...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

.iji a corecta structur~'. .multe. (În bine . cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate.!(i1). a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . 1 7 A. ln ceea' ce prive~te. acesteic(up este confirmata de mU!limea .1. .fiira sa fughilim medicamente ~ifara . psihic. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de.terdepemkn/a dmtre . neMmtindÎn.orientale (În ~pecial ale celellndlene). fu. ' Ne put:m . fiecrfruia dintre no.stinuilli.\'Unt dotafi de la natura . ci reprezinta. La. ne vom.alimentafia.. [Yutaea dea "vedea"..il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . .eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. ' . il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. Învataturi'i. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa. .psihic.lJzic.arev ne da. If/talfllte cusutele În pracÜca sa.uz!lor bolii # al restahilirii . (. Îh ~pinia autorului. care ne-au fo.dllpa cum afirma s..tiirÙsale.' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"". mec(icina oficiala . În vbunea /1{1 t. n . spirit # desÜn este. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . .~cientul se Îmbolniive~tede plamiini..dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. putea .\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . aclionandu-se aSllpra bolii. se.çJJUnzatoare ..emem.saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi.yi mai ales cum? Sunt. multeaitel'e. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile.. lor?. domenitJl . KaI'ma.ecQPÙ safllito..z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul .a a alltorului. I~i~decarea acest~ia. ale eticii ~i moralei cre§tine.indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. .e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. gravidei HI . cont!nuqre nesçhimbatii. . Însa purini aameni '. Dotal Cllni~te calitali. . ~ ".. cQZ/AriÎn fara carora. Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -. un ta~pUlt\.~tiin/elor medicak. 0 Ne paij. . '. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. de trclrtsmitere a .~ . .§i destin" afirmaca are O. . bioenergetice ie~ite din comun autoru/. mai importa.DqJ:fÇ. aC/lOneaza. sanata/ii. hranim? .. etic irepro§ah!l: . 'reprezinti't.capacitafile hÎoenergetice ale... . civem tati. 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este.. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice .. ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne..ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. ln prezent . Cilind aceastiicarte.. vindeca . : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? . <if:el. doar asupra efectulu. .care slInt codate În karma . cauia riinuiniind IÎt. .'f .metoda elahora/a de auforu!. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii .Billenergie. spirit. . condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. autorul car/ii "Karma~sau . .. lrt.oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~.S. yom descoperi plini de~ilrpJ.yi' lintpotfi.~i.yom pazi de multe nenorociri. Cartea' sa este.l'Ci e.ne operam? sa . idet1ti!icata de.i. de fapte. fapt pentru cflre.cu .yi.cazuri!or rezolvatç. \ CitilUi flceasta carte. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '. " core.~t harazite ~i. ouceriri .hlulte ori cu destiiUll.'~ .a caZ/m. cu cele mai fl(li . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. Armonill dintre fizic. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. a itffelege.reak din pr~r:a }erapelltic...$it u mult grani/eie .p structura cu mu/t mai. dovedlt afi nepuÜncioosii.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta .sau .. . convmgator.l'-a .l'au un camportament./..'-. În l'au). mai ales.. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . . . ]eoria 1i. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. $tim .

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

preveltir " bohlor. p'ârerea mea. BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile ."Încii din oo'pilarie.Cercetâr~e . obligatorie a supra~etuirii.e' 1 "_.prezentarea materialistâ .. Desconsiderarea acestel cennte.".de tendinte... 0lumiire . mca mult prea firave. sa èivOlt: .. -. " ' . .cu multâ prudenta În mod . Ire. -Îngrozit. regele. maiirnportantâ ..Industanului".. .' ". ace~t':'.timpul sa t~:rtmtâm . . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~. Din ' ru Pau.spre cautal'~' '. r econsl.j. .' '. 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. c. .la pieire. pe caream .CUPM anatatu umane ~Ide. " " ' ' ." noastre' a ~pmtualitapi noa. Acum aceasta l'eprezintâ conditia .~p'ermitii sa descfftâm .' ~I al transformârilor .un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine. ..mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii. P. comp lex ' dl!1care doar .'" ~i defiecare data'.-.. necesitatea. . . . .ate 0. 0 IDcercare """".'.~convi\1gde . I-ablestemat l'lerege. "" . . caut ID primul rân ea d cauzeleapari'. '1i ~ . ' . . .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' . perfecponaru spirituale ~.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale. acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor. '..iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple.d~-ma de probcmele s' w. Într~una <lin localitâple Indiei. " . 1.'~i atunci ~a intamplat.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule .decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' . . ~ . ' .d d distrugem ' çilStru!8âJ!du. dupa.lZâ ~i se d I~::~asta. ..un slstem rofi XISt enta e " ."".asupra el trebuie mal'.. :. . .' ~' . . Fi~care P:eglitJt. \:. Din paca~ astfel .. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi. pnCIDmm nu oame n 1for.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. "ben~fice. a1. . sunt amt de .tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara.e.am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1. or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w .~." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î. atalionului.exerclta 0 influen'a . VlnmentulUl spiritual .... .. 'Omul est" . ". ' ' .~ ' ".J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '.ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea.cu . cuno~tem 1 giI d '. ' .n promovarea Întelegerea lumii cOns. stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" .15 . " . propuse de fil~' ".prezIDta mceputuI . .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt .1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm ..II " . ' Poslbdltatile' bioenef ge '. . Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne.t .. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. . . w. Universul con~tiinta' .. citit-0 prin anii ~aptezeci. pomltIva confOnTI careia '"ESte. a. ' ' i. . 'ID cel nIaI feric't caz._" .man." 0 mfi' . d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte.:"~ 1 . " sa pOJ:l .tre " ' .. asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul. fata de cr~terea' posibilitatilor umane. c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa .d . .' 'l'# /4 conJuratoare.' mtâi s-o În(ele". ' ' .' r'a re.din. rm afa despre lume Încercând " . ' straturile '. ' " '.cândva . Cllte ~iilte. treb ' " . C~Ie .derare a bagajului. . . prezell. subcon~tiinfa.' O astre fa'" .'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit.prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ".sa w subordonâmorb~e c'an. ' . oram sun contemp t.. 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând. Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului.\L.1... ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . . sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. ." sch'Imbarn ei.ignit e moarte. ' " .E. eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' . 1?teJ-ectuaie a omu lui. .. sehimblirii spiritului ~i a sufletului. ' '..." " ". ' .nostru . ' L c. . '.ar . . omu.iiiI d ' gerea lmnii. cunoscutenouâ ' ' 0 .0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte. BlavatSkaia a discutat cu .'. '. trebUle Începuta ri grada t ~I P . 1 qmo~tmtelor noastre În timp.tituiecel mai b ' eticii umarie. ' . ' . urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. Regele urma sii-~i piarda . ' Întrucat În(elegerea " ' . . .'dffioo. . sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor.'. ' ' ' . Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia.- . poate -duc~ hi degeilerare ~. decat '. ID 'Iocuf"ri .0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . ' ' .ZlC. ' . ".e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . ~amenilor.'.' '. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om.

" prin careoie produc ' ~ "'.'> ' ". avusesem pana -' atUnci: caca.. . mea. drept rupturâ..u'. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez. cu atâtapareau fapte mai senzationale. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. ~t . .c. Când rn-am aplecat mai cu . am ajuns la concluzia ca sanatatea.. ceea ce determinâ.a.Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec. Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.ns un / anUmlt. tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . .ce~ ce cre d .' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc.~" ". regele de~cendenplo r sât "" at. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare . 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa. u. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .' g a m die. "." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii..ifi crutatii viata suveranul . ' . Aceste structuri Î1)' exÎ~~r. pentru a-.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . ilar .. . a tot Ce-l stat.-.' . ---'-"'-. 1iim'team. Ironul i~r '~u /u.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc.ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c.de.pentru. cu timpul ele ar putea fi ameliorate. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa. "Momentan . ---. uman.IIu"inare".'-'.". " - '. .dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . . unn sai s-au ri. DrumUI meu '~x.defofIDarea ' .'pe '" .Ira. fiécare dat! cânct analizlim .". ce existaInteleg 'tare est.. /1 .stabJ~~.' ".Vi . . carel~am ca porpune .~.'ener~ell.. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn . În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul. insuccese În viata. -". traumatisme.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor . " . ci sa ~i previn bolile. .r<roln familiale. ca.lâmureasciuli caz ~ cues-~ .cu puterni 'cI' care traversau . p 1 .e Izvorul or n "'.riJ. . " . defonnarea patologicii a caracterului.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac . . Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito.. . am observat ca boala. a omului..LBolnavul av. Amtratat În acest.f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu. . . . nivel uu amAUnor.2.nd ~este modificâri.ce s-a i'ntântPlat'. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari.'. " i Când . ~. nu se circumscriau acestei reprezentari.\ .. . care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire. ~l a prac.'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic .~ . . r~tacutdupa terapie.. strq~n~are indeplinesc ~i. . ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn.. fi :en~rat~e.faracterul. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi .. ! ~I~~amstudiat.aee as t -'.te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-... le-am numit. a : . . ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor. e ~~p .'. . a. 0 anUffiJta Ceea-l. ID ~~ntinuare . " l~tamplator.'e.tranSltlit .cu " "convlDgere .0 r ' a tont '. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . -. '.'e1 ti c.n~ . piistr~a.a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala...~edicln!.FeI~clti. . cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.am c 8znit'.La GeJ:'. 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare. ' . . medic ~ente. Acestea pot fi diverse boli. . " >" -f poate. mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat.:: Am. . starea fizicâ. D e. a de vern 't ... devieri psihice. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . Analizâ.) . JDte1pretatintotdeauna . Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate . .de pela (jptzeci ln.sipitprin intrea ~l-a pier d . . a ~pului. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~. atentie asupra acestor fapte. . .. . eaupter denie de energie.' . . . Nr. SCUpiiri infuini ' oaror~. daca se va actiona asupra acestora.e . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli. Cântpul moale . 17 . 16 ~ .'credelllJl. .saaparadinnou ruPtI. penollditde'timp.' - - " i ' .ap~ dm generape 'in c:mltate. d. "" . sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente. l ~pulUl j.a fI. locu1 SÎnCopei t Ii -.finumit cie va.~bolnavului. Pen!TUmine era I!.bsalut Clat c . mâiniJe ni~te structUti.fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului..l!\eto~~.wU'-o dati a lntervenpa. . .

A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine. Dupa prima ~edintaam .'. Eram fericit medicina era neputincioasa. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. Medicii curanti au Încetat. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. f~ceput sa scada vertiginos.sa mai spere În Însânato~ireaei.' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil . de~i de câteva zile refuza brana. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin.Nua fost evidentiata vreo infeqie .produs ameliorarea? am intrebat eu. De a. se insanâto~easca.izecila suta. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce.' ~. y. in pofida tuturoreforturilor medicilor. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete.. ". nu s-a . in jurul orei doua. sa alruze durerila rinichi. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara ...imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei.i:nn dadea nici un fel de rezultate. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului. I-a revenit culoarea În Qbraji.hotirât s-o '. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: . Jlici un medicament nu a putut s-o ajute.cevamai bine.j 18 .tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. . La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r. 19 bioenergetice. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a.cât!!Valuni a Început. nici un efect. mai Întâi de pojar. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu.:. . Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la. Aflând despre acest jucru.: flltitei. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. Starea lui era destul de grava. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele.in timp ce eu .. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. Luni.a .~ . semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. Prietena ta vatrai"..apoi au inceput complica!iile . sub ochü vizitatoarei.Am . cu organismul foarte slabit.am reu~it.daca erau ~anse macar una la mie. . . .~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca.Acum doua zile. ( pericolului. a Început infectarea sângelui. imbolnavit feti!a unor prieteni. pe la doua dupa masa. '. Antibioticele nu scâdeauinfectia.. dupa amiaza.din nou.:!.meningita ~i congestie pulmonara. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. Când s-a.iar tratamentul cu antlblOttce '. .mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea. am reu~it s-o influentez. era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. antibioticele n-au avut . Odata . ' . Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. continuând sa scada. el s-a taiat la mâna. Vederea la ochiul stâng era ( e.inSânato~easca.am Început Sa tratez. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-. peste .\I:'()iam foarte mult s-o ajut.fuJctific. iar la cel drept de cinc.~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. a fost raspunsul.Totul e in regula.plamânilor. ':~'I_. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. ' . am aflat ca era . Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i.acesta' Într-0 stare depJ'.Când s-a. '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici. Ea a fost adusa.. ' 1 . fiind Într-o stare grava.. destinul." \ ~. nici un fel de ameliorare. eram . '.a ei a Început si. dintr-o data. Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. bolnava a renuntat la masca de oxigen. 1 insa. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal.

Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni . ' . va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. ~. tratiimen~l pe.anihila trebuia schimbata optica femeii. \ _ .-' ~Îl' / . . . . . trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome"..con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. i-am propus sa ma ajute. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". . d~i perfect sanatoasa. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. La testare. dl. un. !: ' ' .~\trecutul tiindcii.destlnulfiicei. Cereetându-i eiirnpul. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. luerat cu mâinile. de puternica ~i a murit iar eu.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el . Analizând starea . se. Cand .nivelarea acestor structun Însa ( '. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL. ~i 20 Prin urfuare. ~~i" -'.'1' urmari din cele mai grave. fata era sanatoasa. Pentru.?ulte este lipsit de orice perspectiva." -. Dac[\. Au mai trecut doi ani.. a-I '.. dep~zlteaza I~. Cazul evoca! a confirmat ca.Cauzabolil nu dlspare ~i.. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. pSlhlcul sunt indisolubile.este.fiecare d. 'ibolnava. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la . .. mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut.~. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . traiesc. eu am promo vat u~ ~.'energte. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee. Trebuia sa-I descifrez. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i . mvelul . '. Acesl lucru cere. La a tre'a~edmta .lucru. c~racterul. gândindu-~a nu:nai.ceea ce-i mai'important. regretându-l. are un destin nefast. Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. btmlcn acestora. . eâmpul s~a uniformizat. ~ am.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. Atunci am. . tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . feaparut. sa-I . aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . de Vlata :J' ~i moarte. . s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului.' . un dezacord În privinta unui . subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. Îl'lteles ca. Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. ': nu Întotdeauna ~i. a mai crescut. atitudin:a el fata. J:.Ce ati simtit atunci? . destlnul. de regulil.po~te eXIstavreo ameliorare. il' . În orice moment. Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. am constat ca orgamsmul uman . Un stres puternic.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. '. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. am vazut ca ~e mima sanatoasa.Era' atat de sanàtoasa. În subcon~tlent.:.~ase on pe saptamânii. amui Încearca.i' sehimbe. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic.Mi-a munt sora. Aceasta poate duce... În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului.. Tara intelegerea cauzei care a generatboala..'cuno~tintelor mele. sistem unitar Înc'ITe sanatatea. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta. cum ma vedeti. sistem unitar. ' ' .la mari neplacen..

cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez .:s~ . Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia . Veneam acasa mai mult mort decat viu.!.~-".ptm reglmul alimentar. Puteam sa indepartez aceste. Cand a venit data urmatoare.. . ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva.: r: ~isà reflectez.'care trecusem cu mana. tratand 0 i femeiede deochi... 23 J J \.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. Exact in aeea perioada am primit invitatia..Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.. I-am .torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup .indepârtând indepartat deoçhiul..rezista.ointei.e. Nu .'.::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om.c-" . Odatà. . fetei .. ti~ice Dm.protec!iei . Am inteles acest lucru .edeochiului. .. am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. . am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au . .. nu dintr-o data. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. la miRe 0 femeie cu un copil mie.. .f". Cand am citit insemnarea mamei .. Nu mai intelegeam nimic.unde. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna. .mcâmpul structura." ~_.lucram.de la distan!a. la 0 distanta de 20-30 cm de corp. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative.-'-""'-- 22 . la un control de rutina.h\.. deexemplu. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. de la distan!a.. c} . . ~ "_.. biocâmpurilornu puteau fi rezultate al."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci.. Aveam la tratament 0 femeie tânara. deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa.. 'Si . creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. cunosc toate tipurile de masaj punctural.. sa ma odihnesc . Era 0 situa!ie Iaraie~ire. Eu pot trata prin intensificarea '..Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care ..j mea. . Am in!eles ca . Si inca În mod considerabil. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic. .-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa. '. .'.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei..vampirism. Suprasolicii:andu-mi ..' '.Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a.''. Am lucrat lu!. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti..""" . Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul..:-t .: atamentele deoarece organismul meu acum in orice. " '::. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile . determinate de un eveniment concret in viata femeii.'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive. . ''.. culoarea fetei im} devenise verzuie. '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i .' coÎ'ectat.. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat..t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. de-.~. [ "- Vine.'. Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie.' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. . ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. Voiam sa ~tiiJ cat' pot ..)M. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc. . am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i .. atn v4ut structura acestei maladii. Ii furam energia. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic.f:'çeeace fac este. pot fura bioenergie de la . v trtasajulrara contact nu sunt eficiente. /"" . Prin locurile peste ..Senzatiile erau neob~nuite.

. de unde aaparut ~i ce roi joaca .~C-'''''~""'. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. '.. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul.. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului.. . deodatii.. ci câmpu!..m-am sim!it ca Llnnou niiscut. Boala. ramei ~i al pendulei. cu / . Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'.. atat la distan!à cât ~i prin contact. pentru ca e\e sunt primordiale. secolul al ~aisprezecelea. . Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. M-am gandit cii. tratat nu organul' bolnav. Am renun!at total la utilizarea mainilor. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. ~i asupra sufletului. Am vizitatbisericu!a din lemn din: .'J' ". ~.' nalizândÎn detaliu situa!ia.. Manifestarea. a iau 0 hotiirare. sa intràm În armonie cu Universul.voi fi În miisura sa . . ~eful laboratorului de miisuratori biologice.În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. < . Îndt.sa iovestighez doar boala.' \ i s-a Înseninat ~i..ivinitatea.': odihnindu-ma~j. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i.. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. nu Însà ~i cauzele iieesteia. Era oocazie cat se poate de potrivita.. prin spovedanie. cercetate. catre scjJimbarea coneep!iei individului.- .j. ~i eu am Început s-o caut. . . ~i Întrucât Între apari!ia . ... i acestei metode.Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. reprezinta. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. Polikov. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. .c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. A' La finele anu]1.P1etoda.. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . acestor dezechilibre. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . apoi a plouat. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' ."" -. . schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins. De ~ .. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. Încetul cu Încetul. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!.unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. . ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. cu D. Speram . trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. giisi solu!ia. iar influen!areir pe planul al doilea. . apiirut curcubeuJ. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . " \. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. al . ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. . Principalul e sa Înteregem '-'. El este expus În Carrile Sfinte. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. Noi doar I-am ignorat un timp. Am plecat la loeul Onega. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . al câmpurilor fizice ale obiectului. ). M-am scaldat În lac ~i.

La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . Când mi se aducea . "Pfemon~iepractica". cat legile care au fost Înc~lcate.:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a .practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii. EiJ vad nu . mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. am analizat !egâturile dintre comportament.lra mbii piirinti. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie. Era deScoperirea. karrnei poate fi numitii . ~ ! campurilor. . Cunoscând dependen!a omului de structura . spre a ne saiva. Copiliiria . Aceastii . desigur.responsabili pentru qorpul. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului . ceea Ce s-a Întamplat. vild. a organismelor inferioare ~isuperioare.'(-'~"'"~"_. :~ . sanatate. .1tele unui sistem ce permitea .sa-~i.trei luni cu 0 boala grava era. omului. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie ... Cercetiirile pe care le efectuez. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. caracterului ~ispiritului acestuia. 0 ura 'l puternica. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru..pe un drum gre~it". j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . . au fost unele nuan!e.. a corpului. nutrita În timpul sarcinii. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate.mi-am petrecut-o la Marea Azov. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. ~...a cu greutate. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir.s1. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului . rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. .\tat evenimenteleca atare. mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 .~~ . forma deformatiei structurilor ~i.' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. 0 informatie a *. lucru.câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.. mamei.prin fi~care fapt copcret. a-~i executa dansurile lor. Într-0 forma abstracta.-'. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul..'d.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . informatie stii la baza formiirii destinului copilului. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. sa caute noi CMde dezvoltare.ca omul se afla . . Însa eu vedeam cA deforma!ia.çsupilrare puternica a mamei. Piiritltii le transmit copiilor. Când corectam deformatiile câmpului '."" . actionând asupra lor. ' Metoda mea. când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~".~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. .con~tientizeze erorile comise. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61.1. În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. ..Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile . Odatii.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum . ..trebuie sa plateasca. E drept ca. Am Înteles cat de '~.Îl face pe copil sa fie supilracios. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. de eercetare a."-"-" ". instan!ele eti~e. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. abia mai târziu arn Întelesca ':. 0 . este deosebit' de dificila.

. Era vorba de vipera Koznakov.avertisment.cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. sa dea semne de Înviorare.' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. '7 ". ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. nimic!.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. . II atingeam din când ln când cu mana. . Am Început sa analizezdaca. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala.Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr.: V . Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. dorinta insurmQntabilà de .. uitand ca .lucram ca ghid pe lacul Rita.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar..a iubit foarte mult 'un om. El a ramas mult timp inacti~dupa care. prin aceastii maniera curioasa.. . de copii.gasit Dicmeri expuse În totalitate. " .~: . §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea.. pe nea~teptate. ~ ~. poate nu chiar de dragoste."_. Cine-i de vina? 0 feJlleie..a mu~catpunga §ia gaurit-o. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra. avertismentulanima]e1or? ./- urmaritii de aceasta dragoste. ". ~ Când.0 datii ln viata . fata a scapat de suferin!e. jn tinerete bunica ei .a se poate nu numai vindeca.. ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate. El . Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile. din interes. ca a ÎncaJcat legile supreme.Orientului. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. la' un instructaj. În joaca.. . ci §i ajuta sufletele oamenilor. .. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata . din când În când. II§teptand sa-i dau drumul.iubiriidin noi Îfi§ine.ln cele mai variate forme. de . Eu continuam sa-I lin §i. . am lnceput sa-I tin ~e coada. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . . $arpele nu era prea mare. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea . avea pielea albicioasii §i eu. vindecarea sufletelor oamenilor. de cei apropiap. Toatecelelalte .. ce-i vorba. Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa...e periculos. .". Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. Chiarbunica ei." . vreunul din ei. piimânteana de zi cu zi. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod. dar avertizându-ma..zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. nu ~tiu de ce. am zis ca nu e veninos. de a se sinucide.Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost . Am ln!eles ca era un. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite. §i s-au despaJ1it. El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. Dupaeatev<!. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. Ma privea tara sa mamu§te.fata de Dumnezeu.o. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. de Univers. dintr-o datà. . ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea.natUra.. dar s-a casatorit cu un altul.. dupa aecea din nou ln apa. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent.. destinele lor. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire..de oameni. Cine dintre noi n-a cunoscut macar . ~" \ bunica. din pacate nu le-am ."-' 211 2'1 . . . Însa. Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea.. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul.ea are vreo vina. cat mai departe de oamèni.. lnsa de ceva indescifrabil. cu viteza fulgerului.". nutrind. fata §tia desprt.. 0 ruda. foarte chinuitor.\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii. ' minute saltul pe useat s-arepetat. Rezultatul testarilor a fost negativ. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el.o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. . Bunica.

scos la iveala '. Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. soartanoastta. adica spiritul. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. . asupra copiilor saua rudelor. -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. Înainte mecanismul pun. se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii .zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. . Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . f . Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . Încetat. .Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii.. destinul ~i siinatatea parintilor. . Investigatiile mele au .' . omul pâna la primirea pedepsei. . - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . ~ .fiiqei. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. :. Una clin explicatii ar fi.a prograznelor. Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. cu toate acestea. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. vorbele ~i 1 . Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. '. timp. Copilul intensifica. crizele aU. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele.'gândurile ~i faptele ei au creat un. În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. . ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. . azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. are suficient riigaz pentru a mai piicatui. ci . . Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului.( . fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor . . .~. pedepsesc Însa. " \1i<: lit. cercetand multiple probleme.ltele. . ' cânipului informativ al Universului. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. parinti .când el devine cuminte ~i ascultator. a fi'aplor. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. foarte des. Este drept ca În ultimii cinci . Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. cat ~icu cea a copiilor sai. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap.CuviJ. . ~i programelor nocive. Însa a aparut 0 altaproblema. În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . '.sihicul. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. . . din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. faptul ca cea care. " . Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se.3. buna sau rea. va avea un s~it tragic.1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. . la mve\q1 campurilor. Marna a fost iubita extraordinar de mult. Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei. cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. . ~.0 \ 31 a 'muri. de un om de care ea Î~ibateajoc.' dupa piirerea mea. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . hune..itiv se Întindea pe parcursul catorva . Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. iai cele rele nu scad. inverS~a Universului. p.

- I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . ..'arneliorare.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. Cercetând cauza.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.i-arn'explicat . Cum se simte colega dumneavoastra? .":':'~ .el este mai putin imun decât marna sa. . de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va. 33 l. Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula. Acum .:~. ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa . maladii cardio-vasculare. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într.~problemeln viata privata. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \. . provocate de programul dorintei de . atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare.trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca .!.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i. acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de . .. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara.mult mai mari comparativ cu marna sa. . el plate~te individual.. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. din ordinullui Lenin' a cIerului.Da. ci copilu!. ln karma acestuia. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-." "":. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. . .:. Dacii omul atacii individual. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului. Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat. dumneavoastra ~i v. = . punct de vedere energetic.. . 4nca Il"arn apucat.. un fiu. Iata ca acest cântec contine . . . ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an.o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii.. ". . diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire.. . Necunoscând acest lucru. ' . . de .\ ":! ~ MI.m~ tlchilibrez. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime. dar nu-i bolnava ea. .. } 31 1 . I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. Prinn-. 'f eu femeii.E ln concediu de boala. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. ..un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii. ~ ~. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 . 'din . Eu explic ca enureza . ' :1 .w:. ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre.?rii.': " " .a deformat câmpu!.. demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului.a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa.distrugere a iubirii ~i vietii ~i. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât . Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea".este doar vârful aisbergului. Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit.a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl.once suparare a acestora pe mine. comunicarea cu bolnava.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala. a face rau.' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 . Daca aceasta a fost puternica . Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI.

. Am Început' s-o tratez. . vreme de . ea trebuie sa devina un mod de . $i cu cât.Ce ati simtit? . Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt. la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /. privind-o.vi le reprezentati Într-un mod mai real. Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. . ". 0 preziciitoare. bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact.mai alesacum. i' '1. . Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru. candoamenii au ajuns la un . Când ma aflam Înca. se simtea rau... ' prezenta puternice dureri de cap.ekemplu tipic de modul cum noi.l. . cel mai bun sistem de aparare.existenta. . important. .. ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. abstract.. au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri .Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . Înca foarte puternic.~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ . Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele. . a venit la mine la control' 0 pacienta. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. joaca un roI foarte. 35 . Catastrofele. " ..-'. aveau parte de neplaceri.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. '34 ) .a Întârziat vreo. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat. . Îmi iubesc foartenl1. Constat 0 foarte mare. ci sa-l ajut.' . '. Este exclus. ..~~_. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau. in acela~i timp.:.:~.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen. k!\ll11ice. Este un . legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul.~'~i".În articulatii ~i anemie.efectuezzil. - . se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. Întrucât ma ocup dest1JI de multii. " : . S-a dus la 0 "baba".Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. . Eu am mSlstat. cu efectul.". . de un fenomen nebulos'. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii.u'C":'''. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite.legere a lumii.. seara. Înalt nivel bioenergetic.:. ~tpdiul literaturii ezoterice. . Ameliorarea a venit destul de repede. .nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala . ii va urma 0 noua pedeapsa." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica. Disciplinarea con~tiintei acum. Toti cei care au Încercat s-o ajute. ~i ' 'r~' .:. Cand un om este supus unui atac bioenergetic. În .)nvestigatiile.aceasta. Aceastii lege.. - . nu este un simplu principiu .foarte puternica ..permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale.. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai. . la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. ~ pe care le. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege .$titi ce.decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre.!lt. necazuri sau se Îmbolnaveau. mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat. d!tr . ' ~i a rudelor mele. am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia. iD mod firesc. mi-a raspuns femei.. ne ruiniim pe noi În~ine. co~marurile cu care pe luptall1 ' .. ': \ . cinci zile. [n .. Una din . dumneavoastra atrageti nenorocirile. rara sa ~tim ce facem.I-ati dorit raul. \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles.Ma obseda 0 tâmpenie: . daca el .drumul pe care trebuia sa-I urmez.

În animaJe domestice. . ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. Mi-am. . Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei.altceva decât sa "amâne" bolile. urm~ii ei adica. Am t.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul.~. ci doar 0 midi parte ~i ei .ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia. . Cauza .ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului. tulburari psihice. Sunt niveluri absolut diferite. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" .Pentru mine.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .} ~.:~~ 1 1 . De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. eu n.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. În aparen!ii justiIlcata. la nivelul biocâmpurilor.Daca cineva ma love~te. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata.:u a dorit copilul ~i a facut avort. '. ' neg'll. care aveauviziunea Întregului. În plante. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. În cazul loviturii bioenergetice. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice. În IIguri de ceara. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. Spre <leosebire de sIln!i. ' . nu-i nimic de mirare ln acest caz. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. : vindeca straturile.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile .. ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i.bade. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei.~J>. ' " . . bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile. Bunica femeii. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. Universl. a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. Procedând astfel ei nu fac. ~ ~(: i:$ '6 ). de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. În anii sai de tinerete.!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . Renun!ând la contralovitura) . . ingustii. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. inferioare. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. ma stapânesc. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. Întrucât omul este. am vazut la ce poate duce folosirea. cel care prime~te.. transferând toate.l1ui.estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . ~i trupul.tiva. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. În centrul Pamântului. de - -. a iubit un om Însa . raspund tot prin violen!a." Nu mi-am imaginat ca. deformarea destinului. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice.

locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. . . un timp oarecare ea se simte bine. Îi exphc. Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . Acum.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala.de . . ci ~i pe mine.. uneori uit de perico!. Egoismul.. nu mananc abSOI~ ' : mm!c.ca sunt despartiti de mine.aceasta satisfaqie de.fi' 38 .Da. . pac!ent!..: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". undtLtotul În j~r arde. . acest lucrunu poate continua multa vreme. ' . Pasionat dl) diagnosticaœ. .În tim" ce dumneav~astra va . . Eu Îi.~~.'schimb am' posibilitatea . ~. . . al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r. În primul rand cu ajutorul Întelegerii. de' evidimtierea un or noi (\j' . nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. posibilitiiti ale metodei.fentru dumneavoastra sau pentru mine? . este 0 ocupatie foarte serioasa. incipient.Curn. Sigur.~i cum. Imaginati-va ca sunteti Într-un . dar Îmi apare un simtiimant neplacut. Recent ..Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. ..~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine. .moment este '. nu vreti sa-I . - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i. " F emela !a totul ca pe 0 distractie.claditii pe moartea sufleteasca. ' Dutnnezeu? j . Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale.credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . Aveain .Spuneti cii nu-ibine . .de a va ajuta.un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. .. Universul ~i sufletul acestuia.. . . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp.ani.19 sW"ea ~ fizK!~.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani .imesc cu un minimum dei: . dar viata te obliga la ~a'ceva.' . . dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A.. .. ceea ce-i mai trist. . Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor.am patruzeci de ':. 0 satisfactie. . sa Înteleg acest lucru? . Puteti sa nu . ' .sa te ocupi numai de problemele" 'materiale..vQdcà.entru.. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: . Însa omul care nu se gande~te decat la sine. . . lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. . ." . pœferat sa ma dedic cercetàrilor.J:le.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact...grqeIilor comisede acesta: . hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament. .exphc motiv. . Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor.. ~i nu numai pe "'dumneavoastra. la un anumit 'punct egoismul este normal. Egoismul .Daca celuIa ia tond numai pentru sine.~ " . Ulterior.~sufleteascà \n momentul tratlunentului.vigilenta treaza.. '." .ln primul rand pentru mine. . Pana. 'tj . Cu 0 zi \nainte de ..ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra. ..'gradul de co'n~tientizare a . eu pacientei. Nu mai gasesc argumente pentru a 0 . stopat!. .'~j. ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e.. vreo patruzeci de minute hbere.cu el pieœ ~i celula. starea karmeib()inawlui ~i' de . Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica.b~. Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!.'". Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici. astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.~estaurant.~. . Duelul verbal œÎncepe. prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe.. . ' 'r. .~' ~ \ntr-o conversatie. Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i. vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs. În ('. . a da. decat ceea ce se Întiimpla În jur. . anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!.'. . Iar În munca l<i.. .ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem.

mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. 41 . Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. Un astf~.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. . boala de asemenea'ia zero.Sunt gata sa mor lini§tita. cât' §i pe iinie materna.tulcie egoist. . . va trebui sa platesc. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum.lata caacum programul de distrugere a Universului este la .. V-am spus. '. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '.. Aura femeii. . Am trait foarte rau eu el.. Cân~ rn-am desPMtit. ea se va salva de orice mal~die grava' .. '. - ' . . Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . -Da. fapt pentru ~are este nevoit sa fie. .:. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra.' -:-M-am de~piirtit de'sot. tnotivele bolii dumneavoastra. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat. Judecand dupa energIe. decinci sutede unitati.am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau. Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. - . destriirnare spirituala. soarta. În sfâr§it. Oriee furt premeditat de. vampir.catcorpul. ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. -. ' . . : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . lungul catorva generatii.:.40 . pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor. vindecarea prin intermediul Întelegerii. . femela. pliirnanulstang.. Nu i-am niai spus nimic femeii.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . are 0 mare agresivitate mtenoara. .. Eu.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge. elle fura copulor energIa. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. adica am Încii!cat principiul cel mai important . Dadr. .. .N '''/. iar programul de distrugere de trei sute . Ceea ce s-a intamplat cu copiii. '. de dragoste. ~gOlsm. renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. acea femeie §i dupa. voi fi>~ sanatos. deconectare fata de Cosmos. . Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu . ~ Acum' boala e zero. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. . rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. " .:K . La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii.linie paterna.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. . pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. nu Însa §ispiritul.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. . el are o':ifjuternica . . frica a inceput sa se manifeste lstenc...m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. Este un om des. deteriorarea continuindu"se de-a . . . Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . Este un caz clasic. . Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. ta:. . de§i am ramas w trei copii. 1 1 1 .nplator. zero. am Început chiar sa cant. Sotul dumneavoastra e vampir. dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'.'.' . . beala de trei sute ciitiizeci de'unitati. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge. sanatatea. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor.de furt m aslv de .at cu acest gând. . pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie. 0 taniira . se poate remedia foarte u§or. au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii.$i ce yeti face acum? \ .Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. . Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. daca nu.

umplând' de en~rgie. ce mi-a venit la gura. dragostea:~. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. Închisa. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp.42 energie: din natur~.ent. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.". ia de' undeva. .' Îmi amintesc de un ait caz.:e.!' doar corpul fizlc. de la Soare. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. dureri de cap. :. prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la .: .energie.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina. prezenta simptome de greata. Rezul~tui'!: ' . Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma. pacientul meu. În jurul orei ~apte? ' Da. s-o.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 . Printipala . .! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl.Tratarea mecanica a problemei ~i. a devenit vampirul celui care-I Învatase.fine iar consi.vreme.te e.etiergie.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza.Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. folosl la mfimt. . Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. din Cosmos.:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof.Ita. Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J . cele clinurma. . acest mod de Întélegere trebuie. Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. - V-atJ suparat pe sot aseara.de ani. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. coiIdamnam structurile spirituale la saracie. acest proced. Omul tre. destinul ~i sufletul. blOenergetJ. Pentru a .' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. Timpl.~ p~ntro a pnml suficI.ajungeenergia~ica acesta trebui.e. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .ii .~ll:. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. acesteia. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met.splntuahtatea. vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea . .proceselor. . Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot .'. '. este 0 dovada . nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ. un post sever.iteza tuturor . Dar nici acest luctu nu e suficient.\ numai omul. .. Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. spirituale. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!.. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita. nobletea sufleteasca. Uitam ca s-a schimbat nl.\l este 0 categone nelineara ~i.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. daca eu. vampmsmulul.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. . daca s-a modificat Într-atat v. Te$. ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda.. de parametri spirituali.odei de testare. pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. . ~ . de vechile tehnici. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti.. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i . este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. metode ~i cuno~tinte. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: . ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi. u~~ cant. de etica. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. noi primim 0 '. tot a~anu te pop .' " mamte . . În coptactul cu structurile karmice ale omullii. . Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt".tmulsuborice fonnaduce la degradare. 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . Prin urmare' .

Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. . conlocutorului rneu. . judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice.doua ori era cât pe ce sa mor. ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. 45 .mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. pnigm!\tism siilbatic. cauza neplacerilor tale. asemanatoare . povestea cineva.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului.. De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei. i-am propus eu .' .te apropiai de moarte. De ~data ce piirâseai calea salvatoare.' j 1.urii fata. câmpurilor .Ai dreptate. 1 " Cineva spunea di ceasul . de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog.~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni. yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. Legatura dintre .' ti se naruiau structunle destmulUi ~I.Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i./ '. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' .este necesar. de. el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila.. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare. aceea earintii. d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui .iOCacest lucru? Singurul . descrise mai sus. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse.fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '..'. dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. Karina "societatii socialiste" contine. . È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos.. celei.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. poate fi În fond analizat.Divin ~i sentimente !nalte. :-. chlar daca . De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra. .I-a inventat omul. . Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. Cum are .absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu. Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. . . fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te.. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul. cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. . Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. . a~ ca..aduca Întotdeauna pliicerea. nu ai zile multe de trait. Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. Tu ai fost al treilea copil din farnilie.. i-am râspuns eu. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul .' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea . programul. A ~{ r " 4.~. . Te-ar put~ salva doar aspiratia catre .În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . ~. ~i fata . fiecarui om care traie~te acum pe pâmant . transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi. sa-ti . .'. ' '.mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. . Am cercetat karma omenirii. Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I.ai fost foarte des bolnav. neplanificat ~i nedorit. apareau situatii dificile: deii '. daca ma Îndepiirtam de el. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un . de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . Investigarea. Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut. pe lânga toate aCestea.

Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. m acel~i timp. . dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. intre componenta fizlca ~Ice. . . sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". de pilda. În. sistemul solar.. Cea de-a doua. Aceasta conceptie exista de multa vreme. a lui Kant . complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . '. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. >iarmateria sa devina camp. Conform primei.Laplace. mare_la mvelul fiZI: .ect din Univers poate fi cons!derat proces $1. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. .1 i: l' 1 il . d~ ditre blocul informational. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. crearea pe' planete a unor structuri' informative.unpunct latent.' \ .campul informativ. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. de absenta materiei. unor noi phinete. ln lumma acestel conceppi . acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC. Câmpul t!nde sa devina materiç.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare.În interiorul sau. sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~.: 47 . mterstelar~.transforma În inforglatie. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor... materializatca substanta a "gaurn negre". putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. Ceea ce noi numim Univers. adica.ce concura cu investigatiile mele. mformattel m materie. a academicianului Ambartrimian.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. . cealalta .a unui contrariu În c~l1il~t. .Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. de exemplu !n cre~tinism. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l .' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. . se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. Exista doua teorii privind originea stelelor. Ceea ce noi numim spirit. care determina dezvoltareaUniversului.i11cohtempbrane. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. SfântuIDuh). Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare. diferentierea ~i varietatea tot mai.1 " IUn. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. timpului ~i spatiului. Informatia. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare.. din punctul meu de vedere. Exista 0 contradictie. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului.-Ifi .ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. "La Îneput a fu~t Cuvântul".' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. a doua componente: una . de punct. orice proces este un obiect. La atingerea unei anumite densitati materia ~e. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica. Conditia. . crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. ap~ntla unel. Orice obj. 1 1 . . i . care au loc Într-În~ele. Daca luâm. '. Acest .materi!j. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. din pun. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale. materiei. Dumnezeu Fiul. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului.umvers. . Cu alte cuvinte.. ln fiecare prpces. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. punctul este un infinit latent iar infinitul . notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!.

f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele.. diversitatea fizica. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà.continua diferenf. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . . Principala conditie a.. În. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. reconcilierii contrariiJor 0 constituie .viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc. ~nformatia ~i. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers.Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului . gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului.rni~carii. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior. Prin urmare scopul viepi .Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale. ' .entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. ca viata a apiirut În Umvers concomitent.ii.ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra.niveI fizic. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. '. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. fiir~ anihilarea lor reciprdca.spiritul' constituie coritinutul. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. data cu acumularea diversitatii. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. duce la. . ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi.iile cr~terii Simbiozeicu Universul.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul. se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. . Cultura n~te civiliza!ia. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare.48 el se diferentiaia la . . Putem spune. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. " Înseamna Încetarea . Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. Substanta. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al .1 :. Încercarea de a le suplini. cu. Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf.ma extenoara. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. de exemplu În .evaabsolut nou. Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt. cazul disocierii fizice. pnontat. Este evidenta . În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i". La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl.ara.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. III . Dezvoltarea acestul proces. " . Acum .' . adragostei adica. Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor.inutul. rudlmentare.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât.rdensitiitii informap. 0. decursul unei secunde. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta. Procesul de~i reprezintii civilizatia. disp..ea SPIn~~UI.. disparitia j civilizatiei. ca sa nu. of!. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. personalitâf. .ierea. 49 . tJmpul ~I spatiul reprezintafor.sa trecem JaprobJema originii' vietii. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp.oprirea dezvoltiirii. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . ' Sa n'e amintim 4e pendu!.ei.

Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim.s-a prodvs. . . Viata pe Pamânt nU numai. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . a legilor Spiritului ~i.earnpturii ~e. . Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir.qà a aparut ca unJ~ erganism . Toti ~tea. . Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale. . Are loc det'ormarea câmpurilor. În plan. .aeum poate fi reallzat În cateva luni. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 .' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. caracterul ~ starea fizica.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. se poate spune ca omenirea se giise~te. .~a se explica recrudescenta magiei.' generaJ. Daca legatura. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i.la. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. de fapt.~. comportamentul fizic.care loc apanpa . Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. Viata9are a apiirut pe P. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. 1 . De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului.catre unitatea }nformationa. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât.cuSoarele. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor.zI. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. speCÎi. verigi.a unui biciclist. câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului. realiziirii uni!atii noiipJan~e.aleDragostei.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate.pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere.Însa. . sistemul poate sa piara. spirituale ale omului. 50 . Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica. Biogenosfera. schimba cu rapiditate. . Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. separarea nU.' La nIvel fl. acel~i IUCru. Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie .Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. spirituala.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. adidi Întoarcerea la starea ini~a.ordiale În raport cu cele fizice. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult. ocultismului.j(:1 ~~.. dintre. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa. Dada. se . Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. Îr!ttegului.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. . CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui. . Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului.~i sa creasc.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii. Urmarile influentei negative. ~i nu a unui aviator.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. organism. de pÎlda. pentru ~omp~ar. Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea . Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui.Prinurmare. alegii IntreguJui. .

. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. . in special spre magie ~i . oricarei religii.~\ baza: ."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. "nerentabil" .vrajitorie. . . pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi.<~:'t . Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . ~ . Acc.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. .-. de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. ~ivrajitoria.ea. itlforllJl$ei. a dependentei'~ omului fat! de acesta.~iun om de actiune. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. bazata pe principiile dialeetice. maxImul)1de efeet practic. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. acest curent. 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. spunea "Nu lisus Hristos. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului.. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. ale comportamentului corect. de cuno~tere a lumii ~i de .aplicarea lor practicii la toate nivelurile.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. . Astfel sanctitatea. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . ' '::. Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. ineficient. . Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. . de fapt. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. un ridicat pragmatism. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica..~. mtregime.mare procesl4i. . . Acum olnenirea are ~nsasa va. 'acumuJarea.. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. . YOmgasi . mai ales. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. . Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar)..' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . . mileniilor ~i de aceea. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . transformarea ei in legi morale ~i . : "':-:~-~~f~r(. Aceasta cale 0 utilizeaza. renuntarea. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale.daIIcestproces in toata unitatea sa.ale cuno~terii ~i ale eticii. Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. 0 trans. . ni~te actiuni energetice. Este 0 cale de evadare din reaiitate. de negare a ci~lizatiei ca atare. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc.!~. Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. pop sa. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. 'aratâ peste tot. comportamental in concordantii cu aceste Jegi.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ.. sociale ~i. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta . cuno~terea. de negare a urmatoareJor doua trepte.' Daca analiziim calea . Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. al creerii noilor structurj. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. . tehnice. de pilda..din poveste care.c01l4tIentIzar. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general.i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". procesulUi) j/. Este vorba. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. ca orbii . Sunt doua curente religioase diferite. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. Prin ur. ~iun om obi~nuit.' procese contrarii: r~untarea la lume. 1 Acum Jumea s-a sehimbat.al con~tientiziirii. Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani...! in alta. tendinta spre Cosmos. s-a' . mvestIgarea lumii m momentul curent.formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un.de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. " . Început prin elementl':." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. . RoadeJe acestui lucru dejll ni . adeppi lui Krishna.

ff!Jctificarea ei. Îflcele din urrnii.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. Ei aveal. de regulii. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii. numai omul care. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. rara riscul de aplati ". duce la boli din cele mal grave. copiii. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a .'{\' . l . siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine . legile' Universului. probabil. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati.iunea cu piirintii.'ii. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat. adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. . ' " religiile. ~ .l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . cuno~tea ~i respecta legile unitatii. Prioritatea.la nivelu\câmpului din subcon$tient. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. .ltecuvinte. cii ea distruge psihicul. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. .merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl.domeniul bioenergiei. În sistemul de valori. cu omul 'iubit. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. Dio.cunoa$terea' ~i morahtatea. afaceristul. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana .de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . !if 54 . Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia.lcare sfiir$escprin a se degenera. problernii În . Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. Deosebit de serios se pune 'aceastii .i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. structuri $i de dezvoltarea acestora. Cu a. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau. . politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. . rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. tragic. simple: obtinerea. La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. cl. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. Practic multe $eoli. treilea ochi sea Închis.loo$tintelor primordiale este .la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. Mai târziu ce] de-al. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. Parcurge(ea acestor dOl. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii .11 face legatura Între cauza ~i efect. Anume. sai. . care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. când. Conforrn legendelor. . a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu .ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun.ei. au disparut. Rezultatul este. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii. trebuie acordat a .

et ""'... . Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat. Medicii .~~. CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial .....poate aqionaprin .. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i.autodiscij5linare.. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~. .~-'-')~\~i:'.$i &ecv~tând ni~t~cursllri.~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. oactiune msuficlent .a seIvit drept \ln mijloc de aparare. Oricâtar parea de hilat.'::iJ"~'-:I' .doctrinele etiço. . .~e"tratament . . Multinaivi COnsidera . siirind peste tre~pta chmwtoare . . -~ . . structurile câmpurilor. În ultimele decenii. Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.bio~nergie. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte. ':. Lipsa unei. posibilitatea.1. '. o~set.mcercanle.. ~: '. posibil!tiiti mai ridicate.. .ceea ce priv~ faptele.:-"".'~rt:Ç!)... ' .nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'. nici unfulos. . Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i.Îa~r. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.' '>:':.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit . Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.1h.lIiY/.organism a fost inipata Înca. ..!' .ei vor dev~u. În secolul trecut..~t~#ZiitoraJ . \. .strategice În dOlIleniul bionergiei. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca. sistelIlelor de aparare religioasa.detaliu asupra modalitatilor de aparare." mUI}i.-.timp .de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.'.. " ~."'J'"..i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# .care respingea pe fata bionergetica. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta .c't!'l. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat. De regula. caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de. degradarea spiri«talâ~..spirituale. " . acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute.. .' ".intij. -~ a duce.religioase" care propovaduiau binele nu numai În.~I..'$..Pl1IsUC4.'". -' . pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii..mult .~:>'}-r:".~~~t'. ' '. .'.."'.' . Necuno~ter~a.Cum <. de . !. Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie.>D~~'~'~'. spre deo$ebtrjl de alte!e". PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail. " " "" "ta ~ multor complexe Mdi.:\!it. . dete~inatI! de.44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':. . :..':f~rt..?t{.vorn atluJî\lt set de ~tode.tnagic~t.... des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa.'~ectionarii . amt "in. faptului ca asuprjl omu]uire'.: ".~':".\fI}\"Mdeau."'""1' . siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale.~'este ". influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui..ij~.demoralitate pentru au. gândirj .. . fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent.t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli."{ .- În~& . ibfOen. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile. ~lmt . .ri'- "A.\IJ. imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna ..la: de_grad~j acesL. cu' gancllre strategtca.ca pJ~nQO.".' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te." 57 . 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. .a . Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.'::-:... ut. E drept ca pare eficien!.' Intrucatcapacltateli\ .I~ ~a.'J. . t. una~a' capacltate .~IJvràJUfn.'?S" . structlirilor etice.~-.pot Jf\ltrundedoar. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei.' ..:'.'.ca urmare.care ""tti'. . " .~~':_~t-.' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii. Vreau sa fia opresc ~ai În.~. m%:I.'\1k' :' '. Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin.

. .Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor. çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg.robi chiar o. ~Jutia'19r s.aubCo~tient orientându-se . . Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. un blocaj al unui cOmp6rtament . Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. .mtr-un . " .. ' . hipnoti~tii intervin grosolan ~. . . psihiatri. constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. . .' alinveIi~ biocâmpurilor.. .trunderiim sUbconJlient .. Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. infavoarea r~hatelor de moment. este singul'a conditie de.in()afterü ~i' eticii.sii gàseasea motivele. ~aiinainte de toate.. . anurnita aparaturil. . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul . fiziC e.c. . . .' Omul ciare. rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. bolnav sA mteleaga ~i sa. .. san dotaraa testoaselor. .supravietuire În viitOr. bioenergeticienii. buie sa deVInanumal s ' . / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. . m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent.lgica ~ psihici.viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor.. evitepe . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate . ' distruge rudele.dUre efectui eXterior. a iubirii ~i a cuno~terii lumii. sa-I ajute pe. : .san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ".a om1J\ui. care sunt legile care il8uv!lfJleaza. practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil.~i În procesele autoreg\ârii. viitor ar~eIile. . ". Etica.vindecândtrupul. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . cu carapace. AsWI.t\ ~ ~. tru pte 0 munca tltanlca pen" .a oprit. . vrajitorii.fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q. un nivel calitativ . boala este 0 apiirare. 59 . miirirea : ÇJ.~natura 8. . Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. $. de pilda. comportamentul.Pe cercetltorii . unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. se poate ocupa ~i de bioençrgle. ' l' .. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà. m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt..~olii.forte. . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. daca omul dispune de putine .COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele.n.. se autodis1rl!ge~i . :~ fizio)i. ' . comise. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI. 1 . el . p.mmetrÎ . . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci.acest subc~tient.

~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle. este vorba de . Karma personala a omului. ca~ ~'. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna.' . se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. .e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este. Am desenat pe hârtie un 0I'tI. Cât timp mâIla rPea. se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. . Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. iar influentarea poate fi lipsita de. .coIP.stratunle cele mai ap~. Cu 'mulfi ani Înunna.influentare. ' ' Ocupându-ma zilnic. În sus ~i În jos.cercun. . mai'profund În câmpulomului.1 mu 1<1clint.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde.lSUS. sentimentele." a~~f.' cadrulrel. În raport cu limuele corpului fizic.- 61 . Str.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ.f . CAPITOLUL II l ~-.l. '-'" IJJ.~egInm ~is-a. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. . ". ' / .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia.uI" totu! e~aIDregula. ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli.~. câmpu~uiuman. ' . ' ' patema ~imaterna. " . ' . eu vedeam pâna unde fin Pani' le . Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o.pulomu!ui ocupa Întregul Univers. f \ / "" . ani de purificarea karmei mele.pnntre . 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. Insemna Calimita se gas ea m8. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . ~mp?nerii acestuia. . emofiile. puternica va fi interventia sa. At!JDciDl-8. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite.aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8. m8. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw. ' " .."'. 't. fine ~i au 0 ~. masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. .. . " " ' e unU!camp " cel'. a organelor a:ceStuia~i .IDiliei.'.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului.se mi~ur:::~:la cu . cu 0 karma pura.~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. apoi IDkilometri Însa . "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm. ln . .Jy ferve?ti ai' .re el. f>iciuâspuns. cu atât mai .'egata de copÜ . Am Început sa .1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' .I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt. M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat. Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma. Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic.' . . 1DI0rmanv-ener g etic .. timp de mai bine de doi. ' .informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului.. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ".loqtJaponal-energetic ' al omul w. Sa . Cu destul de pup. timp În unna '~. ' '. biocâmpul se prelunge~te la infinit.

. poruncl ~Isfatun. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii.erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'.lbolnavului sau structurile lui se pot\: . de care se folose~te . ' lnvestigând zonele de ii-ontiera.traumatIzezê pe paclent~ .> " .. . atunci cândeste vorba 'de sen.j' ~. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În . nu voiau sa-~i.ca de pericol. . ? este cainla. Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu.cu ~t va fi ma~bme. Astfel.1mai nu voiau. adica al Universului. 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i.Tagore spunea. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. . pe . . . de importantâ astiizia doua cale . Înainte consideram ca multi.' precisaÎn si*mUl descris. ln' onœ f?rma Vlolf.destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie. Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} .' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa. .'iii niJ. . eu folosl:Sc.muta Încâmpul .fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau. .eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p.r<lctIcl~aglce. ' " pot pricinui un prejudicil. . tradtponale.matenale.:S un singur mlJloc poate eficleni.care permite ' .(ezolva ea poate da'doM 0 . dar nic! nu ca puteau. Întotdeauna utilizarea.aJ'!are~tii ameli..:":0':). SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde. Am intelf. :'QIllul "ff' ' "'. . ACf. . . . ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. d . . . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti. vindecatori.!timeata.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale. Rabindramat . " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e.~ isp~im karma pacientuiui meu. 'i/. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului. toatej1Unuril~. orice culmi ar atinge ea.simp~a. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia.:rea. ." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii.\~ .lumll . - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane.:llta ramane. /. . .Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1. contact incorect cu 'Structufile câmpului. . .notiuni.meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~.'~ deCât sâ-i.:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate.'.. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul.am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y . dupa propna mea conc~ptie despre lume. slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!..tImentele dIVine. mt violentii. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât .:nte ~vine. dincolo d.'1 . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea.!~ I*~ . actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . . ~I I~pslt . Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa.. atunci.ersului. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«.prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie.calea cunoa~terii.onsider ca. .: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. . ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta. C. În principal "metodele" 101'.l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. .. legilor ' existentei Univ. am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . cunoscut omenirii de foarte multa vreme. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. iar acest. termenl care au 0 semmficatle .vindecatori nCau putut transmite metod<l ". r~ 'e '. .:St mlJloc .lucru esteposlbll " . tendinta permanenta spr!.' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i. fii superior. sanctitate. . determinat de <!Càte . prin vtajitorie. \ sentimentepe SCMa e valon a omulul.?rare Însa ~u problemele cardinale. 'q trebUte sa ma lupt. În virtutea imperfectiunii mele. daca'mi se interzice. 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude.. m primulrând.' 62 . " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '. . În funct~e ~!.

".omului ~i de a stramo~tlor sai $1 .~""Este. influentare er~u .-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei.~. - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. oonst.putere . seco luIu'1 al. de aceèa orice ÎI1ci. . Jriedii ~puteril. XIX-Iea detreizeci:. '. .n . .strategice~ lactice. "'..srar~ltul . . ~a. cii fiecàrql om I-'a crescut . Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc. . fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea . 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba.W' d. Exell. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia. Astâzi foarte des poti vedea. multputereade (.optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :..prin maladii grave..Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:. .<le~ece. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe . Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.a.. contQr$ionarea~cestora.ca pe un tot unitat:'.{. sufletul ~i Încârcatura de iübire. ~X -.al~ap vJloare negativii ~i. ..r. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. " ". negativaar~ .~~::~.lul agresivitatii. ~ opt. ~CUtà. c~ atat est~ mai bine. ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul.:.ple de astfel de "tratament" sunt '.marimeapa(ametruluimasurat. tn. . Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea.aceea. ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare . câmpUlqiiiurÜl.acum -.a . 65 Ildrese~Spintului . . ~ ' " .necesar .~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e.- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model .cOI't$4entii'sau subçon~ben. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare.' .'- . Agresiunea.cr~~ urmaograve.actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului..". 0 are niJ.. . Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.' . . Cel mai adesea acest lucru se manifesta .=~=.~':" '.. relative. . se sacrifioa rezer'velestrategi\:e.onaleale omului. adicii lui Dumnezeu. care trebUle sa .Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente. cU cat este'mai mare În valoare absoluta.C!1J'a~t~IUl d~ . astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:.izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai.i ip . ( . Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu .~ . Unlt!!. fata de . '. " a:ju~Ja. . C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea.reaCtt°namfata de " ea.~ntem I~ prezent martorii unor confu. de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.rcare de. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . .~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului . ."~.9.P\. În unitâti Struçturile.' . .În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare. '.~. s~~i=." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or .sa nu . . karmioe cunoscute.de ~I.~::~ . .dinJuc'DacJi cudouamll. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal. fatii deo agresiune strftil'la..~~:~:ti.' .: .d\I'. fizic.'. .VJ$l1i1n.fatà . . cum. materia. timpul. dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:.j1!J:Af'OIi.J. oauzli~feet.ta. disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute. ' ( energlliefine. VJatlicrc:~a' ogroaza .~.a n: hysacontroluIu! . de sitUatiid~ n~nt~elere.1rieoluioonstâNlth:i .se mte .1 cand aceastll... De.. '. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman. ""~.u~a valorile..al\e. . .ea~oneaza. .inertiare. constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers. . 1 ~~ .~I:g~~. aceastà.):. ".'ki~. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. .(. 'i:"T:.!I.sistemului câmpurilor. ~ .~i\ignoMn~lanivelulfi~~". \ .incap~tatea 'În.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor. ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v.on$tientao sil11tHn imedlat ~'.~"""" nicio~tii~. . prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti.Àceea otite inf1lJentii..avânlf~ .de " biocamp~I~~.~tMter. o\Unehilor.

l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca..eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile." ".J.' . .entu l est e cu .atÎJ \Tom cutio~te mai bint.. as U. ' .J.' ntr-alMp oate fi d Ifentà.cuomuliubit ~itu sifief. ajuns .. . am. eu alte bUvinte. Cauza.1. privind.starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata .'. .' ' fatide Onive~.nu..ma!nte caele .Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul.iCac~dac~' jnfJ. am. d:paC\lm ademo~strat-o pra.)~ \ 'jSf:. '.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' . omului cullnive~ul~i. ' .'i. . iubi~eart()astra.nvestigând biocarnpul uman.!! ::':t~f(!IA~' ' .daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa.1viedin luirlenll trt.vRZUt 1 -'" '. . legile interconexiuiYlor din lume. . ' ..i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa.llIl' " cam"\ly"".. . " ' " ". viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita.'/ f '1'.: ' ' .cfidnfif1Za reciprQc. intrate În c?ntra~lctle cu ' V. YOmaspira catre aceasta . . "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.' _ J.lllaiÎnchizând robmetul. - " '. .omenirea dispune de multtimp de tOat!' . .p ra . printt-o munca de 'ii cu zi. ' "" Meçanisinl11kannei' rea.. stiirle. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a.. structu~. . " ' <.1Ctiv ~Lci!1S1.. bO. 'CAPtTOLUL /.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar.la Oricât ai trata 0.itaptele. ca m~lte.ne lovim tOttimpul cu capu. acele~i bariere.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul.u.1bulesa fie privatii de:.-un organ Într-a.. cauzele bolii. cu c.pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi. . j. ' ".poate mIgra ilintr.f ) 'gândurile. comportamentul. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl . .'. fn liniimarj.'. Nici ofiiniaMt..'evaJl1ândti-ne Jn modobit. ' . ' '. ' .t ~i iubirii fatâde DumnezeU . ~hiar .a aprecia cu ajutorul ciffelor.Icturile . sentimentele. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când. atn.boala concretà. care intei:q. "TeSJareabwenergetjcii 1 . . la nivelul fizic. ' """ " ' .~tratam. . ".1 sali nt.ligioase.ctica. . ahmente:l:e :~aJ\ ~~. Noi Însa. W"j'.'. 'j . ~are~emold'aceste .ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva.uentar~aesteonentati. . de ceas'cuc~as. l01.. duc la deformarea structunlor campulUl.alae ca apa c.ltul. .copiii.la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll. . rouit maÎ e1. .lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe. mversu ' armoma . sa uriim~infa cui-eligia pentru.'.:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. ' ' . . . " .cu atât' .liz. ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare. ' . . " ' .cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul.f' sa se manifeste.JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii.'. .66> "j'"" . G~dunle.il. deformarn campulUi 0 .Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an. mdepartand. ' III .'.!de. " .t' . " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr.i. ". ' . Viteza de trecere astructu~ or . . .' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re. 'informatia necesara.boliarat a. . . i. ' precurn Tomanecr:edinciosol. emotionale. . ' "" '.'.

' mumati~elor. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele. . s$tem\lnitarcuo. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic.sistetnului de.'de ~..$ihicul{oarta.Flecai:&t':f~. sunt.fiiraun siStem de control.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.numarul lor .' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg. pentru un colectiv.Iuat separa!. . aJtltând' truptil. ~d~ .' . " . . neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi.de.azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. .~transa interac~une. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. Însa.. . la armonizarea structurilor ~pu!1li $i.n.În.a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~.'Toate problemele diri. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om.Am Î1JtUitcânu numai .eleme. MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.Qrganelor. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu. Elaborarea metodei de . AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom.asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. care organlSmuI-. autoreglarè. prin analiza . . \. ' '.' ale structUrildr norocului. 1 .analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor . În cazcontrar.e. de cinci-~pte. sau. 0 bldcaie foÜ.este nu . contemporane. - 69 .. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI. deZvoltàriiorganismului. Metoda -peImite ~i testare".:. are . situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice.cte~erea ~ul\li. de aceea nu trebuie lucrat. dar' $i ca structu~lespirituale.exttem-d. pop . a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice.~<11unu: re.de ac~ll\$itimp psihicul.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ. catastrofe devirt din ce in' cernai grave.or eliminare duce.*. tructuri care.ntele.".ce.ieJii <>mului. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte. '. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic.t~i' bioenergetÜ. a CampI/lui.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul. . car~~rUJ sunt element. Mecanlsmul karmel e.. al Universului. sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie. În"acest fel. el poate fi testa!. fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i.otica a diverse/or obiecte. .corpul fizic constitUieun .e fn numar.desCèhd~tllors8l. in grup a oamenjlor.~ rè~lt1telo~'.Analj~dsutele de cazuri. se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului.e n.viitoare §i. urmiirile oricarei.. conditiile lumii.it.' . de copii.' .n~iv.~pectIve. ".ecesar sa: efectuez. de parinti..at'mOdfficâii În toticeilal~. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -.o ajJreciere . ~ ~ 68 . Imèns.' . \ . dè spiritualiiarnidic~În .~~bu!~ fi.arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 .'P. soarta"tJXJiea' desMatate . Dio acest motiv. .. în câmp eJCÎsta.. " . ".. . sa masuta In~~~~il9r.indispen~bilii pentru sQpravietuite.Prin -' c~purilor.numai Intemeiata dar $i .I!lpr~e~I"~. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ.ale struoro.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii. le .' viata omuItti.~or stfategiCe. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha.. ".uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale. 1sa $ Il 1'1 .eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA. ." Influentarea bioenèrgeticii "este cu. .responsabile de s capacitateaomului dea iubi.Jn acestIÎ\~dam elaborat. pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii.~. ml-am 4atseama 'e4. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic. nevii. de omuI iubit. . pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale. sticcesulu~ pe. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti.

' .. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea. :. l ' ' D~te urmiri grave. nu ..'.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu. .. a jignit-o printr-o fapta..fatà .. 1. una din bele mai.~ < .'.titre.' . . cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera . ~u osuta'o1!!1tifi. conCentFarea.-/l raliaqi .În' mtbcort~ent."'r:i:::4Mf}i~ti. Supiitarea eSte.:.': \~". respectiv nepotului.zvoltarea'.' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei.cât ~iin propria ta viata.~'Îp:. ÎncAArc&.Înprezent ~jpro&eSi s."~. fiecare data s-a .' ' ..~tateafizica. '.. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.- ::":.'.. '..'consultatie.mamei s-a vazllt.-o fadi marna Însi\$i.::' \' t: .::'13f~.' p" se' .1. Eu.i..'om:$i. " ".Orlan tratam pe bunica unui tari~.nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori. . oarecare.' .. hi.eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri. De.Multe..". Eu n~~'voieaigh1çesc.' ...~pentro .:i~.0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati. pâti'UnzâM. '. . ." ./"..}!~""~. Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els.'" " 1 Am avut la.' .1tJ!IÎ'..' .:":.' . .\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l.' ..un biUbat'care acuza' ni.$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale..-'.'. CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal.~.esupravi~ " "'.rj.micum .Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.\ ~MIIJ4. .i. '.Îl1cePe$AfuncpQ11eze. .-a jignit foarteputernic0 femeie. -':'Spuneti ' nume1e fetitelor. . :-. }' '. " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative..'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~. .1~6I1t. 0 vit~ .e IegiJor Universului care po~ ~. medicjna. de fiicasa.. §i .cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita." :':':'. au dus la rezWtatul dorit. .' < ::"<'. '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î . Mâine ele vor.:. deati ghicit toate ~. ..>. Bunica tinea supiirare pe . oameni. 1 .'. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua.' . . ' mamei. Corectareastructurilortrebuia s. . Dupa corectareasttucttlrilor.".- \ \... :~" '" ' .<:. Pltru1\di' În eI. .Daci... . \ -::'~'''. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel . I..' r.cint~. \. . au 0 atitudtne'negativi\.proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt . .enttdui ". sQparare ani de zile..bloca _6n~tientu1. "'. Îttlfreptate . . r1lSpândite Înci\Jchi al.-:.'.Logiœ 'Stjbw.netnchipuitâ. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea.vitâ colegele de. ".fl toate prieteneleei. nu erau tocmai În regula.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.spre mtb~ti!mtul'omultii '. } '.' . "..: . Îiexplic eu S-i\.".:.(jreat ."..supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~.}. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " . el m-a' .cântpu}11i.:. Într-o situatie dificila. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre..activ.' Însii fiica a tinut ace~ta .ea. pamarel{i§i de.si. al câtorva§coli ezoteriee.dI' '. Soarta ~istarea de saniitate a fiului. .~. . deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l. din cauza sUpAririi sale.. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani.' '.~:>:. este "s~~legati desubcoJ.l cu Universul..I-am descris toate acestea.. Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.dat:.-a. .ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it. . ..~'. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.'~~~'J'/!.. . ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. ..în'l9?4ati Ces.c'Întnlcât f .Nu.Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" . ' .corptilui 'fizic. 71 . .: ". tot cepâtrunde ". ..aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.... atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' .poti 'oontr6Iatede.

.s!inatatii de "la disumt{.Eu mi-Ml continuat actiunile. fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca. .' " .'.> Nud: ~ult. caurmar". lainceputcatastrofarde scâzut. ACÎlm toa. '"" : ' .piIiii la mieznl n°Ptii.ut dbrenle .dus in situatia dé a agresa rara voia sa .>.ai . Armonizarea structurilor.pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca. .Si.ampului..1 ..elul energetic.Biirbatul. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale. .I:a nuci deloc Îmbucurito~.:\.1êtate În to!ite"v.a Ani legile superioare.exceptionale.acest lucru.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.p[Îm~a lovrtunle deraspuns.~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.-~ este lin OIiIminunat.t~lt' "'" ''. copiluL Înainte. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca.~ ~ mtemeleze .ce-i' cu ea.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor.~~at I-au .se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~..ti~\o de o-.ctat..avus~e .:i". .fi administratanalgezice.care am obtim~t-o . neefieace.amoa:u~lebolii. dw:!nu putea. o~menll la mvelu1campului. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu. .in mod tlocyent . karm<j" estul decuratii. .r:fetita. În primuLtand.pregiitÎtpentru metodamea.inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~.chinurilor fizice e~i§i salva sufletul. se supiira §i.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump..cii nl)a apucatpentru ciiacti J».~fÜale C~foot~'SQfie. ~I et !I fl\.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.â. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura .s-ltpetrecut o.EI a vrutsii. " ." 72 .'. insobimb jj-~Ioc. . Aceastaesto infonnapape. conflictele in 'care fusese .rerile. ..~ 5~~~. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare. kartnice este 0 metodii . supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o.. El aÎncalcatatati.~. Faptul ca -1-au apar.te aCe1:iteau a fostpterdute.:rn VI3Fi ersonalii. ar fiputut apiirea probieme'cuinima. "~'.mtâh:1ea..oamerui.~ p !a su~~t... I~arn cerçetat. ".iIi §Î'i s. Daca i. snpreme..in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle .. Spre-:seara'.ta" M.ud .S-ar tiputut..se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul.!.cuÎncetul.tlllhe ca top . mo§terÜt de la piirinpisai. \ -""I. pani .\'. '. inima.inraptuite de piirintii sai.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii.tmice demonstreazli. . sa-i. Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.intâmplare inter~an.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e. .:_. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m.l. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i. stlpere. De aceea el si adesli. oriee om care s-arfi supiirat pe ei.' '.~.t. ÎI sunam. : '.eacurilep.~Niv. :</.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a. Eieste u'nom bun. de. i~i pierduse . cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.aie bolii. sa. ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca.'' -'... deplas~e de lunga duratâ. s<>liçitudine. tanât incâ. star. . .\! grava bbalâ fizil.~~ 73 desl>aqid?re~.' Vinovat era tatal.tadiculitâacutii'illrcl . se.. RapçrtUrile.-i aduc la normal patametridebaza. Starea fetÎtei s-a .'..inL/' r .functionala sau organica. . .eli.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut . -" " .. ~lin de." demu/t .Î!1regjlJnea19mbara.fa!A'<!e. când erau sfinti. oN!. a inceput sii-ioreascâ incetul . . :~ ..'< '\r '~'i .a$U.çut1!. '... Pe seama. C6Ccetarea StructUrileka. u fete . Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician.' . ~i itm cOn$tatat. ln ultimii câtiva Ani."~aelirnine principalele cauZe.. durerea tre&tiiars!.iltl.s-ar fi racut mas.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.urdel. primea pedeapsa pe loe.. .. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a.'. -'.dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie. Eui! swuun:.°ri se simtea jignji.. " ' . . putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o ..c. Dirni~ata. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.~~..marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.' '. ~r bille.

cârnPu~~i lamv\". Soa inteJ)sificat diateza. ' 'câmpul I~ui siant ~\. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni. c~p~.~. nefe~edebdJi. .PrAgramul.ca .flumea. cauze J\r~ supar~ea pe.î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .(}IU"f\~P~~~cjopa~'..""'" ".'1IgmP.. .se mage . copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:.su11t°atJ1!mÎ . ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii. .iJ~te~o~ Ou'SOpilej. wrba de actiu.titi sup~ratii pe so!. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula. rau." ' ril?l. ri" n\Dnim .eI. . '.'cii pânâ la n~tet"~...'~. . acest IUON'ne curatiikarma..it!1Î11tecà orice neplilcere este ..~::.1dÎl1etde. ..J.a'fiicut dintr-o dati foarte. fiului.ntai. ~erenie.. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::. ca la Încep\. m(CaJi.urat sotu!. ' '..deb~e. . .nutrescceidin jur fatiide (}lU '. Maroaa Ca.'a"i d~pâryicutoate ~ u.- -. ~ii mt la câmpul eÜ'.'Uf. ~ " '.F.~". 'l'.. Sentimentele de dr8.ei (fiul). s~t oamenl Cllfesuferil\~8...'. ' 'co~ltatieo .tnceput s!cercerez.in ea destul de mult timp. tot timpul era supiitatâ .gosœ.').'.idl:teriorat"complet. (. . " ..~fiCtt:4:d'.distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla.. . laprimavedere. Ba ~I~a creat.I.8. .' -.'.a ..ableste~.""0-".Am.aidivortplui de sot. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei.a apropiat de icoanasa..nivelul..1. . . .unmecamsm.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v. .. $i'qJ oamenii..nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe.târZ/q. .om)al.<.- .74 .(J8D1~~~~nst1tW.' 0. '.amexpUcat ce. '~ .. su~t al.:aplicate.Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d.nw." . 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.cuÎl)~~!n d~elne . 'r.' 75 .o 'tentati\ra -de'~'.ceva neplii~t nU:-1. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În ..' '"'''''~'''''''.-1. mult . .:boIitO. .. 1 1 1 \.tieutu1el ~j.~IJt.'ur~'~epe carele.. .i .'pentrtI.. sa vad care.!~. Cbi '''' .. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el. . bineltu~il*'cei'ce!vfl.~.-''' ~'.ti$nJe. purta":inecq..'.aI icoanei. ".ide diateza.P1UZ1\.câmpOrilor lor.. '.~ce~eoea ': . .cauzanu era una singura.Una din..tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este. ~qec '~e.. œ~.un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI. Cân~. " r' .tinuJi\.~ e.. i-am spus eu femeii.:atn.' ..Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti.." Averntla ".biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale .fe!.lUm vâzutllumaistratul superficia.~ubcon...na6$t:m.este .defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau.!U'ey..pentruiertarea màtu~l1 sale...~gatl':v1'." '. Viitulul ~I.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c.. ':.oipersoanii fQarte draga. s.t alaturi ~ pe . """"". '1~ " .unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu .. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor. FemlJiiÎi rnurise primul copi!. 1. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA.fj~.-.le&titudinii ~cestuiafati.tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:.' .'el! ~"a'.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'.' mm puterm. . ?neapen~ marna.. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru. care IlQiiiiubim .t°areà#acienti. cI. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I.~ ". '.':.~ bisericii::':Aco1ois. ' f:meia nt! ~tea.i~i sa tmem.. s~.d!fo~i.\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie ..~enea ...'." vjni 1'1~ .e.invidiati~.deaJti ~ameni. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat.compol'tamental mamei 'fi' am vazut . D~ .DupàteltitiVinovat. C~nstat .Wmanentii. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte .a..' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll...Ibirii. Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a.lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile.6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:. .cr.. " . Incep 'si tratez copilul.!Însa.eat. nuU'departe. Analizezcauza. .a~o. . ".1 . . !~[. .elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .ismul exist! În câmpul cice$teia peel. ' . sii-~ ~teasc~.. . orientat. oœsa v raspurtde#1!n'~la$i.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre. Am stabilit cauzele ~i i-.. au.. Chlar ~i sentimentul.. inSâ la .!~~p. "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul . Sentimentele _negatlve. ' . .t. ..ci pe cele Ille fiul~. ~1. r"iJl~J1t~~'i~'i'1. . fiittdcj vadc50prezmtii ..cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa .

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

nu corespund 1(. " -= .1tot4ea~na. ..i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot. ! . .natorul iicestUi. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto.alicJl. !. .'. qigrm ~. ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn ..aceastli agr~ivitat~. . . printr..M~ brolWIta nu .t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::.' În câtnpuJ fief.at programul de <!lStrugerea sotJeJ.ci.i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. CU.' ' . 'çunol. - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil."cumG. tu/I1oarea pulmonara.~ ' "'". " Îll.tenlt ~e la tatli. Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' . 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m.unflivel superior de etici cul~ sau. ' ~ 00 trebule si f. "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl.din ultimelè decenii a bolilor .ifuapi pbtaparea tutxirculoza.i Înlpreunii . . '0. . " 0 ~ c'" pot fi pedepsif. := ==ce cu ~'''' : .i pCIII$tiinfa. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.mmdes. create de $e11timentul suplfiirii.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e . înucma corectliril. au . . atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo. .tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:. ' ". alti variantli: lm om Ii rost tratat. ~ se exfl/ici '. .< doniesticedepmd'de nai.'rnetIUI~. v Care credep ca ar putea fi cauza?" .i" straturile Inferioare ale subcon.' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl. Consultapa. t . d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif.. nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce. J re. daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI. '. COti~ta' .Ea~af~arte .infarctul. '.vat..&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers. ' repe~acestet SItuafu.' ".'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.înultimul ... s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!. Copi/ut.... dimpo1riva.testat'peel.pe ce s-o'~cârpesc. .. . .1. conceptuale co~espunzitoare...-&<.~' catdiovaSculare fi oncologice.lunit t~aisuPiirat pes~. . Peiltru blocareaprogramului În astfeI de .cmel.fi~biar ~alele '. l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice.Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap . am reufit 'si reduc .atit arfi t'ost mai rlu .iisopei sale. . arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i.ecrudescenta . '. " . iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou.. .o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei. . Diti nou vi s-a declan. ? bronfitli. noaStri. Daci În acest timp sau peste ' ..asunatdin nou . . d . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe.tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU.ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine.dezvoltiirii Universului.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea ..ârui~ dmtre.". propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. ~. crescând. Si continuiim cazul descris Într-o.Iii contiriuasi existe... e 8ceea au Ca d ' ...'&-il . gastricisau esofagiani.2 8J totaIitate. . din 'picate. .. . se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. " . t!ml' mi ~i destQt felul de~. ~n1r? . e 08.".se Irc~arcaAa .Logica . . Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli.el dooarece cauza bo.toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi . .' ~d~enoas1r~ . ~ ' .' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.zulta~.

!. ' .ÎiI1IpoJ.tnsa va pot aJuta.distn.'~\!!Jc~~~t.ândll.s!lb<.cdormiU bu~e simtiiminte pe . Eu aIn cerut iertarede foarte. dutn_volISqji.ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H . daca ati fostjignita." asupranumehI1Ct~pra.ta alncreat .!Vfeme ~PUel~puna.pentrucii d. . Prima i!.~ agresilJJ1ebioenerglltiça. .~a ' : ' l Oistrugerea.fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu.. carese aiunsese Înto.". Pro. Nu demu!t m..lt. .".yiitorii copii.sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. --:. J.aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~. CI. ~t.rea repro~uriJpr ~~. . catre Dumnezeu.persoa:neipecare.le tat felul ~e .( . '.on"tlentull\l.~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune.tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia. Sto.\ imic." Prograrp. trebUie sa..bo~. cum.P1JD aspirat:ia . '-" c '. eforturi nuprea mari Jnainte ~i.. 0 conSJdcr1lt1. .Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre.~a ~igreacare este greu de porDlt. 's.'. u: '.. - .'. . ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!.pe...lmPJtova ~tuije. u va. '. Subco~~tlelltulmsaeste .pen(lri'i pentru .\gete al ~otieiaclio~ AU .roat3.am:jignit. .~.a supiirat pe dumneavoastra.aceea..x. 1W1.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ . nU.separare.Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care. multe ori. explic: .Via.' .s:a Jncwcat multit.În c.!ve.lUIljl1~avoastra aQt1e.um~hnt~.1 e greu 4e .': '.pu mica aj1.nitniciunulpe celiilalt ..aceasta. '.al sentimeritelor \.practJc n. . A ~ 8-0. care ~e fiA rptJta pun ..~.' . ~cest lucru.n.. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl..voastriprovc.spirituale. ofenseaz~ peacela ce... ".a sunat 0 c\Jno~tinta.:: . d~anul. msa prograinuI de:distrugere.liaspÎJ/lpiJepersonaie ail.O~..I!.~iputea explica. fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .. c~~i. .~te demults9tie m pla. : '(. . Cauza era .ve~ r~u~i.e. ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa . . sa'l despartji. "'-. '\ l.flicuttotul ca foarte rouit malntll. . Rezervele karmelpmenlmsuntepll. '.de ..~9tiune care. ..AAt . . . .o. va d~lan.pentru priete~~ pe~trl\ .. Însa. (I~ca.s-. ma1.fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent. . . .p~11 ~ul)!~e §J.-' +.dIVIne ale.pu ~mal ~P~i.msel!lJ1J)a J. divo'" dar' nu.atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). bânuillSca acest . ( ..e$a acestel II1I~card)ra .mamabiiCb~lui. faptul ca m-am ~Jlpiirat .r~ata .§Jn«..fap~ CI!~Iea s. $~o~ii.dar~11I). .~ 1 - " .~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e.fatide . sàdçunem efprturipentrua. fieca~om vor dete=ma graf.. " ' J l "".efapt ofensa a vemt dm partea 1 .'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.lCtu17iIQf:flne. -. aseau: IQ g ~118 . pentru ca §Ieasa fie..el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl. .lUcl.lcât.l1-a. n . fOstd.drept s9pa djJll1neavoastra:.Am iFtat. . .. ~ ... ..çare:leau \Inlll.)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:.tii nterioara am. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele . "'\ceIiUJ\It PMtrJ.de.~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de.a doua norlqÎipJaçea lucru.lZi\te ~i . catre Dunwezeu.am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.o Cl. .catrellfI1l:°wa lumii. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu.oprit.totaiitate.au despiiqitCeade.l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea. Ei . ..-. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i. . ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.nta' omului e pa Q micij r~titii. . UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] . .numl. ell .~rtata.co~en~ . Smw~?1lJ.lyt.<' ' .suP&riirilor.' Î!lpIWj. M. femeiaaÎnceput .cdiilll.b~ne.U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. .ca 0. Fk 0 pauzii Pen~. .eatta no~tra ea a fost cea vinovatii. va lertaf1." "":':.se.. . ' . . Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a. Jn . . pentru <dumneavolIStrii. acumuli}t" m .lll1trerup~. noi. pentru."''':' .CU .- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.ele cijstn.dilmneaYoastra depe aeum va ucideri.. lertare .ale. .tIS -. scalde:.aCeasta. §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii.lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor.lIllmecani.. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare .'~n~ayoastra .n9~ ufI\ea~ .. n~l/. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn. facere de ..: . Flira sa. reu~ Sa le blocati m.ltatl~'ni~ic.w8l1lul de . . produs necazun unor femel ~! a prin aceas. ~.~\! vep.! Co~tii.unfdcauzelnJ1:uapet la. într~o..n bioenergetic deaceea n ~~va. .' ' . Pentru a I\Uva . tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q.

. . inainte. dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu. mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo . ' .' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate. Programele'nu numai ci. concret ce $icum e cu mine. .'. ..vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. ajuta . . când aceSta a implimt " .' ." '" " ScuZa0muIui\~ apoi. ' gândul ~ea va smuc:ad~: . Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti. progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia. .. Uciderea sentimentUluide dtagos~. se potpistra tI1I1pde d~enll~ .ptelor. 87 'rertare .a omnlui.unbm.hul.o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat.~.?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci.1cilcirisimilaie . inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca. Principalul cistéCa . vefl avea . .- - ' )" .'. .. aSpiratiacitre Divin. : . omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude. Exista 0 mm! mai mare ca aceasta. ' ' .'. " .:". nenorOCln. ' ~s-a sPânzurat.probleme nu numai cu fertilitatea. cuuoscuti expresia: . tof! 'ceilalti. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri. Este 'vorba de ' '. -r " ". nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe.lertarepentrU~el.r ~est~r programe. . ' k . .si Si vA pisttap sinitatea. S. '.' . .Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent. a~fo~dejap~ .. . pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? .câmpul omului.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'. Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n".InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat. un bmecunoScutcomic. Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele. Înain~ criminalilo~sau . 11umneavo~a.'.~ autodistruc1ive.' a em°tiil°r. . .patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m. p!r1nJilor ..repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.' \. a . a gândurilor.. .. 'la unprogram cu. .AcesJ lUctu vA va.Nu exista.' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea . ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il.-'-1.acestmecamsmsi functioneu msufletul omului.. . Ajung la '-.' . Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru. '. C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr. C1riSti Idei".(J.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti. 'ln filosofia orientali este..în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ .a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont.~ofensati)r. . l cincispre2ece ani: '... Într-un moment bine' determinat.p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe ." -' . Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor. ~i pe'a . si se.'. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite. programete kanmce'. ~eni.~ul n-a mai .? .' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de.~ pe a tOpillor. . .L.. .i' lM .ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. ".' .la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost.~ .Sliportat. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea.~ercetez cauza. pentrU(ci.. risfiingi asupra fi~lul . a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: . .in cimpul SluperitrUœ.. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. --.in final.- - Dupauit ristimp de glindire. . kannice de distrUgere ~i degerierare.de VlCtI~e!e lor.-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod .) dumneawasOi. : -.a~estwa.'. ucidereaiubirii. adeseori În programele distructive .de a ucide. \1.' . .: rimânând mul~ ani.ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e.. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI. prin inteimediul fa.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. ' 'Tot ce am 'exprlS. daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ .

ago se eun t8n/iJr. iube~ un ".zica .s\lntemceJuleli: unui " singur organism.treb ulesa fie blocarea acestuia. 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.oare: m'ici tahi car le..mUlt nmucgrav .' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit.vertisplentul. $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar. . Deobicei tiu-i.i. 1 spun.0." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant.-. " ' . ' _ pacie. . ' ..abme C. perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf.. . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. .de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui.Am dlabet. capt vinovatul . Or' nU-1at 0 ~1a.ebare. ' . "' ? C"e.intreb:pe ultsmguL Starea.din interes pentruavereasof1Ilui. balnav . . ' .. ' .sii vedem ceea ce Înainte v.ze programele "".de aceasti poveste.. loc la Începutul anilOf 20.~.. . .1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' . se despartii. ' cIIuzeleaparifieibolilot a. S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'. ' ' ' - .' progrQmu " .. 0.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. Orice in..Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat.i'ce-i supha ci 'a. .imens 'care se.-1 'sprezece lUIi fata.: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf. ." . .". Înalte de fi ormeaza . chipun.u 89 :-:putef!itia?. Toate . ' oamem . umea fÏ. . 'Yine la consUltaf. de. absenf. Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut.garanf1uml . . Dar. . Cauza iese: la ivealii destul de u~r. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos. ..eoarece a. " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '. nu .onale' . . ". . . ~ mai'sl~ra . ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: . .c. A' " ..' ' ~~ Suntsup~icitat. mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat. se Î: d. . a.reme' titeau vedea doar p . ~1iate e mlU .Aetului fetei. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin.ii. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui. Aen . larândul sau.':.cheam! omenire ~care. . deoarece .trun se 'fi CA. 'roc ..uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ". 'I . atreia funcfie 0 constituie .< y ochi obosif. " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile.' . Ut ' . . afiQerea asta. . " . " u cat este mat. ri" ' .La Începutulaniklr 20.' ' " ' .adolia.B\lnica.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . .fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are .me.a ded.Ea a reC\lnoscut În. 'i. . sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' .. paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. ' . .'. A M-' pnv~ a '. Da.ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara.." ' " "- .ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme..care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~. ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. cantpul acestuia . tramle imW.pa.. §1 mai' penculos ". stoparea activit!fii care Împiedica .- \i1Vo$e~e. ta " î ' .. Inifiafi. s-a SUparat .' cu n~e -. SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' . acestea -' infIu Waza preapuf. Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. " . b/iJrbat.Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci. putemic . 'tr eb\1le sa se simti mmunat. .mcolo 0 d' A . eliminarea meclUljsmeJor .: .mlUeficlenti .ie tâniI. pun diagnosticUl medical.. . sa bloche.a'~ "".buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat.. complicafiile gil\6cologice. . Amintindu-~i . ' " decat m\llf1Imtt.i:'. . . omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' . ... " . '. . 1 distructiv cu a+~ t ." . -" ' ' ° n:. ' . _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a.i. _. . aD!. 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui .nf. Marii ' .r nu ~I-a. ".in mata.ant -apUeat afi-' " :ClI n. '. ..'t .mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. ' " . . . regrete.~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce.ces.'.uazea de.i Î~' soarta. .. . viafa' personalii.' pœFcomportarea ei. 'Iipsita 'de :' .. Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d. . a Universului.niciodati sOf1II..fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit. . : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. Efectue:z testarea. . adicii. Fata'1!1nceput . Problema principal! a pacientei 0 constituie. . ' .. "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab . .u 1 e' gray. ' ' ~ .. ca .in stateade sâna te. confirmii ea. .uupa ce m.cbt astfel . . eu Irmea . ':<. ~ . ' . Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. deocantd ti .' b' . De parea i--ardespirf. . Bunurile oricum le. .c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. .. Însiiau trebuit sa .

' de.. .* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie .ciunprost la capitolul ista.~tii bine cAele stan .p copi! 4e . aceasta deamintirile clin luna a cincea. . codate:in câmpul s8u... '. in mod autOll1at. .H " 91 .. ..:.- Odati.1 ' fi fiumoasi. i -am 'spus 'eu . .lucruse poate 1ntâmpla ti .au dezis in acest tÎ1J).' - ~ Oricum.t 0.fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de . . 'Acum avett copu? IDasemen~ . f ( . .~5. .'. avutun aecident Am '. Buniculvostru dinspre. " tr~ ~ ' i . .u~~..+-De .. ' ' ' ' ' .i s-a nAscut..a cinœade Sacciua. .. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. .'-Nu. .-voastri.' blestemul? l-am intre!>ateu.'aceasta. n copi! mort a riS}n1ns u ..'."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . N:u..'-' Cheami-ti imediat nepoata. l)a. pIJtesc toti urmll§iisii.. vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . ui. Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor. D\'.. .:.b 0 1iJo r "'--'--. ..gazdei Ea ' " fenclt...copijuleàte. ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '". intr"p comuniune absolu~cu i. a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave. '" ' folosqte pentru. " " ? lltit dezisde copi! Îhluna.1D~te. ' ' 7"' Da.Il\ecarea b01il . Moqile cppiilpr. doar Începutul.eamli "degenerarea familier'. " :~: '.:.~~.. ' .4esareinA~att "" ~a shidespA .1i. '. . atiti~ aoe:tt~os.oareCo'.. rudele bucuroasePri'''-.. Dacltatil sau marna s. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . . . . . Mai 11.AspuS ~ lI1otiwl? .Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .. . - .n-. COplllDsa n-am reu~ ..lDregJstrarea non'. attuClS .surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI. ' ' ' " .Aveamin fati un caz clasicde ceea .. ~1'ebuiasi'avepbiieP. . . .adute =: 'mirturi .' .c. " . . """. . . dar.cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir . ' " . . . . ~icare. .' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . ' .propriilor copii. Blocarea ac~i. '"" realiti' pnntr-o'abordare ..>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in .. .. . iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest... /. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna.tn-1Un purtatcu el nu..u~ratamea . .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '..Ql." Q. " ' A doua. ". ' ce seJili.la nivelul subcp~entului. . . tt poo VD.distrUgere a organismului.' . trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re. bolile mcurabile.\cea." ''''1°rata.. ticu.~" "' . Eu di!Senez ' . douaofi: " din CIUI:œ..~ " la ' ' ..'. evimldumneavo8Stri.mea. intrerUpéœ. am v5.."-'. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? . '. . cu ~ ' '-"' " .un .. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn .~. ... . Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' .J.~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali. ' " -'-.ln Iuj!... 3. . care .. -:Attin~catsamai~p? -Am copii.atunci copilul ' m~ten". ..n. . ~ . " ' .te nu numaiprogramul . dar nu '.. .' ' .- .oc cu . c .' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI.~am si nuu pOt. tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. e . necontestat ' ganiBmiilui. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '. .. El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j . cuni II§fi procedat acum.. " '. . atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' . .Înloc " " ' ..an .avusese 1 . Zidafi~aca~"'atiWul. . ' tinAri' .. El a .i \ .a1L.'"'7 Da. '.mia.- " . ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te .. " c""'UJ.." '. . . . ." ..ostIO~ti ... 'unnure ' .rm~V"" fapteie " " .program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire.-.'..' . .~ 'in~pulsarciniisotiei. eriwadunate toate rudele. .n. ~~ " ~-I .. .arost da" intÎfl1pIlitor? ... NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i. ClDeVa.blirbat.' . am.. ".' . . 0 Micitoare a zis. Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl. sJ vina! . C . . n epoa+".~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ..odati cevain genulista. '.

"1" ' prolCOlonale. 'tatUl.' " Ji ' . 'rara voia Sà. rau cel . coptl~l. t.. a Iacut. .'.mamel. "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. 111. 'afutici . éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de. . n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.Înacel~itln\p. ".cuno~ereacau. pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. Privind-o. Outn VJ1P a. '. blèsféIitului..m:". Principahtl e ca orientarea catre valorile . " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de. . ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '.'. atât de't'ldicatea.' ".C D1°tl!U1':eea ce . . ' ' ' " . ". .c . ""''"'''1"1.e mi~ca icio~ele .câinel~ eradi~n:::~:~. ~I ~declatf$ilf'un " .ri.-'. OobserVllt!e.Cilné.zii~i ea.. t"" mari " .gtesivita" . " cmcea a.putin la trei persoane: Cuho~tintei. Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' . a P t enoare"" . atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' .zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . ' C .' pos '. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà. .. nezeu. doctrita a spus: ' ' -Tu ..t~ mcercan . . ' D'm fi enclre copill. . Iurta. . tOf'. Stiirii !lalefizice ~~. 1II DuI1t.. : " .1 . ~Ii schimbllti.. ""r " . "" ~ Recent unei" '". meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei.Însii aeest lant se poate intinde "'. . supritnare. Odata ei a veni. . '. Îndragostit.'JflSa"noi.' a patra luna . .OP~1.iifemeii. '". 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr.t0tula1tfeldesot.' doctoritii. 93 t. " .forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. mam~ S~ahtgat p~tru el . a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o. . .èc:::. acordamprea y'. . Odata primit. damneavl>asttlnue ':.rt un UC':itlele.'Investlgat cauza!cesteJ zi.zel.la trece ni. .reperçutat În' mod deosebit 'asupra . ' . Aeestea 'nu s-au . . " c~aspitJtual1i'i! . " """ " " ' ' $l' Il.afetneii'. ' ":. conCentrândU..pnmtt pe GiI V eOft1. ( ".' """'.-~ ' eapacltâft. V1 en . '" i matbrtle decâttrebUle. ' " . . I-am vindecat copilul de diate.trera deJsarcmii" 'ând .. 'mêlé iubeascape Dumne. .Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia. " Recent. decare era ' eu " c!tJn .ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU. ~:tuaCopilul.ne. . ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant.. ~t..ilt vizlta Împreun. " ~FTi'ébuièsli ". . . analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '.. ~ctura spiri. ' ' " ' .tain~tept8te ..t. Ii'drept "~ . man Contf1lioapiÎtI. ". cu . . . . " . nevinova1Jila.' -At! avutconflicte cumatna În 1972? ..1i lbtl~~.abdatrt ~t sa vedem . - ". program. .~e lit deo orientare 'q3 ru II.nu..d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a.'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului. atittidinéa . . prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi.ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. . erIi1 nm.' -ptltemio'culumea.0' 'titlentata i ru.' .alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. .llltt~eptat biblia.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi.Endmpotriva? '.. daci. . am' explicat ' '. Bxista indiciuleà. .. " Ul'inii..P. cu' în. . Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " .. prima vedere.Adesea nu ne-.'. Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. . ' . A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii. 111!iriki' sa1e.. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. .8:' :"'. În primul rând prin .eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~.. comumune.e de.' ! :~ ~ .inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice. ".tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. i4.!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . î'n -atreia'.. .eapacitiip bideh' ergetl.zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli.'1t"'.~i pu_.'.'" d~a bioenergeticiarlii '&. 'E1e . . ' . ... -' - or ' .Da. am vi\iIt '".it4ese6ri.ate riale..~1i~i comportam:= ."" . 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de. ~Î>flOOa.înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' . orien.~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i. no~tn acumau .1' . '. Ea-arenevoœ de ". Ifi. sareuul. ' 'j.$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'.ptinsi8tetnul ?attë de. asupra bunastiiJ!H "'--' . ' feme. . ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc... _ ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele./ol!jut sii'g~a: .a:cufata .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut. ' ~i mai departe. ". .. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . Co '> ' ' " ' " . E a m-a rogat s. spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. '. me! pâltii lan' ". ' :'-"" ". .ciJte 0-.tu. a . ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. A cestea pot lua cele n.râ\l unui'om !(jar. s~i' ~i 06pilului sau.- 'o. .1 Investi' gat"'earatii'ca ' ...VJatâ~i ~'.~ §i . mat-alesÎn d'ire"""a' wu. slinat!tf.tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a .

anterioari'~" :' de '" cancer. ' "An~li:œz . dependent de struatura energeticl\.Judeçând dupii informatia primitii. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una.fna. dupii boroS4QP. Nere~d sa epuizim.' ' ' ' "'. .. Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul .~ac~aIfi v"!U1 f!.am. toate fntrebarile.0 desepararea de omul kamtice... 1 va determiriii .-e " ..UU~v~astriv-a fost tot maml. ~tela ciuta la telefon.: ' ti.". Ïntrebfirile ei m-au' ajutat ."" aIe n. ~ . cu alu': ctIymte..' " kaoni .ce'. il ' . .'SituaPlldeveniseabsurdii.$1 ~ ordon~.'. . eJnOUV" . '7mu/1t ~I . ...x. " ' j\.' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti. '. "pnn .wnel se ramTâng . pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~. ' .} incaICirile le '. '.. . .' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.sen~le mult '. ..femeJa muspt.' ' ..ze. adic! de karma. eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit. p . . . ençlti $l .vi mirapde cèeace -.din .ci prin nostn.gr:eala. Dacl\ dumneavoastra. -.' .anumi~ ' '...". efa fixat! tntâlnirea.i rispundefemeia. ' .n~ . ele trebuie' si fie sterile. . . celuJicanceroasfi. decesUl. ..'..ealuamperiodic legitura prin telefœ.fll.' .auza unUI $Meol!!. .'>'-t<..eredita!i' " ..l( de ofensi..' ~1"""n"II. la doi ani dupl\ pierderea copilului.." . .' ~ . :. Noi ne. ' ' ' asuP(a.d'e ~dire.totl. . ' .'" . :. dumneavoastriea . într-o." .. . Zona vulnerabiliieste capu!. din ~~ctura . ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia.'.publicital' ~i a-mi continua Cercetirile..' u""""" " A ' '.çâr1d cdula se IqptJ CU . Daci este orb. .. fapt ce i-a chJpfiaç\.:Îa ...Ialiptul.. ' . . Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . 1 .Decipre. . . VIapf' . am sa vi spun. ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi. . vi..1f\".chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al. fiecare'din .. .' .. .copüului.:"af1 ~t a\lllt 0 tu. ~Fetitele dumneavoastri pre.' . prin promovarea /. .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii . 12 ln ~a .. . "".este coIilul sau .petrecut ~te fapte ciudate. iilbit.$1 '. -. . . ~. . diVUle..un .J:'rinciPB." .Mam~. La ' $l'nu. Confotm horosoopulUi..zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate. '.. sentimentl..mi A . Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(..r~1it ~ . ' . .. Dar s-au. to~OIII1 de..sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate.ziçer.:'11 .lainf0~e .' '.. muIte.. . . "c' ". .v-apm. de kaonii. . ~ tran.acest moment . ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î. 95 am ~. mce:~ ~t .:.. '. . .. .din nenorocire.Jni " . .eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ". ~Pa. Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca.ai c!sfitorit cu el d '../vi va muri copilul imediat dupi n~re.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. !14 . ~" ~. ln.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite. . '~Am ' sa vi rog sa nu. 'prganismul ea 'pupiuri. Il. ~. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c .Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. . "t"<' an. " ~uI gan-la oQ)elllre.' .ateoolri t v--a fast 10 dnj.noi. . am În" . .ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu . ~:~ negativi a.'. ~atfi dumneavoastli: sOt m. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau. " '. atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~. .p aUZlt vreodatfi ceva dHn. . Astrologia este secundara. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient..la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim. Ease transfonnJ. sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf. câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1. de .. 'imi ."" ' ..' ' ."Opunându~ . \ detennÎi1atde structura câmpuluilui.".in anumite CondiPi. Timpull!ll4t~ copilului este' . Ifcest JUClU va.. .l(.i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp. VI ' -""..' . UIbJou uluitor :' . '. Am inceput sa-i analizez structurile '.~oare? .d1"agostei. . . Mama ~UI. .1 go c. Aceasta va.In .' " ."'. . . .zibile pentru a-$i' reprima.. acumulate in decumd anilOr.lnQfi fi cu bine. . ' 'mteonediul câm ul\Ji .peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii. ' Qtif. ~~nta el af1~pt IQgQl.. M-a sunat 0 reporterii de .one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche. ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. .J.snutenu nUlIlai PriA . douafucercare.si-mi sistematizez materialele . ~~ 1Uiri~.lpe: nA- .categOOf.

" ... lenCita matna !ni. ce sa moara În timpul uuei boli grave. " .-cât. Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe. Ea . . '. t.~ destmul dwnneavoastrâ. vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ. .'.' ampului (emeii>..)inç.' . . ". . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului. rormeaziim:câmpuJ '. .am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '. sare"" .tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.~. Din acest.. ' ' . .'..'.. .Eu n-amsafaccopii". oinbilieal'i"~:ur '-. '1i.are locp:npl ata C asupr a . Chiar W3uugerea or . uL. . ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. . sa ~o~:E :c:-- a& .' 0e. .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . neprotejat . ..lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen.."'. w v. .~ 9tJ.i.-"1-0.:m~u COnil. al viitorului fiu. ' -.. . . Jurol '.eo~ll.ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. . . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este. co~tiineios datoria În campul copilului. . ru1ui"D E1 prezenta hemoragii . ' ~. Cea mai mare parte a programelor ..' '. IVlnltate.. Apoi a . Dupa un timp am Slm.. .mat pl"e8US oriee 'lIStrologie. . .Poat " hi1 k armanegatIVa.se. . ~~ . e ~pwr .d&id.sau numat. ce. .... . l . a structurilor de comunicare ~i '.eare a aruncat-o cândva Într-o .siin'âtatenu i s-arestabilit. ' SO!UI9I '. . '\$ . mu. " . rea o.rogram iar . . 4ec~a " ' '" .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a. tu ".l ~ au dubii-daca sa dea.caeasd ti t ~ . ' La. . '. . . {}' .' e~ . 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este.~trecut .mecanismul k nuputetielimina8upâr&.' innome l ' stru ctum e .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0.1n " I. ~i abia dupaaceea' la trupul situ. Ia</o .. .j. -/ . .i.Ea. orice preziceri .s-au acumu1at În câmpul firav.x . . Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit. .. i de aceea. Acurn el este intoxicat de medieamente.aficea-:copiluJui ' .-j.. sau nu n~ere cOI1iluJui. ' ....'.1 -!:' . j una a' trwa . \' ' .cut 0 fata.: l n. 1'ri1i aspiratia eatre.Soarta ~i. '. În timpul sa. . ' 1: .D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 .peste câtiva ani poate . Sltuape LliIliti . ta ' . se va modifiea k .". ' . . "'. '.V' .p"""a1. a fericirii ~isiinâtiitii sale. dumneamaStrâ.'.' . sa-i faca un rau. gâtulul '~" ml-au 8pUB .fericita".de orosc6p..Chiar ~i nurnai simpl~ .a. . .ell .Da~ . bolnavicioasa. ~ . .' . deformlll'e&'. .' Ml1..E ..niiscut... .earacteruJviik>tu1:. Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. .-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii".cu A . . .'.... ' . ' ... 97 s~ritu1w '. . n.'. .' . a "e~ .pu~ .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis.". ..e' .$1pentru copi!. . logica: viepi cotidi . armA.. .00 Îm~v~ ' ". Înainte de toate la spiritul copilului. "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios . ta ~I~. '$1 reprO~e .a patra a printr~omcer . xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru. "x . . booatate D' . " infonna.'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' . .era .1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . . '. SOft! m. solidaritate cuoatnenii. Însa. . cOlmrma emotional aeest p. -' ' " . .se . Du.a ' " dafuntelefon:..Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface .Câmp"ul'" p1 lII.doara.ieste .'stahil . c nor .~ de .~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum.. prin as' p!fap spre armo nie. a t .acestor s'lJucturi . "" ' Afiavut-dreptate":copilul .Idetermmâ viito. nemaivorbind de .4. a" fata. .pentru fiica. .. Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui. . ' .. - L : . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli.ru. " m"" rcma .spr~anio~ deçlara .og!Cwiubirii ~' iertâri.. . .. .Acum .tè11tattlla~Ud. ~ se. l.pericutoasi . .. . . Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta. ' . D"va .... . . ' : . /lurnÎli baiih . ~ ' ' '""t~ .ntorulw. doetom: . Toate acestei).starea de.a nec~ara. daea ). .s.. 1 a. fe~eita.. arma. . trai 0 asemenea viata . motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat . Au suferit ozi. de negare a universului a fost neutralizata prin iubire." . dupa care s-au consolat cu gândul. ' d'.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas.. . Uil1Ia investi" garn ecogr.. .eeut prin muJte spitale.

MediculJCf al. . 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate.gases C ac. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului".. ". .deformarea. '. Pentru.ensabil7. es t e cu mult mai' buna. În timpul bolii eopilului. '. . çampului .. . 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise.icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor.'. .cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor.doariiputernic picioarele. blocare $1 de .comportarea. coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp.iarta-mi . acum decurge doar m' câteva luni. 99 . .evemmen t elor . atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. ' Acest lucru neceslta msa. C umll JO oniuratoara.. Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I .. 3§U . ÎI1 câteva luni.capu!.: .fie sanatos .. cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " .e . se . " 'la' concluzia pèsimista ca. ' Uneori faptu UI . totul pe 'nea§teptate. 'ka era tratatâ 'timp. " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37.2 grade. . " " .pel.Y. ~ . . schimbamceput si-i scadavéderel). .' :: elec tul dar nU "Icauza. 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. ' '. . dar Tu .pun c ' de . -. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea .intermediul tratamentului medical. . 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI .' a taC!!t t9t felul de bai. Odata :nsa".Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. . cândrenun!i la copi!. doar sa faci rau. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap.' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii . . ". t mijloace. li " te 'gr'e§eala. . .. lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale. picioarelor se muta.evemmente d" VIa noastra. . ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm .lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . prin Procesul carealtiidata dura decenii. RenWitarea la carne..umcauza . El a umblat .negat\ve dl~t. ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. 1 . . d' spitale cuno§tea principiife de baza " . alcoo~ delicatese.'~. Sl !Ja omenirii este grava §1 .aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii. .fnu ~anientu!. afunentar al piirintilor. .. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze. . Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. rand 0 temperatura ndlcata. . ' . sa Ii se Opuna pomm dd . vine cu ' 10 ta . .. . Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU. . parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!.0 '_JO: Paeat am . ' " . vaqa numai . Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne.armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . . primaceakra §i plci6are. confirmarea '1 . .. (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat). lit t1arte vinbvat deceva. Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. durerile. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. 1n re alitate situatla. . ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 . . ". '..IlI"lap.Exista unmecamsm ( . ' . Cazulera tipic. ' .\ . de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. Ïiareakarmel.cat Cttltorul. decat Pentn.' ne-am putea Imagma la pnma vedere . DliCainainte.pe la wasori. . E~.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' . . sunt chiar. ' m" a nu s-a grabit sa le . .În zona ".decâteva zile la practlca sa. . EntuzIasrnati de binefaœnle civih...tu lt nu pot sa .e~~. 0 mooaIitate mJOunat.ar puteaaJunge. 'ln zona urmatoare Universu!.. . .za. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei.dii)jur. ' .. Ajuta-m a"sa m. dedit fiirasperan!à. care nu se lâsa cu nici un fel. de ' - - . .y . Deaceea.unuta.. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme.el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa. .necazuri piirintii trebuie-sa . . Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f.mai importante pentru parinti. .eu su..Omul put easubcon§tlentul . " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg .c " intervem ln desla rarea .. " ' .010 ulm asupra . . 'ln . - . supr811ljm.1 98 . foarte multe dépind de. compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'. trebuie eliminate. Întru. acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.suflete§te. i-au trecut.

.necesltatea remtoarcefii'. '.e-am apropi.Încordata. mergat. ca. Vinovatii era. tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie. .faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet. . Ea se baza pe legile bioenergiei.tara grabii. copilului eaa .po ate ' ' . . existii nume de bun augur care au 0 influenfii. uner copii talentliti. ÎnsuP pentru a.' ~ .- ~~e .eu".ii. CIID~peproces~1 de.. ea se tine .. (. restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila. .tru. al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa. desavâqire. . e ~curta durata. Existii nume neutrale..~ '\. " . ~tere.i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora.:ceperea acestet munci.P.de 0 munca . . ~ ' . ' ' .sau .Ill""" .e n-ar ~a b .FiecBrefom.se vprb~te mult-d e spunând '.. i am": Stmpt.se . .. ' . nemtreruptâ catre. .at d.a spirituala. ..tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. toate Încerciirile viet. orgamsmu IUt. ..e UISa siil~IUtasciiÎn nai. "TrebUle sa tInzj. Divinul. . re d m Dumnezeu'" ~I.tuuClam ' aJuns sus ~i ll.'" . ' .' Sufletul .' uu mo. . dOUndu-Qe~. -. " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel.. . Acest Juçru se vede pe un exem lu t.! d"la ' " -'. catre . ID general pana la a N-a spita.b1amarea §i ura. 0 mamaiubitoare... ." 1MI'. sa depui et. ! D\I. . . }\deseori sunt Întreba..tlJllume.j' . este asplrapa.. pesme '.' . arte departe fara de coutactul.. permanenta.1n ' - .c. .. si:ÎIlcerci . ar putea aaJIUse vida .':. omulpoate'riimâne t.p_en. \~ . sa te lupJ1cu Une .. înainte de n~terea.- .. .Început sa fu h uc.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle. marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil. . .i va trebui t 1 '. ~Itn'~.ia. De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut . .' a .'" n~ntrerupta. în timpul sarcinii . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei.cu . . Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal. {)rçam . '. da<. Dumnez.~. omul poate realiza incomparabil mai m It ~. Acum. poate fi miisurat bioenergeti... " " bISMca.ui Rita.. mmnerezultatele e . Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. sa..!lUlezeu. ' . ..oneze fi. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru. A .ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a.. ~"-.aneobositafl con~tienta pentru pe. Parte Slmplu.. . .1 trebUte sadisp<!fa ~. .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor.0 . E u C .undeamceput urcu."" Su.Daca inima pbtreazâ sc:met. .pozitiva. va da . Prin urmare. e ams~l'atun" . care_~Ipurilicare a kanI)el . . lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta. .carn un grupspre casClldde fi '1 . - ' ' - . lllcutoasociapeçuviataomului. ..-'-hn e ceva.. .lfO . . . . acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului.poil alimentatie.parcurs ~oseaua În gus ta . . " . ' . capacitiiPle copillorsunt .::rtul.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu. u~p din nou.. sorasotului.çalmate."'9J . Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul.'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. .' ecponarea~P. f.ul l1Q tn. . dar'sa f1tmmte câ . Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele .cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei. . interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. Copilului Îi vine . Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul. . ' . tâ Mun<. $i Îucii 0 Caiitate~' . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua.i nu permite nimanui. Cel mai eficient mecanism de blo'~ .. se giise~te Într-o strânsa . care nu-~ipermite . Oh zona lacul. ' '. ""'.~ . " . traseul pe care I-am. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. ' La ÎIlCeputul. economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii. matu~a copilului. . Anume familia. . ' disonanfii cu' unp eratlvele ~. ~. Dacacel ula P. fafii de lumea din jur.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. . InSU'1 ÎIl P rimul rând " .. Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ .iepartede.Pentru '- .)1IUItr. Irupu]uleste singura cale de sai "vare. Acest lucru .

L-a lasat la maternitate ~i.la mine odatadoi pacienti. Buniea. Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. s~cr()~ta.e karma celuia al cirui nome.legilor energeticeale primei ceakre.sta.Imposibil. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. Prograrnul de . J . llându-I copilului' nu. dep~~de d. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' . . decla~t În ID.ajute familia.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . JlpOi alta.'. ." ': 102 . nimeni n. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului. eap / . ~i sa. ~i Înca foarte puternic. '. fata de alpi. câriva ani Suntem total analfabeti.' . a plecat.'. ce. il poarti copilul.Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo. pura a.plate~te wJlaniitatea. De aceea.avea . ' A~eacopii ~eja. Cauza eta una ~i. '. Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre. Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor.spus ca nu poatef'ace . ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli. odati cu ntln\.e." .man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . '" ".Ie-a .spune~ .oarele: . ale legildr . rugându-J. cu vorba. ci chiaqi cu gându! poate dl. Da.noi 8lI1'mJt\a inç.' "' .sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. .ele. Îmi raspundefemeia. chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!. din nu se ~tle ce motlv. . iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' .:..sl~j chcitte Juri.al~or~.. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. lume:.' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze.. comuniune. ':.ie la Dumnezèu in:gândc.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re. 103 "'. renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele. Or~ul nu era mare. .o . " " .. exp~matii prin renegarea copilului.I1ÎII...' . ' .ice la urman foarte grave.'. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.probl!bil cii avusese destule inciilciiri.Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . ~i o.. ~ . Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a.lI1cii uni COpi!.Bimica dumneavoastrii. . Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .>ambilor (egate de Înciilcarea. apot inca una.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. " .'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". " ' . . nOblete. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. aspitàspre' dragoste.. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului. Eu Îi spun motivul: . / se Îrttipire~te in târnj. Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea. cimza mortii copiilor.1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. .'. .ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului. . Cercetez.acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e..destulde . Înainte . Ele s-atl sinucida. . . ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS. prostatiti. 1. Femeia . ~ cu soarta sa. ' Au venit . . Karma . piirtii neglttive akarmei. Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste. sa s: Dupa Întreruperea sarci. Nici macar nu.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. ~avut-o bdati'Într-un .ul bioenergetic alomului~i .de tot.epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea.elile'~ vi9Jile. tara sa spuna 0 vorba.. " .a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit. 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina. erau BolUe. copHul adll:a. I-a' mai inmormântat. m~a. .a trecut printninte.'. L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare. . p.'1< ~ pe ds1i .:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul.copJilor Il se.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. În tlmpul sarcinii. ' r . Au venit la 0 "baba" celebra c!". fiüluÎsiu J\.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. parte dm karma.arei. .omentulÎn c..

