Sunteți pe pagina 1din 24

DREPT CIVIL. OBLIGATIILE CIVILE. 2011 MULTIPLE CHOICE 1. Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice: a. exceptia de neexecutare b.

nulitatea c. inopozabilitatea ANS: A PTS: 1

2. Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului presupune ca: a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract b. partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce c. debitorul sa fi fost pus in intarziere prin mijloacele prevazute de lege ANS: A PTS: 1

3. Rezolutiunea contractului se aplica: a. tuturor contractelor b. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva ANS: B PTS: 1

4. Constituie o conditie pentru ca instanta de judecata sa pronunte rezolutiunea: a. neexecutarea obligatiei sa se datoreze cazului fortuit b. neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia c. debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere ANS: B PTS: 1

5. Rezolutiunea contractului are ca efect: a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat b. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului c. desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea partilor sau tertilor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiintat, pentru viitor ANS: A PTS: 1

6. Rezilierea se aplica: a. tuturor contractelor b. numai contractelor unilaterale c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva

ANS: C

PTS: 1

7. Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: a. nu presupune un contract sinalagmatic valabil incheiat b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor c. daca este admisa de instanta de judecata, partile isi vor restitui prestatiile efectuate in baza contractului ANS: B PTS: 1

8. In contractele translative de proprietate, riscul contractului il suporta: a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite b. dobanditorul lucrului c. ambele parti ANS: A PTS: 1

9. Gerantul are obligatia: a. de a garanta pentru evictiune fata de gerat b. de a raspunde fata de gerat pentru viciile ascunse ale lucrului c. de a da socoteala geratului pentru gestiunea savarsita ANS: C PTS: 1

10. Gestiunea de afaceri: a. trebuie sa fie utila gerantului b. utilitatea gestiunii este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii c. nu se mai poate aprecia asupra utilitatii daca ulterior savarsirii bunul este distrus dintr-un caz de forta majora sau caz fortuit ANS: B PTS: 1

11. In materia platii nedatorate: a. accipiensul de rea-credinta care a instrainat bunul trebuie sa restituie pretul primit b. debitorul care si-a executat obligatia dupa implinirea termenului de prescriptie extinctive poate cere restituirea c. solvensul este tinut sa restituie atat accipiensului de buna credinta, cat si celui de rea-credinta, cheltuielile necesare si utile efectuate ANS: C PTS: 1

12. In cazul imbogatirii fara justa cauza, pentru intentarea actiunii in restituire se cere: a. sa existe un temei legal pentru marirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane b. sa existe si un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice

ANS: C

PTS: 1

13. In materia raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului se poate realiza: a. numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor b. printr-o intelegere a partilor, dar numai daca aceasta se incheie in forma autentica c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata ANS: C PTS: 1

14. La repararea prejudiciului, n materia raspunderii civile delictuale: a. se repara numai paguba efectiva, nu si castigul nerealizat b. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil c. este obligatorie recurgerea la calea procedurii judiciare ANS: B PTS: 1

15. Proba conditiilor raspunderii civile delictuale: a. trebuie sa fie facuta de victima prejudiciului b. se face dupa regulile care guverneaza proba actelor juridice c. nu este admisa proba testimoniala ANS: A PTS: 1

16. Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori: a. revine, in cazul copilului adoptat, atat adoptatorilor cat si parintilor firesti ai copilului b. nu poate fi angajata daca ulterior savarsirii faptei prejudiciabile copilul a devenit major c. se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant ANS: C PTS: 1

17. Este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori: a. pentru copilul minor b. pentru minorul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu prin casatorie c. pentru copilul major lipsit de discernamant ca efect al alienatiei ori debilitatii mintale, fara deosebire daca este sau nu pus sub interdictie ANS: A PTS: 1

18. In materia raspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciului: a. se repara numai prejudiciul previzibil b. se repara atat paguba efectiva cat si castigul nerealizat c. repararea prejudiciului se poate realiza numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor

ANS: B

PTS: 1

19. In materia raspunderii comitentului pentru fapta prepusului: a. raportul de prepusenie trebuie sa existe la data intentarii actiunii in despagubire de catre victima prejudiciului b. savarsirea faptei ilicite de catre prepus trebuie sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent c. vinovatia prepusului se prezuma ANS: B PTS: 1

20. In cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului: a. victima prejudiciului nu trebuie sa dovedeasca vinovatia prepusului b. comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul sau despagubirile platite victimei c. se repara numai paguba efectiva, nu si beneficial nerealizat ANS: B PTS: 1

21. Raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, intemeiata pe art. 1000 alin. 4 Cod civil: a. poate fi angajata chiar si pentru prejudiciul suferit de elevul respectiv b. se angajeaza si atunci cand fapta a fost savarsita de elevul major c. se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor a obligatiei de supraveghere a elevului ANS: C PTS: 1

22. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, regelementata de art. 1001 Cod civil, nu poate fi angajat mpotriva: a. celui care detine paza juridica a unui animal salbatic b. detentorului precar al animalului c. proprietarului animalului, dac prejudicial a fost cauzat de animal dup ace proprietarul a fost deposedat de el in mod nelegitim ANS: B PTS: 1

23. In cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului, actiunea in regres se poate intenta impotriva: a. locatorului b. constructorului sau proiectantului, n temeiul contractului de antrepriz sau de proiectare c. oricrei personae care avea edificiul n folosin la data producerii faptului prejudiciabil ANS: B PTS: 1

24. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, are calitatea de paznic juridic al lucrului: a. proprietarul lucrului si titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate

b. proprietarului lucrului, chiar daca lucrul i-a fost furat anterior producerii faptei ilicite cauzatoare de prejudicii c. numai proprietarul lucrului ANS: A PTS: 1

25. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general (art. 1000 alin. 1 C.civ.): a. cazul fortuit nu exonereaza de raspundere b. raspunderea apartine, in toate cazurile, numai proprietarului lucrului c. culpa concurenta a unui tert exonereaz total de raspundere ANS: A PTS: 1

DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 2011


MULTIPLE CHOICE 1. Principiul transmiterii imediate a dreptului de proprietate din momentul incheierii

contractului opereaza daca este indeplinita conditia: a. contractul sa aiba ca obiect un lucru determinat generic b. contractul sa aiba ca obiect un bun viitor c. contractul sa aiba ca obiect un lucru individual determinat (cert) ANS: C PTS: 1

2. n materia contractului de vanzare cumparare, reprezinta incapacitate speciala: a. vanzarea intre soti b. vanzarea intre concubini c. vanzarea unei mosteniri ANS: A PTS: 1

3. Nerespectarea dreptului de premptiune se sanctioneaza cu: a. nulitatea absoluta, in toate cazurile b. nulitatea relative, in toate cazurile c. nulitatea absoluta sau relativa, dupa caz ANS: C PTS: 1

4. Lucrul vandut, pentru valabilitatea vanzarii, trebuie sa fie: a. inalienabil b. proprietatea vanzatorului c. scos din circuitul civil ANS: B PTS: 1

5. In cazul contractului de vanzare cumparare, vanzatorul este obligat:

a. sa predea lucrul vandut b. sa suporte cheltuielile de ridicare a bunului c. sa-l apere pe cumparator impotriva tulburarilor provocate prin fapta unui tert ANS: A PTS: 1

6. Obligatia de garantie pentru evictiune a vanzatorului, opreaza pentru: a. fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumparatorului b. fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vanzatorului c. viciile ascunse ale bunului vandut ANS: B PTS: 1

7. Pentru angajarea obligatiei de garantie a vanzatorului, viciul trebuie sa indeplineasca

conditia: a. sa fi existat in momentul incheierii contractului b. sa apara dupa incheierea contractului c. sa fi fost cunoscut de cumparator
ANS: A PTS: 1

8. Dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-

cumparare se prescrie in termen: a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie c. de 1 an
ANS: A PTS: 1

9. In caz de evictiune totala, cumparatorul are dreptul: a. sa i se restituie o parte din pretul platit b. sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului

evingator
c. sa dobandeasca pretul platit de tertul evingator ANS: B PTS: 1

10. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, vanzatorul poate cere: a. obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei b. rezilierea contractului c. predarea bunului ANS: A PTS: 1

11. In cazul in care chiria este neserioasa si nesincera, sanctiunea este: a. nulitatea contractului de locatiune b. plata de daune-interese c. rezilierea contractului de locatiune ANS: A PTS: 1

12. Locatorul este obligat: a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare

b. sa efectueze reparatiile locative c. sa suporte cheltuielile voluptorii facute de locatar care au asigurat un spor de

valoare lucrului inchiriat


ANS: A PTS: 1

13. Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii,

locatarul poate cere: a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului b. nulitatea contractului c. rezolutiunea contractului
ANS: A PTS: 1

14. Locatorul raspunde: a. pentru viciile existente la momentul incheierii contractului b. pentru viciile anterioare incheierii contractului c. pentru viciile aparente si ascunse
ANS: A PTS: 1

15. Contractul de locatiune inceteaza prin denuntare unilaterala, daca: a. s-a prevazut un termen b. partile nu au stabilit durata locatiunii c. locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract ANS: B PTS: 1

16. Daca locatorul vinde lucrul inchiriat, tertul dobanditor: a. va respecta locatiunea facuta inainte de vanzare, doar daca s-a obligat in acest sens b. nu este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare c. va respecta locatiunea facuta inainte de vanzare, chiar daca nu s-a obligat in acest

sens, cu conditia ca desfacerea ei din cauza vanzarii sa nu se fi prevazut in contractul de locatiune


ANS: PTS: 1

17. Mandatarul poate sa incheie acte de dispozitie in numele si pe seama mandantului: a. numai in baza unei procuri generale b. numai in baza unei procuri speciale c. in baza unui acord tacit ANS: B PTS: 1

18. Mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a

substituit-o: a. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie b. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana c. in toate cazurile ori de cate ori s-a produs un prejudiciu mandantului

ANS: A

PTS: 1

19. In caz de incetare a mandatului, mandatarul este obligat: a. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului b. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii

mandatului
c. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului ANS: B PTS: 1

20. In cazul mandatului tacit: a. acceptarea mandatului poate fi dovedita prin orice mijloc de proba, indiferent de

valoarea actului incheiat de mandatar


b. la momentul incheierii contractului exista vointa mandantului de a fi reprezentat c. Mandatarul are dreptul, daca aceasta facultate nu i-a fost interzisa de manadant, sa

isi substituie o alta persoana in executarea mandatului


ANS: A PTS: 1

21. Pentru valabilitatea donatiei incheiate intre absenti: a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica ANS: C PTS: 1

22. Donatorul este responsabil de evictiune: a. numai in cazul donatiei cu sarcini b. cand a promis expres garantia pentru evictiune c. cand bunul donat are vicii aparente si grave ANS: B PTS: 1

23. Poate primi prin donatie: a. medicul de la persoana pe care a tratat-o de o boal de care aceasta moare b. persoana juridica, de la data actului de constituire, daca donatia i este necesara

pentru a lua fiinta in mod valabil


c. persoana fizica neconceputa ANS: B PTS: 1

24. Donaia este revocabil: a. prevede plata de ctre donatar a datoriilor pe care donatarul le va contacta n viitor b. cnd donatorul i rezerv dreptul de a dispune de bunul donat c. cnd donatarul accept donaia sub beneficiu de inventar ANS: B PTS: 1

25. Actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine poate fi intentata:

a. numai de ctre donator b. de motenitorii donatorului c. de motenitorii donatorului dac donatorul a decedat dup expirarea termenului n

care aciunea putea fi intentat


ANS: A PTS: 1

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE. 2011


MULTIPLE CHOICE 1. Posesia se aplica: a. tuturor drepturilor patrimoniale b. numai drepturilor reale c. numai drepturilor de creanta ANS: B PTS: 1

2. Posesia: a. corespunde intotdeauna unui drept real principal b. are ca efect dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de

proprietate asupra bunului posedat c. este discontinua atunci cind a intervenit o cauza de intrerupere a uzucapiunii
ANS: B PTS: 1

3. Sunt excluse din domeniul posesiei: a. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale b. bunurile corporale c. bunurile aflate in circuitul civil ANS: A PTS: 1

4. Discontinuitatea: a. este un viciu relativ b. se aplica atat in cazul bunurilor imobile, cat si in cazul bunurilor mobile c. este un viciu temporar ANS: C PTS: 1

5. Actiunea posesorie generala: a. este o actiune reala si petitorie b. pentru a fi exercitata, reclamantul trebuie sa faca dovada ca inainte de tulburare sau

deposedare a posedat bunul cel putin un an c. poate fi exercitata numai daca posesia reclamantului a fost de buna credinta
ANS: B PTS: 1

6. Dispozitia materiala confera titularului dreptului de proprietate prerogativa: a. de a dispune de substanta bunului prin transformare, consumare sau distrugere b. de a instraina bunul c. de a-si dezmembra dreptul de proprietate constituind drepturi reale in favoarea

altor persoane
ANS: A PTS: 1

7. Jus utendi: a. este singurul atribut a carui instrainare duce la insasi pierderea dreptului de

proprietate
b. este un caracter juridic al dreptului de proprietate c. este posibilitatea care permite titularului sa stapaneasca bunul efectiv si in mod

nemijlocit
ANS: C PTS: 1

8. Dreptul de proprietate publica: a. apartine numai statului b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil c. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ ANS: B PTS: 1

9. Domeniul public: a. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala b. este alcatuit din bunurile ce formeaza circuitul civil c. este totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii publice ANS: C PTS: 1

10. Proprietatea anulabila: a. dureaza pana la desfiintarea actului translativ de proprietate ca urmare a actiunii in

anulare care este imprescriptibila


b. ia nastere prin dobandirea dreptului in temeiul unui act juridic afectat de o cauza de

nulitate absoluta
c. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare expresa sau

tacita a actului anulabil


ANS: C PTS: 1

11. Neindeplinirea conditiei rezolutorii, in cazul proprietatii rezolubile: a. consolideaza retroactiv dreptul de proprietate al dobanditorului b. nu produce niciun efect c. desfiinteaza dreptul de proprietate al dobanditorului ANS: A PTS: 1

12. Proprietatea comuna in devalmasie inceteaza: a. prin partaj voluntar odat cu divortul b. prin tranzactia sotilor care poate interveni oricand in timpul casatoriei c. prin partaj voluntar in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti sau la cererea

creditorilor personali ai sotilor

ANS: A

PTS: 1

13. Cu privire la intregul bun: a. fiecare copartas poate efectua singur, fara acordul celorlalti copartasi, acte

materiale fara a fi necesara respectarea niciunei conditii


b. oricare copartas poate efectua singur acte de conservare, de administrare si de

dispozitie cu privire la intregul bun


c. oricare copartas poate efectua singur, fara acordul si chiar impotriva vointei

celorlalti copartasi, acte de conservare


ANS: C PTS: 1

14. In cazul proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua: a. oricare dintre coproprietari poate solicita incetarea ei prin partaj b. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei parti materiale din bunul care

face obiectul coproprietatii fortate


c. un coproprietar nu poate instraina cota sa parte ideala si abstracta in mod separat,

ci numai odata cu instrainarea bunului principal aflat in proprietate exclusiva


ANS: C PTS: 1

15. In cazul actiunii in revendicare imobiliara titlul: a. poate sa fie numai un act juridic translativ de proprietate b. creeaza o prezumtie relativa de proprietate c. este un element al bunei credinte ANS: B PTS: 1

16. Actiunea in revendicare: a. este actiunea prin care proprietarul neposesor pretinde restituirea bunului sau de la

posesorul neproprietar b. este o actiune personala care are ca temei un drept de creanta c. este o actiune contractuala avand ca obiect restituirea unui bun incredintat unei persoane
ANS: A PTS: 1

17. Actiunea in revendicare mobiliara a unui bun mobil pierdut sau furat se poate exercita

de proprietar : a. in termen de cel mult trei ani, de la data pierderii sau furtului bunului, impotriva tertului dobanditor de rea-credinta b. numai daca bunul se afla la un tert dobanditor de rea-credinta c. in termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, daca bunul se afla in posesia unui tert dobanditor de buna credinta
ANS: C PTS: 1

18. Pentru aplicarea dispozitiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, buna credinta trebuie sa

existe: a. pe tot parcursul exercitarii posesiei b. la momentul intrarii in posesia bunului mobil

c. la momentul incheierii actului juridic de dobandire a bunului mobil, chiar daca

intrarea in posesie s-a facut la o data ulterioara incheierii actului


ANS: B PTS: 1

19. In cazul admiterii actiunii in revendicare imobiliara: a. posesorul este obligat sa restituie bunul adevaratului proprietar in natura sau prin

echivalent, la alegerea sa
b. posesorul este obligat la restituirea bunului catre adevaratul proprietar chiar daca

bunul este grevat cu sarcini reale


c. imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de posesor ANS: C PTS: 1

20. Ca efect al admiterii actiunii in revendicare imobiliara: a. posesorul are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor facute cu bunul b. cheltuielile necesare se vor restitui posesorului numai in masura sporului de

valoare adus bunului


c. posesorul de buna credinta va putea sa pastreze fructele percepute pana la data

introducerii actiunii in revendicare


ANS: C PTS: 1

21. In materia actiunii in revendicare, paratul posesor de rea credinta: a. nu poate sa invoce uzucapiunea b. este obligat sa restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute

sau valoarea acestora daca le-a consumat ori a neglijat sa le perceapa


c. nu poate obtine contravaloarea cheltuielilor necesare ANS: B PTS: 1

22. Prin uzucapiune poate fi dobandit: a. dreptul de proprietate indiferent de titular b. dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia c. numai dreptul de proprietate privata ANS: B PTS: 1

23. Buna credinta a posesorului in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani: a. trebuie sa existe la momentul dobandirii posesiei bunului imobil; b. trebuie sa existe pe toata durata posesiei; c. cel care o invoca trebuie sa o dovedeasca ANS: A PTS: 1

24. Constituie just titlu pentru uzucapiunea de la 10 ani pana la 20 de ani: a. actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de

proprietar
b. certificatul de mostenitor c. hotararile judecatoresti declarative de drepturi ANS: A PTS: 1

25. Pentru a opera jonctiunea posesiilor: a. se pot uni doua sau mai multe posesii utile b. se poate uni o detentie precara cu o posesie utila c. nu se cere ca posesorul actual sa fie un succesor in drepturi al posesorului

precedent
ANS: A PTS: 1

DREPT CIVIL. MOSTENIRI. 2011


MULTIPLE CHOICE 1. Nu este valabil un testament: a. facut de unul dintre soti in favoarea celuilalt sot b. facut de doua persoane in favoarea unei a treia persoane c. care nu este acceptat, in termenul de optiune succesorala, de niciunul dintre

legatari
ANS: B PTS: 1

2. Reprezentarea succesorala nu este admisa in privinta: a. descendenilor din frati si surori ai defunctului b. ascendenilor privilegiati ai defunctului c. descendenilor defunctului ANS: B PTS: 1

3. Sunt conditii speciale ale mostenirii legale:

a. capacitatea succesorala b. vocatia succesorala legala c. nedemnitatea succesorala legala


ANS: B PTS: 1

4. Nedemnitatea are ca efect: a. mostenitorul nedemn nu este decazut din dreptul de a mosteni b. copiii nedemnului pot veni la mostenire prin reprezentare c. copiii nedemnului pot veni la mostenire in nume propriu ANS: C PTS: 1

5. Titlul de mostenitor al nedemnului se desfiinteaza: a. la momentul deschiderii mostenirii b. la momentul savarsirii faptei care atrage nedemnitatea c. la momentul pronuntarii hotararii de condamnare a nedemnului cu privire la

savarsirea unei fapte penale asupra defunctului


ANS: A PTS: 1

6. Beneficiaza de reprezentare succesorala: a. ascendentii ordinari b. descendentii

c. sotul supravietuitor ANS: B PTS: 1

7. Consecintele declararii judecatoresti a mortii in ceea ce priveste reprezentarea

succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiind ulterioara momentului deschiderii succesiunii: a. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin reprezentare b. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin retransmisie c. descendentii celui declarat mort vor putea culege mostenirea in nume personal
ANS: B PTS: 1

8. In caz de renuntare sau nedemnitate a unuia dintre copiii defunctului, cota sotului

supravietuitor: a. daca sunt mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii dar si sotului supravietuitor b. daca sunt mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii fara a fi afectata cota sotului supravietuitor c. culege intreaga mostenire, daca este un singur copil si acela este renuntator sau nedemn
ANS: B PTS: 1

9. Sotul supravietuitor vine in concurs cu doua clase de mostenitori legali: a. in caz de exheredare a mostenitorilor nerezervatari b. in caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatari c. nu exista niciodata aceasta situatie ANS: B PTS: 1

10. Sotul supravietuitor este obligat la raportul donatiilor primite de la sotul decedat: a. cand vine in concurs cu descendentii defunctului b. cand vine in concurs atat cu descendentii cat si cu colateralii privilegiati c. nu este obligat la raportul donatiilor acestea fiind bunuri proprii prin efectul

donatiei
ANS: A PTS: 1

11. In cazul mostenirii vacante: a. statul are dreptul de optiune succesorala, putand renunta la mostenirea vacanta b. statul raspunde pentru pasivul succesoral doar in limita activului, indiferent daca s-

a intocmit sau nu un inventar al bunurilor succesorale


c. statul nu raspunde de obligatiile asumate de defunct ANS: B PTS: 1

12. In caz de indoiala, clauzele unui testament se interpreteaza: a. in favoarea mostenitorilor legali ( mai ales daca este vorba de intinderea legatului) b. in favoarea legatarilor c. in caz de indoiala o clauza testamentara nu poate produce nici un efect ANS: A PTS: 1

13. Mostenitorul care a atentat la viata defunctului este inlaturat de la mostenire pentru

nedemnitate daca: a. mostenitorul l-a omorat din culpa pe defunct b. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva c. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea penala s-a prescris
ANS: B 14. PTS: 1

Nulitatea testamentului conjunctiv se acopera:


a. prin constrangere, pe calea actiunii in justitie b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre

mostenitorii ambilor testatori c. nu poate fi acoperita prin nici o formalitate


ANS: B PTS: 1

15. Sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere, prin care testatorul a lasat

determinarea legatarului pe seama unei terte persoane indicate in testament opereaza: a. cand desemnarea persoanei legatarului este lasata la libera alegere a tertului de catre testator b. cand persoana desemnata ca legatar de catre terta persoana este o persoana cunoscuta testatorului c. daca legatul este facut unor persoane determinate , dar repartizarea intre ele a bunurilor este lasata la aprecierea unui tert
ANS: C PTS: 1

16. In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individual determinat aflat

in indiviziune la data deschiderii mostenirii, nulitatea legatului intervine: a. cand testatorul a lasat legat cota sa ideala de drept asupra bunului b. cand testatorul a lasat legat bunul altuia cunoscand acest lucru c. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine in exclusivitate
ANS: C PTS: 1

17. Efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testament universal

anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive: a. testamentul anterior se considera revocat prin testamentul cu titlu universal b. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal c. legatul universal anterior se transforma in legat cu titlu universal
ANS: B PTS: 1

18. Revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului are loc: a. in cazul legatelor universale b. in cazul legatului cu titlu particular c. in cazul legatelor cu titlu universal ANS: B PTS: 1

19. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la data

deschiderii succesiunii: a. echivaleaza cu o renuntare la mostenire b. atrage stingerea vocatiei succesorale c. nu se poate beneficia de repunerea in termen
ANS: B PTS: 1

20. Competenta de a dispune repunerea in termenul de optiune succesorala revine: a. notarului public b. doar instantei de judecata c. repunerea in termen se face printr-o simpla declaratie de acceptare a mostenirii ANS: B PTS: 1

21. In cazul reprezentarii succesorale, cel care reprezinta, trebuie sa indeplineasca conditia:

a. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat c. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta
ANS: B PTS: 1

22. Partea din mostenire a sotului supravietuitor: a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se

cuvine
b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii

intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari


c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor ANS: A PTS: 1

23. In cazul renuntarii la mostenire a succesibilului, creditorii acestuia pot: a. sa intenteze o actiune oblica b. sa solicite revocarea renuntarii c. sa invoce nulitatea absoluta ANS: B PTS: 1

24. Acceptarea sub beneficiu de inventar: a. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa b. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de

lege pentru fiecare act in parte


c. trebuie sa indeplineasca forma autentica ANS: B PTS: 1

25. Retractarea renuntarii la mostenire produce efecte daca: a. nu a acceptat mostenirea vreun alt succesibil b. a fost facuta sub beneficiu de inventar c. a fost facuta in forma autentica ANS: A PTS: 1

DREPT CIVIL - PARTEA GENERALA. 2011


MULTIPLE CHOICE

1. Capacitatea de a incheia actul juridic civil este:

a. o stare de fapt, spre deosebire de discernamant, care este o stare de drept b. o parte a capacitatii civile de folosinta c. o cerinta a valabilitatii consimtamantului
ANS: B PTS: 1

2. Nu exist consimtamant valabil exprimat, cand: a. manifestarea de vointa s-a facut sub conditie potestativa simpla b. manifestarea de vointa este prea vaga c. exprimarea vointei s-a facut sub o rezerva mintala necunoscuta de contractant ANS: B PTS: 1

3. Eroarea, ca viciu de consimtamant, reprezinta: a. inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive,

pentru a o determina sa incheie un act juridic


b. disproportia vadita de valoare intre doua prestatii c. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic ANS: C PTS: 1

4. Asemanator violentei, dolul: a. trebuie sa provina de la cocontractant b. are in componenta un element subiectiv si un element obiectiv c. se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic civil ANS: B PTS: 1

5. Atrage sanctiunea nulitatii relative a actului juridic eroarea: a. care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic b. care priveste natura actului juridic c. care priveste identitatea fizica a obiectului actului juridic ANS: A PTS: 1

6. Eroarea-obstacol exista daca falsa reprezentare priveste: a. natura actului ce se incheie b. calitatile substantiale ale obiectului actului c. persoana cocontractanta ANS: A PTS: 1

7. Violenta reprezinta viciu de consimtamant la incheierea unui act juridic civil cand este

exercitata: a. asupra descendentilor sau ascendentilor celui care s-a obligat b. numai de partea in favoarea careia s-a incheiat actul juridic c. asupra colateralilor celui care s-a obligat
ANS: A PTS: 1

8. Pot fi anulate pentru leziune: a. actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea

ocrotitorului legal b. actele de dispozitie c. actele incheiate de minorii cu varste sub 14 ani, personal si nu prin reprezentant
ANS: A PTS: 1

9. Elementul obiectiv nu exista in structura: a. erorii b. dolului c. violentei ANS: A PTS: 1

10. Pentru a fi viciu de consimtamant, violenta: a. se poate indrepta doar asupra persoanei cocontractante b. poate fi asimilata starii de necesitate in care se gaseste o persoana si care o

determina sa incheie actul


c. trebuie sa provina numai de la cocontractant ANS: B PTS: 1

11. Dolul, ca viciu de consimtamant: a. nu se presupune b. se aplica doar in cazul actelor juridice bilaterale c. nu trebuie sa provina de la cealalta parte ANS: A PTS: 1

12. Pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune se cere: a. sa nu fie o consecinta directa a actului respectiv b. sa existe in raport cu momentul incheierii actului c. ca disproportia de valoare intre contraprestatii sa nu fie considerabila ANS: B PTS: 1

13. Leziunea: a. priveste numai actele juridice incheiate de cei lipsiti de capacitate civila de

exercitiu b. nu priveste actele juridice de administrare c. nu poate fi incidenta in cazul actelor juridice aleatorii
ANS: C PTS: 1

14. Cauza actului juridic civil este falsa: a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat) b. daca lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit c. in cazul lipsei discernamantului ANS: A PTS: 1

15. Scopul mediat consta in: a. prefigurarea mentala a contraprestatiei, in contractele sinalagmatice b. prefigurarea remiterii lucrului in actele reale c. motivul determinant al incheierii unui act juridic civil ANS: C PTS: 1

16. Forma ceruta ad validitatem: a. permite ca unele clauze ale actului juridic sa imbrace si alta forma pentru a fi

valabile
b. este un element constitutiv a carui nerespectare atrage sanctiunea nulitatii absolute c. este compatibila si cu manifestarea tacita de vointa ANS: B PTS: 1

17. Forma ad validitatem se cere pentru: a. contractul de locatiune b. contractul de asigurare c. contractul de donatie ANS: C PTS: 1

18. Forma ad probationem: a. presupune intocmirea unui inscris autentic b. este ceruta in cazul contractului de asigurare c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic ANS: B PTS: 1

19. Conditia a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti este: a. mixta b. potestativa simpla c. pur potestativa ANS: C PTS: 1

20. Constituie exceptie de la principiul pacta sunt servanda: a. tacita relocatiune b. incetarea mandatului din cauza falimentului mandatarului c. actele juridice colective ANS: B PTS: 1

21.Constituie exceptie de la principiul irevocabilitatii actului juridic unilateral: a. revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar; b. revocarea marturisirii pentru eroare de drept; c. incetarea depozitului la cererea deponentului. ANS: A PTS: 1

22. Sunt avanzi-cauza: a. reprezentantii conventionali ai partilor; b. toti cei care, ulterior incheierii actului juridic, au contractat cu partile acestui; c. succesorii cu titlu universal ai partilor ANS: C PTS: 1

23. Spre deosebire de nulitate, caducitatea: a. presupune un act juridic valabil incheiat b. presupune o cauza de nevalabilitate anterioara incheierii actului juridic c. este o sanctiune ce se aplica numai in materia liberalitatilor ANS: A PTS: 1

24. Reprezinta cauza de nulitate absoluta a actului juridic civil: a. lipsa discernamantului persoanei fizice la incheierea actului b. frauda la lege c. falsitatea cauzei datorit erorii asupra motivului determinant al actului ANS: B PTS: 1

25. Reprezinta cauza de nulitate relativa a actului juridic civil: a. nevalabilitatea obiectului actului juridic b. lipsa consimtamantului, cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant c. lipsa cauzei actului juridic ANS: B PTS: 1

DREPT CIVIL. PERSOANELE. 2011


MULTIPLE CHOICE

1. nregistrrile de stare civil fcute de o persoan necompetent, care a exercitat public functia de ofiter de stare civil: A. sunt valabile, n virtutea principiului error communis facit jus B. sunt lovite de nulitate absolut C. sunt lovite de nulitate relativ ANS: A PTS: 1

2. Are caracter de protectie sau ocrotire: A. interzicerea drepturilor printesti B. interzicerea dreptului de a fi tutore C. vnzarea ntre soti

ANS: C

PTS: 1

3. Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedata de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: A. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 1 an B. de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia sa fi trecut cel putin 3 luni C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani ANS: C PTS: 1

4. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate ncheia n mod valabil, fara a fi reprezentat: A. somatia B. contractul de nchiriere C. vnzarea unui bun ANS: A PTS: 1

5. Minorul cu capacitate restrns de exercitiu, nici chiar cu ncuviintare, nu poate face: A. acte juridice de administrare B. donatii C. ntreruperea unei prescriptii ANS: B PTS: 1

6. Actul juridic de dispozitie incheiat de reprezentantul legal al minorului, fara incuviintarea autoritatii tutelare: A. este lovit de nulitate absoluta B. este lovit de nulitate relativa C. este valabil ANS: B PTS: 1

7. Tutela minorului se deschide daca: A. unul dintre printi este mort B. unul dintre printi este disparut C. ambii parinti sunt pusi sub interdictie ANS: C PTS: 1

8. Curatela minorului se poate institui: A. in cazul contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal B. cand minorul implineste 18 ani C. cand minorul are doar un singur parinte cunoscut ANS: A PTS: 1

9. Punerea sub interdictie implica existenta uneia dintre conditiile urmatoare: A. lipsa discernamantului, cauzata de alienatie sau debilitate mintala B. existenta discernamantului persoanei in cauza C. varsta inaintata a persoanei ANS: A PTS: 1

10. Curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale se poate institui : A. de catre tutore

B. numai la cerere C. de catre autoritatea tutelara ANS: C PTS: 1

11. Principalul efect al anulrii hotrrii declarative de moarte este: A. nlturarea capacittii de folosinta a persoanei B. ncetarea capacitatii de exercitiu a persoanei fizice C. desfiintarea, cu titlu retroactiv, a incetrii capacitatii de folosinta a persoanei fizice ANS: C PTS: 1

12. Starea civil se poate dovedi n fata instantelor judecatoresti, prin orice mijloc de prob, dac: A. nu a existat registrul de stare civil B. registrul de stare civil exist C. obtinerea certificatului de stare civila este posibil ANS: A PTS: 1

13. Persoana pus sub interdictie judectoreasc : A. are domiciliu legal B. are numai domiciliu de drept comun C. are numai domiciliu conventional ANS: A PTS: 1

14. Capacitatea de folosint anticipat presupune c: A. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiiune, numai dac acesta se naste viabil; B. drepturile si obligatiile copilului exist nc de la conceptiune, dac acesta se naste viu C. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, numai daca acesta se naste viu ANS: C PTS: 1

15. Capacitatea de folosint a persoanei fizice are urmtoarul caracter juridic: A. legalitate B. specialitate C. alienabilitate ANS: A PTS: 1

16. Starea civil are urmtorul caracter juridic specific: A. divizibilitatea B. indivizibilitatea C. universalitatea ANS: B PTS: 1

17. Competenta privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil revine: A. Tribunalului n a crui raz teritorial se afl oficiul de stare civil B. Curtii de apel n a crei raz teritorial se afl oficiul de stare civil C. Judectoriei Sector 1 Bucuresti, n cazul cererii introduse de ctre un cettean romn cu domiciliul n strintate ANS: C PTS: 1

18. Prin actiunea n reclamatie de stat se urmareste: A. obtinerea altei stri civile dect cea existent la data intentrii actiunii B. nlturarea unei stri civile pretins nereale C. o schimbare pentru viitor, in starea civil a persoanei, cu contestarea celei anterioare ANS: A PTS: 1

19. Actiunea n stabilirea paternittii: A. este o actiune in reclamatie de stat B. este o actiune in contestatie de stat C. este o actiune in modificare de stat ANS: A PTS: 1

20. Actiunea n nulitatea adoptiei: A. este o actiune in reclamatie de stat B. nu este o actiune in contestatie de stat C. are efect declarativ, in cazul in care va fi admisa ANS: C PTS: 1

21. Declararea nulittii adoptiei are ca efect: A. adoptatul isi poate pstra numele B. adoptatul isi pastreaza numele, fara exceptii C. adoptatul revine la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei ANS: C PTS: 1

22 Actiunea n tgduirea paternittii: A. este imprescriptibil B. se prescrie n termen de 6 luni de la data cand sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului C. se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului ANS: C PTS: 1

23 Procedura punerii sub interdictie: A. cuprinde doua faze : una necontradictorie si una contradictorie B. cuprinde doar faza contradictorie C. cuprinde doar faza necontradictorie ANS: A PTS: 1

24 Printre conditiile de fond pentru punerea sub interdictie se numara : A. lipsa discernamantului B. varsta persoanei sa fie sub 16 ani C. varsta persoanei sa fie sub 18 ani ANS: A PTS: 1

25 Punerea sub interdictie judecatoreasca are ca efect: A. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului B. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de folosinta si instituirea tutelei

interzisului C. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea curatelei capabilului ANS: A PTS: 1