PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

resurse financiare .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei. 2010 Monitorizare şi evaluare .identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.CEAC Costuri şi alte resurse necesare .actualizarea componenţei colectivului didactic . .completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet.Echipa de management .cadre didactice inovatoare . 2011 – finalizarea .portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA .diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30. . 08. ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .prezentarea noii organigrame a şcolii .resursă timp .constituirea grupului de lucru . 10.brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31.

2010 – .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice.resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea. formative şi sumative la toate disciplinele .interpretarea rezultatelor .responsabili . SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” .CEAC .analiza semestrul întâi care să nivel de catedra.diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii . la .stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15.resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de .realizarea de curriculare evaluării predictive. 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi .ridicată 15.responsabil .clasificarea ale elevilor .instruirea .aplicarea de teste diferenţiate .prezentarea . 01.10. sunt riguroase.desfasurarea de comisia de . juste. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului. exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .

învăţarea centrată pe elev.participarea cadrelor didactice la cursuri de formare . motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .realizarea unui .realizarea unui elevilor grafic de acces in .cadre activprezentarea . învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale.resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management . chestionare . culturii.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.echipa de .creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor .efectuarea de învăţare. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. genului.rezultate cabinet info.dotarea . educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu . abilităţilor.reducerea .CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .responsabil .ridicată permanent .imbogatirea experienţă) portofoliului .adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or .resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi .

cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare .echipa de management .dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării . la nivel naţional .încheierea de parteneriate .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului .resursă timp . dacă este posibil.participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.vizite de studiu .identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .01.participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice .2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare . regional şi.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.resurse financiare .contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective . Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .