Sunteți pe pagina 1din 763

PROVERBELE ROMANILOR

e-Way:1/Ja/ieJ

JadlhJ 441:ti1 /claw;

amnia VIOJ eiiehma/c/tcar6nreJ Izalco eire2eca Vieyeeiffa Jenylei a9Jtt3siona ve/a.

LITCRETIII, III, p. 11-13.

,Jeamen,

viediVa

.

.ji

téventZ1

1Javeli.

ham, a lerlig" #J

éido

fen

B. P. HX*DÉC, Cuy. B6tr, II, XIX.

dacoromanica.ro

FIE-CARE EXEMPLAR VA PURTA ISCÄLITURA AUTORULUI

TOTE DREPTURILE RESERVATE

dacoromanica.ro

PROVERBELE ROMANILOR

Ro

DIN

AJA, BASARABIA, BUCOVINA, BMA ISTRIA iICEDONIA

PROVERBE, pletTORI, POVÉTUIRI, MIKE ADEVRRATE,

ASEMWRI, IDIOTISME

I CIMILITURI

CU UN

GLOSAR ROMANOFRANCES

DE

IULIU A. ZANNE

"i701.4.

OPERA PREMIATI DE ACADEMIA ROMANI.

BUCURESCI

STABILIMENTUL GRAFIC I. V. SOCECU

EDITORA LIBRABIEI SOCECO & Comp.

1900

dacoromanica.ro

BIBLIOGRAFIE ROMANA 1)

AUTORI

AGS (ICAROLY). Magyar, Német,

Szerb beszélgetések

Lauffer es Stolp.

Olasz, Roman

Oláh), Csek-lot és

otthon és uton. Pest, 1859, Kladjak

ACSINTI URICARUL. A doua domnie a lui Neculal Alecsandru

Mavrocordat V.

V. In Moldova.

Cronicele Rominiel de Mi-

chail Kogälniceanu.

Bucuresci, 1872, C. N. Radulescu.

Botosant, 1870.

ADRIAN (f. v.).

Abecedar ilustrat.

ALBINA.Revistä, An. 1 & II, Bucuresci.

ALEXANDRESCU (GRIGORE).

Suvenire

chi

impresiI, epistole

chi fabule.

Bucurescf, 1817.

Scrieri In versurf

i pros1.Bucurescl, 1893.

ALEXANDRESCU (GR.

I.).

Literaturä

Dobrogeanu-Gherea, Vol. II, 1894.

i

Sciintä.

Director

Studif asupra obiceielor juridice ale poporului roman. Galatz,

1896.

Badea Traían. Focgani, 1898.

ALEXA.NDRI V. &

LASCAR ROSETTL

Mica colectiune de

89 proverbe culese de L. Rosetti pentru V. Alexandri,

urmate de 156 proverbe extrase din Povestea Vorbei, ma-

nuscris din biblioteca Academiel Romäne.

ALEXANDRI (v

Opere

complecte. IX Vol. BacurescI,

1875, Socecii & Comp.

Poesil populare ale Romanilor.

grafia lucrktorilor asociati.

Diverse.

Convorbir1 literare.

Bucuresel, 1867, Tipo-

Operile le C. Negruzzi, Edit. SoceMi. Prefatä.

AMIRAS (A.).

Cronica anonimä a Moldavief, 1662 1733.Cro-

nicele Romaniet de M. Kogalniceanu.Bucurescl, 1874, C. N. Rädulescu.

ANTIM IVIRÉNUL (nwraoPuLtT).

Din didahiile ¡mute In mi-

tropolia din Bucurescl. Edit. Dr. I. Cornoi. Libraria Socecu

& Comp., 1895.

ARSENIE.Noua colectiune de basme,

ILBucurescl, 1884.

1) La faceputui ultimulut volum se va compleca, -de va fi trebuinO, lista

corespondeOlor ij a autorilor

dacoromanica.ro

1 8. ASAK1 (a). - Fabule. - last. 1862.

1 9. RÄDESCU

(A.), preot, c. Margineni. J. Prahova.- Etymologicum

Magnum, B.

P.

.115del1.

20. BATCAN (E.). - Vorbe bune

(Binete)

adunate de. - Bucurescl, 1884.

Intrebuintate

la Romani

2 1. B.A.L.Ä.SEL (TEODOR). Invelator, C.

Stet:lowed, J. Válcea. - §e-

zatére.

BARONZI (GEORGE). - Limba romana §i traditiunile el. -

1872.

BELDIMAN (ALEXANDRU). - Tragedia, sati mat bine a dice jalnica

MoldoveT IntImplare dupi resvratire a Grecilor. - Cronicele Ro-

manilor Vol. III, de M. Kogalniosanu, Buourescl 1874.

BENGESCU.-Opere publicate in Lonvorbirl literare,An.

BERTOLDO (VIATA LUI). -

Chrestomatia romana §i

populara romana de Dr. Gaster.

Literatura

BIBICESCU (1. o.).-Poesil populare din Transilvania.-Bucurescl,

1893.

BIBLIE.

BOGDAN (N. A.). -

BOLINTINENU

Povegti §i Anecdote. - Saraga,

(MAMIE). - lelele,

Bucurescl, 1869. C. N.

Radulescu

BOLLIAC (CESAR).- CulegerT de mal multt artico11.-Bucurescl,

1861.

BUJOR (p.). - Nuvele. BURADA (TEODOR). - Diverse. - Convorbirt literare §i

Revista

pentru istorie, Arhiologie §i Filologie.

CALENDARIU pe anul dupa Hristos

universitatil unguresci.

1829. - Buda, tipografia

CALENDARIU pe anul dupi Hristos 1832. - Buda, tipografia

universitatil ungurescl.

CALENDARIU pe anul dupa

universitätil unguresci.

Hristos

1841. - Buda, tipografia

CALENDAR pe anul 1853.-Tipografia Romilno-Francesa,

CALENDAR PENTRU TOTI,- prefetic, amusant §i popular pe

anul comun 1863. - BucurescI, Edit. BaraPeanu

i Varta.

CALUGARENI (1.).

Invetcltor, c. Movileni, J. Teencig - Etymo-

la

Romani. - Revista Nod,

logicum magnum, B. P. HAW& CANDREA (AURELIÙ). - Poreclele

An. VII.

CANTAN (m.). - Poesil populare. - Saraga,

CANTA (sPArranun ION). - Letopisetul Moldovet,-1741-1769.-

Cronicele Romaniet, de Mihail Kogalniceanu, Vol. III.

CANTEMIR (PRINC1PELE Dim intiE). -Divanul.-Edit. Academiel

- Romane, Bucurescl, 1878.

- Descrierea MoldavieT.-Edit. AcadernieT, Bucurescl, 1875.

Istoria leroglifica.-Edit. Academiei, Bucuresci, 1883.

- Evenimentele Cantacuzinilor §i Brancovenilor. - Edit. Aca-

demiet, Bucutescl, 1878.

CARAGIALI

L.). - Teatru. Edit. Socea. & Comp., Bucu-

reset, 1889, CARP (P. P.), c. Tibet-need, J. Vaasa& - Monitorul Oficial, An.

1895. No. 183, p. 983. CATARGIU (LASCAR), C. Golaqei, Covurluiti.-Monitorul oficial,

An. 1894, No. 94.

CHIBICI-lif:VNEANU (A.). - Diverse. - Convorbiri literare.

CIHAC (A. DE).

- Dictionnaire d'étymologie Daco-Roumain, 2 Vol.

Francfort s M. Ludolphe St. Goar, 1870-1879.

dacoromanica.ro

IX

CODRESCU (TEoDoR).-Uricaru. XXII volume.- 14, 1852-1892.

COLUMNA LITI TRA.IAN.-Revistä.-B. P. 1-14§clétl, An. VII,

1876.

CONSTANT1NESCU (BARRu). - Carte de citire prelucratä de In-

Vétätoril asociatf Barbu Constantinescu, Lambrior, Aug

Laurian,

St. Miliiilescu, I. Manliu.- Partea II, Edit. XV. Soceml &

- Comp., 1892.

idem. Partea M. Edit. XI1.-Socem1 & Comp., 1893.

- Proverbele romanescl din Colectiunea Reinsberg-Diiringsfeld.

CONSTITUTIONALUL, piar.-Bucuresel.

CONVORBIRI LITERARE.-An. I-XXIX

CORESSL-Evanghelle.-Etymologicum Magnum, B. P. Ha§c1511.

CO$BUC (G.).-Balade

- Foie pentru top, An. I.

& Comp., 1893.

COSTIN (mutoN) -Scrierile lui Nicolae Costin - Cronicele Romaniel

de Mibail Kogälniceanu, Vol. I

Bucuresci, 1872-

1874.

COSTIN (NicoLAE). - Scrierile lui Nicolae Costin. - Cronicele Ro-

maniei de Mihail Kogälniceanu, Vol. I & II, Bucurescl,

1872.

CRÀCIUNAS (GR.)- Invdteitor in Transilvania. - Elymologicum

Magnum, B. P. 11ä§d6-5.

CRXSESCU (VICTOR).-Schite

rescI, 1893. CRAINICEANU (DR. G.)-Diverse-Convorbiri Literare. An. XXII.

i Nuvele. - H. Steinberg, Buell-

CREANGÄ - (toN).-Poveltr.-Edit. Grig. G. Alexandrescu, 1890.

Amintiri din copilärie si anecdote. $araga, Ia§I, 1892,

CRISIAN, (T.).- Invélator, c. Cuyieru, Transilvania. - Etymologi-

cum Magnum, B. P. Ilh§c165

CRONICA ANON1MA - Istoria Wei RomanescI de

la anul 1809

Inc6ce, continuatä de un anonim. - Magasin istoric pentru

Dacia, Vol. V, 1847.

DAME (FR). - Nouveau dictionnaire Roumain-Français. Bucarest,

1893-1896.

DARIU (toN).-Gazeta Transilvaniel, 1898.

DELAVRANCEA (sT.).-Trubadurul.-Haimann Bucuresc1,1887.

- Sultänica.- St. Mihälescu, Bucuresc1,1885.

DIACONOVICI-LOGA.-Chemare la tipdrirea cartilor romanescl -

Buda, 1821.

DONCEV.-Curs de literaturi romanä, 1865.

DONICi (A.). - Fabule. Cartea I, Ia§ii, la cantora Daciei lac' are,

1840.

- Fabufe. Cartea II. neg. datä.

DOSOFTEM-Etymologicum Magnum, B. P. liä§c1611

DRAPELUL.-Piar, Bucuresci.

- piar, Bêrlad, J. Tutova.

DREPTATEA.- piar, Banat, 1895.

- Piar, Bucurescl.

DULFU (PETRE). - Revista Albina.

84* DUMITRESCIRAL.).-Galicisme, proverbe, maxima, barbarisme. -

Carol Mtiller, Bucuresci, 1894.

EMINESCU (ff.) Diverse.-Convorbiri !iterare,

ESARCU (G.).-Monitor Official No. 26. Feb. 1898.

EVENIMENTUL.-piar,

FILIMON (N.)-CiocoT vechi

i nol.- Revista Romanä, 1861-1862.

FLONDOR (D-nu G. CAVALER, DE). Patria, Cernäutl, 1898.

F0IEA PENTRU TOTI.-Revistä, Bucuresci.

dacoromanica.ro

X

FRANCU T. & G. CANDREA,-Rotacismul la Mop' §i IstrienI.-

Buctirescl, 1886.

FUNDESCU (fox c.).-Basme, °rapt, Plcilituri §i Ghicitor1.-Bu-

curesci, 1875.

GALLIN,

NADEJDE, TIGHILIt

I CANDREA. - Carte de

citire, 1893.

GANE - (N.).-Nuvele.-Convorbirl literare, 1875-1876.

Poesil.-araga,

- Diverso. - Convorbiri literare.

GASTER - (DR. m.)-Literatura popularg romana. Bucuresci. 2 Vol.

- Chrestomatie Humana. 2 Vol. Leipzig -Bucuresci, 1891.

Tiganul ce '§I-a mancat biserica. -Revista Tocilescu, I, 1883.

GAZET4 POPORULLI. - piar Bucuresci.

GAZETA S.A.TENULUI. - RevistA Datculescu Director.

GAZETA TRANSILVANIEL - piar, Brasov.

GEORGESCII, Inv. c. Copreni, J.

Ialomiía. -

Magnum.

Etymologicum

GHEORGACHI (AL DOILEA LOGOFET).-Condica obiceiurilor vechi

nol ale Domnilor MoldoveT. - Cronicele RomanieI de Mihail

KogAlniceanu, Vol. III, 1874.

GHICA (rox).-Amintirt din pribegia dupa 1848.-Socecil & Comp.

- Bucuresei, 1890.

Scrisorl catre V. Alexandri. - Socedi. & Comp. Bucuresci

1887.

GIL.-Nuvele.-Convorbirl literare.

GLIGORE (POPA).-Legenda Duminicet, an. 1600 GOLESC1 (CONSTANTIN DIN). - Adunare de pilde

filosoficescl.-Buda, 1826.

bisericescl §i

GOLESCU (VORNICUL IORDACHE). - Pilde, poatuirl §i cuvinte a-

devérate §i pove§tI adunate de dumnealui Vornicul lordache Go-

lescu, fiul r'éposatuluI banul Radul Golescul. -Manuscris din

biblioteca Academiel Romania. Proverbele extras() din

acest manuscris stint trecute in PROVERBELE ROMA.NILOR,

- co insemnarea Jigs. I.

Copie Intocmat a precedentuluI manuscris care se MIA depusa

la biblioteca nationalä de la laqi.

Proverbele extrase

din

acest manuscris sunt trecute In PROVERBELE ROMA.NILOR,

cu insemnarea: lifss.

GO VORA. (PRAVILA DE LA).-Pravila bisericésci tipArita la 1640

In monastirea Govora.-Edit. Ion M. Bujoranu, Bucuresci,

1885.

GRAP15TEANU (PETRE).- Vointa Nationalä, An. 1895.- Gazeta

Poporului, An. I, No. 192. GRIG.-Nuvele-Convorbirl literare.

GROSSMANN (s. i.). -Dictionar germano-roman - Iai. In curs de publicatie.

HALLER (DR. IOSEPH). - Altspanische Sprichwtirter und sprich-

wtIrtliche Redensarten aus den Zeiten vor Cervantes. Vol. 2, -

Regensburg, 1883. HARAM (VASILE). -Carte de lecturá, 1894.

ILIPECJ (ALExANDRu). - Domnia Arnautulut - Revista noui, An.

VIII, No. 10-11.

H.41DEI-j -

(B. PETRICEICII).- Etymologicum Magnum Romaniae.

Ire( Crai de la Rësärit.-Bucuresci.

- Ion Vocla cel cumplit.-Bucuresci, 1865.

- Columna lul Traian. 1882-1883.

- Cuvinte din 13ètrani. 2 Vol. - Bucuresci, 1878.

dacoromanica.ro

XI

H.A.PaT (B. PETRICEICLI).-

HELIADE RADULESCU (ION). -

Traian.-piar.

.An. 1869 No. 63.

Mémoire sur

l'histoire de IA

régenération roumaine ou sur les événements de 18 48.-Paris,

1861.

-

Vocabular Je vorbe staine.-Bucuresel, 1847.

-

Tandalida.

-

Biblioteca portativi, LXV. - Poesif inedite. - Bucurescl,

1860.

HINTESOU (r. c.). - Proverbele Romanilor. - Editura Closius.

SibiA, 1877.

HODOS (ENEA).-Poesii poporale din Banat. - Caransebes, 1892.

HOITAN (a. N.) - inagitor, Cetatea din Codru, Sinaia. Ploesc1,

1898.

IANO V. - Diverse. - Convorbiri literare.

IA.RNIX-BARSEANU. - Doine

iveali de Dr. Urban larnik

Ardeal date la

i Andrea', Barseanu. - Bucurescl,

i strigiturT

din

1885.

ICS. - Paloda, An. XIV, No. 27.

IDEM.-Dictionar de proverbe In calendarul Romanilor pentru 1892.

IONESCU - (1.). - Carte de citire U. - Ioseph Göbl, Bucurescl.

Itínitit. si L. Alealay, Bucaresel.

Carte de citire,

IPSILANT V. V. (ALEXANDRO ION). - Pravilnicisca condici a

Domnulul Ion Ipsilant.-Bucuresel, 1841.

ISPIRESCU (PETRE). - Legende saü Basmele Romanlior. - Bucu-

- rescl, 1882.

un

Sn6ve saù povestI populare adunate din aura poporulul de

culegétor tipograf.-Editia II, cm multe adause. Bucu-

- rescI, 1879.

Basme, sn6ve si glume adunate din gura poporulul de P. Is-

i Ghicitorl, adunatk de P. Ispiresen. - Bucuresci,

- pirescrt. - Craiova, 1893.

Pilde

1880.

- fabule, ghicitorf adunate de P. Ispirescu.- Bucu-

Pilde,

- rescl, 180.

Din povestile unchiasul sfátos, basme päganesc1 Inlocmite

pentru istorie, archeologie si filo-

de un culegtitor tipograf. - Bucu-

- de P. Ispirescu.-Bucurescl, 1879.

Qicétorl populare, Revista

'ogle, An. I & II.

Basme, sn6ve, etc.,

- resci, 1872.

Idem.-In Chrestomatia Romani de Dr. M. Gaster, Vol. H.

- Diverse. - ConvorbirT Literare.

JIPESCU (GLIGORE

Opincaru, cum Teste si cum trebuie si fie

- siteanu. - Bucurescl, 1881.

R6urile oraselor.- Bucurescl, 1884.

- Dicer' in Lumina pentru tolT, 1885.

JUNIMEA.-piar,.Bérlad, J. Tutova.

163. KOG.ALNICEANU (ExAmE).-Diverse. - Cronicele Romaniel de

Mihail Kozalniceanu, Vol. III, 1872.

KOGALNICEANU (mniAll,).-edintele DivanuluT ad-hoc din Mol- dova.-R6spuns vorniculta Alecu Balf.

LAHOVARY (ALEXANDRU N.).-Monitorul Oficial. Sedinta Cameril

din 2 Decembre 1894.

LAMBR1OR (A.). - ConverbirT Literare, An. VIII-IX.

LAURIAN-MAXIM.-Dictionarul Umbel Romano, 3 Vol.- Bum-

rescl, 1871-1876. LITA (losw).-trialeitor.-Etymologicum Magnum.

dacoromanica.ro

XII

LUCACIU

VASILE), paroh grcco-catolic,

c. i§escl, p. u.

Felsö-Banya, Ungaria.- Gazeta, I, No. 160.

LUMEA ILUSTRATA. - Reviste, An. II, 1894.

LUMEA NOUA. - piar, Bucurescf.

LUMINA PENTRU TOT'. -Revista, Director Enie Bilteanu,

Bucurescl I, 1885.

LUPESCU (m.).-Invetcttor, c,Broscenil, J. Suciava.-qeatierea.

MADAN (O.). - Suspine, Bucurescl, 1898.

MAGASINUL ISTORIC PENTRU DACIA.-Volumul IV F}i V.

MAGIUNCA (s.).-Etymologicum Magnum, B. P. Ile§ded. MAIORESCU - (TITU), Critice-Bucuresci, 1874. MARIAN (s. FL). - Nascerea la Roman1.-C. Göbl, 1892.

Nunta la Romani'. - C. Göbl, 1890.

- Immormintarea la RomanI.-C. Göbl, 1892.

- - Ornitologia poporani Romani, 2 Vol. Cerneutl, 1883.

- Satire poporane Romane.-Socecil & Comp. 1893.

Descantece poporane Romane, Suclava, 1886.

- Traditil poporane Romano In Bucovina, Bucurescl 1896.

MATET BASARAB V. V. - Indreptarea legief cu Dumnezeil care

are WI judecata arhierásce §i Imperätesci de tóte vinele preo-

tescf §i mirenese Pravila, etc. - Edipa Ion M. Bujoreanu.

- Bucurescl, 1885.

Pravila.-Studie asupra elementelor grecescT in limba romanä,

de G. Murnu.

MAWR (DOMNA E. B.). Proverbele Romlnilor-Bricurescl O. Lon-

- don, 1882.

Analogous Proverbs in ten languages.-London, Elliot Sock,

62, Paternoster Row, E. C. 1885.

MEISSNER C. & V. DOGAR.-Prima carte de lecture, II, Plo-

escl, 1894.

MELHISEDEC (EPISCOP). - Revisti pentru

Istorie,

Arheologie

§i

Filologie, An. U, Visita Episcopultif Gr. Tamblac.

MERA. (r.

T.). - Diverse. Convorbirl literare, An. XVI.

MIHAILESCU (s.). Invèlettor, §ezet6rea, An. I.

'VIILESCU (SPITARUL NICOLAE).-Cronica pe scurt a Romanilor.-

Cronicele

Romaniel de Mihail Kogelniceanu. Vol. I, 1872.

MONITORUL OFICIAL. - Sedinta din 2 Decembrie 1894;

No. 183, din anul 1895.

MUNTEANU (G. I.). - Carte de lecture romanesci pentru clasele

gimnasiale inferiori

i reale. - BraBov, 1881.

In limba ro-

MUSTE (NICOLAE). - Letopisetul Orel Moldova de la domniea luI

treia domnie a lul Mihai Race-

MURNU

- Studie asupra elementelor grecescl

la a

Muste, dieac

manä.-Bucurescl, 1895.

!strati Dahija V. V. pane

vita,

V. V.

atribuite lul Nicolae

stare de divan

1662-1729. - Cronicele Romaniel de Mihail Kogelniceanu,

III, 1874.

N.X.DEJDE (DÓNINA SOFIEA). - Fie care la rindul

Craiova, 1895.

NAUM. - ScrierI. - Dictionnaire Dame.

NECULCE (ioN).-Letopisetul Moldovel. - Cronicile Romaniel de

Mihail Kogelniceanu, II, 1872.

NEGRUZZI (c.).-Opere complecte, 3 Vol.-Soceml & Comp. 1873.

NEGRUZZl (i.).-Diverse.-ConvorbirT literare.

NOUTA TEA. - piar, Ia§i, I, No. 75.

ODOBESCU (ALEXANDRE' ION). - Pravilnicesca

condice a WI

Alexandru I6n Odobescu.

dacoromanica.ro

ODOBESCU (ALEAXNDRU IÓN).

Vol. - Socecd & Co., 1887.

ScrierT

literare

fl Istorice, 3

ODOBESCU-SLAVICI. - Carte de citire. - Bucurescl, 1893.

OLLANESUU

- Teatru

la

romani. - SocecO. & Co.,

Bucuresci, 1897.

OMILIAR DE LA GOVORA. - Etymologicum magnum. -B. P.

Hasd6A.

PALODA. - piar, B6rlad, J. Tutova.

PALTINEANU

- Invegtor, c. Tiubari, Transilvania. -

Etymologicum Magnum, B. P. 116.06i1.

PANN (ANTON). - Culegere de Proverbs sail. Poveslea Vorbel. -

- Editia Cucu, 1889, reproducere dup6, cea de la 1847.

ProverburT sari Povestea vorbef, 3 brosure. - Bucurescl,

1852-1853.

- Calendar pe anul 1848.

- Nisdräväniile luT Nastratin Hogea. - Bucurescl, 1887.

- Fabule si istori6re. 2 vol. - Editia I,

Buctiresel. 1841.

- inteleptul Archir fi nepotul sal Anadam.-Bucuresel, 1880.

-

O

ezit6re

la tará sau povestea lul Mos Albu, partea

Bucuresci, 1851.

- !dam, partea II, - Editia Lazar, Craiova, 1890.

PA,NU (G.). - Publicist.-piarul Epoca.-1896-1897.

PASCULESCU (m.). - La intalnire, sfaturT si diverse pentru top

de M. P. Misiotis.-Tipografla Lazar, Craiova.

PATRIA. - piar, Cernautl, Bucovina.

PAUL (ION). - Din Transilvania.-Faea pentru totT.

POMPILIU. - Diverse.-Convorbirf literare.

POP (m.).-invelcItor c. §`cmculei-Mare,Ungaria.-Etymologicum

Magnum.

POP-FLORENTIN (ION). - Diverse. - Convorbirf literare.

POPESCU (AL.). - Inceptor, c. Cernica, .1. Ilfov. - Lumina

pentru toll.

POPliSCV (N.).-Calendarul Basmelor. An. 1881-1882-1883.

POPOVICI (o.). Convorblrf literare. An. XXV.

REINSBERG-DÜR1NGSFELD(IDA-UND OTTO FREUD:I:MN VON.-

Sprichwdrter der Germanischen und Romanichen Sprachen. 2

Vol. - Leipzig, 1875.

REVISTA PENTRLT ISTORIE, ARCHEOLOGIE SI FILO-

LOGIE, sub directiunea lul Grigorit. G. Tocilescu, 1882 -

1895.

REVISTA NOU.A. sub directiunea lul B. P. MOH, 1888-1894.

RIURÉNU (r. kr.). - Despre datoriile copillor care parintif

A cincea editiune, Bucuresel, 1837.

lor.

- Nou6 istoriare pentru copif. - A patra editiune, Bum-

reseI, 1887.

- Morala.

Voluraul IV din biblioteca portativa,

resci, 1860.

ROMA.NIA LIBERA.-No. 838 din 15 Martie 1880. Mos Grata.

- ROMANUL (MITROPEILITUL mraorT).-Tribuna poporuluf, Arad,

Ungaria, I, No. 198, pag. 1043.

ROM.A.NUL GLUMET, partea I, Proverburl, ghicitorL-Thiel &

Weiss, Bucuresel, 1874.

ROSETTI (LASCAR). - VO41 ALEXANDRI (y.).

SAGUNA (MITROPOIT). - Diverse.

AINENU (LAZAR). - Basmele Romane.- C. G5131, 1895.

-

lelele,

dinsele,

vint6sele,

frum6sele,

folmanele,

miTestrele,

milostivele, z1nele. - Bucuresci, 1886.

dacoromanica.ro

XIV

SAINENU (LAZAR).-IncercirT asupra semasiologiel limbeI romane.-

- Revista pentru Istorie, Archeologie ai Filologie, Vol. VI, 1891.

Elemente turcescl In limbi Romani. -- Revista pentru istorie,

etc. An. II si HI.

- Filosof-Flloscos.-ConvorbirI literare. - An. XXI.

- Dictionar universal al limbel Romans. - Samitca, Craiova,

1896.

SALV1U (e. P.).- Inveteitor, c. Smulti, J. Covurluia.-gegt6rea.

SBIERA (ION AL LUI G.).-Poveatl poporale romanesci. Cerniutl,

1886.

236. SCHULLER (IOHAN KARL). - Aus der Valachei: Ruminische Ge

diehte und Sprichwirter.-Hermannstadt, 1851.

$EZATT5REA,-Revistä.-Buda-Pesta.

SEZATOREA. - Revistä. - Director A. Grorovel. Folticenl,

j. Suclava.

SEVASTOS (ELENA D. 0.).-Pove§t1.-araga,

SILASI (DR. ea.). - Renascerea limber romaneseI

- scriere. - Stein, Clu.yit, 1879.

Apologie.- Stein, Clu§iii, 1879.

SIMA (ea,). - Convorbirl literare.

In

vorbire ai

SIMEON DASCALUL.- Cronicele RomanieT, 1, Apendice.

SIMU (a.). - Invgiator, c. Orlat, Transilvania. - Etymologicum

Magnum.

§INCAI DIN SINCA (GHEORGHIE). - Cronica Romanilor, 3 Vol.

BucurescI, 1886.

SION. - Fabule, Bucurescl,

SLAVICL-Nuvele. - Convorbirl literare. An. 1875-1876.

SOLOMON.-Paremiile lul Solomon extrase din Biblia de la 1688.-

Socecil. & Comp. 1895. SPERANTIA (TEODOR).-Anecdote populare, I.- Editia II. Basi-

lescu, Bucurescl, 1892.

- Alte anecdote populare, II. - Editia I. C. Sfetea, Bucu-

rescl, 1890.

- Tot anecdote populare, 111. - H. Steinberg, Bucurescl,

1893.

STAMATI (0.) - Musa.

STANOESCU (nina.)-Basme

rescl, 1894.

i Sn6ve. - H. Steinberg, Bucu-

- Alte basme. - H. Steinberg, Bucurescl 1893.

STOICESCU (ST.).-Preot, c. BcIleice'nca, J. Ilfov.-Lumina pentru

toti.

STURDZA (o.

- Vointa nationali, An. XII, No. 3278.

TEODORFSCU (o. DEM.).- Cercetirl asupra proverbelor romane.-

Bucuresci, 1877.

- PoesiI populare remane. - Bucurescl, 1885.

- Miturl lunare. lifrcolacil.-Convorbirl literare.- An. XXIII

- Viéta §i activitatea luT Anton Pann. - I. Gi3131, Buc. 1893.

- Operele luI Anton Pann. - I. Göbl, Bucuresci 1893.

- Incercir1 critice asupra unor credinte, datine

i moravurl ale

poperulul roman.- Tipogr. Petrescu Conduratu, Bucurescl,

1874.

TERA NOUA. - Tomul IH, Bucurescl, 1887.

THEODORESCU (G.), inveyttor, Galati.-Etymologicum Magnum,

B. P. Häsd6ü.

THEODORESCU (T.). - Inaldter. - qezit6rea.

TiCHINDEAL (DIMITRIE).-Filosoficesci

moralnice Invititur1.-Buda, 1814.

dacoromanica.ro

i politicescl prin tabule

XV

TIMPUL.-Piar.-Bueuresei.

TOCILESCU - (GR.).- Ved.I Revista pentru Istorle, etc.

Diverse.-ConvorbirT !iterare.

TOMESCU (v.).-Inatator, c. Buda, J. recua. - Etymologicum

Magnum. B. P. 1-lacréil.

TRAILA (PREOT C.),

115,sd&il.

Temifóra. - Etymologicum Magnum, B. P.

TRAIAN. - piar, Ve41 114d6.1.

TRIBUNA.-Piar. Sibil'', 1885-1894.

TRIBUNA POPORULUI. Piar, Arad, Ungaria.

UNIREA.-piar, Blaj, Transilvania.

URECHI (voRNicui, GRIOORI). - Domnil MoldoveT, 1354-1594.-

Cronieele Romaniei de M. Kogálnieeanu, Vol. I.

URECHIA (v. A.)-Legende Romane -Socecil & Comp., 1891.

-Diverse.-ConvorbirT 'iterare, An. XXL

VACARESCU (ON).-Opere. - Etymologicum Magnum.- Convorbirl

literare, An. XVIII.

VALENTINEANU

Bucuresel, 1899.

G.) CugefarT, maxime, proverbe, anecdote. -

G.) CugefarT, maxime, proverbe, anecdote. -

VARRON (c.).- Noptile lungT saü pove§t1, tabule §i anecdote, - Bueuresel, 1877.

VASILE LUPU V. V. - Carte romanéscil de Invglaturi de la

Pravilele Imp5ratescT §1 de la altele giudéte Cu kiisa §I cu tétä

cheltuéla a

lid

Vasile Voevodul

§i Domnul pral Moldovel.-

Editia I. M. Bujoreanu, 1885. VOINTA NATIONALÄ.-piar, BucurescL

VOINTA PRAHOVEL-piar, PloeseI.

WANDER (R. F. w.) - Deutsches SprichwOrter-Lexikon. 5 Vol.

-Brockhaus. Leipzig. 1867-1880.

ROMINUL.-Cronica

Z1LOT

Columna luT Traian, 1882

Istorie,

etc.

- pink la 1883.

- Scrieri inedite.-Revista pentru

istorie, etc., An. III, 1885.

Vol. VI

Jalnica cantare. - Revista pentru

1891.

CORESPONDENTI

ALBU (GH.), elev la

c6la normalct de invèlcitort din Bérlad, C.

Sehineni, J. Tutova.

ALBU

elev la

cola normald de invëlcItort din Berlad, c.

Ivesei, J. Tutova.

ALBU (N.), C. Piatra, J. Némtu.

ALEXANDRESCU (GR. I.), prefedinte de tribunal, Galatl, J.

CovurluI.

ALEXANDRESCU (c.), elev la

c6la normalct de institutort din

Bucuresci. c. Alexent J. Ialomita.

ALEXANDRESCU (p.) elev la §e6la normalct de invEldtort din

Bérlad, c. MireoseL J. Vasluiu.

ALEXANDRESCU (A.), c. Ilirsova, J. Cionstanta.

ANTONESCU

elev la qcéla normalct de invelcItort din Ber-

lad, c. PlaInesei, J. Rimnieu-Sarat.

ANTONESCU, elev la

c6la normalct de invétettorl din Buctc-

reset, c. Váleele, J. Argos.

ARBORE (ION), inginer, J. Buzi511.

ARTOC.À. (D. 1.), invelcItor, c. ObArsia, J. Meheding.

dacoromanica.ro

XVI

ARNIEAN (L), student, c. Zibot, comitatul Hanedihra, Tran-

silvania.

ARSENÉSCA (ANIcA), servit6re, Bucurescl, J. Ilfov.

BALANESCU (DR.), avocat, c. Focpnl, J. Putna.

BALA.NESCU (D-NA 8.), c. FocqanI, J. Putna.

306 BALASEL (TEoLoa), invéldtor, c. Stefkansci, J. VAlcea.

BALLY (cosTikoNE), proprietar, e. Cir1om4nescl, J. Tutova.

BALLY (DDYINA CL.), C. Nicoresci, J. Tacticlu.

BAL4 (IoNGo), J. Ia§1.

BANC1U (ANicA), c. Tot:arena, comit. Sibid, Transilvania.

BINESCU (IoN), profesor, c. Roman, J. Roman.

BANIT

(011EORGRE), neguldtor, c. Va§cod, comitatul tihor,

Ungaria.

BANITA (COLINA), jurat, c. Vwod, comitatulBlhor, Ungaria.

BANULESCU (Gx.), invildtor, c. Pietrqita, J. Dimbovita.

BAl.RSAN (A.), student, c. Corbi, comit. FIghra§, Transilvania.

BARSAN (I.), student c. Soar§, corait. Tirnava-Mare, Transil-

vania.

RASOTA (A.), prin V. Forescu, c. Folticenl, J. Suclava.

vania.

BAZAVAN (o.),

BERBECE (I.), student, c. Sibid-Bran, comit.F6gAra§, Transil-

elev din §c61a normal, c. Craiova, J. Dolj.

BEREA (ioNou), agricultor, 0. Urlatl, J. FAlcid.

BIC A (G.), student, coma. Fägtira§, Transilvania.

BOD EA (G.), student, c. Secgturk corait. Turda-Arieq, Tran-

silvania.

BODNARIU (o.), preot, c. Bochia, comit. Arad, Ungaria.

BOGDAN (a.), preot, c. CArpinet, comit. Bihor, Ungaria.

BOGDAN (Prato), c. BAresel, comit. Bihor, Ungaria.

BOLDEA. (1.) teolog, c. Crihalma, comit. TErnava-Mare, Tran-

silvania.

BORZA (N.), student, eomit. Alba-Inferihrk Transilvania.

BRA.TEIU, student, comit. TErnava-Mare, Transilvania.

BRATIANU (1. 1. c.), inginer, Florica, J. Museel. BRATU (v.), student, coma. Alba-Inferihrk Transilvania.

BUDISTEANU (PAuL), maior, c. Bucuresal, J. DRAT.

BUDISTEANU (D-NA v.), e. Bucuresci, J. Ilfov.

BUGARIU (T.), preot militar, Banat, Ungaria.

c.

c. Coovnt, J. Mehedinti.

BURSA4IU

BUNGETIANU (preot c.) invéteitor,

BUNGETIANU (c. c.), elev la sc6la de institutori din Bucuresci,

CoE}ovnt, J. Mehedintl.

preot, c. Sust, comit. Bihar, Ungaria.

CALIN (IORDACRE), elev

J. Argest.

la fcéla de institutori din Bucuresci,

()ALIN (vAsiLE), elev la §còla de invéfdtort din Bucuresel, J.

Argeq.

CALOI (D-NA S.), C. FaIrlad, J. Tutova.

CANEAN (I,L), publicist, c. Ia0, J. Iaql.

CATRINIV, elev la §c61a normald de Pnvétatori din Bérlad, c.

BMA, J. Vasluid.

CHERECHEAN (TzonoN), invéyltor, c. Siria, comit. Arad, Ira-

gana.

CHETAN (ALExrE), student, comit. Tirnara-Mare, Transilvania.

CHIRIA0 (ION); elev la polo normald de instituturi din Bu-

curesal.

CIOCOIU (A.), elev la

reset, J. Dorohoill.

c6la normald de institutori din Bucu-

dacoromanica.ro

XVII

CIOICA (ATH.), c. Strehaia, J. Meheding.

CIORICE (preot

COJOCARUL (A.),

invéptor, c. Meren!, J. Olt.

elev

la

c6la normalet de institutor! din

Bérlad, c. Tifescl, J. Putna.

COMANESCU (muy), student, c. Codlea, cornil. Brasov, Tran-

silvania.

CONSTANTINESCU (t.

mita.

N.),

agricultor, c.

Ciulnita, J. Jalo-

CORBIB (GRIGORE), agricultor, c. Cändescl, j

Malta.

CORCEA (AVRAM), paroh ortodox-oriental, c. Costeid., p. u. FAm

Banat, Ungaria.

COROIANU (mafia), executor regesc, c. Vasood-13äresol, comit.

Bihor, Ungaria.

COROIU A FILI (ioN), preot, c. Bärescl, comit. Bihor, Ungaria.

COROIU (PARTENIE), C. Varod-Bäresci, comit. Bihor, Ungaria.

COROIU A FILI (sAvETA),

c. Vasco-d-Bäresci, comit. Bihor,

Ungaria.

COSMA (D-NA MARIA), inv46tóre de stat, c. Vascod, cornit. Bihor,

Ungaria.

COSTACEA, profesor, c. Galatl, J. Covurluid.

COSTACHE (IoN), agncultor, c. Gädintl, J. Roman.

COSTIN (LAscArt), advocat, c. Banca, J. Tutova.

CRETOIU (G.), c. Scäesc1, J. Dolj.

ORASTE& (HAvalt.), preot, c. Forréd, comit. Bihor, Ung aria.

CRISTESCU (c.), sub-locotenent, proverbe culese in c. Ruda-,

din

CRUCEANU (nutt.), elev la golla normal & de institutor!

J. Muscel si c. Valea-Rea, J. Vasluid.

Bérlad, e. Popeni, J. Tutova.

CURCUBETA (tottnAN), student, c. Vlädenl, comitat. FAgäras,

Transilvania.

CURIERUL (NIOULAE), agricultor, c. Tinta, J. Prahova.

CUSIAN, student, c. Godinesci, comit. Hunedióra, Transilvania.

DAME (D-NA EUGENIA), C. BUCUreSei, J. Illov.

DANIILESCU (o.), eles la gc6la de institutor! din Bucuresci, c.

Seundu, J. Valcea.

DANILESCU (pETHE), c. Craiova, J. Dolj.

DANCU (ALEXANDRU),

negulator,

O.

Bärescl,

comit. Bihor,

Ungaria.

DIANU (c.), revisor gcolar, J. Meheding si Arges.

DONCA

r.), elev la

c6ta normald de invegtort din Berlad,

c. elija, J. Tutova.

DORDEA. (HARIA), e. Topärcea, comit. Sibid, Transilvania.

DRAGAN (1.), elev la geóla normalli de institutor! din Bucu-

resol, c. Cosala-Miletin, J. BotosanI.

DRAGULESCU (Hm.), O. Bucuresci, J. Ilfov.

DRAGUT (c. H.), C. Copäciósa, J. Gorj.

DUMBRAVIt, elev la fact normald de invëyítori din Bêrlad,

c. Bobinen!, J. Tutova.

DUMITRESOU (aAktm), e. Bucuresci, J. Ilfov.

DUMITRESOU (t.), invqlitor, c, Ginciova, J. Dolj.

DUMITRESOU (sTEF.), elev la

c6la normald de institutor! din

Bucuresci, c. Balsu, J. Romanag.

DUMITRU (mAaiN), agricultor, c. Motäenl, J. Dambovita.

DUNCA (Trrus), inginer, c. Talcos, J. TuIcea.

EMANDI (a.), c. Bêrlad, J. Tutova.

ENESCU (a. H.), inateitor, c. Zamostea, J. Dorohoid.

ENGEL (H.), inginer, c. Folticen!, J. Suclava.

6149 8

2

dacoromanica.ro

XVIII

FERCHILA, student, comit. TIrnava-Mare, Transilvania.

FETU, elev la

c6la normald de inveidtorf din Bérlad, c. Onescl,

J. Baca.

FLÄMAND (c.), student, c. Borgo-Susent, comit. Bistrita-N6.-

Baud, Transilvania.

FOCHIDI (ALEx.), proprietar, c. Urzicent, J. Ialomita.

FORESCU (vAsn,E), c. Folticent, J. SucIava.

FRUMU5EANU (Trru), avocat, c. Tirgu-Jid, J. Gorj.

FURCA (N.), imginer, c. Bucurescl, J. llfov.

GABRIELESCU (IoN), inginer, e. Tirgovi§te, j. aimbovita.

GABUNEA (c.), ingmer, c. Slatina, J. Olt.

GALDEC. (A), student, comit. Turda-Arie§, Transilvania

G1RBOVICEANU (p.), profesoi seminar central Bucuresei, co-

lectie de proverbe culese In comunele: Comanita (Olt),

DrAghnesei (Viaca), Domnescl (Muscat), Dogu (Arge§), AmarescI (Valcea), Rhtesel (Arge§), Serhánestl (Arge§),

uic1 (Arge§), Poenaril (Gorj), Pacionit (Muscat), Mosna (Dolj), S16.vuta (DoIj), Tutana (Arge), Costescl (Argeq),

Botenl (Muscat), Creten1 (Valcea), Corbu (Olt), Vircio-

rova (MehedintI), Lueeni (Dimbovita), FurcluescI(Arges),

Mogo§esel. (DImbovita), Dobresel (Muscat), BARent Schitu-Golescl (Muscat).

GEL T lANDREIU), C. Vaco, corait. Bihor, Ungaria.

GEORGESCU (CRISTEA), nzagistrat, c. Hui, J. Ftt

GEORGESCU (o.), invegtor, c. Goeqiil, J. Ia§I.

GEORGIU (onisTE), e. 18eiu§, comit. Bihor, Ungaria.

GERLAN (a.), matriculant, c. Cimpeni, comit.Bihor,Ungaria.

GBEORGHIU (Dim.), elev la ?cala normalcl de institutori din

Bucuresci, c. TecuciA, J. Tecucia. GHICA (N.), C. Bucuresel, J. Ilfov. GLODARIU (AxicA), c. Toparcea, comit. Sibiit, Transilvania.

GOROVEI (ARTUR), magistrat, c. FoRican', J. Suclava.

GRIGORESCU (IoN),

elev laqc(")la normald de institutor i din

Bucuresel, c. Bucuresal, J. Ilfov.

GR .

. . (D-NA ELENA), C. Bucurescl, J. Ilfov.

GROFOREANU (Emu), invégtor, c. Gala, comit. Arad 0.

B. Com1o, Ungaria.9

GROFSOREANU (lox), student,

c.

Vasiova, com. Torontal,

Ungaria.

GROFSOREANU (RYLLA), comit. B. Comlo§, Ungaria.

GURBAN (e.), protopopul Butenilor, comit. Bihor, Ungaria.

BABAM (vAsiLE), inatcltor, c. Grivita, J. Tutova.

HERESU (IoN), tipograf, c. Arad, comit. Arad, Ungaria.

BERLE, c. Beius, comit. Bihor, Ungaria.

HINU (1.), student, corait. Fághaq, Transilvania.

HOCIOT.AU (n,m), student, c. Seli§te, comit. Sibit, Transilvania.

HOLERGA, student, c. Sodu, comit. Sibili, Transilvania.

HOLERGA, student, c. Magartt, corait. Tirnava-Mare, Tran-

silvania.

HOVASIU (ANT.), student, c. Aciliù, comit. Sibit, Transilvania.

HRISTIDI, student, c. Buz611, J. Buzati.

HUIBAN (MARGHTÓLA), c. AvrAmescl, J. Tutova.

IARCA (c.), c. Buztal, J. Buzat.

T6te proverbele din comitatul Arad

de d-1 Mitt Grofsortnu.

i 1mprejurul luY ait fost adunate

dacoromanica.ro

XIX

IFRTM (v.),

elev

la Frála normal d de invelatori din Birlad, c.

Corodesci, J. Tutova.

ILASEVICI (r.), invitiltor, c. Stinbenl, J. Dorohoit.

1LIE (Prrnm), inginer,c. Hateg. comit. Hunedidra, Transilvania.

IONESCU-GION, profesor, c. Bucurescl, J. Ilfov

IONESCU (t.), inviffitor, c. Becit, J. Olt

IONESCU (G.), invellitor, c. Becit, J. Olt.

IONESCU (N. GR.), inveffitor, c. Mamornita, J. Dorohoit.

IORDICHESCU (c.),

eles la

c61 a normald de institutori din

Bueuresci, c. Cristescl, J. Botosanl.

IORDAN (N.),

eles

la

c61 a tuomald de inafettori din Birlad,

c. Tecucel, J. Tecucit.

IORGULESCU (L), invOtor, c. Baia-de-Aran, J. Mehedinti.

ISTRATESCU (L), invetator, c. Cobia, J. Dirnbovita.

IUTESCU (sT. sT.), c. Catanele, J. Dolj.

IVAN

(Dux.), student, c. Apoldul-Mare, coma. Sibid, Tran-

silvania.

JUVARA (D-NA z.), c. Fedescl, J. Tutova.

JUVARA (D-NA P., C. Focsanl, J. Putna. JUV ARA (N.), proprietar, c. Popenl, J. FIlicit.

JUVARA (ALFRED , student, c. 138rlad, J. Tutova.

JUVARA ION 17 1) , c. Bérlad, J. Tutova.

JUVARA (D-NA A.), C. Btrlad, J. Tutova.

JUVARA (D-NA 31ARIA), c. SItrktenl, J. Tutova.

KARKALECHI (s.), inginer, c. Câmpina, J. Prahova. KOSTAKI (Lupc), c. Ciortolom, J. Tutova.

446 KRUPENSKI (D-RA SAFTA), c. Betescl, J. Némtu.

LAMBRINO (D-NA SMARANDA), c. Gligesci, J. Fálcit.

LAZAR (D-RA SILVIA), c. Vascot, comit. Bihor, Ungaria.

LINDE (D-NA LuTA), C. Beirlad, J. Tutova.

LUNGU (1.), Sebesul-Mare, Transilvania.

LUPAN capitan, c. l'hiela, J. Fklcit

LUPESCU (m.), invetator, c. Broscenl, J. Suclava.

LUZZATTO (D-RA P.), c. Iasl, J. DO.

MACHIDON (N.), elev la una normald de invelettori din Birlad,

e. Nicoresci, J. Tecucit.

MACRI (D-NA CALlopi), c. Galatz, J. Covurluit.

MADAN (o.), proverbe din comunele; Chisenet, tinutul Chi-

senet; Valea Ptrulu%, linutul Bender; Trusenl, tinutul

Chisenet ; Costesc1, tinutul Chisenet, Basarabia. M'AGUR,/ (L), profesor, J. Prahova.

MANAFU (N.), invildtor, c. Vela, J. Dolj.

MANOILESCU (p.), eles la

c6la normald de institutori din Bu-

curad, c. Cosmescl, J. Vasluit.

MARACINA. (c.), inginer, c. Slatina, J. Olt. MARCO VICIU (p.), c. Beius, comit. Bihor, Ungaria.

MARDARE (i. s.), eles la faSla ncnmald de invildtort din Bir-

lad, c. Certescl, J. Tutova.

MARIN (n,n1), c. Bucurescl, J. Ilfov.

MARIN (toNAcEn), c. Gradistea,

J. Vlasca.

MARINESCU (Denme), invilator, c. Pirvu-Rosu, J. Argel.

MARINESCU (ANDREI), inveldtor, c. Humele, J. Argel.

MARINESCU (1.), invildtor; c. Bradu-de-jos, J. Arges.

MARTINIAN (AL.), c. Bucurehcl, J. Ilfov.

MATAK, inginer, c. Bucurescl, J. Ilfov.

MATEESCU (BALAc1), c. Suica, J. Olt.

MATEESCU (N), inviptor, C. Movilita, J. Putna.

dacoromanica.ro

MEDE5I TON, C. Cillj, comit. Cluj, Transilvania.

MEISSNER (c., profesor, c. la§1, J. Iaczl.

MICLESCU (D-RA EUFROSINA CAT.), e. 136rlad, J. Tutova.

MICLESCU (u. c.), locotenent, c. Miclesd, J. Vasluiii.

MECLOSI (msw), c. Vascod., cornil. Bihor, Ungaria.

MICU e.), agricultor, e. Basesel, J. llichi.

lad, c. BAsescl, J.

MICU (r.), agricultor, c. B6sese1, J. FlIciA.

MICULA (r.), preot, c. Vasco% eomit. Bihor, Ungaria.

MIRLLESCU (E.), elev la fc6la norrnalcl de (nvefalori din Ber-

MIHAILESCU (zoE §i A., invekltori, c. Bustenl, J. Prahova.

MMUTA PETRII), e. Vascod, comit. Bihor, Ungaria.

MIRCEA I.), student, c. Lovnic, comit. Ttrnava-Mare, Tran-

silvania.

MIRON

, elev la ?ceda normala de invelatorl din Berlad, C.

Onescl, J. Bac&d.

MOLDOVAN (i.), c. San-Miclau§, c)mit. Tirnava-Mare, Tran- silvania. MOLDOVAN, comit. Alba-Inferibrit, Transilvania.

MOSOUNA (AT.), proprietar, J. Gorj.

MOTAUvAsiLE , agricultor, c. Adânca, J. Dtmbovita.

MOVILA (muta), proprietar, c. Movilenl, J. Covurluid.

MULLER (tuNAT), C. Vascoil, comit. Bihor, Ungaria.

MUSICESCU (GAVRIL), profesor, c. Iasl, J. 1341.

N e. Mesel, J. Dimbovita.

N* elev la ?cóla normalcZ de inv6fcltori din Berlad, c. Schio-

poni, J. FAlcit.

NECULESCU (D-NA EFROSINA A.), c. Constanta, J. Constanta.

NEDEIANU, student, e. Craiova, J. Dolj.

NEGOESCU (ZAKFJE e.),

arat.

invelator,

c. JidenI,

J. Rimnicu-

NICULESCU (EADu), c. Diencil, J. Olt.

NLTA BIRJARU, c. Pitescl, J. Arges.

NITESCU (TM, invcgtor, c. Viespesci, J. Olt.

NITULESCU (e., c. Peteulesd, J. Valcea.

OLARU TLENA), C. °ranga, J. Tutova.

ONISOR (GAVEIL , profesor. Proverbe adunate In c. Dobrov6t,

plasa Crasna, J. Vasluhl

- Colectie de proverbe adunate In judetul Tutova, eo-

munele Sirnila, Slobozia, Strbli, Banca, Fedesci, Murgenl,

Cringu, Délu-Mare.

OPREA (unsu), c. Golcea-MicA, J. Dolj.

OPRESCU (M., c. Balad, J. Teleorman.

OTOIU (J.), teolog, c.

comit. Sibiu, Transilvania.

PALADE (v.), student, c. Ca.mpeni, comit. Tarda-Aries, Tran-

silvania.

PAPI' (uvit), invetcltor, c. Covasint, comit. Arad, Ungaria.

PAPP (pAw.,), avocat, c. &din, cornil. Bihor, Ungaria.

PAPP (D-NA VCTURIA), C. Ball.§, COMit. BillOr, Ungaria.

PAPP (vAsnAu), protopop, c. Belus, coma. Bihor, Ungaria.

PASCAL (Multa, profesor, c. Bucurescl, J. Ilfov.

PATRICIU (E. I.), invereltor diriginte,

e. Smulti, J. Covurluill

PETRESCU (i.), c. Bucurescl, J. Ilfov.

') IndemnuluI

i amabilit4eI D-luI profesor G. Onisor datorez tóte

proverbele primite de la elevii scòlei normale de InvqXtorf din Berlad.

dacoromanica.ro

XXI

PETRESCIT (AT.), inginer, c. Curtea-de-AEges, J. Arges.

PETRIUCA (o.), c. Corma, comit. Alba-Inleridib, Tiansilvania.

edla normalel de ftiveleltert din Birlad,

PETROV (N.),

elev la

c. Codliescl, J. Tasluid.

PIRVU. elev la fc6la normala de invefeitori din Berlad, c. Ivescl, J. Tutov a.

POBORAN (G.), institutordiriginte, c. Slatina, J. Olt.

POIENARU (oR.), inginer, c. Focsard, J. Putna.

PONICI (D-RA E.), in8titut6re, C. Cernavoda, J. Constanta.

POP, locotenent, c. Bérlad, J. Tutova.

POP (p.), advocat, c. Belus, comit. Bihor, Ungaria. POPA (n.), fnvefdtor, c. Sinaia, J. Pi ahoya.

POPA (N.), sumar, c. Vèrzar, coma. Bihor, Ungaria.

POPECU (Em.), inveldkr,

mita.

c.

Cioclinesc1-1.11ugmen1, J. falo-

POPESCU (N.), agricultor, c. Petrosita, J. Dimbovita.

POPESCU (mATRiu,), c. Clejan1, J. Vlava.

POPESCU-DOBRENI (E.), mrelator, c. Dobrenl. J. Ilfov.

POPESCU (coRNEL), teolog,

vania.

c.

Sibit, cornil.

Sibit, Transil-

POPOVICIU (morsE), student, c. Covragit, comit. Hunedi6rel, Transilvania.

POPOVIC1U (zENo), cornil. Sibit, Transilvania.

POPOVICIU (m.), C. Rupt, comit. Hunedi6reI, Transilvania.

POPOVICIU (n.), invetator, c. Cuvin, cornil. Arad, Ungaria. 635. POPP (losiF), notar, c. ClthescI, comit. Bihor, Ungaria.

POSSA (c.), elev la fcola normald de institutort din Bucurescr,

c. Humulesei, J. Némtu.

PROCOPIESCU (TR.), invelator diriginte, c. Islaz, J. Romanap.

PUSCARIU (E.), student, c. P.-MtruluI, comit. Fligáras, Tran-

silvania.

RÁDOIU (E.), avocat, Bucuresci, J. Ilfov.

640. RA.DULESCU (KAREN),

eleu la ?cola normalel de institutorr

Bucuresci, e Slatina, J. Olt.

RAlvIBU (v.), c. DritnescI, J. DImbovita.

RÉDNICU (E.), doctor, c. Vascot, comit. Bihor, Ungaria.

643. ROMAN (E.), student, c. Vima-Mica, comit. SolnoculuI, Ungaria.

ROMASCU (e.), agricultor, c. UidO,I, J. F6,1cit.

ROSETOS (ioN), inginer, c. Roman, J. Roman.

ROSETTI (D-NA EFROSINA), c. Filipenil, J. Baclit.

RUSU (N'e.), c. Ighisdorf, comit. TIrnava, Transilvania.

SALA (vAsELE), dascal grec-oriental,

Bihor, Ungaria.

c. Vascot-BlirtscI, comit.

- colectie de proverbe adunale In urmát6rele comune

din comitatul Bihor: Vascot-Báréscl, DrEighnescI, Beius,

Negru, PAcMesc), TigAnesa, Lelescl, Sébiu, Hinchitis, BálenI, TotorenI. B. Lazun, Cusiiu. CAchcenI, Ghighi-

senl, Botar, Lunes, Serbescl, DumbrAvenI, Sud, Ferice,

BuntescI, PoenI sup. si inf., Guranl, Petr6sa, Chi5cod,

Br6sce, Bradet, Mágura, Sudligit, Rienl, Zavoenl, Petri-

lenl, Câmp, ColenI, Diihenl, Sust, Cámpanl, Bliita.Lehe-

cenl, Fênata, Sedistal, Sediste, Talpe, Mizirie, Chrpinet,

Poiana,

V.-Sohodol, Ven zar, Pocola, Ds. Forrên,

VinterI, Holod, Saca, Duidureasa, Telec, Nimhiesel, Me-

rag, Tarchitá.

E50. SALA (M'ANA), e. Vascot-Bártscl, comit. Bihor, Ungaria.

551. SALVIU G. P.), inveptor, c. Smulp, J. Covurbit.

dacoromanica.ro

XXII

$AGUNA. (Societatea de lectura ANDREI), din Sibid. Colectie

de proverbe adunatA

i trimish de menibtil societatil.

ANDRU (m.), student, c Geoagul-de-Sus, cornil. Alba-Inferiérk

Transilvania.

SARAREU (1.), c. Tighina, J. Vahea.

SCUREIU, revisor fcolar, Bachd, J. Backd.

SILAGHE (s.), teolog, cornil, Mures-Turda, Transilvania.

SIMION (I. om.), elev la fc6la normala de inveyttort din /feriad,

c. BAsescl-ThmMenI, J. FMcid.

658. SIMULESCU (t.), student, c. Mihelenl, cornil. Zarand, Tran-

silvania.

SION (DNA PROFIRA), c. Inflad, J. Tutova.

$1$MAN (DAT.). invertt6re, c. Adant, J. Tutova.

SOREANU (noma), c. Préjba-de-pAdure, J. RomanatI.

SPERANTIA T.), profesor, lasi, J. 1a0.').

STÄNCEANU (m.), ineetator, c. Piria, J. Mebedintl.

STANESCU (wm), elev la rtila norrnala de institutorl din Bu-

curesci, J. Argos.

STEFANESCU (I,AzAm), c. PerisanI, J. Arge,.

STOIAN (VASILE N.), agricultor, c. Rcozioril-de-Vede, J. Teleor-

man.

STOIAN (vAmi,m), c. Oltenita, J. Ilfov. STRUGARIU (tsmom), plidurar, c. Vascod-Bfarescl, comit. Bi-

hor, Ungaria

TACU (t.), invetettnr, c. Braniscea, J. Covurluid.

TARCUS (N.), invegtor, c. Pisen, J. Covurluid.

TEODOR (usAvETA), c. Bklad, J. Tutova.

TEODORESCU, elev

la

ana norma/a de institutorl din Bucu-

resct.

TEODORESCU-KIRILEANU (s.

, inceptor, J. SucIava.

TEODORESCU (1.), inveteitor, e. Cotbga5, J. SucIava. TEODORESCU (c.), invetator, e. Lipova, J. VaNduid.

TEREBENT (THAIAN), c. Cociuba. comit. Bihor, Ungaria.

TIFANCA (iLEANA), c. Tifu, J. Ffticid.

TILA (s.), elev la rola normalci de inveptori din _Seriad, c. BrA-

hlisescl, J. Tecncitl.

TITOREAN (1.), profesor, Basarabia.

TODAN (tomAsu), diac., c. Bfirdscl, cornil. Bihor, Ungaria.

T6DER (vAsILE), agricultor, e. Rosiori-de-Vede, J. Teleorman.

TOFELDEA (Dim.), cornit. Alba Inferidra, Transilvania.

TOMESCU (o. i., inceptor, e. Broscaril, J. Mehedintl.

TRIFU (trnm), eles la sc6la normalet de institutort din Bucuresci,

c. Bucurescl, J. Ilfov.

TROFIN (N.), normalist Vasile Lupu, c. GlodenI, J. SucIava.

TROTEANU (c.), elev la fccila normald de institutort din Bucu-

resci, c. StItncescl, J. Botosanl.

TUCRA. H EN ci u), perceptor,

Ungaria.

c. Vtt5cod-B5.rèsc1, comit. Bihor,

TUTESCU (sT.), c. Catanele, J. Dolj.

TZINTZU (r., inginer, c. Buzdd, J. Buzdd.

ULESCU PANIELIE), e. Pfttula, J. MehedintI. URECHIA (y. A.), profesor universitar, c. Ta,;.1, J. Iasi. URECHIA. (mtmom), c. DagftnescI, comit. Bihor, Ungaria.

1) T6te proverbele primite de la

elevil scOldl de inztitutorl din Buen-

rebei, s'au cules dupa indemnul

i stdruinpi d-luT T. Sperai-4;a, profes rul lor.

dacoromanica.ro

XXIII

593. VXCARESCU ([oh!, pichar, C. Mhzin, J. Tulcea

594, VALCO U'

elev la

cola normalet de institutor t din BUCU-

resci, C. Craiova, J. Dolj. VARLAM T.), invekttor, J. Patria.

VASILE (1.), agricultor, c. Vadu-Lat, J. Vlwa.

597 VAS1LE A LUI STAN, e. Iludir, J. Muscel.

VASILIU (AL.), inveffitor, c. TAtfira.51, J. Suclava.

VASILIU (ANDREW TÓDER), C. Sedi§tele, comit. Bihor, Ungaria.

VEJA (I., profesor, c. Alexandria, J. Teleorman.

VERGATI (ELionoit), proprietar, c. Bal§, J. Romanatl.

VESTEMEAN (N.), C. Riu-Sadulul, comit. Sibiù, Tiansilvania.

VOINESCU (ALEx.), elev la pala nornialcr de institutort din Bu-

curesci, J. Gorj.

VULCÁNESCU (iumu), eles la qc6la normald de institutor din

Buctireset, e. Pelead, J. Dolj.

WALNER-COSMA, c. Beius, cornil. Bihor, Ungaria.

WELTZ, capitan

c. Constanta, J. Constanta.

X*

, elev la ?cola normald de institutort din Bucuresci, e. Nli-

nescl, J. Bac6.11.

ZAMFIRESCU-DIACON (K. A.), encepar, e. Stiubenl, J. Do

rohoin.

Z (D NA EC.), C. Bérlad, J. Tutova.

ZANNE (D-NA BOFIA), C. Bucurescl, J. Ilfov.

ZANNE (D-RA ALEXANDRINA), C. BUCUrese, J. Ilfov.

ZANNE (DNA VICTORIA, C. Bucurescl, J. Ilfov.

ZANNE (DIMITRIE), architect, C. Bolintin-din-Vale, J. Ilfov.

dacoromanica.ro

BIBLIOGRAFIE

PENTRU

DIALECTELE DIN ISTRIA SI MACEDONIA

AUTORI CITATI

BAGAVU (ANDREIUL AL.).

Carte de alegere mid In dialectul Ma-

ta Mome8o-

cedo-Roman.Bucurescl, 1887.

BOJADSCHI (sturzur G.). Fpy.p.p.aux-r,

Pcop.a.vcwri

Innyel, OTCO

IXOC1). P. MTro'Erec¡yi. Bucurescl, 1863. Editie

Bucurescl,

!Mr° und

identick cu cea din Viena, 1813.

GAZETA MACEDONIEI. LAURIAN & MAXIM.

1871-1876.

piar, Bucurescl.

Dictionarul Umbel roman.

MIXLOSICH (DR. FRANZ). Pumunische Untersuchungen

Macedo-Rumunische Sprachdenkmahler.

2 brosure. Carl Ge-

rold's, 'Wien, 1881

1882.

NENITESCU (ION). De la Romanil din Turcia européna.

Carol

Göbl, Bucurescl, 1895.

WEIGAND (GUSTAV).

Die Aromunen, etnographisch-philologisch-

historische Untersuchungen Ober das Volk der sogenannten Ma-

kedo-Romanen oder Zinzaren. Zweiter Band. Volksliteratur der

Aromunen.

Leipzig, 1894.

PAPAHAGI (PERICLE), In Zweiter Jahresbericht des Institut flir ru-

manische Sprache, zu Leipzig 1895, publicat de Dr. Gustav

Weigand.

CORESPONDENTI:7

BUIA. (D-NA ATHENA), C. Ochrida, Macedonia.

CAPSALE (XENOFONTE), student, c. PIrlepe, Macedonia.

COYAN (r.), director gimnasiO Ianina. Mick colectie de proverbe

adunate In Albania si Epir.

DAN (D.), student, c. Nevésta, Macedonia.

DIAMANDY (vAsIDE), profesor, c. Metova (Arminchl), Macedonia.

GHIOCA (coNsTarruq), c. Bitolia, Macedonia, prin d. Jeronimy.

GHIOU (ILIE), profesor, c. Ianina, Epir. IONESCU (coNsTamm), profesor, C. Nevésta, Macedonia.

1 7. META (CONSTANTIN), student, C. MOIOViStS, Macedonia.

dacoromanica.ro

MILESCU (D. A.), student, c. Gopest, Macedonia.

N. ST., c. Nijopole, Macedonia; prin d-nu Jeronimy,

VULCAN (p.), publicist, Macedonia.

ZUCA (G.), student. Mica colectie de proverbe din urnAt6rele

comune din Albania: Berat, Fieri, Elbasan, Permet, Ca-

vaia, Durazzo, Cusina, Georgia, Covita, Culona, precum

diferite Alte comune din Albania §i din Epir.

SEMNE CONVENTIONALE

Proverbe cunoscute personal de autor sat

Proverbe sAtesci.

culese de dinsul.

Proverbe intrebuintate numal de literati.

Proverbe dubibse sa1 traduse din cele strAine, carl insb", nu

depArtat din diferite motive.

dacoromanica.ro

PROVERBELE ROMÁNILOR

CAPITOLU X

DESPRE ViETA SOCÌALA

JUSTITIE.LEGI.INVÉTATURA.NEGUSTORIE.

CALETORIE. MESERILUNELTE.

AC

V ecri

Cap. III,

dr- XXI,

c. Ac, Barbat, Bua, Bogat, a

Calca, Croitor, Funie, Mama.

Mtere, Maroc,

Orb, Para, a Pili, a Strange,

Surd, Tambar, Vedé, Zapcia.

Cap. VII, c.

10999 Acul este (e) mic dar scumpe haine cbse.

A. PANN, I, p. 137.

p.

1.

B.

Magn. p. 109.

HINTEscu,

P. HA§Dttr, Etym.

GR. ALEXAN

DRESCII, C. Foc§fant, j. Patna.

,57 acul e ?tide dar scunzpe haine ase.

S. I. GROSSMANN, Dict. Germ

51.

1° Dintr'o munca cat de mica, putem dobandi fol6se

insemnate.

2° Ne invata sä nu dispretuim pre ca. mid

dacoromanica.ro

2

PROVRRBELE ROMINLOR

3° Pentru omul mic dar de§tept.

Urmèt6rea ghicit6re aromanésea.

NTie nii-escu, drac nli-escu,

Ma tutà lumea etl u'nvescu.

exprima aceea§1 idee.

Dans les petits bates les bons onguents.

Prov. Franc.

E chiucu ancu u pevaru, e Po si face cente. ')

Prov. Cors.

Liden Hund jager og Vildbassen. 2)

Prov. Dan.

*a

11000 Acul e mic, face lucruri marl

V. SALA, dasc. C. Sudrigiii co-

mit. Bihor, Ungaria.

Ace/a§ inteles ea /a No. 10999.

11001 Cine cu läcomie acul cuskoruluf inghite,

acela cu mare miselie fierul aratoruluf

boresce.

CANTEMIR, 1st. Ierogl., p.

252.

*

AI inghitit un ac 0 o sa scoff un Pier

plug.

de"

I ORD. GOLESCII, Mss. 1I, p. 1.

Hiruscu, p. 79.

B. P. Ms-

Etytn. Magn., p. 112.

A inghifit un ac 0 o scl sc60 (a scos) un

Tier de plug.

V edi Undig.

A. PARR, II, p. 52. HINTEsCu,

p. 1. V. A. FORESCU, C. Folticeni,

j. Suciava.

Mic e 0 piperul, si totusi te face el sb.'1 simti.

Un cane tInEr vinéz

i gliganul.

dacoromanica.ro

LEct, INvATA.Tunik, mEsERTI

3

Se' çlice pentru eel ce Iéti cu sila §1, In urma, intorn

mal mult (G-0LEscu).

*

11002 A avé ac de cojocul cui-va.

*

CANTEMIR, Ist. Ierogl., p.

363. S.

I. GROSSMANN, Dict.

Germ., p. 85.

A.vR. CoRcEA,pa-

roh, c. CoFteiu, Banat.

Am (di) ac de cojocul

.

P. IsPmEscu, Rev. /at., I, p. 231;

Leg., p.

87.

P. GIUDI§TEANU,

D-na E.

Gazet. Pop.,

Gazet. Pop., I, P. 192.

SEVASTOS, p.

110.

I, No. 25.

1881, p. 58; Calend. 1877, p. 36.

N. POPESCU, Calend.

217.

Cony. Liter., .XII, p.

GOROVEI, j. Suciava.

G. Po-

BORAN, inst. C. Slatina, j. Olt.

C. TEODORESCU, inv. C. Pungesci,

j.

Vasluiu.

stud. j. Argefr.

CALIN, I ORDACHE,

Asta e bad Cu léc

Am a de cojocul trú ac.

A. P ANN, Edit. 1889,

p. 158;

III, p. 128. HINTESOU, p. 17.

P. 131k§ott, Etym. Magn. p.

113 & 114.

Este ac qi de cojocul

A. PANN, Edit. 1889, p. 19 ; I,

p. 68. EDNTEscu, p. 1.

DOBRE,

MARINESCIT, inv. C. FirmBop, j.

Argeg. JLTLI

G-ROF§OREA NU, inv.

c. Gala, comit. Arad, Ungaria.

Are ac pentru cojocul tat.

* A

NEGRUZZI, I,

p. 250.

CANIAN, j. /af I.

M.

Are ac pentru Cojo C.

E. I. PATRICIU, inv. C.

j. Covurluitt.

Smulti,

dacoromanica.ro

4

PROVERBELE ROMANTLOR

*

A geisì (aflet) ac de cojocul cuï-va.

 

DIM. CANTEMIR, Ist. Ierogl.,

p.

96. S. I. GROSSMANN, Dict., p.

131.

POPESCU, Calend. 1877, p.

36.

G. ONI§OR, prof. c. Banca,

j. Tutova.

V. A. FORESCU, j.

Suciava.

1. CREANG.A, Pov., p.

251.

P. GTARBOVICEANU, Semin.

C. Buc. Cl. VII.

G. P. SALVAI,

inv. c. Smulti, j. Corurluiu.

*

Osi ac de cojoc.

BENGESCU, Conv. Lit. XT, p.

128. FR. DAME, 1, P. 31 & 271.

V. FORESCU, j. Suciava.

M.

CANTAN, publ. j. Iasi.

Am ac

Velf

Tdm6arti:

í atei de cojocul

IORD. GGLESCU, M8S. Il, p. 3.

1° Insemnézg ca putem sa r6splgtim 6reschruia (GoLE-

scu). Ne pricepem a ne tòsbung.

ciiunA tadejde am cg. Pardosul cu multe pestricIunile

i piaturile

luI, va WM& ac de cojocul Lupulut»

DIM. CANTEMIR, p. 96.

2° A infring, a mgrginl pre cine-va ;

a'l invinge.

3° A fi in stare de a se impotrivl invinovgtirilor ce i

se acluc de altii.

«Are ac pentru cojee.'

*

11003 Cum e acul §i cojocul.

V. CLLIN, stud. 3. Arges.

Dupg stapfin

*

ì slugg, dupg meter §i lucru.

11004 Acul nu e sura.

Vecri Cap. VII, c. So-

fran.

V. SALA, dasc. e. Talpe, comit.

Bihor, Ungaria.

1° Acela§ inteles ca la No. 9279.

dacoromanica.ro

LEGI, iN'itTATURÀ, MESERII

5

2° Cel mic nu s6 p6te asemèna cu cel mare, niel femeia

oubgrbatul c6c1,precum se mal ice: ce

*

caciuld nu'i

11005 Nu 11 1360 ace In cálcale.

Imxtr

GROF§OREANT.T,

inv.

C.

Galia, comit. Arad, Ungaria.

Face atent, pe cel ne-astimpèrat, s5, nu '§1 trag5, vre un r6i1 prin purtarea sa.

*

11006 Cu un ac

Tot särac

Vecyi Covrig,.11fic, Rac.

P. GIRBOVICEANU, prof. C. Dom-

nes

j. Mused.

Acela

îneles ca la No. 2435 §i 8405.

11007 Agudealti

S-ansarà ca draclu.1)

I. COYAN, prof. c. Bdésa, Epir.

Argument6z5, cu putero ca sa, '1 de§teptf.

*c.

11008 A chutà acul In carul cu

A. FANN, Edit., 1889, p. 161;

HT, p.

130.

BENGESCU, Cony.

Liter. XI, p. 87. P. IsPmEscu,

Bev.

Ist.,

II,

146.

LIˤDttr, Etym. lifagn.,

FR. DAME, II, p. 25.

p.

B. P.

p.

111.

H. D.

ENESCU, 'inv. c. Zamostea, J. Do-

rohoi.

GAY. ONI§OR, prof.

C.

Simila, j. Tutova.

DOBRE MA-

BirrEscu,

Argef.

magistr. j.

'inv.

e.

Pirvu-Rosu, j.

GR. I. ALEXANDRESCU,

Covurluiu.

Semin.

C. Buc. Cl. VII, prin P. Gilt-

BOVICEANII, prof.

A cclutet acul in celpifa de fin.

1) DX

EAURIAN & MAXIM, I, p. 555.

(Impungel) cu acul sa sari ca dracul.

dacoromanica.ro

6

PROVERRELE ROMANILOR

Orbul 41 cauta acul in aria cu paele.

A. PANN, IT, p. 4. HINTESCII,

p. 137.

Magn., p. 111.

B. P. HAW°, Etym.

A cauta acul in cicaa de fin.

BARONZI, p. 68.

Gändesci ca

e flore

la

urechie

sa

acul in carul Cu fén.

cauft

A. PANN, Edit. 1889, p. 161.

HINTEsou, p. 67.

A se necajl, a starul ca sa gasésca ce-va care nu sè

p6te aft, sat" e f6rte greü de gäsit.

Chereher une aiguille dans une botte de foin.

Prov. Franc.

11009 A ascunde acul In claia de

BARONZI, p. 62.

A ascunde un lucru f6rte bine ;

a§a de bine in cat,

la nevole, niel nu '1 mai gasesce.

11010 Nu cauta acul In carul cu fe'n.

I. G. VALENTINEANU, p. 30.

Acela§ inteles ca la No. 11009 sub forma de oprire.

plerde vremea in zadar.

Nu

11011 A cauta acul DéinneI.

HELIAD-RADULESOU,

V. XIX.

P. ISPIRESOU, Rev. Ist.,

11,

p. 145.

P. BUDIE,TEANLT, C. Bit-

curesci, j.

A cauta acul D6mnet cu fir rap&

BARoNzr, p. 47.G. DEM. TEO-

DORESCU, Poes. Pop., p 198.

dacoromanica.ro

LEGY, INVATXTURI, MESERIf

7

1° Adia, ce-va f6rte frumos.

20 Mai ales un lucru care nu se p6te aflà.

In Etymologicum Magnum p. 110 citim :

gPoporul, firesce, crede cg, cel maY frumos din telte acele, trebuTe

sg fie acela al DeomneT. Jocul copilgresc de-a Baba-gaia (pula-gala,

cl6ta), se incepe, in Téra-Românéscg, printr'un dialog, intre copilul

care face pe closca cu pul si intre acela care face pe baba.,

CLO§CA

Ce cautT, babo ?

GAIA.

Acul Demtnel cu fir rosift I

CLo§cA

L'ang ggsit eg.

GAIA.

-Cite '11 (arètând picTorul).

G. DEM. TEODORESCU, Foes. Pop.,

p. 198.

in unele locurT, flórea

sativa, Cheveux de Vénus, numitg la Latinl Acula, pórtg denumirea

Este de notat ca,

arvensis

sag.

de Acu-dimn,e1.

*

11012 Ca prin urechile aculuI.

*

A sceipat

(s'a

ION GHICA, Anuar Acad. Se-

ria

II.

P. ISPIRESOU,

Rev.

18t., I, p. 459.

V. ALEXANDRI,

Teatr., p.

IV, p.

28.

116.

I.

Fr

38.

CREANGA,

Fa. DAME,

MARIAN,

DOBRE

Pov. p.202; Amint., p.80; Cony.

Liter., XV, p.

449.

S.

Tradif. Pv., p.

MARINESCU, fnv.

j.

Arges.

c. Dobrovet, j.

Pervu- Rosu,

GAV. ONI§OR, prof.

C.

Vasluiu.

strecurat)

ca prin urechile

Vell Bogat, Béld,

a Vedé.

V. A. FORESCU, c. Folticeni, j.

Suciava.

I.

Covurluiu.

G. P. SALvit, & E.

"inv.

C.

Smulfi, j.

G. POBORAN,

F. DAMA, Diet.

I,

PATaTcr0,

j.

p.

Olt.

31.

A scAph de o piimejdie abea-abea, cu mare greutate,

ca prin inmune. A fi lipsit putin pentru ca 6re-cine sit

prira6scA rèsplata unei fapte rele.

eSup'e'rarea pgrintelul Oslobanu ajunsese la culme,

chile aculu1 de n'a fgcut mucenic pe pgrintele Duhu.,

Amint., p. 80.

ca prin «re-

I. CREANGX,

61498

3

dacoromanica.ro

8

RROVERBELE ROMINILOR

11013 Par'cA stà (vede) pe ace.

Ve41 Ghimpe.

E ne-ra'bclator.

S. FL. MARIAN, Tradit. Pop.,

313. GR. ALEXANDRESCU,

p.

magistr., c. Focqani, j. Putna.

11014 De la ac pana la atä.

VecT Afd, Fir, Per.

Adica absolut tot.

DIM. OANTEMIR, Ist. Ierogl. p.

177.

'De la ac pánd la aid, Cu avutie, Cu ném, cu sirnintie

D. OANTEMIR.

In pulbere a'l intórce sè silui

in prav

§i

11015 PAnä la un cap de ac.

Vell effet

VODI ALEXANDRU ILIER, An.

.711agn.,

1621, apud Ht4dell,

Etym.

p. 311.

Adica. Cu totul, färä a lash nimia, §i cum çlice francezul:

jusquà une tete d'épingle.

(Decl eh' 'I fad sè Intbra tot

ce aa luat ¿le la casa lui peina' la

un cap de ac.,

Act de la ALEX. ILTIL, an. 1621.

Dupa pärerea D-lui B. P. Hil§d'éit acéstä expresiune

ar fi o intorsäturä posteri6rd, in loe de, pana' la un ac de cap, §i o apropie de expresiunea juridica afiatä in

codicele Teoclosian : «si pmter hec tria crimina repudium

marito miserit (uxor),

in domo mariti deponere».

oportet eam usque ad acuculam,

*

ADALMA$

VegY Aldamaf.

11016 Nu 'I de erg ca de adälmav.

GAY. ONIROR, prof.

nesclmd, j. Tutova.

dacoromanica.ro

c.

Gher-

LEA ÎNVATURA, MESERII

9

°and Intr'o afacere unul se interesézä numat de cele

mat ne-Insemnate.

Veçll Etyin. Magn. p. 782, cuvIntul adalmuq.

A ADUNA

Vecri Atelept, Tinerefe.

11017 Aduna unde n'a risipit.

P. ISPIRESCU, Rev, Ist., I, p.

228.

Adund unde n'a resipit, dar nu se sfintesee.

A. PANN, II, p. 28.

B. P.

likpkt, Etym. Magn., p. 393.

Aduna unde n'a risipit, dar 92U se säntesce.

Ve41 a Secera.

HINTESCU, p. 2.

Pentru eel cart cA§tiga pe at plezi§e.

*

11018 Cine nu aduna pentru sine, aduna pentru

Pentru eel

averea lor.

V. A. FORESCU, C. Folticeni, j:

Suelava.

sgArcitt cart nu scit sa se folosésch de

11019 Aduna

i nu scie

GR. ALEICANDRESCU, C. FOC§lani,

j. Putna.

Ikeda§ tuteles ca la No. 11018.

Adunci avutit qi nu scie cine le va stringe.

PSALM., 39. 7; by., 27. 17; ECCLES., 2. 18;

21. 26; 5. 14; Luc, 12. 20.

dacoromanica.ro

10

PROVERBELE ROMIN [LOB

11020 Unul aduna, altul risipesce.

Vecp Tatd.

I. G. VALENTINEANU, p. 24.

Acela§ Inteles ea la No. 10864.

11021 Cine adunfi

i cine mänancä.

I. POPESCU, inv. c.

Dobrenf, j.

A eela§ inteles ea la No. 11020.

11022 Adunä teyte, fie si práste.

IORD. GOLESCU, MSS. II, p. 5.

AratA ne-satul orauluï, eand nu vr6 sâ ma1 lase

pentru altul ce-va (GoLEsou).

11023

A Adunä Cu firu ca sá ai cu grämada.

Vell. Piaturd.

I. POPESCU, inv. e. Dobreni, j.

Dfov.

Ache& eAte putin adunâncl, mult dobânclim.

11024 AdunA vara ca sA ai lérna.

Veçll

I. POPESCU, inv. c.

Ilfov.

Acela§ 1nteles ea la No. 303

i urm8t6rele.

Dobreni, j.

* A

11025 Aduná la tinerete ca sà al la bétrAnete.

Veqi Tinerele.

j.

GR. POIENARU, ing.

c.

Basset,

I. POPES CU, inv. C.

Dobreni, j. Ilfov.

Aeela§ Inteles ea la No. 6122.

dacoromanica.ro

LEA INVtTILTITEli, MERU/

11

*A

11026 AdunI cu ttrlita §i Impartl Cu ne-miluita.

Ve41 Me2nd, Pumn.

C. IoRallmEscu, stud. C.

tac, j. Botortni.

Cris-

Acela§ inteles ea la No. 3759 & 4582.

ADUNAT

*.L

11027 Cand are tòte adunate

Atunci la totl este frate.

Ve41 Bogat.

I. GH. Saner; elev. Sc. Norm.

Berl., c. Belsesci, j. Fcllcift.

Cel bogat are destuI prietenI dar, precum q.ice poetul.

Donee eris felix multos numerabis amicos,

Tempora si fuerint nubila, solus eris.

A GONISIRE

11028 Agonisirea la vreme Inlätur6. lipsa

nevoia.

HINTESCII, p. 2.

Ne invatas

fim prev6PtorI.

§i

ALB

Vecrí ca". I, III & IV,

c. illbet

11029 Ba e alba, ba e négrà.

*

A. PANN, Mo? Alb II, p. 41.

S. FL. MARIAN, Omit. II, p. 64.

EÎ spui a e alba, el spune ca e négni.

Vecy Cruet; Lae, Rag.

°ALIN IORDACHE, encl. j. Arge.y.

Acela4 Inteles ea la No. 1943 & 2445.

VOI la No. 1943. Povestea fetei, de A. Pann.

dacoromanica.ro

12

PROVERBELE ROMINILOR

SN6V1.

pice cé, ail fost odata dol 6menT, cari intilnindu-se intr'un loe

védênd o dorcobarA,

unul dinteinsil dise catre cela-l-alt: cUlte, mé

ii réspunse:

Alba! a e mult mal albd de cat négrA.» trA cela-l-alt

me, al Négrd, nu Alba'

cA e mal mult négrA de cat albé

tot asa unul: ha ca, e mal mult albA, érti, cel-l-alt: ba eti, e mal mult négrA, nu numal cA sé certarg intre olaltà ei, de la un timp,

incepuré, re se

i bate si se bAturl grozav, cad niel unul nu vol

lese dupé, cela-l-alt.

Erg, dupA ce s'ad bAtut bine, dupA ce s'aìi schrmAnat cum se cade,

se despArtirà si se duseserg fie-care in drumul séti.

La un an de dile, dupg acéstA ne-intelegere, eértg

6meniI nostril érAll un loe

i,

i

bAtae,

dandull bunk.' dioa,

dupit

obicelu,

ise unul dintre

SciI, mèl frate, cd prostl mal fuserAm noT an, cit ne .bAturtun

pentru o clorcobarA.

La ce cela-l-alt rèspunse:

Cd 1èll, xnél frate, tare rat am fAcut.

i vedI, frate, dise 61%0 cel d'intaTu, tot eii am avut dreptate,

cA clorcobara e mal mult négrä de cat albA.

Ea'n 'ask lasA, frate, terte la o parte, dise cela-l-alt, ca pré bine cd cIoreobara e cu mult mal albA de eat négrA.

ApoI tot asa, si de astA data', nevoind niel unul niel altul BA lese

anul trecut, i nurnaT

dupé. ce se bAtura bine se despArtiril si se duserA de unde all venit.

8. FL. MARIAN, Ornit. IL, p. 63.

dintre ale sale, ineepurA &AO a se bate, ca

* A

11030 Albä, négra, asta este.

IORD. GOLESCU, MS8. II,

p.

3.

P. ISPIRESCU, Rev. Ist. I, p.

229.

E.

I. PATRICIU, inv.

c.

&miff, j. Covurlufic.

négr4, asta e, cum sé vede.

A. PANN, Il, p. 144.IIDTTEseU,

p. 2.

lo Se s¡lice când óre-cine nu se multumesce pë óre-ce,

d'a'm (Gousou).

§I alt ce-va mal bun nu avem

2° Ce atâta vorbh. Ti-o pace, nu ti-o placé, treba s'a

fAcut.

11031 A face albul negru.

pisi

i farcdsad sane!.

dacoromanica.ro

LAURIAN & MAXIM, I, p.

149.

LEGI, iNVETXTURÀ, MEsERif

13

Face albul negru

i negrul alb.

P. ISPIRESCU, Rev. Ist. III,

380.

A face din alb negru.

LAURIAN & MAXIM, I, p.

P.

149.

A ar6th, a spune un lucru alt-fel de cat cum este.

11032 Nid albá, niel négrä.

Ve4i Laru, Negru.

GR. JIPESCU, OpinC., p.

42.

B. P. liAntt, Etym. Magn., p.

706.

FR: DARÉ, III, p. 108.

Adia, de odata, fdr6 multa vorlsa.

(Niel albel , nict négrit, unde me apuee de gât,.

GR. JIPESCU.

ALDAM AS,

Vey1T Adalma,r.

11033 Bun de aldärna§.

LAURIAN & MAXIM, Glosar, p.

15. B. P. IlApkt, Etym

Magn.,

p. 782.

Se çlice de omul care a facut o isbândd

cinstésa pe al 86'1.

bucurie, ar trebul s

i

care,

de

ALFA

11034 A fi alfa §i omega.

ION NECULCE, Letop. Mold., II,

p. 228.

Magn., p.

B. P. FIA§Ditt, Etym.

864.

I.

S. GROSS.

E.

I. PA-

COVUr-

MANN, Diet., p. 1.

TRICIU, inn.

C. SMniti, j.

dacoromanica.ro

14

PROVERBELE ROMANILOR

Adica inceputul §i sfirsitul, cel de capetenie; om pu-

ternic, de el atirna totul, cum vré asa face.

ctra Toderase Visternicul, fecTorul luT Iordachi Cantacuzino celul

bgtrtm, fiind vgr primar cu Dumitrasco Vodg, erg in mare chiste la

Dirnitrasco Vodg ; el era alfa $i omega atunce in téra

L NECULCE.

Eu sunt alfa si omega, ineeputul

i sfirfitul.

Biblia 1688, Apoc., 1. 8.

ANDREA

11035 Asuna tuti hérele, asuna s'andreaua.9

Cand un om de nimic Tré s

I. CON, prof. c. Baéaa, Epir.

'§1 dé aere, se amesteca

In vorba, cu cei marI, i§f da parerea ne-poftit, etc.

*

ANTAL

Vedl

ARCUDA*

11036 Téranul pasce vaca si arcudasul o mulge.

Vedt a Ara.

Adica unul muncesce si

No. 419.

P. GARBOVICEANU, prof. C. Bel-

teed, j. Argo.

altul trage

folésele.

Yeç1.1

Tariro ikhan nemene djetere okho okô, tsang ni

singgeri elemangga fountehetele djekou bi.2)

Prov. Mand.

Sung t6te férele, sung 0 andreaua.

Daca pe de o parte boul care ail nu are IerburI ca s

de altg parte Orecele din pod are mâncare cu prisos.

dacoromanica.ro

magnAnce, pe

LEGI, INTEVIT1JR.X, KESERIf

15

11037

ARENDA5IE

Arendä§ia

Perde mo§ia.

ZAHFIR ARBORE, Basarabia, p.

470.

Cadí arenda§ul slelesce pamintul i sb.racesce Oranimea.

A RGASÉLA

11038 In putina cu argäsélà.

PANN, I, p. 69.

La putind In argetsélei.

IORD. GOLESCIT, 3188. II, p. 39.

A. PANN, Edit., 1889, p. 20 &

21; I, p. 70.

In putina Cu

vulpea.

VedI No. 2671.

argetsélet se intilnesce lupul

P. 1:1ˤDtt, Etym. Magn.,

p. 1568.

1° TotI 6menil trebue s

mira oclata.

2° (5menil eel rI, ast6-41 unul §i. málne altul, ajung

totI la pu§carie saii la spinzurat6re.

30 SIS çlice pentru cele ce pururea èI argAsesc obrazul

cu clresur1 (GOLESCIT).

POVESTEA VORBIT

O vulpe rì stricatIne

Ducêndu-se la vinatóre,

Intilnl in drum, p'o vale,

Pe cumètru lup in cale

§i '1 slise, rinjind masele

Cale buna cumetrele

Dar in cotro ? pana unde?

Ia pan aci, ii raspunde. duc pan la o vecina

dacoromanica.ro

16

PROVERBELE ROMANILOR

'ngrijesc de vr'o

Dar tu ce ti-aï lásat casa?

Am plecat sá dati Cu plasa

Colea, in acea cotenéta.

Sä vè'd

vinä, vr'o ratá.

pise asta-l-altá iarg:

Aídet1 impreung dará,

gáinT, rate orï ou6 Le vora impárti in doué

Bine, aïde.

i plecarl.

Vinará, pe cât vinarg, dupá ce impartirá,

ToSte câte le hotirli,

Câncl ca ele se 'ncarcara

Si pe la casá

plecará,

Incepurá

ureze

SánatogI s'A ospèleze:

Neopte bina, cumetrele,

Ferite-ar Srantu de rele:

multumesc, cumetrita,

Domnul bine sá-ti trimitä,

Ne-am folosit astlí-sérá,

Dar unde ne 'ntilnim lará?

pise ea:

La putind in arOsad.

FATI gregalá

Drept este gi prea firesce CA hot cu hot sé intilnesce

Mal lesne in pugcárie

De cât in negustorie.

Dar betiv cu betiv ande?

Iacä gi el ne rhpunde :

Unde'mY Orna' sä.'mï ud gâtul

petrec uritul.

petrécA viata.

Aga gi alt prin armare.

Maï lesne intilnirea 's1 are

Unde '1 trage pe el ata

Ca sá

A. PANN.

Tous les renards se retrouvent chez le pelletier.

Prov. Franc.

Tutte le yolpi si troyano in pelliceria.1)

Prov. Ital.

T(.5te vulpile se gâsesc la blânar.

dacoromanica.ro

LEGI, hiVtTITURÀ, IIESERIf

17

Alle listigen Fiichse kommen endlich beim Siir-

schner in der Beize zusamnwn.1)

Prov. Germ.

Every fox must pay his own skin to the flayer.2)

*

Prov. Engl.

11039 A se duce In putina cu argäsélä.

HiNTEscu,

SALvit, inv.

lulu.

p.

157.

c. Smulff, j.

(. P.

Covur-

A se prapacll, a se duce draculuï,

zurat6re.

a se duce la spin-

(Date In putina Cu argdgéld .-111NTEscu.

11040 Sà ne intIlnim la putina Cu argäsalä.

ST. TUTESCII,

j. DoU.

"inv.

c. Catanele,

Adia, pe lumea cea-l-alid, cAnd ora mrai.

A lu piddaru nni videmu tutti. 3)

Prov. Sard.

Allá, nos veremos en el corral de los pellejeros. 4)

*

Prov. Span.

ARVUNA

11041 Arvuna te lég-á si plata te scapä.

P. GIRBOVICEANU, prof. c. Rd-

tescl, j. Argeg.

T6te vulpile

cojocarulul.

irete ajung la

urra51 Irapreun'i In cada cu dub611 a

Fie-care vulpe trebue

La cojocar ne vom revedé cu to01.

Acolo ne vom revedé in cada colocarulut

dea pelea la colocar.

dacoromanica.ro

18

PROVERBELE ROIL1NLLOR

1° In intelesul firesc.

2° Daca fAgAduIesci trebue sa te tuY. de cuvint.

A ARVUNI

* A

11042 Cine arvonesce

Acela pratesce.

P. PALADE, stud.

C.

Cdmpeni,

comit. Turda-Arief, Transilvania.

Acela§ Inteles ca la No. 11041.

ASPRU

Vecll

Vorbil.

A AVÉ

Ve41 Ban, Carnild, Para,

a Flange.

* A

11043 Cine are bé si manAnca; cine nu, stä si

sé u'itä.

A. PANN, I, p. 180.

HINTEscu,

p.

Lipova, j. Vasluiu.

12.

0. TEODORESCU, iit2).

C.

Cine are ban`i bé 0 maw-Inca, earei cine nu,

se WO 0 rabdcl.

I. CREANGA, COTT/. Liter., XI,

p. 19C; Pov. p.279.

*L Cine are bé 0 maw-Inca, iar cine nu, rabdci.

V&41 a Bé, PlamIl.

E. I. PATRICITJ, (ny. C. &nap,

j. Covurluiu.

1° Acela§ Inteles ca la No. 9168.

20 Arat'a, intiun mod hazliii., ce fac 6menii la ora.

J. Covurluiu.

dacoromanica.ro

LEA iNvATI.TunX, NESERII

19

* A

11044 Am §i n'am.

V. SALA dasc. c.

Totoreni, co-

mit. Bihor, Ungaria.

1° Nu vréti sa te imprumut ; am, ins& nu pentru tine.

20 Pentru acel care e dator mai mult de Cat are.

11045 De la cel ce n'are niel Dumnecileil nu

cere.

* A De unde

P. ISPIRESCU, Bev. 18t., III, p.

158.FR. DAMÉ, 1, p. 222.

_Dumn,eclet nu cere.

N. GH. IONESCU, inv.

c. Ma-

mornita, j. Dorohof.

V. A. Fo-

RESOU, c. Folticeni, j. Suciava.

De la cine n'are nicl. Dionnecieti nu kíte

*

scl

De uncle

lucl.

*

De unde

ce lua.

I. G. VALENTINEANU, p. 11.

(este) nici Dumnegetinupóte

AVR. CORCEA, paroh, c. Cogtelu

Banat. JUL. GROFOREANU, inv.

c. Galga, comit. Arad, Ungaria.

nici

Dumnegeli

nu

are

G. P. SALvitr, inv.

C.

Smulfl,

j. Covurluiu.

C. TEODORESOU,

inv. c. I/ipova, j. Vasluiu.

Hitt nu% §-Dumnidzeü nu are Qe's 71a. 1)

1) De unde

PER. PAPAHAGI, Zweit. Jahr.,

p. 170.

Dumnedeti nu are ce &all kb

dacoromanica.ro

20

PROVERBELE ROMANILOR

D'iu nu éste, nic

Dumniclait nu Tia. 1)

I. CorAN, prof. c. Abela, Epir.

Mk& de la cel skrac nu p6te cere nimenI, fiind

se

cA,

nu are ;

.1i.ce maI ales child unul ca acesta nn'§I páte

plat datoria sa.

Ubi nihil est, Ccesar jure suo excidit. 2)

Prov. Lat.

OA il n'y a rien le TOi perd ses droits.

Prov. Franc.

Dove non è, non se ne può torre. 3)

Prov. Ital.

Al que no tiene, el Rey le hace libre.4)

Prov. Span.

Where nothing is, nothing is to be had.5)

TVo Nicks ist,

loren.

11046 Daca n'al,

Din umeri

Prov. Engl.

hat der Kaiser sein Becht ver-

Prov. Germ.

A. PANN, II, p. 85. HINTESCII,

p. 117.

Adica n'al ce face. Când nu putt 0611 until creditor.

De unde nu este nicl Dumnecleil nu lea.

Unde

nimic, Imp6ratul (Cesar) 10 perde dreptul.

1) Unde nu'l, nu ssé pote luà nimic,

AceluI care nu are nimic, Regele II a libertatea. Unde nu e nimic, Mmic nu e de luat. Unde nu e nimic, Regele 1Ï a perdut dreptul

dacoromanica.ro

LEG', INVETILTURÀ, MESERIf

21

*

11047 Cu cat are cine-va, tot ar vré sa mal

aIlDä.

P. IsPiFtEsCII, Leg. II,

.Rev. Ist., II, p. 158.

p. 59;

Arata firea lacoma §i ue-sati6s6, a omulul.

Quo plus sunt pote, plus sitiuntur aquee. 1)

OVIDIÙ.

L' appétit vient en mangeant.

Prov. Franc.

Chi pill ya, più vorria aver. 2)

Prov. Triest.

11048 Carie mai mun are, mai mun va ave. 8)

Ve4I Dumneafeil.

Fa. MIKLOSICEL Rum. Unt.,

p. 10.

I,

Tot cel care are capktt ma): mult.

*.6.

11049 De ce ai, de ce al mal ave.

,$eztit., III, p. 3.

D-na Z. Jur-

VA HA, c. Fede,sci. j, Tutova.

Acela§ inteles ca la No. 11047.

11050 Cand aveam In ce, n'aveam cu ce; acum

ca am cu ce, n'am In ce.

IORD GOLESCU, M88. Ir, p. 33.

P. IsinnEscu, Bev, 1st.

456.

I, p.

2) Cu clt al b'éut mal mult cu atit ti-e mat sete. Cine are mal unit, mal mult vré sä. OA

Care mal mult are, mar mult va avé.

dacoromanica.ro

22

PROVERBELE ROX/NILOR

*

Cdnd aveam (avem,

cu ce, n'aveam (avem,

aï) in ce; qi cand am (avem, a`i) in ce,

n'am (avem,, ca) cu ce.

A. PANN, II, p. 71. HINTEscu, p. 31. I. G. VALENTINEANII, p.

45. N. JIIVARA, C.

Fetid&

POZ)612/, j.

abncl am ce, n' am in

n'am ce.

; când am In ce,

A. GoROVEL C. Folticeni, j.

cava.

Su-

Arata ne-putinta omului la vreme cuviincI6sa (GoLEsou).

11051 Cand aveam locul, n'aveam mijlocul; a-

cum cá am mijlocul érnI lipsesce locul.

IORD. GOLESM M88. II, p. 34.

Arata ne-potrivirea

norocirif ce nu vine la vreme

(GoLEsou).

11052

N'avea

dar avea de Ond sä.'sI lea.

I. C. FUNDESCII, Basme, p. 167.

Voinfa (ziar) X11, No. 3349.

Pentru coI carif se lauda cu ce n'ati.

SisT(5VI

Un tigan murise

i, ducênclu'l la gr46, nevésta lui il jeleh aga

Aoleo I Aoleo 1 Ce bine m6 'ngrijeà! Ce bine miincit, I

Cine en

p6rte cAcIula acum ?

Avea, f, off n'avea ? o intrag, unul.

Ba n'avea, dar avea de gand sci'ql Wt.

11053 Daca ai,