Sunteți pe pagina 1din 211

ECONOMIE INTERNA IONAL

CUPRINS
CUVNT NAINTE........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1 INTRODUCERE................................ ................................ .................... 4

2 PRODUCTIVITATEA MUNCII FACTOR DETERMINANT AL COMER ULUI INTERNA IONAL ................................ .............................. 7 2.1 Costurile comparative i productivitatea muncii ................................ .... 8 2.2 Avantajul comparativ n teoria lui David Ricardo................................ . 9 2.2.1 Avantajul comparativ, costurile de oportunitate i productivitatea muncii 10 2.2.2 Produc ia, pre urile i posibilit ile de consum ............................. 13 2.3 Productivitatea muncii determin nivelul salariilor ............................... 13 2.3.1 Pre uri i salarii ................................ ................................ ............14 2.3.2 Nivelul salariilor reale ................................ ................................ ..16 2.3.3 Efecte ale modific rii productivit ii................................ .............18 2.4 Dezvolt ri ale modelului ricardian ................................ ....................... 19 2.4.1 Cazul mai multor produse................................ ............................. 19 2.4.2 Cazul mai multor ri................................ ................................ ....21 2.4.3 Cazul mai multor produse i mai multor ri ................................ .23 2.5 Cursul valutar i avantajul relativ ................................ ......................... 24 2.6 Avantajul relativ i costurile de transport ................................ .............25 2.7 Indicatori de m surare a specializ rii interna ionale ............................. 26 3 TEORIA LUI HECKSCHER I OHLIN. ABUNDEN A RELATIV A FACTORILOR DE PRODUC IE ................................ .............................. 28 3.1 Func ii de produc ie i venituri de scar ................................ ...............28 3.2 Intensitatea i abunden a factorilor de produc ie ................................ ......30 3.2.1 Intensitatea factorilor de produc ie ................................ ....................30 3.2.2 Abunden a factorilor de produc ie ................................ ................33 3.3 Modelul Heckscher-Ohlin ................................ ................................ ...33 3.3.1 nzestrarea rilor cu factori de produc ie................................ ......34 3.3.2 Pre urile factorilor i ale m rfurilor ................................ ..............37 3.3.3 Dezvoltarea modelului i verificarea empiric .............................. 40 3.4 Cererea reciproc i schimburile comerciale interna ionale...................45 3.4.1 Cererea ntr-o economie nchis ................................ ...................45 3.4.2 Preferin ele sociale i bun starea ................................ ..................46 3.4.3 Cererea reciproc i curba schimburilor................................ ........49 4 COMER UL INTERNA IONAL I TEHNOLOGIA ............................. 53 4.1 Modelul decalajului tehnologic ................................ ............................ 54 4.2 Teoria ciclului produsului ................................ ................................ ....56 4.3 Curbele nv rii i comer ul interna ional ................................ ............62

Economie interna ional

5 COMER UL INTERNA IONAL I CRE TEREA ECONOMIC ....... 68 5.1 Efectele cre terii asupra comer ului exterior ................................ ........ 68 5.2 Cre terea economic , consumul, produc ia i comer ul interna ional .... 70 5.2.1 Cre terea economic , consumul i comer ul interna ional. ............ 70 5.2.2 Cre terea economic , produc ia i comer ul interna ional. ........... 71 5.3 Modificarea cantitativ i calitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional................................ .................. 71 5.3.1 Modificarea cantitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional. ................................ ........................... 72 5.3.2 Progresul tehnic ................................ ................................ ............... 74 5.4 Efectele comer ului exterior asupra cre terii economice ................. 77 6 COMER UL INTERNA IONAL I CONCUREN A IMPERFECT 83 6.1 Economiile de scar i costurile de produc ie ................................ ....... 83 6.1.1 Costurile de produc ie totale ................................ ........................ 83 6.1.2 Costurile medii ale produc iei ................................ ...................... 85 6.1.3 Costurile marginale de produc ie................................ .................. 86 6.2 Teoria concuren ei imperfecte................................ .............................. 87 6.2.1 Oligopolul i schimburile interna ionale. ................................ ...... 88 6.2.2 Competi ia monopolist i comer ul interna ional......................... 92 6.3 Schimburile inter- i intraindustriale ................................ .................... 95 6.3.1 Verificarea empiric a schimburilor intra-industriale.................... 95 6.3.2 Efectele subven iilor de export. ................................ .................... 97 6.4 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate i servicii ....................... 98 6.4.1 Concuren imperfect pe pie ele mondiale. ................................ . 99 6.4.2 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate ................................ .. 103 6.4.2 Efecte ale modific rii preferin elor................................ ............. 106 6.5 Efectele barierelor ne tarifare n comer ul interna ional...................... 107 6.5.1 Contingentele la import................................ .............................. 107 6.5.2 Echivalentul vamal al unei norme de calitate, aplicate cu scop protec ionist ................................ ................................ .............................. 108 6.6 Comer ul interna ional cu servicii ................................ ...................... 110 6.6.1 Cerin a men inerii identit ii ................................ ...................... 110 6.6.2 Cerin a p str rii identit ii i comer ul interna ional cu servicii .. 111 6.7 Cercet ri empirice ................................ ................................ ............. 114 6.7.1 Diferen e privind caracteristicile de calitate ale produselor 114 6.7.2 Efectele obstacolelor cantitative la import asupra calit ii i pre urilor m rfurilor importate................................ ................................ ... 114

7 DEPLASAREA INTERNA IONAL A FACTORILOR DE PRODUC IE ................................ ................................ ........................... 115 7.1 Deplasarea interna ional a capitalului................................ ................... 115 6.7.3 Arbitrajul ................................ ................................ ................... 116 7.1.2 Deplasarea capitalului n modelul ricardian ................................ 118 7.1.3 Deplasarea capitalului n modelul Heckscher Ohlin................. 122 7.1.4 Efecte dinamice ale deplas rilor interna ionale de capital........... 124 7.2 Produc ia multina ional i taxarea transna ional .............................. 125 7.3 Deplasarea interna ional a for ei de munc ................................ ....... 129

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

TAXELE VAMALE I COMER UL INTERNA IONAL .................. 133 8.1 Argumente ale protec iei vamale ................................ ........................ 133 8.2 Efectele taxelor vamale ................................ ................................ ...... 135 8.2.1 Cazul unei ri mici ................................ ................................ ... 135 8.2.2 Cazul a dou ri mari ................................ ............................... 136 8.2.3 Efectul taxei vamale asupra raportului de schimb ...................... 138 8.3 Politica vamal ................................ ................................ .................. 140 8.3.1 Impunerea vamal optim ................................ .......................... 140 8.3.2 Taxe vamale de retorsiune ................................ ......................... 144 8.4 Taxa vamal efectiv ................................ ................................ ......... 146 8.4.1 Calculul taxei vamale efective ................................ ................... 147 8.4.2 Eviden ierea efectului taxelor vamale asupra produsului finit i celui intermediar ................................ ................................ ........................ 150 8.5 Rezultate empirice ................................ ................................ ............ 151 8.5.1 Cercet ri n leg tur cu taxele vamale ................................ ....... 151 8.5.2 Cercet ri referitoare la rata protec iei efective............................ 152 8.5.3 Cercetarea empiric privind efectele unei impuneri vamale optime implicite. ................................ ................................ ........................ 152 COMER UL INTERNA IONAL I INTEGRAREA ECONOMIC 156 9.1 Trepte ale integr rii economice ................................ .......................... 156 9.2 Efectele zonei de liber schimb ................................ ............................ 157 9.2.1 Cazul unei ri mici ................................ ................................ .... 157 9.2.2 Cazul unei ri mari ................................ ................................ .... 160 9.3 Efectele uniunii vamale ................................ ................................ ...... 162 9.3.1 Particularit i fa de zonele de liber schimb ............................... 162 9.3.2 Echilibrul schimburilor n condi iile unei uniuni vamale ............. 163 9.3.3 Curba ofertei de export pentru o uniune vamal .......................... 164 9.4 Alte efecte ale rela iilor comerciale preferen iale................................ 166 9.5 Rezultate ale studiilor empirice privind efectele acordurilor preferen iale 168

10 MODELUL BALAN EI DE PL I ................................ ............... 171 10.1 Definire ................................ ................................ ............................. 171 10.2 Echilibrul ................................ ................................ ........................... 172 10.2.1 Contul curent i venitul na ional. ................................ ................ 174 10.2.2 Soldurile balan ei curente i a capitalurilor - dou fa ete ale aceleia i medalii ................................ ................................ ........................ 175 10.3 Comer ul interna ional "inter-temporal" ................................ ............. 176 10.4 Mobilitatea capitalului, ratele de schimb i politicile interne............... 181 10.4.1 Modelul Fleming-Mundell................................. ......................... 182 10.4.2 Politica monetar n condi iile ratei de schimb flexibile. ............. 184 10.4.3 Politica fiscal n condi iile ratei de schimb flexibile. ................. 185 10.5 Efectul modific rii cursului valutar asupra balan ei curente. Studiu de caz 186 11 TEORII PRIVIND FORMAREA RATEI DE SCHIMB ................... 194 11.1 Teorii ce pornesc de la factori din economia real .............................. 196

Economie interna ional

11.1.1 Teoria parit ilor puterii de cump rare ................................ ....... 196 11.1.2 Teoria veniturilor ................................ ................................ ....... 196 11.2 Teorii ce pornesc de la factori de natur financiar ............................ 196 11.2.1 Teoria parit ii ratelor de dobnzi ................................ .............. 196 11.2.2 Teoria portofoliilor de active financiare ................................ ..... 197 11.2.3 Teoria "monetarist " a cursului valutar ................................ ...... 197 11.2.4 Modelul lui Dornbusch ................................ .............................. 197 11.2.5 Modele dinamice de portofoliu ................................ .................. 198 11.3 Teorii ne tradi ionale ................................ ................................ ....... 198 11.3.1 Modele bazate pe a tept ri ra ionale................................ ........... 198 11.3.2 Modelul primei de risc ................................ ............................... 198 11.3.3 Ipoteza noilor informa ii ................................ ............................ 199 11.3.4 Baloanele speculative ra ionale ................................ .................. 200 11.3.5 Ipoteze privind a tept rile ne ra ionale ................................ ....... 200 11.4 Incertitudinea i a tept rile n tranzac iile interna ionale. Studiu de caz 201 11.4.1 A tept rile i ratele beneficiului ................................ ................. 201 11.4.2 Incertitudinea i atitudinea fa de risc ................................ ....... 202 11.4.3 A tept rile i rata schimbului ................................ ..................... 205 12 BIBLIOGRAFIE................................ ................................ ............ 206

INTRODUCERE

Economia interna ional studiaz ansamblul leg turilor dintre economiile na ionale, realizate prin comer ul cu bunuri i servicii, fluxurile monetare i investi iile reciproce. n ultimele decenii deplasarea interna ional a capitalului i m rfurilor a cunoscut o dinamic superioar produc iei mondiale (produsului brut mondial*), a a dup cum se eviden iaz n Figura 1.1, dar evolu ia accelerat a primilor doi dintre cei trei indicatori men iona i a devenit o necesitate, abia dup ce valorificarea factorilor de cre tere interni ai economiilor na ionale s-a apropiat de limitele sale obiective.
1975 = 100, scar logaritmic

Fluxurile interna ionale de capital

Comer mondial

PIB

PIB cuprinde i valoarea serviciilor i construc iilor

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

Figura 1.1: Fluxurile interna ionale de capital, comer ul mondial (volum) i produsul brut mondial
Sursa: FMI, Deutsche Bundesbank, Der Spiegel, 2002

Evolu ia mai stabil a PIB fa de cea a comer ului mondial i a fluxurilor interna ionale de capital este consecin a raportului de determinare ntre produc ie i celelalte componente ale economiei interna ionale. Expansiunea spectaculoas a fluxurilor interna ionale de capital din ultimele decenii a fost precedat de cea a comer ului interna ional, care, prin ritmurile nalte din a doua jum tate a secolului 20, a devansat produc ia mondial , fapt ilustrat n figura 1.2.

160 exp. volum 140

120

100

80

produc ie

exp valoare

60

PIB

40

20

0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ani

Figura 1.2: Indicii exportului, produc iei i PIB mondial (1995 = 100)
Sursa datelor: OECD, World Economic Outlook, 2003

Economia global creat prin complexele interdependen e ale economiilor na ionale este n prezent un spa iu turbulent, genernd oportunit i economice n rapid succesiune, dar i riscuri. Cre terea vijelioas a schimburilor este nso it de frecvente dezechilibre, care sunt n mod necesar compensate prin fluxuri financiare formate ntre pie ele na ionale de capital. Economia interna ional folose te acelea i metode fundamentale de analiz ca i celelalte domenii ale economiei, ntruct motiva iile i comportamentul indivizilor sunt acelea i n tranzac iile interne, ca i n cele interna ionale. Apar ns i probleme distincte, ce decurg din interac iunea statelor suverane i din existen a frontierelor politice.

Economie interna ional

Temele specifice economiei interna ionale sunt: avantajele i structura comer ului interna ional, protec ionismul, balan ele de pl i, determinarea ratei de schimb, coordonarea politicilor interna ionale i pie ele interna ionale de capital. Comer ul interna ional este avantajos chiar dac nu n egal m sur tuturor rilor participante la schimburi. Permite rilor ca, prin specializarea n producerea unei game mai nguste de m rfuri s utilizeze mai intens resursele abundente i ieftine i s beneficieze de avantajele economiilor de scar . Beneficiile comer ului interna ional nu se limiteaz doar la schimburile de bunuri i servicii. Apar avantaje i din compensarea unor fluxuri de m rfuri i servicii cu fluxuri ale for ei de munc i de capitaluri, acest din urm caz reprezentnd schimbul de bunuri curente pentru bunuri viitoare. Schimburile interna ionale de active (particip ri la capital sau titluri de credit) ofer posibilitatea diversific rii avu iei fiec rei ri i reducerii variabilit ii venitului. De i, n general, toate rile c tig din comer ul interna ional, nu toate grupurile din aceste ri au mereu de c tigat: apar efecte asupra distribuirii veniturilor. De obicei sunt dezavantaja i produc torii de m rfuri concurate de importuri i c tig consumatorii acestor m rfuri. Adesea acest fenomen face obiectul unor prelungi dezbateri politice. O preocupare major este explicarea structurii schimburilor interna ionale. Pe lng teoria tradi ional a avantajelor comparative, au ap rut unele care sugereaz i o substan ial contribu ie a ntmpl rii la specializarea interna ional . Problemele economice sunt nso ite de unele de politic comercial , innd seama de efectul concuren ei externe asupra prosperit ii industriilor na ionale. Guvernele caut , fie s pun la ad post industriile autohtone de concuren a str in limitnd importurile, fie s le ajute n competi ia mondial , acordndu-le subven ii. Economia interna ional ofer cadru analitic i criterii pentru determinarea efectelor politicilor cu inciden asupra comer ului interna ional. Experien a arat c , n orientarea politicii comerciale, sunt adesea mai importante conflictele de interese din interiorul unei ri, dect conflictele de interese dintre ri. Un concept de maxim importan pentru economia interna ional este balan a de pl i. n elegerea ei necesit precizarea contextului de analiz : al mi c rilor interna ionale de capital, al tranzac iilor reflectate prin conturile na ionale sau al politicii monetare. O diferen semnificativ a economiei interna ionale fa de alte ramuri ale economiei, rezult din faptul c statele au propria moned na ional . Determinarea ratei schimbului este o problem relativ recent , dar de importan crucial . S-au dezvoltat teorii noi cu privire la fluctua iile acesteia. O alt problem major se refer la efectele politicilor economice ale unor ri asupra altora. Dac n materie de politic comercial cooperarea devine prin tradi ie regula, coordonarea politicilor macroeconomice interna ionale con ine nc elemente de incertitudine. n anii 80 s-a manifestat acut criza datoriei externe a rilor n curs de dezvoltare fa de cele dezvoltate. Dar crize financiare s-au manifestat i n anii 90, dup avalan a unor investi ii supradimensionate, orientate spre pie ele emergente. Cre terea masiv a comer ului mondial din ultimii 50 de ani a fost nso it i chiar dep it ca ritm, de cre terea pie ei interna ionale de capital, care leag pie ele na ionale . Pie ele interna ionale de capital difer de cele na ionale: pe de-o parte trebuie s fac fa reglement rilor speciale impuse de fiecare ar

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

investi iilor str ine, pe de alt parte ofer oportunit i de a ocoli reglement rile pie elor na ionale. Apar riscuri n primul rnd cel valutar (de exemplu, fluctua ia cursului /$), iar n al doilea rnd, riscul de ar . Desigur, cre terea importan ei pie elor interna ionale de capital necesit o mai mare aten ie din partea tiin ei economice. Corespunz tor celor dou fa ete ale domeniului studiat, economia interna ional are (cu scopuri didactice) dou componente: real i monetar . Componenta real abordeaz cu prec dere comer ul interna ional tranzac ii ce implic o deplasare fizic a bunurilor sau a unor resurse economice tangibile, iar componenta monetar se refer la tranzac ii cu caracter financiar, chiar dac n lumea real cele dou feluri de tranzac ii se ntrep trund. Prima component utilizeaz instrumentarul analitic al microeconomiei, iar cea de-a doua se folose te, mai ales, de instrumentarul macroeconomiei. Totu i, recent, economi tii acord i n acest din urm domeniu, aten ie abord rii din perspectiva microeconomiei. Capitolele 2 - 5 ale lucr rii sunt consacrate respectiv influen ei produc iei, nzestr rii cu factori de produc ie, tehnologiei i cre terii economice asupra economiei interna ionale. Se abordeaz apoi noile mecanisme ale schimburilor comerciale interna ionale (capitolul 6), efectele deplas rii interna ionale a factorilor de produc ie (capitolul 7), ale taxelor vamale (capitolul 8) i integr rii economice (capitolul 9) asupra economiei interna ionale, iar ultimele dou capitolule trateaz balan a de pl i (capitolul 10), respectiv formarea ratei de schimb i unele aspecte ale managementului valutar interna ional (capitolul 11).

2 PRODUCTIVITATEA MUNCII FACTOR DETERMINANT AL COMER ULUI INTERNA IONAL


Comer ul exterior permite mbun t irea eficien ei economice, respectiv structurii produc iei na ionale, m rirea venitului na ional i n final cre terea bun st rii. Eficien a economic este raportul dintre efectul util i efortul depus ntrun anumit domeniu al economiei. Efectul util se m soar prin sporul de utilitate* ocazionat prin desf urarea unei activit i i este reflectat de pre , iar efortul const n cheltuirea suplimentar de resurse de produc ie, concretizate n costurile** respectivei activit i. O economie na ional este n echilibru, atunci cnd raportul ntre utilitatea marginal i costul marginal este acela i pentru toate activit ile. Aceast situa ie este definit drept optim economic, iar pre urile corespunz toare sunt pre uri optime pentru economia na ional respectiv . Optimului economic i corespunde cel mai nalt nivel al bun st rii, resursele de produc ie i tehnologia fiind date. Teoria economic demonstreaz , i realitatea practic eviden iaz c schimburile economice cu str in tatea, n general rela iile economice externe ale unei ri, judicios configurate, permit economiei na ionale s realizeze un nivel de

**

Utilitatea marginal Este vorba de costul marginal.

Economie interna ional

echilibru general superior celui aferent st rii de autarhie, i astfel s ating un nivel mai nalt al bun st rii. n continuare se vor urm ri efectele schimburilor economice externe asupra produc iei, consumului, raportului de schimb, i bun st rii ntr-o economie na ional .

Costurile comparative i productivitatea muncii


Comer ul exterior este desf urat cu prec dere de persoane fizice i ntreprinderi. Motiva ia lor este aceea de a cump ra bunuri i servicii acolo unde sunt mai ieftine, i vinde acolo unde pot ob ine pre uri mai ridicate. i guvernele pot fi angajate n tranzac ii de comer exterior, dar adesea au motiva ie diferit . De exemplu Comisia Uniunii Europene cump r produse agricole de la fermierii din Uniune la pre uri ridicate i le revinde n afara Uniunii la pre uri sc zute. Uneori guvernele achizi ioneaz bunuri sau servicii de la produc torii interni, de i le-ar putea ob ine din str in tate la pre uri mai sc zute. n continuare se abordeaz acele schimburi comerciale, care au ca scop profitul. Comer ul astfel desf urat, poate fi considerat drept arbitraj care valorific diferen ele de pre , superioare costurilor de transport i de tranzac ie, care ar exista n absen a comer ului, fapt ilustrat n figura 2.1. Diagramele A i B din figura 2.1 prezint condi iile echilibrului par ial ale cererii i ofertei pentru o marf n rile A, respectiv B. n absen a comer ului pre ul de echilibru din A va fi mai sc zut dect n B (PA < PB). Diagrama din mijloc reflect oferta excedentar de marf din ara A la pre uri superioare celui de echilibru al acestei ri n stare de autarhie i cererea excedentar din B la pre uri inferioare celui de echilibru al acestei ri n stare de autarhie. Ob inem astfel oferta de export a rii A i cererea de import a rii B. Considernd c pia a interna ional se reduce la cele dou ri, i n absen a costurilor de transport, echilibrul se va stabili la pre ul comun P*, diferen a de pre fiind eliminat prin exportul cantit ii Q* din A n B. La acest pre , cererea i oferta mondial sunt egale. Cererea i oferta suplimentare P oferta PA cerere a O Q O Q* PB P* PA cererea suplimentar (B) Q O cererea oferta suplimentar (A) P oferta

A P

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

Figura 2.1: Cererea, oferta i comer ul exterior

n condi iile schimbului dintre ri nu se observ diferen e de pre uri, dar ele apar dac volumul schimburilor scade sub nivelul de echilibru. Direc ia fluxurilor comerciale este determinat de pre urile anterioare schimbului, la rndul lor determinate de condi iile cererii i ofertei din cele dou ri. Condi iile cererii pot diferi datorit deosebirilor n privin a gusturilor sau nevoilor, de exemplu ntro ar nordic se cheltuie te o parte mai mare din venit pentru nc lzire, dect ntro ar meridional . Condi iile ofertei pot varia ca urmare a diferen elor dintre ri privind tehnologia, sau privind disponibilul de factori de produc ie. Pe de alt parte, dac fie condi iile cererii, fie ale ofertei sunt perfect elastice*, aceasta va determina pre ul. Astfel, dac o ar este suficient de mic , ea va beneficia de o cerere perfect elastic pentru exportul s u, respectiv ofert pentru importul s u, chiar dac cererea i oferta la nivel mondial pentru aceste produse sunt inelastice. De exemplu, oferta mondial de petrol nu este perfect elastic fa de pre , dar o ar mic i poate satisface de pe pia a mondial ntreaga sa cerere de petrol, f r a influen a pre ul acestuia. O asemenea ar este un primitor pasiv al pre ului. Pe de alt parte, n modelul ricardian dac un produs poate fi fabricat la costuri constante atunci oferta acestuia este perfect elastic la acest cost, care determin pre ul. Din diagrama prezentat nu rezult c schimburile economice interna ionale ar putea fi influen ate i explicate de economii de scar i de competi ia imperfect , mprejur ri ce apar n realitate. Acestea vor fi luate n considerare ntr-o etap ulterioar a analizei, dup ce se vor fi trecut n revist efectele deosebirilor dintre ri privind productivitatea muncii, apoi cele privind cererea i oferta cnd sunt folosi i doi factori de produc ie, diferen ele de costuri ca urmare a nzestr rii relative diferite cu factori de produc ie i ca urmare a capacit ii tehnologice distincte.

Avantajul comparativ n teoria lui David Ricardo


Teoria avantajului comparativ poate fi formulat n termeni moderni, anume c este neeficient din punct de vedere paretian* s existe mai mult de o ar , care s produc dou sau mai multe bunuri la costuri marginale relative de produc ie diferite. Ricardo a demonstrat c schimbul comercial reciproc avantajos poate fi ocazionat tocmai prin nl turarea acestei ineficien e. n model se vor aborda n continuare nzestrarea cu factori de produc ie i productivitatea acestora innd seama de func ionarea pie ei factorilor, pentru a se eviden ia latura ofertei unei economii n rela ii cu str in tatea. Cu ajutorul modelului se caut a se explica structura schimburilor, formarea raportului de schimb, respectiv nivelul c tigurilor ob inute prin schimburi i repartizarea acestora ntre ri. Modelul porne te de la cteva premise, care-i confer un caracter simplu i func ional, i anume: Sunt dou ri i dou bunuri. Num rul rilor trebuie ns extins, dac se urm re te efectuarea de cercet ri empirice.
n cazul elasticit ii perfecte, curbele cererii i ofertei se exprim grafic p rin drepte orizontale. Eficien a paretian este condi ia potrivit c reia nu este posibil s se ob in un c tig f r a suporta un cost. Are leg tur cu conceptul de cost de oportunitate, avnd n vedere c o condi ie a ineficien ei la Pareto este atunci cnd un deziderat economic poate fi ob inut cu cost de oportunitate zero.
* *

10

Economie interna ional

Produc ia fiec rui bun din ambele ri ndepline te condi ia veniturilor constante de pe urma intr rii unui singur factor de produc ie munca. Aceast condi ie este esen ial pentru cercetarea diferen elor relative n productivitatea muncii. Costul bunurilor este dat de cheltuiala de munc aferent . Se eviden iaz rela ia dintre pre urile m rfurilor i salarii. Munca este mobil ntre industriile unei ri, dar imobil ntre ri, astfel c salariile se egalizeaz n interiorul unei ri, dar difer ntre dou sau mai multe ri. n absen a acestei premise, ar trebui demonstrat de ce munca nu migreaz din rile cu productivitate sc zut , n cele cu productivitate ridicat . Nu exist costuri de transport. Aceast premis ar putea fi omis , dac cheltuielile de transport ar fi moderate. Dar mai sunt bunurile ne exportabile, la care costul transportului este prohibitiv i care necesit o abordare separat . De i modelul lui Ricardo se dezvolt pe baza premiselor men ionate, principala sa concluzie este, de fapt, independent de acestea. Ricardo consider economia interna ional format din 2 ri: Anglia i Portugalia, iar schimburile interna ionale constituite din 2 grupe de marf : una numit vin, alta numit stof . Portugalia are productivitate a muncii mai ridicat dect Anglia, n producerea ambelor grupe de marf . n condi iile specializ rii produc iei celor 2 ri la grupa de marf unde costul comparativ este mai mic, produc ia mondial o va dep i considerabil pe cea care s-ar ob ine n condi ii de autarhie (Tabelul 2.1). Tabelul 2.1: Produc ia n condi ii de autarhie i n condi ii de specializare interna ional
Produc ia n condi ii de autarhie Cheltuieli de Cantit i munc produse ri/M rfuri Anglia Portugalia Total Vin 120 80 Stof 100 90 Vin 100 100 200 Stof 100 100 200 Specializarea interna ional Cheltuieli de munc Cantit i produse Vin 0 170 Stof 220 0 Vin 0 212,5 212,5 Stof 220 0 220

Costuri comparative Vin/stof 1,2 0,888889 Stof /vin 0,83333 1,125

Compara ia de costuri de produc ie se poate face ntre m rfuri sau ntre ri, la aceea i marf . rile vor putea beneficia de cre terea produc iei mondiale, procurndu- i din import marfa pe care nu o produc, n schimbul exportului m rfii n a c rei produc ie s-au specializat.

Avantajul comparativ, costurile de oportunitate i productivitatea muncii

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

11

Pentru a ilustra mai general modelul lui David Ricardo, folosim urm torul exemplu numeric: ax este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de X n ara A ay este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de Y n ara A bx este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de X n ara B by este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de Y n ara B Valorile numerice ale acestor intr ri de munc sunt prezentate n tabelul 2.2. Tabel 2.2: Intr rile de munc ri \ bunuri A B Productivit. relativ a muncii A/B X ax = 1 bx = 4 bx / ax = 4 Y ay = 2 by = 4 by / ay = 2 Cost de oportunitate Y / X ay / ax = 2 by / bx = 1

Inversul coeficien ilor ai reprezint productivitatea muncii n ara A pentru bunul i. Atunci b x / ax reprezint productivitatea muncii n produc ia bunului X n ara A, raportat la ara B. Se afirm c o ar de ine avantaj comparativ la un bun, dac productivitatea relativ a muncii n fabricarea acestuia este mai nalt dect la celelalte bunuri. Astfel, dac bx / ax > by / ay, atunci ara A are un avantaj comparativ n produc ia lui X i n mod necesar B are avantaj comparativ n produc ia lui Y. n exemplul numeric prezentat, munca este n ambele sectoare mai productiv n ara A dect n ara B : de patru ori mai productiv n industria X i de dou ori mai productiv n industria Y. Rezult c ara A de ine avantaj comparativ la bunul X, iar ara B, la bunul Y. C tigul de pe urma comer ului exterior bazat pe avantajul comparativ se poate interpreta totodat drept c tig bazat pe diferen ele n costurile de oportunitate. n modelul ricardian costul de oportunitate al bunului Y n raport cu bunul X este ay / ax n ara A i by / bx n ara B. Dac aceste costuri de oportunitate difer i ambele ri produc ambele bunuri, pot fi ob inute c tiguri din realocarea produc iei i practicarea comer ului. n tabelul 2.2 costul de oportunitate al lui Y n raport cu X are valoarea 2 n ara A i valoarea 1 n ara B. Pornind de la aceste date, se pot ob ine c tiguri prin schimburi comerciale, deplasnd resursele de munc de la Y la X n ara A, unde se pot

12

Economie interna ional

ob ine dou unit i X cu costul unei unit i Y, i procednd n sens invers n ara B, unde fiecare unitate adi ional de Y produs , cost o unitate de X. Condi ia bx / ax > by / ay, potrivit c reia ara A are avantaj relativ de productivitate n ob inerea bunului X, iar ara B are avantaj comparativ n ob inerea lui Y, este echivalent cu ay / ax > by / bx, potrivit c reia costul de oportunitate al lui Y n raport cu X este mai ridicat n ara A dect n ara B. Trebuie remarcat faptul c schimburile comerciale profitabile bazate pe diferen e ale costurilor de oportunitate ale acelora i bunuri ntre ri diferite sunt eviden iate f r echivoc, indiferent c aceste costuri se exprim doar n cheltuieli de munc , sau i de al i factori de produc ie. Este neeficient n sens paretian ca doi produc tori s ob in acelea i bunuri la costuri marginale relative de produc ie diferite. Comer ul interna ional bazat pe avantajul comparativ genereaz c tiguri ca urmare a nl tur rii sau diminu rii acestei ineficien e.

Y LA/ay=2 0 LB/by=15 A

posibilit ile de produc ie posibilit ile de consum la un pre intermediar

B LB/by=15 LA/ax=40 X

Figura 2.2: Posibilit ile de produc ie i consum

Modelul ricardian poate fi exprimat grafic (figura 2.2) considernd oferte fixe de munc n fiecare din ri : LA i LB. Pornind de la aceste nzestr ri fixe cu munc i innd seama de func iile de produc ie, putem ob ine pentru fiecare dintre ri frontiera posibilit ilor de produc ie caracterizat de costuri constante: LA = Xax + Yay i LB = Xbx + Yby 2.2 2.1

Pantele acestor drepte sunt tocmai costurile de oportunitate ale lui Y n raport cu X n fiecare din ri. Schimbul de bunuri ntre ri la costuri de oportunitate situate ntre cele specifice rilor partenere are ca efect ob inerea unor posibilit i de consum n fiecare ar , superioare celor din condi ii de autarhie. dou n figura 2.2 sunt trasate frontierele posibilit ilor de produc ie pentru cele ri, innd seama de coeficien ii de intr ri de munc din tabelul 2.2 i dnd

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

13

resurselor de munc valorile de 40 unit i munc n ara A, respectiv 60 unit i munc n ara B. Inversele pantelor celor dou drepte ale posibilit ilor de produc ie reprezint costurile de oportunitate ale producerii lui Y n raport cu X n fiecare din ri.

Produc ia, pre urile

i posibilit ile de consum

n absen a comer ului exterior i dac ambele bunuri sunt cerute i produse pe plan na ional, pre ul relativ al bunurilor va fi tocmai costul de oportunitate, iar posibilit ile de consum ale economiei vor fi limitate la cele ale produc iei. Dac o ar poate face comer la un pre interna ional diferit de costurile interne de oportunitate, acea ar se poate specializa n produc ia bunului care pe plan interna ional este relativ scump, importnd bunul relativ ieftin. n acest model apare specializarea complet , datorit caracterului constant al costurilor de produc ie. n modelul cu dou ri comer ul interna ional se poate realiza la orice pre relativ situat ntre costurile de oportunitate (pre urile) na ionale. Acest fapt este eviden iat n figura 2.2, unde fiecare ar se specializeaz pe produsul la care de ine avantaj comparativ, importnd cel lalt produs. Posibilit ile de consum pentru fiecare ar sunt determinate de volumul produc iei i de pre . Inversa pantei dreptelor posibilit ilor de consum este pre ul lui Y n raport cu X, identic n ambele ri n condi iile efectu rii schimbului reciproc. Se poate observa c linia posibilit ilor de consum se afl , pentru ambele ri, n afara frontierei posibilit ilor de produc ie, adic comer ul exterior creeaz pentru fiecare ar posibilit i de consum superioare celor din condi ii de autarhie. Distribu ia ntre ri a c tigurilor din comer depinde n acest model, de pre ul relativ al m rfurilor. Beneficiul din comer al unei ri este egal cu diferen a dintre raportul de schimb i costul de oportunitate intern al rii. Este posibil i situa ia ca schimbul s se realizeze la un pre relativ egal cu costul de oportunitate al uneia dintre ri. n asemenea situa ie respectiva ar va produce ambele bunuri i nu va beneficia de c tig de pe urma comer ului exterior. Modelul men ionat consider doar latura produc iei i nu r spunde dect par ial la ntrebarea privind m rimea raportului de schimb, ar tnd c se afl situat ntre costurile de oportunitate din cele dou ri, determinate la rndul lor de productivit ile muncii: ay / ax Py/Px by / bx. Pentru a preciza m rimea raportului de schimb, sunt necesare informa ii i cu privire la condi iile cererii* din cele dou ri. n absen a acestor informa ii putem afirma totu i c , o ar foarte mic angajat n schimburi economice cu una mult mai mare poate ob ine c tig din faptul c raportul de schimb interna ional este apropiat de pre urile relative interne din ara mai mare, la care produc ia i cererea nu au fost semnificativ afectate de schimburile respective. Aceasta este situa ia unei ri ca Luxemburg sau Emiratele Arabe, care au parteneri comerciali mari. Tot astfel se poate afirma c o ar mic , mult timp izolat de economia mondial , are mult de c tigat n momentul cnd se deschide spre comer ul mondial, cu condi ia s valorifice judicios c tigul din comer (Albania).

Productivitatea muncii determin nivelul salariilor


*

Acestea vor fi abordate n capitolul urm tor.

14

Economie interna ional

Pre uri i salarii


n desf urarea real a importurilor i exporturilor avem de-a face cu costuri monetare i pre uri. Se pune ntrebarea cum se reflect n aceste costuri i pre uri avantajul comparativ, care determin orientarea fluxurilor comerciale. Rela ia dintre costuri i pre uri pe de o parte i cheltuielile de munc , pe de alt parte o ofer salariile. Fie salariile WA i WB respectiv n rile A i B. Costurile de produc ie n expresie monetar (n condi ii de autarhie) vor fi cele din tabelul 2.3. Tabel 2.3: Costurile de produc ie n expresie monetar ara \ Produsul A B X WAa x WBbx Y WAa y WBby Pre ul relativ al lui Y raportat la X ay / ax by / bx

ntruct salariile sunt exprimate ca sume de bani pe unitatea de timp, iar cheltuielile de munc sunt exprimate ca timp de munc necesar pentru producerea unui bun, produsul lor, adic costurile de produc ie se exprim ca sume de bani pe unitatea fizic de produs. De men ionat c pre urile relative ale m rfurilor nu sunt exprimate n bani sau unit i de timp de munc , ci, n condi ii de autarhie ele sunt date de costurile de oportunitate *. Important pentru orientarea fluxurilor comerciale ntre cele dou ri este salariul relativ. n exemplul dat mai sus ntruct bx / ax > by / ay, ara A dispune de avantaj comparativ la bunul X, iar ara B la bunul Y. Pentru a func iona comer ul reciproc, este necesar ca n costurile monetare s se reflecte avantajul comparativ, cu alte cuvinte costul monetar pentru producerea lui X n A s fie mai mic dect al producerii acestuia n ara B. Condi ia este ca WAa x < WBbx. La fel, dac ara B export bunul Y este necesar ca WAa y > WBby. Rezult c bx / ax > WA / WB > by / ay**. Salariile relative din cele dou ri trebuie s fie n concordan cu productivit ile relative ale muncii la cele dou bunuri. n exemplul dat productivitatea muncii n ara A este de patru ori mai mare dect n ara B pentru producerea bunului X i de dou ori mai mare n producerea bunului Y. Salariile n ara A vor fi de dou pn la patru ori mai mari dect n ara B. ara cu productivitate mai mic va putea exporta produsul industriei la care salariul reprezint o frac iune mai mic n compara ie cu productivitatea muncii, raportat la m rimea corespunz toare a celeilalte ri. Tot astfel, ara cu productivitatea muncii mai ridicat , va exporta produsul industriei la care salariul dep e te n propor ie

Consider m c salariul ntr-o ar este acela i n toate industriile. Rela ia r mne valabil i cnd n locul semnului > punem semnul . Una din ri va produce ambele bunuri, iar cealalt se va specializa complet. Consider m c nu sunt cheltuieli de transport.
**

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

15

mai mic comparativ cu productivitatea muncii, m rimea corespunz toare de la ara partener . Dac ntr-una din ri salariul ar fi n afara intervalului permis de rela iile dintre productivit ile muncii din cele dou ri, s-ar declan a procese care ar conduce la stabilirea unui salariu real n concordan cu aceste rela ii. Pornind de la exemplul luat, s consider m c n ara A salariul pe or este de 6 , iar n ara B de 4 . n ara A marfa X va costa 6 , iar marfa Y 12 , n timp ce n ara B ambele m rfuri vor costa 16 . ara B nu va putea concura la nici una din m rfuri. Ambele m rfuri se vor produce n ara A. ara B va nregistra deficit n balan a de pl i i omaj. Ca urmare a omajului salariile probabil vor sc dea, iar ca urmare a deficitului balan ei de pl i moneda acestei ri se va deprecia. Se va nregistra cu certitudine o sc dere a salariului real n ara B, proces care va dura pn la stabilirea concordan ei cu nivelul relativ al productivit ii muncii. Dac produc ia i schimburile dintre ri s-ar realiza n concordan cu cerin ele avantajului comparativ, atunci pre ul n condi ii de specializare n produc ie i liber schimb al lui X ar fi cel din ara A, adic : Px = WAa x, iar pre ul lui Y ar fi cel din ara B, adic : Py = WBby. Raportul de schimb ntre cele dou m rfuri va fi explicat astfel: Py / Px = (WB / WA)( by /a x ) 2.3

ntruct a x i by sunt considera i fic i, rezult c ntre raportul de schimb interna ional i raportul salariilor din cele dou ri exist o rela ie direct . Dac una din ri i va spori rata salariului, va nregistra un raport de schimb mai favorabil. Pe de alt parte, dac drept urmare a modific rii structurii cererii mondiale (suma cererii din cele dou ri) cre te pre ul uneia din m rfuri, se va m ri rata salariului n ara care export acea marf . Rela ia dintre raportul de schimb i salariile relative este prezentat n figura 2.3.

Py Px

by / a x W A / WB

16

Economie interna ional

Figura 2.3: Salariile i raportul de schimb Raportul de schimb poate avea o valoare cuprins ntre costurile de oportunitate ale bunurilor din cele dou ri, adic ntre 1 i 2, conform datelor din tabelul 2.2. O limit a raportului de schimb este exprimat de punctul A, corespunz tor costului de oportunitate din ara A. n acest punct ara A produce ambele bunuri, iar salariile au nivelul minim comparativ cu nivelul celor din ara B. La extrema cealalt , n punctul B raportul de schimb corespunde costului de oportunitate din ara B, aceasta din urm va produce ambele bunuri, iar ara A va nregistra c tigul maxim de pe urma schimburilor. Avantajul absolut este un caz particular al avantajului relativ, i anume atunci cnd fiecare dintre ri de ine ntietatea pe plan interna ional n ce prive te productivitatea muncii la cte unul din bunurile produse. Raportul ratei salariilor este n jur de unu i fiind date doar condi iile privind productivitatea muncii, nu putem preciza n care dintre ri salariul este mai mare.

Nivelul salariilor reale


n condi ii de autarhie salariile reale din fiecare ar sunt determinate de productivitatea muncii din cele dou industrii. Dup declan area comer ului bazat pe avantaje comparative, salariul real exprimat n bunul de export r mne nemodificat, dar, ntruct costul bunului de import a sc zut, salariul real exprimat n bunul de import cre te n fiecare dintre ri, conform datelor din tabelul 2.4.

Tabel 2.4: Salariile reale nainte de declan area schimburilor dintre ri Dup declan area schimburilor dintre ri

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

17

X A B 1/ ax 1/ bx

Y 1/ ay 1/ by A B

X 1/ ax WB / (WAax)

Y WA / (WB by) 1/ by

n ara A salariul real exprimat n bunul Y se modific de la 1/ ay la WA / WB by, ceea ce reprezint o cre tere, ntruct WA / WB > by / ay. i n ara B salariul real exprimat n bunul de import (X) a crescut, de la 1/ bx la WB / WA ax, avnd n vedere c bx / ax > WA / WB. Salariile reale n cele dou ri nainte i dup declan area schimburilor dintre ri, la un pre ales arbitrar, sunt ilustrate n figura 2.4. Y 2/3 1/ay = 1/2 A 1/by = 1/4 B 1/bx = 1/4 3 / 8 Figura 2.4: Salariile reale X 1/ax = 1

autarhie pre intermediar Py/Px = 3/2

Cre terea posibilit ilor de consum ca urmare a desf ur rii schimburilor ntre cele dou ri este echivalent cu cre terea salariilor reale. Dar m sura n care lucr torii din fiecare ar beneficiaz de ieftinirea m rfii de import nu poate fi determinat n acest model. Considernd, de exemplu c salariile sunt de 4 n ara A i 1,5 n ara B, rezult pre ul Px = 4 (costul de produc ie din ara A) i Py = 6 (costul de produc ie n ara B). Costul bunului de import a sc zut n fiecare din ri i astfel a crescut salariul real exprimat n bunul de import. Datele referitoare la acest exemplu sunt prezentate n tabelul 2.5.

18

Economie interna ional

Tabel 2.5: Salariile reale exprimate n fiecare din bunuri, nainte i dup declan area schimburilor dintre ri Autarhie X A B 1 Y A B Comer exterior X 1 3/8 Y 2/3

n exemplul prezentat ara B cheltuie te 8/3 unit i de timp de munc pentru producerea bunului Y, care a fost schimbat cu bunul X, pentru care s -a cheltuit doar o unitate de timp de munc n ara A, ceea ce poate fi interpretat drept schimb inegal*. Asemenea situa ie se ntlne te frecvent n rela iile dintre rile cu productivitate ridicat a muncii i cele cu productivitate a muncii sc zut . Totu i, dac nu ar face comer exterior, salariul real exprimat n marfa de import ar fi i mai sc zut la aceste din urm ri. Se pune atunci problema n ce m sur aceast marf de import contribuie la cre terea bun st rii individuale i sociale, fapt ce necesit o abordare separat .

Efecte ale modific rii productivit ii


Cu ajutorul modelului ricardian se poate analiza efectul cre terii productivit ii muncii la una din ri, asupra rii partenere de schimburi. C tigul din comer depinde de raportul de schimb. A adar trebuie urm rit efectul cre terii productivit ii muncii la una din ri (consider m c cealalt ar nu i-a modificat productivitatea muncii), asupra raportului de schimb. S consider m c ara A produce ambele bunuri, iar ara B este complet specializat n producerea unuia dintre bunuri. ntr-un asemenea caz raportul de schimb ar fi determinat de productivitatea relativ a muncii din industriile rii A. Pot apare probleme, dac aceast cre tere a productivit ii se nregistreaz n industria ce concureaz importul. De exemplu, dac n Uniunea European ( ara A), ca urmare a subven iilor primite, industria zah rului i ridic productivitatea, aceasta va afecta nefavorabil raportul de schimb al rilor tropicale mici ( ara B), exportatoare de zah r c tre Uniunea European . Ar sc dea veniturile din export ale acestor ri, fapt ce le-ar impune ajust ri sectoriale. O situa ie asem n toare este i n privin a comer ului cu mobil ntre Romnia ( ara B) i Uniunea European ( ara A). Dac , n alt caz, cre terea productivit ii muncii s-ar nregistra n industria de export a rii A (care produce ambele bunuri), raportul de schimb interna ional
*

Arghiri Emmanuel (1972).

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

19

s-ar modifica n favoarea rii partenere B, c reia i-ar cre te venitul ( i salariul real) exprimat n bunul de import. n general, este greu de constatat dac ridicarea productivit ii muncii dintr-o ar are efecte favorabile sau nefavorabile asupra partenerilor comerciali, dar este cert c ridic bun starea n propria ar .

Dezvolt ri ale modelului ricardian


Modelul ricardian poate fi extins pentru a fi mai relevant ca instrument de cercetare a realit ii, men inndu-i principalele caracteristici.

Cazul mai multor produse


Modelul poate fi extins f r dificultate la mai mult de dou produse, cu men iunea c nu mai este posibil, pe baza numai a productivit ii muncii, s se precizeze dac un bun face obiectul exportului sau importului pentru o anume ar . Frontiera produc iei r mne linear pentru orice pereche de dimensiuni. Restric ia produc iei este impus de oferta total fix de munc i de intr rile fixe de munc pentru fiecare industrie. Mul imea produc iei este :
L u

ai v Qi

2.4

unde ai reprezint necesarul fix de munc pentru a produce o unitate din bunul i, iar Qi este cantitatea produs din acest bun. Modelul ricardian satisface condi ia non-substitu iei, care afirm c rela iile sistemului de produc ie vor fi lineare, dac : y n produc ia fiec rui bun sunt venituri de scar constante; y nu exist produse fabricate n comun; y unicul factor de produc ie (munca) este mobil ntre industrii , sau, dac sunt mai mul i factori de produc ie, ei se utilizeaz n aceea i propor ie n toate industriile, ca i cum ar fi un singur factor. Costul de oportunitate ( i pre ul) al produselor n condi ii de autarhie este determinat prin necesarul tehnic al intr rilor relative de munc . Costul de produc ie al unui bun este determinat de intrarea de munc : Pi = Wai. n condi ii de concuren perfect salariul va fi acela i n toate sectoarele, astfel c pre ul relativ al oric rei perechi de produse va fi egal cu costurile lor de oportunitate : Pi / Pj = ai /a j. n absen a progresului tehnic, acest raport va fi constant. S consider m dou ri A i B, i n m rfuri. Putem ordona aceste m rfuri, dup productivitatea relativ a muncii n ara A fa de ara B: b1 /a 1 b2 /a 2 bi /a i . b n /a n 2.5

Din aceast succesiune de rapoarte rezult c cel mai ridicat avantaj comparativ pentru ara A l ntlnim la marfa 1, iar cel mai sc zut (cel mai mare dezavantaj comparativ), la marfa n. Dar n afar de m rfurile 1 i n, nu putem afirma, n absen a altor informa ii, care m rfuri vor fi exportate, i care vor fi importate de ara A.

20

Economie interna ional

Dac ara A este mic i partener comercial i este restul lumii, ea se poate specializa exclusiv n produc ia i exportul m rfii 1, la care avantajul ei comparativ este maxim. Totu i, este mai probabil ca o ar s produc i s exporte un num r mai mare de m rfuri. Din modelul men ionat putem ob ine informa ii consistente, dac lu m n considerare i salariile relative din rile partenere de schimburi. Pentru ca un bun s fie exportat din ara A n ara B, este necesar ca costul s u de produc ie s nu fie mai mare n ara A dect n ara B, adic WAai WBbi. Pentru m rfurile care se export din B n A condi ia este WBbj WAaj. Combinnd aceste dou rela ii, ob inem bi /a i WA /WB bj /a j, unde i reprezint exportul din ara A, iar j reprezint exportul din ara B. Se remarc faptul c salariile relative separ m rfurile cu avantaj comparativ de cele cu dezavantaj comparativ din fiecare ar , dup cum se eviden iaz i n figura 2.5. Pe axa vertical sunt exprimate raporturile de productivitate dintre cele dou ri pentru fiecare produs. Astfel, pentru produsul 1 productivitatea muncii n ara A este de patru ori mai mare dect n ara B, pentru produsul 5 productivit ile din cele dou ri sunt egale, iar pentru produsul 6, productivitatea muncii din ara A este dubl fa de cea din ara B. innd seama c salariile n ara A sunt de dou ori mai mari dect n ara B, ara A va fi competitiv la exportul m rfurilor 1, 2 i 3, iar la celelalte m rfuri va fi competitiv ara B. Dac salariile din ara A ar cre te i ar ajunge de trei ori mai mari dect cele din B, competitivitatea la export a primei ri se va restrnge doar la m rfurile 1 i 2, iar dac salariile din cele dou ri vor ajunge a fi egale, gama de export a rii A se va extinde, cuprinznd i marfa 4. Marfa 5, ob inut cu aceea i productivitate a muncii n ambele ri, n condi iile egalit ii salariilor i implicit a costurilor ntre ri, ar putea fi exportat de ambele ri.

bi/ai ctivitatea relativ a ii 4 3 2 WA / WB = 2

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

21

Figura 2.5: Salariile relative i localizarea produc iei

Din examinarea rela iei dintre productivit ile relative la diversele m rfuri i salariile relative din rile participante la comer ul interna ional, se poate desprinde idea potrivit c reia, cu ct o ar i ngusteaz specializarea n produc ie potrivit criteriului avantajului comparativ de productivitate, cu att mai mult i-ar ridica salariul relativ. Totu i, maximizarea salariului bazat pe specializarea foarte ngust , n cazul extrem pe un singur produs, este condi ionat de existen a unei cereri externe suficient de mari, care s asigure utilizarea complet a resursele de munc ale respectivei ri. n plus, cererea extern poate cunoa te fluctua ii n timp, care vor afecta extrem de nefavorabil c tigul din comer , gradul de ocupare i salariul real din ara cu o astfel de specializare. Pe de alt parte, cre terea cererii externe pentru produsele exportate de o ar are drept efect restrngerea specializ rii acesteia la produsele cele mai profitabile i cre terea salariilor, considernd ocuparea deplin a resurselor de munc ale acestei ri. Graficul din figura 2.5 poate fi utilizat pentru un num r mare de m rfuri, caz n care s-ar apropia de o linie continu reprezentnd ordonarea descresc toare a m rfurilor potrivit productivit ii relative a muncii. n modelul prezentat se constat o separare net a m rfurilor n profitabile i ne profitabile la export n func ie de salariul relativ. n realitate, se constat frecvent c acelea i m rfuri apar concomitent la exportul i importul rii. Este clar c , pe lng factorii considera i, mai apar i al ii, care influen eaz structura produc iei, exporturilor i importurilor unei ri, a a cum va rezulta pe parcursul abord rii.

Cazul mai multor

ri
ri A1, A2 ,., An, dar doar dou

Consider m pentru nceput mai multe bunuri, X i Y.

vezi i Dornbusch, Fischer, Samuelson (1977).

22

Economie interna ional

Grup m rile n ordine descresc toare, potrivit productivit ii relative a muncii n industria X fa de Y, astfel : a1 Y/ a1 X > a2Y/ a2 X > n absen a unor informa ii privind cererea, nu putem afirma cu certitudine dect c ara cu cea mai nalt productivitate relativ export bunul X, iar ara cu cea mai sc zut productivitate relativ , import acest bun. Dac ara Ai export bunul X i import bunul Y, iar ara Aj export bunul Y i import bunul X, este valabil rela ia amintit anterior, i anume : ajX/ aiX > WAi / WAj > ajY/ aiY, adic raportul salariilor din cele dou ri se afl situat ntre productivit ile relative ale muncii aferente celor dou bunuri. n figura 2.6 este ilustrat frontiera posibilit ilor de produc ie pentru patru ri, considernd dou produse. Panta frontierei posibilit ilor de produc ie arat costul de oportunitate al lui X raportat la Y n fiecare ar , nregistrndu-se urm toarea rela ie : aX/ aY < bX/ bY < cX/ cY < dX/ dY, unde coeficien ii exprim intr rile de munc pe unitatea de produs pe ri i industrii.

Y A B C

PX / PY

dX / dY cX / cY D bX / b aX / aY X

Figura 2.6: Frontiera posibilit ilor de produc ie i oferta pentru p atru

ri

Astfel, ara A are cel mai accentuat avantaj comparativ pentru produsul X. Pentru a putea preciza specializarea rilor este necesar a fi cunoscut cererea interna ional i pre ul relativ interna ional. n func ie de acesta din urm este posibil ca toate rile s fie strict specializate n producerea uneia din cele dou m rfuri, sau una dintre ele s produc ambele m rfuri*. Linia n scar reprezint oferta interna ional pentru produsul X, innd seama de pre ul s u n raport cu produsul Y, redat pe axa vertical din dreapta graficului. Dac acest pre dep e te costul de oportunitate dintr-o ar , atunci ara respectiv se va specializa n produc ia i exportul acestui produs. Dac pre ul interna ional este egal cu costul de oportunitate aferent unei ri, aceasta va produce ambele produse.
* Acest lucru se produce cnd pre ul relativ interna ional coincide cu costul de oportunitate din ara respectiv .

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

23

Dac num rul de ri este mare, cele dou grafice din figura 2.6 pot fi nlocuite cu curbe, asociate unor mul imi continue de valori.

Cazul mai multor produse i mai multor

ri

Extinderea num rului de ri i de m rfuri din model nu provoac , teoretic, dificult i majore. Dac sunt multe ri i mai pu ine m rfuri, fiecare ar va avea o specializare ngust i fiecare marf va putea fi produs de mai multe ri, i invers, dac sunt mai pu ine ri i mai multe m rfuri, gama produc iei i exportului fiec rei ri va fi mai larg . n model pot fi considerate ri individuale, sau grup ri economice n care munca este perfect mobil , egaliznd salariile. M rfurile pot fi de asemenea considerate individual, sau pe grupe, dac sunt similare din punct de vedere a cerin elor de munc . Considernd precizate num rul rilor i al m rfurilor, se construie te o matrice, n care liniile se refer la ri, iar coloanele la m rfuri**: ri \ M rfuri 1 2 m E 1 a11 a21 2 a12 a22 n a1n a2n s s1 s2

.. am1 aE1 am2 aE2 amn aEn sm sE

Matricea are m + 1 linii i n + 1 coloane. Primele n coloane cuprind cheltuielile de munc pentru producerea m rfurilor, iar coloana n + 1 cuprinde salariile na ionale i media acestora (sE ). Liniile se refer la m + 1 ri, din care una (E) este ara etalon, c reia i sunt asociate m rimi rezultate din calcul. Elementele aij ale matricei exprim cheltuielile de munc din ara i ( i = 1,.m ), pentru producerea unei unit i fizice de marf j. Elementele liniei E, adic aEj reprezint media pe plan mondial a cheltuielilor de munc pentru producerea m rfii j. Pentru determinarea avantajelor relative, se compar , n cazul fiec rei ri, cheltuielile na ionale de munc cu media mondial pentru producerea fiec rei m rfi, ca i salariul na ional cu media salariilor pe plan interna ional. Pentru m rfurile la care cheltuielile na ionale relative ( fa de etalonul interna ional ) de munc sunt mai sc zute dect salariul na ional relativ, ara nregistreaz avantaj comparativ, iar pentru celelalte m rfuri, nregistreaz dezavantaj comparativ. Pentru ara i, irul de rapoarte privind cheltuielile relative de munc i salariul relativ n ordine descresc toare, se prezint astfel: aEj1/aij1 > > aEjk/aijk > si / sE > aEjk+1/aijk+1 > > aEjn/aijn 2.6 Din aceast succesiune de inegalit i rezult c ara i de ine avantaj comparativ pentru m rfurile j1, , jk, pe care le export , i dezavantaj comparativ pentru m rfurile jk+1, ., jn, pe care le import .

**

O coloan se refer la salariul monetar.

24

Economie interna ional

Cursul valutar i avantajul relativ


n realitate cursul valutar are un rol major, cel pu in pe termen scurt*. Pentru a putea fi comparate, salariul na ional i salariul rii etalon trebuie exprimate n aceea i unitate monetar , interna ional . ntruct consider m c salariul etalon este deja exprimat n unit i monetare interna ionale, trebuie transformat doar salariul na ional.

productivitatea relativ a muncii

aEj / aij

si / sE nainte de depreciere si / sE dup depreciere

j1 .j k bunuri j ....j importu j exportu nainte de ri ri depreciere exportu importur dup ri i depreciere Figura 2.7: Efectul cursului valutar asupra salariului relativ i avantajului comparativ Dac not m salariul na ional exprimat n moned intern cu sNi, atunci cel exprimat n moned interna ional , si, va fi ob inut din rela ia si = sNi / , unde este rata de schimb valutar, definit ca num r de unit i na ionale corespunz toare unei unit i monetare str ine. Deprecierea valutei na ionale echivaleaz cu cre terea cursului valutei interna ionale de la 0 la 1, cu 1 = 0, unde > 1 **. Procesul este ilustrat n figura 2.7, n care, dat fiind num rul mare de m rfuri, graficul productivit ii relative a muncii este aproximat printr-o curb continu . nainte de deprecierea monedei na ionale s0i / sE = s Ni / 0 sE, iar dup depreciere s1i / sE = sNi / 1 sE = sNi / 0 sE. Rezult c s1i = s0i / , adic salariul relativ scade ntr-o propor ie dat de coeficientul , trecnd la un rang inferior n irul descresc tor de rapoarte, ceea ce echivaleaz cu extinderea intervalului de bunuri cu avantaj comparativ i diminuarea celui corespunz tor dezavantajului comparativ. Este evident c n via a real salariul relativ nu poate fi sc zut n mod arbitrar orict de mult, pentru a face ct mai multe m rfuri profitabile la export, pentru c , pe de-o parte popula ia n-ar accepta, iar pe de alt parte ar sc dea (s-ar
*

**

Efectul pe termen mediu i lung al deprecierii va fi tratat n capitolul 9. De exemplu, dac dolarul i cre te cursul de la 25000 lei la 30000 lei, are valoarea 1,2.

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

25

deteriora) raportul de schimb n a a m sur , nct ara ar pierde venit na ional. n consecin , pentru politica valutar a unei ri, interesant este elasticitatea soldului balan ei curente, fa de cursul valutei na ionale.

Avantajul relativ i costurile de transport


La introducerea unei m rfi de pe pia a mondial pe pia a intern apar o serie de costuri: costul transportului m rfii, de nc rcare i desc rcare, de transbordare dintr-un mijloc de transport n altul, pentru emiterea documentelor nso itoare ale m rfii, pentru nmagazinare, asigurare etc., ca i pentru achitarea taxelor vamale. n practica interna ional se face deosebirea ntre pre ul fob al exportatorului, i pre ul cif al importatorului*. S consider m c pia a intern pentru o anume marf este n echilibru, pre ul corespunz tor fiind Pn. Teoretic, dac pe pia a extern pre ul aceleia i m rfi, Pe este diferit, apar premise pentru tranzac ii comerciale cu str in tatea. Astfel, dac pre ul extern ( Pe ) este superior celui intern ( Pn ), produc torii na ionali, atra i de un c tig mai mare, se orienteaz spre export. Oferta de export este cu att mai ridicat , cu ct diferen a dintre cele dou pre uri este mai mare. Pe de alt parte, dac pre ul extern este mai mic dect cel intern, consumatorii na ionali i vor orienta achizi iile spre pia a extern , economisind resurse de plat . Cererea de import se va corela direct cu diferen a dintre pre ul extern mai redus, i p ul re intern mai ridicat. n realitate, rela ia dintre oferta de export sau cererea de import pe de-o parte, i diferen a de pre uri pe de alt parte este ntructva diferit . ntr-o tranzac ie de comer exterior pe exportator l intereseaz pre ul fob, n timp ce pe importator l intereseaz pre ul cif **. Pentru exportator prezint interes nu pre ul extern ca atare, ci pre ul diminuat cu costul transportului interna ional. Similar, pentru importator este interesant pre ul extern suplimentat cu costul transportului interna ional. n consecin , pentru a se declan a fluxuri comerciale interna ionale, diferen a dintre pre ul intern i cel extern*** trebuie s dep easc n valoare costul transportului interna ional. De aici rezult c teoria costurilor comparative comport un amendament, anume privind luarea n considerare a cheltuielilor de transport interna ional. Lucrul acesta se face prin abordarea n dou trepte a compara iilor realizate anterior. De exemplu, fie dou ri (A, B ) i dou m rfuri (1, 2 ). n prima treapt a abord rii se stabile te rela ia ntre costurile relative ale celor dou m rfuri. S presupunem c ar fi urm toarea rela ie : c1 A / c1B < c2 A / c2B ( c reprezint costurile de produc ie ). Aceasta echivaleaz cu afirma ia c ara A dispune de avantaj comparativ la marfa 1, iar ara B dispune de avantaj comparativ la marfa 2.

Pre ul fob corespunde frontierei rii exportatoare, iar pre ul cif corespunde frontierei rii importatorului, incluznd cheltuielile de transport i asigurare a m rfii pe parcurs extern. ** Dac n contractul de vnzare interna ional este inserat pre ul fob, pe lng suma corespunz toare acestui pre , importatorul suport i cheltuielile de transport etc. externe, iar dac n contract s-a convenit pre ul cif, exportatorul suport aceste cheltuieli, diminundu-i-se corespunz tor venitul pn la nivelul pre ului fob. *** Exprimate n aceea i unitate monetar .

26

Economie interna ional

n treapta a doua se iau n calcul costurile transportului interna ional necesar pentru desf urarea schimburilor comerciale. Costul m rfii cu avantaj relativ pentru fiecare ar se suplimenteaz cu costul transportului interna ional, i se repet compara ia rapoartelor respective. Dac inegalitatea i men ine sensul, nseamn c schimbul interna ional este profitabil pentru ambele p r i, deci se poate realiza efectiv. Dac se schimb sensul inegalit ii, nseamn c avantajul relativ este alterat de costurile transportului interna ional i comer ul dintre cele dou ri nu este justificat a se desf ura, ne fiind profitabil. n concluzie, va exista comer ntre cele dou ri, dac (c1 A + tr) / c1B < A B c2 / (c2 + tr), unde tr reprezint costul transportului interna ional, i nu va exista comer ntre ri, dac nu este respectat aceast inegalitate. Pentru simplificare, aici au fost considerate cheltuieli de transport egale n ambele fluxuri de schimb. n realitate, cheltuielile de transport interna ional aferente exportului unei ri pot diferi de cele aferente importului, dar ra ionamentul men ionat r mne valabil. Trebuie f cut distinc ie ntre situa ia n care costurile de transport sunt att de ridicate, nct fac ne rentabil exportul, i cea n care ele diminueaz nesemnificativ rentabilitatea exportului. n primul caz avem de-a face cu m rfurile ne-exportabile, sau ne comercializabile (pe plan interna ional ). Este vorba de produse cu mas mare i valoare sc zut , cum ar fi unele materiale de construc ii, sau unele cereale cu valoare sc zut . Pot fi ne exportabile i serviciile, care trebuie consumate la locul de produc ie, cu excep ia unora ca turismul interna ional, sau preg tirea superioar , la care cheltuielile de transport au o pondere mic n valoarea total , i care pot fi tratate ca i m rfurile comercializabile. Bunurile ne comercializabile au un rol important n cadrul economiilor deschise, ntruct varia ia ratelor de schimb determin modificarea pre ului relativ al bunurilor comercializabile i al celor ne comercializabile, ceea ce afecteaz balan a comercial i cererea agregat . n cadrul modelului ricardian bunurile ne comercializabile reduc extrema specializare a produc iei, ntruct o ar va trebui s produc , pe lng bunurile exportabile, i bunurile ne comercializabile absolut necesare economiei na ionale. n general, costurile de transport diferite ntre ri determin reducerea specializ rii acestora. n unele situa ii, ri ce de in avantaje comparative mai mici fa de alte ri exportatoare ale aceluia i produs, sunt furnizori principali pe anumite pie e, ca urmare a avantajului de pozi ie geografic , fiind obligate la cheltuieli de transport mai sc zute. Modelul ricardian al comer ului interna ional a ignorat costurile de transport. Ele sunt realist abordate n modelul gravita ional al schimburilor interna ionale, elaborat ulterior.

Indicatori de m surare a specializ rii interna ionale


M surarea specializ rii interna ionale a indicatorul numit avantajul comparativ revelat: rilor se realizeaz cu

Balassa, B. (1965)

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

27

X ij / X ij RCAij !
i

X / X
ij j i j

2.7
ij

unde RCA (Revealed Comparative Advantage) este indicatorul avantajului comparativ, X desemneaz exportul, i exprim sectorul, iar j exprim ara pentru care se studiaz acest avantaj. Pentru a facilita compara iile interna ionale se utilizeaz un indicator derivat din acesta, numit RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage), definit ca (RCA 1) / (RCA + 1) i care ia valori de la 1, la +1. Specializarea maxim corespunde valorii +1.

n figura 2.8 este eviden iat specializarea rilor membre OCDE n producerea ma inilor ne electrice, una din cele 22 grupe de produse, pentru care se public date statistice, n anii 1970 i 1990 .

sursa datelor: OECD STAN database (1995 edition)

28

3 TEORIA LUI HECKSCHER I OHLIN. ABUNDEN A RELATIV A FACTORILOR DE PRODUC IE

Faptul c productivitatea muncii este factorul determinant pentru formarea venitului na ional i pentru bun starea unei na iuni este unanim recunoscut, munca contribuind cu cel pu in 70% la costurile de produc ie, practic n toate industriile**. Avantajele comparative de costuri, care determin diviziunea interna ional eficient a muncii, se bazeaz pe diferen ele de productivitate ntre ri, care la rndul lor sunt determinate de diferen ele dintre ri n privin a tehnologiilor de produc ie. Totu i, apar diferen e relative de costuri, chiar ntre ri ce aplic n produc ie acelea i tehnologii. Aceste diferen e apar ca urmare a efectului veniturilor de scar *, intensit ii i abunden ei diferite a factorilor de produc ie.

Func ii de produc ie i venituri de scar


Veniturile de scar sunt definite pentru a a numitele func ii de produc ie omogene, care sunt incluse n familia func iilor omotetice. O func ie omotetic se caracterizeaz prin faptul c izocuantele ce-i corespund i men in forma ne modificat , indiferent de nivelul produc iei, a a cum se prezint n figura 3.1. Multiplicarea cu un factor, > 1 a tuturor factorilor de produc ie are ca efect cre terea de g( ) ori a cantit ii produse, g fiind o func ie cresc toare de , adic dg/d > 0. nclina ia izocuantelor corespunde ratei marginale de substitu ie tehnic , care exprim rela ia dintre productivit ile marginale. Dac se diminueaz cantitatea de capital utilizat, trebuie sporit ntr-o propor ie dat cantitatea de munc utilizat , pentru a men ine acela i nivel al produc iei. nclina ia izocuantei la nivelul este egal cu cea a izocuantei corespunz toare nivelului ini ial. Dac izocuanta ini ial este: W0 = f (M0, C0) atunci: g( ) W0 = f ( M0, C0 ), cu > 0, g / > 0 3.2 3.1

** *

Van ArC (1990), P. Brenton, H. Scott, P. Sinclair (1997) engl.:returns to scale.

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

29

n figura 3.1, de-a lungul razei OR nclina ia izocuantelor r mne aceea i n punctele M,..,Q, condi ie ndeplinit i de punctele aflate pe raza OR. Principala proprietate a func iilor de produc ie omotetice este dat de forma linear a traiectoriei expansiunii de scar . Traiectoria expansiunii de scar este locul geometric al punctelor asociate costurilor minime la diversele nivele de produc ie, iar costurile minime se afl n punctele unde dreapta bugetului este tangent la izocuante. nclina ia liniei bugetului este dat de raportul dintre pre urile factorilor de produc ie (munc i capital). n figura 3.1, dac tangentele la izocuante n punctele M,N,P,Q ar reprezenta linii ale bugetului, atunci raza OR ar fi tocmai traiectoria expansiunii de scar .

capital

R Q P N P' M M ' O N' G=25 G=4 0 Q' R' G=75 G=50

munc

Figura 3.1: Func ia de produc ie omotetic n cultura grului Sursa : P. Zweifel, R.H.Heller, Internationaler Handel, pag. 100.

O func ie de produc ie cu venituri de scar constante este un caz special al func iilor de produc ie omotetice. Dac o func ie are gradul r, adic g ( ) = r , i W0 = f (M0, C0), atunci r W0 = f ( rM0, rC0). Dac r = 1 i W0 = f (M0, C0), atunci W0 = f ( M0, C0). Considernd dou ramuri n cadrul economiei na ionale, ambele caracterizate de venituri constante de scar i intensit i identice ale factorilor de produc ie, atunci frontiera posibilit ilor de produc ie se prezint sub forma unei drepte i costurile de oportunitate pentru ambele bunuri sunt constante. Dou ri ntrunind aceste condi ii i avnd frontierele posibilit ilor de produc ie paralele, nu au vreun stimul pentru schimbul reciproc de m rfuri; dar, dac frontierele

30

Economie interna ional

respective nu sunt paralele, rile tind la specializarea extrem , nso it de schimbul reciproc de m rfuri. Dac n cel pu in una din ramuri se nregistreaz venituri de scar descresc toare, atunci costurile de oportunitate n produc ia ambelor bunuri sunt cresc toare, iar curba posibilit ilor de produc ie a rii este convex *. Dac n dou ri frontierele posibilit ilor de produc ie sunt convexe, exist posibilitatea optimiz rii structurii produc iei prin specializare i schimb reciproc de m rfuri. n sfr it, dac n una din ramuri se nregistreaz venituri de scar constante, iar n cealalt venituri cresc toare de scar , atunci costurile de oportunitate pentru ambele bunuri sunt descresc toare, iar curba posibilit ilor de produc ie a rii este concav . Dac n dou ri frontierele posibilit ilor de produc ie sunt concave, exist posibilitatea specializ rii extreme i a schimbului reciproc de m rfuri. Un studiu efectuat pentru economia SUA n anii 60, utiliznd func ia de produc ie Cobb-Douglas eviden ia venituri cresc toare de scar pentru industriile alimentar i chimic , venituri descresc toare pentru industriile aparatelor electrice i de piel rie i venituri constante pentru restul industriilor. Alt studiu, consacrat economiei canadiene a eviden iat la 26 ramuri venituri de scar descresc toare i la 65 ramuri venituri cresc toare, utiliznd pentru analiz curba costurilor unitare. La aproape 2/3 din totalul industriilor analizate n perioada respectiv volumul optim al produc iei unei ntreprinderi nu dep ea 2% din produc ia total a ramurii i la nici una din industrii volumul optim al produc iei unei ntreprinderi nu dep ea 20% din produc ia ntregii ramuri, pericolul monopoliz rii ap rnd pe atunci redus.

3.2

Intensitatea i abunden a factorilor de produc ie

3.2.1 Intensitatea factorilor de produc ie


Intensitatea factorilor reprezint raportul dintre cantit ile de factori utiliza i pentru fabricarea unui bun. Pot fi realizate compara ii absolute ntre cantit ile fizice de munc i capital doar dac au la baz o unitate de m sur comun . Compara ii relative pot fi efectuate chiar i n absen a unei astfel de unit i de m sur comune. De exemplu, se poate afirma c produc ia de stof necesit relativ mai mult capital dect cea de vin*. n figura 3.2 sunt trasate izocuantele pentru produc ia de vin i de stof . Punctele Q0, Q1 i Q2 corespund combina iilor minime de costuri aferente unor produc ii de stof , ordonate cresc tor, adic situate pe traiectoria expansiunii de scar , iar R0, R1 i R2 sunt puncte similare pentru produc ia de vin. Raportul capital / munc este mai ridicat n produc ia de stof fa de produc ia de vin, traiectoria expansiunii de scar la stof fiind mai nclinat dect la vin. Dac func iile de produc ie sunt omotetice,
convex : "U" ntors, sau "nu ine apa"; concav: "U", sau " ine apa". Hildebrand i Liu, (1965). Fuss i Gupta, (1981). * Este vorba de produc ia n condi iile minimiz rii costurilor.
*

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

31

traiectoriile men ionate sunt lineare. Dac una dintre func iile de produc ie nu este omotetic , intensit ile factorilor se pot modifica, chiar dac raportul ntre pre urile factorilor este constant. O asemenea modificare a intensit ilor este condi ionat tehnologic. Pe de alt parte, modificarea intensit ii factorilor se poate datora schimb rii raportului dintre pre urile factorilor de produc ie. n sfr it, intensit i diferite ale factorilor n produc ia diferitelor bunuri determin costuri de oportunitate cresc toare (curba de transformare n produc ie convex ). Cu ct este mai mare diferen a ntre industrii privind intensit ile factorilor de produc ie, cu att mai accentuat este cre terea costurilor de oportunitate, iar curba posibilit ilor de produc ie este mai boltit . n cazul particular al func iei de produc ie Cobb-Douglas, fiind dat raportul ntre pre urile factorilor de produc ie, raportul exponen ilor func iei indic tocmai intensitatea factorilor.

Capital

Izocuante stof

TES pentru stof TES pentru vin

Q2 Q1 Q0 R0 -pm / pc O Figura 3.2: Traiectoriile expansiunii de scar (TES) n produc ia de stof i de vin Munc R1 R2
Izocuante vin

Func ia de produc ie Cobb-Douglas este : F= M C ( M = munca, C = capitalul ) Aplicnd logaritmii, aceasta devine: ln F = ln + lnM + lnC 3.4 3.3

32

Economie interna ional

Condi ia minimiz rii costului este ca raportul productivit ilor marginale pentru factori s fie egal cu raportul pre urilor factorilor, adic :
p xF / xM ! M pC xF / xC

3.5

Derivatele par iale ale func iei de produc ie fa de factori, sunt respectiv : F/M = F/M i F/C = F/C Dac :
p xF / xM E v F / M ! M ! pC xF / xC F vF /C

3.6 3.7

3.8

atunci rezult c p vM E ! M pC v C F 3.9

A adar, fiind dat raportul pre urilor factorilor, raportul exponen ilor func iei Cobb-Douglas reflect tocmai intensitatea acestor factori. Cercet ri pentru economia american au eviden iat c industria metalurgic este mai intensiv n munc (6/1) dect cea a confec iilor (4,2/1), iar industria cauciucului (3,7/1), mai intensiv dect cea alimentar (1,34/1). Func ia de produc ie Cobb-Douglas prezint inconvenientul c elasticitatea de substitu ie a factorilor are ntotdeauna valoarea 1, altfel spus, dac se modific raportul pre urilor factorilor cu un procent, intensitatea factorilor se modific n aceea i propor ie*. Aproximarea cu ajutorul seriilor Taylor permite utilizarea i a altor func ii de produc ie, la care, fiind dat raportul pre urilor factorilor, intensitatea utiliz rii lor s depind i de nivelul produc iei***. S-a constatat c agricultura SUA este relativ intensiv n capital, raportul celor doi factori (munc / capital) fiind 0,764/1. Informa iile cuprinse n func ia de produc ie sunt cuprinse i n duala sa, func ia costurilor, fiind date anumite restric ii. Cu ajutorul unei asemenea func ii, s-au realizat compara ii ntre diferite industrii din SUA, RFG i Japonia n privin a intensit ii factorilor. S-a constatat c cea mai ridicat intensitate a muncii o are industria construc iilor de ma ini, iar cea mai mare intensitate a materiilor prime i a capitalului o prezint chimia. La producerea aparatelor de precizie intensitatea materiilor prime att fa de munc , ct i fa de capital, este mai sc zut dect la restul industriilor, cu men iunea c , fa de capital, la aceast industrie intensitatea materiilor prime este de dou ori mai mic dect la chimie, construc ii de ma ini i automobile.

op.cit.,pag. 109, Hildebrand i Liu, (1965). ieftinirea unui factor atrage dup sine cre terea intensit ii acelui factor. *** Zweifel (1978). Ray (1982). Conrad (1989).
*

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

33

3.2.2

Abunden a factorilor de produc ie

Dac , la nivel de ramur prezint importan caracteristicile produc iei (intensitatea factorilor i veniturile de scar ), la nivel de ar aten ia cercet rii tiin ifice se ndreapt spre nzestrarea cu factori de produc ie: munc , capital, resurse naturale etc. Pentru a eviden ia rolul nzestr rii unei ri cu factori de produc ie, facem abstrac ie de efectul intensit ii factorilor i al veniturilor de scar asupra produc iei i schimburilor comerciale ale rii respective. Consider m a adar, c produc ia se caracterizeaz prin venituri constante de scar , c intensitatea factorilor este identic n toate industriile la orice rela ie a pre urilor factorilor, i c func iile de produc ie nu difer ntre ri. Fie dou ri, A i B, cu nzestr ri egale, cu excep ia unui factor, s zicem munca. ara A are mai mult for de munc dect B. n aceste condi ii, ara A va produce, ntr-o propor ie dat , mai mult dect B, indiferent de industria n care s-ar specializa (toate avnd aceea i intensitate a factorilor). Costurile de oportunitate vor fi pentru fiecare marf constante i identice la cele dou ri, iar frontierele produc iei acestora vor fi drepte paralele. Pre urile relative ale m rfurilor fiind egale n cele dou ri, nu va exista motiv pentru specializarea n produc ie i schimbul reciproc de m rfuri ntre acestea. n consecin , diferen ele dintre ri privind nzestrarea lor cu factorii de produc ie, nu constituie condi ie a specializ rii n produc ie i schimbului reciproc de m rfuri ntre ri.

3.3

Modelul Heckscher-Ohlin

Modelul Heckscher-Ohlin, ampl construc ie teoretic privind comer ul interna ional i produc ia , bazate pe diferen ele dintre ri n privin a nzestr rii lor cu factori de produc ie, con ine , n principal, patru teoreme, i anume: Fiecare ar export produsele intensive n factorii cu care este abundent nzestrat i import produsele intensive n factorii cu care este n mai mic m sur nzestrat . Comer ul interna ional ne restric ionat egalizeaz veniturile reale ale factorilor de produc ie la nivel mondial. Teorema Stolper-Samuelson, potrivit c reia comer ul interna ional conduce la cre terea venitului factorilor abunden i, i sc derea venitului factorilor rari. Teorema lui Rybczynski, potrivit c reia, fiind dat un anumit raport de schimb, cre terea nzestr rii unei ri cu un anumit factor de produc ie are ca efect sporirea produc iei m rfii intensive n acel factor i sc derea produc iei m rfurilor intensive n ceilal i factori.

34

Economie interna ional

Modelul porne te de la varianta simpl cu dou ri, dou m rfuri, doi factori de produc ie. Cre terea num rului de dimensiuni, necesar pentru verific ri empirice, creeaz probleme. Factorii de produc ie sunt omogeni, adic de aceea i calitate n toat lumea, sunt n cantit i limitate n fiecare ar i sunt mobili ntre industrii n cadrul fiec rei ri. Func iile de produc ie, prin ipotez de tip neoclasic, sunt acelea i n ntreaga lume, iar bunurile nu prezint inversiuni ale factorilor de produc ie. Cererea este omotetic , n sensul c propor ia n care sunt consumate bunurile pe plan mondial depinde doar de pre uri, nu i de venituri, sau gusturi. Astfel, dac comer ul interna ional ar egaliza pre urile m rfurilor pe plan mondial, atunci o ar ar de ine n consumul mondial la toate bunurile i serviciile, o pondere egal cu cea de inut n venitul mondial. Specializarea interna ional a rilor n produc ie este incomplet . Altfel, pre urile factorilor de produc ie nu s-ar putea egaliza ca efect al schimburilor interna ionale. n sfr it, se face abstrac ie de costurile de transport i de obstacole n calea schimburilor interna ionale, pie ele bunurilor i factorilor de produc ie sunt perfect competitive, iar subiec ii economici i optimizeaz programele de activit i. Unele dintre aceste premise restrictive sunt abandonate de unele teoreme din model, urm rind o mai fidel descriere a realit ii. Condi ia necesar i suficient pentru a justifica economic schimbul de m rfuri dintre dou ri, este ca pre urile relative ale m rfurilor s difere ntre cele dou ri. Considernd preferin ele de consum i func iile de produc ie identice n aceste ri, pre urile relative ale m rfurilor difer , dac i costurile lor de oportunitate difer . Aceast situa ie se realizeaz , atunci cnd sunt ndeplinite concomitent dou condi ii: y intensit ile factorilor difer ntre industrii, y nzestrarea cu factori de produc ie difer ntre ri. Prima teorem din modelul Heckscher-Ohlin afirm c , fiind date premisele amintite mai sus, rile se specializeaz n producerea i exportul m rfurilor intensive n factorii abunden i, importnd n schimb, m rfuri intensive n factorii rari pentru aceste ri. n general: comer ul se bazeaz pe diferen ele dintre ri privind abunden a factorilor i reduce principalele efecte ale acestor diferen e. Demonstra ia acestei teoreme se poate face urmnd dou c i: (1) ar tnd c diferen ele n nzestrarea cu factori de produc ie conduc la diferen e ale curbelor de transformare (versiunea propor iei factorilor), sau (2), ar tnd c diferen ele n privin a pre urilor factorilor conduc la diferen e n privin a pre urilor m rfurilor (versiunea pre urilor relative). n continuare se vor aborda ambele versiuni, men inndu-se premisa - ca i n modelul ricardian - a cerin ei fixe de factori de produc ie, pe unitatea de produs fabricat.

3.3.1 nzestrarea

rilor cu factori de produc ie

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

35

Dac ntr-o ar capitalul ar fi nelimitat, produc ia acesteia ar depinde, ca n modelul lui Ricardo, numai de cerin a i de disponibilit ile de munc . Economia ar produce (gru i strunguri), ca n figura 3.3, de-a lungul dreptei MM', care exprim restric ia factorului munc . Dac economia ar dispune de cantit i nelimitate de munc , produc ia ar depinde doar de necesarul i disponibilul de capital, i economia ar produce m rfurile men ionate de-a lungul dreptei CC', care reprezint restric ia capitalului. n oricare din cele dou cazuri extreme prezentate, pre ul relativ al grului corespunde pantei liniei posibilit ilor de produc ie (MM' sau CC'), cererea influen nd doar structura produc iei. Dac ar fi limitat doar munca, pre ul relativ al grului ar fi mai ridicat dect n situa ia n care ar fi limitat doar capitalul. Aceast afirma ie este echivalent cu urm toarea: dac pre ul relativ sar stabili doar potrivit con inutului de munc (capitalul fiind gratuit), unei unit i fizice de gru i-ar corespunde o cantitate mai mare de strunguri, dect n situa ia n care pre ul men ionat s-ar stabili potrivit con inutului de capital (munca fiind gratuit ). Adic , con inutul de munc al unei unit i fizice de gru este egal cu cel al unit i strunguri, iar con inutul de capital al unei unit i fizice de gru este egal cu cel al unit i strunguri, fiind mai mare dect . Deci, la strunguri con inutul relativ de capital este mai ridicat dect con inutul relativ de munc , iar la gru invers, con inutul relativ de munc este mai ridicat dect con inutul relativ de capital. Concret, considernd raportul munc / capital la gru egal cu unitatea, atunci acest raport la strunguri va fi egal cu / .

Cantitatea de strunguri

M'

C' X2 Q' Q

Cantitatea de gru C X M 1 Figura 3.3: Oferte fixe de factori i structura produc iei

Dac inem seama de ambele restric ii, constat m c doar n aria OMQC' exist posibilit i reale de produc ie, iar punctul Q reprezint produc ia corespunz toare ocup rii complete a factorilor de produc ie. n acest punct pre ul

36

Economie interna ional

relativ al grului este dat de condi iile cererii, respectiv de panta curbei de izoutilitate (cea mai nalt ) ce trece prin acest punct. ntruct n Q panta restric iei MM' este mai mare dect a CC', putem afirma c grul este mai intensiv n munc dect strungurile, care sunt mai intensive n capital. Fiind date intensit ile factorilor, n condi iile n care ace tia sunt pe deplin utiliza i, o cre tere a ofertei unui factor de produc ie are drept consecin sporirea produc iei m rfii intensive n acel factor i reducerea produc iei celeilalte. Aceast situa ie, cunoscut ca teorema lui Rybczynski, este descris n figura 3.4. n figura 3.4 este evident cum, n urma sporirii disponibilului de capital al economiei, cantitatea de munc r mnnd constant , produc ia de strunguri cre te, iar cea de gru scade. n industria 1, o unitate de produs necesit a1 munc i b1 capital, astfel c volumele utilizate sunt: M1 = a1 X1 i C1 = b1 X1 n cea de-a doua industrie, rela iile corespunz toare sunt: M2 = a2 X2 i C2 = b2 X2 3.11a,b 3.10 a,b

Dac sunt utilizate complet disponibilit ile de factori (M,C), atunci: M = M1 + M2 = a1 X1 + a2 X2 C = C1 + C2 = b1 X1 + b2 X2 3.12 3.13

M' Cantitatea de strunguri

C*' C'

Q*

C* Cantitatea de gru

Figura 3.4: Teorema lui Rybczinsky

Solu iile acestor ecua ii pentru X2 sunt:

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

37

X2 = M/a2 - (a1/a2) X1 X2 = C/b2 - (b1/b2) X1

3.14 3.15

Dac (a1/a2) > (b1/b2 ), restric ia pus de munc este mai abrupt , a a cum se prezint n figura 3.3 i (b2/a2) > (b1/a1). Dar b2/a2, notat cu k2, este raportul ntre cantit ile de capital i munc necesare producerii unei unit i de produs n ramura 2, iar k1 este cel corespunz tor ramurii 1. Rezult c industria 2 (strunguri) este mai intensiv n capital dect 1 (gru). Solu iile ecua iilor (3.14) i (3.15) sunt urm toarele: X1 = (b2M - a2 C) / (a1 b2 - a2 b1) X2 = (a1 C - b1 M) / (a1 b2 - a2 b1) 3.16 3.17

ntruct numitorul este pozitiv, rezult c o cre tere a lui C, n condi ii de ocupare deplin , cre te produc ia lui X2 i o reduce pe cea a lui X1, n concordan cu teorema lui Rybczynski. Diferen a dintre cele dou ri privind nzestrarea cu factori se concretizeaz n curbe diferite de transformare. Premisa tehnologiilor identice se reflect in pantele identice ale restric iilor factorilor. Aceast situa ie este descris n figura 3.4 unde, pentru ara I curba posibilit ilor de produc ie este CQM, iar pentru ara II curba posibilit ilor de produc ie este C'Q'M'. n ara I pre ul relativ al grului este dat de panta dreptei CQ (restric ia factorului capital), iar n ara II, de panta lui M'Q' (restric ia factorului munc ). ntruct pre urile relative ale m rfurilor difer ntre cele dou ri, cea cu resurse relativ abundente de munc va exporta QN gru, iar cea cu resurse relativ abundente de capital va exporta Q'N' struguri, la pre ul relativ dat de panta lui QP i Q'P'. Consecin ele sunt: fiecare ar va atinge un nivel mai nalt de consum, va utiliza complet resursele de produc ie i se va nregistra o egalizare a pre ului relativ al m rfurilor schimbate.

3.3.2 Pre urile factorilor i ale m rfurilor


ntre pre urile m rfurilor i ale factorilor exist o rela ie strns . Modificarea pre ului relativ al unei m rfi atrage o modificare n acela i sens a pre ului relativ al factorului intensiv pentru acea marf , definit prin raportarea venitului respectivului factor la venitul celuilalt factor. n figura 3.4 punctul Q se asociaz utiliz rii complete a factorilor de produc ie, cnd att rata salariului, ct i venitul capitalului au valori pozitive. Dac unul din factori ar fi sub utilizat, i-ar sc dea venitul ( i pre ul relativ) la zero iar pre ul relativ al celuilalt ar tinde spre infinit. Pre ul relativ al grului poate varia, avnd ca limite pantele lui MM' i CC' adic restric iile puse de factorii de produc ie. Oricum, pre ul relativ al grului in condi iile ocup rii complete a factorilor, se va afla ntre limitele men ionate. Descrierea acestor ecua ii este realizat n figura 3.5, unde, pe abscis se red

38

Economie interna ional

pre ul relativ al unei m rfi (gru), iar pe ordonat pre ul relativ al factorului intensiv (munca) pentru acea marf . Cnd pre ul relativ al grului este dat de panta restric iei capitalului (OP'), o parte din resursele de munc sunt ne folosite, rata salariului este zero i pre ul relativ al muncii este zero. Cnd pre ul relativ al grului este dat de panta restric iei muncii (OP''), o parte din capital r mne ne folosit i venitul s u este zero, respectiv pre ul relativ al muncii este infinit. Cnd pre ul relativ al grului se afl ntre aceste dou extreme, pre ul relativ al muncii este pozitiv i cre te cu pre ul relativ al grului. Cnd pre ul relativ al grului cre te de la OP1 la OP2, pre ul relativ al muncii cre te de la OW1 la OW2. n condi ii de echilibru pe termen lung, pre urile sunt egale cu costurile, care sunt egale cu remunerarea factorilor pe unitatea de produs, adic : p1 = w a1 + r b1 i p2 = w a2 + r b2 3.18 , 3.19 unde p1, p2 sunt pre urile celor dou m rfuri, w este rata salariilor, iar r este venitul capitalului. Solu iile celor dou ecua ii simultane sunt: w = (b2 p1 - b1 p2) / (a1 b2 - a2 b1) r = (a1 p2 - a2 p1) / (a1 b2 - a2 b1) 3.20 3.21

Numitorul (pe care-l vom nota n continuare cu N) este pozitiv dac industria 2 este mai intensiv n capital dect industria 1. Ecua iile (3.20) i (3.21) pot fi re scrise ntr-o form convenabil , astfel: w = (b2p2/N)/(p1/p2 b1/b2) r = (a2p2/N)/(a1/a2 p1/p2 ) 3.22 3.23

Pre ul relativ al muncii

W2 W1 O P' P2 P''

P1 Pre ul relativ al grului

Figura 3.5: Pre urile factorilor i ale m rfurilor

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

39

ntruct b1/b2 < p1/p2 < a1/a2, w, r > 0 i w/r = (b2/a2 ) (p1/p2 - b1/b2) / (a1/a2 - p1/p2) lui w/r. 3.24 rezult c o modificare a lui p1/p2 implic o modificare de acela i sens a ambelor ri participante la schimburi arat (munca) este mai sc zut n una din ri n i pre ul relativ al m rfii intensive in acel i ara va exporta marfa respectiv .

Curba din figura 3.5 aplicat c , dac pre ul relativ al unui factor absen a schimburilor externe, atunci factor (gru) trebuie s fie mai sc zut,

O ar export marfa al c rei pre relativ este mai mic in condi ii de autarhie. Ca urmare a exportului i cre te pre ul relativ i, n consecin , va cre te i pre ul relativ al factorului intensiv pentru acea marf . Situa ia opus caracterizeaz cealalt marf i, respectiv, cel lalt factor de produc ie. Aceasta este teorema formulat i demonstrat de Wolfgang Stolper i Paul Samuelson. O consecin a acestei teoreme este aceea c schimburile externe vor spori ponderea muncii n venitul real n ara nzestrat abundent cu acest factor, i vor reduce ponderea corespunz toare a capitalului, efectul opus nregistrndu-se n ara mai abundent nzestrat cu capital. Astfel spus, n ara cu munc abundent va cre te salariul real i va sc dea venitul real al capitalului, iar n ara cu capital abundent va cre te venitul real al capitalului i va sc dea salariul real, ca urmare a particip rii la schimburi. Din rela iile (3.22) i (3.23) pot fi deduse salariul real i venitul real al capitalului, exprimate n bunul intensiv n capital: w/p2 = b2/N (p1/p2 - b1/b2) r/p2 = a2/N (a1/a2 - p1/p2) 3.25 3.26

Este evident c o cre tere a pre ului relativ al bunului cu con inut ridicat de munc (p1/p2 ) spore te salariul real i reduce venitul real al capitalului, ambele exprimate n bunul cu con inut ridicat de capital. Concluzia este aceea i i dac cele dou m rimi se exprim n bunul cu con inut ridicat de munc . Pentru aceasta mp r im rela iile (3.25) i (3.26) la p1: w/p1 = (b2/N) (p2/p1) (p1/p2 - b1/b2) = = b2/N [1 - (b1/b2) (p2/p1)] r/p1 = (a2/N) (p2/p1) (a1/a2 - p1/p2 ) = a2/N) [(a1/a2 ) (p2/p1) - 1] 3.27 3.28

Este evident c salariul real exprimat n produsul ramurii 1 (cu con inut ridicat de munc ) se modific n acela i sens, iar venitul real al capitalului n sens opus, cu pre ul relativ al bunului din ramura 1 (inversul lui p2/p1 ).

40

Economie interna ional

Pe de alt parte, se observ c egalitatea ntre ri a pre ului relativ al m rfurilor conduce, potrivit rela iilor (3.25) - (3.28), la egalitatea ntre ri a salariilor reale i a veniturilor capitalului n expresie real . Aceasta este chiar teorema egaliz rii pre ului factorilor, care afirm : Dac s-ar face abstrac ie de barierele comerciale i de costurile de transport dintre dou ri care utilizeaz acelea i tehnologii, comer ul reciproc ar conduce la egalitatea ntre cele dou ri n privin a pre urilor factorilor.

3.3.3 Dezvoltarea modelului i verificarea empiric


(i) Modelul Heckscher - Ohlin poate fi extins prin luarea n considerare a mai multor ri, m rfuri i / sau factori de produc ie. Dac introducem n model o a treia ar , vom constata c ara cu cel mai ridicat stoc de capital pe lucr tor va exporta marfa cu con inut mai nalt de capital, iar ara cu cel mai mic stoc de capital pe lucr tor va exporta marfa cu con inut mai ridicat de munc . Dar nu putem face predic ii cu privire la structura schimburilor celei de-a treia ri, dac nu dispunem de informa ii suplimentare, privind condi iile cererii i ale ofertei. Toate cele 3 ri vor produce la ntreaga capacitate, iar structura produc iei va fi clar . Singurul element de nedeterminare va fi structura schimburilor celei de-a treia ri. Dac introducem n model o a treia marf , structura produc iei este ne determinat . n general, cnd num rul m rfurilor dep e te num rul factorilor, nu putem preciza structura produc iei din fiecare ar i nici structura schimburilor. Totu i se pot face aprecieri utile cu privire la con inutul mediu de factori al schimburilor rii, iar teorema Stolper - Samuelson i p streaz validitatea. Dac n model se introduce al treilea factor (dar sunt doar dou m rfuri), modelul nu mai are solu ii determinante, adic fiind prea pu ine m rfuri, nu se poate calcula pre ul factorilor de produc ie, i nici nu se poate preciza care este factorul relativ abundent din fiecare ar . Modelul Heckscher - Ohlin poate fi extins orict de mult, cu condi ia ca num rul arilor s fie egal cu al m rfurilor i al factorilor. Fiecare ar are un punct de ocupare deplin n care produce o colec ie de m rfuri unic determinat , n func ie de nzestrarea sa cu factori de produc ie, pre urile factorilor difer ntre ri i comer ul reciproc are efecte previzibile asupra acestor pre uri. O extensie a modelului Heckscher-Ohlin o ofer Vanek, astfel: A = (aij) 3.29 unde A este matricea p trat a coeficien ilor tehnologici aij , cu indicele "i" pentru factori, iar "j" pentru m rfuri.

Vanek (1968).

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

41

Matricea coeficien ilor tehnologici nmul it cu vectorul bunurilor (X), permite determinarea cererii totale pentru fiecare factor (V), care, n condi ii de echilibru trebuie s fie egal cu oferta de factori, reflectnd nzestrarea cu factori a unei ri. V = A X, V' = (M C), X' = (X 1 X2) sau, altfel exprimat: X=A V i, echivalent pe plan mondial: X W = A-1 V W 3.32
-1

3.30 3.31

Comer ul interna ional egaliznd pre urile relative ale m rfurilor i considernd func ii ale cererii identice ntre ri, fiecare ar va consuma cele dou bunuri n aceea i propor ie. Consumul celor dou bunuri dintr-o ar (vectorul C), va fi dat de produsul ntre ponderea acestei ri n cheltuielile mondiale (s) i produc ia mondial (vectorul X W): C=sXW 3.33 n condi iile echilibrului schimburilor, pentru fiecare ar cheltuiala trebuie s fie egal cu produsul na ional brut, care are ponderea "s" n produsul mondial brut. Comer ul net (T) al unei ri este diferen a dintre produc ia i consumul acesteia: T = X - C = A-1 V - s A-1 V W = A-1 ( V - s V W) i: A T = V - s VW 3.35 unde A T exprim factorii ncorpora i n exporturile nete. O ar este definit drept abundent nzestrat cu capital, dac ponderea capitalului acestei ri n capitalul mondial este mai mare dect ponderea ei n produsul mondial (s). Teorema Heckscher - Ohlin - Vanek (HOV) afirm c n aceste condi ii, ara va exporta serviciile furnizate de factorii ei abunden i, i va importa serviciile factorilor rari. Teorema HOV const dintr-un sistem de rela ii lineare ntre exporturile nete ale unei ri i diferen a dintre resursele ei efective de factori de produc ie (V) i cantitatea de factori care ar reveni rii, dac pe plan na ional ei ar fi distribui i n aceea i propor ie ca i pe plan mondial (s v VW). Aceast specificare a teoriei nzestr rii cu factori a stat la baza a numeroase studii empirice privind fluxurile comer ului interna ional, ce pot fi ncadrate n trei grupe: y Studii asupra con inutului de factori, care pornesc de la exportul net (T) i intensit ile factorilor (A), pentru a desprinde concluzii n leg tur cu abunden a lor (V - s V W). y Analize de regresie ntre m rfuri, pentru o ar dat , folosind T i A, pentru a deduce abunden a factorilor. y Analize de regresie ntre ri, utiliznd date asupra comer ului i nzestr rii cu factori, pentru a ob ine intensit ile factorilor. 3.34

42

Economie interna ional

(ii) ncerc ri de verificare empiric . Prima ncercare de verificare empiric a modelului Heckscher - Ohlin a fost ntreprins de W. Leontief, prin-un studiu asupra con inutului de factori al exportului i importului SUA. A calculat volumele de munc i de capital necesare pentru a produce exporturi americane n valoare de 1 milion dolari i cele necesare produc iei n valoare tot de 1 milion dolari, care concura importul american n anul 1951. Considernd c SUA ar fi o ar cu capital abundent, potrivit modelului Heckscher - Ohlin ar fi fost de a teptat ca produc ia de export a acestei ri s prezinte un con inut de capital mai ridicat dect produc ia ce concura importul. n urma cercet rii bazate pe analiza input - output, Leontief a constatat c raportul capital / munc era mai sc zut n produc ia de export (13.000 dolari / om-an), dect n cea care concura importul (13.700 dolari / om-an). O cre tere a exportului de 1 milion de dolari, echilibrat de o cre tere egal a importului, ar fi diminuat cererea de capital cu 46 mii dolari pe an i ar fi sporit-o pe cea de munc cu 6 lucr tori pe an****. Aceste constat ri, aparent contrare afirma iilor teoriei, formeaz ceea ce se nume te "paradoxul lui Leontief". Rezultate asem n toare a ob inut ulterior i Robert E. Baldwin, n cadrul unui model bazat pe regresii ntre m rfuri. El a cercetat rela ia dintre performan a n comer pentru fiecare industrie i intr rile de factori n aceste industrii, constatnd c exportul net american este negativ corelat cu intensitatea n capital a produc iei. Pentru anul 1962, o cre tere de un milion dolari pe ambele fluxuri ale schimburilor ar fi redus cererea de capital cu 256 mii dolari pe an i ar fi crescut-o pe cea de munc cu 12 lucr tori pe an. Ulterior s-a constatat ns , c interpret rile date coeficien ilor de regresie din studiul men ionat nu au fost corecte, i anume, n general semnul coeficien ilor nu indic abunden a sau raritatea factorilor de produc ie. ncerc rile de a rezolva "paradoxul" au condus la o mai bun n elegere a modelului Heckscher - Ohlin. S-a formulat ipoteza unor inversiuni ale cererii sau ale factorilor i s-a emis p rerea c n realitate ac ioneaz mai mul i factori dect a luat n considerare Leontief. Potrivit ipotezei inversiunilor cererii, in SUA preferin ele popula iei ar fi fost mai mult orientate spre bunuri cu con inut nalt de capital, ceea ce ar fi men inut ridicat pre ul acestora i sc zut pre ul relativ al muncii, astfel c m rfurile exportate au con inut relativ ridicat de munc . Dar cercet rile asupra condi iilor cererii au ar tat c acestea sunt similare n principalele ri industriale, ce de in preponderen a n comer ul mondial. Diferen ele n structura cererii se datoreaz nivelelor diferite de venit, care ns nu explic "paradoxul", ntruct cei cu venituri ridicate cer n mai mare m sur servicii care, dup cum se tie, au un con inut ridicat de munc . Adic , n SUA, unde veniturile sunt ridicate, cererea mai ridicat pentru servicii ar trebui s determine cre terea pre ului relativ al muncii.
****

Wassiliy W.Leontief (1956). Robert E. Baldwin (1971) Leamer i Bowen (1981).

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

43

Inversiuni ale factorilor sunt diferen ele ntre ri n privin a ordon rii m rfurilor potrivit con inutului lor relativ de factori, de exemplu, dac o elul ar avea n S.U.A. un con inut de capital relativ mai ridicat dect grul, iar n alte ri grul ar avea un con inut de capital relativ mai ridicat dect o elul. De i asemenea inversiuni pot ap rea f r ca ntre ri s existe diferen e de tehnologii, ci doar diferen e de pre uri relative ale factorilor, i chiar dac frecven a lor este discutabil , cercetarea lor atent nu a putut explica "paradoxul lui Leontief". Astfel, in S.U.A., agricultura are o nzestrare relativ nalt cu capital, spre deosebire de alte ri, unde este relativ mai bine nzestrat cu munc . Dac se exclud produsele agricole din calculele lui Leontief privind schimburile externe ale S.U.A., con inutul relativ de capital al produc iei de export este i mai sc zut dect nainte de a se fi ntreprins acest demers analitic. Aparenta contrazicere a afirma iilor teoriei de c tre rezultatele cercet . rii lui Leontief, s-ar datora, potrivit unor economi ti, lipsei de realism a cercet rii, care ia n calcul doar doi factori de produc ie, ignornd existen a altora. n acest sens***** s-a demonstrat c importurile americane con in n mare propor ie materii prime minerale, iar produc ia na ional concurent are un con inut relativ mai ridicat de teren ne agricol, comparativ cu produc ia de export. Aparentul con inut nalt de capital al produc iei ce concureaz importul ar reflecta de fapt con inutul nalt de teren ne agricol al acestei produc ii, care in S.U.A. este complementar cu capitalul. Un alt studiu sublinia necesitatea de a face distinc ie ntre diferitele categorii de munc , ce pot fi tratate ca factori de produc ie propriu-zi i. Produc ia american de export are un con inut relativ mai ridicat de munc nalt calificat dect produc ia ce concureaz importul. S.U.A. este o ar cu nzestrare relativ ridicat de munc nalt calificat , echivalent cu capitalul uman. Produc ia de export a acestei ri are, de fapt, un con inut relativ mai ridicat de capital uman, dect are produc ia ce concureaz importul. De i cercet rile n acest domeniu nu s-au ncheiat, se poate afirma c "paradoxul lui Leontief" se datoreaz , probabil, omisiunii din calcule a resurselor naturale i a capitalului uman. O cercetare, inspirat de teoria m surii din matematic , eviden iaz efectul negativ al capitalului fizic, al muncii simple, i pozitiv al capitalului uman asupra m surii exportului. Adic , industriile cu intensitate ridicat a capitalului fizic i muncii simple apar mai mult de partea importului, iar cele cu intensitate ridicat a capitalului uman apar mai frecvent de partea exportului american. M sura exportului este definita drept diferen a ntre exporturi i importuri, pe grupe de m rfuri. O alt metod de verificare a modelului Heckscher-Ohlin s-a concretizat n investigarea rela iei dintre exportul net la o anumit marf pentru diverse ri, i

Seiji Naya (1967). Jaroslav Vanek (1959). Donald Keesing (1966). W. Branson i N. Monoyios (1977).
*****

44

Economie interna ional

nzestrarea cu factori a acestora, variabilele explicative fiind exportul net i nzestrarea cu factori, iar variabila explicat - intensit ile factorilor. Cercetarea ntreprins n acest sens asupra unui e antion de 60 de ri, eviden iaz faptul c nzestrarea unor ri cu munc n domeniul profesional i tehnic se coreleaz pozitiv cu avantaje n exportul m rfurilor agricole din zona temperat i negativ cu unele categorii de produse manufacturate, iar munca neprofesional , dar cu preg tire general se coreleaz pozitiv cu avantaje la exportul m rfurilor cu con inut ridicat de munc i a celor cu con inut ridicat de capital i negativ cu avantajele la exportul de materii prime i de produse agricole din zona temperat . Avantajul comparativ la exportul de produse primare este pozitiv asociat cu produc ia de minerale i negativ asociat cu nzestrarea rilor cu munc i capital, n concordan cu constatarea anterioar a lui Vanek, referitoare la S.U.A. De asemenea, avantajul n exportul de produse agricole este pozitiv corelat cu nzestrarea rilor cu teren agricol att n zona tropical , ct i n cea temperat . Un alt studiu interesant****** combin abordarea inter- ri cu cea interm rfuri, n ncercarea de a explica determinan ii comer ului intra-european cu produse manufacturate. Este examinat comer ul net ntre perechi de ri europene pentru circa 150 m rfuri. Variabilele explicative sunt intensit ile factorilor (caracteristicile industriilor) i dot rile cu factori de produc ie (caracteristicile rilor). Rezultatele acestei cercet ri eviden iaz pentru comer ul bilateral n cadrul Europei o corela ie pozitiv cu semnifica ie ridicat ntre nzestrarea cu factori i intensitatea relativ a factorilor n schimburi. Cu ct o ar este mai bine nzestrat cu capital, cu att mai intensive n capital tind s fie exporturile respectivei ri. (iii) Mihail Manoilescu a observat c n realitatea economiei interna ionale de la nceputul secolului 20 existau zone ntinse n care specializarea i schimburile ntre ri nu i g seau corespondent n teoria lui Heckscher i Ohlin. El a constatat mari diferen e de productivitate ntre ramuri i anume, cu ct o ar era mai pu in dezvoltat economic, cu att decalajul de productivitate dintre industrie i agricultur era mai mare. Cel mai sc zut decalaj de productivitate dintre cele dou ramuri se nregistra la rile cu cea mai nalt dezvoltare economic . Manoilescu era de p rere c agricultura r mne ntotdeauna dezavantajat fa de industrie, ntruct necesit sume mai mari de capital pentru a realiza aceea i valoare a produc iei. Aceast situa ie ar fi de fapt consecin a transferului unei p r i din venitul factorilor din agricultur c tre industrie i celelalte ramuri, ca urmare a retribuirii foarte sc zute a factorului munc . ntr-adev r, factorul munc n agricultura rilor slab dezvoltate este sub utilizat, deci foarte ieftin. n aceste condi ii se poate interpreta c factorul munc tinde a fi nelimitat, singurele restric ii ale produc iei r mnnd capitalul i p mntul sau, simplificat capitalul. Dar acestea sunt probleme de natur nu doar economic , ci cultural , social i politic .

Edward E. Leamer (1984). Balassa i Bauwens (1988). Mihail Manoilescu (1931), Cf. Aurel Iancu (1983).
******

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

45

3.4 Cererea reciproc interna ionale

i schimburile comerciale

Pre urile relative ale m rfurilor sunt influen ate i de cerere. Este deci firesc a ne a tepta ca, printre cauzele care determin schimburile comerciale interna ionale, s fie i unele n leg tur cu condi iile cererii din rile partenere.

3.4.1 Cererea ntr-o economie nchis


Latura ofertei (n modelul neoclasic) n cadrul unei economii na ionale este reprezentat prin frontiera posibilit ilor ei de produc ie. Locul unde se va stabili produc ia pe aceast frontier depinde de pre urile m rfurilor. Pre urile, la rndul lor, sunt determinate prin interac iunea condi iilor ofertei, cu cele ale cererii pentru respectiva economie. Mul imea pre urilor de echilibru trebuie s satisfac dou condi ii: y cererea pentru fiecare produs s fie egal cu oferta acestuia; y s nu existe vreun stimulent nici pentru produc tori, nici pentru consumatori, de a- i modifica produc ia sau consumul la aceste pre uri. Cererea pentru fiecare produs depinde de pre uri i de venit. Considernd o economie cu doar dou m rfuri, avem de-a face cu un singur pre relativ pentru m rfuri, P (pre ul lui Y n raport cu X); venitul, I, este valoarea produsului na ional: I = Xof + PYof , (of arat c este vorba de cantit i oferite). Sistemul cererii va fi reprezentat astfel: Xcer = [ P, I ] Ycer = [ P, I ] I = Xof + PYof 3.36 3.37 3.38

unde cer arat c este vorba de cantit i cerute. ntruct n acest model ntregul venit trebuie cheltuit, adic produc ia trebuie utilizat , cele dou ecua ii sunt interdependente. Venitul care nu s-a cheltuit pentru X, trebuie cheltuit pentru Y. ntr-o economie nchis Xcer = Xof , i Ycer = Yof 3.39 , 3.40. Aceste ecua ii se adaug la sistemul ce reflect echilibrul general al ofertei unei economii cu nzestr ri fixe de factori de produc ie, tehnologii date i condi ii date pentru pia a factorilor: X = X(CX, MX) 3.41

46

Economie interna ional

Y = Y(CY, MY) C = C X + CY M = MX + MY s = XM = PYM r = XC = PYC

3.42 3.43 3.44 3.45 , 3.46 3.47 , 3.48

unde s este salariul, definit ca pre pentru munc (M), r este renta, definit ca pre al capitalului (C), XM este produsul marginal al muncii n industria X, iar XC este produsul marginal al capitalului n industria X. Rela ia s / r = XM /XC = YM /YC este condi ia aloc rii eficiente a factorilor de produc ie. Sistemul astfel descris este determinat, avnd acela i num r de ecua ii i de necunoscute. Se pot astfel determina volumul produc iei, pre urile, consumul i celelalte variabile ale economiei nchise.

3.4.2 Preferin ele sociale i bun starea


Preferin ele consumatorilor sunt reprezentate sub forma unei mul imi de curbe de indiferen ce nu se intersecteaz . Este vorba de prezentarea preferin elor sociale ntr-un mod analog cu sistemul celor individuale. O problem delicat rezult din faptul c , la nivel social, preferin ele pot s nu fie independente fa de modul de distribuire a veniturilor. De exemplu, o distribu ie accentuat inegal a veniturilor, poate duce la un consum mai mare de bunuri de lux, dect o distribuire mai uniform a acelora i venituri. n general, pe mul imea preferin elor se poate utiliza o rela ie de ordine, dar nu se pot aplica opera iile definite pe mul imea numerelor naturale, sau reale etc. Din punct de vedere formal, preferin ele individuale pot fi agregate i utilizate pentru a reprezenta bun starea i cererea agregat , cu u toarele rm condi ii: y fiecare persoan are un sistem de preferin e clar definit; n cazul a dou m rfuri, acest lucru poate fi reprezentat printr-o mul ime de curbe de indiferen care nu se intersecteaz ; y pre urile m rfurilor sunt acelea i pentru to i consumatorii. De asemenea, trebuie ndeplinite dou din urm toarele trei condi ii: y to i consumatorii au gusturi identice; y to i consumatorii au func ii de utilitate omotetice; y distribuirea veniturilor ntre consumatori este ne modificat . Condi iile cererii se descriu prin curbele sociale de indiferen .

Samuelson, 1956, p. 11.

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

47

Punctele situate pe o curb de indiferen ilustreaz acela i nivel de utilitate, n timp ce punctele aflate deasupra acesteia corespund unui nivel superior, iar cele aflate sub curb - unui nivel inferior de utilitate. Aceast reprezentare poate fi comparat cu cea a unui munte de bunuri, ilustrat pe hart cu ajutorul curbelor de nivel (de indiferen , sau izoutilitate). Astfel, n figura 3.6, curba U1 arat un nivel de utilitate superior fa de U0. Panta tangentei la curba de izoutilitate ntr-un punct exprim rata marginal de substituire n consum n punctul respectiv, adic raportul dintre sporul de consum al unei m rfi i reducerea consumului celeilalte m rfi, f r ca utilitatea total s se schimbe. n figura 3.6, BB' reprezint linia bugetului (veniturilor reale ale) consumatorilor. Punctele P i R exprim dou combina ii de bunuri care pot fi achizi ionate n limita acestui buget, cea corespunz toare lui P ocazionnd un nivel mai ridicat de utilitate, comparativ cu R. n punctul P linia bugetului atinge cea mai nalt curb de izoutilitate, ambele avnd aceea i pant , egal cu rata marginal de substitu ie n consum.

Cantitatea de gru

B' C2' C2 R P U1

U0 O C1' C1

Cantitatea de strunguri

Figura 3.6: Curbe de indiferen

Lund n considerare condi iile produc iei i ale cererii, se poate deduce optimul economic, sau echilibrul economiei na ionale. Optimul ntr-o economie aflat n rela ii cu str in tatea este superior celui corespunz tor unei economii nchise. Echilibrul ntr-o economie nchis este descris n figura 3.7. Punctul E, de tangen a curbei de transformare TT' cu cea de izoutilitate U1, corespunde maximului profitului produc torilor i utilit ii consumatorilor. n acest punct rata marginal de transformare n produc ie i cea de substituire n consum sunt identice, determinnd pre ul de echilibru al economiei.

48

Economie interna ional

Dac pre ul relativ al strungurilor (panta dreptei BB') ar fi inferior, firmele i-ar reduce produc ia de strunguri sub OQ1, n timp ce consumatorii i-ar spori cererea, potrivit unei curbe superioare de indiferen , peste cantitatea OQ1. n consecin , va spori pre ul relativ, i aceast mi care va dura, pn se va ajunge la pre ul de echilibru al cererii cu oferta.

Cantitatea de gru

B' R T' Q2 E U1 B O Q1 T Cantitatea de strunguri

Figura 3.7: Echilibrul ntr-o economie nchis

Echilibrul ntr-o economie ce desf oar schimburi externe este descris n figura 3.8. n absen a schimburilor externe, echilibrul economiei este realizat n punctul E, de tangen a curbelor TT' (de transformare) i U1 (de indiferen ). Dac pe pia a interna ional pre urile relative sunt diferite de cele interne, apar schimburile cu str in tatea, care dau posibilitatea atingerii unui nivel mai ridicat de consum, corespunz tor unui punct situat pe o curb de indiferen superioar (U2). n exemplul din figura 3.8 pre ul relativ interna ional al strungurilor, reflectat de panta dreptei FF', este mai mic dect cel intern, dat de rata marginal de transformare n produc ie din punctul E. F cnd abstrac ie de cheltuielile de transport i cele de vam , produc torii na ionali i vor m ri, n aceste condi ii, produc ia de gru i o vor diminua pe cea de strunguri, ac ionnd pentru maximizarea profitului. Consumul va cre te, deplasndu-se spre punctul P, de tangen a liniei bugetului (FF') la curba de indiferen U2. Pentru aceasta se vor importa X1C1 strunguri i se va exporta X2C2 gru, pre ul relativ (interna ional) al strungurilor fiind egal cu OF'/OF = MD/MP = pre ul monetar interna ional al strungurilor / pre ul monetar interna ional al grului.

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

49

Din aceste egalit i rezult echilibrul balan ei schimburilor, i anume valoarea importului (cantitatea v pre ul strungurilor) = valoarea exportului (cantitatea v pre ul grului).

Cantitatea de gru

F' T' X2 Q2 C2 M

D E

U2 U1

X 1

Q1

C1

F Cantitatea de strunguri

Figura 3.8: Echilibrul ntr-o economie deschis

C tigul total ob inut ca urmare a particip rii la schimburile interna ionale rezult att din modificarea raportului de pre uri, fapt ce dezavantajeaz pe unii produc tori interni, ct i din specializarea interna ional , acest din urm c tig dep ind pierderile produc torilor dezavantaja i.

3.4.3 Cererea reciproc


a)

i curba schimburilor

Echilibrul economic interna ional

Pentru a ilustra modul de stabilire a pre urilor mondiale, implica iile diferen elor interna ionale n structurile pre urilor i costurilor asupra acestui proces, se utilizeaz exemplul simplu al rela iilor dintre dou economii na ionale, descrise n figura 3.9. Curba intern de transformare este TT1, iar cea extern este T'T1', ceea ce arat posibilit i mai mari n produc ia de gru pentru economia na ional , i posibilit i mai mari n produc ia de strunguri pentru str in tate.

50

Economie interna ional

n condi ii de autarhie, punctul de echilibru pentru economia na ional este E, iar pentru str in tate E', respectiv punctele n care cele dou curbe de transformare sunt tangente la curbele de indiferen U0 i U0'. Pre ul relativ al strungului este mai ridicat la intern dect n str in tate. Dac se liberalizeaz schimburile, pie ele celor dou ri se unific i se stabilesc noi pre uri relative de echilibru, astfel nct suma produc iilor celor dou ri s fie egalat de suma cererii lor pentru fiecare marf i balan a schimburilor dintre ri s fie echilibrat . n exprimarea geometric din figura 3.9 condi ia pentru realizarea acestui echilibru este congruen a triunghiurilor schimbului (MPD i M'P'D'). Congruen a acestor triunghiuri poate exista numai dac pre ul relativ al strungurilor pe plan interna ional se afl situat ntre pre urile relative corespunz toare interne.

Cantitatea de gru

F' T' D U U 1 0 E M P

T1'

P' E' M'

U1' U0' D' F T1 Cantitatea de strunguri

Figura 3.9: Echilibrul economic interna ional

n figura 3.9 pre ul interna ional este redat de panta paralelelor PD i P'D', care este mai mic dect panta tangentei la curba de transformare TT' n E, i mai mare dect cea a tangentei la T1T1' n E', ambele reprezentnd pre urile interne relative. Noul pre comun este pre de echilibru, stabiliznd pie ele unificate. Cererea de import a fiec rei ri este egal cu oferta sa de export, din punct de vedere valoric. Dac pre ul relativ pe plan interna ional ar fi mai mic (mare) dect ambele pre uri relative interne, n ambele ri ar cre te produc ia aceleia i m rfi i nu ar putea apare schimbul interna ional. Pre ul relativ comun, dat de panta dreptelor PD i P'D' define te raportul de schimb dintre cele dou economii na ionale. O reducere a pre ului relativ la importul unei ri, i mbun t e te raportul de schimb.

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

51

Dac s-ar mbun t i raportul de schimb al rii de referin , consumatorii din aceast ar ar accede la o curb de izoutilitate superioar fa de U1, iar cei din str in tate nu ar ajunge la U1'. Raportul de schimb determin distribuirea c tigurilor rezultate din schimburile interna ionale. Dac s-ar mbun t i raportul de schimb al rii de referin , PD, atunci i P'D' i-ar diminua panta, n detrimentul str in t ii. Deci, consumatorii din ara de referin ar c tiga mai mult, iar cei din str in tate mai pu in, de pe urma schimburilor. Dac cele dou ri considerate n figura 3.9 ar poseda curbe de transformare n produc ie identice, punctele E i E' ar coincide, i pre urile celor dou ri ar fi identice i n absen a schimburilor, iar unificarea pie elor na ionale n-ar modifica pre urile relative. Totu i, chiar dac condi iile produc iei din cele dou ri ar fi identice, existen a unor diferen e n structura cererii, deci n configura ia curbelor de indiferen n consum, ar determina diferen e n privin a pre urilor relative interne. Unificarea pie elor na ionale ar egaliza aceste pre uri, cu consecin e asupra ambelor economii. A adar, legea avantajului comparativ se aplic nu numai cnd ntre aceste ri exist diferen e relative de costuri, ci i diferen e relative de pre uri. Acestea se pot datora diferen elor fie n privin a ofertei, fie a cererii, fie ambelor cauze.

b)

Cererea reciproc

i curbele schimburilor

Ilustrarea procesului de stabilire a echilibrului interna ional apare n figura 3.10, unde este trasat curba cererii de import i a ofertei de export pentru fiecare din rile partenere.

Import na ional de gru Export str in de gru Import na ional de strunguri Export str in de strunguri V J F W Z' H J' Z O

H'

F'

J' Export na ional de strunguri Import str in de strunguri

Export na ional de gru Import str in de gru

52

Economie interna ional

Figura 3.10: Echilibrul pie ei interna ionale i curbele schimburilor

Pe axa absciselor sunt reprezentate cantit ile de strunguri ce vor fi exportate sau dimpotriv , importate, n func ie de nivelul pre ului relativ al strungurilor pe pia a mondial , att n ara de referin , ct i de c tre str in tate. De exemplu, la pre ul relativ al strungurilor pe paia a mondial dat de panta dreptei FF', ara de referin este dispus s importe OV strunguri, oferind n schimb la export VW gru. Astfel, pentru oricare nivel al pre ului relativ al strungurilor pe pia a mondial , exist o configura ie distinct import (export) strunguri - export (import) gru att n cazul rii de referin , ct i n cazul str in t ii. Toate punctele ce redau aceste configura ii constituie "curba schimburilor" unei ri. n figura 3.10 curba schimburilor rii de referin este JOJ, iar a str in t ii este J'OJ', ambele reprezentate pe axe de coordonate comune. Ele se intersecteaz n cadranul 3, pre ul relativ pe pia a mondial (raportul de schimb) fiind redat de panta dreptei FF'. Tocmai acesta este pre ul interna ional de echilibru, c ci asigur egalitatea valoric a schimburilor reciproce. Orice alt raport de schimb (de exemplu, HH') determin cereri de import, respectiv oferte de export diferite ale partenerilor, deci nu poate asigura echilibrul schimburilor interna ionale. Curba schimburilor eviden iaz acele combina ii de export i import, care maximizeaz utilitatea agregat a economiei na ionale, pentru toate valorile posibile ale raportului de schimb interna ional. Un indicator util este elasticitatea curbei schimburilor. Acesta arat cu cte procente trebuie modificat exportul rii, pentru a putea cre te cu un procent importul acesteia, i este echivalent cu raportul dintre valoarea marginal i cea medie a raportului de schimb. Exist o anumit corela ie ntre acest indicator i elasticit ile fa de pre ale ofertei de export (I) i cererii de import (L). Cnd I i L au valori cuprinse n intervalul (-1, 0), elasticitatea curbei schimburilor este strict negativ . Are valoarea 0, cnd I = 0 i L= -1 i este strict pozitiv , dar subunitar , cnd I " 0 i L -1.

53

4 COMER UL INTERNA IONAL I TEHNOLOGIA


Economi tii interpreteaz c modelul lui Ricardo se bazeaz pe diferen e interna ionale de tehnologie. Modelul privind nzestrarea cu factori de produc ie presupune c fiecare ar are acces la aceea i tehnologie. Cu toate acestea, el poate fi u or modificat, pentru a accepta diferen e de tehnologii. A devenit evident n ultimele decenii c tehnologia nu este static . Progresul tehnic poate fi luat n calcul n aceste modele sub forma unei cre teri a eficien ei producerii unui bun dat. n modelul ricardian efectul progresului tehnic depinde de sectorul care cunoa te perfec ionarea tehnic , iar n modelul Heckscher-Ohlin pe lng sectorul vizat este important i faptul dac progresul tehnic este orientat spre economisirea de munc sau de capital. Dar progresul tehnic n aceste modele este considerat ca un proces cu unic apari ie, sau discontinuu. Modelele noi ale comer ului interna ional pun n lumin rolul tehnologiei n crearea de noi produse i procese, accentund asupra naturii dinamice a progresului tehnic i eviden iind rela ia dintre cre terea cheltuielilor de cercetaredezvoltare i comer ul interna ional. Diferen ele ntre ri n privin a ritmului progresului tehnic conduc la intensificarea schimburilor comerciale interna ionale, rile cu ritm nalt al progresului tehnic exportnd produse cu con inut nalt de tehnologie (intensive n tehnologie). Din totalul mondial al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare peste 96 % sunt nregistrate n rile industriale, dezvoltate, astfel c majoritatea inven iilor i inova iilor se produc n aceste ri. Noile produse sau procese sunt produse ini ial n rile inovatoare dar tehnologia se poate difuza peste hotarele acestora, iar produc ia se poate deplasa n rile ce beneficiaz de costuri sc zute. n rile industriale se apreciaz ns c prin difuzarea tehnologiilor noi se reduce decalajul tehnologic dintre ele i celelalte ri, avnd drept consecin diminuarea sporului de bun stare din rile dezvoltate i sc derea interesului pentru noi inven ii sau inova ii in aceste ri. De aceea, rile dezvoltate caut pe diverse c i, s reduc difuzare noilor tehnologii c tre rile n curs de dezvoltare, fapt ie it n eviden la Runda Uruguay de la GATT. Aceast atitudine a rilor dezvoltate nu- i g se te suport n tiin a economic .

54

Economie interna ional

4.1

Modelul decalajului tehnologic

n acest model se sus ine c noile produse sau procese sunt dezvoltate n mod continuu i ara n care s-a produs o inven ie sau inova ie va de ine, pentru un anumit interval de timp un avans fa de celelalte ri. Aceast ar va fi n m sur s exporte bunul nou produs, chiar dac nu va avea un avantaj comparativ aparent, rezultat din nzestrarea cu factori de produc ie. Apare comer ul interna ional cu acel produs, deoarece timpul scurs pn ce bunul respectiv este cerut i n alte ri (decalajul cererii) este mai mic dect cel scurs pn ce acela i bun este fabricat n alte ri (decalajul imit rii). Acest din urm decalaj apare atunci cnd inova ia este protejat prin brevete, sau cnd timpul de nv are pentru aplicarea ei este ndelungat. Teoria men ionat sus ine c , datorit disparit ilor dintre ri n privin a ritmului i naturii inova iilor, apare schimbul interna ional. rile cu ritm nalt al inova iilor tind s exporte bunuri con innd tehnologie avansat spre ri la care ritmul respectiv este sc zut i s importe n schimb bunuri standardizate, intensive n munc . i rile caracterizate prin ritmuri apropiate ale inova iei vor desf ura schimburi reciproce, avnd n vedere diferen ierea ntre bunurile rezultate din inova ii. Inova ia rezult din activit ile de cercetare-dezvoltare, intensive n utilizarea de munc cu foarte nalt calificare. n consecin , rile relativ bine nzestrate cu asemenea munc au mai multe inova ii. Inovatorii trebuie s fie con tien i de condi iile cererii, deci n contact direct cu pia a n care se introduce ini ial noul produs. Noile produse ce incorporeaz cele mai recente progrese ale tehnologiei sunt introduse cu mai mult u urin pe pie ele rilor bogate. Toate aceste considerente sugereaz c cele mai ridicate ritmuri ale inova iei sunt nregistrate de rile dezvoltate. rile cu ritm nalt al inova iei export produse intensive n tehnologie avansat , deci rile bogate tind s exporte m rfuri cu con inut ridicat de tehnologii avansate. Se recunoa te c rela ia cauzal este orientat de la progresul tehnic spre structura exportului i nu invers*******. Exista p rerea potrivit c reia rile cu avans din punct de vedere tehnologic tind s - i p streze sau s - i extind avantajul ini ial, fie pentru c inova iile conduc la noi progrese n tehnologie, fie datorit men inerii loialit ii consumatorilor fa de noul produs i ca urmare a sc derii costurilor de produc ie ca urmare a procesului nv rii. Totu i, un fenomen evident n dezvoltarea recent a economiei mondiale este reducerea avansului tehnologic al rilor industriale. Un interesant model al comer ului interna ional bazat pe diferen ele de tehnologii a fost elaborat de Krugman (1986). El consider c pentru fiecare bun, z, exist o tehnic de produc ie de vrf, definit sub forma cerin ei de munc , a*(z). Ca urmare a progresului tehnic aceste tehnici de vrf se mbun t esc continuu, sc znd cheltuiala de munc , adic a*(z) =e-g(z)t. Rata de mbun t ire a tehnicii de vrf difer ntre industrii i bunurile pot fi ordonate dup criteriul intensit ii tehnologice. i rile pot fi ordonate dup criteriul nivelului tehnologic, m sura

Posner (1961). Krugman (1986).

*******

Comer ul interna ional i tehnologia

55

fiind diferen a de timp care le separ de nivelul de vrf. Astfel, dac I i J reprezint decalajele fa de nivelul de vrf, exprimate n num rul de ani, pentru rile I i J respectiv i I < J, atunci ara I va produce toate bunurile cu cheltuieli de munc mai mici dect ara J ntruct aI(z) = e-g(z)(t- I) < aJ (z) = e-g(z)(t- J) 4.1

n aceste condi ii, ara I va de ine avantaj absolut la toate produsele. Avantajul ei comparativ se va situa n domeniul bunurilor cu o mai mare intensitate tehnologic , decalajul tehnologic ntre ri fiind mai sc zut la produsele ce cunosc un progres tehnic mai lent. rile aflate n vrful ierarhiei privind dezvoltarea tehnologiei au salarii mai ridicate. S presupunem c sunt dou ri, una cu tehnologie mai avansat , alta cu nivel mai sc zut al tehnologiei. Consider m, pentru simplificarea ra ionamentului, c preferin ele de consum sunt identice n cele dou ri i c pentru fiecare bun se va repartiza o propor ie constant din cheltuieli. Fiind dat un interval continuu de bunuri (z), va exista un bun marginal * (z ), pentru care costurile de produc ie din cele dou ri sunt egale. ntruct ara 1 este mai avansat n privin a dezvolt rii tehnologice, munca sa va fi mai productiv i la limit acest avantaj de productivitate va determina rata salariului n aceste condi ii ara 1 va produce bunurile z cu intensitate tehnologic superioar lui z*, adic z > z*, iar ara 2 va produce bunuri cu intensitate tehnologic mai mic , adic z < z*. O perfec ionare exogen a tehnologiei rii mai dezvoltate va avea drept consecin m rirea decalajului n toate industriile, dar sporul de productivitate va fi mai mare pentru bunurile cu intensitate tehnologic mai nalt . Salariul relativ al rii mai bogate va cre te, se va m ri num rul de m rfuri pe care aceasta le produce i, implicit, num rul de m rfuri fabricate de ara mai pu in avansat va sc dea. ara mai bogat c tig , salariul ei real crescnd indiferent n ce m rfuri se exprim . Dac se exprim n m rfuri fabricate n ara 1, cre terea se datoreaz ridic rii productivit ii din aceast ar . Dac se exprim n m rfuri fabricate n ara 2, cre terea este cauzat de sporirea salariului relativ din ara 1. Dac se exprim n m rfuri anterior fabricate n ara 2 i acum produse mai ieftin n ara 1, cauza este cre terea propor ional mai mare a productivit ii muncii comparativ cu cea a salariului n ara 1.

w w

1 2

a a

2 1

z z
* *

4.2

ara cu nivel mai sc zut al tehnologiei cunoa te o modificare potrivnic a salariului relativ i i ngusteaz specializarea la bunuri cu intensitatea mai sc zut a tehnologiei.

56

Economie interna ional

Totu i are un c tig, ca urmare a cre terii puterii sale de cump rare. Salariul real exprimat n bunuri produse la intern a r mas neschimbat. Dar pre urile m rfurilor cump rate n mod tradi ional din ara 1, scad. A a dup cum rezult din ecua ia (4.2), a*(z) cre te, dar num rul bunurilor produse de ara 1 cre te, iar noul salariu relativ este determinat de un produs z* cu rang mai mic n scara intensit ii tehnologice a bunurilor. Deoarece cre terea de productivitate este mai mare pentru toate bunurile z > z*, pre urile tuturor bunurilor produse tradi ional de ara 1 se reduc. n plus, bunurile care erau produse anterior de ara 2 pot fi acum cump rate mai ieftin din afar , crescnd astfel salariul real exprimat i n aceste m rfuri. O diminuare a decalajului tehnologic rezultat n urma unei perfec ion ri a tehnologiei din ara mai pu in dezvoltat aduce c tig cert acesteia din urm . Cre te salariul relativ din aceast ar , iar gama m rfurilor produse de ea se extinde, incluznd bunuri cu intensitate tehnologic mai ridicat . ara mai bogat poate pierde. Salariul real exprimat n bunuri produse n continuare n aceast ar r mne neschimbat. Salariul real cre te pentru bunurile produse anterior n ara 1 i care pot fi procurate acum mai ieftin din ara 2. Scade ns capacitatea de a cump ra bunuri produse tradi ional n ara 2, ntruct cre terea salariului relativ din acea ar este propor ional mai mare dect cre terea productivit ii din ara respectiv . Dac decalajul tehnologic dintre ri este mic, este probabil ca sporul de putere de cump rare al rii mai bogate, rezultat de la produsele cu nivel tehnologic mediu, ob inute acum mai ieftin din ara partener s nu poat acoperi pierderea rezultat din diminuarea puterii de cump rare la bunurile cu nivel tehnologic sc zut, importate n mod tradi ional din ara mai pu in dezvoltat . Aceast mprejurare determin ara mai dezvoltat s adopte politici avnd ca obiectiv men inerea avansului tehnologic, prin stimularea inova iei sau prin ridicarea de obstacole n calea disemin rii informa iei tehnologice.

4.2

Teoria ciclului produsului

Teoria decalajului tehnologic ne explic motivele pentru care inova ia este mai rapid n rile dezvoltate, dar nu poate explica de ce produc ia noilor bunuri este amplasat , cel pu in la nceput, n ara unde s-a produs ini ial inova ia i nu n ri cu costuri mai mici. Se consider c dezvoltarea i produc ia ini ial a noilor produse necesit cantit i mari de munc superior calificat , disponibil n mai mare m sur n ara de origine a inova iei. din Teoria ciclului produsului porne te de la premisa c toate firmele rile dezvoltate au acces la acelea i cuno tin e tehnice, dar aplicarea acestor

Hirsch (1967). Vernon (1966)

Comer ul interna ional i tehnologia

57

cuno tin e necesit ntreprinz tori, nu to i la fel de con tien i i disponibili fa de oportunit ile ap rute. Disponibilitatea i reac ia la posibilit ile lans rii de noi produse ar fi determinate de u urin a comunic rii cu pia a, la rndul ei func ie de proximitatea geografic . Este de asemenea necesar flexibilitate n utilizarea factorilor de produc ie n primele etape ale acesteia. Tot n aceste etape un rol important revine procesului de nv are, domeniu n care evident, ara de origine a inova iei are avantaj comparativ. Fabricarea ini ial a noilor produse are loc n cadrul economiei na ionale, unde contactul cu consumatorii i cu furnizorii specializa i de factori pentru procesul de produc ie este u or de realizat. Produsele cu tehnologie avansat sunt fabricate ini ial n ri cu venit ridicat, unde oportunit ile pentru dezvoltarea acestora sunt mai evidente. Noul produs este diferen iat de c tre consumatori de bunurile existente pe pia , fapt ce confer produc torului ntr-un anumit grad, putere de monopol. n condi iile unei concuren e sc zute, pre ul poate fi stabilit f r a ine seama de costurile de produc ie ale firmelor rivale. n figura 4.1 este ilustrat ciclul produsului n comer ul interna ional. El este introdus pe pia n momentul t0. Ini ial, este produs i comercializat doar n ara de origine a inova iei (faza introducerii). n scurt timp va apare cerere pentru acest produs i n alte ri cu nivel de dezvoltare similar, i ara inovatoare va ncepe s -l exporte. Poate apare cerere i din partea celor nst ri i din rile cu nivel mai sc zut al venitului. Pe m sura extinderii cererii, produsul se standardizeaz , f cnd posibile economii de scar prin produc ia de mas . Capitalul fizic l nlocuie te pe cel uman n privin a intensit ii n componen a bunului. Aceast nlocuire se produce n a doua faz a ciclului produsului i conduce la cre terea importan ei costurilor relative fa de firmele rivale (faza cre terii). Dac diferen ele n privin a pre urilor factorilor sunt mai mari dect costurile exportului, poate apare stimulentul amplas rii produc iei n str in tate, unde costul este mai sc zut. Cerin ele de factori r mnnd similare celor din ara inovatoare, produc ia se va localiza n alte ri dezvoltate, care dispun de pre uri ale factorilor mai sc zute. n aceste ri are loc substituirea importurilor. Dac inova ia este u or de imitat, produc ia se deplaseaz dintr-o ar n alta i f r a fi necesar o investi ie peste hotare. Produsele firmei inovatoare i a celor imitatoare ajung s concureze pe pie e ter e (n ri n curs de dezvoltare), avnd ca efect diminuarea pre ului de pia al produsului. Hot rtor devine acum nivelul costurilor unitare, n special al celor cu salariul.

58

Economie interna ional

Exporturi

ara inovatoare

Alte ri dezvoltate ri n curs de dezvoltare

t0

Importuri Stadiul 1 Stadiul 2 Stadiul 3

Figura 4.1: Ciclul produsului n comer ul interna ional

Pe parcursul celui de-al doilea stadiu, a a dup cum este ilustrat n figura 4.1 volumul exportului rii inovatoare scade, pe m sur ce produc ia se deplaseaz n str in tate. Este chiar posibil ca ara ini iatoare s devin importator net al acestui bun, care acum ncorporeaz un volum relativ ridicat de capital fizic. Stadiul final al ciclului produsului apare atunci cnd procesul de produc ie este complet standardizat (faza de maturitate). Cre te importan a muncii ne specializate n procesul de produc ie, iar concuren a devenit acerb , face ca hot rtor s devin argumentul costurilor. Firmele din ara inovatoare i pot amplasa fabrici n ri n curs de dezvoltare cu salarii joase. Dac tehnologia este disponibil , produc ia se poate concentra n ri n curs de dezvoltare i f r investi ii din partea firmelor din ri dezvoltate. n acest stadiu, rile n curs de dezvoltare pot deveni exportator net al produsului men ionat. n rile dezvoltate are loc o substituire a exporturilor prin importuri provenind din ri n curs de dezvoltare. ntre timp, este posibil s - i fi f cut apari ia pe pia un alt produs nou i s se declan eze un alt ciclu al produsului. De asemenea, este posibil ca noul produs s apar naintea manifest rii vreunuia din ultimele stadii. n acest sens se apreciaz c for a de munc de mic r spndire, dar scump , este promotoarea inova iei. n concluzie, n cursul ciclului eviden iat, produsul este la nceput intensiv n capital uman, apoi n capital fizic i n final, n munc ne specializat .

Porter, M. E., (1993), pag.108

Comer ul interna ional i tehnologia

59

Avantajul comparativ se deplaseaz de la ara dezvoltat inovatoare, la alte ri dezvoltate i apoi la ri n curs de dezvoltare. n stadiul final, comer ul interna ional cu acest produs se desf oar potrivit cerin elor modelului Heckscher-Ohlin. Cunoa terea fazei ciclului este util firmei, pentru formularea strategiei de interna ionalizare. Evolu iile din ultimii ani ale economiei pe plan interna ional, mai ales diminuarea diferen elor dintre rile dezvoltate n privin a costului factorilor de produc ie, au determinat ngustarea domeniului de manifestare a celui de-al doilea stadiu al produsului, sau chiar evitarea lui. Pe de alt parte, progresele enorme n domeniul comunica iilor pe plan mondial i cre terea densit ii re elelor globale ale ntreprinderilor multina ionale, au redus nevoia unui contact nemijlocit ntre ingineri, manageri i comercian i. Capacitatea ntreprinderilor multina ionale de a cerceta pia a mondial privind condi iile de cerere i de costuri, permite acestor ntreprinderi s localizeze chiar de la nceput produc ia noilor bunuri n rile cu cele mai atractive pre uri ale factorilor, orientnd deci comer ul interna ional de la bun nceput dup cerin ele modelului Heckscher-Ohlin. Modelul ciclului produsului pe plan interna ional r mne totu i relevant pentru procesul orient rii firmelor mici i mijlocii de la export, la investi ia peste hotare******** i pentru explicarea comer ului Nord-Sud. Utilizarea unui model de echilibru general privind schimburile NordSud permite identificarea clar a elementelor determinante pentru ciclul produsului, anume inova ia tehnologic i transferul de tehnologie spre rile n curs de dezvoltare. Modelul consider un singur factor de produc ie : munca i presupune identice costurile pentru toate cele n bunuri n fiecare regiune. Bunurile pot fi clasificate n dou grupe : tradi ionale i noi. Tehnologia pentru producerea bunurilor tradi ionale este universal disponibil . Presupunnd c salariile sunt mai ridicate n Nord (wN > wS ), rezult c bunurile tradi ionale sunt produse doar n Sud. Noile bunuri sunt produse doar n Nord, conform modelului lui Vernon. Astfel, nN este num rul bunurilor produse n Nord, echivalent cu num rul celor noi, iar nS este num rul bunurilor produse n Sud, echivalent cu al celor tradi ionale. Func ia de utilitate, identic pentru to i consumatorii i pentru toate bunurile, are forma :

E i

i ! 1

1 E

4.3

unde 0 < < 1, qi este cantitatea consumat din bunul i, iar n este num rul total de bunuri (n = nN + nS ).
********

Vernon (1979) Krugman (1979 b)

60

Economie interna ional

Potrivit acestei func ii de utilitate, fiind dat nivelul venitului, bun starea va spori ca urmare a unei cre teri a cantit ii i / sau a num rului de bunuri consumate. Considernd condi ii de concuren perfect i normaliznd, astfel ca o unitate de munc s produc o unitate dintr-un bun, atunci pre ul oric rui bun produs n Nord sau n Sud este egal cu rata salariului din acea regiune (pN = wN, pS = wS). Deci produsele din Nord vor avea un pre unic, iar cele din Sud alt pre unic. Potrivit func iei de utilitate, bunurile cu acela i pre vor fi consumate n aceea i cantitate, lucru care permite ca modelul s fie utilizat, considernd respectiv un bun reprezentativ pentru Nord i unul pentru Sud. Cererea pentru bunuri noi, raportat la cea pentru bunuri tradi ionale va fi determinat prin pre uri relative, respectiv prin ratele relative ale salariilor q q

N S

p p

N S

1 1 E

w w

N S

1 1 E

4.4

unde qN i qS reprezint consumul unui bun produs n Nord, respectiv n Sud. Cererea de munc ( l ) din fiecare regiune va fi determinat de num rul de bunuri produse i de cantitatea ob inut din fiecare bun
1 1 E

l l

N S

n n

N S

q q

N S

n n

N S

w w

N S

4.5

Aceast rela ie se mai poate scrie w w


N S

n n

N S

l l

N S

4.6

Din rela ia ( 4.6 ) rezult c raportul dintre salariul din Nord i cel din Sud depinde de num rul noilor produse, determinat de inova ia tehnologic , i num rul produselor tradi ionale, ob inute n Sud, ca rezultat al transferului de tehnologie. n acest model inova ia tehnologic se manifest prin cre terea num rului de produse (nu n cre terea productivit ii n ob inerea celor existente), iar transferul de tehnologie, proces prin care bunurile noi trec n categoria celor tradi ionale, deci fabricate n Sud, nu modific num rul total de bunuri. S consider m c inova ia ( ) este o frac ie constant din num rul total de bunuri produse la un moment dat n= n 4.7 iar transferul de tehnologie ( ) reprezint durata medie necesar pentru a apare imita ia, adic

Comer ul interna ional i tehnologia

61

nS = nN deci : nN = n - nN

4.8 4.9

n condi ii de echilibru, n model ponderea noilor produse n total va fi stabil :

n n

! 

4.10

deci raportul dintre num rul produselor din Nord i al celor din Sud va fi :

n n

N S

4.11

Nordul export produse noi, n schimbul celor tradi ionale, ob inute cu tehnologii standardizate, n rile cu salarii sc zute. Structura acestui comer este n permanent schimbare, noile produse trecnd pe m sura difuz rii tehnologiei, n grupa celor tradi ionale. Cre terea ratei inova iei duce la o cre tere a num rului total de produse, n timp ce cre terea ratei transferului de tehnologie arat c bunuri produse anterior n Nordul cu salarii mari, sunt produse acum n Sudul cu salarii mici. Are loc o economisire de resurse n producerea unor bunuri. Att inova ia, ct i transferul de tehnologie, au drept efect cre terea eficien ei economice la nivel global, c ci spore te produc ia mondial ob inut cu un volum dat de resurse. Dac cre te, consumatorii din Nord beneficiaz de o mai mare varietate de bunuri, cre te salariul relativ n aceast zon deci se mbun t e te i raportul de schimb corespunz tor. i consumatorii din Sud vor avea de c tigat de pe urma sporirii num rului de bunuri, dar salariul relativ i respectiv raportul de schimb al acestei zone se vor deteriora. M rirea transferului de tehnologie nu afecteaz num rul total de bunuri, dar reduce raportul noilor bunuri fa de cele tradi ionale, corespunz tor scade salariul relativ n Nord i se deterioreaz raportul de schimb al acestei zone. Efectul modific rii concomitente a ratei inova iei i a celei de transfer de tehnologie se eviden iaz prin modificarea raportului dintre num rul produselor noi i al celor tradi ionale (nN/nS). Cre terea acestui raport duce la mbun t irea raportului de schimb al Nordului, iar sc derea lui are ca efect mbun t irea raportului de schimb al Sudului. Produse i industrii noi apar permanent n Nord, prin efectul progresului tehnic. Monopolul acestei zone n ob inerea de produse noi este reflectat de salariile relativ mai mari dect n Sud. Dar monopolul este continuu erodat de

62

Economie interna ional

transferul de tehnologie, a c rei consecin este deplasarea unor industrii n Sud, datorit competi iei salariilor reduse din aceast zon . Prin prisma eficien ei globale, procesul men ionat este favorabil. Dar, pentru ca n Nord s nu scad salariile, s nu creasc omajul i s se men in nivelul bun st rii, este necesar ca rata de cre tere a num rului produselor noi s nu fie inferioar celei aferente produselor tradi ionale. n consecin , cele dou regiuni au interese opuse n privin a transferului de tehnologie. Introducnd n acest model condi ia ca rata transferului de tehnologie s depind de diferen a ntre costurile de produc ie din cele dou regiuni i considernd capitalul mobil pe plan interna ional, se demonstreaz c sporirea popula iei n Sud are ca efect pe termen lung sc derea cererii pentru munc n Nord i accelerarea transferului de tehnologie. De altfel, evolu iile din anii 80 i 90 au ar tat c noile produse i noile industrii n-au generat suficiente locuri de munc pentru a compensa pierderea celor datorate deplas rii unor industrii ca siderurgia, textilele, confec iile, nc l minte i chiar de autoturisme din Nord n Sud. Potrivit acestui model, ncerc rile de a men ine industrii tradi ionale n Nord prin reduceri de salarii, nu pot avea succes, c ci erodarea primei la salariile din Nord fa de Sud conduce n final la str mutarea activit ii de inovare n Sud. R spunsul rilor bogate la concuren a celor cu salarii joase este cel mai adesea concretizat n restric ii comerciale i politici industriale, manifestate mai ales prin subven ii acordate sectoarelor afectate de concuren . Aceste m suri nu ncearc s ajusteze resursele utilizate n respectivele industrii, ci caut s men in nivelul de activitate existent. Modelele analizate nu ofer suport ideii c prin interven ia statului firmele din industrii ajunse la maturitate tehnologic n rile bogate mai pot rec tiga competitivitatea pe plan interna ional. Canalizarea resurselor spre anumite industrii favorizate poate fi riscant , atunci cnd inova ia este sursa de baz a avantajului comparativ. n aceste condi ii, politicile economice din rile bogate ar trebui orientate spre stimularea factorilor purt tori ai inova iei i generatori de noi idei.

4.3

Curbele nv

rii i comer ul interna ional

Teoria curbelor nv rii********* n comer ul interna ional porne te de la ideea c tehnologia (de proces) dintr-o ar este determinat de produc ia ei cumulat n domeniul respectiv. ara cu cel mai mare volum al produc iei cumulate realizeaz , ca urmare a efectelor de nv are (experien ei), cele mai sc zute costuri, adic de zvolt o

Dollar (1986) Audretsch (1995) ********* Posner (1961), Arrow (1962)

Comer ul interna ional i tehnologia

63

tehnologie performant i dispune de anse mai mari de export, dect o ar cu o produc ie cumulat mai mic . Acest efect este cu att mai accentuat, cu ct este mai mare pia a intern , sau cea extern n perioada decalajului imit rii. Ini ial s-a observat n produc ia de avioane c la o dublare a volumului acesteia, ca urmare a efectului nv rii (Learning by Doing), scad costurile unitare cu 20%. Cercet rile au atestat existen a acestui efect de sc dere a costurilor la toate industriile, cu unele diferen e ntre industrii n privin a formei curbei de nv are. Posibile forme ale acestor curbe sunt ilustrate n figura 4.2, unde, pe ordonat se reprezint eficien a, exprimat ca logaritm al costului unitar sau al cheltuielii de munc pe unitatea fizic de produs (log Y), iar pe abscis se reprezint experien a, exprimat ca logaritm al volumului cumulat al produc iei (log x). S-a constatat c regula curbei nv rii se aplic nu doar la domeniul strict al produc iei, ci i la desfacere, cercetare, dezvoltareetc. Trebuie remarcat faptul c noul venit (imitatorul) n produc ie i comer ul interna ional beneficiaz de o serie de avantaje : poate profita de o tehnic mai modern , poate folosi experien a precursorului i poate demara produc ia cu costuri unitare mai mici dect acesta.

Log Y

Log

Figura 4.2: Posibile forme ale curbei nv

rii

Fenomenul se poate ilustra (figura 4.3) cu un ipotetic exemplu, n care inovatorul este o ntreprindere european , iar imitatorii sunt, la nceput o ntreprindere japonez i apoi una coreean .

Henderson (1974)

64

Economie interna ional

O ntreprindere european (IE) a fabricat un produs nou i prin produc ia cumulat de XE a ajuns la o experien care i permite sc derea costurilor unitare pn la nivelul PE. Dup un anumit interval intr pe pia o ntreprindere japonez , care poate porne te de la o situa ie ini ial a costurilor mai favorabil , s zicem KJ. ncepnd curba de nv are la un nivel mai sc zut de cost, ntreprinderea respectiv economise te x produc ie cumulat . Concurentul japonez intrnd mai trziu pe pia achizi ioneaz cea mai nou tehnologie i i optimizeaz produc ia la un nivel superior ntreprinderii europene, care utilizeaz tehnologia de care dispunea ini ial. Concurentul japonez beneficiaz de o curb a nv rii mai nclinat . De asemenea, profitnd de faptul c firma european a testat deja poten ialul pie ei, se concentreaz asupra unei strategii globale de export, ceea ce i permite s - i m reasc considerabil produc ia i ajunge rapid la volumul XJ al produc iei cumulate, realiznd acela i nivel de cost ca i firma european (PJ=PE). Tot astfel, o firm coreean care intr mai trziu pe pia i profit de un cost de pornire mai sc zut dect cea japonez , cu o curb a nv rii mai nclinat , ajunge ntr-un timp i mai scurt, respectiv cu o produc ie cumulat mai mic , la nivelul de cost unitar realizat de firma japonez , respectiv european .

Log K

KE

KJ IE KE IJ IC PC X log X 1 XC XJ XE PJ PE

Figura 4.3: Curbele nv

rii la ini iator i la noii veni i

n literatura de specialitate s-au f cut estim ri consistente cu privire la durata de timp necesar ajungerii din urm a inovatorilor de c tre

Perlitz, M., 1983, p. 26

Comer ul interna ional i tehnologia

65

imitatori, fiind date capacit ile de produc ie, ritmul de cre tere a pie ei, nivelul ini ial al costurilor i viteza procesului de nv are. O problem actual se refer la aspecte comerciale n leg tur cu drepturile de proprietate intelectual . n acordurile negociate la Runda Uruguay din cadrul GATT o importan central s-a conferit investi iilor interna ionale, comer ului cu servicii i drepturilor de proprietate intelectual n leg tur cu comer ul interna ional. Problema drepturilor de proprietate intelectual a fost inclus la ordinea de zi a rundei la insisten a rilor bogate. Solicitarea lor pornea de la temerea c produse i procese noi, dezvoltate n aceste ri, sunt n tot mai mare m sur copiate de alte ri, mai ales n curs de dezvoltare, care nu aplic acelea i standarde privind protec ia drepturilor de proprietate intelectual ca i rile bogate. n locul produc iei inovatorului peste hotare, s-a r spndit tot mai mult imitarea, ca principal vehicul al transferului de tehnologie din Nord n Sud. rile bogate i-au argumentat pozi ia, sus innd c este chiar n interesul rilor n curs de dezvoltare s asigure o mai mare protec ie a drepturilor de proprietate intelectual pentru firmele din Nord i s reduc rata de difuzare a tehnologiei. Este evident ns c acest punct de vedere nu are fundamentare tiin ific . Potrivit tiin ei economiei, cunoa terea are prin excelen caracteristicile unui bun public (colectiv) odat ce a fost produs, poate fi utilizat de orice individ sau firm la un cost adi ional foarte sc zut. Numai printr-o larg diseminare a ideilor noi poate fi maximizat eficien a. Pe de alt parte, cu ct este mai mare difuzarea ideilor noi, cu att este mai limitat beneficiul inventatorilor, respectiv este mai mic rentabilitatea investi iilor n cercetare i dezvoltare, proces prin care se genereaz noile idei, ce mbrac forma noilor procese sau produse. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual urm re te s ofere stimuli pentru inovare. Ap rnd sub forma brevetelor, drepturilor de autor i a m rcilor nregistrate, protec ia men ionat are drept consecin ridicarea ratei inova iei, respectiv cre terea viitoare a num rului de produse i procese. Apare un cost, sub forma acord rii monopolului firmei inovatoare. Prin aceasta, consumul nu va atinge nivelul optim, adic se va vinde o cantitate mai mic la un pre mai ridicat, comparativ cu situa ia n care tehnologia ar fi fost larg disponibil , pe o pia de competi ie. A adar, n termeni de costuri i avantaje sociale, costurile protec iei drepturilor de proprietate intelectual s-ar concretiza n limitarea consumului, iar avantajele n cre terea viitoare a gamei de produse i procese. Extinderea protec iei respective pe plan interna ional implic de asemenea costuri i beneficii. n absen a protec iei, ar apare o ofert competitiv din partea produc torilor din Sud.

Grossman i Helpman, 1993.

66

Economie interna ional

Difuzarea f r costuri a noilor tehnologii spre rile n curs de dezvoltare poate descuraja investi iile n cercetare din rile dezvoltate i, n consecin , reduce num rul de produse noi, disponibile pentru consumatorii din Sud. Pe de alt parte, protec ia drepturilor de proprietate intelectual n rile n curs de dezvoltare ar duce la cre terea puterii de pia a firmelor din Nord pe pie ele din Sud. Consumatorii din aceste din urm ri ar consuma mai pu in dect n absen a protec iei noilor produse. Diminuarea rentei consumatorilor din Sud ar dep i ca valoare, cre terea profitului firmelor din Nord, ceea ce ar echivala cu o sc dere a eficien ei pe plan mondial. Se apreciaz ********** c , din perspectiv global , nu exist nici un motiv care s ndrept easc a se considera drept optim protec ia universal a propriet ii intelectuale, costurile extinderii acesteia la nivel mondial dep ind avantajele ei. Beneficiile marginale aferente unei supliment ri a protec iei propriet ii intelectuale descresc pe m sur ce num rul rilor acoperite cre te. Se aplic n practic inven iile cele mai profitabile. Cu ct este mai mare pia a protejat , cu att este mai mare num rul de inven ii aplicate, i mai mic num rul celor r mase ne aplicate, fiind mai pu in profitabile. n aceea i m sur se amplific pierderea de rent a consumatorilor. Pare corect ipoteza c optimul protec iei propriet ii intelectuale este, din punct de vedere geografic, o arie inferioar ansamblului mondial. n rile bogate protec ia brevetelor are drept consecin un transfer de venit de la consumatori la firma care a introdus inven ia. Dac protec ia respectiv s-ar extinde la toate rile, ar avea loc un transfer de bun stare de la s raci la boga i. Ar fi echitabil ca rile cele mai s race s fie scutite de a participa la acest proces. n privin a inova iilor de proces, ra ionamentul este asem n tor. S-ar putea nregistra un spor de bun stare pe ansamblul mondial n condi iile extinderii protec iei intelectuale la toate rile, numai n cazul inven iilor care atrag o ridicare extrem de accentuat a productivit ii i profiturile firmelor din Nord ar fi att de mari, nct le-ar permite acordarea de compensa ii Sudului. Pentru celelalte inova ii bun starea la nivel mondial ar fi mai ridicat n condi iile completei difuz ri a tehnologiei. Dac cele dou zone ar avea nevoi tehnologice diferite, probabil c protec ia propriet ii intelectuale n Sud ar ncuraja inova iile unor firme din Nord ce au afinit i pentru Sud. Dac ns preferin ele pentru tehnologie ar fi similare, este evident c Sudul nu ar avea stimulent pentru asigurarea protec iei propriet ii intelectuale. Acordul privind aspecte comerciale n leg tur cu drepturile de proprietate intelectual (TRIPs)* prin care se cere rilor n curs de dezvoltare s
**********

Deardorff (1990) Chin i Grossman (1990). Diwan i Rodrik (1991). * Trade Related Intellectual Property issues

Comer ul interna ional i tehnologia

67

adopte anumite norme de protec ie a propriet ii intelectuale va intra n vigoare diferen iat n timp, n func ie de nivelul de dezvoltare economic a diverselor grupe de ri. Cele mai s race vor aplica prevederile acordului TRIPs abia dup 11 ani de la crearea Organiza iei Mondiale a Comer ului. Se pare c aceast aplicare va fi n detrimentul bun st rii din cele mai s race ri, iar din perspectiv global , va fi chiar nociv economic. S-a argumentat c acordul TRIPs va stimula investi iile str ine efectuate n rile n curs de dezvoltare. Dar cercet rile empirice nu eviden iaz o leg tur de cauzalitate ntre protejarea propriet ii intelectuale i fluxurile de investi ii str ine. Dimpotriv , ele sugereaz c schimburile intra-firm tind s fie mai ridicate n rile cu protec ie sc zut a propriet ii intelectuale. Firmele multina ionale prefer comer ului investi iile directe n ri cu o protec ie sc zut a propriet ii intelectuale, urm rind s - i asigure controlul asupra informa iei tehnologice. Un nivel mai ridicat al protec iei propriet ii intelectuale n rile n curs de dezvoltare ar diminua stimulentele ntreprinderilor multina ionale de a investi n aceste ri.

Ferrantino (1993).

68

5 COMER UL INTERNA IONAL I CRE TEREA ECONOMIC

Efectele cre terii asupra comer ului exterior


n general se recunoa te c exporturile creeaz locuri de munc , dar extinderea exporturilor este condi ionat de c tre partenerii comerciali de deschiderea fa de importuri. Alt tez , mai pu in recunoscut , este c importurile elibereaz resurse de produc ie din ramuri mai pu in competitive, care, puse la dispozi ia ramurilor cu avantaje comparative, pot ridica competitivitatea ntregii economii na ionale***********. Din tradi ionalul model static al schimburilor rezult c acestea permit unei economii na ionale s ating un nivel mai nalt al produc iei i consumului comparativ cu situa ia de autarhie. Adaptarea structurii produc iei na ionale la semnalele pie ei mondiale, concretizate n modific rile de pre uri, este un proces nso it de costuri pe termen scurt sau mediu. Dar n modelul respectiv nu sunt eviden iate impulsurile de cre tere rezultate prin restructurarea produc iei. S-ar putea considera ca impuls faptul c ramura cu avantaj comparativ i extinde produc ia i ridic salariile, cre te n ansamblu performan a muncii, se diminueaz omajul i astfel se extind posibilit ile de produc ie ale economiei na ionale. Se trece cu vederea ns c poate r mne capital ne folosit n ramura a c rei produc ie s-a contractat, diminundu-se prin aceasta posibilit ile de produc ie. Prin cre tere economic n elegem n general o extindere pe durata mai multor ani a capacit ilor de produc ie ale unei ri. Pentru a eviden ia cre terea economic n modelul tradi ional al comer ului interna ional este necesar introducerea n model a unui al treilea factor, aferent nivelului tehnologic. Apar efecte de cre tere ale comer ului exterior, atunci cnd specializarea pe produse cu avantaj comparativ conduce i la mbun t irea tehnologiei produc iei, accentund n continuare avantajul comparativ. Acest proces este ilustrat n figura 5.1. Ini ial, posibilit ile de produc ie ale rii sunt redate prin curba TT, structura produc iei n condi ii de autarhie fiind precizat de punctul A.
***********

Zweifel P., Heller R. (1997),pag.262.

Comer ul interna ional i cre terea economic

69

Participnd la comer ul interna ional, produc torii din aceast ar se vor orienta dup raportul de schimb interna ional RS i vor produce mai mult stof i mai pu in vin, corespunz tor punctului P de pe curba posibilit ilor de produc ie. Extinderea produc iei de stof incit la inova ii de proces. Dac se reu e te s se reduc costurile unitare prin folosirea de noi utilaje i printr-o mai bun organizare a produc iei, apare o corela ie pozitiv ntre volumul produc iei planificate i contribu ia inova iei la beneficii. Produc torii pot beneficia i de curba nv rii*. Aceste efecte se exprim prin deplasarea curbei de transformare TT la TT (cu condi ia ca reducerea produc iei de vin s nu modifice tehnologia din aceast ramur ). Dac raportul interna ional de schimb nu se modific , noua structur de produc ie a rii va corespunde punctului P, aferent unui produs intern brut superior. Va cre te din nou volumul de produc ie planificat n industria textil , unde din nou se vor manifesta tendin a spre inovare i efectul curbei nv rii. Progresul tehnic astfel indus face ca n etapa urm toare curba posibilit ilor de produc ie s se extind la TT, iar structura produc iei s se deplaseze la P, astfel ca produc ia textil s nregistreze o nou cre tere, chiar dac concomitent cre te i produc ia de vin. Punctele P, P i P se afl pe a a numita traiectorie a expansiunii de scar (TES).

Stof
TES T P T P T P A CIS RS O T RS RS Vin

Figura 5.1: Comer ul exterior i perfec ionarea tehnologiei

vezi cap 3

70

Economie interna ional

Specializarea industrial a rilor vest-europene, care n perioada postbelic au nregistrat o important cre tere economic , pare a corespunde acestui tipar. Guvernele acord aten ia cuvenit direc iilor de specializare a rilor lor. A a numitele produse de nalt tehnologie (high tech) manifest , potrivit procesului schi at mai sus, cea mai rapid evolu ie, promi nd viitoare avantaje comparative i totodat posibilit i mari de diferen iere a produselor, care le garanteaz cote stabile de pia *. Alt mod de punere a problemei privind rela ia comer -cre tere economic const n a stabili dac procesul cre terii economice conduce la m rirea, sau diminuarea dependen ei rii de pia a mondial . O asemenea dilem apare la rile dezvoltate, n leg tur cu forma ajutorului de dezvoltare acordat rilor s race: credit pentru extinderea produc iei, sau preferin e la import, temndu-se ca ajutoarele de dezvoltare s nu duc la restrngerea pie ei pentru exporturile rilor donatoare. Problema privind rela ia comer -cre tere economic apare i n leg tur cu procesele de integrare economic , unde se formuleaz ntrebarea dac procesul cre terii economice intensific , sau sl be te integrarea economic . Pentru analiza efectelor cre terii economice asupra comer ului interna ional trebuie avute n vedere dimensiunea rii - dac aceasta influen eaz sau nu parametrii economiei mondiale - precum i cauza cre terii economice : modificarea stocului de factori de produc ie ai rii, sau progresul tehnic.

5.2 Cre terea economic , consumul, produc ia i comer ul interna ional


5.2.1 Cre terea economic , consumul i comer ul interna ional.
n cazul unei ri mici, se consider raportul de schimb dat. Considernd, pentru simplificare, costurile de oportunitate constante, n modelul tradi ional cu dou m rfuri rezult o specializare complet a rii n produc ia uneia dintre acestea. Se demonstreaz c efectul cre terii economice asupra schimburilor comerciale externe ale rii depinde de elasticitatea fa de venit a cererii interne pentru m rfuri din import. Efectul cre terii economice poate fi, la o extrem , puternic pozitiv orientat spre comer n cazul m rfurilor la care elasticitatea cererii fa de venit este supraunitar *, sau puternic negativ orientat fa de comer , la cealalt extrem , n cazul m rfurilor la care aceast elasticitate este negativ **.
* *

vezi capitolul 7 Este vorba de a a numitele bunuri superioare ** Este vorba de a a numitele bunuri inferioare

Comer ul interna ional i cre terea economic

71

Altfel spus, cre terea economic a unei ri este cu att mai mult orientat spre schimburi comerciale externe, cu ct scade pentru ara respectiv gradul de acoperire din produc ia proprie a cererii de bunuri superioare.

5.2.2 Cre terea economic , produc ia i comer ul interna ional.


Consider m de aceast dat costuri de oportunitate cresc toare i men inem premisa raportului de schimb dat. n urma cre terii economice, curba posibilit ilor de produc ie a rii se deplaseaz n afar , ndep rtndu-se de originea axelor de coordonate corespunz toare celor dou bunuri din modelul tradi ional. Punctul de tangen a noii curbe a posibilit ilor de produc ie cu raportul de schimb interna ional caracterizeaz noua structur a produc iei rii. Dac , n urma cre terii economice produc ia intern a bunului importat a sc zut, efectul total este puternic orientat c tre schimbul interna ional. Situa ia opus , cnd n urma cre terii economice produc ia bunului de export scade n valoare absolut , corespunde efectului puternic negativ orientat fa de export. Modificarea volumului schimburilor economice externe ale unei ri, determinat de cre terea economic , este corelat negativ cu elasticitatea de scar *** a produc iei bunurilor de import din ara respectiv .

5.3 Modificarea cantitativ i calitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional
Pentru a analiza efectele sporirii stocului de factori de produc ie sau a progresului tehnic asupra comer ului exterior, pornim de la premisele concuren ei perfecte i a liberului schimb. Fiecare ar dispune de o anumit nzestrare cu factori de produc ie (munc i capital). Pot fi produse dou bunuri (x i y) i sunt dou ri (A i B, ultima fiind considerat restul lumii). S consider m c procesul cre terii economice se manifest n ara A. Acest proces poate avea drept cauze m rirea nzestr rii rii cu cel pu in unul din factorii de produc ie, sau progresul tehnic nregistrat n cel pu in una din industrii.

***

Elasticitatea fa de produsul intern brut.

72

Economie interna ional

5.3.1 Modificarea cantitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional.
(i) Consider m c A este o ar mic , ce nu poate influen a pre urile m rfurilor pe plan interna ional. Dac aceast ar nregistreaz o cre tere propor ional egal a ambilor factori de produc ie, produc ia celor dou bunuri va cre te corespunz tor n aceea i propor ie. ntruct nu a avut loc nici o modificare n tehnologie, i pre urile m rfurilor r mnnd neschimbate, rezult c nu s-au modificat nici pre urile factorilor de produc ie n aceast ar . Dac nu se modific nici preferin ele de consum la scar social , atunci att exporturile, ct i importurile vor cre te n aceea i propor ie cu stocurile factorilor de produc ie. Considernd c popula ia total a rii a crescut n aceea i propor ie cu factorul munc (popula ia ocupat ), rezult c venitul real pe locuitor al rii respective s-a men inut constant. n cazul considerat aici, propor ia modific rii venitului real pe locuitor este invers fa de raportul dintre propor ia cre terii popula iei totale i a celei ocupate. Dac ara A este de mari dimensiuni, ea poate influen a pre urile interna ionale ale m rfurilor. Pre ul relativ interna ional al m rfii exportate de A va sc dea. n ambele ri produc torii vor reac iona, deplasndu-se de la produsul care s-a ieftinit spre cel care i-a crescut pre ul relativ. Factorul de produc ie utilizat mai intensiv n ob inerea bunului importat de ara A va nregistra o cre tere a remuner rii reale, deoarece a devenit mai pu in abundent (mai c utat). Volumul exportului rii A va cre te, dar importul s u va cre te numai dac curba ofertei rii B este elastic . Dac aceast curb este inelastic , ara B va oferi o cantitate mai mic din marfa importat de ara A, dect anterior schimb rii. Modificarea venitului real pe locuitor al rii A depinde n acest caz nu doar de raportul dintre propor ia modific rii popula iei totale i a celei ocupate din ara A, ci i de modificarea raportului de schimb interna ional. n aceste condi ii, diminuarea venitului real pe locuitor n ara A tinde s devin cert . n realitate, consecin ele nefavorabile ale transform rilor care au loc n aceast ar pot fi compensate de altele favorabile, rezultate ca urmare a manifest rii concomitente a procesului men ionat i la rile partenere. (ii) Dac n ara A cre te doar volumul factorului munc , iar stocul de capital r mne ne modificat, i ara A fiind mic nu poate influen a raportul de schimb interna ional, n absen a unor modific ri ale tehnologiei, pre urile factorilor nu se vor modifica. Considernd venituri de scar constante, se va nregistra o sc dere absolut a produc iei bunului intensiv n capital n ara A i o cre tere a produc iei bunului intensiv n munc , fenomen cunoscut ca efectul Rybczynski.

Comer ul interna ional i cre terea economic

73

innd seama c nu s-au modificat propor iile utiliz rii factorilor de produc ie n industriile rii A, singurul mod de a valorifica suplimentul de munc este extinderea produc iei sectorului intensiv n munc (x) din ara A, atr gnd un volum de capital n propor ie adecvat , din sectorul intensiv n capital (y), care i va reduce n mod absolut volumul produc iei. Dac x este marfa de export a rii A, va cre te volumul schimburilor acestei ri cu ara B. Dac x este marfa de import pentru ara A, exporturile sale, constituite din marfa y, vor sc dea. n acest din urm caz, ara A i va diminua deschiderea fa de pia a mondial . Este posibil , de asemenea, o cre tere att de important a produc iei m rfii intensive n munc n ara A ca urmare a sporirii nzestr rii rii cu munc , nct aceasta s devin din importatoare, ar exportatoare de marf x. Dac ara A este de mari dimensiuni i poate afecta pre ul relativ mondial, pre ul m rfii x va sc dea, ntruct i-a crescut produc ia. Deoarece produsul y a devenit mai pu in abundent, i va cre te pre ul, i tot mai mul i produc tori din ambele ri se vor orienta spre acest produs. n consecin va cre te pre ul capitalului, factorul intensiv n fabricarea lui y, iar remunerarea muncii va sc dea n ambele ri. Raportul de schimb al rii A se va deteriora, dac aceasta import marfa y, i se va mbun t i, dac o export . Efectul Rybczynski se pune n eviden astfel : considernd venituri de scar constante i fiind dat un anumit raport capital / munc (cx n industria x i cy n industria y), Qx, Kx, i Nx exprim respectiv volumul produc iei, nzestrarea cu capital i munca din industria x, iar Qy, Ky, i Ny m rimile similare din industria y. Literele mici q, k, n exprim propor ia modific rii m rimilor redate prin literele mari corespunz toare. Consider m c stocul de capital r mne constant, DK = Kx + Ky, astfel nct dKx = -dKy. nzestrarea total cu factorul munc DN, se m re te, astfel nct dNx + dNy = dDN. Deoarece kx = qx = nx i ky = qy = ny 5.1, 5.2

sunt valabile rela iile: Kx qx = - Ky qy i Nx qx + Ny qy = dDN 5.3

Aceast ultim rela ie mai poate fi scris astfel:


K
y

5.4

Aceasta este echivalent cu :

74

Economie interna ional

c c

x y

N N
x

5.5

Din ecua ia (5.5) se poate observa c qx este pozitiv numai dac cy > cx. Deci produc ia m rfii x cre te numai dac aceast marf este intensiv n munc . Dac este intensiv n capital, produc ia ei scade. (iii) Prezint interes i situa ia n care o ar stimuleaz o anumit industrie. Aceasta presupune cre terea n propor ii diferite a nzestr rii cu factori de produc ie. Men innd premisele din paragraful precedent, rezult c vor trebui crescute cantit ile de factori utilizate n industria respectiv n aceea i propor ie cu produc ia acesteia. Altfel spus, sporurile stocurilor de factori de produc ie se vor afla ntr-un raport egal cu intensitatea factorilor, specific industriei ce urmeaz a- i m ri produc ia. Aceasta explic de ce rile n curs de dezvoltare i multe dintre cele recent industrializate, care au stimulat extinderea unor industrii pentru substituirea importurilor, au nregistrat o imens ndatorare extern . Pentru a ndeplini cerin ele raportului necesar capital / munc , au recurs la capital ob inut prin mprumuturi externe.

5.3.2

Progresul tehnic

O a doua cauz a cre terii economice este progresul tehnic. Este vorba de o modificare a tehnicii de produc ie, care permite ob inerea unui volum de produc ie dat cu o cheltuial mai mic de factori de produc ie, sau a unui volum mai mare al produc iei cu o cheltuial dat de factori. Implic o modificare a func iei de produc ie. Progresul tehnic poate fi caracterizat n mai multe moduri. Poate fi exogen, rezultnd dintr-o descoperire ntmpl toare a unei metode de produc ie nou , superioar . Poate rezulta i din inven ii sau inova ii, ap rute n urma unor alegeri deliberate mai ales n domeniul cercet rii-dezvolt rii, n oricare din industrii. Progresul tehnic ar trebui s fie bun public, adic s fie pus n mod liber la dispozi ia produc torilor. n realitate nu este bun public, sistemul brevetelor crend drepturile de proprietate asupra inova iilor ob inute prin cercetare i dezvoltare. n lumina acestei abord ri, cunoa terea tehnic (know-how) reprezint un factor de produc ie, ca i munca, capitalul, sau factorii naturali. Cercetarea ntreprins de Denison (1962) a ar tat c n perioada postbelic , aproximativ un sfert din cre terea produsului intern brut real din rile industriale nu poate fi explicat dac se folose te pentru analiz o singur func ie de produc ie.

Comer ul interna ional i cre terea economic

75

Cu alte cuvinte, sporirea stocului de factori de produc ie explic doar n propor ie de trei sferturi cre terea economic . Se presupune c restul ne explicat de ace ti factori se datoreaz cercet rii i dezvolt rii. Progresul tehnic poate fi clasificat pe baza efectelor sale. Dac m re te produsul marginal al factorilor de produc ie n aceea i propor ie, este denumit neutru n sensul lui Hicks. Nu modific forma isocuantelor* industriei n care a ap rut. Acestea sunt asociate ns unor volume superioare de produc ie. Alt variant de progres tehnic este cel non neutru (nclinat), potrivit abord rii lui Hicks, avnd ca efect cre terea produsului marginal al unuia din factorii de produc ie n propor ie mai mare dect al celuilalt. (i) Consider m un progres tehnic exogen, neutru n sensul lui Hicks, manifestat n ambele industrii din A, care este o ar mic . Se presupune c preferin ele reziden ilor lui A pot fi agregate ntr-o hart de indiferen social unic definit i sunt omotetice**. Pre urile mondiale fiind date, produc iile celor dou m rfuri x i y cresc n ara A n aceea i propor ie n care s-a manifestat progresul tehnic. Dac indicele progresului tehnic s-a dublat n ambele industrii, atunci i volumul produc iei acestora s-a dublat. n consecin , n ara A se vor dubla i pre urile ambilor factori de produc ie. n ara B, unde nu s-a nregistrat vreo schimbare tehnic , pre urile factorilor de produc ie r mn ne modificate. Date fiind premisele amintite, n ara A se dubleaz cererea pentru ambele m rfuri. Se vor dubla att exporturile, ct i importurile rii A. Pe pia a mondial nu se vor schimba condi iile, astfel c pre urile relative ale m rfurilor vor r mne ne modificate.

C C C x

Figura 5.2: Progresul tehnic neutru n sensul lui Hicks, manifestat n aceea i propor ie n ambele industrii - efecte asupra produc iei

Isocuanta este locul geometric al punctelor din plan, ale c ror coordonate exprim cheltuielile de factori necesare ob inerii unui volum de produc ie dat. ** Preferin ele sunt omotetice, dac implic o cerere a c rei elasticitate fa de venit este egal cu unitatea pentru fiecare din bunuri.

76

Economie interna ional

De i structura produc iei s-a men inut constant i pre urile mondiale nu s-au modificat, pre urile absolute ale factorilor de produc ie din ara considerat cresc, ntruct a crescut productivitatea factorilor, respectiv acelora i volume de munc i capital li se repartizeaz un venit na ional mai mare. Venitul real pe locuitor va cre te, evident, n aceea i propor ie. Consecin ele aceluia i progres tehnic vor fi diferite, dac A este o ar mare, care poate influen a pia a interna ional . O prim consecin va fi deteriorarea raportului de schimb al acestei ri. Volumul exporturilor lui A va cre te cu siguran , dar volumul importurilor sale va sc dea, dac curba ofertei rii B este inelastic fa de pre , sau va cre te, dar n propor ie mai mic dect exportul dac oferta rii B este elastic fa de pre . n ambele ri structura produc iei se va modifica n favoarea produsului devenit mai scump. Va cre te i pre ul factorului intensiv pentru acel produs n ambele ri. Consumatorii vor reac iona, orientndu-se n mai mare m sur spre produsul devenit mai ieftin, adic cel exportat de ara A. Se poate aprecia c restul lumii ( ara B) va avea de c tigat per total, de pe urma progresului tehnic nregistrat n ara A. Totu i, reziden ii din ara B, posesori ai factorului de produc ie utilizat intensiv n produc ia m rfii importate din ara A i vor diminua venitul real, iar dac n restul lumii sunt i unele ri care export acela i produs ca i ara A, vor suferi o deteriorare a raportului de schimb, dar f r a beneficia de compensa ia rezultat din tehnologia mai avansat , ca ara A. n figura 5.2 este eviden iat o transformare omotetic a frontierei posibilit ilor de produc ie, corespunz toare cre terii produc iei n aceea i propor ie n ambele industrii.

D D D

Figura 5.3: Progresul tehnic neutru n sensul lui Hicks n industria x: efecte asupra produc iei

Comer ul interna ional i cre terea economic

77

Dac ara este de mici dimensiuni i nu poate influen a cu nimic pre urile mondiale, structura produc iei sale se mut de la punctul C la C, men innd propor iile ntre cele dou industrii. Dac ns ara A este mare, oferta sa influen eaz pre urile mondiale. Pre ul mondial al m rfii exportate de ara A va sc dea, iar structura final (dup modificarea raportului de schimb interna ional) a produc iei acestei ri va corespunde punctului C. (ii) n cazul progresului tehnic neutru n sensul lui Hicks, manifestat n industria x a unei ri de dimensiune mic (A), pentru care pre urile interna ionale sunt date, primul efect va consta n cre terea produc iei industriei x, urmat de un declin absolut al produc iei industriei y. n figura 5.3 este prezentat efectul progresului tehnic neutru Hicks, manifestat ntr-o singur industrie. Se observ c numai intersec ia curbei posibilit ilor de produc ie cu axa absciselor se deplaseaz , exprimnd o capacitate mai mare pentru producerea m rfii x. Dac ara A ar fi mic , noua structur a produc iei va corespunde punctului D, unde dreapta corespunz toare raportului de schimb interna ional este tangent noii curbe a posibilit ilor de produc ie. Din grafic se poate constata cre terea produc iei m rfii x i sc derea produc iei m rfii y. Dac ara A ar fi de mari dimensiuni i ar putea influen a pre urile mondiale, raportul ei de schimb s-ar deteriora i structura produc iei sale ar corespunde unui punct (D) de pe curba extins a posibilit ilor de produc ie, situat deasupra lui D.

5.4

Efectele comer ului exterior asupra cre terii economice

Cre terea economic este un proces dinamic de sporire a venitului, distribuit pe o perioad lung de timp. Efectul comer ului exterior asupra cre terii economice este prezentat cu claritate ntr-un model al lui Corden (1971). Cre terea economic este ilustrat prin sporirea continu a stocurilor de capital i de munc . Munca are rata de cre tere n. Pe termen foarte lung i capitalul are aceea i rat de cre tere. Pe termen scurt ns , factorii care determin cre terea capitalului sunt economiile i pre urile bunurilor de capital. Cre terea venitului total real este media ponderat a ratelor cre terii muncii i capitalului. n model sunt dou bunuri intermediare, comercializabile pe plan interna ional. Pentru producerea lor se folosesc munc i capital, n propor ii diferite.

78

Economie interna ional

Cele dou bunuri intermediare se folosesc n propor ii diferite, pentru producerea bunurilor finale, adic a celor de consum i a celor destinate investi iilor. Dac economia trece la un moment dat de la starea de autarhie la cea de liber schimb, nu au loc transform ri, n cazul c raportul pre urilor bunurilor intermediare din acea ar coincide cu cel existent pe pia a mondial . Dar, dac aceste pre uri difer , sectorul produc tor al bunului intermediar importabil i va diminua produc ia, iar cel aferent bunului exportabil i va m ri produc ia. Ca urmare a exportului i importului, cele dou ramuri produc toare de produse finale vor putea cump ra mai multe bunuri intermediare. O parte din venitul real suplimentar va fi economisit . n consecin , un anumit interval de timp, rata de cre tere a capitalului se va m ri. Acest efect va fi mai accentuat, dac bunurile exportate sunt intensive n capital considerndu-se c primitorii de profituri economisesc o frac ie mai mare din venit, dect primitorii de salarii. Efectul va fi i mai accentuat, dac bunurile de capital ar fi intensive n produsul intermediar importabil, ceea ce ar determina sc derea pre urilor bunurilor de investi ii, astfel nct economiile realizate ar permite achizi ia unui volum mai ridicat de capital. Dac dimpotriv , exportabilele sunt intensive n munc , sau bunurile de investi ii sunt intensive n exportabile, cre terea capitalului va fi ncetinit . n locul trecerii de la autarhie la liber schimb, n cazul unei ri mici poate fi considerat situa ia reducerii barierelor tarifare, efectele dinamice fiind comparabile, de grad mai redus. n cazul unei ri mari, care influen eaz pre urile mondiale, la care tariful vamal ar fi la nivelul optim sau sub acest nivel, reducerile de taxe vamale conduc, n abordare comparativ-static , la o sc dere a venitului real. Ar rezulta c economiile s-ar diminua i n consecin , capitalul ar cre te n mai mic m sur , dac nu cumva exportabilele ar fi intensive n munc i bunurile de investi ii ar fi intensive n exportabile. Dar, dac i pe plan mondial s-ar nregistra o reducere de taxe vamale, consecin a ar fi o sporire a venitului real n ara respectiv , deci o cre tere a economiilor i, foarte probabil, a capitalului. n modelul lui Corden motorul cre terii pe termen mediu i scurt este capitalul, dar pe termen lung rata cre terii economice este dat de rata de cre tere a muncii. Nu este abordat progresul tehnic, dar poate fi introdus un parametru care s ia n considerare cre terea calit ii muncii. Prin construc ie, acest model este neoclasic, de tipul celor concepute de Solow, la care pe termen foarte lung, ritmul cre terii este dat de suma ratei de cre tere exogene a popula iei i a calit ii muncii. Progresul tehnic este considerat neutru n sensul lui Harrod*.
*

Este echivalent cu progresul tehnic neutru n sensul lui Hicks n cazul special al func iei de produc ie Cobb-Douglas (elasticitatea de substitu ie a muncii prin capital este egal cu unitatea de-a lungul unei isocuante).

Comer ul interna ional i cre terea economic

79

Mai recent au ap rut modele cu cre tere economic endogen , care explic de fapt, formarea pe termen lung a ratei de cre tere. Acestea consider c apar venituri constante ale produc iei agregate fa de capitalul agregat, determinate de externalit i favorabile ntre stocurile de capital din diferite industrii, de procesul nv rii i antrenamentului , de fertilitate i educa ie, sau de cheltuielile pentru cercetare i dezvoltare************. Un model ce cuprinde cre tere endogen , cu implica ii asupra integr rii economice, porne te de la premisa c produc ia inventatorilor este propor ional cu stocul de cuno tin e acumulate anterior (venituri constante de scar ). Noile inven ii sunt disponibile liber pentru to i inventatorii. Dar transformarea unei noi inven ii sau proiect ntr-un anume tip nou de bun de capital este un drept ce poate fi nsu it n mod privat. Un nou proiect este achizi ionat de la autori i este utilizat pentru construirea unui anume bun de capital, care este apoi nchiriat produc torilor de bunuri finale. Capitalul nu se depreciaz , durata de valabilitate a brevetelor nu are sfr it i snt garantate n totalitate mpotriva imita iei. Pentru fiecare tip de capital, produsul marginal este pozitiv dar descresc tor, iar venitul oric rui capital nu este afectat n urma cre rii altor capitaluri. Fiecare produc tor de ma ini este un competitor monopolist, percepnd o rat a rentei (pentru ma in ) la un nivel, care s -i permit maximizarea profitului. Valoarea capitalizat a profiturilor este invers propor ional cu rata dobnzii. Cu ct rata dobnzii este mai ridicat , cu att este mai sc zut valoarea prezent a fluxului de profituri viitoare n exploatarea ma inii ob inute de c tre monopolist, i cu att mai pu in va oferi el la licita ia pentru proiectul acesteia. Un pre mai sc zut pentru noile proiecte reprezint un venit mai mic pentru inventatori. Inventatorii poten iali constituie o parte a ofertei societ ii n ceea ce prive te capitalul uman. Acest factor este util i pentru produc ia final . Alocarea capitalului uman ntre inventic i utilizarea n produc ia final este n echilibru atunci cnd sunt egalizate ratele venitului pentru acest factor n cele dou ramuri. O rat mai ridicat a dobnzii atrage capitalul uman mai mult n domeniul produc iei i mai pu in n domeniul inventicii, c ci, dup cum s-a ar tat, scade remunerarea factorului respectiv n acest din urm domeniu. Mai pu ini inventatori genereaz mai pu ine inven ii, ceea ce echivaleaz cu o extindere mai modest a gamei bunurilor de capital destinate produc iei, implicnd deci o rat mai sc zut a cre terii economice. n privin a gospod riilor popula iei, se consider c acestea i elaboreaz o asemenea structur a programelor de consum, nct s - i maximizeze valoarea

Romer (1986) Lucas (1988) Becker (1990) ************ Aghion i Hovitt (1992) Romer (1990)

80

Economie interna ional

actualizat a fluxului utilit ii consumului din etapele viitoare, pe baza a a-numitei rate de ner bdare. Dac rata dobnzii este mai mare dect rata ner bd rii, se a teapt un venit mai mare de pe urma amn rii consumului. Consumul este la nceput sc zut, dar cre te n timp. Cu ct este mai ridicat rata dobnzii, cu att mai mare va fi cre terea consumului. ntruct n model consumul are o pondere constant n venit, rezult c o dat cu cre terea consumului, cre te n aceea i propor ie i venitul, deci o rat ridicat a dobnzii, n condi iile men ionate mai sus, implic o cre tere economic mai rapid . Pe de alt parte, s-a men ionat existen a unei rela ii negative ntre rata dobnzii i cre tere, din perspectiva pre ului de adjudecare a proiectelor i a stabilirii echilibrului privind alocarea capitalului uman ntre sectorul inventicii i cel al serviciilor prestate n fabricarea produselor finale. n model apar a adar, dou rela ii ntre rata dobnzii i rata cre terii economice : una, n care rata cre terii economice este o func ie cresc toare de rata dobnzii (prin intermediul consumului), i una n care este func ie descresc toare (prin intermediul inventicii). A a dup cum se eviden iaz n figura 5.4, intersec ia celor dou curbe (E) determin nivelul de echilibru pe termen lung al ratelor dobnzii i cre terii economice. Modelul men ionat mai sus se refer la o economie nchis , dar ofer posibilitatea de a lua n analiz i rela iile economice interna ionale. Astfel, s consider m dou ri identice, dar izolate, fiecare cu un stoc specific de inven ii, diferite de ale celeilalte, care permit de la un moment dat subiec ilor economici din cealalt ar acces deplin la propriul stoc de cuno tin e. Accesul la stocul de cuno tin e din str in tate, conduce la o dublare a ratei inven iilor din fiecare ar . Aceasta echivaleaz , n figura 5.4 cu rotirea n sens orar, n jurul intersec iei cu axa orizontal , a curbei ce eviden iaz rela ia dintre rata de cre tere i cea a dobnzii, prin efectul inventicii. Consecin a este stabilirea unui nou echilibru pe termen lung (F), c ruia i corespunde o sporire a ratei cre terii economice i a ratei dobnzii. Rotirea curbei men ionate este egal cu zero, deci modificarea este nul , dac stocurile cuno tin elor acumulate din cele dou ri sunt identice i ia valoarea maxim , dac stocurile respective sunt complet diferite. Sporirea ratei de cre tere economic depinde n mod direct de nclina ia curbei ce eviden iaz rela ia dintre rata de cre tere i cea a dobnzii, prin efectul consumului. nclina ia respectiv exprim elasticitatea de substitu ie inter-temporal n consum. Dac aceast elasticitate este are un nivel sc zut, efectul integr rii celor dou economii na ionale se manifest mai mult n cre terea ratei dobnzii, i mai pu in a ratei cre terii economice. Dimpotriv , dac elasticitatea inter-temporal a consumului este ridicat , rata cre terii economice va spori n mai mare m sur dect cea a dobnzii.

Comer ul interna ional i cre terea economic

81

innd seama c pe baza proiectelor se produc diverse tipuri de ma ini, care servesc apoi la fabricarea produc iei finale, se poate desprinde ideea c , pentru sporirea produc iei finale n urma integr rii celor dou economii na ionale, este suficient doar circula ia proiectelor ntre acestea. Se apreciaz c integrarea economiilor n cadrul Uniunii Europene ar aduce beneficii dinamice, concretizate ntr-o rat a cre terii economice mai ridicat dect n absen a integr rii, manifestat n mod permanent. Totu i, este greu de apreciat n ce m sur exist deosebiri n privin a stocurilor de cuno tin e tehnice ntre rile membre, de exemplu Germania i Fran a, astfel nct s apar noi fluxuri de cuno tin e tehnice n schimburile intracomunitare.

Rata de cre tere economic

Rata de cre tere economic , func ie compus de rata dobnzii i de consum

Dup integrare nainte de integrare E Rata dobnzii reale Rata de cre tere economic , func ie compus de rata dobnzii i inventic

Figura 5.4: Determinarea ratelor cre terii i dobnzii pe termen lung n modelul cu cre tere endogen , elaborat de Romer.

Compara iile interna ionale privind ratele de cre tere economic eviden iaz n Europa Occidental o anumit tendin spre convergen a venitului pe locuitor, respectiv o diminuare n termeni relativi, a decalajelor la acest indicator. Pe plan mondial fenomenul men ionat este mai complex. Sunt situa ii de diminuare a decalajelor nu numai prin cre terea, ci chiar prin sc derea relativ a venitului pe locuitor i apropierea pe aceast cale de nivelul vecinilor, sau a celor mai mari parteneri comerciali.

Baldwin (1989), Cecchini (1988). Bliss (1996).

82

Economie interna ional

Problema principal este aceea de a preciza rolul comer ului n variatele forme de manifestare i stadii ale procesului cre terii economice. La nivel de ar , cre terea exportului i cre terea economic sunt strns corelate. n leg tur cu sensul interdependen ei, raportul de cauzalitate de la produc ie la export pare a fi, potrivit cercet rilor empirice, mai puternic dect cel opus, de la export la produc ie. De asemenea, cercet rile empirice************* au scos n eviden leg turi mai accentuate ntre deschiderea economiei* i rata investi iilor n venit i apoi ntre rata investi iilor i cre tere, dect ntre deschiderea economiei i cre terea economic . Interdependen ele dintre ri n privin a cre terii economice se manifest nu numai prin comer ul exterior, ci i pe calea investi iilor str ine directe, a celor de portofoliu, sau a transferului interna ional de tehnologie. Dac lipsa de capital autohton este cauza nivelului sc zut al venitului pe locuitor, importul de capital poate contribui la o cre tere rapid a produc iei. Plata dobnzilor men ine ns consumul pe locuitor, n consecin i venitul pe locuitor la nivel sc zut, dac nu se modific , eventual, structura consumului. O alt cauz a venitului redus n rile s race o constituie nivelul sc zut al tehnologiei. Investi ia str in direct contribuie la transferul de cuno tin e tehnice i la cel de active fizice. R mnerea n urm n domeniul tehnologiei poate fi nl turat , sau m car atenuat , prin orientarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pentru inovare i imitare, ca i prin dezvoltarea capitalului uman prin educa ie i antrenament. Pentru rile n curs de dezvoltare se pune apoi problema trecerii de la stadiul imit rii tehnicii la cel n care se combin imitarea cu inovarea, urmnd ca n final s se ajung la stadiul consacrat exclusiv inov rii, avnd ca finalitate convergen a venitului pe locuitor cu rile dezvoltate din punct de vedere economic. Parametrii centrali ai acestui proces sunt viteza de nv are i costurile relative ale imita iei i inova iei.

************* *

Levine i Renelt (1992) Se m soar prin ponderea exportului, importului, sau a sumei lor n venitul na ional.

83

6 COMER UL INTERNA IONAL i CONCUREN A IMPERFECT

Modelele prezentate n capitolele anterioare explic rela ia dintre nzestrarea cu factori de produc ie a rilor, respectiv tehnologia acestora i specializarea lor interna ional , influen a acestei specializ ri asupra veniturilor factorilor i modul cum se compenseaz deficitul unor factori. Aceste modele nu iau ns n considerare economiile de scar , iar pie ele sunt considerate perfect competitive. Probabil din aceste motive, modelele men ionate nu pot explica unele fenomene caracteristice pentru actualele rela ii economice interna ionale. De exemplu, unele ri care au dot ri similare cu factori de produc ie desf oar intense schimburi reciproce de m rfuri, iar multe ri i dezvolt fluxuri reciproce de schimb n cadrul acelora i grupe de m rfuri. Existen a economiilor de scar conduce, de regul , la o structur a pie ei diferit de cea a concuren ei perfecte. Economiile de scar apar o dat cu cre terea produc iei unei m rfi i se concretizeaz n diminuarea costului ei mediu*.

6.1

Economiile de scar

i costurile de produc ie

Cre terea produc iei se poate realiza fie prin extinderea dimensiunilor unei firme, fie prin extinderea num rului de firme din cadrul ramurii. n primul caz, costul mediu scade prin efectul economiilor de scar interne, n cel de-al doilea caz, prin efectul economiilor externe.

6.1.1 Costurile de produc ie totale


Pe termen scurt acestea pot fi grupate n costuri fixe totale i costuri variabile totale. Costurile fixe totale (CFT) sunt cele care nu variaz o dat cu cantitatea de output produs de firm , iar costurile variabile totale (CVT) variaz o dat cu aceast cantitate. CVT cresc o dat cu outputul, dar cu o rat de varia ie descresc toare, pn n momentul n care apar venituri descresc toare; dup acest punct, CVT cresc o dat cu outputul, cu o rat cresc toare.

Costul mediu are ca sinonime costul unitar i costul pe bucat .

84

Economie interna ional

Costurile totale (CT) reprezint suma celor fixe (CFT) i variabile (CVT). Tabelul 6.1 prezint diferitele feluri de costuri pentru o ipotetic firm produc toare de costume.

Tabelul 6.1: Costurile unei ipotetice firme produc toare de costume Cost margina l CM (mii lei/zi) (6)

Input Produc i variabil a (nr. total lucr tori / zi) (buc. /zi)

Cost fix total CFT (mii lei/zi)

Cost. variabil total CVT (mii lei/zi)

Cost total CT (mii lei/zi)

Cost fix mediu CFM (mii lei/zi)

Cost Cost variabil total mediu mediu CTM CVM (mii (mii lei/zi) lei/zi)

(1) 0 1 2 3 4 5

(2) 0 3 7 10 12 13

(3) 1500 1500 1500 1500 1500 1500

(4) 0 600 1200 1800 2400 3000

(5) 1500 2100 2700 3300 3900 4500

(7) -

(8) 200 171 180 200 231

(9) 700 385 330 325 346

200 150 200 300 600

500 214 150 125 115

Curbele costurilor totale pentru datele din tabelul precedent sunt trasate n figura 6.1. Se observ c CFT este o dreapt orizontal . Curba CVT este cresc toare, cu o rat descresc toare pe intervalul (0,7) costume i cu o rat cresc toare pe intervalul (7,13) costume, n func ie de evolu ia venitului marginal. Curba CT este suma vertical a CFT i CVT, avnd aceea i pant cu CVT.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

85

6.1.2 Costurile medii ale produc iei


Se refer la costurile unitare, care se ob in prin raportarea celor 3 concepte de costuri men ionate mai sus, la volumul produc iei. Costul fix mediu (CFM) i costul variabil mediu (CVM) sunt rapoarte ntre respectivele costuri totale i volumul produc iei.

Cost (mii lei pe zi)

Cantitate (nr.buc i pe zi)

Figura 6.1: Curbele costurilor totale pentru o ipotetic firm produc toare de costume

CVM descre te n primul stadiu al produc iei i apoi cre te. Costul total mediu (CTM) este suma precedentelor dou costuri medii. Un exemplu de costuri medii este prezentat n figura 6.2, cu date preluate din tabelul 6.1. Curba CFM coboar n permanen pe m sur ce cre te produc ia i r mne strict pozitiv , ntruct CFT este strict pozitiv .

86

Economie interna ional

Curba CVM are forma de "U", ntruct descre te n timp ce produc ia medie** a firmei cre te i cre te, cnd produc ia medie descre te. Curba CTM este suma curbelor CFM i CVM, fiind de asemenea n form de "U". La primele nivele de produc ie se afl cu mult deasupra lui CVM, deoarece CFM este foarte sus. La nivele ridicate ale produc iei, CTM se afl mult mai aproape de CVM, deoarece CFM este foarte jos.

Cost mediu (lei / zi) 800

Cost fix mediu (CFM)

100 1

Cantitate (num r costume pe zi) 13

Fig. 6.2: Curbele costurilor medii pentru o firm ipotetic , produc toare de costume.

6.1.3 Costurile marginale de produc ie


Costul marginal (CM) este suma care se adaug la costul total, cnd produc ia cre te cu o unitate. Costul marginal descre te concomitent cu primele nivele de produc ie i cre te ulterior. ntruct CM este cre terea costului total, cnd produc ia cre te cu o unitate, CM este rata modific rii, sau panta curbei costului total. De aceea, cnd produsul marginal* este n cre tere, astfel c costul total este cresc tor cu o rat descresc toare, CM scade.

**

Este produc ia pe un lucr tor n unitatea de timp

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

87

Figura 6.3 prezint curba costului marginal al ipoteticei firme produc toare de costume.

Cost marginal i mediu (mii lei pe zi)

Cantitate (nr.buc i pe zi)

Figura 6.3: Curbele costurilor marginale, variabile medii i totale medii pentru o ipotetic firm produc toare de costume Curbele CTM i CVM sunt preluate din figura 6.2. Curba CM este n form de "U". Ea descre te cnd produsul marginal al firmei este cresc tor i apoi cre te cnd produsul ei marginal descre te. Curba CM intersecteaz minimele lui CTM i CVM, ntruct trebuie s se afle sub ele, cnd acestea coboar , i deasupra lor, cnd acestea urc . Deci, intersec ia curbei CM cu celelalte dou curbe indic punctele de minim ale acestora din urm .

6.2 Teoria concuren ei imperfecte Pe o pia cu concuren perfect firmele ofertante preiau n mod pasiv pre ul pie ei (price takers), adic consider c pot vinde orict de mult doresc, f r ca pre ul s se modifice.
* Produsul marginal este volumul suplimentar al produc iei, care rezult n urma ad ugirii a nc unei unit i de input variabil, la unul sau mai multe inputuri fixe.

88

Economie interna ional

n multe industrii se manifest efectul economiilor de scar , concretizate n reducerea costului unitar, pe m sura extinderii volumului produc iei. De avantajul reducerii costurilor unitare pot beneficia doar firmele de dimensiuni mari, ceea ce are drept efect dominarea pie ei de cteva firme (oligopol) sau, n caz extrem, de una singur (monopol). Apare concuren a imperfect . Firmele ofertante sunt con tiente c pot influen a pre urile produselor lor i c pot vinde mai mult, doar cu condi ia s reduc pre ul. Concuren a imperfect este ntlnit att n industrii n care un produs omogen este oferit de un num r redus de mari produc tori, ct i n industrii unde produsul fiec rei firme apare pentru consumatori ca fiind puternic diferen iat fa de cele oferite de firmele rivale. n aceste condi ii, fiecare firm stabile te pre ul pentru propriul produs (price setter). Concuren a imperfect apare sub forma oligopolului i a competi iei monopoliste.

6.2.1 Oligopolul i schimburile interna ionale.


Compara ia cu monopolul permite abordarea sistematic a caracteristicilor oligopolului. S consider m c pia a intern este controlat de un monopolist. Pentru simplificare, consider m linear cererea intern i constant, de valoare c, costul marginal al firmei (figura nr. 6.4).

pre a Echilibru de monopol

(a+c)/2

Cost marginal, c cerere cantitate

2x

Figura 6.4: Monopolul intern n condi ii de concuren perfect pre ul de echilibru al pie ii este tocmai costul marginal (curba ofertei fiind cea a costului marginal), iar bun starea social

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

89

corespunde rentei consumatorilor, fiind ilustrat grafic de triunghiul dintre dreapta costului marginal i cea a cererii, egal cu x(a c). Monopolistul i maximizeaz profitului total, vnznd doar cantitatea x, la pre ul (a + c)/2. Profitul s u, ilustrat de aria , va totaliza x(a c)/2, iar renta consumatorilor, redat prin aria , va fi x(a c)/4. Bun starea social *, nsumnd aceste dou elemente, va fi egal cu 3x(a c)/4, fiind deci cu 25% mai mic dect cea aferent liberei concuren e. Consider m c , de la un anumit moment, pia a este penetrat de un ofertant str in, comparabil ca putere cu cel autohton. Apare duopolul. Cei doi rivali pot urma diverse strategii: s - i mpart pia a (coluziunea, n detrimentul consumatorilor), s concureze prin pre (modelul Bertrand) sau prin cantitate (modelul Cournot). Consecin ele acestor situa ii pot fi urm rite, folosind graficul din figura 6.5.

pre a Echilibru de duopol Cournot Echilibru de duopol Bertrand Cost marginal, c cerere cantitate

(a+c)/2 (a+2c)/3

4 c

2x/3

x 4x/3

2x

Figura 6.5: Duopolul

a.

b.

n cazul mp r irii pie ei, cei doi rivali urm resc maximizarea profitului comun. Acesta se realizeaz cnd totalul desfacerilor pe pia se limiteaz la cantitatea x. Profitul total va fi x(a c)/2, iar partea fiec rui rival va fi x(a c)/4. n ar va r mne doar profitul ofertantului autohton** care, nsumat cu renta consumatorilor, exprim bun starea social de x(a c)/2, cu 33% inferioar celei corespunz toare situa iei de monopol. n cazul competi iei Bertrand, fiecare dintre ofertan i consider dat pre ul celuilalt i caut s - i atrag consumatorii prin reducerea propriului pre .

Consider m nul venitul statului provenit din impozite Consider m c statul nu aplic impozite nici unui ofertant.

**

90

Economie interna ional

Considernd c consumatorii sunt perfect informa i i se pot deplasa liber i f r costuri de la un furnizor la altul, o firm ar putea atrage to i clien ii celeilalte firme, prin stabilirea unui pre cu pu in sub nivelul celui al rivalului. ntruct ambele firme au aceea i strategie, ambele scad pre ul n aceast confruntare, pn se ajunge la limita minim , pus de costul marginal. Profitul lor este nul, renta consumatorilor, respectiv bun starea social se ridic la nivelul celor corespunz toare concuren ei perfecte, deci cu o treime mai mari dect n condi iile monopolului, iar produc ia se extinde la nivelul 2x. c. n competi ia Cournot, fiecare firm consider dat volumul ofertei rivalului i se comport ca un monopolist pe partea din pia r mas , reducnd cantitatea pe care o ofer , pentru a- i maximiza propriul profit total. n figura 6.6 poten ialul pie ii este egal cu 2x. O firm consider c rivalul ei ofer cantitatea q. Pentru a- i maximiza profitul, ea va vinde cantitatea (2x q)/2. Dar i cealalt firm ac ioneaz la fel, deci (2x q)/2 = q, iar q = 2x/3. mpreun , cei doi rivali vor oferi cantitatea 4x/3*, la pre ul (a+2c)/3. n aceste condi ii, renta consumatorilor va fi ilustrat de aria triunghiului cuprins ntre orizontala de ordonat (a+2c)/3 i curba cererii, iar bun starea social va include i profitul firmei autohtone. Ea va fi mai mic dect cea aferent situa iei de monopol, cu o valoare corespunz toare diferen ei dintre ariile i , totaliznd x(a c)/12, ceea ce reprezint o sc dere de 11%. Sinteza datelor men ionate mai sus este prezentat n tabelul 6.2. Tabel 6.2: Indicatori ai bun st rii n condi iile concuren ei perfecte, monopolului i duopolului
Indicatori Concuren a perfect c 0 x(a - c) x(a - c) 33% Monopol mp r irea pie ei (a+c)/2 x(a c )/2 x(a - c)/4 3x(a - c)/4 (a+c)/2 x(a - c)/4 x(a - c)/4 x(a - c)/2 -33% Duopol Rivalitate Bertrand c 0 x(a - c) x(a - c) 33% Rivalitate Cournot (a+2c)/3 2x(a - c)/9 4x(a - c)/9 2x(a - c)/3 - 11%

Pre de pia Profitul produc torilor Renta consumatorilor Bun starea social Compara ie a bun st rii sociale cu cea corespunz toare situa iei de monopol (%) Cantitatea produs

2x

2x

4x/3

Dac ar fi trei rivali, cantitatea oferi t ar fi 3x/2, dac ar fi patru rivali, cantitatea oferit ar fi 8x/5, iar dac ar fi n rivali, cantitatea oferit ar fi 2nx/(n+1), tinznd spre valoarea 2x, pentru valori mari ale lui n.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

91

Din tabelul 6.2 reiese c , n condi ii de duopol, bun starea social pe plan na ional cre te doar dac se realizeaz rivalitatea Bertrand, iar n celelalte variante de duopol, ea scade. Considernd bun starea social pe plan extern, ea cre te n cazul numit anterior de mp r ire a pie ei exact cu profitul ob inut de rivalul str in, adic cu x(a - c)/4. Dac bun starea mondial s-ar reduce la bun starea rilor celor doi rivali, ea ar fi egal cu cea aferent situa iei de monopol. Comer ul exterior ar fi, n acest caz, un joc cu sum nul : exportatorul c tig ceea ce importatorul pierde. n celelalte cazuri ale rivalit ii de duopol, bun starea la nivel mondial rezultat n urma comer ului interna ional, ar fi superioar situa iei de monopol (f r comer interna ional). De exemplu, la rivalitatea Cournot, sporul de bun stare ar fi de 5x(a c)/36. Att la rivalitatea Bertrand, ct i la varianta Cournot, acest tip de comer interna ional duce n mod necesar la cre terea bun st rii sociale la nivel mondial. n condi iile duopolului Cournot, ara importatoare nregistreaz o pierdere net de bun stare, dep it ns de c tigul net de bun stare al rii exportatoare. Dac la capitalul rivalului str in particip i ac ionari din ara importatoare, o parte din profitul firmei revine chiar n ara importatoare, diminund pierderea net de bun stare men ionat . Iar dac livreaz mai multe firme str ine rivale, pre ul pie ei, respectiv profiturile furnizorilor str ini scad n mod necesar, amintita pierdere net de bun stare a rii importatoare fiind chiar eliminat . n general, cauzele unei pierderi nete de bun stare a rii importatoare n cazul rivalit ii Curnot, pot fi: un nivel relativ ridicat al cererii interne, o participare relativ sc zut a firmelor acestei ri n competi ia mondial i un nivel relativ ridicat al costurilor de produc ie ale firmelor na ionale. Cererea intern relativ ridicat are drept consecin existen a unor profituri mai ridicate ale firmelor str ine de la care import , dect ale firmelor na ionale care export . Ponderea relativ sc zut a firmelor na ionale n produc ia mondial face s creasc probabilitatea unui flux net al profiturilor din ar , spre exterior. Nivelul relativ ridicat al costurilor de produc ie (sau dimensiunile relativ reduse ale firmelor na ionale) implic o pondere redus a acestei ri n profiturile mondiale. Studii teoretice i cercet ri empirice recente conduc la concluzia c oligopolul duce de regul , ca urmare a comer ului interna ional, la cre terea bun st rii sociale pe plan mondial, cu specificarea faptului c rivalitatea Bertrand duce ntotdeauna la cre terea acestei bun st ri.

Collie (n R. Clark, D.R. Collie) etc Airbus/Boeing

92

Economie interna ional

6.2.2 Competi ia interna ional

monopolist

comer ul

ntlnim dou familii de teorii cu privire la competi ia monopolist , o form de pia n care mai multe firme produc acela i bun, n diverse variante, care nu sunt perfect substituibile. Una consider consumatorii diferen ia i n grupe, dup a ezare sau preferin e, fiecare grup fiind fidel variantei produse de o anumit firm . A doua abordare consider c to i consumatorii prefer consumul ct mai variat i cump r din toate variantele aceluia i produs*. n continuare urm m prima abordare. n condi iile competi iei monopoliste, fiecare pia na ional este servit de mai multe firme, dar fiecare produce o versiune diferit , sau o varietate din acela i produs de baz . Sunt importante economiile de scar , ntruct determin variet i pe care fiecare ar le va produce. Echilibrul ntr-o economie nchis . Se consider un produs de baz , care poate fi realizat n multe nuan e, ce pot fi ordonate de-a lungul unei drepte. Dac nu ar apare economii de scar , o ar mic ar putea p roduce orice varietate din acel bun. Ar putea exista mai multe firme care s produc fiecare varietate i pia a ar fi perfect competitiv . Dac ar exista economii de scar semnificative, s-ar produce mai pu ine variet i, de c tre mai pu ine firme i pia a nu ar mai fi perfect competitiv . Specializarea firmelor ar depinde n parte de preferin ele consumatorilor i de disponibilitatea acestora de a substitui diferitele tipuri ale produsului. Presupunem c i consumatorii sunt distribui i de-a lungul dreptei amintite mai sus. Dac fiecare varietate ar fi disponibil i toate variet ile s-ar oferi la acela i pre , fiecare varietate ar fi cump rat de acela i num r de consumatori. Dac rile ar fi prea mici pentru a produce ntreaga gam , variet ile produse efectiv ar fi r spndite de-a lungul dreptei, dar cu spa ii libere mari ntre ele, obligndu-i pe unii consumatori s aleag ntre a nu cump ra deloc, sau a cump ra bunuri care nu-i satisfac perfect. Fie 2 ri, Fran a i Italia, care produc nuan e (variet i), dar repartizate astfel: Fran a produce nuan ele cu num r de ordine impar (1,..., 2n-l), iar Italia le produce pe cele cu num r de ordine par (2,..., 2n). Deci fiecare nuan va f produs de o firm , care va avea grupul s u de clien i. num rul de

modelul Dixit Stiglitz, (1977)

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

93

Situa ia este redat n figura 6.6.

Cost

Figura 6.6: Echilibrul n condi iile competi iei monopoliste

Firma produce varietatea "j", curba costului s u mediu fiind CM, iar curba cererii - DD. nclinarea curbei costului mediu ilustreaz posibilitatea economiilor de scar n produc ia respectiv . Curba cererii este nclinat n jos, ntruct firma poate atrage noi clien i interni, reducnd pre ul. Unii dintre cei care cump rau variet ile adiacente "j - 2" i "j + 2", se vor orienta spre varietatea "j". Cu ct varietatea "j" i cele adiacente sunt m puternic ai substituibile reciproc, cu att curba cererii va fi mai pu in nclinat fa de orizontal , i o reducere foarte mic a pre ului va atrage un num r mare de clien i La rndul ei, curba cererii DD poate fi deplasat spre stnga, dac o firm adiacent reduce pre ul i atrage clien i de la varietatea "j". n punctul E, unde DD este tangenta la CM, firma produce cantitatea OQ i vinde la pre ul OP. Venitul total al firmei este OQEP, egal cu costul total. Dac costul total ar fi mai mare, firma ar nregistra pierderi i ar p r si industria, iar clien ii s i ar trebui s se orienteze spre alte variet i. Dac costul total ar fi mai mic, firma ar nregistra profituri i ar fi atrase i alte firme n acea industrie, astfel nct cu timpul s-ar reduce profitul firmei. Declan area schimburilor ntre ri. Schimburile dintre cele 2 ri joac un rol notabil n acest caz: completeaz menu-ul pentru consumatorii din Fran a, ct i din Italia. Apar unele consecin e: se rearanjeaz consumul din fiecare ar , se poate rearanja produc ia fiec rei ri i poate fi stimulat att consumul, ct i produc ia. Dac consumatorii sunt distribui i uniform i pot cump ra att variet i numerotate cu so , ct i f r so , jum tate din ei vor schimba paritatea variet ilor cump rate.

94

Economie interna ional

Din punctul de vedere al firmei "j", aceasta va pierde jum tate din clien i, care se vor reorienta spre noii furnizori adiacen i, dar num rul lor va fi compensat de noi clien i, din cealalt ar . Ea va continua s produc cantitatea OQ, la pre ul OP i va ncepe s exporte. La nivel na ional, Fran a va exporta jum tate din produc ia sa cu sortimente numerotate impar, iar Italia va exporta jum tate din produc ia sa, constituit din sortimente numerotate par i comer ul va fi echilibrat. Celelalte efecte sunt indirecte. Dup nceperea practic rii schimburilor reciproce, firma i cre te capacitatea de a atrage noi clien i, i anume dintre con-sumatorii variet ilor adiacente. Efectele imediate sunt redate n figura 6.7. n figura 6.7, curba cererii se deplaseaz de la DD la D'D' i devine mai pu in nclinat , ntruct sunt substituen i mai apropia i pentru varietatea "j"; este situat mai sus, ntruct sunt mai mul i consumatori pe pia a produsului respectiv. Firma i va m ri produc ia pn la punctul E', c ruia i corespunde produc ia OQ', la pre ul OP'. Venitul s u total va fi OQ'E'P'. Costul total va fi OQ'FC, iar profitul va fi CFE'P'. Dar i alte firme vor ncerca s - i creasc produc ia, astfel c pre urile variet ilor adiacente vor sc dea, iar curba cererii pentru varietatea "j" se va deplasa spre stnga. Se va stabili un nou echilibru pe termen lung, cnd curba cererii va fi D'T)", tangenta la CM n E". Profitul firmei va fi din nou zero ca i n situa ia de pornire. Dar principalul c tig va fi de partea consumatorilor, care vor consuma mai mult, la pre uri mai sc zute, ntruct i costurile sunt mai sc zute. Cnd industriile care produc bunuri diferen iate sunt identice, exceptnd variet ile produse, schimburile intra-industriale vor fi echilibrate i fiecare ar va exporta o cantitate mai mare din varietatea respectiv .

Cost

Figura 6.7: Efectul schimburilor asupra competi iei monopoliste, cnd variet ile devin mai puternic substituibile reciproc

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

95

6.3 Schimburile inter- i intraindustriale


Sunt numeroase exemplele de abatere vizibil de la condi ia concuren ei perfecte n lumea real . n majoritatea rilor dezvoltate, p r i considerabile din industria prelucr toare (automobile, avioane comerciale etc.) sunt dominate de un num r redus de mari companii. Firmele dintr-o ar , n num r redus, trebuie s concureze nu doar ntre ele, ci i cu firme str ine, fapt pozitiv. Pe de alt parte, num rul de firme nu m soar neap rat intensitatea competi iei, dac firme noi sunt apte s intre ntr-o industrie i s nl ture posibilitatea unui comportament monopolist n acea industrie. Apar ns serioase bariere n calea penetr rii unei industrii, n primul rnd pentru c firmele existente sunt protejate prin patente, apoi au experien n produc ia i marketingul specific i n sfr it, costurile construirii unui obiectiv industrial care s beneficieze de avantajele economiilor de scar pot fi prohibitive. Toate aceste bariere vor fi luate n considerare la analiza schimburilor de m rfuri ce apar in aceleia i clase, dar care difer prin func ie, calitate, sau stil. Modelele analizate anterior permit explicarea schimburilor interindustriale: fluxuri de m rfuri, care difer prin con inutul relativ de factori de produc ie. rile cu oferte bogate de munc calificat tind s exporte produse manufacturate sofisticate, cele cu oferte mari de munc necalificat tind s exporte produse cu prelucrare simpl , iar rile cu mari oferte de teren arabil sau resurse naturale tind s exporte produse agricole, sau cu con inut relativ nalt de resurse naturale. Dar aceste modele nu explic de ce rile care au un export net ridicat de produse cu nalt grad de prelucrare i, n acela i timp, un nsemnat import net de produse manufacturate simple, produse agricole i materii prime, desf oar i intense schimburi reciproce intra-industriale, de produse cu nalt grad de prelucrare. Schimburile n dublu sens cu ma ini eviden iaz importan a produc iei multina ionale, multe asemenea ma ini fiind cump rate de filiale ale firmei produc toare. O mare parte a schimburilor intra-industriale sunt schimburi intra-firme. Pot fi date i alte exemple de schimburi intra-industriale: companiile japoneze asambleaz automobile n SUA, utiliznd instala ii produse n Japonia. Explica ia ine probabil de rolul jucat de cerin a de factori, diferen ia i n diverse stadii ale produc iei i de rolul taxelor vamale i al altor serioase bariere comerciale.

6.3.1 Verificarea empiric a schimburilor intraindustriale


Nivelul schimburilor intra-industriale este m surat de regul cu indicele:

T !1

X ijk X jik X ijk X jik


6.1

96

Economie interna ional

unde Xijk este valoarea sau volumul exportului rii i spre ara j, de m rfuri k, iar Xjik este fluxul de schimb n sens opus. Acest indice este zero, cnd fluxul este ndreptat ntr-un singur sens, i are valoarea 1 cnd schimbul este perfect echilibrat. Un amplu studiu empiric, acoperind 38 ri i 152 grupe de produse a permis desprinderea unor concluzii, prezentate n tabelul 6.3. rile cu nivele ridicate de venit angajeaz puternice schimburi intraindustriale, ntruct consumatorii cheltuiesc o frac ie important din venit pe produse manufacturate complicate, care tind s se diferen ieze tot mai mult. ri mari produc multe variet i de bunuri manufacturate, iar cele cu bariere comerciale sc zute particip intens la schimburile intra-industriale. Distan a descurajeaz asemenea schimburi, n schimb accesul la informa ie ca i apartenen a la blocuri comerciale comune, le ncurajeaz . Economiile de scar i existen a unor firme mari n cadrul industriei creeaz posibilitatea standardiz rii, care conduce la specializare i nu la comer intra-industrial.

Tabelul 6.3: Caracteristici pe ri i produse, privind schimbul intraindustrial ntre perechi de ri Caracteristica Media venitului pe locuitor al rilor Diferen a n venitul pe locuitor Media venitului total al rilor Diferen a n venitul total Media orient rii spre schimburi a rilor Distan a ntre ri Frontiera comun ntre ri Limbaj comun ntre ri Apartenen a comun la bloc comercial Diferen ierea produsului n cadrul industriei Economii de scar pentru firmele din industrie Concentrarea industrial Produc ia multina ional de c tre firme din industrie Nivelul mediu al tarifului pentru industrie Dispersia tarifar n industrie Efectul pozitiv negativ pozitiv negativ pozitiv negativ pozitiv pozitiva pozitiv pozitiv b negativ negativ negativ c nici unul negativ

Sursa: Bela Balassa and Luc Bauwens "Intra-Industry Specialization in a Multi-Country and Multi-Industry Framework", World Bank Discussion Paper, December 1984. a) Nu pentru spaniol i limbi scandinave. b) 3 m suri utilizate simultan: indici ai pre urilor de export, ai dispersiei pentru profit i nivelul cheltuielilor de publicitate. c) 2 variabile folosite simultan: o m sur a venitului primit de la filialele str ine i o m sur a schimburilor cu aceste filiale, cu efect negativ.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

97

n sfr it, tarifele i alte bariere comerciale pot s limiteze schimburile intra-industriale, dar efectele lor sunt modeste. Explica ia schimburilor intense de automobile, c r i, discuri muzicale etc. este relativ simpl : aceste produse nu sunt identice. Dar exist i schimburi ntre m rfuri la care diferen ele tind s fie imperceptibile. Explica ia unor asemenea schimburi const , probabil, n faptul c unele firme caut s penetreze pie e str ine. Un rol important n acest demers revine subven ion rii exporturilor.

6.3.2 Efectele subven iilor de export.


Un exemplu convenabil poate ilustra efectele acestor subven ii. Presupunem c industriile american i japonez sunt saturate cu robo i, dar industria brazilian duce lips de asemenea produse ale tehnicii, astfel c vnz rile unei firme americane (A) i uneia nipone (N) sunt destinate exclusiv pie ei braziliene. Situa ia este ilustrat n figura 6.8. Profiturile lui A se adun la venitul na ional american. In consecin , guvernul american va sprijini sporirea profiturilor lui A, oferindu-i o subven ie de export, care are drept efect reducerea costurilor marginale ale lui A, la care acesta livreaz robo ii pe pia a brazilian . Curba sa de reac ie se deplaseaz n sus (A'A'), reducnd exporturile lui N, conform curbei de reac ie a lui N (NN). Cump r torii brazilieni vor beneficia de pe urma subven iei americane, ntruct cre terea exportului lui A este dublu fa de sc derea exportului lui N, subven ia contribuind la diminuarea pre ului robo ilor n Brazilia. Dar, sc derea profitului lui N nseamn sc derea corespunz toare a venitului na ional n Japonia. n consecin , i guvernul japonez va fi tentat s subven ioneze exportul lui N. n urma subven iei primite, curba de reac ie a lui N se va deplasa n sus. Guvernul american i va ajusta subven ia, ca r spuns la subven ia nipon . Interdependen ele dintre cele dou firme devin interdependen e ntre politicile celor dou guverne. Unul dintre guverne va diminua subven ia cnd cel lalt o cre te, ntruct o cre tere a subven iei i cre te costul, care trebuie sc zut din eventualul spor de profit, pentru a m sura modificarea venitului na ional. n final, ambele firme vor vinde mai mul i robo i dect nainte de introducerea subven iilor. Sporul va fi identic la cele 2 firme, dac costurile i subven iile sunt egale.

98

Economie interna ional

Figura 6.8: Efectele reducerii costurilor firmei A

Brazilia i va mbun t i situa ia ca urmare a subven iilor, ntruct i se mbun t e te raportul de schimb, n timp ce rile exportatoare vor pierde, ca urmare a nr ut irii raportului de schimb. n concluzie, dac o singur ar subven ioneaz exportul, c tig pe seama rii concurente; dac ambele ri subven ioneaz exportul, ambele pierd n favoarea rii importatoare, iar dac niciuna dintre ri nu subven ioneaz exportul, niciuna nu pierde. n realitate este probabil ca fiecare dintre ri s a tepte ca ara concurent s subven ioneze exportul i n consecin s procedeze i ea la fel, situa ie d un toare pentru ambele ri concurente. Pe plan interna ional se caut s se previn asemenea situa ii pe calea ncheierii unei re ele ample de acorduri comerciale conexate.

6.4 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate i servicii


Teoria comer ului interna ional bazat pe avantajele comparative (mai ales teorema Heckscher-Ohlin) este adesea criticat . Ea nu este n m sur s explice unele aspecte actuale legate de comer ul mondial, cum ar fi comer ul intraindustrial, rolul important jucat de normele tehnice i de calitate ca obstacole n calea schimburilor i dezvoltarea prea lent a comer ului interna ional cu servicii comparativ cu cel de m rfuri.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

99

6.4.1 Concuren

imperfect pe pie ele mondiale.

Avnd n vedere uria ele subven ii acordate de guverne pentru lansarea pe plan mondial a unor proiecte privind marile tehnologii, ipoteza tradi ional a tiin ei economice, potrivit c reia to i produc torii sunt supu i dictatului pie ei, devine tot mai pu in realist . n locul liberului schimb, se manifest tot mai accentuat comer ul dirijat. Explica ia acestui comportament al guvernelor nu ine doar de tendin a de dominare. Asigurarea mijloacelor necesare dezvolt rii unui nou produs sau proces de produc ie impune pentru un anumit interval de timp o manifestare monopolist de pia , a a cum apare ea sub forma protec iei brevetelor. Se previne astfel situa ia ca o inova ie s fie preluat de imitatori, care ar vinde la pre uri egale cu costul de produc ie marginal. Protec ia brevetelor urm re te pe de-o parte ca o inova ie s fie o investi ie profitabil , pe de alt parte, ca n domeniul produselor de nalt tehnologie s se confrunte mai multe ntreprinderi monopoliste. Guvernele rilor industrializate urm resc s sprijine propriile ntreprinderi care ac ioneaz pe plan interna ional, astfel nct acestea, prin pre uri nalte s extrag ct mai mult din renta consumatorului pe plan mondial. Profiturile suplimentare intr n parte n beneficiul respectivelor ntreprinderi, n parte merg la bugetul statului sub forma impozitelor. n m sura n care pe plan interna ional se practic o asemenea impozitare indirect a cererii externe, consumatorii autohtoni devin interesa i ca prin mijloace publice s se realizeze subven ionarea firmelor orientate spre export, cu pondere mare pe pia a interna ional . S-a demonstrat, folosind teoria jocurilor, c strategia comer ului interna ional impozitat este superioar liberului schimb, n m sura n care se reu e te ca prin investi ii masive s nu se mai lase loc pe pia a mondial , concuren ei str ine*. n concep ia tradi ional n centrul aten iei st ramura (industria), care prin amplasarea ntr-o anume ar , manifest anumite avantaje competitive. ara respectiv stimuleaz - inclusiv prin m suri de ordin juridic i social - nzestrarea sa favorabil cu anumi i factori de produc ie, care, printr-o utilizare intensiv , creeaz avantajul comparativ. Exist i opinia************** potrivit c reia nu ramura, ci ntreprinderea este purt toarea avantajului comparativ. n cadrul aceleia i ramuri func ioneaz concomitent ntreprinderi ce opereaz la scar mondial , avnd implant ri n str in tate, altele care reu esc s livreze o parte din produc ie pe pia a extern , i altele majoritatea care se orienteaz numai spre pia a intern , urm rind doar s i men in cota de pia . Succesul de pia depinde pe de-o parte de nzestrarea firmei cu anumite cuno tin e i competen e, iar pe de alt parte, de capacitatea firmei de a le valorifica ct mai intens n presta iile sale.
Brander i Spencer (1985). Krugman (1984). * Se pare c de o asemenea situa ie beneficiaz trenul francez de mare vitez (TGV), fa de cel german (ICE). ************** Borner (1984).

100

Economie interna ional

A adar teorema Heckscher-Ohlin s-ar aplica nu la nivelul ramurii, ci la nivelul ntreprinderii i s-ar concretiza n procesul diferen ierii produsului. Presta ia specific firmei este aceea de a aduce pe pia un produs cu caracteristici de calitate inconfundabile. Dar aceasta mai presupune i faptul c solicitan ii (consumatorii) nu sunt interesa i n privin a cantit ii unui bun omogen, ca n concep ia tradi ional , ci sunt interesa i n anumite caracteristici, sau combina ii de caracteristici. n consecin , prezint importan rela ia cerere-ofert pe pia a bunurilor diferen iate.

Putere c2

c2A

A
A

=1 B

c2B B C O
C

=1 Comoditate c1

=1 c1A

=0,75 c1B

Figura 6.9: Tehnologia consumului pentru autoturisme

Pe aceast pia echilibrul n schimburile interna ionale se define te prin coinciden a dorin elor partenerilor de schimb nu n privin a pachetelor de bunuri, ci a pachetelor de caracteristici. Astfel se explic i recurgerea tot mai frecvent pe plan interna ional la instrumente ne tarifare, n special norme tehnice i de calitate n locul tradi ionalelor taxe vamale ca m suri de limitare a importurilor. O combina ie determinat a caracteristicilor de calitate determin identitatea unui produs. Cerin a p str rii identit ii produsului explic esen a comer ului cu servicii, eviden iind totodat obstacolele ce pot fi puse schimburilor interna ionale n acest domeniu. Noua teorie a cererii sus ine c un produs poate fi definit prin atributele sale de calitate (caracteristici), care apar n func ia de utilitate a solicitantului (consumatorului). De exemplu, un autoturism poate fi descris n mod simplificat*, prin comoditatea c l toriei pentru pasageri (spa iul cabinei, m surat n unit i de lungime) i performan a motorului (kWh). n graficul din figura 6.9 axele de coordonate exprim cele dou caracteristici. Pe axa orizontal se reprezint
* Pot fi folosite i alte caracteristici, cum ar fi culoare a sau prestigiul, care sunt ns mai dificil de exprimat cantitativ.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

101

caracteristica comoditate (c1 ), iar pe cea vertical se reprezint puterea motorului (c2). Pe pia sunt oferite 3 tipuri de autoturisme: A, B i C, fiec ruia corespunzndu-i o anumit combina ie a celor dou caracteristici. ntruct utilizatorul autoturismului valorific aceste caracteristici, parcurgnd mai mult sau mai pu in comod i rapid kilometri-persoan , punctele A, B i C formeaz tehnologia consumului. Autoturismul A are un motor performant, dar ofer mai pu in comoditate, iar B ofer mai mult comoditate, dar motorul s u nu are o putere prea mare. O dimensiune important a calit ii este fiabilitatea (siguran a n exploatare). La marca A probabilitatea ca toate caracteristicile s corespund este de 100%, adic TA = 1. La marca B, TB = 0,75, adic probabilitatea ca automobilul s nu func ioneze corect este de 25%. n acest caz valoarea a teptat a indicatorului calit ii va fi doar 75% din cea prezentat nominal, adic va fi asociat n spa iul caracteristicilor punctului B n loc de B. Analiza calit ii trebuie completat prin luarea n considerare i a pre ului, pentru a determina a a-numita rela ie pre / performan . Este vorba nu de pre ul de achizi ie, ci de pre ul de exploatare pe an, a c rei limit inferioar este egal cu suma amortiz rii i a dobnzii implicite pe an. Se mai iau n calcul i costurile de exploatare aferente carburan ilor, repara iilor, impozitelor, asigur rii etc. S presupunem c pentru cele trei automobile (A,B,C) costurile anuale de exploatare ar fi respectiv 33 , 40 i 10, adic un buget de 100 unit i monetare ar ajunge pentru o finan are a exploat rii de respectiv 3, 2 i 10 ani. n graficul din figura 6.10 se face transformarea celor trei produse A,B i C din domeniul tehnologiei consumului n domeniul relevant din punct de vedere economic, al rela iei pre / performan . Se consider , pentru simplificarea analizei, c pe ntreaga durat a exploat rii caracteristicile produselor r mn ne alterate. n aceast situa ie se poate extrapola linear punctul A din spa iul tehnologiei consumului la punctul 3A din spa iul relevant economic*. Dac s-ar diminua caracteristicile de calitate, O3A s-ar prezenta sub forma unei curbe. Dac ar sc dea fiabilitatea, vectorul m rcii A ar fi mai mic dect segmentul O3A. Alegerea consumatorului se face dup regula clasic a preferin elor individuale. Curbele de indiferen ale consumatorului sunt convexe fa de origine, cu nclina ia negativ . Argumentele func iei de utilitate sunt, n loc de cantit ile de m rfuri, atributele de calitate, ponderate cu durata de exploatare. Spre deosebire de teoria tradi ional a cererii, n cazul de fa avem de-a face cu preferin e diferen iate, c ci numai astfel se explic existen a bunurilor diferen iate. n figura 6.10 sunt considerate trei tipuri diferite de consumatori: tipul , care acord importan mai mare puterii motorului, tipul , interesa i mai mult de gradul de comoditate i tipul , cu preferin e intermediare fa de primele dou tipuri*.

Corespunde duratei exploat rii de trei ani. Pentru tipul , curbele de indiferen sunt mai apropiate de axa caracteristicii c 2 i sunt mai pu in nclinate, iar pentru tipul acestea sunt plaste lng axa caracteristicii c 1 i au o nclina ie mai pronun at .
*

102

Economie interna ional

I1 Putere c2 I0 3A c210C G I0 8,5C 10C I1 2,5B I2

2,5B A B C O c110C B I0 I1

I2

_ c2

Comoditate c1

Figura 6.10: Pre urile de utilizare, domina ia economic

i normele tehnice

Automobilul C ofer surpriza c , de i este dominat tehnic de A i B, datorit costurilor sale sc zute de exploatare i datorit naltei fiabilit i, realizeaz o excelent rela ie pre / performan i domin economic automobilul B, la care fiabilitatea este de doar 75%. Fa de aceast situa ie, B ar putea lua urm toarele m suri: mbun t irea uneia dintre caracteristici (rotirea i extinderea vectorului calit ii), mbun t irea ambelor caracteristici (extinderea vectorului calit ii), m rirea fiabilit ii (extinderea vectorului calit ii), m rirea duratei de exploatare (extinderea vectorului calit ii ca urmare a reducerii amortiz rii anuale), reducerea costurilor de exploatare (extinderea vectorului calit ii), sau diminuarea pre ului de vnzare (extinderea vectorului calit ii ca urmare a reducerii amortiz rii i dobnzii implicite pe an). n aceste condi ii devine evident efectul hot rtor al normelor tehnice. Dac autorit ile de resort ar introduce norma ca puterea minim a autoturismelor s fie c2 , autoturismul C, avnd o putere mai mic , nu ar avea acces pe pia , n ciuda performan ei sale bune privind rela ia pre / performan . Dac C ar fi o marc de import, norma tehnic ar avea rolul de a proteja produc torii interni.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

103

6.4.2 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate


Se observ cel pu in la rile dezvoltate c acestea par a importa multe m rfuri pe care le i export . Ini ial s-a considerat a fi o problem de agregare, avnd n vedere caracterul eterogen al unor grupe de m rfuri din statistica interna ional . Astfel, de exemplu grupa Produse chimice din cadrul Clasific rii Standard a Comer ului Interna ional con ine att materii prime, cu valoare sc zut i mas mare, ct i noi produse farmaceutice, cu pre uri mai mari dect al aurului. S-au ntreprins cercet ri ale structurii fluxurilor comerciale detaliate pe grupe foarte nguste, diferen iate pn la a cincia cifr din clasificarea men ionat i s-a constatat c se men ine i n aceste condi ii ponderea ridicat a comer ului intraindustrial n totalul schimburilor reciproce dintre rile dezvoltate din punct de vedere economic. Locul predominant al schimbului de bunuri omogene a fost preluat de cel al bunurilor diferen iate. Oricare produc tor are de ales ntre a se concentra pe un num r redus de variante ale produsului, profitnd de avantajele costurilor n condi iile produc iei de mas , ori a recurge la diferen ierea produsului, potrivit preferin elor diferitelor grupe de cump r tori. Consumatorul nu este obligat s se limiteze la o singur variant a produsului. El poate utiliza n aceea i perioad dou , sau mai multe variante. n figura 6.10, utilizarea simultan a m rcilor A i B este prezentat pe grafic sub forma unei combina ii lineare a punctelor 3A i 2,5B. Optimul consumatorului poate fi situat undeva pe aceast dreapt , de exemplu n punctul G . Consumatorul de tip va prefera oricum utilizarea numai a autoturismului C, fa de combina ia celorlalte dou . Utilizarea concomitent a acestora ar putea prezenta interes, numai dac marca C s-ar scumpi cu 15%. n asemenea situa ie punctul s u de consum sar deplasa n G , mai aproape de punctul 3A, indicnd o folosire mai frecvent a autoturismului A, dect a lui B. Dac se consider pentru fiecare ar un grup de consumatori cu preferin ele sale drept reprezentativ, atunci comer ul interna ional cu bunuri diferen iate poate fi interpretat ca schimb al unor pachete de caracteristici, care sunt montate pe m rfuri, ca purt toare ale acestor caracteristici. S consider m dou ri, Fran a i Germania, ambele produc toare de automobile i care desf oar un intens schimb reciproc de asemenea produse, situa ia fiind ilustrat n figura 6.11. Germania produce tipurile E, G i H, ale c ror caracteristici de calitate sunt prezentate n spa iul (c1, c2). Costurile de produc ie unitare* cele mai sc zute sunt specifice tipului E, iar cele mai ridicate, tipului G, astfel nct, la acela i buget de produc ie se pot fabrica 900000 automobile de tip E, 300000 tip G, respectiv 700000 automobile tip H. Frontiera posibilit ilor de produc ie n condi ii de autarhie (identic cu cea a posibilit ilor de consum) pentru Germania este dat de linia frnt 9E3G7H. Consumatorii germani ar opta, n aceste condi ii, pentru automobile de tipul E i G, alegerea lor corespunznd unei structuri de m rfuri, redat printr-un punct de pe segmentul 9E3G.
Grubel i Lloyd (1975). Lancaster (1975). * n acest caz facem abstrac ie de durata de utilizare. Pre ul de achizi ie se confund cu cel de utilizare, iar costul marginal, cel mediu i pre ul coincid.

104

Economie interna ional

n Fran a se produc 5 tipuri de automobile (J,K,L,M,N), caracteristica predominant fiind dat de spa iul generos pentru pasageri (c1). Frontiera posibilit ilor de produc ie pentru aceast ar este redat prin linia frnt 2J.2N. n condi ii de autarhie, structura consumului de autoturisme n Fran a ar corespunde unui punct de pe segmentul 5K4L. Tipurile J,M i N nu ar avea cerere. Aplicnd principiul avantajelor comparative, putem afirma c automobilele germane au superioritate relativ n privin a puterii motorului, n timp ce automobilele produse n Fran a de in superioritate relativ n privin a spa iului c l torilor. Dac cele dou ri vor practica liberul schimb n rela iile reciproce, Fran a va exporta n Germania autoturismul de tip M, la care are avantaj comparativ, iar Germania va exporta n Fran a autoturismul de tip E, potrivit aceluia i criteriu. n consecin , consumatorii din Germania vor avea la dispozi ie autoturisme autohtone (E) i din import (M), atingnd o curb de indiferen social n consum (CISG), situat n afara frontierei posibilit ilor de consum specific autarhiei, iar cei francezi i vor completa consumul de autoturisme de tip M, produse n ar , cu cele de tip E din import i vor atinge, la rndul lor, de asemenea, o curb de indiferen social (CISF), aferent unui nivel de bun stare superior celui n condi ii de autarhie. Potrivit abord rii hedoniste, pre urile de pia ale automobilelor sunt func ii de caracteristicile de calitate (c1, c2) i de pre urile implicite ale acestor caracteristici (q1, q2):

,i

6.2

unde X reprezint tipul automobilului (E,M), iar i este indicele caracteristicii (1,2). n punctele de optim al consumului (CF, CG), raportul utilit ilor marginale corespunz toare caracteristicilor de calitate coincide cu raportul dintre pre urile lor implicite, respectiv cu raportul de schimb al caracteristicilor men ionate (RSC), adic :

dc dc

2 1

q q

1 2

RSC

6.3

Punctele de consum CF i CG sunt astfel alese, nct dorin a de schimb a celor dou grupe de consumatori s coincid . Se realizeaz astfel un echilibru la schimbul m rcilor E din Germania i M din Fran a, cu condi ia existen ei aceluia i raport al pre urilor implicite pentru caracteristicile de calitate n cele dou ri. Spre deosebire de teoria tradi ional , n acest caz, un eventual dezechilibru n schimbul dintre m rcile E i M poate fi compensat printr-un dezechilibru de sens opus, nregistrat la schimbul altor m rci, avnd n vedere existen a unor grupe de consumatori cu preferin e diferen iate. rile se specializeaz n produc ie astfel, nct pentru pachetul de caracteristici aferent autoturismelor oferite s ob in ncas ri ct mai mari pe pia a mondial . Punctele P G i PF corespund acestor structuri ale produc iei.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

105

Schimbul pachetelor de caracteristici se realizeaz pe calea schimbului purt torilor acestor caracteristici, adic al automobilelor. n figura 6.12 exportul german (EXG) este reprezentat prin segmentul PGQG0, iar exportul francez (EXF), prin segmentul PFQF, cele dou fluxuri comerciale fiind echilibrate, corespunz tor unui raport de schimb al caracteristicilor dat (RSC).

Putere c2 9E Ex G Q0 G Q1G 7H E OG H G Spa iu c1 PG CG ImG 3G RSC CIS G Germania

Putere c2 Fran a RSC 2J 5K ImF J K OF L M Q0F N ExF 2N Spa iu c1 CF CISF 4L 4M PF

Figura 6.11: Echilibrul n comer ul interna ional cu bunuri diferen iate

Dispunnd att de automobile fabricate n propria ar , ct i de unele provenite din import, consumatorii din ambele ri ating puncte de consum superioare (CG, CF), comparativ cu situa ia n care ar fi dispus doar de produse

106

Economie interna ional

na ionale. De remarcat este faptul c volumul schimburilor reciproce este cu att mai mare, cu ct mai apropiate sunt structurile produc iei celor dou ri. Astfel, dac Fran a ar exporta nu automobilul de tipul M, ci de tipul L, cu caracteristici de calitate mai apropiate de ale celui exportat de Germania, volumul schimburilor reciproce ar trebui s fie considerabil mai mare, pentru ca cele dou ri s ating punctele de consum date (CG, respectiv CF). n aceste condi ii, exportul Germaniei ar trebui s ating un volum dat de segmentul PGQG1 (mai mare dect PGQG0 ), iar importul acestei ri, echivalent cu exportul Fran ei, ar atinge nivelul dat de segmentul CGQG1 (mai mare dect CGQG0 ), considernd raportul de schimb al caracteristicilor men ionat (RSC). Altfel exprimat, este necesar un volum mai mare de bunuri, pentru a elimina o anumit discrepan ntre ri n spa iul caracteristicilor de calitate, atunci cnd bunurile, ca purt tori ai caracteristicilor, se diferen iaz n mai mic m sur , ntruct fiecare exemplar are o contribu ie modest la eliminarea acestei discrepan e. A a se explic de ce rile industriale, foarte asem n toare n ce prive te nzestrarea cu factori de produc ie, desf oar cea mai mare pa a schimburilor rte comerciale n rela ii reciproce, avnd ca obiect bunuri diferen iate, fapt aparent contrar afirma iilor teoremei lui Heckscher i Ohlin. De fapt, aceast teorem i g se te validarea doar n schimburile interna ionale cu bunuri omogene, a c ror importan n comer ul mondial s-a redus considerabil n ultimele decenii. n condi iile comer ului interna ional cu bunuri diferen iate ( i cu servicii), liberul schimb nu conduce automat la echilibrarea balan elor comerciale, ntruct valoarea schimburilor comerciale se stabile te pe baza pre urilor m rfurilor, i nu a pre urilor implicite ale caracteristicilor acestora.

6.4.2 Efecte ale modific rii preferin elor


n cazul comer ului interna ional cu bunuri diferen iate preferin ele consumatorilor se modific mai frecvent dect n al celui cu produse omogene, cum ar fi metalele, cerealele, minereurile etc. Modific ri ale drepturilor de proprietate sau de folosin conduc la modific ri ale rezultatelor ( i costurilor) utiliz rii bunurilor. Dac cre te frecven a timpilor de a teptare n circula ia rutier , de exemplu ca urmare a aglomer rilor n locuri nguste, automobili tii pot acorda o importan mai mare spa iului din autoturism (confortului), diminund importan a acordat performan ei motorului. S presupunem c o astfel de modificare a preferin elor fa de caracteristicile automobilului au nregistrat consumatorii din Germania. Ca urmare a acestei modific ri, consumatorii germani ar dori s realizeze consumul exprimat n figura 6.12 prin punctul CG1, determinnd un excedent al cererii pentru caracteristica c1, ceea ce va avea drept consecin cre terea pre ului implicit, q1, al acestei caracteristici. Va cre te pre ul automobilelor ce con in n propor ie mai mare caracteristica c1, comparativ cu al celorlalte, avnd drept implica ie modificarea raportului de schimb de la RSC0, la RSC1. Ca urmare, tipul N, fabricat n Fran a, devine competitiv n raport cu tipul M i va forma obiectul exportului acestei ri*. n schimb, Germania va trebui s exporte o cantitate mai mare din tipul E. Datorit deterior rii raportului de schimb al caracteristicilor n defavoarea Germaniei, consumatorii acestei ri nu vor atinge
* Fran a poate exporta ambele tipuri (M i N) de autoturism, dar pentru simplificarea prezent rii, consider m c structura exportului acestei ri se limiteaz doar la tipul N.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

107

chiar nivelul de consum spre care tindeau ini ial (CG1), ci unul mai modest (C G1 ), dar oricum superior celui pe care l-ar fi realizat n condi ii de autarhie.

Putere c2 9E Ex Q0 G Q1G ImG1


G

PG

CIS G0 CG0

Germania

ImG0 3G CG1

CG1 CISG1

CISG1 RSC0

7H E OG H G

RSC1

Spa iu c1

Figura 6.12: Efectele modific rii preferin elor asupra comer ului cu bunuri diferen iate

A adar, frecventele modific ri de preferin e ale consumatorilor n privin a bunurilor diferen iate duc la modific ri ale raportului de schimb al caracteristicilor i prin aceasta la schimb ri ale raportului de for e ntre produc torii competitori.

6.5 Efectele barierelor ne tarifare n comer ul interna ional


6.5.1 Contingentele la import
Efectele restric iilor cantitative la import se exprim de obicei cu ajutorul modelelor referitoare la un singur produs. n afara contingentului de import, func ia ofertei produc torului str in este vertical , iar curba total a ofertei este paralel cu cea a produc torului autohton. n func ie de m rimea contingentului, pre ul de echilibru este m rit, ca i n cazul aplic rii unei taxe

Bhagwati (1968)

108

Economie interna ional

vamale. O asemenea reprezentare nu poate oglindi efectul unui contingent asupra calit ii produsului. Respectivul efect poate fi redat cu ajutorul spa iului caracteristicilor. n figura 6.11 economic relevant pentru furnizorul str in al autoturismului mai ieftin este punctul 10E. Pentru consumatorii de tip Epsilon, cump r tori ai m rcii E, prezint , din punct de vedere a caracteristicilor de calitate, i marca B, care este ns mult mai scump (punctele 10E i 3B se afl pe aceea i curb de indiferen n consum, I 0). Pentru a- i p stra fideli cump r torii i pentru a- i spori competitivitatea, produc torul tipului E ar putea mbun t i calitatea autoturismului la E, astfel nct cu acela i pre s se ating punctul 10E, sau s reduc pre ul de achizi ie i /sau costurile de exploatare cu 20%, astfel nct bugetul dat s ajung pentru 12 perioade de exploatare i s se ating punctul 12E. Ca urmare a acestor m suri, pe pia ar cre te cererea pentru respectivul automobil. n cazul existen ei unui contingent la importul autoturismelor din tipul E, nu s-ar mai justifica interesul furnizorilor str ini nici pentru mbun t irile amintite, nici pentru sc derea pre ului, n m sura n care contingentul ar fi mai redus dect volumul cererii. A adar, nu se va pune problema mbun t irii raportului pre / performan . Dimpotriv , o eventual cre tere exogen * a cererii pentru autoturismul E n ara importatoare, n condi iile limit rii cantitative a ofertei, ar putea fi urmat de o cre tere a pre ului acestui autoturism, adic de o deteriorare a raportului pre / performan .

6.5.2 Echivalentul vamal al unei norme de calitate, aplicate cu scop protec ionist
n ara importatoare se introduce o norm tehnic , potrivit c reia puterea minim a motorului autoturismelor este Dc2, condi ie ce nu poate fi ndeplinit de produsul str in E. S consider m c singura alternativ existent este autoturismul autohton marca B. n figura 6.12, L este punctul relevant al consumului, ce poate fi atins, dispunnd de autoturismul B, la care fiabilitatea este de 75%. Disp rnd importul m rcii E, pentru automobili tii fideli m rcii B nu apare nici un efect. n schimb, cei care ar prefera marca E, se v d nevoi i s se re orienteze spre marca B. Ei vor face benevol aceast re orientare, atta timp ct se vor afla pe aceea i curb de indiferen . Unei asemenea re orient ri i corespunde n figura men ionat punctul M de pe curba de indiferen II0. n absen a protec iei oferit de norma tehnic men ionat , produc torul m rcii B ar fi fost n m sur s atrag consumatori ai m rcii E, numai dac ar fi m rit fiabilitatea autoturismului, sau dac i-ar fi mbun t it unele caracteristici de calitate, sau dac ar fi redus pre ul de vnzare. Aceast ultim alternativ indic chiar echivalentul n taxe vamale al normei tehnice. Reducerea de pre care ar face competitiv autoturismul B fa de E, n absen a normei tehnice cu scop protec ionist, ar fi dat de rela ia:

v !

LM OM
unde v este echivalentul n taxe vamale al normei tehnice.

6.4

De exemplu, ca urmare a cre terii venitului disponibil al consumatorilor.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

109

n figura 6.12 echivalentul n taxe vamale al normei de calitate c2 Dc2 s-ar ridica la aproximativ 16%. Acest rezultat nu apare nemijlocit din datele publicate pentru respectiva pia . Punctul M ar putea fi aproximat prin interpolare pe curba de indiferen I 0, pornind de la punctul 10E. nclina ia curbei de indiferen este rata marginal de substitu ie ntre cele dou caracteristici de calitate. Aceast informa ie nu se ob ine din datele publicate, ci este ob inut de firma produc toare prin cercetarea de marketing i prin cunoscuta analiz a valorii. Este ns u or de realizat o rela ie ntre pre urile de pia ale diferitelor produse i caracteristicile lor de calitate, estimnd econometric coeficien ii a a numitei func ii hedoniste a pre ului.

Putere c2 I I0 10E
1

(c2/c1)E 10E 12E I (c2/c1)B

M v L (=2,5B) _ B E E Spa iu c1 (=3B)

c
O

Figura 6.13: Echivalentul vamal al unei norme de calitate

A adar, normele de calitate utilizate ca obstacole n calea importurilor dezavantajeaz anumite grupe de consumatori n ara importatoare. Aceste dezavantaje pot fi echivalate cu un anumit grad al protec iei vamale, dac se cunoa te rata marginal de substitu ie ntre caracteristicile produsului. Trebuie totu i subliniat c nu toate normele de calitate implic dezavantaje pentru consumatori. n abordarea urmat pn aici, s-a presupus c utilizatorii sunt perfect informa i n leg tur cu caracteristicile de calitate ale produselor. Dac ns , ace tia nu pot localiza corect diversele oferte n spa iul caracteristicilor, apare pericolul deciziei eronate la cump rare. Prin aceste norme de calitate, statul poate mpiedeca asemenea decizii eronate. Totodat ns , unii consumatori pot renun a la interesul de a se informa n leg tur cu caracteristicile produselor.

110

Economie interna ional

6.6 Comer ul interna ional cu servicii


Comer ul interna ional cu servicii are caracteristici diferite de ale celui cu m rfuri. Dac n principalele ri industriale serviciile contribuie cu peste 60% n formarea PIB i n ocuparea for ei de munc , n valoarea total a comer ului mondial acestea nu au o pondere mai mare de 25 %. Probabil c n comer ul interna ional cu servicii ac ioneaz bariere mai numeroase i mai aspre dect n comer ul cu m rfuri. De exemplu, volumul traficului aerian interna ional depinde, n primul rnd de dreptul de aterizare, problem ce formeaz obiectul negocierilor bilaterale ntre ri. De regul , n domeniul serviciilor exist bariere de intrare pe pia subtile, dar foarte eficiente. Este clar c prestatorii de servicii trebuie s respecte identitatea primitorilor acestora.

6.6.1 Cerin a men inerii identit ii


Identitatea unui obiect poate fi definit , n sensul noii teorii a cererii, prin pozi ia acestuia n spa iul caracteristicilor. Dac consider m c abaterile de la aceast identitate apar pentru utilizator ca dezavantaj, rezult c serviciile care au ca obiect modificarea nsu irilor m rfurilor trebuie s satisfac cerin a men inerii identit ii m rfii*. Putem interpreta aceast cerin n varianta men inerii absolute sau doar relative a identit ii m rfii. n varianta absolut n elegem c serviciul prestat trebuie s aib ca efect aducerea obiectului asupra c ruia s-a aplicat, n privin a caracteristicilor, exact n starea ini ial . n varianta relativ sunt tolerate abateri de la starea ini ial a caracteristicilor de calitate, cu condi ia men inerii neschimbate a propor iilor ntre caracteristici. n figura 6.13, solicitantul unei repara ii a automobilului se afl nainte de efectuarea repara iei n punctul C0, n timp ce tehnologia a consumului pentru automobilul n perfect stare de func ionare corespunde punctului C *.
Putere c2 C H C* G1 G0 O C0 c2 /c1 I1

I0

Spa iu c1

Figura 6.14: Cerin a men inerii identit ii relative


* F r a exagera importan a acestei abord ri, putem considera cerin a p str rii identit ii nu numai pentru m rfuri, ci i pentru persoane.

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

111

n loc de a pretinde ca ma ina s func ioneze ca la ie irea din fabric , proprietarul ei poate fi interesat ca repara ia s -i asigure men inerea constant doar a combina iei caracteristicilor de calitate, redat de panta razei OC*. Abaterile de la aceast raz pot fi compensate doar prin mbun t iri ale ambelor caracteristici**. Invers, apropierea de raza asociat combina iei date a caracteristicilor, poate fi acceptat chiar cu pre ul diminu rii valorii acestor caracteristici. Faptul men ionat se explic prin nclina ia pozitiv a ramurii curbei de indiferen aflat sub raza combina iei caracteristicilor, OC*. Deci, men inerea identit ii este c utat chiar cu pre ul sc derii nivelului caracteristicilor de calitate, iar pierderea de identitate este acceptat numai cu condi ia cre terii nivelului respectiv. Serviciile care ar garanta un punct al consumului situat n aria m rginit de curba de indiferen sunt considerate ca acceptabile de beneficiar, spre deosebire de punctele situate n afara acestei arii, de exemplu C i C, chiar dac lor le corespunde un nivel ridicat pentru una din caracteristici. Cerin a p str rii identit ii relative poate fi ilustrat i cu un exemplu din domeniul serviciilor financiare. Astfel, majoritatea clien ilor unei b nci nu sunt dispu i la o modificare radical a portofoliului. Considernd cele dou caracteristici de calitate ale portofoliului ca fiind riscul (c1) i venitul a teptat (c2 ), identitatea relativ este garantat atunci cnd se p streaz raportul dorit dintre acestea. Conform acestei interpret ri, clientul n-ar accepta ca banca s -i transforme obliga iunile exprimate ntr-o moned stabil , n participa ii la firme cu capital de risc.

6.6.2 Cerin a p str rii identit ii i comer ul interna ional cu servicii


Cerin a p str rii identit ii are consecin e n privin a probabilit ii apari iei schimburilor interna ionale de servicii. F cnd abstrac ie de dificult ile agreg rii curbelor individuale de indiferen ntr-una de grup, n figura 6.14 curba CIS0F exprim preferin ele unei grupe de consumatori din Fran a pentru combina ia de caracteristici (c2/c1)F. naintea nceperii schimburilor comerciale, aceast grup de consumatori se afl n punctul P0F, prin care trece CIS0F. innd seama c pe pia a intern a rilor industriale au nregistrat o deosebit extindere serviciile prestate ntreprinderilor*, s lu m drept exemplu serviciul de perfec ionare a managerilor. Potrivit figurii 6.14, cadrele angajate la firmele fran uze ti manifest o mai modest capacitate de lucru n echip (c1), dar o accentuat fermitate n luarea deciziilor (c2). De aceea, punctul de produc ie P 0F este plasat pe raza cu nclina ie mai mare (c2/c1)F. Speciali tii francezi n perfec ionarea managerilor sunt n m sur s ridice nivelul caracteristicilor clien ilor lor de-a lungul razei (c2/c1 )F. Ei pot presta servicii i la export, oferind aceea i configura ie a caracteristicilor n preg tirea managerilor. n schimb, pot efectua importul serviciului corespunz tor, care s permit cadrelor din Fran a s ajung la un nivel mai ridicat al lucrului n echip . Condi ia cerut ar fi ca, prin
** *

Este vorba de puncte aflate pe aceea i curb de indiferen n consum. O cauz acestei extinderi este transferul unor func ii care ini ial erau interne ntreprinderii, c tre firme independente prestatoare. De exemplu, designul automobilului era realizat ini ial de un compartiment al produc torului, iar n prezent de o firm specializat independent .

112

Economie interna ional

importul metodelor de conducere din alt ar , combina ia caracteristicilor pentru cadrele de conducere fran uze ti s nu se modifice fundamental, astfel ca punctul rezultat CF, s se afle n interiorul domeniului m rginit de curba de indiferen CIS0F. Spre deosebire de cadrele de conducere din Fran a, cele din Germania manifest o mai ridicat capacitate de lucru n echip , raza corespunz toare p str rii identit ii relative fiind reprezentat n figura 6.14 prin (c2/c1)G. Din punctul de vedere a ntreprinderilor germane ar fi probabil mai avantajos, dac managerii lor ar manifesta ceva mai mult promptitudine n luarea deciziilor. Cu ajutorul metodelor fran uze ti de management, acest lucru s-ar putea realiza, cu condi ia ca punctul la care se ajunge, CG s se afle n domeniul din interiorul curbei de indiferen CIS0 G.

Fermitatea n decizii c2 (c2/c1)F RSC

HG
(c2/c1)G CG ImG ExG QG P G0 CIS G0

RSC ExF QF

HF
PF 0 CF Im
F

CISF0 O Capacitatea de lucru n echip c1

Figura 6.15: Echilibrul n comer ul interna ional cu servicii

Din figura 6.14 rezult c rile partenere definesc pentru schimburi un anumit domeniu dezirabil n spa iul caracteristicilor, anume n interiorul curbelor de indiferen CIS0F, respectiv CIS0G. De asemenea, este prezentat cazul schimbului echilibrat ntre cele dou ri. Condi ii pentru realizarea acestui echilibru, sunt concordan a ntre inten iile de schimb ale celor dou ri partenere i orientarea lor dup un raport de schimb comun n spa iul caracteristicilor. Transferul pachetelor de caracteristici implic un transfer de factori, care poate cunoa te urm toarele forme: y transferul de munc (ofertantul de servicii) speciali tii francezi n preg tirea managerilor se deplaseaz n Germania i reciproc, cei germani n Fran a; y transferul de munc (solicitan ii de servicii) managerii francezi se deplaseaz pentru perfec ionare n Germania i reciproc, cei germani n Fran a;

Comer ul interna ional i concuren a imperfect

113

transferul de capital participarea la capitalul unei firme prestatoare de servicii din ara partener , sau nfiin area de firme de consultan n ara partener , sau crearea de ntreprinderi multina ionale. Realizarea unei anume forme dintre cele men ionate mai sus, depinde de costurile relative corespunz toare, mai ales de costurile de tranzac ie***************. Pe de alt parte, chiar dac prin comer ul interna ional se ajunge la un raport de schimb de echilibru n spa iul caracteristicilor, nu rezult cu necesitate i echilibrul balan ei serviciilor n schimburile dintre cele dou ri partenere. Comer ul interna ional cu servicii are unele tr s turi apropiate de ale celui cu bunuri diferen iate, i anume: y probabilitatea apari iei schimbului interna ional cu servicii este cu att mai mare, cu ct sunt mai apropiate ca nivel i structur economiile rilor partenere. n figura 6.14 se poate observa c punctul corespunz tor consumului rezultat ca urmare a schimbului interna ional are cu att mai mare probabilitatea de a se afla n aria din interiorul curbei de indiferen a unei ri, cu ct este mai mic unghiul dintre razele ce reflect men inerea identit ii consumului din cele dou ri, respectiv (c2/c1)F i (c2/c1)G; y probabilitatea apari iei schimbului interna ional cu servicii este cu att mai mic , cu ct este mai accentuat cerin a relativ a men inerii identit ii. Cu ct este mai accentuat cerin a relativ a men inerii identit ii, cu att este mai strns curba indiferen ei de grup n jurul razei ce reflect men inerea identit ii consumului (figura 6.13). y ansa de comercializare interna ional a serviciilor cre te pe m sura ridic rii calit ii acestora. F r a dispune pn la ora actual de cercet ri empirice sistematice n acest domeniu, nu este totu i greu de remarcat situarea centrului de greutate a comer ului interna ional cu servicii n rela iile reciproce dintre rile dezvoltate, i nu ntre acestea i cele n curs de dezvoltare*. Potrivit premiselor amintite, ar trebui chiar, ca ponderea rilor dezvoltate n comer ul mondial cu servicii s fie superioar celei din domeniul comer ului cu m rfuri. Aceast ipotez pare a fi confirmat n domeniile: bancar, asigur ri, publicitate i consultan pentru ntreprinderi. Cerin a p str rii identit ii explic , se pare, n mai mare m sur dect reglementarea activit ilor, cauza pentru care comer ul interna ional cu servicii are o r spndire relativ modest . Trebuie totodat remarcat, c guvernele pot recurge cu u urin la reglement ri, sub pretextul p str rii identit ii. Important este a face distinc ie ntre reglement rile justificate, ce urm resc protec ia real a consumatorului, i cele artificiale, ce au ca obiectiv doar crearea de obstacole n calea schimburilor interna ionale. Distinc ia ntre cele dou feluri de reglement ri i va cre te n viitor importan a, n procesul liberaliz rii comer ului interna ional cu servicii.
y

*************** *

Grubel (1986). Cu excep ia turismului interna ional.

114

Economie interna ional

6.7 Cercet ri empirice


6.7.1 Diferen e privind caracteristicile de calitate ale produselor
Diferen ele privind caracteristicile de calitate ale produselor, postulate de noua teorie a cererii au relevan empiric . Un studiu referitor la compararea calit ii unor produse industriale americane i japoneze a eviden iat diferen e notabile mai ales la caracteristica fiabilitate. Produc torii japonezi cheltuiesc o cot mai mare din valoarea desfacerilor pentru asigurarea calit ii, n schimb costurile pentru asigurarea garan iei sunt considerabil mai mici dect cele pentru produsele americane.

6.7.2 Efectele obstacolelor cantitative la import asupra calit ii i pre urilor m rfurilor importate
n anul 1981 a intrat n vigoare o conven ie ntre SUA i Japonia, care prevedea limit ri voluntare* la exportul de automobile al Japoniei n SUA. S-a constatat c pre ul mediu al automobilelor japoneze importate n SUA a sporit cu 20% n anul 1981 i cu 10% n anul 1982. Chiar dac s-a mbun t it calitatea acestor automobile, raportul pre / calitate s-a deteriorat (a crescut). n cadrul cercet rii s-a elaborat o func ie de regresie multipl a pre ului fa de caracteristicile de calitate ale produsului **. Coeficien ii acestei func ii, estima i cu ajutorul cunoscutei metode a celor mai mici p trate, exprim contribu ia caracteristicilor de calitate la formarea pre ului. De asemenea, permit calculul aproximativ al ratei marginale de substitu ie ntre caracteristicile de calitate. Din estimarea coeficien ilor func iei men ionate pentru perioada 19791984, rezult c extinderea cu un ol (1/12 picioare) a l rgimii automobilului are ca efect cre terea pre ului cu 8%, iar sporirea puterii motorului cu 10 CP determin cre terea pre ului cu circa 18%. Rezult c rata marginal de substitu ie ntre caracteristicile de calitate, din punctul de vedere a consumatorilor americani, s-ar putea exprima astfel: se poate renun a la un ol din l rgimea automobilului, pentru cre terea puterii motorului cu 4,2 CP. n concluzie, s-a stabilit c aplicarea autolimit rilor la export a determinat cre terea pre ului pe unitatea de calitate la automobilele importate de SUA din Japonia.

Garvin, (1983) Voluntary export restraint (VER). Feenstra, (1987) ** Func ia hedonist a pre ului.

115

7 DEPLASAREA INTERNA IONAL A FACTORILOR DE PRODUC IE


n capitolele precedente s-a folosit ipoteza c factorii de produc ie munc i capital sunt mobili ntre sectoarele unei economii na ionale, dar nu i ntre ri. Renun area la ipoteza imobilit ii interna ionale a acestor factori de produc ie permite analiza unor fenomene esen iale pentru economia contemporan . Principiile deplas rii interna ionale a factorilor nu difer n esen de cele aflate la baza comer ului cu bunuri, din perspectiva economiei. Apar n schimb, diferen e nsemnate n domeniul politic. nc din anii 30, Bertil Ohlin demonstra* c ntre ri se nasc fluxuri de factori sau m rfuri fabricate cu ace ti factori, provocate de diferen ele relative ntre produsele marginale ale factorilor i tind s nl ture aceste diferen e. O ar nzestrat abundent cu munc poate importa bunuri intensive n capital sau poate procura capital din str in tate, pentru a- i fabrica produse intensive n capital. O ar nzestrat abundent cu capital, poate importa bunuri intensive n munc sau poate permite imigra ia for ei de munc , pentru fabricarea de produse intensive n munc . n sfr it, o ar de dimensiuni prea mici pentru a suporta din resurse na ionale firme proiectate pentru economii de scar , poate importa bunuri fabricate de asemenea firme sau poate permite fabricarea local a unor asemenea bunuri de filiale ale marilor firme din str in tate. Alterativele enumerate importul de bunuri sau importul factorilor pentru producerea acestor bunuri au consecin e economice similare, dar difer esen ial n privin a accept rii lor politice. n continuare se vor urm ri efectele deplas rii factorilor asupra produc iei globale, definit ca sum a produc iilor rilor gazd i surs , ca i asupra veniturilor factorilor din rile partenere. Se va aborda deplasarea factorilor ntre ri n cadrul modelului ricardian modificat i al modelului Heckscher-Ohlin i se vor urm ri unele aspecte ale produc iei multina ionale.

7.1 Deplasarea interna ional a capitalului


Deplasarea interna ional a capitalului constituie obiect al teoriei economice nc din secolele trecute. La nceput aten ia s-a ndreptat spre mprumuturile externe ale statelor, apoi spre repara iile de r zboi i mi c rile de

International and Interregional Trade.

116

Economie interna ional

capital pe termen scurt din perioada interbelic , i, n sfr it, spre problematica diversific rii portofoliului i a pie ei eurodolarilor , n ultimele decenii. Potrivit p rerii dominante, sus inut de clasicii economiei politice, mi c rile interna ionale de capital sunt avantajoase, att pentru ara de origine a capitalului, ct i pentru cea de destina ie. Dar ele sunt urmate de redistribuiri ale venitului, n favoarea capitalului n ara de origine, i n favoarea muncii, n ara de destina ie. n condi iile cre terii economice echilibrate, sunt exportatoare de capital rile care nregistreaz excedente comerciale cronice, iar importatoare de capital, cele cu deficite cronice, situa ie care nu contravine cerin elor eficien ei. Se remarc de asemenea, c ndatorarea extern a rilor cunoa te o anumit ciclicitate, n fiecare faz a ciclului, o ar ob innd avantaje de pe urma deplas rii capitalului. Ciclurile ndator rii au fost studiate ini ial n modele cu rat a economisirii dat . Teoria optimiz rii inter-temporale a permis studierea acestor cicluri n modele n care rata de economisire este endogen . O problem mult discutat se refer la consecin ele mi c rilor de capital asupra raportului de schimb al rilor partenere. Se pare c decisiv pentru modific rile de pre uri, deci ale raportului de schimb este reac ia cererii la modific rile avu iei****************.

6.7.3 Arbitrajul
Deplas rile interna ionale de capital produc o egalizare a produsului marginal al capitalului prin faptul c , n ara cu capital mai pu in abundent stocul de capital se extinde, iar n cea cu capital abundent, se restrnge. Procesul acesta necesit , binen eles, timp ndelungat. Randamentul unei investi ii are dou componente, i anume venitul curent i sporul a teptat de valoare (Appreciation), ambele exprimate n procente din pre ul pie ei. S consider m un bun de capital cu valoarea de o unitate monetar , cu un venit marginal r i cu pre ul de pia q. Randamentul s u este dat de expresia:

 (r q)/ q,
 unde q reprezint cre terea a teptat de valoare. ntre dou ri (1 i 2), pe o pia de capital deschis , randamentele se vor egaliza. Condi ia necesar este:
r1 q 1 q 1 q 1 ! r q
2 2

q 2 q 2

7.1

****************

Ohlin, (1933), pag. 345. Samuelson (1952), pag. 289. Fisher, Appreciation and Interest, 1896

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

117

Dac randamentul se egalizeaz ca urmare a mi c rilor de capital, produsele marginale vor fi egale, pre ul de pia va fi de o unitate monetar i sporul a teptat de valoare se va anula. Dar echilibrarea se poate realiza i f r deplasarea capitalului, respectiv f r egalizarea produselor marginale, prin arbitraj. n acest caz r1 i r2 vor diferi, dar q1 i q2 se vor modifica corespunz tor (propor ional) i vor fi diferite de pre ul considerat ini ial, de o unitate monetar . Acela i lucru este valabil i pentru activele financiare, cum ar fi titluri de valoare, unde n locul produsului marginal apare cuponul. Majoritatea covr itoare a tranzac iilor financiare interna ionale sunt asemenea opera ii de arbitraj, care de fapt includ doar modeste mi c ri de capital. Aceste opera ii de arbitraj sunt ns indirect, de mare importan pentru mi c rile de capital, ntruct determin ratele de dobnzi i pre urile bunurilor de capital, care n timp influen eaz economiile i investi iile. De men ionat este c arbitrajul apare interesant, cnd costurile de tranzac ie sunt sc zute. De regul , costurile de tranzac ie sunt sc zute la crean ele pe termen scurt, dar i la titlurile de rent perpetu . Sunt ridicate la imobile, instala ii etc. Arbitrajul activelor financiare explic de ce o ar apare concomitent i n calitate de creditor, i de debitor. Din perspectiva microeconomiei, explica ia a ap rut n forma teoriei portofoliului, potrivit c reia, un patrimoniu dat este distribuit pe active cu perspective de c tig diferite i cu riscuri diferite. Pe baza acestei teorii s-a dezvoltat enun ul din teoria finan elor, potrivit c ruia distribu ia interna ional a capitalului apare ca un sistem al echilibrului general de stoc, n care ratele de dobnzi i pre urile bunurilor de capital echilibreaz oferta i cererea pentru toate activele. n aceste condi ii, deplas rile de capital apar ca fenomene ce nso esc modific rile dobnzii. Un loc important pe pia a interna ional a capitalurilor a de inut n ultimele decenii pia a euro-dolarilor. Ipoteza ini ial c euro-dolarii ar constitui un important poten ial de infla ie, nu s-a verificat, ntruct expansiunea euro-b ncilor s-a datorat func iei de mijlocitoare de credite, i nu celei de creare de moned . Cre terea enorm a volumului tranzac iilor de pe pie ele de devize i de pe cele interna ionale de credite a dus la formularea ipotezei privind dispari ia n mare m sur a piedicilor din calea deplas rii interna ionale a capitalurilor. Cercet rile empirice privind egalizarea interna ional a ratelor de dobnzi pentru hrtii de valoare de acela i tip, n condi iile cursurilor de schimb flexibile, i unde modificarea a teptat a cursului valutar joac rolul modific rii a teptate a valorii din formula lui Fisher, au confirmat aceast ipotez . Pe aceea i linie a abord rii este formulat i ipoteza***************** c o ntreprindere situat ntr-o ar a c rei valut tinde s se aprecieze pe termen lung, ar avea acces la capital n condi ii mai favorabile dect una dintr-o ar , a c rei valut are tendin a de depreciere pe termen lung. Dar aceast ipotez nu a fost nc testat , mai ales c tendin a cursului valutar pe termen lung este greu de prev zut i este doar unul dintre numero ii factori de care depinde accesul la capital.

Friedman, 1969. Frankel, 1992. ***************** Aliber, 1970, pag. 17

118

Economie interna ional

Pe de alt parte, dac mi c rile de capital ar egaliza produsele marginale pe plan interna ional, investi iile din fiecare economie na ional ar deveni independente de economisirea na ional . Investi iile na ionale ar depinde de economisirea la nivel mondial, care ar fi distribuit n mod eficient ntre economiile na ionale. n aceste condi ii, investi iile na ionale i economisirea na ional ar fi slab corelate. Totu i, cercet rile empirice au eviden iat, n urm cu dou decenii, o corela ie ntre ace ti indicatori surprinz tor de ridicat , adic , n fieca re ar investi iile provin, n cea mai mare parte, din propria economisire a rii. De aici ar rezulta o slab mobilitate a capitalului, ceea ce ar corespunde concep iei clasice. Discrepan a dintre rezultatele celor dou teste a determinat o controvers privind mobilitatea capitalului, care nici azi nu este ncheiat , existnd argumente solide att n favoarea, ct i contra fiec ruia din cele dou puncte de vedere. Testele privind egalizarea ratelor de dobnzi eviden iaz de fapt promptitudinea arbitrajului pentru titluri de valoare i devize, i nu egalizarea produselor marginale ale capitalului din dou ri. Asemenea teste ar putea avea ca obiect diferen a dintre pre ul de pia al bunurilor de capital i costurile lor de produc ie. Diferen ele dintre ri privind ordinea de drept, practicile de afaceri i limb , creeaz riscuri externe, iar extinderea stocului de capital n unele ri i diminuarea lui n altele, ar necesita perioade ndelungate.

7.1.2 Deplasarea capitalului n modelul ricardian


n modelul ricardian modificat se consider c cele dou ri, Anglia i Portugalia posed aceea i cantitate de munc , dar cea dinti posed mai mult capital, iar a doua mai mult teren agricol. Dac veniturile de scar sunt constante, tehnologiile n produc ie i gusturile n consum coincid la cele dou ri, n condi ii de liber schimb Anglia export pnz , iar Portugalia export vin. Dar nu se ajunge la egalizarea pre ului factorilor. Dac stocul de capital difer considerabil ntre ri, produsul marginal al capitalului va fi mai sc zut n industria textil britanic , astfel c venitul real al capitalului va fi mai redus n Anglia, indiferent c se exprim n pnz sau n vin. Apare astfel un stimulent pentru capital de a se deplasa din Anglia, n Portugalia. a. Efecte primare ale deplas rii capitalului. Situa ia ini ial este descris n figura 7.1.

M. Feldstein, C. Horioka, 1980

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

119

Curba AC exprim rela ia ntre produsul marginal al capitalului n industria textil din Anglia i cantitatea de capital din acea ar , fiind dat num rul de lucr tori din industrie. Cantitatea de capital OK1 este asociat cu un produs marginal al capitalului de OR pnz , care m soar venitul real al capitalului exprimat n pnz . n consecin , proprietarii de capital primesc OROK1 (adic ORBK1) pnz . Curba A*C* descrie rela ia din Portugalia, fiind dat num rul de lucr tori din industria textil a acesteia. Curba Angliei este situat mai sus, i mai pu in nclinat fa de orizontal , ntruct acolo sunt mai mul i lucr tori dect n Portugalia.

Produsul marginal al capitalului A A* P P H C* Stocul de capital n Portugalia


5 6

R* F G
4

R
9 3

B E
2

R
8

C Stocul de capital n Anglia

K2

K2

K1

K1

Figura 7.1: Efecte ale unei deplas ri de capital din Anglia n Portugalia nainte de ajust rile ocup rii

n Portugalia cantitatea de capital este OK2, iar produsul marginal al capitalului este OR* pnz , proprietarii de capital ob innd un venit real exprimat n pnz echivalent cu aria OK2PR*. Aria aflat sub curba produsului marginal m soar produsul total al industriei. Dac oferta de capital n Anglia este OK1, produc ia de pnz este n acea ar redat de aria OABK1. Dac se scade venitul proprietarilor de capital, r mne venitul lucr torilor exprimat n pnz , ilustrat de aria triunghiului RAB. Similar, n Portugalia venitul lucr torilor exprimat n pnz este redat de aria PR*A*.

120

Economie interna ional

Dac venitul real al capitalului este mai sc zut n Anglia (ca n figura 7.1), de in torii de capital vor fi stimula i s transfere o parte din acesta n Portugalia, de exemplu cantitatea K1K1 . Se va reduce oferta de capital din Anglia la OK1 i va cre te oferta de capital din Portugalia la OK2 . Consecin a va fi egalarea produsului marginal al capitalului n cele dou ri. Dar transferul unui alt volum de capital nu va elimina complet diferen a ntre cele dou ri la indicatorul men ionat i s-ar men ine un stimulent pentru deplasarea capitalului ntre ri, pn la eliminarea acestor diferen e. O alt consecin este cre terea produc iei globale de pnz , deci sporirea eficien ei economice mondiale, ntruct extinderea produc iei din Portugalia dep e te sc derea produc iei de pnz din Anglia, i anume cu (K1K1 RR*)/2, adic aria triunghiului GPP . n general, o deplasare a factorilor indus de diferen a n veniturile reale ( i produsele marginale) ale acestora ridic eficien a economiei mondiale. Transferul de capital m re te veniturile de in torilor s i chiar i dup eliminarea diferen elor dintre produsele lor marginale. n figura 7.1, sporul de venit al celor care i-au transferat capitalul este redat de aria HP FG. Are loc i o redistribuire a veniturilor. n Anglia, unde cre te produsul marginal al capitalului, proprietarii capitalului r mas n ar ob in un spor de venit real redat de aria RR B E, iar lucr torii pierd venit real totaliznd RR B B. Aceast pierdere dep e te c tigul suplimentar al de in torilor de capital, n contextul sc derii produc iei totale de pnz din Anglia. Lucr torii britanici ar fi ndrept i i s se opun mi c rii capitalului, mai ales c pierderea de venit a lucr torilor nu ar putea fi compensat de sporul de venit al de in torilor de capital. Are loc o redistribuire a venitului i n Portugalia, i anume de la capital la munc . ntruct produsul marginal al capitalului scade, veniturile de in torilor de capital afla i ini ial n Portugalia vor sc dea cu R FPR*, iar lucr torii vor c tiga cu PP R R* mai mult, ntruct produc ia portughez de pnz va cre te. Sporul venitului lucr torilor va dep i cu FPP pierderea suferit de c tre de in torii de capital Lucr torii portughezi vor fi ndrept i i s favorizeze mi carea capitalului. b. Efecte secundare Pe lng aceste efecte directe ale transferului de capital, apar i efecte secundare, ca urmare a realoc rii a factorilor de produc ie ntre ramuri, a a dup cum rezult din figura 7.2.

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

121

Salariul real, exprimat n pnz H Portugalia N' N V1 V V2 V


2

M Anglia

B B'' B' Ev

P' P'' P E*'p E*p 0 L' L2 L*to 0


t

V Ep
0

E'p

E*v

L1 L'1 Ocupare

Ltot

2 Ocupare

Figura 7.2: Efecte secundare ale transferului de capital din Anglia n Portugalia

Punctul B define te echilibrul ini ial pe pia a muncii din Anglia. Salariul real, m surat n pnz este 0V1, fiind ocupa i n produc ia de vin 0L1 lucr tori, iar n cea textil L1 Ltot lucr tori. Produc iile de pnz i de vin sunt exprimate prin ariile aflate sub curbele cererii de munc (care sunt i ale produsului marginal), produc ia de vin fiind m surat prin echivalentul n pnz , la pre urile pie ei libere. Punctul P define te echilibrul ini ial pe pia a muncii din Portugalia. Salariul real, m surat n pnz este 0V2, fiind ocupa i n produc ia de vin 0L2 lucr tori, iar n cea textil L2 L*tot lucr tori. Produc iile de pnz i de vin sunt exprimate n unit i pnz , prin ariile aflate sub curbele cererii de munc , respectiv L2PNL*tot i 0HPL2 . Salariul real, exprimat n pnz , este mai ridicat n Anglia dect n Portugalia, produsul marginal al muncii fiind mai ridicat n industria textil britanic . Transferul de capital din Anglia n Portugalia, ca urmare a diferen ei ratelor de randament im-plic deplasarea curbelor cererii pentru munc . n Anglia, curba cererii pentru munc se deplaseaz n jos, de la Ep , la E'p. . n Portugalia, ca urmare a cre terii stocului de capital, va cre te produsul marginal al muncii din industria textil , deplasnd curba cererii de munc n sus. Aria NPP N , care m soar cre terea produc iei portugheze de pnz n condi iile

122

Economie interna ional

ini iale de ocupare, este superioar ariei MBB M , care m soar corespondent a produc iei engleze de pnz .

sc derea

Ca o consecin a sc derii salariului real n Anglia, industria vinului din acea ar va cere mai mult munc , ac ionnd n sensul ridic rii salariului real. Pe pia a muncii se va ajunge la un nou punct de echilibru (B ) ca urmare a deplas rii unor lucr tori de la industria textil la cea a vinului. n schimb, n Portugalia va avea loc deplasarea de lucr tori de la industria vinului la cea textil , noul punct de echilibru fiind P . n Anglia va cre te echivalentul n pnz al produc iei de vin, cu o valoare superioar celei cu care s-a redus produc ia de pnz . Tot astfel, n Portugalia cre terea produc iei de pnz va dep i ca valoare sc derea produc iei de vin, exprimat n unit i pnz . n consecin , cre terea produc iei globale va fi chiar mai mare dect ap rea dac se luau n considerare doar efectele directe ale transferului de capital. Dar, a a cum se observ , transferul de capital n-a nl turat complet diferen a dintre produsele marginale ale capitalului din cele dou ri. n m sura n care cre te produc ia de vin n Anglia, va spori venitul real al proprietarilor de terenuri, iar n Portugalia tendin a va fi opus . Dac continu transferul de capital pn la egalizarea produselor sale marginale, aceasta va fi urmat n mod necesar de egalizarea produselor marginale i pentru ceilal i factori de produc ie. n concluzie, n modelul ricardian modificat, deplasarea factorilor ntre ri are drept consecin egalizarea produselor lor marginale i, prin urmare, maximizarea eficien ei globale.

7.1.3 Deplasarea capitalului n modelul Heckscher Ohlin


n acest model chiar schimbul de m rfuri poate egaliza produsele marginale, deci maximiza eficien a, ntruct poate egaliza pre urile factorilor. Dar aceast egalizare depinde de multe condi ii, i anume: toate pie ele s fie perfect competitive, comer ul s unifice complet pie ele, s nu existe cheltuieli de transport, taxe sau alte bariere comerciale, toate rile s produc acelea i m rfuri comercializabile, num rul m rfurilor s fie egal cu al factorilor, func iile de produc ie s fie acelea i n toate rile, avnd venituri de scar constante i s nu apar inversiuni ale intensit ii factorilor n urma modific rii pre urilor acestora. ntruct ar fi egalizate veniturile factorilor, nu ar exista stimulent pentru deplasarea factorilor de produc ie ntre ri. n realitate, nu sunt ndeplinite chiar toate condi iile enumerate, astfel c exist diferen e ntre veniturile factorilor, deci i temeiuri pentru deplasarea acestora. De exemplu, perceperea unei taxe la importul de gru de c tre ara relativ abundent nzestrat cu capital, ar avea drept efect cre terea pre ului relativ al

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

123

grului n acea ar , i reducerea pre ului relativ al grului n ara partener , unde munca este factorul relativ abundent. Procesul care se declan eaz n continuare este ilustrat n figura 7.2, unde curbele GG i SS caracterizeaz condi iile produc iei de gru i respectiv de strunguri.

Pre ul relativ al muncii G H S F V2 V V1 M S G W2 W W1 H

Capital pe lucr tor

K2 K

K1

P1 P P2

Pre ul relativ al grului

Figura 7.3: Deplasarea de factori indus de instituirea unei taxe vamale

ara cu munca abundent ncepe cu un capital pe lucr tor la nivelul OK1, iar ara cu capital abundent ncepe cu OK2. n condi iile ini iale de echilibru i liber schimb, pre ul relativ al grului este OP n ambele ri, iar pre ul relativ al muncii este OW, intensit ile factorilor fiind identice n ambele ri. Produsele marginale ale capitalului i muncii sunt acelea i n ambele ri, ca i veniturile lor reale, indiferent c sunt exprimate n gru sau strunguri. Dup impunerea unei taxe vamale la importul de gru al rii cu capital abundent, pre ul relativ al grului cre te la OP2 n acea ar , iar pre ul relativ al muncii cre te la OW2. ara i va deplasa structura produc iei spre F, ob innd mai mult gru i mai pu ine strunguri fa de situa ia anterioar . Firmele vor adopta metode de produc ie mai intensive n capital. n ara cu nzestrare relativ abundent de munc pre ul relativ al grului va sc dea la OP1, iar pre ul relativ al muncii va sc dea la OW1. Produc ia rii se va deplasa spre M, ob innd mai pu in gru i mai multe strunguri, iar firmele vor adopta metode de produc ie mai pu in intensive n capital. n consecin va ap rea un decalaj ntre ri, n privin a produselor marginale, deci i a veniturilor reale. Se va deplasa capital dinspre ara cu capital

124

Economie interna ional

relativ abundent spre cealalt ar . n ara de origine capitalul se va reduce sub OK2 pe lucr tor, iar n ara de destina ie va cre te la peste OK1 pe lucr tor. Transferul va continua, pn se va elimina decalajul veniturilor reale. Aceast eliminare s-ar putea realiza numai cnd s-ar elimina toate celelalte decalaje, inclusiv cel privind pre ul relativ al grului. Dar acest ultim decalaj nu poate disp rea din cauza existen ei taxei vamale la importul de gru al rii men ionate. n modelul Heckscher-Ohlin deplasarea m rfurilor i a factorilor sunt perfect substituibile. Cnd comer ul liber egaleaz pre urile factorilor, maximiznd eficien a global , deplasarea factorilor nu mai este necesar i nu mai are loc. Dac ns comer ul este supus la restric ii, deplas rile factorilor sunt necesare pentru a maximiza eficien a, i n consecin ele nl tur comer ul.

7.1.4 Efecte dinamice ale deplas rilor interna ionale de capital


Consider m dou ri, A i B, avnd popula ie constant . Facem abstrac ie de progresul tehnic, de deprecierea capitalului i de impozite. Oferta de munc este exogen . Se produce doar un singur bun, n condi ii de concuren perfect , iar produsul marginal este pozitiv, dar descresc tor. Nivelul tehnologiei, popula ia i oferta de munc sunt identice n cele dou ri. Singura diferen ntre cele dou ri este aceea c , popula ia din ara A sconteaz utilitatea viitoare cu o rat mai nalt dect popula ia rii B. Aceasta echivaleaz cu a spune c rata de ner bdare pentru consum este mai ridicat n A dect n B. n fiecare dintre ri, preferin ele individuale i dot rile individuale sunt identice. Nu au avut loc deplas ri de capital ntre cele dou ri, astfel c n fiecare din ele s-a ajuns la starea de cre tere economic uniform pe termen lung, corespunz toare unui nivel specific al ratei dobnzii. Rata dobnzii n ara A este mai ridicat dect n ara B. Fiind vorba de cre terea uniform , nu mai au loc ajust ri ale stocului de capital, astfel nct, n ambele ri tot venitul este consumat. ara A va avea un stoc de capital mai mic dect ara B, ca rezultat al faptului c produsul marginal al capitalului n B , care trebuie s fie egal cu rata ner bd rii reziden ilor s i n condi iile cre terii uniforme, va fi mai sc zut dect n A. Stocul de capital din B va permite realizarea unor nivele mai nalte ale produc iei i consumului pe termen lung. Consider m c , ncepnd cu un anumit moment, se liberalizeaz deplasarea capitalului ntre cele dou ri. Va avea loc o migrare a capitalului de la B la A, unde c tigul este mai mare. Ratele de dobnzi din cele dou ri se vor egaliza. Astfel, rata dobnzii n A va sc dea, iar n B va cre te. Vor spori stocul de capital i produc ia n A i se vor diminua corespunz tor n B, pn la egalizare. Reziden ii din A se vor mprumuta, pentru a- i finan a consumul suplimentar, ntruct rata ner bd rii lor va dep i rata dobnzii (considernd perfecte pie ele de capital).

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

125

Adic , stimulul psihologic, de a devansa n prezent din consumul viitor, dep e te stimulul financiar (rata dobnzii), de a amna pentru viitor din consumul prezent. n ara B se produce fenomenul opus, ntruct rata dobnzii, care stimuleaz amnarea consumului, va fi superioar ratei ner bd rii de a devansa din consumul viitor. n ara B va sc dea consumul, practic tocmai cu o m rime ce egaleaz sporul de consum din ara A. n consecin ara B va deveni creditoare, iar ara A, debitoare. n intervalul de timp ce va urma, consumul n A va stagna, iar n B va cre te. Spore te datoria extern a lui A fa de B. nainte ca aceast datorie s fi ajuns la scaden , n rela iile reciproce B va avea o balan comercial excedentar , iar A va avea balan a comercial deficitar . Dup ce datoria lui A fa de B a ajuns la scaden , situa ia balan elor se va inversa, plata dobnzilor ajungnd s dep easc suma noilor mprumuturi. Dac procesul va continua n aceste condi ii, se va ajunge ca reziden ii lui B s de in toate activele din cele dou ri. Binen eles, c acest proces poate fi stopat, sau modificat, ca urmare a schimb rii n decursul timpului a condi iilor men ionate la nceput. Consecin : mi c rile interna ionale de capital sunt transferuri de crean e, ce sporesc venitul viitor al rii care le de ine.

7.2

Produc ia multina ional

i taxarea transna ional

n prezent, practic toate marile companii poseda filiale n str in tate. Cauzele principale ale extinderii produc iei multina ionale constau in special n folosirea ct mai avantajoasa a costurilor comparative i evitarea barierelor vamale. Dar se pune ntrebarea de ce nu exploateaz avantajele de costuri chiar firmele locale. R spunsul la aceast ntrebare const n existenta avantajelor competitive de partea firmelor multina ionale. Ele au acces mai u or la capital, fie din tarile de origine, fie din surse aflate n str in tate. Dar alte avantaje sunt i mai importante: cele de ordin tehnologic i liniile de produc ie binecunoscute. Ele au nceput, de regul , prin exporturi la scar mic produse n ara de origine, apoi au trecut la produc ia multina ional n m sura n care pie ele au devenit suficient de mari, pentru a exploata avantajele economiilor de scar . Avantajul competitiv fa de firmele locale provine deci din diferen ierea produselor, avantaje tehnologice i economii de scar . Interesul firmelor multina ionale fa de mediul local ine de accesul la materii prime, costuri sc zute de munc i existen a protec iei pie ei. Au ap rut controverse n leg tur cu avantajele sau dezavantajele dezvolt rii firmelor multina ionale, att n rile de origine, ct i n str in tate. Din perspectiva cosmopolit , avantajele par s dep easc dezavantajele.

126

Economie interna ional

Activit ile firmelor multina ionale tind s creasc eficien i flexibilitatea economiei mondiale, conferind utiliz rii resurselor i structurii schimburilor mai mult sensibilitate la costurile relative. Firmele multina ionale reac ioneaz mai prompt i pe o raz mai mare dect celelalte firme n cazul n care cresc costurile dintr-o ar . Pot schimba comenzile i produc ia de la o filial la alta, cunosc mai bine tendin ele costurilor i pre urilor din diferite ri i fac n permanen compara ii. Dar flexibilitatea lor nu este nelimitat . Pot ezita sa nchid fabrici n ri cu costuri ridicate, sau s concedieze lucr tori, de teama unor m suri punitive din partea guvernelor locale. Pe de alta parte, liderii sindicali acuz companiile multina ionale de prea mare avantaj n negocierile pentru salarii, ce ine de posibilitatea de a nchide fabricile cnd costurile dep esc un anumit nivel. Cu toate manifest rile pro i contra, pare totu i probabil ca firmele multina ionale s contribuie la cre terea eficien ei globale, dnd mai mult sensibilitate de reac ie produc iei i schimburilor la modific rile costurilor comparative, i conferind mai mult mobilitate interna ional capitalului, tehnologiei i conducerii afacerilor. Din punctul de vedere al diferitelor ri, criticile sunt numeroase. Guvernele na ionale consider c li se limiteaz autonomia n realizarea unor obiective de politic na ional . Astfel, mobilitatea ridicat a capitalului reduce eficien a politicii fiscale a guvernului. Utilizarea de c tre firmele multina ionale a pre urilor de transfer poate conduce de asemenea la evaziune fiscal . Uneori pot fi deturnate chiar efectele politicii vamale a unei ri. Un tarif de import ridicat, in loc s protejeze produc ia na ional , poate atrage implantarea de filiale ale unor companii multina ionale i astfel s m reasc expunerea produc iei na ionale la concuren . O problem dificil este i cea care ine de jurisdic ia c reia se supune compania transna ional : cea local , sau din ara de origine. Probleme locale apar i n ara de origine, unde sindicatele acuz companiile multina ionale c distrug locuri de munc na ionale cnd produc n str in tate, dar ignor cre terea cererii str ine pentru exporturi na ionale, ocazionat de activitatea peste hotare a firmelor multina ionale. Problema perceperii impozitelor asupra veniturilor provenite din str in tate ale companiilor multina ionale i-a g sit dou abord ri i respectiv solu ii. n figura 7.1 se observ c produc ia (PIB) era egal cu venitul (PNB), n fiecare din ri, naintea deplas rii de capital. Dup efectuarea exportului de capital, produc ia din ara exportatoare de capital scade, cu echivalentul ariilor 1 i 2. n schimb cre te fa de situa ia ini ial venitul (PNB), cu o m rime echivalent cu aria 2. Dac ncas rile statului exportator de capital ar proveni doar din impozitele percepute veniturilor ob inute pe propriul teritoriu, ele ar fi inferioare celor percepute naintea exportului de capital. Dac ar aplica impozite i asupra veniturilor ob inute de reziden ii proprii n str in tate, ncas rile statului ar spori fa de situa ia absen ei exportului de capital, cu condi ia ca veniturile ob inute n str in tate s nu fie prea mult diminuate de impozitele percepute de statul str in.

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

127

Unele guverne adopt perspectiva cosmopolit , recunoscnd ca prioritar maximizarea venitului global, iar alte guverne adopt perspectiva na ional i ncearc s maximizeze venitul na ional. Cele din prima categorie permit propriilor cet eni s achite taxele str ine, diminund cu sume echivalente taxele percepute n propria ar , iar cele din a doua categorie, scad taxele pl tite n str in tate din venit, i asupra acestei sume calculeaz taxele. Dac ntre 2 ri sunt diferen e nsemnate n ce prive te rata de impozitare a venitului, de exemplu n ara A taxa pe venit este de 50%, iar n ara B taxa respectiv este doar de 20%, cet enii din ara A sunt puternic stimula i sa investeasc n ara B. ara A va adopta o anumit politic fiscal pentru a atenua aceast tendin . Va impune propriul nivel de taxe i pentru veniturile ob inute de cet enii s i n ara B. Poate adopta un regim de taxare neutru din perspectiva cosmopolit , cnd, la venituri egale anterioare tax rii, se p streaz egalitatea i dup taxare, indiferent de ara n care au fost ob inute. De exemplu, un capital de 100$, investit n ara B de c tre un cet ean din ara A, aduce un venit anual de 10 $, pentru care va pl ti un impozit n ara B de 2$ (20%). n ara de origine impozitul pe venit fiind de 50%, reprezint 5$. Din ace tia se vor sc dea cei 2$ impozit pl ti i deja n ara B, astfel c , efectiv, impozitul pl tit n ara A este de 3$, iar venitul r mas dup impozitare va fi de 5$, adic identic cu cel care s-ar fi ob inut dac capitalul respectiv ar fi fost investit (cu aceea i rata de venit) n ara A. Dar ara A poate adopta perspectiva na ional , urm rind sa maximizeze venitul propriu. Pentru aceasta va ncerca s descurajeze proprii cet eni de a investi n ara B, dac acele investi ii nu ar aduce un spor de venit na ional mai mare dect cele din ara A. ntruct taxele pl tite rii B nu aduc venit na ional rii de origine, aceasta va c uta s creeze mprejurarea ca, investi ia n str in tate s fie atractiv numai dac venitul r mas dup impozitarea n str in tate ar fi mai mare dect cel dinainte de impozitare, ob inut la investi ia din propria ara. Astfel, pornind de la datele din exemplul anterior, venitul dup impozitarea din str in tate va fi de 8$. Asupra acestei sume ara A va percepe impozitul pe venit de 50%, adic de 4$, astfel c suma r mas investitorului dup impozitarea na ional va fi de 4$, mai mic dect cea din exemplul anterior. Demonstrarea algebric i generalizarea celor 2 strategii de taxare transna ional este urm toarea: Dac cet enii rii A investesc n propria ar ob in o rat a venitului de rA i pl tesc taxe, a c ror rat este tA. A adar, venitul lor dup impozitare este rA (1 - tA) din suma investit . Dac ar investi n ara str in B, rata venitului ar fi rB, iar rata impozit rii ar fi tB, deci venitul dup impozitarea din str in tate ar fi rB (1 - tB) din suma investit . Aceast sum ar mai fi supus unei taxe i n ara de origine, cu rata t'A, venitul propriu-zis dup taxare ar fi rB (1 - tB - t'A). Diferen a de venit disponibil ob inut la investi ia n str in tate i n propria ar ar reprezenta
D = rB (1 - tB - t'A) - rA (1 - rA) 7.2

128

Economie interna ional

din suma investit . Va exista stimulent pentru investi ia n str in tate, dac D > 0. Pentru a eviden ia mai bine efectul lui t'A asupra lui D, este util o regrupare a termenilor. (i) Dac guvernul rii de origine adopt perspectiva cosmopolit respect egalitatea de tratament a celor supu i impozit rii, va impune regula:
rB tA = (rB tB) + (rB t'A) 7.3

adic :
t'A = tA - tB 7.4

i substituind n (7.2), se ob ine:


D = rB [1 - tB - (tA - tB)] - rA (1 - tA) = = (rB - rA) (1 - tA) 7.5

Rezult c D va fi pozitiv i va induce investi ii n str in tate, dac rB > rA. (ii) Dac guvernul urm re te s maximizeze venitul na ional al propriei ri, va c uta s descurajeze investi iile n str in tate al c ror venit dup impozitarea din str in tate nu dep e te venitul dinaintea impozit rii la investi iile efectuate n propria ar , adic
rB (1 - tB) > rA 7.6

Aplicnd principiul egalit ii de tratament la impozitare, guvernul va stabili regula:


t'A = (1 - tB) tA 7.7

adic , se aplic taxa na ional , dar pentru venitul adus n ar . Substituind in (7.1), se ob ine:
D = rB [1 - tB - (1 - tB) tA] - rA(1 - tA) = = [rB (1 - tB) - rA] (1 - tA) 7.8

adic D > 0, dac se respect condi ia (7.8).

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

129

7.3

Deplasarea interna ional a for ei de munc

Pornim de la urm toarele premise simplificatoare: ntr-o lume ne integrat economic, consider m o singur marf , doi factori de produc ie limita i, dou ri, competi ie perfect i absen a impozitelor. (Func ia de bun stare social pentru fiecare ar const n agregarea veniturilor reziden ilor ini iali. Mi c rile de capital sunt interzise, dar nu sunt restric ii la mi carea for ei de munc . n situa ia ini ial , salariul n ara A este mai ridicat dect n B. Se declan eaz deplasarea for ei de munc din A n B, proces ce va continua, pn la egalizarea ratelor de salarii ntre cele dou ri.) Nu se urm re te schimbul de m rfuri. Singura cale de integrare a acestor economii este deplasarea intre ri a factorilor de produc ie. Consider m c , dintre cei doi factori, unul este fix (T - terenul), iar unul este mobil (M - munca). Produc ia fiec rei ri depinde doar de cantitatea de factori de care dispune, celelalte date fiind identice la cele dou ri. Rela ia dintre oferta de factori i produc ia fiec rei ri este exprimat de func ia de produc ie a economiei na ionale, pe care o not m Q(T,M). Dac terenul este fix, folosind cantit i tot mai mari de munc , produc ia va cre te, dar cu rat descresc toare, adic produsul marginal al muncii scade, pe m sur ce cre te raportul munc /teren. Fenomenul este firesc: utiliznd tot mai munc pe un teren limitat, se recurge la tehnici de produc ie tot mai intensive n munc , iar substituirea terenului prin munc cre te n dificultate. n figura 7.4 este ilustrat func ia de produc ie men ionat .

Produc ia, Q

Q(T,L)

Munca, M Figura 7.4: Func ia de produc ie cu produs marginal descresc tor

130

Economie interna ional

Dependen a produsului marginal de cantitatea de munc utilizat este ilustrat i n figura 7.5, unde se eviden iaz i faptul c salariul real ob inut de fiecare unitate de munc este egal cu produsul marginal al muncii, considernd economia perfect competitiv . Produc ia total a economiei corespunde ariei situate sub curba produsului marginal. Din totalul produc iei, salariile corespund ariei dreptunghiului salariu real utilizarea minii de lucru. Aria reprezentnd restul produc iei totale reprezint rentele proprietarilor de teren.

Produsul marginal al muncii, PMM

Rente Salariul real Salarii PMM Munca, M Figura 7.5: Produsul marginal al muncii

Consider m c cele dou ri, s le numim Est i Vest, dispun de aceea i tehnologie, dar difer n privin a raportului teren/munc . Dac Estul este ara cu munc abundent , lucr torii din Est vor avea o remunerare mai mic , iar proprietarii de teren o rent mai mare, dect cei din Vest. Apare stimulentul deplas rii factorilor de produc ie la un venit mai mare, mi care posibil doar pentru munc .

Deplasarea interna ional a factorilor de produc ie

131

PMMVest

Produsul marginal al muncii

PMMEst

B A PMMEst OVes
t

PMMVest

Ocuparea n L1 Ocuparea n Eest L2 O est vest Migra iune de munc din est n vest Total for de munc pe continent

Figura 7.6: Cauzele i efectele deplas rii interna ionale a muncii

Reducerea for ei de munc n A este urmat de diminuarea produc iei interne din acea ar , concomitent cu cre terea ratei salariului i sc derea ratei profitului. n ara B se nregistreaz fenomenul opus. A adar c tig emigran ii din A, lucr torii care au r mas n A i de in torii de capital din B. Vor pierde lucr torii din B i capitali tii din A. Venitul (PNB) din ambele ri va cre te, innd seama c salariile imigran ilor din B se adun la venitul lui A. Venitul pe plan mondial cre te, ntruct, prin re alocarea factorului munc , s-a egalizat produsul marginal al acestui factor ntre ri. Poate apare o opozi ie fa de procesul imigr rii din partea for ei de munc din ara B, c ci scade nivelul salariului de echilibru. Dac n func ia de bun stare social a lui B, reflectat n fenomenul politic, se atribuie o pondere mai ridicat salariului dect profitului, iar imigran ii nu particip la fenomenul politic, se poate considera c bun starea social din B scade pe m sura cre terii imigr rii. Dac n ara A se atribuie profiturilor o pondere mai mare dect salariilor n func ia de bun stare social , i n acea ar poate apare opozi ie fa de emigrare. Modificnd premisele, putem vedea c omajul din ara A exercit o presiune pentru emigrare, n timp ce omajul din ara B descurajeaz intrarea pe pia a for ei de munc din aceast ar i totodat ofer in argument puternic for elor politice care se opun imigr rii.

132

Economie interna ional

Pe de alt parte, dac n ara A omajul este ridicat, iar n ara B nu este omaj, se manifest tendin a de a emigra din A n B, chiar i dac salariile sunt mai sc zute n B dect n A. De asemenea, poate exista tendin a de emigrare numai pentru anumite componente ale for ei de munc dintr-o ar , mai bine retribuite n cealalt ar , chiar dac nivelul mediu al salariilor este mai sc zut n ara de destina ie. Un important factor care influen eaz decizia de a emigra este i nivelul impozit rii salariilor n cele dou ri. Se compar salariul net dup plata taxelor din cele dou ri, i nu cel brut, dinainte de aplicarea taxelor. Unele guverne au re ineri n privin a introducerii unei progresii prea accentuate a impozitului pe salariu, care ar putea contribui la redistribuirea veniturilor n favoarea celor mai sc zute, tocmai datorit fenomenului migr rii for ei de munc . rile cu cea mai mare imigra ie n ultimele secole, sunt: SUA, Canada i Australia. Aceste ri tind s atribuie imigra iei rolul unui stabilizator macroeconomic: n perioade cu omaj ridicat mic oreaz rata imigr rii, iar n perioadele n care cererea de for de munc cre te, sporesc aceast rat . De regul , rile primitoare de imigran i i ncurajeaz pe cei cu preg tire nalt specializat cu remunerare ridicat i cu starea de s n tate perfect , care au o participare mai mare la ncas rile bugetului dect la cheltuielile acestuia.

133

8 TAXELE VAMALE I COMER UL INTERNA IONAL


Unul dintre cele mai importante instrumente ale politicii comerciale este taxa vamal . Prin introducerea taxelor vamale o ar i poate influen a volumul i structura comer ului exterior. Prin nc rcarea diferen iat a m rfurilor cu taxe vamale pot fi modificate pre urile lor relative, respectiv structura fluxurilor comerciale. O ar i poate influen a chiar i volumul absolut al schimburilor sale comerciale externe. Prin perceperea (cre terea) taxelor vamale, de regul schimbul interna ional de m rfuri scade. ntr-un caz extrem s-ar putea g si chiar un nivel prohibitiv al taxelor vamale, astfel nct comer ul s dispar . Invers, dac taxele vamale se reduc, comer ul exterior spore te. Taxele vamale negative, subven iile, pot ridica volumul comer ului exterior peste cel corespunz tor liberului schimb.

8.1

Argumente ale protec iei vamale

Exist o serie de motive non - economice pentru ca o ar s - i limiteze schimburile, dorind mai mult autarhie. De exemplu, dorin a pentru un propriu stil de via , ne afectat de influen e str ine, poate fi att de mare, nct o ar este dispus s pl teasc un anumit pre economic. Adesea se urm re te un scop militar-strategic, o auto satisfacere ct mai ridicat , n industria grea sau n produc ia agricol . Indiferent de motive, hot rtoare este rela ia dintre utilitatea unei protec ii sporite i costurile suplimentare. Se cuvin a fi luate n seam i m surile alternative pentru protec ia produc iei interne de concuren a str in , cum ar fi avantaje la impozite sau subven ii directe pentru produc ia na ional , sau stocarea de produse din import pentru situa ii de criz . Din punct de vedere economic politica protec ionist se fundamenteaz prin divergen a dintre costurile i avantajele sociale, respectiv private. Avantajele sociale le dep esc pe cele private cnd consecin ele favorabile ale unui proces de produc ie revin n totalitate societ ii, f r a putea fi valorificate pe pia , ntruct fie nu exist pia relevant , fie aceasta ar putea fi creat numai cu costuri exagerat de ridicate. Acest argument n-ar fi totu i foarte conving tor, dac deciden ii priva i ar avea un imbold s internalizeze avantajele sociale. O importan mai mare revine argumentului privind divergen a costurilor private i a celor sociale, c ci n acest caz nu exist interes pentru internalizare, ci dimpotriv . nc rcarea importului de petrol cu taxe vamale speciale se fundamenteaz i prin faptul c arderea produselor petroliere polueaz atmosfera; prin aplicarea taxei vamale ar disp rea discrepan a dintre costurile sociale i cele

134

Economie interna ional

private ale acestui purt tor de energie. Pentru ca produc torii externi s nu poat transfera costurile sociale pentru daune mpotriva s n t ii pl titorilor de impozit din ara importatoare, articolul XX din GATT permite rii importatoare s limiteze sau s interzic importurile pentru protejarea vie ii oamenilor, animalelor i plantelor. n acest caz exist o alternativ , anume r spunderea pentru produse: ncepnd din anul 1992, orice ntreprindere din Uniunea European i poate aduce n circula ie produsele n cadrul Uniunii o dat ce are autoriza ia pentru aceasta n ara de provenien (Principiul Casis-de-Dijon). n schimb, r spunde pentru daunele ce ar rezulta din utilizarea acestuia, cump r torul fiind scutit ntr-o mare m sur de sarcina dovedirii cauzalit ii. Adesea este cerut o protec ie vamal special pentru a a numitele ramuri tinere (infant industries). Sunt avute n vedere acele ramuri industriale (mai precis: ntreprinderi), recent nfiin ate i al c ror volum de produc ie este nc prea redus, pentru a putea beneficia de avantajele produc iei de scar mare. O tax vamal protec ionist le-ar putea facilita startul, astfel nct s ajung la un nivel de produc ie la care s fie competitive pe pia a mondial . O dat atins acest nivel, respectiva tax vamal ar trebui nl turat . ntreprinderile ar fi atunci obligate s se supun concuren ei interna ionale i s - i dovedeasc propria performan . Acest argument provine de la economistul german Friedrich List (1841), care dorea s justifice aplicarea la vremea sa de taxe vamale protec ioniste (educative) contra importurilor de m rfuri industriale engleze ti. Principala sl biciune a acestui argument ( care se aduce azi de exemplu, pentru protejarea industriei europene a microprocesoarelor fa de concuren a din Japonia sau Coreea de Sud ) const n faptul c el presupune existen a unor informa ii pentru deciden i, pe care de fapt ace tia nu le posed . Se presupune c autorit ile statale pot prevedea care ntreprinderi tinere din propria ar vor avea un avantaj stabil decurgnd din amplasarea geografic , devenind astfel competitive. Dar, dac pentru o asemenea ntreprindere ar exista perspective att de favorabile (condi ia fiind doar dep irea unui anumit volum al produc iei), la actualul stadiu de dezvoltare a pie elor de capital ar fi foarte probabil s se g seasc investitori priva i, care s aduc necesarele mijloace de finan are. Experien a arat de asemenea c , o protec ie o dat acordat , doar cu greu ar mai putea fi retras . ntreprinderile favorizate sunt puternic interesate s formeze un cartel pentru a se putea opune mai eficient autorit ilor. Pe lng aceasta, ntre timp ele creeaz locuri de munc (de altfel ne competitive ), pentru a c ror p strare militeaz intens salaria ii i sindicatele. Un guvern care ar dori s - i asigure realegerea, n-ar desconsidera aceste voci, anulnd protec ia tarifar . n sfr it, exist i n acest caz alternative la protec ia vamal . Garan iile guvernamentale, avantajele la impozitare, sau subven iile directe pot stimula ramurile vizate a fi favorizate ca i o tax vamal protec ionist , care implic costuri mai ridicate pentru societate. De altfel, volumul subven iilor directe sau indirecte eviden iaz societ ii, mai clar dect o tax vamal , care este pre ul ce trebuie pl tit pentru stimularea anumitor industrii i impune mai grabnic o decizie, n leg tur cu oportunitatea protec iei acestor ramuri.

P.Zweifel, R.L.Heller, (1997), pag. 296.

Taxele vamale i comer ul interna ional

135

8.2

Efectele taxelor vamale

Printr-o tax vamal se influen eaz diversele m rimi ale economiei unei ri, i anume, nu doar n ara importatoare, ci i n cea exportatoare.

8.2.1

Cazul unei

ri mici

S ncepem considera iile cu o ar mic , aflat n fa a unor pre uri mondiale date. Ne limit m la produsul stof i presupunem c produc ia de stof este integrat pe vertical la intern i n str in tate. Ca atare, se neglijeaz efectele unei cre teri a taxelor vamale asupra ramurilor furnizoare. Nu exist diferen e de preferin e pentru stofa produs la intern sau importat , adic solicitan ii trateaz stofa comercializat independent de ara de provenien , ca bun omogen.

Pre

Cererea na ional

Oferta na ional

Pn R Pm C A D B E Oferta mondial cu tax vamal F Oferta mondial

Figura 8.1: Efectul unei taxe vamale n cazul unei

ri mici

Figura 8.1 prezint curba intern a ofertei i cererii pentru stof a unei ri, s zicem Italia i curba ofertei mondiale. Ofertan ii de pe pia a mondial sunt considera i ca perfect elastici fa de pre . Func ia ofertei lor este orizontal , adic Italia poate cump ra o cantitate orict de mare de pe pia a mondial la pre ul mondial dat (small country assumption). n condi ii de liber schimb, pre ul intern pentru stof este egal cu pre ul mondial Pm. Industria na ional (din Italia) contribuie cu PmC (= OG ) unit i stof , iar CF (= GK ) unit i se import de pe pia a mondial . Consumul total n Italia se ridic deci la P mF (= OK ) unit i.

136

Economie interna ional

S consider m c Italia introduce o tax vamal de import de RPm. O tax vamal nominal sau ad-valorem exprim nc rcarea vamal n raport cu pre ul, n exemplul de fa RP m / P mO. n continuare ne vom referi exclusiv la taxe vamale nominale. n mod normal se deosebesc urm toarele 5 efecte ale impunerii vamale: y efecte asupra consumului y efecte asupra produc iei y efecte asupra venitului, mai exact asupra ncas rilor statului y efecte de redistribuire y efecte asupra bun st rii. Efectele asupra consumului se manifest n exemplul nostru ntr-o reducere a consumului de stof de la OK la OJ, ca urmare a cre terii pre ului datorit aplic rii taxei vamale. Faptul c protec ia vamal permite industriei textile s - i extind produc ia de la OG la OH, este denumit efectul asupra produc iei. Prin efect asupra venitului se n elege modificarea ncas rilor statului din taxele vamale. n starea de autarhie ne existnd taxe vamale, nu se nregistrau nici ncas ri ale statului n acest domeniu. Prin taxa vamal RP m, multiplicat cu cantitatea importat AB, statul ncaseaz o sum egal cu aria ABED. n continuare are loc o redistribuire n favoarea produc torilor. Ca urmare a cre terii pre ului intern, renta consumatorilor scade cu suma corespunz toare ariei RBFPm, iar renta produc torilor cre te cu suma corespunz toare ariei RACPm, care nainte era o parte a rentei consumatorilor. Pe lng aceste modific ri se mai constat c o parte a rentei consumatorilor, corespunz toare ariei BEF se pierde n mod absolut (dead weight loss). n fine, apar costuri de produc ie marginale corespunz toare ariei ADC, ca urmare a sc derii eficien ei produc iei. Aceste ultime dou efecte reprezint pierderile de bun stare, ap rute ca urmare a introducerii taxei vamale. Amplitudinea fiec rui efect al taxelor vamale depinde de nivelul taxei vamale i de elasticitatea fa de pre a curbelor ofertei i cererii. Faptul se poate eviden ia dac d m curbelor din figura 8.1 alte nclina ii i urm rim modific rile corespunz toare ale ariilor la care am f cut anterior referire.

8.2.2

Cazul a dou

ri mari

n figura 8.2 sunt prezentate curbele cererii i ofertei Italiei i Fran ei, ai c ror produc tori i consumatori, lua i n totalitate, pot exercita un efect asupra pre ului mondial. Att timp ct ambele ri sunt n stare de autarhie, pre urile de echilibru pentru stof se determin pentru fiecare ar prin punctul de intersec ie al curbei cererii cu cea a ofertei. n exemplul nostru pre ul din Italia pentru stof este superior celui corespunz tor din Fran a. n condi ii de liber schimb, dac facem abstrac ie de costurile de transport, n cele dou ri se va practica acela i pre . ntruct acesta reprezint un pre de echilibru, cantit ile comercializate de cele dou ri trebuie s coincid . Aceast condi ie este ndeplinit n figura 8.2. La pre ul mondial n vigoare de POI ( = POF ), Italia import CF unit i i Fran a export GK unit i de stof .

Taxele vamale i comer ul interna ional

137

Pentru protec ia produc iei interne de stof , Italia aplic importului de stof provenit din Fran a o tax vamal * echivalent cu RS, de unde rezult c pre ul italian al stofei cre te la ROI i cel francez scade la SOF. Dac aceste pre uri descriu un echilibru, cantit ile exportate trebuie s corespund celor importate; a adar segmentul AB trebuie s fie egal cu segmentul LM. Prin introducerea unei taxe vamale se modific pre ul stofei n ambele ri. Taxa vamal nominal este aici RS/SOI. Efectele asupra consumului, produc iei i de reparti ie sunt definite ca mai nainte.

Pre stof

Cererea Italia

Oferta Italia

Pre stof

Oferta Fran a R P C D S E F A B Tx.v. R P S Cererea Fran a G H J K

O Italia

stof Fran a

stof

Figura 8.2: Efectele unei taxe vamale de import (dou

ri mari)

n privin a efectului asupra venitului, rezultatul aplic rii taxei vamale provine din dou surse, simbolizate prin ariile ABDE i HJML. Ele rezult , pe de o parte din produsul cantit ii importate AB cu cre terea pre ului RP pentru consumatorii italieni, pe de alt parte din produsul cantit ii exportate LM cu sc derea pre ului PS' pentru produc torii francezi. Cu alte cuvinte: o ar poate, prin aplicarea unei taxe vamale, s perceap impozit de la partenerul comercial.

* Acelea i urm ri apar i dac Fran a aplic o tax vamal de export, cu diferen a c sumele ob inute ar reveni statului francez.

138

Economie interna ional

8.2.3 schimb

Efectul taxei vamale asupra raportului de

n literatura de specialitate se dedic n mod tradi ional spa ii largi influen ei taxelor vamale asupra raportului de schimb (terms of trade). n continuare va fi abordat aceast problematic . Se va trece de la modelul cu o marf , la cel cu dou m rfuri. figura 8.2 eviden iaz faptul c o tax vamal nu ridic pre ul intern cu o sum egal cu taxa vamal , ci are un efect i asupra pre ului extern, diminundu-l. Dac prin aceasta ara importatoare are o situa ie mai bun , r mne o ntrebare deschis , atta timp ct efectul aplic rii taxei vamale asupra pre ului m rfii de export nu este luat n calcul. Analiza are relevan n domeniul politicii economice numai dac se poate ar ta c prin politica vamal se reu e te s se influen eze n mod stabil raportul de schimb. Pentru precizarea efectului asupra raportului de schimb avem la dispozi ie ca instrument de analiz curba ofertei de export (curba schimbului introdus de Meade). n figura 8.3 sunt desenate curbele schimbului pentru Fran a ( CSF ) i pentru Italia (CSI). Punctul lor de intersec ie precizeaz raportul de schimb RS. Dac n aceste condi ii Italia aplic o tax vamal de import ce trebuie pl tit n gru, curba schimbului pentru Italia se deplaseaz orizontal la dreapta cu un interval egal cu taxa vamal aferent . Noua curb , ce include taxa vamal , este CSIv. Segmentul Q*Q** indic cantitatea de gru care trebuie pl tit pentru importul de OR unit i de stof . A a numita tax vamal nominal * este dat de raportul Q*Q**/Q**R.

RSv CS
F

RS RS v
I

CSI

CSI v Q**

Q*

Tx. v. -Gru (exportul Italiei) O

Figura 8.3: Efectul asupra raportului de schimb (taxa vamal n unit i valorice gru)

* Facem distinc ie ntre rata protec iei nominale i a celei efective (din perspectiva produc torilor interni).

Stofa (importul Italiei) R

Taxele vamale i comer ul interna ional

139

Intersec ia curbei schimbului pentru Italia modificat cu taxa vamal (CS Iv) cu cea a Fran ei, ne modificat , determin un nou raport de schimb interna ional (RSv). ntruct acum Italia poate ob ine aceea i cantitate de stof n schimbul unei cantit i mai mici de gru, raportul de schimb interna ional s-a mbun t it pentru economia na ional a Italiei in ansamblu. Din perspectiva consumatorilor italieni, dimpotriv , situa ia s-a deteriorat, c ci ei trebuie s pl teasc pe lng pre ul mondial i taxa vamal . Corespunz tor raportului de schimb intern RSIv este pretins o cantitate de gru mai mare dect nainte, pentru a cump ra aceea i cantitate de stof . n compara ie cu situa ia liberului schimb, raportul de schimb pe pia a mondial pentru Italia s-a mbun t it, raportul de schimb intern s-a deteriorat totu i. Taxa vamal poate fi perceput nemijlocit sub forma m rfii de import stof . n acest caz curba schimbului pentru subiec ii economici italieni CSI se va modifica prin interven ia statului, astfel nct partenerii comerciali francezi vor trebui s ofere mai mult stof pe aceea i cantitate de gru din Italia. Numai astfel r mn suficient de interesa i solicitan ii italieni de livr rile din Fran a, c ci pl tind o tax pe stofa importat , s-ar putea re orienta spre marfa autohton . n figura 8.4 curba schimbului pentru Italia se deplaseaz nu orizontal, ci vertical, stofa fiind m surat de-a lungul axei verticale. Curba schimbului modificat cu taxa vamal este deplasat n sus, cu respectiva nc rcare vamal (de exemplu, 100%). Aceast curb a schimbului este trasat ca CSIv i provoac o modificare a raportului de schimb RS la RSv. ncas rile statului ( n stof ) rezultate din vam se exprim prin segmentul Q**Q*.

CSI RS CSF RSI v RSv

CSI v Q**

Q*

-Gru (exportul Italiei)

Tx. v. O

Figura 8.4: Efectul asupra raportului de schimb (taxa vamal n unit i valorice stof )

Stofa (importul Italiei)

140

Economie interna ional

Cu ajutorul acestei politici vamale Italia reu e te s modifice raportul de schimb n favoarea sa. Compararea lui RS cu RSv n figurile 8.3 i 8.4 eviden iaz faptul c o cantitate dat de gru exportat aduce o cantitate mai mare de stof importat dect pe baza lui RS. Politica vamal se poate dovedi contra productiv , dac raportul de schimb se modific mpotriva Italiei. Echilibrul schimburilor ar fi, ntr-o asemenea situa ie, instabil. Hot rtoare pentru analiz este utilizarea veniturilor vamale de c tre stat. Dac acesta consum ncas rile din taxe vamale n forma n care ele au fost prestate, nu apar probleme. Figurile 8.3 i 8.4 sunt desenate pornind de la aceast premis . Dac statul dore te totu i s consume cealalt marf , ar trebui s o schimbe pe pia a mondial . Apare cererea statului pe lng cea privat pentru aceast marf , astfel c apar noi curbe ale schimbului. Noile curbe ale schimbului conduc din nou, la alt raport de schimb, att pe pia a mondial , ct i pe pia a na ional , ceea ce atrage dup sine o adaptare a cererii private la raporturile de pre modificate. Analiza se complic i dac statul folose te ncas rile din taxele vamale pentru redistribuirea venitului, i primitorii transferurilor au o preferin special pentru o marf sau alta. i n acest caz se modific structura cererii private i n mod corespunz tor curbele schimbului, toate echilibrele amintite trebuind s fie din nou adaptate. Din cele men ionate mai sus a rezultat c taxele vamale pot influen a hot rtor bun starea unei ri, ca i a subiec ilor economici din interiorul rii.

8.3
8.3.1

Politica vamal
Impunerea vamal optim

O ar mare, aflat n fa a unei curbe nu perfect elastice a ofertei str in t ii, poate influen a raportul de schimb n propriul interes, prin introducerea unei taxe vamale. O asemenea tax este denumit tax vamal optim . Drept tax vamal optim este definit acea tax vamal , care permite rii ce o introduce, s ating cel mai nalt nivel de bun stare. Desemnarea drept optim aminte te de faptul c , pe m sura cre terii taxei vamale, ac ioneaz dou for e opuse: y reducerea pre ului bunului importat ca urmare a introducerii taxei, pentru compensarea declinului cererii; y diminuarea cantit ilor importate ca urmare a nc rc rii vamale mai ridicate. Taxa vamal este optim atunci cnd diferen a dintre c tigul de bun stare ca urmare a reducerii pre ului i pierderea de bun stare ca urmare a diminu rii cantit ilor importate este maxim . n figura 8.5 Italia, care, prin aplicarea taxei vamale urm re te s ating cea mai nalt dintre curbele sale de indiferen social , porne te de la urm torul

Taxele vamale i comer ul interna ional

141

ra ionament*). La orice valoare a raportului de schimb Fran a este dispus s schimbe exact acele cantit i, care sunt determinate prin punctele corespunz toare ale curbei schimbului, specific acestei ri. Va trebui a adar g sit acea combina ie de bunuri pe curba schimbului aferent Fran ei, care aduce Italiei utilitatea maxim posibil . Aceast condi ie este ndeplinit cnd curba de indiferen a schimbului aferent Italiei, CICI, este tangent la curba schimbului aferent Fran ei. Acest punct de tangen , redat prin punctul Q din figura 8.5, exprim structura optim a schimburilor i garanteaz c Italia, fiind dat curba schimbului aferent Fran ei, va ajunge la cea mai nalt curb de indiferen a schimbului CIC I i astfel i la cea mai nalt curb de indiferen social CISI asociat acesteia.

Stof (export)

RSv RSv CSI RSIv CSF RSIv D -Gru (import) C Q H K O -Stof (import) CICSI C CSIv Q D P CISI RSIv=RMS RSIv=RMS

T Gru (export)

Figura 8.5: Impunerea vamal optim

Dup ce s-au fixat cantit ile comercializate dorite, se poate determina taxa vamal optim , n cazul de fa reprezentate pentru cazul unei taxe vamale aplicate importului de stof .
*)

Binen eles c guvernul, introducnd taxe vamale protec ioniste, poate urm ri i alte obiective, cum ar fi cre terea anselor de realegere.

142

Economie interna ional

Se schimb OC unit i de gru la export, pentru QC unit i stof la import, statul prelund, fire te, QD unit i ca ncas ri din taxa vamal , consumatorilor italieni r mnndu-le doar CD unit i. De aceea rela ia DC/OC red raportul de schimb al celor dou bunuri n interiorul Italiei, RSIv. Acolo nu este valabil a adar raportul de schimb interna ional RSv, ntruct importurile de stof se scumpesc prin ad ugarea taxei vamale. Rela ia de pre RSIv are drept consecin mprejurarea c produc torii italieni tind spre punctul P, astfel fiind ndeplinit condi ia de optim RSIv = RMT**). Punctului de echilibru Q i corespunde punctul de consum Q din cadranul I, unde statul i consumatorii i mpart consumul de stof ; statul pretinde QD, iar consumatorii dispun de DB, din care DC ca importuri. Pentru argumenta ia ce urmeaz prezint importan faptul c n punctul Q din cadranul doi curba de indiferen a schimbului CICI este tangent la curba schimbului aferent Fran ei, CSF. ntruct CIS i CIC prezint n puncte corespondente aceea i pant , trebuie s corespund i panta curbelor CISI i CSF. n punctul de consum Q, panta lui CISI corespunde ns tocmai raportului de schimb intern RSIv, astfel c , n final panta curbei schimbului aferent Fran ei, CSF trebuie s coincid n punctul Q exact cu raportul de schimb intern RSIv. n cadranul II raportul QD/DC reflect taxa vamal optim v* raportat la importurile care le r mn consumatorilor. Deoarece ambele drepte ale raportului de schimb ce trec prin punctele Q i D sunt paralele, este valabil rela ia: v* = QD/DC = KO/HK 8.1 Aceast propor ie a segmentelor de pe ax se afl ntr-o rela ie strns cu elasticitatea curbei schimbului aferent Fran ei, eF . Formula elasticit ii corespunz toare figurii 8.5, este: eF = HK/HO, astfel c 1 / eF = HO/HK Egalitatea ( 8.1 ) poate fi scris sub alt form , astfel: v* = KO/HK = (HO HK)/HK = HO/HK 1 Substituind pe ( 8.2 ), ob inem: v* = 1/ eF 1 8.4 Dac , de exemplu, elasticitatea curbei schimbului partenerului str in este eF = 2/3, taxa vamal optim rezult a fi v* = 0,5. Aceasta nseamn c cea mai nalt curb de indiferen a schimbului posibil de atins se atinge la o tax vamal de import de 50%. Elasticitatea curbei schimbului reflect att elasticitatea fa de pre a cererii franceze de import stof F, ct i a ofertei fran uze ti de export de gru, F. Pentru prima dintre elasticit i, este valabil rela ia:
F

8.2 8.3

= 1/( eF 1 ), respectiv eF = 1/
F

+1

8.5 8.6

Dac substituim aceast rela ie n ecua ia ( 8.4 ), ob inem v = 1 / (1/


*

+ 1) 1 = 1 / (-

1)

Rezult c taxa vamal (stabilit optim de Italia) este zero, dac elasticitatea fa de pre a cererii franceze de import tinde c tre minus infinit. Dac , de exemplu F = -3, v* se ridic la 50 %, iar dac F = -2, se ridic la 100 %.
**)

Rata marginal de transformare n produc ie.

Taxele vamale i comer ul interna ional

143

Taxa vamal optim aplicat de Italia depinde i de elasticitatea fa de pre F a ofertei de export a Fran ei. ntruct F + F = - 1, n locul rela iei (8.6) se ob ine

v* !

1 ( 1 I

1
I
F

8.7

Dac elasticitatea fa de pre a ofertei str ine de export F este infinit , taxa vamal optim este egal cu zero. Pentru o ar mic , fa de care ofertan ii de pe pia a mondial se comport perfect elastic n raport cu pre ul i pot comercializa orice cantitate de m rfuri la un raport de schimb dat, liberul schimb este prin urmare solu ia optim . Pe de alt parte, o ar ar putea percepe o tax vamal infinit de mare, dac partenerii externi ar avea o elasticitate nul fa de pre , deci dac nu ar reac iona la pre urile de desfacere ob inute. ara importatoare poate valorifica n folosul s u aceast lips de reac ie a str in t ii, dac aplic asupra importurilor sale o tax vamal extrem de mare. Dac , dimpotriv , elasticitatea ofertei de export a str in t ii fa de pre este negativ , ecua ia ( 8.7 ) arat o valoare negativ pentru taxa vamal optim . n acest caz cel mai bine pentru ar este s revin la un punct de pe curba schimbului aferent str in t ii, la care F > 0, deoarece atunci ar putea ajunge pe o curb de indiferen a schimbului mai nalt . Baza pentru aceasta rezult din panta negativ a curbei de indiferen a schimbului aferent Italiei. Prin urmare, curba schimbului poate fi atins doar acolo, unde de asemenea este nclinat negativ. n partea inelastic a curbei schimbului ( dincolo de punctul de inflexiune ) nclina ia este, dimpotriv , pozitiv , i prin urmare curba schimbului nu poate fi tangent la o curb de indiferen a schimbului cu pant negativ . Consecin : Pentru o ar ce poate aplica o tax vamal , este avantajos s practice o politic vamal care conduce la partea elastic a curbei schimbului aferent str in t ii, unde elasticitatea fa de pre a ofertei de export este pozitiv . Rela ia ( 8.6 ) poate fi transformat ntr-o condi ie referitoare chiar la ara care aplic taxa vamal . Ajunge s se aplice condi ia Marshall Lerner referitoare la stabilitatea echilibrului interna ional al schimbului. Stabilitatea este asigurat , dac
I

= - , cu

>1

8.8

adic suma elasticit ilor fa de pre a cererii de import la ambele ri trebuie s fie n valoare absolut mai mare ca 1. Atunci, din rela ia ( 8.6 ) rezult :

v* !

1 1 ! I ( 7 L I ) 1 L ( 7 1 )

8.9

144

Economie interna ional

Deoarece oricum I < 0, taxa vamal optim v* poate fi mai mare dect zero numai atunci cnd > 1, adic atunci cnd avem de-a face cu un echilibru stabil. n condi iile unui echilibru instabil ( < 1) importurile ar trebui chiar subven ionate. Dac un guvern are inten ia s introduc o tax vamal pozitiv in interesul economic na ional, trebuie s cunoasc n care parte anume a curbei schimbului se afl i ara respectiv , i partenerul comercial afectat de respectiva tax vamal . Numai dac este cunoscut c att propria elasticitate a importului fa de pre , ct i cea str in este suficient de mare, adic dac este mult mai mare dect unu, este indicat o tax vamal pozitiv . n cazul unei elasticit i sc zute fa de pre a propriei cereri de import, ar trebui s existe garan ia c partenerul comercial reac ioneaz i mai elastic cu cererea sa de import. Dac , dimpotriv , cele dou cereri de import sunt in-elastice ( < 1), atunci ar fi mai bine s subven ioneze importurile.

8.3.2

Taxe vamale de retorsiune

S consider m c Italia percepe o impunere vamal optim asupra importului s u de stof sub forma unei taxe asupra exportului de gru. Dup cum se prezint n figura 8.6, curba ofertei de export caracteristic liberului schimb, CSI, se deplaseaz spre dreapta i devine curba modificat a schimbului CSIv. Noul echilibru al schimbului se afl n punctul R, unde o curb de indiferen a schimbului aferent Italiei este tangent la curba schimbului pentru Fran a. n aceast situa ie dore te i Fran a, la rndul ei, s introduc o tax vamal optim . Volumul optim al comer ului pentru Fran a se afl n punctul n care o curb de indiferen la schimburi aferent Fran ei este tangent la noua curb a schimbului aferent Italiei, adic n punctul S. Astfel se determin i m rimea impunerii vamale optime. Noua curb a schimbului pentru Fran a, CSFv, trece astfel prin punctul S. Acest punct aduce francezilor un nivel mai nalt al bun st rii comparativ cu punctul R, dat fiind c S se afl pe o curb de indiferen a schimbului situat mai sus. innd seama de situa ia modificat , Italia va lua din nou contra m suri, pentru a- i mbun t i situa ia aprovizion rii sale. La curba schimbului Fran ei, modificat ca urmare a taxei vamale CSFv dat , se recomand s se schimbe taxa vamal de import a Italiei astfel nct curba schimbului Italiei accept forma CSIv i, repetndu-se contra m surile men ionate, noul echilibru apare n punctul V.

Taxele vamale i comer ul interna ional

145

CIS CSI RSQ Q

CSI v R

RSS S

RST CISI T RSU CIS


F

CSF

CISI V U RSV

CSFv CSFv

CISF

-Gru (import Fran a)

Figura 8.6: Efectul taxelor vamale de retorsiune

n cursul acestui r zboi vamal dintre cele dou ri, taxa vamal cre te n permanen , cu rezultatul c volumele schimburilor se diminueaz progresiv. n condi iile liberului schimb se negociau cantit i de bunuri corespunz tor punctului Q. Prin introducerea taxei vamale optime de c tre Italia, volumul schimburilor se diminuase pentru prima dat , potrivit punctului R. Taxa vamal de retorsiune a Fran ei a mai restrns volumul schimburilor la punctul S, pn ce n sfr it, ca urmare a contra m surilor Italiei, s-a ajuns la un volum al schimburilor corespunz tor doar punctului T. Se pune ntrebarea, dac r zboiul comercial pe calea taxelor vamale de retorsiune se poate continua pn ce schimbul de bunuri dispare complet. S men ion m cum se determin taxa vamal optim . Decisive pentru nivelul impunerii vamale optime sunt forma i pozi ia curbei de indiferen n schimburi a rii fa de curba schimbului aferent str in t ii. Dac curba de indiferen n schimburi a rii este tangent la curba schimbului str in t ii ntr-un punct care se afl deja pe curba schimbului rii, nu se poate atinge prin alte cre teri ale taxei vamale o curb de indiferen a schimbului situat mai sus, deci nu se poate realiza o ridicare a nivelul de bun stare n ar .

Stof (export Fran a)

RSR

CSI v

146

Economie interna ional

Un asemenea caz descrie punctul T din figura 8.6. Dup cum s-a ar tat, taxa vamal de retorsiune a Italiei a condus la curba schimbului CSI v i la echilibrul schimburilor n punctul V. n acest punct curba Fran ei de indiferen a schimbului CISF este tangent la curba de schimb a Italiei CSIv, astfel c o eventual tax vamal mai ridicat a Fran ei n-ar mai putea mbun t i situa ia aprovizion rii acestei ri. ntruct Fran a nu are nici un motiv s - i modifice curba schimbului CS Fv, nu apare nici pentru Italia vreun motiv de a corecta taxa vamal . n punctul T este astfel realizat un echilibru definitiv, iar r zboiul vamal ncheiat. Este de subliniat c limitarea volumului schimburilor n cursul unui astfel de r zboi vamal ( trecerea de la Q la T din figura 8.6) poate fi foarte ngrijor toare. Acest lucru este eviden iat de experien a rilor occidentale care n perioada marii crize din anii 30 urm reau s ob in fiecare ct mai mult din comer ul interna ional, cu ajutorul taxelor vamale. Obiectivul principal urm rit era asigurarea ocup rii interne prin limitarea importurilor i mbun t irea ini ial a raportului de schimb reprezenta un efect secundar favorabil. Dar experien a practic i analiza teoretic dovedesc faptul c , atunci cnd partenerul comercial trece la taxe vamale de retorsiune, avantajul men ionat trebuie pl tit cu o reducere a exporturilor. Deci politica impunerii vamale optime prezint pericolul de a- i gre i inta. De aceea unul dintre obiectivele cele mai importante ale OCDE (Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic ), este tocmai evitarea r zboaielor comerciale.

8.4

Taxa vamal efectiv

n analiza din paragrafele anterioare am presupus implicit c procesul de produc ie este integrat vertical, deci c se ob in doar produse finite, nu i produse intermediare. Structura pe ramuri a unei economii moderne arat ns c aceast presupunere este ne realist . De exemplu, industria automobilelor i procur de exemplu anvelope, vopsele, o el i sticl de la alte ramuri, folosindu-le ca inputuri n produc ia sa. n exemplul luat, al industriei textile, firele reprezint intr ri intermediare. S consider m c firele textile se comercializeaz pe plan interna ional, n timp ce alte intr ri, cum ar fi munca i capitalul r mn n continuare factori primari. Ace ti doi factori de produc ie sunt sursa cre rii valorii n industria textil na ional . Trebuie cercetat ct este de mare protec ia real (efectiv ), de care se bucur , de exemplu, fabricile textile elve iene, pe baza taxelor vamale percepute asupra stofei i firelor textile. Cu alte cuvinte, cercet m care este efectul protec ionist al ntregului tarif vamal pentru industria textil . Gradul n care o ramur este protejat de concuren a str in , se m soar cu ajutorul tarifului efectiv sau a ratei protec iei efective. Impunerea vamal efectiv arat de cte ori poate dep i valoarea ad ugat dintr-o industrie n condi iile aplic rii taxei vamale, pe cea corespunz toare liberului schimb ( adic f r taxe vamale ). Protec ia vamal a industriei textile depinde a adar, nu numai de taxa vamal asupra produsului finit stof , ci i de nc rcarea vamal a produsului intermediar fire textile. Dac , de exemplu asupra firelor textile se percepe o tax vamal sc zut i asupra stofei o tax ridicat , es toriile se bucur de o protec ie efectiv ridicat . Pe de alt parte, o tax vamal ridicat perceput firelor textile i o tax sc zut sau nul perceput stofei, arat c es toriile autohtone trebuie s

Taxele vamale i comer ul interna ional

147

pl teasc un pre mai ridicat dect cel mondial pentru intr rile lor intermediare i n aceste condi ii s concureze cu ofertan ii str ini. n acest caz, impunerea vamal efectiv este foarte sc zut , sau chiar negativ .

8.4.1

Calculul taxei vamale efective

Pentru calculul taxei vamale efective veP, sunt necesare dou corecturi *): Suma taxelor vamale percepute bunurilor importate trebuie diminuat cu impunerea vamal a intr rilor intermediare cerute de produc ia intern pentru fiecare bun. Aceast valoare corectat a impunerii vamale trebuie raportat la valoarea creat n ar , avnd n vedere c doar aceasta trebuie protejat , i nu intr rile intermediare (importate) Impunerea vamal efectiv este, prin urmare, dat de

( F v V A P

)
8.10

unde: Taxa vamal efectiv , respectiv protec ia efectiv ( engl. effective P rate of protection ) VP Taxa vamal specific nominal ( suma perceput pe unitatea fizic ) aplicat asupra produsului de import concurent, pe unitate ( stofa importat ) VF Taxa vamal specific nominal aplicat produselor intermediare, pe unitate ( fire textile importate ) F Cantitatea de produse intermediare pe unitatea de output ( fire textile ) AP Valoarea creat ( ad ugat ) n producerea produsului finit ( engl.added value) Prin mp r irea taxelor vamale specifice prin pre urile PP i PF, ob inem:
e

veP !

VP / PP ( VF / PF ) v ( F v PF / PP ) AP / PP

8.11

textile

Apoi, putem defini: vP = VP/ PP taxa vamal nominal ad-valorem perceput asupra stofei vF = VF / PF taxa vamal nominal ad-valorem perceput asupra firelor

aFP = F* PF/ PP coeficient input output, adic valoarea inputului pe unitatea valoric de output P = AP/ PP ponderea valorii create (ad ugate) n pre ul stofei Dac substituim aceste m rimi n (8.11), ob inem:

v
*)

 a FP v v vP

8.12

cf. Corden (1966)

148

Economie interna ional

Generaliznd asupra unui bun j cu i = 1,,n inputuri, se ob ine ecua ia ( 6.13 ), astfel:

ve j !

v j 7 a ij v v i vj

v j 7 a ij v v i 1 7 a ij

8.13

Impunerea vamal efectiv asupra produsului finit este dat deci de taxa vamal nominal minus taxele vamale nominale asupra intr rilor intermediare, ponderate cu coeficien ii corespunz tori de intr ri ie iri, totul mp r it la ponderea valorii create (ad ugate) pe plan intern n pre ul produsului finit.
OCHP (cu tax vamal asupra firelor) OCHP (f r tx. vamal asupra firelor) R A A B OWPv OWPv+ OCHP

pCHP

60

40

P Q

OW P OWP+ OCHP CCHP

Q 20 M

OCHF L T T H OWFv

10

S S

OWF V U U H OWF+ OCHF I J K Pnz

Z W

Figura 8.7: Impunerea vamal efectiv

i efectul protec ionist

n figura 8.7 sunt trasate acelea i curbe interne ale ofertei i cererii pentru i curba ofertei interna ionale pentru stof , ca i n figura 8.1. Se mai reprezint i curba ofertei elve iene pentru fire textile OCHF i curba ofertei mondiale pentru fire textile OWF. Consider m Elve ia drept ar mic , stof

Taxele vamale i comer ul interna ional

149

astfel nct elasticitatea curbei ofertei externe este infinit , att pentru stof , ct i pentru fire textile. Este exclus specializarea complet . S consider m un coeficient constant G pentru firele textile, astfel fiind excluse posibile efecte de substituire ntre intr ri (inputuri) n produc ia de stof . Unit ile nscrise n figura 8.7 sunt astfel alese, nct pentru produc ia unei unit i de stof este necesar exact o unitate de fire textile. n acest fel, ambele cantit i pot fi trasate pe o ax a absciselor comun . Dac Elve ia s-ar limita n aprovizionarea cu textile numai la produc ia proprie, pre ul de echilibru ar avea un nivel foarte ridicat. Deoarece la pre ul PO (=40 unit i monetare pe unitatea fizic ) furnizorii de pe pia a mondial sunt dispu i s livreze orict de mult stof , func ia agregat a ofertei OWP + OCHP este orizontal . n urma importurilor consumatorii elve ieni pl tesc doar pre ul mondial PO, iar aprovizionarea lor se ridic la OK unit i stof . Dintre acestea OG unit i sunt furnizate de industria textil elve ian , iar GK unit i provin din import. Pentru aprovizionarea cu OK unit i stof sunt necesare, potrivit premisei, OK unit i fire textile. Din acest total, doar OZ provin de la produc torii elve ieni de fire, restul n volum de ZG se import la pre ul mondial NO (=10 unit i monetare pe unitatea fizic ). ntruct dincolo de punctul S orice cantitate de fire textile se ob ine la acest pre fix, costul marginal n produc ia de stof n Elve ia va cre te mai pu in rapid peste volumul OZ unit i, fapt reflectat de nclina ia mai mic a func iei ofertei OCHP dincolo de punctul Q. n condi ii de echilibru al pie ei (punctul F din figura 8.7), pre ul stofei este de 40 unit i monetare, iar pre ul firelor textile este de 10 u.m., astfel nct valoare creat n industria textil elve ian este de 30 u.m. (=PN) pe unitatea fizic . S consider m c se percepe asupra importului de stof o tax vamal ad valorem de 50% (=RP/PO, adic 20 u.m. / 40 u.m.). Concuren ii de pe pia a mondial pot oferi a adar n Elve ia doar la un pre de RO (=60 u.m.). Func ia agregat a ofertei OWPv + OCHP trece acum prin punctele CAB, astfel c aprovizionarea cu stof se reduce la OJ unit i. Dintre acestea se acoper acum cu importuri doar AB (=IJ pe axa absciselor ), n timp ce produc ia intern , la ad postul taxei vamale, se extinde la OI. Concomitent, cre te valoarea creat de ea de la PN (= 30) la RN (=50) unit i monetare pe unitatea fizic . Pentru calculul protec iei vamale efective este important crearea de valoare din situa ia ini ial . n exemplul din figura 8.7 taxa vamal efectiv este veP = RP/PN = 20/30, deci 67 %. Dac ar fi perceput o tax vamal pe firele textile importate, s zicem n valoare nominal de MN/NO, rezultatul pentru industria textil ar fi o impunere vamal efectiv negativ . F r protec ia vamal asupra produsului finit stof , echilibrul pie ei este redat n figura 8.7 prin punctul F. Acestea fiind datele problemei, consumul de fire textile se ridic la OK unit i, cu o participare a produc iei na ionale de ML (=OW) unit i. Extinderea produc iei na ionale de fire textile indus prin protec ia vamal are ca efect cre terea costurilor marginale n produc ia de stof pe un interval mai mare, potrivit parametrilor func iei ofertei OCHP; industria textil n loc s profite de pre ul mondial constant pentru fibre ncepnd cu punctul Q, profit de aceast mprejurare favorabil abia ncepnd cu punctul Q. Volumul produc iei sale la pre ul de desfacere de PO (=40 u.m.) se restrnge din aceast cauz la PQ, n timp ce importul de stof cre te la QF (=YK). Protec ia efectiv a produc iei de stof este dat n acest caz de: veP = - MN/PN = -10 / 30 = -0,33 8.14

150

Economie interna ional

n consecin , fa de competitorii str ini, pozi ia concuren ial a es toriilor elve iene s-a deteriorat. n final s analiz m cazul n care se aplic o tax vamal att importurilor de stof , ct i celor de fire textile. Dup cum s-a eviden iat anterior, taxa vamal perceput asupra stofei are un efect protec ionist pozitiv, iar cea aferent firelor textile - unul negativ. Utiliznd segmentele din figura 8.7, rezult urm toarea expresie pentru impunerea vamal efectiv din industria textil : veP = (RP MN)/PN 8.15 Dac introducem n rela ia (8.15) datele corespunz toare din figura 8.7, ob inem: veP = (RP MN)/PN = (20-10)/30 = 0,33 8.16 n mod alternativ, putem calcula nti taxele vamale nominale, pe care apoi s le introducem n ecua ia (8.12):
vP aFP v vF RP z PO ( NO z POv MN z NO) 0,5 ( 0,25v1 ) ! ! ! 0,33 vP PN z PO 0,75

veP !

8.17

Impunerea vamal efectiv joac un rol important n eviden ierea faptului, n ce m sur sunt protejate de concuren a str in diversele ramuri ale economiei na ionale. Chiar dac taxa vamal nominal perceput asupra produsului finit se men ine constant , protec ia vamal efectiv a unei ramuri se poate modifica, dac se schimb doar una dintre taxele vamale percepute intr rilor intermediare. Trebuie subliniat deci c , hot rtoare pentru protec ia efectiv a unei industrii este configura ia de ansamblu a taxelor vamale, i nu numai nc rcarea vamal asupra produsului finit. Fire te, prin structura de ansamblu a taxelor vamale, ne referim doar la cele aplicate intr rilor intermediare directe. Taxele vamale aferente inputurilor pentru intr rile intermediare nu sunt relevante. De exemplu, taxa vamal pentru ln , care la rndul ei este o intrare intermediar pentru produc ia de fire textile, nu este luat n considerare la calculul impunerii vamale efective pentru es torii. Hot rtoare n acest caz sunt doar taxele vamale pentru intr rile directe, cum ar fi firele textile, i pentru produsul finit stof .

8.4.2 Eviden ierea efectului taxelor vamale asupra produsului finit i celui intermediar
Ca i n partea anterioar a analizei, deosebim ntre diversele consecin e ale taxei vamale efective asupra produc iei, consumului, rentei produc torilor i veniturilor statului. Efectele situa iei prezentate n figura 8.7 sunt sintetizate n tabelele 8.1 i 8.2.

Taxele vamale i comer ul interna ional

151

Tabel 8.1: Efectul taxelor vamale asupra produsului finit (stofa) Taxa vamal aplicat Numai stofei Numai firelor Stofei i fibrelor Produc ia intern GI - YG GH Consumul - JK - JK Renta produc torilor RACP -QQQC RAQP ncas rile statului ABEX ABED

Tabel 8.2: Efectul taxelor vamale asupra produsului intermediar (fire textile) Taxa vamal aplicat Numai stofei Numai firelor Stofei i fibrelor Produc ia intern ZW ZW Consumul - JK - JK Renta produc torilor MLSN MLSN ncas rile statului LTUV LHHV

Rezultatul este concludent. Trebuie doar s inem seama de deplasarea curbei elve iene a ofertei de stof de la OCHP la OCHP, ca urmare a aplic rii taxei vamale de import asupra firelor textile. Astfel, prin aceast din urm mprejurare se ridic pre ul intern pentru fire textile i, n consecin , costurile pentru produc ia de stof , ceea ce conduce la o curb a ofertei pentru stof situat mai sus.

8.5
8.5.1

Rezultate empirice
Cercet ri n leg tur cu taxele vamale

M surarea empiric a efectelor taxelor vamale este dificil . Notabil este ncercarea de a estima c tigul total, ob inut de economia S.U.A., n leg tur cu structura tarifului vamal. Pornind de la ratele efective ale impunerii vamale, Basevi i-a concentrat aten ia asupra efectelor n domeniul raportului de schimb, rezultate din sistemul vamal american. Folosind diverse valori pentru elasticit ile fa de pre ale curbelor cererii de import, respectiv ofertei de export, a ajuns la concluzia c , posibilele c tiguri

Basevi (1968)

152

Economie interna ional

medii anuale din intervalul 1958 1962 s-au situat ntre 258 i 558 milioane dolari. Aceste c tiguri sunt surprinz tor de modeste, dac le raport m la produsul intern brut american: nu dep esc o zecime de procent.

8.5.2

Cercet ri referitoare la rata protec iei efective

Eforturi mai mari s-au depus pentru a calcula taxele vamale efective pentru grupe de produse ori ramuri, rezultate din structura existent a taxelor vamale nominale******************. Primele studii in aceast direc ie au ajuns la concluzia c taxa vamal nominal nu este un indicator realist pentru exprimarea protec iei tarifare a unei ramuri, ntruct nu ia n considerare taxele vamale aferente materiilor prime i produselor intermediare. Astfel, n multe ramuri rata protec iei nominale difer considerabil de a celei efective. i rata medie a protec iei vamale la nivel de ar difer , dup cum este aplicat conceptul de rat nominal , sau efectiv n calculul acesteia. Din cercet rile men ionate rezult c , la majoritatea rilor industrializate, rata protec iei efective este aproape dubl fa de cea medie nominal . O alt constatare desprins din aceste cercet ri este cea c rata protec iei nominale nu ofer nici o indica ie referitoare la protec ia efectiv a unei ramuri. De exemplu, n S.U.A. exist ramuri ale economiei ( semi - fabricate ) la care rata protec iei efective este de peste zece ori mai mare dect a celei nominale. n alte ramuri cele dou rate sunt aproape identice ( avioane ), iar n altele protec ia efectiv este chiar negativ ( produse laminate de o el ). i n celelalte ri dezvoltate situa ia protec iei vamale pe ramuri ale economiei este comparabil cu cea din S.U.A. De remarcat c , efectul protec ionist la nivelul unei ramuri este negativ, atunci cnd taxa vamal medie ponderat la produsele intermediare este superioar taxei vamale aplicat produsului finit. Consecin : Fa de rata nominal a protec iei tarifare, prezentat oficial, se mai poate calcula i rata protec iei efective, care eviden iaz ct de intens este ap rat valoare creat (ad ugat ) a unei ramuri la intern, fa de concuren a str in . n final trebuie subliniat c , determinarea ratei protec iei efective este dificil , dac intr rile intermediare sunt reciproc substituibile. De exemplu, o tax vamal ridicat aplicat firelor textile ob inute din fibre naturale, poate conduce la nlocuirea acestora cu fire textile sintetice. Dar n aceast problem , cercet rile sunt abia la nceput.

8.5.3 Cercetarea empiric privind efectele unei impuneri vamale optime implicite.
Obstacolele n calea schimburilor comerciale interna ionale apar n ultimii ani tot mai rar sub forma taxelor vamale, i tot mai frecvent sub forma a a numitelor bariere ne tarifare cum ar fi contingentele la import, limit rile voluntare la export i restric ii de ordin calitativ. Referitor la rata protec iei vamale implicite, ne observabile v* se pot face dou afirma ii, i anume:

******************

Balassa (1965), Basevi (1966)

Taxele vamale i comer ul interna ional

153

Cu ct este mai sc zut elasticitatea fa de pre a ofertei de export a rii partenere , cu atta este mai mare v*, conform ecua iei (8.7). Cu ct sunt mai apropiate valorile absolute ale coeficien ilor i , adic cu ct este mai ridicat ponderea elasticit ii fa de pre a cererii de import n ara care aplic taxa vamal n suma elasticit ilor fa de pre ( ), cu att mai ridicat va fi v*, conform ecua iei (8.9). Aceste predic ii au o mare relevan pentru rela iile Uniunii Europene cu parteneri, care nu apar in acestei grup ri. Cu ct este mai mic ara partener , cu att este mai redus n general flexibilitatea sa n produc ie. Datorit capacit ii sale limitate, un astfel de ofertant are o capacitate redus de reac ie la o reducere sau cre tere a pre urilor sale de desfacere. Elasticitatea fa de pre a ofertei sale este astfel redus . Totodat este de presupus c n cursul cre terii, rilor relativ mari ale Uniunii Europene, considerate ca bloc comercial le vine u or s substituie livr rile din restul lumii. Elasticitatea fa de pre a cererii de import a rilor Uniunii Europene n ansamblu ar trebui s sporeasc , pe m sur ce cre te Produsul Intern Brut. Aceste mprejur ri fac s ne a tept m, ca o ar precum Elve ia ntmpin n comer ul cu UE considerabile bariere tarifare n cre tere, care mbrac forma unor obstacole comerciale ascunse. Aceste presupuneri s-au verificat empiric n a a-numitul model gravita ional al rela iilor economice interna ionale. Acest model folose te analogia cu atrac ia reciproc a dou corpuri din fizic , pentru a explica volumul comer ului exterior dintre dou ri. For a de atrac ie este cu att mai mare, cu ct sunt mai mari masele celor dou corpuri i cu ct distan a dintre ele este mai mic . Masa corpurilor este echivalat cu PIB-ul rilor, iar distan a dintre ele, cu costurile de transport. Acest model gravita ional pare a avea prea pu in de-a face cu teoria economic . Totu i, dup cum s-a demonstrat, un model de schimburi cu dou ri, cuprinznd un bun intern (local) i unul comercializabil pe plan interna ional, caracterizat de partea cererii prin func ii de utilitate cu elasticitate constant de substitu ie ( CES ), i din partea ofertei de curbe de transformare cu elasticitate constant de transformare ( CET ), conduce la predic ii ce coincid cu cele specifice modelului gravita ional. n principiu, exporturile Elve iei ( ara i ) n ara membr a Uniunii Europene ( ara j ) ar trebui s sporeasc o dat cu cre terea PIB al rii membre UE. Cu toate acestea, cu ct cre te PIB din ara membr UE, cu att mai mult se ncearc s se aplice o protec ie vamal implicit , prin diverse obstacole comerciale. Din acest motiv, rela ia dintre exporturile elve iene n ara j din UE i produsul intern brut al acesteia este ne liniar . S-a testat o asemenea ne liniaritate, introducnd n ecua ia de regresie, ca variabil explicativ , pe lng PIB ( Yj ) al rii cump r toare, i p tratul acestei variabile ( Yj2 ), astfel: ln ( pij * Xij ) = k +(1 * ln Dij + * ln E ij + c * Yij + d * Yj2 + 8.18 ) * ln ( pi / pj ) + g * ln Zij Explica ia simbolurilor: i Elve ia j indice pentru cele 12 ri EG

Ghermi (1989) Bergstrand (1985) Ghermi (1989)

154

Economie interna ional

pre ul produsului elve ian pe pia a rii j (n Sfr) volumul exportului Elve iei spre pia a rii j elasticitatea de substitu ie a cererii de m rfuri a rii importatoare j n leg tur cu diversele bunuri de import; pentru simplificare, se consider j = Dij distan a n linie aerian ntre centrele economice ale rilor i i j Eij num rul de unit i monetare ale rii j pentru un franc elve ian, media anual Yj produsul intern brut al rii j (transformat n franci elve ieni) pi indicele pre ului la export pentru Elve ia (1980 = 100) pj indicele pre ului mediu la import pentru ara j (1980 = 100), prin luarea n considerare a pre urilor, taxelor vamale nominale, costurilor de transport i a cursurilor de schimb Zij factorul taxei vamale nominale ( Zij u 1 ) a rii j, pentru importuri din Elve ia. Aceast ecua ie s-a estimat o dat pentru perioada 1960 1987 i o dat pentru perioada 1967 1987. Coeficien ii acestei ecua ii, estima i pentru cele dou perioade, sunt prezenta i n tabelul 8.3. Tabel 8.3: Exporturile de m rfuri ale Elve iei n Uniunea European Variabile explicative Termen liber (k) Distan a (Dij) Cursul valutar (ln Eij) PIB al rii j, real ( Yj ) P tratul PIB al rii j, real (Yj2 ) Raportul de pre (ln pi/ pj) Variabila dummy pentru intrarea Danemarcei n UE (valori: 1 pentru anul 1973 i dup , restul 0) Var. dummy pentru intrarea Marii Britanii n UE (valori: 1 pentru anul 1973 i dup , restul 0) Var. dummy pentru intrarea Irlandei n UE (valori: 1 pentru anul 1973 i dup , restul 0) Var. dummy pentru intrarea Greciei n UE (valori: 1 pentru anul 1981 i dup , restul 0) Var. dummy pentru intrarea Portugaliei n UE (valori: 1 pentru anul 1986 i dup , restul 0) Var. dummy pentru intrarea Spaniei n UE (valori: 1 pentru anul 1986 i dup , restul 0) nc rcarea vamal medie de c tre ara membr UE (ln ZjA; produse industriale) Reglement ri speciale pentru hrtie (ln ZjP; produse de hrtie) Reglement ri speciale pentru metale (ln ZjM; produse de metal) 1960 1987 22,67 -1,42 -0,13 -2,4E-04 3,7E-09 0,02 -0,43 0,72 1,32 -0,25 -0,02 0,56 -7,0E-02 -1,5E-02 -2,4E-02 1967 1987 22,77 -1,37 -0,14 -2,0E-04 3,1E-09 -0,05 -0,54 0,58 0,66 -0,33 -0,07 0,50 -4,1E-02 -1,6E-02 -2,4E-02

pij Xij

Taxele vamale i comer ul interna ional

155

R2 = 0,823 (1960 1987), R 2 = 0,864 (1967 1987); 308, respectiv 241 observa ii Sursa: Ghermi (1989), pag. 297 Pe baza datelor prezentate n tabelul 8.3, se pot desprinde urm toarele observa ii: 1. Distan a joac i azi un rol nsemnat; la o cre tere a distan ei cu 10%, exporturile elve iene scad caeteris paribus cu 14 %. 2. Pe termen scurt i mediu pre urile relative sunt dominate de modific rile cursurilor de schimb. O scumpire a valutei elve iene cu 10 % conduce la o diminuare n acela i an a exporturilor elve iene cu circa 1,3 %. 3. Taxele vamale asupra produselor industriale au fost eliminate pe baza acordului de liber-schimb ntre CEE i AELS n cursul a cinci reduceri succesive, n perioada 1973 1.7.1977. Coeficientul negativ al variabilei vamale arat c exportatorii elve ieni au profitat de aceast nl turare a taxelor vamale ( chiar dac n propor ie mic ). 4. Comparativ cu un anterior studiu de referin *******************, apar aici semne privind efectul de deturnare a schimburilor. n special intrarea Danemarcei n C.E.E. n anul 1973 a f cut evident mai dificil exportul Elve iei spre acea ar . Reducerea estimat este de circa 35 %. Aceasta rezult din coeficientul variabilei fictive (dummy) pentru intrarea Danemarcei. de 0,43, care este logaritmul natural al lui 0,65, coeficient nregistrat ncepnd cu anul 1973. nainte de acest an, coeficientul respectiv avea valoarea 1. 5. Pe baza ecua iei ( 8.18 ) se poate calcula elasticitatea exporturilor elve iene fa de produsul intern brut al rii importatoare, astfel:

x ln( pij v Xij ) x lnYj

x ln( pij v Xij ) xYj

xYj x lnYj

! c v Yj 2d vYj

8.19

Dac nlocuim pe Yj cu venitul mediu anual al unei ri membre a C.E.E. i d m coeficien ilor c i d valorile estimate n tabelul 8.3, ob inem pentru expresia (8.19) valoarea de 0,096, corespunz toare perioadei 1960 1987 i valoarea 0,127, corespunz toare perioadei 1967-1987. Deducem de aici c , pe m sura cre terii produsului intern brut din rile membre ale C.E.E., exporturile Elve iei n aceste ri caeteris paribus nu ar fi crescut, ci, dimpotriv ar fi sc zut din punct de vedere valoric, conform unei elasticit i n valoare absolut dubl fa de cea corespunz toare dezarm rii vamale de dup anul 1973. Un asemenea rezultat, oarecum nea teptat, se interpreteaz prin intensificarea obstacolelor ne tarifare ale rilor din C.E.E. puse Elve iei, ca stat ne participant la grupare. Consecin : Conceptul de protec ie vamal optim se poate aplica i obstacolelor ne tarifare; n cazul exporturilor Elve iei n Uniunea European , acesta pare a avea relevan empiric .

*******************

Balassa (1974)

156

9 COMER UL INTERNA IONAL I INTEGRAREA ECONOMIC

Prin politica comercial pot fi aplicate discrimin ri diferitelor ri, n mod diferen iat. De exemplu, rile vest-europene urm resc o form de integrare, ce are drept consecin discriminarea comercial doar a rilor ce nu particip la aceast integrare. n continuare se vor examina unele stadii ale integr rii economice i efectele acestui fenomen asupra comer ului exterior al rilor membre, sau a partenerilor lor comerciali.

Trepte ale integr rii economice


Cele mai des ntlnite forme de integrare economic sunt: zona de liber schimb (ZLS), uniunea vamal (UV), pia a comun (PC)* i uniunea economic i monetar (UEM).
y

Zona de liber schimb este constituit dintr-un grup de ri, care convin s - i aplice reciproc regimul de liber schimb, dar pot men ine n vigoare taxele vamale, sau diverse bariere n comer ul cu alte ri, ne participante la grup. Una din problemele specifice acestui concept de integrare const n faptul c produsele din ri ter e tind s p trund n ZLS prin ara membr cu cel mai sc zut nivel al tarifului vamal extern. Pentru a prentmpina asemenea practic , s-a instituit regula ca toate m rfurile importate din restul lumii s fie nso ite de certificate de origine. O ar poate face parte concomitent din mai multe zone de liber schimb. Pe de alt parte, separarea n spa iu (absen a frontierei comune) a uneia sau mai multor ri de restul ZLS constituie o frn n calea integr rii. Uniunea vamal se deosebe te de ZLS prin faptul c tariful vamal, ca i orice limit ri cantitative la import n rela iile cu rile ne participante la grupare sunt unice pentru toate rile membre. n rela iile dintre rile participante la UV se practic liberul schimb pentru m rfuri (nu neap rat pentru servicii). rile dintr-o UV nu pot participa individual i la alte grup ri economice. Proximitatea geografic a rilor favorizeaz integrarea n cadrul UV.

sinonim : pia a unic .

Comer ul interna ional i integrarea economic

157

y y

Pia a comun (unic ) include, pe lng libera circula ie a m rfurilor, i pe cea a serviciilor i factorilor de produc ie munc i capital. Uniunea economic i monetar se caracterizeaz prin utilizarea unei monede unice de c tre toate rile membre. Func ionarea acesteia este condi ionat de existen a unor politici fiscale i monetare armonizate, c ci altfel guvernele ar putea influen a valoarea banilor pe teritoriul n care i exercit autoritatea.

Efectele zonei de liber schimb


Efectele ZLS se manifest diferit, n situa ia unei ri mici, care nu poate influen a pre urile interna ionale, fa de cea a unei ri mari, care le poate influen a.

Cazul unei

ri mici

Consider m c A, care este o ar mic , formeaz o ZLS cu B, iar C r mne n afara grup rii, rile B i C avnd economii na ionale de dimensiuni considerabil mai mari dect A. nainte de intrarea n ZLS, ara A percepea la importul unei anume m rfi taxa vamal ne discriminatorie t0, indiferent c marfa provenea din B sau din C. Ofertele celor dou ri fiind practic nelimitate n raport cu cerin ele rii A, pot fi reprezentate grafic prin drepte orizontale. Dac ara B ofer marfa respectiv la un pre mai sc zut, nl turarea taxei vamale la importul lui A din B, ca urmare a constituirii ZLS i men inerea n continuare a taxei vamale la importul din C, nu influen eaz sursa importurilor. Ele vor continua s provin din B, dar pre urile lor fa de consumatorii interni se vor diminua, i ca atare cererea va cre te. Dac marfa respectiv se producea i n A, produc ia ei se va reduce, sau va disp rea. Efectele acestui proces asupra bun st rii din A vor fi, n general, favorabile. Renta consumatorilor va cre te, cea a produc torilor se va diminua, veniturile statului se vor reduce ca urmare a nl tur rii taxei vamale, dar pierderile vor fi mai mici dect c tigurile, astfel c n ansamblu, bun starea, definit ca sum a rentei consumatorilor, a produc torilor i a veniturilor statului, va cre te. Acest proces este ilustrat n figura 9.1, unde sporul rentei consumatorilor este dat de aria EKMF, diminuarea rentei produc torilor corespunde ariei EGF, reducerea venitului statului ob inut din impunerea vamal este eviden iat de aria HJLK, iar sporul net de bun stare social rezult din nsumarea ariilor triunghiurilor GHJ i KLM. Dac pre ul la care ara B ofer marfa respectiv este mai ridicat dect pre ul la care ofer C plus taxa vamal ce continu a se aplica m rfurilor importate din C, intrarea n vigoare a ZLS nu va afecta cu nimic importul acestei m rfi, efectuat de A din C, n consecin nici bun starea social din A. Dac ara B ofer marfa respectiv la un pre mai ridicat dect C, dar diferen a ntre aceste pre uri este inferioar taxei vamale percepute de A la importul m rfii din C, dup instituirea ZLS apar consecin e asupra importului lui A i a bun st rii sociale din aceast ar . naintea cre rii ZLS, taxa vamal perceput de A la importul respectivei m rfi se aplica n mod ne discriminatoriu,

158

Economie interna ional

att la importul din B, ct i din C, fiind preferat importul din C, care era sursa de aprovizionare cu costul mai sc zut. Dup crearea ZLS, marfa importat de A din B devine mai ieftin dect cea din C, c reia i se aplic n continuare taxa vamal . Pre ul intern n A scade, cre te renta consumatorilor, scade renta produc torilor, dar n mai mic m sur dect cea a consumatorilor i n ansamblu, cre te bun starea social n A.

Pre Oferta rii A

Oferta p1 E p2 F H K Oferta Oferta G J L M Oferta Cererea Oferta

rii C cu t 0 rii B cu t 0 rii C rii B rii A rii C cantitate

Figura 9.1: Efectele zonei de liber schimb, cnd ara B este sursa ofertei cu costul mai sc zut

Dar faptul c A import din B i nu din C constituie o ndep rtare de la cerin a economisirii resurselor, a eficien ei economice. Sursa de import a devenit una prin care se irosesc resursele. n figura 9.2 sunt ilustrate efectele unui asemenea proces. n urma form rii ZLS, ara A import marfa respectiv la pre ul p2, inferior celui anterior constituirii acesteia (p1). Prin eliminarea taxelor vamale, dispare venitul corespunz tor al statului. O parte din aceast pierdere de venit este compensat printr-o cre tere egal a rentei consumatorilor, exprimat de aria dreptunghiului R1, dar cea redat prin aria dreptunghiului R2, nu se compenseaz ; ea este o parte din pre ul pl tit vnz torului str in i este o pierdere de bun stare, rezultat din ceea ce se nume te efect de deturnare de comer al ZLS. Pe de alt parte, aria dat de suma a+b+R1+c reprezint un spor al rentei consumatorilor. Aria a, care anterior cre rii ZLS era o parte a rentei produc torilor, devine dup crearea ZLS, o parte a rentei consumatorilor. Ariile triunghiurilor b i c reprezint mpreun un spor al rentei consumatorilor. Pentru a stabili efectul net asupra bun st rii din ara A, nregistrat dup crearea ZLS, trebuie comparate aria b + c (c tig) cu aria R2

Comer ul interna ional i integrarea economic

159

(pierdere). Rezultatul depinde de m rimea taxei vamale t0, de diferen a dintre pre urile de ofert al lui B, respectiv C i de elasticitatea fa de pre a cererii i ofertei din A. Aria b+c variaz n acela i sens cu m rimea taxei vamale t i cu 0 elasticitatea cererii i ofertei din A, iar aria R2 variaz n acela i sens cu diferen a dintre pre ul de export al lui B i C i n sens invers cu t0. A adar, fiind vorba de importul unei anumite m rfi, o ar care nu poate influen a pre urile interna ionale, intrnd ntr-o ZLS c tig , dac n ZLS are un partener cu cost de furnizare mai mic dect ale rilor din afara zonei, nu suport nici o consecin , dac continu s importe marfa de la ri ter e i pierde, dac i re orienteaz importul de la o ar ter cu cost de furnizare mai redus, la una din zon , cu cost de furnizare mai ridicat.

Pre

Oferta p1 p2 a b R1 R2 c

rii B cu t 0

Oferta rii C cu t 0 Oferta rii B Oferta rii C

cantitate

Figura 9.2: Efectele zonei de liber schimb, cnd ara C este sursa ofertei cu costul mai sc zut

Prezint interes compararea efectelor integr rii n urm toarele situa ii: (1) anterior intr rii n ZLS, o ar avea liberalizate n mod unilateral importurile din toate rile, (2) anterior intr rii n ZLS, ara aplica f r discrimin ri taxe vamale importurilor din toate rile, iar dup intrarea n ZLS, ara aderent elimin unilateral i taxele vamale aplicate importurilor provenite din rile ter e, (3) dup intrarea n ZLS, ara aderent men ine neschimbate (pozitive) taxele vamale aplicate importurilor provenite din rile ter e, (4) ara nu ader la ZLS, dar liberalizeaz n mod unilateral importurile din toate rile i (5) ara nu ader la ZLS i aplic f r discrimin ri taxe vamale importurilor din toate rile. n privin a importurilor, politicile (1) i (2) elimin cu certitudine deturnarea de comer , iar la politica (4) nu se pune problema deturn rii. Apar ns consecin e diferite n privin a exporturilor. Dup intrarea lui A n ZLS, B elimin taxele vamale aplicate exporturilor lui A, dar C, ara ter , nu le elimin . S consider m c att B, ct i C sunt ri foarte mari n compara ie cu A, deci cererea

160

Economie interna ional

lor pentru exportul lui A s-ar reprezenta prin drepte (curbe ale cererii) orizontale. Aplicarea unei taxe vamale de import asupra m rfii exportate de A, ar ap sa n jos asupra pre ului acestei m rfi, att la export, ct i pe pia a intern * a lui A. Sporul rentei consumatorilor din A ar fi mai mic dect diminuarea rentei produc torilor din aceast ar . Dup constituirea ZLS, ara B, membr a zonei, nl tur taxa vamal la importul provenit din A. Consecin a este cre terea pre ului de export al lui A i concomitent i a pre ului de desfacere la intern n ara A pentru marfa sa de export. Cre terea rentei produc torilor ca urmare a sporirii pre ului de export pentru A va dep i sc derea rentei consumatorilor, ca urmare a scumpirii acestei m rfi, iar pe ansamblu va cre te bun starea social n A, lucru care nu se va produce n cazul exportului c tre ara ter ** C, care nu va elimina taxa vamal la importul din A. innd seama de toate aceste fenomene, se poate afirma c politicile (1) i (2) sunt superioare politicilor (3)-(5). Este posibil ca politica (3) s fie superioar politicii (4), i anume atunci cnd sporul de bun stare ca urmare a cre terii pre ului exporturilor lui A n B este mai mare dect pierderea de bun stare ca urmare a efectului de deturnare a comer ului prin intrarea lui A n ZLS. n sfr it, politica (4) este superioar lui (5), ntruct am presupus de la nceput c A este o ar mic , deci nu beneficiaz de argumentul tarifului optim.

Cazul unei

ri mari

Consider m c ara A are o economie na ional de mari dimensiuni, fiind n m sur s influen eze pre urile interna ionale. Curbele ofertei pentru importul lui A, att provenind din B, ct i din C, sunt nclinate n sus. A nu face discrimin ri de pre ntre firmele furnizoare din ara exportatoare, altfel spus, import din aceast ar la un pre unic. Curbele ofertei de import att din B, ct i din C, indic costul mediu al importurilor din rile respective. Aceste curbe fiind cresc toare, rezult c curbele costurilor marginale se afl situate deasupra lor. Considernd n plus, c costurile marginale sunt ne descresc toare, rezult c aprovizionarea optim din import se realizeaz atunci cnd costurile marginale la importurile provenite din toate rile furnizoare sunt egale. Pe de alt parte, taxa vamal optim pentru A este astfel pus , nct costul marginal al importului egaleaz pre ul intern al m rfii respective n ara A. Politica vamal optim a lui A const n a percepe taxe vamale comune la importul din B i din C, dac ofertele de export ale acestor ri spre A au aceea i elasticitate fa de pre , sau a percepe taxe vamale mai mari, cnd oferta de export este mai pu in elastic , i mai mici cnd oferta de export este mai elastic fa de pre . n cazul special, c oferta de export a lui B este orizontal , iar a lui C este nclinat n sus, optimul lui A se realizeaz dac importul din B este liberalizat, iar taxa la importul din C este astfel fixat , nct realizeaz egalitatea ntre costul marginal al importului din C i pre ul de ofert al lui B. Formarea unei ZLS cu B, ar fi pentru A ideal , n acest caz special.

n condi iile liberei concuren e, func ioneaz regula pre ului unic pentru subiec ii economici din A. ** Dac exportatorii din A ob in un pre mai mare n C chiar cu tax vamal dect n B f r tax vamal , evident se vor orienta spre C.

Comer ul interna ional i integrarea economic

161

Dac taxele vamale percepute ini ial sunt optime, nl turarea taxei vamale la importul din B, ca urmare a form rii ZLS, n condi iile men inerii taxei vamale la importul din ara ter C, reduce bun starea social n A. Nici adoptarea unilateral de c tre A a liberului schimb, sau intrarea n ZLS, urmat de nl turarea tuturor taxelor vamale la import nu reprezint politici avantajoase pentru A, n privin a importului, dac nu cumva taxele vamale ini iale se ridicau peste nivelul optim. n privin a exporturilor lui A, curbele cererii corespunz toare n B i C sunt descresc toare. Rezult c venitul marginal se afl situat sub aceste curbe pe ambele pie e* i consider m, n plus, c este ne cresc tor. n aceste condi ii, politica comercial optim pentru A se va realiza atunci cnd venitul marginal va fi acela i la exporturile c tre toate destina iile i va fi egal cu pre ul intern. Aceast condi ie implic perceperea de c tre A de taxe la export, n rela ie invers cu elasticitatea cererii externe (din B i din C) fa de pre . Dac taxele de export percepute ini ial de A erau optime, intrarea acestei ri n ZLS implic ndep rtarea ei inevitabil de la politica optim de export**. Dac i ara B este de dimensiuni mari, va c uta s perceap taxe vamale de import i export fa de diverse ri. Taxele percepute n comer ul cu A influen eaz nefavorabil bun starea social din aceast ar . Formarea ZLS, impune liberalizarea schimburilor reciproce dintre A i B. Considerndu-le de dimensiuni egale i cu aceea i flexibilitate n produc ie i consum, rezult c i efectul nefavorabil al taxelor vamale reciproc percepute este acela i. Deci, c tigul fiec rei ri, rezultat din liberalizarea aplicat de partenerul de grupare, poate compensa pierderea rezultat din eliminarea taxei vamale optime n rela ia cu acela i partener de ZLS. Dac comer ul mondial s-ar reduce la cel dintre rile A i B, echilibrul ob inut prin strategia confrunt rii, adic prin aplicarea reciproc a tax rii optime ar fi inferior, n privin a bun st rii sociale, celui ob inut prin strategia de cooperare, adic prin liberul schimb. Dac lu m n considerare i ara C, ne participant la ZLS, apar dou posibilit i: (a) rile din ZLS ntre in rela ii reciproce de liber schimb cu C, sau (b) exclud pe C de la liberul schimb. Politica (a) ar reprezenta liber schimb pe plan mondial, care ar permite ndeplinirea condi iei schimbului eficient, manifestat prin egalizarea pe plan interna ional a ratelor marginale de substitu ie n consum ntre perechile de produse, ca i a condi iei produc iei eficiente, manifestat prin egalizarea pe plan interna ional a ratelor marginale de transformare n produc ie ntre perechile de produse. Dac ara C, potrivit politicii (b) ar fi exclus de la ZLS, bun starea social n cadrul ZLS poate fi influen at prin efectul devierii comer ului, fenomen ce depinde n mod direct de nivelul taxelor vamale n rela iile cu C. Dac A i B aplic n mod separat taxe optime fa de C, acestea ar trebui s fie inferioare celei optime pe care ar aplica-o ambele, ac ionnd concertat. Ac ionnd separat, rile A i B au putere de oligopson n rela ia cu C, n timp ce, dac ar ac iona concertat, ar avea putere de monopson.

**

Consider m c A nu face discrimin ri de pre ntre firmele cump r toare. Cu excep ia cazului special, cnd cererea lui B pentru exportul lui A se exprim printr -o dreapt orizontal , iar A plic la exportul c tre C o tax vamal pn la nivelul la care venitul marginal la exportul spre C egaleaz pre ul ob inut la exportul spre B.

162

Economie interna ional

Efectele uniunii vamale


Particularit i fa de zonele de liber schimb
Uniunile vamale difer de zonele de liber schimb prin faptul c taxele vamale percepute asupra m rfurilor provenite din afara UV, sunt comune i se stabilesc prin negocieri ntre statele membre. n cadrul acestor negocieri diferitele ri membre pot considera c propria tax vamal optim (dac ar exista) fa de ter i difer de cea comun , aceasta din urm rezultnd de fapt ca un compromis ntre diversele taxe vamale optime na ionale. Pe de alt parte ns , spre deosebire de situa ia din ZLS, partenerii din UV ac ionnd concertat, pot exercita o influen considerabil asupra pre urilor interna ionale. rile membre pot stabili o tax optim la importuri, care, presnd n jos pre ul mondial al m rfii importate din afara UV, duce la mbun t irea n a a m sur a raportului de schimb al UV, nct sporul de c tig rezultat pe aceast cale s dep easc pierderea rezultat din reducerea volumului importului. Acest avantaj al monopsonului n comer ul mondial, nu se manifest ns , dect pentru UV de mari dimensiuni. Pentru o UV de putere mic , taxa vamal optim comun are nivelul zero. Dac partenerii din UV au structuri similare ale consumului, produc iei, nzestr rii cu factori de produc ie, tehnologii, i func ii de bun stare social similare, vor avea reprezent ri apropiate n leg tur cu taxa vamal optim comun . UV produce, ca i ZLS, efectele de creare i de deviere de comer pentru participan ii la grupare. n plus, poate produce efecte de creare de schimburi i pentru ri ter e. Exporturile rilor ter e spre UV pot spori ca urmare a unific rii n interiorul UV, n evolu ia ei c tre pia a comun , a normelor de calitate. Scopul unific rii acestor norme este, n cazul bunurilor de consum, protec ia consumatorilor, iar n cazul celor intermediare ob inerea unor avantaje de costuri prin standardizare. Aceste avantaje de costuri se nregistreaz i n produc ia rilor ter e, furnizoare pentru clien i din UV. Existen a normelor de calitate unice permite acestor furnizori fabricarea unui singur model pentru toate rile din UV, extinderea pe aceast cale a seriei de fabrica ie i diminuarea costurilor unitare. n privin a restului rilor lumii, ne participante la grup ri integra ioniste, interesele sunt diferite: importatorii m rfii al c rei pre a sc zut ca urmare a aplic rii taxei vamale optime de c tre UV, sunt avantaja i de acest fenomen. Spre deosebire de ei, exportatorii m rfii respective ar fi mai avantaja i de aplicarea individual , de c tre fiecare ar , a unor taxe vamale de import optime, ca n cazul ZLS, c ci pre ul interna ional ar fi redus n mai mic m sur .

Comer ul interna ional i integrarea economic

163

Echilibrul schimburilor n condi iile unei uniuni vamale


S consider m c dou ri mari, de exemplu Fran a i Germania convin s nfiin eze o UV, iar Elve ia, ar mic , r mne n afara uniunii. Ca urmare a constituirii UV, se produc modific ri considerabile n fluxurile de schimburi i n mecanismul echilibr rii acestora. Procesul men ionat este redat n figura 9.3. Considernd c obiectul produc iei i schimburilor l constituie ceasurile, curbele ofertei (OG, OF, OE) i ale cererii (OG, OF, OE) ilustreaz situa ia din cele trei ri, anterioar constituirii UV. Costul de produc ie cel mai sc zut se nregistreaz n Elve ia, ar exportatoare de ceasuri. Germania i Fran a sunt ri importatoare ale acestui produs, prima aplicnd o tax vamal de 50%, cea de-a doua, de 20%. Aceste date sunt cuprinse n tabelul 9.1.

Germania (a) pre OG CG 150 140 120 100 ImG pre

Fran a (b) pre

Elve ia

(c)

OF

Taxe vamale (%) 50 40 20 ExE OE

ExF 10 60 30 Cantitate (mii buc i) Im


F

CE 50 50 Cantitate (mii buc i)

20 Cantitate (mii buc i)

Figura 9.3: Efectele unei uniuni vamale

n situa ia anterioar difer .

nfiin rii UV, pre urile na ionale ale ceasurilor

164

Economie interna ional

Datorit perceperii taxelor vamale la import de c tre Germania i Fran a, pre ul ncasat de exportatorii elve ieni de ceasuri este de 100 Euro, mai mic dect cel care ar corespunde condi iilor liberului schimb. Importul german de ceasuri totalizeaz 30 mii buc i, iar cel francez 20 mii, fiind absorbit n totalitate exportul elve ian, de 50 mii buc i. Dup crearea UV, se instituie o tax vamal de import extern comun , spre exemplu de 40%. Se va forma un pre unic al ceasurilor n rile participante la UV, situat ntre limitele constituite de pre urile na ionale anterioare cre rii UV. n consecin , va cre te cererea de import a Germaniei, iar Fran a va avea o ofert excedentar de ceasuri, devenind exportator. Noului echilibru i vor corespunde: importul german de 60 mii buc i i exporturile francez i elve ian, de 10 i respectiv 50 mii buc i. Tabel 9.1: Efectele uniunii vamale (pre urile ceasurilor exprimate n Euro) Germania Fran a Situa ia anterioar constituirii UV 50% 20% 150 120 -30 -20 Situa ia dup constituirea UV 40% 40% 140 140 -60 +10 Elve ia 100 +50 100 +50

Taxe vamale Pre uri Exp.(+), imp.(-) Taxe vamale Pre uri Exp.(+), imp.(-)

Curba ofertei de export pentru o uniune vamal


Cantit ile de m rfuri, pe care rile din UV sunt dispuse a le schimba cu rile ter e, pot fi exprimate cu ajutorul curbei ofertei de export* a UV, prezentat n figura 9.4. Cuba ofertei de export exprim diversele combina ii de m rfuri ce formeaz obiectul schimbului (ceasuri i gru) pe care UV este dispus s le comercializeze la diverse valori ale raportului de schimb cu ara ter , Elve ia. Pentru a trasa curba ofertei de export a UV, se construiesc curbele ofertei de export (COF i COG) pentru rile membre, n exemplul luat, fiind vorba de Fran a i Germania.

n limba englez : aggregate excess trade offer curve

Comer ul interna ional i integrarea economic

165

RS1 B

COG

ceasuriF -ceasuriG COUV

RS2

Q* C

COF -gruF

gruG Figura 9.4: Curba ofertei unei uniuni vamale

n punctul de intersec ie Q* a curbelor ofertei de export pentru cele dou ri, la raportul de schimb RS0, comer ul dintre Fran a i Germania este echilibrat, nu este necesar schimbul cu ara ter , Elve ia. La acest raport de schimb, oferta de export a UV este nul . n cazul altui nivel al raportului de schimb, de exemplu RS 1, Germania ar fi dispus a efectua un volum al schimbului corespunz tor segmentului OB, n timp ce Fran a ar dori un volum al comer ului totaliznd doar OA. n cadrul UV va apare n aceast situa ie, o cerere excedentar de ceasuri i o ofert excedentar de gru, corespunz toare segmentului AB. Acest excedent al ofertei de gru din partea UV poate fi reprezentat separat, prin segmentul OC (=AB). Tot astfel pot fi reprezentate i alte nivele ale excedentului ofertei de gru din partea UV, corespunz toare altor valori ale raportului de schimb, totalitatea lor permi nd trasarea curbei ofertei de export a uniunii vamale (CO UV). n figura 9.5 este prezentat raportul de schimb de echilibru pe pia a mondial RS1, ob inut prin intersectarea curbelor ofertei de export aferente UV (COUV) i rii ter e, Elve ia (CO E).

166

Economie interna ional

RS1 CO
E

COUV

RS2 COUVtx

CeasuriE -ceasuriUV

-gruE

gruUV

Figura 9.5: Deplasarea curbei ofertei de export a unei uniuni vamale, ca efect al taxei vamale la import

Dac inem seama c UV aplic taxe vamale la importurile din rile ter e, oferta de export a acesteia se va modifica. Curba ini ial a ofertei de export a UV se va deplasa spre dreapta, potrivit m rimii taxei vamale. Ca urmare a aplic rii de c tre UV a taxei vamale de import comune externe se va deplasa raportul de schimb de echilibru de la nivelul RS1, la nivelul RS2, mai avantajos pentru UV. Potrivit teoriei taxei vamale optime, UV ar trebui s fixeze taxa vamal extern astfel, nct s ajung la cea mai nalt curb de indiferen n schimburi, fiind dat curba ofertei de export a rii ter e. Pentru a face predic ii n leg tur cu modificarea bun st rii sociale din UV, este necesar a lua n considerare i al i factori care ac ioneaz n rile membre ale uniunii.

Alte efecte ale rela iilor comerciale preferen iale


Unul dintre cele mai notabile efecte ale rela iilor comerciale preferen iale l reprezint cre terile de productivitate, rezultate din accentuarea specializ rii n produc ie a rilor membre. Pia a, devenit de mai mari dimensiuni, creeaz premise pentru produc ia i distribu ia de mas . n plus, cre te intensitatea concuren ei n mai multe domenii. Monopolurile se v d amenin ate de competi ia din cadrul zonei preferen iale, n general ntreprinderile devin supuse unei acerbe concuren e externe i constrnse, pentru a- i p stra cota de pia , la cre terea productivit ii.

Comer ul interna ional i integrarea economic

167

Pe termen lung, tot datorit cre terii dimensiunilor pie ei, se manifest mai accentuat efectele veniturilor de scar i ale difuz rii interna ionale a cuno tin elor. Dar c tigurile rezultate din constituirea zonei preferen iale nu sunt identice pentru toate rile. Efectele pozitive ale integr rii sunt mai mari n cazul unor ri cu structur economic asem n toare, dect n cazul unora cu diferen e marcate ale acestei structuri, a c ror specializare n produc ie, dezvoltat naintea declan rii procesului de integrare economic , nu mai poate fi substan ial perfec ionat de procesul integr rii. Beneficiile integr rii economice cresc o dat cu aria geografic cuprins n acest proces, considerndu-se c o dat cu num rul rilor, cre te i probabilitatea ca ntre acestea s se afle i cel mai eficient produc tor din lume, deci scade probabilitatea apari iei efectului de deturnare de comer . Pe de alt parte, cu ct este mai mare o UV, cu att mai mult i cre te puterea de oligopson, deci i sporesc c tigurile ob inute prin mbun t irea raportului de schimb, rezultat ca urmare a stabilirii taxei vamale optime n rela iile cu ter ii. Dac UV ar cuprinde ntreaga planet , s-ar ajunge la liberul schimb propriu zis, iar efectele cre rii de fluxuri comerciale ar fi tocmai c tigurile rezultate din liberul schimb. n plus, prin faptul c n UV tariful vamal extern comun este o medie a tarifelor na ionale anterioare cre rii UV, se diminueaz dispersia tarifar i n consecin , pre urile relative ale m rfurilor n interiorul uniunii se afl n mai mic propor ie distorsionate fa de cele mondiale, dect ar fi fost, dac s-ar fi men inut tarifele na ionale, fapt ce contribuie la cre terea bun st rii. Dac dou ri participante la o UV ar fi avut, fiecare, anterior integr rii, tax vamal optim , dup integrare ar c tiga fiecare ca urmare a liberaliz rii reciproce a schimburilor i a stabilirii unei taxe vamale optime n raport cu ter ii*. Dac anterior integr rii ele nu ar fi avut tax vamal optim , p crearea UV rin c tig , aplicnd o tax vamal optim comun n raport cu rile ter e. Dac cele dou ri ar fi constituit o ZLS i ar fi men inut neschimbate taxele vamale na ionale fa de ter i, simpla eliminare a taxelor vamale n rela iile reciproce poate avea ca urmare mbun t irea raportului de schimb fa de restul lumii, cnd apare fenomenul de deviere a schimburilor, situa ie similar celei n care curbele cererii lor de import din restul lumii s-ar deplasa spre interiorul graficului. R mne deci de re inut c , n timp ce pentru rile mari integrarea aduce c tiguri ca urmare a cre rii de comer i a mbun t irii raportului de schimb cu restul lumii, pentru rile mici aceasta contribuie la cre terea economic i la economii de scar . n literatura de specialitate se consider evidente c tigurile rezultate din integrare pentru rile membre ale CE (azi UE). Ele au rezultat mai ales din ra ionalizarea liniilor de produc ie, concentrarea asupra celor mai eficiente produc ii i dimensionarea optim a ntreprinderilor. S-a observat de asemenea o cre tere a ratei economisirii interne i a investi iilor. Pe de alt parte, protec ionismul agricol masiv al CE a determinat costuri enorme, rezultate ca urmare a deturn rii de schimburi comerciale la produsele agricole.
*

Potrivit unui studiu al lui Jeffrey B. Nugent (European Integration and the Terms of Trade, n Economic Journal 87, iunie 1977, pag. 262-272), ca urmare a integr rii, Fran a i-a mbun t it raportul de schimb cu 9%, iar Germania cu 7%.

168

Economie interna ional

Consecin e notabile sunt a teptate i ca urmare a constituirii NAFTA. Fluxul comercial bilateral Canada - S.U.A. este de departe cel mai impun tor pe plan mondial, n condi iile n care economia Canadei este de zece ori mai mic dect cea a S.U.A. Canada va ob ine c tiguri propor ional mai mari dect S.U.A., ntruct dup liberalizarea reciproc a schimburilor, se vor egaliza pre urile relative din cele dou ri, iar exportatorii canadieni vor g si pe pia a S.U.A. oportunit i enorme pentru valorificarea avantajelor lor relative, n timp ce oportunit ile corespunz toare ale exportatorilor americani pe pia a Canadei vor fi considerabil mai reduse. De asemenea industriile canadiene vor putea beneficia de c tigurile aduse de economiile de scar , care anterior cre rii ZLS nu existau pentru ara mai mic . Se aprecia c aplicarea tarifelor vamale ale celor dou ri nord americane n rela iile reciproce, atr gea pentru Canada costuri reprezentnd 6% pn la 10% din bun starea sa poten ial . Aceste costuri dispar ca urmare a constituirii ZLS. n rela iile S.U.A. cu Mexic se vor nregistra att efecte de creare, ct i de deturnare a schimburilor comerciale. Produsele americane din categoria celor cu tehnic avansat vor fi mai competitive pe pia a mexican , fa de cele germane, sau japoneze (dac Mexicul nu va liberaliza importurile i din aceste ri). S-ar putea, de asemenea s fie redistribuite venituri ca urmare a restructur rii schimburilor reciproce dintre Mexic i S.U.A., mai ales ale factorului munc , n favoarea Mexicului.

Rezultate ale studiilor empirice privind efectele acordurilor preferen iale


Principalele efecte cercetate au fost crearea i deturnarea de comer i cre terea bun st rii sociale, ca urmare a mbun t irii aloc rii factorilor de produc ie. Efectele dinamice au fost mai pu in studiate. Cea mai cunoscut cercetare cu privire la efectele C.E.E. de creare i deturnare de comer apar ine lui Balassa (1974). Principala constatare s-a referit la cre terea elasticit ii fa de venit a importurilor C.E.E. la majoritatea grupelor de produse manufacturate n perioada 1960-1970, comparativ cu perioada 1953-1959, anterioar nceperii procesului de integrare economic . Aceast cre tere a elasticit ii importurilor fa de venit v de te o deschidere spre comer ul interna ional a partenerilor din gruparea men ionat . ntruct indicatorul respectiv are o valoare mai ridicat la importul intra comunitar, se poate considera c , n perioada avut n vedere, a predominat efectul cre rii de comer . Alt studiu referitor la aceea i perioad , a constatat n consumul rilor membre ale C.E.E., o reducere a ponderii manufacturatelor furnizate de produc torii na ionali, fapt care ar reflecta efectul cre rii de comer . n schimb, constat o cre tere a ponderii importurilor de la parteneri comunitari n importul total al rilor membre ale C.E.E., fapt care ar reflecta efectul devierii de comer . Efectul devierii de comer s-ar fi ridicat la 1,1 miliarde de dolari, dar

R.G.Harris (1984). P.Morici (1991). M.E.Kreinin (1974).

Comer ul interna ional i integrarea economic

169

efectul cre rii de comer ar fi fost mult superior, ajungnd la 8,4 miliarde de dolari anual. La concluzii asem n toare au ajuns i alte studii********************. Un studiu mai recent a constatat c aproape toate uniunile vamale au dus la efecte dinamice semnificative, concretizate n rate mai ridicate ale investi iilor i cre teri ale productivit ii. n privin a rilor vest europene, se a tepta* ca prin crearea pie ei interne unice s se realizeze c tiguri situate ntre 4,2% 6,5% din PNB, rezultate din nl turarea limit rilor n domeniul comer ului (0,2%-0,3%) i produc iei** (2% 2,4%), economii de scar (2,1%) i din accentuarea concuren ei (1,6%). Totu i, la elaborarea acestor estim ri, nu s-a inut seama de rela iile de substitu ie i de complementaritate ntre ramuri, sau ntre sectorul public i cel privat. Astfel, s-a avut n vedere intensificarea traficului de m rfuri, ca urmare a elimin rii formalit ilor la trecerea frontierelor dintre rile membre ale U.E., dar s-a ignorat capacitatea limitat a unor c i rutiere, sau a trec torilor din Alpi, de preluare a acestui trafic m rit, ca i consecin ele sale asupra mediului. De asemenea, se cuvine men ionat, c efectele de scar se manifest numai cu condi ia men inerii unui anumit produs o perioad ndelungat de timp pe pia . Extinderea f r precedent n ultimii ani a blocurilor comerciale preferen iale a determinat cre terea preocup rilor economi tilor i oamenilor politici n leg tur cu consecin ele viitoare ale acestui proces. Un model consacrat predic iei efectelor fenomenului integr rii la nivel mondial a fost elaborat de Krugman (1991). Acesta porne te de la premisele simplificatoare c o marf este oferit de o singur ar , preferin ele consumatorilor sunt identice n toate rile, iar produsele nu sunt perfect substituibile n consum. Guvernele fixeaz taxe vamale optime, care s le maximizeze beneficiul rezultat din raportul de schimb. Se urm resc consecin ele constituirii de blocuri comerciale de tipul UV. Modelul conduce spre o sc dere a bun st rii pe plan mondial, n condi iile desf ur rii unui proces de extindere concomitent a blocurilor i de cre tere permanent a nivelului tarifelor vamale externe comune ale acestora, ntruct efectul cre rii de fluxuri comerciale va fi dep it n intensitate de cel al deturn rii. Cel mai sc zut nivel al bun st rii s-ar nregistra n cazul n care ntregul comer mondial s-ar desf ura n cadrul a doar trei blocuri regionale, a a dup cum se contureaz n ultimii ani: blocul nord-american cu hinterlandul din America de Sud, blocul european, cu anexa Africa i blocul Asia - Pacific, centrat n jurul Japoniei. Concluziile acestui model nu sunt necesare, dac i se modific premisele. Astfel, dac blocurile ac ioneaz ca ZLS i nu ca UV, procesul extinderii lor conduce la o diminuare a taxelor vamale i o cre tere a bun st rii. ntrebarea care se pune urm re te a preciza care este blocul comercial viitor: de tipul UE, sau NAFTA ?
Robson (1987). J.C.Brada i J.A.Mendez (1988). * Comisia Comunit ilor Europene (Raportul Cecchini, 1988). ** Se refer la unificarea normelor de calitate ntre rile membre. Sinclair i Vines (1995).
********************

170

Economie interna ional

Dac blocurile ar fi de tipul ZLS, rezultatul ar fi liberalizarea schimburilor comerciale pe plan mondial. Dar chiar i n cazul UV, factori care au fost ignora i n modelul men ionat anterior, cum ar fi costurile de transport pe plan interna ional, ar conduce la intensificarea schimburilor comerciale ntre rile vecine, ceea ce ar accentua efectul cre rii de comer , c tigurile rezultate din crearea de comer ar dep i pierderile rezultate din devierea de comer i pe ansamblul mondial, extinderea blocurilor comerciale ar avea efecte favorabile asupra bun st rii.

Krugman (1993).

171

10

MODELUL BALAN EI DE PL

Capitolele anterioare au abordat aspecte de microeconomie, privind alocarea resurselor i distribuirea venitului, inciden ele tranzac iilor interna ionale situndu-se n domeniile eficien ei i echit ii. n prezentul capitol apar probleme de macroeconomie, anume privind utilizarea resurselor, iar tranzac iile interna ionale au inciden e n domeniul stabilit ii economiei. Este vorba de efectele tranzac iilor interna ionale asupra nivelurilor de pre uri, circula iei monetare, ratelor dobnzii etc., i asupra eficien ei politicilor monetare i fiscale ale guvernelor.

10.1

Definire

Balan a de pl i este unul din cele mai utile instrumente de analiz a situa iei unei economii na ionale. Face obiectul preocup rii economi tilor de mai multe secole, dar calitatea de instrument opera ional, eficient, de analiz macroeconomic a dobndit-o doar n perioada postbelic . De regul , ntr-o economie na ional economisirea agregat nu coincide cu investi ia agregat . n unele ri, partea ne consumat din venit (economisirea) este inferioar investi iilor totale efectuate n economia na ional , n alte ri este superioar . Dac economisirea este inferioar investi iilor, nseamn c o parte din acestea din urm s-a realizat cu resurse atrase din economisirea altor ri. Dac economisirea na ional este superioar investi iilor interne, rezult c o parte din economisirea na ional a fost utilizat pentru efectuarea de investi ii n alte ri. Unii subiec i economici prefer s investeasc n propria ar , al ii, n str in tate, urm rind profitul, siguran a, sau cre terea. Pe de alt parte, existen a monedelor na ionale, aflate n rela ii definite prin regulile sistemului monetar interna ional, face ca tranzac iile interna ionale s influen eze direct i indirect con inutul activit ii economice interne din oricare ar . Dac se modific rata de schimb valutar, efectele directe sunt cel pu in urm toarele: y modificarea cererii externe pentru exportul rii afecteaz cererea agregat pe pie ele interne, i prin aceasta - produc ia, venitul i nivelul pre urilor; y modific rile venitului i pre urilor afecteaz cererea intern pentru m rfuri de import; y modificarea pre urilor afecteaz cererea extern pentru m rfuri de export. Efectele indirecte pot fi la fel de importante: y pot fi induse fluxuri financiare, care influen eaz condi iile de pe pia a financiar i astfel afecteaz rata dobnzii. Pot astfel afecta economiile i

172

Economie interna ional

investi iile, modificnd cererea agregat , oferta de exporturi i cererea de importuri. O problem grav se refer la modul n care interdependen a interna ional limiteaz sau modific autonomia na ional n realizarea politicii economice. Apar dou aspecte: y Economia deschis are un obiectiv suplimentar al politicii economice, i anume: tranzac iile sale interna ionale TREBUIE ECHILIBRATE N DECURSUL TIMPULUI. Aceast cerin poate limita spa iul de ac iune n privin a celorlalte obiective ale politicii economice. y Instrumentele de politic macroeconomic func ioneaz diferit n economia deschis , fa de economia nchis . Iar ntr-o economie deschis de dimensiuni reduse efectele politicii monetare asupra produc iei, ocup rii i pre urilor sunt serios atenuate, dac cursul valutar este fix, i intensificate, dac cursul valutar este flexibil. O alt problem grav prive te perspectiva cosmopolit sau na ional de abordare a tranzac iilor interna ionale. Esen ial pentru aceasta este sistemul monetar interna ional. n condi iile cursurilor valutare fixe, dac o ar i fixeaz un anumit pre al valutei sale n dolari, automat fixeaz i pre ul dolarului n valuta sa. Dac n lume sunt n ri, i fiecare i fixeaz pre ul valutei proprii n valuta unei anumite ri, aceasta din urm nu mai are de ales n privin a pre ului propriei valute. Pot apare conflicte, dac fiecare ar ncearc s practice o politic valutar independent , mprejurare ce impune ncheierea de aranjamente interna ionale cuprinz toare. n continuare se va urm ri modul cum se reflect tranzac iile interna ionale n balan ele de pl i i cum acestea, la rndul lor, se raporteaz la condi iile de pe pie ele valutare.

10.2 Echilibrul
ntruct orice tranzac ie interna ional apare de 2 ori nregistrat n tabelul balan ei de pl i, o dat ca credit, i o dat ca debit, este gre it a interpreta creditul drept favorabil, iar debitul ca d un tor. Apar la credit exporturile de m rfuri i servicii (n contul curent) i de active (n contul de capital), iar la debit apar importurile categoriilor men ionate. Remunerarea (venitul) factorilor de produc ie exporta i apare la credit (n contul curent), iar a celor importa i, la debit. Pe lng aceste opera ii, care m resc sau diminueaz venitul, transferurile gratuite (dona ii, ajutoare etc.) l re distribuie fiind nregistrate n contul curent, pentru a se reflecta cu exactitate modificarea net a crean elor rii fa de str in tate. Tranzac iile din contul curent sunt fluxuri legate de venituri actuale (curente), iar cele din contul de capital sunt legate de active (venituri viitoare). Pe de alt parte, tranzac iile din partea de credit genereaz cerere de moned na ional pe pia a devizelor, iar cele din partea de debit genereaz cerere de moned str in pe aceast pia . Tranzac iile economice din balan a de pl i apar atunci cnd, ntre reziden i i nereziden i se negociaz sau se transfer gratuit m rfuri, prest ri de servicii sau ale

Modelul balan ei de pl i

173

factorilor sau titluri de valoare - bani, alte crean e sau drepturi de proprietate. Aceste tranzac ii economice se pot ncadra n anumite categorii. Se face deosebire ntre tranzac iile reale i cele financiare. Orice tranzac ie const din dou fluxuri. Tranzac iile reale con in un flux de bunuri sau de transfer i altul, opus, de crean e, numit i flux de capital. Fluxurile de bunuri se refer la m rfuri, prest ri de servicii sau presta ii ale factorilor. Fluxurile de crean e se refer la pl i sau credite. Tranzac iile reale implic ncas ri sau pl i, n urma c rora se modific avu ia monetar net a participan ilor. nregistrarea tranzac iilor reale n balan a de pl i se face potrivit regulilor contabilit ii n partid dubl : fluxul de bunuri se nscrie n balan a curent (corectat ), iar cel de crean e se trece n balan a capitalurilor. De exemplu, un export de m rfuri apare ca flux de bunuri, c ruia i se contra-pune un flux de crean e, egal ca valoare. Acesta din urm poate ap rea sub form lichid (plata n numerar) sau de credit (credit furnizor). La ambele forme avem de-a face cu ncas ri ale rii exportatoare, a c rei avu ie monetar net n raport cu str in tatea cre te. ara importatoare face dimpotriv , cheltuieli, diminundu- i n consecin , avu ia net monetar n raport cu restul lumii. Pl ile interna ionale se realizeaz prin sistemul b ncilor corespondente situate n ri diferite. B ncile comerciale de in la partenerele lor din str in tate conturi n valutele acestora. Dac facturarea unei tranzac ii de export se face n moneda rii exportatoare, suma respectiv se vireaz din contul b ncii importatorului, de inut la banca exportatorului (sau la alt banc interconectat ). Din perspectiva rii exportatoare, aceast opera ie poate fi interpretat drept import de capital pe termen scurt, negativ, echivalnd cu o diminuare a angajamentele sale externe pe termen scurt (exprimate de conturile b ncilor str ine de inute la b ncile autohtone). Din perspectiva rii importatoare, plata echivaleaz cu un export de capital pe termen scurt negativ, ntruct crean ele sale externe pe termen scurt scad. Banca importatorului preia suma de plat din contul ordonatorului pl ii, n timp ce banca exportatorului alimenteaz contul clientului s u cu suma corespunz toare. Cnd facturarea se face n moneda rii importatoare, contul b ncii exportatorului de inut la banca importatorului (sau la o banc conectat ) se alimenteaz cu suma corespunz toare valorii din contract. Din perspectiva rii exportatoare, aceasta nseamn un export de capital pozitiv pe termen scurt, c ci crean ele ei fa de str in tate cresc. Corespunz tor, ara importatoare nregistreaz un import de capital pe termen scurt pozitiv, ntruct angajamentele ei fa de str in tate cresc. n mod similar, dac tranzac ia de export se realizeaz pe baza unui credit, ara exportatoare nregistreaz un export de capital pozitiv pe un termen ce depinde de durata creditului, respectiv ara importatoare nregistreaz un import de capital pozitiv. n sfr it, dac facturarea s-ar face n valuta unei ter e ri, cea exportatoare nregistreaz un export de capital pe termen scurt pozitiv, iar ara importatoare nregistreaz un export de capital pe termen scurt negativ. n toate cazurile de pl i men ionate mai sus, baza monetar din fiecare ar r mne din punct de vedere cantitativ ne modificat . Pe de alt parte ns , apari ia unui cont la vedere al exportatorului la banca din ara sa reprezint o cre tere a masei monetare din aceast ar . Spre deosebire de tranzac iile din balan a curent , cele pur financiare con in cu necesitate dou fluxuri de crean e opuse. Corespunz tor, acestea modific avu ia monetar net a p r ilor contractante numai n privin a structurii acesteia, nu i n

174

Economie interna ional

privin a valorii ei absolute. Ambele fluxuri de crean e se nregistreaz n balan a capitalurilor. De exemplu, achizi ia unor titluri de valoare str ine (obliga iuni etc.) reprezint un flux de credit c tre str in tate. Ca urmare cresc crean ele pe termen lung ale rii exportatoare de capital. Acestuia i se opune un flux de crean e compensator (plata prin cheltuirea de devize pentru cump rarea titlurilor de valoare). n consecin scad crean ele pe termen scurt fa de str in tate ale rii exportatoare. A adar, ara exportatoare de capital nregistreaz concomitent un export de capital pe termen lung pozitiv i unul pe termen scurt negativ. n ara primitoare de capital se nregistreaz corespunz tor, o cre tere a obliga iilor fa de str in tate pe termen lung i o sc dere a celor pe termen scurt, echivalnd cu un import de capital pe termen lung pozitiv i unul pe termen scurt negativ.

10.2.1

Contul curent i venitul na ional.

n general, situa ia contului curent al balan ei de pl i arat n ce m sur este cheltuit venitul na ional n cadrul economiei interne. Excedentul contului curent se adaug la venitul intern. Dar cre terea sa se poate datora fie unei cre teri a venitului intern, fie unei sc deri a acestuia, cnd importul scade mai mult dect exportul. ntr-o economie nchis , sursele cererii pentru produsul intern sunt: consumul (C), cheltuielile guvernamentale (G) i investi ia intern brut (I), astfel c : Y=C+G+I 10.1 Unde Y este produsul na ional brut. Dac n economia nchis produsul na ional brut se confund cu produsul intern brut, n economia deschis cele dou m rimi agregate pot fi doar ntmpl tor egale. Produsul intern brut este rezultatul activit ilor economice pe teritoriul rii respective, iar produsul na ional brut este venitul brut agregat al reziden ilor permanen i ai acelei ri, indiferent de ara de origin a venitului. ntro economie deschis , la sursele cererii din rela ia (l) se adaug exportul (X), iar la sursele ofertei se adaug importul (M), Y+M=C+G+I+X Aceast rela ie se poate scrie astfel: X - M =Y - (C + G + I) sau: X-M=Y-A 10.4 Unde A reprezint absorb ia intern (C + G + I) Rezult c o ar cu excedent n contul curent nu- i poate absorbi ntregul produs. O parte din produs o utilizeaz pentru a- i constitui crean e fa de str in tate. A a se ntmpl la rile bogate i invers, la rile s race. Deficitul contului curent este ngrijor tor doar cnd nu poate fi altfel acoperit, dect din rezervele centralizate, sau din mprumuturi pe termen scurt, 10.3 10.2

Modelul balan ei de pl i

175

care trebuie restituite nainte de eliminarea deficitului, sau cnd datoria trebuie re finan at la rate ale dobnzii mai ridicate dect cele ini iale. Oricum, este ngrijor toare situa ia, cnd resursele mprumutate se irosesc pentru consum, n loc s fie utilizate pentru investi ie, iar stocul de capital nu spore te suficient de rapid, pentru a aduce dividendele de cre tere necesare pl ii datoriei. Rela ia dintre mprumut, consum i investi ie va fi descris n continuare. Venitul este utilizat pentru urm toarele scopuri: consum, plata taxelor (T) i economisire (S). Y=C+T+S Pentru o economie deschis , din rela iile (10.3) i (10.5) rezult : X - M = (C + T + S) - (C + G + I) = (S - I) + (T - G) 10.6 Adic , un excedent al contului curent trebuie compensat de un excedent al sectorului privat (S > I) i / sau al celui public (T > G), situa ia fiind similar i n cazul deficitelor. Interpretarea corect a deficitului contului curent ine seama de modific rile variabilelor din membrul drept al rela iei (10.6). Perspectivele rii pe termen lung sunt ngrijor toare, dac deficitul curent se datoreaz diminu rii economisirii (S) sau deficitului bugetar (T - G), iar ara este nevoit s recurg la credite sau la reducerea rezervelor, pentru a sus ine cre terea consumului sectorului privat sau public. Dar aceste perspective nu sunt ngrijor toare, dac deficitul extern reflect o cre tere a investi iilor, care-i permit sporirea mai rapid a stocului de capital, ceea ce duce la cre terea produc iei viitoare. 10.5

10.2.2

Soldurile balan ei curente i a capitalurilor dou fa ete ale aceleia i medalii

Men innd ne schimbate rezervele centralizate de aur i devize ale rii, soldul balan ei curente este cu necesitate perfect compensat de soldul balan ei capitalurilor. Dac n rela ia (10.2) sc dem din ambii membri impozitele (nete, lund n considerare transferurile interne), notate cu T i adun m transferurile interna ionale nete ale reziden ilor plus veniturile nete ale factorilor, notate cu F, ob inem*********************: Y+F-T = C+I+(G-T)+(X-M+F) 10.7 Partea stng a ecua iei (10.7) desemneaz venitul disponibil al reziden ilor. Dac definim economisirea sectorului privat ca S=Y+F-T-C, va rezulta: (X-M+F) = S-I+(T-G) 10.8 Soldul balan ei curente corespunde excedentului economisirii fa de investi ii plus soldul bugetului. n cazul unui deficit al bugetului, economisirea trebuie s fie superioar investi iilor, dac este obligatoriu echilibrul balan ei curente. Partea din dreapta a ecua iei (10.8) poate fi desemnat drept sold de
*********************

Y este produsul intern (asociat activit ilor economice de pe teritori ul unei ri), iar Y + F este produsul na ional (asociat veniturilor reziden ilor unei ri).

176

Economie interna ional

finan are. Dac avem de-a face cu un deficit al balan ei curente, partea dreapt a ecua iei amintite eviden iaz o nevoie de finan are a rii. Acest deficit al finan rii poate fi acoperit prin import de capital, dac rezervele centralizate de devize nu pot fi reduse. Este vorba de a a numitele deficite gemene, nregistrate de SUA n ultimii ani ai deceniului nou i primii ani ai deceniului zece, care nu au fost n m sur s - i finan eze deficitul bugetului prin for e proprii. Astfel, n anul 1992 soldul balan ei S-I reprezenta 3,7% din PIB al SUA, iar soldul bugetului i al balan ei curente, respectiv -4,7% i -1%.

Tabel 10.1: Restric ia bugetar pentru unele PIB)

ri membre ale OECD (% din Soldul balan ei curente -1,3 0,2 -2,0 -2,1 3,2 -1,0

Tara S-I T-G Germania 1,5 -2,8 Fran a 4,1 -3,9 Marea Britanie 4,7 -6,7 Italia 7,4 -9,5 Japonia 1,4 1,8 SUA 3,7 -4,7 Not : Datele se refer la anul 1992 Sursa: OECD, Economic Outlook, iunie 1993

10.3

Comer ul interna ional "inter-temporal"

Modificarea balan ei curente (BC) corespunde unei modific ri a activelor externe nete ale rii, constnd n modificarea rezervelor centralizate de devize i a balan ei capitalurilor. Dac ( Y A ) > BC rile partenere (ne reziden ii) primesc credite pentru importurile pe care nu le pot acoperi prin exporturi (crean e ale rii fa de str in tate). Dac ( Y A ) < BC o parte a importurilor rii nu poate fi acoperit prin exporturi, ara recurge la credite externe (obliga ii ale rii fa de str in tate). Situa iile men ionate pot fi abordate din perspectiva "comer ului inter temporal": o ar cu deficit n balan a curent import consum actual i export consum viitor (prime te credite), situa ia opus caracteriznd o ar cu excedent n balan a curent (acord credite). Situa ia balan ei curente ntr-un interval de timp dat poate fi interpretat nu doar ca export net, ci i ca modificare a stocului de active externe nete ntre sfr itul acelui interval i al intervalului precedent. Balan a curent a unei economii f r acumulare de capital i f r cheltuieli ale statului poate fi definit ca:

Krugman-Obstfeld, 1997, pag. 330

Modelul balan ei de pl i

177

BC t = Bt+1 - Bt = Yt + rtBt Ct

10.9

Unde Bt+1 reprezint stocul de active externe (credite, hrtii de valoare, investi ii directe) la sfr itul perioadei t, Yt este PIB, Ct este consumul privat (identic aici cu absorb ia), iar rtBt reprezint dobnda ob inut de la active externe constituite anterior (prin conven ie, rt se stabilise n perioada anterioar , t - 1). n consecin , Yt + rtBt este PNB. Statisticile interna ionale eviden iaz diferen e ale acestuia fa de PIB pozitive (Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudit etc) sau negative (Brazilia, Canada, Singapore etc). Considernd un model simplu, cu dou perioade, avnd pentru un individ reprezentativ "i" restric ia bugetar : ci1 + ci2 / (1+r) = yi1 + yi2 / (1+r) cu B1 = 0, i BC1 = Y1 C1, rezult c : BC2 = Y2 + rB2 C2 = Y2 + r(Y1 Ct)-C2=-(Y1 Ct)=-B2= -BC1 Potrivit ipotezelor din model, BC1 + BC2 = B3 B1 = 0 Restric ia bugetar inter temporal este C2 = Y2 (1+r) ( C1-Y1 ) 10.12 i n figura 10.1 sunt trasate restric ia bugetar inter temporal men ionat curba de indiferen individual reprezentativ . 10.11 10.10

C2 (consum perioada 2) Linia bugetului C2=Y2 -(1+r)(C1-Y1) (1+r)Y1 +Y2 Y


2

A C

C2

Y1+Y2/(1+r) Y
1

Y1- B2= C1 -BC1

C1 (consum perioada 1)

Figura 10.1: Consumul n timp i balan a curent

178

Economie interna ional

n figura 10.1 se eviden iaz echilibrul pentru o ar mic i traiectoria implicit a balan ei sale curente. Alegerea optim a economiei privind consumul corespunde punctului C, unde restric ia bugetar este tangent la cea mai nalt curb de indiferen . Balan a curent (soldul) pentru prima perioad este distan a orizontal dintre produc ia din perioada 1 i punctele aferente consumului. Situa ia rii n condi ii de autarhie este redat de punctul A (Y1=C1 , Y2=C2). Comer ul inter temporal face posibil un profil al consumului f r asperit i n timp. C tigul de utilitate ntre punctele A i C ilustreaz interpretarea general , potrivit c reia rile au de c tigat de pe urma liberului schimb. O condi ie de la sine n eleas este respectarea contractelor interna ionale de mprumut. n model putem introduce i investi iile, considernd urm toarea func ie de produc ie: Y=F(K) 10.13 strict cresc toare i cu productivitate marginal descresc toare (K este stocul de capital intern). n aceste condi ii, economisirea se poate concretiza n capital din propria ar i n active externe. La sfr itul perioadei T, stocul intern de capital i de active externe va totaliza Bt+1+Kt+1, cu Kt+1= Kt+ It Economisirea la nivel na ional va fi: Bt+1+ Kt+1-( Bt+ Kt ) = Yt + rtBt Ct -Gt 10.15 cu G reprezentnd cheltuielile statului. Re-aranj m rela ia precedent , pentru a eviden ia soldul balan ei curente, astfel: BCt = Bt+1 - Bt = Yt + rtBt Ct - Gt It innd seama c economisirea (St) se define te: St Yt + rtBt Ct -Gt Rezult c : BCt = St - It 10.18 Adic , excedentul de economisire fa de investi ii (nete) interne este folosit pentru acumularea de active externe, iar soldul balan ei curente este prin excelen , un fenomen inter-temporal. Cele trei variabile: BC, S i I sunt endogene i n comun determinate n cadrul modelului. Diferite ocuri exogene pot afecta simultan toate aceste trei variabile. F cnd abstrac ie, pentru simplificare, de cheltuielile guvernamentale, putem trasa, n plus fa de graficul precedent, frontiera inter temporal a posibilit ilor de produc ie n condi ii de autarhie, care s eviden ieze posibilit ile tehnice de transformare a consumului din perioada 1 n consum din perioada 2. Curba inter temporal a posibilit ilor de produc ie este descris de ecua ia: C2 = F[K1 + F(K1) C1] + K1 + F(K1) C1 10.19 10.17 10.16 10.14

M. Obstfeld, K. Rogoff, pag.8.

Modelul balan ei de pl i

179

Dac , n perioada 1, ara consum tot capitalul imediat (I1=-K1), va avea cel mai ridicat consum n acea perioad , n condi ii de autarhie, C1 = K1 + F(K1), iar C2 va fi nul. Acest punct va fi reprezentat pe axa orizontal . La cealalt extremitate a curbei se va afla, pe axa vertical , punctul asociat investirii n prima perioad , a ntregului capital existent: C1 = 0, I1 = F(K1), K2 = K1 + F(K1), iar C2 = F[K1 + F(K1)] + K1 + F(K1), adic cel mai nalt nivel de consum posibil n stare de autarhie n perioada 2. Curba inter temporal a posibilit ilor de produc ie are panta negativ , adic - [1 + F'(K2)] i este concav , ntruct F''(K2)<0. n figura 10.2 se descrie rela ia dintre investi ie i balan a curent . Punctul A corespunde echilibrului n stare de autarhie, unde frontiera inter temporal a posibilit ilor de produc ie este tangent la cea mai nalt curb de indiferen , f r schimburi economice externe. Panta comun a celor dou curbe este n acest punct (1+rA), rA fiind rata dobnzii n stare de autarhie. n aceast economie cu activitate de investi ii, un individ reprezentativ i maximizeaz (dup C1 i I1) utilitatea U1=u(C1)+ u(C2), unde restric ia bug etar inter temporal este C1 + I1 + (C2 + I2) / (1+r) = Y1 - G1 + (Y2 - G2 ) / (1+r) 10.20 i unde popula ia nu va p stra capitalul dup ultima perioad a intervalului de timp considerat, astfel: maxu(C1 )+ 1 sunt: u'(C1 )= (1+r) i F'(K2) = r 10.23 Ultima ecua ie exprim faptul c investi ia din perioada 1 va continua pn n momentul n care venitul s u marginal este egal cu cel ob inut la mprumuturi externe acordate. De aici rezult c , stocul de capital dorit este independent de preferin ele interne pentru consum. Se poate formula ntrebarea dac , p strnd ne schimbate premisele din model, o ar cu o valoare mai redus pentru ********************** (mai ner bd toare) ar nclina s investeasc mai pu in. R spunsul este: nu n mod necesar, dac are acces la pie e interna ionale de capital perfecte. O ar care se poate mprumuta de pe pia a extern la o rat a dobnzii r, nu va rata oportunit ile de investi ii cu o rat a beneficiului mai mare dect r. n figura 10.2 este prezentat situa ia n care, rata dobnzii de pe pia a mondial , r, este mai mic dect cea de pe pia a intern , rA, corespunz toare pantei tangentei la curba inter temporal a posibilit ilor de produc ie n punctul A. n aceste condi ii, n punctul A, un proiect marginal de investi ii intern ofer o rat a beneficiului superioar costului unui mprumut pe pia a mondial . Posibilitatea de a face schimburi ntre perioade cu ne reziden ii, ofer reziden ilor
**********************

u{(1+r) [F(K 1) C1 - G1 - I1] + F(I1 + K1) G2 + I1 + K1 } 10.21

Aici K1 este, din punct de vedere istoric dat. Cele dou condi ii de ordinul u'(C2 ) 10.22

Obstfeld, Rogoff, pag. 17 Factorul preferin ei n timp pentru consum

180

Economie interna ional

ansa s c tige, investind mai mult i producnd n punctul B, prin care trece acum noua linie a bugetului. Produc ia n punctul B maximizeaz valoarea prezent a produc iei interne (exclusiv investi ia), plasnd economia pe cea mai nalt linie a bugetului realizabil , la pre uri mondiale. Consumul n punctul C confer economiei cel mai nalt nivel de utilitate pe care-l poate atinge. Distan a orizontal dintre punctele A i B corespunde investi iei suplimentare generate de deschiderea economiei fa de pia a mondial de capital. Distan a orizontal dintre punctele A i C corespunde sporului de consum din prima perioad , ca urmare a schimburilor comerciale externe. Distan a orizontal dintre punctele B i C reprezint , n consecin , deficitul balan ei curente din prima perioad . Curba de utilitate ce trece prin punctul C este situat deasupra celei care trece prin punctul A. Distan a dintre acestea m soar c tigurile ob inute din comer ul interna ional. n figura anterioar (nr. 10.1), c tigurile rezultate din participarea la comer ul interna ional se datorau exclusiv netezirii traiectoriei n timp a consumului. n ultima situa ie prezentat (figura 10.2), apare o nou surs de c tig, modificarea punctului aferent produc iei na ionale de la A la B. Dac rata dobnzii pe plan mondial, r, s-ar situa deasupra celei na ionale rA, ara ar nregistra n prima perioad un excedent al balan ei curente, care i ar ocaziona apoi un c tig din comer ul inter temporal. Dac lu m n considerare i cheltuielile guvernamentale, se vor diminua valorile lui C1 i C2. n graficul 10.2, ambele se vor deplasa pe vertical n jos cu o m rime corespunz toare sporului cheltuielilor guvernamentale G2 i pe orizontal cu una corespunz toare sporului lui G1, fapt exprimat de noua curb , inter temporal a posibilit ilor de produc ie, punctat . Se demonstreaz c , un spor al cheltuielilor statului din perioada 1 are drept consecin un deficit al balan ei curente, iar un spor a teptat al acestor cheltuieli n perioada 2, ar provoca, dimpotriv , un excedent al balan ei curente, contribuabilii urm rind s - i disperseze povara fiscal suplimentar pe ambele perioade de timp, lund sau dnd cu mprumut (de) pe pia a interna ional .

op. cit., pag. 22

Modelul balan ei de pl i

181

C2 (consum perioada 2) F[K1 + F(K1)] + K1 + F(K1)

F(K2) +K2

B A C Linia bugetului C2=Y2 -I2 -(1+r)(C1-Y1+ I1) Y1+Y2/(1+r) F(K1)+K1K2 F(K1)+ C1 (consum perioada 1)

K2 = K1 + I1 Figura 10.2: Investi ia i contul curent

10.4

Mobilitatea capitalului, ratele de schimb i politicile interne

Cre terea mobilit ii interna ionale a capitalului din ultimele decenii a impus extinderea teoriei balan ei de pl i i asupra acestui domeniu. Marcus Fleming i Robert Mundell i-au adus importante contribu ii n abordarea acestei probleme, iar modelul care le poart numele i-a g sit consacrarea n literatura de specialitate. Cnd ratele de schimb sunt flexibile, un investitor i pune urm toarele 2 ntreb ri nainte de a alege ntre investirea la intern, sau n str in tate: y unde sunt mai ridicate ratele de venit, n ar , sau n str in tate?

"Domestic Financial Policies Under Fixed and under Floating Exchange Rates",I.M.F. Staff Papers 9, November 1962. "Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange R Canadian Journal of Economics and Political Science, 29 November 1963.

182

Economie interna ional

care este tendin a ratei de schimb? Deci, analiza mi c rilor de capital va ine seama de a tept rile investitorilor i de incertitudinea acestora, mprejur ri ce conduc la efectuarea de opera ii pe pie ele de devize la termen. n continuare se vor introduce mi c rile de capital n modelul balan ei de pl i, combinat cu modelul Fleming-Mundell. Se va urm ri modul n care mobilitatea interna ional a capitalului afecteaz rezultatele politicilor monetare i fiscale.
y

10.4.1

Modelul Fleming-Mundell.

Politica monetar i cea fiscal sunt folosite pentru a regla absorb ia. Ambele influen eaz contul curent, iar politica monetar influen eaz i contul de capital. Se consider c o ar nu influen eaz venitul, pre urile i rata dobnzii din rile partenere. Titlurile de valoare interne i cele str ine nu sunt perfect substituibile reciproc, din punctul de vedere al investitorilor. Banca central poate influen a rata na ional a dobnzii, prin opera ii de pia deschis (open market). O diferen permanent ntre ratele dobnzii determin un flux permanent de capital. Acest fenomen este descris n figura 10.3.

Ratele dobnzii

r1 r* K r2 O

Ie iri de capital

K2

K1 Intr ri de capital

Figura 10.3: Ratele dobnzii i fluxurile de capital

Curba KK descrie rela ia dintre ratele dobnzii i fluxurile de capital. Cnd rata extern a dobnzii este Or*, fluxul de capital depinde de rata na ional a dobnzii. Dac aceasta este Or 1, se nregistreaz o intrare net de capital de OK1. Dac rata dobnzii pe plan intern se reduce la Or2, se nregistreaz o ie ire net de capital de OK2. Panta lui KK depinde de gradul de substituire ntre hrtiile de valoare interne i cele str ine. Dac gradul de substituire este ridicat, dreapta rata

Modelul balan ei de pl i

183

dobnzii-flux de capital este aproape orizontal , ntruct doar o mic diferen ntre cele 2 rate ale dobnzii provoac o deplasare mare a cererii de la un tip la altul de titluri, provocnd astfel un flux ridicat de capital. Influen a exercitat de deplasarea capitalului asupra ratei de schimb flexibile este descris n figura 10.4.

Ratele dobnzii Fi r2 Yi Yi'

Yi Fi Yi'

Figura 10.4: Comportamentul ratei de schimb flexibile n condi iile unei ridicate mobilit i a capitalului

Curba YiYi exprim combina iile ratei dobnzii i ratei de schimb, cerute pentru men inerea echilibrului balan ei interne. Curba FiFi se refer la combina iile acelora i variabile, cerute de men inerea echilibrului balan ei externe. O mobilitate nalt a capitalului face ca curba FiFi s prezinte o mai redus nclina ie fa de orizontal , comparativ cu YiYi. Dac se nregistreaz o cre tere a for ei de munc , cre te nivelul venitului cerut de echilibrul balan ei interne. Curba ce red echilibrul balan ei se va deplasa n jos ocupnd pozi ia Y'iY'i, ntruct rata dobnzii trebuie redus , pentru a stimula cererea agregat . Dac rata dobnzii se reduce de la Or0 la Or1, pentru realizarea echilibrului intern, rata schimbului se modific la OR1, adic moneda na ional se depreciaz (politica P') pentru realizarea echilibrului extern. Dar apare omaj, urmat de infla ie i banca central este nevoit s n spreasc politica monetar , ridicnd rata dobnzii la Or2, dar rata schimbului se modific la OR2 etc. ceea ce avertizeaz c , la formularea politicii monetare este necesar luarea atent n considerare i a reac iei cursului de schimb.

184

Economie interna ional

10.4.2 flexibile.

Politica monetar n condi iile ratei de schimb

Rata flexibil a schimbului spore te eficien a politicii monetare, cu ct este mai mobil capitalul, fapt ilustrat n figura 10.5.

Rata dobnzii

I'

I'' M M

r0 r2 r1

E L E L' S E

E3

S'

S''

Venit

Figura 10.5: Politica monetar n condi iile ratei de schimb flexibile

Curba IS arat cum modificarea ratei dobnzii afecteaz venitul real. nclina ia ei depinde de sensibilitatea cheltuielilor interne fa de dobnd i de multiplicator. O depreciere a monedei na ionale deplaseaz curba la dreapta, ntruct re orienteaz cheltuielile de la m rfuri str ine la m rfuri na ionale. Acela i efect l are i reducerea taxelor, ntruct sporesc cheltuielile. Curba LM ilustreaz rela ia dintre venit i rata dobnzii necesare pentru realizarea echilibrului monetar. Cererea de bani cre te o dat cu venitul i scade o dat cu rata dobnzii, ntruct de in torii de bani se re orienteaz de la numerar la titluri purt toare de dobnd cnd rata acesteia cre te. O cump rare pe pia a deschis deplaseaz curba LM n jos, la L'M', iar echilibrul se mut de la E0 la E1. n consecin , cre te venitul la OY1, iar rata dobnzii scade la Or1. Concomitent cresc importurile i capitalul iese din ar , avnd drept consecin deprecierea valutei na ionale. Datorit deprecierii are loc o deplasare a curbei IS la I'S', punctul de echilibru fiind E2, iar venitul cre te la OY2. Cu ct mai ridicat este mobilitatea capitalului, cu att mai mult este accentuat acest proces. A adar, n condi iile ratei de schimb flexibile, politica monetar este eficient , i eficien a este cu att mai mare, cu ct mai mobil este capitalul.

Modelul balan ei de pl i

185

10.4.3 flexibile.

Politica fiscal n condi iile ratei de schimb

n general scade efectul politicii fiscale, a a cum se prezint n figura 10.6.

Rata dobnzii I

I2'

I'

I1'

M E1' r1' r1 r2' r0 L O E2' E 0 S Y Y2' S Y S' S1' E

Y1'

Venit

Figura 10.6: Politica fiscal n condi iile ratei de schimb flexibile

O reducere a impozitelor deplaseaz curba IS la I'S', deplasnd echilibrul de la E0 la E1. Dac nu se nregistreaz o ridicat mobilitate a capitalului, moneda na ional se depreciaz . Se amplific deplasarea curbei IS pn la I1'S1', iar venitul cre te la OY1'. Deci rata de schimb flexibil spore te eficien a politicii fiscale. Dar, dac se nregistreaz o nalt mobilitate a capitalului, moneda na ional se apreciaz . Adic , se deterioreaz contul curent, dar influxul de capital este mare i nl tur aceast deteriorare. n condi iile unei mobilit i perfecte a capitalului, politica fiscal ar fi complet ineficient . Trebuie totu i men ionat c toate concluziile desprinse n modelul Fleming-Mundell sunt condi ionate de permanen a fluxurilor de capital.

186

Economie interna ional

10.5 Efectul modific rii cursului balan ei curente. Studiu de caz

valutar

asupra

Se poate eviden ia efectul modific rii cursului valutar asupra balan ei curente*, pornind de la un exemplu cifric, prezentat mai jos. Consider m trei situa ii: cnd cursul dolarului este de 20000, 25000 i respectiv 30000 lei. Urm rim rela ia pre - cantitate n dou variante: prima, cnd pre ul este exprimat n moneda care se depreciaz (na ional ), cea de-a doua, cnd pre ul este exprimat n moneda care se apreciaz (str in ). n tabelul 10.2 sunt prezentate valorile cererii i ofertei att pentru export, ct i pentru import, corespunz toare diverselor pre uri, exprimate n lei (moneda na ional ). Pentru a simplifica demersul, presupunem pentru nceput, c rela ia pre - cantitate exprimat de curba cererii la export este identic cu cea de la import. Aceea i presupunere facem i pentru curba ofertei.

Tabel 10.2: Rata de schimb 20000 lei / $ Pre (Mii lei / ($ / buc) buc) 10 15 20 25 30 35 40 0,5 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 Pia a de export Oferta na ional (mii buc i) 50 75 100 125 150 175 200 Cererea str in (mii buc i) 200 133 100 80 66 57 50 Pia a de import Oferta Cererea str in (mii na ional buc i) (mii buc i) 50 200 75 133 100 100 125 80 150 66 175 57 200 50

Potrivit datelor din acest tabel, pre ul de echilibru (mii lei / bucat ) este de 20000 lei / buc., att la export, ct i la import. n tabelul 10.2 sunt prezentate m rimile cererii i ofertei la cele dou fluxuri (export, import), cnd rata de schimb valutar este de 25000 lei / bucat .

pentru simplificare, consider m doar o component a acesteia, i anume balan a comercial .

Modelul balan ei de pl i

187

Tabel 10.3: Rata de schimb 25000 lei / $ Pre (Mii lei / ($ / buc) buc) 10 15 20 25 30 35 40 0,40 0,60 0,80 1 1,20 1,40 1,60 Pia a de export Oferta na ional (mii buc i) 50 75 100 125 150 175 200 Cererea str in (mii buc i) 250 166 125 100 83 71 62 Pia a de import Oferta str in (mii buc i) 40 60 80 100 120 140 160 Cererea na ional (mii buc i) 200 133 100 80 66 57 50

n tabelul 10.4 sunt prezentate m rimile cererii i ofertei la cele dou fluxuri (export, import), cnd rata de schimb valutar este de 30000 lei / bucat .

Tabel 10.4: Rata de schimb 30000 lei / $ Pre (Mii lei / ($ / buc) buc) 10 15 20 25 30 35 40 0,33 0,50 0,67 0,83 1 1,17 1,33 Pia a de export Oferta na ional (mii buc i) 50 75 100 125 150 175 200 Cererea str in (mii buc i) 300 200 150 116 100 86 75 Pia a de import Oferta Cererea str in (mii na ional buc i) (mii buc i) 33 200 50 133 67 100 83 80 100 66 117 57 133 50

Valorile de echilibru ale cererii i ofertei la export i la import aferente diverselor rate de schimb valutar din precedentele trei tabele, ca i soldul balan ei comerciale, sunt redate n tabelul 10.5.

188

Economie interna ional

Tabel 10.5: Valoarea schimburilor comerciale n moned na ional balan ei curente Rata de schimb a dolarului (mii lei / $) 20 25 30 Export Pre Cantitat (mii lei e / buc) (mii buc) 20 100 22,5 110 24 120 Import Valoare Pre Cantitat (mil. (mii lei e lei) / buc) (mii buc) 2000 20 100 2475 22,5 90 2880 24 80

i soldul

Sold balan Valoare (mil. lei) (mil. lei) 2000 2025 1920 0 450 960

Efectul deprecierii monedei na ionale asupra exportului romnesc este redat n figura 10.7.

45 40 35
pre (mii lei/buc.)
cer. str.la 30000 lei/$

oferta romaneasc

30 25 20 15 10 5 0 0

cer. str.la 20000 lei/$

cer. str.la 25000 lei/$

50

100

150

200

250

300

350

cantit.(mii buc.)

Figura 10.7: Efectul deprecierii leului asupra exportului romnesc (pre uri n lei) Datele din tabelele 10.2 10.5, aferente importurilor romne ti, sunt preluate n figura 10.8, n care se red efectul deprecierii monedei na ionale asupra importului.

Modelul balan ei de pl i

189

45 40 35
c.)
C r.

.i

rt

30 25 20 15 10 5 0 0 50 100
c tit t ( ii

( ii l i /

150

200

c i)

Figura 10.8: Efectul deprecierii leului asupra importului romnesc (pre uri n lei) Efectul aprecierii valutei str ine asupra schimburilor este eviden iat n tabelele 10.6 10.6, n care se prezint rela ia pre cantitate n cazul cererii i ofertei la export i la import, corespunz toare diverselor rate de schimb valutar. Tabelul 10.6 cuprinde datele corespunz toare ratei de schimb 20000 lei / $.

Tabel 10.6: Rata de schimb 20000 lei / $ Pre ($ / buc) 0,5 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 Pia a de export (Mii lei / Oferta buc) na ional (mii buc i) 10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 35 175 40 200 Cererea str in (mii buc i) 200 133 100 80 66,66 57,14 50 Pia a de import Oferta Cererea str in (mii na ional buc i) (mii buc i) 50 200 75 133 100 100 125 80 150 66,66 175 57,14 200 50

Tabelul 10.7 prezint rela ia pre - cantitate n cazul cererii i ofertei la export i la import, corespunz toare ratei de schimb 25000 lei / $.


250Of.str.l 30000l i /


Of. str l 20000l i /

Of.str.l 25000l i /

  190

Economie interna ional

Tabel 10.7: Rata de schimb 25000 lei / $ Pre ($ / buc) 0,5 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 Pia a de export (Mii lei / Oferta buc) na ional (mii buc i) 12,5 62,5 18,75 93,75 25 125 31,25 156,25 37,5 187,5 42,75 218,75 50 250 Cererea str in (mii buc i) 200 133 100 80 66,66 57,14 50 Pia a de import Oferta Cererea str in (mii na ional buc i) (mii buc i) 50 160 75 106,66 100 80 125 64 150 53,33 175 45,71 200 40

Tabelul 10.8 prezint rela ia pre - cantitate n cazul cererii i ofertei la export i la import, corespunz toare ratei de schimb 30000 lei / $.

Tabel 10.8: Rata de schimb 30000 lei / $ Pre ($ / buc) 0,5 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 Pia a de export (Mii lei / Oferta buc) na ional (mii buc i) 15 75 22,5 112,5 30 150 37,5 187,5 45 225 52,5 262,5 60 300 Cererea str in (mii buc i) 200 133 100 80 66,66 57,14 50 Pia a de import Oferta Cererea str in (mii na ional buc i) (mii buc i) 50 133,33 75 88,88 100 66,67 125 53,33 150 44,44 175 38,1 200 33,33

Valorile de echilibru ale cererii i ofertei la export i la import aferente diverselor rate de schimb valutar din precedentele trei tabele, ca i soldul balan ei comerciale, sunt redate n tabelul 10.9.

Modelul balan ei de pl i

191

Tabel 10.9: Valoarea schimburilor comerciale n dolari i soldul balan ei curente Rata de Export schimb a dolarului Pre (mii lei / ($/buc) $) 20 25 30 1 0,9 0,8 Import Cantitate (mii buc) 100 110 120 Valoare Pre (mii $) ($/buc) 100 99 96 1 0,9 0,8 Sold balan Cantita- Valoare (mii $) te (mii $) (mii buc) 100 100 0 90 81 18 80 64 32

Datele din tabelele 10.6 10.9, aferente exporturilor romne ti, sunt preluate n figura 10.9, n care se red efectul deprecierii monedei na ionale (aprecierii monedei str ine) asupra exportului.

2,5
oferta romaneasc oferta romaneasc la 25000 lei/$ la 20000 lei/$ oferta romaneasc

Pre (dolari/buc.)

1,5

la 30000 lei/$

0,5
cererea str in

0 0 50 100 150 200 250 300 350


cantit (mii buc.)

Figura 10.9: Efectul deprecierii leului asupra exportului romnesc (pre uri n dolari)

192

Economie interna ional

Efectul deprecierii monedei na ionale (aprecierii monedei str ine) asupra importului romnesc este redat n figura 10.10.

pre (dolari/buc)

1,5

0,5
er. romneasc imp. er. romneasc imp. la 30000 lei/$

0 0 50 100 150

Figura 10.10: Efectul deprecierii leului asupra importului romanesc (pre uri n dolari)

Din exemplele prezentate se poate observa c , la valori ridicate ale dolarului (sc zute ale leului), oferta romneasc de export cre te, dar valoarea efectiv , exprimat n dolari a exportului nu cre te neap rat. Hot rtoare n acest caz, este reac ia fa de pre a cererii str ine i a ofertei romne ti de export, eviden iat de elasticitatea fa de pre a acestora, exprimate n graficele men ionate, de nclina ia curbelor corespunz toare.

2,5

er. romneasc imp. oferta str in

la 20000 lei/$

la 25000 lei/$

200
cantitate (mii buc i)

250

Modelul balan ei de pl i

193

Cursul dolarului Lei/dolar

Cererea de B Oferta de dolari

C1

C2

A1

A2

Cantitate de dolari cerut , sau oferit

Figura 10.11: Pia a devizelor pentru dolar

Pe de alt parte, valoarea exprimar n dolari a importului romnesc scade cu certitudine, dac dolarul se apreciaz . n consecin , pe pia a devizelor se pot nregistra mai multe cursuri de echilibru pentru dolar, dar numai unul dintre acestea este stabil, i anume, unde curba ofertei de devize (dolari) are nclina ia normal (din stnga jos, spre dreapta sus). Este cunoscut faptul c , oferta de devize vine din partea exportatorilor de m rfuri i servicii, iar cererea de devize vine de la importatori. n figura 10.11, punctul D corespunde echilibrului stabil, iar punctul B corespunde echilibrului instabil pe pia a devizelor. Pe axa absciselor, punctele A1 i A2 sunt asociate egalit ii cererii cu oferta de dolari, dar, spre deosebire de A2, n cazul lui A1, egalitatea nu mai poate fi restabilit , dup o eventual perturbare. Corespunz tor, cursul dolarului indicat de C2 este stabil, spre deosebire de cursul C1.

194

11 TEORII PRIVIND FORMAREA RATEI DE SCHIMB


ntruct valoarea banilor se modific permanent, dezvoltarea venitului nominal, a salariului nominal, a ratei nominale a dobnzii sau a ratei nominale de schimb sunt ne relevante. n realitate ne intereseaz venitul real, salariul real, rata real a dobnzii i rata real de schimb. Dac valorile reale ale venitului, salariului i ratei dobnzii se ob in prin simpla mp r ire a valorilor nominale corespunz toare la indicele infla iei, pentru rata de schimb procedeul de stabilire a valorii reale este mai complicat. Astfel, n cazul cursurilor fixe poate interveni o depreciere real a valutei na ionale, cnd rata infla iei din str in tate este mai ridicat dect cea din interior (f r ca rata nominal s se modifice), iar n cazul cursurilor flexibile poate apare o depreciere real a valutei na ionale chiar n condi iile unei rate a infla iei identice n interior cu cea din str in tate, dac se produce o depreciere nominal . n actualul sistem monetar interna ional s-au remarcat trei regimuri ale ratelor de schimb: cu flotare controlat , flexibile n trepte i fixe. Flotarea controlat caracterizeaz rela iile valutare dintre rile industrializate i SUA. n cadrul fostului Sistem Monetar European ratele de schimb erau flexibile n trepte. n sfr it, majoritatea rilor n curs de dezvoltare i a celor foste socialiste au adoptat rate de schimb fixe (fa de alte valute sau fa de co uri valutare). Alegerea regimului flot rii controlate sau al cursului fix precizeaz de fapt ancora monetar . n cazul flot rii controlate ancora monetar este rata de cre tere a masei monetare, n timp ce cursul de schimb este variabil endogen . Alegerea unei ancore nominale este derivat din dihotomia dintre m rimile reale i cele nominale din analiza neoclasic a echilibrului: dup ce s-au precizat valorile de echilibru pentru toate variabilele reale, nivelul pre urilor r mne ne determinat, dac nu se stabile te o variabil nominal . Aceasta poate fi, ori masa monetar , ori - ntr-o economie deschis rata nominal a cursului de schimb. Teoria cursului de schimb din ultimele dou decenii ia n considerare naltul grad de integrare a pie elor de m rfuri i financiare. Din perspectiva integr rii pie elor de bunuri, cursul schimbului este n eles ca pre relativ al bunurilor comercializabile (pe pia a interna ional ) interne i externe. Pe termen lung, pe aceste pie e ac ioneaz legea pre ului unitar, numit i paritatea puterilor de cump rare. Pornim de la premisa c rata de schimb tinde pe termen lung, spre acest nivel. Din perspectiva integr rii pie elor financiare, cursul de schimb este interpretat ca pre relativ pentru valorile de patrimoniu interne i str ine. Fluxurile financiare ce traverseaz grani ele rilor sunt dirijate de diferen ele n veniturile a teptate ale titlurilor de valoare interne i str ine. Pe termen scurt, aceste fluxuri de capital au efect precump nitor n formarea cursului de schimb. Diferen ele n ratele de venit a teptate declan eaz modific ri ale cursului de schimb, n urma c rora, aceste diferen e se estompeaz .

Teorii privind formarea ratei de schimb

195

Teoria pie elor financiare cu privire la formarea pe termen scurt a cursului de schimb este prezentat pornind de la dou premise alternative. Teoria monetar a cursului de schimb ia n considerare premisa, c investitorii sunt neutri la risc, n privin a modific rilor cursului de schimb. n acest caz, cursul de schimb se adapteaz astfel, nct venitul titlurilor de valoare autohtone s coincid cu venitul a teptat al titlurilor de valoare str ine (paritatea ratelor de dobnzi). Teoria portofoliilor cu privire la formarea cursului de schimb, ia n considerare i aversiunea investitorilor fa de riscurile cursurilor de schimb. n acest caz, paritatea ratelor de dobnzi trebuie completat cu o "prim de risc valutar". Trecerea, n intervalul 1971 1973 la regimul cursurilor valutare flexibile, dup abandonarea pe plan interna ional a sistemului monetar de la Bretton Woods, a avut drept consecin , contrar a tept rilor, puternice fluctua ii ale acestor cursuri, cu influen e majore asupra pre urilor, salariilor, dobnzilor, n sfr it asupra produc iei, ocup rii for ei de munc i bun st rii tuturor subiec ilor economici. Fluctua ia n perioada 1974 1994 a cursurilor bilaterale la principalele valute ale sistemului actual (dolar, marc , yen) cu 2,5% pe lun a dep it de 5 ori fluctua ia pre urilor la bunurile de consum din SUA, RFG i Japonia. Totu i, aceste fluctua ii au fost mai mici dect cele ale cursurilor ac iunilor din rile men ionate (SUA 2,7%, Japonia 3%, RFG 3.8%), dar comparabile cu fluctua iile pre urilor mondiale la materiile prime, cu excep ia petrolului (5,8%)***********************. Este evident necesitatea explic rii att a mecanismului form rii, ct i factorilor care ac ioneaz asupra cursului valutar. Principalele variabile explicative din modelele tradi ionale consacrate acestuia, sunt: nivelele de pre na ionale, ratele de dobnzi i balan a de pl i. Modelele sunt concepute pentru a exprima fenomene reale sau monetare, la acestea din urm fiind lua i n considerare i factori psihologici. Cursul valutar se formeaz pe pia a devizelor, ce cuprinde tranzac ii legate att de comer ul interna ional cu bunuri i servicii, ct i de investi ii interna ionale (directe sau de portofoliu), fiind cea mai mare i, din punct de vedere tehnic, cea mai avansat pe plan mondial. Cre terea mai accentuat a tranzac iilor financiare cu devize din ultimele decenii s-a datorat diversific rii interna ionale a portofoliilor, demers posibil ca urmare a liberaliz rii i moderniz rii pie elor financiare na ionale. n cursul integr rii pie elor financiare interna ionale (globaliz rii) pie ele de devize s-au conectat la cele monetare na ionale. Banca Reglement rilor Interna ionale estima n ultimul s u raport tri anual , c n aprilie 1998, volumul tranzac iilor pe pie ele globale de devize se ridica la echivalentul a 1500 mii miliarde dolari.

***********************

Isard, 1995, pag. 3 Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 1998, BIS, May 1999, Tables F-2, F-3

196

Economie interna ional

11.1 Teorii ce pornesc de la factori din economia real


11.1.1 Teoria parit ilor puterii de cump rare
Porne te de la premisa existen ei unei pie e mondiale perfecte pentru bunurile comercializate i se bazeaz pe idea arbitrajului. Astfel, dac nivelul de pre de pe pia a intern cre te, bunurile na ionale sunt nlocuite cu bunuri str ine. Aceast substitu ie m re te valoarea importului i o reduce (n mod normal) pe cea a exportului. Va cre te cererea de valut str in din partea importatorilor, dar va sc dea oferta ei, provenit de la exportatori. Se va aprecia valuta str in , pn ce se va nl tura diferen a dintre pre urile interne i cele interna ionale. n varianta relativ a acestei teorii, se afirm c modific rile raportului de pre uri (Pint / Pext) vor conduce la modific ri ale cursului ntr-o anumit propor ie k>0 constant , avnd n vedere c pre urile comercializabilelor afecteaz pe termen lung nivelul general de pre uri pe plan na ional. O limit a acestei teorii decurge din premisa potrivit c reia, elasticit ile cererii de import i de export sunt suficient de mari, nct balan a curent s reac ioneze elastic la cele mai mici modific ri ale cursului valutar. Explicarea evolu iei cursului valutar cu ajutorul variantei relative a parit ii puterii de cump rare apare plauzibil pentru abordarea n perspectiva termenului lung, nu ns pe termen scurt sau mediu.

11.1.2

Teoria veniturilor

Pune n centrul aten iei dezvoltarea venitului real. Cre terea acestuia determin sporirea importurilor, urmat de deteriorarea situa iei balan ei curente. n consecin scade cursul valutei na ionale. Reciproc, cre terea venitului real n rile partenere determin o mbun t ire a situa iei balan ei curente i o apreciere a monedei na ionale. O premis restrictiv a acestei teorii const n presupunerea c exist rezerve ale capacit ii de produc ie n ara al c rei venit cre te, astfel nct, o cre tere a cererii s provoace o sporire a produc iei, i nu a pre urilor.

11.2 Teorii ce pornesc de la factori de natur financiar


11.2.1 Teoria parit ii ratelor de dobnzi

Este o abordare din perspectiva pie elor financiare i reprezint condi ia echilibrului bazat pe arbitraj, a activelor cu dobnd fix . Investitorii n active financiare arbitreaz ntre alternativele oferite n moned na ional sau n valut str in , alegnd-o pe cea care aduce beneficiul cel mai ridicat. Ca urmare, se egaleaz diferen ele dintre ratele de dobnzi cu cele dintre cursurile valutare de la extremit ile intervalului de timp aferent investi iilor efectuate (uncovered interest parity UIP). ntruct asemenea tranzac ii se asigur fa de riscul cursului valutar

Teorii privind formarea ratei de schimb

197

pe pia a devizelor la termen, diferen a dintre ratele de dobnzi se egaleaz cu cea dintre cursul la vedere i cel de pe pia a la termen (covered interest parity CIP). UIP prezint interes pentru politicile b ncilor centrale. Dac aceast teorie ar fi confirmat de realitate, interven iile b ncilor centrale pe pia a devizelor n-ar putea s abat cursul la vedere actual, fa de cel a teptat n viitor, dac prin politica monetar s-ar crea diferen e ntre ri, privind ratele de dobnzi . Cercet rile empirice pentru perioada 1980 1994 au ar tat c doar 5% din modific rile nregistrate ale cursului valutar (Yen / $, DM / $, Fr / DM) prognozate cu ajutorul diferen ialului de dobnzi, iar ipoteza c pia a devizelor este una eficient (participan ii la pia sunt neutri la risc i i formeaz a tept rile n mod ra ional) nu a putut fi confirmat .

11.2.2

Teoria portofoliilor de active financiare

Aceast teorie porne te de la premisa c activele financiare interne nu sunt perfect substituibile cu cele str ine, spre deosebire de cea a parit ii ratelor de dobnzi, avnd a adar un grad mai mare de generalitate. La alc tuirea portofoliului, deciden ii in seama nu doar de beneficiul, ci i de riscul diverselor alternative de investi ii (pondereaz beneficiul a teptat cu riscul aferent). Modificarea ratelor relative de beneficiu, ca i a estim rilor cu privire la risc influen eaz reprezentarea portofoliului considerat optim i declan eaz reac ii de restructurare a acestuia. Se produc n consecin , modific ri ale cererii i ofertei de devize, deci i ale cursurilor valutare, chiar n absen a unor m suri de politic monetar sau fiscal , ci doar ca urmare a modific rii a tept rilor sau a estim rilor cu privire la risc ale investitorilor, n leg tur cu titlurile financiare. ntruct pie ele interna ionale pentru active financiare reac ioneaz mai rapid dect cele pentru m rfuri, se formuleaz ipoteza c modific rile pe termen scurt ale cursurilor valutare sunt cauzate de procesele de pe pie ele titlurilor de valoare.

11.2.3

Teoria "monetarist " a cursului valutar

Explic nivelul cursului valutar prin masa monetar din ar i din str in tate, f cnd apel la teoria cantitativ a banilor i la cea a parit ii puterii de cump rare. Cre terea masei monetare (sau sc derea cererii de bani) n ar duce, n condi iile ocup rii depline a capacit ilor de produc ie, la cre terea pre urilor i, dac n str in tate acestea nu au crescut, se produce o depreciere a valutei na ionale. Concluzia acestei teorii ar fi c , politica monetar expansiv ar conduce la deprecierea monedei na ionale, dac pre urile ar reac iona prompt.

11.2.4

Modelul lui Dornbusch

n acest model se renun la ipoteza ne realist a flexibilit ii totale a pre urilor, se recunoa te c adaptarea pre urilor este lent i se ia n considerare

Isard, 1995, pag. 77. Op. cit. pag. 83

198

Economie interna ional

efectul parit ii ratelor de dobnzi. Dac ntr-o ar cre te masa monetar , valuta na ional se va deprecia pe termen lung, ca o consecin a cre terii pre urilor, respectiv a efectului parit ii puterilor de cump rare, dar, pe termen scurt vor reac iona pie ele financiare, reducndu-se rata dobnzii. Potrivit efectului parit ii ratelor de dobnzi (acoperite), cursul valutei str ine pe pia a la termen va sc dea sub cel la vedere. Operatorii de pe pia a devizelor vor prognoza (pe baza a tept rilor ra ionale), o apreciere a valutei na ionale n viitor, reprezentare aflat n contradic ie cu tendin a pe termen lung de depreciere, rezultat din rela ia parit ii puterilor de cump rare. n realitate, cursul valutei str ine cre te imediat ce a sporit masa monetar , dep ind semnificativ nivelul de echilibru pe termen lung, dar ulterior se apropie de acest traiect, pe m sur ce pre ul intern cre te.

11.2.5

Modele dinamice de portofoliu

Extind propozi iile referitoare la portofoliu, cu efecte ale cursului valutar asupra pie ei de m rfuri i balan ei curente care, printr-un mecanism de conexiune invers ac ioneaz asupra acestuia, ca urmare a modific rii valorii stocurilor de active externe. Permit astfel integrarea mecanismelor balan ei de pl i n teoria cursului valutar. Orice excedent al balan ei curente atrage o cre tere a crean elor fa de str in tate, n consecin se afecteaz echilibrul portofoliului existent. Aprecierea valutei na ionale ac ioneaz pe dou c i pentru restabilirea echilibrului. Ca urmare a acestei aprecieri, se reduce valoarea crean elor externe existente i se diminueaz sau dispare excedentul balan ei curente. Este de presupus c asemenea efecte ale balan ei curente asupra portofoliilor ar putea fi eviden iate empiric, dac s-ar cumula excedente sau deficite foarte mari.

11.3 Teorii ne tradi ionale


11.3.1 Modele bazate pe a tept ri ra ionale

i concentreaz aten ia asupra incertitudinii i a tept rilor privind dezvoltarea variabilelor fundamentale. La caracterizarea acestor modele, esen iale sunt ipotezele privind formarea a tept rilor. Chiar pornind de la ipoteza a tept rilor ra ionale, se demonstreaz c se poate ajunge la fluctua ii ale cursului valutar i la deformarea cursurilor la termen. Pe de alt parte, unii economi ti pun sub semnul ntreb rii caracterul ra ional al a tept rilor.

11.3.2

Modelul primei de risc

Explic de ce poate diferi cursul la termen de valoarea a teptat a viitorului curs la vedere. Diferen ele privind riscul, ntre investi ii alternative, determin ca diferitele titluri financiare s nu fie perfect substituibile. Aceast mprejurare st la

Teorii privind formarea ratei de schimb

199

baza modelelor de portofoliu n general, cu men iunea c , n modelele tradi ionale componenta de risc este considerat constant . Investi iile n valute diferite pot fi cotate cu riscuri diferite. Decisiv este faptul, dac participan ii la pia apreciaz n mod diferen iat riscurile realiz rii veniturilor a teptate. O investi ie n str in tate se poate deosebi de cea intern , n privin a a tept rilor privind reglement rile institu ionale, cum ar fi posibilit ile de transfer sau impozitele, care intr n calculele investitorilor. Dac se iau n considerare asemenea aspecte privind riscul, este firesc s se includ n calcule o prim de risc. Investitorii sunt indiferen i n privin a alternativelor de a investi n ar i peste hotare, atunci cnd rata dobnzii na ional corespunde sumei dat de rata str in a dobnzii, plus a teptarea de apreciere a valutei str ine, plus prima de risc pentru de inerea de titluri str ine purt toare de dobnd . Potrivit acestui ra ionament, diferen a dintre cursul la termen i cursul la vedere a teptat ar fi dat chiar de aceast prim de risc, m rime variabil . Modificarea cursului la termen nu poate fi luat ca suport pentru modificarea nivelului a teptat al viitorului curs la vedere, ntruct cea dinti se poate datora varia iei primei de risc. Exist i alt ra ionament care justific abordarea primei de risc n teoria cursului valutar. Dac fluctua iile primei de risc au drept consecin modific ri ale structurii optime a portofoliului, se pot produce modific ri nsemnate ale cursului valutar la vedere. Variabilitatea primei de risc poate fi, a adar, cauza unei volatilit i ridicate a cursului valutar (volatilitatea este m rimea relativ a fluctua iei peste i sub nivelul actual al unui indicator, ntr-un interval de timp dat).

11.3.3

Ipoteza noilor informa ii

A eaz n centrul aten iei erorile n formularea valorilor a teptate. Asemenea erori apar atunci cnd dezvoltarea variabilelor fundamentale a fost prognozat eronat. n principiu, ipoteza a tept rilor ra ionale exclude erorile sistematice de prognoz , dar accept posibilitatea ca participan ii la pia s fac n unele cazuri, prognoze eronate. Abaterea m rimilor reale de la valorile a teptate poate determina fluctua ii ale cursului valutar, fenomen comparabil cu cel manifestat la modificarea m rimilor reale din modelele tradi ionale consacrate cursului valutar. Se presupune c participan ii la pia cunosc interdependen a dintre variabilele fundamentale i cursul valutar. De aici ar decurge idea c modificarea cursului valutar, ne a teptat pentru participan ii la pia , nu a putut fi prev zut , avnd caracter ntmpl tor. Dac se public frecvent nout i relevante pentru evolu ia cursului valutar (date privind soldul balan ei de pl i, deficitul bugetului sau evolu ia masei monetare), acestea pot provoca fluctua ii ne a teptate ale cursului, ntruct este pu in probabil ca, chiar i cele mai competente abord ri, s permit prognoze corecte pentru toate m rimile care l influen eaz . n func ie de con inutul lor, nout ile pot determina volatilitatea cursului valutar. Verificarea empiric a acestei ipoteze este greu de realizat c ci, ntre informa iile relevante, n m sura n care ele pot fi precizate, pe lng date efective, sunt i anun uri sau evenimente, care nu pot fi cuantificate. De regul , se recurge la simplific ri, cum ar fi limitarea informa iilor considerate relevante doar la situa ia balan ei comerciale sau la indicatori ai masei monetare. Acestea pot acoperi doar n propor ie modest , explica iile privind evolu ia cursului valutar.

200

Economie interna ional

11.3.4

Baloanele speculative ra ionale

Desemneaz situa iile n care, cu un anumit decalaj de timp, cursul la vedere nregistreaz abateri cresc toare de la nivelul explicat prin variabilele fundamentale. O asemenea evolu ie ar fi declan at de anumite fapte sau evenimente. A tept rile ra ionale ale personajelor, intensific evolu ia o dat nceput . Considernd c , n timpul unei faze speculative valuta str in se apreciaz , n cazul unui angajament n valut str in , pentru un investitor se manifest riscul, ca specula ia s e ueze ca un balon de s pun. Investitorul ar r mne statornic la investi ia sa n active n str in tate, numai dac prima de risc pe care i-o promite specula ia, ar fi satisf c toare, altfel spus, dac riscul i-ar fi compensat prin c tiguri de curs suplimentare a teptate. Cu ct cursul valutar se ndep rteaz de la valoarea fundamental , cu att mai mult acesta trebuie s creasc , pentru a compensa riscul unei c deri mai mari a cursului. n orice moment al fazei speculative sunt numai dou posibilit i pentru evolu ia cursului de schimb: specula ia ori se continu , ori e ueaz . Cu ct dureaz mai mult, cu att devine mai riscant . ntruct ambele posibilit i se iau n considerare la formarea a tept rilor, dar numai una din cele dou posibilit i alternative se poate realiza, rezult , de - a lungul ntregii faze de specula ie, erori n privin a a tept rilor. Atta timp ct se men ine balonul speculativ ra ional, cursul la vedere va fi mai mare dect valoarea a teptat . n acest interval, cursul la termen format pe baza a tept rilor va apare de asemenea distorsionat, ntruct acesta se abate ntotdeauna n aceea i direc ie, de la cursul la vedere ulterior. Relevan a empiric a teoriei baloanelor speculative ra ionale este controversat , fenomenul descris ne fiind m surabil, i nici nu poate fi f cut o delimitare clar fa de ac iunea altor factori explicativi, cum ar fi comportamentul ne ra ional. Dac unele evolu ii ale cursului valutar corespund explica iei baloanelor speculative ra ionale, e uarea acestor baloane este greu de identificat.

11.3.5

Ipoteze privind a tept rile ne ra ionale

Teza privind eficien a pie ei devizelor, condi ie de baz pentru teoria a tept rilor ra ionale nu s-a putut confirma n cadrul verific rilor empirice. Pe de alt parte, n ultimul deceniu s-a pus tot mai mult accentul pe aspecte de microeconomie pentru explicarea unor fenomene la nivelul economiei na ionale, fapt observat i n domeniul teoriei cursului valutar. Aceste mprejur ri au ocazionat exprimarea unor dubii, n leg tur cu validitatea ipotezei a tept rilor ra ionale. Participan ii la pia a devizelor recurg la tehnicile grafice (chart analysis), pentru efectuarea de prognoze pe termen scurt, dar, proiec iile pe termen lung le realizeaz pe baza dezvolt rii variabilelor fundamentale. Tehnicile grafice, orict de diversificate, nu sunt dect simple extrapol ri ale ultimelor evolu ii nregistrate de cursurile valutare. Cercet rile au ar tat c , participan ii la pia a devizelor i

Teorii privind formarea ratei de schimb

201

formeaz a tept rile pe termen mai scurt prin extrapolarea ultimelor evolu ii ale cursurilor, ceea ce na te posibilitatea unor erori sistematice de prognoz . A adar, pe termen scurt, formarea cursurilor pe pia a devizelor poate s nu se bazeze pe a tept ri ra ionale. De i pe termen lung domin orientarea speculatorilor, care este fundamentat prin variabilele fundamentale, pe termene mai scurte mi carea cursurilor este influen at cu prec dere de cei care se orienteaz cu ajutorul tehnicilor grafice. Comportamentul acestora din urm poate avea drept efect formarea unor evolu ii ciclice ale cursurilor valutare, cu abateri pe termene mai lungi de la nivelul fundamental. n consecin , apar fluctua ii ale cursurilor valutare, care nu mai pot fi explicate prin variabile economice fundamentale. La explicarea fluctua iilor pe termen scurt, apare plauzibil i ipoteza ca, pentru totalitatea participan ilor la pia s fie asociate a tept ri ne ra ionale.

11.4 Incertitudinea i a tept rile n tranzac iile interna ionale. Studiu de caz*
Adesea investi iile sunt incerte, ntruct se fundamenteaz pe previziuni privind veniturile viitoare, care pot fi gre ite. Cu att mai mult spore te incertitudinea la investi iile n str in tate, unde aceasta este legat i de modific rile ratelor de schimb valutar. Astfel, deplas rile interna ionale de capital depind nu doar de diferen ele dintre ratele dobnzilor, ci i de a tept rile investitorilor privind modific rile ratelor de schimb, deci i de atitudinea fa de risc a acestor investitori. Se vor aborda n continuare a tept rile i incertitudinea la mi c rile de capitaluri, rolul specula iei i modul cum utilizeaz comercian ii i investitorii pie ele de devize pentru a se asigura fa de riscul cursului valutar.

11.4.1

A tept rile i ratele beneficiului

n rela iile economice interna ionale deciziile se iau adesea comparnd condi iile din cadrul economiei na ionale cu cele din str in tate. n cazul unei investi ii se compar rata dobnzii interne (r), cu cea din str in tate (r*). In plus, prima se calculeaz la valoarea investi iei exprimate n unit i monetare na ionale, iar cea de-a doua se refer la o valoare exprimat n moned str in . Raportul dintre cele dou valute (cursul valutar) este , m rime ce arat num rul de unit i monetare na ionale ce corespund uneia str ine. n aceast situa ie, o unitate monetar , investit n ar ar aduce dup un an 1 + r unit i, iar investi ia n str in tate ar fi de a teptat s aduc 1/ (1 + r*) unit i monetare str ine. Dar, pentru a compara care dintre cele 2 variante este mai avantajoas , este necesar exprimarea lor ntr-o singur moned , de preferat cea na ional . Pentru aceasta este necesar s se opereze cu cursul valutar viitor de la sfr itul intervalului, pe care nu-l cunoa tem n prezent, ci doar l a tept m, s -l numim '.
* a se vedea: O. Rujan, Teorii i modele privind rela iile economice interna ionale, Bucure ti, Ed. ALL, 1994, cap. 11.

202

Economie interna ional

A adar, se cerceteaz diferen a (u) dintre cele 2 sume: u=i/ (i + r*) ' (1 + r) 11.1

Dac investitorul ar fi indiferent fa de riscul cursului valutar, i-ar plasa capitalul n str in tate dac u > 0 i n propria ar , dac u 0. Exprimarea lui u se poate face ntr-o form mai simpl , astfel: u (r* + )r 11.2 unde = ( ' - ) / , iar r este o m rime neglijabil . Din rela ia (2) reiese c un investitor - speculator va fi dispus s de in active str ine, dac u este pozitiv. M rimea u, denumit diferen descoperit de dobnzi (open interest differential) se coreleaz pozitiv cu cererea pentru hrtii de valoare str ine. De exemplu, dac n R.F.G. rata dobnzii (r) este 10%, iar n S.U.A. doar 8% p. a., i cursul m rcii fa de dolar ( ) este de 1,65 DM/1 $, dar se a teapt ca peste un an cursul ( ') s fie 1,75 DM/$, adic se a teapt deprecierea m rcii, diferen a descoperit de dobnzi (u) din punctul de vedere al unui investitor speculator german va fi de 4 procente. (u = 8 + 10/1,65 - 10 = 4) Ar fi deci interesant pentru acesta s mprumute m rci n R.F.G., cu rata dobnzii de 10% p. a. i s cumpere dolari la 1,65 DM/$, pe care s -i investeasc n S.U.A. cu o rat a dobnzii de 8% p. a. Dac rata schimbului va ajunge la 1,75 DM/$, potrivit a tept rilor, tranzac ia l va costa pe ntreprinz tor 2 puncte procentuale la rata dobnzii, dar i va aduce un c tig de 6 procente la rata schimbului la vnzarea dolarilor pentru achitarea datoriei n m rci. Analiza descris pn aici s-a referit la m rimi nominale. n m rimi reale, aceasta ar presupune corectarea cursurilor valutare a teptate cu modific rile a teptate ale indicilor de pre uri la bunuri i servicii n cele 2 ri. Probabil concluziile nu ar diferi esen ial n analiza bazat pe m rimi reale fa de cele nominale.

11.4.2

Incertitudinea i atitudinea fa

de risc

Analiza de mai sus trebuie completat prin recunoa terea posibilit ii ca, n realitate, a tept rile deciden ilor s nu fie confirmate de realitate. Dac , n exemplul numeric anterior, decidentul consider c probabilitatea ca marca s se deprecieze la 1,80 DM/$ n curs de un an este de 75%, iar probabilitatea ca ea s - i creasc cursul la 1,60 DM/$ n acela i interval este de 25%, atunci rata de schimb a teptat va fi: ' = 0,75 1,80 + 0,25 1,60 = 1,75 DM/$ S-ar putea deci nregistra un eventual c tig de 9%, (0,15/1,65) sau o eventual pierdere de 3%, (0,05/1,65). Dar tot att de mare ar fi rata de schimb a teptat , i dac s-ar considera de c tre decident c probabilitatea unei viitoare deprecieri a m rcii la 2,00 DM/$ este de 0,75 i cea a cre terii cursului ei la 1,00 DM/$ este de 0,25 adic : ' = 0,75 2,00 + 0,25 1,00 = 1,75 DM/$

Teorii privind formarea ratei de schimb

203

Dar, n acest caz, s-ar putea nregistra un eventual c tig datorat deprecierii m rcii de 21% (0,35/1,65), sau, o eventual pierdere, n cazul cre terii cursului, de 39 procente (0,65/1,65). Fa de cele dou situa ii men ionate, deciden ii investitori - speculatori vor ac iona diferen iat, n func ie de particularit ile de comportament ale fiec ruia. De regul , ace tia caut s - i limiteze expunerea fa de riscul de pierdere, dar n mod diferen iat, de la un individ la altul. a) Unii sunt indiferen i fa de risc (neutri) i se comport ca i cnd hrtiile de valoare interne i cele str ine ar fi perfect substituibile. Dac mul i investitori ar fi neutri la risc, diferen a de dobnzi descoperit n-ar dura prea mult timp. n exemplele luate anterior, investitorii s-ar orienta masiv spre S.U.A. i ar influen a cre terea valorii acestor bonuri, iar pe a celor din R.F.G. ar influen a-o n sensul opus adic ar cre te rata dobnzii n S.U.A. i ar sc dea n R.F.G. Totodat , moneda str in ($) s-ar aprecia ca urmare a cre terii cererii de dolari. Ar sc dea astfel valoarea lui ', pn ce rata de schimb a teptat ( ') ar deveni egal cu cea actual ( ). Mi carea ar continua, pn ce diferen a descoperit de dobnzi (u) ar fi nul , adic = r r* 11.3 Condi ia (3) este denumit paritatea descoperit a dobnzilor. Potrivit acesteia, modificarea a teptat a ratei de schimb valutar este identic cu diferen a dintre ratele dobnzii din cele 2 ri. Aceast propozi ie are implica ii serioase pentru politica monetar a unei ri: dac investitorii sunt neutri la risc, banca central nu poate controla rata dobnzii interne, f r s influen eze corespunz tor a tept rile privitoare la rata schimbului. b) Dac investitorii au aversiune la risc, diferen a descoperit de dobnzi (u) poate persista la infinit. Deplasarea de la investi ii interne; la cele externe va fi limitat de riscul ratei de schimb i de gradul de aversiune la risc. Ra ionamentul poate fi ilustrat grafic, n figura 11.1, unde pe ordonat se reprezint veniturile a teptate pe urma unui portofoliu cuprinznd bonuri interne i externe. Dac portofoliul ar fi constituit n totalitate din bonuri na ionale, venitul a teptat ar fi bi = 1 + r, reprezentat pe diagram de segmentul OD. Dac ntregul portofoliu ar con ine bonuri str ine, venitul a teptat ar fi Bs = (i + r*) ' / = (i + r*) (1 + ), reprezentat pe diagram de segmentul OF. Din diagram rezult DF = OF - OD = bs - bi = u Dac portofoliul con ine bonuri str ine n propor ia n, venitul a teptat (b) va fi o combina ie linear a componentelor intern i extern ; b = nbs + (1-n) bi = bi + nu 11.4

204

Economie interna ional

Beneficiul a teptat

F' F V' V D Q U' Q' U

I' I

Gradul de risc, m surat prin abaterea standard a venitului

S'

Figura 11.1: Portofoliul unui investitor cu ave rsiune la risc

n figura 11.1, este reprezentat de segmentul OV = OD + nFD. Pe axa absciselor se reprezint gradul de risc al portofoliului, din punctul de vedere al unui investitor a c rui avere se exprim n moned intern . Acesta se exprim prin dispersia a tept rilor investitorilor, m surat prin abaterea standard a venitului la portofoliu. Dac ntregul portofoliu e constituit din bonuri interne, nu exist risc i abaterea standard ( ) este nul , iar dac e constituit numai din bonuri str ine, expunerea este maxim , fiind exprimat de segmentul OS. Dac portofoliul con ine bonuri na ionale i str ine, segmentul DI arat perechile venit risc cnd sunt date r, r* i , iar propor ia n a bonurilor str ine n ansamblul portofoliului variaz de la 0 la 1. n aceste condi ii, U este cea mai de nalt curb indiferen pentru de in torul portofoliului ce poate fi atins n Q. Dac , la aceea i abatere standard exprimat prin OS, s-ar nregistra o diferen descoperit de dobnzi mai mare, exprimat de segmentul DF', perechile venit - risc s-ar afla pe segmentul DI', care ar putea atinge o curb de indiferen mai nalt U' n punctul Q'. Rezult c pot fi atinse curbe mai nalte de indiferen (bun stare) pentru investitor, pe m sur ce cre te diferen a descoperit de dobnzi, i scade gradul de risc pentru investitor.

Teorii privind formarea ratei de schimb

205

11.4.3

A tept rile i rata schimbului

Economi tii consider c a tept rile privind viitoarele rate de schimb influen eaz puternic rata de schimb curent . Fluctua iile pe termen scurt ale actualelor rate de schimb se datoreaz revederii a tept rilor investitorilor n urma ob inerii unor noi informa ii privind chiar ratele de schimb. Efectele modific rii a tept rilor depind n mare m sur de atitudinea fa de risc a personajelor implicate n scen . ntruct a tept rile influen eaz mi c rile de capital, au repercusiuni i asupra ratei schimbului (flexibile). Dac investitorii consider c al i participan i la pia a devizelor i vor spori cererea pentru valuta str in , diferen a descoperit de dobnzi va favoriza investi iile n str in tate i investitorii vor cere mai mult valut str in . Aceasta se va aprecia imediat atunci cnd se a teapt s se aprecieze n viitor. Dac a tept rile sunt confirmate de evenimente, speculatorii ob in profituri i activitatea lor are efect stabilizator asupra cursului valutar. Dac a tept rile sunt infirmate, speculatorii ies n pierdere i activitatea lor destabilizeaz pia a devizelor. Dar nu ntotdeauna pia a devizelor este dominat de specula ia stabilizatoare, chiar dac aceasta exist . Pia a la termen este utilizat de comercian i i investitori pentru a se asigura fa de riscul cursului de schimb. Rata schimbului la termen poate nregistra o prim sau discount fa de rata la vedere, n func ie de condi iile cererii i ofertei pe pia a la termen. Prima se utilizeaz pentru a calcula diferen a acoperit de dobnzi, care adaug la diferen a obi nuit de dobnzi costul asigur rii (hedging) pe pia a la termen*. Dac diferen a acoperit de dobnzi este pozitiv , investitorii cump r titluri str ine i vnd la termen rezultatele antecalculate n valuta str in . Acest arbitraj de dobnzi acoperit tinde s men in paritatea acoperit a dobnzilor. Dac , pe de alt parte, speculatorii a teapt ca o valut s se aprecieze cu o sum mai mare dect prima la termen, cump r aceast valut la termen. Cre terea dobnzii n str in tate i incit pe investitori s cumpere valut str in la vedere i s vnd la termen. Valuta se va aprecia imediat i va nregistra o sc dere pe pia a la termen. Speculatorii o vor cump ra la termen. La scaden , investitorii vor livra moneda str in speculatorilor, n schimbul monezii na ionale. Speculatorii vor vinde astfel pe pia a la vedere valuta ob inut , pentru a ob ine valuta na ional pe care trebuie s-o pun la dispozi ia investitorilor, cauznd prin aceasta deprecierea valutei str ine. Modificarea a tept rilor poate avea efecte similare. Speculatorii ac ioneaz n avans (lead) i determin cre teri ale cursului valutelor str ine. Dac speculatorii ar fi indiferen i fa de risc, rata la termen ar putea servi pentru prevederea viitoarei rate valutare la vedere. Dar aceast ipotez nu a putut fi nc verificat .

Riscurile de pre i valutar se asigur prin tranzac ii la termen. n general, hedgingul de vnzare se practic pentru protejarea produc iei, a stocurilor sau a activelor, n timp ce hedgingul de cump rare este utilizat pentru protejarea costurilor de achizi ie, a aprovizion rii i a angajamentelor.

206

12

BIBLIOGRAFIE

Aghion, P., i Howitt, P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, Econometrica, 60: 323-51. Bal, A. (1997), Economii n tranzi ie, Europa Central i de Est, Bucure ti,Ed. Oscar Print . Balassa, B. (1965), Tariff protection in Industrial Countries: an Evaluation, The Journal of Political Economy, LXXIII (5), 573-594. Balassa, B. (1974), Trade creation and trade diversion in the European common market: an appraisal of the evidence , The Manchester School (2), 93135. Baldwin, R. (1971), Determinants of the Commodity Structure of US Trade, American Economic Review, 61: 126-46. Baldwin, R. (1989), The Growth Effects of 1992 , Economic Policy, 9: 247-82. Baldwin, R. (1994), The Effects of Trade and Foreign Direct Investment on Employment and Relative Wages, OECD Economic Studies, 23: 7-54. Brsan, M. (1995), Integrarea economic european , vol. I, ClujNapoca, Ed. Carpatica . Basevi, G. (1966), The U.S. tariff structure: estimates of effective rates of protection of U.S. industries and industrial labor, Review of Economics and Statistics, 48. Basevi, G. (1968), The Restrictive Effect of the U.S. Tariff, American Economic Becker, G. S., Murphy, K. M., i Tamura, R. (1990), Human Capital, Fertility and Economic Growth, Journal of Political Economy, 98: S12-37. Bergstrand, J.H. (1985), The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, Review of Economics and Statistics, LXVII (3), 474-481. Bhagwati, J. et al. (1971), Trade, Balance of Payments and Growth , Amsterdam: North Holland . Bhagwati, J. (1964),The Pure Theory of International Trade: A Survey, Economic Journal, 74: 1-84. Bhagwati, J. (1968), Distortions and Immiserizing Growth: A Generalisation, Review of Economic Studies, 35: 48 1-5. Bhagwati, J. (1968), More on the Equivalence of Tariffs and Quotas, American Economic Review, 5 8, 142-146. Bhagwati, J. (1971), The Generalised Theory of Distortions and Welfare, n Bhagwati et al. (1971), 69-90. Bhagwati, J. (1984), Splintering and Disembodiment of Services and Developing Nations, The World Economy, 7(2), 133-144. Bhagwati, J. (1988), Protectionism, Cambridge, Mass.: MIT Press . Bhagwati, J. - i Ramaswami, V. K. (1963), Domestic Distortions, Tariffs and the Theory of Optimum Subsidy, Journal of Political Economy, 72: 44-50. Bhagwati, J. - i Srinivasan, T. N. (1969), Optimal Intervention to Achieve Non-Economic Objectives, Review of Economic Studies, 36: 27-38.

Bibliografie

207

Bliss, C. (1994), Economic Theory and Policy for Trading Blocks , Manchester: Manchester University Press . Bliss, C. (1996), Long-Run Wealth Distributions with Random Shocks , Nuffield College, Oxford . Bomer, S. (1984), Internationale Wettbewerbsfhigkeit - Fragmente zu einer Theorie internationaler Unternehmensttigkeit, Weltwirtschaftliches Archiv, 120, 481498. Brander, J. (1995), Strategic Trade Policy, Working Paper No. 5020 , Cambridge, Mass.:NBER . Brander, J. i Krugman, R R. (1983), A Reciprocal Dumping Model of International Trade, Journal of International Economics, 15: 313-2 1. Brander, J.A. i Spencer, B.J. (1983), International R&D Rivalry and Industrial Strategy, Review of Economic Studies, L(4), 707-722. Brander, J.A. i Spencer, B.J. (1985), Export Subsidies and International Market Share Rivalry, Journal of International Economics, 18(1/2), 83- 100. Branson, W.H.",The Minimum Covered Interest Differential Needed for International Arbitrage Activity", Journal of Political Economy, Vol. 77, 1969, 1028-1035. Breuss, F., (1998), "Die Europische Wirtschafts- und Waehrungsunion aus konomischer Sicht, in: H.P. Rill, St. Griller (Hrsg.), Rechtsfragen der Europischen Wirtschafts- und Waehrungsunion, Wien-New York, 1998. Breyer, F i Zweifel, P. (1992), Gesundheitsoekonomie, Heidelberg: Springer. Cecchini, P. (1988), The European Challenge: 1992 , London: Wildwood House . Corden, W.M. (1966), The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate: Journal of Political Economy, 74, 221-237. Dornbusch, R., "Expectations and Exchange Rate Dynamics", Joumal of Political Economy, Vol. 84, No 6, December 1976, 1161-1176. Dornbusch, Rudiger, Fischer, S., i Samuelson, R A. (1977), Comparative Advantage,Trade and Payments In a Ricardian Model with a Continuum of Goods, American Economic Review, 67: 823-39. Dumitrescu, Sterian i Bal, Ana (1998), Economie mondial , Bucure ti, Editura Economic . Emmanuel, A. (1972), Unequal Exchange , London: New Left Books . Feenstra R.C. (1987), Automobile Prices and Protection: The U.S. - Japan Trade Restraint, Salvatore, D. (Ed), The New Protectionist Threat to World Welfare, New York: North Holland, 333-351. Fleming, J.M., "Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates", IMF Staff Papers, Vol. 9, 1962, 369-380. Frey, B.S. (1984), International Political Economics, Oxford: Blackwell. Froot,K. A., Rogoff, K, "Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates", in: G. Grossman, K. Rogoff (Eds.), Handbook of International Economics, Volume III, Amsterdarn: North-Holland, 1995, 1647-1688. Garvin, D. (1983), "Quality on the Life", Harvard Business Review, (Sept./Oct.). Ghermi, P.E. (1989), EG 1973 und EG 1992: Vergleich der Auswirkungen auf die schweizerischen Exporte, Schweizerische Zeitschrift der Volkswirtschaft und Statistik, 125 (3), 275-308.

208

Economie interna ional

Ghermi, P.E. (1991), EG, EFTA und die Liberalisierung im Welthandel: Effekte auf die schweizerischen EG-Warenausfuhren der letzten dreiig Jahre und die diesbezglichen mglichen Auswirkungen der EG-Integration Ende 1992. Zrich: Zentralstelle der Studentenschaft. Ghibu iu, A. (1976), Tendin e n politica comercial a rilor vesteuropene, Bucure ti, Editura Politic . Griliches, Z. (1971), Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometric Analysis of Quality Change, Griliches, Z. (Ed), Price Indexes and Quality Change, Cambridge MA: Harvard University Press, 55-87. Grubel, H. (1986), There is no Direct International Trade in Services, Service Project Discussion Paper, 86-1, Vancouver: The Fraser Institute. Grubel, H. i Lloyd, P.J. (1975), Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London: Macmillan. Harris, R. (1985), Why Voluntary Export Restraints are Voluntary, Canadian Journal of Economics, 18: 799-809. Helpman, E. i Krugman, P.R. (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, Cambridge NM: MIT Press. Iancu, A. (1983), Schimburile economice interna ionale, Bucure ti, Editura tiin- ific i Enciclopedic . Johnson, H.G. (1954), Optimal Tariffs and Retaliation, Review of Economic Studies, 21, 142-153. Jones, PW., Kenen, P.B. (Eds.), Handbook of International Economics, Volume II.- International Monetary Economics and Finance, Amsterdam-New York: North-Holland, 1985. Keynes, J. M. (1970), Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor, Bucure ti, Editura tiin ific . Kierzkowski, H. (1984, Ed), Monopolistic Competition in International Trade, London: Oxford University Press. Krugman, P.R. (1984), Import Protection as Export Promotion: International Competition in the Presence of Oligopoly and Economies of Scale, Kierzkowski, H. (Ed), Monopolistic Competition in International Trade, Oxford: Clarendon Press, 180-193. Krugman, P.R. (1986, Ed), Strategic Trade Policy and the New International Economics, Cambridge MA: MIT Press . Krugman, R (1979a), Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, Journal of International Economics, 9: 469-79. Krugman, R (1979b), A Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of Income, Journal of Political Economy, 87: 253-66. Krugman, R (1984), Import Protection as Export Promotion; International Competition in the Presence of Oligopoly and Economics of Scale, n H. Kierzkowski (ed.), Monopolistic Competition and International Trade Oxford: Clarendon Press , 180-93. Krugman, R (1986), A technology gap model of international trade, n K. Jungenfelt and D. Hague (eds), Structural Adjustment in Advanced Economies. Krugman, R (1987), Is Free Trade Passe?, Journal of Economic Perspectives, 1: 131-44. Krugman, R (1991), Is Bilateralism Bad? n E. Helpman i A. Razin (eds), International Trade and Trade Policy , Cambridge, Mass.: MIT Press .

Bibliografie

209

Krugman, R (1993), Regionalism versus Multilateralism: Analytical Notes, n J. de Melo and A. Panagariya (eds), New Dimensions in Regional Integration , Cambridge: Cambridge University Press . Krugman, R (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs (March/April), 28-44. Krugman, P.R., Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Sixth Edition, New York, 2003. Lancaster, K. (1966), A New Approach to Consumer Theory, Journal of Political Economy , 74, 132-157. Lancaster, K. (1971), Consumer Demand: A New Approach, New York: Columbia University Press . Lancaster, K. (1975), Socially Optimal Product Differentiation, The American Economic Review, LXV (4), 567-585. Lancaster, K. (1980), Intra-industry Trade under Perfect Monopolistic Competition, Journal of International Economics, 10(2), 151-17 1. Levine, L., i Renelt, R. (1992), A Sensitivity Analysis of Cross Country Growth Regressions, American Econonic Review, 82: 942-63. List, F. (1973), Sistemul na ional de economie politic , Bucure ti, Editura Academiei. Lucas, R. E. (1988), On the Mechanics of Development, Journal of Monetary Economics, 22: 3-42. Manoilescu, M. (1986), For ele na ionale productive i comer ul exterior. Teoria protec ionismului i a schimbului interna ional, Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic . Miron, D. (2000), Integrarea economic regional , Bucure ti, Editura Sylvi . Miron, D., Politici comerciale, Bucure ti, Editura Luceaf rul, Bucure ti, 2003 . Mundell, P.A.",Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates", Canadian Journal of Economics, 1963, 475-485. Obstfeld, M., Rogoff, K., Foundations of International Macroeconomics,Cambridge, Mass.-London: The MIT Press, 1996. Prgaru, Ion, Comer ul exterior, multiplicator al economiei na ionale, Bucure ti, 1996. Prgaru, Ion, Politicile comercial i de mediu ale Romniei, Bucure ti, Editura A.S.E., 2004. Popa, I. (coord.) (1997), Tranzac ii de comer exterior, Bucure ti, Editura Economic , 2002. Riddle, D.l. (1986), Service-led Growth: The Role of the Service Sector in World Development, New York: Praeger . Robson, R (1987), The Economics of International Integration , 3rd edn, London: George Allen and Unwin . Romer, R M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94: 1002-37. Romer, R M. (1990),Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98: S71-102. Romer, R M. - i Rivera-Batiz, L. A. (1991), Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Journal of Economics, 106: 531-55. Rujan, O. (1994), Teorii i modele privind rela iile economice interna ionale, Bucure ti, Editura All .

210

Economie interna ional

Rujan, O. (2001), Teorii i modele privind rela iile economice interna ionale, Bucure ti, Editura A.S.E. Sapir, A. i Lutz, E. (1981), Trade in Non-Factor Services: Past Trends and Current Issues, Washington DC: World Bank Staff Working Paper, 410. Senti, R. (1986), GATT als System der Welthandelsordnung. ZiWch: Schulthess Polygraphischer Verlag. Sinclair, P. J. N. (1993),World Trade, Protectionist Follies and Europes Policy Options for the Future, Oxford Review of Economic Policy, 9(3): 114-25. Sinclair, P. J. N. (1995), Monopolies, Localized Ownership and Pauperizing Trade, University of Birmingham Department of Economics Discussion Paper 95-31. Sinclair, P. J. N. - i Vines, D. (1995), Bigger Trading Blocs Need Not Entail More Protection, University of Birmingham Department of Economics Discussion Paper 95-32. Sut , N. (coord.) (1999), Integrarea ecconomic , Bucure ti, Editura Economic . Sut , N. (coord.) (2003), Comer interna ional i politici comerciale contemporane, Bucure ti, Editura Economic . Sut -Selejan, S. (1996), Doctrine economice. O privire panoramic , Bucure ti, Editura Eficient . Vernon, R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80 (2), 190-207. Viner, J. (1940), The Theory of Protection and Trade: A Review, Journal of Political Economy, 40 (Feb.), 121-125. Voiculescu, D. (2000), Competitivitatea (note de curs), Bucure ti, Editura Economic . Voiculescu, D. i Mereu , C. (1998), Analiza de competitivitate a economiei romne ti, Bucure ti, Editura Academiei Romne . Zweifel, P. (1985), Wettbewerbsfhigkeit im internationalen Handel: Konzeptionelle Klrung, Auenwirtschaft, 40 (IV), 407-426. Zweifel, P. (1987), Dienstleistungen aus konomisch-theoretischer Sicht, Allgemeines Statistisches Archiv, 71(1), 1-16. Zweifel, P. (1993, Ed), Services in Switzerland. Structure, Performance, and Implications of European Economic Integration, Berlin: Springer .

Economie interna ional

211