Sunteți pe pagina 1din 141

INTRODUCERE N ECONOMIE

OBIECTIVE

N ELEGEREA DISCIPLINEI I A STRUCTURII SALE DEFINIREA PRINCIPIILOR GENERALE ECONOMICE FORMAREA GNDIRII ECOMONICE DEPRINDEREA LEG TURII DINTRE TEORIA I PRACTICA ECONOMIC

BAZELE ECONOMIEI ECONOMIEI


 CAP.1 INTRODUCERE N ECONOMIE CAP.2 FUNDAMENTELE ACTIVIT
II ECONOMICE

 CAP.3 PIA A I VARIABILELE SALE CAP.4 PIA A MUNCII CAP.5 PIA A MONETAR CAP.6 PIA A DE CAPITAL CAP.7 ELEMENTE DE MACROECONOMIE CAP.8 CRE TERE I DEZVOLTARE MACROECONOMIC

INTRODUCERE N ECONOMIE

Teoria economica, istoric, evolutie


 Perioada pre-Adamista preMercantilismul Fiziocratismul

 Perioada clasica Perioada marginalistilor (secXIX si XX, F. List) Perioada keynesiana (1920-1970 JM (1920Keynes) Keynes)

Teoria economica, istoric, evolutie

Mercantilismul (Thomas Mun, David Hume, John Law)


CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE

 Comer ul, principala activitate economic ; Bog ia const n aur; Balan a comercial extern este dezechilibrat ; ncurajarea exporturilor de produse finite; Descurajarea importurilor de produse superioare; Taxe vamale protec ioniste;
CRITICI ADUSE CURENTULUI

 Balanta comercial extern se reechilibreaz de la sine; Efectul de enclavizare a bog iei: migra ia, infrac ionalitatea; Stimularea consumului n dauna investi iilor; nt rirea puterii statului;

Teoria economica, istoric, evolutie

Fiziocratismul (Quesney)
CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE Agricultura, principala activitate economic ;

 Posesia pamntului i renta agricol , principalele valori; Activitate economic n zone nchise; Capitalul fix este nelimitat i inepuizabil;
CRITICI ADUSE CURENTULUI

 Neglijarea comer ului, considerat inutil; Neglijarea industriei i meseriilor; Lipsa rezervelor pentru nlocuirea capitalului uzat;

Teoria economica, istoric, evolutie

Perioada clasic (Adam Smith

i teoria industrial )

LUCR RI: Avu ia Na iunilor 1776 CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE

 Industria, mai productiv dect agricultura; Progresul tehnic este sursa de bog ie; Diviziunea muncii este progres tehnic; Pre ul produselor este determinat de costul de fabrica ie; Acumularea de capital este sursa progresului tehnic; Liberalismul nengr dit al comer ului;
 Teoria minii invizibile; Teoria statului pasiv n economie;

 Liberalismul uman;

 Egoismul individual, germenele bun st rii colective;

CRITICI ADUSE CURENTULUI

 Neglijarea rolului banilor n economie; Neglijarea cererii i ofertei n stabilirea pre ului produselor; Limitarea importan ei capitalului la nivelul celui circulant;

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada marginalistilor (secXIX si XX, F. List) CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE

 Alocarea resurselor pe baza principiului utilit ii marginale; Calculul matematic st la baza calculelor economice; Produc ia economic , rodul utilit ii marginale a
produselor;

CRITICI ADUSE CURENTULUI

 Tratarea exclusiv matematic a fenomenului economic; Neglijarea implica iilor macroeconomice ale economiei
marginaliste;

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada keynesiana (JM Keynes, 1920-1970) Keynes, 1920-1970)
LUCR RI: Teoria general a ocup rii minii de lucru, a dabnzii i a banilor CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE

 Consumul este influen at direct de nivelul venitului disponibil; Moneda posed o valoare proprie intrinsec ; Dobnda este determinat de nivelul cererii i ofertei de moned ; Consumul i investi iile sunt influen ate de inclina ia spre
lichiditate sau spre economii a popula iei; Sc derea cererii de produse pe pia este principala cauz a omajului; Starea de subutilizare a for ei de munc este normal i permite reechilibrarea venitului na ional;

CRITICI ADUSE CURENTULUI

 Exclusivismul ideologic la nivelul st rii de criz economic acut ; Neglijarea aspectelor psihologice ale activit ii economice; Neglijarea externalit ilor negative ale dezvolt rii economice;

Teoria economica, istoric, evolutie

Perioada modern (dup 1980) CONCEPTE ECONOMICE PRINCIPALE Cre terea considerabil a variabilelor economice; Rolul tot mai important al variabilelor psiho-sociale n psihoactivitatea economic ; Cre terea rolului factorilor mondoeconomici (poluare, efect de ser , globalizare, migra ie); Dezvoltarea tehnicilor comparative de evaluare economic ; Profesionalizarea i specializarea ngust a economi tilor; Consolidarea teoriilor economice la nivel macroeconomic sau chiar microeconomic, de grup;

FUNDAMENTELE ACTIVIT

II ECONOMICE

NEVOI UMANE

RESURSE ECONOMICE

FUNDAMENTELE ACTIVIT

II ECONOMICE

NEVOI UMANE
Determinate sau condi ionate de factori sociali sau economici; Nelimitate ca num r i regenerabile; Limitate n capacitate de consum (satura ie); Sunt substituibile ca urmare a concuren ei; Genereaz complementaritate; Sunt vizibile pe m sura percep iei lor;

FUNDAMENTELE ACTIVIT

II ECONOMICE

RESURSELE ECONOMICE
Sunt rare, limitate n volum; Sunt supuse permanent diversific rii; Sunt invizibile temporar;

FUNDAMENTELE ACTIVIT

II ECONOMICE

LEGEA RARIT

II

Resursele sunt rare, limitate iar nevoile sunt nelimitate CONSECIN E 1. Eficientizarea produc iei 2. Economisirea resurselor

FUNDAMENTELE ACTIVIT

II ECONOMICE

FACTORII DE PRODUC IE (J.B. SAY) - Resurse economice atrase;

1. MUNCA 2. NATURA 3. CAPITALUL 4. INFORMA IA

FACTORII DE PRODUC IE

MUNCA
Ac iune con tient de realizare de bunuri economice (bunuri materiale sau servicii) cu scopul satisfacerii unor nevoi publice sau private de consum i al ob inerii de venituri.

NATURA
Factorul natural sub form material sau conjunctural utilizat n activitatea economic prin consum sau ca factor determinant al acesteia.

FACTORII DE PRODUC IE

CAPITALUL
Ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate din activitatea anterioar , utilizate n producerea de bunuri economice.

CAPITAL TEHNIC o CAPITAL FIX o CAPITAL CIRCULANT CAPITAL VALORIC o MONED o TITLURI DE VALOARE

FACTORII DE PRODUC IE

COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUC IE FUNC IA DE PRODUC IE

Q = produc ia A = constant specific economiei na ionale K = capitalul utilizat L = munca utilizat a,b = coeficien i ai ponderii factorilor

FACTORII DE PRODUC IE LEGEA RANDAMENTELOR NEPROPOR IONALE


dac o activitate economic necesit utilizarea a doi factori de o produc ie din care unul constant, factorul variabil nu poate fi crescut constant f r a se diminua productia suplimentar productia

P = Produc ia total X = factorul variabil Pmg = Produc ia marginal ; Pmg = (P1-P0)/(X1-X0) PM = Produc ia medie

FACTORII DE PRODUC IE

PRODUCTIVITATE SAU RANDAMENT


(rezultatul combin rii factorilor de produc ie)

FACTORII PRODUCTIVIT
   

II

Naturali (clim , z c minte) Tehnici (nivel tehnic, tehnologie) Economici (organizarea produc iei, nivelul de salarizare) Sociali (condi ii de munc , legisla ie social ) Psihologici (climatul de munc , satisfac ia muncii) Managementul (tipuri de management)

PIA A BUNURILOR DE CONSUM


UTILITATE: SATISFACEREA NEVOILOR DE CONSUM ALE POPULA IEI

VARIABILE: CEREREA OFERTA PRE UL CONCUREN A

PIA A BUNURILOR DE CONSUM

CEREREA DEF: Cererea reprezint o cantitate de produse economice pe care cump r torii sunt dispu i s o cumpere, la un anumit nivel de pre cunoscut, ntr-o anumit perioad ntrlimitat de timp.

CEREREA

LEGEA CERERII ntre cererea de produse i pre ul acestora exist o leg tur de cauzalitate invers , n sensul c majorarea pre ului, la un anumit nivel al cererii, atrage dup sine reducerea ntr-o masur mai mare sau mai ntrmica a cererii pentru acel produs EXCEP IE PARADOXUL GIFFEN

CEREREA

FUNC IA MATEMATIC A CERERII

unde: Qc= cererea Pc= pre ul cererii Kc= constant ce define te cererea maxim de produse de un anumit tip manifestat ntr-un anumit moment pe o pia ; ntrx= factor de elasticitate a cererii n raport cu pre ul

CEREREA

CEREREA

AL I FACTORI DE MODIFICARE A CERERII:


 modificarea veniturilor consumatorilor modificarea pre urilor altor produse
 rela ie de cauzalitate direct dac produsele sunt substituibile, cauzalitate direct daca produsele sunt complementare, cauzalitate invers cre terea num rului de cump r tori conduce la cre terea cererii Intensificarea promov rii produselor conduce la cre terea cererii

 modificarea num rului de cump r tori

 modificarea preferin elor consumatorilor; informatiile si previziunile

PIA A BUNURILOR DE CONSUM

OFERTA DEF: Oferta reprezint cantitatea de produse economice pe care produc torii o ofer spre vnzare, la un anumit nivel de pre cunoscut, ntrntr-o anumit perioad limitat de timp.

OFERTA

LEGEA OFERTEI ntre oferta de produse i pre ul acestora exist o legatur de cauzalitate direct , n sensul c majorarea pre ului unui produs, la un anumit nivel al cererii, atrage dup sine cre terea ntr-o m sura mai ntrmare sau mai mic a ofertei pentru acel produs

OFERTA

FUNC IA MATEMATIC A OFERTEI

unde:
Qo= oferta Po= pre ul ofertei Ko= constant ce define te oferta minim de produse de un anumit tip minim manifestat ntr-un anumit moment pe o pia ; ntry= factor de elasticitate a ofertei n raport cu pre ul

OFERTA

OFERTA AL I FACTORI DE MODIFICARE A OFERTEI: costul produc iei


 reducerea costului de produc ie determin cre terea ofertei o tehnologie superioar permite m rirea ofertei cre terea pre ului la un produs duce la sporirea ofertei de produse substituibile cresterea pretului la produsul de baz duce la sporirea pre ului produselor secundare i implicit a ofertei acestora

 pre ul altor produse

 concuren a duce la sc derea pre urilor i implicit a ofertei taxele aferente bunului respectiv informatii, previziuni evenimente politice, sociale, naturale
 modific ri legislative,juridice modific ri naturale, in agricultura majorarea taxelor duce la sc derea ofertei

PIA A BUNURILOR DE CONSUM

PRE UL DEF: cantitatea de moned pe care cump r torul este dispus i o poate oferi produc torului (vnz torului), iar acesta o poate accepta n schimbul bunului pe care l ofer pe pia

PRE UL

FUNC IILE PRE ULUI:

uniformizare a valorii tranzac iilor pe pia ; indicator al st rii de echilibru ntre resurse
i nevoi; instrument de evaluare bugetar ; face leg tura ntre utilitate i nevoie; instrument de evaluare a profitului;

PRE UL

TIPURI DE PRE URI:

pre uri libere, pe baza cererii i ofertei. n

practic nu exist pre uri perfect libere a a cum nu exist pie e perfect libere; preturi controlate de autoritatea economic a pie ei (statul); pre uri mixte cele care de regul se formeaz pe majoritatea pie elor t rilor libere. Constrngerile n formarea pre urilor de tipul: taxelor, impozitelor, pre urilor minime sau accizelor, sunt determinate de politica economica a guvernului.

PRE UL

POLITICI GUVERNAMENTALE DE PRE URI


1. NECESITATEA INTERVEN IEI STATULUI ASUPRA PRE URILOR

prevenirea i atenuarea unor dificult i economice; asigurarea stabilit ii economice; eficientizarea utiliz rii resurselor; atenuarea tendin elor monopoliste i oligopoliste;
2. MODALIT I DE INTERVEN IE ASUPRA PRE URILOR

M suri de reglementare a pie ei Interven ia direct Inteven ia indirect

POLITICI GUVERNAMENTALE DE PRE URI

M SURI DE RGLEMENTARE A PIE EI

reglementarea juridic a tranzac iilor comerciale


i a concuren ei n vederea limit rii tendin elor monopoliste i oligopoliste;

supravegherea respect rii m surilor luate

POLITICI GUVERNAMENTALE DE PRE URI

INTERVEN IA DIRECT

fixarea autoritar a pre ului n situa ii

extraordinare (r zboi, crize etc.); etc. fixarea de pre uri minime, n condi iile excesului de ofert pentru nivelarea concuren ei i protejarea produc torilor; fixarea de pre uri maxime cnd cererea este superioar ofertei, pentru protejarea cump r torilor; blocarea pre ului unor produse;

POLITICI GUVERNAMENTALE DE PRE URI INTERVEN IA INDIRECT

 subven iile acordate produc torilor pentru stimularea cre terii   

pre urilor la unele produse, pentru protejarea produc torilor autohtoni n fa a pre urilor sc zute ale produselor din import; taxe vamale protec ioniste care aduc pre urile produselor din import la un nivel comparabil cu cel al produselor autohtone; modalit i diferite de calcul a impozitului pe profit care genereaz facilit i de natura fiscal la anumite produse, n vederea reducerii pretului lor; cump rarea de c tre stat a unor bunuri i stocarea lor pentru evitarea sc derii pre ului prin supra-ofert . Aceast interven ie se suprapractic n special la produsele agricole, sezoniere; contingentarea la export, n sensul limit rii exportului unor produse de baz deficitare pe pia a intern ; facilit i de export pentru unele produse la care exista supra-ofert , suprapentru evitarea sc derii pre urilor.

PIA A BUNURILOR DE CONSUM

CONCUREN A DEF: Concuren a este forma pe care o ia confruntarea ntre cerere i ofert pe pia prin manifestarea liberei voin e, dar direct interesate, a operatorilor.

CONCUREN A

FUNC IILE CONCUREN EI

catalizator al inova iei i creativit ii tehnice ca

urmare a cursei pentru eficientizare prin economisirea resurselor; diversificarea produc iei de bunuri prin oferirea de produse de substitu ie, cu costuri reduse; stimuleaz l rgirea pie ei prin efortul creatorilor de pia ;

CONCUREN A

INFLUEN A ASUPRA PIE ELOR 1. n func ie de m rimea concuren ei

2. n func ie de legalitatea ei
 pie e cu concuren loaial ; Pie e cu concuren ne-loaial ; ne-

CONCUREN A

PIA A ATOMIZAT

CARACTERISTICI

 atomizarea operatorilor, mul i i cu putere apropiat ; firmele de in pe moment o pozitie de lider de pia , care

se impune prin marc i prin faptul c intrarea concuren ei pe pia este descurajat de renumele produsului; neomogenitatea produselor prin:performan e tehnice, prin: design, calitate etc., care le face greu substituibile; etc., accesul relativ liber pe pia , f r restric ii deosebite; grad ridicat de fidelizare al cumparatorilor; decizile unei firme nu influenteaz puternic celelalte firme dar de obicei se creaz curente de decizii similare mai ales dac acestea au avut un efect pozitiv; curba cererii este descendent (cerere mediu rigid );

CONCUREN A
PIA A OLIGOPOLIST - CARACTERISTICI

 produsul este destul de omogen ca utilitate ( petrolul, graul etc.) etc. dar poate fi i diferen iat ( ig rile, berea, autoturismele etc.); etc. grad mare de concentrare al pie ei; ac iunile unuia au efect mare asupra celorlal i, mai ales in domeniul pre ului i conduc la m suri similare sau chiar represalii din partea celorlal i; patrunderea pe pia este foarte dificil deoarece aceasta se protejeaz prin bariere facilitate de flexibilitatea mare a pre ului i costurile tehnologice sc zute; confruntarea ntre firme este foarte acerb i poate duce pe termen lung la falimentarea celui mai slab sau la absorb ia lui; de multe ori o firm este tacit recunoscut ca lider i celelalte firme si aliniaz pre urile dupa ea (pre de referin ); in anumite situa ii firmele se coalizeaz impar indu- i pia a. induAtata timp ct acordul este respectat, firmele obtin profituri importante; Un caz aparte al coalitiilor il constituie cartelurile care sunt grupuri de firme independente care produc bunuri similare i actioneaz mpreun pentru maximizarea profitului lor. Cracteristic acestora este restric ionarea produc iei n vederea cre terii pre ului;

CONCUREN A PIA A DE MONOPOL

Se formeaz n:
  condi condi condi condi ii naturale, ca urmare a controlului unor resurse speciale; ii de marca, monopolul m rcii comerciale; ii tehnologice, monopolul tehnologic prin patent; ii organizatorice, institu ionale, monopolul institu ional;

Caracteristici ale monopolului:


 domina ia asupra pietei este doar aparent n multe situa ii ca urmare a substituibilit ii majorit ii bunurilor; domina ia este de asemenea temporar , mai atenuat pe pie ele libere i mai evident pe pie ele controlate; reac ia anti-monopol a pie ei i institutiilor publice (legi anti antimonopol);

PIA A MUNCII
DEF: Piata muncii este constituita din ansamblul actelor de vanzarevanzarecumparare de forta de munca care se petrec intr-un anumit spatiu intreconomic. Ea cuprinde totalitatea negocierilor privind angajarea fortei de munca in conditiile specifice ale pietei, locului de munca, zonei geografice, etc

PIA A MUNCII

 PIA PIA

DERIVAT

REGLEMENTAT

TIPURI DE POPULA IE Total Disponibil (exponentul cererii) Activ sau ocupat

PIA A MUNCII

 reflect leg turile ntre capacitatea demografic a pie ei,

CARACTERISTICI

cea care determin oferta i nivelul dezvolt rii economice a pie ei, cel care determin cererea. negocierea permanenta ca a contractelor de munca ca urmare a perisabilit ii ridicate a condi iilor ini iale. gradul ridicat de reglementare ca urmare a necesit ii de protec ie a salariatului. Aceast necesitate deriv din nivelul de preg tire diferit n domeniul pie ei muncii al vnz torului i cump r torului. segmentarea puternic pe vrste, sex, categorii profesionale, grad de preg tire profesional , zone geografice, oportunit i de ocupare. barometru al reparti iei resurselor pe ramuri, sectoare, profesii, niveluri de calificare.

PIA A MUNCII OFERTA DE MUNC Def: totalitatea resurselor de munc salariat de care dispune societatea la un moment dat. FACTORII OFERTEI oferta este determinat de popula ia disponibil ; marimea salariului; cu cat salariul este mai mare, oferta este mai mare utilitatea muncii; cu cat utilitatea muncii este mai mare cu att oferta este mai mare. nivelul de educa ie i formare profesional ; dificultatea muncii; stabilitatea locului de munca;

PIA A MUNCII

CURBA OFERTEI

PIA A MUNCII
CEREREA DE MUNC Def: nevoia de munc salariat manifestat la un moment dat i exprimat prin num rul locurilor de munc existente. FACTORII CERERII Cererea este determinat de angajatori; angajatori; Factorul determinant este raportul dintre costul marginal i utilitatea marginal i apoi productivitatea marginal a muncii; Cererea pentru produsul muncii; cu ct este mai mare, cu att cererea de munc este mai mare; Nivelul de substitu ie al muncii cu capitalul; Ponderea costurilor salariale n total costuri;

PIA A MUNCII CARACTERISTICILE PIE EI MUNCII N ROMNIA Reducerea ofertei de for de munc n condi iile unei cereri n cre tere (sporul natural negativ); Deficitul de for de munc calificat ca urmare a migra iei; Importul de for de munc din spa iul extracomunitar; Sc derea ponderii popula iei ocupate n cadrul celei ntre inute; Restructurarea ocup rii dar nu pe calea fireasc a nlocuirii munci cu capitalul, prin investitii, ci prin reorientarea personalului din domenii mai pu in productive c tre altele mai productive; Cre terea veniturilor salariale; (cca 30% n 2006)

PIA A MUNCII
OMAJUL Def: Somajul reprezint excedentul ofertei de munc fa de cererea de munc ca urmare a determin rii diferite a acestora OMERUL Def (conform B.I.M.):somerul este acea persoan care ndepline te cumulativ 4 condi ii: este lipsit de munc este apt de munc caut un loc de munc este dispus s nceap imediat munca (15 zile)

OMAJUL FACTORII OMAJULUI


Produc ia economic (P.I.B.) Productivitatea muncii (Wm) Popula ia activ (Na) omajul cre te dac : P.I.B. scade iar Wm i Na r mn constan i; P.I.B. cre te iar Wm i Na cresc mai mult; omajul scade dac : P.I.B. cre te mai mult de ct cresc Wm i Na cumulat;

OMAJUL TIPURI DE OMAJ


Voluntar - dezechilibru remunera ie, utilitate; Natural - permanent Involuntar excedent de ofert ; Ciclic ciclicitate economic ; Structural restructurare economic ; Tehnologic schimb ri tehnologice; Tehnic lips comenzi, sezonalitate, stocuri mari; Tranzitoriu sau fric ional schimbarea locului de munc ;

OMAJUL AJUTORUL DE OMAJ


 Direct

latura PASIV

Indemniza ia de omaj; Compensa ii de omaj involuntar;

 Indirect

latura ACTIV

Programe de asisten , calificare i reconversie profesional ; Facilit i acordate omerilor; Subven ii pentru angajatori;

OMAJUL
STRATEGII DE REDUCERE A OMAJULUI (Arthur Pigou)

 mbun t irea organiz rii sau a previziunii care s  

reduc somajul fric ional ; reducerea dez-utilit ii marginale a muncii la salariul dezreal, n vederea reducerii omajului voluntar; cre terea productivit ii fizice marginale a muncii n ramurile care produc bunuri de larg consum (pentru muncitori); sporirea preturilor la bunurile, altele decat cele de larg consum n raport cu cele de larg consum, n vederea deplas rii cheltuielilor popula iei nspre acestea din urm ;

OMAJUL

M SURI DE REDUCERE A OMAJULUI


Ameliorarea repartiz rii timpului de munc :
Reducerea s pt mnii de lucru; Sc derea vrstei minime de pensionare; Prelungirea duratei minime obligatorie de colarizare; Promovarea contractelor cu timp par ial de munc ;

Descurajarea ofertei:
Ajutoare sociale i pensii mari; Vize de munc pentru imigran i;

Dezvoltarea sectoarelor prestatoare de servicii Cre terea mobilit ii popula iei:


Stimularea preg tirii profesionale; Facilita i economice n zone defavorizate; Conven ii privind libera circula ie a persoanelor;

PIA A MUNCII
Exercitii recapitulative Explica i no iunile de: popula ie total , activ , disponibil , eviden iind diferen ele dintre ele. Explicati prin ce se reflect caracterul oligopolist i monopolist al pie ei muncii. Dati un exemplu de manifestare a efectului de venit i de substitu ie pe pia a muncii. Defini i omajul i omerul dup Biroul Interna ional al Muncii. Explicati no iunile de: omaj voluntar, involuntar i diferen ele dintre ele. Explica i no iunile de: omaj ciclic, structural, tehnologic i tehnic i diferen ele dintre ele. Explica i notiunea de omaj tranzitoriu sau fric ional i faceti o compara ie cu omajul voluntar. Retineti principalele particularitati ale omajului n Romnia eviden iate n Legea 76/2002 inclusiv cele legate de constituirea i utilizarea bugetului de omaj.

PIA A DE CAPITAL
Def: Def: Pia a de capital, sau a valorilor mobiliare, reprezint ansamblul tranzac iilor de capital pe termen lung ntre investitori (cei care ofer capital) si emiten i (care au nevoie de capital) prin intermediul unor instrumente i operatori specifici (societ i de valori mobiliare)

PIA A DE CAPITAL

Emitent: exponentul cererii de capital (emitentul de valori mobiliare) Investitor: exponentul ofertei de capital (cump r torul de valori mobiliare) Intermediar: vnz torul de valori mobiliare (societ ile de valori mobiliare, SVM)

PIA A DE CAPITAL

Tr s turile pie ei de capital negociabilitatea titlurilor tranzac ionate; transferul rapid de proprietate al titlurilor; termenul lung al investi iilor; rolul important al intermediarilor; pozi ia riscului, exclusiv de partea investitorilor; controlul strict al tranzac iilor (prin CNVM la noi); gradul relativ mare de risc dar i de cstig; transparenta tranzac iilor prin accesul liber la informa ii i eviden ierea n Registrul Actionarilor;

PIA A DE CAPITAL

Factorii cererii de capital : nevoia de finan are economic a activit ilor; nevoia de dezvoltare economic a ntreprinderilor; nevoia de capitalizare a ntreprinderilor n vederea vnz rii lor; traversarea perioadelor de recesiune economic , criz , etc nivelul ratei dobnzilor bancare; nivelul ratei infla iei; nivelul moderat al infla iei stimuleaz investi iile;

PIA A DE CAPITAL

Factorii ofertei de capital: capitalurile disponibile la nivelul investitorilor; capitalurile disponibile la SVM; disponibilit ile b ne ti ale popula iei; nclina ia spre investi ii; nivelul riscului pe pia ; trendul economic al zonei;

PIA A DE CAPITAL

SEGMENTAREA PIE EI Piata primara la care particip emiten ii de titluri noi pe care le plaseaz pe pia prin forte proprii sau prin intermediari; Pia a secundar , pentru titluri vechi , la care particip investitorii i intermediarii ntrntrun cadru organizat i controlat (burse, pie e OTC). Emiten ii nu particip pe aceast pia dect cu renumele, prestigiul i publicitatea create.

PIA A DE CAPITAL

Valorile mobiliare Def: instrumente negociabile emise sub form materializat sau eviden iate prin nscrieri n cont, care confer de in torilor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii i n condi iile specifice de emisiune ale acestora. Tipuri de valori mobiliare:
 Produse primare: ac iuni, obliga iuni, drepturi de subscriere, warante; Produse derivate: contracte la termen, op iuni; Produse sintetice: tranzac ii pe indici;

PIA A DE CAPITAL
Ac iunile: frac iuni ale capitalului social (CS) al societatilor pe actiuni (SA); Caracteristici ale ac iunilor: valoare nominal adica frac iunea de capital social pe care o de ine; valoare de emisiune (prima vnzare) poate diferi de valoarea nominal prin prima de emisiune sau surplusul de vnzare al ac iunilor noi; valoarea contabil reprezint valoarea patrimonial a unei ac iuni adic , cotacotaparte din valoarea contabil a societatii pe actiuni; valoarea de pia reprezint pre ul oferit pe pia la cump rarea ac iunii; indivizibilitatea ac iunilor; lipsa frac iunilor valorice; negociabilitatea ac iunilor; emisiunea de ac iuni se face doar la constituirea sau la majorarea capitalului social al societ ilor pe ac iuni; confer drept de vot n Adunarea General a Ac ionarilor (AGA) i drept de dividend; Tipuri de ac iuni: nominative; au inscrise pe ele numele ac ionarului la purt tor; confer drepturi de in torului lor. materializate; nscrisuri specifice. dematerializate; nscrieri n cont. ordinare (confer drepturi egale de in torilor : de vot i de dividend) preferen iale(cu dividend prioritar i f ra drept de vot)

PIA A DE CAPITAL Obliga iunile: instrumente de credit pe termen lung emise de societati comerciale sau organe ale administratiei publice centrale si locale in scopul finantarii unor investitii. Caracteristici ale obliga iunilor: confer dreptul la dobnd anticipat ; sunt monitorizate prin eviden iere n Registrul Obliga iunilor; nu confer drept de vot (investitorul este doar creditor); durat limitat de via (se retrag la scaden ); garantarea prin renume, ipotec sau gaj; Avantaje pentru emitent: rata a dobnzii mai mic ca la credite termen de r scump rare mai lung ca la credite (peste 10 ani); nu implic modificarea structurii ac ionariatului; Dezavantaje pentru emitent: plata dobnzii la termen; riscul dobnzilor fixe;

PIA A DE CAPITAL

Drepturile de subscriere (DS): tiluri de valoare acordate de societ ile pe ac iuni, n situa ia unei noi emisiuni, ac ionarilor vechi ai societ ii, pentru exercitarea de c tre ace tia a dreptului de preem iune la achizi ionarea lor. DS au durat limitat de via (scurt ) Warante: titluri de valoare care confer facilit i la cump rarea ac iunilor. Ele se emit de obicei pentru sporirea atractivit ii emisiunii. Warantul are o valoare fix i o durat de timp mai ndelungat de via ca DS;

PIA A DE CAPITAL
Titlurile derivate: contracte ncheiate ntre emitent (vanzator) i beneficiar (cump rator) care dau dreptul acestuia din urm asupra unor active la o anumit scaden . Se numesc derivate deoarece nu au o inciden monetar direct ; Contractele la termen futures Caracteristici: prev d obligativitatea vnz torului/cump r torului de a vinde/cump ra un anumit activ la un pre prestabilit i la o dat viitoare; cump r torul are dreptul la scaden s aleag ntre preluarea activului sau vinderea contractului unui ter ; vnz torul poate opta i el pentru onorarea obliga iei sau cumpararea aceluiasi tip de contract in compensatie contractele sunt zilnic marcate pe pia func ie de raportul cerere-ofert ; cerere pot fi folosite ca plasamente de capital pentru un c tig ulterior sau pentru specula ii. Optiunile option Caracteristici: confer p r ilor dreptul de a opta la scaden ntre a- i onora obliga iile contractuale asau rezilierea lui, drept ob inut prin plata unei prime; dupa tipul optiunii ele pot fi de vanzare (put option) sau de cumparare (call option); se tranzac ioneaz la burs , avnd o cota ie zilnic pe pie ele de option. Produsele sintetice: titluri noi rezultate din combinarea unor active financiare diferite
Cele mai cunoscute sunt cota iile pe indici de bursa.

PIA A DE CAPITAL

Investitorii:

Def: persoane fizice sau juridice care cumpar , de in i vnd valori mobiliare f r a practica intermedierea ca fapt de comert. Tipuri de investitori:

Dup forma de organizare juridic Institutii financiare si investitori institutionali Banci; fac plasamente ca urmare a necesit ii investitiilor alternative pentru dispersia riscului; Societ i de investi ii; fac plasamente cu scop speculativ pentru c tig; Societ i de asigurare; plasamente sigure i lichide; minimizare risc; asigurare; Institutii multinationale (BIRD, BERD, IDA, IFC); programe de dezvoltare economic ; Societati comerciale Persoane fizice Din punct de vedere al strategiei investitionale : Investitori strategici: cumpar pachete semnificative de ac iuni ( min 51%); 51%); se implic n managementul societ ii i ob in c tiguri din dividende; Investitori de portofoliu: cump r pachete de ac iuni ca un mod avantajos de investire a capitalului disponibil. Vnd titlurile cand au nevoie de lichiditati. capitalului Investitori speculativi care urm resc ob inerea de venituri din varia iile pe pia ale pre ului ac iunilor

PIA A DE CAPITAL

REGULI DE AUR N INVESTI IILE FINANCIARE Nu pune i toate ou le ntr-un singur co ; toate ou ntrNu investi niciodat n ceva despre care investi nu ai cuno tiin e cum func ioneaz ; Nu investi niciodat n ceva ce nu po i controla (monitoriza);

PIA A DE CAPITAL

Emitentii : persoane juridice care fac emisiuni de valori mobiliare. Tipuri:


  Institutii sau organiza ii multina ionale; Guverne i organe ale administra iei publice; Societ i comerciale; B nci comerciale;

Intermediari: societ i de valori mobiliare, SVM Func ii:


  

Atragerea capitalului disponibil i redistribuirea lui; Genereaza pre uri pentru evaluarea investi iilor prin cota iile zilnice ale titlurilor la burse; Transforma investi iile n lichidit i i invers; L rgirea pie ei prin crearea de produse financiare noi n ntmpinarea dorin elor investitorilor;

PIA A DE CAPITAL

PIA A PRIMAR DE CAPITAL

DESCHIDEREA UNEI SOCIET

I (capitalizare publica) (c publica

Avantaje:

obtinerea de capital in conditiile cele mai avantajoase, adica pe termen lung si fara dobanda. o capitalizare reusita deschide portile unor capitalizari viitoare mai avantajoase. prin permanenta evaluare a actiunilor pe piata, sporeste increderea investitorilor si prestigiul ei.

Dezavantaje:

pierderea intimitatii afacerii limitarea libertatii de actiune a conducerii (avizul AGA) cheltuieli suplimentare de emisiune (comisionul intermediarului, onorarii, tiparire, traducere etc.) etc.

PIA A DE CAPITAL

PIA A SECUNDAR DE CAPITAL

Bursele de valori: asigur cadrul tehnic i logistic necesar negocierii, contractarii i executarii contractelor de valori mobiliare Pietele OTC: permit accesul la tranzac ii al titlurilor ce nu indeplinesc conditiile de cotare la bursele de valori.

PIA A DE CAPITAL BURSE


1.Localizarea tranzactiilor: existenta unui spatiu delimitat, a unei cladiri, ca sala de negocieri,unde se desfasoara (in exclusiviexclusivitate) tranzactiile cu titluri financiare. 2. Accesul direct la piata este, in principiu, limitat la membrii bursei si la titlurile acceptate in bursa . 3. Negocierea si executarea contractelor se realizeaza de un personal specializat prin diferite sisteme de tranzactie bazate pe licitatie publica . 4. Realizarea tranzactilor este supusa unor reguli ferme instituite prin lege si regulamentul bursei;agentii de bursa sunt obligati sa respecte anumite reguli 5. Datorita concentrarii ordinelorsi a mecanismului tranzactional se formeaza un curs unic pentru titlurile negociate

PIE E OTC
1. Lipsa unei localizari, a uneicladiri; tranzactiile sunt executate in oficiile societatilor financiare,care actioneazia ca dealeri ("la ghiseul" acestora, deci" overoverthethe-counter') 2. Accesul este mai larg, atit pentru clienti, cat si pentru titluri;exista numerosi creatori de piata("market makers") 3. Tranzactiile se realizeaza prin negocieri directe intre vinzator,si cumparator, rolul de contra-parte in tranzactie fiind jucat de contradealer 4. Reglementarea tranzactiilor este mai pu in ferma si cuprinzatoare; de regula ea este facuta de asociatiile dealerilor 5. Deoarece preturile sunt stabilite prin negocieri izolate, acestea pot sa varieze de la o firma (dealer)la alta

PIA A MONETAR

Def:Pietele monetare sunt pie e financiare pe termen scurt care acoper deficitul momentan de lichidit i al agen ilor economici.

PIA A MONETAR

OPERATORI:
 OFERTAN I: B ncile centrale i comerciale INTERMEDIARI: B nci i institu ii de credit asimilate CUMP R TORI: B nci, institu ii publice, societ i comerciale, popula ia

PIA A MONETAR

B NCILE FUNC II GENERALE: CREDITARE DE GESTIONARE DE ECONOMISIRE I NMUL IRE FUNC II SPECIALE ale b ncilor centrale: Emisiunea de moned Supravegherea pie ei monetare Prevenirea falimentelor bancare Autorizarea operatorilor bancari Depozitarea rezervelor bancilor comerciale

PIA A MONETAR BANCA NA IONALA A ROMNIEI (BNR) Autonomia: competen n numirea membrilor Consiliului de Administra ie; alegerea unilateral a mijloacelor de ac iune astfel nct s se asigure pe termen lung puterea de cump rare a monedei na ionale i echilibrul monetar al statului; stabilirea obiectivelor proprii n concordan cu politica financiar a statului; Atribu iuni: emisiunea monetar principal creditor al sistemului bancar Romnesc, i al guvernului pentru echilibrarea bugetar regulator al pie ei financiare i valutare interne prin puterea de influen are a dobanzilor i ratelor de schimb gestionarea trezoreriei statului

PIA A MONETAR

MASA MONETAR Def: totalitatea banilor de care dispune o economie na ional la un moment dat n vederea func ion rii ei Forme de baz ale masei monetare: disponibilit i b ne ti (bani cash) instrumente b nesti (cu lichiditate rapid : cecuri, BO, carduri,etc)

PIA A MONETAR
OFERTA DE MONED Mecanisme ale ofertei

1. Banca Central pune n circula ie moned n urmatoarele situa ii: acoperirea deficitului bugetar prin emiterea de bonuri de tezaur m rirea rezervelor valutare acordarea de credite b ncilor comerciale constituirea depozitelor de compensare a mprumuturilor b ncilor comerciale. 2. B ncile comerciale creaz moned scriptural sau de cont prin mecanismul de multiplicare al creditului. creditului. Mecanismul de multiplicare functioneaza pe seama rezervelor constituite din depozite.
MM = D/R = 1/r, unde MM = multiplicatorul monetar D = depozitul la vedere R = rezervele obligatorii r = rata rezervelor

Mecanismul functioneaz la fel in sens invers n sensul c o retragere de numerar din contul unei b nci comerciale echivaleaz cu o reducere multiplicat a posibilit ilor de creditare ale bancii.

PIA A MONETAR

CEREREA DE MONEDA Factorii cererii volumul total al schimburilor MM = Q x P x nr ( volumul de produse economice tranzac ionate x pre ul x num rul de rota ii) marimea creditului de consum, raportul ntre creditul acordat de b nci i ncas rile n contul creditelor scadente nclinatia spre lichiditate a popula iei fundamentat de factori
 economici (bani lichizi pentru oportunitati de afaceri) psihologici ( rezerve de team , de siguranta la neprevazut, etc) speculativi (randamentul superior al banilor); cu cat dobnda este mai mare cu atat nclina ia spre lichidit i este mai mic

PIA A MONETAR

ECHILIBRUL PIE EI MONETARE

1.Pia a monetar este o pia de tip oligopolist. 2.Produsul tranzac ionat, trebuie privit ca un pachet cuprinznd: pre ul (dobnda), scaden a, gradul de risc, etc

PIA A MONETAR

INSTRUMENTE ALE POLITICII MONETARE ale b ncilor centrale

manevrarea taxei scontului prin cea a

rescontului; achizi ionarea sau vnzarea titlurilor de pia de la bancile comerciale pentru echilibrarea excedentului sau deficitului de lichidit i ap rut la b ncile comerciale; ratele obligatorii de rezerv impuse b ncilor de credit cu efect asupra masei monetare. rata de refinan are bancar sau dobnda creditelor pe termen scurt acordate b ncilor comerciale de c tre b ncile centrale.

PIA A MONETAR

POLITICI MONETARE

1. Politica banilor ieftini : majorarea ofertei prin:


cumpararea de titluri de valoare de la banci si populatie, micsorarea taxei de rescont, reducerea taxelor de rezerva, scaderea ratei de refinantare, etc Consecin e: diminuarea ratei dobanzilor, sporirea investitiilor, cresterea productiei, diminuarea somajului, cre terea infla iei. 2. Politica banilor scumpi : descurajarea cererii prin: cresterea taxei de rescont, cresterea rezervelor, cresterea dobanzii de refinantare, etc Consecin e: cre terea ratei dobnzilor, sc derea investi iilor, stagnarea omajului, limitarea infla iei

PIA A MONETAR

INFLA IA Def: dezechilibru structural monetaromonetaromaterial care exprim existen a n circula ie pe pia a unei mase monetare ce dep e te nevoile economiei, fapt ce antreneaz deprecierea banilor neconvertibili n aur sau alte devize, cu efect asupra cre terii durabile i generalizate a pre urilor. urilor.

INFLA IA TIPURI DE INFLA IE

1.

INFLA IA PRIN MONED Se produce ca urmare a cre terii cererii de moned pe pia a creditelor. Bancile ofer credite avantajoase cu dobnzi reduse, capitalul acumulat nefiind acoperit prin investitii productive. Banii se convertesc n alte valute sau sunt specula i pe pia INFLA IA PRIN CERERE Apare atunci cnd cererea agregat de bunuri pe pia este superioar ofertei, n situa ii de boom economic cand economia nu este pregatit sa- i m reasc oferta la nivelul cererii. saINFLA IA PRIN COSTURI Apare n situatia n care costurile cresc independent de cererea agregat . n acest situa ie firmele m resc pre urile ca urmare a costurilor suplimentare i si reduc par ial produc ia.

2.

3.

INFLA IA M surarea infla iei Indicatorul Preturilor de Consum (IPC) IPC = 7 (Q0xP1)/7 (Q0xP0) unde: Q0= structura cosului de bunuri economice P1, P0=pre urile la nceputul, sfr itul perioadei

INFLA IA

RELA IA INFLA IE-CRE TERE ECONOMIC IECre tere neinfla ionist : infla ie moderat , controlat , nso it de o cre tere economic corespunz toare; Crestere infla ionist : sporul de produc ie (PIB) este inferior IPC; Stagflatie: infla ie rapid i cre tere zero sau foarte mic . Produc ia se reduce propor ional cu cre terea pre urilor n timp ce masa monetar r mne constant . Slumpfla ie: infla ie rapid i sc dere a produc iei.

INFLA IE Efectele benefice ale infla iei Diminuarea puterii de cumparare a banilor duce la consumul stocurilor vechi. Purificarea economiei prin eliminarea agen ilor economici necompetitivi care nu fac fa productivit ii superioare cerute de o economie inflationist . Favorizeaz nclinatia spre consum i reprim nclinatia spre economie Favorizeaz pe debitori n dauna creditorilor cu efect asupra cre terii importan ei valorilor imobiliare n dauna lichidit ilor. Efectele negative ale inflatiei Infla ia galopant descurajeaz investi iile productive ngreuneaz orice calcule economice de eficien i rentabilitate Accentueaz oscila iile pie ei valutare Generatoare de corup ie i s r cie Cre te riscul economic al afacerilor

INFLA IA

Politicile de combatere a inflatiei Politicile monetare se bazeaza pe scaderea ofertei de moneda si cresterea dobanzilor (scumpirii creditelor). Politicile fiscale presupun marirea veniturilor din taxe si impozite. Reglement ri legislative anti-monopol i salariale antipentru limitarea influen ei a dou centre puternice de presiune infla ionist : companiile mari i sindicatele.

PIA A MONETAR

CREDITUL I DOBNDA Def: Creditul reprezint un supliment de moned pe care o persoana denumit creditoare l acord unei alte persoane numit debitoare pe o anumit perioad de timp, contra unei bonifica ii numit dobnd .

CREDITUL I DOBNDA

Func iile social-economice ale creditului: socialeficientizarea utiliz rii capitalului monetar prin transformarea lui din capital pasiv, disponibil la creditor, n capital activ necesar la debitor. capitalizarea agen ilor economici performanti care dispun de importante active i solvabilitate credal , sporindu-le for a concuren ial sporinduaccelerator al tranzac iilor comerciale prin facilitarea vnzarilor pe credit sporirea vitezei de rota ie a monedei stimuleaz consumul dar i economiile

CREDITUL I DOBNDA

Tipuri de credit:
 

 privat (persoane fizice, societ i private) public (administra ii publice, societ i de drept public)
dup durata acord rii lui:

dup natura debitorului:

    

dup tipul garan iei:


credit ipotecar credit amanetar credit lombard credit liber

pe termen scurt (1 an) pe termen mediu (1-5 ani) (1pe termen lung (peste cinci ani) la vedere, care practic se sconteaz la prezentarea obliga iei de plat la banca debitoarei (CEC-ul) (CEC-

 credit de consum (consum personal) credit de produc ie

dup scopul lui:

CREDITUL I DOBNDA Principii generale de creditare bancara pe baza prudentei bancare Bonitatea sau credibilitatea agentilor economici
Indicatori Lichiditatea patrimonial = capacitatea de achitare a obliga iilor pe termen scurt. Lp=Al/Dtsx100 ; Al= active lichide (disponibilit i, crean e lichide, titluri de credit, stocuri lichide,etc); Dts= datorii pe termen scurt Lp >1 Solvabilitate patrimonial = gradul de acoperire a obligatiilor cu capitalul social al societ ii Sp= CS/ P x100; P=total pasiv Rata profitului net = profitul agentului economic pe unitate de capital social angajat. Rpn= Pn/CSx100; Pn= profitul net Pn/CS

 Contractul de credit

 Destina ia creditului; banca are dreptul urm ririi utiliz rii creditelor Garantarea creditelor Dobnda

CREDITUL I DOBNDA

Tipuri de dobnzi dobnda pe pia a monetara ; dobnd pe termen scurt, expresie a raportului ntre cererea i oferta de credite a b ncilor comerciale; controlat de banca central . dobnda pe pia a interbancar ; rezulta din tranzac iile interbancare pe termen mediu i lung; control indirect al b ncii centrale. dobnda pe pia a de scont; taxa de scont influen at de taxa de rescont a b ncii centrale.

CREDITUL I DOBNDA

Ac iuni speculative pe pia a monetar


EX: Nivelul dobnzilor la data prezent
Perioada Dobnda % 1 lun 5

Strategia

a la hausse cand se asteapt o cre tere a dobnzilor


3 luni 5,5 6 luni 5,875 12 luni 6,25

Nivelul dobnzilor a teptat peste o lun


Perioada Dobnda % 1 lun 5,5 3 luni 6 6 luni 6,25 12 luni 6,5

1. Operatorul va plasa banii in depozite pe termen de 1 lun a teptnd ca dup prima lun sa creasca dobanzile pentru urmatoarele 11 luni. 2. Operatorul va atrage capital pe durate ct mai mari i l va plasa pe perioade cat mai scurte.

Ac iuni speculative pe pia a monetar Strategia


EX: Nivelul dobnzilor la data prezent

a la baisse

cnd se asteapt o sc dere a dobnzilor

Perioada Dobnda %

1 lun 5

3 luni 5,5

6 luni 5,875

12 luni 6,25

Nivelul dobnzilor a teptat peste o lun


Perioada Dobnda % 1 lun 4,75 3 luni 5,25 6 luni 5,625 12 luni 6

1. Operatorul va plasa to i banii n depozit pe termen de 1 an. 2. Operatorul va atrage capital pe durate ct mai scurte i l va plasa pe perioade ct mai lungi.

ELEMENTE DE MACROECONOMIE
Obiective: ntelegerea no iunii de agregare macroeconomic Conturarea fluxului circular al veniturilor i cheltuielilor n cadrul circu economiei na ionale Evaluarea politicilor macroeconomice i aprecierea rezultatelor prin S.C.N. Realizarea echilibrului macroeconomic n teoriile clasice i moderne Delimitarea no iunilor de cre tere i dezvoltare economic n elegerea principalelor efecte macroeconomice ( omaj, infla ie) Identificarea principalelor coordonate ale comer ului interna ional i a rela iilor economice interna ionale Definirea integr rii economice interna ionale i obiectivele ei n elegerea beneficilor i costurilor de integrare european Prezentarea principalelor programe de integrare european pentru Romnia

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

Cererea agregat Def: totalitatea cheltuielilor efectuate ntr-o zon ntreconomic pentru cump rarea de bunuri. bunuri. Componen
Cererea de consum privat (cheltuieli familiale) Ch Cererea de consum public (cheltuieli bugetare pentru sectoarele publice i investi ii publice) CP Cererea pentru investi ii (cheltuieli ale intreprinderilor pentru investi ii brute-formare brut de capital fix i brutestocuri) I Exporturi nete de capital (cheltuieli pentru echilibrarea balan ei externe de pl i) IM-EX IM-

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

Oferta agregat
Def: totalitatea produselor oferite pe pia vnz tori ntr-o zon economic . ntrComponen : Oferta de bunuri de consum Oferta de bunuri de capital (EX-IM) (EXde produc tori sau

Echilibrul macroeconomic
Cerere agregat = Ofert agregat

ELEMENTE DE MACROECONOMIE Dezechilibre macroeconomice


A. Dezechilibrul ca urmare a cre terii cererii: cerere agregat infla ionist (efectul infla ionist al major rii pre urilor). Caracteristica situa iei: deficit bugetar, balan extern deficitar , mprumuturi de stat. Politici de reechilibrare: politica cererii agregate: controlul cheltuielilor totale n economie inclusiv al celor guvernamentale, limitarea importurilor i echilibrarea factorilor macroeconomici ai pre urilor i ocup rii for ei de munc (reducerea somajului) B. Dezechilibru ca urmare a sc derii ofertei: infla ie prin costuri, cre terea acestora contribuind la cresterea preturilor (IPCe). Politici de reechilibrare: politica ofertei agregate: stimulente reechilibrare: acordate ntreprinz torilor i salaria ilor pentru cre terea produc iei, stimularea investi iilor, a exporturilor i reprimarea nclinatiei spre consum.

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

R=E+IT+IM (retrageri) J=EX+CP+I (injec ii)

FLUXUL DE AGREGARE MACROECONOMIC AL VENITURILOR I CHELTUIELILOR

PFP: pia a factorilor de produc ie PBC: pia a bunuri de consum PF: pia a financiar AP: administra ii pub. RL: restul lumii V: venituri Ch: cheltuieli private Ca: cerere agregat Oa: ofert agregat IT: impozite, taxe CP: chelt. publice I: investi ii E: economii

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

OBIECTIVE MACROECONOMICE derivate din obiectivele economico sociale ale statului: cre terea i dezvoltarea s natoas i durabil a economiei, sc derea somajului, limitarea inflatiei, cre terea nivelului de trai al popula iei Echilibrul intern ntre cerea i oferta agregat (n progres) progres) Echilibrul pie ei financiare Echilibrul extern
ocuparea deplin a resurselor de munc utilizarea cu eficienta maxim a resurselor umane

asigurarea masei necesare de moned , economiei realizarea func iilor bugetare i fiscale ale economiei asigurarea unei balan e comerciale externe echilibrate integrarea obiectivelor macroeconomice in strategia globala economica de crestere si dezvoltare. Statul, arbitrul realiz rii obiectivelor

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

INDICATORI MACROECONOMICI (Sistemul Contabilit ii Na ionale) Produsul intern brut PIB Produsul na ional brut PNB Produsul intern net PIN Produsul na ional net PNN Venitul na ional VN

INDICATORI MACROECONOMICI

PRINCIPII DE DETERMINARE bunurile economice incluse in calcul sunt doar cele realizate in perioada pentru care se calculeaza ei. sunt luate in considerare numai bunuri finale, destinate consumului, exportului sau investitiilor. delimitarea rezultatelor functie de caracterul teritorial i na ional al produc iei;atributul intern semnific totalitatea activit ilor economice desf urate pe teritoriul na ional indiferent de apartenen a na ional a producatorilor iar atributul na ional implic activitatea economic a tuturor produc torilor na ionali indiferent de teritoriul pe carecare- i desf oara activitatea.

INDICATORI MACROECONOMICI

P.I.B.(G.D.P.)
PIB: totalitatea bunurilor finale produse de agen ii economici reziden i pe teritoriul rii ntr-o perioad de ntrtimp, de regul 1 an. Metode de calcul: 1.Metoda produc iei: determinarea volumului produc iei finale sau al valorilor ad ugate.

EX:

Agentul economic Ferma de gru Moara Brut ria Produs global PIB

ncasare total 1000 1800 3000 5800 3000

Valoare ad ugat 1000 800 1200 3000

P.I.B.

2. Metoda venitului : nsumarea veniturilor alocate consumului de factori de produc ie ( salarii, rente, dobnzi, profituri, amortizari etc.) 3. Metoda cheltuielilor: nsumarea cheltuielilor pentru realizarea produc iei finale (cheltuieli pentru consumul public i privat, pentru formarea brut de capital fix i varia ia stocurilor, exportul net de bunuri)

P.I.B.

INDICATORI MACROECONOMICI

P.N.B (G.N.P.)
PNB: reprezint valoarea de pia a produc iei de bunuri finale realizate ntr-o anumit perioad de agen ii economici na ionali, pe ntrteritoriul rii sau n str in tate. RELA IA PNB-PIB PNB-

PNB > PIB :agen ii economici na ionali din afara grani elor rii ob in venituri mai mari ca agen ii economici reziden i (Japonia, Germania) PNB < PIB :activitate intens a agen iilor economici reziden i ( ri care duc o politic de atragere a capitalului str in prin facilit i acordate acestuia: Mexic, Polonia, Slovenia)

INDICATORI MACROECONOMICI P.I.N. (N.D.P) PIN: valoarea produc iei finale nete, dup deducerea cheltuielilor cu amortizarea capitalului fix: PIN = PIB - A De i mai aproape de realitate, se limiteaz folosirea acestui indicator ca urmare a dificultatilor de evaluare a amortiz rii reale a capitalului fix Venitul na ional: exprim m rimea agregat a factorilor de produc ie ce au participat la realizarea produc iei na ionale. Se determin ca sum a veniturilor factorilor de produc ie (salarii, rente, dobnzi etc.), indiferent de forma: intermediar sau final , excluzndu-se excluzndudoar transferurile.

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

ECHILIBRUL MACROECONOMIC DEF: starea de echilibru este tendin a spre care se ndreapt permanent pia a na ional caracterizat prin concordan a cererii cu oferta, n anumite limite care nu afecteaz performan a sistemului economic i nu genereaz tensiuni sociale grave. Consecin e ale echilibrului macroeconomic asupra economiei
  cre tere economic durabil grad ridicat de ocupare a for ei de munc stabilitatea pre urilor echilibrul balan elor comerciale i de pl i externe, pe termen mediu i lung

Macrostabilitate = u or dezechilibru pe anumite pie e concretizat prin: supraproduc ie, infla ie moderat , omaj redus etc. etc.

ECHILIBRU MACROECONOMIC

STAREA DE DEZECHILIBRU MACROECONOMIC FORME: PRESIUNEA, ABSORB IA PRESIUNEA: caracterizeaz o pia cu exces de ofert adic o pia a cump ratorilor i este considerat normal pentru o economie stabil , dezvoltat i diversificat . ABSORB IA: caracterizeaz o pia cu exces de cerere adic o pia a vanz torilor, specific rilor slab dezvoltate sau n curs de dezvoltare, este n cele mai multe cazuri anormal pentru o economie.

ECHILIBRU MACROECONOMIC

TEORII ALE ECHILIBRULUI MACROECONOMIC

1.

TEORIILE CLASICE au la baz principiul repartiz rii veniturilor n func ie de pre uri Ex: Legea debu eelor J.B. Say

VENIT=INVESTI II+CONSUM-ECONOMII II+CONSUMOferta de bunuri economice i creaz propria cerere: venitul realizat din produc ia de bunuri asigur cheltuieli suficiente pentru achizi ia lor n ntregime, n condi iile unor pie e a salariilor i bunurilor perfect concuren iale; investi iile i economiile sunt totdeauna egale, la un nivel determinat de cel al dobnzii, n condi iile unei pie e a creditelor perfect concuren ial .

TEORII ALE ECHILIBRULUI MACROECONOMIC

2. TEORIILE MODERNE aduc elemente noi de care trebuie s se in seama: interven ia statului, a organiza iilor sindicale si patronale, rata profitului etc. Ex: Echilibrul lui Keynes: cererea agregat i nu oferta determin nivelul produc iei, al pre urilor i salariilor Conditiile esen iale de echilibru sunt:
1. Cererea agregat = Oferta agregat 2. Retragerile din flux = Injec iile n flux

Qc+R = Qo+J Qc+E+IT+IM=Qo+I+CP+EX Dou fenomene pot afecta acest echilibru:


1. Ie irile de moned din flux sub forma economiilor (E), importurilor (IM) si a impozitelor i taxelor (IT), ceea ce face ca firmele s nu- i nurecupereze integral veniturile. 2. Injec iile de moned n flux prin exporturi (EX), investi ii (I) i cheltuieli publice (CP) Factori determinan i ai echilibrului: nclina ia spre consum, eficien a marginal a capitalului i rata dobanzii.

Echilibrul lui Keynes

ECHILIBRUL LUI KEYNES

INVESTI II, CONSUM, ECONOMII


INVESTI IILE: cheltuieli ale firmelor pentru bunuri care produc alte bunuri i servicii n viitor. ATEN IE: achizi ionarea de bunuri de folosin ndelungat (p mnt, case, etc) pentru uzul privat, nu este considerat investi ie. CONSUMUL: cheltuielile gospodariilor pentru bunuri i servicii de o anumit utilitate curent . ECONOMIILE: partea venitului disponibil care nu este cheltuit . Ipoteza venitului absolut (Keynes): Economiile i consumul sunt influen ate de venitul disponibil

IPOTEZA VENITULUI ABSOLUT

Venit disponibil 1250 1000

Consum 1050 850 650 450 250 100


Diagrama venit-consum-economii

Economii 200 150 100 50 0 -100

EX:

750 500 250 0

1200 Consum, Econom 1000 800 600 400 200 0 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Venitul disponibil

IPOTEZA VENITULUI ABSOLUT

Concluziile ipotezei venitului absolut :

consumul i economia sunt func ii cresc toare ale venitului disponibil; nclina ia marginal spre consum (varia ia consumului raportat la varia ia venitului) are valori uzuale intre 0 i 1 (0,8 n Ex); nclina ia marginal spre economii este varia ia economiilor raportat la varia ia venitului (0,2 n Ex); nclina ia medie spre consum scade pe m sura cre terii venitului i este mai mare ca nclina ia marginal ; sub un anumit nivel al venitului, dreapta economiilor trece la valori negative semnificnd un deficit curent care se acoper de obicei din alte surse externe; i la un nivel al venitului egal cu zero, consumul exist sub forma lui minim , de subzisten ;

IPOTEZA VENITULUI ABSOLUT

ELEMENTE DE MACROECONOMIE

CRE TERE I DEZVOLTARE MACROECONOMIC CICLUL ECONOMIC

Criz : cererea agregat este mai mic dect oferta de produse, cerere redus de factori de produc ie, omaj ridicat, previziuni pesimiste asupra viitorului economic, nclina ia spre investi ii redus , capital disponibil, dobnzi mici; Avnt: cre te cererea agregat , sporesc investi iile, dobnzi atractive, climat economic optimist, cre te produc ia, se reduce somajul; Boom: cererea agregat este echilibrat de produc ia realizat , factorii de produc ie sunt utiliza i la capacitatea maxim , omaj sc zut, infla ie moderat , dobnzi n cre tere; Depresiunea: scade cererea agregat , profiturile societ ilor scad, investi iile se reduc, cre te omajul, mediul economic devine pesimist

CICLUL ECONOMIC

CAUZELE CICLICIT

II ECONOMICE

 Ciclurile ntmpl toare, accidentale sunt determinate de factori toare,

aleatori (dezastre naturale, conflicte politice i sociale, decizii economice surprinz toare, etc); Ciclurile scurte (0,5..3 ani) sunt determinate de varia ia stocurilor i a infla iei; Ciclurile lungi (40..60 ani) sunt determinate de modul tehnic de produc ie (un mod tehnic de produc ie func ioneaz corespunz tor cca 20..30 de ani dupa care intr n conflict cu nivelul de dezvoltare tehnologic i cu noile resurse naturale); Ciclul mediu (cca 10 ani) sunt determinate de decalarea n timp a ciclurilor profiturilor de cele ale investi iilor i consumului (investi iile cresc accelerat pe fondul cre terii profiturilor, cre terea investi iilor genereaz cre terea perspectivei de consum i cre terea multiplicat a investi iilor; in vrf, stocuri mari, profiturile se plafoneaz , investi iile iilor; scad)

CRE TERE I DEZVOLTARE MACROECONOMIC

Cre tere economic : cresterea pe o perioada de cativa ani a indicatorilor macroeconomici (VN, PIB, PNB, etc) Factorii cre terii economice cre terea ofertei de for de munc prin spor demografic, migratie, mobilitate, cre terea ratei de ocupare; cre terea ofertei de capital prin sporirea investi iilor nete de capital, a nclina iei spre economii, sporirea exporturilor; cre terea randamentului factorilor de produc ie prin progres tehnic;

CRE TERE ECONOMIC

BENEFICII cre terea nivelului de trai ca urmare a cre terii generale a veniturilor dar i ca urmare a cheltuielilor publice care genereaz confort: osele, aeroporturi, comunicatii etc; reducerea procentului de oameni saraci (cu venituri sub nivelul de subzistenta) ca urmare a politicilor fiscale i a sporirii cheltuielilor publice; asigurarea unor rezerve pentru perioade mai nefaste; cre terea puterii financiare i a profiturilor; consolidarea i modernizarea capitalului existent; COSTURI modific ri n structura for ei de munc ; accentuarea diferen elor sociale; epuizarea resurselor naturale limitate; Realizarea de externalit i negative;

CRE TERE I DEZVOLTARE MACROECONOMIC

Dezvoltare economic : presupune n plus, fa de cre terea economic , modific ri structurale n economie privind alocarea resurselor ntre sectoare Factorii dezvolt rii economice nl turarea rigidit ilor structurale ale rilor slab dezvoltate precum: infrastructura deficitar , calificarea profesional redus , tehnologie nvechit , mentalitate uman incorect fa de munc ; modernizare economic i institu ional ; atrac ia de capital monetar prin comer interna ional, investi ii str ine, finan ri organiza ionale;

DEZVOLTARE ECONOMIC

COMER UL INTERNA IONAL IONAL Necesitate economic ca urmare a distribu iei inegale a resurselor, fapt care atribuie de inatorului acestora un avantaj competitiv. Avantajul absolut: o ar realizeaz un produs n condi ii de cantitate, calitate i eficien superioare celorlalte state. Comer ul interna ional se bazeaz pe existen a polilor de avantaj i dezavantaj care tind s se echilibreze reciproc.

COMER UL INTERNA IONAL

TEORIA AVANTAJULUI COMPARATIV D. Ricardo schimbul interna ional se face pe baza costurilor relative de produc ie Astfel, o tar va exporta un produs pe care l realizeaz cu costuri de produc ie relativ reduse i va importa produse pe care le poate ob ine cu costuri relativ mari. EX: Fie dou state A si B egale ca marime, ambele producnd i consumnd doua produse, hran (Hr) i ma ini (Ma). n situa ia n care toate resursele acestor state ar fi utilizate pentru producerea unuia din cele 2 produse, ele vor ob ine urm toarele produc ii:
QA(Hr)=100; QA(Ma)=100 QB(Hr)=200; QB(Ma)=100

TEORIA AVANTAJULUI COMPARATIV

Decizia de specializare pe produs se ia pe baza costului de oportunitate al productiei fiecarui stat. Astfel pentru statul A costul de oportunitate al specializ rii pe produsul Ma este de 1 (pentru producerea de 100 Ma se renun la 100 Hr) iar pentru statul B, costul de oportunitate al specializ rii pe produsul Hr este de 0.5 (pentru producerea a 200Hr se renun la 100 Ma). Astfel, fiecare din cele doua state i creaz un avantaj comparativ la cele 2 produse, A la Ma si B la Hr.

TEORIA AVANTAJULUI COMPARATIV

A. Cele dou state i

mpart n mod egal resursele

Stat A B TOTAL

Hran 50 100 150 Hran 0 200 200 Hran 75 125 200

Ma ini 50 50 100 Ma ini 100 0 100 Ma ini 50 50 100

B. Specializarea pe produs
pe baza costului de oportunitate minim (1 pentru A- 0,5 pentru B) A-

Stat A B TOTAL Stat A B TOTAL

C. Cele dou state fac


schimb n raport 1Hr=0,75 Ma

CRE TERE I DEZVOLTARE MACROECONOMIC

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE Def: Rela iile economice interna ionale, reprezint sistemul de reglement ri care guverneaz comer ul interna ional dintre statele lumii. FACTORI DETERMINAN I

schimb rile politice la nivel mondial; nivelul de dezvoltare economic i specializare a produc iei; diviziunea interna ional a muncii; evolutia pre urilor interna ionale; apartenen a la un anumit grup economic;

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

PRINCIPII DE EFICIENTIZARE Definirea identit ii economiei na ionale pe baza corela iei dintre nivelul de dezvoltare economic i resursele disponibile la nivel na ional (pericolul supraevalu rii poten ialului intern i al s r cirii popula iei); Determinarea grupului economic cel mai apropiat i a fluxurilor economice cele mai accesibile pentru racordare (pericolul subordon rii politice); Realizarea specializ rii economiei na ionale pe baza costului minim de oportunitate, cu ncadrarea ntr-un coeficient acceptabil de risc ntr(pericolul specializ rii nguste i al renun rii la anumite produse strategice); Deschiderea controlat a economiilor na ionale (pericolul subordon rii str ine i al globaliz rii); Supravegherea corela iei cu pia a monetar (pericolul crizelor financiare); Cunoa terea tendin elor n economia mondial ;

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

TENDIN E N ECONOMIA MONDIAL

P.F.Drucker

economia produselor primare se separ de cea a produselor industriale ca urmare a dependen ei tot mai mici a acesteia de materiile prime; in cadrul economiei produselor industriale produc ia se separ de for a de munc prin accentuata inlocuire a acesteia cu capitalul; mi c rile de capital iau locul comer ului cu produse i sunt for a motrice principal a economiei mondiale;

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

CONSECIN E ALE TENDIN ELOR N ECONOMIA MONDIAL Sc derea ponderii materiilor prime n produsele manufacturate; Sc derea costurilor de produc ie; Orientarea economiilor spre domenii cu valoare ad ugat mare a factorului uman; Cre terea mobilit ii, preg tirii i nivelului de calificare al for ei de munc ; Sporirea importan ei fluxurilor de capital comparativ cu cele comerciale;

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

CONCLUZII: exportul de stiin creaz mai multe locuri de munca dect cel de produse finite; comertul invizibil (brevete, licen e, know-how, knowinforma ii) va trebui sa aiba un rol crescator in economiile statelor; avantajul minii de lucru ieftine din rile mai pu in dezvoltate se va diminua continu i nu trebuie mizat mult pe el ca urmare a ponderii tot mai sc zute a costurilor salariale n produsul finit al rilor dezvoltate;

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

TENDIN E N COMER UL INTERNA IONAL


cre terea exporturilor mondiale; globalizarea exporturilor, n sensul c toate rile vor s exporte; restructurare a diviziunii interna ionale a muncii; rile dezvoltate se orienteaza spre comertul invizibil prednd tafeta produselor manufacturate, manufacturate, rilor n curs de dezvoltare; reorientarea rilor dezvoltate spre produsele de baz pentru limitarea riscului dependen ei de alte state; diversificarea comertului exterior (pie e noi: microprocesoare, robo i, capitaluri, brevete etc.); etc. cre terea ponderii rilor dezvoltate n comer ul mondial (de la 65.6 % in 1985 la 70% in 1991) sporirea exigen elor ecologice pentru produse, mai ales pentru cele alimentare; restric ion ri privind circula ia m rfurilor d un toare mediului nconjur tor; institu ionalizarea comer ului interna ional (organiza ii interna ionale ale produc torilor i consumatorilor; OMC, UNCTAD, etc)

RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE

UNIUNEA EUROPEAN

Necesitate economic

i geo-politic geo-

Consolidarea unei for e economice capabile s concureze SUA pe pie ele interna ionale; Asigurarea p cii pe continentul european;

UNIUNEA EUROPEAN ISTORIC 1951 ia fiin CECO (Comunitatea European a C rbunelui i o elului) din 6 state: Germania, Fran a, Italia, Belgia, Olanda i Luxemburg, realiznd prima integrare sectorial european ; 1958 se transform n CEE cu scopul declarat de realizare a integr rii europeene a statelor membre prin apropierea politicilor economice (pia comun ) i un oarecare grad de unitate politica. n 1973 ader la CEE : Marea Britanie, Danemarca i Irlanda n 1981 ader Grecia; n 1986 ader : Spania i Pportugalia; n 1996 ader : Austria, Finlanda i Suedia; n 2004 ader ; Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia i Ungaria n 2007 ader : Bulgaria i Romania; Grade de integrare economic european : zona liberului schimb n care sunt eliminate barierele comerciale ntre state, dar fiecare stat i p streaza restric iile proprii fa de statele ne-membre; neuniunea vamal presupune n plus existen a unui sistem comun de taxe vamale n raport cu rile ne-membre; nepia a comun presupune n plus mobilitatea nerestric ionat a capitalurilor i a for ei de munc ; uniunea economic este cel mai ridicat nivel de integrare i presupune n plus politici economice comune pentru rile membre.

UNIUNEA EUROPEAN
BENEFICIILE ADER RII avantaje politice substan iale (siguran i securitate european , respectarea drepturilor omului, libertatea de exprimare, etc); efectele dinamice ale integr rii (concuren a l rgit stimuleaz investi iile, cercetarea, inova ia, progresul, dezvoltarea); ajutorul reciproc al statelor membre din bugetul UE. Din acest buget sunt finantate costurile integr rii noilor state precum i diferite proiecte de integrare ale statelor membre aflate n diferite etape de integrare ( aproape 50% din buget este alocat nfaptuirii politicii agricole a UE, denumit sistemul de garantare a preturilor , care const n finan area programelor de extindere a produc iei agricole prin promovarea progresului tehnic, subven ionarea fermierilor i stabiliz rii pre urilor pie ei pentru satisfacerea consumatorilor); COSTURILE ADER RII atenuarea identit ii na ionale a rilor membre prin acceptarea unor politici economicoeconomico-sociale i politice nu mereu n concordan cu interesul i specificul na ional; costurile ridicate care trebuie suportate n special de rile dezvoltate ceea ce a ntarziat de multe ori punerea n aplicare a unor programe comune; sistemul de garantare a pre urilor n agricultur stimuleaz supraproduc ia care conduce la sc derea pre urilor i ndepartarea produc iei agricole de cea natural prin utilizarea fertilizatorilor chimici; m suri de limitare a produc iei agricole prin subven ionarea suprafetelor de teren nelucrate sau prin impunerea de cote la produc iile animaliere i la pescuit care afecteaz n primul rnd rile cu tradi ie n agricultur .

UNIUNEA EUROPEAN
FONDURI STRUCTURALE PENTRU ROMANIA 2007-20013 2007-

Programul Opera ional Regional (POR).


Bugetul total 4,38 miliarde de euro, din care sprijinul financiar acordat de CE, 3,7 miliarde de euro (aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite n Romnia n cadrul politicii de coeziune 2007-2013). 2007Obiectivul general: sprijinirea dezvolt rii economice, sociale, echilibrate teritorial i durabile a regiunilor din Romnia. Impact: crearea a 15 000 de noi locuri de munc pn la sfr itul anului 2015. Reducerea disparit ilor dintre regiuni cu privire la PIB pe cap de locuitor. Axe prioritare: Axa 1 - mbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport Axa 2 mbun t irea infrastructurii sociale Axa 3 - Consolidarea mediului de afaceri regional i local Axa 4 - Dezvoltarea durabil a turismului regional i local Axa 5 Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile Axa 6 - Asisten tehnic pentru sprijinirea implement rii POR

FONDURI STRUCTURALE PENTRU ROMANIA 2007-20013 2007-

Programul Opera ional Cre terea competitivit

Bugetul total al programului 3 miliarde de euro iar asisten a comunitar se ridic la 2,5 miliarde de euro (aproximativ 12,7% din totalul fondurilor UE investite n Romnia). Obiectiv general: cre terea productivit ii societ ilor romne ti n conformitate cu principiile dezvolt rii durabile i reducerea disparit ilor comparativ cu productivitatea medie a Uniunii Europene. Impact: cre tere anual medie a PIB per salariat de aproximativ 5,5%. Aceasta va permite Romniei s ating aproximativ 55% din productivitatea medie a UE pn n 2015. Crearea a cca 5.000 locuri de munc n special n IMM. Axe prioritare: Axa 1: Sisteme de produc ie eficiente i ecologice Axa 2: Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate Axa 3: Tehnologiile informa iei i comunic rii Axa 4: Cre terea eficien ei energetice i siguran ei n aprovizionare

ii economice .

FONDURI STRUCTURALE PENTRU ROMANIA 2007-20013 2007Programul Opera ional de Mediu (POS Mediu). Bugetul total: 5,6 miliarde de euro, asisten a comunitar 4,5 miliarde de 5,6 euro (aproximativ 23% din totalul fondurilor UE investite n Romnia) Obiectivul general: mbun t irea nivelului de trai i a mediului, respectarea legisla iei europene n domeniul mediului. Impact: constituirea unei infrastructuri eficiente de ap i mediu, poten ial pentru noi locuri de munc (n construc ii, servicii, IMM-uri etc.), IMMreducerea migra iei for ei de munc oferind popula iei posibilit i de dezvoltare a unor afaceri sau atr gnd al i investitori folosind, de asemenea, avantaje locale competitive (resurse mai ieftine, zone naturale de o mare valoare etc.). Axe prioritare: Axa 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i canalizare Axa 2: Dezvoltarea sistemelor de management al de eurilor Axa 3: Restructurarea i reabilitarea sistemelor de nc lzire urban Axa 4: Implementarea sistemelor de management pentru protec ia naturii

FONDURI STRUCTURALE PENTRU ROMANIA 2007-20013 2007Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabile te axele prioritare i domeniile majore de interven ie ale Romniei n domeniul resurselor umane n vederea implement rii asisten ei financiare a Uniunii Europene Obiectivul general: dezvoltarea capitalului uman i cre tereacompetitivit ii acestuia pe pia a muncii Impact: asigurarea oportunit ilor egale de nv are pe tot parcursul vie ii i dezvoltarea unei pie e a muncii moderne, flexibile care s conduc , pn n 2015, la integrarea durabil pe pia a muncii a 900.000 persoane. Axe prioritare: Axa 1: Educarea i formarea profesional Axa 2: Conectarea nv mntului continuu cu pia a muncii Axa 3: Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i ntreprinderilor Axa 4: Modernizarea serviciului public de ocupare a for ei de munc Axa 5: Promovarea m surilor active de ocupare Axa 6: promovarea incluziunii sociale

S-ar putea să vă placă și