ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DIN 13 IULIE 2011/ 4 AUGUST 2011 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă

şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc.) - daca este cazul 3) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 5) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 6) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 7) Copie de pe fila din B.I. sau Cartea de identitate cu domiciliul; 8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2011 (dacă este cazul). 11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

1

2 . 1) Copii legalizate de pe actele de studii. care au obţinut cel puţin nota 5. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).) . ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. 4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul. 8) Acordul Ministerului Educaţiei. Cercetării. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. inspectoratului şcolar. 9) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.00 (cinci). 7) Adeverinţa de vechime în învăţământ.)/avize (culte etc. 10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. Tineretului şi Sportului.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.

) . foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). Tineretului şi Sportului.00 (cinci) în specialitatea postului.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 6) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 7) Copie avizată "conform cu originalul" de unitatea şcolară. 10)Adeverinţa de vechime în învăţământ. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. 11)Acordul Ministerului Educaţiei. 12)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 13) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. Cercetării. au avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuitate şi calificativul „Foarte bine”. inspectoratului şcolar. după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 (doar pentru cadrele didactice care nu au completată nota obţinută la concurs în adresa de comunicare a deciziei de numire) 8) Cerere catre ISMB. 1) Copii legalizate de pe actele de studii. solicită continuitatea pe post/catedră si au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).)/avize (culte etc. 3 . mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate. participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut minimum nota/media 5. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea 9) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.

care au obţinut cel puţin nota 7. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.) . au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). 10)Acordul Ministerului Educaţiei. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 6) Adeverinta de post redus eliberata de unitatea scolara. 1) Copii legalizate de pe actele de studii. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. inspectoratului şcolar. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). 4 . 9) Adeverinţa de vechime în învăţământ. 11)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 12)Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.ACTE NECESARE INSCRIERII CA SUPLINITOR CALIFICAT CU POST REDUS Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate.00 (şapte) şi ale căror posturi au fost ocupate de către titulari. Cercetării. 7) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011. Tineretului şi Sportului.)/avize (culte etc. 8) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent).

2011 (dacă este cazul). certificate medicale.I) din care să rezulte domiciliul.2012. 10) Adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă)/ a funcţiei pe care o îndeplineşte).08. din care să rezulte vechimea la catedră. 11) Copia certificatelor de naştere ale copiilor. pe baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 1) Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).09. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5) Copii legalizate de pe actele de studii.) 5 . 3) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 4) Copia xerox a actului de identitate (B. 6) Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). etc. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).I/C. 2) Cerere catre ISMB. 7) Acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe). 12) Alte documente care susţin motivele detaşării (adeverinţă de student. 8) Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare în învăţământ care solicită detaşare la cerere pe principiul continuităţii pentru anul şcolar 2011 .2005 – 31. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea. 9) Adeverinţa.

Adeverinţa. însoţită de documentele justificative. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). Copia xerox a actului de identitate (B. 6 . Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 7. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 11. 12. autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. ghidurilor şi cărţilor. Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. 10. naţional. în mod obligatoriu. 9. 6.I) din care să rezulte domiciliul. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală. ale studiilor şi articolelor publicate. documentele prin care s-au omologat materialele didactice. din care să rezulte vechimea la catedră.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 1. 5. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). ale coperţilor manualelor şcolare. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2008/2009 şi 2009/2010 (conform fişei de evaluare). 8. 3. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei. adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.I/C. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). judeţ. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). eventual pentru criteriile socialumanitare. Candidaţii din alte judeţe vor anexa. Documentele care să ateste punctajul acordat.2011 (dacă este cazul).08. 4.2005 – 31.09. 2. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful