MEMORIU DE ACTIVITATE ASOCIATIA LUMEN 2006 - 2011

www.asociatialumen.ro asociatialumen@gmail.com

Raport redactat de: Dr. Antonio Sandu - Preşedintele Asociatiei Lumen Simona Ponea - Manager PR – Redactor Sef Oana Bradu – Coordonator Departament Editorial

Cuprins:
Centrele Asociaţiei Lumen 5 23 25

Centrul pentru Cercetare Transpersonală Centrul pentru Educaţie Multidimensională Centrul pentru Acţiune Culturală Programele Asociaţiei Lumen 30 Programele culturale 32 Programe Educaţionale Programe Editoriale 36 34 29

Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători Programul Editorial de Microcercetări 61 Programul Lumen Cartea de Cultură 63 Programul Editorial Preuniversitaria 69 Programul Naţional de Debut Literar Lumen 2009 Programul Lumen cartea Tehnică şi Medicală 77 Programul de Promovare prin Carte Programul Google Books 81 84 80

49

73

Proiectul English Books on demand

Alte servicii oferite de Editura Lumen 84 Referenţi ştiinţifici ai Editurii Lumen 85 Site-uri de internet administrate de Asociaţia Lumen 86 Programul de distribuţie de carte al Editurii Lumen 86

Lista Bibliotecilor Judeţene unde pot fi găsite titluri apărute la Editura Lumen 87 Lista librăriilor în care puteţi găsi cărţile publicate la Editura Lumen la acest moment 94 Librării virtuale unde puteţi găsi cărţile noastre: 95

Centrele Asociaţiei Lumen
Centrul de Cercetăti Socio Umane Lumen Centrul de Cercetăti Socio Umane Lumen este atestat prin DECIZIA ANCS nr. 9927/31.08.2010 Misiunea Centrului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Asociaţiei Lumen Iaşi: Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare „Centrul de Cercetări SocioUmane Lumen” o constituie realizarea de cercetări socio-umane inter şi transdisciplinare de înalt nivel ştiinţific în domeniile de vârf ale cercetării ştiinţifice şi cu impact asupra dezvoltării unor practici sociale în corelare cu strategiile naţionale şi europene în domeniu. - Elaborarea unor strategii de stimulare a cercetării ştiinţifice şi politicoculturale de implementare a rezultatelor cercetărilor de vârf în tehnologii comunicaţionale, practici sociale, politici sociale, instrumente de intervenţie psiho-socială. - Organizarea de Programe speciale de valorificare a creativităţii ştiinţifice şi promovarea acestora în rândul practicienilor, firmelor şi organizaţiilor interesate. - Identificarea unor cadre teoretice şi conceptuale de vârf în cercetarea ştiinţifică mondială în domeniul ştiinţelor socio-umane şi economice, cu precădere a priorităţilor româneşti în domeniu şi transformarea acestora în instrumente operaţionale ale schimbării sociale. Direcţiii de cercetare-dezvoltare în domeniul socio-economic şi umanist: a) Impactul fenomenelor de globalizare asupra vieţii sociale culturale şi economice în principal corelate cu fenomele integrării europene a României; - Paradigma transmodernă o paradigmă emergentă a postmodernităţii; - Tehnicile de comunicare eficientă şi leadershipul centrat pe succes şi condiţiile de europenizare şi globalizare; - Fenomenele de virtualizare a spaţiului social;
5

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Rolul, locul şi dinamica comunităţilor etno-culturale şi religioase privite din perspectiva proceselor de europenizare şi globalizare. b) Elaborarea de studii şi cercetări în domeniul transdisciplinarităţii şi impactului social cultural şi economic al noilor conceptualizări din domeniul ştiinţei; c) Strategii de intervenţie psihosociale la nivelul individului şi organizaţiei: - Noi metode şi tehnici în asistenţa socială; - Tehnici de instruire a adulţilor. d) Calitatea ocupării vizează: - Studii şi cercetări legate de asigurarea incluziunii şi accesului pe piaţa muncii cu precădere a persoanelor provneite din grupuri minoritare marginale şi excluse; - Cercetarea calităţii vieţii de muncă şi a performanţei economice şi sociale în contextul introducerii unor strategii manageriale alternative. e) Politici culturale şi de dezvoltare a ştiinţei ce vizează analiza relaţiilor dintre perfomanţa culturală şi ştiinţifică şi succesul personal şi social al individului creativ; studierea creativităţii cultural-ştiinţifică ca premiză a dezvoltării sociale. f) Stabilirea de noi strategii în vederea îmbunătăţirii performanţelor sociale şi culturale ale individzilor în contextul modoficării culturii manageriale şi globalizării comunicaţiilor. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere al acestora. Rezultatele cercetărilor în domeniile socio-umane şi economice realizate de Asociaţia Lumen s-au materializat în: - Parteneriatul editorial în ceea ce priveşte administrarea editorială a „Revistei de Cercetare şi Intervenţie Socială”, publicată în numele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi şi Holt România şi includerea cercetătorilor Asociaţiei Lumen în colegiul internaţional de redacţie a acestei publicaţii. Revista de Cercetare şi Intervenţie socială este recunoscută ca revistă ştiinţifică de categoria A fiind indexată în baza de date ISI Thomson, Index Copernicus şi CEEOL; - Parteneriatul editorial cu Editura Lumen şi cooptarea unor cercetători din cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umen Lumen în colegiul ştiinţific al Editurii Lumen. Editura Lumen este editură ştiinţifică cu recunoaştere internaţională fiind recunoscută ca Editură Ştiinţifică de către CNCSIS (menţionăm că Editura Lumen nu aparţine Asociaţiei
6

-

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Lumen, ea fiind administrată de către SC Lumen Media SRL, dar are semnat cu aceasta un parteneriat de constituire a Grupului Editorial Lumen Media. Ca atare majoritatea Programelor Editoriale ale Asociaţiei Lumen sau a altor programe de cercetare care au componentă publicarea rezultatelor cercetătorilor se derulează prin intermediul Editurii Lumen şi publicaţiilor acesteia); Asociaţia Lumen derulează anual Programe de Promovare a ştiinţei şi creativităţii ştiinţifice şi culturale sub denumirea generală de Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători, care are următoarea componente: Programul Lumen Microcercetări – susţine şi promovează rezultatele obţinute de cercetători în domeniul socio-uman sub forma unor cercetări punctuale finalizate prin articole şi publicate în volume colective. Începând cu octombrie 2009, volumele publicate în vole colective publicate sub egida „Lumen Microcercetări” vor avea o componentă instituţională internaţională, care în urma proceselor de Peer Review vor fi indexate în baza de date internaţionale precum Social Science Research Network. Asociaţia Lumen este de asemenea în tratative şi cu late baze de date internaţionale în vederea indexării publicaţiilor apărute în cadrul programelor sale editoriale; Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen editează revista „Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională”, aflată la cel de al şaselea număr, publicaţia fiind indexată în baze de date precum Index Copernicus, Ideas. RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen editează revista „Postmodern Openings”, aflată la cel de al cincilea număr, publicaţia fiind indexată în baze de date precum Index Copernicus, Ideas. RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, SSRN, Appreciative Inquery Commons Rezultatele cercetărilor socio-umane şi economice realizate de către cercetătorii Centrului nostru s-au concretizat în articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate, comunicări la conferinţe de specialitate, parteneriate în realizarea unor teme de cercetare în cadrul unor contracte finanţate din fonduri publice sau private, naţionale şi internaţionale; Realizarea de materiale bibliografice, seminarii, cursuri de formare şi/sau perfecţionare realizate pentru terţi; Publicarea de volume individuale sau colective rezultate în urma cercetărilor efectuate;

-

-

-

-

-

7

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Susţinerea unor teze de doctorat având puncte de plecare (cel puţin parţial) cercetări realizate în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen Iaşi Rezultatele cercetărilor au fost valorificate în domenii precum: filosofie, logică, epistemologie şi teoria cunoaşterii, filosofia culturii, filosofia ştiinţei, comunicare şi tehnici de comunicare, filosofia artei, filosofie şi sociologia religiilor, semiotică, sociologia minorităţilor, dezvoltare comunitară, sociologie comunităţilor, sociologia ştiinţei, asistenţă socială, managementul resurselor umane, managementului proiectelor, formare profesională, teoria instruirii, pragmatica socială şi politică etc.

8

www.asociatialumen.ro

Conferinţa Internaţională Ştiinţifică Lumen 2011
Centrul de Cercetari Socio Umane Lumen si Editura Lumen in colaborare cu Academia Romana Filiala Iasi Institutul A. D. Xenopol, Universitatea Al.I.Cuza Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice din Iasi, Universitatea de Stat din Moldova,Chisinau, Facultatea de Drept, Universitatea Mihail Kogalniceanu Facultatea de Drept Iasi, Universitatea Petre Andrei Facultatea de Drept Iasi a organizat Conferinta Stiintifica Internationala: Logos, Universalitate, Mentalitate, Educatie, Noutate, 2011. Organizata cu ocazia aniversarii a 10 ani de activitate a Asociatiei Lumen Conferinta s-a desfasurat in Iasi in zilele de 18-19 februarie. Comunicarile stiintifice au fost prezentate in plen sau pe urmatoarele sectiuni: 1 Filosofie si Stiinte umaniste (Filosofie, Logica, Seminotica, Etică, Estetica, Istorie si Litere) – coordonator sectiune: Conf. Univ. Dr. Cristian Sandache, Universitatea Mihail Kogalniceanu Iasi; 2 Stiinte Juridice – coordonator sectiune: Conf.Univ.dr Nadia Dariescu, Universitatea Petre Andrei Iasi; Lect. univ. drd. Roxana Alina Petraru Universitatea Petre Andrei Iasi; 3 Stiinte Sociale (Psihologie Stiintele Educatiei, Sociologie Asistenta Sociala, Stiintele Comunicarii) - coordonator sectiune: Lector Univ. Dr. Daniela Cojocaru - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi, Universitatea AL.I.Cuza Iasi; 4 Stiinte Economice si Administrative- coordonator: Conf.Univ. Dr. Carmen Costuleanu, Universitatea Petre Andrei Iasi, Conf.Univ.Dr. Diana Lupu, Universitatea Petre Andrei Iasi, Lector Univ.Dr. Mihaela Diaconu, Universitatea Petre Andrei Iasi; 5 Stiinte Politice si Studii Europene- coordonator: Lector Univ. Dr. Lucian Dardala, seful Catedrei de Relatii Internationale;

9

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Comitetul stiintific propus de organizatori: - Prof. Univ.Dr. Antonie Bocancea- Universitatea Petre Andrei din Iasi; - Prof. Univ. Dr. Sergiu Branza, Universitatea de Stat , Republica Moldova; - Prof. Univ. Dr. Alexandru Burian, Universitatea de Stat , Republica Moldova; - Prof.Univ. Dr.Marin Constantin- Centrul de Cercetari Socio Umane Lumen; - Prof. Univ. Dr. Catalin Turliuc- Academia Romana Filiala Iasi Institutul A. D. Xenopol - Prof.Univ. Dr. Carmen Cozma - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Prof.Univ. Dr. Petre Dumitrescu- Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; - Prof.Univ.Dr. Marius Dumitrescu - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Prof. Univ. Dr. Olga Dyuzheva, Universitatea de Stat, Rusia; - Prof.Univ. Dr. Nicu Gavriluta - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Prof. Univ.Dr. Tudor Ghideanu – Centrul de Cercetari Socio Umane Lumen; - Prof. Univ.Dr. Ion Mares - Universitatea Valahia din Targoviste; - Prof. Univ.Dr.Vasile Miftode – Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Prof.Univ. Dr.Victor Moraru, Universitatea de Stat , Republica Moldova; - Prof.Univ. Dr. George Poede - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Prof.Univ.Dr.Traian D.Stanciulescu- Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Conf.Univ.Dr. Tomita Ciulei –Universitatea Valahia Targoviste; - Conf. Univ.Dr. Stefan Cojocaru - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Conf. Univ. Dr. Violeta Cojocaru, Universitatea de Stat , Republica Moldova; - Conf. Univ. Dr. Carmen Costuleanu, Universitatea Petre Andrei Iasi; - Conf. Univ.Dr. Nadia Dariescu –Universitatea Petre Andrei din Iasi; - Conf.Univ.Dr. Diana Lupu, Universitatea Petre Andrei Iasi; - Conf.Univ.Dr.George Neamtu- Universitatea George Bacovia din Bacau; - Conf.Univ.Dr. Cristian Sandache- Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; - Conf. Univ.Dr. Contiu Tiberiu Soitu - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi;
10

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen - Conf. Univ. Dr. Vitalie Stati, Universitatea de Stat , Republica Moldova; - Cercetator Dr. Liliana Condraticova-Academia de Stat a Republicii Moldova; - Lector Univ.Dr. Daniel Cojan, -Universitatea Valahia Targoviste; - Lector Univ. Dr. Daniela Cojocaru - Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Lector Univ. Dr. Cosmin Dariescu, Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Lector Univ. Dr. Lucian Dardala, Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; - Lector Univ.Dr. Mihaela Diaconu, Universitatea Petre Andrei din Iasi; - Lector Univ. Dr. Sebastian Nastrut, Universitatea Petre Andrei din Iasi; - Lector Univ.Dr. Antonio Sandu- presedinte Asociatia Lumen Iasi; - Lector Univ.Dr.Ion Xenofontov –Academia de Stiinte a Republicii Moldova; - Lector Univ. Drd. Ioana Cozianu –Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; - Lector Univ. Drd. Andra Marin-Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; Comitetul de organizare: - Dr.Antonio Sandu- presedinte Asociatia Lumen Iasi; - Drd. Daniela Feraru Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - Drd. Cristina Scarlat Universitatea Al.I.Cuza din Iasi; - M A asistent cercetare Elena Unguru- Centru de Cercetari Socio Umane Lumen; - M A asistent cercetare Simona Ponea- Lumen Research Centre U K; - Asistent cercetare Bianca Vlasa –Centru de Cercetari Socio Umane Lumen; - Ciprian Nichiforescu- ARAS, Iasi; - M A Mihaela Hurduc- CARITAS, Iasi; Calendarul Conferintei 15 Decembrie 2010- Lansarea primului apelului (Call-for Conference) 5 Ianuarie 2011 – Lansarea celui de-al doilea apel (Call for Conference) 10 Februarie 2011 - Termenul limita de inscriere si trimiterea rezumatului insotit de titlul articolului, numele si prenumele autorului, afilierea
11

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen universitara sau academica, titluri stiintifice etc. De asemenea vor fi mentionate cateva date despre autor/autori, cele mai semnificative publicatii, domenii de interes etc. Titlul lucrarilor, abstractul si cuvintele cheie se vor trimite obligatoriu in limba romana pentru participantii din Romania si Republica Moldova si traduse in limba engleza, sau numai in engleza pentru participantii din strainatate. Abstractul va avea maximum 150 de cuvinte si maximum de 6 cuvinte cheie. Trimiterea abstractului se face pe adresa prlumen@gmail.com cu specificarea pentru Conferinta Logos, Universalitate, Mentalitate, Educatie, Noutate, 2011 si specificarea sectiunii la care se doreste incadrarea articolului. Participantii se pot inscrie cu maxim 2 comunicari la sectiuni diferite. Submiterea anticipata este incurajata. 12 Februarie 2011 - Acceptul Comitetului Stiintific; acceptul se va trimite pe masura primirii abstractelor, iar acceptarea abstractului nu poate fi inteleasa ca obligatie de a se accepta intregul articol la publicare. 16 Februarie 2011 Termenul limita de confirmare a participarii si plata taxei de participare; 18-19 Februarie 2011 Desfasurarea Conferintei; 10 Martie 2011 Termenul limita de trimitere a lucrarilor in extenso; 20 Martie 2011 Raspunsul referentilor care poate fi acceptare fara modificari, acceptare cu solicitarea unor modificari sau respingere; 20 Aprilie 2011 primirea lucrarilor in format final dupa efectuarea eventualelor corecturi; 20 Mai- 2011 Aparitia volumelor pe CD si in format tiparit. Conferinta a cuprins: - O sesiune in plen. - Lucrarile pe sectiuni; Lucrarile prezentate la Conferinta avand o intindere intre 5 si 10 pagini, format A4, se vor publica in volume colective pe CD. La solicitarea expresa a autorilor acestia pot comanda volumele in format tiparit in seturi de minim 10 exemplare cu taxa suplimentara doar pentru sectiunea/sectiunile la care a participat. Volumele se vor publica separat in romana si engleza, autorii putand opta asupra limbii de publicare inclusiv publicare bilingva. Participarea la Conferinta si trimiterea textului integral al articolului semnifica acceptarea regulamentului Conferintei ce va fi afisat pe site-ul Editurii Lumen. Taxa de participare la Conferinta este de:
12

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen -100 lei pentru cei care participa cu o singura lucrare si 130 lei pentru cei care participa cu doua lucrari (sectiuni diferite). In pret este inclusa mapa continand: programul conferintei, brosura cu abstracte, diploma de participare. Deasemenea participantii vor primi la adresa pe care o vor mentiona dupa data de 20 Mai- 2011, volumele conferintei pe CD; Cei care doresc participarea la cina festiva isi vor achita consumatia, aceasta nefiind inclusa in taxa de conferinta; * Pentru autorii care au publicat in cei 10 ani la Editura Lumen taxa de participare la conferinta este de 70 lei pentru o singura sectiune si 100 lei pentru participarea la doua sectiuni. - Suplimentar optional 150 lei (pentru 10 exemplare) pentru cei care doresc editia tiparita a volumului conferintei in care este publicata lucrarea (in una dintre limbile de publicare: romana, engleza); - Suplimentar optional 200 lei (cate 5 exemplare pentru fiecare limba de publicare) pentru cei care doresc editia tiparita a volumului conferintei in ambele limbi de publicare. Editura Lumen este Editura acreditata C.N.C.S.I.S. Centrul de Cercetari Socio Umane Lumen este atestat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica ca Centru de Cercetari. Indicatii pentru publicarea lucrarilor prezentate la conferinta. In volumul Conferintei pe CD textul va avea intre 5 si 15 pagini. Lucrarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: - Titlul in limba in care se publica articolul; Traducerea titlului in limba engleza pentru lucrarile aparute in romana. - Numele autorilor si afilierea cat si date despre titlul stiintific si pozitia persoanei, sursa de finantare a realizarii cercetarii daca exista, adresa de mail a autorului/autorilor, numar de telefon (optional); - Abstractul in limba engleza de maximum 150 de cuvinte; - Maximum de 6 cuvinte cheie in engleza; - Abstractul si cuvintele cheiei vor fi in limba engleza atat pentru lucrarile in limba romana cat si pentru cele in limba engleza. - Continutul lucrarii va cuprinde indroducere, capitole si subcapitole marcate distinct ca heading 1, heading 2, etc, si eventual numerotate. Introducerea trebuie sa cuprinda o scurta motivatie a alegerii temei, un scurt rewiev de literatura daca este cazul, intrebarile sau obiectivele cercetarii.
13

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Va exista un capitol sau un subcapitol dedicat metodologiei, justificarea alegerii metodologiei, modalitate de aplicare etc. Va exista un capitol sau subcapitol de analiza a rezultatelor cercetarii si discutii. Vor exista obligatoriu concluzii. Citatele se vor da pe cat posibil sub forma de parafraza. Citatele se vor indica in text intre paranteze, indicandu-se numele de familie al autorului si anul aparitie textului. Exemplu (Derrida, 2008). La mai mult de trei autori se trece de genul (Miftode et all, 2004). Lucrarile citate se vor regasi obligatoriu in bibliografie. Bibliografia se va face respectand regulile APA STYLE. Exemplu citarea unui volum: Miftode, V., (2010) Tratat de asistenta sociala. Protectia populatiilor specifice si automarginalizate, Editura Lumen, Iasi. Citarea unui articol intr-o revista se face Dariescu, C., Dariescu, N. C, Rabbinical Chancery in Roumania an alternative to the State Organized Courts in Solving Family Matters in Jurnalul de Studii Juridice, Year V. No 3-4 2010; 53-70. Capitole in carti: Ailincai, A. (2010) Ancheta apreciativa si efecte ale comunicarii manageriale, in Sandu, A. Coord. (2010) Seminarii apreciative, Editura Lumen, Iasi. Citarea unui articol disponibil online dupa aceleasi reguli de la revista sau carte cu specificarea adresei internet unde a fost consultata.

-

-

Cand sunt mai multe publicatii ale aceluiasi autor in acelasi an se specifica a, b etc. in dreptul lor (2010a). Continutul CD-ului va fi postat pe siteul www.edituralumen.ro astfel incat toti doritorii il vor putea descarca gratuit. Participantii care publica in volumele conferintei accepta sa transfere Editurii Lumen drepturile de difuzare a volumelor conferintei fara a solicita ulterior alte drepturi de autor decat exemplarele comandate. La Conferinta Stiintifica Internationala Logos, Universalitate, Mentalitate, Educatie, Noutate, 2011. au participat peste 150 de lucrări atât din România cât şi din străinătate
14

www.asociatialumen.ro

Centrul de Training Lumen
Centrul de Consultanţă şi Training Lumen a apărut în anul 2009 prin reunirea programelor de consultanţă, formare profesională, de training, mentoring, coaching, organizarea de seminarii şi conferinţe tematice derulate de specialiştii Asociaţiei Lumen în parteneriat cu diverse instituţii ştiinţifice, educaţionale sau culturale. Beneficiind ca organizaţie de o vastă experienţă anterioară de 7 ani în domenii precum managementul proiectelor, dezvoltarea organizaţională, asistenţă socială, dezvoltare personală, dezvoltare culturală, promovarea brandului personal şi de firmă, programe de şi pentru tineret, centre virtuale de resurse, specialiştii Asociaţiei Lumen propun o serie de programe de formare şi specializare (training, mentoring, coaching şi consultanţă) în domenii de vârf ale practicii sociale. Filosofia Centrului de Consultanţă şi Training Lumen promovează o viziune centrată pe succes, pornind de la o serie de principii construcţioniste. Parte dintre acestea scot în evidenţă faptul că organizaţiile ca şi indivizii se dezvoltă prioritar pe acele domenii valorizate pozitiv. Totodată programele oferite de Centrul de Training şi Consulatanţă Lumen susţin transformarea convenţiilor sociale stricte în relaţii de parteneriat pentru performanţă atât la nivel organizaţional cât şi la nivel interindividual. Actualmente în cadrul Centrului de Consultanţă şi Training Lumen avem autorizate CNFPA următoarele cursuri de perfecţionare: - MANAGER DE PROIECT- autorizat CNFPA cu seria IS nr. 000590, cu nr. de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 22/808/12.10.2009. - FORMATOR - autorizat CNFPA cu seria IS nr. 000589, cu nr. de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 22/807/12.10.2009. - COMPETENTE CHEIE, COMUNEMAI MULTOR OCUPATIICOMPETENTE ANTREPRENORIALE - autorizat CNFPA cu seria IS nr. 000637, cu nr. de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 22/173/05.03.2010. - ASISTENT IN RELATII PUBLICE SI COMUNICARE - autorizat CNFPA cu seria IS nr. 000596, cu nr. de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 22/863/23.10.2009.
15

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen MEDIATOR ŞCOLAR - autorizat CNFPA cu seria IS nr. 000717, cu nr. de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 22/979/20.12.2010.

În luna februarie 2011 Centrul de Consultanta si Training Lumen din cadrul Asociatiei Lumen a desfasurat doua programe de formare pentru ocupatia Mediator Scolar, cod COR 334010. Cele doua cursuri au fost realizate in cadrul proiectului "IMPREUNA PENTRU EDUCATIEPOSDRU/23/2.2/G/37566", Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste in oameni!”, unde Centrul de Consultanta si Training Lumen a avut rolul de subcontractor de servicii in domeniul educatiei continue a adultilor. Un scurt palmares al Asociaţiei Lumen în domeniul consultanţei, trainingului, organizării de seminarii şi conferinţe care a dus la constituirea Centrului de Consultanţă şi Training Lumen aminteşte următoarele:  Traininguri în domeniul dezvoltare organizaţională pentru ONG-uri, studenţi în domeniile socio-umane, specialişti în domeniul comunicării inter-etnice;  Traininguri în domeniul managementului de proiect pentru ONG-uri de tineret ale minorităţilor naţionale, organizaţii culturale şi organizaţii politice;  Traininguri în domeniul implementării legislaţiei ONG;  Traininguri în domeniul psihologiei transpersonale;  Traininguri în domeniul optimizării performanţelor comunicaţionale prin tehnici NLP (Programare Neuro-Lingvistică);  Traininguri în domeniul comunicării interculturale pentru comunităţi etnice;  Traininguri în domeniul tehnicilor de consiliere psihosocială;  Traininguri în domeniul rezolvării creative a conflictelor şi medierii;  Trainiguri în domeniul constituirii echipelor (Team-building);  Traininguri în domeniul metodologiei de intervenţie în asistenţa socială;  Traininguri în domeniul cercetării de teren a faptelor sociale;  Traininguri în domeniul scrierii de proiecte pentru finanţare;  Traininguri în domeniul esteticilor postmodene (poetică);
16

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen                        Traininguri în domeniul jurnalismului pentru tineri; Traininguri în domeniul vânzărilor; Traininguri în domeniul brandului personal şi a brandului de firmă; Traininguri în domeniul dezvoltării personale; Consultanţă în domeniul educaţiei multidimensionale; Consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale; Consultanţă în domeniul tehnologiilor de comunicare online; Consultanţă în domeniul promovării online; Consultanţă în domeniul vânzărilor online; Consultanţă în domeniul promovării de site-uri; Consultanţă în înfiinţarea de centre virtuale de resurse; Consultanţă editorială; Consultanţă în elaborarea de proiecte de finanţare; Programe de instruire individualizată (coaching) în domeniul tehnicilor de comunicare; Programe de instruire individualizată (coaching) în domeniul vânzărilor; Programe de instruire individualizată (coaching) în domeniul imaginii personale; Programe de instruire individualizată (coaching) în domeniul marketing-ului; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul ştiinţelor socioumane; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul poeticii postmoderne; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul artei; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul politicii; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul comunicării interculturale, a minorităţilor, nondiscriminării şi a tratamentelor egale; Organizarea şi susţinerea de conferinţe în domeniul transpersonal.

17

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Centrul Virtual de Training şi Consultanţă
Proiectul de tineret: perioada, locul de desfăşurare, participanţi/beneficiari; Centrul Virtual de Training şi Consultanţă s-a desfăşurat în Municipiul Iaşi în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2009 şi a avut un număr de 60 de participanţi direcţi dintre care 55 tineri au participat activ la cel puţin un training online. Din cei 55 de tineri care au participat la trainingurile online un număr de 3 persoane sunt în vârstă de peste 35 de ani. Cu excepţia formatorilor, 3 la număr Antonio sandu, Simona Ponea şi Oana Bradu, ceilalţi participanţi au avut în acelaşi timp şi calitatea de beneficiar. Centrul Virtual de Training şi Consultanţă este unul dintre proiectele desfăşurate de Asociaţia Lumen prin intermediul Centrului de Training şi Consultanţă Lumen. Acest proiect se desfăşoară în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2009. Scopul proiectului Centrul Virtual de Training şi Consultanţă are în vedere creşterea gradului de dezvoltare organizaţională, vizibilităţii şi profesionalismului organizaţiilor nonguvernamentale ce desfăşoară activităţi de şi pentru tineret. Grupul ţintă al acestui program este reprezentat de tineri de până în 35 de ani din zona de Nord – Est a României (minim 30 de tineri din judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Neamţ). În vederea îndeplinirii acestui scop proiectul presupune realizarea unei platforme de training online (e-learning), denumită “Centrul Virtual de Training şi Consultanta“ (www.centruldetraining.ro ), platformă ce are în vedere realizarea de cursuri online organizaţiilor nonguvernamentale de şi pentru tineret. În acest sens platforma online de instruire şi consultanţă va cuprinde o serie de traininguri online , o campanie de tineret online şi ulterior va avea loc în mediul fizic o masă rotundă sub denumirea “E Rândul Tău”. Trainingurile propuse în cadrul în acestui proiect sunt:  Formare de Formatori centrată pe egaluitate şi parteneriat  Comunicare şi Relaţii Publice în mediul organizaţional  Dezvoltare organizaţională centrată pe succes şi apreciere  Brandul Personal (Self Branding) Fiecare dintre aceste traininguri se vor desfăşura pe o durată de 5 zile în mediul virtual. Platforma pentru fiecare curs cuprinde o serie de materiale video
18

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen şi informative, la care se adaugă temele pentru acasă în vederea însuşirii cunoştinţelor aferente fiecărui curs de formare. De asemenea cursanţii sunt încurajaţi să înteracţioneze prin intermediul forumurilor de pe site-ul Centrului Virtual de Training şi Consultanţă, atât între ei cât şi cu echipa de formatori. Cursul de Formare de Formatori centrată pe parteneriat şi egalitate se desfăşoară în perioada 17-21 noiembrie. Cursanţii au acces la o serie de informaţii pe suport online care să le faciliteze accesul la informaţie privind evaluarea nevoilor de formare, livrarea programelor de training şi evaluarea programelor de training. Platforma online oferă o modalitate interactivă de dialog între traineri şi cursanţi fiind cuprinse resurse informaţionale, materiale video şi teme, dezbateri interactive şi forumuri de discuţii. Cursul de Comunicare şi Relaţii Publice la nivel organizaţional vine în susţinerea tinerilor, membri activi ai organizaţiilor nonguvernamentale propunând tematici precum: comunicarea în relaţiile publice, instrumente media, comunicatul de presă, ştirea, evenimentul media, conferinţa de presă etc. Acest curs se desfăşoara în perioada 17-21 noiembrie. Trainingul Brandul Personal susţine promovarea realizărilor proprii în scopul constituirii unui EU social, acceptat şi apreciat. În cadrul acestui training vor fi analizate tematici precum: relaţia dintre brand şi imaginea personală, modalităţi de constituire a brandului personal, promovarea personală în viaţa publică dar şi parte profesionala, precum şi relaţia public privat în viaţa personală. Cursul se va desfăşura în perioada 23-27 noiembrie. Dezvoltarea organizaţională centrată pe succes şi apreciere se va desfăşura în perioada 23-27 noiembrie 2009. Acest training se axează pe prezentarea metodelor apreciative (ancheta apreciativă) şi utilizarea acesteia în dezvoltarea organizaţională. Ancheta apreciativă este una dintre cele mai de succes metode de dezvoltare socială şi organizaţională aplicată în întreaga lume cu precădere în companiile care ulterior au obţinut o poziţie de piaţă privilegiată. Justificarea Consultanţă” proiectului „Centrul Virtual de Training şi

Prin implementarea acestui proiect s-a avut în vedere să se răspundă unor nevoi ale organizaţiilor nonguvernamentale care desfăşoară activităţi de şi pentru tineret în vederea profesionalizării activităţilor de tineret prin oferirea de informaţii privind standarde şi modele de bună practică, informaţii despre managementul centrat pe excelenţă, despre promovarea serviciilor pe de o parte
19

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen şi de dezvoltare a abilităţilor sociale şi comunicaţionale a echipelor care implementează proiecte şi programe în cadrul organizaţiilor. Modalitatea de comunicare online propusă de proiect, vizează dezvoltarea capacităţilor de comunicare a organizaţiilor de tineret, creşterea gradului de implicare a acestora în comunitate. Accesul la informaţie, şi la formarea personalului, inclusiv a voluntarilor este o necesitate structurală a multor ONGT-uri din zona Nord Est, pentru a se satisface necesitatea profesionalizării serviciilor oferite tinerilor pe de o parte, şi întăririi capacităţii organizaţionale a ONG-urilor de tineret, pe de altă parte. Proiectul a urmărit să acopere o serie de nevoi, dintre care amintim:  nevoia de comunicare permanentă între ONG-uri cu precădere ONGT-uri;  nevoia de îmbogăţire a cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul creerii şi gestionării propriei imagini, şi promovării proiectelor proprii;  creşterea vizibilităţii sectorului ONG, a ONGT-urilor în particular;  formarea în rândul ONGT-urilor a unor specialişti ce vor implementa campanii de informare-educare-comunicare;  cunoaşterea strategiilor şi tehnicilor vizând realizarea de campanii de mobilizare a comunităţii;  organizarea de campanii de relaţii publice la nivelul ONGT;  realizarea de campanii de advocacy;  formarea de competenţe în managementul centrat pe succes şi aprciere în ONG-uri. Scop Scopul proiectului Centrul Virtual de Training şi Consultanţă este creşterea gradului de dezvoltare organizaţională, vizibilităţii şi profesionalismului ONGT-urilor din judeţele din regiunea Nord Est. Obiective proiectului „Centrul Virtual de Training şi Consultanţă”: 1. Un număr de cel puţin 30 de tineri membri ai unor organizaţii de şi pentru tineret, îşi vor forma, în timpul derulării proiectului, competenţe şi abilităţi de creare şi gestionare a imaginii ONGT din care fac parte. 2. Un număr de cel puţin 30 de tineri implicaţi în Organizaţii de şi pentru Tineret , îşi vor forma în perioada derulării proiectului competenţele şi abilităţile de management centrat pe succes şi apreciere în cadrul ONG-urilor.
20

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen 3. Un număr de cel puţin 30 de tineri implicaţi în activitatea unor Organizaţii de şi pentru Tineret, îşi vor însuşi într-un interval de 1 lună, cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a se afirma ca tineri de succes în cadrul unor organizaţii centrate pe performanţă. 4. La sfârşitul perioadei de derulare a proiectului, un număr de cel puţin 12 tineri vor acţiona ca formatori locali, fiind capabili să propună propriile sesiuni de traininguri şi formare directă şi/sau online atât pentru propriile ONGT-uri cât şi pentru alte ONGT-uri din comunitatea din care fac parte.Conform proiectului gradul de îndeplinire a obiectivelor poate fi măsurat cel puţin prin următorii indicatori:
Indicatori stabiliţi pe obiectiv Indicatori cantitativi (cifre, fapte, timp, persoane...) Denumire indicator Standard (măsura stabilită a fi atinsă) Cel puţin 500 de vizitatori în perioada de derulare a proiectului (2 săpt de la finalizarea portalului) Cel puţin 20 de participanţi pentru fiecare training online

Nr de vizitatori ai Centrului servicii, Virtual de training şi Consultanţă Nr de participanţi înscrişi la sesiunile de formare online.

Nr de cursanţi care vor parcurge întreg programul de training (formare) Cel puţin 18 de tineri pentru fiecare training Nr de suporturi de training online editate şi distribuite Cel puţin 75 pentru fiecare training online Indicatori calitativi 1. Valoarea informaţională a Valoare indicator foarte (efecte, progresul, cât de bine, seminarului ridicată. bun..,%, a/b.) 2. Gradul de interes al Valoare indicator tinerilor participanţi: crescut Indicatori financiari 1.Cost / participant 500 Ron (cheltuieli medii,cost / seminarii beneficiu…,lei) 2. Cost / participant la 42 Ron campanie 3. Cost / vizitator portal 12 Ron

Cursul de Formare de Formatori centrata pe parteneriat si egalitate se desfasoara in perioada 17-21 noiembrie. Cursantii au acces la o serie de informatii pe suport online care sa le faciliteze accesul la informatie privind evaluarea nevoilor de formare, livrarea programelor de training si evaluarea
21

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen programelor de training. Platforma online ofera o modalitate interactiva de dialog intre traineri si cursanti fiind cuprinse resurse informationale, materiale video si teme, dezbateri interactive si forumuri de discutii. Cursul de Comunicare si Relatii Publice la nivel organizational vine in sustinerea tinerilor, membri activi ai organizatiilor nonguvernamentale propunand tematici precum: comunicarea in relatiile publice, instrumente media, comunicatul de presa, stirea, evenimentul media, conferinta de presa etc. Acest curs se desfasoara in perioada 17 -21 noiembrie. Trainingul Brandul Personal sustine promovarea realizarilor proprii in scopul constituirii unui EU social, acceptat si apreciat. In cadrul acestui training vor fi analizate tematici precum : relatia dintre brand si imaginea personala, modalitati de constituire a brandului personal, promovarea personala in viata publica dar si parte profesionala, precum si relatia public privat in viata personala. Cursul se va desfasura in perioada 23-27 noiembrie. Dezvoltarea organizationala centrata pe succes si apreciere se va desfasura in perioada 23-27 noiembrie 2009. Acest training se axeaza pe prezentarea metodelor apreciative (ancheta apreciativa) si utilizarea acesteia in dezvoltarea organizationala. Ancheta apreciativa este una dintre cele mai de succes metode de dezvoltare sociala si organizationala aplicata in intreaga lume cu precadere in comapniile care ulterior au obtinut o pozitie de piata privilegiata.

22

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Centrul pentru Cercetare Transpersonală
Prin intermediul Centrului pentru Cercetare Transpersonală se realizează de către angajaţi sau colaboratori ai Asociaţiei lumen cercetări în domeniul psihologiei transpersonale, filosofiei religiilor, studiilor orientale şi dezvoltării potenţialităţii umane. Cercetările au fost materializate prin:  Elaborarea studiului cu titlul „Filosofia orientului şi fizica modernă. O viziune umanistă a Universului” susţinută ulterior ca teză de doctorat în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” de către domnul Sandu Ştefan Antonio. În cadrul Centrului de Cercetare Transpersonală a fost realizată activitatea de cercetare - documentare bibliografică, studiul materializându-se anterior în apariţia volumelor „Studii de Filosofia Orientului” Editura Lumen 2007, „Eseuri de metafizică cuantică” Editura Lumen 2007, „Metafizica cuantică” Editura Lumen 2007, articolul Orientari transmoderne in abordarea realitatii socioreligioase (2007),”, în Revista de Cercetare şi Intervenţie socială Volumul XIV septembrie 2006 (Revista stiintifica cotata A de catre CNCSIS), pp 149-156. Cercetarea semiotica cuantică a limbajului arhetipal materializată în volumele „Semiotica cunatică a limbajului arhetipal” şi „Taina cununiei” autor Şerban Fotea 2006/2008. Sprijinirea cercetării în domeniul lfilosofiei creştine realizată de Prof Universitar Tudor Ghideanu, materializată în volumele „Sensul teandric al iubirii” Editura Lumen 2006, „Splendoarea bucuriei” Editura Lumen 2008, „Melchisedec al României” Editura Lumen 2007, precum şi sprijirea apariţei volumelor „Adversus Haeresis” 1, 2 şi 3, volum colectiv al studenţilor de la programul masteral Filosofia creştină şi dialog intercultural din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” iaşi sub coordonarea Prof Universitar Tudor Ghideanu. Sprijinirea apariţiei volumului „Depăşirea fenomenologiei clasice în fenomenologia creştină”, autor Prof. Dr. Ramona Bujor. Sprijinirea apariţiei volumelor „De docta ignorantia” autor Preot Dr. Ciprian Cloşcă, fiind rezultatul cercetării doctorale a autorului menţionat în domeniul filosofiei, şi „Ortodoxia şi noile mişcări religioase” Editura
23

 

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Lumen în curs de apariţie, fiind rezultatul studiilor doctorale în domeniul teologiei. Sprijinirea apariţia volumului „Isihasmul în mănăstirile din spaţiul mioritic românesc” autor Prof Universitar Dr. Constantin Marin 2008. Participarea la seminarii şi conferinţe de specialitate precum „Conferinţa Internaţională de terapii Complementare şi Alternative” Anatecor Iaşi 2009.

 

24

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Centrul pentru Educaţie Multidimensională
În cadrul Centrului pentru Educaţie Multidimensională a fost:  Sprijinită elaborarea de carte de şcolară precum „Noua paradigmă a educaţiei multidimensionale” coordonator Tudor Ghideanu, Editura Lumen 2006, „Acţiune socială prin strategii educaţionale” coordonatori Antonio Sandu şi Ştefan Cojocaru, Editura Lumen 2006, „Propuneri de opţionale cu caracter practic pentru aria curriculară tehnologii” autor Daniela Vlăduţ, culegeri de matematică, teste pentru bacalaureat şi pentru testele cu subiect unic. Sprijinită apariţiei revistei „Amprente literare” a elevilor liceului Dimitrie Sturza din Iaşi, seminarii de poetică modernă. Publicate cărţi cu caracter didactic, şcolar şi preescolar, elaborate de peste 80 de cadre din învăţământul preuniversitar şi peste 100 de cadre didactice din învăţământul superior. Participarea şi organizarea de conferinţe precum „Conferinţa Particularităţi ale fenomelogiei social politice în lumea contemporană” Târgovişte 2009. Sprijinirea apariţiei Revistei Româneşti pentru Educaţie Multidimensionale. În prezent se derulează programe: Programul de Promovare a Tinerilor Cercetărori; Programul Preuniversitaria; Programul Lumen de Microcercetări; Programul Lumen de Administrare Publicaţii; Lumen Cartea Tehnică şi Medicală; English Book on Demand;

 

     

25

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul de Educaţie-Culturală pentru Diversitate
Integrarea europeana a adus în actualitate problematica managementului diversităţii într-o societate în permanentă transformare socială şi culturală provenind dintr-o pluralitate de lumi locale de culturi nationale şi regionale care toate împreună formează cultură europeana. Societatea postmodernă este în esenţa ei o comunitate a minorităţilor care descoperă în cultura alterităţii neacceptarea diversităţii care duce la angoasă culturală, regionalizare şi provincializare, intoleranţă şi suspiciune. Majoritatea programelor culturale care îşi propun promovarea diversităţii pun accentul exclusiv pe promovarea diversităţii etnice şi comunicarea interetnică în accepţiunea sa interculturală. Sunt mai puţin prezente Programele în ceea ce priveşte aspectele diversităţii de gender, minorităţile de conştiinţă, persoanele cu disabilităţi etc. Proiectul nostru vizează promovarea unei culturi integrale în care fiecare individ să se regăsească armonic, în ceea ce Paul H. Ray numeşte în studiul său A Rise of Integral Culture, prin termenul creativi culturali, adică persoane care prin acţiuni socioculturale şi practici culturale se implică în transformarea propriei vieţi cât şi în a celor din jurul său. Publicul ţintă al Proiectului îl constituie în special tinerii care se identifică prin statutul de creativi cultural, fie că recunosc sau nu apartenenţa la o minoritate activă. Educaţia pentru diversitate propusă în cadrul acestui Proiect are drept public ţintă atât populaţia majoritară care este invitată să-şi transforme viziunea asupra minorităţilor depăşind stadiul de acceptare culturală către cel de valorizare şi apreciere a impactului cultural real creativ şi benefic, pe care indivizii aparţinând diverselor culturi regionale (extindem sensul termenullui regional de la semnificaţia geografica-topologica către cea socială şi culturală, incluzând diversele tipuri de minoritati). Proiectul urmareste realizarea unor cadre cognitive şi atitudinale care să permită dezvoltarea propriei identităţi până la nivelul în care individul participă activ la simfonia culturală specifică postmodernităţii şi transmodernităţii. Programul urmăreşte: - Promovarea diversităţii şi educaţiei pentru toleranţa culturală, implicit combaterea excluziunii sociale şi intoleranţei. - Promovarea tinerilor creatori; - Promovarea utilizării culturii ca instrumente de dezvoltare socială;
26

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen - Promovarea dezvoltării culturale în spaţii sociale puţin predispuse acţiunii culturale. Caracterul inovativ al Proiectului constă în extinderea problematicii educaţiei pentru diversitate de la aria comunităţilor etnice la participarea culturală a tuturor minorităţilor active şi a indivizilor creativi cultural. Inţelegerea pe care o dăm termenului de educaţie culturală porneşte de la ideea ca în societatea actuală nu mai putem vorbi de minoritari şi majoritari, în sensul tradiţional, ci mai degrabă de indivizi creativi cultural, persoane care sunt în acelaşi timp consumatori de cultură şi producători ai acesteia. Consumul cultural devine în postmodernitate un fapt de creaţie. Produsul cultural devine o cale de comunicare transculturala. Proiectul promovează educaţia pentru diversitate sub forma unor manifestări de creativitate colaborativă. Prin derularea acestui Proiect Asociaţia Lumen continuă o serie de activităţi din programele anterioare printre care : Integrare europeană şi interculturalitate, Centrul multicultural de resurse pentru tineret. În cadrul Programului de promovare prin carte a comunicării transculturale, s-a urmărit publicarea unor autori aparţinând diverselor minorităţi sau a cărţilor cu referire la diverse minoritati cum arfi : - Comunitati etnice: Sandu Antonio (2009) Orientari metodologice privind dezvoltarea culturala a comunitatilor etnice (comunitatea italiana) Zidarescu Mircea (2008) Facilitare comunitara in comunitatile multiculturale; Moldovan Iulia (2008) Divortul in traditia evreiasca; Ghita Marian (2007) Soaptele mainii drepte. Garlan Mictat (2006) Etnopsihologii minoritare in spatiul dobrogean; Zidarescu Mircea (2006) Saracia in comunitatile de romi din Romania; Sandu Antonio (2004) Dezvoltarea institutionala prin cercetare- actiune. Comunitatea italiana din Romania; - Minoritati de gender si orientare sexuala: Toader Alexandra (2009) Gandurile unei lesbiene: Iancu Medeea (2007) Jurnalul meu de lesbiana. Sau despre fenomenologia imaginii: Cobusneanu Silvia (2007) Roz vs Albastru. Barbie vs Bionicle.
27

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen - Persoane cu disabilitati: Simona Ponea (2009) O lume diferita, o lume la fel. Integrarea sociala a persoanelor cu dizabilitati locomotorii Baghiu Bogdan (2006) Scurta istorie a logosului: Daniela Dumitrescu (2004) Imaginea persoanei cu handicap in presa scrisa Caracterul inovativ al Proiectului se manifesta in utilizarea tehnicilor de creativitate colaborativa in constituirea unui Program de educatie nonformala. Temele creative sunt abordate in echipa, fiecare participant adaugand valoare productiei culturale care devine astfel nu doar o experienta de participare la un act creator ci in primul rand o experienta de comunicare transculturala. Impactul preconizat asupra publicului urmareste sensibilizarea tinerilor fata de bogatia culturala produsa de experienta diversitatii si intelegerea rolului complementaritatii culturale.

28

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Centrul pentru Acţiune Culturală
În cadrul acestui centru se desfăşoară următoarele activităţi:      Programul Lumen Cartea de Cultură; Lumen Cartea Ştiinţifică; Porgramul de Promovare prin Carte; Programul Poezia Tinereţii; Programul Naţional de Debut Literar Lumen.

Până în prezent au fost publicate peste 30 de volume de versuri ale unor autori precum Ana Maria Gibu („Grădina mea”, 2009), Anda Anreea Sosea („Oniricele” 2009), Ecaterina Bargan („Între noi”, 2009), Antonio Sandu („Ingeri de ceara”, 2007). Au fost publicate peste 20 de romane ale unor autori precum Anina Ţarălungă („Bulevardul iluziilor colţ cu strada libertăţii” 2007), Ana Maria Balaş („Replay la viaţă”, 2008), Elena Secrieru („Renunţare”, 2005). A fost sprijinită publicarea a peste 10 volume în domeniul minorităţilor naţionale, religioase şi sexuale precum: „Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean” autor Mictat Ahmed Gârlan 2006, „Secte sinucigaşe” autor Iulian Damina 2006, „Gândurile unei lesbiene” autor Alexandra Toader 2009, „Jurnalul meu de lesbiană” autor Medeea Iancu 2006. Au fost publicate peste 50 de cărţi în domeniul filosofiei precum „De sensu” autor Ciulei Tomiţă 2007, „Platon – Teoria amintirii” autor Patricia Voinescu 2007, „Politica şi metapolitică la Platon” autor Isadora Dunca 2009, „Creaţie şi întrupare” autor Ion Corduneanu 2006. A fost publicată revista „Ekpirosis” în perioada 2006 – 2011.

29

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programele Asociaţiei Lumen
Cercetare în domeniul ştiinţelor sociale Strategii de promovare a diversităţii În cadrul acestui program au fost realizate:   sesiuni de formare în domeniul educaţiei interculturale; editarea volumelor „Integrare europeană prin educaţie multiculturală”, Editura Lumen, şi „Noile paradigme ale educaţiei multidimensionale”, Editura Lumen.

Programul a fost implementat în parteneriat cu Comunitatea italiană din România şi Consiliul Consultativ al Structurilor Asociative de Tineret din municipiul Iaşi şi a avut ca obiectiv constituirea unui centru multicultural de tineret şi a unui Centru Virtual de Resurse pentru Promovarea Interculturalităţii. În cadrul Programului au fost desfăşurate:     Seminariile integrare europeană şi interculturalitate, organizator principal fiind Organizaţia de Tineret CIR; Conferinţa « Zilele sufletului italian »; Portalul www.multicultural.ro; Publicarea volumelor « Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale » autori : Vasile Miftode, Daniela Nacu, Ştefan Cojocaru, Antonio Sandu, şi al volumelor : « Integrare europeană prin educaţie multiculturală”, coordonator prof. univ. dr. Tudor Ghideanu, şi volumul « Noile paradigme ale educaţiei multidimensionale » coordonator prof. univ. dr. Tudor Ghideanu.

În cadrul Proiectului au mai fost derulate o serie de sesiuni de instruire şi formare pentru reprezentanţii comunităţilor etno-culturale şi anume:   Dimensiunea socială a integrării europene a României; Strategii de promovare a diversităţii etno-culturale;
30

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Managementul prin proiect pentru organizaţiile nonguvernamentale; Elemente de marketing social; Campanii de promovare pentru organizaţii nonguvernamentale. Proiectul a fost derulat în cadrul Programului comun „Integrare europeană şi interculturalitate” desfăşurat de Comunitatea Italiană din România în parteneriat cu Asociaţia Lumen, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, Departamentul pentru relaţii interetnice, organizaţiile comunităţilor etnice: ruşi lipoveni, armeni, Comunitatea Elenă din România, alte organizaţii de şi pentru tineri reunite în cadrul Comitetului Consultativ al Structurilor Asociative de Tineret Iaşi. Programul a beneficiat de expertiză şi management de Proiect din partea SC Expert PROJECTS SRL şi suport ştiinţific din partea Departamentului de Sociologie şi Asistenţa Socială a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi.   

31

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programele culturale
Lumen Cartea de Cultură (2009) În cadrul acestui program au fost finanţate de către AFCN următoarele 15 titluri                    Antonio Sandu – Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate Antonio Sandu – Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnoculturale Simona Ponea – O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii Corneliu Dragomir – O socioantropologie a dezastrelor naturale Mădălina Virginia Antonescu – Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa Tomiţă Ciulei – Mic tratat de gnoseologie Daniel Cojanu – Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională Tudor Radu Popescu – Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia militară Sovietică Constantin Marin – Isihasmul în Mănăstirile spaţiului mioritic românesc Geo Vasile – De veghe în lanul de proză Aurica Stan – Exilul ca traumă / Trauma ca exil în opera lui Norman Manea Alina Şandra – Teatrul nocturn. Captarea viselor Horia Hulban – Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii Antonio Sandu – Atlas ezoteric de adorat femeia Radu Vasile Chialdă – Tonomatul cu vise Lumen Cartea de Cultură (2008) Divorţul în tradiţia evreiască - Iulia Andreea Moldovan Logică, argumentare şi retorică. De la raţiunea teoretică la raţiunea practică în discursul public - Ciulei Tomiţă Nu mă uita - Anca Laura Codrea Generaţii în schimbare. Modele de educaţie familială în Banatul secolului XX - Simona Branc
32

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen    Clădiri de patrimoniu în Municipiul Iaşi . Antonio Sandu, Ionuţ Socol, Irina Morariu Arme şi unelte de silex şi piatră din eneoliticul Moldovei dintre Carpaţi şi Prut - Vicu Merlan Iaşul în literatură - Ana Maria Boboc, Antonio Sandu Literatura ca educaţie nonformală (2007), În cadrul programului a fost realizată: o sesiune de formare în domeniul jurnalismului pentru adolescenţi ; seminarul naţional de estetici postmoderne; conferinţa „Literatura ca educaţie nonformală”. La sesiunea de formare au participat tineri, studenţi şi liceeni. În cadrul proiectul a fost realizat un Salon al Revistei pentru Liceeni. În cadrul Seminariilor s-a desfăşurat o seară culturală ce a culminat cu decernarea premiilor Programului Naţional de Creaţie Literară Poezia Tinereţii 2007.   

Poezia tinereţii (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Este un concurs naţional de creaţie literară realizat în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iaşi. Fiecare ediţie se finalizează cu publicarea unor volume colective cuprinzând cele mai semnificative lucrări din concurs. Ediţia 2007 a Concursului naţional de Creaţie Literară Poezia Tinereţii s-a derulat în cadrul programului Programul Literatură ca Educaţie Nonformală, Finanţat de Autoritatea Naţională Pentru Tineret. Aceeaşi Autoritate Naţională a finanţat de asemenea Ediţiile 2002 şi 2003 a Concursului Naţional de Creaţie Literară Poezia Tinereţii. Celelalte ediţii au fost realizate în baza unor sponsorizări primite de la persoane fizice şi juridice.

33

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programe Educaţionale
Tineri despre Europa (2006) În cadrul acestui program au fost desfăşurate ateliere de creativitate colaborativă, vizând punctele de vedere ale tinerilor cu privire la integrarea europeană a României. A fost elaborat şi publicat volumul “Tineri despre Europa”, publicat la Editura Lumen, Iaşi 2006. Scopul proiectului viza implicarea tinerilor în analiza semnificaţiei fenomenului integrării europene a României, dezvoltarea capacităţii acestora de realizare a unor analize ştiinţifice sau eseuri privind Europa şi relaţia dintre România şi Europa. În mod concret Proiectul a vizat derularea unor ateliere de creativitate colaborativă. La seminarii au participat tineri între 16 şi 29 de ani. Pentru a putea participa doritorii au trimis unul sau mai multe eseuri pe una din temele:       Europa ca fenomen cultural, cadre europene şi specific românesc; Europa cadre socio- politice; Identitate şi diversitate; Locul României în Europa; Tinerii şi Europa; Istoria Europei.

Materialele au fost supuse unor dezbateri în cadrul fiecărui atelier în parte şi vor fi accesibile membrilor înscrişi în atelierul respectiv. Înscrierea în atelier se realizează pe baza trimiterii cel puţin a unui material: eseu, studiu, analiza ştiintifică etc. pe domeniul respectiv. Membrii atelierului au luat în discuţie articolul realizând elemente de peer review. Cele mai semnificative studii, eseuri, analize etc. de la fiecare secţiune în parte au fost selecţionate atât de membrii atelierelor cât şi de referenţi ai Editurii Lumen, Asociaţia Lumen şi Autorităţii Naţionale pentru Tineret, Direcţiei Judeţene de Tineret Iaşi pentru a fi publicate în volumul „Despre Europa” . Volumul a fost editat în 500 exemplare.

34

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Politicile agricole comune pe înţelesul tinerilor din mediul rural (2005) Program realizat în Parteneriat cu Direcţia Agricola Iaşi, program de informare a tinerilor din mediul rural cu privire la elemente din Aquis-ul comunitar european cu privire la dezvoltarea rurală. A fost pubicat un volum documentar în ceea ce priveşte implicaţiile integrării europene pentru tinerii din mediul rural, ce a fost distribuit în cadrul întâlnirilor dintre specialişti ai Direcţiei Agricole Iaşi şi tineri din mediul rural. Promovarea educaţiei multidimensionale (2003-2004) Acest program a cuprins următoarele:  sesiuni de formare în domeniul strategiilor educaţiei multidimensionale;  seminarii pe tema modalităţilor de intervenţie socială prin strategii educaţionale;  sesiune de comunicări ştiinţifice pe tema intervenţiei sociale prin strategii educaţionale. Moderator la aceste sesiuni de comunicări a fost domnul Antonio Sandu. Programul a fost finalizat prin editarea volumului „Actiune socială prin strategii educaţionale” coordonator de volum fiind Daniela Cojocaru. Acţiune socială prin strategii educaţionale (2002-2003) În cadrul acestui program s-au desfăşurat următoarele: Seminarii pe tema modalităţilor de intervenţie socială prin strategii educaţionale; Sesiune de comunicări ştiinţifice pe tema “Intervenţiei sociale prin strategii educatonale”.

 

Moderatorul sesiunii de comunicări a fost domnul Antonio Sandu. Programul a fost finalizat prin editarea volumului „Acţiune socială prin strategii educaţionale” - coordonatorii volumului au fost Drd. Ştefan Cojocaru şi Drd. Antonio Sandu.

35

www.asociatialumen.ro

Programe Editoriale
Programul de Administrare Publicaţii Editura Lumen oferă actualemte servicii editoriale și de administrare următoarelor instituții: - Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași, - Universitatea ”Petre Andrei”, Iași, - Universitatea ”Mihail Kogălniceanu”, Iași. Editura Lumen oferă actualemte servicii editoriale și de administrare următoarelor instituții: - Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași, - Universitatea ”Petre Andrei”, Iași, - Universitatea ”Mihail Kogălniceanu”, Iași. Asociaţia Lumen prin Editura Lumen administrează din punct de vedere editorial următoarele publicaţii tipărite sau electronice: „Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială” este publicată prin Editura Lumen de către Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Fundaţia Holt România. Revista este acreditată A de către CNCSIS având codul 657, este îndexată în bazele de date ISI Thompson, CEOL şi Index Copernicus. Revista apare în format tipărit având ISSN Nr. 1583-3410 şi în variantă online ISSN Nr. 1584-5397. Dintre consultanţii internaţionali ai Revistei enumerăm: p.h.d Nadji Rahmania (Lille Franţa), p.h.d Patrick Le Guirriec (Universitatea Tours, Franţa), p.h.d Victor Groze (Case Western University, Cleveland SUA), p.h.d Einar Helander (Lisabona Portugalia), p.h.d Karl Garber (ENSP Rennes Franţa), p.h.d Lindi Endicott (Planned Parenhood SUA), p.h.d Vicky Buchan (Colorado State University SUA). Directorul publicaţiei este domnul Prof. Univ. Dr. Vasile Miftode Universitatea A.I.Cuza Iaşi, redactor şef domnul Conf. Dr. Ştefan Cojocaru Universitatea A.I.Cuza Iaşi. Revista se află la al 25-lea număr al apariţiei sale. Revista a abordat teme precum: Speranţa de viaţă, calitatea vieţii şi potenţialul de reabilitare la pacienţii amputaţi Radu Florin POPA, Cristina POPA, Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă, Oana Alina BRADU, Antonio SANDU, Adoptabilite et apparentement, deux points faibles de l adoption Catherine SELLENET dar şi alte teme de actualitate din domeniile social, sociologic şi ştiinţific.
36

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională reprezintă un nou program al Centrului de Cercetări Soci-Umane Lumen şi al Editurii Lumen prin intermediul căruia sunt prezentarea noutăţilor din sistemul educaţional. La acest program sunt aşteptate să participe cadre didactice din mediul preuniversitar, cât şi celor din mediul universitar, formatori, cercetători, persoane implicate în educaţia non-formală care doresc să promoveze noile tendinţe pedagogice şi educaţionale aplicabile la nivel naţional şi internaţional. Revista îşi propune să reunească articole, studii şi cercetări în domeniul educaţiei multidimensionale şi noile tehnologii educaţionle, realizate de autori din ţară şi din străinătate. Revista îşi mai propune să fie un instrument de promovare a cercetărilor în domeniul ştiinţelor educaţiei cu precădere a inovaţiei în domeniul educaţiei, a noilor tehnologii informaţionale utilizate în educaţie, tehnici educative şi educaţie nonformală etc. Revista are apariţie trimestrială, cu apariţie fizică şi electronică. Pentru primul număr se aşteaptă articole în domeniile: teoria educaţiei şi teoria evaluării, strategii alternative în educaţie, noi modele curriculare, noi tehnologii educaţionale, evaluări instituţionale în domeniul educaţiei, politici educaţionale, didactici sectoriale, logica cercetării educaţionale, programe de formare continuă. Sunt acceptate colateral alte articole în ceea ce priveşte alte domenii ale cercetării ştiinţifice şi practici sociale corelate cu educaţia şi formarea continuă inclusiv cea non-instituţională. Sunt aşteptaţi să participe cadre didactice atât din învăţământul universitar cât şi din cel preuniversitar, din ţară, Republica Moldova, precum şi invitaţi cadre didactice universitare şi preuniversitare din întreaga lume. www.revistaromaneasca.ro Revista Postmodern Openings - reprezintă un nou program al Centrului de Cercetări Soci-Umane Lumen şi al Editurii Lumen prin intermediul căruia sunt prezentarea noutăţilor perspectivelor postmoderne din ariile ştiinţifice, având ca scop principal promovarea noilor viziuni ale societăţii actuale. La acest program sunt aşteptate să participe cadre didactice din mediul preuniversitar, cât şi celor din mediul universitar, persoane interesate de noile perspective postmoderne din diferite arii sociale şi umaniste, precum şi cercetărori din cadrul programelor postuniversitare, postdoctorale sau din cadrul centrelor de cercetare din România şi din străinătate. Revista îşi propune să reunească articole, studii şi cercetări din aria postmodernă, realizate de autori din ţară şi din străinătate. Revista îşi mai propune să fie un instrument de promovare a cercetărilor în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste, cu precădere a inovaţiei de actualitate, a noilor teorii, perspective şi metodologii. Revista apare de patru ori pe an (în lunile martie, iunie,
37

-

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen septembrie şi decembrie), cu apariţie fizică şi electronică. www.postmodernopenings.com Revista Jurnalul de Studii Juridice - publicata si administrata de Editura Lumen in numele Universitatii „Petre Andrei” Iasi, a aparut din iniţiativa Facultaţii de Drept din cadrul universitatii mentionate, ca un raspuns la necesitatea de a se face cunoscuta activitatea ştiinţifica şi de cercetare din aceasta instituţie. Revista se doreşte a fi un forum de dezbateri şi cercetari academice pe urmatoarele domenii de interes: drept internaţional, drept european, drept comparat, drept intern, practica judiciara comentata, recenzii de carte de specialitate, dar şi din domenii conexe dreptului. “Jurnalul de Studii Juridice” se adreseaza cadrelor didactice din domenii diferite ale dreptului şi ale ştiinţelor conexe, practicienilor, cercetatorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, atat din ţara cat şi din strainatate. Revista Buletin Stiintific - administrata de Editura Lumen in numele Universitatii „Mihail Kogalniceanu” Iasi, isi propune sa stimuleze activitatea de cercetare stiintifica a corpului profesoral al Universitatii, plecand de la scopul de a imbunatati calitatea actului didactic din Universitate, astfel multe dintre studiile publicate fiind incluse in bibliografia diverselor discipline din planurile de invatamant. Buletinul Stiintific al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” isi propune sa contribuie la prezentarea si diseminarea rezultatelor cercetarii stiintifice in diverse domenii, cu accent pe disciplinele incluse in planurile de invatamant ale diverselor programe de studii oferite de Universitatea “Mihail Kogalniceanu”. De asemenea, se urmareste promovarea intr-o societate libera a valorilor si principiilor care stau la baza actului didactic si a celui de cercetare. Publicatia de adreseaza cadrelor didactice din domeniu, practicienilor, cercetatorilor precum si tuturor celor interesati de stiintele umane, in deosebi dreptul , relatiile publice, stiintele politice sau relatiile internationale. Revista Centrul de Training Lumen – prezintă articole cu aplicabilitate în ariile pedagogiei şi andragogiei moderne. Revista este actualmente la al 7 lea număr şi apare cu o frecvenţă de 4 ori pe an (martie, iunie, septembrie şi decembrie). Revista cultural ştiinţifică „Lohanul” fondată de domnul Prof. Dr. Vicu Merlan împreună cu un grup de cadre didactice din zona Huşi – Vaslui, publică articole cu caracter cultural ştiinţific sau educaţional fiind considerată una din cele mai bune reviste din aria sa geografică. Revista „Vânătorul sau pescarul huşean” este revista Asociaţiei pescarilor şi vânătorilor din Huşi, aceasta apare într-un format grafic deosebit în policromie integrală. Din colectivul de redacţie fac parte:
38

-

-

-

-

-

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Vasile Marian preşedinte editor, Sergiu Bunescu vicepreşedinte, redactori: Ion Serban, Vicu Merlan, Constantin Moisan, Vasile Negru, Traian Petrea si Paul Sapca. Revista publică atât informaţii utile şi interesante pentru cei pasionaţi de pescuit şi vânătoare, precum şi articole cu caracter general, fiind destinată educării publicului în ceea ce priveşte aceste două sporturi. „Amprente literare” este revista cercului de literatură din cadrul Grupului Şcolar Mihail Sturdza Iaşi. Articolele aparţin cadrelor didactice şi elevilor din liceul menţionat. „Ekpirosis” - Revista de filosofie şi cultură. Directorul publicaţiei prof. univ.dr.Tudor Ghideanu, redactor şef cercetător dr. Emanuela Biru. Revista a publicat articole în domeniul filosofiei, criticiide carte, literatură. Momentan apariţia publicaţiei Ekpirosis este întreruptă. Revista de Asistenţă şi mediere socială. Primul număr al publicaţiei a apărut în anul 2000 cu ISSN 1582-6562. Revista a apărut prin Editura Cristal membră a Grupului Lumen Media, din colectivul de redacţie făcând parte conf.dr. Tatiana Dorofte, cercetător drd. Antonio Sandu. La data apariţiei primului număr al Revistei de Asistenţă şi Mediere Socială în mai 2000, Revista a fost printre primele publicaţii de specialitate în domeniul Asistenţei sociale şi prima revista online din acest domeniu.

-

-

39

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Program de Servicii Editoriale Academice
Oferit de Asociaţia Lumen şi Editura Lumen Cercetarea reprezintă punctul cel mai înalt de dezvoltarea unei societăţi. Pentru promovarea ştiinţei româneşti Editura Lumen oferă servicii editoriale şi de consultanţă editorială în domeniul publicaţiilor ştiinţifico-academice. În acest sens vă trimitem în anexă descrierea programului. Pentru mai multe informaţii cu privire la modalităţile de promovare vă aşteptăm la adresa www.edituralumen.ro În cazul în care doriţi colaborarea cu Editura Lumen vă rugăm bifaţi opţiunile dorite: În funcţie de serviciile solicitate şi frecvenţa acestora se stabileşte cota de reducere pe care o oferim Universităţii Dumneavoastră.

A. Editare şi publicare de carte ştiinţifică şi universitară
Editare şi publicare de carte (în Editură acreditată ştiinţific) pentru cadrele universităţii la costuri preferenţiale – (costurile se vor stabili în funcţie de frecvenţa şi numărul apariţiilor de carte din partea Universităţii) În cazul în care se alege acest serviciu se oferă următoarele servicii: Servicii Obligatorii        Editare carte Publicare carte Acordare ISBN Acordare Descriere CIP Afişarea cărţii pe site-urile Editurii Lumen şi pe site-urile partenere Postarea cărţii pe Google Books Trimiterea a 10 volume la Biblioteca Naţională

Alte Servicii conexe cu editarea şi publicarea de carte ştiinţifică şi universitară
40

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Tiraje la cerere între minim 100 şi maxim 1000 exemplare Promovarea cărţii prin cataloage de publicaţii în română şi engleză Promovare online pe site-urile Editurii Lumen şi librăriile virtuale partenere Oferirea spre difuzare a cărţii în librăriile partenere - în funcţie de acceptul acestora Trimiterea cărţii către principalele Biblioteci Universitare Trimiterea cărţii către toate Bibliotecile Judeţene Lansări de carte inclusiv la târguri de carte în care participă Editura Lumen Recenzie a cărţii disponibilă pe site-urile Editurii şi cele partenere şi Revista Cărţii Recenzii plătite pentru cărţi care nu apar la Editura Lumen în Revista Cărţi Ştiinţifice (făcute de noi sau trimise de alte persoane) Înscrierea cărţilor în minimum 3 baze de date internaţionale care acceptă şi carte nu doar publicaţii seriale Trimiterea rezumatului în engleză a cărţii pe site–uri internaţionale inclusiv gen BDI

în

B. Editare de manuale şi cursuri universitare
vor Editare şi publicare de manuale şi cursuri universitare (costurile se stabili în funcţie de frecvenţa şi numărul apariţiilor de manuale şi
41

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen cursuri universitare din partea Universităţii). Servicii Obligatorii        Editare carte Publicare carte Acordare ISBN Acordare Descriere CIP Afişarea publicaţiei pe site-urile Editurii Lumen şi pe site-urile partenere Postarea cărţii pe Google Books Trimiterea a 10 volume la Biblioteca Naţională

Alte Servicii conexe cu editarea şi publicarea de manuale şi cursuri universitare Tiraje la cerere între minim 100 şi maxim 1000 exemplare Promovare pe site-urile Editurii Lumen şi în librăriile virtuale partenere Promovarea online a publicaţiilor (integral sau parţial) Realizarea de recenzie a manualului sau cursului universitar disponibilă pe site-urile Editurii şi cele partenere şi în Revista Cărţii Recenzii plătite pentru manuale sau cursuri universitare, care nu apar la Editura Lumen, în Revista Cărţi Ştiinţifice (făcute de noi sau trimise de alte persoane) Înscrierea manualelor sau cursurilor universitare în minimum 3 de date internaţionale care acceptă şi carte nu doar publicaţii seriale Trimiterea rezumatului în engleză a cărţii pe site– ri internaţionale inclusiv gen BDI

baze

42

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

C. Administrare Publicaţii (Analele Universităţii sau alte reviste care apar sub egida Universităţii)
Pachetul Basic cuprinde:     Editare publicaţie; Tipărire publicaţie; Acordare de ISSN; Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Editare publicaţie;  Realizare Call for Papers;  Postare Call for Papers;  Primirea articolelor (numai în colaborare cu comitetul ştiinţific şi editorial al revistei);  Administrarea relaţiei cu Peer Review-uri;  Corespondenţa cu autorii (doar împreună cu redactorul şef desemnat de universitate);  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Acordare de ISSN;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Administrarea site-ul publicaţiei (ediţia electronică),  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente şi / sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora. Pachetul de Consultanţă (poate fi achiziţionat doar cu Pachetul Extins):  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale – Editura Lumen nu garantează introducerea publicaţiei în Baze de Date Internaţionale, dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea revistei, de impact, valoare ştiinţifică, colectivul editorial şi redacţional etc.;
43

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen  Corespondenţa cu Baze de date Internaţionale în numele revistei pentru introducere şi respectiv menţinerea revistei o dată introdusă. (La momentul potrivit se propune revista pentru acreditare CNCSIS, consultanţă pentru acest demers, realizarea tuturor demersurilor pentru acest lucru, precum şi propunerea revistei spre finanţare către ANCS şi CNCSIS.)

D. Administrare Editorială a Manifestărilor Ştiinţifice
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul extins:  Realizare Call for Papers;  Postare Call for Papers;  Primirea articolelor (numai în colaborare cu comitetul ştiinţific şi editorial al revistei);  Administrarea relaţiei cu Peer Review-uri;  Corespondenţa cu autorii (doar împreună cu redactorul şef desemnat de universitate);  Realizarea corespondeţei cu organizatorii manifestării ştiinţifice  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Administrarea site-ul publicaţiei (ediţia electronică),  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.  Publicarea volumului final al manifestării ştiinţifice cât şi a volumului cu rezumate şi a mapei de lucrări a manifestării. Pachetul de consultanţă (poate fi achiziţionat doar cu Pachetul
44

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Extins):  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale. Editura trimite lucrărilor conferinţei (a rezumatelor şi a volumului final) către BDI inclusiv ISI Thomson Reuteurs fără a garanta introducerea acestuia, dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea lucrărilor manifestării ştiinţifice, de impact, valoare ştiinţifică, colectivul ştiinţific al manifestării şi cel de organizare etc.,  Realizarea corespondenţei cu Baze de Date Internaţionale în numele Universităţii organizatoare a manifestării pentru introducere. Consultanţă pentru propunerea finanţării de către ANCS şi CNCSIS acolo unde este posibil.  D. Realizarea de volume colective realizate în cadrul unor programe masterale sau doctorale realizate de studenţii / profesori sau la nivel de catedre Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei),  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora. Pachetul de Consultanţă:  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale. Editura trimite rezumatele lucrărilor spre indexare în BDI fără a garanta
45

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen introducerea dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea lucrărilor, de impact, valoare ştiinţifică.  Realizarea corespondenţei cu Bazele de Date Internaţionale în numele Programului organizator a volumului pentru introducere. Consultanţă pentru propunerea finanţării de către ANCS şi CNCSIS acolo unde este posibil.

E. Administrarea Editorială a Revistelor Studenţeşti din cadrul Universităţii
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei),  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.

F. Administrarea Editorială a lucrărilor Sesiunilor Studenţeşti
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională:
46

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei şi în urma primirii unui referat de acceptare din partea unui cadru didactic universitar)  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.

G. Programul de Promovare prin Carte
În cadrul acestui program sunt oferite următoarele servicii: Consultanţă în realizarea Monografiei Universităţii  Editare  Tipărire  Acordare de ISBN Realizarea de alte broşuri sau materiale de promovare a Universităţii  Editare  Tipărire

47

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Training Editorial
   REGULI INTERNATIONALE IN AUTORATUL STIINTIFIC Obiectivele publicarii stiintifice; Specificul unui articol stiintific; Componentele unui articol stiintific: Titlu, Abstract, Cuvinte Cheie, Introducere, Metodologie, Rezultate, Concluzii si Discutii, Concluziile articolului, Citari si Bibliografie, Apa Styles, Chicago Styles RELATIA AUTOR REDACTIE Call for papers; Tematica publicatiei; Procesul de peer rewiev; Tipuri de raspuns in peer rewiev: Acceptare fara modificari, Acceptare cu modificari minore, Acceptare cu modificari majore, Solicitarea de resubmitere, Refuz la publicare. SPECIFICUL UNEI PUBLICATII INTERNATIONALE Factor de impact Factori Hirch Indice de citare ETICA EDITORIALA Conflictele de interes Cine poate fi autor? Desemnarea pozitiei autorilor Acceptul de publicare TRIMITEREA MATERIALELOR CATRE EDITURA Formatul materialelor Controlul calitatii editoriale Corelatia dintre aparitia numarului si site-ul lui Relatia intre editura si redactie- rolul fiecarei parti in procesul editorial

   

  

   

   

48

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Program de Servicii Editoriale Academice
Oferit de Asociaţia Lumen şi Editura Lumen Cercetarea reprezintă punctul cel mai înalt de dezvoltarea unei societăţi. Pentru promovarea ştiinţei româneşti Editura Lumen oferă servicii editoriale şi de consultanţă editorială în domeniul publicaţiilor ştiinţifico-academice. În acest sens vă trimitem în anexă descrierea programului. Pentru mai multe informaţii cu privire la modalităţile de promovare vă aşteptăm la adresa www.edituralumen.ro În cazul în care doriţi colaborarea cu Editura Lumen vă rugăm bifaţi opţiunile dorite: În funcţie de serviciile solicitate şi frecvenţa acestora se stabileşte cota de reducere pe care o oferim Universităţii Dumneavoastră.

A. Editare şi publicare de carte ştiinţifică şi universitară
Editare şi publicare de carte (în Editură acreditată ştiinţific) pentru cadrele universităţii la costuri preferenţiale – (costurile se vor stabili în funcţie de frecvenţa şi numărul apariţiilor de carte din partea Universităţii) În cazul în care se alege acest serviciu se oferă următoarele servicii: Servicii Obligatorii        Editare carte Publicare carte Acordare ISBN Acordare Descriere CIP Afişarea cărţii pe site-urile Editurii Lumen şi pe site-urile partenere Postarea cărţii pe Google Books Trimiterea a 10 volume la Biblioteca Naţională

49

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Alte Servicii conexe cu editarea şi publicarea de carte ştiinţifică şi universitară

Tiraje la cerere între minim 100 şi maxim 1000 exemplare Promovarea cărţii prin cataloage de publicaţii în română şi engleză Promovare online pe site-urile Editurii Lumen şi librăriile virtuale partenere Oferirea spre difuzare a cărţii în librăriile partenere - în funcţie de acceptul acestora Trimiterea cărţii către principalele Biblioteci Universitare Trimiterea cărţii către toate Bibliotecile Judeţene Lansări de carte inclusiv la târguri de carte în care participă Editura Lumen Recenzie a cărţii disponibilă pe site-urile Editurii şi cele partenere şi Revista Cărţii Recenzii plătite pentru cărţi care nu apar la Editura Lumen în Revista Cărţi Ştiinţifice (făcute de noi sau trimise de alte persoane) Înscrierea cărţilor în minimum 3 baze de date internaţionale care acceptă şi carte nu doar publicaţii seriale Trimiterea rezumatului în engleză a cărţii pe site–uri internaţionale inclusiv gen BDI

în

50

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

B. Editare de manuale şi cursuri universitare
Editare şi publicare de manuale şi cursuri universitare (costurile se vor stabili în funcţie de frecvenţa şi numărul apariţiilor de manuale şi cursuri universitare din partea Universităţii). Servicii Obligatorii        Editare carte Publicare carte Acordare ISBN Acordare Descriere CIP Afişarea publicaţiei pe site-urile Editurii Lumen şi pe site-urile partenere Postarea cărţii pe Google Books Trimiterea a 10 volume la Biblioteca Naţională

Alte Servicii conexe cu editarea şi publicarea de manuale şi cursuri universitare Tiraje la cerere între minim 100 şi maxim 1000 exemplare Promovare pe site-urile Editurii Lumen şi în librăriile virtuale partenere Promovarea online a publicaţiilor (integral sau parţial) Realizarea de recenzie a manualului sau cursului universitar disponibilă pe site-urile Editurii şi cele partenere şi în Revista Cărţii Recenzii plătite pentru manuale sau cursuri universitare, care nu apar la Editura Lumen, în Revista Cărţi Ştiinţifice (făcute de noi sau trimise de alte persoane) Înscrierea manualelor sau cursurilor universitare în minimum 3 de date internaţionale care acceptă şi carte nu doar publicaţii seriale
51

baze

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Trimiterea rezumatului în engleză a cărţii pe site– ri internaţionale inclusiv gen BDI

C. Administrare Publicaţii (Analele Universităţii sau alte reviste care apar sub egida Universităţii)
Pachetul Basic cuprinde:     Editare publicaţie; Tipărire publicaţie; Acordare de ISSN; Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Editare publicaţie;  Realizare Call for Papers;  Postare Call for Papers;  Primirea articolelor (numai în colaborare cu comitetul ştiinţific şi editorial al revistei);  Administrarea relaţiei cu Peer Review-uri;  Corespondenţa cu autorii (doar împreună cu redactorul şef desemnat de universitate);  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Acordare de ISSN;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Administrarea site-ul publicaţiei (ediţia electronică),  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente şi / sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora. Pachetul de Consultanţă (poate fi achiziţionat doar cu Pachetul Extins):  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale – Editura Lumen nu garantează introducerea publicaţiei în Baze de Date
52

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Internaţionale, dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea revistei, de impact, valoare ştiinţifică, colectivul editorial şi redacţional etc.;  Corespondenţa cu Baze de date Internaţionale în numele revistei pentru introducere şi respectiv menţinerea revistei o dată introdusă. (La momentul potrivit se propune revista pentru acreditare CNCSIS, consultanţă pentru acest demers, realizarea tuturor demersurilor pentru acest lucru, precum şi propunerea revistei spre finanţare către ANCS şi CNCSIS.)

D. Administrare Editorială a Manifestărilor Ştiinţifice
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul extins:  Realizare Call for Papers;  Postare Call for Papers;  Primirea articolelor (numai în colaborare cu comitetul ştiinţific şi editorial al revistei);  Administrarea relaţiei cu Peer Review-uri;  Corespondenţa cu autorii (doar împreună cu redactorul şef desemnat de universitate);  Realizarea corespondeţei cu organizatorii manifestării ştiinţifice  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Administrarea site-ul publicaţiei (ediţia electronică),  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.  Publicarea volumului final al manifestării ştiinţifice cât şi a volumului cu rezumate şi a mapei de lucrări a manifestării.
53

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Pachetul de consultanţă (poate fi achiziţionat doar cu Pachetul Extins):  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale. Editura trimite lucrărilor conferinţei (a rezumatelor şi a volumului final) către BDI inclusiv ISI Thomson Reuteurs fără a garanta introducerea acestuia, dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea lucrărilor manifestării ştiinţifice, de impact, valoare ştiinţifică, colectivul ştiinţific al manifestării şi cel de organizare etc.,  Realizarea corespondenţei cu Baze de Date Internaţionale în numele Universităţii organizatoare a manifestării pentru introducere. Consultanţă pentru propunerea finanţării de către ANCS şi CNCSIS acolo unde este posibil.

D. Realizarea de volume colective realizate în cadrul unor programe masterale sau doctorale realizate de studenţii / profesori sau la nivel de catedre
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei),  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora. Pachetul de Consultanţă:
54

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen  Consultanţă pentru introducerea în Baze de Date Internaţionale. Editura trimite rezumatele lucrărilor spre indexare în BDI fără a garanta introducerea dar se ocupă de toate demersurile. Acceptarea lor depinde de calitatea lucrărilor, de impact, valoare ştiinţifică.  Realizarea corespondenţei cu Bazele de Date Internaţionale în numele Programului organizator a volumului pentru introducere. Consultanţă pentru propunerea finanţării de către ANCS şi CNCSIS acolo unde este posibil.

E. Administrarea Editorială a Revistelor Studenţeşti din cadrul Universităţii
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei),  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.

55

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

F. Administrarea Editorială a lucrărilor Sesiunilor Studenţeşti
Pachetul Basic:  Editare publicaţie;  Tipărire publicaţie;  Acordare de ISSN;  Trimiterea la Biblioteca Naţională: Pachetul Extins:  Adunarea materialelor de la studenţi, masteranzi, doctoranzi etc. , (numai în colaborare cu coordonatorul (ii) publicaţiei şi în urma primirii unui referat de acceptare din partea unui cadru didactic universitar)  Paginarea publicaţiei;  Realizarea coperţii;  Tipărirea publicaţiei;  Trimiterea către Biblioteca Naţională;  Asigurăm la cerere difuzarea revistei pe bază de abonamente sau prin librării fizice şi virtuale în limita acceptării acestora.

G. Programul de Promovare prin Carte
În cadrul acestui program sunt oferite următoarele servicii: Consultanţă în realizarea Monografiei Universităţii  Editare  Tipărire  Acordare de ISBN Realizarea de alte broşuri sau materiale de promovare a Universităţii  Editare  Tipărire

56

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Training Editorial
REGULI INTERNATIONALE IN AUTORATUL STIINTIFIC Obiectivele publicarii stiintifice; Specificul unui articol stiintific; Componentele unui articol stiintific: Titlu, Abstract, Cuvinte Cheie, Introducere, Metodologie, Rezultate, Concluzii si Discutii, Concluziile articolului, Citari si Bibliografie, Apa Styles, Chicago Styles RELATIA AUTOR REDACTIE Call for papers; Tematica publicatiei; Procesul de peer rewiev; Tipuri de raspuns in peer rewiev: Acceptare fara modificari, Acceptare cu modificari minore, Acceptare cu modificari majore, Solicitarea de resubmitere, Refuz la publicare. SPECIFICUL UNEI PUBLICATII INTERNATIONALE Factor de impact Factori Hirch Indice de citare ETICA EDITORIALA Conflictele de interes Cine poate fi autor? Desemnarea pozitiei autorilor Acceptul de publicare TRIMITEREA MATERIALELOR CATRE EDITURA Formatul materialelor Controlul calitatii editoriale Corelatia dintre aparitia numarului si site-ul lui Relatia intre editura si redactie- rolul fiecarei parti in procesul editorial

 

   

  

   

   

57

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători
Filosofia programului Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători a fost promovat începând cu anul 2004, având iniţial trei sesiuni anuale, actualmente desfăşurându-se cu două sesiuni pe an. Acest program se desfăşoară în baza principiului cofinanţării, Asociaţia Lumen acoperind între 50% şi 75% din costurile totale aferente editării cărţii. Selecţia lucrărilor se face de către un comitet de referenţi în baza principiului Blind Peer Review. Referenţii Editurii Lumen sunt cercetători cu titlul ştiinţific de doctor sau doctoranzi, provenind din universităţi, institute de cercetare sau organizaţii nonguvernamentale, din ţară şi din străinătate, editura noastră asigurându-se astfel de competenţele referenţilor pentru fiecare domeniu de analiză în parte. Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători este lansat pornind de la o nevoie reală a societăţii actuale, de a promova tinerii şi mai precis tinerii care excelează în domeniul ştiinţifice şi/sau academice. În cadrul acestui program au părut până în prezent peste 180 de titluri de carte a unor tineri cercetători din România, Republica Moldova, Belgia, Anglia, Statele Unite ale Americii, Franţa, Olanda. Programul de promovare a tinerilor cercetători are caracterul unei selecţii şi nu a unui concurs propriu-zis. Lucrările care îndeplinesc standardele ştiinţifice necesare publicării, vor fi acceptate de comisie spre publicare. Scopul Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători realizat în cadrul Editurii Lumen urmăreşte promovarea excelenţei ştiinţifice în rândul tinerilor cercetători. Obiectivele programului nostru au în vedere aducerea anuală la cunoştinţă publicului de specialitate a unui minim de 30 de lucrări de cercetare valoroase, realizate de tinerii din ţară şi străinătate şi informarea unui număr de cel puţin 100 000 de persoane interesate de domeniile socio-umane, din întreaga ţară, a rezultatelor cercetărilor tinerilor implicaţi în proiect. Activităţi în cadrul proiectului  Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul programului de Promovare a Tinerilor Cercetători;  Specialiştii nostri, (cadre universitare şi cercetători cu experienţă), vor evalua materialele trimise spre publicare imediat ce sunt primite iar răspunsul va fi primit imediat ce lucrarea este evaluată , fiind fie
58

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen acceptată la publicare caz în care i se specifică autorului condiţiile de publicare şi contractul de editare, sau neacceptarea publicării;  Realizarea contractului editorial;  Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-reviw-uri noştri;  Redactarea volumelor;  Realizarea paginaţiei;  Realizarea coperţilor  Corectura finală a textului;  Acordare de ISBN şi CIP;  Tipărirea volumuilui;  Trimiterea exemplarelor autorilor;  Trimiterea în difuzare a volumului, în librăriile proprii ale Editurii Lumen şi către cele partenere;  Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală;  Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii;  Promovarea în târguri de carte;  Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc;  Lansări de carte în funcţie de contractul cu autorii;  Trimiterea ofertei de carte către toate bibliotecile central-universitare şi judeţene din ţară;  Trimiterea ofertei de carte către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil;  Trimiterea volumelor, acolo unde contractul editorial prevede, către organisme mass-media pentru promovare. Subprograme:  Trepte către Excelenţă – dedicat tinerilor absolevenţi;  Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Perspective de viitor ale Programului de Promovarea a Tinerilor Cercetători  Înscrierea lucrărilor publicate de Editura Lumen în baze de date internaţionale şi biblioteci din străinătate;  Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books şi Scholar Books (Google Academic);  Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale;
59

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen       Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului; Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică; Promovare instituţională; Creşterea notorietăţii publice; Formarea şi creşterea brandului personal; Creşterea stimei de sine.

60

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Editorial de Microcercetări
Filosofia programului Este o componentă a Porgramului de Promovare a Tinerilor Cercetători fiind destinată publicării unor microcercetări în volume, de preferinţă colective, realizate de tineri doctoranzi şi alţi absolevnţă de învăţământ superior implicaţi în diverse domenii ale cercetării ştiinţice. Domeniile de publicare sunt asistenţa socială, filosofie, psihologie, ştiinţe politice, ştiinţele educaţiei, istorie, marketing şi comunicare, ştiinţe economice etc. Publicul ţintă vizat pentru acest program cuprinde tineri cu vârsta de până în 35 de ani angajaţi în studiul cercetării ştiinţifice. Acest program se desfăşoară într-o singură ediţie pe an în perioada octombrie–noiembrie. Până la această dată au apărut peste 30 de volume colective în care au fost publicate microcercetări pe diferite domenii ştiinţifice. Sistemul de selecţie al articolelor destinate publicării în cadrul Programului Editorial Microcercetări se face după metoda Blind Peer-Review, fapt care asigură gradul înalt de specific ştiinţific al articolelor propuse spre publicare. Scopul Programului editorial de Microcercetări realizat în cadrul Editurii Lumen urmăreşte promovarea excelenţei ştiinţifice în rândul tinerilor cercetători Obiectivele programului nostru au în vedere aducerea anuală la cunoştinţa publicului de specialitate a unui minim de 10 volume colective de cercetare valoroase, realizate de tinerii din ţară şi străinătate şi informarea unui număr de cel puţin 100 000 de persoane interesate de domeniile socio-umane, din întreaga ţară, a rezultatelor cercetărilor tinerilor implicaţi în proiect. Activităţi în cadrul programului:  Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul Programului Editorial de Microcercetări;  Specialiştii noştri (cadre universitare si cercetători cu experienţă), vor evalua materialele trimise spre publicare imediat ce sunt primite iar răspunsul va fi primit imediat ce lucrarea este evaluată, fiind fie acceptată la publicare caz în care i se specifică autorului condiţiile de publicare şi contractul de editare, sau neacceptarea publicării;  Realizarea contractului editorial;
61

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen                 Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-reviw-uri noştri; Redactarea volumelor; Realizarea paginaţiei; Realizarea coperţilor; Corectura finală a textului; Acordare de ISBN si CIP; Tipărirea volumului; Trimiterea exemplarelor autorilor; Trimiterea în difuzare a volumului, în proprii Editurii Lumen şi către cele partenere; Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală; Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii; Promovarea în târguri de carte; Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc; Oferta existentă a tuturor titlurilor apărute către toate bibliotecile central-universitare şi judeţene din ţară; Oferta existentă a tuturor titlurilor apărute către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil; Trimiterea volumelor, acolo unde contractul prevede, către massmedia. Perspective de viitor ale Programului Editorial de Microcercetări Înscrierea lucrărilor din programe în baze de date internaţionale; Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books şi Scholar Books (Google Academic); Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale; Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului. Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică; Promovare instituţională; Creşterea norităţii publice; Formarea şi creşterea brandului personal; Creşterea stimei de sine.

        

62

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Lumen Academic
Filosofia Programului Programul Lumen Academic este, începând cu anul 2009, parte componentă a Programului de Pormovare a Tinerilor Cercetători. În cadrul secţiunii Lumen Academic vor fi selecţionate lucrări realizate de cercetători cu titlul ştiinţific de doctor sau cel putin puţin înscrişi la doctorat provenind din universităţi din ţară sau străinătate, institute de cercetări sau alte instituţii a căror activitate este dedicată cercetării ştiinţifice. Prin excepţie în această categorie vor fi acceptate lucrări ale cercetătorilor fără criteriul limitei de vârstă. Domeniile de cercetare vizate pentru acest program sunt asistenţa socială, sociologia, politologia, psihologia, filosofia, ştiinţele juridice, ştiinţele economice, lingvistica, literatura, istoria, marketing-ul şi comunicarea, studiile europene, jurnalismul, teologia etc. Acest program se realizează în baza principiului cofinaţării, Asociatia Lumen acoperind între 50% si 75% din costurile aferente cheltuielilor de editare, în funcţie de calitatea lucrărior, valoarea ştiinţifică şi care presupun premiza unui succes editorial. Selecţia lucrărilor trimise în cadrul acestui program se va realiza după metoda Peer Review (a se vedea articolul ce prezintă procesul de Blind Peer Review), proces desfăşurat de către comisia de referenţi ai Editurii Lumen, cercetători cu titlu ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniile socio-umane, fapt care va permite selectarea celor mai bune cercetări ştiinţifice propuse în cadrul acestei ediţii. Volumul sau cercetarea propuse spre editare trebuie să utilizeze în mod obligatoriu bibliografie internaţională de referinţă, în principal în limba engleză cu o cota de cel puţin 30% din bibliografia totală, din care este indicat ca macar 2 titluri să provină din publicaţii indexate ISI. În acest sens menţionăm că Editura Lumen găzduieşte editorial Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială în numele Universităţii „Al. I. Cuza” şi a Holt România, publicaţie indexată ISI Thomson. Citarea altor cărţi publicate anterior la editura noastra, deşi nu este obligatorie, denotă interesul autorului pentru Editura noastra şi justifică alegerea acesteia pentru publicarea propriei cercetări. Materialele pentru selecţie vor fi însoţite de un Curriculum Vitae al autorului, o scrisoare de motivaţie cu privire la publicarea în cadrul Editurii Lumen, în care să se prezinte argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare şi motivul alegerii Editurii Lumen, un rezumat al
63

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen materialului în limba română şi engleză ce vor fi publicate pe pagina de internet a Editurii Lumen, în cataloagele proprii, propuse spre indexare internaţionala etc. Acestea se vor trimite pe adresa: edituralumen@gmail.com cu menţiunea pentru Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători şi secţiunea pentru care propune materialul ştiinţific Scopul: Stimularea cercetării ştiinţifice universitare prin promovarea rezultatelor acestora. Obiectivele Programului Lumen Academic au în vedere promovarea a cel puţin 15 lucrări valoroase realizate de cadre didactice din mediul universitar, cercetători, specialişti în diferite domenii, precum şi promovarea acestora către un public de cel puţin 1000 de persoane interesate cu privire la rezultatele cercetării autorilor selectaţi.   Activitati in cadrul proiectului Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul Programului Lumen Academic; Specialiştii nostri, (cadre universitare şi cercetători cu experienţă), vor evalua materialele trimise spre publicare imediat ce sunt primite iar răspunsul va fi primit imediat ce lucrarea este evaluată , fiind fie acceptată la publicare caz în care i se specifică autorului condiţiile de publicare şi contractul de editare, sau neacceptarea publicării; Realizarea contractului editorial; Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-review-uri noştri; Redactarea volumelor; Realizarea paginaţiei; Realizarea coperţilor; Corectura finală a textului; Acordare de ISBN şi CIP; Tipărirea volumului; Trimiterea exemplarelor autorilor; Trimiterea în difuzare a volumului, în librăriile proprii ale Editurii Lumen şi către cele partenere; Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală www.librariavirtuala.com; Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii; Promovarea în târguri de carte;
64

            

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen      Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc; Lansări de carte în funcţie de contractul cu autorii; Trimiterea ofertei de carte către toate bibliotecile central-universitare şi judeţene din ţară; Trimiterea ofertei de carte către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil; Trimiterea volumelor, acolo unde contractul editorial prevede, către organisme mass-media pentru promovare. Perspective de viitor ale Programului Lumen Academic Înscrierea lucrărilor publicate de Editura Lumen în baze de date internaţionale şi biblioteci din străinătate; Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books şi Scholar Books (Google Academic); Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale; Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului. Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică Promovare instituţională Creşterea notorietăţii publice Formarea şi creşterea brandului personal Creşterea stimei de sine

   

    

65

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Lumen Cartea de Cultură
Filosofia programului Programul Lumen Cartea de Cultură face parte din programa editorială a Editurii Lumen începând din anul 2006 şi organizat prin selecţie publică din anul 2008. În primii doi ani preselecţia s-a făcut în cadrul editurii dintre autorii particianţi la alte programe ale Editurii Lumen. În cei trei de până acum au fost finanţate de către AFCN un număr total de 15 volume în anul 2009, 8 titluri, o lucrare în anul 2007 şi alte şapte titluri în anul 2008. Astfel titlurile publicate au fost:  Antonio Sandu – Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate  Antonio Sandu – Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnoculturale  Simona Ponea – O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii  Corneliu Dragomir – O socioantropologie a dezastrelor naturale  Mădălina Virginia Antonescu – Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa  Tomiţă Ciulei – Mic tratat de gnoseologie  Daniel Cojanu – Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională  Tudor Radu Popescu – Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia militară Sovietică  Constantin Marin – Isihasmul în Mănăstirile spaţiului mioritic românesc  Geo Vasile – De veghe în lanul de proză  Aurica Stan – Exilul ca traumă / Trauma ca exil în opera lui Norman Manea  Alina Şandra – Teatrul nocturn. Captarea viselor  Horia Hulban – Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii  Antonio Sandu – Atlas ezoteric de adorat femeia  Radu Vasile Chialdă – Tonomatul cu vise  Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean, autor Mictat Gârlan (2007)  Divorţul în tradiţia evreiască, autor Iulia Andreea Moldovanu (2008)
66

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Logică, argumentare şi retorică. De la raţiune ateoretică la raţiunea practică în discursul public, autor Ciulei Tomiţă (2008)  Nu mă uita, autor Anca Laura Codrea (2008)  Geneaţii în schimbare. Modele de educaţie familială în Banatul secolului XX, autor Simona Branc (2008)  Clădiri de patrimoniu în Municipiul Iaşi, autori Antonio Sandu, Irina Morariu, Ana Maria Boboc (2008)  Arme şi unelte din silex şi piatră din eneoliticul Moldovei dintre Carpaţi şi Prut, autor Vicu Merlan (2008)  Iaşul în literatură, autori Antonio Sandu, Ana maria Boboc (2008) Programul Lumen Cartea de Cultură urmăreşte promovarea unui nivelul înalt de cultură prin: poezie, romane, lucrări de filosofie, studii privind problematica minorităţilor, albume colective contemporane, memorii culturale sau orice alt tip de lucrări care să evidenţieze cultura românească în context european. Tirajul propus spre publicare cuprinde un număr de 500-1000 de exemplare în funcţie şi de opinia autorului selectat şi de estimarea de impact făcută de specialiştii editurii noastre. Preselecţia pentru Programul Lumen Cartea de Cultură se va desfrăşura în fiecare an dupa publicarea de către AFCN a metodologiei pentru Programul Cultura Scrisă. Scopul Promovarea specificului cultural românesc în contextul european prin intermediul cărţilor. Obiectivele Să fie aduse în atenţia publicului românesc a unui număr de minim 5 titluri anual ce prezintă specificul cultural românesc. Volumele de cultură să fie cunoscute de un număr de 50 000 de persoane din România. Activităţi în cadrul proiectului Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul programului de Promovare a Tinerilor Cercetători. Specialiştii noştri (cadre universitare şi cercetători cu experienţă), vor evalua materialele trimise în vederea participării la selecţia organizată de AFCN şi vor trasmite autorilor răspusurile în urma evaluării tuturor materialelor încadrate în această categorie. În cazul unui răspuns pozitiv din partea AFCN-ului se vor parcurge următorii paşi
67

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen                   Realizarea contractului editorial; Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-reviw-uri noştri; Redactarea volumelor; Realizarea paginaţiei; Realizarea coperţilor; Corectura finală a textului; Acordare de ISBN si CIP; Tipărirea volumului; Trimiterea exemplarelor autorilor; Trimiterea în difuzare a volumului, în proprii Editurii Lumen şi către cele partenere; Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală; Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii; Promovarea în târguri de carte; Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc; Lansări de carte; Oferta existentă a tuturor titlurilor apărute către toate bibliotecile central-universitare şi judeţene din ţară; Oferta existentă a tuturor titlurilor apărute către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil; Trimiterea volumelor, acolo unde contractul prevede, către massmedia. Perspective de viitor ale Programului Lumen Cartea de Cultură Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books şi Scholar Books (Google Academic); Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale; Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului. Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică; Promovare instituţională; Creşterea notorietăţii publice; Formarea şi creşterea brandului personal; Creşterea stimei de sine.
68

       

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Editorial Preuniversitaria
Filosofia programului Programul Editorial Preuniversitaria este deschis autorilor de la Editura Lumen din anul 2006. Acest program este destinat cadrelor didcatice din învăţământului preuniversitar care doresc să publice cărţi sau articole cu specific ştiinţific sau metodic. În cadrul proiectelor anteriore din cadrul Programului Editorial Preuniversitaria a Editurii Lumen au fost publicate peste 80 de articole şi studii în volume colective şi respectiv peste 40 volume de autori cuprinzând atât culegeri („Culegere matematică pentru cls. a –IV-a” autori: Elena Chipriean, Dorela Delcea.), auxiliare curriculare („Teste matematică pentru admitere în clasa a V-a” autori: Ana Chiosa, Silvia Chirila ), sinteze pentru examenele şcolare capacitate şi bacalaureat („Teste pregătitoare pentru examenul de bacalaureat” autori: Anamaria Boboc, Loredana Opariuc, Ruxandra Nechifor, Cristina Radulescu ) studii şi cercetări individuale care extind teme din aria curriculară: („Erosul labirint semn şi simbol în Maytrei” autor: Ruxandra Nechifor; „The Fiction of Angela Carter and Jeanette” autor: Ileana Botescu Şireteanu; „Implicarea comunităţii în educaţia privind prevenirea factorilor de risc” autori: Nicoleta Florea, Cosmina Surlea, Andreea Ursu; „I.L.Caragiale Jocuri textuale şi tipuri de discurs” autor: Cristina Ciobanu), propuneri de opţionale în completarea ariei curriculare – („Propuneri de opţionale cu caracter practic pentru aria curriculară” –Tehnologie autor: Daniela Vlăduţ); studii privind educaţia non formală şi extraşcolara („Integrare europeană prin educaţie multiculturală” –coordonator: prof. univ. dr. Tudor Ghideanu); monografii şcolare sau a unor localităţi („Contribuţii monografice asupra Depresiunii Huşilor” autor: prof. dr Vicu Merlan). Publicarea volumelor din cadrul acestui Program se face fie în regim de print on demand (publicare exclusiv în regia autorului), asigurându-se prioritate în publicarea volumului, şi termene cât mai reduse pentru publicare, fie în regim de cofinanţare, Editura Lumen putând acoperi pâna la 50% din costurile editoriale în functie de impactul de piaţă estimat al volumului. (Autorii, cadre didactice a căror volume sau articole au un caracter ştiinţific pronunţat, pot să propună materialul spre analiză în cadrul altor programe a Editurii Lumen, unde condiţiile de acceptare la publicare şi serviciile editoriale oferite pot fi diferite. Rugăm autorii interesaţi să citească cu atenţie paginile dedicate
69

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen celorlalte Programe ale Editurii Lumen disponibile de asemenea pe site-urile noastre www.edituralumen.ro si www.edituralumen.com ). Pentru volumele, sau articolele în volume colective, publicate cu finanţarea autorului, sau a unor sponsori propuşi de acesta, materialele vor fi analizate imediat ce sunt trimise şi decizia de acceptare la publicare vă va fi comunicată în cel mai scurt timp. Selecţia volumelor în sistem de cofinanţare în cadrul Programului Editorial Preuniversitaria, se face doar pentru volume individuale, în perioada 20- 30 ale fiecarei luni, pentru materialele trimise între 1 si 20 ale fiecărei luni. Editura nu va cofinanţa în 2009 publicarea de articole în volume colective în cadrul Programului Editorial Preuniversitaria – Editura LUMEN. Pentru cărţile acceptate în regim de cofinanţare în cadrul acestui program Editura va subvenţiona apariţia cărţii cu o cota cuprinsă între 20% si 50% din costurile publicării volumului. Editura oferă un discount de până la 20% din cheltuielile editoriale totale pentru tiraje începând de la 100 exemplare. (Valabil pentru cărţile publicate în sistem Print on Demand /Publicare în regia autorului). Scopul programului are în vedere sprijinirea cadrelor didactice , în special din mediul preuniversitar, în vederea elaborării şi publicării de carte educaţională şi anexe curriculare destinate fie a fi utilizate direct în procesul educaţional (culegeri, cărţi de texte), fie pregătirii suplimentare a elevilor (aprofundării unor anumite arii tematice), fie pregătirii metodice a cadrelor didactice. Obiectivele programului nostru au în vedere aducerea anuală la cunoştinţă publicului de specialitate a unui minim de 30 de lucrări valoroase în domeniul educaţional, realizate de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi informarea unui număr de cel puţin 10 000 de persoane interesate, specialişti în domeniul educaţional sau elevi cu privire la volumele publicate în cadrul acestui program.   Activităţi în cadrul proiectului Anunţarea publică a sesiunilor realizate în cadrul Programului Preuniversitaria; Specialiştii nostri, (cadre universitare şi cercetători cu experienţă), vor evalua materialele trimise spre publicare imediat ce sunt primite iar răspunsul va fi primit imediat ce lucrarea este evaluată, fiind fie acceptată
70

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen la publicare caz în care i se specifică autorului condiţiile de publicare şi contractul de editare, sau neacceptarea publicării; Realizarea contractului editorial; Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-reviw-uri noştri; Redactarea volumelor; Realizarea paginaţiei; Realizarea coperţilor Corectura finală a textului; Acordare de ISBN şi CIP; Tipărirea volumuilui; Trimiterea exemplarelor autorilor; Trimiterea în difuzare a volumului, în librăriile proprii ale Editurii Lumen şi către cele partenere; Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală; Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii; Promovarea în târguri de carte; Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc; Lansări de carte în funcţie de contractul cu autorii; Trimiterea ofertei de carte către toate bibliotecile central-universitare şi judeţene din ţară; Trimiterea ofertei de carte către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil; Trimiterea volumelor, acolo unde contractul editorial prevede, către organisme mass-media pentru promovare. Perspective de viitor ale Programului Preuniversitaria Înscrierea lucrărilor publicate de Editura Lumen în baze de date internaţionale şi biblioteci din străinătate; Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books; Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale; Creşterea numărului de cadre didactice promovate în cadrul programului; Creşterea numărului de reprezentanţi locali în toate judeţele în vederea promovării programului, a autorilor şi pentru efectuarea de selecţii locale a cărţilor ce urmează a fi publicate.
71

                 

    

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen      Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică; Promovare instituţională; Creşterea notorietăţii publice; Formarea şi creşterea brandului personal; Creşterea stimei de sine.

72

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Naţional de Debut Literar Lumen
Filosofia programului Cultura românească e în căutarea unor tinere talente adevărate (Business Standard) care împreună să poată constitui o nouă avangardă. Aceşti tineri talentanţi, fie scriitori, cercetători, artişti sau profesionişti în general trebuie în primul rând promovaţi, pentru că nu este suficient a fi de valoare, trebuie ca valoarea să fie cunoscută şi recunoscută. Filosofia programelor Editurii Lumen şi Asociaţiei Lumen se bazează în principal pe promovarea tinerilor de valoare indiferent de domenii şi mai ales pe facilitarea eforturilor tinerilor de a se face cunoscuţi. Organizarea unor programe, precum cel naţional de debut literar oferă tinerilor talentaţi oportunitatea de a deveni de succes. Programul naţional de Debut Literar Lumen este organizat de Editura Lumen în parteneriat cu Asociaţia Lumen. La concurs sunt aşteptaţi să participe poeţi, prozatori şi eseişti cu vârsta până la 35 de ani care nu au debutat cu volum individual de autor. Promovarea tinerilor creatori, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoara activitatea, este o strategie pe termen lung a Asociatiei Lumen, în cadrul căreia se derulează o serie de programe culturale, inclusiv editoriale, cum este şi cel de faţă. Începând din anul 2009 Programul „Poezia Tinereţii” se reuneşte cu Programul Naţional de Debut Literar Lumen, acesta desfăşurându-se din acest an în două sesiuni în perioadele: 1 febr.- 15 martie (afişarea rezultatelor în perioada 15 mart.-10 apr.) şi 1 oct.-1 nov. (afişarea rezultatelor în perioada 15 dec.-10 ian.). Asociaţia Lumen va subvenţiona apariţia volumelor selecţionate, nu doar cele de la Premiul I, în proporţii cuprinse între 50% şi 100% din costurile editoriale. În cadrul fiecărei Ediţii volumul care obţine Premiul Special al Editurii Lumen va fi finanţat integral de către Editura Lumen şi partenerii acesteia în program. Scopul Concursul urmăreşte promovarea tinerilor cu potenţial de succes din următoarele domenii: poezie, roman, proză scurtă, eseuri, dramaturgie, jurnal şi literatură pentru copii şi adolescenţi. Obiectivele
73

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Editura Lumen doreşte să identifice şi să promoveze cel puţin trei tineri scriitori talentaţi în fiecare ediţie, cu care să pornească o colaborare editorială pe termen lung. Cel puţin 10 000 de potenţiali cititori vor fi informaţi cu privire la opera literară a tinerilor scriitori selectaţi. Activităţi în cadrul proiectului  Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul Programului Naţional de Debut Literar Lumen;  Tinerii scriitori care doresc să participe la acest concurs vor trimite: pentru secţiunea poezie autorii vor trimite 5 texte semnificative pentru volumul spre publicare. Pentru secţiunile eseu, proză scurtă şi roman, autorii vor trimite un extras de cel mult 5 pagini format A4 care face parte din textul propus spre publicare. Autorii vor însoţi textele de un CV succinct în care vor fi prezentate eventualele apariţii în reviste literare, publicaţii de cultură, precum şi eventuale referinţe critice semnificative. Textele vor fi trimise în perioadele: 1 febr.- 15 martie (afişarea rezultatelor în perioada 15 mart.-10 apr.) şi 1 oct.-1 nov. (afişarea rezultatelor în perioada 15 mart.-10 apr.) pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificarea PENTRU CONCURSUL NATIONAL DE DEBUT LITERAR Lumen. De asemenea tinerii scriitori din Republica Moldova şi comunităţile româneşti din străinătate sunt aşteptaţi să participe la această selecţie;  Juriul, format din scriitori şi critici literari, vor evalua materialele trimise spre publicare imediat după perioada de primire a materialelor, iar răspunsul va fi transmis tuturor participanţilor în fiecare din perioadele menţionate pentru desfăşurarea sesiunilor. Răspunsul va cuprinde acceptul sau refuzul la publicare a volumului de debut şi condiţiile editoriale inclusiv cota de sponsorizări acordată pentru volumul respectiv. Se vor anunţa de asemenea premiile obţinute de către fiecare participant în parte;  În cadrul Programului National de Debut Literar Lumen, Editura Lumen va publica de asemenea o antologie de texte propuse de către participanţii la concurs. Prin participarea la concurs autorii îşi exprimă în mod explicit acordul de publicare a unor texte sau fragmente din texte in cadrul acestor antologii. Autorii vor avea în vedere faptul că Editura Lumen nu îşi ia obligaţia de a realiza această antologie sau de a
74

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen publica lucrările tuturor participanţilor indiferent de calitatea literară a acestora; Realizarea contractului editorial; Finalizarea materialelor de către autori; Redactarea volumelor; Realizarea paginaţiei; Realizarea coperţilor; Acordare de ISBN si CIP; Tipărirea volumuilui; Trimiterea exemplarelor autorilor; Trimiterea în difuzare a volumului, în librăriile proprii ale Editurii Lumen şi către cele partenere; Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală; Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii; Promovarea în târguri de carte; Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc (în funcţie de contractul editorial); Lansări de carte în funcţie de contractul cu autorii; Trimiterea ofertei de carte toate biblitecile central-universitare şi judeţene din ţară; Trimiterea volumelor, acolo unde contractul editorial prevede, către organisme mass-media pentru promovare. Perspective de viitor ale Programului Naţional de Debut Literar Lumen Creşterea vizibilităţii autorilor şi volumelor publicate prin: Înscrierea lucrărilor publicate de Editura Lumen în baze de date internaţionale specifice domeniul cărţii şi în biblioteci din străinătate; Colaborarea şi difuzarea de carte în librării din străinătate; Creşterea numărului difuzorilor de carte din ţară cu care Editura Lumen are contract; Promovarea internaţională a autorilor prin programul Google Books ; Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului prin: Atenţia deosebită acordată promovării Programului Naţional de Debut Literar Lumen în rândul tinerilor şi în rândul mass-mediei; Încheierea de parteneriate cu cenacluri literare inclusiv cele online; Încheierea de contracte de sponsorizare pentru susţinerea tinerilor participanţi în program.
75

               

        

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Beneficii pentru autori  Recunoaşterea literară;  Creşterea notorietăţii artistice;  Formarea şi creşterea brandului personal şi literar;  Creşterea stimei de sine. Regulamentul de participare Autorii participanţi la program sunt de acord cu respectarea metodologiei de desfăşurare prezentată anterior şi aderă la aceasta:  Cv-ul fiecărui particpant la acest concurs se trimite odată cu materialele propuse pentru concurs şi TREBUIE să cuprindă informaţii relevante cu referire la activotatea literară anterioară, publicări în reviste, volume colective, participări la cenacluri, inclusiv online, altă activitate publicistică, literară sau ştiinţifică;  Publicarea se face doar în baza unui contract editorial, care se va trimite doar autorilor selectaţi;  Cofinanţarea acordată de Editura Lumen sau partenerii acesteia poate fi de maximum 100% , dar variază de la o lucrare la alta, în funcţie de estimarea impactului de piaţă a lucrării şi nu în funcţie de calitatea artistică a textului, însă premiile vor fi acordate doar în funcţie de calitatea artistică a materialului trimis spre publicare prin Programul Naţional de Debut Literar Lumen. Premiul special al Editurii Lumen este recompensat cu finanţare de 100% din cheltuielile editoriale şi tipografice pentru publicarea volumului

76

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Lumen cartea Tehnică şi Medicală
Filosofia programului Programul Lumen cartea Tehnică şi Medicală fost promovat începând cu anul 2004, având iniţial trei sesiuni anuale, actualmente desfăşurându-se cu două sesiuni pe an. Acest program se desfăşoară în baza principiului cofinanţării, Asociaţia Lumen acoperind între 50% şi 75% din costurile totale aferente editării cărţii. Selecţia lucrărilor se face de către un comitet de referenţi în baza principiului Blind Peer Review. Referenţii Editurii Lumen sunt cercetători cu titlul ştiinţific de doctor sau doctoranzi, provenind din universităţi, institute de cercetare sau organizaţii nonguvernamentale, din ţară şi din străinătate, editura noastră asigurându-se astfel de competenţele referinţilor pentru fiecare domeniu de analiză în parte. Programul de Promovare a Tinerilot Cercetători este lansat pornind de la o nevoie reală a societăţii actuale de a promova tinerii şi mai precis tinerii care excelează în domeniul ştiinţifice şi/sau academice. În cadrul acestui program au părut până în prezent peste 180 de titluri de carte a unor tineri cercetători din România, Republica Moldova, Belgia, Anglia, Statele Unite ale Americii, Franţa, Olanda. Programul de promovare a tinerilor cercetatori are caracterul unei selectii si nu a unui concurs propriu zis. Lucrarile care indeplinesc standardele stiintifice necesare publicarii, vor fi acceptate de comisie spre publicare. Scopul Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători realizat în cadrul Editurii Lumen urmăreşte promovarea excelenţei ştiinţifice în rândul tinerilor cercetători Obiectivele programului nostru au în vedere aducerea anuală la cunoştinţă publicului de specialitate a minimului de 30 de lucrări de cercetare valoroase, realizate de tinerii din ţară şi străinătate şi informarea unui număr de cel puţin 100 000 de persoane interesate de domeniile socio-umane, din întreaga ţară, a rezultatelor cercetărilor tinerilor implicaţi în proiect.   Activităţi în cadrul proiectului Anunţarea publică a tuturor sesiunilor realizate în cadrul programului de Promovare a Tinerilor Cercetători; Specialistii nostri, (cadre universitare si cercetatori cu experienta), vor evalua materialele trimise spre publicare imediat ce sunt primite iar
77

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen raspunsul va fi primit imediat ce lucrarea este evaluata , fiind fie acceptata la publicare caz in care i se specifica autorului conditiile de publicare si contractul de editare, sau neacceptarea publicarii;  Realizarea contractului editorial;  Finalizarea materialelor de către autori în funcţie de sugestiile oferite de Peer-reviw-uri noştri;  Redactarea volumelor;  Realizarea paginaţiei;  Realizarea coperţilor;  Corectura finală a textului;  Acordare de ISBN si CIP;  Tipărirea volumului;  Trimiterea exemplarelor autorilor;  Trimiterea în difuzare a volumului, în librăriile proprii ale Editurii Lumen şi către cele partenere;  Promovarea cărţilor prin catalogul editorial al Editurii, pe site-ul Editurii Lumen şi Librăria Virtuală;  Promovarea volumelor prin realizarea de comunicate şi recenzii;  Promovarea în târguri de carte;  Promovarea Web 2.0 prin programele Google Books, Scribd, Youtube, Slideshare etc;  Lansări de carte în funcţie de contractul cu autorii;  Trimiterea ofertei de carte către toate biblitecile central-universitare şi judeţene din ţară;  Trimiterea ofertei de carte către universităţile din ţară în funcţie de profilul cercetărilor şi către alte instituţii de profil;  Trimiterea volumelor, acolo unde contractul editorial prevede, către organisme mass-media pentru promovare. Subprograme:  Trepte către Excelenţă – dedicat tinerilor absolevenţi;  Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Perspective de viitor ale Programului de Promovarea a Tinerilor Cercetători  Înscrierea lucrărilor publicate de Editura Lumen în baze de date internaţionale, îm biblioteci din străinătate;  Promovarea internaţională a autorilor prin programele Google Books şi Scholar Books (Google Academic);
78

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen        Indexarea cărţilor în baze de date internaţionale; Creşterea numărului de tineri promovaţi în cadrul programului. Beneficii pentru autori Recunoaşterea academică; Promovare instituţională; Creşterea notorietăţii publice; Formarea şi creşterea brandului personal; Creşterea stimei de sine.

79

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul de Promovare prin Carte
Programul de Promovare prin Carte este un mijloc inedit de promovare prin carte a unei persoane care doreşte să-şi transforme activitatea profesională într-un brand. În cadrul aceluiaşi Program se pot realiza monografii instituţionale şi organizaţionale care să cuprindă descrieri ale firmei dumneavoastră precum şi a produselor sau serviciilor pe care aceasta le oferă. Monografia personală sau institutională este un instrument de marketing personal sau organizaţional foarte eficient întrucât transformă un catalog de produse într-o carte unică destinată promovării firmei sau persoanei dumneavoastră.

80

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Programul Google Books
Editura Lumen, face constante eforturi de a promova cărţile şi autorii pe care îi publică. În acest sens, conducerea Editurii a luat decizia de a promova cărţile apărute în cadrul Editurii noastre prin intermediul programului Google Books (motor de căutare preferenţial în conţinutul cărţilor) oferit de Google Ink. Vă prezentăm câteva detalii cu privire la Google Books (http://books.google.ro ) Căutarea de cărţi funcţionează similar căutării pe Web. Când un utilizator realizează o cautare pe Google Căutare de cărţi sau pe Google.ro, şi motorul de căutare GOOGLE găseşte o carte al cărei conţinut include o potrivire pentru termenii de căutare solicitaţi, acesta va face trimitere către aceasta din rezultatele de căutare. În cazul în care cartea nu este protejată prin drepturi de autor sau GOOGLE are permisiunea editorului, utilizatorii vor putea face o examinare a cărţii, iar în unele cazuri textul complet. În cazul de faţă, Editura Lumen intenţionează să permită răsfoirea digitală a unei cărţi (acces la fragmente semnificative de conţinut) într-o proporţie de maxim 20% din conţinutul semnificativ al cărţii. Astfel utilizatorul google vă putea previzualiza câteva pagini din conţinutul cărţii, (suplimentare faţă de cele deja oferite direct prin intermediul site-ului nostru) fără a putea copia, sau lista părţi din text. Prin intermediul Motorului Google se va crea pagini de referinţă corespunzătoare fiecărei cărţi (altele decât cele deja existente în cadrul site-urilor noastre sau în librăriile noastre virtuale), astfel încât utilizatorii Google să poată găsi rapid toate tipurile de informaţii relevante: recenzii, referinţe de pe pagini de Web, hărţi şi altele. Desigur noi vom continua, independent de acest program Google să publicăm informaţii relevante cu privire la cărţile publicate de Editura noastră şi autorii acestora. (fapt pentru care, invităm autorii să semnaleze

informaţii semnificative referitoare la carte, eventuale recenzii de care au cunoştinta şi nu apar în cadrul site-urilor noastre, imagini de la lansări, modificări in CV ul autorului, etc).
Utilizatorii motorului de căutare Google, vor putea de asemenea achiziţiona cartea dumneavoastră, întrucât în pagina de descriere a cărţii în Google Books va exista un link direct care va duce către o pagina de achiziţionare a cărţii din librăriile noastre virtuale, sau cele partenere.
81

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen În conformitate cu modalitatea de funcţionare a Google Books cărţile incluse în acest program, nu vor putea fi descărcate integral de către utilizatori neexistând astfel pericolul diminuării vânzărilor prin piratarea acestora. Avantajele programului Google Books:  Creşterea vizibilităţii cărţii dumneavoastră şi a dumneavoastră în calitate de autor. Facem precizarea că Google este la ora actuală principalul motor de căutare, utilizat de cel puţin 80% din utilizătorii români de internet;  Promovarea internaţională a cărţii dumneavoastră prin introducerea cărţilor în programul Google Books, cititori din orice parte a lumii vor putea avea acces la informaţie cu privire la cartea dumneavoastră;  Creşterea indexului de citare pentru cărţile cu caracter ştiinţific. Cartea dumneavoastră prin intermediul introducerii acesteia în Programul Google Books va putea fi accesibilă pentru citare de către alţi cercetători interesaţi;  Promovarea mai facilă către biblioteci şi librării. Bibliotecile şi librăriile din România, dar şi din străinătate, vor fi cu uşurinta informaţi de apariţiile noastre editoriale, şi vor putea solicita cartea pentru distribuţie. Editura Lumen a luat decizia de a introduce cărţile apărute în perioada 2003-2008 în programul Google Books, permiţând utilizatorilor accesul la maxim 20% din conţinutul semnificativ al cărţii. Dacă dumneavoastră NU acceptaţi introducerea volumului dumneavoastră în indexul Google Books vă rugăm să specificaţi acest lucru printr-un e-mail. Dacă doriţi să accordăm accesul la mai mult de 20% din conţinutul cărţii, va trebui să ne contactaţi prin e-mail pentru a stabili modalitatea concreta în care vom face acest lucru. Dacă după includerea cărţii dumneavoastră în programul Google Books doriţi excluderea acesteia din program, acest lucru se poate realiza la solicitarea dumneavoastră transmisă prin e-mail pe adresa editurii Lumen. Adresa de contact este edituralumen@gmail.com Extrase din modul de funcţionare şi regulamentul Google Books Fiecare carte include o pagină „Despre această carte” care include date bibliografice primare, cum ar fi titlul, autorul, data publicării, numărul de pagini şi subiectul. Pentru unele cărţi puteţi, de asemenea, să vedeţi informaţii suplimentare cum ar fi termeni şi fraze cheie, articole despre carte din publicaţii de specialitate sau alte cărţi, titlurile capitolelor şi bibliografia de referinţă. Pentru fiecare carte, veţi vedea link-uri care va îndruma spre magazinele de carte online de unde puteţi cumpăra cartea şi spre biblioteci de unde o puteţi imprumuta.
82

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen Vizualizare completă - puteţi vedea cărţi prin Vizualizare completă atunci când cartea nu este protejată prin drepturi de autor sau dacă editorul sau autorul a solicitat ca lucrarea să fie disponibilă pentru vizualizare în întregime. Vizualizarea completă va permite să vizualizaţi toate paginile cărţii, iar dacă aceasta aparţine domeniului public, puteţi descărca, salva sau tipări o versiune PDF pentru a o citi în ritmul propriu. Previzualizare limitată - în cazul în care editorul sau autorul ne-a acordat permisiunea, veţi putea vedea un număr limitat de pagini din carte ca previzualizare. Vizualizare fragment - vizualizarea fragment, asemenea unui catalog cu fişe, afişează informaţii despre carte şi câteva fragmente – câteva propoziţii pentru a afişa termenul dumneavoastră de căutare în context. Nu se poate previzualiza - asemenea unui catalog cu fişe, veţi putea vedea informaţii primare despre carte. Tineţi conţinutul dumneavoastră Protejat - Utilizatorii arunca o privire prin cartea dumneavoastră - însa numai o privire. Noi scanăm textul complet al cărţii dumneavoastră pentru că dorim ca oamenii să poată căuta întregul conţinut al acesteia. Utilizatorii pot previzualiza doar un număr limitat de pagini pentru a stabili dacă au gasit ceea ce caută. Cărţile dumneavoastră sunt valoroase, ştim asta şi le tratăm cu deosebită grijă. Toate cărţile pe care ni le trimiteţi vor fi găzduite pe serverele Google şi protejate prin aceleaşi măsuri de securitate aplicate în cazul datelor de căutare Google.com. Pentru a proteja şi mai mult conţinutul cărţii dumneavoastră, funcţiile de tipărire şi copiere a imaginilor sunt dezactivate în toate paginile Google Căutare de cărţi.

83

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Proiectul English Books on demand
Programul permite autorilor Editurii Lumen publicarea unei ediţii în limba engleză a cărţii la o editură din străinătate prin intermediul partenerilor noştri editoriali din S.U.A şi Marea Britanie.

Alte servicii oferite de Editura Lumen
       Elaborare şi publicare de broşuri şi materiale informaţionale; Servicii editoriale directe; Publicare de carte în regia autorului; Alte servicii editoriale; Tipărituri promoţionale, pliante, broşuri, calendare, etichete; Servicii Editoriale pe internet; Publicaţii multimedia.

84

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Referenţi ştiinţifici ai Editurii Lumen
În cadrul Programelor editoriale derulate în perioada 2002-2009 au fost cooptaţi în calitate de referenţi fie permanenţi, fie temporari, următoarele personalităţi ale ştiinţei şi culturii românesti:  Prof. Univ. Dr. Tudorel Dima membru al Academiei Române, filiala Iaşi  Prof. Univ. Dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Catedra de Ştiinţele Comunciării din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi;  Prof. Univ.Dr.Tudor Ghideanu, Catedra de Filosofie, Universitatea A.I.Cuza Iaşi;  Prof. Univ.Dr. Constantin Marin, Catedra de Istoria Filosofiei, Universitatea A.I. Cuza Iaşi;  Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluţă, Decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi  Prof.Univ. Dr. Vasile Miftode, şef catedra Sociologie, Universitatea A.I.Cuza Iasi;  Prof. Univ. Dr. Horia Hulban, Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi;  Conf. Univ. Dr. Ştefan Cojocaru, Catedra Sociologie, Universitatea A.I.Cuza Iaşi;  Conf. Univ. Dr. Conţiu Laurenţiu Şoitu, secretar ştiinţific al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi;  Conf Univ.Dr. Tatiana Dorofte, Universitatea Tehnicã Iasi;  Conf. Univ. Dr. Ciulei Tomiţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii “Valahia” din Târgovişte  Lector Univ. Dr. Dariescu Cosmin, Facultatea de Drept a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi  Lector Univ. Dr. Dariescu Nadia Cerasela, Facultatea de Drept a Universităţii “Petre Andrei” Iaşi  Cercetător Dr. Sandu Ştefan Antonio, Preşedinte al Asociaţiei Lumen din Iaşi  Cercetător Dr. Merlan Vicu, Muzeul de Istorie, Etnografie şi Arheologie Huşi;  Cercetător Dr. Fedor Cătălin George, Academia Română, Filiala Iaşi, Institurul de Filosofie;
85

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Site-uri de internet administrate de Asociaţia Lumen
    Site-ul Asociaţiei Lumen www.asociatialumen.ro ; Site-ul Editurii Lumen www.edituralumen.ro; Site-ul Centrului de Training Lumen www.centruldetraining.ro; Site-ul Librării Virtuale www.librariavirtuala.com

Programul de distribuţie de carte al Editurii Lumen
Editura Lumen asigură (prin SC Lumen Media SRL) distribuţie naţională autorilor publicaţi având contracte de difuzare cu :  Bucureşti: SC STAND DIFUZARE CARTE (Târgul Permanent de carte), Librăria Eminescu, Agenţia de difuzare carte DEREX , colaboratori cu Agenţia de difuzare carte DULIMEX, Agenţia de difuzare carte PRIOR BOOKS, CD PRESS SRL Bucureşti,  Iaşi: SC SEDCOM LIBRIS SA difuzare în librăriile: Eminescu, Junimea, Casa Cărţii, Universitate, SC Euro Libris Copou (CUB COPOU), Eurolibris Hala Centrală, Academiei (Stef).  Cluj: SC Miniela SRL (Librăria Academică), SC Art Impex SRL (Librăria Gaudeamus Cluj),  Sibiu: SC Polsib Sibiu SA;  Braşov: ING PRESS Librării Ralu Books; Librex Braşov  Craiova SC NOVIS SA Craiova;  Constanţa: SC SNAPSHOT GROUP SRL Constanţa Librăria cu cărţi;  Timişoara: Librăria Humanitas Joc Secund, şi Librăria „Noi” Timiş  Băile Herculane: EUROSOP SRL Băile Herculane  Tecuci: PFA Danilă Armin Tiberiu

86

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

N r.

Lista Bibliotecilor Judeţene unde pot fi găsite titluri apărute la Editura Lumen
Biblioteca Judeteana Orasul de resedind a Alba Iulia Adresa bibliotecii cod postal Adresa e-mail/web

Telefon/fax

1

ALBA «LUCIAN BLAGA»

Str.Trandafiri http://www.bjalba.r lor nr 22 o/bibliotectpub.htm 510113 l

0258811443 817204+fax

2

ARAD «A.D.X ENOPOL»

Arad

3

ARGES « DINICU GOLESCU »

Pitesti

4

BACAU «COSTACHE STURDZA »

Bacau

bjalba@alba.astral.r o bjalba@gmail.com mioara_pop55@yah oo.com Str.Gh.Popa www.aradlibrary.org de Teius nr biblioteca@aradlibr 2-4 ary.org 310022 bjaachizitii@aradlib rary.org bjapatrimoniu@ara dlibrary.org bjadirector@aradlib rary.org Str.Victoriei www.bjarges.ro nr 18 bjdgarges@gmail.co 110017 m msachelarie@gmail. com www.bjbc.ro Aleea contact@bjbc.ro Parcului nr. 9 muraru.gabriela@g 600043 mail.com
Str.Armatei Romane nr.1/A 410087

0257256510 +fax 270725

0248223030 +fax223416 +fax220210 0234513126 +fax 544831 0259/4312 57+fax 470133 0359800368 0359800363

5

BIHOR « GHEORGH E SINCAI »

Oradea

www.bibliobihor.ro bjbihor@roetco.ro bibl_jud@cjbihor.ro bibliobihor@yahoo. com traianstef23@yahoo. com biblio_thavaszi@ya
87

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen hoo.com bjbn@bistrita.astral. ro pia_olimpia@yahoo. com www.petar.ro/biblio teca/ biblioteca@petar.ro viziteu_cornelia@ya hoo.com

6

BISTRITANASAUD

Bistrita

Str.Garii nr.2 420041

0263211828; 237003+ fax 0231514686 0231535668 +fax 0231 513334 +fax 0268419338 410810 0268415079 0239619590 +fax 0239619588 618367 ; 611292 0238721509 717283+fax 0338/4012 63 0255212535 0255224083 221083 0255211687 +fax 0242316757 +fax 316011 0364-

7

BOTOSANI « MIHAI EMINESCU »

Botosan i

Calea Nationala nr 62 710028

8

BRASOV « GEORGE BARITIU » BRAILA «PANAIT ISTRATI »

Brasov

Bd.Eroilor nr.35 500036 Calea Calarasilor nr.54 810010

www.bjbv.ro biblgb@rdsbv.ro

9

Braila

10

BUZAU « VASILE VOICULESC U» CARASSEVERIN « PAUL IORGOVICI »

Buzau

Str.Unirii nr.140 120360 Str.P.Iorgovic i nr.50 320026

www.bjbraila.ro bjpi@bjbraila.ro rodica_draghici@bj braila.ro dragos@bjbraila.ro dragosadriann@yah oo.com www.bjvvbuzau.ro bjvv@bjvvbuzau.ro sorin.burlacu@bjvv buzau.ro bjpi_resita@yahoo.c m sarbu_nae@yahoo.c om

11

Resita

12

13

CALARASI «ALEXANDR U ODOBESCU» CLUJ

Calarasi

Str.Bucuresti nr.102 910068 Calea 88

bjc@satline.ro

Cluj-

www.bjc.ro

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen
« OCTAVIAN GOGA » Napoca Dorobantilor f.n. 400691

bjc@bjc.ro doinapopabjc@yaho o.com doinapopa@bjc.ro

CONSTANTA Constan « IOAN N. ta ROMAN » 14

Str.Mircea cel www.biblioteca.ct.ro Batran bjc@biblioteca.ct.ro nr 104A a.gheorghiu@biblio 900663 teca.ct.ro

15

COVASNA « BOD PETER »

Sf. Gheorg he

Str.Gabor Aron nr.14 520008

l.petruescu@bibliot eca.ct.ro l.lazia@biblioteca.ct .ro www.cosys.ro/haro mszek/biblio/ biblio@kmkt.ro kissjeno@kmkt.ro www.bjdb.ro biblioteca_judetean a_dambovita@yaho o.com victor_petrescu2003 @yahoo.com office@bjdb.ro www.aman.ro bib@aman.ro nbabalau@yahoo.co m

401665 0364401667 0264595428 +fax 0241614482 +fax 0241616244 616245 664282 0267351609 +fax 0267315577 317797 0245612316+fax 620804

16

DAMBOVITA «I.H.RADULE SCU »

Targovi ste

Str.Stelea nr.2 130018

17

DOLJ Craiova «ALEXANDR U si ARISTIA AMAN »

Str.Kogalnice anu nr.9 200390

18

GALATI «V.A. URECHIA »

Galati

Str.Mihai Bravu nr.16 800208

www.bvau.ro bvau@bvau.ro izanfir@bvau.ro

0251523177 +fax 0251532267 522393 ; 532257 0236411037 0236311060 +fax 0246212346 +fax

19

GIURGIU «I.A.BASSARA BESCU »

Giurgiu

Str. Stefan cel www.bjgiurgiu.info Mare nr. 14 bibliotecagr@psco 080388 mp.ro 89

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen
20 GORJ « CHRISTIAN TELL » HARGHITA Tg. Jiu Str. Eroilor bibliotell@yahoo.co nr.23 210135 m Piata Libertatii nr.16 530100 http://bibliohr.topne 0253214904 +fax 0266371988 +fax 0266371790 0254216457 +fax 0354101131 0243230055 +fax 0243230057 215049 ; 216708 0232213353 0232212170 tel/fx0232213423 ELeo 0232266334 Linfo Tel.Vechi : 315159 ; 315080 0262275583 275799 ; 275699 275899

21

Miercur ea Ciuc

22

HUNEDOAR A «OVID DENSUSIAN U» IALOMITA «STEFAN BANULESCU »

23

24

IASI «GHEORGH E ASACHI »

t.ro info@bibliohr.topne t.ro kati@bibliohr.topne t.ro Deva Str.1 bibliotecadeva@upc Decembrie mail.ro nr.28 gabimmm2004@yah 330025 oo.fr director@biblioteca deva.ro Slobozia Bd. Matei www.bji.ro Basarab nr.26 biblioteca_ialomita 920031 @yahoo.com biblioteca_ialomita @bji.ro office@bji.ro serbancodrin@perle a.cicnet.ro Iasi Str. Palat www.bjiasi.ro nr.1 biblioteca@bjiasi.ro 700019 director@bjiasi.ro bibiasi@hotmail.co m icpopa@tuiasi.ro mstirbu@library.tui asi.ro florin@bjiasi.ro (F.
Sova) –sef serv.info.

25

MARAMURE S «PETRE DULFU»

BaiaMare

Str.Independ entei nr.4B 430123

www.bibliotecamm. ro biblioteca@bibliote camm.ro
90

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen teodor.ardelean@bi bliotecamm.ro teodor_ardelean@bi bliotecamm.ro bibjudmh@yahoo.c om
+fax

26

MEHEDINTI «I.GH.BIBICE SCU » MURES

Turnu Severin

Str.Traian nr.115 220134 Str.George Enescu nr.2 540052

27

Tg. Mures

28

NEAMT «G.T.KIRILE ANU »

Piatra Neamt

Bd.Republicii nr.15 610005

www.bjmures.ro director@bjmures.r o secretariat@bjmures .ro teodor_ccorina@yah oo.com www.bibgtkneamt.r o bib_gtk_neamt@ya hoo.com

0252315682 +fax 317543 ; 319871 0265262631 0265264384 +fax

29

OLT «ION MINULESCU »

Slatina

Bd. A.I.Cuza nr. 3B bibljolt@yahoo.com 230025 paulmatiu007@yaho

o.com

0233211524 +fax 0233210379 0333/4101 70 401171 0349407517 +fax 0349802177 fax

30

PRAHOVA « NICOLAE IORGA »

Ploiesti

Str.Subl.Erou Calin Catalin nr.1 100066 Str.Decebal nr.2 440006

http://bni.asesoft.r o bjprahova@yahoo.c om

0244518343 +fax 0244521900 0261711199 +fax 0261712605 0260-

31

SATU-MARE

SatuMare

32

SALAJ

Zalau

P-ta

www.bibliotecasatu mare.ro santa@p5net.ro paulahorotan@yaho o.com Iuliu www.bjs.ro
91

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen
« IONITA SCIPIONE BADESCU » Maniu nr.13, bibliosj@bjs.ro ap.96, bjfloricapop@yahoo parter .com 450016 doinamaniura@yah 632007 +fax director 0260631890; oo.com 662236 0260632014 sala lect. Doina Maniura www.bjastrasibiu.ro 0269bjastrasibiu@yahoo. 210551 0269com 215775 +fax 0230www.biblioteca.suce 520972 – ava.ro suceavabib@yahoo. dir. 0230com bibliotecabucovinei 530877 0230@yahoo.com 530798+fax gabi_carabus@yaho 213326 ; o.com 213190 0247bjmarinpreda@yaho 310706 o.ro +fax 322894+fax 0256www.bjt.ro paulbanciu@yahoo. 430746 +fax com 433998 http://www.cjtulcea 0240.ro/inst_subord/bib 513833â +fax lioteca.html panaitcerna@tim.ro 0240postolache_lelia@ya 518893

33

SIBIU « ASTR A»

Sibiu

Str.G.Baritiu nr.5-7 550178 Str.Mitropoli ei nr.4 720035

34

SUCEAVA « I. G.SBIERA »

Suceava

35

36

TELEORMA N « MARIN PREDA » TIMIS

Alexand ria Timisoa ra Tulcea

Str.Bucuresti, Bl. 3, parter 140101 Piata Libertatii nr.3 300077 Str.Isaccei nr.20 820241

37

TULCEA « PANAIT CERNA »

38

VASLUI « NICOLAE MILESCU SPATARUL »

Vaslui

Str.Hagi Chiriac nr.2 730129

hoo.com http://biblioteca.va slui.ro bjvaslui@yahoo.co m elena_poama@yaho
92

0235313767 +fax 0335401443

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen o.com
39 VALCEA « ANTIM IVIREANUL » Rm. Valcea Str. Carol I www.bjai.ro nr. 26, www.cicvalcea.eu 240591 biblioteca_antim@b 0250739221 +fax

40

VRANCEA « DUILIU ZAMFIRESC U» BUCURESTI B. METROPOLI TANA

Focsani

41

Bucures ti

jai.ro consjvl@unet.ro(CJ) profaugustina2005@ yahoo.com Str.Mihail www.bjvrancea.ro Kogalniceanu bjfocsani@vrancea.i nr. 12-13 nfo 620036 fintinaru_teodora@y ahoo.com Str.Tache www.bmms.ro Ionescu nr.4, florinrotaru@bmms. sect.I ro 010352 biblioteca@bmms.r o rcosmaciuc@bmms. ro istoltz@bmms.ro

0237215468 0237214562 +fax 021/31683 00 04 ;03 ;05 021/31636 25+fax 021/21146 70 – Liviu Butuc

93

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen

Lista librăriilor în care puteţi găsi cărţile publicate la Editura Lumen la acest moment
         Editura Lumen Iasi http://edituralumen.ro Eminescu, Junimea, SC Euro Libris Copou (CUB COPOU), Academiei (Stef); Casa Cărţii Iaşi B-dul Ştefan cel Mare şi Sfant, nr. 65; Librăria EUROLIBRIS Iaşi, B-dul Carol I, nr. 3-5; SC.STAND DIFUZARE CARTE BUCUREŞTI; Agentia de difuzare carte DULIMEX Bucuresti; Agenţia de difuzare carte PRIOR BOOKS Bucureşti, CD PRESS SRL Bucureşti; Librăria Eminescu Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr.16, sector 3http://www.librariaeminescu.ro; Librăriile Ralu Books Braţov, Str. Johann Gott, nr.6 http://www.ralubooks.ro; Librăria Gaudeamus Cluj SC Miniela SRL (Libraria Academica), SC Art Impex SRL (Libraria Gaudeamus Cluj), mStr. Iuliu Maniu, nr.3 http://www.libriartis.ro; Libraria “St.O.Iosif” Braţov, Muresenilor, nr.14 http://www.libris.ro; Braşov: ING PRESS Librarii Ralu Books; Anticariat Online Craiova www.librarie.net; Craiova SC NOVIS SA Craiova; Librăria DACRI Bârlad Ştefan cel Mare 6, Bl. B1-3, sc.A, ap.2 http://dacri.ro; Librăriile General Cart Suceava Str. Ştefan cel Mare, nr.5 http://www.generalcart.ro ; Librăria Noi SRL Timişoara Str. Hector, nr. 2 http://www.librarianoi.ro; Timişoara: Librăria Humanitas Joc Secund; Librăriile Diverta http://www.dol.ro; Librăriile NOVUS Craiova Cal. Bucureşti bl. A8 si Piaţa Gării bl. G sc. 2; Librăria POLSIB Sibiu Şos. Alba- Iulia, nr. 40; Librăria Mircea Eliade Satu Mare B-dul Vasile Lucaciu, nr. 24; Librăria NIRVANA Vaslui Str. Ştefan cel Mare, nr. 96; Librăria Casa Cărţii Vaslui Str. Tipografiei, nr. 10;
94

             

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen         Librăria ENCICLOPEDIA Bârlad Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1; Librăria Luceafarul Botoşani Str. Nicolae Bălcescu, nr. 13 Bis; Librăria Eminescu Botoşani Str. 1 Decembrie, nr. 47; Librăria Select Universal Moineşti Str. Tudor Vladimirescu, Bl. 52 Moineşti, jud. Bacău; Librăria Cetatea Doamnei Piatra Neamţ Str. Ştefan cel Mare, nr. 12; Librăria DEREX COM Bucureşti Str. D.Bolintineanu, nr. 5; Băile Herculane: EUROSOP SRL Băile Herculane; Constanţa: SC SNAPSHOT GROUP SRL Constanţa Librăria cu cărţi;

Editura Lumen pune un accent deosebit pe difuzare de carte în ţară şi străinătate prin intermediul librăriilor virtuale. Astfel deţine propriile sale librării virtuale: www.librariavirtuala.com; www.cartistiintifice.ro; şi are parteneriate şi o bună colaborare cu librării virtuale administrate de SC Anticariat on line SRL Craiova www.librarie.net www.depozitdecarte.ro ; SC Atech Design SRL, www.supercarti.ro ; SC Eurostar Promotion SRL Iaşi, www.depozituldecarte.com ; SC Euromarket.ro SRL, Librăriile www.euromarket.ro , www.rpi.ro , Portalurile www.oferta9.ro şi www.cartionline.ro şi alte siteuri şi librării virtuale.

Librării virtuale unde puteţi găsi cărţile noastre:
              www.biblos.ro ; www.librarie.net; www.supercarti.ro ; www.librariaeminescu.ro ; www.depozituldecarti.ro ; www.cartea-mea.ro ; www.librariavirtuala.com ; www.filosofie.eu ; www.depozituldecarti.ro ; http://cartistiintifice.ro ; http://www.cartejuridica.net; www.asistentasociala.ro ; www.piata-romaneasca.ro ; www.kaboo.ro ;
95

www.asociatialumen.ro

Memoriu de activitate Asociatia Lumen                  www.oferta9.ro ; www.xmag.ro ; www.cartea-ta.ro ; www.piata-cartii.ro ; www.iguana.ro ; www.carti.info ; www.jovis.ro ; www.piticipecreier.ro ; www.cauti.ro ; www.price.ro ; www.romanian-philosophy.ro ; www.phenomenology.ro ; www.cartespirituala.ro ; www.manuale-scolare.ro ; www.smartbuy.ro ; www.cartiortodoxe.ro ; http://de.willyfogg.com ;

Editura Lumen participă frecvent la târguri şi expoziţii de carte (Bookfest Bucureşti 2007, 2008, 2009, Librex Iaşi 2007, 2008, 2009, Caravana Gaudeamus (Craiova 2008, 2009), Kilipirim (Bucureşti 2008), Salonul de Carte şi Presă Amplus (Bucureşti 2009), Targul de Carte şi Muzică (Braşov 2009), Târgul de Carte Muzică şi Film (CAMUFI Iaşi 2009) Salonul de carte ştiinţifică şi universitară Iaşi (2006), Salonul de carte pentru copii Vaslui (2006).

96

www.asociatialumen.ro