FISA POSTULUI

Denumire post in cadrul proiectului „Equalificare” ID proiect 55896 Corespondent in COR Departament Rol (Obiectivul postului) Descrierea atributiilor principale Cunostinte necesare
COD C.O.R. 241205 – Formator MANAGEMENT PROIECT

LECTOR (FORMATOR)

Sediul

PIMM CONSTANTA

Oferirea de servicii de training la cele mai inalte standarde in vederea dezvoltării cursantilor Instruirea cursantilor în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilitătilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curentă. - cunoştinţe de psihologie şi pedagogie; - abilităţi de negociere, comunicare, coordonare şi planificare; - raţionament logic, capacitate de analiză şi de sinteză; - obiectivitate, atitudine profesionistă; - corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate; - echilibru emoţional, constantă in atitudini şi manifestări; - atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii. Cunostinte specifice implementarii proiectelor cu finantare europeana: - cunoaşterea prevederilor şi a reglementărilor generale privind Programul Operaţional Sectorial Resurse Umane (POSDRU); - cunoasterea conditiilor generale si a celor specifice din Ghidul Solicitantului corespunzator cererii de propuneri de proiecte nr. 80: „Calificarea o sansa pentru viitor”; - cunoaşterea parametrilor tehnici specifici proiectului (obiective, activităţi, rezultate, indicatori etc.). a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea - Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor. - Are o atitudine politicoasă faţă persoanele care participa la instruire. b. Faţă de echipamentul din dotare - Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii din dotarea departamentului. - Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune În funcţionare a echipamentului cu care işi desfăşoară activitatea. c. În raport cu obiectivele postului - Răspunde de calitatea serviciilor de training furnizate. - Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor de training şi a evaluărilor cursanţilor. d. Privind securitatea şi sănătatea muncii - Respectă şi aplică normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, precum şi normele PSI. Respecta intocmai programa de pregatire transmisa de partenerul principal - Studiaza modulele de curs intocmite si transmise de partenerul principal si respecta metodologia acestora in procesul de predare al

Activitati

Responsabilitati

Sarcini

Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului şi face propuneri de dezvoltare. tabla magnetica. role-play etc ajutatoare in procesul de training. Pregatirea necesara postului de munca: Studii: Studii superioare. fax. Poziţia postului în organigramă: . monitorizare). Deplasari: local si international la sediile partenerilor .nivelul imediat superior: nivelul de decizie 2. Conditii de munca 1. in acord cu necesităţile şi obiectivele proiectului. responsabilii de implementare de la nivel local. preferabil in ştiinţe socio-umane Specializari: Atestat de formator.este subordonat managerului de proiect si responsabilului tehnic de .functionale de colaborare: partenerul principal.- cursurilor Poate elabora alte materiale de training. Subordonari . studiile de caz.ierarhice: managerului de proiect si responsabilul tehnic de implementare . .instrumente specifice activitatii: laptop. Realizează feedback / evaluare cursanti . Tip de angajament: Programul de lucru in functie de timeingul cursurilor 2. imprimanta. Susţine efectiv programe de training.implementare. Altele: cunostinte de operare pe calculator 2. Completeaza catalogul participantilor la instruire cu rezultatele evaluarilor periodice si cu prezenta acestora. Conditiile postului Conditii fizice ale muncii: munca de birou (inclusiv in regim de birou virtual) si mai putin munca de teren pentru activitati precum: culegere de informatii.maşină de serviciu/decontare cost transport pentru deplasari in tara/ strainatate Integrarea postului in organigrama proiectului “Equalificare ” 1.nivel ierarhic 3: nivel de suport executiv . 3. precum si asistent manager Cerinte minime 1. Condiţii materiale ale muncii: . telefon mobil videoproiector. Natura muncii: individuala si de grup. Relatii .

/Jud. Director Titular de post Data Data .Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale. Constanta Aprobat. unul pentru salariat. unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca al Mun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful