PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

constituirea grupului de lucru . .portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA .CEAC Costuri şi alte resurse necesare .Echipa de management .completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet. 2011 – finalizarea .resurse financiare . .diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30.brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31.cadre didactice inovatoare .resursă timp .identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.actualizarea componenţei colectivului didactic .prezentarea noii organigrame a şcolii . 10. 08. ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei. 2010 Monitorizare şi evaluare .

responsabili . juste.stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15.analiza semestrul întâi care să nivel de catedra.diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii .clasificarea ale elevilor .instruirea .ridicată 15. 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi . la . SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” .CEAC .10. 01. sunt riguroase. exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .prezentarea . formative şi sumative la toate disciplinele .responsabil . instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului.realizarea de curriculare evaluării predictive.desfasurarea de comisia de .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice.resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.2010 – .aplicarea de teste diferenţiate .interpretarea rezultatelor .resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de .

resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi .efectuarea de învăţare. abilităţilor.adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or . educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu . culturii. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex.CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .rezultate cabinet info. învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale.reducerea . chestionare .dotarea .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.cadre activprezentarea . învăţarea centrată pe elev.creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor . motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management .imbogatirea experienţă) portofoliului .participarea cadrelor didactice la cursuri de formare .realizarea unui elevilor grafic de acces in . genului.ridicată permanent .realizarea unui .echipa de .responsabil .

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării .2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare . regional şi.participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.01.identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral .resursă timp .participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice .echipa de management .resurse financiare .contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective .cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .vizite de studiu .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului . la nivel naţional . dacă este posibil.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.încheierea de parteneriate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful