Sunteți pe pagina 1din 1

Model cerere ajutor de inmormantare deces membru de familie DRU/SOC Conform CCM aplicabil, salariatei(ului) i se cuvine un ajutor de inmormantare

e in cuantum de .................... LEI brut. Director Relatii Sociale (Semnatura)

Domnule Director, Subsemnatul ACHIM M. GEORGE-LUCIAN, salariat in cadrul Grupului Tiimisoara BRD Groupe Societe Generale in functia de analist recuperare, va rog prin prezenta a-mi aproba ajutorul pentru inmormantare, conform CCM aplicabil pentru decesul tatalui meu ACHIM MARIN. Cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere, ca nu am rude/afini ai defunctului salariati ai Bancii. Anexez prezentei documente justificative: o copie dupa certificatul de deces, precum si alte documente justificative, dupa caz. Va rog ca ajutorul acordat sa fie virat in contul cardului MAESTRO. CNP: 1820825282207 SV: 30736913600 CNP: 1500405282206 Va multumesc. Cu stima, _______________ Data: 03.06.2011

BRD Groupe Socit Gnrale S.A Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania, Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36 http://www.brd.ro CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579 Prelucrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.