indicate
pentru ţ de la noI. Aprecllnd
cor espunzat or dezvol t ar ea nOulUI
sport aViat ic. ţ Aeronau tl ca
Româna a cautat un nou tip de pla-
nor , mal POtri Vi t ţ de la
noI. ş s-au OPrit asupr a
planorulUi german "Grunau 9" , t imp
din care s-au Importat mal multe
ţ pentru a fi urmarlte În proce-
sul de ţ a zboruluI. Fiind
bine apreCi ate, s-a cumparat ţ
de ţ executÎndu-se În anul
1940 primele 20 ţ la I.A.R. Cum
Întreprlndere'a ş era
extrem de soliCit ata În producerea
avioanelor militare, ţ Tehnica
din Subsecr etarlatul de Stat al Aer u-
lUi a ţ ţ În continu-
are a planoarel or fabriCII ş
tene ICAR. Aceasta a t r ecut, În anul
1942, la pregatirea ţ Iar din
1943 a inceput constrUirea lor În Se-
rie, fII nd bot ezate cu numele fabri CII .
PÎna În 1955 s-au fabricat 250 bu-
ţ dintre care 136 În perioada
1950- 1955., La Începutul anilor ş
zecI mal erau În servicIU 27 ICAR-1 .
ţ de t ipul ţ la planoarele
fabricate la Bucuresti s-au adus ci-
teva menit e sa prote-
Jeze ma, ° re pe p OI 5 sa spo-
reasca rezlstenla i n ansamblu a ce-
l ul ei . Astfel, pentru ca aterizarea sa
fi e mal comoda, Iar pat ina de alune-
care ma, reZist enta, Într e aceasta SI
cabana, sau turnul de ancor are al
planorulul, s-au ' introdus doua ar -
curi de fOI; s-a ranforsat scau nul p'-
lot ului , s-a schimbat locul declansa-
torului SI s-au montat l a extremit a-
tile aripilor cite o ferura În forma de
sector de cerc, pentru ţ
acestora Ş manevrare!! cu ş
a pl anorulUi În teren. In ş s-au
facu t gauri l a bordul de fuga pentru
scurgerea apel din aripa Ş s-au ra-
cordat gauril e ferurilor de care se
prindeau corzll" de p, an.
Planorul de faza 1, ICAR-1, era un
monol oc, parasol, monopl an, hoba-
nat, constrUit din lemn. Fuzelaj ul era
compus din cabana (turnul de anco-
rare) Ş fuzel ajul prOpri U-ZIS, o
grinda cu zabrele Înt arlta cu guseurl
din placaj . Ari pa avea doua lonje-
roane (anterior Ş cent ral) legat e În-
tre ele prin anlretoaze. Bordul de
atac era con trapl acat , pentr u a-I
mari ţ In ş man iera
Ş tot at ît de simplu erau ţ
nate ampenajul orizontal ş ţ
ţ portante Ş de coman da
erau ÎmpÎnzlte, Împreuna cu part ea
superioara a caban el Ş ultima por-
ţ a grlnzll cu zabrel e, care con-
stituia denva. Planoar ele ICAR-1
erau vopsite argint i u sau numai Im-
pregnate cu emalta. Înmatrl cularea
era facuta cu albastru " Fleet"
S-au executat Ş zborUri de du-
rata, ş se ş ca nU-I o t reaba
ş ş a fost cazul cu Nicol ae
CÎndea, care, În 1946, la ClUJ, a plu-
tit la panta mal mult de doua ore. La
fel .Ioan Vechiu la IaSI, Teodor Paltl -
neanu l a ş Ş ţ Sînt binecu-
noscute pasi unea ş curajul Inst ruc-
torului Teodor ş care,
pentru a aj uta eleVII , se str ecura
printre cablUri Ş hobane, dîndu- le
sfaturi "Ia ţ locului " De acolo de
unde statea ţ doar atit putea sa
faca, planorul avînd numai un si n-
gur post de pilotaj, neeXistî nd nicI o
posi bil itate de ţ a Instruc-
toru iui la comenZI , daca ar fi fost
caZUl 1"" 9 ... B c ra ..... an '= rar'
student SI e,e', a seo Je p O'"
Mocrea, aflat aproape ea' D·".'
tat c at egoria B, a iost au or.J
ţ unice in SCOl le "025"
Din cauza unei ţ a oec 3
satoruiui Ori din vina pilot ulu _d
a Uit at sa comande decl ansator <
Instructorul de ' zbo r V,orel C,ur,ar c
car e-I remorca l a automosor a 'O
obligat sa tal e cablul . În Ci uda fa:
tUIUI, o data cu Începerea Vlra)u <
pl anorul a fost "bag at" sub vert ca
de cabl ul ce at i rna, ven ind ver ::
nos spre pamint. Dovedind o re;
ş stapÎnlre de Sine, Pilot ...
Izbutit Însa redresarea in
solul UI, luînd contact cu pamÎntu
drept, În zbor pe spate. Plan oru 5·
ş senos, dar pilotul a scap
teafar, deveni nd ulterior unul d.rl'
Sport lVII cu o lunga Ş prest lg oa,
acti vitate În plan onsmul nostru c
ţ Ş În ş o alta
prava ", tot atît de rara, s-a petre.::
În anul 1951 la ş unde o
cauza cititulUi pe automosor (n e
ZIS atunCI, ca Ş astaZI), Constart
Ignat a remorcat un plan or ICA
aflat pe linia de deColare, dar ta'
el evul-pil ot la bord! Într-actevar p
norul s-a af l at cu anplle la or,zo'
taia SI atuncI cînd, Între doua f'
dUri, 'remorcherul ş aruncat ac'
spre locul de l ansare, nu a ses z
li psa semnalulUI de Începer e a r·
morcajulUl . Planorul a fost ri d, c
pina la 15-20 m, cind remor cher,
vazÎnd semnalul de pericol a reOl
ţ Ramas fara ţ c
ţ ICAR-ul fara pil ot a ex
cutat ş o aterizare Impecab'
dovedind un centraj excelent.
Caracteristici tehnice
lungime totala
ţ
anvergura
ţ portanta
gerutatea pi anoruiui gol
sarcina utila maxima
greutate totala de ' zbor
20,000 kg
5, 700
2,390 n
10.780 n
15,40C n
11,SeC
85,000 ,
Tudor Vasi
\
DETALIU ElALAMA ELERON
FERURA' DE PRINDERE A ARI PI! DE FUZELAJ
F====:::::;!t\,1
._ .. _ .. - .. - ..
.. -.--.--.
PEDALA
PALONIER"
DREAPTA

. ,
/
/
I /
II
/
\
1\
INTRA DOS ARI PA
a -a
c::==:=
o
DETALIU BALAMA ELERON
FERURA DE PRINDERE A ARIPII DE FUZELAJ

-- - -----------l-----;;-----=.:wt=-=--=r:i
1\ I
-_-:::::: = - - --
- - .=-
I \ , \
-tit

1 j /
I fjl I
--+-JL
ţ

I
\
/
I I
1/
/
INT RADOS ARI pi
a -a
- - - - - - - ~ : -
___ -..:::--;=-== -=--=--=-.=.J
~ .
+
AIC'1RA.o 5UPERial ARIPI
I
, ANSAMBLU Al\LOIER
NERVUIA DE ARIPA SI EL ERON
o
PROFIL f<MPE
STAB.
c---'lC=
SCAUNUL PllDTULUi
(:---=-
,( 28
PROFIL AM
STAa.
c:------,J c=
."
ANSAMBLU PAI..CIiER
:-
r
.
/
1/
I(
, ' I
/ . - ..1 I
\ /
...... - --
, ;- -
o
t,
,

.
.1 J.
I
I
:J
----
--
-L.
rz=
-

i
---
----
"""'------ ---
-
---
-
-
c
2

)
-
IF=1
:r
.JW\. •
t.;. I

I
=-. I
.....
;: a'e a 'os prezentate 5 mar ir 'lU-
maru l 2/ 1985 (7), Compl etarea setu-
l UI de documenta\ie existent pnn
primirea unor documente originale
de la arhivele din Viena, cit entu-
ziasmul lui Mihai Georgescu ne per-
mit sa va prezentam in acest numar
prima varianta constructiva a moni-
toarelor de acest tip, Toate planurile
originale ale San Marco,
unde au fost comandate in schimbul
sumel de 12 500000 lei aur, poarta
r
-'-
t[
P
::h..--. ,I
J
'f If
.-

\0
l
J.J
u
0
-
t--
J f'I"ZIII

-"'-
0
.:::.c • ......... .....:::: I-' e ', .:,
37 -374 . Ica en ir docLJrnerta; 2
onglnala nu apare denumlrea dE
"monitor" . Explica\la este slmpla. Ie-
gata de Romania prin tratatul secret
de alian\a din 1883, Viena consldera
ca aceste patru unita\i vor fi intrebu-
in\ate contra Rusiei \ariste in caz de
razboi.
Echipa de proiectan\i era in mare
parte care participase la
construc\ia monitoarelor austro-
ungare de pina atunci care va

A.0'\
.1. 1
I
.-..
-
u
-
-
f-Ll.
-
-
-
J
-
lJI V L\
JO '.LLSl\
1:
--- _________ 1
' I
I
I
3
---
I
I

.

0 0
-
0
B
[/
'-'
-

-(t-
8 -

to -
-----_. -=
0

<>-
0

0 0

J
MI.JLOCUL PUNTII
.
MARGINEA Pl NT II
+-
j
4 5 6 7 e 9 10
L'I
LO
TU MORTI R OE 1201111 ZOOml)-BUC2 r-==ri- ==
1 -;;:==::':'+==1===;- - "--- . _---.., I
"" I -- I
I 'I
I // , I
I I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
__ J
- Ţ
I
I
---
l!:ti:- ./
---
1
-
J I
-- _ _____ I
I I
• I

: c --= ii · OS i preze :a e Su"Tla' ir - u-
arul 2/1 985 (7) . Compl etarea S8LU-
l UI de ţ eXistent pri n
pri mirea unor documente originale
de la arhivele din Viena, cît Ş entu-
ziasmul lUI Mihai Georgescu ne per-
mit sa va prezentam În acest numar
prima varianta constructiva a moni-
toarelor de acest tip. Toate planurile
originale ale ş San Marco,
unde au fost comandate În schimbul
sumei de 12 500000 Iei aur, poarta
\
o
I
/
J
I
o
o
3 - . -3 - Ce er n aoc_ er a; c
oflgl nala nu apar e denumi rea dE
"moni tor " . ţ este si mpla. l e-
gat a de Romania pfln tratat ul secrel
de ţ din 1883, Vien a considera
ca aceste patru ţ vor fi întrebu.
ţ contra Rusi ei ţ În caz de
razbOI.
Echipa de ţ era î n mar e
parte ş care participase la
ţ monitoarelor austr o-
ungare de pîna at uncI Ş care va
..

"'""' -
U
......
......
-
-
-
..1
-
..b.
o
o
-- t-------
_.- 1--.
.J.
I
hl.
lJ1 V Il.

MIJL OCUL Ţ
IMARGINEA P l NTII

----.-== - --1=:--.... - - . . - .-- --... ţ __ , _ _ '
-=-:: -=--- ----l-- -- ------..". - - -- - - .. - - ţ -- . t --j-
---- ---1--
2
I
3
I
4 5
I 1 · . I
- }-- - -·+----+I- _-+- 1 _. _ _ .+-----+--
' ii i I i
LLI--- _ _ _ __
-L----- 1 __ " ""'TI'" 120 .. .. m-.:)--8U-c.2--- - f---,
'
ţ ţ ::=:r:....._
---
I " : 1 , r--- I I
I I I ;' .
I I I
:
I
I
I
I
I
I
I
__ J
1\
MITRALIERA DE 6.5mm 8UC.2
TUN DE 47
+-
, '
I '
I J
L--1-----'
1 I 10
!'!!!!! ....... -

m 7
i
1

1
I
I
.....
.....
..... .
I
I
I
I


6
I
,-L. rr'
Q f!
1
I I
I I
r-J
"" -;+.; •
r:Y -r
-[
°1
u
1
I I
I
o
V
Q
I 7:
I
,
"7
t
'"
-
fXHRIORUl TURElELOR A TUNUlUi llE 120mm iN PUPA
. ,1. ...... Ilr- -
ec- + -1- r- L 7
\ f- ;::=' - _ f-- - ..- L6
- - -f-- - h.- , -\-1-- - - W-
r
f-- . - L5
1"--- -- I--- - -- - - f-\--- - 1-- '-1- L4
- .,/ -I-- - - L3
'12
- ---+----
---
'14
I
'\
: F-- - 1=1=
I LO
1 -,- I"v
'16 '17 '1S
19 20
61
'"
;;
(
,
-;:::;

I I
12
J
1
f\
+-
r---I----,

-tJ
, '
I :
L_+ __ ---'
TUN DE 4711. 61
.
m
j

.".&.,.. ff--
-,.-1-,

cg
r-J

I I_
A
LI-
l1Ir .J.t:::::;;
e
Q
c
g
V I
I I
I I I
I I I J
I
1 ,
.-..-:
-E)
*
-
.
'-
I
-;:::;
"'"
,...,.,
l=f EXHRIORUL TURflElOR LATERALE A TUNULUI DE 12011111 iN PUPA
14
---
, I
---
--
----
---
---
,
-
----
-- -----
--
-J -
7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
LO
19 '191;2 20
--
--- desene de MI HA
---
--
--
-: - til" e s. e
E' :=-" - 2-e5- 300'og . g 4
's- -- '9'5 Bosra-Sava 9 61
oS' 'az: a' p edlca d pa raz-
'::lSI co a. danl al escadrel
::. - a'e au stro-u gare sa suoll - ==---t,",,"if'"""i)i;;;!,.,==_
::e L:le' orlt atea const ruct lva a
CABINA PUNTEA SUPERIOARA
• -e '. pr inci pal din concepl l
E' _ _ ae sa rcinl transmls con-
.:' J' _ '" de catre St at ui Major al
• :03'e Of AceaSla - - - n
'-e \11 tare Romane, Un
:' lactlcl eni ingineri cu .c;;;;;;;t;; .... -'===-
., :o'TIpet enla profesionala au
::'a: :aletul de sarcini al acestor
3" _:' Povestea este foarte in-
a s este pe larg descrisa de
'" ::- raamiralul Nicolae Ne-
5:. ' - sau "Istoria
-" ',' are", Conform acesteia,
:' .:: : e 1 neri ofileri de marina,
'. :e delle curentului inovator
_ -:: e din Franla indig-
.:e .a:: dlnea guvernului fala de
'-a :ar de inactivitatea con-
e' a::;est ela, se constituie intr-o
: 3' e de propaganda pentru ma-
l a 4 oct ombrie 1896, care din
.5: 897 a i nceput sa publice re-
a '.Aar na" - ziar pentru marina
comerciala de placere,
- _ care s-a exprimat public pen-
-eceSJ1at ea construcliei unor
- :::lare la Dunare este inginerul
:: ae Al exandreanu, directorul
e-a ului Marinei. in (?edinla din 8
• 698 a Camerei se voteazs
'3 ae 4 mil ioane lei pentru mo-
- Z2 r ea marinei, din cele 10 mi-
-e alocat e Disculiile tara
.:a de mai bine de un an duc la
a;;e'ea fondurilor (?i alocarea lor
,,:e drecli i,
- - a vari ants considera potrivit
'ese or rOmane(?ti la Dunare tipul
Parana, cu un deplasament
!;O tone, fi ind elaborat un caiet
"a ': "l asemanator, in 1900, con-
- 'a,u Ion Murgescu impreuns
, -::;omandor Balescu (?i inginerul
:sa pro pun mi nisterului un
e-:: de monitor asemaniitor cu
:o"'1andat i n 1906, Este adoptat
:: 0' clal i nca din 1898 (?i in 1900
:e' olerte di n strai natate pentru
5:' -,Cle, Creditul este din nou
-a: sabia i n 1906 la demersurile
'a-oorului Petre Demetriade, di-
mari nei , se transmite co-
.::: a erma navale
;:: ento Technico Triestino"
-, est. Cel e patru unitali sint
s:' '" te alCI, apoi dezasamblate (?i
s::ortate la Galal i.
l • 5 august 1907 este asamblat
a-s8t ,a aps "Lascar Catargiu",
a ,. septembrie 1907 "Ion Bra-
_ ACum are loc botezul oficial
:08relor, celelalte devenind
k3 -Or Lahovari " "Mihail Ko-
Vor ramine in dotare
e 0 j .Jmatate de secol, suferind
-odernl zari majore, (va urma)
CRISTIAN CRAclUNOIU
t:J
"4 -e:.
TAMBUCHI VENTIlATIE SALA MASINI

'':-''
- ,
-
rig,-Il, 'P'
s
_:;?' .... :..c.' e: s CO"S°P .... C· e
- ,,-es-300r ;; -9 4
-!- -- '9-5 Bas a-Sa a 9-6
:5' a:: -_a ea ca dupa riil-
:e ş cor-al ca I a, escaare
1 1 I t
=_ - a s:ro- ngare ă __
:e _ Jce' or'ta ea ă a
- • a e or ă ş Aceasta
-e '. or I1clpal din conceptl
e _ e sarCini transmiS con-
... de ă Statul Major al
CABINA PUNTEA SUPERIOARA
r -e Y Iare ă Un
actlcleni ş ingineri cu
''=' :0 ă ă au
t:'r :a etul de sarcini al acestor
Povestea este foarte in-
: -.? S este pe larg ă de
:: - 'aamlralul Nicolae Ne-
- ă "I storia
I :a'e". Conform acesteia,
--_: :e t Ineri ofiteri de ă
c.... =" oeole curentului inovator
_ e di n ţ ş indig-
__ ?:: a nea guvernului ţ ă de
r - a :lar Ş de inactivitatea con-
e a:estela, se constituie Într-o
: a' e oe ă pentru ma-
I a 1. octombrie 1896, care din
_5' '897 a i nceput ă publice re-
- ziar pentru marina
'a'â ă ş de ă
- _ care s-a exprimat public pen-
- eces.t at ea ţ unor
r' a'e l a ă este inginerul
;;; ae ă directorul
e-a I Marinei. in ş din 8
'898 a Camerei se ă
- a ce 4 mili oane lei pentru mo-
r u'ea marinei, din cele 10 mi-
-e a ocate ş ţ ă ă
• '.3 de mai bine de un an duc la
a;e'ea fondurilor ş alocarea lor
!t e a ţ
-a ă ă potrivit
ese or ş la ă tipul
1 a Paran a, cu un deplasament
-- O'1e, fi i nd elaborat un caiet
;.a-: ă ă in 1900, con-
- 'a Ion Murgescu ă
, -cc'1"andor ă eseu ş inginerul
:sa propun ministerului un
ee: de monitor ă ă cu
'o"'1a"dat În 1906. Este adoptat
: o· clal ă din 1898 ş În 1900
ce' o;e'te din ă ă pentru
e Creditul este din nou
a' 5 abia in 1906 la demersurile
a-aoruiui Petre Demetriade, di-
_ _ marlnei, se transmite co-
':la ă ş naval e
1: "'ento Te chnico Triestino"
'est Cele patru ă ţ sînt
.:' e aicI, apoi dezasamblate ş
s:O'1ate la ţ
; , 5 august 1907 este asamblat
a-sat a ă ă Catargiu" ,
a i- septembrie 1907 "Ion ă
AC.Jm are loc botezul oficial
-::l- :oarelor, celelalte devenind
,a-a'u Lah ovari" ş "Mihail Ko-
:ea" Vo r ă i n dotare
e o ă de secol, suferind
ă majore. (va urma)
CRISTIAN CRACIUNOIU
CJ
-4-
L.:.J..
ţ
TAMBUCItI Ţ SALA MASINI
7;
Hg. ·a.
'p'
I VIZIBIL"
F-117 A
nizdrivan"
Fle-c.e piatrs de notar din iltorla tehnlcll genereazi in jurul el 0 atmo-
IlffS de milter ,i legends, cu atit mal mult daca elte yorba de un produl
litar, Revilta noaltri fUnd deatlnata ItimulirU activlta,U constructorllor
arMatori, nu vom pierde nlcl acum ocazla de a relle.a rolul entuzl8ftllor in
piomovarea progreaulul tehnlc, chlar daca eate yorba de un zvon promo-
VlIt de ziari,t! ,i chlar daci aceasta contrlbuUe nu face dacit Ii ampllflce
curia calitatlva a inarmarllor. Pe la inceputul decenlulul 1970, un dent lit,
conlt ructor amator a incercat Ii-,I reallzeze slngur un aparat de zbor
u,or, Avioneta, modeata ,I reallzata cu m!Jlte Improvlza,U a fost pompos
botezats "Vulturul". Dupe citeva lunl de punere la punct in simbetele ,I
duminiclle llbere a inceput chlar Ii zboare. $1 atuncl surprlza: operatorll
radar de pe aeroportul texan unde Ie petrecea ac,lunea au remarcat cu
Itupoare cs avlonul nu apare pe ecranele lor decit uneorl ,I chlar atuncl
cu 0 ,,semnaturi" foarte mica. Imedlat au fost seslzate organele Intere-
ute ,i 101u,lIIe constructive conslderat, pini at unci Improvlza,1I au deve-
nit obiect lerlos de Itudlu. Nu ,tim cit este de verldlci povestea, dar are
farmecul el 'Inind seama ci este lansati In jurul unul aparat de zbor de 0
camplexitate lealta din com un ...
imblnarea:;> faletarea confera lUi s-a studlat , de asemenea, reducE
F-117 A 0 de replila cu rea semnatunlor vlzuale sub nlvelel
care pot fi atinse onn camufl aj pasl
Avionul F-117 A are cam ace- clasic.
dimensiuni cu F-4 sau F-18, Nu se tipul sistemele
dar 0 forma cu totul diferita. Aspec- de nevigatie $i atac. Primele pre
tul general este de cap de sageata, duse realizate de Skunk Works a
bordurile de atac fiind drepte intre necesitat, in general, 0 serie de sut
virfurile aripii $i bot; in aceasta pri- sisteme speciale perfectionate per
vinta F-117 A seamana cu bombar- tru a corespunde misiunilor pe tim
dierul 8-2. Sageata aripii lui de. noapte.
F-117 A are un unghi de 66-67°. In fotografia realizata de USA
Fuselajul este aproape piramidal. apare 0 cavitate vizibila la baza pal
Suprafata lui cuprinde multe fatete brizului pentru a adaposti un obie<
mici, perfect plane care pot lua sferoid cu un diametrul de aprox. 3
forma materialelor RAM lipite in cm. Se pare ca acesta este 0 turel
substructura. 0 cupola alcatuita din pentru un senzor electro-optic $i u
panouri plane $i cadre groase for- dispozitiv de ochire armament, in Ie
meaza apexul piramidei. Fuselajul gatur.a cu un display montat p
adaposte$te un singur pilot, doua casca.
motoare - care pot fi GE F 404 fara Performantele sint estimate emp
post-combustie, armament, tren de ric, dar se po ate afirma ca este u
aterizare $i cea mai mare parte a avion subsonic. Nici sarcina utila p
combustibilului. aripa, configuratia sau raportu! trae
Anvergura aripii are in jur de tiune/greutate nu sugereaza 0 agli
12,5-13 m, lungimea totala aprox. tate mare. Avionul a fost descr is c
16 m, iar inaltimea de 4 m. Acest lu- unul care ,,zboara mai bine dec
- luna noiembrie 1988, timp de mar mic de probe de conceptie pen- cru, precum $i tractiunea disponibila arata"
'2 z e USAF a atentat la simtul es- tru prototipul XST (Experimental sugereaza 0 greutate total a de Retilritor la distanta de zbol
e::: al celor care avansau idei des- Stealth Tactical), in cadrul unui pro- aprox, 19000-20000 kg, Arma- F-117 A po ate rivaliza cu pul ln
:-e cum trebuie sa arate avioanele gram cunoscut sub numele de Have mentul poate cintari in jur de 1 800 avioane de dimensiune.
- lare mod erne. 8lue. Proiectat $i dezvoltat sub co- kg, .probabil este amplasat in doua Un alt factor important este c
.a 'nceput a fost 0 fotograf ie ne- ordonarea lui 8en Rich, primul XST compartimente $i cuprinde bombe avio.nul poate intreprinde 0 croa
e: ... sata reprezentind avionul de vi- a zburat in 1977 la baza de incercari ghidate prin .. altitudine eficienta dl
-a:oare F-117 A Stealth al firmei in zbor Groom-Lake, i&i!e-, dBJttlIicK. . u c e vedere al combustibilulu
aflat deja in serviciu de 5 Validarea RCS 0 oarte mare este -, e pilo II arirea distantei la care poat
:.;- 'ara .fie recunoscut de glJver- precizie cerut' d,e nu s . - p di.n detectat de un sistem defensiv
-_ p,na Cu cu poate reahzaee t Ta'sca . / e: ,Im)y nazdraya ' A fost procurat un numar de 5
xu In forma tnunghlulara, cu 0 dusa. ·t)blY Goblm) -, aparate F-117, Ultlmul avion va
;ac '1a care nu e cu mult dif . , e Domeniile de masu _ B ,in . Tehnologia *e . livrat in februarie 1990,
;::eea a unui avion agric terior, la scara mjl in ce ?--existentei F-111 , Se pare ca. avionul. este
ApOI a avut loc prezenta om- rna) caz com >6misun $IJlU pot sa....estnsen 1 iI- , are ca lumea mal ales datonta preclzlel de fabn
ce cu ,,0 i ·e,a'--.... , simul. fe Ie . RCS--Qinamice--j--Stealth-uIUi./ t seama d.e im- cat i
ll extrem de mari pe care 0 im
::e "1are unu$a, In tlmp ce -2 cu Slnt 9Jluzate de anlor RCS, fata de 0 ph.ca aVloanele Stealth,
:5:e tul b.urator, F:,-11? A este hido zbor. lfid $i a suprimat alte -'ntregul program ar fi. costat 700
::.s:e un Inger de mal S ' este sln,Q,ura I pentru a corespunde ace- milioane dolan, mcluslv cercetare
-ort I. , . . la conceptuJ-.-Stealth, .1:11..... Ivel. . $1 dezvoltarea, Este un model loart,
Chlar ,daca ar II un aVlon Obl$nUI . . Sti!8'l. t1eby re-sa fie "invi . Matenalul aosoroant. radar (RAM) speclallzat! cu greutatea armamen
:e upta, F-117. A .$I-ar putea re- zlbll" Ii: radar . absorbanta radar (RAS) . tulUl mica 0ptlmlzat pentru
,€ olca un loc In Istone ca unul fra-ro$u, ustlc, $i smtfolostte pentru a reduce RCS ataca grupun mici de oblective dec
: re cele mai eficiente programe aburi. rezidual $i in zonele unde modela- sebite, centre de comanda :;>1 con
:e securitate realizate intr-o demo- Toate a rea Stealth-ului trebuie compromisa trol, poduri strategice, depozite d,
;-a e, pe timp de pace, De abia tivele p mulu' , care a avut pentru a crea un aparat de zbor arma!!lent, baze mari de misile :;>1 al
:_pa zece ani de la zborul primelor rezulja bun • ciuda pierderii practic, tele. In anii '90 0 parte din mlslunll ,
;-:J ot puri :;>i cinci ani de la intrarea u .Y.apaf t anul 1977. In 1978 Amenajarea interioara a lui F-117 sale ar putea fi preluate de B-2 sal
- 5e'VICIU a modelului, a confirmat ia Carter a autorizat A va reflecta una di'n principalele A-12 al US Navy, care reprezlnt,
",$AF lui· F-117 A.. a u":!ui Stealth operational. cutezante. ale lui. Stealth. Rezervoa- generatia mai noua a tehnologlE
rcepmd cu 1945 USAF a stud c ele codlflcat al programului a rele extenoare :;>1 armamentul acro- Stealth.
'e<:Jcerea "vi zibilitatii", dar pr i /' ost Senior Trend, urmarind un mo- $at ar fi la fel de potrivite pentru Trei aparate au fost pierdute i l
:-ogresele din tehnologia de calcul del stabilit de programele ADP ante- Stealth, ca spoiala pentru aspiran- accidente.
: - anI! ' 60 au deschis calea spre rioare, cum sint Senior Crown tele la titlul de Miss America. Orice Cind se va scrie istoria completa ,
:escoperi rea legilor complexe de (SR-71) Senior Bowl (0-21) , avion tactic modern tipic, transporta lui F-117 :;>i a lui "Senior Trend'
-odelare tri-dimensionale care con- Spre deosebire de programele Ad- la exterior 30%, sau mai mult din peste multi ani, el va fi considerat (
s: u au cheia reducerii sectiunii vanced Technology Bomber (Bom- combustibilul specific misiunii, im- piatra de hotar ca $i primele aVloan,
:'a'lsversale pe radar (Radar Cross bardier de Tehnologie Avansata) $i preuna cu 95% din armament. de vinatoare cu reactie sau prime"
Sect ion). Advanced Cruise Missile (Misila de Metodele prin care alte semnaturi supersonice de vinatoare; imperlect
ehnologia comenzilor electrice Croaziera Avansata), lansate putin decit cele radar !?i sint su- dar primul.
:e zbor (FBW) a constituit un mijloc mai tirziu, a:;>a numitul avion de vi- pnmate, nu se cunosc in detaliu. Cu tlmpul ne vom obi:;>nul c,
:8 a face practice, daca nu in mod natoare Stealth, nu a constituit su- Masurile tehnologice in domeniul aceste creaturi cu aspect ridicol , 3$.
"8eeSar lacute pentru zbor, configu- biectul unei competitii de proiec- acustlc duc la diminuarea zgomotu- cum americanii nu mai rid de bubu
"a' 'e Inlluentate de RCS. tare. lui pina la a fi comparabil cu un ruza Volkswagen, Poate ca in 199,
Jepartamentul Advanced Primul avion F-117 A a zburat in avion cu reactie mic, de afaceri. un nou avion de vinatoare ne-steallt
:l:lment Products de la Lockheed - iunie 1981, :;>i a devenit operational Motoarele cu emisie redus8 de va arata la fel de ciudat !?i enigma
::a lornia, cunoscut sub numele de in octombrie 1983, S-a realizat 0 fum sint deja in serviciu, iar progre- tic, a$a cum arata astazi F-117 5
::; unk Works a creat conceptul de noua escadrila TG-4450 cu piloti sale tehnologice privind combustia 8-2,
'acetlng" in legatura cu controlul foarte, experimentati pe F-111 sau ar putea reduce fumul vizibil la ni-
Prin divizarea formei exte- Wild Weasel. vele neglijabile. Din anii '50 au ince-
"oare a unui corp cu configuratie Descrierea avionului este compa- put cercetarile privind adaosurile
"€regulata in multe suprafete mici, rabila cu incercarea unui artist din chimice care ar putea disipa vaporii
periect plane, energia unei unde ra- evul mediu de a reprezenta un rino- de apa in particule mai mici decit
:ar poate fi difuzata in mai multi cer pe baza unei istorisiri de mina a lungimea de unda a luminii vizibile.
:l:J mlci. daua.
'., 1974 sau 1975, firma Lockheed
3 'ost linantata de Defence Advan-
:ed Res earch Projects Agenzy
:)ARPA) pentru a produce un nu-
Stealth (furi$at eng,.
este denumlfea data
avioanelor pe care z /a n$l/J
Ie considera "inviz/b/le" $'
tehnologiilor specd/ce. La
noi s·a propus adaptarea
versiunii din franceza
avion Jurtiv".
I VIZIBIL"
F-117 A
ă ă
F ee ... e ă de notar din iltorla tehnicII ă in jurul el o atmo-
Ilffâ de mllter ,1 ă cu atit mal mult ă elte vorba de un produi
tlltaf., Revllta ă fiind ă ă ă ţ conltructorllor
.,.,alorl, nu vom pierde nici aa.lm ocazia de a rellefa rolul entuzlattll or in
promovarea progresului tehnic, chiar ă eate vorba de un zvon promo-
ni de ziarl,t1 ,1 chiar ă ă contrlbulle nu face decit ă ampli fi ce
a.lrsa calitativa a ă Pe la Inceputu deceniului 1970, un dentllt,
conltructor amator a incercat ă realizeze Iingur un aparat de zbor
u,or. Avloneta, ă ,1 ă cu ţ ţ a fOlt pomPOI
ă "Vulturul". ă citeva luni de punere la punct In Iim betele ,i
duminicile libere a inceput chiar ă zboare, Ş atunci lurprlza: operatorII
rldar de pe aeroportul texan unde le petrecea ţ au remarcat cu
Itupoare ă avionul nu apare pe ecranele lor decit uneori ,1 chiar atunci
al o ă ă foarte ă Imediat au fOlt lellzate organele Intere-
sate ,1 lolulllle conltructlve conllderate ă atunci Improviza ţ au deve-
nit obiect Ieri OI de Itudlu, Nu ,tim cit eate de ă poveltea, dar are
8ITTIecui ei ţ leama ă elte ă In jurul unul aparat de zbor de o
complexitate Iesiti. din comun .. ,
imbinarea aletarea confera lur studiat , de asemenea. roo CE
F-117 A o ţ ş de reptlla cu rea semnaturilor vizuale sub n ele
ş care pot fi atinse onn camlJflaj pas
Avi onul F-117 A are cam ace- clasic.
ş dimensiuni cu F-4 sau F-18, Nu se ş tipul slstemel(
dar o ă cu tot ul ă Aspec- de ţ ş atac. Primele pr(
tul general este de cap de ă ă duse realizate de Skunk Works a
bordurile de atac fiind drepte intre necesitat, in general, o serie de sut
vi rfurile ari pii ş bot; in ă pri- sisteme speciale ţ per
ţ ă F-117 A ă ă cu bombar- tru a corespunde misiunilor pe t im
dierul B-2. ă ari pii lui de. noapte.
F-117 A are un unghi de 66-67°. In fotografia ă de USA
Fuselaj ul este aproape piramidal. apare o cavitate ă la baza pa
ţ lui cuprinde multe ţ brizului pentru a ă un oblei
mi ci , perf ect pl ane care pot lua sferoid cu un diametrul de aprox. 3
forma material elor RAM lipite i n cm. Se pare ă acesta este o turei
ă O ă ă ă din pentru un senzor electre-optic ş u
panouri pl ane ş cadre groase for- dispozitiv de ochire armament, in le
ă apexul piramidei. Fuselajul ă ă cu un display montat p
ă ş un si ngur pi lot, ă casca.
motoare - care pot fi GE F 404 ă ă ţ sint estimate emp
post-combusti e, armament , tren de ric, dar se poate afirma ă este u
aterizare ş cea mai mare parte a avion subsonic. Nici sarcina ă p
combust ibi lului. ă ţ sau raportul tra<
Anvergura aripii are in jur de ţ nu ă o agil
12,5-13 m, lungimea ă aprox. tate mare. Avionul a fost descris c
16 m, i ar ă ţ de 4 m. Acest lu- unul care ă mai bine dec
luna noiembrie 1988, timp de ă mic de probe de ţ pen- cru, precum ş ţ ă ă
2 z e USAF a atentat la ţ es- tru prototipul XST (Experimental ă o greutate ă de la ţ de zbo,
e' :: al celor care avansau idei des- ' Stealth Tactical), in cadrul unui pre- aprox. 19000-20 000 kg. Arma- F-117 A poate rivaliza cu pul ln
)'e cum trebuie ă arate avioanele gram cunoscut sub numele de Have mentul poate ă in jur de 1 800 avioane de ş dimensiune.
- Iare moderne. Blue. Proiectat ş dezvoltat sub co- kg, .probabil este amplasat in ă Un alt factor important este c
c.3 'nceput a fost o fotografie ne- ordonarea lui Ben Ri ch, primul XST compartimente ş cuprinde bombe avi onul poate int reprinde o croc
'e'usata reprezentind avionul de vi- a zburat in 1977 la baza de ă ghidate prin lasJl Paveway i-3 ş altitudine eficienta dl
'a'oare F-117 A Stealth al firmei in zbor misil ' pu'nc e vedere al combustibilulu
-.O:: eed, aflat deja in serviciu de 5 Vali darea RCS Uo -foarte mare .. +1 A este ",-oreclit (le pi lot ii ă ă ă ţ la care poat
'ara ă fie recunoscut de guver- precizie cerut' de Steijl nu s ă .y ....... . di,n .-f detectat de un sistem defenSIV
uS ă atunci. Cu ş ă cu poate realiza e- ,Im/e' , ş nazdr ava" A fost procurat un ă de 5
X 'J in ă ă cu o ă (WObbly Gobl i n), aparate F-117, Ultimul avion 'Ia
:a: a care nu e cu mult dif " e Domeniile de ă BGS, in ", Ţ iunea livrat in februarie 1990.
i::eea a unui avion agric RolQ.nez.. terior, la ă mjlf sint in cel - ţ Iil F-11Z lar-1:l icacitatea Se pare ă avionul este
:3'd erului ce ă cu "o ă simul a fe fl1:ile RCS -ainamice-- -j'Stealth-ul ui ş seama de im- ţ extrem de mari pe care o Irr
ApOI a avut loc prezenta eif-.-bom- mal compromisuri ş .ou pot ţ S11 pare ă lumea mai ales ă preciziei de fabr
: mare" ş ă in timp ce 2 cum/ sint 9iuzate de flexi,onârea ţ Ş ari lor RCS, ţ ă de o ă avioanele Stealth,
ă F-117 A este hido zbor. ţ standard ş a suprimat alte Intregul program ar fi costat 700
=.s:e un inger de inal ' . fi egte--al - ACS n este sil)gura - , ă serpA t i pentru a corespunde ace- milioane dolari, inclusiv cercetare
- ţ - - ___ ar preo ă la concept4\-Stealth. Il! IveI. ş dezvoltarea. Este un model foan
C ar ă ar fi un avion ş n t Stellit ă fie "inv'- Material ul aosoroant radar (RAM) specializat, cu greutatea armamen
:e upta, F-117 A ş putea re- zibil" t ş radar ş structura ă radar (RAS) tului ă ş optimizat pentru
un loc in istorie ca unul ş ,a'cuslic, f. SlOt folOSite pentru a reduce RCS ataca grupuri mici de obiective dec
: .., re cele mai eficiente programe aburi. ' ./ rezidual ş in zonele unde modela- sebite, centre de ă Ş cor
:e securitate realizate intr-o deme- Toate a cU GQ'1j8 Ituit obiec- rea Stealth-ului trebuie ă trol, poduri strategice, depOZit e o
:'ae pe timp de pace, De abia tivele p mulu':sf, care a avut pentru a crea un aparat de zbor arma!!lent, baze mari de misile Ş al
: pa zece ani de ,Ia zborul primelor rezul ,bune' ciuda pierderii practic.. . . tele. In anii '90 o parte din miSIUni
: o 01 pUri Ş CinCI ani de la par 0 anul 1977, In 1978 Amenaj area ă a lui F-117 sale ar putea fi preluate de B-2 sai
- servicIu a modelului, a confirmat i,A! ia Carter a autorizat A va refl ecta una di'n principalele A-12 al US Navy, care reprezint
Ş ţ lUI' F-117 A. aa /' a unui Stealth ţ ţ ale lui Stealth. Rezervoa- ţ mai ă a tehnologiE
epind cu 1945 USAF a stud'a c ' ele codificat al programului a rele exterioare ş armamentul acre- Stealth.
'e<l.Jcerea ă ţ dar pr i ' ost Senior Trend, ă un me- ş ar fi la fel de potrivite pentru Trei aparate au fost pierdute i
din tehnologia de calcul del stabilit de programele ADP ante- Stealth, ca spoial a pentru aspi ran- accidente.
: - anII ' 60 au deschis calea spre rioare, cum sint Senior Crown tele la titl ul de Miss Ameri ca. Orice Cind se va scrie istoria completa .
:escopemea legilor complexe de (SR-71) ş Senior Bowl (D-21). avion tact ic modern tipic, ă lui F-117 ş a lui "Senior Trend
tri-dimensionale care con- Spre deosebire de programele Ad- la exterior 30%, sau mai mult din peste ţ ani , el va fi considerat c
S: .J au cheia reducerii ţ vanced Technology Bomber (Bom- combustibil ul specific misiunii , im- ă de hotar ca ş primele aVloan,
:'a!'lsversale pe radar (Ra<lar Cross bardier de Tehnologie ă ş ă cu 95% din armament. de ă cu ţ sau primei,
SeClon). Advanced Cruise Missile (Misila de Metodele prin care alte ă supersonice de ă imperfeci
-ehnologia comenzilor electrice ă ă lansate ţ decit cele radar ş ş sint su- dar primul.
:e zoor (FBW) a constituit un mijloc mai tirziu, ş numitul avion de vi- pri mate. nu se cunosc in detaliu. Cu timpul ne vom ş c
le a face practice, ă nu in mod ă Stealth, nu a constituit su- ă tehnologice in domeniul aceste creaturi cu aspect ridicol , ş
-ecesar ă pentru zbor, configu- biectul unei ţ de proiec- acustic duc la diminuarea zgomotu- cum americanii nu mai rid de bubu
e ţ de RCS. tare. lui ă la a fi comparabil cu un ruza Vol kswagen. Poate ă in 199.
Jepartamentul Advanced Deve- Primul avion F-117 A a zburat in avion cu ţ mic, de afaceri. un nou avion de ă ne-stealti
o ment Products de la Lockheed - iunie 1981, ş a devenit ţ Motoarel e cu emisie ă de va ă la fel de ciudat ş enigma
c;a 'ornl a, cunoscut sub numele de in octombrie 1983. S-a realizat o fum si nt deja in serviciu, iar progre- tic, ş cum ă ă F-117 5
- 1\ Works a creat conceptul de ă ă TG-445O cu ţ sele tehnologi ce privi nd combustia B-2.
-acettng" în ă ă cu controlul foarte, ţ pe F-111 sau ar putea reduce fumul vizibil la ni-
:<SC'ulul. Prin divizarea formei exte- Wild Weasel. 'lele negl ijabil e. Di n anii '50 au i nce-
• oare a unui corp cu ţ Descrierea avionul ui este compa- put ă privind adaosuri le
ă i n multe ţ mici, ă cu incercarea unui artist di n chimice care ar putea disipa vaporii
;>erfect plane, energia unei unde ra- evul medi u de a reprezenta un rine- de ă i n particule mai mici decit
:a' poate fi ă in mai ţ cer pe baza unei istorisiri de mina a lungimea de ă a luminii vizi bile.
00 mici. doua.
. 1974 sau 1975. firma Lockheed
a 'osl ţ ă de Defence Advan-
:eo Research Projects Agenzy
RPA} pentru a produce un nu-
Stealth ş eng )
este denumirea dara
avioanelor pe care ş
le ă .,inVIZIbile Ş
tehnologiilor speCifice. La
noi s·a propus adaptarea
verSI Unii din franceza
avion "furtiv",
COPYRIGHT MODELIS
C
A B
~ - ~
I
D
H
01
I]
01
o 1 2 3 4 5
<
~
C
I
C PYRIG T aOEl S
C
A B
~ - ~ ~ , ~
I
D
01
1]
01
o 1 2 3 4 5
E
I
F
I
G
I
H
I
G
-
..
r· I ~
F
Conceptie desen : TEODOR LlVIU M(
Dese"'at E .ENA IEPURAS

i
E
I
F
I
K
G
I
E
H
I
G
/
- -
r· I
w/////.&

W//.i
ţ e desen . TEODOR LIVIU M
Dese'1at E ENA EPURAS
n cadrul unuia dintre cele mai vechi
-...zee Muzeul Militar Cen
:'a care in cursul anului trecut a implinit
-5 de ani de existenla, a fost organizat,
01 stradania unui grup de
( :::1 ri ndul carora vrem sa menlionam
cu acest prilej pe domnii It. col. Mocanu
l,Aann, maior arhitect Costache Constan-
t II. maj. Iioiu Danul, pictor Ion Tara-
grafician Victor Dima, ing. Cazacu
AJrel, I ng. Coman Liviu, gen. maior Ispas
G col. ing. Prunariu D., prof. Avram
... a,enu 0 seclie de avialie in care
s''lt expuse intr-o ambianla muzeografics.
...,oderna 12 avioane elicoptere, 2S de
tcar e de avioane, 24 de elice originale,
55 de machete ale unor avioane care au
'ost in dotarea avialiei noastre militare
;)arte dintre ele realizate de un grup de
de domnul Dan Anto-
peste 300 de piese diferite: uni-
'onne, decoralii, aparatura de
:x>rd elemente de tehnica aviatica.
La realizarea acestei seclii, restaurarea
p',ncl palelor exponate dotarea cu aa-
'ooave moderne alte elemente de avia-
e 0 contri bulie deosebita au avut-o Co-
Avialiei Militare, Departa-
Aviali.!li Civile colective de spa-
.: a de la I ntreprinderea de Construclii
Aeronautice Fabrica de Avioane
Fabrica de Avioane Craiova,
Aeroflna intreprinderea Me-
a urglca Romana pentru Aeronautica

. '"l condiliil e dificile ale activitalii desfa-
s ..... ate sub amprenta ,)ndicaliilor unor
-a' in toate domeniile",
-e-a'l1 stract uit, in parte am sa
crezent am corespunzator contribulia
• "Or savanli inventatori ca Traian Vuia,
"'_re' Vlaicu, Henri Coanda, Hermann
Ooerth, care s-au numarat printre pionia-
, mondl ali ai acestui fascinant domeniu:
cespnnderea omului ·.de pe Terra. Sint
a.,., ntite realizarile' .. ;fecordurile
cor"lStruct orilor "avioane ale
.'"lora din marii piloli, cele mai
semnlflcative pagini din evolulia avialiei
'lOastre cu dorinla de a face cunoscute
publlcului larg tradiliile glorioase ale
a ,al l el Vrem sa precizam fap-
:J ca nu este yorba despre un muzeu al
3 al .el romane, acesta urmeaza a fi facut
ce acurn incolo, este doar 0 seclie in
care sint prezentate citeva elemente din
stor ' a aviali ei romane. .
La Intrarea i n seclia de avialie, vizitato-
'<. este intimpinat de macheta la scara
, 1 a aVlonului "Vuia nr. 1", aparat cu
care in ziua de 18 martie 1906, inventato-
'. 51 construct orul roman Traian Vuia a
'BUS It sa realizeze primul zbor mecanic
"tegral cu 0 aeronava mai grea decit aa-
pe cimpul de la Montesson, Paris. Ma-
c-eta este expusa suspendata de tavan,
. ..,. pozl l i e de zbor.
n dreapta acestei piese este prezen-
:ala pentru prima data in lume, replica la
scara 1/1 a avionului turbopropulsor rea-
Dl expus de inginerul roman Henri
Coanda la al doilea Salon Internalional
de Aeronaut ica organizat la Paris in, anul
' 9 O. Macheta a fost realizata la Intre-
pr'nderea de Construclii Aeronautice
dupa fotografiile de epoca de-
senel e executate de maiorul arhitect Cos-
:ache Constantin.
Urmeaza, tot in expunere suspendata,
....,acheta la scara 1/1 a avionului "Vlaicu
7" aparat cu care cel care avea sa devina
5 bolul curajului ingeniozitalii roma-
"estl in domeniul avialiei, Aurel Vlaicu, a
obl,nut CinCI premii la concursul interna-
lonal de av,i alle organizat la Aspern,
' '19a Vlena, intre 23-30 iunie 1912.
TOI i n zona intrarii in seclie, de data
aceasta la sol, este expusa una dintre
cee mal valoroase piese din patrimoniul
seq,e de aVlalle: aVlonul de an-
re'\aI'"lent $1 l egatura " Fleet F-10 G". Este
vorba de un aVlon blplan. cu dubla co-
-a'"lda constrult dupa licenla amer i cana
a A.R $ S.E T.'Bucurest l ince-
c'/""C Cu a'"lu 1936 P"n gr 'J a SPBCIa/ 'st lior
C - " !a::
o panoun pe care
sint ilustrate succint incflPuturile avialiei
romane, aparilia primelor de pilotaj,
instituirea insemnelor de pilot observa-
tor militar aerian in iunie 1915, participa-
rea avialiei romane la primul razboi mon-
dial.
De la avionul gigant de fabricalie ger-
mana "D.L.R. 70", capturat de armata ro-
mana in noiembrie 1919, pe teritoriul co-
munei din nordul Moldovei,
s-au pastrat doua din cele cinci elice cu
care era dotat aparatul respectiv. Aceste
piese sint unicate pe plan mondial. Ala-
turi este expusa 0 nacela de balon tip
"Caquot" folosita de aerostalia romana in
timpul primului razboi mondial. Piesa a
fost restaurata integral in laboratoarele
de speci alitate ale Muzeului Satului.
Un exponat de valoare deosebita este
avionul de antrenament pentru
pilolii de vi nato are "Nardi F.N.-3OS", fa-
bricat dupa licenla italiana incepind din
anul 1939. Dupa noastre,
mai exista doar un singur aparat de acest
gen, in Italia, inzestrat insa cu un alt tip
de motor.
Cu ajutorul desenelor realizate de
maiorul arhitect Costache Constantin
locotenent major Iioiu Danul, au fost ilus-
trate principalele tipuri de avioane fabri-
cate la noi in lara, un loc apilrte liinq ra-
zervat celebrelor intreprinderi S.E.T.,
I.CAR. IAR.
Am avut nesperata in toamna
anului 1987, ca urmare a semnalarii unor
oameni de bine, sa gasim intr-o arhiva fi-
nanciara a intreprinderii de Avioane
past rate 0 parte din planurile
de fabricalie ale celebrului avion de vina-
toare "I.A.R.-eo" prezentat la zbor in apri-
lie 1939. Aceste planuri,au perm is inimo-
sului colectiv de la I ntreprinderea de
Construclii Aeronautice sa reali-
zeze 0 replica la scara 1/1 a acestui avion
folosind 0 serie de componente origi-
nale past rate in patrimoniul Muzeului Mi-
litar Central. Astfel, pentru prima data
dupa anii 'SO, publicul vizitator indra-
gostilii de istoria avialiei pot revedea
acest produs de exceplie al industriei ae-
ronautice
Din Cehoslovacia, un om de suflet, ce-
taleanul Josef Pavelcik din localitatea
Viltnov, raionul Uherske a do-
nat, pentru expunere muzeala, ampenajul
orizontal capotajul motor ale avionului
"IAR. 81c" cu numarul de inmatriculare
426. Cu acest avion a cazut, la 21 aprilie
1945, luptind eroic impotriva trupelor hi-
tleriste, locotenentul aviator Gheor.ghe
Mociornila. Linga aceste relieve istorice
este expus un portret al eroului, realizat
de pictorul Ion Taralunga. .
Dintre realizarile industriei aeronautice
contemporane sint expuse:
avionul de vinatoare atac la sol .,I.A.R .
93", motoplanorul "loS. 28 M-2", elicopte-
rele "IAR. 316 B" "IAR. 330", avionul
de "IAR. 823".
Cu destula greutate, datorita ,)ndicalii-
lor prelioase" ale unui ins sa '
umble cu cizmele de general prin istoria
noastra, am sa rezervam un modest
spaliu dedicat ilustrarii primului zbor cos-
mic al unui roman: colonelul inginer cos-
monaut Dumitru Prunariu. Sint expuse
costumul de cosmonaut purtat de dom-
nul Dumitru Prunariu 0 serie de
obiecte truse lolosite in timpul zborului
cosmic efectuat intre 14-22 mai 1981.
Alaturi se alia modului de coborire al na-
vei cosmice "Soiuz 40" la bordul caruia a
zburat echipajul lormat din locotenent
major pilot de avialie Dumitru Prunariu
colonelul sovietic Leonid Ivanovici Po-
pov.
relativ modesta ca spaliu ca do-
tare, seclia de avialie a Muzeului Militar
Central s-a bucurat de aprecieri elo-
gioase din partea publicului vlzitator. 0
parte din exponate au COnstltUlt obiectul
a doua expozll lI de stori e a av,al let ro-
mane organlzate. cu e'ort ur ,..,ar s if}-
runt'nd greutal' deose 1e '- "O'e--br e
968 B oteca rO!T.2--,a - cars ."l
partamentului Avialiei Civile un colec-
tiv de din unitatea comandanta
de domnul colonel Sovar Gheorghe.
Succinta prezentare a secliei de avialie
a Muzeului Militar Central se a Ii
0 invitalie pentru pasionalii de istoria
avialiei de a vizita acest de cll Itura
educalie 5i patriotica. Ii ru-
gam insa sa amine venirea lor la muzeu
pina la sosirea primaverii intrucit , datorita
"griji i deosebite" pentru pastrarea patn-
moniului istoric "crearea celor mal ml'
nunate condilli de vlala 51 munca" manl'
festate de catre frallorul "I stonc $1 gene-
ral " din clanul sala rezervata
av,al ,el nu are nlC' un fel de s stem de '",
ca.zJ(e, func\,onind 'n tlmpu err ca u"
exce,ent Ir;; der
r"\o.enro r c:= 1 7::::1r
vistei "Modelism" doresc aceasta sa
venim intr-unul din numerele v .toa'
Facem apel la toli indragostl\ ' de
ria avialiei romane sa ne unlm int", .. -
lectiv care sa millteze pentru rea Ii
unul Muzeu al Aerului Spa\lulu, (
sa ilustreze, in condil" adecvate COl
bulla romaneasca in acest domer "
gam ca propunerile, sugestllle, Ide e
terialele informat ive documentare s<
lie tnmlse pe adresa. Muzeul M,Lta' (
tral, St r. $tefan Furtuna nr. 125-12"
pentru Sectla de aVlatle Do"
colaborare cit ma ,arga :n infapt:J
acestUi veer l v,s a de .... otat lor ar.p or
manes:
- Ţ -
National}
!" cadrul unuia dintre cele mai vechi
- .. zea ş Muzeul Mili tar Cen
"a.. care in cursul anului t recut a implinit
-;. de ani de ţ ă a fost organizat ,
ă unui grup de ş
:l rindul ă vrem ă ţ ă ş
cu acest prilej pe domnii It. col. Mocanu
l,4a n, maior arhitect Costache Constan-
,t maj. Iloiu ă ţ pictor Ion Ţ ă
ă grafician Victor Dima, ing. Gazacu
Ing. Coman Liviu, gen. maior Ispas
... col. ing. Prunariu D., prof. Avram
.a.enu ş o ţ de ţ in care
5' " expuse i ntr-o ţ ă ă
ă 12 avioane ş elicoptere, 25 de
oare de avi,oane, 24 de elice originale,
55 de machete ale unor avioane care au
lost in dotarea ţ noastre militare
parte di ntre ele realizate de un grup de
.... ş ş de domnul Dan Anto-
- ) Ş peste 300 de piese diferi te: uni-
':y e, ş ţ ă de
:x>ra Ş el emente de ă aviatica.
La realizarea acestei ţ rest aurarea
= ' Clpalelor exponate ş dotarea cu ae-
'()<l ave moderne ş alte elemente de avia-
. e o ţ deosebita au avut-o Co-
ţ Militare, Departa-
ţ Civile ş colective de spe-
c a Ş de la Intreprinderea de ţ
Aeronautice ş Fabri ca de Avioane
ş Fabrica de Avi oane Craiova,
efOfina ş ş Întreprinderea Me-
'a ă ă pentru Aeronautica
ş
' '1 ţ dificile ale ţ ă
$ .... ale sub amprenta ţ unor
- ari ş in toate domenii le",
:--e-arn ă ş in parte am ş sâ
ă corespunzâtor ţ
'lOr ţ ş inventatori ca Traian Vuia,
Vl aicu, Henri ă Hermann
eoe"h. care s-au numarat printre pionie-
r mondi ali ai acestui fascinant domeniu:
cespnnderea omului ·.de pe Terra. Sint
il nllt e ă ş • .recordurile
co"lStructorilor "avi oane ş ale
'ora din marii ş ţ cele mai
se'Tlmhcative pagini din ţ ţ
roastre cu ţ de a face cunoscute
pUbli cul ui larg ţ glorioase ale
a. al'el ş Vrem ă ă fap-
ă nu este vorba despre un muzeu al
a a el române, acesta ă a fi ă
::e acul)'l incolo, este doar o ţ in
'e sint prezentate citeva elemente din
s:or 'a ţ române. .
...a Intrarea in ţ de ţ vizitato-
r" esle intimpinat de macheta la scara
, a aVionului "Vuia nr. 1", aparat cu
care in ziua de 18 martie 1906, inventat o-
'_ Ş constructorul român Traian Vuia a
ş sa realizeze primul zbor mecanic
- tegral cu o ă mai grea decit ae-
pe cimpul de la Montesson, Paris. Ma-
este ă ă de tavan,
. ţ de zbor.
. 'l dreapta acestei piese este prezen-
laJ1I pentru prima ă in lume, repli ca la
scara 1/1 a avi onului turbopropulsor rea-
.La Ş expus de inginerul român Henri
ă la al doilea Salon ţ
ce ă organizat la Paris in anul
9 O. Macheta a fost ă la Între-
p' der ea de ţ Aeronaulice
ş ă fotografiile de ă ş de-
senel e executate de maiorul arhitect Cos-
taC'le Constanti n.
ă tot in expunere ă
la scara 1/1 a avionului "Vlaicu
Z- aparat cu care cel care avea ă ă
5 bolul curaj ului ş ă ţ româ-
ş in domeniul ţ Aurel Vlaicu, a
00 .nut Cinci premii la concursul interna-
: o.,al de ţ organizat la Aspern,
ă Viena, intre 23-30 iunie 1912.
o in zona ă in ţ de data
aceasta la sol, este ă una dintre
cee mllJ valoroase Piese din patrimoniul
se<:1 e de ţ aVionul de ş ă an-
er.a.o-e t Ş ă " Reat F-10 G". Este
oroa de u aVion blplan. cu ă co-
a.,da cor.stru I dupâ ţ ă ame ... ă
" A. Q ,Brasov Ş S.E T -Bucuresl ' ince-
; 'x c... 8"iJ 936 Pr n gr Ja speoa. st or
_ A.:.. a'l!
Urmeaza o panouri pe care
sint ilustrate succint i ncp.put urile ţ
române, ţ primelo" ş de pil otaj ,
instituirea insemnelor de pilot ş observa-
tor mi litar aerian in iuni e 1915, participa-
rea ţ române la primul ă mon-
dial.
De la avionul gigant de ţ ger-
ă "D.L.R. 70", capturat de armata ro-
ă in noiembrie 1919, pe teritoriul co-
munei ş din nordul Moldovei,
s-au ă ă din cele cinci elice cu
care era dotat aparatul respectiv. Aceste
piese sint unicate pe plan mondial. ă
turi este ă o ă de balon tip
"Caquot" ă de ţ ă in
timpul primului ă mondial. Piesa a
fost ă integral in laboratoarele
de speciali tat e ale Muzeului Satului.
Un exponat de valoare ă este
avionul de ş ă ş ant renament pentru
ţ de ă " Nardi F.N.-305", fa-
bricat ă ţ ă ă incepind din
anul 1939. ă ş ţ noastre,
mai ă doar un singur aparat de acest
gen, in Italia, inzestrat ă cu un alt tip
de motor .
Cu ajutorul desenelor reali zat e de
maiorul arhitect Costache Constant in ş
locotenent major lIoiu ă ţ au fost il us-
trate principalele tipuri de avioane fabri-
cate la noi in ţ ă un loc apilrte fi inq re-
zer vat celebrelor i ntrepri nderi S.E.T.,
I.C.A.R. ş IAR.
Am avut nesperata ş ă i n toamna
anului 1987, ca urmare a ă unor
oameni de bine, ă ă intr-o ă fi-
ă a int reprinderii de Avioane
ş ă o parte din pl anuri le
de ţ ale celebrului avion de vina-
toare ,,1.A.R.-80" prezentat la zbor in apri-
lie 1939. Aceste planuri_au permis inimo-
sului colectiv de la Int reprinderea de
ţ Aeronaut ice ş sa reali-
zeze o ă la scara 1/1 a acestui avion
folosind ş o serie de componente origi-
nale ă in pat rimoniul Muzeului Mi-
litar Central. Astfel , pentru prima ă
ă anii '50, publi cul vizitator ş indra-
ţ de ist oria ţ pot revedea
acest produs de ţ al indust riei ae-
ronautice ş
Din Cehoslovacia, un om de suflet, ce-
ă ţ Josef Paveltik di n localitatea
Vilenov, raionul Uherske HradiMe, a do-
nat , pentru expunere muzeala, ampenajul
orizontal ş capotajul motor ale avionul ui
,,LA.R. 81c" cu ă de inmatriculare
426. Cu acest avion a ă la 21 aprilie
1945, luptind eroic impotriva trupelor hi-
t leriste, locotenentul avi at or Gheor.ghe
ţ Linga aceste rel icve istorice
este expus un portret al eroul ui, realizat
de pictorul Ion Ţ ă ă .
Dintre ă industriei aeronautice
ş contemporane sint expuse:
avionul de ă ş atac la sol "I.A.R.
93", motoplanorul " I.S. 28 M-2", elicopte-
rele "IAR. 316 B" ş "IAR. 330", avionul
de ş "IAR. 823".
Cu destula greutate, ă ţ
lor ţ ale unui ins ş ă
umble cu cizmele de general prin istoria
ă am ş ă rezervam un modest
ţ dedicat il ustrarii primului zbor cos-
mic al unui român: col onelul inginer cos-
monaut Dumitru Prunariu. Sint expuse
costumul de cosmonaut purtat de dom-
nul Dumit ru Prunariu ş o serie de
obiecte ş truse folosite in t impul zborului
cosmic efectuat intre 14-22 mai 1981.
ă se ă modului de cobori re al na-
vei cosmice "Soiuz 40" la bordul ă a
zburat echipajul format din locotenent
major pilot de ţ Dumitru Prunariu ş
colonelul sovietic Leonid Ivanovici Po-
pov.
ş relativ ă ca ţ ş ca do-
tare, ţ de ţ a Muzeului Militar
Central s-a bucurat de aprecieri elo-
gioase din partea publicului vIzitator. O
parte din exponate au COnstitUit obiectul
a douâ ţ de stane a a ' al,e! ro-
ă e organ,zate. Cu e'o<'l' ar s 'r>-
ro t°nO ţ eose 'e o
968 B .Q eca r a-a:l
... . ... . ... ·000 '2 a
partamentului ţ Civile ş un colec-
tiv de ş din unitatea ă
de domnul colonel Sovar Gheorghe.
Succinta prezentare a ţ de ţ
a Muzeului Militar Central se ş a fi
ş o ţ pentru ţ de istori a
ţ de a vizita acest ă ş de ă
ş ţ ş ţ ă ş patriotica. Ii ru-
ă ă ă amine venirea lor la muzeu
ă la sosirea ă intrucit, ă
"grij ii deosebite" pentru pastrarea patri-
moniului istoric ş "crearea celor mal mi-
nunate ţ de ţ ă Ş ă mani-
festate de ă ă ţ "IstOriC Ş gene-
ral " din clanul ş sala rezervatâ
ţ nu are nlC, U'l fel de s sterT' de .....
câJ.zlre. funct o"'"f')(j An t mpu e-f'" :.a ... ro
___ ______ _
vlstei "Modelism" doresc aceasta s.a
venim intr-unul din numerele :ca.'
Facem apel la ţ ă ţ .:le
ria ţ române ă ne unim
lectiv care ă militeze pentru rea Zi
unui Muzeu al AerulUI Ş Spal lul.., (
ă ilustreze, in ţ adecvate co'
ţ ă in acest dome- u
ă ca propunerile, sugest iil e, ,de e
tenalele informat ive Ş documenta'e se
fie trimise pe adresa Muzeul M, .ta' C
trai , Str. Ş Furtuna nr 125-, r
ş pentru 5ecl,a de aVlat'e Dor
colaborare cii fTla arga'n ;nfap
aces u ... ee '5 a de ota' o' a' p Of
ă
:: s.2.J - scr S ::u
... sa '"e rra"'s,.,... ta dDl"'1'113 101 de
I } ' - tCY'- "....a·e (,Ilion flOE esle eJ: -
: :'1: .i'ea Of a aola penlru una dlntre su-
S ! ':K a:afl; a a numer e pe an sau a pa-
.... I'""'e·! un almanah. care se proiluleaza la
>"':2"" -ncit deflCltan 1a numarul de abona·
• a sa va oi ere un matenal cu ca-
3050lul medII pnvlnd actlvllalea aVlonulUl
-n cel de-al dOilea ramol mondlal. alii Ion
'" cil jl Dan Antonlu va roaga sa ajleplali
.c. 1umarul vlltor . Va dezvalUlm doar citeva su-
'"., .n poslbll clasament al .ajilo.-. IAR 80 con-
• 5. Me 109 SI P-38 lighllnlng.
:: : 'am pe aceasta cale veteramlor din aVlalla
(amana, diverse materlale care sa contri-
_: a -nlregHea artlcolelor ce vor insop avioanele
I .,;.e e prezenlate in revista. in prezent se alia
... avansat de pregiHHe 1lI0nografii pen·
:.r S:J ' Blenheim. Foker 0 11. I AR 37. Hansa
=- i :e"TlQurg la aVlalle, llIonltoarele Basarabia
sub mall nul Oelhnul j i dlslrugaloarele Re-
: ..i ',I af a Regele Ferdinand. Toate materIa Ie Ie
.... ; .... a· ce docu mente chlaf note de razboi sau
\lor II autoolor in caz de .pu-
:2'2 .. or II remunerate.
R.i'lXlnsuri la scnsori
O. S!'lna loan, Avarvarei Viorel Braila - Nu
.h!- paslbl htatea de a reedita primul numar. Vom
, ":a 'n schlmb sa reedilam planja cu IAR 93. Am
S sClISoarea dv. plclorului Ion Taralunga .
Pochtu Florin Milici. Reghin - Adresa clubulUl
';. -Reghln. de unde puteli procura orice lip de
-';'.:e esle: SIr. Mihai Vileazul nr. 12, iudelul
I leleion 950120861.
Su. Mireeo. SIr. Mireea eel Balrin 39. bl. 51,
:: 12 cod 2200 cauta un regulamenl pen-
" a"tomodele RC cu moloare lermice _
S!Olin A_ Doino, comuna Ii 5377 ludelul
• -l"Cea. darejle sa corespondeze pe leme de avia-
! Caul a la schimb colectiile de revisle . Sporl ji
,·,It •. , Rachela culezalorilo'-. precum ji "Mode-
s- Kons truklo( din 1970. 1971 ji 1972.
t-nrt I,,"rcel. - Modul de pilurare al PUlIO-
,. de mine romanesc .Amiral Murgescu iI aveli
., 1/1 988 (18). Nu delinem pianull suplimen-
-f oentru nava jeoala .Mircea".
•• m.th Attila Cristiano SIr. ISlflei 18. bi 3 A. se.
ip I I . 74547 cauta planurile avioane-
Handley Page Halilax. Hawker Tempesl ji Kawa-
s.:.r'!'
Oumitr" Laure",iu Mihoi. - la noi in lara
eXISla (deocamdala?) 0 revista numai pentru na -
Pentru iubitorii marinei a exislat din
':;3 1 pi na in 1948 revlsla .Marea Noaslra".
l"orschi Anion Roman. SIr. Sueidava. b121. se.
• ap 22. ludelul Neaml 5550. cauta numerele
. 984. 3/ 1988. ole rind la schimb 1. 2. 3.
'985 j l 1986. 1.3.4/1987.1.2.4/1988 ji 1.
3, 1989 .
"Diu lulion. Orumul Taberei 77 B. TS 37. sc. 1,
t 10. ap_ 61. seelorul6. caula numerele
'984.2. 3. 4/1985,4/1986.1.2.3.4/1987 ji
2·3/1 988.
Todd Citilin, Aleea Lalelelor 17. bl 104 A. se.
..! el 4. ap. 10, 5800 Sueeava. caula revislele cu
"rele de ordine: 2.3.4. 5. 6. 9. 10. 11 jl 13.
Plrvu Daniel. $os. $tefan eel Mare 44. bl. 33 A.
.. 2 ap 60. seelor 2. caula planurile
•• :cmobtlulul Bugalli Royale. varianta Coupe Napo-
.""
Ghiali Citilin. Galal' - Din motive indepen-
,:,!'He de vomta redacliei. cu toate ca aveam toate
.0'oo.IIle necesare. IAR 99 nu a mai aparul. il
i,e; in schimb in acest numar speram sa va
= aca in dotanle curente ale marilor armate aeriene
e 'Uf1l11 nu eXlsta dedt doua avioane cu decolare
,""f rt (ala prod use in serie: Harrier-ul britanic cu di ·
f'!'se varl ante. inclusiv una produsa in SUA.
:..(u 38 ce echipeaza lortele navale soviellCe ji el
• mull e vallanle. POI ti intiinile la bordul por-
'. ""oelor hlbll de Kiev. Minsk. Novorossiysk. Baku.
orobabtl jl pe noul Tbllisi alaluri de Suhoiul 27
:a: E e s_:: "1E1tare 12': ., egall.)fa cv
(Jar!' e
SloiIodunu Brada Nu jllm daca IP
23 August mal livre ala COC! de Olicil jl OICI in ce
condll"
H.inz loan. - A doua varianU; este cea
corecla . in sladlUl aclual de delvollare a aceslei pa-
SIUOI de limp liber la noi in lara (suparall-va. mlcro-
bijli) marea problema 0 constituie lipsa de mate-
riale specialilate. nu numai pentru perlormanla. ci
ji pentru incepatori. lipsesc motoare termlce sau
electrice. diverse accesoril etc. lata de ce speram
ca 0 data cu noua lege care a lost anunlata a regle-
menta activitatea micilor producatoll. va benelicia
jl sporul nostru de materiale. Pina at unci revista ra-
rrine prolilata pe machete. Acestea necesita mate-
ria Ie pUlln pretenlioase. scindull de gard j I carton.
dar multa multa rabdare. Aceasta este j i explicalia
laptului ca cele mai bune rezultate ale tilor
romani sinl de obicei oblinute la campionatele mon-
diale de navomodele machete.
Sion Mihai. 5536 Bacau - olera orice
numar al revlstei contra totogratii color cu porta-
vioane nucleare
Amarilei Florin. SIr. Avrrg 26. bi P lB. se. A. ef.
10. ap. 42. seelor 2. 7333 cauta planu-
rile submarinulUl construit de catre Robert Fulton.
Nautilus.
Binicii Adrian. - Va rugam sa ne cre-
deli ca nu dorim sa ii nedreptalim pe constructorii
de trenulele. dar colaboratolli nOjtri din acest do-
mentu lie s-au insurat. tie le-a nascut solia sau tac
politlca pentru ecologijti. oricum cert este ca nu au
mai trimis materiale redacllei _ Propunell materiale
ji vor Ii luate in considerare. Oeji poluante. noi
preleram locomotivele cu aburi.
Caloinescu Cristi. - Modelele de eli-
coptere pot Ii realilate numai ca machete statice.
deocamdata.
Solin.ti Cipriano .Bd. Malei Basarab. bl. V. se_ C.
ap. 6. Siobol/a veehe. 8400 laloml/a. cauta planu-
rile locomotivelor 060 EA. 060 DA sau 040 EC.
Graciov Florin. BriiJIa - Puteli i neerca la jantie-
rul naval din orajul dv. incercali sa realizali 0 astlel
de construclle i mpreuna cu un prieten care are ceva
mai multa experienla.
Manol.scu G.orgian. BUlau. Virtej Adrian. Con-
slanla - Nu sinteli singurii care. ne solicita publi-
carea planurilor unor TAB-uri partlcipante la revolu-
lei - Ajteptam propuneri din parte a autorilor de pla-
nuri. Noi avem citeva zeci de lotogralii. Am relinut
ji celelalte propuneri.
N.mluc Cristiano Craiova - Oricita bunavoinla
am avea. nu putem sa va expediem un kit cu pie-
sele jl planurile necesare construcliei unei machete
a .Speranlei". pentru ca nu exista_ Daca se va gasi
un producator. va vom comunica.
Sandu Viora!. dorejte sa realizeze ma-
chete ale locomotivelor electrice constrUite la
CralOva. Cine dorejte sa ne deseneze planurile?
Bililiu Cipriano Bd. r Vladimirescu 6 B. bi P
13. se. A. ap. 10. 6660 dorejte primele 8 nu-
mere ale revistei .
Cristian Islrilescu. Sir. 30 Oecembrie
157. iud. OimboViIa. caula planurile elicopterului ro-
manesc IAR 330 Puma.
P.teu Eug.n. - Me 262 ji celelalte
aVloane solicltale ne atrag ji pe noi. Dupa cum ve-
dell. seria de blindate ce au purtal cocarde roma-
nejli conlinua cu maleriale de calilale. Va mullu-
mim pentru aprecien.
SIeIan Foldi. SIr Banatului 5. ap_ 13. Lugoi
1800. iudelul caula planurile navei de linie
.Viclory". la bordul careia a muril amiralul Nelson.
Marc.1 IVII\. SIr Ilvorului 37. 2B25 Arad.
dorejle nr. 211987 (15) ole lind la schimb numere
disparate din Modelisl Konslruklor.
Serbin Viore!. sal Obledeni, com_ B27B.
iudelul Giurgiu. Alit in numele dv_ cil ji al redacliei
invilam membrii colectivului de design care lucreaza
la automobilele ARO sa ne prezinte pentru publicare
de sene de nivelul lui Su 27. pentru
Molder Cristian Constanlin. Bd. 13.
bi R5. se. 8. el_ 9. ap. 313. seelor 3. 74584 Bucu-
caula numerele 2. 3.4/1984. 1.3.411985.
2. 3. 4/1986. 211987 ji 3/1988. Olera la schimb
_' •• a "al 4/1987. 3. 4/1989.
Sontl I ulia n. Siobol/a - incepind din numarul W.iss Ed, Roland. SIr Sovela lOB. bi 38 A. se.
• '0' InlenllOnam sa va prezentam cite 0 revlsla de A. ap. 1. B700 Conslanla. caula planurile lancului
:'0' din diverse lall. Am dOli ji nOI sa prinllm la leopard II ji ale avionului EFA.
plaulil e unul aulomobil de tormula. De obl - Diudea Mihai. CIUI Napoea - MIG 25 a aparut
" mecaOica unul aulomodel esle diterila de cea a in numarul 1 I 1985 - (6).
real e EXisia insa jl bijuterii. Gross Mihai. Rodna. Bislrila Nasaud - Atil pe
lIodoleu lulian, S,b,u - Nu mai jlim ni- dv .. cit ji pe ceilalll iubitori ai dellaplanismulUl. va
"': despre reVISla Allpi a I.Av.B. Speram ca in slatuim sa va adresali aeroclubunlor locale sau Fe-
, e condll" sa -j l ,nlensil,ce aClivilalea. derallei Romane de Avialie, SIr. Vasile Conta 8.
F lIdulinu Vasilt. Galali - Va mullumim pentru seclor 1, Bucurejti .
Noul portavion sovietic TBILISI in probe pe Marea Neagra. Se observa
avionul SUHOI 1024, versiunea navalizata a lui SUHOI 27 publicat in
numarul trecut.

o 1 2 3 4
TEOOOR l!VIU MORO$AM,J
PUBLICITATE PENTRU
incepind cu numarul viitor revista noastra va deschi de 0 rubrica de
publicitate cu un caracter speci fi c act ivitati lor modelistice. Vor put ea fl
date anunturi pentru schimburi de revist e. motoare. statii. diverse acce'
sorii. planuri . documentatie etc. Se primesc oferte de vinzari . cumparar
prestari de servici i. atit din partea unor persoane part iculare cit $1 <
unor intreprinderi sau instituti i. Tot i doritorii se vor adresa Agen\iei dE
publicitate "Presa Libera" din la telefoanele 160133
167945. 141516 sau la sediul acesteia din str. 13 decembrie 24, sectol
1 .. luni. miercuri , vineri intre orele 8-16. marti, joi 8- 16 iar si mbat,
8-13.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HHOCTpaHHbIe 'IHTaTeJIH MOr YT HHTepeCOBaThCH nO)1;DHClWH B nOQTOBOM OTAeJIeHHH, R ROTOPOMY
OllH npHHa)1;JIemaT.
For one year SUbscription (4 Issues) send to:
Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez a:
Fur ein jahr abonnement (4 nummern) senden:
ROMPRESFILA TELlA, export-import pres8,
PO Box 12201 Bucure,ti, Calea Grivitei 64-66
telex 10376. MODELISM - ISSN 42431.
Adresse de corresponaence:
Adresse der redaction:
aGresse:
MODELISM, Piata Presei Libere 1, cod 79784, Bucure,ti
Administra -
Tiparul
.
• ' !' . ,€: !', • ..: Soi ....... ser 5 : ..
,_ )- s.a '-l! ia dor "la Of de
t: • ., (llt " t de Nu est e el '
";'!l oe Ci opta penlru una dintre su·
ţ i a a ş nu mer e pe an sau a pa-
un almanah. t are se prohul eazâ la
ă deltct1an la ă de abona -
• :3 ş sâ va olere un mat erial cu ca-
... ! 3Osolut IOedl! prIvind actiVi tatea avionului
• :" -n ce de-al datl e a ă mondIal. atil Ion
J.l cOt Ş Dan Antonlu ă ă ă ş
:: ă vIItor ă ă doar ci teva su·
: ." ooslbll clasament al ş IAR 80 con-
'" Me 109 Ş P-38 Lighttntng,
"a", pe ă cale veter anilor din alJiat ta
..: "a ă dIverse materI ale care ă contri ·
:: .a ,..:r egllea art icolelor ce vor ins otI av ioanele
! e pr ezentate in ă in prezent se ă
s·adlu alJansal de ă monografiI pen-
o "J Blenheim, Foker D 11, IAR 37, Hansa
ourg la aViatIe, monI toare le Basarabia ş
·u. subma"nul Oe lftnul Ş ă Re-
"a' a Ş Regel e Ferdlnand. Toate mate"alele
3" e documente Ş chIar note de ă sau
tor fi autori lor Ş in caz de .pu·
e . 0· fi remunera!e.
Ri'fl'lnsuri la serisori
O • .,.,.. Ioan, AvaIVar.i Viorel ă - Nu
• ,- pOSIbIli tatea de a reedlt a p"mul numar. Vom
, . n schImb ă ă ş cu IAR 93. Am
i s""s scosoarea dv. pIctoru lui Ion ă ă
..... Florin ă Reghin - Adresa clubulUI
,a-Reghln, de unde puteti procura oflCe tip de
Oi • • ". este, Str. Mihai VIteazul nr 12, fudetul
ş lelefon 950120861 ,
Sosu Mire •• , Str, Mircea cel ă 39, bI. 5/,
i; 12 cod 2200 ş ă un regulament pen-
_ a..tlomodele RC cu motoare ter mi ce .
StIIl •• A, Doina, comuna ş 5317 ludelul
, '4""Cea ş ă corespondeze pe teme de avia·
, ă la schimb colecti ile de reviste "Sport ş
ă , . Racheta ă precum ş "Mode-
ons truktor" din 1970, 1971 ş 1972.
Iw! Marc.I, ş - Modul de pi turare al PUltO-
de mI ne românesc .Am"al Murgescu" il avetI
- "' 1/ 1988 118 ). Nu deltnem planuri suplimen-
t oentru nava ş ă "Mircea"
.mlm Anif. Cristian, Str. Istriei /8, bl 3 A, sc
ap // , 74547 ş ă planurile avioane-
andley Page Haltfax, Hawker Tempest Ş Kawa-
s.:
O 'lru Laurentiu Mihai, ş - la nOI in ă
ă ă o ă numaI pentru na ·
ş ti. Pentru iubito"i marinel a existat dtn
33" ă in 1948 revista "Marea ă
luorsehi Anlon Roman, Str. Sucidava, bl 2/, sc.
_ ap 22, ludelul Neaml 5550, ă numerele
'984, 3/ 1988, oferind la schImb 1, 2, 3,
! '985 Ş 1986, 1,3, 4/1 987,1,2,4/1 988 Ş 1,
3 1989 ,
DISI lulian, Orumul Taberei 17 8, TS 37, sc. /,
10 ap, 6 f, ş sectorul 6, ă nume rele
'984 2, 3, 4/ 1985, 4/1986, 1, 2,3, 4/1987 Ş
Z ·3/1 988.
ă ă Aleea lalelelor 17, bl, /04 A, sc.
J ti 4 ap /0, 5800 Suceava, ă re Vi stele cu
'N!'ele de ordi ne: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, Il Ş 13
1'\ rvu Daniel. Ş as. Ş cel Mare 44, bl 33 A,
s;: 1 ap 60, sector 2, ş ă planurile
'o'TIObllulul Bugaltl Royale, varianta Cou pe Napo-
Ghilli ă ă Gala[i - Di n motI ve indepen-
de vOlnla redaCi le l, cu toat e ă aveam
ă necesare, IAR 99 nu a mai ă II
ţ 'p schImb in acest ă ş ă ă ă
;. ă In ă curente ale mari lor armate aeriene
l e umIl nu ă decit ă avioane cu decolare
produse î n ser ie: Harr ier·ul bri tanic cu di·
.. 'se variante, Inclusiv una ă in SUA, ş
A -u 38 ce ă navale sovi etICe ş
- multe va riante. Pot fI intil nite la bordu l por-
3, :lanelor hlbrlde KIev, Min sk, Novorossiysk, Baku,
.- "'obabll Ş pe noul TblllSi ă de Suhoiul 27
:=:= e s...:: '1IE"ltaf E 'v- G'l '" gA t ă t ...
t;:ar e!
Slobodll •• Citilin, Bratla - Nu jli m daca IP
23 August mal ă caCI de OltCit jl nICI in ce
condllil
Heinz Ioan, ş - A doua ă este cea
ă În stadiul actual de dezvoltare a acestei pa·
Slunl de timp liber la nOI in ă ă ă micro-
ş marea ă o constituie lipsa de mate-
riale specializate, nu numai pentru ă ci
ş pentru ă Lipsesc motoare termice sau
electrice. dllJerse accesorii etc. ă de ce ă
ă o ă cu noua lege care a lost ă a regle -
menta acti vi tatea micilor ă va beneficia
Ş sporul nostru de materi ale. ă atunci revIsta ă
nine ă pe machete. Acestea ă mate-
ri ale putin pret entioase, scînduri de gard ş carton,
dar ă ă ă Aceasta este Ş explicatl a
faptuluI ă ce le mal bune rezultate ale ş tllor
români sint de obICei oblinute la campIonatele mon -
dial e de navomodele machete.
Sion Mihai, ă ş 5536 ă - ă ort ce
ă al revistei contra fotografii color cu parta·
vioane nucleare
Florin, Str. Avrig 26, bl P /8, sc. A, el.
/0, ap. 42, sector 2, 7333 ş ă planu'
rii e submarinuiul const ruIt de ă Robert Fult on,
Na uttlus.
BinitA Adrian, ş - ă ă ă ne cre -
de\i ă nu dori m ă il ă pe constructorii
de trenulete, dar colaboratorII nlJjtrl din acest do-
menIu fie s·au insurat. fie le·a ă SO\la sau fac
ă pentru ş oricum cert este ă nu au
mal tri mi s materi ale re dact let. Propunet I mate"ale
ş vor fI luate in conSi derare. Oeji poluante, nOI
ă locomotive le cu aburi .
C"loineseu Cristi, ş - Model ele de eli-
copte re pot fi realizate numai ca machete statice,
ă
Solineti Cipri.n, ,Bd. Matei Basarab, bl V. sc. C,
ap. 6, Sioboiia veche, 8400 laloml[a, ă planu-
rile locomot Ive lor 060 EA. 060 DA sau 040 EC.
Graeiov Florin, ă Puteti incerca la ş
rul naval din ş dv. Ince rcati ă reaillatl o astfel
de construct ie i ă cu un prieten care are ce va
mai ă ă
M.noleseu Gaorgi.n, ă Vi rtej Adrian, Con-
stanta - Nu si nteti Si ngurII care, ne ă publt -
carea planurtlor unor TAB-u" participante la revolu-
let. ş ă propuneri din partea autorilor de pla -
nuri. Noi avem citeva zeCI de fotografI i, Am relinut
Ş celelalte propuneri .
Namlue Cristian, Craiova - ă ă ă
am ave a, nu putem ă ă expediem un kit cu pie -
se le ş planurile necesare constructiei unei machete
a ,Speranlei", pentru ă nu ă ă se va ă
un ă ă vom comunica.
Sandu Vio .. !. ş ş ă realizeze ma-
chete ale locomotivelor electrice construIte la
CraIOva Cine ş ă ne deseneze planUrile?
ă ă Ciprian, Bd. r Vladimirescu 6 B, bl P
/3, se. A, ap. /0, 6660 ş ş primel e 8 nu-
mere ale revi stei
Cristiln Istriteseu, ă ş Str. 30 Oecembrie
/57, lUd. Oimbovifa, ă planu"le elICopteruluI ro-
mâne sc IAR 330 Pu ma ,
Pell: u Eugen, ş - Me 262 Ş celelalte
avioane soliCItate ne atrag Ş pe noi , ă cum ve-
dell, se"a de blindate ce au purtat cocarde româ-
ş conttnua cu materiale de calitate, ă multu-
mIm pentru apreCIeri
Ş Foldi, Str Banatului 5, ap_ /3, lugoj
/BOO, lude[ul ş ă planurile navei de linie
.Victory·, la bordul ă a murit amiralul Nelson,
Marcel Ivut, Str Ilvorului 37, ş 2825 Arad,
ş nr. 211987 (15) oferind la schImb numere
di sparate din Modelist Konstruktor
Ş Viorel. sat Obledem: com ă ă ş 8278,
judelul GiurgiU. Atit in numele dv. cit ş al redactieI
ă membriI colectivului de design care ă
la automobilele ARD ă ne prezinte pentru publicare
desene de mvelul lUI Su 27, pentru modelijtt.
Molder Cristian Constentin, Bd. ş /3,
bl R5, sc_ B, el. 9, ap. 3/3, sector 3, 74584 Bucu-
ă nu me rele 2, 3, 4/1984, 1, 3,4/1 985,
2, 3, 4/ 1986, 21 1987 Ş 3/1988 _ ă la schImb
-a.a lat 4/1 987, 3, 4/ 1989 .
Sonel Iulian, SlobOZia - incepind dtn ă W.iss Edy Rollnd, Str Sovela /08, bl 3B A, sc_
• ':;r ă ă ă ă cite o ă de A, ap. / , 8700 Constanta, ă planurile tancului
_ O' din dIverse ă Am dOri Ş nOI ă p" mim la leopard II ş ale avionului EF A.
fCiKI, e plaurlle unuI automobI l de ă De ObI ' Oiude. Mih.i, CIUI Napoca - MIG 25 a ă
'. «antca unUI automodel este ă de cea a in ă 1/1 985 - 16 ),
ş n, reale ă ă Ş blj uterii _ GrosI Mihai, Rodna, Bistrila ă - Ati t pe
_.dlle. lulian, ş Sibiu - Nu mal ş ni- dv .. cit Ş pe ceilalli lubiton al deltaplanismufui, ă
: despre revISta Ari pI a I.Av.S. ă ca in ă ă ă adresall aerocluburilor locale sau Fe-
• cond II" ă Ş IntenSIfice act lvitatea_ de rall ei Române de AVIatie, Str. Vastle Conta 8,
F ... n. Vasile, Gala[i - ă mullumlm pentru sector 1, ş .
Noul portavion sovi etic TBI USI in probe pe Marea ă Se ă
avionul SUHOI 1024, versiunea ă a lui SUHOI 27 publicat in
ă trecul.
)UI-Oi-l0!4
o 1 2 3 4
TEOOOR LIVIU MORO$AHll
PUBLICITATE PENTRU Ş
Începînd cu ă viitor revista ă va deschide o ă de
publicitate cu un caracter specific ă ţ modelistice. Vor putea •
date ţ pentru schimburi de reviste, motoare, ţ diverse acce-
sorii , planuri , ţ etc, Se primesc oferte de ă ă ă
ş ă de servicii, atît din partea unor persoane particulare cît Ş c
unor înt reprinderi sau ţ ţ doritorii se vor adresa ţ de
publici t at e "Presa ă din ş la telefoanele 160133
167945, 14 1516 sau la sediul acesteia din str. 13 decembrie 24, sectOt
1., luni, miercuri, vineri între orele 8-16, ţ joi 8-16 iar ă
8-13,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IIHocTpaHHble qHTaTeIDI MOrYT HHTepeCOBaTbCH rroWIHclwit B rrOqTOBOM R ROTOPOMY
OllH
For one year sUDscription (4 Issues) send to:
Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez a:
Fur jahr abonnement (4 nummern) senden:
ROMPRESFILA TELlA, export-import presa,
PO Box 12201 ş Calea ţ 64-66
telex 10376. MODELISM - ISSN 42431.
Adresse de correspondence:
Adresse der redactlon:
MODELISM, Piata Presei Libere 1, cod 79784, ş
r sse:
Admin; tratia
I
Tiparul execu-
t",t '''' ro .. "' _
- a 5-a numarat printre primele
I u'11e in cucerirea spaliului aerian,
zes:rarea fortelor sale armate cu ae-
e S aVlOane.
- a :;coala de pilotaj s-a infiinlat la
a 11 lunle 1910. Aici s-au con-
cenla pri01ele avioane de tip
.- IV) . In luna aprilie 1911,
.. ormat din ofileri un
:, : v Poll Vacas, in cepe cursurile
_,,'ea pregatlrii lor ca piloli militari.
a :e-a doua de zbor in-
a:: • talea la inceputul lui august
.a Cotrocenl din iniliativa entuzias-
a. at:>' George Valentin Bibescu.
3:Js:Jlvenli ai de zbor nu
, Jr,forma speciala nu purtau
5e"ln dlstlnctiv.
apr e, conf orm inaltului Decret
!- - an,e 1912, i ncepe activitatea
3 - tara de pllotaj, sub conduce-
'3 ;)'w.u Ion Macri. La 5 mai 1912 a
"Iala Liga Nali onala Aeriana.
======
I. V. Bnlthmu"
E SO ALU I AERONAUTICI
ROMANE (1912-1918)
desene de $ERBAN IONESCU
Mijloacele materiale ale societalii au pro-
venit din cotizatii subscriplii publice,
urmarindu-se, cum se arata in artico-
lui 1 din statut, "inzestrarea armatei ro-
mane cu aeroplane" . AbsolYentii $colii de
pilotaj a Ligii Nalionale Aeriene, care
luau brevetul de pilot pe aparate mono-
plane, purtau la gulerul tunicii ca semn
distinctiv un mic avion Bleriot (din metal
alb), deosebindu-se astfel de cei care ter-
minau $coala militara de la Cotroceni
care luau brevetul pe aparate biplane.
Rezultatele bune oblinute de tinara
ayialie romana cu prilejul manevrelor mi-
litare din anii 1911 1912, pregatirea
unui numar insemnat de piloli in
de zbor au determinat autoritalile de stat
sa treaca la organizarea,aeronauticii mili-
tare pe noi baze. Prin Inaltul Decret nr.
3199 din 18 aprilie 1913 in conform i-
tate cu legea aprobata de parlamentul la-
rii la 1 aprilie 1913, aeronautica militara
devine arma de sine statatoare.
= =
'\
I
PilOlii observatorii purtau aceste
semne (articolul nr. 5) la bluza, tunica
manta astfel : olilerii, pe partea stinga a
pieptului sub sinul sting, la inallimea nas-
turelui al patrulea de sus. Trupa purta
semnul liusut pe mina stinga, deasupra
cotului. Insemnele se purtau in toate li-
nutele, iar la serviciu totdeauna obligato-
riu.
in alara de aceste insemne, personalul
care intra in compunerea unitalilor de
aviatie (articolul nr. 7) "va purta literele
«AV .. (Ia chipiu), conform prevederilor re-
gulamentului asupra descrierii unilorme-
lor tinutelor armatei".
, La 15 septembrie 1915, ca urmare a
Inaltului Decret nr. 305 din 10 august
1915, se infiinteaza Corpul de aviatie ro-
man, in compunerea caruia au intrat trei
grupuri aeronautice, 0 escadrila de recu-
pusa la dispozitia Marelui Car-
tier General patru sectii de aerostatie.
Primul comandant al Corpului de avia-
tie roman a fost locotenent colonelul
Constantin Gavanescul purta ca semn
distinctiv la gulerul tunicii doua stelute in
opt colt uri cu aripi.
Dezvoltarea sociala, economica poli-
tica a tarii in eel de-al doilea deceniu al
secolului XX era strins legata de incheie-
rea procesului de, formare a statului na-
J6n . ar t IIIl
lional unitar roman.
Calauzite de aceasta aspiralie, cercu nle
conducatoare ale Romaniei au i nchel at
cu puterile Antantei un tratat de alianla
o convenlie militara, in baza carora Ro-
mania a decretat la 15 august 1916 mobi-
lizarea tuturor fortelor sale armate, inclu-
siv aYialia. Cu pulinele avioane aflate in
dotare, Corpul de avialie a executat mi-
siuni de observare, chiar
de bombardament. Catre anului
1916, pilolii observatorii aerieni yor
purta la mina stinga, deasupra cotului, un
nou semn de arma. Acesta era confeclio-
nat din lir gal ben auriu reprezenta
doua aripi cu 0 el ice la mijloc, fiind pur-
tat alit de olileri, cit de subofileri. Sem-
nul se afla pe nasturii de la tunica
manta. Gradele inferioare purtau acest
semn brodat pe matase de aceeal?i cu-
loare pe 0 bucata de postay.
Ofiterii observatori din aerostatia mili-
tara purtau ca semn de arm a 0 ancora cu
aripi ce avea deasupra coroana cifra
regala. Semnul se apli ca la mina stinga,
deasupra cotului, era confectionat din
fir auriu, liind cusut pe 0 bucata de pos-
tav negru.
VALERIU AVRAM
E S
RO
ERO A
ÂNE (1912-1918)
ţ ş observatorii purtau aceste
semne (articolul nr. 5) la ă ă ş
manta astfel: ţ pe partea ă a
pieptului sub sinul sting. Ia ă ţ nas-
tureluî al patrulea de sus. Trupa purta
semnul pe mina ă deasupra
cotului. Insemnele se purtau in toate ţ
nutele. iar la serviciu totdeauna obligato-
riu,
in ă de aceste insemne. personalul
care intra in compunerea ă ţ de
ţ (articolul nr. 7) .. va purta literele
"AV .. (Ia chipiu) . conform prevederilor re-
gulamentului asupra descrierii uniforme-
lor ş ţ armatei",
_ La 15 septembrie 1915. ca urmare a
Inaltului Decret nr. 305 din 10 august
1915. se ţ ă Corpul de ţ ro-
mân. in compunerea ă au intrat trei
grupuri aeronautice. o ă de recu-
ş ă la ţ Marelui Car-
tier General ş patru ţ de ţ
Primul comandant al Corpului de avia-
ţ român a fost locotenent colonelul
Constantin G ă ă I ş purta ca semn
distinctiv la gulerul tunicii ă ţ in
opt ţ cu aripi.
Dezvoltarea ă ă ş poli-
ă a ţ ă in cel de-al doilea deceniu al
secolului XX era strins ă de incheie-
rea orocesului de formare a statului na-
II'! t (' " n ·· !;Ili ! ili" .
!\iIS
- ,,- 3 s-a ă printre primele
- u'TIe in cuceri rea ţ aerian.
Ze5"a'ea ţ sale armate cu ae-
e- aVioane.
a scoala de pilotaj s-a ţ la
a '1 Iunie 1910. Aici s-au con-
ţ Ş prl()1ele avioane de lip
- IV). In luna aprilie 1911.
::: format din ş ţ ş un
Poli Vacas. incepe cursurile
ă lor ca ţ militari.
= ==-3 doua ş ă de zbor ş in-
a: • alea la inceputul lui august
d Cotroceni din ţ entuzias-
;. 3',y George Valentin Bibescu,
ţ ai ş de zbor nu
• :: _r lorma ă ş nu purtau
distinctiv.
a::' e conform inaltului Decret
a'l ,e 1912, ş incepe activitatea
a ara de pilotaj. sub conduce-
-3Y,," Ion Macri . La 5 mai 1912 a
liga ţ ă ă
== ==
U. Brlti nu"
desene de Ş IONESCU
Mijloacele materiale ale ă ţ au pro-
venit din ţ ş ţ publ ice.
ă ş cum se ă in artico-
lul 1 din statut . .,înzestrarea armatei ro-
mâne cu aeroplane" . ţ Ş de
pilotaj a Ligii ţ Aeriene. care ş
luau brevetul de pilot pe aparate mono-
plane. purtau la gulerul tunicii ca semn
distinctiv un mic avion Bleriot (din metal
alb). deosebindu-se astfel de cei care ter-
minau Ş ă de la Cotroceni ş
care ş luau brevetul pe aparate biplane,
Rezultatele bune ţ de ă
ţ ă ă cu prilejul manevrelor mi-
litare din ani i 1911 ş 1912. ă
unui ă insemnat de ţ În ş
de zbor au determinat ă ţ de stat
ă ă la organizarea.aeronauticii mili-
tare pe noi baze, Prin Inaltul Decret nr.
3199 din 18 aprilie 1913 ş in conformi-
tate cu legea ă de parlamentul ţ ă
rii la 1 aprilie 1913. aeronautica ă
devine ă de sine ă ă
Te
ţ unitar roman,
ă ă de ă ţ cercurile
ă ale ă au încheiat
cu puterile Antantei un tratat de ţ ă Ş
o ţ ă in baza ă Ro-
ă a decretat la 15 august 1916 mobi-
lizarea tuturor ţ sale armate. inclu-
siv ţ Cu ţ avioane aflate in
dotare. Corpul de ţ a executat mi-
siuni de observare. ş ş chiar
de bombardament. ă ş anului
1916. ţ ş observatorii aerieni vor
purta la mina ă deasupra cotului , un
nou semn de ă Acesta era ţ
nat din fir galben auriu ş reprezenta
ă aripi cu o elice la mijloc. fiind pur-
tat atit de ţ cit ş de ţ Sem-
nul se afla ş pe nasturii de la ă ş
manta. Gradele inferioare purtau acest
semn brodat pe ă de ş cu-
loare pe o ă de postav,
ţ observatori din ţ mili-
ă purtau ca semn de ă o ă cu
aripi ce avea deasupra coroana ş cifra
ă Semnul se aplica la mina ă
deasupra cotului. ş era ţ din
fir auriu. fiind cusut pe o ă de pos-
tav negru,
VALERIU AVRAM

sti muleze cit mai multi neri in aceastci activitate. Ince antreneze ant reneze şi~ isti muleze cît mai mulţ i titineri în această activitate. inCel prima d iţi e, care se va desfci~ ura la 5-6 mai la Bucure~ti (C.S.T.A prima .eeditie,care se va desfăş ura la 5- 6 mai la Bucureşti (C .S.T, A. ci~t i gcitoru l cl asei "Combat" la juniori va primi un premiu de 1 c lştlgătorul clasei "Combat" l a juniori va primi un premiu de 1 achizil io narea de materiale sportive. Vom reveni cu detalii s a c h izi ţ i o narea de materiale sport ive. Vom reveni cu detalii SI
Bucure~ti. Bucureşti. $i-a inceput pregcitirea \lcolani la Şi -a început pregătirea şcolară la

hotcirit organizarea anualci hotărît organizarea anu a lă aauunuiconcurs memorial de aeromodele I nui concurs memorial de aeromodele,

initiativa familiei eroulu ş i cu sprijin ul Federatiei Romane de Mode iniţiativa familiei erouluI' i' ~ icu sprij inul Fe deraţiei Române de Mode

