Sunteți pe pagina 1din 6

Metoda Taguchi

a) Principiu metodei

Metoda Taguchi s-a impus pentru c s-a dovedit c mult mai eficient dect celelalte metode de planificare a experien elor. Ea deriv totu i din metoda experimentelor factoriale. Genichi Taguchi propune o alt metod pentru calculul efectelor medii ale factorilor i interac iunilor, f cnd astfel mult mai u oar modelarea matematic . R spuns la problema reducerii num rului de ncerc ri l -a dat metoda planelor frac ionate , care permite modelarea cu mult mai pu ine experien e dect metoda planului complet. Planul de experien e Taguchi face parte dintre aceste plane frac ionate i mai prezint avantajul c este u or de aplicat n practic . Atunci cnd se stabile te num rul de experien e ce implic st udiul unui fenomen prin aceast metod , trebuie respectate mai multe condi ii restrictive. Aceste reguli sunt urm toarele: 1. Regula ortogonalit ii , conform c reia num rul minim de experien e ale unui plan trebuie s fie mai mic dect cel mai mic multip lu comun al nivelelor i interac iunilor disjuncte; 2. Regula gradelor de libertate , n conformitate cu care num rul minimal de experien e realizat este egal cu num rul de grade de libertate ale modelului studiat; 3. Regula identit ilor se refer la situa iile cnd ac iunile unor factori sau ale unor interac iuni se confund cu ale altora.
b) Func ia pierdere a calit ii

n conjunctura actual , o mul ime de ra iuni determin produc torii din lumea ntreag s acorde o aten ie deosebit calit ii. D eoarece produsele sunt rezultatele proceselor de fabrica ie, calitatea acestora este direct dependent de calitatea proceselor tehnologice care le genereaz . Din acest motiv, multe din cercet rile actuale sunt orientate spre ameliorarea calit ii proceselo r. Conceptele dezvoltate de speciali tii japonezi din domeniul calit ii, cu privire la conformitatea produselor, sunt diferen iate fa de cele occidentale. Acestea arat c pot exista pierderi economice, cuantificabile financiar, chiar dac produsele su nt ob inute n limitele toleran elor prev zute. Unul dintre cei mai de seama exponen i ai colii japoneze din domeniul calit ii este, f r ndoial , doctorul Genichi Taguchi. Contribu ia sa major const n mbinarea tehnicilor de inginerie cu cele de st atistic matematic pentru a ob ine ameliorarea rapid a costurilor calit ii, c utnd optimizarea la nivelul proiect rii produsului i al proceselor de fabrica ie, cu efecte benefice asupra exploat rii produselor. Lui i se datoreaz definirea func iei pie rdere a calit ii i raportul semnal/zgomot, ambele cu aplica ii importante n ameliorarea costurilor. Func ia pierdere a calit ii este o contribu ie major adus de G. Taguchi, care define te calitatea ca fiind o caracteristic ce evit pierderile de bani, nu numai pentru fabricant i beneficiar ci i la nivelul global, al ntregii societ i. Astfel stnd lucrurile, este firesc s se dea curs preocup rii de a reduce ct mai mul t posibil valoarea acestor pierderi. Procesele de fabrica ie trebuie astfel organizate i conduse nct s duc la execu ia pieselor n limitele toleran elor specificate, ns cu minimalizarea pierderilor financiare care decurg din func ia pierdere a cali t ii. Acest lucru presupune reconsiderarea unor concepte i practici actuale. Abordarea problemei calit ii n maniera propusa de G. Taguchi, cunoscut i sub numele de Metoda Taguchi, a fost introdus n Statele Unite ncepnd cu anul 1980, mai nti de AT&Bell Laboratories, continund apoi cu companiile Ford Motor i Xerox. Doctorul G. Taguchi a contribuit la constituirea American Supplier Institute, n scopul de a l rgi cmpul de difuzare a metodelor i ideilor sale. Acum acestea sunt adoptate i imple mentate n sute de ntreprinderi industriale din Statele Unite. n Europa de Vest utilizarea abord rii Taguchi a crescut doar dup anul 1990, iar n ara noastr metoda este aproape neutilizat . n aceast situa ie, universit ilor romne ti le revine sarc ina promov rii acestei abord ri moderne, n vederea atenu rii decalajelor existente fat de rile dezvoltate.
1

Genichi Taguchi a enun at ipoteza simplificatoare conform c reia pierderea este propor ional cu p tratul abaterii caracteristicii fa de valoar ea int . Func ia pierdere a calit ii definit de G. Taguchi este: L(y) = k(y yN)2 n care: L(y) este valoarea pierderii unitare, exprimat n unit i monetare; y este valoarea caracteristicii m surate; y reprezint valoarea nominal , adic valoarea int i k este o constant de valorificare financiar , a c rei valoare depinde de cazul tratat. Rela ia ntre intervalul de toleran i abordarea Taguchi este prezentat n figura urm toare.
N

Rela ia dintre intervalul de toleran

i abordarea Taguchi

Se poate observa c pentru caracteristicile de calitate care se nscriu n limitele toleran ei prev zute n abordarea clasic , func ia pierdere a calit ii are valori diferite. Prin intermediul acestei func ii, G. Taguchi materializeaz ideea c pierderea este o func ie continu a abaterii n raport cu valoarea int , i c aceast pierdere nu apare subit la trecerea unei limite de toleran e, adesea definit ntr-o manier arbitrar . Pierderea este minim pentru y=y , m rindu-se cnd valorile variaz : mai nti lent, apoi din ce n ce mai rapid, pe m sur ce ele se dep rteaz de valoarea int . Industria occidental este ntotdeauna focalizat pe respectarea toleran elor, neglijnd dispersia acestora n raport cu valoarea nominal fixat . Unul dintre atuurile ntreprinderilor nipone este c sunt tot mai interesate s respecte valorile fixate i s reduc progresiv dispersiile. Func ia pierdere a calit ii permite cuantificarea calit ii unei singure piese sau a unu i singur produs dat. n cazul unui proces de fabrica ie n serie se dore te evaluarea mediei calit ii unui lot sau e antion de produse. Pentru a realiza aceasta, se utilizeaz media valorilor (y i yN)2 numit abatere medie p tratic , unde y i reprezint valorile y1, y2, ..., yn m surate pe n piese din lot sau e antion, i yN valoarea nominal . Se ob ine: L(y) = k[s +(-yy ) ] unde s reprezint abaterea standard a valorilor m surate y , y , y
1 2 N 2 2 N

valorilor m surate yy , y , y .. Pentru un singur produs Rela ia se particularizeaz , dnd abaterii standard valoarea s=0.
1 2 n

i este media aritmetic a

Se observ foarte clar c pentru a minimiza pierderea trebuie s se reduc dispersia (s ) n jurul valorii medii; concomitent cu reducerea abaterii medii fa de valoarea nominal . Cel mai bun produs este cel care are exact valoarea nominal specificat . Adev rata cale care permite minimizarea pierderilor calit ii nu este s se fixeze limitele conform / neconform, ci s se reduc abaterile fa de valorile int . L(y) are forme diferite dac criteriile de optimizare trebuie maximizate sau minimizate. n cazul criteriilor care trebuie minimizate, func ia pierdere calitate este calculabil cu rela ia: L(y) = k[s +()y ] iar n cazul unui criteriu care trebuie max imizat, rela ia de calcul pentru func ia pierdere calitate este: L(y) = k(1/()y [1+3( s /)y ] n aceasta conjunctur , la proiectarea produselor este necesar sa se prevad corect limitele caracteristicilor de calitate, n concordan a cu aceasta nou abordare. Pentru caracteristici de calitate de tip dimensional, de exemplu, se constat ca este oport un ca valoarea nominal s fie nso it de abateri inferioare i superioare ct mai mici, egale i de semn contrar. n acest caz, se poate fructifica un domeniu mai larg, amplasat n jurul valorii nominale, pentru care pierderile exprimate de func ia pierd ere a calit ii sunt acceptabile. Dac se adopt cotarea prin maxim de material, frecvent folosit n proiectare la noi, atunci domeniul anterior amintit se reduce la jum tate. Rezult de aici c trebuie reconsiderat modul de alocare a cotelor i toleran elor pe desenele produselor finite sau pe desenele de execu ie. Este posibil s fie necesar i adaptarea sistemelor de ajustaje utilizate n prezent la particularit ile propuse de abordarea Taguchi. Pentru exemplificarea semnifica iei practice a func i ei pierdere a calit ii, se consider situa ia unui ajustaj alunec tor n accep iunea actual privind sistemele de ajustaje.
2 2 2 2 2

Exemplu de ajustaj alunec tor

Ajustajul va func iona corect, n produsul n produsul n care este nglobat, pn la momentul n care jocul atinge valoarea maxim admis (j max). Dac cele dou piese componente sunt realizate la valoarea nominal (N d = ND), atunci durata de func ionare a ajustajului va fi maxim , deoarece uzura trebuie s acopere toleran ele ambelor piese pn n mom entul n care se atinge jocul maxim admis. Dac se consider situa ia extrem , de ob inere a pieselor la limit , cnd piesa gen arbore este la diametrul minim (d min) i piesa gen arbore la diametrul maxim (d max), atunci durata de func ionare a ajustajului este minim . De i cele dou piese se ncadreaz , la limit , n toleran ele prescrise, dup o scurt perioad de func ionare uzura va conduce la dep irea jocului maxim, lucru ce impune nlocuirea ambelor piese ce formeaz ajustajul. n primul caz, pierder ile pentru produc tor i beneficiar vor fi minime, iar n al doilea caz pierderile vor fi maxime. Procesele de fabrica ie trebuie astfel organizate i conduse nct s duc la execu ia pieselor n limitele toleran elor specificate, ns cu minimalizarea p ierderilor financiare care decurg din func ia pierdere a calit ii. Acest lucru presupune reconsiderarea unor concepte i practici actuale. Dac se iau n considerare conceptele de capabilitate a unui proces de fabrica ie i de stabilitate
3

dinamic a acestuia, se pot eviden ia mai multe situa ii posibile de procese de fabrica ie, a a cum se prezint n figura urm toare.

Situa ii posibile de procese de fabrica ie

Trei dintre cazurile prezentate n figura de mai sus - respectiv a, e i g reprezint procese de fabrica ie centrate. n cazul a, dispersia caracteristicilor de calitate acoper ntreaga toleran , n cazul e mpr tierea caracteristicilor de calitate es te redus la valori apropiate de mijlocul intervalului de toleran , iar n cazul g procesul este imprecis, dep ind limitele de toleran impuse. n abordarea clasic , cazul a era considerat un proces centrat i precis deoarece caracteristicile de calitate sunt grupate n jurul valorii medii (TC) i mpr tierea caracteristicilor de calitate (6 ) este, la limit , egal cu toleran a (T =TS TI). De asemenea, cazul e era considerat o situa ie neeconomic , de utilizare a unui utilaj prea precis pentru tolera n a prescrisa caracteristicii de calitate. n cazul abord rii Taguchi, pentru minimalizarea func iei pierdere a calit ii, se admite doar prelucrarea cu o lege de distribu ie asem n toare celei din cazul e, coroborat cu desemnarea valorii nominale egal cu valoarea medie admis pentru caracteristica de calitate. Celelalte cazuri prezentate n figura 2.7 nu sunt acceptabile n nici -una din abord ri, ele reprezentnd procese de fabrica ie necentrate (b, c i f), imprecise (d, g) sau necentrate si imprecise (h). Pentru a reduce la minimum pierderile exprimate de func ia pierdere a calit ii, procesele de fabrica ie trebuie sa fie centrate n jurul valorii nominale a caracteristicilor de calitate i dispersia valorilor ob inute s fie ct mai mic n jurul val orii nominale. Astfel dac mpr tierea se reduce la 6 =3/4T atunci pierderea de calitate se reduce cu 43,75%, la mpr tiere 6 =2/3T pierderea se reduce la 55,55%, la 6 =1/2T devine 25%, la 6 =1/3T este 88,88% i la 6 =1/4T este 93,75%. Dac proiectarea produselor i execu ia lor se realizeaz pe baza Metodei Taguchi, atunci n cazul exploat rii se vor nregistra pierderi minime pentru utilizatori. Dac se ine cont de perioada de garan ie, dar i de implica iile defavorabile ale lipsei de calitate p rivind reac ia clien ilor, se poate aprecia ca se reduc la minimum i pierderile pe care le poate suferi produc torul n privin a exploat rii produselor fabricate de acesta. Este suficient s revenim la exemplul ajustajului alunec torprezentat mai sus ca s exemplific m. Dac piesele componente ale ajustajului sunt realizate la valoarea nominal durata de exploatare a acestuia va fi maxim . Utilizatorul va fi mul umit de produs, apreciind ca fiabilitatea acestuia este ridicat . n acela i timp, produc torul nu trebuie sa intervin , scoaterea din uz a ajustajului se va face, cel mai probabil dup expirarea timpului de garan ie. Dac cele dou componente ale ajustajului sunt realizate n a a fel nct s se ob in jocul maxim admisibil
4

pentru ajustaj, atunci d up un timp foarte scurt, ca i consecin a uzurii, jocul va dep i limita admisibil . Produsul este n garan ie i provoac pierderi n primul rnd utilizatorului, datorit faptului c repunerea n func ionare presupune nlocuirea componentelor ajustajul ui i nefunc ionarea produsului n care acesta este nglobat. Pe de alt parte i produc torul va suferi pierderi, deoarece produsul este n garan ie i el suport cheltuielile de repara ie. Mai mult, produc torul va resim i o considerabil pierdere de ima gine datorit calit ii sc zute perceput de client pentru produsul n cauz . Chiar dac un produs este proiectat i fabricat n conformitate cu principiile abord rii Taguchi, se pune problema exploat rii lui ct mai eficiente. Aceasta presupune func iona rea lui la nivelul unor parametrii cu valori astfel alese ca el s dea utilizatorului r spunsurile dorite de acesta.
c) Raportul semnal-zgomot (S/N)

Diferen a esen ial ntre abordarea clasic i cea propus de G. Taguchi const n modul n care se iau n considerare influen ele zgomotelor. Abordarea clasic urm re te nl turarea zgomotelor, lucru costisitor n majoritatea cazurilor i uneori chiar imposibil. Metoda Taguchi presupune o abordare mai realist . Se consider c zgomotele exist oricum i ele trebuie considerate ca atare. Acestea ns pot fi cunoscute i st pnite n urm experiment rii produsului n condi ii reale. Pentru aceasta G. Taguchi a pus la punct planurile de experimente Taguchi. Acestea permit optimizarea func ion rii produselor, dup efectuarea unor experimente factoriale frac ionate n cadrul c rora se iau n considerare pe lng valorile dorite pentru func iile r spuns i variabilitatea nedorit a acestora, datorat zgomotelor care afecteaz func ionarea produsului. Se folose te un indicator de performan compus, denumit raport semnal/zgomot , cu ajutorul c ruia se pot identifica combina ii ale parametrilor de func ionare care trebuie st pni i i care se dovedesc cei mai insensibili la factorii zgomote. Pe de alt parte, expr imarea sa n decibeli, independent de natura m sur torilor efectuate (milimetrii, vol i, etc.), permite s se compare n mod obiectiv performan ele mai multor caracteristici care se optimizeaz simultan. Este evident c pentru a putea identifica i calc ula variabilitatea corespunz toare unei configura ii de factori controla i, trebuie m surat (e) caracteristica(ile) care trebuie optimizat (e), pe un e antion al produc iei care trebuie s fie mai mare dect 1. Raportul semnal/zgomot (S/N) reprezint o m sur sintetic a performan ei unui produs, care ia n calcul att media ct i dispersia ie irilor, att ale celor dorite care reprezint reprezint semnalele, ct i a celor nedorite reprezentate de zgomote. Raportului semnal/zgomot prezint propr ietatea de aditivitate conforma c reia suma efectelor factorilor este egal cu efectul combinat. De asemenea mai are i proprietatea c maximizarea indicelui de performan coincide cu minimizarea pierderii de calitate. Expresia matematic a raportului se mnal zgomot este: S/N = 10 log[(/sy ) 1/n] [dB] n care: reprezint media aritmetic a valorilor m surate; y s abaterea standard a valorii m surate; n num rul de m sur tori efectuate. Cu ct S/N va fi mai mare cu att pierderea general (L(y)) v a fi mai mic i deci va fi mai bun performan a procesului sau produsului care trebuie optimizat. Rela ia raportului S/N are forme diferite dac criteriul de optimizare trebuie maximizat sau minimizat: S/N = -10 log[(1/2y
)(1+(3s /2 2 2

S/N = -10 log[s +(y )] [dB]


d) Planuri de experimente Taguchi

2 y)] [dB]

Metoda Taguchi reprezint o aplica ie particular a planurilor de experien e :


5

Metoda clasic a planurilor de experien e nu ia n considerare valorile medii ale caracteristicilor care trebuie optimizate. Se completeaz cteodat cu o analiz a varia iei diferi ilor factori testa i; Planurile de experien e Taguchi trateaz n mod unitar media i variabilitatea valorilor caracteristicilor m surate. Planurile de experien e Taguchi utilizeaz indicatori de performan , raporturi Semnal / Zgomot, care iau n considerare simultan: - valoarea dorit (Semnalul), de atins; - variabilitatea nedorit a acestei valori (Zgomotul), de comb tut. Utilizarea acestui indicator de performan permite g sirea unei prime combina ii a nivelurilor factorilor care trebuie st pni i, care se dovedesc cei mai insensibili la factorii zgomote. Pe de alt parte, exprimarea sa n decibeli, independent de natura m sur torilor efectuate , permite s se compare n mod obiectiv performan ele mai multor caracteristici care se optimizeaz simultan. Este evident c pentru a putea identifica i calcula variabilitatea corespunz toare unei configura ii de factori controla i, trebuie m surat (e) caracteristica(ile) care trebuie optimizat (e), pe un e antion al produc iei care trebuie s fie mai mare dect 1. Planificarea propriu-zis a experimemtelor se realizeaz pe baza matricelor de experien e ortogonale, frac ionate, standard sau pe baza tabelelor triunghiulare sau a grafurilor liniare prezentate n literatura de specialitate. Reprezentarea rezultatelor se realizeaz prin segmente de dreapt , fiind foarte sugestiv i u or de interpretat, indiferent de num rul de factori controla i. Cu ct se gmentele au lungimea mai mare cu att influen a factorului considerat este mai mare.
e) Concluzii

Pentru aplicarea metodei Taguchi, de planificare a experimentelor, trebuie parcurse ase etape: E1) colectarea tuturor informa iilor deja cunoscute; n plus, se iau n considerare ipotezele care pot fi formulate; E2) definirea precis a obiectivului (num rul de factori ce se iau n analiz , abordarea sau nu a interac iunilor ntre factori, suficien a sau nu a g sirii doar a influen elor liniare); E3) stabilirea setului de experien e necesar a fi realizare pentru a atinge obiectivul formulat la E2, n func ie de cuno tin ele ini iale precizate la E1; E4) realizarea setului de experimente planificat; E5) tratarea statistic a rezultatelor (analiza varia iei, g sirea unei ecua ii de dependen , optimizare); E6) interpretarea i validarea rezultatelor ob inute prin experiment. Aplicarea metodei Taguchi este relativ u oar , ns trebuie l murit bine din punct de vedere teoretic, prin studiu individual i studiu n grup. Se pot ob ine rezultate imediate i spectaculoase, cu minimum de eforturi i cu efecte economice favorabile. Aplicarea metodei presupune obiectivitate i lucru n echip .