FISA POSTULUI

Denumire post in cadrul proiectului „Equalificare” ID proiect 55896 Corespondent in COR Departament Rol (Obiectivul postului) Descrierea atributiilor principale Cunostinte necesare
COD C.O.R. 241205 – Formator MANAGEMENT PROIECT

LECTOR (FORMATOR)

Sediul

PIMM CONSTANTA

Oferirea de servicii de training la cele mai inalte standarde in vederea dezvoltării cursantilor Instruirea cursantilor în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilitătilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curentă. - cunoştinţe de psihologie şi pedagogie; - abilităţi de negociere, comunicare, coordonare şi planificare; - raţionament logic, capacitate de analiză şi de sinteză; - obiectivitate, atitudine profesionistă; - corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate; - echilibru emoţional, constantă in atitudini şi manifestări; - atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii. Cunostinte specifice implementarii proiectelor cu finantare europeana: - cunoaşterea prevederilor şi a reglementărilor generale privind Programul Operaţional Sectorial Resurse Umane (POSDRU); - cunoasterea conditiilor generale si a celor specifice din Ghidul Solicitantului corespunzator cererii de propuneri de proiecte nr. 80: „Calificarea o sansa pentru viitor”; - cunoaşterea parametrilor tehnici specifici proiectului (obiective, activităţi, rezultate, indicatori etc.). a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea - Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor. - Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire. b. Faţă de echipamentul din dotare - Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului. - Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune În funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea. c. În raport cu obiectivele postului - Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate. - Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor. d. Privind securitatea şi sănătatea muncii - Respectă şi aplică normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, precum şi normele PSI. Respecta intocmai programa de pregatire transmisa de partenerul principal - Studiaza modulele de curs intocmite si transmise de partenerul principal si respecta metodologia acestora in procesul de predare al

Activitati

Responsabilitati

Sarcini

Altele: cunostinte de operare pe calculator 2. Deplasari: local si international la sediile partenerilor . Natura muncii: individuala si de grup. preferabil in ştiinţe socio-umane Specializari: Atestat de formator.maşină de serviciu/decontare cost transport pentru deplasari in tara/ strainatate Integrarea postului in organigrama proiectului “Equalificare ” 1. Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului şi face propuneri de dezvoltare. Conditii de munca 1. Completeaza catalogul participantilor la instruire cu rezultatele evaluarilor periodice si cu prezenta acestora.nivelul imediat superior: nivelul de decizie 2. Pregatirea necesara postului de munca: Studii: Studii superioare. role-play etc ajutatoare in procesul de training. Subordonari .instrumente specifice activitatii: laptop. .ierarhice: managerului de proiect si responsabilul tehnic de implementare . imprimanta. precum si asistent manager Cerinte minime 1. telefon mobil videoproiector. monitorizare).- cursurilor Poate elabora alte materiale de training. Poziţia postului în organigramă: . tabla magnetica. Susţine efectiv programe de training. Tip de angajament: Programul de lucru in functie de timeingul cursurilor 2. in acord cu necesităţile şi obiectivele proiectului. Realizează feedback / evaluare cursanti . Relatii . 3.este subordonat managerului de proiect si responsabilului tehnic de . Condiţii materiale ale muncii: .nivel ierarhic 3: nivel de suport executiv .functionale de colaborare: partenerul principal.implementare. fax. Conditiile postului Conditii fizice ale muncii: munca de birou (inclusiv in regim de birou virtual) si mai putin munca de teren pentru activitati precum: culegere de informatii. studiile de caz. responsabilii de implementare de la nivel local.

Constanta Aprobat. unul pentru salariat./Jud.Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale. Director Titular de post Data Data . unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca al Mun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful