P. 1
depozitul bancar

depozitul bancar

|Views: 237|Likes:
Published by Emilia_Alecu_8207

More info:

Published by: Emilia_Alecu_8207 on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

Cuprins Cap. I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR Cap.1.1. Aspecte teoretice aferente depozitului bancar Cap.1.2.

Tipologia depozitelor bancare Cap.1.3.Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Cap II: PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE BANC POST Cap. 2.1. Prezentare generală Cap. 2.2.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului Cap. 2.3. Principalele funcţii, activitaţii şi operaţiuni bancare desfaşurate Cap. 2.4. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Cap. 2.5. Conturi curente pentru disponibilităţi baneşti Cap. 2.6. Conturi de depozite la vedere sau la termen Concluzii si propuneri Biblliografie Pag. 3 Pag. 3 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 37 Pag. 54 Pag. 56

Capitolul I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR
1.1.

Aspecte teoretice aferente depozitului bancar
1

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot marca primii paşi pe tărîmul practicii bancare. Pe atunci activitatea băncilor se limita la emiterea banilor, la acceptarea depozitelor şi păstrarea lor, la efectuarea decontăilor prin virament. În scurt timp băncile au început sa folosească pe larg resursele atrase în scopul acordării creditelor. Acordarea de credite implică un venit format din plata dobînzii.Astfel a aparut un stimulent care a susţinut dezvoltarea creditării. Acelaşi lucru a favorizat şi atragerea depozitelor, păstrarea disponibilităţilor în bănci, acordate ulterior ca credite. Toate acestea operaţiuni au condus la o economie de piaţă, care în ansamblu presupune existenţa unui sistem bancar care trebuia să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente. În esenţă, banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu alte state în scopul obţinerii de profit. Banca are un ol complex în economie atat din punctul de vedere al serviciilor pe care le prestează, cat şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. Băncile, ca instituţii financiare specializate, se ocupă de organizarea şi relizarea diferitelor servicii bancare, obiectivul de activitate fiind, în principal, gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. Instrumentul de gestionare a operaţiunilor bancare sunt banii. În economia de piaţă sistemul bancar îndeplineşte rolul de atragere, concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuînd cele mai eficiente investiţii.
2

Băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel colectînd depozitele, acestea au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora, cu randamentul maxim, în beneficiul propriu şi al depunătorilor. Banca este instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor, acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, plasamentul fondurilor, finanţarea şi schimburile comerciale. Reeşind din cele spuse anterior, aceste instituţii acceptă depozitele , avînd ca obiectiv protejarea intereselor deponenţelor, păstrarea secretului depozitelor şi neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar. Deosebim două categorii de resurse bancare:

Banca

Resursele proprii

Resursele atrase

Resurse depozit Resurse nondepozit

Schema 1 Resursele băncilor comerciale Sursa: elaborată de autor în baza datelor expuse Conform acestei scheme resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii şi resurse artase. În funcţie de caracteristicile resurselor atrase ele pot fi: - resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte: conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale instituţiilor financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi
3

juridice;

certificate

de

depozit;

depozite

ale

instituţiilor

financiare

internaţionale; depozitele corespondente ale altor banci; - resursele nondepozit: pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa de lechidităţi. Imprumuturile de la BNM; împrumuturile de pe piaţa interbancară. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor. Toate băncile au posibilitatea să-şi controleze depozitele prin intermediul ratei dobînzii. Nivelul depozitelor trebuie corelat însă cu posibilităţile privind plasamentele profitabile şi oportunităţile de investiţii, precum şi cu situaţia economică a ţării. Constituirea şi utilizarea depozitelor bancare, reprezintă una din principalele funcţii ale băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe de alta parte. Respectiva relaţie prevede că persoana cedează unele atribuţii de administrarea averii sale sau încredinţează efectuarea operaţiunilor legate de gestuinea disponibilităţilor monetare băncii, păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra sumelor aflate la păstrare în banca comercială. Pe de o parte, din atribuţia ce şi-au asumat-o de a păstra disponibilităţile clienţilor, băncile au cheltuieli importante la achitarea dobînzilor bonificate şi alte cheltuieli administrative, pe de altă parte, băncile acumulează un sold minim permanent de mijloace băneşti, ce pot fi folosite în procesul creditării investiţiilor. Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este suma de bani, valută sau hîrtii de valoare, obiecte preţioase, depuse în cont sau spre păstrare la bănci, cu sau fără stipulaţie de dobîndă, pe numele unei personae fizice sau juridice, care poate dispun de sumele respective după nevoile ei, şi care se pot restitui, în orice moment, la cererea deponentului.

4

Pentru primirea în depozit a unor obiecte de valoare, banca încasează de la deponent o taxă. Conform altor surse avem: Depozit - orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă, către o persoană fizică, reprezentată printrun titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă in numele deponentului . Depozit bancar – sume băneşti depuse în conturi bancare de personae fizice sau juridice. Depozitele bancare se mai pot constitui şi prin acordarea unui credit la cererea unui individ sau a unei firme. Deci, depozitele bancare reprezintă un activ pentru titularul contului bancar şi un angajament pentru banca. Depozitul bancar- constituie mijloace banesti ]ncredinţate unei bănci spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul avînd dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobîndă stabilită. Depozit indisponibil - depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-a intentat proces de insolvabilitate; Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul; Depozitar – persoană fizică sau juridică , care în baza unui contract de depozit primeşte un bun mobil de la deponent, cu obligaţia de păstrare şi restituire în natură, în schimbul plăţii unei taxe.

5

Tipologia depozitelor bancare Ponderea cea mai mare a resurselor atrase o constituie mijloacele acumulate în conturile de depozit. cît şi în valută) cu/sau fără dobîndă în scopul consumului sau economisirii. Pentru a le utiliza pe perioade mai mari de 6 . fără a se fixa termenul de păstrare. Resursele date sunt utilizate de către banca în scopul creditării.2. Aceste depozite au un grad înalt de lichiditate pentru deţinătorii lor şi de aceea banca bonifică dobînzi mici sau nu bonifică deloc (în cazul depozitelor la vedere în valută).cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. pentru o perioadă fixată de timp. Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim: Depozite la vedere – care sunt mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana fizică sau juridică fără a specifica termenul de retragere a lor. de obicei pe termen scurt. 1. categoria valutei în care se deschide contul de depozit. categoria deponenţilor.cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. Cont de deposit la vedere. În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele modalităţi: timpul depozitării pînă la momentul retragerii surselor. cît şi în valută) cu dobîndă. în scopul economisrii sau păstrării.Cont de depozit la termen. Actualimente practica bancara utilizeaza diverse conturi de depozitare şi numărul lor continuă să crească acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de a satisface cerinţele clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii. modul de calcul şi de achitare a dobînzii. Astfel pentru a specifica varietatea conturilor existente în cadrul sistemului bancar este necesar de le clasifica după o serie de principii.

Depozitele la termen pot fi cu acumulare . dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. în cazul în care deponentul are dreptul să alimenteze contul pe întreaga perioada a contractului de depozit. dobînda aplicată va fi mai mică (dobînda pentru conturile curente). în cazul în care clientul îşi retrage suma depusă înainte de scadenţa depozitului. Depozite la termen . În plus. • Depozitele la termen se clasifica în urmatoarele categorii: • Depozite pe termen scurt (scadenţa pînă la un 1 an) • Depozite pe termen (scadenţa de la un 1 an pînă la 5 ani) • Depozite pe termen (scadenţa de la 5 ani şi mai mult). banca bonifică dobînzile spre majorare. în cazul în care se solicită retragerea unor sume mari pentru a-şi rezerva lichidităţile necesare. sunt mai mari.dacă se optează pentru reinnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului. depozitul se prelungeşte automat.timp.sunt mijloacele băneşti depuse de către persoanele fizice sau juridice pe o perioada fixată în scopul economisirii. dar spre deosebire de cele la vedere. dacă depozitul 7 . Pentru a stimula depuntorii să opteze pentru maturitate îndelungate. Depozite la termen: a) în funcţie de modalitatea de plată a dobînzii pot fi: - depozite cu capitalizare: periodic. dobînda se constituie într-un cont curent care-i asigură titularului acces la aceasta. Acest tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci. b) în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel inţial: - . unele bănci impun clienţilor săi să fie anunţate cu cîteva zile înainte. Depunătorul are dreptul de a-şi retrage mijloacele depuse în acest cont numai în termenul indicat în contract. Aceste depozite sunt bonificate de bancă la dobânda pieţei. depozite fără capitalizare: lunar.

adică ale agenţilor economici şi ale organizaţiilor de stat. care se mai numesc depozite personale. c) în funcţie de dobânda: - depozite cu dobânda variabilă: banca poate modifica rata dobanzii pe perioada depozitului. rata dobînzii se va aplica la suma iniţiala plus dobînda obţinută pe perioada precedentă. depozite cu dobânda fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada depozitului indiferent de evoluţia pieţei. Resursele plasate de populaţie fără stabilirea scopului de economisire sunt depozite obişnuite. menţionîndu-se în contractul de depozit. - Depozite ale băncilor şi ale altor instituţii financiare. depozitul va avea scadenţa unică. iar depozitele de economii sunt mijloace depuse în scopul păstrării şi economisirii ca ulterior să fie utilizate de depunător conform unor necesităţi concrete.are opţiunea de capitalizare a dobînzii. la vedere. adică la scadenţa suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru care se va calcula dobanda la vedere) sau suma va ramîne în acelaşi cont. Ponderea cea mai mare a depozitelor agenţilor economici o reprezintă depozitele la vedere şi disponibilităţile băneşti aflate în conturile curente. . dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. Pentru perioada următoare. în funcţie de evoluţia pieţei. scopul economisirii este stabilit reciproc între banca şi depunător. Persoanele fizice pot să depoziteze mijloacele băneşti atît în conturi de depozit în moneda naţională. Depozitele atrase de la bănci reprezintă surse pe termen scurt care variaza. d) In funcţie de categoria de depunători deosebim: - - Depozitele persoanelor fizice. cît şi în valuta străină.dacă nu se doreşte reinnoirea automată. fără dobanda. De obicei. cît şi la termen. de 8 . - Depozitele persoanelor juridice.

depozitele se clasifică în: Depozite la vedere şi conturi curente fără dobânzi. • Conform modelului de calcul a dobânzii. De regulă. Rd – rata procentuală a dobînzii. Dobânzile bonificate de către bănci la conturile de depozit depuse spre fructificare se calculeaza dupa formula clasică: D = Si *Rd*T Unde: D – este suma dobînzii. între o zi şi un an şi apar ca efect al reciprocităţii în relaţiile de decontare dintre bănci pe piaţa interbancară. Băncile propun clienţilor dobânzi capitalizate la depozite în cazul stimulări aragerii de resurse băneşti disponibile.regulă. 9 . În sistemul bancar dobânda se calculează pentru o lună de 30 de zile şi rata dobanzii valabilă pentru un an de 360 de zile. Depozitele atrase de la bănci reprezintă principala modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt. Unde. Modul de calcul al dobânzilor poate fi simplu şi capitalizat. Băncile vor calcula dobânda bonificată în mod capitalizat utilizînd următoare formulă: D = St – Sp iar St = Si (1+ Rd)t. e) In funcţie de unitatea monetară în care se depune depozitul deosebim: • Depozite în moneda naţională. Depozite cu dodânzi. depozitele băncii sunt numite plasamente bancare. • Depozite în valută . Si – soldul contului de depozit (soldul iniţial depus de deponent) T – timpul pentru care se calculeaza dobînda (în zile).

cu sau fără dobîndă şi orice alte facilităţi. t – timpul (numărul caitalizărilor). Caracteristici principale: . Dar aceasta este doar o particică din lucrul efectuat în cadrul unei bănci. bănca trebuie sa analizeze care depozite vor fi atrase.clientul semnează cu banca o convenţie (contract) în vederea derulării operaţiunilor în contul de disponibilităţi.St – suma totală a depozitului. Pentru a efectua această sarcină. Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Operaţiunile de acceptare a depozitelor în practica bancară. pentru care perioadă de timp şi în valută cuvenită. 1. Operaţiuni de acceptare. la cerere sau la termen convenit de către deponent cu depozitarul. reprezintă principala categorie de operaţiuni prin care instituţiile de credit îşi atrag resursele necesare desfăşurării activităţii de intermediere pe piaţă.3. persoanelor fizice sau juridice sau entităţi fără personalitate juridică rezidente înregistrate în ţară. în furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii. clasifică depozitele după 10 . Rd – este stabilită în funcţie de perioada supusă capitalizării. Contul curent în lei: se adresează: clienţilor băncii. în marea lor majoritate. Depozitul reprezintă suma de bani încredinţată unei instituţii de credit în următoarele condiţii: Să fie încredinţată în totalitate. operaţiuni efectuate de bănci pentru clienţii care au conturi deschise la banca dată. efectuate de bănci reprezintă. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor săi reprezintă o funcţie primordială a băncilor. Să nu se refere la trannsferul proprietăţii. Conform acestor criterii banca caracteristicile posedate.

Documentele (actele) necesare deschiderii contului curent sunt: . pentru persoanele fizice.. Operaţiunile care pot fi efectuate prin cont curent în valută privesc: . . eliberarea de sume în numerar ( prin casieria instituţiei de credit sau prin bancomat pentru persoanele fizice) la cererea şi în favoarea deponentului.persoanele fizice şi juridice pot deschide la bănci conturi în valuta numai în valutele cotate de Banca Naţionala .specimene de semnături autorizate.la deschiderea contului curent.fomularul (cererea) de deschiderea a contului curent. deponentul trebuie să depună o sumă minimă stabilită cu banca şi să achite un comision al cărui nivel diferă de la o bancă la alta. la nevoie chiar şi copia actului de identitate. operaţiuni de plăţi prin virament în limita soldului disponibil. Caracteristicile principale: .depunerea de numerar sau depunerea prin virament. .prin contul curent se pot efectua operaţiuni de alimentare în numerar sau pentru virament. Cont curent în valută: se adresează clienţilor băncii persoane fizice sau juridice sau personalitate juridică rezidentă sau nerezidentă. .pentru disponibilităţile existente în cont deponentul primeşte dobîndă fixă sau variabilă. transferuri bancare interne şi internaţionale. . iar la retragerea lor deponentului i se percepe un comision de retragere.clientul semnează cu banca o convenţie de cont curent în valută.copia actelor de înfiinţare a societăţilor. 11 .

Condiţii: • semnarea unei convenţii de depozit cu banca.. • retragerea sumei se poate efectua numai după expirarea scadenţei. 18 luni.este titlu de credit pe termen emis de banca. prin care se stabilesc suma. . persoanele autorizate sau imputernicite sa efectueze operaţiuni. • retragerea dobînzii se poate efectua numai la scadenţă. 12. 6. la scadenţa. persoane fizice şi jurdice. din contul separat în care a fost bonificată. Condiţii: 12 . Certificat de depozit: Certificatul de depozit . scadenţele. se poate încasa atît suma depusă. cît şi dobînda aferentă. care atestă depunerea unei sume de bani pe baza căreia. dobînda. Contul de depozit la termen în valută/lei: se adresează clienţilor băncii.operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi comerciale şi necomerciale în valută. • posibilitatea prelungirii automate la scadenţa a depozitului pe o nouă perioadă similară.dar băncile pot accepta în cazul unor sume importante şi alte termene de constituire.retrageri de numerar în valută la cererea şi pe numele titularului pentru cheltuieli marunte. • existenţa unei sume minime pentru constituirea de depozite în valută care diferă pe categorii de clienţi. • termenele uzuale de constituire a depozitelor sunt 3.

• cupiura diferă de la o societate bancară la alta. • scadenţa pînă la 12 luni. 6 luni sau chiar un an. Condiţii: 13 . • termenele uzuale sunt 3. Diferenţa între suma de cumpărare şi valoarea nominală este egală cu dobînda care este avansată. • cumpărarea: în fiecare zi în perioada de la emitere pînă la scadenţa. • răscumpărarea: în oricare zi de la cumpărare pînă la scadenţă. Condiţii: • certificatele de depozit cu discount sunt emise de bănca atît în monedă naţională cît şi în monedă străină. • dobînda este fixă şi se înscrie pe certificatul la data cumpărării.• se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozit contra unor sume de bani reprezentînd valoarea nominală a acestora. • plata dobînzii se face la scadenţă. Depozitul pentru pensii Oferit exclusiv persoanelor fizice. Certificatul de depozit cu discount: Certificatul de depozit cu discount instument bancar ce oferă posibilitatea cumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu plătind o sumă mai mică decît valoarea lui nominală care se va încasa la scadenţă. în care se pot efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi cea a scadenţei.

12 luni. • dobînda este cea aferentă depunerilor la termen de un an. se pot efectua depuneri multiple în acelaşi cont. Depozitul pentru vacanţă: Se adresează persoanelor fizice care pot efectua depuneri de sume în cont pe întreaga perioadă de la deschiderea pînă la scadenţa. • în cazul retragerii sumelor înanitate de scadenţa banca bonifică dobînda la vedere pe perioada existenţei efective a depoitului. 12 luni). variabilă în funcţie de evoluţia pieţei. iar bonificarea se efectuează la scadenţa depozitului (un an). fără a fi nevoie de închierea unor noi convenţii cu banca. care se calculează lunar. 12 luni. Condiţii: • depozitele pentru vacanţă se pot constitui pe perioade de 6. Condiţii: 14 . dobîndă şi Depozitul pentru minori: Se adresează persoanelor fizice cu vîrsta cuprinsă între 4-18 ani. condiţia de termenul rămînînd neschimbate. • beneficiază de o dobîndă corespunzătoare depozitului la termen de 6. • avantajul acestui tip de depozit constă în faptul că banca permite depunerea sumelor în orice moment. cu posibilitatea prelungirii lor automate la scadenţă. • calcului dobînzii se face lunar.• termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii automate la scadenţa pe aceeaşi perioadă. pe aceeaşi perioadă. şi se bonifică la scadenţă (6. anterior scadenţei. ca în cazul depozitelor la termen obişnuite.

cu scopul implementări lor în 15 . USD sau EURO. . respective de a pune în legătură pe deţinătorii de fonduri temporar disponibile cu cei care au nevoie temporar de resurse financiare suplimentare. Certificatul de depozit ESCROW: Contul de depozit Escrow . corator) dacă suma totală a depozitului se încadrează în plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. • Valoarea minimă a depozitului trebuie să fie de 500 mii lei şi respectiv 500 USD sau EURO. deschis în vederea păstrării/depozitării unor sume de bani în lei sau în valută pînă la încheierea unui contract.• termenul poate fi de la 1. Retragerile se poate face de minori numai cu ocordul părinţilor (tutorelui.contractul de depozit escrow se încheie între banca. curatorului) dat în scris în faţa notarului public. Astfel această activitatea impune băncile de a efectua următoarele categorii de operaţiuni enumerate mai sus. Depunerile pot fi făcute de către minori fără acordul altei persoane (părinte. pe de o parte şi partenerii contractelor vînzare-cumpărare sau angajamentului încheiat pe de altă parte.cont de depozit temporar. 3. se efectuează în baza cererii deponentuui.banca – agent escrow. 9. . Condiţii: .deponentul – titularul depozitului.deschiderea conului de depozit escrow. Principala activitate a băncilor comerciale este aceea de intermediere. pentru realizarea anumitor procese de producţie sau investiţii. . 6. tuture. • valuta poate fi cea autohtonă. 12 sau 18 luni. livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea unor condiţii specifice într-un contract/angajament încheiat între două părţi.

o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor corporativi. Aceasta permite băncilor de aşi extinde raza desfăşurării activităţii sale în comparaţie cu concurenţii existenţi pe piaţă. Bancpost beneficiază astăzi de noi atu-uri. preluând părţi din activele companiei publice ROMPOST TELECOM. Acţionarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S.A. Ca urmare a unui profund proces de restructurare şi a implementării modelului unic de business al acţionarului său majoritar.BANCPOST S.Bancpost s-a creat în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor. Bancpost oferă. comercială şi de economii. procese şi operaţiuni optimizate.A. de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România. Însă pentru o analiză mai amplă a evoluţiei depunerilor pe piaţa depozitelor bancare vom putea efectua cu ajutorul unor date statistice. Una dintre cele mai competitive bănci româneşti. esenţiale într-un mediu intens concurenţial: sisteme informatice şi de telecomunicaţii moderne. prin hotărâre de guvern.1 Prezentare generala SC.). prin reţeaua extinsă de sucursale proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie. a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca bancă universală. 16 . Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat. Cap II: PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Banc Post 2.practică. în capitolul următor. una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.

complet reproiectate şi orientate către client. Fastbanking. Întreaga activitate a fost concentrată şi orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client. una dintre cele mai puternice din piaţă.A. oferind un parteneriat de încredere.A. 7) EFG IT Shared Services S. 3) EFG Eurobank Finance S.produse şi servicii competitive. 9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S. . Reţeaua de sucursale a fost completată cu diverse canale alternative de distribuţie (vânzări directe. 5) EFG Eurobank Leasing S. personal bine instruit. canale electronice 24h. procese centralizate. 8) EFG Eurolife Asigurări Generale S. Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre Regionale care coordonează activitatea de Retail (produse standardizate. poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat. pe termen lung. rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului Eurobank EFG în România: 1) EFG Retail Services IFN S. în vederea atingerii cu succes a acestor obiective.A. 17 . Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa Global Markets Bancpost. web site-uri dedicate pe produs. care oferă companiilor mijlocii soluţii financiare flexibile şi servicii de consultanţă.România 4) EFG Eurobank Securities S. brokeri specializaţi etc) care oferă clientului Bancpost avantajul comodităţii şi accesul la serviciile Băncii 24 de ore pe zi. Relaţia cu companiile mari este gestionată de Direcţia Companii Mari din cadrul centralei Băncii.A. precum şi o fortă de vânzări dinamică şi pro-activă.A. 6) EFG Eurobank Property Services S.A. fluiditate) şi din Centre de Afaceri.A.A. cât şi de produse financiar-bancare integrate. 2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. – România.

iar până în luna septembrie 2006 un număr de 50 de unităţi remodelate au fost deschise.Experienţa Bancpost pe piaţa locală. mai ales cele orientate spre IMM-uri.000 de carduri. Proiectul de remodelare a unităţilor băncii a debutat cu deschiderea în Bucureşti a unui sediu central nou.împrumutul pentru locuinţă în franci elveţieni. O altă evoluţie remarcabilă în cadrul Bancpost este cea a cardurilor. La începutul anului 2004 a fost iniţiat un amplu proces de restructurare a băncii. emiţând peste 645. Anul 2006 a adus în portofoliul de retail al Bancpost mai multe produse noi: creditul “Imediat”.creditul “Extins”. În paralel cu extinderea reţelei de unităţi se derulează şi un proiect de optimizare a canalelor alternative de distribuţie. susţinute de implementarea unui sistem informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube). În noiembrie 2002 Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul bancar românesc. 18 . adoptarea unei identităţi corporative care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG. know-how-ul şi modelul unic de business al grupului Eurobank EFG sunt principalele active pe care specialiştii Băncii le valorifică în fiecare zi pentru a furniza clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare. Anul 2001 a reprezentat un an cu o evoluţie bună pe piaţa bancară pentru Bancpost. cumulată cu experienţa internaţională. în 2006 aceasta cuprindea aproape 200 de unităţi. creditele au crescut cu 50%. Bancpost deţinând locul întâi la acest capitol. Anul 2005 a debutat cu extinderea reţelei teritoriale iar un an mai târziu. Sursele băncii au crescut cu 49%. precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi servicii.depozitul „Prim”. În anul 2002 Bancpost a fost autorizată să efectueze tranzacţii cu titluri de stat şi activitate de custodie şi de asemenea a fost implicată în proiectul guvernamental pentru colectarea taxelor şi impozitelor locale. care vizează repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor.

depozite. Classic Cardul TAROM American Express. în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii gestionează relaţia cu companiile mari. Acest produs inovator combină siguranţa şi stabilitatea unui depozit la termen cu posibilitatea unor randamente superioare oferite de investiţiile în Fondul deschis de investiţii Bancpost Active Balanced. o reţea formată din 10 Centre de Afaceri si 12 birouri-satelit poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare flexibile companiilor mijlocii. produs pentru care a câştigat premiul “Cel mai bun produs bancar al anului 2006” din partea publicaţiei “Piaţa Financiară”.A. Astfel. entităţi administrate de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S. Aceasta decizie a fost luată din dorinţa de a oferi 19 . În 2006 s-au creat premisele unei dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile mijlocii şi mari. prin implementarea unui model unic de business. Mai mult. De asemenea. În anul 2007 . plăţi. fiind primul card de credit pe piaţa românească emis în parteneriat cu o companie de transport aerian. atât pentru clientii existenţi cât si pentru cei noi. Bancpost a hotărât ca începând cu data de 1 decembrie 2007 să elimine plata abonamentului lunar aferent serviciului Fastbanking. Bancpost Active Balanced. prin intermediul cărora se pot efectua depuneri. Tot din 2006 clienţii băncii au posibilitatea de a investi în unităţi de fond pentru Fondurile deschise de investiţii:Bancpost Plus.Activitatea cu cardurile a fost foarte dinamică în 2006. şi pentru care Bancpost este depozitar şi distribuitor. în 2006 a fost lansată o nouă versiune a serviciului de Internet Banking – Fastbanking.Depozitul cu 10% Inteligenţă Adăugată. În 2006 au fost instalate peste 50 de ATM-uri. Bancpost a lansat în premieră pe piaţa românească “Ronsmart” .Bancpost oferă acces gratuit la Fastbanking. în vara lui 2006. 5200 de POS-uri şi au fost introduse pentru prima oară APS-urile (Automated Payment Systems).Electron. prin lansarea a 3 noi carduri de credit VISA:Gold.

Grecia. acţionarul majoritar al Bancpost este EFG Eurobank Ergasias S. la care Bancpost adaugă permanent noi servicii şi facilităţi. 2. din punctul de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva. cu posibilitatea de a fi prelungit la solicitarea Fondului. de către Administrator.clienţilor un produs performant. În urma tranzacţiei. Bancpost va asigura păstrarea în siguranţă a tuturor activelor Fondului Proprietatea.A.A. Structura acţionariatului Bancpost este în prezent următoarea: 20 . una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Atena. În luna august 2006 EFG Eurobank Ergasias S.98597% la 77.A. la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societe Generale. Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a activelor Fondului.. Anul 2008 . cu instrumente financiare şi valori mobiliare netranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare ca şi decontarea evenimentelor de corporate actions. Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al activelor Fondului Proprietatea. Elveţia.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului În prezent.56451% din capitalul social al Bancpost. competitiv. decontarea tranzacţiilor efectuate în numele Fondului. a cumpărat pachetele de acţiuni deţinute în Bancă de BERD şi IFC. certificarea către Administrator a calculului activului net al Fondului.desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului proprietatea. Contractul pentru servicii de depozitare este valabil pentru o perioadă de un an. EFG Eurobank Ergasias S. si-a majorat pachetul de actiuni de la 62.

83642% Capitalul social al Bancpost este în prezent de 448.A . 21 .A.emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente. . următoarele activităţi: .15396% 5.A. .A SIF Banat-Crişana S. SIF Moldova S.40 RON. . şi operaţiuni bancare desfaşurate Bancpost S.255. conform Actului Constitutiv. certificate de depozit). inclusiv forfetare. operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri.emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit.A . iar valoarea nominală a unei actiuni este de 0. bilete la ordin.A. Alţi acţionari 77.15396% 1. .00 RON.transferuri de fonduri. Cap.13719% SIF Transilvania S.EFG Eurobank Ergasias S.contractarea de credite.2. . cambii. SIF Transilvania S. Principalele funcţii activitaţii.A. . 5.acceptarea de depozite.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat.56451% 5.plăţi şi decontări.3. SIF Oltenia S.012. . poate desfăşura.15396% 5.

.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută. efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi acordă credite şi în multe cazuri consultanţă economico – financiară.consultanţă financiar-bancară. conturi de credite. unităţile bancare.4. . Bancpost poate deschide următoarele tipuri de conturi: - conturi curente de disponibilităţi băneşti.desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise şi societăţi de investiţii. pietre preţioase.operaţiuni de mandate. depozitele clienţilor reprezentând o sursă majoră de fonduri. . 2. .conturi de depozite la vedere sau la termen. . persoane fizice sau juridice. . La cererea clienţilor. Pentru aceasta. metale preţioase. . Băncile comerciale atrag bani de la clienţii săi prin conturi bancare.închirierea de casete de siguranţă. Conturile bancare Marea majoritate a operaţiunilor efectuate de unităţile bancare o constituie operaţiunile cu clientela.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor. Proceduri pentru deschidere a conturilor bancare 22 .acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare. pentru care percepe clienţilor comisioane şi dobânzi sau bonifică dobânzile disponibilităţilor băneşti atrase. - . .conturi cu destinaţie specială.

efectuate în condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice. Documentatie : Clientii persoane fizice sau juridice vor furniza toate informatiile mentionate in cererea de deschidere de CIF( customer identification file) si cont . de depozite sau de cont curent. Sunt conturi bifuncţionale ce pot avea solduri creditoare reprezentând sumele care pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment. atunci când unitatea bancară a efectuat plăţi accidental. 2. sub formă de credite. sau alte de asemenea documente solicitate de Banca. cu depunerile de numerar sau viramentele din alte conturi ale titularului. peste nivelul disponibilului existent. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate de agenţii economici. sub formă de depozite sau instrumente negociabile. cu transferuri de disponibilităţi în conturi de depozit sau în conturi de blocaj pentru participarea valutară şi altele. Se debitează cu plăţile făcute de creditori. 23 . plătibile la vedere sau la termen. Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la diverşi debitori. cu sau fără preaviz. Conturi curente pentru disponibilităţi băneşti Aceste conturi deschise clienţilor sunt destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi.Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi juridice. cu retragerile de numerar sau viramentele făcute de titularul contului. cu rambursările de credite. alţii decât băncile. fie solduri debitoare în condiţii accidentale. creditele primite cu sumele rezultate din executări de scrisori de garanţie şi cu sumele rezultate din executarea silită a unor garanţii constituite pentru creditele acordate şi nerambursate.5. isi vor dovedi identitatea si vor furniza Bancii documentele necesare pentru identificare .

• fişă cu specimenele de semnături dispuna de cont şi amprenta ştampilei ale persoanelor imputernicite sa Aprobarea şi deschiderea conturilor de disponibilităţi 24 . Cererea va fi însoţită. după caz.Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) - La persoanele fizice. Persoanele juridice completează şi depun în bancă odată cu cererea de deschidere a contului şi o declaraţie. dată de guvern pentru unităţile de interes naţional si de organele locale ale administratiei de stat pentru unitaile locale. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia.Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) . extras din hotărârea organului competent care a împuternicit • persoanele autorizate să dispună de cont. semnătura de pe cerere constituie şi specimenul de semnătură. imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca. certificatul de înmatriculare în registrul comerţului sau registrul societăţilor agricole după caz. • • hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţilor. . de următoarele documente.Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent (persoane fizice): - Cerere pentru deschiderea de cont current (Anexa 2 ) buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane. în copii xeroxate: • hotărârea de înfiinţare a regiilor autonome şi societăţilor comerciale şi agricole cu capital integral de stat sau mixt.

inclusiv cu codul fiscal al clientului. Dacă un client doreşte să deschidă conturi curente la o dată ulterioară deschiderii primului cont curent (în altă monedă) aceste operaţiuni (de deschidere conturi curente) trebuie să se realizeze numai în unitatea în care s-a deschis primul cont curent.Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la banca se verifică de către compartimentul decontări . La solicitarea organelor de control. după caz.contabilitate. şi acestea să fie complete. să fie anexate toate documentele prevăzute mai înainte. • la cererea de deschidere a contului. care urmăreşte ca: • cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de formular. Clienţilorpersoane fizice li se va deschide numai câte un singur cont curent pentru fiecare 25 . băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili. Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele menţionate mai înainte. unde există dosarul fizic. după caz. se restituie clientului la ghişeu pentru completare. cu excepţia persoanelor fizice. sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond. DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR PRIVIND DESCHIDEREA DE CONT CURENT Activitate / Acţiune 1 Responsabil Clientul Descrierea Activităţii / Acţiunii Solicită deschiderea contului curent.

monedă. vezi pasul 4 Dacă DA. 7 Aprobă/respinge Cererea de deschidere cont şi Fişa de evaluare a riscului. spre ştiinţă. vezi pasul 15 Decizie Risc mediu/potenţial mai ridicat? Dacă este risc mediu. 4 5 6 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii. 26 .Transmite Fişa către Direcţia Compliance. vezi pasul 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. în vederea analizării şi aprobării. vezi pasul 5 Dacă este risc potenţial mai ridicat. Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 2 Înaintea deschiderii contului îndeplineşte prevederile Procedurii CIF E1 Analizează Cererea de deschidere cont şi evaluează riscul clientului conform Programului de cunoaştere a clientului 3 Decizie Risc scăzut? Dacă NU.

primeşte decizia de aprobare / respingere a deschiderii contului. 15 Obţine semnăturile autorizate pe Cererea de Deschidere/Actualizare CIF/cont. 9 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii. 10 Transmite Fişa în vederea obţinerii aprobărilor conform Programului de cunoaştere a clienţilor. Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Clientul Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii 11 12 13 14 Primeşte răspunsul de respingere a Cererii de deschidere/actualizare cont curent. Modifică categoria clientului în „clienţi neagreaţi”. Decizie Aprobat? Dacă NU. în vederea obţinerii aprobărilor. 16 Creează CIF pentru împuterniciţi pe baza datelor minime existente în Cererea de 27 . Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”.Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. vezi pasul 12 Dacă DA. vezi pasul 14 Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”.

Listează şi verifică zilnic rapoartele de modificări informaţii CIF/cont. leagă CIF-urile împuterniciţilor de cont. Creează Dosarul Fizic al Clientului pe care îl transmite Coordonatorului Servicii clienţi spre arhivare. după care le transmite Managerului unităţii pentru verificare şi semnare. Introduce în aplicaţia IT datele necesare creării contului curent. Introduce datele suplimentare (inclusiv pentru CIF) şi scanează specimenul de semnătură pe care îl ataşează la cont. 28 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 18 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Coordonator Servicii Clienţi 20 . verifică şi semnează rapoartele zilnice de deschidere a conturilor curente. ATENȚIE! Datele suplimentare trebuie introduse în CIF. în ziua în care se creează contul. Modifică categoria de risc a clientului (în mediu sau Deschide contul curent – persoană fizică Înmânează clientului copia Cererii deschidere CIF / Cont şi Legitimaţia de client. Încasează comisionul de deschidere cont curent în 19 contul curent.Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 17 deschidere/actualizare CIF/cont. după caz. potenţial mai ridicat). E2 Verifică şi autorizează în aplicaţia informatică modificările informaţiilor în CIF / cont curent 21 efectuate de Ofiţerul Servicii Clienţi/ Teller Listează.

inclusiv plata facturilor emise pentru: telefon. formula de calcul a dobanzii este : Suma xDobanda% x Nr de zile /365. Valoarea maxima : nelimitata. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse. rapoartele privind modificările efectuate în CIF / cont curent şi raportul cu informaţii suplimentare. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar. Valoarea minima: nu exista valoare minima. Termenul de maturitate : nelimitat. Calculul si plata dobanzii : dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se capitalizeaza la sfarsitul fiecarei luni calendaristice . Contul curent (persoane fizice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.Listează şi analizează raportul cu informaţii suplimentare client şi decide ce teller/ofiţer Coordonator Servicii Clienţi 22 servicii client va actualiza aceste informaţii. gaze.implinirea varstei de 14 ani . din ziua respectivă. 29 . etc. apa. De asemenea. disponibil in lei si valuta. Arhivează rapoartele privind deschiderea conturilor curente. minorii cu varste intre 14-18 ani pot efectua operatiuni in cont numai cu acordul scris depus la banca de carte reprezentantii legali ai acestora. Păstrează şi arhivează în condiţii de siguranţa Dosarul Fizic al Clientului persoană fizică. efectuaeaza operatiuni in cont prin reprezentantii legali. Beneficiarii sunt persoanele fizice rezidente si nerezidente : titularii minori . Răspunde de gestionarea dosarelor clienţilor persoane fizice.

