...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

spirit # desÜn este.fiira sa fughilim medicamente ~ifara .. Însa purini aameni '.capacitafile hÎoenergetice ale. a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . autorul car/ii "Karma~sau .il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . acesteic(up este confirmata de mU!limea .Billenergie. fapt pentru cflre.multe.yom pazi de multe nenorociri. psihic.indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. de trclrtsmitere a .emem. cQZ/AriÎn fara carora. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. care ne-au fo.e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. . La..l'Ci e. bioenergetice ie~ite din comun autoru/.. cu cele mai fl(li .l'au un camportament.reak din pr~r:a }erapelltic.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi.. convmgator./.. ' .sau ..S.tiirÙsale. Învataturi'i. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? .i.ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. . cont!nuqre nesçhimbatii. [Yutaea dea "vedea". Dotal Cllni~te calitali.. ~ ". În l'au). .dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna.'f .$it u mult grani/eie .ne operam? sa ..stinuilli.a caZ/m. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea.. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. ... I~i~decarea acest~ia. aclionandu-se aSllpra bolii. (. <if:el. putea .. . If/talfllte cusutele În pracÜca sa. fiecrfruia dintre no.eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .'~ . 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este. . .orientale (În ~pecial ale celellndlene). " core. a itffelege. ' Ne put:m .~tiin/elor medicak. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i .oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '.~t harazite ~i. doar asupra efectulu. mai importa.. spirit. .yi' lintpotfi. . se. În vbunea /1{1 t. . ouceriri . cauia riinuiniind IÎt. mec(icina oficiala . $tim .alimentafia. ..cu . hranim? .l'-a . multeaitel'e. domenitJl .psihic. . Îh ~pinia autorului. ne vom.p structura cu mu/t mai. fu. . vindeca .dllpa cum afirma s. n .yi mai ales cum? Sunt. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile.' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle.çJJUnzatoare .' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"". yom descoperi plini de~ilrpJ. de fapte.. mai ales. dovedlt afi nepuÜncioosii. Cilind aceastiicarte.z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul . etic irepro§ah!l: . civem tati.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta .DqJ:fÇ.. \ CitilUi flceasta carte. . vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne.1.metoda elahora/a de auforu!. lor?. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . .. . mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. un ta~pUlt\.arev ne da. sanata/ii. .saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m.a a alltorului. ln prezent .§i destin" afirmaca are O. '. Armonill dintre fizic.lJzic. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de. .care slInt codate În karma ... ci reprezinta.\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea.hlulte ori cu destiiUll.. . 'reprezinti't.\'Unt dotafi de la natura . ale eticii ~i moralei cre§tine. KaI'ma. neMmtindÎn.. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . 0 Ne paij. Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -.~i. ln ceea' ce prive~te. . aC/lOneaza. gravidei HI . 1 7 A. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate.cazuri!or rezolvatç.~ . Cartea' sa este.'-. ]eoria 1i. idet1ti!icata de. (În bine . condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi.uz!lor bolii # al restahilirii .yi.terdepemkn/a dmtre .!(i1). /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii .ecQPÙ safllito.iji a corecta structur~'.~cientul se Îmbolniive~tede plamiini. ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii. lrt.

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

atalionului.:"~ 1 . . BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile .t . .. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie..din. Din ' ru Pau. a1.de tendinte.~ ' ".ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea. "ben~fice. 0 IDcercare """".ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om. C~Ie . .. .prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti.la pieire.0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte.timpul sa t~:rtmtâm ... Într~una <lin localitâple Indiei. urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. regele. . sehimblirii spiritului ~i a sufletului.' O astre fa'" .. Regele urma sii-~i piarda . poate -duc~ hi degeilerare ~.prezIDta mceputuI ..~p'ermitii sa descfftâm . -Îngrozit. ".spre cautal'~' '. cunoscutenouâ ' ' 0 .E. '1i ~ .cu multâ prudenta În mod . . -. sa èivOlt: . ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . .". 1?teJ-ectuaie a omu lui..exerclta 0 influen'a . ' " . cuno~tem 1 giI d '. VlnmentulUl spiritual .am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule . . Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. :.sa w subordonâmorb~e c'an...n promovarea Întelegerea lumii cOns.. " .d d distrugem ' çilStru!8âJ!du.' '.e' 1 "_. pe caream . . '.derare a bagajului. r econsl. '.' ".' '. treb ' " ." " ". Ire.' ~' . ~amenilor. Cllte ~iilte. pomltIva confOnTI careia '"ESte. ' Poslbdltatile' bioenef ge '. ID 'Iocuf"ri .'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. . ' ."". sunt amt de . trebUle Începuta ri grada t ~I P .'.0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . ' " '.dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne.\L. . 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând."Încii din oo'pilarie.~convi\1gde . . rm afa despre lume Încercând " . eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' .1. oram sun contemp t.preveltir " bohlor. ' .' ~I al transformârilor . ".ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio . Din paca~ astfel . 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. .tituiecel mai b ' eticii umarie. maiirnportantâ . Fi~care P:eglitJt." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î. ' ' .iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple. .un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine. ." sch'Imbarn ei. P.II " . necesitatea. 'Omul est" .. caut ID primul rân ea d cauzeleapari'. . . ' . ' .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr .'. 1 qmo~tmtelor noastre În timp.d~-ma de probcmele s' w. .. c.1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm . '. ' . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~.ar . . . a.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale.'dffioo. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt .lZâ ~i se d I~::~asta.tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara. ' ' ' ._" .~.'. ' ..'. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. ~ ..J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '. ' .tre " ' .prezentarea materialistâ .Cercetâr~e . stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" .e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' .cu ." 0 mfi' .un slstem rofi XISt enta e " . " . asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul. c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa . ' '. fata de cr~terea' posibilitatilor umane. . ' straturile '. .nostru . ..' mtâi s-o În(ele". BlavatSkaia a discutat cu . . . 0lumiire . propuse de fil~' "..cândva . ace~t':'.e.. . obligatorie a supra~etuirii. .- . comp lex ' dl!1care doar . " " ' ' .ignit e moarte.mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii. \:. . p'ârerea mea.. d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte.j. ' ' . .15 .ZlC.-.d . mca mult prea firave.. 'ID cel nIaI feric't caz..Industanului". perfecponaru spirituale ~. Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ". or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w . ' Întrucat În(elegerea " ' . ' ' .. . .'" ~i defiecare data'. Acum aceasta l'eprezintâ conditia ." noastre' a ~pmtualitapi noa. . ' L c.asupra el trebuie mal'. . acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor..'~i atunci ~a intamplat. ' ' i. lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. " sa pOJ:l . w.iiiI d ' gerea lmnii. 1. decat '. pnCIDmm nu oame n 1for.' 'l'# /4 conJuratoare.man.. I-ablestemat l'lerege. subcon~tiinfa. Universul con~tiinta' . dupa. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care. prezell. " ' .' r'a re.. ' . citit-0 prin anii ~aptezeci.decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' .ate 0. Desconsiderarea acestel cennte. . sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. omu. Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia.CUPM anatatu umane ~Ide.. . "" . .

.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: .fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac . le-am numit.bsalut Clat c . DrumUI meu '~x.. . .Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec.finumit cie va. . mâiniJe ni~te structUti.faracterul. defonnarea patologicii a caracterului.'e1 ti c. 16 ~ . . . am observat ca boala. uman.. '. avusesem pana -' atUnci: caca. carel~am ca porpune . ! ~I~~amstudiat. . locu1 SÎnCopei t Ii -. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .' . eaupter denie de energie. drept rupturâ... piistr~a. JDte1pretatintotdeauna .2.ns un / anUmlt. Aceste structuri Î1)' exÎ~~r. .IIu"inare".'ener~ell. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn . . devieri psihice.. cu atâtapareau fapte mai senzationale.Ira. traumatisme.ap~ dm generape 'in c:mltate.ifi crutatii viata suveranul . . a : . ~t . . d. 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa.c.' - - " i ' .r<roln familiale. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice.wU'-o dati a lntervenpa.stabJ~~.e Izvorul or n "'..am c 8znit'. Pen!TUmine era I!. "Momentan . 0 anUffiJta Ceea-l. ---. starea fizicâ.. ---'-"'-. medic ~ente.sipitprin intrea ~l-a pier d . a ~pului. . insuccese În viata. care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire. . Acestea pot fi diverse boli. .. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari. r~tacutdupa terapie.u'.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se .ce s-a i'ntântPlat'.. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu.n~ . as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida. ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor. . .\ . " .. am ajuns la concluzia ca sanatatea. Amtratat În acest.' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. .. " .LBolnavul av.~. ilar . e ~~p ..f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . a de vern 't . 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare.FeI~clti.'> ' ". . Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito. unn sai s-au ri.aee as t -'. . .defofIDarea ' .'credelllJl. Când rn-am aplecat mai cu . " i Când . .". . ". În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul. Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn.tranSltlit . " - '... 17 . .de pela (jptzeci ln. Analizâ.-. ce existaInteleg 'tare est. strq~n~are indeplinesc ~i... "" .~" ". .'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . nivel uu amAUnor. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi .'e.ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. /1 . -.a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala. tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . " prin careoie produc ' ~ "'.nd ~este modificâri. ci sa ~i previn bolile. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~.~edicln!. a omului..a fI. ID ~~ntinuare . .) .eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc. penollditde'timp. .'.' g a m die.l!\eto~~.ce~ ce cre d . Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate . ca.riJ. nu se circumscriau acestei reprezentari." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. . cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa.lâmureasciuli caz ~ cues-~ . este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi. daca se va actiona asupra acestora.cu " "convlDgere . a. " l~tamplator. ~.' ". mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-. u. Ironul i~r '~u /u. . atentie asupra acestor fapte.0 r ' a tont '. p 1 .de. fiécare dat! cânct analizlim . pentru a-. a tot Ce-l stat. . regele de~cendenplo r sât "" at. SCUpiiri infuini ' oaror~. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor . .:: Am.La GeJ:'.e . 1iim'team. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. ~l a prac. l ~pulUl j.' ."..a. . -".~ . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.'.'pe '" . fi :en~rat~e.cu puterni 'cI' care traversau ..~bolnavului. ' . . Nr..pentru. mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . mea. Cântpul moale .'-'.. ' . cu timpul ele ar putea fi ameliorate.saaparadinnou ruPtI. . D e.Vi . sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente. " >" -f poate. ceea ce determinâ.

Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr.' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil .am Început Sa tratez. antibioticele n-au avut . era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. in jurul orei doua.. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. destinul.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului.. De a. ' .meningita ~i congestie pulmonara. 19 bioenergetice. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. sa alruze durerila rinichi.Acum doua zile.cevamai bine. dupa amiaza. ' 1 . imbolnavit feti!a unor prieteni. '.hotirât s-o '.produs ameliorarea? am intrebat eu. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate.apoi au inceput complica!iile . '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. fiind Într-o stare grava.plamânilor.'. continuând sa scada. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce. mai Întâi de pojar. pe la doua dupa masa. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i. dintr-o data. La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului. de~i de câteva zile refuza brana.a ei a Început si.acesta' Într-0 stare depJ'. nu s-a .:!. am aflat ca era . Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii.inSânato~easca. Ea a fost adusa. el s-a taiat la mâna.. in pofida tuturoreforturilor medicilor. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara .' ~.la spital cu 0 criza acuta de colici renali.Când s-a. Dupa prima ~edintaam . a fost raspunsul. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la. eram .sa mai spere În Însânato~ireaei. ' . Odata . La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. Eram fericit medicina era neputincioasa. cu organismul foarte slabit.a .~ .fuJctific. '. nici un fel de ameliorare.i:nn dadea nici un fel de rezultate.\I:'()iam foarte mult s-o ajut. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal." \ ~.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. ( pericolului. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute.: flltitei. . bolnava a renuntat la masca de oxigen. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. Starea lui era destul de grava. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. peste . am reu~it s-o influentez. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu. Antibioticele nu scâdeauinfectia. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea.din nou..mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I.izecila suta. .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. Aflând despre acest jucru. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. sub ochü vizitatoarei. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine.Totul e in regula. Prietena ta vatrai". Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete..daca erau ~anse macar una la mie. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: .Am . Medicii curanti au Încetat. ".iar tratamentul cu antlblOttce '.Nua fost evidentiata vreo infeqie . Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. a Început infectarea sângelui. .:.am reu~it. 1 insa.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca. . ':~'I_.cât!!Valuni a Început. . se insanâto~easca. f~ceput sa scada vertiginos.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-..in timp ce eu . I-a revenit culoarea În Qbraji. nici un efect. . y.. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. Vederea la ochiul stâng era ( e. iar la cel drept de cinc. Luni. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. Când s-a.j 18 . Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. Rasputin i-a promis ca 0 va salva..

! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. d~i perfect sanatoasa.. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . . 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". de Vlata :J' ~i moarte. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la . btmlcn acestora. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . regretându-l. cum ma vedeti. La a tre'a~edmta ..con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie.ceea ce-i mai'important. Tara intelegerea cauzei care a generatboala. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. destlnul.. am vazut ca ~e mima sanatoasa. i-am propus sa ma ajute. de regulil. În orice moment. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. . lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta.destlnulfiicei.~ase on pe saptamânii. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric.nivelarea acestor structun Însa ( '. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome". Dac[\. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . .~\trecutul tiindcii. fata era sanatoasa.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . . Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. Au mai trecut doi ani.po~te eXIstavreo ameliorare. Atunci am.:. Cazul evoca! a confirmat ca. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. . 'ibolnava.la mari neplacen.Ce ati simtit atunci? . luerat cu mâinile. ' ' . Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut.' .'energte. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. ~ am. . ..~. il' . Aceasta poate duce. un dezacord În privinta unui .i' sehimbe. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. traiesc.Mi-a munt sora.'1' urmari din cele mai grave..lucru. Cand . . dep~zlteaza I~. amui Încearca. !: ' ' . Un stres puternic. Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni . ~~i" -'. ~. dl. Îl'lteles ca.?ulte este lipsit de orice perspectiva. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el . Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee. tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. La testare. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. atitudin:a el fata. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau.este. pSlhlcul sunt indisolubile.'cuno~tintelor mele. Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. se.-' ~Îl' / . \ _ . > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. un. În subcon~tlent. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e. J:. '.Era' atat de sanàtoasa.. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. eu am promo vat u~ ~. ~i 20 Prin urfuare. feaparut. va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. sistem unitar. ' .anihila trebuia schimbata optica femeii. Cereetându-i eiirnpul. am constat ca orgamsmul uman . c~racterul. Analizând starea ." -.. la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului.. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL. mvelul .Cauzabolil nu dlspare ~i. a mai crescut. Pentru. Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. tratiimen~l pe. ': nu Întotdeauna ~i. a-I '. Trebuia sa-I descifrez. Acesl lucru cere. eâmpul s~a uniformizat.. '. sa-I . gândindu-~a nu:nai.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. de puternica ~i a murit iar eu. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. .. sistem unitar Înc'ITe sanatatea. are un destin nefast.fiecare d.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i .

'.indepârtând indepartat deoçhiul. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa..""" .de la distan!a.. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .-'-""'-- 22 .::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om. Am inteles acest lucru . ''. . Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. Puteam sa indepartez aceste.-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa. Nu .'. . ..mcâmpul structura.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. [ "- Vine. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. de-.Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care . fetei . Exact in aeea perioada am primit invitatia. .t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla.edeochiului. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii.'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive.'care trecusem cu mana. creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente. nu dintr-o data. . organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna.''...' '."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. ti~ice Dm. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative.ptm reglmul alimentar. " '::. . Veneam acasa mai mult mort decat viu.. ~ "_. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc.' coÎ'ectat.c-" .: atamentele deoarece organismul meu acum in orice.vampirism. . '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i . la 0 distanta de 20-30 cm de corp..e..:s~ .... .. Prin locurile peste .:-t . Si inca În mod considerabil.rezista. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a.h\. Cand a venit data urmatoare. de la distan!a. la un control de rutina. I-am . .. . 23 J J \. sa ma odihnesc ..~-". Eu pot trata prin intensificarea '.f". c} . . . Am in!eles ca .Senzatiile erau neob~nuite. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite..: r: ~isà reflectez.!. la miRe 0 femeie cu un copil mie.. Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul..~. Suprasolicii:andu-mi . determinate de un eveniment concret in viata femeii. '. culoarea fetei im} devenise verzuie. Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie.. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au . am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida..ointei. ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva.torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup . . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez ..j mea. cunosc toate tipurile de masaj punctural. Am lucrat lu!.Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.f:'çeeace fac este. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i . 'Si .. /"" .Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic.unde.." ~_. Ii furam energia. deexemplu.protec!iei . Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti. Nu mai intelegeam nimic.. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia . Odatà. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei.. Aveam la tratament 0 femeie tânara... atn v4ut structura acestei maladii.)M. . Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului.lucram.' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. Cand am citit insemnarea mamei . Era 0 situa!ie Iaraie~ire. pot fura bioenergie de la . tratand 0 i femeiede deochi. biocâmpurilornu puteau fi rezultate al... Voiam sa ~tiiJ cat' pot . deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile.'. deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme..

. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare.. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . '. Am plecat la loeul Onega. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!.ivinitatea. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. i acestei metode. cu / . În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . Era oocazie cat se poate de potrivita. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B.'J' ". .. Manifestarea. ~i Întrucât Între apari!ia . Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea.. Am vizitatbisericu!a din lemn din: .. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . . ."" -. secolul al ~aisprezecelea. El este expus În Carrile Sfinte. Polikov. ci câmpu!. Principalul e sa Înteregem '-'.. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres.Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. prin spovedanie.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . ).În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. De ~ .' nalizândÎn detaliu situa!ia. Boala. Încetul cu Încetul. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. M-am gandit cii...unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. . schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea.. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. Noi doar I-am ignorat un timp. pentru ca e\e sunt primordiale.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . A' La finele anu]1. al câmpurilor fizice ale obiectului. apoi a plouat. < . Speram . deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . .sa iovestighez doar boala. . acestor dezechilibre. .- . prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. al . nu Însà ~i cauzele iieesteia.. .m-am sim!it ca Llnnou niiscut. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. atat la distan!à cât ~i prin contact. . ramei ~i al pendulei. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala.. iar influen!areir pe planul al doilea. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. catre scjJimbarea coneep!iei individului. de unde aaparut ~i ce roi joaca . " \. tratat nu organul' bolnav.. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. cu D.': odihnindu-ma~j. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul..j. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. giisi solu!ia.voi fi În miisura sa . a iau 0 hotiirare.~C-'''''~""'. Îndt. sa intràm În armonie cu Universul. . reprezinta. apiirut curcubeuJ. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului.P1etoda. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda. deodatii. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul. ~. M-am scaldat În lac ~i. ~i eu am Început s-o caut. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. cercetate.' \ i s-a Înseninat ~i. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. . Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. .. Am renun!at total la utilizarea mainilor. ~i asupra sufletului.

sa caute noi CMde dezvoltare.Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile .practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . Însa eu vedeam cA deforma!ia. ' Metoda mea. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate. când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~". Odatii. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. ~ ! campurilor.'(-'~"'"~"_..~~ . . nutrita În timpul sarcinii.trei luni cu 0 boala grava era. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. ~. omului. desigur.1. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului .lra mbii piirinti. a organismelor inferioare ~isuperioare. vild.. de eercetare a. Copiliiria .'d. "Pfemon~iepractica".' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. actionând asupra lor. sanatate. am analizat !egâturile dintre comportament.mi-am petrecut-o la Marea Azov. 0 informatie a *. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii .. cat legile care au fost Înc~lcate.. ceea Ce s-a Întamplat. Era deScoperirea. 0 .ca omul se afla . forma deformatiei structurilor ~i.. informatie stii la baza formiirii destinului copilului. spre a ne saiva.trebuie sa plateasca."-"-" "..prin fi~care fapt copcret.a cu greutate.Îl face pe copil sa fie supilracios. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. abia mai târziu arn Întelesca ':. . a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci ..câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii.1tele unui sistem ce permitea . '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir.-'. este deosebit' de dificila. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane.. . j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua .çsupilrare puternica a mamei.\tat evenimenteleca atare.:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. . a corpului. lucru. Cercetiirile pe care le efectuez. 0 ura 'l puternica. EiJ vad nu . La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . Am Înteles cat de '~.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. karrnei poate fi numitii . Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie .5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum . V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. Cunoscând dependen!a omului de structura . confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii. a-~i executa dansurile lor.s1.. mamei. E drept ca. ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR.con~tientizeze erorile comise."" . mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. Piiritltii le transmit copiilor.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. caracterului ~ispiritului acestuia. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a . . . structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului . trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. . instan!ele eti~e. au fost unele nuan!e.. Când corectam deformatiile câmpului '. Într-0 forma abstracta. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul. Când mi se aducea . alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor.responsabili pentru qorpul. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme.sa-~i. .pe un drum gre~it". mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 . În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. :~ .~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi. Aceastii . M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.

§i s-au despaJ1it.Orientului.de oameni. . Rezultatul testarilor a fost negativ. Am Început sa analizezdaca. 0 ruda. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite."_.. . nutrind.. ci §i ajuta sufletele oamenilor. lnsa de ceva indescifrabil. Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile.". . cu viteza fulgerului. pe nea~teptate.cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. " . dintr-o datà. Cine-i de vina? 0 feJlleie. dar s-a casatorit cu un altul. II atingeam din când ln când cu mana. vindecarea sufletelor oamenilor. jn tinerete bunica ei . la' un instructaj. Dupaeatev<!. El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. .. . vreunul din ei.e periculos. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. . Bunica." . ~" \ bunica. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent. '7 ".ln cele mai variate forme. din pacate nu le-am . ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate. Era vorba de vipera Koznakov. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod. Însa.avertisment. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata .. .. poate nu chiar de dragoste. În joaca. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre. El a ramas mult timp inacti~dupa care.ea are vreo vina. . I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. ca a ÎncaJcat legile supreme. de cei apropiap..../- urmaritii de aceasta dragoste. ' minute saltul pe useat s-arepetat. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. Am ln!eles ca era un. avertismentulanima]e1or? . fata a scapat de suferin!e. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. avea pielea albicioasii §i eu. Ma privea tara sa mamu§te. II§teptand sa-i dau drumul. Eu continuam sa-I lin §i.0 datii ln viata .. nimic!. sa dea semne de Înviorare. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra.a se poate nu numai vindeca. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. dupa aecea din nou ln apa. Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa. am lnceput sa-I tin ~e coada. de a se sinucide. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . destinele lor. .: V . sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul. Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el. uitand ca . Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. . de . ce-i vorba. $arpele nu era prea mare. foarte chinuitor. Chiarbunica ei.Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr.. El . prin aceastii maniera curioasa.iubiriidin noi Îfi§ine.natUra. §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. . din interes. ~ ~. dar avertizându-ma.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. piimânteana de zi cu zi.fata de Dumnezeu. din când În când..Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost .lucram ca ghid pe lacul Rita. de Univers. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului."-' 211 2'1 . ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. am zis ca nu e veninos. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala. nu ~tiu de ce. cat mai departe de oamèni. Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea . Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar. ". Toatecelelalte ..' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. de copii.zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului... dorinta insurmQntabilà de .. ~ Când.~: ...o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. ..a mu~catpunga §ia gaurit-o... fata §tia desprt.".gasit Dicmeri expuse În totalitate. Cine dintre noi n-a cunoscut macar .\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii.a iubit foarte mult 'un om. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire.o. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire .

. Marna a fost iubita extraordinar de mult. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului.' dupa piirerea mea.' . Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani.sihicul. vorbele ~i 1 . .. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . de un om de care ea Î~ibateajoc. are suficient riigaz pentru a mai piicatui.scos la iveala '. ~. -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. '. ' cânipului informativ al Universului. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi. cercetand multiple probleme. .1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. cu toate acestea. . Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. destinul ~i siinatatea parintilor. parinti .CuviJ. inverS~a Universului. '. . azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a .a prograznelor. p. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. foarte des. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. crizele aU.când el devine cuminte ~i ascultator. adica spiritul. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . . ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci.fiiqei. Încetat.'gândurile ~i faptele ei au creat un.3. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri.0 \ 31 a 'muri. soartanoastta. omul pâna la primirea pedepsei. . timp. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. Înainte mecanismul pun.zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului.. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. ci .~. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. la mve\q1 campurilor. hune. În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. iai cele rele nu scad. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. f . Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. . Este drept ca În ultimii cinci . În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. buna sau rea. cat ~icu cea a copiilor sai. ~ . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. va avea un s~it tragic. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . Copilul intensifica. . Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. asupra copiilor saua rudelor. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele. " \1i<: lit. Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. Una clin explicatii ar fi. Însa a aparut 0 altaproblema. . ~i programelor nocive.itiv se Întindea pe parcursul catorva . fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor . pedepsesc Însa. . . . a fi'aplor. " . . Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. . . Investigatiile mele au . se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii .de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar.( . faptul ca cea care. :.ltele.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii.

trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . Eu explic ca enureza .. 4nca Il"arn apucat. arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într.:. ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa .\ ":! ~ MI. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci. Prinn-.mult mai mari comparativ cu marna sa.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului.'arneliorare. un fiu. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. a face rau. . Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. Cercetând cauza. = .once suparare a acestora pe mine. din ordinullui Lenin' a cIerului. ln karma acestuia. . Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. .!. atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare.m~ tlchilibrez. comunicarea cu bolnava. .w:.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala. . . . I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 .a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat. - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . de . dumneavoastra ~i v. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva .. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. . Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula..un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii.. ~ ~..el este mai putin imun decât marna sa..?rii. . . Acum . 'din . Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. maladii cardio-vasculare..":':'~ .': " " . ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre. demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . punct de vedere energetic. 33 l.a deformat câmpu!. de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \.a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl.este doar vârful aisbergului. . ".o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii. ci copilu!. ' :1 . 'f eu femeii.. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime.. ' . } 31 1 .' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 ." "":..~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. el plate~te individual. Dacii omul atacii individual.:~. provocate de programul dorintei de . . . Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului.~problemeln viata privata. Daca aceasta a fost puternica .i-arn'explicat . acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de .Da. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre. dar nu-i bolnava ea. . Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. Iata ca acest cântec contine .E ln concediu de boala.distrugere a iubirii ~i vietii ~i. diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât . De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. Cum se simte colega dumneavoastra? . Aveti ~idumneavoastra copii? -'-. . Necunoscând acest lucru.

bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra.. in acela~i timp. ea trebuie sa devina un mod de . '34 ) . de un fenomen nebulos'.. . i' '1.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul.. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati.u'C":'''.drumul pe care trebuia sa-I urmez.:~. . . \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. a venit la mine la control' 0 pacienta. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite.vi le reprezentati Într-un mod mai real. - .. În .Ma obseda 0 tâmpenie: .aceasta. iD mod firesc. ' ~i a rudelor mele. 35 .l. Înca foarte puternic. vreme de ..:.. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala .. dumneavoastra atrageti nenorocirile. abstract. Aceastii lege. rara sa ~tim ce facem.Ce ati simtit? . ..permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale. Disciplinarea con~tiintei acum. Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. necazuri sau se Îmbolnaveau..decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. . Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . daca el . ~i ' 'r~' . Întrucât ma ocup dest1JI de multii. cel mai bun sistem de aparare. seara.ekemplu tipic de modul cum noi.. . Ameliorarea a venit destul de repede.. aveau parte de neplaceri.În articulatii ~i anemie.. .mai alesacum. . - .foarte puternica . . apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia. ~ pe care le. ~tpdiul literaturii ezoterice. 0 preziciitoare. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. Cand un om este supus unui atac bioenergetic. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. $i cu cât. au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri . Toti cei care au Încercat s-o ajute. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact.)nvestigatiile. d!tr . am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat. se simtea rau. Una din . Înalt nivel bioenergetic. ii va urma 0 noua pedeapsa. Catastrofele.~'~i". nu este un simplu principiu .efectuezzil. " . Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele. Îmi iubesc foartenl1. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. Este un . .nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. privind-o.~~_.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla.legere a lumii. k!\ll11ice.. Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau. ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. Când ma aflam Înca.$titi ce.!lt. . ne ruiniim pe noi În~ine. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat.I-ati dorit raul. candoamenii au ajuns la un . S-a dus la 0 "baba". Constat 0 foarte mare. ".. important. mi-a raspuns femei.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. joaca un roI foarte. Am Început' s-o tratez. . cu efectul. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen. Eu am mSlstat.Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . cinci zile. .:.~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ .-'. Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai.". [n . . co~marurile cu care pe luptall1 ' . Este exclus. " : . '.a Întârziat vreo. ci sa-l ajut. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau.existenta.:. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. ': \ .' . ' prezenta puternice dureri de cap. Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.

tulburari psihice.ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia. cel care prime~te.~. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i.tiva. În cazul loviturii bioenergetice. urm~ii ei adica. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. ~ ~(: i:$ '6 ). $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. . Am t. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. Universl. ci doar 0 midi parte ~i ei .Daca cineva ma love~te. În centrul Pamântului. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. În plante.Pentru mine.. inferioare." Nu mi-am imaginat ca.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. am vazut la ce poate duce folosirea. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia.l1ui.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. ' . Mi-am.estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . raspund tot prin violen!a.} ~. Spre <leosebire de sIln!i.~J>. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. În IIguri de ceara. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . a iubit un om Însa . În animaJe domestice. ingustii. . care aveauviziunea Întregului. '. la nivelul biocâmpurilor.. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. eu n. Renun!ând la contralovitura) . Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom.:~~ 1 1 . ' neg'll. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. Întrucât omul este.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. . a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. : vindeca straturile. Sunt niveluri absolut diferite. nu-i nimic de mirare ln acest caz. În anii sai de tinerete. ma stapânesc. Cauza . gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile . . La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. ' " .:u a dorit copilul ~i a facut avort. ~i trupul. Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. transferând toate. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice.bade. Bunica femeii. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile. Procedând astfel ei nu fac. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. . de - -.altceva decât sa "amâne" bolile.!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . deformarea destinului. În aparen!ii justiIlcata. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea . Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai.

Pana.19 sW"ea ~ fizK!~. sa Înteleg acest lucru? .exphc motiv. dar Îmi apare un simtiimant neplacut.'~j. . ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e.. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe. pœferat sa ma dedic cercetàrilor. Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor.fi' 38 .vigilenta treaza.ln primul rand pentru mine. Acum..Da. Egoismul.Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p.. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: .~.ani. ..J:le. . Imaginati-va ca sunteti Într-un . . dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament.ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. În ('. un timp oarecare ea se simte bine. ..'schimb am' posibilitatea . . .de . Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i.fentru dumneavoastra sau pentru mine? . prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere. ~. Recent .vQdcà. .~' ~ \ntr-o conversatie. a da. .~i cum. . ceea ce-i mai trist. . decat ceea ce se Întiimpla În jur. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. " F emela !a totul ca pe 0 distractie. .Daca celuIa ia tond numai pentru sine.ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . . . .~estaurant. Cu 0 zi \nainte de . .~~.' .claditii pe moartea sufleteasca.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani .ca sunt despartiti de mine. . Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala.. ' ..un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. .~ " . stopat!. de' evidimtierea un or noi (\j' .b~. 0 satisfactie.moment este '. astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.. ' 'r. - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În .cu el pieœ ~i celula. la un anumit 'punct egoismul este normal. undtLtotul În j~r arde. Iar În munca l<i. În primul rand cu ajutorul Întelegerii. .. eu pacientei..'". . . Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r. . Nu mai gasesc argumente pentru a 0 .aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp. ~i nu numai pe "'dumneavoastra. Îi exphc. uneori uit de perico!.imesc cu un minimum dei: .de a va ajuta. Universul ~i sufletul acestuia.entru. . '. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor.grqeIilor comisede acesta: . 'tj . acest lucrunu poate continua multa vreme.Curn. este 0 ocupatie foarte serioasa. Însa omul care nu se gande~te decat la sine. .: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". Aveain . ." . dar viata te obliga la ~a'ceva. nu mananc abSOI~ ' : mm!c. nu vreti sa-I . Ulterior. Eu Îi.În tim" ce dumneav~astra va . vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs...'. Pasionat dl) diagnosticaœ.~sufleteascà \n momentul tratlunentului.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact.. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!. posibilitiiti ale metodei. . starea karmeib()inawlui ~i' de . ' .. ci ~i pe mine. pac!ent!. ' Dutnnezeu? j . ..am patruzeci de ':. .~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine..aceasta satisfaqie de..'gradul de co'n~tientizare a . . Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii ..Spuneti cii nu-ibine .. . . locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . Duelul verbal œÎncepe." . Puteti sa nu . . Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!. vreo patruzeci de minute hbere. . lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale. nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. Sigur. . Egoismul ..credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici.sa te ocupi numai de problemele" 'materiale. . Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. incipient.

'. beala de trei sute ciitiizeci de'unitati.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea.. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. Aura femeii. . Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. . elle fura copulor energIa. . zero. pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor. Judecand dupa energIe. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau. Un astf~. tnotivele bolii dumneavoastra. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului. Eu. Am trait foarte rau eu el. Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. se poate remedia foarte u§or. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic.. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. ~ Acum' boala e zero. ' . 1 1 1 . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. ta:. fapt pentru ~are este nevoit sa fie.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge. .. 0 taniira . . Dadr. ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. .. are 0 mare agresivitate mtenoara. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. În sfâr§it.tulcie egoist. . sanatatea. V-am spus. nu Însa §ispiritul. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie.' -:-M-am de~piirtit de'sot. adica am Încii!cat principiul cel mai important . -.:. . '. deconectare fata de Cosmos.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . . '. . - ' .nplator. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. -Da. . soarta. rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral. femela.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. '.:. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors.de furt m aslv de .am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau. renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. . Este un om des. - . .. . . .linie paterna. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. de§i am ramas w trei copii. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu . Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. boala de asemenea'ia zero. voi fi>~ sanatos. La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii.:K .Sunt gata sa mor lini§tita. . ~gOlsm. 41 . decinci sutede unitati.at cu acest gând. destriirnare spirituala. cât' §i pe iinie materna.. dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 .N '''/.. de dragoste. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. . Ceea ce s-a intamplat cu copiii. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal.lata caacum programul de distrugere a Universului este la . Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. Oriee furt premeditat de. . deteriorarea continuindu"se de-a . Nu i-am niai spus nimic femeii. .. am Început chiar sa cant. . acea femeie §i dupa. . . Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. el are o':ifjuternica . pliirnanulstang. Sotul dumneavoastra e vampir. Cân~ rn-am desPMtit.$i ce yeti face acum? \ .' . frica a inceput sa se manifeste lstenc.. vampir. daca nu. " . lungul catorva generatii.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. vindecarea prin intermediul Întelegerii.40 . iar programul de distrugere de trei sute .ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. ea se va salva de orice mal~die grava' . Este un caz clasic. Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la .~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat.catcorpul. au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. va trebui sa platesc.

coiIdamnam structurile spirituale la saracie.. . Rezul~tui'!: ' . pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. dragostea:~. Închisa. :. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea . daca s-a modificat Într-atat v. u~~ cant. .:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof. . de la Soare. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i .' " mamte . de parametri spirituali.splntuahtatea. folosl la mfimt. - V-atJ suparat pe sot aseara. dureri de cap.~ p~ntro a pnml suficI.Tratarea mecanica a problemei ~i..\ numai omul. daca eu.iteza tuturor . tot a~anu te pop . un post sever. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot . Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: . nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ. . a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers. Timpl.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met.fine iar consi.vreme. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt".te e.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 .e. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma. . metode ~i cuno~tinte. . sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i.odei de testare. prezenta simptome de greata. .tmulsuborice fonnaduce la degradare. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J . cele clinurma. Prin urmare' . s-o. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. ce mi-a venit la gura. pacientul meu.etiergie.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp.\l este 0 categone nelineara ~i. prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la .'. acest mod de Întélegere trebuie. Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e.: . nobletea sufleteasca. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala.:e. din Cosmos. este 0 dovada .' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. vampmsmulul.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina.~ll:. Dar nici acest luctu nu e suficient.ent.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. spirituale... Uitam ca s-a schimbat nl. Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente.Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. ia de' undeva. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi. . de vechile tehnici.ii .ajungeenergia~ica acesta trebui. Omul tre. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine. . omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. '. . Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. ~ . În jurul orei ~apte? ' Da.! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita.". acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. acesteia. ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. . În coptactul cu structurile karmice ale omullii. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. blOenergetJ.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza. Pentru a .de ani. Te$. 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . acest proced. noi primim 0 '. Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala. a devenit vampirul celui care-I Învatase. umplând' de en~rgie.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj.' Îmi amintesc de un ait caz.!' doar corpul fizlc. Printipala .42 energie: din natur~.energie. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp.proceselor.Ita. de etica. destinul ~i sufletul.

Cum are . neplanificat ~i nedorit. . yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. . cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. . d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui . Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. poate fi În fond analizat. . Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv..Divin ~i sentimente !nalte. ~. .ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie.iOCacest lucru? Singurul . i-am râspuns eu.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. i-am propus eu . :-. mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . celei. A ~{ r " 4...absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu. . Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice./ '. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un .Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. . fiecarui om care traie~te acum pe pâmant .. cauza neplacerilor tale. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. Karina "societatii socialiste" contine. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului. . ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. nu ai zile multe de trait.~. daca ma Îndepiirtam de el. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare.este necesar. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' .' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea .te apropiai de moarte. .fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. 1 " Cineva spunea di ceasul . el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila.'.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I.. transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi. Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. Investigarea. programul. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul.. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. descrise mai sus. Legatura dintre . sa-ti .. De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei.mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. De ~data ce piirâseai calea salvatoare. aceea earintii. .' j 1.ai fost foarte des bolnav. ~i fata . Am cercetat karma omenirii. dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul .doua ori era cât pe ce sa mor. câmpurilor . pe lânga toate aCestea.mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. povestea cineva. Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse. .' . a~ ca.I-a inventat omul. Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . conlocutorului rneu. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. chlar daca .'. pnigm!\tism siilbatic. De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra. ' '.aduca Întotdeauna pliicerea. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. Eram raport direct cusltuatia actualadin lume.urii fata. Tu ai fost al treilea copil din farnilie. .~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni. fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te. apareau situatii dificile: deii '.În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . 45 .Ai dreptate. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut. È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. de. asemanatoare .

Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l .umvers. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. '. ln fiecare prpces. . Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!.' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. Exista doua teorii privind originea stelelor. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. care determina dezvoltareaUniversului. sistemul solar. Cu alte cuvinte. . din pun. crearea pe' planete a unor structuri' informative.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. diferentierea ~i varietatea tot mai. . Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. "La Îneput a fu~t Cuvântul". materializatca substanta a "gaurn negre". timpului ~i spatiului. cealalta . Cea de-a doua..1 " IUn. În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. orice proces este un obiect. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~.. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. ln lumma acestel conceppi . i .a unui contrariu În c~l1il~t.' \ . Acest .Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. Exista 0 contradictie.ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. . La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. . . acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate.i11cohtempbrane... ca un' reziIltatal "fecundam matenel. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. adica. ap~ntla unel. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. din punctul meu de vedere. SfântuIDuh). .materi!j. punctul este un infinit latent iar infinitul . de pilda.ect din Univers poate fi cons!derat proces $1. Informatia. Dumnezeu Fiul. putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. Conditia. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. materiei. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. În.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. a academicianului Ambartrimian. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale.: 47 .Laplace.-Ifi . unor noi phinete. Orice obj. ..campul informativ. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. m acel~i timp.ce concura cu investigatiile mele. 1 1 . mterstelar~. Daca luâm. mformattel m materie. Conform primei. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica. . care au loc Într-În~ele.1 i: l' 1 il . de absenta materiei. intre componenta fizlca ~Ice. . Câmpul t!nde sa devina materiç. Ceea ce noi numim Univers. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare.transforma În inforglatie. '. a doua componente: una . de exemplu !n cre~tinism.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC.În interiorul sau. de punct. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. Ceea ce noi numim spirit. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. >iarmateria sa devina camp. mare_la mvelul fiZI: . Aceasta conceptie exista de multa vreme. d~ ditre blocul informational. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. La atingerea unei anumite densitati materia ~e.unpunct latent. a lui Kant .

În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa .sa trecem JaprobJema originii' vietii. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior. . . Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i". Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif.continua diferenf..Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. Este evidenta . disparitia j civilizatiei. cazul disocierii fizice. Substanta. Principala conditie a. În. Dezvoltarea acestul proces. rudlmentare. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. " Înseamna Încetarea . Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt..' . ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. personalitâf.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele.ei. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta.ii. pnontat. se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. III .ierea. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al . Acum . acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. Prin urmare scopul viepi . cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. 0. ' Sa n'e amintim 4e pendu!. Încercarea de a le suplini. . Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. data cu acumularea diversitatii. tJmpul ~I spatiul reprezintafor.ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului . " . adragostei adica. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor. .. de exemplu În . 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. ' .ea SPIn~~UI.evaabsolut nou. Procesul de~i reprezintii civilizatia.ara. ca sa nu. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . fiir~ anihilarea lor reciprdca. .ma extenoara. '. reconcilierii contrariiJor 0 constituie .rni~carii.1 :. Putem spune. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. ca viata a apiirut În Umvers concomitent. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. ~nformatia ~i. decursul unei secunde. 49 . La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta. duce la.rdensitiitii informap. diversitatea fizica.inutul. disp.niveI fizic.spiritul' constituie coritinutul. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers. Cultura n~te civiliza!ia. of!.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp.oprirea dezvoltiirii.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate.. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii.48 el se diferentiaia la .Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde. Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. cu.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul.

alegii IntreguJui. a legilor Spiritului ~i. spirituale ale omului. Îr!ttegului.~a se explica recrudescenta magiei.j(:1 ~~. verigi. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. ~i nu a unui aviator. . câmpuj informationa1' alsisteh1Ului.qà a aparut ca unJ~ erganism . Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim.~i sa creasc. Dada. se poate spune ca omenirea se giise~te.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate. de fapt. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere.~.zI. organism. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor. schimba cu rapiditate. adidi Întoarcerea la starea ini~a. spirituala. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 . . Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea . posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion. se . comportamentul fizic.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. . cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului.' generaJ. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie .Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir.Prinurmare.ordiale În raport cu cele fizice.cuSoarele. Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica. Biogenosfera. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult. . Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. realiziirii uni!atii noiipJan~e.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. ..' La nIvel fl. . Are loc det'ormarea câmpurilor.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii. Viata9are a apiirut pe P. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. pentru ~omp~ar. dintre. Daca legatura. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. În plan.aeum poate fi reallzat În cateva luni. . De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului.catre unitatea }nformationa.a unui biciclist. Toti ~tea. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui. acel~i IUCru.aleDragostei. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât. separarea nU. Viata pe Pamânt nU numai. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui.s-a prodvs. . speCÎi. . 50 . caracterul ~ starea fizica.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru.pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~.Însa. Urmarile influentei negative.care loc apanpa . .la. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm. sistemul poate sa piara. .unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. ocultismului. de pÎlda. . 1 . problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale.earnpturii ~e.

.~. acest curent. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ. . mtregime. . de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. Acc. 'acumuJarea. . YOmgasi ..vrajitorie. . Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. maxImul)1de efeet practic.~\ baza: .formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. Acum olnenirea are ~nsasa va.din poveste care.! in alta. itlforllJl$ei.' Daca analiziim calea . În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare. 1 Acum Jumea s-a sehimbat.i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". de negare a urmatoareJor doua trepte. de negare a ci~lizatiei ca atare.!~. . Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. . . . a dependentei'~ omului fat! de acesta. RoadeJe acestui lucru dejll ni . . fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc.' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . tendinta spre Cosmos. bazata pe principiile dialeetice. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui.<~:'t .al con~tientiziirii. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar).J : Exista orientiiri doar catre prima treapta ." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. . ca orbii . Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale... cuno~terea. pop sa. de cuno~tere a lumii ~i de . un ridicat pragmatism. ~ivrajitoria. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. mileniilor ~i de aceea. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid.' procese contrarii: r~untarea la lume.. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. ~iun om obi~nuit. degradat rapid ~ acum' este' Orientat.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. Este 0 cale de evadare din reaiitate.. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. s-a' . În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . Prin ur. . 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. in special spre magie ~i . Aceasta cale 0 utilizeaza. tehnice. . Început prin elementl':. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. Astfel sanctitatea. mvestIgarea lumii m momentul curent."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. procesulUi) j/. transformarea ei in legi morale ~i . . . Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. de pilda. Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. "nerentabil" . ~ . sociale ~i.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. renuntarea.de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. adeppi lui Krishna..ale cuno~terii ~i ale eticii.c01l4tIentIzar.-. Este vorba.ea.~iun om de actiune. " . mai ales.. spunea "Nu lisus Hristos. : "':-:~-~~f~r(. Sunt doua curente religioase diferite.daIIcestproces in toata unitatea sa. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. ale comportamentului corect. 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii.aplicarea lor practicii la toate nivelurile.mare procesl4i. ' '::. de fapt. pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. ni~te actiuni energetice. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. . ineficient. oricarei religii. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . 'aratâ peste tot. al creerii noilor structurj. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. . Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. 0 trans. Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani.

ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. Îflcele din urrnii. Prioritatea. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. . afaceristul. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. trebuie acordat a . rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii. !if 54 .lcare sfiir$escprin a se degenera. La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale.'{\' . treilea ochi sea Închis.ei. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. Deosebit de serios se pune 'aceastii . În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . Rezultatul este. copiii. sai.ltecuvinte. .domeniul bioenergiei. . cuno~tea ~i respecta legile unitatii. . tragic.cunoa$terea' ~i morahtatea. .i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. legile' Universului. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. cii ea distruge psihicul. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . În sistemul de valori. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. simple: obtinerea. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. Mai târziu ce] de-al. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine . Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. structuri $i de dezvoltarea acestora. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. cl. . Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. .la nivelu\câmpului din subcon$tient. problernii În .ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. când. pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. probabil. Practic multe $eoli. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii . '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. Parcurge(ea acestor dOl. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . Anume. Ei aveal.iunea cu piirintii.ff!Jctificarea ei. adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii.11 face legatura Între cauza ~i efect.'ii. de regulii. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . ' " religiile. cu omul 'iubit.de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. Cu a. au disparut.loo$tintelor primordiale este . politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat. numai omul care. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii.la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl. l . Conforrn legendelor. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara. a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. Dio. rara riscul de aplati ".Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. ~ . duce la boli din cele mal grave. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau.

clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile. posibilitatea.' '>:':. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte. PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail. ' '.'~ectionarii .' ". . .!' .'?S" . Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda.~':".ca urmare. Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.a . m%:I.':f~rt.detaliu asupra modalitatilor de aparare.\fI}\"Mdeau.\IJ. .lIiY/.~~~t'.' . În ultimele decenii. o~set.'::-:. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0.poate aqionaprin .:'. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca. gândirj . .~~':_~t-. " . acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute.".. faptului ca asuprjl omu]uire'.a seIvit drept \ln mijloc de aparare.religioase" care propovaduiau binele nu numai În.spirituale.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.~t~#ZiitoraJ . . t.~:>'}-r:".doctrinele etiço.~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir.1h. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta .~'este ". .I~ ~a.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de. caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste. . E drept ca pare eficien!. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i. nici unfulos..'.~I. degradarea spiri«talâ~. . fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent. :.: ". des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna. . ~lmt .organism a fost inipata Înca.. imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna ..ri'- "A.ca pJ~nQO. cu' gancllre strategtca.~IJvràJUfn. Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant...et ""'.. ':. .nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'. De regula. influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.'~rt:Ç!). ..- În~& . CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial . Multinaivi COnsidera .Îa~r.mcercanle. . Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie. !. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.la: de_grad~j acesL. spre deo$ebtrjl de alte!e". Vreau sa fia opresc ~ai În. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit . " .mult .>D~~'~'~'...:-"".'. Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin...~-'-')~\~i:'.i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# .:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale.autodiscij5linare.~-.'. siirind peste tre~pta chmwtoare . Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.$i &ecv~tând ni~t~cursllri. . Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat. dete~inatI! de.c't!'l.vorn atluJî\lt set de ~tode.. -' ."'.'J.'". posibil!tiiti mai ridicate.'$. ibfOen. structlirilor etice. structurile câmpurilor. \."'""1' .demoralitate pentru au.bio~nergie. ' ... Lipsa unei.44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':.. -~ .~e"tratament . .strategice În dOlIleniul bionergiei..care respingea pe fata bionergetica.'::iJ"~'-:I' .-..intij. .. Medicii . 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. Necuno~ter~a...1.. .. .' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii. " ~.'\1k' :' '... " " "" "ta ~ multor complexe Mdi."{ ..tnagic~t.. pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii. . . una~a' capacltate . În secolul trecut..'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~. ." 57 .ei vor dev~u.?t{..Cum <. sistelIlelor de aparare religioasa.pot Jf\ltrundedoar. oactiune msuficlent .t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli..' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. -~ a duce. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i. ut...~~.care ""tti'.timp .:\!it. '.~. de . Oricâtar parea de hilat. ~: '.' Intrucatcapacltateli\ .ceea ce priv~ faptele.' ." mUI}i.ij~.Pl1IsUC4."'J'". amt "in.

. :~ fizio)i. un blocaj al unui cOmp6rtament . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate . m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent.aubCo~tient orientându-se .viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor.mtr-un . cu carapace.robi chiar o. unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. . " . practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. psihiatri.mmetrÎ . . vrajitorii. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ".lgica ~ psihici.' Omul ciare. san dotaraa testoaselor. . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. constituie respectarea inaltelor legi ale eticii.' alinveIi~ biocâmpurilor. bolnav sA mteleaga ~i sa.t\ ~ ~.san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . comise. 59 . . tru pte 0 munca tltanlca pen" . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. . C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul .~natura 8. boala este 0 apiirare. . Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. .Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil...dUre efectui eXterior. .a oprit.acest subc~tient. sa-I ajute pe. miirirea : ÇJ.supravietuire În viitOr. p.. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà. AsWI. este singul'a conditie de. . comportamentul. .Pe cercetltorii . Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. ". Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. ~Jutia'19r s. ' . bioenergeticienii.fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q.in()afterü ~i' eticii..n. : . de pilda. .. se autodis1rl!ge~i .c. ..COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele.. $. Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. buie sa deVInanumal s ' . el . Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI. hipnoti~tii intervin grosolan ~. fiziC e. . .a om1J\ui. . .~i În procesele autoreg\ârii. ~aiinainte de toate. . 1 . se poate ocupa ~i de bioençrgle. . çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . ' . rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. Etica. care sunt legile care il8uv!lfJleaza. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor. evitepe . m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. a iubirii ~i a cuno~terii lumii. infavoarea r~hatelor de moment. . viitor ar~eIile. ' distruge rudele.. . ' l' .vindecândtrupul.forte.trunderiim sUbconJlient . daca omul dispune de putine . . un nivel calitativ ..~olii. / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie.sii gàseasea motivele. anurnita aparaturil.

se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. ' .' cadrulrel.Jy ferve?ti ai' . mai'profund În câmpulomului.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. emofiile.influentare.stratunle cele mai ap~. ' / . a organelor a:ceStuia~i . ' . ' ' patema ~imaterna. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <. ln . Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic.IDiliei.l. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului.~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. Am Început sa . ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli. .aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8. . ' " . cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm.loqtJaponal-energetic ' al omul w. timp În unna '~. 1DI0rmanv-ener g etic . "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . sentimentele. fine ~i au 0 ~. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. . se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai.pnntre .~egInm ~is-a. . timp de mai bine de doi.. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw.'egata de copÜ . Str. f \ / "" . În raport cu limuele corpului fizic.. . Cu destul de pup.I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . cu atât mai . masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. Karma personala a omului. câmpu~uiuman. CAPITOLUL II l ~-. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna. Insemna Calimita se gas ea m8.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ.lSUS.e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este. IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect.. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle."'.'. . " .~. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. . puternica va fi interventia sa.' . În sus ~i În jos. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ".se mi~ur:::~:la cu . Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma.coIP. ~mp?nerii acestuia.' . f>iciuâspuns.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. ' .1 mu 1<1clint. Sa .re el. iar influentarea poate fi lipsita de. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. Cât timp mâIla rPea. 't. biocâmpul se prelunge~te la infinit..pulomu!ui ocupa Întregul Univers. At!JDciDl-8.cercun. ". m8.uI" totu! e~aIDregula. eu vedeam pâna unde fin Pani' le . Am desenat pe hârtie un 0I'tI. M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.- 61 . cu 0 karma pura. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite. este vorba de . " " ' e unU!camp " cel'. ' '. apoi IDkilometri Însa . ca~ ~'. ani de purificarea karmei mele. Cu 'mulfi ani Înunna. ' ' Ocupându-ma zilnic. . . .1JzaÎn continuare sa se râsuceasca." a~~f. '-'" IJJ.f .

. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii. m primulrând. toatej1Unuril~. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia.matenale. . . atunci.onsider ca.' precisaÎn si*mUl descris. . orice culmi ar atinge ea. SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde. Rabindramat . .erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'. am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . daca'mi se interzice.destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie.traumatIzezê pe paclent~ .ersului. atunci cândeste vorba 'de sen. Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti. dar nic! nu ca puteau. ' " pot pricinui un prejudicil. .aJ'!are~tii ameli.calea cunoa~terii.\~ . Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa. ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta. ln' onœ f?rma Vlolf.l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. În virtutea imperfectiunii mele. .' 62 . d . fii superior.am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y .:S un singur mlJloc poate eficleni.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau.' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. ' lnvestigând zonele de ii-ontiera.j' ~.simp~a. pe . vindecatori. ACf. :'QIllul "ff' ' "'. de importantâ astiizia doua cale . ..?rare Însa ~u problemele cardinale. . '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În .r<lctIcl~aglce. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului. ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de.~ isp~im karma pacientuiui meu. . . prin vtajitorie. tradtponale. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . . \ sentimentepe SCMa e valon a omulul.meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~. Am intelf. . 'q trebUte sa ma lupt. C. adica al Universului. termenl care au 0 semmficatle .1mai nu voiau. . 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude. Întotdeauna utilizarea. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«. nu voiau sa-~i. .cu ~t va fi ma~bme.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale. . . Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . . ? este cainla..muta Încâmpul . Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . .:":0':).. În funct~e ~!.!timeata. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul. . .' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i. În principal "metodele" 101'. /. legilor ' existentei Univ.vindecatori nCau putut transmite metod<l ".. . . r~ 'e '.eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p..:llta ramane. ~I I~pslt . slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!.'iii niJ. 'i/. " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '.notiuni. eu folosl:Sc. Astfel. 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i.'1 . ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa.> " . ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. .prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea.(ezolva ea poate da'doM 0 .Tagore spunea. poruncl ~Isfatun. .:St mlJloc .'. sanctitate.'~ deCât sâ-i. actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum.care permite ' . Înainte consideram ca multi.:nte ~vine. dupa propna mea conc~ptie despre lume. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e. .lucru esteposlbll " . contact incorect cu 'Structufile câmpului..!~ I*~ . de care se folose~te . . Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu..:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni.ca de pericol. . mt violentii." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii. Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. dincolo d.lumll .lbolnavului sau structurile lui se pot\: . cunoscut omenirii de foarte multa vreme. determinat de <!Càte . tendinta permanenta spr!. iar acest.Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1. - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane.:rea.tImentele dIVine.

Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente.strategice~ lactice.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. cU cat este'mai mare În valoare absoluta.srar~ltul ..9.. influentare er~u .inertiare.~.omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . care trebUle sa .onaleale omului. .cOI't$4entii'sau subçon~ben.al~ap vJloare negativii ~i. În unitâti Struçturile.<le~ece.~"""" nicio~tii~.fatà . . Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers.reaCtt°namfata de " ea. .. . ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v.~~::~.on$tientao sil11tHn imedlat ~'. s~~i=. "'. " ". Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid. contQr$ionarea~cestora..' . karmioe cunoscute.se mte . ..Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia. . tn. \ . fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea .n .cr~~ urmaograve.1rieoluioonstâNlth:i .Àceea otite inf1lJentii. Astâzi foarte des poti vedea.". fatii deo agresiune strftil'la. De. . de aceèa orice ÎI1ci.~I:g~~. .ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:. . ( .(. " a:ju~Ja.):.'. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei. fata de . .'ki~.: .necesar .al\e. constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. 65 Ildrese~Spintului .ta. .j1!J:Af'OIi.. - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare. Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.:.a .P\. ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul. Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba. ~CUtà. c~ atat est~ mai bine.~tMter. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman.' .. . multputereade (.sa nu ."~.{. seco luIu'1 al.' . adicii lui Dumnezeu.1 cand aceastll.a n: hysacontroluIu! .avânlf~ .de " biocamp~I~~. '. ~ opt.C!1J'a~t~IUl d~ . . negativaar~ . 'i:"T:. de sitUatiid~ n~nt~elere.- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model . 0 are niJ. de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului. C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i. aceastà. Jriedii ~puteril." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or . Cel mai adesea acest lucru se manifesta . materia. ~X -..prin maladii grave. Agresiunea. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe .lul agresivitatii.u~a valorile.VJ$l1i1n. '.!I.i ip . Unlt!!. ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare .a. oauzli~feet.sistemului câmpurilor.' . Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. .izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai. VJatlicrc:~a' ogroaza .ea~oneaza. ' ( energlliefine. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti..~~:~:ti.J. timpul. . disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute.~':" '. ~a.-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. cii fiecàrql om I-'a crescut .~ .. .de ~I. ""~. ".r.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e. . .ple de astfel de "tratament" sunt '.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului . astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:.incap~tatea 'În. ...=~=. se sacrifioa rezer'velestrategi\:e. '.rcare de. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal. cum.actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului. '. .~. oonst. 1 ~~ .. Exell.W' d. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:.~i\ignoMn~lanivelulfi~~". câmpUlqiiiurÜl. sufletul ~i Încârcatura de iübire.~::~ . ~ ' " .~.marimeapa(ametruluimasurat.d\I'.optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu . . relative. XIX-Iea detreizeci:. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea. . .~""Este. fizic.~ntem I~ prezent martorii unor confu.ca pe un tot unitat:'. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . .aceea. ".putere . . Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc. o\Unehilor..'- . dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. ~ .acum -.dinJuc'DacJi cudouamll.În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare. .

liz. ' III . ' . .cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. .. am. . ~are~emold'aceste . ' """ " ' .. duc la deformarea structunlor campulUl.J.' _ J..)~ \ 'jSf:.cfidnfif1Za reciprQc.'evaJl1ândti-ne Jn modobit.'i.'. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a. iubi~eart()astra.starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata . eu alte bUvinte. ' . . . viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita. sa uriim~infa cui-eligia pentru. ' . mversu ' armoma .daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa.' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re. G~dunle. ' '.1 sali nt. structu~. . omului cullnive~ul~i.. .u.'.'. sentimentele.f' sa se manifeste.' ntr-alMp oate fi d Ifentà.atÎJ \Tom cutio~te mai bint.Icturile .~tratam. Cauza. bO.!de.'.'/ f '1'. .omenirea dispune de multtimp de tOat!' . .ltul. . am. - " '. ' ".ctica. .1viedin luirlenll trt. Noi Însa. '.nu.. . ' precurn Tomanecr:edinciosol. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl . ' .ne lovim tOttimpul cu capu. ca m~lte.66> "j'"" . Nici ofiiniaMt.J.llIl' " cam"\ly"".-un organ Într-a.a aprecia cu ajutorul ciffelor.. stiirle.'.'. rouit maÎ e1. Viteza de trecere astructu~ or . acele~i bariere.' ' fatide Onive~. . .nvestigând biocarnpul uman.ligioase. ". cauzele bolii. 'CAPtTOLUL /. alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar. ~hiar .1. privind. intrate În c?ntra~lctle cu ' V. l01.eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile.Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an.cu atât' .boliarat a.lllaiÎnchizând robmetul. W"j'.. i.il. legile interconexiuiYlor din lume.!! ::':t~f(!IA~' ' . ". printt-o munca de 'ii cu zi.' . " ' . .alae ca apa c. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când.: ' ' . ' ' .itaptele. . cu c. ..vRZUt 1 -'" '.la Oricât ai trata 0. ' . . ' .cuomuliubit ~itu sifief. deformarn campulUi 0 . . YOmaspira catre aceasta . . atn.1bulesa fie privatii de:.lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe. . " . mdepartand. ahmente:l:e :~aJ\ ~~.t' .entu l est e cu .t ~i iubirii fatâde DumnezeU . 'informatia necesara. ' ..la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll. de ceas'cuc~as. as U. " ' " ".pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi. . l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca.p ra .uentar~aesteonentati. emotionale.f ) 'gândurile. d:paC\lm ademo~strat-o pra. . comportamentul. " ' <. j. fn liniimarj. .Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul.ma!nte caele .iCac~dac~' jnfJ. " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr.i.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' . . ' "" '. 'j . ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare.'.1Ctiv ~Lci!1S1..ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva. " .:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. la nivelul fizic.'..JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii. .copiii. ' "" Meçanisinl11kannei' rea." ". ajuns . .boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul.boala concretà.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa. care intei:q. "TeSJareabwenergetjcii 1 ..poate mIgra ilintr. . .

~ ~ 68 .' .~transa interac~une. a CampI/lui. \ .it.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom. sticcesulu~ pe.indispen~bilii pentru sQpravietuite. de copii.viitoare §i. autoreglarè.o ajJreciere . ~d~ . c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj. în câmp eJCÎsta. .Qrganelor.n~iv..~pectIve.eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA.arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 . Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic. ".responsabile de s capacitateaomului dea iubi.ecesar sa: efectuez. al Universului..*.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ. la armonizarea structurilor ~pu!1li $i.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii.asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. car~~rUJ sunt element.'P. .amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele. ". s$tem\lnitarcuo.at'mOdfficâii În toticeilal~.~<11unu: re.. Metoda -peImite ~i testare". \. .azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha. . dè spiritualiiarnidic~În .'de ~. '. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic. deZvoltàriiorganismului.I!lpr~e~I"~. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl. de parinti.otica a diverse/or obiecte. prin analiza . se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului. .a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~.numai Intemeiata dar $i . soarta"tJXJiea' desMatate . .n. contemporane.. 0 bldcaie foÜ. ". neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice..~or stfategiCe.~. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii.fiiraun siStem de control. nevii.Flecai:&t':f~.sistetnului de." Influentarea bioenèrgeticii "este cu. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale.. dar' $i ca structu~lespirituale. Însa. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice. sau.ieJii <>mului.Iuat separa!. pentru un colectiv. - 69 .de ac~ll\$itimp psihicul.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.~~bu!~ fi. 1 . În"acest fel.desCèhd~tllors8l. sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -. .t~i' bioenergetÜ. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti.numarul lor . am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI. . ml-am 4atseama 'e4. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu. Imèns. Elaborarea metodei de . fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i.uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale.de. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a.Jn acestIÎ\~dam elaborat.".' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg.În.' viata omuItti...e..corpul fizic constitUieun .e fn numar. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte.' ale structUrildr norocului. de aceea nu trebuie lucrat.$ihicul{oarta. sunt. are . pop .. . descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om. in grup a oamenjlor. Mecanlsmul karmel e. . multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ. conditiile lumii.e n. aJtltând' truptil.' .' .este nu . Dio acest motiv. .Am Î1JtUitcânu numai . care organlSmuI-. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a.Analj~dsutele de cazuri.analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor .ce. tructuri care. În cazcontrar. 1sa $ Il 1'1 . . " . MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!.exttem-d.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi.' mumati~elor. pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.. de cinci-~pte. urmiirile oricarei. " .'Toate problemele diri. sa masuta In~~~~il9r. ' '.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul.cte~erea ~ul\li.~ rè~lt1telo~'. neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi.:. catastrofe devirt din ce in' cernai grave.eleme. a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.ale struoro. .ntele. el poate fi testa!. de omuI iubit.Prin -' c~purilor.' . Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.or eliminare duce. le .

/".supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~.e IegiJor Universului care po~ ~.netnchipuitâ. . respectiv nepotului. .-a...}.i.Orlan tratam pe bunica unui tari~.\ ~MIIJ4. "'. Îttlfreptate . Într-o situatie dificila.un biUbat'care acuza' ni.În' mtbcort~ent. I.~:>:. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' .1.' r.~'. 71 .Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu.titre.::' \' t: . :-.:i~. \."~. ...micum . precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua. de fiicasa. . " ".în'l9?4ati Ces. Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.esupravi~ " "'.Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune. deati ghicit toate ~... Îiexplic eu S-i\.::'13f~. .' Însii fiica a tinut ace~ta . sQparare ani de zile.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.:. . oarecare.. '. Eu n~~'voieaigh1çesc.zvoltarea'.: . }' '.. ..i.Multe. . ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre.~tateafizica.activ.\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l. .<:. . din cauza sUpAririi sale.' . pâti'UnzâM.~.}!~""~.' .: ". fiecare data s-a . \ -::'~'''.Logiœ 'Stjbw.rj.. ÎncAArc&.". Soarta ~istarea de saniitate a fiului.'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~.cint~.:":. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel . Pltru1\di' În eI.aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '. 0 vit~ .- \ \... . . 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '. Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els.enttdui ".proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~." :':':'.' . Eu.. . Corectareastructurilortrebuia s.1~6I1t.I-am descris toate acestea.' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei. ' . . ' mamei.' . medicjna. . .'..-/l raliaqi . marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr. r1lSpândite Înci\Jchi al.bloca _6n~tientu1.'" " 1 Am avut la.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti. ..' ' .~ < . '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î ..Îl1cePe$AfuncpQ11eze. au 0 atitudtne'negativi\.'.'~~~'J'/!." . ".-:. tot cepâtrunde ". '.. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea. } '. hi.' < ::"<'.vitâ colegele de..Înprezent ~jpro&eSi s.' .". una din bele mai.spre mtb~ti!mtul'omultii '. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. .. Bunica tinea supiirare pe . nu ..Nu..Daci.'.' '. 1.:."'r:i:::4Mf}i~ti. ". De.~pentro . nu erau tocmai În regula.".- ::":.'.' .'consultatie..'om:$i.poti 'oontr6Iatede. '.dI' '.(jreat .cântpu}11i.-o fadi marna Însi\$i.' . DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani. l ' ' D~te urmiri grave.' p" se' .. . .nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori.cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita..'. . . -':'Spuneti ' nume1e fetitelor. conCentFarea. Dupa corectareasttucttlrilor.dat:.~'Îp:. Mâine ele vor.c'Întnlcât f . el m-a' .fatà ."..-'.eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri. al câtorva§coli ezoteriee. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera . Supiitarea eSte. oameni.': \~". 1 ..mamei s-a vazllt. :...' . . '. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.. deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l. a jignit-o printr-o fapta.ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it.1tJ!IÎ'. . . pamarel{i§i de...cât ~iin propria ta viata. .Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" ..$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale..' .. .l cu Universul. " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative.0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati..:..-a jignit foarteputernic0 femeie..'. este "s~~legati desubcoJ.. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " .' .:.si. :~" '" ' . CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal. au dus la rezWtatul dorit.corptilui 'fizic. .. ~u osuta'o1!!1tifi.ea. §i .~.>.. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt .fl toate prieteneleei.

:i". .aie bolii.t~lt' "'" ''.inL/' r .avus~e .'.l. " ' ..l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~. C6Ccetarea StructUrileka. :~ . durerea tre&tiiars!.fa!A'<!e.marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.ce-i' cu ea..acest lucru.fi administratanalgezice.'' -'.!.ai . fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura .dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie. ÎI sunam.a$U. .c." 72 . .-~ este lin OIiIminunat. .' " . . insobimb jj-~Ioc. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.~~at I-au . de.ampului. . " ..Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .~~ 73 desl>aqid?re~.Biirbatul.~ ~ mtemeleze .~fÜale C~foot~'SQfie.~~.:rn VI3Fi ersonalii. cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului. ~i itm cOn$tatat. oN!. .in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle .!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'. . ACÎlm toa.'< '\r '~'i . deplas~e de lunga duratâ.'. "~'.çut1!. curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m.~.ud .S-ar tiputut. ln ultimii câtiva Ani. . . tanât incâ.' Vinovat era tatal.iIi §Î'i s. karm<j" estul decuratii.inraptuite de piirintii sai.inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~.Si. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o .ta" M. . u fete .." demu/t . mo§terÜt de la piirinpisai. Starea fetÎtei s-a ..~ p !a su~~t.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.. oriee om care s-arfi supiirat pe ei. -'.~Niv.care am obtim~t-o . i~i pierduse .. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale.in mod tlocyent . ~I et !I fl\.ctat. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut .se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.intâmplare inter~an. kartnice este 0 metodii . ~lin de. El aÎncalcatatati..'.tlllhe ca top . sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e. lainceputcatastrofarde scâzut.. '.>.cuÎncetul..â.. Trebuia sa-~i pUrifiee' karma. .mtâh:1ea..te aCe1:iteau a fostpterdute.Î!1regjlJnea19mbara... se.:\. ~r bille.elul energetic. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu. se supiira §i.riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor..iltl.s-ar fi racut mas. primea pedeapsa pe loe.urdel. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o. -" " .rerile.\! grava bbalâ fizil.'. când erau sfinti.1 .EI a vrutsii. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump.s-ltpetrecut o."~aelirnine principalele cauZe.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1..tadiculitâacutii'illrcl . Dirni~ata.' '.-i aduc la normal patametridebaza.~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe.pregiitÎtpentru metodamea.:_.se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea .tmice demonstreazli. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.. o~menll la mvelu1campului. star.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii. .r:fetita.°ri se simtea jignji.I:a nuci deloc Îmbucurito~.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare.. Eui! swuun:. : '. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. snpreme.cii nl)a apucatpentru ciiacti J».amoa:u~lebolii..p[Îm~a lovrtunle deraspuns. ". \ -""I. s<>liçitudine. pani . . Eieste u'nom bun.a Ani legile superioare. dw:!nu putea.exceptionale. .~ 5~~~.t.. :</.pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca..iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f. '. . Pe seama. copiluL Înainte.. RapçrtUrile.. fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca. Daca i.oamerui. inima. În primuLtand. a inceput sii-ioreascâ incetul .> Nud: ~ult.' '..ut dbrenle . 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician. sa-i.' . Armonizarea structurilor.piIiii la mieznl n°Ptii..eli. .functionala sau organica. Spre-:seara'.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.~.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '.s!inatatii de "la disumt{. sa.\'. De aceea el si adesli.1êtate În to!ite"v. neefieace.chinurilor fizice e~i§i salva sufletul. ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca.dus in situatia dé a agresa rara voia sa . Aceastaesto infonnapape. I~arn cerçetat. Faptul ca -1-au apar. '"" : ' .Eu mi-Ml continuat actiunile.eacurilep.ti~\o de o-.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a. ar fiputut apiirea probieme'cuinima... caurmar". conflictele in 'care fusese ... stlpere.

~ " '. Maroaa Ca.' .:atn.. purta":inecq.ei (fiul). ?neapen~ marna.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v. ~qec '~e. Sentimentele _negatlve. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat. Analizezcauza. '.nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe. . ~erenie.distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla.~enea .le&titudinii ~cestuiafati. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula. 'r. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte . . acest IUON'ne curatiikarma.'el! ~"a'. . Cân~.Am.PrAgramul.târZ/q.deb~e..!U'ey.""0-".~fiCtt:4:d'. s~t oamenl Cllfesuferil\~8... Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a.Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti. C~nstat . nefe~edebdJi... FemlJiiÎi rnurise primul copi!. .').tinuJi\.I. ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea.' '"'''''~'''''''..cr.ntai.t. Am stabilit cauzele ~i i-. sa vad care. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:." ...unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu . Chlar ~i sentimentul.amexpUcat ce.'.~IJt.deaJti ~ameni.tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:.fe!. 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.-''' ~'.1 ..""'" ". '. ' '. ..!~. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el..!Însa.iJ~te~o~ Ou'SOpilej.'. """"". . c~p~.compol'tamental mamei 'fi' am vazut .'~..flumea.'cii pânâ la n~tet"~.cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa . " . "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul . ' .DupàteltitiVinovat.1dÎl1etde.su11t°atJ1!mÎ . cI. .." ' ril?l. .. . oœsa v raspurtde#1!n'~la$i..urat sotu!..este ..e.oipersoanii fQarte draga. (..aI icoanei.î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' . sii-~ ~teasc~.ceva neplii~t nU:-1.a.-.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'. 'l'. D~ . cârnPu~~i lamv\".fj~." vjni 1'1~ .defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau.t°areà#acienti. ". ' ..eI. '1~ " .nivelul. i-am spus eu femeii.1.ide diateza.it!1Î11tecà orice neplilcere este .a~o. ' 'co~ltatieo . " r' .P1UZ1\. ' 'câmpul I~ui siant ~\.~". Ba ~I~a creat.. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA... S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În . .d!fo~i. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru.'.- -. Cbi '''' . . m(CaJi..' mm puterm.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll.!~~p. ~1.Una din.gosœ..74 .J..se mage . . . ".nutrescceidin jur fatiide (}lU '.. nuU'departe." '.~gatl':v1'. s. fiului.cauzanu era una singura.câmpOrilor lor. '.Ibirii. bineltu~il*'cei'ce!vfl. . : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor. inSâ la .' .8." Averntla ".cuÎl)~~!n d~elne . " .ismul exist! În câmpul cice$teia peel.ti$nJe.':..' -.(J8D1~~~~nst1tW. Soa inteJ)sificat diateza. $i'qJ oamenii.'ur~'~epe carele. laprimavedere.... . mult .Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d..... . œ~. ..elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .'Uf. ca la Încep\.-1. 1 1 1 \. . . . 1. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I.'. copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:. .Wmanentii.. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei.<.in ea destul de mult timp. '~ .~ubcon.... ' f:meia nt! ~tea. tot timpul era supiitatâ .. orientat. Viitulul ~I.lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .na6$t:m.om)al.a . .lUm vâzutllumaistratul superficia. rau.tieutu1el ~j.'pentrtI.\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie .6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu. wrba de actiu.:boIitO.un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI.- ..tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este..i~i sa tmem. au. su~t al. Sentimentele de dr8.'1IgmP..t alaturi ~ pe .F..:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre..o 'tentati\ra -de'~'.pentruiertarea màtu~l1 sale. fiittdcj vadc50prezmtii . .biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale . . ':.~ce~eoea ': ..nw.invidiati~. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii.eat...'. s~.aidivortplui de sot.' 0.~.(}IU"f\~P~~~cjopa~'. Incep 'si tratez copilul. .tnceput s!cercerez. .idl:teriorat"complet. care IlQiiiiubim . ~ii mt la câmpul eÜ'. .a'fiicut dintr-o dati foarte.a apropiat de icoanasa. !~[.i ... .ca . cauze J\r~ supar~ea pe.~.! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile.~ ". ..~ bisericii::':Aco1ois. r"iJl~J1t~~'i~'i'1. .' 75 . '. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::.ci pe cele Ille fiul~.ableste~.:aplicate. .titi sup~ratii pe so!.unmecamsm. ri" n\Dnim .'a"i d~pâryicutoate ~ u.~ e. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni...Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c.~::.

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

.el dooarece cauza bo. Daci În acest timp sau peste ' . iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::. nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce. qigrm ~. e 08. create de $e11timentul suplfiirii. Si continuiim cazul descris Într-o. Diti nou vi s-a declan. .'&-il .idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea . t . gastricisau esofagiani. ~. din 'picate.. . . .~' catdiovaSculare fi oncologice. 'çunol.. .i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot.' "..dezvoltiirii Universului. := ==ce cu ~'''' : .La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif. '.' ~d~enoas1r~ . . am reufit 'si reduc .' ' . Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' .aceastli agr~ivitat~. " 0 ~ c'" pot fi pedepsif. .M~ brolWIta nu .2 8J totaIitate.' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.i pCIII$tiinfa.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .i" straturile Inferioare ale subcon. conceptuale co~espunzitoare. . crescând.Iii contiriuasi existe. ? bronfitli.. " -= . e 8ceea au Ca d ' .tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU. " . propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. ~ ' .zulta~.natorul iicestUi.unflivel superior de etici cul~ sau.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. . - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil.1.1tot4ea~na. . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe. " Îll. .cmel. tu/I1oarea pulmonara. " ..-&<. !. nu corespund 1(.infarctul. ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn . '0. .' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . noaStri. .. "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl. dimpo1riva. ..se Irc~arcaAa . se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. au .fi~biar ~alele '.iisopei sale. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo. CU.o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei."cumG..i Înlpreunii . l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice. '. COti~ta' . v Care credep ca ar putea fi cauza?" ..vat. ' ".tenlt ~e la tatli.... s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!.lunit t~aisuPiirat pes~.ârui~ dmtre.ecrudescenta . . printr..din ultimelè decenii a bolilor .pe ce s-o'~cârpesc..< doniesticedepmd'de nai. ~n1r? .ifuapi pbtaparea tutxirculoza. .ci. t!ml' mi ~i destQt felul de~. ! .'.toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi .' În câtnpuJ fief.'rnetIUI~. Copi/ut. . J re. .atit arfi t'ost mai rlu .înultimul .&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto. . Consultapa. . ' repe~acestet SItuafu. ' ~ 00 trebule si f. înucma corectliril. ..".i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi....tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:.mmdes. 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m. arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i.asunatdin nou .at programul de <!lStrugerea sotJeJ.ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine. .alicJl..~ ' "'".". ~ se exfl/ici '.Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap ..'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e .Ea~af~arte .. d . alti variantli: lm om Ii rost tratat. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.Logica . '.testat'peel. daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli. d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.

sa'l despartji. femeiaaÎnceput ... Smw~?1lJ. ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu. carese aiunsese Înto.' ' .. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i..voastriprovc.dIVIne ale. M.al sentimeritelor \.tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia.I!. .' .tnsa va pot aJuta. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.um~hnt~. Jn .eatta no~tra ea a fost cea vinovatii.. (I~ca. .~9tiune care. într~o.. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn. . ~. catre Dumnezeu.pu ~mal ~P~i. reu~ Sa le blocati m.~a ~igreacare este greu de porDlt. .~ 1 - " . .msel!lJ1J)a J. faptul ca m-am ~Jlpiirat . --:. pentru ca §Ieasa fie.catrellfI1l:°wa lumii. 0 conSJdcr1lt1..cdiilll..tIS -.lIllmecani..O~. ~ . .\gete al ~otieiaclio~ AU .. noi. u va. bânuillSca acest . '-" c '.p~11 ~ul)!~e §J.rea repro~uriJpr ~~. pentru <dumneavolIStrii.".dilmneaYoastra depe aeum va ucideri. . ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa .cdormiU bu~e simtiiminte pe ." "":':.' Î!lpIWj. . .separare.'~n~ayoastra .ândll.aceasta. .n.distn. . §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii. daca ati fostjignita..lUIljl1~avoastra aQt1e.au despiiqitCeade.lUcl." asupranumehI1Ct~pra. 1W1.AAt . care ~e fiA rptJta pun . .se.flicuttotul ca foarte rouit malntll.)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:. A ~ 8-0..pentrucii d..~rtata. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu.am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.( .a supiirat pe dumneavoastra.l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea. d~anul. Subco~~tlelltulmsaeste .de.totaiitate.e$a acestel II1I~card)ra .s!lb<." Prograrp.pe. acumuli}t" m . produs necazun unor femel ~! a prin aceas.'. sàdçunem efprturipentrua.lCtu17iIQf:flne... Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a.ale.o Cl.~\! vep.': '.. . '.e. scalde:.sm al ofense!" care flInçtJonea:a in.a doua norlqÎipJaçea lucru.!ve. ' ..liaspÎJ/lpiJepersonaie ail.'~\!!Jc~~~t.yiitorii copii.Via. " ' J l "".efapt ofensa a vemt dm partea 1 . . lertare .~ agresilJJ1ebioenerglltiça. nU. . .!.lll1trerup~.ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H . Rezervele karmelpmenlmsuntepll.. . tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q..- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.spirituale. ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!..~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de.aCeasta. : '(. '. n~l/. '. .pentru priete~~ pe~trl\ . c~~i. Nu demu!t m.co~en~ . .! Co~tii. .practJc n.de .fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar.çare:leau \Inlll. fOstd...n bioenergetic deaceea n ~~va.atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). CI.ele cijstn. .n9~ ufI\ea~ . ma1.lZi\te ~i .s:a Jncwcat multit.!Vfeme ~PUel~puna.ve~ r~u~i. "'\ceIiUJ\It PMtrJ. .Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care.'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.w8l1lul de .ltatl~'ni~ic..lyt. J. n .\ imic." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent.-. va lertaf1. . Pro. Prima i!.fap~ CI!~Iea s. ~t. -. facere de .a sunat 0 c\Jno~tinta. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare . $~o~ii. dutn_volISqji.pu mica aj1.ca 0.lcât. divo'" dar' nu. . Sto. . explic: . "..CU .U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. . .o.on"tlentull\l.suP&riirilor. .§Jn«. Cauza era . ~cest lucru."''':' .: . Fk 0 pauzii Pen~.s-.~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e. ofenseaz~ peacela ce. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] . pentru.am:jignit. '. 's. . . '\ l.roat3. ( .Am iFtat. Ei . .r~ata .oprit..lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor. catre Dunwezeu.persoa:neipecare.x.'.aceea.. . va d~lan. trebUie sa.~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune.1 e greu 4e .tii nterioara am.<' ' .nta' omului e pa Q micij r~titii.unfdcauzelnJ1:uapet la. . fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .mamabiiCb~lui. fieca~om vor dete=ma graf. Pentru a I\Uva ..lmPJtova ~tuije.dar~11I). aseau: IQ g ~118 .~.-' +.b~ne. . Însa. cum. msa prograinuI de:distrugere. Flira sa.. - .~. eforturi nuprea mari Jnainte ~i..Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre.~te demults9tie m pla. ' .nitniciunulpe celiilalt .drept s9pa djJll1neavoastra:.~a ' : ' l Oistrugerea..P1JD aspirat:ia .~iputea explica. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele .:: . .ta alncreat . u: '.' . "'-. multe ori."...În c. Eu aIn cerut iertarede foarte.ÎiI1IpoJ.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl.. .lt.pen(lri'i pentru . ell ..numl.le tat felul ~e .aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~.fatide .zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .bo~.l1-a. .

87 'rertare .' . '. si se.' \. \1. a . .i' lM .~ pe a tOpillor. . Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu.' . . tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat.(J.Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent. adeseori În programele distructive . C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr. p!r1nJilor . dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e.. ' .si Si vA pisttap sinitatea. Principalul cistéCa .a~estwa. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. 'la unprogram cu.: rimânând mul~ ani. .. --. .patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m." -' . kannice de distrUgere ~i degerierare.hul.Sliportat. .. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat. ucidereaiubirii.' . prin inteimediul fa. risfiingi asupra fi~lul . daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ . inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca. .' a em°tiil°r. .unbm.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea.) dumneawasOi. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI. .~ofensati)r.a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont. Este 'vorba de ' '. .AcesJ lUctu vA va.ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. ajuta .. . : -.câmpul omului. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri.repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.. pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? .. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: . Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n".' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea .'.?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci. . Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele.ptelor.de VlCtI~e!e lor. l cincispre2ece ani: '. a gândurilor.~ercetez cauza.'.Nu exista. " .în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ .- - Dupauit ristimp de glindire.~. 11umneavo~a.. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu. .lertarepentrU~el.-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod . programete kanmce'.~ .. . . Uciderea sentimentUluide dtagos~.vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. .in cimpul SluperitrUœ. se potpistra tI1I1pde d~enll~ .L.1cilcirisimilaie . '.' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de. tof! 'ceilalti.- - ' )" . vefl avea .in final. a~fo~dejap~ . când aceSta a implimt " .r ~est~r programe.' .ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e. . 'ln filosofia orientali este. C1riSti Idei".de a ucide. un bmecunoScutcomic.'. S. ' ' . . Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor. ".a omnlui. . .. Într-un moment bine' determinat. aSpiratiacitre Divin. .. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el.:".' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate. mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo .~ul n-a mai . Ajung la '-. nenorOCln. progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia.'. ~i pe'a .probleme nu numai cu fertilitatea.' . . nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe..'. pentrU(ci... -r " ".acestmecamsmsi functioneu msufletul omului. Înain~ criminalilo~sau . ' ~s-a sPânzurat.la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost. : . Programele'nu numai ci." '" " ScuZa0muIui\~ apoi.~ autodistruc1ive. .p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . ~eni.. ' k . ' 'Tot ce am 'exprlS.? . inainte. cuuoscuti expresia: . ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il.-'-1. Exista 0 mm! mai mare ca aceasta.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'. Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru.'. Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti.. omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. concret ce $icum e cu mine. .

.1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' .' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit. : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente.u 1 e' gray.' ' ~~ Suntsup~icitat..~. De parea i--ardespirf. . sa bloche.onale' . ' .adolia..oare: m'ici tahi car le. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: .i. Toate . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. confirmii ea. . Cauza iese: la ivealii destul de u~r.Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci. a.' pœFcomportarea ei. 1 spun. .' progrQmu " .'. Bunurile oricum le. 1 distructiv cu a+~ t . deocantd ti . 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.cbt astfel . ' .uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A "..i Î~' soarta. Inifiafi. omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' .Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. "' ? C"e. Dar. stoparea activit!fii care Împiedica . S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'. Însiiau trebuit sa .de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui. ~ ." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. eu Irmea . . ':<. . a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos. se despartii. ta " î ' .". ' cIIuzeleaparifieibolilot a. . tramle imW. ' " decat m\llf1Imtt..-..eoarece a.mcolo 0 d' A .':. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar. Or' nU-1at 0 ~1a.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . umea fÏ.zica .in stateade sâna te.in mata. ' ' ' - .mUlt nmucgrav . . perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf..~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce.me.. §1 mai' penculos ".r nu ~I-a. ' ' ~ . . capt vinovatul . .. Efectue:z testarea. " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. ~1iate e mlU . .i:'. "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab .uupa ce m. . A' " . Ut ' . Da. Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat.c. Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. 'tr eb\1le sa se simti mmunat. aD!.0. . . " .cheam! omenire ~care. complicafiile gil\6cologice. . .. ' _ pacie. putemic .treb ulesa fie blocarea acestuia. atreia funcfie 0 constituie . l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. 'roc . adicii. 'Iipsita 'de :' . larândul sau.care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~.imens 'care se.a ded. ' " .niciodati sOf1II." . viafa' personalii. SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' .vertisplentul. . Înalte de fi ormeaza . ' .ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara. " u cat este mat. . Marii ' .. 0.< y ochi obosif.mlUeficlenti . afiQerea asta.. . paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. se Î: d.. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui. ' . 'i. . .-1 'sprezece lUIi fata.'t . ~ mai'sl~ra .B\lnica. . Fata'1!1nceput . . '... .fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . " .. ' oamem . Aen . .: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf. ..din interes pentruavereasof1Ilui. ca .mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. . . s-a SUparat . '. ..sii vedem ceea ce Înainte v.ces.Am dlabet. . . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui .ii. .' cu n~e -.fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit.c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. ' . ..a'~ "".." ' " "- ..' ' " ' .La Începutulaniklr 20. ri" ' . ' .s\lntemceJuleli: unui " singur organism.nf. b/iJrbat.trun se 'fi CA. cantpul acestuia . ". nu . Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d. ..Aetului fetei. 'I . . .ebare. .' ..intreb:pe ultsmguL Starea. iube~ un ". acestea -' infIu Waza preapuf..u 89 :-:putef!itia?.. . A M-' pnv~ a '.: .i. Amintindu-~i .pa.i'ce-i supha ci 'a. . a Universului. Deobicei tiu-i.ant -apUeat afi-' " :ClI n.de aceasti poveste. . _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. . regrete. Problema principal! a pacientei 0 constituie. ". . Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut." . 'Yine la consUltaf. sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' . pun diagnosticUl medical. ' . de. Orice in. . _.ze programele "".buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat.abme C.reme' titeau vedea doar p ..ie tâniI.uazea de. " ' .Ea a reC\lnoscut În. .' b' . . eliminarea meclUljsmeJor .garanf1uml .. " . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt. loc la Începutul anilOf 20. . absenf..ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme. chipun. ' .'. " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '. . balnav . . -" ' ' ° n:.ago se eun t8n/iJr.- \i1Vo$e~e. deoarece .

1i. dar nu '.adute =: 'mirturi . cuni II§fi procedat acum.... Moqile cppiilpr.. . . attuClS . '. '.. .. Blocarea ac~i.:.' .- . codate:in câmpul s8u. .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '. .'-Nu.c... COplllDsa n-am reu~ . rudele bucuroasePri'''-.ln Iuj!. Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor. .. -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna. . doar Începutul.i \ .lDregJstrarea non'. ".a cinœade Sacciua..'..tn-1Un purtatcu el nu.~am si nuu pOt.. .. '. iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest.H " 91 .~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ.\cea.'aceasta. . ' " -'-. i -am 'spus 'eu ..mia.' . . . ' ' ' " . . n copi! mort a riS}n1ns u . pIJtesc toti urmll§iisii..' ' .n-. " ' .~5.n. ..gazdei Ea ' " fenclt... . . . .:. sJ vina! .1 ' fi fiumoasi. .~ " la ' ' .Ql.surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI. atiti~ aoe:tt~os.. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua.'.arost da" intÎfl1pIlitor? . " " ? lltit dezisde copi! Îhluna. N:u. " ' A doua... trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re.' .. Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir .. ...Il\ecarea b01il ..ciunprost la capitolul ista... Buniculvostru dinspre. ' ce seJili.:.eamli "degenerarea familier'. . ~~ " ~-I .u~~.. """.atunci copilul ' m~ten".oc cu . El a . . /.- Odati..p copi! 4e . cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn .4esareinA~att "" ~a shidespA . .~~. n epoa+".' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '". '" ' folosqte pentru..AspuS ~ lI1otiwl? . ~ .'.'"'7 Da..' - ~ Oricum. . avutun aecident Am '. Zidafi~aca~"'atiWul. atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' . .i s-a nAscut. . douaofi: " din CIUI:œ.rm~V"" fapteie " " . necontestat ' ganiBmiilui. ' . 'Acum avett copu? IDasemen~ . aceasta deamintirile clin luna a cincea.oareCo'. ClDeVa. cu ~ ' '-"' " .propriilor copii. ... .ostIO~ti . .blirbat. El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j . ' " . ' ' 7"' Da.. ." . . . .' blestemul? l-am intre!>ateu. .. ..n.. e . DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i.. '.. . . .mea. . 0 Micitoare a zis. ~1'ebuiasi'avepbiieP. care . . dar. " c""'UJ. evimldumneavo8Stri. .... ' . ' ' ' ' ' . " '. . intr"p comuniune absolu~cu i.an . . in mod autOll1at.' de. ". ..te nu numaiprogramul .un .' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI. .Aveamin fati un caz clasicde ceea . Dacltatil sau marna s." Q.lucruse poate 1ntâmpla ti .~.' .u~ratamea ."-'. tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. am v5.~" "' . .. bolile mcurabile..- " . .' . .'-' Cheami-ti imediat nepoata. ' tinAri' . " :~: '.program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire.Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de .. C .~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali." '.~tii bine cAele stan . '"" realiti' pnntr-o'abordare . intrerUpéœ. . NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i. 'unnure ' . .J.copijuleàte." ''''1°rata.* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie . Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' .t 0. l)a. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? .a1L. vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ ..odati cevain genulista. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. D\'. " tr~ ~ ' i ."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . Mai 11.. . '. tt poo VD. - . -:Attin~catsamai~p? -Am copii. f ( .'. 3.distrUgere a organismului.>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in .-.-voastri..+-De .b 0 1iJo r "'--'--.au dezis in acest tÎ1J).1D~te. .~ 'in~pulsarciniisotiei. .. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '.la nivelul subcp~entului. ticu. c .Înloc " " ' ... ui. ~icare. . .. . " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . Eu di!Senez ' .avusese 1 . am. ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te . a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave. eriwadunate toate rudele... " .

_ . ".iifemeii. 'rara voia Sà. Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . 93 t. me! pâltii lan' ".abdatrt ~t sa vedem . pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. a P t enoare"" ... cu . 1II DuI1t.. 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr.èc:::.mamel.tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. " c~aspitJtual1i'i! . V1 en . ". . . ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui.' pos '. '.Endmpotriva? '.t~ mcercan . 'E1e . "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. ' ":.1 Investi' gat"'earatii'ca ' . . . Stiirii !lalefizice ~~.ptinsi8tetnul ?attë de. t. am' explicat ' './ol!jut sii'g~a: .reperçutat În' mod deosebit 'asupra .rt un UC':itlele.ne.e mi~ca icio~ele . ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de. . 111!iriki' sa1e. ~ctura spiri..Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia. .. .llltt~eptat biblia. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà.!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . tOf'.'1t"'. no~tn acumau .alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. - ".m:". '. .0' 'titlentata i ru.' ! :~ ~ .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' .' " Ji ' .OP~1. cu' în. ~I ~declatf$ilf'un " . . " cmcea a. .'.. " """ " " ' ' $l' Il. doctrita a spus: ' ' -Tu . ' 'j. Iurta. nevinova1Jila. " Ul'inii.câinel~ eradi~n:::~:~...8:' :"'. conCentrândU..' doctoritii. .putin la trei persoane: Cuho~tintei.'.tu. supritnare. . ' .. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~. program. .~ §i . E a m-a rogat s. ( ". Bxista indiciuleà. prima vedere. meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei.Cilné.~i pu_. ' :'-"" ". éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de.. ".' -At! avutconflicte cumatna În 1972? . -' - or ' . . . a .. . . " .it4ese6ri.. ' ' " ' . . . " ~FTi'ébuièsli ".. Outn VJ1P a.trera deJsarcmii" 'ând .ciJte 0-.ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU.ate riale.Da. t"" mari " . ~Ii schimbllti.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi. . "" ~ Recent unei" '". A cestea pot lua cele n. ""''"'''1"1. 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. ' " . " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'.ilt vizlta Împreun.Adesea nu ne-.'Investlgat cauza!cesteJ zi. Ii'drept "~ . ' . ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele. blèsféIitului. Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' .zii~i ea.1' . 111. i4. Privind-o.. 'tatUl. A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii. .'JflSa"noi. î'n -atreia'.. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '.. mam~ S~ahtgat p~tru el . asupra bunastiiJ!H "'--' .tain~tept8te . man Contf1lioapiÎtI. daci.'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului. nezeu.' -ptltemio'culumea.' ". erIi1 nm.nu.'.VJatâ~i ~'.zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . . a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o.ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. ' ~i mai departe. analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '.. . .-~ ' eapacltâft. 'afutici . "1" ' prolCOlonale.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice.râ\l unui'om !(jar.e de. am vi\iIt '". Ea-arenevoœ de ". '. ""r " . rau cel . ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc.Înacel~itln\p. . ~:tuaCopilul.. '" i matbrtle decâttrebUle. : " .ri. decare era ' eu " c!tJn . .~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i. Ifi. . Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. I-am vindecat copilul de diate.$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. OobserVllt!e..pnmtt pe GiI V eOft1.' a patra luna . . " Recent.1 . 'mêlé iubeascape Dumne.zel. orien.~e lit deo orientare 'q3 ru II.d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a..la trece ni. ' feme. coptl~l. . " .zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli.- 'o. .. atittidinéa .-'. ' C ..~1i~i comportam:= .tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a . atât de't'ldicatea. . Co '> ' ' " ' " . mat-alesÎn d'ire"""a' wu. '. Aeestea 'nu s-au . ~t. Principahtl e ca orientarea catre valorile . Îndragostit. ' . .t0tula1tfeldesot.'. s~i' ~i 06pilului sau. Odata ei a veni..C D1°tl!U1':eea ce .c . acordamprea y'. .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut.'" d~a bioenergeticiarlii '&. '".. În primul rând prin ..gtesivita" .Însii aeest lant se poate intinde "'.' """'. damneavl>asttlnue ':.eapacitiip bideh' ergetl.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. ' D'm fi enclre copill. sareuul. .. . a Iacut. .t. spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. ..afetneii'.' . ' ' ' " ."" .a:cufata . slinat!tf. Odata primit.P. atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' . . ".. comumune.cuno~ereacau. ". .1i lbtl~~. . ~Î>flOOa. prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi..

Daci este orb. Astrologia este secundara. ele trebuie' si fie sterile. Ease transfonnJ. . Dar s-au.gr:eala.' ' . .l( de ofensi. '7mu/1t ~I ...ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu . . . destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient.r~1it ~ .d1"agostei. ' Qtif... p . . Timpull!ll4t~ copilului este' . acumulate in decumd anilOr.lainf0~e . ~Fetitele dumneavoastri pre..' . .lpe: nA- .' . ln.. .1 go c. Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca. ençlti $l ... ' . .~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite.'. .UU~v~astriv-a fost tot maml.... dependent de struatura energeticl\.fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii .".. .. ~tela ciuta la telefon. ~~nta el af1~pt IQgQl.".ai c!sfitorit cu el d '. .'.. .anumi~ ' '. .i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp. Mama ~UI.' .. -.p aUZlt vreodatfi ceva dHn.zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate. .fll. pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~. . il ' .ze.ateoolri t v--a fast 10 dnj.'.auza unUI $Meol!!. '. ' . mce:~ ~t . ~:~ negativi a. adic! de karma. . 'imi . ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. ..petrecut ~te fapte ciudate. "". . 1 va determiriii .totl. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una. .peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.lnQfi fi cu bine.publicital' ~i a-mi continua Cercetirile. . . ' ' ' asuP(a. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui.fna.:"af1 ~t a\lllt 0 tu.:'11 .mi A .' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti..:. ' 'mteonediul câm ul\Ji . .. "t"<' an.J:'rinciPB.. ' .copüului. atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~... ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi.chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al..acest moment . Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(.sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate.Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. . Il.". ~. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c . '. . . . Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul . '. Dacl\ dumneavoastra. eJnOUV" .:Îa . cu alu': ctIymte.. . .Ialiptul. M-a sunat 0 reporterii de .v-apm. !14 . Confotm horosoopulUi. :.. . . '.din .ealuamperiodic legitura prin telefœ. ."'. VI ' -"". . de kaonii.este coIilul sau .. fapt ce i-a chJpfiaç\. . am sa vi spun.'SituaPlldeveniseabsurdii.In . " '. iilbit.eredita!i' " ." .' u""""" " A ' '. am În" . . Am inceput sa-i analizez structurile '. ~" ~. efa fixat! tntâlnirea. ~~ 1Uiri~.' ~1"""n"II. .. .n~ .."" aIe n. UIbJou uluitor :' . -.J.. eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit.. celuJicanceroasfi. ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î..' ' ' ' "'.. ~ .$1 '. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . La ' $l'nu.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. 12 ln ~a .'.} incaICirile le '. din ~~ctura . . dumneavoastriea . . la doi ani dupl\ pierderea copilului. ~..si-mi sistematizez materialele .l(.eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".zibile pentru a-$i' reprima.'>'-t<..sen~le mult './vi va muri copilul imediat dupi n~re.. . ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia. 'prganismul ea 'pupiuri.in anumite CondiPi. într-o.' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.. toate fntrebarile. de . 1 ..one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche.~oare? . Noi ne.-e " . ' "An~li:œz .i rispundefemeia. .Judeçând dupii informatia primitii. diVUle.' . Nere~d sa epuizim.snutenu nUlIlai PriA . ' . . . .' ' .ci prin nostn...' . dupii boroS4QP." ."Opunându~ . ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau. muIte. douafucercare. ..Mam~.. .."" ' .categOOf.' " . ~atfi dumneavoastli: sOt m. ~ tran.femeJa muspt. prin promovarea /.' '. Ïntrebfirile ei m-au' ajutat . to~OIII1 de.noi. câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1.ce'.. sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf. ~Pa..am. Ifcest JUClU va.$1 ~ ordon~.. :. .'" .vi mirapde cèeace -.din nenorocire. Zona vulnerabiliieste capu!. . anterioari'~" :' de '" cancer. " ~uI gan-la oQ)elllre..~ac~aIfi v"!U1 f!.çâr1d cdula se IqptJ CU .' ~ . . '~Am ' sa vi rog sa nu.' .x.' " kaoni ... " ' j\. . '.Decipre. Aceasta va. ' . . fiecare'din .la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim.1f\".wnel se ramTâng . vi. decesUl.d'e ~dire. ." .un . "pnn .: ' ti. "c' ".Jni " .ziçer.0 desepararea de omul kamtice. sentimentl. 95 am ~. VIapf' . .

4.-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii". Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui.. .~trecut .~.. '. .. n. D"va . ... Uil1Ia investi" garn ecogr. ~ se. Din acest. ' ~.d&id.'. Înainte de toate la spiritul copilului..spr~anio~ deçlara . . Ea .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a.a ' " dafuntelefon:. Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit. /lurnÎli baiih .. Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este. . ". . '\$ . ru1ui"D E1 prezenta hemoragii .)inç. j una a' trwa .eeut prin muJte spitale. . Au suferit ozi. ce sa moara În timpul uuei boli grave. -/ . ' 1: .' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas.Câmp"ul'" p1 lII.a patra a printr~omcer . '. arma..Acum . sare"" . 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este. ' : .pu~ .. . "x . orice preziceri . 97 s~ritu1w '. ta ' .~ destmul dwnneavoastrâ.'..s-au acumu1at În câmpul firav.". ' . . 4ec~a " ' '" .' Ml1. În timpul sa.1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . '. 1 a.~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la .. Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta.Ea.. Sltuape LliIliti . c nor . . .i. Apoi a .'. " m"" rcma .. . . ~i abia dupaaceea' la trupul situ.niiscut. vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ. '1i.Chiar ~i nurnai simpl~ .. t.-cât.am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '. \' ' . . ~ .mecanismul k nuputetielimina8upâr&. ' -. SOft! m. motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat .cut 0 fata. .s.' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . uL. -' ' " .. .' . ' SO!UI9I '.tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.. . co~tiineios datoria În campul copilului. . ~ ' ' '""t~ . . . IVlnltate.'. oinbilieal'i"~:ur '-. . . '$1 reprO~e . gâtulul '~" ml-au 8pUB .acestor s'lJucturi . a "e~ .. .. .. . sa ~o~:E :c:-- a& . Însa.ieste . i de aceea. daea ).1n " I.00 Îm~v~ ' ". . w v.lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen. . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului.eo~ll. nemaivorbind de . ." . tu ".pentru fiica.peste câtiva ani poate . .' '. de negare a universului a fost neutralizata prin iubire.'.' e~ . .cu A .. lenCita matna !ni. . "'. Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe.. se va modifiea k . a structurilor de comunicare ~i '. .l ~ au dubii-daca sa dea. booatate D' . . dumneamaStrâ." . . e ~pwr .e' .' ..$1pentru copi!. Dupa un timp am Slm.' innome l ' stru ctum e .se. ' d'.. l . . ... Acurn el este intoxicat de medieamente.' .. .era .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum. ' ..rogram iar . Toate acestei).. . - L : . ' . . . .tè11tattlla~Ud. doetom: .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0.~ 9tJ. rormeaziim:câmpuJ '. 1'ri1i aspiratia eatre.siin'âtatenu i s-arestabilit."'.".starea de..pericutoasi .Poat " hi1 k armanegatIVa. .Eu n-amsafaccopii". .' ampului (emeii>.'. a t . trai 0 asemenea viata ...'stahil . . .eare a aruncat-o cândva Într-o .' 0e.ell . .~ de . . . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli. Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. '.. "" ' Afiavut-dreptate":copilul . . . dupa care s-au consolat cu gândul.Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface .'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis. . .:m~u COnil.. prin as' p!fap spre armo nie.earacteruJviik>tu1:. Chiar W3uugerea or .ru. cOlmrma emotional aeest p. sa-i faca un rau. sau nu n~ere cOI1iluJui. rea o. ' ' . .sau numat.j...x ..ntorulw.i. ce. .. a fericirii ~isiinâtiitii sale. solidaritate cuoatnenii.p"""a1. deformlll'e&'.se .E . . . '.. xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru. .. mu. al viitorului fiu.D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 ... ta ~I~.' . a" fata. " infonna.-j..are locp:npl ata C asupr a . .Soarta ~i.. ..1 -!:' .fericita". ' .ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. Ia</o . bolnavicioasa. logica: viepi cotidi .og!Cwiubirii ~' iertâri. " .Idetermmâ viito. ~~ . " .caeasd ti t ~ . .mat pl"e8US oriee 'lIStrologie. . armA.V' . ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. .. ' . Du. .. neprotejat . ' .: l n. {}' . fe~eita.Da~ .'. Jurol '.a.aficea-:copiluJui ' .de orosc6p. .-"1-0. ' La. . . "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios . Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. l.. Cea mai mare parte a programelor .a nec~ara. .doara.

el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa. . '. mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii. .y .fnu ~anientu!. " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. -. parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. 1 . Întru. E~. sa Ii se Opuna pomm dd . . compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'.deformarea. .doariiputernic picioarele. blocare $1 de . Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. ÎI1 câteva luni. C umll JO oniuratoara.. dar Tu . sunt chiar. 'ka era tratatâ 'timp. lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale. .Omul put easubcon§tlentul . .necazuri piirintii trebuie-sa . 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise.2 grade. ' m" a nu s-a grabit sa le . ' . . .icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor.cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor. 0 mooaIitate mJOunat. . 'ln zona urmatoare Universu!. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea . Deaceea..' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. ". atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra..ar puteaaJunge. prin Procesul carealtiidata dura decenii. foarte multe dépind de.. EntuzIasrnati de binefaœnle civih. d' spitale cuno§tea principiife de baza " . . es t e cu mult mai' buna. trebuie eliminate. MediculJCf al..capu!. . 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve.ensabil7.e~~.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' . . primaceakra §i plci6are.. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze. totul pe 'nea§teptate. cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " . .. ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 . t mijloace. 1n re alitate situatla. .010 ulm asupra .'. se ..armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . . . Ajuta-m a"sa m. . " 'la' concluzia pèsimista ca.. . (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat).umcauza . 99 .decâteva zile la practlca sa. . . ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii .unuta. 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . . alcoo~ delicatese. acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.Exista unmecamsm ( . a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f. 'ln .. de ' - - . lit t1arte vinbvat deceva. Sl !Ja omenirii este grava §1 .negat\ve dl~t.Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. supr811ljm. '.suflete§te. . 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate.. Odata :nsa".\ . cândrenun!i la copi!. . . confirmarea '1 . . vaqa numai .iarta-mi .comportarea. . Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU.evemmen t elor .. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului". coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp.' :: elec tul dar nU "Icauza.. acum decurge doar m' câteva luni.'~.lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . . Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne. dedit fiirasperan!à..În zona ".. Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I .pe la wasori. . de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm . '.0 '_JO: Paeat am . Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. ' Acest lucru neceslta msa.: .mai importante pentru parinti. ' .tu lt nu pot sa . .e . Cazulera tipic. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei.' ne-am putea Imagma la pnma vedere . El a umblat .gases C ac. Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. .cat Cttltorul. . ' '. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap.pun c ' de .aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. i-au trecut. afunentar al piirintilor. Pentru. DliCainainte. ' " . çampului . .Y. RenWitarea la carne. vine cu ' 10 ta . schimbamceput si-i scadavéderel).eu su. . .1 98 .. " ' . " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg . care nu se lâsa cu nici un fel.IlI"lap.. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ.fie sanatos .c " intervem ln desla rarea .' a taC!!t t9t felul de bai. .dii)jur. li " te 'gr'e§eala. ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. Ïiareakarmel. picioarelor se muta. .pel. . 3§U .. doar sa faci rau. ' . ". ' Uneori faptu UI .intermediul tratamentului medical. În timpul bolii eopilului. ' . . durerile. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme. ".evemmente d" VIa noastra. . rand 0 temperatura ndlcata. " " . - . decat Pentn.za. ~ .

" " bISMca. sa te lupJ1cu Une . . . Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul.se vprb~te mult-d e spunând '. tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie. {)rçam . .- .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor.. i am": Stmpt.ia. mmnerezultatele e .iepartede. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa.b1amarea §i ura. Acest Juçru se vede pe un exem lu t. al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa. . E u C . . . CIID~peproces~1 de. uner copii talentliti.sau . mergat. Existii nume neutrale. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru.tlJllume. pesme '." 1MI'.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica. ' ' .'" . existii nume de bun augur care au 0 influenfii.P.carn un grupspre casClldde fi '1 . . De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut .. Vinovatii era. " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. Cel mai eficient mecanism de blo'~ ."" Su. . ca.Daca inima pbtreazâ sc:met.de 0 munca . . capacitiiPle copillorsunt . . ID general pana la a N-a spita. dar'sa f1tmmte câ . Acum. catre .ii. ! D\I.. si:ÎIlcerci . f. . .tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. omulpoate'riimâne t. .Început sa fu h uc. ' La ÎIlCeputul.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu. .- ~~e . ~tere. Dumnez.~. copilului eaa . marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil.:ceperea acestet munci.. -.Ill""" .~ .. .. . .. sa depui et. interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele.se . . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua.j' . .' uu mo. }\deseori sunt Întreba.çalmate. ' disonanfii cu' unp eratlvele ~... în timpul sarcinii .pozitiva... lllcutoasociapeçuviataomului. care nu-~ipermite . dOUndu-Qe~. . înainte de n~terea. fafii de lumea din jur.c.e-am apropi.ul l1Q tn.' a .ui Rita.'" n~ntrerupta. Parte Slmplu.~ '\. Copilului Îi vine . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei.0 . Anume familia.. . e ~curta durata. '. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet.. tâ Mun<.ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a. Prin urmare.. Acest lucru . Dacacel ula P.p_en. Divinul. "TrebUle sa tInzj. Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul.'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. . e ams~l'atun" .. (. re d m Dumnezeu'" ~I. acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului.. .. ~"-. ' . desavâqire. . " . .. lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta. " . .a spirituala. economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii. ' .po ate ' ' . da<.tuuClam ' aJuns sus ~i ll.. . .. .. .poil alimentatie. . ~.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa. '.-'-hn e ceva. va da . orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora. ' . traseul pe care I-am. . ea se tine .oneze fi.necesltatea remtoarcefii'.. este asplrapa. - ' ' - . ""'.e UISa siil~IUtasciiÎn nai. care_~Ipurilicare a kanI)el . toate Încerciirile viet.undeamceput urcu. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea.. " .' . ' . orgamsmu IUt.i nu permite nimanui.tru. omul poate realiza incomparabil mai m It ~.Încordata. Irupu]uleste singura cale de sai "vare.. Oh zona lacul. A . Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ . . ~ ' . . nemtreruptâ catre. ~Itn'~."'9J . ar putea aaJIUse vida . ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle.' ~ .cu . ' '.Pentru '- .. InSU'1 ÎIl P rimul rând " . .. $i Îucii 0 Caiitate~' .parcurs ~oseaua În gus ta . u~p din nou. sorasotului. . poate fi miisurat bioenergeti..i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . Ea se baza pe legile bioenergiei.! d"la ' " -'. permanenta.at d. \~ . . ' .':.!lUlezeu. ÎnsuP pentru a. .)1IUItr. .aneobositafl con~tienta pentru pe. sa. arte departe fara de coutactul.lfO .e n-ar ~a b . 0 mamaiubitoare.1 trebUte sadisp<!fa ~. matu~a copilului. . se giise~te Într-o strânsa .::rtul.tara grabii.cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei.i va trebui t 1 '.' Sufletul .eu". restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila.FiecBrefom.. .1n ' - .' ecponarea~P. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele .. .

/ se Îrttipire~te in târnj. sa s: Dupa Întreruperea sarci. 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm. nOblete.al~or~. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina.elile'~ vi9Jile.sta. Femeia .a trecut printninte.. Ele s-atl sinucida. decla~t În ID. cimza mortii copiilor.'1< ~ pe ds1i .oarele: . . Înainte . piirtii neglttive akarmei.>ambilor (egate de Înciilcarea. ~i Înca foarte puternic. prostatiti. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. . Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea." .e karma celuia al cirui nome. .' . .:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. odati cu ntln\. Îmi raspundefemeia.copJilor Il se. p. Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' .ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului. '.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re.omentulÎn c. JlpOi alta. fiüluÎsiu J\.' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze.'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". ' r . De aceea. ci chiaqi cu gându! poate dl.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. Cauza eta una ~i. copHul adll:a. ~i o. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. 103 "'. ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r. 1.. " . apot inca una.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. . '.. Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre.epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku. .de tot. ce. ~ cu soarta sa. " " . s~cr()~ta. Prograrnul de . Karma .'. Nici macar nu. ~i sa. '" ".la mine odatadoi pacienti. rugându-J. chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina.acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e. Da. a plecat.o .arei. J . vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului.'. dep~~de d. Buniea. exp~matii prin renegarea copilului.' "' . . ':.ele.legilor energeticeale primei ceakre. În tlmpul sarcinii.man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . ale legildr . ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS.:.sl~j chcitte Juri.Ie-a . . ' . din nu se ~tle ce motlv.a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit... . llându-I copilului' nu.Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . . ~avut-o bdati'Într-un . Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .ul bioenergetic alomului~i . nu ~I-a Qorit prim'a sarcina.Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea..1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . . . eap / . iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' .lI1cii uni COpi!. parte dm karma. nimeni n. Au venit la 0 "baba" celebra c!".spune~ .Bimica dumneavoastrii. il poarti copilul. fata de alpi. .e. .avea . .chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli.'. pura a. I-a' mai inmormântat.probl!bil cii avusese destule inciilciiri. L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare. " . Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile.. comuniune. ~ .'.ajute familia. ' Au venit . ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri..plate~te wJlaniitatea. L-a lasat la maternitate ~i. Eu Îi spun motivul: .ie la Dumnezèu in:gândc. lume:.destulde .I1ÎII.noi 8lI1'mJt\a inç.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul ." ': 102 . Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor. aspitàspre' dragoste.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. câriva ani Suntem total analfabeti. renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele.. cu vorba. " ' . ' A~eacopii ~eja. erau BolUe.spus ca nu poatef'ace . .' . Or~ul nu era mare. Cercetez.Imposibil. tara sa spuna 0 vorba.'..ice la urman foarte grave. m~a. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului..

Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l.a' ci dorit.'~amul distructiv. 1 . . Analiiezprogramut -. . de la distantii. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare. ..' . . .t L-a Plimbat.p. . einci ani.: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . ~g.fie bol~a:t '. " ' . ' ' . fusi nu a p\riut scapa de Sarcina.. t ~aCeÎnc!. .---- . nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie . controlându-i tru refacerea 'intregului ' . Una clin modatitaple ge.' c. acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" . iluI' iiniitateami s-a ameliorat. blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie . .' A.. Îndeplinita cacl. '. Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. 10..' . . . nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p.:c" n: te~te de la piirinp.. În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: . Înci 0 cauza. . te p limb cu m~ma . povestese eu iar ea confirma: ' . . 1 0 femeie ~i povest~te viata. ~i. A mcercat si a fRea aV9l1.1 IlfIl. . Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl. ' . Comportamentul femeiicu cinc. decla"Wlu prognunql de distrugere a. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea . p aptul "este explicat pnn aceea. . Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. i tulbur arlle sânat!pi' marne!. Ce n~ Începe si. SentÎlltfntOll!'~'deurâ. atentatul.cu. . . M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza. ' ' " . 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice.' lar dupa .liaftere pâni la.proape c. I"a. du Ii 0 'practici Îndelungat~ . de peref. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI .Da. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii. .entru co .. au. deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J. aflau de fafii.i~iircinati..de parC$.E. . copulor. er~l boli ale rinicMor. ' organismul se mobllizeaza. Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. ' .. e.. ' " " . Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR.. Deslgur. at .anu poate mèrge. - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . . '0 :~ ..~dlc.. ! Multe femei ..1.iabiap .D1ini.Ia .. la ÎndetnânliÎn capu! ." Daca promip sa te Parti ZIS §l u. ' ' . ÎI dor foarte tare picioarele..m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la . WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~. copiiJor. ea Î~i'isp~~te prop=~ . -. 'ca are Jaco revigorare.un prietene.QJat.IAtnidite .Dar males t e structurile . adus. MQ~enindu-le. sale.Da. pnn care boliIe sale copdulUl!. în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij".. pneumoniiledese m copniirie. ~umpllt daca gre~ea:tinta.mama dumneav<>astra. . ' . mai precis. ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul .ramas din neai:enpe.. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea. fromos.' . În ~âmpul ci.>~ inst. Copil~.l"~ . . Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-. unel d' ~ijumitate Însi avea.. aI"l e.Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul .i s-at frânge. ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale .' . . f '.~u ca ~itatea. .ste.la viati ~i iubire au format În câmpul marnei.ianiÎ'!ainte de'n~tere. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.' diaqugere a . poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '.. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema. ~:.'~PMt cOtUinuadc '~. ci În timpul sarcIDii . ~ pil ii Înnoblleaza . À. . dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. un pas' ln direcpa . . n-arn dus-o la perfecp~ne ~l.Mama transfera ... Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. ' ..cara~lt '..' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate.Jn.. sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele.. altti 1.~~ . zvârlea cu ce aV_.bl~~ne rg.Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. . distorsiuni care a\$ deformatfÎ. mblrea pe c'are marna 0 nutr~q. a billt ~~e substante otrivitoare. .. ! .fiecare ~na.' ..IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. .ace~a diverse boh" ale pleIii. sa-I viid pe fiul. maturizarea 'Sa sexuala.lIllli. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur. 'dezvoltirii metodel.

'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 . vina.qtat la COO8ultati" e .' .la gridinipi.t Cfa .~ nutnn~ repulsie unul fata de des .permanenpi'el va fi ÎD.zile. 107 batefeul. D w'Clncl. un~tat.. ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI. .' mIne incilcând astfel legile .1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl..e cbnceppil e.iarJ3). Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul. .drepta in priJnul rand 6. .ÎieXplic: ."". b .ro. sunat cuno'-. Pnn unnare . pregâtiti-.. care-. $1!~. mamei. ln a . baiatului la mine. l' nca ~te schimb"' . structura. ' . .weo treiluni. acestluclu! Daci ID. efectului vizibil. "". \ fata" " . vae~cati1picioare s01Qt~ifiul.dacii nu veti reu§i.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a. ..fa:miliaatiilui ' . Sesufooa. ' ""'" " . De ae." \ -~ .. '. . eu neavând niei o. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p.ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai.'=P~cjp~.:" Eu i-am idi. 0 nive!are a . ' " uteri ca sa-l aJut.lUIIIste rau.Peste cit. unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: . .. .-. ka t arma personala.e se '. Îl:l. '1 .. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline.marerealaa" I~ copi!.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei. ' ' .copiluhll pUnficar . ca. InteresaU. trecând peste ispite ~i penocociri.eva.N. . pentru dumneavoastra~i . .. aceea cbpilW nli Prezm. Aceasta intensifica . .Lueru! cel' mai .tâmplat cu .tÎca a .mea: c ' . ~. Trec pâteva ~ ~. a.iS!JQi: uliO§tinta. .. biiiat. D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl..§i starea sp~tual:œ~a~l' a.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil.. s-a a.de :' .Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica. ' ' . . su ' ' .. renegarea Divinitapi. 'În Iatnilie . ' de a" ceea nu.~pitii În viapi va ti dorinta de a .exista progratne prmiçe ~o38e. sa.-y. .ziIe m-a' "upa .apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra. ' " . '. 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ . . . co~portati1entu l.an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. -"-Bai aLU. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d. '.u1. ". Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa ._~r~enlt eehilibreze cam . Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate. ' . p~~!or. '" Ali ~ptat rezultate imediat e. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. co~tunfel areloc w' " .. .~. . dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul. ' rntmat pe$te. sa spirituala.~P': era " copiluJ. ..qÎJ:l icioare. . -. 0 cumpiina În viapi... . ' ' . Mai privesc 0 data structurile karmice. daca. 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d . .lfJ6 . " " .l-am . pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ". în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ. d e cea a corpului . 'lWnfa !Dea. M .t Se n~e pentru.sufletu1.~edinfé am vazuto am ~ .In a patra . 1 .~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. ameliat.upirarile mocnite r ~' e. ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . pannjL'Gr m momentul< de. - - .Acum Îi e rau ~imamei §icopilului.am . ..are din nousufociiri ~i' convulsii. Du" doa ~ ' ' ea k ' . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn.ea 1oalti~~taJu .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca. .Va mg-si' prlcep. EU.' . ...-o sa r~p. laneplicerile pe care le aveti .~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ. .8arciniipiirintiise cetÜu'.(' P\!. w' .. ...' ÎDCi' .~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului.lat.. întrucat câmpul meu este echilibrat.. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si. " b. t:. .. Capacltatea energE. '. fiul §i tatiil.. : .Fieowe °l/l' are cate.. . . .vine lIUIffi8..are stabiliia-structuril~ la pu. .lw .p. ' .'.. ". l-apc~eat pur ~i slmp!. strucmrilor Spirituale.""- Motivul e ditl nou acel~i.de. va sa . Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic. arrn.'(inOVi!-ti p~ânt. .:wumulare~e ~artI:1inegativi din. 1bs A~--" '. . ' " .. . Din aceasti ca!:.' mare fat. .""ntru COPI.~i.erau .supreme. . nu nuroai trupul. Femeia se uitii .Fiecare'om pe.- " . S-au pomit repro§Urile. fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.1 'IIBpreuna Cu' .AiC::i " 0 p!!!ermca. dorinta obpnerii unui rezultat . voi putea sii fae ceva. tlmpul.~exp copilul.se vor adauga boli §i alte nenorociri.instatltarieu. . 'imediat. atacill s-a ÎIltors Înapqi .O\\te deel~cu §i mai multi putere.!DI . w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit . .face tot ee-mi sti 10 .. Ïnsa 0 schi. . . . eu VOl. ...paman. . sufletulw este de O !DIe de 0 n mat..mmlC' .

. ~c~cii Ocauzii a. "w ' A' euro. . . 'il a!jteaptii pe fiul men.a echili1:J.'. . - . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu .' :. fi eercetez de Îa distantii e . -. A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or. ' '-.. de la ..- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' . . 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri . 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul.. .1" eoarncDI :-t" Put.' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c.Il'IlaIeabil. '. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. . se fOf!Il. SuJU::pil:.1nmod'. ~3erce~. ' explic cauzele.euojUmitate~dean. ~i . C .. '. " al""" ..~I" e mmeDi. ~~ din caUZeleprincipale ale . adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV.. ' l' . va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru. 109 ' '" . incetew eu aruncatUl1 . in subcon~tient ei au ei un buncontact. Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile.amtenici cureaua iJÜ 'eampul s.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~.oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul.raf!de toata . de c. fiira. fu-su '.faf! de ~fi fl.' sii. ZiI : Ma un e .' ~' "--~' . . . . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii. . . Câteva .În interior. . . . ' ' .eazaun fibrom uterin..pArintilor. e nta. . . ' . "'. . Copi/nI are slabit contactul eu Divinul.COlegude " DlCIun fel de re p .e. .""~in. când " .prin poruncile Sfintei Scripturi..1118 .distrugere "..mtoarcesp:e exteiior . _ ' . cu UniverM...~ai-J adresafi. .' .tat.! pi! corecpe câmpul copi/ului devin . af! de soarta. wlnerabile. 1 .' ec an$atprogramul de amo. ." nilIlânui t'l. - fi care ~puncte1e .' ce . Jo' ' ... es pentru ce triiescpe piimânt. ~mtI . compliCatii ginecologice.~re proptille sale.'faf! ' ."'. atest .obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . . Trec . Marna . ..Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. Se pare eiI a fast' elimin .nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' . . printr-o comportare oorectii. mde. ml .a nu pIeri.eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt .... '-'.~.fa f!de. . b:t .. de .mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. '. ' . . \ " ~~ ~ .intetese. darÎn rorul inten' or "'... .din rnoinenM.rea/itate. Am fost internata .taate zileIe".Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool.Ïnainte. .'Discut eu cun~ tinfa: mea.s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ . 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.~.. la nivelul cântpului. '. sudoare fi sânge.J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . de distrugere reciprocii au d l ' . nl . pnetena men foSt 0 :""" len." " donf!. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. ' . ' . t ..treeut... sii ettHtem pr~enJ:lI.stru~le.du-l" a~br. . Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente. '. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. " c~ci zile. . . .." -.' ..lumea: fata de stat. Celula nu poate faCe ~e.. . ' $41. 0 astrel' organ~mulw plecând. 'fratez feme~ ii cercete ' z. ' / ..' . Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .' prograrn orientat spre interior' ~e.. colitii. prin eforturile prorocilbr. .~eru "".~ once '-Y' """'0.JI exterionzafi eum '... ' " .. .Acum. .În asemenea:minutem'AI' . servici. . .J!entru. De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii.. .-tul. . .' . siiniitoasii ~i sii triifi .cald.kirmice. nu enutep Preten.' ~ dacii 1 se aratA .el va deveni 0 . wma..ExistA 0 vorba: .În spitaUn ". . . 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. 01 . ."''''"-" CUItIse SlrntebX.-. lui primejdie? . . ale sfinJ:ilor. . dureri de stomac. copm lor. procesul e În Curs de ~bilizare.l. . Spuneti-mi ee Încercare. Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee.

. ' . " Am ~ p . A ". "in elsentlmen: t". . .. .SpirituJ a mceputsi se deformeze. lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " .el aineeput saGal. JUcam. Marna care-i spune copilului: "Uite. sa echilibra!i' .nte..m drep tat Îm . prioritate asupra cerintelor spiritului. .sa nu-I mai.'.. " . protCJeaz:R. de consum. "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. . Se exclud. . ' . O.ganismul" acest lucru se. Copilul' n-are. farmece UDUI.m uln' mul nm '. " UniversU} §i. ~~ " . c ann În face din cOPllulsau un sclav al C. El a Început sa . ' . WI ~roc " . mtr-o reViS". e ~Ot~ dUl!neaveastra.. -.'A . - .-1 face. . . . Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. egOiste. ca sa nu pl. siibeii.ca-i v~* ctimpira delicatese sau.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti.. ' faci farmece ~Ulva. U . obti~e niciodata. e srant ln avoare".' " ce. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . ' .+ pentru . ' .' . " ' .În scopuri telunce. cere sa 'i sedea ' . '. ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. ste e robotiil poftelor sale. .su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~. . Cerinteletrupe§ti au inceput . decl~eaza .' &1(. peçele ale sufl«ului.'stipân va fi lucruJ promis. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . aceSt lucrt. câmpului ~i penetra'rea in acele zone. . l. În nici. tot . . ' 'ter karmiceunor ID ese. .Când pentru o.PÏimul "Iucru. " rau cu mme.. ' co~tient. facep este. d!' se dezvolta dupa 0 lege propne. Dacii spiritul se mvata. stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI. '" "'" ' . ce 1 la' disparat8... Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '.je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '.tactice de momen t . reprezmti ' aduce prejudlcu ..e În 'clumneavoastra. a propnel .CunJ. 1./ '/ . nevoie 'de ele..' . . Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os.Întotdeauna am afirmat cu fl)$. ". .'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate..~ irituale: În acest caz ar.lte izvorul confortillui nu m. continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~. "ond vra. Femei. -. .1<11 .1 VIDe care-l .lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP".- a si vrea.Ce ÎIlseamna slabiciunea. Când s.t.e IQG"o ' - " " . Roate fi ajutat? . sentimentele dlVIDe falà. ' . diferitâ de cele dupa care trate§te or.ci m trup. " potriva naturui' care es Violent .cum vede berea. c<m.. '. . -fiindcli farmecele ".iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe.' . la.M sau este la Piimânt. Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru.\e d 1.'.-aniiscut. ca nu se p. Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . . uimitor." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I .pâmânt HJ. """" " .' unor apucatunurate.spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. mdopati. " ' ' " .. " . '8ceSt ma d ea. Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale. . El trebuieorientat cu.daca ai sa fii cuminte. a splOtulUl~1 es .uindu-'se.Am clnt. .plângea tot. mod catastrofalasupra copu1or. dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". .toatedelicatesurile.' 110 . resu rselor divineÎn scop~n. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos. . Înprimul'râpd avej:i . Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri.dâdeam saJwgâ. u .-' ot.luipentnl .a da dm cap:. ' pnnclp aIa a dlsp ~ .ana trebuie. muzeu. grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura. A .:. Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte.creeaza un progr arn de nimicire a avan". " ' . 'om trebuie mai intâi sa UClZl . sa fie vegetalâ.sRmtreaca.poat~ transforma Într-un proces oncolo~c.SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. - ' ' A ' ' ' ' . . III ~ El are ~ trei an~ dar. " . .. problema propriilor el interése.. grare.~} dezi . regÜnul alimentar al ropilului.' Comportarnentul dumneav~as tr. Qit maii." tot timp~Hi. La Nici un fel de farmec e. prin violenlii.Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice.tUnpuliar eu. '''. Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom.ll mod t.~. nimic . fine ale .ÎI influen!eazil deasemenea . ' spirit. . . . . Dezvoltarea. În special acelor ce vor vent. t\armece.oate ab!ine. poarte extraordmar oe 1C . alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l . D~~~ . Mâncatul peste masura ÎD1pinge. S " 1 . plângând.se Imp resta ca 1 s-au lacu .pe care trebuie sa-l.. . ' .Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1".

-CucâtivaaniÎn .. .. sentimentul contactului cu Universul.tO'distlugere PI. stoza O'varianii.ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. se spune În Biblie. ea .vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte. ne salveze familia de la pieire. . ID tine'.. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r. a " . discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . .>~ ...epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira.aveti . .>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte. d ' ' .. ' ' '." .' . femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!. .lor.mat ()~ sery un tunp abreO'la.ei ~ a cO'ptlului. c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW.Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra."-x". . Dupa.~a {. ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt. . se c. ea ar fi nisent un copi! cu karma f . sa" .' ~ si cupleze .trel anl mat' nte de n. refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav. .~. dacii s-arelimina ..Când veliÎntelege tO'atèacestea. nu S~(If i instalat nici sterilitatea. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " ." . . . " .' . a unci farnjlii a - / .'" ' . " ~ .un nive! bioenelgetie scUIlt. . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit. se gasescacufli1 În strucfura ~. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~. distrug~d iubirea.ce. O'rganismulnu' va' mai.levase otuparitedicina contempOIalla. ' .star blaener""g"uca. ' .amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og.' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld.~:o~e~O'nstante . ~te crima ~ . trompelof. sa moara sau'sa faca mu altora. ""'1". sufeta' din cauza S "'" t. . ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau.Sanatatea' copilului .'pe aând ~ dO'uli.. pa~e..taIJ1.farntlie au avut lac certun ". ' rn-am miiritat. Copi!uI naScut În astfel de canditii. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . ale corplllui.sau În el. lp . O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm.ln .-. -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat . Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" . dacii e~ se vormdrepta. -'".mi~cii pe Plimânt sea. . este vO'rba de 0 . Aceste de autodistrugere atât. blirbatul Canalele .~ii tO't. Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati .sa pa~ti" .l ' .upleazA mecanistriul distru' ". ". ' ' ' .Ce si fac? Întreabafemeia.f"".' hi po llC. - imensi." a "straveche <. dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise.. avea de ce si se opuna sistemul de protectie. . Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si.' m . . . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i.:.' Cauza era.. va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic.prograrne puternÏce. Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ.. ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. ' . dIV°rtuIUl.Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta.erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând. .unO'i grave Înciilciiri' a '-"".. ' " bme? -'".." "".de'"SOlidar" Întocmite. Insii. cald. urm aaIJcO'mlSO'f1 .AIJucls. Marna estenedmneritii. . gândul 'sinuciderii.".Dare.::u. Adultetuleste mai bine .". - -.~n SUlltdefotrnate~ ~j. ' .IiexplÎc femcii toate aceste legi §i. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf ."A rea .umneavO'astrii d.Câmpul devine.. . copilul va fi siin::a ' ' ' '. dat si-I - Am sAva m°rh. . ..racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. " .e. Ahumecu .'AO'~ acumpnn encefala ' . Strabunica ei a . Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate.112 .Baala nu' te Iasa. Avea 0' opturare totaliia. Cu l ' '. lmi .lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' . lneagra. Îi'. uua singura. .l 'IJ e' au. ' .sesc .q.. sentimenteÎncât uciderea'. piJtemice progfüne de apirar~ '.. '-.. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm. .ap t a Impotriva regulilor ". dupa .te Um' vers. . .:. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu . ' ' '+-. . mal~tI.

. este.I-am sa m.. acti.. era ~unca ln . .s. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al.adeclanpt re80rbfiItopturapilor. . .. " . ' tu ale insesu:ablle la '.cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. ' ce Vin . ' Cu. .. ' Ne-am obi~nuit.aliref care venea 1n goanipe drum.Nu-i nÎmic. ale structunlor spm . ... ' . ' " ". 1 la severll: Pe cat sont "t'.impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . . rtant dec at trUpul . 'tifun:~i legl pen. .]zbivindu... .. . 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. . deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. IDP . '.un calminunat!. apol si anali:zeze. gu ~. i--4<licio problemii. " '. am..vindelra~prinpioenergie.sPecifiee.~ungpânUaN? . d e aPropiere a sihoterapia.r.iftsistli .. / . ' LogicaQelora . 115 ' . " ' .. strUctun!e.. . ..care . .pr~. pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ . .. " . În primulrând.". ' ' .. q. sufletului..de . . ' Da.' aaerea)aceastll lntervent' tie .smuluisuntcelule!e imÎmitare. ce$eÎntâmplii aeum. taranul. . corpu'1 (re. Leg l' le . . " " Nu Înoap În IDtreglme ..' . . peste: doua sâptiimâni. . abia. apate'.. . aceste legi>'-de umce.liela aparipa unei generaJ. .d~ tel.'. d e a a""ona .'. 'fat8o~~ adica cele supra.. numai ca Întfe ac~tea . .cu medjcina ne 1Uninte:~te:.tim' lecJ. lnceput. careprive~te.$' " ~ ~ând .. .x de cauza primordlala. " . mai bun :caIul dumneavoastri ~i. " '. . . bOlii. . . " .contemporane. extrasenson~.medicina " Tb Inavicios sauhart Icap . '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti.zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s.de '''protecfie..ii~iDeÎDtelegândcauz~le. ".e În te mai. - .. .ullitar.".. :. Ceea.. pu! til11p.. ntru.' fin:" sta.. . . ~t' hl p noza. Asifel de ca. problema su. .tactlca..filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. l). medicine.dt1<!Jl controL . ' "ii conceptia tngu~ta. d' urma dlspare.~i de op~e... a. . ' . ' trU'trUp Whitm an. ID tiune asupra " Însll metodele . .. dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este.Vletulasca. P ca Pnntr-o ~el d e .cu cât vefi .' . Ufutrebii pe un . ' ù " ' . . a " . unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 .i' moral.cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. " . " -Cum sa. .În virtuteainerfiei. ' .' Femeia. .când În '. '~~' Ceea ce se 'tâm ID."'. ~. " striicturi\Or spirituale ale câmpul~. '. . ' '. . .n i. . 10 . trebUie si protectJa .nt. ' " \ " . avea mai multe:provim. ".trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i...i fll.oI1lU '" . u. . nllaterallla 'mtr e..o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi. pe ~ domeniul s:Rmpulul. . extlrparea. mi~a adus radiografiile. . . suat ID ace IIIjl rie . .. ' . de ..' este 0 Îneer.lar :am. " .~ateg!ce. W. trUri toate acestea 'a. .. . . adesea 0: protecfÎe . -:->"' Çucât va fi... siniit~i" ? . . ' .. el a 'd . Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret. " .' . un contrariu.faptrezu1tateldacestorrealiziirf.. .. .serioase deformarl. . ' '".core.. " '. contrib1.' Uiram Însi. . . al spintU lui . S piritual. . " tezareaExtirparea organulUibolnav.iileistone1. ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '.~icâmp.1nsB. De aceea. act'" uman pii'stran dU-~I duce .l peom (de 0 boala COIicretii. Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia.." . spuneau. ' ' ' nU'atâi ele pot fi . Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . '.principalul sistem de protecpe al organi. l'Omul rând. tul ' . .log! . .'" fi fost '. ' ex1Staocore. ' " . . ." "" '. co U1 -t. ' .În acel~1 "" . de povestea PUcll4retuV .' ' . tu atât viti fimai departe. mare pentrU a se" t . un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot . " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' ....dupi aceea . în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. . . ..: aeest sistem :. .' . medicma IOC:Pe sll penetreze. 'ta .dicir)i contt\mporanii.iritu IUlU 1I1an.ectomla. mecaDicll a logicii corpului..este. este: intervenfia chirutgicalii. . Opturafiile dispâruseia complet. . . mal 11111'0.Singura cale. capacitate: vitali la nive! fizic. . dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie. . . ei.... .. ~ ' . . la. amrezeiVe dehrani pentru multezile.pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . si credem ci.chiuretarea. "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . or p lllÎn me dicma coatemp~. ' ' " .

Jotmeçanici". i 1 " .~~ ' . 'r Îmiamintesc 0 pjW.siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 .ufletul sau. .~i.. pe. "poate ajutorul psihogeneratoruluicare. .~Jiul.Î!1 eun 'copi! este ~ataf..a1J.<'1 ' prpgr\ID.U11Iat. .În faptJ. " sp~tuali" lIlomuluI. '.' .pedeapai t-a revenit medicului.Ipji~~ent Jp. eclUWl..-..'organe . . Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .". Pentruca ew trimit \)p..~i'!iif (psihogeneratoarele~i a. . Înlocui 0 mie de . .i 0 catas:o~/trel . .a . . dostinului misurat. ..c~re un. VIe~..pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!. care lactiO!l~ la. ~tatea. .. or.$à . ' . clin s. R\ulto'. concomitent. d' Sil~ .f!J.Çonsider ca religia. . de bâlbâiaJ! ria mtennecliul. ..de tr. ..f4lor. .It.ChUu-. iartunu le dai. caP. Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de ...~ . sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. u IUI.latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~. descoperit ca . Openqiile. n\l a 1W1i vut nevoie. . .~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt. !'.. ~ cu\X\3fl11Il!i.. Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei .ip.r> d. la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative. Oare nu..AI!ihi.u .u~ eontrot de la distan!a. s--a maniKesta~:MJ1. .mai' deplofabile pot fi. trl\lW~~i'AllUINI st.. param~triI '. 1J . pe oanleJJi. ~auza miopieia .. . chi rurgJcaIi. transferar.wui~. .ata 0 f~meie. .ele.' .. dupa tratament. :'1.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat.oare Este bille daca omul ..mtr~unaltloe.care lucreazii.{Us~e a. hipnoza a transferat . care.\iIe pentJ:ql. /.doar . D\1patratament.WII dintr-I.'.lIUlj ntr -una dinviet1.. ' .. 1 ~Dece? de Eu suntmedic.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet. corpWUI. . "Dupâmin~ gJ Inttebarea.becl\te ceva '.. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~. ÎnpsiW.-.l!UfIetuI sa t . oferind ..a~estelo'ca. .~or . " . Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale.z.. vntoare ale copil~l~bolnav. boal.ea strueturilor . asupra pSlhlCl.. ~~rimenire spiritualii.. boala nu se va vindeca.. ale corpulw."con~entÎ1.imP-rta . la l'ezultate.': un meKut< rciarte le..rdill1. concept\ej' de. . .gTJ\'i. vietilorMitoare... .familiqiAW a . . ~ da A x va mm_. P$ihogeneratQrul. .éze gr~l' e.ll.. infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~.dea~~ad~lelel .' .r~nastfelsa ".IIui. constituie defa. aseniAnatext1rpar .\norgan Într"!J.. - .1 Ik.!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~.artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea . .care a !. estmape.Q1.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie.de. în tilmuIJui A. schup.însat?tuI.altul.ie ca ~nm. BuCJ.'a struCtunlor . . ~ vad cabiiia. . . . .karmice ale desti A avut loc"'" .. Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '.Q 'i 'Ji.TUcturilor. . Doct'imI1:ra indignat . ..\I~ py. organ.siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire. .. ' '. Ii fae femeii. e jJJI(I1Interventll ". .0 .eabolii fie asupra: .'cj~i ''-. .!1}bla çâr~". .' . .'./: .. . boaJa În yu to r.bipno. .. Qmu! ».' -' .watcle. . '"'1''' ..1~tc. . s~a ~ ~ eXlsta.A. j)edepse pentru Încalcarea. '.'.1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . op at. cumpliti. Încearai" si -§1VID.:1.este . r~1 .destin].b~ piçiowelor.Alah ha riispunl>: . 1 . ..pr~ZIJlti devJ. . succesuJ tacticmomenlan.Am t. ' a eçJj . Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!.Ji ~ suferinte! ..a:~ fp~.. .'" .~uLasupra copuIQr.pe çare mica ~ tânar. .F~ .v9ie S/I-lii. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa. qicânlpl. . Mecanica ram~e ..lFil!:.' .d cee ~ . barbatul avea. l' 'Pill'aRtetri!pr. . ..el.cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf . Cea mai.cui chiar asupra generatiiloqj.' l' i)J' .legilor. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ .~.wce comportamentul corect a tacut mai.nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( .1\1I1~tin. -'. ' . " .oml' Il " . . TIII'kovslci Oglind . '. ..Iriabolnayul\li. 0mene§ti. odistru g ef e total'il .'..cuj11 extrasensorica §im~icina.p~~p-ça pij. Jl7 . u ~. .lU ~ potQI:iuIw .. "victOlji"? ' . .fJ.ceva noI! .wvelul~c §i .un trat~t cu reclama... Testez. Am. . m~:C!lUza omuluidec~t meqicina. .el: contmui'aCfiunile '. asUPfj! ait UI. Î . bioenergetician.1 .operatie !ara probleme. Înmnte §1.. fie asu p ta d""":. . '.bioenergeticieni". ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i .Itu1.'" ..o .. . " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!.anaJ'>:atQèJe.

otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm. 'când . . 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. .119 118 . defo~atttle.'a disparut. ne duce laautodistruge~e. ~ . h .ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc. '' .titratunle . " .. . vindecaÎn acest fel?. EU am ta'cllt.0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. Din pacateÎnsa.e~ decenp.. Am declS s. . Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep. eliminatecauzete ei. t.a pFincipiiior ritedicinei mOderne.distructive onentate JD1.!n~.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. . Omul Iacuse. serviciul militar i. A luatcâ(evaplI$tile.l-amscutUtat~el $iboala. xista $i. spirit. boala se va stinge'singura. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l. f.. .'.aparatuh.cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . religia ~i medicina erau un tot unitar.ecpi. m primtilrând.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . Este yorba de 0 schinibare cardinala . 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà. unftou J'lparat care a sosit la ce. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume .tcata pe ~~e a trebUlt sa-I .ile multiple. au d~arut. capu!.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat.~ . medicului.$i trat!llJ)entul. vOr fi .. ' . tilcerul bloca extinderea programului distructiv .1'ametn spirituali ai iubirii. EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui.ti care acpona asupra . a awrore!tCiie inWtesab. trateaza.' caci 6mtl1 este.J\cum: meliicul face inj.opereazii. ci ~isufletul. Cauza ulceru\UI era 0 . Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte. la ce bun sa Înyat la Universitate. . . agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: . Am anahz~t J>8:.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. aceea nu se puneproblema.~rtta metodei donsti'lti prevenir~.darboida nu.câmpulUIuman ~Icare pe. deforrnate.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.>cese1e. Hipocrate.aanaitZez~ .Tânarul .i poihologiei.ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. . În tiltim. Rele~ea ~a ..agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult. in perioada elaborammetodei. " ' ~:.-. Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. i' Nu demult mi s-a adres~t 0.. ~ :~edicul terapeut. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e.regl.. Ocupându-se numai de trupul fizic.odecarea pacientilor Îaramedlcamente.rmlt:a.Î~ profunde ale subco~tientu1ui.trceea.tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i. me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea. psihiatriei . Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina.oumimaitrupul.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc.Înainte filosofia..Atn presatun pUh.~ ljI suferea de un uicer gastric. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala . starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput . ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu. daca se' pc. netU'0p8tologle. de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o. . . ' " .'.1hlocUirea unei conceptii cu alta.èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa . ulcerul se cica~ase.el a datpeste un medic bun. ' . zeu".Daciboala estert!teptatà cariu.~i el vindeca. vi. spune. ' ' '.câmp. .>ate .agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti. 'Pentru aClarificaaceastà problema. . Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.vindecarea omului. .. t . !'.. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da.fiiiologiet.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa. despre poslblh$. :'. pFesc~iepastile.lIamente. ale .negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului. 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol.ctdep8'. Pefiutl durea cUl1lplit .' ' " " .tà:' " -Tata.gât.o Mgants. ~i l1Uli putin personahtatlI. sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament.tltezUtca diAgnostiC1.

structunlor fine ale SPlTltulul.Ulnatwa. mai mi.atcizut pana la PunoNl' icritic.ci'~e am ce În.d HUWÎ~il pe .Mest . ' .'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. p0sibile .ibcon~tient. po.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere.Qercetiitori.legelletice U!lWle ~ ~e. ..!je.Cu .cJ.':.'. ~ntinu~e...e~!1). Acest aparat <.Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic.risau vreun organ i:z.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. boala reprezintii .. "".. a omului ~i animalelor.' generap. "' \"'''-''- .çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat... $Î sl.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\. boala ÎtI interior. ... .'.efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca.'t. tara a 0 elimina.di StructUrile câmpului ~e conVn infornap. Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J). .Experimentele . rezultatele" cerœtanldt mele. proQes poatesciipa de subcontrol.~~8â~f. " ...în aeest fel. În Univers." .' soiis... bâ!i. Iwala nu va bloca. ~"i . . 'dispunând de °i aparatUra ~u prea . mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .piQ!jlIe~ei-apiei. disparitie.e. . nuntarul lor . "n" .'. Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.V!!-}~ale ~ .nalelor~ omulul.... se trans1IDte.' ~ocare-lJ). Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun ..n~aratii t . În 'acele zoneunde se g~c programe!e .apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. procesuldedezintegrare.Structwi 'spiriiuale echmbrate.elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon.'.eKClus deaselllenea Cjl' ~toru. . ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille.dintrt! con~ta.onal. incorecte. ~QntQpireal.lentil'~ichinuitoare.lD .. dispurie de r.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp.c~ Pt.mult .elimillarea acestor blocaje va' accelera .~Qa~.!blocare.l qârnpIlIUlinformatJ.!i~~~ ~Ufiirin~l11I).intrcunviitof aprop.$1l dia.lemuta~ .an~. ~i atunci incepe.. P~cOIUI ' '~.. pentru un om care .'.. a\Jtodistrugerea Olllemm.olat.doar doua exceppi.:ltec~~a ~l "c.~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .'. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri. auroregliiri! .în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot." "'. SlStemul . Analizând. urllla .a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt. 1 . ' .. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii. sa f~a exp~rimente pe coduri.uiasca.de (.'. " 0 femeie çare . " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.r-12ft.. .. .apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator. ale ornenirii.omenirii.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.#ldiSatorii '~tJ18i-. . . ~' ' ci imunitateaÎntregului organism.0° l/ . .intl\Ientelor ... Pentru stopareaacestui ptoces. " . . la" niVelul câmpului. Astfel <.' . Il . Se ppt reuni. alunga .~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii.te.. .'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal . . .insa astiZi peI1tru.' . Deja.II' altele zeci fi sau. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll. de 0 femele.->---~ i' .apar une<Jn .temporane~i tasponde pe .ÏnttQcât.1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de .ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.lre Viitof""'"~i cu l:. ~\ daca . cel mai adesea subcOI'lftU:l).dupii cum 0 atesta cercetârile. i . . putinesperan!e.". Çer~etiirileJacutede mi. plaI!te.din" tO/111100 anului 1995.oartea. .blocarea izolata.l~ ~ .tate~e. adica. judeaând dupa.!elorvii.?'.. stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am. ' s~ .aveQ. I~l elevorfi ca!1). (. l. unor astfe!. .umit seator al corpulJ.estriimarea .. :... iar ..utan!i vand ~tUrii.cü' d~l. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor. .lnforriutti6nal-energetice.:~!~.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 . Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an. Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM.amr..co\lQTÎlegenetiCjj.de ~â~.po~ ' Qre~ În:ava)... SUted.:.~li. . Nu' este ..tn&1I..mbtla aparitia unor !1). . --' .lit.(:sunt d. .Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt.ai pUlemica' " . I\IlÎl..'. . Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je. çâmpurilor va veni În apârare.' Aparat~m .' "" ..va dezvolta ÎI). ar .:În aceste Condi.iduci\ in 1Ilq.'faptUl" ca vizeaza. .acestlucru' eXis~ " ">.Qgram' eX~~l\billtlultor. .t. Il ~ - ". .)xperimente cq\1l!ta.

.Am. .fÎ ~ ' . " caC41Vll . Co . femeiae uluitA: ":""'Cum deV.ede4~voltare..ei ins5$i.' : '. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel .e.~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .tâniirulsesimtea deocamdatA excelent. cieCatdt~a.dete~ind' .tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:.A N. La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei.~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata.l.. .. uncori'nuiliifestà.dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.P!pfes19WSt.' . "... ' " ' sinuoiderU.~ftr.' .. ".' .dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm . Acest meca.1llSdau'a I~bamite din. Este rezulta _. . ' " . dinPtcate.' Îl.. .. ~ ' ' !.' . deformatlparlU.1eJnel8.~.. . ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti .§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~. .Q eredi ' se p<:Jat. .' ' ".vm. Am gAmtca ura era.mai deparle. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' .~ continua activitatea macabracAutând' sa se . ~i a luat amploare.. reala. '. n'iiicuno$C demulta. . - ~ i-am spus ca. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.. era sanatos. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e . Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite.l1etru .co~tlera homQ$OOJalita. . toate .~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\... tema.hotarit siima mc~rce.. D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice. ..eabsolut normale.. '. . .' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .llicteliia' $t~rs.cU . sinuci4~eo~ . ~ 1 e.>il. .deVlece. tnC9rdti..~.ede~.rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi . .'Pi6gramul.atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1..' - in urmii CU catevalUDlDl. amin~. " .f~:: .e vorbi despre 0 anunntAbowa. . N. mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am. .tuI care a munt . . DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 . D~ . ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza..ile ' familiei.apdat~a? ' . 1 123 . la cinciani dupiice af~ :fi.ExistA nu.. emotibnal.w~e. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~. multumitii de ." ~die.Prin urmaremecanismul miul1e\. tl a(it. Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a.caeu.u efectuat.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . " A siifidiscutat e . "" foarte in~ant .t <.~.~. 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara.. " "A. .Mid nepttceri ~poate apiitea gândill .~ .pptJ\oaredevierile~6~at. declaratie de dragost.pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.:eL' .U.cteând tb interior6atitudine . El prezenta'ni$testAri lumea ~con.~ i-Iariit..cutaaceas1apoza.1". .JI~nU\vi.Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele .t.Am intrat inpanicii.exp~t . Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q. artalo~e.i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru . ' . . l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.*1 '" ' fi~t~~a . Eu am procedat de la distan~ 1\ . .manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te.:ea c ' . in cazu.-eareputemic l . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra...Wnteieu .'.un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta. -*' F~eia eu.~ .. 0 ~a vemt la mme.fenODlel/. . .tea§Î les~1IUllS!Ilul. deV14:l"e& este . ' .".se ' . i.gerea ca sunt nopnlll. printr-O asemellea atitudine. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala." fa "" insesiza. _n. ..' . e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei.. al~ri inseSizabi1i. ~ 1Cli t.mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.. . stramo~ sai. çorect. 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df.'~. nurnai çluburi"dar . ..ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA..Era:.122 . .a-1 compensa" .oficumvavreo.indreptata Împotriva.!urbata. care sapa necontenit la rada~m.. .desentimente.. . . De aceea ~8.n ' . în loc derisp1.investigatcampulfiuluifemen.tlvad imediat pe otnul ça.'.stiiteam swe fostputerl11cofens.) s-a transmiS..

.âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera . - "'~~~. r. un organism care interactioneaza pe i .de filosofie. Se doved~insii cà Il Ii.811modifiCllt. . tn primul fând de faptul ca .. rsprezinti.. Cuvântul " nu-ivrabie".ea actioneazaasupra structurilorspiritual~.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!.ca . .de siiniltatea distrugerea. Omultrebme.- '" 125.o1ile cI1iu'Jefoase. Are Ioc un ~~b de energie.~Ito~lIactMare ~. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. pe .mi.~'o8meoiIo1":œrese . ~. se ~ femeile ~e se iubesc t§i '. .creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap.'. .Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " .ti' de.a venit sa cred.. ' Prin'cesunt periculo..~qOStda'§i"vi. ."':""Â<!Um..'mt' . ropiii lorpotdeveni ~.~aMJ1a. ci program. ".- .. lj " C fizice.~---'. i-a .. ' .noi moare' iubrea.~rop13V:.u 'spresadisill. .voi da 1 . Barra.ilor.Ultionaiii.""'" " .pirticicii a Umversulw. aceastâlminunatâ ..de structurile biocâmpului...'.acditbrstructciri So.diana stab1l ca . ca ~asupra. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali.~a cum . 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi. celor ~ OOICel. De aceea orice . .'It.' decipeei~prog~turalor.tncak..' " '. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu."tar~~ . . . .!nainte de.".'1fticinu'ne'. . .. parinti!O{. 1 ['1 l. iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .1> ~J.PentfU'complitatie ..te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. tn viata de. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD.tnei _i.W.. . 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor.'ff~t"'MI.tatâIui.lI1blf'ea ~~i pmoanl.l)all/t 'lipse.poatefiperi~os. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j.oumane..e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? .subco~bente..'fll.'. .cWe ..gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un. . il! Ioc'sup'rimareadragostei~i .de cazun ~.' . Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao).. ~!'I1e' (~ ~fnti . ~L.Glh cdifimtAllhN:rime. Homosexualii 'fi 'JiU*. Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena..0. trecute. 1' .cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~.' Ideea lUi .a' inco~ectâ. ce se di~u~~~it'~ pe.'~. eficaci~a filoterapiei este deternrinata.SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei. VI .corpul o.". ' '". stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'..no~.s). .l ' l' 11 'i. " Prietenava avea uh cu totul ait comportament. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte ._.. . ") '~..~.iuciderea iubilii.potiveiaitl. ".iUbC!SC: spirituilitatea.".ao'Zi = fl!osof antic chinez (. fi iD ordinè.oboala.. Me!lbe/fi. tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine. constituie ogrupare infofD. "/" . .'Owza parodontozei .~. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.0 'dezintegrare .. ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus. iIr.. CÇlnstituie.prejudiciu. rudelor. ~i~am w. este spiritul iar . siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur.~"". -A il .r.. ~. .. Lao Zis ca tot' cee&:. .~ ~enü. sa ne plângemde soarta. tirimulcâmpului cualteprograme.zut ci sentimedtele femeii .a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! . dintilor.iluzie. ~" '".e~I noi ~i omulla care negândim.~. ..gândun la cineva se . iar Ii~t.. nu. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori.' l 'i l.!<>ns!.. ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê. pot ~'~~~'n~ ÇitiM. '! l Il. au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne. Nu vor mai apJirea excese: ' . 'Il a . sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu.ar~. va :.. ~ârfirea . antiCii1O.a . .. Cristo.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:. ' tmbuniitâtesckarma.'.1.".. dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie.ce este..SJiii'iM_II1: .tn"pami'iet. ". Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ . supruolicitarea karrnei ~i alimentap. " "i atul '. Am œrcetat zecl. . urareariiUluio~enilor '. sufletul 'dtago8te.'8horoam.

1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap.comportamentul deasemenea. sciizutL Testarea tm1 permIte . 1Jlacar supoft1!. .' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii.. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8.~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate...t:e8riu!ui Du. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:.de distrugere. longevitatea. mI fi?..sase mdepiirte:re . .cu .cu aceea vi se va miisura: . area structurilor ~ne. .~dreptate ~ in aœlllfi timp. a mnariismuIui..o. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie..Doamne.Un gând udt despre un om. trupului. moli~ii.i.Este suficient . câm~~t pl!!rder~ ' . Iata l. În situafia 1I"'11. De . m prezent de omenire. : . . a mceput .dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. armoniei lumii. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: . iata. --'~a~1Jrtati "'. negative..' AIImenta ha este diversa. Noi ne nimicimfir8. Analizând faptul.Uere Jm. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara.cateva secole omenirea.distrugetea. . '. -. e se.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce. Ideal\1rile~Î perceptele . are' ~ Supreme.diIriiafirmatape un ton . su e easca.. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul.. ne influenteaza v . IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. tm.ApOl..n preient l energCticapamântului estède ~ natura. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe.sunt. . $i. ~ - . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva. . 1 fi' m 1 VOl' cu. omuibane~te' pe .' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru . pricina nenorocirilor a fast bana. Traumatismul produs de vorbele. manif~ .turilor katmice negative conmne.. sClJ1'teaz8. rele se poate. . : m!sUtl miisU'rati. .elimina ace9tetulburiiri..'" .spre schimblireapropnel persoane.sAu. - / 1 ~. . ~' 127 a(.altul m mod sistematic. Omul .'.' . ... are 100'cClflectarea.La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie. a mtelegerii '. însa ce-i grav.utmii . care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: .. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o. " . ti'ebUie sa fiiattiv de bon.Aveji . ne distruge fizic ~I SplOtual. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate. IDceap" n~ t e.. can? mcep ~a aparinenorocirile.Nu-I suficient sa fil doar boa.pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i.i \produce un riiu. descopiircauza: .aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va.lDt uitate. Cuvântul intensifiea ol"ic.$i.)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici.otJisa i-I prQduci.mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . a /.'. Il ' ei:hilibreaza.' c6nectarea '1.a. supnUncârcat de programe' negative. . Câmpulse x. . ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa . pOtenpalul negativ acurnuiatpâni. Un tâniir a jignito fata. treCute pe pIanul al doilea.c~gonc e:~~~paclue. Dacà. o.AnaJizând un numiir mare de &pte am. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d .liIbiti-i pe du~apii~'~. p. '..pTogram.vecinii cucare v-atI certat. el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului. .~ structuri kannice. ~mgun:1 ...piopriilor . toate cà omul se va simti minunat .InOI'triiiri. ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati.Ia mve nc. bolilerudelorsa~ ~opiilor. omuI abla daca: va niai . ajuns la concluzia ca. -. 116 '.es. m . . da searna . aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui. ca si. campul inforrnationalal Piimântului este.' . .m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte.oyçondipesuficientii . . Q . un cuvant urat 1&8dresa IU. de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru.. Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos.mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. câmpul.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. boli Poate Începe destram .laprit1cipala ~ondifÎe ventru. Orice om bun sauoormal deapieri. ~pravietuire' o.. cineva. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile . EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ . ..

. .' . e .\'. '. unprogram distructiv '.. la .. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . . ." "..œre'dl 9'OJ9flll1w... ~. aptoape verde de oboseala. ..:pe. nu' sa~1. deformari ale structurilor câmpuluicu'. câmpul s-a armomzat. C~d~compMimiti un om.va gandltl pnn .i poate preJudlcta. pe . \1 riiu . A trebuit si seopeleze. ' . Este 0 amb~~ltate a . ui~d de cau:!:e. putemice in zona celui de-ial treilea ochi.sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie. Ce tot . . . cand compasiunea externa.N. I-am explicat.'ide . mi se pl. " . du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui.IIlAemeilof. snfletu1omului. ele se c~ pot tratlsforma in contrar..Una din lucratoare revrne la . destrfunarea spiritului. D'iideam consultatiila ~ fabricii. ln interior trebUle..'. ç:u nenoroClrea lUI. ~i. . dorinta de a ajuta patrund În int~rior. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI.spmtul.. .adreseazA corpu1Ui. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut. dupmeavoastri.~ge de dure~1 .Peompotisa-I ajuti. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul.diJ$f si se fi subco~ent. vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i.Eu amspus: "Siirmatlul S.' c. dar. .puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre.~I. ". solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' . ..Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma.' . Compatimirea 'se. NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie. . clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ . . un om? . . de aceea orice gre~eala costii mari.. dupa doualu~ ~-au. '.L. ..o pacientii s-a apucat " . " -. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. Aici e 0 \tmlta foarie fini. toate consecintelece decurg deaici. ..0 . Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . . Dupa coreqiilCfde rigoare. .' 129 J* avea III 4f-'.alta. maladii. '. destrâmiirii sfar§itului. '.Atizis' expliceu.' compatimeascii.co~piittme~t1..... ~asta favo~atI numai la oons8Cinte.. 0 consu1tatie.eVI!.. .

' Se vede ca.'. Inseamna ' ' . Ceœetând . srnulgea. prez'enta unor devIen psihice.' .J' 0 parte -dm karma .'datâ ca.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia.llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii. ' "":-'Uh huiigan. Pnn :e era. l 1 " " : . distrugesistémuLde. În spatele. Testarea dupa rugiiciune:' .an.. îl testez pe tatiilfetei..: "" . ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii. .a mâncat. Boaij.continua mai departe ruinarea propriului suflet.:.deoarece rugaciunea . 'determinat . fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt. demola.apM 1 1 1 .Igaciune el a primit deaseml.egoisnutl bunicului . pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme.ta are .el batea În u~ile vecinilor. 131 adresarepIO~..cruzimeaducla dcconectarea de .spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala. Vampirismuleste 0 oeupapc. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' . se pare.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el.entTua trl}iaoarâ. destinului '~i comportamentulUi " .nele m~111festan~ permanenta m agresivitate..estenevoit sAia:'energia de laparneru.nu tocrnai inofensiva.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 . mvelul energetic Îi cre~~a. dar de 0 alta calitate.d~pascandai. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta.ca sâscape. a.130 . la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate. un hot profesiQnist. fa.. ..cUCosmosul. anUlllitecantitâti de energie. scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii.Ieg~à s cu Cosmosul. un nivel foarte seiizuta.eiidereenergeticà. sin~j:ii.a:fost. u~lI..Jneaenergie.n. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a.llegaturn . spiirgea becurite. Pentru.telefoa. Ce s-a putut1ntâmplacu el? .oprit.e.. 0 oprima~i ca. observat nu o.. Dupa J:\.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul. dar . emoj:ii.. psihicuiui. .'.judiciertia.. ~l: acest lucru .niciodaii numai 0 biaefacere sau . Ace.mcep?t sa-nu.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ.~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. '.Cosmos ~iatunci omut. . Ultima data când a venlt.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . p>ihicuJui.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere.furtul unei Egoismui/.vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de . Stina. . . Întl$e ~ ~tunci fie .serioasii latâ câteva .moartea. un orn degradat Înultunul hal.ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. . el acest lucru a fost. exacerbat manifestat În gânduri. ~aIV-a " .sau fapte. Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat. .( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai. apartament.s~arga u~a de la. fi diidea din energia . .proteçj:ie alcopiilonij.acj:ioneaza asupra structunlor . de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia.ci misuri:"IJ .ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i . 1 ! 1 ..ei. El condamna copiii. Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.flului ~i nepotului. devieri psihice:.comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea. Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. " "..' " 1 . scandaiagiUlui:'..care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga. Îlt-egali ' '. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai .. dar ~i prc. El fura energie. narcoitJ.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de .Aœst proces este greiI de . becuri. ln cami de futii. ~pargea gearnun. Vine la mine 0 feml}iep. venea tot timpulla noi la.probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir. Diagnosticarea.. Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism.Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui.Început sii-I schimbe. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. numail1ll'Jiu. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului. efiecare D data când pleca.'.exemple clinpractica mea. dupa un furt'masivde' enl!rgie. 0 energle care a .

va unni U om certat cu regulile .destramarea structurilor campului.voc. eaa tlecut in. este . inomente. .i-I ajut1i pe cOpil sise dez.. -\ . Subcon$tÎentul bolna.timp ducând la boli pentru care. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e .urmauneicorectii ... la cele mai nepotriVÎte ore. . .idor.JlW.volte. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis . aseamJ.' . 1 1 .. . Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru .eII!Wnd. el 10cepe si-.pto. sterea Safiziçi .. .inriutitite. JWe8tuia. la aeela pe care fi I-ai subordonat.vederepsihic insi:parametri corpului. . dtMèit 8initGS din puÎlct' ~. .aJtiparametri.în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .' narcomanul. co-i ~ energie.:auUa tulblJfirilor. "Este posil:1il.'. ..vampirisrn . deaseme. sau .vului tinde si elimine cautelebo. . Rugaclunea.J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo..lulde f. ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.' '- . proces çar~. lor.' . Uqcori rugiciunea poate ac.Prin UJD)ffe.spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul . ~ ei ~ fie~tos.energia. .sli fipe 1n. Tratamentultrebuie sifiespiritual. .epe -care. al deconeçtitii faf! de9Psmos.tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei . a determinat destinul tragic aJ flului. ob~Uin~. ca.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. 1 1 1 l.DeJlCC08 din Ce.in ce mai des el.vorba de un copil. ~ 'incep. in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l. la celmallI11o.. 0 oareca. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi . se '1nfurie. .9nexiune cu Cs1$mosul.. Când se malf! . bate animalele $i - .d~i . de lacopiij ~ rud.'..i comportamen~ui agresiv.lit.ve.. pliti foarte scwpp mâioe.i irite maIita.. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca .i . parte decât prin furtul delaalfi oameni.l1'1e.na.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini.eticii.r. . tati/ui acresçut b1UsÇI1i. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i. vapliti .eprocesul În a~aI. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat.(. dinaita.iuneacu lumea. chilJJJieVÎctima.cilldat.I.Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. intotdeauna ingrozitoqi penibil.nea. si obpni aceasti energie. 8"'0necijea:sci. . Uneori .bioenergeticienii ÎndeÎjuns. Vampirul se. fi.C\) Cosmosul. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces.semn ~boalii al CQpiiTJIni. Dacâ. seama. au renegat. adicifurtul nemijlocit i de energie. !>$) - . .o' va.. gravi. care 10cearci si fure energia il ! ~ ."\III1Ilpmsrnuintentionat.~ . f~ numaiin . ferieite . .eod!B8Î adesea ~() boaIa. ~ simp.contactul CUÇoslUosul pentrpa se. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. . Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent .isfacp.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a .d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .aJ '1iului.maiprofunde. Princi~ .. i. pr~ pot fura .vinci.. iii nu una spirituaJi. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor.tinte in domel1iulbioel!ergiçj. eilergi~.re. " . de exemplu. 'm~ive de masaj firJ contactea.se infurie fi tip~ neinCjltat la copil.u. 0 energie bruti.(9oIosir~ energi~ str~.. Efjj.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului.vampmstnului ti.. .care I)bfineastizi 0 sat..Îi cedeaz1i energie. A fost interesant de continuat investi8/ltille.~.. De ce omuldeVÎne. .l"~ SCQp. Ea incepe ..se in.l1ivelul precar al > contact\llui .voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI. '. ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie.ptjnnanenfi. 1nfi.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e.psihiee.auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul . 10cepe si-I .. Copil). Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez. Dupi corectarea structuriikarmieea.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil. prin.' . a .recurge /4. pentru._cir\<ll ~.' Este . e mai. Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt. . 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie. A10ceput degtadarea .i caracteruJ acestui Om au ~ .sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!. Enei-gia:nu putea fi procurata. tari si-fidea. bate J?s. dIj. - '.el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele.' ' '. ' -Qricât ar parea de. '.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai. Plll6itiç amui.i-i jign~te.ea .or si iei de . nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri. de colegii de joacâ '..i agresorul~i copüi pru4ele .zic1i bruta.

$Ï''I. n. Odatii. copili lui vor fi cobdamnati la. . vacridica mult. Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare . atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli ... ' \ E palida ~i obose~te? ' . supurafie""Ce ne imaginàmca suntem.minÎmi. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.~ca biii~tufuiceJuifilare. degmerarea fiziçi gradatà... '.de recomandàri. un tanar destul de plin dQsine. un' Vétftpir. ..uni cu Cosmosul.Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . ..energetic precar ~i legàtura.. .ea."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill". . ÎI1 curând " . sUferHiut. . . 'in . . 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii.Îi atatce intluenfii.~Da. Când simpp ca ':'cineva va fura energia. Testez' pe 'flcieafemeii. . Câinpulcopilului este.Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!.'destràmarea structurilor câmpului$i . ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr. .Problema nu.. Daci omul nu Întelege acest Iucru. . '. poslbilthiar pro(esorul.prin care s-au.' ~.ea. Eu. a venit vorba de vampirism. / .focar . Îmi furii energia. r ~.' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata ... Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care. Era interesalit de ~t..'. 0 singulii fapm.:.ei 'cu Cosmosul este . declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba.nnive1.œeade a dete~nat . !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . Tatàl este ..ubirQa ~i energia' divinà..Înciilcat le~i~tfe4icii de. .sa se '.are h)cro . În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat..J '..Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme.Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj. -".~ . degenerare.. Îl rog .' . comportamentul aveau villori negative. FataÎmi confirma ca.. filCll." 1. -rAre' --:.'" ./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp .~init la mine. .\ . FatII.~plice. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa. " 135 . Are' ~. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul.fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea ..'.asupfa caracteruhJi. mai Întâi spirituilla iar apoi fizica.'" ocadere eaergetica lafuca. atunci el esteaparat deintuifia sa.' . nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. '-~~:i . r 'ilt5 Îti~ un cu 'de .''''' .":'.~ . ..RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC. aceea ~idevenim.explic mecanismul acestuia. '.. . Fata arepaisprezece ani ~este eleva. sutletul.' l .' .lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi. Unul din 'cursanp. bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii. .. materialist. obos~ foarte tste.' ". .'. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În .' M~ la dimptil' nepoatei.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme. ". . -. cu 1 ie sau rara de voie. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia./lUata. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat. nèvoitsa fure.. sa traiascii dupii legile brganismului. .'~ . PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel .LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da". Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor.energia un bar~at.tatiil este ateu. ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~..energiel'penttu ca buniea.~. " ' . acest mod.:. La curs participa bioenergeticienii. ditte.. "."' dese' d~reri de cap? i' " '1. .iriatematica.'vampirism. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. .. la curs. ~. destinului '$i sànatapi ei. .1iU-ide... .< . Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille.l°co reacpe În lanf. ces care.ea este vampira. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau..nu sirote acest lucru1nsa a observat cà. Aceastà Întâmplare este 1 .:.. Fetei Îifura.'1: 1: :1 . ~ 1311 .. Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie.<':<:~'\'. fura enetgia.celor miei nu je place ÎI1brate la.de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate .. curo are loc .

' \'. . . Daciomul pistreazâ picicelui decedat.~ ~i ce-i mai interesant... ~--'~..:J.s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut.' .~. groaze .~~.?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.. .. IDcepu~~ caut~. . orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag. Cu cat ~ste ma: puternici dragostea. A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t." . aceat lucru Se ~ .i La Moscovaamfost .Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . . 8lujbele la cre§tini... În urmi cu oluna.cero~t câml'ul..niveluriJeierarb. mal ppe .' """ . .~".triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii.. '~ \.' asemenea spiirturi.esœ sinucigap. al..'. faptuliœ tebniÇ4violentei.. salace i se scurgea energm "" §UVOI. ..'~_.hunea noastrifizica suntPbsibile contacte. ~""'I!IW~'t. §Î' ~t~§amentul. .' Aflându.mbrioilulqi mort se ..~dia'--. 'daçAelCillpar. ru~ele. I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr.epoata. de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet. schinibarea catacterului... .1IlIISIva e en~.noaptea Însomn. victima si ... Pot sa comumc. . Fiica cea mic. ln zona ~nt1uentel Am .'/-- CIlle În pr~t destul .m urma.ae.negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli. l .sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare .femela n-amalaJUns la tnn~. obijnuit..'.11mp.orienteze.deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor.ice coresp~itoare ale . dar femeia fâcuse acest lucru de m~e . TI constituie sentnnentul .ü trUpui siU..câmpul .aceatlucrud~ ambelorlumi. e nuu penculoasa. Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea ..'.'..137 :'. elocventl ~tr\1 .popoarele sunt orientate spre .. Toate' acestea .' d asemenea scurgere .~:.'.. reflectâ . 1 se parea ci are un diabet. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile..-'''''. .. j' fO!lf1e riiu.de sinltate' I-~. fiicos.' tulburari .spreenergiiJe superi08re. <"""'..'. Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta.~pii s-a rugat . ".' .. morp: sunt.unei comuniuni preeare cu Divinul.morp numai de bine".uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme. I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii.lie ':0 . ea §i-a ÎnSU§it-o. . ".' "'..oopilului. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios. ..' Î . noaptea J1Pa 10 bioenergiei.. .caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal. Universului. Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna. obaedat.vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e.deti_.M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste . IBspunzitoare ~ref. et Ii avut.I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . mai . arderea pe f!lg .rugat si vid? fem~ie.câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '.c~e se siJntea: . Apelind de citeva orila ~dlentila nivel ..e(Jtareael1ergiei divine...mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a. iriprimuldOd. . omullUblt. acuni.. . .:i-'.. .§i."f. .a . avea 0 putemici oi.'.. De 'qeZlntre lumeadini ..I-am.. i.veut foarte mult sii-§ivadiin.Am.. cu atiit.departe.'.loc ktnacât.' .. CauzaaV-a.".' . r:< . Însa.'. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ ..'-"" '~I.~.qa..' . .roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami..' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate . inexplicabiJe.Ia indieni cancw:i. . psiliice. doi oopii.de Î1\ilttme.câmpbrilor w:l. spre energiile spirituluLLa .. . expbca~ femeii În ce consti vina ei. la contopirea. 1 . copiii. . . Atunci am decis si fac un expenment./..unel .:j-.' "Sudarea" '.ofeaionistà. . .i /:' ". Toti cunoac zi~: "De... 1IIC1p1~t.. mamte tralisf0anarea sa. - (.Fenieia mi-a povestit ci. la aepaqu-ea ~or . Vampirisn1u1.obligi. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. . . câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele. \ .. .. ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la."ti "_:'". .'.i ave~ fopie .amogiJor 'JÎ . Inainte de m?arte ea. Unul dm semnele unel ..

l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei. zâmbeam " ' ' " ~ eu. ". î~ eu mai buna fQrma.Îneat nu-mlcp\lteam .acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii.. ~~o~est~to'n'1i '..iÎn urma i. . .Când m. înseanuü Ca ceea:oe. A". '. mmtenmuc. '. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor.parte.. ' . atat..t6tdealina m bunica'fetei.:.. :Înotân.tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!. Cauza .Cu muJti an.ui.!c În COftcedium Sud. ° .'am stab!lit. ".' nenorocire. til) ' i Âaeuti. ..trebuia. iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. ..al. " . .ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat. .tes~e' )I!ndescoperit . NueraIn 'm!'dea .se poate JJitâmplaeeva rap.bea. . Este. .oriefttat cU'paJmele.Dupa .simteaInca.ma ajute. tare.. sa 1Ila.1II.mi-a:povestit ca' . a Început sa comunice' cu"el ~i el .femcia.lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea. i"..çeva neprevazut. sufletuI bunicii.'.tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' . 1 . delamol!lte. scapat de nenorocire cu J'retuJ. M~ gândit ca bumca. tatil eia " reu~it. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. -.iar. .a aparutÎn vis tat8lei. mainte. .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa .çittdat mtr-o.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!. stând. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n. datoritâ ajutorului . ' maIfaetrebuintA1n'CaSi. .a18turide mine. le simt atitudinea fati'de céi vii. EI. .imagina 'CUIIl".. tat81uicun~tint~ .~.'care n"mn. Supararea. ' " Putea revMilatân'ni Îngem. ~ exemplu tipie de colltopire a. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em.-am . .' .'1irispUns bunica.li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca..acutii '. de moaite.. . Ma pregiit~ sapil..\lucrurile einu ' SUP8ratioarte.cufsufleteieinortilOr.ain invocat.' '.~ ~ sa-Iroage si. ' . . . . dupa: . A fQlt. .pe'fiica . fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera.138 '" 139 eJd:nlverbal. . .nplat. . sfaturi.la InarI' au trecut cu"bine insi.6 fetneie. ea. Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. putut afla cu precizie. 'WS pe nej)Oat&'sa:. de '(Temece a muril. . -' 'Nepoatai"a explÎcatca. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn . n-am maIrepetat asemeneaell:perimente. ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '.oajut.. .de un an ~ jumatate.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:..c ..pututtrece i~ prin 'urmare . . <\omeqiql 'bioenergici.' .mi se'Îi1tâmple ori. sa . adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri.mai . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l. altii Pac~lIftâ ~ . Bunicavo~ cu nepoata.'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute.. . :n i durera.male [WIsc8P~ .. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. . . avrut !I8:. . .. i-a '.iJntr-una mult deJnai.ori un o traumatism. .Confotml9gicii cotidiene. " " '. ~.' .Il vis. CâmpuI femeii s-a r~cut complet.' "'.m~hdreW.. M-amconcenCat. . pe oIiIul carea m~nt. .. unui prejudlciu minÎnl.atismul ' genunchiuJ.' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. Nu.. .\. .. alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m..' ! ".' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u .' ':'" :" : 1m :. . . dorise'.a. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.. sii-i vinàÎn mod regulat Î. Am hotarât sa orgânizez 0 m~re.ci 'care a ÎJ!fepuli sa .' '. f pH)cedat incorect.' traum.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ..pe . LIiÎnceput femeia s-a sperial. M\..: De ce atidus din casa lucrurile mele?.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi.. .'. . .' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea. . eu mca n-am murit. _ .daca<6e ÎQtâinp1i\. ori 0 bOala.in~. -. '.am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci..1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" .de groazii.ça.. . .lnoartea e/ inamt~ sa. " - ..: apoi 8-'a ob~nuil. de . Faoând dupa aceea 0 ."~o depl~'a \ meniscului.~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}.oamenilor'fatâ de ea. " " " Câteva :zile. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma .Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un. -~ ..iJidiiéct..trecut . roagA 's. adiea m-a.mâinile! S'lau.suttetul dèotdatei.lipere'.. i~a dat .i.(\ Încercarede.

eJiIu4uurirea legati de sexul.. niscut 0 fuci ~.a tranaf'ormat uri !JIau.' . karmi°~/'am'aflat. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -.tobfincac:easti informape. il ~.in primul rândoamenii cei m d mai. 141 C~ ~area ~profundi PfSte .0 deceptJe puterm~i a tatRJ.~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. reprO§UrÎ.Starea pe care ~ .si"~1iœ -.. . .~ ~ ' ere. 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani..' ~ . Acest program este..funCP '!D ciro ~ ..a co'mis. . . gen~fU.prbgiamul rimâne stabil ~se . Iati de ce respectarea normelor .copilu1ui. . Co~taPlerde controlul asupra acestor .re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ". ' -. - ." " ~ puterni.. . . dicud~. tAoAt.. :- ' ~ef°ODaJU"~. insieste~ totUl desc~.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. se~a transmite ~ lI11I18PJor. . .dorintei . IJI poaœprovoca:. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. CIIt8"D-IItt"put\Jt. Câmii~am' vlzut liniile : ' .pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut .'ii sau. n' asemenea program se u .car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut.acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de . . tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor. aaveacopii. i' " . 'sptedeziJuzia mee.' . distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea. . ascendentJ . daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât..bio8l1ergtticii. depre8iune.. n siu de capriciile noului nisCut.1fgela 4ureri de .Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 .epI'Opiapmie.. cii e IDolnivicioB.p. Care 'este motivul.extraor~e.' are~.~~pecareomul nu P-o.sinucidere.' ~n:~~.. AmnC1.câmpului fui. Penttu aœasti it1èik:a. ..Aveam~". D. ' mde. diI ..\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze.aVQt eiuferit. . de . " .J'~ dureriIe. . :' .1 Ilmic ~i slab. . 0 fapti la limita sinuciderii: . 11aci. omu1ui. atunC1~e n~ profunzimea . . . am ~t cifiecare al doilea paiCI~. maturizirii sexua1e. 'Program.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s.' Acestprogrampoatefi ' . lungi durati pentruci este conceput de pirinti.inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ".' "".c. .lÎ/J '.a .onoin. supiiriri.pirinJilor. un fiu poate duce.pentru blOCl8'ea 1Ui. fi. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii.~~ mecanismul autodistrugerii.iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs. .~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. . . Femeia ai IDOftenitdela WII.' ~ri prin izbucniri de .c8r8cteruIIJi.upi (foui §edinte de corecpe. luc:rand cu una din paciente. .a'. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua. ':' . . _. .~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . a comls tentative de.c..eunul din..~ contro1a. ciinmine se cuibIris. programe.le ~cei ceea ce. subco~i ti incepe si se dezvolte aut. . la nenumirate tentative de sinucidere a. .. Fondu! de prob18li18J.este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui. .eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. ' . nu. " . . pur'lJI'Hm PU'u.ele ~.11iltamofem. . autodistrugere pot si diinuiasci În .trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp.-'.spetlal de la ~c~utul câmpul. .a nutrit mult timp gânduri de.muIœ mAlfdiipoaœ aduce .ci taW ~ . . . am evidentiat . "0rttz8 t'''JI1.e. OI-gIIni"'TlUl rCC1.~Wj'~'~al'~'. ' . . copiilor O' dati cu .-. programele su~co~ente care se . ~.v. H~cll in. ~ \' '. transmite ereditar urm~or. de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. de riSpuns. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. ' .decIa si ~~ in~dea. ur!. .. C~le mallI11Cl.lipsa donntCl de a tt.indeplrtate dllniCÎ 'un fel. :.Dar Dunmezeiesc.'. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu. ... s. s&Ittatea Nu foarte d~uIt. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i. În subco~~t ~ decb\l~. peste am de ztle.am.tP.deaspe<:tID.gasesc ln m.

mtâlneu. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de. se paate manifma. Miiril11'eadefunnatiei."""".foarie.un timp.. '. " " . -am ÎI1SerÎII.ale cirei cauze nu ~etu . vriJll'ea dusla 8IIU. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. . importlu1tii... t .sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma. .Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un . ' ...premergatoare Înc. .Sigur cil În Sltuap.cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze.tran81ll1er ea de.'" ~. . violenta prin lip~ de <lorintâ. ~I va '" ..' bioenergetIclan.la 'determinat.luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur.{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.mu. ~. ..Organismul reaetione~. . s-a constatatpler derea. 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '.hipno~i. ::' ." '. I~eeput sa structurii c~pun.' '. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty.. .0 'iaformat. se Întâ. i Când. atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna.nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". "8I. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea. .'~e~"?. ~ialtefel10mene ?~g~. .plintt..Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. .."ln.' . Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu.:\ .despre paClentu:. .mplaSeIDcamnue ID ' 1" :. de dorinte1e fem~n. Violenta n. . . . . }. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi.~nglezi.. .siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. .aparipa unO! gânduri.... '.Ja "m 'cmrsuriledQ..~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.' .. stru. " . . codare a ."'.' . " 0 femele' tanara. . a Împingandu-I sa se .'spirituljlitatea. amu1uide aut0dlstrugere. S-a <loveditcapoate. . .. .ile. câmpului femel1.. Am eerc8ta.avut§1.l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. . . ~i ÎI1ca 0 partidularitate. printr-0 métodA dura..' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla. omului.' .. a Început vriijirea tânirului.in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic.œre ale omului introdus .. ' Amtestat câpvà oameni.nu l'ma bine.. . el.program .c karma .~ntactul . ..' . (.. ' . "'. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.w.Ill1-~.. deform~ea \ infbrmatice. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este .arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.ie .. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . Orice program ~. . Îl1'afarilde gândurile ~I . etieü.or '. m confirma dm pacate. . are loc defurmatia stmoturii eâmpului care.. . . . " .. ' Nu P oti Îruocui ".din" ..telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. ~i'Într\1cat.a 0' mulw '.(. . Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco..truoonsultaJ:l1 . Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e. . .d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ. ' . Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 . genda!.. put:ernic "poate . E$teo indileare.a ctUalAegreu de spœcA trebuie . Bioenergeticilmul a stru~nlor.careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1. :'" . " " " . . .ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici.)...~ de &CjIet. u ..dc!'iimbien8lezâ: . aavut kIc. .. . . ' ' m IegiiturAeu siinitatea. t~: . Verific câmpull din perioada .de~ta. sale ~I ~mceflU . .e.. introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului. til) medicamentelor prea pu.pericolul unei'boli grave. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid. '''''''moriei. putemic'. .' erauvizibile.'.a legii .142 "pentru . programarea.deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza. au ~H neeput sa mterac\1 n."..zateprm'hjpnozii. . w' .dar. . Într-~n programde djstrugere.l . ~..el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului.u poate d cat violenta.' si determine uhele fenomene secundare.o"atât de PUtemiçi..(rebuiesaplec " În America. . a.riI or tânirului'.. . de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î .vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' ...u1 eodiirii.prin interrnediul.. 143 . eficace. . dupA. darcare mr A tiitp. . . determinat.. . -actioneze.eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~". la nivelco~ent...tdaci poate un program exterior..fiÎltdcA n~ Despre. " " " noastra . .~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta.Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.. .se introduce ... interzisA ime d lat onc e programare ' " :..a.la UJ'ep. introducerea ID 00.. dec~area progr:.o ÎmbolnAvire la nivel fizic. mformaJ:l1 ~.i.0 ~I mt en..IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille. .

" . organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina .e efOl1uriletrebuieindteptatespre . stare de discohfort. povestit urma~ea in$D.omemnt.. '. .plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" .pentru mine n. " -'.la narcomanie. ... " ..". Un -caz.. . '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. .. ' . iubiiedin sufletul dumneavoastra. Jumea " " ' .. Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. . Toa. ". . " " Dupa' cofllCtate. "". ~M O' l ' .. 'Oricecelulaa . ". nou sa. atunci rn-am supiirat foarte tare". . ' .Du~ezeu este Înconjuratoare.' din }U. a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' . 145 . ... dintre om ~i1ume. . bolnavilor. . iubeasca: pe Dumnez:i . '.caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima ..t'. pre~ . " . de ".. ' . ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. ' ' .M-am dus la el '.. . Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala.~\"'d':'/' "': ... .. .' Éste une~ctal nelntel~~~~. .patdo betie.. Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de .. '.. .tru.celulii a lumll. ..4ii. .. ". . .a mai ajuns . .' po'''+e su ne P'I. Aceasta.. " ~i.himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten.aceastâ boala. funv" . . ..ce. complicata care trebUle ".alcool Îi dispiruse. dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul.':. diversefonne de toximanie. " .ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii. ~ de lumea ct . " ". deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut.mai mUlt .pa de asem " p P .'\' .e' " . . . . ' este '1ineGd . ' " .. .am intâlnit cu:el. 'Omul obiecteale dragostel. 1:'''''': .. a simtAmmtelor diVIne a. . câmpului. ' ' ' ' . in timpce fineam ~te cursuri.Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca. rezeitt\)l"~toTul sunt re . " . . " .. . . Universul oatt1enii. Eu i-am sptlS.~M.. . dar ./il4 1>. at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " .. tinda catre sintAmantl. " .lac:.""". Omul incearci sa-ti S!Jprime . regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. alcoolism. .apetrecut la Ialta.'. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . iubirea fat! de Dumneze~.terioare~ om~: dtagostea". Ji"" . trecutul. l~. numal. . determinat nu numal pnn 0 rin.de oameni. ' . ..$tiJi <lince cauza.un efort permat.. . . .: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e.Adevirata Cauza a. .intereaant:s-. . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 .t. aI. . . . .' trebUle . A veDit. .'. n. . . . 1atf! de' natura 'ne vie ~I .. ' l\1vat~taprintr. inlocuirea .. .a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii.pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . ' '~'~acec ' .. .~xToutu . este . efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln. .. ' . fatade sinene . Co . " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . .. . . . .'duce .spre : ctul nostru cu Divinul este . ... Cüüf .. " . "". . iubire.mi-a.x lncetat.. " .: """.beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. .. narcomaniai fi alcoolismului este.. ".Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat"..nu .. .. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s.. Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. ' ". . cuoricclDijloa. .' ~shl .'. . .. de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi.1.viitoml." "'.' " "" .:". El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. un. .. . . . ' ' ' " . Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl . pasiullea pell.a repJ:imiriidragostei fatA . de chin spiritual.i si respecte ""oneze trebuie . . ." .e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". i Iubirea 1nseamn .unom ~. . '.ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -. . . ÎD. Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea. """.ti~ 10t .' . Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc. .". ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz.1 e .... -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. 'pta impotriva acestora . ." h' da a cruzimii pe eacen-o po. Unii cred ca acest ucm . ~ .' .~~ ' credinta.a pi~o ti ~i de copii. jur aceastâ dutere spirituali. . de 'om U I drag. 'ln ' tu! a o . Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . ' ' ' . . ').artnorne '. am Început sa lU esc. b ' . '." " Intr e in mm me «u ea. ' ' enea atuni. spiritual contetnpor~ .. prin restauraroa armoniei ' ' "'.suflet i se inst1rI ~ 0 . nivel scizut. .am spus:. P 1d ."t~ .s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I.le1i.a scii.. !I a cernt iertare fi. I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei.... treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman. .

p". distru$.(. ' crqtemari? am.ovoacii loviNri.zecelllli. Încâka<. . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am. Întreaga lume.dacii:ei' acum. ~i sedistrug. . . un . Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil. . Printr-o' alimentatte corec .deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit".deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd.-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac.. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/. doua dorin1e ale femell. '" ' . . .felca ~ lUhl4ii. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . pe celiilalt.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma . 'etatea noastri person aIa" .f' 147 ' . ~ioenel8etica.. .t\OuA am ci . lumeaÎntreagii. se ..Wi.adul~".~prin el ~. ' Cauza a VI/-a' ele!mentare."!ristemulse qestraiDii. Virsta . . c ug . .'din aceastà cauza. ..Noi I~e structlui .ete~illcispreze()eatjioopilul. - . . ~e proteja~. :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor .s-a modificat ÎnQ:-!Jtât.Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A.... '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= .~!. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. . .. A' raspun de Il -' spune: . 0 conceptle de care poate dispune dupa . ~adar. ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' .. la aceastii tTagediivârstii.cnlegtu. . ea Îmbrati~eazii ' . deformate .i. Ale fi'.ln 1Iltimu~a.ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr.n-avem met. " ". Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu. Te primesc..nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ". .- " gre~itii. daca 'ea este ..la fel este ~ omu!. . . .Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -.se ri.P arte suntem.P or Întrea g a. sup erioare care ne leaga de Umvers.UIl1 .. de fapt nu este propn .a.tau .'" " ' ' .sii..vm. . Pentnl de$t1'ilmare.<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers. V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '. ~ " 'numai . nU ~ avea urmiiri catastrofale. Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale. mi . S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. . acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. o~'te ' femela. Omul' s.de oopiii J!~tricindvpr fe el'.TI.~ 1'46 -~.qu-e III optsprez. Pânii la treispre2.. :. gem cepem sa ne distru ' ' -sim. îmlamm itesCAde o pilda.Dupa ce a baut. . p". l " .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" . . dIS' dragostea. ~ a1ege . ulUll. distrug blocajele ~I pnn :':~~re . A . El se iJ)ag&. nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii.1iJecâmpt. . '. .spunde: . . niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV. Împrii~ În..cii el trebuie sa se . .efaee câmpul.u!D n".Va trebu!"si beau vin.Este. voi dragostea". 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.' .gest.. nUlllai t1Qpiii de tapte. J . x este una din triiirile sale ..Ce'e.:ce am n-a mai .. si mnoptez" .cei de un a!l-doi 'pr. '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. .. este pacatul. vrutsa tr~ . A' ' 'A . Iubirea este acel mtreg a wei .. Nuçu mult timpi).ii!lcii1~le sale. .lvâ!1t.I.~ dCt'ItC~~doare pe. Ar fi un sa. . \ . .' " ' -A pnmulr ând. . " . atunci celelalte I~cil can.Eu!l colegde clasa. privire. ~n bel .ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI.. <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se.. ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii.barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit. Noi dispunem de ceva care . s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " .nu Ill. maimarCit contacq.Pnmeljte-ma.!. iubilea esteA$truc:tUra.§.oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. pot. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i. ' ~ 'A" ' . .tinepiciorul.asupra . :viDe lami~bi.t! cmergetiql Piimântului . .~icm vid culIJ i se r.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic. rincipala ~i... ..nOl .

Analizez eauzele.. Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. . ap . .. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata. .' aCes trece liber În su"con~tJ.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. ".simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele..re1l\. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic. prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. ~rin intennediul sângelui animalelor. " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit.f' . Înel nu-i nimic eopilarese. sufletul de la SplA. . ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex..reahzeaza. . . sau mâncatul . l . iertare pentru. t .ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't.: p t . nerea . se . .facioade ~r8spandesc BiIninta si. E chiar dificil sa'-pimagine1. Odata oremeie "m~a fU$I1t.cauconsec!n.h . este Clar. ' -t:raumatiza sufietul omu w. .la taiere. hrana de 1 su fie.. a . . . ln . " de'~. Pamânte~tJ. De ce'?rSângele. - ~ A .. . . '. Este miicelar. a stat mai mult de trt\i oredupâ.1.A " no~tn In4ep iirta'P erau.. V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. În fa18 eeranulul teleVlz~rulw."'V.' .te la treburile sale . . Este vorba ' " . doar Pe P 'trupu 1w. . t mc '. .Întreaga lui m . ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii. " A' A . estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie.. ' rep. . Structura câmpului tatiilui. . puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului.un sufi. Împ8rta~tnl.cea maisigura spre regres.. al linadml sib1a lar. . ' 'Excluderea onc. ... Înghitim rata sa ne pese. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa.cu<femeile ature. " . . ' 1În fat-a..XIS. ~. .atul cu çartea sau Zlaru.e e . mult mai de~tepti dec~t noi . . 1 t 1 negative. Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii".oÎn.. w11e:4e'Mmi". la W a da atentiecelorlalte vengt. .~ra spus' Dumnezeu: iatâ.S iritul de la Dumnezeu. .murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. " r " .10e contact fapt este bazat ritualul . eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. ad Ica t cu Divinul. interdicti a de a 9iti În timpul mesel. '.Îmi spune femeia... În acest fel el blo. 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În."" zmta calea .atuncl contactu . Taie porci. . a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie. 'zbaterile olitice ~i familiale pot . ÎmbuibiiriinUffim a ara . În "Bhahawat. -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. .Stramo§l1 '- . . Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet.ent. . . .simtea airas de alcool. an!.pe care acum nOl 1 e .' - ~ 1.el". " . divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti. ~'cU 'Divinitateanu se.. 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. A " A . Încearca sa flirtez!." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. Patametri gândirii.. . rincipiul primitlv . tot Celui .. . Acum totul. ' ' .t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care. Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup._e.. Este la zero. . Daca Însa ~u _. Reiese ca manc. ' ' Copiluldejafuma. ' . -Locui~telatarâ. Vlata bazat. În el lita toata informafia privind bolile. .!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte . . :. . se g andp.

ctelqr: e la ~ distantil.. .' .fprmatt~~ . '. -.. realizf': ~te legatii dein.du~e..if' 1" ..pot ernitepFPgnoze ..poateJ1111.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.' . infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii..fi. au ~o~a. .1izeaza ~n cel.!. RPn4Ï\1a oo.divi.lntermeWul -ge I\~a.t~~ pnn' eforturile volitive a!e.În 'particular.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.plri\tolll'e.\'~rÎFe obie~ S'i .ând.'.Serea~.e .pc. ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .~orpm. Q.He " schimba.u.1?~.e%1al di~ostiCl\fe. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte.zent omul. ."În Iwnea fizica.T.ZÎca. AstÎel.~I mecanis!nuI Înyers. . Piirn&nt.<. .yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ.sunt conditionate de . ynn . .. '. de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii.ce.. Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:. f." .sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.temporal se rea.. .est principiu stii la baza telepo~.. d~.:ti#9~1.lanivel~c. Pentru obiectele. genetJ...ale Piirnântului .e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e . vii.informatlv-energet1c: p~n . .ale vut.. Principalel~ progrlUl1e. Ac.S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? ..qie~~e!e vii~i nevii. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii. trebufe ~.e~ste .erminate de rne~l ~a explJ!l. ~tOl}lI. Încercând . progu. .a.l1~dlU. ~ çOQl!1°~entul. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne.. Ac.Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor.ea. .<~A. ln pre. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen. .?ru1~.melor. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. ~9~la...procese!e 'informational-energetice. Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar. .or. -. stacea fizicaa.' Aetipn.. .obiectelpr structurile infonnational-mergetice.f ~1eclfin.. Mfluentareaobie. .~er~Jw orice punCt al Univ..dede~area dÎ. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.int]uenta asupra .defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.'\'.dov~enunw:nal d . . Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor. nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea. starea .cliamelor eÇllfe ne apropiern.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~.y.ce~.YIl Pf ~ det.~ ~ precise..evepllIlente1or ~I .prograrnelqr. Deoarece particularitiitile climati~e. ID. parametri 14'rnporali..obi~or nevii.se. Pe. obiectelor clinlumea ll. fi~c pop. Corp~1 . Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin . Zona çata.<te CfPst~~ . a nebu!o:l1tiiplor. geQcl)iffilce~l.ea:ita ~te.. . . pute. de dezvokart} În tinip ~i spatiu.zentate de .' '.I~~ oblect. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare. despre J?rezenw.lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f.\I1W1fCII unitatU câmpurilor.151 -/ "l' fil. '. .on. comportwii obiectelor vii ~i' Mvii. . p~8!"anwl infom.tatio~aI.re~ dW nou la rnvel fizic. ivn~ de.. generalizat ~ pe aceastA bazà se. În mod nejpLtlv asupra ' .m .AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte . ~.asupra . câmpurilor la nive! fizic. se fiisfrânge.. omulu~ asupra.

lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont. dpmeni~ nou pentru mine."'" .tbio. fntreaga omenire ' .1 .. Ialta.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. dlagnosticmi . tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ. . Labaza ~turor ti~u~e .pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.desttnui °lIlulUl.aC:estuia. ~unt ~n~ntate.a .m specialvilel~.' .! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.. ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~.nemulfumirtià 'in '. ~ ~ are . .. . extras enzorial. de. lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!. nefavorapile de obleet erau IiID.eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un. poS!'b1'tiih\' 'studi.ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav.fi~l: ~rce~lotœre precizie a.multe din constructiile 'Ul\enoat. .Aceste. in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i .ia de mere. ' ' _ ..mveltop o~el1ii sunt egali: . 10cUP. '''~:')''fO.. co~at . ""uiiili.j. fost tu totul alta. s~ &f:wt:~~~~ . dutgnos~clrii . . ~uin ..apoi s1ieaut l~e unde s-@).6 pentru product. Dar cele mat fayorabile 10cu.pregatire tehliica a.tlviilii vqei de vie.sau" 'Prograrne dlSt. .e~.utilizim În ~ostttn! tehnic.151 . ~) pUfol'tatea. ~ ullde.."-'~.cercetat cu ~Jutorul cadrului. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la . .. obiectelor intru~ât c~denta . anume ea det~na starea mediului inconjur1itor. . A.e~ea . ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt. .eformatii' fizice ale.~e. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci .riduf~ld~.. . . pen~. pentru ~e~men~tl" ce m. . .onstruJ.ÇOnfoJ.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel..Irisereco~1i.îrt ' ~omemul. '.Ia fel.spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor. ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °. ?biecu./ n~yu . se aflaÎri prograniul cattlPul~'. . .. .plasateC\1I1lttrel~.utulPoliteh~c. personalUIJi de exploatare. fel. ." 153 'f. mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de .jp.~~.~est mecanism.energeticeale. de pete .' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente. ".:i.uctJ~e ~l autodiStructtve.cercet8. .de ~ po~te.tehnice ética ~peratOrului. pl a .~r1n .' "".incâmpul . 1:~er1~ !lWaU: de.'.observatiei ~ aparattii#" .el influent! asupra Vietii oamenilor. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. distrugerea.'. de o~hgato~lI.om{~iOiie~voi. ". SJStein~'.. "AIn fnceput. de. În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em... . ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I. .dIStrugere a '~ptrat6rului. 1Ip1~~are .~~ celemall~uIte mçIYsIV poli.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei. .' Eu' d 1dhidrografice. . intennediuf ' .e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe".' .' .'.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu. 'De aceea actionarea asupra .~~~~~~ cele can~e '~p~ cat. . ..}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi . ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . " preZlceOl vlltoarelor 4..t~tiotuil-..' . Prima .$i1}u ~ :~nefa.~ c11iar.Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e. fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911. dupa datele mele. 'l' .. macpeSJbile dm ~um!te' mottve . parcurile s~ ° . eral) amp\iiS~~ . cre~.de regela.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ . .Mis-a pr. a .departbde.~.up.' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.". lIte . Pimii1ti$i. ~. ~ ' k. stnitturile .probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv. ~1. .. stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt . . s e pot.trateze anumite poli. s1i. sa se .r~~. un.. :. condipi.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0.~iriii. Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .~cl ~p~rat?rul.tUIt'~ $ éD. ~n Iq(:\.Astfel de cercetâri se taceau deJa.. Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile.' 1'.'ului lli"'e.~erc~or structuri~' câmpului 'da . . Testarea ~atl . nU se poate :c.".tor .'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6. El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de. Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ .. p~~lo~pare.IegÎ... Am .energetJC'~ .abile Î1ll. ' - " - " " " ~.i?fbm. la pivelulfizÎi.eveni~ent~lor.tarm"fapt. exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . scbimb ~Ie Înai.~".

' """" ~-' r"tS .. . . COIlcordanta era' În propoqie de 80%..constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu. sala. . '. . .Analizând rezultatele diagnosticani.. ' ' ' . .. " '.~ ~~oati'lent.I' . . ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran. ' ." " aeoc.o ' '. Amfost inttebat de unde.~ filb'tUite: $iaceStea siint de . .' IUI mal Co "'.. "" . ttaseele cana.curata le sunt cunosCUte s"". . .. . .dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~. . ' .~ereallpe~ . Ma! tâ..oavea inca nimeni. .'" ' 11 "" .. .. " .Am . .L .> un or . .Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana. .. _ . Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .~-~t\1iitacbiatiii.' .~~I:ade ./~o I _. Rezultate. .'.' azot " . 1L . c in cestare .'ll s-a . ~"':W 'H'. ..'" . .'t .sUUv "d . ' utru " n .'.. . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular.am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia.'. . .i este . .: . <1.l:eci.colISl"".7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 . amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei. "asupra iocwtorilo't.. " . arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " . ' pe ~ut$~.~.'. lor Be locwt.dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce. luni a durat prelpcrareadatelor primite. rate "':..' Puteam chiar sa preci1.foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' .. ' ' " . '. .e s . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte. .1 (. "..'. RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii .....~ t". . specifica Speci4lizaU'" " .'. '-r-. .Ilfosfor. ncenttatte trebwe' sa fie la gurile . .. . . '.'" '" ~ .. o spun e' . .'i. . 1It~u. diagnosticani bioenergetice . din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.Nevel stint locun unde "V~.. . ... " ~ " '. .ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. . . .m .'. .tetn. titw ' in'Vesti 'i.Nm lL.l:e.. 1u~. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~.0 da ta "et1ectul ap"et "cu..lizirii vedeam clar CUI11urge apa.1I.me~ a: .~ sUU' tnerar e.'" '''? ' . .." est . N-am ( avut.' .: . ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne.Când am lucrat pe harta.":.LL'. .t eu În doua-ttei ore.â1iva . ~ penttu" pr~Iectarea "" .' :r~~p#$i~6 '~e' În ° .". Eu am cemt un plan al silii ~i . .:tnlCe la:t. .Îndoua-trei lu~i de l11unca.." toate cal 1 r. pe firulapel. La: 'p ~ burg ) I. !. '~' 155 .ic:e. "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri . P .el p~ de cemeala " ' " Éfapa .~I. . . n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s . ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' "... cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall.:. foarte multe :" sO. jj ~to/.e i'~="'''." '"". . .&.. trecea . .uaUnü'~eÎiIcn n. irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete. ". . . . Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ . t.. iar. ' p. .lt_" ' maXima'co" .".: ""' " .'.m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi . 1avoral)! ~.'. .'. ' " '. 'atapoluantâ ~otar~.Iume...!.poluare .urm~a'cons _.P ta'. ". ..'.or: bunde apa. Pentrumirte .- 1$4 ! '.Pro1esorul.pe.~metri de .o !f. ..'" u "numat. " _ ' . . t ~I ' '" .at1i<'" yu.a '-"1. .' .' ."" .i.. d e . tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee. ~uv . " . câmpurile acestora.. f>L1jen."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat . in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -". _ ". .:~:". "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.tIJIIj~" z dnâ. ' 'ca 'rli'.".'-Ut"'" . Oh.ttasatura a. perjC\itate..". Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului.&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a ." .acesta era un domeliiunou de cercetl!. '. ."-"...<. fte .1.. "! . ' un. ':"".diri interionU. 'or fi . .LUtlDa' pe care ah deSeltat' '.MCeiCe'7'1' ta!. . c6nstru). .energetice ' "" . mu ca '. stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii".t.~oe.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-..de mine.. În conditii normale seface. caacolo .'" . de unde lua ipformapa fiindcii n.':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ". t' .Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. . E u . Verificând. Amluat ru~h~~ am .éaviicar-. " ." '" ".vh62uri. lui d'~..L--> ' .'Ca~ l!~anfleiI?r. cu "fosDor. .Existi Verifie.. este l'rincipala .'.pa .'.mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic. . ". informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i. g. ~ '" ' " ( '.1-"rn.se afta tevile. ... Am intocmit un prQgram confprm caruia doua. .. crlisC opent exIStent.am .!o~ografiisau _ . .~I 'fu.!..' .~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n..:.1:b'ntt'ullticul' ut J. \. .' .. vine apa: ..' ' an. &tfel \le'~i'c\i'~F .' ' .. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . ~ou.rl! ni .. ".sa ajunga infilttatiile.sau. combinat deconcei1fl1ite P ro" .'. .""" " ~ . "Pc" . ~ . .. LacuI". r"~ o--G "') ' ~' Lad oga. .i.' '1J' . .\r.eJeN"eVet z.I1I11<1\1UUC." : . : . Vblflo'VadtJclo'" de ~?t. . simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape.. $SCUJrt. .'. utile . 'a'sei1i~et.supenor al Neve!.-". -- .l. Ceea ce am Iacu.câmpurile con~ 0.nP~ e. ~ii.~" <11f~de "" $Ï. J ' I!b~oIut't:Orec~' . . .'" ..rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice. ca era e cursuI .p .s~ gasea exact În locul indicat.PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: . .u..' ..

n tre gl1 .' . interacfioneaza.orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii.. ' ' ' . ' blOenergetJce eticient.Da. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund. . acooa orice gând negativ." Am efee. acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii.a . - (. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri . tara sa d()reasc~ acest lucru. . Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv. . ' 157 . multealtec<implicafii . .agresivitiitiisubcon~tiente.. . ". ' .~ . " . .' Îp caz contrar. mire. care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . ru . de dlv~se subnivele. reJ '-.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale.suflet. ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu. a. centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. " '. . aucerut -' ' " . Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . in' caracteristici.'d'. "'.ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or . 0 1'. B10energetJca Permlte stabilIre8 pe .omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale. 10 t .de. infdnn a.avarie.eplsta'teposfbilitiit. ' .. structurilor informationale ale obiectelor nevii. sa nu se.-. msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. .asimilarea mformatiei intimpul somnului. Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important. . c .1~ ' e /atomicii? . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' . 'î. " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl.vde Înaltadasa . . Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . dar ~ Întamplat in jurul sau.a familial.iDtre. În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. .sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului.tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a .l'\lÎa. poateavea uf! sflir~ittragic. -Structura câmpului oriciiroi inciiperi ... schmtbarea lui. " l ' \ .. . pot declan~a situatii de..cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc .. bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo. du a' untImp O . a ~:~c~:~a.. . " I?e~ml1 bine de I1n an .deformatii tale structurilor aee tuia. . baza SGl'1sului ..nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru. .uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' .. capaptatea . poate duce la rezultate negative.sticarea oriciirui obie . .de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii.ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" .e are loc interaqiunea~i'.interaCtioneaza. .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA. mai duca acasii'. ' ' " ' ' . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs.operatorii centralelor . . Foarte activ are loc . Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree. "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ".. .b). . .este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l..aitiitile~ce ale . - " "" ' ' " .: aviatorii.'ttnei' sau Întreprinderim-a. ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ. ele. . profeslon .dlagno.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii. subcon~tient nu este des tul de nwcat. Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin . ntr-~ ait coIectiv formai de.. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. .poate crea ale . de mare riispundere trebuie si fie oameni ..P0 fi .' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' . progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu. " ln '. De aceea.' 'a4u sufi" clent <no.' 'acumuleazi informapi.. .156 ' . muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril .acestora.'tu 1 " egate de Vlata omului. ' " Ditectia . 'in' amte de accident.pur! pot ce un P"" UdlclUprin . Toti bioen\tl"geticienii. . ' gat si teste z ". ' ' 'i ~~ .sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " .. . vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel . alaa . Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:. Daca. .s dus catastrofii.'. e. lucritorilor . .

în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl. . :. . . . dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1.. l. .' pasttat În camjJUIobiectu1ui. a atacat plantele la nivel bioenergetic. ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. .6escoperit 0 - ...'. depinde de tine CId e cee.' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. ~ " . era foarte fromos. " . nu--a $pus . cere-p lertarepentru - '<.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale. Cauza muItor altirgii fati de plante.' ii.' . '. T~s-a mirat peste miawii: . vinovat. .de r8spUlls Structura ~ . Al1'I . mini '.i.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. de iriiarea ~i lira fatii de. " .nu simtenici un' fel de ameliorare... intluenti asupra Ob~ . . .. eu:ap . ".-''''''''''''' ." .structura câmpuIui'~' b" 0 lee. ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' .~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii.fati de paeienta mea. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8.'. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari. . primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze . parte' ea Se simte .. . .~ fel si aiba . structura câm p uIw unw oblect. atac .n . .siiptii. asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.. Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni. dr eaptà un. ' . Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . nu-i .J Nu de muItrili. . putermca spartutB. câmpului.ecoQ. ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. . ~ data a displrut nu Se ~e unde. '. ron"'. Îh timpul blocadei Lenirtgradului. norrlurl. Odata. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica. . """'ldteIege ca'...m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . . ii . . putemic mai atunci când feffieia este llcasii. JU~ tii~ eviu:televizorul.œ B.. ..piri~tilor.' .La buCâtirie. ' " " ' progr'ame'deuri. foarte man.-a teld-OI1at' ' '" . . lumea -are' capaciti fi. unui. Ialele. obiect. Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .'.1i H' stricat televizo~:= luÎta. i-am r8spuns eu femeÎÎ. - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'.LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut.~. . Femeia mi-a . ..ca . p~te. fiigideruI.~I. ~I asta nu . .." ""'~' mo:::. a acestul8. narcise." ~ . Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii. .. . " Femeia nu' 111-11. . . .. ce se petrece pe Piimânt. ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de . . În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele.am descoperitci aletgia ii ..plieea mult.ana . obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca. Am continuat eàutiitile ~ .tel e)/lZO' ruI 7 .n~atin anwnite '.spul18:taWui::i.. 1. . imbrAcamin":"~~me . '.' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma . crezut.âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be. .ecup de aSeD:1e11e8 probleme. ..fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e.dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~. d~i e ra ' uI' m .. .. '.. .~ .oneze '.. .L''Nu ma .o1Il1. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .' . acestea. ~:" ..'toateobi~tele. . a vrut si se'sinucida.ce ~Ipolitice din Jara. . .. M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra.}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam . :œ. Cimzan-am depistat-o dintr-o. ÎDsAi um c . ::. I1eVlU in. Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte. . Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. în ~care!litii . ' p' . .. asupra 1 wse?I. llebiinuind nimic. .. deoCa31dati. . Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera. lângi perete. .. cu ele. mamei femeii.urma "iani vii face un rau daca. . . ' ..~existi.VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona .mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di. .cme~ . unui. '.:-' te porti urât. conditii.fIUteri ÎDcatpot~ . Atwn~ . Mi-am &dus amint e .'" - .~ ela ÎDCeput. in~ l-~ 0.. insa dintr-o de aur. Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. ~i . ..ÎDœput Am siistudiez . dlir peste 0 .. .ceas ."~''''''M ".~~t.Obiecteleitoastre.158 '" 159 '.neaza. ÎDco rdat'. Acest lucru . m.e Ufi HelI er. am pout d . _. bine.

" .. Exemple !te inf1u!IDta ~~' .' '. .. '" momentul cam! omul le d em. lect ~ el Ilvaras d. ' .oponalde exemplu injur. 161 lIStj1neo. . '.a oblecU!\oro. Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa. Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. ~. '.. eraIa od."'b' a. ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca.ca.iIm. . ".. . .1. atacu unUl obleçt fievi". drept raspuns.'" '.a." ca.o "A' ~ . . -~ c: . .. Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. . Qiril<j..~uJ Înain~i . '. .p~'W~téI1)1cealestructuril . .tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' . . de ~cul GU vec. Venind odata sa lucrez. ' ' . . . Dupa lini~tit". pre~ta .n:wven.~~'utitudi ".. . nu-nn . ' ' A ' . de lum e care va genera e ' .p "'0" '.Q~eie.' ' :.~ura ..ma§ini.. .Lul.!t/l.D.nncatPt .0 ". '. Cu .r . -.cu çare H.'" " " ' 0 qeranja..~ ' i. am vàzut cae. BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '. ~ u.. -: . pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~.. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' .e nutritc de . Co pl1l.trei ani mainte de na§terea mea. . 'Ie problem.'.ulUI.'" . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni. ..t&. ..ilJ. . sa ~ duda I~ru .ID tm preunl". .. . ' ' ." nefavor abil er a nevol". ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l". Am gasit ~i motivul supararii.' . §1 " d'\fi CII~ am pului "'." îny--p a.ezm otiveie."'i'1":'~'l)ri. .\e.starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' .. ~ . am descoperit 0 defonnare a .:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o..ln <. . pe . . .1 . sa . . sa cltca$ça..s-alovit ~uI sptman d: "NuPI. de.s~ Ultau la tele. .'l. la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive.Î-""~..""." .:. f~ ' ... . Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile. .".f . V1!1~1 neviu cel " .ulpm1ireo Când s . .\D ~ttmeDt de nem. '"" " .1". ". .I! din . ~ obiect. Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} .j/X-"j:". ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui. . niel .eas!<j ~ac~r: . .. reactionat pro~pt la acestprogram.~I!Ue!Utl.' ". Efectuând diagnosticarea.'. '. . .."'" -' . a§a cum s-au petiecut.de..iÇ4M:aIAt.te PfO$t'dis" E" . . .'~ica '. .F1JI.' ' '. ' . sànitat ea.I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi.mQtJye!qr bolii" ia{a<. la nivelul ... . ..ea.stea . Însa eu nu fae dècât sa.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i. """ "'. ' Ofata.fatà de . .~ . " _ . bàtea. " .A tr -op~lUI1e . " . moçici.' .~e~upoate <letennina ~ or omulw. ce am eliminat 'programul din câmpul meu.\. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~. . Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat.. "' . . >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el.e cu. pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic.~lucra.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). . f.eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.iiprovoca I. ' ..e."~ 1. ' pâni În e . ~ ntCl_\.' ' câInpului...160 1 " . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva.~~.Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii.~p ti ca. rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului. .~~dçdragoste? '~r:~ '..pI.'" '-'. .ea.ftn~ prpgramul de ura fa 'de \. at+'~t'. expun faptele.. cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f.' ." fiHi"':".~ "~ .\fi t ob pan e .81e. .' alta Pacientii are m ul". ceva in neregula cu el.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~.l ge te m O doare..q. Eracalculatorul. . .dar $i ataca pe oriee om cu care ." .~. Calculatorul a eU intramÎn contact. ' . ÎD " vOla . intoxicat. .!matisme. Câmpul sau.vizotiar feme. ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. structurilor câmpului in regiunea pieptului."".CIIlIZa'l\Sta '.'." .eazaidentic '..91cçpm .ptmtru. .. Rw.. . Sa nI: amintim cum .rnera. . . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat.' 1" VIItoareleprobleme ale omului.Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i..inclusiv pe eopiii mer. .semenea . De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu. Tramle negatl\r.<'. ' " ...... reacpon.r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<..

eà~i el il.careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. icoaneputeau vindeca.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. .. '. '.mra~U~.'. b. ' gaseala un metru de aparat . M-am uitat sa vad cum . " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ .informatlv-energ:tlc .oncat ar pare~ de fantastic.a:itiva." lOfluent a p o. În mO(l. .I'ti Mi-am RU!. " Orice: oblect neVlU.o au nUm&ll!:oane e a . influentau caracterul. " " " . ' .'. " ' '. . E<\~I. " .codat dezicerea de Divin . ' . dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t.~~~ carton. Cu atât mai mult.ot dintr-o'tar a baltlca. cC<\laltii i " .'.ii. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu .iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ". Nu ÎncaJca~Ie oare. D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 .intui4vera. Acest lucru se realiu prin' etica personalA. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace.' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. .a. Iconitele pictate de un om Într-o stare normala. .' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU . E... NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp.ll. . Pe de'alta parte msa aproap e . ci'un'. ' " ' . ' " care se . pu~ct .' .". .cop"ulUI" sotul .Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ().pus <>icoana in baru! in .Jn primul rand.obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele. ' . pe Hristos sat. prin aspiratia'. . 'nu. .iD"at~hellll ~~:u'1~tft. de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect . Deoseblt de once alt oblec~ m În med.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea . prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.ura ~idistrugerç.distrugere. ' spiritua. Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative. ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof.ales Ul10mcu kar:macurllta. 10 b: virtutea profeslel lor.a la ispitele lume~ti.$i ' numlfi. de n~tefea.se comporta icoanelefatade stapâna. clionat un uvlec t n'eviu.iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp. coane. uma ..Niçollje . ~~%~::fii~ legdenu ea.'. Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a. '.~~~Î1~~iitili.legile În raport cu ea? DotW. Dar~i aCestlucru ' . pe Sfitit1. ' ' ' . . .'.. ° ..~~ot~tÎ~ucate. l' ' . catre Dumnezeu. sa intre in co~tact cu asemenea . . !.' .. '.- 162 " . giisindu-se În camera. ' ' " .. " " progrlUJ1e e. Am cuantificat influenta 1 . 1 . se raport~aza 'clusiv la om. Simpla pie..' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . una reprezentându-Ipe lisus I!ristos.sufjetuL Astfel de icoane. tre Ule.luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'..!de." 14r".ahtâtiJe a~ten~~e. pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " . . Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine. . w ' . . . erausaturate de ~i"api~dut c. Dm. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor. . .ia .a'dreptul sai picteze icoane. era de Îjuri$. ' . rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.l'plate t III am arlJ. /63 . '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care. art1~tn. . ' . individualla Obiectele de cult Aiti ar .. obiecte. de exemplu arheologn.fiiçiitorul .. era oieoana .Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ.1ll .4dieZe .Suniiasacrilegiu d . da ta am lOSt ru g at sa consut un. .. dus acasa... noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru.radio ~iarn obse!'Yatca eu'A.de lniouni. 't 'a strÎtlctura. ...i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I.~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv.>-'""""""". Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI)..eare se gAseau bauturi alcoohce.-.in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. Qmul . sa t aceasa. . chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. " ' . ' cumpiitate!fin biserica. ' s1in. ' .zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci.:.'.la.a ~Illtltcap .teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~. " ' ..tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de.c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" . - . .

Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative. .i chipe.Am Început sila. Stranii coincidente. ~i prin ..i comumune lar acestea se opun programelor agresive.~' 164 atrib~t~reli. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. Unul dincOSlllonaupi americani.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . . adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl.seur! timp. 0 destramare accelerata a spiritului.ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ." Testez sa viid ce aduce in. P Templu1 Dollihuhn $u. ~i a celor la care are loc. Privind la cliidire. . A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare. de aceea construim cl1idiri care ne aduc. de distrugere ~i acum once gând negatlv._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . care se asocia cu distrugerea.. dar negotu! distruge ..l al Pamântului. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire.a JZgonit det°ticue pe . carea:decedat la. firil'urme alevreunei boli grave. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru.. i:f~.~iblie? e ce. catre bine. au inceput sa . el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea.~~aiIe.ifiul. cu programul de itibir~ .nesemnificativa.explozibil.. simplul fapt al exist~ntei lor.-. energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. chiar ~i. prejudicii numai. . ":. discordant. 165 .' .T"~ ~:..uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. ln urma cu câpva ani. . întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. . ei au pierit cu . in apartamentul silu. am simtit ceva sâcâitor. pentru restaurarea campului Templului.e incil sUmplineasca 30 de ani . La niv:lul.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. . 0 degradare cauzata de saturare. S-a pus de citeva ori. .i a murit . A avut loc u~ Impact..~. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . A ultrat Wttt vmdeau . Le-a murit . TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. tOln. Însa. mct nu apucas.. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. Analiza bioenergetica aratâ ca. . cu centrul energetic al bisericii. energetica Templelor. . intreg neainul. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie.i cumpârau in temple. once traire. ce influenta are fatada sa. dupa zborul pe.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. . De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ. luna.iar biserica nu se dadea dertlolata. PreofÜorinu simt.

tilmele.'. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta . '.de exemplu. .:"" '\. ' " ~ :. . În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de.z~noi p°rtll de agresiUne. AC\lm. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente..doo nefericire.Ig. ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.' .'1lu.'" mteractloneazacu s~ctuti1e..:it\~:':i:: '(". Cuitura.uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci. pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici. mtr-un "ambalaJ !Tumos.obiecteled~.~e. Deose~lt cie ndlcat este .--' . yom recurge la parametri de.. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor.':' 'CAJPfr~LVf}V ..plus optzecl.la pnma vedere. prizoniera di!\ Kaukaz" . .'..\dabOl1ùmtellor ciuzimea.Cll. Când aceasta ..au În 'ele elemetite de agresl1~ne.pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI.ice . stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului.' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori.. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:.~mare~te §i mai mult pericol~l. .Alba ~zapada §l cel subcon§tienta ..' '.. se pianteaza fcarte adânc.. vio. .'. Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor. noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme.minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta.tlZca5nÎ9.'~':. 1 1 .minua patmZeel. " ':'.Informapa care determilla .".Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa. '( f \'.l1fIergo-informationale Ùre t. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .§i.a toa~ acestea .. de m~ propagande! f°rtet Când tara. .cea subcon§tienta-.scàzutnlvel de . fte a psihicului.m. extrem de scazut. destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la . ceea.!entâ. " ..' '" " ale o". ' . . 167 ni~te triiiri emoponale. ln poeZla lUI Pu§kin. de masa. 'Câmpului uman.. mte~Ct1unL. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este. Acestefilme. .~eparte: .nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. fie a trupului. Pentru aprecierea .. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului. .de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor." ".!.. Dar sa ne ÎntOarcem la arta...spectacolelepentru de !?âmpuri. arIa.Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta .. . eopiii pierzându-§l capacttatea viiala.}" critica. strateglce ale spiritualit. Re~sel~. plus §I!oizeci. el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie .'.. . Testezcelebrul film de zero.minus douazeci'".. baca. mofenslVe . ~le c . degradarea personalitapi copilului.::" t . .impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine.. "Solaris": plus ~i minus doua sute zece. ~i strllctlfrllek.: . fill11ele §i. "So.cea animape .. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte . agresivitate subcon§tientà. atr~gatoL .i':. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic. ÎI).

Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. subcon~entului . spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(.. spiritualitatea. . În satele ruse~ti se.. .apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii. prin aceasta. Acum sa neco Imagmam pe . cùtidiene. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient. . . ln epoca I\. ~tia ca tot ceea.dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. . tUye!~1 . În acest sens. de muzici~ §i iubire.:ont.. Cercetând .n1isle~tedin gândurile marnel.i a Întâm plirii" ." . .s~r~ Sljbcon~tient. Înghesuit1i . tara exœppe. au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. ce vede. simte viitoarea marna. "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. Co~tiinta acestui fapt. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt.l:\U'e:..' periculoasii.o~tienta. nu ..~i oarneni cu tramle emoponale ..en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. spectatorilorsau asCultatotilor.r. . erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase. grupuri sodale.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. .pe planul al doilea.''.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile.. ' 1 .. daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil. al~ ~tiIOf. are o. epUlzat. ' .'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat .agresivitatii s\lbco~tiente . .r ~i de privirile S1Tiiine. aduc prejudlcII omulUl. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te. d~i '~ute' plittvzeci. În~ijloacele de transport În comun.. talentul. Politicianul cu un nivel ridica. ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta.vatiimsa asociern nopunile(. prin voia destirtului'. " . De aceea.\tiliubire fl\tii de lume . deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J. teatrului §i cinematografiei noastre. a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. Etica. gânde§te. influentii. " .!. .a jucat un roi seçundar.'11:. " " ..Înalt1i cu pragmatJsmul.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. ' . ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. Vointa ~i inteleetul aici trec. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i.ealismuJ cumaterialismlJ.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. logica cu intUipa.. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. ~.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. tara sa Înteleaga despre ce este vorba.id.' . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul .'religia cu ~tiinta. 168. cât de precis.' La primavedere pare surprinzator. Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii. cu htât ea este mai. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate . .put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr. Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire. >. .. "/ . . a existat dintotdeauna la toate popoarele. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor. permaneJ. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi.

ara Cuni~te. cea subcon~tientii . Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient.deodatas-au schimbat ~rQPortiile.în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor. 'agresivitaiea. mmentm câmpul mformaponalal acestuia. Potenp'alul SP.. ..te. .. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii.e Cosmos. Senzapa era ciudata: -~ . d. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci. ' .cultura" ~i. deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni.lfau obiecte concrete. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''.pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8. ' .'Analizand. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale..încereBrileundr'~ti de . vmdec.dar' fi spatiul din jtirullor. ..pune p~ o~.atsa !ratez cu aJu~oq.e..til:lentrupa. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul.oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec.170.. vine de lactlvântul "cult"."'.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci. Acest lucru eonfitma l .. fata de etica ~i p(!tfc.cu çO$mosuI. a~esta I\Ung!. câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i.ublte..çeva.rernciircaturii de I.~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ. COnStru~tiiledestihate eultului. ' i 171 . . 'Wt. A rilmas numal tulpma. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de . pentru mine °. Îi dainf°11IU!tii.d. in.ç~iii.1maica-I . am Ît'tcét{. . m~am apropiat' ~i am .1OOlo~lul. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea. 'Astfel cllltura . d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii.Par~etn.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!. culful reprezintaorientarea spre ~a.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . Qaca m~te tablourile1 in plan energetic.Ctillne. coborâte.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. adlca realizarea tehnica.. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic.zitatexpozitia. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura . Lumea.. .ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. Tablounle c. fatAde ~ea lui interioara. asocieri' co~tieiJ. în societatettebuie sa:existe structUri care sa . respinga doar bunâstarea materialii.cultura"... Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala.a bloenergettc omul.el' n~teracpo~eaza cu mine..P~ toti. oa. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice. ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.c~ntaqt .rba . 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce. însu~i cuvânwI .am testat interactiunea notiunilor de ~.. ~mu~~1 pet. mi-am dat seanta.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. . Ac~t:tabrou. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.. '.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun.'oanadensilaeum ele se pot comp.~e .lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual.htsa-Îritr.'suptanuiterial. . multsut1et ~i 0 ma. cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni. asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea. "civitizatie".DUda rezultate de moment.catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii.interactioneazii cu el cao. este Ïgn<ira.splntual~ Pas~area. $piritUaiitale. fiziea ~ care sa pregateasca " .j. sâniitatea ~i destiilul. la testare.vârful infim' al aisbergului.des~s. fiinta vie: Dupa ce am vi.s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate. era compus Pt dm Pun~te. de iubire.

ea ~ulturii asupra creapei . CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . Traglcu1refuz al omului de.' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente. ." ca ID "pul cam .re 0...1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e. .. .. zece.. . ..172 .. .. independent. creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o. Rusia. " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent.plus doua sute. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii ..r '"' campuril?r umane. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi .' ~I an allza.diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate . NeÎnteleg~rea . . . . ' 1 ' eXls.UA: agresivitatea co~tienta zero... Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru .subco~enta minus. Programe e d'IS c. Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau.er~p:ol ~ Ca a .. Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. subcon~tienta -.. se manifesta fi toate. ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '. I ~Icum am ... ' -. ." . . fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. un colosalpotenpal pentru dezvoltare. ' substanta inconstantii. subco~tienta . JapQnia imbina cultura ~] civilizapa. ca adeviiru 1 este 0 . studlata -. cea subcon~tienta plus cincizeci. . la nivel bioener~tic orientar. adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ. . Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei.minus c'doua sute zece.pensabiUiln ttrnp. " ". Programelor dlstructlve . . Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '.' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. C' . ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve.minus cincizeci. . . .Vând un bun potential pentru viitor.' . S.. .fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii. . s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld. .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . a a~cepta ideea .În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara.. . Existenta În . . Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii.. guvernat de anum~te legl.neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat.

caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea . 1 . - ..Capta Începesa se amplifice '. c~ manlfestat dmtr-o. ' iof0 rm . Putemsii' le numim. a mamte . bun. . 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva . 1 ii. . " ' ..1Ii.. J!f. " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii. e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. .e. ' " . ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii. din.defo~ea2.a '~tructimienergetica.uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . . .'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.cum se dezvolta el.ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril).:r.villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.ograme distnictiv~ autono~e. AI "" el "stau luenirile . Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau.. Omul nu d~unede organ~ caI:.ajun$~. Daca <t anumita forma e ta . .0..A ctescut " .lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr.' . at â~ gan . . '1 i: dupa ' '.'$e 1~in'ulteScm.~I sa distrugii...empedepsit~ prin 'a~ti~ea . " teunesc ln .' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' .. În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica. ' . n~fI.° . destramarea corpulm ~ztc.." .. .'. . ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale .De .nd.. . .'. atonel a~:: ~n biocâmput sau.. ~ mIfi ~~a chiar pe mine.~idec1an~eazâ programele de. ' . . ' ' .. .\'~I1l~llor':~!f. 175 infor(ll&ponal .viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza. }tpar bre~e Îns~ten)1. spm~:u~~~e. ctI ' pnmu 1 caz Care. .câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~.' . . ..ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea . .. il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât.neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.i. '-mc".. el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se. eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru .amasura. ~~priete::.se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine.sa distrug~ structurile di$tritgere.. al' t . .6rma!"".~ts '.tratan1.Itonome~. . .a unpi~lto~. ' aceea bolile grave .este ptogtaniesuI1t .§i.Îi1ainte..' 1 .fâ'p~tru 'VitttsUl. etlc. . observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 .În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului. . Daca omul nu nierge pe ca/.'eÎnultiinii . al ~aSe ani În . Daell o~ ..dfiVirte.onbaalaeSterezua une. '. .Jl sii~'(}efe!1siv. "c!\re "VIrus'.infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt. . ÎmJireuna ..nu mtot d eauna sunt. . . Înseamna un program cKstruct1v. .Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~.printr-o 1987dimenSlUm. pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un.eslFconttpleze ~~pfop~se. Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic.a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile. au mceput sa"-'. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~. " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter.' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm.. 1 ' : . .d . ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere. . .neI\1rea. . datii 0 agresivitate putermca m rap . ..actlVla putermc farta de ~cttUl1e. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn. .eeltiIa'izolatii.entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program. Ce.\ln 'le reie' cât ~~le Unita te. Anallza. .' fo~e put~iee.. . '. 'd tita spirituale.oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. un rau Întrucât protejeaza . prietenul sau. +J"". ".It~.-: J 1 11' "-". Programele se comporta ca un rvUustipic.IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra. .'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul . .' sa sau. .. .'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie.!1~/l. . 1 .'. ptogr~el<)rneg~iNe ~~.c area legtlor se manlfies . Analizam.. Iinf. sâ.wstrugere il omului. se abate de la calea evo!utlva. structurile . can. . . . m mdelungata mea pra. '. cau~ele pentru care un tânar.bloCUlui.unlor a~eStora.. . se mmulteasca ..e~a fie bolnav mmdes.wate. . Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme.. ca m-a fileut sa simt ce .Pêa~p. t.gândul este 0 bune se .ID procesul' . care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o .i 'se.. de.< '" 174 " . ~ ' .structtJn al" apo t 11'1slSteme }D.mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. . ~ care lucramilii biocâm?.'A<. . .. TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.acn VIzar~ a programelornegatÏye. defottBapllof au cr~cut conslderabll. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. .~~'progJ1lme' ~ alomenirji.. de aceea de decurg pe h/Jobservate.. În trlare.bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa.' o.trece la demolarea trupului. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. . creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani.. mseamna pedepsemultmm gre . cauzel a aratat ca.ùnril~eri1 ponltl-v:.atlO nalii. structurilor " 1 . tutUror gândurilor negative. '- " .campul..~at!ea . de con~inta umana. psihii:. . .

tCtul a inceputsâ mi se Î11~a. .Acumvi~atuturor proceselor..i dea . ~I-a mancat prcpm pui.estlucru? InfcrmatIa. Av~ ~n~tuI.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. ~ " " '.wv " '..831iea Î11 .ntr-c data un ata. d~ demolare. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.fraza: .In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui.este 0 (Ira. Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. fatll ocMar. prin . sau.!'rc_ducer~au~1 rau. . '' L>acâ la' baza deq1.petrece.pM uClderea-iubirii.:a CIneva. puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit. pnn amcirican. . atu~cI . rauI Înseatnna demclare.specialÎn America.!l1a ~ezpe ()banci ~i .' "'.ntrat Ill. Care-i dif~enta? Din punctul de.' . ~f1~lta....c n~teptat ~.'Cc.~. Am Î11cbeiat aCest " caz. ntmul vietij. lunguJ .structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul.biccâmpIII tatâl1.Întrucât.A trebuit.Recent am Ïacut . ' .meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l. Creatia este abligatOriulegi$. îri' ultimul titnp se .a ceakra~i devine neecntralabIlâ.. .neÎnteles. Analizez situatia.' . de.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa.am~lmp! di. . . ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca. '. tatiilui.QulUlde. mergeam .~. .0 puterlllca agreslUne nu numai la. v. de agre8\vitate . se autodistrug~ distrug ~ce.. ~Iall>gam:~ I. În timp ee .. p.. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. amlt~ali".. . . el ..Încareitura autodÎstructiva dln .. ac. Însâ staxea mea era la fel deproasta.de dlstrugc:re se. ' . acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi.pot merge. Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. prin .' . niveLinfcrmaticnal. '. " ' '.M. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea .reallZel\. Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse. Era vorba ~.tâniinllui. binde . actÎV. dar În creape demolarea trebUle .. Iim~tIt.În .. tâniiru1ui..a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. Cq.0 . ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl.' Pragramul .0 interesanti diagnosticare. este pcsI~da . Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I". .8 ~orva ge1'ieratii. . rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl. Î11timpce.a<:~ee}l ce se .eeakre. ..creatie..faza:denlolirii vechiIcr st~cturi. demolarea cr~. IIlpc. a . Încât ccnectarea SlsteJ.UICat~I. În Întotd~~a.. . ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca.doml vrec clnClSprezeçeminute. si. unecn .ut~regla:e Întâ17z.a atace detitul deprofesionist.lIlceput S3. structurile informationale ereditare..tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea. .c8W\1u1ilU.!. Înatta Întregii lumi. Ce Înseanlnii rau/? .- o. Întinzându-se. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal..~ . Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim. . . ~ .. te Intr .?Wul. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.edere al mecanismului karmic. camenii.itatea.li. .. . .c!ârii sta un Începutsplritual.c ~Inu ~te cprita. ~(.elulpnmel. . . " . M-am trezit. fost .Cu . .am cCntact cu unprpgramnegativ. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .a era. . Inc~~t.mi ameti~creIem ln cap. atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. .pnn crlil!l." ' .sa.Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat...AA\I filncpcna.§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut. ~~de~~alat. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~. ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl. . ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm.o .i Înju~.fie eontralati. ccrectia neCt)sara." J{ .narcotice. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.Mât de &eXUal.' ' Es~ imperfectiunea ncastra.. .Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el.Ito~m de d. .ml-am t~~at l~crul ~1.-a .trIva. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel.Privit din aeest punet de vedere. . 177 .~~gere'~I\1 \l1ccâ. Mâuitlate1evizor ~a~dc.Ill .acumraul n.lC~n agreslve. . 1 176 .-m"'itna v . Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat.. '.Nlclodati pana.. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul.' de stramc~ii acestuia . Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui. .l~lfe. m-a ~uprins ~biciuneg~nerala. are Icc' prolife~ea violentei. Mergeam de parei Înctam În unt. dar ~lla cel blOe\fergetic.0 d.. cc~iente a stapânului.~bC9~e~~I.. .1Jj.

po pencu 1 oase ~I. ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui. ..aie legilor. . 1.petso~eoncTeti: Am. b"".acest . precise privind compo\1lU11entul.}. . Îndreaptii.a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de . ". Am decis . ' .tUnilic. ' .H. "' . ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c".. . . Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR..eSiv care. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii.corect.pe seama mciilciriide catre OatDenj.cui . . t fi astfehde manifestiin.I.i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice. al Întregi[omeniri. al agresivitiitii:.venea '.'~Mta .~~. .' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. unele acestea .ercatsàajung.?evm """ . : dlfent Cazul .firie .se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. persoana. mi apar: Mi~c .ca' OfganÎSmuni~.probabll Într~oalii~vindecator. 1imu l.boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult.. porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I .~"~~& '-"IUtTcl>ticul. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. '" " ".'~q "'''' "' '. ' .CUI <u" ID 'na ca aeum.biocâmpului omului.. Am Început sa-! deterinina sa comlta.:"".~hrlin~e .. . .ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ .câ nu eravorba de 0.. ri f'aramotiv'se explica prin ca. Am .œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat.De. ' .epuse deJa s~ .subco~tientii plus doua sute. .acestoia.' umesc.' 0 m .a '. nive! am ~tit un Putemic .se . . Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta . mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc. .Eu $i. . I:antulcrC§terii agresivitiPf afü. "1 meu in pnvIDtaacestel ' .. " ' ' . avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n. invent1v.~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va.programe le suntu.s-au lua programului de a " n . 1 a.sutezece. Gmul care. . Tratez.. structura .un".ltintreruptinsa izvondacesteia a .distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o . omului. .atacul' Deobicei g~sc. 179 . care u~eaza . ...ainceputo . Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~.' .ap .' B oa1 a a . .Trebuie izgonii duhul rau".agresivitlitea subcon~til:!l~ .ln .. $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: ..p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . Tra faptul ca dlavo1 1 s.œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual.acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic.Faptulci.:. . . Ig. eu diav:ol.a ~t.Aiciinsa am Înteles. " -.dacârpot sa ajutcuceva.Încalc. Încâmpul omenirii. dlavo s t'. m~te . Cnd gru pui .m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza .'J. confirmau in rnod intuitiv " .central.este maro~~.- . ei.ditect laprogramul general. . - ' . I-.a:~r'e::~velurile. asl!nilarea .'con~tie~ . . ~ceasta nua gaslt cauza .". e actiune programe. efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile. d Omenire 'care-I 1 ' .. ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e.c:asup r:rno~tra . . cercetez deladistantii biocâmpul. - . ' . . d. al informaJ1<>lI. din cauza actÎVlzani u . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n. Îndatii 'C6.'d4tpartea .iii. extrem de d agreS1ve ~1 .c'i'" 'v' " " " .are~ e fi. .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli. ajuns. Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient." trebuie azvârlit din trup. la. a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel. atunci fie .Cind . ." poarta ' ~ .meu a "'. . ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ .si verifie daca'omtIDirea. diStrogere ~i. I~ceput tr8teze În mod incorect. ' .':. .-~ L ~tiv recunosC. bioenerglIDc"asupta . se . awesivitatea. surnnnzatoare t' ' a.178 "". .prezintii mciilcm . .Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii. el -este nesesizabi1." zece. legitura~".gramulde"distrugere. acestulapn. ataCul' programului negativ . - ' . . lll.foarte agresÏv. Îtl geneiaI. ' ' " a:uta. .amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' . Am testat. ea este doar.vorba de dlavohsm.' . Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn.' ' ".eXÎstii un mediu agt.CiJid ~ ~i~u de ba!lii. $amanul.. . d "1 1 " ppat unor~nism wu c. $1daca vm eca oru ."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. un bulgare de nMolçare ". .'sa viid. . prin aceasta.pogorât Clivafoarte atac. neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate.Început si catit. Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!.. s"a. . se ' ' Permanente a 1del 1or. ' probleme Înc. pe unul. tezistenta)turbat~.'minusdou! . Îtlschimb.atacimpotrivamea.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' .a ~r Supreme. pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca.. ' . .(~:".

ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. ocupa structurile fine.o.. Împœuni\. ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici.cheie.j. .:am reu~it 8-0 elimin. Am deruIatoaseta'..eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva. Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri. Cunosc un .\ '\'0 .EI se dezvolt! ~i. insi. . . desencle an\mate de. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv. . Problema este cietica trebuje respectati inWte.~.grup de bioener~eticieni.> . :".. 0 .ma. înbiocâni.ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa". AnaIizând i situati!l>8..Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. tip .pemuta.l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei.. . S-a~ totu~ Cil. ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor . evenimente ~i rn-am . au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta.din inregistrare. Comitând 0 fapt! reprobabili.a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at. .programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom.l'a de ajuns sa ordon În gând. Încerciirilede . tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala. ..' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i.' .chiai ~a celui mai bun.cu privireaMinsii. aie agresivitiitii.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. ' afaraluL . copiii ~i nêpotii. expun. .un .iI schimonos~te. Însa starea 1ui a ramas grava ~i.<-.: ~.. daca. ac.' <J 181 ( i. ' . 180 . . " exetllplu:.n cele din urma. Î~icontinua tâniirul. . Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. cu . poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. Aceasta e greu de . cashuo arhitectur! nearrllonioasa. . Impresia era foarte ciudad. prin simpla hotarare de genul "Mâine...est: &pt mis-a' intâmplataievea._. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute .. " ' .relatarea. Omul care .ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa..!.. Odata.a acestQr posibilita!i.CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i. ca un virus.. am viizut ni~te ." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm."..' despre el.~ergem.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. . Aduce a misticism. . poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. a . Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele.fiindci . .tânar pe care destinul. . Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.puteafi tinutii În frâu.Am inceput si acponez la nivel . eliminAm.pul fiecirui 001. care 0 impungem zilnic. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere. din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe.!consult pc flul sau.ciiznit s. PillA la . bioenergetic. InteHgen1a. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis.' .Stârtd in post. j'Ir. . $1:-1 deformeaza. $1:. ca omul ~icadea de pe gard. Sau . antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi.. :.inclusiv in utilizareainformatillor. .omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge . de J aee sub formi de ompe.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i "..~ am inc~t sA. Am (ost de acord.- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti. Forta'iese de sub eontro\ ~i. . Frazaplutea.iIiiriisaie la nivelfizic. 't-.a. de neinteles pentru medici. exceptia frazei.depistat prin lIlijloacele ob~nuite. Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. S-a dovedit ~ii. L-am mgat sa-mipoveste~sca . ' . Toate acestea sunt clemente. mai ales. .'-: .' sufletul. a sufletului este foarte mare.'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om.. perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica.

. ' ..~~9.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf . ..'lasfatui ptec. Rugap..omului..!~cn. de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei.am 'venit 'la preotul eare ma ." "'. .mi...pla.q~~ spœa'taU'm.. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot. .l. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl ...dumneavoastra.~ ofenselor a dust. '. bunadispozitie iar lor sperarita. ' .pefiul '.l. .'~: pararnetni .tulUi.". aOtirita:ti la.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi.ar fifost aplatizat Peo.tideoamt1/li...'. sI. .Jn vretm'fel. '. sa-irevina. -~i ia~ diseut Cufemeia. . ÎrIplrinti.".' 'r IM'~'\ii\f. Pimin~ Î1t/i~ra $i.. <:\I.. 'tati! $~Iui.artiroptceva.- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor.:' . prina\tar...m . Ma)11a'copiluMa looservatca. Analizap.când tratant bolile~ - '1:.'. .Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt. În Însanato~irea lui. eedare negativlabioenergiei copiltilui." < . În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta. indouhile vafiaici. fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.dtq>1i '.' .ati urât atât .i~'i#rnt.$pre distN~~e. ~"". " " Erau la " '. . 1 .. Daca aeest. . depânii: aeum.a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i.' Cu foar eâpva ani in urma.. obosita.'..aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva. '1l!~'.. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati..... IIJ3 .-va in. '.'eare.' de conceppa deformatli pe eare 0 avep. Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul.v-aUprovocat suparari...' .Once. . -'. luCIiJ nu se intâm. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.~Preotril mi~~ s~us sa. .vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul . .~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete. l. .CitevÙ:Îie am fost iatr-. . Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " . . Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru.sa. sUite 'ingtoiitoare.tt-oo'aparatdis'tructiv.-Desigur. cu atenpe intreaga viail..saranÎi?.'0 "".. .Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) ... epuizatl de' chinuri.Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1. ..' Mara Începea saploua. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). t .. i-am~puscamor: . am'inceputsa citese rugaeiuui. ' ' dtimneavoastra. bote~e$i.'. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil.ade 0 catastrota?.tinlpula.ferestrele.~+~eli~'ie\ll indrep4tl.~fOSt sfituit sa ma -~ duc. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i.va. .. . fata aintratÎn'Colril'~ia. tânirului.i dueea '.~.eum~pullJYi..Într-o viatiNiitoare.'.mairiiuca $i.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza.'f:'!!\' M-amtat'la.)tJI.dupa.ptin DQJlptea sub 'pern! biblia. .eliIJica~pSihilitrie.. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé..~'PI"çJs.. .."i<'" .. .~I:Când. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: .. u$a.cinii. ii explic"eu mamei. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei. :în~.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii. DecoJ. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra. ':... ''i' 18Z.. fetira era aproape si rnoara.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~.mibo~. L-am 'luat '..'.1.~. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii.deosebite iarde la.incameriise" des&ideau . acest.='~~1'~::=d~:=:~' J. aCU1l1 ~tproces"..itiiseQta ~...dumneavoilstriura fil.ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .a~vit!fiidnltufui. marna tanlirului. " men? m~a intrebat .spre'~ere. 'Problemeie fiului sunt. Amintip.ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic.M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie. gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar .-...PIi~ si-I ajutaji. . mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor..

gttava." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. e801St.Iucrea. Eu insümi Începsâ Am. Acest fapt duce Ja odestramare ~. '.'m~du-se. constituidistrugereaaltotaameni". agreslv.1inde . capiluIui!ii..io~!$e realizeaZtnu la. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu. repreœt1 . ~Co1l§tientubre~tii a zonam.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(. imunitatea. . '.i..ateaLegilor"Supreroe.De. Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e.. ~n~~eziçAAdU+Se. cimpului. mai pute.e1area '!Dell proprie. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne .ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a...y ' . Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .40rette $i-rfaci un.:f~\cil.atUnci merg\'. ~i anno_eastru~. . $i prablema nu canst8:În faptul cit.giIorSupreroe În.. .:<in. stoc.1.ar trebui. Îllceput' sa-mi ~etemJine .pulcopilului. a eAlar rapunede a fi.{1nivCtsui ~areceatuncicand.oltlulQide ÎJ)citlc..prin. La baza balii~*. f ~deJ'eaanaeeastitona complex. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri. Mi uit lacauzii.~'Ja>nivelulsho.! au.~..Stn. phn de riintate. .c.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul . Pragramele.sau mama."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!.' lac'mod.influentit asupra ifaptelor.zaet? Areie~itc~ ' Ja. neÎn!élegând adevaratete'.bia.~i 'de a.l intensifieat ~i.actfve ."cl~mPDdi~'.legàtura melt. praotic nu aveau.cr~te .in libertate: j .ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia.. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.Cum se spune m biserica.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.lngând la un anun'lit marnent.atut1civa tr~ui salle.J.se n. .' me1e. .baali . ~jubire.De ~.s-al. .e .daCi~vri. .de . Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.ri ~ trupului. devine tat !l1ai precari. a Lc. ' sistemele de blacare ".'.. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1. !!pre diavo!.entul ci ma.t.1 ".adatitau uri~. ..fi' psihiœ. .a va . .K1tutile biooâmpului .igna~a'L4e1iber~ '~Ia~. A~te pUilete.de distrugere.i. el Intretine programul.~ destinul nastru.rauv.()amenii ~r".iacum.pentru" " C1U1Q8fterepot fi.iciIncola are.\~1JlnVIMer~i1i.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti. "dacit .ZÎC!'m. de mstrugere au.amul nU.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare. daci mainte ele.a-i distruge pe aI!ii.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.$imult preapericulDas!.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM...pragrameIede.}i spiritua. iubire.nebulo&cceaCe. care are acum a existent!..mdepârtea4 de Urrivers.8ft refuziimtrata.Pârintii au .faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ. Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic. un niveleticci la unul"prini:itfv. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.âmpurilornoi S\Jnteln1uft .Ciind'amul.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci. ... autunomâ. prablemele fizice.. tDt ceea ~ este Îndreptat.jl po.ultpl"e!l'senoasa .n6JICU. ~. de ~nl'vers.lui.prQb1eme1ar eticii..1 practiaain. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '.cittre unitate..jfarmat ~pro~.~ânâtatea~i .um . sau .e'a ucid6fea dragastei. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale.nici 0. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ.structuracimpulllimeu inf~atiana. acumula a karmâ negativa'care.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.~ ..pragramelor negatlve.aSpÎf&pi. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.~tOdi'stnlsere. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt. lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce . de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.~a!kofeQSatpe. " destuJ OIIi. ar pute&. U).w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e. Daci Însii amuIe .ate ln biocâmpul' omului. .ceeace Înse8mni. a~tiipasibilitateprintt-o. ajl. .lU "" 185 .culpii1u prins Vlgaareln. . Elc pravOacâ a pu~:acti~ a. i-\tj. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru . cred.fÎI>primej4.n).JbcD~ntUl. rapidâ. . Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa . Dar triedicina. .Ie.inaeest mod. mad adecvat. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea.vertiginos. .jlto(. Univemtl. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.~:i~Omis-.cu.resp&:tare .ln mad activ Comp()rt~entttl.merge spre Dumneieu.o.este' \ÇQ. ' "Oamcmii aœrr.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor.un comportament extfem' de inve~v.el are lac a creFespirituali .

semetÎJl.:cedare.eo. când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll.a vi~spiritua1a a. ".' '.. ". .a.vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw. " .. .. ". vijtnrulsAu.119~OSC m.' T()1ulbote~W.. . acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.jncheiere l . .pilcatetapif8. . .iiameliora'~ '.fine.Mai~ CAPITOLUL VII . ccle .'.Pând çu luna a çmcea.1.'1" '. "i/r. ~ . .. . .J.' ~ . . J.Dacil )11PIjlV!. cèle tna1..Ïnci:rcând sa-!. .. . 'çu Divinitatea. .cienii are. .~piiitualitatea:.. ." '" '" ..\)iaeriçiid. Iaconuê.q~d . ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: .. j)ntria 'I!~1iI1.t.ve.e:.' l' .v. al ~piilot ". desfriu1.. ":L' '. .. biQ.'. . ".." .. " . ..cele zece . 'zgarcell1a. ln . :'. . '.I/' . copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .aW:ul. ' .i:.. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.'n1a ".'" " -""". . \":":. faplUI ca. ~ritu.. . .'. b!IIW ° çonstt~ ' .ut sii-. . . .umult~gr"ye~~dec#e de mat sus.~tr~o~i .tretbalene.in. ' .~t...Uneori.y . l'.t4~\.~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::. ' ..o tnaIti greei. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit . zgârcet1ia. (i.JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: . '.'.acest IUCIV Io.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv.doua .cp.' -. . fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !. .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~.tecmitafe " " . Sa anah7Ji. . . "" "."get. . ' '. . a . . .'- . . . ol\feçare Idee.-" ...:~.':r\. ' .ri1i~. . refacedrumulpu:q.~ ~.~ ."~ ' .-. .:d W. " ' - ~ . .ç." " .~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~.1. ~ dlfecponate . ~' '~!IlJ!1t' .i..f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç._~.daca ei..~:'J ' ge-.'il' obligii . sjQ.~.. :' - .. ".ra~ vadaçe ~icwntra~~ c . ... ç. ' .d~ge'"orlP'. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru .dif!:riteterrnOlll. " . \. !f4 .. omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele.DH p~el. l'. fi .o.'vorbi deci ~. pot . ' .o! Îtl.. . ' " .. " .StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate. .-" - . . ..'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j.' " ~~Iii.osaÎn ~~.:\ j.. . ~ ~ " spirituaIe..Urât 1 .'i:::):>.. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi." o. . " .~~. 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm. oamenilor se Spn]1i1a. -.œra". '.ale structuriiDr ac~. . Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin . biocinlpUrilor. ..din ~cturile. .tratea2:a ta.pe " °iU:' "sa se ' . ..' ..çu pmernice defQ~.. vindec pe copil aniptcfuat . . ". ' " " . . "' . tij!ena.e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!. . J:epede~4egenerare.cciIètretrWtut!. .' "" .' iJIf1uen~ as!Jpra . .~. Sti"POitte. .. Deaçeea.mi demo\eze ~'. " . ~19r\ '1aF1eg..' 1.. .atenunudintr-o data. ' . .Cualte Iumi.rea..'" '.ca e.. .'.' " ~~. sâudedistru~e Cate a inqep.l'iip4âmpultJj meu.- " ' "'. w... \iI'a ~ M run C ~&i~J. ~ repr~q~1i de ."l'.co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.seama inriutiitiriistirii fiziœ.~ . ~ . . . mania. ".~ awf..m œltinur. ' " " " "'" " " nn oocmele PQ. ' se m~n. . . .~ . "" """"''''''''''''!'''''' !. { ~i'". m§hn..În'1inal.b ~e ~ Pte l!I. . isttuctJ. .} """'.: Impor4rite.. .V~' dis~ispirliului ". 1 invi~ .' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor. ' ' " .. desftâuI: . 'cii.tizicà. "Iacomia.. ~am Y.. Degativa' .~ii ' " 'i::. ".i" " ~.oergiab . '. '.. . energetic' .le. .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' . . i?a1C!leavem o. asupra parametruiuj celui mai .nuau 0 '~t".rwo~amelede di$trug~"i. ""'\' . .p!>rtant. ..n<$i co~l1erau.. ~ ~~~~ ~ÎQ. D~'piicate.p~!'1\iln~.treaa. j>e.':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre . """ .acest proces este c. " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.""" ~~!!'~: .'. Prima balena.. .lll}~fin~.

.. . '. prezentul sau viitorul. .in prim~ rând. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. 2.tTaijlSca ni~te sentimente oegative.1atÎnca' data~iirulcentralei.sânâtiipi ~idestinului copilulul. . Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. ~~ auzit' un glas iritat: . ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului. ~ .tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.normale a structurilor . inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. formarei spiritului ~i asP!. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele".tata.biocâmpUqIor umane 0 constituie.sentimentelede ura ~ jignire.i. .timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. mai:fotD.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste. " . locul al patrulea. ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' ..apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a .de oarneni. pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1. . . A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena. intern8tionale .. de virtuple in eare ". . În carte s-a vorbit foarte'. Speranta. Înciircâtura de iubire . caritate. -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare . Am .". când flitul ~i ~i nu trebuie sa..centralei . Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. N~te deformàrÏ destul de paternice./ . omului 0 c()nstituie'cre.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii .. adica dragostea pentru pârinp.a .' 5.sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare.natate. . \. . Dumnezeusunt . 4.. bunatate. cu trecutulsau sa .i"gre~ite. smerenie. ' ' grabeasca viitoruL .ri. Am format numiirtli. De data. AcesteÎncBlCiri e at1ii. tradarea iubirii de dragul unor. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat .mtraacestea trei: Credinta. . igienei spirituall: ~iaexistentl:i.. !ntr-un e . tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este .' pentru. delicatesele nulnai dupa luna a . ale câmp1. se supere sllu sa ... Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. .nult. l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense . ' . . '.a~ta 0 voce 9 Iin~tI.de .avantaje materiale. j . s pe TrclJuia sa sun in Belgia. sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi.' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie.i deformat.Regula principaliia. ~aptea. . .despfe lurne. Am multumit ~arn Închis.o. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti.terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. comportwe grosOlana.sa el! ~i sii nu admitii parerile cte." iB. de... Iuna acincea . ~i Iubirea. '. adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. armoniei luroii. 1 " . Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om. Încetini evenimentele. copii. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata.. MiUl deformapi )iQ!':nergetice. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar. 1 3. ~ - .i nevii. Condipa existentl:i dl:plin\l a. plâcutii.. pentru sine.inciil~legate de . dorinta .' . \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. . Desl're.rau În legatur1i. .a accelera sau de a.

era larg:de liis. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:. care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat. . AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea.. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii. ' W!iid.. Mi-am schimbat atitudinea ..~ inadmisibili abordare a metodei . poateduce la urmariimpn1Vizibile.m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.".J'pl~caomul pentra impri1~ta sa. mai eurapun. Întrei'-patru l~i.a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca. '.utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ.Iovituri diIl ptrtea sotiei.asupra.~' s-a destqurat practlca.~i cu asta ar fi .f~a..aunei anaIizenemt.~n.a lungul. meomparabilii. 1 ..Divin se Încarca. tot ce puteam: Curapun.. Bnnp1u#u$Çr.EJrist!înili fi.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor.. diverse ÎovitUriptintru gre.8tP~~.pericmoasi.celordiIl jur..aiidialopa\~pa "RI~~Ji.pnn ee-am trecut eu. Flecare om care aspiIi:. ~ mai '. .pliicea. durere de capsau 'Întepatura diJl. am pierdut 0 jumatate de câmp. ~.ttebUit sa . ExiStio. daca vi vep.r."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa.~ipentru ~av.sunt geooolle. mal periculbilsi .ma cumilltese Însa orgoli. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.I1I"bletqda LazareV"..oQaeste .Piirea .$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta...sa ma acttvizei.. ' foltrte . < .~eu:'~a .!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte.un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe..t:pe care Îi iubescnespusdeimult. .. . Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.am Început. fi .i' ~uicepuVsi'oeercetez .oarea de'menghinaacapului $i. ponderomotbrografiei .Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ ..oda esœpericulollScâ ~nuIna. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 .'< . . f d~i vine' maj lent.~. . . copii$i chiar p~tru mille." '. Când primeam. Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci.va dea Dumn~z~ .mea.m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!.seriede par.' Într-o atare'sÏtuatie.sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met.buieei si diagnosticareakarmei.apuea de bloen. ftra p~ilede rigœre." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~..bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet.: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.e diIlautomobil..fatiide difurite senzapi. .azerev'I. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~..[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. de.?Jl'8ios ". meR. M-am speriat.liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute.iceam . ln special fiul cel mi. decis. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc .'la' .'.r -' IIHJ . .sa.~:. Lazarev rn-a seas din imp/lS. eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic. penttuunvind."~~tf. sotie. diagnosticaJn.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . Întelegeam fiecare.. departe.r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.biocâmp..odei conl>ti Îh ~~ ci ..:un rfiu orimlui.ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare. ' .""." Ii. toa~a partea stân~a. . .' departe.~ mceream sa descopàr defeçpunil.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i.. ca deasupra eapulcl nu am. Am . Lueram p. Era 0..>f'im~âitd PI!ÎP2. Sa nu.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~. ' ' ~.ergetlcii ~I de .. aréÎnSchimb>.ecep.e1ile mm. naturUvii ~. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. de energiile ~perioare ~..N-ampututÎntelege de ce.Îiaa1tji .Oia~ul.sa tr. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F..ul ma Îmboldea sa merg mat.infarctul de . . 'Pe. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati.ecAtdrSiab pregatit da...Ueglltivaasupra.i. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau .o datii.este cea mercantili:.estePo.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare. .. spirttualitaU.~V~fieu!.'. J' .primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.ab'domen'. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA.arteaacesteia. in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea.Ritmurile universului nu trebUie tulburate.. 191 '~ile enulII~~ai'suS.

~ Eu.poatecineva 8-0 invete. ..subliniez. omul trebuie sa." J . .puri. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia .' ' .intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu.( . ficut fiindca raul cu care. Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü.1~ .. " ' desc~ fati deDivinitate.nu 0 .~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede . " : Tânarol numi-arA$p~.informape pura numai În starea când Voidaun. Daci.J.'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat.' .. La nivel1il. -" . . aplicând-o ~ trebuie de gândit. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi.viatiiar{)itlUl inCearca imediat. Cu karma impura.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie. ' ' . p!U'anoia. . fapt . -.spr(\ Dumnezeu. L. Penttb a'obPne 0 inforntatie .in general.pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele. arnbigui. .sarcina"..avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc. viizând interferentete biocâmpurilor. tra. karma este Închisa. Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue...rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus. Aspira1ÏiJ.semne de.. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu.acestluGN În primul t'ind.$i cine viirâspunde'? .' .~i vâd . .p1JDctul . lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i. :. spre . Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine"...espiritUlUi0. prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara..care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme.Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt. K~a omenirii.$i. . '.formatii? ..ca omul .)in' pâc. Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: .pfunânt~~tide a. Când. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor .. ' . fie . cohtin)JadiagnostiJ:area. de 'gândit ~i iar de gândit. Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe. cevasitnpJu.. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd.. credinta ~i cuno~tintele. de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte." 1 .iJlli deformeaza imormapa.Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i.. . ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .fizica. ' '.. wad cà.n~onn inftângerea iD. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele.sa ()bpllà .estt\un salvator allumll.411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i.'in camI< de fat&-aceasta a fost un.mat~nale. 1!13 JrrtorC~du.iEste necesar .victerÎf>.atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' ..Jegil.miemi s-a. contemporane este atât.daca.i!Jcerc'Sii explicmetoda.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale..~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d.sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .Jnunle. - ' .. Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll. .itate. pnând Într-o mâila vila ia. Voi fi fericit da. echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala. tyfe~uI e foarte simplu.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i..dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru. Poli vindeca ~i obtine 0 .~. cà fiecare om caretinde catre Divin.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet. sa excluda depende nta de b]. Plilini...n~atidevenit principü p\mod de.

Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau. spaVu. ' . trebuie sa faca Inedicina. înacest Cel Civilizapacontemporanli. Diferenpere'a la nivelfizic.se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale. . '. .r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale. .'. .'. Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. intehsificllf6a " .1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i . iIIsi.. . adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere. ~i sa con~tientizeze fapfii. .înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja." -'.Ji §l1Jliirirea timpuM..'. .!ca. .area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt. diferentierii fI1!1teriaie. .Acesta este faptul care. .secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii. spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà.n~1!!e SIlDt.'-. material ~i spiritUal În ' . ..'J.Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra. exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei. CondiVa pentru dezvoltares ~i merif.'reprezentati de1Jlasa. llirgirea spafiu)i.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. aceasmlume. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor. '...'.reducii la largirea . În Univers la nive! materialtrebuie si se. spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare.' ":. preCllm fiul riitacitor. .~~~ nisa1tJ. ' Diferenperea corpului . ~~ ." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl.' .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a.condiponeaza corelapà dmtre. -' . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi.'ni~". TendiJ..' numaiprin metoda spirituala.'. spirit. principalele proGeSe pastc. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie .>" ._l." - 195 .. catre .> '.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri.este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare.~. nu are cU!»'../ 194 .'siise mai dezvolte. în lume .câmpuJui. '/i4itjalJ. prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot.

:. ... ..../~..... 00' : : 0 0 0 .Încheiere . \ j' ~~.'>'-' " j"'/ . 0 .... \ '... 0..' . . . .. 0" 5 9 13 ..'."'"'''. . Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a. .numita aM .' 13 60 CAPITOLUL II .:" PREFATA Din partea """""""".... Structura informa{ionaliistabilii. Cultura..... " 0 .....''' 0.. 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII .... o..'Or'.. . 000000.... .... 187 .... 0" 0...." ... 60 . ....0000 . . . ..... " . 0 67 . CAPITOLUL l ".. ... . ... . .. . .' """"...00""""'" 0 '0 .. '......' CAPITOLULlli Te$tarea ... "... 0 . o . ...0"" O" 150 150 166 " ... .... ..'.' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V .arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI ... 0 ...: CUPRINS t:\ ... .. 67 bioenergetica 00..:): ..." ..... . autorululo o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful