ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DIN 13 IULIE 2011/ 4 AUGUST 2011 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă

şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc.) - daca este cazul 3) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 5) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 6) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 7) Copie de pe fila din B.I. sau Cartea de identitate cu domiciliul; 8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2011 (dacă este cazul). 11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

1

inspectoratului şcolar.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).) . ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.00 (cinci). care au obţinut cel puţin nota 5. 10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc. 7) Adeverinţa de vechime în învăţământ. Tineretului şi Sportului. 9) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. Cercetării.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 1) Copii legalizate de pe actele de studii. 6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul. 4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. 8) Acordul Ministerului Educaţiei. 2 .

inspectoratului şcolar. după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 (doar pentru cadrele didactice care nu au completată nota obţinută la concurs în adresa de comunicare a deciziei de numire) 8) Cerere catre ISMB. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea 9) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat. participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut minimum nota/media 5.) . 1) Copii legalizate de pe actele de studii.)/avize (culte etc. solicită continuitatea pe post/catedră si au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor. 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). au avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuitate şi calificativul „Foarte bine”.00 (cinci) în specialitatea postului. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate. 3 . 12)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 13) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 11)Acordul Ministerului Educaţiei. Cercetării. 6) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 7) Copie avizată "conform cu originalul" de unitatea şcolară. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. Tineretului şi Sportului. 10)Adeverinţa de vechime în învăţământ. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post).

6) Adeverinta de post redus eliberata de unitatea scolara.)/avize (culte etc. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. 7) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011. au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. 11)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 12)Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 1) Copii legalizate de pe actele de studii. 4 . inspectoratului şcolar. 10)Acordul Ministerului Educaţiei. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul).00 (şapte) şi ale căror posturi au fost ocupate de către titulari. 9) Adeverinţa de vechime în învăţământ. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).) . Tineretului şi Sportului.ACTE NECESARE INSCRIERII CA SUPLINITOR CALIFICAT CU POST REDUS Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. Cercetării. 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 8) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). care au obţinut cel puţin nota 7. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.

8) Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. pe baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 1) Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).I/C. 3) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 4) Copia xerox a actului de identitate (B.08. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea. 5) Copii legalizate de pe actele de studii. 11) Copia certificatelor de naştere ale copiilor. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). 10) Adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă)/ a funcţiei pe care o îndeplineşte). 7) Acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe). foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).) 5 . 2) Cerere catre ISMB.09.2012.2005 – 31. 12) Alte documente care susţin motivele detaşării (adeverinţă de student.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare în învăţământ care solicită detaşare la cerere pe principiul continuităţii pentru anul şcolar 2011 .2011 (dacă este cazul). de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. certificate medicale. din care să rezulte vechimea la catedră. 6) Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). 9) Adeverinţa. autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.I) din care să rezulte domiciliul. etc.

ale studiilor şi articolelor publicate. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). în mod obligatoriu. naţional. 4. însoţită de documentele justificative. 2. Documentele care să ateste punctajul acordat. 3. din care să rezulte vechimea la catedră. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2008/2009 şi 2009/2010 (conform fişei de evaluare).2005 – 31. 11. judeţ. 6 . Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. 5.09. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei. Adeverinţa. 9. 7.2011 (dacă este cazul). ale coperţilor manualelor şcolare. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate. 10. Candidaţii din alte judeţe vor anexa.I) din care să rezulte domiciliul. ghidurilor şi cărţilor. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 1. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. 12. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). documentele prin care s-au omologat materialele didactice. adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. eventual pentru criteriile socialumanitare.08.I/C. 8. 6. Copia xerox a actului de identitate (B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful