Sunteți pe pagina 1din 1

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT FEDERATION DBS SYNDICATS LIBRES DE L'ENSEIGNEMENT FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION

ROMANIA

BUCURESTI, Bd. Regina Elisabeta, or. 32, sect. 5, cod 050012 Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Nr. 732/21.06.2011 Catre, Sindicatele afiliate

Tn urma numeroaselor sesizari privind acordarea Tn continuare a zilelor suplimentare de concediu, stabilite prin Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Tnvatamant 2007 - 2008, facem urmatoarele precizari: Conform art. 29 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Tnvatamant 2007 - 2008, Tnregistrat cu nr. 596/12.11.2007 la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna se acorda ?n functie de vechimea Tn munca, astfel: pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare; Tntre 5 si 15 vechime - 24 de zile lucratoare; peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare. De asemenea, conform alin. 6 al aceluiasi articol, personalul didactic auxiliar beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar Tntre 5 si 10 zile lucratoare, potrivit legii. Tn opinia noastra prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura nu si-au Tncetat aplicabilitatea, deoarece conform art. II din L. 40/2011 contractele colective de munca, Tn aplicare la data intrarii Tn vigoare a prezentei legi, Tsi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost Tncheiate. Avand Tn vedere ca pana Tn prezent Contractul colectiv de munca nu a fost denuntat de nici una din partile semnatare, consideram ca acesta Tsi produce efectele Tn continuare.