Sunteți pe pagina 1din 12

C M Y K

TU SESIZEZI, NOI ÎI PUNEM LA PÃMÂNT!


În municipiul Rm. Vâlcea, doar la chioºcurile RODIPET!

de Drãgãºani
S~PT~MÂNAL DE INFORMA}IE {I ATITUDINE A L D R ~ G ~ { A N I U L U I {I AL LOCALIT~}ILOR DIN SUDUL VÂLCII
• Anul I • Nr. 34 • 12 - 18 septembrie 2008 • pre]:50bani
CONTINE SI INFORMATII Cel mai modern local din
JUDETENE!!!
Drãgã[ani, recomandat de
VIP-U
URI interna]ionale!

ORGANIZEAZÃ MESE
FESTIVE CU DIFERITE
OCAZII, LA CELE MAI
AVANTAJOASE
PRETURI! TEL: 0250-
813.489

P ag . 0 7

P ag . 1 1

SC MATDAN SERVICE SRL


P ag . 0 3
vã oferã curse noi:
DUS: ÎNTORS: CITI}I:
6.10 SLATINA 22.00
7.00 DR~G~{ANI 21.00
8.00 RM. VÂLCEA 20.00
10.00 SIBIU 18.00
14.00 RM. VÂLCEA 11.00
16.15 SIBIU 8.40
18.30 DEVA 6.30
DR~G~{ANI - RM. VALCEA,
in intervalul orar 5.30-8.30, cu
plecare din Dr`g`[ani, din 20
in 20 de minute!
Rezerv`ri [i informa]ii, la:
0 7 2 8 -22 4 2 . 7 6 5 ! Acela[i num`r
v` st` la dispozi]ie pentru
solicit`ri legate de efectuarea Pag.
unor curse speciale! 05

NE PUTE}I CITI {I PE INTERNET, LA ADRESA: w w w . p u b l i p r o . r o Aici gãsi]i cele mai acide articole în singurele ziare verticale din Vâlcea!
02 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 ATITUDINE

D e r âsul
PROGRAMUL DE AUDIEN}E AL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI
DR~G~{ANI, SOCIAL-
DEMOCRATUL CRISTI NEDELCU:

Dr`g`[aniului...
|N FIECARE JOI, |NTRE ORELE: 13.00 - 16.00
PROGRAMUL DE AUDIEN}E AL
VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI
DR~G~{ANI,, SOCIAL-D D EMOCRATUL
MIHAI BOLOCAN: Fulgul
|N FIECARE MIERCURI, |NTRE ORELE:13.00 - 16.00 zgârâie
hârtia...
Un fulg lunecos
ªi foarte puturos,
Ce pe fosta soaþã
Sechestratã, în bolid, o lasã,
Puse ochii pe alta,
Cu tot cu pui
Cã al lui... Pus pe frigare,
A rãmas al nimãnui. Pute rãu
Fulgul umflat ªi face mare tãmbãlãu!
Furã de pe net Botu-i de trompetã rãsuflatã A-
Parole ºi chip-uri, Ba nu ºtie sã grãiascã,
Pânã-l va bãga, pe gratis, Ba se umflã, cãci doar e CES -
TE
Dupã gratii trompetist de gardã MA -
Toþi cei de care se ia La palatu’ gãlbejit, de unde- TERIALE
ANUNT Când bani refuzã sã-i dea... ºi ia ºpaga grãmadã!
Mâzgãle-ntruna, În curând va fi pedepsit CONSTITUIE
Primãria municipiului Drãgãºani anunþã Când gãlbejiþii-i dau chenzina, De cel iscusit, UN PAMFLET
organizarea concursului pentru ocuparea Hârtii tuflite Pânã-ºi va lua zboru’ {I VOR TREBUI
funcþiei publice de execuþie de consilier juridic in Ce nimeni nu le citeºte Într-un tomberon CITITE CA
cadrul biroului juridic, Registru Agricol, în Cã pe toþi îi înjurã ºi-i biciuieºte Cu câini lângã el
perioada 17-18 septembrie 2008. ATARE!!!
Cu slove de ocarã. ªi hranã le va fi acestor
CONDIÞII DE PARTICIPARE: Domnu’ e Sus ºi, pururi, mai presus patrupede
1. STUDIII SUPERIOARE JURIDICE; Decât fulgul cu ultimul neuron Fulgu-amuºinat
2. VECHIME ÎN SPECIALITATE, MINIM 9 ANI; distrus! ªi neruºinat
3. CUNOªTINÞE OPERARE Ruºine sã-i fie ãstui fulg rebel, Ce ºi-o ia, mereu, între picere
CALCULATOR. Cã lumea îl ºtie De la Cupidonul ce are
Dosarele de înscriere se primesc la sediul Demult pãrãsit de cerebel, Arcul cu... PeNeLe
Care broscoi pare Rebele!...
instituþiei, pânã la data de 04.09.2008, . Relaþii
suplimentare la telefon: 0250-811.990, interior 108.
VREMEA PENTRU S T O P B L I T Z Drãgã[aniul nu \nceteaz` se
ne uimeasc`. Autoriza]iile de
construire date de administra]ia
S~PT~MÂNA Iordache ne pune cu botul pe
labe, sincer, pentru c[ nu am v`zut
nic`ieri \n România locuin]e \n Cimitir...
12 - 18 SEPTEMBRIE 2008: |n Cimitirul Eternitatea \ns`, nu numai c`
vii au cam aceea[i intrare \n gospod`rii ca
[i cei mor]i, dar chiar \[i trimit curcile la...
c`utat de râme prin mormintele care,
culmea, se afl[ \n curtea gospod`riilor,
ce-i drept... {i, ca s` fie bomboana de pe
ciliv` mai amar`, zilele trecute, chiar la
poarta cimitirului, acolo unde ar trebui s`
fiu o capel`, am observat o autogar`, sau
cel pu]in a[a am gândit dup` ce am
constatat c` aici erau parcate dou`
microbuze de transport persoane. Oricum
ar fi, autogar` sau gospod`rie, suntem de
principiul c` locul acesteia nu este aici...

SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII


Domnule comisar-[ef Mihai Mazilu, de[i nu ne mai mir` nimic dup` ce am constatat cum dvs., \n
calitate de cel mai mare reprezentant al celor c`rora noi, cu to]i, le pl`tim salariul zi de zi, lun` de
lun`, habar nu ave]i nici m`car când Garda Financiar` face razii pe teritoriul ora[ului dvs., care nici
m`car nu dep`[e[te dimensiunile unei comune, ne facem datoria s` v` \ntreb`m când ave]i de gând s`
lua]i m`suri \mpotriva firmei Antares Transport despre care, la ora actual`, se poate afirma, pe drept
cuvânt, c[, pe ruta Dr`g`[ani - Rm. Vâlcea, face piraterie, cel pu]in a[a cum a]i luat [i \mpotriva
[oferilor de la Antares [i a conducerii acestei societ`]i de[i ace[tia aveau hot`râRi judec`tore[ti care le
d`dea dreptul s` circule, hot`râri care, Antaresului, \i suspendau lucen]a ob]inut` ilegal?...
administratie 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 03

Dupã atâta amar de vreme în care am ascultat vãicã-


reli de genul “De ce apar eu pe prima paginã, cã doar
nu sunt nici primar, nici preºedintele þãrii?” sau “Cu ce
sã fac treabã, dacã nu am bani?”, aºa cum se vãieta li-
beralul Gheorghe Bran, omul pe care triumful social-
democraþilor l-a aruncat direct în spital, acum putem
respira uºuraþi: “În sfârºit, Avem ºef la ADP!”. Social-
democratul Toma Agãpescu, noul director al DADPP-
ului drãgãºenean a demonstrat cã, dacã ai tragere de i-
nimã, poþi face multe ºi fãrã bani! La ora actualã, tot cu
maºini vechi se lucreazã, ºi tot fãrã bani... Însã oraºul
strãluceºte de curãþenie, pânã la ora 8.00, angajaþii
DADPP-ului muncind ca robii. Cum este posibil, dom-
nule Bran? Pãi rãspunsul se aflã tot în ograda dumnea-
voastrã ºi a fostului edil-ºef Iordache ºi ni-l spun mun-
citorii de la DADPP p ecare acum îi vedem pe stradã, la
datorie: һi pe vremea domnului Iordache muncim, dar
atunci munceam în deal!”. Practic, de când Toma Agã-
pescu a preluat conducerea DADPP-ului, ajutat de in-
ginerul-ºef Dan Croitoru, la primele ore, se sapã prin
Decupaþi acest talon si puneþi-l fie în parc, se pun flori, se mãturã, se spalã asfaltul, prin tot
cutiile poºtale amplasate în municipiul oraºul, nu numai pe la porþile ºtabilor! “Nu ne vine sã
Drãgãºani de cãtre municipalitate credem de unde au rãsãrit acum atâþi angajaþi ai
pentru o mai bunã corespondenþã cu DADPP-ului! Cã, pe vremea lui Iordache, nu vedeai u-
dumneavoastrã, alegãtorii, fie la nul! Sau dacã vedeai, ba te loveau cu mãturile dacã nu
chioºcurile de unde vã cumpãraþi te fereai, ba dãdeau tot praful pe tine! Creºte inima în
sãptãmânal ziarul nostru, sau noi când vedem cum s-au pus flori ºi cum se pãstreazã
trimiteþi-le prin poºtã, pe adresa curãþenia!”, au spus câþiva cetãþeni prezenþi în parc, cu
redacþiei. Nu se acceptã anonime, copiii la joacã, la primele ore! „ Alin BARBU
deoarece opiniile dumneavoastrã vor fi alyn_propress@yahoo.com
publicate într-un material amplu de Liderul PD-L Drãgãºani a ieºit la atac, pentru prima oarã
presã, în momentul în care le vom de la pierderea alegerilor pentru funcþia de primar al munici-
colecta pe toate! piului Drãgãºani. Prof. Gheorghe Vieru ameninþã PSD-ul cã
dacã nu respectã protocolul încheiat cu partidul sãu, nu va
Deputatul mai trece nici un proiect, în Consiliul Local! Ameninþarea
vine la scurt timp dupã ce social-democraþii au propus
desfãºurarea unei anchete pentru a verifica modul în care
Vasile Bleotu Iordache a cheltuit banul public vreme de opt ani, fapt prin
care urmãresc înlãturarea acestuia din Consiliul Local. “Dacã
vã întreabã: pesediºtii erau bãieþi deºtepþi ºi respectau protocolul, în sen-
sul cã ne dãdeau nouã postul de viceprimar, nu s-ar fi ajuns
aici. Mai mult, dacã fãceau acest lucru, le garantãm cã, pânã
Dumneavoastrã credeþi cã acum, ar fi scãpat de Iordache!”, spune Vieru. De cealaltã
parte, deputatul Vasile Bleotu, liderul PSD Drãgãºani, nu are
Iordache nu a furat nimic cât de gând sã-ºi mazileascã proprii oameni pentru a-l detrona pe
Iordache. Mai mult, Bleotu spune cã PD-L-iºtii sunt cei care
timp a fost primar, din moment nu ºi-au respectat protocolul, în sensul cã, în campania
pentru turul doi al alegerilor locale din
ce se opune efectuãrii unei vara acestui an, doar un singur democrat-
anchete în acest sens? liberal i-a însoþit, ºi acela... “cu jumãtate
de normã!”. Mai mult, nu înþelegem ce
Rãspunsul dvs.:.............................. rost mai au acum criticile lui Gheorghe Vi-
eru, din moment ce atât democrat-liberalii,
.......................................................... cât ºi liberalii, ºi-au dat votul pentru ca
Mihai Bolocan sã mai exercite un mandat
.......................................................... de viceprimar. Oare grupul de interese al
lui Gheorghe Iordache este atât de nebun
.......................................................... încât sã uite pentru ce a ridicat mâna, chiar
ºi când propunerea ca Mihai Bolocan, cel
mai experimentat, de altfel, la ora actualã,
Primim rãspunsuri la întrebãrile pe care în problemele de administraþie ale o-
autoritãþile vi le vor adresa, lunar, ºi la raºului, sã ocupe fotoliul de viceprimar în
numãrul de telefon: mandatul 2008 - 2012, a fost votatã, la
vremea respectivã în unanimitate? Nu
0729-507.307 ,
ºtim. Însã, pânã la aceastã orã, cel puþin, e-
ram convinºi cã Vieru ºi oamenii lui nu se
vor opune nici unui proiect din urã politi-
sau prin e-mail, la adresa: cã, dacã acesta este unul bun pentru drãgã-
alyn_propress@yahoo.com ºeneni! Sperãm ca lucrurile sã nu se
schimbe, în acest sens! n Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
04 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 Flagrant
Pentru evitarea prãdãrii
autoturismelor, poliþia vã
sfãtuieºte:
- Parcarea autovehicu-
lului numai în spaþii
luminate ºi vizibile
care sã asigure o bunã
supraveghere a maºi-
nii ºi instalarea unui
sistem de alarmã ar fi
factorii de bazã în a
þine hoþii la distanþã.
ªtim cu toþii cã tenta-
þia este ceea ce îi îm-
pinge pe mulþi sã a-
leagã cea mai uºoarã
cale pentru a obþine
câºtiguri imediate, aºa
cã, nu lãsaþi în autove-
hicul aparaturã
electronicã, sisteme GPS sau de detectare a
aparatelor radar, radio – CD- playere, genþi,
documente sau haine care i-ar putea atrage pe
hoþi. Blocarea volanului sau scoaterea pe timpul
nopþii a unei piese din autovehicul fãrã de care
acesta nu ar mai putea porni este, la rândul sãu,
un alt mijloc de protecþie al proprietarilor de au-
tovehicule.
- În cazul în care deþineþi o maºinã pentru tran-
sportul de marfã, nu stricã sã mai aruncaþi o pri-
vire pentru a verifica dacã marfa este în regulã î-
nainte de a vã repune în miºcare din parcarea
supravegheatã în care, sperãm noi, aþi oprit pen-
tru repaus.
- Nu în ultimul rând, dacã observaþi persoane
suspecte care dau târcoale prin parcãri în mod Gaborii de la Drãgãºani, tate cu programul local de prevenire a infracþiunea gravã de evaziune fiscalã
nejustificat, anunþaþi de urgenþã Poliþia ºi încer- din nou în acþiuni de accidentelor de circulaþie. Cu aceastã în formã continuatã...
caþi sã reþineþi cât mai multe detalii referitoare la ocazie s-a urmãrit ºi identificarea mo- S.O.S., Piraþii i-au Orleºtiul
acestea – vârsta aproximativã, aspectul, înãlþi- mântuialã! pedelor neînscrise în evidenþele loca-
mea, hainele cu care sunt îmbrãcate, mijlocul de Þinem, cu tot dinadinsul, sã-i de- le, precum ºi verificarea conducãtorilor cu asalt!
deplasare, dacã acesta existã, referindu-ne aici la monstrãm ºefului Poliþiei Drãgãºani, acestora. În urma acþiunii organizate au Ne vedem obligaþi sã luãm, din nou,
marca posibilului autovehicul, culoarea, numãrul comisarul-ºef Mihai Mazilu, cã oame- fost controlate 85 autovehicule ºi 14 atitudine, pentru cã, deºi instanþe supe-
de înmatriculare, numãrul de ocupanþi, direcþia mopede, au fost legitimate 93 persoa- rioare din România au decis cã firma
de deplasare – toate acestea fiind de mare folos nii aflaþi în subordinea lui dorm în tim-
pul serviciuluiu, aºteptând cu nerãbda- ne, fiind aplicate 24 sancþiuni contra- care circulã legal pe traseul Drãgãºani
poliþiºtilor în cazul producerii de evenimente... venþionale în valoare de 4350 lei, toate - Prundeni - Orleºti - Ioneºti - Bãbeni -
„ ªtefan TIUCà re ziua de salariu. Asta pentru cã el es-
te cel care ne îndemna sã ne uitãm pe la O.U.G. 195/2002. Totodatã au fost Rm. Vâlcea este SC MATDAN SRL,
Amenzi de peste 100 de milioane site-ul IPJ Vâlcea, la secþiunea realizãri reþinute 6 permise de conducere auto nu numai cã nu s-a luat vreo mãsurã
pentru conducerea unui autovehicul pe împotriva Antaresului falimentar al de-
de lei vechi ale gaborilor drãgãºeneni. Zadarnic!
drumurile publice sub influenþa alcoo- putatului de carton Dumitru Becºenes-
Mai bine zis, era preferabil sã nici nu
pentru tran- cãutãm pe acest site pentru cã aºa, pro- lului ºi a fost constatatã o infracþiune. cu - firmã care, de altfel, este cea care
sport ilegal de babil, nu constatãm cã tot ce fac subor- Chiar nu sunteþi capabili sã a încurajat fenomenul pirateriei pe a-
lemne donaþii lui Mazilu, fac doar pentru un cest traseu - dar de rechini, gaborii au
surplus de imagine, o avansare în grad judecaþi gravitatea unei uitat COMPLET! De ce tragem aceastã
În ziua de 4 sep-
tembrie a.c., între sau o mãrire de leafã, nici decum pen- fapte? concluzie? Pentru cã, de mai bine de
orele 01.00-09.00 tru a face luminã ºi a proteja statul ro- douã sãptãmâni, ambele firmei de tran-
A fost identificat, cu acest prilej, sport sunt faultate de cei peste 60 de
poliþiºtii din cadrul mân ºi cetãþenii acestuia de tot felul de Casian C., în vârstã de 35 de ani, care
Compartimentului fraude ºi catastrofe. Cei mai experi- piraþi ale cãror maºini se aflã pe o listã
conducea un autoturism proprietate uitatã în sertarele lui Mazilu de la Drã-
pentru Prevenirea ºi mentaþi într-o astfel de practicã sunt, personalã, deºi avea permisul reþinut
Combaterea Delicte- din nou, angajaþii de la Rutierã, care gãºani. Spunem faultate în stil mare,
lor Silvice, împreunã de cãtre Inspectoratul de Poliþie Jude- pentru cã, mai nou, rechinii circulã ºi
pierd vremea cu acþiuni fãrã semnifica- þean Hunedoara pentru sãvârºirea in-
cu reprezentanþii þie ºi rezultate, în timp ce piraþii, cei prin Orleºti, semn cã au prins un curaj
I.T.R.S.V. Rm. Vâlcea fracþiunii prevãzute de articolul 87 a- nemaintâlnit, lucru la care a contribuit
ºi Direcþia Silvicã
care pãgubesc zilnic statul român cu lin. 1 din O.U.G. 195/2002, respectiv
câteva zeci, poate chiar sute de milioa- ºi comisarul-ºef Mihai Mazilu, pentru
Vâlcea, au desfãºurat „conducerea pe drumurile publice a u- cã nu a luat mãsuri împotriva lor nici
o acþiune privind controlul modului de comerci- ne de lei vechi, îºi fac de cap pe unde, nui autovehicul de cãtre o persoanã ca-
alizare ºi transportul de material lemnos pe cum ºi când vor... O astfel de acþiune mãcar atunci când am fost cãutaþi cu
re are o îmbibaþie alcoolicã de peste bâtele la sediul poliþiei. Ce a fãcut Ma-
traseul Rm. Vâlcea – Tãtãrani – Orleºti – Drã- prin care gaborii nu fac decât sã fugã- 0,80 g/l alcool pur în aerul expirat”. ªi
gãºani. În timpul acþiunii au fost verificate 3 reascã pe ºosele câte un ºofer al cãrui zilu când a constatat cã subsemnatul i-
pentru cã spuneam, la începutul acestui a supãrat atât de rãu pe rechini? În loc
societãþi comerciale ce comercializau material permis a fost suspendat din cauza con- articol cã gaborii din urbea vinului, în
lemnos(cherestea), pe traseul Rm. Vâlcea - Drã- ducerii sub influenþa alcoolului, un ce- sã le punã pe loc cãtuºele - lucru fi-
gãºani au fost oprite ºi verificate 13 autovehicule frunte cu Mazilu, nu sunt capabili sã resc, din moment ce ne-au cãutat înar-
tãþean care nu reprezintã un pericol atât facã diferenþa între gravitatea infracþiu-
ce transportau material lemnos fiind aplicate 3 de mare precum unul dintre rechini ca- maþi cu ce le-a picat în mânã chiar la
sancþiuni contravenþionale la H.G. 427/2004- nii comise de un biet individ care s-a biroul comisarului-ºef, el a sunat pe fi-
modificatã în valoare de 20 de milioane de lei
re îºi fac veacul, spre exemplu, pe ruta urcat la volan, deºi avea permisul sus-
Drãgãºani - Poganu cu un Logan alb în xul de la “Monitorul”, ziar la care lu-
vechi. Totodatã a fost confiscatã cantitatea de pendat pentru cã fusese prins în trafic cram atunci ºi mi-a cerut sã îi las în
53.92 metri steri lemn pentru foc, valoarea aces- care înghesuie, la o singurã cursã, pânã bãut ºi a infracþiunilor comise de piraþii
teia fiind de aproximativ 70 de milioane de lei la 12 copii, în timpul ºcolii, este ºi ac- pace cã sunt periculoºi! Ce ar zice
cu maºini care se dezmembreazã pe domnul Florian Marin dacã i-aº pune
vechi. A fost sancþionat administratorul unei so- þiunea desfãºuratã în noaptea de 6/7 drum, cu pasageri al cãror numãr depã-
cietãþi comerciale din municipiul Sibiu, deoarece septembrie a.c. la dispoziþie înregistrarea, domnule co-
ºeºte chiar de cinci ori numãrul maxim misar Mazilu, ºi dacã l-aº ameninþa, pe
a transportat material lemnos pentru foc, pe raza Goana dupã mopede... de locuri al autoturismelor cu pricina,
oraºului Bãbeni, fãrã aviz de însoþire. S-a dispus deasupra, cã dacã nu vã suflã odatã fo-
confiscarea materialului lemnos transportat, La acea datã, poliþiºtii din cadrul care nu plãtesc nici un fel de taxe ºi, toliul de ºef al gaborilor din Drãgãºani,
respectiv 53,92 metri steri, material lemnos ce a posturilor de poliþie arondate Poliþiei deºi sunt predispuºi la accidente la tot intenþionez sã merg pânã la Bruxelles
fost dat în custodia Ocolului Silvic Bãbeni. municipiului Drãgãºani, împreunã cu pasul, judecând dupã modul în care cu acea probã? Apropo, mai am timp
„ ªtefan TIUCà Formaþiunea Poliþiei Rutiere ºi Biroul conduc, nu au nici un fel de asigurare sã depun plângere pentru acest lucru!
Ordine Publicã Drãgãºani, au efectuat de viaþã, nici pentru ei, darãmite pentru Încã nu este tardivã... „ Alin BARBU
Automobil prãdat, la Prundeni... o acþiune pe linie rutierã, în conformi- pasageri ºi comit, pe deasupra, ºi alyn_propress@yahoo.com
În ziua de 4 septem-
brie a.c., ora 04.02 poli- intervenþie ºi anume: ambulanþã, poliþie ºi pompieri. Dispeceratele
þiºtii din cadrul Postului de de poliþie au capacitatea de a recepþiona toate apelurile primite, 24
Poliþie Prundeni au fost ore pe zi, de a transmite în regim de urgenþã orice informaþie
sesizaþi telefonic de cãtre necesarã activitãþii de poliþie ºi de a coordona toate activitãþile din
Dragoº P., din comuna raza de competenþã a unitãþii respective. Dacã evenimentul sesizat
Prundeni, despre faptul cã este de competenþa ºi a altor servicii de intervenþie, ambulanþã sau
a surprins o persoanã ne- pompieri, prin sistemul 112 apelul se preia concomitent ºi de cãtre
cunoscutã în timp ce i-a acestea, în sistem gen conferinþã, fãrã a fi nevoie de alte apeluri
spart autoturismul propri- suplimentare.
etate personalã, marca
Opel Vectra, ce se aflã
Sfaturi direct de la sursã:
parcat în faþa locuinþei, - apelarea prin sistemul naþional Apeluri de urgenþã 112, trebuie
pe acostamentul D.N. 64, fãcutã numai în cazuri de urgenþã, care necesitã intervenþia
iar la apariþia acestuia autorul a fugit, îndreptân- promptã a structurilor de poliþie pentru soluþionarea evenimentului;
du-se cãtre Rm. Vâlcea. Deplasându-se cu opera- - este important ca indiferent de situaþia în care vã aflaþi, sã vã
tivitate la faþa locului, poliþiºtii au pornit în pãstraþi controlul ºi sã rãspundeþi la întrebãrile pe care vi le
urmãrirea fãptuitorului, care, la vederea echi- adreseazã operatorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale sau al
pajului de poliþie a fugit printr-o culturã de dispeceratului de poliþie, pentru a scurta timpul de culegere a
porumb. Fãptuitorul a fost prins ºi condus la datelor necesare efectuãrii intervenþiei de cãtre structura
sediul Postului de Poliþie Prundeni, unde i s-a competentã;
stabilit identitatea, fiind Gheorghe V., de 37 ani, - este important sã comunicaþi cu exactitate timpul ºi locul
Numãrul unic de apel 112 este numãr telefonic gratuit, pus la producerii evenimentului, numãrul ºi semnalmentele persoanelor
din comuna Frânceºti. În cauzã, se continuã dispoziþia cetãþeanului de cãtre toþi operatorii de telefonie fixã sau
cercetãrile de cãtre poliþiºtii de la Postul de implicate, numãrul camerei/apartamentului, intersecþii, cartiere,
mobilã, pentru situaþiile de urgenþã ce ameninþã siguranþa strãzi apropiate, obiective din zonã etc;
Poliþie Prundeni ºi cei de la Compartimentul cetãþeanului ºi a bunurilor acestuia, siguranþa naþionalã ºi alte
Furturi Auto din cadrul Inspectoratului de Poli- nu abuzaþi de acest numãr de telefon fãrã motiv real.
cazuri prevãzute de lege. Preluarea apelului se efectueazã de cãtre „ ªtefan TIUCÃ
þie Judeþean Vâlcea în vederea stabilirii întregii Serviciul de Telecomunicaþii Speciale care, în funcþie de specificul
activitãþi infracþionale a acestuia. stefan_propress@yahoo.com
acestuia, îl redirecþioneazã cãtre serviciile specializate de
„ ªtefan TIUCÃ
Amintiri... 12 - 18 septembrie 2008 05
Preotul paroh de la biserica ce poartã hramul Sfântului
Ilie din municipiul Drãgãºani, Enache Cerbu, ne-a
povestit cum vede religia împãcarea dintre om ºi
animal. Din punctul de vedere al celui mai iscusit preot
din Drãgãºani, nici un animal nu constituie un pericol
pentru om, atâta timp cât acesta din urmã înþelege sã
nu deranjeze cu nimic sãlbãticiunile. Acest lucru îl ºtie
pãrintele Cerbu încã dinainte de a se hirotonisi ca
preot. Iar, dupã cum vedeþi ºi din imaginea alãturatã,
dragostea preotului Cerbu pentru celelalte creaþii ale
Domnului nu s-a stins, nici la vârsta de 63 de ani!
Acesta ne-a povestit cum, încã de la vârsta fragedã, de
numai 12 aniºori, prindea ºerpi ºi îi omora:
- Pãrite, când ºi cum aþi vãzut primul ºarpe?
- Mi-amintesc, când eram mic ºi mã duceam cu vitele la pãscut
cum dam iama în lanul de porumb al unui nene, chiar dacã
acasã, eram avertizaþi sã nu cumva sã facem vreo prostie, sã ne
ducem la furat de porumbi sau mai ºtiu eu ce... Dar noi dãdeam
lovitura, ºi-ntr-o sãptãmânã, am reuºit sã radem tot. Tot pe-
atunci, pe la vârsta aceea, am început sã prind ºi ºerpi, prin
Drãgeºtii de Bacãu, acolo de unde sunt eu! Erau mulþi ºerpi pe
atunci, pe acolo!...
- ªi cum îi omoraþi?
- Pãi, îi urmãream, iar când îi vedeam, le dãdeam cu bâta în cap
de-i ameþeam! Pentru cã un ºarpe trebuie neapãrat lovit în cap,
cã dacã dai în coadã, se întoarce ºi sare cu capul ºi te muºcã... ºi sã vorbeºti frumos cu el, sã vezi dacã îþi face ceva! Iar la fel, gâscanul ãla
Dar, ºti cum se zice, cã oricât de rãu ar fi lovit, un ºarpe nu moare pânã la care îºi pãzeºte ºi el, acolo, turma lui, sã nu intri aºa, în plin în el, sau un
apusul soarelui. ªi, cum era ºi cald rãu pe-acolo, na, varã fiind, îl luam, dupã ce- cocoº... dacã nu te iei de gãina lui, ia sã vezi cã nu îþi sare în cap!
i dãdeam cu bâta în cap, ºi-l puneam pe un muºuroi de furnici ºi îl lãsam acolo, „ A consemnat Codruþa DUMITRESCU
pânã se usca bine-bine...
- Pãrinte, prin Drãgãºani, am auzit cã sunt ºerpi pânã ºi în
cimitirul Eternitatea. Am primit sesizãri la redacþie, în acest sens SC GRIL IMPEX SC MATDAN
ºi am verificat. Sincer sã fiu, nu a trecut nici o sãptãmânã de SRL BUCUREªTI SERVICE SRL
când, pe una din aleile dintre morminte, graþie modului în are angajeaz` conduc`tori auto
administratorul Duþã pricepe noþiunea de curãþenie, am vãzut, posesori de permis de
angajeaz` [oferi posesori
cu ochii mei, un pui de ºarpe, aº vrea sã vã întreb dacã dvs. aþi conducere categoria D [i atestat de permis de conducere
avut norocul sau ghinionul de a gãsi vreun ºarpe în curtea pentru transport persoane [i categoria D [i atestat
ajutor de buc`tar. SALARIU pentru transport persoane.
vreuneia dintre bisericile pe unde aþi slujit de-a lungul vieþii? ATRACTIV. Rela]ii la autogara Condi]ii: Domiciliu \n
- Eu nu ºtiu sã existe ºerpi în Cimitirul Eternitatea, iar dacã existã, într-adevãr, Gril din spatele Maternit`]ii municipiile Rm. Vâlcea,
eu nu am nici o autoritate ca sã comentez acest aspect. Dar vã pot spune cã eu Dr`g`[ani [i la num`rul de Dr`g`[ani [i Slatina! Rela]ii
am avut ghinionul sã dau peste niºte ºerpi în curtea unei biserici. Când am telefon: la telefon:
0768-11 03.501
terminat lucrãrile la ultima bisericã la a cãrei construcþie am contribuit, pe
undeva, ºi eu, la Drãgeºti, Bacãu, adicã chiar exact înainte sã vin aici, la
Drãgãºani, a trebuit sã lãrgim puþin una din Alei pentru cã aºteptam cele mai
0728-22 42.765
înalte feþe bisericeºti ca sã vinã sã ia parte la slujba de sfinþire a locaºului. ªi, pe
undeva, chiar în locul unde trebuia sã ne extindem noi, cu aleea, era, într-o parte Vând apartament, \n Vând automobil
un boschet mare cu un cireº impunãtor, dar care era ºi cam scorburos. Bãi, ºi a municipiul Rm. CITROEN XSARA 2, an
ieºit, la un moment dat, ºerpoaica, cu vreo ºapte puiºori dupã ea. Ãia erau mici, Vâlcea, cu trei camere, fabrica]ie 2004, cap. 1995
dar s-o vezi pe ºerpoaicã... avea vreo un metru ºi jumãtate... ªi uite-aºa înalþa Blocul I5, et. 3 din 5 cm.p., motorizare
capul la noi! Pãi ce, crezi cã, în ziua aceea, s-a mai apropiat cineva de locul (bloc mansardat), Diesel, volan regrabil,
ãla?! Nici vorbã... Mi-amintesc cã ne-a adus cineva apã fiartã ºi au fugit, dar super\mbun`t`]it, \n oglinzi electrice, senzori
zona nord. Rela]ii la ploaie, computer bord,
unde... nu ºtiu. Sunt printre primii ºerpi pe care i-am vãzut. telefon: etc. Pre] negociabil.
- Ce tradiþie cunoaºteþi, vizavi de ºerpi? 0724-234.079 Rela]ii la Telefon: 0 7 2 3 - 0 3 3 . 0 7 2 .
- La noi, în Moldova, era o tradiþie, mai ales legatã de ºarpele casei. Nu e bine Vând automobil TOYOTA RAV 4 (SUV).
sã îl omori, pentru cã se zice cã sã nu omori niciodatã ceea ce tu nu poþi sã An fabrica]ie 2003,Cap. 1995 cm.p,
naºti! El nu te muºcã, dacã nu îl derajezi. Uite, sã încerci sã înconjori un câine motorizare pe motorin`, Euro 3, Km.:
160.000, ABS Aerbaguri,oglinzi electrice,
Banca Cooperatist` Furnica, Agen]ia Dr`g`[ani far regrabil, Tax` prim` \nmatriculare
850. Pre] negociabil. Rela]ii la tel:
Ofer` 0250-88 10.738, 0723-00 33.072
urm`toarel
e servicii: Vând Opel Asttra, an fabrica]]ie
- depozite
cu dobând`
1993, insttala]]ie GPL, servo-
foarte direc]]ie, CD Player, închidere
T
atr`g`toare;
- o gam`
P O Z I centtralizzattã, \n sttare perfectt`
DE
variat` de
de func]]ionare. Pre]]: 3.500
: i
credite pe

S T A10R
termen scurt
[i mediu la euro, negociabil. Rela]]ii la
% la tre telefon: 0762-4 460.106
persoane

! ! dobândã 11%, la
fizice,

u !
salaria]i [i

No
pensionari [i
\n condi]ii luni ºi luni! SC ILDO IMPEX SRL vinde c`r`mid` termic` portant`,
foarte 6
avantajoase.
import Serbia. Comanda minim` este de un TIR (33,6 mc).
Drãgãºani
Strada Aici, se pot plãti ºi facturile la: V` putem acorda o ofert` special` pentru tavane cu pre]uri
Traian, avantajoase. Râmnicu Vâlcea, Strada Stolniceni, nr. 156.
Bloc E,
ROMTELECOM, CEZ VÂNZARE,
Scara B DISTRIGAZ SUD ºi COSMOTE! Rela]ii la telefon: 0728-9957.710 sau 0740-4497.373.
06 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 Sport

Echipa Topologul din comuna Galicea a fãcut senzaþie sâmbãta trecutã, pe


data de 6 septembrie a.c., pe stadionul propriu, din Parcul Zãvoi, în faþa for-
maþiei Steaua din comuna Galicea. Viceprimarul a aunþat, cu câteva zile înain-
te de meci, cã aceastã etapã va fi una cât se poate de dificilã, þinând cont de
faptul cã “(...) disputele cu vecinii sunt, de regulã, dintotdeauna, considerate
cele mai dificile!”... Aºadar, sâmbãtã, 6 septembrie 2008, cu începere de la ora
10,30, pe stadionul din Zãvoi, toþi cei prezenþi la faþa locului nu au avut nimic
de regretat pentru cã, pentru prima oarã, dupã foarte mult timp, au vãzut fotbal
Potrivit ºefului administraþiei de la ne-a mai spus ºi cã valoarea lucrãrii se de calitate, mai bine zis faze de fotbal care nu le vezi decât în eºaloanele supe-
rioare! Cu Zaharioiu la mijloc, noua achiziþie a lui Dorin Udrea, echipa Topo-
Amãrãºti, primarul social-democrat al va ridica, în cele din urmã, la suma de logul a jucat un fotbal curat, cu multe faze pe poartã, fãcând ca, în final, tabela
acestei localitãþi, Constantin Drãghici, opt miliarde de lei vechi, iar aceasta de marcaj sã consemneze un scor care poate fi numit, pe drept cuvânt, unul is-
în cel mai scurt timp, stadionul din numai pentru prima etapã. Per total, toric: 5-1. Rezultatul a fost posibil graþie golurilor înscrise în poarta steliºtilor
Parcul Zãvoi va intra în reparaþii. Lu- Drãghici spune cã valoarea lucrãrii se din comuna Nicolae Bãlcescu, de cãtre Claudiu Truþescu (3 goluri) ºi Robert
Ancuþa (2 goluri). “Urmeazã un meci foarte greu duminicã, 14 septembrie a.c,
crãrile de modernizare vor viza, mai va apropia de suma de 20 de miliarde la Bãbeni, pe stadionul „Metalul”, unde se va vedea adevãrata valoare a
înainte de toate, gazonul ºi împrejmui- de lei vechi, existând ºanse ca aceastã tuturor achiziþiilor fãcute în aceastã perioadã de cãtre formaþia din Galicea,
rile. În ceea ce priveºte condiþiile ce cifrã sã fie uºor depãºitã. Fondurile aceasta, întrucât, echipa din Bãbeni este una dintre cele mai înfocate preten-
dente la promovare...”, ne-a spus viceprimarul liberal al comunei Galicea,
vor fi create pentru spectatori, edilul- urmeazã a fi alocate de la Guvern. “În Florea Udrea, sufletul Topologului din localitate. „ Alin BARBU
ºef de la Amãrãºti are în plan constru- maxim o lunã, vom afla ºi dacã ne-au
irea a douã tribune, care în total, vor
cumula 400 de locuri. “Se va insista
foarte mult asupra standardelor la care
fost aprobaþi banii necesari în primã
fazã, însã avem un punctaj care ne dã
foarte multã îcredere cã vom reuºi sã
Clasamentul Ligii a V-aa:
vor fi amenajate vestiarele - cel al amenajãm, aici, la Amãrãºti, un
gazdelor, cel al oaspeþilor ºi cel al Stadion de Champions League!”, a 1. Foresta Malaia 3 2 1 0 13-5 7p
arbitrilor - deoarece vrem ca totul sã se adãugat social-democratul din fruntea 2.Sportul N. Balcescu 3 2 1 0 9-4 7p
facã de aºa naturã încât sã sfideze comunei Amãrãºti. Formaþia Avântul
pretenþiile emise de cãtre Comunitatea din localitate chiar meritã darul 3.FC Babeni 3 2 1 0 11-7 7p
Europeanã în acest domeniu! De ase- constând ditr-un stadion modern, dacã 4.AS Cazanesti 3 2 0 1 8-3 6p
menea, grupurile sanitare vor fi mo- este sã þinem cont de faptul cã au
derne, dotate cu toate utilitãþile nece- început destul de bine acest sezon! 5.Topologul Galicea 3 2 0 1 8-4 6p
sare...”, ne-a informat primarul social- „ Alin BARBU 6.Viitorul Olanu 3 2 0 1 8-4 6p
democrat Constantin Drãghici. Acesta alyn_propress@yahoo.com
În urma materialelor publicate în ziarul nostru, în ideea
7.FC Budesti 3 2 0 1 7-3 6p
cã vom reuºi sã mai salvãm ceva din echipa de fotbal 8.U.T. Golesti 3 1 1 1 7-8 4p
Alma Lex Drãgãºani, comandantul ªcolii Militare de
Subofiþeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” din 9.Oltul Daesti 2 1 0 1 5-5 3p
urbea vinului a sãrit la gâtul maiorului Matei, omul care
s-a ocupat cu multã pasiune de aceastã echipã. Marin îl
acuzã pe Matei cã a furnizat presei informaþii din inte- 10.Fl. V. Mare Babeni 3 1 0 2 4-5 3p
riorul instituþiei ºi l-a numit incompetent pe acesta. Do-
rim, cu aceastã ocazie, sã informãm opinia publicã de 11.Dinamo Rm. Vâlcea 2 1 0 1 1-3 3p
faptul cã represaliile la adresa maiorului Matei sunt total
nefondate ºi-i atragem atenþia comandantului Marin cã 12.Viitorul Calimanesti 3 1 0 2 5-9 3p
aroganþa sau setea de rãzbunare nu îºi au locul în mese-
ria pe care o practicã, acestea fiind deprinderi ale unor 13.Stejarul Vladesti 3 1 0 2 5-10 3p
oameni care nu au avut parte de un instructaj deosebit ºi
care nu au fost puºi, niciodatã, în slujba poporului... Ma- 14.Lotru Voineasa 3 1 0 2 3-8 3p
tei a spus doar cã “(...) dacã era dupã mine, aceastã echi-
pã nu s-ar fi desfiinþat în veci!”. Cerem opiniei publice 15.FC Govora 3 0 0 3 7-15 0p
sã îl taxeze de oricâte ori are ocazia pe comandantul Ma-
rin pentru gestul de a adresa acuze în baza niciunei pro- 16.Steaua N. Balcescu 3 0 0 3 1-10 0p
be la adresa omului care a fãcut imposibilul pentru ca
Alma Lex-ul sã nu se desfiinþeze,
iar Drãgãºaniul sã se bucure de do-
uã echipe de fotbal puternice. De

RESTAURANT PRE}URI
asemenea, îi solicitãm comandan-
tului Marin un rãspuns scris la în-

DE VIS!
trebarea cum crede domnia sa cã

NOU!!! PARADIS
se discutã despre el, la nivelul iu-
bitorilor de fotbal sau al oameni-
lor angrenaþi în activitãþi fotbalis-
tice în Drãgãºani, atunci când se pune problema competenþei lui, din moment ce nici
echipa de fotbal a Alma Lex-ului nu a reuºit sã o menþinã, dupã ce cu ceva timp în
urmã, a desfiinþat ºi echipa de oinã, ce ajunsese chiar vicecampioanã naþionalã? Ast-
fel, nu vedem de ce l-a deranjat faptul cã a fost pusã la îndoialã competenþa sa, de
cãtre iubitorii sportului. Deºi, conform Codului deontologic, este strict interzis sã ne
divulgãm sursele, întrucât comandantul Marin a mers prea departe cu rãzbunarea la
adresa Maiorului Marin, facem precizarea cã sursele noatre din interiorul instituþiei
sunt foºti, dar ºi actuali elevi, nicidecum cadre, deoarece aceste se tem sã comenteze
activitatea sau atitudinea conducerii, ami ales cã maiorul Marin nu este primul care
este supus la represalii... Mai mult, am realizat un sondaj de opinie printre cetãþenii
simpli ºi aceºtia s-au dovedit atât de supãraþi încât ne-au împãrtãºit opinia: anume cã,

Mâncare gustoas`
dupã ce a “falimentat” ºi echipa de oinã ºi pe cea de fotbal - în legãturã cu ultima,
comandantul Marin nesocotind ordinul domnului Crânguº, unul din superiorii sãi,
care a cerut impetuos ca echipa sã nu fie dusã de râpã - ar fi indicat ca Marin sã-ºi

Ca la mama acas`!!!
dea demisia de onoare ºi sã lase pe altcineva sã conducã aceastã instituþie, întrucât
elevii sunt, ºi aºa, þinuþi ca în cuºcã, deoarece Jandarmeria Românã, nu este capabilã
sã vadã diferenþa dintre un elev ºi un soldat. La toate acestea, în calitate de simplu
cetãþean, domnule comandant Marin, care am avut de atâtea ori neplãcerea sã aºtepte
pe la porþile instituþiei dvs., taman din cauza acestor reguli care îi determinã pe pã-
rinþi sã spunã cã nu îi înþeleg pe copiii lor când au ales sã vinã la dvs. la ºcoalã, date
fiind mãsurile exagerate de siguranþã, îmi permit sã adaug o constatare personalã: Pâ-
nã ºi puºcãriaºii au echiã de fotbal, domnule comandant! Cum este posibil ca Jan-
|n piaa]aa municcipiului
darmilor sã li se ia aceastã bucurie? „ Alin BARBU Dr`g`[aani
alyn_propress@yahoo.com
Viata Satului 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 07
Cu câteva zile îna-
intea începerii noului
an ºcolar, primarul
social-democrat al
comunei Amãrãºti,
Constantin Drãghici,
a fãcut recepþia pen-
tru lucrarea de cons-
truire a unei ºcoli
noi, în plin centrul
comunei. Drãghici a
reuºit, în baza unor
fonduri guvernamen-
tale, în valoare de 34
de miliarde de lei
vechi, sã con-
struiascã din temelii
o ºcoalã la cele mai
înalte standarde
occidentale. Noua
ºcoalã este destinatã elevilor vit primarului Drãghici, un rezultatul acesteia a fost unul
de clasele I-VIII ºi se numãr de cel puþin 150 de e- îngrijorãtor, în sensul cã nu
compune din nouã sãli de levi. “Era nevoie de un sediu mai rezista foarte mult timp
clasã deosebit de în- nou pentru aceastã ºcoalã! în picioare. Aºa cã, decât sã
cãpãtoare. Un aport deosebit Fosta clãdire a fost construi- investim, cel mai probabil,
la ridicarea acestui nou sediu tã în anul 1959 ºi, atunci, s-a fãrã nici un rost, în repararea
de ºcoalã la Amãrãºti, l-a a- apelat doar la forþã de muncã ºi modernizarea fostului se-
vut Banca Europeanã de In- localã ºi necalificatã. Ca sã diu, mai bine am construit u-
vestiþii... De aceastã inves- nu mai spunem cã, oricum ar nul din temelii!”, spune ºeful
tiþie care se mândreºte cã fi fost, nu era deloc un sediu executivului de la Amãrãºti,
poate pune la dispoziþia co- încãpãtor pentru o instituþie PSD/ISTUL Constantin
piilor instalaþii, laboratoare de învãþãmânt... Mai mult, Drãghici.
ºi alte utilitãþi la standarde cu scurt timp în urmã, am re- „ Codruþa DUMITRESCU
ridicate, vor beneficia, potri- alizat o expertizã tehnicã, iar codruta_propress@yahoo.com

Potrivit viceprimarului comunei


De acum, nu mai încape loc de nici o îndoialã: este deja un lucru dovedit Galicea, liberalul Florea Udrea, pe
faptul cã primarul comunei Orleºti, Constantin Cîrstina, face ziua ce viseazã data de 28 septembrie a.c., va fi sãr-
noaptea. ªi mai are ºi plãcutul obicei de a munci pânã târziu în noapte. Nu ne bãtoritã Ziua Galicei. Manifestarea
referim, desigur, la munca de biro, ci la cea de pe coclauri... Vineri, 5 septem- se va desfãºura sub semnul Festiva-
brie a.c., primarul Cîrstina a mai gãsit o soluþie pentru a schimba, din nou, faþa lului “Theodosie Rudeanu”. “Aceastã
Orleºtiului. Dupã ce a pus camere de supraveghere în centrul civic, dupã ce a ediþie se vrea a fi ieºitã, cu mult, din
luminat principalele instituþii ale administraþiei orleºtene mai ceva ca opera de tipare. Practic, va fi total diferitã faþã
la Viena, primarul Cîrstina a constatat cã mai toþi edilii au montat, la intrarea în
comunile pe care le pãstoresc, casete luminoase dupã acelaºi tipar: cu denumi- de cum s-a sãrbãtorit ea pânã în acest
rea localitãþii, cu tricolorul pe o parte ºi steagul Comunitãþii Europene pe cea- moment. Aceasta, în primul rând,
laltã. ªi cum i-a plãcut dintotdeauna ca sã fie mult mai sus ca alþii, Cîrstina a pentru faptul cã a fost decalatã cu câ-
gãsit o portiþã pentru a cheltui eficient o sutã de milioane de lei vechi, pe teva luni, ea trebuind sã aibã loc în
realizarea, la comandã, a unei sigle luminoase personalizatã pentru principalul ultima duminicã a lunii mai, adicã, o-
punct de acces în comunã. Caseta prezintã, în partea superioarã, pe fond roºu, datã cu alegerile locale. ªi de aceastã
stema þãrii ºi denumirea comunei, sub aceasta, o porþiune care scoate în eviden- datã, sãrbãtoarea se va desfãºura pe
þã principalele instituþii administrative frumos luminate, dupã modelul preluat parcursul a douã zile ºi va consta,
de Cîrstina de la Viena, în mijloc, harta administrativã, iar în partea de jos, o printre altele, din organizarea de sim-
legendã pentru turiºtii care aleg sã viziteze aceastã localitate! Edilul-ºef ne-a pozioane, concursuri de istorie, reli-
spus cã aceastã casetã este realizatã de o firmã cu renume mondial, de la Cluj- gie, medicinã, sport ºi multe altele...
Napoca, context în care cele 100 de milioane alocate acestei realizãri reprezintã Se preconizeazã, de asemenea, ºi
o sumã mult prea micã, dacã este sã analizãm ultima ispravã a primarului participarea concurenþilor din circa
Cîrstina sub auspiciile raportului preþ-calitate! „ Alin BARBU zece localitãþi din judeþ, urmând a fi
alyn_propress@yahoo.com
acordate premii în valoare totalã de aproape 100 de milioane de lei vechi. Tot cu acest prilej, în
„Parcul Zãvoi” din comuna noastrã, vor avea loc concerte de muzicã popularã susþinute de in-
terpreþi îndrãgiþi ai acestui gen!”, ne-a informat viceprimarul Udrea. „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
Din luna iulie a anului 2004 ºi pânã la
ora actualã, primarul comunei Glãvile, Ion
Ignãtescu, se poate mândri cu 12 proiecte
implementate, proiecte a cãror valoare este
una deosebitã. Dintre acestea, amintim:
- dotarea, în baza unor fonduri Phare, cu calcula-
toare a primãriei, precum ºi pregãtirea persona-
lului sau achiziþionarea de programe moderne
necesare desfãºurãrii în condiþii cât mai bune a
activitãþii, în primãrie;
- inaugurarea unui telecentru, în anul 2006;
- inaugurarea unui sediu nou pentru bibliotecã;
- reabilitarea sediului primãriei;
- reabilitarea Cãminului Cultural Glãvile, proiect
ce va fi finalizat în cursul acestui an;
- reabilitarea ªcolii cu clasele I-VIII Glãvile,
prin montarea de tâmplãrie ºi lambriuri din PVC,
precum ºi a unui tavan casetat;
Printr-un proiect comun, semnat între Primãria Prundeni ºi Teatrul “Anton - construirea unui podeþ în satul Olteanca în anul
Pann” din Râmnicu Vâlcea, s-a stabilit o stagiune permanentã la Centrul de 2005, menit sã asigure legãtura cu satul Jarostea;
- dotarea ºcolii cu un microbuz pentru transpor- - accesarea unui proiect intitulat “Economia
Culturã ºi Educaþie Zãvideni. Pânã la sfârºitul anului, actorii vâlceni vor pre- bazatã pe cunoaºtere”, în decembrie anul trecut.
zenta, lunar, câte 2 piese de teatru: una pentru adulþi ºi una pentru copii. Marþi, tul elevilor, în anul 2006;
- pietruirea drumurilor sãteºti ºi comunale, lu- „ Codruþa DUMITRESCU
9 septembrie, spectatorilor din Prundeni le-a fost oferitã piesa ”Hoþul de mãr- crãri în care s-au investit importante codruta_propress@yahoo.com
gãritare” de Valeriu Anania, în transpunerea scenicã a regizorului Adrian Ro- sume de bani, astfel: în 2004- 400 de
man. Este vorba de parabola ”Fiului risipitor” dupã Luca 15:11-32 ºi a avut milioane de lei vechi, în 2005- 750 de
premiera la Rm. Vâlcea în stagiunea 2003-2004. Piesa a fost reluatã acum, iar milioane de lei vechi, în anul 2006-
colectivul actoricesc (Doru Zamfirescu, Sorin Ionescu, Laurenþiu Stratan, Ra- 850 de milioane, iar în 2007- suma de Restaurantul RUSIDAVA
du Constantinov, Iulia Alexandrescu, Remus Vlãsceanu, Alina Mangra ºi Ga- 550 de milioane de lei vechi;
briel Banu) a fãcut dovada unei înalte creaþii actoriceºti. De remarcat este fap- - accesarea unui program Sapard pri-
tul cã, la spectacol, au fost invitaþi ºi salariaþii Primãriei Frânceºti, alãturi de vind modernizarea ºi asfaltarea dru-
viceprimar, care se pare cã vor pune bazele unei reale colaborari între cele do- mului comunal DC 97 Aninoasa - A-
uã instituþii Prundeni-Frânceºti. Sãptãmâna viitoare, dupã începerea anului mãrãºti ºi a DC 99 Glãvile - Aninoasa;
ºcolar, aici se va juca piesa de teatru pentru copii “Motanul încãlþat”. Primãria
Prundeni dãruieºte,deci, locuitorilor acestei comune nu numai hrana materialã,
prin derularea atâtor proiecte de infrastructurã ce au menirea ridicãrii nivelului
Vând ecograf marca
de trai al comunitãþii, ci ºi hrana spiritualã, ce trebuie educatã, cultivatã ºi SCHIMADZU, fabricat în
perpetuatã, atât generaþiei mature cât ºi generaþiei viitoare. Din acest moment,
s-a deschis un nou drum al educãrii acestei mari familii a Prundeniului, prin Japonia. Preþ negociabil.
organizarea periodicã a unor astfel de evenimente. Primarul social-democrat al
Prundeniului, Horia Horãscu a fãcut un pariu cu sine cã, nu peste mult timp, în
Relaþii la telefon:
Prundeni, vor izvorî adevãraþi iubitori de teatru... „ Codruþa DUMITRESCU 0744-830.243 Prospe]ime, calitate, impecabilitate!
Anunþuri
08

SERVICII Vând teren \n


Vând autoturism Nissan Vând apartament 4 camere, Vând cas` cu cinci camere, |nchiriez 750 mp de teren cu
Sunny E13, 1986, benzin`, str. Pia]a Pandurilor, bl. H, sc. G, dependin]e [i dot`ri \n strada vil` P+1 (250 mp), \n Dr`g`[ani.
pentru piese. Pre] 1100 lei ap. 6, central`, termopane, bloc Hidrocentralei nr.4, Dr`g`[ani. Rela]ii la: 0745-245.231, \ntre spatele procuraturii,
izolat. Telefon: 0742-066.520. Rela]ii la telefon: 0729-993.450. orele 21.00-23.00.
negociabil. Telefon: \n suprafa]` total` de
Medita]ii 0724.67.40.76.
Vând apartament cu patru Vând cas` \n Poganu cu trei Vând 1.500 mp teren \n com 460 de metri p`tra]i,
informatic` [i limba Vând Dacia 1304 auto- camere \n Blocul Rusidava, camere, deschidere la strad` 28 Bujoreni, sat Olteni. Rela]ii la
la pre]ul de 1.500 de
englez` pentru Apartament 10, Sc. A, Etaj 4, \n de metri, teren 4.500 mp. Rela]ii telefon: 0746865827.
utilitar`, fabrica]ie 2000,
\ncep`tori. Rela]ii la carosat`. Ma[ina e pe fir- suprafa]` de 98 de metri p`tra]i.
Rela]ii la num`rul de telefon:
la telefon: 0742-250.969.
Vând teren intravilan 1.700 euro. Rela]ii la
telefon: 0729- m`. 0744-592.068. 0726-959.026. Vând urgent cas` cu trei
mp, pozi]ie central` B`beni, t e l e f o n : 0 7 4 0 -00 9 3 . 7 3 6
507.307. acces la toate utilit`]ile (gaze,
Vând Dacia Break, an camere pe strada Prim`verii nr. curent, canalizare, etc.), pre] Vând 9 hectare de teren \n
Vând apartament cu patru 52, Dr`g`[ani, Rela]ii la telefon: negociabil. Rela]ii la telefon: comuna Cre]eni, cu ie[ire la
fabrica]ie 2000 [i Cielo, an camere, decomandate, multiple 0726-245.054
fabrica]ie 1998, \nchidere 0250/76.53.56. [oseaua principal`, pre] 1,8
\mbun`t`]iri, \n strada Gib euro/mp. Rel. La tel. 0727-
Concep [i centralizat`, geamuri Mih`escu. Rela]ii la numerele de Vând cas` \n comuna
electrice [i aer condi]ionat. Vând teren \n Dr`g`[ani: 744.804.
redactez orice tip telefon: 0724-699.207 sau 0766- Verguleasa, satul Dumitre[ti, 3.000 mp.pt. locuri de cas` [i
Rela]ii la telefon: 427.757.
de lucr`ri pe 0724/756575 sau
jude]ul Olt, compus` din trei
camere, buc`t`rie, baie [i anexe,
un microbuz IVECO. Rela]ii la
tel. 0765.433.888 sau CUMP~
~R~
~RI
calculator, de la 0250/820026. Vând garsonier` confort I, \n vie lâng` cas` [i 1,5 hectare de
referate la proiecte municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la teren agricol. Pre] nogociabil.
0767.251.615. TERENURI
Vând tractor U 445 [i telefon: 0250-813.046. Rela]ii la telefon: 0741-140.494 Vand teren: 783 mp pe
de licen]`. Rela]ii la plug. Pre] 16.000 RON, sau 0741-198.541. strada Avram Iancu, nr. 146,
t e l : 0 7 2 9 -55 0 7 . 3 0 7 negociabil. Rela]ii la tel.: Vând garsonier` confort I, \n apa, gaz, asfalt la poarta! Pret Cump`r 400 - 500
municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la Vând construc]ie tip pensiune promotional! Telefon: 0729-
0729-878.904. telefon: 0751-862.487. cu demisol, parter [i dou` etaje 438.441 metri de teren cu
cu un teren aferent \n suprafa]` deschidere 40 metri,
AN
NGAJ~
~RI Societate comercial`
vinde Dacia, fabrica]ie VÅN
NZ~RI de 1.600 de metri p`tra]i \n
municipiul Dr`g`[ani, strada
Vând teren \n suprafa]` de
1.500 mp, cu construc]ie 300 cu utilit`]i, Rela]ii
1997, avariat`. Pre] Tudor Vladimirescu, nr. 257. Re-
Angaj`m urgent secretar`,
operator calculator la birou
negociabil. Rela]ii la
telefon: 0746-095.915.
CASE la]ii la telefon: 0265-236.543.
mp, situat \n Dr`g`[ani, pe
strada Prim`verii. Posibilit`]i
de microintreprindere. Rela]ii
la:0741-108.269.
de traduceri, \n Dr`g`[ani. Vand cas` \n Dr`g`[ani, Vând cas` cu patru camere. la: 0751-597.524.
Experien]a \n utilizarea Caut s` \nchiriez Dot`ri: sobe de teracot`, beci, Cump`r teren 1500 -
strada Unirii, nr. 13.Rela]ii gr`din` [i curte 1.200 mp, teren
calculatorului constituie un garsonier` sau loa telefon: 0250-814.610. agricol cu vie, posibilit`]i: ap`,
Vând teren \n 2000 mp cu deschidere minim
avantaj. A[tept CV [i apartament cu dou` municipiul Dr`g`[ani, 20 m B-dul Dem R`dulescu,
gaze, cablu [i telefon. Rela]ii la Rm.Vâlcea. Telefon: 0744
scrisoare de inten]ie la camere \n municipiul Vand cas` \n Cre]eni, cu 3 telefon: 0720-589.092 \n suprafa]` de 783 630 476. Urgent!
adresa:silviutiberiu@yahoo.c Dr`g`[ani. Rela]ii la camere, anexe [i teren agricol.
m.p., utilit`]i la poart`,
om Rela]ii la: 0748-145.483 sau
tel: 0751-849.520. 0743-503358.
Vând cas` cu patru camere,
sobe de teracot`, beci, curte,
deschidere 26 de metri, VÂNZ~
~RI
carte funciar` [i
Angajez femeie \ngrijire gr`din`,cablu tv,telefon [i cu DIVERS
SE
b`trân` zona central`. Tel.
0250-731.504 VÅN
NZ~
~RI Vând urgent garsonier` \n
Dr`g`[ani, \n suprafa]` de 21
teren agricol \n suprafa]` de
1.200 de metri p`tra]i, \n
impozit pl`tit la zi.
Pre]ul cel mai bun din
Angajez secretar` [i APARTA- mp, cadastru, liber` [i
mobilat`, f`r` \mbun`t`]iri.
Rela]ii la tel: 0722-426.577 sau
municipiul Dr`g`[ani, pe strada
Avram Iancu nr.127. Rela]ii la zon`! Mai multe rela]ii
la num`rul de telefon:
Vând p`uni albi,
b`l]a]i, c`p`ci]i cu
lucr`tor \n publicitate. Rela]ii
la tel. 0250/731504 MEN
NTE 0250-831.760
telefon: 0720-589.092.
Vând construc]ie tip pensiune
0729 438441. umeri negri [i
Vand gospod`rie complet` \n cu teren aferent, \n suprafa]` de
comuni.
VÅNZ
Z~RI Vând apartament cu comuna {tef`ne[ti, sat |nchiriez teren \n zona
1.600 de metri p`tra]i, demisol, central` a Dr`g`[aniului, cu
2 camere, decomandat, la Dobru[a (la 12 km de parter [i dou` etaje, \n Dr`g`- suprafa]a de 231 mp., \n Rela]ii la telefon:
Dr`g`[ani) + teren de 3.397
AUTO
[ani, strada Tudor Vladimirescu spatele fostei Crame. Rela]ii la 0724-099.352
etajul 1, în municipiul mp, 1.167 mp de vie [i 772 mp nr. 257, Pre] negociabil. Rela]ii la tel. 0722-955.553, 0765-390.245
Drãgã[ani. Pre] foarte teren arabil. Rela]ii la tel.: numerele de telefon: 0365-
0763-646.833 236.543 sau 0720-037.518.
Vând VW Golf IV 1,9
TDI, an de fabrica]ie 2000,
avantajos. Rela]ii la TALL ON PEE NTRU ANUN}URI GRATUITEE
telefon: 0766-866.981
150.000 de kilometri la bord,
distribu]ie nova, pre] 7.850
Vand cas` \n municipiul
Dr`g`[ani, 100 mp/nivel,
strada Doctor Bagdazar [i 900
CUM
MP~R~RI valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s`
euro. Rela]ii la telefon: 0745-
779.869.
Vând urgent apartament mp teren, cu toate facilit`]ile.
Pre] negociabil. Rela]ii la:
CASE dep`[easc` lungimea de 15 cuvinte. Cele care
2 camere, zon`
ultracentral`, etaj 3, 0746/849.702. dep`[esc acest num`r de cuvinte, se taxeaz` la
Vand Peugeot 106 D, an multiple \mbun`t`]iri
Cump`r cas` pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON) / cuvant!!!
(central` termic`, parchet, Vând cas` [i loc de cas`, \n b`trâneasc` cu teren, minim
2001, consum 4/100l, pret 15 arii, eventual zona
formidabil! Telefon: 0729- termopan, bloca acoperit)
situat pe strada Gib
suprafa]` de 5.140 de metri
p`tra]i, 40 de metri l`]ime, \n {tef`ne[ti. Ofer 20.000 lei Nume........................ Prenume...............................
438.441 Mih`escu. Rela]ii la comuna Lunge[ti, sat St`re[ti. noi. Telefon: 0761-417.160.
telefon: 0752-072.819. Rela]ii la telefon: 0728-242.399. ADRESA: ...............................................................
Vand urgent tractor U 445,
pre] 12.500 RON. Rela]ii la Vând cas` cu trei camere, ..................................................................................
telefon: 0729-878.904 Vând apartament, \n Dr`g`[ani,
cu dou` camere, loca]ie ultracentral`,
dependin]e, toate utilit`]ile,
anexe, posibil etaj [i teren \n
VÅNNZ~
~RI ..................................................................................
Vând motociclet` Yamaha.
An de fabrica]ie 2000. Rela]ii
la telefon: 0748-988.640.
cu \mbun`t`]iri [i la un pre]
avantajos. Rog seriozitate. Rela]ii la
suprafa]` de 2.500 metri p`tra]i,
cu pomi fructiferi [i vi]` de vie.
Rela]ii la telefon: 0250-830.076.
TERENURI (Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu
telfon: 0767-251.615 sau 0765-610.031.
Vând teren, \n suprafa]` de
Primexprod vinde FORD
F Vând apartament cu dou` camere, Vând cas` cu trei camere, 1.500 de metri p`tra]i, cu vor fi publicate \n ziar!)
FOCUS GHIA 2.0 TDCi, 136 dependin]e, toate utilit`]ile, teren construc]ie de 300 de metri
CP, 4 u[i, albastru metalizat, pozi]ionare ultracentral`. |mbun`t`]it. \n suprafa]` total` de 2.500 de p`tra]i, situat \n Dr`g`[ani,
24.000 km, stare impecabilã, Rela]ii la telefon: 0728-128.519. metri p`tra]i, vie, pomi [i strada Prim`verii, posibilitate de
_________________________________________
pre] 14.000 euro f`r` TVA, gr`din`. Mai multe rela]ii la micro\ntreprindere, curent
tel: 0250.73.00.13. Vând apartament cu dou` telefon: 0250-830.076. trifazic. Rela]ii la telefon: 0751- text anunt:...............................................................
camere, balcon, parter, \n Blocul I2, 597.524 sau 0250-810.565.
Vând Peugeot 307, an scara A, Ap.1, strada Tudor Vand cas` \n suprafa]`
Vând urgent un teren \n
..................................................................................
fabrica]ie 2003, 1997 cmc Vladimirescu (BUN VAD total` de 154 de metri p`tra]i, cu
toate utilit`]ile [i un teren de suprafa]` total` de 190 de metri
HDI, climatronic, computer COMERCIAL), sau la schimb cu p`tra]i cu o cl`dire aferent`, \n ..................................................................................
de bord, senzori, extra-full. 2.500 metri p`tra]i, vie, pomi,
garsonier` + diferen]`. Rela]ii la gr`din` [i anexe gospod`re[ti. strada Stadion, nr. 4. Rela]ii la
Pre] 8.800 Euro, negociabil. numerele de telefon: 0722-649.162, Rela]ii la telefon: 0250-830.076. telefon: 0726-801.705 sau 0250- ..................................................................................
Telefon: 0765-089.760; 0723- o722-178.596 sau 0741-392.268. 811.983.
415.975. Vând urgent cas` pe DN 67
D, \n comuna Cre]eni (la o Vând teren de 3.700 mp, cu ..................................................................................
Vând Dacia 1310, an Vând apartament utilit`]i \n strada Rahova nr. 135,
ultracentral, strada Decebal BL. distan]` de 7 kilometri de
fabrica]ie 1996, stare bun`, J, Sc. B, Ap. 11, cu trei camere [i municipiul Dr`g`[ani), izolat` Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon
0724-099.352.
semnatura solicitantului:
pre] avantajos. Rela]ii la tele- trei balcoane (total 100 mp), termic. Casa este compus` din:
fon: 0744.61.94.81. acoperi[, central` termic` [i alte trei camere, o baie, o buc`t`rie,
(gresie, faian]`, parchet), magazie Vând teren \n suprafa]` de
\mbun`t`]iri. 783 m p`tra]i cu deschidere de
[i beci. De asemenea, dispune de
Vând Dacia Solenza, un teren aferent, \n suprafa]` 26m situat \n strada Avram Anunturi se primesc [i direct la adresa
2004, RCA + CASCO, total` de o mie de metri p`tra]i. Iancu nr. 146 tel. 0743-228.961,
redac]iei din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae
MP3 SONY, ITP 2010, Rela]ii la telefon: 0724-088.164. e-mail: predac70@yahoo.com.
geamuri ionizate. Vând urgent Dacia Nova,
an fabrica]ie 2000, Vând teren intravilan 5.140
B`lcescu, Bl. O4, Sc. B, Et.3, Ap. 10, sau
Eventual, schimb cu \nchidere centralizat`, Vând proprietate \n mp, comuna Lunge[ti, sat prin e-mail, la adresa:
Papuc 2 locuri, obloane Dr`g`[ani compus` din cas` cu 3
+ diferen]`. Pre] 4.500
volan reglabil, euro 2,
culoare galben`. Pre] camere [i baie, vie, garaj de
beton, buc`t`rie de var`, \n
St`re[ti, l`]ime 40 m. rela]ii la
telefon: 0728-242.399. alyn_proopreess@yahooo.coom, ca [i
euro negociabil. Tel:
0762-662.791
1.300 EURO negociabil.
Tel.: 0755-502.006
suprafa]` total` de 2.000 mp. la numerele de telefon: 0729-5 507.307;
Telefon: 0745-950.155.
Divertisment 12 - 18 septembrie 2008 09
BANCURI {U{ANELE... {TIA}I C~...
Un tip la o petrecere se apropie de o Dimineata il gaseste pe american palid,
blonda care statea pe scaun si spune: obosit, vlaguit.
- Papuso, dansezi? -Ce-ai patit? Te-a muscat vreo albina -
- Da! Desigur! Nu.
- Atunci hai sus si lasa-ma pe mine sa -Atunci ce?
stau pe scaun! -Nene, vitelul de acolo n-are mama?
De ce fug blondele in jurul dusului? Un mos se hotareste sa vopseasca
Pentru ca pe sampon scrie "Wash & go", tiglele casei. Isi pune el scara linistit, -Arheologii
adica spala-te si fugi! urca, apoi vine un copil si se joaca prin au descope-
jurul lui. rit într-unul
De ce merg blondele cu scara la Peste vreo ora batranul e gasit mort . din mormin-
magazin? Vine politia si-l intreaba pe copil: tele des-
Pentru ca au crescut preturile... -De ce a murit batranul? coperite în
-Pentru ca l-a traznit Dumnezeu! zice zona
copilul. celebrei constructii megalitice STONEHENGE
Doua prietene, domnisoare cam un obiect ce pare a fi partea superioara a unui
trecute, stau de vorba dimineata la o -Si de ce l-a traznit Dumnezeu?
-Pentru ca injura. sceptru, simbol al autoritatii. Studiul
cafea: obiectului cu ajutorul carbonului radioactiv a
- Vezi draga ce scrie in ziar? Doua -Si cum injura?
-Fir-al naibii copile, nu mai misca scara! demonstrat ca zona a fost folosita de
femei au fost violate pe str. Popesti. civilizatiile antice ca cimitir începând
- A da? Si noi stam ca proastele-n aproximativ din anul 3.000 î.e.n. si pâna dupa
Primaverii... De curand un barbat a fost nevoit sa ridicarea monumentului datat în jurul anului
se duca la spital pentru a-i fi inlaturata 2.500 î.e.n. Astfel cel putin o parte a
Ce n-ar da Un american vrea sa cumpere o ferma verghieta de pe penis, verigheta care i-a misterului ce învaluie celebra constructie
in Ardeal. pus-o` amanta in timp ce el dormea, in
toate zdrenþele Face turul fermei si, la sfirsit, vede urma descoperirii ei in buzunarul
megalitica Stonehenge a fost deconspirat. Mo-
numentul a fost construit în scopuri funerare.
bete pentru stupii de albine. pantalonilor.
atâta creier? -Nu mai cumpar ferma ca mi-e frica de Ma intreb ce este mai rau: - Un muzeu din
albine. 1- sa descopere amanta ca esti casatorit? Texas, Statele Unite, a
2- sa ii explici nevestei cum a ajuns
Cãsnicia, pe înþelesul -Hai dom'le ca albinele sunt bune:
fac miere, ceara si dau propolis. verigheta pe penis?
dat publicitatii noi
imagini filmate cu
informaticienilor: -Nu, ca mi-e frica de albine.
-Uite dom'le facem un pariu: te leg
3- ori sa descoperi ca penisul tau are loc
in verigheta ta?
numai câteva secunde
înainte de la
Sotia: Ai facut cumparaturile? dezbracat de copacul asta si daca te asasinarea fostului
musca vreo albina pana maine presedinte american,
Sotul: Bad command or filename. dimineata, iti dau ferma pe gratis. SURSA :www.glumite.ro John F. Kennedy, la
Sotia: Dar te-am rugat de dimineata... 22 noiembrie 1963.
Filmuletul mut de
Sotul: Syntax Error. Abort? numai câteva secunde
Sotia: Nici macar noul televizor? a apartine unui un
cameraman amator si
Sotul: Variable not found.... a fost donat de acesta
Sotia: Bine, da-mi cartea de credit, muzeului din Texas. Imaginile îi suprind pe
sotii Kennedy cu numai 90 de secunde înainte
merg eu la cumparaturi... ca fostul presedinte sa fie asasinat. John F.
Sotul: Sharing Violation. Access Kennedy a fost al 35-lea presedinte al Statelor
Unite, în perioada 1961 - 1963.
denied!
Sotia: Tu vorbesti serios, glumesti sau - Moscova a
decis sa
incerci sa ma enervezi? ceara o
Sotul: Too many parameters... importanta
portiune din
Sotia: Cum de m-am maritat eu tocmai zona Polului
cu tine? Nord,
regiune
Sotul: Data type mismatch. foarte bogata
in resurse,
Sotia: Dar salariul cand il iei? arata
Sotul: File in use... Try later. cotidianul
britanic "The Guardian". Este vorba de "doar"
Sotia: Ma faci sa ma intreb... ce SURSA : 740.000 de kilometri patrati din teritoriul
insemn eu pentru tine? ziarul arctic, unde s-ar afla 10 miliarde de tone de
petrol si gaze. Regiunea respectiva are o
Sotul: Unknown Virus... CANCAN suprafata egala cu cea a Frantei, Italiei si
Germaniei la un loc. Se pare ca Rusia nu se
multumeste cu faptul ca este deja cea mai mare
tara din lume, extinzindu-se pe 11 fuse orare.
Oamenii de stiinta rusi arata ca exista noi
probe care sustin ipoteza rusa, conform careia
regiunea arctica din nordul tarii este legata in
mod direct de Polul Nord, printr-un platou
submarin. Un grup de geologi rusi s-a intors
saptamina aceasta dintr-o expeditie de sase
saptamini la bordul unui spargator de gheata
nuclear, dupa ce acestia au vizitat coasta
Berbecii isi vor petrece Taurii vor trece printr-o Gemenii vor avea de Racii trec printr-o Lomonosov, din Oceanul Arctic. Geologii s-au
marea parte a perioada de revigorare infruntat o serie de perioada mai putin intors cu o "stire senzationala", conform media
saptamanii care sentimentala. Fie vor acuzatii in plan favorabila speculatiilor rusesti: coasta Lomonosov ar fi direct legata
urmeaza incercand sa incheia o relatie care nu profesional. E drept ca financiare, ar fi preferabil de teritoriul Federatiei Ruse. Aceasta ar fi
isi rezolve impasul le aduce prea multe sa evite cheltuielile inutile motivatia pentru cererea Rusiei de a anexa
financiar in care au satisfactii, fie vor acorda in ultima perioada au
intrat. O solutie ar o sansa unei persoane fost foarte stresati si si sa isi diminueze apetitul teritoriul respectiv. Conform legislatiei
putea veni din partea interesante cunoscute cu agitati datorita pentru articole de lux care internationale, Polul Nord nu apartine vreunei
unui prieten ceva timp in urma. problemelor personale. le saracesc buzunarele. tari. Cele cinci state care se afla in jurul
polului, respectiv Rusia, SUA, Canada,
Norvegia si Danemarca (prin Groenlanda),
detin doar o zona economica de 320 de
kilometri in jurul coastelor maritime. Pentru a-
si putea extinde zona, un stat trebuie sa
demonstreze ca structura platoului continental
este similara cu structura geologica a
teritoriului sau.
Pentru Lei urmeaza o Fecioarele sunt O decizie de mare Pentru Scorpioni, SURSA : www.scienceline.ro
perioada favorabila entuziasmate de o noua importanta pentru viitor saptamana care
calatoriilor. Un concediu perspectiva profesionala va trebui sa fie luata urmeaza va fi plina de
spre o destinatie exotica evenimente placute,
le va resuscita viata
sentimentala. Din punct
in care si beneficiile de
care se vor bucura vor
fi substantial ridicate.
intr-un timp foarte scurt.
Urmeaza o perioada
agitata si plina de stres,
posibil o aniversare sau
un eveniment in familie,
O MAXIM~
de vedere al sanatatii
totul este bine.
In plan personal
lucrurile stau bine.
nu exista totusi motive
reale de ingrijorare.
ori un cadou de la un
prieten recent intors de
pe alte meleaguri.
PE S~PT~MAN~
“Sexul este pre]ul
pe care femeile \l
pl`tesc pentru
Pentru Sagetatori se
anunta o perioada
Capricornii sunt pusi pe
treaba in aceasta
Zilele care urmeaza aduc
pentru Varsatori multe
Pestii vor avea multe
obstacole de infruntat
c`snicie. C`snicia
linistita, cu multe reusite
in plan personal. Relatia
perioada, au multe de
rezolvat la serviciu, iar
realizari profesionale.
Colaborarea cu superiorii
in cariera si starea
permanenta de alerta in
este pre]ul pe care
cu persoana iubita este
foarte buna, este foarte
posibil sa primeasca o
acest lucru ar putea
crea oarecare tensiune
in cuplu, caci persoana
va fi excelenta si pot
participa la niste discutii
care se vor afla in zilele
urmatoare va avea b`rba]ii \l pl`tesc
veste neasteptata din
partea acesteia.
iubita asteapta mai
multa atentie.
foarte interesante legate
de viitorul carierei lor.
consecinte negative
asupra sanatatii. pentru sex!”
10 1 2 - 1 8 S E P T E M B R I E 2 0 0 8 Program TV
VINERI, 12 SEPTEMBRIE 2008

9:30 Jocurile Olimpice: Magazinul


Olimpic (reluare)
7:00 Teleshopping 10:00 Euro 2008 (reluare)
7:00 Jurnalul TVR 7:00 {tirile ProTv 7:00 Marina (mex.-sua, 2006, 7:00 În gura presei Magazinul Euro 2008
7:45 Hai sa bucatarim! (2008, 7:30 Ring-Ring 10:30 Euro 2008 (reluare)
divertisment) 9:00 Omul care aduce cartea s) 8:00 'Neatza cu Razvan si 12:30 Volei: Marele Premiu Mondial
8:00 Trezirea la apel! (2008, 9:05 Angaj`m primar! 8:45 La Tormenta (col., s) concurs interactiv Vinh Phuc în Vietnam
divertisment) - Prima parte
10:30 Suflete ranite (mex., Dani (matinal) 8:30 Sport cu Florentina Faza Grupelor: Turcia - Germania
9:00 Jurnalul TVR 10:00 Miss Marple: Martorul 14:30 Euro 2008 (reluare)
9:05 România voteaza! 2006, dr. romantic.) 11:00 Xena, printesa 8:35 TEO Live (2008, talk show) 15:00 Motociclism: Campionatul
Alegeri locale 2008 f`r` dovezi (engl., 2004, polit.) 10:00 Morometii (rom., 1988, Mondial de motociclism vitez?, etapa
9:10 Trezirea la apel! (2008, 12:00 Tân`r [i nelini[tit (sua,
11:30 Rebelde (mex., 2004, s) razboinica (sua, 1995, f. s. din Olanda Calific?ri Motogp
divertisment) - Partea a doua 13:15 Lacrimi de iubire drama Partea a II-a) 16:00 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?, etapa
10:00 Euro 2008 (emis. sport) 1973, s) avent.) 12:00 Teleshopping din Olanda Calific?ri 250cc
10:10 Partenerii (sua, 1995, s. com.) (2005, s) 17:00 Euro 2008 Magazinul Euro 2008
13:00 {tirile ProTV 15:30 Marina (mex.-sua, 12:00 Miami Vice (sua, 1984, 12:30 Levintza prezinta 17:15 Volei pe Plaja: Circuitul Mondial
11:10 Euro 2008 (emis. sport)
13:00 Insula comorilor 13:30 Business Magazin (2007) 13:00 Teleshopping Swatch-Fivb Stavanger în Norvegia
13:25 Desene animate
2006, s) f.s. de act.) Feminin
14:00 Iubire [i iertare (it.-sua, 13:30 Camera de râs 18:00 Volei: Marele Premiu Mondial
13:50 Euro 2008 (emis. sport) 17:30 Povestiri adevarate 13:00 Observator 14:00 Teleshopping Vinh Phuc în Vietnam (reluare)
14:00 Jurnalul TVR 1992, s) 18:30 Victoria (sua-col., 2007, Faza Grupelor: Turcia - Germania
14:45 Hai sa bucatarim! 13:45 Marco Polo (sua, 2007, 14:30 Dragoste si putere (sua, 18:30 Volei: Marele Premiu Mondial
15:00 Tribuna partidelor 16:00 Tân`r [i nelini[tit (sua, s) 1987, s) Wroclaw în Polonia
parlamentare 1973, s) 19:30 Totul sau nimic (col., avent.) Faza Grupelor: Polonia - Republica
15:30 Parlamentul Europei 15:00 Focus Dominican?
16:30 Linia verde (2007) 17:00 {tirile ProTV 2007, s) 16:00 Observator 15:45 Sala de lectura (sua, 2005, 19:00 Euro 2008 Magazinul Euro 2008
19:15 Volei: Marele Premiu Mondial
17:00 Jurnalul TVR 17:45 Happy Hour (2007, 20:30 Tradarea (sua-col., drama) Wroclaw în Polonia Faza Grupelor:
17:10 Ultra News (2008) 17:00 Columbo: Coroana Polonia - Republica Dominican?
17:45 Euro 2008 (emis. sport) divertisment) 2008,s) 17:55 Euro 2008 (emis. sport) 20:30 Volei: Marele Premiu Mondial
18:00 Partenerii (sua, 1995, s. com.)
18:55 {tirile Sportive
22:00 Povestiri de noapte otravita (sua, 1990, polit.) 18:00 Focus Vinh Phuc în Vietnam (reluare)
18:50 Ingeniozitatea la români Faza Grupelor: Turcia - Germania
19:00 Jurnalul TVR 22:30 Pagini de viata (braz., 19:00 Observator 19:30 TEO Live (2008, talk 21:00 Euro 2008 (reluare) Magazinul
19:00 {tirile ProTv
20:10 Battlestar Galactica (sua, 2006) show) Euro 2008
21:15 Volei: Marele Premiu Mondial
2003, f. SF de act.) 20:30 Povestea unui cavaler 23:30 Amazonia (braz., 2007, 20:30 Vreau sa fiu vedeta 21:00 Fantoma (sua- aus., 1996, Wroclaw în Polonia Faza Grupelor:
21:00 Concert Cher (sua, 2001, avent.) Thailanda - Statele Unite
22:10 experiment diabolic (sua- s) 23:00 Întoarcere în Paradis avent.) 23:00 Seria Padurarilor: Campionatul
can., 2004, thrill.) 23:45 Dup` fapt` [i r`splat` 0:30 Povestiri adevarate 23:00 Lost - Naufragiatii (sua, s) European pe Echipe Waiblingen în
0:10 Cântecul amintirii... amintirile (sua, 1998, dr. romantic.) Germania (reluare)
cântecului (sua, 1999, ac]iune) 1:30 Lacrimi de iubire 1:00 Focus 23:30 Raliuri: International Rally
2:00 Jurnalul TVR (reluare) 2:00 Povestea unui cavaler 3:30 Visuri fara pret (ven.- 1:15 Observator 2:00 TEO Live (2008, talk show) Challenge
2:55 Întoarcerea inspectorului 0:00 Euro 2008
Harry (sua, 1983, actiune) (sua, 2001, avent.) sua, 2005, s) 2:30 Vreau sa fiu vedeta 3:30 Lost - Naufragiatii Magazinul Euro 2008
0:30 Euro 2008

SAMBATA, 13 SEPTEMBRIE 2008

10:00 Volei: Marele Premiu


Mondial Wroclaw în Polonia Faza
Grupelor: Polonia - Republica
Dominicana
7:10 cântecul amintirii... 7:00 Baiatul veverita (sua, 2006, 7:00 Marina (mex.-sua, 7:00 Moartea unui pistolar 7:00 Teleshopping 10:45 Motociclism: Campionatul
s. anim.) 7:30 Ring-Ring (reluare) Mondial de motociclism viteza,
amintirile cântecului 2006,s) (sua, 1969, west.) concurs interactiv etapa din Olanda Sesiunea de
8:00 Sanatate pentru toti! 7:30 Baiat bun, Barky (can.-fra., 9:00 Îngerasul (mex., 2000,s) 8:30 Al saptelea cer (sua, încalzire
1998, s. d. anim.) 9:30 Miami Vice (sua, 1984, 11:15 Motociclism: Campionatul
8:30 Semne (2007, rep.) 11:00 Bindi, fetita junglei 1996,s) Mondial de motociclism viteza,
9:00 Desene animate 8:00 Stirile ProTV din week-end f.s. de act.) 9:30 Camera de râs etapa din Olanda Avancronica
10:00 Domnul si doamna Hart: (sua- aus., 2007, s. doc.) 10:00 Columbo: Coroana 10:00 Teleshopping 11:45 Motociclism: Campionatul
10:00 Hannah Montana (sua, Mondial de motociclism vitez?,
2006,s) Vechii prieteni nu mor 11:30 Rebelde (mex., 2004, s) otravita (sua, 1990, polit.) 10:30 South Beach (sua, 2006,s) etapa din Olanda Cursa Clasei 125
11:30 Autoforum Cmc
11:10 Liceul de muzica (sua, niciodata (sua, 1994, avent.) 13:15 Lacrimi de iubire 13:00 Motociclism: Campionatul
12:00 Pro Motor (2007, emis. (2005, s) 12:15 Felicia 12:00 Tot ce stiu despre barbati Mondial de motociclism vitez?,
2006, com.) (sua, 2006, s. com.) etapa din Olanda Cursa Clasei 250
13:00 De la Est la Vest (2008) sport) 15:30 Marina (mex.-sua, 13:00 Casa de piatra 12:30 Imobiliare Blitz Cmc
13:00 Stirile ProTV din week- 14:15 Motociclism: Campionatul
13:50 Euro 2008 (emis. sport) 2006, s) 13:30 Roata de rezerva 13:00 Salvati de clopotel (sua, Mondial de motociclism vitez?,
end 1993, s. com.) etapa din Olanda Cursa Moto Gp
14:00 Jurnalul TVR
13:15 Câmpul salbatic (sua, 17:30 Povestiri adevarate 14:15 Benny Hill (engl., 13:30 Proiectul Jennie (sua, 16:00 Volei: Marele Premiu
14:20 Cafeneaua astrelor 1999, drama) 18:30 Victoria (sua-col., 1969, s) 2001, com. de fam.)
Mondial Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Polonia -
16:10 Garantat 100% (talk 15:30 Schimb de mame (reality Thailanda
show) - Editie speciala
15:15 Gunoierii (sua, 1990) 2007,s) 14:45 Lege si ordine: Brigada 18:00 Volei pe Plaja: Circuitul
17:15 Ticnitii (it.-sua, 1999, show)
17:45 Euro 2008 (emis. sport) 19:30 Terra Nostra (braz., speciala (sua, 1999, s) 17:00 S.O.S. Salvati-mi casa
Mondial Swatch-Fivb Stavanger
în Norvegia Feminin Finala
com.) 1999, s) (reality show) 19:00 Euro 2008
18:00 TeleEnciclopedia 18:55 Stirile Sportive 16:00 Vreau sa fiu vedeta Magazinul Euro 2008
19:00 Jurnalul TVR 21:30 Shelley cucereste 17:55 Euro 2008 (emis. sport) 19:15 Volei: Marele Premiu
19:00 Stirile ProTV din week- 18:30 Saptamâna financiara 18:00 Focus Mondial Wroclaw în Polonia
20:10 Noroc chior (sua, 1991, end America (sua, 2007, com. 19:00 Observator 19:30 Camera de râs Faza Grupelor: Statele Unite -
act. com.) 20:30 În spatele liniilor inamice rom.) 20:00 Aeon Flux (sua, 2005, Republica Dominicana
20:30 Divertisment: O seara 20:30 Volei: Marele Premiu
21:50 Premiile Magiei 2007 (sua, 2001, dr. razb.) 23:15 Betty cea urâta din actiune) Mondial Wroclaw în Polonia Faza
(Marea Britanie 2007) 22:45 Captivi în Iad (sua, 2003, de vis 22:30 Crime cu premeditare Grupelor: Polonia - Thailanda
New York (sua, 2006, s) (sua, 2000, polit.) 21:00 Euro 2008 (reluare)
22:10 Alexandru (fra.-sua-engl., thrill. act.) 0:00 Acum ori niciodata Magazinul Euro 2008
2004, avent.) 0:45 Marturisirea (sua, 2001,
0:15 Lacrimi de iubire 0:30 Dreptate extrema (sua, 21:15 Volei: Marele Premiu
1:10 cafeneaua astrelor (2005,s) (sua, 2003, actiune) 1998, actiune) Mondial Wroclaw în Polonia Faza
drama) 2:30 Focus Plus Grupelor: Polonia - Thailanda
2:50 Jurnalul TVR 2:30 În spatele liniilor inamice 3:30 Visuri fara pret (ven.- 1:45 Observator 3:30 Aeon Flux (sua, 2005,
21:30 Calarie: Circuitul
Campionilor Global Monaco în
3:40 Cascadorii (sua, 1991, s) (sua, 2001, dr. razb.) sua, 2005, s) 3:30 Saptamâna financiara actiune) Monaco

DUMINICA, 14 SEPTEMBRIE 2008

10.00 Volei: Marele Premiu


Mondial Vinh Phuc în Vietnam
Faza Grupelor: Germania -
Brazilia
7:10 Universul credintei 7:00 Baiatul veverita (sua, 2006, 7:00 Marina (mex.-sua, 7:00 La început a fost 7:00 Teleshopping 12:00 Volei: Marele Premiu
9:00 Desene animate s. anim.) 2006,s) cuvântul (sua, 2000, dr. ist.) 7:30 Ring-Ring Mondial Wroclaw în Polonia Faza
concurs interactiv Grupelor: Polonia - Thailanda
10:00 Viata satului 7:30 Baiat bun, Barky (can.-fra., 9:00 |ngerasul (mex., 2000,s) prima parte 8:30 Salvati de clopotel (sua, 12:30 Euro 2008 (reluare)
Magazinul Euro 2008
11:10 Liceul de muzica 2 (sua, 1998, s. d. anim.) 11:00 Bindi, fetita junglei 9:00 Furtuna în mijlocul verii 1993, s. com.) 13:00 Superbike: Campionatul
2007, com. muz.) 8:00 Stirile ProTV din week-end (sua- aus., 2007, s. doc.) (sua, 1999, drama) 9:00 Sport, dieta si o vedeta Mondial Misano în San Marino
Mansa întâi
13:00 Saptamâna politica 10:00 Ticnitii (it.-sua, 1999, 11:30 Rebelde (mex., 2004, s) 11:00 Sheena (sua, 2000, f. s. 9:30 Casa: constructie si design 14:00 Supersport: Campionatul
com.) 13:15 Lacrimi de iubire 10:00 Teleshopping Mondial Misano în San Marino
13:50 Euro 2008 (emis. sport) avent.) 10:30 S.O.S. Salvati-mi casa 15:00 Volei: Liga Europeana Trier
14:00 Jurnalul TVR 12:00 Rebel în California (sua, (2005, s) 12:00 Lassie (sua-can., 1997, (reality show) în Germania Turcia - Belarus
2003, s) 15:30 Marina (mex.-sua, 11:30 Levintza prezinta 16:00 Volei: Marele Premiu
14:20 Tezaur folcloric
13:00 Stirile ProTV din week- 2006, s) s. avent.) 12:00 Tot ce stiu despre barbati
Mondial Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Polonia - Statele
15:30 Circul Massimo end 17:30 Al saptelea cer (sua, 13:00 Stiri (sua, 2006, s. com.) Unite
Italia, 2006 13:15 Misiunea Casa 12:30 Flavours 3 bucatari 18:00 Volei: Liga Europeana Trier
13:15 Te vezi la Stirile ProTv 1996, s) în Germania Turcia – Germania
16:10 Danutz SRL (divertisment) 14:00 Apropo TV 18:30 Victoria (sua-col., 13:45 Benny Hill (engl., 13:00 Salvati de clopotel (sua, 19:00 Euro 2008
1969, s) 1993, s. com.) Magazinul Euro 2008
Supermarket de divertisment 15:00 Comando de cartier (sua, 2007,s) 13:30 Home video 19:15 Volei: Liga European? Trier
17:45 Euro 2008 (emis. sport) 1991, com.) 19:30 Terra Nostra (braz., 14:15 Divort la Hollywood în Germania: Turcia - Germania
14:00 Floarea de lotus (sua, 20:00 Volei pe Plaja: Circuitul
18:00 Trântorii (sua, 1921, f. burl.) 17:00 Morocanosii (sua, 1993, 1999, s) (sua- aus., 2007, s. com.) 1993, act. com.) Mondial Swatch-Fivb Stavanger
21:30 Întoarcerea la laguna 16:00 O vreau pe mama înapoi! în Norvegia Masculin Finala
18:45 Tragerile Jocker si Loto 5 /40 com.) 15:30 Divertisment: 20:30 Superbike: Campionatul
18:55 Stirile Sportive albastra (sua, 1991, f. rom. (reality show) Mondial Misano în San Marino
19:00 Jurnalul TVR Duminica în familie 17:00 Curat, Murdar? Mansa A Doua
20:10 Euro 2008 (emis. sport) 19:00 Stirile ProTV din week- avent.) 18:40 7 zile (divertisment) 21:00 Euro 2008 (reluare)
21:00 Euro 2008 (emis. sport)
end 23:30 Medicina generala (it., 19:00 Observator 17:55 Euro 2008 (emis. sport) Magazinul Euro 2008
21:15 Volei: Liga Mondial?
20:30 Terminalul (sua, 2004, 2007, s) 18:00 Focus Mansele Intercontinentale, etapa A
21:35 Euro 2008 (emis. sport)
com.) 0:30 Al saptelea cer (sua, 20:30 Divertis Mall 19:30 Home video Treia: Spania - Bulgaria
23:55 Euro 2008 (emis. sport) 23:15 Spune ca nu-i asa! (sua, 1996, s) (divertisment) 20:00 Ciao TV (reality show) 22:30 Box: Titlul Mondial,
Versiunea Ibf St. Louis în Statele
0:50 Martor nevazut (can., 2000, 2001, com. rom.) 1:30 Lacrimi de iubire 21:45 Lumea apelor (sua, 20:30 Schimb de mame (reality UniteCategoria Semi Mijlocie: C.
1995, s. avent. fant.) show) Spinks (Statele Unite Ale
thrill.) 1:15 Muza pentru artisti (15) (2005,s) 22:00 Furie în cer (sua, 2001, Americii) - V. Phillips (Statele
2:30 Jurnalul TVR 3:15 Comando de cartier (sua, 3:30 Visuri fara pret (ven.- 1:00 Observator actiune) Unite Ale Americii)
0:30 Sporturi cu motor:
3:25 Tezaur folcloric 1991, com.) sua, 2005, s) 1:45 Duminica în familie 0:00 CSI - Crime si investigatii weekendul sporturilor cu motor
Judetene 1 2 - 1 8 S E P T E M B R I E 2 0 0 8 11

Am ajuns, la fel ca ºi cãlãtorii de pe doi membrii ai sãi, ARR-ul încã nu s-a cele douã firme, deoarece Antaresul, aºa
traseul Râmnicu Vâlcea - Drãgãºani, în i- sinchisit sã îi suspende licenþa Antaresu- cum ne-au spus chiar unii ºoferi ai aces- Dan Vlaicu, fostul consilier judeþean din partea PNL,
postaza de a ne întreba ce putem face lui pentru executarea traseului 044 Drã- tei societãþi, în frunte cu un anume Albu- a dat dovadã, în ultimul timp, cã este un om cu fricã de
pentru ca un deputat ca Dumitru Becºe- gãºani - Râmnicu Vâlcea ºi sã-i acorde lescu, stã la pândã ºi pleacã haotic, în fa- Dumezeu, în sensul cã a intervenit pe lângã ºeful SC
nescu, mincinos ºi cu grave suspiciuni de licenþa firmei Matdan Service srl, aºa þa microbuzelor Matdan-ului, sperând cã RUJ MULTITRADE SRL din Capitalã, Doru Rujea,
corupþie aplanând asupra sa, sã nu mai cum se stipuleazã în textul hotãrârii cu aºa îl vor îmbogãþi pe deputatul mincinos pentru a-i ajuta pe o parte din cei cu care a încheiat
punã mâna pe încã un mandat în Parla- pricina. Considerãm cã, în cazul în care Dumitru Becºenescu! Ce aºteptaþi, aºa- precontracte de vânzare a unor apartamente ºi a încasat
mentul României. Am ajuns la aceastã investitorul argeºan va acþiona din nou, dar, domnilor de la ARR, o invitaþie spe- aconturi de valori diferite, în calitate de simplu mandatar
concluzie dupã ce ºeful judeþului Vâlcea, pe cãile legii, pentru a obþine o sumã cialã pentru a aplica legea, ori sã vã dea - lucru care îl dovedeºte cu procurã notarialã - al acestei
social-democratul Ion Cîlea, a admis cã grasã de bani ca despãgubire, de la natura neuronii pe care a uitat sã vi-i pu- societãþi, sã-ºi recupereze banii plãtiþi cãtre aceastã
ARR-ul face jocurile acestui deputat care Consiliul Judeþean, demersuri care au nã în cutia cranianã Dumneyeu, atunci societate. Vlaicu a fost acuzat de mai mulþi cetãþeni cã
se aflã în spatele grupului de firme Anta- început deja, aceastã cheltuialã ar trebui când v-aþi nãscut? O întrebare fireascã pe ºi-ar fi însuºit banii, aceºtia neºtiind, se pare, cã Dan
res, lucru pe care îl puteam constata ºi suportatã de angajaþii ARR-ului lui Bec- care nu o punem noi, ci cãlãtorii - chiar Vlaicu, nu fãcea decât sã încheie contracte ºi sã taie
singuri. Altfel, ne permitem sã întrebãm ºenescu, din propriile lor buzunare... La ºi cei ai Antaresului falimetar al deputa- facturi... Cum lucrurile s-au lãmurit, ne vedem ºi noi
cum se face cã, deºi Consiliul Judeþean ora actualã, cãlãtorii de pe traseul amintit tului Becºenescu - când le-am arãtat datori sã informãm opinia publicã despre faptul cã Dan
Vâlcea a emis, în urmã cu mai bine de sunt, pur ºi simplu, turmentaþi. Practic, actele care scoate firma demnitarului de
douã sãptãmâni, deja, o hotãrâre, prin nu mai ºtiu care sunt preþurile, nu mai pe acest traseu... „ Alin BARBU Vlaicu a restituit 360 de milioane de lei vechi, doamnei
comisia paritarã, din care fãceau parte ºi ºtiu nici mãcar la ce interval orar circulã alyn_propress@yahoo.com Brãnescu Elena, în aul 2007, 36 de milioane, în 8 mai
anul 2008, lui Leonard Predicã, 143 de milioane lui
Florin Ion Tãnase, în iulie 2008, lui Octavian Popa, 200
de milioane, deºi nu se afla în litigiu cu acesta, iar în
zilele urmãtoare, se angajeazã sã îi restituie ºi Ofeliei
Tãnase suma de 300 de milioane de lei vechi. Un gest
normal ºi care, de altfel, era previzibil din moment ce
Dan Vlaicu este acel consilier judeþean care ºi-a donat
salariul de funcþionar public pentru douã familii sãrace,
aºa cum ne-a informat acesta, de curând. ªi, ca sã-ºi
arate, odatã în plus, caracterul sãu de om cu teamã de
Dumnezeu, Vlaicu a mai fãcut un gest de neuitat: a
admis cã liberalii au fãcut greºeli: “Eu m-am retras din
orice candidaturã, din viaþa politicã ºi ºtiam, încã de la
începutul campaniei, cã PNL-ul va pierde, la Drãgãºani,
iar Nedelcu va fi primar. Recunosc cã fostul primar
Iordache a fãcut câteva greºeli care au schimbat radical
opinia electoratului. Sunt convins cã Vasile Bleotu va fi,
din nou, deputat, pentru cã este un om politic puternic,
pe care, dealtfel, îl stimez ºi-l consider prieten. Eu nu
am fost niciodatã mebru PCR, am fost decât membru al
PNL ºi am fãcut asta pentru a-l ajuta pe Emilian Frâncu,
care, pentru mine, este un om deosebit, cu simþ al
onoarei ºi cu o verticalitate deosebitã, care m-a ajutat
enorm de câte ori am avut nevoie, cãruia îi mulþumesc
pentru tot ce m-a învãþat ºi alãturi de care voi sta
întotdeauna!”, spune Dan Vlaicu. Acesta nu a uitat sã ne
arate ºi faptul cã a fãcut importante reduceri de preþ
pentru câteva familii nevoiaºe care vroiau sã-ºi procure
un apartament, precum ºi sponsorizãri semnificative
pentru bisericile de la Mãdulari, Fârtãþeºti ºi Zlãtãrei...

Cei care au încã dubii în ceea ce priveºte faptul cã drãgãºenenii, dar nu numai, sunt sictiriþi pânã peste cap de
asuprirea liberalã, poate vizita arhiva site-ului nostru, www.publipro.ro. Aici, veþi putea constata cã ziarul PRO ExpreS
de Drãgãºani se bucurã de un numãr de vizitatori normal pentru un ziar de provincie, mai ales pentru unul care se
adreseazã, în principal, sudului judeþului. Comparaþi însã cifrele cu cele ale ediþiilor în care vã arãtam, încã de pe prima
paginã, adevãrata faþã a liberalilor. Cum puteþi vedea ºi din imaginea alãturatã, numãrul 9 al ziarului nostru, în care
dezvãluiam limbajul trivial utilizat de niºte liberali - unii din ei, chiar cu funcþii mari în învãþãmântul drãgãºenean - s-a
bucurat de vizita a 5.112 cititori, numai pe internet, de vânzãrile de la chioºc, nu mai spunem nimic...

S`pt`mânal de infor -
ma]ie [i atitudine al
municipiului Dr`g`[ani
[i al comunelor din
sudul judetului Vâlcea

MANAGER: REDACTORI: Sport: Gheorghe Nicolaescu, Colaboratori:

ALIN BARBU Mircea Monu, Mariana Laz`r, {tefan Tiuc`, Codru]a Dumitrescu
Tehnoredactare : Relu Ionescu, Art Designer : Alin Barbu
TIPARUL EXECUTAT LA: Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4,
SC SILPACINO Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0729/507.307
m ail: alyn_propress@yahoo.com, distribu]ie prin Rodipet ;i SC
E-m
SRL CRISTI-CRINA-CAMELIA (C`t`lin BERCEA)
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i reclama]ii: 0729-55 07.307 (Alin Barbu)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute \n paginile
s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor,iar declaratiile
redate in ghilimele, celor despre care se mentioneaza ca le apartin...
C M Y K

12 12 - 18 SEPTEMBRIE 2008 Eveniment

cei mai buni elevi


ai lui Adi Burlan
l-au întâmpinat
cu trandafiri roºii

Duminicã, 7 septembrie a.c., cu puþin tradiþionalã, Adi Burlan a putut conta mai tul Casa
înainte de debutul unui nou an ºcolar, mult pe sprijinul social-democraþilor ºi, Verde, reco-
liderul TSD Drãgãºani ºi consilierul local bineînþeles, al rudelor, prietenilor ºi al mandat, de
Au pãºit timizi, din partea PSD, prof. Adrian Burlan s-a câtorva colegi de ºcoalã care nu au lãsat altfel, de
cu emoþii mari, aºezat la casa lui, alãturi de o frumoasã lupta politicã sã-ºi spunã cuvântul. Nu au VIP-uri in-
dar fericiþi! profesoarã din Râmnicu Vâlcea. Olguþa lipsit de la nuntã viceprimarul Mihai ternaþionale
Roxana Dinulescu este profesor renumit Bolocan, primarul Cristi Nedelcu, liderul pentru astfel
de Limba ºi literatura Englezã, la Liceul PSD Drãgãºani, deputatul Vasile Bleotu, de eveni-
Pedagogic din municipiul reºedinþã de directorul DADPP Drãgãºani, Toma mente ºi nu
judeþ. Astfel, consilierul Adi Burlan, la cei Agãpescu, Camelia Coroiu, Constantin numai, fiind,
aproape 35 de ai ai sãi, ne-a demonstrat, Teofilescu ºi multe alte VIP-uri locale. din nou, la î-
odatã în plus, cã, la Drãgãºani, matematica Deºi Adi Burlan a declarat, cu câteva zile nãlþime. Cât
se împacã destul de bine cu limbile înainte de eveniment cã aceastã nuntã se despre nu-
moderne! Matematician, cum îl ºtim, Adi vrea a fi ºi pentru prieteni, dar ºi pentru mãrul celor
Burlan nici nu s-a grãbit, dar nici nu a duºmani, menþionând cã a dat invitaþii ºi la prezenþi, es-
întârziat la Cununia Civilã, care a fost câþiva liberali, în special celor din Consi- te suficient
oficiatã de primarul Cristi Nedelcu, la ora liul Local, noi nu l-am vãzut nici pe fostul sã spunem cã dacã evenimentul nu ar fi a-
11.00. Înainte de momentul semnãrii edil-ºef Gheorghe Iordache, nici pe vut loc la Casa Verde, nu ne putem imagi-
certificatului de cãsãtorie, Adi Burlan nu a Ludmila Ciurduc, directorul adjunct al na unde ar fi reuºit sã încapã toþi, semn cã
Au rostit cel mai fost înstare sã ne spunã decât cã este ªcolii Nicolae Bãlcescu, veºnicã rivalã a tânãrul social-democrat este, într-adevãr,
rãsunãtor “DA” copleºit de emoþii! Nu acest lucru s-a ªcolii Tudor Vladimirescu, unde predã Adi un om respectat în urbea vinului. Aºadar,
din viaþa lor! întâmplat ºi când Cristi Nedelcu i-a Burlan, deºi aceasta se lãuda prin oraº cã coducerea ºi redacþia sãptãmânalelor PRO
întrebat dacã acceptã sã-ºi trãiascã viaþa nu ar pierde, pentru nimic în lume, aceastã ExpreS de Drãgãºani, PRO ExpreS de
împreunã pânã când moartea îi va despãrþi. nuntã! Nu a lipsit însã formaþia de dansuri Râmnic ºi a revistei Viaþa Galicenilor le
Aici, cei doi au spus un “DA” pur ºi populare a Clubului Copiilor, condusã de ureazã celor doi tradiþionalul Casã de
simplu rãsunãtor. Ceremonia religioasã, prof. Mihai Diaconeasa, care a oferit un Piatrã ºi copii cât mai frumoºi ºi mai
care a avut loc la Catedrala Adormirii spectacol surprizã de zile mari. Adi Burlan inteligenþi! La Mulþi Ani! „ Alin BARBU
Maicii Domnului din municipiul viilor, a s-a bucurat

SC METAL MIXT SRL


fost ºi mai minuþios organizatã. Mirii au de o excep-
pãºit agale pe covorul roºu, dar s-au grãbit þionalã or-
sã spunã “DA” ºi în faþa celor trei preoþi ganizare,
care au oficiat cãsãtoria lor... La petrecerea restauran-

Are
Grij` de Gospod`ria Dr`g`[aa ni, Straa daa
Ta! Decebaa l, nr. 3
|n Comuna
SC TOP-TEL SRL Galicea,loca]ie
Fast-ffood, pizzerie, restaurant ultracentral`,
cl`dire
ultramodern`,
PIZZA TOP produse ai
C e l e mu r i l a
mereu i pre]
Cea mai bun` pizza din jude], la proaspete... m i cn i f o r m e [ i
u e
cele mai mici pre]uri din ]ar`! r e c h i z i tr e
Cu noi [cola
Organiz`m si mese
festive, econo-
servire
miseºti! irepro[abil`!
cu diferite ocazii Pre]urile
Dr`g`[ani, Strada Tudor Vladimirescu, bloc P1, parter cele mai avantajoase din jude]!