Sunteți pe pagina 1din 9

Scribd Upload a Document Search Documents Explore Petre Donisanu Welcome to Scribd - Where the world comes to read,

discover, and share... We re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friend s are sharing and the things you like. We've also made it easy to connect with y our friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Fac ebook login and password. Learn moreNo thanks Some of your friends are already on Scribd: Any Iustina Love Iulia Marius Bostan Vasilica Liviutu LoRy Lory Ghita Roman Rusu Ionel Danut Grigore Radu's Anne Donisanu Maria / 107 Download this Document for Free c) divizarea integrala. 39. Este concediere sunt concediati cel riati sunt concediati cel 00 salariati; sunt concediati cel i; sunt concediati cel i; colectiva daca: putin 5 salariati, daca angajatorul are intre 20 si 100 sala putin 10% din salariatii angajatuluoi care are intre 20 si 1 putin 30 salariati , daca angajatorul are peste 100 salariat putin 30 salariati , daca angajatorul are peste 300 salariat

40. Din initiative salariatului se poate desface : a) numai contractul de munca pe durata determinata ; b) numai contractul de munca pe durata nedeterminata ; c) atat contractul de munca pe durata determinata cat si pe durata nedeterminata ; 41. Salariu este confidential , obligatia de a lua masurile necesare pentru past rarea confidentialitatii revenindui : angajatului ; angajatorului ; 42. Contractul colectiv de munca isi produce efectele ; a) conform principiului corespunzator adagiului ``res inter alios acta aliis neq ue nocere, neque prodesse potest``, decat asupra persoanelor care l-au incheiat ; b) asupra patronilor si a tuturor salariatilor angajati in acel moment ; c) asupra patronilor si a tuturor salariatilor, inclusiv a acelora angajati ulte rior incheierii lui 43. Contractul colectiv de munca este :

un act juridic (contract, conventie) ; un contract in care sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecarui slariat ; un izvor de drept ; o norma conventionala negociata ; 44. Durata a) 10 zile b) 20 zile c) 30 zile efectiva a luctatoare lucratoare lucratoare concediului de odihna este de cel putin : ; ; ;

45. Sunt zile de sarbatoare legala : 1 si 2 ianuarie ; 1 martie ; i mai ; 1 decembrie ; 46. Salariul pentru munca prestata in baza contractului individual de munca cupr inde : a) salariul de baza ; b) sporuruile ; c) premiile ; d) Negocierea colectiva este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul a re : mai putin de 21 salariati ; mai mult de 21 de salariati ; 95 mai mult de 50 de salariati ; Prin contractul colectiv de munca se stabilesc clauze privind ; acordul unor drepturi in cuantumuti inferioare celor prevazute in legistatia mun cii in viguare; salarizare; conditiile de munca; 49. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national participa aso ciatiile patronale care indeplinesc cumulat urmatoarele conditii : a) reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din n r. total al judetelor, inclusiv municipiul Bucuresti; b) reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 20% din ramurile active; c) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 20% din efectivul salari atilor din economia nationala; 50. Negocierea contractului colectiv de munca are loc in fiecare an, in urmatoar ele termene: dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente sau de la data contractu lui colectiv de munca; cu cel mult 2 luni anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an ; cu cel mult 6 luni anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an ; 51. Lanegocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura participa aso ciatiile patronilor care indeplinesc urmatoarele conditii : a) reprezinta patronii ale caror unitati cuprinde maximum 10% din efectivul sala riatilor din ramura

respectiva ; b) reprezinta patronii ale caror unitati cuprinde minimum 20% din efectivul sala riatilor din ramura respectiva ; c) au independenta organizatorica si patrimoniala ; 52. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a asociatiilor patronale se c onstata de catre : judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatea ; tribunal in a carei raza teritoriala se afla unitatea ; tribunalul municipiului Bucuresti ; 53. La negocierea contractelor de munca la nivel national participa organizatiil e sindicale care indeplinesc urmatoarele conditii : a) au independenta organizatorica si patrimoniala ; b) au in componenta organizatii sindicale din cel putin jumatate din numarul tot al al judetelor, inclusiv municipiul Bucuresti ; c) au in organizatii sindicale din cel putin 15% din ramurile de activitate; d) organizatiile sindicale componente au cumulate un numar de membri cel putin e gal cu 10% din efectivul salariatilor din economia nationala; 54. La negocierea contractelor de munca la nivel de ramura participa organizatii le sindicale care indeplinesc urmatoarele conditii : au independenta organizatorica si patrimoniala ; au statut legal de organizatii sindicale de tip federativ ; organizatiile sindicale componente au cumulate un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; 55. La negocierea contractelor de munca la nivel de unitate participa organizati ile sindicale care : a) au independenta organizatorica si patrimoniala ; b) au statut legal de organizatii sindicale ; 96 c) numaarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin 50% din numarul salar iatilor unitatii ; d) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin 25% din numarul salari atilor unitatii ; 56. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale, l a nivel de unitate se constata de catre : a) judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatii ; b) tribunal in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii ; tribunalul municipiului Bucuresti ; 57. Negocierea contractului colectiv de munca are loc in fiecare an, in urmatoar ele termene: dupa cel putin 12 luni de la negocierii precedente, neurmata de incheierea contr actului colectiv de munca ; dupa cel putin 12 luni de la data intrarii in viguare a contractului colectiv de munca ; cu cel mult 1 luna anterior expirarii contractelor colective de munca incheiata pe 1 an ;

58. Durata contractului colectiv de munca poate fi : a) de cel putin 6 luni ; b) de cel putin 12 luni ; c) pe durata unei lucrari determinate ; d) de cel putin 15 luni ; 59. Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca : unele organizatii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere si nu s a-u prezentat ; partile nu fac dovada indeplinirii cerintelor de reprezentativitate ; unele asociatii patronale sau organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza semnarea contractelor ; 60. Contractul colectiv de munca incheiat la nivel national se de ramura se publ ica in Monitorul Oficial in termen de : a) 10 zile de la inregistrare ; b) 20 zile de la inregistrare ; c) 30 zile de la inregistrare ; 61. Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face : avandu-se in vedere dispozitiile art.977-985 din Codul civil; prin consens; dandu-se clauselor intelesul care sa fie mai favorabil patrimoniului ; 62. In cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca , raspunderea poate fi: penal, civil sau material; numai civila sau materiala, in ipoteza producerii unui prejudiciu ; numai penal (daca fapta ilicita intruneste elementele constitutive ale unei infr actiuni) sau materiala ( in ipoteza producerii unui prejudiciu) 63. Modificarea contractelor de munca pe : a) daca salariati declara greva in acest b) numai prin acordul de vointa al celor 64. Suspendarea contractului colectiv de in cazul grevei ; 97 in ca in in parcursul executarii lor se poate face scop ; 2 parti; munca intervine :

cazul falimentului unitatii ; urmarea a intelegerii partilor ; cazul in care unitatea dispune de acest lucru; caz de forta majora ;

65. Contractul colectiv de munca inceteaza : a) prin denuntarea unilaterala de catre una din parti ; b) prin acordul partilor ; c) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost onchei at, daca partile nu convin prelungirea ; d) in cazul declararii grevei. 66. Contractul colectiv de munca nu poate inceta prin : acordul partilor ; renuntare ; la implinirea termenului ;

67. Incetarea contractului colectiv de munca va fi notificata organului la care a fost inregistrat in termenul de : a) 5 zile ; b) 10 zile ; c) 15 zile ; 68. Incetarea contractului de munca produce efecte : ex tunc ; ex nunc ; 69. In perioada executarii pedepsei la locul de munca, condamnatul are urmatoare le drepturi : a) dreptul la asigurari sociale ; b) perioada executarii pedepsei i se considera vechime in munca ; c) dreptul de a fi promovat; 70. Conflictele colective de munca se pot referi la : dreptul la asociere in sindicate ; dreptul la odihna; dreptul la munca; interese salariale; interese cu caracter politic. 71. Partile a) unitatea b) unitatea c) unitatea conflictului colectiv de munca sunt si salariatii organizati in sindicate ; si salariatii neorganizati in sindicate ; si salariatii organizati sau neorganizari in sindicate ;

72. Nu pot constitui obiect al unor conflicte colective de munca: revendicarile salariatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoltarea unei legi; garantarea platii unui salariu minim brut pe tara; realizarea unor scopuri politice ; 73. Greava : este o incetare colectiva si voluntara a colectivului ; 98 poate fi declarata chiar daca nu s-a incercat solutionarea conflictului colectiv de munca prin procedurile de conciliere ; este declansata pentru realizarea unor interese preofesionale ale salariatilor ; se poate declansa in situatia in care revendicarile salariatilor nu pot constitu i obiect al unui conflict colectiv de munca; 74. Hotararea de declansare a grevei poate fi luata de catre: sindicate; patron; cel putin jumatate din numarul salariatilor neorganizati in sindicate, prin vot secret. 75. Pentru declansarea grevei sunt obligatorii: numai concilierea directa ; cele doua proceduri obligatorii de conciliere si respectarea termenului de 48 de ore de incunostintarea conducerii unitstii despre declararea grevei; numai concilierea organizata de Ministerul Muncii, Securitatii Sociale si Famili ale.

76. Pot declansa greva , cu conditia asigurarii serviciilor esentiale, dar nu ma i putin de 1/3 din activitatea normal : salariatii din unitatile sistemului energetic national ; salariatii din invatamant ; salariatii din unitatile sanitare si farmaceutice ; salariatii din unitatile care asigura transport in comun si salubritatea localit atilor ; personal Ministerul Administratiei si Internelor ; 77. Conditiile necesare pentru asumarea responsabilitatii pecuniare a salariatul ui grevist sunt : greseala ; raspunderea ; prejudiciul ; raportul de cauzalitate intre greseala si prejudiciu. 78. Pe durata grevei, salariatii isi mentin urmatoarele drepturi : dreptul la asiguraru sociale ; dreptul de a nu le fi efectata vechimea in munca ; dreptul la salariu ; 79. Greva poate inceta : prin acordul parintilor prin renuntarea unui sfert din membri de sindicat sau din salariatii care au hot arat declansarea grevei ; prin hotararea judecatoreasca ; 80. Impotriva hotararii judecatoresti prin care se respinge sau se admite carere a unitatii pentru incetarea grevei ca fiind nelegala, se poate declara : a) apel ; b) recurs ; 81. In concilierea conflictelor colective de munca, Ministerul Muncii, Securitat ii Sociale si Familiei are competenta : sa hotarasca incetarea conflictului colectiv de munca ; 99 sa indrume partenerii sociali ; 82. In situatia unor conflicte de interese, ordinea etapelor parcurse este : medierea , concilierea, arbitrajul ; concilierea, medierea, arbitrajul ; arbitrajul, concilierea, medierea ; 83. Inainte de declansarea grevei sunt obligatorii : concilierea si medierea ; numai concilierea ; concilierea si arbitrajul ; 84. Raspunderea disciplinara : are natura contractuala ; area caracter sanctionator ; se poate transmite asupra altor persoane ; Sanctiuni aplicabileangajatului in functie de abatere disciplinara savarsita : avertismentul scris ; desfacerea disciplinara a contractului de munca ; amenda ;

Sanctiunea suspendarii contractului individual de munca in cazul abaterilor disc iplinare nu poate depasi : 1 luna ; 10 zile lucratoare ; 20 zile lucratoare ; Impotriva masurii de sanctionare disciplinara se poate face plangere in termen d e : 5 zile ; 30 zile ; 60 zile ; Decizia de sanctionare a abaterilor disciplinare cuprinde in mod obligatoriu : descrierea faptei care constituie abaterea disciplinara ; salariul faptuitorului ; termenul in care sanctiunea poate fi contestata ; Pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala a angajatorului , trebuie indeplin ite conditiile: fapta ilicita a salariatului; existenta unui prejudiciu material, cauzat salalriatului; existenta unei legaturi intre fapta ilicita si prejudiciu; vinovatia angajatorului ; Pentru a fi angajata raspunderea materiala a angajatului , trebuie indeplinite c onditiile : calitatea de salariat in cadrul unitatii prejudiciate a celui ce a produl pagube ; fapta ilicita si personala a angajatului sa nu aiba legatura cu munca sa ; existenta prejudiciului cauzat angajatului ; existenta raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu ; 100 Dreptul Muncii Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Info and Rating Follow yysys Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. More from this user PreviousNext 183 p. 131 p. 16 p. 44 p. 117 p. 45 p. 21 p. 61 p. 107 p. 121 p. 60 p. 6 p. 5 p. 4 p. 245 p. 19 p. 11 p. 18 p. 15 p. 15 p. 10 p. 22 p. 12 p. 24 p. 25 p. Recent Readcasters

Igor Rotaru Lidia Petre Florina Trutescu Add a Comment Upload a Document Search Documents Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright 2011 Scribd Inc. Language: English