Sunteți pe pagina 1din 1

ttF '-AAICPL

fE*
{

t":.:ii:?ii3:;Jlii CATRE OFICIUL DE CADASTRU$I PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV BIROUL DE cADASTRU $I rUBLICITATE TMoBILIAnA rr,nov
Nr. de inresistrare I. CERERE DE SOLICITARE INFORMATII

/ 20tl

Subsemnatul(numele qi prenumele persoanei frzice autoizate sau denumirea persoaneijuridice autorizale ) SC TCG co 2001 SRL ( email: tggsirban@Jahoo.com, nr tel. 0722214443' nr. fax 0212306901)cu domiciliul (sediulsocial)in Str. Banu Antonache, Nr.71, 81.108,Sc.B,Ap 20, Sector 1' /CNP(CodFiscal)J 23 | 1072/ 2001. nr al Bucuresti, posesor BI/CI seria....................... In vederea intocmirii studiului topo - PAC, pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Localitatii Buftea, identificat prin (tarla, parcel6,nr.cadastral/ topograf,rcsau adresaimobilului) Aleea Plopilor, FN, Nr.Cad. 45651112, CF:93780 Jud. Ilfov vd solicitim urmatoarele informatii:

IL

CONVENTIE

Intre Agentia de Ptati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean trfov in calitate de proprietar al imobilului mai sus menlionat 9i S.C .TCG co 2001 S.RL. persoanb fizicd juridici autoizatd au convenit urmdtoarel e: 1. SC. TCG co 2001 SRL va executaun studiu topo pentru imobilul mai sus menJionat 2. Termenul de execulie a documentalieiestede 10 zile, incepdndcl data24.06.20ll qi reprezinti 3. Onorariul convenit pentru lucrdrile menlionatela punctul i este...............i.Q.Q.!.e.i............ ... din data .........cuchitanla nr din care s-a achitat avansulin sumd de....... de urmdnd ca restul de 500 lei sd fie achitat la data de 4. Plata va fi efectuatdprin numerar in urmitoarele condi{ii cu factura si chitanta. recepliei gi inscrierii in carteafunciard gi va necesard 5. Persoana fizicd /juridicd autorizatava deptne documenta{ia ridica incheierea de carte funciari gi extrasul de carte funciard de informare. 6. Prezenta conven{ie se incheie in 4 exemplare, cdte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru a fi depus la oficiul de cadastruqi publicitate imobiliard in vedereaoblinerii informaliilor solicitate qi unul in documentaliasupus[ inscrierii in caitea funciard7. Num6rul de ordine al documentajieidin registrul de eviden!6a lucrdrilor realizate gi verificate este316/2011 9. 8. Alte clauzegi condiliondri......................

Proprietari Nume, prenume (denumire) Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Centrul Judetean Ilfov -

Executant SCTCG co 2001SRL Ing. Serban Virgil,

Data iulie.2011 * gtampila aplicd juridice numaiin cazulpersoanelor se

dil::% I ^gr'g$'* E L:;;****


'$ caRt:;\

cATEooRE