Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA 2

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC , MECATRONIC I MANAGEMENT

EXAMEN DE DIPLOM 2011 5 ANI


Specializarea TEHNOLOGIA CONSTRUC IILOR DE MA INI

SUBIECTE PROBA 1 CUNO TIN E FUNDAMENTALE I DE SPECIALITATE


A. CUNO TIN E FUNDAMENTALE

Disciplina ORGANE DE MA INI: 1. Tensiuni n curele. 2. Predimensionarea arborilor. 3. Lag re hidrodinamice: construc ie, materiale, deterior ri. 4. Rulmen i: construc ie, materiale, simbolizare, deterior ri. 5. Calculul de alegere a rulmen ilor. 6. Calculul asambl rilor prin uruburi la solicit ri statice. 7. mbin ri cu uruburi cu strngere ini ial . 8. Principii i metodica de calcul a mbin rilor sudate. 9. Asambl ri butuc - arbore.

Disciplina ELASTICITATE I REZISTEN A MATERIALELOR: 1. Calculul momentelor de iner ie la sec iuni compuse. 2. Starea plan de tensiuni. 3. Solide de egal rezisten la ncovoiere. 4. Teorema lui Mohr-Maxwell. 5. Calculul la oboseal la solicit ri simple.

Disciplina MECANISME: 1. Cuple cinematice. Clasificarea cuplelor cinematice. 2. Cinematica analitic a mecanismelor. Metoda ciclurilor independente. 3. Analiza cinetostatic . Scop. Clasificarea for elor ce ac ioneaz asupra mecanismelor. 4. Determinarea reac iunilor din cuplele cinematice inferioare (n ipoteza neglij rii frec rilor) Caracterizarea reac iunilor din cuplele inferioare. 5. Autoblocarea mecanismelor. (Autoblocarea n cupla de rota ie. Autoblocarea n cupla de transla ie).

Disciplina TOLERAN E I CONTROL DIMENSIONAL: 1. Ajustaje cu joc, intermediare i cu strngere 2. Sistemul ISO: amplasarea i simbolizarea cmpurilor de toleran pentru alezaje i arbori. 3. Lan uri de dimensiuni: metoda de maxim i minim i metoda algebric .

B. CUNO TIN E DE SPECIALITATE Disciplina TEHNOLOGIA CONSTRUC IILOR DE MA INI: 1. Precizia de prelucrare, erori. 2. Calitatea suprafe ei prelucrate, rugozitatea, structura, propriet i fizico-chimice. 3. Proiectarea proceselor tehnologice, sinteza, dimensionarea, analiza PT. 4. Tipizarea i tehnologia de grup n construc ia de ma ini. 5. Prelucrarea pe ma ini unelte universale i automate. 6. Rectificarea suprafe elor. 7. Prelucrarea filetelor. 8. Prelucrarea pe MUCN. 9. Procese tehnologice pentru piese de tip arbori, carcase, ro i din ate, angrenaje melcate, rulmen i. 10.Tehnologia asambl rii produselor. Disciplina PROIECTAREA SCULELOR A CHIETOARE I MA INI UNELTE: a. Proiectarea sculelor a chietoare: 1. Etapele proiect rii unei scule a chietoare. 2. Geometria constructiv a sculelor a chietoare. 3. Cu itul de strung: clasificare, forme constructive. 4. Burghie. Clasificare, forme constructive. 5. Freze. Forme constructive. b. Ma ini unelte: 1. Capul divizor. Metoda de divizare secven ial . 2. Stabilizatoare de presiune. Schema hidraulic . 3. Strungul, mi ri de lucru i auxiliare. 4. Ma ini de g urit; mi ri, tipuri. Disciplina PROIECTAREA DISPOZITIVELOR: 1. Orientarea pieselor n dispozitive; principiul orient rii pieselor; deforma ia bazelor de orientare; orientarea pieselor cu suprafe e plane; simbolizare. 2. Orientarea pe suprafe e cilindrice i conice. 3. Reazeme fixe pentru suprafe e plane. Disciplina TEHNOLOGIA PRES RII LA RECE: 1. Determinarea rezisten ei conven ionale de t iere. Factori de influen asupra rezisten ei de t iere. 2. Calculul for elor de t iere la tan e i foarfeci. 3. Croirea materialului semifabricatului. Coeficien i de croire i coeficien i de utilizare a materialului. 4. Determinarea dimensiunilor semifabricatelor pieselor ndoite i ambutisate. 5. Tehnologia ndoirii i ambutis rii pieselor. 6. Procedee de prelucrare prin fasonare. Disciplina TRATAMENTE TERMICE: 1. Tehnologii de c lire martensitic superficial . 2. Tratamente termice aplicate pieselor carburate. 3. Transform ri structurale n stare solid . 4. Tratamente termice aplicate sculelor a chietoare din o eluri rapide. Disciplina MANAGEMENT I MARKETING: 1. Con inutul i func iile managementului. 2. Sistemul de management al firmei: 2.1. Sistemul organiza ional. 2.2. Sistemul informa ional. 2.3. Sistemul decizional. 2.4. Metode i tehnici specifice de management. 3. Ciclul de via al produsului. 4. Etapele cercet rii de marketing.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC , MECATRONIC

I MANAGEMENT

EXAMEN DE DIPLOM 2011 5 ANI


Specializarea INGINERIE ECONOMIC N DOMENIUL MECANIC

ANEXA 2

SUBIECTE proba 1 CUNO TIN E FUNDAMENTALE I DE SPECIALITATE


A. CUNO TIN E FUNDAMENTALE Disciplina ELASTICITATE I REZISTEN A MATERIALELOR: Calculul momentelor de iner ie la sec iuni compuse Starea plan de tensiuni. Solide de egal rezisten la ncovoiere. Teorema lui Mohr Maxwell. Calculul la oboseal la solicit ri simple.

1. 2. 3. 4. 5.

Disciplina ORGANE DE MA INI: 1. Sisteme de fiabilitate. 2. Siguran a la solicit ri statice, simple i compuse. 3. Siguran a la oboseal prin solicit ri simple i compuse. 4. For e nominale n angrenajul cu din i drep i. 5. Deterior rile angrenajelor. 6. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la contact. 7. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la ncovoiere. 8. Angrenaj cilindric cu din i nclina i; elemente geometrice; roata echivalent ; for e nominale. 9. Variatoare EHD. 10. Tensiuni n curele. 11. Predimensionarea arborilor. 12. Reparti ia sarcinilor pe corpurile de rostogolire n rulmen ii axiali i reparti ia sarcinii axiale n rulmen ii axiali. 13. Calculul uruburilor la solicit ri statice. Disciplina OPTIMIZ RI CONSTRUCTIVE N INGINERIA MECANIC : Principii generale de optimizare n construc iile de ma ini. Optimizarea mbin rilor sudate. Optimizarea variatoarelor EHD. Optimizarea angrenajelor. Disciplina MECANIC I MECANISME: Cazuri de reducere ale sistemelor de for e care ac ioneaz asupra punctului material i solidului rigid. Propriet i ale distribu iei de viteze n mi carea plan - paralel a solidului. Compunerea vitezelor n mi carea relativ a punctului material i a solidului. Teoremele generale ale dinamicii n mi carea sistemelor de puncte materiale Cuple cinematice. Clasificarea cuplelor cinematice Cinematica analitic a mecanismelor. Metoda contururilor vectoriale Legi de mi care pentru mecanismele cu came. Definirea ro ii din ate cilindrice cu din i drep i cu ajutorul cremalierei de referin

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Disciplina TOLERAN E, M SUR TORI CONTROL DIMENSIONAL: 1. Ajustaje cu joc, intermediare i cu strngere. 2. Sistemul ISO: amplasarea i simbolizarea cmpurilor de toleran pentru alezaje i pentru arbori. 3. Lan uri de dimensiuni: metoda de maxim i minim i metoda algebric .

B. CUNO TIN E DE SPECIALITATE Disciplina ECHIPAMENTE I TEHNOLOGII DE FABRICA IE: Ecruisarea la prelucrarea prin deformarea plastic . Curbe de ecruisare. Legile principale ale deform rii plastice. Stabilirea razei minime i a revenirii la ndoire. ierea. Stabilirea formei i dimensiunile semifabricatului plan la ambutisare. Tehnologia ambutis rii pieselor. Proiectarea proceselor tehnologice: sinteza, dimensionarea, analiza proceselor tehnologice. Calitatea suprafe elor prelucrate, rugozitatea, structura i propriet ile fizico chimice. Prelucrarea suprafe elor pe strung, frez , ma ini de g urit. Principii, parametri.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5.

Disciplina PRE URI I COSTURI: Structura general a cheltuielilor de produc ie. Modelul general de calcula ie a costurilor. Metoda pe faze. Metoda Direct Costing. Schema general de calcul a pre urilor.

Disciplina FINAN E: 1. Procese i fluxuri financiare: 2. 3. 4. 5. 6.

- finan ele publice - finan ele private Creditul public i datoria public - Elementele tehnice ale mprumutului de stat. Pie e financiare: - pia a monetar - pia a de capital Finan area investi iilor i activelor circulante: - evaluarea rentabilit ii investi iilor - resursele de finan are a investi iilor Sistemul bancar - Opera iunile pasive ale b ncilor comerciale Moned , credit i echilibru monetar: - Moneda i sistemul monetar - Instrumentele de credit

Disciplina BAZELE MANAGEMENTULUI I MARKETINGULUI: a. Bazele managementului 1. Func iile managementului firmei. 2. Componentele mediului organiza ional. 3. Analiza SWOT (POST). 4. Managementul prin obiective (MBO). b. Bazele marketingului 1. Macromediul i micromediul firmei. 2. Cerere i ofert ; raporul cerere - ofert . 3. Elementele mixului de marketing (definire sintetic ) . 4. Conceptul i strategia de promovare i comunicare; Elementele mixului promo ional.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC , MECATRONIC

I MANAGEMENT

EXAMEN DE DIPLOM 2011 5 ANI


Specializarea MECATRONIC

ANEXA 2

SUBIECTE proba 1 CUNO TIN E FUNDAMENTALE I DE SPECIALITATE


A. CUNO TIN E FUNDAMENTALE

1. 2. 3. 4. 5.

Disciplina - ELASTICITATE I REZISTEN A MATERIALELOR: Calculul momentelor de iner ie la sec iuni compuse Starea plan de tensiuni. Solide de egal rezisten la ncovoiere. Teorema lui Mohr Maxwell. Calculul la oboseal la solicit ri simple. Disciplina - ELECTRONIC ANALOGIC I DIGITAL : Parametrii amplificatoarelor opera ionale. Circuite amplificatoare de baz cu amplificatoare opera ionale. Circuite neliniare de formare cu diode (limitatoare cu diode). Metode de reducere a timpilor de comuta ie ai tranzistorului bipolar. Circuitul basculant astabil cu cuplaj colector - baz . Disciplina - MECANIC : Cazuri de reducere ale sistemelor de for e care ac ioneaz asupra punctului material i solidului rigid. Propriet i ale distribu iei de viteze n mi carea plan paralel a solidului. Compunerea vitezelor n mi carea relativ a punctului material i a solidului. Teoremele generale ale dinamicii n cazul punctului material.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

Disciplina ORGANE DE MA INI: 1. Sisteme de fiabilitate. 2. Siguran a la solicit ri statice, simple i compuse. 3. Siguran a la oboseal prin solicit ri simple i compuse. 4. For e nominale n angrenajul cu din i drep i. 5. Deterior rile angrenajelor. 6. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la contact. 7. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la ncovoiere. 8. Angrenaj cilindric cu din i nclina i; elemente geometrice; roata echivalent ; for e nominale. 9. Variatoare EHD. 10. Tensiuni n curele. 11. Predimensionarea arborilor. 12. Reparti ia sarcinilor pe corpurile de rostogolire n rulmen ii radiali i reparti ia sarcinii axiale n rulmen ii axiali. 13. Calculul uruburilor la solicit ri statice.

B. CUNO TIN E DE SPECIALITATE Disciplina - APARATE PENTRU NREGISTRAREA I REDAREA INFORMA IEI: 1. Caracteristica de nregistrare - redare RIAA. 2. Amplificarea medie a etajului cu reac ia RIAA; raportul semnal / zgomot al etajului amplificator de intrare, optimizarea preamplificatoarelor RIAA. 3. Cinematica i dinamica transportului benzii; viteze i accelera ii unghiulare, presiunea i frecarea n contactul band cap; tensiuni n band , momente de nf urare - desf urare. 4. Preamplificatoare de redare pentru capete magnetice. 5. Sisteme de premagnetizare dinamic . 6. Structura fizic i logic a discurilor magnetice utilizate n tehnica de calcul. 7. Principii func ional - constructive ale CDROM, CD-R, CD-RW 8. Principii func ional - constructive ale DVD urilor. Disciplina - APARATUR BIROTIC : 1. Principii func ional-constructive ale imprimantei cu laser. 2. Monitorul. 3. Dispozitive interactive auxiliare. Disciplina - APARATUR MEDICAL : 1. Aparate pentru ventila ie. 2. Aparate cu ultrasunet utilizate n diagnostic i terapie. 3. Aparate cu radia ii X utilizate n diagnostic i terapie. Disciplina - SENZORI I TRADUCTOARE: 1. Senzor inductiv cu miez mobil n variant diferen ial pentru deplas ri liniare mici. 2. Traductoare fotoelectrice de proximitate. 3. Tahogeneratoare de c.c. Disciplina - TEORIA SISTEMELOR: 1. Calculul func iei de transfer a sistemelor cu reglare automat : - func ia de transfer a c ii directe; - func ia de transfer a sistemului nchis. 2. Calculul ecua iei diferen iale a elementelor componente ale sistemelor cu reglare automat : - circuit RL; - circuit RLC; - c rucior mecanic; - motor de curent continuu cu excita ie separat . 3. Calculul func iei de transfer pentru elementele men ionate la punctul 2. 4. Reprezentarea matriceal-vectorial a c ruciorului mecanic i a motorului de curent continuu cu excita ie separat considerndu-le sisteme de tipul intrare-stare-ie ire.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC , MECATRONIC

