...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? .. sanata/ii.DqJ:fÇ. doar asupra efectulu.dllpa cum afirma s./. În l'au).l'-a .\'Unt dotafi de la natura . (În bine .Billenergie.yom pazi de multe nenorociri.. . fiecrfruia dintre no. mai importa.orientale (În ~pecial ale celellndlene). : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? ... lor?.sau . spirit. cauia riinuiniind IÎt.ecQPÙ safllito.alimentafia... ouceriri .~t harazite ~i. .indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. Armonill dintre fizic. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '. ci reprezinta.S. civem tati. etic irepro§ah!l: ..multe.capacitafile hÎoenergetice ale. se. <if:el. . il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. 'reprezinti't. . aC/lOneaza.yi mai ales cum? Sunt.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta .ne operam? sa .oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~. ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii.a a alltorului.. n . În vbunea /1{1 t. Învataturi'i. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq.psihic. .il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . '.tiirÙsale. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne. .. cu cele mai fl(li .cu . ' . . spirit # desÜn este. de trclrtsmitere a . ..Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi. . " core. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa. Cilind aceastiicarte. fu. un ta~pUlt\. ne vom.!(i1). dovedlt afi nepuÜncioosii.. lrt. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea.. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . \ CitilUi flceasta carte.cazuri!or rezolvatç.emem.1. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. .ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. neMmtindÎn. de fapte.~ . Însa purini aameni '.hlulte ori cu destiiUll.lJzic. Îh ~pinia autorului.l'Ci e.yi. . a itffelege..~i. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de.~tiin/elor medicak. care ne-au fo. ln prezent ..$it u mult grani/eie .§i destin" afirmaca are O.reak din pr~r:a }erapelltic.saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m.l'au un camportament.metoda elahora/a de auforu!. . convmgator. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii . cQZ/AriÎn fara carora. aclionandu-se aSllpra bolii.stinuilli. acesteic(up este confirmata de mU!limea .arev ne da. . ]eoria 1i. (. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. hranim? .eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la ... Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -.yi' lintpotfi.dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. putea .. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. [Yutaea dea "vedea".'f . aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . ' Ne put:m .i. Dotal Cllni~te calitali. La. domenitJl . .e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. fapt pentru cflre.' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"".terdepemkn/a dmtre . mai ales. ~ ". vindeca ...care slInt codate În karma .z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul . Cartea' sa este. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. . 0 Ne paij. ln ceea' ce prive~te. .iji a corecta structur~'. autorul car/ii "Karma~sau .a caZ/m.~cientul se Îmbolniive~tede plamiini. ale eticii ~i moralei cre§tine. . cont!nuqre nesçhimbatii.. psihic. 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este.. KaI'ma. yom descoperi plini de~ilrpJ. .çJJUnzatoare .'~ .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. idet1ti!icata de.uz!lor bolii # al restahilirii . bioenergetice ie~ite din comun autoru/.fiira sa fughilim medicamente ~ifara . multeaitel'e. mec(icina oficiala . 1 7 A. I~i~decarea acest~ia. $tim . gravidei HI .p structura cu mu/t mai. .'-. . a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai .

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

' . ' " '.-.. sunt amt de . . .. stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" .t . 1 qmo~tmtelor noastre În timp.lZâ ~i se d I~::~asta. sa èivOlt: . omu. " sa pOJ:l .ignit e moarte. necesitatea. . perfecponaru spirituale ~. c.' r'a re.mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale. decat '.preveltir " bohlor. propuse de fil~' ".e. ' . . p'ârerea mea. pomltIva confOnTI careia '"ESte." " ".. " . c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa ..' ~I al transformârilor . . .. ace~t':'. .. asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul. VlnmentulUl spiritual . .'.d d distrugem ' çilStru!8âJ!du. .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' . ' Întrucat În(elegerea " ' ..' '.' mtâi s-o În(ele".spre cautal'~' '. atalionului." noastre' a ~pmtualitapi noa.ar .asupra el trebuie mal'.CUPM anatatu umane ~Ide.un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine.cu multâ prudenta În mod . .. regele. "ben~fice.II " . subcon~tiinfa.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule .'. Într~una <lin localitâple Indiei. . P.tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara. rm afa despre lume Încercând " .1. . 0 IDcercare """". Cllte ~iilte. pnCIDmm nu oame n 1for. Fi~care P:eglitJt. 1. Ire. \:.' O astre fa'" . 1?teJ-ectuaie a omu lui. .derare a bagajului.d .J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '. . ... '1i ~ . .1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm ..j.tituiecel mai b ' eticii umarie.man. .de tendinte.ZlC.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio ..cândva . sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. .. mca mult prea firave. w. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi.sa w subordonâmorb~e c'an. eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' .15 .am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte.cu .. a. C~Ie . .~. oram sun contemp t.0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . ' ' . Acum aceasta l'eprezintâ conditia . :. 'ID cel nIaI feric't caz. . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. ' ' ' . 0lumiire .tre " ' . ' . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr .~p'ermitii sa descfftâm . " ' . citit-0 prin anii ~aptezeci. ' .ate 0. ' " . a1.Industanului". cunoscutenouâ ' ' 0 . . '.' ". Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia. -.. " . dupa. ~amenilor. . Universul con~tiinta' .din. ". obligatorie a supra~etuirii. or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w .. BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile . fata de cr~terea' posibilitatilor umane.e' 1 "_.la pieire.e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' .:"~ 1 . ' L c.'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit.exerclta 0 influen'a . -Îngrozit.. " " ' ' . Din ' ru Pau. ' ' . ~ ..'.'" ~i defiecare data'. . maiirnportantâ . ' '. prezell. '."Încii din oo'pilarie. cuno~tem 1 giI d '.'dffioo. Din paca~ astfel .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului.iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple.d~-ma de probcmele s' w. r econsl.prezIDta mceputuI . ' ' i. Desconsiderarea acestel cennte. ' straturile '. trebUle Începuta ri grada t ~I P .prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti.." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î. "" . ID 'Iocuf"ri .timpul sa t~:rtmtâm .un slstem rofi XISt enta e " . Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt .. Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. BlavatSkaia a discutat cu . ". I-ablestemat l'lerege." 0 mfi' .. poate -duc~ hi degeilerare ~. 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând.. . 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte .\L. ' . . treb ' " .prezentarea materialistâ .~convi\1gde .' ~' . ' ' .' 'l'# /4 conJuratoare.nostru .ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea. .iiiI d ' gerea lmnii.- .".Cercetâr~e .~ ' ". . a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om.. .E. urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. Regele urma sii-~i piarda . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~. . 'Omul est" ." sch'Imbarn ei. d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte. Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ".."". ' .'~i atunci ~a intamplat.'. comp lex ' dl!1care doar . ' . .. ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . ' Poslbdltatile' bioenef ge '. . acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor. .. sehimblirii spiritului ~i a sufletului. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. .decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' ._" . '. . caut ID primul rân ea d cauzeleapari'. . Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. ' .' '.n promovarea Întelegerea lumii cOns. pe caream .

' g a m die. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn . "" .' . ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . uman. 1iim'team. .n~ . locu1 SÎnCopei t Ii -. . . mea. sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente. regele de~cendenplo r sât "" at. . DrumUI meu '~x. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~. ca. ---.2. . starea fizicâ.\ . cu atâtapareau fapte mai senzationale. . " .Ira.a fI.Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari. p 1 . fiécare dat! cânct analizlim . " l~tamplator. .c.aee as t -'. Ironul i~r '~u /u. pentru a-. am observat ca boala. ~.:: Am. as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . . atentie asupra acestor fapte. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice. D e. ". " prin careoie produc ' ~ "'. .e . -". nivel uu amAUnor.finumit cie va..tranSltlit .de. avusesem pana -' atUnci: caca. .ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .'. . Când rn-am aplecat mai cu . .am c 8znit'. am ajuns la concluzia ca sanatatea. 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare.. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. " >" -f poate. Pen!TUmine era I!. Nr.defofIDarea ' .. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ ... ! ~I~~amstudiat.'-'.a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala.LBolnavul av. l ~pulUl j.riJ. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. medic ~ente. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.'..".. a ~pului.'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. " . mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat.a.~" ". u. . eaupter denie de energie.." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. ce existaInteleg 'tare est.. d. ---'-"'-.fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. SCUpiiri infuini ' oaror~. 0 anUffiJta Ceea-l. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac . a de vern 't .cu " "convlDgere . . care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire. ID ~~ntinuare .sipitprin intrea ~l-a pier d . Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu.. .' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata.~. '..ifi crutatii viata suveranul . . 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa. . Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito. Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate .ce~ ce cre d .'e.) .i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor .u'.f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . . . .FeI~clti. .. ' . cu timpul ele ar putea fi ameliorate. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . traumatisme.'credelllJl. .r<roln familiale.'> ' ". . ceea ce determinâ.' - - " i ' . . drept rupturâ.~edicln!. defonnarea patologicii a caracterului.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc. cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.ap~ dm generape 'in c:mltate.' . Cântpul moale . . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.".0 r ' a tont '. " i Când .bsalut Clat c .IIu"inare". . .Vi . a tot Ce-l stat..de pela (jptzeci ln.wU'-o dati a lntervenpa. unn sai s-au ri.lâmureasciuli caz ~ cues-~ . a omului.l!\eto~~. strq~n~are indeplinesc ~i. . ' .e Izvorul or n "'. JDte1pretatintotdeauna . ~l a prac.' ". Analizâ.stabJ~~. nu se circumscriau acestei reprezentari. insuccese În viata. ilar .faracterul. Acestea pot fi diverse boli.. /1 .ce s-a i'ntântPlat'. daca se va actiona asupra acestora. ~t . . mâiniJe ni~te structUti.cu puterni 'cI' care traversau . cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa. penollditde'timp. devieri psihice.-..saaparadinnou ruPtI. a. .La GeJ:'. fi :en~rat~e. " - '. 17 . tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . a : . piistr~a. 16 ~ .te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-. e ~~p . Aceste structuri Î1)' exÎ~~r.. "Momentan . le-am numit. -..'ener~ell. În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul.'e1 ti c. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. Amtratat În acest.~bolnavului. .nd ~este modificâri. . . r~tacutdupa terapie.~ .'pe '" .dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se ... ci sa ~i previn bolile..ns un / anUmlt.. carel~am ca porpune .pentru.

Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. a Început infectarea sângelui.. peste . rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. '. I-a revenit culoarea În Qbraji. '. a fost raspunsul.mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I. mai Întâi de pojar. .am reu~it. .inSânato~easca." \ ~. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: . cu organismul foarte slabit.Acum doua zile. Luni. in jurul orei doua. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea. era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. dupa amiaza. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. continuând sa scada. bolnava a renuntat la masca de oxigen. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. Odata . de~i de câteva zile refuza brana.\I:'()iam foarte mult s-o ajut. y. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. iar la cel drept de cinc.iar tratamentul cu antlblOttce '.a .zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-.cevamai bine. Prietena ta vatrai". 19 bioenergetice.izecila suta.cât!!Valuni a Început. sa alruze durerila rinichi. .Nua fost evidentiata vreo infeqie . fiind Într-o stare grava. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate. antibioticele n-au avut . 1 S-IIU administrat antibiotice ~i. Medicii curanti au Încetat. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin.. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. ( pericolului.' ~.'. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete.plamânilor.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului.Când s-a.a ei a Început si. .meningita ~i congestie pulmonara. . ':~'I_. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i.. Aflând despre acest jucru.j 18 . Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine.:!.acesta' Într-0 stare depJ'.. . medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara . La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. el s-a taiat la mâna. 1 insa.in timp ce eu . nici un fel de ameliorare.fuJctific. Vederea la ochiul stâng era ( e. Dupa prima ~edintaam .i:nn dadea nici un fel de rezultate. nici un efect.Am .Totul e in regula.: flltitei. Când s-a. nu s-a .tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. Antibioticele nu scâdeauinfectia. pe la doua dupa masa. Eram fericit medicina era neputincioasa. imbolnavit feti!a unor prieteni.:.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului.hotirât s-o '.. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. Ea a fost adusa. dintr-o data. ' .sa mai spere În Însânato~ireaei. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce.daca erau ~anse macar una la mie. eram .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. destinul. De a. am reu~it s-o influentez. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi.. Starea lui era destul de grava.produs ameliorarea? am intrebat eu. am aflat ca era . sub ochü vizitatoarei. in pofida tuturoreforturilor medicilor. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. f~ceput sa scada vertiginos.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca.apoi au inceput complica!iile .din nou.~ . ' 1 . Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii.' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil . Jlici un medicament nu a putut s-o ajute. "... Atunci am Încercat' sa-I tratez eu.am Început Sa tratez. ' . Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la. se insanâto~easca. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu.

!: ' ' . . Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. '. un dezacord În privinta unui . un. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el . \ _ . Analizând starea .. traiesc. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL. a mai crescut.destlnulfiicei.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. ~ am. mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. tratiimen~l pe. btmlcn acestora. regretându-l..fiecare d. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. dep~zlteaza I~. . În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. pSlhlcul sunt indisolubile.la mari neplacen. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. de regulil. În orice moment. dl. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome". il' ..?ulte este lipsit de orice perspectiva. ~. fata era sanatoasa. La testare.. Cereetându-i eiirnpul.nivelarea acestor structun Însa ( '. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. Aceasta poate duce. are un destin nefast. am constat ca orgamsmul uman . sistem unitar. mvelul .t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. Au mai trecut doi ani. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". Tara intelegerea cauzei care a generatboala. Cand .este. ~i 20 Prin urfuare. feaparut. Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. . În subcon~tlent.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea..am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. Pentru.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. amui Încearca. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . destlnul. . tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. i-am propus sa ma ajute. Cazul evoca! a confirmat ca. '. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la .:. Un stres puternic. ' .Era' atat de sanàtoasa. Îl'lteles ca. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau.anihila trebuia schimbata optica femeii. Atunci am. eu am promo vat u~ ~. . atitudin:a el fata. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce.'cuno~tintelor mele. d~i perfect sanatoasa.Ce ati simtit atunci? .Mi-a munt sora. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal.-' ~Îl' / . ': nu Întotdeauna ~i. luerat cu mâinile. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee. de puternica ~i a murit iar eu. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. . Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat.~\trecutul tiindcii. de Vlata :J' ~i moarte. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i .Cauzabolil nu dlspare ~i..po~te eXIstavreo ameliorare.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. eâmpul s~a uniformizat. . gândindu-~a nu:nai.. sistem unitar Înc'ITe sanatatea.'energte. ' ' ." -. . Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni .~ase on pe saptamânii. sa-I . va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. a-I '. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e. .ceea ce-i mai'important. ~~i" -'. am vazut ca ~e mima sanatoasa.'1' urmari din cele mai grave.~. c~racterul... J:.lucru.i' sehimbe. Acesl lucru cere. 'ibolnava. cum ma vedeti. se.' .. Trebuia sa-I descifrez. La a tre'a~edmta . 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . Dac[\. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric.

Am lucrat lu!. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i .de la distan!a.mcâmpul structura. Nu . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez .)M.'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive.j mea.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei. Era 0 situa!ie Iaraie~ire... " '::. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a. biocâmpurilornu puteau fi rezultate al.e.'care trecusem cu mana. la 0 distanta de 20-30 cm de corp.indepârtând indepartat deoçhiul.:-t . Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului.. Am inteles acest lucru . Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti. Si inca În mod considerabil. .. . deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. I-am ... organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna.. atn v4ut structura acestei maladii. Suprasolicii:andu-mi .. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc. cunosc toate tipurile de masaj punctural..ptm reglmul alimentar.Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine. nu dintr-o data. la un control de rutina.torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup ..protec!iei . tratand 0 i femeiede deochi. 23 J J \. Nu mai intelegeam nimic. ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva.:s~ . [ "- Vine. deexemplu. ''..' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. culoarea fetei im} devenise verzuie.f". Eu pot trata prin intensificarea '. Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. . Puteam sa indepartez aceste.. Prin locurile peste . .!. fetei .c-" .''.'.. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia . de la distan!a.-'-""'-- 22 .::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om.Senzatiile erau neob~nuite..f:'çeeace fac este.t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. Veneam acasa mai mult mort decat viu.. la miRe 0 femeie cu un copil mie. Am in!eles ca . c} .Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au . Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa.ointei. Voiam sa ~tiiJ cat' pot . Odatà.Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. .Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care ..'. Ii furam energia. '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i .. am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida.. ~ "_." ~_. Cand am citit insemnarea mamei .'.edeochiului.lucram.~.h\. Exact in aeea perioada am primit invitatia. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile . Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. .. Cand a venit data urmatoare. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. . ... 'Si .rezista. Aveam la tratament 0 femeie tânara.' '.. determinate de un eveniment concret in viata femeii. /"" .: atamentele deoarece organismul meu acum in orice. ti~ice Dm. sa ma odihnesc . Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat.-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite.vampirism. .. . . pot fura bioenergie de la ... creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic.' coÎ'ectat."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente..""" ... de-. .unde. . . deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme.~-".: r: ~isà reflectez.. '.

. Am plecat la loeul Onega. schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins.'J' ". deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. i acestei metode. .partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. El este expus În Carrile Sfinte. nu Însà ~i cauzele iieesteia. < .. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. '.- .voi fi În miisura sa . ~i Întrucât Între apari!ia . apiirut curcubeuJ. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i.. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. De ~ . a iau 0 hotiirare. Am vizitatbisericu!a din lemn din: . . Noi doar I-am ignorat un timp.. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . ~i asupra sufletului. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. . .. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea. atat la distan!à cât ~i prin contact. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. reprezinta.. ~i eu am Început s-o caut. Principalul e sa Înteregem '-'.~C-'''''~""'. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. ~. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. iar influen!areir pe planul al doilea. Boala. Încetul cu Încetul. catre scjJimbarea coneep!iei individului.sa iovestighez doar boala. secolul al ~aisprezecelea.În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi.' nalizândÎn detaliu situa!ia. . Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. . depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. acestor dezechilibre. cu D. Speram . Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. cu / . ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda.. Îndt. . A' La finele anu]1. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii.. . apoi a plouat. Am renun!at total la utilizarea mainilor... prin spovedanie. .' \ i s-a Înseninat ~i. pentru ca e\e sunt primordiale.."" -...Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. de unde aaparut ~i ce roi joaca . metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. ci câmpu!.ivinitatea. deodatii.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. al câmpurilor fizice ale obiectului. tratat nu organul' bolnav. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii.. giisi solu!ia.. sa intràm În armonie cu Universul. Polikov. . M-am scaldat În lac ~i. al . Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea.': odihnindu-ma~j. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . M-am gandit cii. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. .j. ramei ~i al pendulei.P1etoda. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . Manifestarea. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul.m-am sim!it ca Llnnou niiscut. Era oocazie cat se poate de potrivita. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. ). Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. " \. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. cercetate. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile.

ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav.-'. EiJ vad nu . mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum .lra mbii piirinti. ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. forma deformatiei structurilor ~i..trebuie sa plateasca. .:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. de eercetare a. lucru. Copiliiria . este deosebit' de dificila. când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~".Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile . au fost unele nuan!e. ..~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi. 0 . Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane."-"-" ". a organismelor inferioare ~isuperioare. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii.\tat evenimenteleca atare. structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor .Îl face pe copil sa fie supilracios. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului."" . Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate.'(-'~"'"~"_. Piiritltii le transmit copiilor. Când mi se aducea .practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai .sa-~i. :~ . desigur. nutrita În timpul sarcinii.1tele unui sistem ce permitea . vild. Cercetiirile pe care le efectuez. Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie .s1. 0 ura 'l puternica. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme.'d. a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci .a cu greutate.. caracterului ~ispiritului acestuia. . unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. a-~i executa dansurile lor. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a .~~ . E drept ca. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . 0 informatie a *. abia mai târziu arn Întelesca ':.prin fi~care fapt copcret. spre a ne saiva. Cunoscând dependen!a omului de structura . necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul.mi-am petrecut-o la Marea Azov. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. sanatate.responsabili pentru qorpul. . sa caute noi CMde dezvoltare. Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. omului.trei luni cu 0 boala grava era.ca omul se afla . trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor. "Pfemon~iepractica". Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului . actionând asupra lor. . fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 .. informatie stii la baza formiirii destinului copilului. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie. ~ ! campurilor. Am Înteles cat de '~. mamei. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. cat legile care au fost Înc~lcate. Într-0 forma abstracta.pe un drum gre~it". confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii...zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente.con~tientizeze erorile comise.. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului . La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . Era deScoperirea. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. . '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru. am analizat !egâturile dintre comportament. . Aceastii . Odatii. a corpului. ~.çsupilrare puternica a mamei. În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. Însa eu vedeam cA deforma!ia.1.' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. Când corectam deformatiile câmpului '. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. .. karrnei poate fi numitii . ceea Ce s-a Întamplat... instan!ele eti~e. ' Metoda mea.

de . Cine dintre noi n-a cunoscut macar . . fata a scapat de suferin!e. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod. la' un instructaj.Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost ..cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar. . avertismentulanima]e1or? .ln cele mai variate forme. II atingeam din când ln când cu mana. ce-i vorba. Am ln!eles ca era un. ..iubiriidin noi Îfi§ine. nimic!. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala.de oameni. din când În când. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate. .\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii..a iubit foarte mult 'un om. am zis ca nu e veninos. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire. fata §tia desprt. de copii. prin aceastii maniera curioasa...". Bunica. ca a ÎncaJcat legile supreme. am lnceput sa-I tin ~e coada. Era vorba de vipera Koznakov.o. . II§teptand sa-i dau drumul.~: . El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. ~ Când. Eu continuam sa-I lin §i.. sa dea semne de Înviorare. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. din interes. Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea.. foarte chinuitor. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator../- urmaritii de aceasta dragoste.' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra. Toatecelelalte . Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea . Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el. nu ~tiu de ce. vreunul din ei. dar avertizându-ma. uitand ca .ea are vreo vina. . cu viteza fulgerului.. cat mai departe de oamèni. ' minute saltul pe useat s-arepetat.... ci §i ajuta sufletele oamenilor..Orientului. El a ramas mult timp inacti~dupa care. În joaca. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent.a mu~catpunga §ia gaurit-o. ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. lnsa de ceva indescifrabil. Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa. Ma privea tara sa mamu§te.. jn tinerete bunica ei . Cine-i de vina? 0 feJlleie. . vindecarea sufletelor oamenilor. ~" \ bunica. poate nu chiar de dragoste. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . destinele lor.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. dupa aecea din nou ln apa." . . El ..gasit Dicmeri expuse În totalitate. de a se sinucide. piimânteana de zi cu zi."_. din pacate nu le-am . '7 ". I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. "."-' 211 2'1 . de cei apropiap.lucram ca ghid pe lacul Rita.avertisment. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului.fata de Dumnezeu..e periculos.natUra.zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. Însa. de Univers. pe nea~teptate. Chiarbunica ei. ~ ~... . 0 ruda. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre.. " . . dorinta insurmQntabilà de . .: V .. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care.0 datii ln viata .a se poate nu numai vindeca.".o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. Dupaeatev<!. . Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . Rezultatul testarilor a fost negativ. dar s-a casatorit cu un altul. $arpele nu era prea mare.Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. Am Început sa analizezdaca. nutrind. avea pielea albicioasii §i eu. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata . §i s-au despaJ1it. Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile. dintr-o datà.

" \1i<: lit. ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap.' . '. vorbele ~i 1 . Înainte mecanismul pun. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1.1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii. În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. . fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor .~. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. . surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere.când el devine cuminte ~i ascultator. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . cercetand multiple probleme. . f . . din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei.ltele. va avea un s~it tragic.3. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. inverS~a Universului. adica spiritul. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. ci . pedepsesc Însa. timp. :. azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. asupra copiilor saua rudelor. " . Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi. parinti . . Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. are suficient riigaz pentru a mai piicatui. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. de un om de care ea Î~ibateajoc. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat.'gândurile ~i faptele ei au creat un. . . ..sihicul. Marna a fost iubita extraordinar de mult. . Investigatiile mele au .itiv se Întindea pe parcursul catorva . faptul ca cea care. foarte des. a fi'aplor. soartanoastta. Însa a aparut 0 altaproblema. destinul ~i siinatatea parintilor. Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. ~ . hune.' dupa piirerea mea. ' cânipului informativ al Universului. omul pâna la primirea pedepsei. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor.fiiqei.. Una clin explicatii ar fi. . Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. Încetat. . cat ~icu cea a copiilor sai. . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul.CuviJ. la mve\q1 campurilor. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . ~i programelor nocive. cu toate acestea. Este drept ca În ultimii cinci .scos la iveala '. . În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic.0 \ 31 a 'muri. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei.zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. p. iai cele rele nu scad. Copilul intensifica. . crizele aU. buna sau rea. Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor.a prograznelor. . '.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar. . ~.( . În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii . Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a .

' .. 'f eu femeii..!. ci copilu!. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât . ". - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire.m~ tlchilibrez. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. maladii cardio-vasculare.': " " .once suparare a acestora pe mine. . arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într. . ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa . Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". ~ ~. dar nu-i bolnava ea. un fiu.. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . 'din . . provocate de programul dorintei de .a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa. = . ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an. .:.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i.un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii.. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. Dacii omul atacii individual. . Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat. 33 l. I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \. de .adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.E ln concediu de boala. Cercetând cauza. Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula.:~.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit.i-arn'explicat . . Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. ' :1 .Da.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala.o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii. . comunicarea cu bolnava. Necunoscând acest lucru.' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 . ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre. Iata ca acest cântec contine .trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . Eu explic ca enureza . 4nca Il"arn apucat. } 31 1 . Acum .~problemeln viata privata. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii." "":. .el este mai putin imun decât marna sa.distrugere a iubirii ~i vietii ~i.'arneliorare. punct de vedere energetic. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 . ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului.?rii. din ordinullui Lenin' a cIerului. demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara... ln karma acestuia.. . atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare.\ ":! ~ MI. acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de .. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului.a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl. Prinn-.w:.mult mai mari comparativ cu marna sa.. . a face rau. . dumneavoastra ~i v.este doar vârful aisbergului. . de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va. .":':'~ .a deformat câmpu!.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. . De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci.. Cum se simte colega dumneavoastra? . mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime. . Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . Daca aceasta a fost puternica . el plate~te individual.

Când ma aflam Înca. ne ruiniim pe noi În~ine. Catastrofele. rara sa ~tim ce facem. Disciplinarea con~tiintei acum. ii va urma 0 noua pedeapsa.:. abstract. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. - . cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai.". Întrucât ma ocup dest1JI de multii. Toti cei care au Încercat s-o ajute. .' .foarte puternica . .a Întârziat vreo. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. Eu am mSlstat. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat. candoamenii au ajuns la un . Aceastii lege.)nvestigatiile. mi-a raspuns femei. ~tpdiul literaturii ezoterice. Este exclus.vi le reprezentati Într-un mod mai real." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat.. [n .. cel mai bun sistem de aparare. S-a dus la 0 "baba". ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. seara. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. ': \ . iD mod firesc.Ma obseda 0 tâmpenie: . necazuri sau se Îmbolnaveau. legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. ' ~i a rudelor mele. . Înalt nivel bioenergetic. Înca foarte puternic. Constat 0 foarte mare. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala .:~. co~marurile cu care pe luptall1 ' . '34 ) . Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau. În .. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat.u'C":'''. ci sa-l ajut. . Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite.:.nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. vreme de . la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /. joaca un roI foarte.l.decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. dumneavoastra atrageti nenorocirile. Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt..Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. Una din . '. . nu este un simplu principiu . Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen.drumul pe care trebuia sa-I urmez.Ce ati simtit? . am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. cinci zile.aceasta. .:.. au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri . . a venit la mine la control' 0 pacienta.$titi ce. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. Este un . Am Început' s-o tratez. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. privind-o. ' prezenta puternice dureri de cap. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica.. . de un fenomen nebulos'. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra..~'~i". ea trebuie sa devina un mod de ..Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . . important. $i cu cât. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati.permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale. d!tr . cu efectul. se simtea rau. k!\ll11ice. daca el . . pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact.existenta. \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. . . 35 ..ekemplu tipic de modul cum noi. Ameliorarea a venit destul de repede.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul.legere a lumii. aveau parte de neplaceri. ~i ' 'r~' . " : . 0 preziciitoare. - .efectuezzil. Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele.I-ati dorit raul.. Îmi iubesc foartenl1.. i' '1. in acela~i timp. Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.-'.!lt.În articulatii ~i anemie. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege .. " .~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ . . bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l.. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia.. .~~_.mai alesacum. ". ~ pe care le. Cand un om este supus unui atac bioenergetic.

Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul.altceva decât sa "amâne" bolile. În plante. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. ' . ~ ~(: i:$ '6 ). De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. Întrucât omul este. care aveauviziunea Întregului. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . Sunt niveluri absolut diferite. deformarea destinului. ' " . deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului. Spre <leosebire de sIln!i.~. Cauza . am vazut la ce poate duce folosirea.:u a dorit copilul ~i a facut avort. la nivelul biocâmpurilor. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. Universl. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata..am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. inferioare. urm~ii ei adica. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice.~J>.bade. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. tulburari psihice.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. . În animaJe domestice. În aparen!ii justiIlcata. În anii sai de tinerete. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. Am t. Procedând astfel ei nu fac. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal ..Daca cineva ma love~te. ma stapânesc.} ~. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei. a iubit un om Însa . . ~i trupul. raspund tot prin violen!a. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. ci doar 0 midi parte ~i ei . dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile. ingustii.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile . : vindeca straturile.tiva." Nu mi-am imaginat ca. Bunica femeii. ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. În cazul loviturii bioenergetice.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul.Pentru mine. nu-i nimic de mirare ln acest caz. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. În IIguri de ceara. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. ' neg'll. . Mi-am. '. cel care prime~te. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice. eu n. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -.ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia. În centrul Pamântului. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. transferând toate. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. Renun!ând la contralovitura) . .l1ui. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. . În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i. de - -.:~~ 1 1 .estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia .

nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. sa Înteleg acest lucru? .. Eu Îi. - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . . . Recent .aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu .'schimb am' posibilitatea . astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.de . Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra.: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". ." . Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!... nu vreti sa-I . .cu el pieœ ~i celula. " F emela !a totul ca pe 0 distractie..ln primul rand pentru mine. Pana. eu pacientei. Universul ~i sufletul acestuia. ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. . Acum. Aveain . .imesc cu un minimum dei: . Egoismul.aceasta satisfaqie de.'~j.claditii pe moartea sufleteasca..'..vQdcà. ceea ce-i mai trist. locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . În primul rand cu ajutorul Întelegerii. lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. . . .. vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs." . a da. dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici. . Duelul verbal œÎncepe.~i cum. . .exphc motiv. . Sigur. Pasionat dl) diagnosticaœ.~. .de a va ajuta...Curn.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani . Ulterior. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. Nu mai gasesc argumente pentru a 0 .ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . . prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i...~sufleteascà \n momentul tratlunentului.. Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica..ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. 0 satisfactie. .19 sW"ea ~ fizK!~. . ' . pac!ent!. .. . Îi exphc. Egoismul . anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!.Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. În ('.'". pœferat sa ma dedic cercetàrilor. Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale. decat ceea ce se Întiimpla În jur. . dar viata te obliga la ~a'ceva. Însa omul care nu se gande~te decat la sine. ~.~ " . starea karmeib()inawlui ~i' de .un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. . este 0 ocupatie foarte serioasa. Puteti sa nu . Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.b~. ' .grqeIilor comisede acesta: . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp.fi' 38 . acest lucrunu poate continua multa vreme. .sa te ocupi numai de problemele" 'materiale.vigilenta treaza. ci ~i pe mine. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament.~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: .Da.ca sunt despartiti de mine. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe.~' ~ \ntr-o conversatie..am patruzeci de ':. stopat!.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. ~i nu numai pe "'dumneavoastra. . Imaginati-va ca sunteti Într-un . la un anumit 'punct egoismul este normal.ani.~~. incipient. .. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r.entru. ' Dutnnezeu? j . un timp oarecare ea se simte bine.'gradul de co'n~tientizare a .' .J:le. posibilitiiti ale metodei. .Daca celuIa ia tond numai pentru sine. Cu 0 zi \nainte de . . .. .Spuneti cii nu-ibine . .În tim" ce dumneav~astra va . undtLtotul În j~r arde. .credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . ' 'r.. .fentru dumneavoastra sau pentru mine? . . uneori uit de perico!. de' evidimtierea un or noi (\j' . dar Îmi apare un simtiimant neplacut. vreo patruzeci de minute hbere.moment este '. Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor. .~estaurant. nu mananc abSOI~ ' : mm!c. '. Iar În munca l<i. ... Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . 'tj . . Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala.

. Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu.40 .N '''/. . se poate remedia foarte u§or.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\. 0 taniira . .tulcie egoist. rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. . Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. femela. nu Însa §ispiritul. adica am Încii!cat principiul cel mai important .:K .'. acea femeie §i dupa.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului.. va trebui sa platesc.at cu acest gând. La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii. . el are o':ifjuternica . . elle fura copulor energIa. Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. frica a inceput sa se manifeste lstenc. Un astf~.lata caacum programul de distrugere a Universului este la . . ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. ea se va salva de orice mal~die grava' . Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. '.' -:-M-am de~piirtit de'sot. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . . Oriee furt premeditat de.linie paterna.de furt m aslv de . . Aura femeii. .. În sfâr§it. iar programul de distrugere de trei sute .' . Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . destriirnare spirituala. ' ..am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau..Sunt gata sa mor lini§tita. - .Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge. Nu i-am niai spus nimic femeii. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu . are 0 mare agresivitate mtenoara. . Este un om des. Judecand dupa energIe. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. ta:. Dadr. de dragoste.:. zero. Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau.. Cân~ rn-am desPMtit. deteriorarea continuindu"se de-a . Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. . beala de trei sute ciitiizeci de'unitati.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. " . cât' §i pe iinie materna. .$i ce yeti face acum? \ . soarta. . vindecarea prin intermediul Întelegerii. vampir.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . fapt pentru ~are este nevoit sa fie. ~ Acum' boala e zero. boala de asemenea'ia zero. decinci sutede unitati. sanatatea. renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava.catcorpul.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . '. . Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. -. voi fi>~ sanatos. . pliirnanulstang. -Da..:. Am trait foarte rau eu el. - ' . dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. deconectare fata de Cosmos. de§i am ramas w trei copii. 41 . am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. .. V-am spus. . am Început chiar sa cant. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. 1 1 1 . . . Ceea ce s-a intamplat cu copiii. daca nu. ~gOlsm.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie. lungul catorva generatii. . . Este un caz clasic. '. pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor. . Eu. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice.nplator. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. tnotivele bolii dumneavoastra. . La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. Sotul dumneavoastra e vampir.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge..

. spirituale. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot .! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl. ~ . noi primim 0 '. . Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. un post sever. .\l este 0 categone nelineara ~i.e. Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala.Tratarea mecanica a problemei ~i. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi.\ numai omul.de ani. ia de' undeva. a devenit vampirul celui care-I Învatase.etiergie. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!. . . EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: . d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt". prezenta simptome de greata.ci' ~i lumea care-l Înconjoara.odei de testare. cele clinurma. de la Soare.: . atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina. acest proced. destinul ~i sufletul. umplând' de en~rgie. pacientul meu. Pentru a . acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. '. nobletea sufleteasca. Omul tre. de parametri spirituali.iteza tuturor . este 0 dovada .Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. daca eu. dragostea:~.ajungeenergia~ica acesta trebui. s-o. prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la . Timpl.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile . . cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea . coiIdamnam structurile spirituale la saracie.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj.:e.vreme. vampmsmulul.ent. blOenergetJ. Închisa. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i . vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. - V-atJ suparat pe sot aseara. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente. ce mi-a venit la gura. dureri de cap. acest mod de Întélegere trebuie.". de etica. folosl la mfimt.te e.splntuahtatea. u~~ cant. :. daca s-a modificat Într-atat v.~ll:. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate.' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei.ii . În coptactul cu structurile karmice ale omullii.. acesteia. tot a~anu te pop . Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 .42 energie: din natur~.. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi. .tmulsuborice fonnaduce la degradare.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met.' Îmi amintesc de un ait caz.~ p~ntro a pnml suficI. Prin urmare' . 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. Te$. Rezul~tui'!: ' . nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. .energie.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti.Ita. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. Printipala . ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. . din Cosmos. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. .:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp.. . În jurul orei ~apte? ' Da. metode ~i cuno~tinte. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J . Uitam ca s-a schimbat nl.. Dar nici acest luctu nu e suficient.'.proceselor. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor .fine iar consi.' " mamte . Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. de vechile tehnici.!' doar corpul fizlc.

Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I.I-a inventat omul. Am cercetat karma omenirii.'./ '.ai fost foarte des bolnav. Karina "societatii socialiste" contine. Legatura dintre . . mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. . transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi. d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui .În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru .Ai dreptate. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare.' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea .mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora.~. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. descrise mai sus. ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. .mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei. Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un . De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra. celei. ' '. :-. nu ai zile multe de trait.' . . Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut.fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. . .. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. 45 .. A ~{ r " 4. câmpurilor . Investigarea. apareau situatii dificile: deii '. chlar daca . Tu ai fost al treilea copil din farnilie.~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni.'. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul.iOCacest lucru? Singurul .. Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. ~i fata . 1 " Cineva spunea di ceasul . . È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. i-am râspuns eu. a~ ca.Divin ~i sentimente !nalte. aceea earintii. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse. Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '.' j 1. . programul.te apropiai de moarte..doua ori era cât pe ce sa mor. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant .. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul . yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. pnigm!\tism siilbatic. de. Cum are . dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. i-am propus eu . el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila. asemanatoare . . ~. cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. cauza neplacerilor tale. De ~data ce piirâseai calea salvatoare.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I. . sa-ti . poate fi În fond analizat. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. daca ma Îndepiirtam de el. neplanificat ~i nedorit. . fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te.. .Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. pe lânga toate aCestea. conlocutorului rneu.este necesar.urii fata.aduca Întotdeauna pliicerea. judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. povestea cineva. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' ..absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu.

complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . În. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele.umvers. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. materializatca substanta a "gaurn negre". Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC. a lui Kant . constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. adica. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. mformattel m materie. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. . Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. . material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. crearea pe' planete a unor structuri' informative. Cea de-a doua. orice proces este un obiect. Orice obj. de exemplu !n cre~tinism. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. i . de punct. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica. Acest .' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. de absenta materiei.. materiei. Cu alte cuvinte. '. mare_la mvelul fiZI: .. de pilda. . ln lumma acestel conceppi . Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. Informatia. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. .În interiorul sau.materi!j.. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern.-Ifi . diferentierea ~i varietatea tot mai.. Conditia. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. punctul este un infinit latent iar infinitul . Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale.ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. 1 1 . notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. mterstelar~. d~ ditre blocul informational. ap~ntla unel. Conform primei.transforma În inforglatie. sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". timpului ~i spatiului. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic.Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. din pun.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. sistemul solar. Ceea ce noi numim Univers.unpunct latent. Câmpul t!nde sa devina materiç. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. "La Îneput a fu~t Cuvântul". acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. din punctul meu de vedere.: 47 . SfântuIDuh).' \ . Exista 0 contradictie.campul informativ. a academicianului Ambartrimian. intre componenta fizlca ~Ice. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l . Daca luâm. unor noi phinete.a unui contrariu În c~l1il~t. Ceea ce noi numim spirit.1 " IUn. putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. . a doua componente: una . Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. La atingerea unei anumite densitati materia ~e. . . ln fiecare prpces. Dumnezeu Fiul.Laplace. cealalta .. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde.ect din Univers poate fi cons!derat proces $1. Aceasta conceptie exista de multa vreme.i11cohtempbrane. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate.ce concura cu investigatiile mele. care au loc Într-În~ele. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului.1 i: l' 1 il . Exista doua teorii privind originea stelelor. >iarmateria sa devina camp. '. . . care determina dezvoltareaUniversului. m acel~i timp.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. .

Este evidenta . decursul unei secunde.. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . de exemplu În . . 49 . În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i".evaabsolut nou.ara. Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. fiir~ anihilarea lor reciprdca.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. rudlmentare. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc.. personalitâf. III . coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa .Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde. . Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al . Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda.ea SPIn~~UI.continua diferenf.rni~carii.ii.. '. adragostei adica. Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. ' Sa n'e amintim 4e pendu!.ei. of!.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul.ma extenoara. ~nformatia ~i. Prin urmare scopul viepi . Procesul de~i reprezintii civilizatia. Dezvoltarea acestul proces. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta.Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale. În. cu.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi.ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra. Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. ca sa nu. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. . ca viata a apiirut În Umvers concomitent. tJmpul ~I spatiul reprezintafor.inutul. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor.48 el se diferentiaia la . acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. Acum .ierea.oprirea dezvoltiirii. Substanta. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà.sa trecem JaprobJema originii' vietii. pnontat. disparitia j civilizatiei. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. " Înseamna Încetarea . sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula.niveI fizic. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului . Putem spune.spiritul' constituie coritinutul. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. Principala conditie a. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta. reconcilierii contrariiJor 0 constituie . . La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. diversitatea fizica. disp.rdensitiitii informap.1 :. cazul disocierii fizice.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele. Încercarea de a le suplini. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers. data cu acumularea diversitatii. duce la. " . Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. ' . 0.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate.' . Cultura n~te civiliza!ia.. se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. .viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul.

comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 .zI. ocultismului. adidi Întoarcerea la starea ini~a.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere.catre unitatea }nformationa. Daca legatura. speCÎi. spirituala. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. În plan.ordiale În raport cu cele fizice. Biogenosfera. organism.~. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa.a unui biciclist.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic.' La nIvel fl. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion. separarea nU.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~. 50 .s-a prodvs.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea . pentru ~omp~ar. Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc.~i sa creasc.Prinurmare. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale. dintre. realiziirii uni!atii noiipJan~e. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui. Toti ~tea. Viata pe Pamânt nU numai. se . . Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. verigi. ~i nu a unui aviator. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm.qà a aparut ca unJ~ erganism . schimba cu rapiditate. Îr!ttegului. acel~i IUCru. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii.la. alegii IntreguJui. . . 1 . comportamentul fizic. .pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate. Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie . atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului. spirituale ale omului. Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. de pÎlda.aeum poate fi reallzat În cateva luni. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. . Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui. de fapt.care loc apanpa . . acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. caracterul ~ starea fizica. . .~a se explica recrudescenta magiei.. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului. Are loc det'ormarea câmpurilor.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice.j(:1 ~~.' generaJ. Urmarile influentei negative.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor.aleDragostei. sistemul poate sa piara. . Dada. . . câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. se poate spune ca omenirea se giise~te.cuSoarele. .cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir.Însa. a legilor Spiritului ~i. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. Viata9are a apiirut pe P. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent.earnpturii ~e.

mtregime. ~iun om obi~nuit. in special spre magie ~i . s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani. 1 Acum Jumea s-a sehimbat. YOmgasi . acest curent.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa.aplicarea lor practicii la toate nivelurile. de cuno~tere a lumii ~i de .. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid.-. . maxImul)1de efeet practic. ni~te actiuni energetice. . un ridicat pragmatism. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc. mai ales. .formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. renuntarea. . Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta . Aceasta cale 0 utilizeaza. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . ~ivrajitoria. de fapt. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. Este vorba. Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. . În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare. spunea "Nu lisus Hristos.mare procesl4i.daIIcestproces in toata unitatea sa." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. " .. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. 'acumuJarea. de negare a ci~lizatiei ca atare. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate.~. Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar).. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. tendinta spre Cosmos. Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale. 'aratâ peste tot. ca orbii . pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. Sunt doua curente religioase diferite. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior.' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii.ea. tehnice..pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica. mileniilor ~i de aceea. de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. s-a' . Este 0 cale de evadare din reaiitate. al creerii noilor structurj. . Acc. de negare a urmatoareJor doua trepte.din poveste care. procesulUi) j/.ale cuno~terii ~i ale eticii. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. . Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. RoadeJe acestui lucru dejll ni .. Astfel sanctitatea. mvestIgarea lumii m momentul curent.' procese contrarii: r~untarea la lume."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. Prin ur. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. ' '::. de pilda. .' Daca analiziim calea . 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. Acum olnenirea are ~nsasa va. . oricarei religii. transformarea ei in legi morale ~i .. cuno~terea. ineficient. . ale comportamentului corect. . : "':-:~-~~f~r(.~\ baza: . 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. .de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. . Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i .i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". . 0 trans.!~. ~ . Început prin elementl':. a dependentei'~ omului fat! de acesta.! in alta. bazata pe principiile dialeetice..c01l4tIentIzar. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. sociale ~i. . . trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. itlforllJl$ei.~iun om de actiune. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta.vrajitorie. "nerentabil" .al con~tientiziirii.<~:'t . adeppi lui Krishna. pop sa.. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte.

de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. !if 54 . cu omul 'iubit. structuri $i de dezvoltarea acestora.ltecuvinte. simple: obtinerea.i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. sai. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. Îflcele din urrnii.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine .~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii.ei.11 face legatura Între cauza ~i efect. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti.iunea cu piirintii.cunoa$terea' ~i morahtatea. Conforrn legendelor. au disparut. . Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. l .'{\' . când. '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. ' " religiile. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. . duce la boli din cele mal grave. legile' Universului. afaceristul.ff!Jctificarea ei. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie.ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. treilea ochi sea Închis. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. Parcurge(ea acestor dOl. cuno~tea ~i respecta legile unitatii. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . Deosebit de serios se pune 'aceastii . Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii. Mai târziu ce] de-al. rara riscul de aplati ". trebuie acordat a . Rezultatul este. care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp.lcare sfiir$escprin a se degenera. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau .loo$tintelor primordiale este . de regulii. . . soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. ~ . copiii.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. cii ea distruge psihicul. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. Prioritatea. Ei aveal. Anume. În sistemul de valori.la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl. numai omul care. .'ii. Practic multe $eoli. problernii În . politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. . pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui.domeniul bioenergiei. probabil. tragic. . La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. Cu a. cl. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau. Dio. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii .la nivelu\câmpului din subcon$tient.

oactiune msuficlent . . structlirilor etice. .~-'-')~\~i:'." mUI}i.intij.':f~rt. posibilitatea." 57 . imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna .nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'.!' .. ' . Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei.ca urmare. În secolul trecut.care respingea pe fata bionergetica. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit .'~ectionarii .. Vreau sa fia opresc ~ai În. În ultimele decenii."{ . fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent. . . E drept ca pare eficien!.' '>:':...I~ ~a. " " "" "ta ~ multor complexe Mdi.poate aqionaprin .~.1h..'". Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.organism a fost inipata Înca.tnagic~t. -~ a duce. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0.. " .. Multinaivi COnsidera .' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii.. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale.. -' .. spre deo$ebtrjl de alte!e".?t{. " ~. ':. Lipsa unei. .'::iJ"~'-:I' .Îa~r. de . gândirj ..~~~t'.ri'- "A.ei vor dev~u.' . m%:I.strategice În dOlIleniul bionergiei.~I.'.'$. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i. ut.$i &ecv~tând ni~t~cursllri.' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. t. amt "in. .~'este ". \.:\!it. Oricâtar parea de hilat. De regula..' ".".. 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i.lIiY/. " .Pl1IsUC4. acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute. faptului ca asuprjl omu]uire'.~t~#ZiitoraJ . cu' gancllre strategtca..i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# .a seIvit drept \ln mijloc de aparare. structurile câmpurilor.~':". Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin. . caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste. ibfOen.. ~: '.\fI}\"Mdeau. . CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial .mult . .."'""1' ...detaliu asupra modalitatilor de aparare..doctrinele etiço. posibil!tiiti mai ridicate. ..la: de_grad~j acesL. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte.. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda. sistelIlelor de aparare religioasa.. . des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa.et ""'. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta . siirind peste tre~pta chmwtoare . influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.'\1k' :' '.'. pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii.'::-:. -~ .~:>'}-r:". . .autodiscij5linare. Necuno~ter~a.spirituale. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile..mcercanle.: ". ..care ""tti'.ceea ce priv~ faptele. ..pot Jf\ltrundedoar.~-. nici unfulos.a .~~. PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail.44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':. o~set. degradarea spiri«talâ~. una~a' capacltate .t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli. ~lmt ..religioase" care propovaduiau binele nu numai În..demoralitate pentru au. Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.' . .de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.'~rt:Ç!). cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. ' '."'.'J. !.~e"tratament . . la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca.Cum <..Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de..c't!'l.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.. Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete..~~':_~t-. Medicii . .1.. :."'J'".:-"".'. . '.>D~~'~'~'.bio~nergie.-.ca pJ~nQO.ij~.- În~& .timp .'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~.. . preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat. Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat.:'. Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie. dete~inatI! de. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.~IJvràJUfn.vorn atluJî\lt set de ~tode.'?S" .\IJ.' Intrucatcapacltateli\ .

. . de pilda. AsWI.sii gàseasea motivele.. . Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice..supravietuire În viitOr.c.n.robi chiar o. .dUre efectui eXterior. . :~ fizio)i. ~Jutia'19r s. / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. .forte.Pe cercetltorii . infavoarea r~hatelor de moment.in()afterü ~i' eticii. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI.mmetrÎ . ~aiinainte de toate. 1 . Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. . . : . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. fiziC e.fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q. daca omul dispune de putine . un blocaj al unui cOmp6rtament . . ".lgica ~ psihici. hipnoti~tii intervin grosolan ~.mtr-un ..Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil. vrajitorii. bolnav sA mteleaga ~i sa. m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. este singul'a conditie de. . " . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate .. miirirea : ÇJ. viitor ar~eIile. . p. Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari.a om1J\ui. ' . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul . .a oprit. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà.vindecândtrupul.. 59 . comise. m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent.san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. un nivel calitativ . evitepe . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. ' distruge rudele. unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl.aubCo~tient orientându-se . .~olii. boala este 0 apiirare. se poate ocupa ~i de bioençrgle. ' l' . bioenergeticienii.' Omul ciare. el . anurnita aparaturil. ' .trunderiim sUbconJlient . comportamentul. practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. Etica. . . san dotaraa testoaselor.. se autodis1rl!ge~i . psihiatri. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre.. tru pte 0 munca tltanlca pen" . a iubirii ~i a cuno~terii lumii. . . tant daca are mal mu Ite forte el Poate ". . çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor. . rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. . buie sa deVInanumal s ' . cu carapace.t\ ~ ~. care sunt legile care il8uv!lfJleaza.. .COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. . subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare .' alinveIi~ biocâmpurilor.viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. $. constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. .~i În procesele autoreg\ârii.acest subc~tient.~natura 8. sa-I ajute pe.

coIP. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. Cu destul de pup. . 1DI0rmanv-ener g etic . cu 0 karma pura. M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.1JzaÎn continuare sa se râsuceasca.pulomu!ui ocupa Întregul Univers. Str. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite. Sa ."'. este vorba de .' .. se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai.l. câmpu~uiuman. . . Am Început sa . pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle...' cadrulrel.~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli. At!JDciDl-8.cercun. ' . biocâmpul se prelunge~te la infinit. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . Karma personala a omului. . Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o. .re el.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: .stratunle cele mai ap~.e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ. ' '. f>iciuâspuns. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma. sentimentele. ' ' Ocupându-ma zilnic.influentare. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. În sus ~i În jos. timp În unna '~. apoi IDkilometri Însa . masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. . ln .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. În raport cu limuele corpului fizic. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <. ca~ ~'. cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm.. f \ / "" .pnntre .I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt.- 61 .lSUS. . a organelor a:ceStuia~i . se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e.~egInm ~is-a. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' .~. '-'" IJJ. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. " .se mi~ur:::~:la cu . 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw.loqtJaponal-energetic ' al omul w. Cât timp mâIla rPea.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. Insemna Calimita se gas ea m8.'.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . ' / . mai'profund În câmpulomului.uI" totu! e~aIDregula. emofiile. timp de mai bine de doi. Am desenat pe hârtie un 0I'tI. iar influentarea poate fi lipsita de. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna.IDiliei. ' ' patema ~imaterna. ' . ~mp?nerii acestuia. puternica va fi interventia sa. cu atât mai .1 mu 1<1clint. ". Cu 'mulfi ani Înunna. " " ' e unU!camp " cel'. . "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . eu vedeam pâna unde fin Pani' le .' . ' " . CAPITOLUL II l ~-. Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ". 't. fine ~i au 0 ~.'egata de copÜ . . .Jy ferve?ti ai' . ' . ani de purificarea karmei mele.aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8. m8.f ." a~~f.

traumatIzezê pe paclent~ . dupa propna mea conc~ptie despre lume. Înainte consideram ca multi. dincolo d. . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea. prin vtajitorie.lumll .cu ~t va fi ma~bme.aJ'!are~tii ameli. . ..:rea. vindecatori.'~ deCât sâ-i. toatej1Unuril~.eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p. Astfel. . Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . C. .:":0':). cunoscut omenirii de foarte multa vreme. Rabindramat . Am intelf.onsider ca. daca'mi se interzice. ln' onœ f?rma Vlolf. . . ' " pot pricinui un prejudicil. . ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la.vindecatori nCau putut transmite metod<l ". .e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale.'1 . . Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. contact incorect cu 'Structufile câmpului. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. legilor ' existentei Univ. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii. m primulrând. ? este cainla.:S un singur mlJloc poate eficleni." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii. fii superior.meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~. de importantâ astiizia doua cale . slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!. r~ 'e '.care permite ' .!timeata.' 62 . . În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«.calea cunoa~terii. ACf.lucru esteposlbll " . ~I I~pslt . poruncl ~Isfatun. În principal "metodele" 101'.'iii niJ. " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '. 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i. ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa..tImentele dIVine. . atunci cândeste vorba 'de sen. \ sentimentepe SCMa e valon a omulul..l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. dar nic! nu ca puteau.simp~a.> " . 'q trebUte sa ma lupt. .:nte ~vine. orice culmi ar atinge ea.'. . SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde.notiuni. ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta.muta Încâmpul . . . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti.. . - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii.erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau. .1mai nu voiau.' precisaÎn si*mUl descris.. sanctitate. Întotdeauna utilizarea. tendinta permanenta spr!.' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. pe . . atunci. . tradtponale.. actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum.ersului.:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate. 'i/. adica al Universului. mt violentii.~ isp~im karma pacientuiui meu.:llta ramane. .!~ I*~ . termenl care au 0 semmficatle .ca de pericol. . am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul. /.am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y . eu folosl:Sc.j' ~. . În funct~e ~!.destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie. ' lnvestigând zonele de ii-ontiera.matenale.' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i.lbolnavului sau structurile lui se pot\: . . Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu. de care se folose~te . . iar acest. nu voiau sa-~i. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului.(ezolva ea poate da'doM 0 . ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. . :'QIllul "ff' ' "'. 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni.. determinat de <!Càte . .Tagore spunea.Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1.r<lctIcl~aglce. d . capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia. În virtutea imperfectiunii mele. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În .\~ . .?rare Însa ~u problemele cardinale.:St mlJloc . Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa.prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste .

. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers.~ntem I~ prezent martorii unor confu.. VJatlicrc:~a' ogroaza .'ki~..j1!J:Af'OIi.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:. relative.fatà . " ". .sistemului câmpurilor. . . În unitâti Struçturile.~"""" nicio~tii~. ~ . ." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or .rcare de. ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v. c~ atat est~ mai bine.ple de astfel de "tratament" sunt '. s~~i=.VJ$l1i1n. constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. ..dinJuc'DacJi cudouamll.=~=. XIX-Iea detreizeci:. .:.~""Este. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e.~i\ignoMn~lanivelulfi~~".{.al~ap vJloare negativii ~i.a.". . . Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea. dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. ..incap~tatea 'În. astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:.9. multputereade (.se mte . ' ( energlliefine. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti. negativaar~ .: .'. ~a. .. .n .onaleale omului. . '. tn. karmioe cunoscute. . ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare . disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute. Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc.' .' .izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:. Cel mai adesea acest lucru se manifesta . ~ opt. o\Unehilor. '. Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului .prin maladii grave. de sitUatiid~ n~nt~elere. .acum -.reaCtt°namfata de " ea.avânlf~ . cii fiecàrql om I-'a crescut .srar~ltul . Unlt!!.. ~CUtà. ~ ' " .~. '.' . - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. cU cat este'mai mare În valoare absoluta.on$tientao sil11tHn imedlat ~'. Jriedii ~puteril.cr~~ urmaograve. .ea~oneaza.necesar .u~a valorile.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. 65 Ildrese~Spintului . . 1 ~~ .putere .strategice~ lactice.' .lul agresivitatii.ca pe un tot unitat:'. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~.~~:~:ti. câmpUlqiiiurÜl.~ .~':" '. "'.optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :. aceastà.Àceea otite inf1lJentii. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica .Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia.actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea. sufletul ~i Încârcatura de iübire.de " biocamp~I~~..ta. Astâzi foarte des poti vedea.cOI't$4entii'sau subçon~ben.1rieoluioonstâNlth:i .C!1J'a~t~IUl d~ . Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe . C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i.~.(.!I."~.. De.a . fatii deo agresiune strftil'la.inertiare. timpul. de aceèa orice ÎI1ci. ~X -.marimeapa(ametruluimasurat.aceea. ( . Exell. .a n: hysacontroluIu! . .-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei. 0 are niJ. care trebUle sa .. cum. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu . .<le~ece.~I:g~~.. se sacrifioa rezer'velestrategi\:e. influentare er~u .omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . ""~.. . materia. . Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba. ". fizic.de ~I. '.i ip . oauzli~feet. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare.. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal.P\.~.Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente. seco luIu'1 al. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. oonst. contQr$ionarea~cestora.~tMter. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman.al\e. " a:ju~Ja.- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model . . fata de . . ". \ .1 cand aceastll.~::~ . adicii lui Dumnezeu.sa nu .În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare. .J. .'- .~~::~. ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul.r. de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.W' d.d\I'. 'i:"T:.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor. fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea .):. Agresiunea. .

'.cu atât' . intrate În c?ntra~lctle cu ' V. am. ..llIl' " cam"\ly"".:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ.JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii.uentar~aesteonentati.ltul. " .p ra .' ' fatide Onive~.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' .u.iCac~dac~' jnfJ. Noi Însa. omului cullnive~ul~i. . .1viedin luirlenll trt. legile interconexiuiYlor din lume.'/ f '1'.ctica. cu c.'evaJl1ândti-ne Jn modobit. Viteza de trecere astructu~ or . ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare.' ntr-alMp oate fi d Ifentà. .a aprecia cu ajutorul ciffelor. .vRZUt 1 -'" '. ".f' sa se manifeste. ' ..'.t' . rouit maÎ e1. ' .1 sali nt.J.'.ma!nte caele . .la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll. " .. ahmente:l:e :~aJ\ ~~. ..~tratam. cauzele bolii. j.)~ \ 'jSf:.' . deformarn campulUi 0 . mversu ' armoma .atÎJ \Tom cutio~te mai bint.!de.boliarat a. . "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.!! ::':t~f(!IA~' ' .entu l est e cu . '. ' . . .nu. l01. " ' . W"j'.cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. .. " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr.ligioase. " ' " ". . de ceas'cuc~as.Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an.daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa. . i. .f ) 'gândurile. iubi~eart()astra. . care intei:q. ' precurn Tomanecr:edinciosol.'. duc la deformarea structunlor campulUl. " ' <.la Oricât ai trata 0.ne lovim tOttimpul cu capu. comportamentul.starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata .nvestigând biocarnpul uman..boala concretà.'i. .cfidnfif1Za reciprQc.-un organ Într-a. ' .omenirea dispune de multtimp de tOat!' . YOmaspira catre aceasta .Icturile .. .66> "j'"" . privind. . eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când. ~are~emold'aceste . 'j . .il. am.' _ J.. sa uriim~infa cui-eligia pentru. eu alte bUvinte.' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re. as U. ' .1Ctiv ~Lci!1S1. "TeSJareabwenergetjcii 1 .'.pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi. - " '.t ~i iubirii fatâde DumnezeU .J. ca m~lte. ' ". ' . atn.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul. ' "" Meçanisinl11kannei' rea. . .itaptele.copiii.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". ". ~hiar .alae ca apa c. viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita. Cauza. acele~i bariere.. ." ". d:paC\lm ademo~strat-o pra..lllaiÎnchizând robmetul. Nici ofiiniaMt. ' "" '. ajuns . constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl .'. . ' ' .r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul.: ' ' . alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar. bO. mdepartand.lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe.cuomuliubit ~itu sifief. .ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva. stiirle. ' III . ' """ " ' .'. . emotionale. ' '.'. .1. . .liz. l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca. structu~. 'CAPtTOLUL /. G~dunle. fn liniimarj. ...poate mIgra ilintr.i. 'informatia necesara. printt-o munca de 'ii cu zi. ' . sentimentele. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a. la nivelul fizic.1bulesa fie privatii de:.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa.eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile.

sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie.numai Intemeiata dar $i . situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor. sa masuta In~~~~il9r. tructuri care.' . .cte~erea ~ul\li.e. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu. . .eleme.fiiraun siStem de control..~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii. urmiirile oricarei. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti. ~ ~ 68 . el poate fi testa!.analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor . În cazcontrar. se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului. soarta"tJXJiea' desMatate . catastrofe devirt din ce in' cernai grave. ' '.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom. fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i.viitoare §i.".otica a diverse/or obiecte. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic.ntele.~~bu!~ fi. sticcesulu~ pe. 1 .de ac~ll\$itimp psihicul. nevii. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj.Am Î1JtUitcânu numai . dè spiritualiiarnidic~În .În. în câmp eJCÎsta.ecesar sa: efectuez. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic. ml-am 4atseama 'e4.o ajJreciere . " .Flecai:&t':f~.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -.' .'de ~. '.~.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi.uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale.ale struoro. dar' $i ca structu~lespirituale.e n.' .. conditiile lumii. . la armonizarea structurilor ~pu!1li $i. . pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA.corpul fizic constitUieun .n~iv. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl.Analj~dsutele de cazuri. În"acest fel. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale. Elaborarea metodei de .e fn numar.~ rè~lt1telo~'.. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ.$ihicul{oarta. al Universului.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele.' ale structUrildr norocului. . car~~rUJ sunt element. sunt. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om.desCèhd~tllors8l. " .~<11unu: re.. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic.responsabile de s capacitateaomului dea iubi. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.asti\rii 'f1zice ~ on1Ului.~pectIve. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ. .Iuat separa!. . MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!.it.Prin -' c~purilor. . ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice.~transa interac~une.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.indispen~bilii pentru sQpravietuite.. contemporane. 1sa $ Il 1'1 .sistetnului de. pop .at'mOdfficâii În toticeilal~. aJtltând' truptil." Influentarea bioenèrgeticii "este cu. prin analiza . ".' .:.Qrganelor. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. Însa.'Toate problemele diri. de omuI iubit. sau. de parinti.. de copii.'P.este nu . autoreglarè. . 0 bldcaie foÜ.n.. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI.or eliminare duce.arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 . de aceea nu trebuie lucrat. - 69 . s$tem\lnitarcuo.*.' mumati~elor. Mecanlsmul karmel e.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a. Imèns. in grup a oamenjlor... pentru un colectiv. \ .ce. .ieJii <>mului. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii. de cinci-~pte. .I!lpr~e~I"~. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte. a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg.t~i' bioenergetÜ. a CampI/lui.de. .' viata omuItti. ~d~ .exttem-d.numarul lor .a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice... neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi. care organlSmuI-. Metoda -peImite ~i testare". Dio acest motiv. \. are .Jn acestIÎ\~dam elaborat.~or stfategiCe. le . ".azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. ". deZvoltàriiorganismului.

~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad.. :.".' .titre. } '. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt . ' . .. una din bele mai.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu.' ' . de fiicasa.Multe... medicjna. De.~tateafizica.. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea.' p" se' .' . :~" '" ' . .Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" .ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it. Îttlfreptate .~.-:..:i~." :':':'.- \ \. .i. sQparare ani de zile.~'Îp:..' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei. a jignit-o printr-o fapta. al câtorva§coli ezoteriee.l cu Universul.' ...corptilui 'fizic. Dupa corectareasttucttlrilor.::' \' t: . Soarta ~istarea de saniitate a fiului.1..~pentro . çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " . ÎncAArc&. Eu.' Însii fiica a tinut ace~ta .enttdui ". '.fatà . conCentFarea..".' . fiecare data s-a . 1.' . supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.". 1 . I. . el m-a' . \ -::'~'''. ' mamei. respectiv nepotului..i.spre mtb~ti!mtul'omultii '..cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita. oameni. . Mâine ele vor.I-am descris toate acestea.cint~.. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani.'. .bloca _6n~tientu1.zvoltarea'. r1lSpândite Înci\Jchi al.activ. .micum . . .:. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' . au 0 atitudtne'negativi\. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr... Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els.e IegiJor Universului care po~ ~. .\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l..' . ."~. . '. .:....un biUbat'care acuza' ni.\ ~MIIJ4.vitâ colegele de.:. .' ...nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori.. Supiitarea eSte.. CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal. " ".rj..aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera .:. pâti'UnzâM.' .Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.1tJ!IÎ'.în'l9?4ati Ces. Corectareastructurilortrebuia s.'.dat:. este "s~~legati desubcoJ.-'..' '.~ < ."'r:i:::4Mf}i~ti.. .netnchipuitâ. . .-o fadi marna Însi\$i.Îl1cePe$AfuncpQ11eze.0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati.~.' r. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel ..~'.În' mtbcort~ent.:":.poti 'oontr6Iatede.. .'consultatie. deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l.' < ::"<'.'" " 1 Am avut la.cât ~iin propria ta viata. Într-o situatie dificila.. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.mamei s-a vazllt.-/l raliaqi . . Bunica tinea supiirare pe . ~u osuta'o1!!1tifi.'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~. :-.Înprezent ~jpro&eSi s.. nu erau tocmai În regula..: ".ea.::'13f~.Nu. }' '.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~. . "'. ". tot cepâtrunde ".. deati ghicit toate ~. '. din cauza sUpAririi sale. au dus la rezWtatul dorit. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua. Pltru1\di' În eI. hi.fl toate prieteneleei.- ::":. nu .Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti.'~~~'J'/!.}.. '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î .}!~""~.proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~. .(jreat .'.'. . .'om:$i. ...În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.'. \. '.. 71 .$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale.Orlan tratam pe bunica unui tari~. Eu n~~'voieaigh1çesc.' . -':'Spuneti ' nume1e fetitelor.: .Daci. 0 vit~ . Îiexplic eu S-i\./".cântpu}11i.eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri.c'Întnlcât f . ". " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative. .<:. l ' ' D~te urmiri grave.dI' '.. Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.-a. oarecare. .' .".1~6I1t.': \~". ..Logiœ 'Stjbw." .esupravi~ " "'. pamarel{i§i de.'.-a jignit foarteputernic0 femeie. .>.~:>:. §i .si.

I~arn cerçetat.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.. Starea fetÎtei s-a .care am obtim~t-o .cuÎncetul. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea ..se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii.dus in situatia dé a agresa rara voia sa . . neefieace.elul energetic. oN!.I:a nuci deloc Îmbucurito~.r:fetita. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician..~ ~ mtemeleze .!.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.~ p !a su~~t. lainceputcatastrofarde scâzut.tmice demonstreazli.'.. Dirni~ata. karm<j" estul decuratii.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.:_.ctat.~fÜale C~foot~'SQfie.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e. durerea tre&tiiars!. Armonizarea structurilor. ÎI sunam.~. . . sa. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o .Biirbatul.. '. când erau sfinti.cii nl)a apucatpentru ciiacti J»... Faptul ca -1-au apar.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.. oriee om care s-arfi supiirat pe ei.ti~\o de o-.exceptionale. se.â. RapçrtUrile.fi administratanalgezice.te aCe1:iteau a fostpterdute.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a.oamerui.. Eieste u'nom bun.' . kartnice este 0 metodii .\! grava bbalâ fizil.amoa:u~lebolii. inima.~~."~aelirnine principalele cauZe. tanât incâ.functionala sau organica.~~at I-au . " ' . -'.in mod tlocyent .ce-i' cu ea.chinurilor fizice e~i§i salva sufletul.l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~.tlllhe ca top . .aie bolii.' '.ut dbrenle . : '.eacurilep. ~lin de.pregiitÎtpentru metodamea.'. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a.a Ani legile superioare.eli.dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie.t.-~ este lin OIiIminunat..EI a vrutsii. :</.Eu mi-Ml continuat actiunile. . "~'.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.inL/' r .'.' '. ~I et !I fl\.iltl. Daca i. insobimb jj-~Ioc.-i aduc la normal patametridebaza. .~~ 73 desl>aqid?re~.urdel.tadiculitâacutii'illrcl . . .iIi §Î'i s. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu. ACÎlm toa.\'. caurmar".acest lucru.ai .Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .intâmplare inter~an..rerile.çut1!.:\.1 .'< '\r '~'i .l. deplas~e de lunga duratâ. . El aÎncalcatatati.c. C6Ccetarea StructUrileka. :~ .. a inceput sii-ioreascâ incetul . Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.~. .Si. copiluL Înainte. primea pedeapsa pe loe.a$U.> Nud: ~ult. De aceea el si adesli. Eui! swuun:.S-ar tiputut.. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i. s<>liçitudine.'' -'.inraptuite de piirintii sai.~ 5~~~.s-ar fi racut mas. '"" : ' .. '.riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. .1êtate În to!ite"v.t~lt' "'" ''.. \ -""I. fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca.:i".ud ." 72 . . pani . .marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.p[Îm~a lovrtunle deraspuns.ampului. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut . sa-i.. ~r bille.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump.s-ltpetrecut o..piIiii la mieznl n°Ptii..pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca.. .' " . " . o~menll la mvelu1campului..' Vinovat era tatal. u fete .. stlpere.fa!A'<!e. ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca. snpreme." demu/t .1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare.~Niv. ~i itm cOn$tatat.s!inatatii de "la disumt{.'.. cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.>. . curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m..inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~. În primuLtand.. Spre-:seara'. ...ta" M. Aceastaesto infonnapape.mtâh:1ea. i~i pierduse . . ar fiputut apiirea probieme'cuinima.. ".:rn VI3Fi ersonalii.in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle .. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o. conflictele in 'care fusese . Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura .cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '. se supiira §i.Î!1regjlJnea19mbara. mo§terÜt de la piirinpisai.avus~e . ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:. ln ultimii câtiva Ani.~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare. dw:!nu putea. de.°ri se simtea jignji. -" " . star. Pe seama..se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul.

mult ..'Uf.este . ' '. tot timpul era supiitatâ .DupàteltitiVinovat.- . 1 1 1 \. ~ii mt la câmpul eÜ'. ..flumea. """"".-1.~gatl':v1'.cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa ..~.'....~ e. ?neapen~ marna. .:aplicate. care IlQiiiiubim .'. .câmpOrilor lor. '~ . . " . .!U'ey. s~.. Chlar ~i sentimentul. .:boIitO.. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei..lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla. ..P1UZ1\. au.in ea destul de mult timp. .. D~ .'pentrtI. Sentimentele de dr8. '..8..cr.~enea .nutrescceidin jur fatiide (}lU '.. FemlJiiÎi rnurise primul copi!. . œ~.Wmanentii..ci pe cele Ille fiul~. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor.titi sup~ratii pe so!. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:. ~qec '~e. . . copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:.târZ/q. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA. '.~::. sii-~ ~teasc~.d!fo~i.defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau.""'" ". r"iJl~J1t~~'i~'i'1. '. '. s.'el! ~"a'.it!1Î11tecà orice neplilcere este . . !~[.tieutu1el ~j..ceva neplii~t nU:-1.'~.aidivortplui de sot.nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe. Incep 'si tratez copilul. 'l'.. nefe~edebdJi.<.' .'1IgmP. .:atn.Am.t.~ce~eoea ': . Analizezcauza.' -. 1.iJ~te~o~ Ou'SOpilej. rau.ei (fiul). ." . . bineltu~il*'cei'ce!vfl.unmecamsm.ableste~. i-am spus eu femeii. Soa inteJ)sificat diateza..Una din..aI icoanei.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre. " r' .lUm vâzutllumaistratul superficia. . oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii. cauze J\r~ supar~ea pe. laprimavedere. Viitulul ~I.Ibirii. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni.biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale . ..' 0.un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI.'... Sentimentele _negatlve.ismul exist! În câmpul cice$teia peel.PrAgramul.J.t alaturi ~ pe .na6$t:m.~ bisericii::':Aco1ois.amexpUcat ce. sa vad care.Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d. ' ... . Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a.a apropiat de icoanasa. 'r.1..tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este. .ita deat~t lup~ estemamasotJllui'. Maroaa Ca.idl:teriorat"complet.':.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v.urat sotu!..ntai.-''' ~'. $i'qJ oamenii. '1~ " ..1dÎl1etde. "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul . ...î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .. (.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll.. ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea.." Averntla ". .~IJt.6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu.!~~p.- -. c~p~. ..a~o..cuÎl)~~!n d~elne .74 ...1 .gosœ.' .tinuJi\. . .om)al. ri" n\Dnim . 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.~.deb~e. Am stabilit cauzele ~i i-.. ~1..ti$nJe.. .\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie . .pentruiertarea màtu~l1 sale.~fiCtt:4:d'. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat.compol'tamental mamei 'fi' am vazut . Câmpul fiecirui omOOl1tine câte .eI." ' ril?l. ". su~t al.eat. cI.le&titudinii ~cestuiafati..elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' . .'a"i d~pâryicutoate ~ u..""0-".nivelul.-.i ..' '"'''''~'''''''. ".'. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru. .'ur~'~epe carele. ...(}IU"f\~P~~~cjopa~'.! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile. s~t oamenl Cllfesuferil\~8. ~erenie.a'fiicut dintr-o dati foarte.(J8D1~~~~nst1tW. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I. .fj~.. nuU'departe. Cbi '''' .a .cauzanu era una singura. C~nstat . orientat.'cii pânâ la n~tet"~.!~. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el.I.~"..e.a. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::.. fiittdcj vadc50prezmtii ..." '.su11t°atJ1!mÎ . wrba de actiu. Cân~. fiului. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În .i~i sa tmem.Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti.tnceput s!cercerez. m(CaJi. ca la Încep\.'.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c. inSâ la .!Însa.tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:.unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu . oœsa v raspurtde#1!n'~la$i." vjni 1'1~ .~ ".~ubcon. ' .deaJti ~ameni. " .'). ' 'câmpul I~ui siant ~\.. ' 'co~ltatieo . Ba ~I~a creat.' mm puterm.se mage . ':..fe!.' 75 .oipersoanii fQarte draga. acest IUON'ne curatiikarma.. ' f:meia nt! ~tea..nw. cârnPu~~i lamv\". ~ " '.ide diateza. .F.t°areà#acienti.invidiati~.. purta":inecq.o 'tentati\ra -de'~'.ca .

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

atit arfi t'ost mai rlu .&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers..fi~biar ~alele '.. noaStri.idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea . Consultapa. '.. . .i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. " -= . Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' .el dooarece cauza bo.ecrudescenta . J re. ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn . 'çunol. .asunatdin nou .. . Copi/ut.' ". !.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .~ ' "'". ' ". Si continuiim cazul descris Într-o. ...".'. d .. 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m. - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil."cumG... " 0 ~ c'" pot fi pedepsif.' În câtnpuJ fief.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe. COti~ta' .tenlt ~e la tatli. înucma corectliril. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . gastricisau esofagiani. . .cmel. ~ ' . . .natorul iicestUi..< doniesticedepmd'de nai.ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine. ' repe~acestet SItuafu.iisopei sale. dimpo1riva. ' ~ 00 trebule si f. '0.mmdes. tu/I1oarea pulmonara. conceptuale co~espunzitoare.pe ce s-o'~cârpesc.-&<.Logica . " .Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap .dezvoltiirii Universului. e 08. Diti nou vi s-a declan.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl. ? bronfitli.infarctul. .M~ brolWIta nu . " Îll.'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.vat.zulta~.lunit t~aisuPiirat pes~.2 8J totaIitate. ! . CU. t!ml' mi ~i destQt felul de~...Ea~af~arte .1tot4ea~na. .. arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i. .. .' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~. nu corespund 1(. se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor.i pCIII$tiinfa.". .La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif. .' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul. am reufit 'si reduc .. alti variantli: lm om Ii rost tratat. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo.toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi .~' catdiovaSculare fi oncologice. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei.unflivel superior de etici cul~ sau. .. qigrm ~.' ' . Daci În acest timp sau peste ' .aceastli agr~ivitat~. e 8ceea au Ca d ' . d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.. s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!.i Înlpreunii . l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice. au . " .i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi.' ~d~enoas1r~ .ifuapi pbtaparea tutxirculoza. ~.tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU.. . daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::.. ~n1r? . .at programul de <!lStrugerea sotJeJ. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. v Care credep ca ar putea fi cauza?" .ârui~ dmtre. crescând.ci..tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:. '.alicJl.testat'peel. := ==ce cu ~'''' : . . cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto. din 'picate. ~ se exfl/ici '. .. create de $e11timentul suplfiirii. '.din ultimelè decenii a bolilor .Iii contiriuasi existe. propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli.'rnetIUI~. . t .'&-il . printr. . . "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl.i" straturile Inferioare ale subcon.1.se Irc~arcaAa .înultimul . nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce.

Pentru a I\Uva .tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia. '. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] . CI.'~n~ayoastra .totaiitate.' . ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti. ( . . . aseau: IQ g ~118 .. "'\ceIiUJ\It PMtrJ.ale.b~ne. ell .rea repro~uriJpr ~~. Jn .nta' omului e pa Q micij r~titii.pentrucii d. .1 e greu 4e ..Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care. pentru ca §Ieasa fie.lt. A ~ 8-0.~9tiune care. d~anul.suP&riirilor.a doua norlqÎipJaçea lucru.I!.. '-" c '.. . Sto.co~en~ .ltatl~'ni~ic. produs necazun unor femel ~! a prin aceas. bânuillSca acest ..! Co~tii.AAt .ve~ r~u~i. Fk 0 pauzii Pen~. . multe ori. fOstd. 1W1.de .În c.~a ' : ' l Oistrugerea. '\ l.- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.roat3. .:: .fap~ CI!~Iea s.. lertare .~a ~igreacare este greu de porDlt. . ...".am:jignit. sàdçunem efprturipentrua. ' .~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de.!ve.yiitorii copii.lZi\te ~i . J. pentru. n .x..)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:. eforturi nuprea mari Jnainte ~i. -.n.\ imic.ta alncreat . 's. Ei .sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!. . sa'l despartji.. va d~lan. . Flira sa. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare .practJc n.a supiirat pe dumneavoastra.am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.cdormiU bu~e simtiiminte pe . ~t.persoa:neipecare.~. .ândll.pen(lri'i pentru . .lcât.catrellfI1l:°wa lumii.' Î!lpIWj.r~ata . acumuli}t" m . ~.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .pu mica aj1.. pentru <dumneavolIStrii.separare.s-.': '.. nU.: .' ' .ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H .. Eu aIn cerut iertarede foarte. : '(.au despiiqitCeade..e$a acestel II1I~card)ra . . dutn_volISqji. cum. .mamabiiCb~lui. divo'" dar' nu. carese aiunsese Înto.efapt ofensa a vemt dm partea 1 .. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele . $~o~ii. ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa . Însa. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.o Cl. .s:a Jncwcat multit.n bioenergetic deaceea n ~~va. .o.numl.dilmneaYoastra depe aeum va ucideri.O~.lUIljl1~avoastra aQt1e..( . Prima i!.-' +.P1JD aspirat:ia .~.~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune.!. ..." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent.cdiilll.aCeasta. daca ati fostjignita. . .tIS -.-. Pro. c~~i...um~hnt~.. M.~iputea explica.lUcl.§Jn«. trebUie sa. Smw~?1lJ. ~ .ÎiI1IpoJ. .pentru priete~~ pe~trl\ . §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii. .ele cijstn.!Vfeme ~PUel~puna.on"tlentull\l. .. . atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu.~rtata.aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~.. reu~ Sa le blocati m...dar~11I). Cauza era .al sentimeritelor \.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl." asupranumehI1Ct~pra. .~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e. fieca~om vor dete=ma graf.oprit. faptul ca m-am ~Jlpiirat . .tii nterioara am. ".lyt. '. ' . (I~ca.. care ~e fiA rptJta pun . ~cest lucru. .dIVIne ale.pe.. tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q.l1-a.se. .CU . . va lertaf1. .Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre. u va.le tat felul ~e .voastriprovc.~\! vep. catre Dunwezeu. scalde:.aceasta.lCtu17iIQf:flne.çare:leau \Inlll. ofenseaz~ peacela ce.lmPJtova ~tuije. '. fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .' ." "":':.unfdcauzelnJ1:uapet la. " ' J l "". . .aceea... facere de . u: '. Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a.'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.'. "'-.distn. n~l/.p~11 ~ul)!~e §J. Rezervele karmelpmenlmsuntepll.<' ' ... marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i.liaspÎJ/lpiJepersonaie ail. .drept s9pa djJll1neavoastra:.lIllmecani..'.de.~ agresilJJ1ebioenerglltiça.spirituale. --:.Via. .e." Prograrp.~ 1 - " .Am iFtat.~te demults9tie m pla. noi.a sunat 0 c\Jno~tinta. .eatta no~tra ea a fost cea vinovatii. .s!lb<. msa prograinuI de:distrugere. - .l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea. explic: .fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar. ma1.w8l1lul de .".fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu. Subco~~tlelltulmsaeste . catre Dumnezeu.nitniciunulpe celiilalt .atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). 0 conSJdcr1lt1..U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. .fatide .'~\!!Jc~~~t."''':' ..\gete al ~otieiaclio~ AU .pu ~mal ~P~i. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn.ca 0. '.msel!lJ1J)a J.flicuttotul ca foarte rouit malntll.bo~.n9~ ufI\ea~ . .lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor.lll1trerup~. femeiaaÎnceput . într~o. Nu demu!t m.tnsa va pot aJuta.

. ajuta . : .Nu exista. inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .. tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat.'. .Sliportat. Înain~ criminalilo~sau .lertarepentrU~el. '.' .: rimânând mul~ ani. . Ajung la '-. C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr. ~eni.r ~est~r programe. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: .'. . --. ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il.~ofensati)r. omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude. Programele'nu numai ci. .. S.in final. .. progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia. a gândurilor.a omnlui.' ..'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea.'. pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? . kannice de distrUgere ~i degerierare. inainte.L. Principalul cistéCa . ucidereaiubirii.de a ucide.) dumneawasOi. 11umneavo~a. Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru." '" " ScuZa0muIui\~ apoi. Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n". p!r1nJilor .' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea . adeseori În programele distructive .ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. .la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost. Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti..câmpul omului. a~fo~dejap~ . .a~estwa.? . ' ~s-a sPânzurat.. dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e. ~i pe'a . un bmecunoScutcomic.'.~ercetez cauza. risfiingi asupra fi~lul . a .' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate.' a em°tiil°r.AcesJ lUctu vA va. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri..si Si vA pisttap sinitatea.' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de.. 87 'rertare . când aceSta a implimt " ." -' . Uciderea sentimentUluide dtagos~.în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ . Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor.'.hul. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite.' .o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat. prin inteimediul fa. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea. se potpistra tI1I1pde d~enll~ . ' ' . Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu.1cilcirisimilaie .a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont. nenorOCln.p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe .~ . : -.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu.~ autodistruc1ive. . .. . pentrU(ci.:".~ul n-a mai . ' k . ..probleme nu numai cu fertilitatea. 'la unprogram cu. Exista 0 mm! mai mare ca aceasta.- - Dupauit ristimp de glindire. Este 'vorba de ' '.i' lM .(J.in cimpul SluperitrUœ.-'-1.?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci.unbm. .InW SUSse refer! lastarea iritcinoari.. ". -r " ". . '. . . mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo . . .-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod . . cuuoscuti expresia: .patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m. concret ce $icum e cu mine.' . . vefl avea . ' 'Tot ce am 'exprlS.'.' .acestmecamsmsi functioneu msufletul omului.' \. ' ..~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'. tof! 'ceilalti. . programete kanmce'. si se. .de VlCtI~e!e lor.repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.ptelor. aSpiratiacitre Divin.vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. C1riSti Idei". Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele. . " . daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ . l cincispre2ece ani: '. Într-un moment bine' determinat. nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe..Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti.~ pe a tOpillor. .- - ' )" . \1.ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e.. 'ln filosofia orientali este. . trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI.~.

'. 'tr eb\1le sa se simti mmunat.nf..0. : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. .cheam! omenire ~care.ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara. putemic .u 89 :-:putef!itia?.-1 'sprezece lUIi fata. se Î: d. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. .care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~.trun se 'fi CA. " ' . '. . . " . chipun. _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab .ces.. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui.u 1 e' gray. . acestea -' infIu Waza preapuf. . Efectue:z testarea. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos. .ie tâniI.fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit.adolia. complicafiile gil\6cologice.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. A M-' pnv~ a '.ago se eun t8n/iJr. .. 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui . ' . . paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. . . Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d. Aen . .' cu n~e -.Aetului fetei. " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '.. . SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' .pa. 'i.' pœFcomportarea ei.. perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf.i'ce-i supha ci 'a. De parea i--ardespirf. ~ mai'sl~ra . Marii ' . deocantd ti .ant -apUeat afi-' " :ClI n. Inifiafi.uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ". S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'. adicii. . ' _ pacie. .din interes pentruavereasof1Ilui. a Universului. 'Iipsita 'de :' . . . ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. " u cat este mat.r nu ~I-a. . .zica . . deoarece . 1 spun. pun diagnosticUl medical.me. a. . balnav .imens 'care se.i Î~' soarta. -" ' ' ° n:.-. . Dar. ~ . ri" ' . A' " ..i:'. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar. "' ? C"e. s-a SUparat . absenf. regrete. .. Însiiau trebuit sa .. . ' " . Da. umea fÏ. ' .Ea a reC\lnoscut În. Deobicei tiu-i.onale' . sa bloche. se despartii.c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. . . " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. .garanf1uml .mUlt nmucgrav . afiQerea asta. loc la Începutul anilOf 20.treb ulesa fie blocarea acestuia. Problema principal! a pacientei 0 constituie.. .' progrQmu " . ' .1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' .ebare. cantpul acestuia .: .- \i1Vo$e~e. atreia funcfie 0 constituie . de.mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. . ' ' ' - . .. iube~ un ".Am dlabet. Ut ' . Toate . " .de aceasti poveste. . viafa' personalii.. ' oamem . 1 distructiv cu a+~ t . .. .eoarece a. 'roc .in mata.~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce.niciodati sOf1II. . Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut. Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. Amintindu-~i . ' . ~1iate e mlU . confirmii ea. . ':<.. " ...B\lnica.uazea de. . mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat. .uupa ce m.ze programele "".fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . §1 mai' penculos ".Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat." . Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm.abme C.buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat. . stoparea activit!fii care Împiedica .oare: m'ici tahi car le. ." .i.< y ochi obosif.'. . ' cIIuzeleaparifieibolilot a. Fata'1!1nceput . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt.: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf.'t .c.~.i.ii.... tramle imW. .' b' .. eu Irmea .de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui.. . Înalte de fi ormeaza ..La Începutulaniklr 20. ' ." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. eliminarea meclUljsmeJor . ta " î ' . Orice in.a'~ "". larândul sau. . capt vinovatul .. ' " decat m\llf1Imtt. ' ' ~ .' ' " ' .s\lntemceJuleli: unui " singur organism.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' . .sii vedem ceea ce Înainte v. 'Yine la consUltaf. 0. .. . aD!. Bunurile oricum le..cbt astfel . .' . sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' . ' .intreb:pe ultsmguL Starea.a ded. ' .mlUeficlenti . _.':. nu ..Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci.vertisplentul. Or' nU-1at 0 ~1a.reme' titeau vedea doar p . ' . 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.". Cauza iese: la ivealii destul de u~r. ".in stateade sâna te.'. ".' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit. ca .ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme. ." ' " "- . 'I ..' ' ~~ Suntsup~icitat..mcolo 0 d' A . b/iJrbat.

atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' . . . El a . attuClS . tt poo VD. - . -:Attin~catsamai~p? -Am copii.~tii bine cAele stan .t 0. . . pIJtesc toti urmll§iisii..tn-1Un purtatcu el nu.gazdei Ea ' " fenclt. tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme.. .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i. . codate:in câmpul s8u.. sJ vina! .~.Înloc " " ' . .cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir .rm~V"" fapteie " " . . .u~~. ~~ " ~-I . .."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? .' . a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave.propriilor copii...+-De . Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.. cuni II§fi procedat acum. .surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI.~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ. vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . . Zidafi~aca~"'atiWul. Mai 11.~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali.. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. . evimldumneavo8Stri.... . Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor..:. " . trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . .. """.. -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna. .'aceasta. . 3.mea.' de. . eriwadunate toate rudele.a1L. '." Q. ' ' ' " . 'unnure ' .c.. " '. ' " ..' ' .. .Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" . aceasta deamintirile clin luna a cincea.~ 'in~pulsarciniisotiei. COplllDsa n-am reu~ .." '..Aveamin fati un caz clasicde ceea . ...mia. .-voastri.eamli "degenerarea familier'. .. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '. .. Eu di!Senez ' . ".oc cu ..Il\ecarea b01il . . douaofi: " din CIUI:œ.' . c .un ..fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de .~ " la ' ' ... cu ~ ' '-"' " .- Odati.. . atiti~ aoe:tt~os. am. '.\cea. ' . bolile mcurabile. .' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j . avutun aecident Am '. . doar Începutul.n. .ostIO~ti .ln Iuj!.. ".~am si nuu pOt.' . n epoa+".lucruse poate 1ntâmpla ti .. e .. . care .te nu numaiprogramul .~5. ' ' 7"' Da.. '.i s-a nAscut.an . .~" "' ..arost da" intÎfl1pIlitor? . 0 Micitoare a zis. . in mod autOll1at.b 0 1iJo r "'--'--. " ' A doua. . . " " ? lltit dezisde copi! Îhluna.'. . i -am 'spus 'eu .1i. .odati cevain genulista. D\'. ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te .distrUgere a organismului.' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI. intr"p comuniune absolu~cu i. Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' . .i \ . .'. C . Blocarea ac~i. dar. .. " c""'UJ. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i. . Moqile cppiilpr.:.a cinœade Sacciua.au dezis in acest tÎ1J). ' ' ' ' ' ..la nivelul subcp~entului. l)a.H " 91 .n-..' - ~ Oricum.'.* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie . ClDeVa. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn ..1D~te. iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest.'-Nu. '.. '" ' folosqte pentru.AspuS ~ lI1otiwl? .. '. '"" realiti' pnntr-o'abordare .'."-'. am v5.. . ticu. . .adute =: 'mirturi . .' blestemul? l-am intre!>ateu. f ( . rudele bucuroasePri'''-.program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire.-. . . .' . ' tinAri' .. ' ce seJili..lDregJstrarea non'.'"'7 Da.ciunprost la capitolul ista." ''''1°rata.. intrerUpéœ. ~ .avusese 1 . " tr~ ~ ' i . necontestat ' ganiBmiilui.1 ' fi fiumoasi.." .J.- . . 'Acum avett copu? IDasemen~ . .. Dacltatil sau marna s. .. ~1'ebuiasi'avepbiieP.blirbat. N:u.. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? .copijuleàte.n. .Ql..'-' Cheami-ti imediat nepoata. n copi! mort a riS}n1ns u ...>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in . ' " -'-.4esareinA~att "" ~a shidespA . Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. /.. .u~ratamea . . ' ..' . Buniculvostru dinspre.:.oareCo'. . " ' .. ~icare.p copi! 4e . " :~: '..atunci copilul ' m~ten". ui.~~.- " . . dar nu '. ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '"... .

.. "..' ! :~ ~ .1 Investi' gat"'earatii'ca ' . În primul rând prin .-~ ' eapacltâft. Ifi. ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. '.a:cufata . a P t enoare"" . . .Însii aeest lant se poate intinde "'. ~Ii schimbllti. . ' " . A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii. . 93 t. '.t0tula1tfeldesot.. . supritnare. V1 en .. .cuno~ereacau. Stiirii !lalefizice ~~. .P.câinel~ eradi~n:::~:~. nezeu.Cilné./ol!jut sii'g~a: . prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi.ciJte 0-.'1t"'. decare era ' eu " c!tJn .~1i~i comportam:= . ' D'm fi enclre copill.iifemeii. blèsféIitului. ". ' ~i mai departe.. "..$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen.afetneii'. ' . -' - or ' . . Co '> ' ' " ' " .'Investlgat cauza!cesteJ zi..m:".pnmtt pe GiI V eOft1. sareuul.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice. rau cel . 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr.tu. 'afutici .ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia.t~ mcercan . .' -ptltemio'culumea.'JflSa"noi..'.~e lit deo orientare 'q3 ru II. .'.' a patra luna . ' ' ' " .eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~. "1" ' prolCOlonale.' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut.. . cu . ~ctura spiri. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà. Îndragostit. Odata primit. 'rara voia Sà. . Odata ei a veni."" . ".trera deJsarcmii" 'ând .. ~I ~declatf$ilf'un " .1i lbtl~~.. meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei. tOf'.reperçutat În' mod deosebit 'asupra .forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. Ii'drept "~ . '.ilt vizlta Împreun. 111. '.- 'o..!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. . " c~aspitJtual1i'i! . A cestea pot lua cele n.alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. damneavl>asttlnue ':. am' explicat ' '. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.' -At! avutconflicte cumatna În 1972? . Ea-arenevoœ de ".~i pu_. .. pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. . coptl~l. " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'.8:' :"'. Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . ' ":. .t. s~i' ~i 06pilului sau. " ~FTi'ébuièsli ".Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia. man Contf1lioapiÎtI. " cmcea a. am vi\iIt '".' doctoritii.c ..râ\l unui'om !(jar.zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de..' """'. . ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '. ~t. conCentrândU. ~:tuaCopilul. Bxista indiciuleà.d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a. " Recent.~ §i .zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . . analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '. . . ' 'j.it4ese6ri. no~tn acumau ..la trece ni. a .'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului. . Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " .putin la trei persoane: Cuho~tintei.tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a ... ' ' " ' . _ . .Adesea nu ne-.1 . 'tatUl.. 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de..èc:::. doctrita a spus: ' ' -Tu . orien. ' feme. . " . .'.0' 'titlentata i ru. slinat!tf.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi. .gtesivita" . 'mêlé iubeascape Dumne.OP~1. Aeestea 'nu s-au . . . Outn VJ1P a.'.llltt~eptat biblia. t"" mari " . éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de.~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i.1' . comumune. Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' . .ate riale. atittidinéa . ( ". '". erIi1 nm. " .tain~tept8te ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele.Endmpotriva? '.' pos '.Da. ' :'-"" ".. . asupra bunastiiJ!H "'--' . - ". ' . program. '" i matbrtle decâttrebUle.. ..e mi~ca icio~ele .ri. acordamprea y'. daci.zel.. ' . . î'n -atreia'. mat-alesÎn d'ire"""a' wu.' ". a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o.nu.ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU. .abdatrt ~t sa vedem . ". atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' . Principahtl e ca orientarea catre valorile . 1II DuI1t. spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. " """ " " ' ' $l' Il.'" d~a bioenergeticiarlii '&.' . . . ' C .tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. nevinova1Jila. ~Î>flOOa. Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. .Înacel~itln\p. Privind-o. .zii~i ea.VJatâ~i ~'. OobserVllt!e. prima vedere. ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. I-am vindecat copilul de diate. . ""''"'''1"1.eapacitiip bideh' ergetl..-'.' " Ji ' . ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. . atât de't'ldicatea. 'E1e .. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri..e de. " Ul'inii. . "" ~ Recent unei" '". .ne. ""r " . t.mamel.rt un UC':itlele.ptinsi8tetnul ?attë de. mam~ S~ahtgat p~tru el . 111!iriki' sa1e. E a m-a rogat s. : " . . Iurta... i4. cu' în. a Iacut. me! pâltii lan' ".C D1°tl!U1':eea ce .

1 go c.' u""""" " A ' '. ' . ..noi.din nenorocire. diVUle.. .:Îa . M-a sunat 0 reporterii de .l(."" ' ..} incaICirile le '. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau. am În" . '7mu/1t ~I .sen~le mult '.' " kaoni . . .ziçer. ~.la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim. am sa vi spun. -. mce:~ ~t . 12 ln ~a . Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca. ' ..~ac~aIfi v"!U1 f!. ~.J.~oare? . ~atfi dumneavoastli: sOt m. dependent de struatura energeticl\..anumi~ ' '.un .' " . ~tela ciuta la telefon. 1 va determiriii . .auza unUI $Meol!!.. Ifcest JUClU va. . . adic! de karma.in anumite CondiPi.am.'. ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia.1f\".' . anterioari'~" :' de '" cancer.:. . .' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti. il ' . .din .este coIilul sau . câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1.peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.' '.lainf0~e . ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. ' ' ' asuP(a.si-mi sistematizez materialele .Jni " . de . ~" ~. ~Fetitele dumneavoastri pre.p aUZlt vreodatfi ceva dHn..i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp." .. .. ... eJnOUV" .i rispundefemeia. cu alu': ctIymte. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c .lnQfi fi cu bine. la doi ani dupl\ pierderea copilului.ealuamperiodic legitura prin telefœ. .. de kaonii. din ~~ctura .. într-o. celuJicanceroasfi.r~1it ~ .. .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii . ..publicital' ~i a-mi continua Cercetirile. .J:'rinciPB.ateoolri t v--a fast 10 dnj.:'11 .$1 ~ ordon~.. ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi. prin promovarea /.vi mirapde cèeace -.' ' ' ' "'. .' ' .ci prin nostn.d'e ~dire. ençlti $l . "pnn . .lpe: nA- . . . . .chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al.. ~~nta el af1~pt IQgQl. !14 . . ' ...'" ..n~ . sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf.snutenu nUlIlai PriA .: ' ti..ze.. ."" aIe n.. Am inceput sa-i analizez structurile '. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . . '.:"af1 ~t a\lllt 0 tu. Confotm horosoopulUi.. douafucercare.x. Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(.wnel se ramTâng . ' "An~li:œz . destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient.' .ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu .ce'. Zona vulnerabiliieste capu!. ..UU~v~astriv-a fost tot maml.Decipre. " '..totl. sentimentl.'. . -.. "".one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche.$1 '.'SituaPlldeveniseabsurdii.". ' . vi. decesUl. acumulate in decumd anilOr.. . ele trebuie' si fie sterile. . .' .d1"agostei... ~~ 1Uiri~. .. efa fixat! tntâlnirea. .' . p .Judeçând dupii informatia primitii./vi va muri copilul imediat dupi n~re.' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.v-apm. to~OIII1 de... ~Pa.Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. Aceasta va.zibile pentru a-$i' reprima. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui.mi A .gr:eala. 95 am ~. "t"<' an. '. Ïntrebfirile ei m-au' ajutat .sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. '.... .Ialiptul. "c' ".copüului.acest moment . 'prganismul ea 'pupiuri... 'imi . '.". . . .. Nere~d sa epuizim. :. ~ tran.l( de ofensi.. Dar s-au. dumneavoastriea .0 desepararea de omul kamtice. fiecare'din . UIbJou uluitor :' . :." . toate fntrebarile.Mam~. ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î. ln.fna. ..' ~1"""n"II. '~Am ' sa vi rog sa nu. Mama ~UI. Noi ne.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite. . . '.' ~ . VI ' -"". ' .. dupii boroS4QP. Ease transfonnJ. atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~." .categOOf.In . pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~. La ' $l'nu. " ~uI gan-la oQ)elllre.femeJa muspt. . fapt ce i-a chJpfiaç\.. . " ' j\.. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una. . .. .'."'. Dacl\ dumneavoastra. Daci este orb.. VIapf' . .eredita!i' " . eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit.". muIte.' . Timpull!ll4t~ copilului este' .. . .çâr1d cdula se IqptJ CU . Il. 1 .-e " . ~ . ' Qtif. . iilbit."Opunându~ .petrecut ~te fapte ciudate.fll.eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate. ' 'mteonediul câm ul\Ji . . Astrologia este secundara.'. . Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul .'>'-t<. ~:~ negativi a.' ' . . .' .ai c!sfitorit cu el d '.

'\$ . ' -.1 -!:' .'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' ..a. .' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas. ' . . Ea .doara.tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.. . .. Ia</o .pu~ .caeasd ti t ~ .1n " I.lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen. '.se .~ destmul dwnneavoastrâ.~ de . cOlmrma emotional aeest p.. . rea o. ~i abia dupaaceea' la trupul situ. .e' . .... n. .ntorulw. .s. 4ec~a " ' '" . . de negare a universului a fost neutralizata prin iubire. "'. '$1 reprO~e .V' ... .l ~ au dubii-daca sa dea. SOft! m. ' La... -/ ... .sau numat. .'.'stahil ..starea de. . booatate D' .'.. uL.' 0e. '. . Dupa un timp am Slm.Ea. ~ ' ' '""t~ ."'. .eo~ll.i. solidaritate cuoatnenii. \' ' .a patra a printr~omcer .' Ml1.peste câtiva ani poate . .'. co~tiineios datoria În campul copilului.ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis.'. ' ' . a" fata. .s-au acumu1at În câmpul firav. daea ). 1'ri1i aspiratia eatre. .. .og!Cwiubirii ~' iertâri..cut 0 fata. doetom: . rormeaziim:câmpuJ '. . .a nec~ara. . dupa care s-au consolat cu gândul.. trai 0 asemenea viata . ' . sa ~o~:E :c:-- a& . /lurnÎli baiih . armA. . tu ". '.acestor s'lJucturi .earacteruJviik>tu1:.' ampului (emeii>. . ce sa moara În timpul uuei boli grave... ' 1: . oinbilieal'i"~:ur '-." . Acurn el este intoxicat de medieamente..Idetermmâ viito. l .E .p"""a1. . . w v. Jurol '. Din acest. . ' : . Sltuape LliIliti . Toate acestei)..:m~u COnil.cu A . nemaivorbind de . ..maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a. mu. . . " . -' ' " . . Cea mai mare parte a programelor . Chiar W3uugerea or . 97 s~ritu1w '. t.mecanismul k nuputetielimina8upâr&. sa-i faca un rau.-j.de orosc6p.se.." . Du.. '1i. . .D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 . .: l n. 1 a. . arma. .. xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru. ta ' ..1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . ' d'... orice preziceri . . vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ..' '.siin'âtatenu i s-arestabilit. Uil1Ia investi" garn ecogr. a fericirii ~isiinâtiitii sale. l.. '. '. ru1ui"D E1 prezenta hemoragii .00 Îm~v~ ' ". Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta.".x .)inç. " m"" rcma .are locp:npl ata C asupr a . ta ~I~.' .a ' " dafuntelefon:. . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli.Chiar ~i nurnai simpl~ . .fericita".Acum . D"va . ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ.j.~. ". " . se va modifiea k ..i..Da~ . ..'. ' SO!UI9I '.. Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet.'. lenCita matna !ni. . ' .. " infonna.aficea-:copiluJui ' .Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface ..Eu n-amsafaccopii".ru.eare a aruncat-o cândva Într-o .~ 9tJ. i de aceea. Însa. ' ~...ieste . ' . al viitorului fiu.. Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa.-"1-0. . ' . - L : .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . .rogram iar . . Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit. ~ . ~~ . gâtulul '~" ml-au 8pUB .Soarta ~i.4. fe~eita. ~ se. . .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum.tè11tattlla~Ud. a structurilor de comunicare ~i '.Poat " hi1 k armanegatIVa.mat pl"e8US oriee 'lIStrologie.era .niiscut. prin as' p!fap spre armo nie. .' ..' innome l ' stru ctum e .-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii". . În timpul sa. sau nu n~ere cOI1iluJui. dumneamaStrâ..~trecut . Au suferit ozi.' . logica: viepi cotidi .". ' .' e~ .spr~anio~ deçlara .Câmp"ul'" p1 lII. IVlnltate. . . Înainte de toate la spiritul copilului. .$1pentru copi!. .. . . a "e~ . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului.am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '. . bolnavicioasa.. c nor .eeut prin muJte spitale. {}' . .d&id. e ~pwr . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este. sare"" .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0.' .. a t .. . . "" ' Afiavut-dreptate":copilul .-cât. Apoi a . 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este. . Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui. .~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la .pentru fiica.pericutoasi . . . . motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat . . Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe..ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. ce.'. neprotejat . "x . .ell . deformlll'e&'. . j una a' trwa . "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios .

Sl !Ja omenirii este grava §1 . Pentru. .gases C ac. ' '. ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina.'. . sunt chiar. Ïiareakarmel.' :: elec tul dar nU "Icauza. . parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI.: . lit t1arte vinbvat deceva. .lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg . care nu se lâsa cu nici un fel.e~~. t mijloace. .capu!. d' spitale cuno§tea principiife de baza " .. În timpul bolii eopilului. ". 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. RenWitarea la carne. çampului .tu lt nu pot sa . es t e cu mult mai' buna. . sa Ii se Opuna pomm dd . 0 mooaIitate mJOunat. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm . " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. . DliCainainte.icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor. .010 ulm asupra . El a umblat .. 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. ' . coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp. - . 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale.În zona ". supr811ljm.doariiputernic picioarele.dii)jur. afunentar al piirintilor. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei.. '. Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne.Omul put easubcon§tlentul . confirmarea '1 .' ne-am putea Imagma la pnma vedere .eu su.pe la wasori.armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . ÎI1 câteva luni. .Exista unmecamsm ( .IlI"lap.necazuri piirintii trebuie-sa .pun c ' de . ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii .za. Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. trebuie eliminate. ' Acest lucru neceslta msa.. . ' m" a nu s-a grabit sa le . atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. '.'~. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze. .. a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f.Y. ' " . ".. primaceakra §i plci6are. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme.ensabil7. ' .\ .. durerile.. . . ". . Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. schimbamceput si-i scadavéderel).umcauza .ar puteaaJunge. 99 . . . decat Pentn. . mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii.deformarea. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului".mai importante pentru parinti. 1 . Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. . Deaceea. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . . picioarelor se muta.cat Cttltorul. .0 '_JO: Paeat am . Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea . 'ln .suflete§te. de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. 'ln zona urmatoare Universu!. 'ka era tratatâ 'timp. . . -.fnu ~anientu!. MediculJCf al.decâteva zile la practlca sa. i-au trecut. . alcoo~ delicatese.Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul... vaqa numai . se . E~.y .pel. ~ . rand 0 temperatura ndlcata.. '. " " . doar sa faci rau.unuta. prin Procesul carealtiidata dura decenii.2 grade. " ' . foarte multe dépind de. ' .cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor.. . . . 3§U . Întru. 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'.' cu fllpta cu vorba Saucu gandul.' a taC!!t t9t felul de bai. dedit fiirasperan!à. cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " . . (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat). . . blocare $1 de . acum decurge doar m' câteva luni.e . Ajuta-m a"sa m.. vine cu ' 10 ta .comportarea. ' . EntuzIasrnati de binefaœnle civih.negat\ve dl~t. Odata :nsa".evemmen t elor . ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 .c " intervem ln desla rarea .. .intermediul tratamentului medical. . .Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' . Cazulera tipic. cândrenun!i la copi!.el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa.. .1 98 .. .aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea.fie sanatos . . de ' - - .. . dar Tu . 1n re alitate situatla..iarta-mi . " 'la' concluzia pèsimista ca.evemmente d" VIa noastra. C umll JO oniuratoara. . ' Uneori faptu UI . li " te 'gr'e§eala. . totul pe 'nea§teptate. . acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.

'" n~ntrerupta. tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie.c. ."" Su. ""'.. }\deseori sunt Întreba. .Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu. .se vprb~te mult-d e spunând '.ia. al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa.b1amarea §i ura. .i nu permite nimanui. " . se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. Acum. ' .' Sufletul ... e ams~l'atun" .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor.. .Ill""" .oneze fi. matu~a copilului.e n-ar ~a b . este asplrapa.at d. mmnerezultatele e .tara grabii.! d"la ' " -'. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet. ar putea aaJIUse vida .. i am": Stmpt. Copilului Îi vine .-'-hn e ceva. . orgamsmu IUt.' a .tuuClam ' aJuns sus ~i ll. dar'sa f1tmmte câ . Parte Slmplu. . . . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei.. Existii nume neutrale.tru. . mergat.!lUlezeu. Dumnez. . Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul. dOUndu-Qe~. Cel mai eficient mecanism de blo'~ .. .- ~~e . "TrebUle sa tInzj.. ~"-. pesme '. traseul pe care I-am.. Ea se baza pe legile bioenergiei. ID general pana la a N-a spita. " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel. .1 trebUte sadisp<!fa ~.iepartede.- . Vinovatii era. . e ~curta durata. . .cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei. Dacacel ula P.'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle. ' ' . omul poate realiza incomparabil mai m It ~.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa. .. CIID~peproces~1 de.. 0 mamaiubitoare. . si:ÎIlcerci . ~.j' . ' disonanfii cu' unp eratlvele ~. Irupu]uleste singura cale de sai "vare.ul l1Q tn.. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele . ' .' ~ .çalmate. " . catre ..undeamceput urcu. Prin urmare.Daca inima pbtreazâ sc:met.poil alimentatie.tlJllume.e UISa siil~IUtasciiÎn nai. sa.' ecponarea~P. A . " . desavâqire. u~p din nou.de 0 munca . .'" . înainte de n~terea.P. Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ . sa depui et. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. sa te lupJ1cu Une .:ceperea acestet munci. ..cu . ~Itn'~.i va trebui t 1 '. acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului. ' .. ~ ' . ÎnsuP pentru a. interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. re d m Dumnezeu'" ~I. .. ' .parcurs ~oseaua În gus ta . ca. Oh zona lacul. în timpul sarcinii ..1n ' - . InSU'1 ÎIl P rimul rând " .Pentru '- ... ' . se giise~te Într-o strânsa .necesltatea remtoarcefii'.. . . restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila.se . marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. ' '.. {)rçam ..a spirituala. lllcutoasociapeçuviataomului. fafii de lumea din jur. . $i Îucii 0 Caiitate~' .' uu mo.. Divinul.ii.tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. care nu-~ipermite . poate fi miisurat bioenergeti. .ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a.Început sa fu h uc. . capacitiiPle copillorsunt . toate Încerciirile viet. '. ea se tine .Încordata. lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta..':. \~ . Anume familia.p_en. . permanenta. orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora. E u C . .)1IUItr.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica. " " bISMca.' . copilului eaa . .pozitiva. da<. . De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut . .~ ."'9J . . . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua. tâ Mun<.FiecBrefom.. (..sau . .i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . uner copii talentliti. f. . Acest lucru ." 1MI'.ui Rita. sorasotului. economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii.aneobositafl con~tienta pentru pe. Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul. omulpoate'riimâne t. Acest Juçru se vede pe un exem lu t. . .po ate ' ' . ! D\I. .e-am apropi. ~tere.eu".~. - ' ' - . .. nemtreruptâ catre.::rtul. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru..~ '\.. care_~Ipurilicare a kanI)el . arte departe fara de coutactul.0 . . ' La ÎIlCeputul. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal. -.carn un grupspre casClldde fi '1 .lfO . '. . . existii nume de bun augur care au 0 influenfii. va da .

iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' . " " . câriva ani Suntem total analfabeti. 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm..a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit. ~i o.'.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. .'. " .elile'~ vi9Jile.lI1cii uni COpi!. '" ". Eu Îi spun motivul: . rugându-J. refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. cimza mortii copiilor. " ' .SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re. . ale legildr ." . ' A~eacopii ~eja. . Da. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' . . exp~matii prin renegarea copilului. . JlpOi alta. ' r .Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo. aspitàspre' dragoste. pura a. '. Înainte . ~i Înca foarte puternic. Au venit la 0 "baba" celebra c!". ~ cu soarta sa. a plecat. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului.copJilor Il se. lume:. L-a lasat la maternitate ~i. parte dm karma.. 103 "'.e karma celuia al cirui nome. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul .destulde . renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea. odati cu ntln\..chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli. piirtii neglttive akarmei.ajute familia.>ambilor (egate de Înciilcarea. Cauza eta una ~i. Îmi raspundefemeia.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll.ul bioenergetic alomului~i .a trecut printninte.:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. . Karma . .I1ÎII. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.'. il poarti copilul. Ele s-atl sinucida.Bimica dumneavoastrii.sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat..Imposibil.." ': 102 .:.ice la urman foarte grave.ie la Dumnezèu in:gândc. . De aceea. " .acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e. apot inca una.man cârid 9-a decis sa niai aduca pe .'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". 1. În tlmpul sarcinii. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. ~i sa. p.legilor energeticeale primei ceakre.Ie-a . L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare. . ci chiaqi cu gându! poate dl. fiüluÎsiu J\. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'.. Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea.' . cu vorba.ele. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .la mine odatadoi pacienti. ':.oarele: . vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului. Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. din nu se ~tle ce motlv. sa s: Dupa Întreruperea sarci. J .' . ce. ~ . decla~t În ID..probl!bil cii avusese destule inciilciiri. '..de tot. llându-I copilului' nu..' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze. tara sa spuna 0 vorba. nimeni n.1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . Prograrnul de . fata de alpi.ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului. . Or~ul nu era mare.'.'. s~cr()~ta. ' . chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!. dep~~de d. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina. . copHul adll:a.sl~j chcitte Juri. . erau BolUe.sta. ~avut-o bdati'Într-un .epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku.. nOblete.spus ca nu poatef'ace . Buniea. eap / . m~a.' "' . I-a' mai inmormântat.plate~te wJlaniitatea. Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. prostatiti. Femeia . Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor. comuniune.'1< ~ pe ds1i .al~or~.arei.. ' Au venit . Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre. Nici macar nu. . .o . / se Îrttipire~te in târnj.noi 8lI1'mJt\a inç. Cercetez.omentulÎn c. .avea .spune~ .Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS. .e.

dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii.Jn. 1 0 femeie ~i povest~te viata. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l.un prietene.proape c.' lar dupa . a billt ~~e substante otrivitoare. ÎI dor foarte tare picioarele. ~g.a' ci dorit... MQ~enindu-le. copulor. decla"Wlu prognunql de distrugere a. deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J...' .. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema. . 10. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii. Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. .. de peref. ' .ste.. '0 :~ .Da.Dar males t e structurile . . sale..iabiap . Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea.. în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij". iluI' iiniitateami s-a ameliorat.' A. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare. ea Î~i'isp~~te prop=~ .E. ' . sa-I viid pe fiul.m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la . nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie .fie bol~a:t '. p aptul "este explicat pnn aceea. controlându-i tru refacerea 'intregului ' .. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur. - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: .IAtnidite . adus. ' . . - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . mai precis. . Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. . e. copiiJor.~u ca ~itatea.' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate.." Daca promip sa te Parti ZIS §l u.cara~lt '. Ce n~ Începe si. À.lIllli. blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie .. . ~:..~dlc. Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-. maturizarea 'Sa sexuala. ! Multe femei .. du Ii 0 'practici Îndelungat~ . Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. ' " " .t L-a Plimbat. .: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\. povestese eu iar ea confirma: ' . A mcercat si a fRea aV9l1. . . . Înci 0 cauza. aflau de fafii. 1 .' c. . einci ani. Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR.' . f '. E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. au. . . An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea . ' organismul se mobllizeaza. M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza.QJat. distorsiuni care a\$ deformatfÎ. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl.. nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p. I"a.Mama transfera .' . 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice. . acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" . Deslgur. .ramas din neai:enpe. Îndeplinita cacl. altti 1. .. .. ~umpllt daca gre~ea:tinta. la ÎndetnânliÎn capu! .i~iircinati. Analiiezprogramut -. Comportamentul femeiicu cinc.. mblrea pe c'are marna 0 nutr~q.Ia . unel d' ~ijumitate Însi avea.1 IlfIl. .IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. un pas' ln direcpa .Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g.' . ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI .. aI"l e..:c" n: te~te de la piirinp. . te p limb cu m~ma . rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul .1. " ' .ace~a diverse boh" ale pleIii.liaftere pâni la. ' ' .entru co .D1ini. În ~âmpul ci.' diaqugere a .cu. ~ pil ii Înnoblleaza .'~amul distructiv. fromos. .. ! .de parC$..~~ .p. ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul .---- . .ianiÎ'!ainte de'n~tere. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.l"~ . SentÎlltfntOll!'~'deurâ. ' ' .mama dumneav<>astra..i s-at frânge. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia. '. pnn care boliIe sale copdulUl!. . Una clin modatitaple ge.'~PMt cOtUinuadc '~.. ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale . poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '.. ci În timpul sarcIDii . ' . se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se .Da. t ~aCeÎnc!. er~l boli ale rinicMor. ~i. .>~ inst. at . Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. . .Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. de la distantii. -.fiecare ~na. ' ' " . fusi nu a p\riut scapa de Sarcina. . În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. .anu poate mèrge. Copil~. sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele.' . zvârlea cu ce aV_.. 'dezvoltirii metodel.la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. 'ca are Jaco revigorare. i tulbur arlle sânat!pi' marne!. pneumoniiledese m copniirie.bl~~ne rg.. atentatul.

ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' .p. '.permanenpi'el va fi ÎD. Capacltatea energE.' ÎDCi' . " " .~ nutnn~ repulsie unul fata de des .. Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate. ' . De ae.t Se n~e pentru.. co~portati1entu l.. pentru dumneavoastra~i ." \ -~ .tÎca a . Aceasta intensifica . b .. ' " uteri ca sa-l aJut.. pannjL'Gr m momentul< de. . Mai privesc 0 data structurile karmice. .- " . ' ' .an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. l' nca ~te schimb"' .' mare fat.. ' " . arrn. Trec pâteva ~ ~.drepta in priJnul rand 6. .~edinfé am vazuto am ~ . D w'Clncl. Îl:l. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si.lfJ6 .la gridinipi.1 'IIBpreuna Cu' . a. sa spirituala. '.. - - .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca.1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl.lw . l-apc~eat pur ~i slmp!.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a.. . : . 107 batefeul.. Din aceasti ca!:. \ fata" " .In a patra .vine lIUIffi8. tlmpul.. w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit .Va mg-si' prlcep. .u1.se vor adauga boli §i alte nenorociri. . . .exista progratne prmiçe ~o38e.. . Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul.'(inOVi!-ti p~ânt. 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ .qtat la COO8ultati" e . . structura.supreme. . sunat cuno'-. 0 cumpiina În viapi. va sa . dorinta obpnerii unui rezultat .ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai."".~exp copilul. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d. 1bs A~--" '. renegarea Divinitapi.""ntru COPI. s-a a.~P': era " copiluJ. aceea cbpilW nli Prezm. unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: ..paman.. . '.Peste cit.-o sa r~p. .fa:miliaatiilui ' .~i. .~pitii În viapi va ti dorinta de a . nu nuroai trupul.copiluhll pUnficar . S-au pomit repro§Urile.. .tâmplat cu . " b. . pregâtiti-. . .N. . . .""- Motivul e ditl nou acel~i. su ' ' . . un~tat.' ..eva. .mea: c ' . pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ". $1!~. Du" doa ~ ' ' ea k ' . ca. Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa . .ea 1oalti~~taJu .. fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ. co~tunfel areloc w' " . ameliat. Sesufooa.ÎieXplic: . laneplicerile pe care le aveti .zile.' mIne incilcând astfel legile .upirarile mocnite r ~' e. baiatului la mine. care-.iS!JQi: uliO§tinta.ziIe m-a' "upa .. Ïnsa 0 schi.§i starea sp~tual:œ~a~l' a.de :' . daca. sufletulw este de O !DIe de 0 n mat. .AiC::i " 0 p!!!ermca.ro. vae~cati1picioare s01Qt~ifiul. ' de a" ceea nu. ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI.' . "".lat. . Pnn unnare .. efectului vizibil.instatltarieu. Femeia se uitii . 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d . .Lueru! cel' mai . biiiat.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei. ka t arma personala. d e cea a corpului .. eu VOl. . . .8arciniipiirintiise cetÜu'.:" Eu i-am idi. 1 . -"-Bai aLU.. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. ' . 0 nive!are a .!DI . . ln a .e cbnceppil e.Acum Îi e rau ~imamei §icopilului. .Fieowe °l/l' are cate.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica...iarJ3). '1 . ' " .marerealaa" I~ copi!.~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. .. D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl. în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza.weo treiluni.qÎJ:l icioare.'=P~cjp~. atacill s-a ÎIltors Înapqi .Fiecare'om pe.~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului. '" Ali ~ptat rezultate imediat e.e se '. ~.lUIIIste rau. . M . ' ' . eu neavând niei o.~. . 'imediat.l-am ... .. voi putea sii fae ceva. acestluclu! Daci ID. ' ' ..are din nousufociiri ~i' convulsii. mamei.O\\te deel~cu §i mai multi putere..-. '. . Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic.are stabiliia-structuril~ la pu. . w' .mmlC' . 'lWnfa !Dea. vina. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. strucmrilor Spirituale.:wumulare~e ~artI:1inegativi din. trecând peste ispite ~i penocociri. ' .-y.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil. sa. . . 'În Iatnilie .. .~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa. -.dacii nu veti reu§i.de. .face tot ee-mi sti 10 . EU. ' rntmat pe$te.t Cfa . t:.am . InteresaU. "._~r~enlt eehilibreze cam . ' ""'" " . Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ.sufletu1.apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.'. p~~!or.. fiul §i tatiil. mica pot eu Într-adevir sa vindec §i..'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 . .(' P\!... întrucat câmpul meu este echilibrat.. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul. DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn. .erau . ".

0 astrel' organ~mulw plecând. . ' " . .obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . .~.~. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru.. .kirmice.oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul.l.Acum. .COlegude " DlCIun fel de re p . . Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~. .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' .. Am fost internata . ' . De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii.'faf! ' . ' '-.. copm lor. .. b:t . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii.În asemenea:minutem'AI' .' .. . ' ' . e nta. ~mtI . servici. ml . când " . fu-su '. . sudoare fi sânge.""~in.JI exterionzafi eum '.'. . fiira." -. C .Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. dureri de stomac. ' .. de distrugere reciprocii au d l ' . .' prograrn orientat spre interior' ~e..Il'IlaIeabil. ... va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine.amtenici cureaua iJÜ 'eampul s...treeut. 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri .. '-'.. colitii..s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ ..1nmod'. '. pnetena men foSt 0 :""" len. procesul e În Curs de ~bilizare. lui primejdie? . .-tul. . . printr-o comportare oorectii. "w ' A' euro. 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m.' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c.' .J!entru.distrugere ".. ' $41. Copi/nI are slabit contactul eu Divinul. es pentru ce triiescpe piimânt. . Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. '.În spitaUn ". -. . ~~ din caUZeleprincipale ale . Trec .' :. in subcon~tient ei au ei un buncontact. - fi care ~puncte1e ..~I" e mmeDi.. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. _ ' .' sii.lumea: fata de stat.. ~3erce~. . '.. Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile.. de . "'.~re proptille sale.fa f!de.du-l" a~br.J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . Spuneti-mi ee Încercare.din rnoinenM. .' ec an$atprogramul de amo. la nivelul cântpului. . '.. ZiI : Ma un e .' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. SuJU::pil:.tat.'Discut eu cun~ tinfa: mea. . . adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV. 'il a!jteaptii pe fiul men.eazaun fibrom uterin."'..e. Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. .Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool. Marna ." nilIlânui t'l.ExistA 0 vorba: . cu UniverM. . ~i . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu . Jo' ' . af! de soarta. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ . de c. '. nl . prin eforturile prorocilbr. A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or. ' . ~c~cii Ocauzii a.. . wma. 109 ' '" . Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt .mtoarcesp:e exteiior . ale sfinJ:ilor. Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente.a nu pIeri.' ce . - ." " donf!. 'fratez feme~ ii cercete ' z. . .. .. wlnerabile. Celula nu poate faCe ~e.. 1 . .a echili1:J. 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. " c~ci zile. .' ~ dacii 1 se aratA .' .nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' . Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee. . ' / . compliCatii ginecologice. Câteva .stru~le. . .În interior.. " al""" . fi eercetez de Îa distantii e .. . . sii ettHtem pr~enJ:lI..faf! de ~fi fl. de la . . Se pare eiI a fast' elimin .z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.el va deveni 0 . ' l' . . ' .! pi! corecpe câmpul copi/ului devin . . .-. \ " ~~ ~ .~eru "".euojUmitate~dean..mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. mde. .intetese. nu enutep Preten. .' . atest .1" eoarncDI :-t" Put. . .' ~' "--~' .. t ."''''"-" CUItIse SlrntebX.rea/itate.cald.Ïnainte. ' explic cauzele. incetew eu aruncatUl1 . 01 .. se fOf!Il..1118 .. siiniitoasii ~i sii triifi .~ai-J adresafi. darÎn rorul inten' or "'. .taate zileIe".raf!de toata .~ once '-Y' """'0. .prin poruncile Sfintei Scripturi.pArintilor.

Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom.. alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.PÏimul "Iucru. mdopati. Dezvoltarea.m drep tat Îm . '8ceSt ma d ea.. -.CunJ.-aniiscut.creeaza un progr arn de nimicire a avan".. prin violenlii. sa fie vegetalâ. - ' ' A ' ' ' ' . Mâncatul peste masura ÎD1pinge. ' .nte. nimic .Ce ÎIlseamna slabiciunea.-1 face. sentimentele dlVIDe falà.su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~.' " ce.'.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. resu rselor divineÎn scop~n.e În 'clumneavoastra.. "in elsentlmen: t".tUnpuliar eu.ganismul" acest lucru se. aceSt lucrt.a da dm cap:. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . plângând. . Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la.' . WI ~roc " . . .Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I .'stipân va fi lucruJ promis. În special acelor ce vor vent.oate ab!ine. u .. problema propriilor el interése.spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. . ' . - . egOiste..e IQG"o ' - " " .1<11 . e srant ln avoare". c<m. A .je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '. "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. " . " rau cu mme. reprezmti ' aduce prejudlcu . . decl~eaza . tot . ' . câmpului ~i penetra'rea in acele zone. protCJeaz:R. obti~e niciodata. ' . l. U .~} dezi . '''. O. '. e ~Ot~ dUl!neaveastra. S " 1 . lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " . diferitâ de cele dupa care trate§te or. . D~~~ .-' ot. nevoie 'de ele. sa echilibra!i' . " . -.1 VIDe care-l . mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . ca sa nu pl. c ann În face din cOPllulsau un sclav al C.cum vede berea.daca ai sa fii cuminte.se Imp resta ca 1 s-au lacu . .lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l .. Cerinteletrupe§ti au inceput . ' .. poarte extraordmar oe 1C .. Qit maii.t. ~~ " . cere sa 'i sedea ' . .ci m trup.' unor apucatunurate. uimitor. Roate fi ajutat? .toatedelicatesurile. Când s. ." tot timp~Hi. .Când pentru o. stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI... ' faci farmece ~Ulva. Marna care-i spune copilului: "Uite. grare. . Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale. farmece UDUI. mtr-o reViS".plângea tot.' Comportarnentul dumneav~as tr.- a si vrea. . ' . . -fiindcli farmecele ". "ond vra.+ pentru . facep este.:. . .SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '.ana trebuie./ '/ . Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte.lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP". " ' ' " . ' .uindu-'se. '" "'" ' . În nici. El a Început sa . ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru.tactice de momen t .' .pâmânt HJ.SpirituJ a mceputsi se deformeze. .poat~ transforma Într-un proces oncolo~c. la.~. . d!' se dezvolta dupa 0 lege propne. . Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '. Dacii spiritul se mvata.pe care trebuie sa-l. " ' . " . . A ". . .ca-i v~* ctimpira delicatese sau. ' 'ter karmiceunor ID ese.. ' co~tient. Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. . . . dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". " UniversU} §i. . Femei. peçele ale sufl«ului. ste e robotiil poftelor sale. mod catastrofalasupra copu1or. ". 'om trebuie mai intâi sa UClZl . siibeii.ÎI influen!eazil deasemenea . Se exclud. ca nu se p.'.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti. " Am ~ p . ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos. ce 1 la' disparat8.m uln' mul nm '. '. . Copilul' n-are.' &1(. 1. ' spirit. de consum.\e d 1. .. regÜnul alimentar al ropilului.el aineeput saGal.Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1".Întotdeauna am afirmat cu fl)$. grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura.' . Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os. . . Înprimul'râpd avej:i .iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe..M sau este la Piimânt.dâdeam saJwgâ.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri. La Nici un fel de farmec e. a propnel . .În scopuri telunce. """" " .' 110 .sRmtreaca. " potriva naturui' care es Violent .. . fine ale . prioritate asupra cerintelor spiritului.~ irituale: În acest caz ar. t\armece.. El trebuieorientat cu.ll mod t. muzeu.'A .lte izvorul confortillui nu m.luipentnl . continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~. III ~ El are ~ trei an~ dar. " ' . JUcam. ' pnnclp aIa a dlsp ~ .sa nu-I mai. a splOtulUl~1 es .Am clnt.

Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati ..Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta.star blaener""g"uca. ". avea de ce si se opuna sistemul de protectie. ' ' '+-. deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira. sentimentul contactului cu Universul.ce. Adultetuleste mai bine . O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm.lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' . se gasescacufli1 În strucfura ~. . ' .' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf .sa pa~ti" . urm aaIJcO'mlSO'f1 . Marna estenedmneritii. pa~e. dacii s-arelimina .racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. . sentimenteÎncât uciderea'.de'"SOlidar" Întocmite.~:o~e~O'nstante . Avea 0' opturare totaliia. copilul va fi siin::a ' ' ' '. " ~ .taIJ1.vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte." .' .upleazA mecanistriul distru' ". d ' ' . sa" . - -. .. ' rn-am miiritat. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~. .f"". -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat .' ~ si cupleze . O'rganismulnu' va' mai.un nive! bioenelgetie scUIlt.mi~cii pe Plimânt sea.ap t a Impotriva regulilor ".. ' .umneavO'astrii d. " . piJtemice progfüne de apirar~ '. . blirbatul Canalele . . femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!. ' ' ' .e.Dare. ~te crima ~ . lneagra. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r. ne salveze familia de la pieire.::u. . ""'1". sufeta' din cauza S "'" t. Ahumecu .unO'i grave Înciilciiri' a '-"".~. -'". .. cald..~a {."A rea ..ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " . ' . a unci farnjlii a - / .~ii tO't.ln . refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav.Sanatatea' copilului .. ..'" ' .AIJucls. c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . .' .trel anl mat' nte de n.:. dat si-I - Am sAva m°rh."-x". va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic.lor. ID tine'. Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate... .aveti . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual.. ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau. -CucâtivaaniÎn . ' . Cu l ' '. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm. Copi!uI naScut În astfel de canditii.sau În el.q. ..>~ . Dupa.Baala nu' te Iasa.Când veliÎntelege tO'atèacestea.". dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise. ' " bme? -'". este vO'rba de 0 .'pe aând ~ dO'uli.. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . . nu S~(If i instalat nici sterilitatea. distrug~d iubirea.. stoza O'varianii." "".'AO'~ acumpnn encefala ' .Ce si fac? Întreabafemeia. . ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt.prograrne puternÏce. mal~tI.>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte.' Cauza era. .:. " .. Insii. a " . Aceste de autodistrugere atât. dacii e~ se vormdrepta.l 'IJ e' au. . Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi.112 .mat ()~ sery un tunp abreO'la. ' . Strabunica ei a . Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ. trompelof. .-.Câmpul devine.. . .farntlie au avut lac certun ".~n SUlltdefotrnate~ ~j. lmi . . se spune În Biblie.sesc . ale corplllui. lp . . se c. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" ... dupa . . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i.levase otuparitedicina contempOIalla. Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si. '-.. sa moara sau'sa faca mu altora." .tO'distlugere PI.IiexplÎc femcii toate aceste legi §i. ' ' '.epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. .te Um' vers. ea ar fi nisent un copi! cu karma f . ea .lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. . gândul 'sinuciderii.". discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu .erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând.' hi po llC. uua singura." a "straveche <.amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og.' m .l ' . - imensi.ei ~ a cO'ptlului. dIV°rtuIUl. Îi'. .Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra. .

. " .. si credem ci. tu atât viti fimai departe.Singura cale. aceste legi>'-de umce. P ca Pnntr-o ~el d e .. " '. 115 ' . " .pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul .tim' lecJ. . "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . Asifel de ca.vindelra~prinpioenergie. " ' .În acel~1 "" ... taranul. ' tu ale insesu:ablle la '.filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. :. " " Nu Înoap În IDtreglme . pu! til11p. adesea 0: protecfÎe .dicir)i contt\mporanii. '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti. . . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia. .Vletulasca. strUctun!e. ' . " . . - .serioase deformarl. .un calminunat!.lar :am. .dupi aceea . ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al. . ". . ' LogicaQelora . S piritual. ei.' este 0 Îneer. 'tifun:~i legl pen.~i de op~e. nllaterallla 'mtr e.. . . . .... or p lllÎn me dicma coatemp~.. act'" uman pii'stran dU-~I duce . . extrasenson~.. " . . .oI1lU '" . apol si anali:zeze. 'ta . trUri toate acestea 'a. un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot .principalul sistem de protecpe al organi. . ' Da. Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:.. .... " . de povestea PUcll4retuV . ' . . d e a a""ona .e În te mai. acti. ID tiune asupra " Însll metodele . . .medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .. ~. " -Cum sa.1nsB. . rtant dec at trUpul . . avea mai multe:provim. corpu'1 (re. 1 la severll: Pe cat sont "t'. IDP . trebUie si protectJa . ' Ne-am obi~nuit. .' ...core. " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . " '. . / .]zbivindu. . . " '. 'fat8o~~ adica cele supra.aliref care venea 1n goanipe drum. ntru..' ' .chiuretarea.'" fi fost '. ' trU'trUp Whitm an. problema su.zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s. siniit~i" ? .. ' '. ' " ".". mai bun :caIul dumneavoastri ~i. numai ca Întfe ac~tea . u. ce$eÎntâmplii aeum.r.i' moral. d e aPropiere a sihoterapia.' . . contrib1.ectomla. medicine.~icâmp. extlrparea. ' ce Vin .cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. el a 'd .smuluisuntcelule!e imÎmitare. .' Uiram Însi. . De aceea." . .. ' " .. . dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie. co U1 -t.iftsistli . . dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este. . " . în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t... . . .iritu IUlU 1I1an.. . '~~' Ceea ce se 'tâm ID.este. ' '".. ... unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 .ullitar.de '''protecfie. W. gu ~.care . ~t' hl p noza. lnceput. În primulrând. ' " \ " ..cu medjcina ne 1Uninte:~te:. capacitate: vitali la nive! fizic.impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . . bOlii. medicma IOC:Pe sll penetreze. ' ex1Staocore. . . Ufutrebii pe un . este: intervenfia chirutgicalii. ~ ' . 10 . . .~ungpânUaN? . Ceea. sufletului.x de cauza primordlala.. ale structunlor spm ....iileistone1.adeclanpt re80rbfiItopturapilor. tul ' . mecaDicll a logicii corpului. ' . ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '.nt. q. . . ..Nu-i nÎmic. . ' ù " ' .$' " ~ ~ând . .~ateg!ce.contemporane.cu cât vefi . . . ' Cu.o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi.: aeest sistem :. al spintU lui . Opturafiile dispâruseia complet. un contrariu.d~ tel.În virtuteainerfiei. suat ID ace IIIjl rie .de . peste: doua sâptiimâni. de . . . careprive~te..' Femeia. . 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t.dt1<!Jl controL . la. Leg l' le . tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . . -:->"' Çucât va fi. . '. ' . . . . . '.pr~." "" '. . i--4<licio problemii. . .. a " .. " striicturi\Or spirituale ale câmpul~.s..când În '. " tezareaExtirparea organulUibolnav.tactlca."'..l peom (de 0 boala COIicretii.sPecifiee. mare pentrU a se" t .' . .. . d' urma dlspare... am. mal 11111'0.. era ~unca ln . ' .. . . " .". a. . ' ' " ..' . abia. ' "ii conceptia tngu~ta.i fll. l'Omul rând.faptrezu1tateldacestorrealiziirf. ' ' ' nU'atâi ele pot fi .' fin:" sta.. ". pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ ... ' . ' ' . .. amrezeiVe dehrani pentru multezile. pe ~ domeniul s:Rmpulul.' aaerea)aceastll lntervent' tie . spuneau.I-am sa m..cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. .. este. ..liela aparipa unei generaJ. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' .. apate'.log! . '.ii~iDeÎDtelegândcauz~le.trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i.n i. deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. l).'. Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret..'. mi~a adus radiografiile.

l!UfIetuI sa t .oare Este bille daca omul ..însat?tuI.operatie !ara probleme. vietilorMitoare. Testez.'" . Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( .a~estelo'ca. param~triI '. " .WII dintr-I.1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . . s--a maniKesta~:MJ1. sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera.u . succesuJ tacticmomenlan. . P$ihogeneratQrul. e jJJI(I1Interventll ". . '"'1''' .ChUu-.. . 1J .legilor. clin s. 1 . eclUWl. . r~1 ...siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire.\iIe pentJ:ql..~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt. Mecanica ram~e .Alah ha riispunl>: .Çonsider ca religia. .. .~i.. D\1patratament. ' a eçJj .artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea . .pe çare mica ~ tânar.p~~p-ça pij. . . concomitent. . u ~.bioenergeticieni".latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~.. barbatul avea.mai' deplofabile pot fi.A. asupra pSlhlCl. . ~auza miopieia . . boal.Ipji~~ent Jp.siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . .. op at.un trat~t cu reclama. .1~tc.'.lIUlj ntr -una dinviet1.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat.. R\ulto'. Î . Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '.Am t.ele.'" .Jotmeçanici". Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei .. Cea mai.<'1 ' prpgr\ID.1\1I1~tin. transferar.. care.. boaJa În yu to r. Am.\norgan Într"!J. '. ~tatea.becl\te ceva '.'cj~i ''-.'. .dea~~ad~lelel .. "victOlji"? ' . s~a ~ ~ eXlsta. . . Încearai" si -§1VID.lU ~ potQI:iuIw . hipnoza a transferat . .. ...o . .Î!1 eun 'copi! este ~ataf.lFil!:. .ie ca ~nm. :'1. .cuj11 extrasensorica §im~icina.~Jiul. . . .wui~.F~ ..{Us~e a.~uLasupra copuIQr. ' . . ~ da A x va mm_. ~ cu\X\3fl11Il!i.r> d... oferind .. odistru g ef e total'il .watcle.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet. cumpliti.ea strueturilor . . ÎnpsiW.. TIII'kovslci Oglind .pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!... .' .. Openqiile. boala nu se va vindeca. . estmape. Ii fae femeii. ..~or . organ.anaJ'>:atQèJe. iartunu le dai. /.karmice ale desti A avut loc"'" . j)edepse pentru Încalcarea.pedeapai t-a revenit medicului. " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!..ll. . . ~ vad cabiiia. descoperit ca .ata 0 f~meie. " . chi rurgJcaIi.el.. Înmnte §1. .f4lor.': un meKut< rciarte le.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie. . biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~. . Doct'imI1:ra indignat .de tr.doar .ceva noI! .' ."con~entÎ1.Iriabolnayul\li..~~ ' .U11Iat. concept\ej' de.Q 'i 'Ji.".este .u~ eontrot de la distan!a. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina. la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative. . .care lucreazii. . "Dupâmin~ gJ Inttebarea. '.~ .'organe .' . Jl7 . asUPfj! ait UI. .eabolii fie asupra: .1 .'./: ... Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale.. ~~rimenire spiritualii.. . . corpWUI. ' . .de..el: contmui'aCfiunile '..c~re un. . bioenergetician. -'. în tilmuIJui A. Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de .$à .AI!ihi. ..' . Qmu! ». n\l a 1W1i vut nevoie. Înlocui 0 mie de .\I~ py. u IUI.wce comportamentul corect a tacut mai. fie asu p ta d""":. .'a struCtunlor . . de bâlbâiaJ! ria mtennecliul.Ji ~ suferinte! . Pentruca ew trimit \)p. l' 'Pill'aRtetri!pr. aseniAnatext1rpar . constituie defa.' -' .' ..Q1. i 1 " . schup.oml' Il " . VIe~.. caP.r~nastfelsa ". am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ . Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa. . dostinului misurat. 1 ~Dece? de Eu suntmedic.a .!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~. '. . 'r Îmiamintesc 0 pjW.b~ piçiowelor. or. . vntoare ale copil~l~bolnav. .:1. .. infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~.cui chiar asupra generatiiloqj.cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf . pe oanleJJi. pe. .. Oare nu. - .i 0 catas:o~/trel . !'. "poate ajutorul psihogeneratoruluicare. ..'...familiqiAW a .0 . ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i .-.pr~ZIJlti devJ.destin].f!J. ale corpulw. '.ip..a:~ fp~.~.. ' '. .mtr~unaltloe. trl\lW~~i'AllUINI st. .1 Ik.!1}bla çâr~". qicânlpl.-.bipno.. d' Sil~ .În faptJ. " sp~tuali" lIlomuluI.wvelul~c §i . BuCJ.rdill1..imP-rta .v9ie S/I-lii.fJ. 0mene§ti..TUcturilor.éze gr~l' e.. ' .altul.It.a1J.' l' i)J' .z.gTJ\'i. dupa tratament. care lactiO!l~ la. .d cee ~ . ..ufletul sau. Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!.IIui.. .~i'!iif (psihogeneratoarele~i a.Itu1. la l'ezultate.care a !.

starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput . .ecpi.-. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume .titratunle . t. ' ' '. Ocupându-se numai de trupul fizic. . psihiatriei .Daciboala estert!teptatà cariu.Înainte filosofia. unftou J'lparat care a sosit la ce.~ ljI suferea de un uicer gastric..1hlocUirea unei conceptii cu alta. spirit.Tânarul .tà:' " -Tata.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . . i' Nu demult mi s-a adres~t 0. ' .opereazii. '' . . ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe .!n~.distructive onentate JD1.a pFincipiiior ritedicinei mOderne. 'Pentru aClarificaaceastà problema. 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol. defo~atttle. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala . a awrore!tCiie inWtesab.ile multiple. ~ :~edicul terapeut. . de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o. boala se va stinge'singura. Omul Iacuse. Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat..Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. În tiltim. Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. Am declS s. netU'0p8tologle. xista $i. .oumimaitrupul.e~ decenp.el a datpeste un medic bun. . vindecaÎn acest fel?.negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului. . ne duce laautodistruge~e. m primtilrând. capu!. deforrnate.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. " .o Mgants.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.$i trat!llJ)entul.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui. . me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea. medicului. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep. h .ti care acpona asupra .rmlt:a.aanaitZez~ .câmpulUIuman ~Icare pe.câmp. . f. . !'. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte.J\cum: meliicul face inj. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l..Î~ profunde ale subco~tientu1ui. despre poslblh$. ~ . agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: . . zeu". 'când .trceea. . Am anahz~t J>8:. in perioada elaborammetodei. vi. au d~arut. :'.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl. ' " . ulcerul se cica~ase. religia ~i medicina erau un tot unitar.'a disparut. pFesc~iepastile.' ' " " .'.. ' .tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i.' caci 6mtl1 este.~rtta metodei donsti'lti prevenir~. ~i l1Uli putin personahtatlI..aparatuh. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da.tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . vOr fi . 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. Din pacateÎnsa. ale .tltezUtca diAgnostiC1. Rele~ea ~a .fiiiologiet. ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. EU am ta'cllt.ctdep8'.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc. la ce bun sa Înyat la Universitate.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' .. daca se' pc.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm. trateaza.ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. Este yorba de 0 schinibare cardinala . serviciul militar i.119 118 .COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti. ci ~isufletul. Cauza ulceru\UI era 0 .0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. A luatcâ(evaplI$tile.1'ametn spirituali ai iubirii.vindecarea omului. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.Atn presatun pUh. EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor..darboida nu. tilcerul bloca extinderea programului distructiv .'. Hipocrate.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc.>cese1e.agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e. t .~i el vindeca.odecarea pacientilor Îaramedlcamente.gât. sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament.lIamente..cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. " ' ~:. . spune.~ . aceea nu se puneproblema.regl.. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu..èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa . Pefiutl durea cUl1lplit .i poihologiei.l-amscutUtat~el $iboala. 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà. eliminatecauzete ei.>ate .

cJ.lnforriutti6nal-energetice.structunlor fine ale SPlTltulul. proQes poatesciipa de subcontrol.atcizut pana la PunoNl' icritic.~~8â~f. judeaând dupa. ~\ daca . "' \"'''-''- .tn&1I. .'t.mult . de 0 femele.de (.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 . .t. . În Univers..Cu .~Qa~. 1 . Analizând. boala reprezintii . ' .c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii..trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere..pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate..Experimentele .insa astiZi peI1tru. . l. i . . .'. ~' ' ci imunitateaÎntregului organism. pentru un om care .n~aratii t . Nu' este . " .. putinesperan!e.co\lQTÎlegenetiCjj. ale ornenirii... Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun .ibcon~tient. .în aeest fel.. a\Jtodistrugerea Olllemm.utan!i vand ~tUrii.Qercetiitori. p0sibile .uiasca. se trans1IDte..l~ ~ .va dezvolta ÎI). . În 'acele zoneunde se g~c programe!e . Deja.. SlStemul .elimillarea acestor blocaje va' accelera .elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon. a omului ~i animalelor. .po~ ' Qre~ În:ava).)xperimente cq\1l!ta. unor astfe!. tara a 0 elimina.aveQ..:În aceste Condi. Se ppt reuni.'. adica. (. po.cü' d~l.blocarea izolata.~li... ~"i . Iwala nu va bloca. mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat." "'..':. la" niVelul câmpului. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri.. Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an. rezultatele" cerœtanldt mele.:~!~. mai mi.apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. iar .$1l dia.!elorvii..' . .an~. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je...->---~ i' . :. stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am. Pentru stopareaacestui ptoces.Qgram' eX~~l\billtlultor. boala ÎtI interior.e~!1). . P~cOIUI ' '~.lentil'~ichinuitoare. .Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic.piQ!jlIe~ei-apiei.!je. .l qârnpIlIUlinformatJ.'. Acest aparat <.oartea. cel mai adesea subcOI'lftU:l).". disparitie..estriimarea ..c~ Pt.' Aparat~m .1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de . auroregliiri! .mbtla aparitia unor !1). . Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot.din" tO/111100 anului 1995.e.'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal .'. "".. .d HUWÎ~il pe .apar une<Jn . incorecte.intrcunviitof aprop.ai pUlemica' " ...Structwi 'spiriiuale echmbrate.dupii cum 0 atesta cercetârile.de ~â~." .ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. Çer~etiirileJacutede mi.ÏnttQcât.. procesuldedezintegrare. .lit.'..0° l/ . ar .'faptUl" ca vizeaza.' .' ~ocare-lJ). dispurie de r. ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille.:ltec~~a ~l "c.di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.:. SUted.(:sunt d.' soiis. "n" ..Mest . Il . sa f~a exp~rimente pe coduri.lD . . capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor.umit seator al corpulJ.Ulnatwa.intl\Ientelor .dintrt! con~ta.lre Viitof""'"~i cu l:. çâmpurilor va veni În apârare..onal. .!blocare.?'. --' ..r-12ft.'.#ldiSatorii '~tJ18i-... I\IlÎl.temporane~i tasponde pe ..!i~~~ ~Ufiirin~l11I). alunga . Il ~ - ".nalelor~ omulul. . Astfel <. ~i atunci incepe. ~ntinu~e.' "" .~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii. nuntarul lor .olat.. plaI!te.'.~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' ...risau vreun organ i:z.amr. $Î sl.efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca.'.tate~e.acestlucru' eXis~ " ">. " 0 femeie çare . .te. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea .ci'~e am ce În.legelletice U!lWle ~ ~e.II' altele zeci fi sau.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii. I~l elevorfi ca!1). ..iduci\ in 1Ilq.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\..doar doua exceppi. " . .a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt. .omenirii.apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator.' generap. ~QntQpireal... Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J). . Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM. urllla .eKClus deaselllenea Cjl' ~toru. bâ!i. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll.V!!-}~ale ~ .Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt. . ' s~ .gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp. " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.. . . ' .lemuta~ .

.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\. . ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e . . deformatlparlU.pptJ\oaredevierile~6~at.!urbata.Wnteieu ..t. uncori'nuiliifestà.e.stiiteam swe fostputerl11cofens.hotarit siima mc~rce.tlvad imediat pe otnul ça.ExistA nu.~ i-Iariit.'. sinuci4~eo~ . ' . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra.a-1 compensa" ." fa "" insesiza. e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei.eabsolut normale. ~i a luat amploare.' Îl. . . ' " .tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:. . amin~. stramo~ sai. era sanatos. .Q eredi ' se p<:Jat...ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA.~ . emotibnal. Acest meca.cutaaceas1apoza. Co . _n.. '..pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.w~e. declaratie de dragost..tuI care a munt .' . Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a. . multumitii de .".apdat~a? ' .. " "A. femeiae uluitA: ":""'Cum deV. D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice.exp~t . Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. '. ..:eL' .. deV14:l"e& este .P!pfes19WSt.ede~.:ea c ' .'. N. . "" foarte in~ant . nurnai çluburi"dar . .un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta. mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am.gerea ca sunt nopnlll.. . ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza. tnC9rdti.indreptata Împotriva..t <.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te. ... 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara. . DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 . ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel .dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm .cU . cieCatdt~a.*1 '" ' fi~t~~a .l1etru .' - in urmii CU catevalUDlDl. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala.llicteliia' $t~rs. .. .atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1.desentimente. ". . D~ .e vorbi despre 0 anunntAbowa.~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.f~:: .fenODlel/. . ~ 1Cli t.se ' . Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q.-eareputemic l ....rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi .. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' . al~ri inseSizabi1i.vm. ~ ' ' !.mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . .co~tlera homQ$OOJalita.' : '.investigatcampulfiuluifemen.' .~ continua activitatea macabracAutând' sa se .~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .Era:.. " A siifidiscutat e . in cazu.dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.mai deparle. printr-O asemellea atitudine.'~. çorect. care sapa necontenit la rada~m. toate . 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df..' . - ~ i-am spus ca. artalo~e. El prezenta'ni$testAri lumea ~con.122 . .~. Eu am procedat de la distan~ 1\ .1eJnel8.n ' . i.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill .A N.fÎ ~ ' .u efectuat. . . la cinciani dupiice af~ :fi. tl a(it." ~die... 0 ~a vemt la mme. . ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti . dinPtcate.Am. Am gAmtca ura era.~ .oficumvavreo. . în loc derisp1.U. .' .JI~nU\vi.ile ' familiei..'Pi6gramul. -*' F~eia eu.cteând tb interior6atitudine .Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele .. De aceea ~8.l. n'iiicuno$C demulta. . . .Prin urmaremecanismul miul1e\.1llSdau'a I~bamite din.. ~ 1 e..§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~.~.. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~..deVlece. reala.>il.' ' ".i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru .caeu. " . La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei. ".dete~ind' .~. . Este rezulta _. " caC41Vll .. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.ei ins5$i. .) s-a transmiS..Am intrat inpanicii..~ftr.tâniirulsesimtea deocamdatA excelent..' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: . ' " ' sinuoiderU.1".. tema.. 1 123 .ede4~voltare.tea§Î les~1IUllS!Ilul. ' .' .~.

1. VI . ' Prin'cesunt periculo. 1 ['1 l.u 'spresadisill. .. Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.oumane.'8horoam.subco~bente.~'o8meoiIo1":œrese .0 'dezintegrare .iUbC!SC: spirituilitatea..oboala..ilor.. ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê.voi da 1 .~qOStda'§i"vi.de filosofie.pirticicii a Umversulw..~rop13V:.no~. '! l Il. ~.iluzie. Cuvântul " nu-ivrabie".~.W. celor ~ OOICel. - "'~~~.' " '.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera ... este spiritul iar . sa ne plângemde soarta. 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. . ' '". ."tar~~ .~ ~enü.tncak. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ .ea actioneazaasupra structurilorspiritual~.SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei. .ce este.~"".811modifiCllt.de structurile biocâmpului.tn"pami'iet.'ff~t"'MI. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne.. . .""'" " .ao'Zi = fl!osof antic chinez (. " "i atul '. pe . parinti!O{.e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? .~Ito~lIactMare ~. iIr.' .corpul o. . ca ~asupra.. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. Are Ioc un ~~b de energie..'Owza parodontozei .tatâIui. .ti' de. nu._. ' tmbuniitâtesckarma.. ~ârfirea . va :.r. ~L. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori. . fi iD ordinè. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali. sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu.de siiniltatea distrugerea. eficaci~a filoterapiei este deternrinata.~aMJ1a. tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " .. Lao Zis ca tot' cee&:.. 1' .'..mi. aceastâlminunatâ .a venit sa cred.!<>ns!..poatefiperi~os. au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne. urareariiUluio~enilor '. ~i~am w. . supruolicitarea karrnei ~i alimentap.. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j. antiCii1O. . De aceea orice .ar~. Barra.prejudiciu. pot ~'~~~'n~ ÇitiM..e~I noi ~i omulla care negândim. ..s).potiveiaitl. iar Ii~t.zut ci sentimedtele femeii . . Nu vor mai apJirea excese: ' . ~" '". . tn primul fând de faptul ca .gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un.".- '" 125.Ultionaiii. Se doved~insii cà Il Ii.~.".cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~.~.1> ~J. Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao). 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor..lI1blf'ea ~~i pmoanl. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'. ' ."':""Â<!Um. 'Il a .~a cum . tirimulcâmpului cualteprograme. .'.".'mt' . toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu.!nainte de.âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai. Am œrcetat zecl.. .PentfU'complitatie .gândun la cineva se .a . ") '~. se ~ femeile ~e se iubesc t§i '.... ce se di~u~~~it'~ pe. .tnei _i.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte .a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! . ..ca . .a' inco~ectâ.' Ideea lUi .'~.o1ile cI1iu'Jefoase. dintilor.. constituie ogrupare infofD.". trecute.~---'. dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie. ci program.l)all/t 'lipse..iuciderea iubilii. . i-a . -A il . Me!lbe/fi. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. ". rsprezinti. .SJiii'iM_II1: . Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena.. ~.cWe . il! Ioc'sup'rimareadragostei~i . rudelor. Homosexualii 'fi 'JiU*. Omultrebme.0.creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap.l ' l' 11 'i.- ...noi moare' iubrea.. "/" . CÇlnstituie.'..Glh cdifimtAllhN:rime.' decipeei~prog~turalor.' l 'i l.acditbrstructciri So. ropiii lorpotdeveni ~. tn viata de. iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui . r.'It. sufletul 'dtago8te.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!. ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus. . ".'1fticinu'ne'.'. un organism care interactioneaza pe i .'fll. lj " C fizice..diana stab1l ca . siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur. Cristo. " Prietenava avea uh cu totul ait comportament.de cazun ~...am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:..te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. ~!'I1e' (~ ~fnti . . ".

. care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: . p. mI fi?. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile . Dacà. Analizând faptul. tm.sAu. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara.'.. . ~' 127 a(.. ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa . : m!sUtl miisU'rati. câm~~t pl!!rder~ ' .cu . boli Poate Începe destram . campul inforrnationalal Piimântului este.. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: . Omul .)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza. .mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. Cuvântul intensifiea ol"ic. trupului... De . sciizutL Testarea tm1 permIte .. rele se poate.c~gonc e:~~~paclue.Doamne. mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru . a mtelegerii '. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate.' AIImenta ha este diversa. '. ti'ebUie sa fiiattiv de bon.n preient l energCticapamântului estède ~ natura.cateva secole omenirea..laprit1cipala ~ondifÎe ventru. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8. negative. 1Jlacar supoft1!. omuI abla daca: va niai .fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. a mnariismuIui.o.sase mdepiirte:re . .vecinii cucare v-atI certat. . În situafia 1I"'11.Aveji . .dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce.altul m mod sistematic.elimina ace9tetulburiiri.i \produce un riiu. ~mgun:1 . omuibane~te' pe . toate cà omul se va simti minunat . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva. ~pravietuire' o. a mceput . .. -. - / 1 ~. ..dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. Orice om bun sauoormal deapieri.'" . IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. pOtenpalul negativ acurnuiatpâni. EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ .. ajuns la concluzia ca.Nu-I suficient sa fil doar boa.Un gând udt despre un om. " .~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui.t:e8riu!ui Du.. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o.a. pricina nenorocirilor a fast bana. câmpul. are 100'cClflectarea.diIriiafirmatape un ton .. a /. sClJ1'teaz8.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI.1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap. descopiircauza: . ne influenteaza v . m prezent de omenire. 1 fi' m 1 VOl' cu. are' ~ Supreme. Un tâniir a jignito fata.Este suficient . .AnaJizând un numiir mare de &pte am.. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe. .. can? mcep ~a aparinenorocirile.spre schimblireapropnel persoane. m .' . Traumatismul produs de vorbele.liIbiti-i pe du~apii~'~.lDt uitate. el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului.. treCute pe pIanul al doilea.sunt.distrugetea.. ...' c6nectarea '1.~dreptate ~ in aœlllfi timp. un cuvant urat 1&8dresa IU. ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati. .ApOl. însa ce-i grav. su e easca.aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va. Q . .cu aceea vi se va miisura: . area structurilor ~ne. . Ideal\1rile~Î perceptele . manif~ . IDceap" n~ t e. --'~a~1Jrtati "'. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul. ~ - . . Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos..InOI'triiiri.i. moli~ii.mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic..Ia mve nc. o.Uere Jm.utmii .' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. -. supnUncârcat de programe' negative.'.. Il ' ei:hilibreaza. da searna . ne distruge fizic ~I SplOtual.piopriilor .pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i. Iata l. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie.otJisa i-I prQduci. Noi ne nimicimfir8.es. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:. . 116 '.La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie. iata. longevitatea. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d .de distrugere. : . $i. bolilerudelorsa~ ~opiilor. e se. ca si. armoniei lumii.oyçondipesuficientii . cineva.comportamentul deasemenea. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . .m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte.$i.turilor katmice negative conmne. Câmpulse x. . de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru.' .~ structuri kannice. . '.pTogram.

format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut.." ".. . unprogram distructiv '. '. .. D'iideam consultatiila ~ fabricii. Dupa coreqiilCfde rigoare.\'. A trebuit si seopeleze. ' .. .' 129 J* avea III 4f-'.~I. solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' .L.œre'dl 9'OJ9flll1w. Ce tot .~ge de dure~1 .va gandltl pnn .diJ$f si se fi subco~ent. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte. . nu' sa~1.N. e . . ln interior trebUle.. . Compatimirea 'se.alta. dorinta de a ajuta patrund În int~rior.eVI!.. '. snfletu1omului. maladii..' compatimeascii. Aici e 0 \tmlta foarie fini. ". C~d~compMimiti un om. deformari ale structurilor câmpuluicu'.Peompotisa-I ajuti.Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma.Eu amspus: "Siirmatlul S. cand compasiunea externa.' . . '. destrfunarea spiritului. NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie.'ide .. 0 consu1tatie.IIlAemeilof. dupa doualu~ ~-au. . deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI. putemice in zona celui de-ial treilea ochi. .co~piittme~t1. ~i. câmpul s-a armomzat.' . rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul. ui~d de cau:!:e. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ . ele se c~ pot tratlsforma in contrar.0 .' c. pe . .'..puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. . . ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. \1 riiu . . vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i.adreseazA corpu1Ui. destrâmiirii sfar§itului. . '. aptoape verde de oboseala. " -. mi se pl... Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . ~.. . I-am explicat.o pacientii s-a apucat " . dar. Este 0 amb~~ltate a . .. du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui. . la .... ..sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie. toate consecintelece decurg deaici.. " . dupmeavoastri.:pe. ç:u nenoroClrea lUI. un om? .spmtul.Atizis' expliceu.. .Una din lucratoare revrne la . de aceea orice gre~eala costii mari.i poate preJudlcta.

.' Se vede ca. . dupa un furt'masivde' enl!rgie. ~pargea gearnun.: "" .el batea În u~ile vecinilor.a:fost.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta.~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii.sau fapte. 131 adresarepIO~.'. fa.J' 0 parte -dm karma . .vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de . Întl$e ~ ~tunci fie .llegaturn . . 'determinat . Ceœetând .spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala. Dupa J:\..Aœst proces este greiI de .ta are . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului.flului ~i nepotului.eiidereenergeticà.deoarece rugaciunea .estenevoit sAia:'energia de laparneru... venea tot timpulla noi la.ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. un hot profesiQnist..nele m~111festan~ permanenta m agresivitate. Stina.. demola.probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir.. Ce s-a putut1ntâmplacu el? . Ace.. În spatele. mvelul energetic Îi cre~~a. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . becuri. 0 energle care a .egoisnutl bunicului . . sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt. narcoitJ. efiecare D data când pleca.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga. Pnn :e era. a.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i .( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai.nu tocrnai inofensiva. distrugesistémuLde. Ultima data când a venlt. psihicuiui. devieri psihice:. . scandaiagiUlui:'. Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat. de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia.' " 1 . p>ihicuJui. Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.e. Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i.proteçj:ie alcopiilonij.serioasii latâ câteva . un nivel foarte seiizuta.blo~' fo~ u~a Cu u§~ .entTua trl}iaoarâ. Diagnosticarea. ln cami de futii. srnulgea.continua mai departe ruinarea propriului suflet.'. destinului '~i comportamentulUi " . apartament.s~arga u~a de la. dar ~i prc..~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de .telefoa. dar de 0 alta calitate. se pare. 0 oprima~i ca.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 .Început sii-I schimbe.:. ~l: acest lucru . scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii.oprit.acj:ioneaza asupra structunlor .apM 1 1 1 .. .. Testarea dupa rugiiciune:' . El fura energie. spiirgea becurite.moartea.mcep?t sa-nu. el acest lucru a fost. Boaij. . ' "":-'Uh huiigan. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. dar . Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism.d~pascandai. ~aIV-a " .ci misuri:"IJ .130 .judiciertia.cruzimeaducla dcconectarea de . Inseamna ' ' .Igaciune el a primit deaseml.niciodaii numai 0 biaefacere sau ... fi diidea din energia .' . observat nu o.'. anUlllitecantitâti de energie.dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai . îl testez pe tatiilfetei..Jneaenergie. exacerbat manifestat În gânduri.an.a mâncat.llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii.ca sâscape.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia.. . Pentru.'datâ ca.furtul unei Egoismui/.n.ei.. " ".Ieg~à s cu Cosmosul. emoj:ii. . l 1 " " : . ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' . prez'enta unor devIen psihice.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el.cUCosmosul.exemple clinpractica mea. Îlt-egali ' '. Vampirismuleste 0 oeupapc. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate. numail1ll'Jiu. 1 ! 1 .comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea. u~lI. pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. El condamna copiii. Vine la mine 0 feml}iep. sin~j:ii. '.Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.Cosmos ~iatunci omut. un orn degradat Înultunul hal.

Ea incepe .' narcomanul.l"~ SCQp. iii nu una spirituaJi..'. este .lit. dIj. de lacopiij ~ rud.vului tinde si elimine cautelebo.I.' Este .' ' '. 0 energie bruti. . 8"'0necijea:sci. ~ ei ~ fie~tos. Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru .J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo. co-i ~ energie. . 1 1 .eII!Wnd....nea. !>$) - . e mai. ' -Qricât ar parea de.maiprofunde. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~.iuneacu lumea. intotdeauna ingrozitoqi penibil.semn ~boalii al CQpiiTJIni.se in. JWe8tuia. ~ simp. el 10cepe si-. .Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. Efjj. A10ceput degtadarea . tari si-fidea. ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie. inomente.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini. Rugaclunea. si obpni aceasti energie. Subcon$tÎentul bolna.sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!.. 133 -- deaseaneneaobtineeaergie...epe -care. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i. Plll6itiç amui. seama. .Prin UJD)ffe. .eprocesul În a~aI. ferieite . . ob~Uin~. prin.re. de colegii de joacâ '.. bate J?s. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat.. sau .timp ducând la boli pentru care. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent . Princi~ . aseamJ. dinaita.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil. . chilJJJieVÎctima. Enei-gia:nu putea fi procurata.. la celmallI11o..volte. .'.vorba de un copil.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e. " . Uneori . tati/ui acresçut b1UsÇI1i.~. . Dacâ. .pto.JlW.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. la aeela pe care fi I-ai subordonat. 'm~ive de masaj firJ contactea.. adicifurtul nemijlocit i de energie. pentru. De ce omuldeVÎne.' . Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez.spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul .(9oIosir~ energi~ str~. care 10cearci si fure energia il ! ~ . Vampirul se. ca.zic1i bruta.i irite maIita. proces çar~. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e .tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.u.C\) Cosmosul.va unni U om certat cu regulile . .' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie.ve.i .voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI.care I)bfineastizi 0 sat.l1ivelul precar al > contact\llui .DeJlCC08 din Ce.destramarea structurilor campului.auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul .. de exemplu. Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt.o' va. 1nfi. lor. vapliti .or si iei de . au renegat.. A fost interesant de continuat investi8/ltille. i.aJtiparametri. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis . ~ 'incep.eticii.9nexiune cu Cs1$mosul. . - '.se infurie fi tip~ neinCjltat la copil. pr~ pot fura .psihiee.inriutitite. ..r.lulde f.sli fipe 1n. gravi.idor.cilldat. Copil).... .. f~ numaiin ..0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai.urmauneicorectii .Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei .. la cele mai nepotriVÎte ore.eod!B8Î adesea ~() boaIa.i-i jign~te.i agresorul~i copüi pru4ele . -\ . fi. deaseme. se '1nfurie.isfacp.bioenergeticienii ÎndeÎjuns. Când se malf! .' '- . in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l.contactul CUÇoslUosul pentrpa se.i caracteruJ acestui Om au ~ . Tratamentultrebuie sifiespiritual. a determinat destinul tragic aJ flului.' . ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.vampmstnului ti. a .:auUa tulblJfirilor. '."\III1Ilpmsrnuintentionat. Dupi corectarea structuriikarmieea.vampirisrn . .ea .el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele. al deconeçtitii faf! de9Psmos.na. eaa tlecut in.l1'1e.~ .i-I ajut1i pe cOpil sise dez.d~i .i comportamen~ui agresiv. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. "Este posil:1il. . Uqcori rugiciunea poate ac. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a .vederepsihic insi:parametri corpului. 0 oareca.._cir\<ll ~.voc. sterea Safiziçi .în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .aJ '1iului. .(.d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .Îi cedeaz1i energie.vinci. .in ce mai des el. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca .energia. '.' . bate animalele $i - . eilergi~. 1 1 1 l. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri. .ptjnnanenfi. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi . parte decât prin furtul delaalfi oameni. . 10cepe si-I .tinte in domel1iulbioel!ergiçj.recurge /4. pliti foarte scwpp mâioe. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie.

' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata . c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . sutletul. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme. bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau. ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr. un' Vétftpir. -rAre' --:.asupfa caracteruhJi.. acest mod. Aceastà Întâmplare este 1 .. . . mai Întâi spirituilla iar apoi fizica.'..Problema nu..~ .. .:. FatII.. 0 singulii fapm. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia. -. . . " ' . PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. Era interesalit de ~t. Îmi furii energia. . Are' ~..tatiil este ateu. . Testez' pe 'flcieafemeii.energia un bar~at. .energiel'penttu ca buniea.' "... -". cu 1 ie sau rara de voie.l°co reacpe În lanf.''''' ./lUata. . declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului. !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . "..ea.nnive1. Unul din 'cursanp.celor miei nu je place ÎI1brate la. degenerare. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor..de recomandàri.' ~..ea este vampira. n.' . degmerarea fiziçi gradatà.. Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel .. .focar .. filCll. Când simpp ca ':'cineva va fura energia. Odatii. . Fetei Îifura. curo are loc .prin care s-au.fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea . Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare ..ei 'cu Cosmosul este . ces care. Câinpulcopilului este.ea.:. Daci omul nu Întelege acest Iucru. . '-~~:i . . supurafie""Ce ne imaginàmca suntem.. .Înciilcat le~i~tfe4icii de. r 'ilt5 Îti~ un cu 'de ...iriatematica. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care.'.' l . destinului '$i sànatapi ei.ubirQa ~i energia' divinà. .Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa.":'. ' \ E palida ~i obose~te? ' . poslbilthiar pro(esorul. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul.< .LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da".~Da. nèvoitsa fure. materialist..J '. FataÎmi confirma ca.œeade a dete~nat .Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . la curs. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba.1iU-ide.."' dese' d~reri de cap? i' " '1. / .\ . regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat.' . Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille. '. sUferHiut. sa traiascii dupii legile brganismului. La curs participa bioenergeticienii. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia.are h)cro . .Îi atatce intluenfii. un tanar destul de plin dQsine..:. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat.. 'in . nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. .sa se './II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e. ..' .'. 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii.."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill".. Îl rog . ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~.'1: 1: :1 . Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la.. Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. " 135 . Fata arepaisprezece ani ~este eleva.'destràmarea structurilor câmpului$i . ".~ca biii~tufuiceJuifilare. ~ 1311 . $Ï''I. copili lui vor fi cobdamnati la. aceea ~idevenim. fura enetgia.. Tatàl este . r ~. vacridica mult. '..RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC. comportamentul aveau villori negative.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi.~ . '.de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate .minÎmi.'~ .nu sirote acest lucru1nsa a observat cà.uni cu Cosmosul.explic mecanismul acestuia. .. .~. .energetic precar ~i legàtura. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În . ~. atunci el esteaparat deintuifia sa.Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!. a venit vorba de vampirism.~init la mine.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme. obos~ foarte tste.'" ocadere eaergetica lafuca." 1. ditte.' M~ la dimptil' nepoatei. . Eu.<':<:~'\'. atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli . .. ÎI1 curând " .'vampirism.~plice.'" .

i ave~ fopie .. ...câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '.137 :'.. avea 0 putemici oi. I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr.loc ktnacât.. . Vampirisn1u1.unei comuniuni preeare cu Divinul. salace i se scurgea energm "" §UVOI. la aepaqu-ea ~or ...:J..lie ':0 . . ' \'. Atunci am decis si fac un expenment. .'-"" '~I.. În urmi cu oluna. mai .mbrioilulqi mort se .aceatlucrud~ ambelorlumi... . cu atiit. . ~--'~.hunea noastrifizica suntPbsibile contacte. 1 .. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. j' fO!lf1e riiu.. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios.triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii. \ . ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la..e(Jtareael1ergiei divine.'./..câmpul . Însa.~". faptuliœ tebniÇ4violentei. mamte tralisf0anarea sa.i /:' ". '~ \.morp numai de bine". doi oopii.'. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel .I-am.a .caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal.. orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag.oopilului.spreenergiiJe superi08re. . A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t. l .amogiJor 'JÎ . . psiliice..noaptea Însomn. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ . .' asemenea spiirturi.' "Sudarea" '.. morp: sunt.".. . ln zona ~nt1uentel Am . expbca~ femeii În ce consti vina ei. i. .M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste .'. 'daçAelCillpar. Cu cat ~ste ma: puternici dragostea. noaptea J1Pa 10 bioenergiei. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile..-'''''... copiii.qa. . .ü trUpui siU.'.' . .~~.deti_.uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme.esœ sinucigap. inexplicabiJe...~.c~e se siJntea: . - (.. ".ae.niveluriJeierarb. <"""'. la contopirea. Pot sa comumc. groaze . ".I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . .. aceat lucru Se ~ ..' .ofeaionistà.. . Fiica cea mic.popoarele sunt orientate spre .m urma." . arderea pe f!lg .:j-.' tulburari .. e nuu penculoasa.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna.vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e."ti "_:'". . TI constituie sentnnentul .. reflectâ . .'..roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami.unel . acuni. .' Î .'/-- CIlle În pr~t destul . omullUblt.cero~t câml'ul.:i-'.de sinltate' I-~.' d asemenea scurgere . 8lujbele la cre§tini.1IlIISIva e en~. câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele.' "'. schinibarea catacterului.Ia indieni cancw:i. fiicos. obaedat. Toti cunoac zi~: "De.rugat si vid? fem~ie. §Î' ~t~§amentul. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e .' Aflându.. ~""'I!IW~'t.Fenieia mi-a povestit ci. Unul dm semnele unel . Daciomul pistreazâ picicelui decedat. 1 se parea ci are un diabet..departe...negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli... ru~ele.' . CauzaaV-a.de Î1\ilttme.~.. et Ii avut. De 'qeZlntre lumeadini . r:< .veut foarte mult sii-§ivadiin.. . . victima si . 1IIC1p1~t. Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta. Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea .'. spre energiile spirituluLLa .obligi.ice coresp~itoare ale . al.femela n-amalaJUns la tnn~."f. ...orienteze.?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa... elocventl ~tr\1 ..11mp.~pii s-a rugat . IDcepu~~ caut~.. de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet. . .~dia'--.mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a.deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor.. . Universului. .~ ~i ce-i mai interesant.i La Moscovaamfost . .~:.epoata. ea §i-a ÎnSU§it-o..'.câmpbrilor w:l. .sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare . I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii. Inainte de m?arte ea. .'..'~_. obijnuit. mal ppe .s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut..' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate ..Am.' """ . Toate' acestea .' . iriprimuldOd. ..'. IBspunzitoare ~ref.' .'.§i.

s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!.. le simt atitudinea fati'de céi vii.. zâmbeam " ' ' " ~ eu. roagA 's.!c În COftcedium Sud.al. A".. .acutii '."~o depl~'a \ meniscului. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. <\omeqiql 'bioenergici. . ea. . sufletuI bunicii. . dupa: .t6tdealina m bunica'fetei. sa 1Ila.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei.iJidiiéct. Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. .' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca.ui.lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea. . iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. putut afla cu precizie.se poate JJitâmplaeeva rap. stând... -.Îneat nu-mlcp\lteam . sii-i vinàÎn mod regulat Î. . Faoând dupa aceea 0 .trebuia. M\.' ':'" :" : 1m :.oajut. " " '. ..simteaInca. .am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci.Când m.. M-amconcenCat.~.. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em.ci 'care a ÎJ!fepuli sa .a18turide mine. tat81uicun~tint~ .pe'fiica ..' . .138 '" 139 eJd:nlverbal.iJntr-una mult deJnai.de un an ~ jumatate. CâmpuI femeii s-a r~cut complet. . " . ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '.' . .male [WIsc8P~ .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa . M~ gândit ca bumca. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput.m~hdreW..Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un.. . ... sfaturi.. -' 'Nepoatai"a explÎcatca. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera.-am ..' traum.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn . -~ .çittdat mtr-o.Cu muJti an.ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.Confotml9gicii cotidiene.... adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri.' '. Am hotarât sa orgânizez 0 m~re. altii Pac~lIftâ ~ .atismul ' genunchiuJ.'.. de .parte. mmtenmuc. adiea m-a.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u . i~a dat .' nenorocire.. avrut !I8:.tes~e' )I!ndescoperit . _ .ça.Il vis.ma ajute. NueraIn 'm!'dea ...1II.suttetul dèotdatei..mâinile! S'lau.oamenilor'fatâ de ea. eu mca n-am murit. .:. dorise'.. ' .'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute.~ ~ sa-Iroage si.ain invocat. de '(Temece a muril. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. ' maIfaetrebuintA1n'CaSi. .ori un o traumatism.iar.pe .persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. atat. . Bunicavo~ cu nepoata.a. '.de groazii. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.çeva neprevazut.a aparutÎn vis tat8lei.imagina 'CUIIl". i".'.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:. . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l. unui prejudlciu minÎnl. Ma pregiit~ sapil. scapat de nenorocire cu J'retuJ.. ~~o~est~to'n'1i '.. ". -. . . '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma . LIiÎnceput femeia s-a sperial.' '. '..' "'.mai . tatil eia " reu~it. tare. A fQlt. "..1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" . .mi-a:povestit ca' . .Dupa . de moaite.'care n"mn. datoritâ ajutorului .pututtrece i~ prin 'urmare . ori 0 bOala.la InarI' au trecut cu"bine insi. a Început sa comunice' cu"el ~i el .in~.li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca.c .\. Supararea. '. ' ... .' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea. . Este.nplat. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n. . Cauza .daca<6e ÎQtâinp1i\. f pH)cedat incorect. 1 . delamol!lte.. .lnoartea e/ inamt~ sa.femcia. .lipere'. til) ' i Âaeuti..'1irispUns bunica.oriefttat cU'paJmele. . pe oIiIul carea m~nt. " " " Câteva :zile. . . . .~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}. .\lucrurile einu ' SUP8ratioarte. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. . ~ exemplu tipie de colltopire a.' ! ". .tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!.iÎn urma i. n-am maIrepetat asemeneaell:perimente.. . :Înotân. " - . sa .6 fetneie.'am stab!lit. .trecut .i. Nu.cufsufleteieinortilOr. ° .(\ Încercarede. .tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' .: apoi 8-'a ob~nuil. alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. î~ eu mai buna fQrma. EI. .: De ce atidus din casa lucrurile mele?.bea. înseanuü Ca ceea:oe. :n i durera. ~. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor. i-a '.acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii. .' . . . ' " Putea revMilatân'ni Îngem. mainte.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi..mi se'Îi1tâmple ori. 'WS pe nej)Oat&'sa:.

:' .le ~cei ceea ce. Câmii~am' vlzut liniile : ' . .v.muIœ mAlfdiipoaœ aduce .dorintei . 'Program.ci taW ~ . Iati de ce respectarea normelor . AmnC1.' ~ri prin izbucniri de . ." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. .c8r8cteruIIJi. 11aci.tobfincac:easti informape. programele su~co~ente care se . ur!. karmi°~/'am'aflat.prbgiamul rimâne stabil ~se . În subco~~t ~ decb\l~.. ' . de .onoin.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua.aVQt eiuferit. . s&Ittatea Nu foarte d~uIt. ' . . maturizirii sexua1e. 141 C~ ~area ~profundi PfSte . .. ..funCP '!D ciro ~ .spetlal de la ~c~utul câmpul.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . :- ' ~ef°ODaJU"~. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu. . lungi durati pentruci este conceput de pirinti.' . Co~taPlerde controlul asupra acestor .. fi. . " . transmite ereditar urm~or.. 'sptedeziJuzia mee.epI'Opiapmie. "0rttz8 t'''JI1.~~ mecanismul autodistrugerii. atunC1~e n~ profunzimea .~ ~ ' ere. IJI poaœprovoca:. ' . n siu de capriciile noului nisCut. . ':' . - . copiilor O' dati cu . pur'lJI'Hm PU'u.' are~. ..ele ~..0 deceptJe puterm~i a tatRJ.gasesc ln m.copilu1ui. 0 fapti la limita sinuciderii: .' Acestprogrampoatefi ' .Dar Dunmezeiesc. i' " . . .este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui. autodistrugere pot si diinuiasci În .' ~n:~~..re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ". s. . H~cll in.trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp. omu1ui.câmpului fui.\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze. .11iltamofem. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i. :.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 .a .upi (foui §edinte de corecpe. nu. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii.a'. subco~i ti incepe si se dezvolte aut.pirinJilor.am. 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani. . de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. ascendentJ . . cii e IDolnivicioB.. distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea. CIIt8"D-IItt"put\Jt.acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de ..lipsa donntCl de a tt. programe. . eJiIu4uurirea legati de sexul. luc:rand cu una din paciente. ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. am evidentiat .deaspe<:tID.1fgela 4ureri de ..~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. il ~. depre8iune. ~. gen~fU. peste am de ztle. ' mde. . am ~t cifiecare al doilea paiCI~.J'~ dureriIe.a nutrit mult timp gânduri de. ciinmine se cuibIris. .. tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor.c.e.c.inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ".. niscut 0 fuci ~.~~pecareomul nu P-o.. Care 'este motivul.. .lÎ/J '.tP.eunul din. aaveacopii. Acest program este. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. la nenumirate tentative de sinucidere a. reprO§UrÎ. OI-gIIni"'TlUl rCC1. . CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare.eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. dicud~. supiiriri. tAoAt. daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât. .~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. " . de riSpuns.-.Aveam~". Femeia ai IDOftenitdela WII. . . n' asemenea program se u . . .Starea pe care ~ .extraor~e.a tranaf'ormat uri !JIau. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar.' ~ .car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut. se~a transmite ~ lI11I18PJor. ~ \' '.1 Ilmic ~i slab.Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr. _.-'. insieste~ totUl desc~. . .sinucidere..iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs.decIa si ~~ in~dea.'.pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut . un fiu poate duce.a co'mis. C~le mallI11Cl. diI .in primul rândoamenii cei m d mai. ." " ~ puterni.' .~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . . D.~ contro1a. . ' -.'ii sau.si"~1iœ -. a comls tentative de. Penttu aœasti it1èik:a.pentru blOCl8'ea 1Ui.indeplrtate dllniCÎ 'un fel.p.... Fondu! de prob18li18J.bio8l1ergtticii.~Wj'~'~al'~'.' "". . . .

telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi.siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc."'.. de dorinte1e fem~n.. .cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. ." '. ..Ill1-~.avut§1.i. . .plintt. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. . consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . .. "8I.foarie. interzisA ime d lat onc e programare ' " :.deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza.' .dar.. Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu. . E$teo indileare.' . u .careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1.truoonsultaJ:l1 ... . . 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '.'~e~"?.~nglezi.. are loc defurmatia stmoturii eâmpului care. omului. ' . dec~area progr:. putemic'. .a legii . Bioenergeticilmul a stru~nlor..'" ~. w' . .. se paate manifma. ' . Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco. violenta prin lip~ de <lorintâ.'spirituljlitatea.nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". Violenta n. . . " " " . atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna.o ÎmbolnAvire la nivel fizic. 143 .u poate d cat violenta.la UJ'ep..din" .ale cirei cauze nu ~etu .w.o"atât de PUtemiçi. introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului.' ..e. se Întâ.se introduce . a.arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului. ~. .Ja "m 'cmrsuriledQ. aavut kIc.fiÎltdcA n~ Despre. .. Orice program ~.eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~". oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de. t~: .(rebuiesaplec " În America.' si determine uhele fenomene secundare.hipno~i. ..prin interrnediul. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea."""".ile.~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de. . Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e. . Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 .'.Organismul reaetione~. deform~ea \ infbrmatice. mformaJ:l1 ~. . .. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi..nu l'ma bine. .. I~eeput sa structurii c~pun.la 'determinat.u1 eodiirii..aparipa unO! gânduri.tran81ll1er ea de. printr-0 métodA dura. " " " noastra .' erauvizibile.c karma . ..IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille.sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma. determinat. " " .. .program .ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici. " 0 femele' tanara.mu. }.. . câmpului femel1.Sigur cil În Sltuap. darcare mr A tiitp.' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla.. Îl1'afarilde gândurile ~I .el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. la nivelco~ent. .(. .. .. de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î . . i Când. codare a .' '...luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur.pericolul unei'boli grave.mtâlneu. importlu1tii.Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.riI or tânirului'.a.' . t . amu1uide aut0dlstrugere.. ..~ntactul . . . Miiril11'eadefunnatiei. '.". . ' Amtestat câpvà oameni. " . S-a <loveditcapoate.mplaSeIDcamnue ID ' 1" :. put:ernic "poate .œre ale omului introdus . . .. ...in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic.. ' ' m IegiiturAeu siinitatea. genda!. '. Într-~n programde djstrugere. " .. . m confirma dm pacate. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.tdaci poate un program exterior.l ..zateprm'hjpnozii. sale ~I ~mceflU ... el. . . .:\ ... ( 1 ~' atunci subcon~tIenty..Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. ~ialtefel10mene ?~g~. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid...despre paClentu:.d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ. stru. programarea.0 ~I mt en. ' .. . . au ~H neeput sa mterac\1 n.vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' ..de~ta.dc!'iimbien8lezâ: . '''''''moriei. til) medicamentelor prea pu. :'" .. ::' .~ de &CjIet. (.~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta.or '.. .a ctUalAegreu de spœcA trebuie . Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. a Început vriijirea tânirului. -am ÎI1SerÎII. . ~i ÎI1ca 0 partidularitate. . -actioneze. ~. vriJll'ea dusla 8IIU..un timp. . .).. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este . . etieü.premergatoare Înc."ln..ie ... eficace..' bioenergetIclan. . a Împingandu-I sa se .a 0' mulw '. Verific câmpull din perioada . s-a constatatpler derea.142 "pentru .0 'iaformat. ~i'Într\1cat. dupA. . Am eerc8ta. "'. ~I va '" . ' Nu P oti Îruocui ". ..{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt..' . introducerea ID 00. .

. '). ..: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s. . 'Oricecelulaa . pasiullea pell. . . ÎD. numal. "".de oameni. nou sa. !I a cernt iertare fi. .' " "" . .terioare~ om~: dtagostea".$tiJi <lince cauza. rezeitt\)l"~toTul sunt re . deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut. jur aceastâ dutere spirituali. ' . regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. " . ". at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " ..."t~ .'\' . ' . Eu i-am sptlS.spre : ctul nostru cu Divinul este ..tru.' din }U. n. . ".intereaant:s-. . . Cüüf .' po'''+e su ne P'I..patdo betie. dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul. " . fatade sinene . Toa.. . ..s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. A veDit..artnorne '. 1atf! de' natura 'ne vie ~I .. . l~..omemnt..Du~ezeu este Înconjuratoare.:". . ' " .. " .. cuoricclDijloa.celulii a lumll.plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" . Jumea " " ' .' . " -'.. .mai mUlt . .e' " . alcoolism..~~ ' credinta. . trecutul.alcool Îi dispiruse. .~M. I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. ' ' enea atuni. El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. 1:'''''': . P 1d . Un -caz. prin restauraroa armoniei ' ' "'.. inlocuirea .' ~shl .viitoml. . . ' .. Universul oatt1enii....un efort permat.le1i. '. 'pta impotriva acestora . .Adevirata Cauza a. . ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. ' ' ' ' . bolnavilor. . . . dar .. Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea.. . de 'om U I drag.apetrecut la Ialta.. povestit urma~ea in$D. b ' .""". Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de .' trebUle ." "'. . ' ' ' " .nu . . . . . ..la narcomanie..'. . . . spiritual contetnpor~ .. '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. .. ' '~'~acec ' . '... pre~ . . Omul incearci sa-ti S!Jprime . '.4ii.. iubiiedin sufletul dumneavoastra. Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc. efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln.ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -. ... . a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' .~xToutu . iubirea fat! de Dumneze~.mi-a. iubeasca: pe Dumnez:i . i Iubirea 1nseamn . Co . Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic..a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii. .. ' ' ' .e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". câmpului.. ' ' . funv" . ' .. . 145 . . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 .pentru mine n. dintre om ~i1ume. complicata care trebUle ". Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . . iubire. ' l\1vat~taprintr.". de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. ." h' da a cruzimii pe eacen-o po. . ". . stare de discohfort. " . " . . " .ti~ 10t .caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . . .ce.. " " Dupa' cofllCtate.am intâlnit cu:el.beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. '.am spus:. . .'.M-am dus la el '.1 e .ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii.' .: """..lac:.". "".. -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata.pa de asem " p P . .a scii.':. .suflet i se inst1rI ~ 0 . Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl . de chin spiritual. 'Omul obiecteale dragostel..x lncetat. Ji"" . " ~i.' Éste une~ctal nelntel~~~~. """. . . tinda catre sintAmantl.aceastâ boala. . este . . ' este '1ineGd .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten. " ".. a simtAmmtelor diVIne a." " Intr e in mm me «u ea. in timpce fineam ~te cursuri.t. . " . aI. ' ". . ./il4 1>. .. .. Unii cred ca acest ucm . determinat nu numal pnn 0 rin..unom ~. . nivel scizut. de ".a mai ajuns . " . '. organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina . .. " .Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca. .. ' . Aceasta. ~M O' l ' . ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. . diversefonne de toximanie. . Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. un. treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman.pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut .'duce ... ~ .." .Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat". .a repJ:imiriidragostei fatA . . atunci rn-am supiirat foarte tare". Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. . ". narcomaniai fi alcoolismului este.. 'ln ' tu! a o .. ..1.'... " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . ~ de lumea ct . .i si respecte ""oneze trebuie . . .e efOl1uriletrebuieindteptatespre .t'. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . . .~\"'d':'/' "': .. .a pi~o ti ~i de copii. . am Început sa lU esc.

si mnoptez" . . x este una din triiirile sale .p". " ". o~'te ' femela. ~i sedistrug.efaee câmpul. . '. nU ~ avea urmiiri catastrofale.vm. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §. :viDe lami~bi. '" ' . . Printr-o' alimentatte corec .de oopiii J!~tricindvpr fe el'. s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. îmlamm itesCAde o pilda. V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '. niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV. A' ' 'A . A' raspun de Il -' spune: . .§.. 0 conceptle de care poate dispune dupa .. sup erioare care ne leaga de Umvers.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma .~prin el ~. . . maimarCit contacq..UIl1 . . . El se iJ)ag&. . mi .Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A. .t! cmergetiql Piimântului .cii el trebuie sa se . Ar fi un sa. J . la aceastii tTagediivârstii..Este. ' ~ 'A" ' .u!D n". ..deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit". Pentnl de$t1'ilmare. ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' . privire. pot.~ dCt'ItC~~doare pe.lvâ!1t.~ 1'46 -~.ete~illcispreze()eatjioopilul.gest.cnlegtu. .ln 1Iltimu~a.ovoacii loviNri.deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd. nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii.f' 147 ' . daca 'ea este .cei de un a!l-doi 'pr. c ug .. atunci celelalte I~cil can.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. Noi dispunem de ceva care . 'etatea noastri person aIa" .. rincipala ~i.. . se .Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -. distru$.sii. Nuçu mult timpi).Eu!l colegde clasa.n-avem met. de fapt nu este propn .' . Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil.P arte suntem.Va trebu!"si beau vin..s-a modificat ÎnQ:-!Jtât. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.se ri. Ale fi'.felca ~ lUhl4ii. <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se. ~adar. Virsta .ii!lcii1~le sale. voi dragostea".nu Ill. lumeaÎntreagii.ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI. . distrug blocajele ~I pnn :':~~re ..(.. vrutsa tr~ . Iubirea este acel mtreg a wei .. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/. - .oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie.Dupa ce a baut.I. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor . ..TI.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . .:ce am n-a mai . '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= . :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne.~!..Noi I~e structlui . Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu.a. Te primesc..- " gre~itii.spunde: . ' crqtemari? am.Wi. dIS' dragostea. Întreaga lume.barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.Ce'e. . iubilea esteA$truc:tUra. \ . . . .i. .zecelllli. nUlllai t1Qpiii de tapte.ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr.tinepiciorul. . .!. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers.asupra ...t\OuA am ci . Împrii~ În. Încâka<. este pacatul. ~ a1ege ..nOl . Pânii la treispre2. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .tau . ~e proteja~. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i.Pnmeljte-ma.nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ". doua dorin1e ale femell. . Omul' s. '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. deformate . ~ " 'numai . un . :.. A .~icm vid culIJ i se r. ulUll.'din aceastà cauza. . ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale.' " ' -A pnmulr ând.. ea Îmbrati~eazii ' .dacii:ei' acum. .adul~".la fel este ~ omu!...qu-e III optsprez.. .. . " .1iJecâmpt. . gem cepem sa ne distru ' ' -sim..<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor. . l " . ' Cauza a VI/-a' ele!mentare. . pe celiilalt. p". . .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" .'" " ' ' .I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. ~ioenel8etica.P or Întrea g a. ~n bel ."!ristemulse qestraiDii. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am.

. Acum totul.re1l\.facioade ~r8spandesc BiIninta si.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. " de'~.. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa. E chiar dificil sa'-pimagine1. . 'zbaterile olitice ~i familiale pot . Este la zero.A " no~tn In4ep iirta'P erau.. Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup. . .1.atuncl contactu . Daca Însa ~u _. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. ' ' Copiluldejafuma.murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. sufletul de la SplA. . Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. . .' . estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie. - ~ A . divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti. ". -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. '. .Stramo§l1 '- .reahzeaza. Vlata bazat. . ' 'Excluderea onc. Încearca sa flirtez!. Împ8rta~tnl.Întreaga lui m . De ce'?rSângele.. la W a da atentiecelorlalte vengt.10e contact fapt este bazat ritualul .: p t ._e. ' 1În fat-a.cea maisigura spre regres. . al linadml sib1a lar. puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului.S iritul de la Dumnezeu. nerea . se .pe care acum nOl 1 e . .cauconsec!n. În acest fel el blo. ' . . ' rep. t . V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul.' aCes trece liber În su"con~tJ.. . . 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. Analizez eauzele. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata. . :. ln .f' . Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii". a stat mai mult de trt\i oredupâ. . Înel nu-i nimic eopilarese. hrana de 1 su fie. a .. Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr. .e e . .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit.oÎn. tot Celui . iertare pentru.. " r " . Reiese ca manc. .ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't. este Clar. . . . se g andp. În "Bhahawat.. an!. ' -t:raumatiza sufietul omu w. Structura câmpului tatiilui. . ."" zmta calea .la taiere..t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care..ent. -Locui~telatarâ. .. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic.. ad Ica t cu Divinul. ap . " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . A " A . Patametri gândirii.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet..el". În fa18 eeranulul teleVlz~rulw. ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii. Este vorba ' " .atul cu çartea sau Zlaru.un sufi. .' - ~ 1. sau mâncatul ... 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În.simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele. a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie.. . ' ' .~ra spus' Dumnezeu: iatâ. interdicti a de a 9iti În timpul mesel.cu<femeile ature. Înghitim rata sa ne pese.!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte .Îmi spune femeia. . . ÎmbuibiiriinUffim a ara . Taie porci. . Odata oremeie "m~a fU$I1t. prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. ~'cU 'Divinitateanu se."'V. '. În el lita toata informafia privind bolile.. l . " . .te la treburile sale . . w11e:4e'Mmi". . . Pamânte~tJ.." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. . ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex. . ~rin intennediul sângelui animalelor. " A' A .XIS. ~.simtea airas de alcool.. doar Pe P 'trupu 1w. t mc '. " . 1 t 1 negative.. mult mai de~tepti dec~t noi . rincipiul primitlv . Este miicelar.h .

Principalel~ progrlUl1e. se fiisfrânge.a.ea. Ac. Zona çata. Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e... au ~o~a.du~e. câmpurilor la nive! fizic. ..AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ.. .pot ernitepFPgnoze ..informatlv-energet1c: p~n .!. . ~tOl}lI. -.\I1W1fCII unitatU câmpurilor.lntermeWul -ge I\~a..<.qie~~e!e vii~i nevii. . vii. RPn4Ï\1a oo. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.lanivel~c...divi.prograrnelqr..dede~area dÎ.erminate de rne~l ~a explJ!l.evepllIlente1or ~I . ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. .melor. de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.~ ~ precise..t~~ pnn' eforturile volitive a!e. . ~ çOQl!1°~entul.~orpm. ynn . generalizat ~ pe aceastA bazà se. progu.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului.ale Piirnântului .<te CfPst~~ . fi~c pop.or.obiectelpr structurile infonnational-mergetice. .... obiectelor clinlumea ll.. . nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.~I mecanis!nuI Înyers.T. realizf': ~te legatii dein.asupra .<~A.temporal se rea. .. genetJ.' '. ~. ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.plri\tolll'e.est principiu stii la baza telepo~.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.if' 1" .tatio~aI.În 'particular." ..He " schimba.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.m .:ti#9~1. comportwii obiectelor vii ~i' Mvii.~er~Jw orice punCt al Univ.u..l1~dlU. .1?~. Corp~1 . parametri 14'rnporali.. . .ce. -. În mod nejpLtlv asupra ' .' .Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl.procese!e 'informational-energetice.zent omul. ~9~la.ctelqr: e la ~ distantil. p~8!"anwl infom..f ~1eclfin.lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f. .."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .. ivn~ de. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin . '.poateJ1111. Deoarece particularitiitile climati~e. pute.fprmatt~~ .' Aetipn. de dezvokart} În tinip ~i spatiu.fi. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista. .obi~or nevii. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.dov~enunw:nal d .'\'. Ac.se.1izeaza ~n cel. Pentru obiectele. starea .se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e .I~~ oblect.y. ln pre.zentate de . Piirn&nt..ând. Mfluentareaobie.' .a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne.ce~.S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? . '.'. ..sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte. trebufe ~.e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.ZÎca. stacea fizicaa.e~ste . Pe. Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor.YIl Pf ~ det. despre J?rezenw. infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii.ea:ita ~te."În Iwnea fizica. Q.cliamelor eÇllfe ne apropiern.?ru1~..ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea.sunt conditionate de . '.Serea~. Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:. Încercând . ID. .1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.on.pc.int]uenta asupra .151 -/ "l' fil. AstÎel.re~ dW nou la rnvel fizic.\'~rÎFe obie~ S'i .e . omulu~ asupra. f. . geQcl)iffilce~l. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte. .e%1al di~ostiCl\fe.. a nebu!o:l1tiiplor. .ale vut. d~.

$i1}u ~ :~nefa. Ialta.Mis-a pr. SJStein~'.utilizim În ~ostttn! tehnic.ia de mere.pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1. ?biecu. .ÇOnfoJ. . ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . p~~lo~pare. de. de. Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o . fel.departbde. .eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel.de regela. Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ .i?fbm. ~ ~ are .desttnui °lIlulUl.'. 10cUP.. mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de . ". .ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav.IegÎ. ~.. de o~hgato~lI.".sau" 'Prograrne dlSt.151 ./ n~yu .. '''~:')''fO. s1i.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ . ..~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri.'.plasateC\1I1lttrel~. extras enzorial.. ""uiiili. Testarea ~atl .îrt ' ~omemul. obiectelor intru~ât c~denta . 1Ip1~~are . ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °. .uctJ~e ~l autodiStructtve.energeticeale. stnitturile . personalUIJi de exploatare.. ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt.tUIt'~ $ éD. scbimb ~Ie Înai. .r~~.. .~ c11iar. .'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6.' .ega~l~ mel deoart:Cela un ~em. ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I. distrugerea.om{~iOiie~voi.' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.~erc~or structuri~' câmpului 'da . ~unt ~n~ntate. stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .e~ea .. "AIn fnceput. Dar cele mat fayorabile 10cu.eformatii' fizice ale.fi~l: ~rce~lotœre precizie a. .1 . in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . 1:~er1~ !lWaU: de. ".probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv.energetJC'~ . s e pot.pregatire tehliica a.6 pentru product.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii. pl a ..eveni~ent~lor. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911.. ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~.trateze anumite poli.tarm"fapt. condipi.~~ celemall~uIte mçIYsIV poli. 'De aceea actionarea asupra ..~est mecanism. .e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe". Labaza ~turor ti~u~e . pen~.'ului lli"'e. ~uin .tbio.' "". parcurile s~ ° . sa se . ~ ' k.tor . dpmeni~ nou pentru mine.~". testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. lIte .Astfel de cercetâri se taceau deJa.}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi . dlagnosticmi . co~at . ..' .onstruJ.a ."..mveltop o~el1ii sunt egali: .aC:estuia. nefavorapile de obleet erau IiID.riduf~ld~.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0. A. fost tu totul alta. ~) pUfol'tatea.' Eu' d 1dhidrografice.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont.nemulfumirtià 'in '." 153 'f. ~ ullde. se aflaÎri prograniul cattlPul~'. eral) amp\iiS~~ .posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea..Ia fel.' . . .~. . intennediuf ' .de ~ po~te. dutgnos~clrii . . s~ &f:wt:~~~~ .'. 'l' ..Irisereco~1i."-'~.Aceste.. Prima .' 1'.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu. poS!'b1'tiih\' 'studi. Am .. .. .~cl ~p~rat?rul. ' - " - " " " ~. Pimii1ti$i.cercetat cu ~Jutorul cadrului. lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!. la pivelulfizÎi. un..dIStrugere a '~ptrat6rului.utulPoliteh~c.m specialvilel~.. . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:.cercet8.jp.' . .! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.multe din constructiile 'Ul\enoat. ~1.~e. macpeSJbile dm ~um!te' mottve .spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor. fntreaga omenire ' . . :. .observatiei ~ aparattii#" . Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile.. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la . tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ. .~~~~~~ cele can~e '~p~ cat. " preZlceOl vlltoarelor 4..Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e. .~~.apoi s1ieaut l~e unde s-@).~r1n . exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . anume ea det~na starea mediului inconjur1itor. dupa datele mele.~iriii. .e~."'" . În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a.abile Î1ll.:i. . cre~.incâmpul ..tehnice ética ~peratOrului. .tlviilii vqei de vie.t~tiotuil-. . El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de. ~n Iq(:\.. a . nU se poate :c. pentru ~e~men~tl" ce m.' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente.j. de pete .el influent! asupra Vietii oamenilor.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei.up. ' ' _ . '. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci .

$SCUJrt. ".1 (. <1. . d e .o ' '. Ma! tâ.eJeN"eVet z. rate "':.'.am .se afta tevile.Ilfosfor. 'atapoluantâ ~otar~. .1. .. ttaseele cana. RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii ."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat . f>L1jen.'-Ut"'" .' . .tetn.mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic.Existi Verifie. este l'rincipala ..pa . ' pe ~ut$~. " _ ' .~I 'fu.. Pentrumirte ..t. informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i.ic:e. ." .rl! ni . g.' :r~~p#$i~6 '~e' În ° . .acesta era un domeliiunou de cercetl!.colISl"".. ':"". "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri . ' """" ~-' r"tS . luni a durat prelpcrareadatelor primite.constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu. 1u~. simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape. _ ".. cu "fosDor..Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.:~:". E u .' . .. arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " .PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: .l:eci. ~ penttu" pr~Iectarea "" . utile . Eu am cemt un plan al silii ~i . .".ttasatura a..'.at1i<'" yu. '.'..'" '''? ' .i este . 1avoral)! ~. c in cestare . . ." '" "." toate cal 1 r.MCeiCe'7'1' ta!.. "Pc" .: ""' " .~oe. ~ '" ' " ( '. tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee..1I." '"". . '..-".'" . ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". " .: . stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii".I1I11<1\1UUC..foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' .i. ...'. t ~I ' '" .Îndoua-trei lu~i de l11unca.~I. . .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ".. . . .'ll s-a . foarte multe :" sO. combinat deconcei1fl1ite P ro" .t eu În doua-ttei ore. jj ~to/.u. .. amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei.'. . .de mine. \. o spun e' . .&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a . Volhov pe" IIIaIurile caruÏa . .lizirii vedeam clar CUI11urge apa.m . . lor Be locwt. .câmpurile con~ 0. ./~o I _.' azot " . ...Analizând rezultatele diagnosticani. "asupra iocwtorilo't.. t. J ' I!b~oIut't:Orec~' . .'..'t .. .Nevel stint locun unde "V~. N-am ( avut.L . specifica Speci4lizaU'" " ." : .'. 1L .. .. .~ ~~oati'lent. .:.> un or .lt_" ' maXima'co" . '.uaUnü'~eÎiIcn n. La: 'p ~ burg ) I.energetice ' "" ..éaviicar-. COIlcordanta era' În propoqie de 80%.~-~t\1iitacbiatiii.\r. .dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce. '-r-. ". ... .Am .~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n." " aeoc. "" .I' .' . pe firulapel.sUUv "d .vh62uri. "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.sa ajunga infilttatiile. . . "..~. vine apa: .nP~ e.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-. Amluat ru~h~~ am . diagnosticani bioenergetice . Vblflo'VadtJclo'" de ~?t. ' .: ..Când am lucrat pe harta.~ sUU' tnerar e.~ t". . . ...'. Oh. "! .' Puteam chiar sa preci1. .l.oavea inca nimeni.Iume.â1iva ..!. cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall.". din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.tIJIIj~" z dnâ.. .'.Nm lL. ca era e cursuI . .. perjC\itate.dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~.- 1$4 ! '.e i'~="'''.!o~ografiisau _ .1-"rn. . ..:..7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 . _ . ~ii.l:e. . ' un. sala. 'a'sei1i~et. " . ' p.L--> ' . .'" . P .i. .""" " ~ .~ereallpe~ .0 da ta "et1ectul ap"et "cu. .a '-"1.pe. . fte . . .":. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~.' '1J' .. -- . caacolo . Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului.' .. ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne.~ filb'tUite: $iaceStea siint de . ~uv . . irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete.urm~a'cons _. ' utru " n .. 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte. ~"':W 'H'.<. " ~ " '. ". ~ou. r"~ o--G "') ' ~' Lad oga. Ceea ce am Iacu. . ncenttatte trebwe' sa fie la gurile .' . Amfost inttebat de unde. t' .LUtlDa' pe care ah deSeltat' '.me~ a: . : . În conditii normale seface. . ' " '. câmpurile acestora. ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran.. ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular.. Am intocmit un prQgram confprm caruia doua. Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ . &tfel \le'~i'c\i'~F . iar.. .'" .'. . . Rezultate. .".'."-". .~" <11f~de "" $Ï.poluare .. 'or fi ..&..'" ' 11 "" .Pro1esorul.'" u "numat. . '~' 155 .m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi .. trecea .'. ' 'ca 'rli'. . . .'" '" ~ .". 1It~u.. . n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s . '. .. de unde lua ipformapa fiindcii n.1:b'ntt'ullticul' ut J. . mu ca '..supenor al Neve!.'.LL'. ' ' " ." est . . " .s~ gasea exact În locul indicat. !.. .or: bunde apa. .am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia.~metri de .curata le sunt cunosCUte s"". lui d'~.:tnlCe la:t. . in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -". ' ..~~I:ade .P ta'.Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. Verificând.'i.. ' ' ' .'. " '.rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice.sau...e s ..' .. ~ . . crlisC opent exIStent.'. " .. ". ."" ..'Ca~ l!~anfleiI?r. . c6nstru). .el p~ de cemeala " ' " Éfapa .ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. LacuI".' IUI mal Co "'.!.' .diri interionU.. titw ' in'Vesti 'i. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle .o !f.p .' ' an. . .. . . . .' ' .

' ' ' .l'\lÎa. 0 1'.avarie.vde Înaltadasa . .a . Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree. ' 157 . - " "" ' ' " .. 'in' amte de accident. . lucritorilor . Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin . " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. de mare riispundere trebuie si fie oameni . 'î. . ' . " .ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" ..deformatii tale structurilor aee tuia. a.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii. Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important.-. dar ~ Întamplat in jurul sau.este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l. . . ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ.1~ ' e /atomicii? . reJ '-.. . .aitiitile~ce ale . ' " Ditectia . . De aceea.agresivitiitiisubcon~tiente. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund.156 ' .suflet. aucerut -' ' " . or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. profeslon . .. schmtbarea lui.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru. centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. ru . ' gat si teste z ". infdnn a.. . .acestora. . . bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo. Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv.poate crea ale . ..a familial. .' 'acumuleazi informapi. alaa . muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril ..~ . " l ' \ . in' caracteristici. B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . . c .pur! pot ce un P"" UdlclUprin ..cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc .' Îp caz contrar. acooa orice gând negativ. sa nu se. "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ". care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . . structurilor informationale ale obiectelor nevii..'.ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. "'.'ttnei' sau Întreprinderim-a. Toti bioen\tl"geticienii.. . ' ' " ' ' . msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. mai duca acasii'. progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu.omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. poateavea uf! sflir~ittragic. mire. subcon~tient nu este des tul de nwcat.asimilarea mformatiei intimpul somnului.de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii. ' blOenergetJce eticient. du a' untImp O . pot declan~a situatii de. .. n tre gl1 .sticarea oriciirui obie .' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .operatorii centralelor .sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului.P0 fi . " I?e~ml1 bine de I1n an . -Structura câmpului oriciiroi inciiperi .b). vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel .uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' . de dlv~se subnivele. multealtec<implicafii . . . . Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . . ' . ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or ..'tu 1 " egate de Vlata omului. .eplsta'teposfbilitiit. interacfioneaza. " ln '. Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente .' 'a4u sufi" clent <no. poate duce la rezultate negative.interaCtioneaza.sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " . Daca. e. - (. ". 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' . . ' ' 'i ~~ . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs..orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. Foarte activ are loc .'d'. capaptatea . ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. baza SGl'1sului .. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri . .: aviatorii.Da. a ~:~c~:~a. .e are loc interaqiunea~i'. ele. ntr-~ ait coIectiv formai de.. " '.dlagno.s dus catastrofii..tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA.." Am efee. tara sa d()reasc~ acest lucru. . acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii. Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:. 10 t .de.iDtre.' .

conditii..dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~. Atwn~ . . .}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam .fIUteri ÎDcatpot~ .ceas .'. . '.. putermca spartutB. .spul18:taWui::i.. . fiigideruI. putemic mai atunci când feffieia este llcasii.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte. mamei femeii.' . lumea -are' capaciti fi. .. . . ~ " . Acest lucru .' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma . nu--a $pus ... am pout d . atac . . Îh timpul blocadei Lenirtgradului. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. . d~i e ra ' uI' m . ron"'. .n . dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. . p~te. bine.' .plieea mult. .n~atin anwnite '.mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. norrlurl. Cimzan-am depistat-o dintr-o. Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni.. .~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii. " Femeia nu' 111-11.ÎDœput Am siistudiez .~ fel si aiba . . ce se petrece pe Piimânt.. Femeia mi-a . ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de . .ecup de aSeD:1e11e8 probleme. deoCa31dati.' pasttat În camjJUIobiectu1ui.' ii.. .Obiecteleitoastre..'toateobi~tele.158 '" 159 '. de iriiarea ~i lira fatii de. m. obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca..i. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari.-a teld-OI1at' ' '" . unui.VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona .J Nu de muItrili. ' p' .'." ""'~' mo:::. În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. . - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'.. ' " " ' progr'ame'deuri.. a atacat plantele la nivel bioenergetic. ~I asta nu . crezut. Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. . asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. .nu simtenici un' fel de ameliorare. depinde de tine CId e cee. '.o1Il1. '. Mi-am &dus amint e .. era foarte fromos. ii .data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale. ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . . Am continuat eàutiitile ~ .e Ufi HelI er. .1i H' stricat televizo~:= luÎta. l. narcise.'.. Al1'I .' . " .. dr eaptà un. Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera.am descoperitci aletgia ii .:-' te porti urât. . '. a acestul8. Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . " . nu-i . .. . . . Odata. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '.. . ' . ::. vinovat. JU~ tii~ eviu:televizorul.La buCâtirie. mini '. Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica. acestea. ~:" . .cme~ .~ . ." .' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia.piri~tilor. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .structura câmpuIui'~' b" 0 lee.LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. câmpului. :. în ~care!litii .L''Nu ma .. ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. ".ecoQ."~''''''M ".~ ela ÎDCeput. ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. in~ l-~ 0. Ialele..'" - . Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. a vrut si se'sinucida. ... imbrAcamin":"~~me .. '. .~I.." ~ . llebiinuind nimic. insa dintr-o de aur.. .urma "iani vii face un rau daca.ana . . .. Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. lângi perete. asupra 1 wse?I.. ~i .ca . primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze . ÎDco rdat'. i-am r8spuns eu femeÎÎ.âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be. . :œ. parte' ea Se simte .. cere-p lertarepentru - '<. _. . """'ldteIege ca'. ÎDsAi um c . obiect. . .~~t.~existi. . . ' . . . . eu:ap . 1.-''''''''''''' .tel e)/lZO' ruI 7 . Cauza muItor altirgii fati de plante.... .oneze '.de r8spUlls Structura ~ . dlir peste 0 . La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di.~. . T~s-a mirat peste miawii: .fati de paeienta mea. . foarte man.œ B.neaza. intluenti asupra Ob~ . unui.m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu .siiptii. ~ data a displrut nu Se ~e unde. I1eVlU in. în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl.. cu ele.fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e.6escoperit 0 - . Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .ce ~Ipolitice din Jara. structura câm p uIw unw oblect. .

. . '" momentul cam! omul le d em.ftn~ prpgramul de ura fa 'de \. expun faptele. eraIa od. reacpon.pI." nefavor abil er a nevol".e nutritc de .te PfO$t'dis" E" .cu çare H. drept raspuns.Q~eie.\e. ' .~lucra..Î-""~.. rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului...j/X-"j:".l ge te m O doare." îny--p a.' ' câInpului. .semenea .Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i.de. ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat.1".ulUI. la nivelul . ". a§a cum s-au petiecut.160 1 " .'" '-'.. Eracalculatorul. nu-nn . .. sa ~ duda I~ru .'" .1 . ' .'" '. . lect ~ el Ilvaras d. sa cltca$ça." . pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic. ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l". ce am eliminat 'programul din câmpul meu.f .~ura . ." ca. atacu unUl obleçt fievi".... .~ "~ .~ . Dupa lini~tit"..' ". .a....r .'l.' alta Pacientii are m ul". ."'" -' .". ' pâni În e . 161 lIStj1neo. .. Exemple !te inf1u!IDta ~~' . Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa. f~ ' .a oblecU!\oro.q. .~~'utitudi ". Câmpul sau. ~. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el. De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu. de.fatà de .trei ani mainte de na§terea mea.s~ Ultau la tele." . ". de ~cul GU vec.. .. .eas!<j ~ac~r: .t&. V1!1~1 neviu cel " ." .p~'W~téI1)1cealestructuril . . . Co pl1l. Rw." ." fiHi"':"..' . Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} .meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). . .81e.s-alovit ~uI sptman d: "NuPI.iÇ4M:aIAt."'b' a..91cçpm . la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive.\fi t ob pan e . Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile.iiprovoca I.e cu.' .1.I! din . .~I!Ue!Utl. ceva in neregula cu el.ilJ. . Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. .\D ~ttmeDt de nem. '."~ 1.' ' '. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~.ma§ini.. .. -~ c: .vizotiar feme. ' Ofata. Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva. reactionat pro~pt la acestprogram. . .. f. §1 " d'\fi CII~ am pului "'.eazaidentic '. . pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~. ' ' ..!t/l. Tramle negatl\r.ulpm1ireo Când s .'~ica '.tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' .F1JI. intoxicat. Am gasit ~i motivul supararii.~~dçdragoste? '~r:~ '. . '. ' " . ~ u.'..' 1" VIItoareleprobleme ale omului. Efectuând diagnosticarea.' . .~~. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' . at+'~t'. '.ea. . ' . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat.<'.ezm otiveie. .D. . . BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '.'" " " ' 0 qeranja.. ' ' .. moçici.I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi... ÎD " vOla .eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~.iIm. "' . " . . .o "A' ~ . de lum e care va genera e ' .Lul. '"" " .. pre~ta .dar $i ataca pe oriee om cu care .0 ".ea.rnera.\. Calculatorul a eU intramÎn contact. structurilor câmpului in regiunea pieptului.e. . ~ .' ' :..ID tm preunl".. ..oponalde exemplu injur.. ~ ntCl_\.!matisme. bàtea. -. . .A tr -op~lUI1e ."". am descoperit 0 defonnare a . 'Ie problem.~uJ Înain~i . .~p ti ca.stea . sànitat ea..ca. -: .Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii. .~e~upoate <letennina ~ or omulw. am vàzut cae. Qiril<j.CIIlIZa'l\Sta '. . sa . .teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i.'. . . . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. . . .n:wven. " .. ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca..' '...'. . . ' .r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<. Cu . Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat.nncatPt .~ ' i. .... cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f.p "'0" '.. . ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui. . """ "'. " _ .starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' ."".. Venind odata sa lucrez..inclusiv pe eopiii mer.~. Sa nI: amintim cum . . .mQtJye!qr bolii" ia{a<.ln <. Însa eu nu fae dècât sa.. '. .:. ' ' A ' . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni. pe . niel .ptmtru. ~ obiect. .:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o."'i'1":'~'l)ri. '.

Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ().tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de. b.a ~Illtltcap . tre Ule. . Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a.~~ot~tÎ~ucate.Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ.de lniouni.ales Ul10mcu kar:macurllta.ia . dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t. . pe Sfitit1.Niçollje . Pe de'alta parte msa aproap e . D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 . ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace. Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative.a:itiva.'. 'nu.. 't 'a strÎtlctura. . Am cuantificat influenta 1 ..~~~ carton.careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. În mO(l. influentau caracterul. pu~ct .l'plate t III am arlJ. ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof. " " progrlUJ1e e.. .. . ' s1in. .Jn primul rand.~~~Î1~~iitili.iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp. ci'un'. ' ' ' . prin aspiratia'..Suniiasacrilegiu d .ot dintr-o'tar a baltlca. Cu atât mai mult. era de Îjuri$. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.. Qmul . Dm. giisindu-se În camera. ° . .ahtâtiJe a~ten~~e. erausaturate de ~i"api~dut c...'.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. .ii.a la ispitele lume~ti.$i ' numlfi. '. .o au nUm&ll!:oane e a . .c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" .-.4dieZe .1ll . '.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I.a'dreptul sai picteze icoane. dus acasa.' . l' ' . chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. /63 . uma .". de n~tefea. ' . " " " . - . . obiecte. M-am uitat sa vad cum . " ' '. . pe Hristos sat. E.fiiçiitorul . Deoseblt de once alt oblec~ m În med. de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect .. NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. !... sa intre in co~tact cu asemenea . . icoaneputeau vindeca..in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. w ' . coane.distrugere.. " ' . sa t aceasa.:. . ' ' " .cop"ulUI" sotul .. " ' . ' . era oieoana .intui4vera." lOfluent a p o. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . una reprezentându-Ipe lisus I!ristos. ' cumpiitate!fin biserica.~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv. " Orice: oblect neVlU. ..informatlv-energ:tlc . .ll.' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU .luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'. . 10 b: virtutea profeslel lor. Dar~i aCestlucru ' . '.I'ti Mi-am RU!. ' .'. ' spiritua. da ta am lOSt ru g at sa consut un.radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. ' . Nu ÎncaJca~Ie oare. . . E<\~I. '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care. catre Dumnezeu. Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI). Simpla pie.sufjetuL Astfel de icoane. Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.a. 1 . de exemplu arheologn.. " . ' " ' . . pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " .obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele.teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.- 162 " .mra~U~. erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp.'. ' . rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.!de.. art1~tn. individualla Obiectele de cult Aiti ar .. Acest lucru se realiu prin' etica personalA.iD"at~hellll ~~:u'1~tft.eà~i el il.pus <>icoana in baru! in .eare se gAseau bauturi alcoohce.se comporta icoanelefatade stapâna.oncat ar pare~ de fantastic.iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ".'. ' gaseala un metru de aparat ." 14r". .a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea .' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. se raport~aza 'clusiv la om. '.>-'""""""". cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor.zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. clionat un uvlec t n'eviu. Iconitele pictate de un om Într-o stare normala. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu . ' " care se .' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc .la. . ~~%~::fii~ legdenu ea.codat dezicerea de Divin . cC<\laltii i " .legile În raport cu ea? DotW.'. . ' . noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru.ura ~idistrugerç.' .i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse..

de distrugere ~i acum once gând negatlv. once traire. Le-a murit . luna. La niv:lul. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie.~iblie? e ce. . Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ. care se asocia cu distrugerea. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica.e incil sUmplineasca 30 de ani ." Testez sa viid ce aduce in. . . Unul dincOSlllonaupi americani..i a murit .~. de aceea construim cl1idiri care ne aduc. ce influenta are fatada sa.i comumune lar acestea se opun programelor agresive. Analiza bioenergetica aratâ ca. ":.i chipe. pentru restaurarea campului Templului.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa. in apartamentul silu. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. au inceput sa .iar biserica nu se dadea dertlolata.. am simtit ceva sâcâitor. .. firil'urme alevreunei boli grave. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru.. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau.. A avut loc u~ Impact.. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ. Stranii coincidente. .a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. prejudicii numai.seur! timp._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt. S-a pus de citeva ori. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor. . ln urma cu câpva ani. 165 . tOln. Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. Privind la cliidire. carea:decedat la. catre bine.' .nesemnificativa. . 0 destramare accelerata a spiritului. A ultrat Wttt vmdeau . energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui.~~aiIe.-. i:f~.l al Pamântului. P Templu1 Dollihuhn $u. dar negotu! distruge .~' 164 atrib~t~reli. PreofÜorinu simt.Am Început sila. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi. ei au pierit cu . Însa.. dupa zborul pe. ~i a celor la care are loc.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . mct nu apucas.T"~ ~:. .a JZgonit det°ticue pe . cu centrul energetic al bisericii. cu programul de itibir~ . ~i prin . când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare. adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl.i cumpârau in temple. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. energetica Templelor. Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative.explozibil.. intreg neainul. simplul fapt al exist~ntei lor.ifiul. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . 0 degradare cauzata de saturare.uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ .ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ. . chiar ~i. discordant. . el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . .

plus optzecl. arIa.. " ':'.' '. strateglce ale spiritualit. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.. se pianteaza fcarte adânc.!..' . de m~ propagande! f°rtet Când tara. ~le c . " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .~mare~te §i mai mult pericol~l.de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor.i':. ~i strllctlfrllek. extrem de scazut.Ig.Informapa care determilla . fie a trupului. agresivitate subcon§tientà.z~noi p°rtll de agresiUne..doo nefericire. se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom. .minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta.impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine. baca. Pentru aprecierea .l1fIergo-informationale Ùre t.a toa~ acestea . '. .. tilmele. prizoniera di!\ Kaukaz" .. fte a psihicului.de exemplu.: . .cea subcon§tienta-. plus §I!oizeci. ceea.minua patmZeel." ".. " .':' 'CAJPfr~LVf}V .pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI. 1 1 . Cuitura.'. 'Câmpului uman.'1lu..'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta . Dar sa ne ÎntOarcem la arta.. .'" mteractloneazacu s~ctuti1e. ..\dabOl1ùmtellor ciuzimea. 167 ni~te triiiri emoponale. el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie . vio.au În 'ele elemetite de agresl1~ne. '( f \'.. ..' '" " ale o"... noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme. ln poeZla lUI Pu§kin.'~':.nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. yom recurge la parametri de.Alba ~zapada §l cel subcon§tienta . mtr-un "ambalaJ !Tumos. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut.cea animape . ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.'. de masa.§i.obiecteled~.' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. ' " ~ :. Deose~lt cie ndlcat este . ' . AC\lm.spectacolelepentru de !?âmpuri.. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului. . ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. Testezcelebrul film de zero. Re~sel~.. . ÎI). eopiii pierzându-§l capacttatea viiala. mte~Ct1unL.Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta .tlZca5nÎ9. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului. atr~gatoL . pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici.minus douazeci'".'.ice .. .". mofenslVe . procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic.la pnma vedere. degradarea personalitapi copilului.::" t .~eparte: .'.scàzutnlvel de . Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor... Când aceasta .. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa. "Solaris": plus ~i minus doua sute zece.:it\~:':i:: '(".Cll. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de.. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte .. Acestefilme. .uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci.--' . fill11ele §i.:"" '\.!entâ.}" critica.~e.m. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente. destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la . "So.Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -. . . ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor.

Etica. " . aduc prejudlcII omulUl.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. În satele ruse~ti se.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. gânde§te.a jucat un roi seçundar. ' 1 .'religia cu ~tiinta. subcon~entului . nu .'11:... Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii. " . talentul.vatiimsa asociern nopunile(. permaneJ.. De aceea. teatrului §i cinematografiei noastre. cùtidiene.r. . "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul .apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii. simte viitoarea marna. d~i '~ute' plittvzeci. daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil. . au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. .~i oarneni cu tramle emoponale ..o~tienta..' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau.r ~i de privirile S1Tiiine. Acum sa neco Imagmam pe . lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. logica cu intUipa. ' . În~ijloacele de transport În comun. ln epoca I\. ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J.' La primavedere pare surprinzator.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr. " " .. spectatorilorsau asCultatotilor. "/ . tara sa Înteleaga despre ce este vorba.agresivitatii s\lbco~tiente . influentii. 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. epUlzat. .i a Întâm plirii" . ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta. ~tia ca tot ceea. Politicianul cu un nivel ridica.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat . " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor. prin aceasta. tUye!~1 . Cercetând . . 168. spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '. tara exœppe. cât de precis.!.pe planul al doilea. . carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. . Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire. . a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5.' . >. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . grupuri sodale.dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. În acest sens. Co~tiinta acestui fapt..' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi.''. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. .en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. are o.id. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra.. Înghesuit1i . . ." .. Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i. ~~ 169 "Andtei~qtJlio.n1isle~tedin gândurile marnel.Înalt1i cu pragmatJsmul. ~. spiritualitatea. al~ ~tiIOf. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te. Vointa ~i inteleetul aici trec. cu htât ea este mai. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt. prin voia destirtului'. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei.:ont. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate . .s~r~ Sljbcon~tient.' periculoasii. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient...\tiliubire fl\tii de lume . Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. a existat dintotdeauna la toate popoarele. ' .. ce vede.l:\U'e:. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii.ealismuJ cumaterialismlJ. de muzici~ §i iubire.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire.

de iubire. cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. respinga doar bunâstarea materialii. fiinta vie: Dupa ce am vi. pentru mine °. Îi dainf°11IU!tii. asocieri' co~tieiJ. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun.d. d.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . mi-am dat seanta. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale. A rilmas numal tulpma.'oanadensilaeum ele se pot comp. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci. mmentm câmpul mformaponalal acestuia. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci.1OOlo~lul. vmdec.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. este Ïgn<ira.e..zitatexpozitia.'Analizand.htsa-Îritr.a bloenergettc omul.j. in. vine de lactlvântul "cult".în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor.1maica-I ..te. ~mu~~1 pet.Ctillne. Tablounle c.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ... 'agresivitaiea.cultura" ~i.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. "civitizatie".rba .rernciircaturii de I. ' i 171 . am Ît'tcét{.lfau obiecte concrete.~e . multsut1et ~i 0 ma. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. cea subcon~tientii ..oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.P~ toti. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni. m~am apropiat' ~i am . Senzapa era ciudata: -~ . Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice.el' n~teracpo~eaza cu mine.. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce. la testare.. adlca realizarea tehnica. . ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''..c~ntaqt .cultura".e Cosmos. Lumea. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea. .til:lentrupa.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec. însu~i cuvânwI . iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura . Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de.. era compus Pt dm Pun~te. '."'. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!..'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.çeva.ublte. . fata de etica ~i p(!tfc. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii. asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea.Par~etn. .am testat interactiunea notiunilor de ~. a~esta I\Ung!.. Ac~t:tabrou. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca.170.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor. ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic. culful reprezintaorientarea spre ~a. ' .pune p~ o~. . fiziea ~ care sa pregateasca " .vârful infim' al aisbergului. oa. COnStru~tiiledestihate eultului. în societatettebuie sa:existe structUri care sa . sâniitatea ~i destiilul.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual.dar' fi spatiul din jtirullor. $piritUaiitale. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni.catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie"..des~s.'suptanuiterial.DUda rezultate de moment.ç~iii.deodatas-au schimbat ~rQPortiile. .. 'Astfel cllltura . .s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate. 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. ' . câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i.ara Cuni~te.. Acest lucru eonfitma l . ..interactioneazii cu el cao.~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina. coborâte. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de .splntual~ Pas~area.cu çO$mosuI.încereBrileundr'~ti de . 'Wt. fatAde ~ea lui interioara. Potenp'alul SP. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient..pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8.atsa !ratez cu aJu~oq.

JapQnia imbina cultura ~] civilizapa.fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii.re 0. ...pensabiUiln ttrnp...diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate . . Programe e d'IS c.. adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ. la nivel bioener~tic orientar.' ~I an allza. .' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci.minus cincizeci. .. NeÎnteleg~rea . " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent.. subco~tienta . ' 1 ' eXls. " ". ' substanta inconstantii. ca adeviiru 1 este 0 ." . Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '. zece. . Programelor dlstructlve ..ea ~ulturii asupra creapei .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . cea subcon~tienta plus cincizeci. I ~Icum am . din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi .. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii.er~p:ol ~ Ca a .minus c'doua sute zece. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii . Existenta În . independent. ... subcon~tienta -. ..1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e. Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei.. ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve. . cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat. guvernat de anum~te legl..plus doua sute. a a~cepta ideea . C' . .neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . .' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente.. . . . . se manifesta fi toate. .subco~enta minus.' .. .r '"' campuril?r umane. s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld. un colosalpotenpal pentru dezvoltare. ' -.Vând un bun potential pentru viitor. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . . creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o. Rusia. ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '. Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru . S. studlata -. .172 . ." ca ID "pul cam .UA: agresivitatea co~tienta zero.În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau. fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. . . Traglcu1refuz al omului de... .

}tpar bre~e Îns~ten)1. tutUror gândurilor negative. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o . .. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. .a '~tructimienergetica.a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile. J!f. Programele se comporta ca un rvUustipic. '- " . t. il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. al ~aSe ani În . cauzel a aratat ca.defo~ea2.unlor a~eStora. ctI ' pnmu 1 caz Care." .'$e 1~in'ulteScm.Jl sii~'(}efe!1siv.'. ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere.. Ce.a unpi~lto~.i.d . structurile . al' t .amasura. Putemsii' le numim.. '1 i: dupa ' '.\ln 'le reie' cât ~~le Unita te. .. .. a mamte . " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. .~at!ea . ' " . AI "" el "stau luenirile . giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se. .villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.... pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un.' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' . c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. psihii:. mseamna pedepsemultmm gre .\'~I1l~llor':~!f.'eÎnultiinii . . .eslFconttpleze ~~pfop~se... Daell o~ . un rau Întrucât protejeaza . ".eeltiIa'izolatii.'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul .nd. se abate de la calea evo!utlva.În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului.Capta Începesa se amplifice '.Îi1ainte.' . spm~:u~~~e.. ' aceea bolile grave . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.' .uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . .1Ii. .i 'se. n~fI.mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. cau~ele pentru care un tânar.campul. Înseamna un program cKstruct1v.De .. atonel a~:: ~n biocâmput sau. .. . 'd tita spirituale.tratan1. În trlare.§i.It~. bun. e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care.gândul este 0 bune se . 1 ' : .'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie.IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra.caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea . . . . .' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm. etlc.~idec1an~eazâ programele de.trece la demolarea trupului. 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva ..Itonome~.bloCUlui.fâ'p~tru 'VitttsUl.e~a fie bolnav mmdes.atlO nalii. . de con~inta umana.A ctescut " .lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr.ùnril~eri1 ponltl-v:. 175 infor(ll&ponal ..ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril)..' sa sau. 1 . . . . au mceput sa"-'.e. . " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii.. " teunesc ln .. observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 . . . ..sa distrug~ structurile di$tritgere. destramarea corpulm ~ztc. . Anallza..'. . creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani. .acn VIzar~ a programelornegatÏye.. .c area legtlor se manlfies .. prietenul sau.cum se dezvolta el. ' iof0 rm .ograme distnictiv~ autono~e. .ID procesul' .empedepsit~ prin 'a~ti~ea . de. c~ manlfestat dmtr-o.Pêa~p.. . În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica.. '. ~~priete::. - . . at â~ gan .0. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn. abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea . '. ca m-a fileut sa simt ce .viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza.!1~/l. "c!\re "VIrus'.' 1 . . . sâ.printr-o 1987dimenSlUm.:r. . .'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.~ts '. can.ajun$~.neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program.structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. ' ' . ~ mIfi ~~a chiar pe mine. " ' . . din. . datii 0 agresivitate putermca m rap . . Iinf. .infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt. Daca omul nu nierge pe ca/. ptogr~el<)rneg~iNe ~~. structurilor " 1 .nu mtot d eauna sunt.neI\1rea... '-mc".'..-: J 1 11' "-".wate. se mmulteasca .onbaalaeSterezua une.. Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic. 1 . Omul nu d~unede organ~ caI:. m mdelungata mea pra. . Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau.< '" 174 " .' o.~~'progJ1lme' ~ alomenirji. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~. ~ ' . el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor .câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~.wstrugere il omului.'A<.6rma!""..dfiVirte. ' .. '.Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~. . . ' . 1 ii. . . .~I sa distrugii.se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine. . . . ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii.bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa.° .. +J"". ~ care lucramilii biocâm?.' fo~e put~iee. de aceea de decurg pe h/Jobservate. ... ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale .actlVla putermc farta de ~cttUl1e. Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme.ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru . .este ptogtaniesuI1t .. defottBapllof au cr~cut conslderabll. . .oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. Analizam. ÎmJireuna . Daca <t anumita forma e ta .

0 d. Care-i dif~enta? Din punctul de. ' .c ~Inu ~te cprita.c8W\1u1ilU.pot merge. p. ~~de~~alat. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul.. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a.. '.' ..tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea.. Încât ccnectarea SlsteJ.~bC9~e~~I. Cq.doml vrec clnClSprezeçeminute. '.. ..elulpnmel.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi. ~(. ~ . Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. .A trebuit.Cu .- o.În .observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. . " .Privit din aeest punet de vedere. Întinzându-se. . a .c n~teptat ~.' ' Es~ imperfectiunea ncastra. .ml-am t~~at l~crul ~1. Inc~~t.0 interesanti diagnosticare...ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului. demolarea cr~. ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm. Mergeam de parei Înctam În unt. ' . Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I". structurile informationale ereditare..~ ..Recent am Ïacut .acumraul n.~.am cCntact cu unprpgramnegativ.Ito~m de d.. .. lunguJ . Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat. În Întotd~~a.wv " '. Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse.reallZel\.edere al mecanismului karmic.Încareitura autodÎstructiva dln . Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.. m-a ~uprins ~biciuneg~nerala. rauI Înseatnna demclare. . .§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.-a .8 ~orva ge1'ieratii.o . vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. Iim~tIt. de agre8\vitate . tâniiru1ui.de dlstrugc:re se.. acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi. IIlpc. .CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. d~ demolare.Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el. are Icc' prolife~ea violentei. 1 176 .tâniinllui.!. camenii. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.i dea .'Cc..am~lmp! di. . ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel.UICat~I. . unecn ..-m"'itna v . binde . îri' ultimul titnp se .?Wul.. . Î11timpce. '. actÎV..a era..itatea. M-am trezit.ut~regla:e Întâ17z.meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l. fatll ocMar. cc~iente a stapânului.QulUlde.mi ameti~creIem ln cap.lC~n agreslve.In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui. te Intr .. Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim.M.trIva.!l1a ~ezpe ()banci ~i .fie eontralati. se autodistrug~ distrug ~ce.!'rc_ducer~au~1 rau. ac.' . . .ie uneori ~ nu are Ice" acumularea .Întrucât.. ..estlucru? InfcrmatIa. puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit. .. ..specialÎn America.pnn crlil!l. . .structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul. Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l.l~lfe. ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl. Era vorba ~.Mât de &eXUal." J{ .831iea Î11 .biccâmpIII tatâl1.' de stramc~ii acestuia . . niveLinfcrmaticnal.a ceakra~i devine neecntralabIlâ. Mâuitlate1evizor ~a~dc. ~f1~lta. . si. tatiilui. .c!ârii sta un Începutsplritual. . . v.. 177 . Creatia este abligatOriulegi$. el . amlt~ali". fost . Însâ staxea mea era la fel deproasta.i Înju~.petrece.~~gere'~I\1 \l1ccâ. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~. pnn amcirican. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând.sa. atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se.AA\I filncpcna.pM uClderea-iubirii.a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. ccrectia neCt)sara. atu~cI . În timp ee . S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.lIlceput S3. .' .eeakre. de.' Pragramul .0 puterlllca agreslUne nu numai la. Am Î11cbeiat aCest " caz. Ce Înseanlnii rau/? . ~ " " '.1Jj. prin . . îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa. . ntmul vietij. ." ' . Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.narcotice. ~Iall>gam:~ I..' "'. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei..:a CIneva. Analizez situatia. dar ~lla cel blOe\fergetic.neÎnteles.creatie. '' L>acâ la' baza deq1.Ill . ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca.ntrat Ill.0 .este 0 (Ira.a<:~ee}l ce se . este pcsI~da .fraza: .li. ~I-a mancat prcpm pui. . Înatta Întregii lumi. " ' '. dar În creape demolarea trebUle . mergeam . .. . ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal.ntr-c data un ata. prin . sau.Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat. ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .Nlclodati pana.~. Av~ ~n~tuI. Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui.a atace detitul deprofesionist..Acumvi~atuturor proceselor.

Trebuie izgonii duhul rau". .178 "". . ' .}.eXÎstii un mediu agt. .". t fi astfehde manifestiin. ' .:. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii. ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit .'~Mta .' .dacârpot sa ajutcuceva..Început si catit. prin aceasta. 1imu l. Ig. mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc.foarte agresÏv.atacimpotrivamea. pe unul. Gmul care. unele acestea .' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui. ataCul' programului negativ . Am testat.'minusdou! . .' umesc. ' . se .p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . .Aiciinsa am Înteles. ea este doar.corect. s"a. .a ~r Supreme. " -.c:asup r:rno~tra .si verifie daca'omtIDirea. se ' ' Permanente a 1del 1or. 1. .CiJid ~ ~i~u de ba!lii..Încalc.ditect laprogramul general. Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta .ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . I~ceput tr8teze În mod incorect. . neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate.'J. dlavo s t'. . $1daca vm eca oru .cui . ' . ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. surnnnzatoare t' ' a. .œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat. Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient. ri f'aramotiv'se explica prin ca.m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza . precise privind compo\1lU11entul." poarta ' ~ .'d4tpartea .ln . . ' probleme Înc.Cind .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli.ercatsàajung. - ' .ltintreruptinsa izvondacesteia a .. Îndreaptii.H.aie legilor.distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o . . efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile. structura .amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' . ."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. ~ceasta nua gaslt cauza .- . ' .meu a "'. . avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.'con~tie~ . bioenerglIDc"asupta .'sa viid. Tratez. - .-~ L ~tiv recunosC." zece. din cauza actÎVlzani u .a:~r'e::~velurile.. . al agresivitiitii:. ajuns. '" " "." trebuie azvârlit din trup. . . . confirmau in rnod intuitiv " .a '. . Încâmpul omenirii. al Întregi[omeniri.vorba de dlavohsm. 1 a.un".acestoia.epuse deJa s~ . " ' ' . . "1 meu in pnvIDtaacestel ' . Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!.gramulde"distrugere.c'i'" 'v' " " " .:"". - ' ..eSiv care.De. invent1v.s-au lua programului de a " n . e actiune programe. $amanul..a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de .programe le suntu. tezistenta)turbat~. Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn.central.!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR.biocâmpului omului. ". "' . ' ..pe seama mciilciriide catre OatDenj.' B oa1 a a . acestulapn.ca' OfganÎSmuni~.i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice. ..boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult. . awesivitatea. Am . extrem de d agreS1ve ~1 . . ' . Îndatii 'C6.atacul' Deobicei g~sc.are~ e fi.acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic.. . Cnd gru pui .~~.subco~tientii plus doua sute.' ' ". porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I .a ~t.tUnilic.Faptulci.este maro~~. .probabll Într~oalii~vindecator.. d "1 1 " ppat unor~nism wu c. .~"~~& '-"IUtTcl>ticul. Îtlschimb.. : dlfent Cazul .. ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c".mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n. mi apar: Mi~c . . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n.Eu $i. $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . Îtl geneiaI.firie .se . m~te . I:antulcrC§terii agresivitiPf afü.(~:".. lll.sutezece.œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual. . .acest . ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ . I-. a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel.' 0 m .. Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~. persoana.. cercetez deladistantii biocâmpul. 179 . atunci fie .':.'~q "'''' "' '.. d. legitura~".pogorât Clivafoarte atac.~hrlin~e . el -este nesesizabi1.venea '. .ap . Am decis .petso~eoncTeti: Am.' . al informaJ1<>lI. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. .prezintii mciilcm . eu diav:ol. un bulgare de nMolçare ".agresivitlitea subcon~til:!l~ .CUI <u" ID 'na ca aeum.se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. . d Omenire 'care-I 1 ' . care u~eaza . pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca. la. po pencu 1 oase ~I. Am Început sa-! deterinina sa comlta.?evm """ .Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' .~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. b"". nive! am ~tit un Putemic . omului.câ nu eravorba de 0.I. asl!nilarea . Tra faptul ca dlavo1 1 s.iii. diStrogere ~i.ainceputo . ' ' " a:uta. . ei. . .

a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at.un .omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge . înbiocâni. eliminAm.a.ma. Cunosc un .' . Impresia era foarte ciudad.'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. Problema este cietica trebuje respectati inWte. Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic. ' . ac. Frazaplutea. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere..~ergem. 't-. insi. ._. a . tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala.. :.grup de bioener~eticieni.. . .n cele din urma. Aceasta e greu de ." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a.iIiiriisaie la nivelfizic.. $1:-1 deformeaza.'-: . ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. Sau . .. 180 .. ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici. expun.est: &pt mis-a' intâmplataievea. Aduce a misticism.din inregistrare.<-. . Toate acestea sunt clemente. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti. cu .iI schimonos~te.~.ciiznit s..tânar pe care destinul.CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i.pul fiecirui 001. a sufletului este foarte mare.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ".ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ.' <J 181 ( i. tip . . $1:.cu privireaMinsii.EI se dezvolt! ~i.fiindci . ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor .: ~. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus.' despre el. " ' . .' . de neinteles pentru medici.Stârtd in post.. .- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa. ..' sufletul. desencle an\mate de. AnaIizând i situati!l>8.cheie. . am viizut ni~te .. poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. .depistat prin lIlijloacele ob~nuite. . ca omul ~icadea de pe gard.eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva. copiii ~i nêpotii. perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica. S-a~ totu~ Cil. Am (ost de acord. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv. exceptia frazei. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. Împœuni\.. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele.~ am inc~t sA.. .l'a de ajuns sa ordon În gând. evenimente ~i rn-am . Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri.chiai ~a celui mai bun...relatarea.inclusiv in utilizareainformatillor. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei. ca un virus.\ '\'0 .. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. S-a dovedit ~ii.pemuta. Î~icontinua tâniirul. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi. ' . . aie agresivitiitii. . Odata. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis. din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe. Am deruIatoaseta'. Încerciirilede .puteafi tinutii În frâu.programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom. j'Ir.> . prin simpla hotarare de genul "Mâine.Am inceput si acponez la nivel . L-am mgat sa-mipoveste~sca . l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute . . Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii.!.l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica. daca.o. ocupa structurile fine. care 0 impungem zilnic. ' afaraluL . . poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm. Forta'iese de sub eontro\ ~i.. " exetllplu:. Însa starea 1ui a ramas grava ~i. Omul care . PillA la . :". bioenergetic.a acestQr posibilita!i. cashuo arhitectur! nearrllonioasa.. .:am reu~it 8-0 elimin.ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa". mai ales. de J aee sub formi de ompe.' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i. InteHgen1a. 0 .".!consult pc flul sau.j. Comitând 0 fapt! reprobabili. .

M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie.' .vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul .saranÎi?.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar . . Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început.cinii. DecoJ.' 'r IM'~'\ii\f. . La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil. eedare negativlabioenergiei copiltilui...Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) .ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .ferestrele.Jn vretm'fel..a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i.'..Într-o viatiNiitoare.". '1l!~'. <:\I. IIJ3 . de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.l. . ii explic"eu mamei.pla.mibo~.'.am 'venit 'la preotul eare ma ." < ..ade 0 catastrota?.Once..~Preotril mi~~ s~us sa..'0 "".'.. L-am 'luat '.'. depânii: aeum. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: .ati urât atât .' Cu foar eâpva ani in urma.ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic. . t . aCU1l1 ~tproces"... ..artiroptceva.-va in..$pre distN~~e. indouhile vafiaici... Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul. bunadispozitie iar lor sperarita.când tratant bolile~ - '1:. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). Daca aeest..".. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi..eliIJica~pSihilitrie. Analizap.tt-oo'aparatdis'tructiv.'. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl ..Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt.. ' ' dtimneavoastra.tulUi. . '.~.. obosita. i-am~puscamor: .'eare.. .. .'f:'!!\' M-amtat'la. :în~. Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru. . epuizatl de' chinuri.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza.CitevÙ:Îie am fost iatr-.i~'i#rnt.tinlpula. " " Erau la " '. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.'~: pararnetni .!~cn.m . l. '.. sI. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta.'. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei. 1 .dumneavoastra. aOtirita:ti la.ar fifost aplatizat Peo.dtq>1i '. 'tati! $~Iui. Amintip.va. Pimin~ Î1t/i~ra $i. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii.~ ofenselor a dust... -'.v-aUprovocat suparari.- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor. .dupa... de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei.. . În Însanato~irea lui.PIi~ si-I ajutaji.pefiul '.eum~pullJYi.~fOSt sfituit sa ma -~ duc.omului.. . ÎrIplrinti.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii.-... ' .~'PI"çJs.ptin DQJlptea sub 'pern! biblia.deosebite iarde la.. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati. ''i' 18Z. fata aintratÎn'Colril'~ia. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra. .. .mairiiuca $i.~+~eli~'ie\ll indrep4tl.1. u$a. am'inceputsa citese rugaeiuui.i dueea '.-Desigur.dumneavoilstriura fil. '..sa. sUite 'ingtoiitoare. bote~e$i. luCIiJ nu se intâm.:' .~I:Când.' de conceppa deformatli pe eare 0 avep.. ':. ' . ..Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1. cu atenpe intreaga viail. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor.itiiseQta ~." "'. fetira era aproape si rnoara. marna tanlirului. . .spre'~ere. .~UitIa'~~~1i8l!'t'~~.. ..aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva. .ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf .~~9.. sa-irevina. . -~i ia~ diseut Cufemeia. . fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.='~~1'~::=d~:=:~' J... .l.)tJI.... Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i.. Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " . 'Problemeie fiului sunt. acest. Rugap..' .~. tânirului..' Mara Începea saploua. prina\tar. ~"".incameriise" des&ideau .'lasfatui ptec.tideoamt1/li. " men? m~a intrebat ."i<'" . în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot.mi.a~vit!fiidnltufui.q~~ spœa'taU'm.. Ma)11a'copiluMa looservatca.. .. gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete.

.pragramelor negatlve. . gttava. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa .~a!kofeQSatpe.pulcopilului.n6JICU.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia. .1 ". Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e.bia.~ânâtatea~i .structuracimpulllimeu inf~atiana. Eu insümi Începsâ Am. de mstrugere au.actfve .ri ~ trupului. .ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.jlto(.prin. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e.1 practiaain.fi' psihiœ.legàtura melt. a eAlar rapunede a fi.J.De ~.Iucrea. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate. . daci mainte ele. '.baali .. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a.Pârintii au . . prablemele fizice. cred.! au. . .nici 0.ateaLegilor"Supreroe. .y ' . tDt ceea ~ este Îndreptat.inaeest mod. de ~nl'vers. $i prablema nu canst8:În faptul cit..cu. Univemtl.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci.:f~\cil.t.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti. La baza balii~*. .el are lac a creFespirituali .culpii1u prins Vlgaareln.este' \ÇQ.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc..JbcD~ntUl. Elc pravOacâ a pu~:acti~ a.influentit asupra ifaptelor."cl~mPDdi~'.atUnci merg\'.. sau .le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor.'... repreœt1 . autunomâ.oltlulQide ÎJ)citlc.rauv.giIorSupreroe În.a va ..daCi~vri.$imult preapericulDas!.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.1inde .zaet? Areie~itc~ ' Ja.adatitau uri~. .faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ. acumula a karmâ negativa'care.. capiluIui!ii.de . ~n~~eziçAAdU+Se. . Dar triedicina. Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.~:i~Omis-.ceeace Înse8mni.se n.lU "" 185 .pentru" " C1U1Q8fterepot fi. !!pre diavo!.cittre unitate.ate ln biocâmpul' omului.pragrameIede.io~!$e realizeaZtnu la. stoc.aSpÎf&pi.de distrugere. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1..' lac'mod. ~i anno_eastru~. de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.'m~du-se.. Mi uit lacauzii.}i spiritua.resp&:tare .a-i distruge pe aI!ii. e801St.iacum.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul .Cum se spune m biserica..âmpurilornoi S\Jnteln1uft .c.:<in. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.8ft refuziimtrata.iciIncola are.i. Pragramele..La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!.~'Ja>nivelulsho.ln mad activ Comp()rt~entttl. .~. devine tat !l1ai precari. .un comportament extfem' de inve~v. .jl po.Stn.. ~Co1l§tientubre~tii a zonam. ~.. ar pute&. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i. agreslv. mad adecvat.jfarmat ~pro~.fÎI>primej4.um . cimpului. care are acum a existent!. iubire. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea.~tOdi'stnlsere. . el Intretine programul. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt. imunitatea..in libertate: j . a Lc. ' sistemele de blacare ".e1area '!Dell proprie.ar trebui. .nebulo&cceaCe.Ie. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~.cr~te .40rette $i-rfaci un.vertiginos.~ destinul nastru.' me1e. '.{1nivCtsui ~areceatuncicand.De. phn de riintate. ~jubire. Daci Însii amuIe . mai pute.. constituidistrugereaaltotaameni". pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.mdepârtea4 de Urrivers.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(..e . neÎn!élegând adevaratete'. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale.ZÎC!'m.lngând la un anun'lit marnent.merge spre Dumneieu.sau mama.i.K1tutile biooâmpului . ' "Oamcmii aœrr. ajl.e'a ucid6fea dragastei. A~te pUilete.~i 'de a."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<.prQb1eme1ar eticii. " destuJ OIIi. U). Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic. un niveleticci la unul"prini:itfv.entul ci ma.()amenii ~r".. f ~deJ'eaanaeeastitona complex.atut1civa tr~ui salle. Îllceput' sa-mi ~etemJine . i-\tj. praotic nu aveau.1.amul nU.n). lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce ..s-al. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne . Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM.ultpl"e!l'senoasa . mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ.Ciind'amul. a~tiipasibilitateprintt-o.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil. . mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru . .lui.o.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare.l intensifieat ~i.~ . "dacit .\~1JlnVIMer~i1i. Acest fapt duce Ja odestramare ~. rapidâ.

. . . '. .. ~19r\ '1aF1eg.:d W.. . '. Degativa' .ra~ vadaçe ~icwntra~~ c .œra". . . ccle . ..-.f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç.ale structuriiDr ac~..' l' .d~ge'"orlP'. ç. fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !. ..rea..'n1a ".':r\.~ . . oamenilor se Spn]1i1a.nuau 0 '~t".StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate. .aW:ul. . copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' . '. "" ". .. 1 invi~ .-" ._~..:cedare. " . desfriu1...o! Îtl. ~ .- " ' "'.etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~.dif!:riteterrnOlll.. . ..' ~ . .'.~piiitualitatea:.." '" '" .cp.çu pmernice defQ~.. ' . ". ". sjQ. .'. biocinlpUrilor.ut sii-. sâudedistru~e Cate a inqep.atenunudintr-o data. . .iiameliora'~ '. ' se m~n..~ .} """'.V~' dis~ispirliului ". . " .' " ~~.. ' " " . "Iacomia. .~ awf. ' ... m§hn. 'zgarcell1a.'" '. .. . 'çu Divinitatea.. .doua . . ' " " " "'" " " nn oocmele PQ.~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~. . 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".. . .acest proces este c.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv. . D~'piicate.osaÎn ~~.Ïnci:rcând sa-!."~ ' ." . biQ. " . fi .acest IUCIV Io. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.mi demo\eze ~'. ~ ~ " spirituaIe. Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin . . " ' - ~ . J:epede~4egenerare. .-" - . " . al ~piilot ".a.' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor.. ' '. .~tr~o~i .. . '. ~' '~!IlJ!1t' .tizicà. .i" " ~.: Impor4rite. :'.'" " -""". .~. """ .rwo~amelede di$trug~"i..eo.119~OSC m.l'iip4âmpultJj meu.'. .fine.treaa.o tnaIti greei.n<$i co~l1erau.. .Mai~ CAPITOLUL VII .' 1. Sa anah7Ji.. zgârcet1ia. .JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: . \":":. semetÎJl. ' .' -..' . w. . mania. "" """"''''''''''''!'''''' !..~t.~ ~.din ~cturile.. .'i:::):>. ' .. . asupra parametruiuj celui mai . Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi.lll}~fin~. ' " . .a vi~spiritua1a a.jncheiere l . când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll.b ~e ~ Pte l!I.ri1i~. .sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm. .""" ~~!!'~: .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' . isttuctJ.. refacedrumulpu:q. l'..o. .Pând çu luna a çmcea.p~!'1\iln~.' T()1ulbote~W. { ~i'". "i/r. J.tretbalene.I/' .:\ j. . ' ' " .':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre .. ". tij!ena. .' "" . "' . . b!IIW ° çonstt~ ' .Uneori. . "..ve.~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::. .e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!. ~am Y.. pot . vindec pe copil aniptcfuat . . . acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.' '.q~d . ol\feçare Idee.e:.p!>rtant.'vorbi deci ~. desftâuI: . " ..' iJIf1uen~ as!Jpra . cèle tna1..În'1inal.'.t4~\. .co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la..umult~gr"ye~~dec#e de mat sus..'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j.cele zece .J. ..i. l'. .1. . \iI'a ~ M run C ~&i~J.v.Dacil )11PIjlV!. ." o.'1" '.le. ":L' '. -.'- . faplUI ca. .i:. ln .ç. '. ". ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: ..vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw. vijtnrulsAu.. . 'cii. ~ dlfecponate . . \.'. (i.. j>e. ~ ~~~~ ~ÎQ. . ~ .cciIètretrWtut!..'il' obligii . ""'\' . Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru .~.~~..m œltinur."get.. j)ntria 'I!~1iI1.y .~ . " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.seama inriutiitiriistirii fiziœ. ' . ". omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele. !f4 . ".' " ~~Iii. .. .1. i?a1C!leavem o.pe " °iU:' "sa se ' .." " . .pilcatetapif8..DH p~el.t.daca ei. . . . Deaçeea."l'. . a .ca e. ..in. Prima balena.'. ~ repr~q~1i de . . energetic' .~ii ' " 'i::.tratea2:a ta.. . Iaconuê.Urât 1 ... " . ~ritu.cienii are.~:'J ' ge-.tecmitafe " " . ".oergiab . ' . ' . :' - .:~. Sti"POitte. ..Cualte Iumi. . sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit .\)iaeriçiid..

. cu trecutulsau sa .apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne.. '. '.avantaje materiale. prezentul sau viitorul. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar.i. În carte s-a vorbit foarte'. Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om. .' 5.a .i deformat. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. adica dragostea pentru pârinp. bunatate. . ' ' grabeasca viitoruL . comportwe grosOlana. \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' .. intern8tionale .' pentru. 4.inciil~legate de . mai:fotD.natate. sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa. AcesteÎncBlCiri e at1ii. ~~ auzit' un glas iritat: . de virtuple in eare ".a~ta 0 voce 9 Iin~tI.. MiUl deformapi )iQ!':nergetice.' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi. . -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare .1atÎnca' data~iirulcentralei. 1 3. '. ' . . Am multumit ~arn Închis. Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. ~ . dar Iubirea ecea mai mare dintre ele". Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat .tTaijlSca ni~te sentimente oegative. . caritate.sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare..sentimentelede ura ~ jignire.nult. . .sânâtiipi ~idestinului copilulul. 1 " .o. . !ntr-un e . delicatesele nulnai dupa luna a . plâcutii..timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. .mtraacestea trei: Credinta.. l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense . .normale a structurilor . Dumnezeusunt . . . Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. igienei spirituall: ~iaexistentl:i. ~ - . pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii .' . Condipa existentl:i dl:plin\l a. Am . dorinta . se supere sllu sa .i nevii. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. Înciircâtura de iubire .M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste. N~te deformàrÏ destul de paternice. . s pe TrclJuia sa sun in Belgia.".Regula principaliia.de . formarei spiritului ~i asP!.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului. . ~i Iubirea. copii. .despfe lurne.. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. de. pentru sine.. .terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. Am format numiirtli. " .de oarneni. armoniei luroii...rau În legatur1i. .in prim~ rând. ~aptea. când flitul ~i ~i nu trebuie sa. \.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste. Desl're.tata. locul al patrulea. smerenie. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este . omului 0 c()nstituie'cre. Încetini evenimentele.a accelera sau de a. ale câmp1. Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. Speranta. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti./ .. De data.biocâmpUqIor umane 0 constituie.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie.sa el! ~i sii nu admitii parerile cte. tradarea iubirii de dragul unor.i"gre~ite.centralei . Iuna acincea . inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. j .ri. 2." iB..

. M-am speriat.. .. penttuunvind.ul ma Îmboldea sa merg mat.arteaacesteia. meR. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc . decis. Întrei'-patru l~i. Am .aunei anaIizenemt.."~~tf.. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati. ' .Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor. J' .ASimiltœa tehnicii complicatii ~i. Sa nu.utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.celordiIl jur. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.biocâmp.apuea de bloen.~. < . Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca..e1ile mm.8tP~~. aréÎnSchimb>.oQaeste .pnn ee-am trecut eu.fatiide difurite senzapi. toa~a partea stân~a.?Jl'8ios ".tolUefapteteeare'au a influentiiasupra .~ inadmisibili abordare a metodei .r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.t:pe care Îi iubescnespusdeimult. 'Pe.Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ .. durere de capsau 'Întepatura diJl. Lueram p..r -' IIHJ . .~:. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.:un rfiu orimlui.seriede par.~i cu asta ar fi .azerev'I.. ~ mai '..infarctul de . ' W!iid...~ipentru ~av.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~.bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte..buieei si diagnosticareakarmei.r.m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.Îiaa1tji . f d~i vine' maj lent.Ueglltivaasupra.ma cumilltese Însa orgoli. diverse ÎovitUriptintru gre.pliicea.. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F.Piirea . sotie.I1I"bletqda LazareV". copii$i chiar p~tru mille. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii. ."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa. . .a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met.era larg:de liis.. ~. .mea.ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare. ." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~.>f'im~âitd PI!ÎP2. de energiile ~perioare ~.este cea mercantili:..sunt geooolle.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.am Început.ecAtdrSiab pregatit da.. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU.. .estePo. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 ..un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe. ExiStio.Ritmurile universului nu trebUie tulburate.i' ~uicepuVsi'oeercetez . Flecare om care aspiIi:.Iovituri diIl ptrtea sotiei.i.: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap.EJrist!înili fi. mal periculbilsi . am pierdut 0 jumatate de câmp.ab'domen'.N-ampututÎntelege de ce. meomparabilii.~V~fieu!. daca vi vep. Când primeam. 1 . AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea. ' foltrte .' departe. Bnnp1u#u$Çr.iceam ." Ii. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. Întelegeam fiecare. mai eurapun.e diIlautomobil.sa ma acttvizei. spirttualitaU.oarea de'menghinaacapului $i..".m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!.. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA. ca deasupra eapulcl nu am." '.'< .. . Lazarev rn-a seas din imp/lS. Era 0.liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. '.. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~.odei conl>ti Îh ~~ ci . ponderomotbrografiei . in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea.ergetlcii ~I de .aiidialopa\~pa "RI~~Ji.asupra. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:.' Într-o atare'sÏtuatie..sa tr..f~a.sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met. . eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic. ftra p~ilede rigœre. departe.'. .~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare.Oia~ul.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.'.ecep. fi . ln special fiul cel mi.o datii. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.. 191 '~ile enulII~~ai'suS.~ mceream sa descopàr defeçpunil.ttebUit sa . . 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau .a lungul. poateduce la urmariimpn1Vizibile. de.~eu:'~a . .$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta..oda esœpericulollScâ ~nuIna..'la' . care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat. tot ce puteam: Curapun..'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a. diagnosticaJn.sa."".' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.~n.pericmoasi. Mi-am schimbat atitudinea .~' s-a destqurat practlca.J'pl~caomul pentra impri1~ta sa. ' ' ~.va dea Dumn~z~ .Divin se Încarca. naturUvii ~..

Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale..n~atidevenit principü p\mod de. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele.i!Jcerc'Sii explicmetoda...Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu. 1!13 JrrtorC~du... ficut fiindca raul cu care. arnbigui.' . K~a omenirii. karma este Închisa.pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele..fizica. Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu.puri.p1JDctul .espiritUlUi0.Jnunle.iJlli deformeaza imormapa. echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala.acestluGN În primul t'ind." J . Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. spre ..iEste necesar . Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue. omul trebuie sa.'in camI< de fat&-aceasta a fost un. Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü. -" . Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe.$i cine viirâspunde'? . Cu karma impura. .ca omul . cevasitnpJu.' .Jegil. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat. -..poatecineva 8-0 invete..)in' pâc. ~ Eu. contemporane este atât. . " : Tânarol numi-arA$p~.~. ' ' .. '.sarcina". fapt .atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . :.pfunânt~~tide a. fie . ' '..1~ . . Voi fi fericit da. .~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d.$i. La nivel1il. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . de 'gândit ~i iar de gândit.dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele ..viatiiar{)itlUl inCearca imediat. L. Daci. ' .a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.daca.411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i. aplicând-o ~ trebuie de gândit.informape pura numai În starea când Voidaun. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi.. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere.. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".J.'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m.. .Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i.subliniez.avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc. wad cà.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet... sa excluda depende nta de b]. . tyfe~uI e foarte simplu..~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede . tra. - ' . ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor .rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus. credinta ~i cuno~tintele. . Aspira1ÏiJ. " ' desc~ fati deDivinitate.' ' . Plilini.nu 0 .care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme. .formatii? . . de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte. Când. Penttb a'obPne 0 inforntatie . prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara.mat~nale.in general.miemi s-a.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: .~i vâd .victerÎf>.sa ()bpllà . cà fiecare om caretinde catre Divin. pnând Într-o mâila vila ia..( . Poli vindeca ~i obtine 0 ..sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .. p!U'anoia. viizând interferentete biocâmpurilor.. cohtin)JadiagnostiJ:area.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia ." 1 .itate.estt\un salvator allumll. lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i.n~onn inftângerea iD.semne de.spr(\ Dumnezeu. Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll.

catre . spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~.. iIIsi.>" .. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri. ' . .'. prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot. ' Diferenperea corpului . \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . -' . spaVu. trebuie sa faca Inedicina. principalele proGeSe pastc.condiponeaza corelapà dmtre.'J.reducii la largirea . tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie ..l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor.' . '. . Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau. nu are cU!»'..Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .'." - 195 .'.' ":.'ni~".este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare. . CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. preCllm fiul riitacitor.Ji §l1Jliirirea timpuM.'.~~~ nisa1tJ.' numaiprin metoda spirituala. în lume . ~i sa con~tientizeze fapfii. aceasmlume. llirgirea spafiu)i. exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. . spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor.'siise mai dezvolte. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere. '. intehsificllf6a " .flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor.. ~~ . spirit." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl. În Univers la nive! materialtrebuie si se.'reprezentati de1Jlasa. .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja.. diferentierii fI1!1teriaie. Diferenpere'a la nivelfizic.câmpuJui..r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale.!ca.n~1!!e SIlDt._l. . .Acesta este faptul care.1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i .secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii.'.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt.'-. .~. '/i4itjalJ. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei..it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra. . . . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi." -'. înacest Cel Civilizapacontemporanli. ./ 194 . Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà. material ~i spiritUal În ' .se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale.> '. TendiJ. Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent.

. .. 0" 5 9 13 .... " 0 .' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V ... 0 .. . Cultura."'"'''..numita aM ...... . Structura informa{ionaliistabilii. .... "....:" PREFATA Din partea """""""".... 0" 0....''' 0. '.... .. o . autorululo o.' . CAPITOLUL l ". .. . 0 . . 0 .. " ..0"" O" 150 150 166 " . .... . Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a..... . . 00' : : 0 0 0 .'>'-' " j"'/ .. .........Încheiere . . 000000........... \ j' ~~.......: CUPRINS t:\ .." .0000 .' 13 60 CAPITOLUL II . ...." ..' CAPITOLULlli Te$tarea . . . 60 ..... ... . ../~. 187 ...:.... 0. 0 67 .... .00""""'" 0 '0 .'Or'.... o. .'.'. \ '... 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII . .arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI . .:): . ...' """"... 67 bioenergetica 00..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful