FISA POSTULUI

Denumire post in cadrul proiectului „Equalificare” ID proiect 55896 Corespondent in COR Departament Rol (Obiectivul postului) Descrierea atributiilor principale Cunostinte necesare
COD C.O.R. 241205 – Formator MANAGEMENT PROIECT

LECTOR (FORMATOR)

Sediul

PIMM CONSTANTA

Oferirea de servicii de training la cele mai inalte standarde in vederea dezvoltării cursantilor Instruirea cursantilor în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilitătilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curentă. - cunoştinţe de psihologie şi pedagogie; - abilităţi de negociere, comunicare, coordonare şi planificare; - raţionament logic, capacitate de analiză şi de sinteză; - obiectivitate, atitudine profesionistă; - corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate; - echilibru emoţional, constantă in atitudini şi manifestări; - atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii. Cunostinte specifice implementarii proiectelor cu finantare europeana: - cunoaşterea prevederilor şi a reglementărilor generale privind Programul Operaţional Sectorial Resurse Umane (POSDRU); - cunoasterea conditiilor generale si a celor specifice din Ghidul Solicitantului corespunzator cererii de propuneri de proiecte nr. 80: „Calificarea o sansa pentru viitor”; - cunoaşterea parametrilor tehnici specifici proiectului (obiective, activităţi, rezultate, indicatori etc.). a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea - Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor. - Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire. b. Faţă de echipamentul din dotare - Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului. - Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune În funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea. c. În raport cu obiectivele postului - Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate. - Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor. d. Privind securitatea şi sănătatea muncii - Respectă şi aplică normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, precum şi normele PSI. Respecta intocmai programa de pregatire transmisa de partenerul principal - Studiaza modulele de curs intocmite si transmise de partenerul principal si respecta metodologia acestora in procesul de predare al

Activitati

Responsabilitati

Sarcini

studiile de caz. role-play etc ajutatoare in procesul de training. Conditiile postului Conditii fizice ale muncii: munca de birou (inclusiv in regim de birou virtual) si mai putin munca de teren pentru activitati precum: culegere de informatii. in acord cu necesităţile şi obiectivele proiectului. tabla magnetica. responsabilii de implementare de la nivel local. Realizează feedback / evaluare cursanti .- cursurilor Poate elabora alte materiale de training. preferabil in ştiinţe socio-umane Specializari: Atestat de formator. Condiţii materiale ale muncii: . Subordonari .ierarhice: managerului de proiect si responsabilul tehnic de implementare .maşină de serviciu/decontare cost transport pentru deplasari in tara/ strainatate Integrarea postului in organigrama proiectului “Equalificare ” 1. imprimanta.nivelul imediat superior: nivelul de decizie 2. fax. precum si asistent manager Cerinte minime 1.implementare. Conditii de munca 1.instrumente specifice activitatii: laptop. Completeaza catalogul participantilor la instruire cu rezultatele evaluarilor periodice si cu prezenta acestora.este subordonat managerului de proiect si responsabilului tehnic de .functionale de colaborare: partenerul principal. 3. Relatii . Deplasari: local si international la sediile partenerilor . . Poziţia postului în organigramă: . Natura muncii: individuala si de grup.nivel ierarhic 3: nivel de suport executiv . Tip de angajament: Programul de lucru in functie de timeingul cursurilor 2. monitorizare). Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului şi face propuneri de dezvoltare. Pregatirea necesara postului de munca: Studii: Studii superioare. telefon mobil videoproiector. Altele: cunostinte de operare pe calculator 2. Susţine efectiv programe de training.

Constanta Aprobat. unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca al Mun./Jud.Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale. Director Titular de post Data Data . unul pentru salariat.