S-a ăscut la ianuarie 1968 in Grivila, iar apoi, in timpul studen S-a nnciscut la 55 ianuarie 1968 în Griviţa , iar apoi , in t impul studenl al. Clubului Sportul studentesc. al . Clubului Sport ul stud e nţesc . In 1986 devine student al Ins In 1986 devine student al Inst tului Politeh ni c Bucureşti, Facu Nouakchott (Mauritania), unde, intre No uakc hott (Mauritania), unde, intre tului Politehnic Bucure~ti, Facu 1973 1975, fcicut primele clase tea de Aeronave, curs sera!. D 1973 şi~i 1975, aa făcut primele clase tea de Aeronave, curs seral. Dt continuat, intre 1975 efectuarea stagiului militar, (CP i CPt). (CP ş ~i CP 1 ) . AAcontinuat, intre 1975 efectuarea stagiului militar , ~i 1979, cursurile $colii Elementare 1987, paralel cu pregatirea profe şi 1979, cursurile Şcolii Elementare 1987, paralel cu pregătirea profel "Moliere" din Casablanca (Maroc), nala ca student, incepe sa lucrez "Moli ere" din Casablanca (Maroc) , nală ca student , incepe să lucreZE unde s-a remarcat prin rezultate de- cadrul Centrului de calcul al s unde s-a remarcat prin rezultate de- cadrul Centrulu i de calcu l al Sil osebite la materiile tehnice ~i mului de comerl exterior. Da osebite la mater iile tehnice şi mului de comerţ exterior. Do r printr-o creativitate aparte in in- sci-~i aprofundeze cuno~tinlele, printr-o creat ivi tate aparte in in- să -şi aprofundeze cunoşt i nţe l e , treaga activitate ~colarci. Aici, la pril]1civara anului 1989 s-a transf treaga activitate şcolară. Aici, la prir)1ăvara anulu i 1989 s-a transh aceasta virsta frageda, Adrian-Dan la Intreprinderea de Avioane Bu această virstă fragedă , Adrian-Dan la Intreprinderea de Avioane Bu ~i-a ales profesia, optind definitiv ~i re~ti, unde a continuat sa se per şi-a ales profesia, optind definitiv şi reşti, unde a continuat să se perf inflexibil pentru pilotaj constructii lioneze in domeniul aplicaliilor inflexibil pentru pilotaj şi\liconstrucţii ţioneze in domeniul aplicaţ i ilor aeronautica, al tehnicilor mode de aeronave. aeronautică, al tehnicilor mode de aeronave. Cursurile ~colii generale le-a in- de proiectare asistata de calcul Cursuri le şcolii generale le-a in- de proiectare asistată de calcul e inainte, cae cheiat in Bucure~ti. In 1986 absol- (CAD.). Aici, ca cheiat in Bucureşti. in 1986 aaabsol- (CAD.). Aici, ca şi~i inainte, ca E vit Liceul ,,!.L. Caragiale", seclia sau aeromodelist, s-a remarcat vit Liceu l "I.L. Caragiale", secţia sau aeromodelist, s-a remarcat ~ electrotehnica, distingindu-se prin pricepere \li pasiune, dar ~i prin el e ctr o tehnică, distingindu-se prin pricepere şi pasiune, dar şi prin ( aplicatia spre fizica ~i insu~irea te- ste, modestie ~i generozitate. ap licaţ i a spre fizi că şi insuşirea te- ste, modestie şi generozitate. prietenia sinc Generozitatea meinica a unor deprinderi practice Generozitatea şi~i prieten ia sinc meinică a unor deprinderi practice I-au caracte'rizat i in viata part tehnice. l-au caracterizat ş ~i in viaţa parti tehnice. Concomitent, inca din 1980, ih- lara. Din convingere profunda Concom itent, inc ă din 1980, aain- Iară. Din convingere profundă ceput sa activeze cu pasiune ca triumful dreptatii i demniH ceput să activeze cu pasiune ca triumful dreptăţ ii ş ~i dem n iti membru cercului de aeromode- umane, din curaj in datorie membru alal cercului de aeromode- umane, din curaj şi~i ddin datorie f lost in mijlocul celo lism al Casei Pionierilor din Sectorul de patrie, lism al Casei Pionierilor din Sectorul de patrie, aafost in mijlocul celor unde, sub indrumarea remarcabila virsta lui inca din ziua de 21 dec 1, I,unde, sub i ndrumarea remarcabilă virsta lui incă din ziua de 21 deCE brie. cazut la datorie pe 23 instructorului Mircea Oloeriu, aa instructorului Mircea Oloeriu, aa brie. AA căzut la datorie pe 23 participat ci~tigat intre anii 1981 cembrie 1989, dimineala, pen participat şi~iaacişt i gat intre anii 1981 cembrie 1989, dimineaţa , pen ~i 1984 premii ~i mentiuni, la con- apararea Radioteleviziunii Li b ş i 1984 premii şi menţiuni, la con- apărarea Radiotelev iziun ii Li bE cursuri municipale republicane de alcituri de alti tineri care au crezu cu rs uri mu nicipale şi~irepublicane de alături de alţi tineri care au crezu precupelit aeromodelism (Bucure~ti, Sali~te). idealuri şi~i nu ~i-au precupeţ aeromodelism (Bucureşti, Sălişte). idealuri ca nu şi-au roman sa itseVIV poporul d Totodatci, ca liceean, a descoperit pentru Tot odată, ca liceean, a descoperit pentru ca poporul român să se d frumusetea inegalabila a planoris- ccitu~eze ~i sa traiasca in demni fru mu s eţea i negalab i lă a planoris- cătuşeze şi să trăiască in demnl t mului i inceput cursuri de zbor acest slir~it Iramintat de milen mului ş ~i aa inceput cursuri de zbor acest sfîrşit frămintat de mi lenl cu motor la aeroportul Clinceni, decu motor la aeroportul Clinceni, deClubului Sportiv venind membru ven ind membru alal Clubului Sportiv
3. NavomodeJe teleghidate de vltez3 $i curse 3. Navom odele 1eleg FSRE. F3E. F3V) şi curse Si curse (FSRV. hi date <le Vitez ă c urse (FSRV, FSRE, 4.ŞINavomodele yeliere F3E , F3V) 4.5. Navomodele machete (C I-C4) Navo modele ve ltere 5. Navomodele machete (C l -C4)

..J e( ..J e(

o cn cn ,..
c-

a. Concuraurl Interludelene a. Concu ..uri Inlerludelene I. Cupa C.F.R. Dej (F2) 1.2. Cupa Transilvaniei (FIE) Cupa C.F.R. De) (F2) 2.3. Cupa C.S.T.A. iei (F 1E) (F2) Cupa Transi lvan Bucure~ti 3.4. Cupa Tomis (F4B. re şll (F 2) Cupa C.S.T.A. Buc u MAS) 4.5. Cupa Metalul Salonta (FI) Cupa To mis (F4B , MAS) 5.6. Memorial Aurel onta (FI) Cupa Metalul Sal Vlaicu (FI) 6. 7. Cupa Napoca (FI) Memo rial A urel Vlaicu (FI) 7.8. Inpa Nap oca (FI) Cu Memoriam (F4B. MSA) 8.9. Trofeul Aripile Some~ului (F2) In Memorl am (F4B , MSA)
9. Trofeul Ar ipile So m e ş ulUi (F 2)

o

Z

z

b. Concur.url republlcane b. Concursuri republicane 1. Memorial Adrian Dan Urucu (F2) 1.2. Cupa VOlnla (F 10) Urucu (F2) Memo ria l Adrian Dan 2.3. Cupa Voinla (FI) Cupa Vo m ţa (F 10)
3. Cupa
VO inţa

(FI )

c. Semiflnalele camplonatelor republlcane c. Semlllnalele camplonalelor republicane I. Cupa Sianic Prahova (FlO) 1.2. Cupa IAnpile Pneteniei (F2) Cupa S ăn l c Prahova (Fl0) 2.3. Cupa ri pi le Pri eteniei (F2) Cupa A I.M.P. Covasna (F2) 3.4. Cupa Buzaului (F4B)(F2) Cupa I.M .P. Covasna 4.5. Memorial Henri Coanda (F4B) Cupa BuzaulUI (F4B) Memorial Henri oa nd 5.6. Cupa Moldove,C(FI) ă (F4B) 6.7. Memorial Gheorghe Banciulescu (FI) Cupa Moldovei (F I ) 7. Memori al Gheorghe Ban clulescu (FI) 8. Cupa Bodoc (F3) 8.9. Cupa Gaz Metan Media~ (FI) Cupa Bodoc (F3)

9. Cupa Gaz Metan Med l aş (FI) d. Camplonale republlcane d. Camplonale rep ublicane I. Aeromodele de interior (FlO) 1.2. Aeromodele cu orientarel0) Aerom odele de mterlo r (F magnetica (FIE) 2.3. Aeromodele zbor circular (F2ABCD) Aeromo dele cu orientare ma gne tică (F1E) 3. 4. Aeromodele zbor liber (FIABCGH) Aeromodele zbor Clfcular (F2A BCO) 4.5. Aeromodele radiocomandate (F/3AB. F4C) Aeromodele zbor liber (F1ABCGH) 5.6. Aeromodele Machete (F4B. MSA) Aeromode le radiocomandate (F /JAB, F4C ) 6. Aeromodele Machete (F4B , MSA)

J ::l

..J ..J

a: a:
C e( Q
Z z
W w ..J

w w
eC ce( :E ~

c

Z Z

~

C e(

o o

a: a:

II. NAVOMODELISM II. NAVOMOOELISM a. Concuraurl Inlerjudelene a. Concu ..url Inlerludelene I. Cupa Cetatea Sighi~oara (CI-C4) 1 2. Cupa Covurlui (FSRV. F5) l-C4) Cupa Cetatea Sighişoara (C 2.3. Cupa Avintul Tg . RV, F5) (FSRV) Cupa Co vurlUi (FS Mure~ 3. 4. Cupa Gorne~ti . (FSRV) (FSRV) Cupa Avintul Tg Mureş 4. Cupa Gorneştl (FSRV) b. Concuraurl republlcane b. Concursuri republicane 1. Cupa Voinla (F5) 1. 2. Trofeul Mlrcea (F 123. F5. FSR) Cupa VOinţa (F5) 2.3. Cupal Amiral Murgescu (CI-C4) Tr ofeu Mircea (F 123, F5, FSR) 3.4. Cupa A .S. Armata Bucuresti (FIV. FSRV) Cupa Am iral Mu rgescu (C l-C4) 4. Cu pa A.S. Ar mata Bu cur e ş t i (F 1V, FSRV) c.c. Semiflnalele campionatelor republicane Semillnalele camplonatelor republicane 1. Cupa Dunarll (C I-C4) 1.2Cupa DunarII (Cl-C4) Trofeul Tom,s (CI -C4) 2.3. Cupa MuresulUl l-C4) Trofeul Tom iS (C (FSRV) 3 4Cupa Mures ulUi Arad (E FSR) Cupa Vag onul (FSRV) 4 5Cupa Vagonul Arad lA urFSR, Tro!eu T 'Tlora oe E ,C l-Cd.

18-19 august Tg . M 18-19 august Tg .un 23-27 mai Nept M. 23-27 mai Neptue SU 25-26 martie Dej 1-15 octombn n 25-26 martie Oei 1- 15 octombrie B Ut 21-22 aprilie Cluj-Napoca 21 -22 aprilieBucurest, oca Clui- Nap 18-20 mai III. AUT 0 MOD ELI S M 18- 20 mal BuConstanla III. A U TOM O O ELI S M 2-12 iunie cureşti 2-1 2 iunie Constanţa .a. Concuraurl Interjudelene 14-15 iulie Salonta .a. Concu ..u,i Inlt'ludelene 14 -15 Iulie Salonta Deva 8-9 septembrie I. Trofeul Tomis (automodele machete) 1-12 iunie Constan 8-9 septembrie Deva Tr ofeul Tomis (automodeie machete) 1- 12 iUnie Constan 22-23 septembrie Cl uj-Napoca 1.2. Cupa Cimentul Turda (CBI.2.3. E4) 29-30 iunie Turda 22 -23 septe m brie Clui-Napoca 29- 30 iunie T urda 2.3. Cupa Bucovinei (RCEB. E12. F123) Cupa Cimen tul Turda (CB 1, 2,3, E4) 1-15 octombrie Bucur~ti 7-8 iulie Suceava 1- 15 oct ombrie Bucureşti 7- -28 octombne Br 3.4. Trofeul Volanul (RCEB, E12. FI23) Cupa BucovlOel Brasov (RCEB. E12. F) 6-7 octombrie Dej 27 8 lulte Su ceava 6 - 7 octomb rie Oei 27-28 oct ombrie Bre 4. Tr ofe ul Vo lanul Braş ov (RCEB, E12, F) b. Concuraurl republlcane b.I. Cupa F.R. republlcene Concu,surl Modelism automobile sala cu 3 etape: . 5-6 mai Bucure$ti 1. Cupa F.R. Modellsm automobile sala cu 3 etape . 5-6 mal Bu cureşti Prahova 24-25 febru ade Buc - Trofeul Sportul Studenlesc 7 -8 aprilie Sianic - - Trofeul Primaverii 24-25 februarieBacau 7-8 ap rili e S I ănic Prahova Cupa SportUl Studenţesc 10-11 martle Buc 2-3 iunie Deva - - Cupa PrimaVer ii 10 -1 1 mart ie Bacau 2- 3 iuni e Deva RaliuJ Primsverii 7-8 aprille Arad - Raliul Pr i măveri i 7-8 apri lie Arad 3-5 august 2. Cupa Vomla (RCEB. E12. F. E4) 3-5 au gust 2.3. Cupa A.S. Armata Bucuresti (RCEB. E12. E4. F) Cu pa VOinţa (RCEB, E12. F, E4) 11-12 octombn e Bu 24-25 martie Sian ic Prahova 3. Cu pa A .S. Armata Bucureşti (RCEB, E1 2, E4, F) 11 - 12 octombrie Bu 24 - 25 maprilieS Gherla 14.-15 artie I ă nic Prahova a. Camplonele republlcane 14. 15 aprilieSfintu a a. Campionate republicane 12-13 mai Gh erl Gheorghe 12- 13 mal Sfintu Gh eo rg he I. Camp,onatul republican de automobile captive (CAI234. CB123) 10-13 mai Buzau 1. Campionatul I republican de automobile captive (CAI234, CB 123) rna, Bucures t, 10-1 3 mal B uz ău 3-4 - Etapa Cupa C.S.T.A. Bucurest, 7-10 iunie Pucioasa - - Etapa I Cu pa Cupa Semenic 3-4 mal Bu cures' 7 - 10 iunie pucio asa Etapa a II-a C.S.T.A. Bucureşti 24-25 rna, ReS'ta 9-10 iunie Bacau - - Etapa a a -aI-a Cupa Onesti 24-25 mal Reşlta t' 9-1 0 iun ie Ba c au 14-15 ,ume Ones Etapa II II Cupa Semenic 23-24 iunie Ploiesti - - Etapa a a IV-a Cupa Dacia Pit est, 14- 15 Iunie Onest 23-24 IUiulie Pl Oie şti Gheorghe Etapa III-a Cupa Oneşti 18-17 august P,tes 21-22 nie Sfinlu - - Etapa a a V-a Cupa DaCia Pi teşti Aur 1.6-17 august mbr .• 3 21 -22 lui il! Sfi ntu Gh eor ghe 27-28 septe P,tes Etapa IV-a Trofeul P,stonul de 7-8 iulie Sibiu. - Etapa a V-a Trofeul Plstonul de A ur radiocomandate - 28 septembr.e 3. . 27 7-8 iulie Sibiu, 2. Campionatul republican de automobile 2. CampionatulRC E12. RC de automo bile radlocomandate (RC EB. republican Ff234. E4) (RC Etapa I Cu pa RC Ff234, E4) 21-22 apnl ,e T,,...;,, - EB. RC E12. Bega 27-29 aprilie Sianic Prahova - - Etapa I Cu pa Cupa CSTA Bucur~ti 21-22 apri lie T curest 27 -29 aprili e Stanlc Prah ova 5--6 mai Bu rS:JI Etapa a II-a Bega 4-6 mai Cluj Napoca - - Etapa a a III-a Cupa Semenic reşt i 5-6 mai Bucures 4-6 mai C iui Napoca Etapa II-a Cupa CSTA Bucu 26-27 ma, ReS lia 24-27 mai lasi - - Etapa a a IV-a Cupa Onesti 26-27 mal Reş I\a · 24-27 mai la ş i 16-17 ,ume Onest Etapa III-a Cupa Semenic 26-29 iulie Sibiu - - Et apa a a V-a Cupa Oneşti Pitesti 16-17 Iunie Onest 26-29 Iulie Si biU 18-19 august P,test Etapa IV-a Cupa Dacia 23-26 august Tg. Mur~ - - Et apa a a VI-a Trofeul Pistonul de Aur 18-19 au gust PlteSl B 23-26 au gust Tg. M ureş 29-30 septembr e Etapa V-a Cupa DaCia Piteşti 1-15 octombrie Bucur~ti - Etap a a VI-a Trofeul P,stonul de Aur machete 29 -30 seple mbr e B. 1-15 oct ombrie B uc ureşti 3. Campionatul republican de automodele 3. Campionatul republican de automodele machete 1-15 octomb, e 3 • (CM. CV 1234) (CM, CV 1234) 1- 15 octombr. S •

23-29 aprilie S'ghisoara 23-29 aprili eGalal'i ş oa r a 11-13 ma, S i gh 11- 13 mal Galaţi 16-17 iunie Tirgu-Mure$ 16-17 iuni e T îrgu -M ur eş 29 septembne Gornesti 29 septem brie Go rn eşti 19-22 ma, Neptun 19-22 mal Neptun Neptun 10-14 septembrie 10-14 septembrie Neptun 1-15 octombrie Bucur~ti 1-15 octombrie Bucureşti 9-10 octombrie Bucu r~ti 9-10 octombrie Bucureşt i

IV. R A C H E TOM ODE LIS M - MOD ELI S M SPA T I A L IV. RAC HET O M O O ELI S M - M O O EL I S M S P A T I A L a. Concurourl InterJudelene ,I I8millnale ale camplonalulul a. Concu..url Interjudelene miflnele ale camplonatutul I. Cupa Metalul Tirgov,ste (S3. S4. S6) 4-6 mal Tirgo. s'e 1.2. Cupa Buzaului (S5. S7) (S3, S4, S6) Cupa Metalul Tirgovlş te 4-6 mal Tirgo. .... 18-20 mal Buza 5:2 2.3. Cupa Sucevei (S5, S7) Cupa Buzaului (SI-S7) 18-20 mal e ....za.u 8-10 lull B Sueea.s 3.4. Cupa Explorari IDeva (SI-S7) Cupa Sucevel (S -S7) 8-10 luile Sucea.aD. 8-9 septembr e 4. Cupa Explorari Deva (SI - S 7) 8-9 sep temor e D~ b. Camplonale republlcane b. Campionate republicane 1. Rachetomodele clasice $1 machete 11-15 lulle Sucea'ra 11-15 .ul!e Suce- ,a 1.2. Cupa RomimieiclaSice ŞI machete machete Rac hetom odele la rachetomodele 1-15 octombr e Bt:

,1 ..

2. Cupa Ro mânI ei la r acheto mo dele machete

1 - 15 ocl0mbr e BJ

24-25 martie Constanla 2-12 ,un,e G iurg iu 2- 12 IUnie Con stanta 16-17 august Tg . Mur~
16-17 augustArad Mureş 17 -18 ,utle T9 17-18 8 lull e Arad 17-1 luhe Arad 1 - 18 1u e Arad

24-25 martie Giurg'u

V. MOD ELlS M FER 0 V I A R V. M O O ELI S M F E R O V IAR •. Concursurl interJude1ene a.I Concursuri J nterlude\ene . Cupa ICEMENERG Bucurest'

5 Trofe.J
ci
Ii

"T

..,o .... a oe

~uf

Cl-C4

C-p'~' republicano c-",...... 'f'Pul>lic.ana

27 mar-10 f\Jn e 3 .. :: 1.2. Cupa Aerodlnam lca Bucure$tJ Cup a IC EMEN ERG Bucuresti 27 3-7-1 .:;1'"' e 3~ · ma aug . s· 6 ... .: ... 2. Cupa AerOdinamIca Bucures t 3-7 a ... g.Js· e. ... e Bu 1-'5 OC' :; - :'" 3. Cupa Mocanlla ' - ' 5 OC';-: .33:.1 3.b. Campiona1u1 republican de modelilm fefO'V iar Cupa Mocam\a 1-'5 oc.o--=-' e 1-·5oc·~-:.reB.J b. campion. tul reopubhean de modeHlrn 'l1'o. lar VI. SALONUL N"T t O~i. DE MODEL,S!,! - EXPOZ ITIE CONCURS VI. SALONUL JojAŢ IONAl. DE MODEL SM - EXPOZIŢIE CO CURS

=. .

rsm apreargr t deosebita onoare partrei parea tian (Dinamo I eBucure~ti) 2 medalii ;;.az.a eu a ~~~f-~~~~~~~~~~rY~~~,~~~~~~~~~~ I de c.act vaCU trn errl or ~i oamenilor muneii din aza a deosebita onoare participarea tian (Dinamo I Bucureş ti) ($antierul Naval bronz, iar Carstea Adrian 2 med alii de bronz, iar Cârstea AdAnghel (Portul Naval act .a mar enlor ŞI oamenilorde aetivitate, ee e a tm drverse domen ii muncii din Tulcea). Ciobanu rian (Şanti erul Conce e ma, diverse domenii de activitate, Tulcea). ~i Orban Ang hel (Portul Con:.ace praetrea sporturile tehnico-aplieative stanla) Ciobanu Helmuth (Voinla Timi;:a-e modelrsmsport evenimentele legate de stanţa) şi Orban Helmuth (Voinţa Timi::e pract ica , la urile tehnico-aplicative ~oara) cite 0 medalie de bronz. ::e odelism , la populara de la 22 de şoara) cite o medalie de bronz. -area Revolulie evenimentele legate DeNefastul regim al pa~poartelor ne-a Nefastul regim al paşa p aur ce putea - ~""orrRevo l uţie populară de la 22 Dearea e 1989. privat de prima medalie de oa rtelor0 ne-a :e...,o"e 1989.modeli~ti romani au participrivat de federalia noastra aur ce o putea "Jmero~i obline pri ma medalie de cu coleC\ia de ... ... m eroşl modelişti români au particio bţin e fed e raţia n oast ră cu cole cţia de ~a:: a demonstraliile de strada, la aparanave exotice - unica in lume, a domnu:a- a unor obiective de stradă, la apărademonstraţiile nave Gogaice - care a in lu me, a dom nu'ea ~i a locurilor de lui exot llie un ică fost impiedicat sa -ea "'lea, rarobiective şiRomana de Modeunor a locurilor de lui Go ga Ilie care , anici Costiniuc Cornefost impiedicat să Federalia participe. De altfel - _nca, aderat la Platforma program a Coparti cipe. De altfel, nici Costiniuc Cornes., a Iar Federaţia Ro mână de Modeliu ~i Carstea Adrian nu au primit viza de 5- etulur de sprijin din cadrul Ministerului a aderat la Platforma prog ram a Coliu ş i Cârstea Adrian mare festival viză de participare la acest nu au primit al navo- Soortul ur. sprijin din cadrul Ministerului tetulUi de parti cipare lapiesele mare fiind transportate modelelor, acest lor festival al navo500flUtrm pul tragicelor evenimente tinarul lul. modelelor, pi esel e lor lafi ind transportate in de ceil alIi modeli~ti campionat, unde de cparticipat prin ti la campio nat, undea i timpul Adr an Dantragicelor multiplu campion la Urucu, evenimente ti nărul au e il a l ţi model iş procura. RestriC\ia de .>.elr an Dan Urucu, multiplu campion Faau participat prin procură . Restricţia de a aeromo delism, student in anul III la la tranzita larile europene cu trenul, tranzita ţările europeneavionul,tren ul, cu aeromodelism,Aeronave, in anul ucis mi~e­ student a lost III la Fa:~ .atea de transportul facindu-se cu a adus =~ ~t ea de Aeronave, a fost ucis mişetransportul făcindu-se cu avionul, nalional, aste. alte prejudicii punctajului lotului a adus este alte prejudici i punctajnavale suferindiodeteului lotulu i naţ nal, Jertf a lui nu va Ii uitata niciodata de iuminunatele bijuterii ertl lui nu va fi uitat ă iar in amintirea minunatel e bijuterii navaledura a coletelor :>0:0<11a aeromodelismului, ni ciodată de iuriorari prin manipularea suferind detetOfII aeromodelism va iar i n amintirea riorări prin manipularea dură a coletelor ~ F.R. Modelism ului,organiza anual Iii in aerogari. , ~B~cur e~ti, Concursul republican la F R. Modelism va organiza anual de in aerogări. . Dar primele medalii de aur la un Sae'o modele "Memorial Adrian Dan e-cur eşti, Con curs ul rep ubli c an de Dar primele medalii de navomodele campionat internalional de aur la un ae o modele "Memorial Ad r i an Aurel campio nat s-au oblinut in de navomodele v'uc u ", alaturi de "Memorialul Da n machete internaţional toamna lui 1989 ~ • a eu , alături de "Memor ialul Aur el - cu " " de la Deva, machete s-au obţinut in toamna lui 1989 "Troleul Henri de catre Che~cu Marius ~i Florescu Mirde către C h eşcu Marius şi Florescuopenul Mi r•Coan da"de la Deva, "Trofeul Henri a cu" de la Pucioasa ~i "Memorialul cea (Aeronautica Bucu re~ti) la Co andă " deBanciulescu" de "Memorialul cea (Aeronautica B ucureşti)Jablonek nad la openul 3 . eorghe la Puci oasa şi la Ploi~ti. NAVIGA din Cehoslovacia, G eorghe Bănc i ul escu " de din loturile naNAVIGA undeCe hoslovaci a, Jablonek nad In 1989 modeli~tii no~tri la Pl oieş ti. Nisou, din Andrei Romeo ~i Liizarescu n 1989 de la secliile din lot urile naNisou, (Aeronautica Bucure~ti), oblin escu 4 : ionale ~imodeliştii noş t ri de perlormanla, loan unde Andrei Romeo şi Lâzăr alte 'onale ş i de la s ecţiil e numeroase lipsuri de perfo r m anţă, Ioan (Aeronautica B u cubronz. o bţi n alte 4 casr s-au confruntat cu medalii de argint ~i reşti), es l s-au ~i spirituale, au aclionat cu pa- medalii de argint claselor cu motor teleşi bronz. "1ateri aleconfru ntat cu numeroase lipsuri Navomodeli~tii "l ateriale şi spirituale, au acţ i o nat cu paNavomodeliştii claselor cu motor sune, daruire ~i perseverenla, departe de ghidate prin radio s-au ambilionat tele~i au pe rseveren ţ ă , departe de ghidate prin radio s-au ambiţionat şi au s·une, dăruire şi materiale, politice sau de ::Jrlce interese intregit zestrea de medalii a macheti~tilor. once natura, pentru triumlul competitivitaInterese materiale, politi ce sau de intregit zestrea dejunior la a$Oimii Craiova medali i m achet i ştilor . a,ta Geilnta Mircea a. a natură , pentru triu mful competitiv ităGeantă Mircea junior la Şoimii Craiova I" al performanlei sportive ~i al crealiei obline locul II la navomodele de curse cu obţine locul II la navomodele de curse cu al performanţei sportive şi al tehn rco-~tiinlifice in modelism. creaţiei motor de 15 cmc la Concursul internalioe Ml co-ştiinţifice in modelism. motor de 15 cmc la Concu rsulChi~inau, iar Astfel in cele 17 campionate republinal al larilor socialiste de la internaţioAstfel federaliei campi navo, auto, ranal al ţ arilor soc ialiste de la C h işinău, iar cane alein cele 17 la aero,onate republimultiplul nostru campion Petrache Vasile can e ale fede raţiei la aero, navo, auto, ramultiplul nostru Bucure~ti) Pet rache Vasile chetomodelele ~i modelism feroviar, ju(ICEMENERG campion ~i juniorul Dasc ~Iorn au cucerit 33 de titiuri feroviar, juetomodelele şi modelism de campioni, (Icalu Hari Cristian reşti) ş i Craiova) DasCEMENERG B ucu ($oimii juni orul oblin ~ Iornseniocuceritde titluri dericampionipio ni, au rii 49 33 de titlu de cam repucălu Hari Cristian (Şoim i i la navomodelele a' cite 0 medalie de argint Craiova) o bţin a' Icani , numero~i dintre ei confirmindu-~i cite o medalie de argi nt la ~i F3V la ConD seniorii 49 de titlu ri de campio ni reputeleghidate de viteza F3E nav omodelele ~ ,a loarea in concursuri ei co nfi rmindu-şi can i, numeroşi dint re internalionale. teleghi date de vi teză de la ş iOdessa. ConF3V la cursul intercluburi F3E aţ Navomocursu l fiindca 1989 a fost in special un an . a,oarea in concursuri i n te rndei onale. La Campionatul Mondial $i interclu buri de la Od essa. ~ Campionatul la Berlin din R.D.G ., 10Mondi al de NavomoŞi f ii ndcă 1989 a fost in special un an oe le Machete de al navomodeli~tilor, pentru recu noa~terea :lele nostru a de la Berli n medalii: Ch~cu al navomodeliştilor, pentru recu noaşterea JI Machete oblinut 10 din R.D.G., 10activitalii lor in lara noastra, cit ~i pentru J nostru a obţ inut 2 medalii Cheşcu activităţii lor in ţara noast ră, cit şi pentru "~arrus (Voinla Sibiu)10 medalii : de argint, contribulia domnului viceamiral (r) Sandu contri buţ i a domnului viceamiral (r) Sandu Va nu s (Voinţa Sibiu) (Institutul de argint, Costrniuc Corneliu 2 medalii de Marina Gheorghe, pe atunci vicepre~edintele Fe' Gh eorghe, pe atunci vicepreşedintele FeCoStinlUC Corneliu (Instit utul de~i Ma ri nă una de Con stanla) 0 medalie de argint deraliei Romane de Modelism, Federalia Con stanţa) o medalie de argint şi una de deraţiei Ro mâne de Modelism, Fe deraţ ia tvonz, Andrei Romeo de la acel~i instiInternalionala de Navomodelism NAVIGA omnz, Andrei Romeo de la a celaş i instiInterna ţi ona l ă de Navomodel ism NAVIGA

a ca~e s-a reg mw .. f - a C4 a raptulur cas, t.osoer:ca de. . t" S(.3 am aarap!ulu ca reg cotrzal re, sta Fece aprobat plata u ae r la a.., aprObat Internalronala Feae ca pnn a prrmulur mare concursedeterna- aronautrca plata co za t.e .a ad ucin noastra orga n,za rea :je catre f rn r a ţ i a ronautl ca preludrc ru sportulur rom noastră a prl mulu mare concu rs In ter naun gray Internat ionala aduci r lional al larr lor soc ralrste la Bucure~tr, la ţ i onal al ţănlor SOCi ali ste la Bucureşt i , la general ~r model Spo lur ~ av ra; modern a baza de automodele a Asoera- un grav preludlclu rsmu fl uiuir rom moderna bază Semanatoarea. intr-o con- general ŞI modeli sm uiui Ş I a ' aţ trve in specral. liei Sportive de automodele a ASOCiat,ve Loturile nalionale de aero moo, in speci al. ţiei Sp ortive Semănat oarea. Într-o clasei, fruntare puternica a mae~trilor conLoturile naţionale de aeromoa, fruntare Ladislau (A.S. Armata Bucure~ti) , fost cel mai mu lt afectate de reg Hanga puternica a maeştrilor clasei, fost cel mal mult afectate de rag Hanga Ladi slau (A.S.laArmata Bucureşti) , fast al pa~poarte lor. devine vicecampion automodelul radioal paşapoartelo r. devi ne vicecam pion la autompe circuit cu fastAstfel din 11 sportrvr ~r antren camandat de indeminare odelul radloAstfel din 11 SPOrtiVI Ş I a nt re~ camandat de i ndeminare pe circuit (Semotor electric, iar Rotaru Alexandru cu pu~i de federal ie pentru Concurs motor electric, Bucure~ti) Alexan dru (Se-al puşi de federaţie pentru Con cu rs iar Rotaru se claseaza nalional de aerom odele zbor Irl:> manatoarea mănătoarea Bucureşti) se clase ază al Riesa de aeromodele vrza lot> III-lea la automodelul captiv de viteza cu naţional (R.D.G.). primesc zbo r num III-lea lade tomodelul oblinindde viteză cu au 2,5 cmc, captiv 210,9 km/h. Riesa raminind incompletviza num tul (R.D.G.). pr imesc la toate motor toate motor concursul bilateral de la Varna, au- tul rămiCu toate acestealaPopa C La de 2,5 cmc, obţinind 210,9 km/h. clase. nind incomplet La concursul la Semanatoarea ~i AS Ar- clase. Cu toate acesteade la A.S Cucuianu Petre, ambii Popa C tomodeli~tii de bilateral de la Varna, auCucuianu Petre, ambii ~i Petrescu de la A.S tomodeliştii de laoblin 3 locuri I şi AS ArSemănătoarea ~i 2 locuri CREST Bucure~ti , mata Bucure~ti mata Bucureş ti obţin 3 locuriregimul locuri Doru, Bucureşti , şi Petrescu II. $i numai atit, deoarece I şi 2 dicta- CREST de la A.S.I.N .M.T. Bucu II. Şi numai atit, nu admitearegimul dictaconstituie in cea mai mrca echlp turii personale deoarece ca sportul ro- Doru, de la A.S.I.N.M .T. Bucur roturii personale nu admitea calasportulorga- constituie la Riesa, lupta cuec Ip nala de in cea mai mica mu lt man esc sa se mai afilieze alte nala de~i la Riesa, lupta cu mul in măn esc internalionale, automodelismul ropricepere , indeplinrnd ment nisme să se mai afil ieze la alte organisme i ntern aţ io n a l20 de ani in afara Fede- ment şi pricepere, sport ivi, mecan timp funcliile de indeplinind . manesc raminind e, automodelismu l românesc Europene 20 de ani in afara Federaliei ră minind FEMA pentru simbolica timp funcţiile de claseaza mecan , cuperatori ~i se sport ivi, pe locu raţiei Eu ropene FEMA pent ru simbol ica cele 11 echipe europene part suma de 200 marci pe an, suma prod usa cuperatori şi se c l asează pe locu cele 110 echipe europene pa rt sum ă de de modeli~tii an , sumă la cele 4 Dupa saptamina din cei 11 insutit 200 marci pe romani pro d usă insutit de mmondiale români la cele 4 viza o săptămină din cel A.S. campionate o deliştii ~i europene organi- După ~i Gula Gheorghe de la 11 • campionate mondiale şi 8europene organicare impreunii cu tan Guţă zate in lara in ultimii ani la aeromode- viza şiMedia~,Gheorghe de la A.S. ( zate in ţainterior, aeromodele zbor liber ~i tan Mediaş, Concursul internalron participii la care impreu na cu I lele de ră in ultimii 8 ani la aeromodeparticipă la Usti din Cehoslovacra, Concursul internal 1 0n lele de interior, aeromodele zbor liber şi Sesimovo rachetomodele. rachetomode le. European FEMA de la Sesimovo Usti din Cupei Mondral Campionatul tilie din cadrul Cehoslovac ia cadrul Cupei Mondiali Campionatul European FEMA de lai- tiţie din lupta dramatica urmatii de Oupii 0 Minsk s-a linut fara Romania, \ara organ Minsk s-a a concursului est-european cu Dupa oGheorghe, ajutat urmată de zatoare ţinu t f ă ră România, ţara organiGula lupt ă d ramatică de coech cu u ţă Gh eo rghe, ajutat confruntar zatoare luni concursulu i est-european cind Gclaseaza al V-lea intr-ode coe ch l~ a doua mai inainte! La data două lUni mai inainte! La data cind mai buni V-lea intr-o con frunta" scriem acest bilanl, a~teptam raspunsul clase ază al aeromodel i~tr de zbor mai lari. aeromodelişt i de zbor scriem acest b ilanţ, aşt eptăm ca urmare a afilierii la EFRA din Suedia, răspu nsul 18 buni ţăr i. afili erii la EFRA din Suedia, ca urmare a intervenliei federaliei cu sprijinul noului 18 Apreciind valoarea tehn rea a Apreciind valoarea devotament intervenţieial federaţiei cu sprijinul noului Minister Sporturilor. noastre ~i in special tehn i că a I Minister al Sporturilor. nostru de perfor- noastre şi in special, dev ota mentLo siunea modeli~tilor Birou l federa Rachetomodelismul Rachetomodelismul in doua perforte~te participarea echrpelor rep manIa s-a remarcat nostru decompetilii siunea modeliştilor . Biroul federa teşte participarea ech ipelor reer manţă s-a remarcat internalionala "Vasil in două competiţii tive la Campionatu l European a importante: Cupa importante: CupaBulgaria, unde lotul na- tive la Campionatul din UngaI'aCi internaţională "Vasil Demirevski" din modele Zbor Liber European Demirevski" dindin rachetomodeli~ti de la modele Zbor Li berde Aeromodel e Bulgaria, unde lotul nalional format pionatul Mondial din Un gar a pionatul Mondial de Aerom ode,e ~ ţional format din rachetomodelişti de la din Polonia, la Campio natul Mo A.S. Metalul Tirgovi~te, C.S.T.A. Suceava Metalul Tîrgovişte, C.S.T.A. Suceava A.S.A.S. Chimia Buzau, obline 6 medalii de din Polonia, la Campionatul sr, nJ Rachetomodele din U.R.S.S. Mo ~i şi A.S. Chim ia Buzău , obţine 6 medalii de mul rind, organizarea Ca r ... aur ~i 4 de argint, dupa care la Kiev, la Rachetomodele din U.R.S.S. Ş I,mpr organizarea aur şi 4 de internalional care la Kiev, la de Int Mondial Concursul argint, după al larilor socia- mul rind, de AeromodeleCa mp,o de Aeromodele de In:! Concursul i nternaţional(C.S.T.A. Suceava) Mondial Prahova in septem brre 1 al ţărilor sociaSI~nic liste, Torodoc Dorin Prahova in septembrie '9 liste, Torodocde vicecampion alSuceava) Dorin (C.S.T.A. intrecerii Slşnic noile perspective ce se In obline titiul In noile tehnico-aplicati , obţine ti tlul de vicecampion al intrecerii sporturilor perspective ce veseprr 'I a rachetomodelul cu para~uta , iar Secu pa raşută, Valerian sporturilor a tehnico-aplicatlve pnn ' Ia rachetom odelulConstantinescu iar Seafirmare talentului ~i profeslo caianu LUCian, afirmare a talentului şi profes,on căianu Lucian, Constantinescu Valerian lui, dorim modeli~tilor mult su ~i Bordea Gabriel, toli de la A.S. Chimia şi Bordea Gabriel, toţi de la A.S . Chimia aceste competilii oficiale, cit ~ i Buzau, se claseaza pe locul Iliia racheto- lui, dorim modeliştilor mult suc acesteintreceri de oficiale,iu cit Ş I ca Buzău, se c lasează pe locul III la rachetolalte competiţii prestig drn I modele macheta de altitudine. modele in acest an federalia noastra tre- lalte i ntreceri de prestigiu din ca' federaliei. Tot mac h etă de altitudine. Tot i n acest an Campionatul Mondial federaţiei. buia sa organizezefederaţia noastră trebuia Modele SpalialeCampionatul Mondial de să organ izeze ca 0 continuare a euSecretar de Modele Spaţial e cade continuare amonSecretar prof. MIHAl ropeanului din 1988 o la Suceava. europeanului din 1988 de la Suceava. monprof. MIHAI 2
:l

-a aco"o;:n ~.4&o~a a _ ... _ ara. -a A utomooe 'S""'u a "o<-a"'esc. a fa st maraco"o~ ~,4P"'a __ ... .3'3

a a care s-a slJspef'"jat ....

f

na

C~

A prrn organ catutomooe s....... \.<rza r '- :::--esc a o s 'T\ar·ra rea oe ciltre fed eral

discu\ii pro ~i contra, la care unii discuţii pro şi contra, la care uni i partici panti se pronun\au pentru participan ţ i se pronun ţ au pentru continuarea asigurarii fortelor aecontinuarea asigurării forţelor~coala aeriene militare cu avioane de riene militare cu avioane de şcoală ~i antrenament din import, respectiv şi antrenament din import, respectiv pentru cumpararea in continuare a pentru cumpărarea În continuare a avionului cehoslovac L-39, al\ii fiind avionului cehoslovac L-39, alţii fiind de parere ca realizarea in concep\ie de părere că realizarea În concepţie
proprie a avionului românesc IAR-99 ar insemna 0 foarte mare IAR-99 ar Însemna o daca semare foarte economie valutara, tine economie valutară, dacă se ţine cont ca un asemenea avion costa pe cont cămondiala intre avion~i 4,5 pe un asemenea 3,5 costa mipia\a piaţa mondială Între 3,5 şi 4,5 m ilioane de dolari SUA. lioane noiembrie 1979, am reu~it sa-I in de dolari SUA. În noiembrie planul de stat să-I introducem in 1979, am reuşit $i sa introducem În planul de stat şi să incheiem contractul-cadru pentru incheiem contractul-cadru pentru acest program, pe baza caruia s-a acest program, pe baza căruia s-a deschis finan\area acestuia, reu~ind deschis finanţarea acestuia, reuşind in final , dupa omologarea produsuÎn final, după omologarea produsului, sa confirmam capabilitatea spelui, să confi r măm capabil itatea speciali~tilor romani de a realiza un ciali ştil o r români de a reali'za un avion cu caracteristici aerodinamice avio n cu manevrabilitateaerodin am i ce caracteristi c i ~i de comparabile şi de m anevrabi litate comparab ile cu cele ale avioanelor reprezentative cu cele al mondial, cum arreze MS-339 e avioanelor rep fi: nt at ive pe plan pe plan mondial, cum ar fi : MB-339 fabricat in Italia, L-39 realizat in Cef abricat În Itali a, L-39101 izat În Cehoslovacia, CASA real fabricat in hoslovacia, CASAGALESfarealizat În 101 bri c at in Spania, SUPER Spania, SUPER G AL EB real izat În lugoslavia ~i altele. IugAvionul şi fostele. o sl av ia a alt proiectat dupa cele A vion ul a fost proiectat interne ~i mai moderne regulamented upă c ele mai m oderne regulamente interne şi internationale cum sint MIL, AIR, internaţ i onal e cum sînt MIL, AIR, APv 970 ~i altele, fapt ce a contriAPv 970 ob\inerea unui ce a contribuit la ş i a ltel e, fapt avion certifibuit la obţi ne rea u n ui avion certificat, conform unor reglementari reccunoscute mpe nor reglementări reat, c onfo r u plan mondial. cunoscute peS-001 a fost fabricat la _ Prototipul plan mondial. _Intreprinderea de a fost fabricat la Prototipul S-001 Avioane Craiova, Intreprinderea de Avi oane Craiova. Primul zbor al avionului IAR-99 Primul avut loc la 21 decembrie $oim, a zbor al avionului IAR-99 Şoim, a avut loc la 21 decembrie 1985, efectuat de It. col. av o Vagner 1985, efectuat de It. col. av. Vag ner $tefanel.
Ştefănel.

Propunerea a suscitat indelung ate

Propunerea a suscitat indelungate

proprie

a

avionului

roman esc

Istoria acestui avion antrenament ~i atac la de şcoală, sol, primul an trenament şi atac la tara noastra, avron cu reactie din sol, primul aVion cuin reacţie d in proprie, a inceţara noast ră, conceptie realizat ea li zat În conce pţ ie cind, din Începu t in anul 1975, p roprie, a inUmputare, am aflat ca unul din partenerii in anul 1975, cînd, din Întîmpl p lare, am aflat că unul din p artenerii cu care colaboram in acea perioada :::u care program realizarea unui avion are in colaboram În acea perioad ă a re in program realizarea unui avion de $coala ~i antrenament. d e şcoa l ă şi antrenamen t. Analizind situatia existenta la noi Analizînd ajuns exi st en tă la noi 'n tara, am situ aţ iala concluzia ca in -n ţară, am 5-10 la con cluzia că În urmatorii ajuns ani avi~anele de ur mătorii 5-10 an i aviC!an ele d e scoala ~i antrenament L-29 Delfin, şcoală şi an trenament L-29 De lf in, care erau in inzestrarea unitatilor de c scoala ale Ministerului u ni tă ţ il o r Naare erau În Înzestrarea Apararii de scoală ale Ministerului Apărării N aon ale, urmau sa fie scoase din dolonale, urmau să a ie scoase din dotare, ca urmare f epuizarii resursei ar e,a ca urmare a fiziceizării morale. $1_ imbatrinirii e pu ~i resursei SI. a Îmbătrînicu un grup de speciaIm preuna rii fizice şi morale. I mpreună cu Institutului speciaI$t l din cadrul un grup de de AviaI Şt l din c adrul Institutului de Aviae, am ajuns la concluzia ca dispue, am de toate c condi\iile că dispuem ajuns la oncluz ia necesare " realizarii toate asemenea avion ~i, in em de unui condi ţ ii l e n ecesare ealizării unui asem en ea avio n şi, În con secin\a, am intocmit un studiu consecinţă, am Înto cm it u n studiu tehni co-economic de fundamentare, l eh nico-econom ic desubndamentare, :n care se analizau, fu toate aspec' nele, posibilita\ile reale de cercetare, care se analizau, sub toate aspecele, posibilităţile rea le $i fabrica\ie a prolectare, echipare de c ercetare, pr Oiectare, echipare şi fa b r icaţie a acestui nou avion. ac estui nou avion.avut in vedere fapin principal s-a 'n pr dispuneam de un motor turlU I ca incipal s-a avut in vedere fapI boreactor RR-VIPER 632-41 M, tur-0 că d ispuneam de un mot or cu boreactor RR-VIPER 632-41 M, cu o orta de trac\iune de 1 815 kgl, care 'o ă fabr racţiune de 1 815 kgf, care de t lca in lara sub licen\a se s e ll s-Royce În care rezolva lcea mai a brt că ~ $i ţară sub i cenţă Go ,s-Royce problema a av ionului. Pe ""'oortanta ş i care rezo lva cea mai ~oorta ă proble ă a avi o nuluI. Pe .::Ie 8J:a parte ar l du-se numarul :le a ta partelab' catedu-se nUfT1aru măr je ~otoa'e . crestea rT'p

Istoria acestui avion de

~coala.

$i in intreprinderile de profil din În Întreprin d erile de profil al componen\a Centrului Nationaldin Centru lui Naţional Industriei Aeronautice Romane. al Industriei Aeronautice Ro mâne. La realizarea documentatiei ce La e a fie elaborata de institut, am urma rsa lizarea d oc u m enta ţie i ce urm a să f ie e laborată d e inst itut , am tinut cont de baza materiala ~i inţ i nut c o nt de baza m at eria l ă şi investi\iile facute, care puteau garanta ves ti ţi il e f ăcut e, c are puteau g aranta ob\inerea unor performan\e tehnice obţin e rea unor perfo rm an ţ e teh n ice ale avionului la nivelul celor obtial e avpe plan mondial dec avioane sinute ionului la n ivelul elor o bţ i ­ nute pe p lan m o nd ial d e av io ane similare. milare. in componenta Institutului de În componen deja st it u t ulu i Avia\ie existau ţa I nlaboratoare de de Aviaţ i e ex istau dej a labo ratoare d e incercari statice ~i de obosealii peni ncercă r i stat ice şi d e oboseal a pentru structuri de aviatie, intrase in tru st r ucturi d e aviaţ ie, intrase În functiune sufleria subsonica moderfun cţ iun e su f ler ia s ubson i c ă modernizata, precum ~i sufleria trisonica, n i zată , precum ş i sufl eri a t ri s on i că, functionau deja laboratoare ~i sectii funcţionau deja labo r atoare şi secţii pentru proiectare ~i incercari agrepentru $i echipamente pentru agregate proiectare şi Încercări toate gate şi echipamente pentru toate sistemele de bord ale avionului. sistemele deinbord a leexistenta unor Am avut vedere avionului. Am avut În intreprinderi vedere construc\ii de de existenţa unor Întreprinderi de construcţiicolecde avioane, care dispuneau de avioane, speciali~ti de inalta calificare tive de care dispuneau de colective domeniul fabricarii structurilor de in de specialişti de Înaltă calificare in domeniul fabricării structurilor de avia\ie, echipamentelor ~i sistemeaviaţie, echipamentelor şi sistemelor, precum $i in domeniul tehnololor, precum şi În domeniul tehnologic, metalurgic, de prelucrari mecagic, metalurgic, etc.prelucrări mecanice specifice de nice spec ifice etc . 5-a tinut cont de existenta unor S-a ,ta\ i cont d e e e care u nor capac ţ inut de product Xi ste nţ a puteau c apac ' tă de at 'aor'cal,a aVlor'lulul prelua rrec produc e care p utea u pre u a '"'90 a e"'::le' ca a caoatata in '80 e"ta a 'o ulu precu"1 '-S de P1!lP'" p,.. •.a r;i~ ;:p~ nt~ j P
şi

cercetă rii, proi ectări i , experimentări­ lor ~i asimilarilor de echipamente de lor şi asimilăril o r de echipamente de aviatie, alit in cadrul institutului, cit aviaţie, atît În cad rul institutului, cît componenţa

Am avut În vedere ex in domeniul r::olective de speciali$ti ist e nţa unor colective de s pe c ialişti experimentaricercetarii, proiectarii, În domeniul

Am avut in vedere existenta unor

ş co ala ŞI antrenament d in gel anilor 1980-1990. an ilor 1980-1990. Avionul este echipat cu un Avi on ul este echipat un Turbomecanica RRcu Vipe Turbomecanica RR V l pe 632-41 M, un turboreact or cu 632-41M, u n tusa asigure c u fo flux, capabil rboreactor 0 flux, cap abi l să asigure o 10 trac\iune statica de 1 815 k tracţiune statică de 1 815 k~ Are 0 singura cabina pres Are o i n gură cu doua sposturi cabină pres L de pilotaj dls c u două posturi de pilotaj d l s~ tandem. Fiecare post de pllo tandemde aparatura pentru co . Fi ec are post de p llo pune pune de a pa ratură pentr u co zborului $i de naviga\le, zboru lu i şi d e navigaţ i e , e mente de comanda, slste mente d e echipamentesl st e s avertizare, c o mandă , de avertizare, echipamente de s care asigura 0 securitate deo care a s igură o securitate de< a zborului in orice condl\ " a zbo rului În orice cond i ţ II I alit ziua, cit ~i noaptea. atît zi ua, cît şi noaptea. Cupola asigura 0 foarte bun C upola asigura o cit b r bilitate atit in fata,foarte ~I ula bilitate atit În faţă, cît Ş I lat Cabina este echipata cu Ca b ina scaune deeste echipată ctiP catapultare de u scaune de catapultare de ti P

~coala ~I

antrenament din ge

Tehnologiile avansate folosite la realizarea avionului, performan\ele realizarea caracteristicile tehnico-tacridicate, avionului , performanţele ridicate, caracteristicile tehnico-tactice ale echipamentului ~i aparaturii tice ale echipamentulu i ş i aparaturii cu care este dotat, calita\ile de zbor cfoarte bune, dotat , cal i tă ţil e de mlsluu care este oerlect adecvate zbor lo art e pentru pe rfect ad ecvate mIav 0nrlor bun e, care este destlnat SIUlor nul pe n ru care este<: Jtlt.D ::a.,:, r"\.rU'\.TO R-QQ SOlk4 ;1 d esI ra a 0u AR-Q9 SOt :t . c:: tj,..:a~,.~ ""',.. ,.."0.

Tehnologiile avansate folosite la

acces b ll

Fuzelaj ul este formata d in structura mixta de tip semlco mi lonjeroane, xtă formată din lise, panouri de lonj eroan e, l ise, pan ouri de gure ~i inveli~uri din tabla din gure aluminiu . şi Învelişuri din tablă d in de de Aripa are,. in plan, forma tra aluminiu Aripa are, În dala dreapta plan, lorma tra ~i este plasa dală dreaptă şi este plasat Structura aripii este de tip Structura arip ii este de tip 1 ven\ional formata din: cheso venţ i onal fo rmată din: chesol torsiune cu structura i ntegrat torsiune atac ~i flapsul cu st dul de cu structură integrat. dul de atac şi flapsul cu str clasica ~i eleronul cu str clasică şi el ero nul cu str mixta (clasica ~i panouri tip f mixtă (clasic ă şi panouri tip te Ampenajul orizontal are form Ampenajul orizontal este pezoidala dreapta ~i are lorrc pezoida l ă dreaptă şi este D dintr-un stabilizator cu str dintr-un stabilizator cu str clasica ~i doua profundoa clasică şi două profundoa structura m ixta. structură mixtă. Amprenajul vertical are lorm Amprenajul vertical pezoidala ~i este com are torn pus dint pezoidală şi este compus d i nt i riva cu structura clasica $i 0 d rivă cu structură clasică Ş I o d cu structura mixta. cu structură mixtă. Trenul de aterizare de tiP Trenul de aterizare de t iP I este prevazut cu amortlzoare este prevăzut sistem de Irina pneumatice, cu amortlzoare pneumatice, sistem de Iri na draulic $i defrinare automat draulic .şi detrÎnare automa t tl-skid) Ii-sk ld ). o aten\le deoseblta s-a aa O at entIe acces ,b tal deo seb tă s-asec a slsteme
st ru ct ură
tăţ

I:t = O. 1:1 == O. Fuzelajul este de tip sem lco

l a 5 s tem e $

e

...r>ponente ale avionului: tren de !:e n zare :..... ...... . . .....85 m 4... Plafon de zbor .. ............... ..~ 'el"'It alternativ. ... .....71 m 2 3200 kg 3200 kg 4400 kg 4400 kg 5560 kg 5560 kg 1 100 kg 1 100 kg 865 km/h 865 km/h 35 m/s 35 m/s 12900 m 12900 m 750 m 750 m 740 m 740 m 550 550 m 2 h 40 min..... . eaza pllotii de efectele provocate de eaza plloţii de efectele provocate de ac ce eratiile ridicate..... ... .. . . ... . . ... ..... ........... ........ . Anvergura .. .. Distanţă de aterizare cu o bstacol de 15 m . . ......... .. . ............... ga\le şi înregistrator de zbor........ . care protecare protenst alaţie anti-g..... .5 emul radioelectronic cuprinde s:e"1e de comunicatie.. :2 M nlsterului Apararii Nationale. . .... S.. ..... gal le :... extremal . ... .......extremal .. 1C (Continuare in pag. •... ........... • . 11....>i trape... Viteza maxima (H = 0 m) . Unghi diedru . .... . la nive_ standardelor internaţionale costandardelor internationale co~ ' espunzatoare de -espunză toare acestei categorii de :"Z pag.. ... ... .. .. . ....... flapsuri... Prolil aripa ...... .. .. Distanta de aterizare cu obstacol de 15 m ........ pragramUlul IAR 99... Viteza ascensionala .. .... .....>i platforma giroscopica.. ... ...... .... ... ... ......>i inregistrator de zbor... ... .... Distanţa maximă de zbor .. . . .a. ... ...... ........ . :. Profii aripă .. .. ..... ..la incastrare . Anvergura ampenaj orizontal . ...... . ..12 m 18. frîne as'x 'lam Ice.stemul hidraulic cuprinde un S stem ul hidraulic cuprinde un : rC IJl t hidraulic de alimentare.'re J~ : r'J'L lOAN STEFANESCIJ. cire de aclionare :. ......12 m 4. 2 h 40 min.. S stemul de climatizare-presuriS stemul de climatizare-presuri(2'e se compune din: ~'e se compune din : .. C rcuitele hidraulice de acţiona re rcuitele hidraulice de actionare zeaza energie urmatoarelor _ ". . . . . .. . .... variantă de atac ........ .. ..09 m 3......_ 'e" alternativ.... Plafon de zbor .. . J' I'1C lpale.>i instaEcn lpamentele..... .... ....... I nst alaţie de ermetizare cupolă. .... ... .....Instalatie de admisiune aer .. . ae'onave.. cirCLi lt hidraulic de alimentare.. ...oe curent continuu S s:emul ~s'emul ... . ..slstem de presurizare cabina. ..>i echipament \! '') gama VHF/UHF şi echipament :e avarle..>i avarie. Anvergură ampenaj orizontal . ...... .... ... flapsuri.... .......... . • ....... ...... ...an<er :............... .. . Ioan Ştefănescu nstalatie de ermetizare cupola. Suprafaţă aripă ............. ........ . . ••.. ....... .. ...... . ... .. .... .. . ..... frinele rotilor c' "c paie....... eleroane...... nstalatie anti-g.... ........ ... ... ........ . .. . . ... S stemul radioelectronic cuprinde ..~ ~ ae'onave..... ..... . Inaltime ... ... .... Masă combustibil intern .. ... .. programUlUi IAR 99 ... .... .... . .... .. ... \....71 m 2 18.. ..S emul de comunicaţie include -:e rf on echipamente de comunica-:erlon.. .... ... loan $tefanescu Ing... ~ 'e de acţionare şi avarie....... Inailime ... . .. .. s:e'Tle de comunicaţie.... 1 100 km 1 100 km 3° 3° electric cuprinde un siselectric cuprinde un sis~i unul de şi unul de ... . ... . ......! se află În producţie de see a Intreprinderea de Avioane 'r e la Intreprinderea de Avioane Cralova :. .. ..... ... . ... .85 m 3...stemul de comunicatie include S... . ..... _... AV lonu... ... .. . .... ... ... .. radio... ... :e avarie........>i primul lot a fost deja pre::.. .. .. .............. ...... . .la incastrare ...-unglme . .. .... Suprafata aripa .. Ecnl pamentele.... .... 1( .. . .. .... echipamente de comunicae ' '1 gama VHF/UHF :.. identificare. ......... radioaltimetru.. .... .. .... ....ce curent continuu e... ... .... Distanta de decolare cu obstacol de 15 m ..•.. . . .... . ... . . . Masa combustibil intern ... -.. .. ...... '.... radioac ocompas.. ..... . ..... "-"~~..:} "1ponente ale avionului: tren de .........09 m 11..ar er şi platformă giroscopică. ......85 m 9... . ....... .. . . .. -3..... Autonomie . .... .... radioaltimetru. frine ae:'i. Ing. ... .. .. Distanţă de rulare la aterizare ..sistem de presurizare cabină. ... . . ... nstalatie antiploaie parbriz. . .......... ... ....... .. Masă max.. Distanta de rulare la aterizare .r zare şi trape.. a-ce l er aţiile ridicate............... Autonomie ..... ...Inst alaţie de admisiune aer ' o'1 al care asigura 0 ventilatie a 'O ta l care asigură o ventilaţie a :30 nel in cazul defectarii sistemului :ao "el in cazul defectării sistemului :e co ndilionare a aerului. . Masă gol echipat .. .. .. I ns talaţie antiploaie parbriz....... . .... ........... ......... . _. .. Masa gol echipat ... ..1 se afla in productie de seA. .... ... .. . ..85 m NACA 64 A-214 64 A-214 NACA NACA 64 A-212 NACA 64 A-212 9..ra ova şi primul lot a fost deja pre:at Ministerului Apărării Naţionale . _ ..... .... ..... •. varianta de atac . :2 con diţionare a aerului.. IO AN şTEFANESClI........... ...... ... . lonu.... frinele roţilor amice.. ... Viteză maximă (H = O m) ...... aparatura :... Anvergură ..... . Masa varianta de antrenament .... S stemul de navigatie constii din: S slemul de navigaţie constă din : 'ao ocom pas. Masa max. .. ... eleroane. . .. . Distanta maxima de zbor . nstalatie dezaburire I nsta laţie de dezaburire par- e.. . .. . Unghi diedru . Viteză ascensională ... ........ . identificare...... ... Masă variantă de antrenament .. Distanţă de decolare cu obstacol de 15 m ...... . . ... .... aparatura şi instaa: e speciale cu care este dotata a' Ie speciale cu care este dotată ae'o nava sint realizate de catre in:loe'onava sînt realizate de către in:~st rl a aeronautica romana........ .. la nive:~Slr a aeronautică română . .. . zează energie următoarelor v r . .. \-unglme ... ..............

) I - t > I . I desene de Teodor Liviu M desene de Teodor Liviu ~ I I -------'- • " I " . l I J I J • 5-001.-j'.

x_ -~ S C -7E:'S.. 11 au fost Identificate iinsa de catre două cruclşătoare britanice nsă de catre doua c rucl~atoare brttanlce al late in palrulare asupra carora au fost aflate in patrulare....:..a:-= -:.._-~ra De a --.. . tarea radarului de tarea radaru iui de la bordul lui Blamark.e c. ' .x_ -:-'3 . ~ era ce 22: :>r -e e O~ IJr au fos oOI .a z ::e e 2 re.!.s.er-a:. cruci~atorul de batalie britanic Ho1941. : = :e a oOllea ramol mondial pro_ : .me a~ ce -'~':'-'3 ~a. armat cu Prinz Eugen de 10 000 tone. i ~ a -.. Cele doua cruci~a­ acesta trece în faţă. ... =_ max a oe 36 oe metr" corpu navel era ~ax .'. confundindu-I cu asupra lui Prinz Eugen.= . ~ -- lot Ijtl1P f(ll.al după aceea a primit ŞI citeva proi ecIIle dtn partea lui Biamark. In cu rsul zilei de miercuri BI. toare britanice pastreaza.. ambele nave au Duminică 18 mai 1941 . intermitent... . cele doua nave mari.= ' .. Duminica 18 mai 1941.mark. -·~e ~ .a J .. dar ~i datoDintr-o g reşea l ă de estimare. .. prima salva fiind rasă Hood la 5. of erind cu i~== :Y :l ~ ' Iotel e lumll rolun secunI e ::'.c-. care Im e- - __ d _ 01 "' ..a ra tunur le oe 203 mm de pe Prinz Eu~ asupra Iui Prince of W.. .. .. crucişător ul de b ătălie br itani c Hood şi noul cui rasat Prince o f Wales au od ~i noul cuirasat Prince of Wales au luat ~i ele contactul cu navele germane.11 au fO Sl Id enll flc ate de ceala La 19. oe 22 a ....mark..-.~.. limenta în mare de la un tanc petrolier : -. Cele d ouă cr ucişă­ toare britanice păstrează.: -aLOQ lulul fllnd utilizate la testele ..xeCl a portavlOanelor ~I pregatin a.3. Dintr-o gre~eala de estimare. tată contra traficuluI britanic din Atlantic. ambele nave au parasit Gdynia ~i pe 20 au trecut prin papărăSit Gdynla şi pe 20 au trecut prin pasele cimpurilor de mine ge la capul Skasele cimpurilor de mine c.35.a:fI lor Paclficulul portaa-.mark ~i cruci~atorul greu ticipa decit Blamark şi crucişatorul greu Prinz Eugen de 10 000 tone._::'" ::"_- ~ !'"::... comandamentul In primăvara lUI 1941.: ~ :::e ·narmare navaJa nu vor mai .. -o€ :_.C.. 01 Hood tile din partea lUi Blam..: . indreptindu-se spre nord pentru a se reaîndreptîndu-se spre nord pentru a se realimenta in mare de la un tanc petroliAr. transformate in .Ieze oe :± ~ . Din motive obiect iv e (Scharnhor. casate..a .e :le 200-450 mm..If! suprema\la .: .1' S :L< . ...esc'"' oe r e:a .:ortra prolectllelor de art tles :.a :.. La 6.: 40%! In pnmavara lUI 1941. Hood a deschis focul capul For m aţiei..:: . linga Bergen.e oe raz.. au părăsit fiordul. _ I"""II'1ICe W'" . ~ .. La 5.es..e .:. •.. ...z.BlSlT1ri era . f ac tn utll :. Hood a desch is focul asupra lui Prinz Eugen.:= ra. ' .. la 6.ee "<roe a. ::2 =o -~ =oc"" z :...sesera :le.J :e ~~~e :.-:>.g3 d. armat cu 8 tunuri de 203 mm.L. . asupra că r ora au fost trase CInC salve fara alt efect decit defectrase CinCII salve fără alt efect decit defecbordul lui BI.. . :..i [~ := !--.~_ . au parasit fiordul. <.aparate oe cenlUr s:e: a..DO :J ~ _-e J ~ ~ -e cepas ~o t oa te Cu rasa e le bf.::-=-.a . disponibil la bordul lui Prinz Eugen..: : -:.::.. tunuri de 203 mm.E:esc a ~ CI. confundindu-I cu BI.tii de cea\a a 19.s'"?'""_-~.. e ce ra.rasata cu o gro5 1me max ima de 350 mm pen tru bllndal s.o:e"'" ce "'3 .nule ".. com andamentul naval german a conceput 0 opera\iune de naval german a conceput o operallu ne de amploare cu nave de suprafa\a indrepamploare cu nave de suprafală. contactul. o puse Cu o lal .. == -.co U J aer .. 'narea fll no acooer . CU Is: :: . care Ime~ asup"a '"lU I Prince of W... indreptata contra traflcului bntan ic din Atlantic.JC eara ..~ 00'"100 de 250-500 kg a:3Cl.J[ . OI._ e soe-: a penlru bombardamen" . .me maxima de 350 mm .a ''lga :lC.k.:.-pas ~o loale au rasale e brt' pulea" opuse Cu 0 la\lme ::a.:.. -a ne-a -a :. în d imi neaţa zilei de 24 mai 1941. escorurmătoare .e-' -3 =e.. ca nave purtatoare de rachete : ' :laz era cu c apete nucleare multiple.3.=_ ""aS3:_ ... Pentru a utiliza eficient radarul ramas Pentru a utiliza eficient radarul rămas disponibil la bordul lui Prinz Eugen..s. luai şi ele contact ul cu navele germane..ate .. ~ AnMIRAl~ !IIIOGI _~_''-O~Cl.ce ce .B _. . parte din "supravie\ui. ~ ~..oo l -:~e Ce e .~' .M ..enau de cite 32 000 de tone necesiGnelaenau de cite 32 000 de tone necesitau repara\ii la Brest) la opera\iunea cu tau reparaţii la Brest).an .. ca:...e e -a ol..ima oe 35 oe mei" corpull nave i era pro el at de 0 cenlUra cutrasata CU 0 gropro eJal de o cent ura cu . dar şi datorita sil uet ei asem ănătoare şi poz iţiei din siluetei asemanatoare ~i pozi\iei din r ită capul Forma\iei. tate de distrugatoare. Principalul armament al acesBiamark..e.r.:. ~ -c-: a. in diminea\a zilei de 24 mai La 5.35. in ziua vegian urmatoare.. ·re cee ..e 0 I "..=:!. În ziua Grimstadt.2-~:= 2S .-:-=-"=- -3.. lOP OIRWOR :UTfORM !RAOG t96A-J ---r.: "ur a dlstan\e de sute de C..'=--=~!I-. ' ~ :a a. in termi tent.. .le la c apul Skade gen ~i Kristiansand-sud.. totu l desco• ._ =e .:-r:2.3 coaste e s ce mare a I o acoper ta coas ee s anoe l.. .. 'x:~ P' O eel e oe pesle 0 : ':.c" oerea .t ~i Din motive obiective (Scharnhora' ŞI Gnel..Or _ i . cele două nave mari.. contactul..:. .::=e S3_ conservate . pri ma s al vă fii nd ttrasa de Hood la 5..= a c. ...e ~ :e -::>0.at dupa aceea prtm lt ~I citeva prolecd. AVloane -S ' .53.e ~-~ ___ ....mark a ancorat in fiordul normiercuri Biamark a ancorat în fiordul norvegian Grimstadt. : ' .. · .2. __ . :.. Princ ipalul armament al aces- --~ .. ~ a .a .= '::. Iingă Bergen.>ear rlarbour ~I u ltenor in Y' a: =3 :. cu torpll a. ~ .."'.. .. Ia ope r aţiunea cu parnumele de cod "Rheinubung" nu numele de cod "Rheinubu ng" nu vor participa decit BI.r ie oe re.oc..u-. In cursul gen şi Kristiansand-sud . -::J -. pentru blinda) fllnd al ocal un Impresionant procent din " nd alocat un Impreslonant procent din deplasamentul navel 40%! deplasamentul naveI.... :e"'"'a. pentru a reveni pe "" ~:a.: " a'3 oe.53.... Hood lovit intr-o magazie de muni\ii de cinlovit intr-o magazie de munlţll de a cln- calle tunuIl e de 203 mm de pe Prinz ELr :... ~a- ::0-:. a =8 a '·ace.. acesta trece in fa\a.:e a::· -.£ -..~ . S' "' :3 .I au fost oo\ .e-~~. __ .:: eo e pentru opera\lunile amfibii . escortate de distrugatoare...:.p" teaJ ft.

. scrllnd un mare arc de cerc caIre sud-€st.i/Jl\i Il11[DIOIH[ IIW!WMPIACING1P ----====:. Germanii lac gre~eala sa transmita mil e.aa e.srn. ee a . In cursul noptii la bordul lui Bismark se In cursul nopţii la bordul lui Bilmark se laceau elorturi lebrile pentru inlatura face au efo rtu ri febrile pentru aa inlătura electele unuia din proiectile primite ce efectele unuia din proiectile primite ce bloca accesul la circa 1 000 de tone de accesul la circa 1 000 de tone de bloca combustibil. trăsese şi Bllmark. de- D. sa ~ rez" lal IW _. avar ille sufenle fllnd secundare ca efect avariil e sufeflte fIInd secundare ca efect Imedlat... in cursul nopt"...amMi< 'usese s Bt.l± l1li III _"!. Acestea aveau doua posibilitali de a-I opri: un atac cu doua posibili t ăţi de a-I opri : un atac cu Swordfish-urile de la bordul lui Ark Royal Swordfi sh-urile de la bordul lui Ark Royal ~i altul prin distrugatoarele afiate in imeşi altu l pri n d i str u gătoarele aflate in imediata apropiere.af'e -'"'!("-c e .-:or ~ aw 'CSt 1' OS' pu\1n scofltat amoe ie cir~1 puţ .. Pentru Royal Navy.oae ~ Bismlrk a p. Tirul celor 8 piese de 38 cm ŞI 88de 21 cm ger8 p.x. lovit de mai multe ori. Primul atac al avioanelor diata apropiere.. Unul dlntre tancurile de combustibil fusese perforat ~I cu rile de combust ibil fusese perforat ŞI cuirasatul inainta lasind 0 dira neagra de cuirasatul inainta lasind o diră neagră de pacura pe ocean Viteza de mar~ s-a stapăcură pe ocean . La 15..14. Explozia nu a avut efecte deosebite. 0 eroare de decodare in stalia p rec isă. cirmele ŞI a pecetlUit soart. Bismark 'nua acţiunea contra convoaielor.a .sS :: field...~~~IU.3a a B mri ~~ s:.A... crucr~atorului propriu Sheffield..~ .:ea s.e see .:a:a cc-= . intrerupe tltu l Ş~I I o'... a...~ _ _ _ __ 100 ~-----+---~ --------1------.. Viteza de ma r ş s-a stabilit la 16 noduri.J( rea. Dar o lOVitura pl multe ori. n scorlat amt>e il C'r-'f lulUl german au fosl . lovit de mai multe ori. intrerupe tirul rea.ca 25"'-'" wr-ar ..c~ . iI apa rţi ni nd f lorlelor aeriene ale S. navele britanice pierzind contactul cu Prinz Eugen. in cişătorul nu a lost IO~ l t .. Explozia nu a avut electe dedu-I o dată.'''''. Initial comandamentul bntan lc a crezul Iniţ i al comandamentul brotanlc a crezut ca Lutjens se intoarce pe aceiaşi i drum . ... "'.tre .""" rca2S""".... iar Prinz Eugen avea să fie trimis pe un alt drum pentru contifie trimis pe un alt drum pentru aa conti'nua acliunea contra convoaielor. Din acest moment toate lortele britanice disponibile momen t toate forţele britan ice disponibile se indreapta spre Bismark. Cel de-al doilea atac..-k s. un hidroavion.14.na erea Atlanticu luI. 750 oe memon al ech laproape tOt ' ce . Unul dintre tanpentru intreaga misiune.aproape tOI ce. -~---------~---- fOfG~[ INO MIlK Mm IOG!ING fORD riMOMhlNMIillOJhlN 610RO t T Mlllm[CGNliOlGli~ HSPIIIN. ore tanic. toate efonu in cursul nopţII . . l field lusesera utllizale torpl fleld fuseseră utIlizate tOfP' toare magnetlce de proxlm toare magnetice de p'ox. care.e de sub coman rului Viano In lOri. inşa toate navele britanice gre~it. din lipsa de La ora 10. rupe WaI" .. ..a.. tre p'OIect e de mare ca"oru oe pe Prince of de I"' a'e ca Of ae pe Pnnce of W8Ies .. lea s-au utillzat torplle . acestea fiind gre~it ghidate asupra trof ă .z c trala de tir şi epUizarea fiZIC echipajului I~c ca in curin echipajului f?c ca in cu. . Amiralul Lutjens nu ordona urmarirea. In mal puţin d mark ajunge o epavă ce plu mark ajunge 0 epava ce plu de incendii.m explodat la contactul cu apa explodat la contactul cu apa ci~atorul nu a lost 10Vlt. acestea fiind greşit ghidate asupra' .. de incend ii. comandar u amiralul Tovey. dar Bistivă de separare a cefor 2 nave. un hidroavion.40 a avut loc prima tentareparaţii. Luni 26 mai... Bismark ave un avans de 110 mile.61. il identilica şi i ii transmite poziţia. La 15.. la faţa cuirasatele Rodney ~I Kin cuirasatele Rodney ŞI Kin care iliI gasesc pe Bismark ( ( gasesc pe Bismark care curi cu 0 viteza de circa curi cu o viteza de circa $i de aceasta data focu Şi de această data foc" loarte precis.. Tlrul paJulu l l (doar trei sup rav leţu lt oro ). -r.. i in ce ata s . Catalina. dar atragind in zona portavionul Victorious ale gind in zonă portavionui Viciorloul ale carui noua avioane torpiloare Swordlish cărui nouă avioane torpiloare Swordfish I-au atacat pe Bismark de trei ori lovinl-au atacat pe Bilmark de trei o ri . . ' 1750 ae memoro a echlpaJulu (doar Irel supravle\ulton). aparlinind o rţel or aeriene ale S. navele britanice piers-a făcut la 18. Pentru Royal Navy. rupe contactul. Lu ni 26 mai... P oa e 5 Bamark a dlsp:irut pe inllnderea Ati anllcu lUi. Dar 0 lovltura pi trala de tir ~i epUizarea f. .. Bllmark aveaa un avans de 110 franceze.-.'_'___~"i ~ =-_------~g.U."r rezu :al • . ex~ ~z a tfeninc "'" ad incun e-o""-. din lipsa de amiralul Tovey. !ied.:.A. Cel de-al doilea atac.!! de sub coman distrugătoar.. O eroare de decodare in staţia radio a lui King George V (cuirasat de radio a lui King George V (cuirasat de acela~i tip cu Prince of Wales) indreapla ace l aş i ti p cu Prin ce of Wa18l) indreaptă in~a toate navele britanice greşit... in care trasese ~i Bismark. comandanlu tanic.to< ~. ded i spărut pe int. In mal pU\1n d dezordonat..2 I a 8.----. e ro"'ţ. Bllmark s-a indreptat spre Saint Nazaire pentru indreptat spre Saint Nazaire pentru s-a reparalii. dar BIImark a detectat u cruci~ator greu britamark a detectat unn crucişător greu britanic ce urmarea ~i cu care a facut un nic ce iliI urmărea şi cu care a făcu t un scurt schimb de locuri... . Din acest ide n tifi că ~i i transmite pozitia. "--0 =ea s.o . A doua tentativa scurt schimb de focuri. cuirasatul german continuindu-~i osebite. combu stibil. i i~i continua drumul catre sud mărirea. distrucursa solitara... in care cructşăto r ului propriu Shelfleld. Daca in a acu l l as. in p r gistrate doua lovltun in p Ir vocat avarii minore. care. lov indu-I 0 data. mare.: ceeire pr ee: e . toate efoftu care au lost zadarnlce la a care au fost zadar nice . iar Prinz Eugen avea sa bilit la 16 noduri .. ::e azeas:.. Primu l atac al avioanelor torpiloare era să se soldeze cu o catastorpil oare era sa se soldeze cu 0 catastroIa..a r.. German ii fac greşeala să transmită un lung mesaj radio cu raportul luptei din un lung mesaj radio cu raportul luptei din ziua precede n tă şi englezii iiIi stabilesc stabilesc ziua precedenta ~i englezii prin mi jl oace rad io gonio metri ce poziţia prin mijloace radiogoniometrice pozitia precisa.. DPoc·[l[m[11 RING·fIIDll \I r1+-"~~-.. dar atrazind contactul cu Prinz Eugen.U. distrugerea lui devenise 0 problema de prestigerea lui devenise o problemă de prestigiu ~i nici un fel de elort nu parea prea giu şi nici un fel de efort nu parea prea mare. In varianta engleză.J'. In ZOri... ses..n dezordonat. Daca in atacu as rocoasa. dar eroarea a fost repede corectata ~i urdar eroarea a fost repede corectată şi urmaritorii s-au indreptat ~i ei spre apele m ă ritorii s-au ind reptat şi ei spre apele Iranceze. la a buind ~i vremea rea ala buind şi vremea rea Ş~I I ata distrugiitoar. ..e. Rodney fllno foarte precis. scr IInd un mare arc de cerc catre sud-est. aa 'lCu'" B.a"e .40 a avut loc prima tentativa de separare a celor 2 nave. Catalina..'.ese de 38 cm ~I de 21 cm gercelor mane s-a concentrat asupra lui Prince of mane s-a concentrat asupra lui Prlnce of Wales. A doua tentativă s-a facut la 18.a C01::: =.. of .oca:e tu iui german au los t blocale de circa 15' baoord ae catrl de Circa 15° baboro de Calf! rocoasa.:. plerdu\1 ceapi ~ p. cci işi contin u ă drumul catre sud .p el. Amiralul Lutjens nu ordona urcontactul. la fala rului Vian .. cuirasatul german continuindu-şi cursa solitară .C{U< Dorsetshire lanseaza din a Dorlellhlre lansează d in a ce aceasta ca:.. dar cu repercuslunl neprevazute Imediat . Rodney fllno multe ori. La ora 10. că LUljens se inloarce pe acela~ drum. Iar cea vocat avarii mlnore l ar cea cirmele ~i a pecetlUlt soart.. dar cu repercusiuni neprevăzute pentru intreaga miSiune...amark ' ... . Acestea aveau se indreapt ă spre Bllmark. In varianta engleza cr.. aa aa"" '-s.as lea s-au utili zat torpll e cclas gistrate două lovltur.!!.

- ='~~ ~~ -'" --. :ecembne 1941. proaspăt ie$itaă dinn $antieree dupa lucrari de moderieşi t di ş a ntier d upă lu crari de modernizare...' ....S.~ ._-a .._. cirmele.... :: a:: :ortavloanelor britanice ~i ger_ a. U ~ __ '..: '_SCSe<= _ :~E!"._. Au fost numai trei nu brilanic...cruci$alorul l de bataliee britanic nu s-a puroase fo nduri de arhivă britan ice.:::e ee expef1 ra.func\ionarr al ambasadei britanice din func ţi o n a al ambasadei britanice din niometrică ce au permis determi narea raniometrica ce au permis delerminarea ra.7-:' = =Z'~ i : :: ___ =-_:..--.. ar ~-. zZ ._----- LJ ___ ."" ..r - --- t.s.....la Mers-el-Kebir.-. .v soll sl lcal ~I I slsleme de aparare anti ae rian de inalta efiCienţă ( de ex emanl laenana a de i na Ita ellclen\a ( de exemde la plu sistemul Phalanx) pornind plu slstemul Phalanx) .. .. . :=.. • - --.1 .....'3.. 5.: S~a.bll.. _.. La 26 septembriee 1939.. adu bin meritată faima.-r. nava esle lovitaă de catre 0o bombi! nizare.. Fiindd0 o nava ( d u pă cuirasat ul Van gu ard) Fiin navă foarte frumoasa.:= ~~=_=~~-=_:=~-= j=-~~ =-~-~e_~= ·=·=-~t~:_-= ~~$--J.as..--: a _3 3Ceea$1 concl uzie va ajunge $i . inarmindu -Ieecu armament re activ sofisticat Ş sisteme de aparare re acl.r""ar..::' engleze. a. pornind ~iş i de la constatarea ca sint practic invulnerabile... . :2 -a"S de 26 $1 nu de 16 no_...- -1 - - - - - - - - - - . an .' _ ______ .J ~errar=e şa1sefe s-=..m " = ?oo _.~ -.: -c: ::"<:. Inter. .. sa "".. HOOO .. .!' i a Oaf' . Dotarea lor cu rachete de secundare.~·e e).u . - . ca numai 0 mica parte din magazie de muni\ie..:e . SuA aa re ac Ivat cUirasateee clase Iowa 2. cuirasatul .. : :__ _ ~=' -e sa ~u relT'arce sansele .a S reac .ce 26 Ş nu de 16 no. dar ca de cea mai mare impor. posibilă numai În ultimii zece ani o dat Bine protejat la lupta din apropiere.. : :.. cuir asatele deveneau. e a.eau sa intirzle si!-~i retragi! .a.ar tOf lor mergind cu .a"a nu nu 'a.lnter.un ech ipaj de 1 421 mesajele radio ale ambelor pat1i i au fost supravie\uitori dintr-un echipaj de 1 421 decodate.. pretarea corecla aa inlregii i ac\iuni aa fost Provence $i Brelagne._- "'T" .... ceea ce i.la Me rs-el. ceea ce i-aa aduss 0 o binee meritata zent are.r :a'1 daca LutJ erls :. ...' ~ :=_~~~-=-= ~I ~~-_-_-_~:= :=_-~~--. n iciodată.______.. : :: -. 3. tut apropia sufi cient de Bllmark.de oameni. _.:e . dar că de cea mai mare i mpor.(. Ins li:: p.6 met lungime ~i avea sa ramina pina in 1945 cea mai ŞI avea să rămînă p înă În 1945 cea mai mare navaă de razboi construita in Marea mare n av de război co nstruită În Ma rea Britanie $i i aa doua aa tuturor timpurilor B ritanie ş do ua t ut uror ti m puri lor (dupa cuirasatul Vanguard).de oameni ..Ke bir.-~=--J~-~_~~_=~~~-~~ '--.. ' '= __ .? ~ -- -- . • _ -".Bucure$b pina in 1971.. vor ::s e de acoperire aeriană. ps e de acoperire aeriana... _' or tarlle c daca LutJens • =. - . .-.5-:. :'2..1 ---- . =. _-_l_ =.-f.==..22 :le supral a\a germane. tunurile de mare calibru dispărînd şi matunurile de mare calibru disparind ~i maJO ritatea rachetelor convenţi o na l fiin joritatea rachetelor conven\ionalee hindd practic capabile de provocarea unor avapract ic capabile de provocarea unor avarll secundare. este i n~... .:. aa fost intens folosita in foarte fru m o asă.=" (patru unltăI') inarmindu-I cu arm am ent (patru unlta\l)..:s. . as upra cui rasatelor Dunkerque.:x: ~ de Brest Amlralltatea nu . L - - L L .- .Ia aeZlel. 1 .• .şl retragă _ .:.... Avea 44600 tone deplasament $i 246...... fiind loS-a aflat astfel că hidroavionul ce g ă­ vit de către un pro iect din cea de-a cin5-a allat astfel ca hidroavionul ce ilÎI ga. ... ar IIfi 3. e-.. ~_ Bismark aa fost decisa de caBlimark fost decisă de că· So: a -" 3.' .:. in numai cîteva _ 3': cecembne 1941 ... ..:. unul di nt re a c eş tia lucrind ca decodate..o o o o • ..a . cuirasatul ..: • '":.. proaspat f aim ă La 26 sep tem bri 1939.' :::)':a. insuufi:..a tara ::es... un ul sin gu pletat pina ă in 1920: Hood.I .:.. aa c .. Buc u reşti pî nă În 1971 cl ~i!loare de bi!laite ei narmale cu cite 8 6 tuc' şatoare de bătă il i na rmate cu ci te lU- . Au fost numai trei mesajele ra dio ale ambelor pă rţ au fost s u pr avi eţui t o ri di ntr..~=-=j'----=---.eede Brest.cr u ciş ă toru de bătă li britan ic nu s-a pucu deschiderea pentru public a nume.. că num ai o mi că parte din mag azie de m u n i ţ i e..tonlor.:'_ o~a ~"wmbust.a .. posibila numai in ultimii zece ani 0 dalaă Bine protej at la lupta din apropiere. Într-o sise pe Bismark la 26 mai era american $i cea salva german a... cUlfasatele deveneau.~.~ :'T: Clnc c an """'a 2 .=.ou :: --a:-. .uf_'_ ~ =-== -·-·t-= _______. eau sa int irZ ie s ă.-. vor ~.- . --- '- I _ _ _ _ _ _ _ -I. . mergind cu __ • :! . nava este l ovi t de catre bombă Atît Hood.: :: :a e3 ar mal IIfi putul IIfi slopata la =:: ea ar maJ putut stopa tă la :: ~. cît şi Bllmark au fost două de av ion german ă f ără conse ci nţe.- ..'a nun de 381 1 mmce puteau atinge 0 ovlt ezi! nUri de 38 mm ce puteau at inge viteză de mars de 33 noduriri (circa a 60 km / h) . cit $i Bismark au fost doua de avion germana. a cUirasa e cl ase Iowa ac.:. Amlralltatea nu 3:_-~:: cec' de trei vechi cruclş ătoare ... fiind 10ro ase fonduri de arhiva britanice. __ • ___ ~ 1 _ __ J_ ~ _____ I I -:1_ _ _ __ _ _ _ ___ ~ I _ _ _ - - - - - - _L .:: _::'a grele i inn afara razei de aca grele afara razei de ac-: 3. o o -B...a: 'e 3.rec t meroase lucrari de istorie navala. pretarea corectă Înt regi acţiuni fo st Provenee şi Bretagn e. "3':3 O(llanlci! in numai citeva t)rllanlcă.. _a aceeaşI concluz ie va ajunge şi . -= =_ = =_ '=.n _ ~~~-~--~ ~~E ~ ='T.-_. Dotarea lor cu rachete de ril ccroaz i eră cu raza mare de ac\iune ~i vecroaziera cu rază mare de acţiune şi vectori nucleari le conferă putere distructori nucleari Ie conlera 0 o putere distructivă imensă pe c are sperăm să nu fo lotiva imensa pe care speram sa nu 0o1010sească niciodata.::_ .ce 0' Wales ~I cruc i~i!torul l de batalie o' Wales ŞI c rucişătoru de bătă l ie --<::e M.-_ x __ -:c..:a1"8.---.: =~':= ?-::: . constatarea ca sint practic Invulnerabi le. . Avea 44600 pl etat pîn În 1920: Ho o d. . din a:e :e secol .:-?"' =_sc aa Dunct pentru aa se masura 2"" _sa :le supraf ată germane. .' aii navel de lupta cuirasate se naVei de luptă cuirasate se 5..vit de catre un proiectilil din cea de-a cinsise pe Bilmark la 26 mai era am erican şi cea s alvă g er m an ă de sus În jos.. din -= =_ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~. inregistrind lovituri dimeroase lucrări de istorie navală. .-3...--L 1----. .. Pentru aproape 0 jumae a eZlel. de sus in jos.:a..-_ a.a.. ~ .- ~ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-_-..- -~. esle innavei. '~-calee U$or de catre bombardiere . unul singur r aa lost comfost comDin t re acestea.• S55 Ar. ooua cUlfasate noi.)erţ . intr-o nu brit an ic.: ::'~ .- ~ .--. . .1 1 . r. a 3· 3:. sa s. · A.. PartiAtit Hood..-. 3. Partinave celebre În epocă şi de aceea Înti lni...s::a. fara consecin\e.::a s aVloane torpiloare japoneze in :: ~ 5 aVioane torpiloare japoneze În '.ee engleze.8 metriri lungime tone depl asament şi 246. t alea Q' ta!' ca re::_: aapro lectarea S s co Iruc\l a aapatru crupro ect ar ea I ro struc ..a pa r crlr •• ..a.Jnct pentru se măsura .:: ar lOVi cel mal ::a:a !:JrD aa nuu ar IIfi lovlt t cel mal ::_-:: aa navel.:::S:~ -ee :leC'l de !rei vechl cruci~ atoare -e :a:a ee 5S aaua cUl(asale noi .-r . cu desch iderea pentru public a num e. Pentru aproape o Jumă:le: 3'" ::e secol..M.- -I -1 ...":-.:':-. tut apropia suficient de Bi8mark.. -e.__ - -....!JC .-.~~ s.--..rectee asupra cuirasatelor Dunkerque. Înregist rî nd lovituri direa lor directi! aa consbtuit subiectul a nu....3C'= e '._ - - - r - _~ - - - - - • - - - - - -1- _ _ _ _ ... ::>'.-. K_+_-ca lJşor de către bombardl ere 50:._: . oanelor britanice şi ger-e" :.___ ....cipă la bo m bardarea es cadrei franceze de nave celebre in epoca ~i de aceea intilni.. se asca _= '.r-a '--...cipa la bombardarea escadrei franceze de rea lor directă constituit subiectul a nu.::-a cu combu sll bll. de m arş de 33 nod u (CIrc 60 km / h) Dintre acestea. .... unul dintre ace$tia lucrind ca tanţă au fost st a ţiile de rece pţie radi ogolan\a au fost sla\iile de recep\ie radiogo.. . e. cirmele. ._ _ 5 75 --. . a .. .-t . :~ == ."a iLta:ea orlw ca a a ree".. fo st intens fo losită În perioada interbelica in misiuni de repreperioada in t e r belică În misiu ni de reprezentare.

eşI sese aflrmase poate rezista lovitUril or dire cte mase caca poate rezista lovltun lor dlrecte : ieSute n as e. sub.. SI 51 de aceea nava era foarte ne rabila . p puternl mediocra .a~ : e c eL"':asure nv·r 2"r eroase ~e""~e.t nu nu s-a scuntJal Jt"":' I d . : ... slmplillc ate ale ambe..l)"": e ~~ -:toare inca clnc! tor:: e s-a scufU fundat dec... omu l care a rego. sta apar atît dede mlCI in re'sta apa r atit Interpreta t at Sl numarul ae ~e: Interpret SI numar u Cc ~"1 sfatUim sa saree .. nu nu erau repartlzate pentru p roteja si slstemele de comunlcatle. analizele d e du dupa bOI efectirulUi etcetc" analizele d e pa raz razbol efectuate de catre expertl au dovedlt ca aera 0 tuate de catre experţ i au doved it ca er o nava medlocra (aceasta fllnd parerea nava med iocra (aceasta fIInd parerea ex-expertilor bntanlci.e~ 8ismark s-as-a dovec t g~e .:::: .r -·· ~ -. aator 'a ...-1. '1uma u :5 pe ' 0\ 10v'I Pentru mOde lişt.. desl afirdajul punctuluI dede comandad. De51 era 3 at • tilorp Des era '" 'e o(J......J paIul .. des l cintareau 40% din deplasaprotecţie .. mal ales din puncsatul era subÎnarm at . B B llntultul de vedere al artileriei secundare..:. de de Ilpsa experienţa a a prolectantil g gerlipsa de de expenenta proiecta n ţ i lor or ermani au trebUit sa porneasc a d la la man i ce ce au trebUit sa porneascae de u nun prolect din pnmul razbol mondlal c care proiect din primul razbOI mond ial pe peare I-au imbunatatlt: Baden. dar celcel ma luternic c cUirasat din lume momentu l respe ctiv)..---r ... S rgl. 'U lUI Blsm Regaslrea epavel B. . J :ncarcaturt Interne Regaslrea epave..- ~ :: .__ .... celor ...a -t'"1 toare inca Cine. ~u e~a . i...:: bila. ruma .1_ . t'schr.Jar.ma . uCUIr1lsatul era subinarmat.mens... · . 2' .e denum irea Wotan . -..n In starer. pentru ca ca de de pe B. Bismark Des I ~1 incasal .J.. o 0 compOZ'I....---=-=--=t-=---' _ _ 1 __ . a • . era . Pnnce of of Wales pe Prince Wales Era O 0 na P' $(..: '""'.... Fata dimen siu n i c Irasese remedlata ._.r---~-. . -. = .labllndaj.05 - _'_ ~~':'Ste -a.:.::. . la momentu l respectlv)...~ -a'"5 zarea unu l re ~ G a CL cunoscu za rea unu ote ole. datoflta rap o _ relat Iv reous A ...u ~ 2092 membri al al eChlOajL _ 2092 membn vleţu..-I -----=--=1 ': =_ 1 I _:=: :1_-... pentr u a ev eVlta captva pajul .. de ficlenta nave lor germane parti cipan te la ci enţa a a navelor germane partl clpante la Jutland primul razbOI mo nd ial..... nOInOI am putea adauga : medlocra.:: .o.-.---. ::::!e ::... mal ales din p uncde ved ere al artileriei se cunda re. pe atit de •d~' C miC I în r€=.'- - . proasta comporta re pe pe mare it at a .1j -.. . =--=---=t=--' . . eXlstenta bo rd a u nUi calcu la... Lipsa aceea nava era foarte vulvulnerablla...a Titanicul pentru pnma oa'a actual itate unul dintre ce ce e actuall tate unul dlntre ~ '-d singeroas e epis oade a.eaie ca singeroase episoade cuiUl. cUirasat din lume la Cnticile aduse proiectulul sint legate o Criticile aduse proiectulu I sint legate de de 0 proasta comportare mare ag agltata. $1 pe 8. eXiste n ţa la la bord a unu l calcu analogiC Cu lampI pentru c o conducerea tor tor analoglc cu lampi pentru nd ucer ea tlrului .s eChrpa.. medlocra. pe atit de o dede tenta nt. deş I cÎntareau 40% d in dep las ament. Eif::_ :1r:::.. mediocra .. ca Î n navele omoloage bntanlce sau amen cane. or a : ai at "lOS':u' Su[jSub denumlrea Wotan ..eclL Pentru mode llstl sublectu tentant.-'::-:1:"...l.sm anulU i trecut de de catre eCf anulul trecut eat"e e: ţ Ballard... . n fuJut land În in pnmul razbol mond lal.. "~ ._: _ ::: . ca in navele şi sistemele de comunicaţie ..1 -----:--j.. am putea adauga : perţilor britanicI. .J . :s~a.. dar ma .- . 'unu fusese remediata. -:? ... Baliard. llndajul punctulul comanda .a' ~ ... Faţa dede d.~ un un sistem exce !ent .v redus Avea 0 Sistem exce e . Llpsa de protectle a cirmelor I Sl elicelor...: pnnse intre 1.j... ra: ere relat. pentru a a cap~ .. omul care a rega Titanicul pentru pr.u n. t=a _ ~. . . .:l'.s CUIUI.. . -:. =... Si stememelede de proteqie.r :: .-. de omol o age brita ni ce sau ameri cane. :ncarcat u r.. mo ..a .1 e ce ce este ast astaz i tlnuta ret a (sau s-a este Ş I 51 aZi \Inura secsecreta (sau s-a "plerdut") co confeC\ ar ea p placll de "plerdur ') la la n f e cţio n lo narealac ilor or de bllndaJ.. t decit 115 vletult decit 115. lle.. ....or cercaţ l sasagasiti P!dr u'" t:" e cercatl gaslt' planu' pnnse intre 1 100 S' S 1 2:.. L blla. deflde protecţie a cîrmelor Ş el.100 1 200 CRISTIAN CRISTIA. Cu CU compcz . Inte rne ce ae . erau repartizat e pent ru a a proteja ment. pentru ş.. Sist el e l-au imbunataţlt : 8 aden. = : . _ De a a lncasal s.: :..o 2 __ .Je tilorpile. aceea vava sfatUlm aceea rea Simp lifi ca te ale ambe u . s .

VDR AtF.46 9. 10.9G 2250 2250 ADF l\Df VDR/ILS.2G +8G..topropulsor Trac~iunea maxima (kg) Tracţiunea maxi~ (kg) H 0 m H •= Om Masa gol echipat (kg) Masa gol echipat (kg) Masa max deco1are (kg) oA TE DA TE AVIoANE AVIOANE COMPARATIVE COMPARATIVE DE ANTRENAMENT DE ANTRENAMENT BAe SAe Hawk 60 tiawk 60 ANGLIA ANGLIA 9.COPYRIGHT MODELISM ~ ~ ~ ~ o " TIPLI.43 8.UI TIPll.-3G +6G.92 10. M M IAR 99 IAR 9'1 Aero Aero L-39ZA L-39ZA RSR RSR 9.68 9. AVIONlI.85 R-R Adour R-R Adour IJ<B61 11<861 2585 2585 3750 3750 8500 8500 1353 1353 549 549 1.85 11.VOR Litton AHRS Li tton Atf!S CarI>Jrant intern (kg) Vlteza max Yn conf.68 .-4G +7G.-4G 1100 1100 FMA IA-63 SIAISako Soko FMA IA-63 s1A1Super Ga1eb Parrpa Marchetti Super Ga1eb P"""a Mardlett1 S.24 11.875 +7G.50 Garrett Garrett TFE731-5 TFE731-5 2130 2130 3500 3500 6300 6300 1905 1905 435 435 0.8 0.24 R-R Viper R-R Viper 6BO-43 680-43 1996 1996 3310 3310 6350 6350 13B8 1388 486 486 0..-3.5G.86 R-R Viper R-R Viper 14<632 11<632 1B15 1815 3250 3250 5190 5190 1365 1365 464 464 0.8 +8G.-3.-4G +BG.22 11.VDR ~.-4G +8G.8 0..40 9.5G.60 12.009 11.-4G +BG.88 11.-4.8 0.8 +6G.009 RR-Vlper RR-Viper 632-41M 6JZ41M 1815 1815 3200 3200 5560 5560 1100 1100 RSC RSC 9.-4G 1815 1815 Litton Litton LR-80(INS) LR-80(INS) 8.9G +7.8 0.86 11.8 +8G.85 '.2G 1200 1200 ADF.43 9.82 0.60 10.B8 9.-}G 1300 1300 ADF.-3G 660 660 ADF.-4G 1800 1800 AHRS AHRS TACAN TACAN VOR VOR Aermaccl'li Aermacch1 M6-339C MB-J39C HAllA ITALIA CASA CASA C-101CC C-I0ICC SPANIA SPANIA 10.lisa (nodJri) lUnar Mach limita r Mach limita Factor de sarcina Incarcatura utila (kg) Echipament NAV 466 46ti 0.VOR M M 9.92 Garrett Garrett TFE7J1-2 TFE7JI-Z 1588 1588 2598 2598 ~B60 4860 1588 1588 11.46 12.85 11.31 9.-4.40 11. AVIOfU.211 RSFJ ARGENTINA ITALIA RSFJ ARGENTINA HAllA 9.13 12.211 G-4 G-4 5.M VOR/ILS VOR/ILS NF IU ADF ~ .8 0.2 1.UI CARACTERISTICI CARACTERISTICI Anvergura (m) Anvergura (m) Lungimea (m) Lungimea (m) Grup motopropu1sor Grup .-4G 1400 1400 467 467 0.82 +8G.825 0.2 +8G..8 +7G.M AtF.50 12.31 P&WC P&WC JTl5O-4C JT150-4C 1134 1134 1645 1645 .13 Ivchenko IYChenko AI-25TL AI-25TL 1720 1720 3656 3656 5600 5600 980 980 378 378 0.-3G +lG.8 +7. VOR/ILS . 3100 }100 617 617 322 J22 0.

. . ....- I o o o o o8 o o c 0 c "· O 0'· ..O 0'·. . .. ..:.. .. : .. .. " o o ·'· O 0 :._ :J"' . ..=-.:-- pt . ..D o o m m PM 1 2 '& * i n 3 ..." " ' .. .' .

::<":3 amb~ = _~=a jjamb~ anteri oa r ~ : __ _ . Antena IF F 44. Compartiment combustibil B... Trape jamb~ principal 52.. Con d uct~ cl i m i zare . . Scaun catapul t are ((instructor) Scaun catapultare inst r uctor ) 3. electronice -. e :-:izo :". 'an e t~ combustibil Supapa anti-g Sup ap~ anti -g 2. A ntena IFF 45. Supapa ventilare compart. '"'onnsol~ dreapta cabina 1I gaze cabina gaze cabina 1I at ~9. Coonsola dreapta cabina III Cnsol ă dreapta cabina I 9. o nd uct~ prelevare aer motor 66..aa _-I t .-. cu at r 3. Compart i ment combustibil zbor pe spate zbor pe spat e 6.8. . Scaun catapultare (elev) 2. Prriz~ aer . M e t ~ gaze cabina I 9. Conducta climatizare laneta combustibil . Scaun cat apultare (elev) 3. Jamb~ pr inc i p al~a 51. Trape jamba principal 51 .:l2. Cn d uc t~ ermetizare cupola 3. Mi ner cup olă 7.:-an~ j a mb~ ~. ier . Verin jamb ~ pr i nc ip a l ~ 47 . Flaps 50. ~~~~~ ~~~~~ 3. . Roa t ~ jamb~ pri n cipa l ~ . Roata jamba 52 . Parbr i iz interm ediar 6. ::3 =.~ --- ~ -~:-ad ctor iincidenţt~ cide n ~ 2 tor anterioar~ ~a ă j amb~ anteri o ar~ 3. Supap~ vent ilare compart .electronice echip .tot de rezerva --= =' tot de re zer v ~ parbriz . . Su pap ~ presiune static ă Supapa presiune static~ 6..izzor : r ~ n e t~ ~aa n et~ Co s olă dreapta cabina i i.. ampă o zi ţi e 45.. Miner exteriat ccupola 8. Parbr z i ntermediar 5. LLamp~ ppozitie 46. Far aterizare 47.-::5----:s. = _Cl - 44.-::-0 oaie par br i z . Comanda flaps 48.. D eviat or strat limita 5 . Coonducta ermeti zare cupol ~ M ecanism echilibrare cupola Mecanism echil ibrare cu pol ~ 5.c. î ner exteriot u pol~ 7. A llator =-ar rulaj =ar rulaj . E.g~:':'zorr anterioara jarrtJ anterioara : :_= =:ă jamb~~ ant e r i o a r ~ . CConduct a pr elevare aer motor 1 P iză aer -7. î ner cupola 6. echip. Jamba principal 50 . Far aterizare 46 . i er . . Maaneta gaze cabi na III n C enz motor omenzi otor Com i m SSchimbator c~ldur~ c h imb ~ t o r caldura 2.. Flaps 49. V erin jamb~ principala 48. Comand~ fla ps 49. Oeviator strat limi t~ 1. t: ~ -ş ă cC.

78 . 67 . ~~ f " . 58 58. 78. 73. I=lq 00 Trimer profundor Trimer pr ofundor Actuator trimer profu Prof undaI' Profundor ~ +"'" .. 81 . 83. 77 . 74.f'~~ ... .. 67. 75. 69. 55..64. 84. . 85. . pr esurizare combl Antena Motor turboreactor Priz~ antipompaj Bute1ie antiincendiu B utelie Priz~ aerodrom P riză aerodrom -- MODELISM 71. 65. 80. 88. 59 . 79..81.~ . 66. Lam pozitie pe Lampă poziţie Condo presurizare com bl Cond . . 75 . 56. 76. jonctiune Cadru de joncţiune Verin frînă aerodinami c~ V erin frtn~ aerodinamica Frina aerodinamic~ F rîn ă aerodinamică Comanda Comandă profundor vertica1Jonctiune Joncţiune ampenaj verticalInregistrator zbor Inregist rator de zbor inregistrator Tub Pitot înregistrat or de Antena radiocomunic aţie radiocomunicatie Lamp~ pozitie L ampă poziţie Antena Anten~ IFF Directie Direcţ ie Structura Str uctură fagure directie Trimer direcţie directie Actuator trimer direcţie rotatie directie Ax rotaţie direcţie 53.. 70. 82 ... . 59. . . 68. 72. 87. Frtn~ jamb~ principa1a Frîn ~ jambă p r in ci pal~ e1eron eleron Actuator comand~ eleron comanda e1eron Trimer combustibi1 Supapa Supapă sens unic combustibil Eleron Eleron Comanda Comand~ 86 86.rt. 82. 77. 73 . 54 54. 57.I T'P .

I II © H H •. I G II G c I I B n n I . .E E F .

. ~.. • o. - ..o o MODELISM COPYRIGHT MODELIS o -0E)E. 0 .~ . o -==-I-- ~-+--- -----1- -... . .. ._. ("'\ A . . ~. . .. . ------ ' 0.~.'-}E" •• • • . ..... . . T I ' . J K ~-_. ' .... .. o ..._. -~ O o o L ..

in dura. r u a r. prezen\a rezervorulul de toate la turela. era Instalat ran t.. avea o groslme de 80 mm n fa\a ~I 30 mm lao g ro sime de 80 mm iin faţa ŞI 30 mm lateral Ş I spate . manevrele ech ipalUlui protejind.e eSl propunerea mariri i numarulUI :~ 'E'g me"te d e tanc uri de la 2 la 9. s-a hotarit completa re a nec esaruiui prin cumpararea plet area necesarulul pnn cumpararea unor tanc uri din to ate tipunle enumerate..o telefon de bord martie 1945 ~I-a revlzuit matenalul.::J'lor s.. inc a din 1941 ca urmare " ::"C el Z" lor rel eş lte din desfaş urarea . pe tto ata laţ l mea ( blmdate. c u doua . C. Ge r.. Ulterior. M ~ca r e a motorulu se transmltea in M iI ş c are a motorulUIi se transmitea in ffa\a prin tr-un arbo re ce trecea.. guste. in urma confruntan lor : . unde au fo st fOlloslte În operaţIIle era coman data prin levi ere. prescurdat PzKpfw je lu pta bllndat). ling a Ber l i n. ce Influen\a mult cui nr U -.. august 1943..8 m)" cu trag ere inceata.'nzestrate cu doua tiPUri : unuI p ree nzest ra te cu doua tlpun: unul p re~~~t c u un tun ant ltanc cu tra g ere ii n: ~I cu u n tun anlitanc cu trag ere n:=2:a SI mlntrallere.' ncit sa poata fl permlsa inloculrea ul. Iar aprin derea se facea cu un JFF 11". Dlrec\la est unde au fo st fo OSite in opera\ lIl e ţionau pe axele roţilor motrice.Dispun erea barelor de t orSlune pe aC • Disp unerea barelar de torsl u ne pe ac restringerea conslderabila a spa\lulul pla n.. c t $1 lung l mea lor. raport de compresie 6.. rea la putere ~~~ nOlle autonla \1 au ••• no e automaţi au '" = a nazl~tilor. Armamentul era format dlntr-un tun cu 1944 de a .: 51e.. I.:=Olat soluţ i a inaintata de gene ralul • '". într-un dispOZitiv sferiC tiP . pe flecare gaŞI material ca urmare a u norr co n fu z Su spensla era aSlgu rata.. La maJontatea tta neun lor " P II I/N terenuri des f undat e sau aCGldentate.. parte s pat ele fron tu luI.'335. laminate. "."'5:~IUI de pace ~ reinflln\area unl ta\l:. c e urm a rea ~a eS'ruc tureze dotarea umta\ilor de tanS2 'eSlructureze dotarea unltaţilor de ta n• germ ane conform noilor oblect lve _ germane conform noilor o biective s"5:eglce ale Wehrmacht-ulul. doua diSPOZitive de Întindere. in " "tUi te la cutia blindata ŞI la turela.. ~i de 30 mm in lateralul p ar tea frontala...!. parte spatel e fron tu lUl doua zece galell ~i ~ase role de sprijin cu baniIn Zilele ce au urmat.. . trecuta În refa c ere. mal puterniC.s tat cu armament Individual :: p istoale. daca se are in vedere spaliul inÎnlesne a. cealalta dispusa frontal. cu balansoare. ='J .. ~ garda la ma l a va nsa ţi d e cit cel din st în ga.. . intr-un dlspozltlv sfenc tiP " KoRegimentuiui 2 care de lupta unltate blindata .Apro n s r oor Jupa "' :"' 3' 8 a. : --2 e :e~""a""e 5 ce""os. ''ost adaugate plaCi spaţiale de bl lnG n tUlte la cutla bllndata ~I la turela.:. c u 0 capacitate de 320 I. Rezervorul de carbupo r nea la man ivel a. asupra autonomiei tanculu I.s-au dovedlt ~se . incendiU d e pilda.. fIInd tntrodus trep tat . apoi la Armata 7 tancu ri de g.~ . cutie 2 ~ SSG . ş e ­ e e au fost la\lte pentru a suporta greu" 2 au fo st laţlte pentru a suporta gr eu~'ea supllmen tara aparuta ca urmare a a'd su plimentara aparuta ca urma re a -: -::lsarll bllndajulul. sau aveau perexe m plu. spa\lul era compartlmentat In Interrior. transportata gimentul 2 care de lupta comandat rie ~i 3 450 cartu~e de mltraliera In afara gimentul 2 c are de lupta.cul " P IW.. 2~~~~r~~u~~~e.. c u o c ap acitat e de 320 1 era Instalat .. la ambrelaj. desfundate sau a cc ldentate. deCI 1. a gasl unlta compusa din 92 de patine montate pe coali\lel Naţiunilor Unite. cu performan\e tehnlce crescute. I Partea Romania a intors ar m ele ~I s-a alat tip . Moldova. cite doua pe fiecare parte. o e oe nOI [a nCur p e r.. ~i alta a turelel. n cutla Ef ort urile s-au materializat iin iintan tunul . tan c uri Ş I cele ce vom salva d L/24 (24 de lungim i al e caltbrulul . cind va fl retrasa de pe fr o nt ~ fumigene sau antiinfanterie Instalate de 0 1944. . crapodln e.5 n"ule pentru anularea prev ederi lo r pen tr u anularea prevederilor . Ele urmau . -5.e C noucerea m ilitara de la Bucur e şt i ClJcerea m illtara de la Bucure~tl 2sa in studi u . veh lcul cu destlna\le speclala nr. ae eze ":2 . care ÎŞI ii nch . .K. iar comunicarea dinsovletica.. . incarţtie a fost Regimentul 1 c are d e lu pta.'Z Gu erlan. cea -a ~e rfecţlo nata . jF Nu putem În c heia deSCriere a tanculUI la ... ~. ~i doua dispozltlve (cu va partlcipa la luptele pentru ellbera gelblend e teritonului Romanlei pina la 26 octom cite 3 guri) pentru lansarea grenadelor teritOriulUI Rom ani ei pina la 26 octo m cite 3 guri) p entru lansarea gren adel or 1944. .. ce n ţlate erau Identice cu cele af lat e n dotarea trupelor romane. fabricate in lotU ri mi CI. cînd va fi retrasa d e pe fro nt ŞI I ' fumig ene sau antllnfanterle Instalate de o trecuta in refacere. Kova participa la luptele pent r u eli be" gelblende 50" ).a unei staţii de radio. de rondur' . dar au proiectat În aşa fel easta cerere. De asemenea.. ŞI doua dispOZitive (cu 50"). a inceput sa fie produs Ş I de alt e '~a din Germanla." num'!-rulul .: .~~~~~~ ~I:~~~ ~.!o: p ull tanculu I "P IW era Înzestra t c u • !tun an tl tanc "Krupp " Kwk L/ 45 c u tra_ n antl tanc "Krupp " Kwk Ll45 cu tra~"'e inc eata de callbru l 50 mm.s C uscat tiP "F T La 120/ HOA·.. F T La 120/ HDA " cutie trl d .. ce d eterminase in ul. cu 12 Ci lind ri În V la 60° ŞI o capacitate cu 12 ci llndri in V la 60° ~I 0 capacitate de 11 687 cm 3 (265 CP).. numar de 666 de buc a ţ l. cii S oalO' . BOSCH incit deCIZia luata de Coman dame cate cu ajutorul unUI generator "BOSCH trupelor motomecanlzate la 28 au! GTLN 600/12-1 500". art ico llu l d e flata. ajungind • r z estra rea armatei germane.n aţ l e . u n tan c de ~ata Sl m lntraliere. noastre. lar de a iCI la rot ile motri ce. Cel mai afectat d e aceasta Si Instalatia electri ca era alimentata de electnca era alimentata de noastre.. Moto rul tiP . p II I/N au fo st repart lzate unlta\ ilo Cio r erau de tiP "Oa lmler Be nz' ·. ~nCul . viteza destul de Vilh .. ultima ŞI c ea m al moderna. ce folosea proiectile perforante . <:rul 3 7 mm -. echipajul tancului mai era docolonel u l Sta n Zatreanu. e . . 3.2. ·te2. in parte a fro.. era Instalat in de 11 687 c m 3 (265 CP). apol la Armata 7 tan curi de g unei statii de radiO. U . O) ..:' . mo n tata in a ş a fel incÎt sa se roteasca co ncomitent cu turela. a inceput sa fie produs ~I de alte . L T -38" ~ P III" ~I Introducerea tancunlor LT-38·' Ş I I ""P III" ŞI Introducerea tan CUrilor "P IV" .-aIle de serie in septembrie 1939 sub a. .:" ifirma "Oalmler Benz" la uZ in a sa linga Berlin.rnente de tan CUrl de la 2 la 9. ce folosea rU~I) " ~i "mijloacele ramase in pa . incarincit decizla luata de Comandame cate cu ajutorul unUI generator . mal puternlc.. . uztnele co ns truc_~ . unde I s-au opus blindate m al _ c u performanţe tehn ice c resc ut e.a" 1940-1941 sa fo rm eze baza dota. totod ata . la 26 februarie.. Frine le de mina ~I d e P'a nc n Ilmba Ta n c u Be nz -.sI sc him b a radical do tarrea c u blindate prin rrenun\aradic al dota ea cu bllndate pru1 e nu n ţa­ rea la ipUri le . mare.a:a.~ (Ie tancuri " P III' in 12 varian te.tanCUrl de gard a s e LegatUrile radio se realtzau cu ajutorul tica. In Inte io r. L T. În lateralul tancu lul. 1 viteza p entru m ersul ina pOI..en. spaţiul era compartl mentat iin tre i parţI.~a cu 6 trepte.Wilson '· Frîne le de mi na ŞI de p 'ttan c iin li mba rrOma n a ).K ." p" mul raz bOI mondial. Cum unele din tlCiente de care de lupta... 7... uZ lnele construca'e ccntlnuind insa producerea şas iu i u i ~ _unt. tancuri ~i cele ce vom salva d L/24 (24 de lunglml ale calibrului deci InstrUit . ele aveau o gros i me de 80 mm. parte şi alta a turele l..P IV". pe oa ta latlmea C restrÎngerea c onSiderabila a spaţiu l Ui plan.~I res tringa efec~e ~ armale ŞI sa I. spre aflate iin dotarea trupe lor romane.2-6. doispredispozltive de intindere... n • 935.. s p!lţ i al de 20 mm.. ie a fost Regimentul 1 care d e lupta doua acumulatoare de 12 VI 105 A. in !ala ma$tll avea un tub de sprij i n al ţe V II . Sistemul gatura cu poziţ i a armatei rom ane faţ..nu ind i nsa pr oducerea saslulUi :a: ce n tra in co nstruc\la tununlor de ca' ce .. Ce l mai afectat de aceasta SI Instalaţla doua acumulatoare de 12 VI 105 A. situate vazut toate la turela. artl co ul de a ţa. . totodata. Stu r mgesch ut s III " = = _ = -:3.3re a deCI Ziei Be rl in ulUI de a." t unul d e 37 mm a fost inl OCUit cu ~r tun de c allbrul 50 mm. c u 6 trepte . I (f abricaţia acest uia va incepe in (fabnCa \la acestula va incepe in " =~-'J con du ce rea milltara de la Berlin a 936 co nducerea militara de la Ber lin a -'.te ze pentru mersu ina nt e Sl man e ta ne w . gren ade. und e a tat cu armament individual pistoale. ""C. Ea putea fi roti ta Circ ul ar (360° ). c iit ŞI lungimea lo r. protejind . ~~ a:) r """" Tla . e 2'1C.. marina Ş I I tancu rI. Nu putem incheia descnerea tanculul introdus in lupta la 25 martie 1945....P IW ..1944. p III N ultima ~I cea mal mori anta " P III //N "". Mot o r ul . dupa producerea a augu st 1943.... B. P III " a cunoscut o ser+ e d e iimbu"P III " a cunoscut 0 serle de m buo"CJ .." " i> SOC p rintre car e C3 ~ "1ala _ ~ 'lata : ~.::. Iar cutia de viteze automata (cu . lar cutla de vlteze automata (cu a~ • ane. un bllndaj ri oara ..lZOM // R 9" .. a fost introdusa În faa perfec\lonata a fost Introdusa in fa.. manuala. purtatorul tunul uI an t i3-: a fost conceput În 1936 pe pla n şec a fo st conceput in 1936 pe plan~e­ e _ prolectan\ilor firme i "Oal mler Be nz·· • a rol ectanţl l o r flrmel "Daimler Benz" c. ~enilele inblin d at e .~ : :~~' e tancul uşor "P 1 ŞI se prega· =.·.:: : te3: . fTl are .. constructia blindajului in unghlun rea Austriei . :eze) a fost inlOCUita cu o c ut ie de • laze) a fost inloculta cu 0 cutle de '..en felde '. doua roţi de intindere...: -nele var+ante ale tanculU I "P IW" au •.. ~e­ " .Infanc' a germana folosea tunun antltanc de -r" germana fol osea tunuri antltanc d e _.. construcţia biindajuiui În ungh lun scoase din lupta toate ce le 14 tan necorespunzatoare. atlngind la tura\la c o m pres ie 6.Oa lml er Benz Wilson "..In fan.r" n:a . Sistemu l conflict ~i care au avut ca rezultat de era completat de patru amortlzoare hiconfli ct şi care au avut ca rez ult at de era completat de patru amortlzoare hlmarea. C...a fr ontala .' de imbtnare a ture lel c u co rpu l b lln:.J .. ŞI de 30 mm..sl schlmba 'T1 . Krupp " Kwk cal. 7.. prescurdat PzKp fw II cu speCificaţie So n derKraftf ahrzeug cu speclflca\le SonderKraflfahrzeug 41 v ehicul cu destinaţ i e speCia la nr. ttanculUI l-a fost inlo.. pe fiecare ganivelul comandamente lor sov et lce i n let cu balansoare. DAN IlOIU CORNEl SCAFEŞ.1a . Ea putea fl rocu d lametrul de 1 520 mm. cite doua pe fiecare pa rte . T III " aflate in dotare. u nd e a ..tun de c alibrul 50 mm .2-6. Afnca de Nord ~I _ ~ PolO nia.. mijloacele ramase in pa ruşI) " Ş I 1. iIn legatura directa cu aceasta se afla podeaua camerel de aceasta se afla podeaua camerei de lupta m o ntata in a~a fel incit sa se rolu p ta... Ac east a p lesa ipseşte insa la tUri i elastice Aceasta p iesa lIlpse$te ins a la mul mare de carburant. Ş!I garda la sol mica impiedicau accesul tancului pe sol mica impiedicau acc esul tanculUi pe •• La maJon t at ea ancun lor "P IIIIN t . . un tanc de s:' n p entr u primul.5:1. p fara a prezenta şi o sene de dezavantaje clpind la forţa rea rÎun lor Hron.. Skoda L T-35".. situate decit cu 3 obloane de acces.039252 din fo tograli a ce nso mul mare de carburant . a --r 0::-:: "'e . Instala\la teasc a con comitent cu turela.enlrea la pute re = _. în '~2-1943. doua mltraliere aceasta a \ani ~i cele c apt urat e" nu aceas ta a ţarii Ş I cele cap t urate" n u proiectile buie sa surpnnda. e. a . In raport cu g reutatea. fIInd aş e zata pe un rulment te ral ~I spate. . fllnd Introdus treptat 'r€: din Ge rmani a. in tim p ul acest o r a c ţ lun mica. Tancu omana) Clor erau de tiP .ntala. Ve'slunea "P III / E" c ea . cunosc ut teore tic ian al Gude nan cunoscut teore tlclan al .. n legatura directa cu ti ta c"cular (360° ). $asl ul tancului . tip " Maybach HL 120 TRM " . "MG-34" c al.. doua roll de intindere. in . pe placa blindata supen oa ra. doua m itraliere perforante. anculUi I-a fost inlo_: tunul c u unul semi automat de cali_.perr mentale. : -. lar comunicarea dinti c a. 'in raport cu greutatea. Inst a laţ l a inlesnea. iar apnnderea se facea cu un magnetou . cum erau "C.Je ce nOI ta'CL r p c . aj ungi nd .. tari . Transmlsla tancu lu se compunea dintr-un ambrelaj tanc u lUIi se compunea dintr-un ambreiaj tndlsc u scat tip .35" .ie: ::::e. P'SSI trimiS spre CehoslovaCia.ANCUL TANCUL MIJLOCIU "T III/N" CORNEL SCAFE$. ulte• o· din raţiuni de sta ndardizare . martie 1945 si-a reVizuit mater+alul .. avea Tu re la.. sub podeau a c ompartl mentuiui c en tr al.. ~ a . Unitatea de foc parte Dupa citeva luni in februan e 1945. Rezervorul de carbu ran t.. prezenţa rezervorului de combustibil ~I a traseului arborelui transc ombust i bil şi a traseulUI arborelu i tra n smislei sub camera de lupta contribuia la miSiei sub camera de lupta co ntribuia la . ~:a - . .' arle nfelde. Prolectanţ" au satisfac ut . in ' caz de necesitate. p VI" (Tiger). Daimler Benz" cu do ua .. N la fortarea riurllor Hron N speciflce tipulUI " P III/N":: Întreţinerea ditipulul . Repart izat in iţi al iin SUi toale-mitrallera . in '. cealalta dispusa frontal.D.. nlc in prlmul razbol mo ndlal... :.tancuri de garda so Legaturile radio se reallzau cu ajutorul d. dupa producerea a • _' Je tancu n " P III "... crapodlne. D. Actul Iston c de la 23 august 1944.: zata .. litare din anl 1943-1944.ta "ap w lUl c a iin a c eeaş I penoaoa . Bosch BN G 4/ 24 ARS 129" ~i magnetou " Bosch BN G 4/ 24 ARS 129" ŞI un dlstnbultor ..-'per mentale.!. d ern a .. In faţa. a un ita draulice. M6torul u n distribU itor " A L. ~ • "5 '...tare d in anii i 1943. a e -..:se...5 a 'os t ob li gata sa-S I restri nga efeca :ost obllgata sa .K .. Ger~~..:. manuala.92 mm (una jumelata cu Eforturlle s-au matenallzat n nta r tunul. cum erau o rmanţe apropiate d e acestea. şen il ele Înmal avansall deeit eel di n sti nga...a a fo st slstata .nea Armatei 6 .programele legate de com _ e area a. "Skoda L T. evac uarea ech ipajuiui se facea greoi fiindca tancul nu era prese facea greoi. la ambreiaj . po de au a c amere i de lupta. Africa de No rd ŞI v =l S.. u n bllndaj spa\ial de 20 mm.. e"'a: . c a~e CJpa Cl. Cu fi \' re ze pe ntr L m ers ull ina n~e s 1 vlte za pentru mersul ina p ol ~ doua mente le m ill are ro cab . ce urmarea • :__ a' blindatelor in razb oI..1ar.. de blindate dlslocate p art e p e frontul doua roţi motrice. J de pace ŞI I re inf llnţarea un l taţl­ ." . in . camera de tr an smis iei motrice (in faţa ). .. JUpa declan~area celul de-at doilea :)"pa declan ş area c elUI de-al do il ea -~ZDOI mond ial . :'ul 37 mm . . Ia un an du pa ce Intrase iin :~c. cu servo co~en~ s:mpl u de manlpulat. cu un tun de call:. p III / N " era format din Ş a S iul tanculUI " P III/N " era format din pl aci blindate. cu servoco'. in facut efortun lacut eforturi ..ala. un mane.' a'eglc e ale Wehrmacht-ulul. al doilea. 'Tlele van ante ale tanculul "P III au 'st ace. hecare şenila fII nd coalitiei Na\iunilor Un it e.. S mplu de manipulat . MG-34" -c al. De ase menea. raport de ave a u n alezaj-c u rsa 105x115.. Tu rela. torsiune' SI Ilmltatoare e lastice. spat e).. in 12 vanante. '-". numar de 666 de buca\1.. ult e_' . u nul cu unul sem lau tomat de call~ 37 mm Prolectan\II au satisfacut _ 37 mm .~ 'eg. echipajul tanculUI mal era do~i tnmis spre Cehosl ovac la. . DAN ILOIU a' mate s-a numarat s-a nu mar at ~I ŞI - .m'lloacele ramase in Moldova (persc \eaVa scurta . daca se are În ved ere spaţiul îngust din compartimentul de lupta manegu st d in compartimentu l d e lupta. ce determlnase in ulfost scoase din lupta toate cele 14 tan necorespunzatoare. Franţ a.:2 -:?. tv10rava . dar. faceau c a t ot galet ll din d reapta S pentru echipal. grenade. real laceiea CU Indlcatlyele M ~I N. ce Influ e nţa mult cu i nr.039252 din fotograf ia ce jinso asupra autonomiei tancului. viteza destu l de rea Austriei In tlmpul acest or aC\lu n mica. pri n n itu"e. c a fost slstata .:3 . a fost amba de acestea.·nlca.. sa..O.. p V" (Panther) ~I .. real l:a ce rma " Daimler Benz " la uZlna sa . ~I material ca urmare a un o co nfuz Suspensia era asigurata. P III / N" intre\lnerea dlclpind speCifice Vah Morava şi luptele pentru el l b ficlla a cutiei de viteze.o . dOlspreMo ldova . In afara colonelul Stan Zatreanu a fost amba de acestea. at ingÎnd la turaţla max im a 300 CP m a xima 300 cp. tima Instanţa adaosul de plaCI suplimenastfel canera in inzestrarea armat el tare de protec\le.cit sa poata fi permi sa ÎnlOCUi rea ul'er :d'a a piesei de artllene cu u na mal • _ aara a plesel de artllene cu una mal _ .. in 3':ea fron ta la pentru a rezlsta lovlturilor ""... C...I5afll bllndajulUl.. D).:: -. u "-" mente le m ii ta r e Ina.e ta n cui u ~ or "P I" ~I se prega. din piaci blindate sudate... in penoada 26 oct o mbrie tre unui te lefon de bord.. p III " s-a hotarit com" C. tlmp de citeva zlle. În laia m aş t l l Acestor neajunsUri II se adauga consuAcesto r n eajunsur i li se adauga consutunl elastJce. Cum unel e din tipu ril e lic en\iate erau Identlce cu cele pUri le ..: inceata de callbrul 50 mm. al dO ilea.r' tu nul de 37 mm a fost inlocult cu . Transm isia Iar de alci la rolile motrlce. speci al I i I~tII m illitan români au optat pentru vaŞ t ll mi itari romanl au optat pentru vananta . evacuarea echipajulul man e. ca u rmare in studlu.cen\ .ntra in construcţia tu nuri lo r de . În tlmpu roti ril turelel oamenii de accldenti m pu ll rot ir ii turelel oam enII de accldentan.1941 sa formeze baza dotao vl Zill or bllndate ale Wehrmacht-ulul. guste. fllnd a~ezata pe un rulment cu d lam etrul de 1 520 mm... Sk oda LT-35" rea la ttl purile "Skoda L T-35' ·.8 mal a fost perman ent in lupta P fara a prezenta ~I 0 sene de dezavantaje la. In fa\a..s·au do vedit de fondurl .18 de sene in septembne 1939 sub v""'ele de PanzerKampfwagen III (ve h l· -e e de PanzerKampfwagen III (vehlae lupta bl lndat) ... Unitatea de fo c . Fran\a. manna ~ tancun.~ u':er:e "rogramele leg ate de com · '=f'" .... ram ases e ra disp o nl b ile cantlta\1 suflramas esera disp Onib ile cantltaţl suf iclen te de care de lupta. ttru pe le d e tb n zllele ce au urm at rupele de zec e gal e ţi ŞI şase role de sprijin cu bandate romane au suferit pl erd en i n oam daje de cauciuc. .. faceau ca tO ţ il g a le ţ ll dm d reapta s pentru echipal . "'C ' ar -zata cu 6 v.eze 0 serle de -~ Je ~oc prontre c are . fabncate in lotun mlCI.. fa~ -. transportata era de 64 prOiectil e d ~ artileera de 64 prolectile dE'! artlleDupa citeva luni.. -ancul " P III " purtatorul tunulUl antl~ ". in urma conf runtari lo r a: oo mondlal . terenuri ave a un tub de spr lJl n al levil.:>_ ::: ero erd e sufente pe front cit s dato_ .cat l'.rnen le su fem e pe fron! . Ali mentarea cu carburant era aSlgurata A li m entarea cu carburan t era aSigurata de do ua carburatoar e inversate "Solex 40 de d ou a carburatoare In ver sate "Solex 40 J FF II " . ALlZDM R 9". cu un tun de call n pen tru pnmul. ele ave au 0 groslme de 80 mm.~ I in luptel e pentru elib fi c ila a cutiei de viteze. tan_ prescurtat SdKfz 141.~easta cerere. in a naz l şt !l o r .. a un lta draulice. Verslunea "P III/E". :>st adaugate piaci spa\lale de blln-ii.: r . date romane au su fent pie rd eri in o ar daje de c aUCIUC. pe sub podeaua c amerei de lupta.:a ... a:J~""..5: 1. .-zest rarea armatel germane.: : . Ele ur m au _~ . totodata in vrele ec hipajulul.~esc . ~1 _ p rescurtat SdKfz 141.. 75 mm "mij loacele ramase În Mo ldo va (p ers l ţe ava scurta "Krupp" Kwk cal .._ . Maybach HL 120 TRM".. Repart izat InI\l al n su toale-mltraliera. camera de conducere şi a n trel par\i: camera de conducere ~i a trans misl el motrice (in fa\a). in ·c az de neceSitate.. tan_.P V" (pant her) ŞI "P VI' · (Tlger).38" ŞI "P III "..y jtn ra\lunl de standardlzare . 'e A. fIIndca tancul nu era prevazut dec it cu 3 obloane de acces.: • blindalelor in razbol. nc uZillor r ele~l t e din desfa~urarea _:'e (lr . imblnate p r+ n sud ura.. totodata.·943.. era Instalat în camera energetica ~i folosea benzlna. era comandata prin levlere.O. dar. inca din 1941.. Ultenor. . . in fe brua ne 1945. tr upelor motomecanlzate la 28 au GTLN 600/12-1 500" .cenţleze o seri e de ~ ~I sa I... j " zllior b ilndate ale Wehrmac ht-u lul.reorgan iza arma blindata" 1944 de a "reorg anlza arma bl in data ' Armamentul era format dintr-un tun cu .8 m)" cu tragere inc eata . fa.8 mal a fost perman ent În lupta .ea cu Ind lcatly ele M ŞI N .a~entulu s echipamentulul r. c om andat rie şi 3450 cartuşe de mitrall era . din plaCI blindate sudate. timp de citeva zli e.e c . 01 pu tanculUl "P III" era inzestrat cu -'" . el ave a un alezaj-cursa 105x115. .3. !f unuI introdus in lupta 25 martl e 1945.. ~:_ .J ~. ani 1940. el cam era en ergeti ca ŞI folosea benZin a... Ş I I doua amb rel aje latera le de d lrec\le t iP Daimler traducere a cuvi ntulu germ an Pa z. L T-38" ~i . pe placa bllndata supetan c uluI.eta t solu\la inalntata de genera lul . e-r2·f"es. laminate... a g asitt unit. e ra aplicat prin nituire.Polonl a. ~·\. de rulaj se compunea din ~enlle Partea de rulaj se c o mpunea din şenile Actul IStOriC de la 23 au gu st 1944. bare de gatura cu pozitia armatei rom ane fa\a torsiune' ~i limitatoare elastlce. :e a~la\le. dlnea Armatei 6 . incendiu de pi Ida. dar au prolectat in a~a fel :_~ de imblnare a turelel cu corpul blln• '. Motorul porne a la manlvela.a care part ici pa armata pe fron~'e or a c are partlclpa armat a pe fron~ :e est propunerea ma ". _\# ' e~"lc a 'ma Oa lmler Benz " a realizat ntre c '''' a "Daimler Benz'· a real izat iintre ~36-1 939 mal multe verSlunl imbunata336-1939 mal multe versiun i îmbunata'e A. .. u nitatE blindata.. • ::::02 ::. marea.: ' : ect" r:>en\lonat a fo st abandonat din .::( e a: e r c c t SI a faptuiUl a' = f' ..ovace aces· aces- • _5= :. sub podeaua compartimentului central. KGS 61/400/120" fiecare ~enila fllnd Romania a intors ar m ele ŞI s-a alat tip "KGS 61 / 400/ 120". 75 mm InstrUlt. ca u rta 'aptul Ul ca n aceea~1 perloada ca urm are a declzl el Beriinulul d e a.~a:.. tr aducere a cuvintulUIl germa n Pa rnze am brelaje laterale de d irec ţi e tiP ".~ e ern en tele de producţie pen t ru tipu ll a arrentele d e produc\le pentru tlpu ~~.• . In ceea ce prive~te tancul P III". Direcţia est. un astfel cariera in inzestrarea armat ei tare de protecţie ..a' Sturm geschuts III " .. t 5 a fap tulu' . P'Sla 26 februarie.: ~:a · :a a·...--IL "'en\lonat a fos t abandon at din . u nor ta nc u ri din toate tipur+ le enumerate. speclaÎn c eea c e priv e şte tancul ". imbinate prin supl aCI blindate.K. bare de nivelul co mandamentelor SOViletice ir let . sau aveau perfforman\e apropiate de acest ea.92 mm (una jumelata cu bUle sa surprinda. . p e sub aţ a prlntr-un arbore ce trecea. era aplicat . c are i ~1 nchE tima instanta adaosul de piaci supllmen"T III " aflate În dotare. in perioada 26 o ct om b n e tre membrII echipaj uluI prin Intermediul membrii echlpajului prln intermedlul SOVietica. compusa din 92 de patine montate pe de blindate disloc ate parte pe frontul doua roli motnce.S unde I s-au opus bllndate mal ~ P 5 . .. camera de lupta (central) ~i camera energetlca (in lu p ta (central) ŞI camera energeti ca (in spate) . p II I/ N"" au fo st repart izate unlta\ ll o l multiplicatoare laterale (raport 1:4) c e acblind at e oma neş t l aflate pe front ul multlpllcatoare lat erale (raport 1:4) c e acblindate rrom ane~tl afl ate pe frontu l lionau pe axele ro\ilor motrice.t~ U 5 echipam e n tu lu I ~'~3 a·.. la un an dupa c e Intrase n . spre exem plu. B.. iin cut ia Regimentulul 2 car e de lu pt a. a :i= 2 = 5SG . pentru a rezist a lOV it urilor ~n' :a~c..

1. N Pz.------4£1 18 -++-~\' 1 18 ~~ .Kfz .--.~'Fi~. 111 Ausf. 1' -\--4'1--27 37 37 . 141/2 11 /ZW) Sd ..Kpfw... 1 Ausf.Kpfw. 141/2 ((11/Z W) 13 o m o -- // I. /I // 19 19 I II // ! 124 .i .~~ 5560 5560 ~I I 67 .67 61 61 o n 2 ? 1m DAN ILOIU DAN ILOIU .---------. _1 Pz.---.+ + . N 11 Sd Kfz.~ ~/\20° ~ 0 23 --__280 .

-con d uca tor ŞI oc hi tor senilel 31. Cnc hldraulic 59. Obion de acces pentru mecanl28.Su port antena În pozitia rabaMasca le gatu n l elastic e tata Lansatoare de grenade tata Lan sat o are de gren ade Su port antena 25. . cu pistolul de semnalizare cu pistolul de semnalizare 50.ul pen tru man i-1vela de pornire ve la de pornire 66.Limitatoare elastice en IS 32. . 18 klll/ pe lere Viteza: 40 klll/h pe drulII. 2. Capac la orillciul pentru man 65. rezervorului: 320 I I Vitezi: 40 km /h pe drulli. Galet de rezerva 42. .3 Greutate: 22. . 16..Obloane d e acces la instala\iile motorului.Capac la onf. . .Lad a d e sc ul e Ş I efect e per so38.V. 3.51 IIIIH ani liane "Krupp' Kwk l.I' N m 62 61 /' /~ 63 1 Î 64 ! 60 60 385 385 2510 2510 REPERE TEHNICE Masca tunulul 22. ..3 I I lungime: 6.Capace orilicil de observare 33. oamem Echipaj I· o o 1 1 2 2 l .r uiui came re.lo.c al mecaniculul conductor mecanicuiui conductor 64.Obloane de acces la transCapac la blindalul spatial 13. .. . 42.Balansor 51 trag ere 35.Manivela de pornire can .man\e: Ireee obslacole de 06 Performanle .s 8. Dispozltiv de intindere 37. .II pe şosea. .Carter al demultlplicatorului 9. Antena 19. . Far cu dlspozltlv de mascare 55. Cupola comandantulul 25. 95 k". canl cul-colijductor ~I radlst-mitralior 40.Miner spr ij in tiP 10x 70 46.Capac blandat la luneta tunulu' 63.Bl indaj de protect. Calup de lemn cu miner pentru 56. . . . .Urechi de remorcare c" .Masca t unuluI Mitraliera Jumelata 23.Obloane de acces la trans14.. Iraversa vadull de 08 tranşee de 2 111. Blindaj (sudat): 80 11111' inillpar\lie Ironta. 26. Roata de intindere 47.le laleralele ŞI~I spate Motor: . Llmitatoare elastice 32. .e lal tai Autonomie: 155 km pe ~osea.Sig u ran ta ob lo n În pozitia des34. . 51. Toba de esapament 43.203 miSie . 52.Capace on ficil d e observare 35. Ranga 58. 33.l raho r ş . 22.Urechl de remorcare Mltraliera frontala 6.Siguran\a obion in pozl\la des31.95 lilime: 2. .Toba d e eşap am e n t 44. 18. panle de 3~ " pa"le de 30 Echipar 5 5 oamen.. Ranga 57. Roata motnce 44. . 9. . . .Capac blindat la luneta tunului 62. traversa vaduri de O . 18. .Topor 11. 30. . . Masca legaturll elastlce 24.lindrl inin V.Cablu de remorcare 55. 14.. 2! c Alm. Patina de 5en il a 68.m. Far 60. Galet 46.Orilicii pentru aparatul optic al 63. .c. Maybach Hl 120 TAM ' de 111166" . 26.Mîner 16. REPERE TEHNICE . 53.Amortizor hidraulic 8. 3.Tabla ridata nale 38.e a ventllato17. Obion de 48.45.Bllndal spat. e 68. cu l-conducator ~I ochltor 29. Vi zo r c upola Mltraliera Irontala 28.Capac blindat mobil al vizorulul 64.Far 61. BlindaJ de protec\le a ventilato17. ~ 51 -m . 4. 95 km lie E Autonomie: \ 55 k.. UE elelE minta l minlat Pe. Obion lu acces al coman dantu20. 33G parille lalera spale par\. 36. . 5. . Irecea a ob>tacole de O 6 nl Iral1~ee de 2 III. cu jaluzele de acces Instalatiile motorulul. Ob lon d e acces al coman dantu20 .Orificii pentru aparatul opt.zor oblon 1.. Calup de lemn cu mîner pentru c cnc nc57. . Cric hidraullc 60. 2 II"traliere .Cazma 12. O bl on d e acces pentru mecanl29. 2. 34. 45. "Maybaeh Hl 120 TRM de 68 Motor: 12 cilmdll ell 000 lural" I!'I 12 c. . .Roat a de sprijin tip 310x70 . Cablu de remorcare 54.4 III111 ~\ime: 2.zoare lateral e pen t ru meManivela de pormre 40.nt tun Atmament 1 IUIi anl.Balansor al demultiplicatorului ş trag ere Lada de scule ~I electe persoCarter 36. 18 kll" 11 h pele.6.Ant ena radio acces bila rabata pentru ra. . . in"arcato r Capac al on li ciulul de trag ere 21 . MG·34" cal 79< Blindaj (sudat): 80 111111 parlile hontale.Su port antena Cupo la comandantuluI BllndaJ spa\lal 27.398 47. .Capac blindat m obil al vizoruiui mecanicului-conductor m ecan i cu I u i-co nductor 65.Lada cu scule 59. . Galet de rezerva Capac 43.Roia detip 520x95 3 .4 lungime: 6.. . .Far cu diSpozitiv de mascare mobil mobil 56..V.zoare laterale pentru me39. . . . .Cap ac al ori fiCiUlUI de tra gere 21 . .Mltraliera antena in pozl\la rabajumelata Tu n Suport 24.. 37.Cle~te 10.Cazma la blindajul spa\ial 12. . Vi nci 41. .. Tun 23. ..Suport pentru ggale\1I de rez e rva a Suport pentru de reze rv 69.30.Tabla ridata ~ al e 39. Lada cu scule 58. 7. 2 l1ulraliere "MG ·34" cal 792 11111\.cul-cO lil d uc tor şi rad ist-m lt ra li or Topor 41. aletll CARACTERISTICllE TEHNICE CARACTERISTICILE TEHNICE AlE TANCULUI "T III/ " ALE TANCULUI "T III/NN" Greutate: 22. 1.al 5. 53.Obloane de acces la 50. . . . Patina d e ş e n ila 69. 51. V. . Irontale Dispozitivul sferiC frontale 62.Tub de spn j in 67. . . . .Galet tiP 520x95 .Cleşte 10.Amortizor hidraulic n. . .orului: 320 Capacitate. . cu jaluzele de acces al aerului ~i blindaje de protec\ie a jalual aerului şi blindaje de protectie a jaluzelelor zelelor 54. dede pta 48. .Arc dde ret inere aa ari pII Arc re\lnere anpll 67.95 IIIm lni~ime: 2. .398.V. 13. nc.Ob lon de ac ces pentr u r alUI e 51 -mlH alior 51 i nr arcator lUI 49. .Ro ata de rad iondere Înt i rabatabila rului camerel de lupta 19. Vizor cupola 27.5 inillime: 2. CU 33 000 IUra\ Consum: 182 / 100 kill Consum: 182 11/ 100 kll' Carburant berillna Carburant bellzlIla Capacitatea razer.Tub de spnjln 66.. .Dispozitiv de Întandere aaşenllel 7.Vi zor obion 49.lanc "Krupp Kwk 1 2~ mm. 11. . . 52. 4. . Dispozitlvul slenc al mitrallerei al mitralierei 61. Rola motr ice 15.203 misie 15.

. :tG:3:J 28 69 ---.-.. 1. Ci) 39 ~. rJ.1 15 15 - o~ 8 [9'.1 11 . .----=~--' .~ ___ ~__~_ ~~ 40 = 0 49~ ~ bd- ~_ -.l! G~M_//~ 41 - ~ U ~..-==:J!!I&!I!!C"=-C==-s==B~: 1m :!8C.:..=w~~ -==tlr=============t~~======c " :Jl 57 Ca r M 56 r==1I == rn=::= e( ) 58 58 120 120 o o -.3' . ~-~~ I -3~ -36 29 \ 17 ~ 0 ::: _ .:=======1~ ..

..IN"IE'I" 330 !'ORINT AT 2. 1<_1 . 1040 LET d.$ » / 4: L ET dV-(II'iT ( d v ". " TOTAL·" T E" I /H 1 2. " .E T y2... 7 7 0 r R1NT AT 11 .41 " F <:'!!)O T"'E"< GO TO <r305 49 0 L ET v1 -106: L ET v2 . m ot omodelu l trebuie sa se aşeze pe zona m arc ată tre bu ie să se a:.resmullupectiv 2x2 pixeli .::5 : L ET 0 0 \.. ..0305 "'E N (. ...0 . " ". p 5 1 0 PR:I NT AT ~.... 3 1" .~ ..' .0..7... . 0. 16 .'a de 30 cm cit prevede reg ula-e-:u pentru motomodel) lar pe de ." : GO TO 7 40 .." ' '.a( c e ler-o . 2 . b6. 0 TO 1200' 11 0 0 II' '1)4 T HEJoI GO 1 0 12 00 1110 IF u) 2 TI'-' F.. ..:: 5 a ce .' 4 : LET ~2'. . la reluarea. În cazul slmu lator ului.05 43 0 oRIN T AT 14.. : . r 1 0 ._84: LET . b .. ~1 9." = !AT 4."A o .Jrea din cursă. se: LET ~ 1..~~~ ~~~~...~:~ :~'~ ~ 1 92....-63: LET 74 0 L.400 ' 'SU8 10 0 0 : IIF" c s~)O 11-11:: 1'1 GO Ta 9 3 0 $ UB 1600: I' cs O THF. e.2:5 .AT 5 . ) 0 T HEN 0 0 T a 9 3 0 :5 590 PIIX "' T AT 1 0.S:." CI. 3 1"240 LET .+.0 . .!S : L E T p .a... E T d .1 56 . . p . la vitezele 1 şi 2 virajele diţ i ile reale..M "."'29: GO 3 2 0 L ET ..3 .. .. 28: L.. V2: )(3-.-156: O.!~OL~~EZ"~~O~~ .0 TO 7 0 0 sua l1300: IIF 0: ..i doua culori distincte În a c eleaş i do u ă spatii).1 "" /II D d " ) . T I-IEN (la TO 1 3 0 630 P RI NT AT 1 6 . m ulte o'e de antrenament. ~ I.12.. l(.-142: LET 1''' 2: GO SUB 1600: . p"otlel....19. ". 23.8.. : fo.'1.' 2 •• 7 3 : GO 0 LET Vl!!-70: LET v2 ...AT 11.1'50: ORA 9 03 0 "t. "! " E N '.-3 THEN L E T d . Motomodelul se poate deplasa.i sa nu mearga prea re:" 'l1al bun ş i să nu mearga prea re:."<p r t..5) 1/4: L. punctele dobÎnd ite la trecestart.I ii . 0 . o poarta considerata "angajata" p o a rt ă este cons i de ra tă "a ngajată " atunci cind automodelul a ajuns in atunci cînd automodelu l a ajuns În dreptul liniei drept ul li niei imaginare orizontale sau verticale pe care este sit uată sau vertica le pe care este situata poarta. "C URS A '!" " :: 30 P~ IN T AT 1 1 . •t q ~ t 1..62. " "2·. c. Situate (ca sa nu spun Îng hesituate inghe::orţ 5u :e) pe u n poligon de 15x1 5 metn. l . f' . AT 17 . ~O .." 2: LET v2s" " !5: G 3 .600 LET y~-88: LI:T )(1... ~ » I " : L.12.2. .. .d y : 130 TO 1 3 0 1150 IF v -J TH(N LET d.0. 0 10 y 1 '''' 2.. " C " ". .-INT (d. \~3 ._12B: LET ". 2 '.O..11 FLA S ~ 1I " V-a t i ..5..lO.:. Il .4+. .}5EtH£~'Gb~to ij o~~~~Lnoo~ S i ~ ~~.66.<6 . . I LE T V3" \... 0 LET y ~ ~-1142: U: T . _106 : L ET .!5.a scara 10 pixeli = 1 met ru.. 7 1": 0 0 T O 7 ~0 720 IF' ("I_59 OR . .Ir.. .)4 T~FN GO TO 1200 1000 1.~ ".0 5 a pert' _ acce era re Sl . -1:10 : LET y l . eaza..5) II J+ . wE"':' : :'0"0: ~ !..a mal m ic ă . AT 9... Q. .. 4(" r.AT .}O TH£N GO TO 930:5 500 LfT v. 1:1 ..2-yl+v*d .. GO ~O : .3.b ()". O THEH 00 Ta 930 .-" ..y3) / ( ~ !-)OJ) 1 3 0 0 LET pa.A T 5..p· Z: 0 0 su a 1. .'10.i de s:area ma:.12.4 94 1~ H' . .'~T~ 2~~~ . ~.RINT A. 60 : F c >O TIo! 24. oare un lOC de co pi l de grădlniţa .1 : P R I'IT A T 2.. 1) TO 9 3 0 5 810 LET pt·<300-t)/5: LET p. : L E r " 1"! .O 700 705 IIF yl ( ~9 THEN 0 0 T." #..:!t printr.:.5. 30. " " .AT 9.1' _i:.. .:5.. . vl: I"LOT ~2 r LET . .. RE 1 9310 GO TO 900 '1' 3 10 c·o TO 90 0 9400 CLS "RI .20...rlle poligonulul ."'. dimenS ~n ie sale fiind strict cele preva5 u'" le sale fiind strict cele preva :." ' ""... 6 9 (.. cu 0 sageata. I F ~ " >0 ţ.." . OJ .:: ~ _ 1 ~.. 8a l tt Tu AT 0. ..U B 1!i 0 0: lIF PI<INT AT 2. 1'51(> 1 7 1 0 130 TO t 5 \') 9000 CLS 9 0 00 (. sa nsau pnn stînga unei p o rţi ." " ".:>t . . · .1 9 " 0 OI'oTA O . În cazul pa r căr ii .A T 1 9. . 1 7 ' 3.2.. 5ea'l1 a cea ma l spect aculoa sa... AT 2... ET .1 2 . '·n" Tt-IE N S T OP v2"-1':':. ::::t:' .. 1 ". ~ ."Tast... Timpul se masoara din momentul startului pină la soar ă din momentul startu lui pina la revenirea prin poarta 1 la sosire $i revenirea prin poarta 1 la sosire şi se afi:. . 12 ." '.AT 2. .!!!): LET dv1 0 1 5 '_El o ~ .T 18. . 44 :: LE T v l."I T"'''r. 101 1'6..) O T HEN 80 TO 9303 HEN 0 0 TO 93 0:1 .0 10 1 0 (.20 1'1 " 2 7 0 ţ>R INT AT 2 .8. cul ator am marcat. u!e iJ. :::-30 7 2 o SU B 1 500 . TIo/F. "2:1 : L ET o 370 PRINT AT 2."TERI'IINAT"..o .. 114: LET "...>. 1 . -.e ...':: ~~~:.. 70: LET .:I ' pt.'. Iar atingerea ~arg n le poligonulul..fop-t: 00 S'J 9' 1 . . :' ~ri6/~ci ~~Zooy. treJ " ' r-o cu rsă de sl alom special.>O THEN GO TO 930~ II'" 0: . 00 : IIF C'I.":5 "' 16(>'5 16(' . timpul scu rs de sint af i ş ate: viteza .... 1000 IF .. 0 8. cel pulin un moment).AT 8. e.' ~ Cl..AT 11.) T0 l°!i e O IF" . (!t-H tdy " 3 + .:?~6 2 3 <> 7"·2!. 1 .3. : L E T " 1 " " 6:1 : L E T t 7 0 11' "'.'1: lE 1 >< 1 o o '0' 400 LET yls-I06: LET y2..23. TH £N 00 TO I .7.1~1~ V2 &-31 :: GO SUB 1 500: III" e.12 !'IO ~RINT "'.' l> pt 10.'· ~. l TI-I1.940 OAT"" 99 4 0 C Al" A 9950 O""TA 9 ~!'i O OA T A 9960 DATA ~ <>60 (I Ml A 9 970 DATA ~ "' 7 r:.(.". as eme nea sc hi o rului asemenea schiorului S!Jo rtlv ul :: ~ r-o cursa de slalom special..".AT 5.220 . ~.11.Q tcel. " 1 T!1EN GO TO 9 780 LET v '5 -28 : LET 30' 7 80 LET y .-l/v: GO TO 130 d ".~ .B.v-l: PJ:!I NT AT 2..._ 1 3 7 : L ET 620 LET v"-"'O: LET )(1''"'137: LE T * PE E I-( ::: 3 6' 3 . : 130 T O 130 d.. 1= . ...â :...." " T ..) o THEH 6 0 TO 9 b9 GO -10 200 30> .:N GO TO 930 30 CLS GO SUB 9000 30 eL S :: GO SU Ii 9 0 0 0 40 LET ".4. a dreapta" Sl .O. ' ' " .12 · 4 \1 P:(I NT "'l 8 .1 "NO d l<) .p 2 31 F'PINT AT 11.N 1400 GO SUB 70: IF c..'" 1 ".ET d. 11 : CoPA W 0.-".. 1 6 00 : I I' 0:. 8 60.. n a m. 2: GO SUB 7 .1 0: ('II(1Aw ''j. AT 10 .32. Cl IV " ..4.T l .O: O " AOI O .. TENT! E '' . " ' l AT l J .) : "''''I >...1 4 2 : L ET y 2 . : · 2? :: : ....}O T )( 2 .1 : 90 SUB 30.10 0 LE T .~ ~:~: ~:~:~:~:t~ : ~ : ~0 :. (o/n) ? ~'c.IlN T <d>e 113+.A T 2 3. SUB 1 6 00: J" c ."l HE'i (. LE T d y-dv+l: GO TO 13 0 ')I" d y +l: GO TO 130 102:5 II" a~ ...AT 19.: EE " ~·~. AT 9. . Of .3. O~ o: 2. oI>T 9 .1.. 7.3 .:: .:0 ' " 9060 PRINT AT 11..3~61. Ip<1. limita ingusta intre cit . " 9 0 0 INP UT " ~ .* 330 PRIN T AT 2.e 9~92 9 99 2 DATA 0. 0 L ET d~ . (l.12. 03~3~LUOb~'i~~~. in Motomodel ul se poate deplasa.B.":'. 72: LET ~ 1 . de la cap.n t 1 0.PA USE ~: GO TO l t> O . " 3-~'. · ( a) pt.: 1 : -)(2: LET .. l ~ ' 16. u AHI 66.11: DPAW 0.. ' " ~ 'A T la • • I ~ ţ: -: ~ ' o TI-o l:: " GO la cl0 ~ 210 p >< I " r 4 1 le. 0 .0..~1 . "b . : GO T a lJ ''." 530 PRINT AT 2 .2' .J2 .. notate Iniţial.-(INT (0"..: --E:" c·:: -: 1'40 1 ~" :: 1"~ ~'2. !IF" c .jAT l O . " 0: "'?!> :: : . .e 9' o: . ~1 13 10 LE T pb-vl-pa. 0 3 0 0 LE T v U_ 1 I O : L E T .:5 >0 T HEN 0 0 TO 9305 T O 930 ~ 70 '5 I!' v1<:59 THEN GO T.-O: GO T '1 1 2 ' II" "".2 ' .AT 10.29.p: GO TO 740 44o LET \.3)/4 : L l O ~ 5 U :T ". ~I ' '·.·92 : L E T "... v l PLOT . lj~0 II' . 1 6 . Porntn d de la aceasta idee.71. .. 5'" . _1 45 : G IF" cs~1) THEN GO TO 930~ o SUB 1300: I~ e')O THEN GO TO 9 . no".. ' " .~ -85 . Dacă timpul de parcurgere este inferior va loni de de parcurgere este inferior valorii de 300 secunde.Al 9... .:'l .0 0 990 0 O AT ţ. 0.1 01 .AT 12..l/ v : GD TO 1 3 0 1075 LET d ..l/". .~ h.. . AT l1 .. ~ . + .:0 T O 9 760 LET ." . PRINT AT 3. Punctele dobindite la trecerile Pun ctel e dobind ite la trecerile prin portii se acorda co nform regulap orţ acordă conform mentului iar suma lor se modifică mentului iar suma lor se modi fica imediat dupa ce 0 noua poa rtă a imediat d upă ce o nouă poarta a fost tre cu tă cu bine."'..I.~'.10.8.7 . :-. o .1 T I-IE N LF f O"-d.320 LET ". .O ... • . 0 În s fîrşit . e cu rsei. .. o TO 1445 1:520 I~ dy-O THEN GO TO 1440 1 ~::! 0 t ţ:' dv. ~ t A T 1 0.2.. D ~t rld : 940'5 Il..0 ..66 ::::$ ~:B6 °t'A T A ~6 .. ~ --u:" -:. . 9 020 I'> LOT 10.J are pe calcul ator a cu rsei pentru 2utorTlodele din clasa RCT.0 :."B" '10<10 PRINT 2. AT ~.HAC":ISOt' 0 a 5 0 P R I NT AT 21 .5. -29 ! L ET '!I p . (lNT ''-l-~ ':''f~' '/l(> . ' (j) rt..:.ate: viteza..T ~.(yl-y3)/(>e 1 -"J) 1310 LE T pb " yl -P o.. .: 0 0 Ta 130 1170 II=' dK __ l AND dytl THfN LET U 70 II" d .-84: LET "11". AT 1 . : LE T . 1J .1 THE N LE' dV-dy-1 : 130 T O 1 30 GO TO 130 " 1o' -dy-l ..ET y2.. li mita Îngusta Între cît " :. u t ..0.133. 3 ~ ...£T ~ . bui e atins . "'..: [GO Sl' P 150<' : I I' C 5 ) (o T SLiB 1500: IF cs}O T !i 40 L ET ". .d y . c .u ant .' 0(1 : I t=' 'c". 0 9 0 7 INP U l " ".: GO TO 9307 t .:.29...O THEN GO TO 930 sua 1 .€i ~: 130 SU B 1 .6. 1 2 ' pH 19. . 28 . ~_ ".. ." '.0 0 .l T M EN LET d"-d>e-l/v: GO TO 130 d" -d." . -73: GO PR I NT .3..... " 6 0 PA US E O: P ~I /II T (\T 2 1 .. Întîi de ta len tul şi ÎndemÎnaea pll otului. -..6 ~P r:: E"' 411 PRINT AT S.. 1 0 .Y\ " Co R v c )y 2 t T"-t F. (' 1'2:5 (. a$ezat alaturi.1 .00 : !I F e'5)O THEN TO 9305 180 IF" . Lăţimea lor este Însă ce.O 9930 OAT A O." . 1 ANO d 'l( 1 T I-o l'." 490 PRINT AT 9. o 61:>.-12B: LET . ' ..1m dr l. " " .~~ .T :T 2. 1 :! ..arta venind pe directia bu n ă poarta venind pe di recţia buna.:.4.~ ~~~~.= ~ N 1705 II" '0(1 h" THE N GO T0 1700 17 0 ~ II' ' 1"' !'.6 2..6 0 9980 OAT'" RETU..~ T 2.0 0. . p-Z: GO SuB 1400: 4 '5 0 PRINT A-r 14....l . 140: GO !'>I."31 GO SUB 1300: ~ e._: c':o ....158 .6.0.1 l >< 2 5 ·70: L E T .2~1 220 ~ ET \. .19. 0 .A"I '16 . 0 : 0""1'1" 0 .O.. H E N GO TO 1000 I F c . 1 40 0: II" ~...' ". ~' ~'3e."·" . • ~.:20 . 1 . 70 lOR.· (d) pt . .1 5 6 : O~ AW ...1~8: DRAW .. 580 ~8 0 SUB 1400: l" c s. " -" ..!5 ) ) 1"1 00 I I' C5 >" THEN GO TO 9 30 ~ 3()'j 900 INPUT "R.. E : • .2: Z I ·v't •• o .ee ..17.. Cu alte cuvinte programul poarta.p "' 2 : GO sus 1400: IF e.2'5~.. t a rt • to.ulori in acelea:.--1 THEN L ET " .O.!'I»/4 1160 IF d. .O 0. ~ '_H . 4.00: J 7 70 :RHH AT 11. v "v ... opt .5) ) /3: 130 Ta l t60 l/ 3 : GO TO 1160 113' LET d.• o o 9030 o o 9040 PL OT 17.. L E T . 1120 II=' 0./30 0-t l/... Cobra. .. T OfEN GO TO 1'1000 14 0 :1 11=' v1<. ÎIn cazul ' parcării ((constituita patrat dintr-un p ă trat de 20x20 cm .20 12 0 1"3') 1 ] ') V2: L E T ~ 3 • ...0: ORA .. 1(1 : (l1l"P. disarata $i pusa î ngă poarta $i pu să llinga poart ă şi care a rat ă ş i sensu In trebu ie trecut pri n sensulI În care trebuie trecu t prin poarta. 31" 5 30 PR I NT lo T 2. a. · ". " l< l /II T AT -::. C<:l 92 (1!i P~INT 01"1 e .AT "1" TE". no . ' THEN GO TO 1600 1610 GO TO I·H O 1 6 1 0 GQ Ta 1." ." ". AT 5 . .. :51 ~ '() P R} "'T AT 2..' . . .a. o.' 1 ~ ~ <. t . 5 1" .1440 TO ...: . 2 . T l11.AT 11 .e . .4.4..:::!!I~ .(! NT (dy. Porţ i le sint --P Ci t le:..11. 0 .C.1. ~· '"". :' 0 TI1EJoI ~ET 1400 130 SU8 70 : II" c.. PR:INT AT 10> 0 . ~.. a cursei.. 2' 169 T><EN LET cs-l: "'E'TURN OF< ''-. v 330 P""INT AT 3 " I 010 PRINT AT 12.'RN 9 0 99 RETURN 9200 I" R I NT AT 0 .<J.)O THEN RET 1 1 00 GO sus 7 0 : l~ ~.O. .: (. s.S :: RES T DRE 2 7 1 P R I NT A'r 3 . 1a . 0 ..8 .. l /v ." " .~6 tgZodY-<INT (dy*3+.15.O .P ! NT "' T P ..1" pentru ..AT 1 '9 06 0 PRIN T q l 11.l ~ e : D R ţ..."0 Tu 160<) F y l ' . ""n o ..) -1 THEN L E T 1 1 6:S I I' 0 10'...-£T c. . Iar În demÎnarea nu se ::lO::Jinde$te decit dupa multe.e\."' 2::1: LET <:1. 1 .1 3. J GO TO 130 1165 IF dv--1 ."1 3 7 : L E1 "." 1!i7 : 0 0 S U f< 1 6 00 ! .a..c 9 q.AT 1 9.: : . l. la punctajul f inal se 300 secu nde. 25..0." '·PE..7.-137: LET L E T v .12..2 puncte pen tru fiecare secunda "cîşt ig ată " pentru f iecare secundă "ci$tigata" fala de cel e 300 permise).. " 95 :: 0 0 S UB 1 6 0 0: 1 "· 1:' 5 . Cobra. ' 1 "5 1 11 U L A T '9 :200 PRINT AT 0. ORA W 0 .. .PEE'( 23672 o SUB 1300: ~ c~)O THEN GO TO 9 6 20 LET ~ " . . 7 . '" " ..: _5..13 )( 2 . . .:': ._ L? '9 ao 'o.<n ( d >_OA ..a scara 10 pixeli = 1 metru Sînt -atenalizate printr-o linie groasa ..>0 . --1 ANO d y < 1 T HE N l ET dy"dy-dy+l/v : 130 T a 1 30 GO TO 1 30 d y-d y . AT 10 .e. ... GO .A T 6. pe tot parcurs ul...i .." ' . · ··0 ..... e c u lIIo tolllodele t ..31"· ~ 90 80 P R J NT AT 161..> 1.i mai largi iar Încerca rea de a vira la vitezele 5 iar incercarea de a vira la vitezele 5 $i 6 duce la "răs turnare" $i implicit şi 6 duce la "rasturnare" ş i implicit la reluarea. . (1 700 GO SUB 70: IF ~. 4.' ..seamn a para'Ă lrea pollgonu lui şi -. 0 O q 9 q J ('lATA 0 . O 9994 DAT A e ."S I M U L..: "" .. 9070 PR IN T .8.Jncte se . o : L E T .O. ( d i n ' 7< H. 0. . O " T HE N G(1 TO 9 0 0 LET "2 . T . l.ceea ce se justi· ::a pnn d oua motive: pe de o parte :a . În schimb... 10[[ ' .0 .."AW -156. 0 0.. . 0 AT '.8. 1' 6.. ..8.cult otf! o. " 8 " ti " l AT 2I. n parcarii con sti t ui tă po artă. tlNT (p*100+ .1 :7: G 75 0 PRun AT 1 1 . 1 .. .. .62.'5.6 0 : C/ O SUB 1 70 0 : I F THEN GO TO 930~ TI-I E N 00 TO 9305 PRINT ~T 19 7. 10 GO SUB Q200 290 LET "ls-:'l8: LET . :36":'::: ... JoI GO TO 11'0 11 10 I I" v)2 THEN GO ro 1150 1115 l ET d :< _l NT ( d " . >0 690 690 LET >e~.0 I' c. lar atin gerea ecestor margln~ de catre automodel a:estor margini de catre automodel 'Mseamna para:a irea poligonului :.) ~~ !:. la viteza 3 ele sint se iau normal.30.'B 1300 1 :525 ""0 S l' 8 1300 1:530 LE T y C"~O""'l+PD 1 5 . t'f! to IIIanda . 20 ~..e"t O R " .8.. ..5 2. )0 THEN 0 0 T a 9 30' 670 PRINT AT 19.v l . .IOt"Q} P1..I " ~: ._1 0 9 : G . .(l "'991 DATA 8. dimen-ar pe ecranul monitorul ui. ". 1.7. 22 0 c E l y.. aoo 00 "'c.30.Jortl vul..-'ly : GO TO 1 3'0 1050 IF v_3 THEN LE. la viteza 4 sint şi mai largi mai largi ... o T. 12 : ORA ..L . 9030 PRINT AT 7. . "'-1 THEN LET d " . ·' .. : [. la su~est..'. "3" ~" o "" >1 . 0 '" ". 43 0 l'ifH "' T A T 10.. cu :.L aceasta ar fi nc ă rcat prea ecraaceasta ar fi Îincarcat prea tare ecr acalcunul ş i nu l ((:.. 91201!l.~B.. (IF e."30: GO 30' loa L ET 1< 1' '' 2~: L E .o ..._... O 0 . ' 14.." 6 1 0 PR IN T AT 1 2 . 3.. £t C") TC' 1"5 160 ! ~ .J" SI .. ?!.PEE " 2 3.' ' 420 LE T 'fS-SS: LET" Is-82: LET 4 20 L €:T '~. ::. 3. .7 1 M : PRINT A T 7 . 1~.8.. J().... P" .'1 .. EN REf 1 6 0 0 (.: IF' e'" ~EN GO TO 0303 c. . .B.AT 2.-INT (0.... .""" lft d. program om ode le din clasa RCT. "' r:o ....a:erl allzate pnntr -o linle gro asă -arg."" o o 100 1 00 110 1 U) 1. ~T 4 . .0. ' • ...8.}() T .' 19891 989" 9203 pAun AT 8... 5 CLS RESTORE 271 PRINT AT 3. Cu alte cu vi nte programu l nu permite sa se treaca prin dreapta nu perm ite să se tre acă p rin dreapta prin stinga porti. ) C T~ 90 IF" -= ' ''" 0· ANO 'nO TMI::N LET EN GO TO 9303 9 0 IF <.. 2 . E T \...tr..t " 60 PAUSE 0: prUNT AT 21.. «> OR . O " THEN GQ TO 900 !I'" c . Testele de comandă sint a ce l eaş Testele de comanda sînt acelea$ii ca pentru programul de simulare de ca pentru programul de sirnulare de la cursele de vlteza. 11 "'" URN 1405 l~ y l <y .(d" l O~ O II" v -3 T t-I EN LE T dw_ (lN l I~I T 1510 I~ '11·-0 AN~> (vl<vl' 0"1 yl '" 1 51 0 I I'" " v .0 5 !'i:!0 * P E E I< 1 36 7 4 "' 2 :1 0 L ET to...: N 6 0 To 20 THEN GO TO ..~I "" ".. rea prin porti şi pu nctaj ul total final." FoRINT ". ".AT 18. H V-a 1 200 PR IN T AT 21. . "'3 ( ' . 1 2.. diricultot. " " ...8. Sint .0.8 . ·' '"IAT 5 .ET 11 60 I I" d."' :'l:'l30*PI::EK 2367 4+2:'l6 340 LET y!JO.. 3 T". 12 . ...'' 1 1 3 :: G LE" iI<_O: LET p-O o SUB 1700: IF" cs~O THEN GO TO 9 :: LET ".9. 21. AT 9 090 PRIN T AT 2 .l : 130 TO 1 3 0 1033 IF d. l !J aţ . 8 .8.0: 0 111'01-1 0 . Initial.2s-B:5 GO SUB 1600: I'" e s_l THE .' 910 GO TO 30 9 1 0 GO TO 3 0 ' .C'.U8 1300: F v·v +l: P '< l /ll T AT 2. ' " ". CoCl .. . În dreapta poligonului Pe ecran . t../I.)O THEN GO 7 00 GO SUB 7 0: 1 '" <. 00.poartă " ataatunc i cînd o . ::! s"30 : 00 !o!l " E TU ~ " 470 PRI"-IT ~T 10 .12 9.-1 AND oy>-I THEN LET ! 1120 I I" d . 1 2. n" THE~ SlOP ~OO _ ~T ..1":>: LET ~ LET vl. (.:.-0 : GO 1035 I I' 0:1 ." '1 6 16 0 4 P R l "'1 A r 2.60. O TI-I EN 60 Te 9 30 o .4 + . h.. ~tJ. PR!NT AT 9 !i..\ T ~EN L ET d " " O: GO TO 130 TO 1 30 . . -. nat -: 130 T O 9J 0 7 1300 L ET Po...12.O .. 3 0 .)O THEN GO TO 930 '200 '.. > O THE /II &0 1 0 9 J 0 :5 500 LE T Y!ll.0 TO. 3<' w o.1S.. 5 I :'l40 GO T Q . " # pH 11.. le O ~ ORA 9 0 1 0 P LOT 1 ' .. urmatoare trebuie atacata.0.)e~tru care se a:.1 indemina_ ~a. o:!.eze pe zona marcata $i sa se opreasca acolo (deci sa ş i să se opreasc ă aco lo (deci să aiba. .. 1' 1 . 0 LET d :<. program ::e care vI-I prezentam in cele ce uroe ca re vl-1 prezen tam În ce le ce ur-eaza.~»"'4 ET d y . ."I ' o o 10' 39(\ PRIN T AT 6.-142: GO SUB 1600: t=' e.2 ' ! 0 8 T14E N LE1 c • • l : " ETU.: 1 0 ..."1. · 1 .-0: LET dy-t: LET c~ .. .1.26 :: LE T >1 2 .2 .."70 : L..1 AND dy)-1 TH E N L. on al FEMA..-UNT (dK"4+.23:5. In cazul parcarii.AT 10. ·..74· .."p. ..9 99 '" 9995 OATA 0. la vitezele 1 $i 2 virajele se iau normal. . 128 ! LET v l • • ~o: LET 820 PRINT AT 13..O AW .. In toate cazur ile. .=. 5~ :e) pe un poligon de 15x 15 metri.1T ·""'l eg _t. ~ ll!!' '> " . ti m pu l scurs de dobindite la start..510 P If:I NT AT 5.'I" l : 0 4 0 L E T " . ~ :::.to r t . ". /II L ET d y-dy.13...."l 1320 R E TU~N l J 2 0 RET uR..~~:. S UB 16 0 0 :: II" C5 ' O THE N GO Ta 9 660 LET >1"-100: LET ... ~~70 ~70 . 0. 6 6..:o:.> N "P£E" ':3 ".:5.' _ acce erare" s r '_ .: <> 0 Ta 1 3 0 . =a.0'10 310 3 .a .'H '. la suPornind de la aceasta idee.>0 TH E N 0 0 Ta 9 J O ~ 790 PRINT AT 18.p.-O : LE T p .o ..1!!3." 1":::: LET 903 IF c . " '". 3 0 l P: 1)0 TO 7 .A T 2. AT 12... (zero) ."14!5: G 9 2 0 PAIN T AT 1 3 . 9099 RET l.)O c.1 :?.p-l: GO SU 0 .-~ ."a" ANO '". ·. 1 9 . . " . " "l AT 1:5 .:?3._4: LET ><1-2e: LET yl290 PRINT AT :'l.BBJtiTuAT " . Timpul se mă­ fost trecula cu bine. multe ::lOo'n deşte decît du pă multe.:'l.ele de la 1 la co n ve n ţ ionall cu numer. 9 0 P R1 ". "" . 231 PRINT AT 5 . 0 .12. AT 9.. 12.'''.a . 0.p.J9 0 PI< 1 "'T AT 6 . o 1~ 4 () GO 1600 GO SUB 70: I F e...O THE H 0 0 TO 1 . 0 I" I<: I . ') : OR A~ O . . ." ".p. T i ... O: LE T dv·l: L ET 0:: . ' O THE N GO T a 9 4:5 !O LO T "l ." "'0:10 P R I Nl AT 7 . 3:i. ~=~:..6x 15.0 T') 1 7 0 0 1710 GO r e.za".(n 2 :50 P I<I N' "T ~ .. 0 ~993 [':I AT A O.t...2 .-d.. . ~ ' .l/.:.c o "'0 u 1I0 t OIlOd .M.0: GO T o 130 o 1 30 1030 IF d"-·1 AND ov)-1 THEN LET 1 0 3 0 I l" 1$ . 26 LET .. benef icii nd de facilitatlle Ie of era acela:.146 LE"! tt a Owr (( '1..... r .: 1: __ il: O> ..e .. "."a . _117: G 7 :S0 PRINT AT 11.6...--oV: GO TO 13'0 10 . T. BĂ l O IU dr. :5 ) : L ET <1 y " Ii'-IT \(dv+ .[~.. Mo del ul de ~astna de curse trebuie s ă se strede curse trebuie sa se stre~a5ln a caare prlntre nu mai putin de 22 de c:Jare pn ntre nu mal pu ţin de 22 de ::ort. i". SUB 1600 : II=' c.4. In beneficiind de sp aţi i). <IN T / p _l00. . OT 17 . 8..-1 PRINT AT 14.' . tu .. ul to. ) O i" HE N GO T O 9 .-72: LET >el. ·1 TH EN GO T O 930 F c 'l'-1 THEN GO TO 930 7-40 LET )1. deoarece calculatoarele personale compatibile latoa r ele p ersona le c o m pat i bi le nu accepta SPECTRUM nu ac ce p tă scrierea cu c:.2 ..AT 5. Portile sînt asezat exact in poziţii l e prevazute asezat exact În pozitiile prevăzute ce regul ament. la viteza 4 sînt :. 6(>.O 0 EI . motomodelul . :!AT 4.. R y2(12 1 4 1 I I'" ~ 2<l7 (OR ~_ 2'1 73 OR V2< 1 2 01(1 .3 00 THEN E N (.) O TH( N 0 0 Ta 0.en t i n..O 7 00 '0 ' '" . -. in dreapta pol igonului sint afi:.153. Daca timpul se afi ş ează continuu ."ngo .2) 173 (. .. '" "pH 1 2..: 021 ..lO.eaza continuu. e. ( I HT <dy"4+.tu.:.. e 1 0.AT 17. 730 GO TO 700 SUB !iOO: 730 (.60.'0 T I-I " /II LE l E N GO TI') 9 30:1 v.-134: LET 600 LET y ._ 109: G 4 0 0 LE T ". c.10. ~ '.0. "':21 0 PRINT AT .6. t ' ''ga . ...6 ~~:e de regulament anume 15. 8 .:::. 1o'l .3 .O . '" .4.. 1 8 ..E T y!o.10 170') GO suB 70: JF c. 1 ..o IN P Uf " ~. AT 6.i .. QRINT PRINT: PRINT "1"'0> <. )0 T HE N GO 10 9 3 C!\ 195 460 LET '(1 . _ (l NT ( d " •• +..0 TO 1445 2 ") TI-< EN r. Cursa simulata res pecta aproape Cursa simulata respecta ap roape :oate prevederile regulamentului • cate prevederi le regu lame ntu l u I 'e~n c de autom ode lism elaborat În e~n c de autom odeli sm elaborat in -O"'!orm ltate cu regu lament ul inter'::Jrformltate cu regu lamentul Inter. PRI NT AT 5 . o .. POolgo nul de concurs apare desePOli gonul de concurs apare dese-a: pe ecranul monitorui ui.i deasemenea.A"! 11.9. "'~ :' TO 1445 t ~~.r-2: 0 0 SUII 1 600: II" c. " AT 10 l l .)O THEN GO TO . c.0 L~~EZ'~~O~~ ~iO.8: OI< A gQ ~(I PL OT 16 . ( V: { "l l. p"'Qdul de . w ' 10 !NPUT "Cit ot> 01".1~: OR:A .:.2.1) <. fa ţă de ce le 300 permise).... 18 . 0..O .2 .2.1. "-1 1:18 .1I' ..H " TO 9303 1 0 9 3 0 !l 430 P. " 6 9 0 I" 1I1 NT AT 19 . 5) 1020 IF d>(-1 ANO dy( 1 TIoIi:N LET d 1 0:. AT 10.1 slmua a pane '''trucit s-a c ă u t at ŞI slmua 'ea el e:: u I de perspectiva pora'ea e'ectu1ul de perspectlva por· e -a 'rcepartate oertru care se e "'"'a ""~2carta~e . ~1t ~oo::a :>a tlol 'IiIe. 1 5 e : [:o Il A '" 15B..0... 1.:N (.o • ::. ' " .2 IF . o'e de antren ament. AND .Qc. ot .+v LET y2·yJ " '..O 9 10> 3 0 ::.. " v2. "...8. ".1 A.e . I l ' " L..1 ·-60) AN O .& 15..". 2 . ·" "IAT U••.c .128 : L E T ~ 1 ..~ . 2 . )O THEN GO TO 9303 B 1 7 00: I f 0: .l AN D d :l ' .1'8. '.":' - c: l ! :.:easta depinde făra Îndolala ŞI de aceasta depinde fara indolala :. · 2 9: 0 0 . lar indeminarea nu se ea pll otulu i. c. 380 LET ". )~ T'""! E"! (."CURSA EN (·0 TO 930:'l 800 IF tt ))·300 "l HEN GO Ta 820 IF TO 820 . IF" ": ' . d y." 80 I' TI-<EN GO TO 130 630 PRINT AT 16.inii sau de natura pistei s'a'ea maşinii sau de natu ra pistei ::a' mal mult ca sigur. " .~o. 211 P IU NT .. : M ar de la grupa mica! : ~ ar de la grupa m i c ă ! S.iO TH€ N P E T URN t.!i ) ..'!! 1 " " . O . 0 . AT 1 6 ..2s-29: LET '!'p_4: GO sua 1 400: '520 LET '11.: :.96..S»/3: LET dv-(INT Id1o' '' 3 + .. Pentru a simula cit mai fi del con6.. 6 7 1 0 IIF" yP 60 THEN P R INT AT ''14.. 1 . aşe z at alături .AT 2 .. : -.7.2: 1.1 9 B:'l I' ~ND v<6 THEN LET 8 !i IIF" e'·"d" AN O v ( 6 T><E/II L E f ::. o t ..1210> . O .. să se iintoarca apoi cu 360 0 $i sa se reatace toarcă apoi cu 360 0 şi să se reatace pO. O."61: GO 1 0 GO S UB 0 200 29 0 LET >l 1 •• :la: LET .a mal mica .· O: GO T o 130 o 1 JO IF dK--1 AND dy( 1 THEN LET 1130 1 130 I F " ..T 2. 125 IF 0".V1-V2 · ~ 2 : LET . oi: 60 20 00 sus 9.9 ':>99 1 DAT A 8.:H' : LET ~ 2 . pe tot parcursul... in diversele etape "'~ ce se Situeaza.12.17.u real (1 pixel = 10 cm. T Al " 15.17.le a .) O THEN GO TO 9 30' 410 PRINT ~T 9.0 TO 144'!1 Ta 1 .AT 11." 4 0 L E T v-4 : L E T ~_ 1 · 2 8 : LE T v l'" 2 90 P R INT AT ~ ." )-NU) • le. .4. €" ': 36 -:-:: .9 6..7. 60 .3..)O TH o 3 7 0 PR INT "I T 2.8..ase viteze diferite.. -110: LET V2 -113 G 2' : L E T d " . in cadrul gradului de difi cu ltate ales cadru l grad ului de dilicultate ales dilerite. 94 0 0 e L .0 SI. ." 4 00 L E1 " 1'-1 1 . ? \«o) -Olll .-23: LET v .ceea ce se just ice. e DATA 9..l::! O 9 99 5 CIlI TI> O ..JrJn doua motive: pe de 0 parte at ""ea punct uluI de pe ecran care a' r-Jea" punctulUl de pe ecran care S"'u eaza automodelul e mai mica : ..o\T 4 !I.a: o'1al FEMA....:e de regulament anume 15.30 . depinde Întî i 5 -nal intii de ta lentul :. (0 c..• . .20.32.~~ 6~~: ~ : ~: ~ :.~ 9210 PRI. AT.. 64 PRINT AT 2 30 .0.t>... poarta următoare ce trebu ie a ta c at ă. ..9f " 2 31 F' PIN T AT 11 ... Oil: "1)]0' 1"1 (1 t r' d>( • . O:: '..y! 30.1·-26: LET t 240 l ET '/ !O. 07 0 P R INT A T 1 9 .~!. " a:3 de traseu l ce se par curge aiCI.-·"..... anume "j" $1 "I" la cu rse le de v'teza.0.nt"u an t .. " ' " :: 1 0 o S U EI 1 7 0 0 : II'" ~!.~ l t l::\ t. ~) '/4 1060 IF :1. O .) (0 IF" c ."N II ET UA" 9900 DATA 0.. "'0 : GO TO 130 TO l JO 1140 LET dK-dv: GO TO 130 11 . in t: "." Olt >fl de . e ".l/... ad a .~ :~.l AND dv )-l THEN L ET 10 '0 I I" 0.... " .~....82: LET "ATI"JAT '1 6....2..1 9 AT 19.. """ 941... 31 .V1: PLOT )(2 .1..0 ':' S UB 1 '.. OR A H 156.3_yl: LE T .: GO TO 13 640 LET' >e'-156: LET Vl. Modelul de a' a:a maiestria pi l oţilor . : 2~ ."poarta" a fost at acata. .. .. 0 II" d . . -.1 3 . c a \od-l TH E N LET dy-(!y-l: GO TO 130 d y "' d v.. .. l ' ::! .!'/ ( 1 "! HE.R ". J ."0 "PLO QVER LOT '" '"140 LET T C! VE1: 1 . ~ .8 ..!5. a 9010 PLOT 15. . T OT A.. 1 7 .r <:l Cl ul1 Olt o.....· .9 .23""3· P £.ede spre a nu rata vreo poarta! ::-ede spre a nu rata vreo poartă I u~de se situeaza. AT 14.12... !I. . . :!9 ..£"-I PAUSE 13: GO TO F 0:: . ET ''r-1: ao SU B r .y +l : 0 0 TO 1 J O 1135 IF 0 . Pe ecran.. 0 ' " .: 1. e C:. LE T .i calcili tăţ i le pe care le o fe ră a c e l aş i cal culator am marcat. cel puţin un moment) . 1 2 . :: 'oba de indeminare de la dobindi:: 'ODa de Înde mînare de la dobÎndl-ea perm ls ul Ui de con du ce re auto 'ea permisul ui de conducere auto ::a'e joc copil gradinita.6 .. BAlOIU 8aca proba de viteza a automodeDaca proba de vit eza a automodee or radio comandate este de buna e:)' radio co mandate este de bun ă seama cea mai spectaculoasa.. ndO .0 T a 11 6 '5 0 PA I NT AT 1 9 .. '''' 0~ :: t.0. 12 1 " " .0. .·. ': 1.AT !i.'~: .a a t ' o tto .0 >u ."' 1 .IB 1'500: J~ 907 INPUT ~"'ltnt..a sectiei de automobilism din :::eS{l a sec ţie i de automobil ism din :3::lrul F e d e raţ iei Romane de Mode:a::rul Federatiei Române de ModeS"" a fo st creat pro gramul d e sia fost creat programul de si... la punctaj ul linal se adauga o bonificaţie calculata conadauga 0 bonificatie c a l cu l ată co nform regulamentului (0. ~ ~ _~" . T"Eo.net. rea prin porţi $i punctajul total final. ".. V ) 4 T HF N 8 0 TO ! 2 0 0 1010 IF" v}2 THEN GO TO 1050 10 1 0 I I' v ) 2 T I1 E N GO Ta 1 0 ~ (> 1013 '.1 ANO dy( 1 TI-I 0 1 LE T c!y-dv+l: GO TO 130 d y . ' F.....4..1 .._(lNT (d .' " ... .l."-I T"EN LET 0.. CO 1410 II" 0: " .v: G(I TO 13 630 PRINT AT 19.::~ :."(INT (d:< 1 1 ' 0 IF .~~~~ !r:2.A T 2. .e' : I F 0: •• c.a. -C-85. e . 00): GO SUB 14..: . Fapt ul că reprezinta următoru l obie ct iv de ' urmatorul obiectiv r ep r e zintă evidenti~t printr-un atins s-a e videnţi.' pe'ltru mo to model ) Iar pe de '" :a parte -'1trucit s-a cautat :.Ia st'nga s la dreapta ' SI pen ru la s(nga S.!5.. )~EtH~~·Gb~fO ~ 30' 30. pentru a ob ţ ine un t imp _" 'TIal bun :. a cursei.0 S UB ~ " 0 0 : 520 L E l' '11 $ ." T o 5t~ 1 .30.. -o H -! E N L ET p ·p "'h ! LET •• 1 AN O s·O TOlEN LET p-p+6: LET .9.1 6 0: OI') AW -! 6 {. are e e s .~ ) 1055 LET d.. 9.?:. )J" T.." 9900 DATA O.. ..nţr.) T"'EN (. a .8 . u are pe calculator a cursei pentru ~.. -1 00 : LET . in cazul simulatorului. 0 LE'!' 14'" PQtN T ". ("O .....ceea ce e mult upatrat inconjurat Octamitor. pentru a obtine un timp -3 repede.5): L ET d ~" INT (dy+. .8. s ) o y ..IoT 1l.M....8. anume .20...un asterisc cazurile.. viteza 0 (zero) ."( 1NT (o ". A T 2. 2" .126 " i ..1 ''f.. V ' t . 0 -10 200 k 2 .. atunci cind 0 ..AT 1 5.AT 2..10. ".. 0 . AT 9 .::31t 1 .121 " 1600: IF cs)O THEN GO TO 930~ 211 .-l AND 1I1o' }-l THEN LET dy-dy-l/".-='-' 1 " T"'I::"I (l O TCj 1 1. 16 6:5 LE T tO .. O "' AT A O . 1 6o:J: Op A .i prea a repede ŞI nu p rea repede.. AT 10.: .ele de la 1 la 6.~ "....." "". .. "'3 0 :5 270 PRINT AT 2.:: TIO IO"-' P AUSE 1<.4.O.~ o S UB 1700 : I~ cOl-l THEN GO TO 9 PRINT .1 THE N GO N (.. !14~ "'" :. la viteza 3 ele sînt mai largi." ". depinde intii ca' mal mult ca sig ur...": :: P rl! HT AT 1 ' . ET dv-(JNT (d y " 4 •• 3) 14 E T dy .. :'l...(1 ~ ...)O TH EN AET !IF '~ i )Y .... semnul de marcare se deplacată . e .. . 2 01 " -"n" Tk F._117: G 3 5 0 LET ~ 1. t i ~" D d !J l d."l O .. : = .1 ~-114: LET ". ( y l.O AND ( ... 4 1(') p " I"' T Al 9 .4.:'.2< 17 .." "..O.: .. l . " -1 40 : 130 5 U9 1500 : I t=' '540 LET " .. :J'ooa indeminare ~ ooa de Îndemî nare este cea care a'ata maiestria pilotilor.·' ..0 1< -1 /V: GO T O 130 1070 IF" d ~-. pătrat Înconjur at de un Octoevidentiere Faptul ca gon de ev i denţiere a sa) .l/v: GO TO 130 1 0 7 ~ L ET d ~ · :h + l/ v : GO T O IlO 1100 IF V)4 THEN ('.T 18 3. şase convent ion a cu numer. " ...66. AT 1 9. i nt:"' . " ' " l AT 5. t elecollia fldate'H. În diversele etape '" cursei.lOI ."TERtU NAT . :: l> Rl1'l1 : 1"F<INT '" l -d.::>rogramul este scri s În limbaj BAProgramu l este scris in Iim bal BAS C s este conceput pen tru calcu laS C 51 este concepu t pentru calcula':::are personale din clasa TIM-S.~. -23: LET . Marcarea se face cu o săgeată .IE'" (. ' " lA T 5.0 T 1 0 2 5 IF" d"-1 Tloje:N L ET 0"..J $E ~ : 8 0 r o IF ".1 'tHE N L E T d ·.fH ". T A T 3.E T ·.'. " I "' "fAT :..N GO 1 5 35 I F .3) .'0 PRl "' T AT 1 9 .60: GO SUB 1700: II" 6 8 0 L E T )( .::: e::" a celUl real (1 pixel = 10 cm •"'1a oe 30 cm cît prevede regula3. l: a . }O TIo/EN GO TO Q305 d ' r . 0 . . tre:::u e sa alea gă permanent Într e d ou ă :: ~ e sa aleaga permanent intre doua cerlnte contradictorii: sa mearga cit :er nţ e cont radictorii : sa mearga cît -a repede . 1 7. 0..9. 0 s uB "?O .ET v . 94 Q . ! a ..tlt ~Qeo 00.. l ~ l IO>C!:Oa . . 0 .' .. . T AT 9 ..0 O. . 2B: LET ~1 'l·25: LET . .O: 0 0 1 1J5 II' 0". in stir$it.. )3 THEN (· 0 TO 0. . o 300 LET Vl.L: =: . ~ 1<60..>T E"' TI £ I~ tit oC'''..J 17: G SUB 1600 IF e . 260 'I.a de traseul ce se parcurge aici. ) -NU) 2 ~1 PR i NT AT 5 . GO TO 130 106:'l IF" dy-l AND d>e~-l THEN LET 1 0 6~ I I' a . . ' ) 1 LET dv1 1 1 ' LET d..!~~~ 9080 PRINT AT 16. :n o =R i'H AT " . 5 » /3: LE T d y " (I NT (dy"3+.1. t' o " ~" "' P Q 15 3:5 t~ yc<vl" OP vc)y2.2 puncte form re gula mentului (0. A T o R" ."82: L E-r " AT l " .t143: o ~P E E I\ 23 673.a..-1 AND dV< 1 T"'I<N LET d 10 60 1 F' d" ...30 t. .J ce se ad a':':".... "o. T o> l_ \1 e" ~ro " ....0('.5) I NT (d ~ + . "." " . sem nul de marcare se deplaseaza obiectivul urmator sează la ob iect ivu l u r m ător ce trebuie atins.'80 IIF" e S .v 2 141 I ~ .-+00 2 0 GO sua 9.) -1 TI'IE: N LE T dy-!ly-l/v : GO TO 130 d'l -dy. " (0) "t .0 OR >el 6 0 ) AND v a 7 ::> 0 II' (.". viteza 0 ai b ă .luQt' ? 250 PRINT AT ~.24." ".2 •• 83 : GO SUB 1400: IIF 0:: .6. _4" 9 0 5 I F c "..12.AT 12 . O o SU B 1 1 0 0 : II' c ..·142 : L ET '.. 230 PI:IINT AT 11. FLASH 1..HEN LET d.0 TO 9 4 00 O30 . • _a'e personale din cl asa TIM-S.3» /100 o SU EI 1 500: I ~ c ...16.+l/v: GO TO 130 117~ L ET 1200 PRINT AT 21. 0. 0. HH <(1"" .-1 '4 : LE T )( 2'-157: GO SUB 1600: 1'" c. ' 1" GO TO 11')0 I F <. .e.-160 : DI'<Aw -160.20." "I Al 1 . -109: G "€iO LET ". Pen tru a simula cit mai Ii del condiliile reale. E T ~. " ..AT 1:! . )0 TH 2 4.f T IF" c ..12.8.. N L €T d ~ "O : (." 810 L ET pt.o THE N GO 10 <. ~ l . "So .12 ._ 1 0 9: G SUB )700: SU Ei i7 00 : IIF c . 1 !i l ' ~ IAT 9.... -d"." 6e : LE"T . Latimea lor este insa :e regulament." . · 1"2 : GO sua 1 60 0 : IIF es >O T 30' 7(0 LET C'..O .20 :190 PRINT AT 10..." .c":a ~a.~ eaza automodelul e mai mică :::ec': a ce..RXNT AT 10. " o sua 1400: IF ' ' 0 THEI'i GO TO 9 1" 0 ~ " \! SE :::.:..:'l..O TH€ N 1.: ~o Ta 1 30 d y..dy + l /' v: 117'5 LET d"_Cl k .--1 AN O d .I : 0 0 S U B 1700: IF' e...J Cit I eş ir ea din cursa. 1 " • • " ..o"· f .. TO 930:5 HEN GO 1 HE N GO _ '0 930'5 70 L ET o:: ' · I /II "EY t 3 ' 0 !O r< J: NT AT :> . AT 10 ..E. ...+.AT 3. M - LET v. de la cap.61:>.. .. 710 l" v1) 60 THEN PRINT AT 14 .8.. " 1 0 0: LE T y 2. : " " .10.

. in sfir~lt. pentru ca aterizarea sa fifie m al comoda. ca ŞI astaZI). monoplan. . B cino caZUl 1"" 19~8. la pregatirea fabricaţiei.. a:~ n:a fUI . Mocrea.40C suprafaţa portanta ge rutatea pianorulul gol 11 . a lU 1941. cind remorc heru pina la 15-20 m . ca ~I astaZI). rrezistind la ezistind la ~. i n general. care co nţi un e a grlnzll cu zabrel e. . 5 chl ar multe "lspravl dlOtre .le sfaturi "Ia fata locului De aco lo de sfaturi "Ia faţa loculu i"". hobamonoloc .cc morcajulUl . Speclallstll s-au opnt asupra no I. la pregatlrea fabncatlel.R. actlvltate in planor. s-au ' ' introdus doua ar cun de fOI.ntr teafar.nn p raş ttle ŞSl În urmatoarele CI'lp e a c pras ie I i n urmatoarele cllpe •. Dlrectia Tehnlca avioanelor m ilitare. s-a schimbat locul declansa torulul Sl s-au montat la extr emltatorului SI s-au montat la ex tremit atile anp. pentru p rotecţ i .'e nce rc anle ŞI mal ales prote'1c ercarll e ~I mal ales prote:: :0 devo tam ent elevul de la co:: _u devotam ent eleVUl de la coA i nre g.. LJ Gall me conslderaoila. Pilot .1955. care. s-a ranforsat scaunul P'curi de fOI. a p lutit la panta mai mult de doua o re.l. an rar' e student SI e. lar din 1942. 800 mi Practicarea pianonsmulul in ara Practicarea p ianorismuiui În ţ tara noastra a debutat la inceputul anilor noastra a debutat la Început u l an ilor treizecl.s nu ta pentru un pl ano sco ala.' tat categona B.'e''"'1. dovedind un centraj excelen t. dind u. aflat aproape ea' ore . fa ra sa bata din aripi .zo' tala Sl atunci cind. Înmatrl cularea era facuta. . d e vî ntul ce Izbea co am a a. Într e aceasta SI cabana.'Ot Jeze m a. Cum intreprindere'a bra~oveana era Întreprlndere'a b raşoveana era extrem de sollcltata in producerea extrem de soliCit ata În producerea avio anelor militare. cu albastru Flee t" era facuta cu albas tru ""Fl eet" . Împreun a cu part ea superioara a cabanel Sl u ltima p or su perioara a caban el Ş I u ltim a p or-tiune a grinzli cu zabrele.ore l C . pe ntr u a-I man rezlstenta In aceeasl manl era mari rezi s tenţa . sarcina utila maxima greu tate totala de' zbor greutate totala de ' zbo r 20.e'. pia el evul-p illlot la bord! l Într-actevar p norul s-a aflat c u arlplle la Orrz01 noru l s-a af lat cu anplle la o r. 0 data cu inceperea vlrajl> tUIUI. ' cl rea m ultor zborUri execu.rem orca la automosor a lO car e-I I remorca la automos or a 'O obllgat sa tale ca biul. se term lOa a man care . deşI se şlia c a nU-I o ttreaba u~oara. Astfe l. . Planorul a tis nit " " ze la sa ndou . dotat cu aparate de de performanţa. Teodor Palt fel .. C. . s~a hotarit dlO motlv~ de slg uranta sa hotarit . Inmatncularea pregnate cu em alta .000 k g n n n Tudor Vasi Tudor Vasi .lor cite 0 ferura in forma de tile aripilor cite o ferura În forma de sector de cerc. s-a p etre. ICAR-1.1943 a inceput constrUirea lor În Sene. asta zi nl se par greu de crezut. pentru a-I atac era con trapl acat .A.ev al sco ae p O'" :J student SI e.. . ttlmp din care s-au importat mal multe d in care s-au Importat mal mu lte bucati pentru a fi urmarite in procebu c aţl pentru a fi urmarlte În procesui de instructle a zborului. Suprafetele portante ~I de co mand a Suprafeţ el e portante ŞI de co man d a erau impinzlte.. . blre pe p OI 5Sl sa sporeas ca rezlstenla n ansamblu a cereasca rez lsten la i in ansamb lu a celulel. fll nd botezate cu numele fabrlcli rie. dar cu ajutorul ŞI În:: 'J ~amlc e dar cu aj utorul Sl in:~ ~!a l UI citeva mil de tlOen au •. plano( ulul ICAR il Ilpseau de bo rd.. ÎI confirma ca se "in tÎ ln lsera" pe la . Iar p at in a de alunee mal comoda lar patina de alunecare mal rezlstenta intr e aceasta Sl care ma..700 5. s-a sch. S. aflat aproape oe a " D·".loan Vechiu la lasi. _ u:este lin. intre doua r taia SI atuncI cînd . neoblsnu. To tul ramÎ"u~ent e l seama Slmturilor pii otulul -. .. În genera l .000 kg 20. Era cla r ca in ti ln lse' fenomenul de u nda lunga intilnlse' re no menu l de u nda lunga.~'e e mlj lo ac e care-I pu teau • :u'" e mijloac e c are-I puteau _'0 sa zboare co rect. . celelalte flind constltuÎn anul 1932.. . se term in a l la mari In altlml Cind NOVltkl a ap reclat ca Ina lţlml . .Jan '=F'ar:~ ~' . nalţ l m e a atlOsa a intrerupa zborul. c înd unul dintre colegl care pilotase un planor tre colegi . acestea a fost adus la I.mbat locul decl an salot u lui . . la ~a~.. -Braşov...''}C naml Ce .'''1 n P-:o pl ano ru ll u rmînd a fi transpor'" pl ano ru urmind a fl transpor?o' â tl an ga r Pe ntru aceasta. s-a petrecu prava ". nate ampen ajul orizontal şi direcţi a .U ticulare la Bucureşti. la ClUJ. neob..Jc toru l de planoare ŞI aVi o an e s:'0ct o rul de pl anoare Sl aVloane . pentru pr ot ect a sector de cerc . A precllnd co espunza or dezvoltarea noulUl correspunzattor dezvo l t ar ea nOu lUI sport aVlati c Federatia Aeronautlca sport aViat ic .an prind eau co rzll" de p. 'remorch eru l ş I -a aruncat ac'n spre locul de lansare. cind unul dlOaflat-o dupa ateriza re. . În zb o r pe spate.. Bor dul de atac era con traplacat.:'u~e'1telee de bo rd .zc spre locul de lansare.a acestora ~I manevrareil cu u ~ un n t a acestora ŞI manevrare!! cu u şu r lnta a planorului in teren. Destinate Ins t rucţ l e l În simp la comanda.390 2. la C lUJ.nat o prirea zborurllor la at o prlrea zborunlor la ''. In sfîr şi t t. Fllnd sul de instrucţie a zboruluI. se str ecu ra printre cablurl Sl hobane.A. c pina la 15-20 m.:Jo~na lUI I 1941. . cind remor cher. desi se stla ca nU-1 0 rea ba rata. a pluC Înde a..Ie printre cablUri ŞI hobane. Co nstart Igna a remorcat un planor ICA Ignatt a remorcat un plan o r ICA all at pe IlOla de decolare.-Brasov. F e deraţia Aeronau tlca Romana a cautat un nou tiP de plaRomâna a cauta t un nou tip de planor. Fata de ipul initial.: pent ru a ser vi la i n uş l ­ pen t ru a servI la Înssu~l­ "nevrelor elementare in sl mpla . 800 m! p e la . era un Planorul de faza 1. -n:J al? In te nSif ic area vîntului a ~::>a(? I nte nsif lcarea vintulUl a _". ci teva patrulari aa ajun s la o0 ~_:Ja ajuns la =u:ca ci te va patrulan ~. la pl anoarele F a ţa d e ttlpul iniţia l . Fuzelajul era compus din cabana (turnul de ancocompus din cabana (turn u l de ancorare) fuzelajul proprlu-zls 0 rare) Ş~i fuzel ajul p rOp ri U-ZIS.uharo Instructorul d e 'zbo r V. . co. . Planoar ele IC A R-1l erau vopsite argintiu ~au numal Imerau vopsite argint iu sau num ai Impregnate cu emalta. Planoru · drept. de vintul ce Izbea coama 'l IT' -~nc"pu t e ~ pul .p ot la bord intr-ac:tevar. care.b. tinarul •_t ucto! de zbor şI-a prop us sa S. Cum s-a ~-=3te 800 (Il m inaltlme. o I grinda cu zabrele intanta cu guseu n grinda cu zabrele Înt arlta cu guseu rl din placaj. a fost autorul u'tat c at ego ria B. .A. Aş a a 'fost cazul c u Nico lae Cindea. de exemplu. s-au Introdus doua arplanorulul. . tot atît de rara..:: in anul 1951 la Tlmlsoara.'H -a avu clOe stle ce calltat' ~ ':' R rn-a avu tt cin e stle ce c a lltaţl ..500 ge rutatea pi anoruiui go l 11. Pentru aceasta. Plan oru 5s "sl fo nat" serlos.. la plan oare le fa bncate la Bucurestl s-au adus cifa b ricate la Bucuresti s-au ad u s citeva imbunat~tlrl menite sa prot eteva Îmbunat~tirl menite sa prote- sa spojeze ma. In sfirsl . executindu-se in anul de fabri c a ţi e. 0 alta i performan ţa . Era cl ar c a pentru un planorr şcoal a . vazind semn alul de perl col a reou vazÎnd semnalul de pericol a reOl acceleratia. a seo Je p 10. Si biU etc Destinate instructiel in slmpla etc . În sfîr şi t . dar pllotu a scap "şifonat " senos. la panta fara dotarl penco manda .Io an Vechiu la IaSI. in cluda 'a: obligat sa tal e c ablul .A. devenlnd ultenor unu d. c îteva mII de tineri au . Între doua f ' du n 'remorc herul $I-a aruncat oc dUri. care pllotase un planor de performanta. cel ela lte fII nd constituIte ultenor in cercun si asoclatll parIte ulterior În cercuri ŞI a sociaţII particulare la Bucurestl Cernautl. Aceasta a ttrecut. Vlad imir Novltkl __ C'''U Br a şov .. . Iar din 1943 a inceput co nstrUirea lor in se. foloslndu-se planoarele de treizeCI .R. era un monoloc. s-au tru remorcaj cu autom oso ru l.e eze la sandou . la S ~::e. Asa a fost cazul cu Nl co lae uşoara . a În anu l 1951 la Timi ş oara . În 1946.390 n an vergura 10. un de. an . s-au a pl anoru lUi În tere n. parasol. Cum s-a _. Planoarele ICAR stituia denva.. Fuzelajul era nat.a.. p i anorui ui ICAR ÎI lipseau yoa. fa ra dota rl pentru remorcaj cu automosorul. De acolo de unde statea agatat doar at . Astfe pent ru ca aterlz area sa lul ei .. Planoru l a t Îsnlt ca . . Dovedind o re. Anpa avea dou a lo nj edin placaj .. sau turnul de an co are 31 cabana. a ajuns cu un ICAR-1 ~a tirzl u a ajuns cu un ICAR-l .-"s:e 800 (') m Înalţime . c are constltUia denva. ro. s-au facut gaun la bordul de fuga pentr u facu t g au ri la bo rdul de fuga p entru scurgerea apel din anpa Sl s-au rascurgerea ap el din aripa Ş I s-au racordat gaurile ferunlor de c ar e se cordat g auril e ferurilor de care se prindeau cOrzll-e de p. ca 0 pasa re _ '-a sa zbo are co rect . s-a cumparat l Ilcenta de fabricatle.ere Izbutit Însa redresarea in apr op. dîndu ..t putea sa unde state a a gaţat doar atit putea sa faca planorul avind numal u n Slnfa ca.re relor element are În simpla ~ 3~ :J a. sau turnul de ancorrare al planorulUl. re pe P. ca re. În anul 1942. Consta rt ZIS atunC I. .R.ru Br as ov. Plano rul a fost na. s-au dovedlt a nu fl cele mal indicate dovedit a nu fi cel e mal indicate pentru condltlile de la nol. n c u rentu l ascendent din am iC. ICAR-ul fara pil o t a ex cutat tot usi 0 aterizare Impecabl cutat totuşi o aterizare Impecab' dovedln d un centraj excelen t.ar c care. !".SeC 85. ~ ::.000 sarcina utlla maxima 85.zbut it insa redresarea in aprop. in anul tene ICAR .smul nos tru 0 ac ti vitate În plan o nsmul n ostru c performanta. inregi st rat ŞI succese nota. a iost au or.u r. _ . nu a ses. d ac a ar fi fost ° . pllotul b l şnulta stapÎnlre de Sine. tractlune ICAR-ul fara pilot a eXE tracţiune .rl' spo rti vil cu 0 lu nga Sl prest lgloas Sport lVII cu o lunga ŞI prestlg oa. sa intrerupa zborul. ŞI . Primul dintre acestea a fost adus la I..'uctor de zbor sl-a propus sa ~:. ~ s:r. Cum 1940 primele 20 b u caţi la I. folos i ndu-se p lanoarele de scoala tip "ZogllOg Pnmul dlntre şcoala tiP "Zo gllng"" .nd 0 r:e" no s spre pamint..e ~ a tirzi U. inanul 1932..780 10.2. s~a atun c I cu un as emene a planor . ti narul a n an gar. Ari pa avea d ou a lonjeroane (antenor I c entral) legat e i nroane (anterior ŞSl centra l) le gat e Între ele prln antretoaze. tot atit de rara. .0 ~ Mocrea. o data cu În ce p erea Vlra)u ~ p lano ru a fost "bag at" sub vert ca p lanorul l a fo st "bag at" su b vert ca de ca blul ce atirna venlOd vert::: de cab lul ce at i rna . neeXistî nd nic I o poslbilitate de interven e a IOst rucpo si b il itate de Inte r ve nţti le a Instructorulul la comenzl daca ar fl fost toru iui la co menZI . SI pe Vi te.000 . La tit la panta mal mult de do ua ore. Spe Cia liştII s-au OPrit asupr a pianorulul german "Grunau 9" imp planoru lUi german "Grunau 9" .. La i nceputul anllo sal1950. s-a cumparat i cenţ a bine apre Ci ate. ex ecutÎnd u-se În an u l 1940 pnmele 20 bucati la I. luind contact cu pamintul solu lUI. La Începutul anilorr şai­ zeci mal erau in serVICIU 27 ICAR-l zecI mal erau În servicIU 27 ICAR-1 . . dar fa aflat pe linia de deCola re. Aprecllnd pen tru co ndi ţIIle de la noI. $1... .le 'loastr perf o rma n ţ e unice in SCOl le "025" Din cauza unel oefectlunl a decla Din ca uza unei de f ecţiuni a oec 3 satorulUl on din vlna pllotulu ca satoruiu i Ori din vina p ilot u lu _d a ultat sa comande declansatoru a Uitat sa com an de decl ansator < IOstructorul de 'zbor VlOrel C.a lt . ca o pasa re :. c ra < Caracteristici tehnice Ca racteristici tehnice inaltlme Înalţime lun glme totala lungime totala 5. Direcţia Tehnica din Subsecretariatul de Stat al Aerudin Subs ecr etarlatul de Stat al A er ului a incredlntat exe cutia in contlnulUi a Încredinţat e xe c uţia În continu are a planoarelor fabricil bucuresare a planoarelor fabriCII bucureş­ tene ICAR.. .. la panta. Cernauţl. monopl an. conflrma ca se "intilnlsera" bord. Vlad imir NOVlţkl. I Inaltlmea at insa a aflat-o dupa atenzare. i.. ~ :este 110.J ~r performante unlce in scol. dar pilotu ll a scap teaf ar. s-a ranforsat scau nu l p'lotului.2. pilo_ a con sta t at c a urca aproape ver_ a con statat ca urca apro ap e ve rn c urentul ascendeni dlOamlc . C înd Novlţkl a aprec iat ca se afla la 0 altltudlOe neatlOsa pina se afla la o alt itu dine neat ins a pÎ na atunci cu un as emenea planor. '". din mot l v ~ d e sigur a n ţa .1955. ICAR-l..'e asta zI ni se par gre u de crezut. care . deveni n d ulterior unu ll d . torului Teodor C orneşa n u .. Teo dor Paltl lneanu la Brasov Sl al Sint blOecu ne an u la Braşov ŞI ai ţt"ii.. fII nd bot ezate cu numele fabri CII .400 15. fara sa bata d~n anpl. de exemplu. Sînt binecu-noscute pasiunea si cu rajul Instrucnoscute p asiunea şi cura jul Inst ructorului Teodor Corn esa n u. reZist enta . Fiind bine apreclate. dintre ca re 136 În perioada 1950. .:~e seama simţ u r i lor pl lo tulu l. În Ciuda fa: tUIUl. .780 anvergu ra suprafata portanta 15. La fel .R .me cons lderao" a. nu a ses z IIPSp semnaiulu de incepere a rE li psa semnalulUI l de Începer e a r· morcajului. Totul ramis. care in 1946. Bordul de tre ele prin an lretoaze. pentru a ajuta elevlI se str ecura pentru a aj uta eleVII . 700 ~" 2. a' a a citlva metn deasupra deaNevol t sa Împlnga de m a n şa _ evo lt sa implOga de man ~a :?n·'u a ava nsa În faţa pantel. lu înd contact cu pa mÎn tu d rep t in zbor pe spate.ta '. S-au executat Sl zbor Uri de duS-au executat ŞI zb o rUri de du rata. o alta pra va". Ramas fara ffOrla c Ramas fara or ţa 0 acce l e r a ţ i a . planorul avînd nu mai u n si ngur post de pilot aj. neexistind n lCI 0 gur post d e p ilo taj. cazul I" 9 . Planorul de faza I.er~ solu lul.~' 5 pe vlte pnn poml Sl pnn. prin p omi Ş I prl n'" 5 ~el e de tel egraf "" 5 '''"'ele de tel egraf. bls nulta stapinlre de sine.strat Sl succese notaţ.-:: ~'lel e ramase de pomlOa Sl . In a ceeaş I man iera Sl tot atit de slmplu erau conf ect loŞI tot at ît d e simplu erau c o n f e cţiO­ nate ampenajul onzontal Sl dlrectl a. pil o ~ ' . ven in d ver :: n os sp re pamint. parasol.--=. Încasî nd atîtea trintell cît -~au w ate celelalte planoare la -_au toate celelalte planoare la _~ A ateriza t prin şanţuri . co nstrUit din lemn. Plano rul a fost ri d. d ar ta' el evu l. a av ansa in fata pant el. un de o cauza c ltitu lul pe automosor (Inte cauza cititulUi pe autom osor (n e ZIS atu ncl. Aceasta a r ec u t. pe A atenzat prlO ~anturl. do tat cu ap arate de bord.n slm pla" A fost un planor '" sim p la ' A fost un pianor c are a "inghl\lt multe manecare a "Îngh i ţit "" multe maneres te incasind atitea trintell cit '<:5 te. pe . hobanat constrUit din lemn.. mal POtri Vit condiţiilo r de la no i. . impreuna cu part ea erau ÎmpÎnz lte.. Pina i n 1955 s-au fabncat 250 buPÎna În 1955 s-au fabricat 250 bucatl dlntre care 136 in perlOada caţl . a' a ia cî ţi va metri deasupra dea:." c Iar m ul te "IspravI"" d in t re :0-" u"ele ramase de pomina ŞI .. clr ea m ultor zborun execu'".. Doved. . mal potnvlt condltillor de la nor .

_..tr::===..tt:...:wt=-=--=r:i 1 \ I 1 I \ ...1J --- -. I . _ .=.~.--.ElALAMA DETALIU BALAMA ELERON FERURA' A ARI PI! FERURA DE PRINDERE A ARIP II DE FUZELAJ / / I / / II \ 1\ F====:::::.!t\...\ -tit ------I~-TI--~1 I --+--­ JL I-----ţ/--I I -_-:::::: = .- ..1 INTRA DOS IN T RADOS ARI PA pi . -r--------~~--~=w~~~ --. .1 f=====~O.----l-----.--.. .-----=.-- a -a o c::==:= fjl j / I I~-tj \ / I \ PEDALA PALONIER" DREAPTA 1/ .~~:. . .

o 5UPERial ARIPI ...:::--..- -- / ..1 'I o o .J ~ .( 28 (:---=- I SCAUNUL PllDTULUi .-------~:- ___-. / . . + PROFIL f<MPE PROFIL AM STAB. c---'lC= c:------.=... ANSAMBLU PAI.=-== -=--=--=-..CIiER ANSAMBLU Al\LOIER :- r \'" '-_"':~'' } / f' 1/ . \ ~\ ... STAa.J c= .." NERVUIA DE ARIPA SI EL ERON AIC'1RA. - . I( I \ .

.8U-c...r-==riI..!=.".1 .-+ . P J u J f'I"ZIII . :..u maru l 2/ 1985 (7)...J.--.-374 Ce en n docLJrnerta. • .. ::h.t------- t.. .. A..LLSl\ 1: .:)... 2 ong ln ala apare denumlrea oflg l nala nu apar e denum irea dE "monitor" .--. razboi. L'lO~( .--1=:--.- 1 .:. _ _ . J I~I I 4 0 o 0 o MI.. Toate planurile tip.- t-- - 0 uU.:::: I-' ~ 3 ...1::ţţ::=:r:.~:ft:::::=r:='-.. I I -I ' I I . '~~\ '..J ~ . .t~_________ --:'-=t~_-..._ _____ 1 I I ' I / I JI - • ~ ~~I~ ~ I ...... . .I r ~ _..-./ ~l5 ~O ---- ~l1UI ~ bIT ~ ~ IF=1 \0 l I 'f If -'- t[ J. proiectanţi în mar e Echipa de proiectan\i era in mare aceeaşi c are participase parte aceea~i care participas e la construcţia monitoarelor austr oconstruc\ia mo nitoare lor austroungare de p îna at uncI Ş I care va pina atunci ~i ung are e '..... cît ŞI entuViena cit ~i lui ziasmul lUI Mihai Georgescu ne permit sa va prezentam in acest numar În prima varianta constructiva a monitoarelor de acest tip.2 m .c • .~ rz= =-."--- ""'TI'" 120 .-== """'-----...-.+I · I 1 · .hl.1 I J...+-----+--+- ---t'=""--~----Cf'"'-"'---~L:a.--.--- -.--:::.--_---1-l~~~-..:==::':'+==1===. poarta . 1 II lJ1 VV L\ lJI Il..+___t____-+-~-. J .--.~:..b. Explica\la este simpla. t --j+j I _ ' 2 3 I 5 6 7 e I 9 10 ~..f-Ll.... I - ."___f__.....-.}-...-I . I ~ :J --------~: l!:ti:--L. .. =-:'--""... . ~antierului originale ale şantierulUi San Marco.. ' :~ZOOml)-BUC2 I ~ i I ~ ~ i ..JLOCUL PUNTII MIJL O CUL P UNŢ II MARGINEA P l NTII IMARGINE A Pl NT II -=-:: -=--- .~"" ~ ~- .: c --= a 'os i p reze :a e Su"Tla' ir 'lU rezentate 5 mar ir .' r--1 // . _ 1 _ ._ f---. le"m oni tor " E x p lic a ţi a gata d e Romania p fln tratatu l secrel gat a de Rom ania prin trata t ul sec ret de alian\a din 1883. 0 o 0 o 0 8 <>- ~ -= ~-~ ~ ' - [/ - B '-' 0 -(t.... ca aceste patru unita\i vor fi intrebu inţate contra Rusiei \ariste În in\ate c on tra Rusi ei ţa fl st e in caz de razbOI....._ ~ţ-------t·----===---+.--ţ-------+----+----+-~.. .> LO~-_ ~~ -L ----I I I TU MORTI R OE 1201111 1 __ " 1 -.. .c - --.JW\.-..:::.... . Ieslmpla. ": I "" I I : I I I .---+-...~ I J I I - \ -"'- ~ 0 o JO . unde au fost comandate in schim bul În schimbul sumel lei sumei de 12 500000 Iei aur..==:c--~-~.~ ~ .. 1 l/~~~~~1 1JE~~~~1 J I I I I I ----- __ JI I I . ~ I ) . Ica er ir a oc_ er a..::~--... .. I I I .:-~ -:']Ţ77 I - 1 ~ : a'e ii · OS ..~ :r t.0'\ .i 0 ~ ..-. "'""' .. ....-._ _ _ __+----+.1 . Viena conslde ra al i a n ţa Vien a cons idera un it aţl întreb u....to ~ -----_..1..- ~~f~~ ~..__..------.. ~ ~._ ' L'I i i LO LL I--. .-. .. ----l. Comp letarea setuaru 2/1 985 (7 ) Completarea S8LU lUI de documenta\ie eXisten t pri n docume n taţ ie existent pnn primirea unor documente originale pri mirea de la arhivele din Viena. . _---. -3 . • ---------.. c 37 .

-L.-1-..2 f\ I bt:~/ ~ ++m 6 e I I ....-\.... ..-: '" .. .. * L7 L6 ..~r:... .-~-·-~-~~-~v~~~=~v~~ i . 61 47 61 -tJ ~:fJ ~ I I ~l r---I----.+. ..t:::::... I~ I 1 I I I Q Q °1 1 g I I 1 I I I I I I I I I 7: o 1 ..:::. . 1 . - ·~~v~·-~·-~-·-~-r... ..". -~ f-.--- -- ----- --. TUN DE 4711./" . ~ I I ~ ~ ~ j 7 f! c I J ~ r:Y cg ff-. ' : J ' 1 .- ec- \ fh..'12 12 '14 14 '16 '17 LO LO t~ '1S '191..J..r ~ I"v - -_ f-- .J 1 1\ ~ MITRALIERA DE 6..-J -----. I !'!!!!! 10 ~ . .- ~ ~...~.::=' - - -- W.--- desene de MI HA -.. -.-----+-I-----r-tb-~--t .. ( '-.- r- : I F-- ..5mm 8UC ...2 20 - ---+---- -...:~~ 11= = 19 19 -t=~-2 1-- '-1.::=ffl~\-----_. ...- -----I-------d. ~ ---.----.. ..-..._-----=---_ . I "7 V I -E) t Q '" "'" .--..1 . -Li~I~~ ~-.-I-- ~.f-\--- ~- - ..I--.... Ilr./ ~ I---.-...------- - .&. L_+ __ ---' L--1-----' .I '\. ~ . 1"--.. l=f ."" rr' ~ -.. -r I~ -[ r-J I I_ u V I ~ LI- • A l1Ir .- + -1 ... - fXHRIORUl TURElELOR LAlER~lE TUNULUI llE 120mm L'35~(4200mm)-BUC2+1 EXHRIORUL TURflElOR LATERALE ATUNUlUi DE 12011111 L'35~(4'ZOOllm)-8UC2+1 iN PUPA .L4 L4 L3 L2 L1 L5 L5 1 -. -f-.1.~/.

Creditul este din nou "~: e C red itul este din nou -a: sabia iin 1906 la demersurile a' 5 abia n 1906 la demersurile 'a-oorului Petre Demetriade. C· e e 1 1 It =_ - n c.. Conform acesteia. Hg._ care s-a exprimat public pen_ care s-a exprimat public pen-eceSJ1 atea construcliei unorr .ş: co a. ~ :' . dia-aoruiui Petre Demetriade.4==. ·a...e'ea fo ndu rilor şi alocarea lor .....= =_ ::e L:le' orltatea const ruct lva a :e _ Jce' or'ta ea con st r u ct i vă a .'est Cel e patru unitali sint est.. Discuţiile 7 .~f=I.=F=. celelalte devenind -::l...i..J :' ~e' lactlcl eni i ~i i ingineri cu . in şedinta din 8 •'898 a Camerei se voteazs 698 a Camerei se votează '3 ae 4 mil ioane lei pentru mo.. Conform acesteia.:. -4CJ ~ -e:. -.Cle. se constituie Într-o :: 3' e de propaganda pentru maa' e oe pro pagandă pentru mal I a 4 oct ombrie 1896.Jm are loc botezul oficial -::~ :08relor. Aceasta • -e '. !t e a recţ i. directorul .... •.==== ~re a s:ro... ..O'1e.==..a-a'u Lah ovari " ~i i "Mihail KoLah ovari" ş "Mihail Ko::ea~"" Vo rr ramine in dotare :ea" Vo rămine i n dotare e 0 j.... Este adoptat 'o"'1a"dat În 1906.-9 4 's. apoi dezasamblate şi s::ortate la Galali.. Cele patru unităţi sînt s:' '" te alCI.'I :a'e".-: - .=~~ ~==.e'te din străinătate pentru 5:' -. concepl l ....?' .' :-' W· - "a ': CR ISTIAN CRAclUNOIU CRISTIAN CRACIUNOIU .c.:: ::e 1t Ineri ofileri de marina.-.-Il.t. di_ _ mari nei .:.3 00'og . or I1clpal din AceaSla • :03'e pr roman din conceptl ~ ~= ~ E' _ _ e sarCini tra nsmiS cone _ ~ ae sa rcinl transmls con.. se constituie intr-o e a:estela.? S este pe larg descrisă de ~.:' J' _ '" de catre Stat ui l Major al _:.!.. care din a 1.. a-sat a ap ă "Lascăr Catargiu" a ..==.=dd r -e Y Iare R omăne Un gruP~-!==.:' ~ e aicI. octo mbrie 1896.. se transmite comarlnei.e'ea fon durilor (?i alocarea lor a..======~""'~====..~anu scrisul sau "Istoria ~al1u s c risul său "Istoria -" '. in (?edinla din 8 e-a Marinei. es caa re CABINA PUNTEA SUPERIOARA CABINA PUNTEA SUPERIOARA ::.~ ~ ~ ~::::~""~~B -e '. con-.ziar pentru marina I~afln a' ziar pentru marina '~'a 'a'â com erc iala ~i de placere..:oarelo r.-' a s este pe larg descrisa de :: ._: e neri ofiteri de marină.::: a erma ~antierelor navale ':la ermă ş antierelor nava le .raam iralul Nicolae Ne5:...f=!. din cele 10 miu'ea marinei.. .tatea construcţiei uno -r:::lare la Dunare este inginerul ' a'e la Dunăre este inginerul :: ae Al exandreanu .a aps "Lascar Catarg iu" . (va urma) E' :=-" _~. .c.. are". cu un deplasament 'P' a Paran a.a:: dln ea guvernului fala de '-a :ar ~I de inactivitatea conr . de cătr e Statu Major al '-e \11 tare Romane.!. in 1900.. -...=~..--a vari ants considera potrivit a afi a n tă consideră potrivit 'ese or rO mane(?ti la Dunare tipul ese or ro mâneşti la Dunăre tipul 'p' ~1 a~ Parana. Un gruP~. ' -.5: '897 a iinceput sa publice re_5' 897 a nceput să publice reTAMBUCHI VENTIlATIE SALA MASINI TAMBUCItI VENTILAŢIE SALA MASINI a '..-. s:O'1ate la Galaţ l . L..:: "'ento Technico Triestino"" ento Te chnico Triestino 1: -..'9-5 Bas a-S a a 9 61 oS' 'az: .2-e5..'a . =" t:J "4 tara .:e .. ae Al e x ăndreanu directorul e-a ului I Marinei.'~ .a-: "l asemanator...... (va urma) oernlzări majore. apoi dezasamblate (?i ....omando r Balescu (?i inginerul -cc'1"andor SăI eseu şi inginerul :sa pro pun m i nisterului i un :sa propu n ministerulu un e-:: de mo nitor asemaniitor cu ee: de monitor asemănător cu :o"'1andat in 1906.septem brie 1907 "Ion Sră_ ACum are loc botezul oficial AC. :e delle curentului inovator oeole curentului inovator ~ ~~I~ ~ _ -::_ ~:o e din Franla ~i indig~:o e di n Franţa şi indig__ ?:: a nea guvernului faţă de ...3 de mai bine de un an duc la a. comer c i a l ă şi de plăcere... g 4 -.!. se transmite co::."if'"""i)i.s CO ~S:I"JC: CO"S ° P..estela. !.:e drecli ll .a :lar ŞI de inactivitatea cone' a::...~ a' '~p edlca d pa razp ea ca dupa riil:5' a:: -_a ~ '::lSI :e ':.... Disculiile fără -e a ocate oştirii.:..u -'===actlclen ş ingineri cu ===~~====... :o'TIpet enla profesionala au ''=' :0 petent ă profesională au ::'a: :aletul de sarcini al acestor t:'r :a etul de sarcini al acestor 3" _:' Povestea este foarte inPovestea este foarte in: -. kţ~:&I~ '.!. -e a loc ate o~tirii.".u Io n Murgescu impreuns 'a Io n Murgescu Împreună s .-es-300r .' e: _:.. septembrie 1907 "Ion Braa i ... -::.Jmatate de secol. suferind e o umătate de secol. . Este adoptat :: 0' clal iinca din 1898 (?i in 1900 : o· clal ncă din 1898 şi În 1900 :e' olerte di n strainatate pentru ce' o."". conas emănător in 1900...a'e au stro-u ngare sa suoll--==-~__"". Of inci pal e~ tl... din cele 10 mi...b. suferind -odernl zari majore.. care din . til" e s.Aar na" -.======~~!.5 augu st 1907 este asamblat 5 augu st 1907 este asamblat a-s8t . celelalte devenind k3 -Or .. fi ind elaborat un caiet -.• a e or romăn eşt l. danlI al escadrel cor-al ca a.:a de m ai bine de un an duc la • '.....eces. cu un deplasament rig.~~===~==.. fi ind elaborat un caiet .'aamlralul Nicolae Ne'"~ ::.O tone.gare să S U D " ==---t.'9'5 Bosra-Sava 9 -6 -!.a ce 4 mili oane lei pentru mo-r Z2 r ea marinei.'~ .-===~..J..

' _~1]. in ă lţimea .. an ii . rldar le acţiunea radar de pe aeroportul texan unde Ie petrecea ac.e p iatră tehnicII generează o vinta F-117 A seamana cu bombartru a corespunde misiunilor pe tim vinţă F-1 17 seamă nă t im Ilffâ mllter .. inclusiv =. in tlmp ce 2 cum/ sint c~ 9Jluzate flexi.. " S p lrlduşu nazd r ava" număr X 'J dusă. care reprezlnt.> faletarea confera lUi lur imbinarea ~ aletarea F-117 A 0 jnf al l~<He de replila cu o înfaţlşare reptlla nizdrivan" năzdrăvan" .. tele.e StEl.. erului ce semăna cu .-'. ŞI atunci lurprlza: operatorII adaposte$te un singur pilot. e. Imediat au fost seslzate organele Intereal 0 . puţin decit cele radar !?ii iinfraro~u sint suş nfraroşu dar primul.<? di. Blue... 1\ nouă escadrilă TG-445O cu piloti piloţi sele tehnologice privi nd combustia B-2. reacţ i e mic. "o.e cat ill extrem de mari pe care 0 Irr ::e "1are uriaşă . bordurile de atac fiind drepte intre necesitat.eX i stenţei F-11Z că avionul. realiza 1i'rode~SCa' .$I-ar putea reşi -ar zibil" t ~$ase şase ~l1ii: radar ş! structu~a absorbanta radar (RAS) tului m ic ă şi optimizat .j altitudine eficienta dl i ncercări i-3 ş!:.A! ia Carter a autorizat A va refl ecta una di'n principalele A-12 al US Navy.Q.rţ I. aripa. iar progre. impiatră şi :'a'lsversale (Radar Avansata) şi preuna cu 95% din armament. lungimea totala aprox.~f: .nez..or.1 legendă.1 e: .. avion tact ic modern tipic. tren de ric. nu a constituit suMăsurile aceste creaturi cu aspect ridicol . Avionul a fost descr is c tota l ă descris camplexitate Iesiti. aş. a$a cum arata astazi F-117 5 1983. primul XST Ben Ri ch. :e securitate realizate intr-o demeToate a ea~ 1j8 Ituit obieccU GQ' rea Stealth-ulu i trebuie compromisa comprom isă trol.. Revilta noaltri fUnd deatlnata ItimulirU activlta.. şi a devenit operational operaţio nal Motoarele cu emisie redusă de va arata la fel de ciudat şi enigma arăta o ment ::a lornia. :l:J mici. Primele pre o fo rmă difer i tă nevigaţie şi pr( tul general este de cap de sageata. ustlc. . In anii '90 o parte din miSIUni . vinătoare reacţie Sect ion)... Proiectat $i dezvoltat sub coşi două Iare moderne..I chlar atuncl că avionul uneori . re cele mai eficiente programe demoStealth-ului depoz ite d. doua. generatia mai noua a tehnolog lE ". aflat deja in serviciu de 5 Validarea 0 oarte p'~r~A este ". care a avut pentru a crea un aparat de zbor arma!!lent. timp de mar mic de probe de conceptie pencru. . că Jepartamentul Deve~ Jepartame ntul Advanced DevePrimul avion F-117 A a zburat in avion cu reactie mic. ~( ·t)blY Go blin).alorl. configuratia sau raportul trae raportu! tra< combustibi lului. t~nJ8 /~a. $1 atuncl surprlza: operatorll chiar Iă zboare. . roo CE rea semnatun lor vlzuale sub nlvelel semnaturilor vizuale n ele coco~a.1 lolulllle conltructlve conllderate pină atunci Improviza ţ II ute .. noapte.fie recunoscut de glJverprecizie cerut' d.ura .. Groom-Lake. Avioneta. Aspecde nevigatie $i atac.~ se. dacă vorba produi IlffS de milter . 3 mi ci aprox.semnaturi" foarte mica. Ultimul 'Ia xu in forma tnunghlulara. +1 A ărirea distanţei să fie guverde Steijl defenS IV :. Imedlat fOlt lellzate aterizare $i cea mai mare parte a avion subsonic. ) (fuf/şat 'acetlng" în legătură -acettng" in legatura cu controlul foarte. SlOt folOSite pentru a reduce RCS ataca grupuri mici de oblective dec obiective ~ rezidual $ii in zonele unde modelasebite.n f~ViSt~ «':. in aceasta prişi a ce astă perfecţionate Fle-c. a:. centre de comanda :ŞI cor aburi. nu vom pierde nlcl acum ocazla de a relle. dar are Ieri OI eate verldlcă poveltea. .i chiar daci aceasta contrlbuUe nu face dacit Ii ampllflce ziarl.~ uS pină atunci.in ". ..3 o fotografie ordonarea lui 8en Rich. In timp -2 cu Slnt c~ 9iuzate de f~narea . Matenalul aosoroant radar (RAM) speclallzat! cu greutatea armam en armamen C lar .. 0 cupola alcatuita din pentru un senzor electro-optic $ii u s u b stru ct ură O c u po l ă al c ăt uită electre-optic ş u..ou sa.U a fost pompos u... Avi onul lea~ii dimensiuni cu F-4 sau F-18. ~a /' u":!ui cutezante.. in Ţehnolog i a Stealth~te iunea 1990. energia unei unde raevul medi u de a repreze nta un rinepropus adaptare a noi s·a propus adaptarea :ar difuzata multi unda versiunii :a' poate fi difuzată in mai mulţi cer pe baza unei istorisiri de mina a lungimea de u n dă a luminii vizibile. chlar daca eate yorba de un zvon promovorba Suprafata lui cuprinde multe fatete brizului pentru a adaposti un obie< Sup raf aţa faţete adăposti oblei VlIt chlar dacă ace.. 'a~ e Inlluentate tare. $1 dezvoltarea.s-a stud lat . in Ie ş g roase fo rle botezats "Vulturul".servicIu a modelului.>i a lui "Senior Trend şi -ode lare tri-dimensionale care conconsiderat ( ~odelare Spre deosebire de programele Adla exterior 30%. iar inaltimea de 4 m. firma Lockheed 3 'ost linantata Advan a 'osl fin anţată de Defence Advan:ed Res ea rch :eo Research Projects Agenzy :)ARPA) pentru a produce un nuRPA} F-117 A VIZIBIL" I VIZIBIL" imb ln area:.zboara mai bine dec 16 m.>erfect plane. :escoperirea ~i (0-21) tactic "Sen ior Trend' :escopemea legilor complexe de (SR-71) ş i Senior Bowl (D-21). _ ::J:::~'1eed. 0 serie de sut o sisteme speciale perfectionate per virfurile aripii $i bot. 'lele neglijabil e. F-117 A . Ultlmul avion va . configuraţia Itudlu. conceptu J-. . Inceputu deceniului dentllt. :8 a fac e practice. misil a\t8r~cK. imperfeci SeClon).. Anvergura aripii are in jur de tiune/greutate nu sugereaza 0 agli ţiune/greutat e sugerează o ag il farm ecul el 'Inind seama ci este lansati In jurul unul aparat de zbor de o 0 8ITTIecui ei ţlnind leama că elte lanlată 12.. ari p ă. poduri strategice.a'cuslic..i~'". mo$at ar fi la fel de potrivite pentru 'e<l. Avloneta. Nu se cuno~te tipul sistemele l eaş cunoaşte slstemel( dar 0 forma cu totul diferita . operaţional.. Se pare ca. . ~ . modeata .Ia zborul primelor rezul de la rezulja bun • practic.. S: . f.-j'Stealth-ului şi-a-::ct1ft d.a cu un display montat p mează gătur. De abia mulu':sf.ac a livrat in februarie 1990.nul poate intreprinde 0 croa c. ~ rt lcp 1 di.lIIe constructive conslderat.. dacă natoare Masurile tehnologice in domeniul le nătoare Stealth.1 realizată /YIţIlte improvizaţll fOlt pomPOI panouri plane $ii cadre groase fordispozitiv de ochire armament. . la scara mjl ~rn! in ce ?--existentei Iil F-111 lar-1:l icacitatea . tivele p mulu' arma!!lent.tic. un nou avion de vinatoare ne-stealti vinătoare ne-steallt :. apare 0 cavitate vizibila la baza pal 'lizibilă pa o piomovarea progresului tehnic.-bommal ~az compromisuri şi . transporta transportă lui F-117 :. cu atit mal mult daca elte yorba de un produl dierul 8-2. . reducE ~a studiat. lui pi n ă la a fi comparabil cu un ruza Vol kswagen . $i smtfolostte grupun .>i redus8 !?i :l:lmen t Products de la Lockheed iunie 1981..ă duminiclle libere duminicile llbere a inceput chlar I i zboare.tulUl mica ~I 0ptlmlzat pentru :e upta. care pot fi atinse onn camufl aj pas l coco aşa camlJflaj Avionul F-117 A are cam aceclasic. scară mjlf sint cel .>1 con : .::?Uf~r--un. e pilot ii .. (WObbly Goblm) .ca avioanele Stealth. de afaceri.a rolul entuzl8ftllor in nici aa. In 1978 1977. chiar dacă promovarea progreaulul tehnlc. nit obiect lerlos de Itudlu.I reallzata cu m!Jlte Improvlza. 1974 sau 1975. Se pare ca acesta este 0 turel fo rma in cm că o turei Iă-.>1i armamentul acroacreStealth.Im)y .s:e ACS n ' este sln. comun . .sprrldu~!JIl ' nazdray a ' A fost procurat un numar de 5 .. şi avio nul int reprinde o croc e: . tehnolog iilor speCifice. doua casca.>1 . Vali darea RCS Uo -foarte mare . din com un .i realizeze Iingur conltructor amator a incercat Ii-.Jcerea "vi zibilitatii".lrsa calitativa inarmărllor. :_pa zece ani de . de asemenea. Advanced Cruise Missile (Misila de Metodele prin care alte semnaturi ehnologia Croaziera Avansată).'e'usata reprezentind avionul de vii&i!e-. Amenaj area interioara a lui F-117 sale ar putea fi preluate de B-2 sai : o 01 pUri :.inVIZIbile " Ş le considera "inviz/b/le $' "€regulata iin multe suprafete mici. ·e.I reallzeze slngur un aparat de zbor substructura.. Tehnologia *e .I botezată După luni In Iim betele . Din an ii '50 au i nceavioanelor pe care z /a n$l/J zl aflşl" "oare compaconfiguraţie Descrierea avionului este co mpaput cercetarile privind adaosurile cercetăr i l e • oare a unui corp cu configuratie Ie cons ideră .apaf t anul 1977. in cadrul unui propreaprox.1 chiar atunci post-combustie.t1 decit Iă amplifice mici. .!ant~es. cunosc tlmpul :e zoor (FBW) a constituit un mijloc mai tirziu...lun a noiembrie 1988. curia calitatlva a inarmarllor.care pot fi GE F 404 fara fără Performanţele Itupoare cs avlonul nu apare pe ecranele lor decit uneorl . . adăposteşte două casca..emnătură" mică. tele. S-a realizat o fum si nt deja in serviciu. fata de o 0 ph. vinatoare. poate :-e cum trebuie sa arate avioanele gram cunoscut sub numele de Have )'e cu m să mentul poate cintari in jur de 1 800 cintă ri avioane de acee~i dimensiune. '. perfect plane care pot lua sferoid cu un diametrul de aprox .lunea au remarcat cu Performantele sint estimate emp motoare . arirea distantei la care poat -.s:e un inger de inal ' . specializat. depOZ ite o pace. Rezervoalui.probabil este amplasat in doua Un alt factor important este c .-11? tUH~j.zboară . / e. ut il ă sate .!J-is. nârea o p0r!anţa !. avionul este scum~ scum ~ omrna) caz com >6misun $IJlU pot sa. un dent lit. . urmarind un me' urmărind şat Trei aparate au fost pierdute il i :-ogresele din tehnologia de calcul :'~~l'esele del stabilit de programele ADP anteStealth.. ~~ structura a bsor ban tă .că aVloanele ~s'e tulburător. Nu ..1 zbor. . Fuselajul gatur.n . e " Domeniile de masu r' _ B . fe "o fl1:ile . Stealth (furi$at eng . t Sti!8'l.€ olca un loc in Istone ca unul In istorie fra-ro$u.' ~pu'n c u e vedere al combustibilulu -a:oare 'a 'oare F-117 A Stealth al firmei in zbor Groom-Lake.. cu o In formă triunghiulară.-oreclit (le pilo II ~-fă~ă -. Poate ca in 199. 0 sint c. avion "furtiv". dBJttlIicK. ' .'E~dlca fra-roşu. asemenea.-Stealth.. i::eea a unui avion agric ~I?-Qez______ RolQ..tim cit este de verldlci povestea.O:: eed. . pina Volkswagen . Este un model loart. unk Works a creat conceptul de noua escadrila TG-4450 sale privind 8-2. 19000-20000 kg. Săge ata ari p ii litar. 00 mlci...i 101u. 0 dusa. imperlect semnături supersonice de vinătoare . cunoscut sub numele de in octombrie 1983.e piatrs de notar din iltorla tehnlcll genereazi in jurul el 0 atmoF ee . s'ă .tă contrlbulle ni de ziari.n r~ vista . Cu timpul ne vom obi:. .estnsen 1iI. baze mari de mis ile :ŞI al . anii ince:<SC'ulul.~' ~ ţi nJa stand ard şi Intregul :5:e tul b. ::.1:11.urator. aşa arată astăzi ::. şi dezvoltarea.5-13 m. experimentati pe F-111 sau experimentaţi ar putea reduce fumul vizibil la nidenumlfea data este denumirea dara ~SC-ului. pini at unci Improvlza.i legends. modestă .-f detectat de un sistem defens iv . lfid $i a suprimat alte -'ntregul program ar fi costat 700 fi. tare.>a numitul avion de viaşa primate. 19000-20 000 kg. La periect mediu reprezenta rinode apa iin particule mai mici decit apă n . 199..bune' ciuda pierderii practic. fi egte--al Inger mal ~te-a S obllW1a-l.Şb ari lor RCS.o anlor RCS. In fotografia realizata de USA 66-67° realizată F-1 17 arMatori.. măsu BGS.este-esenţ iiil mai datorită preciziei fabr :3'd . daca nu in mod practice. cu poate reahzaee t Ta'sca .>nu l c obişnUI c. . cum sint Senior Crown tele la titl ul de Miss Ameri ca.' Stealth Tactical). dar se po ate afirma ca este u armament.0 iiSlCă . foan Ch ar dacă aVlon obişnUI . Nici sarcina utila p şi subsonic. RCS--Qinamice--j--Stealth-uIUi. Orice Cind se va scrie istoria completa . F-117 A este hido . aparate F-117. a. zbor pnmate.. prime" :'a!'lsversale pe radar (Ra<lar Cross bardier de Tehnologie Avansată) $i preu nă de vinatoare cu reactie sau primei. poate că cu o .lare mod erne.::eea terior. sau mai mult din peste multii ani.ă Il! . faţă p l i. F:.. .~lttJ nu s . armament.. 2-. d ierul B-2. verSI Unii din franceza Jurtiv". 'db l emă sil)gura serpA i -ort . ŞAF ~xl stenta lui· aa a unui Stealth operational. sata a zburat in 1977 la baza de incercari ghidate prin lasJl Paveway las~ . el va fi considera t c mu lţ s: u red ucerii sectiunii combustibilul piatra de hotar ca $i primele aVloan.na a~uncL Cu coc~a$a. in general.. ale lui Stealth.$AF eXistenţa lUI' F-117 A. dar pr i /' ost Senior Trend.i meaza apexul piramidei. zlbll" Ii: .. ~ . . anI! titlul America. 3$. : mare" unu$a . ArmaF-117 A po ate rivaliza cu pul ln e' :: al celor care avansau idei des.. precum $i tractiunea disponibila arata" ~ măr concepţie şi tracţi u nea disponibi l ă arată" '2 z e USAF a atentat la simtul estru prototipul XST (Experimental sugereaza 0 greutate total a de Retilritor la distanta de zbol. complexitate lealta unul care . : . RCS.lm ocazia rellefa entuzlattllor Fuselajul este aproape piramidal.Î~tr-u n ...!JJA t I pentru a corespunde acemilioane dolari. .-:J ot puri ŞI cinci u Y par 0 Amenajarea mterioară sal mtrarea~. rabila unui chimice ~eregulală n suprafeţe rabilă cu incercarea unu i artist din ch imice care ar putea disipa vaporii tehnologiilor specd/ce._ _ _ ~ ar preo ~a la concept4\-Stealth. .or. Revllta noaltră fiind destinată Itimulărll activităţII conltructorllor tlltaf.... kg. lansate putin -ehnolog ia comenzilor electrice Croazieră Avansata).~da. . 8lue. -_ 0~ p. Dupe citeva lunl de punere la punct in simbetele .a '--. Prin divizarea formei exteWild Weasel. :a: '1a care nu e cu mult dif ./ ş comandă . 0 mlslunll : pa .-a e. nu se cun osc in detaliu. 2 simţul sugerează o totală d e Re~ritor distanţa zbo e::: aprox. vele neglijabile.. mcluslv cercetare dolan. configucompetitii acustlc bu bu -ecesar făcute biectul unei competiţii de proiecacustic duc la diminuarea zgomotucum americanii nu mai rid de bubu "a' 'e mfl uenţate de RCS. F-117.U constructorllor F-117 A are un unghi de 66-67°.'ara ~a .y . cutezanţe gen eraţ ia nouă tehnologiE rcepmd stud codlflcat extenoare ş ~ epind cu 1945 USAF a stud'a c ' ele codificat al programului a rele exterioare :.t! .. 1975. Ivel. a confirmat i. IveI.daca ar II un avion Obl$nUI fi Stellit t1eby re-sa fie "invi'"inv Material ul aosoroant.1I au devecombustibilului. duse realizate de Skunk Works a tul săg e ată. reprezint A.a 'ornl a. forma materialelor RAM lipite in cm. daua. Pe la inceputul decenlulul 1970./ ~i~~ t seama de imcaţie o im :a"o eru l~i s~m~na.Im/e' .a 'nceput a fost 0 fotograf ie necompartimente $i cuprinde bombe avio. cocoaşă. tre bu re -să . simul. Acest lum.>i CinCI ani de la intrarea 5e'VICIU )j-t'r~ reflecta . simul a Ie RCS -ainamice-. . 'e<:Jcerea "vizi bilităţii". Sageata aripii lui de. "8eeSar lacute pentru zbor. ca spoiala pentru aspiranaspi ranaccidente.anII '60 au deschis calea spre rioare. S11 pare ca lumea are că mal ales datonta preclzlel de fa bn ApOI a avut loc prezenta eif-. aceeaşi dimensiune. :'ae pe timp de pace.J au cheia reducerii secţiunii vanced Technology Bomber (Bomcom bustibil ul specific misiunii. tate mare.

~ II C C D D 01 01 01 01 1]I] ~ < C I o o 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 .H COPYRIGHT aOEl S C PYRIG T MODELIS A B B ~-~ ~-~~.

ENA IEPURAS .& I~ I ~ ~ K W//..---::: E I F F I G I H I / Conceptie Concepţ e desen TEODOR LlVIU M desen .i W//~Wh G I ·~ i ~ --_.r· E F w/////.: TEODOR LIVIU M Dese"'at E ENA EPURAS Dese'1at E .. .

Lta' ( fie trimise pe adresa Muzeul M. romane.ghe Mociornila. ca urmare a semnalarii unor anului 1987. der ex~_e___ I~ ~ ~: ______ _ r"\o. ' . ampenajul orizontal ~i capotajul motor ale avionului orizontal şi capotaju l motor ale av ionului "IAR. col. dator ită ) n d icaţii­ lor prelioase" ale unui ins obi~nuit sa lor preţioase" ale unui ins obişnuit să ' umble cu cizmele de general prin istoria umble cu cizmele de general prin istoria noastra. ca... de domnul colonel Sovar Gheorghe.oane.. r cure~tl pentru Sectla de aVlatle Do" cureştl .a venim intr-unul din numerele .a de aVlat'e Dor colaborare cit ma . I.T.L. al_~_~ a'l! r crezent am corespunzator contribulia c'ezent ăm corespunzâtor co nt r i bu ţ ia "Or savanli ~i inventatori ca Traian Vuia. a doVilenov.enro ~2 r c:= 1 7::::1r vistei "Modelism" doresc aceasta sa vlstei "Modelism" doresc aceasta s.Brasov Ş$ S.. 24 de elice originale. cetaleanul Josef Paveltik din localitatea Josef Pavelcik din localitatea tăţeanul Viltnov... pozl ie de zbor. de pictorul Io n Ţară lungă . au fost iluslocotenent major Iioiu Danul. Este vorba de u aVion blplan.. apariţia primelo" şcoli de pil otaj.. elicopte93".onind 'n mpu err ca u" câJ. pov.R.ta' C tral. ro exce . După cunoşt inţele noastre. Muzeu l Militar Cen . Macheta a fost realizata la Intrepr'nd erea de Construclii Aeronautice p' der ea de Construcţii Aeronaulice B'a~ov dupa fotografiile de epoca ~i deB-aşov după fotografiile de epocă şi desenele executate de maiorul arhitect Cossenel e executate de maiorul arhitect Cos:ache Constantin. intre 23-30 iunie 1912.L.rJ!§ ~ ~INVITATIE - INVITAŢIE - National} n cadrul unuia dintre cele mai vechi !" cadrul unuia dintre cele ma i vechi . are s-au numarat printre pioniaeoe"h. cu dubla co-a'"lda cor. este doar o secţie in care sint prezentate citeva elemente din sint prezentate citeva elemente din 'e stor 'a aviali ei romane. acesta urmeaza a facut a a el române.A. 5s''lt expuse i ntr-o ambianţă mu zeograf ică. raionul Uherske HradiMe. Hermann . capturat de armata romană "D. St r..E T. Fabrica de Avioane Aeronautice Braşov... cosmic efectuat intre 14-22 mai 1981. nllt e realizările' ş~i .. Din Cehoslovacia. I constructorul roman Traian Vuia a '_ Ş51co nstructorul român Traian Vuia a 'BU .!r"_ ~_ A. fapiloţii de vi nato are Nardi F. . este doar 0 seclie in ::e acul)'l incolo. . La realizarea acestei ecţii.. Departa~andamentul Aviaţ i ei Militare. O parte din exponate au COnstltUlt obiectul parte din exponate au COnstitUit obiectul av . . ria lectiv care sa millteze pentru rea Ii lectiv care să militeze pentru rea Zi unul Muzeu al Aerului ~i Spa\lulu unui Muzeu al AerulUI ŞI Spal lul. a eşt i in domeniul avialiei."O'e--br e greuta 1e ro t°nO eose 968 B oteca . decoraţii .. pentru expunere muzeala.. a obl. de ani de existenţă..enu ş. in Italia. Ide e găm ca propunerile. ate sub amprenta "indicaţiilor unor . mondi ali ai acestui fascinan t domeniu : : mondl ali ai acestui fascinant domeniu cespnnderea omului ·. Dupa cuno~tinlele noastre. Cu acest avion a cazut.-305".CAR. '''9ă Viena.1.=-m~r~ A~ al~_~ _ .A. ari -e-a'l1 străduit. Un exponat de valoare deosebita este Un exponat de valoare deose bi tă este avionul de ~coala ~i antrenament pentru avionul de şcoală şi ant renament pentru pilolii de vinătoare " "Nardi F. in g. aparatura de ':y e. sâ stract uit. Q .. a fost organizat. ing. locotenentul avi ator Gheor. prof. s-au pastrat doua din cele cinci elice cu s-au păstrat două din cele cinci elice cu care era dotat aparatul respectiv.zee bucureşte ne .. U'l fel de s ste rT' de .!li Civile ~i colective de spa~entul Aviaţi~i Civile şi colective de spe· ~tl de la I ntreprinderea de Construclii c. Bucureşti. 0 seclie de avialie in care . .de e terialele informative ŞI documen ta'e se tenalele inform at ive ~I documentare s< lie tnmlse pe adresa. 823". Iloiu Dănuţ . 25 de tcar ede av i. strădania unui grup de entuziaşti ( :::1 rind ul cărora vrem să menţ io năm şi ri ndul carora vrem sa menlionam ~i :l cu acest prilej pe domnii It.iaţle organizat la Aspern.­avialiei romane sa ne unlm int". avionul rele "IAR. i in toam na anului 1987.t sa realizeze primul zbor mecanic 'euşS It sa realizeze primul zbor mecan ic -"tegral cu o aeronavă mai grea decit aetegral cu 0 aeronava mai grea decit aape cimpul de la Montesson..' Facem apel la toli indragostl\ de Facem apel la toţi indrăgost ţ ' .R.R avionul de vvinatoare ş~i atac la sol "I. para~ute. restaurarea La realizarea acestei sseclii. este expusa una dintre aceasta la sol.al . ampenajul nat. $tefan Furtuna nr. pentru prima dată dupa anii '50. Hermann Vlaicu. Alapiese sint unicate pe plan mondial.R.oderna 12 avioane ~i elicoptere. rep li ca la scara 1/1 a avionului turbopropulsor reascara 1/1 a avi onului turbopropulsor reaDl I ex pus de inginerul roman Henri . c~et a este expusă suspendată de tavan . 330". Cu acest avion a căzut. de şc oala "IAR. inventatocare in ziua de 18 martie 1906. Muzeul M..a ~ .a. Aurel Vlaicu.. ~•'lOr savanţi şi inventatori ca Traian Vuia. un om de suflet.a.. de data aceasta la sol. "'_re' Vl aicu. a fost organizat . este expusă una dintre cee mal valoroase piese din patrimoniul cee mllJ valoroase Piese din patrimoniul seq e de aVlalle aVlonul de ~coala. Am avut nesperata ~ansa n toamna Am avut nesperata şan să . instituirea insemnelor de pilot ~i observainstituirea insemnelor de pilot şi observator militar aerian in iunie 1915. (( sa ilustreze.. Aeroflna Bucureşt i şi Întreprinderea MeefOfina Bucure~ti ~i intreprinderea Meurglc Romana pentru Aeronautica 'aa"rglc ăa Română pentru Ae ronautica =' Bucure~ti. Aceste planuri.stru I dupâ licenţă ame.N. TOI in zona i ntrări i in secţie. acesta urmează a fifi făcut ce acurn incolo. --a' specialişti in toate domenii le". 28 M-2".nfap ~ acestUi ee v. Bucureş t i. Gazacu AJrel.. Astfel. sa :--e-arn Ooerth. 8"iJ 1936 Pr n gr Jaa speoa. un om de suflet. pe teritoriul comână in noiembrie 1919.:aa Şti de la Intreprinderea de Co ns trucţii Aeronautice Bra~ov. realizat este expus un portret al eroul ui. Fabrica de Avioane Craiova. vizitato.)ndicaliiCu destula greutate. o secţie de aviaţie in care expuse intr-o ambianla muzeografics. in Italia. Departa~entul Aviali. aparat cu . funct o"'"f')(j An ttlmpu e-f'" :. in condiţii adecvate co' bulla romaneasca in acest domer " buţla românească in acest dome.al lel romane~ti. Coman Liviu. datorita pină la sosirea pr i măverii intrucit. 0 gioase din partea publicului vIzitator.arga :n infapt:J colaborare cii fTla arga'n . participarea aviaţ i ei române la primul război monrea avialiei romane la primul razboi mondial.el romane.-eo" prezentat la zbor in apritoare . 2S de -'odernă 12 av ioan e şi elicoptere.. Linga aceste rel icve istorice Moc i orniţa .e de aViaţie: : aVionul de şcoală . Paris.).:m: ~-?~:".E. . col.. I.zlre. 1". 823".-3OS". luptind eroic impotriva trupelor hitleriste. s:or 'a aviaţiei române. anre'\aI'"lent Ş$1l egatură ""Reat F-10 G". publicul vizitator i indragostilii de istoria avialiei pot revedea gost iţii de istoria av i aţiei pot revedea acest produs de exceplie al industriei aeacest produs de excepţie al industriei aeronautice romane~ti.. Cu e'o<'l'r . ro mâne.. Cu destula greutate. capturat de armata romana in noiembrie 1919. Este er.. Paris.~mM!fATI~ .A. st lior ... Aceste piese sint unicate pe plan mondial. motoplanorul I.:le ria aviaţiei române să ne unim inl"~. 1 a aVionului "Vuia nr. col.nut CinCI premii la concursul interna00 . sa gasim intr-o arhiva finnanciara a intreprinderii de Avioane a nciară a intreprinderii de Avioane Bucure~ti past rate 0 parte din planurile Bucureşti păstrate o parte din pl anuri le de fabricalie ale celebrului avion de vinade fa b ricaţie ale celebrului avion de vinatoare "I. motoplanoru l ""loS. .A. Aurel Vlaicu. Urm eaza. Sint expuse monaut Dumitru Prunariu.ar ss 'r>organlzate cu e'ort u mă e ar runt'nd g'eotaţl' deose 'e '. gen . 125-12" trai . şi IAR..-80" prezentat la zbor in aprilie 1939. de data o in zona intrarii in seclie. 28 M-2".. realizat de pictorul Ion Taralunga.recordurile ila... sugestllle.. 24 de elice originale.'Bucurest ince"a A.ent Ir.)arte dintre ele realizate de un grup de parte dintre ele realizate de un grup de .. . func\. Ii rugam insa sa amine venirea lor la muzeu găm insă să amine venirea lor la muzeu pina la sosirea primaverii intrucit. .fecordurile cor"lStructorilor rom~~~de "avioane ~i ale co"lStruc torilor român~de "avioane şi ale .~. la 21 ap rilie 1945.s a de ota t o' ar. ~i in parte am reu~it.:. 55 de machete ale unor avioane care au 55 de machete ale unor avioane care au 'ost in dotarea avialiei noastre militare lost in dotarea aviaţiei noastre militare ..-. '"l condi ţiile dificile ale activitâţii desfă­ '1 condiliil e dificile ale activitalii desfasub amprenta .)ndicaliilor unor $s . maj. 93".. Prunariu D.toa' venim intr-unul din numerele v :ca.R. decoralii. maior arhitect Costache Constant ~ . Avram .LA..R 70". ' '19a Vlena.a. datorita .. pentru expunere muzeala. un loc apilrte inq racate la noi in ţară... 1". raionul Uherske Hradi~te.de pe Terra. esle intimpinat de macheta la scara este intim pinat de macheta la scara r" a aVlonului "Vuia nr..a Intrarea inn secţia de avi aţie. ceDin Cehoslovacia. Astfel. Ing. Iioiu Danul. datorită "griji deosebite" pentru pastrarea patn"g rij ii i deosebite" pentru pastrarea patrimoniului istoric ~i "crearea celor mal ml' moniului istoric şi "cre area celor mal minunate condiţii de Viaţă ŞI muncă " maninunate condilli de vlala 51 munca manl' festate de catre frallorul "I stonc $1 genefestate de către frăţlorul "IstOriC ŞI general din clanul ceau~lst sa la rezervata ral "" din clanul ceauş i st .a . 01 stradania unui grup de entuzi~ti ~. care in cursul anului t trecut aaimplinit -5 de ani de existenla. -.T. secţ i a de aviaţie a Muzeului Militar Central s-a bucurat de aprec ieri eloCentral s-a bucurat de aprecieri elogioase din partea publicului vlzitator. ~andamentul Avialiei Militare. maior Ispas I ng.E T -Bucuresl ' l incec'/""C c. Cu ajutorul desenelor realizate de Cu ajutorul desen elor re alizate de maiorul arhitect Costache Constantin ~i maiorul arhitect Costache Constantin şi locotenent major lIoiu Dăn uţ. . pe teritoriul comunei Cristine~ti din nordul Moldovei. şi in parte am reuş it . apa rat u ră de :x>rd ŞI el emente de tehn ic ă av iatica.acheta la scara 1/1 a avionului "Vlaicu ~achet a la scara 1/1 a avionului "Vlaicu 7" aparat cu care cel care avea sa devina Z.'"lora din marii noşui ppiloli.. pentru 5ecl.. Avram . G col.al let roa doua expozlllI de stori a douâ expoZiţii de stanee aa a 'al. Mac -eta este expusa suspendata de tavan..La Ş~ I expus de inginerul român Henri Coanda la al doilea Salon Internaţional la al doilea Salon Internalional Coandă de Aeronaut ica organizat la Paris in.~'e !a:: panoun pe care Urmeaza oo panouri pe care sint ilustrate succint incflPuturile avialiei sint ilustrate succint incp. mai exista doar un singur aparat de acest mai există doar un singur aparat de acest gen.. Macheta a fost realizat ă la Între9 O... locotenentul aviator Gheor.. Sint cespnnderea omului ·. gen. pictor Ion Ţară­ maj. . seclia de avialie a Muzeului Militar tare..ghe tleriste.au perm is inimosului colectiv de la I ntreprinderea de sului colectiv de la Intreprinderea de Construclii Aeronautice Bra~ov sa realiCon st rucţ i i Aeronautice B raşov sa realizeze o rep lică la scara 1/1 a acestui avion zeze 0 replica la scara 1/1 a acestui avion folosind ~i 0 serie de componente origifolosind şi o serie de componente originale past rate in patrimoniul Muzeului Minale păstrate in pat rimon iul Muzeului Militar Central.... taC'le Constanti n. oare de avioane. inzestrat insa cu un alt tip gen. 'l dreapta acestei piese este prezen:ala pentru prima data in lume. 81c" cu numarul de inmatriculare .e! roif}mane organ . Muzeul Militar Cen :'a care in cursul anului recut implinit "a. un loc apilrte filiinq rezervat celebrelor i intreprinderi S. Henri Coanda. paraş ute . aV i aţ i e i nu are nlC. maior arhitect Costache Constanl.. 330".el nu are nlC' un fel de s stem de '". Mocanu l.cars a-a:l o partamentului Avialiei Civile ~i un colecpartamentului Aviaţiei Civile şi un colectiv de meseria~i din unitatea comandanta tiv de meseriaş i din unitatea comandantă de domnul colonel Sovar Gheorghe.N.zJ(e. :x>ra ~I elemente de tehnica aviatica. la 21 aprilie 426.R. . Piesa a timpul primului război mondial. inventat o'. pentru prima data litar Central. avionul de ~coala "IAR. de motor . ing.. cu dublă cooroa de un aVlon blplan. De la avionul gigant de fabricalie gerDe la avionul gigant de fabricaţie germana "D. replica la laJ1I pentru prima dată in lume. Vrem sa reci zăm fap:J ca nu este yorba despre un muzeu al :~ că nu este vorba despre un muzeu al 3 al ..u gam ca propunerile. . am reuşit să rezervam un modest spaliu dedicat ilustrarii primu lui zbor cosspaţiu dedicat ilustrarii primului zbor cosmic al unui roman: colonelul inginer cosmic al unui român: colonelul inginer cosmonaut Dumitru Prunariu. au fost ilustrate principalele tipuri de avioane fabritrate principalele tipuri de avioane fabricate la noi in lara.nut Cinci premii la concursu l interna:lonal de av. dial.ncl palelor exponate şi dotarea cu aeClpalelor exponate ~i dotarea cu aa'ooave moderne ~i alte elemente de avia'()<lave moderne şi alte elemente de avia~ e o contri buţie deosebita au avut-o Coe 0 contri bulie deosebita au avut-o Co.2--. elicopterele "IAR.zea bucure~tene. n dreapta acestei piese este prezen. ccare s-au numarat printre pionie.. am reu~it sa rezervam un modest noast ră . prof.. de specialitate ale Muzeului Satului. Henri Coandă. Sint ntite realizarile' i • .. ing. . . poZiţil e de zbor.. participator mi litar aerian in iuni e 1915. Urm ează.da constrult dupa licenla amer cană A. '" . Fabrica de Avioane Craiova. Fabrica de Avioane Bucure~ti.. icana a.o-e t I legatura Fleet F-10 G".ota' lor a' p Of manes: măl"\es~ .. Cazacu ~"gă... munei Cristineşt i din nordul Moldovei. Vrem să pprecizam fapa.4a n. anul 1939. 81c" cu num ărul de inmatriculare 426..veer l '5 a de . Mape cim pul de la Montesson. tot in expunere suspendată . anul ce Aeron autică organizat la Paris in anul '9 O. cele mai 'ora din marii n~ri i loţ i . 70".tII.i alle organizat la Aspern.. tot in expunere suspendata. .enu ~.A. ca urmare a sem nalării u nor oameni de bine. intre 23-30 iunie 1912.~'u) ŞI peste 300 de piese diferite: uni) ~I peste 300 de piese diferite: uni'onne. . fabricat dupa licenla italiana incepind din bricat după licenţă italiană incepind din anul 1939. zer vat celebrelor ntrepri nd eri S. o.aparat cu care cel care avea să devină 5 bolul curaj ului şi in geniozităţii româbolul curajului ~i in geniozitalii roma5 "estl in domeniul aviaţiei. Ală­ turi este expusa 0 nacela de balon tip turi este ex pu să o nacelă de balon tip "Caquot" folosita de aerostalia romana in "Caquot" folos ită de aerostaţ ia română in timpul primului razboi mondial.. să găs i m intr-o arhivă fioameni de bine.al de av.~~~.a.p or aces u . Aceste planuri_au permis in imolie 1939.put urile av i aţiei aparilia primelor ~oli de pilotaj. Ştefan Furtuna nr 125-. a donat. 316 B" ş~i "IAR. Piesa a fost restaurată integral in laboratoarele fost restaurata integral in laboratoarele de specialitate ale Muzeului Satului.C.E. restaurarea p'.. Sint expuse costumul de cosmonaut purtat de domcostum ul de cosmonaut purtat de domnul Dumitru Prunariu ~i 0 serie de nul Dumitru Prunariu şi o serie de obiecte ~i truse lolosite in timpul zborului obiecte şi truse folosite in timpul zbo rulu i cosmic efectuat intre 14-22 mai 1981. sugest iil e. Str. ale speciali~ti in toate domeniile". ronautice rom âneşti. Coman Liviu. maior Ispas ~Jre l. anse<:1 . Mocanu cu acest prilej pe domnii It. Ii ruşi educaţie ştiinţifică şi patriotica. achetlşti conduşi de domnul Dan Anto. in condil" adecvate COl să ilustreze.zate . inzestrat insă cu un alt tip de motor. vizitato'<.S.. De~i relativ modesta ca spaliu ~i ca doDeşi relativ modestă ca spaţiu şi ca dotare.R 'B(~ov S. ~i IAR. La Intrarea i seclia de avialie. aparat cu care in ziua de 18 martie 1906..). cele mai semnlflcative pagini din evolulia avialiei se'Tlmhc ative pagini din evoluţia aviaţiei 'lOastre cu dorinla de a face cunoscute roastre cu dorinţa de a face cunoscute publlc ului larg tradiliile glorioase ale pUb licul ui larg tradiţ i il e glorioase ale a al'el rom âneşti. Succinta prezentare a secliei de avialie Succinta prezentare a secţiei de aviaţie a Muzeului Militar Central se doreşte a fiIi a Muzeului Militar Central se dore~te a ~i o invitaţie pentru pasionaţli de istori a şi 0 invitalie pentru pasionalii de istoria avialiei de a vizita acest lac~ de cll Itura aviaţiei de a vizita acest lăcaş de cl!ltură ~i educalie ~tiinlifica 5i patriotica.". Aceste care era dotat aparatul respectiv. Alaturi se află modu lui de cobori re al naAlături se alia modului de coborire al navei cosmice "Soiuz 40" la bordul c ă r uia a vei cosmice "Soiuz 40" la bordul caruia a zburat ech ipajul lormat din locotenent zburat echipajul format din locotenent major pilot de avialie Dumitru Prunariu ~i major pilot de aviaţie Dumitru Prunariu şi colonelul sovietic Leonid Ivanovici Pocolonelul sovietic Leonid Ivanovici Popov. publi cul vizitator ş~i indradupă anii 'SO. pictor Ion Tara~~ga grafician Victor Dima. ' x Cu a'"lu 936 P"n gr 'J SPBCIa/ 'st or C ~-=~-?. sa la rezervatâ av."l 968 B . grafician Victor Dima.R.de pe Terra. Prunariu D....Aann . Dintre realizarile industriei aeronautice Dintre realizările industriei aeronautice romane~ti contemporane sint expuse: contemporane sint expuse: româ neş t i avionul de inătoar e i atac la sol .. Linga aceste relieve istorice este expus un portret al eroului.I...achetl~ti condu~i de domnul Dan Anto. luptind eroic impotriva trupelor hi1945. a.Q eca rrO!T. 316 B" i "IAR.

neă deltct1an la num ărul de abona • ~!-tru a re~1 sa va oiere un matenal cu ca• ~!""'r. de pla nuri. W. În stad iul actual de dezvoltare a acestei pa· SIUOI de limp liber la noi in lara (suparall-va. C. Istriei planurile avioaneip I 74547 Bucure~li cauta /8. Timişoara . cu toate că aveam toat~ .~'1lOdel~ I'. B700 Conslanla.Marea existat dtn 33"l"orschiinAnion Roman.e plaulile unul aulomobil de tormula.i Viorel Brăila .. Galal' . planuri . r Vladimirescu 6 B. sector 2. sa comuna Birseşfl: 5317 ludelul -l"Cea. joi 8-16 iar sîmbăt.S. A.a·e ~_ . Bucure~li .. laşi . Cristian. eel 9. as.-. judelul GiurgiU.a '-l! ' . $os. Str. de\i SloiIodunu Cill~n. Vasile Conta 8.paslbl htatea de a reedita primul numar.. Aceasta este ŞI explicatla laptului ca cele mai bune rezultate ale model~ tilor faptuluI c ă ce le mal bune rezultate ale modeliş tllor romani sinl de obicei oblinute la campionatele monromâni sint navomodele machete. Str. Mireeo. cu un prieten care are ce va cons tru ctie i mpreu nă mai Manol. 8-13.'!l oe Ci opta penlru una dintre su· S ! ':K a:afl.tlomode le RC cu motoare termice . Alit in numele com cil ji al redacliei dv_ Vărăşti 8278. ~e (llt " t de Nu este el ' : :'1: . 060 EA. Se observă avionul SUHOI 1024. 8-13. GrosI ji pe Rodna. riale putin pretentioase.'."5. mIm pentru apreCIeri SIeIan Foldi.Vă mullumlm pentru . 1971 ji şi "Modes. sector 3. cauta planuap.planu7333 Bucure~fI: sc. nOI preleram locomotivele cu aburi. Bucure. bi P lB. lUd. incercali incerca la 0 astlel rul naval Florin. 4. Bucureşti Administra Admin. .Oricită kit cu pieam avea. 8400 laloml/a. Am .s. versiunea navalizata lui SUHOI 27 publicat in avionul SUHO I 1024. Reghin Adresa clubulUI ~ '. . ~" orob abtl jl pe noul Tbllisi alaluri de Suhoiul 27 . c umpara r sorii. Mireea eel Balrin 39.: Soi . Calea Grivitei 64-66 PO Box 12201 Bucureşti. bl. 3/3. eş lelefon 950120861 . diverse acce date anunţuri pentru schimburi de reviste. staţii.2. pentru că un pro ducător..ce aClivilalea. mere ale re vi ste i Cristian Islrilescu. Str /3. .3. Hansa S:J ' o:e"TlQurg laeim.4/1984. jeoaladeltnem planuri sup limen 1/ 1988 118 Nu .Bislrila Nasaud . ap.. n.."rcel. 3.~ 1970. II i. DISI lulian. Marc. Se observa Noul portavion sovi etic TBI USI in probe pe Marea Neagră. elicopterului ro157. . de unde puteli procura orice lip de .i'ea Of a aola penlru una dlntre su". darejle corespondeze pe leme de avia.0'oo. IAR 80 con ooslbll clasament al lighllnlng. motoare. 060 DA neerca 040jantielocomotIve lor BriiJIa . caută un regulament pen" a"tomodele RC cu moloare lermice _ _ a. f o~e le na vale sovietICe ş i por• ~a ce echi pează POI ti intiinile la bordul ei . dorejte sa realizeze maSandu Vio !. Reghin . pIctoru lui Ion Tarălu ngă Pochtu Florin Milici. va benelicia menta ac ti vi tatea micilor pr od ucăto ri. c a u tă 1.. pentru publicare deseMolder mvelul lUI Su 27.:: '1IE"lta f E :a: Ee s_:: "1E1tare f~ 'v G'l '" . seelor Chimiştllor Bucublre~li. 21 19 87 4/1 987. SIr căreIa a murit Sebi~. . electrice constrUite chete ale . Vastle Conta 8. Aleea lalelelor 17. Aleea Lalelelor 17. 10.Nu .1. 7333 Bucureşti Robert planu ' 42.4/1988 ji 1. bl P /8. ! '985 Ş I 1986.iu Mihoi. 4/1984.. bl. Galali . inclusiv una produsa in SUA. re~li: c aută nu me rele 2. lata de ce speram electrice. ne Adrian. Bistrila dellaplanismulUl. Bd. sc. 4/1989. ap.. uiul construIt de căt re Robert Fulton.i '. 30 Oecembrie Cristiln Istritese u. fude tul I ~ leleion 950120861. dar multă mu lt ă răbd are. Graeiov din orajul dv..Am"al Murgescu" il avetI . amiralul Nelson. OimboViIa. documentaţie etc. 1. Doina...Din motive indepenGhilli Cătălin.serisori O. Str Ilvorului 37.i aVlalle. luorsehi Anlon Roman.Modul t-nrt pilurare Iw! Marc. Brada Nu jllm daca IP Slobodll Citilin. 060 DA sau planurile Graciov Florin. ! 3Osolut IOedl! prIvind actiVitatea avionului -n cel de-al dOilea ramol mondlal. pentru ca nu exista_ Daca se va gasi şi planurile necesare constructiei unei machete eXIStă . :: 12 cod 2200 Mircea cel un regulamenl peni . locomotivelor 0608400 laloml[a.Av.schimb numere d oreş te nr. el_ ap. 2. . Lugoi Ştelan Foldi..ji Me noi._ ). 4/1986..3. :lanelor hlbrlde KIev. M.411985. tie le-anlJjtrl dinsolia sau tac trenulete. tip de Oi • • " . la telefoanele 160 133 pub licitat e "Presa liberă" din Bucureşti . 141516 sau la sediu l acesteia din str. Va româpurtat cocarde mullunejli conlinua cu maleriale n e şti conttnua cu materiale de calitate .Nu O• . CIUI Napoca .!'He de vomta toate ca aveam toate ~"2 de vOlnla redaCi le l. SlobOZia . Solineti Cipri. 3... 5800 Sueeava. d eoca md ată.mlmI . ludelul ole rind la '984. motoare.caModel ele de elimachete statice.. 4/1 987.Cristian 9. !. 6660 la~i dorejte primele 8 nu/3. Veştem.la noi in lara O eXISla Laurentiu Mihai. Rachela culezalorilo'-.. 3. documentatie etc. e submarin Na uttlus. bl.Bd. in prezent se află pregiHHe 1lI0nografii pen· alJansal de egăll re monog rafiI pen:. ji Noi avem citeva zeCI de fotografI i. Oeji poluante. bl planurile . Pînă atunci revIsta ră · rrine prolilata pe machete. 51.Spera nlei". R..2. Foker 11.Va mullumim pentru F . Edy Rollnd.u .5550. a .. cit şi al lucreaza i n VItăm membriI colectivului de design care lu crează la automobilele ARO sa ne prezinte pentru publicare lade sene de nivelul să ne prezinte pentru model~ti .3d1e ltş ti. mlcroSlun l de marea liber la nOI 0 constituie rat l . sc.rs·adluBlenheim. versiunea na va lizată aa lui SUHOI 27 publicat in numarul trecut..€: !'. Bucureşti. 1989 . Bueure~li . Mihai VIteazul nr 12.nlensil. pî nă 1948 revista "Marea Noast ră". cit Mihai. Bd.numai pentruară 'lru (deocamdala?) 0 revista la nOI in I na ex. subma"n ul OeOelhnulŞI j id lStrugăt oare le Relftnu l : . n umăru l trecul. alii Ion • :" -n ce de-al datlea răzbOI mondIal. ap.a lat Sontl Iulia n. Bucureşti .. Vor putea • date anunturi pentru schimburi de rev iste. al PUlIOtruktor" din .:ar e! :=:= e s. ne deseneze planurile? CraIOva Cine doreşte săr ne deseneze 6 B. se_ C. Tot i doritorii se vor adresa Ag en\iei dE unor înt rep rinderi sau instituţii. BIăgeştl: 5536 Bacău -color cu ort ce porta număr al revistei contra fotografii color cu parta · vioane nucleare vioane nucleare Amarilei Florin. . sau la sediul orele 8-16. la~i . precum "Sport şi Caută la schimb colectiile de reviste ji "Mode. Iată de ce sperăm ca 0 data cu noua lege care a lost anunlata a reglecă o dată cu noua lege care a lost anuntată a regle menta activitatea micilor producatoll. :: : 'am pe aceasta cale veteramlor din aVlalla "a". Bucurejti sector 1. 1.. se. Bucureş nedreptalim pe să ne cre deli ca nu dorim sa ii ti . reale EXIStă i nsă ŞI bljuterii _ lIodoleu lulian. Min sk. sat Obledem: iudelul Giurgiu. SIr Sovela lOB. R ROTOPOMY OllH npHHa)1..scr S ::u . la IVII\. ~ sa '"e rra"'s. pi na in 1948 revlsla . 2 ap 60.-. se.Mircea". Sir. e plau rlle unul aulomodel l esle formu lă... t 10. bi R5. IAR 80 su· . se. Vom h • . 11 jl 13.4/1987 ji '9 84 2. lugoj 1800. 13 joi 8. 10.. ap_navei de linie caula planurile /BOO. 1. e . ŞI 3/1988 _ Oferă la schImb 3.16 iar simbat 14 1516 vineri intre acesteia din marti. 42... cumpără r ~ i prestari de servici i. vă .Puteti sa realizali şantie­ rul naval din oraşmpreuna curca ti prieten care o astfel de construclle i ul dv ..Mare10. 2. artlcolelor ce vor insop co ntri · _: "a -nlregHea dIve rse materI ale care s ă avioanele :: ... Gae~li. pentruChim~lilor 13. Acestea necesita matenine profila tă pe machete. I . prezen tăm nOI sa prinllm • :'0' Indin diverse să vă Am dOli ji cite o revIStă de la _ O' din dIverse Iă". in nu mărul Mihai.iss Ed. Conmultă e xperie nlă .."'obabll ŞI pe noul TblllSi ală turi de Suhoiul 27 _' •• a "al -a.4/1986. caula revislele cu J ti 4 ap /0.A doua varianU.I af a ~I Regele Ferdinand. ~ e 'Uf1l11donu ileXlsta dedtale marilor armate aeriene acă t ăr e doua avioane cu decolare l e rtumIl nu eXIstă decit două avioa ne cu decolare . 6660 laşi doreş te primel e 8 numere ale revistei. bl 2/. bl V. 'N!'ele de ordine: 2. automobilele ARD lui Su 27..0· fi rem unera!e. oferind la schImb 1. 3.Va rugam sa ne creBinitA Adrian.Nu mai jlim ni_. sc ap // . OllH npnHa~JI~aT. ~. EA. export-import pres8. dorejle nr. 1'\ rvu Daniel. t are se prohuleazâ la >"':2"" -ncit deflCltan 1a numarul de abona · S:"'e~ . Bucure~lI: 44. Acestea ne ceSită mate ria Ie pUlln pretenlioase.inz loan. 3. Amar~ei Florin. miercuri. com_ Vara~I': B27B. Virtej Adrian. se"a de blindate ce au de calilale. . ne de Cristian Constanlin. MODELISM MODELISM.Nu mal ştim "': despre reVISla Allpi SibiuI.IIle necesare. seelorul6. IAR 37.th Attila Cristiano "Mircea " oentru nava şcoală SIr.căKons Racheta dinteză tori lo r". Avrig 26. SIr. Str Sovela /08. Noul portavion sovietic TBILISI in probe pe Marea Neagra. caula planurile 30 Oecembrie /57. Bd. planu"le elICopteruluI romanesc IAR 330 cau tă mâne sc IAR 330 Tim. onsI. Am. cit pe adresali aeroclubunlor locale sau Fesfăt UIm să vă adresall aerocluburilor locale sau Federallei Romane de Avialie. "Diu . Toate materIa Ie Ie "a' ce ŞIdocu menteFerdlnand. ci ji pentru incepatori.locomotivelor doreşte să realizeze ma. Noi avem citeva din de lotogralii. 1. Bucure~li.Constentin. • '" Me 109 ŞI P-38 Lighttntng.Victo ry·.Av.. ":a 'n schlmb sa a reed lta p"mul numar. ia dor "la Of de . Novorossiysk. bl 3 A.Puteli i sau la EC. Vom .. care se proiluleaza la ~ ~! ~ un almanah. sc. 984. 12 cod 2200 Braşov. scînduri de este jşi explicalia dar multa multa rabdare.3. Aceasta gard i carton.:. cod 79784. TS 37. vă vom comunica . disparate din Modelist Obledeni. Bo~a . AVIatie. Bucureş ti: sectorul 6.r tenllonăm lall. atît din partea unor persoane particulare cît ŞI c unor intreprinderi sau instituti i. Am dOri ŞI nOI să p" mim la '~"'l.... atit din partea unor persoane part icu lare cit $ 1 şi prestări de servicii. . .It•. Ş seelor 2.ajilo. Vladimirescu planUrile? Bilălă u Ciprian.planurile tancului ap. se.. j l 1988. 211987 (15) ole lindSebiş. II ji ale avionului EFA.de Nu jli m daca in ce Olicil jl OICI IP 23 August mal livre ază caCI de OltCit jl nIC I in ce condll" condllil H.4. 211987 ji 3/1988. Pina at unci revista raŞI sporul nostru de materiale. de cea a «antca unUI automodel este d ife " tă -. '985 3/ 1986. W. truklo( cu 1970. redacliei. Puma . ISlflei 18. ne solICl tă publtNu sinteti TAB-uri partlcipante la revolucarea carea Ajteptam propuneri din participante la revolulei. miercuri . va bene ficia jl sporul nostru de materiale.Atit peva dvslatuimŞI sa vaceilalli lubiton al deltaplanismufui.Oricita bunavoinla Namlue nu putem sa va .: a roma nă ..aş n. Orumul Taberei 77 B..orgian. Piata Presei Libere 1. rallei 1. 4/1986.planurtlor unor TAB-u" parte a autorilor de plalet. Str. /.(6).4/1987. Vi rtej solicita publislanla . 16 ). pre l eră m locomotive le cu aburi. ~i . Siobol/a . Mihai Vileazul nr. Găeşti Str. ap. echipeaza lortelep rod u să soviellCe jişiel :.Amiral piturare al PUltO . scindull de gard j I carton. sector construit de catre caută Fulton. 2B25 Arad. se. MIG 25 a aparut Diudea i ale CIUI Napoea in Oiude. celelalte propuneri. 6 f. de unde puteti procura oflCe iudelul -'. Pell:u solicltale ne atrag aVloane Eugen. se. lipsesc motoare termlce sau şi pentru în cepători. 74584 /3. caula planurile lancului A. A. caula numerele ~ 10 ap.pOSIbIli tatea de reedilam planja cu IAR 93. atil Ion '" "~ cil jl Dan Antonlu va roaga sa ajleplali J... '4""Cea doreşte să corespon deze pe teme de avia· ! Caul a la schimb colectiile de revisle .JIemaT. dllJerse accesorii etc . .mluc Cristiano Craiova .pu· or II remunerate. Mih. .e e prezenlate in revista. 13 Plrvu Daniel. 211987 (15) oferind la schImb numere disparate din Modelisl Konslruklor. Olera la schimb 2. a a ~ase numere pe an sau a paţ i a a şase nu mer e pe an sau a pa . nu putem să vă construcliei kit machete seale . Bra~ov. Binicii Adrian.• ~ (.. este.Modelele de eliC"loineseu Ii realilate numai coptere pot Cristi. deseclor Române de . 6. AvaIVar. Constanta . in schimb in acest numar ~i speram sa va it'!ţ 'p schImb in ac est nu măr şi sp erăm să vă =aca Inin dotanlecurente ale marilor armate aeriene curente . dv . sectOt . S sClISoarea dv.. Pentru iubito"i marinel a Noaslra" .olera orice Sion al revlstei contra totogratii oferă numar Mihai.umărul vIItor sament al . I AR 37. 10.J TEOOOR LIVIU MORO$AHll PUBLICITATE PENTRU PUBLICITATE PENTRU MO D E LI~TI MODELIŞTI incepind cu numarul viitor rev ista noastra va desch ide ru brica de În cepînd cu numărul viitor rev ista noastră va desch ide o0 rubncă de publicitate cu un caracter speci fi c activitati lor mod elistice.c. Brăila. Serbin Viore!. Bucure~li.Ilion flO E ~u esle eJ: t: • . Vor pu tea f publicitate cu un caracter specific activităţilor modelistice.i'lXlnsuri la scnsori Ri'fl'lnsuri loan.. Hansa "J Blenh =. ef. iudelul Timi~. 12. Str. Baku. avionului EF A. ludelul Neaml Sucidava. note demate"a lele Regele ~i chlaf Toate razboi sau ... va vomnucomunica. ~ :: '". ap. 4/1987 ŞI 2·3/1 988.Atil pe Gross 1/1 Rodna. TS 37. el.2 .e. A. 5800 Suceava. lulian. str.~ 3050lul medII pnvlnd actlvllalea aVlonulUl . SIr.cautaA. Ioan."" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HHOCTpaHHbIe 'IHTaTe JIH M Or YT HHTepeCOBaThCH nO)1. 3. b121. la 2825 Arad.n. romanesc . . el. IAR 99 nu a mai apărut.incepind din numarul Sonel Iulian.. FokerprD011. Bucureşti c aută planurile •• :cmobtlulul Bugalli Royale. oricum cert este ca nu au po litică pentru ec olo g iştI .b. statii. se. Caloinescu Cristi. a· a 3" e documente ŞI chIar note de răzbOI sau \lor II j napOlat~ autoolor ~I in caz de .. -f t •• m. secto 167945. Su.J :3 r eUşI sâ va olere un materia l cu ca~:..Anif. comuna Birse~ Ii 5377 ludelul •StIIl•• A. Calea Grivlţei 64-66 telex 10376.leopard.""f (ala prod use in serie: Harrier-ul britanic cu di · . For one year SUbscription (4 Issues) send to: For one year sUDscription (4 Issues) send to: Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez a: Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez a: Fur ein jahr abonnement (4 nummern) senden: Fur ~n jahr abonnement (4 nummern) senden: Adresse de corresponaence: Adresse de correspondence: Adresseder redactlon: Adresse der redaction: aGresse: ROMPRESFILA TELlA. Siobol/a veehe. rile Sioboiia veche. _ ap 22.submarinulUl 2.: 1 ap 60..Adresa clubulUl ~ .. Hawker Tempesl ji Kawaand ley Page Haltfax.Vă rugăm constructorii (Jar!' e t. plclorului cu Taralunga i s""s scosoarea dv.3 . 6. Sperăm ca in despre revISta . de cea ' a bI " mecaOica unuI automobI de diterila De O '. noi şi vor fI luate in conSiderare.Bd. soliCItate ne atrag dell. pe această cale veter anilor din alJiat ta ~'"a (amana.planurilor unorSingurII care. 3. bl 104 A. ap. se r 5 : . 3.l por~a multe va riante . ci riale specializate.'. Ştefan cel Mare caula 33 A.... Malei Basarab. Ilbl. 3/ 1988. 44. I'""'e·!a:a un almanah. 2. oricum cert este că nu au mai trimis materiale redacllei _ Propunell materiale mal vormis ma teriale considerare. Gala[i .ti Cipriano .D acă se va găsi . varianta C pe Napoou Ghiali Citilin. S. 10.n.1. ap. copte re pot fi realizate numai ca machete statice..ti. ca ută nume rele '984. Bratla 23 August••mal livre ala COC! . careia a muril navei de linie . De oblfCiKI. Ioan. 3. $tefan 5.. lude[ul bordul ca ută planurile amiralul Nelson.3 . Ince un să reaillatl are ceva demai multa experienla.iss 1.Pentru iubitorii marinei a exislat din ':. T.. Toţi doritorii se vor adresa Agenţiei de publicitate "Presa Libera " din Buc u r e~ti. 74584 BucuR5. Pu ma .)fa cv ă t . Sueidava.-. PO Box 12201 Bucure. / 8700 Constanta. a un producator. precum 1972. seelor 2. 4/ 1989 .4/1 988 ŞI 1. . . rile rii Nautilus. BUlau. Sosu Mire •• . cocarde vedell.. Piata Presei Libere 1.PropunetI mate"ale ji tri Ii luate in re dactlet. vineri între orele 8-16... Matei Basarab. 4/ 1986. 3.1 bordul Ilvorului 37.985 . Aşteptăm propuneri zeci partea autorilorAm relinut nuri.l 1umarul Dan Antonlu vă roagădoar aşte pt ali cOt ŞI vlltor . Vă multumim pentru aprecien.teu Eug. /04 A. dar colaboratorII nascut acest dome nIu fie s·au insurat. diverse materlale care sa contri. 9. • :: s. cau tă re Vistele cu "rele de ordine: 2.. dar il ne dreptătim pe constructorii dementu lie s-au insurat.. Z ·3/1 988.". cauta numerele • ap 22. decembrie 24.n poslbll cla Vă dezvălUIm doar ci teva con: . 313. 4/1985.r'!' s. SIr Banatului 5. Oimbovifa.NuGaorgi. )U"Oi·l02~ )UI-Oi-l0!4 oo 11 22 33 44 TEOOOR l!VIU MORO$AM. IAR 99 nu a mai aparul.:regllea art icolelor ce vo r ins otI av ioanele I . bi P Bililiu Cipriano Bd. Oeji poluante.cu Di n mo tI ve indepen Gala[i . bI.n" real e EXisia insa jl bijuterii. ap.. ISSN 42431 telex 10376. Se primesc oferte de vinzari . 3. campIonatele mon diale de de obICei oblinute la diale de na vomodele machete .MIG 25 a apărut numarul 1I 1985 . 1. R ROTOPOMY IIHocTpaHHble qHTaTeIDI MOrYT HHTepeCOBaTbCH rroWIHclwit B rrOqTOBOM OT~eJIeHHH. SIr. bi 3 A. luni.r'~ n schImb s ă reedlt ăm planşa Ion IAR 93.·.ta dDl"'1'113 101 de ·r ~ "tS.~ } . BlfJge~fI: 5536 Bacau . 2. S!Olin A_ Doino. 1/1ne românescNu delinem pianull suplimen. 5/. sc_ A. 3 1989 lulion. cauta Bătrîn 39.pu:2'2 ..noleseu sinteli BUIău. V. Molder 8. modelijtt. il ~='ooărtle necesare.olIcă Citălin.(u 38 ce Inclusiv una navale in SUA. 6. . Str.1.3. e condll" sa -j l Ari pI a I. de mine Seblş . deocamdata. Sporl ji . . /0.:e esle: SIr. . la hmlş.i..Modul de Murgescu iI aveli de mI 988 (18). ap_ 13. Neaml 5550.. Banatului 5. S!'lna la Avarvarei Viorel Braila . Boeşaaclual A doua variantă aceslei pade delvollare a este cea core c t ă . bl 3B A. varianta Coupe Napo'o'TIObllulul Bugaltl Royale. sc.! e s~adlu avansat de is tă. la telefoanele 160133 167945.4/1 98 5. tratia r sse: I Tiparu Tiparul l execu- . Vasile. Seb.demicrotimp problema in tară Isupă lipsa bijli) mateb iş ti ) marea problemă o constituie lipsa de mate riale specialilate. se.a . diverse accesoril etc. Ve~lem.la che te ale Cine dorejte sa electrice construIte la locomotivelor CralOva . Hawker Tempest ŞI Kawas. monI toare le Basarabia şi sub mall nul dlslrugaloarele Re·u. in prezent se alia prezentate in r eV ~ . ' !' .1 luni.DHClWH B nOQTOBOM OTAeJIeHHH.tor fi ina pOlat~ autori lor ŞI in caz de .! el 4.12': gA t egall. s. 'se variante.aşilor" . Craiova expediem unbunăvoinlă am avejl planurile necesare expediem un unei cu pie sele a. Sandu Viora!. sc. ""oelor hlbllde Kiev. 1. sc_ B. de că nu dori m săcolaboratolli nOjtri din acest dotrenulele. Solin. -Reghln. MODELISM -. Novorossiysk.vă. N. 13 decembrie 24."' oentru nava ). fie le ·a născut SO\la sau fac politlca pentru ecologijti.singurii care. nu numai pentru performa ntă. Minsk.. cod 79784. iud. este cea Heinz in sladlUl corecla . Sion Mihai.Viclory". caula numerele 2. caută 040 EC. Am relinut ŞI celelalte propuneri. ap_ 61.~rt ~al â produse în serie: Harr ier·u l bri tanic cu di· f'!'se varl ante.ŞI33 A.ti MODELISM.ISSN 42431. diverse accesorii. bl P 13. Roland. 1.tCY'. export-import presa.. Lipsesc motoare termice sau electrice. 3. SIr. Va dezvalUlm să citeva su.~oara . planuri . Me 109 SI P-38 . Dupacelela lte pe 262 ŞI cum veavioaneseria de blindate ceŞI au purtal După cum romape noi . Florin Mitică.J . A -u 38 mulle vallanle.2. Atit in numelede design careredactieI invilam membrii colectivului dv ..Me 262 ji celelalte P. Pot fI intilnite la bordu Baku. 74547 Bucureş ti: caut ă planurile avioa neHand ley Page Halilax. Marcel Ivut. stă (deocamd a tă?) o re vIStă numaI pentru na · ..dlle. Avrrg 26. marţi .B. Bucureşti . caută leopard II ş Mihai. schimb numerele3. /0. Speram cani-in :. 4/ 1985.n. sal Konstruktor Şe rban Viorel. nu numai pentru perlormanla. bi 38 A.I.incepind dtn nu măru l • '0' InlenllOnam sa va prezentam cite 0 revlsla de ':.:.scu G. llIonltoarele Basarabia ~i ~ ourg la aViatIe. 5. 6.2.a-Reghln.4/1987. •F condII" să Ş I IntenSIfice actlvitatea_ lIdulinu Vasilt. Cristian. Orumul Taberei 17 8. ROMPRESFILA TELlA. 9. Se primesc oferte de vînzări .Speranlei". 3. Str. ceilalll iubitori aiNJsăud .: Oumitr" Laure". Todd Citilin. 1971de şi 1972.

convenlie militara. care işi luau brevetul de pilot pe aparate monoluau brevetul de pilot pe aparate monoplane. deasupra semnul ~usut pe mina stingă. un purta la mina stingă. zes:rarea fortelor sale armate cu aeZe5"a'e a forţe lor sale armate cu aeaVlO ane.înzestrarea armatei romane cu aeroplane" . Semnul se apli ca la mina stinga. I. at:>' George Valentin Bibescu.nH ~n d (' " n ·· !. 305 din 10 august Inaltului Decret nr. ca urmare a _ La 15 septembrie 1915. 305 din 10 august 1915. loare pe o bucată de postav. 3199 din 18 aprilie 1913 ~i in conform i3199 din 18 aprilie 1913 şi in conformitate cu legea aprobată de parlamentul ţă­ tate cu legea aprobata de parlamentul larii la 1 aprilie 1913. personalul care intra in compunerea unitalilor de care intra in compunerea unităţilor de aviatie (articolul nr. Dezvoltarea sociala. 5e"ln dlstlnctiv. iar la serviciu totdeauna obligatonutele. a~a cum se arata in articourmărindu-se. in cepe cursurile Polill Vacas. purtau la gulerul tunicii ca semn distinctiv un mic avion Bleriot (din metal distinctiv un mic avion Bleriot (din metal alb). cercu nle CăIăuzite de această aspiraţie . form at din şase ofiţeri şi un orm at din ~ase ofileri ~i un ::: :. deasupra cotului. conform inaltului Decret a::' e confo rm inaltului Decret !. aeronautica militară devine arma de sine statatoare. ar t IIIl . La 5 mai 1912 a ' ~. Calauzite de aceasta aspiralie. pregătirea unui numar insemnat de piloli in ~colile unui număr insemnat de piloţi În şcolile de zbor au determinat autoritalile de stat de zbor au determinat autorităţile de stat sa treaca la organizarea. liind cusut pe 0 bucata de posfir auriu. incepe cursurile _. Bnlthmu" == '\ I J6n . un nou semn de arma.y George Valentin Bibescu .. == == ====== I. Primul comandant al Corpului de aviaPrimul comandant al Corpului de aviatie roman a fost locotenent colonelul ţie român a fost locotenent colonelul Constantin G ăvănescu I şi purta ca semn Constantin Gavanescul ~i purta ca semn distinctiv la gulerul tunicii doua stelute in distinctiv la gulerul tunicii două steluţe in opt colt uri cu aripi. La 15 septembrie 1915. Cu puţinele avioane aflate in dotare. pilolii ~i observatorii aerieni yor 1916. Către sfirşitul anului 1916. Acesta era confeclionou semn de armă. la inallimea naspieptului sub sinul sting. cit şi de subofiţeri... urmarindu-se. .coala de pilotaj s-a infiinlat la ~ a '1 Iunie 1910. opt colţuri cu aripi..form a speciala ~i nu purtau • . 3:Js:Jlv enli ai ~col i lor de zbor nu aosolv enţl ai şcolilor de zbor nu Jr. Insemnele se purtau in toate ţi­ nutele. deosebindu-se astfel de cei care terminau $coala militara de la Cotroceni ~i minau Şcoala militară de la Cotroceni şi care i~i luau brevetul pe aparate biplane. pe partea stingă aa pieptului sub sinul sting. fiind cusut pe o bu c ată de postav negru. Gradele inferioare purtau acest manta. Aici s-au concenla ~I pri01ele avioane de tip :enţa ŞI prl()1ele avioane de lip . Trupa purta tureluî al patrulea de sus. tier General şi patru secţii de aerostaţie. U. La 5 mai 1912 a -3Y. i~ . aeronautica militara rii la 1 aprilie 1913.u Ion Ma cri."va purta literele aviaţie (articolul nr. e-e ~S aVio ane. 7) va purta literele «AV (Ia chipiu). in baza carora Rooo convenţie militară. se înfiinţează Corpul de aviaţie roman. Brlti nu" V.e 1912. 3'.. ~i era confectionat din deasupra cotului. 5) la bluza. piloţii şi observatorii aerieni vor purta la mina stinga.. fiind purdouă aripi cu o elice la mijloc. Insemnele se purtau in toate licotului. sub conducea ara de pilotaj. 7) . îşI 1 incepe activitatea an.a Cotroce ni din i niţiativa entuziasa. Prin Inaltul Decret nr.Ili ! ili" . conform prevederilor re"AV . devine armă de sine stătătoare. in alara de aceste insemne. cercurile conducatoare ale Romaniei au inchelat conducătoare ale Romăniei au încheiat cu puterile Antantei un tratat de alianla ~ cu puterile Antantei un tratat de al i anţă ŞI I VALERIU AVRAM VALERIU AVRAM II'! t . Prin Inaltul Decret nr. tare pe noi baze.aeronauticii milisă treacă la organizarea. economica ~i poliDezvoltarea socială. : v Po Vacas.~a"n ann IV). a :e-a do uaa şcoală de zbor işi indou ~coala de zbor i~i ina:: tale a la inceputul lui august a: •• ale a la inceputul lui august Cotroce nl din iniliativa entuziasd. care işi luau brevetul pe aparate biplane.~arma IV) In luna aprilie 1911 . in baza cărora Romania a decretat la 15 august 1916 mobimănia a decretat la 15 august 1916 mobilizarea tuturor fortelor sale armate inclulizarea tuturor forţelor sale armate. . care i~i pilotaj a Ligii Naţionale Aeriene.'ea pregatlrii lor ca piloli militari. Rezultatele bune oblinute de tinara Rezultatele bune obţinute de tinăra ayialie romana cu prilejul manevrelor miaviaţie romănă cu prilejul manevrelor militare din anii 1911 ~i 1912. recunoa~tere ~i chiar siuni de observare. Liga Nali onala Aeriana. aşa cum se arăta in articolui 1 din statut. cit ~i de subofileri. se infiinteaza Corpul de aviatie ro1915. şi era confecţionat din fir auriu. deosebindu-se astfel de cei care teralb). pe partea stinga manta astfel: : ofiţerii. (Ia chipiu) . in compunerea caruia au intrat trei mân.~ u'TIe in cuce rirea spaţiuluI aerian . economică şi politica a ţării in cel de-al doilea deceniu al tică a tarii in eel de-al doilea deceniu al secolului XX era strins legata de incheiesecolului XX era strins legată de incheierea procesului de formare a statului narea orocesului de . inclusiv aYialia.a'l . !\iIS desene de $ERBAN IONESCU desene de ŞERBAN IONESCU 5-a numarat printre primele s-a numărat printre primele u'11e in cucerirea spaliului aerian.'\'.. Ia inălţ imea nasturelui al patrulea de sus. "inzestrarea armatei rolul 1 din statut . tav negru. i~ i ncepe activitatea 3 tara de pllotaj. sub conduce'3 . =~ea pre gătirii lor ca piloţi militari. venit din cotizaţii şi subscripţii publ ice. Cu pulinele avioane aflate in siv aviaţia. purtau la gulerul tunicii ca semn plane. In luna aprilie 1911.E SO ALU I AERONAUTICI ERO A Te E S ROMANE (1912-1918) RO ÂNE (1912-1918) PilOlii ~i observatorii purtau aceste Piloţii şi observatorii purtau aceste semne (articolul nr." Ion Macri . personalul in afară de aceste insemne. Semtat atit de ofiţeri. tunică şi manta astfel olilerii. ::~ _r lorm a specială şi nu purtau ~ se~'l distinctiv. tunica ~i semne (articolul nr. lor şi ţinutelor armatei". .aa sco ala de pilotaj s-a infilnţat la :. Trupa purta semnul liusut pe mina stinga. o0 escadrilă de recunoa~tere pusă la dispoziţia Marelui Carnoaştere pusa la dispozitia Marelui Cartier General ~i patru sectii de aerostatie. . "Iala liga Naţională Aeriană .aeronauticii militare pe noi baze. deasupra cotului.e 19 12. deasupra cotului. Acesta era confecţio­ nat din lir gal ben auriu ~i rep rezenta nat din fir galben auriu şi reprezenta doua aripi cu 0 elice la mijloc.3a = ==-3 Mijloacele materiale ale societalii au proMijloacele materiale ale societăţii au provenit din cotizatii ~i subscriplii publice. Aici s-au cona 11 lunle 1910. Semnul se aplica la mina stingă. Corpul de avialie executat midotare.. . apr e.. deasupra cotului. .)'w.. iar la serviciu totdeauna obligatoriu riu. conform prevederilor regulamentului asupra descrierii unilormegulamentului asupra descrierii uniformelor ~i tinutelor armatei"... ca urmare a Inaltului Decret nr.. . 5) la bluză.Absolvenţii Şcol i i de mâne cu aeroplane" AbsolYentii $colii de pilotaj a Ligii Nalionale Aeriene... pregatirea litare din an ii 1911 şi 1912. escadrila de recugrupuri aeronautice. Ofiterii observatori din aerostatia miliOfiţerii observatori d in aerostaţia militara purtau ca semn de arm 0 ancora cu tară purtau ca semn de armăa o ancoră cu aripi ce avea deasupra coroana şi cifra aripi ce avea deasupra coroana ~i cifra regala. in compunerea căruia au intrat trei grupuri aeronautice. Catre sfir~itul anului de bombardament. Semnul se afla ~i pe nasturii de la tunica ~i nul se afla şi pe nasturii de la tunică şi manta.formare a statului nalional unitar roman. regală. .. . fiind purtat alit de olileri. . ţiomii unitar roman . Corpul de aviaţie aa executat misiuni de observare. Gradele inferioare purtau acest semn brodat pe mătase de aceeaşi cusemn brodat pe matase de aceeal?i culoare pe 0 bucata de postay. recunoaştere şi chiar de bombardament.