Sunteți pe pagina 1din 18

LEGE EDUCATIEI NATIONALE

DISPOZI II GENERALE Art. 1. Prezenta lege asigur cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului romn a dreptului fundamental la nv tur pe tot parcursul vie ii. Legea reglementeaz structura, func iile, organizarea i func ionarea sistemului na ional de nv mnt de stat, particular i confesional. Art. 2. (1) Legea are ca viziune promovarea unui nv mnt orientat pe valori, creativitate, capacit i cognitive, capacit i volitive i capacit i ac ion ale, cuno tin e fundamentale i cuno tin e, competen e i abilit i de utilitate direct , n profesie i n societate. (2) Misiunea asumat de lege este de formare, prin educa ie, a infrastructurii mentale a societ ii romne ti, n acord cu noile cerin e, derivate din statutul Romniei de ar membr a Uniunii Europene i din func ionarea n contextul globaliz rii i de generare sustenabil a unei resurse umane na ionale nalt competitive, capabil s func ioneze eficient n societatea actual i viitoare. (3) Idealul educa ional al colii romne ti const n dezvoltarea liber , integral i armonioas a individualit ii umane, n formarea personalit ii autonome i n asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru mplinirea i dezvoltarea person al , pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cet eneasc activ n societate, pentru incluziune social i pentru angajare pe pia a muncii. (4) Statul asigur cet enilor Romniei drepturi egale de acces la toate nivelurile i formele de nv mnt preuniversitar i superior, precum i la nv area pe tot parcursul vie ii, f r

nicio form de discriminare. (5) Acelea i drepturi se asigur i cet enilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar innd Spa iului Economic European i ai Confedera iei Elve iene. 2 (6) Drepturile prev zute la alin. (4) sunt recunoscute n mod egal minorilor care solicit sau au dobndit o form de protec ie n Romnia, minorilor str ini i minorilor apatrizi a c ror edere pe teritoriul Romniei este oficial recunoscut conform legii. (7) n Romnia nv mntul constituie prioritate na ional . Art. 3. (1) Principiile care guverneaz nv mntul preuniversitar i superior, precum i nv area pe tot parcursul vie ii din Romnia su nt: a) principiul echit ii n baza c ruia accesul la nv are se realizeaz f r discriminare; b) principiul calit ii n baza c ruia activit ile de nv mnt se raporteaz la standarde de referin i la bune practici na ionale i interna ionale; c) principiul relevan ei n baza c ruia educa ia r spunde nevoilor de dezvoltare personal i social-economice; d) principiul eficien ei n baza c ruia se urm re te ob inerea de rezultate educa ionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; e) principiul descentraliz rii n baza c ruia deciziile principale se iau de c tre actorii implica i direct n proces; f) principiul r spunderii publice n baza c ruia unit ile i institu iile de nv mnt r spund public de performan ele lor; g) principiul garant rii identit ii culturale a tuturor cet enilor romni i dialogului intercultural; h) principiul asum rii, promov rii i p str rii identit ii na ionale i a valorilor culturale, ale poporului romn; i) principiul recunoa terii i garant rii drepturilor persoanelor apar innd minorit ilor na ionale, dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase; j) principiul asigur rii egalit ii de anse; k) principiul autonomiei universitare; 1) principiul libert ii academice;

m) principiul transparen ei concretizat n asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i a rezultatelor, prin comunicarea periodic i adecvat a acestora; n) principiul libert ii de gndire i al indepe nden ei fa de ideologii, dogme religioase i doctrine politice; o) principiul incluziunii sociale; p) principiul centr rii educa iei pe beneficiarii acesteia ; q) principiul particip rii i responsabilit ii p rin ilor; r) principiul promov rii educa iei pentru s n tate, inclusiv prin educa ia fizic i prin practicarea activit ilor sportive; s) principiul organiz rii nv mntului confesional potrivit cerin elor specifice fiec rui cult recunoscut; t) principiul fundament rii deciziilor pe dialog i cons ultare; u) principiul respect rii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de nv mnt. Art. 4. Educa ia i formarea profesional a copiilor, a tinerilor i a adul ilor au ca finalitate principal formarea competen elor, n elese ca ansamblu multifunc ional i transferabil de cuno tin e, deprinderi/abilit i i aptitudini, necesare pentru: a) mplinirea i dezvoltarea personal , prin realizarea propriilor obiective n via , conform intereselor i aspira iilor fiec ruia i dorin ei de a nv a pe tot parcursul vie ii; b) integrarea social i participarea cet eneasc activ n societate; c) ocuparea unui loc de munc i participarea la func ionarea i dezvoltarea unei economii durabile; 3 d) formarea unei concep ii de via , bazate pe valorile umaniste i tiin ifice, pe cultura na ional i universal i pe stimularea dialogului intercultural; e) educarea n spiritul demnit ii, toleran ei i respect rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilit ii fa de problematica uman , fa de valorile moral civice i a respectului pentru natur i mediul nconjur tor natural, social i cultural. Art. 5. (1) n domeniul educa iei i al form rii profesionale prin sistemul na ional de

nv mnt, dispozi iile prezentei legi prevaleaz asupra oric ror prevederi din alte acte normative. n caz de conflict ntre acestea se aplic dispozi iile prezentei legi. (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intr n vigoare ncepnd cu prima zi a anului colar, respectiv universitar, urm tor celui n care a fost adoptat prin lege. (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), dispozi iile prezentei legi care vizeaz evalu rile na ionale de la finalul nv mntului gimnazial sau licea l se aplic ncepnd cu promo ia aflat n primul an al nv mntului gimnazial, respectiv liceal, la data intr rii n vigoare a modific rii sau a complet rii. Art. 6. (1) n Romnia sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul romn, conform legisla iei n vigoare. (2) Regimul actelor de studii emise de unit ile i de institu iile de nv mnt se stabile te prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului. (3) Con inutul i formatul actelor de studii sunt stabilite prin hot rre a Guvernului, ini iat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. Art. 7. (1) n unit ile, n institu iile de nv mnt i n toate spa iile destinate educa iei i form rii profesionale sunt interzise activit ile care nc alc normele de moralitate i orice activit i care pot pune n pericol s n tatea i integritatea fizic sau psihic a copiilor i a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic, precum i activit ile de natur politic i prozelitismul religios. (2) Privatizarea unit ilor i a institu iilor de nv mnt de stat este interzis . Art. 8. Pentru finan area educa iei na ionale se aloc anual din bugetul de stat i din bugetele autorit ilor publice locale minimum 6% din pro dusul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unit ile i institu iile de nv mnt pot ob ine i utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare tiin ific se aloc anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. Art. 9. (1) Principiile finan rii nv mntului preuniversitar sunt urm toarele: a) transparen a fundament rii i aloc rii fondurilor;

b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui nv mnt de calitate; c) adecvarea volumului de resurse n func ie de obiectivele urm rite; d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente i stabile; e) eficien a utiliz rii resurselor. (2) Statul asigur finan area de baz pentru to i pre colarii i pentru to i ele vii din nv mntul general obligatoriu de stat, particular i confesional acreditat. De asemenea, statul asigur finan area de baz pentru nv mntul profesional i liceal acreditat, de stat, particular i confesional, precum i pentru cel postliceal d e stat. Finan area se face n baza i n limitele costului standard per elev sau per pre colar, dup metodologia elaborat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Art. 10. (1) n Romnia, nv mntul este serviciu de interes public i se desf oar , n condi iile prezentei legi, n limba romn , precum i n limbile minorit ilor na ionale i n limbi de circula ie interna ional . (2) n fiecare localitate se organizeaz i func ioneaz unit i de nv mnt sau forma iuni de studiu cu limba de predare rom n i/sau, dup caz, cu predarea n limbile minorit ilor na ionale ori se asigur colarizarea fiec rui elev n limba sa matern n cea mai apropiat localitate n care este posibil. (3) nv area n coal a limbii romne, ca limb oficial de stat, este obligatorie pentru to i cet enii romni. Planurile de nv mnt trebuie s cuprind num rul de ore necesar i suficient nv rii limbii romne. Autorit ile administra iei publice asigur condi iile materiale i resursele umane care s permit nsu irea limbii romne. Art. 11. (1) Guvernul sprijin nv mntul n limba romn n rile n care tr iesc romni, cu respectarea legisla iei statului respectiv. (2) Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Romne, poate organiza unit i de nv mnt cu predare n limba romn pe lng oficiile diplomatice i institu iile culturale ale Romniei n str in tate, poate sus ine lectorate n universit i din str in tate, precum i cursuri de limb , cultur i civiliza ie

romneasc . Art. 12. (1) Statul sus ine antepre colarii, pre colarii, elevii i studen ii cu probleme i nevoi sociale, precum i pe aceia cu cerin e educa ionale speciale. (2) Statul acord burse sociale de studii elevilor i studen ilor proveni i din familii defavorizate, precum i celor institu ionaliza i, n condi iile legii. (3) Statul acord premii, burse, locuri n tabere i alte asemenea stimulente elevilor i studen ilor cu performan e colare i universitare, precum i cu rezultate remarcabile n educa ia i formarea lor profesional sau n activit i culturale i sportive. (4) Elevii i studen ii care beneficiaz de burse sociale de studii pot primi i burse pentru performan e colare i universitare. (5) Statul i al i factori interesa i sus in financiar activit ile de performan , de nivel na ional i interna ional, ale elevilor i studen ilor. Art. 13. (1) nv area pe tot parcursul vie ii este un drept garantat de lege. (2) nv area pe tot parcursul vie ii include totalitatea activit ilor de nv are realizate de fiecare persoan , ncepnd cu educa ia timpurie, n scopul dobndirii de cuno tin e, form rii de deprinderi/abilit i i dezvolt rii de aptitudini semnificative din perspectiv personal , civic , social i/sau ocupa ional . Art. 14. (1) Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului proiecteaz , fundamenteaz i aplic strategiile na ionale n domeniul educa iei, cu consultarea asocia iilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale p rin ilor, Consiliului Na ional al Rectorilor, structurilor asociative ale universit ilor i colilor de stat, particulare i confesionale, Consiliului Minorit ilor Na ionale, sindicatelor repreze ntative din nv mnt, asocia iilor reprezentative ale elevilor, asocia iilor reprezentative ale studen ilor, autorit ilor administra iei publice, mediului de afaceri i organiza iilor neguvernamentale finan atoare care sus in programe educative/federa i i ale furnizorilor de servicii sociale. (2) Statul ncurajeaz dezvoltarea parteneriatului public -privat.

Art. 15. (1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului organizarea unui nv mnt teologic specific n cadrul nv mntului de stat n universit ile de stat existente, ca facult i cu dubl subordonare, destinat preg tirii personalului de cult i activit ii social -misionare a cultelor, numai pentru absolven ii nv mntului liceal, propor ional cu ponderea numeric a fiec rui cult n configura ia religioas a rii, potrivit recens mntului oficial. nfiin area, organizarea i func ionarea acestui nv mnt se realizeaz potrivit legii. (2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza nv mnt confesional prin nfiin area i administrarea propriilor unit i i institu ii de nv mnt particular, conform prevederilor prezentei legi. TITLULII NV MNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Art. 16. (1) nv mntul general obligatoriu este de 10 clase i cuprinde nv mntul primar i cel gimnazial. nv mntul liceal devine obligatoriu pn cel mai trziu n anul 2020. (2) Obliga ia de a frecventa nv mntul de 10 clase, la forma cu frecve n , nceteaz la vrsta de 18 ani. (3) n scopul realiz rii finalit ilor educa iei i a form rii profesionale prin sistemul na ional de nv mnt, nv mntul liceal de stat este generalizat i gratuit. 6 Art. 17. Pe durata colariz rii n nv mnt ul preuniversitar, cu excep ia nv mntului postliceal, copiii beneficiaz de aloca ia de stat pentru copii, n condi iile legii. Art. 18. (1) Planurile-cadru ale nv mntului primar, gimnazial, liceal i profesional includ religia ca disciplin colar , parte a trunchiului comun. Elevilor apar innd cultelor recunoscute de stat, indiferent de num rul lor, li se asigur dreptul constitu ional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.

(2) La solicitarea scris a elevului major, res pectiv a p rin ilor sau a tutorelui legal instituit, pentru elevul minor, elevul poate s nu frecventeze orele de religie. n acest caz, situa ia colar se ncheie f r disciplina Religie. n mod similar se procedeaz i pentru elevul c ruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condi iile pentru frecventarea orelor la aceast disciplin . (3) Disciplina Religie poate fi predat numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi i abilitat n baza protocoalelor ncheiate ntre Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i cultele religioase recunoscute oficial de stat. Art. 19. (1) n sistemul na ional de nv mnt, unit ile de nv mnt de stat au personalitate juridic dac se organizeaz i func ioneaz , dup caz, astfel: a) cu minimum 300 de elevi; b) cu minimum 300 de elevi, pre colari i antepre colari; c) cu minimum 150 de pre colari i antepre colari; d) cu minimum 100 de elevi i/sau pre colari, n cazul unit ilor de nv mnt special. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), n unit ile administrativ -teritoriale n care num rul total al elevilor, pre colarilor i antepre colarilor nu se ncadreaz n prevederile alin. (1), se organizeaz o singur unitate de nv mnt cu personalitate jurid ic . (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), n func ie de necesit ile locale, se organizeaz , la cererea p rin ilor sau tutorilor legali i n condi iile legii, grupe, clase sau unit i de nv mnt preuniversitar cu personalitate juridic , cu pr edare n limba romn .
Art. 20. (1) Autorit ile administra iei publice locale asigur , n condi iile legii, buna desf urare a nv mntului preuniversitar n localit ile n care acestea i exercit autoritatea. (2) Nendeplinirea de c tre autorit ile administra iei publice locale a obliga iilor ce le revin n organizarea i func ionarea nv mntului preuniversitar se sanc ioneaz conform legii. Art. 21. (1) Sistemul de nv mnt preuniversitar are caracter deschis. n nv mntul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate colar la alta, de la o clas la alta, de la

un profil la altul i de la o filier la alta este posibil n condi iile stabilite prin metodologia elaborat de c tre Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Spo rtului. (2) Elevii din nv mntul preuniversitar de stat i particular se pot transfera la alte unit i de nv mnt de stat sau particular, cu acordul unit ii primitoare. (3) Statul garanteaz dreptul la educa ie diferen iat , pe baza pluralismului educa ional, n acord cu particularit ile de vrst i individuale. 7 (4) Elevii cu performan e colare excep ionale pot promova 2 ani de studii ntr un an colar la decizia unit ii de nv mnt pe baza unei metodologii na ionale aprobate prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului. CAPITOLUL II STRUCTURA SISTEMULUI NA IONAL DE NV MNT PREUNIVERSITAR Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art. 22. (1) Sistemul na ional de nv mnt preuniversitar este constituit din ansamblul unit ilor de nv mnt de stat, particulare i confesionale autorizate/acreditate. (2) nv mntul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de nv mnt i, dup caz, filiere i profiluri i asigur condi iile necesare pentru dobndirea competen elor-cheie i pentru profesionalizarea progresiv . Art. 23. (1) Sistemul na ional de nv mnt preuniversitar cuprinde urm toarele niveluri: a) educa ia timpurie (0-6 ani), format din nivelul antepre colar (0 -3 ani) i nv mntul pre colar (3-6 ani), care cuprinde grupa mic , grupa mijlocie i grupa mare; b) nv mntul primar, care cuprinde clasa preg titoare i clasele I -IV; c) nv mntul secundar, care cuprinde: (i) nv mntul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V -IX; (ii) nv mntul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu urm toarele filiere: teoretic , voca ional i tehnologic ; d) nv mntul profesional, cu durat ntre 6 luni i 2 ani; e) nv mntul ter iar non-universitar, care cuprinde nv mntul postliceal. (2) nv mntul liceal, voca ional i tehnologic, nv mntul profesional i

nv mntul postliceal se organizeaz pentru specializ ri i calific ri stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n conformitate cu Registrul Na ional al Calific rilor. Art. 24. (1) nv mntul general obligatoriu este format din nv mntul primar i nv mntul secundar inferior. (2) nv mntul tehnic cuprinde clasele a XII -a i a XIII-a din nv mntul liceal, filiera tehnologic . (3) nv mntul profesional i tehnic este format din: nv mnt profesional, nv mnt tehnic i nv mnt postliceal. Art. 25. (1) Formele de organizare a nv mntului preuniversitar sunt: nv mnt cu frecven i nv mnt cu frecven redus . (2) nv mntul obligatoriu este nv mnt cu frecven . n mod excep ional, pentru persoanele care au dep it cu mai mult de 3 ani vrsta clasei, nv mntul obligatoriu se poate organiza i n forma de nv mnt cu frecven redus , n conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. (3) Pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza nv mnt la domiciliu sau pe lng unit ile de asisten medical . Art. 26. Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului poate stabili, prin hot rre a Guvernului, func ionarea n sistemul de nv mnt preuniversitar a unor unit i-pilot, experimentale i de aplica ie. Sec iunea a 2-a Educa ia antepre colar Art. 27. (1) Educa ia antepre colar se organizeaz n cre e i, dup caz, n gr dini e i n centre de zi. (2) Organizarea unit ilor de educa ie timpurie antepre colar , con inutul educativ, standardele de calitate i metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hot rre a Guvernului, ini iat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n termen de

maximum 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi. Sec iunea a 3-a nv mntul pre colar Art. 28. (1) nv mntul pre colar se organizeaz n gr dini e cu program normal, prelungit i s pt mnal. Gr dini ele pot func iona ca unit i cu personalitate juridic sau n cadrul altor unit i colare cu personalitate juridic . (2) Autorit ile administra iei publice locale i inspectoratele colare asigur condi iile pentru generalizarea treptat a nv mntului pre colar. Sec iunea a 4-a nv mntul primar Art. 29. (1) nv mntul primar se organizeaz i func ioneaz , de regul , cu program de diminea . (2) n clasa preg titoare sunt nscri i copiii care au mplinit vrsta de 6 ani pn la data nceperii anului colar. La solicitarea scris a p rin ilor, a tutorilor sau a sus in torilor legali, pot fi nscri i n clasa preg titoare i copiii care mplinesc vrsta de 6 ani pn la sfr itul anului calendaristic, dac dezvoltarea lor psihosomatic este corespunz toare. (3) n clasa preg titoare din nv mntul special sunt nscri i copii cu cerin e educa ionale speciale, care mplinesc vrsta de 8 ani pn la data nceperii anului colar. La solicitarea scris a p rin ilor, a tutorilor legali sau a sus in torilor legali, pot fi nscri i n clasa preg titoare i copii cu cerin e educa ionale speciale c u vrste cuprinse ntre 6 i 8 ani la data nceperii anului colar. (4) Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului poate aproba organizarea de programe educa ionale de tip A doua ans , n vederea promov rii nv mntului primar pentru 9 persoanele care dep esc cu 4 ani vrsta corespunz toare clasei i care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de nv mnt pn la vrsta de 14 ani. Sec iunea a 5-a nv mntul gimnazial Art. 30. (1) nv mntul gimnazial se organizeaz i func ioneaz , de regul , cu program de diminea .

(2) Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n colaborare cu autorit ile administra iei publice locale, prin inspectoratele colare, poate organiza programe educa ionale de tip A doua ans , n vederea promov rii nv mntului gimnazial pentru persoane care dep esc cu peste 4 ani vrsta corespunz toare clasei i care, din diferite motive, nu au absolvit nv mntul secundar, gimnazial. (3) Absolven ii nv mntului gimnazial care nu continu studiile n nv mntul liceal pot s finalizeze, pn la vrsta de 18 ani, cel pu in un program de preg tire profesional care permite dobndirea unei calific ri corespunz toare Cadrului Na ional al Calific rilor. Sec iunea a 6-a nv mntul liceal Art. 31. (1) nv mntul liceal cuprinde urm toarele filiere i profiluri: a) filiera teoretic , cu profilurile umanist i real; b) filiera tehnologic , cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale i protec ia mediului; c) filiera voca ional , cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic i pedagogic. (2) Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului este abilitat s stabileasc prin planurile-cadru de nv mnt, n func ie de dinamica social , economic i educa ional , specializ ri diferite n cadrul profilurilor prev zute la alin. (1). (3) Durata studiilor n nv mntul liceal forma de nv mnt cu frecven este de 3 ani pentru filiera teoretic , de 3 sau de 4 ani pentru filiera voca ional , i de 4 ani pentru filiera tehnologic , n conformitate cu planurile -cadru aprobate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. Pentru unele forme de nv mnt cu frecven i cu frecven redus , durata studiilor se prelunge te cu un an. Sec iunea a 7-a nv ______________mntul tehnologic i voca ional Art. 32. (1) nv mntul liceal tehnologic i voca ional se poate organiza n cadrul liceelor din filiera tehnologic sau voca ional , pentru calific ri din Registrul Na ional al

Calific rilor, actualizat periodic, n func ie de nevoile pie ei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, jude ene i locale. (2) nv mntul liceal tehnologic i voca ional se poate organiza i pe baza solicit rilor din partea angajatorilor priva i sau ai Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc , pe baza unor contracte de colarizare. Sec iunea a 8-a nv mntul profesional Art. 33. (1) nv mntul profesional se poate organiza n coli profesionale care pot fi unit i independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare. (2) Preg tirea prin nv mntul profesional se realizeaz pe baza standardelor de preg tire profesional aprobate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n urma consult rii partenerilor sociali. Standardele de preg tire profesional se realizeaz pe baza standardelor ocupa ionale validate de comitetele sectoriale. (3) Absolven ii nv mntului profesional, care promoveaz examenul de certificare a calific rii profesionale, dobndesc certificat de calificare profesional i suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Sec iunea a 9-a nv mntul militar preuniversitar Art. 34. (1) nv mntul preuniversitar din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional este nv mnt de stat, parte integrant a sistemului na ional de nv mnt, i cuprinde: nv mnt liceal militar i nv mnt postliceal pentru formarea mai trilor militari, a subofi erilor, agen ilor de poli ie i agen ilor de penitenciare. (2) Structura organizatoric , profilurile, specializ rile/calific rile profesionale, cifrele anuale de colarizare i criteriile de selec ionare a candida ilor pentru nv mntul preuniversitar militar din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional se propun Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului de ministerele interesate i de alte institu ii cu

responsabilit i n domeniul ap r rii, ordinii publice i securit ii na ionale potrivit fiec rei arme, specializ ri i forme de organizare a nv mntului i se aprob conform prevederilor prezentei legi valabile pentru institu iile de nv mnt civil. (3) Planurile-cadru de nv mnt pentru nv mntul liceal militar se elaboreaz de c tre Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n colaborare cu Ministerul Ap r rii Na ionale i sunt aprobate prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului. Planurile-cadru de nv mnt pentru nv mntu l postliceal din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional , se elaboreaz de Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei i alte institu ii cu atribu ii n domeniile ap r rii, ordinii publice i securit ii na ionale, n conformitate cu standardele na ionale elaborate de institu iile responsabile cu asigurarea calit ii, i se avizeaz de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. (4) Programele colare pentru disciplinele d e specialitate militar se elaboreaz de Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei i de alte institu ii cu atribu ii n domeniul ap r rii, ordinii publice i securit ii na ionale i se aprob de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. Art. 35. Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei i alte institu ii cu atribu ii n domeniile ap r rii, ordinii publice i securit ii na ionale coordoneaz i controleaz unit ile de nv mnt militar preuniversitar, mpreun cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, prin inspectoratele colare jude ene/al municipiului Bucure ti. Art. 36. Conducerea operativ a unit ilor de nv mnt preuniversitar din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional se asigur de comandant/director numit prin ordin al conduc torilor ministerelor i institu iilor de ordine public i siguran na ional , care este i

pre edintele consiliului de administra ie/consiliului de conducere. n activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de loc iitorul comandantului pentru nv mnt/directorul adjunct. Directorul adjunct/loc iitorul comandantului pentru nv mnt este i pre edintele consiliului profesoral. Art. 37. (1) Personalul didactic din unit ile de nv mnt preuniversitar din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional se constituie din personalul didactic prev zut n prezenta lege i din corpul instructorilor militari, de ordine i securitate public . 12 (2) Personalul didactic din unit ile de nv mnt preuniversitar din sistemul militar de ap rare, ordine public i securitate na ional are drepturile i ndatoririle care decurg din prezenta lege i din calitatea de cadru militar n activitate, respectiv de func ionar public cu statut special. (3) Func iile didactice pentru corpul instructorilor militari din unit ile de nv mnt preuniversitar din sistemul de ap rare, ordine public i sec uritate na ional , condi iile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competen ele i responsabilit ile se stabilesc prin instruc iuni proprii. Art. 38. Finan area nv mntului preuniversitar din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional este asigurat de Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei i alte institu ii cu atribu ii n domeniile ap r rii, informa iilor, ordinii publice i securit ii na ionale din fonduril e alocate din bugetul de stat. Art. 39. Certificatele de absolvire i competen e profesionale dau dreptul de in torilor legali, dup trecerea n rezerv , n condi iile legii, s ocupe func ii echivalente cu cele ale absolven ilor institu iilor civile de nv mnt cu profil apropiat i de acela i nivel. Art. 40. Institu iile de nv mnt preuniversitar din cadrul sistemului de ap rare,

ordine public i securitate na ional , precum i specializ rile/calific rile profesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calit ii, ca i institu iile de nv mnt civil. Art. 41. Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar, de ordine public i securitate na ional se face prin ordine, regulamente i instruc iuni proprii. Sec iunea a 10-a nv mntul de art i nv mntul sportiv Art. 42. (1) nv mntul de art i nv mntul sportiv se organizeaz pentru elevii cu aptitudini n aceste domenii. (2) Unit ile n care se organizeaz nv mntul de art i nv mntul s portiv de stat se stabilesc de c tre autorit ile administra iei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor colare, potrivit legii. (3) n nv mntul de art i n nv mntul sportiv: a) colarizarea se realizeaz , de regul , ncepnd cu nv mntul gimnazial; b) elevii pot fi nscri i numai pe baza test rii aptitudinilor specifice; c) planurile-cadru de nv mnt sunt adaptate specificului acestui nv mnt; d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaz pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului; e) programele colare pentru nv mntul liceal de art i pentru nv mntul liceal sportiv respect obiectivele educa ionale stabilite pentru prof ilul respectiv. Art. 43. (1) Pentru sprijinirea activit ii sportive i artistice de performan , Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului organizeaz tabere sportive sau de crea ie artistic , concursuri sportive sau artistice, campiona te colare, precum i festivaluri i acord burse i alte forme de sprijin material. (2) Pentru activit ile sportive, n structura Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului func ioneaz Federa ia Sportului colar i Universitar. Sec iunea a 11-a nv mntul postliceal Art. 44. (1) nv mntul postliceal se organizeaz pentru calific ri profesionale nscrise n Registrul Na ional al Calific rilor, stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii,

Tineretului i Sportului i aprobate prin hot rre a Guvernului. (2) nv mntul postliceal face parte din nv mntul profesional i tehnic i este par ial subven ionat de stat. (3) nv mntul postliceal special face parte din nv mntul profesional i tehnic i este integral subven ionat de stat. Sec iunea a 12-a nv mntul pentru persoanele apar innd minorit ilor na ionale Art. 45. (1) Persoanele apar innd minorit ilor na ionale au dreptul s studieze i s se instruiasc n limba matern , la toate nivelurile, tipurile i formele de nv mnt preuniversitar, n condi iile legii. (2) n func ie de necesit ile locale, se organizeaz , la cererea p rin ilor sau tutorilor legali i n condi iile legii, grupe, clase sau unit i de nv mnt preuniversitar cu predare n limbile minorit ilor na ionale. Art. 46. (1) n cadrul nv mntului preuniversitar cu predare n limbile minorit ilor na ionale, toate disciplinele se studiaz n limba matern , cu excep ia disciplinei Limba i literatura romn . (2) Disciplina Limba i literatura romn se pred , pe tot parcursul nv mntului preuniversitar, dup programe colare i manuale elaborate n mod special pentru minoritatea respectiv . Art. 47. (1) Pe raza unei unit i administrativ-teritoriale comun , ora , municipiu unde func ioneaz mai multe unit i colare cu predare n limba romn cel pu in una dintre acestea are personalitate juridic , indiferent de efectivul de elevi. (2) Unit ile cu predare n limba romn , de nivel gimnazial sau liceal, unice n municipiu, n ora sau n comun au personalitate juridic indiferent de efectivul de elevi. Sec iunea a 13-a nv mntul special i special integrat Art. 48. (1) nv mntul special i special integrat, organizat pentru persoanele cu cerin e educa ionale speciale sau alte tipuri de cerin e educa ionale, stabilite prin ordin al ministrului

educa iei, cercet rii, tineretului i sportului, se realizeaz pentru toate nivelurile de nv mnt, diferen iat, n func ie de tipul i gradul de deficien . (2) nv mntul special i special integrat este gratuit i este organizat, de regul , ca nv mnt cu frecven . n func ie de necesit ile locale, acesta se poate organiza i sub alte forme, n conformitate cu legisla ia n vigoare. (3) Guvernul elaboreaz reglement ri speci fice pentru serviciile educa ionale i de asisten , oferite copiilor cu cerin e educa ionale speciale. Art. 49. (1) nv mntul special se organizeaz , dup caz, n unit i de nv mnt special i n unit i de nv mnt de mas . (2) nv mntul special integrat se poate organiza n clase speciale i individual sau n grupe integrate n clase de mas . Efectivele forma iunilor de studiu din nv mntul special i special integrat sunt stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n func ie de tipul i gradul deficien ei. (3) Con inuturile nv mntului special i special integrat, demersurile didactice, precum i preg tirea i formarea personalului care i desf oar activitatea n domeniul educa iei copiilor cu cerin e educa ionale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. (4) Durata colariz rii copiilor cu cerin e educa ionale speciale poate fi mai mare dect cea precizat prin prezenta lege i se stabile te, n func ie de gradul i tipul dizabilit ii, prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului. Art. 50. Evaluarea, asisten a psiho-educa ional , orientarea colar i orientarea profesional a copiilor, a elevilor i a tinerilor cu cerin e educa ionale speciale se realizeaz de c tre centrele jude ene de resurse i de asisten educa ional , denumite n continuare CJRAE, respectiv