Sunteți pe pagina 1din 8

NIVERSITATEA - ANDREI SAGUNA CONSTANTAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SpecialitateaAdministrarea Afacerilor/Managementul AfacerilorDisciplina: -GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-SIMULARE PE PIATA DE CAPITAL Forma de invatamint-ZI-MASTER

Semestrul-I-Saptamina-I-Ore:Curs/Seminar-2 Titular disciplina-Lector univ.drd-Cristian Vanghele CURSUL 1 TEMATICAGESTIUNEA PORTOFOLIULUI I PIA A DE CAPITAL Subiecte:A.GESTIUNEA PORTOFOLIULUI 1)- Conceptul de gestiune a portofoliului 2)- Etapele si Continutul gestiunii potofoliului 3)- Organizarea si obiectivele gestiunii portofoliului 4)- Gestiunea portofoliului si piata de capital- Obiectivele parcurgerii cursului Obiectiv fundamental s tie n ce const procesul de gestiune de a portofoliului Obiective opera ionalea) Obiective cognitive s defineasc conceptul de portofoliu; s clasifice portofoliile; s delimiteze gestiunea activ de gestiunea pasiv a portofoliului; s n eleag principiile, metodele i opera iunile care stau la baza gestiunii porto foliului; s tie categoriile de participan i implica i n organizarea gestiunii portofoliului. b) Obiective afective s participe activ la discu iile angajate pe tema supus dezbaterii; s formuleze ntreb ri privitoare la materialul prezentat. Tehnici i procedee didacticea) Metode expozitive: expunerea; explica ia; descrierea. b) Metode conversative: dialogul colectiv; conversa ia. Termeni cheie : portofoliu, gestiune activ , gestiune pasiv , diversificare. )- Conceptul de gestiune a portofoliului-definitie,tipuri 1.1. Defini ia portofoliului i tipuri de portofolii Portofoliul este o combina ie de active financiare, de inut de un investitor individual sauinstitu ional cu scopul reducerii riscului prin diversificare 1 . n sens restrns, no iunea de portofoliu seutilizeaz numai pentru combina iile de valori mobiliare (titluri financiare n terminologia anglo-saxon ) sau active de capital.Portofoliile sunt de variate tipuri cu respectarea unor criterii cum ar fi:1. n func ie de: natura pie ei care ofer active

pentru portofoliu sunt: portofolii pe pia a financiar care includ active financiare diverse, de la depozite n monedana ional , certificate de trezorerie, valute, pn la op iuni i indici bursieri; p or t o fol i i pe p i a a mon e t a r c a re se c o n st i t u i e d i n t i t l u ri d e c r e di t pe t e r me n sc u rt , d eexemplu certificate de trezorerie, nscrisuri cambiale, depozite la termen; portofolii pe pia a valutar formate din depozite n diferite valute; portofolii pe pia a de capital care con in active de capital primare (ac iuni, obliga iuni),derivate (op iuni. Futures) i sintetice (indici bursieri).2. Natura activului financiar determin existen a urm toarelor tipuri de portofolii: portofolii de devize constituite numai din depozite n valute; portofolii de ac iuni care includ ac iuni ordinare emise de societ i pe ac iuni; po rt o f ol i i de obl i ga i un i f or ma t e di n ob l i ga i un i e mi se pe t e r me n l u n g d e c t r e s t a t i municipalit i; p o rt o fo l i i de o p i u n i fo r ma t e d in op i u ni c a l l i put , a v n d c a s up ort di ve r se a c t i v efinanciare (valute, ac iuni, obliga iuni, indici bursieri); po r t o fol i i de i n di c i bu r si e r i c on s t i t u i t di n i nd i c i a pa r i n n d b ur se l o r de va l o ri d i n t r-oanumit ar ; portofolii mixte care con in n anumite propor ii dou sau mai multe categorii de titlurifinanciare (ac iuni i obliga iuni etc.).3. De inerea ntr -un portofoliu de active financiare na ionale sau interna ionale determin tipurile: p or t o fo l i i na i o na l e fo r ma t e d i n a c t i v e fi na nc i a r e e mi se i t ra n z a c i o na t e n mo ne dana ional pe pie e financiare na ionale; portofolii interna ionale compuse din active financiare interna io nale, de exemplueuroobliga iuni, obliga iuni str ine.4. n func ie de modelul adoptat pentru gestiunea unui portofoliu se disting: portofolii individuale administrate de investitorii individuali care aloc o parte din timppe n t ru a l u a de c i z i i d e c u mp ra re s a u v nz a re a u no r c a t e g o ri i sa u c l a se de a c t i vefinanciare; portofolii colective numite fonduri mutuale sau fonduri deschise de investi ii cump rate subforma unit ilor de fond de c tre investitori i administrate de companii de management; portofolii de mandat administrate de c tre speciali ti n schimbul unui comision suportat deinvestitori.5. Etapele principale respectate n gestionarea portofoliului determin tipurile: portofolii posibile formate n etapa de constituire i aflate ntr-un num r foarte mare nfunc ie de ponderea fiec rui activ; portofolii eficiente selectate din cele posibile n etapa de selectare n func ie de teoremasetului eficient; portofoliul model care frecvent coincide cu portofoliul de pia dat de indicele reprezentatival pie ei financiare i st la baza cump r rii portofoliilor posibile, eficiente i optim; portofoliul optim

selectat din cele eficiente n func ie de obiect ivul investitorilor, m suratprin rentabilitate i risc.6. Obiectivul principal al investitorului n gestionarea portofoliului determin diferite tipuri: portofolii cu securitate maxim care vizeaz protejarea capitalului investit prin asigurareaunei rentabilit i sigure ; portofolii cu rentabilitate regulat constituite din obliga iuni cu dobnd fix , certificate detrezorerie; portofolii prudente care asigur valorificarea capitalului investit printr-o rentabilitatesigur ntr-un anumit interval de timp , scurt sau lung; portofolii de cre tere apar innd investitorilor care i fixeaz ca obiectiv c tig mare,acceptnd i un grad de risc mare pe termen mediu ; portofolii clasice care pe termen mediu valorific capitalul investit peste nivelul pie ei (s bat pia a) n condi iile unui risc cunoscut; portofolii ofensive care vizeaz ob inerea de c tiguri mari n condi iile unui risc ridicat petermen mediu; portofolii speculative care aduc investitorilor pe termen scurt sau mediu c tiguri rapide cuun risc destul de important. 2)- Etapele si Continutul gestiunii potofoliului-forme de manifestare Diferitele tipuri de portofolii reclam gestion ri diferite pentru atingerea obiectivului propusde investitor. De exemplu portofoliul de obliga iuni guvernamentale este gestionat pasiv, iar cel deac iuni, activ. 1.2. Formele gestiunii portofoliului Portofoliul de ac iuni ofer de in torului randamente mai mari comparativ cu un portofoliu dinobliga iuni. Teoreticienii diferen iaz gestiunea portofoliului n func ie de gradul de risc al activuluide capital din compozi ie: gestiune activ i gestiune pasiv . 1.2.1. Gestiunea pasiv Gestiunea pasiv are la baz cump rarea unui portofoliu sau constituirea acestuia, de regul dinobliga iuni care s reproduc ct mai fidel portofoliul de pia . Gestionarii vnd numai la scaden a(maturitatea) activelor de capital sau la dorin a investitorilor.Sus in torii managementului pasiv sunt numero i i se bazeaz pe teoria pie elor eficiente elaborat de Eugene Fama. Potrivit acestei teorii pre urile ac iunilor n evolu ie acumuleaz influen a tuturor factorilor economici, financiari, monetari i psihologici. Varia iile pre urilor nu pot fi anticipate, deci nu e x i s t i n ve st i t or i c a r e s ba t

su b st a n i a l p i a a . Di n a c e st mot iv e xi st ma i mu l i ma na ge ri (gestionari) pasivi dect activi. Ei explic diferit nclina ia spre aceast form de management. Dou exemple sunt edificatoare. Merton Miller, laureat al premiului Nobel pentru economie n 1990, sus ine c pie ele reu esc s ncorporeze informa iile n pre urile ac iunilor.Rex Linguefield explic c nici un investitor nu poate de ine toate informa iile privind pia a deoareceinforma ia se modific n fiecare secund . Deci numai pia a poate strnge informa iile reflectndu-leapoi n pre urile ac iunilor. 1.2.2. Gestiunea activ Gestiunea activ const n decizia gestionarului (managerului) de a constitui portofoliul din ac iuniindividuale dup o analiz a acestora, cu respectarea obiectivului investitorului privind rentabilitatea i ri scul sau numai unul dintre ace ti doi termeni, urm rind prin cump r ri i vnz ri s bat pia a.Sus in torii managementului activ sunt gestionarii care au reu it s bat pia a frecvent i consistent.Filozofia acestora se bazeaz pe urm toarele: companiile cu o dezvoltare agresiv prezint cele mai mari cre teri n venituri i profituripreluate n pre ul ac iunilor n acela i sens, numite i ac iuni n cre tere; cre terea profiturilor este principalul factor care influen eaz n timp cre terea pre urilor ac iunilor; i n ve s t i i a n a c i u ni a l e c o mpa n i i l o r c u de z vo l t a re a g re s i v a duc e p e t e r me n l un grandamente superioare; companiile cu dezvoltare agresiv sunt dinamice i inadaptabile la schimb rile neconomiile na ionale permi nd men inerea randamentelor superioare pe termen lung.n concluzie, gestiunea activ se bazeaz pe o previziune corect a pre urilor ac iunilor, n timp cecea pasiv pe datele curente oferite de pia . Dilema gestiune activ sau gestiune pasiv poate firezolvat prin apelarea la strategii de investi ii n func ie de nclina ia c tre risc a fiec rui investitor. 3)- Organizarea si obiectivele gestiunii portofoliului 1.3. Organizarea gestiunii portofoliului Gestiunea portofoliului reprezint totalitatea principiilor, met odelor, opera iunilor care stau la bazaconstituirii, select rii portofoliului optim i evalu rii performan ei acestuia.Principiile gestiunii portofoliilor sunt: nu cump ra prea scump; diversificarea portofoliului.Principiul nu cump ra prea scump const n cump rarea unui num r de valori mobiliare de clase sautipuri diferite, care s satisfac obiectivul sau obiectivele investitorului. n acest stadiu, investitorultrebuie s cunoasc rapid pre ul unei valori mobiliare i tendin a acestuia. El se informeaz direct dinrapoartele emiten ilor, din analizele publicate n presa financiar sau indirect, apelnd la profesioni ti(anali tii de valori mobiliare).Principiul diversificarea portofoliului

const n minimizarea riscului prin modificarea structuriiportofoliului. Metodele de gestionare a portofoliului a u l a ba z mo de l e l e d e a na l i z a va l o ri l o r mobi l i a re ,constituirea portofoliului, selectarea portofoliului optim, m surarea performan ei portofoliului. Deexemplu, metoda statistic de analiz a titlurilor i cons tituire a portofoliului. Opera iunile care stau la baza constituirii portofoliului i select rii celui optim sunt tranzac iilespecifice bursei de valori: cump rare (vnzare) de titluri primare sau derivate la vedere sau la termen.Organizarea gestiunii port ofoliului respect cele dou principii de baz : alege metoda sau metodele de gestionare i efectueaz opera iuni cu titluri financiare din portofoliu. Metodele i opera iunilesunt alese n a a fel nct s respecte obiectivul investitorului (preferin ele risc-c tig al acestuia).Astfel in cadrul unei sceme de organizare a gestiunii portofoliului putem intilni: Economi tii, tehnicienii i exper ii pie ei grupa i ntr-o organiza ie de gestionare a portofoliului (de exemplu Societatea de Investi ii Financiare) sau liber profesioni ti, efectueaz prognoze privindeconomia, pie ele de capital. Aceste prognoze se materializeaz n rapoarte, trimise anali tilor detitluri financiare. Anali tii de titluri financiare fac previziuni asupra titlurilor financiare. Fiecare a nalist r spunde de ocategorie de titluri, apar innd emiten ilor dintr -una sau mai multe ramuri ale economiei. Din acestmotiv sunt denumi i speciali ti de ramur . Previziunile anali tilor rareori specific rentabilitateasp e ra t ( a t e p t a t a c t i gul ui ) i p e r i o a da du p c a re p e rf o r ma n e l e e st i ma t e se vor re a l i z a . Previziunile anali tilor sunt codificate astfel:Anali tii de titluri financiare transmit codificarea nso it de rapoarte Comitetului de plasament. Comitetul de plasament (investi ii) reprezint conducerea superioar a companiei de investi ii i areun rol esen ial n gestionarea portofoliilor.Ac t i vi t a t e a Co mi t e t ul u i se f i n a l i z e a z c u : l i st a a p r ob a t a va l o ri l o r mob i l i a r e c a re fa c ob i e c t u lconstituirii portofoliului i portofoliului model. Titlurile de pe list pot fi achizi ionate, n timp ceacelea care nu figureaz pe list , trebuie p strate sau vndute. Portofoliul model indic aprecierileconducerii fa de unele titluri care s corespund strategiei adoptate. Gestionarii de portofoliu primesc lista titlurilor avizate i modelul de portofoliu. La firmele deplasament specializate, gestionarii de portofoliu sunt i anali tii de titluri, evitnd Comitetul deplasament. Aceast libertate decizional a

gestionarilor este discutabil sub aspect ul performan eiportofoliilor administrate.Gestionarii de portofolii procedeaz diferit la selectarea titlurilor din portofoliu: n strategia activ selecteaz titlurile subevaluate; n strategia pasiv selecteaz titlurile care reproduc cel mai bine pia a.Compania sau institu ia de gestionare a portofoliului este organizat pe patru nivele, delimitate : serviciul de studii economico-financiare; comitetul de investi ii; serviciul de gestiune a portofoliului; serviciul de control. Serviciul de studii economico-financiare este format din economi ti, exper i ai pie ei i anali ti.Ace ti speciali ti, pe baza datelor cantitative i calitative privind economia, pia a financiar i n modspecial pia a de capital apelnd la modele economico -financiare i efectueaz opera iunile. crearea unei baze de date care s ofere o imagine ct mai fidel a pie ei de capital; identificarea activelor de capital subevaluate sau supraevaluate pe pia ; estimarea rentabilit ii i riscului ata at fiec rei clase de activ de capital, a ratei dobnzii pepia a monetar a cursului de schimb pe pia a valutar ;

i de nt i f i c a re a d i ve r ge n e l o r re z u l t a t e l o r o fe r i t e de u t i l i z a re a di fe r i t e l o r mode l e pe nt rugestionarea portofoliilor deja existente pe pia ; elaborarea listei portofoliilor cu rentabilit ile cele mai mari i riscurile aferente; stabilirea structurii portofoliului de referin (portofoliul model) care de cele mai multe oricoincide cu compozi ia indicelui reprezentativ al pie ei de capital.Toate informa iile rezultate din opera iunile respective sunt accesibile comitetului de investi ii igestionarilor de portofolii. Principalele rezultate ale analizei care se transmit comitetului sunt: lista activelor de capital cu rentabilit ile i riscurile estimate ; lista portofolii lor cu rentabilit ile cele mai mari i riscurile aferente; structura portofoliului model. Comitetul de investi ii are rolul esen ial n gestionarea portofoliului. El recomand portofolii ntr oanumit structur n func ie de natura strategiei adoptate: n strategia pasiv fixeaz un nivel maxim al riscului; n strategia activ urm re te cea mai mare rentabilitate, acceptnd i pozi ii speculative pentru anumite titluri.Portofoliile recomandate construite de comitetul de plasament i portofoliul model transmis de serviciul de studii economico-financiare sunt accesibile gestionarilor de portofolii. Gestionarii de portofolii selecteaz activele de capital care formeaz portofoliul administrat nnumele clientului, persoan fizic sau juridic . Rolul gestionarilor este mai mic sau mai mare nselectarea titlurilor financiare n func ie de gradul dependen ei fa de portofoliile recomandate decomitetul de

investi ii i informa iile primite de la serviciul de studii economice i financiare.Gestionarii care se baze az pe informa iile primite de la serviciul specializat, comitetul de plasament i propriile estim ri procedeaz astfel: n strategia pasiv selecteaz numai titlurile care reproduc mai bine pia a ; n strategia activ selecteaz titlurile subevaluate . Gestionarii care iau decizii personale i recomand rile comitetului de investi ii r mn orientativeselecteaz titlurile de pe diferite componente ale pie ei de capital. Ace tia se numesc speciali tii pesectoare i sunt prefera i de c tre investitorii n portofoliu. Controlul const n verificarea realiz rii obiectivelor prin m surarea performan ei portofoliului.Informa iile care stau la baza controlului sunt furnizate de: pozi iile i soldul conturilor de titluri ale clien ilor; contul global al fiec rui gestionar; pozi iile i soldul portofoliului global al companiei de investi ii.Rezultatele verific rii conturilor sunt utilizate pentru: compararea rezultatelor portofoliilor cu strategiile fixate; analiza performan ei, rentabilit ii i riscului portofoliilor; evaluarea performan ei anali tilor, comitetului de plasament i gestionarilor;Serviciul control transmite rezultatele controlului: serviciului de studii economice i financiare pentru a r e l u a e t a p e l e n g e s t i o n a r e a p or t ofo l i i l or ( re vi z u i re a ) d a c s a u c on s t a t a t d i fe re n e nt re o bi e c t i ve l e c l i e n i l o r iperforman ele portofoliilor administrate; c o mi t e t ul ui de i n ve st i i i c a re l e c o mpa r c u po rt of ol i i l e re c o ma n d a t e i da c c on st a t diferen e mari instruc ioneaz gestionarii s cumpere sau s vnd anumite clase de titlurifinanciare din portofoliile administrate; gestionarilor de portofolii pentru a cunoa te rezultatele gestion rii.Organizarea gestion rii portofoliilor sugereaz urm toarele etape:1. analiza activelor de capital;2. fixarea obiectivul ui de investi ii pentru fiecare investitor;3. constituirea portofoliilor posibile;4. selectarea portofoliilor eficiente i a portofoliului optim;5. analiza rentabilit ii, riscului i performan ei portofoliilor; 6. revizuirea portofoliilor ; 4)- Gestiunea portofoliului si piata de capital

Importanta organizarii gestiunii portofoliului activelor financiare se afla in strinsa corelatie cu piatade capital ,cu produsele tranzactionate pe piata cu obiectivele si strategiile pietei de capital.Modalitatea de f unctionare a pietei de capital prin manifestarea functiilor acesteia,prinfunctionarea institutiilor abilitate de reglementare a procesului tranzactionabil de organizare si monoitorizare a operatiunilor bursiere este sustinuta continu de o buna gestionare a portofoliului deactive financiare.Gestiunea portofoliului prin modul de organizare si prin diversitatea produselor de valorimobiliare care formeaza portofoliul contribuie

in mod direct la dinamica si estetica pietei de capitalprin asigurarea unor portofolii cit mai variate dar si cit mai eficiente care sa raspunda in primul rindinteresului investitionar al jucatorilor din piata,prin diversificarea si cresterea portofoliului atit dinp.v cantitativ cit si valoric,si nu in ultimul rind prin asigurarea unui grad ridicat de capitalizare alpietei de capital.

S-ar putea să vă placă și