I MANAGEMENT

EXAMEN DE DIPLOM

2011 5 ANI

ANEXA 2

Specializarea UTILAJE I INSTALA II DE PROCES

SUBIECTE proba 1 CUNO TIN E FUNDAMENTALE I DE SPECIALITATE


A. CUNO TIN E FUNDAMENTALE Disciplina - ORGANE DE MA INI: 1. Sisteme de fiabilitate. 2. Siguran a la solicit ri statice, simple i compuse. 3. Siguran a la oboseal prin solicit ri simple i compuse. 4. For e nominale n angrenajul cu din i drep i. 5. Deterior rile angrenajelor. 6. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la contact. 7. Calculul angrenajului cilindric cu din i drep i la ncovoiere. 8. Angrenaj cilindric cu din i nclina i; elemente geometrice; roata echivalent ; for e nominale. 9. Variatoare EHD. 10. Tensiuni n curele. 11. Predimensionarea arborilor. 12. Reparti ia sarcinilor pe corpurile de rostogolire n rulmen ii axiali i reparti ia sarcinii axiale n rulmen ii axiali. 13. Calculul uruburilor la solicit ri statice. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. Disciplina ELASTICITATE I REZISTEN A MATERIALELOR: Calculul momentelor de iner ie la sec iuni compuse Starea plan de tensiuni. Solide de egal rezisten la ncovoiere. Teorema lui Mohr Maxwell. Calculul la oboseal la solicit ri simple. Disciplina MECANIC I MECANISME: Cazuri de reducere ale sistemelor de for e care ac ioneaz asupra punctului material i solidului rigid. Propriet i ale distribu iei de viteze n mi carea plan - paralel a solidului. Compunerea vitezelor n mi carea relativ a punctului material i a solidului. Teoremele generale ale dinamicii n mi carea sistemelor de puncte materiale Cuple cinematice. Clasificarea cuplelor cinematice Cinematica analitic a mecanismelor. Metoda contururilor vectoriale Legi de mi care pentru mecanismele cu came. Definirea ro ii din ate cilindrice cu din i drep i cu ajutorul cremalierei de referin . Disciplina TOLERAN E, M SUR TORI I CONTROL DIMENSIONAL: Ajustaje cu joc, intermediare i cu strngere. Sistemul ISO: amplasarea i simbolizarea cmpurilor de toleran pentru alezaje i pentru arbori. Lan uri de dimensiuni: metoda de maxim i minim i metoda algebric . Calibre pentru controlul alezajelor i arborilor cilindrici.

Disciplina - AC ION RI HIDRAULICE, PNEUMONICE I PNEUMATICE: 1. Structura general i clasificarea sistemelor de ac ionare hidraulice i pneumatice. Scheme de ac ionare pentru instala ii cu motoare hidraulice liniare cu comand manual , hidraulic i electric 2. Posibilit i de reglare a debitului n instala iile de ac ionare hidraulice. Reglarea volumic i reglarea rezistiv . 3. Aparatajul de reglare a presiunii n sistemele de ac ionare hidraulice (tipuri de supape i amplasarea lor n circuit).

B. CUNO TIN E DE SPECIALITATE Disciplina MATERII PRIME N INDUSTRIA LEMNULUI: Propriet i fizice ale lemnului. Propriet i mecanice ale lemnului. Propriet i estetice ale lemnului. Defecte de form ale lemnului. Defecte de structur ale lemnului. Disciplina - TRIBOLOGIE: Regimuri de ungere. Calitatea tribologic a suprafe ei. Generarea filmelor portante. Patina treapt (Rayleigh). Frecarea materialelor solide. Disciplina - LINII TEHNOLOGICE N INDUSTRIA LEMNULUI: Agregarea ma inilor n cadrul liniilor serie, paralel i mixt . Ritmul de lucru, coeficientul de folosire i capacitatea liniilor automate. Instala ii de alimentare, transfer i evacuarea semifabricatelor: generalit i, clasific ri, p componente principale. Linii automate pentru fabricarea PAL ului: opera ii i utilaje folosite. Aplicarea materialelor peliculogene prin turnare: opera ii i utilaje folosite. Linii de asamblare a corpurilor de mobil : opera ii i utilaje folosite.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Disciplina AUTOVEHICULE: 1. Aspecte generale privind autovehiculele rutiere. 2. Mecanica sistemului de rulare a autovehiculelor. - mecanica ro ilor. - mecanica enilelor. 3. Dinamica autovehiculelor. - stabilitatea longitudinal a autovehiculelor. - stabilitatea transversal a autovehiculelor. - mecanica autovehiculelor pe terenuri accidentale i n pant .