Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

OLIMPIADA DE ISTORIE Etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti Clasa a VIII-a martie 2003

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

I. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:

“În cadrul romanizării, care, cuprinsese, treptat, în cursul veacurilor al II-lea-al VI-lea întinse regiuni din spaţiul carpato-dunăreano-pontic, prin intermediul armatelor şi coloniştilor romani aduşi aici, a administraţiei şi jurisdicţiei Imperiului, a numeroaselor şi continuelor legături dintre statul roman şi autohtonii nord-dunăreni (…), s-a răspândit şi însuşit, în aceste teritorii, limba latină orientală (…) ca limbă comună necesară strânselor legături care au existat permanent între comunităţile umane din tot acest mare spaţiu geografic. Transformarea limbii latine vulgare începe să se producă încă din secolele al IV-lea-al V-lea şi continuă până în cursul secolelor al VIII-lea-al IX-lea.” (despre formarea limbii române)

Răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Prezentaţi două cauze ale evenimentelor politico-militare din secolul al II-lea şi o urmare a acestora, prin care s-a accentuat procesul de romanizare în spaţiul carpato-dunărean.

2. Selectaţi, din text, un factor al romanizării care contribuie la preluarea “limbii latine vulgare” şi explicaţi alegerea făcută.

3. Precizaţi, pe baza textului, alţi doi factori ai romanizării care au acţionat în secolul al II-lea şi prezentaţi modul în care fiecare a contribuit la acest proces istoric.

4. Menţionaţi legătura spirituală dintre autohtoni şi romani, prezentând modul în care aceasta demonstrează continuitatea daco-romană după retragerea aureliană.

5. Prezentaţi etapa finală a etnogenezei româneşti.

30 de puncte

II. Realizaţi, în 4-5 pagini, o sinteză referitoare la constituirea statului medieval Ţara Românească şi implicarea lui în lupta antiotomană, având în vedere:

prezentarea constituirii statului medieval Valahia (un factor extern, formaţiunile politice din secolul al XIII-lea, tradiţia istorică şi întemeierea Valahiei);

descrierea a trei instituţii politice medievale (denumire şi două caracteristici);

prezentarea participării voievozilor Ţării Româneşti la lupta antiotomană, în secolele al XIV-lea-al XVI-lea (două cauze, câte un aliat şi câte o bătălie a fiecăruia);

explicarea a două consecinţe ale participării Valahiei la lupta antiotomană, în secolele al XIV-lea-al XVI-lea.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în ordine cronologică a faptelor istorice, evidenţierea relaţiei cauză-efect, utilizarea limbajului istoric.

60 de puncte