ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DIN 13 IULIE 2011/ 4 AUGUST 2011 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă

şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc.) - daca este cazul 3) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 5) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 6) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 7) Copie de pe fila din B.I. sau Cartea de identitate cu domiciliul; 8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2011 (dacă este cazul). 11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

1

daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 1) Copii legalizate de pe actele de studii. Tineretului şi Sportului. 6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. 2 .00 (cinci). care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate.)/avize (culte etc. inspectoratului şcolar. 9) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. Cercetării.) . 8) Acordul Ministerului Educaţiei. 4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. 7) Adeverinţa de vechime în învăţământ. care au obţinut cel puţin nota 5.

)/avize (culte etc. 6) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 7) Copie avizată "conform cu originalul" de unitatea şcolară. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). au avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuitate şi calificativul „Foarte bine”.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). Tineretului şi Sportului.00 (cinci) în specialitatea postului. 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat. participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut minimum nota/media 5. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea 9) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 (doar pentru cadrele didactice care nu au completată nota obţinută la concurs în adresa de comunicare a deciziei de numire) 8) Cerere catre ISMB. Cercetării. 3 . 10)Adeverinţa de vechime în învăţământ. 11)Acordul Ministerului Educaţiei. 1) Copii legalizate de pe actele de studii.) . 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. inspectoratului şcolar. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). solicită continuitatea pe post/catedră si au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor. 12)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 13) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate.

4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. Tineretului şi Sportului. 6) Adeverinta de post redus eliberata de unitatea scolara. inspectoratului şcolar.ACTE NECESARE INSCRIERII CA SUPLINITOR CALIFICAT CU POST REDUS Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 10)Acordul Ministerului Educaţiei. 1) Copii legalizate de pe actele de studii. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. 11)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 12)Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.) .00 (şapte) şi ale căror posturi au fost ocupate de către titulari. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). Cercetării. 4 . 7) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011. 9) Adeverinţa de vechime în învăţământ.)/avize (culte etc. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). care au obţinut cel puţin nota 7. 8) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare.

11) Copia certificatelor de naştere ale copiilor. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea. 12) Alte documente care susţin motivele detaşării (adeverinţă de student.08.I) din care să rezulte domiciliul. etc. 5) Copii legalizate de pe actele de studii. din care să rezulte vechimea la catedră.I/C.2011 (dacă este cazul).) 5 .2005 – 31. 2) Cerere catre ISMB. 3) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 4) Copia xerox a actului de identitate (B. 6) Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 10) Adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă)/ a funcţiei pe care o îndeplineşte). autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. pe baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 1) Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). certificate medicale. 8) Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2012. 9) Adeverinţa. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare în învăţământ care solicită detaşare la cerere pe principiul continuităţii pentru anul şcolar 2011 . 7) Acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe). foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).

Copia xerox a actului de identitate (B. 12.I) din care să rezulte domiciliul. autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. 10. în mod obligatoriu. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. 11. documentele prin care s-au omologat materialele didactice. ghidurilor şi cărţilor.09. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 2. 3. din care să rezulte vechimea la catedră. ale coperţilor manualelor şcolare. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală. 7. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). ale studiilor şi articolelor publicate. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2008/2009 şi 2009/2010 (conform fişei de evaluare). Adeverinţa. 6. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).08.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 1. Documentele care să ateste punctajul acordat. naţional. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). 4. 6 . Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei. 8.I/C. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). eventual pentru criteriile socialumanitare.2011 (dacă este cazul). Candidaţii din alte judeţe vor anexa. judeţ.2005 – 31. însoţită de documentele justificative. adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. 9.