Sunteți pe pagina 1din 6

Auditul de mediu

Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

8. 2. CERIN E ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Politica de mediu Managementul la cel mai nalt nivel al organiza iei trebuie s defineasc politica de mediu i s se asigure c aceasta: - corespunde naturii, dimensiunilor i impacturilor asupra mediului ale activit ilor, produselor i serviciilor organiza iei; - include un angajament de mbunt ire continu i de prevenire a polurii; - include un angajament de conformitate cu cerin ele legale i cu alte cerin e aplicabile la care organiza ia subscrie, referitor la aspectele sale de mediu; - ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor i a intelor de mediu; - este documentat, implementat i men inut; - este comunicat ntregului personal care lucreaz n organiza ie sau n numele organiza iei; - este disponibil pentru public.

Planificare Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in o procedur (proceduri) pentru: a) identificarea aspectelor de mediu ale activit ilor, produselor sau serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului su de management de mediu pe care le poate controla i pe care le poate controla i pe care le poate influen a, lund n considerare dezvoltri planificate sau noi sau activit i, produse i servicii noi sau modificate i b) determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact (impacturi) semnificativ (semnificative) de mediu. Cu ocazia stabilirii i analizrii obiectivelor sale, o organiza ie trebuie s ia n considerare cerin ele legale i alte cerin e aplicabile, aspectele de mediu semnificative, op iunile sale tehnologice i cerin ele sale financiare, opera ionale, comerciale, precum i punctele de vedere ale pr ilor interesate. Obiectivele generale i obiectivele specifice trebuie s fie coerente cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a polurii.
1

8.2. Cerin e ale SMM

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor de mediu, organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in unul sau mai multe programe. Programul trebuie s includ: - desemnarea responsabilit ilor la func iile i nivelurile relevante ale organiza iei pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor; - mijloacele i termenele privind realizarea acestora. n cazul unor proiecte care se refer la noi dezvoltri, precum i la activit i, produse sau servicii noi sau modificate, programul(ele) trebuie schimbat(e) astfel nct s se asigure aplicarea managementului de mediu pentru aceste proiecte.

Implementare i operare Resurse, atribu ii, responsabilitate i autoritate Managementul organiza iei trebuie s asigure disponibilitatea resurselor ini iale pentru a stabili, a implementa, a men ine i a mbunt i sistemului de management de mediu. Aceste resurse includ resurse umane i abilit i specializate, infrastructur organiza ional, tehnologie i resurse financiare. Managementul organiza iei trebuie s numeasc unul sau mai mul i reprezentan i care, n afara altor responsabilit i, trebuie s aib definite atribu iile, responsabilit ile i autoritatea pentru: - a se asigura c sistemul de management de mediu este stabilit, implementat i men inut; - a raporta managementului organiza iei la cel mai nalt nivel, performan a sistemului de management de mediu, pentru analizare, inclusiv recomandri pentru mbunt ire. Competen , instruire i contientizare Organiza ia trebuie s identifice necesit ile de instruire asociate aspectelor sale de mediu i sistemului su de management de mediu. ntregul personal a crui munc poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit n mod corespunztor. Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s se men in proceduri pentru ca personalul care lucreaz pentru sau n numele su fie contient de: - importan a conformit ii cu politica de mediu, cu procedurile i cerin ele sistemului de management de mediu; - aspectele de mediu semnificative i impacturile asociate, reale sau posibile, ale activit ilor lor i de efectele benefice aduse mediului prin mbunt irea performan ei lor individuale; - atribu iile i responsabilit ile lor n realizarea conformit ii cu cerin ele sistemului de management de mediu; - consecin ele posibile ale abaterilor de la procedurile opera ionale specificate.
8.2. Cerin e ale SMM

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Personalul ce ndeplinete sarcini care pot avea impacturi semnificative asupra mediului trebuie s aib competen a necesar, fie prin educa ie, fie prin instruire corespunztoare i/sau prin experien . Comunicare Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in proceduri referitoare la aspectele de mediu i la sistemul de management de mediu pentru: - comunicare intern ntre diferite niveluri i func ii ale organiza iei; - primirea, documentarea i transmiterea rspunsurilor corespunztoare la solicitrile pertinente ale pr ilor interesate din exterior. Organiza ia trebuie s aib n vedere procesul de comunicare extern privind aspectele semnificative de mediu, iar decizia sa trebuie documentat. Documenta ie Documenta ia sistemului de management de mediu trebuie s cuprind: - politica de mediu, obiectivele i intele; - descrierea domeniului sistemului de management de mediu; - descrierea elementelor principale ale sistemului de management de mediu, interac iunea lor i referirea la documentele conexe; - documentele i nregistrrile, cerute de acest standard interna ional; - documentele i nregistrrile determinate de organiza ie ca fiind necesare pentru a se asigura de planificarea, operarea i controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de mediu semnificative. Organiza ia trebuie s stabileasc i s men in informa iile, pe suport de hrtie sau electronic, pentru: - a descrie elementele esen iale ale sistemului de management de mediu i interac iunea lor; - a indica accesul la documenta ia conex. Controlul documentelor Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in proceduri pentru: - aprobarea documentelor pentru acceptare nainte de a le pune n circula ie, - revizuirea i actualizarea atunci cnd este necesar i reaprobarea documentelor, - a se sigura c sunt identificate schimbrile i stadiul revizuirilor documentelor, - a se asigura c sunt disponilbile, la locurile de utilizare, versiuni relevante ale documentelor aplicabile, - a se asigura c documentele se men in lizibile i uor de identificat, - a se asigura c documentele de provenien extern determinate de organiza ie ca fiind necesare pentru planificarea i func ionarea sistemului de management de mediu sunt identificate i difuzarea lor este controlat i
8.2. Cerin e ale SMM

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

- a mpiedica utilizarea neinten ionat a documentelor depite i a le identifica n mod corespunztor indiferent de motivul retragerii lor. Control opera ional Organiza ia trebuie s identifice acele opera ii i activit i care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, corespunztor politicii, obiectivelor i intelor sale, pentru a se asigura c acestea se realizeaz n condi ii specificate, prin: - stabilirea, implementarea i men inerea procedurilor documentate pentru a ine sub control situa iile n care absen a unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele i intele de mediu; - stipularea n proceduri a criteriilor de operare; - stabilirea, implementarea i men inerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative identificate ale bunurilor i serviciilor utilizate de organiza ie i comunicarea ctre furnizori i contractan i a procedurilor i cerin elor relevante. Pregtire pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in proceduri pentru a identifica posibilele accidente i situa ii de urgen care pot avea impact asupra mediului i a modului de a rspunde unor astfel de situa ii. Organiza ia trebuie s analizeze i s revizuiasc, acolo unde este necesar, procedurile de pregtire pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns, n special dup producerea accidentelor sau apari ia unor situa ii de urgen . De asemenea, organiza ia trebuie s aplice n practic, periodic astfel de proceduri, acolo unde este posibil. Verificare Monitorizare i msurare Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in proceduri pentru monitorizarea i a msurarea, n mod regulat, a caracteristicilor principale ale activit ilor sale care pot avea un impact semnificativ de mediu. Procedura (procedurile) trebuie s includ documentarea informa iilor care permit montorizarea performan ei, a controlului opera ional aplicabil i a conformit ii cu obiectivele i cu intele de mediu ale organiza iei. Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat i ntre inut, iar nregistrrile acestui proces trebuie pstrate n conformitate cu procedurile organiza iei. Evaluarea conformrii n concordan cu angajamentul su de conformitate, organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in o procedur (proceduri) documentat (documentate) pentru evaluarea periodic a conformriii cu cerin ele legale aplicabile.
8.2. Cerin e ale SMM

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Organiza ia trebuie s pstreze nregistrri ale rezultatelor evalurilor periodice. Organiza ia trebuie s evalueze conformarea cu alte cerin e la care subscrie. Organiza ia poate dori s combine aceast evaluare cu evaluarea conformrii cu cerin ele legale sau pentru a stabili o procedur (proceduri) separate. Organiza ia trebuie s pstreze nregistrri ale rezultatelor evalurilor periodice. Neconformitate, ac iune corectiv i ac iune preventiv Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in o procedur (proceduri) pentru a trata o neconformitate (neconformit i) existent (actuale) sau poten ial i pentru a ntreprinde ac iuni corective i ac iuni preventive. Procedurile trebuie s defineasc cerin e pentru: - identificarea i corectarea neconformit ii (neconformit ilor) i luarea ac iunii (ac iunilor) de reducere a impacturilor de mediului, - investigarea neconformit ii (neconformit ilor), determinarea cauzei (cauzelor) lor i luarea ac iunilor pentru a mpiedica revenirea lor, - evaluarea necesit ilor de ac iune (ac iuni) preventiv (preventive) pentru a preveni neconformitatea (neconformit ile) i implementarea ac iunilor corespunztoare desemnate a mpiedica apari ia lor, - nregistrarea rezultatelor ac iunii (ac iunilor) corective i a ac iunii (ac iunilor) preventive luate i - analizarea eficacit ii ac iunii (ac iunilor) corective i a ac iunii (ac iunilor) preventive luate. Ac iunile ntreprinse trebuie s corespund dimensiunii problemelor i a impacturilor de mediu ntlnite. Organiza ia trebuie s se asigure c orice schimbri necesare sunt fcute documenta iei sistemului de management de mediu. Controlul nregistrrilor Organiza ia trebuie s stabileasc i s men in nregistrri dup cum este necesar pentru a demonstra conformitatea cu cerin ele sistemului su de management de mediu, cu acest Standard Interna ional i cu rezultatele ob inute. Organiza ia trebuie s stabileasc, s implementeze i s men in o procedur (proceduri) pentru identificarea, pstrarea, protec ia, retragerea, re inerea i eliminarea nregistrrilor. nregistrrile trebuie s fie i s rmn lizibile, identificabile i trasabile. Audit intern Organiza ia trebuie s stabileasc i s men in unul sau mai multe programe i proceduri pentru realizarea periodic a auditurilor sistemului de management de mediu, pentru: a) a determina dac sistemul de management de mediu:
8.2. Cerin e ale SMM

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

- este conform dispozi iilor convenite pentru managementul de mediu, incluznd cerin ele acestui standard; i - a fost implementat i este men inut corespunztor; b) a furniza managementului organiza iei informa ii referitoare la rezultatele auditurilor. Programul (programele) de audit trebuie planificate, stabilite, implementate i men inute de organiza ie, lund n considerare importan a activit ii i rezultatele auditurilor precedente. Procedura (procedurile) de audit trebuie stabilit(e), implementat(e) i men inut(e), i s se refere la: - responsabilit ile i cerin ele pentru planificarea i realizarea auditurilor, raportarea rezultatelor i pstrarea nregistrrilor corespunztoare, - determinarea criteriilor, domeniului, frecven ei i metodelor de audit. Selec ia auditorilor i realizarea auditurilor trebuie s asigure obiectivitatea i impar ialitatea procesului de audit. Analiza efectuat de management Managementul organiza iei la cel mai nalt nivel trebuie s analizeze sistemul de management de mediu la intervale planificate, pentru a se asigura c acesta este n permanen corespunztor, adecvat i eficace. Analiza efectuat de management trebuie s cuprind evaluarea oportunit ilor de mbunt ire i necesitatea schimbrilor n sistemul de management de mediu, incluznd politica de mediu i obiectivele i intele de mediu. Trebuie pstrate nregistrri ale analizelor de management. Datele de intrare ale analizelor efectuate de management trebuie s includ: - rezultatele auditurilor interne i evalurile conformrii cu cerin ele legale i cu alte cerin e la care subscrie organiza ia; - comunicarea (comunicrile) cu pr ile externe interesate, inclusiv reclama iile; - performan a de mediu a organiza iei; - msura n care obiectivele i intele au fost ndeplinite; - stadiul ac iunilor corective i preventive; - ac iuni de urmrire din precedentele analize efectuate de management; - schimbarea mprejurrilor, inclusiv dezvoltri ale cerin elor legale i a celor referitoare la aspectele de mediu; - recomandri pentru mbunt ire. Datele de ieire ale analizelor efectuate de management trebuie s cuprind orice decizii i ac iuni referitoare la posibile schimbri n politica de mediu, obiective, inte i alte elemente ale sistemului de management de mediu, conform cu angajamentul de mbunt ire continu.

8.2. Cerin e ale SMM