PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

. .constituirea grupului de lucru .resursă timp .CEAC Costuri şi alte resurse necesare . 10.actualizarea componenţei colectivului didactic .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei.resurse financiare .prezentarea noii organigrame a şcolii .cadre didactice inovatoare .diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30.brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31.Echipa de management .completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet. 2010 Monitorizare şi evaluare . 2011 – finalizarea . 08.identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA . ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .

CEAC .2010 – . 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi . 01. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului. exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .responsabili .ridicată 15. la .stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15.prezentarea .responsabil . formative şi sumative la toate disciplinele . SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” .interpretarea rezultatelor .resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de . juste.diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii .aplicarea de teste diferenţiate .resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .clasificarea ale elevilor .analiza semestrul întâi care să nivel de catedra.realizarea de curriculare evaluării predictive.desfasurarea de comisia de .10.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.instruirea .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice. sunt riguroase.

echipa de .realizarea unui .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.dotarea .cadre activprezentarea .participarea cadrelor didactice la cursuri de formare . abilităţilor.resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi .realizarea unui elevilor grafic de acces in .adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or .responsabil . educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu . genului. învăţarea centrată pe elev.creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor .resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management . motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .rezultate cabinet info.CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .reducerea .efectuarea de învăţare.ridicată permanent . învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale. culturii.imbogatirea experienţă) portofoliului . chestionare . instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex.

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare . dacă este posibil. Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .încheierea de parteneriate .identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .echipa de management .contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului .vizite de studiu .resurse financiare .01.2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare .analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral .resursă timp . regional şi. la nivel naţional .cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful