P. 1
ACTE NECESARE

ACTE NECESARE

|Views: 770|Likes:
Published by minizuzu

More info:

Published by: minizuzu on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DIN 13 IULIE 2011/ 4 AUGUST 2011 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă

şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.)/avize (culte etc.) - daca este cazul 3) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 5) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 6) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 7) Copie de pe fila din B.I. sau Cartea de identitate cu domiciliul; 8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 – 31.08.2011 (dacă este cazul). 11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

1

00 (cinci). Cercetării.)/avize (culte etc. care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. 10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.) . întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). 9) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. 6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul. 8) Acordul Ministerului Educaţiei. 7) Adeverinţa de vechime în învăţământ. inspectoratului şcolar. 1) Copii legalizate de pe actele de studii.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. 2 . foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. Tineretului şi Sportului. care au obţinut cel puţin nota 5. 4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele).daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.

daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul).)/avize (culte etc. participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut minimum nota/media 5. au avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuitate şi calificativul „Foarte bine”. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc.) . mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate. Cercetării. inspectoratului şcolar. 11)Acordul Ministerului Educaţiei. 6) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 7) Copie avizată "conform cu originalul" de unitatea şcolară. solicită continuitatea pe post/catedră si au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor. 3 . foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2009 / concursul 2010 (doar pentru cadrele didactice care nu au completată nota obţinută la concurs în adresa de comunicare a deciziei de numire) 8) Cerere catre ISMB. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 1) Copii legalizate de pe actele de studii.00 (cinci) în specialitatea postului. 12)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 13) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea 9) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj. Tineretului şi Sportului.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SUPLINITOR CALIFICAT PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat. 10)Adeverinţa de vechime în învăţământ. întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul).

au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. care au obţinut cel puţin nota 7. 2) Copii dupa atestate (invatamant special etc. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). 4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). Cercetării. 5) Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 7) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011.) . întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). care au participat la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010. ca nu detin alt loc de munca si ca in perioada cat suplinesc nu voi primi ajutor de somaj.daca este cazul 3) Copie a certificatelor de obţinere a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul).ACTE NECESARE INSCRIERII CA SUPLINITOR CALIFICAT CU POST REDUS Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate. 10)Acordul Ministerului Educaţiei. 9) Adeverinţa de vechime în învăţământ. Tineretului şi Sportului. 11)Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 12)Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 6) Adeverinta de post redus eliberata de unitatea scolara. inspectoratului şcolar.)/avize (culte etc. 4 .00 (şapte) şi ale căror posturi au fost ocupate de către titulari. 1) Copii legalizate de pe actele de studii. 8) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent).

din care să rezulte vechimea la catedră. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic).2012. 10) Adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă)/ a funcţiei pe care o îndeplineşte).2005 – 31. 7) Acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe). 9) Adeverinţa. 6) Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).I/C. 2) Cerere catre ISMB. 12) Alte documente care susţin motivele detaşării (adeverinţă de student.) 5 .09. autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. 5) Copii legalizate de pe actele de studii. pe baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 1) Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). etc. 3) Copie după adresa de comunicare a deciziei de numire în anul şcolar 2010/2011 4) Copia xerox a actului de identitate (B. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 11) Copia certificatelor de naştere ale copiilor.2011 (dacă este cazul). eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).I) din care să rezulte domiciliul. 8) Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. certificate medicale.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare în învăţământ care solicită detaşare la cerere pe principiul continuităţii pentru anul şcolar 2011 .08. semnata de conducerea unitatii scolare care acorda continuitatea.

autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). ale studiilor şi articolelor publicate. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2008/2009 şi 2009/2010 (conform fişei de evaluare). în mod obligatoriu. eventual pentru criteriile socialumanitare. 8. ale coperţilor manualelor şcolare. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. 6 . 11. eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). Candidaţii din alte judeţe vor anexa. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). Adeverinţa.2011 (dacă este cazul). 9. din care să rezulte vechimea la catedră.I/C. 6. ghidurilor şi cărţilor. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate. 3. de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 7. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). Documentele care să ateste punctajul acordat. 4. adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. 5. judeţ.2005 – 31. naţional. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei.ACTE NECESARE INSCRIERII PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 1. 12.09. însoţită de documentele justificative. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală. documentele prin care s-au omologat materialele didactice. 10. Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. Copia xerox a actului de identitate (B.08.I) din care să rezulte domiciliul. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->