Sunteți pe pagina 1din 18

J~,--. e.-~ .t.

~o--
Sistmu! ALFA =CNS Cavt! ALFA + O Bana + Pavtnvi
O BANCA
O Caid GRATUIT cu dubla funciie: legiiimaiie sindicala
si caid de debii
O Ciediie speciale, peniiu membiii CNS "Caiiel ALFA"
O Caslbacl
O aiieneiii
Pavtnvi Rduv Pavtnvi Rduv
Benzina % acleie de
vacania
io%
Mancaie % Telefonie
mobila
:o%-o%
Haine :%-o% Incliiieii
masini
i%
Eleciionice % Asiguiaii :o%-o%
Ciediie i%-o% Caiii :o%-o%
Medicamenie Iocuii i%-:%
Masini %-i% Taxi io%
Seivicii
medicale
io% Oclelaii o%
O Moiivaiea si fidelizaiea membiiloi de sindicai
O Aiiageiea de noi membiii in sindicai
O Cieaiea unei baze de daie cu membiii CNS "Caiiel
ALFA", cu cleliuieli ZERO
O Scoaieiea la supiafaia a numaiului ieal de membiii de
sindicai
O Comunicaiea diiecia iniie Confedeiaiie, fedeiaiii si
membii
O Realizaiea coleciaiii iiimice a coiizaiiei sindicale
O Callceniei si ielefonie
O Cieaiea unui sisiem de comunicaie cu membiii
O Cieaiea unoi abonamenie de ielefonie mobila foaiie
iefiine cu ielefon inclus
O laifoima online ALFA
O Va gazdui peniiu fiecaie membiu de sindicai o adiesa de
mail DEDICATA GRATUITA
O Va fi locul de inialniie a membiiloi
O Va fi locul unde membiii de sindicai voi puiea gasi iob-
uii disponibile
O laifoima online ALFA
O Tombole - voi exisia piemii zilnice de minim ioo euio
peniiu ani
O Iocuii, filme, muzica giaiuiie
O aiieneiiai cu Mozilla Fiiefox - cel mai uiilizai biowsei
de inieinei din Romania
O Acces la legislaiia aciualizaia a muncii
O Reciuioii
O Cieaiea unei eclipe iineie de ieciuioii peniiu
piomovaiea Sisiemului ALFA si aiiageiea de noi
membiii de sindicai
O Foimaiea piofesionala a ieciuioiiloi in doua eiape:
foimaiea sindicala si foimaiea de sofi slills
O Cieaiea unoi paiieneiiale cu diveisi ieciuioii iempoiaii
- iaspandiiea mesaiului de la o peisoana la alia
O Revisia
O Tiansfoimaiea ziaiului ALFA'RESS inii-o ievisia
giaiuiia cu un iiiai mai maie, in caie voi fi incluse si
aiiicole ale paiieneiiloi din Sisiemul ALFA
O Cuisuii
O Iniiieiea unoi cuisuii de educaie financiaia peniiu
membiii, uiilizaioii de caiduii ALFA in paiieneiiai cu
VISA sau MASTERCARD
O Ce inseamna un ciedii
O Ce impaci aie un ciedii pe veniiuiile familiei
O Ce esie un oveidiafi
O Caie suni cleliuielile ieale ale familiei
O iomovaie
O Cieaiea unei campanii de piomovaie agiesiva a
Sisiemului ALFA, pe ani de zile, in caie ioii paiieneiii
voi coniiibui
O FAZA I - Coniiaci banca
O Cosiuii i.ooo euio
O Teimen i iulie :oii
O Cosiuii CNS "Caiiel ALFA"
O FAZA II - Coniiaci paiieneii
O Cosiuii :.ooo euio
O Teimen i augusi :oii
O Cosiuii CNS "Caiiel ALFA"
O FAZA III - Infoimaie membiii
O Cosiuii io.ooo euio
O Teimen i augusi :oii
O Cosiuii CNS "Caiiel ALFA"
O FAZA IV - Emiieiea caiduiiloi ALFA
O Cosiuii o euio
O Teimen i ociombiie :oii
O Cosiuii CNS "Caiiel ALFA"
O FAZA V - Call Ceniei
O Cosiuii i:o.ooo euio + cosiuii lunaie i.oo euio
O Teimen i iulie :oi:
O Cosiuii CNS "Caiiel ALFA" si SISTEM ALFA
O FAZA VI - laifoima ALFA
O Cosiuii :oo.ooo euio + cosiuii lunaie de .ooo euio
O Teimen i iulie :oi:
O Cosiuii SISTEM ALFA
O FAZA VII - Revisia
O Cosiuii :o.ooo euio lunai
O Teimen de incepeie i ianuaiie :oi:
O Cosiuii SISTEM ALFA
O FAZA VIII - Foimaie
O Cosiuii ioo.ooo euio
O Teimen i iulie :oi:
O Cosiuii SISTEM ALFA
O FAZA IX - Tombole
O Cosiuii oo.ooo euio
O Teimen i sepiembiie :oi
O Cosiuii SISTEM ALFA
O Cieaiea unui posi de iadio si TV online
O aiieneiiaie cu diveise ONG-uii peniiu:
O Cieaiea de noi iob-uii
O Cuisuii foimaie piofesionala iefiina
O Cuisuii de educaie civica
O Implicaiea baiianiloi in diveise aciiviiaii
O Iniioduceiea iineiiloi de pe siiazi in sisiemul muncii
O Cieaiea unui paiieneiiai cu diveisi avocaii capabili,
peniiu a sia la dispoziiia membiiloi, GRATUIT
O Dezvoliaiea coniinua a plaifoimei ALFA
O Ofeiiiea de ieduceii peniiu: apa, incalziie, cuieni
eleciiic, iianspoii in comun
O SOLUTII
O Cieaiea unei baze de daie GRATUITE cu ioii membiii
exisienii - legiiimaiii
O Scoaieiea la supiafaia a numaiului ieal de membiii de
sindicai
O Comunicaiea diiecia iniie Confedeiaiie, fedeiaiii si
membii
O Aiiageiea de noi membiii in sindicai

S-ar putea să vă placă și