PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

CEAC Costuri şi alte resurse necesare . 10.prezentarea noii organigrame a şcolii . 08.constituirea grupului de lucru . .completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet. 2011 – finalizarea .resurse financiare .portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA .cadre didactice inovatoare .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei.brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31. ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile . .resursă timp .identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30.actualizarea componenţei colectivului didactic . 2010 Monitorizare şi evaluare .Echipa de management .

clasificarea ale elevilor . instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului.2010 – .stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15.responsabil .realizarea de curriculare evaluării predictive.10.ridicată 15. 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi . 01.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de .instruirea .diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii .responsabili . formative şi sumative la toate disciplinele .interpretarea rezultatelor .resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .CEAC . SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” . la . exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice. juste.aplicarea de teste diferenţiate .desfasurarea de comisia de .prezentarea . sunt riguroase.analiza semestrul întâi care să nivel de catedra.

genului.resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi . culturii.realizarea unui .imbogatirea experienţă) portofoliului . abilităţilor. motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .reducerea . instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex.CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .efectuarea de învăţare.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.dotarea . învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale.adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or . învăţarea centrată pe elev. chestionare . educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu .creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor .participarea cadrelor didactice la cursuri de formare .rezultate cabinet info.resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management .ridicată permanent .responsabil .echipa de .cadre activprezentarea .realizarea unui elevilor grafic de acces in .

la nivel naţional .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului .participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice .dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării .contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective .resurse financiare .resursă timp .2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare .echipa de management .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare . regional şi.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.01.încheierea de parteneriate .cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .vizite de studiu . dacă este posibil. Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful