Sunteți pe pagina 1din 39

Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare RG4 ORDIN Nr. M.

30 din 12 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului onorurilor i ceremoniilor militare*) EMITENT: MINISTERUL AP R RII NA IONALE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 208 bis din 1 aprilie 2009 *) Ordinul nr. M.30/2009 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2009 i este reprodus i n acest num r bis. Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului Ap r rii Na ionale, cu modific rile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modific rile ulterioare, ministrul ap r rii na ionale emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprob Regulamentul onorurilor i ceremoniilor militare, prev zut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 La data intr rii n vigoare a prezentului ordin se abrog "R.G.-4, Regulamentul onorurilor i ceremoniilor militare", aprobat prin Ordinul ministrului ap r rii na ionale nr. M.119/2000**), cu modific rile i complet rile ulterioare. **) Ordinul ministrului ap r rii na ionale nr. M.119/2000 nu a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglement ri din sectorul de ap rare a rii i securitate na ional . ART. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. p. Ministrul ap r rii na ionale, Viorel Oancea, secretar de stat Bucure ti, 12 martie 2009. Nr. M.30. ANEXA 1 REGULAMENTUL ONORURILOR I CEREMONIILOR MILITARE Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare CAPITOLUL I Dispozi ii generale SEC IUNEA 1 Domeniul de referin ART. 1 Regulamentul onorurilor i ceremoniilor militare este actul normativ specific care define te, descrie i reglementeaz onorurile i ceremoniile militare i principiile de organizare i desf urare a acestora. ART. 2 Regulamentul prevede activit i specifice care se desf oar n Ministerul Ap r rii Na ionale la nivel central, la nivel local, de garnizoan i unitate, n diferite ocazii: a) s rb tori na ionale; b) nvestirea n func ie a unor personalit i militare i civile; c) participarea personalit ilor militare i civile la anumite activit i de preg tire militar i la festivit i militare; d) vizite executate de oficialit i str ine la nivel de ef de stat, Parlament, Guvern, ministru al ap r rii, ef al Statului Major General i efi ai categoriilor de for e ale armatei. SEC IUNEA a 2-a Onorul militar ART. 3 Onorul militar este forma solemn de salut prin care o forma ie, subunitate, unitate sau mare unitate militar i exprim respectul fa de: a) o alt forma ie, subunitate, unitate, mare unitate militar romn sau str in ; b) imnul na ional al Romniei; c) drapelul Romniei; d) drapelul de lupt ; e) personalit i militare i civile romne sau str ine; f) evenimente aniversare; g) monumente sau nsemne comemorative militare declarate i recunoscute oficial de statul romn. ART. 4 (1) Onorul militar, n sensul prezentului regulament, se prezint n cadrul unei ceremonii sau separat, de regul cu un deta ament de onoare constituit din drapel de lupt cu gard la drapel, gard de onoare, muzic militar , trompe i sau forma iuni corale.

(2) Pentru prezentarea onorului militar n cadrul unei ceremonii militare n afara caz rmii se asigur gard la monument sau nsemn comemorativ militar sau civil, ir sau iruri de onoare, gard la re edin a oficial i ofi er nso itor de onoare. ART. 5 n situa ii deosebite - r zboi, criz , calamit i naturale, participarea la misiuni n teatrele de opera ii sau la exerci ii n alte garnizoane dect cele de dislocare la pace -care nu sunt prev zute n prezentul regulament, pentru fiecare caz n parte, cu aprobarea efului Statului Major General, se constituie i alte tipuri de deta amente de onoare, n func ie de particularit ile ceremoniei respective i de personalul la dispozi ie. SEC IUNEA a 3-a Ceremonia militar ART. 6 (1) Ceremonia militar constituie ansamblul activit ilor desf urate n cadrul unor solemnit i sau festivit i organizate de Ministerul Ap r rii Na ionale sau cu sprijinul acestuia, la nivel central sau local, n spiritul tradi iilor na ionale i conform regulilor protocolare. (2) Ceremonia militar consolideaz coeziunea i dezvolt mndria apartenen ei la Armata Romniei. (3) n timpul ceremoniilor militare se desf oar , de regul , urm toarele activit i: a) arborarea drapelului Romniei, a acestuia i a drapelului altui stat ori al unei organiza ii interna ionale recunoscute oficial; b) intonarea imnului na ional al Romniei i, dup caz, i a imnului na ional al altui stat ori organiza ie interna ional ; c) acordarea onorului militar; d) salutul drapelului de lupt i al g rzii de onoare; e) oficierea serviciului religios; f) dezvelirea de monumente sau nsemne comemorative militare; g) evoc ri, alocu iuni sau mesaje prezentate de personalit ile civile i militare participante; h) depunerea de coroane, jerbe i buchete de flori; i) parada militar ; j) defilarea g rzii de onoare; k) onorul muzicii militare; l) retragerea cu tor e; m) executarea salvelor de artilerie sau infanterie i a focurilor de artificii. ART. 7 Ceremoniile militare se organizeaz la nivel central, la nivel de garnizoan , de mare unitate sau unitate i de institu ie militar de nv mnt i se desf oar n urm toarele situa ii: a) sosirea/plecarea personalit ilor str ine n/din ar sau vizite de lucru la institu ia preziden ial , parlament, guvern, Ministerul Ap r rii Na ionale, sediile statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei i la sediile unor organiza ii interna ionale din capitala Romniei; b) plecarea/sosirea din/n ar sau dintr-o/ntr-o localitate, alta dect re edin a permanent , a pre edintelui Romniei; particip rii pre edintelui Romniei la edin e festive sau de lucru ale parlamentului sau ale guvernului; c) s rb tori na ionale: Ziua na ional a Romniei, Ziua Independen ei de Stat a Romniei, Ziua Unirii, Ziua Eroilor, Ziua Armatei Romniei, Ziua drapelului na ional, Ziua imnului na ional al Romniei; d) nvestirea n func ie a pre edintelui Romniei; e) nvestirea n func ie a ministrului ap r rii na ionale; f) nvestirea n func ie a efului Statului Major General; g) nvestirea n func ie a efilor categoriilor de for e ale armatei; h) acordarea gradelor de general de brigad /general de flotil aerian /contraamiral de flotil , naintarea n gradul urm tor a generalilor i amiralilor; i) depunerea de coroane, jerbe i buchete de flori la Mormntul Osta ului Necunoscut, precum i la monumentele i cimitirele eroilor romni sau ale militarilor str ini c zu i la datorie pe teritoriul Romniei; j) plecarea/sosirea unor deta amente/unit i militare romne la/de la activit i organizate sub egida ONU sau a altor organiza ii interna ionale; k) zilele Statului Major General, ale categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor militare; l) dezvelirea unui monument sau nsemn comemorativ militar sau civil; m) funeraliile cu onoruri militare; n) vizite n garnizoane, unit i militare i la activit i de preg tire militar , desf urate de trupe, vizite ale oficialit ilor militare i/sau civile, romne i/sau str ine;

o) nmnarea drapelului de lupt ; p) decorarea drapelului de lupt ; q) prezentarea drapelului de lupt ; r) depunerea Jur mntului militar; s) acordarea gradului i naintarea n grad a militarilor; ) absolvirea institu iilor militare de nv mnt; t) predarea-primirea comenzii marii unit i sau a unit ii; ) trecerea n rezerv sau n retragere a cadrelor militare; u) arborarea drapelului Romniei n unit ile militare; v) nfiin area sau desfiin area unit ilor militare. ART. 8 Ceremoniile militare se pot organiza i cu alte ocazii, cu aprobarea efului Statului Major General, pentru fiecare caz n parte. ART. 9 Ceremoniile militare organizate la nivel central, n garnizoana Bucure ti sau, la ordin, n alte garnizoane se desf oar cu subunit i din Regimentul 30 Gard "Mihai Viteazul", ca structur special constituit , echipat i instruit n acest scop. SEC IUNEA a 4-a Acordarea onorurilor militare ART. 10 Onorul militar se acord n situa iile i n condi iile stabilite pentru fiecare caz n parte de c tre organizatori, conform anexei nr. 2, astfel: a) pre edintelui Romniei, pre edin ilor Senatului i Camerei Deputa ilor, primului-ministru, ministrului ap r rii na ionale i efului Statului Major General; b) efilor de state, pre edin ilor de parlamente, primilor-mini tri sau efilor de guverne, mini trilor ap r rii i efilor statelor majore generale/similari afla i n vizite oficiale n Romnia; c) ambasadorilor acredita i n Romnia; d) efilor statelor majore ale categoriilor de for e ale Armatei Romniei, ct i celor str ini afla i n vizite oficiale n Romnia; e) reprezentantului guvernului n teritoriu, prefectul, n timpul desf ur rii ceremoniilor militare cu prilejul s rb torilor na ionale. ART. 11 Cu ocazia vizitelor oficiale ale personalit ilor civile i militare str ine, precum i a unor festivit i sau reuniuni interna ionale, n locurile de desf urare se arboreaz drapelele statelor reprezentate mpreun cu drapelul Romniei, conform prevederilor legale n vigoare. ART. 12 Onorurile militare cuvenite unor func ii se prezint numai titularilor sau nlocuitorilor legali. ART. 13 Onorurile militare pentru personalit ile romne i str ine prev zute la art. 10 se prezint de subunit i din Regimentul 30 Gard "Mihai Viteazul" sau de subunit i dintr-o alt unitate. ART. 14 (1) Compartimentul protocol al institu iei, alta dect cele apar innd Ministerului Ap r rii Na ionale, care organizeaz activit i la care se acord onoruri militare este obligat s transmit , prin comandantul garnizoanei, efului Statului Major General, cu cel pu in 15 zile nainte de desf urarea activit ii, urm toarele date: a) perioada sau data desf ur rii activit ii pentru care se solicit organizarea de onoruri militare; b) dac se instaleaz dispozitivul de jalonieri i se organizeaz escort de onoare de Ministerul Administra iei i Internelor; c) programul de desf urare; d) numele persoanei care coordoneaz activitatea i datele de contact. (2) Statul Major General transmite r spunsul la solicitarea primit prin comandantul garnizoanei care asigur organizarea ceremoniilor i/sau onorurilor militare. n func ie de datele primite, comandantul garnizoanei stabile te tipul deta amentului de onoare i modul de desf urare a ceremoniei militare. (3) Comandantul garnizoanei sau persoana desemnat de acesta organizeaz i conduce activitatea n detaliu i r spunde de arborarea nsemnelor de stat la locul de desf urare a ceremoniei. ART. 15

(1) n func ie de activitatea ce urmeaz a se desf ura i de persoana oficial care particip , comandantul garnizoanei sau persoana desemnat de acesta execut recunoa terile pe teren i ntocmesc "Planul de desf urare a activit ii i cu dispunerea elementelor n dispozitiv". La aceast activitate particip beneficiarul i reprezentan ii administra iei publice centrale sau locale, Ministerului Ap r rii Na ionale, Ministerului Administra iei i Internelor, Serviciului Romn de Informa ii, Serviciului de Telecomunica ii Speciale, Serviciului de Protec ie i Paz . (2) n timpul recunoa terilor se stabilesc detaliile concrete privind urm toarele: a) organizarea dispozitivului i precizarea locului de dispunere a elementelor n teren; b) valoarea i compunerea deta amentului de onoare; c) locul de oprire sau plecare a autovehiculului oficial; d) locul de dispunere i de adunare pentru deta amentul de onoare; e) itinerarele de deplasare i locurile de ntmpinare/oprire pentru prezentarea raportului, acordarea salutului, trecerea n revist i defilarea; f) locul de sta ionare a personalit ilor romne i str ine; g) locul pentru mass-media; h) locul/zona de dispunere a publicului; i) locul de parcare a mijloacelor de transport; j) locul de dispunere a subunit ii pentru executarea salvelor de artilerie sau infanterie; k) modul de realizare a leg turilor radio i fir, dup caz; l) m surile de protec ie i siguran ; m) modul de cooperare a elementelor participante din cadrul Ministerului Ap r rii Na ionale, Ministerului Administra iei i Internelor, Serviciului Romn de Informa ii, Serviciului de Protec ie i Paz , Serviciului de Telecomunica ii Speciale. Coordonarea activit ilor desf urate n comun pentru men inerea ordinii, paza, parcarea i fluidizarea circula iei, siguran a persoanelor oficiale i a invita ilor revine, pentru garnizoana Bucure ti, reprezentantului Serviciului poli ie militar din Statul Major General, iar, pentru celelalte garnizoane, poli istului militar din subordinea comandantului garnizoanei. SEC IUNEA a 5-a Desf urarea onorurilor militare ART. 16 (1) Con inutul activit ilor de acordare a onorurilor militare i modul de desf urare a acestora se stabilesc, pentru fiecare caz n parte, cu participarea i acordul p r ilor implicate n organizarea protocolului. (2) n principiu, pentru ntmpinarea, la sosire, a unei personalit i oficiale, onorul militar se acord , astfel: a) la apropierea mijlocului de transport oficial de locul de oprire/coborre, trompetul intoneaz succesiv semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului"; simultan cu al doilea semnal, comandantul g rzii de onoare, aflat cu fa a la forma ie, comand onorul, apoi se ntoarce spre persoana oficial , trompetul nceteaz i muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; n acest timp, comandantul g rzii de onoare mnuie te sabia "pentru onor" - mi carea nti - dac este dotat cu sabie, se apropie n pas de defilare de persoana c reia i se d onorul, se opre te la o distan de patru - ase pa i de aceasta, moment la care muzica militar nceteaz s cnte; comandantul g rzii salut , mnuie te sabia "pentru onor" - mi carea a doua - dac este dotat cu sabie i raporteaz : "Domnule ... func ia sau gradul - dac persoana oficial este militar/Excelen /Majestate, garda de onoare, constituit n cinstea sosirii dumneavoastr /Excelen ei voastre/Majest ii voastre, v prezint onorul. Sunt comandantul g rzii ... - gradul i numele"; b) dup prezentarea raportului, comandantul g rzii de onoare face un pas lateral spre dreapta/stnga, se ntoarce astfel nct s fie orientat cu fa a spre persoana oficial , apoi execut trei - cinci pa i napoi; c) dup raport, muzica intoneaz imnul na ional al Romniei sau imnurile na ionale, nti pe cel al rii oaspetelui; la ordin, n timpul inton rii imnurilor na ionale, se execut 21 de salve de artilerie; d) la terminarea imnului na ional al Romniei/imnurilor na ionale ale altor state, muzica militar reia "Mar ul de ntmpinare", i portdrapelul nclin drapelul de lupt ; persoana oficial salut drapelul de lupt i apoi trece n revist garda de onoare; drapelul de lupt se readuce n pozi ia vertical dup ce persoana oficial s-a ndep rtat la patru - ase pa i de acesta; e) n momentul cnd persoana oficial se opre te la mijlocul forma iei pentru a saluta garda de onoare, muzica militar nceteaz s cnte; la cuvintele de salut adresate g rzii de onoare, militarii acesteia, la semnalul comandantului g rzii de onoare, r spund "S tr i i!" sau cu formula stabilit de protocolul diplomatic; dup r spunsul la salut, muzica militar reia intonarea "Mar ului de ntmpinare".

(3) n timpul trecerii n revist , militarii g rzii de onoare, n afar de cei din garda drapelului de lupt i din muzica militar , urm resc cu privirea persoana oficial prin ntoarcerea capului. (4) La trecerea n revist a g rzii de onoare, comandantul acesteia nso e te persoana oficial n pas normal, n dreapta i la doi pa i napoia acesteia, salutnd - prezentnd onorul cu sabia - pn la apropierea de flancul stng al g rzii de onoare, cnd trece n spatele persoanei oficiale la trei - patru pa i de aceasta, se opre te la cinci - ase pa i de Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro flancul stng al g rzii i salut persoana oficial , care se ntoarce spre comandantul g rzii de onoare. (5) La terminarea trecerii n revist a g rzii de onoare, cnd persoana oficial l salut pe comandantul g rzii de onoare, acesta prezint sabia "pentru onor" sau salut , dup caz. (6) Dac prin planul de desf urare a solemnit ii s-a stabilit i prezentarea oficialit ilor participante la activitate, dup ce persoana oficial s-a ndep rtat la cinci - apte pa i, comandantul g rzii de onoare se ntoarce la stnga-mprejur, se deplaseaz n fa i la mijlocul forma iei, iar muzica militar interpreteaz piano "Mar ul de ntmpinare". Dup plecarea persoanei oficiale - ndep rtarea acesteia la 15 - 20 de pa i -, muzica militar nceteaz s cnte i comandantul g rzii de onoare comand trecerea armei la um r. (7) Dac prin planul de desf urare a solemnit ii s-a stabilit defilarea g rzii de onoare, aceasta, la comanda comandantului ei, se ncoloneaz i defileaz . Dup ce garda de onoare s-a ndep rtat la 15 - 20 de pa i de locul unde s-a primit defilarea, muzica militar prezint onorul. (8) Schema de principiu cu dispozitivul pentru defilarea g rzii de onoare i a muzicii militare este prezentat n anexa nr. 2. ART. 17 (1) Locul de dispunere a personalit ilor romne i str ine este la flancul stng al g rzii de onoare, perpendicular pe aceast direc ie sau, n func ie de situa ie, n fa a g rzii de onoare, n ordinea: la sosire, personalit ile romne i str ine; la plecare, personalit ile str ine i romne. (2) Schemele de principiu ale organiz rii ceremoniilor militare la sosirea/plecarea n/din Romnia, la/de la re edin a preziden ial sunt cele prezentate n anexele nr. 3 i nr. 4. ART. 18 (1) La re edin a oficial rezervat efilor de state str ine, la ordin, se asigur o gard de onoare cu trompet pentru a prezenta onorul la prima sosire i la ultima plecare a oaspetelui la/de la re edin . Garda de onoare se dispune n curtea cl dirii, n apropiere de intrarea principal , comandantul g rzii aflndu-se la unu - doi pa i n fa a i la mijlocul acesteia, iar trompetul, la flancul drept. La intrarea principal n cl dire, n exterior, se dispun fa n fa doi militari n uniform de protocol. (2) n momentul apropierii autovehiculului oficial, trompetul sun semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului"; garda de onoare, la comand , prezint onorul militar i urm re te cu privirea oaspetele pn cnd acesta dep e te forma ia. Cei doi militari de la intrarea n cl dire salut . (3) Dup ce persoana oficial a intrat n cl dire, garda de onoare se deplaseaz la locul stabilit, iar cei doi militari de la intrarea n cl dire r mn pe loc. n acela i mod se procedeaz i la plecarea de la re edin a persoanei oficiale. Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro (4) Garda de onoare r mne la re edin numai n timpul prezent rii onorului militar; cei doi militari de la intrarea principal stau n dispozitiv pn cnd persoana oficial intr n cl dire pentru ultima dat n ziua respectiv . ART. 19 La re edin ele rezervate temporar efilor de state str ine nu se asigur gard de onoare, dar, la ordin, la intrarea principal n cl dire, n exterior, se dispun, fa n fa , doi militari n uniform de protocol. ART. 20 n timpul vizitelor protocolare la pre edintele Romniei, dineurilor, semn rii documentelor sau altor activit i i convorbiri oficiale, pe traseul de deplasare a delega iei, pe sc rile de la intrarea n cl direa unde are loc ceremonia i n interiorul cl dirii se instaleaz militari n uniform de protocol. ART. 21 n timpul ederii n Romnia a mini trilor ap r rii, a efilor de state majore generale i a efilor de state majore ale categoriilor de for e ale armatelor altor ri, ministrul ap r rii na ionale, respectiv eful Statului Major General, poate numi pe lng ace tia un ofi er nso itor de onoare. ART. 22 Pentru conducerea la plecare a persoanelor oficiale prev zute la art. 10, ac iunile g rzii de onoare se desf oar potrivit celor prev zute pentru onorul la sosire, art. 16 alin. (2), cu urm toarele deosebiri:

a) formula de raport, atunci cnd se d , este: "Domnule ... - func ia sau gradul - dac persoana oficial este militar/Excelen /Majestate, garda de onoare, constituit cu ocazia plec rii dumneavoastr /Excelen ei voastre/Majest ii voastre, v prezint onorul. Sunt comandantul g rzii ... - gradul i numele"; b) dup ce persoana oficial i-a luat r mas bun de la persoanele care au condus-o, n momentul n care se ndreapt spre autovehiculul oficial, garda de onoare prezint onorul militar i muzica militar intoneaz un mar ; c) garda de onoare nu defileaz i r mne n pozi ia "pentru onor" pn la retragerea personalit ilor participante. ART. 23 Pre edintelui Romniei i efilor de state str ine li se prezint onorul militar de pe loc, cu drapelul de lupt nclinat la orizontal , iar celorlalte personalit i romne i str ine, prev zute la art. 10, precum i pe timpul defil rii, cu drapelul de lupt nclinat la 45 grade. ART. 24 n timpul nop ii, onorul i ceremonia militar au loc numai dac se asigur iluminarea locului de desf urare. Iluminarea se asigur de beneficiar. SEC IUNEA a 6-a Constituirea deta amentului de onoare ART. 25 (1) Deta amentul de onoare se constituie din subunit i militare i, de regul , este nso it de drapelul de lupt al unit ii. Uneori, el poate fi mixt, format din subunit i ale Ministerului Ap r rii Na ionale, Ministerului Administra iei i Internelor, Serviciului Romn de Informa ii i Serviciului de Protec ie i Paz ; ntotdeauna, drapelul de lupt este cel al unit ii militare din Ministerul Ap r rii Na ionale. (2) Participarea armatei la ceremoniile publice prev zute n prezentul regulament se face cu aprobarea comandantului garnizoanei, care solicit avizele necesare desf ur rii ceremoniei. (3) Participarea armatei la alte ceremonii publice, la solicitarea autorit ilor locale, a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice, se face cu aprobarea efului Statului Major General, n condi iile legale. Toate solicit rile se adreseaz , cu cel pu in cincisprezece zile naintea desf ur rii ceremoniei militare, comandantului garnizoanei care le nainteaz ierarhic spre aprobare. ART. 26 (1) Componen a i m rimea deta amentului de onoare se stabilesc n func ie de persoana oficial c reia i se acord onorul militar i cuprinde, n principiu: a) drapelul de lupt cu garda la drapel; b) garda de onoare; c) irurile de onoare; d) garda de onoare la re edin a rezervat oaspetelui; e) militarii la intrarea/ie irea n/din salonul oficial sau la intrarea principal n re edin a oficial ; f) militarii nso itori de onoare; g) garda la monument sau nsemn comemorativ militar sau civil; h) muzica militar ; i) trompetul. (2) Pentru nso irea drapelului de lupt , cnd acesta este scos la diferite activit i publice i militare, se destineaz o gard la drapel, compus dintr-un comandant de gard , un portdrapel i cinci militari, dispus pe dou rnduri. (3) Num rul de militari din compunerea g rzii de onoare, a irurilor de onoare i a muzicii militare, pentru toate ocaziile, este precizat n anexa nr. 5. (4) Garda de onoare se dispune n linie pe trei rnduri, n func ie de locul de desf urare; garda de onoare poate fi i n linie pe dou sau patru rnduri. (5) Militarii din irurile de onoare se dispun pe por iunile stabilite, n linie pe un rnd, la intervale stabilite n func ie de situa ie, de o parte i de alta a traseului de deplasare a persoanei c reia i se d onorul militar, ntre mijlocul de transport i intrarea n salonul oficial, ntre mijlocul de transport i garda de onoare, la intrarea principal n re edin a preziden ial , n re edin a rezervat oaspetelui i n alte institu ii care sunt vizitate. ART. 27 Activitatea de realizare a dispozitivului deta amentului de onoare este ncheiat cu 30 de minute nainte de nceperea solemnit ii n condi ii meteo favorabile i cu 5 minute nainte de nceperea solemnit ii pentru vreme ploioas /ninsoare sau temperaturi sub 0 grade C.

ART. 28 (1) Militarii selec iona i pentru deta amentul de onoare trebuie s fie foarte buni executan i ai mi c rilor instruc iei de front, ap i din punct de vedere medical i selec iona i astfel nct s aib un aspect fizic pl cut, iar diferen a de n l ime dintre flancul drept i cel stng s fie ct mai mic . (2) Militarii din compunerea deta amentului de onoare, mai pu in cei din muzica militar , trompetul i portdrapelul, sunt dota i cu armament individual, f r muni ie, f r gen i port-nc rc toare sau cartu iere, iar cadrele, cu pistol f r muni ie sau sabie. (3) Pentru deta amentele de onoare organizate de Regimentul de gard , tipul armamentului individual al militarilor se stabile te n func ie de situa ie. (4) Solda ii i grada ii voluntari din compunerea deta amentului de onoare sunt echipa i n uniform mozaic de culori, cu e arf alb , c ciul - apc , basc , beret , casc -, centur - centur cu bretele -, bocanci, m nu i albe, iar cadrele militare, n uniforma de serviciu sau mozaic de culori, cu e arf alb , cu c ciul - apc , basc , beret , casc -, ghete, m nu i din piele, barete de decora ii. (5) La activit ile de preg tire militar desf urate n teren, g rzile de onoare sunt echipate n uniform de instruc ie. (6) Militarii din compunerea deta amentului de onoare organizat de Regimentul 30 Gard "Mihai Viteazul" poart , la ordin, uniforma de protocol, uniforma categoriilor de for e ale armatei sau uniforma unit ii/subunit ii. SEC IUNEA a 7-a Reguli privind comportarea pe timpul ceremoniilor militare ART. 29 Simbolurile na ionale - stema rii, drapelul Romniei, Ziua Na ional a Romniei, sigiliul statului i imnul na ional al Romniei exprim respectul fa de valorile Romniei, dragostea de patrie a romnilor, unitatea na ional , independen a i integritatea statal . Stema rii, drapelul Romniei, Ziua Na ional , sigiliul statului i imnul na ional al Romniei i-au unit i i unesc pe to i romnii din ar i de pretutindeni, sunt nsemne durabile ale identit ii istorice i culturale, ale demnit ii i onoarei poporului romn. ART. 30 (1) n toate mprejur rile, militarii trebuie s acorde respect simbolurilor na ionale proprii, simbolurilor na ionale ale altor state, precum i drapelului de lupt , pavilionului navei militare i nsemnului de stat de pe aeronava militar . (2) n cadrul ceremoniilor militare, n timpul inton rii imnului na ional al Romniei, precum i la apropierea drapelului de lupt , militarii salut - cei afla i n forma ie iau pozi ia "drep i" -, iar persoanele civile invitate acord respectul cuvenit prin ducerea bra ului drept, cu palma la piept, n dreptul inimii. (3) Persoanele civile participante la activit i pot fi aten ionate de conduc torii ceremoniilor militare s aib o comportare demn , s se ridice n picioare cnd festivit ile se desf oar n s li sau pe stadioane, iar b rba ii s se descopere. ART. 31 (1) n func ie de semnifica ie, ceremonia poate cuprinde activit ile prev zute la art. 6. Cu aceast ocazie, n armat , se emit ordine ale ministrului ap r rii na ionale i se pot desf ura apeluri solemne. (2) La ceremonia public particip , de regul , ca invita i: a) personalit i militare i civile; b) reprezentan i ai autorit ilor publice centrale i locale, ai partidelor politice, ai institu iilor culturale, tiin ifice i religioase, ai asocia iilor, ligilor i funda iilor; cadre militare n activitate, n rezerv i n retragere; c) veterani de r zboi; d) cerceta ii Romniei, elevi i studen i; e) reprezentan i ai mass-media; f) al i participan i din societatea civil . (3) La ceremoniile organizate de alte autorit i publice dect Ministerul Ap r rii Na ionale, participarea i dispunerea invita ilor se stabilesc de compartimentele de protocol ale acestora, de comun acord cu comandantul garnizoanei sau cu reprezentantul desemnat de acesta. ART. 32 Imnul na ional al Romniei este cunoscut, obligatoriu, de ntregul personal al armatei; la ceremoniile militare i la festivit ile cu caracter ost esc, militarii participan i vor intona imnul na ional al Romniei, varianta prescurtat , mpreun cu muzica militar , dac se precizeaz acest lucru. ART. 33

n cadrul ceremoniilor militare, la depunerea de coroane i dezvelirea de monumente sau nsemne comemorative militare, militarii desemna i transport i depun coroane de flori pentru personalit ile militare i civile prev zute la art. 10 i pentru ceilal i participan i desemna i, la solicitarea acestora. ART. 34 (1) n timpul oficierii serviciului religios, militarii din garda la drapelul de lupt i din garda la monument nu se descoper . (2) Participarea militarilor la serviciul religios n l ca ele de cult este op ional . n cadrul ceremoniilor militare, n timpul oficierii serviciului religios, comportarea militarilor participan i este sobr , conform ritualului. CAPITOLUL II Ceremonii militare la nivel central SEC IUNEA 1 S rb tori na ionale ART. 35 (1) S rb torile na ionale sunt un prilej important pentru cultivarea respectului fa de nainta i, dezvoltarea sentimentelor patriotice, a demnit ii i mndriei ost e ti, a spiritului de corp i a ata amentului fa de valorile militare. (2) Ceremoniile militare organizate cu ocazia s rb torilor na ionale se desf oar , de regul , cu un deta ament de onoare constituit din drapel de lupt cu gard la drapel, gard de onoare, muzic militar , trompe i sau forma iuni corale. (3) Ceremoniile militare religioase se desf oar n locuri publice adecvate, cu tradi ie istoric i militar , la mausolee, monumente i cimitire ale eroilor i cuprind: a) primirea persoanei oficiale; b) intonarea imnului na ional al Romniei; c) serviciul religios; d) alocu iuni; e) depuneri de coroane, jerbe i buchete de flori; f) defilarea g rzii de onoare i a muzicii militare, dac locul permite. ART. 36 (1) Ziua Na ional a Romniei se aniverseaz la 1 decembrie, n toat ara i la ambasadele Romniei din str in tate. (2) Cu ocazia Zilei Na ionale a Romniei, n capitala rii i n alte garnizoane, la ordin, se organizeaz i se desf oar parade militare. ART. 37 Ziua Independen ei de stat a Romniei se aniverseaz la 9 mai, n toat ara, la monumentele eroilor R zboiului de Independen . ART. 38 (1) Ziua Unirii se aniverseaz la 24 ianuarie, n toat ara, la monumentele dedicate Unirii Principatelor Romne. (2) Ceremonia se ncheie cu Hora Unirii, la care se prind to i participan ii, dac locul permite, mai pu in deta amentul de onoare. ART. 39 (1) Ziua Eroilor se comemoreaz la s rb toarea ortodox a n l rii Domnului, prilej cu care sunt omagia i eroii Romniei, f r deosebire de na ionalitate sau confesiune, precum i n baza conven iilor interna ionale, militarii din alte ri c zu i la datorie pe teritoriul Romniei. (2) Cu prilejul Zilei Eroilor se desf oar activit i destinate cunoa terii tradi iilor ost e ti, dezvolt rii respectului pentru nainta i i a r spunderii fa de ndatoririle militare, perpetu rii obiceiurilor ost e ti i religioase de cinstire a eroilor neamului. (3) Ceremoniile militare i religioase de comemorare a eroilor se desf oar la cimitire militare i la monumente ridicate n cinstea lor. (4) Manifest rile dedicate Zilei Eroilor ncep cu Sfnta Liturghie de n l area Domnului, s vr it de preo i militari sau de preo i invita i, n bisericile i capelele din unit ile militare sau n alte locuri stabilite prin planificarea comandantului garnizoanei. (5) Ceremoniile militare dedicate comemor rii eroilor Romniei ncep la ora 12.00, cnd, la solicitarea comandantului garnizoanei adresat autorit ilor biserice ti locale, se trag, timp de trei minute, clopotele tuturor

l ca elor de cult din localitate. Dup aceasta, conform planific rii comandantului garnizoanei, se desf oar activit ile prev zute la art. 6. (6) n unit ile militare, la ora stabilit de comandant, se execut apelul solemn. ART. 40 (1) Ziua Armatei Romniei se aniverseaz la 25 octombrie, n toate garnizoanele. (2) Ziua Armatei Romniei este un prilej de eviden iere a tradi iilor glorioase ale o tirii romne i a rolului hot rtor pe care aceasta l-a avut n formarea istoriei na ionale. (3) Cu acest prilej, se organizeaz ceremonii militare, n cadrul c rora se pot desf ura urm toarele activit i: a) adun ri solemne, unde se d citire ordinului ministrului ap r rii na ionale; b) oficierea serviciului religios; c) eviden ierea momentelor semnificative ale existen ei Armatei Romniei; d) nmnarea de plachete jubiliare, decora ii, distinc ii militare i medalii comemorative personalit ilor militare i civile, veteranilor de r zboi, militarilor n activitate, n rezerv i n retragere; e) depuneri de coroane, jerbe i buchete de flori; f) parade militare; g) mitinguri aviatice; h) comemorarea eroilor Romniei; i) alte manifest ri cultural-artistice i aplicativ-militare. ART. 41 (1) Ziua drapelului na ional se aniverseaz la 26 iunie prin organizarea unor programe i manifest ri cultural-educative, cu caracter evocator sau tiin ific, consacrate istoriei patriei, precum i prin ceremonii militare specifice, organizate n unit ile Ministerului Ap r rii Na ionale i Ministerului Administra iei i Internelor. (2) n municipiul Bucure ti i n municipiile re edin de jude , pe baza normelor convenite ntre prefecturi, prim rii i comandan ii de garnizoane, se organizeaz ceremonii publice de n l are a drapelului Romniei. (3) Reprezentan ii unit ilor militare, ai veteranilor de r zboi, ai cadrelor militare n rezerv i n retragere participan i la ceremonia public sunt stabili i de comandan ii garnizoanelor din localit ile men ionate la alin. (2). (4) Locul desf ur rii ceremoniei publice de n l are a drapelului Romniei se stabile te de comun acord cu organele administra iei publice locale, pe ct posibil n apropierea sediilor prim riilor, prefecturilor sau consiliilor jude ene. (5) Drapelul Romniei are lungimea de 300 cm, l imea de 200 cm i se n l pe un catarg nalt de 30 m. (6) Drapelul Romniei se nal n ziua de 26 iunie i r mne arborat pn n seara zilei de 25 iunie a anului urm tor, cnd, printr-o ceremonie adecvat , n prezen a comandantului g rzii de onoare i a unui trompet, pe semnalul "Stingerea", este cobort, desprins de la catarg i preluat de garda drapelului. Drapelul arborat, care se deterioreaz n timpul anului - decolorat sau rupt -, este nlocuit ori de cte ori este nevoie f r ceremonie, prin grija institu iei care a asigurat ini ial drapelul. (7) Deta amentul de onoare participant la ceremonia public de n l are a drapelului Romniei se compune din: a) garda drapelului cu drapelul de lupt ; b) garda de onoare "TIP B"; c) garda purt toare a drapelului de arborat - 5 militari; d) muzica militar sau trompet; e) garda la locul de arborare a drapelului Romniei - 2 - 4 militari; f) iruri de onoare - pn la 20 de militari. (8) Drapelul Romniei de n l at pe catarg se introduce, n seara zilei de 25 iunie, ntr-o biseric din incinta unei unit i militare sau ntr-o biseric cu tradi ii i semnifica ii istorice pentru comunitatea local , situat n vecin tatea locului unde se desf oar ceremonia public . Drapelul Romniei r mne pe timpul nop ii n biserica n care a fost introdus, iar, n diminea a zilei de 26 iunie, se oficiaz slujba de sfin ire de c tre un preot militar - paroh -, dup caz. (9) Dup sfin ire, dac biserica este dispus la o distan mai mic de 100 m de locul de n l are, drapelul Romniei r mne n incinta acesteia pn la ora stabilit pentru nceperea deplas rii. n cazul n care distan a este mai mare, dup oficierea slujbei de sfin ire, drapelul Romniei se aduce n incinta celei mai apropiate institu ii publice, unde r mne pn la ora stabilit pentru nceperea deplas rii. (10) Ceremonia militar de n l are a drapelului Romniei ncepe, de regul , la ora 09.00 i cuprinde urm toarele activit i: a) ntmpinarea persoanei oficiale; b) prezentarea onorului: trompetul sun semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului", muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare", iar garda prezint onorul; c) salutul drapelului de lupt ;

d) ocuparea locului stabilit n dispozitiv; e) prezentarea hot rrii privind atribuirea denumirii de "Pia a Tricolorului" pentru locul de desf urare a ceremonialului public - numai n anul acord rii denumirii; f) rostirea alocu iunilor referitoare la s rb torirea Zilei drapelului na ional; g) primirea drapelului Romniei ce urmeaz a fi n l at pe catarg; h) n l area drapelului Romniei; i) realizarea dispozitivului de defilare; j) defilarea g rzii de onoare i a muzicii militare cu prezentarea onorului la drapelul Romniei n l at pe catarg. (11) Activit ile prev zute la alin. (10) lit. h) se execut , astfel: a) comandantul g rzii comand : "La drapel, pentru onor nainte/spre dreapta/spre stnga, prezenta i ARM!", muzica militar intoneaz "Onor la drapel". b) n timpul inton rii "Onorului la drapel", drapelul Romniei, prins de col uri i purtat de patru militari, care au n fa un ofi er, este adus la catargul de arborare, se leag la catarg de c tre primii doi militari, nur dup nur, concomitent cu rularea scripetului de n l are, pn la realizarea ultimei leg turi; ultimii doi militari care poart drapelul Romniei continu s in pnza acestuia ntins ntre ei, pe orizontal , la nivelul centurii. c) preotul roste te fraza de binecuvntare "Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce binecuvntezi i sfin e ti toate, binecuvnteaz acest drapel ce Sfnt E ti totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor, Amin!", are Sfnta Cruce n mna dreapt , face semnul crucii asupra drapelului Romniei, dup care s rut pnza acestuia. Dup preot, oficialit ile prezente la ceremonie s rut drapelul Romniei n ordinea de reprezentare protocolar a institu iilor statului, ultimul fiind comandantul garnizoanei. d) n momentul n care comandantul garnizoanei i-a reluat locul n dispozitiv, se intoneaz imnul na ional al Romniei, vocal i instrumental, i ncepe n l area drapelului Romniei pe catarg. Viteza de n l are a drapelului Romniei trebuie s se sincronizeze cu intonarea imnului na ional al Romniei, astfel nct att intonarea acestuia, ct i n l area drapelului Romniei s se ncheie n acela i moment. (12) n timpul ceremoniei publice de n l are a drapelului Romniei se adopt o inut sobr i un comportament solemn. (13) Muzica militar , forma iile corale, grupurile de recitatori interpreteaz piese instrumentale sau corale i recit poezii cu tematic adecvat . ART. 42 (1) Ziua imnului na ional al Romniei se aniverseaz la 29 iulie i se marcheaz prin organizarea unor programe i manifest ri cultural-educative cu caracter evocator i tiin ific, n spiritul tradi iilor statului romn, precum i prin ceremonii militare specifice, organizate n unit ile Ministerului Ap r rii Na ionale i ale Ministerului Administra iei i Internelor. (2) La ceremonia prev zut la alin. (1), desf urat ntr-o unitate militar stabilit de comandantul garnizoanei sau ntr-un loc public ales de comun acord cu prefectura sau prim ria local , particip oficialit i centrale i locale, veterani de r zboi, cadre militare active sau n rezerv /retragere, invita i. (3) n capital i n municipiile re edin de jude , ceremonia public de intonare a imnului na ional al Romniei se desf oar n Pia a Tricolorului, locul stabilit oficial, unde se afl arborat drapelul Romniei. (4) Festivitatea ncepe imediat dup sosirea persoanei/persoanelor oficiale i const n: a) rug i nchinare pentru poporul romn, oficiate de preotul militar/civil, f r cntare; b) alocu iunea de deschidere, rostit de persoana care reprezint institu ia organizatoare privind semnifica ia evenimentului, anun area persoanelor participante i a cadrului n care are loc ceremonia; c) alocu iunea privind simbolistica versurilor imnului na ional al Romniei, scurt istoric i semnifica ii; d) spectacolul sus inut de muzica militar , forma ii corale i recitatori de poezie cu tematic adecvat ; e) n final, muzica militar , forma iile corale i ntreaga asisten interpreteaz , vocal i instrumental, imnul na ional al Romniei, dup regulile stabilite anterior desf ur rii activit ii. SEC IUNEA a 2-a Parada militar na ional ART. 43 (1) Parada militar na ional se organizeaz n capitala Romniei sau n alte garnizoane, cu participarea unor unit i i subunit i din structura categoriilor de for e ale armatei. (2) Parada militar na ional are loc cu ocazia anivers rii Zilei Na ionale a Romniei sau a altor evenimente cu caracter na ional, n baza ordinului efului Statului Major General. ART. 44

10

(1) La parada militar na ional particip , de regul , trupe ale Ministerului Ap r rii Na ionale, Ministerului Administra iei i Internelor, Serviciului Romn de Informa ii, Serviciului de Protec ie i Paz i Serviciului de Telecomunica ii Speciale, potrivit planului ntocmit de comun acord. (2) Compunerea i organizarea trupelor care iau parte la parada militar na ional , inuta, itinerarele de deplasare, forma iile, modul de defilare i salutul prin salve de artilerie sau infanterie se stabilesc, pentru fiecare situa ie n parte, de Statul Major General. (3) Trupele participante la parada militar na ional se adun pe locurile i n forma iile stabilite cu minimum 30 de minute nainte de nceperea activit ii. (4) Comandan ii se a eaz n flancul drept al unit ilor/subunit ilor, iar la doi pa i n stnga acestora se dispun drapelele de lupt cu decora iile i panglicile respective. (5) Prin "comandant", n sensul prezentului regulament, se n elege i " ef", dup caz. ART. 45 (1) Onorul trupelor se prime te de pre edintele rii, comandantul for elor armate ale Romniei. (2) La sosirea pre edintelui, trompetul cnt semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului". Comandantul paradei militare na ionale, aflat n autoturism, comand trecerea n pozi ia "drep i" i prezentarea onorului. Trupele prezint armele "pentru onor", muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare", iar drapelele de lupt se nclin la orizontal . Comandantul paradei militare na ionale se prezint n fa a Pre edintelui Romniei i raporteaz : "Domnule pre edinte, trupele sunt gata pentru parada militar organizat cu ocazia ... . Sunt comandantul paradei militare - gradul i numele -". n timpul raportului, muzica militar nceteaz s cnte. (3) Pre edintele Romniei salut trupele cu formula "Bun ziua!", la care acestea r spund "S tr i i!", apoi le felicit prin formula "V felicit cu ocazia ...!", la care militarii r spund prin "URA", prelung, repetat de trei ori. Dup r spunsul la felicitare, drapelele de lupt se aduc n pozi ia vertical , muzica militar intoneaz i participan ii interpreteaz vocal imnul na ional al Romniei. n timpul inton rii imnului na ional al Romniei se execut 21 de salve de artilerie. (4) Dup intonarea imnului na ional al Romniei, comandantul paradei militare na ionale d ordinele necesare pentru realizarea dispozitivului de defilare. (5) Trupele p r sesc locul ocupat i, n acordul muzicii militare, realizeaz dispozitivul de defilare. Jalonierii numi i pentru marcarea liniei de defilare a trupelor ocup locurile stabilite, n pas de defilare. (6) Comandantul paradei militare na ionale, n autoturism, ocup locul din fa a dispozitivului de defilare i comand nceperea defil rii cu formula: "Aten iune! Deta amente, pentru defilare, cu onorul spre dreapta, nainte MAR !" (7) Unitatea/subunitatea din capul coloanei porne te n pas de defilare, n sunetele mar ului, iar urm toarele unit i/subunit i se apropie i intr pe traseul de defilare la distan ele stabilite. (8) Comandan ii unit ilor/subunit ilor care defileaz pe autovehicule se deplaseaz n fa a unit ilor/subunit ilor respective n autovehicule - tancuri, transportoare blindate i ma ini de lupt - n pozi ia n picioare, n turel , avnd oblonul deschis; obloanele turelelor celorlalte blindate sunt nchise. Cnd ajung la distan a de trei jalonieri de tribun , ntorc capul spre dreapta. (9) n timpul defil rii, militarii din garda drapelului de lupt nu ntorc capul spre tribun . Militarii afla i n cabinele automobilelor nu salut ; cei din caroseriile automobilelor prezint onorul prin ntoarcerea capului, f r a saluta. La terminarea defil rii, muzica militar prezint onorul, iar unit ile/subunit ile se deplaseaz n aceea i forma ie pe traseele i n locurile prev zute n planul desf ur rii paradei militare na ionale. SEC IUNEA a 3-a nvestirea n func ie a pre edintelui Romniei ART. 46 Dup citirea actului de validare a rezultatelor alegerilor de c tre pre edintele Cur ii Constitu ionale i depunerea jur mntului, pre edintele Romniei, la ie irea din sediul Parlamentului, prime te onorul. ART. 47 Activit ile de detaliu ce se execut cu prilejul nvestirii n func ie a pre edintelui Romniei sunt urm toarele: a) Trompetul intoneaz succesiv semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului"; n acela i timp cu al doilea semnal, comandantul g rzii de onoare comand onorul, muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare". n timpul inton rii mar ului, comandantul g rzii de onoare se ntoarce la stnga i mnuie te sabia "pentru onor", mi carea nti, se apropie n pas normal de pre edinte, se opre te la o distan de patru - ase pa i de acesta, mnuie te

11

sabia "pentru onor", mi carea a doua, i raporteaz cu formula: "Domnule pre edinte, garda de onoare, constituit cu prilejul nvestirii dumneavoastr n func ie, v prezint onorul. Sunt comandantul g rzii ... - gradul i numele"; b) n momentul n care comandantul g rzii de onoare se opre te pentru a prezenta raportul, muzica militar nceteaz intonarea "Mar ului de ntmpinare"; c) La terminarea raportului, comandantul g rzii de onoare, continund onorul cu sabia, face un pas lateral spre dreapta/stnga, ntorcndu-se n acela i timp la stnga/dreapta, fiind orientat cu fa a spre pre edinte, apoi execut trei - cinci pa i napoi; d) Dup raport, muzica militar intoneaz imnul na ional al Romniei; e) La terminarea imnului, muzica militar reia "Mar ul de ntmpinare", militarul portdrapel nclin drapelul de lupt la orizontal , pre edintele se deplaseaz n fa a drapelului de lupt , l salut i apoi trece n revist garda de onoare. Drapelul de lupt se aduce n pozi ia vertical dup ce pre edintele s-a ndep rtat la patru - ase pa i de acesta; f) n momentul cnd pre edintele se opre te la mijlocul forma iei pentru a saluta garda de onoare, muzica militar nceteaz s cnte. La cuvintele de salut adresate g rzii de onoare, militarii, la semnalul comandantului g rzii de onoare, r spund "S tr i i!". Dup r spunsul la salut, muzica militar reia intonarea "Mar ului de ntmpinare"; g) Pe timpul trecerii n revist , militarii g rzii de onoare, cu excep ia celor din garda drapelului i din muzica militar , l urm resc cu privirea pe pre edinte, prin ntoarcerea capului; h) La trecerea n revist , pre edintele este nso it de comandantul g rzii de onoare care merge n pas de defilare, n dreapta i napoia acestuia la doi pa i, cu sabia n pozi ia "pentru onor", mi carea a doua; i) La terminarea trecerii n revist a g rzii de onoare, cnd pre edintele l salut pe comandantul g rzii, acesta prezint sabia "pentru onor" i, dup ce pre edintele s-a ndreptat spre vehiculul oficial, mnuie te sabia la um r, se ntoarce la stnga-mprejur, se deplaseaz la mijlocul forma iei, se ntoarce la stnga i prezint sabia "pentru onor". Muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare" pn cnd pre edintele intr n vehiculul oficial. ART. 48 Dup predarea-primirea func iei preziden iale, fostul pre edinte este condus de noul pre edinte al Romniei pn la ie irea principal din sediul institu iei preziden iale, moment n care se execut activit ile prev zute la articolul 47, literele a - h, pentru fostul pre edinte, cu urm toarele modific ri: a) formula de raport a comandantului g rzii de onoare va fi "Domnule pre edinte, garda de onoare, constituit cu ocazia plec rii dumneavoastr , v prezint onorul. Sunt comandantul g rzii ... - gradul i numele -"; b) muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare" pn cnd fostul pre edinte se ndep rteaz la 10 - 12 pa i de forma ie. SEC IUNEA a 4-a nvestirea n func ie a ministrului ap r rii na ionale ART. 49 (1) nvestirea n func ie a ministrului ap r rii na ionale se face de c tre primul-ministru, la sediul Ministerului Ap r rii Na ionale. (2) La solemnitatea prev zut la alin. (1) particip : a) ca invita i, reprezentan i ai institu iei preziden iale, ai Parlamentului, Guvernului, Patriarhiei Romne, cultelor religioase, ministerelor i serviciilor cu atribu ii n domeniul ap r rii, ordinii publice i siguran ei na ionale, ai veteranilor de r zboi i ai Asocia iei Na ionale a Cadrelor Militare n Rezerv i n Retragere, ai mass-media, precum i ata a i militari acredita i; b) reprezentan i din conducerea Ministerului Ap r rii Na ionale: eful Statului Major General, secretarii de stat, eful corpului de control i inspec ie, secretarul general al Ministerului Ap r rii Na ionale, efii statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei, alte persoane desemnate, precum i comandantul garnizoanei Bucure ti. (3) Pentru solemnitatea de nvestire, Regimentul 30 Gard "Mihai Viteazul" asigur un deta ament de onoare de "TIP B" n uniform de protocol, conform anexei nr. 3. ART. 50 Ceremonia militar cuprinde urm toarele activit i: (1) La sosirea primului ministru: a) fostul ministru al ap r rii na ionale l ntmpin pe pre edintele Romniei sau pe primul-ministru; b) trompetul sun semnalul "Aten iune", comandantul g rzii comand onorul, i muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; c) raportul comandantului g rzii; d) intonarea imnului na ional al Romniei; e) salutul drapelului de lupt ;

12

f) trecerea n revist a g rzii de onoare i salutul acesteia; g) deplasarea la biroul ministrului ap r rii na ionale; (2) La nvestirea n func ie a ministrului ap r rii na ionale: a) instalarea n biroul ministrului ap r rii na ionale; b) adunare festiv ; c) primul-ministru l prezint pe noul ministru al ap r rii na ionale i roste te o alocu iune; d) cuvntul fostului ministru al ap r rii na ionale; e) cuvntul noului ministru al ap r rii na ionale; f) alocu iuni ale invita ilor; g) adresarea de mul umiri fostului ministru al ap r rii na ionale i nmnarea unui cadou simbolic; h) adresarea de felicit ri noului ministru al ap r rii na ionale; i) realizarea unei fotografii de grup; j) acordarea de interviuri presei, posturilor de televiziune i de radio acreditate; k) recep ia oferit cu ocazia nvestirii n func ie - op ional. (3) La plecarea primului-ministru: a) la ie irea primului-ministru din sediul Ministerului Ap r rii Na ionale, trompetul intoneaz semnalul "Aten iune", comandantul g rzii prezint onorul i d raportul, iar muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; b) primul-ministru salut drapelul de lupt , trece n revist i salut garda de onoare; c) la punerea n mi care a autovehiculului, muzica militar nceteaz s cnte, iar comandantul g rzii comand trecerea armei n pozi ia "la um r"; (4) Schema de principiu a organiz rii ceremoniei militare la sediul Ministerului Ap r rii Na ionale este prezentat n anexa nr. 6. SEC IUNEA a 5-a nvestirea n func ie a efului Statului Major General ART. 51 (1) nvestirea n func ie a efului Statului Major General se face de c tre pre edintele Romniei. (2) La solemnitate, sunt invita i reprezentan i ai institu iei preziden iale, ai Parlamentului, ai Guvernului, ai Patriarhiei Romne, secretarii de stat, eful corpului de control i inspec ie, secretarul general al Ministerului Ap r rii Na ionale, efii statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei, comandantul garnizoanei Bucure ti, comandan ii marilor unit i operative, veterani de r zboi, generali n rezerv i n retragere, alte persoane din structurile centrale ale Ministerului Ap r rii Na ionale, ata a i militari acredita i, mass-media. (3) Ceremonia militar organizat cu prilejul nvestirii n func ie are loc la sediul Ministerului Ap r rii Na ionale. (4) La sosirea pre edintelui Romniei, dup ntmpinarea lui de c tre fostul ef al Statului Major General, se execut activit ile prev zute la art. 51 alin. (5), cu excep ia lit. l). ' ' (5) La nvestirea n func ie a efului Statului Major General se execut urm toarele activit i: a) comandantul g rzii de onoare comand scoaterea drapelului de lupt n fa a forma iei; b) fostul ef al Statului Major General, mpreun cu noul ef al Statului Major General, se deplaseaz n fa a drapelului de lupt i salut drapelul; c) secretarul Consiliului Suprem de Ap rare a rii d citire Decretului preziden ial de nvestire n func ie a efului Statului Major General; d) fostul ef al Statului Major General preia drapelul de lupt de la militarul portdrapel i se adreseaz noului ef al Statului Major General spunnd: "Domnule ... -gradul -, v predau comanda Statului Major General i drapelul de lupt al Armatei Romniei."; e) noul ef al Statului Major General se descoper , ngenuncheaz pe piciorul drept, prinde cu mna dreapt flamura drapelului de lupt , s rut drapelul de lupt , apoi se ridic , se acoper , preia drapelul de lupt i se adreseaz fostului ef al Statului Major General rostind: "Domnule ... - gradul -, iau n primire comanda Statului Major General i drapelul de lupt al Armatei Romniei.", dup aceea, l nmneaz militarului portdrapel; f) fostul i noul ef al Statului Major General se ntorc cu fa a spre pre edintele Romniei, salut i raporteaz pe rnd: "Domnule pre edinte, am predat/primit comanda Statului Major General i drapelul de lupt al Armatei Romniei."; g) dup raport, cei doi i ocup locurile pe podium, iar comandantul g rzii de onoare comand deplasarea drapelului de lupt n forma ie; h) garda de onoare realizeaz dispozitivul pentru defilare; i) garda de onoare i muzica militar defileaz prezentnd onorul;

13

j) se fac fotografii de grup la intrarea principal n sediul Ministerului Ap r rii Na ionale. k) persoanele participante la ceremonia de primire a pre edintelui Romniei se deplaseaz n aul ; l) nvestirea n func ie a noului ef al Statului Major General se execut n biroul s u de c tre pre edintele Romniei; cu aceast ocazie pre edintele Romniei i nmneaz efului Statului Major General simbolul Statului Major General, "Vulturul Cruciat"; (6) La plecarea pre edintelui Romniei se execut urm toarele activit i: a) persoanele participante la instalarea noului ef al Statului Major General se deplaseaz n fa a sediului Ministerului Ap r rii Na ionale; b) n momentul n care pre edintele Romniei iese din sediul Ministerului Ap r rii Na ionale, trompetul sun semnalul "Aten iune", comandantul g rzii de onoare prezint onorul i d raportul, iar muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; c) pre edintele Romniei se urc n mijlocul de transport i p r se te incinta Ministerului Ap r rii Na ionale. (7) Dup plecarea pre edintelui Romniei se execut urm toarele activit i: a) comandantul g rzii de onoare comand trecerea armei n pozi ia "la um r"; b) la sosirea n aul a ministrului ap r rii na ionale i a persoanelor din prezidiu, asisten a se ridic n picioare; nu se d raportul; c) rostirea unei alocu iuni de fostul ef al Statului Major General; d) rostirea unei alocu iuni de noul ef al Statului Major General; e) nmnarea unui cadou simbolic fostului ef al Statului Major General; f) cuvntul de ncheiere al ministrului ap r rii na ionale; g) acordarea unor interviuri presei, posturilor de televiziune i de radio acreditate; h) recep ia oferit cu ocazia nvestirii n func ie - op ional. SEC IUNEA a 6-a nvestirea n func ie a efilor categoriilor de for e ale armatei ART. 52 nvestirea n func ie a efilor categoriilor de for e ale armatei se face de c tre ministrul ap r rii na ionale n cadrul unei festivit i organizate de structurile centrale implicate ale Ministerului Ap r rii Na ionale. ART. 53 La solemnitate, n func ie de situa ie, sunt invita i reprezentan i ai institu iei preziden iale, ai Parlamentului, ai Guvernului, ai Patriarhiei Romne, efii structurilor centrale ale Ministerului Ap r rii Na ionale, efii statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei, comandantul garnizoanei Bucure ti, veterani de r zboi, generali n rezerv i n retragere, alte personalit i militare i civile. ART. 54 La nvestirea n func ie a efilor categoriilor de for e ale armatei se execut activit ile prev zute la art. 51 cu urm toarele preciz ri: a) la activitate particip ministrul ap r rii na ionale; b) n locul drapelului de lupt se pred , respectiv prime te steagul de identificare a categoriei de for e a armatei. SEC IUNEA a 7-a Acordarea gradelor de general de brigad , general de flotil aerian i de contraamiral de flotil ; naintarea n gradul urm tor a generalilor i amiralilor ART. 55 Acordarea gradelor de general de brigad , general de flotil aerian , contraamiral de flotil i naintarea n gradul urm tor a generalilor i amiralilor, se face, personal, de c tre pre edintele Romniei, n prezen a reprezentan ilor autorit ilor publice centrale, a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romne, a ministrului ap r rii na ionale, a efului Statului Major General, a efului corpului de control i inspec ie, a efilor statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei, a altor invita i. ART. 56 Ceremonia de acordare a gradelor de general de brigad , general de flotil aerian , contraamiral de flotil i de naintare n gradul urm tor a generalilor i amiralilor poate fi public i se organizeaz de protocolul de stat. ART. 57 (1) n ziua i la ora stabilite, cei c rora li se acord gradul de general de brigad , general de flotil aerian sau contraamiral de flotil , precum i generalii sau amiralii nainta i n gradul urm tor se adun n locul stabilit pentru ceremonie. La sosirea

14

Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro pre edintelui Romniei, eful Statului Major General prezint raportul. Dup raport se intoneaz imnul na ional al Romniei. (2) La terminarea imnului, eful Cancelariei preziden iale d citire Decretului preziden ial de acordare a gradului sau de naintare n gradul urm tor. Urmeaz binecuvntarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romne. Pre edintele Romniei i felicit pe cei nainta i n grad, apoi ine o alocu iune. Unul dintre cei avansa i poate lua cuvntul. ART. 58 La sosirea n structurile din care fac parte, cei c rora li s-a acordat gradul de general de brigad , general de flotil aerian sau contraamiral de flotil i cei nainta i n gradul urm tor sunt ntmpina i cu onoruri militare i, n prezen a ntregului efectiv din subordinea nemijlocit , comandantul e alonului superior d , din nou, citire Decretului preziden ial de acordare a gradului de general de brigad , general de flotil aerian sau contraamiral de flotil i de naintare n gradul urm tor, dup caz.

SEC IUNEA a 8-a Depunerea de coroane, jerbe i buchete de flori la Mormntul Osta ului Necunoscut, precum i la monumentele i cimitirele eroilor romni sau ale militarilor str ini c zu i la datorie pe teritoriul Romniei ART. 59 Coroanele, jerbele i buchetele de flori se depun la memorialele de comemorare a faptelor de arme ale militarilor romni i ale militarilor altor state, n fa a monumentelor i operelor comemorative de r zboi ce simbolizeaz lupta i martiriul poporului romn, precum i n fa a simbolurilor dedicate personalit ilor cu merite deosebite pentru statul, poporul, armata, cultura i tiin a romneasc . ART. 60 La ceremonia pentru depunerea de coroane, jerbe i buchete de flori la monumente i cimitire ale eroilor romni, precum i ale militarilor str ini c zu i pe teritoriul Romniei la care particip personalit ile civile i militare prev zute la art. 10, se constituie un deta ament de onoare alc tuit din garda de onoare, muzica militar , drapelul de lupt cu garda drapelului, garda la monument i militari purt tori de coroane. ART. 61 (1) La sosirea persoanei oficiale, trompetul intoneaz semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului", comandantul g rzii de onoare comand onorul, iar muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare". De regul , nu se d raportul, nu se trece n revist i nu se salut garda de onoare. Dup ce persoana oficial salut drapelul de lupt i ocup locul stabilit, muzica militar nceteaz s cnte "Mar ul de ntmpinare" i intoneaz imnul na ional al Romniei sau, dup caz, imnul na ional al rii oaspetelui i apoi imnul na ional al Romniei. n continuare, comandantul g rzii de onoare trece garda de onoare n pozi ia cu arma la picior i apoi comand descoperirea i trecerea n pozi ia pe loc repaus pentru oficierea slujbei religioase. (2) Dup oficierea slujbei religioase, obligatorie de Ziua Eroilor, care nu va dep i cinci - apte minute, comandantul g rzii de onoare comand acoperirea, trecerea n pozi ia "drep i" i prezentarea onorului la monument. Muzica militar intoneaz "Imnul eroilor"/"Imnul Eroului Necunoscut" la Mormntul Eroului Necunoscut sau un mar funebru - la monumentele i cimitirele militarilor str ini - i n sunetele lui se depun coroanele, jerbele i buchetele de flori, personal de oficialit ile respective, dac nu au solicitat s fie depuse de militari, n ordinea de prec dere, de institu iile statului, urmate de veteranii de r zboi, ofi eri i generali din Asocia ia Na ional a Cadrelor Militare n Rezerv i n Retragere, partidele politice, asocia ii, ligi i funda ii, persoane particulare, studen i, elevi i militari. (3) Dup ce au depus coroana, militarii se ntorc fa n fa i, n acela i timp cu persoanele oficiale, salut personalit ile civile romne salut prin ducerea bra ului drept la piept n dreptul inimii -, timp n care se p streaz un moment de reculegere de trei - cinci secunde. (4) Dup plecarea persoanei oficiale, militarii care au purtat coroana se deplaseaz la locurile stabilite. (5) Garda de onoare i garda la monument r mn n timpul depunerilor de coroane, jerbe i buchete de flori n pozi ia "pentru onor". ART. 62

15

La ordin i n func ie de spa iul existent n zona monumentului, garda de onoare i muzica militar defileaz , prezentnd onorul la monument, dup care se deplaseaz la locul stabilit. Dac nu se defileaz , cnd persoana oficial se ndreapt spre autovehiculul destinat, muzica militar reia "Mar ul de ntmpinare", iar garda de onoare prezint onorul pn la plecarea acesteia. ART. 63 Garda la monument se instaleaz cu o jum tate de or nainte de nceperea ceremoniei i se ridic dup ce participan ii la ceremonie au p r sit locul de desf urare. Schema de principiu a organiz rii ceremoniei militare cu ocazia depunerii de coroane la monumente sau nsemne comemorative militare este prezentat n anexa nr. 7. ART. 64 (1) n celelalte garnizoane/localit i unde exist cimitire sau monumente ale eroilor romni, cnd nu particip personalit ile prev zute la art. 10, n func ie de posibilit i, ceremoniile militare se desf oar n conformitate cu prevederile art. 61 - 63 i cu anexa nr. 7a. (2) Acolo unde nu se pot asigura gard de onoare i muzic militar , prezen a militar este marcat de un grup restrns de militari activi i de cadre militare n rezerv sau n retragere i de unu - doi trompe i i o gard la monument sau cimitir, iar ceremonia cuprinde: a) intonarea semnalului "Aten iune"; b) oficierea serviciului religios; Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro c) depuneri de coroane, jerbe i buchete de flori, timp n care militarii din asisten salut ; d) intonarea semnalului specific statului respectiv - dac este prev zut n protocol -sau a semnalului "Stingerea" de c tre trompe i dup depunerea ultimei coroane, jerbe sau buchet de flori; e) p strarea unui moment de reculegere. SEC IUNEA a 9-a Plecarea/sosirea unor deta amente/unit i militare romne la/de la activit i organizate sub egida ONU sau a altor organiza ii interna ionale ART. 65 (1) Ceremonia de plecare din unitatea militar se organizeaz de Comandamentul Opera ional ntrunit i de e alonul imediat superior. (2) n ziua plec rii, la locul de adunare a unit ii militare, se desf oar apelul solemn. (3) Dup apel, se d citire hot rrii Parlamentului Romniei/Consiliului Suprem de Ap rare a rii referitoare la plecarea deta amentului/unit ii militare, precum i Ordinului ministrului ap r rii na ionale i altor documente necesare ndeplinirii misiunii. (4) Dup citirea hot rrii i ordinelor, are loc ceremonia de nmnare a drapelului de lupt comandantului deta amentului/unit ii militare, urmat de serviciul religios. Aceast parte a solemnit ii se ncheie cu alocu iunile rostite de comandantul deta amentului/unit ii militare, de alte personalit i i de persoana oficial . (5) Ceremonia militar se termin cu defilarea deta amentului/unit ii militare ce pleac n misiune i deplasarea drapelului de lupt la locul de p strare. ART. 66 (1) Primirea militarilor sosi i pentru executarea misiunii se face de c tre reprezentan i ai for elor ONU sau ai altor organiza ii interna ionale, preciza i anterior prin protocol. (2) Dup prezentarea raportului i trecerea n revist a deta amentului/unit ii militare, se nal drapelul Romniei i se intoneaz sau se red pe band magnetic imnul na ional al Romniei. To i participan ii romni intoneaz varianta scurt a imnului na ional al Romniei, prezentat n anexa nr. 8. (3) Se d citire Ordinului comandantului for elor ONU sau ale altor organiza ii interna ionale din zon , precum i altor documente necesare ndeplinirii misiunii. (4) Comandantul deta amentului/unit ii militare nmneaz militarilor insigne sau alte nsemne cu emblema ONU sau a altor organiza ii interna ionale. (5) Ceremonia se ncheie cu alocu iunea comandantului i defilarea deta amentului/unit ii militare. ART. 67 (1) Dac n zona de dispunere/responsabilitate a deta amentului/unit ii militare efectueaz vizite reprezentan i ai autorit ilor de stat romne i ai Ministerului Ap r rii Na ionale, precum i reprezentan i de rang nalt ai ONU sau ai altor organiza ii interna ionale, se execut revista de front n func ie de dispersarea efectivelor n misiuni. Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro

16

(2) La festivitate sunt invita i s participe comandantul for elor ONU sau ale altor organiza ii interna ionale din zon i ambasadorul Romniei n ara respectiv . (3) La primire sunt prezen i comandantul deta amentului/unit ii militare i garda de onoare alc tuit din militari romni care particip la misiune. (4) Delega ia este ntmpinat la intrarea principal , iar garda de onoare prezint onorul. (5) Dup revista de front i, eventual, nmnarea medaliei ONU unor militari, oaspe ii sunt invita i ntr-o sal special amenajat unde se fac inform ri reciproce, schimburi de cadouri sau obiecte simbolice i se in alocu iuni. (6) La plecarea reprezentan ilor ce au vizitat deta amentul/unitatea militar , garda de onoare prezint onorul. ART. 68 (1) Militarii sosi i din misiuni multina ionale sunt ntmpina i de reprezentan i ai ministrului ap r rii na ionale, ai efului Statului Major General, ai Comandamentului Opera ional ntrunit, ai efilor statelor majore ale categoriilor de for e ale armatei, precum i ai comandamentelor de arm . (2) Ceremonia de primire se organizeaz de statul major al categoriei de for e a armatei de care apar ine deta amentul/unitatea militar , la sosirea pe aeroport/port/gar , numai pentru e alonul n care se afl comandantul i drapelul de lupt , i se desf oar astfel: a) la nceperea debarc rii, trompetul intoneaz "Aten iune", iar, la coborrea comandantului mpreun cu Drapelul de lupt i garda drapelului, muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare" pn cnd unitatea realizeaz dispozitivul de adunare; b) dup constituirea forma iei, trompetul intoneaz succesiv semnalele "Aten iune" i "Prevestirea pentru primirea generalului"; c) comandantul deta amentului/unit ii militare prezint onorul i d raportul persoanei oficiale cu rangul cel mai mare; d) muzica militar intoneaz imnul na ional al Romniei; e) persoana oficial salut drapelul de lupt , trece n revist forma ia i i salut cu formula "Bine a i venit!", la care militarii r spund "Servim Patria!". (3) Ceremonia de primire n unitatea militar se organizeaz de Comandamentul Opera ional ntrunit i de e alonul imediat superior dup sosirea tuturor participan ilor la misiune, n prezen a ntregului efectiv al unit ii militare, i const din: a) primirea persoanei oficiale/reprezentantul e alonului superior; b) salutul drapelului de lupt , trecerea n revist a deta amentului/unit ii i salutul de bun venit urmat de felicit ri; c) desf urarea apelului solemn, a "rug ciunii militare" i a serviciului religios; d) cuvntul comandantului deta amentului/unit ii militare; e) cuvntul persoanei oficiale/reprezentantului e alonului superior; f) acordarea de premii i nmnarea de distinc ii; g) ntlniri cu mass-media, cu familiile i rudele militarilor. CAPITOLUL III Ceremonii militare la nivel de garnizoan SEC IUNEA 1 Parada militar la nivel local ART. 69 (1) Parada militar la nivel local se organizeaz de comandan ii garnizoanelor respective, pe baza aprob rii date de eful Statului Major General, care nume te i persoana c reia i se acord onorul militar. (2) Pentru a comanda trupele participante comandantul garnizoanei nume te un comandant al paradei. (3) La ora fixat , unit ile/subunit ile militare participante la parada militar se adun pe locurile i n forma iile stabilite. ART. 70 (1) Onorul, raportul i defilarea trupelor se desf oar dup regulile de la art. 43 - 45. (2) Salvele de artilerie sau infanterie se execut numai dac acest lucru este prev zut prin ordin al efului Statului Major General. SEC IUNEA a 2-a S rb torirea zilelor categoriilor de for e ale armatei, genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor din Armata Romniei ART. 71

17

(1) Zilele categoriilor de for e ale armatei - Ziua for elor terestre, Ziua for elor aeriene, Ziua for elor navale - se s rb toresc anual, prin organizarea de ceremonii militare, numai la nivelul statelor majore ale categoriilor de for e respective, prilej cu care se emite un ordin al ministrului ap r rii na ionale sau un ordin comun cu ministrul administra iei i internelor i cu ministrul transporturilor, pentru Ziua for elor aeriene i Ziua for elor navale. (2) Deschiderea noului an de nv mnt n institu iile militare de nv mnt se aprob prin Ordin al ministrului ap r rii na ionale, la propunerea efului Statului Major General. (3) Ziua genului de arm , a specialit ii militare, a marii unit i sau a unit ii se s rb tore te prin organizare de ceremonii militare la mplinirea unui num r de ani divizibil cu cinci, iar datele fa de care se calculeaz periodicitatea anivers rii sunt cele de nfiin are cu atestat/ordin. Cu acest prilej, se emit ordine sau dispozi ii de eful Statului Major General, secretarii de stat, eful corpului de control i inspec ie i secretarul general al Ministerului Ap r rii Na ionale sau de efii structurilor care au n subordine genul de arm , specialitatea militar , marea unitate sau unitatea respectiv . La mplinirea a 25, 50, 75 ... de ani de la nfiin are, se emite un ordin al ministrului ap r rii na ionale. (4) Rapoartele, proiectele de ordin sau de dispozi ie i programul activit ilor ce se desf oar , sunt naintate ierarhic, pentru aprobare, cu o lun nainte de data respectiv , cu avizul Serviciului Istoric al Armatei. ART. 72 La aceste anivers ri pot fi invita i reprezentan i ai autorit ilor publice centrale i locale, conduc tori ai partidelor politice legal constituite, ierarhi i slujitori ai bisericilor i cultelor recunoscute de lege, veterani de r zboi, reprezentan i ai altor ministere, departamente i institu ii ale statului, fo ti comandan i sau efi, personalit i militare sau civile, cadre militare n rezerv sau n retragere care au lucrat anterior n comandamentul/marea unitate/unitatea respectiv , familii ale cadrelor militare, elevi i studen i. ART. 73 Metodologia desf ur rii activit ilor prilejuite de s rb torirea zilelor categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , ale specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor din Armata Romniei este prev zut n anexa nr. 9. SEC IUNEA a 3-a Retragerea cu tor e ART. 74 (1) Solemnitatea retragerii cu tor e se organizeaz pentru cinstirea marilor anivers ri istorice cu caracter na ional sau militar. (2) Retragerea cu tor e, care are loc n serile unor zile festive i cu alte ocazii, se face cu aprobarea efului Statului Major General i se organizeaz de comandantul garnizoanei care stabile te comandantul deta amentului - de regul , un ofi er cu grad superior -, muzica militar , locul de adunare, orele de desf urare, inuta, forma ia de mar i itinerarul. Militarii care iau parte la retragerea cu tor e sunt din unit ile garnizoanei, nu poart armament i execut deplasarea pe jos. ART. 75 (1) Unit ile/subunit ile stabilite se adun n locul ordonat, aprind tor ele i, n sunetul mar ului "Retragerea" intonat de muzica militar , ncep deplasarea pe itinerarul stabilit, trecnd prin fa a re edin ei militare a celui mai mare e alon din garnizoan ; n garnizoana Bucure ti, prin fa a re edin ei preziden iale. (2) Cnd festivitatea a luat sfr it, subunit ile se deplaseaz n forma ie, sub comand , la caz rmi sau la locurile stabilite unde se vor lua m surile corespunz toare de stingere a tor elor; (3) n timpul deplas rii pe itinerarul stabilit, militarii din cadrul deta amentului, n alternan cu muzica militar , interpreteaz diferite mar uri. SEC IUNEA a 4-a Salve de artilerie i focuri de artificii ART. 76 (1) n principiu, salvele de artilerie se trag la: a) nvestirea n func ie a pre edintelui Romniei; b) sosirea/plecarea n/din ar a efilor altor state care efectueaz /au efectuat vizite oficiale; c) s rb torile na ionale sau cu caracter militar; d) sosirea unor nave militare str ine n porturile romne ti, n vizit oficial . (2) De regul , se execut 21 de salve de artilerie n timpul inton rii imnului na ional al Romniei sau la ora stabilit prin planul de desf urare a ceremoniei militare. ART. 77

18

Focurile de artificii se execut , de regul , cu ocazia unor s rb tori na ionale cu caracter militar, cultural sau sportiv. Uneori ele pot nso i retragerea cu tor e. ART. 78 Situa iile i condi iile de executare a salvelor de artilerie i a focurilor de artificii se reglementeaz , pentru fiecare caz n parte, prin dispozi ie a efului Statului Major General. SEC IUNEA a 5-a Dezvelirea unui monument sau nsemn comemorativ militar sau civil ART. 79 La ceremonia dezvelirii unui monument sau nsemn comemorativ militar ori civil se asigur , n raport cu semnifica ia evenimentului, gard de onoare, drapel de lupt cu gard la drapel, muzic militar sau trompe i i o gard la monument sau nsemn comemorativ militar ori civil, format din doi - patru militari. ART. 80 (1) Onorul se prezint n toate situa iile, iar raportul comandantului g rzii de onoare se d numai personalit ilor prev zute la art. 10. (2) Cnd persoana oficial a ajuns n fa a monumentului/nsemnului comemorativ, pe semnal de trompet/trompe i, se coboar husa de pe monument/nsemnul comemorativ. Garda de onoare r mne n tot acest timp n pozi ia "pentru onor". (3) Dup dezvelirea monumentului sau nsemnului comemorativ militar, comandantul g rzii de onoare trece garda de onoare n pozi ia "pe loc repaus", cu arma la picior, i comand efectivelor s se descopere pentru oficierea serviciului religios. (4) Dup oficierea serviciului religios de sfin ire a monumentului sau nsemnului comemorativ militar, se in alocu iuni n ordinea de prec dere sau n cea stabilit de organizatori. Apoi se comand onorul cu garda de onoare i, n sunetele "Imnului Eroilor", se depun coroanele, jerbele i buchetele de flori. n ncheiere, garda de onoare i muzica militar defileaz - dac locul permite - prezentnd onorul la monument sau nsemn comemorativ militar ori civil. Dac nu se defileaz , la plecarea persoanei oficiale muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare", iar garda de onoare prezint onorul. SEC IUNEA a 6-a Funeralii cu onoruri militare ART. 81 (1) Funeraliile cu onoruri militare se organizeaz pentru militarii deceda i n activitate, n rezerv sau n retragere i veterani de r zboi, precum i pentru persoanele decedate decorate cu ordine na ionale, la solicitarea familiei, sau autorit ilor locale, adresat comandantului garnizoanei. (2) Funeraliile cu onoruri militare se organizeaz n conformitate cu anexa nr. 10. (3) Se pot acorda onoruri militare i militarilor altor state, deceda i n timpul execut rii misiunilor oficiale n ara noastr . n acest caz, activitatea se organizeaz cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acordurilor speciale cu ambasada statului respectiv sau cu organiza ia interna ional /european de securitate sub mandatul c reia a servit militarul. ART. 82 (1) Onorurile militare se prezint cu g rzi constituite n acest scop, c rora li se pot ad uga i alte trupe, conform unor dispozi ii speciale. (2) Cnd garda constituit pentru onorul militar are drapelul de lupt , acesta se scoate f r decora ii i panglici, dar cu o panglic de doliu lung de 100 cm i lat de 10 - 15 cm, care se leag cu un cap t de partea de sus a hampei drapelului. (3) Pentru acordarea onorurilor militare, dup caz, se stabilesc: a) muzic militar /trompet; b) gard de onoare; c) subunitate, de valoare grup /pluton, pentru executarea salvelor; d) gard la sicriu format din patru militari; e) 11 militari, f r arme, pentru purtarea portretului, ordinelor, crucii, capacului i sicriului la mormnt. ART. 83 Pentru nso irea sicriului n timpul transportului pn la localitatea unde are loc nmormntarea/incinerarea, se nume te o gard la sicriu format din patru - opt militari, sub comand . ART. 84

19

(1) Transportarea sicriului se face cu un car mortuar, de regul un autovehicul, iar pentru generali i amirali n activitate, n rezerv sau n retragere, pe un afet de tun. (2) Pentru ducerea decora iilor defunctului se stabile te cte un militar din acela i corp, la fiecare pern cu decora ii. Ordinele se fixeaz cte unul pe o pern , iar medaliile, mai multe pe aceea i pern . Pentru cadrele militare decedate, pe capacul sicriului se fixeaz apca, iar pentru generali, amirali, ofi eri i veterani de r zboi, i drapelul Romniei. ART. 85 (1) Garda pentru onorurile militare i persoanele care nso esc sicriul formeaz cortegiul militar funerar. (2) Ofi erii i subofi erii participan i la onorul militar poart inuta de sezon, precizat de comandantul garnizoanei. (3) Militarii din garda la sicriu poart inuta stabilit , au armamentul din dotare, iar pe mneca stng , deasupra cotului, banderola de doliu. (4) Comandantul g rzii la sicriu organizeaz schimburi formate din cte patru militari. Militarii dintr-un schimb se a eaz pe ambele p r i, la capetele sicriului, la unu - doi pa i de acesta i stau n pozi ia "drep i", innd pistoalele-mitralier sau pu tile automate n pozi ia "la piept". Cei patru militari stau cu fa a spre intrarea n nc pere i se schimb la fiecare 15 minute. (5) La sicriu se pot instala i schimburi de onoare, constituite din delega i ai unit ilor/institu iilor/forma iunilor militare i ai autorit ilor publice. Militarii din schimburile de onoare nu poart armament. (6) Schimburile de onoare se dispun singure sau al turi de militarii g rzii la sicriu, la distan de unu - doi pa i, n partea exterioar fa de sicriu, i se schimb la fiecare trei -cinci minute. (7) Militarii care aduc un ultim omagiu celui decedat, salut la intrarea n nc pere, se descoper , r mn cu fa a ndreptat n lungul sicriului i p streaz un moment de reculegere; apoi, se ntorc la stnga/dreapta, trec prin fa a catafalcului, prezint condolean e familiei, ies din nc pere i se acoper . (8) n func ie de protocolul stabilit i de dorin a familiei, garda i trompetul se pot deplasa la locuin a militarului decedat i pot nso i cortegiul funerar la biseric i la cimitir. (9) La locuin , garda pentru onorul militar se dispune n forma ia "n linie" cu frontul orientat spre locul de scoatere a sicriului, avnd trompetul i drapelul de lupt la flancul drept. ART. 86 (1) n momentul scoaterii sicriului din locuin i din biseric , precum i al sosirii la cimitir, garda prezint onorul. Militarii din afara forma iei r mn acoperi i, iau pozi ia "drep i" i salut ; cei care nso esc cortegiul militar funerar sunt descoperi i. (2) Cortegiul militar funerar se deplaseaz la locul de nhumare n urm toarea ordine: a) prapurii - persoan civil ; b) militarul cu crucea; c) coliva - persoan civil ; d) militarul cu portretul defunctului; e) militarii purt tori ai pernelor cu decora iile acestuia; f) militarii cu coroanele i jerbele de flori; g) militarii cu capacul sicriului; h) preo ii; i) militarii cu sicriul; l) drapelul de lupt i garda de onoare; m) trompetul; n) cadrele militare i alte persoane participante. (3) n timpul deplas rii, militarii schimbului din garda la sicriu merg pe ambele p r i ale sicriului/carului mortuar/afetului, innd pistoalele-mitralier sau pu tile-automate n pozi ia "la piept". (4) nainte de coborrea sicriului n mormnt, se ine adunarea de doliu, la care ia cuvntul un militar care l-a cunoscut foarte bine pe cel decedat sau comandantul unit ii militare. n continuare poate lua cuvntul i un membru al familiei. (5) n timpul desf ur rii serviciului religios, cortegiul militar funerar este dispus cu fa a spre mormnt, militarii avnd arma n pozi ia "la picior". (6) n timpul coborrii sicriului n mormnt, garda prezint defunctului onorul f r a nclina drapelul de lupt , iar trompetul intoneaz semnalul nr. 36 "Mar ul funebru" din anexa nr. 11 din Regulamentul Muzicilor Militare. Concomitent, subunitatea de valoare grup -pluton, destinat pentru salve, execut trei salve cu cartu e de manevr . (7) Dup executarea salvelor, trompetul intoneaz semnalul nr. 33 "Stingerea" din anexa nr. 11 din Regulamentul Muzicilor Militare. ART. 87 Cnd defunctul este depus la "Ansamblul funerar", adunarea de doliu i serviciul religios se desf oar n capel sau n fa a acesteia.

20

ART. 88 (1) n cazul inciner rii, garda pentru onorul militar se dispune, din timp, n afara cl dirii crematoriului, avnd frontul paralel cu direc ia de deplasare a cortegiului militar funerar. (2) Dup adunarea de doliu, pn la introducerea sicriului n cl direa crematoriului i n timpul inciner rii, trompetul intoneaz semnalul nr. 36 "Mar funebru" din anexa nr. 11 din "Regulamentul Muzicilor Militare". (3) Cnd corpul defunctului este cobort pentru incinerare, garda prezint onorul, iar subunitatea destinat pentru salve execut trei salve cu cartu e de manevr . (4) Dup executarea salvelor, trompetul intoneaz semnalul nr. 33 "Stingerea" din anexa nr. 11 din "Regulamentul Muzicilor Militare". ART. 89 Pe navele militare, n cazul decesului la bord, li se acord salutul funebru cadrelor militare, solda ilor i grada ilor voluntari. Salutul funebru se d la debarcarea defunctului de la bord sau la scufundarea lui n ap . ART. 90 Nu li se acord onoruri militare militarilor care au decedat ca urmare a s vr irii unor infrac iuni, celor care s-au sinucis - dac exist certitudinea acestor fapte - i celor condamna i cu pedeapsa complementar a degrad rii militare. ART. 91 (1) n caz de deces n timpul exercit rii func iilor, se acord onoruri militare pre edintelui Romniei, pre edin ilor Senatului i Camerei Deputa ilor i primului-ministru al guvernului Romniei. (2) Se acord onoruri militare i la decesul fo tilor pre edin i ai Romniei. (3) n cazul ncet rii din via a unor personalit i politice, onorul militar va fi organizat la solicitarea autorit ilor, potrivit protocoalelor stabilite cu Ministerul Ap r rii Na ionale.

ART. 92 Veteranilor de r zboi i cadrelor militare n rezerv sau n retragere deceda i li se vor acorda onorurile militare cuvenite, prin grija comandantului garnizoanei. ART. 93 Pentru personalul civil din Ministerul Ap r rii Na ionale trimis n misiune n str in tate decedat n timpul i din cauza ndeplinirii misiunilor ncredin ate sau n atentatele teroriste, se organizeaz funeralii cu onoruri militare. ART. 94 (1) n cazul decesului unui militar sau civil din Armata Romniei aflat n misiune n afara grani elor rii, se execut activit ile prev zute n "Metodologia privind organizarea i desf urarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat n misiune n str in tate, decedat n teatrele de opera ii, n ac iuni de lupt sau n atentate teroriste", aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 1802/2004. (2) n timpul transportului spre ar , garda la sicriu este condus , de regul , de comandantul/ eful nemijlocit al decedatului, iar n cazul decesului mai multor militari sau civili din subunit i diferite, comandantul g rzii este numit de comandantul/ eful unit ii militare/deta amentului care ac ioneaz n teatrul de opera ii. (3) La punctul de intrare n ar - aeroport -, se desf oar activit ile prev zute n anexa nr. 12. (4) n timpul desf ur rii funeraliilor cu onoruri militare, fiecare sicriu este acoperit cu drapelul Romniei. (5) Pentru repatrierea r m i elor p mnte ti ale personalit ilor militare i civile care, potrivit legii, au dreptul la ceremonial militar funebru se execut activit ile prev zute n anexa nr. 13. ART. 95 Dup nhumare/incinerare, se nmneaz familiei drapelul Romniei care, n cazul decesului generalilor sau amiralilor, are nscris pe el numele defunctului. CAPITOLUL IV Ceremonii militare la nivel unitate i institu ie militar de nv mnt SEC IUNEA 1 Vizite n unit i militare i la activit i de preg tire militar ART. 96 (1) Cu ocazia vizitelor anun ate ale personalit ilor prev zute la art. 10 n unit i militare, comandantul unit ii ntmpin persoana oficial la intrarea principal n unitatea militar sau n raionul punctului de comand , dac unitatea militar se afl n teren sau la activit i de preg tire militar . (2) Pentru acordarea onorului militar, se constituie garda de onoare att la sosire, ct i la plecare. (3) n situa ia n care vizita nu s-a anun at cu cel pu in 24 de ore nainte, onorul se prezint cu garda unit ii militare.

21

(4) Cnd n unit i militare sosesc mai multe personalit i militare i civile, ceremonia se organizeaz la nivelul persoanei cu func ia cea mai nalt . La func ii egale, militarii au prioritate fa de civili. n cazul personalit ilor civile cu func ii egale, ordinea de prec dere se stabile te dup criteriul vrstei. SEC IUNEA a 2-a nmnarea drapelului de lupt ART. 97 (1) nmnarea drapelului de lupt se face de c tre pre edintele Romniei sau, n numele acestuia, de c tre ministrul ap r rii na ionale ori de reprezentan ii desemna i de acesta. (2) Data ceremoniei se stabile te cu aprobarea persoanelor care au dreptul s nmneze drapelul de lupt , stabilindu-se, pe ct posibil, n zilele aniversare pentru militarii din unitatea respectiv : Ziua Armatei Romniei, zilele categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , ale specialit ilor militare, ale marii unit ii sau unit ii. (3) Ceremonia nmn rii drapelului de lupt se poate organiza pentru o singur unitate militar sau pentru mai multe unit i militare n acela i timp i loc. Aceasta se desf oar , pe ct posibil, n locuri publice, la monumente cu rezonan istoric pentru poporul i armata romn sau la unitatea militar care prime te drapelul. ART. 98 Ceremonia militar cuprinde urm toarele activit i: a) la ora stabilit , n timpul apropierii persoanei desemnate s nmneze drapelul de lupt , trompetul sun semnalul "Aten iune"; b) comandantul unit ii militare prezint onorul i raporteaz c este gata pentru nceperea ceremoniei; c) persoana care nmneaz drapelul de lupt trece unitatea n revist , se deplaseaz n fa a i la centrul forma iei, salut unitatea militar i apoi i ocup locul n tribun , dup care tobo arii execut "Tremolo", iar trompe ii dau semnalul de ncepere a festivit ii; d) la sosirea drapelului de lupt , muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare", iar unitatea militar prezint onorul la drapel; e) garda drapelului cu drapelul de lupt se deplaseaz pentru a- i ocupa locul stabilit, apoi militarul portdrapel se instaleaz n fa a forma iei, la centru; Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro f) comandantul unit ii militare ordon descoperirea n vederea oficierii serviciului religios; g) drapelul de lupt se nclin la orizontal , muzica militar intoneaz "Ruga militar " dup care preo ii oficiaz serviciul religios de sfin ire a drapelului de lupt ; la terminarea oficierii serviciului religios, comandantul unit ii militare le ordon militarilor s se acopere; h) persoana desemnat d citire Decretului preziden ial de acordare a drapelului de lupt , iar militarii, din proprie ini iativ , iau pozi ia "drep i"; i) comandantul unit ii militare comand onorul la drapel; persoana desemnat s nmneze drapelul de lupt se deplaseaz n fa a acestuia, militarul portdrapel desf oar drapelul de lupt , inndu-l cu ambele mini n pozi ie orizontal , cu acvila n partea dreapt , i l transfer persoanei desemnate s -l nmneze, care se ntoarce cu fa a la forma ie, iar militarul portdrapel se deplaseaz n forma ia g rzii drapelului; j) comandantul unit ii militare se apropie, se descoper , ngenuncheaz cu piciorul drept i s rut flamura drapelului de lupt , dup care se ridic , se acoper , prime te drapelul de lupt de la persoana desemnat , apuc cu ambele mini hampa drapelului de lupt , inndu-l n pozi ie orizontal , i se ntoarce spre unitate; k) la nmnarea drapelului de lupt , persoana desemnat se adreseaz comandantului unit ii militare: "V nmnez drapelul de lupt al ... - denumirea n clar a unit ii -", la care comandantul unit ii militare r spunde "Servesc Patria!"; l) persoana care a nmnat drapelul de lupt revine n tribun , iar garda drapelului de lupt se apropie de comandantul unit ii militare, dispunndu-se n stnga acestuia; m) comandantul unit ii militare, nso it de garda drapelului de lupt , se deplaseaz n fa a i la centrul forma iei i ordon "Rosti i dup mine!", dup care pronun solemn: "Jur s p strez ca pe lumina ochilor drapelul de lupt tricolor, simbol al unit ii, suveranit ii i independen ei na ionale, al onoarei, vitejiei i gloriei militare a poporului romn, al tradi iilor eroice str bune i al patriei mele, Romnia"; n) dup depunerea jur mntului, comandantul unit ii militare, nso it de garda drapelului, se deplaseaz spre flancul drept al unit ii militare, defileaz prin fa a acesteia pn la flancul stng i se ntoarce la centrul forma iei. n timpul defil rii cu drapelul de lupt prin fa a unit ii militare, militarii strig "URA" prelung, repetat, n valuri; comandantul pred drapelul de lupt militarului portdrapel, iar garda se deplaseaz n flancul drept al unit ii militare, pe linia rndului nti al forma iei; o) dup ce garda drapelului de lupt i ocup locul n forma ie, comandantul unit ii militare d comanda "pe loc-repaus" i i ocup locul n forma ie;

22

p) persoana care a nmnat drapelul de lupt roste te o alocu iune despre semnifica ia acestui eveniment; n ncheiere, cnd aceasta felicit unitatea militar , militarii din forma ie, din proprie ini iativ , iau pozi ia "drep i" i r spund cu "URA", prelung, repetat de trei ori, dup care se intoneaz Imnul Na ional al Romniei; r) comandantul unit ii militare ordon ncolonarea pentru defilare; muzica militar iese n fa a tribunei i, mpreun cu militarii din forma ie, interpreteaz un mar patriotic sau ost esc, dup care unitatea militar realizeaz dispozitivul pentru defilare; s) comandantul unit ii militare, dispus n capul coloanei dispozitivului de defilare, d comanda pentru defilare; ) dup defilare i prezentarea onorului de muzica militar , asisten a se retrage, iar unitatea militar revine pe locul desf ur rii ceremoniei i, sub comanda comandantului/loc iitorului comandantului unit ii militare, se face defluirea unit ii n cazarm , cnd ceremonia s-a desf urat n afara acesteia, i depunerea drapelului de lupt la locul de p strare. ART. 99 (1) n situa ia n care drapelul de lupt se prime te de o mare unitate militar care are toate unit ile militare n aceea i garnizoan , acestea particip la ceremonie cu ntregul efectiv i cu drapelele de lupt . (2) Cnd marea unitate militar are dispuse unit ile militare n mai multe garnizoane, ceremonia nmn rii drapelului de lupt se desf oar la una din unit ile sale militare din garnizoana n care este dislocat comandamentul marii unit i. De la unit ile militare subordonate care nu se afl n aceea i garnizoan , particip la ceremonie comandan ii de unit i, ofi erii i subofi erii desemna i, precum i cte o subunitate constituit din solda i i grada i voluntari. ART. 100 Ceremonia nmn rii drapelului de lupt mai multor unit i se organizeaz , n principiu, ca pentru o singur unitate, cu urm toarele particularit i: a) se nume te un ef al ceremoniei care asigur desf urarea activit ilor, dnd comenzile pentru toate unit ile participante; b) comandan ii unit ilor ies pe locul de primire a drapelelor de lupt la comanda efului ceremoniei; c) drapelele de lupt ale tuturor unit ilor militare se adun n acela i loc, la centrul i n fa a ntregii forma ii; d) se oficiaz un singur serviciu religios pentru sfin irea tuturor drapelelor de lupt . SEC IUNEA a 3-a Decorarea drapelului de lupt ART. 101 Decorarea drapelului de lupt se face de pre edintele Romniei ori, n numele acestuia, de ministrul ap r rii na ionale sau eful Statului Major General. ART. 102 Ceremonia decor rii drapelului de lupt cuprinde urm toarele activit i: a) la ora stabilit , persoana desemnat se apropie de locul de adunare a marii unit i/unit ii militare, prime te raportul de la comandantul acesteia trece unitatea n revist i salut unitatea; n timpul apropierii, muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; b) dup r spunsul la salut, comandantul ordon ie irea drapelului de lupt , mpreun cu garda sa, n fa a i la mijlocul forma iei i comand onorul la drapel; garda drapelului de lupt iese din forma ie i se opre te n fa a persoanei care nmneaz decora ia; odat cu nceperea deplas rii, muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; c) dup oprirea drapelului de lupt pe locul ordonat, se d citire Decretului preziden ial, iar persoana desemnat se apropie de drapelul de lupt i fixeaz decora ia pe cravata special destinat ; n timpul fix rii decora iei, to i militarii strig "URA", prelung, repetat de trei ori; d) ordinele Romniei se fixeaz , n func ie de importan a lor, primul la marginea de sus a cravatei, iar celelalte de-a lungul cravatei, de sus n jos, la distan a de 5 - 10 cm unul de altul; e) panglica decora iei se fixeaz cu un nur auriu la partea superioar a man onului tronconic, sub suportul acvilei; f) dup ce decora ia este fixat , muzica militar intoneaz imnul na ional al Romniei, iar, la terminarea acestuia, comandantul marii unit i/unit ii militare comand "pe loc-repaus"; g) pre edintele Romniei/ministrul ap r rii na ionale/ eful Statului Major General roste te o alocu iune, ar tnd meritele pentru care marii unit i/unit ii militare i s-a conferit decora ia; alocu iunea se ncheie cu o formul de felicitare, iar militarii afla i n forma ie iau pozi ia "drep i", f r comand , i r spund cu "URA", repetat de trei ori, dup care se intoneaz imnul na ional al Romniei; h) comandantul marii unit i/unit ii militare al c rei drapel de lupt a fost decorat mul ume te n alocu iunea sa pentru distinc ia acordat , apoi, comand onorul la drapel, dup care, urmat de garda drapelului cu drapelul de lupt n pozi ia "pentru defilare", trece prin fa a forma iei de la flancul drept la flancul stng; n acest timp, militarii din forma ie strig

23

"URA", prelung, n valuri, iar muzica militar intoneaz "Mar ul de ntmpinare"; la ntoarcere, cnd ajunge n fa a i la mijlocul forma iei, se opre te, i reia vechiul loc, iar garda drapelului, f r a se opri, continu deplasarea pn la flancul drept al forma iei, ocupnd locul ini ial, moment n care muzica militar nceteaz s cnte, iar unitatea trece n pozi ia "pe loc repaus"; n ncheiere, comandantul d comenzile necesare pentru ncolonare i defilare. ART. 103 nmnarea i decorarea drapelului de lupt al navelor militare se face conform reglement rilor for elor navale. SEC IUNEA a 4-a Prezentarea drapelului de lupt ART. 104 (1) Prezentarea drapelului de lupt se face de c tre comandantul unit ii militare, ntr-un cadru solemn. (2) Pentru prezentarea drapelului de lupt se desf oar urm toarele activit i: a) unitatea se adun cu ntregul efectiv, cu armamentul individual, n forma ia pentru revista de front; drapelul de lupt se scoate de la locul de p strare de garda drapelului; b) la apropierea drapelului de lupt , comandantul unit ii militare comand onorul la drapel; c) garda cu drapelul de lupt se opre te n fa a i la mijlocul forma iei unit ii, la ase -opt pa i n dreapta comandantului, iar prin mijloace audio-electronice se difuzeaz imnul na ional al Romniei; d) dup intonarea imnului na ional al Romniei, se comand trecerea n pozi ia "pe loc repaus"; e) ntr-o alocu iune, comandantul unit ii militare prezint semnifica ia drapelului de lupt i descrie faptele glorioase ale unit ii militare; f) comandantul unit ii militare comand onorul la drapel, iar garda drapelului defileaz cu drapelul de lupt prin fa a unit ii militare, ncepnd de la flancul drept pn la flancul stng, dup care i ocup locul ini ial n fa a forma iei; g) solemnitatea se ncheie cu defilarea unit ii militare prin fa a drapelului de lupt i a comandantului unit ii militare. (3) Dup terminarea defil rii, unitatea militar revine n forma ia de adunare, iar comandantul unit ii militare d comenzile pentru depunerea drapelului de lupt la locul de p strare. ART. 105 Militarii din unit ile, institu iile i forma iunile militare care nu au drapel de lupt particip la solemnitatea de prezentare a drapelului de lupt la una din unit ile militare din garnizoan care are drapel de lupt stabilit de comandantul garnizoanei. SEC IUNEA a 5-a Depunerea jur mntului militar ART. 106 (1) Ceremonia depunerii jur mntului militar are loc, de regul , n cadrul fiec rei unit i, uneori ntrunit, n incinta caz rmii n care sunt dispuse mai multe unit i militare, iar, cu aprobarea efului Statului Major General, n pie e publice, la monumente sau locuri istorice cu semnifica ie simbolic pentru na iune. (2) Pentru realizarea cadrului solemn, n locul de desf urare a ceremoniei se arboreaz drapele ale Romniei i se expun cele mai semnificative categorii de tehnic militar din dotarea unit ii. (3) Aceast activitate trebuie s se constituie ntr-un moment de referin unic n via a oric rui osta , fapt ce impune, pe lng solemnitatea specific militar , o profund comunicare sufleteasc , la care s participe deopotriv biserica, familia i comunitatea/ societatea. (4) La ceremonia depunerii jur mntului militar pot participa reprezentan i ai autorit ilor publice, ai societ ii civile, cadre militare n rezerv i n retragere, veterani de r zboi, p rin i i rude ale militarilor. ART. 107 Ceremonia militar prilejuit de acest eveniment const din: a) ntmpinarea persoanei oficiale; b) prezentarea onorului i darea raportului; c) salutul drapelului de lupt ; d) trecerea n revist a forma iei; e) salutul forma iei; f) alocu iunea comandantului unit ii militare despre semnifica ia depunerii jur mntului militar; g) oficierea serviciului religios, anexa nr. 14; la nceputul serviciului religios, muzica militar intoneaz "Ruga militar " iar militarii rostesc "TAT L NOSTRU", dup preotul militar, preotul invitat sau un tn r ofi er, subofi er sau soldat ori gradat profesionist. Serviciul religios va fi s vr it de preo ii militari sau, acolo unde nu exist , de preo i invita i, iar n unit ile militare n care sunt militari care apar in altor culte sau religii slujba poate fi ecumenic .

24

h) prezentarea onorului la drapel i deplasarea acestuia n fa a i la mijlocul forma iei; comandantul unit ii militare se dispune n dreapta, iar preotul militar n stnga drapelului de lupt ; i) nclinarea drapelului de lupt la 45 de grade i rostirea, dup comandant, a jur mntului de c tre militari; j) dup fraza "A a s -mi ajute Dumnezeu!", preotul roste te rug ciunea de sacralizare a leg mntului, anexa nr. 15; k) imediat, comandantul, n aceea i not , ncheie astfel: "Osta i, de azi nainte, prin voia voastr i ocrotirea lui Dumnezeu, v-a i legat pe via de ar . Fi i demni de acest leg mnt! Dumnezeu s v ajute!"; l) se r mne n aceea i pozi ie circa trei - cinci secunde, dup care se dau comenzile pentru continuarea ceremoniei militare; m) deplasarea drapelului de lupt n forma ie; n) alocu iuni ale invita ilor, n ncheierea c rora persoana oficial roste te o scurt cuvntare i i felicit pe tineri cu ocazia depunerii jur mntului militar; o) militarii r spund la felicitare prin "URA" prelung, repetat de trei ori; p) intonarea de muzica militar /difuzarea prin mijloace electronice i interpretarea vocal de c tre militari i asisten a imnului na ional al Romniei; r) n timpul defil rii, persoana desemnat de comandant prezint asisten ei i rudelor militarilor subunit ile/unit ile care trec prin fa a tribunei. ART. 108 Cnd jur mntul militar se depune n unitate, se pot prezenta exerci ii care s arate performan ele la care au ajuns tinerii n timpul parcurs de la ncorporare, se pot vizita sala de tradi ii, locurile de cazare, hr nire, precum i alte sectoare stabilite de comandant.

SEC IUNEA a 6-a Acordarea gradului i naintarea n grad a militarilor ART. 109 Ceremonia de acordare a gradului absolven ilor institu iilor militare de nv mnt i de naintare n gradul urm tor a cadrelor militare i a grada ilor i solda ilor voluntari are loc n cadru festiv i se face n fa a personalului institu iei/unit ii militare respective. ART. 110 (1) Festivitatea acord rii gradelor absolven ilor institu iilor militare de nv mnt se desf oar n cadrul acestor institu ii, la monumente ale eroilor romni sau n locuri istorice cu semnifica ie deosebit pentru na iune i pentru armat . (2) Activit ile desf urate n cadrul ceremoniei militare de acordare a gradului sunt, de regul , urm toarele: a) ntmpinarea persoanei oficiale; b) prezentarea onorului i darea raportului; c) salutul drapelului de lupt ; d) trecerea n revist a forma iei; e) salutul forma iei; f) citirea ordinului de acordare a gradelor militare; g) nmnarea unor obiecte simbolice, dac este cazul; h) binecuvntarea ierarhului invitat la ceremonie; i) alocu iunea persoanei oficiale; j) alocu iuni ale efului de promo ie i invita ilor; k) felicitarea promo iei de persoana oficial i r spunsul prin "URA", prelung, repetat de trei ori; l) intonarea de muzica militar /difuzarea prin mijloace audio-electronice a imnului na ional al Romniei i interpretarea vocal a acestuia de c tre promo ie i asisten ; m) defilarea promo iei. ART. 111 (1) n ziua i la ora stabilite de comandant, unitatea militar se adun pentru naintarea n grad a ofi erilor, mai trilor militari i subofi erilor. La apropierea de forma ie, comandantului unit ii militare i se prezint onorul i raportul.

25

(2) Se d citire ordinului ministrului ap r rii na ionale, ordinului efului Statului Major General sau al comandan ilor n competen a c rora intr naintarea respectiv n grad. (3) Pe m sur ce i aud numele, cei nainta i n grad se adun n fa a comandantului unit ii militare la o distan de 10 pa i. (4) Dup citirea ordinului, comandantul unit ii militare nmneaz pe rnd nsemnele de grad i i felicit pe cei nainta i n grad. ART. 112 naintarea n grad a solda ilor i grada ilor voluntari se face dup acelea i reguli ca la art. 111, pe baza ordinului comandantului unit ii militare, n fa a subunit ii sau a unit ii militare. mnt ART. 113 (1) Ceremonia de absolvire a institu iei militare de nv mnt se organizeaz pe locul i la orele stabilite de comandant; eful ceremoniei este unul din loc iitorii comandantului institu iei militare de nv mnt. (2) Activit ile desf urate n cadrul ceremoniei sunt, de regul , urm toarele: a) ntmpinarea persoanei oficiale, prezentarea onorului i darea raportului; b) salutul drapelului de lupt , trecerea n revist a forma iei; c) alocu iunea comandantului institu iei militare de nv mnt; d) cuvntul reprezentantului e alonului superior; e) citirea ordinului ministrului ap r rii na ionale, nmnarea diplomelor de absolvire i felicitarea absolven ilor de c tre comandant; f) cuvntul efului de promo ie; g) defilarea promo iei. ART. 114 La absolvirea institu iilor militare de nv mnt, efilor de promo ie li se pot acorda, cu aprobarea ministrului ap r rii na ionale, arme albe sau arme de foc gravate. Gradul, numele i prenumele efilor de promo ie se nscriu pe placa de onoare. ART. 115 Ceremonia de absolvire a cursurilor postuniversitare i a celor de perfec ionare pe linie de specialitate se organizeaz de fiecare institu ie militar de nv mnt i cuprinde: a) ntmpinarea reprezentantului e alonului superior, prezentarea raportului; b) trecerea n revist a forma iei; c) alocu iuni ale invita ilor i organizatorilor; d) nmnarea diplomelor de absolvire i adresarea de felicit ri. SEC IUNEA a 8-a Predarea-primirea comenzii marii unit i/unit ii militare ART. 116 Ceremonia de predare-primire a comenzii unei mari unit i/unit i militare se desf oar n prezen a comandantului e alonului superior, pe platoul de adunare a personalului sau ntr-o sal special amenajat . La ceremonie particip ntregul efectiv al comandamentului, precum i to i comandan ii unit ilor militare i subunit ilor subordonate. ART. 117 Festivitatea de predare-primire a comenzii marii unit i/unit ii militare cuprinde: a) acordarea onorului i prezentarea raportului comandantului e alonului superior; b) intonarea imnului na ional al Romniei - varianta scurt -. c) trecerea n revist a unit ii militare de c tre comandantul e alonului superior, nso it de fostul i de noul comandant; la terminarea trecerii n revist a unit ii militare, ace tia revin n fa a i la mijlocul forma iei, iar comandantul e alonului superior salut unitatea militar ; d) comandantul e alonului superior d citire ordinului de numire n func ie a noului comandant, apoi face o scurt prezentare a acestuia; e) comandantul care pred func ia d comanda pentru prezentarea onorului la drapel i i ordon g rzii drapelului s ias n fa a unit ii militare, preia drapelul de lupt de la portdrapel i l nmneaz noului comandant, rostind: "Domnule ... - gradul -, v predau comanda i drapelul de lupt al ... - denumirea unit ii militare"; SEC IUNEA a 7-a Absolvirea institu iilor militare de nv

26

f) noul comandant prime te drapelul de lupt i se adreseaz comandantului care pred : "Domnule ... - gradul -, iau n primire comanda i drapelul de lupt al ... -denumirea unit ii militare"; dup aceea l nmneaz portdrapelului i i ordon g rzii s treac la locul s u n forma ie; mpreun cu fostul comandant, se ntorc cu fa a c tre comandantul e alonului superior i raporteaz : "Domnule ... - gradul -, am predat/primit comanda i drapelul de lupt al ... denumirea unit ii militare"; g) noul comandant se ntoarce cu fa a spre unitate i d comenzile necesare pentru executarea defil rii. ART. 118 n scopul cunoa terii tradi iilor ost e ti i al dezvolt rii respectului pentru nainta i, pe o plac de onoare dispus la loc vizibil, la intrarea principal n comandamentul unit ii militare, se nscriu numele comandan ilor i perioada cnd i-au exercitat func ia. Fotografiile comandan ilor sunt expuse ntr-o nc pere, eventual anticamera biroului comandantului, loc ce va fi denumit "Galeria comandan ilor". SEC IUNEA a 9-a Trecerea n rezerv sau n retragere a cadrelor militare ART. 119 (1) La trecerea n rezerv sau n retragere a generalilor, ofi erilor, mai trilor militari i subofi erilor, cu ocazia pension rii, se adun personalul unit ii i se organizeaz , acolo unde este posibil, o ceremonie cu gard de onoare, drapel de lupt i muzic militar . (2) Comandantul d citire Decretului preziden ial sau ordinului de trecere n rezerv , face o scurt prezentare a activit ii cadrelor respective, le mul ume te pentru modul cum i-au ndeplinit ndatoririle ct au servit patria sub drapel i le nmneaz : a) generalilor, diplome, plachete sau sabie cu nscrisuri gravate, n conformitate cu normele legale n vigoare; b) ofi erilor, diplome, plachete; c) mai trilor militari i subofi erilor, diplome, insigne. (3) Cei trecu i n rezerv sau n retragere primesc, de regul , al turi de comandant, defilarea unit ii din care au f cut parte. (4) Momentul pension rii unui cadru militar este imortalizat prin fotografierea sau filmarea festivit ii. (5) Cadrelor militare c rora li s-a acordat dreptul de a purta uniforma militar i dup trecerea n rezerv /retragere li se aduce la cuno tin acest lucru. ART. 120 n situa ia trecerii n rezerv a comandantului, citirea Decretului preziden ial sau a ordinului de trecere n rezerv se face de comandantul e alonului superior. ART. 121 n cazul trecerii n rezerv din cauza s vr irii unor fapte incompatibile cu calitatea de cadru al armatei, militarii sunt anun a i de fa cu toate cadrele unit ii, specificndu-se i motivele. SEC IUNEA a 10-a Arborarea drapelului Romniei n unit ile militare ART. 122 (1) Drapelul Romniei se arboreaz permanent: a) pe edificiile i n sediile unit ilor militare; b) la sediul institu iilor militare de nv mnt i cultur ; c) ca pavilion, pentru navele militare. (2) Prin arborarea permanent a drapelului Romniei se n elege n l area i men inerea nentrerupt a acestuia la locul stabilit. ART. 123 Drapelul Romniei se arboreaz temporar n unit ile militare, la intrare i pe fa ada cl dirii centrale, precum i n locurile publice unde se desf oar anumite activit i militare, n urm toarele situa ii: a) s rb torile na ionale i zilele categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor militare; b) cu prilejul vizitelor n unit i a pre edintelui Romniei, pre edintelui Senatului, al Camerei deputa ilor i a primului-ministrului; c) la desf urarea ceremoniilor militare i a festivit ilor cu caracter ost esc; d) n timpul desf ur rii exerci iilor militare, n locul de dispunere al comandamentului trupelor participante;

27

e) cu prilejul vizitelor n unit ile militare ale personalit ilor civile i militare str ine prev zute la art. 10, lit. b); n aceast situa ie, se arboreaz i drapelele statelor/organiza iilor respective. ART. 124 (1) Arborarea drapelului Romniei la catarg se face, zilnic, n toate unit ile militare. Dac sunt mai multe unit i militare dispuse ntr-o cazarm , drapelul Romniei se arboreaz de unitatea militar al c rui comandant este i comandantul caz rmii. Ridicarea drapelului Romniei se execut la nceperea programului de instruc ie/nv mnt, iar coborrea acestuia se face la terminarea apelului de sear sau la o or stabilit prin programul unit ii militare. (2) n timpul cnd nu este arborat la catarg, drapelul Romniei se p streaz n camera ofi erului de serviciu pe unitate, ntr-un loc special destinat, de unde se preia i se pred , zilnic, de comandantul pazei. ART. 125 Ridicarea drapelului Romniei se execut la raportul de diminea de comandantul pazei i un militar, astfel: a) comandantul unit ii militare prime te raportul i salut unitatea; b) drapelul Romniei se prinde de catarg, se intoneaz semnalul "Aten iune" de c tre trompet sau prin mijloace de nregistrare-redare, iar militarii iau pozi ia "drep i"; c) la ncetarea semnalului, comandantul unit ii militare comand onorul la drapel; d) la aceast comand , se intoneaz imnul na ional al Romniei de muzica militar sau cu ajutorul mijloacelor de nregistrare-redare, iar militarii l interpreteaz vocal i ncepe ridicarea drapelului Romniei pe catarg; viteza de n l are a drapelului Romniei trebuie s se sincronizeze cu intonarea imnului na ional al Romniei, astfel nct att intonarea imnului na ional al Romniei, ct i ridicarea drapelului Romniei s se ncheie n acela i moment; e) dup ridicarea drapelului Romniei, comandantul unit ii militare d comenzile pentru trecerea unit ii militare la executarea programului. ART. 126 (1) Coborrea drapelului Romniei se execut de un militar din schimbul n repaus, n prezen a comandantului pazei i a ofi erului de serviciu pe unitate. (2) La ordinul comandantului pazei, militarul din paz pune n mi care dispozitivul de coborre a drapelului Romniei. Dup coborre, drapelul Romniei se desprinde de catarg, este preluat de comandantul pazei, care l pred ofi erului de serviciu pe unitate. ART. 127 (1) Cnd unitatea militar este dispus n tabere de instruc ie sau n cartiruire, drapelul Romniei se arboreaz n acelea i condi ii ca i n cazarm , pe un catarg de dimensiuni mai mici, dispus n apropierea cortului sau cl dirii comandamentului. (2) n unit ile militare de nave, arborarea pavilionului navei se face n conformitate cu reglement rile specifice. ART. 128 La semnalul "Aten iune", personalul unit ilor militare, inclusiv al celor care nu arboreaz drapelul Romniei, nceteaz orice activitate, se orienteaz c tre locul de arborare i ia pozi ia "drep i". La ncetarea inton rii i interpret rii vocale a imnului na ional al Romniei, respectiv la desprinderea drapelului Romniei de pe catarg, personalul unit ilor militare i reia activitatea f r comand . ART. 129 Arborarea drapelului Romniei i intonarea imnului na ional al Romniei se execut i cnd unitatea militar este dislocat n afara teritoriului na ional, cu respectarea reglement rilor i uzan elor interna ionale. SEC IUNEA a 11-a Apelul solemn ART. 130 (1) Apelul solemn se desf oar n scopul cinstirii memoriei militarilor c zu i la datorie, cu prilejul unor s rb tori ca: a) Ziua Eroilor; b) zilele categoriilor de for e ale armatei, genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor. (2) Data, locul i ora desf ur rii apelului solemn, precum i subunit ile participante se stabilesc prin ordinul de zi pe unitate. Apelul solemn se poate desf ura n ziua s rb torii sau n ziua precedent , n unitate sau la cimitirele militare, n fa a monumentelor, operelor comemorative, la memorialele na ionale ori pe cmpurile de b t lie cu semnifica ie deosebit n istoria neamului. (3) Se pot invita oaspe i de onoare: veterani de r zboi, cadre militare n rezerv i n retragere, oficialit i locale, urma i ai celor c zu i pe cmpul de lupt . (4) Pentru apelul solemn, unitatea militar se dispune n forma ia n linie cu subunit ile n coloan ; oaspe ii ocup loc de o parte i de alta a tribunei.

28

(5) Comandantul unit ii militare prime te onorul i raportul, salut drapelul de lupt , trece n revist unitatea, vine n fa a i la mijlocul forma iei, salut militarii, dup care invit oaspe ii de onoare n tribun . (6) Se intoneaz de c tre muzica militar /se difuzeaz prin mijloace audio-electronice imnul na ional al Romniei. La terminarea inton rii imnului na ional al Romniei, ofi erul desemnat d citire numelor eroilor c zu i, ar tnd, pe scurt, faptele s vr ite. Dup fiecare citire, subunit ile r spund "C ZUT LA DATORIE!". (7) Apelul eroilor se ncheie cu rostirea de comandant a cuvintelor "CINSTE I ONOARE MEMORIEI LOR!". (8) Dup apelul eroilor, comandan ii de companie/similar execut apelul nominal. La terminarea apelului, se d raportul ierarhic, ncepnd cu comandan ii de companii. (9) Se execut activit ile prev zute n programul special ntocmit, dup care subunit ile defileaz . Dac festivitatea are loc n unitate, subunit ile revin dup defilare n forma ia anterioar , pentru a introduce drapelul de lupt la locul de p strare. SEC IUNEA a 12-a nfiin area sau desfiin area unit ilor militare ART. 131 (1) La nfiin area unei unit i militare particip ntregul efectiv care face parte din aceast unitate. Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro (2) Activit ile ocazionate de nfiin area unit ii militare se desf oar la locul i orele stabilite, n prezen a comandantului e alonului superior. nainte de nceperea activit ii, se arboreaz drapelul Romniei. (3) Onorul i raportul se prezint comandantului e alonului superior, care este nso it de comandantul unit ii militare, de loc iitorul comandantului unit ii militare. (4) Dup primirea raportului i intonarea imnului na ional al Romniei, comandantul e alonului superior, nso it de comandantul unit ii militare, trece n revist unitatea militar , revine n fa a i la mijlocul forma iei i salut . (5) Comandantul e alonului superior d citire ordinului ministrului ap r rii na ionale de nfiin are a unit ii militare i l prezint pe comandantul unit ii militare. (6) Urmeaz alocu iunea comandantului unit ii militare, n care se eviden iaz tradi iile armei c reia i apar ine unitatea militar i se prezint structura unit ii militare i ncadrarea principalelor func ii. (7) Activitatea se ncheie cu defilarea unit ii militare.

ART. 132 (1) La desfiin area unei unit i militare particip ntregul efectiv al acesteia, cu drapelul de lupt . (2) Activit ile legate de desfiin area unit ii militare se desf oar la ora i locul stabilite, n prezen a comandantului e alonului superior. (3) Onorul i raportul se prezint comandantului e alonului superior de comandantul unit ii militare desfiin ate. Dup primirea raportului i intonarea imnului na ional al Romniei, comandantul e alonului superior, nso it de comandantul unit ii militare, trece n revist unitatea militar , revine n fa a i la mijlocul forma iei i salut . (4) Drapelul de lupt cu garda drapelului se scoate n fa a unit ii militare, la mijlocul forma iei. Comandantul e alonului superior d citire ordinului ministrului ap r rii na ionale de desfiin are a unit ii militare. (5) Urmeaz alocu iunea comandantului unit ii militare, n care se prezint realiz rile unit ii militare, personalit ile care i-au legat numele de unitatea militar respectiv i aduce mul umiri ntregului personal pentru activitatea desf urat . (6) Dup alocu iune, comandantul unit ii militare se deplaseaz n fa a drapelului de lupt , ngenuncheaz , ridic flamura drapelului de lupt i o s rut , moment ce marcheaz desp r irea unit ii militare de drapelul de lupt , iar unitatea militar prezint onorul la drapelul de lupt . (7) Drapelul de lupt cu garda drapelului defileaz prin fa a unit ii militare, pentru ultima dat , apoi se anun modalit ile de predare a acestuia. ART. 133 La desfiin area unei unit i militare, dispus independent, care nu are drapel de lupt , se procedeaz n acela i fel ca la art. 126 i art. 132, cu particularitatea c , dup coborre, drapelul Romniei se desprinde de pe catarg, se mp ture te de comandantul pazei i se pred comandantului unit ii militare. CAPITOLUL V

29

Asigurarea resurselor financiare i materiale pentru ceremoniile i onorurile militare ART. 134 Ceremoniile i onorurile militare desf urate la solicitarea institu iilor publice din afara Ministerului Ap r rii Na ionale i a persoanelor juridice sau fizice constituie prest ri de servicii i se suport de solicitant, potrivit prevederilor legale n vigoare. ART. 135 Cheltuielile ocazionate de acordarea onorurilor militare i organizarea ceremoniilor militare pentru personalit i publice romne i str ine, precum i pentru oficialit i politice i militare din organiza iile interna ionale i de securitate european se suport din fondurile aprobate cu aceast destina ie din bugetul Ministerului Ap r rii Na ionale. ART. 136 Ceremoniile i onorurile militare pentru evenimente aniversare militare sau na ionale, precum i pentru dezvelirea de opere comemorative, asigurate logistic de unit ile militare sau la solicitarea acestora, se desf oar cu suportarea cheltuielilor din fondurile aprobate cu aceast destina ie n bugetul Ministerului Ap r rii Na ionale. ART. 137 (1) La ceremoniile militare i festivit ile cu caracter ost esc desf urate n unit i i garnizoane militare, ofrandele necesare pentru s vr irea serviciului religios - coliv , prescur , t mie, lumn ri, cozonac, ou ro ii, vin, pine precum i coroanele, jerbele i buchetele de flori ce se depun de c tre militarii unit ilor respective se asigur din fondurile aprobate cu aceast destina ie n bugetul Ministerului Ap r rii Na ionale i prin sponsorizare de persoane fizice, institu ii, societ i comerciale. (2) Drapelele Romniei care se nmneaz familiilor dup nhumarea militarilor n activitate se asigur de unitatea militar din care au f cut parte; pentru cadrele militare n rezerv sau n retragere i pentru veteranii de r zboi, acestea se asigur de comenduirea de garnizoan , iar, n garnizoana Bucure ti, de c tre Regimentul 30 Gard "Mihai Viteazul". ART. 138 Anexele nr. 1- 14 fac parte integrant din prezentul regulament. ANEXA 1 la regulament GLOSAR Act solemn- ceremonie public pentru s rb torirea sau comemorarea unui eveniment sau a unei persoane A arbora- a ridica drapelul, pavilionul na ional ori un steag pe o cl dire, pe catargul unei nave etc. A evoca - a aduce n cuno tin fapt, evenimente, mprejur ri trecute Ceremonial- totalitatea formelor i uzan elor ntrebuin ate la o anumit ceremonie Ceremonie- ansamblul de reguli de forme exterioare, protocolare, obi nuite la solemnit i Comemorare- ceremonie menit s evoce o persoan sau eveniment important Cortegiu - ir de persoane care nso e te o ceremonie, o personalitate marcant Deta ament de onoare - reunire temporar a unui num r variabil de subunit i onoare militare sub comand unic pentru acordarea onorului militar Ecumenic - nvestit cu autoritate care se extinde asupra ntregii biserici cre tine Evocare - faptul de a evoca; amintire, aducere-aminte Festivitate - serbare cu caracter solemn, de obicei pentru celebrareaunui eveniment de seam Gard de onoare - subunitate militar destinat s dea onorul unor persoane onoare oficiale sau drapelului de lupt n anumite ocazii Gard la monument - paz instituit temporar, n semn de respect, cu ocazia monument anumitor solemnit i nsemn comemorativ - monument, plac , efigie etc. care evoc un eveniment important, o personalitate militar Jalonier - militar destinat pentru a marca punctele unui traseu, ale unei alinieri Nivel central - nivelul na ional sau al Ministerului Ap r rii Na ionale Oficiere - s vr irea unei slujbe biserice ti;slujirea n biseric ; s vr irea unui act public sau privat cu solemnitatea unei ceremonii; celebrare Ofrand - dar oferit bisericii, prinos; omagiu; contribu ie la opere de binefacere Parada militara - festivitate militar la care defileaz trupele i tehnica militar militar ; poate fi terestr , aerian sau naval

30

Prec dere - prioritate, ntietate, preferin acordat unei persoane Protocol - totalitatea formelor i practicilor de ceremonial care se aplic la festivit i oficiale, n rela iile diplomatice; serviciu ns rcinat cu organizarea oficial a ceremonialului Solemnitate - ceremonie public pentru s rb torirea sau co memorarea unui eveniment sau a unei persoane ir de onoare - dispunerea militarilor ntr-o anumit ordine pe traseul de deplasare a personalit ilor militare i civile ANEXA 2 la regulament SCHEMA DE PRINCIPIU cu dispozitivul pentru defilarea g rzii de onoare i a muzicii militare LOCUL DE PRIMIRE A DEFIL RII LEGEND : -----> Direc ia de defilare a g rzii de onoare .....> Direc ia de defilare a muzicii militare Figura 1Lex: Schema de principiu cu dispozitivul pentru defilarea g rzii de onoare i a muzicii militare ANEXA 3 SCHEMA DE PRINCIPIU a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor romne i str ine de pe aeroport LEGEND : A - locul de ntmpinare/desp r ire la sosirea/plecarea personalit ilor romne i str ine; B - locul de prezentare a raportului de c tre comandantul g rzii de onoare i n care se ascult imnurile na ionale; C - locul n care se salut Drapelul de lupt ; D - locul n care se salut garda de onoare; E - locul de dispunere a trompetului; F - locul de dispunere a oficialit ilor romne; G - locul de dispunere a oficialit ilor str ine; H - locul persoanei oficiale pe timpul defil rii; I - locul de dispunere a militarilor din irurile de onoare. -------> traseul la sosire/plecare =======> traseul g rzii de onoare pentru realizarea dispozitivului de defilare - - - -> traseul g rzii de onoare pe timpul defil rii Figura 2Lex: Schema de principiu a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor romne i str ine de pe aeroport ANEXA 4 la regulament SCHEMA DE PRINCIPIU a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor str ine n/din sediul institu iei preziden iale LEGEND : A - locul de ntmpinare a oaspetelui de c tre Pre edintele Romniei B - locul de prezentare a raportului de c tre comandantul g rzii de onoare i n care se ascult imnurile na ionale C - locul n care se salut Drapelul de lupt D - locul n care se salut garda de onoare E - locul de dispunere a personalit ilor romne i str ine F - locul trompetului G - locul de dispunere a militarilor din irurile de onoare H - locul de dispunere pentru mass-media ........> traseul la sosire - - - - > traseul la plecare Figura 3Lex: Schema de principiu a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor str ine n/din sediul institu iei preziden iale ANEXA 5 la regulament TIPURILE DE DETA AMENTE DE ONOARE CONSTITUITE CU PRILEJUL CEREMONIILOR MILITARE Detalii Compunerea i m rimea Felul inuta Observa ii deta amentului de onoare onorului militari lor Deta amente militar de onoare acordat

31

TIP-A

- drapelul de lupt cu gard la drapel = 7 militari; - garda de onoare = 2 Cp. x 2 Pl. x x 18 militari; - iruri de onoare = pn la 20 militari; - militari la intrarea/ ie irea n/din cl direa oficial = 2 - 4 militari; - trompet = 1 instrumentist; - muzica militar = 56 instrumenti ti. - drapelul de lupt cu gard la drapel = 7 militari; - gard de onoare = 1 Cp. x 3 Pl. x x 18 militari; - iruri de onoare = 10 - 20 militari; - militari la intrarea n cl direa oficial = 2 - 4 militari; - trompet = 1 instrumentist; - muzica militar = 25 - 56 instrumenti ti;

Onor militar excep ional

Uniforma de protocol

* Num rul de militari se stabile te n raport cu solemnitatea i locul de desf urare. ** La depuneri de coroane i dezveliri de monumente. *** Se stabile te prin ordin.

TIP-B

Onor militar obi nuit

Uniforma***: - de protocol; -a categoriilor de for e ale armatei; - mozaic de culori.

Onor militar simplu

- garda la monument = 2 - 4 militari Uniforma*: *Se - garda de onoare = - de stabile te prin TIP-C 1 - 2 Pl. x 18 militari; sau iruri de protocol; ordin. onoare = 10 - 20 militari; garda la - mozaic de culori. monument = 2 - 4 militari; militari la intrarea principal = 2 - 4 militari; - trompet/trompe i = 1 - 2 instrumenti ti. .| _____________________________________________________________________________________________

ANEXA 6 la regulament SCHEMA DE PRINCIPIU a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor str ine n/din sediul Ministerului Ap r rii Na ionale
32

LEGEND : A - Locul de ntmpinare a oaspetelui B - Locul de prezentare a raportului de c tre comandantul g rzii de onoare i n care se ascult imnurile na ionale C - Locul n care se salut Drapelul de lupt D - Locul n care se salut garda de onoare E - Locul de dispunere a oficialit ilor romne F - Locul de dispunere a oficialit ilor str ine G - Locul de dispunere a militarilor din irurile de onoare H - Locul de dispunere a trompetistului I - Locul de dispunere pentru mass-media 1-------> Traseul la sosire 2----> Traseul la plecare Figura 4Lex: Schema de principiu a organiz rii ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalit ilor str ine n/din sediul Ministerului Ap r rii Na ionale ANEXA 7 la regulament SCHEMA DE PRINCIPIU a organiz rii i desf ur rii ceremoniei militare pentru depuneri de coroane de flori la monumente/nsemne comemorative cu ocazia vizitelor oficiale n Romnia a persoanelor prev zute la art. 10 LEGEND : A - Locul de ntmpinare a persoanei oficiale B - Locul n care se salut Drapelul de lupt C - Locul n care se ascult Imnul Na ional al Romniei D - Locul unde se depune coroana de flori i se p streaz momentul de reculegere E - Locul personalit ilor civile i militare n timpul depunerii de coroane F - Locul ini ial al coroanei de flori G - Locul de dispunere a g rzii la monument NOT : Coroanele de flori se depun astfel: militarii numi i pentru a purta coroana se afl lateral i cu fa a spre coroan , la 15 - 20 m n fa a monumentului; dup intonarea imnurilor na ionale, militarii trec n spatele coroanei, cu fa a spre monument, se apleac amndoi n acela i timp, introduc ambele mini sub coroan i apucnd-o de cadru, o ridic uniform i o in nclinat la 50 - 70 grade, cu baza spre napoi. Dup ce persoana oficial a ocupat locul napoia coroanei, militarii pornesc spre monument, n caden rar n sunetele "Imnului eroilor"/mar ului funebru. Ajungnd la monument, o a eaz sprijinit de acesta sau pe cadrul special destinat, iar persoana oficial i aranjeaz panglicile. Figura 5Lex: Schema de principiu a organiz rii i desf ur rii ceremoniei militare pentru depuneri de coroane de flori la monumente/nsemne comemorative cu ocazia vizitelor oficiale n Romnia ANEXA 7a la regulament SCHEMA DE PRINCIPIU a organiz rii i desf ur rii ceremoniei militare pentru depuneri de coroane de flori la monumente/nsemne comemorative LEGEND : A - Locul de ntmpinare a persoanei oficiale B - Locul n care se salut Drapelul de lupt C Locul n care se ascult Imnul Na ional
33

D - Locul personalit ilor civile i militare n timpul depunerii de coroane de flori E - Locul personalit ilor civile i militare n timpul defil rii g rzii de onoare F - Purt torii de coroane G - Locul ini ial al coroanelor de flori H - Locul de dispunere al g rzii la monument I - Locul unde se oficiaz serviciul religios Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare www.firehouse.ro J - Locul unde se depun coroanele de flori K - Locul persoanei care prezint desf urarea ceremoniei (dac se impune) L - Traseul g rzii de onoare la defilare * - Obligatoriu cu ocazia Zilei Eroilor NOT : Coroanele de flori se depun astfel: - la terminarea serviciului religios* militarii numi i pentru a purta coroana o ridic innd-o la 50 70 grade, cu baza spre nainte i se deplaseaz de la locul ini ial al coroanelor c tre axul monumentului, oprindu-se la 15 - 20 m cu fa a c tre acesta; n situa ia n care nu se execut serviciul religios, militarii numi i pentru a purta coroana se afl lateral i cu fa a spre coroan , la 15 - 20 m n fa a monumentului; la terminarea inton rii Imnului Na ional al Romniei, militarii trec napoia coroanei, cu fa a spre monument, se apleac amndoi n acela i timp, introduc ambele mini sub coroan i, apucnd-o de card, o ridic uniform i o in nclinat la 50 - 70 grade, cu baza spre napoi; - dup ce persoana oficial a ocupat locul napoia coroanei, militarii pornesc spre monument, n caden rar , n sunetele "Imnului Eroilor"/mar ului funebru; - ajungnd la monument, o a eaz sprijinit de acesta sau pe cadrul special destinat, iar persoana oficial i aranjeaz panglicile. Pe panglic se va scrie: - pentru cimitirele i monumentele romne ti: "OMAGIU EROILOR ROMNIEI" -(institu ia); - pentru cimitirele i monumentele str ine: "OMAGIU MILITARILOR.......... (na ionalitatea)" Figura 6Lex: Schema de principiu a organiz rii i desf ur rii ceremoniei militare pentru depuneri de coroane de flori la monumente/nsemne comemorative

ANEXA 8 la regulament IMNUL NATIONAL AL ROMNIEI - varianta prescurtat - Art. 9 din Legea nr. 75/1994 "DE TEAPT -TE ROMNE !" De teapt -te romne, din somnul cel de moarte, n care te-adncir barbarii de tirani. Acum ori niciodat croie te- i alt soart , La care s se-nchine i cruzii t i du mani! Acum ori niciodat s d m dovezi la lume C -n aste mini mai curge un snge de roman. i c -n a noastre piepturi p str m cu fal -un nume Triumf tor n lupte, un nume de Traian!
34

Privi i m re e umbre, Mihai, tefan, Corvine, Romna na iune, ai vo tri str nepo i. Cu bra ele armate, cu focul vostru-n vine, "Via -n libertate ori moarte!" strig to i. Preo i, cu crucea-n frunte! c ci oastea e cre tin , Deviza-i libertate i scopul ei preasfnt. Murim mai bine-n lupt , cu glorie deplin , Dect sa fim sclavi iar i n vechiul nost' p mnt! ANEXA 9 la regulament

METODOLOGIA

desf ur rii activit ilor prilejuite de s rb torirea zilelor categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , ale specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor din Armata Romniei (1) Zilele aniversare ale categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm i ale specialit ilor militare sunt cele prev zute n anexa nr. 5 din "Instruc iunile privind organizarea i desf urarea activit ilor de tradi ii militare i educa ie civic n Armata Romniei", aprobate prin Ordinul ministrului ap r rii na ionale nr. M. 124/2005*, cu modific rile i complet rile ulterioare. * Ordinul nr. M. 124/2005 nu a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglement ri din sectorul de ap rare a rii i securitate na ional (2) Zilele marilor unit i i unit ilor sunt stabilite pe baz de documente. Ele reprezint datele la care acestea au fost nfiin ate sau datele preluate prin tradi ie de marile unit i, unit i sau subunit i. Pentru organizarea anivers rii, parte component a preg tirii pentru lupt , comandantul structurii constituie un grup de lucru pentru conceperea i coordonarea manifest rilor ce au loc. Raportul i proiectul de ordin sau de dispozi ie, mpreun cu programul activit ilor, sunt nso ite de: devize privind costurile estimative i sursele de finan are; avizele ob inute pentru acordarea de denumiri onorifice, realizarea de plachete, diplome i nsemne heraldice reprezentative; un documentar, avizat de Serviciul arhive i documentare militar , cuprinznd istoricul structurii aniversate. (3) Manifest rile i ac iunile ce pot fi organizate cu prilejul s rb toririi zilelor categoriilor de for e ale armatei, ale genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor: a) colocvii, simpozioane, evoc ri cu caracter tiin ific ale istoricului i tradi iilor categoriilor de for e ale armatei, genurilor de arm , specialit ilor militare, marilor unit i i unit ilor, cu participarea unor istorici militari i civili, veterani de r zboi, fo ti comandan i, cadre militare active, n rezerv sau n retragere; b) vizitarea muzeului/camerei tradi iilor armei, marii unit i/unit i, a unor locuri sau monumente ce amintesc faptele de arme ale structurii aniversate; c) publicarea n presa scris militar i civil a unor documente, studii, articole i lucr ri de sintez despre istoricul unit ii aniversate; d) exerci ii demonstrative cu caracter aplicativ sau tradi ional; e) activit i artistice, serb ri cmpene ti, ntreceri sportive i aplicativ-militare;

35

f) acordarea de distinc ii militare cadrelor militare n activitate, cadrelor militare n retragere i n rezerv , precum i solda ilor i grada ilor voluntari n activitate din cadrul armei sau specialit ii militare aniversate. (4) Mediatizarea anivers rii: a) realizarea de plachete, diplome i alte nsemne reprezentative ce se ofer participan ilor; b) realizarea de emisiuni la posturile de radio i televiziune centrale sau locale, cu respectarea prevederilor legale privind p strarea secretului; c) publicarea n "Observatorul militar" a ordinului ministrului ap r rii na ionale, a dispozi iei efului structurii respective, a unor articole evocatoare, tiri i anun uri privind evenimentul aniversat. (5) Ceremoniile militare prilejuite de aceste anivers ri pot cuprinde: a) acordarea onorului i primirea raportului de c tre personalitatea militar sau civil stabilit ori cu rangul cel mai mare; b) citirea ordinului ministrului ap r rii na ionale sau, dup caz, a dispozi iei efului structurii, n cadrul adun rii solemne a invita ilor i a personalului din structura aniversat ; c) nmnarea sau decorarea drapelului de lupt ori citirea ordinului de acordare a denumirii onorifice marii unit i/unit ii; d) serviciul religios de cinstire a memoriei eroilor categoriei de for e ale armatei, genului de arm , specialit ii militare, marii unit i sau unit ii; e) alocu iuni ale participan ilor - n ordinea de prec dere; f) nmnarea de plachete, nsemne heraldice, diplome; g) depunerea de coroane, jerbe i buchete de flori la monumentele comemorative i la cimitirele militare; h) defilarea trupelor; i) desf urarea unor activit i demonstrative de preg tire militar specifice categoriilor de for e, armei sau specialit ii militare; j) apelul solemn, desf urat n caz rmi sau locuri publice din garnizoan , ce se poate ncheia cu retragere cu tor e i focuri de artificii. (6) Activit ile dedicate s rb toririi acestor zile se consemneaz n ordinal de zi i n registrul istoric al statului major al categoriei de for e ale armatei/comandamentului/marii unit i/unit ii respective.

ANEXA 10 la regulament ORGANIZAREA FUNERALIILOR CU ONORURI MILITARE Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea: A - Drapel de lupt B - Grup pentru salve

36

superioare

inferioare, activi i n rezerv sau n retragere, veterani de r zboi

37

Ofi eri cu grade Un pluton x 18 inferioare militari

Ofi eri cu grade Da Da 11 superioare i inferioare, militari activi i n rezerv sau n retragere, veterani de r zboi

1 trompet

4 militari

Subofi eri, m.m. O grup i s.g.v.

Subofi eri, m.m. i s.g.v.

Da 11 militari

1 trompet

4 militari

c. Cavalerii ordinelor na ionale care nu au i calitatea de veteran de r zboi sau de cadru militar n rezerv /retragere - li se asigur funeralii cu onoruri militare conform gradului echivalat Ordinul Ordinul Ordinul "Pentru Merit" "Steaua Romniei" "Serviciul Credincios" Ordinul acordat Echivalent grad militar n rezerv / retragere C pitan Colonel General de brigad , general de flotil aerian sau contraamiral de flotil General maior sau contraamiral Ordinul acordat Echivalent grad militar n rezerv / retragere Gradul de Cavaler Locotenent Ordinul acordat Echivalent grad militar n rezerv / retragere Gradul de Cavaler Sublocotenent

Gradul de Cavaler Gradul de Ofi er Gradul de Comandor

Gradul de Ofi er C pitan Gradul de Comandor colonel

Gradul de Ofi er C pitan Gradul de Comandor Maior

Gradul de Mare Ofi er

Gradul de Mare Ofi er

General de brigad , Gradul de general de Mare flotil Ofi er aerian sau contraamiral de flotil Gradul de Mare Cruce

Colonel

Gradul de Mare Cruce

General locotenent sau viceamiral

Gradul de Mare General maior sau Cruce contraamiral

General de brigad , general de flotil aerian sau contraamiral

38

ANEXA 11 la regulament ONORUL MILITAR ACORDAT PERSONALIT ILOR ROMNE I STR INE I ACTIVIT ILE CE SE DESF OAR N CADRUL CEREMONIILOR MILITARE Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea: A - Tipul deta amentului de onoare B - Prezentarea onorului C - Raportul comandantului g rzii de onoare D - Intonarea imnului/imnurilor na ionale E - Executarea salvelor de artilerie F - Salutarea drapelului de lupt G - Trecerea n revist a g rzii de onoare H - Salutarea g rzii de onoare I - Defilarea g rzii de onoare J - Defilarea muzicii militare K - Serviciul religios

39

S-ar putea să vă placă și