P. 1
Lazarev Karma

Lazarev Karma

|Views: 159|Likes:
Published by Vally Munteanu

More info:

Published by: Vally Munteanu on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

.. 0 Ne paij... ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii. cu cele mai fl(li . . . ~ ".l'au un camportament. . . I~i~decarea acest~ia. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '. . sanata/ii.metoda elahora/a de auforu!.l'-a ..fiira sa fughilim medicamente ~ifara .\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . vindeca .yom pazi de multe nenorociri. KaI'ma. Cartea' sa este.iji a corecta structur~'. hranim? .il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice .dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq.cu . Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -. a itffelege. .a a alltorului. aclionandu-se aSllpra bolii. . În l'au).lJzic.. n .a caZ/m.. Dotal Cllni~te calitali. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile./. civem tati.~i.1. Îh ~pinia autorului. fu. fapt pentru cflre. . ouceriri . (.oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~..yi.eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la . psihic. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. spirit.l'Ci e..cazuri!or rezolvatç. autorul car/ii "Karma~sau . gravidei HI . 'reprezinti't. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele.p structura cu mu/t mai. de fapte.S.uz!lor bolii # al restahilirii ..~t harazite ~i. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa..yi' lintpotfi.~tiin/elor medicak.indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. '. lrt.Billenergie.emem. . a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai .'f .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii .~cientul se Îmbolniive~tede plamiini.' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"".care slInt codate În karma . ale eticii ~i moralei cre§tine. . .ne operam? sa .. idet1ti!icata de. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de.sau .saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m. yom descoperi plini de~ilrpJ.e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. bioenergetice ie~ite din comun autoru/. lor?. putea ..ecQPÙ safllito. se. ne vom. cont!nuqre nesçhimbatii. doar asupra efectulu.orientale (În ~pecial ale celellndlene).. il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. ..arev ne da.psihic.i. care ne-au fo. ]eoria 1i. <if:el.çJJUnzatoare .multe. Cilind aceastiicarte. ln prezent . convmgator. . .terdepemkn/a dmtre . etic irepro§ah!l: .yi mai ales cum? Sunt.!(i1).. ln ceea' ce prive~te. aC/lOneaza. Învataturi'i. $tim . un ta~pUlt\. ' Ne put:m . [Yutaea dea "vedea".hlulte ori cu destiiUll. Armonill dintre fizic. ci reprezinta.'-. Însa purini aameni '. .ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. dovedlt afi nepuÜncioosii. de trclrtsmitere a .\'Unt dotafi de la natura . mai importa.z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul .. La..dllpa cum afirma s. fiecrfruia dintre no. . multeaitel'e.. .. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i .'~ . acesteic(up este confirmata de mU!limea . " core. . spirit # desÜn este. În vbunea /1{1 t.$it u mult grani/eie .tiirÙsale. \ CitilUi flceasta carte.DqJ:fÇ. (În bine . domenitJl . cQZ/AriÎn fara carora. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele ..§i destin" afirmaca are O. neMmtindÎn. mec(icina oficiala .za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea.capacitafile hÎoenergetice ale. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate. cauia riinuiniind IÎt.stinuilli. .alimentafia. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. mai ales.~ .reak din pr~r:a }erapelltic. 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne.. ' . 1 7 A. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? .

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

'~i atunci ~a intamplat.asupra el trebuie mal'. . .' O astre fa'" .' '. ' .' '. .man. pomltIva confOnTI careia '"ESte.' mtâi s-o În(ele".. sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. .iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple.d~-ma de probcmele s' w.' 'l'# /4 conJuratoare. Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~.Industanului". 1. propuse de fil~' ". regele." noastre' a ~pmtualitapi noa.. . atalionului. necesitatea.ZlC.ate 0. "" .Cercetâr~e . BlavatSkaia a discutat cu ..mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii. pe caream .'. . Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt . C~Ie . omu. comp lex ' dl!1care doar . c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa . asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul.j.iiiI d ' gerea lmnii. 'Omul est" . Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia.~. ' . '.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale..- .. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.15 . .. Desconsiderarea acestel cennte. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi.. r econsl. .0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . 1?teJ-ectuaie a omu lui.tre " ' .tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara.de tendinte.lZâ ~i se d I~::~asta. poate -duc~ hi degeilerare ~. ' '. eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' . ' . . " ' . ' . 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. . Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne. I-ablestemat l'lerege.din.d d distrugem ' çilStru!8âJ!du.". perfecponaru spirituale ~. . ' ' ' .. caut ID primul rân ea d cauzeleapari'..spre cautal'~' '.' ~I al transformârilor .' ". Fi~care P:eglitJt. pnCIDmm nu oame n 1for. 'ID cel nIaI feric't caz.exerclta 0 influen'a .d .'" ~i defiecare data'. 0 IDcercare """". '. .'. c. Din paca~ astfel ._" . a..cândva .. ' straturile '. ~ . or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w . ."".ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio . . " sa pOJ:l . cunoscutenouâ ' ' 0 . ~amenilor. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. mca mult prea firave. ..decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' .t . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte .. " ..1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm .'. ".ignit e moarte." sch'Imbarn ei. .~ ' ".un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine.'. sunt amt de .ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule ..la pieire. . prezell.'dffioo.' r'a re.e. ' ' . .prezentarea materialistâ . ' . . obligatorie a supra~etuirii. \:.am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1. P.. VlnmentulUl spiritual . dupa. .'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. ' .preveltir " bohlor. -Îngrozit.. ."Încii din oo'pilarie.CUPM anatatu umane ~Ide. ' " . 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând. subcon~tiinfa. Regele urma sii-~i piarda . ID 'Iocuf"ri .timpul sa t~:rtmtâm .cu multâ prudenta În mod . ' Poslbdltatile' bioenef ge '. 1 qmo~tmtelor noastre În timp. Cllte ~iilte. "ben~fice. Universul con~tiinta' . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr . . Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ". urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut.. " .. .sa w subordonâmorb~e c'an.~p'ermitii sa descfftâm . fata de cr~terea' posibilitatilor umane. oram sun contemp t.. ". p'ârerea mea. cuno~tem 1 giI d '. . ' ' .E.. d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte.ar . acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor. . ' . maiirnportantâ . ' " '. sehimblirii spiritului ~i a sufletului.. ' .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. -. '1i ~ . .-.. .0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte. ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . Din ' ru Pau. BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile . 0lumiire .\L. . stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" .:"~ 1 .prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. a1. w.' ~' .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' .ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om." " ". :. trebUle Începuta ri grada t ~I P . ace~t':'. . .nostru .cu . ' L c. Într~una <lin localitâple Indiei.n promovarea Întelegerea lumii cOns. . .II " ." 0 mfi' . ' ' .J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '.prezIDta mceputuI . ' Întrucat În(elegerea " ' . rm afa despre lume Încercând " . .un slstem rofi XISt enta e " .~convi\1gde .e' 1 "_. . ' ' i. decat '.tituiecel mai b ' eticii umarie. sa èivOlt: . " " ' ' .1. Acum aceasta l'eprezintâ conditia . Ire. .e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . treb ' " ." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î.. '.derare a bagajului.. .. lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. citit-0 prin anii ~aptezeci.

. e ~~p . . Nr. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~. .) . " .'e1 ti c.' ".faracterul.IIu"inare".n~ .r<roln familiale. strq~n~are indeplinesc ~i. . insuccese În viata. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.ap~ dm generape 'in c:mltate.~. .Vi . ~t . . mâiniJe ni~te structUti. r~tacutdupa terapie. ---. . .. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. " - '. cu timpul ele ar putea fi ameliorate.La GeJ:'. nivel uu amAUnor. Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli. . ---'-"'-. "." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. .l!\eto~~. . este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . unn sai s-au ri.'. 1iim'team.pentru. Aceste structuri Î1)' exÎ~~r.' . al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari.de.. fiécare dat! cânct analizlim . . ID ~~ntinuare . a de vern 't . .-.am c 8znit'.. Ironul i~r '~u /u.. . . '.'pe '" .lâmureasciuli caz ~ cues-~ . a ~pului. 16 ~ .~ .defofIDarea ' .0 r ' a tont '.. regele de~cendenplo r sât "" at.FeI~clti.riJ.:: Am.. defonnarea patologicii a caracterului.te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-..fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. starea fizicâ..cu " "convlDgere .wU'-o dati a lntervenpa. eaupter denie de energie. "Momentan . ceea ce determinâ. traumatisme.a.ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. Acestea pot fi diverse boli. drept rupturâ.. nu se circumscriau acestei reprezentari. mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. DrumUI meu '~x. /1 .'credelllJl.\ . cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.. . ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . daca se va actiona asupra acestora.ifi crutatii viata suveranul . . atentie asupra acestor fapte. ce existaInteleg 'tare est.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac . . Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. ' . cu atâtapareau fapte mai senzationale. Când rn-am aplecat mai cu . .ns un / anUmlt.e .'ener~ell. am observat ca boala. 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa. pentru a-. . D e... penollditde'timp. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . ca. ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor.u'. carel~am ca porpune .finumit cie va.'> ' ". Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito. . rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn . Amtratat În acest.. . fi :en~rat~e.a fI.' - - " i ' . ilar ..Ira. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice.ce s-a i'ntântPlat'. ' . . Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate .bsalut Clat c .de pela (jptzeci ln. devieri psihice. . JDte1pretatintotdeauna . . ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn.'e. avusesem pana -' atUnci: caca.. le-am numit. a omului. a..stabJ~~.. u. d.Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu. ~l a prac.' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i . ! ~I~~amstudiat. -". l ~pulUl j. Pen!TUmine era I!. ~.nd ~este modificâri. piistr~a. care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire.". mea.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc.' g a m die..~edicln!. Analizâ. . " . uman.'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . -. locu1 SÎnCopei t Ii -.c.~bolnavului. . " >" -f poate. am ajuns la concluzia ca sanatatea.sipitprin intrea ~l-a pier d . În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul.. " l~tamplator.".a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala. a tot Ce-l stat. tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' .'. . 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare. a : .' . .saaparadinnou ruPtI. as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida. Cântpul moale . . medic ~ente. sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente..' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . 17 . 0 anUffiJta Ceea-l.'-'.cu puterni 'cI' care traversau . " prin careoie produc ' ~ "'. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare . .f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . .~" ".i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor . p 1 . .e Izvorul or n "'. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa.LBolnavul av. "" . SCUpiiri infuini ' oaror~.ce~ ce cre d .aee as t -'. " i Când . ci sa ~i previn bolile.2.tranSltlit . .

~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca. '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici. bolnava a renuntat la masca de oxigen. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. am aflat ca era . 19 bioenergetice. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la.. Ea a fost adusa. fiind Într-o stare grava. '. ' 1 . .' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil .. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului. dupa amiaza. y. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. f~ceput sa scada vertiginos.cât!!Valuni a Început. imbolnavit feti!a unor prieteni.'. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: .din nou. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. Vederea la ochiul stâng era ( e.fuJctific. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul.j 18 .iar tratamentul cu antlblOttce '.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. Când s-a. .~ . Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i. se insanâto~easca. Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. Luni. sa alruze durerila rinichi. La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r.Nua fost evidentiata vreo infeqie . Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal. iar la cel drept de cinc.Am . el s-a taiat la mâna.:.meningita ~i congestie pulmonara.. Eram fericit medicina era neputincioasa. Aflând despre acest jucru. De a. ". nici un efect..cevamai bine.a ei a Început si. . in jurul orei doua. de~i de câteva zile refuza brana.hotirât s-o '.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. . peste . sub ochü vizitatoarei.. Antibioticele nu scâdeauinfectia. nu s-a . Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu.Totul e in regula. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. am reu~it s-o influentez. mai Întâi de pojar. ':~'I_.sa mai spere În Însânato~ireaei. Dupa prima ~edintaam .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea.. Odata .am Început Sa tratez. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a.daca erau ~anse macar una la mie. pe la doua dupa masa. Medicii curanti au Încetat. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara .plamânilor.Când s-a. continuând sa scada. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. a Început infectarea sângelui.:!. ' . destinul. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine.. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i. in pofida tuturoreforturilor medicilor.. ' .acesta' Într-0 stare depJ'.\I:'()iam foarte mult s-o ajut.i:nn dadea nici un fel de rezultate. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta.izecila suta. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. Starea lui era destul de grava.Acum doua zile. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. 1 insa.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. nici un fel de ameliorare. Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii.a .am reu~it.' ~. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului.inSânato~easca. cu organismul foarte slabit.mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr. antibioticele n-au avut .produs ameliorarea? am intrebat eu.: flltitei. ." \ ~. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce. I-a revenit culoarea În Qbraji. .in timp ce eu . rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. dintr-o data. ( pericolului. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete. '. Prietena ta vatrai". a fost raspunsul. eram .apoi au inceput complica!iile .

d~i perfect sanatoasa. de puternica ~i a murit iar eu. Dac[\. \ _ .. sistem unitar. '. am vazut ca ~e mima sanatoasa. ~i 20 Prin urfuare.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i . mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. am constat ca orgamsmul uman .fiecare d. fata era sanatoasa. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta.lucru. Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I.po~te eXIstavreo ameliorare. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. dl. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte.. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. ': nu Întotdeauna ~i. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . .ceea ce-i mai'important.:.-' ~Îl' / . Trebuia sa-I descifrez. sa-I .. . Cereetându-i eiirnpul. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . a-I '. La testare. regretându-l.destlnulfiicei. Analizând starea . ' ' . la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. cum ma vedeti. Aceasta poate duce. atitudin:a el fata. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric.'1' urmari din cele mai grave.' . btmlcn acestora. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee.'energte. un. luerat cu mâinile. '. Atunci am. are un destin nefast. traiesc. de Vlata :J' ~i moarte. . / Dupa cum au demonstrat-o teste]e.Era' atat de sanàtoasa. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la . ~~i" -'.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. . ' .. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal.~\trecutul tiindcii. Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut.la mari neplacen. J:. tratiimen~l pe. Acesl lucru cere. Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni .?ulte este lipsit de orice perspectiva. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ".Ce ati simtit atunci? . La a tre'a~edmta . a mai crescut. dep~zlteaza I~.. pSlhlcul sunt indisolubile. . 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i .~ase on pe saptamânii. Cand . de regulil. . va/oarea parametrului destin er~ profund negativa.nivelarea acestor structun Însa ( '.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . . Îl'lteles ca. il' . sistem unitar Înc'ITe sanatatea.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. 'ibolnava. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna.. În orice moment. amui Încearca. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome".Cauzabolil nu dlspare ~i. un dezacord În privinta unui . Au mai trecut doi ani.Mi-a munt sora. Tara intelegerea cauzei care a generatboala. În subcon~tlent. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului.este. i-am propus sa ma ajute. eu am promo vat u~ ~. destlnul. ~.. mvelul . c~racterul.. !: ' ' . cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el . se.i' sehimbe. tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. feaparut.anihila trebuia schimbata optica femeii. . Pentru. eâmpul s~a uniformizat.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. gândindu-~a nu:nai.~.. ~ am.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. .'cuno~tintelor mele. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . Cazul evoca! a confirmat ca. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c." -.. Un stres puternic.

Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie. Veneam acasa mai mult mort decat viu. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic.protec!iei . deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme.mcâmpul structura. ti~ice Dm. nu dintr-o data. tratand 0 i femeiede deochi...e. culoarea fetei im} devenise verzuie.h\.. Suprasolicii:andu-mi .: r: ~isà reflectez.'care trecusem cu mana. Cand a venit data urmatoare. Prin locurile peste . . creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare.. Aveam la tratament 0 femeie tânara. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva. . ... de la distan!a. biocâmpurilornu puteau fi rezultate al.'. . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez . la un control de rutina. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat.Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care .Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a..unde.' '.. /"" . deexemplu. Voiam sa ~tiiJ cat' pot . '. Am in!eles ca .)M. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa.f:'çeeace fac este. Si inca În mod considerabil.-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa.. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L.Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a.. ~ "_. . pot fura bioenergie de la . am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i .. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .. Eu pot trata prin intensificarea '.... Nu . c} .torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup .:-t .~-". Am lucrat lu!.'. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei..: atamentele deoarece organismul meu acum in orice. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti.::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc. . Exact in aeea perioada am primit invitatia. .. " '::.de la distan!a. atn v4ut structura acestei maladii.rezista.ointei.c-" . 23 J J \. . . .. Ii furam energia.-'-""'-- 22 . fetei .""" .indepârtând indepartat deoçhiul. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului.!. sa ma odihnesc . la 0 distanta de 20-30 cm de corp. . ''.lucram. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii. Puteam sa indepartez aceste. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea.~.:s~ . [ "- Vine..'.edeochiului. la miRe 0 femeie cu un copil mie. Nu mai intelegeam nimic.. .. .''.vampirism. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au .ptm reglmul alimentar. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia .. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna. Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. Era 0 situa!ie Iaraie~ire.j mea.. I-am .f". '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i . cunosc toate tipurile de masaj punctural.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. 'Si .. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic...' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. Cand am citit insemnarea mamei . determinate de un eveniment concret in viata femeii.'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive. Am inteles acest lucru .' coÎ'ectat.. .Senzatiile erau neob~nuite.." ~_. Odatà. de-..

M-am scaldat În lac ~i. '. Era oocazie cat se poate de potrivita. al . " \. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. . a iau 0 hotiirare.- . Am plecat la loeul Onega.. ~. cercetate.sa iovestighez doar boala. .' nalizândÎn detaliu situa!ia. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . De ~ .. .partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.. atat la distan!à cât ~i prin contact. El este expus În Carrile Sfinte. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. .. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. cu / . Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . chiaI: deasupra capetelor noastre a'. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. al câmpurilor fizice ale obiectului. deodatii.. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea. ramei ~i al pendulei. ~i Întrucât Între apari!ia .P1etoda. Noi doar I-am ignorat un timp.~C-'''''~""'. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. Încetul cu Încetul.. .. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. secolul al ~aisprezecelea. M-am gandit cii. tratat nu organul' bolnav. . nu Însà ~i cauzele iieesteia. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' .ivinitatea. ~i asupra sufletului.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. apoi a plouat. ~i eu am Început s-o caut. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. Speram .': odihnindu-ma~j. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. A' La finele anu]1.' \ i s-a Înseninat ~i. pentru ca e\e sunt primordiale. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. Manifestarea. . sa intràm În armonie cu Universul. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. de unde aaparut ~i ce roi joaca . reprezinta. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp..'J' ". Boala. . Am renun!at total la utilizarea mainilor. i acestei metode. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile.voi fi În miisura sa ..unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului.j.Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. prin spovedanie. catre scjJimbarea coneep!iei individului.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. cu D."" -. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . < . pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. . ). schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. Principalul e sa Înteregem '-'. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. giisi solu!ia. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute..m-am sim!it ca Llnnou niiscut. . vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. Îndt. . Polikov. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. iar influen!areir pe planul al doilea. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp .. acestor dezechilibre. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii.. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. apiirut curcubeuJ. . ci câmpu!.. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda.În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. Am vizitatbisericu!a din lemn din: .. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce.

Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . au fost unele nuan!e. cat legile care au fost Înc~lcate. Când corectam deformatiile câmpului '. Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie ."-"-" ". Într-0 forma abstracta. actionând asupra lor. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului . rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente.. Copiliiria . Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . .. 0 informatie a *. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii. lucru.practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR.con~tientizeze erorile comise. . Aceastii . ceea Ce s-a Întamplat. Odatii. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. Era deScoperirea. spre a ne saiva. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului.. instan!ele eti~e.responsabili pentru qorpul.. 0 ura 'l puternica. ~. Piiritltii le transmit copiilor. mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. .Îl face pe copil sa fie supilracios. Am Înteles cat de '~.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 .Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile .' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. vild. informatie stii la baza formiirii destinului copilului. de eercetare a. ~ ! campurilor.:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru. nutrita În timpul sarcinii. omului. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . .lra mbii piirinti. mamei. trebuie sa se perfec!ioneze spiritual.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum .. abia mai târziu arn Întelesca ':. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. 0 ... . caracterului ~ispiritului acestuia.çsupilrare puternica a mamei. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor.. "Pfemon~iepractica". :~ . . karrnei poate fi numitii .s1. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. sanatate. forma deformatiei structurilor ~i. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.'d.-'. Cercetiirile pe care le efectuez.'(-'~"'"~"_.1tele unui sistem ce permitea .câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii.trei luni cu 0 boala grava era. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. a organismelor inferioare ~isuperioare. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. desigur. Când mi se aducea . a-~i executa dansurile lor. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i.sa-~i.trebuie sa plateasca. . structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . a corpului. Însa eu vedeam cA deforma!ia. .. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. Cunoscând dependen!a omului de structura .~~ . când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~".ca omul se afla . E drept ca.. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor.prin fi~care fapt copcret. În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala.~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi. EiJ vad nu . Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului .1. ' Metoda mea.pe un drum gre~it". Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. sa caute noi CMde dezvoltare.\tat evenimenteleca atare. am analizat !egâturile dintre comportament. este deosebit' de dificila.mi-am petrecut-o la Marea Azov. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a .a cu greutate."" . TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate.

. din interes.". fata a scapat de suferin!e. Bunica. ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate.\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul.e periculos.. El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. Era vorba de vipera Koznakov. uitand ca . din pacate nu le-am .a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar. dupa aecea din nou ln apa./- urmaritii de aceasta dragoste. . Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile. Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. fata §tia desprt. pe nea~teptate. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod.ln cele mai variate forme. foarte chinuitor. II§teptand sa-i dau drumul. ~ Când.de oameni. El a ramas mult timp inacti~dupa care. Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. avea pielea albicioasii §i eu. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator." . nutrind. de copii. la' un instructaj. . Cine dintre noi n-a cunoscut macar . nu ~tiu de ce. ~" \ bunica.Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. cat mai departe de oamèni. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata .. Chiarbunica ei. lnsa de ceva indescifrabil. Cine-i de vina? 0 feJlleie. piimânteana de zi cu zi.' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c.. avertismentulanima]e1or? .. . dar avertizându-ma. Toatecelelalte .fata de Dumnezeu.Orientului.".Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost .a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. de a se sinucide.lucram ca ghid pe lacul Rita. poate nu chiar de dragoste. de . originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala.. . Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului.. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. sa dea semne de Înviorare. Dupaeatev<!. de Univers.o. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. 0 ruda. dintr-o datà.a se poate nu numai vindeca. vindecarea sufletelor oamenilor. .a mu~catpunga §ia gaurit-o. .~: . prin aceastii maniera curioasa. Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea.. Am Început sa analizezdaca.: V .. $arpele nu era prea mare. destinele lor.a iubit foarte mult 'un om.natUra. Ma privea tara sa mamu§te. dorinta insurmQntabilà de . . avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra. '7 ". ce-i vorba. din când În când. §i s-au despaJ1it..zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. ' minute saltul pe useat s-arepetat."-' 211 2'1 . . ca a ÎncaJcat legile supreme. Am ln!eles ca era un. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire.. ~ ~. ". dar s-a casatorit cu un altul. ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. El . Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea .avertisment.. de cei apropiap..gasit Dicmeri expuse În totalitate. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului.. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire .. am lnceput sa-I tin ~e coada.iubiriidin noi Îfi§ine.o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. Rezultatul testarilor a fost negativ. Însa. nimic!. . I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. " . În joaca..cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. . Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el. II atingeam din când ln când cu mana. ci §i ajuta sufletele oamenilor. . am zis ca nu e veninos. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna ."_.. vreunul din ei. jn tinerete bunica ei . Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent.ea are vreo vina.. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite.0 datii ln viata .. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre. . §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. cu viteza fulgerului.. Eu continuam sa-I lin §i.

1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor.zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului. Una clin explicatii ar fi.' . Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. ~ . foarte des. f .CuviJ. Este drept ca În ultimii cinci . Investigatiile mele au . Copilul intensifica. din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. :.a prograznelor. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. de un om de care ea Î~ibateajoc.( . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. . Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar. p. . . a fi'aplor. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . ~.0 \ 31 a 'muri. . ' cânipului informativ al Universului.ltele.sihicul. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat.fiiqei. Încetat. asupra copiilor saua rudelor. . parinti . '. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii. ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. Marna a fost iubita extraordinar de mult. cercetand multiple probleme. faptul ca cea care. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu.itiv se Întindea pe parcursul catorva . se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii . Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi.. . inverS~a Universului. ~i programelor nocive. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . '. destinul ~i siinatatea parintilor. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. .~. hune. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . . buna sau rea. iai cele rele nu scad. crizele aU. . are suficient riigaz pentru a mai piicatui. . Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. Însa a aparut 0 altaproblema. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. ci . Înainte mecanismul pun. soartanoastta. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. . " \1i<: lit. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele.3. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei.. Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. .'gândurile ~i faptele ei au creat un. Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor . va avea un s~it tragic. " . . la mve\q1 campurilor. omul pâna la primirea pedepsei. . vorbele ~i 1 .' dupa piirerea mea. pedepsesc Însa. timp. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. cu toate acestea. cat ~icu cea a copiilor sai. adica spiritul.când el devine cuminte ~i ascultator.scos la iveala '. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. . .

Cum se simte colega dumneavoastra? . I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. maladii cardio-vasculare. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât .trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca .. ' :1 . .el este mai putin imun decât marna sa. el plate~te individual. Prinn-. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. . ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. = . Dacii omul atacii individual. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într. .E ln concediu de boala. provocate de programul dorintei de . a face rau.!. . dumneavoastra ~i v. Iata ca acest cântec contine .adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i." "":.. ' . . demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare.'arneliorare.. Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula. punct de vedere energetic. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 . . ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an.. 'f eu femeii.:~.': " " . .distrugere a iubirii ~i vietii ~i. un fiu. 4nca Il"arn apucat. din ordinullui Lenin' a cIerului. Necunoscând acest lucru. Acum .\ ":! ~ MI.a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa.?rii. . . Eu explic ca enureza . mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. Daca aceasta a fost puternica .a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl.. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". . Cercetând cauza. ~ ~. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre.:.once suparare a acestora pe mine.este doar vârful aisbergului. ln karma acestuia. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara. ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa . - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de .~problemeln viata privata.w:. 'din .":':'~ .stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala.. de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va.. dar nu-i bolnava ea. de . } 31 1 . comunicarea cu bolnava. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului.mult mai mari comparativ cu marna sa.' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 .i-arn'explicat . . .Da. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. .m~ tlchilibrez.a deformat câmpu!.. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime.. . . diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat..o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii. ". ci copilu!. 33 l. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii.

a Întârziat vreo.I-ati dorit raul. Una din .În articulatii ~i anemie.". - . ea trebuie sa devina un mod de ..mai alesacum. co~marurile cu care pe luptall1 ' .. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica.efectuezzil.-'. Catastrofele. .existenta.Ce ati simtit? . cel mai bun sistem de aparare. . au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri .aceasta.$titi ce. cu efectul. Înalt nivel bioenergetic. . Constat 0 foarte mare. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala . ne ruiniim pe noi În~ine.permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale. joaca un roI foarte. .~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ .decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia.' .. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l. daca el .nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. . $i cu cât. ii va urma 0 noua pedeapsa.. legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. . vreme de ... cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai.:. '. Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau. la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /. ': \ . aveau parte de neplaceri. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra. Aceastii lege. mi-a raspuns femei.)nvestigatiile. . se simtea rau.:~. ~tpdiul literaturii ezoterice. dumneavoastra atrageti nenorocirile. important.." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat.~~_. - .l. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. Este exclus. Îmi iubesc foartenl1. Ameliorarea a venit destul de repede. candoamenii au ajuns la un . iD mod firesc. Am Început' s-o tratez. ci sa-l ajut. Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele. Înca foarte puternic. nu este un simplu principiu ..ekemplu tipic de modul cum noi. În . '34 ) . S-a dus la 0 "baba". . . cinci zile. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. " .:. ~i ' 'r~' .!lt. necazuri sau se Îmbolnaveau. 0 preziciitoare. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. Toti cei care au Încercat s-o ajute. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite.. Eu am mSlstat. Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei.legere a lumii. " : . . cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat.drumul pe care trebuia sa-I urmez. a venit la mine la control' 0 pacienta.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. i' '1. Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt. privind-o.. de un fenomen nebulos'. . ". abstract. ' ~i a rudelor mele. k!\ll11ice. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen.. Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.vi le reprezentati Într-un mod mai real. [n . Este un . ' prezenta puternice dureri de cap.Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . rara sa ~tim ce facem.. . . . in acela~i timp. mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat.~'~i". Disciplinarea con~tiintei acum. \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles.u'C":'''. ~ pe care le. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat.. seara. Când ma aflam Înca..Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact. d!tr .foarte puternica . Întrucât ma ocup dest1JI de multii.:. 35 .Ma obseda 0 tâmpenie: . Cand un om este supus unui atac bioenergetic. am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul.

Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa.estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -.Pentru mine. . Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. Am t. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num..ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice.~. transferând toate. În anii sai de tinerete.:~~ 1 1 ." Nu mi-am imaginat ca. inferioare. ' " . '. În cazul loviturii bioenergetice. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .bade. Spre <leosebire de sIln!i. ~ ~(: i:$ '6 ). care aveauviziunea Întregului. cel care prime~te.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. de - -. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare.:u a dorit copilul ~i a facut avort. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. : vindeca straturile. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. . ' neg'll.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile . Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. am vazut la ce poate duce folosirea.} ~. nu-i nimic de mirare ln acest caz. a iubit un om Însa . tulburari psihice. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. raspund tot prin violen!a. . Universl. În plante.l1ui. deformarea destinului. Bunica femeii.tiva..altceva decât sa "amâne" bolile. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului. la nivelul biocâmpurilor. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. În animaJe domestice. În aparen!ii justiIlcata. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice. eu n. . vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . ma stapânesc. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. Mi-am. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. urm~ii ei adica.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. ci doar 0 midi parte ~i ei . Sunt niveluri absolut diferite. Cauza . ~i trupul. a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. În centrul Pamântului.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul. În IIguri de ceara. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. ' .!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . Întrucât omul este. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i. ingustii.Daca cineva ma love~te. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei. Procedând astfel ei nu fac. . Renun!ând la contralovitura) .~J>.

'. Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala. Recent . . . 'tj . astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.. . sa Înteleg acest lucru? . starea karmeib()inawlui ~i' de . Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. '.. .exphc motiv.~i cum. a da.b~.'~j.. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente.~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine. Pasionat dl) diagnosticaœ. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe.ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " ..sa te ocupi numai de problemele" 'materiale. dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A.. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!. uneori uit de perico!. . Universul ~i sufletul acestuia. Cu 0 zi \nainte de . hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament. .Daca celuIa ia tond numai pentru sine.19 sW"ea ~ fizK!~.~ " . nu vreti sa-I . Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i. . lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. acest lucrunu poate continua multa vreme. .vigilenta treaza.entru.. de' evidimtierea un or noi (\j' .fentru dumneavoastra sau pentru mine? . . pac!ent!.. - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . dar Îmi apare un simtiimant neplacut. ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. eu pacientei. ' .. ' .aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale..~~. . Nu mai gasesc argumente pentru a 0 . ..ca sunt despartiti de mine.' . Iar În munca l<i.fi' 38 .un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. .credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . . 0 satisfactie..grqeIilor comisede acesta: . .~' ~ \ntr-o conversatie. . ~i nu numai pe "'dumneavoastra. posibilitiiti ale metodei. Imaginati-va ca sunteti Într-un . Sigur. Ulterior. .În tim" ce dumneav~astra va . prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere.imesc cu un minimum dei: .de .~estaurant.. ' Dutnnezeu? j ." . .Curn. . Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. . dar viata te obliga la ~a'ceva. decat ceea ce se Întiimpla În jur...claditii pe moartea sufleteasca. Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . . În primul rand cu ajutorul Întelegerii. . nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '.moment este '. vreo patruzeci de minute hbere. undtLtotul În j~r arde.'gradul de co'n~tientizare a . Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor.: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". Duelul verbal œÎncepe. . Aveain .. nu mananc abSOI~ ' : mm!c. un timp oarecare ea se simte bine.Da.de a va ajuta. ci ~i pe mine.Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. Însa omul care nu se gande~te decat la sine. .Spuneti cii nu-ibine . . ~.'". Puteti sa nu .aceasta satisfaqie de. .vQdcà.~.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani . . . pœferat sa ma dedic cercetàrilor. . ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: .ani.. vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs. .. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici.ln primul rand pentru mine. la un anumit 'punct egoismul este normal. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r. Eu Îi. În ('. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. . stopat!.. Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!.J:le. Pana. .apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri. . Îi exphc. Egoismul. incipient." . . .. ceea ce-i mai trist. .~sufleteascà \n momentul tratlunentului. " F emela !a totul ca pe 0 distractie. ' 'r.cu el pieœ ~i celula. Egoismul . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp. Acum.ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. este 0 ocupatie foarte serioasa.'schimb am' posibilitatea .am patruzeci de ':..

Judecand dupa energIe. zero. ' . Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. '.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac.' . elle fura copulor energIa. tnotivele bolii dumneavoastra. femela. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. soarta. . daca nu. . Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. de§i am ramas w trei copii.nplator.de furt m aslv de . am Început chiar sa cant.am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau.lata caacum programul de distrugere a Universului este la . ta:. decinci sutede unitati.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . el are o':ifjuternica . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. Nu i-am niai spus nimic femeii. . Dadr. . Eu. În sfâr§it. .. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. acea femeie §i dupa. .Sunt gata sa mor lini§tita. are 0 mare agresivitate mtenoara. Ceea ce s-a intamplat cu copiii.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar.' -:-M-am de~piirtit de'sot. . - . de dragoste.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. . deconectare fata de Cosmos. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat. -.:.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'.. 0 taniira . . . cât' §i pe iinie materna. vindecarea prin intermediul Întelegerii. Am trait foarte rau eu el.. . . . . La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii. Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. '. '. ea se va salva de orice mal~die grava' .40 . .tulcie egoist. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. .N '''/. " . se poate remedia foarte u§or. nu Însa §ispiritul.at cu acest gând. Este un om des. . voi fi>~ sanatos. Cân~ rn-am desPMtit. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. beala de trei sute ciitiizeci de'unitati.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge.. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie...'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . . boala de asemenea'ia zero. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . Oriee furt premeditat de. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. Este un caz clasic. . fapt pentru ~are este nevoit sa fie. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. 1 1 1 . pliirnanulstang. Sotul dumneavoastra e vampir. ~ Acum' boala e zero. pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor. iar programul de distrugere de trei sute . ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . . . cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\. 41 . Un astf~. renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. vampir. Aura femeii. - ' .:K . ~gOlsm.. adica am Încii!cat principiul cel mai important .'. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau. va trebui sa platesc. destriirnare spirituala. . Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . deteriorarea continuindu"se de-a .ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. frica a inceput sa se manifeste lstenc.:. sanatatea.$i ce yeti face acum? \ . dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. . -Da.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge..linie paterna. au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral.catcorpul. lungul catorva generatii. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu .. V-am spus.

nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ. vampmsmulul. metode ~i cuno~tinte. Prin urmare' . Uitam ca s-a schimbat nl.ent. .energie.de ani.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 . destinul ~i sufletul.tmulsuborice fonnaduce la degradare.~ p~ntro a pnml suficI. Omul tre. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. de parametri spirituali.!' doar corpul fizlc. ia de' undeva.". În jurul orei ~apte? ' Da. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare.: .\l este 0 categone nelineara ~i. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot .e. pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt". tot a~anu te pop . Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. Rezul~tui'!: ' . . daca eu. Te$. ~ . :.Ita. . pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi.:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof. Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e.. acesteia. . nobletea sufleteasca. spirituale. este 0 dovada . acest mod de Întélegere trebuie. . ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea . Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate.te e. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului.fine iar consi. pacientul meu. noi primim 0 '. Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. . daca s-a modificat Într-atat v.Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i.' " mamte . . acest proced. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp. de vechile tehnici. . umplând' de en~rgie..a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. u~~ cant. Pentru a .proceselor. vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers. 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . a devenit vampirul celui care-I Învatase. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul.vreme. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita. Dar nici acest luctu nu e suficient.\ numai omul. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . de la Soare.ajungeenergia~ica acesta trebui. coiIdamnam structurile spirituale la saracie.. În coptactul cu structurile karmice ale omullii. Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente. s-o. - V-atJ suparat pe sot aseara. Închisa. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. . blOenergetJ. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze.'.splntuahtatea. un post sever.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina. . .~ll:. prezenta simptome de greata. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma. Timpl.odei de testare.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine. din Cosmos. dragostea:~. Printipala . ce mi-a venit la gura.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J . Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala.:e. prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la .eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza.42 energie: din natur~.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj..' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. de etica. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. dureri de cap.iteza tuturor . folosl la mfimt.Tratarea mecanica a problemei ~i.ii . De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!.' Îmi amintesc de un ait caz.! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: .etiergie. cele clinurma.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i . '. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative.

daca ma Îndepiirtam de el. descrise mai sus. poate fi În fond analizat.. . sa-ti . .. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. Am cercetat karma omenirii.. Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu.iOCacest lucru? Singurul . È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. asemanatoare . mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . a~ ca. d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui .te apropiai de moarte. fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te. neplanificat ~i nedorit.doua ori era cât pe ce sa mor.' j 1.Ai dreptate. Karina "societatii socialiste" contine. 45 . ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. aceea earintii. . . de. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. .fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' .mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. ' '. Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . programul.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I. Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. . ~. pnigm!\tism siilbatic. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului. Legatura dintre . yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. apareau situatii dificile: deii '. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant . i-am propus eu . . 1 " Cineva spunea di ceasul . Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. . Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. Tu ai fost al treilea copil din farnilie. A ~{ r " 4. :-. transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie.. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. Cum are . dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic.Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. povestea cineva. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat./ '.~.I-a inventat omul. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut. . Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor.. câmpurilor . ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse. nu ai zile multe de trait. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. celei.În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . . el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila.. conlocutorului rneu. De ~data ce piirâseai calea salvatoare. judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul . Investigarea.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. i-am râspuns eu.'. . De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra..mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora.ai fost foarte des bolnav. chlar daca .urii fata.'. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul.absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu.' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea . Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un .' . cauza neplacerilor tale.este necesar.aduca Întotdeauna pliicerea. . fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare.Divin ~i sentimente !nalte. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei. pe lânga toate aCestea. cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. ~i fata .~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni.

unor noi phinete.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. Exista 0 contradictie.' \ . a lui Kant . Aceasta conceptie exista de multa vreme. "La Îneput a fu~t Cuvântul". Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC..materi!j. punctul este un infinit latent iar infinitul .ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. . ln fiecare prpces. mformattel m materie. crearea pe' planete a unor structuri' informative.umvers. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. i . Conform primei.. din punctul meu de vedere. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!.unpunct latent.' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. orice proces este un obiect. >iarmateria sa devina camp. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. m acel~i timp. Exista doua teorii privind originea stelelor. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. de pilda. . 1 1 . sistemul solar. . cealalta .În interiorul sau.ce concura cu investigatiile mele. Câmpul t!nde sa devina materiç. SfântuIDuh). dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. de punct. Ceea ce noi numim spirit. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. Conditia.campul informativ. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. care au loc Într-În~ele. notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. '. a doua componente: una .transforma În inforglatie. Acest . mterstelar~. Orice obj. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala.1 " IUn.i11cohtempbrane. materiei.-Ifi .' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l . La atingerea unei anumite densitati materia ~e. . crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. din pun.Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. . sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. diferentierea ~i varietatea tot mai. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. materializatca substanta a "gaurn negre". a academicianului Ambartrimian. În. complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . de exemplu !n cre~tinism.: 47 . de absenta materiei. timpului ~i spatiului. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. intre componenta fizlca ~Ice.. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. mare_la mvelul fiZI: . Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. . putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor.. sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". . Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. ln lumma acestel conceppi . . ap~ntla unel. acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia .1 i: l' 1 il . Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. Informatia. d~ ditre blocul informational. Cu alte cuvinte. Ceea ce noi numim Univers.. care determina dezvoltareaUniversului.Laplace. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica.a unui contrariu În c~l1il~t. . '. Daca luâm. . Cea de-a doua. adica. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. Dumnezeu Fiul.ect din Univers poate fi cons!derat proces $1.

Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul. fiir~ anihilarea lor reciprdca. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. personalitâf. cu. Încercarea de a le suplini. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp. reconcilierii contrariiJor 0 constituie . cazul disocierii fizice.ierea. Substanta. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. disp. La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. Este evidenta . Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers.rni~carii.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc.inutul. " Înseamna Încetarea . decursul unei secunde.ii. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. În. Cultura n~te civiliza!ia. data cu acumularea diversitatii. . of!. . se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i". tJmpul ~I spatiul reprezintafor.ea SPIn~~UI.sa trecem JaprobJema originii' vietii. Acum .' . III .ma extenoara.evaabsolut nou. diversitatea fizica. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului .spiritul' constituie coritinutul. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi..continua diferenf. duce la. rudlmentare. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. Dezvoltarea acestul proces. disparitia j civilizatiei.Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale. Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt.Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor.ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor.. ca sa nu.niveI fizic. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al . Procesul de~i reprezintii civilizatia. de exemplu În .Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât.ei. ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi..ara. . Principala conditie a.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul.oprirea dezvoltiirii. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. ca viata a apiirut În Umvers concomitent. '.48 el se diferentiaia la . Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta. . ~nformatia ~i.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele.rdensitiitii informap.1 :. pnontat. adragostei adica.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. 49 . . Putem spune. Prin urmare scopul viepi . Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde. ' . Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. " . În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta. 0. ' Sa n'e amintim 4e pendu!..

Dada. ~i nu a unui aviator. Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii.pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. schimba cu rapiditate. .qà a aparut ca unJ~ erganism . . Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie . sistemul poate sa piara.earnpturii ~e. . . Viata9are a apiirut pe P. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere. de fapt. Viata pe Pamânt nU numai.catre unitatea }nformationa.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii. Are loc det'ormarea câmpurilor. . unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. dintre. spirituale ale omului.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. Îr!ttegului. de pÎlda. ocultismului.aleDragostei. realiziirii uni!atii noiipJan~e.Însa.a unui biciclist. câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir. Biogenosfera. separarea nU. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. organism. se poate spune ca omenirea se giise~te. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui.ordiale În raport cu cele fizice. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult.la.care loc apanpa .. Toti ~tea. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. .cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate. . acel~i IUCru.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. 1 .s-a prodvs. În plan.j(:1 ~~.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. speCÎi. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa. Daca legatura. .cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 . comportamentul fizic. . Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~.~i sa creasc. .zI. 50 . Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. adidi Întoarcerea la starea ini~a.Prinurmare. . acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. . a legilor Spiritului ~i. caracterul ~ starea fizica. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm.' generaJ.aeum poate fi reallzat În cateva luni. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului.~a se explica recrudescenta magiei.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. pentru ~omp~ar. verigi.~. se . cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim. spirituala. Urmarile influentei negative. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica. Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea .cuSoarele.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui. alegii IntreguJui.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~.' La nIvel fl.

acest curent. Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. ' '::. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica. " . ." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. tehnice. cuno~terea. Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani. de pilda. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i .aplicarea lor practicii la toate nivelurile. . Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii.' Daca analiziim calea .al con~tientiziirii. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. Este vorba. procesulUi) j/. 'acumuJarea. . . itlforllJl$ei..apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior.~iun om de actiune.c01l4tIentIzar. . Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. ~ivrajitoria. bazata pe principiile dialeetice. YOmgasi . mileniilor ~i de aceea. mtregime. tendinta spre Cosmos. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. de fapt. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar).ale cuno~terii ~i ale eticii. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. Prin ur. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. . 1 Acum Jumea s-a sehimbat. 'aratâ peste tot. mai ales. spunea "Nu lisus Hristos. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. al creerii noilor structurj. 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. oricarei religii. Este 0 cale de evadare din reaiitate. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa.-. s-a' . 0 trans... . . Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. un ridicat pragmatism. a dependentei'~ omului fat! de acesta. ni~te actiuni energetice. Aceasta cale 0 utilizeaza.. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare.<~:'t . pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. adeppi lui Krishna.ea.! in alta.. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. mvestIgarea lumii m momentul curent. .daIIcestproces in toata unitatea sa. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general. Astfel sanctitatea.mare procesl4i. Acc. . RoadeJe acestui lucru dejll ni . Sunt doua curente religioase diferite. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. ca orbii . sociale ~i. de negare a urmatoareJor doua trepte. . de cuno~tere a lumii ~i de .din poveste care. 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. Acum olnenirea are ~nsasa va.formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou.~.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta .. in special spre magie ~i .vrajitorie. .. pop sa. ~iun om obi~nuit.. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta.' procese contrarii: r~untarea la lume. Început prin elementl':. Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. transformarea ei in legi morale ~i . ale comportamentului corect. de negare a ci~lizatiei ca atare. Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. "nerentabil" . .de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. renuntarea. . .' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. ineficient. ~ . adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . maxImul)1de efeet practic.i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei.~\ baza: .!~. . : "':-:~-~~f~r(.

numai omul care.domeniul bioenergiei.la nivelu\câmpului din subcon$tient. structuri $i de dezvoltarea acestora.'{\' . . '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. simple: obtinerea. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. Parcurge(ea acestor dOl. trebuie acordat a . În sistemul de valori. Practic multe $eoli.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii. copiii. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . Rezultatul este. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. .i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. Mai târziu ce] de-al. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. cii ea distruge psihicul.la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat. l . Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii . omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine . Dio. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii. . Conforrn legendelor. pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . afaceristul. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. cuno~tea ~i respecta legile unitatii. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. problernii În .ltecuvinte.'ii. politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. rara riscul de aplati ". care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. legile' Universului.ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. Ei aveal. cu omul 'iubit.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. . Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. Prioritatea. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . au disparut.ei. .loo$tintelor primordiale este . cl. !if 54 . ' " religiile. Cu a. probabil.ff!Jctificarea ei. Anume. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii. tragic. Deosebit de serios se pune 'aceastii . când. Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. duce la boli din cele mal grave. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. sai.iunea cu piirintii. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara. .cunoa$terea' ~i morahtatea. Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. de regulii. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului.lcare sfiir$escprin a se degenera.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau.de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. Îflcele din urrnii. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. .11 face legatura Între cauza ~i efect. treilea ochi sea Închis. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. ~ .

\IJ. În ultimele decenii. Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie.. sistelIlelor de aparare religioasa..'$. . ut.t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.>D~~'~'~'. Oricâtar parea de hilat. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.Cum <.' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii."'""1' . la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca.' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail... ' '. -' . nici unfulos. . amt "in... :.~IJvràJUfn.la: de_grad~j acesL..Îa~r. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda.: "."{ ..ca pJ~nQO.organism a fost inipata Înca.'~rt:Ç!). imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna . degradarea spiri«talâ~.~-'-')~\~i:'.~'este ". În secolul trecut.' .. -~ a duce. structurile câmpurilor.:'... " ~.timp . . acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute.~~':_~t-. '.'. .~-.~e"tratament .~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0. o~set.c't!'l. -~ .ceea ce priv~ faptele.I~ ~a.. m%:I. gândirj .tnagic~t.spirituale.. .demoralitate pentru au. " . dete~inatI! de.ei vor dev~u.. E drept ca pare eficien!.i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# .' ".autodiscij5linare..vorn atluJî\lt set de ~tode.:\!it. posibilitatea.. .. Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin. Lipsa unei..'J.1.?t{.Pl1IsUC4.detaliu asupra modalitatilor de aparare. . " " "" "ta ~ multor complexe Mdi. .. .cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna.mcercanle. posibil!tiiti mai ridicate. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat. Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat. fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent.\fI}\"Mdeau. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i. 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu.'::iJ"~'-:I' .~':". pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii.. t..'?S" .a .". . . . \. Medicii .- În~& . siirind peste tre~pta chmwtoare .. " .." mUI}i.doctrinele etiço."'..ij~.care ""tti'.'::-:.nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'.'..' Intrucatcapacltateli\ . .pot Jf\ltrundedoar. ~lmt .'".-.a seIvit drept \ln mijloc de aparare." 57 . Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':. Vreau sa fia opresc ~ai În.~:>'}-r:". .~~~t'. una~a' capacltate . .strategice În dOlIleniul bionergiei.1h. structlirilor etice. faptului ca asuprjl omu]uire'. ..."'J'". . Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.et ""'.~t~#ZiitoraJ .poate aqionaprin .intij.:-"".' '>:':. caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste.!' . des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa. .'\1k' :' '.$i &ecv~tând ni~t~cursllri. ' .. cu' gancllre strategtca.bio~nergie.. De regula. .' . ':..care respingea pe fata bionergetica. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte.lIiY/.~I.':f~rt.'~ectionarii . influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri. Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta . Multinaivi COnsidera .'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~.ri'- "A.mult . ~: '. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile. Necuno~ter~a. !.religioase" care propovaduiau binele nu numai În.'. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei. de . ibfOen. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit . oactiune msuficlent ..ca urmare. CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial . spre deo$ebtrjl de alte!e"...~~. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.~. .

t\ ~ ~. . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate . ' distruge rudele. p.. un blocaj al unui cOmp6rtament . " . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil.aubCo~tient orientându-se . . comportamentul..' Omul ciare.. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà. .vindecândtrupul. fiziC e. anurnita aparaturil. . . bioenergeticienii. .mtr-un . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul .sii gàseasea motivele. sa-I ajute pe..n.supravietuire În viitOr. : . el .in()afterü ~i' eticii. psihiatri.' alinveIi~ biocâmpurilor. ..a om1J\ui. . ~aiinainte de toate. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . ' ... rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. san dotaraa testoaselor. tru pte 0 munca tltanlca pen" . ' l' .forte. 59 .san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav.Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil.dUre efectui eXterior. un nivel calitativ .c. ' . care sunt legile care il8uv!lfJleaza. se autodis1rl!ge~i .. . de pilda. . . Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. viitor ar~eIile. . .acest subc~tient. Etica.robi chiar o. AsWI. .viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. bolnav sA mteleaga ~i sa. / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. . . Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. miirirea : ÇJ. vrajitorii. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. 1 .mmetrÎ . . cu carapace. daca omul dispune de putine . m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. infavoarea r~hatelor de moment. se poate ocupa ~i de bioençrgle.trunderiim sUbconJlient . evitepe .~olii. .a oprit. çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor.lgica ~ psihici. a iubirii ~i a cuno~terii lumii.~i În procesele autoreg\ârii. este singul'a conditie de. :~ fizio)i. boala este 0 apiirare. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI. . .fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q.~natura 8. . hipnoti~tii intervin grosolan ~. practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent. noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. comise.COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. buie sa deVInanumal s ' . ~Jutia'19r s.Pe cercetltorii . Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. $. ".. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ". . C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg.

~. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna.IDiliei.' cadrulrel. ' '.influentare.~egInm ~is-a. M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. m8. ' / . cu 0 karma pura. este vorba de .aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8. . Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma."'.l. ' . . râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw. puternica va fi interventia sa.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ.coIP. 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. timp de mai bine de doi. ln .- 61 . f>iciuâspuns. eu vedeam pâna unde fin Pani' le .se mi~ur:::~:la cu . ani de purificarea karmei mele. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <.I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt. Insemna Calimita se gas ea m8. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. .'.. . apoi IDkilometri Însa . Cât timp mâIla rPea.'egata de copÜ . pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect.' . Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli." a~~f. Am desenat pe hârtie un 0I'tI.loqtJaponal-energetic ' al omul w.f .lSUS. . ' " . se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. Cu destul de pup. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. biocâmpul se prelunge~te la infinit. timp În unna '~. CAPITOLUL II l ~-. "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste .stratunle cele mai ap~. '-'" IJJ. .uI" totu! e~aIDregula. Cu 'mulfi ani Înunna. a organelor a:ceStuia~i . ".1 mu 1<1clint. cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm. ca~ ~'.' . sentimentele.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . .. " " ' e unU!camp " cel'. Str. masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ". cu atât mai . În raport cu limuele corpului fizic. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. ..cercun. IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . Sa . câmpu~uiuman. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite. Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic. . iar influentarea poate fi lipsita de. Karma personala a omului. mai'profund În câmpulomului. 1DI0rmanv-ener g etic .~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. 't. At!JDciDl-8. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . Am Început sa . emofiile. se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. ' . ' .1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. ' ' Ocupându-ma zilnic. .pnntre .. fine ~i au 0 ~. " . În sus ~i În jos. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle.pulomu!ui ocupa Întregul Univers. ' ' patema ~imaterna. ~mp?nerii acestuia. f \ / "" .re el.Jy ferve?ti ai' .e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este.

tradtponale. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul. . 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude.meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~. cunoscut omenirii de foarte multa vreme. .eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p. dincolo d.:llta ramane..l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. Am intelf. m primulrând. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . ' " pot pricinui un prejudicil. . 'i/. .vindecatori nCau putut transmite metod<l ".' precisaÎn si*mUl descris. ACf.. ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de.r<lctIcl~aglce.tImentele dIVine.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. . Înainte consideram ca multi. . .am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y . dar nic! nu ca puteau.notiuni. am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . Astfel. . .destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie.j' ~.. . legilor ' existentei Univ. Întotdeauna utilizarea.lucru esteposlbll " . În virtutea imperfectiunii mele.:rea.aJ'!are~tii ameli.:S un singur mlJloc poate eficleni. sanctitate. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii. . 'q trebUte sa ma lupt. pe . adica al Universului.' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. termenl care au 0 semmficatle .calea cunoa~terii. poruncl ~Isfatun. :'QIllul "ff' ' "'.?rare Însa ~u problemele cardinale.onsider ca.!timeata.lumll . de importantâ astiizia doua cale .muta Încâmpul . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti.:":0':). Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . prin vtajitorie.' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i. . de care se folose~te . În principal "metodele" 101'. dupa propna mea conc~ptie despre lume.Tagore spunea. fii superior. .:St mlJloc . orice culmi ar atinge ea. iar acest. În funct~e ~!.'~ deCât sâ-i. .> " .Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1.:nte ~vine.'iii niJ... . eu folosl:Sc. . oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia. /.ersului. .ca de pericol. atunci.. C. .prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. . Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu. Rabindramat . .'. r~ 'e '.\~ . ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni. \ sentimentepe SCMa e valon a omulul.1mai nu voiau. ln' onœ f?rma Vlolf.traumatIzezê pe paclent~ . . .simp~a. ' lnvestigând zonele de ii-ontiera. determinat de <!Càte . toatej1Unuril~. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În . ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta.~ isp~im karma pacientuiui meu.erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'.matenale. Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane.:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate.care permite ' . ~I I~pslt .lbolnavului sau structurile lui se pot\: . ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau.'1 . ? este cainla. . 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i.' 62 . . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea.!~ I*~ .(ezolva ea poate da'doM 0 . .cu ~t va fi ma~bme. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . nu voiau sa-~i. mt violentii. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«. vindecatori. SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale. actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. contact incorect cu 'Structufile câmpului. tendinta permanenta spr!. . . " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. daca'mi se interzice. atunci cândeste vorba 'de sen. . d ." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!. - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane.. Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa.

prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti. multputereade (. . Unlt!!.. . fizic.~ .necesar . 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba. ~ opt.: . constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos.'- . " a:ju~Ja. .VJ$l1i1n.a .În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare. ( .omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare .~""Este. . .se mte .a. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea. disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute. c~ atat est~ mai bine. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. fatii deo agresiune strftil'la." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or .reaCtt°namfata de " ea.- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model . \ . oonst. s~~i=. timpul. Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc. '. .al~ap vJloare negativii ~i. ""~. de aceèa orice ÎI1ci. .r. ".'ki~. ' ( energlliefine. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. ~ .~.izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai. adicii lui Dumnezeu. materia. astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:.onaleale omului. . tn.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e.'...~~::~. ~a.ca pe un tot unitat:'. XIX-Iea detreizeci:.. . '. .J. câmpUlqiiiurÜl. .~':" '. Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI. C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i.~::~ . . 0 are niJ.j1!J:Af'OIi.d\I'..1rieoluioonstâNlth:i .al\e.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului .aceea.. . ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul. "'.lul agresivitatii.de " biocamp~I~~.' . seco luIu'1 al.W' d. relative.<le~ece. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . cum.=~=.{. Jriedii ~puteril.ea~oneaza.Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente. VJatlicrc:~a' ogroaza ..~. Exell.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor.ple de astfel de "tratament" sunt '.acum -.on$tientao sil11tHn imedlat ~'. În unitâti Struçturile. ~X -.' .):.cr~~ urmaograve. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe .~I:g~~. fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea . sufletul ~i Încârcatura de iübire. de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.u~a valorile.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea. De.incap~tatea 'În. 65 Ildrese~Spintului .~"""" nicio~tii~. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia.sa nu .(. ~ ' " . Agresiunea. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman. contQr$ionarea~cestora. . .. " ". influentare er~u .1 cand aceastll. .marimeapa(ametruluimasurat. .~ntem I~ prezent martorii unor confu.' .inertiare.:.9.cOI't$4entii'sau subçon~ben. oauzli~feet.fatà . dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu . .Àceea otite inf1lJentii. . Cel mai adesea acest lucru se manifesta . Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:. Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid. . '. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei.i ip .. . . . ".~~:~:ti."~.prin maladii grave.-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei.n ..ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:.dinJuc'DacJi cudouamll. '. cii fiecàrql om I-'a crescut ..' .srar~ltul .actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului. 1 ~~ . 'i:"T:.ta. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. se sacrifioa rezer'velestrategi\:e.sistemului câmpurilor..de ~I.strategice~ lactice. fata de .~i\ignoMn~lanivelulfi~~".~tMter. aceastà. care trebUle sa .".C!1J'a~t~IUl d~ . ~CUtà. . - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v.!I..avânlf~ . . de sitUatiid~ n~nt~elere. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare.P\. negativaar~ . Astâzi foarte des poti vedea.optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :. karmioe cunoscute.a n: hysacontroluIu! .~.rcare de. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers.putere .. o\Unehilor. . cU cat este'mai mare În valoare absoluta.

' ..1bulesa fie privatii de:. . am.la Oricât ai trata 0. . 'informatia necesara. intrate În c?ntra~lctle cu ' V.JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii.f ) 'gândurile.llIl' " cam"\ly"". .. j.-un organ Într-a.f' sa se manifeste. Noi Însa.atÎJ \Tom cutio~te mai bint.. ' "" '. 'CAPtTOLUL /. "TeSJareabwenergetjcii 1 ..daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa. ' .' _ J. W"j'. .copiii. ' . duc la deformarea structunlor campulUl. cauzele bolii. .!! ::':t~f(!IA~' ' .J.'/ f '1'. l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca. ".eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa.'evaJl1ândti-ne Jn modobit.: ' ' .nvestigând biocarnpul uman.ma!nte caele . emotionale.p ra .)~ \ 'jSf:. ' precurn Tomanecr:edinciosol. ' "" Meçanisinl11kannei' rea.entu l est e cu . " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr. ' ".'. sa uriim~infa cui-eligia pentru.1viedin luirlenll trt. de ceas'cuc~as. . .1Ctiv ~Lci!1S1. Viteza de trecere astructu~ or .pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi.ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva. . - " '. " .Icturile .. mdepartand. fn liniimarj. . ' ' . ~hiar . sentimentele.a aprecia cu ajutorul ciffelor. . cu c.la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll..lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe.cfidnfif1Za reciprQc.vRZUt 1 -'" '. . .alae ca apa c. Nici ofiiniaMt. eu alte bUvinte. Cauza.il. "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet. la nivelul fizic.t ~i iubirii fatâde DumnezeU . ca m~lte.1 sali nt..!de.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul. viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita.'. ' '.u. am. d:paC\lm ademo~strat-o pra. . " . rouit maÎ e1.Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an. ' .boala concretà. . atn.. ' .ctica. stiirle.'. YOmaspira catre aceasta . " ' .nu.66> "j'"" .:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. deformarn campulUi 0 . alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar. legile interconexiuiYlor din lume. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a. .omenirea dispune de multtimp de tOat!' . bO. ~are~emold'aceste .. ' III .ne lovim tOttimpul cu capu.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul.. i. . .J.'.boliarat a. l01.'. ahmente:l:e :~aJ\ ~~.'. acele~i bariere. . . privind. ajuns . ' ..' ' fatide Onive~.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". mversu ' armoma . care intei:q.1. ".lllaiÎnchizând robmetul. . ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare. 'j .i. as U.iCac~dac~' jnfJ. . .liz.'. comportamentul.starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata . printt-o munca de 'ii cu zi. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl . " ' " ". .t' . " ' <. . .poate mIgra ilintr.' . '..~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' . . G~dunle.'i. iubi~eart()astra.cu atât' .itaptele. structu~. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când.ltul.uentar~aesteonentati. omului cullnive~ul~i." ". ' """ " ' . .' ntr-alMp oate fi d Ifentà. .cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. ' .~tratam.'. .ligioase.cuomuliubit ~itu sifief.' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re.

aJtltând' truptil.' .Iuat separa!.n.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul. \ . Metoda -peImite ~i testare". fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i. soarta"tJXJiea' desMatate .este nu .tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi. pentru un colectiv. .arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 .. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. Dio acest motiv.indispen~bilii pentru sQpravietuite. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice. ".eleme.de.. .'Toate problemele diri. de parinti. urmiirile oricarei.viitoare §i. .o ajJreciere .e n.. sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie..Am Î1JtUitcânu numai .*.:.uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale. deZvoltàriiorganismului. ".analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor . neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi. sau.Flecai:&t':f~. ..ieJii <>mului. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii.~or stfategiCe. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl. nevii.Jn acestIÎ\~dam elaborat. sa masuta In~~~~il9r.$ihicul{oarta. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale.numarul lor .azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii. '.' .. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha. contemporane. in grup a oamenjlor. car~~rUJ sunt element. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu.ecesar sa: efectuez.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului. a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.Qrganelor. ' '. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele. În"acest fel. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om.Prin -' c~purilor.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ. prin analiza .~pectIve. .asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte.de ac~ll\$itimp psihicul.it. s$tem\lnitarcuo. .e.~<11unu: re.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom. MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!.I!lpr~e~I"~. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a.corpul fizic constitUieun .numai Intemeiata dar $i .fiiraun siStem de control. dè spiritualiiarnidic~În . ml-am 4atseama 'e4.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a.otica a diverse/or obiecte.n~iv. la armonizarea structurilor ~pu!1li $i. Imèns.". .Analj~dsutele de cazuri..ntele. - 69 .' ale structUrildr norocului.ale struoro. . el poate fi testa!. a CampI/lui. conditiile lumii. de omuI iubit. catastrofe devirt din ce in' cernai grave. autoreglarè. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice. se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului. Mecanlsmul karmel e.' .' .' mumati~elor.a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~.~~bu!~ fi.or eliminare duce. care organlSmuI-.at'mOdfficâii În toticeilal~.cte~erea ~ul\li. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti.sistetnului de. . \. ~d~ .În.'P. are . de cinci-~pte. le .. de copii.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -. . Elaborarea metodei de .~transa interac~une.eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA.' viata omuItti.'de ~. 0 bldcaie foÜ. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI. ". de aceea nu trebuie lucrat.t~i' bioenergetÜ. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj.desCèhd~tllors8l.~ rè~lt1telo~'... Însa.e fn numar.' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg.~.exttem-d. 1 . . dar' $i ca structu~lespirituale.ce. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic. în câmp eJCÎsta. 1sa $ Il 1'1 . al Universului. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic. În cazcontrar. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor. sticcesulu~ pe. . ~ ~ 68 . pop . sunt. " . . tructuri care." Influentarea bioenèrgeticii "este cu..responsabile de s capacitateaomului dea iubi. " . pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.

}!~""~.>. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' . . sQparare ani de zile. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l.fl toate prieteneleei. Corectareastructurilortrebuia s.' Însii fiica a tinut ace~ta .zvoltarea'.- ::":.cint~.enttdui ".."~.'om:$i.0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati. CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal.. Mâine ele vor... }' '. .. r1lSpândite Înci\Jchi al. au dus la rezWtatul dorit.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.titre. I.': \~".}.~'Îp:.I-am descris toate acestea.'" " 1 Am avut la.~tateafizica.esupravi~ " "'.'.' r. :~" '" ' . Pltru1\di' În eI.<:.~pentro . este "s~~legati desubcoJ.(jreat . §i .c'Întnlcât f .". . ". medicjna.. .'~~~'J'/!.si.' .. .proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~..În' mtbcort~ent. . ..::' \' t: .. "'..vitâ colegele de.' p" se' .\ ~MIIJ4.cât ~iin propria ta viata. .dI' '.' .i.dat:.' ..' .' . . .i.~ < . l ' ' D~te urmiri grave.fatà .' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei.-a. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '. " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative..". cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera . 0 vit~ . :-. conCentFarea.:.. ..aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '. De. '. . de fiicasa. ..Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.Daci. . . din cauza sUpAririi sale.bloca _6n~tientu1. .Multe.:. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani. :..nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.:":. pamarel{i§i de.' '.'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~.-o fadi marna Însi\$i. oameni.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu." ...Orlan tratam pe bunica unui tari~. } '.~. ~u osuta'o1!!1tifi.1~6I1t."..'. a jignit-o printr-o fapta.micum .. Într-o situatie dificila. ". .. Supiitarea eSte. Bunica tinea supiirare pe . . 1 .eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti.~'.Înprezent ~jpro&eSi s.activ. nu erau tocmai În regula.spre mtb~ti!mtul'omultii '.ea.. Soarta ~istarea de saniitate a fiului. .'.::'13f~. Eu.' ' .' < ::"<'.. fiecare data s-a .'consultatie.în'l9?4ati Ces.1.. Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre. oarecare.. Dupa corectareasttucttlrilor. Îiexplic eu S-i\. ' .. hi.un biUbat'care acuza' ni.Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" .'.rj. nu . -':'Spuneti ' nume1e fetitelor.\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l.mamei s-a vazllt.. \ -::'~'''. deati ghicit toate ~.e IegiJor Universului care po~ ~.: ".. respectiv nepotului... .Îl1cePe$AfuncpQ11eze. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt . . ' mamei.poti 'oontr6Iatede. '. . pâti'UnzâM.-/l raliaqi ..Nu.. Îttlfreptate . \. Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els.1tJ!IÎ'.cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita.. . .' .-a jignit foarteputernic0 femeie. Eu n~~'voieaigh1çesc.~." :':':'. '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î ..ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it. . . .cântpu}11i. ÎncAArc&. 1.~:>:. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea.'. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua. '.. al câtorva§coli ezoteriee."'r:i:::4Mf}i~ti.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~.netnchipuitâ../".-'.' .corptilui 'fizic. una din bele mai..l cu Universul. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel . '.:. au 0 atitudtne'negativi\. el m-a' . çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " .' .:i~.-:.: . . tot cepâtrunde ".' . 71 .".$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale.:.'. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.' . " "...Logiœ 'Stjbw.- \ \.

l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.a$U.piIiii la mieznl n°Ptii. ACÎlm toa. tanât incâ. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.. s<>liçitudine.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav. -" " .pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca.'< '\r '~'i .Biirbatul.:\. -'. deplas~e de lunga duratâ.eli.dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie. copiluL Înainte..'.ai .chinurilor fizice e~i§i salva sufletul.ampului. oriee om care s-arfi supiirat pe ei.:_.' " .:i".inraptuite de piirintii sai. . ~r bille. curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m. când erau sfinti.~. RapçrtUrile.intâmplare inter~an. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician.~fÜale C~foot~'SQfie. .ut dbrenle .Î!1regjlJnea19mbara.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.dus in situatia dé a agresa rara voia sa . ÎI sunam. kartnice este 0 metodii .fi administratanalgezice. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a. \ -""I... ln ultimii câtiva Ani. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o . fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca. primea pedeapsa pe loe.EI a vrutsii.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e.' . Trebuia sa-~i pUrifiee' karma. durerea tre&tiiars!.cii nl)a apucatpentru ciiacti J». Spre-:seara'. " ' .:rn VI3Fi ersonalii. de. " . stlpere.te aCe1:iteau a fostpterdute.ce-i' cu ea. karm<j" estul decuratii. ". .amoa:u~lebolii.care am obtim~t-o . '. dw:!nu putea... Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . lainceputcatastrofarde scâzut...s!inatatii de "la disumt{..rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump. Faptul ca -1-au apar. . I~arn cerçetat.' '.'' -'.s-ar fi racut mas. snpreme." 72 .tmice demonstreazli.>. ar fiputut apiirea probieme'cuinima..I:a nuci deloc Îmbucurito~.. cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului." demu/t . '"" : ' .~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe.-i aduc la normal patametridebaza. Eieste u'nom bun. În primuLtand.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle .prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale.-~ este lin OIiIminunat.!.p[Îm~a lovrtunle deraspuns.. conflictele in 'care fusese .cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '..â. Eui! swuun:. '.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .elul energetic. star.pregiitÎtpentru metodamea.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare..cuÎncetul. neefieace. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu.'. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura .tlllhe ca top . De aceea el si adesli.~ ~ mtemeleze .ti~\o de o-.~~. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. i~i pierduse . .inL/' r .'.. Aceastaesto infonnapape.. "~'... insobimb jj-~Ioc. ~i itm cOn$tatat.> Nud: ~ult. .1 .rerile.urdel. . mo§terÜt de la piirinpisai.S-ar tiputut.. sa-i. ~I et !I fl\.exceptionale.\! grava bbalâ fizil.. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare.."~aelirnine principalele cauZe.çut1!.se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul.' Vinovat era tatal. . ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca. u fete . supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o.Si.s-ltpetrecut o. sa. .avus~e .in mod tlocyent .°ri se simtea jignji. .. Dirni~ata.a Ani legile superioare. oN!. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut .~Niv.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.\'. :</. El aÎncalcatatati. .fa!A'<!e.~~ 73 desl>aqid?re~. . : '.mtâh:1ea..functionala sau organica. o~menll la mvelu1campului. caurmar".. .ta" M.~ p !a su~~t. ..iltl. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii. a inceput sii-ioreascâ incetul .t. Daca i. . pani ..ctat. Armonizarea structurilor. se supiira §i.eacurilep.se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.Eu mi-Ml continuat actiunile. Pe seama. inima.inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~..'. ~lin de. .oamerui. Starea fetÎtei s-a . :~ . se.iIi §Î'i s.tadiculitâacutii'illrcl .l.c. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.acest lucru.riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor.aie bolii.1êtate În to!ite"v.' '.. . C6Ccetarea StructUrileka.ud .r:fetita.marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.~~at I-au .t~lt' "'" ''.~ 5~~~.~..

.'a"i d~pâryicutoate ~ u. Incep 'si tratez copilul.'Uf.nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe.""0-".unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu .nw. '1~ " . inSâ la .fj~. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat. . '.~.~::.distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla. C~nstat .. .DupàteltitiVinovat. .. " r' . cI. .cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa . c~p~.titi sup~ratii pe so!. .ti$nJe.' . orientat.amexpUcat ce. bineltu~il*'cei'ce!vfl. (.... . ~ii mt la câmpul eÜ'. œ~. Chlar ~i sentimentul.câmpOrilor lor.""'" "..nivelul.deb~e.\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie .tinuJi\.6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu.~IJt.1dÎl1etde.se mage .t alaturi ~ pe .nutrescceidin jur fatiide (}lU '. laprimavedere.I.!~~p. au. Viitulul ~I.. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::. 1. .').tieutu1el ~j. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii. !~[. Am stabilit cauzele ~i i-. sii-~ ~teasc~. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el.le&titudinii ~cestuiafati. su~t al. .iJ~te~o~ Ou'SOpilej. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I. '. ?neapen~ marna.~ubcon." vjni 1'1~ ." ' ril?l.':..' mm puterm.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'. .a apropiat de icoanasa. fiului. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula... "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul .1..t. wrba de actiu.'pentrtI. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor...a~o.:boIitO.ceva neplii~t nU:-1.'~. Sentimentele de dr8. ~ " '..tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei..~ e. ..fe!. rau.eI. ~qec '~e..:atn..1 .este .. ." '.~ bisericii::':Aco1ois.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c.deaJti ~ameni.in ea destul de mult timp.! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile. .cr.(}IU"f\~P~~~cjopa~'.PrAgramul..~".F. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În . ..'el! ~"a'. .J.compol'tamental mamei 'fi' am vazut . ' .'cii pânâ la n~tet"~. $i'qJ oamenii. i-am spus eu femeii..- .-.î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .t°areà#acienti.P1UZ1\.. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru.defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau. Sentimentele _negatlve. .'.urat sotu!.lUm vâzutllumaistratul superficia." ..'.. ". '~ .a . Cbi '''' .târZ/q.tnceput s!cercerez. purta":inecq..om)al. .cauzanu era una singura. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte .ide diateza.Wmanentii. s~..aI icoanei.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll. .. " .su11t°atJ1!mÎ . ".lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .' -. oœsa v raspurtde#1!n'~la$i. " . sa vad care.a. 1 1 1 \. .. .. . Cân~.'. .i~i sa tmem.~enea ..unmecamsm. ~erenie..Ibirii. mult ..cuÎl)~~!n d~elne .. .<. . ' 'câmpul I~ui siant ~\.8..ismul exist! În câmpul cice$teia peel.- -. .a'fiicut dintr-o dati foarte.gosœ. acest IUON'ne curatiikarma." Averntla "...d!fo~i.ci pe cele Ille fiul~.'1IgmP. ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea.idl:teriorat"complet. '. D~ . ~1.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v..elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' . ' . s. . r"iJl~J1t~~'i~'i'1..aidivortplui de sot.' 0. ':. care IlQiiiiubim .. .' . ri" n\Dnim .. s~t oamenl Cllfesuferil\~8. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:. .!Însa.74 .:aplicate. Soa inteJ)sificat diateza..' 75 . ' '. m(CaJi. .-1.invidiati~.~ce~eoea ': .~fiCtt:4:d'.'.e. FemlJiiÎi rnurise primul copi!.eat..' '"'''''~'''''''...tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:.. tot timpul era supiitatâ . Analizezcauza.o 'tentati\ra -de'~'.~.biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale .. 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.pentruiertarea màtu~l1 sale. 'l'.. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni.!U'ey. 'r.Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti. ' 'co~ltatieo .. '. .~ ".-''' ~'.(J8D1~~~~nst1tW. . nuU'departe.Am..Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d.. Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a.un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI.ableste~.'. fiittdcj vadc50prezmtii .ntai. ' f:meia nt! ~tea..~gatl':v1'. """"". distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA. nefe~edebdJi.it!1Î11tecà orice neplilcere este . cauze J\r~ supar~ea pe..'ur~'~epe carele.flumea. copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:. ca la Încep\.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre.na6$t:m.!~.i .ca . cârnPu~~i lamv\".ei (fiul).Una din. .oipersoanii fQarte draga. Maroaa Ca. Ba ~I~a creat.

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

infarctul. ..ifuapi pbtaparea tutxirculoza.tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::.. dimpo1riva. . ~ ' . e 08. Diti nou vi s-a declan. . 'çunol.mmdes. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto.at programul de <!lStrugerea sotJeJ.ecrudescenta . ' repe~acestet SItuafu.. înucma corectliril.' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.~ ' "'".-&<. ..unflivel superior de etici cul~ sau.pe ce s-o'~cârpesc. " .tenlt ~e la tatli... . am reufit 'si reduc . daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI.&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers. := ==ce cu ~'''' : . '. nu corespund 1(.o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei.. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . noaStri.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl. tu/I1oarea pulmonara. . propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. .Iii contiriuasi existe. v Care credep ca ar putea fi cauza?" . d . !.dezvoltiirii Universului. 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m.i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi. . arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i. " Îll.idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea . din 'picate. Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' . se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. ' ~ 00 trebule si f.1tot4ea~na. .din ultimelè decenii a bolilor .i pCIII$tiinfa. "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl. ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn . - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil. ~ se exfl/ici '. " 0 ~ c'" pot fi pedepsif. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. Copi/ut.atit arfi t'ost mai rlu .'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.Logica . create de $e11timentul suplfiirii..alicJl. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo. ' ".'..ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine. ! .' ". . .vat. au . .'&-il .toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi . . gastricisau esofagiani.asunatdin nou . . alti variantli: lm om Ii rost tratat.se Irc~arcaAa .. '. printr.". COti~ta' . .. t!ml' mi ~i destQt felul de~. " -= . t .el dooarece cauza bo. . nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce.fi~biar ~alele '. e 8ceea au Ca d ' ..natorul iicestUi.Ea~af~arte .Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e .lunit t~aisuPiirat pes~.tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU.' În câtnpuJ fief. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.înultimul . .. Daci În acest timp sau peste ' . ~n1r? . . .'rnetIUI~.' ~d~enoas1r~ .i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot. conceptuale co~espunzitoare.2 8J totaIitate. ."cumG.M~ brolWIta nu .~' catdiovaSculare fi oncologice. '. Si continuiim cazul descris Într-o.ârui~ dmtre. Consultapa. .zulta~. l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice.iisopei sale. qigrm ~. J re. ? bronfitli.".cmel.i" straturile Inferioare ale subcon...La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif. CU.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .1.' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~.Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap . crescând. s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!...ci.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. ~.i Înlpreunii . " .aceastli agr~ivitat~. '0. d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.' ' . .testat'peel.< doniesticedepmd'de nai. . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe.....

.oprit.'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.AAt . A ~ 8-0.1 e greu 4e .msel!lJ1J)a J. .( .)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent..~ agresilJJ1ebioenerglltiça.. . ~t.b~ne. nU. .§Jn«.de .~. va lertaf1. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu..s!lb<. trebUie sa.:: . ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa .on"tlentull\l.lmPJtova ~tuije.': '.persoa:neipecare. Prima i!. Ei . Smw~?1lJ.lcât.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl.totaiitate. . fOstd. . . . ell . - .l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea. .ele cijstn. .. . 0 conSJdcr1lt1.' . pentru. femeiaaÎnceput . ~. Fk 0 pauzii Pen~. d~anul. .roat3. catre Dunwezeu. ~cest lucru.o Cl. faptul ca m-am ~Jlpiirat . Sto.pu ~mal ~P~i.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .dilmneaYoastra depe aeum va ucideri.lIllmecani.!ve. ' .~ 1 - " .lCtu17iIQf:flne. .' ' .tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia. ..<' ' . fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod . --:..O~. fieca~om vor dete=ma graf..tii nterioara am.n bioenergetic deaceea n ~~va. produs necazun unor femel ~! a prin aceas. $~o~ii. Însa. .În c.. .pu mica aj1. dutn_volISqji. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.tIS -. .p~11 ~ul)!~e §J. divo'" dar' nu." asupranumehI1Ct~pra.~iputea explica. cum.practJc n.- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.le tat felul ~e . eforturi nuprea mari Jnainte ~i.. catre Dumnezeu.ÎiI1IpoJ." Prograrp. M.ca 0..!.de. msa prograinuI de:distrugere.numl. Rezervele karmelpmenlmsuntepll.aCeasta. . -. noi.CU .separare.lt.. ( .ale.dIVIne ale.voastriprovc. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] .n9~ ufI\ea~ . ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!.spirituale.mamabiiCb~lui. " ' J l "".~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune. . 1W1. '\ l.. . scalde:. . Subco~~tlelltulmsaeste .lZi\te ~i . ofenseaz~ peacela ce.P1JD aspirat:ia . "'\ceIiUJ\It PMtrJ.pe..lUcl. facere de .liaspÎJ/lpiJepersonaie ail..aceea.~te demults9tie m pla.a sunat 0 c\Jno~tinta.am:jignit.pentru priete~~ pe~trl\ ." "":':.pentrucii d.' Î!lpIWj. ".. Pentru a I\Uva . Eu aIn cerut iertarede foarte.dar~11I). Pro. Nu demu!t m. u: '.l1-a. într~o. sa'l despartji. explic: .s:a Jncwcat multit.fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar. pentru <dumneavolIStrii.unfdcauzelnJ1:uapet la. '. sàdçunem efprturipentrua.!Vfeme ~PUel~puna.lyt. daca ati fostjignita.'.ândll. J.se..atâ'd~ Cft)§tllllSlJ)..Via.aceasta.. n ..~a ' : ' l Oistrugerea.~a ~igreacare este greu de porDlt. tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q. ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.cdiilll.. Flira sa.al sentimeritelor \. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn.bo~..U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. carese aiunsese Înto. '. acumuli}t" m .efapt ofensa a vemt dm partea 1 ..'~\!!Jc~~~t. care ~e fiA rptJta pun .rea repro~uriJpr ~~. va d~lan.'~n~ayoastra .r~ata . : '(. pentru ca §Ieasa fie.~rtata.I!.: .ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H .-. .ve~ r~u~i. . "'-.pen(lri'i pentru .suP&riirilor. c~~i. Jn .ltatl~'ni~ic. bânuillSca acest . . Cauza era . '.lll1trerup~. §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii. ~ . . .eatta no~tra ea a fost cea vinovatii. .cdormiU bu~e simtiiminte pe . ' . (I~ca.lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor.'.um~hnt~.\gete al ~otieiaclio~ AU . . . CI. n~l/. '-" c '.a doua norlqÎipJaçea lucru.çare:leau \Inlll. '. aseau: IQ g ~118 .. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele . u va. 's."''':' .tnsa va pot aJuta.drept s9pa djJll1neavoastra:. .~9tiune care.Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre.. .au despiiqitCeade.a supiirat pe dumneavoastra..am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea..~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e.catrellfI1l:°wa lumii.. Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a.aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~.distn.' .-' +..n.w8l1lul de ..". .Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care.yiitorii copii.. . . .". dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare .fap~ CI!~Iea s.\ imic.flicuttotul ca foarte rouit malntll. multe ori.! Co~tii..x.~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de.fatide . lertare ..s-.nitniciunulpe celiilalt . .lUIljl1~avoastra aQt1e.o.nta' omului e pa Q micij r~titii.e.Am iFtat.co~en~ . reu~ Sa le blocati m..~\! vep.ta alncreat . ma1. .~.e$a acestel II1I~card)ra .fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i.sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. .

. ' k . omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude. si se.p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . Este 'vorba de ' '.1cilcirisimilaie . p!r1nJilor ..' . ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea. . Exista 0 mm! mai mare ca aceasta. un bmecunoScutcomic. kannice de distrUgere ~i degerierare. \1.-'-1..in final. ~i pe'a .probleme nu numai cu fertilitatea.' .~ .' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea .ptelor.Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent.~ pe a tOpillor. daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ . progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia.' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de. .- - Dupauit ristimp de glindire. '.o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat.~ercetez cauza.. '.Sliportat. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu. pentrU(ci. tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea.-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod .' . Principalul cistéCa .L.' a em°tiil°r. . .~ofensati)r. . -r " ". C1riSti Idei". .' . concret ce $icum e cu mine.(J.? . ' . anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI.. .patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru. . se potpistra tI1I1pde d~enll~ . aSpiratiacitre Divin. Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n". m~estâriJeèKterioare pot fi diferite.. 87 'rertare . ajuta .'. : . C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? . : -." -' .. prin inteimediul fa. ". .~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'. dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e. --. adeseori În programele distructive .Nu exista.. 'ln filosofia orientali este.de a ucide. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: .câmpul omului.de VlCtI~e!e lor.' \. . Uciderea sentimentUluide dtagos~.în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ . . . S. Înain~ criminalilo~sau .ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. 'la unprogram cu. Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele.r ~est~r programe.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. . ' ' . .~ autodistruc1ive. l cincispre2ece ani: '.ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e.'.hul. mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo .unbm. programete kanmce'.. vefl avea . ~eni.~. tof! 'ceilalti. când aceSta a implimt " . . . nenorOCln.vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora.. Ajung la '-. ..in cimpul SluperitrUœ.:". ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il. " . . 11umneavo~a. inainte. inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca.'. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .AcesJ lUctu vA va.i' lM .la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost.) dumneawasOi.a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont.a~estwa. a gândurilor.: rimânând mul~ ani. nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe.'.?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci.' . .- - ' )" . iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri. Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor..acestmecamsmsi functioneu msufletul omului.lertarepentrU~el. a~fo~dejap~ . Într-un moment bine' determinat.repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:. ... a .. risfiingi asupra fi~lul .~ul n-a mai .a omnlui.'. ucidereaiubirii.' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate. . . .si Si vA pisttap sinitatea. cuuoscuti expresia: . ' ~s-a sPânzurat. Programele'nu numai ci. ' 'Tot ce am 'exprlS." '" " ScuZa0muIui\~ apoi..'. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu. Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti.

de aceasti poveste.. . A' " . .mcolo 0 d' A . . . _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. deoarece . tramle imW. omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' .Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci. .oare: m'ici tahi car le. .Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat." .ces.in stateade sâna te.. Dar. 'roc .ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara.uazea de. ". Însiiau trebuit sa .care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~. . chipun.: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf..eoarece a.fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit. ..".. complicafiile gil\6cologice.. 'i.':. viafa' personalii. . putemic . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. Da. 'tr eb\1le sa se simti mmunat. mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat. " u cat este mat. . SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' .c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11.reme' titeau vedea doar p . §1 mai' penculos ".niciodati sOf1II. '. ' oamem . a. Inifiafi.i'ce-i supha ci 'a.sii vedem ceea ce Înainte v.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. pun diagnosticUl medical.ii. Amintindu-~i ..onale' .me. ~ mai'sl~ra .i:'.. b/iJrbat. ta " î ' .ie tâniI. . Înalte de fi ormeaza . Deobicei tiu-i.trun se 'fi CA.buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat. Or' nU-1at 0 ~1a. acestea -' infIu Waza preapuf. ri" ' . -" ' ' ° n:. . sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' .i. ~1iate e mlU .-. Ut ' . absenf. paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru." ' " "- .~. Orice in.. aD!..nf. . .vertisplentul. 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.s\lntemceJuleli: unui " singur organism. . . confirmii ea.i.< y ochi obosif.'t . . Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. Toate . Efectue:z testarea. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos.'.~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui..- \i1Vo$e~e.-1 'sprezece lUIi fata. A M-' pnv~ a '. . .. .Aetului fetei.pa.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . .. ' . ':<.' progrQmu " . _. '. atreia funcfie 0 constituie . eliminarea meclUljsmeJor .' pœFcomportarea ei. ' _ pacie. ' .ebare. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. umea fÏ. ' . de. adicii. ' ' ~ ..de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui.. . .. Problema principal! a pacientei 0 constituie. ' cIIuzeleaparifieibolilot a.'.: .uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ".. . " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile.cheam! omenire ~care." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant..ago se eun t8n/iJr.' cu n~e -. . . Aen .ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt. . afiQerea asta. "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab .i Î~' soarta. .La Începutulaniklr 20. .uupa ce m. . ca .B\lnica. ..ant -apUeat afi-' " :ClI n. Marii ' . Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d. regrete. . Bunurile oricum le. 1 spun. ." . De parea i--ardespirf. . . 'Yine la consUltaf. 1 distructiv cu a+~ t .a'~ "".' ' ~~ Suntsup~icitat.c. . .' ' " ' . . .treb ulesa fie blocarea acestuia. stoparea activit!fii care Împiedica .r nu ~I-a.mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri.0. capt vinovatul . .ze programele "". " . " .Ea a reC\lnoscut În. nu . . eu Irmea . cantpul acestuia .adolia. sa bloche. ' ..garanf1uml . .mlUeficlenti . ' " decat m\llf1Imtt. . larândul sau. deocantd ti . a Universului.. se Î: d. 0. ~ .' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit. . ' ..' . . s-a SUparat . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui .abme C. .a ded. "' ? C"e.zica . " ' . ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. ' ' ' - . . Cauza iese: la ivealii destul de u~r. " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '..u 89 :-:putef!itia?..intreb:pe ultsmguL Starea. ' " .. perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf. ". . iube~ un ".fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are .1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' . Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut.cbt astfel . 'Iipsita 'de :' .mUlt nmucgrav . : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. Fata'1!1nceput . " . balnav .. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar. ' .din interes pentruavereasof1Ilui.in mata. 'I .Am dlabet.imens 'care se. loc la Începutul anilOf 20.. se despartii. S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'.' b' . ' .u 1 e' gray. ' .

~1'ebuiasi'avepbiieP. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna."-'.-voastri.u~ratamea . . .\cea.Aveamin fati un caz clasicde ceea ..mia. ... '..ln Iuj!. . ' ce seJili.. pIJtesc toti urmll§iisii..program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire. ..' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '. .' - ~ Oricum.>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in . . 'Acum avett copu? IDasemen~ . " ' . care .u~~.' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI.tn-1Un purtatcu el nu. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i. El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j .i \ .fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de .. .:.. intrerUpéœ. am. atiti~ aoe:tt~os. intr"p comuniune absolu~cu i.. " ' A doua.p copi! 4e .- Odati. N:u.'-' Cheami-ti imediat nepoata. attuClS . . aceasta deamintirile clin luna a cincea." . sJ vina! . """. f ( . bolile mcurabile. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i. ' tinAri' . . .te nu numaiprogramul ..:.. ... . Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl. Mai 11. . . Blocarea ac~i." Q.J. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? .' . . . ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te . cu ~ ' '-"' " .'"'7 Da. .Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .la nivelul subcp~entului.cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir . i -am 'spus 'eu ..* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie .. Eu di!Senez ' . " " ? lltit dezisde copi! Îhluna.odati cevain genulista. dar. eriwadunate toate rudele...n.. .4esareinA~att "" ~a shidespA .propriilor copii.an . e ...mea. 0 Micitoare a zis." ''''1°rata. ' ' ' " .atunci copilul ' m~ten".~ 'in~pulsarciniisotiei. ' ' 7"' Da.~.' ' .a cinœade Sacciua...~5."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . Dacltatil sau marna s. C ..'.- .au dezis in acest tÎ1J). nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. ' " .' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' .. . . ... " :~: '.~tii bine cAele stan .Il\ecarea b01il . . .:.ciunprost la capitolul ista. 3..arost da" intÎfl1pIlitor? ..~am si nuu pOt.1D~te.'aceasta.blirbat.1i.n.surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI..lucruse poate 1ntâmpla ti . trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re..rm~V"" fapteie " " .distrUgere a organismului.~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ..ostIO~ti .. . . .' . " c""'UJ.' .. cuni II§fi procedat acum. . .' de. ~~ " ~-I . ~icare. . . n epoa+"... douaofi: " din CIUI:œ.. codate:in câmpul s8u. '" ' folosqte pentru. ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '". rudele bucuroasePri'''-.lDregJstrarea non'. - . .un .'.AspuS ~ lI1otiwl? .. . ".eamli "degenerarea familier'. . ". ClDeVa. .~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali. -:Attin~catsamai~p? -Am copii. .~~. c .. ~ . '. . .. Zidafi~aca~"'atiWul. Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' .i s-a nAscut..copijuleàte..t 0. . . El a . " '. vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ ." '. 'unnure ' . " . ui. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . D\'.. evimldumneavo8Stri. . .' .+-De . .1 ' fi fiumoasi.... in mod autOll1at.'. l)a. n copi! mort a riS}n1ns u .oareCo'. ..Înloc " " ' . tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. . . ' .. . .... /. . necontestat ' ganiBmiilui. . . iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest.~" "' . doar Începutul. '. . ' ' ' ' ' .' blestemul? l-am intre!>ateu. .c.adute =: 'mirturi .~ " la ' ' ... am v5.oc cu . Buniculvostru dinspre. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn . Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor.a1L.gazdei Ea ' " fenclt.-. '"" realiti' pnntr-o'abordare . '. tt poo VD.n-.'. avutun aecident Am '.Ql. " tr~ ~ ' i . ' .' .'-Nu. a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave. '.. .b 0 1iJo r "'--'--. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '. ticu.. COplllDsa n-am reu~ .. dar nu '. atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' .avusese 1 .- " .H " 91 . . ' " -'-. Moqile cppiilpr.

t"" mari " .' " Ji ' .. ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui.t.eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~.gtesivita" . ' ' " ' . "" ~ Recent unei" '".1i lbtl~~. ~t.. . E a m-a rogat s. rau cel .afetneii'. nezeu. ..ne. ' ~i mai departe.Cilné. .. " cmcea a.rt un UC':itlele. "1" ' prolCOlonale. ' D'm fi enclre copill.' ! :~ ~ . daci. blèsféIitului.mamel. ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. . atât de't'ldicatea. Ea-arenevoœ de ".'JflSa"noi. .tain~tept8te . Ii'drept "~ .. . .0' 'titlentata i ru. A cestea pot lua cele n. Iurta. ~ctura spiri. Stiirii !lalefizice ~~.$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. 93 t.it4ese6ri.' ".pnmtt pe GiI V eOft1.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice. . ( ". 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. .Însii aeest lant se poate intinde "'. sareuul. ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. -' - or ' . " c~aspitJtual1i'i! . I-am vindecat copilul de diate.-'.c . am' explicat ' '.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. Odata primit. . ~Ii schimbllti. Bxista indiciuleà.tu.'. slinat!tf..' . 111.câinel~ eradi~n:::~:~.' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut.'.Înacel~itln\p.' """'. no~tn acumau ..Da. s~i' ~i 06pilului sau. .nu. Privind-o. ~:tuaCopilul. '" i matbrtle decâttrebUle. .ciJte 0-. .iifemeii. A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii.t~ mcercan .tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a . " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'. ". cu .putin la trei persoane: Cuho~tintei.. . program. tOf'. erIi1 nm. ' feme.~ §i . ""r " . cu' în. asupra bunastiiJ!H "'--' .VJatâ~i ~'. ' " . V1 en ./ol!jut sii'g~a: . a Iacut. ". " Recent.t0tula1tfeldesot. Ifi.ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU..~e lit deo orientare 'q3 ru II..1' .a:cufata . man Contf1lioapiÎtI.alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o. " ~FTi'ébuièsli ". 'E1e . orien. .OP~1. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà.. 'mêlé iubeascape Dumne. i4. '. prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi..reperçutat În' mod deosebit 'asupra . supritnare.' doctoritii.zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli... ..1 Investi' gat"'earatii'ca ' . am vi\iIt '". ~I ~declatf$ilf'un " . t.e de. " . ' . . '.ptinsi8tetnul ?attë de. coptl~l.' pos '. prima vedere. Odata ei a veni. .'Investlgat cauza!cesteJ zi.tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. '. ' .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' ... nevinova1Jila. '". ' . OobserVllt!e.Adesea nu ne-. .'. ' ":. me! pâltii lan' ".Endmpotriva? '.ate riale.. Co '> ' ' " ' " ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele. . pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. 'tatUl. 'afutici . .ilt vizlta Împreun. . atittidinéa .eapacitiip bideh' ergetl.la trece ni.ri. . mam~ S~ahtgat p~tru el .~i pu_. 111!iriki' sa1e. . . Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' ..zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . a . decare era ' eu " c!tJn . Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . ""''"'''1"1.'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului.C D1°tl!U1':eea ce . .. - ".. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de. ..."" .d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a.' -At! avutconflicte cumatna În 1972? . analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '.' a patra luna .râ\l unui'om !(jar.llltt~eptat biblia. .e mi~ca icio~ele .zel.abdatrt ~t sa vedem . . . acordamprea y'.èc:::. 1II DuI1t. "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. .trera deJsarcmii" 'ând .8:' :"'. " Ul'inii. În primul rând prin .' -ptltemio'culumea. . ' C . : " . .zii~i ea.. Outn VJ1P a. . atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' .-~ ' eapacltâft.'.!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . a P t enoare"" .~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i.. Principahtl e ca orientarea catre valorile . ~Î>flOOa..gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi. _ . conCentrândU.ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. mat-alesÎn d'ire"""a' wu. . comumune. " . .m:". Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de.1 .'1t"'.'" d~a bioenergeticiarlii '&.P. ' :'-"" ". ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '.. . 'rara voia Sà. ' ' ' " .. ' 'j. 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr. . spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. '. .~1i~i comportam:= ..- 'o. Aeestea 'nu s-au . meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei. doctrita a spus: ' ' -Tu . " """ " " ' ' $l' Il.. Îndragostit. damneavl>asttlnue ':. . ". Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . ". ". . î'n -atreia'. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.cuno~ereacau.Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia.

ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu . Am inceput sa-i analizez structurile '.l(.ziçer.' ' ' ' "'.~oare? . mce:~ ~t . il ' . câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1. 95 am ~. 1 va determiriii ... ~" ~.lnQfi fi cu bine. ~ tran.. . dependent de struatura energeticl\. .In . . "". ~Fetitele dumneavoastri pre.x. eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit." . " '.' ' . prin promovarea /. sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf..noi. ençlti $l . muIte.d1"agostei. decesUl. .' ~ .wnel se ramTâng . am sa vi spun.' . . . ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An.este coIilul sau . "c' ". .ai c!sfitorit cu el d '.Jni " ."..copüului. '.i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp. am În" . .' . ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi. . -. fapt ce i-a chJpfiaç\. eJnOUV" .lpe: nA- . UIbJou uluitor :' . . " ~uI gan-la oQ)elllre.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. într-o. Ease transfonnJ. Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca. ... -. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau.. Aceasta va. de . . cu alu': ctIymte. . Confotm horosoopulUi..anumi~ ' '.fll. .' " .totl. dupii boroS4QP.ze... ' Qtif. . ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î..r~1it ~ ... adic! de karma. .J:'rinciPB. .fna..peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii. .. .. ." . :. Astrologia este secundara.çâr1d cdula se IqptJ CU ."Opunându~ .ce'. Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul . .'>'-t<. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una.1 go c. .ci prin nostn. . ele trebuie' si fie sterile.auza unUI $Meol!!.' ' . \ detennÎi1atde structura câmpuluilui. fiecare'din . La ' $l'nu. '~Am ' sa vi rog sa nu. . atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~."" aIe n.'. ~atfi dumneavoastli: sOt m. ~Pa.-e " .. la doi ani dupl\ pierderea copilului."" ' .eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".Ialiptul.Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar.~ac~aIfi v"!U1 f!. ' .' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~. "pnn . ~:~ negativi a. iilbit.:.. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c .'SituaPlldeveniseabsurdii. ln. ..acest moment . .one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche.. .:"af1 ~t a\lllt 0 tu. Daci este orb. . . 1 . Nere~d sa epuizim. ~ . !14 .vi mirapde cèeace -. pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~.p aUZlt vreodatfi ceva dHn. ' ' ' asuP(a.'" .. ~~nta el af1~pt IQgQl..".. Mama ~UI.categOOf.d'e ~dire.. .gr:eala. Timpull!ll4t~ copilului este' . Zona vulnerabiliieste capu!.din . . ..zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate.". ...'.la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim. . . " ' j\.snutenu nUlIlai PriA .:Îa . ' .: ' ti.Judeçând dupii informatia primitii.J. VI ' -"". Ïntrebfirile ei m-au' ajutat ." . .1f\". diVUle.femeJa muspt.' ~1"""n"II.am. ~~ 1Uiri~. . de kaonii.. ' 'mteonediul câm ul\Ji .. p .'.un . .. ..fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii . '7mu/1t ~I . . celuJicanceroasfi. 'imi .ealuamperiodic legitura prin telefœ...zibile pentru a-$i' reprima.' '. '.in anumite CondiPi.0 desepararea de omul kamtice.Mam~.. .'. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri .eredita!i' " .:'11 . Noi ne. . ' .sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate. ~.} incaICirile le '. VIapf' . anterioari'~" :' de '" cancer. ...' . to~OIII1 de. '.UU~v~astriv-a fost tot maml.publicital' ~i a-mi continua Cercetirile.mi A . Ifcest JUClU va. toate fntrebarile.."'.chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al. din ~~ctura .~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite. 12 ln ~a ..v-apm. efa fixat! tntâlnirea.$1 '. ' . 'prganismul ea 'pupiuri. douafucercare.Decipre. ~tela ciuta la telefon...sen~le mult '. M-a sunat 0 reporterii de .' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti.' .. . .din nenorocire. Dacl\ dumneavoastra.$1 ~ ordon~.petrecut ~te fapte ciudate. :. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient. .' u""""" " A ' '.. Dar s-au. . . dumneavoastriea . ' . ~. ..' ./vi va muri copilul imediat dupi n~re. vi. Il.i rispundefemeia. '. .ateoolri t v--a fast 10 dnj... "t"<' an..' .' " kaoni . ' "An~li:œz .n~ . '. . ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia.l( de ofensi.si-mi sistematizez materialele . acumulate in decumd anilOr. sentimentl. . Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(.lainf0~e .

Da~ . " . deformlll'e&'. .-"1-0.D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 . . . \' ' . Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. Ia</o . Ea . . .~. ce sa moara În timpul uuei boli grave.. . . a structurilor de comunicare ~i '.:m~u COnil..'. .Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface .4.cut 0 fata. . ta ~I~. vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ. Du. . 97 s~ritu1w '. motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat ..am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '.' e~ . . .1n " I.1 -!:' . Din acest. ' . ' . .Poat " hi1 k armanegatIVa. ta ' . . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli. '$1 reprO~e .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis. 1'ri1i aspiratia eatre. cOlmrma emotional aeest p. ' -. . '.pericutoasi .a nec~ara.are locp:npl ata C asupr a . rea o. .V' .-j.a ' " dafuntelefon:. . Însa.maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a. 1 a.. tu ". l .1ificarea rutalii a sexului acestui 'd .". "'.Chiar ~i nurnai simpl~ . . trai 0 asemenea viata . . de negare a universului a fost neutralizata prin iubire. solidaritate cuoatnenii. Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe.tè11tattlla~Ud. -' ' " .mat pl"e8US oriee 'lIStrologie. {}' ."..' 0e.00 Îm~v~ ' ".E . . " m"" rcma . . . a t . Jurol '..tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a. doetom: . Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui..se . ' d'.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas.' Ml1. . . . '. ' La. w v. . '.siin'âtatenu i s-arestabilit.. c nor . ~i abia dupaaceea' la trupul situ.spr~anio~ deçlara .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . D"va ..' '. . dumneamaStrâ. '1i.Ea. . ".~ de . Cea mai mare parte a programelor .. ... .~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la . "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios .rogram iar .' ampului (emeii>.era .ieste .Soarta ~i. Dupa un timp am Slm..sau numat.." .' . sa-i faca un rau. dupa care s-au consolat cu gândul. .. Acurn el este intoxicat de medieamente. ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. arma. . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului. Sltuape LliIliti ..'..a patra a printr~omcer .ru. 4ec~a " ' '" .a. Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet.pu~ . a" fata. . ' . .se..~ 9tJ.eeut prin muJte spitale. "" ' Afiavut-dreptate":copilul .fericita". se va modifiea k . ce. '. ..x . .d&id. a "e~ . IVlnltate. . '\$ .s. ' 1: . .. ~ . .' ..'..'. ...)inç. '. . .. prin as' p!fap spre armo nie.i. .. ."'. daea ).Idetermmâ viito. . . Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta.. a fericirii ~isiinâtiitii sale. . ~ ' ' '""t~ . bolnavicioasa. -/ .p"""a1. j una a' trwa .: l n.e' . t. Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit. sare"" .. Toate acestei). gâtulul '~" ml-au 8pUB . ..'. .Eu n-amsafaccopii".~trecut ..Acum ...earacteruJviik>tu1:. SOft! m. . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este..ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. . - L : .. armA.Câmp"ul'" p1 lII.. mu. al viitorului fiu. . oinbilieal'i"~:ur '-. Apoi a .~ destmul dwnneavoastrâ. " .. .. .-cât. "x .' .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum. l. uL. ' . /lurnÎli baiih . Au suferit ozi. fe~eita.starea de. În timpul sa.aficea-:copiluJui ' .og!Cwiubirii ~' iertâri. neprotejat . Înainte de toate la spiritul copilului. .-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii".ell .pentru fiica...mecanismul k nuputetielimina8upâr&.' innome l ' stru ctum e .s-au acumu1at În câmpul firav. sa ~o~:E :c:-- a& . .eare a aruncat-o cândva Într-o . ru1ui"D E1 prezenta hemoragii . nemaivorbind de . . orice preziceri .lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen.peste câtiva ani poate . ' .' .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0." .. . ' ~. . lenCita matna !ni. ~ se. ' : . .cu A .l ~ au dubii-daca sa dea. ' SO!UI9I '. ~~ . . Uil1Ia investi" garn ecogr.niiscut. Chiar W3uugerea or .... .'stahil . sau nu n~ere cOI1iluJui. " infonna. 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este. e ~pwr .eo~ll.ntorulw. .i. .acestor s'lJucturi . .$1pentru copi!. booatate D' . xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru. ..doara. ' ' .caeasd ti t ~ . co~tiineios datoria În campul copilului. i de aceea.'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' ..'. rormeaziim:câmpuJ '.'. logica: viepi cotidi .de orosc6p.. ' .j.. . n.

-. atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra.. acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.y .deformarea. ~ . Deaceea.e .gases C ac.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' ..fnu ~anientu!.dii)jur. . Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa.1 98 . care nu se lâsa cu nici un fel. " " . Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme.decâteva zile la practlca sa. schimbamceput si-i scadavéderel).. vine cu ' 10 ta . . . compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'. " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg .mai importante pentru parinti.Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. . C umll JO oniuratoara.Exista unmecamsm ( .. vaqa numai . cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " .cat Cttltorul. prin Procesul carealtiidata dura decenii.'~. i-au trecut.Omul put easubcon§tlentul . (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat).cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor. li " te 'gr'e§eala. ' m" a nu s-a grabit sa le . .' :: elec tul dar nU "Icauza.IlI"lap.suflete§te. 0 mooaIitate mJOunat..doariiputernic picioarele. Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU. .. . Ajuta-m a"sa m. de ' - - . foarte multe dépind de. . ' " . fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei..evemmen t elor .umcauza .capu!. ' . . sa Ii se Opuna pomm dd . . . 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. .unuta. 'ln . parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!..ar puteaaJunge. .comportarea..: . ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 .. . . . ' Acest lucru neceslta msa. . acum decurge doar m' câteva luni. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. se .2 grade.010 ulm asupra . ... înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului". Pentru. ". . 'ln zona urmatoare Universu!. .el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa.'.iarta-mi . . ÎI1 câteva luni.c " intervem ln desla rarea . '. .\ .e~~. d' spitale cuno§tea principiife de baza " . decat Pentn. 99 . . cândrenun!i la copi!. t mijloace. dedit fiirasperan!à. .' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. 1 . picioarelor se muta.' a taC!!t t9t felul de bai. Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne.intermediul tratamentului medical. 1n re alitate situatla.negat\ve dl~t.lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. MediculJCf al. DliCainainte. afunentar al piirintilor. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ.tu lt nu pot sa .pun c ' de . ' Uneori faptu UI . Sl !Ja omenirii este grava §1 . Odata :nsa".În zona ". ' '. ' . sunt chiar. ' .. . durerile. Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. totul pe 'nea§teptate. El a umblat . rand 0 temperatura ndlcata. " ' .Y. . 'ka era tratatâ 'timp.eu su. ' . 3§U . çampului . Ïiareakarmel. . . . " 'la' concluzia pèsimista ca. "... doar sa faci rau. .pe la wasori. - . În timpul bolii eopilului. '. lit t1arte vinbvat deceva. confirmarea '1 . Întru. dar Tu .. Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze.aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. . . Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului.ensabil7. .. mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii.. trebuie eliminate. . EntuzIasrnati de binefaœnle civih.evemmente d" VIa noastra. primaceakra §i plci6are. . 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm . blocare $1 de . . de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea.icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor. coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp.armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . . ".pel. RenWitarea la carne. . supr811ljm.za. es t e cu mult mai' buna. E~. ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii . a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f.0 '_JO: Paeat am .necazuri piirintii trebuie-sa . alcoo~ delicatese.fie sanatos . '. . " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. Cazulera tipic. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea .' ne-am putea Imagma la pnma vedere .

catre . traseul pe care I-am.i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei.~.sau ." 1MI'.. Anume familia. . " . 0 mamaiubitoare.-'-hn e ceva. matu~a copilului. De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut . .! d"la ' " -'.b1amarea §i ura. . {)rçam . A . . în timpul sarcinii .at d.:ceperea acestet munci. . . . Prin urmare. Existii nume neutrale. ca. .. ar putea aaJIUse vida .tlJllume. Ea se baza pe legile bioenergiei. .. capacitiiPle copillorsunt . tâ Mun<.se vprb~te mult-d e spunând '. E u C . arte departe fara de coutactul. . - ' ' - .. sa te lupJ1cu Une .P.i nu permite nimanui. se giise~te Într-o strânsa . este asplrapa. e ~curta durata..' uu mo. sa depui et.' ecponarea~P. (. . "TrebUle sa tInzj. .. .cu .eu".iepartede. mmnerezultatele e .i va trebui t 1 '. orgamsmu IUt.0 . si:ÎIlcerci . Vinovatii era. re d m Dumnezeu'" ~I.1n ' - .. . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua. .. ' La ÎIlCeputul..e-am apropi.. ~.."" Su.Încordata. .. . . tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie. înainte de n~terea.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi.çalmate. uner copii talentliti. Parte Slmplu.' a ..aneobositafl con~tienta pentru pe. . Acest lucru . . existii nume de bun augur care au 0 influenfii. ' . Copilului Îi vine .. pesme '. ""'.. .)1IUItr. omulpoate'riimâne t. .FiecBrefom.. orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora. . dOUndu-Qe~. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele . .necesltatea remtoarcefii'. \~ . $i Îucii 0 Caiitate~' .lfO .Daca inima pbtreazâ sc:met. f.':. economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii. da<. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet.poil alimentatie.c. .. ~"-.. . Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ .Început sa fu h uc. ' .tuuClam ' aJuns sus ~i ll. mergat. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru. .ii. e ams~l'atun" . . ' . ~Itn'~. ' ' .' .ul l1Q tn. lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta.' ~ . desavâqire. fafii de lumea din jur.e n-ar ~a b . Cel mai eficient mecanism de blo'~ .. Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul. ID general pana la a N-a spita.ia. .e UISa siil~IUtasciiÎn nai.po ate ' ' . .- ~~e . " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel.a spirituala.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. care_~Ipurilicare a kanI)el .j' . . .'" .. toate Încerciirile viet.p_en. ' '.t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle.ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a.ui Rita.se .. '. Acum.. . Oh zona lacul. '.- .'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. " " bISMca. " .Pentru '- .parcurs ~oseaua În gus ta .. lllcutoasociapeçuviataomului. poate fi miisurat bioenergeti.. sa. ~tere.pozitiva.!lUlezeu. u~p din nou. ' disonanfii cu' unp eratlvele ~.tara grabii. CIID~peproces~1 de. InSU'1 ÎIl P rimul rând " . }\deseori sunt Întreba. omul poate realiza incomparabil mai m It ~. restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila.. . . ' .undeamceput urcu.'" n~ntrerupta. marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil. . i am": Stmpt.~ . ' . . Acest Juçru se vede pe un exem lu t. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. ÎnsuP pentru a. permanenta. sorasotului.. . acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului. .tru.cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei.de 0 munca . nemtreruptâ catre. Divinul. " . ~ ' . al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa. Dacacel ula P.oneze fi..carn un grupspre casClldde fi '1 . va da .~ '\. Dumnez. interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. . -.. ! D\I.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu. dar'sa f1tmmte câ .tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. ea se tine . Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul. copilului eaa . . .' Sufletul ."'9J .::rtul.1 trebUte sadisp<!fa ~. care nu-~ipermite . Irupu]uleste singura cale de sai "vare..Ill""" .

Karma . .Bimica dumneavoastrii.elile'~ vi9Jile.noi 8lI1'mJt\a inç. Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor. Au venit la 0 "baba" celebra c!". eap / .'. ~i sa. decla~t În ID. ':.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli.'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina. Înainte .. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. . rugându-J. p. sa s: Dupa Întreruperea sarci. din nu se ~tle ce motlv.Imposibil. ~avut-o bdati'Într-un . ' Au venit .arei. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului.de tot. nOblete.oarele: . J .'1< ~ pe ds1i ..a trecut printninte. ~i Înca foarte puternic.omentulÎn c. Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea.la mine odatadoi pacienti.a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit.spune~ . În tlmpul sarcinii. câriva ani Suntem total analfabeti. ' r .'. Or~ul nu era mare.. 103 "'. ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r. Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. Eu Îi spun motivul: . " ' .e.ajute familia.sta. . De aceea. '" ". " " . ~i o. .' . dep~~de d.1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' . 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm. exp~matii prin renegarea copilului. m~a. .nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea. Da. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. odati cu ntln\. . L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare... 1.destulde . '. ~ cu soarta sa." ': 102 . parte dm karma. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' . " . Îmi raspundefemeia.ele. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului.acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete.avea .lI1cii uni COpi!.copJilor Il se.spus ca nu poatef'ace . nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne.. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. I-a' mai inmormântat.legilor energeticeale primei ceakre. cimza mortii copiilor. llându-I copilului' nu.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . .' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .' "' . Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre.epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku.ice la urman foarte grave.probl!bil cii avusese destule inciilciiri. ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS.:. chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!. Cercetez. . . Pe fata 0 vor trata cu pastile~.I1ÎII.:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. copHul adll:a. ce. il poarti copilul. Ele s-atl sinucida. Nici macar nu. ~ . piirtii neglttive akarmei.man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . comuniune. prostatiti. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. . .e karma celuia al cirui nome. L-a lasat la maternitate ~i.Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . erau BolUe. Buniea.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. " . / se Îrttipire~te in târnj..sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re. s~cr()~ta. apot inca una. '. a plecat.plate~te wJlaniitatea.ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului.'. ' .. renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele. nimeni n.sl~j chcitte Juri. pura a. . lume:. tara sa spuna 0 vorba. ale legildr .o .Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo.al~or~.ie la Dumnezèu in:gândc... Prograrnul de . Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste.'. ." . . ' A~eacopii ~eja..ul bioenergetic alomului~i . cu vorba.' . fata de alpi. .Ie-a .a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~.>ambilor (egate de Înciilcarea. JlpOi alta. . Cauza eta una ~i.'. fiüluÎsiu J\. refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. aspitàspre' dragoste. ci chiaqi cu gându! poate dl. Femeia .

fusi nu a p\riut scapa de Sarcina. . Odat! bunicu! I('a prop ~~ un.'~PMt cOtUinuadc '~.: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\. ~g. poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '. . ea Î~i'isp~~te prop=~ . ' ' .Da. sale. - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . ..>~ inst. ..de parC$. sa-I viid pe fiul. atentatul. ' ." Daca promip sa te Parti ZIS §l u.. ' . .un prietene. f '. 1 . A mcercat si a fRea aV9l1.lIllli. Îndeplinita cacl.i s-at frânge..l"~ . . . ci În timpul sarcIDii . ' ' . i tulbur arlle sânat!pi' marne!. au. t ~aCeÎnc!.1..m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la . nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie .E. fromos. 1 0 femeie ~i povest~te viata..Da.Mama transfera .' ... . ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI . blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie . M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza. a billt ~~e substante otrivitoare. Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. 'ca are Jaco revigorare. aI"l e. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . .' . SentÎlltfntOll!'~'deurâ.cara~lt '. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. . ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale .' . copiiJor. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur.. at .~dlc. p aptul "este explicat pnn aceea.' diaqugere a .. În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil.. Deslgur.t L-a Plimbat.. À. ~umpllt daca gre~ea:tinta. pnn care boliIe sale copdulUl!.Jn... ÎI dor foarte tare picioarele.. . un pas' ln direcpa . . ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul .la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc.bl~~ne rg. Copil~. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul . .. " ' . ' .1 IlfIl. . controlându-i tru refacerea 'intregului ' .~~ . adus.' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate. Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl... ~ pil ii Înnoblleaza . . unel d' ~ijumitate Însi avea.a' ci dorit. distorsiuni care a\$ deformatfÎ.'~amul distructiv. . . Una clin modatitaple ge. Ce n~ Începe si.. ~i. aflau de fafii.Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g. 'dezvoltirii metodel. În ~âmpul ci. . einci ani. mblrea pe c'are marna 0 nutr~q. iluI' iiniitateami s-a ameliorat. decla"Wlu prognunql de distrugere a.. 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice.. .. ' organismul se mobllizeaza.Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. ' " " . er~l boli ale rinicMor. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.' c. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema. -. Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l.anu poate mèrge. de la distantii. '0 :~ . acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" .proape c.ianiÎ'!ainte de'n~tere. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.. .. . Comportamentul femeiicu cinc. ~:. Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR. .ramas din neai:enpe.Dar males t e structurile . povestese eu iar ea confirma: ' .IAtnidite . ! Multe femei . ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii.D1ini. .ste. MQ~enindu-le.' .---- . în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij". Analiiezprogramut -. E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. pneumoniiledese m copniirie. zvârlea cu ce aV_. copulor.cu. ' ' " . Înci 0 cauza. de peref. sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele.p. e. .' A.i~iircinati. . '. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea . du Ii 0 'practici Îndelungat~ .liaftere pâni la.QJat. maturizarea 'Sa sexuala.:c" n: te~te de la piirinp. nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p. 10. ! . .~u ca ~itatea. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare.' .iabiap .entru co . Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. .IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. I"a.' lar dupa . - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: .. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea.. ' . mai precis.mama dumneav<>astra. deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J.fie bol~a:t '. te p limb cu m~ma .fiecare ~na.. dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii.ace~a diverse boh" ale pleIii.Ia . la ÎndetnânliÎn capu! . . altti 1.

. sufletulw este de O !DIe de 0 n mat.. ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI.mmlC' . 0 nive!are a .Va mg-si' prlcep.~.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ. . ameliat. . sa. ' .O\\te deel~cu §i mai multi putere. nu nuroai trupul. \ fata" " .supreme.apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.t Se n~e pentru. efectului vizibil. biiiat. . 107 batefeul.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei.. pregâtiti-. . .t Cfa .copiluhll pUnficar . s-a a.dacii nu veti reu§i. întrucat câmpul meu este echilibrat.drepta in priJnul rand 6. Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul.lfJ6 .iS!JQi: uliO§tinta. '.zile.AiC::i " 0 p!!!ermca. '. $1!~. . . p~~!or. renegarea Divinitapi. d e cea a corpului . 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ .de :' . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . .exista progratne prmiçe ~o38e.la gridinipi. a.erau .-o sa r~p.face tot ee-mi sti 10 .ziIe m-a' "upa . . . 'QOmpottamentul ' sau er d "a d.paman. . pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa "..!DI . sa spirituala.am . ." \ -~ . InteresaU.. . ' ' . -"-Bai aLU.1 'IIBpreuna Cu' . atacill s-a ÎIltors Înapqi .. .ro.. . "". fiul §i tatiil. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. arrn.l-am . va sa . . strucmrilor Spirituale. 0 cumpiina În viapi.' . .Fiecare'om pe. baiatului la mine.Peste cit.tÎca a .~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului.permanenpi'el va fi ÎD.' . . . . w' . DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn.ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai..an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. eu neavând niei o. ' " uteri ca sa-l aJut.se vor adauga boli §i alte nenorociri.~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa. su ' ' .' mIne incilcând astfel legile . . ..'(inOVi!-ti p~ânt.e cbnceppil e. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si. ca.~exp copilul.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil..' ÎDCi' .. S-au pomit repro§Urile.-. un~tat.weo treiluni.§i starea sp~tual:œ~a~l' a. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul..'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 .Fieowe °l/l' are cate..Acum Îi e rau ~imamei §icopilului.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica..~edinfé am vazuto am ~ .lat. -.. . 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d .e se '.are stabiliia-structuril~ la pu. ln a .u1.. '. Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa .Lueru! cel' mai . l-apc~eat pur ~i slmp!. D w'Clncl. laneplicerile pe care le aveti .. . . ."". aceea cbpilW nli Prezm. 'lWnfa !Dea. mamei..:" Eu i-am idi. w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit .'. . . ". Femeia se uitii . '" Ali ~ptat rezultate imediat e.' mare fat. . t:. l' nca ~te schimb"' .~ nutnn~ repulsie unul fata de des . Aceasta intensifica . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl.ÎieXplic: .mea: c ' .vine lIUIffi8. b . fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.. .. în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza.de. . .upirarile mocnite r ~' e. . 1bs A~--" '.. Din aceasti ca!:... . pentru dumneavoastra~i . . .iarJ3).. ' " .sufletu1. ' " . Mai privesc 0 data structurile karmice. tlmpul..In a patra .. Îl:l.. '1 . Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline. ' ""'" " .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca..""- Motivul e ditl nou acel~i.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a.1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl. ' . " b.N.qtat la COO8ultati" e .eva. dorinta obpnerii unui rezultat .'=P~cjp~. vina. structura. ka t arma personala. Capacltatea energE..lUIIIste rau. De ae.~i. ' .. . ~. eu VOl.~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. Pnn unnare .ea 1oalti~~taJu . . co~tunfel areloc w' " . ' rntmat pe$te.8arciniipiirintiise cetÜu'.fa:miliaatiilui ' . ' ' .(' P\!. 'imediat. Ïnsa 0 schi. ' de a" ceea nu..-y. M .. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. .:wumulare~e ~artI:1inegativi din. Trec pâteva ~ ~. sunat cuno'-.~pitii În viapi va ti dorinta de a . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: . : . Sesufooa. . vae~cati1picioare s01Qt~ifiul.. . 'În Iatnilie . daca. care-. 1 . - - . Du" doa ~ ' ' ea k ' . '.marerealaa" I~ copi!..qÎJ:l icioare. pannjL'Gr m momentul< de.tâmplat cu . acestluclu! Daci ID. trecând peste ispite ~i penocociri. Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic. voi putea sii fae ceva. ' ' ._~r~enlt eehilibreze cam . co~portati1entu l. Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate..~P': era " copiluJ. ".- " .instatltarieu.p. EU. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ. . .lw . " " .""ntru COPI.are din nousufociiri ~i' convulsii.

.mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. wlnerabile. Am fost internata . . Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità... Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente.taate zileIe".' prograrn orientat spre interior' ~e. . .."''''"-" CUItIse SlrntebX.' ~ dacii 1 se aratA . Câteva .~eru ""." " donf!. . ZiI : Ma un e . 'il a!jteaptii pe fiul men. . 1 . . '.1nmod'. ~mtI . A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or. . ' " . . Marna . ' . fi eercetez de Îa distantii e . .euojUmitate~dean.'Discut eu cun~ tinfa: mea. .a nu pIeri. . Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile. incetew eu aruncatUl1 .' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c. .. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. Jo' ' . .fa f!de. Celula nu poate faCe ~e.-.tat.mtoarcesp:e exteiior . .. - . sudoare fi sânge. t . . Spuneti-mi ee Încercare. .e. .intetese.J!entru. .Acum. ' l' . ' / . Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. cu UniverM. '...amtenici cureaua iJÜ 'eampul s. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m.pArintilor.'. colitii. nl . ' ." nilIlânui t'l. . es pentru ce triiescpe piimânt. compliCatii ginecologice.kirmice.1118 . procesul e În Curs de ~bilizare.1" eoarncDI :-t" Put.. Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~. '.! pi! corecpe câmpul copi/ului devin .stru~le. ' . '. fiira.Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. de .. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. se fOf!Il. ~c~cii Ocauzii a. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .el va deveni 0 .În asemenea:minutem'AI' . ' $41. 109 ' '" . 01 . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii. 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri .~ai-J adresafi. ' ' . fu-su '.În spitaUn ". siiniitoasii ~i sii triifi . ' . - fi care ~puncte1e .' ec an$atprogramul de amo. af! de soarta..treeut.~.~.. . servici. . ...eazaun fibrom uterin.. _ ' .' .~ once '-Y' """'0...J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . când " .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' . .Il'IlaIeabil. ~3erce~.. " al""" . de c. 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. "'. in subcon~tient ei au ei un buncontact.rea/itate. "w ' A' euro. .. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru. . .. ' explic cauzele.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea.Ïnainte.COlegude " DlCIun fel de re p .. de distrugere reciprocii au d l ' . -. .. .' ~' "--~' . . ~~ din caUZeleprincipale ale . de la . C ..lumea: fata de stat.-tul.' sii.. mde.obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . . printr-o comportare oorectii.oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul. . '-'..' .din rnoinenM..În interior.. . De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii.s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ .cald. ~i . .du-l" a~br. Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee. . la nivelul cântpului."'.eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt . Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul. adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV.prin poruncile Sfintei Scripturi. . Trec . .nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' . va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine. Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu .l. dureri de stomac. ml . '. pnetena men foSt 0 :""" len. 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. darÎn rorul inten' or "'.. wma. .a echili1:J.. . ale sfinJ:ilor. . Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .JI exterionzafi eum '.ExistA 0 vorba: .~re proptille sale.Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool. copm lor... . nu enutep Preten. b:t . . Se pare eiI a fast' elimin .~I" e mmeDi. . . ' '-." -. lui primejdie? .. . sii ettHtem pr~enJ:lI. " c~ci zile. \ " ~~ ~ .'faf! ' .""~in..' ce . SuJU::pil:.z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.' .distrugere ". 0 astrel' organ~mulw plecând.. .raf!de toata .. Copi/nI are slabit contactul eu Divinul. atest . prin eforturile prorocilbr.' .' :.faf! de ~fi fl. 'fratez feme~ ii cercete ' z. . e nta.

dâdeam saJwgâ. mod catastrofalasupra copu1or.su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~.' 110 . plângând.nte. sentimentele dlVIDe falà. Dezvoltarea. la.1<11 . Mâncatul peste masura ÎD1pinge. dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". mtr-o reViS".1 VIDe care-l . a splOtulUl~1 es . .tUnpuliar eu. ste e robotiil poftelor sale. '. ' spirit.Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos. nevoie 'de ele.CunJ. '" "'" ' . lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " . ..' unor apucatunurate. Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '.' Comportarnentul dumneav~as tr.. " rau cu mme. III ~ El are ~ trei an~ dar.'. Se exclud. fine ale . El a Început sa .creeaza un progr arn de nimicire a avan".oate ab!ine.luipentnl . ' . ' . . O. . poarte extraordmar oe 1C . resu rselor divineÎn scop~n.~.Am clnt..itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la. A . 'om trebuie mai intâi sa UClZl . cere sa 'i sedea ' .+ pentru .Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1". Când s. - . protCJeaz:R. stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI. mdopati. Marna care-i spune copilului: "Uite. ce 1 la' disparat8. ' .iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe. uimitor. ' . ' .PÏimul "Iucru. ' . . În nici.ganismul" acest lucru se. decl~eaza . .-' ot. Femei..ll mod t.~} dezi . ".- a si vrea. t\armece. " Am ~ p . '.Întotdeauna am afirmat cu fl)$. . facep este. Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os." tot timp~Hi.pe care trebuie sa-l.plângea tot.~ irituale: În acest caz ar.' . " ' . Dacii spiritul se mvata.. În special acelor ce vor vent.el aineeput saGal.ca-i v~* ctimpira delicatese sau.spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. a propnel . mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . Roate fi ajutat? . Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale. . ' co~tient. Înprimul'râpd avej:i . .. . " ' ' " . ca sa nu pl. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . " ' . .uindu-'se. ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. prioritate asupra cerintelor spiritului. l. siibeii. -fiindcli farmecele ". Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri. . ' .'. ' faci farmece ~Ulva. A ". .a da dm cap:. muzeu.. Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. ~~ " .je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '.M sau este la Piimânt.Ce ÎIlseamna slabiciunea. .SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. " .' . e srant ln avoare".lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l .lte izvorul confortillui nu m.\e d 1. . peçele ale sufl«ului.e IQG"o ' - " " . . Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte.Când pentru o. . Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom. . grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura. aceSt lucrt.. . . sa echilibra!i' . sa fie vegetalâ./ '/ . . alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.se Imp resta ca 1 s-au lacu . "ond vra.-1 face. grare.lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP"..' . Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru. Copilul' n-are. " potriva naturui' care es Violent . "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. .pâmânt HJ. diferitâ de cele dupa care trate§te or. . - ' ' A ' ' ' ' . .ana trebuie.-aniiscut. JUcam. câmpului ~i penetra'rea in acele zone. El trebuieorientat cu. regÜnul alimentar al ropilului.. d!' se dezvolta dupa 0 lege propne.ÎI influen!eazil deasemenea .' &1(.t.m uln' mul nm '. .toatedelicatesurile. '8ceSt ma d ea.m drep tat Îm .sa nu-I mai. obti~e niciodata.' " ce.poat~ transforma Într-un proces oncolo~c. 1. Cerinteletrupe§ti au inceput . ' pnnclp aIa a dlsp ~ . ' 'ter karmiceunor ID ese.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. '''. La Nici un fel de farmec e. de consum. -.daca ai sa fii cuminte.'A . u .. D~~~ . tot . "in elsentlmen: t"... Qit maii. -. c ann În face din cOPllulsau un sclav al C. egOiste.. . U . . . " .tactice de momen t ..'stipân va fi lucruJ promis. continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~. e ~Ot~ dUl!neaveastra.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti. farmece UDUI. WI ~roc " . . ca nu se p. """" " .:..SpirituJ a mceputsi se deformeze. nimic . S " 1 . . reprezmti ' aduce prejudlcu .sRmtreaca.În scopuri telunce." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I . problema propriilor el interése. prin violenlii. c<m. .ci m trup.cum vede berea. " .e În 'clumneavoastra. " UniversU} §i.

ea ar fi nisent un copi! cu karma f .mat ()~ sery un tunp abreO'la.~a {. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu . " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . Dupa. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. -CucâtivaaniÎn . . c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW. avea de ce si se opuna sistemul de protectie. sufeta' din cauza S "'" t. -'". ' .' .vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte.trel anl mat' nte de n. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm.lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' .~ii tO't. - imensi. sentimenteÎncât uciderea'. Adultetuleste mai bine . .ap t a Impotriva regulilor ". . .".. gândul 'sinuciderii. ' .' ~ si cupleze . -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat . ' ' ' .ei ~ a cO'ptlului.e..prograrne puternÏce.' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld.. blirbatul Canalele . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i. ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului.. . cald.ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare.>~ . dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise.epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. copilul va fi siin::a ' ' ' '. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf . Marna estenedmneritii.Câmpul devine." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" . ' rn-am miiritat. mal~tI. .levase otuparitedicina contempOIalla.aveti .star blaener""g"uca."A rea .Sanatatea' copilului .::u. distrug~d iubirea. . se gasescacufli1 În strucfura ~. Strabunica ei a . ' . ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt. se c. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " . dupa .~:o~e~O'nstante . Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . ea . ' ' '+-. Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi. nu S~(If i instalat nici sterilitatea. deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira. . ' .. urm aaIJcO'mlSO'f1 . .Dare. " ~ . . .erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând.. discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J .unO'i grave Înciilciiri' a '-"".sau În el. lp .un nive! bioenelgetie scUIlt. . Cu l ' '." "". uua singura. Aceste de autodistrugere atât. Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati ..l 'IJ e' au. .Ce si fac? Întreabafemeia..ln .te Um' vers. lneagra. ~te crima ~ . ' ' '. sentimentul contactului cu Universul. .112 . .. a unci farnjlii a - / .Când veliÎntelege tO'atèacestea.lor.'pe aând ~ dO'uli.upleazA mecanistriul distru' ". Ahumecu ." . O'rganismulnu' va' mai.Baala nu' te Iasa. ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau.AIJucls. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit.racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale.amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og.tO'distlugere PI. .. ' .".>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte.~n SUlltdefotrnate~ ~j. ne salveze familia de la pieire."-x". " .Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta. Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si. ." a "straveche <. . Copi!uI naScut În astfel de canditii.umneavO'astrii d. .. ""'1".' . .. Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate. d ' ' . dacii s-arelimina ... O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm. .q. sa moara sau'sa faca mu altora.farntlie au avut lac certun ". ID tine'.sa pa~ti" . lmi . Insii.Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra.' hi po llC. ale corplllui. dIV°rtuIUl. . stoza O'varianii.-." .l ' .ce. dat si-I - Am sAva m°rh. refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav..mi~cii pe Plimânt sea. '-. femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!..'" ' . - -. ". . . se spune În Biblie. ' " bme? -'". sa" . " . dacii e~ se vormdrepta.:. este vO'rba de 0 .sesc . trompelof. .. va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic.' Cauza era. .taIJ1.de'"SOlidar" Întocmite.'AO'~ acumpnn encefala ' .f"". a " .~.' m . Avea 0' opturare totaliia. piJtemice progfüne de apirar~ '. Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual. Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ...:. pa~e. Îi'.IiexplÎc femcii toate aceste legi §i.

".1nsB. . 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. mi~a adus radiografiile. . " '. " . .zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s. unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 .vindelra~prinpioenergie. ' ce Vin . am. ' '".. spuneau. ntru.Singura cale. mare pentrU a se" t . medicma IOC:Pe sll penetreze. problema su. trUri toate acestea 'a. trebUie si protectJa .. . .. strUctun!e. ' .. ' ...o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi. '.dupi aceea .... .chiuretarea. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' .. " . q.. în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. . . .~i de op~e. .pr~.r.. ' ' ' nU'atâi ele pot fi .. ' Cu. ... la. . .care . . ... lnceput.nt. . ' Ne-am obi~nuit. co U1 -t. . " .. ' .".. . .. ei. De aceea..dicir)i contt\mporanii. rtant dec at trUpul .cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. P ca Pnntr-o ~el d e .În acel~1 "" .~ateg!ce.serioase deformarl. - .' Femeia. un contrariu.medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .Nu-i nÎmic.. suat ID ace IIIjl rie . ... ' " .: aeest sistem :.iftsistli .de '''protecfie. . 10 .iritu IUlU 1I1an.d~ tel. '. capacitate: vitali la nive! fizic. 'fat8o~~ adica cele supra. Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. ' Da.'. apate'. . extlrparea.liela aparipa unei generaJ.. În primulrând. " ' .i' moral.cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. -:->"' Çucât va fi.n i. 'ta .este.. . ' ' . " '.i fll. ~. aceste legi>'-de umce. '~~' Ceea ce se 'tâm ID.]zbivindu. mal 11111'0.aliref care venea 1n goanipe drum. al spintU lui . Leg l' le . "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . .ii~iDeÎDtelegândcauz~le.' . este: intervenfia chirutgicalii.oI1lU '" .. ' ù " ' . . .ectomla. . a " . .." . ..' ' . ' . ' . . ...log! . un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot . . IDP . . 'tifun:~i legl pen."'. ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '. ' ' " . ' LogicaQelora . / . . :. .tim' lecJ. .sPecifiee. deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. tul ' .de .' fin:" sta. . pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ .dt1<!Jl controL .impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji .$' " ~ ~ând .core. . tu atât viti fimai departe... . ' . ' '. ' " \ " .smuluisuntcelule!e imÎmitare. .' este 0 Îneer. l'Omul rând. .' aaerea)aceastll lntervent' tie . avea mai multe:provim. Opturafiile dispâruseia complet.cu medjcina ne 1Uninte:~te:. numai ca Întfe ac~tea . . careprive~te.. .filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. .contemporane. i--4<licio problemii. '..tactlca. " -Cum sa. dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie. mai bun :caIul dumneavoastri ~i. " . ". taranul. l). ale structunlor spm .. bOlii.' . Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret.. a.lar :am. si credem ci.Vletulasca. . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia. gu ~. " . mecaDicll a logicii corpului. " '. . 1 la severll: Pe cat sont "t'. .~icâmp. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al. . el a 'd . .I-am sa m. abia. . " .'.s. . . corpu'1 (re. . amrezeiVe dehrani pentru multezile. ' tu ale insesu:ablle la '. . Ufutrebii pe un . . de povestea PUcll4retuV . contrib1.. . .l peom (de 0 boala COIicretii. medicine. este.principalul sistem de protecpe al organi. adesea 0: protecfÎe . d e a a""ona . ' "ii conceptia tngu~ta. . ".' . pu! til11p. . siniit~i" ? .În virtuteainerfiei.... . . 115 ' .faptrezu1tateldacestorrealiziirf.." "" '. extrasenson~. ID tiune asupra " Însll metodele .. act'" uman pii'stran dU-~I duce .. .. ce$eÎntâmplii aeum. .ullitar. or p lllÎn me dicma coatemp~.x de cauza primordlala.. '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti.iileistone1. . . S piritual. ' trU'trUp Whitm an. W. . . apol si anali:zeze. .cu cât vefi . " " Nu Înoap În IDtreglme . acti.când În '. " tezareaExtirparea organulUibolnav.. d e aPropiere a sihoterapia.trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i... u.' . .~ungpânUaN? .un calminunat!.. ~ ' .e În te mai. era ~unca ln . . . d' urma dlspare. dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este. Asifel de ca..adeclanpt re80rbfiItopturapilor. sufletului.'" fi fost '.pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul .. ~t' hl p noza. peste: doua sâptiimâni. ' " ". nllaterallla 'mtr e. " . . pe ~ domeniul s:Rmpulul. " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . Ceea.' Uiram Însi.. ' ex1Staocore. " striicturi\Or spirituale ale câmpul~. de . tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln .

. "victOlji"? ' ."con~entÎ1. bioenergetician.d cee ~ .operatie !ara probleme. caP.ll.ceva noI! .enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie. . dupa tratament.z. . boal. la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative.. .În faptJ.latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~.. P$ihogeneratQrul.U11Iat.bioenergeticieni". aseniAnatext1rpar .care a !..o .c~re un.ea strueturilor . eclUWl.{Us~e a.siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire. /.el.~or .a~estelo'ca.doar . " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!. . '.pedeapai t-a revenit medicului. vntoare ale copil~l~bolnav. boaJa În yu to r. - .el: contmui'aCfiunile '. j)edepse pentru Încalcarea. organ.gTJ\'i. ' . ..oml' Il " .pe çare mica ~ tânar. 1 .'. .".Alah ha riispunl>: .Ipji~~ent Jp. Jl7 ..becl\te ceva '. param~triI '. . .. estmape. schup.!1}bla çâr~". " . care. R\ulto'.'cj~i ''-.\norgan Într"!J. n\l a 1W1i vut nevoie.. cumpliti. de bâlbâiaJ! ria mtennecliul. . dostinului misurat..:1.familiqiAW a . . Qmu! »..'" . Testez.It.Î!1 eun 'copi! este ~ataf.AI!ihi. Cea mai. .r> d. 1J . Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '.' -' . d' Sil~ .de.. . .u~ eontrot de la distan!a.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet.~i'!iif (psihogeneratoarele~i a. !'. . ..~i..bipno. boala nu se va vindeca.'" ..watcle.cui chiar asupra generatiiloqj. iartunu le dai. . ~auza miopieia .v9ie S/I-lii. Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei . sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. i 1 " . pe. .A.un trat~t cu reclama..lIUlj ntr -una dinviet1. .1 ..~~ ' .~. Înmnte §1. . s~a ~ ~ eXlsta..ufletul sau.p~~p-ça pij. 'r Îmiamintesc 0 pjW.destin].. . l' 'Pill'aRtetri!pr. infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~. . trl\lW~~i'AllUINI st.1~tc.Am t. ~ cu\X\3fl11Il!i.'organe . -'.. .1\1I1~tin. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~.lFil!:..mtr~unaltloe.. .wvelul~c §i . ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i . ÎnpsiW.care lucreazii.nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( . . .lU ~ potQI:iuIw ..pr~ZIJlti devJ. . la l'ezultate. D\1patratament.Q 'i 'Ji. . ' '. . Am. . hipnoza a transferat . Mecanica ram~e .oare Este bille daca omul .<'1 ' prpgr\ID. TIII'kovslci Oglind . '. or.Çonsider ca religia. .laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat.'..$à .-./: .fJ. '. "poate ajutorul psihogeneratoruluicare.a:~ fp~.éze gr~l' e. .. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina.altul...'a struCtunlor . Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de .a1J.ChUu-. în tilmuIJui A. asUPfj! ait UI. corpWUI. descoperit ca .ip. .legilor..ele. concomitent.. u ~. s--a maniKesta~:MJ1.de tr.însat?tuI. care lactiO!l~ la.wce comportamentul corect a tacut mai..cuj11 extrasensorica §im~icina. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa. ..Q1. fie asu p ta d""":.ata 0 f~meie.IIui. succesuJ tacticmomenlan. constituie defa... . . ~~rimenire spiritualii.WII dintr-I. Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .-.. qicânlpl.i 0 catas:o~/trel ..imP-rta .siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 .~Jiul. odistru g ef e total'il .\I~ py.r~nastfelsa ".cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf . Openqiile. '.~uLasupra copuIQr. u IUI.' . " sp~tuali" lIlomuluI.. Înlocui 0 mie de .. Pentruca ew trimit \)p. ~tatea. vietilorMitoare.'. ale corpulw. chi rurgJcaIi... Î . . Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!.TUcturilor. . barbatul avea.este . .~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt.F~ .': un meKut< rciarte le.b~ piçiowelor. ' a eçJj .eabolii fie asupra: .Jotmeçanici". Încearai" si -§1VID. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ ..artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea . Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale.. ' .' .mai' deplofabile pot fi. pe oanleJJi.anaJ'>:atQèJe.. " .' . . asupra pSlhlCl. BuCJ. . "Dupâmin~ gJ Inttebarea..karmice ale desti A avut loc"'" . . . oferind .Ji ~ suferinte! .f4lor..f!J. ..\iIe pentJ:ql. VIe~. ~ da A x va mm_.a . . .1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . transferar. Doct'imI1:ra indignat . Ii fae femeii. ' .1 Ik. op at.. :'1.. 0mene§ti. .. e jJJI(I1Interventll ". .. r~1 . concept\ej' de. .wui~. .u .pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!. '"'1''' . .rdill1.' . .' l' i)J' .. ~ vad cabiiia.' . . . 1 ~Dece? de Eu suntmedic.0 .. . .!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~..~ .ie ca ~nm. .Iriabolnayul\li. clin s. .dea~~ad~lelel .l!UfIetuI sa t .Itu1. Oare nu..'. .

'.Î~ profunde ale subco~tientu1ui. vi. ne duce laautodistruge~e. 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol.i poihologiei. aceea nu se puneproblema.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.Tânarul .~i el vindeca.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc. defo~atttle. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e. h . t. .o Mgants. spirit. capu!..gât. ' ' '.fiiiologiet. pFesc~iepastile.vindecarea omului. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume . eliminatecauzete ei. ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. . " ' ~:. la ce bun sa Înyat la Universitate.J\cum: meliicul face inj. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat.el a datpeste un medic bun. '' . t . Cauza ulceru\UI era 0 .. psihiatriei .1hlocUirea unei conceptii cu alta. trateaza. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da.titratunle .Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui.!n~.~ .darboida nu.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl.>cese1e.. Pefiutl durea cUl1lplit .oumimaitrupul. Am anahz~t J>8:. EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor.a pFincipiiior ritedicinei mOderne.'. ~ :~edicul terapeut.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. În tiltim. ale . a awrore!tCiie inWtesab. Din pacateÎnsa. ' " .e~ decenp..odecarea pacientilor Îaramedlcamente.regl.>ate .tà:' " -Tata.l-amscutUtat~el $iboala. me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc. serviciul militar i. daca se' pc.opereazii.ecpi.Daciboala estert!teptatà cariu.trceea. medicului.~rtta metodei donsti'lti prevenir~. " . i' Nu demult mi s-a adres~t 0. !'.agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . ' . 'când ..119 118 .negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep. . ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament. vindecaÎn acest fel?. .aanaitZez~ ..Atn presatun pUh.èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa .ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. . EU am ta'cllt.~ ljI suferea de un uicer gastric. .' ' " " .. ' . Ocupându-se numai de trupul fizic. . ~ .'a disparut. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l.1'ametn spirituali ai iubirii.câmpulUIuman ~Icare pe.distructive onentate JD1. au d~arut. ci ~isufletul. deforrnate.cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei.lIamente. .0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. ulcerul se cica~ase. spune. Rele~ea ~a . . Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput . 'Pentru aClarificaaceastà problema.tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . .tltezUtca diAgnostiC1.tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i.-. in perioada elaborammetodei. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu. m primtilrând.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm.ile multiple. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte.câmp.Înainte filosofia. Hipocrate.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. :'. unftou J'lparat care a sosit la ce. zeu".aparatuh. . A luatcâ(evaplI$tile. Omul Iacuse. 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà.ctdep8'.' caci 6mtl1 este. tilcerul bloca extinderea programului distructiv ..COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o. . ..ti care acpona asupra .rmlt:a. religia ~i medicina erau un tot unitar.$i trat!llJ)entul. vOr fi . Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. xista $i. Am declS s. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala . despre poslblh$. boala se va stinge'singura. netU'0p8tologle. f. ~i l1Uli putin personahtatlI. . agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: . Este yorba de 0 schinibare cardinala ..

intl\Ientelor .->---~ i' . SUted. procesuldedezintegrare. . . unor astfe!. cel mai adesea subcOI'lftU:l).!elorvii.' .dupii cum 0 atesta cercetârile. .cü' d~l.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\.dintrt! con~ta.temporane~i tasponde pe .r-12ft.oartea.1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de .mbtla aparitia unor !1)..trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere. Çer~etiirileJacutede mi." "'. Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM.ibcon~tient.mult .Cu .din" tO/111100 anului 1995. "n" ..în aeest fel..'. .. . " 0 femeie çare ...':.. ' . çâmpurilor va veni În apârare.estriimarea .e.'.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.ÏnttQcât. la" niVelul câmpului...:ltec~~a ~l "c..n~aratii t .lemuta~ .elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon.ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.'t.~Qa~.risau vreun organ i:z. disparitie. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll.?'. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri.. proQes poatesciipa de subcontrol. .çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat. .uiasca. sa f~a exp~rimente pe coduri.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.V!!-}~ale ~ ..' ~ocare-lJ).lre Viitof""'"~i cu l:.. p0sibile .ci'~e am ce În.legelletice U!lWle ~ ~e. urllla .blocarea izolata. . adica.e~!1)..structunlor fine ale SPlTltulul. ' s~ . În 'acele zoneunde se g~c programe!e .apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. I~l elevorfi ca!1).. :.'. l.co\lQTÎlegenetiCjj.aveQ.acestlucru' eXis~ " ">.po~ ' Qre~ În:ava).'.doar doua exceppi.omenirii.a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt.tate~e. P~cOIUI ' '~. Nu' este . Il .d HUWÎ~il pe . Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun . ~i atunci incepe.:~!~. Se ppt reuni. . ~' ' ci imunitateaÎntregului organism. Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an.Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic. "' \"'''-''- .:. . .an~. .l qârnpIlIUlinformatJ. po. incorecte.' soiis.c~ Pt. " .(:sunt d.efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca. .. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je. "". pentru un om care .Qercetiitori.)xperimente cq\1l!ta.Ulnatwa.apar une<Jn . ale ornenirii. (.ai pUlemica' " .Experimentele . .Mest .$1l dia. ~ntinu~e.l~ ~ .c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. putinesperan!e.. .Qgram' eX~~l\billtlultor. judeaând dupa.te. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor.olat.".. dispurie de r.' Aparat~m . plaI!te.II' altele zeci fi sau.. Acest aparat <.lit.apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii. mai mi. boala reprezintii .tn&1I. mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .'.elimillarea acestor blocaje va' accelera . nuntarul lor . ' . iar .'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal .#ldiSatorii '~tJ18i-.utan!i vand ~tUrii.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 .are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot.~li. a omului ~i animalelor.' generap. Pentru stopareaacestui ptoces.de ~â~.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp.~~8â~f.!je.di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.lD ...iduci\ in 1Ilq. tara a 0 elimina. bâ!i.va dezvolta ÎI). ~QntQpireal. . . Analizând.. ~\ daca . " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà. i . Deja. .eKClus deaselllenea Cjl' ~toru. . Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice. stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am. auroregliiri! .'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. Iwala nu va bloca. ..!blocare..'faptUl" ca vizeaza. ...umit seator al corpulJ. ar .. ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea ..:În aceste Condi.. . se trans1IDte. 1 . .'.'..Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt. SlStemul ..' "" .lnforriutti6nal-energetice.0° l/ .amr. .intrcunviitof aprop..onal.de (. rezultatele" cerœtanldt mele. Astfel <. . ~"i ." . Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J).... a\Jtodistrugerea Olllemm. I\IlÎl.insa astiZi peI1tru. $Î sl..~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii. boala ÎtI interior.piQ!jlIe~ei-apiei.!i~~~ ~Ufiirin~l11I).. Il ~ - ".' .cJ.lentil'~ichinuitoare.nalelor~ omulul. de 0 femele.atcizut pana la PunoNl' icritic. .t.Structwi 'spiriiuale echmbrate. . alunga . --' . " .~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .'.. În Univers..

indreptata Împotriva.un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta.. .ei ins5$i. ... ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e . A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~.ede~. Co . n'iiicuno$C demulta..>il.~. reala. ~ ' ' !.-eareputemic l . .~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .tâniirulsesimtea deocamdatA excelent.e vorbi despre 0 anunntAbowa.. 0 ~a vemt la mme.dete~ind' .'.' .i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru . Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite.JI~nU\vi.rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi ..mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.Am intrat inpanicii.' . era sanatos. uncori'nuiliifestà. tema.. tnC9rdti.se ' .fenODlel/. 1 123 . D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice.. deV14:l"e& este . amin~. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e. declaratie de dragost. ' .apdat~a? ' . printr-O asemellea atitudine.Era:.". stramo~ sai.:ea c ' . multumitii de ." fa "" insesiza. ' " .:eL' .hotarit siima mc~rce.oficumvavreo.tuI care a munt .tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:. D~ .' .1llSdau'a I~bamite din. Am gAmtca ura era. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei. . 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara.A N.pptJ\oaredevierile~6~at. tl a(it.vm. Este rezulta _.cutaaceas1apoza.dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm . .tea§Î les~1IUllS!Ilul. ". " .Am.. -*' F~eia eu. ".exp~t .cU .f~:: .oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . - ~ i-am spus ca. artalo~e. ." ~die. '. . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra..e.~ i-Iariit.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te. DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 . deformatlparlU. La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei.l. Acest meca. emotibnal..w~e.a-1 compensa" . . Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q. la cinciani dupiice af~ :fi. " "A. sinuci4~eo~ . e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei. . . '. al~ri inseSizabi1i.'. . .~.co~tlera homQ$OOJalita..' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .. ..Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele . " caC41Vll .cteând tb interior6atitudine . ~i a luat amploare. .'Pi6gramul.atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1..Prin urmaremecanismul miul1e\. nurnai çluburi"dar . ~ 1 e.~ .' ...U.deVlece. . .. . . ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala. in cazu. .Wnteieu . ' . ~ 1Cli t. .pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.ede4~voltare...§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~. .*1 '" ' fi~t~~a .~. în loc derisp1.. N. .eabsolut normale.' : '.ile ' familiei..t. care sapa necontenit la rada~m.' . toate .Q eredi ' se p<:Jat.. .llicteliia' $t~rs.mai deparle.' ' ".ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA.dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt. Eu am procedat de la distan~ 1\ . mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am.caeu.' Îl. . ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza. ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti .gerea ca sunt nopnlll....desentimente.investigatcampulfiuluifemen.tlvad imediat pe otnul ça.P!pfes19WSt. .) s-a transmiS.~ftr. De aceea ~8.' - in urmii CU catevalUDlDl. çorect. .fÎ ~ ' .stiiteam swe fostputerl11cofens..1eJnel8.122 . El prezenta'ni$testAri lumea ~con..'~. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel . cieCatdt~a...!urbata. i. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' .n ' . .~.l1etru . .~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata. "" foarte in~ant . femeiae uluitA: ":""'Cum deV.ExistA nu..~ .u efectuat.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\. _n.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill . dinPtcate.. .t <. Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a. " A siifidiscutat e ..~ continua activitatea macabracAutând' sa se . ' " ' sinuoiderU. 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df. ..1".

se ~ femeile ~e se iubesc t§i '..' . Lao Zis ca tot' cee&:. urareariiUluio~enilor '. rudelor. tn viata de.'It._. constituie ogrupare infofD. .e~I noi ~i omulla care negândim.. ") '~.. CÇlnstituie. . Me!lbe/fi.de filosofie.ti' de.. iar Ii~t.. ~. Cuvântul " nu-ivrabie".~.~.0 'dezintegrare .' l 'i l.SJiii'iM_II1: . ci program.'. . va :. tirimulcâmpului cualteprograme. . ~!'I1e' (~ ~fnti .oumane. ' '".. rsprezinti.iuciderea iubilii.'. sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu. .voi da 1 . eficaci~a filoterapiei este deternrinata. VI .zut ci sentimedtele femeii .no~.te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " . mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori.~a cum . dintilor. 1 ['1 l.1> ~J.. sufletul 'dtago8te..Ultionaiii.~"". ..- '" 125.. .. ' .'mt' .gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un. -A il ..~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera .noi moare' iubrea."tar~~ . De aceea orice . pe .cWe .~.potiveiaitl.~ ~enü. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.tatâIui. . Nu vor mai apJirea excese: ' . .'1fticinu'ne'. r.!nainte de.SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei.' " '. . iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .prejudiciu. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. " "i atul '. lj " C fizice. nu. aceastâlminunatâ .de siiniltatea distrugerea.' decipeei~prog~turalor. 'Il a ..a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! .Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!..creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap. Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao). .l)all/t 'lipse. Homosexualii 'fi 'JiU*.ea actioneazaasupra structurilorspiritual~..."':""Â<!Um.de cazun ~. .". 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD.de structurile biocâmpului. '! l Il.ilor. . Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali.l ' l' 11 'i. trecute. Am œrcetat zecl..~aMJ1a. .". reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. tn primul fând de faptul ca . Are Ioc un ~~b de energie.pirticicii a Umversulw. ". ' Prin'cesunt periculo.poatefiperi~os.lI1blf'ea ~~i pmoanl.Glh cdifimtAllhN:rime.corpul o. iIr.' Ideea lUi .acditbrstructciri So.s). ~L.. Se doved~insii cà Il Ii.'8horoam... Cristo.o1ile cI1iu'Jefoase. . ".0. 1' .- .e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? . ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê.. . pot ~'~~~'n~ ÇitiM..ce este.'ff~t"'MI. ~" '".'. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu. i-a . supruolicitarea karrnei ~i alimentap. .'fll. .W. ~ârfirea .âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai.oboala.""'" " . ".!<>ns!.'~.811modifiCllt. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j.PentfU'complitatie . " Prietenava avea uh cu totul ait comportament..cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:. ' tmbuniitâtesckarma. este spiritul iar .~rop13V:.'.tn"pami'iet.a venit sa cred. ca ~asupra. Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte . . ce se di~u~~~it'~ pe.~'o8meoiIo1":œrese .ao'Zi = fl!osof antic chinez (.iUbC!SC: spirituilitatea... sa ne plângemde soarta. "/" . parinti!O{. . au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne. Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi.'Owza parodontozei .u 'spresadisill.ar~. fi iD ordinè. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne.subco~bente. dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie. un organism care interactioneaza pe i .tncak. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor. ropiii lorpotdeveni ~. celor ~ OOICel. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ .. ~i~am w. ~.diana stab1l ca .a' inco~ectâ. Barra. Omultrebme.~---'. .tnei _i.1.iluzie.". .a .ca . tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine..mi... . il! Ioc'sup'rimareadragostei~i . - "'~~~.~Ito~lIactMare ~. siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur...r. antiCii1O."...~qOStda'§i"vi. ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus..gândun la cineva se .. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'.

distrugetea..AnaJizând un numiir mare de &pte am. 1Jlacar supoft1!.' c6nectarea '1. ..sase mdepiirte:re . su e easca. a /. Dacà.pTogram. are' ~ Supreme. IDceap" n~ t e.vecinii cucare v-atI certat.Ia mve nc. - / 1 ~. a mnariismuIui. e se. . . tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile . Un tâniir a jignito fata. tm. mI fi?. . EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ . ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa . ti'ebUie sa fiiattiv de bon. un cuvant urat 1&8dresa IU. rele se poate. sClJ1'teaz8. De .es. însa ce-i grav. ne distruge fizic ~I SplOtual. Orice om bun sauoormal deapieri.otJisa i-I prQduci. Ideal\1rile~Î perceptele .. .c~gonc e:~~~paclue.cu aceea vi se va miisura: .cu . ca si. mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru . o. cineva. Noi ne nimicimfir8.. . manif~ . ajuns la concluzia ca. .'. ~mgun:1 . de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru.Un gând udt despre un om. ~' 127 a(. . ~pravietuire' o.~ structuri kannice.diIriiafirmatape un ton . ne influenteaza v . p.La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie.. . supnUncârcat de programe' negative. .Nu-I suficient sa fil doar boa. a mceput . boli Poate Începe destram . care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: .'.o.liIbiti-i pe du~apii~'~. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d . Analizând faptul. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o.n preient l energCticapamântului estède ~ natura. trupului.t:e8riu!ui Du..Este suficient . Il ' ei:hilibreaza..' AIImenta ha este diversa. bolilerudelorsa~ ~opiilor.mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. are 100'cClflectarea. câm~~t pl!!rder~ ' .comportamentul deasemenea.sAu. -.. . omuibane~te' pe .$i.)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza.. da searna . '. treCute pe pIanul al doilea. m prezent de omenire. 116 '. toate cà omul se va simti minunat . can? mcep ~a aparinenorocirile..~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate.. Cuvântul intensifiea ol"ic.pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i. armoniei lumii. .lDt uitate. .Uere Jm. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe. el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului.' . câmpul.cateva secole omenirea. Iata l. $i.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. : m!sUtl miisU'rati.spre schimblireapropnel persoane.' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. area structurilor ~ne.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. m .piopriilor . -.. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: . pricina nenorocirilor a fast bana. sciizutL Testarea tm1 permIte .oyçondipesuficientii .turilor katmice negative conmne.Doamne.... roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8. --'~a~1Jrtati "'.i.elimina ace9tetulburiiri... .m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte. . negative. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui.aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va. campul inforrnationalal Piimântului este. longevitatea.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce. . iata. . ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati. pOtenpalul negativ acurnuiatpâni. Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos.mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic.~dreptate ~ in aœlllfi timp.InOI'triiiri. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara.Aveji .' . : .'" .utmii . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva..sunt. Câmpulse x. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . " . din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie.altul m mod sistematic. Omul . a mtelegerii '. descopiircauza: .laprit1cipala ~ondifÎe ventru.1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap... e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. Q . ~ - .dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. '. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate. 1 fi' m 1 VOl' cu.a.de distrugere. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul. Traumatismul produs de vorbele. În situafia 1I"'11. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:.. moli~ii. omuI abla daca: va niai .i \produce un riiu. .ApOl..

. . . D'iideam consultatiila ~ fabricii.. . " -. nu' sa~1..œre'dl 9'OJ9flll1w... . un om? . .N.o pacientii s-a apucat " .. .." ". C~d~compMimiti un om.puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre.\'. du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui. dar. '.Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma. unprogram distructiv '. . Este 0 amb~~ltate a . Compatimirea 'se...~ge de dure~1 . ç:u nenoroClrea lUI. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ .spmtul.' c.sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie.adreseazA corpu1Ui. ln interior trebUle. pe .~I. '.Una din lucratoare revrne la . cand compasiunea externa.co~piittme~t1. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI. ..'.. " . ~i. mi se pl. maladii.0 .. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut. la . . aptoape verde de oboseala. destrâmiirii sfar§itului.. deformari ale structurilor câmpuluicu'. e .. NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . putemice in zona celui de-ial treilea ochi. .diJ$f si se fi subco~ent.. dupmeavoastri. Aici e 0 \tmlta foarie fini. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul. ' . '. vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. ~. ele se c~ pot tratlsforma in contrar. . ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii.' 129 J* avea III 4f-'. ". . . A trebuit si seopeleze. Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide .alta. toate consecintelece decurg deaici.' . ui~d de cau:!:e.Peompotisa-I ajuti.. dupa doualu~ ~-au. dorinta de a ajuta patrund În int~rior.' compatimeascii. . ~asta favo~atI numai la oons8Cinte. \1 riiu .' . I-am explicat.eVI!. câmpul s-a armomzat.L. snfletu1omului. destrfunarea spiritului.:pe. de aceea orice gre~eala costii mari. 0 consu1tatie..Eu amspus: "Siirmatlul S... . .Atizis' expliceu.IIlAemeilof. . solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' . . Dupa coreqiilCfde rigoare..i poate preJudlcta. '.va gandltl pnn .'ide . Ce tot .

apartament. .~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. devieri psihice:.egoisnutl bunicului .judiciertia.Început sii-I schimbe.oprit. . un orn degradat Înultunul hal. Boaij. venea tot timpulla noi la.flului ~i nepotului.llegaturn .cruzimeaducla dcconectarea de .deoarece rugaciunea . ' "":-'Uh huiigan. Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!. narcoitJ. Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism.furtul unei Egoismui/.llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii.Jneaenergie. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. îl testez pe tatiilfetei.' . Pnn :e era. Stina. observat nu o. u~lI.n. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a.continua mai departe ruinarea propriului suflet.. 'determinat .. Diagnosticarea. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' .ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. ..Cosmos ~iatunci omut. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate.spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia. El fura energie.ci misuri:"IJ . ..'. p>ihicuJui. fa.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 . . a.apM 1 1 1 .înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul. ..acj:ioneaza asupra structunlor . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului.Igaciune el a primit deaseml..comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea.:.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga. l 1 " " : . mvelul energetic Îi cre~~a.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai. spiirgea becurite.. Ace. .130 .entTua trl}iaoarâ. destinului '~i comportamentulUi " . Ceœetând .exemple clinpractica mea.eiidereenergeticà. Testarea dupa rugiiciune:' .dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i .1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu.an. scandaiagiUlui:'. .niciodaii numai 0 biaefacere sau . dar .d~pascandai. ~aIV-a " .OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ.Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el. Vampirismuleste 0 oeupapc.probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir. dupa un furt'masivde' enl!rgie. 0 energle care a . un nivel foarte seiizuta.s~arga u~a de la. " ". 131 adresarepIO~.'datâ ca. prez'enta unor devIen psihice. emoj:ii. dar de 0 alta calitate..serioasii latâ câteva . El condamna copiii.Ieg~à s cu Cosmosul. Inseamna ' ' . ~l: acest lucru .. anUlllitecantitâti de energie.: "" .Aœst proces este greiI de .. pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. Dupa J:\. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai .sau fapte. numail1ll'Jiu.ei. 0 oprima~i ca. 1 ! 1 .blo~' fo~ u~a Cu u§~ . srnulgea. Întl$e ~ ~tunci fie .estenevoit sAia:'energia de laparneru. Pentru.cUCosmosul. ln cami de futii. Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i.a mâncat.'. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de . Vine la mine 0 feml}iep. scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii..vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de .proteçj:ie alcopiilonij. Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat.' " 1 . de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia. distrugesistémuLde. . efiecare D data când pleca..telefoa. psihicuiui. dar ~i prc.ta are . Ce s-a putut1ntâmplacu el? . ~pargea gearnun. exacerbat manifestat În gânduri. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . se pare. Îlt-egali ' '.'. demola. fi diidea din energia .J' 0 parte -dm karma . Ultima data când a venlt.nu tocrnai inofensiva. el acest lucru a fost..el batea În u~ile vecinilor.moartea..nele m~111festan~ permanenta m agresivitate.a:fost. ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii.' Se vede ca.e.. În spatele. un hot profesiQnist. '. sin~j:ii.ca sâscape..mcep?t sa-nu. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt. becuri.

. ob~Uin~.JlW. De ce omuldeVÎne. 1 1 1 l. Ea incepe .zic1i bruta. .tinte in domel1iulbioel!ergiçj. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~.l"~ SCQp. .vampmstnului ti.aJtiparametri.vului tinde si elimine cautelebo.. .voc. chilJJJieVÎctima.maiprofunde."\III1Ilpmsrnuintentionat.l1ivelul precar al > contact\llui . deaseme. bate animalele $i - .auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul .cilldat.vinci. pliti foarte scwpp mâioe. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. au renegat..eticii. Dupi corectarea structuriikarmieea. '..idor.i irite maIita.volte. 'm~ive de masaj firJ contactea. eilergi~.el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele.se in. care 10cearci si fure energia il ! ~ .' '- .inriutitite. la aeela pe care fi I-ai subordonat. " . Tratamentultrebuie sifiespiritual.. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces.iuneacu lumea. . bate J?s. 1nfi. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis .. JWe8tuia. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului.lit.nea. vapliti ...~.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei . !>$) - .ea . la celmallI11o. .vampirisrn . ride $Î 1$i ~ Il inregistrat. Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt.. . .recurge /4. - '. parte decât prin furtul delaalfi oameni.' . Plll6itiç amui.DeJlCC08 din Ce. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. 0 oareca. fi..re.' .se infurie fi tip~ neinCjltat la copil. . ' -Qricât ar parea de. Copil). Efjj. inomente.psihiee. ferieite . iii nu una spirituaJi.J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo..9nexiune cu Cs1$mosul. Când se malf! . Rugaclunea.l1'1e.' Este .isfacp. Princi~ ..o' va.or si iei de . prin. dIj.bioenergeticienii ÎndeÎjuns. .' .i . -\ . ~ ei ~ fie~tos.destramarea structurilor campului.. sau .Îi cedeaz1i energie.I.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a . de lacopiij ~ rud. el 10cepe si-.eod!B8Î adesea ~() boaIa. e mai. dinaita. ~ simp.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini.aJ '1iului. pentru. proces çar~.. 1 1 . tati/ui acresçut b1UsÇI1i.spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul .' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie.Prin UJD)ffe. .ve.vorba de un copil. gravi.contactul CUÇoslUosul pentrpa se.ptjnnanenfi. Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez. . ca.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai.energia. lor. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat. 10cepe si-I . f~ numaiin . Subcon$tÎentul bolna.d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .vederepsihic insi:parametri corpului. i.eprocesul În a~aI. ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie.timp ducând la boli pentru care.'.urmauneicorectii .r. Uqcori rugiciunea poate ac.i agresorul~i copüi pru4ele . al deconeçtitii faf! de9Psmos. in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l.. .Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. de colegii de joacâ '. .C\) Cosmosul.in ce mai des el. 8"'0necijea:sci. pr~ pot fura ..care I)bfineastizi 0 sat.(. aseamJ. ~ 'incep. .' ' '.i-I ajut1i pe cOpil sise dez.voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI.' narcomanul.u. eaa tlecut in.i-i jign~te. Uneori .. .epe -care.sli fipe 1n. Dacâ. A fost interesant de continuat investi8/ltille. a determinat destinul tragic aJ flului. este . adicifurtul nemijlocit i de energie.~ ._cir\<ll ~..pto. se '1nfurie. . A10ceput degtadarea .în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .d~i . seama.i caracteruJ acestui Om au ~ . Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent .eII!Wnd.tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1. co-i ~ energie..sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi .va unni U om certat cu regulile . Enei-gia:nu putea fi procurata.. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i.i comportamen~ui agresiv.(9oIosir~ energi~ str~.'. . pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca . de exemplu.na. .1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e.semn ~boalii al CQpiiTJIni. "Este posil:1il. 0 energie bruti. intotdeauna ingrozitoqi penibil. .lulde f.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil. a .. la cele mai nepotriVÎte ore. '. si obpni aceasti energie. tari si-fidea. Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru . Vampirul se.:auUa tulblJfirilor. . sterea Safiziçi .. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e .

Daci omul nu Întelege acest Iucru.nnive1. curo are loc . . FatII.asupfa caracteruhJi. sUferHiut. . . Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel . Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa.de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate . degenerare.' M~ la dimptil' nepoatei. declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului. .'...1iU-ide. .'. ". ~.explic mecanismul acestuia.uni cu Cosmosul. 'in . c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . . Odatii.LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da". ditte.~plice.nu sirote acest lucru1nsa a observat cà. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor.celor miei nu je place ÎI1brate la..' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata .RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC.' . .. a venit vorba de vampirism..' "./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e.. ".minÎmi. / . !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie .iriatematica. materialist.. ÎI1 curând " . Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau.~ . Aceastà Întâmplare este 1 .l°co reacpe În lanf.. filCll.ea este vampira. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia.< ..ea. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat. aceea ~idevenim.œeade a dete~nat .sa se '.":'.:. destinului '$i sànatapi ei. nèvoitsa fure.focar .~ca biii~tufuiceJuifilare.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi...~init la mine.J '. un' Vétftpir. vacridica mult.. . r 'ilt5 Îti~ un cu 'de . atunci el esteaparat deintuifia sa. r ~..energetic precar ~i legàtura. ~ 1311 .. la curs. sutletul. $Ï''I. un tanar destul de plin dQsine. . .'" ocadere eaergetica lafuca. bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii.. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care."' dese' d~reri de cap? i' " '1.'..Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj..' ~.'~ .' l .Problema nu. obos~ foarte tste. 0 singulii fapm. FataÎmi confirma ca. PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. comportamentul aveau villori negative..'" . cu 1 ie sau rara de voie.. .:.ea. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia.Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!. La curs participa bioenergeticienii.. Tatàl este . '-~~:i .tatiil este ateu. Unul din 'cursanp.Îi atatce intluenfii. .."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill".. sa traiascii dupii legile brganismului. fura enetgia. .de recomandàri. . '. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.. ' \ E palida ~i obose~te? ' . copili lui vor fi cobdamnati la. acest mod. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. . Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. ./lUata.energia un bar~at.ei 'cu Cosmosul este . Câinpulcopilului este... . Fetei Îifura.~. Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille. mai Întâi spirituilla iar apoi fizica. Eu.~Da. Îmi furii energia. '.ubirQa ~i energia' divinà.energiel'penttu ca buniea.Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme. -". Îl rog .1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme.Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un .\ . ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~.are h)cro . . Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare . ces care.. -.prin care s-au. Are' ~.'destràmarea structurilor câmpului$i .. ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr. " 135 . Era interesalit de ~t. ..~ . 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii. .:. atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli . " ' .'vampirism.. Testez' pe 'flcieafemeii. ." 1..' . degmerarea fiziçi gradatà.''''' . Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În . poslbilthiar pro(esorul. . supurafie""Ce ne imaginàmca suntem. .<':<:~'\'.fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea .. -rAre' --:. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat. '. nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. n. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul.' . iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba. Când simpp ca ':'cineva va fura energia.'1: 1: :1 .Înciilcat le~i~tfe4icii de. Fata arepaisprezece ani ~este eleva.

obijnuit."ti "_:'".spreenergiiJe superi08re. l ...-'''''.'. 1IIC1p1~t. noaptea J1Pa 10 bioenergiei.'. psiliice. . . r:< .'. groaze . victima si .. .negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli.. obaedat. ..unel .c~e se siJntea: . De 'qeZlntre lumeadini . schinibarea catacterului. TI constituie sentnnentul .' .'/-- CIlle În pr~t destul . §Î' ~t~§amentul.~..qa. . inexplicabiJe. Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea . Vampirisn1u1. .vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e.rugat si vid? fem~ie.§i. Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna....'. .Ia indieni cancw:i. ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la.. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios.. . ~""'I!IW~'t. CauzaaV-a.câmpbrilor w:l. ea §i-a ÎnSU§it-o. - (.'... acuni.' "Sudarea" '.' Aflându.oopilului. expbca~ femeii În ce consti vina ei.. În urmi cu oluna. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel . iriprimuldOd.. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile. câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele.' . ln zona ~nt1uentel Am . avea 0 putemici oi.' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate .triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii. spre energiile spirituluLLa . . ".i ave~ fopie .ae.a .niveluriJeierarb. Toti cunoac zi~: "De..i La Moscovaamfost .noaptea Însomn.epoata.. . I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr. . e nuu penculoasa. . A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t. Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta.. Inainte de m?arte ea.'.mbrioilulqi mort se .deti_.~ ~i ce-i mai interesant.".:i-'...I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu .mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a.Am. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e .departe. \ . reflectâ .. orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag. ... . omullUblt.." ..amogiJor 'JÎ .'.'. elocventl ~tr\1 . .aceatlucrud~ ambelorlumi. et Ii avut.i /:' ".~pii s-a rugat . 'daçAelCillpar. mai .~:.' .~~. salace i se scurgea energm "" §UVOI. ~--'~. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ .. .câmpul . IBspunzitoare ~ref.. Universului."f.M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste ..caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal... mamte tralisf0anarea sa.' """ .' asemenea spiirturi. Însa.ofeaionistà.morp numai de bine".'...' "'.:J.roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami.de sinltate' I-~.' . .ice coresp~itoare ale .~. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort.'-"" '~I. . .. 1 .:j-. .ü trUpui siU.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ .orienteze.. la contopirea.?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.' tulburari . Daciomul pistreazâ picicelui decedat.Fenieia mi-a povestit ci. '~ \../.' Î ...loc ktnacât. la aepaqu-ea ~or .s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut. cu atiit. 1 se parea ci are un diabet. aceat lucru Se ~ . Unul dm semnele unel .. al. de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet.obligi.de Î1\ilttme. .cero~t câml'ul.' d asemenea scurgere ..hunea noastrifizica suntPbsibile contacte. .137 :'..m urma. doi oopii. fiicos. .esœ sinucigap. ...veut foarte mult sii-§ivadiin. Cu cat ~ste ma: puternici dragostea..lie ':0 . IDcepu~~ caut~. mal ppe .popoarele sunt orientate spre .11mp. I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii.'~_. .. . Fiica cea mic.' .~". i. copiii..1IlIISIva e en~. <"""'.sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare . Toate' acestea . ru~ele.e(Jtareael1ergiei divine. Atunci am decis si fac un expenment. Pot sa comumc.câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '... . 8lujbele la cre§tini. . morp: sunt..~dia'--..I-am. .uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme. arderea pe f!lg . j' fO!lf1e riiu.unei comuniuni preeare cu Divinul.femela n-amalaJUns la tnn~.'. ". ' \'..deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor. faptuliœ tebniÇ4violentei.. .

"~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. de '(Temece a muril. '. .a. eu mca n-am murit. .oajut. dorise'.parte.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi.' .ain invocat. .: apoi 8-'a ob~nuil. LIiÎnceput femeia s-a sperial.pututtrece i~ prin 'urmare . .. aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l. ori 0 bOala. ". tat81uicun~tint~ . ea.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:.1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" . -' 'Nepoatai"a explÎcatca.iJidiiéct. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma .çeva neprevazut..'care n"mn... sa 1Ila. ..lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea.simteaInca..pe .tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!. A fQlt.male [WIsc8P~ . '. . scapat de nenorocire cu J'retuJ.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!.-am .femcia. sufletuI bunicii.de un an ~ jumatate. . tare. alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m..persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. ". . n-am maIrepetat asemeneaell:perimente.trecut .Il vis. . -~ .Când m.'1irispUns bunica.'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute. Bunicavo~ cu nepoata.6 fetneie. ..trebuia. Faoând dupa aceea 0 . În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. roagA 's.Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un. 1 . . i~a dat . ~ exemplu tipie de colltopire a.ma ajute.' . . dupa: .a aparutÎn vis tat8lei. . ' .~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}. ~~o~est~to'n'1i '..am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci.iÎn urma i. EI.'.1II. ~. .ori un o traumatism. ..lnoartea e/ inamt~ sa. -. unui prejudlciu minÎnl.cufsufleteieinortilOr. ..nplat. datoritâ ajutorului .' ':'" :" : 1m :.mi se'Îi1tâmple ori.' '. til) ' i Âaeuti. Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci.al. .\lucrurile einu ' SUP8ratioarte.t6tdealina m bunica'fetei.. iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. :Înotân. de moaite..(\ Încercarede.' . altii Pac~lIftâ ~ .Cu muJti an. -. . cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em.. zâmbeam " ' ' " ~ eu. stând.. mainte.suttetul dèotdatei. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera. NueraIn 'm!'dea . .'.. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput. pe oIiIul carea m~nt."~o depl~'a \ meniscului.. înseanuü Ca ceea:oe. M~ gândit ca bumca.. . sa . Am hotarât sa orgânizez 0 m~re.c .imagina 'CUIIl".Dupa .ci 'care a ÎJ!fepuli sa .oriefttat cU'paJmele. .tes~e' )I!ndescoperit .oamenilor'fatâ de ea. tatil eia " reu~it. '. mmtenmuc.ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.ui. <\omeqiql 'bioenergici.bea. a Început sa comunice' cu"el ~i el .a18turide mine. . sfaturi. ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei. . avrut !I8:. delamol!lte. :n i durera. de .' traum. .de groazii. . f pH)cedat incorect. _ .Confotml9gicii cotidiene. ° . .çittdat mtr-o.tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' .~. ..acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u . . sii-i vinàÎn mod regulat Î. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor.acutii '. . câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.la InarI' au trecut cu"bine insi.i. CâmpuI femeii s-a r~cut complet. M\. Cauza . . .pe'fiica . Supararea. Ma pregiit~ sapil.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn .lipere'...li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca. " .. " - . M-amconcenCat.se poate JJitâmplaeeva rap..daca<6e ÎQtâinp1i\. . 'WS pe nej)Oat&'sa:.. .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa .in~. . ' " Putea revMilatân'ni Îngem..:.' ! "..mi-a:povestit ca' . ' ... . le simt atitudinea fati'de céi vii. " " '.\. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n.. putut afla cu precizie.iar.. Este. " " " Câteva :zile. .mâinile! S'lau. .' '.'am stab!lit.' "'. . adiea m-a. . . î~ eu mai buna fQrma.ça. A". . adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri. i".~ ~ sa-Iroage si.atismul ' genunchiuJ. i-a '.: De ce atidus din casa lucrurile mele?.m~hdreW. Nu.Îneat nu-mlcp\lteam . ... ' maIfaetrebuintA1n'CaSi..' nenorocire. atat.138 '" 139 eJd:nlverbal.iJntr-una mult deJnai.!c În COftcedium Sud.' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea..' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca.mai .

Femeia ai IDOftenitdela WII.~~ mecanismul autodistrugerii. ' .Starea pe care ~ . 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani. " . .. omu1ui. 0 fapti la limita sinuciderii: .onoin. :- ' ~ef°ODaJU"~. . AmnC1. transmite ereditar urm~or. "0rttz8 t'''JI1.sinucidere. .. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar.gasesc ln m. . reprO§UrÎ. . se~a transmite ~ lI11I18PJor. copiilor O' dati cu . n' asemenea program se u .a . .copilu1ui..iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs. . .in primul rândoamenii cei m d mai. maturizirii sexua1e.ci taW ~ .a nutrit mult timp gânduri de. . ... il ~. . ' mde.. :. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua..spetlal de la ~c~utul câmpul.aVQt eiuferit. 'sptedeziJuzia mee.-'. .~ contro1a.' ~ri prin izbucniri de . peste am de ztle. tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor. Iati de ce respectarea normelor . . ciinmine se cuibIris.Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr.Dar Dunmezeiesc. Acest program este.acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de .si"~1iœ -. a comls tentative de.câmpului fui.pirinJilor.tP.. .' are~.~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul ..trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp.. s&Ittatea Nu foarte d~uIt. de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. luc:rand cu una din paciente. CIIt8"D-IItt"put\Jt. depre8iune. .epI'Opiapmie.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s.1fgela 4ureri de . ' -.' "". fi. nu.-.am. eJiIu4uurirea legati de sexul. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu..~Wj'~'~al'~'.J'~ dureriIe. supiiriri. . s.re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ". 'Program. . Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i.11iltamofem. ~.1 Ilmic ~i slab...bio8l1ergtticii. OI-gIIni"'TlUl rCC1.. . dicud~.a'.c8r8cteruIIJi.funCP '!D ciro ~ . aaveacopii. ur!. . de . i' " .ele ~. la nenumirate tentative de sinucidere a.pentru blOCl8'ea 1Ui.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . .le ~cei ceea ce. " . . . 11aci. .. daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât. lungi durati pentruci este conceput de pirinti. . - . . .upi (foui §edinte de corecpe.inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ". .p. niscut 0 fuci ~.~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. . :' . ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ.Aveam~".a tranaf'ormat uri !JIau. diI .. atunC1~e n~ profunzimea .' . H~cll in. tAoAt. . ..eunul din. . autodistrugere pot si diinuiasci În . ' . Câmii~am' vlzut liniile : ' . ':' . Penttu aœasti it1èik:a. _.pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut .muIœ mAlfdiipoaœ aduce .." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. programele su~co~ente care se .este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui. ' .'ii sau.v.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. ~ \' '. un fiu poate duce." " ~ puterni.decIa si ~~ in~dea.prbgiamul rimâne stabil ~se . karmi°~/'am'aflat. gen~fU. 141 C~ ~area ~profundi PfSte .' . am ~t cifiecare al doilea paiCI~. subco~i ti incepe si se dezvolte aut. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii.car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut. . .' Acestprogrampoatefi ' . n siu de capriciile noului nisCut. cii e IDolnivicioB.'.lÎ/J '. Co~taPlerde controlul asupra acestor .e. distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea. C~le mallI11Cl.' ~ . .\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze. IJI poaœprovoca:. pur'lJI'Hm PU'u.c. D.lipsa donntCl de a tt.dorintei . insieste~ totUl desc~.tobfincac:easti informape.eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi.~~pecareomul nu P-o. de riSpuns.a co'mis. .~ ~ ' ere. Care 'este motivul.~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. am evidentiat .c.' ~n:~~. În subco~~t ~ decb\l~.deaspe<:tID.0 deceptJe puterm~i a tatRJ. programe..extraor~e. Fondu! de prob18li18J. ascendentJ .indeplrtate dllniCÎ 'un fel. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare.

de~ta.' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla. .a legii . '''''''moriei..el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. . .0 'iaformat...ile. a Început vriijirea tânirului.' bioenergetIclan.. interzisA ime d lat onc e programare ' " :. a. dupA. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . . . .siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid. a Împingandu-I sa se . ... codare a ..ale cirei cauze nu ~etu . E$teo indileare.' . ~i'Într\1cat.. . Violenta n. .plintt.u poate d cat violenta.'. .l . ... . " " " noastra . '.. 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '. ~I va '" .{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.la UJ'ep.la 'determinat.' . .' . ' ' m IegiiturAeu siinitatea.e.. .vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' . la nivelco~ent.:\ .mu.or '.mplaSeIDcamnue ID ' 1" :. u .. ' Nu P oti Îruocui ". . Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco.' '.0 ~I mt en. .din" . . .~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de. au ~H neeput sa mterac\1 n. .dar.aparipa unO! gânduri. determinat. ~.. . ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este .d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ... ' .riI or tânirului'. ."""".despre paClentu:.... " 0 femele' tanara.. ' . Miiril11'eadefunnatiei. i Când. ~. . . programarea. etieü. amu1uide aut0dlstrugere. importlu1tii. ~ialtefel10mene ?~g~. " ..sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma... .eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~". ..mtâlneu..Sigur cil În Sltuap.142 "pentru .Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. introducerea ID 00. '. .. " .foarie. deform~ea \ infbrmatice. ..~ de &CjIet.o"atât de PUtemiçi. . printr-0 métodA dura.cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. .(.'~e~"?. s-a constatatpler derea.. . . . Bioenergeticilmul a stru~nlor. . put:ernic "poate .nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". ..u1 eodiirii. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.". I~eeput sa structurii c~pun. .a 0' mulw '.un timp. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de.arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.'spirituljlitatea.i..careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1.ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici.hipno~i. omului.zateprm'hjpnozii. ::' .. Îl1'afarilde gândurile ~I .nu l'ma bine.avut§1. darcare mr A tiitp."ln. t~: .. .~ntactul . ."'. stru.. til) medicamentelor prea pu. . . .a ctUalAegreu de spœcA trebuie .. . .deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza.Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate... câmpului femel1. se paate manifma... dec~area progr:..pericolul unei'boli grave. "'. .. de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î . Într-~n programde djstrugere.a. . w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi..l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. (. .Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .Ill1-~..~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta. Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e..telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna. Verific câmpull din perioada . se Întâ.' .prin interrnediul.se introduce ..c karma .luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur. el. ' . ..' si determine uhele fenomene secundare.(rebuiesaplec " În America. " " " ... vriJll'ea dusla 8IIU. introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului.Organismul reaetione~. genda!.. "8I.. eficace.program .fiÎltdcA n~ Despre.' . .tran81ll1er ea de. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea. ." '. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty. sale ~I ~mceflU . Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 . .. aavut kIc. m confirma dm pacate.œre ale omului introdus .~nglezi..tdaci poate un program exterior. t . are loc defurmatia stmoturii eâmpului care.ie . }. " " . Orice program ~. Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu. -actioneze.'" ~. de dorinte1e fem~n. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu. 143 . ~i ÎI1ca 0 partidularitate.IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille.dc!'iimbien8lezâ: ..o ÎmbolnAvire la nivel fizic. .). ' Amtestat câpvà oameni. . putemic'. Am eerc8ta. -am ÎI1SerÎII. .w. mformaJ:l1 ~. S-a <loveditcapoate. w' .' erauvizibile.Ja "m 'cmrsuriledQ.premergatoare Înc..truoonsultaJ:l1 .in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic. :'" . violenta prin lip~ de <lorintâ.

" h' da a cruzimii pe eacen-o po. . ...1 e .'. nivel scizut. . .la narcomanie..terioare~ om~: dtagostea"...'duce .. " .. "".. tinda catre sintAmantl.. n. .~M.plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" .~\"'d':'/' "': . ' ". ' ' enea atuni.. I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. alcoolism. . .. " . . " . Universul oatt1enii. -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata.. câmpului. a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' . Cüüf . .. fatade sinene . . . L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s. " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . Omul incearci sa-ti S!Jprime . . . de chin spiritual.'.. Eu i-am sptlS. .. Jumea " " ' . .pentru mine n.Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat". A veDit.. .Adevirata Cauza a.e' " .. . . ÎD. .. . El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta.unom ~. '. Co .x lncetat. prin restauraroa armoniei ' ' "'. . .i si respecte ""oneze trebuie . iubiiedin sufletul dumneavoastra.. .. ". . .apetrecut la Ialta. ~ de lumea ct . " " Dupa' cofllCtate. . Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea. ~M O' l ' . rezeitt\)l"~toTul sunt re . de 'om U I drag. ' ' ' . ' . Toa. de ". . ' ' ' ' ..a mai ajuns . """. .e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". "". . i Iubirea 1nseamn . " .'\' . stare de discohfort..ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii. . numal. " "... .. Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic.t'.~xToutu . . . ' este '1ineGd ...nu ...':..a repJ:imiriidragostei fatA . ./il4 1>. 'Oricecelulaa .pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . Un -caz.am spus:. ' .""". ' .. am Început sa lU esc.beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. ". de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. Unii cred ca acest ucm .caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren.. . " ~i. . . ". 1atf! de' natura 'ne vie ~I .' Éste une~ctal nelntel~~~~.a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii.. . .. . .alcool Îi dispiruse. . . 1:'''''': .' ~shl . . Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. .ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -.'.ce. ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. " . . Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " . . . 'Omul obiecteale dragostel. ' ' . jur aceastâ dutere spirituali. " .intereaant:s-. atunci rn-am supiirat foarte tare".". dintre om ~i1ume.: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e.Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca.ti~ 10t . un. Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ .. . Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de .e efOl1uriletrebuieindteptatespre . complicata care trebUle ". .Du~ezeu este Înconjuratoare. . ..a scii.mi-a.s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. bolnavilor.celulii a lumll. ....: """." "'.. . Aceasta. iubire.lac:. Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc. . ' '~'~acec ' .4ii.. ' l\1vat~taprintr."t~ .".artnorne '. este . '.' . l~.. " -'.. ".a pi~o ti ~i de copii. determinat nu numal pnn 0 rin. a simtAmmtelor diVIne a. .un efort permat. . .. . .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten. !I a cernt iertare fi. ' ' ' " . funv" . Ji"" . . P 1d . ..' din }U..' trebUle .omemnt. 145 . " . aI.' .viitoml.M-am dus la el '.. dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul.am intâlnit cu:el. regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. 'ln ' tu! a o .suflet i se inst1rI ~ 0 .. " . . trecutul. . efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln. ' . b ' . . pasiullea pell. iubirea fat! de Dumneze~.. Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. .. . '.. narcomaniai fi alcoolismului este. dar . . " . ' .mai mUlt . cuoricclDijloa. organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina . treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman. in timpce fineam ~te cursuri. .de oameni.spre : ctul nostru cu Divinul este . .' po'''+e su ne P'I. 'pta impotriva acestora . ' " . Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl .pa de asem " p P ." " Intr e in mm me «u ea..$tiJi <lince cauza. ~ . povestit urma~ea in$D. . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 .1. . spiritual contetnpor~ . . . pre~ . '.le1i. iubeasca: pe Dumnez:i .aceastâ boala. . ').~~ ' credinta. inlocuirea . .' " "" . ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. .patdo betie. ." .:".t. nou sa. '. diversefonne de toximanie. deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut.tru....

Te primesc.de oopiii J!~tricindvpr fe el'. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/.'din aceastà cauza. lumeaÎntreagii. un . '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. este pacatul. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. ulUll. Ar fi un sa.ete~illcispreze()eatjioopilul. ~e proteja~.u!D n". . l " . Virsta .spunde: . Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers. rincipala ~i..f' 147 ' . ' Cauza a VI/-a' ele!mentare. El se iJ)ag&. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i. distru$... ' crqtemari? am. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor . Întreaga lume. nUlllai t1Qpiii de tapte.deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit".nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ".UIl1 .qu-e III optsprez.n-avem met. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.. . Omul' s. Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil.I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul.- " gre~itii. .deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd.1iJecâmpt.nu Ill. .Noi I~e structlui .oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu. ..Dupa ce a baut. . s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . sup erioare care ne leaga de Umvers.'" " ' ' . maimarCit contacq. pot.lvâ!1t.Ce'e. de fapt nu este propn .la fel este ~ omu!.ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI.. .. voi dragostea". c ug .tinepiciorul.ovoacii loviNri. 'etatea noastri person aIa" .!.cei de un a!l-doi 'pr. :viDe lami~bi..s-a modificat ÎnQ:-!Jtât. daca 'ea este .am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. doua dorin1e ale femell. . V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '. .vm. . :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. . gem cepem sa ne distru ' ' -sim. ."!ristemulse qestraiDii.~icm vid culIJ i se r. Noi dispunem de ceva care ..p". .:ce am n-a mai . '. .cnlegtu..t\OuA am ci .Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -. Iubirea este acel mtreg a wei .ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr. ~ " 'numai .ln 1Iltimu~a.(.efaee câmpul. \ . " ". .felca ~ lUhl4ii. :.Va trebu!"si beau vin. atunci celelalte I~cil can.cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" . '" ' . A' raspun de Il -' spune: . ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' .' " ' -A pnmulr ând. se . ea Îmbrati~eazii ' . - . pe celiilalt. A .zecelllli. <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se. ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. mi . Încâka<.a. .Eu!l colegde clasa. deformate . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma . îmlamm itesCAde o pilda. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §.adul~".~ dCt'ItC~~doare pe. . 0 conceptle de care poate dispune dupa . ~adar..asupra . ~i sedistrug. x este una din triiirile sale . . p". Nuçu mult timpi). '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= .t! cmergetiql Piimântului . nU ~ avea urmiiri catastrofale.~prin el ~. .se ri. Pentnl de$t1'ilmare.§.ii!lcii1~le sale. si mnoptez" ..P or Întrea g a.i. . . . privire. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .tau . . .nOl . . . ..Wi. .<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor. la aceastii tTagediivârstii..Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A.barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.P arte suntem. . niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV.sii. distrug blocajele ~I pnn :':~~re .. . ~ioenel8etica. Printr-o' alimentatte corec .. " . nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii. J .. .TI. iubilea esteA$truc:tUra. ' ~ 'A" ' ....' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.~ 1'46 -~. dIS' dragostea.. ~ a1ege . o~'te ' femela.' .Pnmeljte-ma.dacii:ei' acum. Pânii la treispre2.. . A' ' 'A . Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale. vrutsa tr~ .~!.-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. Ale fi'..I..gest. . ~n bel .cii el trebuie sa se ..Este. Împrii~ În. .

"" zmta calea . . Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup.e e . Împ8rta~tnl. ln . ...cu<femeile ature. prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. " r " .. sau mâncatul . . 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1.'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit. ~'cU 'Divinitateanu se. :. Este miicelar. Taie porci._e. tot Celui . la W a da atentiecelorlalte vengt. În fa18 eeranulul teleVlz~rulw.te la treburile sale ... Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii".simtea airas de alcool. . rincipiul primitlv . Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr. . . iertare pentru. Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. . . Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa. a stat mai mult de trt\i oredupâ.atul cu çartea sau Zlaru. ~.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet.. " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii. Este la zero. . estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie. . 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În. . . divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti. ". t mc '. " A' A ..' . sufletul de la SplA. V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul.murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. Încearca sa flirtez!. . E chiar dificil sa'-pimagine1. . stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic.XIS.A " no~tn In4ep iirta'P erau.pe care acum nOl 1 e . Pamânte~tJ. t . Vlata bazat.t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care.ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't. Patametri gândirii. . -Locui~telatarâ. Înghitim rata sa ne pese.re1l\. ad Ica t cu Divinul.!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte .h . se .cea maisigura spre regres.el". se g andp. . A " A .cauconsec!n. ÎmbuibiiriinUffim a ara . În acest fel el blo. mult mai de~tepti dec~t noi . . . interdicti a de a 9iti În timpul mesel.Întreaga lui m . ' ' . ..fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare.ent.. .f' . . Înel nu-i nimic eopilarese. ' ' Copiluldejafuma. În "Bhahawat. al linadml sib1a lar... ' 'Excluderea onc...reahzeaza.~ra spus' Dumnezeu: iatâ. . .' - ~ 1. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. ' -t:raumatiza sufietul omu w. Analizez eauzele. . .simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele. a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie.' aCes trece liber În su"con~tJ.la taiere. .Îmi spune femeia.atuncl contactu . În el lita toata informafia privind bolile. . Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata. Este vorba ' " .S iritul de la Dumnezeu. . .oÎn. puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului.. . . l . - ~ A . . a ....facioade ~r8spandesc BiIninta si. Structura câmpului tatiilui. .: p t . . Odata oremeie "m~a fU$I1t. nerea .. ' rep.10e contact fapt este bazat ritualul . ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex. este Clar. " . " de'~. 'zbaterile olitice ~i familiale pot . . ~rin intennediul sângelui animalelor. doar Pe P 'trupu 1w.1. w11e:4e'Mmi". ' .Stramo§l1 '- . " . an!. hrana de 1 su fie. Daca Însa ~u _. '. -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. Acum totul. De ce'?rSângele. 1 t 1 negative. ' 1În fat-a. '.. ap . Reiese ca manc. ."'V.un sufi.

" . Comportamentllllor poate fi '" anal~t. . .ale vut. obiectelor clinlumea ll.poateJ1111.if' 1" ...'. .fi.e%1al di~ostiCl\fe.yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e .f ~1eclfin.u.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor.\I1W1fCII unitatU câmpurilor.plri\tolll'e.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.ce~.YIl Pf ~ det.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea. '. ...ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.~er~Jw orice punCt al Univ. Corp~1 . se fiisfrânge. d~. ivn~ de.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne. . ..zentate de .fprmatt~~ .du~e.AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte . infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii.re~ dW nou la rnvel fizic. . despre J?rezenw.on.e~ste .se. În mod nejpLtlv asupra ' . Principalel~ progrlUl1e.zent omul. ."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral ..t~~ pnn' eforturile volitive a!e.151 -/ "l' fil. RPn4Ï\1a oo.' Aetipn.. Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar.ale Piirnântului . geQcl)iffilce~l. comportwii obiectelor vii ~i' Mvii. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista.sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte.a.:ti#9~1.. au ~o~a. .obiectelpr structurile infonnational-mergetice. '. .<. fi~c pop.Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl. ln pre.ctelqr: e la ~ distantil.informatlv-energet1c: p~n .ând.int]uenta asupra .e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.În 'particular. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.ce.1?~. -. ~tOl}lI. trebufe ~..\'~rÎFe obie~ S'i .prograrnelqr.evepllIlente1or ~I .!. f.obi~or nevii. nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.. ..l1~dlU. Ac..tatio~aI.dede~area dÎ.. Ac. pute.dov~enunw:nal d .asupra .pot ernitepFPgnoze .I~~ oblect. a nebu!o:l1tiiplor. Deoarece particularitiitile climati~e.y.defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului. .'\'.e ... vii.S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? . ID."În Iwnea fizica. '.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.~I mecanis!nuI Înyers. . . Q.ea:ita ~te.procese!e 'informational-energetice.lntermeWul -ge I\~a.qie~~e!e vii~i nevii. progu. AstÎel..' .m . genetJ.lanivel~c. . -.~orpm.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~. ~..ZÎca.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.pc. Pe. generalizat ~ pe aceastA bazà se. starea . de dezvokart} În tinip ~i spatiu.or. realizf': ~te legatii dein.' '.melor.~ ~ precise.?ru1~.Serea~. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. .. .. stacea fizicaa.erminate de rne~l ~a explJ!l. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e. ynn . Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:. omulu~ asupra...' .ea.lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f.cliamelor eÇllfe ne apropiern.temporal se rea. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte. Zona çata. parametri 14'rnporali. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.. Piirn&nt..sunt conditionate de . ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte.<~A.He " schimba. Mfluentareaobie.<te CfPst~~ . p~8!"anwl infom. Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor.. . .T. ~ çOQl!1°~entul.1izeaza ~n cel. Încercând . Pentru obiectele. ~9~la.est principiu stii la baza telepo~.. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin .divi. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare. de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii. câmpurilor la nive! fizic.

! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.tor . .' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.6 pentru product./ n~yu .îrt ' ~omemul.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont..eformatii' fizice ale.' . obiectelor intru~ât c~denta . se aflaÎri prograniul cattlPul~'. ~ ' k. ..departbde. .' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente..multe din constructiile 'Ul\enoat.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ .. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911. :.151 . . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:. condipi.uctJ~e ~l autodiStructtve.".. . dlagnosticmi .Astfel de cercetâri se taceau deJa.r~~.~e.tbio..utulPoliteh~c.' Eu' d 1dhidrografice. ~ ullde. .spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor. ?biecu.tarm"fapt. ~unt ~n~ntate.tehnice ética ~peratOrului. . ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I. 10cUP.j.el influent! asupra Vietii oamenilor..de ~ po~te.a . ~1. fntreaga omenire ' .:i. ~ ~ are .'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6. ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. p~~lo~pare. exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor .dIStrugere a '~ptrat6rului. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. ~) pUfol'tatea.abile Î1ll.sau" 'Prograrne dlSt. sa se . ~." 153 'f. . in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . stnitturile . . s~ &f:wt:~~~~ . .~cl ~p~rat?rul. nefavorapile de obleet erau IiID.e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe". la pivelulfizÎi.IegÎ.desttnui °lIlulUl. personalUIJi de exploatare.observatiei ~ aparattii#" . intennediuf ' .i?fbm. ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °. lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!.e~. pentru ~e~men~tl" ce m. '.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu. fel. tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ..probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv.pregatire tehliica a. fost tu totul alta.plasateC\1I1lttrel~. lIte . Ialta. de.' . Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile. dupa datele mele.e~ea .. 1:~er1~ !lWaU: de.'. .~iriii. .1 .~"..Mis-a pr.pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.".om{~iOiie~voi.'.' .$i1}u ~ :~nefa. ' - " - " " " ~. .up. 1Ip1~~are .riduf~ld~.. s e pot.m specialvilel~. ' ' _ . Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ .Aceste. de pete . .ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel.~.. . . " preZlceOl vlltoarelor 4.."'" . . .onstruJ.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0. distrugerea..t~tiotuil-.. Prima . . . ~n Iq(:\. . un. ~uin . mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de .mveltop o~el1ii sunt egali: .. nU se poate :c. Testarea ~atl .ÇOnfoJ. a . de o~hgato~lI. Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .Irisereco~1i.cercetat cu ~Jutorul cadrului. .~ c11iar. .apoi s1ieaut l~e unde s-@)."-'~.trateze anumite poli.tUIt'~ $ éD.incâmpul . pl a .}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi . dpmeni~ nou pentru mine. parcurile s~ ° . 'De aceea actionarea asupra . El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de.' 1'.' .~~~~~~ cele can~e '~p~ cat.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii. .fi~l: ~rce~lotœre precizie a..ia de mere. SJStein~'. scbimb ~Ie Înai.. pen~.Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . A.~~.cercet8. . dutgnos~clrii . ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt. '''~:')''fO. extras enzorial.eveni~ent~lor.aC:estuia. poS!'b1'tiih\' 'studi. . .Ia fel. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la . cre~.'. Dar cele mat fayorabile 10cu. macpeSJbile dm ~um!te' mottve . s1i..~erc~or structuri~' câmpului 'da . ". "AIn fnceput.energetJC'~ .~r1n ..~~ celemall~uIte mçIYsIV poli. Am . . Labaza ~turor ti~u~e . 'l' . eral) amp\iiS~~ .energeticeale.eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un.. de.jp. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci . co~at .eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei..ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav. Pimii1ti$i.' "". stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .tlviilii vqei de vie.utilizim În ~ostttn! tehnic.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em. ". ""uiiili. anume ea det~na starea mediului inconjur1itor.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri.nemulfumirtià 'in '.de regela.~est mecanism.. În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a..'ului lli"'e.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea.

' ' " ." " aeoc. : . ~ ...e s . ".. caacolo .L .l:eci. .éaviicar-. luni a durat prelpcrareadatelor primite. . Amluat ru~h~~ am .. ' utru " n . Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .. Oh.'. ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular. f>L1jen..' .sau. tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee. ". rate "':. $SCUJrt."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat .'.ttasatura a.me~ a: .'" u "numat. pe firulapel. ..&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .".pa ..' :r~~p#$i~6 '~e' În ° . Rezultate. .Pro1esorul. . . Ceea ce am Iacu. Eu am cemt un plan al silii ~i . Amfost inttebat de unde.sUUv "d .I' .' Puteam chiar sa preci1.~ ~~oati'lent.!o~ografiisau _ . "Pc" . .rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice.:.. diagnosticani bioenergetice .". <1. 'atapoluantâ ~otar~. . fte . . ncenttatte trebwe' sa fie la gurile .". " . . '-r-. . .'.' .eJeN"eVet z.tetn.. .&..'.uaUnü'~eÎiIcn n..am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia.Îndoua-trei lu~i de l11unca. .dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce. " ."-". P .diri interionU. Verificând.el p~ de cemeala " ' " Éfapa . .. ~uv . "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri . !.i. "asupra iocwtorilo't. ..'. .!.' .7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 . ...p .foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' .~I. .'-Ut"'" .câmpurile con~ 0.LL'.<. c in cestare . . stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii".rl! ni .~ereallpe~ ." toate cal 1 r.am . ' p..'ll s-a ..poluare .se afta tevile. t' .> un or .:~:".~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n.Existi Verifie.lizirii vedeam clar CUI11urge apa.m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi .'.de mine.' azot " . este l'rincipala . COIlcordanta era' În propoqie de 80%. .o !f. .. titw ' in'Vesti 'i. . \.. .Când am lucrat pe harta. .t. ' """" ~-' r"tS ." . din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.' . ' . amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei.:tnlCe la:t. ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran. . '.Am .at1i<'" yu..~ sUU' tnerar e. ~ou." est .' IUI mal Co "'.. . '. .. "" . "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.sa ajunga infilttatiile... in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -". .energetice ' "" .' . câmpurile acestora. Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului. t ~I ' '" .~I 'fu. .. ~ '" ' " ( '... .vh62uri. .. . .I1I11<1\1UUC. ..'" '''? ' . .1. .. . . .'" . _ ..PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: .. 'a'sei1i~et.'i.constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu.~.tIJIIj~" z dnâ. 1u~. 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte.".~ t".acesta era un domeliiunou de cercetl!. .MCeiCe'7'1' ta!. . ' pe ~ut$~.dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~. ' " '. specifica Speci4lizaU'" " . o spun e' . ". ca era e cursuI .mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic. ~"':W 'H'.L--> ' .'" .'Ca~ l!~anfleiI?r. . .Ilfosfor. .' ' an. . -- . d e . .~~I:ade .urm~a'cons _.P ta'.ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. " _ ' ...:..' '1J' .~metri de . . ' . crlisC opent exIStent. g.. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . .i.Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.s~ gasea exact În locul indicat. ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ".supenor al Neve!.. perjC\itate. . " ~ " '.'. ' ' ' . . cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall.'.""" " ~ .." '""..." : . ...â1iva .. lui d'~. . " .' ..m .Nevel stint locun unde "V~. .Nm lL. E u . FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~. vine apa: . . " .oavea inca nimeni. r"~ o--G "') ' ~' Lad oga.'. trecea . " '. "! . informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i.Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. . RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii . 1It~u. ~ii. . &tfel \le'~i'c\i'~F ..ic:e. foarte multe :" sO. La: 'p ~ burg ) I. ' 'ca 'rli'.o ' '. ".'. .-". Vblflo'VadtJclo'" de ~?t.t eu În doua-ttei ore. . '. Pentrumirte ...'.1I./~o I _.'..- 1$4 ! '.l.a '-"1. .'" ' 11 "" . cu "fosDor.. .'. irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-.nP~ e.' ." '" ".1:b'ntt'ullticul' ut J. .~ filb'tUite: $iaceStea siint de .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ". ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne. simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape.colISl"".Iume. iar.'. Am intocmit un prQgram confprm caruia doua. N-am ( avut. .. ':"".. ". . ttaseele cana. LacuI". utile .: ""' " . ..~" <11f~de "" $Ï. 1L .' ' .Analizând rezultatele diagnosticani.!.i este . Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ .or: bunde apa. ' un. . În conditii normale seface. mu ca '. .. '.~oe. '~' 155 ..0 da ta "et1ectul ap"et "cu. . combinat deconcei1fl1ite P ro" .\r. Ma! tâ.e i'~="'''.LUtlDa' pe care ah deSeltat' '..'t . .u. . . .: .pe.l:e. . t.1 (. . . de unde lua ipformapa fiindcii n. sala.'" . . .: ..curata le sunt cunosCUte s"".lt_" ' maXima'co" . J ' I!b~oIut't:Orec~' ."" .":.. jj ~to/.. c6nstru).. _ ". .1-"rn..'" '" ~ . . ~ penttu" pr~Iectarea "" . 'or fi . lor Be locwt.~-~t\1iitacbiatiii. arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " . 1avoral)! ~. .'. n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s .

.. " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. reJ '-. msa mvelul meu etic ' în interacfiunea.asimilarea mformatiei intimpul somnului. aucerut -' ' " . ' .sticarea oriciirui obie .sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or . . În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac.. a ~:~c~:~a. alaa . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. infdnn a. . ' ' " ' ' .' . ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu.a .. .: aviatorii.. lucritorilor . . -Structura câmpului oriciiroi inciiperi . - (.~ . dar ~ Întamplat in jurul sau.' 'a4u sufi" clent <no. . .'. multealtec<implicafii .dlagno. Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . De aceea.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii. . subcon~tient nu este des tul de nwcat. .pur! pot ce un P"" UdlclUprin .." Am efee. Daca.operatorii centralelor . bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo. B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . . e. " ln '.a familial.interaCtioneaza. .avarie. mire. schmtbarea lui. centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. .vde Înaltadasa . " l ' \ . - " "" ' ' " .. 'in' amte de accident. ele. . . "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ". care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . "'. acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii.sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " . ".. Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut .. ' blOenergetJce eticient..de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii.l'\lÎa.' Îp caz contrar. profeslon . poate duce la rezultate negative. ' . ' " Ditectia .ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" . Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv.. structurilor informationale ale obiectelor nevii. . Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important. .. 10 t . 0 1'. ' ' ' .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele.suflet. ' 157 . in' caracteristici. baza SGl'1sului .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA. Foarte activ are loc .156 ' .orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. mai duca acasii'.de. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree.'ttnei' sau Întreprinderim-a. " '. pot declan~a situatii de..deformatii tale structurilor aee tuia. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril .1~ ' e /atomicii? . progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu. 'î. Toti bioen\tl"geticienii. .'d'. tara sa d()reasc~ acest lucru. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. .. ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ. .. .iDtre. . sa nu se. " I?e~ml1 bine de I1n an . ' gat si teste z ".. de dlv~se subnivele.Da. n tre gl1 . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' .eplsta'teposfbilitiit.. ntr-~ ait coIectiv formai de.acestora. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri .omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale.uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' .' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a . du a' untImp O . " .'tu 1 " egate de Vlata omului.poate crea ale . c . .este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l. vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel . . ru .s dus catastrofii.b). .P0 fi .aitiitile~ce ale .cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc . de mare riispundere trebuie si fie oameni .1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin . .-.agresivitiitiisubcon~tiente. . or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. capaptatea . ' ' 'i ~~ . . poateavea uf! sflir~ittragic. interacfioneaza. a.' 'acumuleazi informapi. Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:.. .e are loc interaqiunea~i'. acooa orice gând negativ.

' . . .fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e. " . ~i . . asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. nu-i . acestea. ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de .J Nu de muItrili. I1eVlU in.'. ~ " . Acest lucru . ' " " ' progr'ame'deuri.n~atin anwnite '. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari. JU~ tii~ eviu:televizorul. primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze .VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . m.. .~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii.. .~I. . .. . . în ~care!litii .. asupra 1 wse?I.fIUteri ÎDcatpot~ . a acestul8.' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma .am descoperitci aletgia ii . ce se petrece pe Piimânt.tel e)/lZO' ruI 7 . '..' ii.neaza.-a teld-OI1at' ' '" . . de iriiarea ~i lira fatii de.." ~ . Cauza muItor altirgii fati de plante. . . . câmpului. obiect. ' . a atacat plantele la nivel bioenergetic. . vinovat. l. . Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante.plieea mult.' .ca . ~I asta nu . Ialele. Am continuat eàutiitile ~ ..de r8spUlls Structura ~ .6escoperit 0 - . atac . M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra." .i. . ii ..data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale. . în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl. '. ' . eu:ap .~. . :. d~i e ra ' uI' m .n .:-' te porti urât. . p~te. dr eaptà un. .' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. deoCa31dati. dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. .-''''''''''''' .. :œ. .. ÎDco rdat'. Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . " Femeia nu' 111-11. norrlurl. ..âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be. bine. Îh timpul blocadei Lenirtgradului.. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di. _. Atwn~ .. """'ldteIege ca'.~existi... T~s-a mirat peste miawii: . ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . a vrut si se'sinucida.'" - .'.. Femeia mi-a . lângi perete.' pasttat În camjJUIobiectu1ui. .urma "iani vii face un rau daca. Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera. .structura câmpuIui'~' b" 0 lee. era foarte fromos. . Odata. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica. . obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca. Al1'I .'.o1Il1. depinde de tine CId e cee. crezut. . Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni....ÎDœput Am siistudiez .~ ela ÎDCeput. . structura câm p uIw unw oblect. ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. .. .~ fel si aiba . unui. .mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. .'toateobi~tele. '.fati de paeienta mea... În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. . cere-p lertarepentru - '<.ana ." ""'~' mo:::.}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam . conditii. Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii.m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . ~:" . ..L''Nu ma .1i H' stricat televizo~:= luÎta.Obiecteleitoastre. fiigideruI. .ceas . putemic mai atunci când feffieia este llcasii.ce ~Ipolitice din Jara. unui. - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'. '. . . ÎDsAi um c . am pout d . . ' p' .LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora.~~t.158 '" 159 '. insa dintr-o de aur. 1. nu--a $pus . ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8.e Ufi HelI er. in~ l-~ 0.~ .. intluenti asupra Ob~ .dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~.. mini '. i-am r8spuns eu femeÎÎ. .. mamei femeii.ecoQ.siiptii. . dlir peste 0 .. foarte man. narcise. Mi-am &dus amint e . '. . putermca spartutB.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte.oneze '. ". ."~''''''M "..' . cu ele.. . în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.piri~tilor.nu simtenici un' fel de ameliorare. lumea -are' capaciti fi. parte' ea Se simte .ecup de aSeD:1e11e8 probleme. Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. ron"'. llebiinuind nimic. " .. Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " . . .CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. . imbrAcamin":"~~me .La buCâtirie. ~ data a displrut nu Se ~e unde.spul18:taWui::i. ::..cme~ . . Cimzan-am depistat-o dintr-o. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .œ B..

mQtJye!qr bolii" ia{a<..'" '. . expun faptele.~e~upoate <letennina ~ or omulw. '"" " .Q~eie..'" . . ..ptmtru.~~.." ca.. ' " . cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f.' . . . ~ u. Câmpul sau.~uJ Înain~i .stea ... reactionat pro~pt la acestprogram. ceva in neregula cu el. la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive. rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului.l ge te m O doare. Am gasit ~i motivul supararii. ... Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . .. sa ~ duda I~ru . . Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa.ezm otiveie. calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni.q.A tr -op~lUI1e .~ "~ . ~ . am descoperit 0 defonnare a ."'" -' .<'. .fatà de . . .. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el.. bàtea.~I!Ue!Utl. '. .' ' câInpului.' .tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' . Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile." . .iIm. .trei ani mainte de na§terea mea.I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi. . sa cltca$ça.oponalde exemplu injur.ma§ini.ulUI.r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<.' 1" VIItoareleprobleme ale omului. ." fiHi"':". .' ' '..ea.r .\e. .'. sànitat ea.'. . moçici. Qiril<j. .inclusiv pe eopiii mer.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~..~~dçdragoste? '~r:~ '. . ÎD " vOla . ' Ofata. intoxicat. ' . eraIa od.. ce am eliminat 'programul din câmpul meu. .'~ica '." îny--p a.. am vàzut cae... Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat.. .I! din . .... Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. la nivelul . "' ..iÇ4M:aIAt. 161 lIStj1neo.. Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. V1!1~1 neviu cel " ."".rnera. . pre~ta .91cçpm . . .Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i.\D ~ttmeDt de nem.'" " " ' 0 qeranja.eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.eazaidentic '.\fi t ob pan e .ID tm preunl"." .. ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca..de.a. structurilor câmpului in regiunea pieptului.. ."".starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' .e. tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat.nncatPt . .e nutritc de . Calculatorul a eU intramÎn contact. ' .~~'utitudi ". .. '.~lucra. . . .'. ' . ..".:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o.s~ Ultau la tele. pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic. 'Ie problem.~ura . ' ' A ' ..j/X-"j:". .. Eracalculatorul. Sa nI: amintim cum ..~ ' i.Î-""~. . Co pl1l.CIIlIZa'l\Sta '.~ .160 1 " ." nefavor abil er a nevol". '.eas!<j ~ac~r: .1". f.cu çare H. ".'l.81e. Venind odata sa lucrez.0 ". lect ~ el Ilvaras d.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i.ulpm1ireo Când s . nu-nn . . programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui.e cu. ' pâni În e .. ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~..t&. .~. .o "A' ~ .:.' ' :..' ".' . de. ~."'b' a. drept raspuns. .!t/l. " .1 . . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva.. .iiprovoca I.. Exemple !te inf1u!IDta ~~' .ilJ.. '" momentul cam! omul le d em. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' . '. .' alta Pacientii are m ul". . ' ' .Lul.."~ 1.'" '-'.ftn~ prpgramul de ura fa 'de \. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~. a§a cum s-au petiecut. reacpon. " . f~ ' . . . .pI.n:wven.ea.vizotiar feme. . atacu unUl obleçt fievi". -~ c: .meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). ' . .~p ti ca.s-alovit ~uI sptman d: "NuPI..\.p~'W~téI1)1cealestructuril .!matisme. '. Cu . .. de lum e care va genera e ' . ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat.dar $i ataca pe oriee om cu care .te PfO$t'dis" E" .' '. Rw.a oblecU!\oro.. -. De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu. ". Tramle negatl\r. . at+'~t'." .1. Efectuând diagnosticarea. ' ' . niel .Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii."'i'1":'~'l)ri. Însa eu nu fae dècât sa.D. de ~cul GU vec.ln <. . ~ ntCl_\.ca. sa . " _ .F1JI. pe .." . §1 " d'\fi CII~ am pului "'.semenea . Dupa lini~tit". """ "'.p "'0" '. ~ obiect. . .f .. BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '. -: . pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~. . ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l".

ahtâtiJe a~ten~~e. '. " " " . noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru.careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace.Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. .l'plate t III am arlJ.- 162 " . icoaneputeau vindeca.Jn primul rand.a ~Illtltcap . .tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de.~~~Î1~~iitili.Suniiasacrilegiu d . . ' spiritua. obiecte. una reprezentându-Ipe lisus I!ristos.". " " progrlUJ1e e. . " ' . . era de Îjuri$.$i ' numlfi. ' " care se .' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . În mO(l. pe Sfitit1.radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. /63 . ~~%~::fii~ legdenu ea. 't 'a strÎtlctura. giisindu-se În camera. . Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.>-'""""""".-. E. Nu ÎncaJca~Ie oare.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. ci'un'.la. art1~tn. . era oieoana . .4dieZe . ° .'.~~ot~tÎ~ucate. M-am uitat sa vad cum ..c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" .iD"at~hellll ~~:u'1~tft..fiiçiitorul . rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun. de n~tefea.. dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t. 10 b: virtutea profeslel lor.eare se gAseau bauturi alcoohce.. pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " .'.'. Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a.ll. . erausaturate de ~i"api~dut c.de lniouni.~~~ carton. ' . ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof.' .i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse.teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.a.pus <>icoana in baru! in . pe Hristos sat.mra~U~. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor. Acest lucru se realiu prin' etica personalA.distrugere. !.. 1 .'. " Orice: oblect neVlU.se comporta icoanelefatade stapâna.:. .. prin aspiratia'. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu . D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 . .codat dezicerea de Divin . clionat un uvlec t n'eviu. .. ' gaseala un metru de aparat .Niçollje .. catre Dumnezeu. chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor.iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp.intui4vera.cop"ulUI" sotul .in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . de exemplu arheologn. sa intre in co~tact cu asemenea .ii. da ta am lOSt ru g at sa consut un.. Dar~i aCestlucru ' . .zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. '... ' " ' . .' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU ." lOfluent a p o. E<\~I.o au nUm&ll!:oane e a . '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care. Simpla pie.oncat ar pare~ de fantastic.. influentau caracterul.luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'. b. dus acasa. Qmul . Dm." 14r".Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa (). Iconitele pictate de un om Într-o stare normala.ales Ul10mcu kar:macurllta. Deoseblt de once alt oblec~ m În med.ot dintr-o'tar a baltlca. . - .~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv. .. se raport~aza 'clusiv la om.iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ". " ' '. ' . Pe de'alta parte msa aproap e . l' ' .' .!de.ura ~idistrugerç. .. erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp.a la ispitele lume~ti. cC<\laltii i " . 'nu.legile În raport cu ea? DotW. ' .. ' .ia . tre Ule.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I. Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI). ' s1in. '.. . ' . prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.I'ti Mi-am RU!. Am cuantificat influenta 1 . ..a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea . '. sa t aceasa. Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative. ' ' " .a:itiva.. " ' . NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#.'. . .1ll . w ' . de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect ..' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. . ' . Cu atât mai mult. individualla Obiectele de cult Aiti ar .'. " . .informatlv-energ:tlc . coane.a'dreptul sai picteze icoane. pu~ct .obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele.sufjetuL Astfel de icoane.eà~i el il. uma . ' ' ' . ' cumpiitate!fin biserica.

tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare.' . ~i a celor la care are loc. La niv:lul.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative." Testez sa viid ce aduce in. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . de aceea construim cl1idiri care ne aduc. . dar negotu! distruge . i:f~. ce influenta are fatada sa. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ. P Templu1 Dollihuhn $u..~iblie? e ce. A ultrat Wttt vmdeau . Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ.~~aiIe. întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi. 0 destramare accelerata a spiritului. de distrugere ~i acum once gând negatlv. carea:decedat la. mct nu apucas. Analiza bioenergetica aratâ ca..Am Început sila. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie. ._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt.a JZgonit det°ticue pe . TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica.i cumpârau in temple. energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. Privind la cliidire. . ~i prin .. in apartamentul silu.ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ. simplul fapt al exist~ntei lor. S-a pus de citeva ori.explozibil. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor.T"~ ~:. cu centrul energetic al bisericii.e incil sUmplineasca 30 de ani . . 0 degradare cauzata de saturare. once traire. chiar ~i.i a murit . adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl.. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea. . au inceput sa . . .. firil'urme alevreunei boli grave. . luna. el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. Unul dincOSlllonaupi americani.iar biserica nu se dadea dertlolata.seur! timp.i comumune lar acestea se opun programelor agresive. care se asocia cu distrugerea. PreofÜorinu simt.~' 164 atrib~t~reli. energetica Templelor. discordant. intreg neainul. Stranii coincidente. tOln.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. ei au pierit cu .nesemnificativa.i chipe.l al Pamântului. ln urma cu câpva ani. cu programul de itibir~ . 165 . pentru restaurarea campului Templului. ":. catre bine.-. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru... Le-a murit . Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. prejudicii numai.ifiul. .. . Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. am simtit ceva sâcâitor. . Însa. A avut loc u~ Impact.uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. dupa zborul pe. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa.~.

plus §I!oizeci.. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa.'" mteractloneazacu s~ctuti1e. .la pnma vedere.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta . . '( f \'. Deose~lt cie ndlcat este .minus douazeci'"..~mare~te §i mai mult pericol~l. ÎI).m. arIa. baca.~e. noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme.tlZca5nÎ9.--' .Informapa care determilla . " . mte~Ct1unL. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor.. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului.§i.. .Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta . mofenslVe . '. .ice . extrem de scazut.cea subcon§tienta-.' '" " ale o". "Solaris": plus ~i minus doua sute zece. . . ~le c .l1fIergo-informationale Ùre t..!entâ. agresivitate subcon§tientà.'1lu. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului.!. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte ..: . Acestefilme.obiecteled~. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de.::" t .:"" '\..Ig.scàzutnlvel de . fill11ele §i.z~noi p°rtll de agresiUne. 'Câmpului uman.' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. Când aceasta . Re~sel~. mtr-un "ambalaJ !Tumos. . el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie .. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut.a toa~ acestea . strateglce ale spiritualit.' '. Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor.. 1 1 . ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.i':. .impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine.de exemplu. Dar sa ne ÎntOarcem la arta. ..minua patmZeel. atr~gatoL . Testezcelebrul film de zero. Pentru aprecierea .Alba ~zapada §l cel subcon§tienta . prizoniera di!\ Kaukaz" . ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. de masa.". .minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta. ' .~eparte: . pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici. destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la .Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -.\dabOl1ùmtellor ciuzimea.. ' " ~ :..'~':... de m~ propagande! f°rtet Când tara. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci.'..}" critica. " ':'.. 167 ni~te triiiri emoponale. se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom. "So. degradarea personalitapi copilului. Cuitura.'. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic. ceea.cea animape .nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. ..plus optzecl." "... . AC\lm.pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI.spectacolelepentru de !?âmpuri.doo nefericire.' ..':' 'CAJPfr~LVf}V . ~i strllctlfrllek. tilmele. ln poeZla lUI Pu§kin.de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor. yom recurge la parametri de. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente. vio. se pianteaza fcarte adânc.Cll. fte a psihicului..au În 'ele elemetite de agresl1~ne. fie a trupului. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului .:it\~:':i:: '(".'.'. eopiii pierzându-§l capacttatea viiala.

permaneJ.. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul . ..ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. " . tara exœppe. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient. cât de precis.ealismuJ cumaterialismlJ.!. cùtidiene.s~r~ Sljbcon~tient. . ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. 168.~i oarneni cu tramle emoponale .'religia cu ~tiinta.n1isle~tedin gândurile marnel.. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. ~. spectatorilorsau asCultatotilor.. spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. ' 1 . prin aceasta.a jucat un roi seçundar. ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta.. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate .. a existat dintotdeauna la toate popoarele.r. a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. . tUye!~1 . Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te.:ont. erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. ' . subcon~entului ..dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. simte viitoarea marna. epUlzat. În~ijloacele de transport În comun. talentul. daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil.agresivitatii s\lbco~tiente . În satele ruse~ti se.. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei. Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. are o.\tiliubire fl\tii de lume . "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. .apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii.Înalt1i cu pragmatJsmul.l:\U'e:. Politicianul cu un nivel ridica. . În acest sens. spiritualitatea.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr. tara sa Înteleaga despre ce este vorba. Acum sa neco Imagmam pe . ' .' Acest lucru consta În faptul di omul care apare.''. gânde§te." .vatiimsa asociern nopunile(. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. " " . Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i. teatrului §i cinematografiei noastre. au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. aduc prejudlcII omulUl. de muzici~ §i iubire. prin voia destirtului'. Etica. Înghesuit1i . De aceea. . . >. grupuri sodale. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. . cu htât ea este mai..' La primavedere pare surprinzator. ce vede. carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente.. al~ ~tiIOf. deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J. .' periculoasii. d~i '~ute' plittvzeci.id.' . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '.en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. Vointa ~i inteleetul aici trec.r ~i de privirile S1Tiiine. . Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. nu . ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei.i a Întâm plirii" . Cercetând .. . influentii. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat . . ln epoca I\.. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. ~tia ca tot ceea. Co~tiinta acestui fapt.o~tienta. " .'11:. "/ . . Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii.pe planul al doilea. logica cu intUipa.

~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina.interactioneazii cu el cao.deodatas-au schimbat ~rQPortiile.ç~iii.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ.dar' fi spatiul din jtirullor. .oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale. a~esta I\Ung!.'oanadensilaeum ele se pot comp.. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal.Par~etn..on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ .P~ toti. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura . vmdec.cu çO$mosuI.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. fatAde ~ea lui interioara.. fata de etica ~i p(!tfc.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor. .til:lentrupa.çeva.rba . .zitatexpozitia.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".am testat interactiunea notiunilor de ~. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de .el' n~teracpo~eaza cu mine. fiinta vie: Dupa ce am vi. COnStru~tiiledestihate eultului. m~am apropiat' ~i am . semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!.htsa-Îritr.încereBrileundr'~ti de .pune p~ o~.j. mi-am dat seanta..c~ntaqt . deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient. respinga doar bunâstarea materialii."'. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii.. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca.des~s.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''.170. sâniitatea ~i destiilul. Tablounle c.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec. Îi dainf°11IU!tii.. 'agresivitaiea.cultura" ~i. '. la testare.ara Cuni~te. culful reprezintaorientarea spre ~a. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic. câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i. am Ît'tcét{. Acest lucru eonfitma l ..ublte. Senzapa era ciudata: -~ .. adlca realizarea tehnica. era compus Pt dm Pun~te.vârful infim' al aisbergului.splntual~ Pas~area.1OOlo~lul.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual.DUda rezultate de moment. Lumea. . pentru mine °. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale.. ~mu~~1 pet..Ctillne. fiziea ~ care sa pregateasca " . 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice. $piritUaiitale.e. in.'Analizand.. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic. 'Wt. A rilmas numal tulpma. 'Astfel cllltura . Potenp'alul SP. ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de.în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor. mmentm câmpul mformaponalal acestuia.'suptanuiterial.e Cosmos. d. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul.cultura".s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate. . . vine de lactlvântul "cult"...pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8.~e . în societatettebuie sa:existe structUri care sa . este Ïgn<ira.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. . oa. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.te. asocieri' co~tieiJ. ' . cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat. "civitizatie". cea subcon~tientii .ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. ' i 171 ..1maica-I . însu~i cuvânwI . Ac~t:tabrou.d.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea.. multsut1et ~i 0 ma.catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii.a bloenergettc omul. coborâte.atsa !ratez cu aJu~oq. de iubire. . asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea.lfau obiecte concrete. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.rernciircaturii de I. ' . agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci..

. . . JapQnia imbina cultura ~] civilizapa. s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld.172 . . . subco~tienta . .' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente. .' .. " ".În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. ' substanta inconstantii. cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat. .plus doua sute.subco~enta minus. Programelor dlstructlve .er~p:ol ~ Ca a . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '. Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei. a a~cepta ideea .. Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru . cea subcon~tienta plus cincizeci. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . . .ea ~ulturii asupra creapei ." . ' 1 ' eXls.' ~I an allza. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii.. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii . subcon~tienta -. . I ~Icum am ..neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . . Traglcu1refuz al omului de." ca ID "pul cam . . ..pensabiUiln ttrnp. se manifesta fi toate.UA: agresivitatea co~tienta zero.r '"' campuril?r umane. fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. Existenta În . . la nivel bioener~tic orientar.. studlata -. zece. C' . " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent. . .. NeÎnteleg~rea .. ca adeviiru 1 este 0 .fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii. guvernat de anum~te legl. ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve. Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '..re 0. Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau...minus c'doua sute zece.. S.. creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o. Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci.. Programe e d'IS c. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi ..1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e.' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. .. un colosalpotenpal pentru dezvoltare. independent.minus cincizeci. . Rusia. .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . ' -.Vând un bun potential pentru viitor. . .. . adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ.diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate .

' ' . ~ care lucramilii biocâm?. . ..!1~/l. . . ' iof0 rm .gândul este 0 bune se . .. .ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. din. 'd tita spirituale... cau~ele pentru care un tânar. ÎmJireuna . .' o. . il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. .lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr.° . În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica.~ts '. J!f.ograme distnictiv~ autono~e...< '" 174 " . În trlare.'.. structurilor " 1 .De . un rau Întrucât protejeaza . '1 i: dupa ' '. 1 ii.'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie.nu mtot d eauna sunt. ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii.fâ'p~tru 'VitttsUl.i 'se.wstrugere il omului.oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin.. .viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza.:r. " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii. cauzel a aratat ca. sâ. pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. ptogr~el<)rneg~iNe ~~." . . Daca <t anumita forma e ta .Pêa~p.structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. .amasura.tratan1. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o . " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. datii 0 agresivitate putermca m rap .unlor a~eStora.e~a fie bolnav mmdes. . el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . 175 infor(ll&ponal .. . Putemsii' le numim.bloCUlui. ~~priete::.sa distrug~ structurile di$tritgere.. de. atonel a~:: ~n biocâmput sau. AI "" el "stau luenirile . .' sa sau.~idec1an~eazâ programele de. m mdelungata mea pra.'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.i.' . de con~inta umana. . . . ..'$e 1~in'ulteScm.a '~tructimienergetica.. a mamte .' 1 . ~ mIfi ~~a chiar pe mine. .§i. Daca omul nu nierge pe ca/. 1 ' : . . ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere. 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva .În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului. al ~aSe ani În . Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau. t.eslFconttpleze ~~pfop~se. .entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program.. " teunesc ln .' .'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul . n~fI...'A<. c~ manlfestat dmtr-o. ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale . . - .~at!ea . Omul nu d~unede organ~ caI:. . ' " ... . .'. bun. Analizam.Îi1ainte. .~~'progJ1lme' ~ alomenirji.villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' . ' aceea bolile grave .6rma!"". 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn. tutUror gândurilor negative. }tpar bre~e Îns~ten)1.\'~I1l~llor':~!f. etlc.ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril).actlVla putermc farta de ~cttUl1e.. . .se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine.. . '. . au mceput sa"-'.wate.Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~. 1 .. prietenul sau. '. .. mseamna pedepsemultmm gre . Ce. "c!\re "VIrus'. '-mc".IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra.atlO nalii. . defottBapllof au cr~cut conslderabll.acn VIzar~ a programelornegatÏye..caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea .dfiVirte. al' t . eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru .Itonome~. spm~:u~~~e. Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic.Jl sii~'(}efe!1siv.cum se dezvolta el. . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.. Daell o~ .Capta Începesa se amplifice '. e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. ' . 1 . ~ ' . psihii:. . se abate de la calea evo!utlva. .'eÎnultiinii .. . giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se. . structurile . observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 . abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea .. Iinf..'.. . Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme. ..neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor. . creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani.printr-o 1987dimenSlUm..infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt. . '- " .empedepsit~ prin 'a~ti~ea . Înseamna un program cKstruct1v.c area legtlor se manlfies ..uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . '.' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm. ca m-a fileut sa simt ce .onbaalaeSterezua une. +J"".defo~ea2. Programele se comporta ca un rvUustipic.ID procesul' . ' . .1Ii. .bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa. se mmulteasca . .neI\1rea. .ajun$~.trece la demolarea trupului.d .a unpi~lto~.câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~..' fo~e put~iee.eeltiIa'izolatii. at â~ gan . can.It~. "..a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile.0.campul.este ptogtaniesuI1t . Anallza. . destramarea corpulm ~ztc. ..mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie.A ctescut " .\ln 'le reie' cât ~~le Unita te.-: J 1 11' "-".ùnril~eri1 ponltl-v:. " ' . . .~I sa distrugii.e.nd. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. ctI ' pnmu 1 caz Care. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~. . . de aceea de decurg pe h/Jobservate..

mi ameti~creIem ln cap. ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl. Era vorba ~. '' L>acâ la' baza deq1.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi.Ito~m de d. . . atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. structurile informationale ereditare. .biccâmpIII tatâl1. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er.Acumvi~atuturor proceselor. camenii. Mergeam de parei Înctam În unt. ~ " " '. v.~~gere'~I\1 \l1ccâ.1Jj.~ . rauI Înseatnna demclare.meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l... ' . . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit.UICat~I.~. dar În creape demolarea trebUle .pot merge. .a<:~ee}l ce se .A trebuit. .Privit din aeest punet de vedere. a . Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~.~. ~(. . binde .' "'. se autodistrug~ distrug ~ce.831iea Î11 . ." J{ . . el ..0 puterlllca agreslUne nu numai la.In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii. .tâniinllui. Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi. ~~de~~alat. 177 . . atu~cI .M. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal.. Iim~tIt. .. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.i dea .a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa.. ' .reallZel\.Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat.a ceakra~i devine neecntralabIlâ.QulUlde.acumraul n. m-a ~uprins ~biciuneg~nerala. si. prin ..estlucru? InfcrmatIa. . cc~iente a stapânului. Analizez situatia. Înatta Întregii lumi.neÎnteles.Cu . îri' ultimul titnp se .!l1a ~ezpe ()banci ~i . tâniiru1ui..Ill .' ' Es~ imperfectiunea ncastra. . Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse.am cCntact cu unprpgramnegativ.În . . dar ~lla cel blOe\fergetic. IIlpc.Recent am Ïacut . unecn .AA\I filncpcna. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.. Inc~~t. Mâuitlate1evizor ~a~dc. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei. niveLinfcrmaticnal. Întinzându-se.fraza: .eeakre. mergeam .§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.' de stramc~ii acestuia . . 1 176 .structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul. p. . tCtul a inceputsâ mi se Î11~a.edere al mecanismului karmic..:a CIneva.a era.Întrucât.c ~Inu ~te cprita.?Wul. Încât ccnectarea SlsteJ.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea . .am~lmp! di.pM uClderea-iubirii. ~Iall>gam:~ I. lunguJ .' . pnn amcirican.specialÎn America.doml vrec clnClSprezeçeminute. '. . " ' '.!'rc_ducer~au~1 rau. de agre8\vitate .ntr-c data un ata.0 . . Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim." ' .creatie.' Pragramul . Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat. este pcsI~da .lIlceput S3. " ... Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I"..este 0 (Ira.petrece. .observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. Ce Înseanlnii rau/? .0 interesanti diagnosticare..wv " '. În timp ee ...Nlclodati pana. te Intr . Am Î11cbeiat aCest " caz.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. de.ut~regla:e Întâ17z. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .~bC9~e~~I.' . fost . .. fatll ocMar. ac. prin . Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. actÎV. În Întotd~~a. ~f1~lta.. Î11timpce.' . are Icc' prolife~ea violentei.elulpnmel.c8W\1u1ilU. Av~ ~n~tuI. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel.. îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa. Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui. tatiilui..ml-am t~~at l~crul ~1.. ~ .!. Cq.pnn crlil!l. ..i Înju~.itatea. M-am trezit.. Creatia este abligatOriulegi$. .de dlstrugc:re se.. . ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm. ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca.. .li. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.'Cc. '.narcotice. ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl.a atace detitul deprofesionist.. ntmul vietij.Mât de &eXUal.c n~teptat ~. . sau. . ~I-a mancat prcpm pui. .-m"'itna v .o .tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea.Încareitura autodÎstructiva dln .lC~n agreslve.-a .8 ~orva ge1'ieratii.l~lfe. ..- o.ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.fie eontralati.Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el.c!ârii sta un Începutsplritual. amlt~ali".ntrat Ill. .0 d. Care-i dif~enta? Din punctul de. d~ demolare.sa. demolarea cr~.. '. Însâ staxea mea era la fel deproasta. ccrectia neCt)sara.trIva..

prin aceasta. . ..se .- .~~.prezintii mciilcm . Cnd gru pui .Cind .ltintreruptinsa izvondacesteia a . Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!. Gmul care.si verifie daca'omtIDirea. Am decis . care u~eaza . pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca. $amanul.c:asup r:rno~tra . " -.eXÎstii un mediu agt. efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile.ainceputo . . Tra faptul ca dlavo1 1 s. s"a.firie .. Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient.foarte agresÏv. ".vorba de dlavohsm.}.a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de .central.pe seama mciilciriide catre OatDenj.mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n. "' ..un".distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o .". omului. mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc.subco~tientii plus doua sute. .:. porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I .(~:".venea '. . Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~. din cauza actÎVlzani u . extrem de d agreS1ve ~1 .are~ e fi.. ' ' " a:uta.Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~..acest . d Omenire 'care-I 1 ' .. d.m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza .ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . . 1 a. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.:"".a ~t. la. ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e.ap .'d4tpartea . Am testat. Tratez. 1.. Îtl geneiaI. surnnnzatoare t' ' a.boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult.CiJid ~ ~i~u de ba!lii. al informaJ1<>lI.meu a "'.. invent1v.' . .câ nu eravorba de 0. e actiune programe.eSiv care.Eu $i." trebuie azvârlit din trup.pogorât Clivafoarte atac. I:antulcrC§terii agresivitiPf afü. pe unul. awesivitatea.H. . neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate.Încalc. ' . ' .iii. ri f'aramotiv'se explica prin ca. . Îndreaptii. precise privind compo\1lU11entul. . . bioenerglIDc"asupta . ' .œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat. .. asl!nilarea . ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit . . se ' ' Permanente a 1del 1or. 1imu l. lll. 179 . mi apar: Mi~c .tUnilic.probabll Într~oalii~vindecator.. .atacul' Deobicei g~sc.œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual.' B oa1 a a .Aiciinsa am Înteles.~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va.aie legilor. . I-. unele acestea . . structura .ercatsàajung. ea este doar. .'~Mta . ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c". ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ . nive! am ~tit un Putemic . . . . . Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' . Ig. ' . "1 meu in pnvIDtaacestel ' . $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . ataCul' programului negativ .. Încâmpul omenirii. se .. atunci fie . ." poarta ' ~ .ca' OfganÎSmuni~. al agresivitiitii:.'~q "'''' "' '. Am Început sa-! deterinina sa comlta.I." zece. .Faptulci.'sa viid.a '.~"~~& '-"IUtTcl>ticul.sutezece. . .ln .'J. " ' ' .a ~r Supreme.'minusdou! .corect. .Început si catit. d "1 1 " ppat unor~nism wu c.' 0 m . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n. Am . - ' .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli. b"".i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice. ei. m~te . confirmau in rnod intuitiv " .programe le suntu.CUI <u" ID 'na ca aeum. al Întregi[omeniri. po pencu 1 oase ~I. eu diav:ol.se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. ajuns.a:~r'e::~velurile.agresivitlitea subcon~til:!l~ . t fi astfehde manifestiin."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau.' umesc. un bulgare de nMolçare ". legitura~". Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta . ' .s-au lua programului de a " n . ' ..'con~tie~ .c'i'" 'v' " " " . .!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.. . EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte.atacimpotrivamea. persoana.petso~eoncTeti: Am.. ~ceasta nua gaslt cauza . : dlfent Cazul . .':. - ' .biocâmpului omului. el -este nesesizabi1. - . acestulapn.De. .' ' ". a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel. .~hrlin~e .' .epuse deJa s~ .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui. I~ceput tr8teze În mod incorect.gramulde"distrugere. $1daca vm eca oru ..este maro~~. Îtlschimb. dlavo s t'.Trebuie izgonii duhul rau". . .cui .amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' .ditect laprogramul general. '" " ". cercetez deladistantii biocâmpul. Îndatii 'C6.acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic. .. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR.?evm """ . .p~ett:ii n acesteia:agresiVitate .dacârpot sa ajutcuceva.' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. diStrogere ~i.178 "". tezistenta)turbat~. ' probleme Înc. ' .-~ L ~tiv recunosC. .acestoia.

'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om.pemuta.!. tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala.~ergem..un . desencle an\mate de.inclusiv in utilizareainformatillor. Impresia era foarte ciudad.. Omul care . migrind -aintr-unlocin altul alcasetei. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis. ' . . poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. :". Cunosc un ._.' <J 181 ( i.depistat prin lIlijloacele ob~nuite.fiindci . Am (ost de acord..grup de bioener~eticieni. Încerciirilede . 180 .a."..~ am inc~t sA.Am inceput si acponez la nivel .' .ciiznit s.' despre el. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale.j. . Frazaplutea. .- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa. evenimente ~i rn-am .<-. Problema este cietica trebuje respectati inWte. L-am mgat sa-mipoveste~sca .> . cu .. de neinteles pentru medici. eliminAm. " exetllplu:. . tip . .cu privireaMinsii. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi.' . Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri.l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica. Sau . l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute .eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva.CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i. Î~icontinua tâniirul.o. S-a~ totu~ Cil.a acestQr posibilita!i. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv.omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge . .:am reu~it 8-0 elimin. care 0 impungem zilnic.cheie.' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i.~.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ". ac. bioenergetic. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti. .Stârtd in post. a . cashuo arhitectur! nearrllonioasa. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele. j'Ir.. . :. copiii ~i nêpotii. aie agresivitiitii.: ~. . . " ' . ca un virus.' sufletul. ." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a..programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom. daca..ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa". prin simpla hotarare de genul "Mâine. Aduce a misticism. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. 't-. ' afaraluL . Forta'iese de sub eontro\ ~i. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere.EI se dezvolt! ~i. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere... a sufletului este foarte mare. . . Aceasta e greu de . Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.. ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor . Însa starea 1ui a ramas grava ~i.ma.puteafi tinutii În frâu. .relatarea. Odata.pul fiecirui 001. ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici. AnaIizând i situati!l>8. am viizut ni~te . din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe. mai ales. înbiocâni. .iIiiriisaie la nivelfizic. $1:-1 deformeaza. $1:.. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta. PillA la .din inregistrare. InteHgen1a.. ocupa structurile fine.. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. ca omul ~icadea de pe gard..est: &pt mis-a' intâmplataievea.\ '\'0 .chiai ~a celui mai bun.n cele din urma. .ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ.tânar pe care destinul.. expun. insi. Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii. 0 . de J aee sub formi de ompe.iI schimonos~te. Împœuni\.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. exceptia frazei. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm.a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at.'-: . . . . Am deruIatoaseta'. Toate acestea sunt clemente. Comitând 0 fapt! reprobabili. ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru.!consult pc flul sau.. ' . perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica.l'a de ajuns sa ordon În gând.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. S-a dovedit ~ii.

~+~eli~'ie\ll indrep4tl.:' .El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza..'. -'. t .dumneavoilstriura fil.' .. de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei.i dueea '..'f:'!!\' M-amtat'la..- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor.'. .sa.. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé..'. <:\I. . DecoJ. '.. .. gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic... cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). ' .eum~pullJYi. marna tanlirului.. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl . .l.-va in. :în~.vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul .dtq>1i '."i<'" . " men? m~a intrebat . . fata aintratÎn'Colril'~ia.'0 "".." "'. Pimin~ Î1t/i~ra $i.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar . u$a.~'PI"çJs.i~'i#rnt. tânirului. luCIiJ nu se intâm.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi. fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de. Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru.. '.pla. . Daca aeest..deosebite iarde la. ' ' dtimneavoastra.'~: pararnetni . Rugap. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: .M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie. .". depânii: aeum... 'tati! $~Iui. 1 . Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " .-Desigur..Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt.am 'venit 'la preotul eare ma .incameriise" des&ideau .' 'r IM'~'\ii\f.l. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii. -~i ia~ diseut Cufemeia...' Cu foar eâpva ani in urma.mi. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil. ..'. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.ferestrele.Once.~ ofenselor a dust. ... mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor.mibo~. Amintip.. Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul.q~~ spœa'taU'm.CitevÙ:Îie am fost iatr-.m .dumneavoastra. . Ma)11a'copiluMa looservatca. l.~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete.' Mara Începea saploua. ..ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .~fOSt sfituit sa ma -~ duc. indouhile vafiaici. .itiiseQta ~. am'inceputsa citese rugaeiuui.'lasfatui ptec.'.ade 0 catastrota?.a~vit!fiidnltufui. . i-am~puscamor: .. " " Erau la " '.~. ... ':.Jn vretm'fel. . sI..ati urât atât .. .niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii. ' .' ... .' de conceppa deformatli pe eare 0 avep.)tJI.tideoamt1/li. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot.. ii explic"eu mamei.. ~"".omului. sa-irevina.~. ÎrIplrinti. prina\tar.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~. '.". eedare negativlabioenergiei copiltilui.tinlpula. . Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început. ''i' 18Z.'. . bote~e$i.când tratant bolile~ - '1:.$pre distN~~e.. '1l!~'.!~cn.~Preotril mi~~ s~us sa.spre'~ere.va. cu atenpe intreaga viail. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i. L-am 'luat '. aOtirita:ti la. aCU1l1 ~tproces".ptin DQJlptea sub 'pern! biblia. sUite 'ingtoiitoare.. În Însanato~irea lui.eliIJica~pSihilitrie.a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta. epuizatl de' chinuri.tt-oo'aparatdis'tructiv. fetira era aproape si rnoara. acest. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra.. .PIi~ si-I ajutaji.Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1.~I:Când... obosita..mairiiuca $i.pefiul '..1." < .artiroptceva.saranÎi?..~~9. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei.....dupa..ar fifost aplatizat Peo.v-aUprovocat suparari.. bunadispozitie iar lor sperarita.. .-.. IIJ3 .tulUi. . . 'Problemeie fiului sunt.'eare. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf . .Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) .='~~1'~::=d~:=:~' J.Într-o viatiNiitoare. Analizap..aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva.cinii.

mad adecvat. ' "Oamcmii aœrr. a Lc.t...pragramelor negatlve.rauv.ar trebui.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul . '. Pragramele.Cum se spune m biserica.adatitau uri~.culpii1u prins Vlgaareln. sau . t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt.atUnci merg\'.prin. Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .ceeace Înse8mni.~. .le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor. agreslv.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e.fi' psihiœ.vertiginos.c. mai pute. Îllceput' sa-mi ~etemJine .1 practiaain.~tOdi'stnlsere..este' \ÇQ. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa . . Elc pravOacâ a pu~:acti~ a. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.\~1JlnVIMer~i1i.. . . care are acum a existent!.de distrugere. el Intretine programul.. autunomâ.:f~\cil.. ajl.zaet? Areie~itc~ ' Ja.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare.$imult preapericulDas!.n6JICU. ~n~~eziçAAdU+Se.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.ateaLegilor"Supreroe.! au. La baza balii~*.ultpl"e!l'senoasa . repreœt1 ..se n."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci. .a-i distruge pe aI!ii. prablemele fizice. capiluIui!ii.jlto(.ri ~ trupului. .ceast~ ~estrâmare a ~cturil(.Iucrea.J. i-\tj.merge spre Dumneieu. .bia.l intensifieat ~i.actfve . ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu. Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic.daCi~vri.un comportament extfem' de inve~v.~ . Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.jl po.faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ.entul ci ma.a va .La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!.i.oltlulQide ÎJ)citlc. .1 ".K1tutile biooâmpului .~:i~Omis-.. a eAlar rapunede a fi..o. ~.el are lac a creFespirituali . .De. imunitatea. Dar triedicina.. devine tat !l1ai precari.nebulo&cceaCe. . " destuJ OIIi.' lac'mod. stoc. Univemtl.amul nU.De ~. ' sistemele de blacare "..iciIncola are.io~!$e realizeaZtnu la.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '. ~i anno_eastru~. iubire.JbcD~ntUl. daci mainte ele. rapidâ. cred.. a~tiipasibilitateprintt-o. praotic nu aveau.atut1civa tr~ui salle. . un niveleticci la unul"prini:itfv.jfarmat ~pro~. Mi uit lacauzii.giIorSupreroe În." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. ar pute&.prQb1eme1ar eticii.~ destinul nastru.~ânâtatea~i . tDt ceea ~ este Îndreptat.influentit asupra ifaptelor.'.baali . A~te pUilete.. phn de riintate.n). ~jubire.pragrameIede.:<in. . ~Co1l§tientubre~tii a zonam.y ' . cimpului. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale. U).âmpurilornoi S\Jnteln1uft .. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri.resp&:tare . e801St. gttava. .Ciind'amul.Ie. de ~nl'vers. . . Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a.de .i.}i spiritua.{1nivCtsui ~areceatuncicand.cu. constituidistrugereaaltotaameni".fÎI>primej4. Daci Însii amuIe .Pârintii au .~a!kofeQSatpe.e .A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1..ln mad activ Comp()rt~entttl.1inde . lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce . Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne . f ~deJ'eaanaeeastitona complex. neÎn!élegând adevaratete'.. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea. Acest fapt duce Ja odestramare ~.legàtura melt. "dacit .sau mama.um .()amenii ~r".. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.e'a ucid6fea dragastei. .cr~te .cittre unitate.ZÎC!'m.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.Stn. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru .pulcopilului.ate ln biocâmpul' omului.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~.nici 0.in libertate: j .lU "" 185 .t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.lngând la un anun'lit marnent.inaeest mod.8ft refuziimtrata.40rette $i-rfaci un.~'Ja>nivelulsho..lui.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ."cl~mPDdi~'. '.s-al. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.pentru" " C1U1Q8fterepot fi. Eu insümi Începsâ Am.iacum.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.' me1e.. de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.structuracimpulllimeu inf~atiana. de mstrugere au.1.e1area '!Dell proprie. . .'m~du-se. !!pre diavo!..aSpÎf&pi. $i prablema nu canst8:În faptul cit. acumula a karmâ negativa'care.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM.~i 'de a.mdepârtea4 de Urrivers.

. ." o. ""'\' ..mi demo\eze ~'. sjQ. .'" " -""".':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre ." '" '" .ç. l'.dif!:riteterrnOlll..nuau 0 '~t". ..' T()1ulbote~W. . . .} """'. ' ' " . '.' ~ . 'cii.Ïnci:rcând sa-!. Deaçeea. J:epede~4egenerare. . . .p~!'1\iln~.o tnaIti greei. când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll. .~:'J ' ge-. . energetic' .ale structuriiDr ac~. sâudedistru~e Cate a inqep.cienii are.În'1inal. . "Iacomia.'vorbi deci ~. ~ . .cele zece . .iiameliora'~ '.. biocinlpUrilor. ' .e:.tizicà...~ . mania. .fine.p!>rtant.i" " ~.JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: . .in.q~d ..'n1a ".. ".\)iaeriçiid. .: Impor4rite. . .~ii ' " 'i::..a. .eo. ". . omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele. ' se m~n.acest proces este c. Sa anah7Ji.:cedare..~tr~o~i .lll}~fin~.' " ~~... al ~piilot ".. desfriu1. -.rwo~amelede di$trug~"i.'.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c . " .umult~gr"ye~~dec#e de mat sus.':r\. "i/r. . ~ . .. ~ dlfecponate . j)ntria 'I!~1iI1. oamenilor se Spn]1i1a. j>e.I/' . J..... . ' . . ". .119~OSC m. .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' .t4~\. . zgârcet1ia..e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!.i. vindec pe copil aniptcfuat .a vi~spiritua1a a.~piiitualitatea:."l'. . ccle .jncheiere l . . .oergiab . ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: . ~am Y.. . ".m œltinur. ". 'zgarcell1a.~.. Sti"POitte." .' iJIf1uen~ as!Jpra . ".~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::. "" ". !f4 .treaa. ":L' '. fi .~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~. . .f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç. .-.:\ j.tretbalene.'. ". . semetÎJl.'il' obligii .. .. ' .- " ' "'. . .. . l'..'1" '.. D~'piicate. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince. " ' - ~ . .co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la. .' l' .. ..ca e. .~ awf.n<$i co~l1erau.sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm.Pând çu luna a çmcea. desftâuI: ."get..aW:ul.tratea2:a ta.' . ~ritu. " . ~ ~~~~ ~ÎQ.Uneori. . .. .~.ut sii-. fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !.seama inriutiitiriistirii fiziœ. .doua .t. . Iaconuê..'i:::):>. '.StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate.b ~e ~ Pte l!I.. ' .. ' .o! Îtl. " .'.çu pmernice defQ~." " .daca ei.' " ~~Iii.tecmitafe " " . refacedrumulpu:q.. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit .cp.. """ .'.Mai~ CAPITOLUL VII ..DH p~el. ~' '~!IlJ!1t' .1. . 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun". vijtnrulsAu.. . " . ' '. isttuctJ. pot .o. acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor. ..J.. m§hn.. .'" '.atenunudintr-o data. ..~~.ri1i~.. { ~i'".' 1. :' - . '. "" """"''''''''''''!'''''' !. .:d W. .'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j. . ol\feçare Idee. " . Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin .V~' dis~ispirliului ". . \iI'a ~ M run C ~&i~J. i?a1C!leavem o. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru . ' . asupra parametruiuj celui mai .ve.'.Cualte Iumi. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi.. b!IIW ° çonstt~ ' . '.œra".cciIètretrWtut!.y . ç. ' " " ... ' " " " "'" " " nn oocmele PQ. .-" - .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~. tij!ena. ' " . a .. biQ.din ~cturile. ".osaÎn ~~.""" ~~!!'~: . "' .~t. . '. .. 1 invi~ . copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .l'iip4âmpultJj meu. 'çu Divinitatea.d~ge'"orlP'.1.~ ...v."~ ' .rea. . .-" .pilcatetapif8.le.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv. . ._~.pe " °iU:' "sa se ' . " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft. ~19r\ '1aF1eg.. Prima balena.Dacil )11PIjlV!. . ln . \":":.acest IUCIV Io.' "" .~ ~. \. Degativa' .i:. w.~ . . (i. :'..' -... faplUI ca..' '. ' . ~ repr~q~1i de . ~ ~ " spirituaIe.Urât 1 . " .'.vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw. . cèle tna1. .:~. . . .'- ..

de oarneni.i. ~ - . se supere sllu sa .. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne. prezentul sau viitorul. Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul.. În carte s-a vorbit foarte'. " . . ~ .natate.. .apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a . tradarea iubirii de dragul unor. .sânâtiipi ~idestinului copilulul. ~aptea. Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. ' . ~i Iubirea.. 4.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii . . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. Speranta. Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om.o. de virtuple in eare ". prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar.sa el! ~i sii nu admitii parerile cte. smerenie. Încetini evenimentele. pentru sine.' 5. pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1. -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare . igienei spirituall: ~iaexistentl:i. .. cu trecutulsau sa . Am format numiirtli. delicatesele nulnai dupa luna a . ~~ auzit' un glas iritat: . bunatate.Regula principaliia. caritate. A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena. 1 " . omului 0 c()nstituie'cre... dorinta . s pe TrclJuia sa sun in Belgia. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este .sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare. Desl're. . De data. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. copii.sentimentelede ura ~ jignire. 2. !ntr-un e .i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie.terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers.". l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense .normale a structurilor . . Înciircâtura de iubire ." iB. .' pentru. intern8tionale . armoniei luroii. . ale câmp1.a . Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te.biocâmpUqIor umane 0 constituie. .ri. adica dragostea pentru pârinp.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului.de .avantaje materiale.in prim~ rând.i nevii.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.centralei . $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!..' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi. '. 1 3. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat . j .rau În legatur1i.i"gre~ite. '. AcesteÎncBlCiri e at1ii. de. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. Iuna acincea .tTaijlSca ni~te sentimente oegative. plâcutii. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata.mtraacestea trei: Credinta. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele".. formarei spiritului ~i asP!. Am multumit ~arn Închis.inciil~legate de .despfe lurne.i deformat. '. \. \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!..tata. . . ' ' grabeasca viitoruL . . N~te deformàrÏ destul de paternice. mai:fotD. .. locul al patrulea. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti./ .a accelera sau de a. Condipa existentl:i dl:plin\l a. Dumnezeusunt .. . . MiUl deformapi )iQ!':nergetice. comportwe grosOlana. Am .a~ta 0 voce 9 Iin~tI..' . ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' . Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa. inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '.1atÎnca' data~iirulcentralei.timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. când flitul ~i ~i nu trebuie sa.nult. .

'Pe. Sa nu.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului.m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.~i cu asta ar fi .~eu:'~a . care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i..l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'..asupra. toa~a partea stân~a.f~a. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.iceam . .a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met. f d~i vine' maj lent. meomparabilii.azerev'I. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~.sunt geooolle.utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ. .~ mceream sa descopàr defeçpunil.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte.ma cumilltese Însa orgoli.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.". tot ce puteam: Curapun. J' . ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU. diverse ÎovitUriptintru gre....~V~fieu!.aunei anaIizenemt. Lazarev rn-a seas din imp/lS. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare. copii$i chiar p~tru mille." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~.. ~ mai '.pericmoasi.' Într-o atare'sÏtuatie.?Jl'8ios ". diagnosticaJn.Divin se Încarca.. ' . de energiile ~perioare ~.odei conl>ti Îh ~~ ci . .~:. Când primeam.biocâmp.seriede par..apuea de bloen.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a..:un rfiu orimlui. < . Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci.fatiide difurite senzapi.aiidialopa\~pa "RI~~Ji.Ueglltivaasupra. sotie.ecep. penttuunvind.buieei si diagnosticareakarmei.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor.t:pe care Îi iubescnespusdeimult.r.. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar. ln special fiul cel mi. mal periculbilsi .ergetlcii ~I de . .sa tr. ' ' ~.I1I"bletqda LazareV". de.infarctul de . ponderomotbrografiei .ttebUit sa .pliicea. Era 0.a lungul.Îiaa1tji .bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet.oarea de'menghinaacapului $i. 191 '~ile enulII~~ai'suS.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . M-am speriat.~ipentru ~av.EJrist!înili fi.Iovituri diIl ptrtea sotiei.Oia~ul..m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!.era larg:de liis.. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.~' s-a destqurat practlca.N-ampututÎntelege de ce.~ inadmisibili abordare a metodei .i. . aréÎnSchimb>. poateduce la urmariimpn1Vizibile. .ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare..r -' IIHJ ..o datii. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 . .'< . ftra p~ilede rigœre.. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea.. durere de capsau 'Întepatura diJl.. meR.va dea Dumn~z~ . departe.." Ii..ul ma Îmboldea sa merg mat. . ' W!iid..ecAtdrSiab pregatit da.. . naturUvii ~. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA.sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met."~~tf..sa.pnn ee-am trecut eu.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.'. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii. .' departe. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. Lueram p. eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic. Mi-am schimbat atitudinea .>f'im~âitd PI!ÎP2. .un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe.ab'domen'. 1 . ca deasupra eapulcl nu am..'." '.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca.~."".arteaacesteia. decis.celordiIl jur. ' foltrte .oQaeste .8tP~~..'la' .este cea mercantili:.~n.e1ile mm.Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ . Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc . '.estePo. Am .i' ~uicepuVsi'oeercetez ."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa.mea.J'pl~caomul pentra impri1~ta sa. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:. am pierdut 0 jumatate de câmp. . ExiStio. Flecare om care aspiIi:.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are..sa ma acttvizei.am Început..liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute. Întelegeam fiecare. . Bnnp1u#u$Çr.Ritmurile universului nu trebUie tulburate...e diIlautomobil.r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap.. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau . Întrei'-patru l~i. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F.$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta. spirttualitaU.oda esœpericulollScâ ~nuIna. fi .. daca vi vep. in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea. ~.Piirea . mai eurapun.

La nivel1il. . K~a omenirii. wad cà.. .Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt.J.semne de. Penttb a'obPne 0 inforntatie . Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i. :. credinta ~i cuno~tintele.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia . prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . ' ' . -" . Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll.~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede . Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte.$i cine viirâspunde'? .Jegil.poatecineva 8-0 invete.espiritUlUi0. karma este Închisa.n~onn inftângerea iD.~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d. de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte..n~atidevenit principü p\mod de.. Când. . omul trebuie sa.in general...'in camI< de fat&-aceasta a fost un.ca omul .. cevasitnpJu. 1!13 JrrtorC~du.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc. - ' .1~ . spre . Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü.. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: . cà fiecare om caretinde catre Divin.sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a . " : Tânarol numi-arA$p~.informape pura numai În starea când Voidaun. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. Poli vindeca ~i obtine 0 ..' ' . Plilini.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale.fizica.puri. pnând Într-o mâila vila ia.pfunânt~~tide a. Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. viizând interferentete biocâmpurilor.' . care a ÎncerClit aplicarea metodei mele. de 'gândit ~i iar de gândit.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie..mat~nale.formatii? . tyfe~uI e foarte simplu.daca.$i.. lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i.pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele..ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet. arnbigui.~i vâd .iJlli deformeaza imormapa. . Aspira1ÏiJ. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor .rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus. ficut fiindca raul cu care.~.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . Voi fi fericit da. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul. ' ." 1 .'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m.. . tra.sa ()bpllà . Cu karma impura. p!U'anoia. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .sarcina".viatiiar{)itlUl inCearca imediat.)in' pâc.' .." J . cohtin)JadiagnostiJ:area. contemporane este atât. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu.p1JDctul . '. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu.i!Jcerc'Sii explicmetoda.. aplicând-o ~ trebuie de gândit.atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . .estt\un salvator allumll. -.. fapt .411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i.. . Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue. " ' desc~ fati deDivinitate.spr(\ Dumnezeu.victerÎf>.Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i.. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi..acestluGN În primul t'ind...avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc. Daci. fie .. echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala.subliniez.Jnunle. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".nu 0 . . ' '.iEste necesar . Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat.itate. L.( . ~ Eu.dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru.miemi s-a. .. Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe. sa excluda depende nta de b].

Diferenpere'a la nivelfizic. înacest Cel Civilizapacontemporanli.'reprezentati de1Jlasa..~..n~1!!e SIlDt.> '.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja. intehsificllf6a " . TendiJ. material ~i spiritUal În ' . ~i sa con~tientizeze fapfii.'.'.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. .Ji §l1Jliirirea timpuM.'siise mai dezvolte. Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau./ 194 .. ' .secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii. . . prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot.condiponeaza corelapà dmtre. .Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' . ._l. . ' Diferenperea corpului . tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie . '.'. În Univers la nive! materialtrebuie si se. principalele proGeSe pastc. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei..' ":. trebuie sa faca Inedicina.'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a. spaVu. llirgirea spafiu)i.r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale.~~~ nisa1tJ.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri.'.'J.. ~~ .!ca.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor.'.este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare.câmpuJui.'ni~". Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere.. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor. '. . spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~.. . iIIsi. '/i4itjalJ. catre .Acesta este faptul care. spirit. aceasmlume. exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. în lume ." -'. . preCllm fiul riitacitor.'-.it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra.>" . ." - 195 . \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . diferentierii fI1!1teriaie.reducii la largirea . . nu are cU!»'.1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i .' numaiprin metoda spirituala. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà. De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl..se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale. -' .' . .

..:" PREFATA Din partea """"""""...... " .. autorululo o.' .... '.... 60 .'.numita aM . 0" 0." . ..'>'-' " j"'/ . 187 .. 0 .0000 ... CAPITOLUL l ". "... .. 0 .... . Structura informa{ionaliistabilii.. 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII ...: CUPRINS t:\ ....... . 0 .." . o.' """"."'"'''.' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V ....... Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a. ... 0 67 ... 00' : : 0 0 0 .. . \ '. . " 0 . 0. ...'.... ..''' 0..' 13 60 CAPITOLUL II ./~. .. \ j' ~~.. .. ...00""""'" 0 '0 ..... o ..... ... ...... 0" 5 9 13 .. 67 bioenergetica 00.. .. Cultura..:): . .. .. ....arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI .... .:... ... ..0"" O" 150 150 166 " .' CAPITOLULlli Te$tarea ... 000000. . ..'Or'.. .Încheiere ....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->