P. 1
depozitul bancar

depozitul bancar

|Views: 237|Likes:
Published by Emilia_Alecu_8207

More info:

Published by: Emilia_Alecu_8207 on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

Cuprins Cap. I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR Cap.1.1. Aspecte teoretice aferente depozitului bancar Cap.1.2.

Tipologia depozitelor bancare Cap.1.3.Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Cap II: PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE BANC POST Cap. 2.1. Prezentare generală Cap. 2.2.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului Cap. 2.3. Principalele funcţii, activitaţii şi operaţiuni bancare desfaşurate Cap. 2.4. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Cap. 2.5. Conturi curente pentru disponibilităţi baneşti Cap. 2.6. Conturi de depozite la vedere sau la termen Concluzii si propuneri Biblliografie Pag. 3 Pag. 3 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 37 Pag. 54 Pag. 56

Capitolul I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR
1.1.

Aspecte teoretice aferente depozitului bancar
1

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot marca primii paşi pe tărîmul practicii bancare. Pe atunci activitatea băncilor se limita la emiterea banilor, la acceptarea depozitelor şi păstrarea lor, la efectuarea decontăilor prin virament. În scurt timp băncile au început sa folosească pe larg resursele atrase în scopul acordării creditelor. Acordarea de credite implică un venit format din plata dobînzii.Astfel a aparut un stimulent care a susţinut dezvoltarea creditării. Acelaşi lucru a favorizat şi atragerea depozitelor, păstrarea disponibilităţilor în bănci, acordate ulterior ca credite. Toate acestea operaţiuni au condus la o economie de piaţă, care în ansamblu presupune existenţa unui sistem bancar care trebuia să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente. În esenţă, banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu alte state în scopul obţinerii de profit. Banca are un ol complex în economie atat din punctul de vedere al serviciilor pe care le prestează, cat şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. Băncile, ca instituţii financiare specializate, se ocupă de organizarea şi relizarea diferitelor servicii bancare, obiectivul de activitate fiind, în principal, gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. Instrumentul de gestionare a operaţiunilor bancare sunt banii. În economia de piaţă sistemul bancar îndeplineşte rolul de atragere, concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuînd cele mai eficiente investiţii.
2

Băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel colectînd depozitele, acestea au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora, cu randamentul maxim, în beneficiul propriu şi al depunătorilor. Banca este instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor, acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, plasamentul fondurilor, finanţarea şi schimburile comerciale. Reeşind din cele spuse anterior, aceste instituţii acceptă depozitele , avînd ca obiectiv protejarea intereselor deponenţelor, păstrarea secretului depozitelor şi neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar. Deosebim două categorii de resurse bancare:

Banca

Resursele proprii

Resursele atrase

Resurse depozit Resurse nondepozit

Schema 1 Resursele băncilor comerciale Sursa: elaborată de autor în baza datelor expuse Conform acestei scheme resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii şi resurse artase. În funcţie de caracteristicile resurselor atrase ele pot fi: - resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte: conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale instituţiilor financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi
3

juridice;

certificate

de

depozit;

depozite

ale

instituţiilor

financiare

internaţionale; depozitele corespondente ale altor banci; - resursele nondepozit: pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa de lechidităţi. Imprumuturile de la BNM; împrumuturile de pe piaţa interbancară. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor. Toate băncile au posibilitatea să-şi controleze depozitele prin intermediul ratei dobînzii. Nivelul depozitelor trebuie corelat însă cu posibilităţile privind plasamentele profitabile şi oportunităţile de investiţii, precum şi cu situaţia economică a ţării. Constituirea şi utilizarea depozitelor bancare, reprezintă una din principalele funcţii ale băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe de alta parte. Respectiva relaţie prevede că persoana cedează unele atribuţii de administrarea averii sale sau încredinţează efectuarea operaţiunilor legate de gestuinea disponibilităţilor monetare băncii, păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra sumelor aflate la păstrare în banca comercială. Pe de o parte, din atribuţia ce şi-au asumat-o de a păstra disponibilităţile clienţilor, băncile au cheltuieli importante la achitarea dobînzilor bonificate şi alte cheltuieli administrative, pe de altă parte, băncile acumulează un sold minim permanent de mijloace băneşti, ce pot fi folosite în procesul creditării investiţiilor. Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este suma de bani, valută sau hîrtii de valoare, obiecte preţioase, depuse în cont sau spre păstrare la bănci, cu sau fără stipulaţie de dobîndă, pe numele unei personae fizice sau juridice, care poate dispun de sumele respective după nevoile ei, şi care se pot restitui, în orice moment, la cererea deponentului.

4

Pentru primirea în depozit a unor obiecte de valoare, banca încasează de la deponent o taxă. Conform altor surse avem: Depozit - orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă, către o persoană fizică, reprezentată printrun titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă in numele deponentului . Depozit bancar – sume băneşti depuse în conturi bancare de personae fizice sau juridice. Depozitele bancare se mai pot constitui şi prin acordarea unui credit la cererea unui individ sau a unei firme. Deci, depozitele bancare reprezintă un activ pentru titularul contului bancar şi un angajament pentru banca. Depozitul bancar- constituie mijloace banesti ]ncredinţate unei bănci spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul avînd dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobîndă stabilită. Depozit indisponibil - depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-a intentat proces de insolvabilitate; Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul; Depozitar – persoană fizică sau juridică , care în baza unui contract de depozit primeşte un bun mobil de la deponent, cu obligaţia de păstrare şi restituire în natură, în schimbul plăţii unei taxe.

5

cît şi în valută) cu/sau fără dobîndă în scopul consumului sau economisirii. Pentru a le utiliza pe perioade mai mari de 6 . în scopul economisrii sau păstrării. modul de calcul şi de achitare a dobînzii. Resursele date sunt utilizate de către banca în scopul creditării. Actualimente practica bancara utilizeaza diverse conturi de depozitare şi numărul lor continuă să crească acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de a satisface cerinţele clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii. În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele modalităţi: timpul depozitării pînă la momentul retragerii surselor. cît şi în valută) cu dobîndă. 1. fără a se fixa termenul de păstrare.Cont de depozit la termen. de obicei pe termen scurt.cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. Cont de deposit la vedere. pentru o perioadă fixată de timp. Aceste depozite au un grad înalt de lichiditate pentru deţinătorii lor şi de aceea banca bonifică dobînzi mici sau nu bonifică deloc (în cazul depozitelor la vedere în valută). Astfel pentru a specifica varietatea conturilor existente în cadrul sistemului bancar este necesar de le clasifica după o serie de principii. Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim: Depozite la vedere – care sunt mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana fizică sau juridică fără a specifica termenul de retragere a lor.Tipologia depozitelor bancare Ponderea cea mai mare a resurselor atrase o constituie mijloacele acumulate în conturile de depozit.cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. categoria deponenţilor. categoria valutei în care se deschide contul de depozit.2.

Depozitele la termen pot fi cu acumulare . banca bonifică dobînzile spre majorare. dobînda se constituie într-un cont curent care-i asigură titularului acces la aceasta. în cazul în care clientul îşi retrage suma depusă înainte de scadenţa depozitului. b) în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel inţial: - . în cazul în care se solicită retragerea unor sume mari pentru a-şi rezerva lichidităţile necesare. Depunătorul are dreptul de a-şi retrage mijloacele depuse în acest cont numai în termenul indicat în contract. Depozite la termen . Acest tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci.timp. dobînda aplicată va fi mai mică (dobînda pentru conturile curente). În plus. depozitul se prelungeşte automat. dacă depozitul 7 . • Depozitele la termen se clasifica în urmatoarele categorii: • Depozite pe termen scurt (scadenţa pînă la un 1 an) • Depozite pe termen (scadenţa de la un 1 an pînă la 5 ani) • Depozite pe termen (scadenţa de la 5 ani şi mai mult). dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. Depozite la termen: a) în funcţie de modalitatea de plată a dobînzii pot fi: - depozite cu capitalizare: periodic. depozite fără capitalizare: lunar. Pentru a stimula depuntorii să opteze pentru maturitate îndelungate. dar spre deosebire de cele la vedere. în cazul în care deponentul are dreptul să alimenteze contul pe întreaga perioada a contractului de depozit.sunt mijloacele băneşti depuse de către persoanele fizice sau juridice pe o perioada fixată în scopul economisirii. sunt mai mari. unele bănci impun clienţilor săi să fie anunţate cu cîteva zile înainte. Aceste depozite sunt bonificate de bancă la dobânda pieţei.dacă se optează pentru reinnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului.

Pentru perioada următoare. la vedere. fără dobanda. adică ale agenţilor economici şi ale organizaţiilor de stat. iar depozitele de economii sunt mijloace depuse în scopul păstrării şi economisirii ca ulterior să fie utilizate de depunător conform unor necesităţi concrete. d) In funcţie de categoria de depunători deosebim: - - Depozitele persoanelor fizice. De obicei. - Depozite ale băncilor şi ale altor instituţii financiare. depozite cu dobânda fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada depozitului indiferent de evoluţia pieţei. . Depozitele atrase de la bănci reprezintă surse pe termen scurt care variaza.are opţiunea de capitalizare a dobînzii. - Depozitele persoanelor juridice. în funcţie de evoluţia pieţei. c) în funcţie de dobânda: - depozite cu dobânda variabilă: banca poate modifica rata dobanzii pe perioada depozitului. rata dobînzii se va aplica la suma iniţiala plus dobînda obţinută pe perioada precedentă. Persoanele fizice pot să depoziteze mijloacele băneşti atît în conturi de depozit în moneda naţională. dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. menţionîndu-se în contractul de depozit. adică la scadenţa suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru care se va calcula dobanda la vedere) sau suma va ramîne în acelaşi cont. care se mai numesc depozite personale. cît şi în valuta străină. de 8 . scopul economisirii este stabilit reciproc între banca şi depunător. Ponderea cea mai mare a depozitelor agenţilor economici o reprezintă depozitele la vedere şi disponibilităţile băneşti aflate în conturile curente. Resursele plasate de populaţie fără stabilirea scopului de economisire sunt depozite obişnuite. cît şi la termen. depozitul va avea scadenţa unică.dacă nu se doreşte reinnoirea automată.

Depozite cu dodânzi. Unde. De regulă. În sistemul bancar dobânda se calculează pentru o lună de 30 de zile şi rata dobanzii valabilă pentru un an de 360 de zile. 9 . Rd – rata procentuală a dobînzii. Băncile propun clienţilor dobânzi capitalizate la depozite în cazul stimulări aragerii de resurse băneşti disponibile. Si – soldul contului de depozit (soldul iniţial depus de deponent) T – timpul pentru care se calculeaza dobînda (în zile). Băncile vor calcula dobânda bonificată în mod capitalizat utilizînd următoare formulă: D = St – Sp iar St = Si (1+ Rd)t. Depozitele atrase de la bănci reprezintă principala modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt. Modul de calcul al dobânzilor poate fi simplu şi capitalizat. • Depozite în valută . între o zi şi un an şi apar ca efect al reciprocităţii în relaţiile de decontare dintre bănci pe piaţa interbancară. depozitele se clasifică în: Depozite la vedere şi conturi curente fără dobânzi. e) In funcţie de unitatea monetară în care se depune depozitul deosebim: • Depozite în moneda naţională.regulă. Dobânzile bonificate de către bănci la conturile de depozit depuse spre fructificare se calculeaza dupa formula clasică: D = Si *Rd*T Unde: D – este suma dobînzii. depozitele băncii sunt numite plasamente bancare. • Conform modelului de calcul a dobânzii.

Contul curent în lei: se adresează: clienţilor băncii. Pentru a efectua această sarcină. reprezintă principala categorie de operaţiuni prin care instituţiile de credit îşi atrag resursele necesare desfăşurării activităţii de intermediere pe piaţă. cu sau fără dobîndă şi orice alte facilităţi. Dar aceasta este doar o particică din lucrul efectuat în cadrul unei bănci. Depozitul reprezintă suma de bani încredinţată unei instituţii de credit în următoarele condiţii: Să fie încredinţată în totalitate. persoanelor fizice sau juridice sau entităţi fără personalitate juridică rezidente înregistrate în ţară. clasifică depozitele după 10 . t – timpul (numărul caitalizărilor). în furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii. Caracteristici principale: .St – suma totală a depozitului. efectuate de bănci reprezintă. Să nu se refere la trannsferul proprietăţii.clientul semnează cu banca o convenţie (contract) în vederea derulării operaţiunilor în contul de disponibilităţi. bănca trebuie sa analizeze care depozite vor fi atrase. pentru care perioadă de timp şi în valută cuvenită. operaţiuni efectuate de bănci pentru clienţii care au conturi deschise la banca dată. la cerere sau la termen convenit de către deponent cu depozitarul. în marea lor majoritate. Operaţiuni de acceptare. 1. Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Operaţiunile de acceptare a depozitelor în practica bancară.3. Rd – este stabilită în funcţie de perioada supusă capitalizării. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor săi reprezintă o funcţie primordială a băncilor. Conform acestor criterii banca caracteristicile posedate.

Caracteristicile principale: . . deponentul trebuie să depună o sumă minimă stabilită cu banca şi să achite un comision al cărui nivel diferă de la o bancă la alta. Cont curent în valută: se adresează clienţilor băncii persoane fizice sau juridice sau personalitate juridică rezidentă sau nerezidentă.persoanele fizice şi juridice pot deschide la bănci conturi în valuta numai în valutele cotate de Banca Naţionala . eliberarea de sume în numerar ( prin casieria instituţiei de credit sau prin bancomat pentru persoanele fizice) la cererea şi în favoarea deponentului. la nevoie chiar şi copia actului de identitate. .prin contul curent se pot efectua operaţiuni de alimentare în numerar sau pentru virament. Documentele (actele) necesare deschiderii contului curent sunt: .clientul semnează cu banca o convenţie de cont curent în valută. .depunerea de numerar sau depunerea prin virament..specimene de semnături autorizate.pentru disponibilităţile existente în cont deponentul primeşte dobîndă fixă sau variabilă.copia actelor de înfiinţare a societăţilor. Operaţiunile care pot fi efectuate prin cont curent în valută privesc: . pentru persoanele fizice. operaţiuni de plăţi prin virament în limita soldului disponibil.fomularul (cererea) de deschiderea a contului curent. transferuri bancare interne şi internaţionale. . iar la retragerea lor deponentului i se percepe un comision de retragere. 11 .la deschiderea contului curent.

dobînda. Condiţii: 12 . 12. • existenţa unei sume minime pentru constituirea de depozite în valută care diferă pe categorii de clienţi.este titlu de credit pe termen emis de banca.operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi comerciale şi necomerciale în valută. cît şi dobînda aferentă. • posibilitatea prelungirii automate la scadenţa a depozitului pe o nouă perioadă similară. • retragerea sumei se poate efectua numai după expirarea scadenţei. Contul de depozit la termen în valută/lei: se adresează clienţilor băncii. la scadenţa. care atestă depunerea unei sume de bani pe baza căreia. persoanele autorizate sau imputernicite sa efectueze operaţiuni. scadenţele..retrageri de numerar în valută la cererea şi pe numele titularului pentru cheltuieli marunte. Certificat de depozit: Certificatul de depozit . 6. prin care se stabilesc suma. se poate încasa atît suma depusă. persoane fizice şi jurdice. • retragerea dobînzii se poate efectua numai la scadenţă. • termenele uzuale de constituire a depozitelor sunt 3. . Condiţii: • semnarea unei convenţii de depozit cu banca. 18 luni. din contul separat în care a fost bonificată.dar băncile pot accepta în cazul unor sume importante şi alte termene de constituire.

Depozitul pentru pensii Oferit exclusiv persoanelor fizice. Condiţii: • certificatele de depozit cu discount sunt emise de bănca atît în monedă naţională cît şi în monedă străină. • cupiura diferă de la o societate bancară la alta. • răscumpărarea: în oricare zi de la cumpărare pînă la scadenţă. 6 luni sau chiar un an. • termenele uzuale sunt 3. • dobînda este fixă şi se înscrie pe certificatul la data cumpărării. Condiţii: 13 .• se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozit contra unor sume de bani reprezentînd valoarea nominală a acestora. • cumpărarea: în fiecare zi în perioada de la emitere pînă la scadenţa. Certificatul de depozit cu discount: Certificatul de depozit cu discount instument bancar ce oferă posibilitatea cumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu plătind o sumă mai mică decît valoarea lui nominală care se va încasa la scadenţă. • plata dobînzii se face la scadenţă. • scadenţa pînă la 12 luni. în care se pot efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi cea a scadenţei. Diferenţa între suma de cumpărare şi valoarea nominală este egală cu dobînda care este avansată.

şi se bonifică la scadenţă (6. fără a fi nevoie de închierea unor noi convenţii cu banca. care se calculează lunar. variabilă în funcţie de evoluţia pieţei. • dobînda este cea aferentă depunerilor la termen de un an. • calcului dobînzii se face lunar. 12 luni.• termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii automate la scadenţa pe aceeaşi perioadă. dobîndă şi Depozitul pentru minori: Se adresează persoanelor fizice cu vîrsta cuprinsă între 4-18 ani. • beneficiază de o dobîndă corespunzătoare depozitului la termen de 6. cu posibilitatea prelungirii lor automate la scadenţă. pe aceeaşi perioadă. 12 luni). Condiţii: 14 . ca în cazul depozitelor la termen obişnuite. condiţia de termenul rămînînd neschimbate. Condiţii: • depozitele pentru vacanţă se pot constitui pe perioade de 6. • avantajul acestui tip de depozit constă în faptul că banca permite depunerea sumelor în orice moment. Depozitul pentru vacanţă: Se adresează persoanelor fizice care pot efectua depuneri de sume în cont pe întreaga perioadă de la deschiderea pînă la scadenţa. iar bonificarea se efectuează la scadenţa depozitului (un an). anterior scadenţei. • în cazul retragerii sumelor înanitate de scadenţa banca bonifică dobînda la vedere pe perioada existenţei efective a depoitului. se pot efectua depuneri multiple în acelaşi cont. 12 luni.

. Condiţii: . . Retragerile se poate face de minori numai cu ocordul părinţilor (tutorelui.contractul de depozit escrow se încheie între banca. Certificatul de depozit ESCROW: Contul de depozit Escrow . Principala activitate a băncilor comerciale este aceea de intermediere. cu scopul implementări lor în 15 .deponentul – titularul depozitului. 12 sau 18 luni. respective de a pune în legătură pe deţinătorii de fonduri temporar disponibile cu cei care au nevoie temporar de resurse financiare suplimentare. pentru realizarea anumitor procese de producţie sau investiţii. 3.• termenul poate fi de la 1. • valuta poate fi cea autohtonă. USD sau EURO.cont de depozit temporar.banca – agent escrow. curatorului) dat în scris în faţa notarului public. 9. Depunerile pot fi făcute de către minori fără acordul altei persoane (părinte. deschis în vederea păstrării/depozitării unor sume de bani în lei sau în valută pînă la încheierea unui contract. tuture. se efectuează în baza cererii deponentuui. corator) dacă suma totală a depozitului se încadrează în plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Astfel această activitatea impune băncile de a efectua următoarele categorii de operaţiuni enumerate mai sus. pe de o parte şi partenerii contractelor vînzare-cumpărare sau angajamentului încheiat pe de altă parte. livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea unor condiţii specifice într-un contract/angajament încheiat între două părţi. • Valoarea minimă a depozitului trebuie să fie de 500 mii lei şi respectiv 500 USD sau EURO. . 6.deschiderea conului de depozit escrow.

a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca bancă universală. preluând părţi din activele companiei publice ROMPOST TELECOM.). în capitolul următor. Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat. Acţionarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S. Bancpost beneficiază astăzi de noi atu-uri. Aceasta permite băncilor de aşi extinde raza desfăşurării activităţii sale în comparaţie cu concurenţii existenţi pe piaţă. procese şi operaţiuni optimizate.practică. una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.A. Însă pentru o analiză mai amplă a evoluţiei depunerilor pe piaţa depozitelor bancare vom putea efectua cu ajutorul unor date statistice. Ca urmare a unui profund proces de restructurare şi a implementării modelului unic de business al acţionarului său majoritar.A. de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România. esenţiale într-un mediu intens concurenţial: sisteme informatice şi de telecomunicaţii moderne. o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor corporativi. Bancpost oferă. prin reţeaua extinsă de sucursale proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie.Bancpost s-a creat în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor. Cap II: PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Banc Post 2.1 Prezentare generala SC. prin hotărâre de guvern.BANCPOST S. 16 . Una dintre cele mai competitive bănci româneşti. comercială şi de economii.

A.A. 17 . web site-uri dedicate pe produs.România 4) EFG Eurobank Securities S. poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat. Întreaga activitate a fost concentrată şi orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client. brokeri specializaţi etc) care oferă clientului Bancpost avantajul comodităţii şi accesul la serviciile Băncii 24 de ore pe zi. oferind un parteneriat de încredere. complet reproiectate şi orientate către client. precum şi o fortă de vânzări dinamică şi pro-activă.A. cât şi de produse financiar-bancare integrate. 6) EFG Eurobank Property Services S. fluiditate) şi din Centre de Afaceri.produse şi servicii competitive. personal bine instruit.A.A. în vederea atingerii cu succes a acestor obiective.A. care oferă companiilor mijlocii soluţii financiare flexibile şi servicii de consultanţă. Fastbanking. pe termen lung. Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa Global Markets Bancpost. una dintre cele mai puternice din piaţă. 7) EFG IT Shared Services S. canale electronice 24h. Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre Regionale care coordonează activitatea de Retail (produse standardizate. Relaţia cu companiile mari este gestionată de Direcţia Companii Mari din cadrul centralei Băncii. rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului Eurobank EFG în România: 1) EFG Retail Services IFN S. – România.A. 5) EFG Eurobank Leasing S.A. 2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S. 9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S. 8) EFG Eurolife Asigurări Generale S. 3) EFG Eurobank Finance S.A. . procese centralizate. Reţeaua de sucursale a fost completată cu diverse canale alternative de distribuţie (vânzări directe.

cumulată cu experienţa internaţională. creditele au crescut cu 50%. precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi servicii. O altă evoluţie remarcabilă în cadrul Bancpost este cea a cardurilor.Experienţa Bancpost pe piaţa locală. În noiembrie 2002 Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul bancar românesc.000 de carduri. Proiectul de remodelare a unităţilor băncii a debutat cu deschiderea în Bucureşti a unui sediu central nou. În paralel cu extinderea reţelei de unităţi se derulează şi un proiect de optimizare a canalelor alternative de distribuţie. La începutul anului 2004 a fost iniţiat un amplu proces de restructurare a băncii. Anul 2001 a reprezentat un an cu o evoluţie bună pe piaţa bancară pentru Bancpost. Sursele băncii au crescut cu 49%. mai ales cele orientate spre IMM-uri. în 2006 aceasta cuprindea aproape 200 de unităţi.creditul “Extins”. emiţând peste 645. adoptarea unei identităţi corporative care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG.împrumutul pentru locuinţă în franci elveţieni. susţinute de implementarea unui sistem informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube). iar până în luna septembrie 2006 un număr de 50 de unităţi remodelate au fost deschise. know-how-ul şi modelul unic de business al grupului Eurobank EFG sunt principalele active pe care specialiştii Băncii le valorifică în fiecare zi pentru a furniza clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare. care vizează repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor. Anul 2005 a debutat cu extinderea reţelei teritoriale iar un an mai târziu. În anul 2002 Bancpost a fost autorizată să efectueze tranzacţii cu titluri de stat şi activitate de custodie şi de asemenea a fost implicată în proiectul guvernamental pentru colectarea taxelor şi impozitelor locale.depozitul „Prim”. Bancpost deţinând locul întâi la acest capitol. 18 . Anul 2006 a adus în portofoliul de retail al Bancpost mai multe produse noi: creditul “Imediat”.

În anul 2007 . fiind primul card de credit pe piaţa românească emis în parteneriat cu o companie de transport aerian. plăţi. o reţea formată din 10 Centre de Afaceri si 12 birouri-satelit poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare flexibile companiilor mijlocii.Depozitul cu 10% Inteligenţă Adăugată. în 2006 a fost lansată o nouă versiune a serviciului de Internet Banking – Fastbanking.A. atât pentru clientii existenţi cât si pentru cei noi. produs pentru care a câştigat premiul “Cel mai bun produs bancar al anului 2006” din partea publicaţiei “Piaţa Financiară”. În 2006 s-au creat premisele unei dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile mijlocii şi mari. prin intermediul cărora se pot efectua depuneri.Bancpost oferă acces gratuit la Fastbanking. în vara lui 2006. Mai mult. prin lansarea a 3 noi carduri de credit VISA:Gold. Bancpost a lansat în premieră pe piaţa românească “Ronsmart” . şi pentru care Bancpost este depozitar şi distribuitor. De asemenea. Acest produs inovator combină siguranţa şi stabilitatea unui depozit la termen cu posibilitatea unor randamente superioare oferite de investiţiile în Fondul deschis de investiţii Bancpost Active Balanced. entităţi administrate de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.Activitatea cu cardurile a fost foarte dinamică în 2006.Electron. Aceasta decizie a fost luată din dorinţa de a oferi 19 . Bancpost Active Balanced. Classic Cardul TAROM American Express. depozite. în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii gestionează relaţia cu companiile mari. prin implementarea unui model unic de business. Tot din 2006 clienţii băncii au posibilitatea de a investi în unităţi de fond pentru Fondurile deschise de investiţii:Bancpost Plus. În 2006 au fost instalate peste 50 de ATM-uri. Astfel. 5200 de POS-uri şi au fost introduse pentru prima oară APS-urile (Automated Payment Systems). Bancpost a hotărât ca începând cu data de 1 decembrie 2007 să elimine plata abonamentului lunar aferent serviciului Fastbanking.

competitiv. la care Bancpost adaugă permanent noi servicii şi facilităţi. a cumpărat pachetele de acţiuni deţinute în Bancă de BERD şi IFC. Grecia. Structura acţionariatului Bancpost este în prezent următoarea: 20 .2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului În prezent. la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societe Generale. din punctul de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.98597% la 77. În luna august 2006 EFG Eurobank Ergasias S. acţionarul majoritar al Bancpost este EFG Eurobank Ergasias S.clienţilor un produs performant. 2. Anul 2008 . cu posibilitatea de a fi prelungit la solicitarea Fondului.. Elveţia. Contractul pentru servicii de depozitare este valabil pentru o perioadă de un an. una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Atena.desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului proprietatea. EFG Eurobank Ergasias S. decontarea tranzacţiilor efectuate în numele Fondului. Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a activelor Fondului.56451% din capitalul social al Bancpost.A.A.A. de către Administrator. cu instrumente financiare şi valori mobiliare netranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare ca şi decontarea evenimentelor de corporate actions. Bancpost va asigura păstrarea în siguranţă a tuturor activelor Fondului Proprietatea. si-a majorat pachetul de actiuni de la 62. certificarea către Administrator a calculului activului net al Fondului. În urma tranzacţiei. Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al activelor Fondului Proprietatea.

şi operaţiuni bancare desfaşurate Bancpost S.emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente. .EFG Eurobank Ergasias S. SIF Transilvania S.15396% 5. .012.acceptarea de depozite.00 RON.plăţi şi decontări. următoarele activităţi: . certificate de depozit).A. SIF Moldova S.13719% SIF Transilvania S.contractarea de credite.transferuri de fonduri. Principalele funcţii activitaţii. .A.15396% 5. iar valoarea nominală a unei actiuni este de 0.A .A. operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ.A. bilete la ordin. conform Actului Constitutiv.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri. . SIF Oltenia S.255. 5.A SIF Banat-Crişana S. cambii.56451% 5.2.3. .83642% Capitalul social al Bancpost este în prezent de 448.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat. 21 . .15396% 1. .emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit. inclusiv forfetare. poate desfăşura.A .40 RON. Cap. Alţi acţionari 77.

Proceduri pentru deschidere a conturilor bancare 22 . . . Conturile bancare Marea majoritate a operaţiunilor efectuate de unităţile bancare o constituie operaţiunile cu clientela.închirierea de casete de siguranţă. 2.operaţiuni de mandate.4. . metale preţioase. - .desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise şi societăţi de investiţii. persoane fizice sau juridice.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută. Bancpost poate deschide următoarele tipuri de conturi: - conturi curente de disponibilităţi băneşti.conturi de depozite la vedere sau la termen.. Băncile comerciale atrag bani de la clienţii săi prin conturi bancare.consultanţă financiar-bancară. pietre preţioase.conturi cu destinaţie specială.acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare. . . . unităţile bancare. efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi acordă credite şi în multe cazuri consultanţă economico – financiară. La cererea clienţilor. depozitele clienţilor reprezentând o sursă majoră de fonduri. pentru care percepe clienţilor comisioane şi dobânzi sau bonifică dobânzile disponibilităţilor băneşti atrase. conturi de credite. Pentru aceasta. .tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor.

sau alte de asemenea documente solicitate de Banca. cu depunerile de numerar sau viramentele din alte conturi ale titularului. cu sau fără preaviz. isi vor dovedi identitatea si vor furniza Bancii documentele necesare pentru identificare . cu rambursările de credite.5.Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi juridice. 2. Se debitează cu plăţile făcute de creditori. sub formă de credite. cu transferuri de disponibilităţi în conturi de depozit sau în conturi de blocaj pentru participarea valutară şi altele. Sunt conturi bifuncţionale ce pot avea solduri creditoare reprezentând sumele care pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment. fie solduri debitoare în condiţii accidentale. cu retragerile de numerar sau viramentele făcute de titularul contului. atunci când unitatea bancară a efectuat plăţi accidental. Conturi curente pentru disponibilităţi băneşti Aceste conturi deschise clienţilor sunt destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi. plătibile la vedere sau la termen. Documentatie : Clientii persoane fizice sau juridice vor furniza toate informatiile mentionate in cererea de deschidere de CIF( customer identification file) si cont . alţii decât băncile. 23 . Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la diverşi debitori. de depozite sau de cont curent. peste nivelul disponibilului existent. creditele primite cu sumele rezultate din executări de scrisori de garanţie şi cu sumele rezultate din executarea silită a unor garanţii constituite pentru creditele acordate şi nerambursate. efectuate în condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice. sub formă de depozite sau instrumente negociabile. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate de agenţii economici.

dată de guvern pentru unităţile de interes naţional si de organele locale ale administratiei de stat pentru unitaile locale. Cererea va fi însoţită. imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca.Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent (persoane fizice): - Cerere pentru deschiderea de cont current (Anexa 2 ) buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). semnătura de pe cerere constituie şi specimenul de semnătură.Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) - La persoanele fizice. • fişă cu specimenele de semnături dispuna de cont şi amprenta ştampilei ale persoanelor imputernicite sa Aprobarea şi deschiderea conturilor de disponibilităţi 24 . în copii xeroxate: • hotărârea de înfiinţare a regiilor autonome şi societăţilor comerciale şi agricole cu capital integral de stat sau mixt. Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane. • • hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţilor. de următoarele documente. . Persoanele juridice completează şi depun în bancă odată cu cererea de deschidere a contului şi o declaraţie. extras din hotărârea organului competent care a împuternicit • persoanele autorizate să dispună de cont. după caz.Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) . certificatul de înmatriculare în registrul comerţului sau registrul societăţilor agricole după caz. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia.

după caz.contabilitate. Clienţilorpersoane fizice li se va deschide numai câte un singur cont curent pentru fiecare 25 . sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond. La solicitarea organelor de control. cu excepţia persoanelor fizice. unde există dosarul fizic.Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la banca se verifică de către compartimentul decontări . care urmăreşte ca: • cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de formular. se restituie clientului la ghişeu pentru completare. şi acestea să fie complete. • la cererea de deschidere a contului. să fie anexate toate documentele prevăzute mai înainte. băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili. Dacă un client doreşte să deschidă conturi curente la o dată ulterioară deschiderii primului cont curent (în altă monedă) aceste operaţiuni (de deschidere conturi curente) trebuie să se realizeze numai în unitatea în care s-a deschis primul cont curent. inclusiv cu codul fiscal al clientului. după caz. Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele menţionate mai înainte. DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR PRIVIND DESCHIDEREA DE CONT CURENT Activitate / Acţiune 1 Responsabil Clientul Descrierea Activităţii / Acţiunii Solicită deschiderea contului curent.

4 5 6 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii. spre ştiinţă.Transmite Fişa către Direcţia Compliance.monedă. 7 Aprobă/respinge Cererea de deschidere cont şi Fişa de evaluare a riscului. 26 . în vederea analizării şi aprobării. vezi pasul 4 Dacă DA. vezi pasul 15 Decizie Risc mediu/potenţial mai ridicat? Dacă este risc mediu. vezi pasul 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 2 Înaintea deschiderii contului îndeplineşte prevederile Procedurii CIF E1 Analizează Cererea de deschidere cont şi evaluează riscul clientului conform Programului de cunoaştere a clientului 3 Decizie Risc scăzut? Dacă NU. vezi pasul 5 Dacă este risc potenţial mai ridicat.

Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Clientul Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii 11 12 13 14 Primeşte răspunsul de respingere a Cererii de deschidere/actualizare cont curent. 16 Creează CIF pentru împuterniciţi pe baza datelor minime existente în Cererea de 27 . 9 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii. primeşte decizia de aprobare / respingere a deschiderii contului. în vederea obţinerii aprobărilor. vezi pasul 14 Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”. Modifică categoria clientului în „clienţi neagreaţi”. Decizie Aprobat? Dacă NU. 10 Transmite Fişa în vederea obţinerii aprobărilor conform Programului de cunoaştere a clienţilor.Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. 15 Obţine semnăturile autorizate pe Cererea de Deschidere/Actualizare CIF/cont. Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”. vezi pasul 12 Dacă DA.

Încasează comisionul de deschidere cont curent în 19 contul curent. Modifică categoria de risc a clientului (în mediu sau Deschide contul curent – persoană fizică Înmânează clientului copia Cererii deschidere CIF / Cont şi Legitimaţia de client.Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 17 deschidere/actualizare CIF/cont. verifică şi semnează rapoartele zilnice de deschidere a conturilor curente. Introduce în aplicaţia IT datele necesare creării contului curent. Listează şi verifică zilnic rapoartele de modificări informaţii CIF/cont. Creează Dosarul Fizic al Clientului pe care îl transmite Coordonatorului Servicii clienţi spre arhivare. 28 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 18 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Coordonator Servicii Clienţi 20 . ATENȚIE! Datele suplimentare trebuie introduse în CIF. potenţial mai ridicat). E2 Verifică şi autorizează în aplicaţia informatică modificările informaţiilor în CIF / cont curent 21 efectuate de Ofiţerul Servicii Clienţi/ Teller Listează. leagă CIF-urile împuterniciţilor de cont. după care le transmite Managerului unităţii pentru verificare şi semnare. după caz. Introduce datele suplimentare (inclusiv pentru CIF) şi scanează specimenul de semnătură pe care îl ataşează la cont. în ziua în care se creează contul.

gaze. Valoarea minima: nu exista valoare minima. Păstrează şi arhivează în condiţii de siguranţa Dosarul Fizic al Clientului persoană fizică. Calculul si plata dobanzii : dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se capitalizeaza la sfarsitul fiecarei luni calendaristice .implinirea varstei de 14 ani . formula de calcul a dobanzii este : Suma xDobanda% x Nr de zile /365. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar. Arhivează rapoartele privind deschiderea conturilor curente. din ziua respectivă. disponibil in lei si valuta. minorii cu varste intre 14-18 ani pot efectua operatiuni in cont numai cu acordul scris depus la banca de carte reprezentantii legali ai acestora. Termenul de maturitate : nelimitat. rapoartele privind modificările efectuate în CIF / cont curent şi raportul cu informaţii suplimentare. efectuaeaza operatiuni in cont prin reprezentantii legali. De asemenea. Contul curent (persoane fizice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse. Răspunde de gestionarea dosarelor clienţilor persoane fizice.Listează şi analizează raportul cu informaţii suplimentare client şi decide ce teller/ofiţer Coordonator Servicii Clienţi 22 servicii client va actualiza aceste informaţii. etc. Beneficiarii sunt persoanele fizice rezidente si nerezidente : titularii minori . 29 . inclusiv plata facturilor emise pentru: telefon. Valoarea maxima : nelimitata. apa.

a. nu exista valoari minime. Rata dobanzii este variabila . Servicii optionale: Card de debit VISA CLASIC atasat contului : Internet Banking ( F@SBANKING): Direct debit: Standing order – transferuri automate de sume fixe . Bancpost calculeaza si retine impozitul pe dobanda ( daca este cazul) conform legii. in numerar sau prin virament .a. in limita soldului disponibil in cont . la date fixe intre contul de economii si alte conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost: 30 .15% p. la deschiderea unui cont curent. EUR/USD/GBP. Pentru alte valute 0.a. Contul curent poate fi selectat drept cont de plata a dobanzii si a pricipalului unui deposit la termen.Alimentari ulterioare in cont : se fac in numar nelimitat .0. Inchiderea contului poate avea loc la solicitarea clientului . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Plati din cont :se fac in numar nelimitat . La data deschiderii contului current .Din contul curent se pot constitui depozite la termen . in numerar sau prin virament . Optional.oo% p. prin retragere numerar sau prin virarea soldului in alt cont sau din initiative Bancpostului in conformitate cu prevederile din Conditiile Generale de afceri. Din contul curent se pot efectua viramente bancare interne si internationale ( atat la ghiseu cat si pein Internet Banking) in limita disponibilului din cont . dobanda este : RON – o.00% p. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.

5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. cont curent ce bonifica o dobanda de pana la 9. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.50% din suma retrasa.20% (la ATM) 0.Sweep in/out – transferuri automate Intre contul de economii si late conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost . Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Comisioane: Comision de deschidere cont curent . daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. dar minim 1 EUR Cont curent Dinamic ( companii mici si PFA) Bancpost a lansat primul cont curent creat special pentru clientii Companii Mici si PFA. Vodafone.00%. (la casier) pentru EUR/USD: 0. cu scopul mentinerii unui sold minim /maxim intr-un cont .40% din suma retrasa. Contul curent Companii Mici si PFA este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. Pentru sume de peste 10000 EUR ( echivalent) se pot face schimburi valutare prin negociere pentru obtinerea unui curs mai bun . disponibil numai in lei. 31 . dar minim 2 RON.

50% 0% .00% 2.000. Dobanda Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice Dobanda este variabila si are urmatoarele valori: Sold (in RON) >50.prin care se pot efectua toate tipurile de operatiunile bancare cu si/sau fara numerar.000 Facilitati: Depuneri in numerar sau transferuri ulterioare se pot face oricand. Moneda : RON.000. Deasemenea.000.000 <1.5. fara sa existe o valoare minima a depunerii Se pot face retrageri in numerar sau transferuri oricand si in orice suma in limita soldului disponibil 32 Dobanda 9. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse.00% 8.01 . Beneficiari: Contul curent Companii Mici si PFA se adreseaza clientilor persoane juridice companii mici si persoane fizice autorizate rezidente.01 .50.00 1.000 5. avand o perioada de functionare nelimitata. Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi.

25 RON/luna Comision inchidere cont curent – FREE Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » . disponibil in lei si valuta. cu comisioane reduse Instalarea gratuita de terminale POS pentru acei clienti Companii Mici si PFA care au ca obiect de activitate activitati comerciale Acces la Internet Banking Direct Debit Standing Order serviciul SmartTel ™ Comisioane: Comision de deschidere cont curent .50% minim 2 RON (la casier) Vizualizarea soldului contului curent Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi serviciul Internet Banking. inclusiv plata facturilor emise 33 .25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. Cont curent ( persoane juridice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.Se pot efectua si viramente bancare si operatiuni cu si/sau fara numerar. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar.FREE Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.

dar minim 2 RON. VALUTA – 0. 25 RON/luna Comision inchidere cont curent – 5 RON/cont Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » .20% (la ATM) 0. USD. apa. Moneda LEI sau VALUTA (EUR.40% din suma retrasa. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .pentru: telefon. etc.25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.50%. GBP. dar minim 1 EUR Vizualizarea soldului contului curent 34 . Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi. De asemenea poti efectua viramente bancare la costuri reduse.50% din suma retrasa. Beneficiari Contul curent se adreseaza persoanelor juridice. DKK si HUF). CHF.10 RON Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. CAD. Dobanda Dobanda este variabila: RON – 0. gaze.15% Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice . (la casier) pentru EUR/USD: 0. SEK.

Termenul se socoteşte 35 . perioadele de păstrare a sumelor în contul respectiv sunt în zile calendaristice. nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont curent. 6 sau 12 luni). Conturi de depozite la vedere sau la termen Conturile de depozite pot fi la vedere sau la termen ulizate pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice. în care depunerile se fac pentru o perioadă de timp prestabilită (de obicei 1. potrivit contractului de depozit. La depozitele la termen. Suma depusa este nepurtatoare de dobanda si este la dispozitia asociatului/asociatilor pana la data constituirii societatii. 2.Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™. Totul se desfasoara rapid. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare. daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Cum deschizi un cont curent Poti deschide un cont curent la orice unitate Bancpost. 3.6. Vodafone. Cont pentru depunerea capitalului social Contul se deschide pe numele asociatului/asociatilor in baza unei cereri puse la dispozitie de banca.

Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului. se semnează de către directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări . In exercitarea acestei atribuţii. Nivelul de dobândă prevăzut în cererea . care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale titularului cu privire la depozit.convenţie este indexabil. al cărei nivel este în funcţie de termenul depozitului. la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă. Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări -contabilitate în baza contractului de depozit. Depozitul Super 90 in RON Depozitul in lei SUPER 90. 36 . cuprinzând condiţiile depozitului. pot da împuternicire expresă controlorului de grupă şi administratorilor de cont. care se depune la ghişeul băncii în 2 exemplare. Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. pe termen de 90 de zile.începând cu data înregistrării sumei consemnate ca depozit în creditul contului de depozit şi până la data când expiră acest termen. Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă. banca acordă titularului de depozit dobânda prevăzută în contractul de depozit. Persoanele fizice pot constitui numai depozite cu plată lunară a dobânzilor. Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnătură al acestuia. directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări -contabilitate. completat şi semnat de depunător. după verificare. cu dobanda progresiva si posibilitatea de a retrage banii oricand pastrand dobanda acumulata pana la data retragerii. în funcţie de piaţa financiar bancară. Contractul de depozit.contabilitate. de la data hotărâtă de bancă. La depozitele constituite.

00% 15. din fonduri noi. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 in RON este 2. in caz de lichidare anticipata.GRATUIT 37 . Posibilitatea de a avea dobanda integrala calculata pana la data curenta. Toate ratele de dobanda sunt anuale. Comisioane: Comision de deschidere cont curent . in RON. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. Veniturile din dobanzi. conform prevederilor legale. in RON.Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente si persoane juridice rezidente (companii mici si PFA): Clienti noi si clienti Bancpost care isi constituie depozite Super 90. Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Moneda Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile Intre 61 si 90 de zile RON 13. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.00% 14. adauga mai multa flexibilitate depozitului Super 90. Exemplu: daca clientul solicita o lichidare anticipata in ziua 75. dobanzile platite deja dupa primul si al doilea interval de 30 de zile nu sunt penalizate si în plus i se plateste dobânda calculata pentru cele 14 zile încheiate din ultimul interval de 30 de zile.000 RON. Dobanda este din ce in ce mai mare pentru fiecare interval de 30 de zile crescand de la 13% pe an la 14 % pe an si in final la 15% pe an.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului.

10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 este 1.Comision constituire depozit la termen . Depozitul Super 90 in EUR si USD Beneficiari Depozitul SUPER 90 in EUR si USD se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.000 USD/EUR.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking. Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Valuta Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile 38 Intre 61 si 90 de zile . dar minim 2 RON Cum deschizi un depozit Super 90 in RON Pentru constituirea unui depozit Super 90 in RON este necesara deschiderea unui cont curent.50% din suma retrasa.

Comisioane: Comision de deschidere cont curent .00% 4. 39 .5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.00% 3.EUR 3. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. la constituirea depozitului SUPER 90. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. cont ce ofera dobanda de la primul leu.00% 4. clientul poate opta pentru reinnoire automata a depozitului sau lichidarea acestuia.40% din suma retrasa. conform prevederilor legale. Optional.un produs PERFECT Bancpost ofera un nou produs de economisire – Contul de Economii.GRATUIT Comision constituire depozit la termen .00% 5. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru EUR/USD: 0. Veniturile din dobanzi.00% USD 2. dar minim 1 EUR Contul de Economii . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). La maturitatea depozitului.

Standing Order. Sweep in/out.in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare Bancpost. la deschidere. de la primul LEU Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii Veniturile din dobanzi. CLASIC sau GOLD) . se ofera fara taxa de emitere. Beneficiari Contul de Economii se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. Optional.a. Accesul la contul dumneavoastra este permanent prin intermediul Internet Banking si de asemenea puteti utiliza si alte instrumente ce permit operatiuni pe acest cont cum ar fi Direct Debit. avand utilizare nationala si internationala cat si prin intermediul serviciului de internet banking Alte facilitati: Asigurare de viata ce acopera decesul din accident oferita gratuit. nu se impoziteaza Card de debit atasat Contului de Economii Banii din cont sunt la dispozitia dumneavoastra in orice moment atat prin intermediul cardului de debit (VISA CLASSIC) atasat.Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. si un Card de Credit VISA (ELECTRON. Deschidere cont Contul se poate deschide in RON Pentru deschiderea unui Cont de Economii nu este necesara o suma minima Nu exista sold maxim impus Dobanzi Contul de economii bonifica o dobanda de 10% p. Comisioane: Comisioanele aferente Contului de Economii : 40 . conform prevederilor legale.

0. imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca. nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont.2% Comision interogare sold cont la ATM Bancpost . Documente necesare pentru deschiderea unui Cont de Economii Buletin /Carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente).0.GRATUIT Comisioane Card Debit Visa Classic . minimum 2 RON Comisioanele aferente cardului de debit VISA CLASSIC : Comision administrare card de debit .Comision deschidere – GRATUIT Comision administrare – GRATUIT Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii . cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia.5%.GRATUIT Direct Debit . Daca titularul doreste sa imputerniceasca o terta persoana (in continuare numita imputernicit – se accepta maxim doi imputerniciti pentru un cont de economii).2 RON / operatiune Internet banking – abonament GRATUIT Digipass – (dispozitiv de autentificare) – Garantie 30USD Cum deschizi un Cont de Economii Poti deschide un Cont de Economii la orice unitate Bancpost. Totul se desfasoara rapid. Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente ce lucreaza sau locuiesc temporar in Romania) 41 .5 RON / luna Comision de retragere numerar la ATM Bancpost .Persoane Fizice Comisioanele aferente facilitatilor: Standing Order .6 RON / Sweep in Sweep out .1.

Optional. la constituirea depozitului START.00 EUR.50% p. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Pentru acest tip de depozit suma maxima acceptata la constituire este de 300. Bucura-te de Oferta Speciala de 13. Maturitate depozit: 100 zile Dobanzi Dobanda este fixa. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.50% Veniturile din dobanzi. in echivalent LEI. Cum deschizi un depozit START 42 . conform prevederilor legale. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului la implinirea termenului de maturitate al depozitului. Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente: Clienti noi Clienti Bancpost care isi constituie depozite Start din fonduri noi Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON. Dobanda este de 13.a.000.Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie Depozitul START Depozitul START Un depozit construit special pentru atragerea de fonduri noi avand cea mai atractiva dobanda de pe piata Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.

20% (la ATM) 0. Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. dar minim 2 RON (la casier) Mega Contul de Economii in EUR Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in EUR”.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking. cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata.Pentru constituirea unui depozit Start este necesara deschiderea unui cont curent. Comisioane: Comision de deschidere cont curent . inca de la primul euro.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.50% din suma retrasa. Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. Deschidere cont • Contul se poate deschide in EUR • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in EUR nu este necesara o suma minima • Nu exista sold maxim impus 43 .

Mega Contul de Economii in USD • Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in USD”. • Totul se desfasoara rapid. minimum 1 EUR Cum deschizi un Mega Cont de Economii in EUR • Poti deschide acest cont la orice unitate Bancpost. nu se impoziteaza Comisioane: • Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in EUR: • Comision deschidere cont – GRATUIT • Comision administrare cont – GRATUIT • Comision inchidere cont – GRATUIT • Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii . conform prevederilor legale. inca de la primul USD. • Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.4%. Deschidere cont • Contul se poate deschide in USD • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in USD nu este necesara o suma minima 44 . de la primul EURO • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii • Veniturile din dobanzi. nu este nevoie decat sa completezi formularul de cerere pentru deschidere cont.Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 3% p. cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata. Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.0.a.

00% 12.00% 45 Dobanda EUR (% p.a.a. pentru economiile dumneavoastra in RON. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit PAS CU PAS este 500 RON/EUR/USD. Beneficiari Depozitul PAS CU PAS se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. nu se impoziteaza Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in USD: o Comision deschidere cont – GRATUIT o Comision administrare cont – GRATUIT o Comision inchidere cont – GRATUIT o Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii .00% p. de la primul USD • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul luni • Veniturile din dobanzi.00% 4.4%.00% 2.a. EUR sau USD “PAS CU PAS” este un depozit la termen de 360 zile (12 perioade de 30 de zile) cu o dobanda crescatoare de la o perioada la alta.) 12.• Nu exista sold maxim impus Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 2. Dobanzi: Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Period Perioada 1 (0-30 zile) Perioada 2 (31Dobanda RON (% p.) 4.USD (% p.0.) 2.a.00% .00% Dobanda . minimum 1 EUR echivalent Depozitul PAS CU PAS Primesti o rata a dobanzii mai mare la fiecare 30 de zile. conform prevederilor legale.

pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.00% 4.00% 4.50% 4. la constituirea depozitului PAS CU PAS.50% 13.50% 4.75% 2.00% 5.50% 4.00% 4.00% 3. Optional. valoarea depozitului este transferata in contul curent al clientului.25% 4.60 zile) Perioada 3 (6190 zile) Perioada 4 (91120 zile) Perioada 5 (121150 zile) Perioada 6 (151180 zile) Perioada 7 (181210 zile) Perioada 8 (211240 zile) Perioada 9 (241270 zile) Perioada 10 (271-300 zile) Perioada 11 (301-330 zile) Perioada 12 (331-360 zile) 12. conform prevederilor legale. Veniturile din dobanzi.50% 13. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).75% 4.25% 4.00% 3.00% 5.00% 4.50% 12.00% 12.50% 12. La maturitatea depozitului.75% 4. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. Comisioane 46 . sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.00% 14.00% 3.00% 5.50% 14.25% 4.00% 4.50% 13.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului.00% 14.

EUR sau USD) si termenul de maturitate (14 zile. 1 luna. 6 luni sau 12 luni). indiferent de existenta in conturile respective a unor fonduri suficiente in acest sens poate trece pe debit): 1. Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. 47 . dar minim 2 RON 0. beneficiati de optiuni diverse la constituirea depozitului si aveti libertate de alegere in ceea ce priveste moneda de economisire (RON. Depozitul PRIM Depozitul PRIM cu dobanda fixa este proiectat special pentru a va proteja economiile de fluctuatiile negative ale dobanzilor bancare si pentru a va fructifica in modul cel mai eficient resursele financiare. obs : dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant ». 2 luni . Comisionul de administrare cont curent inactiv se aplica si conturilor dormant.3 luni. crescatoare in functie de suma si se platesc la maturitate sau se capitalizeaza automat. Mai mult.50% din suma retrasa.Comision de deschidere cont curent atasat depozitului – GRATUIT Comision constituire depozit la termen – GRATUIT Comision de administrare cont curent activ (care a avut miscare in luna curenta. Dobanzile sunt fixe.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) : max.20% de la ATM Cum constitui un depozit PAS CU PAS Pentru constituirea unui depozit PAS CU PAS este necesara deschiderea unui cont curent. 10 RON/luna. in limita soldului existent in cont nu poate trece pe debit.

la constituirea depozitului PRIM.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.50% din suma retrasa. dar minim 2 RON. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .20% (la ATM) 0. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. Optional. Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON/EUR/USD. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Beneficiari Depozitul PRIM se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.Veniturile din dobanzi. (la casier) pentru EUR/USD: 0. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. dar minim 1 EUR 48 . conform prevederilor legale.40% din suma retrasa.

Rascumpararea acestora inainte de maturitatea depozitului. partial sau integral. independent de maturitatea depozitului asociat.90% depozit . Depozitul RONSMART Caracteristici Produsul este format din doua componente: depozit la termen investitie in unitati de fond Unitatile de fond pot fi rascumparate oricand. constituite incepand cu data de 04.04. Este oferit in varianta: 80% . comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”. persoane fizice. constituite incepand cu data de 01. are ca efect pierderea dobanzii preferentiale si bonificarea dobanzii standard. in RON.5%. Pentru depozitele PRIM. in RON. comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”. Cum deschizi un depozit Prim Pentru constituirea unui depozit Prim este necesara deschiderea unui cont curent.04.Pentru depozitele PRIM.2008.10% unitati de fond depozit 20% unitati de fond 49 . Componenta de depozit este garantata de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. In caz de lichidare inainte de maturitate comisionul de retragere numerar va fi cel in vigoare. pe termen de 12 luni. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. persoane fizice. conform prevederilor legale. pe termen de 6 luni. respectiv 0.2008. Veniturile din dobanzi.

Beneficiari 70% depozit - 30% unitati de fond .10 3 luni 12. 1.50% unitati de fond Produsul RONSMART se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.3 luni .pentru varianta 90% depozit .50%* 90 .25%* 80 .10% unitati de fond . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care 50 .00%* (*)IMPORTANT – Pentru a beneficia de dobanda maxima preferentiala trebuie sa pastrati unitatile de fond pe intreaga perioada de maturitate a depozitului ascociat produsului Ronsmart. Constituire Suma minima pentru achizitionarea unui produs Ronsmart este 1.6 luni . 70% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Termenul de maturitate: . Optional.20% unitati de fond 70% depozit – 30% unitati de fond 50% depozit – 50% unitati de fond Depozitul beneficiaza de o dobanda preferentiala pana la implinirea termenului de maturitate.pentru variantele: 90% depozit – 10% unitati de fond 80% depozit . la constituirea componentei de depozit atasat produsului Ronsmart.50% depozit . Componenta de depozit (90%.50%* 70 .30 3 luni 12.75%* 50 . Dobanzile preferentiale sunt fixe si au urmatoarele valori: Varianta Maturitate Dobanda 90 .50 3 luni 13.10 6 luni 12.20 3 luni 12. 80%.000 RON.

10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.20% (la ATM) 0. 20%. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. Componenta investitie in unitati de fond (10%. investitia este impozitata cu 1% Afla mai multe informatii despre Fondurile deschise de investitii Bancpost Cum constitui un Ronsmart Pentru constituirea unui Ronsmart este necesara deschiderea unui cont curent. dar minim 2 RON (la casier) 2.50% din suma retrasa. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. 30% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Se investeste in unitati de fond la Fondul Deschis de Investitii Bancpost Active Balanced Daca rascumpararea unitatilor de fond se face dupa 12 luni.clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).GRATUIT Comision constituire depozit la termen . Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent 51 .5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.

Un sistem bancar stabil presupune. Astfel. asigurarea exercitării neîntrerupte a tranzacţiilor de intermediere financiară. orientîndu-le spre desfăşurarea activităţilor financiare eficiente constituie o premiză importantă pentru dezvoltarea economică a unui stat. asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi siguranţei fiecărei bănci în parte. imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca) Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) Document de identitate pentru cetatenii membrii UE Concluzii şi recomandări Un sistem bancar stabil. menţinerea unui nivel 52 . la rîndul său.Cerere pentru deschiderea de cont curent Buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). funcţionînd din contul mijloacelor atrase şi prestînd servicii financiare de intermediere a fluxurilor mijloacelor băneşti din economia unei ţări. în scopul protejării intereselor deponenţilor. Băncile se tratează ca fiind instituţii .. constituie obiectivul de bază al oricărei bănci. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia. în primul rînd. eficient şi viabil care asigură mobilizarea disponibilităţlor monetare ale economiei naţionale.specifice”. Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane.

fapt ce va stimula învestirea mijloacelor temporar disponibile în bănile capabile să-şi dirijeze prudent activitatea. care pot satisface orice dorinţă şi orice capriciu. . rezultă necesitatea efectuării analizei situaţiei fiecărei bănci în parte. 53 a activităţii şi proprietăţii băncilor poate fi atinsă prin informarea periodică a publicului larg privitor la dezvolatrea şi desfăşurarea . asigurarea unui nivel sporit al transparenţei în sectorul bancar va contribui la majorarea posibilităţii agenţilor economici şi persoanelor fizice de a determina corect băncile care activează în condiţii suficient de prudente. cîştiguri în plus. Cu depozitele noi păstrăm banii în siguranţă.stimularea atragerii mijloacelor pe termen lung. Transparenţa activităţii bancare. avem acces la banii noştri oricînd şi oriunde.înalt de credibilitate a participanţilor la sistem. deoarece însăşi funcţionarea acestora contribuie la : . La moment există o gamă largă de depozite. avem posibilitatea să inmulţim mijloacele accumulate. Luînd în considerare semnificaţia crescîndă a sistemului bancar. De asemenea. prin evaluarea punctelor forte şi a instabilităţilor. Din punctul meu de vedere depozitele reprezintă o sursă adecvată cu ajutorul cărora noi obţinem venituri. lipsa vulnerabilităţilor şi efectelor adverse în activitatea desfăşurată de instituţiile financiare. acordată de către băncile comerciale. ţinîndu-se cont de practicile moderne utilizate de organizaţiile financiare internaţionale.totodată acceptarea şi a depozitelor pe termen scurt. şi în caz de necesitate depozitul poate servi drept gaj pentru a obţine un credit. la alegerea clientului.menţinerea credibilităţii sistemului bancar. Protejarea intereselor deponenţilor prin aplicare schemelor de garantare a depozitelor în sistemul bancar. . de asemenea constituie o importanţă majoră pentru asigurarea stabilităţii sectorului bancar. cu scopul efectuării unor plăţi curente.

Banca garanteză siguranţa. 54 . confidenţialitatea deponenţilor şi eliberarea mijloacelor la prima cerere a deponentului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->