Pentru alte valute 0. Bancpost calculeaza si retine impozitul pe dobanda ( daca este cazul) conform legii. prin retragere numerar sau prin virarea soldului in alt cont sau din initiative Bancpostului in conformitate cu prevederile din Conditiile Generale de afceri. la deschiderea unui cont curent. in numerar sau prin virament . Rata dobanzii este variabila . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). nu exista valoari minime.Alimentari ulterioare in cont : se fac in numar nelimitat . in numerar sau prin virament . Din contul curent se pot efectua viramente bancare interne si internationale ( atat la ghiseu cat si pein Internet Banking) in limita disponibilului din cont . Inchiderea contului poate avea loc la solicitarea clientului . Servicii optionale: Card de debit VISA CLASIC atasat contului : Internet Banking ( F@SBANKING): Direct debit: Standing order – transferuri automate de sume fixe .a. la date fixe intre contul de economii si alte conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost: 30 . La data deschiderii contului current . Plati din cont :se fac in numar nelimitat .oo% p. in limita soldului disponibil in cont .0. Optional.a.00% p.Din contul curent se pot constitui depozite la termen . dobanda este : RON – o.15% p. Contul curent poate fi selectat drept cont de plata a dobanzii si a pricipalului unui deposit la termen. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. EUR/USD/GBP.a.

Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Comisioane: Comision de deschidere cont curent . daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. 31 . dar minim 1 EUR Cont curent Dinamic ( companii mici si PFA) Bancpost a lansat primul cont curent creat special pentru clientii Companii Mici si PFA. Pentru sume de peste 10000 EUR ( echivalent) se pot face schimburi valutare prin negociere pentru obtinerea unui curs mai bun . Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™.40% din suma retrasa. Contul curent Companii Mici si PFA este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. (la casier) pentru EUR/USD: 0.00%.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.50% din suma retrasa. dar minim 2 RON. cu scopul mentinerii unui sold minim /maxim intr-un cont . cont curent ce bonifica o dobanda de pana la 9. Vodafone.20% (la ATM) 0.Sweep in/out – transferuri automate Intre contul de economii si late conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost . disponibil numai in lei.

Moneda : RON.000.50. Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi.01 .000.01 .00% 8.00 1. Deasemenea.000. fara sa existe o valoare minima a depunerii Se pot face retrageri in numerar sau transferuri oricand si in orice suma in limita soldului disponibil 32 Dobanda 9.000 <1.50% 0% .5. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse. Dobanda Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice Dobanda este variabila si are urmatoarele valori: Sold (in RON) >50. avand o perioada de functionare nelimitata.000 Facilitati: Depuneri in numerar sau transferuri ulterioare se pot face oricand.prin care se pot efectua toate tipurile de operatiunile bancare cu si/sau fara numerar.00% 2. Beneficiari: Contul curent Companii Mici si PFA se adreseaza clientilor persoane juridice companii mici si persoane fizice autorizate rezidente.000 5.

cu comisioane reduse Instalarea gratuita de terminale POS pentru acei clienti Companii Mici si PFA care au ca obiect de activitate activitati comerciale Acces la Internet Banking Direct Debit Standing Order serviciul SmartTel ™ Comisioane: Comision de deschidere cont curent . Cont curent ( persoane juridice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. inclusiv plata facturilor emise 33 .FREE Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.Se pot efectua si viramente bancare si operatiuni cu si/sau fara numerar. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar. disponibil in lei si valuta. 25 RON/luna Comision inchidere cont curent – FREE Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » .25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.50% minim 2 RON (la casier) Vizualizarea soldului contului curent Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi serviciul Internet Banking.

50% din suma retrasa.pentru: telefon. Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi. etc. CHF. dar minim 1 EUR Vizualizarea soldului contului curent 34 . CAD.25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. apa. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .40% din suma retrasa.20% (la ATM) 0. 25 RON/luna Comision inchidere cont curent – 5 RON/cont Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » . GBP. De asemenea poti efectua viramente bancare la costuri reduse.50%. VALUTA – 0.10 RON Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.15% Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice . Moneda LEI sau VALUTA (EUR. gaze. Beneficiari Contul curent se adreseaza persoanelor juridice. DKK si HUF). dar minim 2 RON. USD. SEK. Dobanda Dobanda este variabila: RON – 0. (la casier) pentru EUR/USD: 0.

nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont curent. în care depunerile se fac pentru o perioadă de timp prestabilită (de obicei 1. Cont pentru depunerea capitalului social Contul se deschide pe numele asociatului/asociatilor in baza unei cereri puse la dispozitie de banca. perioadele de păstrare a sumelor în contul respectiv sunt în zile calendaristice. Suma depusa este nepurtatoare de dobanda si este la dispozitia asociatului/asociatilor pana la data constituirii societatii. potrivit contractului de depozit. La depozitele la termen. Vodafone. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare. Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Cum deschizi un cont curent Poti deschide un cont curent la orice unitate Bancpost. 3. daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. Totul se desfasoara rapid. 6 sau 12 luni).Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™. Conturi de depozite la vedere sau la termen Conturile de depozite pot fi la vedere sau la termen ulizate pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice. 2. Termenul se socoteşte 35 .6.

se semnează de către directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări . care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale titularului cu privire la depozit. Depozitul Super 90 in RON Depozitul in lei SUPER 90. Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări -contabilitate în baza contractului de depozit. la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă. după verificare. în funcţie de piaţa financiar bancară. al cărei nivel este în funcţie de termenul depozitului.începând cu data înregistrării sumei consemnate ca depozit în creditul contului de depozit şi până la data când expiră acest termen. completat şi semnat de depunător. directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări -contabilitate. Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului. banca acordă titularului de depozit dobânda prevăzută în contractul de depozit. Contractul de depozit. Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă. Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnătură al acestuia. pe termen de 90 de zile. pot da împuternicire expresă controlorului de grupă şi administratorilor de cont. 36 . La depozitele constituite. de la data hotărâtă de bancă. Persoanele fizice pot constitui numai depozite cu plată lunară a dobânzilor. cuprinzând condiţiile depozitului.contabilitate. Nivelul de dobândă prevăzut în cererea .convenţie este indexabil. In exercitarea acestei atribuţii. cu dobanda progresiva si posibilitatea de a retrage banii oricand pastrand dobanda acumulata pana la data retragerii. care se depune la ghişeul băncii în 2 exemplare.

in caz de lichidare anticipata. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. in RON. dobanzile platite deja dupa primul si al doilea interval de 30 de zile nu sunt penalizate si în plus i se plateste dobânda calculata pentru cele 14 zile încheiate din ultimul interval de 30 de zile. Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Moneda Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile Intre 61 si 90 de zile RON 13. adauga mai multa flexibilitate depozitului Super 90. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia. Dobanda este din ce in ce mai mare pentru fiecare interval de 30 de zile crescand de la 13% pe an la 14 % pe an si in final la 15% pe an. conform prevederilor legale.00% 14. Veniturile din dobanzi. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 in RON este 2.000 RON. in RON.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. Comisioane: Comision de deschidere cont curent . Exemplu: daca clientul solicita o lichidare anticipata in ziua 75.GRATUIT 37 . Toate ratele de dobanda sunt anuale.00% 15. Posibilitatea de a avea dobanda integrala calculata pana la data curenta. din fonduri noi.Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente si persoane juridice rezidente (companii mici si PFA): Clienti noi si clienti Bancpost care isi constituie depozite Super 90.

Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking.50% din suma retrasa. Depozitul Super 90 in EUR si USD Beneficiari Depozitul SUPER 90 in EUR si USD se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. dar minim 2 RON Cum deschizi un depozit Super 90 in RON Pentru constituirea unui depozit Super 90 in RON este necesara deschiderea unui cont curent.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.000 USD/EUR.Comision constituire depozit la termen . Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 este 1. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Valuta Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile 38 Intre 61 si 90 de zile .

dar minim 1 EUR Contul de Economii .un produs PERFECT Bancpost ofera un nou produs de economisire – Contul de Economii.40% din suma retrasa. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru EUR/USD: 0.00% 4. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului.00% 5. Veniturile din dobanzi. Optional. La maturitatea depozitului.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.00% 3. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .00% 4. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. 39 . clientul poate opta pentru reinnoire automata a depozitului sau lichidarea acestuia. la constituirea depozitului SUPER 90.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. cont ce ofera dobanda de la primul leu.00% USD 2. conform prevederilor legale.EUR 3.

conform prevederilor legale. Beneficiari Contul de Economii se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. Standing Order. Accesul la contul dumneavoastra este permanent prin intermediul Internet Banking si de asemenea puteti utiliza si alte instrumente ce permit operatiuni pe acest cont cum ar fi Direct Debit. nu se impoziteaza Card de debit atasat Contului de Economii Banii din cont sunt la dispozitia dumneavoastra in orice moment atat prin intermediul cardului de debit (VISA CLASSIC) atasat.a. la deschidere. CLASIC sau GOLD) . de la primul LEU Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii Veniturile din dobanzi. Sweep in/out. Comisioane: Comisioanele aferente Contului de Economii : 40 .Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. avand utilizare nationala si internationala cat si prin intermediul serviciului de internet banking Alte facilitati: Asigurare de viata ce acopera decesul din accident oferita gratuit. se ofera fara taxa de emitere. Optional. si un Card de Credit VISA (ELECTRON. Deschidere cont Contul se poate deschide in RON Pentru deschiderea unui Cont de Economii nu este necesara o suma minima Nu exista sold maxim impus Dobanzi Contul de economii bonifica o dobanda de 10% p.in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare Bancpost.

0.Persoane Fizice Comisioanele aferente facilitatilor: Standing Order .GRATUIT Comisioane Card Debit Visa Classic . Totul se desfasoara rapid. Daca titularul doreste sa imputerniceasca o terta persoana (in continuare numita imputernicit – se accepta maxim doi imputerniciti pentru un cont de economii). minimum 2 RON Comisioanele aferente cardului de debit VISA CLASSIC : Comision administrare card de debit .GRATUIT Direct Debit . cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia.1.2% Comision interogare sold cont la ATM Bancpost . Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente ce lucreaza sau locuiesc temporar in Romania) 41 . nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont.0.2 RON / operatiune Internet banking – abonament GRATUIT Digipass – (dispozitiv de autentificare) – Garantie 30USD Cum deschizi un Cont de Economii Poti deschide un Cont de Economii la orice unitate Bancpost.5%.Comision deschidere – GRATUIT Comision administrare – GRATUIT Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii .5 RON / luna Comision de retragere numerar la ATM Bancpost .6 RON / Sweep in Sweep out . imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca. Documente necesare pentru deschiderea unui Cont de Economii Buletin /Carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente).

sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie Depozitul START Depozitul START Un depozit construit special pentru atragerea de fonduri noi avand cea mai atractiva dobanda de pe piata Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.50% Veniturile din dobanzi. Pentru acest tip de depozit suma maxima acceptata la constituire este de 300. Optional.50% p. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului la implinirea termenului de maturitate al depozitului. Bucura-te de Oferta Speciala de 13. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).a. conform prevederilor legale. Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente: Clienti noi Clienti Bancpost care isi constituie depozite Start din fonduri noi Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON. Cum deschizi un depozit START 42 . la constituirea depozitului START.000. in echivalent LEI. Dobanda este de 13.00 EUR. Maturitate depozit: 100 zile Dobanzi Dobanda este fixa.

Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. Comisioane: Comision de deschidere cont curent . inca de la primul euro. dar minim 2 RON (la casier) Mega Contul de Economii in EUR Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in EUR”. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata. Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking. Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.20% (la ATM) 0. Deschidere cont • Contul se poate deschide in EUR • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in EUR nu este necesara o suma minima • Nu exista sold maxim impus 43 .50% din suma retrasa.Pentru constituirea unui depozit Start este necesara deschiderea unui cont curent.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.GRATUIT Comision constituire depozit la termen .

cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata. • Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.a. de la primul EURO • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii • Veniturile din dobanzi. Deschidere cont • Contul se poate deschide in USD • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in USD nu este necesara o suma minima 44 . minimum 1 EUR Cum deschizi un Mega Cont de Economii in EUR • Poti deschide acest cont la orice unitate Bancpost.4%. conform prevederilor legale. nu este nevoie decat sa completezi formularul de cerere pentru deschidere cont.Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 3% p. Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. inca de la primul USD. nu se impoziteaza Comisioane: • Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in EUR: • Comision deschidere cont – GRATUIT • Comision administrare cont – GRATUIT • Comision inchidere cont – GRATUIT • Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii . Mega Contul de Economii in USD • Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in USD”. • Totul se desfasoara rapid.0.

00% .a.00% p. de la primul USD • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul luni • Veniturile din dobanzi.4%.) 12.a.0.) 2. pentru economiile dumneavoastra in RON.a.00% 12. conform prevederilor legale. nu se impoziteaza Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in USD: o Comision deschidere cont – GRATUIT o Comision administrare cont – GRATUIT o Comision inchidere cont – GRATUIT o Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii .a.00% 45 Dobanda EUR (% p.) 4.00% 2.USD (% p. Beneficiari Depozitul PAS CU PAS se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.00% 4.• Nu exista sold maxim impus Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 2. EUR sau USD “PAS CU PAS” este un depozit la termen de 360 zile (12 perioade de 30 de zile) cu o dobanda crescatoare de la o perioada la alta. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit PAS CU PAS este 500 RON/EUR/USD. minimum 1 EUR echivalent Depozitul PAS CU PAS Primesti o rata a dobanzii mai mare la fiecare 30 de zile.00% Dobanda . Dobanzi: Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Period Perioada 1 (0-30 zile) Perioada 2 (31Dobanda RON (% p.

sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.25% 4.25% 4.00% 3.25% 4. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).00% 3.00% 5.00% 14. la constituirea depozitului PAS CU PAS. Veniturile din dobanzi.00% 4.50% 12. Comisioane 46 .60 zile) Perioada 3 (6190 zile) Perioada 4 (91120 zile) Perioada 5 (121150 zile) Perioada 6 (151180 zile) Perioada 7 (181210 zile) Perioada 8 (211240 zile) Perioada 9 (241270 zile) Perioada 10 (271-300 zile) Perioada 11 (301-330 zile) Perioada 12 (331-360 zile) 12.50% 4.00% 5.50% 13.00% 12.00% 4. valoarea depozitului este transferata in contul curent al clientului.50% 12.00% 4.50% 4. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.50% 13.75% 4.50% 14. La maturitatea depozitului.75% 2.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. Optional.00% 4.00% 4.50% 4.00% 5.50% 13. conform prevederilor legale.00% 14.75% 4.00% 3.

dar minim 2 RON 0. 1 luna. indiferent de existenta in conturile respective a unor fonduri suficiente in acest sens poate trece pe debit): 1. Comisionul de administrare cont curent inactiv se aplica si conturilor dormant. beneficiati de optiuni diverse la constituirea depozitului si aveti libertate de alegere in ceea ce priveste moneda de economisire (RON.20% de la ATM Cum constitui un depozit PAS CU PAS Pentru constituirea unui depozit PAS CU PAS este necesara deschiderea unui cont curent. in limita soldului existent in cont nu poate trece pe debit. Mai mult. 10 RON/luna. Depozitul PRIM Depozitul PRIM cu dobanda fixa este proiectat special pentru a va proteja economiile de fluctuatiile negative ale dobanzilor bancare si pentru a va fructifica in modul cel mai eficient resursele financiare. obs : dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant ».3 luni. Dobanzile sunt fixe.50% din suma retrasa. 47 . crescatoare in functie de suma si se platesc la maturitate sau se capitalizeaza automat.Comision de deschidere cont curent atasat depozitului – GRATUIT Comision constituire depozit la termen – GRATUIT Comision de administrare cont curent activ (care a avut miscare in luna curenta. 6 luni sau 12 luni). Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) : max. 2 luni . EUR sau USD) si termenul de maturitate (14 zile.

Beneficiari Depozitul PRIM se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. Optional. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON/EUR/USD. (la casier) pentru EUR/USD: 0. la constituirea depozitului PRIM.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.20% (la ATM) 0.50% din suma retrasa.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.Veniturile din dobanzi. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. dar minim 2 RON.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. Comisioane: Comision de deschidere cont curent . dar minim 1 EUR 48 .40% din suma retrasa. conform prevederilor legale.

In caz de lichidare inainte de maturitate comisionul de retragere numerar va fi cel in vigoare.90% depozit .5%. Rascumpararea acestora inainte de maturitatea depozitului. conform prevederilor legale.04.10% unitati de fond depozit 20% unitati de fond 49 . constituite incepand cu data de 04. persoane fizice. persoane fizice. respectiv 0. Cum deschizi un depozit Prim Pentru constituirea unui depozit Prim este necesara deschiderea unui cont curent. Pentru depozitele PRIM. constituite incepand cu data de 01.2008. independent de maturitatea depozitului asociat. Veniturile din dobanzi. in RON.04. are ca efect pierderea dobanzii preferentiale si bonificarea dobanzii standard. comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”. in RON. Componenta de depozit este garantata de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. partial sau integral. comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”.2008. Este oferit in varianta: 80% .Pentru depozitele PRIM. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. Depozitul RONSMART Caracteristici Produsul este format din doua componente: depozit la termen investitie in unitati de fond Unitatile de fond pot fi rascumparate oricand. pe termen de 12 luni. pe termen de 6 luni.

se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care 50 . 80%.10% unitati de fond .20 3 luni 12. Dobanzile preferentiale sunt fixe si au urmatoarele valori: Varianta Maturitate Dobanda 90 . 1.75%* 50 .25%* 80 .20% unitati de fond 70% depozit – 30% unitati de fond 50% depozit – 50% unitati de fond Depozitul beneficiaza de o dobanda preferentiala pana la implinirea termenului de maturitate.10 3 luni 12.pentru varianta 90% depozit . 70% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Termenul de maturitate: . Componenta de depozit (90%.pentru variantele: 90% depozit – 10% unitati de fond 80% depozit . la constituirea componentei de depozit atasat produsului Ronsmart.6 luni .50%* 70 .50%* 90 .50% unitati de fond Produsul RONSMART se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. Constituire Suma minima pentru achizitionarea unui produs Ronsmart este 1.000 RON.30 3 luni 12.Beneficiari 70% depozit - 30% unitati de fond .10 6 luni 12.3 luni .00%* (*)IMPORTANT – Pentru a beneficia de dobanda maxima preferentiala trebuie sa pastrati unitatile de fond pe intreaga perioada de maturitate a depozitului ascociat produsului Ronsmart.50% depozit . Optional.50 3 luni 13.

10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.GRATUIT Comision constituire depozit la termen .5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.50% din suma retrasa. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.20% (la ATM) 0.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. Componenta investitie in unitati de fond (10%. 20%.clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Comisioane: Comision de deschidere cont curent . investitia este impozitata cu 1% Afla mai multe informatii despre Fondurile deschise de investitii Bancpost Cum constitui un Ronsmart Pentru constituirea unui Ronsmart este necesara deschiderea unui cont curent. dar minim 2 RON (la casier) 2. Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent 51 . 30% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Se investeste in unitati de fond la Fondul Deschis de Investitii Bancpost Active Balanced Daca rascumpararea unitatilor de fond se face dupa 12 luni.

imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca) Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) Document de identitate pentru cetatenii membrii UE Concluzii şi recomandări Un sistem bancar stabil. Astfel. asigurarea exercitării neîntrerupte a tranzacţiilor de intermediere financiară. constituie obiectivul de bază al oricărei bănci. asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi siguranţei fiecărei bănci în parte.. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia. la rîndul său. Un sistem bancar stabil presupune. menţinerea unui nivel 52 . funcţionînd din contul mijloacelor atrase şi prestînd servicii financiare de intermediere a fluxurilor mijloacelor băneşti din economia unei ţări. în scopul protejării intereselor deponenţilor. în primul rînd. Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane.specifice”. eficient şi viabil care asigură mobilizarea disponibilităţlor monetare ale economiei naţionale.Cerere pentru deschiderea de cont curent Buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). orientîndu-le spre desfăşurarea activităţilor financiare eficiente constituie o premiză importantă pentru dezvoltarea economică a unui stat. Băncile se tratează ca fiind instituţii .

Luînd în considerare semnificaţia crescîndă a sistemului bancar. asigurarea unui nivel sporit al transparenţei în sectorul bancar va contribui la majorarea posibilităţii agenţilor economici şi persoanelor fizice de a determina corect băncile care activează în condiţii suficient de prudente. Transparenţa activităţii bancare. la alegerea clientului. Cu depozitele noi păstrăm banii în siguranţă. . rezultă necesitatea efectuării analizei situaţiei fiecărei bănci în parte.înalt de credibilitate a participanţilor la sistem. cu scopul efectuării unor plăţi curente. La moment există o gamă largă de depozite. acordată de către băncile comerciale. De asemenea. deoarece însăşi funcţionarea acestora contribuie la : .menţinerea credibilităţii sistemului bancar. şi în caz de necesitate depozitul poate servi drept gaj pentru a obţine un credit. prin evaluarea punctelor forte şi a instabilităţilor. avem posibilitatea să inmulţim mijloacele accumulate. care pot satisface orice dorinţă şi orice capriciu.totodată acceptarea şi a depozitelor pe termen scurt. de asemenea constituie o importanţă majoră pentru asigurarea stabilităţii sectorului bancar. avem acces la banii noştri oricînd şi oriunde. 53 a activităţii şi proprietăţii băncilor poate fi atinsă prin informarea periodică a publicului larg privitor la dezvolatrea şi desfăşurarea .stimularea atragerii mijloacelor pe termen lung. Protejarea intereselor deponenţilor prin aplicare schemelor de garantare a depozitelor în sistemul bancar. lipsa vulnerabilităţilor şi efectelor adverse în activitatea desfăşurată de instituţiile financiare. cîştiguri în plus. Din punctul meu de vedere depozitele reprezintă o sursă adecvată cu ajutorul cărora noi obţinem venituri. ţinîndu-se cont de practicile moderne utilizate de organizaţiile financiare internaţionale. . fapt ce va stimula învestirea mijloacelor temporar disponibile în bănile capabile să-şi dirijeze prudent activitatea.

confidenţialitatea deponenţilor şi eliberarea mijloacelor la prima cerere a deponentului. 54 .Banca garanteză siguranţa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->