ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DIN 13 IULIE 2011/ 4 AUGUST 2011 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă

şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc.) - daca este cazul 3) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 5) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 6) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 7) Copie de pe fila din B.I. sau Cartea de identitate cu domiciliul; 8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2011 (dacă este cazul). 11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

1

6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul. care au obţinut cel puţin nota 5. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).) . 2 . întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). 9) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.00 (cinci). inspectoratului şcolar. 1) Copii legalizate de pe actele de studii. Tineretului şi Sportului. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. 10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 7) Adeverinţa de vechime în învăţământ. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. 4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate.)/avize (culte etc. 8) Acordul Ministerului Educaţiei. Cercetării.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul).

semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea 9) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent).daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat. 12)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 13) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 6) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 7) Copie avizată "conform cu originalul" de unitatea şcolară. au avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuitate şi calificativul „Foarte bine”. Tineretului şi Sportului. participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut minimum nota/media 5. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 (doar pentru cadrele didactice care nu au completată nota obţinută la concurs în adresa de comunicare a deciziei de numire) 8) Cerere catre ISMB. solicită continuitatea pe post/catedră si au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 10)Adeverinţa de vechime în învăţământ. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).) . inspectoratului şcolar. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate. Cercetării.00 (cinci) în specialitatea postului. 11)Acordul Ministerului Educaţiei. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). 3 . 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele).)/avize (culte etc. 1) Copii legalizate de pe actele de studii.

6) Adeverinta de post redus eliberata de unitatea scolara.00 (şapte) şi ale căror posturi au fost ocupate de către titulari. 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).) . 1) Copii legalizate de pe actele de studii.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. 7) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011. 9) Adeverinţa de vechime în învăţământ. care au obţinut cel puţin nota 7. 10)Acordul Ministerului Educaţiei. 8) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. Tineretului şi Sportului. Cercetării. 11)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 12)Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).ACTE NECESARE INSCRIERII CA SUPLINITOR CALIFICAT CU POST REDUS Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. inspectoratului şcolar.)/avize (culte etc. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 4 .

eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).2005 – 31. pe baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 1) Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).2012. 7) Acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe). 11) Copia certificatelor de naştere ale copiilor.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare în învăţământ care solicită detaşare la cerere pe principiul continuităţii pentru anul şcolar 2011 .I) din care să rezulte domiciliul. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. din care să rezulte vechimea la catedră. 10) Adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă)/ a funcţiei pe care o îndeplineşte). 3) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 4) Copia xerox a actului de identitate (B. 8) Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.I/C. 12) Alte documente care susţin motivele detaşării (adeverinţă de student. 9) Adeverinţa. 5) Copii legalizate de pe actele de studii.2011 (dacă este cazul). foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea. etc. certificate medicale.09. 2) Cerere catre ISMB. 6) Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).08.) 5 . autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.

2.I) din care să rezulte domiciliul. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).2011 (dacă este cazul). 12. 6 . documentele prin care s-au omologat materialele didactice. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).09. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2008/2009 şi 2009/2010 (conform fişei de evaluare).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 1. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).2005 – 31. din care să rezulte vechimea la catedră. naţional. ale studiilor şi articolelor publicate. 6. 9. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei. Copia xerox a actului de identitate (B. adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. în mod obligatoriu. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate.I/C. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). ghidurilor şi cărţilor. Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. 10. eventual pentru criteriile socialumanitare.08. Documentele care să ateste punctajul acordat. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). ale coperţilor manualelor şcolare. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală. 4. 5. autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. Candidaţii din alte judeţe vor anexa. 3. judeţ. 11. Adeverinţa. însoţită de documentele justificative. 8. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful