Sunteți pe pagina 1din 49

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Pedagogie
Programa pentru

profesori

examenul de definitivare n [nv`\`m@nt ob\inerea gradului didactic II

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3701 / 26.04.2000

Colectivul de elaborare
Autorii programelor

Profesori Coordonare general`: prof. univ. dr. Ioan Neac]u, Universitatea Bucure]ti Autori: prof. univ. dr. Ioan Neac]u, Universitatea Bucure]ti prof. univ. dr. Dan Potolea, Universitatea Bucure]ti conf. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea Bucure]ti conf. univ. dr. Mihai St`nciu, Universitatea Agricol` Ia]i lector univ. dr. Romi\` Iucu, Universitatea Bucure]ti

PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE


Program` pentru definitivare [n [nv`\`mant
A. PREZENTARE GENERAL~. COMPETEN|E CHEIE. 1. Programa de pedagogie pentru definitivarea [n [nv`\`mant reprezint` o component`

esen\ial` a curriculumului destinat form`rii continue a profesorilor de toate specialit`\ile, cu preg`tire universitar` de lung` si scurt` durat` care lucreaz` [n [nv`\`mantul secundar si postliceal. 2. Concep\ia si principiile care stau la baza realiz`rii ei sunt: a) continuitate, reflectat` [n obiectivele si con\inuturile stabilite, asigurandu-se atat integrarea preg`tirii ini\iale din perioada studiilor universitare, cat si formarea/dezvoltarea pentru cariera didactic` (gradele didactice II si I); b) coerenta, conferit` de organizarea si articularea modular - tematic` a obiectivelor, ariilor de con\inut si referin\elor bibliografice, orientate spre a elimina repeti\iile, interferen\ele si contradic\iile conceptual-metodologice ale diferitelor abord`ri, respectand [ns` legitimitatea variatelor puncte de vedere; c) adecvarea, asigurat` prin corelarea si armonizarea obiectivelor, con\inuturilor si dezvolt`rilor consacrate cu direc\iile si programele de reform` educa\ional`, aflate [n desf`surare [n Romania. d) dezvoltarea si inovarea, satisf`cute prin introducerea unor noi teme destinate s` ini\ieze candidatii [n ceea ce semnific` ast`zi achizitie modern`, pozitiv`, [n domeniul de referint` psihopedagogic, s` sensibilizeze cadrele didactice la problematica tendin\elor de inovare a teoriei si practicii educa\ionale pe plan na\ional si interna\ional.

3. Domeniile si unit`\ile de competent` cheie, precum si nivelurile de performant` vizate de examenul de definitivat la disciplina pedagogie- elemente de psihologie sunt, [n principal, urm`toarele: 3.1. st`panirea si utilizarea adecvat` si argumentat` a conceptelor, teoriilor, orient`rilor si tendin\elor stiin\ifice specifice fiec`rei arii tematice stabilite [n program`; 3.2. st`panirea optim` a capacit`\ilor de proiectare, conducere si evaluare a proceselor de instruire si educa\ie scolar` si extrascolar`; 3.3. manifestarea unei conduite psihopedagogice optim creative [n domeniul organiz`rii experientelor de instruire si [nv`\are, al interpret`rii fenomenelor si proceselor educa\ionale, al solu\ion`rii dificult`tilor de transpunere [n practica scolar` a teoriilor si modelelor de referin\` [n disciplina predat`; 3.4. utilizarea eficient` a metodologiei stiin\ifice destinate cunoasterii si form`rii elevilor/ grupurilor scolare, comunic`rii educa\ionale eficiente, consilierii, orient`rii scolare si profesionale a elevilor si p`rin\ilor; 3.5. manifestarea unor atitudini si motiva\ii pozitive fat` de evolu\ia personalit`tii elevului, asigurand astfel sanse de acces, de reusit` scolar` si social` pentru to\i copiii. 4. Comparativ cu vechea program` de definitivare, prezentul corp de teme aduce unele amelior`ri. Acestea constau [n: a) restructurarea unor elemente [n con\inutul temelor, inclusiv introducerea unor concepte noi; b) introducerea de noi teme (de ex. temele vizand sistemul institu\ional, managementul clasei de elevi); c) prezentarea unei bibliografii generale si tematice nerestrictive, continand documente

legislative, cursuri si monografii, precum si dictionare, de natur` s` dezvolte bibliografia atasat` fiec`rei teme; ea va fi consultat` corespunz`tor solicit`rilor din subtematica prezentat`.

B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI APLICATII I. Problematica educa\iei si invatamantului [n societatea contemporan`. Inovatie si reform` [n scoala romaneasc`. II. Educatibilitatea. Factorii devenirii fiintei umane. III. Structura si dinamica personalitatii. IV. Problematica sistemului institu\ional si a procesului de [nv`\`mant. V. Finalit`tile educatiei. Ideal, scopuri, obiective. VI.{nv`\area scolar`. Orient`ri contemporane [n teoria si practica [nv`\`rii VII.Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului [n [nv`\`mantul romanesc. VIII.Predarea. Orient`ri contemporane [n teoria si practica pred`rii. IX. Metodologia si tehnologia instruirii. Moduri si forme de organizare a activit`tilor didactice. X. Evaluarea [n procesul de [nv`\`mant si educa\ie. XI. Proiectarea pedagogic` a educa\iei si instruirii. Moduri si forme de organizare a activit`\ilor didactice. XII. Consilierea. Orientarea scolar` si profesional`. Dirigen\ia. Managementul clasei de elevi.

C. BIBLIOGRAFIE GENERAL~ Legea [nv`\`mantului nr.84/1995, republicat`. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606, 10 decembrie 1999. Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158. MEN, Curriculum Na\ional. Planuri -cadru de [nv`\`mant pentru [nv`\`mantul

preuniversitar.(coord. D. Georgescu, M. Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa), Corint, 1999.

Bucuresti, Editura

CERGHIT I., VLASCEANU, L, Curs de pedagogie, TUB, Bucuresti, 1988. COSMOVICI, A., IACOB, L. (coord.), Psihologie scolar`, Iasi, Editura Polirom, 1998. CUCO}, C.(coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade didactice, Iasi, Polirom, 1998. IONESCU, M., RADU, I. (coord.), Didactica modern`, Cluj -Napoca, Dacia, 1995. JINGA, I., ISTRATE. E (coord.), Manual de pedagogie, Bucuresti, Editura All, 1998. NEACSU, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. NECULAU, A., COZMA, T (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivat si gradul II, Iasi, Editura S.Haret, 1999. POPESCU-NEVEANU, P., ZLATE, M., CRETU, T. (coord.),Psihologie scolar`, Bucuresti, TUB, 1987. RADU, I. (coord,. Introducerea [n psihologia contemporan`, Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1991 CRISTEA, S., Dic\ionar de termeni pedagogici, Bucuresti, EDP, 1998 SCHIOPU, U. (coord.), Dictionar de psihologie, Bucuresti, Editura Babel, 1997.

D. ANALITICA TEMELOR

I. Problematica educa\iei si [nv`\`mantului [n societatea contemporan`. Inova\ie si reform` [n scoala romaneasc`

1). Educa\ia si provoc`riele lumii contemporane: criza mondial` a educa\iei, procese de tranzi\ie, solu\ii generale si specifice. 2). Educa\ia si dezvoltarea durabil` a societ`\ii [ntre exigen\ele prezentului si cele ale viitorului. Perspectiva educa\iei permanente. 3). Inova\ie si reform` [n [nv`\`mantul romanesc - orient`ri, tendin\e, politici si practici educa\ionale. Managementul schimb`rilor [n [nv`\`mant. BIBLIOGRAFIE Agen\ia National` Socrates, Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia european`, Bucuresti, Editura Alternative, 1996. Barzea, C., Arta si stiintele educa\iei, Bucuresti, EDP, 1995. Barzea, C., Reforme de [nv`\`mant contemporane. Tendin\e si semnifica\ii, Bucuresti, EDP, R.A. 1976. Barzea, C., (coord.), Reforma [nv`\`mantului [n Romania: condi\ii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stinte ale Educa\iei, 1993 Botkin, J., W., Elmandjra, M.,; Mali\a, M., Orizontul f`r` limite al [nv`\`rii, Bucuresti, Editura Politic`, 1981. Dave, R.H. (subred), Fundamentele educa\iei permanente, Bucuresti, EDP, 1991. Cristea, S., Fundamentele pedagogice ale reformei [nv`\`mantului, EDP, 1994 De Peretti, A., Educatia [n scimbare, Iasi, Editura Spiru Haret, 1996.

Faure, E., (si colab.), A [nv`\a s` fii. Un raport UNESCO, Bucuresti, EDP, 1982. Marga, A., Educatia [n tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999. Miroiu, A., (coordonator), {nv`\`mantul romanesc azi. Studii de diagnoz`, Iasi, Editura Polirom, 1998. Neacsu, I., (coord), Scoala romaneasc` [n pragul mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia, 1997. P`un, E., Educatia si dezvoltarea social`, in Domenii ale pedagogiei (coord., S., Stanciu), Bucuresti, EDP, 1983. Problematica reformei, Revista de pedagogie, nr.1-2/1993, Stanciu, I., Gh.. Scoala si doctrinele pedgogice [n secolul XX, Bucuresti, EDP,1995 Tomas, J., Marile probleme ale educa\iei [n lume, Bucuresti, EDP, 1977. V`ideanu, G., Educa\ia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politic`, 1988. V`ideanu, G., UNESCO- 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996 Vl`sceanu, L., Decizie si inovatie [n [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1979.

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fin\ei uname

1). Conceptul de educabilitate. 2). Teorii privind educabilitatea: teoria ereditarist`, teoria ambientalist`, teoria dublei determin`ri - esent`, mecanisme, limite. 3) Ereditate - premis` natural` a dezvolt`rii psihoindividuale. 4). Mediul - cadrul sociouman al dezvolt`rii psihoindividuale. 5). Educa\ia - factor determinat al dezvoltarii psihoindividuale.

BIBLIOGRAFIE Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educa\ie, Iasi, Editura Polirom , 1996. Birch, A., Hayward, Sh., Diferen\e interindividuale, Bucuresti, Editura Tehnic`, 1999. Golu ,P., {nv`\are si dezvoltare, Bucuresti, Editura Stiintific` si Enciclopedic`, 1985. Hayes, N., Orell, S., Introducere [n psihologie, Bucuresti, Editura All, 1997. Larmat, J., Genetica inteligen\ei, Bucuresti, Editura Stiintific` si Enciclopedic`, 1977. Macovei, E., Educabilitatea, [n Pedagogie, Bucuresti, EDP, R.A., 1997. Monteil, J-M., Educatie si formare, Iasi, Editura Polirom, 1997. Negre\, I., Educabilitatea, [n Manual de pedagogie (coord., I., Jinga,; E., Istrate)., Bucuresti, Editura ALL, 1998. Oancea Ursu, Gh. , Ereditatea si mediul [n formarea personalit`\ii, Timisoara, Editura Facla, 1985. P`un, E., Educabilitatea, [n Curs de pedagogie, (coord. I., Cerghit.; L.,Vl`sceanu), , Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988. Piaget, J., Biologie si educatie, CLuj-Napoca, Editura Dacia, 1975. Todoran, D., Individualitate si educatie, Bucuresti, EDP, 1974.

10

III. Structura si dinamica personalit`tii 1). Conceptul de personalitate. Modele de abordare a personalit`\ii - modelul tr`s`turilor, modelul factorial, modelul umanist s.a. 2). Structura personalit`\ii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor. Perspective noi [n abordarea structurii personalit`\ii. 3). Dimensiunea creativ` a personalit`\ii. Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare [n plan individual si social.

BIBLIOGRAFIE Allport, G., Structura si dezvoltarea personalit`\ii, Bucuresti, EDP, 1981. Berger, G., Tratat practic de cunoastere a omului, Bucuresti, Editura IRI, 1997. Cosmovici, A.; Iacob, L., Psihologie scolar`, Iasi, Editura Polirom, 1998. Cretu, C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom, 1997. Davitz, G., Ball, S., Psihologia procesului educational , Bucuresti, EDP, 1978. Nicola, Gr. (coord.), Psihologia social`, Aspecte contemporane, Iasi, Editura Polirom, 1996. Oprescu, V., Fundamentele psihologice ale preg`tirii si form`rii didactice, Craiova, Editura Universitaria, 1996. Pavelcu, V., Cunoasterea de sine si cunoasterea personalit`tii, Bucuresti, EDP, 1982. Poenaru, R., Sava, F., Didactogenia [n scoal`, Bucuresti, Editura Danubius, 1998. Popescu-Neveanu, P., Zlate, M., Cre\u, T., (sub redac\ie), Psihologia scolar`, Bucuresti, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1987, Radu, I. (coord.), Personalitatea si dimensiunile ei psihologice[n Introducere [n psihologia contemporan`, CLuj-Napoca, Editura Sincron, 1991.

11

Stoica, Ana, Creativitatea elevilor - posibilit`\i de cunoastere si educare, Bucuresti, EDP, 1983. Schiopu, Ursula; Verza, E., Psihologia varstelor. Ciclurile vie\ii, Bucuresti, EDP, 1995. Tieger, P.D., Barron-Tieger, B., Descoperirea propriei personalit`\i, Bucuresti, Editura Teora, 1998. Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Bucuresti, Editura XXI, 1994. Zlate, M., Eul si personalitatea, Bucuresti, Editura "Trei", 1997.

12

IV. Problematica sistemului institu\ional si a procesului de [nv`\`mant

1). Sistemul de [nv`\`mant - concept, func\ii, structur`, tendin\e de evolu\ie. 2). Procesul de [nv`\`mant - concept, func\ii, structur`. Dimensiuni generale (fucn\ional`, structural`, opera\ional`). Caracteristici generale (interactiunea profesor-elev, interdependenta informativ-formativ, reglarea-autoreglarea). Specificul abordarii sistemice. 3) Analiza procesului de [nv`\`mant la nivelul interac\iunii, evaluarea ini\ial` - predare [nv`\are - evaluare. 4) Interdependenta formal-nonformal-informal la nivelul sistemului si al procesului de inv`\`mant. 5) Normativitate [n procesul de [nv`\`mant. Sistemul principiilor didactice. Fundamente, relevant` practic`, aplica\ii.

BIBLIOGRAFIE Agen\ia Na\ional` Socrates, Fise descriptive ale sistemelor educative ale statelor membre [n Comunitatea European`, [n Combaterea e]ecului scolar: o provocare pentru construc\ia european`, Bucuresti, Editura Alternative, 1996. C`lin, M., Procesul instructiv-educativ - subsistem pedagogic. Perspectiv` sistematicstructural` si func\ional`, [n Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolar`. Analiz` multireferen\ial`, Bucuresti, EDP, 1995. C`lin,M., Normativitatea educa\iei, [n Teoria educa\iei. fundamentarea epistemic` si metodologic` a actiunii educative, Bucuresti, Editura ALL, 1996.

13

Cerghit, I., Procesul de [nv`\`mant - cadrul principal de instruire si educare a elevilor. Abordarea sistemic` a procesului de [nv`\`mant, [n Sinteze pe teme de didactic` modern`. Culegere editat` de revista "Tribuna scolii", Bucuresti, 1986, (coord. Radu, I., T.) Cristea, S., Formele educa\iei. Sistemul de educatie, [n Pedagogie, vol.1, Pite]ti, Editura Hardiscom, 1997. Cuco], C., Normativitatea activit`\ii didactice, [n Pedagogie, Iasi ,Editura Polirom, 1996. Ministerul Inv`\`mantului, {nv`\`mantul din alte t`ri, Bucuresti, 1990. Nicola, I., Procesul de [nv`\`mant, [n Pedagogie, Bucuresti, EDP, 1994. P`un, E., Scoala - abordare sociopedagogic`, Iasi, Editura Polirom, 1999. V`ideanu, G., Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politic`, 1988.

14

V. Finalit`\ile educa\iei. Ideal, scopuri, obiective 1). Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcin`. 2). Taxonomia finalit`\ilor. Criterii si sisteme de referint`: macro-micro (finalit`ti de sistem finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale - specifice/intermediare; obiective - cadru, obiective de referint`; concrete/operationale); con\inut psihologic (obiective cognitive, afective, psihomotorii); temporalitate; m`surabilitate s.a. 3) Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevant` practic`, limite. Aplicatii. BIBLIOGRAFIE Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educatie, Iasi, Editura Polirom, 1996. C`li, M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiv` axiologic` si praxiologic`, [n Procesul instructiv-educativ. Instruire scolar`. Analiz` multirefen\ial`, Bucuresti, EDP, R.A., 1995. Cerghit, I., (coordonator), Perfectionarea lectiei [n scoala modern`, bucuresti, EDP, 1983, Cristea, S., inalit`tile educatiei [n Pedagogie, vol.1, Pitesti, Editura Hardiscom, 1996. Cristea, S., Obiectivele pedagogice ale procesului de [nv`\`mant [n Pedagogie, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997. Cuco], C., Finalitatile educatiei, [n Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996. De Landsheere, V., De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, EDP, 1979. Dewey, J., Educatie si valoare, [n Fundamente pentru o stiinta a educatie, Bucuresti, EDP, 1992. Dimitriu, E., Finalitatile educa\iei, [n Probleme fundamentale ale educatiei (coord. D., Todoran), Bucuresti, EDP,1982.

15

Gagne, R., M., Briggs, L., J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977. Neacsu, I., Finalit`\ile educatiei, [n Curs de pedagogie (coord. I., Cerghit, L.,Vl`sceanu), Universitatea Bucuresti, 1988. Nicola, I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educa\ional`, [n Pedgogie, Bucuresti, EDP,1994 Potolea, D., Scopuri si obiective ale procesului didactic, [n Sinteze pe teme de didactic` modern` (coorod., I.,T., Radu), Culegere metodic` editat` de Tribuna Scolii, Bucuresti, 1996. Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, [n Curs de pedagogie (coord. I. Cerghit, L.Vl`sceanu), Universitatea Bucuresti, 1988.

16

VI. {nv`\area scolar`. Orient`ri contemporane [n teoria si practica [nv`\`rii 1). Conceptul de [nv`\are si de invatare scolara. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri de [nv`\are. Teorii ale [nv`\`rii (B. F. Skinner, J. Piaget, L.S.Vagotski, P. I. Galperin, J. Bruner, D. P. Ausubel s.a.). 2). Condi\ii interne ale [nv`\`rii scolare: procesele cognitive, afective, volitive; motiva\ia genez`, dinamic`, forme, structuri motivational-atitudinale. Legea optimului motivational. 3) Conditii externe ale [nv`\`rii scolare: statusul profesorului, mediul scolii si al clasei de elevi, mediul socio-familial, factori ergonomici si de igen` ai [nv`\`rii s.a. 4). Interdependen\a dintre conditiile interne si optimizare. externe ale [nv`\`rii. Valorificare si

BIBLIOGRAFIE Ausubel, D., Robinson, R., {nv`\area [n scoal`. O introducere [n psihologia pedagogic`, Bcuresti, EDP, 1981. Cosmovici, A. (coord. A.Neculau, T.Cozma), {nv`\area scolar`, [n Psihopedagogia pentru examenul de definitivare si gradul I, Iasi, Editura Spiru Haret, 1994. Golu, P., {nv`\are si dezvoltare, Bucuresti, ESE, 1985. Kulcsar, T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP, 1978. Jinga, I., Negre\, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldin, 1999. Miclea, M., Psihologia cognitiv`, CLuj-Napoca, Editura Gloria, 1994. Miclea, M., {nv`\area scolar` si psihologia cognitiv`, [n Educa\ia si dinamica ei, (coord. M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna {nv`\`mantului, 1998. Neacsu, I., Metode si tehnici moderne de [nv`\are eficient`, Bucuresti, Editura Militar`, 1990. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999.

17

VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului Reforma curriculumului [n [nv`\`mantul romanesc

1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curricular`, cultur` general`, con\inut al [nv`\`mantului, situatie de [nv`\are. 2). Rela\ia obiective-con\inuturi-metode de predare-inv`\are-evaluare. 3). Factori determinanti si surse generatoare [n elaborarea curriculumului. 4). Tipuri de curriculum: core curriculum (de baz`, trunchi comun) - curriculum la dispozitia scolii; obligatoriu - optional; formal - nonformal; na\ional-local. 5). Orient`ri si practici noi [n organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare modular`, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat. 6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe scolare, manualele, materialele-suport (ghiduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului etc.). Metodologia aplic`rii lor [n scoal`.

BIBLIOGRAFIE Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi ,Editura Polirom, 1998. Cretu, C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), [n Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cuco]), Iasi, Editura Polirom, 1998. Cristea, S., Proiectarea curricular`, [n Pedagogia, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997 Crisan,, Al. (coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, Ministerul Educa\iei si {nv`\`mantului. Institutul de Stiiinte ale Educatiei, 1996.

18

Cucos, C., Delimit`ri conceptuale:continut al [nv`\`mantului si curriculum, [n Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996. Curriculum si dezvoltare curricular`, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994. D'Hainaut, L. (coord.), Programe de [nv`\`mant si educa\ia permanent`, Bucuresti, EDP, 1981. Jinga, I., Negre\, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldin, 1999. Ministerul Educatiei Na\ionale, Curriculum National, , Bucuresti, 1998. Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educa\ionale, [n Curs de pedagogie (coordonatori: I. Cerghit,; L.Vl`sceanu,), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988. Stanciu, M., Reforma con\inuturilor [nv`\`mantului. Cadru metodologic, Iasi, Editura Polirom, 1999. V`ideanu, G., Orient`ri si tendin\e [n educa\ia contemporan`, [n Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politic`, 1988. V`ideanu, G., Curriculum-ul: de la a [nv`\a pentru a sti la a [nv`\a pentru a actiona, [n UNESCO - 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996. Ungureanu, D., Teoria curriculumului, Timisoara, Editura Mirton, 1999.

19

VIII. Predarea. Orient`ri contemporane [n teoria si practica pred`rii 1). Conceptul de predare. Relatiile [ntre predare-inv`\are-evaluare. 2). Predarea- act de comunicare pedagogic` eficient`. 3). Strategii si stiluri de predare. 4). Modele de determinare a eficacit`\ii si eficien\ei pred`rii si a comportamentului didactic al profesorului.

BIBLIOGRAFIE Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educa\ional, Bucuresti, EDP, 1978. Dragu, A., Structura personalit`\ii profesorului, Bucuresti, EDP, 1996. Ionescu, M.,Chis, V., Strategii de predare-[nv`\are [n concordan\` cu scopurile didactice, [n Sinteze pe teme de didactic` modern`, Bucuresti, Tribuna Inv`\`mantului, 1986. Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura D. Bolintineanu,1999. Marcu, S.(coord.), Competenta didactic` -perspectiv` psihologiei, Bucuresti, Editura ALL, 1999. Mitrofan, N., Aptitudinea pedagogic`, Bucuresti, Editura Academiei, 1982. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. Potolea, D., Profesorul si strategiile conducerii [nv`\`rii, [n vol. Structuri, strategii si performante [n [nv`\`mant (coord. I. Jinga, L. Vl`sceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989. Soitu, L., Pedagogia comunic`rii, Bucuresti, EDP, 1997. Wlodarski, Z., Legit`\ile psihologice ale [nv`\`rii si pred`rii, Bucuresti, EDP, 1980.

20

IX. Metodologia si tehnologia instruirii 1). Delimit`ri conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metod`, procedeu, mijloc. Analiza interdependen\elor. Rolul integrator al strategiilor didactice. 2). Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. 3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilit`\i de aplicare eficient`, activizatoare, creativ`. 4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative. 5). Instruirea asistat` de calculator - direc\ie strategic` [n perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii. BIBLIOGRAFIE Cerghit, I., Metode de [nv`\`mant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980. Cerghit, I., Neacsu, I., Metodologia activit`\ii didactice, [n Didactia (coord. D. Salade), Bucuresti, EDP, 1982. Chis, V., Demersuri de instruire sub asistenta calculatorului, [n Educatia si dinamica ei, Bucuresti, Editura Tribuna {nv`\`mantului, 1998. Cretu, C., Instruirea asistat` de calculator. Experiente si perspective, in Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II (coord. A. Neculau, T. Cozma) , Iasi, Editura Spiru Haret, 1994. Ionescu, M., Chis, V., Metodologia activitatii didactice, [n Didactica moderna (coord. M. Ionescu, I. Radu), CLuj-Napoca, Editura Dacia, 1995. Mucica, T.(coord.), {ndrumar metodic pentru folosirea mijloacelor de [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1982. Moise, C., Metode de inv`\`mant, [n Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

21

X. Evaluarea [n procesul de [nmv`\`mant si educa\ie 1), Definirea si analiza conceptului de evaluare. M`surarea-aprecierea-decizia. Integrarea evalu`rii [n procesului de [nv`\`mant. 2). Functiile evalu`rii: de informare, motivational`, de control, diagnoz`, selectie si certificare, prognoz`, reglare-autoreglare. 3). Forme/tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare: initial`, continu`/formativ`, final`/sumativ`. 4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare (verificari orale, lucr`ri scrise, lucr`ri practice, teste de evaluare, proiecte, portofolii, chestionare, observatiile s.a). 5). Factori perturbatori si erori [n evaluarea scolar`. Modalit`ti de corectare. 6), Metodologia proiectarii, elabor`rii, aplic`rii si interpret`rii probelor evaluative. 7). Formarea capacit`tii de autoevaluare la elevi. 8). Perfectionarea metodologiei de evaluare [n perspectiva reformei [nv`\`mantului [n Romania. BIBLIOGRAFIE Cucos, S., Probleme de docimologie didactic`, [n Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si gradele didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998. De Lansheere, G., Evaluarea continu` a elevilor si examenele , Bucuresti, EDP, 1975. Jinga, I., Petrescu, A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Adelfin, 1996. Neacsu, I., Stoica, A., (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti, Editura Aramis, 1996. MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala Romaneasc`, 1998. Radu, I. T., Evaluarea rezultatelor scolare, [n Sinteze pe teme de didactic` modern`, Bucuresti, Tribuna Inv`\`mantului, 1981.

22

XI. Proiectarea pedagogic` a activit`\ilor de instruire si educatie. Moduri si forme de organizare a activit`tilor didactice 1). Conceptul de proiectare pedagogic`. Functiile proiect`rii pedagogice: anticipare, orientare, organizare, dirijare, reglare-autoreglare, decizie, inovare. 2). Etapele proiect`rii pedagogice: definirea obiectivelor si a sistemului de referint` spa\iotemporal, determinarea con\inuturilor; stabilirea strategiei optime de ac\iune; stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. 3) Niveluri ale proiect`rii peagogice. Finalizarea proiect`rii pedagogice: 3.1 Proiecte elaborate pe: ciclu, an, semestru de inv`\`mant; s`pt`man`, or`; 3.2 Proiecte elaborate pe: arii curriculare, disciplin` scolar`, tem`, subiect. 4). Unitate si diversitate [n proiectarea activit`\ilor de instruire si educa\ie. Modele de proiectare a lec\iei, a altor activit`ti scolare si extrascolare. 5) Grile de evaluare. Criterii de autoevalaure. 6) Moduri si forme de organizare a activit`tilor didactice: concept, tepologie (frontal, pe grupe, individual etc): Lectia-activitate didactic` de baz`. Alte forme de organizare. 7) Aplicatii: proiectarea unui sistem de lec\ii, de alte activit`\i scolare si extrascolare. BIBLIOGRAFIE Buzas, L., Activitatea didactic` pe grupe, Bucuresti, EDP., 1976. Cerghit, I. (coord.). Perfec\ionarea lec\iei [n scoala modern`, Bucuresti, EDP, 1983. Gagne, R.M., Briggs, L.J., Principii de desing al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977. Ionescu, M., Clasic si modern [n organizarea lec\iei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982. Ionescu, M., Lectia [ntre proiect si realizare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982. Jinga, I., Negret, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldiri, 1999. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999.

23

XII. Consilierea. Orientarea scolar` si profesional`. Dirigen\ia. Managementul clasei de elevi

1). Delimitarea conceptelor: managementul organizatiei scolare, managementul clasei, microgrup scolar, consiliere, orientare scolar` si profesional`. 2). Clasa de elevi ca grup educational. Sintalitatea clasei de elevi. Rolul profesorului-diriginte 3). Consilierea psihopedagogic`. Orientarea scolar` si profesional`: fundamente, obiective, con\inuturi, metodologie, cadrul institu\ional (centre si cabinete de asistent` psihopedagogic` a elevilor, cadrelor didactice si p`rin\ilor). 4). Documente utilizate [n managementul clasei de elevi: planul activit`\ii educative (pe ciclu, an, semestru), fisa de caracterizare psiho-socio-pedagogic` a clasei de elevi; fisa de caracterizare psihopedagogic` a elevului. 5). Parteneriat si cooperare [n domeniul consilierii si al orient`rii scolare si profesionale.

BIBLIOGRAFIE Badea, E., Caracterizarea dinamic` a copilului si a adolescentului de la 3 la 17-18 ani, Bucuresti, Editura Tehnic`, 1997. Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi, Editura Polirom, 1998. Carier`: san]` sau planificare?, in Revista de pedagogie, nr.1-12/1997. Cristea, S., Managementul organizatiei scolare, Bucuresti, EDP, 1996. Dirigintele. Ora de dirigen\ie, volum editat de Tribuna Inv`\`mantului, Bucuresti, 1995. Dr`gan, I., Ozunu, D., Tom]a Gh., (coord.), Dictionar de orientare scolar` si profesional`, Bucuresti, Editura Afeliu, 1996. Geissler, E., Mijloace de educatie, Bucuresti, EDP, 1977.

24

Holban, I. (coord.), Cunoasterea elevului. O sintez` a metodelor, Bucuresti, EDP., 1978. Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura D. Bolintineanu, 1999. Nicola I., Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, Bucuresti, EDP., 1978. P`un, E., Clasa de elevi ca grup educa\ional, [n Sociopedagogie scolar`, Bucuresti, EDP., 1982. P`un, E., Scoala- abordare sociopedagogic`, Iasi, Editura Polirom, 1999. Salade, D., Dimensiunile educa\iei, Bucuresti, EDP,1997. Toma, S., Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnic`, 1994. Tom]a, Gh., Consilierea si orientarea [n scoal`, Bucuresti, Casa de Editura si Presa Viata Romaneasc`, 1999. Tom]a, Gh., Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Bucuresti, Casa de Editura si Presa Viata Romaneasc`, 1999. Zlate, M., Zlate, C., Cunoasterea si activarea grupurilor scolare, Bucuresti, Editura Politic`, 1982.

25

PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE SCOLARA


Program` pentru ob\inerea gradului II [n [nv`\`mant

A. PREZENTARE GENERAL~. COMPETEN|E CHEIE 1. Programa de pedagogie si elemente de psihologie scolar` pentru ob\inerea gradului didactic II are statutul de componen\` a curriculumului destinat preg`tirii cadrelor didactice de toate specialit`\ile, cu studii universitare de lung` si scurt` durat`. Prezenta program` continu` procesul de cristalizarea COMPETENTEI Pedagogice si Psihologice probat` [n perioada de postdefinitivare [n [nv`\`mant, deschizand drumul op\iunilor pentru urm`toarea etap` a progresului [n cariera didactic`, ob\inerea gradului didactic I. 2. Ca si [n cazul Programei de pedagogie si elemente de psihologie scolar` pentru ob\inerea definitivatului, aceast` program` este conceput` si realizat` pe baza acelorasi principii de continuitate, coerent`, adecvare si dezvoltare-inovare a obiectivelor, con\inuturilor, metodologiei si tehnologiilor necesare moderniz`rii cerute de reforma educational` din Romania. 3. Domeniile si unit`\ile de competenta cheie, precum si nivelurile de performant` vizate de examenul de ob\inere a gradului didactic II la disciplina Pedagogie si elemente de psihologie scolar` sunt, [n principal, urm`toarele: 3.1. st`panirea si utilizarea adecvat`, argumentat` a conceptelor, paradigmelor, teoriilor stiintifice, precum si a solu\iilor moderne, eficiente, [n procesul instruirii si educatiei elevilor, [n acord cu cele mai valoroase rezultate ale cercet`rii [n stiintele educatiei, ale reformelor ce au loc [n domeniul psihopedagogic, de referinte si al stiintei/disciplinei predate. 3.2. st`panirea corect` si [n spectru larg, profesional si chiar personalizat, a abilit`tilor de proiectare, desf`surare, conducere si evaluare a proceselor de instruire si educare scolar` si

26

extrascolar`, [n conformitate cu cele mai noi si eficiente achizitii ale cercet`rii psihoeducationale si ale metodicii disciplinei predate. 3.3. manifestarea unei conduite didactice eficiente, creative, [n domeniul proiect`rii si organiz`rii situa\iilor si experientelor de [nv`\are, al interpret`rii fenomenelor specifice, al transpunerii [n practic` a teoriilor si modelelor pedagogice solu\ionand pertinent obstacolele si problemele ap`rute [n procesele de predare-inv`tare si evaluare specifice disciplinei predate. 3.4. aplicarea eficient` si oportun` a metodologiei stiintifice de cunoastere a personalit`\ii elevilor si grupurilor scolare, de dezvoltare/exersare a competentelor de comunicare [n scopul optimiz`rii procesului de adaptare si integrare socioprofesional` de consiliere [n carier` a elevilor, de interventie eficace [n situatii de excludere, de insucces si esec scolar, ca provoc`ri la adresa democratiei economice, sociale si educationale din Romania. 4. Comparativ cu vechea program` de ob\inere a gradului didactic II, noua program` reia [ntro proportie semnificativ` principalele teme consacrate si dovedite ca fiind utile, aducand si unele amelior`ri. Acestea constau [n: a) restructurarea, [n plan analitic, a unor subteme introducand noi concepte si sintagme; b) introducerea unor noi teme sau subteme,(de ex. elemente de psihologia dezvoltarii copilului si adolescentului, managementul clasei de elevi, managementul sistemului de invatamant si al institu\iilor scolare), introducerea unor noi referinte bibliografice, - [ntr-o bibliografie general` si bibliografie tematica nerestrictive-, aparent mai recent pe piata c`rtii de specialitate din Romania.

27

B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI APLICATII I. Educa\ia si problematica lumii contemporane. Scoala romaneasc` [n pragul mileniului III. II. Elemente de psihologia dezvoltarii copilului si adolescentului. III. Procesul de [nv`\`mant - sistem si func\ionalitate. IV. Finalit`tile educa\iei. Ideal, scopuri, obiective. V. Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului [n [nv`\`mantul romanesc. VI. {nv`\area scolar`. Orient`ri contemporane [n teoria si practica [nv`\`rii scolare. VII. Predarea. Orient`ri contemporane [n teoria si practica pred`rii. VIII. Metodologia si tehnologia instruirii. IX. Comunicarea didactic`. X. Evaluarea [n procesul de [nv`\`mant si educa\ie. XI. Proiectarea pedagogic` a activit`\ilor de instruire si educa\ie. Moduri si forme de organizare a activit`\ilor didactice. XII. Psihosociologia grupurilor scolare. Dirigintele si dirigen\ia. Managementul clasei de elevi. XIII. Consilierea, orientarea scolar` si profesional`. XIV. Dimensiunile creativevit`\ii. Cultivarea creativit`tii la elevi. XV. Managementul sistemului de [nv`\`mant si al institu\iilor scolare. Managementul schimb`rilor [n [nv`\`mant. XVI. Cercetarea pedagogic`. Inovarea teoriei si practicii scolare.

28

C. BIBLIOGRAFIE GENERAL~ Legea [nv`\`mantului nr.84/1995, republicat`. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606, 10 decembrie 1999. Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158. MEN, Curriculum Na\ional. Planuri -cadru de [nv`\`mant pentru [nv`\`mantul

preuniversitar.(coord. D. Georgescu, M. Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa), Corint, 1999.

Bucuresti, Editura

CERGHIT I., VLASCEANU, L, Curs de pedagogie, TUB, Bucuresti, 1988. COSMOVICI, A., IACOB, L. (coord.), Psihologie scolar`, Iasi, Editura Polirom, 1998. CUCO}, C.(coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade didactice, Iasi, Polirom, 1998. IONESCU, M., RADU, I. (coord.), Didactica modern`, Cluj -Napoca, Editura Dacia, 1995. JINGA, I., ISTRATE. E (coord.), Manual de pedagogie, Bucuresti, Editura All, 1998. NEACSU, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. NECULAU, A., COZMA, T (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivat si gradul II, Iasi, Editura S.Haret, 1999. POPESCU-NEVEANU, P., ZLATE, M., CRETU, T. (coord.),Psihologie scolar`, Bucuresti, TUB, 1987. RADU, I. (coord,. Introducerea [n psihologia contemporan`, Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1991 CRISTEA, S., Dic\ionar de termeni pedagogici, Bucuresti, EDP, 1998 SCHIOPU, U. (coord.), Dictionar de psihologie, Bucuresti, Editura Babel, 1997.

29

D. ANALITICA TEMELOR I. EDUCATIA SI PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE. SCOALA

ROMANEASCA {N PRAGUL MILENIULUI III 1. Educa\iae si societate. Dimensiunea educativ` a dezvoltarii economico-sociale si culturale. 2. Caracterul prospectiv al educa\iei. 3. Educa\ia permanent`. Concept, factori determinan\i, con\inuturi, metodologie. Relatia educa\ie-autoeduca\ie. 4. Noile educa\ii (educatia pentru democratie si drepturile omului, ecologic`, antreprenorial`, pentru s`n`tate, intercultural` pentru timp liber s.a). 5. Inovare si reform` [n [nv`\`mantul romanesc. Politici si programe educa\ionale.

BIBLIOGRAFIE Agen\ia National` Socrates, Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia european`, Bucuresti, Editura Alternative, 1996. B[rzea, C., Arta si stiintele educa\iei, Bucuresti, EDP, 1995. B[rzea, C., Reforme de [nv`\`mant contemporane. Tendin\e si semnifica\ii, Bucuresti, EDP, R.A. 1976. Barzea, C., (coord.), Reforma [nv`\`mantului [n Romania: condi\ii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stinte ale Educa\iei, 1993 Botkin, J., W., Elmandjra, M., Mali\a, M., Orizontul f`r` limite al [nv`\`rii, Bucuresti, Editura Politic`, 1981. Dave, R.H. (subred), Fundamentele educa\iei permanente, Bucuresti, EDP, 1991. Cristea, S., Fundamentele pedagogice ale reformei [nv`\`mantului, EDP, 1994

30

De Peretti, A., Educatia [n schimbare, Iasi, Editura Spiru Haret, 1996. Faure, E., (si colab.), A [nv`\a s` fii. Un raport UNESCO, Bucuresti, EDP, 1982. Marga, A., Educatia [n tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999. Miroiu, A., (coord.), {nv`\`mantul romanesc azi. Studii de diagnoz`, Iasi, Editura Polirom, 1998. Neacsu, I., (coord), Scoala romaneasc` [n pragul mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia, 1997. P`un, E., Educatia si dezvoltarea social`, in Domenii ale pedagogiei (coord. S., Stanciu), Bucuresti, EDP, 1983. Problematica reformei, Revista de pedagogie, nr.1-2/1993. Stanciu, I. Gh.. Scoala si doctrinele pedgogice [n secolul XX, Bucuresti, EDP,1995 Tomas, J., Marile probleme ale educa\iei [n lume, Bucuresti, EDP, 1977. V`ideanu, G., Educa\ia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politic`, 1988. V`ideanu, G., UNESCO- 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996 Vl`sceanu, L., Decizie si inovatie [n [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1979.

31

II. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII COPILULUI SI ADOLESCENTULUI 1. Analiza conceptelor fundamentale: personalitate, dezvoltare, maturizare, stadialitate [n dezvoltare s.a. 2. Stadiile dezvolt`rii psihosomatice: intervalul de varst`, caracterizare general`, analiza schimb`rilor [n plan fizic, cognitiv, afectiv, motiva\ional, volitiv, psihomotric, comunicare, al tr`s`turilor de personalitate. Implica\ii socioeduca\ionale. 3. Metode si tehnici de cunoastere a particularit`\ilor de varst` si individuale ale copilului si adolescentului (observatia, anamneza, studiul produselor activit`\ii, testele, chestionarul, experimentul psihopedagogic, studiul de caz s.a.). 4. Fi]a de caracterizare psihopedagogic`. Valori instrumentale, valorizare, limite. BIBLIOGRAFIE Badea, E., Caracterizarea dinamic` a copilului si adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicatie la fisa scolar`, Bucuresti, EDP, 1993. Berger, G., Tratat practic de cunoastere a omului, Bucuresti, Editura IRI, 1997. Campbell, R., Adolescentul-copilul meu, Cluj-Napoca, Editura Logos, 1995. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.), Psihologie scolar`, Ia]i, Editura Polirom, 1998. Golu, M., Dinamica personalit`\ii, Bucuresti, Editura Geneze, 1993. Hayes, N., Orell, S., Introducere [n psihologie, Bucuresti, Editura ALL, 1997. Holban, I. (coord.), Cunoasterea elevului. O sintez` a metodelor, Bucuresti, EDP, 1978. Mitrofan, N., Testarea psihologic` a copilului mic, Bucuresti, Editura Press Mihaela, 1997. Radu, I. (coord.), Psihologia educa\iei si dezvolt`rii, Bucuresti, Editura Academiei, 1983. Radu, N., Psihologia varstelor. Adolescenta, Bucuresti, Editura Funda\ia "Romania de maine", 1995. Schiopu, U., Verza, E., Psihologia varstelor. Ciclurile vie\ii, Bucuresti, EDP, 1995. Schiopu, U., Verza, E., Adolescenta. Personalitate si limbaj, Bucuresti, Editura Albatros, 1989. Suteu, T., Cunoasterea si autocunoasterea elevilor, Bucuresti, Editura Politic`, 1978.

32

III. PROCESUL DE {NV~|~MANT - SISTEM SI FUNCTIONALITATE

1. Procesul de [nv`\`mant: concept, structur`, func\ii, dimensiuni, caracteristici. 2. Procesul de [nv`\`mant ca interac\iune [ntre predare, [nv`\are si evaluare. 3. Condi\ii si factori de crestere a eficien\ei procesului de [nv`\`mant (coeren\a, calitatea si articularea componentelor, gradul de organizare a activit`\ii, calitatea vietii scolare, personalitatea profesorului, stilurile educa\ionale s.a) BIBLIOGRAFIE C`lin, M., Procesul instructiv-educativ, subsistem pedagogic, [n Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolar`. Analiz` multireferen\ial`, Bucuresti, EDP, 1995. Cerghit, I., Procesul de [nv`\are - cadru principal de instruire si educare a elevilor. Abordarea sistemic` a procesului de [nv`\`mant, [n Sinteze pe teme de didactic` modern` (coord. I. Radu), Bucuresti, Tribuna {nv`\`mantului, 1986. Cristea, S., Procesul de [nv`\`mant- obiect de studiu al didacticii generale, in Pedagogie, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modern`, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995. Neacsu, I., Metode si tehnici de [nv`\are eficient`, Bucuresti, Editura Militar`, 1990. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. Potolea, D., Stilurile educa\ionale, [n Probleme fundamentale ale pedagogiei (coord. D. Todoran), Bucuresti, EDP, 1982. Radu, I., Procesul de [nv`\`mant. Componentele principale ale procesului de [nv`\`mant, [n Didactica modern` (coord. M. Ionescu, I. Radu), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.

33

IV. FINALIT~|ILE EDUCA|IEI. iDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE 1). Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcin`. 2). Taxonomia finalit`\ilor. Criterii si sisteme de referint`: macro-micro (finalit`ti de sistem finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale - specifice/intermediare; obiective - cadru, obiective de referint`; concrete/operationale); con\inut psihologic (obiective cognitive, afective, psihomotorii); temporalitate; m`surabilitate s.a. 3) Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevant` practic`, limite. Aplicatii.

BIBLIOGRAFIE Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educatiei, Iasi, Editura Polirom, 1996. C`lin, M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiv` axiologic` si praxiologic`, [n Procesul instructiv-educativ. Instruire scolar`. Analiz` multireferen\ial`, Bucuresti, EDP, R.A., 1995. Cerghit, I., (coord.), Perfectionarea lectiei [n scoala modern`, Bucuresti, EDP, 1983, Cristea, S., Finalit`tile educatiei, [n Pedagogie, vol.1, Pitesti, Editura Hardiscom, 1996. Cristea, S., Obiectivele pedagogice ale procesului de [nv`\`mant, [n Pedagogie, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997. Cuco], C., Finalitatile educatiei, [n Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996. De Landsheere, V., De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, EDP, 1979. Dewey, J., Educatie si valoare, [n Fundamente pentru o stiinta a educatie, Bucuresti, EDP, 1992.

34

Dimitriu, E., Finalitatile educa\iei, [n Probleme fundamentale ale educatiei (coord. D., Todoran), Bucuresti, EDP,1982. Gagne, R., M., Briggs, L., J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977. Neacsu, I., Finalit`\ile educatiei, [n Curs de pedagogie (coord. I., Cerghit, L.,Vl`sceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988. Nicola, I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educa\ional`, [n Pedgogie, Bucuresti, EDP,1994. Potolea, D., Scopuri si obiective ale procesului didactic, [n Sinteze pe teme de didactic` modern` (coord. I.T.Radu), Culegere metodic` editat` de Tribuna Scolii, Bucuresti, 1996. Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, [n Curs de pedagogie (coord. I. Cerghit, L.Vl`sceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988.

35

V. PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ALE CURRICULUMULUI. REFORMA CURRICULUMULUI IN INVATAMANTUL ROMANESC 1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curricular`, cultur` general`, con\inut al [nv`\`mantului, situatie de [nv`\are. 2). Rela\ia obiective-con\inuturi-metode de predare-inv`\are-evaluare. 3). Factori determinanti si surse generatoare [n elaborarea curriculumului. 4). Tipuri de curriculum: core curriculum (de baz`, trunchi comun) - curriculum la dispozitia scolii; obligatoriu - optional; formal - nonformal; na\ional-local. 5). Orient`ri si practici noi [n organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare modular`, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat. 6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe scolare, manualele, materialele-suport (ghiduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului etc.). Metodologia aplic`rii lor [n scoal`.

BIBLIOGRAFIE Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi ,Editura Polirom, 1998. Cretu, C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), [n Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cuco]), Iasi, Editura Polirom, 1998. Cristea, S., Proiectarea curricular`, [n Pedagogia, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997 Crisan,, Al. (coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, Ministerul Educa\iei si {nv`\`mantului. Institutul de Stiiinte ale Educatiei, 1996. Cucos, C., Delimit`ri conceptuale:continut al [nv`\`mantului si curriculum, [n Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996.

36

Curriculum si dezvoltare curricular`, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994. D'Hainaut, L. (coord.), Programe de [nv`\`mant si educa\ia permanent`, Bucuresti, EDP, 1981. Jinga, I., Negre\, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldin, 1999. Ministerul Educatiei Na\ionale, Curriculum National, , Bucuresti, 1998. Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educa\ionale, [n Curs de pedagogie (coord.: I. Cerghit, L.Vl`sceanu,), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988. Stanciu, M., Reforma con\inuturilor [nv`\`mantului. Cadru metodologic, Iasi, Editura Polirom, 1999. V`ideanu, G., Orient`ri si tendin\e [n educa\ia contemporan`, [n Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politic`, 1988. V`ideanu, G., Curriculum-ul: de la a [nv`\a pentru a sti la a [nv`\a pentru a actiona, [n UNESCO - 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996. Ungureanu, D., Teoria curriculumului, Timisoara, Editura Mirton, 1999.

37

VI. {NVATAREA SCOLARA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA INVATARII SCOLARE 1. Conceptele de [nv`\are si [nv`\are scolar`. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri de [nv`\are. 2. Orient`ri principale [n teoriile contemporane ale [nv`\`rii si relevan\a lor pentru instruirea scolar`. 3. Condi\iile interne si externe ale [nv`\`rii scolare eficiente. Motivatia [nv`\`rii scolareconditie intern` integrativ`: geneza, dinamica, forme si structuri; legea optimului motiva\ional; strategii de formare dezvoltare. 4. Psihologic, logic si pedagogic [n procesul inv`\`rii si form`rii conceptelor,a structurilor operatorii si actionale, a celor atitudinal-valorice. BIBLIOGRAFIE Ausubel, D.P., Robinson, R., {nv`\area [n scoal`. O introducere [n psihologia pedagogic`, Bucuresti, EDP, 1981. Cosmovici, A. (coord. A.Neculau, T.Cozma), {nv`\area scolar`, [n Psihopedagogia pentru examenul de definitivare si gradul I, Iasi, Editura Spiru Haret, 1994. Golu, P., {nv`\are si dezvoltare, Bucuresti, ESE, 1985. Kulcsar, T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP, 1978. Jinga, I., Negre\, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldin, 1999. Miclea, M., Psihologia cognitiv`, CLuj-Napoca, Editura Gloria, 1994. Miclea, M., {nv`\area scolar` si psihologia cognitiv`, [n Educa\ia si dinamica ei, (coord. M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna {nv`\`mantului, 1998. Neacsu, I., Metode si tehnici moderne de [nv`\are eficient`, Bucuresti, Editura Militar`, 1990. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999.

38

VII. PREDAREA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA PREDARII 1. Conceptul de predare. Relatiile intre predare, [nv`\are si evaluare. 2. Predarea ca activitate de organizare si conducere a situa\iilor de [nv`\are. 3. Strategii si stiluri de predare. 4. Moduri de determinare a eficacit`tii si eficientei pred`rii. Evaluarea comportamentului didactic al profesorului.

BIBLIOGRAFIE Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educa\ional, Bucuresti, EDP, 1978. Dragu, A., Structura personalit`\ii profesorului, Bucuresti, EDP, 1996. Ionescu, M.,Chis, V., Strategii de predare-[nv`\are [n concordan\` cu scopurile didactice, [n Sinteze pe teme de didactic` modern`, Bucuresti, Tribuna Inv`\`mantului, 1986. Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura D. Bolintineanu,1999. Marcu, S.(coord.), Competenta didactic` -perspectiv` psihologiei, Bucuresti, Editura ALL, 1999. Mitrofan, N., Aptitudinea pedagogic`, Bucuresti, Editura Academiei, 1982. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. Potolea, D., Profesorul si strategiile conducerii [nv`\`rii, [n vol. Structuri, strategii si performante [n [nv`\`mant (coord. I. Jinga, L. Vl`sceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989. Soitu, L., Pedagogia comunic`rii, Bucuresti, EDP, 1997. Wlodarski, Z., Legit`\ile psihologice ale [nv`\`rii si pred`rii, Bucuresti, EDP, 1980.

39

VIII. METODOLOGIA SI TEHNOLOGIA INSTRUIRII 1. Delimit`ri conceptuale: metodologie, tehnologie, metod`, procedeu. Analiza interdependentelor. 2. Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor grupe de metode. 3. Descrierea metodelor didactice. Fundamente si posibilitate de aplicare eficient`, activizatoare, creativ`. 4. Strategii didactice: concept, clasificare, caracteristici. Aplicatii la disciplina predat`. 5. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, func\ii, valente formative, limite. 6. Instruirea asistat` de calculator- directie complementar strategic` [n valorizarea si potentarea metodologiei instruirii si inv`\`rii. BIBLIOGRAFIE Cerghit, I., Metode de [nv`\`mant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980. Cerghit, I., Neacsu, I., Metodologia activit`\ii didactice, [n Didactia (coord. D. Salade), Bucuresti, EDP, 1982. Chis, V., Demersuri de instruire sub asistenta calculatorului, [n Educatia si dinamica ei, Bucuresti, Editura Tribuna {nv`\`mantului, 1998. Cretu, C., Instruirea asistat` de calculator. Experiente si perspective, in Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II (coord. A. Neculau, T. Cozma) , Iasi, Editura Spiru Haret, 1994. Ionescu, M., Chis, V., Metodologia activitatii didactice, [n Didactica moderna (coord. M. Ionescu, I. Radu), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995. Mucica, T.(coord.), {ndrumar metodic pentru folosirea mijloacelor de [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1982. Moise, C., Metode de inv`\`mant, [n Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

40

IX. COMUNICAREA DIDACTIC~ 1. Comunicarea psihopedagogic` si psiholingvistic`. 2. Tipuri de comunicare uman`: caraceteristici, relatii 3. Comunicare si interac\iune didactic`: definire, structur` cadru, mecanisme, caraceteristici. 4. Relatii de comunicare [n actul didactic: tipuri, disfunc\ii, blocaje. 5. Competenta de comunicare a profesorului. Caracteristici, feedbackul oferit de comunicare [n contextul situa\iilor didactice. BIBLIOGRAFIE Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educa\ional, Bucuresti, EDP, 1978. Grant, B., Hennings, D., Misc`rile, gestica si mimica profesorului, Bucuresti, EDP, 1977. Iacob, L., Comunicarea didactic`, [n Psihologie, Iasi, Editura Spiru Haret, 1994. Mcquail, D., Comunicarea, Iasi, Editura Institutul European, 1999. Neacsu, I., Metode si tehnici de [nv`\are eficient`, Bucuresti, Editura Militar`, 1990. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999. P`un, E., Sociopedagogie scolar`, Bucuresti, EDP, 1982. S`l`vastru, C., Logica si limbaj [n educatie, Bucuresti, EDP, 1994. Stanton, N., Comunicarea, Bucuresti, Editura Stiinta si Tehnica, 1995. Soitu, L., Pedagogia comunic`rii, Bucuresti, EDP, 1997. Toma, Gh. (coord.), Tehnici de comunicare, Bucuresti, Editura Artprint, 1999.

41

X. EVALUAREA IN PROCESUL DE INVATAMANT SI EDUCATIE 1. Conceptul de evaluare. M`surare-apreciere-decizie. Integrarea evalu`rii [n procesul de [nv`\`mant. 2. Func\iile evalu`rii. 3. Forme/tipuri de evaluare a rezultatelor si progreselor scolare. 4. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor scolare. Modalit`ti de perfec\ionare (testul docimologic, portofoliu, proiectul s.a). 5. Metodologia proiect`rii elabor`rii, aplic`rii si interpret`rii probelor de evaluare. 6. Factori perturbatori si erori [n evaluarea didactic` - modalit`\i de corectare. 7. Formarea capacit`\ii de autoevaluaare la elevi. 8. Perfectionarea sistemului de evaluare si examinare [n perspectiva reformei [nv`\`mantului romanesc. BIBLIOGRAFIE Cucos, S., Probleme de docimologie didactic`, [n Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si gradele didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998. De Lansheere, G., Evaluarea continu` a elevilor si examenele , Bucuresti, EDP, 1975. Jinga, I., Petrescu, A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Adelfin, 1996. Neacsu, I., Stoica, A., (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti, Editura Aramis, 1996. MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala Romaneasc`, 1998. Radu, I. T., Evaluarea rezultatelor scolare, [n Sinteze pe teme de didactic` modern`, Bucuresti, Tribuna Inv`\`mantului, 1981.

42

XI. Proiectarea pedagogic` a activit`\ilor de instruire si educatie. Moduri si forme de organizare a activit`tilor didactice 1). Conceptul de proiectare pedagogic`. Functiile proiect`rii pedagogice: anticipare, orientare, organizare, dirijare, reglare-autoreglare, decizie, inovare. 2). Etapele proiect`rii pedagogice: definirea obiectivelor si a sistemului de referint` spa\iotemporal: determinarea con\inuturilor; stabilirea strategiei optime de ac\iune; stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. 3) Niveluri ale proiect`rii peagogice. Finalizarea proiect`rii pedagogice: 3.1 Proiecte elaborate pe: ciclu, an, semestru de inv`\`mant, s`pt`man`, or`; 3.2 Proiecte elaborate pe: arii curriculare, disciplin` scolar`, tem`, subiect. 4). Unitate si diversitate [n proiectarea activit`\ilor de instruire si educa\ie. Modele de proiectare a lec\iei, a altor activit`ti scolare si extrascolare. 5) Grile de evaluare. Criterii de autoevaluare. 6) Moduri si forme de organizare a activit`tilor didactice: concept, tipologie (frontal, pe grupe, individual etc): Lectia-activitate didactic` de baz`. Alte forme de organizare. 7) Aplicatii: proiectarea unui sistem de lec\ii, de alte activit`\i scolare si extrascolare. BIBLIOGRAFIE Buzas, L., Activitatea didactic` pe grupe, Bucuresti, EDP., 1976. Cerghit, I. (coord.). Perfec\ionarea lec\iei [n scoala modern`, Bucuresti, EDP, 1983. Gagne, R.M., Briggs, L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977. Ionescu, M., Clasic si modern [n organizarea lec\iei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982. Ionescu, M., Lectia [ntre proiect si realizare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982. Jinga, I., Negret, I., {nv`\area eficient`, Bucuresti, Editura Aldiri, 1999. Neacsu, I., Instruire si [nv`\are, Bucuresti, EDP, 1999.

43

XII. PSIHOSOCIOLOGIA GRUPURILOR SCOLARE. DIRIGINTELE SI DIRIGENTIA. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. Natura si caracteristicile grupurilor scolare. Clasa de elevi ca grup socio-educativ. Valentele formative ale clasei de elevi si grupului scolar. Relatii intergrupale. 2. Metode si tehnici de studiere si caracterizare a grupurilor scolare. 3. Managementul clasei de elevi: concept, problematic` social`, psihologic`, normativ`, operational` si inovatoarere. 4. Dirigintele si dirigen\ia:roluri si strategii de interventie, formare, evaluare. BIBLIOGRAFIE Bourhis, R., Leyens, J-F. (coord.), Stereotipuri, discriminare si relatii intergrupuri, Iasi, Editura Polirom, 1997. Cosmovici, A., Iacob, L.(coord.), Psihologie scolar`, Iasi, Editura Polirom, 1998. Cruceru, S., Toma, S., Ora de dirigen\ie, Bucuresti, Editura ProArcadia, 1994. Dirigintele. Ora de dirigentie, Bucuresti, Tribuna {nv`\`mantului, 1995. Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura Dimitrie Bolintineanu, 1999. Iucu, R., Managementul si gestiunea clasei. Fundamentate teoretico-metodologice, Iasi, Editura Polirom, 2000. Neculau, A., Liderii [n dinamica grupurilor, Bucuresti, ESE, 1977. Nicola, I., Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, Bucuresti, EDP, 1978. P`un, E., Sociopedagogie scolar`, Bucuresti, EDP, 1982. Potolea, D., De la stiluri la strategii - o abordare empiric` a comportamentului didactic, [n Structurii, strategii si performante [n [nv`\`mant (coord. I. Jinga, L. Vl`sceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989. Toma, S., Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnic`, 1994. Zlate, M., Psihologia social` a grupurilor scolare, Bucuresti, Editura Politic`, 1972.

44

XIII.

ORIENTAREA

SCOLARA

SI

PROFESIONALA.

CONSILIEREA

PSIHOPEDAGOGICA IN SCOALA 1. Bazele sociale si psihopedagogice ale consilierii si orient`rii [n scoal`. Tipuri de abord`ri [n consiliere si orientare. 2. Principii, obiective, continut si metode utilizate [n procesul consilierii. 3. Consilierea, orientarea si dezvoltarea carierei - strategii si terapii educationale. BIBLIOGRAFIE Ghid metodologic pentru orinetarea scolar` si profesional`, Bucuresti, EDP, 1989. Dirigentie, consiliere si orientare, Bucuresti, Editura Tribuna Inv`\`mantului, 1998. Carier`: sans` sau planificare?, Revista de pedagogie nr.1-12, 1997. Salade, D., Dimensiunile educatiei, Bucuresti, EDP, 1997. Tomsa, Gh. (coord.), Dictionar de orientare scolar` si profesional`, Bucuresti, Editura Afelin, 1996. Tomsa, Gh., Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Bucuresti, Casa de Editur` si Pres` Viata Romaneasc`, 1999. Tom]a, Gh., Consilierea si orientarea [n scoal`, Bucuresti, Casa de Editur` si Pres` Viata Romaneasc`, 1999. Z`p`rtan, M., Eficienta cunoasterii factorilor de personalitate [n orientarea scolar` si profesional` a elevilor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.

45

XIV. DIMENSIUNILE CREATIVITATII. CULTIVAREA CREATIVITATII LA ELEVI 1. Delimit`ri conceptuale in studiul creativit`\ii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare. 2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structur` factorial` (factori cognitivi si noncognitivi). 3. Metode si tehnici de depistare a capacit`tilor creative la elevi. 4. Predarea creativ` - [nv`\area creativ`. 5. Modalit`\i de stimulare a conduitei creative la elevi. BIBLIOGRAFIE Badea, E., Flexibilitatea mintal`. O viziune sincronic`, Bucuresti, EDP, 1998. Copii si tineri supradota\i, [n Revista de pedagogie nr.4-7, 1993. Caluschi, M., Gugiuman, A., Luca, R. s.a, Inventica [n scoal`, Iasi, Editura BIT, 1994. Cretu, C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom, 1997. Jig`n, M., Copiii supradotati, Bucuresti, Societatea Stiinta si Tehnic`, 1994. Landau, E., Psihologia creativit`tii, Bucuresti, EDP, 1979. Munteanu, A., Incursiuni [n creatologie, Timisoara, Editura Augusta, 1994. Nicola, Gr. (coord.), Stimularea creativit`tii elevilor [n procesul de [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1981. Oprescu, V., Aptitudini si atitudini, Bucresti, Editura Stiintific`, 1991. Petru, I., Educatie si creatie, Bucuresti, EDP, 1995. Radu, I. (coord.), Intoducere in psihologia contemporan`, CLuj-Napoca, Editura Sincron, 1991. Roco, M., Creativitatea individual` si de grup, Bucuresti, Editura Academiei, 1981. Rosca, Al., Creativitatea general` si specific`, Bucuresti, Editura Academiei, 1981. Sima, I., Creativitatea la varsta prescolar` si scolar` mic`, Bucuresti, EDP, 1999. Stoica, A., Creativitatea elevilor-posibilitati de cunoastere si de educare, Bucuresti, EDP, 1983.

46

XV. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE INVATAMANT SI AL INSTITUTIILOR SCOLARE. MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR IN INVATAMANT 1. Conceptul de management educational. 2. Principiile, func\iile si continutul managementului educational. 3. Nivelurile ale conducerii [nv`\`mantului - sistem si institu\ie. 4. Directorul de scoal` ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficient`. 5. Profesorul, factor de decizie. 6. Elemente de reform` [n domeniul managementului educa\ional din Romania.

BIBLIOGRAFIE Andrei, N., Dumitrescu, I., Conducerea stiintific` a unit`tilor scolare, Bucuresti, EDP, 1993. Cornescu, V., Mih`ilescu, I., Stanciu, S., Management. Teorie si practic`, Bucuresti, Editura Actami, 1994. Cristea, S., Pedagogie general`. Managementul educatiei, Bucuresti, EDP, 1996. Drucker, P., Management. Eficienta factorului decizional, Deva, Editura Destin, 1994. Jinga, I., Conducerea [nv`\`mantului. Manual de management institutional, Bucuresti, EDP, 1993. Joi\a, E., Management scolar. Elemente de tehnologie managerial`, Craiova, Editura Gh. C. Alexandru, 1995. Managementul [nv`\`mantului, Revista [nv`\`mantului prescolar nr.3-4/1995. P`un, E., Scoala - o abordare sociopedagogic`, Iasi, Editura Polirom, 1998. Popescu, V., Stiinta conducerii [nv`\`mantului, Bucuresti, EDP, 1973. Toma, St., Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnic`, 1994. Vl`sceanu, M., Psihologia organizatiilor si a conducerii, Bucuresti, Editura Paideia, 1993.

47

XVI.

CERCETAREA

PEDAGOGICA.

INOVAREA

TEORIEI

SI

PRACTICII

EDUCATIONALE 1. Cercetarea pedagogic`. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teoriepractic` educa\ional`. 2. Proiectul de cercetare. Etapele cercet`rii [n stiintele educatiei. 3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate [n cercetarea specific` stiintelor educatiei: analiz`, relatii, avantaje, limite. 4. Institu\ii.,orient`ri, teme si programe de cercetare educational` in reforma [nv`\`mantului din Romania. BIBLIOGRAFIE Chelcea, S., Margineanu, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic`. Metode si tehnici, Deva, Editura Destin, 1998. Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978. De Landsheere, G., Istoria universal` a pedagogiei experimentale, Bucuresti, EDP, 1995. Dragan, I., Nicola, I., Cercetarea psihopedagogic`, Targu Mures, Editura Tipomur, 1993. Hassenforder, J., Inovatia in inv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1976. Marga, A., Educatia [n tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999. Muster, D., Metodologia cercet`rii [n educatie si [nv`\`mant, Bucuresti, Editura Albatros, 1985. Planchard, E., Cercetarea [n pedagogie, Bucuresti, EDP, 1972. Rotariu, T. (coord.), Metode statistice aplicate [n stiintele sociale, IAsi, Editura Polirom, 1999.

48

Stanciu, I., Vl`sceanu, L., Cercetarea si inovatia [n [nv`\`mant, [n Curs de pedagogie (coord. I., Cerghit, L. Vl`sceanu), Bucuresti, TUB, 1988. Vl`sceanu, L., Decizie si inovatie [n [nv`\`mant, Bucuresti, EDP, 1979. Vl`sceanu, L., Metodologia cercet`rii sociale, Bucuresti, ESE, 1986.

49