...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

mai ales.~tiin/elor medicak. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de. a itffelege.. I~i~decarea acest~ia. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne.dllpa cum afirma s. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este. putea . ln ceea' ce prive~te. Însa purini aameni '.$it u mult grani/eie . neMmtindÎn. mec(icina oficiala .eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul . .l'-a .a caZ/m. domenitJl .DqJ:fÇ. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa.l'Ci e.Billenergie. <if:el.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta . lrt. În l'au).tiirÙsale.alimentafia.capacitafile hÎoenergetice ale.psihic. (În bine ... .cazuri!or rezolvatç. n . . . ne vom. acesteic(up este confirmata de mU!limea . ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii.yi.~cientul se Îmbolniive~tede plamiini. .. În vbunea /1{1 t. spirit # desÜn este. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. ~ ".il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 ..ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i.. $tim .!(i1). 1 7 A. convmgator.p structura cu mu/t mai. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile. Cartea' sa este. dovedlt afi nepuÜncioosii. bioenergetice ie~ite din comun autoru/.metoda elahora/a de auforu!.yi mai ales cum? Sunt. yom descoperi plini de~ilrpJ. Armonill dintre fizic..saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m.S. cauia riinuiniind IÎt. se.~ .sau . /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii .\'Unt dotafi de la natura .lJzic. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate. Cilind aceastiicarte.~t harazite ~i. Învataturi'i. ale eticii ~i moralei cre§tine.l'au un camportament.çJJUnzatoare . ' Ne put:m .care slInt codate În karma .. .. care ne-au fo.multe. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . .iji a corecta structur~'. a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -. ' . pamenUorau crescutincredihi/ de mult. (. psihic. . ci reprezinta.. 0 Ne paij. .\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . . Îh ~pinia autorului. vindeca .orientale (În ~pecial ale celellndlene)..~i.. .ne operam? sa . 'reprezinti't.stinuilli. ... .ecQPÙ safllito. cont!nuqre nesçhimbatii..' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"". un ta~pUlt\.arev ne da.oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. cu cele mai fl(li ... . de trclrtsmitere a ./. hranim? . autorul car/ii "Karma~sau . fiecrfruia dintre no. ouceriri .a a alltorului. Dotal Cllni~te calitali. ]eoria 1i. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '. .indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. La. '.1. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . .uz!lor bolii # al restahilirii . mai importa. il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. ln prezent . idet1ti!icata de. KaI'ma.yom pazi de multe nenorociri.'~ .emem.yi' lintpotfi. sanata/ii.i. de fapte. aclionandu-se aSllpra bolii. etic irepro§ah!l: .reak din pr~r:a }erapelltic. " core.. multeaitel'e. fu.'f . .hlulte ori cu destiiUll. . hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. cQZ/AriÎn fara carora.fiira sa fughilim medicamente ~ifara .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. doar asupra efectulu.'-.. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? . aC/lOneaza. . [Yutaea dea "vedea". lor?. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. ..cu .e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva.terdepemkn/a dmtre ..dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. \ CitilUi flceasta carte. civem tati. gravidei HI .§i destin" afirmaca are O.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi. spirit. fapt pentru cflre.

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

.derare a bagajului. " sa pOJ:l .d~-ma de probcmele s' w. ".iiiI d ' gerea lmnii.. 'Omul est" ." sch'Imbarn ei.." noastre' a ~pmtualitapi noa. 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. ' . -Îngrozit.'dffioo. ' Poslbdltatile' bioenef ge '. caut ID primul rân ea d cauzeleapari'. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de.:"~ 1 .. .ar . pomltIva confOnTI careia '"ESte.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule .~p'ermitii sa descfftâm . poate -duc~ hi degeilerare ~. -. r econsl.. sa èivOlt: . . pnCIDmm nu oame n 1for.ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea.' 'l'# /4 conJuratoare.timpul sa t~:rtmtâm ..Industanului". ' straturile '." " ". '. 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând. . . ' L c. . Acum aceasta l'eprezintâ conditia . Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. ' ' .'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. pe caream .preveltir " bohlor. F punem de un Slstem unit de cuno~tinte . atalionului. . :. dupa. " . .cândva .ZlC. decat '. . prezell. Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia. cunoscutenouâ ' ' 0 ."". Din paca~ astfel . acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor.am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.prezIDta mceputuI ..' '. mca mult prea firave.~convi\1gde . . . ...prezentarea materialistâ .j. fata de cr~terea' posibilitatilor umane. a1.decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' .. . . ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . . sehimblirii spiritului ~i a sufletului.iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple. C~Ie .tre " ' .'. .0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte.ignit e moarte.'~i atunci ~a intamplat. . treb ' " .e' 1 "_.'.. Ire. or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w .. ~amenilor.nostru .d . \:. p'ârerea mea.\L. .la pieire. ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr . c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa . . .. ace~t':'. " ' . ~ .din.mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~. 1.".. Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne.lZâ ~i se d I~::~asta.e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . I-ablestemat l'lerege." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î...t . trebUle Începuta ri grada t ~I P . '. '1i ~ .n promovarea Întelegerea lumii cOns. ' " '. a.' r'a re. regele."Încii din oo'pilarie. . necesitatea. '. ' ' . asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul.~ ' ".ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om.e. 0lumiire .tituiecel mai b ' eticii umarie.' ~I al transformârilor . ' '. ' ' i. Fi~care P:eglitJt. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. " " ' ' .CUPM anatatu umane ~Ide. ID 'Iocuf"ri . 0 IDcercare """".de tendinte. Desconsiderarea acestel cennte.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio .. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi. "ben~fice. eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' .J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '.' ". ' Întrucat În(elegerea " ' . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu.dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.spre cautal'~' '.- . c. . .II " . .'" ~i defiecare data'. obligatorie a supra~etuirii. . propuse de fil~' ".exerclta 0 influen'a . urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. . 'ID cel nIaI feric't caz.. sunt amt de . . . .. VlnmentulUl spiritual ..un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine. perfecponaru spirituale ~.E.. ' . ' .Cercetâr~e . w. maiirnportantâ . Din ' ru Pau. citit-0 prin anii ~aptezeci.-.1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm . ' ' . Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ".d d distrugem ' çilStru!8âJ!du.1. 1?teJ-ectuaie a omu lui. 1 qmo~tmtelor noastre În timp. .tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara.. Universul con~tiinta' . Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt ..cu multâ prudenta În mod . ' ' ' . ' .'. comp lex ' dl!1care doar . ' " .'. . . ' . Regele urma sii-~i piarda . BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile . rm afa despre lume Încercând " .' '. .' mtâi s-o În(ele".. Cllte ~iilte.' ~' .un slstem rofi XISt enta e " . Într~una <lin localitâple Indiei. "" . oram sun contemp t." 0 mfi' . subcon~tiinfa.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale. .~..mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii.asupra el trebuie mal'.' O astre fa'" . cuno~tem 1 giI d '.sa w subordonâmorb~e c'an.15 . BlavatSkaia a discutat cu .prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte.0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale .man. " . P. .cu . ".. stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" . ' . ' .. .ate 0._" . omu. ' .

. " prin careoie produc ' ~ "'. " i Când .c. . . defonnarea patologicii a caracterului. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.riJ. Aceste structuri Î1)' exÎ~~r.ce s-a i'ntântPlat'. .dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se .' ".nd ~este modificâri..te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-. ! ~I~~amstudiat.. . . d. 16 ~ . p 1 .-. am observat ca boala. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .' .'e. a ~pului. Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito. locu1 SÎnCopei t Ii -." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. .'pe '" . ~t .~bolnavului.'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . -. "" . fiécare dat! cânct analizlim . penollditde'timp. regele de~cendenplo r sât "" at..ap~ dm generape 'in c:mltate.. strq~n~are indeplinesc ~i. insuccese În viata. r~tacutdupa terapie. . mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. a. ce existaInteleg 'tare est.0 r ' a tont '. ' . care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire.' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. ' .'ener~ell..a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor . ceea ce determinâ.finumit cie va.faracterul.aee as t -'.stabJ~~.e Izvorul or n "'. ~l a prac.Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec.Ira. ... Ironul i~r '~u /u. tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . avusesem pana -' atUnci: caca.'e1 ti c.r<roln familiale. Când rn-am aplecat mai cu . ~. u. nivel uu amAUnor.2.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc. drept rupturâ. .. . 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa.'> ' ".LBolnavul av. 0 anUffiJta Ceea-l. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i.sipitprin intrea ~l-a pier d .'. . " >" -f poate. " . Pen!TUmine era I!.lâmureasciuli caz ~ cues-~ .:: Am.IIu"inare".de.pentru. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari. le-am numit. starea fizicâ. DrumUI meu '~x. daca se va actiona asupra acestora. devieri psihice.f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative .'credelllJl.. 1iim'team. Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. a omului. 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare. nu se circumscriau acestei reprezentari. medic ~ente. traumatisme. . . " . mea.Vi .saaparadinnou ruPtI. .cu puterni 'cI' care traversau . fi :en~rat~e. Amtratat În acest.ifi crutatii viata suveranul . uman..wU'-o dati a lntervenpa.de pela (jptzeci ln. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . ilar .l!\eto~~. am ajuns la concluzia ca sanatatea. a tot Ce-l stat. sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente.. .~ . 17 .' g a m die. .. Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.".u'. Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu.e .' . . cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.a. ci sa ~i previn bolile. a de vern 't . " - '. pentru a-.'-'. JDte1pretatintotdeauna . . cu timpul ele ar putea fi ameliorate. . a : . ---. Acestea pot fi diverse boli. '. " l~tamplator. . l ~pulUl j. e ~~p .n~ . În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul.~" ". mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .' - - " i ' .. unn sai s-au ri. . ca.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac .~.\ .) . atentie asupra acestor fapte. mâiniJe ni~te structUti.ce~ ce cre d . . eaupter denie de energie... -". Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate .ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor.. ..~edicln!. Cântpul moale . . cu atâtapareau fapte mai senzationale. . D e. .. Analizâ. "Momentan .FeI~clti. ID ~~ntinuare . /1 . ---'-"'-. ". .. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa.tranSltlit . este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. carel~am ca porpune .". rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn ..defofIDarea ' . Nr. .bsalut Clat c . .ns un / anUmlt. .'. .fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. SCUpiiri infuini ' oaror~.. .La GeJ:'. piistr~a.a fI.am c 8znit'. as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.cu " "convlDgere .

Dupa prima ~edintaam ... ' .j 18 .mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (.Totul e in regula. y. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. sub ochü vizitatoarei. mai Întâi de pojar. Eram fericit medicina era neputincioasa. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. se insanâto~easca. Odata . nici un efect. ' .' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil . Rasputin i-a promis ca 0 va salva. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele.~ .meningita ~i congestie pulmonara. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. antibioticele n-au avut . dupa amiaza.Nua fost evidentiata vreo infeqie . era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. dintr-o data. I-a revenit culoarea În Qbraji. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine.cevamai bine. Starea lui era destul de grava.iar tratamentul cu antlblOttce '. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. Când s-a. De a.. iar la cel drept de cinc..produs ameliorarea? am intrebat eu.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. in pofida tuturoreforturilor medicilor. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara . A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: . in jurul orei doua. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. eram . . La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. ". Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete.. 19 bioenergetice.am Început Sa tratez.fuJctific.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la.i:nn dadea nici un fel de rezultate.izecila suta. cu organismul foarte slabit. Luni.~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte.Acum doua zile. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce.'.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. a Început infectarea sângelui.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i. Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute.acesta' Într-0 stare depJ'. de~i de câteva zile refuza brana. imbolnavit feti!a unor prieteni. ':~'I_. . Ea a fost adusa.a ei a Început si. . Vederea la ochiul stâng era ( e. 1 insa. Prietena ta vatrai". Aflând despre acest jucru. La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r. '. . Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea. nu s-a .Am . nici un fel de ameliorare. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate. am aflat ca era . Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. peste ." \ ~.in timp ce eu . ( pericolului. '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. .\I:'()iam foarte mult s-o ajut. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a... destinul. pe la doua dupa masa. fiind Într-o stare grava.hotirât s-o '. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului.:!. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal.inSânato~easca.plamânilor.' ~. am reu~it s-o influentez. bolnava a renuntat la masca de oxigen. continuând sa scada. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i.Când s-a. .: flltitei. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu. f~ceput sa scada vertiginos. el s-a taiat la mâna.am reu~it.a .. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. sa alruze durerila rinichi. Antibioticele nu scâdeauinfectia. ' 1 .:. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul.daca erau ~anse macar una la mie. a fost raspunsul.sa mai spere În Însânato~ireaei.cât!!Valuni a Început.din nou.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca. Medicii curanti au Încetat.apoi au inceput complica!iile . '.

. În orice moment. tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. .con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. ~i 20 Prin urfuare. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei.:. Aceasta poate duce.destlnulfiicei. Cereetându-i eiirnpul.?ulte este lipsit de orice perspectiva. sa-I . eu am promo vat u~ ~. un. Tara intelegerea cauzei care a generatboala. dl.. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. ~ am. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric. \ _ . va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. ' ' . ~~i" -'. am vazut ca ~e mima sanatoasa. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. se.Mi-a munt sora. ~. 'ibolnava.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. !: ' ' . lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta. destlnul. Analizând starea . il' . În subcon~tlent. Dac[\..'energte. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. am constat ca orgamsmul uman . subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce.este. fata era sanatoasa. Un stres puternic.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. '.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. sistem unitar Înc'ITe sanatatea. Atunci am. Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. pSlhlcul sunt indisolubile. eâmpul s~a uniformizat. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. Trebuia sa-I descifrez. i-am propus sa ma ajute. regretându-l. mvelul . d~i perfect sanatoasa. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el . amui Încearca.'1' urmari din cele mai grave. . dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . Acesl lucru cere. . luerat cu mâinile. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. de Vlata :J' ~i moarte. J:.Era' atat de sanàtoasa. Îl'lteles ca. La a tre'a~edmta . atitudin:a el fata.po~te eXIstavreo ameliorare. Cand . . La testare.' . Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. traiesc. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. are un destin nefast. a-I '.nivelarea acestor structun Însa ( '.fiecare d.. '.Ce ati simtit atunci? . mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. tratiimen~l pe.~\trecutul tiindcii.. de puternica ~i a murit iar eu.lucru. ': nu Întotdeauna ~i. . 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ".. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . cum ma vedeti.la mari neplacen.-' ~Îl' / .'cuno~tintelor mele. c~racterul.anihila trebuia schimbata optica femeii.~ase on pe saptamânii. de regulil. btmlcn acestora. Au mai trecut doi ani. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome".Cauzabolil nu dlspare ~i. Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. . . . Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL. gândindu-~a nu:nai. a mai crescut. ' . . Cazul evoca! a confirmat ca. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. Pentru.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub.. dep~zlteaza I~. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e." -.. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i ...i' sehimbe.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la .ceea ce-i mai'important. un dezacord În privinta unui . la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. sistem unitar. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni . feaparut. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i .~.

Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie...Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. culoarea fetei im} devenise verzuie. . . Exact in aeea perioada am primit invitatia.' coÎ'ectat. Puteam sa indepartez aceste. ti~ice Dm. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii.Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.''. nu dintr-o data. . determinate de un eveniment concret in viata femeii. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente.t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. Suprasolicii:andu-mi . deexemplu. .edeochiului..protec!iei .. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L.vampirism. 'Si . ..::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti.c-" . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez .h\..'care trecusem cu mana. Cand a venit data urmatoare.e. . . Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .. la un control de rutina. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului.-'-""'-- 22 . Voiam sa ~tiiJ cat' pot .. de-...)M..:s~ . 23 J J \.'.-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa... am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i . ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva. Am inteles acest lucru . deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. Si inca În mod considerabil.:-t ..atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei.. " '::. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au . ~ "_. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat. Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. Nu . Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc.rezista.de la distan!a. . deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme.""" . cunosc toate tipurile de masaj punctural.. Am lucrat lu!.!. c} . Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. Eu pot trata prin intensificarea '. am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. Nu mai intelegeam nimic. /"" .. fetei . Cand am citit insemnarea mamei . . Aveam la tratament 0 femeie tânara..torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup .. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. pot fura bioenergie de la . .Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a..'.' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens.: atamentele deoarece organismul meu acum in orice.. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data.j mea.' '. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia .. .Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care . la 0 distanta de 20-30 cm de corp.Senzatiile erau neob~nuite.ptm reglmul alimentar. . sa ma odihnesc . . biocâmpurilornu puteau fi rezultate al. [ "- Vine.. .~-"..mcâmpul structura.ointei.unde. Am in!eles ca . de la distan!a.. creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare..indepârtând indepartat deoçhiul.."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. Era 0 situa!ie Iaraie~ire. ''.lucram.'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive. tratand 0 i femeiede deochi. Prin locurile peste .f:'çeeace fac este.~. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna.f". '. Odatà. '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i . la miRe 0 femeie cu un copil mie.'. Ii furam energia.. I-am . i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic. Veneam acasa mai mult mort decat viu.." ~_. atn v4ut structura acestei maladii.: r: ~isà reflectez.

': odihnindu-ma~j. catre scjJimbarea coneep!iei individului. apoi a plouat... A' La finele anu]1. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. Speram . schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins.. nu Însà ~i cauzele iieesteia. prin spovedanie. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. . În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. El este expus În Carrile Sfinte.' \ i s-a Înseninat ~i. Am vizitatbisericu!a din lemn din: . de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare.'J' ". ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. tratat nu organul' bolnav...unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. Polikov. cercetate. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. al câmpurilor fizice ale obiectului. Boala.. .voi fi În miisura sa . ~i asupra sufletului. Îndt. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.ivinitatea. cu / .În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. al ..j. Am plecat la loeul Onega.. Manifestarea. . M-am scaldat În lac ~i. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. . < ."" -. Principalul e sa Înteregem '-'.m-am sim!it ca Llnnou niiscut. secolul al ~aisprezecelea. Am renun!at total la utilizarea mainilor.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor..- . i acestei metode. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. iar influen!areir pe planul al doilea. . reprezinta. cu D. .. . ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . atat la distan!à cât ~i prin contact. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. . Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. Noi doar I-am ignorat un timp. giisi solu!ia. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. . sa intràm În armonie cu Universul.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte.. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul.' nalizândÎn detaliu situa!ia. Încetul cu Încetul. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. . Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. '. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. deodatii. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. ~i eu am Început s-o caut. acestor dezechilibre. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea. pentru ca e\e sunt primordiale.sa iovestighez doar boala.. . Era oocazie cat se poate de potrivita. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . ~i Întrucât Între apari!ia . " \.~C-'''''~""'. De ~ . ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor.Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. apiirut curcubeuJ.. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i.. de unde aaparut ~i ce roi joaca . ).P1etoda. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . ramei ~i al pendulei. a iau 0 hotiirare. . ~. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. ci câmpu!. M-am gandit cii.

V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. Când mi se aducea . de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. Odatii.Îl face pe copil sa fie supilracios. informatie stii la baza formiirii destinului copilului.ca omul se afla . EiJ vad nu ... 0 informatie a *. 0 .'(-'~"'"~"_. rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. . . Era deScoperirea. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. . necunoscute noua ~i neÎntelese de n61."" . ~.s1.trei luni cu 0 boala grava era. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic.con~tientizeze erorile comise. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane. instan!ele eti~e. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor.1. Aceastii . a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . . Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie..practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . "Pfemon~iepractica". structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . Piiritltii le transmit copiilor. 0 ura 'l puternica.. Însa eu vedeam cA deforma!ia.çsupilrare puternica a mamei.lra mbii piirinti. spre a ne saiva. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman.~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a . omului. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale... confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului . Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie . . mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 . actionând asupra lor. de eercetare a.'d.' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. au fost unele nuan!e. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului .prin fi~care fapt copcret.pe un drum gre~it". ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. ceea Ce s-a Întamplat. forma deformatiei structurilor ~i. lucru.trebuie sa plateasca. nutrita În timpul sarcinii.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum . În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. desigur. . TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.-'. am analizat !egâturile dintre comportament. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. Într-0 forma abstracta. caracterului ~ispiritului acestuia.sa-~i. sa caute noi CMde dezvoltare. E drept ca. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru.~~ . .a cu greutate.responsabili pentru qorpul.. ~ ! campurilor."-"-" ". ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. ' Metoda mea.mi-am petrecut-o la Marea Azov. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . a-~i executa dansurile lor.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav.\tat evenimenteleca atare. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru. Când corectam deformatiile câmpului '. când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~". cat legile care au fost Înc~lcate. a corpului.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic.. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul. Am Înteles cat de '~.:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. :~ . . Copiliiria .Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile .. a organismelor inferioare ~isuperioare. vild. este deosebit' de dificila. sanatate.câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. abia mai târziu arn Întelesca ':. La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . karrnei poate fi numitii . Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. Cunoscând dependen!a omului de structura .1tele unui sistem ce permitea .. Cercetiirile pe care le efectuez. mamei.

gasit Dicmeri expuse În totalitate. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod. 0 ruda. . . nu ~tiu de ce. din pacate nu le-am . Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea.ea are vreo vina..". $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu.a mu~catpunga §ia gaurit-o. .. §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. '7 ". dintr-o datà.iubiriidin noi Îfi§ine. . . Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa. fata §tia desprt."..a iubit foarte mult 'un om. dar avertizându-ma.0 datii ln viata . nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata . El . de a se sinucide. uitand ca . ~ ~. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. sa dea semne de Înviorare. dar s-a casatorit cu un altul. Am ln!eles ca era un. . El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea .\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii..avertisment.' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. $arpele nu era prea mare.: V .a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. ca a ÎncaJcat legile supreme... . Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite.. Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el.cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. cu viteza fulgerului. avea pielea albicioasii §i eu. prin aceastii maniera curioasa. El a ramas mult timp inacti~dupa care. I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. Însa. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire.Orientului. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. destinele lor. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului. ". Chiarbunica ei.. Eu continuam sa-I lin §i.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent./- urmaritii de aceasta dragoste. lnsa de ceva indescifrabil. Toatecelelalte . avertismentulanima]e1or? . . . În joaca. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care.." . Dupaeatev<!. ~" \ bunica.zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. " . El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa.. de Univers. nimic!. pe nea~teptate. ' minute saltul pe useat s-arepetat. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre.o. dupa aecea din nou ln apa. .~: . Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile. Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :.. ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate..Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost .de oameni. am zis ca nu e veninos...ln cele mai variate forme. Bunica. Am Început sa analizezdaca.o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure..Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. piimânteana de zi cu zi.e periculos. Cine-i de vina? 0 feJlleie. din interes. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. . vreunul din ei. de . la' un instructaj. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . Cine dintre noi n-a cunoscut macar . II§teptand sa-i dau drumul. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului. de copii.. din când În când. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra.natUra. am lnceput sa-I tin ~e coada. II atingeam din când ln când cu mana. Rezultatul testarilor a fost negativ. jn tinerete bunica ei . dorinta insurmQntabilà de . sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul. ce-i vorba. foarte chinuitor. §i s-au despaJ1it. Ma privea tara sa mamu§te."_. nutrind..a se poate nu numai vindeca.. cat mai departe de oamèni. ci §i ajuta sufletele oamenilor. poate nu chiar de dragoste.lucram ca ghid pe lacul Rita."-' 211 2'1 . de cei apropiap. ~ Când.. vindecarea sufletelor oamenilor.fata de Dumnezeu.. . Era vorba de vipera Koznakov. fata a scapat de suferin!e. ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea.

Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi. . ' cânipului informativ al Universului. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. Copilul intensifica. Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. " \1i<: lit. cercetand multiple probleme.' . . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. faptul ca cea care. azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. . ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci.3. Marna a fost iubita extraordinar de mult. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. destinul ~i siinatatea parintilor. .sihicul. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - .CuviJ. . În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. omul pâna la primirea pedepsei. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. pedepsesc Însa. . . Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. a fi'aplor. :. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . ci .( . Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii . prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii.. Una clin explicatii ar fi..zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului. '. va avea un s~it tragic. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. .0 \ 31 a 'muri. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. ~.~. . iai cele rele nu scad.când el devine cuminte ~i ascultator. timp. Este drept ca În ultimii cinci . cat ~icu cea a copiilor sai. are suficient riigaz pentru a mai piicatui. adica spiritul.'gândurile ~i faptele ei au creat un. . crizele aU. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . " . cu toate acestea. hune. Însa a aparut 0 altaproblema. f . . Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. . vorbele ~i 1 . asupra copiilor saua rudelor. p. . la mve\q1 campurilor. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele. inverS~a Universului.itiv se Întindea pe parcursul catorva . . Înainte mecanismul pun.1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des.fiiqei. -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat.a prograznelor. Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. ~ .' dupa piirerea mea. parinti . buna sau rea. ~i programelor nocive. foarte des. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. de un om de care ea Î~ibateajoc. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. . Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile.ltele. soartanoastta. Încetat. '. . fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor . Investigatiile mele au . Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti.scos la iveala '. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul .

acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de . provocate de programul dorintei de . .:. . Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului. .. de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va.Da.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime. comunicarea cu bolnava. . Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii.' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 . .:~. punct de vedere energetic. I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice.un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii. demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea".o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste.E ln concediu de boala. Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat.'arneliorare. Dacii omul atacii individual. a face rau. Prinn-.. .. din ordinullui Lenin' a cIerului.el este mai putin imun decât marna sa." "":. maladii cardio-vasculare. 'f eu femeii. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' .m~ tlchilibrez.?rii.. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 .. . el plate~te individual. Iata ca acest cântec contine .. } 31 1 . ln karma acestuia. ' . = . de . ci copilu!. ".. dumneavoastra ~i v. ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an. De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât .este doar vârful aisbergului.\ ":! ~ MI.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i. Acum . Daca aceasta a fost puternica .!. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala. . De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. . 4nca Il"arn apucat. un fiu. ' :1 . dar nu-i bolnava ea. .mult mai mari comparativ cu marna sa. ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa .trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într.distrugere a iubirii ~i vietii ~i. - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. . . Necunoscând acest lucru. Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. Eu explic ca enureza . .w:. 'din .once suparare a acestora pe mine.': " " .a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl.. .":':'~ .a deformat câmpu!.. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-.i-arn'explicat . mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. ~ ~. Cum se simte colega dumneavoastra? . Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre. ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre. Cercetând cauza. diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. . 33 l.. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara.a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa.~problemeln viata privata.

:~.foarte puternica . ~i ' 'r~' .. ~ pe care le. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat. S-a dus la 0 "baba". candoamenii au ajuns la un . Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala . au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri .. Când ma aflam Înca. Ameliorarea a venit destul de repede. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai. . Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. cel mai bun sistem de aparare. Cand un om este supus unui atac bioenergetic.a Întârziat vreo.u'C":'''. ci sa-l ajut. ii va urma 0 noua pedeapsa. Disciplinarea con~tiintei acum.!lt..efectuezzil. daca el . Este un .~'~i". bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l. Toti cei care au Încercat s-o ajute.ekemplu tipic de modul cum noi. . - . Întrucât ma ocup dest1JI de multii. ' prezenta puternice dureri de cap.~~_." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. co~marurile cu care pe luptall1 ' . '34 ) .)nvestigatiile. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. cu efectul. Am Început' s-o tratez. d!tr . se simtea rau.". rara sa ~tim ce facem.. " . Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze.legere a lumii. ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. . legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul.mai alesacum. . .. Catastrofele. ea trebuie sa devina un mod de .l.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul... important.. iD mod firesc. dumneavoastra atrageti nenorocirile. ' ~i a rudelor mele.I-ati dorit raul.:. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat.nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. .decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. a venit la mine la control' 0 pacienta. vreme de . " : . Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.. Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau.$titi ce. seara. nu este un simplu principiu . . Ea simtea 0 permanenta presiune psihica..drumul pe care trebuia sa-I urmez. Înalt nivel bioenergetic. la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /. - . Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . necazuri sau se Îmbolnaveau. i' '1.:. ". . mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. Îmi iubesc foartenl1. Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt.Ma obseda 0 tâmpenie: ..permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale.~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ . joaca un roI foarte. 35 .În articulatii ~i anemie. ..existenta. ~tpdiul literaturii ezoterice. aveau parte de neplaceri. abstract. .Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact. Înca foarte puternic.Ce ati simtit? . Eu am mSlstat. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen.:. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite. . cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. Este exclus. ne ruiniim pe noi În~ine.-'. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra. Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele. Aceastii lege. '. privind-o. . k!\ll11ice. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia. mi-a raspuns femei. $i cu cât. Constat 0 foarte mare.. Una din . ': \ .aceasta. [n . in acela~i timp. cinci zile.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul.. . În . i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. 0 preziciitoare. am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie.' . \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. .vi le reprezentati Într-un mod mai real. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. de un fenomen nebulos'.

. În IIguri de ceara. Întrucât omul este." Nu mi-am imaginat ca. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . În centrul Pamântului. : vindeca straturile. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. Universl. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei. Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. inferioare.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul.~J>. Spre <leosebire de sIln!i. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului.bade. transferând toate. ma stapânesc. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom.} ~.. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. Cauza . În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i.ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. . raspund tot prin violen!a. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice. am vazut la ce poate duce folosirea. ingustii. Am t. tulburari psihice.~. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. ' " . urm~ii ei adica. În plante. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . nu-i nimic de mirare ln acest caz. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. . cel care prime~te.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor.altceva decât sa "amâne" bolile. eu n. . În aparen!ii justiIlcata. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. În anii sai de tinerete. ' neg'll. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. de - -.:~~ 1 1 . Mi-am. ' . deformarea destinului. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia.Daca cineva ma love~te.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile .estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . ci doar 0 midi parte ~i ei . Renun!ând la contralovitura) . principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. . Bunica femeii. În animaJe domestice. Sunt niveluri absolut diferite.:u a dorit copilul ~i a facut avort.Pentru mine.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. ~ ~(: i:$ '6 ). ~i trupul. la nivelul biocâmpurilor. care aveauviziunea Întregului.l1ui.tiva. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. a iubit un om Însa . Procedând astfel ei nu fac. . '. În cazul loviturii bioenergetice. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile.

... Eu Îi. un timp oarecare ea se simte bine. Egoismul . " F emela !a totul ca pe 0 distractie.19 sW"ea ~ fizK!~. Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor.Spuneti cii nu-ibine . a da. . . Îi exphc.' .credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti .fi' 38 .dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani .. vreo patruzeci de minute hbere. Recent . Universul ~i sufletul acestuia. . . vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs. Duelul verbal œÎncepe.~sufleteascà \n momentul tratlunentului.b~. . .ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. . ceea ce-i mai trist. undtLtotul În j~r arde.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament. . ... s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe. .~estaurant. lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. ' .'gradul de co'n~tientizare a . ' 'r. Nu mai gasesc argumente pentru a 0 .'~j.ca sunt despartiti de mine.. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: ..~.. Sigur. pœferat sa ma dedic cercetàrilor.. decat ceea ce se Întiimpla În jur.'. uneori uit de perico!. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. . ~i nu numai pe "'dumneavoastra. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici. . Însa omul care nu se gande~te decat la sine.claditii pe moartea sufleteasca. . . nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. posibilitiiti ale metodei. ci ~i pe mine.fentru dumneavoastra sau pentru mine? . . . Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i.: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei".'"..vQdcà.Curn. dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A.de a va ajuta. . ~. Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala. .grqeIilor comisede acesta: . .În tim" ce dumneav~astra va ." . Ulterior. - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În .~i cum. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. .. . acest lucrunu poate continua multa vreme.entru. .moment este '. starea karmeib()inawlui ~i' de . pac!ent!. Egoismul.J:le. Acum.imesc cu un minimum dei: .Da. 'tj . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp. prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere. Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra.ln primul rand pentru mine. . . sa Înteleg acest lucru? . ' Dutnnezeu? j . .vigilenta treaza.~' ~ \ntr-o conversatie. dar viata te obliga la ~a'ceva." .Daca celuIa ia tond numai pentru sine... Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i.. Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . Imaginati-va ca sunteti Într-un . nu mananc abSOI~ ' : mm!c. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!.exphc motiv. . la un anumit 'punct egoismul este normal. locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . ' .Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. eu pacientei.. În primul rand cu ajutorul Întelegerii.de .. Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. nu vreti sa-I . de' evidimtierea un or noi (\j' . Cu 0 zi \nainte de . 0 satisfactie.~~. Pasionat dl) diagnosticaœ. . Pana. . . . . dar Îmi apare un simtiimant neplacut.cu el pieœ ~i celula. este 0 ocupatie foarte serioasa.'schimb am' posibilitatea . . astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.. Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale. . În ('.~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine. Aveain ..aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . stopat!. . Puteti sa nu . ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r.. Iar În munca l<i.ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . '.aceasta satisfaqie de.ani.sa te ocupi numai de problemele" 'materiale.un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. incipient.am patruzeci de ':.~ " . .

$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. Dadr.. boala de asemenea'ia zero. .. . au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. . ' .' -:-M-am de~piirtit de'sot.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat. adica am Încii!cat principiul cel mai important .Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului. - ' .:.linie paterna.Sunt gata sa mor lini§tita.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. -. - .. soarta. 0 taniira . are 0 mare agresivitate mtenoara. -Da. daca nu. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie. . Este un caz clasic. V-am spus. zero.'.catcorpul.$i ce yeti face acum? \ . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. Judecand dupa energIe. rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral. Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . beala de trei sute ciitiizeci de'unitati. voi fi>~ sanatos. . deconectare fata de Cosmos. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. . cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\. va trebui sa platesc. '.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge. vindecarea prin intermediul Întelegerii. Un astf~. iar programul de distrugere de trei sute . Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. se poate remedia foarte u§or. dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. el are o':ifjuternica .nplator. . Eu.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. 1 1 1 .' . . elle fura copulor energIa. cât' §i pe iinie materna.:.at cu acest gând. . Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. . frica a inceput sa se manifeste lstenc. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. nu Însa §ispiritul. femela. . . salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. am Început chiar sa cant.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. . pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor...am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau. .lata caacum programul de distrugere a Universului este la . . lungul catorva generatii. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. '. . sanatatea. ~gOlsm. . . acea femeie §i dupa. fapt pentru ~are este nevoit sa fie.de furt m aslv de . tnotivele bolii dumneavoastra. ea se va salva de orice mal~die grava' ..Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge. Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. .. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. pliirnanulstang. de dragoste. Aura femeii. destriirnare spirituala.N '''/. Am trait foarte rau eu el. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. . " . . La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 .40 . Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu . În sfâr§it. '. vampir.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. Sotul dumneavoastra e vampir. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. deteriorarea continuindu"se de-a . Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: .. Cân~ rn-am desPMtit.:K ..tulcie egoist. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. . Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. de§i am ramas w trei copii. Ceea ce s-a intamplat cu copiii. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. . decinci sutede unitati. ta:.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. Nu i-am niai spus nimic femeii. Este un om des. ~ Acum' boala e zero. 41 . Oriee furt premeditat de.

:.\l este 0 categone nelineara ~i. Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. Timpl. ~ . Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i . disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J . '. . un post sever. cele clinurma.". nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ.. Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. - V-atJ suparat pe sot aseara.te e. Pentru a .vreme. Printipala . . . Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot . Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala. spirituale. de etica. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. . de la Soare. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: .ent. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!.fine iar consi.Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma.:e. coiIdamnam structurile spirituale la saracie. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina. dragostea:~. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita.Ita.:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof.ii . pacientul meu. Rezul~tui'!: ' . prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la . vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. tot a~anu te pop .ajungeenergia~ica acesta trebui. noi primim 0 '. 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i .' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met.' Îmi amintesc de un ait caz.. Prin urmare' . pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte.e.tmulsuborice fonnaduce la degradare. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .iteza tuturor . daca s-a modificat Într-atat v. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea .splntuahtatea. u~~ cant.: . din Cosmos. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp. . sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. acesteia. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente.'. . Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e. . ia de' undeva.etiergie.odei de testare. este 0 dovada .~ p~ntro a pnml suficI. acest proced.proceselor.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. dureri de cap. blOenergetJ. Uitam ca s-a schimbat nl.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt".! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl.!' doar corpul fizlc. umplând' de en~rgie.. a devenit vampirul celui care-I Învatase. . pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 . daca eu.' " mamte . metode ~i cuno~tinte. de parametri spirituali. destinul ~i sufletul.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza.Tratarea mecanica a problemei ~i. Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. Te$. În coptactul cu structurile karmice ale omullii. acest mod de Întélegere trebuie. . ce mi-a venit la gura. Dar nici acest luctu nu e suficient. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. de vechile tehnici. s-o. Închisa. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. vampmsmulul.42 energie: din natur~.energie.de ani. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. . Omul tre. nobletea sufleteasca. prezenta simptome de greata. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu..~ll:. În jurul orei ~apte? ' Da. ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. . folosl la mfimt.\ numai omul.

aduca Întotdeauna pliicerea. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. pe lânga toate aCestea. mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . sa-ti . Legatura dintre . ~.. 1 " Cineva spunea di ceasul . .' j 1.. fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te. povestea cineva.În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . câmpurilor .. A ~{ r " 4. neplanificat ~i nedorit. Te-ar put~ salva doar aspiratia catre .. conlocutorului rneu.. Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul. cauza neplacerilor tale. i-am propus eu . . . yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te.I-a inventat omul. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. chlar daca . poate fi În fond analizat. .. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse.' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea . .Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i.este necesar. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant . . Am cercetat karma omenirii. ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden./ '. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un . Tu ai fost al treilea copil din farnilie. De ~data ce piirâseai calea salvatoare. programul. dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic.doua ori era cât pe ce sa mor.~.'. ~i fata . .mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. . judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice. ' '. descrise mai sus. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. daca ma Îndepiirtam de el. aceea earintii. d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui .'. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare. Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor..~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni. apareau situatii dificile: deii '. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut. 45 . cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. Investigarea.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. . È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos.Divin ~i sentimente !nalte. de. celei. asemanatoare . . . pnigm!\tism siilbatic.iOCacest lucru? Singurul . de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale.mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program.absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' . Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. :-.te apropiai de moarte.ai fost foarte des bolnav. nu ai zile multe de trait. a~ ca. De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra.urii fata.' .Ai dreptate. Cum are . De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei. i-am râspuns eu. Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I. . Karina "societatii socialiste" contine. Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul . ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '.fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi.

diferentierea ~i varietatea tot mai. Cu alte cuvinte. care au loc Într-În~ele.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului.i11cohtempbrane.a unui contrariu În c~l1il~t.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . ca un' reziIltatal "fecundam matenel. Orice obj. sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". de exemplu !n cre~tinism. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare.unpunct latent. care determina dezvoltareaUniversului.. de pilda. materiei. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. d~ ditre blocul informational.. În. m acel~i timp.. . . i . ..1 " IUn. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. >iarmateria sa devina camp. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. a doua componente: una . . Exista 0 contradictie. .umvers. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale.Laplace. La atingerea unei anumite densitati materia ~e. Conform primei. de punct. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. Câmpul t!nde sa devina materiç. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . Conditia. din punctul meu de vedere. . timpului ~i spatiului. 1 1 . Informatia.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica.: 47 . În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern.-Ifi . fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. SfântuIDuh). crearea pe' planete a unor structuri' informative. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei.campul informativ. '. Dumnezeu Fiul. Exista doua teorii privind originea stelelor. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe.' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. adica. ln lumma acestel conceppi . Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l . Cea de-a doua. Aceasta conceptie exista de multa vreme.Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. . Acest . intre componenta fizlca ~Ice. cealalta . notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct.transforma În inforglatie. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. Daca luâm.ect din Univers poate fi cons!derat proces $1. sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~.' \ . Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei.materi!j. ln fiecare prpces. . material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. materializatca substanta a "gaurn negre".În interiorul sau. . . orice proces este un obiect.1 i: l' 1 il . ap~ntla unel. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. punctul este un infinit latent iar infinitul . Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. unor noi phinete. de absenta materiei. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. Ceea ce noi numim spirit. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. '.ce concura cu investigatiile mele.ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei.. sistemul solar. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. mterstelar~. a academicianului Ambartrimian. a lui Kant . din pun. mare_la mvelul fiZI: . Ceea ce noi numim Univers. "La Îneput a fu~t Cuvântul". putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. mformattel m materie.

cu. " .ei.evaabsolut nou.oprirea dezvoltiirii.continua diferenf. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta. ~nformatia ~i. Substanta. Încercarea de a le suplini. of!. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât. Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif. '. 0. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. Dezvoltarea acestul proces.48 el se diferentiaia la . cazul disocierii fizice. Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt.ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra. Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. . Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi. Cultura n~te civiliza!ia. ' . Acum . diversitatea fizica.' . ' Sa n'e amintim 4e pendu!. tJmpul ~I spatiul reprezintafor. personalitâf. Procesul de~i reprezintii civilizatia. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. ca sa nu. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului . ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul. Prin urmare scopul viepi . fiir~ anihilarea lor reciprdca.. 49 . gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. de exemplu În .atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al .. ca viata a apiirut În Umvers concomitent. .spiritul' constituie coritinutul.niveI fizic. Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. reconcilierii contrariiJor 0 constituie . Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers.inutul.ma extenoara. adragostei adica.sa trecem JaprobJema originii' vietii.rdensitiitii informap.Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp.1 :. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior.ea SPIn~~UI. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. .atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul. " Înseamna Încetarea . . se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc..ara. disparitia j civilizatiei. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers. Putem spune. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . rudlmentare.Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. Este evidenta .. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . duce la. data cu acumularea diversitatii. .f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele. Principala conditie a. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. În. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde.ierea.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. disp. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. decursul unei secunde. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i". sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl.rni~carii. III . pnontat.ii.

atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului. 50 . . Toti ~tea. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât. Dada. Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. .cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. se . Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~. dintre.aeum poate fi reallzat În cateva luni.~i sa creasc.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 .' generaJ. Are loc det'ormarea câmpurilor. În plan. de pÎlda. caracterul ~ starea fizica. separarea nU. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. .catre unitatea }nformationa.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa. pentru ~omp~ar. . a legilor Spiritului ~i.ordiale În raport cu cele fizice.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. Viata9are a apiirut pe P. .. spirituale ale omului. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. realiziirii uni!atii noiipJan~e. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi.aleDragostei. .ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. ~i nu a unui aviator.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii. . Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie . Îr!ttegului. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere. speCÎi.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui.s-a prodvs. adidi Întoarcerea la starea ini~a.earnpturii ~e. organism. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. Biogenosfera. ocultismului. schimba cu rapiditate.la. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia.care loc apanpa . Urmarile influentei negative. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult.~a se explica recrudescenta magiei.pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. Daca legatura.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. spirituala. . Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. Viata pe Pamânt nU numai. alegii IntreguJui. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare.j(:1 ~~. . acel~i IUCru. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir. Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. . 1 .zI. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. sistemul poate sa piara. . verigi.~. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit.Însa.a unui biciclist.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. comportamentul fizic. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . se poate spune ca omenirea se giise~te.' La nIvel fl. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia.Prinurmare. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. de fapt. Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea .cuSoarele. .qà a aparut ca unJ~ erganism .

Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale.~\ baza: . 'aratâ peste tot.din poveste care. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. Este 0 cale de evadare din reaiitate. Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . . de fapt. ineficient. de pilda. ale comportamentului corect.i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. acest curent. Acc.<~:'t . "nerentabil" . " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. " . . 'acumuJarea.! in alta. procesulUi) j/.formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica.c01l4tIentIzar. renuntarea. s-a' . ni~te actiuni energetice. a dependentei'~ omului fat! de acesta.. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. mai ales.' Mamou = idol ln mitologia precre~tina .!~. pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. spunea "Nu lisus Hristos. de negare a urmatoareJor doua trepte.' procese contrarii: r~untarea la lume.' Daca analiziim calea . 0 trans. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. Prin ur. Este vorba. Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani.-. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general.. ' '::.daIIcestproces in toata unitatea sa.de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei..J : Exista orientiiri doar catre prima treapta . Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. . mvestIgarea lumii m momentul curent. . s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. maxImul)1de efeet practic. .~. oricarei religii. Astfel sanctitatea. tendinta spre Cosmos.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa.mare procesl4i. . acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. Acum olnenirea are ~nsasa va. mtregime. Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '.al con~tientiziirii. ~iun om obi~nuit. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute.ea. .. ..apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. . trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. . 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. . degradat rapid ~ acum' este' Orientat. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. tehnice. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. ca orbii . mileniilor ~i de aceea. Sunt doua curente religioase diferite.. un ridicat pragmatism. transformarea ei in legi morale ~i . Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti.vrajitorie. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. ~ . de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. sociale ~i. Început prin elementl':. Aceasta cale 0 utilizeaza... 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. ~ivrajitoria. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare. in special spre magie ~i . RoadeJe acestui lucru dejll ni . YOmgasi . reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. al creerii noilor structurj. itlforllJl$ei. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . de negare a ci~lizatiei ca atare. ."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. de cuno~tere a lumii ~i de . 1 Acum Jumea s-a sehimbat. cuno~terea.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ. . : "':-:~-~~f~r(. . Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar). adeppi lui Krishna.aplicarea lor practicii la toate nivelurile. . În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua .~iun om de actiune. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. pop sa. . 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii.ale cuno~terii ~i ale eticii. bazata pe principiile dialeetice.

când. Prioritatea. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine . adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . structuri $i de dezvoltarea acestora.de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau.'{\' . pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . Ei aveal. Rezultatul este. Cu a. duce la boli din cele mal grave. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. l . cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii . de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. afaceristul.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. trebuie acordat a .cunoa$terea' ~i morahtatea. copiii.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii. tragic. Mai târziu ce] de-al.ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun.la nivelu\câmpului din subcon$tient. legile' Universului. treilea ochi sea Închis. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii.11 face legatura Între cauza ~i efect. ' " religiile. . la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale.ei. În sistemul de valori. numai omul care. . Conforrn legendelor. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. ~ . politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. rara riscul de aplati ". . sai.iunea cu piirintii. care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. simple: obtinerea.loo$tintelor primordiale este . sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara.domeniul bioenergiei. . distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . cii ea distruge psihicul.lcare sfiir$escprin a se degenera.ltecuvinte. . În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . de regulii. problernii În . La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. . !if 54 . Anume. probabil. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. au disparut. Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. Îflcele din urrnii. Deosebit de serios se pune 'aceastii . Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile.i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati.'ii. cl. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii. Parcurge(ea acestor dOl. .la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl. Practic multe $eoli.ff!Jctificarea ei. cuno~tea ~i respecta legile unitatii. Dio. cu omul 'iubit. Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul.

timp .44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.... În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0.- În~& .~t~#ZiitoraJ .!' .. .. acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute.ca urmare. E drept ca pare eficien!. caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste. .' '>:':. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i.'~ectionarii .. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i. nici unfulos. o~set."'J'".'?S" . imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna .. de ..?t{. ~: '. Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie... .'\1k' :' '. structlirilor etice.. influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.'J.intij. ~lmt ..vorn atluJî\lt set de ~tode.~e"tratament . .ri'- "A. " " "" "ta ~ multor complexe Mdi. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei. m%:I.~-. . ' '..doctrinele etiço.~-'-')~\~i:'. -~ a duce.~:>'}-r:". siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale..'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~. . Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin. degradarea spiri«talâ~. :.bio~nergie.'.et ""'. pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii. 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. cu' gancllre strategtca. . . . sistelIlelor de aparare religioasa.~~.autodiscij5linare.$i &ecv~tând ni~t~cursllri."{ .a seIvit drept \ln mijloc de aparare.:'... ' . . Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.care ""tti'.>D~~'~'~'."'""1' . Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.\fI}\"Mdeau.':f~rt. des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa.'~rt:Ç!). Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.spirituale. \. -' ."'.pot Jf\ltrundedoar. !.I~ ~a. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit .~.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.:-""..ei vor dev~u. . Vreau sa fia opresc ~ai În.' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii. .. Medicii . În ultimele decenii..Îa~r.. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte.care respingea pe fata bionergetica.tnagic~t.\IJ. .' ". PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail.~':". . CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial . posibil!tiiti mai ridicate.nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'.' . " ~.'::iJ"~'-:I' .strategice În dOlIleniul bionergiei. amt "in. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile.:\!it. .detaliu asupra modalitatilor de aparare. Multinaivi COnsidera .Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de. faptului ca asuprjl omu]uire'..Cum <.. oactiune msuficlent .. De regula.i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# . .~I." 57 . ':. '.Pl1IsUC4. -~ . " .". spre deo$ebtrjl de alte!e"..c't!'l.ij~.organism a fost inipata Înca.ca pJ~nQO. structurile câmpurilor. . aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.ceea ce priv~ faptele.1. Oricâtar parea de hilat.'.~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir.. t.' .'$... " .demoralitate pentru au.lIiY/.1h.~'este "..~~~t'.religioase" care propovaduiau binele nu numai În. gândirj . dete~inatI! de. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat.poate aqionaprin ..t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli... Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda.' Intrucatcapacltateli\ .~IJvràJUfn.-. fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent. .. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna. Necuno~ter~a.'::-:.mcercanle. ut..la: de_grad~j acesL. Lipsa unei.'"." mUI}i. una~a' capacltate . siirind peste tre~pta chmwtoare .a . . Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat.'.mult .~~':_~t-.: ". posibilitatea. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta . În secolul trecut. . ibfOen.

' distruge rudele. .viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. 1 . constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. .aubCo~tient orientându-se ..vindecândtrupul. unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. cu carapace.. .mtr-un .. ~Jutia'19r s. " . fiziC e. . un blocaj al unui cOmp6rtament .san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. el . urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor.~natura 8. AsWI. .supravietuire În viitOr. tru pte 0 munca tltanlca pen" . m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt.t\ ~ ~. Etica.in()afterü ~i' eticii. . ' l' . .. . practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. buie sa deVInanumal s ' .Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil. : .sii gàseasea motivele. .forte. . de pilda.. se autodis1rl!ge~i . ' .mmetrÎ .a om1J\ui. Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. ' .. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI.~olii.Pe cercetltorii . boala este 0 apiirare.~i În procesele autoreg\ârii. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . vrajitorii. san dotaraa testoaselor. Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul .' alinveIi~ biocâmpurilor. care sunt legile care il8uv!lfJleaza. comportamentul. sa-I ajute pe. .dUre efectui eXterior. m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent. C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. . . Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. . bolnav sA mteleaga ~i sa.a oprit.robi chiar o. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ". :~ fizio)i.acest subc~tient. . / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate . çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . $.n. psihiatri. bioenergeticienii. . hipnoti~tii intervin grosolan ~.lgica ~ psihici. infavoarea r~hatelor de moment. rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà. . ".. . este singul'a conditie de. miirirea : ÇJ. p. . se poate ocupa ~i de bioençrgle. viitor ar~eIile.. Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. . anurnita aparaturil. evitepe . daca omul dispune de putine . un nivel calitativ . 59 .trunderiim sUbconJlient ..fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q.' Omul ciare.COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. comise. Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. a iubirii ~i a cuno~terii lumii.c. ~aiinainte de toate. .

IDiliei. "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste .se mi~ur:::~:la cu . . . ' / . CAPITOLUL II l ~-. Cât timp mâIla rPea.Jy ferve?ti ai' . În raport cu limuele corpului fizic..informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic. . ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna."'. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o. . se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. timp de mai bine de doi. În sus ~i În jos. a organelor a:ceStuia~i ." a~~f.'. Karma personala a omului.. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle. cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm.' cadrulrel. este vorba de . m8. ' . ca~ ~'. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. fine ~i au 0 ~.re el. Str. ". Am desenat pe hârtie un 0I'tI. cu atât mai . ~mp?nerii acestuia. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' .lSUS. 1DI0rmanv-ener g etic .'egata de copÜ . .~.' .' .uI" totu! e~aIDregula. mai'profund În câmpulomului. IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . f \ / "" .ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. cu 0 karma pura. Cu 'mulfi ani Înunna. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <.loqtJaponal-energetic ' al omul w. Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. At!JDciDl-8.cercun. sentimentele.stratunle cele mai ap~. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ".pnntre . masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. Sa . ' . '-'" IJJ. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. apoi IDkilometri Însa .~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ.~egInm ~is-a. . Cu destul de pup. emofiile.I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt.. .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. 't. f>iciuâspuns. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . ' ' patema ~imaterna. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw. ' . ' '. ani de purificarea karmei mele. timp În unna '~.coIP. puternica va fi interventia sa. ' ' Ocupându-ma zilnic. . . " " ' e unU!camp " cel'.l. pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. câmpu~uiuman. " . ' " .- 61 . Insemna Calimita se gas ea m8.influentare.1 mu 1<1clint. ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli..e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este. Am Început sa . .1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. iar influentarea poate fi lipsita de. ln . M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.pulomu!ui ocupa Întregul Univers. eu vedeam pâna unde fin Pani' le . numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite.aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8. biocâmpul se prelunge~te la infinit.f .~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului.

erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau. . am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . legilor ' existentei Univ.tImentele dIVine. dupa propna mea conc~ptie despre lume.traumatIzezê pe paclent~ .lumll . " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni.'~ deCât sâ-i. SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. prin vtajitorie. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului..:nte ~vine.. sanctitate.lucru esteposlbll " . 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i. .am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y . dar nic! nu ca puteau..~ isp~im karma pacientuiui meu. Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu.care permite ' .(ezolva ea poate da'doM 0 . ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta. În funct~e ~!. atunci. slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!. . În virtutea imperfectiunii mele.. d . ' " pot pricinui un prejudicil.:St mlJloc . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti. termenl care au 0 semmficatle . 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii. de importantâ astiizia doua cale .l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. . . Înainte consideram ca multi. de care se folose~te . Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa.lbolnavului sau structurile lui se pot\: .eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p. poruncl ~Isfatun.' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. /. .: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. ' lnvestigând zonele de ii-ontiera. . . .' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i. contact incorect cu 'Structufile câmpului.simp~a.. atunci cândeste vorba 'de sen. .aJ'!are~tii ameli. Rabindramat . cunoscut omenirii de foarte multa vreme.!~ I*~ . . C. Am intelf. .:":0':).' precisaÎn si*mUl descris.:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate.' 62 . Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane.:rea.matenale. . eu folosl:Sc. dincolo d.'iii niJ. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În .> " . În principal "metodele" 101'. fii superior. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii.ca de pericol. ACf. .!timeata. Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . ? este cainla. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e.cu ~t va fi ma~bme. iar acest. toatej1Unuril~. Astfel. ~I I~pslt .Tagore spunea.. . În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«.:llta ramane. .destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie.vindecatori nCau putut transmite metod<l ". . nu voiau sa-~i.meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~. orice culmi ar atinge ea. . determinat de <!Càte .calea cunoa~terii. Întotdeauna utilizarea.prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. mt violentii. - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane. .:S un singur mlJloc poate eficleni.1mai nu voiau. pe . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale.Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1.muta Încâmpul . daca'mi se interzice.?rare Însa ~u problemele cardinale.r<lctIcl~aglce. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui.j' ~. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . \ sentimentepe SCMa e valon a omulul. m primulrând. 'i/. . ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. :'QIllul "ff' ' "'.notiuni. .\~ . tradtponale. ln' onœ f?rma Vlolf. . .'.onsider ca. r~ 'e '. adica al Universului. 'q trebUte sa ma lupt.'1 . . Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . tendinta permanenta spr!.. ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa. . . .ersului. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul. . actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. vindecatori.

de ~I. "'. cii fiecàrql om I-'a crescut . . timpul. ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare . .):.(. . .- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model . ' ( energlliefine. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti. Exell.P\. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe .a.putere .~':" '.~::~ . \ . . ~X -.on$tientao sil11tHn imedlat ~'. multputereade (.. Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea. dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul.u~a valorile. karmioe cunoscute. . Cel mai adesea acest lucru se manifesta ..~tMter.' . Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers. ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul. . VJatlicrc:~a' ogroaza .ea~oneaza.~ntem I~ prezent martorii unor confu.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal. care trebUle sa . Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc. Agresiunea. '..J. pentru a intra În armonia cu UniveTStM.~ . Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI. fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea .cOI't$4entii'sau subçon~ben. . ~ ' " .strategice~ lactice. În unitâti Struçturile.cr~~ urmaograve.~""Este.i ip . oauzli~feet. aceastà. 0 are niJ. c~ atat est~ mai bine. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu . " a:ju~Ja.incap~tatea 'În.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. . .a n: hysacontroluIu! .aceea.C!1J'a~t~IUl d~ . C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i.acum -. adicii lui Dumnezeu.srar~ltul .' . Agresiunea subcon$tientii este un paramet~.~. ..lul agresivitatii. 65 Ildrese~Spintului .=~=. relative.1 cand aceastll. ~a..izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai. fizic. .: .~~:~:ti..sa nu ."~. câmpUlqiiiurÜl. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman.~.~"""" nicio~tii~. materia.al~ap vJloare negativii ~i. .avânlf~ .dinJuc'DacJi cudouamll. . astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:. .:. constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos.". se sacrifioa rezer'velestrategi\:e.necesar .r.. .' . . ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea. cU cat este'mai mare În valoare absoluta.reaCtt°namfata de " ea.ta. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba. '. . Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia.<le~ece. sufletul ~i Încârcatura de iübire. ".de " biocamp~I~~.~i\ignoMn~lanivelulfi~~". tn. Unlt!!. XIX-Iea detreizeci:. fata de ..~~::~.. . .prin maladii grave.~I:g~~. ". fatii deo agresiune strftil'la..VJ$l1i1n." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or . .d\I'. ~CUtà. - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. s~~i=.se mte . de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.1rieoluioonstâNlth:i . ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v.omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . ~ . '.Àceea otite inf1lJentii.9. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:. ""~. Jriedii ~puteril.fatà .optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :. seco luIu'1 al. ( . de sitUatiid~ n~nt~elere.În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare.-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei..marimeapa(ametruluimasurat. " ". contQr$ionarea~cestora.~. o\Unehilor. 1 ~~ .Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente.actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului.!I.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:. influentare er~u .j1!J:Af'OIi. .ca pe un tot unitat:'. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare. Astâzi foarte des poti vedea.. de aceèa orice ÎI1ci.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului .{. negativaar~ .ple de astfel de "tratament" sunt '.W' d.a .rcare de. ~ opt. '. .'- . De.al\e. .inertiare. cum. disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute.sistemului câmpurilor. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. 'i:"T:.'..n . oonst.onaleale omului.' ..'ki~. . .

.boala concretà. ' """ " ' . .'.lllaiÎnchizând robmetul. acele~i bariere. .la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll.' ' fatide Onive~. bO. ". " ' . alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul. . mversu ' armoma . la nivelul fizic. atn. ~are~emold'aceste ..!! ::':t~f(!IA~' ' .boliarat a. legile interconexiuiYlor din lume.!de.t ~i iubirii fatâde DumnezeU . as U. .'.poate mIgra ilintr.iCac~dac~' jnfJ. - " '. printt-o munca de 'ii cu zi.'. .i. ".1 sali nt.cu atât' . am..alae ca apa c.la Oricât ai trata 0. cauzele bolii.J.t' . iubi~eart()astra.1viedin luirlenll trt. .ctica. i. care intei:q.~tratam.'/ f '1'.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa. . " ' <..uentar~aesteonentati. mdepartand. ' .cfidnfif1Za reciprQc.' ntr-alMp oate fi d Ifentà.entu l est e cu . .'. ' "" '. Noi Însa.daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa. .starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata .JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii. deformarn campulUi 0 . Astàzi avein po~i&ilitatellde" a. ' III . Viteza de trecere astructu~ or . am. ' '.nu. rouit maÎ e1. .1bulesa fie privatii de:. privind.J.1. . 'CAPtTOLUL /. "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.nvestigând biocarnpul uman.. ' .. ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:".u.copiii. ..pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi.: ' ' .-un organ Într-a.Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an. 'j . W"j'.a aprecia cu ajutorul ciffelor.'i.66> "j'"" . " . .lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe..)~ \ 'jSf:.ltul. structu~. ' precurn Tomanecr:edinciosol.Icturile . G~dunle. Cauza.ligioase. ' . viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita. " . ' .f' sa se manifeste.cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. . . YOmaspira catre aceasta .ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva.'.'evaJl1ândti-ne Jn modobit." ".. fn liniimarj.. Nici ofiiniaMt. . ~hiar .atÎJ \Tom cutio~te mai bint. stiirle.' _ J. emotionale. 'informatia necesara.1Ctiv ~Lci!1S1. . ..il.vRZUt 1 -'" '. "TeSJareabwenergetjcii 1 .. " ' " ". comportamentul. ahmente:l:e :~aJ\ ~~. . j. l01.ma!nte caele .' . intrate În c?ntra~lctle cu ' V.liz.'. duc la deformarea structunlor campulUl.:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. .' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când.omenirea dispune de multtimp de tOat!' . .'. " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' . sa uriim~infa cui-eligia pentru. ' . '. .f ) 'gândurile. . . de ceas'cuc~as. omului cullnive~ul~i. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl .itaptele. ajuns . . cu c. ' ".llIl' " cam"\ly"". l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca.p ra .eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile. .cuomuliubit ~itu sifief.ne lovim tOttimpul cu capu. eu alte bUvinte.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul. sentimentele. ' . ' "" Meçanisinl11kannei' rea. ' ' . . . ' . ca m~lte. d:paC\lm ademo~strat-o pra.'..

e. a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi. sa masuta In~~~~il9r. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl.' .o ajJreciere . dar' $i ca structu~lespirituale.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a. .~ rè~lt1telo~'.~or stfategiCe. Metoda -peImite ~i testare". .~.Flecai:&t':f~. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu. MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii. În"acest fel.Qrganelor. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI. 0 bldcaie foÜ.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii.ale struoro. sunt.' viata omuItti.responsabile de s capacitateaomului dea iubi.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe. Imèns.~pectIve.fiiraun siStem de control.. sau.otica a diverse/or obiecte. de cinci-~pte. \.t~i' bioenergetÜ. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic. în câmp eJCÎsta..Prin -' c~purilor.n~iv.analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor .' .a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om. de aceea nu trebuie lucrat. " .Am Î1JtUitcânu numai ..~transa interac~une.ntele. .". .de ac~ll\$itimp psihicul. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a. deZvoltàriiorganismului. În cazcontrar. le . se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului. . conditiile lumii. ~d~ . de copii.. neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi.Iuat separa!. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor." Influentarea bioenèrgeticii "este cu. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti.numai Intemeiata dar $i .. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale.:.' .or eliminare duce. la armonizarea structurilor ~pu!1li $i.. . a CampI/lui. 1sa $ Il 1'1 . contemporane.ieJii <>mului.*. ~ ~ 68 . al Universului. .ce. autoreglarè. in grup a oamenjlor.~~bu!~ fi. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj. \ .tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi. soarta"tJXJiea' desMatate .'de ~. pentru un colectiv.viitoare §i..' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg. prin analiza .asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. . . car~~rUJ sunt element. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic.Jn acestIÎ\~dam elaborat. ". .uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale.. . ". Însa. are .arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 . - 69 . . de parinti.indispen~bilii pentru sQpravietuite.I!lpr~e~I"~.cte~erea ~ul\li.corpul fizic constitUieun . Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom.e fn numar. sticcesulu~ pe. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte.~<11unu: re.it. care organlSmuI-. Elaborarea metodei de ..' ale structUrildr norocului.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ. ". ml-am 4atseama 'e4. de omuI iubit. aJtltând' truptil.În. ' '. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic.at'mOdfficâii În toticeilal~. '.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul.. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ.'P.Analj~dsutele de cazuri.n. Dio acest motiv.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice.$ihicul{oarta.azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. pop . . fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i..eleme.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele.e n.de. s$tem\lnitarcuo. tructuri care.sistetnului de. pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.' mumati~elor.ecesar sa: efectuez. dè spiritualiiarnidic~În .eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA.'Toate problemele diri. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. 1 .exttem-d. " . sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie.desCèhd~tllors8l. el poate fi testa!.' . catastrofe devirt din ce in' cernai grave. nevii. Mecanlsmul karmel e. urmiirile oricarei.numarul lor .este nu .

.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu.-a.~.. \.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~.- ::":.0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati.Orlan tratam pe bunica unui tari~.' ... . . Într-o situatie dificila..'.:":.. nu . . au 0 atitudtne'negativi\.. .dat:. Soarta ~istarea de saniitate a fiului.' .' . ..:.În' mtbcort~ent. ' mamei.-a jignit foarteputernic0 femeie.'consultatie.' Însii fiica a tinut ace~ta ..netnchipuitâ...eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri.. .~. '.'" " 1 Am avut la..::' \' t: . De.' r..'. .."'r:i:::4Mf}i~ti. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' . Eu. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt . este "s~~legati desubcoJ.- \ \. .Înprezent ~jpro&eSi s.~ < . oarecare... .dI' '.: "..-o fadi marna Însi\$i. ." .~pentro . ~u osuta'o1!!1tifi.mamei s-a vazllt. .e IegiJor Universului care po~ ~. al câtorva§coli ezoteriee. .:i~. . Pltru1\di' În eI..1tJ!IÎ'.~tateafizica. 1.' '.i. Supiitarea eSte. .(jreat . Îttlfreptate ..1.~:>:.. -':'Spuneti ' nume1e fetitelor. au dus la rezWtatul dorit. el m-a' .\ ~MIIJ4.<:. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel . . " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative.: . pâti'UnzâM.': \~".în'l9?4ati Ces. ." :':':'.. oameni.' .enttdui ". Corectareastructurilortrebuia s. Eu n~~'voieaigh1çesc.' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei. Mâine ele vor.:. . Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.'. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " .. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.. Îiexplic eu S-i\.. fiecare data s-a .activ. l ' ' D~te urmiri grave.si. Dupa corectareasttucttlrilor. .. medicjna.titre.' . ". '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î ..>.'~~~'J'/!.'.. '.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.. ' .~'Îp:.. deati ghicit toate ~. una din bele mai.Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" ./".bloca _6n~tientu1. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. I..~'.esupravi~ " "'.". respectiv nepotului. §i .-'.zvoltarea'. conCentFarea.}.' .'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~. nu erau tocmai În regula. ". deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l. . " ".un biUbat'care acuza' ni.:.ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it. 0 vit~ . "'. ... marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.' < ::"<'.Nu.\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l. .ea.aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.Logiœ 'Stjbw.poti 'oontr6Iatede. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre.::'13f~. r1lSpândite Înci\Jchi al.micum . hi. '. '. }' '.' .'om:$i.rj.-:. :. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua.' .c'Întnlcât f . .'.1~6I1t.cântpu}11i.vitâ colegele de.' ' . 71 .$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale...Îl1cePe$AfuncpQ11eze.I-am descris toate acestea.nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori. :~" '" ' .cât ~iin propria ta viata.Multe.i.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera .".' .proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~. sQparare ani de zile. din cauza sUpAririi sale. .'. Bunica tinea supiirare pe .. .". \ -::'~'''. pamarel{i§i de. . . Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea. :-.' p" se' .fl toate prieteneleei...}!~""~.-/l raliaqi . CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.:. ÎncAArc&. tot cepâtrunde ". } '.. .spre mtb~ti!mtul'omultii '.' ..corptilui 'fizic. a jignit-o printr-o fapta.Daci.. 1 .fatà .cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita.l cu Universul. de fiicasa.".Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.cint~."~.

ud . . se.oamerui.se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.-i aduc la normal patametridebaza.inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~.~~at I-au .amoa:u~lebolii. oriee om care s-arfi supiirat pe ei..pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca. conflictele in 'care fusese .. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i.~ 5~~~.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece . -'. se supiira §i.°ri se simtea jignji.Biirbatul.r:fetita. o~menll la mvelu1campului. Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.tmice demonstreazli...ce-i' cu ea. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. I~arn cerçetat. ~r bille.. :</. u fete . MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut .. De aceea el si adesli..Si.urdel.'.~ ~ mtemeleze .l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~. . În primuLtand. insobimb jj-~Ioc. :~ .. ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca.inraptuite de piirintii sai.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . . RapçrtUrile.mtâh:1ea. inima. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura . când erau sfinti.care am obtim~t-o . preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a. primea pedeapsa pe loe. ..:rn VI3Fi ersonalii. ÎI sunam.~."~aelirnine principalele cauZe.Eu mi-Ml continuat actiunile. -" " . star.iIi §Î'i s. Spre-:seara'.eli.t~lt' "'" ''. stlpere. mo§terÜt de la piirinpisai.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '.chinurilor fizice e~i§i salva sufletul. .~ p !a su~~t.riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor. tanât incâ.avus~e .' '.cii nl)a apucatpentru ciiacti J».functionala sau organica. \ -""I.acest lucru. ~i itm cOn$tatat. El aÎncalcatatati. copiluL Înainte. '. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale. '. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician.c. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o..ut dbrenle ." 72 .'.1 . " ' . curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m.'. .t. ".cuÎncetul. de.ti~\o de o-.l.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu. cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle .te aCe1:iteau a fostpterdute. Faptul ca -1-au apar..â.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.iltl. ~I et !I fl\. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.!.' . " .p[Îm~a lovrtunle deraspuns.' '.fi administratanalgezice. : '.aie bolii.rerile..çut1!. . Eui! swuun:.. "~'.s!inatatii de "la disumt{. . fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca. a inceput sii-ioreascâ incetul .\! grava bbalâ fizil. durerea tre&tiiars!.~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe. oN!.1êtate În to!ite"v. '"" : ' . ar fiputut apiirea probieme'cuinima.' " .EI a vrutsii..elul energetic.inL/' r ..I:a nuci deloc Îmbucurito~..~~.exceptionale.s-ar fi racut mas. lainceputcatastrofarde scâzut.Î!1regjlJnea19mbara.ampului. ." demu/t . ACÎlm toa. Starea fetÎtei s-a . . Aceastaesto infonnapape.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump.tlllhe ca top . i~i pierduse .> Nud: ~ult.dus in situatia dé a agresa rara voia sa .>.' Vinovat era tatal. Daca i. sa-i..ai .. ~lin de. s<>liçitudine. .se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul.a Ani legile superioare. . Dirni~ata.ctat. dw:!nu putea. Armonizarea structurilor.:_..'< '\r '~'i ..ta" M.. neefieace... sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o . pani .tadiculitâacutii'illrcl .eacurilep. .pregiitÎtpentru metodamea. kartnice este 0 metodii .S-ar tiputut.in mod tlocyent . ..\'.piIiii la mieznl n°Ptii. deplas~e de lunga duratâ.:\. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.s-ltpetrecut o.intâmplare inter~an.'.~. . Eieste u'nom bun.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a. ..aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.~~ 73 desl>aqid?re~. sa.:i". ln ultimii câtiva Ani.dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie..-~ este lin OIiIminunat.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.fa!A'<!e.~Niv. Pe seama.. caurmar".'' -'. C6Ccetarea StructUrileka. ..~fÜale C~foot~'SQfie..marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe. karm<j" estul decuratii. snpreme.a$U.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e.

.ca . : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor.titi sup~ratii pe so!.DupàteltitiVinovat. wrba de actiu. .\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie . ~1.e.. . !~[. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el. Maroaa Ca. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte .""'" ".' mm puterm. ..J.aI icoanei. Am stabilit cauzele ~i i-.. .'. " . Incep 'si tratez copilul.'~.:atn.urat sotu!.ide diateza..' 0.fe!... ' .a .nutrescceidin jur fatiide (}lU '.' '"'''''~'''''''. copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:. i-am spus eu femeii. 'r.'..'ur~'~epe carele..~fiCtt:4:d'.tnceput s!cercerez. ' '. orientat. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În .'.' 75 .deb~e..t alaturi ~ pe .(J8D1~~~~nst1tW.(}IU"f\~P~~~cjopa~'.i .o 'tentati\ra -de'~'.Ibirii. 1.ntai.cuÎl)~~!n d~elne . .8. Soa inteJ)sificat diateza.na6$t:m.. C~nstat .!~~p. . ..!Însa.74 . ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c. tot timpul era supiitatâ .1..I.. Sentimentele _negatlve. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I. '. m(CaJi. s~... ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei.aidivortplui de sot.defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau.~::.. """"". '1~ " .a..ci pe cele Ille fiul~. c~p~. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::.. bineltu~il*'cei'ce!vfl. .' .tinuJi\..su11t°atJ1!mÎ . fiului..'.'pentrtI. . .- -. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni. rau. ?neapen~ marna. s. . Ba ~I~a creat. ' f:meia nt! ~tea.Wmanentii.elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .!~.gosœ.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'. cârnPu~~i lamv\".oipersoanii fQarte draga.a apropiat de icoanasa. Cbi '''' .~IJt.'a"i d~pâryicutoate ~ u.<. . ' 'co~ltatieo ..PrAgramul. Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a. su~t al. ca la Încep\.este .invidiati~.Una din. D~ . .se mage ." .t. .Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d. ".':.. . ' ..flumea. . Cân~. care IlQiiiiubim . ' 'câmpul I~ui siant ~\.ismul exist! În câmpul cice$teia peel.compol'tamental mamei 'fi' am vazut .~". ':. Sentimentele de dr8. '... nuU'departe.'Uf.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v. acest IUON'ne curatiikarma..pentruiertarea màtu~l1 sale.-1.i~i sa tmem.6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu..1dÎl1etde. nefe~edebdJi.t°areà#acienti.Am. 1 1 1 \.lUm vâzutllumaistratul superficia. ri" n\Dnim .!U'ey.biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale . seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii.om)al. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula. ".. . .' -. '.î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .ceva neplii~t nU:-1." '... distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA.'. . . .. FemlJiiÎi rnurise primul copi!.~.. "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul . ~ii mt la câmpul eÜ'...'el! ~"a'..amexpUcat ce... inSâ la .' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll.deaJti ~ameni.. Chlar ~i sentimentul.idl:teriorat"complet.unmecamsm.~enea . Analizezcauza.:boIitO...P1UZ1\. s~t oamenl Cllfesuferil\~8.- . au.-.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre. cauze J\r~ supar~ea pe.ti$nJe. mult .cauzanu era una singura.:aplicate.cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa ..tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:. ~qec '~e. ~ " '.tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este.eI. laprimavedere. ..""0-".a'fiicut dintr-o dati foarte.' .eat. . 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI. cI. (.~ e." vjni 1'1~ .a~o..it!1Î11tecà orice neplilcere este .un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI. 'l'.! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile.târZ/q.le&titudinii ~cestuiafati.nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe.. .lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai . " .câmpOrilor lor. ..~ ".iJ~te~o~ Ou'SOpilej.nivelul. . ~iacest~~ntimellt~au pers\stat. .ei (fiul).distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla... fiittdcj vadc50prezmtii .~..~gatl':v1'. $i'qJ oamenii.'). œ~.in ea destul de mult timp.fj~..nw.cr.d!fo~i.tieutu1el ~j. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru.F.-''' ~'. oœsa v raspurtde#1!n'~la$i.1 .. purta":inecq. '~ . " r' ... sa vad care.~ bisericii::':Aco1ois.." Averntla ".'1IgmP. ~erenie." ' ril?l.~ubcon. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:. .. Viitulul ~I.Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti. '.ableste~. . sii-~ ~teasc~.unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu .'cii pânâ la n~tet"~. . r"iJl~J1t~~'i~'i'1.~ce~eoea ': .

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

conceptuale co~espunzitoare."..se Irc~arcaAa . au .< doniesticedepmd'de nai. '. . dimpo1riva. ' repe~acestet SItuafu.'&-il .t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::.o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei. . e 08.. CU.ifuapi pbtaparea tutxirculoza.' ~d~enoas1r~ . ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn . !. Si continuiim cazul descris Într-o. .1tot4ea~na..Iii contiriuasi existe.. Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' ..i Înlpreunii .Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. . v Care credep ca ar putea fi cauza?" . "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl. := ==ce cu ~'''' : . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe.asunatdin nou .~ ' "'".toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi . .pe ce s-o'~cârpesc. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. . COti~ta' . . Daci În acest timp sau peste ' .' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~.testat'peel. s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!.i" straturile Inferioare ale subcon.din ultimelè decenii a bolilor .. . 'çunol. .ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine.' În câtnpuJ fief.alicJl. e 8ceea au Ca d ' .. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto. gastricisau esofagiani.. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo. d .1. .. . ~.. noaStri. ! . l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice. propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil. " Îll.ci. " 0 ~ c'" pot fi pedepsif. .". sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.cmel.dezvoltiirii Universului. Copi/ut. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . ? bronfitli.~' catdiovaSculare fi oncologice.Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap . nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce.M~ brolWIta nu .lunit t~aisuPiirat pes~.idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea .' ' ..atit arfi t'ost mai rlu .tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU.i pCIII$tiinfa.tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:.&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers.. .at programul de <!lStrugerea sotJeJ.infarctul.unflivel superior de etici cul~ sau.."cumG.. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli...mmdes. ~n1r? .. . qigrm ~. 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m. nu corespund 1(. .Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e . daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI. crescând. . t!ml' mi ~i destQt felul de~.el dooarece cauza bo. '0.'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi... " .înultimul . . ' ". alti variantli: lm om Ii rost tratat.aceastli agr~ivitat~. '. . create de $e11timentul suplfiirii. . . tu/I1oarea pulmonara.iisopei sale.zulta~.La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif.' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.2 8J totaIitate.ecrudescenta .'.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " . înucma corectliril.Ea~af~arte .. arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl.tenlt ~e la tatli. d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp. printr.ârui~ dmtre. am reufit 'si reduc . J re..'rnetIUI~.Logica . t . Consultapa. .-&<.vat.fi~biar ~alele '. se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. Diti nou vi s-a declan. " . din 'picate. . . ' ~ 00 trebule si f.i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot. '.' ". ~ ' . ~ se exfl/ici '. " -= .natorul iicestUi.

.pu ~mal ~P~i. 1W1.aceasta. '. Pentru a I\Uva . . Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele . .fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu.În c. . carese aiunsese Înto. 's. sa'l despartji.p~11 ~ul)!~e §J. M..a supiirat pe dumneavoastra.r~ata . se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn.ândll.~rtata. . . va lertaf1. .unfdcauzelnJ1:uapet la. pentru.'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.nta' omului e pa Q micij r~titii.lll1trerup~.~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e.practJc n..zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ . fOstd. Sto.dilmneaYoastra depe aeum va ucideri. catre Dumnezeu. nU. .\ imic. ~ .~..fatide . c~~i. .totaiitate.. : '(.suP&riirilor.ta alncreat .bo~. produs necazun unor femel ~! a prin aceas.pentrucii d.numl.. . . ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.drept s9pa djJll1neavoastra:.. . Nu demu!t m. va d~lan.." Prograrp... Pro.~ 1 - " . msa prograinuI de:distrugere..w8l1lul de . Cauza era . .x..O~.sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. fieca~om vor dete=ma graf. "'-. n .-' +.lt. . .I!. ( . §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii." "":':.lIllmecani.se.1 e greu 4e . .aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~.' Î!lpIWj..s:a Jncwcat multit.de .distn.ltatl~'ni~ic.yiitorii copii.' ' .'..U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. $~o~ii. . . u va. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i. .e.tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia.am:jignit. J. fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .~a ~igreacare este greu de porDlt.lCtu17iIQf:flne. --:. trebUie sa. dutn_volISqji.". .~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune.Am iFtat.': '.a sunat 0 c\Jno~tinta.'~\!!Jc~~~t. .~.o Cl.efapt ofensa a vemt dm partea 1 . ' . .ale. Fk 0 pauzii Pen~. daca ati fostjignita.lcât.~iputea explica.oprit. .~\! vep.~ agresilJJ1ebioenerglltiça.pentru priete~~ pe~trl\ . explic: .l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea..ve~ r~u~i..'~n~ayoastra . '. .!ve.tIS -.~te demults9tie m pla. ~t...)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:.fap~ CI!~Iea s. aseau: IQ g ~118 .lyt. catre Dunwezeu. Eu aIn cerut iertarede foarte..liaspÎJ/lpiJepersonaie ail.n9~ ufI\ea~ . .lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor." asupranumehI1Ct~pra.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl.catrellfI1l:°wa lumii.fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar. Jn .dar~11I).co~en~ .b~ne. divo'" dar' nu.. u: '.- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep. . ~cest lucru. '.aceea. ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa .e$a acestel II1I~card)ra .:: .. .' . Prima i!.eatta no~tra ea a fost cea vinovatii.ÎiI1IpoJ.-.lZi\te ~i . 0 conSJdcr1lt1. care ~e fiA rptJta pun . CI.ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H . scalde:.voastriprovc.tnsa va pot aJuta. noi. pentru <dumneavolIStrii. .~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de. '-" c '.o.: .. acumuli}t" m . Smw~?1lJ. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] .' . lertare .ca 0.".\gete al ~otieiaclio~ AU . sàdçunem efprturipentrua.persoa:neipecare. bânuillSca acest ..mamabiiCb~lui.au despiiqitCeade.lUcl.s!lb<. cum.lUIljl1~avoastra aQt1e. eforturi nuprea mari Jnainte ~i.!.dIVIne ale.spirituale.nitniciunulpe celiilalt ..Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care. ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!. într~o.ele cijstn.s-. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.cdiilll.pe.§Jn«.( . tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q.rea repro~uriJpr ~~. " ' J l "".. ~.tii nterioara am.de. reu~ Sa le blocati m.P1JD aspirat:ia . ell .flicuttotul ca foarte rouit malntll.msel!lJ1J)a J. ."''':' .çare:leau \Inlll.roat3.~9tiune care. ofenseaz~ peacela ce. ". A ~ 8-0.pen(lri'i pentru . .'. "'\ceIiUJ\It PMtrJ.Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre. ....l1-a.separare.. multe ori.CU . Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a.. . faptul ca m-am ~Jlpiirat .n. .le tat felul ~e .! Co~tii.. .am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.um~hnt~. n~l/.Via. . atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu. ma1.pu mica aj1.cdormiU bu~e simtiiminte pe ." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent. ' . d~anul. Rezervele karmelpmenlmsuntepll.a doua norlqÎipJaçea lucru. '\ l.al sentimeritelor \. . - . Ei . -.lmPJtova ~tuije.n bioenergetic deaceea n ~~va. (I~ca. Subco~~tlelltulmsaeste . Flira sa.!Vfeme ~PUel~puna. .AAt .<' ' .. pentru ca §Ieasa fie. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare . ..aCeasta. Însa.~a ' : ' l Oistrugerea. '.atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). femeiaaÎnceput . facere de .on"tlentull\l..

'. 'ln filosofia orientali este.. ~i pe'a . Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru.. . ucidereaiubirii.: rimânând mul~ ani. .~ autodistruc1ive.câmpul omului. se potpistra tI1I1pde d~enll~ .'.:". adeseori În programele distructive . iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri.- - Dupauit ristimp de glindire..'.. .1cilcirisimilaie . . nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe. . : .A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. ". ..de a ucide.acestmecamsmsi functioneu msufletul omului. tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat.' . a~fo~dejap~ .vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. pentrU(ci. daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ .' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate." '" " ScuZa0muIui\~ apoi.repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.' . \1.) dumneawasOi. prin inteimediul fa. nenorOCln.L. omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude.a omnlui.' .AcesJ lUctu vA va. --. ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea.unbm. l cincispre2ece ani: '.- - ' )" . ' ~s-a sPânzurat. 87 'rertare . .' ..i' lM .. Este 'vorba de ' '. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu. ajuta . Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor.in final. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI.o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat. . Programele'nu numai ci. .la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost... . . a gândurilor.~ pe a tOpillor. concret ce $icum e cu mine.Sliportat. . Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti. un bmecunoScutcomic.lertarepentrU~el.în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ . 11umneavo~a.-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod .~ . ' k .' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea .ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. S.. ' 'Tot ce am 'exprlS. . Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele.Nu exista. -r " ". . aSpiratiacitre Divin. . programete kanmce'.' . . si se. . inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca.. Într-un moment bine' determinat. . Înain~ criminalilo~sau . Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n". cuuoscuti expresia: . " . ' . .' a em°tiil°r. : -.~ul n-a mai .a~estwa." -' . C1riSti Idei".?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci. Ajung la '-. p!r1nJilor . kannice de distrUgere ~i degerierare.(J. risfiingi asupra fi~lul .p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . .de VlCtI~e!e lor. dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'.hul. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu.' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de. . .-'-1.'..patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m. progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia. . m~estâriJeèKterioare pot fi diferite.in cimpul SluperitrUœ. '. tof! 'ceilalti.a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont. mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo ..'.~ofensati)r.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. vefl avea . 'la unprogram cu.~..Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent. când aceSta a implimt " . Exista 0 mm! mai mare ca aceasta. pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? .si Si vA pisttap sinitatea.ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e.ptelor.' \.. Principalul cistéCa . ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea. '. . ~eni.~ercetez cauza. ' gândul ~ea va smuc:ad~: . ' ' .? .'.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti. Uciderea sentimentUluide dtagos~. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: . inainte.r ~est~r programe. a .probleme nu numai cu fertilitatea. C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr.

Fata'1!1nceput .treb ulesa fie blocarea acestuia.u 89 :-:putef!itia?. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt. ". Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. '.uazea de.eoarece a.din interes pentruavereasof1Ilui.. nu . . aD!..La Începutulaniklr 20.buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat. ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. . SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' .' ' ~~ Suntsup~icitat. . complicafiile gil\6cologice.uupa ce m. . se Î: d. . Da.ant -apUeat afi-' " :ClI n. . se despartii. Cauza iese: la ivealii destul de u~r. larândul sau. balnav . mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat.de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui. Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare.. Orice in.trun se 'fi CA.i. "' ? C"e. putemic . confirmii ea." ' " "- . Dar. . ' ' ~ . . absenf.".in mata.Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat.' progrQmu " .cbt astfel .uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ". .~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce. deoarece . eliminarea meclUljsmeJor .de aceasti poveste. .intreb:pe ultsmguL Starea. . ' " . . .Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci. ' . ~ . .i:'.. ' . . Or' nU-1at 0 ~1a.pa. .Am dlabet. 'Iipsita 'de :' . . .mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. . s-a SUparat . paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. regrete. 'i.zica . ' _ pacie. " . deocantd ti . 1 spun. chipun. ' " decat m\llf1Imtt.' . a.a'~ "". stoparea activit!fii care Împiedica . _.. umea fÏ. omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' . ' .mcolo 0 d' A . ca .onale' . . " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. ta " î ' . viafa' personalii. . -" ' ' ° n:. 'Yine la consUltaf. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . 'tr eb\1le sa se simti mmunat. 'I . ". 'roc . Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut. .imens 'care se.Ea a reC\lnoscut În. '.' cu n~e -.ii.. ' .vertisplentul.' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit. Ut ' . .c. sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' .i Î~' soarta." .c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. .: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf.. .ces. .. ' . ' .reme' titeau vedea doar p . 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.'t .ie tâniI. A' " .garanf1uml .1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' .. . " u cat este mat.. capt vinovatul .-.mlUeficlenti .ebare.nf. Bunurile oricum le. loc la Începutul anilOf 20. Însiiau trebuit sa . .~.-1 'sprezece lUIi fata..ze programele "". A M-' pnv~ a '. Aen . tramle imW.r nu ~I-a.. S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'.s\lntemceJuleli: unui " singur organism. De parea i--ardespirf.. " ' .' pœFcomportarea ei.. ..me. faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. afiQerea asta.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. .. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos. . ':<. _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. acestea -' infIu Waza preapuf. 1 distructiv cu a+~ t ..ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara.i'ce-i supha ci 'a. pun diagnosticUl medical.' b' . "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab .. Amintindu-~i . .niciodati sOf1II. cantpul acestuia ." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. Toate .'. Inifiafi. Marii ' .< y ochi obosif. " .Aetului fetei. " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '. adicii..B\lnica. ' ' ' - .abme C. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. " .i.a ded. ' cIIuzeleaparifieibolilot a. . Înalte de fi ormeaza . .. . . ri" ' .fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit.- \i1Vo$e~e.u 1 e' gray. Problema principal! a pacientei 0 constituie. ..in stateade sâna te. Efectue:z testarea. §1 mai' penculos ". . 0.oare: m'ici tahi car le. Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d.ago se eun t8n/iJr..mUlt nmucgrav . ' oamem .0. ... .care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~.ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme.: . a Universului.fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . .. .':. iube~ un ". de. ' .cheam! omenire ~care. ~ mai'sl~ra .sii vedem ceea ce Înainte v. . . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui .' ' " ' . atreia funcfie 0 constituie . ~1iate e mlU . ..." . : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. b/iJrbat. eu Irmea . . perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf. . .'. sa bloche. ' .adolia. Deobicei tiu-i.

. 3. - ..'"'7 Da.J.arost da" intÎfl1pIlitor? .program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire. " c""'UJ. evimldumneavo8Stri. 0 Micitoare a zis. .cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir . .~" "' . ' . in mod autOll1at. ' tinAri' .' de. .~ " la ' ' ..4esareinA~att "" ~a shidespA . '. .oareCo'.. ' ce seJili..>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in . ticu. " tr~ ~ ' i . Dacltatil sau marna s.. care . Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' .- Odati. . ..mia. El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j . .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '.n. Blocarea ac~i. n copi! mort a riS}n1ns u .. .au dezis in acest tÎ1J). Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor.-. .p copi! 4e . . """.u~~..c. .b 0 1iJo r "'--'--. bolile mcurabile.n-.' .. . ' .. .."-'.'. ' ' 7"' Da. '. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i.. /.propriilor copii. '" ' folosqte pentru.~..adute =: 'mirturi . iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ .' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI. ~~ " ~-I .lucruse poate 1ntâmpla ti . " ' . intr"p comuniune absolu~cu i..Înloc " " ' .i \ . " '.ciunprost la capitolul ista. necontestat ' ganiBmiilui. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu...~5. eriwadunate toate rudele. . .'aceasta. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i. ." . Buniculvostru dinspre. aceasta deamintirile clin luna a cincea. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. cuni II§fi procedat acum. " ' A doua. pIJtesc toti urmll§iisii. i -am 'spus 'eu . . ui. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? . ..' .AspuS ~ lI1otiwl? ." Q. douaofi: " din CIUI:œ.surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI. trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re.mea.' - ~ Oricum.. C .la nivelul subcp~entului.odati cevain genulista. ".a1L. .. .. 'unnure ' .Il\ecarea b01il .~am si nuu pOt... '"" realiti' pnntr-o'abordare ..\cea."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . ' ' ' " ..Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .1i. .un . avutun aecident Am '.. .t 0.~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ. Mai 11. f ( . '.. ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '". ' " ..:. " :~: '. . . sJ vina! .Aveamin fati un caz clasicde ceea . Moqile cppiilpr.ln Iuj!. " " ? lltit dezisde copi! Îhluna. ..Ql.:. l)a..1 ' fi fiumoasi. 'Acum avett copu? IDasemen~ . . .tn-1Un purtatcu el nu.. '. -:Attin~catsamai~p? -Am copii..-voastri. .. " . doar Începutul. .' . .' ' .fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de . .. . attuClS .' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' .+-De . n epoa+".- .H " 91 .blirbat.. . . Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.an .. .'-' Cheami-ti imediat nepoata. .~~. e ... . Eu di!Senez ' .. . D\'.atunci copilul ' m~ten". .:. ..'.copijuleàte.~ 'in~pulsarciniisotiei.eamli "degenerarea familier'.. tt poo VD... .. .a cinœade Sacciua.~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali. COplllDsa n-am reu~ .. c . codate:in câmpul s8u.te nu numaiprogramul .'. Zidafi~aca~"'atiWul.. rudele bucuroasePri'''-. .. . tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . dar. ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te .1D~te... am v5.' .distrUgere a organismului. .'-Nu.avusese 1 . ' " -'-. ~ .. atiti~ aoe:tt~os.n. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '. El a . intrerUpéœ. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn .'. am. . -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna.. . .oc cu . .. .ostIO~ti .u~ratamea . N:u. . dar nu '. atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' .rm~V"" fapteie " " .* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie ... ~icare. ." ''''1°rata..lDregJstrarea non'.' blestemul? l-am intre!>ateu.' ." '. ... ~1'ebuiasi'avepbiieP. ". . '.i s-a nAscut. ' ' ' ' ' . ClDeVa. a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave.- " . cu ~ ' '-"' " .~tii bine cAele stan .gazdei Ea ' " fenclt.

' ":. conCentrândU. orien.1i lbtl~~. asupra bunastiiJ!H "'--' . atât de't'ldicatea. 111!iriki' sa1e.e mi~ca icio~ele . doctrita a spus: ' ' -Tu .. mam~ S~ahtgat p~tru el .zii~i ea.!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m ..a:cufata . ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '..'.. . 'E1e .cuno~ereacau. . . ' feme.Adesea nu ne-. . t"" mari " .tain~tept8te .' """'. prima vedere. .~i pu_. decare era ' eu " c!tJn .-~ ' eapacltâft.ate riale. Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul..ri.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice. . ~I ~declatf$ilf'un " .èc:::. ""''"'''1"1. Outn VJ1P a. " """ " " ' ' $l' Il. ~t. .it4ese6ri.'.eapacitiip bideh' ergetl.0' 'titlentata i ru. acordamprea y'.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!.ilt vizlta Împreun. i4. comumune.1 Investi' gat"'earatii'ca ' . " . . . A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii.rt un UC':itlele. "1" ' prolCOlonale. . prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi. '".. blèsféIitului.d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a.8:' :"'. atittidinéa .ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. ' " . . '. 93 t. ' 'j. ". .Endmpotriva? '. " ~FTi'ébuièsli ".llltt~eptat biblia.'" d~a bioenergeticiarlii '&. nevinova1Jila. a Iacut.t..tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. a ..'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului. . a P t enoare"" . ~Ii schimbllti.. . . '. 1II DuI1t.. meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei.câinel~ eradi~n:::~:~. am' explicat ' '. cu' în.pnmtt pe GiI V eOft1. 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr.VJatâ~i ~'. ".t0tula1tfeldesot. ".Da.gtesivita" .~1i~i comportam:= .' ! :~ ~ .. . ~ctura spiri. ' ' " ' . analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '. " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele. Bxista indiciuleà. pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. Privind-o..zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli.- 'o. am vi\iIt '". ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. _ .m:". .ciJte 0-. . tOf'.afetneii'. ' ~i mai departe. 111. éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de. - ".. t.. .tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a .. . me! pâltii lan' ". " Recent.' pos '. erIi1 nm.'1t"'. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. Co '> ' ' " ' " . ".'.eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~.nu. program. V1 en . ' ..râ\l unui'om !(jar. În primul rând prin .reperçutat În' mod deosebit 'asupra . . s~i' ~i 06pilului sau.abdatrt ~t sa vedem . Aeestea 'nu s-au . .zel. . I-am vindecat copilul de diate. E a m-a rogat s. : " . '.Însii aeest lant se poate intinde "'. rau cel . Ifi. 'mêlé iubeascape Dumne.tu.ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU. damneavl>asttlnue ':.' -ptltemio'culumea.'.trera deJsarcmii" 'ând .1 ."" .ptinsi8tetnul ?attë de. .' ".'JflSa"noi.. ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. A cestea pot lua cele n. . .'Investlgat cauza!cesteJ zi. .c .t~ mcercan . Principahtl e ca orientarea catre valorile . . . daci. "" ~ Recent unei" '".. Odata primit.OP~1.~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i..la trece ni.C D1°tl!U1':eea ce .~e lit deo orientare 'q3 ru II..' a patra luna . .iifemeii. a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o.putin la trei persoane: Cuho~tintei.mamel.$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. '" i matbrtle decâttrebUle. man Contf1lioapiÎtI. supritnare. .' -At! avutconflicte cumatna În 1972? . ' :'-"" ". . ' D'm fi enclre copill. ""r " . Stiirii !lalefizice ~~. ..Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia.. "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. mat-alesÎn d'ire"""a' wu..' doctoritii. Îndragostit. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de. ~:tuaCopilul. slinat!tf. ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. Odata ei a veni. -' - or ' .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' .e de. ' ..P.. Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . . n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi. 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de.ne. no~tn acumau .zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . OobserVllt!e.' . . ' C .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut. 'tatUl. 'rara voia Sà.Înacel~itln\p.1' .. " c~aspitJtual1i'i! .. coptl~l. '. . Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' ... nezeu.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' .~ §i . ' . Iurta.alt m'Il ~i'<iin aceastli cau./ol!jut sii'g~a: . ' ' ' " . . " Ul'inii. " . î'n -atreia'. Ea-arenevoœ de ". 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà. ".' " Ji ' . spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte.Cilné. ( ". . . . cu . .. 'afutici . " cmcea a. ~Î>flOOa. sareuul. Ii'drept "~ .-'.

. diVUle.. Nere~d sa epuizim. prin promovarea /. Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca. .. p . ~:~ negativi a.noi. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau. ~~ 1Uiri~. "". 1 . '.sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate. . .-e " .din nenorocire. ençlti $l . .' " . .. . Astrologia este secundara.:"af1 ~t a\lllt 0 tu..' ~ . toate fntrebarile. "c' ". '7mu/1t ~I ... ' .copüului.snutenu nUlIlai PriA .p aUZlt vreodatfi ceva dHn. din ~~ctura .'.din .' . ' .d1"agostei. . . ~..lnQfi fi cu bine. . .. . . ~atfi dumneavoastli: sOt m. .'SituaPlldeveniseabsurdii. .zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate.'."Opunându~ ... 1 va determiriii ..l(. ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi.Judeçând dupii informatia primitii. .publicital' ~i a-mi continua Cercetirile. .categOOf.' '. adic! de karma. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient.sen~le mult '.1f\". Ïntrebfirile ei m-au' ajutat ."" aIe n. . :. " '.d'e ~dire.mi A . eJnOUV" . 'imi . Il. ln.:'11 . ~ .In . ' Qtif.lpe: nA- . . de kaonii. dumneavoastriea .. ' . ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î.. Timpull!ll4t~ copilului este' . am sa vi spun. Aceasta va.totl.'.lainf0~e . .". " ~uI gan-la oQ)elllre. .ziçer. fapt ce i-a chJpfiaç\..$1 ~ ordon~.fna.i rispundefemeia.' . Ease transfonnJ.acest moment . vi. Am inceput sa-i analizez structurile '. ~~nta el af1~pt IQgQl.1 go c. . '~Am ' sa vi rog sa nu.Mam~... to~OIII1 de./vi va muri copilul imediat dupi n~re. câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1.J:'rinciPB.ce'.:..~ac~aIfi v"!U1 f!. sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf.".. .si-mi sistematizez materialele . . .UU~v~astriv-a fost tot maml. .Jni " . '..'>'-t<.: ' ti.n~ . . .' " kaoni . eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit. " ' j\.Decipre.' . :. . UIbJou uluitor :' . Dar s-au. celuJicanceroasfi. ' 'mteonediul câm ul\Ji .ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu .anumi~ ' '.. '. .ci prin nostn.. Mama ~UI. sentimentl. La ' $l'nu.0 desepararea de omul kamtice. Zona vulnerabiliieste capu!. ele trebuie' si fie sterile. M-a sunat 0 reporterii de .petrecut ~te fapte ciudate. dupii boroS4QP.v-apm..l( de ofensi. efa fixat! tntâlnirea. "pnn . -. 'prganismul ea 'pupiuri." .x.ealuamperiodic legitura prin telefœ. . pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~.chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al." .' ' .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii . . '.zibile pentru a-$i' reprima..".ateoolri t v--a fast 10 dnj.in anumite CondiPi.femeJa muspt. .. .. ~Pa.'.. .' . ' .ai c!sfitorit cu el d '. anterioari'~" :' de '" cancer. VIapf' . ."" ' .çâr1d cdula se IqptJ CU . ' "An~li:œz . ..} incaICirile le '.. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri .un . iilbit.i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp. Confotm horosoopulUi. .~oare? . ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una. ' ' ' asuP(a. ' . . dependent de struatura energeticl\."'. ~" ~.' . 12 ln ~a . . Daci este orb. .ze.. .. "t"<' an.... il ' . '.Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. ~.este coIilul sau .Ialiptul.fll..peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.. ~ tran.. . ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An...am.wnel se ramTâng . .. . . mce:~ ~t .' ' ' ' "'.. acumulate in decumd anilOr. decesUl.'" . VI ' -"".auza unUI $Meol!!. . Dacl\ dumneavoastra. ~tela ciuta la telefon. Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul . Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(.$1 '. Noi ne..' ' . !14 .la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim. de ..Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. . într-o. Ifcest JUClU va.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite. cu alu': ctIymte. ." .J.' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti. atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~. douafucercare. la doi ani dupl\ pierderea copilului..' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.. .' ~1"""n"II.. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui. . .:Îa .eredita!i' " .' u""""" " A ' '. fiecare'din .r~1it ~ . ~Fetitele dumneavoastri pre..eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche. -. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c .gr:eala. ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia. am În" . 95 am ~.vi mirapde cèeace -. muIte.' ..

Din acest. ..eo~ll.. . al viitorului fiu.earacteruJviik>tu1:..i. Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta.caeasd ti t ~ ..-j. ' d'.a.peste câtiva ani poate . " . neprotejat .Idetermmâ viito. sau nu n~ere cOI1iluJui.aficea-:copiluJui ' . rea o. . t.starea de.1 -!:' . . . Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. . \' ' . 1'ri1i aspiratia eatre.cut 0 fata.pu~ .de orosc6p. mu. a fericirii ~isiinâtiitii sale.'.' . c nor . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este. -' ' " .am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '.Poat " hi1 k armanegatIVa. . . se va modifiea k . . fe~eita..pericutoasi . Du.are locp:npl ata C asupr a ..Câmp"ul'" p1 lII.:m~u COnil.~." . Uil1Ia investi" garn ecogr.'stahil .'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' . . . .. ' : .spr~anio~ deçlara . tu ".a nec~ara.era . rormeaziim:câmpuJ '. .V' . " m"" rcma ..doara. ru1ui"D E1 prezenta hemoragii . gâtulul '~" ml-au 8pUB .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0. . În timpul sa."'. ta ' . "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios .Acum .og!Cwiubirii ~' iertâri. Chiar W3uugerea or . a" fata. /lurnÎli baiih .' Ml1. " .... - L : . . sa-i faca un rau.. . daea ). . 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este.' . a "e~ .eare a aruncat-o cândva Într-o ..$1pentru copi!.: l n.'. '.e' .siin'âtatenu i s-arestabilit.. ' . ' .lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen.4.'. . .' . "" ' Afiavut-dreptate":copilul . '\$ .p"""a1.' 0e. Însa. vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ.D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 ... '. ' . . a structurilor de comunicare ~i '.." . ..' innome l ' stru ctum e . Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe.1n " I. -/ . .. ' ' .. .-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii". . ' ~. motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat .1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . uL. ' La. Dupa un timp am Slm. 1 a..' . ..)inç. sa ~o~:E :c:-- a& . Cea mai mare parte a programelor .~trecut .tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.Soarta ~i. l . ... ' .. trai 0 asemenea viata .. ' SO!UI9I '. ...' ampului (emeii>. .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis.~ de . ~ ' ' '""t~ . .tè11tattlla~Ud. armA. IVlnltate.mat pl"e8US oriee 'lIStrologie. dumneamaStrâ. . ' .. . Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui. '1i.fericita".. Ia</o .ntorulw. booatate D' .'. D"va . bolnavicioasa. .~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la . .. ~ se. .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a.ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe.. . n. . nemaivorbind de . ~~ .i. de negare a universului a fost neutralizata prin iubire.'. cOlmrma emotional aeest p.a patra a printr~omcer . ". logica: viepi cotidi . ~ .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . . .pentru fiica... . a t .' '.. doetom: . . co~tiineios datoria În campul copilului. 4ec~a " ' '" . deformlll'e&'. j una a' trwa .". . . . .x . orice preziceri .ieste . 97 s~ritu1w '.se.eeut prin muJte spitale.l ~ au dubii-daca sa dea. . Jurol '.".mecanismul k nuputetielimina8upâr&.ru. Sltuape LliIliti .. .. '. Au suferit ozi.~ destmul dwnneavoastrâ. '$1 reprO~e . Înainte de toate la spiritul copilului. '. SOft! m. .'. . . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli.se .niiscut.acestor s'lJucturi . ' 1: . prin as' p!fap spre armo nie. . '. e ~pwr .E . ' . w v. xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas.ell . .. .Chiar ~i nurnai simpl~ . Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. arma. dupa care s-au consolat cu gândul. ..Ea. Apoi a .Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface ..~ 9tJ. . . ta ~I~. solidaritate cuoatnenii. .. "x . " infonna. Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit.s-au acumu1at În câmpul firav.rogram iar . . Ea . {}' . .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum. .00 Îm~v~ ' ". lenCita matna !ni. Toate acestei). .Eu n-amsafaccopii". ' -. . l. ce sa moara În timpul uuei boli grave. ce. .' e~ . . sare"" . . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului.-"1-0. .Da~ .sau numat.j..s. "'..d&id.cu A . .. i de aceea.. . Acurn el este intoxicat de medieamente.a ' " dafuntelefon:.'.-cât. oinbilieal'i"~:ur '-.. ~i abia dupaaceea' la trupul situ..

.unuta. ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 .pe la wasori. " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg .deformarea. EntuzIasrnati de binefaœnle civih. totul pe 'nea§teptate. ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii . afunentar al piirintilor..Y. t mijloace.el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa. . . În timpul bolii eopilului. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme. .. MediculJCf al.lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. .armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . Deaceea. 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. . 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului.1 98 .În zona "..Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' . Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale.. ' . Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37.. prin Procesul carealtiidata dura decenii.e~~.y . blocare $1 de . acum decurge doar m' câteva luni. picioarelor se muta. cândrenun!i la copi!. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. . " 'la' concluzia pèsimista ca. El a umblat . '. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze.mai importante pentru parinti. vine cu ' 10 ta . 99 .fie sanatos .e . ~ . . Pentru. alcoo~ delicatese. mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii. dedit fiirasperan!à... .negat\ve dl~t.: . . schimbamceput si-i scadavéderel). Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU.capu!. durerile. .c " intervem ln desla rarea .010 ulm asupra . '.. E~. . Sl !Ja omenirii este grava §1 . Ajuta-m a"sa m. trebuie eliminate.gases C ac. .Exista unmecamsm ( .0 '_JO: Paeat am . Ïiareakarmel.. 0 mooaIitate mJOunat.doariiputernic picioarele. . . ".dii)jur. atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. ' . primaceakra §i plci6are. 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . supr811ljm.Omul put easubcon§tlentul . compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'. de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. . .tu lt nu pot sa . Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. rand 0 temperatura ndlcata.. a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f.icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului". . ÎI1 câteva luni. . ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp. Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne. decat Pentn. " ' . lit t1arte vinbvat deceva. Cazulera tipic.. - .. .pun c ' de . vaqa numai . i-au trecut. RenWitarea la carne. " " .' ne-am putea Imagma la pnma vedere .2 grade. . (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat). . care nu se lâsa cu nici un fel. d' spitale cuno§tea principiife de baza " .eu su.decâteva zile la practlca sa. ' .pel.IlI"lap. se . ' Acest lucru neceslta msa. . li " te 'gr'e§eala.aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. confirmarea '1 . . . fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei..iarta-mi . .ar puteaaJunge.intermediul tratamentului medical.. .. . Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. '.'~. DliCainainte. 'ka era tratatâ 'timp.cat Cttltorul.za. sa Ii se Opuna pomm dd . -. 1 .suflete§te. . . . 'ln .evemmen t elor .ensabil7. . ' '. parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. ". ' . ". ' Uneori faptu UI . dar Tu .cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm .necazuri piirintii trebuie-sa . de ' - - . 'ln zona urmatoare Universu!. sunt chiar. es t e cu mult mai' buna. . ' " .. çampului . 1n re alitate situatla. Întru.' :: elec tul dar nU "Icauza.Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. .. C umll JO oniuratoara.umcauza .' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " .fnu ~anientu!. 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. . doar sa faci rau.' a taC!!t t9t felul de bai. . . ' m" a nu s-a grabit sa le . acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.comportarea.\ .'.evemmente d" VIa noastra. . Odata :nsa". . foarte multe dépind de.. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea . 3§U .

sa depui et.Ill""" ....! d"la ' " -'. ~tere. 0 mamaiubitoare.e-am apropi. " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel. mmnerezultatele e . InSU'1 ÎIl P rimul rând " ." 1MI'. pesme '. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal. Cel mai eficient mecanism de blo'~ . Divinul. i am": Stmpt. ~"-. ea se tine .. Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ .Început sa fu h uc.. ca. A .e UISa siil~IUtasciiÎn nai. ' '. u~p din nou. .~ .at d.Pentru '- . ."'9J .Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu.. existii nume de bun augur care au 0 influenfii.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. ' La ÎIlCeputul..t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor. omulpoate'riimâne t.çalmate. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele . si:ÎIlcerci .i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . Oh zona lacul. dar'sa f1tmmte câ .se . Vinovatii era. restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila. (. {)rçam . uner copii talentliti. Acum.'" .j' .' ~ . Ea se baza pe legile bioenergiei. ' . capacitiiPle copillorsunt .oneze fi. da<. re d m Dumnezeu'" ~I.poil alimentatie. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru. copilului eaa .. . . $i Îucii 0 Caiitate~' . . traseul pe care I-am. desavâqire..:ceperea acestet munci. . ! D\I.tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare.b1amarea §i ura.- .-'-hn e ceva. fafii de lumea din jur. care_~Ipurilicare a kanI)el . .!lUlezeu.ui Rita. Dumnez.tru. f. . " ..' . . .0 . .a spirituala.- ~~e .ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a. . .' a . . tâ Mun<.de 0 munca . . " . care nu-~ipermite . . Anume familia. .p_en.~ '\. ~ ' . toate Încerciirile viet. }\deseori sunt Întreba. sa. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor..iepartede.cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei. e ~curta durata. - ' ' - .1 trebUte sadisp<!fa ~.Daca inima pbtreazâ sc:met.)1IUItr.e n-ar ~a b . . Dacacel ula P. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. . Acest Juçru se vede pe un exem lu t. ..':. ""'. marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil.. va da . . . Existii nume neutrale. . ' . .parcurs ~oseaua În gus ta . ' ..faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa.undeamceput urcu.::rtul. tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie.. dOUndu-Qe~. " . poate fi miisurat bioenergeti. acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului.~. ' .cu .lfO .pozitiva.se vprb~te mult-d e spunând '.carn un grupspre casClldde fi '1 . .eu". în timpul sarcinii . orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora. Parte Slmplu. . . ÎnsuP pentru a. ..Încordata. ~Itn'~. sorasotului.. Acest lucru .tara grabii.' ecponarea~P. omul poate realiza incomparabil mai m It ~. . este asplrapa. " " bISMca."" Su.FiecBrefom.. .po ate ' ' . înainte de n~terea.P. . matu~a copilului. . "TrebUle sa tInzj. mergat.. al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa. Prin urmare. ~. decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua... ' ' . .. ..ii. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. ar putea aaJIUse vida .i va trebui t 1 '. catre . '. orgamsmu IUt. ..necesltatea remtoarcefii'. .c... Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul. . '. sa te lupJ1cu Une . interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. lllcutoasociapeçuviataomului..tuuClam ' aJuns sus ~i ll. ID general pana la a N-a spita. CIID~peproces~1 de.sau . economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii.aneobositafl con~tienta pentru pe. Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle.ia. nemtreruptâ catre.1n ' - . lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet.' uu mo. \~ . se giise~te Într-o strânsa .tlJllume. Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei. E u C . . ' disonanfii cu' unp eratlvele ~. De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut . e ams~l'atun" .'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale.'" n~ntrerupta. . . . Irupu]uleste singura cale de sai "vare. permanenta. ' .ul l1Q tn.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica...' Sufletul . arte departe fara de coutactul. Copilului Îi vine . . -.i nu permite nimanui.

. fiüluÎsiu J\. sa s: Dupa Întreruperea sarci..Bimica dumneavoastrii. Îmi raspundefemeia. / se Îrttipire~te in târnj.acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e.a trecut printninte.:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. nimeni n. .e karma celuia al cirui nome. J .a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit. Nici macar nu. ~i Înca foarte puternic. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. il poarti copilul.'1< ~ pe ds1i . chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!.1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . Cercetez. . refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. eap / .. rugându-J..'. . 1.ie la Dumnezèu in:gândc. Cauza eta una ~i. a plecat.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. ~avut-o bdati'Într-un . llându-I copilului' nu.'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". ' r .ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului.legilor energeticeale primei ceakre. . Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor.ajute familia. ' Au venit .arei. . renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele.o .spus ca nu poatef'ace . 103 "'.omentulÎn c. tara sa spuna 0 vorba." ': 102 .probl!bil cii avusese destule inciilciiri.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea. din nu se ~tle ce motlv.ice la urman foarte grave. ce.. ~ .' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re.Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo. Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea. Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste.'. Ele s-atl sinucida. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' .. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. apot inca una.elile'~ vi9Jile.I1ÎII. dep~~de d. ~i sa." .' "' . Femeia .sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. decla~t În ID. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului. ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS. pura a.lI1cii uni COpi!. Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre.copJilor Il se. câriva ani Suntem total analfabeti. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul . ' A~eacopii ~eja.ul bioenergetic alomului~i .' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete.. odati cu ntln\. lume:.:. . .' . Eu Îi spun motivul: .. '. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului. Karma . . Înainte .. iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' .ele. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'.sta.avea .. . Buniea. " ' . Au venit la 0 "baba" celebra c!".Ie-a . În tlmpul sarcinii.al~or~. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. . " " .destulde .'. " .de tot.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli.'.spune~ . Or~ul nu era mare. piirtii neglttive akarmei.oarele: .. . erau BolUe. copHul adll:a.plate~te wJlaniitatea. ' . JlpOi alta. . prostatiti.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. comuniune. m~a.Imposibil.noi 8lI1'mJt\a inç. cu vorba. . ale legildr . ~i o.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . ':.Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . nOblete. " . aspitàspre' dragoste. I-a' mai inmormântat. fata de alpi.' . ~ cu soarta sa.>ambilor (egate de Înciilcarea. Prograrnul de . 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm.la mine odatadoi pacienti. De aceea. cimza mortii copiilor. exp~matii prin renegarea copilului. . p. L-a lasat la maternitate ~i.man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. .e. ci chiaqi cu gându! poate dl. '" ".'. s~cr()~ta. parte dm karma.sl~j chcitte Juri. ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r. Da..epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina. '.

Analiiezprogramut -. ~g. . În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul . blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie . Comportamentul femeiicu cinc. mblrea pe c'are marna 0 nutr~q.. Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR. Una clin modatitaple ge. '0 :~ .1 IlfIl. decla"Wlu prognunql de distrugere a. nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie ..fiecare ~na.QJat. iluI' iiniitateami s-a ameliorat.'~amul distructiv. Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. pneumoniiledese m copniirie. Îndeplinita cacl.. . 'ca are Jaco revigorare..Da.. SentÎlltfntOll!'~'deurâ. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.anu poate mèrge.liaftere pâni la. adus.Ia .D1ini. deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J. de la distantii. ci În timpul sarcIDii . . ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale . povestese eu iar ea confirma: ' . ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.iabiap . . Deslgur. poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '.entru co .. pnn care boliIe sale copdulUl!. ~umpllt daca gre~ea:tinta.ianiÎ'!ainte de'n~tere. ' ' .i s-at frânge. MQ~enindu-le. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI . ' organismul se mobllizeaza. A mcercat si a fRea aV9l1.Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. I"a. sale. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl. altti 1. la ÎndetnânliÎn capu! . fromos. 1 . ' " " . ~:.cara~lt '. dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. ' . Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-.. controlându-i tru refacerea 'intregului ' . . ~ pil ii Înnoblleaza . un pas' ln direcpa .. copiiJor. er~l boli ale rinicMor. ! ..lIllli.cu. 1 0 femeie ~i povest~te viata. ' . sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele. einci ani.E.mama dumneav<>astra.... . 10. Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l. . zvârlea cu ce aV_. Copil~.de parC$.' .bl~~ne rg. du Ii 0 'practici Îndelungat~ . .. .' diaqugere a . - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . '.Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g." Daca promip sa te Parti ZIS §l u. .l"~ . ' ' . Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. . Ce n~ Începe si.' lar dupa .Mama transfera . . . te p limb cu m~ma .' . ÎI dor foarte tare picioarele. atentatul. ' ' " .p. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l.1. aI"l e. . i tulbur arlle sânat!pi' marne!. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea. ' .la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. În ~âmpul ci. mai precis. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. maturizarea 'Sa sexuala..>~ inst.a' ci dorit.'~PMt cOtUinuadc '~. .' .i~iircinati. au. 'dezvoltirii metodel. . Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. . Înci 0 cauza. -. ~i. Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. . .. .~dlc. ' ..' ... À.t L-a Plimbat. de peref.---- .un prietene.. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur. at . t ~aCeÎnc!.. . . acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" . .ramas din neai:enpe.' A. - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: . fusi nu a p\riut scapa de Sarcina.' c.~~ .. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea .IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb...: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\. ea Î~i'isp~~te prop=~ . ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul . copulor. " ' . unel d' ~ijumitate Însi avea. f '. aflau de fafii.. . nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p.. sa-I viid pe fiul.ste. . 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice.. . p aptul "este explicat pnn aceea. distorsiuni care a\$ deformatfÎ. . . ! Multe femei . a billt ~~e substante otrivitoare. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema.Jn. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare.:c" n: te~te de la piirinp.' .proape c. în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij".fie bol~a:t '.Dar males t e structurile .ace~a diverse boh" ale pleIii.IAtnidite ..' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate. M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza. e.m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la .~u ca ~itatea.Da.

acestluclu! Daci ID. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul.t Cfa .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca.qÎJ:l icioare. 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ . ..~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului.1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl.vine lIUIffi8. întrucat câmpul meu este echilibrat. ' ""'" " . eu VOl.fa:miliaatiilui ' .permanenpi'el va fi ÎD..:wumulare~e ~artI:1inegativi din..lUIIIste rau.-o sa r~p. ..O\\te deel~cu §i mai multi putere. t:. Ïnsa 0 schi. \ fata" " .~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa.Peste cit. .. .~ nutnn~ repulsie unul fata de des . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl. : . . su ' ' . D w'Clncl. structura. 1 . 'lWnfa !Dea. De ae..' mIne incilcând astfel legile ." \ -~ .iarJ3). 'imediat.exista progratne prmiçe ~o38e.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil. ' ' . voi putea sii fae ceva. Mai privesc 0 data structurile karmice. ' ' . .am . .. co~portati1entu l.~pitii În viapi va ti dorinta de a .erau . pregâtiti-. .. . .t Se n~e pentru. aceea cbpilW nli Prezm. . ka t arma personala. strucmrilor Spirituale..'(inOVi!-ti p~ânt. sa spirituala. ~. Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa . .ÎieXplic: . '. EU. Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul. w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit .ziIe m-a' "upa ..face tot ee-mi sti 10 . Femeia se uitii .p.la gridinipi. '1 .-.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ.Va mg-si' prlcep. Trec pâteva ~ ~.(' P\!..Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a. InteresaU.' mare fat. . . a.. Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate.. . trecând peste ispite ~i penocociri. sa.lfJ6 . ""..~P': era " copiluJ.zile. ... -"-Bai aLU. care-. 0 cumpiina În viapi. '. ' de a" ceea nu.copiluhll pUnficar ..instatltarieu. Din aceasti ca!:. . l-apc~eat pur ~i slmp!. .lw . p~~!or. ln a ."".weo treiluni.""ntru COPI.-y. l' nca ~te schimb"' . mamei.8arciniipiirintiise cetÜu'.u1. baiatului la mine. -. w' . ". '... . 1bs A~--" '. pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ".eva.drepta in priJnul rand 6. d e cea a corpului .Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica. s-a a. Pnn unnare . . Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d. .:" Eu i-am idi. .e se '.upirarile mocnite r ~' e. ' rntmat pe$te. .'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 . ".qtat la COO8ultati" e .lat. nu nuroai trupul.supreme. ' .Fieowe °l/l' are cate. Du" doa ~ ' ' ea k ' .' ÎDCi' . .marerealaa" I~ copi!. . .mea: c ' . vina..'.'=P~cjp~. . Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. Sesufooa. . tlmpul. ' " .- " .de :' .are din nousufociiri ~i' convulsii. vae~cati1picioare s01Qt~ifiul. dorinta obpnerii unui rezultat .sufletu1. . ' . ameliat. renegarea Divinitapi.paman.an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. ' ' . ._~r~enlt eehilibreze cam . 107 batefeul.. 'În Iatnilie .dacii nu veti reu§i. 0 nive!are a . S-au pomit repro§Urile. sunat cuno'-. . . Aceasta intensifica . $1!~. . .ea 1oalti~~taJu .N. . fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului. .ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai.Acum Îi e rau ~imamei §icopilului.se vor adauga boli §i alte nenorociri.l-am . '" Ali ~ptat rezultate imediat e. .~edinfé am vazuto am ~ . ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . b . .. .de. atacill s-a ÎIltors Înapqi . sufletulw este de O !DIe de 0 n mat.In a patra . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. un~tat. Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic. eu neavând niei o. . arrn. daca.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei. DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn.tÎca a .' .. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline. laneplicerile pe care le aveti .' . .~.tâmplat cu .~exp copilul. ' " ..§i starea sp~tual:œ~a~l' a.. ' " uteri ca sa-l aJut. " " . M ..mmlC' .!DI . în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza. pentru dumneavoastra~i . Îl:l.. va sa . biiiat.ro..are stabiliia-structuril~ la pu. . co~tunfel areloc w' " ..apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra. '.1 'IIBpreuna Cu' .e cbnceppil e. efectului vizibil. fiul §i tatiil.. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ. ..""- Motivul e ditl nou acel~i.AiC::i " 0 p!!!ermca.. ' .~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. .Lueru! cel' mai . ca.. ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI. " b.Fiecare'om pe.iS!JQi: uliO§tinta.. Capacltatea energE. pannjL'Gr m momentul< de.~i. - - . 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: .

~eru "". '.eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt .. "'.obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . nu enutep Preten..COlegude " DlCIun fel de re p . .. - fi care ~puncte1e . Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee.""~in. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. ' .' prograrn orientat spre interior' ~e.. 0 astrel' organ~mulw plecând..z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.l. . atest . ale sfinJ:ilor. Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .... de distrugere reciprocii au d l ' ..' ce . . fiira." nilIlânui t'l. de la .s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ . .În asemenea:minutem'AI' . '. copm lor.~. 'il a!jteaptii pe fiul men. .din rnoinenM. Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente..~ once '-Y' """'0. va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine.. .. C .Ïnainte. ~3erce~.' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c. Câteva .a nu pIeri.. . " c~ci zile.' :. 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri . . sii ettHtem pr~enJ:lI. af! de soarta.-.~re proptille sale.' ~ dacii 1 se aratA . ..' . Spuneti-mi ee Încercare. incetew eu aruncatUl1 . es pentru ce triiescpe piimânt. ' ' . ' $41.Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. compliCatii ginecologice. . -. Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul.cald. . la nivelul cântpului. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru.raf!de toata .. . . .. 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~... 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. lui primejdie? .rea/itate. . ' / . in subcon~tient ei au ei un buncontact. . t .kirmice. . . Marna . procesul e În Curs de ~bilizare. . . 1 . wma. . wlnerabile.' . Copi/nI are slabit contactul eu Divinul. mde.ExistA 0 vorba: . siiniitoasii ~i sii triifi . .Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool.Il'IlaIeabil..oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul. servici. ~~ din caUZeleprincipale ale .' ~' "--~' . ' " . .. . Celula nu poate faCe ~e. .distrugere ".În interior. '." " donf!. Trec .. . .' ec an$atprogramul de amo.JI exterionzafi eum '. adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV. ' . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu .~.. se fOf!Il. când " .mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. fi eercetez de Îa distantii e .-tul. .a echili1:J.. .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' .stru~le.prin poruncile Sfintei Scripturi.. .. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. .'Discut eu cun~ tinfa: mea. e nta. . ZiI : Ma un e . .treeut.. " al""" . .~ai-J adresafi. .euojUmitate~dean. de . .1" eoarncDI :-t" Put. ~i . ~c~cii Ocauzii a. b:t .Acum. ' l' .' ."''''"-" CUItIse SlrntebX.! pi! corecpe câmpul copi/ului devin .' sii. 'fratez feme~ ii cercete ' z.eazaun fibrom uterin. Am fost internata . '-'. ' . _ ' . Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el..' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea..fa f!de. Se pare eiI a fast' elimin .intetese."'. .tat. 109 ' '" . sudoare fi sânge.În spitaUn ".pArintilor.nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' . ml . . ~mtI ." -. de c. ' . "w ' A' euro.lumea: fata de stat.e.faf! de ~fi fl. prin eforturile prorocilbr. De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii.~I" e mmeDi. . nl ... darÎn rorul inten' or "'. . A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or... printr-o comportare oorectii.el va deveni 0 . Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile. oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii. .1nmod'.'. fu-su '. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. '. ' '-.du-l" a~br. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. .amtenici cureaua iJÜ 'eampul s.' . dureri de stomac.mtoarcesp:e exteiior . .taate zileIe". .'faf! ' . 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .. - . pnetena men foSt 0 :""" len. colitii. Jo' ' . cu UniverM.1118 .. '. . . ' explic cauzele.J!entru.J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . 01 . \ " ~~ ~ . SuJU::pil:..

~ irituale: În acest caz ar. Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri.\e d 1. Dezvoltarea.' unor apucatunurate.pâmânt HJ. ' . -fiindcli farmecele ". .plângea tot. mdopati. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos. .Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1". stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI.ÎI influen!eazil deasemenea . "ond vra. " ' ' " . diferitâ de cele dupa care trate§te or. .' 110 . . ste e robotiil poftelor sale.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti. fine ale . " .Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. cere sa 'i sedea ' . Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta.' ..ll mod t. de consum. " ' .' Comportarnentul dumneav~as tr. 'om trebuie mai intâi sa UClZl . D~~~ . .ana trebuie. U . Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte. nevoie 'de ele. ' . mod catastrofalasupra copu1or.je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '.poat~ transforma Într-un proces oncolo~c. " UniversU} §i. a splOtulUl~1 es . sa fie vegetalâ. câmpului ~i penetra'rea in acele zone.cum vede berea.Când pentru o. regÜnul alimentar al ropilului." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I .ganismul" acest lucru se.tactice de momen t . dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". . c ann În face din cOPllulsau un sclav al C.SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. ' spirit.. Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os. sentimentele dlVIDe falà. . Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '. .'stipân va fi lucruJ promis. ' 'ter karmiceunor ID ese. farmece UDUI. În nici. lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " . . tot . JUcam. Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale. t\armece. resu rselor divineÎn scop~n.m drep tat Îm . "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. . La Nici un fel de farmec e.dâdeam saJwgâ. . .lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l . decl~eaza ...iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe. Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom.e În 'clumneavoastra. ca nu se p. '''. - ' ' A ' ' ' ' . Înprimul'râpd avej:i .. uimitor. grare. Femei.lte izvorul confortillui nu m.' . . prioritate asupra cerintelor spiritului.el aineeput saGal.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . A . " . e ~Ot~ dUl!neaveastra.t.Întotdeauna am afirmat cu fl)$. prin violenlii.' &1(. WI ~roc " .. S " 1 . Se exclud.1<11 .' " ce. Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la. nimic . """" " . mtr-o reViS". sa echilibra!i' . -.pe care trebuie sa-l. . 1.Ce ÎIlseamna slabiciunea.creeaza un progr arn de nimicire a avan". ' . III ~ El are ~ trei an~ dar. Qit maii.sa nu-I mai. . A ".CunJ. ~~ " . . .-aniiscut.~.nte. " Am ~ p .ci m trup. u . '. . În special acelor ce vor vent. El a Început sa .tUnpuliar eu.În scopuri telunce.uindu-'se.~} dezi ." tot timp~Hi. .-1 face. ". Copilul' n-are.. ' . problema propriilor el interése. muzeu. ' pnnclp aIa a dlsp ~ .spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. Marna care-i spune copilului: "Uite.lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP". Roate fi ajutat? .su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~. '" "'" ' . .'A . Când s. facep este. plângând.SpirituJ a mceputsi se deformeze. continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~. egOiste. siibeii. O.toatedelicatesurile.. ce 1 la' disparat8. e srant ln avoare". Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru.' .oate ab!ine.- a si vrea. poarte extraordmar oe 1C .'. . ca sa nu pl.luipentnl . ' faci farmece ~Ulva. -. c<m.M sau este la Piimânt. l.:. peçele ale sufl«ului. " potriva naturui' care es Violent . ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. . '.Am clnt. ' co~tient. ' . ..'.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. .a da dm cap:..ca-i v~* ctimpira delicatese sau. - . " rau cu mme.PÏimul "Iucru.m uln' mul nm '..daca ai sa fii cuminte.se Imp resta ca 1 s-au lacu . . ... d!' se dezvolta dupa 0 lege propne. la.. .+ pentru ./ '/ . a propnel . aceSt lucrt. El trebuieorientat cu. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . . Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . ' . ' .-' ot. Dacii spiritul se mvata. '8ceSt ma d ea. "in elsentlmen: t". grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura. protCJeaz:R. alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.sRmtreaca. .. Mâncatul peste masura ÎD1pinge. " ' .1 VIDe care-l . obti~e niciodata. Cerinteletrupe§ti au inceput . " .. . reprezmti ' aduce prejudlcu . .e IQG"o ' - " " .

va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic.".Câmpul devine.' Cauza era. . sentimenteÎncât uciderea'. ." a "straveche <. - imensi.aveti . lmi . deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm. ."-x".AIJucls. distrug~d iubirea. nu S~(If i instalat nici sterilitatea. dacii e~ se vormdrepta.."A rea .ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare.epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. avea de ce si se opuna sistemul de protectie. . mal~tI. copilul va fi siin::a ' ' ' '.112 .sau În el. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . ' rn-am miiritat. ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt.star blaener""g"uca. Copi!uI naScut În astfel de canditii.. ". -'". sa" . .farntlie au avut lac certun ". ID tine'. -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat . ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau. sufeta' din cauza S "'" t. este vO'rba de 0 . . . Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi..lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' . blirbatul Canalele . stoza O'varianii." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" .' .. lp .. ' ' '. urm aaIJcO'mlSO'f1 . ..Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra.ce.. trompelof. . Cu l ' '. .e.~a {.Ce si fac? Întreabafemeia. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf .Dare.ln .'pe aând ~ dO'uli. refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav. Dupa.taIJ1. discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . -CucâtivaaniÎn .. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit.'AO'~ acumpnn encefala ' . sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~.". se c.. Adultetuleste mai bine . cald. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' .::u. O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm. dIV°rtuIUl.l 'IJ e' au. - -.tO'distlugere PI.levase otuparitedicina contempOIalla.:. ' ' '+-. ~te crima ~ . piJtemice progfüne de apirar~ '. Aceste de autodistrugere atât. a unci farnjlii a - / .IiexplÎc femcii toate aceste legi §i." . ." "". O'rganismulnu' va' mai. ' " bme? -'". . ' ' ' .' hi po llC.>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte. d ' ' . c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW.sa pa~ti" . gândul 'sinuciderii.' ~ si cupleze .mi~cii pe Plimânt sea. .. . sentimentul contactului cu Universul.~ii tO't. ea ar fi nisent un copi! cu karma f .. .unO'i grave Înciilciiri' a '-"". ea .umneavO'astrii d. Îi'. a " .-. .Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta.vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " .Când veliÎntelege tO'atèacestea. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu . Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ.. " . se spune În Biblie. Marna estenedmneritii.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. . femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!.Sanatatea' copilului . ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului.trel anl mat' nte de n.q..mat ()~ sery un tunp abreO'la. Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati . Ahumecu . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual. ' .lor. . . .'" ' . dat si-I - Am sAva m°rh. .l ' . dacii s-arelimina .prograrne puternÏce. dupa .:.amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og. " .f"".. pa~e.te Um' vers. ' . .~n SUlltdefotrnate~ ~j.~:o~e~O'nstante ... Strabunica ei a .un nive! bioenelgetie scUIlt.ap t a Impotriva regulilor "..ei ~ a cO'ptlului.upleazA mecanistriul distru' ". uua singura. ne salveze familia de la pieire. se gasescacufli1 În strucfura ~. ale corplllui. ' . Insii. . .' m . '-. sa moara sau'sa faca mu altora. " ~ . ." . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i.Baala nu' te Iasa. ' . Avea 0' opturare totaliia.racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. ""'1".~. ' .' ..erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând. . va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r. lneagra.>~ .' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld. dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise..de'"SOlidar" Întocmite.sesc . Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si. Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate.

. ' trU'trUp Whitm an. .i' moral. . ~. si credem ci.. 115 ' . ... .ullitar. . "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . mi~a adus radiografiile. .nt... .tactlca. ". tu atât viti fimai departe. q. . problema su. abia. Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret. ' . " '.. el a 'd . . . ' " . . mal 11111'0.pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . Ceea.medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .. medicine. . '~~' Ceea ce se 'tâm ID. ." .". '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti. Ufutrebii pe un .. " tezareaExtirparea organulUibolnav.' Uiram Însi. ntru. :. dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie.o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi.. . mai bun :caIul dumneavoastri ~i.ii~iDeÎDtelegândcauz~le. capacitate: vitali la nive! fizic. . .iritu IUlU 1I1an."'.liela aparipa unei generaJ.' . extrasenson~. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' .".principalul sistem de protecpe al organi. . . . .. d e aPropiere a sihoterapia. este.. Leg l' le . ' Ne-am obi~nuit. " '.... l).. era ~unca ln . ale structunlor spm . . ' Da.de . " '. . acti. ' .. ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '. pe ~ domeniul s:Rmpulul. . un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot . . " " Nu Înoap În IDtreglme . 'fat8o~~ adica cele supra. . ' ù " ' .' . ' '". " . siniit~i" ? . W.. nllaterallla 'mtr e. ei. '. . 'tifun:~i legl pen.impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . trUri toate acestea 'a. .. . deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. careprive~te. suat ID ace IIIjl rie .trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i.. . ' LogicaQelora . " striicturi\Or spirituale ale câmpul~.iftsistli . ~ ' . .~ungpânUaN? . trebUie si protectJa . De aceea..' este 0 Îneer.' ' .. .. or p lllÎn me dicma coatemp~. P ca Pnntr-o ~el d e . .. .. ' . .de '''protecfie. . 10 . -:->"' Çucât va fi. la.iileistone1.Singura cale. " -Cum sa. .contemporane. numai ca Întfe ac~tea .dupi aceea . .cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. ID tiune asupra " Însll metodele .. apol si anali:zeze. ' '. " .: aeest sistem :. peste: doua sâptiimâni.Nu-i nÎmic. . a " . act'" uman pii'stran dU-~I duce .1nsB. ". 1 la severll: Pe cat sont "t'. . " . u.filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. .În acel~1 "" . bOlii.vindelra~prinpioenergie.faptrezu1tateldacestorrealiziirf.s. avea mai multe:provim. unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 .. tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . d e a a""ona . ce$eÎntâmplii aeum.. un contrariu. apate'.. . " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . a. .e În te mai..core.. d' urma dlspare. . . ' ' . Asifel de ca. .lar :am. medicma IOC:Pe sll penetreze. " . rtant dec at trUpul .pr~. de povestea PUcll4retuV .. .n i.. .." "" '. .. ' " ". co U1 -t. ' ' ' nU'atâi ele pot fi . tul ' . . Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:..smuluisuntcelule!e imÎmitare. . mare pentrU a se" t .. " . Opturafiile dispâruseia complet. . " .dt1<!Jl controL .log! . . .l peom (de 0 boala COIicretii.. . amrezeiVe dehrani pentru multezile.sPecifiee. . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia.d~ tel. ' ce Vin . sufletului. '.x de cauza primordlala. gu ~.când În '. / .' . .I-am sa m. " .cu cât vefi .'. ~t' hl p noza..este. '. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al..$' " ~ ~ând . extlrparea..oI1lU '" . ' Cu.' fin:" sta. ' "ii conceptia tngu~ta. taranul. ' tu ale insesu:ablle la '.. IDP .un calminunat!. .i fll. ' . . spuneau. adesea 0: protecfÎe . " ' . .'. În primulrând. .adeclanpt re80rbfiItopturapilor. . .. l'Omul rând. al spintU lui . ..r..~ateg!ce. pu! til11p. ' " \ " . - . . 'ta . ' ' " . . lnceput. ' ex1Staocore.' .ectomla.' Femeia. pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ . corpu'1 (re. .' aaerea)aceastll lntervent' tie . .cu medjcina ne 1Uninte:~te:... i--4<licio problemii.aliref care venea 1n goanipe drum. aceste legi>'-de umce..zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s. de . în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. ' .dicir)i contt\mporanii.~icâmp. ' .'" fi fost '.În virtuteainerfiei.. mecaDicll a logicii corpului. contrib1. strUctun!e. . ..care .serioase deformarl..]zbivindu..~i de op~e.tim' lecJ. S piritual. am. .Vletulasca. este: intervenfia chirutgicalii. ..cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este.chiuretarea. .

s~a ~ ~ eXlsta. l' 'Pill'aRtetri!pr.ele. .destin].cui chiar asupra generatiiloqj. Qmu! ». .ufletul sau. :'1.familiqiAW a . ~tatea. .wvelul~c §i . . ..ceva noI! .'.. ~ cu\X\3fl11Il!i. '. .. j)edepse pentru Încalcarea... . schup. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ . chi rurgJcaIi. i 1 " ..1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!.. r~1 .p~~p-ça pij... .~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt.ea strueturilor . . .. concomitent.'" . 'r Îmiamintesc 0 pjW.' .a . Doct'imI1:ra indignat .d cee ~ .:1. Î . bioenergetician. boal. .rdill1. Oare nu. .\iIe pentJ:ql.Q1..". Ii fae femeii.bipno.0 .Î!1 eun 'copi! este ~ataf.care a !. ' '.de tr. n\l a 1W1i vut nevoie.nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( . .WII dintr-I. Jl7 . !'. '. .f!J.. .1 . . asUPfj! ait UI.un trat~t cu reclama. ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i . . d' Sil~ . . " sp~tuali" lIlomuluI.\norgan Într"!J.Alah ha riispunl>: .altul.~or . Înmnte §1.ll.F~ .~~ ' ...însat?tuI.\I~ py. . '"'1''' .de. Testez.'..'.a:~ fp~.'.este ..becl\te ceva '.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie.b~ piçiowelor.Ji ~ suferinte! .': un meKut< rciarte le. în tilmuIJui A. ...cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf . . "victOlji"? ' . u IUI. de bâlbâiaJ! ria mtennecliul.u . ' . D\1patratament. op at.pr~ZIJlti devJ. s--a maniKesta~:MJ1. .siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire.v9ie S/I-lii.a~estelo'ca. ' a eçJj .watcle.... Înlocui 0 mie de .. Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '. Încearai" si -§1VID. ~auza miopieia . . . vntoare ale copil~l~bolnav. . 1 . .... 1 ~Dece? de Eu suntmedic. ~~rimenire spiritualii. Am.!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~. oferind . BuCJ. . Cea mai. . care. infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~. .a1J.~ ./: . ale corpulw."con~entÎ1.dea~~ad~lelel . descoperit ca .Am t..lIUlj ntr -una dinviet1.Itu1. barbatul avea. dostinului misurat.l!UfIetuI sa t . .A.pe çare mica ~ tânar.karmice ale desti A avut loc"'" . Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de .fJ. ~ da A x va mm_.~Jiul. Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .operatie !ara probleme.'organe . /. "Dupâmin~ gJ Inttebarea. . ' .ata 0 f~meie.~i'!iif (psihogeneratoarele~i a.mtr~unaltloe..$à . .anaJ'>:atQèJe.lFil!:.eabolii fie asupra: ... .. iartunu le dai.IIui.i 0 catas:o~/trel . .pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!.z. vietilorMitoare. . Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei . .r~nastfelsa ".. pe oanleJJi.<'1 ' prpgr\ID... . hipnoza a transferat .1 Ik. or.Ipji~~ent Jp.gTJ\'i.Q 'i 'Ji.oml' Il " . cumpliti. ' . ..!1}bla çâr~". . - . care lactiO!l~ la.wui~. .-. P$ihogeneratQrul.u~ eontrot de la distan!a. -'. " . estmape. Pentruca ew trimit \)p. . . . . concept\ej' de.' . boala nu se va vindeca..ChUu-.c~re un. ...bioenergeticieni". .lU ~ potQI:iuIw . la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~.. trl\lW~~i'AllUINI st. boaJa În yu to r.{Us~e a.~i. organ. ÎnpsiW.U11Iat... transferar.pedeapai t-a revenit medicului. . .. u ~.1\1I1~tin.'cj~i ''-.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat. " .. . 1J .wce comportamentul corect a tacut mai... . . succesuJ tacticmomenlan.latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~. Mecanica ram~e .. corpWUI.'a struCtunlor .TUcturilor. '. pe. eclUWl. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina. . clin s.care lucreazii.' .It. fie asu p ta d""":. .ip. constituie defa.. odistru g ef e total'il . "poate ajutorul psihogeneratoruluicare.r> d. .1~tc.' .~uLasupra copuIQr.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet.artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea .'" .Jotmeçanici". .' .el: contmui'aCfiunile '.doar .oare Este bille daca omul . TIII'kovslci Oglind . caP.el.f4lor. Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!. .cuj11 extrasensorica §im~icina..' -' .éze gr~l' e. ~ vad cabiiia. dupa tratament. 0mene§ti.legilor. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa.ie ca ~nm. param~triI '. la l'ezultate.o . qicânlpl. VIe~.-. ..mai' deplofabile pot fi.Iriabolnayul\li. aseniAnatext1rpar ..În faptJ.imP-rta .AI!ihi. Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale. .. sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. R\ulto'.Çonsider ca religia.siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . '.' l' i)J' . e jJJI(I1Interventll ". ..~. asupra pSlhlCl. Openqiile.

EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor. Cauza ulceru\UI era 0 ..otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm.tà:' " -Tata. me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea. in perioada elaborammetodei. psihiatriei . Omul Iacuse. vi.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa. .J\cum: meliicul face inj. h .regl. capu!.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. ~i l1Uli putin personahtatlI.>cese1e. A luatcâ(evaplI$tile.l-amscutUtat~el $iboala. .oumimaitrupul.'a disparut.~rtta metodei donsti'lti prevenir~. ' . 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol.. ci ~isufletul. tilcerul bloca extinderea programului distructiv . r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e. ~ . ..hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc. . ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu.câmp. . trateaza.Atn presatun pUh. . 'Pentru aClarificaaceastà problema. i' Nu demult mi s-a adres~t 0.' caci 6mtl1 este.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala .0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. '' .trceea.Daciboala estert!teptatà cariu. eliminatecauzete ei.rmlt:a. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat. " ' ~:. . m primtilrând.>ate .!n~. agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: .ctdep8'.ecpi. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep.119 118 . starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput . ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. ulcerul se cica~ase. boala se va stinge'singura.Înainte filosofia.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. spirit. ' " . !'. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume .opereazii. despre poslblh$.ti care acpona asupra .a pFincipiiior ritedicinei mOderne.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl. . 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà.fiiiologiet.negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . spune.vindecarea omului. deforrnate. aceea nu se puneproblema. ' . Hipocrate. . daca se' pc.el a datpeste un medic bun. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da.i poihologiei..tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . defo~atttle.ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. medicului. pFesc~iepastile. f.aanaitZez~ .. Ocupându-se numai de trupul fizic.o Mgants.titratunle . ne duce laautodistruge~e..câmpulUIuman ~Icare pe. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte. 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. t. t . . ale .~ ljI suferea de un uicer gastric. serviciul militar i.$i trat!llJ)entul.ile multiple. :'.'. Este yorba de 0 schinibare cardinala . a awrore!tCiie inWtesab. . xista $i. . Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.'.Tânarul . medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l. EU am ta'cllt.' ' " " . Am declS s.tltezUtca diAgnostiC1. au d~arut.. netU'0p8tologle. religia ~i medicina erau un tot unitar. Rele~ea ~a .èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa . sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament.. de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o. la ce bun sa Înyat la Universitate.aparatuh. Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. În tiltim. " .~ .e~ decenp.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti. ' ' '.1'ametn spirituali ai iubirii.odecarea pacientilor Îaramedlcamente.distructive onentate JD1. ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe .~i el vindeca. vOr fi . Am anahz~t J>8:.darboida nu. ~ :~edicul terapeut. . 'când . vindecaÎn acest fel?.lIamente.Î~ profunde ale subco~tientu1ui.-. Pefiutl durea cUl1lplit .cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei.agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult. Din pacateÎnsa.. unftou J'lparat care a sosit la ce. .oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc.. zeu".tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i.1hlocUirea unei conceptii cu alta.gât.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.

pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.dupii cum 0 atesta cercetârile. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea .apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator. .va dezvolta ÎI)..risau vreun organ i:z. În 'acele zoneunde se g~c programe!e . p0sibile . se trans1IDte. iar . Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice. Deja.Qgram' eX~~l\billtlultor.cü' d~l. ~i atunci incepe.oartea. Analizând.ibcon~tient.':. . boala ÎtI interior.de (. proQes poatesciipa de subcontrol. Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun .'t.'.." . a omului ~i animalelor. .. . a\Jtodistrugerea Olllemm.di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.amr.blocarea izolata.a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt.!elorvii. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii.mbtla aparitia unor !1)..trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere..estriimarea .Ulnatwa.~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .olat. disparitie.'.!i~~~ ~Ufiirin~l11I). faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll.?'.'.)xperimente cq\1l!ta.eKClus deaselllenea Cjl' ~toru.V!!-}~ale ~ .t. urllla .'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal . .1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de .l qârnpIlIUlinformatJ.Structwi 'spiriiuale echmbrate.d HUWÎ~il pe ..' . i .în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot. . . "". ~QntQpireal. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je.. Il ~ - ". ale ornenirii." "'.onal. judeaând dupa. de 0 femele. ' .ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.utan!i vand ~tUrii.->---~ i' .lnforriutti6nal-energetice. ..intrcunviitof aprop. (. .'.temporane~i tasponde pe . ~ntinu~e.dintrt! con~ta.~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii.' soiis. SUted.:. Se ppt reuni.II' altele zeci fi sau.lemuta~ .tn&1I.cJ.. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri.0° l/ .. SlStemul ..Experimentele .ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\... --' .mult . . ~"i .çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat...r-12ft.. " .n~aratii t . Iwala nu va bloca.ÏnttQcât. mai mi. unor astfe!. .:În aceste Condi. adica. .#ldiSatorii '~tJ18i-. procesuldedezintegrare. . .aveQ.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.în aeest fel..uiasca.elimillarea acestor blocaje va' accelera ..'.atcizut pana la PunoNl' icritic. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor.. sa f~a exp~rimente pe coduri. çâmpurilor va veni În apârare. Pentru stopareaacestui ptoces.umit seator al corpulJ.Mest .doar doua exceppi.acestlucru' eXis~ " ">. l. " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.' . rezultatele" cerœtanldt mele.~~8â~f. Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an.de ~â~.lentil'~ichinuitoare.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp. po.'faptUl" ca vizeaza.Cu ... 1 . ... cel mai adesea subcOI'lftU:l).. auroregliiri! . ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille.:ltec~~a ~l "c. ' . . Il . .:~!~.piQ!jlIe~ei-apiei. ~' ' ci imunitateaÎntregului organism. ~\ daca .efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca. I\IlÎl.Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt. Astfel <. .~li.te.l~ ~ .. .po~ ' Qre~ În:ava).lD .iduci\ in 1Ilq. .(:sunt d.elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon. incorecte.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 ..'. ar . stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am..'.e~!1).' ~ocare-lJ). tara a 0 elimina.. " 0 femeie çare .c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. bâ!i. Acest aparat <.apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. Çer~etiirileJacutede mi.'. ' s~ . mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .c~ Pt.ai pUlemica' " . În Univers. "n" . .intl\Ientelor .tate~e.... boala reprezintii .". ..!je.omenirii.lre Viitof""'"~i cu l:.. .nalelor~ omulul.lit. Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM. la" niVelul câmpului.an~.Qercetiitori. . P~cOIUI ' '~.' Aparat~m . putinesperan!e.!blocare.~Qa~. " .$1l dia.' generap.insa astiZi peI1tru. dispurie de r.' "" . alunga .ci'~e am ce În.Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic.din" tO/111100 anului 1995. .. pentru un om care ..legelletice U!lWle ~ ~e. Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J). $Î sl.co\lQTÎlegenetiCjj.. .apar une<Jn .. . I~l elevorfi ca!1). "' \"'''-''- .'" ' actiune sunt psihogeneratoarele.. Nu' este . plaI!te. nuntarul lor .structunlor fine ale SPlTltulul.e. :..

~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 . sinuci4~eo~ . ' " ' sinuoiderU. .llicteliia' $t~rs.. .Era:.u efectuat. . deformatlparlU.vm. ". .pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre..e.dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm .ei ins5$i..'.~ i-Iariit." ~die.~.hotarit siima mc~rce. . " caC41Vll . . " A siifidiscutat e . -*' F~eia eu.'~. ..§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~.' Îl.t. .' . la cinciani dupiice af~ :fi..122 . ' .desentimente. "" foarte in~ant ." fa "" insesiza..t <..oficumvavreo.tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:.". ..ede~.' . Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei. . La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei.~.ede4~voltare.dete~ind' .. uncori'nuiliifestà.se ' . nurnai çluburi"dar .. '. . 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df. .gerea ca sunt nopnlll.tuI care a munt .investigatcampulfiuluifemen. ". . tnC9rdti. care sapa necontenit la rada~m.' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .a-1 compensa" . _n. Am gAmtca ura era. Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a. .' - in urmii CU catevalUDlDl. ~ 1Cli t.~ continua activitatea macabracAutând' sa se . n'iiicuno$C demulta.un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta. .. deV14:l"e& este .dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' .. ~ ' ' !.n ' . D~ ..cU .rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi .w~e. Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e ..JI~nU\vi. .1eJnel8. . ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti . printr-O asemellea atitudine. ' .' : '..:ea c ' .P!pfes19WSt.-eareputemic l ..~.' . stramo~ sai. declaratie de dragost. '. .stiiteam swe fostputerl11cofens.Wnteieu . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra. . " ..'.Am intrat inpanicii. era sanatos. cieCatdt~a. N. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~. emotibnal.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te.. ' " .l..1". El prezenta'ni$testAri lumea ~con. Co .. 0 ~a vemt la mme. toate .Am..' .eabsolut normale.f~:: ..fenODlel/..exp~t . . Eu am procedat de la distan~ 1\ ...i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru . în loc derisp1.A N.Prin urmaremecanismul miul1e\. De aceea ~8.ile ' familiei. DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 ..1llSdau'a I~bamite din.. multumitii de .cteând tb interior6atitudine . mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am. 1 123 . D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice.. . Acest meca. çorect.U.. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.' ' "..ExistA nu..'Pi6gramul.~.pptJ\oaredevierile~6~at. reala. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala.l1etru . .apdat~a? ' . . - ~ i-am spus ca.*1 '" ' fi~t~~a .tea§Î les~1IUllS!Ilul.mai deparle...oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . .tâniirulsesimtea deocamdatA excelent. amin~. . al~ri inseSizabi1i. artalo~e.!urbata. .atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill . tl a(it. ~ 1 e. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel . 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara. " "A.mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.~ftr.ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA. i. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.~ .deVlece. tema. dinPtcate. in cazu.e vorbi despre 0 anunntAbowa.co~tlera homQ$OOJalita.~ .fÎ ~ ' . .indreptata Împotriva. . .~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata.Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele .caeu.>il.) s-a transmiS. femeiae uluitA: ":""'Cum deV.:eL' .cutaaceas1apoza.' .Q eredi ' se p<:Jat. ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza. Este rezulta _. ~i a luat amploare. ..tlvad imediat pe otnul ça.

' Ideea lUi . .". Lao Zis ca tot' cee&:. ' . siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur..e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? .. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali. parinti!O{. .'1fticinu'ne'. . sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu. va :.. dintilor.e~I noi ~i omulla care negândim. - "'~~~. . ' Prin'cesunt periculo.'ff~t"'MI..!nainte de.'Owza parodontozei .PentfU'complitatie .Glh cdifimtAllhN:rime.o1ile cI1iu'Jefoase. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~.l)all/t 'lipse. se ~ femeile ~e se iubesc t§i '.pirticicii a Umversulw. " Prietenava avea uh cu totul ait comportament.. fi iD ordinè.""'" " .. ~" '"..mi. Barra.~qOStda'§i"vi.a venit sa cred.~'o8meoiIo1":œrese . rudelor.- '" 125.. Are Ioc un ~~b de energie.". Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi..W. . iIr. 1' . '! l Il.l ' l' 11 'i. ci program. sufletul 'dtago8te. ~i~am w.cWe . trecute. . ' '". . 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. supruolicitarea karrnei ~i alimentap. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor.acditbrstructciri So.!<>ns!. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.. Cuvântul " nu-ivrabie".' " '. .".'It.. 'Il a . urareariiUluio~enilor '.de siiniltatea distrugerea. . Se doved~insii cà Il Ii. Homosexualii 'fi 'JiU*.'~.SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei.a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! .' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte .oumane. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD. ".lI1blf'ea ~~i pmoanl."':""Â<!Um. Nu vor mai apJirea excese: ' .de filosofie. ~. .cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~.'8horoam....~Ito~lIactMare ~. " "i atul '.Ultionaiii.'. ~!'I1e' (~ ~fnti .1. ._. este spiritul iar .ao'Zi = fl!osof antic chinez (.u 'spresadisill.gândun la cineva se . Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao).. ce se di~u~~~it'~ pe. . r.a .subco~bente.~ ~enü.~.. iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .1> ~J. sa ne plângemde soarta.prejudiciu. .r.poatefiperi~os.tncak. ". ca ~asupra.zut ci sentimedtele femeii ..ar~.."tar~~ . tn viata de.iUbC!SC: spirituilitatea.no~. ropiii lorpotdeveni ~.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera .creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. il! Ioc'sup'rimareadragostei~i .811modifiCllt. . ..diana stab1l ca . . ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus. eficaci~a filoterapiei este deternrinata..SJiii'iM_II1: .'. celor ~ OOICel. au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne. pot ~'~~~'n~ ÇitiM..potiveiaitl. pe .iluzie.' l 'i l.s). .'.~"".corpul o. .Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " .ti' de. Cristo.ce este.oboala.. "/" ..'mt' . ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê.. Omultrebme. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ . 1 ['1 l.de structurile biocâmpului. ' tmbuniitâtesckarma. rsprezinti.ea actioneazaasupra structurilorspiritual~.noi moare' iubrea. antiCii1O..de cazun ~. .gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un.' . CÇlnstituie.' decipeei~prog~turalor.tatâIui.0 'dezintegrare . aceastâlminunatâ . lj " C fizice.. nu.'fll.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:.tnei _i.~. ") '~..te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. Am œrcetat zecl. VI .. un organism care interactioneaza pe i . Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena. tirimulcâmpului cualteprograme. ~ârfirea . ~L..voi da 1 .~.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!. .. ~.0.".ca .. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori. ".iuciderea iubilii. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu. tn primul fând de faptul ca . De aceea orice .a' inco~ectâ... . iar Ii~t. dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'. tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine.~aMJ1a.tn"pami'iet.~a cum .ilor. i-a . constituie ogrupare infofD.'.~rop13V:. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne. .~---'. -A il .. Me!lbe/fi.- .. .âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai.

campul inforrnationalal Piimântului este... area structurilor ~ne. su e easca. armoniei lumii. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: . pOtenpalul negativ acurnuiatpâni. p. EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ . ~mgun:1 . tm.Nu-I suficient sa fil doar boa. .dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. ti'ebUie sa fiiattiv de bon. rele se poate. câmpul. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o.liIbiti-i pe du~apii~'~. .sAu. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d .Un gând udt despre un om. . $i.AnaJizând un numiir mare de &pte am.pTogram.laprit1cipala ~ondifÎe ventru.~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate.. Analizând faptul.es. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:.cu . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva. ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati. -.'. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara. a mtelegerii '. manif~ . ne distruge fizic ~I SplOtual. De .. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie. Traumatismul produs de vorbele. Cuvântul intensifiea ol"ic. ~ - .distrugetea.n preient l energCticapamântului estède ~ natura.spre schimblireapropnel persoane. cineva. pricina nenorocirilor a fast bana.pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i.c~gonc e:~~~paclue.~ structuri kannice. însa ce-i grav. negative..' AIImenta ha este diversa. a mnariismuIui. 116 '. . Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos.sunt. Omul .)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza.1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ ..vecinii cucare v-atI certat.' .de distrugere. .mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. : .'. toate cà omul se va simti minunat . ajuns la concluzia ca. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate.turilor katmice negative conmne.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. da searna .. : m!sUtl miisU'rati. de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8. '. Un tâniir a jignito fata. mI fi?.a. Dacà. Noi ne nimicimfir8. .~dreptate ~ in aœlllfi timp. supnUncârcat de programe' negative. un cuvant urat 1&8dresa IU.La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie. iata. - / 1 ~.comportamentul deasemenea. Il ' ei:hilibreaza.t:e8riu!ui Du.. . sciizutL Testarea tm1 permIte .piopriilor . o..mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile . ca si. treCute pe pIanul al doilea.. Q .. omuibane~te' pe .utmii .elimina ace9tetulburiiri.m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte.Uere Jm.. " .i. . 1Jlacar supoft1!. bolilerudelorsa~ ~opiilor. .oyçondipesuficientii . a mceput . descopiircauza: . m prezent de omenire.'" .cu aceea vi se va miisura: . Iata l.Ia mve nc. . are' ~ Supreme.' . omuI abla daca: va niai .. a /. IDceap" n~ t e. moli~ii.. Ideal\1rile~Î perceptele . Orice om bun sauoormal deapieri. '.. --'~a~1Jrtati "'. can? mcep ~a aparinenorocirile.ApOl.sase mdepiirte:re .. Câmpulse x. ~' 127 a(. -. . . . .' c6nectarea '1. ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa .Doamne.Aveji . mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru .fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe. .aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va. .. În situafia 1I"'11.' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. boli Poate Începe destram . trupului. . are 100'cClflectarea. ~pravietuire' o. câm~~t pl!!rder~ ' ..cateva secole omenirea. ne influenteaza v . longevitatea.InOI'triiiri. sClJ1'teaz8.Este suficient ..otJisa i-I prQduci.diIriiafirmatape un ton . el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului. 1 fi' m 1 VOl' cu.i \produce un riiu. .o. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul..lDt uitate. care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: . e se.$i. m ...altul m mod sistematic. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce.

solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' . toate consecintelece decurg deaici.Atizis' expliceu.N.puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. . dupa doualu~ ~-au.. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ . C~d~compMimiti un om. . . " -. Aici e 0 \tmlta foarie fini.adreseazA corpu1Ui.' . A trebuit si seopeleze. ln interior trebUle...Una din lucratoare revrne la ..o pacientii s-a apucat " . '. vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. . du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui. snfletu1omului.Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma. . NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie.' . dorinta de a ajuta patrund În int~rior.:pe.IIlAemeilof. \1 riiu .'ide .Peompotisa-I ajuti. destrfunarea spiritului.' c. deformari ale structurilor câmpuluicu'. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul.L. la .~ge de dure~1 . ui~d de cau:!:e.0 . cand compasiunea externa. Compatimirea 'se. maladii.eVI!..spmtul. . . putemice in zona celui de-ial treilea ochi. câmpul s-a armomzat. pe . un om? . deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI.œre'dl 9'OJ9flll1w. . Este 0 amb~~ltate a .sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie.diJ$f si se fi subco~ent... dupmeavoastri.. Dupa coreqiilCfde rigoare. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: .'. .. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte. .va gandltl pnn . I-am explicat.... de aceea orice gre~eala costii mari..~I." ". Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . .\'. Ce tot .. . D'iideam consultatiila ~ fabricii. unprogram distructiv '. ~.Eu amspus: "Siirmatlul S. 0 consu1tatie. ' .alta. . '. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut. destrâmiirii sfar§itului. '. . .co~piittme~t1. ~i. . .i poate preJudlcta. dar. ele se c~ pot tratlsforma in contrar. aptoape verde de oboseala. e .' 129 J* avea III 4f-'. nu' sa~1. ". " . mi se pl. '... ç:u nenoroClrea lUI.' compatimeascii. .... .

destinului '~i comportamentulUi " .nu tocrnai inofensiva. ln cami de futii.ei. ' "":-'Uh huiigan. îl testez pe tatiilfetei. .~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie.s~arga u~a de la.Igaciune el a primit deaseml.a:fost..proteçj:ie alcopiilonij. Stina.el batea În u~ile vecinilor. demola.eiidereenergeticà. srnulgea.Început sii-I schimbe.estenevoit sAia:'energia de laparneru. u~lI.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul.niciodaii numai 0 biaefacere sau .OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ..'datâ ca. distrugesistémuLde. el acest lucru a fost. dar de 0 alta calitate. Ultima data când a venlt..acj:ioneaza asupra structunlor . Ce s-a putut1ntâmplacu el? .n. prez'enta unor devIen psihice.exemple clinpractica mea.llegaturn . scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii. . ~aIV-a " . În spatele. un orn degradat Înultunul hal.flului ~i nepotului. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . l 1 " " : .vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de . fa. 1 ! 1 . anUlllitecantitâti de energie.entTua trl}iaoarâ.130 .a mâncat.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i . dupa un furt'masivde' enl!rgie.' .telefoa. un hot profesiQnist. . Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat.spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala.' " 1 . Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta.deoarece rugaciunea . pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. venea tot timpulla noi la. p>ihicuJui.egoisnutl bunicului . becuri. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el.apM 1 1 1 .Jneaenergie. Ace.Ieg~à s cu Cosmosul..comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea.. struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului.d~pascandai. ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii. .:. scandaiagiUlui:'..J' 0 parte -dm karma . Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. Pnn :e era.an.'.. " ".llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii. apartament. 'determinat . psihicuiui. Dupa J:\. a. Îlt-egali ' '.mcep?t sa-nu. Ceœetând . 131 adresarepIO~.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai.. .ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va.serioasii latâ câteva . Testarea dupa rugiiciune:' . El condamna copiii.ci misuri:"IJ .' Se vede ca. efiecare D data când pleca. Boaij. dar ~i prc.ta are . mvelul energetic Îi cre~~a.moartea. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate.Cosmos ~iatunci omut. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. exacerbat manifestat În gânduri.oprit.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de . fi diidea din energia .cruzimeaducla dcconectarea de ..'.Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.nele m~111festan~ permanenta m agresivitate.. ~pargea gearnun.'. . Inseamna ' ' .probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir.. .furtul unei Egoismui/.judiciertia.Aœst proces este greiI de ..: "" . emoj:ii.. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' .. Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga.e.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . Diagnosticarea.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu. numail1ll'Jiu. 0 energle care a . . '. Întl$e ~ ~tunci fie . de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt. un nivel foarte seiizuta. observat nu o. 0 oprima~i ca. Vine la mine 0 feml}iep. se pare. sin~j:ii. narcoitJ. Vampirismuleste 0 oeupapc. spiirgea becurite.cUCosmosul. Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism.dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui. Pentru.continua mai departe ruinarea propriului suflet. El fura energie.ca sâscape. ~l: acest lucru . Varnpirismul Înseamna mr Ilumai . . dar . devieri psihice:. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 .sau fapte...

!>$) - . '.. "Este posil:1il. gravi. 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.i irite maIita.va unni U om certat cu regulile .9nexiune cu Cs1$mosul. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~. . vapliti .voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI. ~ simp.energia.d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .' . Enei-gia:nu putea fi procurata. . de lacopiij ~ rud. Când se malf! . Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt. ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.epe -care.aJ '1iului.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a . pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca . 1nfi..sli fipe 1n. 'm~ive de masaj firJ contactea. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat.' .Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. a determinat destinul tragic aJ flului. adicifurtul nemijlocit i de energie.lit. sterea Safiziçi .i . Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces.I.eprocesul În a~aI.l1ivelul precar al > contact\llui .eticii.. . parte decât prin furtul delaalfi oameni. Dupi corectarea structuriikarmieea.iuneacu lumea.vederepsihic insi:parametri corpului. el 10cepe si-. . al deconeçtitii faf! de9Psmos. intotdeauna ingrozitoqi penibil.DeJlCC08 din Ce.o' va.ptjnnanenfi.i caracteruJ acestui Om au ~ . deaseme.vinci.in ce mai des el. .(9oIosir~ energi~ str~. . ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. tati/ui acresçut b1UsÇI1i."\III1Ilpmsrnuintentionat.inriutitite. Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez.sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!..zic1i bruta. au renegat. A fost interesant de continuat investi8/ltille. la aeela pe care fi I-ai subordonat. Princi~ ..' '- .0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai. .contactul CUÇoslUosul pentrpa se.. aseamJ.Îi cedeaz1i energie. 10cepe si-I .. de exemplu.'.timp ducând la boli pentru care. .' .d~i . f~ numaiin .. Subcon$tÎentul bolna.~. . . se '1nfurie.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini..volte. a . '. dinaita.:auUa tulblJfirilor.C\) Cosmosul. 1 1 . inomente. in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l.pto. lor.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil.semn ~boalii al CQpiiTJIni.recurge /4. la cele mai nepotriVÎte ore.se in.i agresorul~i copüi pru4ele . .. ~ ei ~ fie~tos. dIj... Uqcori rugiciunea poate ac.idor. 0 energie bruti.tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.JlW. ~ 'incep. Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru .aJtiparametri.ea . -\ .. fi. i.maiprofunde. . .isfacp.na. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis .r.J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo. seama.' Este . ' -Qricât ar parea de. ob~Uin~.auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul .. ferieite . 8"'0necijea:sci. pentru. eilergi~.l1'1e. bate J?s. de colegii de joacâ '. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. .urmauneicorectii . pliti foarte scwpp mâioe... - '.bioenergeticienii ÎndeÎjuns. proces çar~.. Rugaclunea.voc.cilldat.în ce momer(te vel)eade obicei~ om? . " .Prin UJD)ffe. co-i ~ energie..spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul .vampmstnului ti.' ' '. la celmallI11o. Uneori . ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei .nea. Tratamentultrebuie sifiespiritual. De ce omuldeVÎne. Dacâ. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i.l"~ SCQp. si obpni aceasti energie. chilJJJieVÎctima. care 10cearci si fure energia il ! ~ . Efjj. . ca.destramarea structurilor campului.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. .' narcomanul.eod!B8Î adesea ~() boaIa.(.se infurie fi tip~ neinCjltat la copil.lulde f. A10ceput degtadarea . .el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele..re. 1 1 1 l. Copil). Plll6itiç amui. ..'. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent . este .i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. prin. eaa tlecut in. 0 oareca.i-I ajut1i pe cOpil sise dez. e mai.care I)bfineastizi 0 sat.vampirisrn . tari si-fidea.vorba de un copil.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e. bate animalele $i - . JWe8tuia..vului tinde si elimine cautelebo. iii nu una spirituaJi.tinte in domel1iulbioel!ergiçj.u. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi . Ea incepe .psihiee. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e . .' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie.ve.or si iei de ..i comportamen~ui agresiv. sau . pr~ pot fura .i-i jign~te. . Vampirul se.eII!Wnd.~ ._cir\<ll ~.

materialist. .' ".'vampirism. '. poslbilthiar pro(esorul.energia un bar~at.' M~ la dimptil' nepoatei. sutletul. copili lui vor fi cobdamnati la.are h)cro . Unul din 'cursanp. bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii.RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC.ea este vampira. cu 1 ie sau rara de voie... Are' ~.l°co reacpe În lanf. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat.nu sirote acest lucru1nsa a observat cà.energiel'penttu ca buniea.' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata . . un' Vétftpir.uni cu Cosmosul..Înciilcat le~i~tfe4icii de.. fura enetgia.~.. . .. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat. '-~~:i ..ea. Testez' pe 'flcieafemeii. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. 'in .~ca biii~tufuiceJuifilare. sa traiascii dupii legile brganismului. Fetei Îifura. ~ 1311 .'" ./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e.~ . '.. 0 singulii fapm. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul. FatII."' dese' d~reri de cap? i' " '1.sa se '. a venit vorba de vampirism.. .Îi atatce intluenfii.' ~. ÎI1 curând " .~Da. Era interesalit de ~t.<':<:~'\'. -". nèvoitsa fure. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba.:.fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea . obos~ foarte tste. ." 1.focar .' l ....Problema nu.ei 'cu Cosmosul este . Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În .~plice./lUata. Tatàl este .J '.LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da". Aceastà Întâmplare este 1 .. -rAre' --:. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor. comportamentul aveau villori negative. PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. . 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa.ubirQa ~i energia' divinà..explic mecanismul acestuia.~ ..< ..":'..asupfa caracteruhJi.~init la mine.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi.prin care s-au. atunci el esteaparat deintuifia sa. . . Odatii. ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~. ces care. . declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului. mai Întâi spirituilla iar apoi fizica.minÎmi. sUferHiut. .'.'destràmarea structurilor câmpului$i . acest mod..Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj. -. nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. ". Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare .. .:. . Îmi furii energia.celor miei nu je place ÎI1brate la. !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia. ~.ea. ' \ E palida ~i obose~te? ' .nnive1.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme. '.'" ocadere eaergetica lafuca. Îl rog .\ . Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia.energetic precar ~i legàtura. r 'ilt5 Îti~ un cu 'de . ". . curo are loc . ..' . r ~.tatiil este ateu. vacridica mult.œeade a dete~nat . Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel . Daci omul nu Întelege acest Iucru..Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme. ditte. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.'1: 1: :1 . " 135 .:. La curs participa bioenergeticienii.'. . degmerarea fiziçi gradatà. ..''''' . Fata arepaisprezece ani ~este eleva..de recomandàri. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care. Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. aceea ~idevenim. " ' . .. FataÎmi confirma ca.. un tanar destul de plin dQsine.Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!.iriatematica.'. / . atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli . $Ï''I. Câinpulcopilului este. destinului '$i sànatapi ei. filCll. supurafie""Ce ne imaginàmca suntem. . ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr..' . degenerare...de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate .Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un .. Când simpp ca ':'cineva va fura energia..'~ . la curs."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill". . .' . Eu.. n. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau. . .1iU-ide.

Toti cunoac zi~: "De.deti_. .. morp: sunt..departe.oopilului.~dia'--. . reflectâ . Însa.. Universului. 1 se parea ci are un diabet. faptuliœ tebniÇ4violentei. la contopirea.. l .. omullUblt...~:.negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli.I-am..roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami.. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel . de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet.niveluriJeierarb..:j-. .. Pot sa comumc.~".~.esœ sinucigap.1IlIISIva e en~. ru~ele." .. avea 0 putemici oi.' Î . Inainte de m?arte ea. I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr..orienteze.'/-- CIlle În pr~t destul .. .rugat si vid? fem~ie.. IDcepu~~ caut~.' "'. 'daçAelCillpar. . . În urmi cu oluna.Ia indieni cancw:i. .ae.i /:' ". . dar femeia fâcuse acest lucru de m~e .câmpbrilor w:l. ..-'''''.M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste ..noaptea Însomn.Fenieia mi-a povestit ci. copiii. la aepaqu-ea ~or . .' """ ..ü trUpui siU. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile. ' \'.câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '. .loc ktnacât. ..' .. r:< .femela n-amalaJUns la tnn~.lie ':0 . mai . . psiliice. al. e nuu penculoasa. arderea pe f!lg .'.' tulburari . \ ...~pii s-a rugat . .'.' .m urma... Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. salace i se scurgea energm "" §UVOI. 8lujbele la cre§tini. fiicos.caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal. groaze ...11mp. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ .. .hunea noastrifizica suntPbsibile contacte.aceatlucrud~ ambelorlumi.§i. . I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii. câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele.' .~~. noaptea J1Pa 10 bioenergiei. victima si . aceat lucru Se ~ ..'."f. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios..'. Vampirisn1u1. . iriprimuldOd.' .epoata.Am.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . j' fO!lf1e riiu.triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii....câmpul . A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t..spreenergiiJe superi08re..:i-'. "..e(Jtareael1ergiei divine.qa.'.de sinltate' I-~. cu atiit.deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor. schinibarea catacterului.a . Cu cat ~ste ma: puternici dragostea.I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . De 'qeZlntre lumeadini . .unei comuniuni preeare cu Divinul.:J. Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta..'. .morp numai de bine".s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut. i. Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna.i ave~ fopie ..popoarele sunt orientate spre .'-"" '~I.sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare .... mamte tralisf0anarea sa.~. CauzaaV-a.ice coresp~itoare ale .' Aflându. Fiica cea mic.. Atunci am decis si fac un expenment.?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.. 1IIC1p1~t.. .cero~t câml'ul... .'~_. spre energiile spirituluLLa . IBspunzitoare ~ref. ln zona ~nt1uentel Am . Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea .' d asemenea scurgere . inexplicabiJe.veut foarte mult sii-§ivadiin. orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag.'. TI constituie sentnnentul . .' . .'.i La Moscovaamfost . Unul dm semnele unel .uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme.".137 :'.mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a.amogiJor 'JÎ . ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la.. - (./. doi oopii. obaedat.. .'. '~ \. mal ppe .' "Sudarea" '.~ ~i ce-i mai interesant.vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e. .de Î1\ilttme.'. <"""'. Toate' acestea .' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate .obligi.unel .ofeaionistà."ti "_:'". et Ii avut. obijnuit. ". Daciomul pistreazâ picicelui decedat. expbca~ femeii În ce consti vina ei... §Î' ~t~§amentul. elocventl ~tr\1 . 1 . . ea §i-a ÎnSU§it-o. ~--'~..c~e se siJntea: . ~""'I!IW~'t. . . .mbrioilulqi mort se . . acuni..' asemenea spiirturi.

adiea m-a. . " " '. M\.tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!.atismul ' genunchiuJ. a Început sa comunice' cu"el ~i el . ' maIfaetrebuintA1n'CaSi. . Bunicavo~ cu nepoata. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor. tat81uicun~tint~ . de '(Temece a muril.. zâmbeam " ' ' " ~ eu. mmtenmuc. ..' '. _ .c . 1 . . " " " Câteva :zile. Nu.i. datoritâ ajutorului . :n i durera. A". '. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.' ':'" :" : 1m :.oajut. . .situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn .' '. scapat de nenorocire cu J'retuJ.bea. ".Cu muJti an. . . î~ eu mai buna fQrma.acutii '. . . ori 0 bOala. . . mainte. înseanuü Ca ceea:oe.'. . Cauza . . . -~ . EI.. ~ exemplu tipie de colltopire a.'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute. '.simteaInca.. i-a '. Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. -. delamol!lte.ma ajute.' nenorocire. . sii-i vinàÎn mod regulat Î.acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii."~o depl~'a \ meniscului.. . .a.ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.mi se'Îi1tâmple ori. avrut !I8:..'care n"mn.pe . .oamenilor'fatâ de ea.daca<6e ÎQtâinp1i\. til) ' i Âaeuti. f pH)cedat incorect.'am stab!lit.. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui... '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma .li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca.ci 'care a ÎJ!fepuli sa .nplat.' ! ".1II. . . iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput. sa . pe oIiIul carea m~nt.:..de groazii.Îneat nu-mlcp\lteam . .' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca.al. A fQlt.t6tdealina m bunica'fetei. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em. .iar. .' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u . -.iJidiiéct. NueraIn 'm!'dea .~.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. ' . sufletuI bunicii.iÎn urma i.Il vis..lnoartea e/ inamt~ sa. Supararea.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:.ça.. eu mca n-am murit.parte.. .. sa 1Ila. putut afla cu precizie.-am . ea.mâinile! S'lau. .. .trebuia.çittdat mtr-o.femcia. .~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}.. ' " Putea revMilatân'ni Îngem. . LIiÎnceput femeia s-a sperial..lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea. .suttetul dèotdatei.138 '" 139 eJd:nlverbal. dupa: .. alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. altii Pac~lIftâ ~ .'.Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un.. de moaite. ° . . Am hotarât sa orgânizez 0 m~re.Când m.' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea.a18turide mine.pututtrece i~ prin 'urmare . M-amconcenCat.oriefttat cU'paJmele. .' . . tatil eia " reu~it. Ma pregiit~ sapil. ..se poate JJitâmplaeeva rap.'1irispUns bunica.iJntr-una mult deJnai..trecut .lipere'.~ ~ sa-Iroage si. Faoând dupa aceea 0 .ori un o traumatism.1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l..pe'fiica .' traum.' "'. n-am maIrepetat asemeneaell:perimente.mi-a:povestit ca' ..de un an ~ jumatate. stând. ". . ~. dorise'.mai . . . .Dupa .Confotml9gicii cotidiene..la InarI' au trecut cu"bine insi. tare. Este.am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci. sfaturi..\lucrurile einu ' SUP8ratioarte.: De ce atidus din casa lucrurile mele?.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi..m~hdreW.6 fetneie. ' .male [WIsc8P~ ..l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei..imagina 'CUIIl".tes~e' )I!ndescoperit . de . ~~o~est~to'n'1i '. " - .çeva neprevazut. le simt atitudinea fati'de céi vii.ui. :Înotân. . adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri..... .!c În COftcedium Sud.: apoi 8-'a ob~nuil.' . unui prejudlciu minÎnl. <\omeqiql 'bioenergici.cufsufleteieinortilOr. i~a dat .ain invocat. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n.\. -' 'Nepoatai"a explÎcatca. . '..sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa . atat.(\ Încercarede.tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' . " . ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '. i". roagA 's. CâmpuI femeii s-a r~cut complet. M~ gândit ca bumca..a aparutÎn vis tat8lei.' . . 'WS pe nej)Oat&'sa:.in~.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu.

acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de .. .eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. ~ \' '. .dorintei . n siu de capriciile noului nisCut. .. .. atunC1~e n~ profunzimea . 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani.c.' ~ . ' . . .este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui.copilu1ui.. se~a transmite ~ lI11I18PJor. OI-gIIni"'TlUl rCC1.. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii..funCP '!D ciro ~ . ~.car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut..pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut .trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp..' "". . Iati de ce respectarea normelor . am evidentiat . ' -.11iltamofem.Starea pe care ~ . AmnC1. un fiu poate duce. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu.1 Ilmic ~i slab. IJI poaœprovoca:. "0rttz8 t'''JI1. lungi durati pentruci este conceput de pirinti. . ..1fgela 4ureri de .pirinJilor.muIœ mAlfdiipoaœ aduce .. 141 C~ ~area ~profundi PfSte .\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze.inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' "...eunul din. 11aci. omu1ui.epI'Opiapmie.a nutrit mult timp gânduri de. .Dar Dunmezeiesc.le ~cei ceea ce. .c. " . . _. . autodistrugere pot si diinuiasci În . Acest program este. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua.. tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor. il ~.." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În.onoin. ur!. cii e IDolnivicioB.~~ mecanismul autodistrugerii. .a'.' Acestprogrampoatefi ' . aaveacopii. peste am de ztle. .uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s.deaspe<:tID. la nenumirate tentative de sinucidere a.-'.extraor~e. ' .' .gasesc ln m.in primul rândoamenii cei m d mai.'.upi (foui §edinte de corecpe.v. . .indeplrtate dllniCÎ 'un fel.câmpului fui. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i.re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ".~ ~ ' ere.e.c8r8cteruIIJi. diI .ci taW ~ . H~cll in. luc:rand cu una din paciente.'ii sau. 'sptedeziJuzia mee." " ~ puterni. . Co~taPlerde controlul asupra acestor . pur'lJI'Hm PU'u.Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr. - . transmite ereditar urm~or. .decIa si ~~ in~dea. .ele ~. reprO§UrÎ. de riSpuns. daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât. distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea.0 deceptJe puterm~i a tatRJ. :- ' ~ef°ODaJU"~. . .am. supiiriri. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. tAoAt.' . .iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs..Aveam~". :. Penttu aœasti it1èik:a. a comls tentative de.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . D. programele su~co~ente care se .lÎ/J '.~ contro1a. de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. :' . .' ~n:~~. . ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. .. .~Wj'~'~al'~'. am ~t cifiecare al doilea paiCI~. n' asemenea program se u .. . fi.aVQt eiuferit. CIIt8"D-IItt"put\Jt.prbgiamul rimâne stabil ~se . Care 'este motivul.bio8l1ergtticii. nu. În subco~~t ~ decb\l~. ':' .a co'mis. gen~fU.' ~ri prin izbucniri de . " .lipsa donntCl de a tt. s&Ittatea Nu foarte d~uIt.~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . Fondu! de prob18li18J. .a tranaf'ormat uri !JIau. karmi°~/'am'aflat. C~le mallI11Cl.tobfincac:easti informape. maturizirii sexua1e. dicud~.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . niscut 0 fuci ~. ' . Câmii~am' vlzut liniile : ' .tP. insieste~ totUl desc~.a .J'~ dureriIe.si"~1iœ -. .p.' are~. .-..~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. de . Femeia ai IDOftenitdela WII.~~pecareomul nu P-o. ascendentJ . eJiIu4uurirea legati de sexul. s.spetlal de la ~c~utul câmpul. .~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. . programe.pentru blOCl8'ea 1Ui. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar. . '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. 0 fapti la limita sinuciderii: . . ' mde. i' " .. copiilor O' dati cu . 'Program. subco~i ti incepe si se dezvolte aut. ciinmine se cuibIris.sinucidere. depre8iune.

.0 'iaformat..despre paClentu:.e... '. .c karma .' . " " " .nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ".Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. . printr-0 métodA dura. -am ÎI1SerÎII. deform~ea \ infbrmatice. .se introduce .arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului. }.' ..or '. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid. put:ernic "poate . . determinat. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.. w' . introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului.).deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza. " . dupA..o ÎmbolnAvire la nivel fizic. ~ialtefel10mene ?~g~.w.~ntactul .ile. .Ja "m 'cmrsuriledQ.truoonsultaJ:l1 .. . "'. ~I va '" . ' Nu P oti Îruocui ".siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. S-a <loveditcapoate.Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. ..luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur.. (. aavut kIc. au ~H neeput sa mterac\1 n. introducerea ID 00. . . I~eeput sa structurii c~pun.. codare a . eficace. "8I.142 "pentru . Îl1'afarilde gândurile ~I . .in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic. . mformaJ:l1 ~. 143 ..mplaSeIDcamnue ID ' 1" :..la UJ'ep.' . Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e. vriJll'ea dusla 8IIU.avut§1.. Bioenergeticilmul a stru~nlor. interzisA ime d lat onc e programare ' " :.' .. '''''''moriei. " " " noastra . ...zateprm'hjpnozii. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty.(. t . se paate manifma.la 'determinat. .'" ~. . ..' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla.tran81ll1er ea de.din" ..:\ . . etieü.aparipa unO! gânduri. . .. Orice program ~. " 0 femele' tanara. Miiril11'eadefunnatiei.ie . .. Am eerc8ta. programarea.mtâlneu.. -actioneze. :'" .o"atât de PUtemiçi.a 0' mulw '. . w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi. el. violenta prin lip~ de <lorintâ.ale cirei cauze nu ~etu ..plintt..'. . câmpului femel1.riI or tânirului'. .u1 eodiirii.~nglezi. . . i Când. Într-~n programde djstrugere. ~.... . ~. .. are loc defurmatia stmoturii eâmpului care. Violenta n. E$teo indileare.a legii .Sigur cil În Sltuap. .a..'~e~"?. t~: .prin interrnediul." '. amu1uide aut0dlstrugere..pericolul unei'boli grave. a Început vriijirea tânirului.Ill1-~..d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ."""". " .a ctUalAegreu de spœcA trebuie .~ de &CjIet..IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille. . u . ."'. ~i'Într\1cat.. Verific câmpull din perioada . ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este . . . 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '.vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' .program .l .nu l'ma bine.~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de. .premergatoare Înc.. .de~ta.. Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco.{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta.. . ' Amtestat câpvà oameni. ~i ÎI1ca 0 partidularitate. ."ln. til) medicamentelor prea pu. importlu1tii. . . .' bioenergetIclan. '. s-a constatatpler derea. .telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. " " ... . ' .Organismul reaetione~. . putemic'.. sale ~I ~mceflU .' '. ....sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma. la nivelco~ent.un timp. .tdaci poate un program exterior. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. omului.. de dorinte1e fem~n. ::' . dec~area progr:. . . Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu.0 ~I mt en.hipno~i. .... ..'spirituljlitatea. ' ' m IegiiturAeu siinitatea.' erauvizibile.. a.ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea. a Împingandu-I sa se .eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~". se Întâ.fiÎltdcA n~ Despre. ..(rebuiesaplec " În America.. ' . .l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. stru. m confirma dm pacate.foarie. genda!..Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.œre ale omului introdus .u poate d cat violenta.. ' . . ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.dar. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de. Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 . .careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1.' si determine uhele fenomene secundare. .i.dc!'iimbien8lezâ: .".mu.el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î .. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna. darcare mr A tiitp.' .

: """.. . Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl . .de oameni.' " "" .1. . ' ' . . . atunci rn-am supiirat foarte tare". Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc. Jumea " " ' . 145 . ~M O' l ' . .~~ ' credinta. " . . .. iubire." h' da a cruzimii pe eacen-o po.. efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln.. "". trecutul. .. . . .. .. . a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' . n.patdo betie..Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat". deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut. '. Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. ". '. ' . . ' ". at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " .' po'''+e su ne P'I. .."""."t~ . 'pta impotriva acestora . " . " .am spus:. de 'om U I drag.am intâlnit cu:el.tru.. " . . un.e efOl1uriletrebuieindteptatespre . Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea.. .. .plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" .la narcomanie.lac:. " . Toa. ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. alcoolism. ~ . . . bolnavilor. iubiiedin sufletul dumneavoastra. dar ... .". diversefonne de toximanie. Unii cred ca acest ucm .: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s.. Ji"" .'. . """.. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . ÎD. . 1atf! de' natura 'ne vie ~I . b ' . .4ii.a mai ajuns . Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. ' ." . ' .. a simtAmmtelor diVIne a. . stare de discohfort. spiritual contetnpor~ .un efort permat.....~xToutu . . . 'Oricecelulaa . de ". P 1d . iubeasca: pe Dumnez:i .terioare~ om~: dtagostea"..t.pentru mine n. ...viitoml. ..intereaant:s-. . 'ln ' tu! a o ..Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca.mai mUlt . . . nou sa. . .apetrecut la Ialta.suflet i se inst1rI ~ 0 .Du~ezeu este Înconjuratoare. ""... . ' .a scii. . câmpului.s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. " .' ..caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . . . ' ' ' . Cüüf .beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. ....:"..ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -. Co . i Iubirea 1nseamn ..omemnt. Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de . de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. . ..ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii. jur aceastâ dutere spirituali. .. treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman. '. '. . . pasiullea pell. Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. "./il4 1>..pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 . ..~\"'d':'/' "': . iubirea fat! de Dumneze~. .nu . . . .. .'.aceastâ boala. determinat nu numal pnn 0 rin.". rezeitt\)l"~toTul sunt re .ce.Adevirata Cauza a. ')..' Éste une~ctal nelntel~~~~. .' .' trebUle .t'. ". . . . '. A veDit.alcool Îi dispiruse. cuoricclDijloa.unom ~. " .. '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. . ' este '1ineGd . ' '~'~acec ' ." " Intr e in mm me «u ea..1 e . Aceasta. prin restauraroa armoniei ' ' "'..e' " . ' " .. 1:'''''': .' ~shl . nivel scizut. . este .' din }U.i si respecte ""oneze trebuie .mi-a.. am Început sa lU esc. " ". . inlocuirea .spre : ctul nostru cu Divinul este .a pi~o ti ~i de copii. .le1i. " ~i. funv" . .. I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. aI. " " Dupa' cofllCtate.. !I a cernt iertare fi. . . -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. Eu i-am sptlS.pa de asem " p P . ". El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta.. ' . . . Omul incearci sa-ti S!Jprime .x lncetat. " . 'Omul obiecteale dragostel. " -'. . " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . complicata care trebUle ". pre~ ... . dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul.a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii. ..M-am dus la el '. ~ de lumea ct . . regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. dintre om ~i1ume. " .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten.'. Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . . . l~. ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in..'\' . . . narcomaniai fi alcoolismului este.a repJ:imiriidragostei fatA . povestit urma~ea in$D. ' ' enea atuni.e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". . de chin spiritual. fatade sinene . ' ' ' " . . Un -caz. . tinda catre sintAmantl. Universul oatt1enii. .~M. ' l\1vat~taprintr.artnorne '... . .$tiJi <lince cauza. organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina ." "'.':. ' ' ' ' .. numal. in timpce fineam ~te cursuri.ti~ 10t .celulii a lumll.'duce .

.t! cmergetiql Piimântului . ~i sedistrug. .nu Ill. pot. pe celiilalt.p". Virsta .qu-e III optsprez.Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A.u!D n". ea Îmbrati~eazii ' . .. ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. Încâka<. '. ~ioenel8etica. ~n bel . . <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '.. l " .oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. \ . Iubirea este acel mtreg a wei .f' 147 ' .deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd. mi .Va trebu!"si beau vin. . . . distru$. .Wi. dIS' dragostea. Te primesc.cei de un a!l-doi 'pr.asupra . S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers. - .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" .I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil. nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii. de fapt nu este propn ..felca ~ lUhl4ii.. Pânii la treispre2.' " ' -A pnmulr ând. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .!. ' crqtemari? am. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu. :viDe lami~bi.. este pacatul.vm. .-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac.ete~illcispreze()eatjioopilul. nUlllai t1Qpiii de tapte.' .UIl1 .. Ar fi un sa.:ce am n-a mai .nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ". gem cepem sa ne distru ' ' -sim. atunci celelalte I~cil can. Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale.~ dCt'ItC~~doare pe.Pnmeljte-ma.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma .zecelllli.. ' ~ 'A" ' . . ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' .sii..adul~".dacii:ei' acum. Omul' s.TI.~prin el ~. Nuçu mult timpi).deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit". rincipala ~i. Noi dispunem de ceva care . x este una din triiirile sale . . se .tinepiciorul. " ". lumeaÎntreagii.. ulUll.. un .<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor. . deformate .Noi I~e structlui . voi dragostea".ii!lcii1~le sale...tau . iubilea esteA$truc:tUra.~icm vid culIJ i se r. ~ " 'numai .cii el trebuie sa se .la fel este ~ omu!..n-avem met. El se iJ)ag&.nOl . .. maimarCit contacq. la aceastii tTagediivârstii. A' raspun de Il -' spune: .se ri. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor . Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i.Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -. ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am.I.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.lvâ!1t. '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= ... .spunde: .P or Întrea g a. o~'te ' femela. ~adar..ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI.. .. J . . Printr-o' alimentatte corec . . . niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV. . .Dupa ce a baut... vrutsa tr~ .s-a modificat ÎnQ:-!Jtât."!ristemulse qestraiDii. ..ovoacii loviNri. distrug blocajele ~I pnn :':~~re . p". :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. . sup erioare care ne leaga de Umvers.. ~e proteja~. . privire. daca 'ea este .- " gre~itii. . îmlamm itesCAde o pilda.~ 1'46 -~.~!. ' Cauza a VI/-a' ele!mentare. .1iJecâmpt.de oopiii J!~tricindvpr fe el'.cnlegtu.barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.. . . 0 conceptle de care poate dispune dupa .i. c ug . . . .gest. A . Ale fi'.Eu!l colegde clasa.'" " ' ' .Ce'e. . d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/.'din aceastà cauza. ..t\OuA am ci .P arte suntem.efaee câmpul. si mnoptez" .a. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §. Împrii~ În. . '" ' . 'etatea noastri person aIa" .Este. . " . Pentnl de$t1'ilmare. Întreaga lume. ~ a1ege .ln 1Iltimu~a.(. A' ' 'A . doua dorin1e ale femell.§. s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . :.ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr. nU ~ avea urmiiri catastrofale.

. ' -t:raumatiza sufietul omu w. Structura câmpului tatiilui. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic.Îmi spune femeia. ~'cU 'Divinitateanu se. " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii. ."'V. . . . Daca Însa ~u _.' . . . ..e e . Patametri gândirii. În el lita toata informafia privind bolile.Întreaga lui m . 'zbaterile olitice ~i familiale pot . t mc '..un sufi. 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În.' aCes trece liber În su"con~tJ.. .el". prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. . ' . V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. . ÎmbuibiiriinUffim a ara . estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie. . w11e:4e'Mmi". iertare pentru. a . l . . " . . rincipiul primitlv . Taie porci.. la W a da atentiecelorlalte vengt.. Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii". - ~ A .A " no~tn In4ep iirta'P erau. ~. De ce'?rSângele. . Înel nu-i nimic eopilarese.pe care acum nOl 1 e . nerea . În acest fel el blo. Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup. se g andp. Reiese ca manc.' - ~ 1. ' rep. .te la treburile sale ._e." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. ad Ica t cu Divinul.cea maisigura spre regres. .re1l\. " .reahzeaza.10e contact fapt este bazat ritualul . . ' ' Copiluldejafuma. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa. În fa18 eeranulul teleVlz~rulw. . 1 t 1 negative. A " A . .Stramo§l1 '- . se . . . Împ8rta~tnl. Analizez eauzele. . E chiar dificil sa'-pimagine1. mult mai de~tepti dec~t noi . ap .. Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. .simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele. este Clar. al linadml sib1a lar. a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie..la taiere.oÎn.f' . an!.. ". . hrana de 1 su fie. . Vlata bazat.ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet.cauconsec!n. divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti.simtea airas de alcool. ' 'Excluderea onc.atuncl contactu . a stat mai mult de trt\i oredupâ. interdicti a de a 9iti În timpul mesel.. . -Locui~telatarâ.. Încearca sa flirtez!."" zmta calea .murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. . ln . . puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului. sufletul de la SplA. ' 1În fat-a. '.. tot Celui .atul cu çartea sau Zlaru. Odata oremeie "m~a fU$I1t.h . " A' A . Înghitim rata sa ne pese.. t . ~rin intennediul sângelui animalelor.S iritul de la Dumnezeu. . Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. .. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:.. " r " . .~ra spus' Dumnezeu: iatâ. .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit. 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. Acum totul. Este vorba ' " . " de'~...!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte .1.t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care. Este miicelar.cu<femeile ature.: p t . În "Bhahawat. -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. Pamânte~tJ.XIS. sau mâncatul . . . '.ent. ...facioade ~r8spandesc BiIninta si. ' ' . ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex. :. doar Pe P 'trupu 1w. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata.. Este la zero.

~orpm.int]uenta asupra . Ac. progu.sunt conditionate de .est principiu stii la baza telepo~. ID.<te CfPst~~ . starea . cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.I~~ oblect.<.Serea~.. Pentru obiectele.ale vut. .yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ. '. . se fiisfrânge. .ând.e~ste .'\'. Deoarece particularitiitile climati~e. . fi~c pop.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.:ti#9~1.zent omul.. Încercând . ~.151 -/ "l' fil.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea. Principalel~ progrlUl1e.YIl Pf ~ det. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c.u.. În mod nejpLtlv asupra ' ... Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar. .. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista. ~9~la. de dezvokart} În tinip ~i spatiu.. f."În Iwnea fizica.dov~enunw:nal d ..S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? . . a nebu!o:l1tiiplor.m . comportwii obiectelor vii ~i' Mvii. ~ çOQl!1°~entul. .. RPn4Ï\1a oo. Pe. . ivn~ de. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.ce~.informatlv-energet1c: p~n .se.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e . Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor.poateJ1111. trebufe ~.' . ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte.obiectelpr structurile infonnational-mergetice. generalizat ~ pe aceastA bazà se. . parametri 14'rnporali.plri\tolll'e. ~tOl}lI.divi..~er~Jw orice punCt al Univ.'.<~A.. .obi~or nevii.or.if' 1" . -. . vii.tatio~aI.cliamelor eÇllfe ne apropiern.\'~rÎFe obie~ S'i . . '.lntermeWul -ge I\~a.qie~~e!e vii~i nevii..' .a. infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~.lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f. .!. .1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.e . stacea fizicaa. p~8!"anwl infom.pc.He " schimba. Q..\I1W1fCII unitatU câmpurilor. nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.melor. Piirn&nt.lanivel~c. ynn .t~~ pnn' eforturile volitive a!e..erminate de rne~l ~a explJ!l. Ac.on. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e.asupra . Mfluentareaobie.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor. . genetJ.ea..' Aetipn. câmpurilor la nive! fizic. d~.evepllIlente1or ~I ."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .. de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii.ea:ita ~te...re~ dW nou la rnvel fizic. despre J?rezenw.Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl. pute..e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.În 'particular.~I mecanis!nuI Înyers.procese!e 'informational-energetice.?ru1~.dede~area dÎ. realizf': ~te legatii dein.ctelqr: e la ~ distantil.. . '.fprmatt~~ .prograrnelqr.ZÎca. . geQcl)iffilce~l. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.du~e. obiectelor clinlumea ll. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte." ..pot ernitepFPgnoze .defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului.~ ~ precise.ale Piirnântului .T.l1~dlU. au ~o~a. AstÎel. Corp~1 .y.AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .. omulu~ asupra..fi. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin .1izeaza ~n cel. -.1?~. Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.f ~1eclfin. Zona çata. ln pre.temporal se rea.zentate de .ce...' '.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare. . .e%1al di~ostiCl\fe.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne.

de. ~n Iq(:\.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ . A.". intennediuf ' .1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em.Irisereco~1i. dutgnos~clrii . 1Ip1~~are .~r1n . s1i.~e.apoi s1ieaut l~e unde s-@). .probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv. . in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile. .Mis-a pr.energetJC'~ .fi~l: ~rce~lotœre precizie a. ' - " - " " " ~. dlagnosticmi . "AIn fnceput.utulPoliteh~c."'" .:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont. s~ &f:wt:~~~~ . .~est mecanism... nefavorapile de obleet erau IiID. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . .".up.$i1}u ~ :~nefa..~~~~~~ cele can~e '~p~ cat.' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente. ~ ' k..aC:estuia.de ~ po~te. În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a. ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °.om{~iOiie~voi.'. ..abile Î1ll.. sa se ..tarm"fapt.. .incâmpul .j.. nU se poate :c.. macpeSJbile dm ~um!te' mottve . .nemulfumirtià 'in '. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. . fost tu totul alta. .e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe". ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt.. .6 pentru product. la pivelulfizÎi... ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I. . . obiectelor intru~ât c~denta ..' . .tehnice ética ~peratOrului..' .'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6.trateze anumite poli.dIStrugere a '~ptrat6rului. . lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!. tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ. ~ ~ are . lIte .tbio.tlviilii vqei de vie. co~at . ~1. scbimb ~Ie Înai.ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav.îrt ' ~omemul.eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un. .' . 10cUP.eveni~ent~lor.' 1'. ./ n~yu . Ialta. de. Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ . s e pot.~ c11iar.tor . . pen~.e~ea .pregatire tehliica a. pentru ~e~men~tl" ce m.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii.' .Aceste.! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul. Dar cele mat fayorabile 10cu.a .desttnui °lIlulUl.el influent! asupra Vietii oamenilor.tUIt'~ $ éD. Labaza ~turor ti~u~e . .eformatii' fizice ale. ". 'l' .ia de mere. . dupa datele mele. fntreaga omenire ' .multe din constructiile 'Ul\enoat.m specialvilel~.'. fel. ~) pUfol'tatea.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0. '''~:')''fO. 1:~er1~ !lWaU: de.plasateC\1I1lttrel~. poS!'b1'tiih\' 'studi.~".'ului lli"'e. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci ..e~.de regela. ""uiiili. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911.departbde.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. de pete .}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi . 'De aceea actionarea asupra . condipi. . ". " preZlceOl vlltoarelor 4. .r~~.cercetat cu ~Jutorul cadrului." 153 'f.1 .jp."-'~.riduf~ld~. ~ ullde.spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor.utilizim În ~ostttn! tehnic. personalUIJi de exploatare.' ""..IegÎ. .~. p~~lo~pare. a . stnitturile .pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.cercet8. El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la .Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e.mveltop o~el1ii sunt egali: . '. de o~hgato~lI.151 .~cl ~p~rat?rul.. stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt . Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .:i.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei. distrugerea. un. parcurile s~ ° .Ia fel.~erc~or structuri~' câmpului 'da . dpmeni~ nou pentru mine. mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de . exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:.~~ celemall~uIte mçIYsIV poli.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel..uctJ~e ~l autodiStructtve. ~unt ~n~ntate. eral) amp\iiS~~ . :. Pimii1ti$i.'. . .' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.. extras enzorial. ..energeticeale.onstruJ. cre~.Astfel de cercetâri se taceau deJa. Am . Testarea ~atl .ÇOnfoJ.i?fbm. . ~uin . se aflaÎri prograniul cattlPul~'.observatiei ~ aparattii#" . ~. ' ' _ .~iriii. anume ea det~na starea mediului inconjur1itor.' Eu' d 1dhidrografice.sau" 'Prograrne dlSt.. .~~.. Prima . ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. SJStein~'. ?biecu.. pl a .posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea.t~tiotuil-.

. E u .. ..acesta era un domeliiunou de cercetl!.'t .:~:". Pentrumirte ..'" . . "asupra iocwtorilo't. Rezultate. 'atapoluantâ ~otar~.. .'." : . ttaseele cana.. '." '" ". arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " .me~ a: .' Puteam chiar sa preci1. foarte multe :" sO.' .. ~ penttu" pr~Iectarea "" . LacuI".Pro1esorul.sau. .~ ~~oati'lent. ~ii..se afta tevile." est . ..LL'.MCeiCe'7'1' ta!.m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi .constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu.' ' an. . .'.'. . este l'rincipala . : . În conditii normale seface. ' p.. '-r-.rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice. . jj ~to/.lizirii vedeam clar CUI11urge apa.. t ~I ' '" . " .. La: 'p ~ burg ) I.Nevel stint locun unde "V~. .' ' .L . ' utru " n .> un or . . ."" . Ma! tâ.rl! ni . .. .mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic. titw ' in'Vesti 'i.. '~' 155 .!.sa ajunga infilttatiile.'. . COIlcordanta era' În propoqie de 80%.. n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s . . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte.'. ". cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall. . ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". ". RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii . ' """" ~-' r"tS ."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat .. ' ' " .o !f. \.!o~ografiisau _ . diagnosticani bioenergetice .pe." '"".u. . . ....~metri de .. . " ~ " '. "! .'" .".~oe.~ filb'tUite: $iaceStea siint de . . ". ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran. . ' " '. " . "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.'. ca era e cursuI . N-am ( avut.Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.1 (. ncenttatte trebwe' sa fie la gurile . perjC\itate. combinat deconcei1fl1ite P ro" . . ' ' ' . . ~ .1:b'ntt'ullticul' ut J...' :r~~p#$i~6 '~e' În ° . iar.'. pe firulapel. c6nstru).dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce. ..i. ' . .'" . .nP~ e.. ' ..dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~.1.. utile .. .. amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei.'i. simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape.~ t". . Vblflo'VadtJclo'" de ~?t. . . c in cestare .colISl"".1I.' IUI mal Co "'. g. luni a durat prelpcrareadatelor primite.' .. ~ou.. '..l:e. .supenor al Neve!.e i'~="'''. 1L ...' . ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne. .'. J ' I!b~oIut't:Orec~' .foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' . ' pe ~ut$~.'" '''? ' .""" " ~ . .~ereallpe~ .: ""' " . . . Ceea ce am Iacu. ." " aeoc.~~I:ade ." .~I.a '-"1. rate "':.: ..Când am lucrat pe harta. . câmpurile acestora. 1avoral)! ~. _ .' .t. &tfel \le'~i'c\i'~F .' ..sUUv "d ..l:eci.'-Ut"'" .' '1J' ..P ta'.s~ gasea exact În locul indicat. Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ . .. '.curata le sunt cunosCUte s"".~ sUU' tnerar e.o ' '.'. Am intocmit un prQgram confprm caruia doua. Amluat ru~h~~ am .~. .~" <11f~de "" $Ï.'. .or: bunde apa. . o spun e' . .' . ".: . $SCUJrt. . .~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n.<. ..Îndoua-trei lu~i de l11unca. .I1I11<1\1UUC. .ez~i ce metal' se aftiiÎn apa..~I 'fu.. 1It~u."-". . ..diri interionU. . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular. . .eJeN"eVet z. 'or fi .&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .de mine.at1i<'" yu. cu "fosDor. ~uv .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ". r"~ o--G "') ' ~' Lad oga. .Analizând rezultatele diagnosticani.e s .&. .". -- . . irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete.Iume.uaUnü'~eÎiIcn n.. tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee.el p~ de cemeala " ' " Éfapa . . .. .:tnlCe la:t. informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i.i este .. " _ ' .." toate cal 1 r. .. .energetice ' "" . . crlisC opent exIStent.1-"rn. ':"". mu ca '. _ ".-".'. lui d'~.. ... "Pc" . stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii". "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri . " '.' .â1iva ..'" '" ~ .ic:e.tetn..oavea inca nimeni. sala. ". <1.éaviicar-.. 1u~.!."... .~-~t\1iitacbiatiii. .'Ca~ l!~anfleiI?r.'. Verificând.Nm lL. ..poluare .urm~a'cons _.PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: .. f>L1jen. .\r. . vine apa: .ttasatura a.' azot " .Ilfosfor. './~o I _.":. Amfost inttebat de unde. Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .. "" . .tIJIIj~" z dnâ.".Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. ~ '" ' " ( '. " .câmpurile con~ 0. din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt. . ' un. .m . in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -". t.'. fte . de unde lua ipformapa fiindcii n.Am . t' ..t eu În doua-ttei ore. .L--> ' . Eu am cemt un plan al silii ~i . .- 1$4 ! '.:. " . .am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia. ~"':W 'H'. specifica Speci4lizaU'" " . caacolo .. .p .i. lor Be locwt. d e .'" u "numat. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . .lt_" ' maXima'co" ... 'a'sei1i~et.Existi Verifie.pa . trecea .'.:. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~. Oh.0 da ta "et1ectul ap"et "cu.'ll s-a .'" ' 11 "" .l. P . .LUtlDa' pe care ah deSeltat' '.vh62uri.am .!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-. !. Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului.7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 . . ' 'ca 'rli'.'.I' .

. 10 t .156 ' .. structurilor informationale ale obiectelor nevii. .operatorii centralelor . subcon~tient nu este des tul de nwcat.avarie.. Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . " '. msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. ' " Ditectia . Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin . . poateavea uf! sflir~ittragic. De aceea. . infdnn a..sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului. acooa orice gând negativ. ' . . vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel .-.' Îp caz contrar. alaa . care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . mire. . .vde Înaltadasa .. - (. . de dlv~se subnivele. schmtbarea lui. .este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l. ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu. B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important.~ . ' gat si teste z ". ". in' caracteristici. . Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv.de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii. dar ~ Întamplat in jurul sau. ' blOenergetJce eticient.' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' ..interaCtioneaza. .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree.' 'acumuleazi informapi. "'. ' . . " l ' \ .pur! pot ce un P"" UdlclUprin .' .. Daca. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril .sticarea oriciirui obie . . - " "" ' ' " . ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ.deformatii tale structurilor aee tuia.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii.uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' . ru .'. Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . mai duca acasii'. c . .poate crea ale . centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. . Toti bioen\tl"geticienii.. tara sa d()reasc~ acest lucru.acestora.asimilarea mformatiei intimpul somnului.." Am efee. . " I?e~ml1 bine de I1n an .iDtre. de mare riispundere trebuie si fie oameni .aitiitile~ce ale . ' 157 . baza SGl'1sului .. a ~:~c~:~a. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or . a.: aviatorii.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru. or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu. . .sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " .suflet. " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~.' 'a4u sufi" clent <no. 'î.f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA.l'\lÎa. du a' untImp O . ntr-~ ait coIectiv formai de. 'in' amte de accident. . . Foarte activ are loc .orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii.'ttnei' sau Întreprinderim-a.cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc . capaptatea .. ' ' " ' ' .1~ ' e /atomicii? . profeslon .agresivitiitiisubcon~tiente.tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a . .s dus catastrofii.. "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ". . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. ' ' 'i ~~ . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' . 0 1'. acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:. lucritorilor . .de. .a familial. -Structura câmpului oriciiroi inciiperi . " ln '.. . Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri . multealtec<implicafii .'tu 1 " egate de Vlata omului.. . dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund.e are loc interaqiunea~i'. ele.omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale. n tre gl1 . . sa nu se.. reJ '-.a .. ' ' ' .dlagno.'d'. " .b). .ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" . bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo. pot declan~a situatii de..eplsta'teposfbilitiit. poate duce la rezultate negative. În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. interacfioneaza.P0 fi .Da.. aucerut -' ' " . e.

~I asta nu . Acest lucru . - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'. de iriiarea ~i lira fatii de.fati de paeienta mea. ' .neaza.ce ~Ipolitice din Jara. câmpului. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di. . . .aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte. structura câm p uIw unw oblect. .m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . " .L''Nu ma . . Ialele.." ""'~' mo:::. . . . JU~ tii~ eviu:televizorul.~ fel si aiba .ecup de aSeD:1e11e8 probleme.. '. i-am r8spuns eu femeÎÎ. . '.:-' te porti urât." ~ . .oneze '..piri~tilor.' pasttat În camjJUIobiectu1ui. ... a vrut si se'sinucida.. ÎDco rdat'.' . era foarte fromos. . Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. dlir peste 0 .~I. '. ' " " ' progr'ame'deuri.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. . Cauza muItor altirgii fati de plante. În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. Al1'I ..tel e)/lZO' ruI 7 . mini '. Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera... norrlurl. " Femeia nu' 111-11.La buCâtirie. ..ceas .. asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. .. 1." .. cere-p lertarepentru - '<. . lângi perete. ::. Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii. ii . Atwn~ . .ecoQ. ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. dr eaptà un.. putemic mai atunci când feffieia este llcasii.fIUteri ÎDcatpot~ . . "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .'" - . unui. în ~care!litii . ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de .structura câmpuIui'~' b" 0 lee. . ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora.fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e. m.'toateobi~tele. putermca spartutB. '. obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca.~. ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . .6escoperit 0 - ...~ ela ÎDCeput.ana . .. nu-i ..'.~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii.J Nu de muItrili.' . ' . obiect. imbrAcamin":"~~me .. dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. .~~t.Obiecteleitoastre.' ..am descoperitci aletgia ii . . Cimzan-am depistat-o dintr-o.1i H' stricat televizo~:= luÎta. asupra 1 wse?I.. conditii.plieea mult. Am continuat eàutiitile ~ . . Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam ..siiptii.e Ufi HelI er. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl.. intluenti asupra Ob~ . """'ldteIege ca'. crezut. unui. Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. .-''''''''''''' . Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni. ~i .œ B.~ . ron"'. narcise.mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. .n .. depinde de tine CId e cee. ~ data a displrut nu Se ~e unde.spul18:taWui::i. primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze . Femeia mi-a . acestea.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale.ÎDœput Am siistudiez . Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. . . .cme~ . ~:" . am pout d . Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or .. . _. .~existi. bine. .'.. . fiigideruI.o1Il1. . .LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. .n~atin anwnite '.urma "iani vii face un rau daca. nu--a $pus . foarte man. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari. lumea -are' capaciti fi. llebiinuind nimic. l.nu simtenici un' fel de ameliorare. p~te. a acestul8.âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be.' ii. T~s-a mirat peste miawii: . eu:ap . Odata. deoCa31dati. .. . ÎDsAi um c .-a teld-OI1at' ' '" .. I1eVlU in. . in~ l-~ 0. . d~i e ra ' uI' m . . parte' ea Se simte .. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri. :œ. cu ele. ~ " . .158 '" 159 '..' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. Mi-am &dus amint e .de r8spUlls Structura ~ . '.'.. . ' p' . . insa dintr-o de aur. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica.ca . vinovat. ce se petrece pe Piimânt. . Îh timpul blocadei Lenirtgradului. .dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~.i. .' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma . M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. . :. atac . ". " .VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . mamei femeii. a atacat plantele la nivel bioenergetic.."~''''''M ".

p "'0" '.ma§ini.~ura .Q~eie. ' ' . .o "A' ~ .' alta Pacientii are m ul". . atacu unUl obleçt fievi".:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o.mQtJye!qr bolii" ia{a<. . . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni. Efectuând diagnosticarea. ceva in neregula cu el.~e~upoate <letennina ~ or omulw." nefavor abil er a nevol".ptmtru.~lucra. -~ c: .1 .I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi.' '. sa cltca$ça.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). ' ' . Co pl1l."". .. .ln <... .. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' . Venind odata sa lucrez.eas!<j ~ac~r: . .'.j/X-"j:".semenea . niel .stea . Tramle negatl\r.fatà de . pre~ta . lect ~ el Ilvaras d.~ . f. moçici.' .. tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat..:.CIIlIZa'l\Sta '. ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca. de. ÎD " vOla .Lul. . ." .~~. ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l". de ~cul GU vec.rnera. am descoperit 0 defonnare a .. ~ . ' .~~dçdragoste? '~r:~ '..!t/l. . . BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '.q.dar $i ataca pe oriee om cu care ..~uJ Înain~i .s-alovit ~uI sptman d: "NuPI.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i.. pe .r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<. ' . Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa..de.ID tm preunl".. expun faptele.' . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva. . .' 1" VIItoareleprobleme ale omului."'b' a." . intoxicat. am vàzut cae."~ 1. De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu.<'. ". ' pâni În e . Eracalculatorul..'" " " ' 0 qeranja. "' . """ "'.1.f . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. . .' ' '. ' ' A ' . Qiril<j.ea. Exemple !te inf1u!IDta ~~' . '"" " . " _ ..~. .a. .p~'W~téI1)1cealestructuril ...iIm.nncatPt .'l. ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic.." fiHi"':".' .t&... . .\fi t ob pan e . . . ." .. sa .'.\. -: .~ "~ .~ ' i. '."'" -' . .' ". ..D.. Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat. .. de lum e care va genera e ' .oponalde exemplu injur."'i'1":'~'l)ri. . eraIa od. Dupa lini~tit".91cçpm . Câmpul sau.'" . . Calculatorul a eU intramÎn contact.'. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el..0 ".. ' Ofata. .\D ~ttmeDt de nem.\e. §1 " d'\fi CII~ am pului "'. at+'~t'. Sa nI: amintim cum . .'" '.160 1 " . . '.e cu. pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~.te PfO$t'dis" E" . . la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive."".. " .. . Rw. . reacpon..I! din . ...ulpm1ireo Când s ." . .l ge te m O doare.e nutritc de .'~ica '.. 161 lIStj1neo.. f~ ' .e.trei ani mainte de na§terea mea. . . ~.~p ti ca. Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile. .' ' :. .Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii. sa ~ duda I~ru .tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' .F1JI.~~'utitudi ". a§a cum s-au petiecut. . '. .81e. " ..vizotiar feme. Am gasit ~i motivul supararii.eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.'" '-'.!matisme..a oblecU!\oro.. . . .ezm otiveie.' ' câInpului. '" momentul cam! omul le d em. cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f.. ~ obiect.A tr -op~lUI1e . .ftn~ prpgramul de ura fa 'de \.~I!Ue!Utl. -. . ' . structurilor câmpului in regiunea pieptului. '. bàtea..n:wven. .s~ Ultau la tele.. Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . la nivelul .ilJ. V1!1~1 neviu cel " .inclusiv pe eopiii mer.ulUI.Î-""~. .pI. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~." ca. .iÇ4M:aIAt.. Însa eu nu fae dècât sa.starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' .ca.cu çare H. ~ ntCl_\. ce am eliminat 'programul din câmpul meu. ~ u.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~. ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. .". drept raspuns. ... nu-nn .. Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui. 'Ie problem. ." îny--p a.eazaidentic '.. reactionat pro~pt la acestprogram.iiprovoca I. Cu . rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului.Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i. ' " . . sànitat ea.r . '.ea.1". ".. ' . .

era oieoana .ura ~idistrugerç.Jn primul rand. .legile În raport cu ea? DotW. .~~~ carton. ' . . .eà~i el il. w ' . ' .. /63 . '. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.' . . prin aspiratia'. ' " ' ." lOfluent a p o.oncat ar pare~ de fantastic.. . Cu atât mai mult. dus acasa.". .eare se gAseau bauturi alcoohce. " Orice: oblect neVlU. Deoseblt de once alt oblec~ m În med.'. " " " .a'dreptul sai picteze icoane.de lniouni..Niçollje . " " progrlUJ1e e.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea . clionat un uvlec t n'eviu.zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. influentau caracterul. de n~tefea.ll. ..careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. Am cuantificat influenta 1 . Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI). Simpla pie. ci'un'.:. b. Iconitele pictate de un om Într-o stare normala.' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU . E. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu .ot dintr-o'tar a baltlca.~~ot~tÎ~ucate.. chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. ' " care se .distrugere. ' ' " . se raport~aza 'clusiv la om.. dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t... " ' '.>-'""""""".iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp.'. individualla Obiectele de cult Aiti ar .intui4vera. ' . .iD"at~hellll ~~:u'1~tft. '.informatlv-energ:tlc . ' spiritua.. E<\~I. pu~ct . ' . . era de Îjuri$.iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ".ia . Qmul . Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.' . . obiecte.tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de. .. .i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse. D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 . . Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative.a la ispitele lume~ti.codat dezicerea de Divin . de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect . . NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. .luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'. noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru. sa intre in co~tact cu asemenea .a ~Illtltcap . catre Dumnezeu.la.!de. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace. Pe de'alta parte msa aproap e . tre Ule. erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp.. de exemplu arheologn. " ' . pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " . erausaturate de ~i"api~dut c.ahtâtiJe a~ten~~e. ' .obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele.cop"ulUI" sotul .l'plate t III am arlJ. ~~%~::fii~ legdenu ea. 1 . 'nu.teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.1ll . 't 'a strÎtlctura. Acest lucru se realiu prin' etica personalA.se comporta icoanelefatade stapâna..'. Nu ÎncaJca~Ie oare.c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" .-.sufjetuL Astfel de icoane..Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ().'. . icoaneputeau vindeca. pe Sfitit1.ales Ul10mcu kar:macurllta. ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof.ii. - ..- 162 " . cC<\laltii i " . " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. .Suniiasacrilegiu d . În mO(l..' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. '.mra~U~. Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor.$i ' numlfi. sa t aceasa. . Dm.. ' s1in.pus <>icoana in baru! in . giisindu-se În camera.~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv. !. ' cumpiitate!fin biserica. ° .I'ti Mi-am RU!.. '. M-am uitat sa vad cum .fiiçiitorul .o au nUm&ll!:oane e a . " ." 14r".radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. uma .~~~Î1~~iitili. ' gaseala un metru de aparat . art1~tn.a.'.' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . . l' ' ..a:itiva. .in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. . " ' .'.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I. 10 b: virtutea profeslel lor. '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care.. ' . . pe Hristos sat. Dar~i aCestlucru ' . coane. da ta am lOSt ru g at sa consut un. ' ' ' .4dieZe . una reprezentându-Ipe lisus I!ristos.

Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative. . Analiza bioenergetica aratâ ca.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . catre bine.l al Pamântului.a JZgonit det°ticue pe . Unul dincOSlllonaupi americani.uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . . ..nesemnificativa._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt.~. discordant. A avut loc u~ Impact. . 0 destramare accelerata a spiritului. Le-a murit . adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ. in apartamentul silu. ce influenta are fatada sa..ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica..i chipe. cu programul de itibir~ ..iar biserica nu se dadea dertlolata. i:f~. . dar negotu! distruge . care se asocia cu distrugerea.seur! timp. A ultrat Wttt vmdeau . întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. pentru restaurarea campului Templului. prejudicii numai.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir .~~aiIe. mct nu apucas. energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. de aceea construim cl1idiri care ne aduc. am simtit ceva sâcâitor. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea.~' 164 atrib~t~reli. de distrugere ~i acum once gând negatlv.i comumune lar acestea se opun programelor agresive. S-a pus de citeva ori. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru. energetica Templelor. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. Însa.Am Început sila. Stranii coincidente. luna.T"~ ~:. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi." Testez sa viid ce aduce in. ~i prin .i cumpârau in temple. . dupa zborul pe. ~i a celor la care are loc. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa. carea:decedat la. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate .' .-... ei au pierit cu . P Templu1 Dollihuhn $u. Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. ":. ln urma cu câpva ani. 165 . tOln. once traire. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. cu centrul energetic al bisericii.explozibil. firil'urme alevreunei boli grave. . ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ.~iblie? e ce.e incil sUmplineasca 30 de ani . .ifiul. Privind la cliidire. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare. chiar ~i. el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. . 0 degradare cauzata de saturare...i a murit . . PreofÜorinu simt. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie. intreg neainul. simplul fapt al exist~ntei lor. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor. au inceput sa . La niv:lul. .

degradarea personalitapi copilului. ' ..§i.cea animape .Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta . .'. prizoniera di!\ Kaukaz" . Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor.. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . . "Solaris": plus ~i minus doua sute zece. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic. fte a psihicului. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente.de exemplu..uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci..Alba ~zapada §l cel subcon§tienta . . '( f \'.:"" '\. yom recurge la parametri de.':' 'CAJPfr~LVf}V .\dabOl1ùmtellor ciuzimea. ' " ~ :. baca. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului. strateglce ale spiritualit.. eopiii pierzându-§l capacttatea viiala.. ~i strllctlfrllek.~eparte: .de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor.ice .Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -. Dar sa ne ÎntOarcem la arta.:it\~:':i:: '(".a toa~ acestea . Când aceasta . " ':'. .i':.. Re~sel~. . .'1lu. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte .pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI. '..::" t . pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici. vio. " ..Ig.~e. Testezcelebrul film de zero.: . fie a trupului. el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie ...au În 'ele elemetite de agresl1~ne..minus douazeci'". mtr-un "ambalaJ !Tumos." ". se pianteaza fcarte adânc.. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei . omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut.' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori.obiecteled~. ÎI). Acestefilme. . agresivitate subcon§tientà. mte~Ct1unL.minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta. 167 ni~te triiiri emoponale.scàzutnlvel de . 'Câmpului uman. plus §I!oizeci. se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom.Informapa care determilla .'" mteractloneazacu s~ctuti1e...'.}" critica. de m~ propagande! f°rtet Când tara.la pnma vedere. Pentru aprecierea . destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la .--' .minua patmZeel. extrem de scazut.'~':... În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de. . ceea.tlZca5nÎ9. tilmele.impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine.'.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta . . AC\lm. . fill11ele §i.!.. mofenslVe .' '" " ale o". noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme. 1 1 .cea subcon§tienta-. de masa. .nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. atr~gatoL ..~mare~te §i mai mult pericol~l. . Deose~lt cie ndlcat este .m.". ln poeZla lUI Pu§kin.doo nefericire. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului.' '. Cuitura..l1fIergo-informationale Ùre t.z~noi p°rtll de agresiUne.spectacolelepentru de !?âmpuri.. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.' ..Cll. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.'. "So.plus optzecl.!entâ. arIa. ~le c .

''. tUye!~1 .. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. " " . ' . . spiritualitatea. de muzici~ §i iubire.'11:. "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL... În~ijloacele de transport În comun. . nu . teatrului §i cinematografiei noastre. Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii.Înalt1i cu pragmatJsmul. De aceea.' La primavedere pare surprinzator.agresivitatii s\lbco~tiente . ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. tara exœppe.s~r~ Sljbcon~tient. simte viitoarea marna.ealismuJ cumaterialismlJ.i a Întâm plirii" .. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. Co~tiinta acestui fapt. . Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire.l:\U'e:. spectatorilorsau asCultatotilor.r ~i de privirile S1Tiiine.n1isle~tedin gândurile marnel. . daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil. .\tiliubire fl\tii de lume .. cu htât ea este mai. subcon~entului . .!.id.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. Înghesuit1i . contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi. Vointa ~i inteleetul aici trec.pe planul al doilea. a existat dintotdeauna la toate popoarele. "/ . deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J.r. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. ~.vatiimsa asociern nopunile(. carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. .o~tienta. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. d~i '~ute' plittvzeci. epUlzat. higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '. Politicianul cu un nivel ridica. ce vede. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul . Etica. erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase. În acest sens. prin voia destirtului'..' periculoasii. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr... cùtidiene. cât de precis.en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. ' 1 . " . ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta.' . al~ ~tiIOf. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat ..dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. gânde§te. prin aceasta. >. În satele ruse~ti se. spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. ln epoca I\. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt. tara sa Înteleaga despre ce este vorba.~i oarneni cu tramle emoponale . are o.. . au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. ~tia ca tot ceea.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. .'religia cu ~tiinta.. . pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate . grupuri sodale.:ont. 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. . cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . aduc prejudlcII omulUl. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire.a jucat un roi seçundar. logica cu intUipa." . a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. 168.. Cercetând . Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i. . . Acum sa neco Imagmam pe . permaneJ.apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii. talentul. lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. " . ' .otejezll pe femelal~sii!cmata chia. influentii. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor.

.. cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat.am testat interactiunea notiunilor de ~.. coborâte. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii. multsut1et ~i 0 ma. . ' .ç~iii. Tablounle c.rernciircaturii de I. .. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual."'.'Analizand.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci.zitatexpozitia... ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii. A rilmas numal tulpma. 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. .e Cosmos. cea subcon~tientii . ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de. de iubire.c~ntaqt . Acest lucru eonfitma l .el' n~teracpo~eaza cu mine. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''..P~ toti.pune p~ o~.încereBrileundr'~ti de .te. Senzapa era ciudata: -~ .1maica-I .cu çO$mosuI.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. 'Astfel cllltura . fiinta vie: Dupa ce am vi.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. fiziea ~ care sa pregateasca " . NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea.rba . semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!.. "civitizatie".oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.. mmentm câmpul mformaponalal acestuia. Ac~t:tabrou.Ctillne.atsa !ratez cu aJu~oq..til:lentrupa. am Ît'tcét{. adlca realizarea tehnica. in.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . este Ïgn<ira.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ. în societatettebuie sa:existe structUri care sa . însu~i cuvânwI .ara Cuni~te. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.d. . . . Îi dainf°11IU!tii. vmdec.cultura" ~i. asocieri' co~tieiJ. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. vine de lactlvântul "cult". a~esta I\Ung!. culful reprezintaorientarea spre ~a. . ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec. d. ' i 171 . COnStru~tiiledestihate eultului.s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de . ~mu~~1 pet. m~am apropiat' ~i am .j.vârful infim' al aisbergului. mi-am dat seanta.ublte.dar' fi spatiul din jtirullor. era compus Pt dm Pun~te.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. sâniitatea ~i destiilul. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce.catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii. fatAde ~ea lui interioara. '. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de. oa. ' . la testare.~e .splntual~ Pas~area.cultura".. fata de etica ~i p(!tfc. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient.pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8.. Potenp'alul SP.~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina.'suptanuiterial. 'agresivitaiea..'oanadensilaeum ele se pot comp.e..ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate.des~s.lfau obiecte concrete. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale.1OOlo~lul. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic.Par~etn.în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".çeva. .htsa-Îritr.170. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. 'Wt. asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice.DUda rezultate de moment.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor.a bloenergettc omul. deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni.. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca. respinga doar bunâstarea materialii.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i. pentru mine °. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.. Lumea.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun. $piritUaiitale.interactioneazii cu el cao.deodatas-au schimbat ~rQPortiile. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura .

la nivel bioener~tic orientar.1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e.. C' . CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . ' 1 ' eXls..Vând un bun potential pentru viitor.plus doua sute. se manifesta fi toate. .. un colosalpotenpal pentru dezvoltare.ea ~ulturii asupra creapei . . .UA: agresivitatea co~tienta zero. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii .. .' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente.er~p:ol ~ Ca a . s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld. . subco~tienta ... ... JapQnia imbina cultura ~] civilizapa.În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. S. . Traglcu1refuz al omului de.. . Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii. cea subcon~tienta plus cincizeci. NeÎnteleg~rea . creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o.fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii. ' -. Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '. cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat.. independent. .. ' substanta inconstantii. I ~Icum am .r '"' campuril?r umane.subco~enta minus.' .. " ". . Programelor dlstructlve . Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru ." ca ID "pul cam . zece.minus c'doua sute zece. fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. Programe e d'IS c. Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. .. ca adeviiru 1 este 0 . .' ~I an allza. a a~cepta ideea ." .172 .neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . . . . subcon~tienta -. ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . . studlata -. . Rusia.minus cincizeci.re 0.' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau... Existenta În . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '.. adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ..pensabiUiln ttrnp.. " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent.diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate . . Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei. . guvernat de anum~te legl. . . .

wate.structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. 1 ' : . .' o.' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm. .i..c area legtlor se manlfies . . .eslFconttpleze ~~pfop~se. }tpar bre~e Îns~ten)1. m mdelungata mea pra.tratan1.trece la demolarea trupului. ÎmJireuna .e~a fie bolnav mmdes. .ajun$~. .uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . . ..e. ' aceea bolile grave . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a..se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine. ~ ' . .campul.. '1 i: dupa ' '. .' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' .\ln 'le reie' cât ~~le Unita te. .. .\'~I1l~llor':~!f. AI "" el "stau luenirile . ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere.ID procesul' .° . Înseamna un program cKstruct1v.ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril). În trlare.bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa.< '" 174 " . cauzel a aratat ca.. '.neI\1rea... ".'. . el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . a mamte .'.'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul .nd. .a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile. Omul nu d~unede organ~ caI:.!1~/l.viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza.'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie. sâ. . ~ mIfi ~~a chiar pe mine.ùnril~eri1 ponltl-v:. c~ manlfestat dmtr-o. .dfiVirte. . . ' . al ~aSe ani În . il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. Putemsii' le numim.~at!ea .printr-o 1987dimenSlUm. .este ptogtaniesuI1t . J!f. . +J"".'A<.lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr.. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn.' .'... 1 . bun. spm~:u~~~e. de aceea de decurg pe h/Jobservate.entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program. ~ care lucramilii biocâm?.Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~. . psihii:.wstrugere il omului. . ' " .a unpi~lto~.. eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru . ' ' . . cau~ele pentru care un tânar. mseamna pedepsemultmm gre .mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. structurilor " 1 . "c!\re "VIrus'. .§i.' 1 .atlO nalii. 175 infor(ll&ponal . Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme. . n~fI. .. giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se.empedepsit~ prin 'a~ti~ea . un rau Întrucât protejeaza . . defottBapllof au cr~cut conslderabll. Daell o~ . etlc. ' iof0 rm . Ce. . Daca <t anumita forma e ta .Jl sii~'(}efe!1siv.onbaalaeSterezua une. ...Pêa~p." . ' .a '~tructimienergetica.0. at â~ gan .' fo~e put~iee. ca m-a fileut sa simt ce ..Itonome~..'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.De .. .gândul este 0 bune se . . '- " . .. Iinf. . ctI ' pnmu 1 caz Care. observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 . . . '-mc". can.It~.. ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii. creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani.unlor a~eStora.bloCUlui.acn VIzar~ a programelornegatÏye. ..amasura. '. .cum se dezvolta el. au mceput sa"-'.1Ii. Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau. .. t. destramarea corpulm ~ztc. . din..6rma!"".IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I.Capta Începesa se amplifice '. .A ctescut " . . .sa distrug~ structurile di$tritgere.' .villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate. de..'$e 1~in'ulteScm.:r. . structurile .d . abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea .infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt.fâ'p~tru 'VitttsUl. . de con~inta umana. " ' . 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva .. . se mmulteasca .În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului.defo~ea2. . Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic. tutUror gândurilor negative. prietenul sau.i 'se. ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale .~idec1an~eazâ programele de. " teunesc ln . . care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o .. al' t .' sa sau. . Daca omul nu nierge pe ca/.ograme distnictiv~ autono~e. 'd tita spirituale.actlVla putermc farta de ~cttUl1e. - .-: J 1 11' "-".neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin.. se abate de la calea evo!utlva.. Anallza. " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. ~~priete::.. . datii 0 agresivitate putermca m rap ..Îi1ainte. atonel a~:: ~n biocâmput sau.nu mtot d eauna sunt. În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica.eeltiIa'izolatii. .~ts '.. " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii.~~'progJ1lme' ~ alomenirji.ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. ptogr~el<)rneg~iNe ~~. Programele se comporta ca un rvUustipic. . 1 ii. Analizam.câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~.~I sa distrugii. '.caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea .. .'eÎnultiinii .. 1 .. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea.

0 . niveLinfcrmaticnal. ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl. . mergeam .itatea." ' .ut~regla:e Întâ17z.-a .Încareitura autodÎstructiva dln . pnn amcirican.AA\I filncpcna. Era vorba ~. . Încât ccnectarea SlsteJ.fie eontralati. Mergeam de parei Înctam În unt. . 177 .faza:denlolirii vechiIcr st~cturi. . .' . Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim.mi ameti~creIem ln cap. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~.Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el. Creatia este abligatOriulegi$.l~lfe. ~f1~lta.ml-am t~~at l~crul ~1. cc~iente a stapânului.Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .a ceakra~i devine neecntralabIlâ. el .c ~Inu ~te cprita..În . si. Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca.' . ccrectia neCt)sara.c!ârii sta un Începutsplritual.lC~n agreslve. . fatll ocMar.. . Întinzându-se. În Întotd~~a..specialÎn America.este 0 (Ira. Care-i dif~enta? Din punctul de. ntmul vietij.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. . .~ . p.. Înatta Întregii lumi.831iea Î11 . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit. d~ demolare. ' . m-a ~uprins ~biciuneg~nerala.0 puterlllca agreslUne nu numai la.In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui.Nlclodati pana. dar În creape demolarea trebUle .' Pragramul . tâniiru1ui. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.a atace detitul deprofesionist. a . ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel.Ill .. Cq. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei. Iim~tIt. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul.- o...~bC9~e~~I. de..-m"'itna v . Analizez situatia. .QulUlde.!'rc_ducer~au~1 rau.. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.. . . de agre8\vitate . Ce Înseanlnii rau/? . Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse. sau. Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. . ~(. ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca. te Intr .trIva. . " ' '.. dar ~lla cel blOe\fergetic. ...' "'. acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi. M-am trezit..doml vrec clnClSprezeçeminute.c8W\1u1ilU. . Inc~~t." J{ .CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num.Întrucât. ~ " " '.0 interesanti diagnosticare.ntrat Ill.UICat~I. îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa.. . se autodistrug~ distrug ~ce. Î11timpce. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.i Înju~. îri' ultimul titnp se .§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.pot merge.ntr-c data un ata. '.A trebuit.~~gere'~I\1 \l1ccâ. amlt~ali".petrece.meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l.. atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. ~~de~~alat.... . . .a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. lunguJ . prin . . ~ .!l1a ~ezpe ()banci ~i . unecn .de dlstrugc:re se.. are Icc' prolife~ea violentei.tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea. .' de stramc~ii acestuia . .narcotice. '.biccâmpIII tatâl1.c n~teptat ~. v.pnn crlil!l. .neÎnteles.li..~.elulpnmel. structurile informationale ereditare. .i dea .!.reallZel\.creatie.acumraul n.tâniinllui.lIlceput S3. camenii. ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm..Acumvi~atuturor proceselor. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea . .. Am Î11cbeiat aCest " caz. '..wv " '. Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I".fraza: .:a CIneva.~.'Cc. binde . ac. . Av~ ~n~tuI.Ito~m de d. . este pcsI~da .' .edere al mecanismului karmic.eeakre.. Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. prin . . Însâ staxea mea era la fel deproasta. " .o . actÎV.ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.. Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui..8 ~orva ge1'ieratii. ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl.structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul.1Jj. IIlpc. .0 d. ' . 1 176 .estlucru? InfcrmatIa.M.Privit din aeest punet de vedere. tatiilui.?Wul. rauI Înseatnna demclare.Cu .Recent am Ïacut .am~lmp! di. '' L>acâ la' baza deq1. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând.. În timp ee . .. ~I-a mancat prcpm pui. ~Iall>gam:~ I.' ' Es~ imperfectiunea ncastra. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. atu~cI .sa.a era.a<:~ee}l ce se .am cCntact cu unprpgramnegativ.Mât de &eXUal. Mâuitlate1evizor ~a~dc.pM uClderea-iubirii. fost . demolarea cr~.

Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta .œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual. un bulgare de nMolçare ". d.dacârpot sa ajutcuceva. Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!.' B oa1 a a . . ". se . ..'~Mta .. confirmau in rnod intuitiv " .'~q "'''' "' '.iii. .c:asup r:rno~tra . ' probleme Înc.amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' . atunci fie . ei. 1 a.se ...atacimpotrivamea."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. Am testat.sutezece.câ nu eravorba de 0.œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat.'sa viid.ltintreruptinsa izvondacesteia a .un". neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate..' umesc. unele acestea . " ' ' .CUI <u" ID 'na ca aeum. al agresivitiitii:.acestoia. Cnd gru pui .ainceputo . insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii. ataCul' programului negativ .De. ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ . . . efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile. Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient. - ' . ' . . ea este doar. pe unul.I.'con~tie~ .boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult. d Omenire 'care-I 1 ' . ' .ca' OfganÎSmuni~. .programe le suntu.:"". ' . ' . awesivitatea. Am Început sa-! deterinina sa comlta.aie legilor.Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.. .:. . po pencu 1 oase ~I.cui .pe seama mciilciriide catre OatDenj.probabll Într~oalii~vindecator.subco~tientii plus doua sute. structura .~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. care u~eaza . surnnnzatoare t' ' a. ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c".. extrem de d agreS1ve ~1 .foarte agresÏv. - ' . : dlfent Cazul . cercetez deladistantii biocâmpul. ' .'d4tpartea .!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.a:~r'e::~velurile. .'minusdou! .Încalc. .m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza . Tra faptul ca dlavo1 1 s.- .':.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' . al informaJ1<>lI. . .. ~ceasta nua gaslt cauza . ' .s-au lua programului de a " n . $amanul. ." trebuie azvârlit din trup.~"~~& '-"IUtTcl>ticul.meu a "'.prezintii mciilcm . Ig.~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli.pogorât Clivafoarte atac. . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n.firie . . lll.a ~r Supreme..(~:".acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic.-~ L ~tiv recunosC. Îtlschimb. .distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o . Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~. diStrogere ~i.. nive! am ~tit un Putemic . el -este nesesizabi1. Încâmpul omenirii.~hrlin~e .eXÎstii un mediu agt.se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. - ..". . . a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel. . I:antulcrC§terii agresivitiPf afü.epuse deJa s~ .a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de .central. bioenerglIDc"asupta .venea '.p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . Îndreaptii.. persoana.mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n.H.este maro~~. .a ~t. I~ceput tr8teze În mod incorect. mi apar: Mi~c ..Eu $i. I-. . ri f'aramotiv'se explica prin ca.si verifie daca'omtIDirea. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem. Îtl geneiaI.Trebuie izgonii duhul rau"..i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice. la.ln . 1. acestulapn.'J. m~te . Am decis .ap . . precise privind compo\1lU11entul. 1imu l.corect.petso~eoncTeti: Am. ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. e actiune programe.acest . . eu diav:ol.gramulde"distrugere. porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I . " -.ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . se ' ' Permanente a 1del 1or.eSiv care.178 "".}. legitura~". t fi astfehde manifestiin. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. d "1 1 " ppat unor~nism wu c." zece. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR. s"a." poarta ' ~ . ajuns.vorba de dlavohsm.ditect laprogramul general. omului. . $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: .' . . Gmul care. 179 .c'i'" 'v' " " " .agresivitlitea subcon~til:!l~ .Cind . prin aceasta. .' 0 m . "1 meu in pnvIDtaacestel ' . .Început si catit.reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui. .biocâmpului omului.Aiciinsa am Înteles.~~. dlavo s t'. .CiJid ~ ~i~u de ba!lii..' ' ".atacul' Deobicei g~sc.tUnilic.' . . ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit . . Îndatii 'C6. . $1daca vm eca oru .. tezistenta)turbat~. ' . "' . b"".. pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca. al Întregi[omeniri. .?evm """ . . invent1v. mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc. ' ' " a:uta. asl!nilarea . din cauza actÎVlzani u . Tratez.' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. . Am .are~ e fi.a '.ercatsàajung.Faptulci. Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn. '" " ".

din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe.grup de bioener~eticieni.cu privireaMinsii. cu . ' . am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm..l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica..ciiznit s." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a. AnaIizând i situati!l>8. . Toate acestea sunt clemente.' . Am (ost de acord.a acestQr posibilita!i. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. Am deruIatoaseta'. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. înbiocâni. .ma.\ '\'0 .cheie..CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i. $1:-1 deformeaza. ..tânar pe care destinul.: ~. Comitând 0 fapt! reprobabili. :".' .j.'-: .puteafi tinutii În frâu. ' . Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri. Aduce a misticism.omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge .. .".ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ.n cele din urma. Odata. Aceasta e greu de .ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa"._. desencle an\mate de. a sufletului este foarte mare.. evenimente ~i rn-am . Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv. eliminAm. ' afaraluL .iI schimonos~te. .reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. $1:.iIiiriisaie la nivelfizic. expun.' sufletul.a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at. Cunosc un . . ocupa structurile fine..est: &pt mis-a' intâmplataievea. 0 . Omul care . .l'a de ajuns sa ordon În gând. .pemuta.!consult pc flul sau. L-am mgat sa-mipoveste~sca . ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor .<-.' despre el. 't-... .depistat prin lIlijloacele ob~nuite. PillA la . de neinteles pentru medici.inclusiv in utilizareainformatillor. ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. Împœuni\. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele. " ' . Sau .un .Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate.. .relatarea. . Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii...Stârtd in post. . cashuo arhitectur! nearrllonioasa. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere. tip . .~. Problema este cietica trebuje respectati inWte. poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. de J aee sub formi de ompe. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta. j'Ir. copiii ~i nêpotii. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere. S-a dovedit ~ii. bioenergetic. am viizut ni~te . .fiindci . Forta'iese de sub eontro\ ~i. care 0 impungem zilnic. Impresia era foarte ciudad..'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om. a . ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute .' <J 181 ( i. .. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari.!. Încerciirilede .EI se dezvolt! ~i. .> .~ergem. ac.. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi. Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa.din inregistrare. .programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom. aie agresivitiitii. ca omul ~icadea de pe gard. S-a~ totu~ Cil. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti.pul fiecirui 001. " exetllplu:. perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica. mai ales. .:am reu~it 8-0 elimin. Însa starea 1ui a ramas grava ~i. 180 . :.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ".o. poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. exceptia frazei. .a. daca. Frazaplutea.' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i.~ am inc~t sA. insi. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei. Î~icontinua tâniirul.chiai ~a celui mai bun. prin simpla hotarare de genul "Mâine. tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala.Am inceput si acponez la nivel . ca un virus.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. InteHgen1a.eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva... Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis.

de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei.'0 "".. -'. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii. .Jn vretm'fel.PIi~ si-I ajutaji. prina\tar. ."i<'" .. .~+~eli~'ie\ll indrep4tl..itiiseQta ~.cinii.'~: pararnetni . . Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " .." < ...='~~1'~::=d~:=:~' J.ferestrele.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf .ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: ..-Desigur.M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie.". t .fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi.aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva..ati urât atât . Amintip.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza. . '. ' .- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor.~Preotril mi~~ s~us sa.!~cn. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil. .l..'eare. gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .. ' .Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt... sa-irevina.. ' ' dtimneavoastra.' de conceppa deformatli pe eare 0 avep. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.' .~.a~vit!fiidnltufui.dupa.. . . i-am~puscamor: . .'.q~~ spœa'taU'm. luCIiJ nu se intâm. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei. 1 .i~'i#rnt. sI. eedare negativlabioenergiei copiltilui. .tinlpula.Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1.' Cu foar eâpva ani in urma.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii. -~i ia~ diseut Cufemeia. .CitevÙ:Îie am fost iatr-.. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.. Ma)11a'copiluMa looservatca.tt-oo'aparatdis'tructiv.mibo~.~I:Când. . în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot. bunadispozitie iar lor sperarita.~'PI"çJs..va.deosebite iarde la.eum~pullJYi. obosita.tideoamt1/li..Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar .~fOSt sfituit sa ma -~ duc. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati.mairiiuca $i.. În Însanato~irea lui. :în~. .' ...'..saranÎi?.. .1.:' .dumneavoilstriura fil.Once..omului. . .spre'~ere.'. 'tati! $~Iui. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). bote~e$i. .'lasfatui ptec. fata aintratÎn'Colril'~ia.. . pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl .a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i...ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic. '..' Mara Începea saploua..v-aUprovocat suparari. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: .. epuizatl de' chinuri. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i.sa. am'inceputsa citese rugaeiuui...Într-o viatiNiitoare.~.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~. .. ii explic"eu mamei..artiroptceva... marna tanlirului. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé. acest. ''i' 18Z.'f:'!!\' M-amtat'la.mi.tulUi. . Daca aeest.eliIJica~pSihilitrie.'.l.-. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta. 'Problemeie fiului sunt. Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru. aCU1l1 ~tproces". aOtirita:ti la." "'. fetira era aproape si rnoara. . sUite 'ingtoiitoare. DecoJ.pla.". '1l!~'. '.~ ofenselor a dust. cu atenpe intreaga viail. .. Analizap. ':.când tratant bolile~ - '1:. ~"".m ... Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul. tânirului. Pimin~ Î1t/i~ra $i.incameriise" des&ideau ..'..)tJI. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început.. " men? m~a intrebat .ar fifost aplatizat Peo.Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) .dtq>1i '. IIJ3 . depânii: aeum..$pre distN~~e. <:\I. ÎrIplrinti.~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete. .. u$a. l..pefiul '.. L-am 'luat '.ptin DQJlptea sub 'pern! biblia.~~9.dumneavoastra.. " " Erau la " '..i dueea '. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra. fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.-va in. . Rugap.. indouhile vafiaici.vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul .ade 0 catastrota?.am 'venit 'la preotul eare ma .'..' 'r IM'~'\ii\f.

8ft refuziimtrata.a va . . .. '. .adatitau uri~.' lac'mod. daci mainte ele.cu. .. .xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul .ateaLegilor"Supreroe. .faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ. Eu insümi Începsâ Am.~. mai pute.atUnci merg\'. . Elc pravOacâ a pu~:acti~ a.n6JICU.mdepârtea4 de Urrivers. a eAlar rapunede a fi. mad adecvat.ar trebui. ~Co1l§tientubre~tii a zonam.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1.1inde .nici 0.}i spiritua. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e.jl po..l intensifieat ~i.Ciind'amul. . devine tat !l1ai precari. . autunomâ. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri.ri ~ trupului. U).~'Ja>nivelulsho. ~. prablemele fizice.~tOdi'stnlsere.merge spre Dumneieu. "dacit .cittre unitate.Ie.prin.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.oltlulQide ÎJ)citlc.lngând la un anun'lit marnent.()amenii ~r". t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt.e1area '!Dell proprie.1. de ~nl'vers.rauv. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa . neÎn!élegând adevaratete'. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ.Iucrea.i.se n. ar pute&. La baza balii~*. ' "Oamcmii aœrr. Acest fapt duce Ja odestramare ~.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM. sau .pentru" " C1U1Q8fterepot fi...de distrugere. acumula a karmâ negativa'care.âmpurilornoi S\Jnteln1uft .el are lac a creFespirituali .' me1e."cl~mPDdi~'.ln mad activ Comp()rt~entttl.ceeace Înse8mni. !!pre diavo!. un niveleticci la unul"prini:itfv.giIorSupreroe În.io~!$e realizeaZtnu la. '.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar. constituidistrugereaaltotaameni". Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.ZÎC!'m. agreslv.bia..structuracimpulllimeu inf~atiana. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne .inaeest mod.1 practiaain. a Lc.s-al.nebulo&cceaCe. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.n).ate ln biocâmpul' omului.{1nivCtsui ~areceatuncicand.actfve .pulcopilului.iciIncola are.le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor.fÎI>primej4. Univemtl.. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar. iubire. Pragramele.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci.lui.Pârintii au .in libertate: j .\~1JlnVIMer~i1i.atut1civa tr~ui salle.lU "" 185 . Îllceput' sa-mi ~etemJine .. .aSpÎf&pi.fi' psihiœ.De..~ . stoc.e'a ucid6fea dragastei.um . . ~jubire. ~n~~eziçAAdU+Se. Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .ultpl"e!l'senoasa ." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.jfarmat ~pro~. Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic.e .:f~\cil. imunitatea. ..sau mama. el Intretine programul. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '.~i 'de a..amul nU.. de mstrugere au.Cum se spune m biserica.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru . A~te pUilete.JbcD~ntUl.este' \ÇQ. repreœt1 .culpii1u prins Vlgaareln. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea.jlto(. lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce . Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.:<in.o.iacum.pragrameIede.'m~du-se.K1tutile biooâmpului .U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare. e801St.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a. a~tiipasibilitateprintt-o. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.~ânâtatea~i .influentit asupra ifaptelor. Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e.prQb1eme1ar eticii. capiluIui!ii.cr~te ."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<. phn de riintate.~:i~Omis-.~ destinul nastru.De ~.pragramelor negatlve.J. .$imult preapericulDas!.'.. care are acum a existent!. gttava. Dar triedicina.baali . ' sistemele de blacare ". i-\tj. $i prablema nu canst8:În faptul cit. tDt ceea ~ este Îndreptat... cred.daCi~vri.de .1 ". cimpului. . . rapidâ.. .zaet? Areie~itc~ ' Ja.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!..y ' .t..un comportament extfem' de inve~v.i.entul ci ma. ajl.. . " destuJ OIIi.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~.vertiginos.c. ~i anno_eastru~.Stn.legàtura melt.. Daci Însii amuIe .~a!kofeQSatpe. f ~deJ'eaanaeeastitona complex. Mi uit lacauzii.a-i distruge pe aI!ii. . de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.! au. praotic nu aveau.resp&:tare .40rette $i-rfaci un.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.

doua .Pând çu luna a çmcea.. w. ".} """'. al ~piilot ".'. D~'piicate..1. ' . când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll.\)iaeriçiid. ~' '~!IlJ!1t' .. desfriu1... .. J:epede~4egenerare.acest proces este c. vindec pe copil aniptcfuat .~~. mania. ". . . ". zgârcet1ia.-.'. ' '.. 'cii." " . biocinlpUrilor.cp. ~ dlfecponate . -. ...i:. \.."l'.iiameliora'~ '..' -. .. ..rwo~amelede di$trug~"i..'" " -""".o! Îtl.'.ut sii-.. .Mai~ CAPITOLUL VII . :' - .fine. J.DH p~el." o. ç. .~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::." . ' . ":L' '. l'. .cele zece .tizicà. . biQ.i" " ~. a . ~ ~ " spirituaIe.' 1.-" - . " ' - ~ . acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p..' "" . " . j)ntria 'I!~1iI1. . asupra parametruiuj celui mai . .I/' . ln . tij!ena.a. .atenunudintr-o data.. ..' ~ . .'vorbi deci ~. .. Iaconuê. '.. '..ç.~.""" ~~!!'~: .:d W. ." '" '" . " ."~ ' .. ccle .tecmitafe " " .. . isttuctJ. . " . .':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre . Sa anah7Ji.ale structuriiDr ac~. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi.:\ j. . . "" ". ". '. ~ ~~~~ ~ÎQ. '.. refacedrumulpu:q.'i:::):>.. Sti"POitte. ~ .multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv..- " ' "'.œra".tratea2:a ta.cienii are.. ' .~ii ' " 'i::.seama inriutiitiriistirii fiziœ. . ". . ' . " .eo.oergiab .y . Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.':r\..'.. . .t.'. 'çu Divinitatea.'1" '. ' ' " .sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm.osaÎn ~~. .' l' . m§hn. ~ repr~q~1i de . omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele.. .' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor. .ri1i~. .co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.treaa. i?a1C!leavem o.nuau 0 '~t".l'iip4âmpultJj meu. . .e:. ' " " .lll}~fin~."get. .p~!'1\iln~.În'1inal.a vi~spiritua1a a. oamenilor se Spn]1i1a. .. ' .'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j. energetic' .'n1a "... ~ . j>e.'il' obligii ..:cedare. "i/r.çu pmernice defQ~. . ' " " " "'" " " nn oocmele PQ.ca e. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru ...o. . " . ".~tr~o~i . .q~d . ~19r\ '1aF1eg. .' '..J..p!>rtant. ~ritu.~ . vijtnrulsAu. b!IIW ° çonstt~ ' . Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin ..Urât 1 . . . :'. .-" .. cèle tna1. " .~ awf. .o tnaIti greei.d~ge'"orlP'.:~.. ""'\' . "Iacomia. . .StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c . semetÎJl.' iJIf1uen~ as!Jpra . sâudedistru~e Cate a inqep. ' " .~ .'" '. """ . "' . . . ol\feçare Idee.'.cciIètretrWtut!. \":":. "..mi demo\eze ~'. '. .pilcatetapif8.Ïnci:rcând sa-!. . .' T()1ulbote~W. .~. .vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw.Uneori.~piiitualitatea:. Prima balena. ' se m~n.119~OSC m. { ~i'"... l'. .in..n<$i co~l1erau.. Degativa' . " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.aW:ul.daca ei. ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: . .' " ~~.~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~.tretbalene. !f4 .'- . . 'zgarcell1a..dif!:riteterrnOlll.rea. ... . . .1..Dacil )11PIjlV!. copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .' . ..b ~e ~ Pte l!I. . ' .e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!.jncheiere l .umult~gr"ye~~dec#e de mat sus..t4~\.. ". .~t.V~' dis~ispirliului ". 1 invi~ .m œltinur.din ~cturile.f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç._~. ~am Y. pot . . "" """"''''''''''''!'''''' !. .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~. . .pe " °iU:' "sa se ' . .Cualte Iumi. \iI'a ~ M run C ~&i~J.JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: . .~ ~. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit .~ . fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !.i.. . fi . (i.~:'J ' ge-. ' . ..interi0IUl 'l: ~m ' ' ' . desftâuI: . faplUI ca. 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun". .acest IUCIV Io. . Deaçeea.v.' " ~~Iii.: Impor4rite.. . sjQ.ve.le.

i nevii.natate. În carte s-a vorbit foarte'. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar. de.a~ta 0 voce 9 Iin~tI. Speranta.normale a structurilor . 4.a . . . smerenie... Dumnezeusunt .sa el! ~i sii nu admitii parerile cte. se supere sllu sa . -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare .sentimentelede ura ~ jignire.apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a . l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense .' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi. pentru sine.. armoniei luroii.i"gre~ite. . !ntr-un e .sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare.despfe lurne.tata. delicatesele nulnai dupa luna a .' . dar Iubirea ecea mai mare dintre ele".terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. Am format numiirtli. 1 " ..' pentru. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. tradarea iubirii de dragul unor.mtraacestea trei: Credinta. dorinta . pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1./ . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. igienei spirituall: ~iaexistentl:i. '. A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti.Regula principaliia. 1 3. " . .". \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. ~ . . Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om. Am . j .1atÎnca' data~iirulcentralei. .. .in prim~ rând.. caritate.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. '. Iuna acincea .rau În legatur1i. inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '.a accelera sau de a. MiUl deformapi )iQ!':nergetice.sânâtiipi ~idestinului copilulul. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. omului 0 c()nstituie'cre. De data. când flitul ~i ~i nu trebuie sa. .. Înciircâtura de iubire .. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat .. AcesteÎncBlCiri e at1ii.avantaje materiale. s pe TrclJuia sa sun in Belgia.. Desl're. . locul al patrulea. plâcutii. ale câmp1.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii . . ~aptea. ~~ auzit' un glas iritat: .ri. . bunatate." iB. prezentul sau viitorul. 2. N~te deformàrÏ destul de paternice. cu trecutulsau sa . ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' .i. \.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste.. .timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. de virtuple in eare ".. . Condipa existentl:i dl:plin\l a.i deformat.centralei . Încetini evenimentele. ' ' grabeasca viitoruL . '. . adica dragostea pentru pârinp..tTaijlSca ni~te sentimente oegative. sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa.o. . ~i Iubirea. copii. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este . Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. Am multumit ~arn Închis.nult.de . comportwe grosOlana. ' .biocâmpUqIor umane 0 constituie. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne. ~ - . Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata.' 5.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.inciil~legate de . intern8tionale . mai:fotD. formarei spiritului ~i asP!. .de oarneni. .

arteaacesteia. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea.ul ma Îmboldea sa merg mat.celordiIl jur... ' . copii$i chiar p~tru mille...liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute..tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati.o datii. 1 .. Întrei'-patru l~i. Când primeam.oarea de'menghinaacapului $i.fatiide difurite senzapi.biocâmp.'la' . displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F. ..ergetlcii ~I de .r -' IIHJ . Am . ..utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ. Împreuna cu mine sufereau ~i ei. ~. 191 '~ile enulII~~ai'suS. Flecare om care aspiIi:. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. ."~~tf..$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta.pnn ee-am trecut eu. mai eurapun. ftra p~ilede rigœre. poateduce la urmariimpn1Vizibile.ecep..iceam . 'Pe. ' foltrte .seriede par.~ inadmisibili abordare a metodei ." '.era larg:de liis. . pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:.a lungul.:un rfiu orimlui.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului.~' s-a destqurat practlca. Era 0.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.aiidialopa\~pa "RI~~Ji. durere de capsau 'Întepatura diJl. naturUvii ~.azerev'I. ~ mai '. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU. in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr. .r..~eu:'~a .. fi .ma cumilltese Însa orgoli.t:pe care Îi iubescnespusdeimult.este cea mercantili:.Divin se Încarca.~i cu asta ar fi ."..va dea Dumn~z~ .Ueglltivaasupra.~.apuea de bloen. . .>f'im~âitd PI!ÎP2. ' ' ~.EJrist!înili fi.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a...~:.pericmoasi.ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare.'.' Într-o atare'sÏtuatie..i.sa tr.oda esœpericulollScâ ~nuIna. '.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor. ln special fiul cel mi.estePo.ecAtdrSiab pregatit da.. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau . Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc . Mii chilluia ÎngrijorareapentlU..J'pl~caomul pentra impri1~ta sa.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~. . sotie. Întelegeam fiecare.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns."". eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic. de energiile ~perioare ~.~ mceream sa descopàr defeçpunil.pliicea.: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap. ponderomotbrografiei .e1ile mm.. . 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.mea. toa~a partea stân~a. ' W!iid. spirttualitaU.. Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci. decis. < .aunei anaIizenemt.odei conl>ti Îh ~~ ci .~V~fieu!. Mi-am schimbat atitudinea ..ttebUit sa . ExiStio."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa. . avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA.ab'domen'.8tP~~.e diIlautomobil.sa ma acttvizei." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~.Iovituri diIl ptrtea sotiei.Oia~ul..asupra.' departe..oQaeste .N-ampututÎntelege de ce. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii.i' ~uicepuVsi'oeercetez .. am pierdut 0 jumatate de câmp. ..buieei si diagnosticareakarmei.'< .a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met.. .m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!. de.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca. J' .~ipentru ~av.Îiaa1tji . meomparabilii. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 .bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe. Sa nu...Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ . diverse ÎovitUriptintru gre.~n. Lazarev rn-a seas din imp/lS." Ii. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~.m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ. tot ce puteam: Curapun.Ritmurile universului nu trebUie tulburate..sunt geooolle. diagnosticaJn. departe.Piirea . M-am speriat.sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met. aréÎnSchimb>. ca deasupra eapulcl nu am. Lueram p.sa.r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte..!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte.'. care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat. meR. f d~i vine' maj lent. penttuunvind. Bnnp1u#u$Çr.f~a.?Jl'8ios ".I1I"bletqda LazareV". . mal periculbilsi .infarctul de .am Început. daca vi vep.

.. Cu karma impura....spr(\ Dumnezeu.daca. contemporane este atât.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.. cohtin)JadiagnostiJ:area.( .in general.'in camI< de fat&-aceasta a fost un. tyfe~uI e foarte simplu.." J . Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue. Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi..formatii? .p1JDctul . " ' desc~ fati deDivinitate.J.sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a . credinta ~i cuno~tintele. spre .ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet.1~ .miemi s-a. p!U'anoia. " : Tânarol numi-arA$p~. '. sa excluda depende nta de b].informape pura numai În starea când Voidaun.' ' .. L. Poli vindeca ~i obtine 0 .sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia ...~. La nivel1il. karma este Închisa.ca omul . . . Aspira1ÏiJ. omul trebuie sa. cevasitnpJu. lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i.n~atidevenit principü p\mod de.Jnunle. arnbigui.fizica. ..sarcina". Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul.poatecineva 8-0 invete.. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".mat~nale.semne de.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu. viizând interferentete biocâmpurilor. - ' ..viatiiar{)itlUl inCearca imediat.' .Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i. -" ... -. :. Daci. 1!13 JrrtorC~du.$i cine viirâspunde'? .'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m.avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc. fie . Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte.$i...nu 0 . prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara.iJlli deformeaza imormapa.acestluGN În primul t'ind. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat. de 'gândit ~i iar de gândit.subliniez.Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt.espiritUlUi0.dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru.estt\un salvator allumll. ' '. wad cà. ' . pnând Într-o mâila vila ia. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele.~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede . .~i vâd .~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d.. ' ' . .' .. ~ Eu. .411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i. K~a omenirii. .sa ()bpllà .Jegil.. Plilini. cà fiecare om caretinde catre Divin.i!Jcerc'Sii explicmetoda. echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala.pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele. de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte. tra. Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü.n~onn inftângerea iD. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . Voi fi fericit da.atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . Penttb a'obPne 0 inforntatie . . gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. aplicând-o ~ trebuie de gândit. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: .91ti vind~tori nicinu-I billuiesc. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i.)in' pâc. Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe.rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus.itate.victerÎf>.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . fapt .iEste necesar .puri. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere. . ficut fiindca raul cu care.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu..pfunânt~~tide a. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor . Când." 1 .

'." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl..'. trebuie sa faca Inedicina. diferentierii fI1!1teriaie. . material ~i spiritUal În ' .flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. . . ~i sa con~tientizeze fapfii.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei.Ji §l1Jliirirea timpuM. preCllm fiul riitacitor. .'-.> '.. intehsificllf6a " . TendiJ. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie . Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. catre .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a. '/i4itjalJ. Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere. spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. '. spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~.'siise mai dezvolte.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt.'." -'. Diferenpere'a la nivelfizic. .'. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri. . . .'. llirgirea spafiu)i.' ":.~~~ nisa1tJ.. ~~ .Acesta este faptul care. înacest Cel Civilizapacontemporanli.'reprezentati de1Jlasa. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà.r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale..'ni~". spaVu.secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii.>" .este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare.1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i . '. . spirit.~. ' Diferenperea corpului .'J.' ./ 194 . . nu are cU!»'.reducii la largirea ..it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra.!ca." - 195 .Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .. în lume . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi. . principalele proGeSe pastc. prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja.. În Univers la nive! materialtrebuie si se._l.n~1!!e SIlDt.se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale. . ' ..' numaiprin metoda spirituala.câmpuJui.condiponeaza corelapà dmtre. iIIsi. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei. \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. -' . aceasmlume.

..... .....' .. CAPITOLUL l ". 0" 5 9 13 . ...' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V .. ... ....''' 0. . 0 ...... 0 67 . ".. ..:" PREFATA Din partea """"""""..:): . ... 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII ...arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI ... 60 ... '...... \ j' ~~... ... 000000. 0 .....' 13 60 CAPITOLUL II .... . 67 bioenergetica 00.Încheiere . . . ..0"" O" 150 150 166 " ... . ... Structura informa{ionaliistabilii..... . 0 . Cultura. 0" 0. .. . . .. " 0 .. .00""""'" 0 '0 ... ..' """"..../~. 0. .numita aM ." . . " ..'.. 00' : : 0 0 0 ."'"'''.0000 .. .. ....." .. o..' CAPITOLULlli Te$tarea .'Or'.. 187 .'......:.. \ '. autorululo o......'>'-' " j"'/ . o .. Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a....: CUPRINS t:\ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful