P. 1
Auditul de Mediu. Principii Generale

Auditul de Mediu. Principii Generale

|Views: 547|Likes:
Published by Georgiana Deciu

More info:

Published by: Georgiana Deciu on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII MASTER: BIOTEHNOLOGII IN PROTECTIA MEDIULUI MODULUL “MANAGEMENT DE MEDIU”

AUDITUL DE MEDIU. PRINCIPII GENERALE

Titular curs: Prof. Dr. Batranescu Gheorghe

Masterand: Deciu Elena Georgiana Anul II, sem. II

AUDIT DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr.01. AUDITOR DE MEDIU . inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei. 50 din 14. -a evalua respectarea politicii de mediu. pentru a determina dacă sistemul de management de mediu al unei organizaţii este în conformitate cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu stabilite de organizaţie şi comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii clientului. evenimentele.2004) Instrument managerial de evaluare sistematică. a sistemului de management şi a proceselor elaborate pentru protecţia mediului. obţinute şi evaluate în mod obiectiv. AUDITUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU Proces de verificare (internă) sistematică şi documentată a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod obiectiv. competente specifice si este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere obiectiva. individual sau colectiv.2011 CAPITOLUL I TERMENI SI DEFINITII Termenii şi definiţiile din domeniul managementului de mediu sînt prezentate în SR EN ISO 14050:2010. de asemenea au fost folosite definiţiile unor termeni conform Ordinului MAPAM nr. documentată. care actioneaza in numele conducerii organizatiei. AUDIT DE MEDIU (ISO 14050) Proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit. care are.2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS).01. periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei. Management de mediu. 2 . Vocabular. cu scopul de: -a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului. sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sînt în conformitate cu criteriile de audit. 50 din 14.persoana sau echipa apartinand personalului organizatiei sau din afara acesteia. şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului. pentru a determina dacă activităţile. condiţiile.

Auditurile de conformare Scopul lor este de a analiza si a evalua daca activitătile aflate in functiune se desfăsoara in conformitate cu cerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine interna. pentru a verifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international ISO 14001.2004) Analiza iniţială şi completă a problemelor de mediu. Ionescu a clasificat auditurile de mediu in cinci categorii: Auditurile terenurilor contaminate Scopul lor este de a identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al unei cladiri. Auditurile necesare in cazurile de transfer de proprietate Scopul lor este de a identifica riscurile si raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de proprietate. AUDITAT Organizaţie supusă auditării. 50 din 14. ANALIZĂ DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr. in vederea asigurarii unei permanente fuctionalităti a SMM. de multe ori includ analizarea conformarii anterioare. 3 .01. Auditurile sistemelor de management de mediu (SMM) Scopul lor este de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent. CAPITOLUL II TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA In anul 2003.AUDITOR ŞEF Persoană calificată pentru conducerea şi realizarea auditurilor de mediu. a impactului şi a performanţei care decurg din activităţile unei organizaţii conform legislaţiei în vigoare. Criteriile de calificare pentru auditorii şefi sînt prezentate în ISO-14012.

.audit extern de secundă parte. . au impartit auditurile în patru mari clase: . .Audit extern care poate fi: .Audit intern sau de primă parte.Auditurile pentru planurile de management de mediu Scopul lor este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de reducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a efectelor. Macoveanu si Ciubotă.Audituri în funcţie de scop. Auditul în funcţie de scop Din punctul de vedere al scopului auditului există trei tipuri principale de audit (fig. In anul 2008. 4 .Audituri în funcţie de planificare. efectuate in cadrul planurilor de management de mediu. .Audituri în funcţie de obiect. 1): . .audit extern de terţă parte.Audituri in funcţie de domeniu.

Audituri de produs/ serviciu . efectuat la furnizor (auditatul) de către auditor sau de către un alt organism care acţionează în numele organizaţiei. În acest caz partea interesată este organizaţia sau o altă parte care are un interes în raport cu aceasta. punctele forte ale propriului sistem de management şi posibilităţile de îmbunătăţire.Audituri ale sistemului de management . Astfel auditurile calităţii. cum ar fi clientul sau alte persoane în numele acestora. Prin acest tip de audit organizaţia identifică punctele slabe. numit şi audit de primă parte reprezintă auditul efectuat în exteriorul organizaţiei de către auditorii proprii în scopul evaluării conformităţii propriului sistem de management cu documentele de referinţă.Audituri de proces/ procedură Audituri ale sistemului de management Auditurile sistemului de management au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor cu documentaţia constructivă. Auditul intern acţionează ca un instrument de diagnoză al managementului pentru evaluarea proceselor şi activităţilor proprii. Auditul în funcţie de obiect Auditurile nu au ca obiect numai sistemele de management. pentru obţinerea dovezilor cu privire la faptul că cerinţele sînt îndeplinite şi pentru identificarea oportunităţilor de imbunătăţire. Auditurile interne ale sistemului de management se planifică anual şi cuprind întreaga organizaţie. 1: Tipuri de audit in functie de scop Auditul intern. Auditurile de terţă parte sînt conduse de organisme externe independente. 5 . Auditul de secundă parte este un audit extern.Fig. în funcţie de obiectul lor pot fi clasificate în: . Auditul de sistem reprezintă examinarea întregului sistem de management şi cuprinde compararea documentelor semnificative din punct de vedere al auditului cu cerinţele şi examinarea conformităţii execuţiei.

evaluarea impactului produsului asupra mediului. 6 . privit din perspectiva ciclului de viaţă. Audituri de proces/ procedură Auditurile de proces/procedură au ca obiectiv verificarea gradului e conformitate a proceselor cu specificaţiile aplicate.investigarea posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii produsului. Este numit şi auditul ciclului de funcţionare sau de viaţă reprezintă examinarea unei mostre de produs fabricat. la procesul de fabricaţie şi a aşteptărilor clientului. care transformă intrările în ieşiri. Această examinare are loc după terminarea procesului de fabricaţie şi înainte de predarea către clientul următor (poate fi şi client intern) şi respectă un plan de verificare stabilit. Are drept scop examinarea proceselor/ procedurilor pentru a vedea în ce măsură sunt satisfăcute criteriile referitoare la acestea. Procesul reprezintă ansamblul de activităţi corelate sau aflate în interacţiune. .conformitatea.evaluarea adecvării locului de inspecţie. cunoscând cerinţele referitoare la produs. .Audituri de produs/ serviciu Acest tip de audituri au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor/ serviciilor cu documentaţia constructivă.respectarea legislaţiei aferente şi a reglementărilor legale. de la sursa de materie primă până la eliminarea lui finală (ca deşeu). dar şi oamenilor. .evaluarea independentă a nivelului calitativ al produsului. respectarea procedurilor aferente. . Scopul auditului de produs este: . Procedura este descrierea modului de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces. pentru a constata în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele referitoare la produs. În cadrul unui audit de proces se urmăresc următoarele: .

. competenţa. colectarea de date.realizarea directivelor. .Audituri ale mediului.Audituri ale sistemului de securitate şi sănătate a muncii. . executat fără 7 . pregătirea. . . Audituri în funcţie de planificare Din punct de vedere a planificării auditurilor acestea sunt: 1.măsurarea şi controlul abaterilor şi neconformităţilor. îmbunătăţirea procesului.interfeţele cu alte procese.accesibilitatea documentelor. Auditul în funcţie de domeniu În funcţie de tipul de management auditat.Audituri ale calităţii.Audituri ale managementului responsbilităţii sociale. 2. audit extraordinar (neprogramat) ce se datorează unor evenimente neaşteptate. conform unui plan detaliat. experienţa participanţilor. obiectivelor.monitorizare.rolul responsabilului de proces. răspunderile. audit planificat care se desfăşoară după un program anual de audit. controlul înregistrărilor la fiecare nivel al organizaţiei. cerinţelor. auditurile de deomeniu pot fi: .sarcinile. . . . . măsurare. . etc. Anunţarea auditorului se face cu cel puţin 4 săptămâni înainte.. Auditul extraordinar este auditul nedeclarat ca atare. reclamaţiile din partea clienţilor sau rebuturi în creştere.mediul de lucru. Anunţarea auditatului se face cu cel puţin o zi înainte.

Auditul suplimentar este atunci cînd apar schimbări importante în sistemul de management. Cvasiauditul constă într-o vizită la potenţialul auditat în vederea evaluării capabilităţii acestuia de a îndeplini cerinţele specificate. numit şi audit de diagnosticare. în general cu caracteristici asemănătoare. Acest tip de audit poate fi justificat de existenţa unor criterii de audit specifice unor domenii sensibil diferite. Auditul neanunţat este auditul nedeclarat ca atare. Auditul de supraveghere constă în examinarea în vederea actualizării statutului unui sistem de management sau pentru a stabili dacă acţiunile corective recomandate şi convenite cu ocazia auditului precedent au fost aplicate şi dacă sînt eficiente. cvasiauditul poate servi la stabilirea fezabilităţii auditului. În cazul auditului de terţă parte. pus în faţa faptului împlinit. Preauditul. Auditul spontan este auditul declanşat imdiat de la identificarea unei probleme semnificative. pus în faţa unui fapt împlinit (formulare de cerere de acţiune corectivă). constă în examinarea preliminară a sistemului de management în vederea diagnosticării acestuia. proceselor sau serviciilor. Auditul comun are loc atunci cînd două sau mai multe organizaţii de audit cooperează pentru a audita în comun un singur auditat. Auditul la faţa locului constă în principal în culegerea dovezilor de audit ce servesc la stabilirea concluziilor auditului. Alte tipuri de audit Auditul combinat reprezintă activitatea prin care se auditează împreună două sau mai multe sisteme de management. în organizare sau în calitatea produselor. precum şi a necesarului de sprijin ce poate fi oferit de organizaţia auditoare.asentimentul prealabil al auditatului. 8 . după scurgerea perioadei de valabilitate a certificatului acordat anterior. executat fără asentimentul prealabil al auditatului. Auditul de prelungire constă în examinarea în vederea prelungirii valabilităţii certificării.

. . . .aspecte tehnice. problemele de mediu asociate şi deşeurilor materiale şi energetice. analizarea şi evaluarea informaţiei despre natura procesului. deşeurile şi produsele finale sînt adecvate sau nu. 9 . .aspecte legale.planuri de urgenţă. Aspectele de securitate şi sănătate a muncii sînt: -analiza riscului. .aspecte economico-financiare.politica şi programele privind sănătatea şi protecţia muncii. Aspectele tehnice evaluează dacă tehnologia. aria tematică abordată de audit depinde de condiţiile specifice ale fiecărei aplicaţii şi ar putea include următoarele teme: . . . . analiza şi evalua ariile cu potenţial de risc.CAPITOLUL III CONTINUTUL UNUI AUDIT DE MEDIU În termeni generali.stingerea.prevenirea accidentelor. Aspecte tehnice Obiectivul aspectelor tehnice constă în .aspecte de securitate şi sănătate a muncii . procesele.planuri de instruire.planuri de securitate şi igiena muncii. Acestea sînt părti componente ale auditului de mediu.aspecte ale managementului deşeurilor. Aspecte de securitate şi sănătate a muncii Obiectivul princial al acestor aspecte este de a identifica.

modificări în proces. etc. indemnizaţii. . . noi linii. reducerii deşeurilor. Aspectele economico-financiare sînt urătoarele: . . Aspecte ale managementului de mediu Obiectivul aspectelor managementului de mediu este de a evalua punerea în practică a sistemului de management de mediu al organizaţiei. închideri de instalaţii. asigurări.costuri directe şi indirectedatorate nerespectării standardelor de mediu: amenzi.costuri asociate accidentelor. Aspectele managementului de mediu sînt: 10 . scăderea producţiei. . costului de tratare şi depozitare a deşeurilor. daune asupra personalului şi a instrumentelor.costuri asociate tratamentului şi depozitării deşeurilor de producţie. . ..cerinţele de investiţii pentru protecţia (îmbunătăţirea) mediului: închiderea sau redirecţionarea unităţilor ineficiente. noi sisteme de control ale procesului.condiţii de lucru (zgomot. compoziţia aerului.costuri de operare asociate protecţiei mediului: creşteri ale costurilor materialelor şi energiei (îmbunătăţirea calităţii. . temperatura).registrul incidentelor de mediu. incidentelor de mediu. Aspecte economico-financiare Obiectivul acestor aspecte constă în structurarea unui program de acţiune pentru îmbunătăţirea mediului.statistica accidentelor. cost unitar crescut). creşterea costului poliţei de asigurare.identificarea şi valorificarea potenţialelor beneficii rezultate din economisirea energiei şi materialelor. .analiză cost – beneficiu a alternativelor de protecţia mediului. pierderea clienţilor. prin creşterea eficienţei datorată subproduselor.

resursele financiare destinate gestiunii de mediu. controlul şi accesibilitatea documentaţiei de mediu. . .nivele de sensibilitate/conştiinţa de mediu.organigrama societăţii. funcţiile şi responsabilităţile de mediu. 11 . .verificarea îndeplinirii obiectivelor şi planurilor de management de mediu. . .programe de perfecţionare a managementului de mediu.imaginea externă :comunitate-clienţi-furnizori-instituţii. . .mecanismele de comunicare în interiorul societăţii cu comunitatea şi instituţiile de mediu. ierarhiile.păstrarea..

Ediţia a 3-a. Specializarea “Ingineria mediului”. “Operatori. ISO 14011 – Ghid pentru audit de mediu – Proceduri de audit – Auditul sistemelor de management de mediu. Iaşi.. Politici. 2003. 2. ISO 14004 – Sisteme de management de mediu – Ghid privind principiile. 7. 3. Comunicare”.. 5. 1997. C. editura Ecozone. 8. ISO 14012 – Ghid pentru audit de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu.2004. ISO 14001 – Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare. 12 . Bucureşti. 6. sistemele şi tehnicile de aplicare. Curs “Politici de management de mediu”. Ordinul MAPAM nr. Negrei. Ionescu C.. “Auditul de mediu”. Ciubotă-Roşie C. Vocabular. 2008. ISO 14050 – Management de mediu.01. 10.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Protransilvania. ISO 14010 – Ghid pentru audit de mediu – Principii generale. 4. 9. C. an IV. Macoveanu M. Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice. 50 din 14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->