sa-I viid pe fiul.' .. 10. . pneumoniiledese m copniirie. du Ii 0 'practici Îndelungat~ .' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate.. Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-.m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la ..la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. MQ~enindu-le. ~umpllt daca gre~ea:tinta.fie bol~a:t '.' c.ste. ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul . nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p.a' ci dorit. Analiiezprogramut -..Ia .Jn. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. 1 0 femeie ~i povest~te viata.i s-at frânge. zvârlea cu ce aV_. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul .~u ca ~itatea. În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. I"a. - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: .iabiap .. ~:. .. M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza.anu poate mèrge. . . Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. ea Î~i'isp~~te prop=~ .. ! Multe femei .' . -.. . Îndeplinita cacl. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea.. de peref. .. t ~aCeÎnc!. ' . te p limb cu m~ma . .t L-a Plimbat. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur.. einci ani. aI"l e. .QJat. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea .ace~a diverse boh" ale pleIii. atentatul. p aptul "este explicat pnn aceea. . ci În timpul sarcIDii .cu. Înci 0 cauza. Comportamentul femeiicu cinc. . la ÎndetnânliÎn capu! . '0 :~ . 'ca are Jaco revigorare. blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie .Da. dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. .' A. Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR.entru co . Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l. er~l boli ale rinicMor. - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . ' ' " . mai precis. pnn care boliIe sale copdulUl!. 'dezvoltirii metodel. f '.IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. '. unel d' ~ijumitate Însi avea.' .ramas din neai:enpe.1. . ÎI dor foarte tare picioarele. ' .---- . ' . . iluI' iiniitateami s-a ameliorat. SentÎlltfntOll!'~'deurâ. Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. ' ' . E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. ' " " . În ~âmpul ci.. " ' . mblrea pe c'are marna 0 nutr~q.Da. . Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. au.. Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie .liaftere pâni la.mama dumneav<>astra. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI . Deslgur. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.>~ inst. aflau de fafii. sale.. controlându-i tru refacerea 'intregului ' . maturizarea 'Sa sexuala..~~ . sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele. ' organismul se mobllizeaza.'~amul distructiv. . poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '.'~PMt cOtUinuadc '~. un pas' ln direcpa . ~g.un prietene. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii. ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale .. À. fusi nu a p\riut scapa de Sarcina.Mama transfera .p.D1ini. ' ' .' . de la distantii.IAtnidite . ~i. copulor. altti 1.Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. a billt ~~e substante otrivitoare. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.:c" n: te~te de la piirinp. e. A mcercat si a fRea aV9l1. ! .E. . copiiJor. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare.Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g. . adus.. Ce n~ Începe si. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl.' .i~iircinati. fromos. .Dar males t e structurile . povestese eu iar ea confirma: ' . .lIllli. . 1 ." Daca promip sa te Parti ZIS §l u.cara~lt '. . se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . . deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J.de parC$.~dlc. . acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" .. ' . ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema.fiecare ~na. . distorsiuni care a\$ deformatfÎ...l"~ .: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\.' diaqugere a . 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice. . Una clin modatitaple ge. i tulbur arlle sânat!pi' marne!. .1 IlfIl.. .ianiÎ'!ainte de'n~tere.' lar dupa .. .. ~ pil ii Înnoblleaza .. at . în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij".proape c. decla"Wlu prognunql de distrugere a. Copil~....bl~~ne rg.

AiC::i " 0 p!!!ermca. .UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ.marerealaa" I~ copi!.face tot ee-mi sti 10 .' mare fat.mea: c ' . care-. acestluclu! Daci ID.eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca. ' ' . p~~!or. ' " uteri ca sa-l aJut. Pnn unnare . w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit . Sesufooa.lUIIIste rau.-y. . ..t Cfa .'=P~cjp~.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica. .lfJ6 . .. Din aceasti ca!:. .vine lIUIffi8.~edinfé am vazuto am ~ . Mai privesc 0 data structurile karmice.O\\te deel~cu §i mai multi putere. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si. .iS!JQi: uliO§tinta. efectului vizibil. .1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl.upirarile mocnite r ~' e.are din nousufociiri ~i' convulsii.~ nutnn~ repulsie unul fata de des . pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ".:wumulare~e ~artI:1inegativi din.. 'În Iatnilie .de :' .. .."". . Îl:l.ziIe m-a' "upa . Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa . strucmrilor Spirituale. 1bs A~--" '.Peste cit. w' .Fieowe °l/l' are cate.. fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.~i.~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil..apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.erau .. . .~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa. în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza. D w'Clncl. . aceea cbpilW nli Prezm..am .ea 1oalti~~taJu . ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' .. vina.-. . Capacltatea energE.p. eu neavând niei o. '.. Femeia se uitii . 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ . nu nuroai trupul. ". 1 .sufletu1... fiul §i tatiil.. .. renegarea Divinitapi.exista progratne prmiçe ~o38e. 0 nive!are a . . 'QOmpottamentul ' sau er d "a d. 0 cumpiina În viapi.u1.N. daca.Va mg-si' prlcep. .drepta in priJnul rand 6.. "".lw . ' .-o sa r~p. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline. l' nca ~te schimb"' . su ' ' .. ..'(inOVi!-ti p~ânt.' mIne incilcând astfel legile .Fiecare'om pe.. ..paman. " b.""ntru COPI. '._~r~enlt eehilibreze cam .1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei.iarJ3).. . Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate.mmlC' . arrn.. ' ' .Lueru! cel' mai . Aceasta intensifica .ro.. a.. '. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. s-a a. . întrucat câmpul meu este echilibrat. 107 batefeul.~P': era " copiluJ. t:. ' . . voi putea sii fae ceva.weo treiluni. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul. Du" doa ~ ' ' ea k ' . tlmpul. '1 .zile. un~tat. atacill s-a ÎIltors Înapqi ...In a patra .~. \ fata" " . 'imediat.1 'IIBpreuna Cu' .copiluhll pUnficar .(' P\!. '. . ' ""'" " .' .ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai. S-au pomit repro§Urile. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ. co~tunfel areloc w' " . mamei. . '" Ali ~ptat rezultate imediat e.supreme. Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul. -. . EU. -"-Bai aLU..ÎieXplic: . ameliat.tÎca a . l-apc~eat pur ~i slmp!.~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului. pregâtiti-." \ -~ .- " . baiatului la mine. ".l-am . .instatltarieu. : . pentru dumneavoastra~i . DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn. ' " .' ÎDCi' . 'lWnfa !Dea.. . ka t arma personala. . Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic.'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 .t Se n~e pentru. . ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI.e se '. . De ae. laneplicerile pe care le aveti .permanenpi'el va fi ÎD. . $1!~. ln a .!DI . . sa spirituala.eva.dacii nu veti reu§i.e cbnceppil e. ca.' . trecând peste ispite ~i penocociri. structura. InteresaU. . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. . ..Acum Îi e rau ~imamei §icopilului.:" Eu i-am idi. .qÎJ:l icioare. vae~cati1picioare s01Qt~ifiul.la gridinipi. . .qtat la COO8ultati" e .de. - - .. ' de a" ceea nu. ' . ..'. ' " . " " .an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. biiiat. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. ' rntmat pe$te. 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d . .""- Motivul e ditl nou acel~i. Ïnsa 0 schi.8arciniipiirintiise cetÜu'. ~.~pitii În viapi va ti dorinta de a . ' ' . M . va sa . .~exp copilul..lat. sunat cuno'-. b . sufletulw este de O !DIe de 0 n mat. .se vor adauga boli §i alte nenorociri. d e cea a corpului . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: . Trec pâteva ~ ~.tâmplat cu .are stabiliia-structuril~ la pu..§i starea sp~tual:œ~a~l' a.. pannjL'Gr m momentul< de. eu VOl. . .fa:miliaatiilui ' . co~portati1entu l. sa. dorinta obpnerii unui rezultat . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a.

-. . 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri .. 109 ' '" . dureri de stomac. ' $41.J!entru. Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - . la nivelul cântpului.~ai-J adresafi...~eru "".pArintilor.. es pentru ce triiescpe piimânt.a echili1:J.'Discut eu cun~ tinfa: mea. 'il a!jteaptii pe fiul men. Jo' ' . ~3erce~. in subcon~tient ei au ei un buncontact. Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile. t . când " . \ " ~~ ~ . '..ExistA 0 vorba: . Marna . de distrugere reciprocii au d l ' . . prin eforturile prorocilbr. . .oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul...faf! de ~fi fl.' ~ dacii 1 se aratA .. .~. .Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool. adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV.~. . ale sfinJ:ilor. . va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine." " donf!. .el va deveni 0 . incetew eu aruncatUl1 . . Copi/nI are slabit contactul eu Divinul.z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua. . Spuneti-mi ee Încercare.. fiira.lumea: fata de stat. . sudoare fi sânge. '.." -.' . copm lor.. ' . '.l.Acum.rea/itate..'faf! ' . procesul e În Curs de ~bilizare. . 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee. sii ettHtem pr~enJ:lI. A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or. _ ' .stru~le.. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii.- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' . Trec .1118 . printr-o comportare oorectii.e. ' . compliCatii ginecologice.. 01 . .~I" e mmeDi. ' l' ." nilIlânui t'l. 'fratez feme~ ii cercete ' z.! pi! corecpe câmpul copi/ului devin . ' ' . .' ce . '. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. ~c~cii Ocauzii a. nl . pnetena men foSt 0 :""" len. atest . .fa f!de. ~mtI .. .' . colitii.' sii.eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt .s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ . wlnerabile.În interior. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. - fi care ~puncte1e . wma..kirmice..~re proptille sale. . e nta. . .' :. af! de soarta. . 1 .tat.du-l" a~br. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru.prin poruncile Sfintei Scripturi..' prograrn orientat spre interior' ~e. Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu . cu UniverM.. ~~ din caUZeleprincipale ale .taate zileIe".obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . "'. .din rnoinenM."''''"-" CUItIse SlrntebX. ..treeut. . Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente. fi eercetez de Îa distantii e . ' " .~ once '-Y' """'0.-tul. ' explic cauzele.. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .. Am fost internata .. " c~ci zile. ' '-. . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii.. De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii.' ~' "--~' .distrugere ". Celula nu poate faCe ~e.amtenici cureaua iJÜ 'eampul s. ml . b:t .. .. - .""~in. ..mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul.Ïnainte.' . "w ' A' euro. servici. '.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea. C . .'. .1" eoarncDI :-t" Put. ' .J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . SuJU::pil:. .1nmod'. fu-su '.' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c.. .. ' .' . ..-.a nu pIeri.. . . ~i ... . . nu enutep Preten. 0 astrel' organ~mulw plecând."'.JI exterionzafi eum '. . . .cald. 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. . de .' ec an$atprogramul de amo. ' / . se fOf!Il..intetese.euojUmitate~dean.mtoarcesp:e exteiior . . . '-'. de la . . Se pare eiI a fast' elimin .În asemenea:minutem'AI' . Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul.În spitaUn ". darÎn rorul inten' or "'. ZiI : Ma un e . Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~. Câteva . siiniitoasii ~i sii triifi .Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. lui primejdie? .eazaun fibrom uterin. . " al""" .COlegude " DlCIun fel de re p . .. .Il'IlaIeabil. mde.raf!de toata . de c.nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' .

" rau cu mme. Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru. ca sa nu pl. sa echilibra!i' . ce 1 la' disparat8. e ~Ot~ dUl!neaveastra. Înprimul'râpd avej:i . aceSt lucrt. a propnel .. ".. ' pnnclp aIa a dlsp ~ . """" " . ste e robotiil poftelor sale. " ' . Dacii spiritul se mvata. Se exclud.tUnpuliar eu. . . . Dezvoltarea.. mtr-o reViS". Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta." tot timp~Hi. tot ..uindu-'se. .ganismul" acest lucru se. '" "'" ' . ' . a splOtulUl~1 es .1 VIDe care-l .pâmânt HJ. " ' ' " . - ' ' A ' ' ' ' . stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI.cum vede berea. La Nici un fel de farmec e. . Qit maii. " ' ..' . Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os. .ll mod t. . WI ~roc " . decl~eaza . " UniversU} §i.pe care trebuie sa-l. obti~e niciodata. peçele ale sufl«ului. diferitâ de cele dupa care trate§te or. "ond vra.su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~. Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la. protCJeaz:R. . ' . mod catastrofalasupra copu1or.În scopuri telunce.Am clnt. ' . U . -. Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale.ci m trup.sa nu-I mai. egOiste. Când s. .' 110 . dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare".'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. prin violenlii. .'.-aniiscut.plângea tot. ' .Când pentru o. grare. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . ' . ' .se Imp resta ca 1 s-au lacu . nevoie 'de ele. Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri. .CunJ. . Copilul' n-are.daca ai sa fii cuminte.'. Roate fi ajutat? .t. regÜnul alimentar al ropilului. Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte. . fine ale .itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . " . '''..m uln' mul nm '. " potriva naturui' care es Violent .' Comportarnentul dumneav~as tr. l. -. ' spirit.PÏimul "Iucru. Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom. . ' co~tient.." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I .spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. sentimentele dlVIDe falà. muzeu. grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura.je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '. ' 'ter karmiceunor ID ese. la. prioritate asupra cerintelor spiritului. - .M sau este la Piimânt.e În 'clumneavoastra. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos.Ce ÎIlseamna slabiciunea. ' . e srant ln avoare".tactice de momen t . mdopati. poarte extraordmar oe 1C .Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~..oate ab!ine. uimitor. . '. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . problema propriilor el interése.toatedelicatesurile. " .creeaza un progr arn de nimicire a avan".lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l . ~~ " .~. . " Am ~ p . III ~ El are ~ trei an~ dar.poat~ transforma Într-un proces oncolo~c.' &1(. El a Început sa . S " 1 .lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP". c ann În face din cOPllulsau un sclav al C.lte izvorul confortillui nu m. .+ pentru . .~ irituale: În acest caz ar.'stipân va fi lucruJ promis. siibeii.. u . D~~~ .ÎI influen!eazil deasemenea . . Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '. farmece UDUI. . "in elsentlmen: t". facep este. 1.' unor apucatunurate.~} dezi .. O. -fiindcli farmecele "..- a si vrea. Cerinteletrupe§ti au inceput .Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1"..\e d 1. ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î.iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe. El trebuieorientat cu.sRmtreaca.' .. nimic . Marna care-i spune copilului: "Uite.luipentnl . . Femei. ' faci farmece ~Ulva.ca-i v~* ctimpira delicatese sau.-1 face..SpirituJ a mceputsi se deformeze. În special acelor ce vor vent.a da dm cap:. c<m. cere sa 'i sedea ' . . '.:. . plângând.' " ce. reprezmti ' aduce prejudlcu . . . JUcam. .el aineeput saGal. " .-' ot. t\armece.1<11 ../ '/ . ca nu se p. alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.m drep tat Îm .' . În nici.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti.dâdeam saJwgâ. '8ceSt ma d ea. Mâncatul peste masura ÎD1pinge. de consum.nte. câmpului ~i penetra'rea in acele zone. .ana trebuie. A ". "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente..SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '.Întotdeauna am afirmat cu fl)$. .e IQG"o ' - " " . . . 'om trebuie mai intâi sa UClZl .'A . d!' se dezvolta dupa 0 lege propne. . sa fie vegetalâ. resu rselor divineÎn scop~n. A . lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " .

racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm. . -'". ea . .ln .. ' . refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav. O'rganismulnu' va' mai. nu S~(If i instalat nici sterilitatea.~ii tO't. c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW. . ' . .' m . lp .q. .levase otuparitedicina contempOIalla. ~te crima ~ . O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r.. - imensi. .>~ . .-. ne salveze familia de la pieire.vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte..Sanatatea' copilului . se gasescacufli1 În strucfura ~. Marna estenedmneritii.sau În el.unO'i grave Înciilciiri' a '-"".' .e. .'" ' . d ' ' .lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' .lor.' hi po llC. - -.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere.. .Câmpul devine..~:o~e~O'nstante .112 .l 'IJ e' au.amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og. copilul va fi siin::a ' ' ' '. .Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta. . ' ' '. Avea 0' opturare totaliia. ' rn-am miiritat. sa moara sau'sa faca mu altora. mal~tI. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf . " .upleazA mecanistriul distru' ".~n SUlltdefotrnate~ ~j. . ."-x"..."A rea . Adultetuleste mai bine . discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . Un co pl'l' are 0 encefalapatie " . Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ.. ' ." . va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic.sesc . -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual.::u.. . dIV°rtuIUl. pa~e. lneagra. Strabunica ei a . femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!. . ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt.Când veliÎntelege tO'atèacestea.un nive! bioenelgetie scUIlt. cald. sufeta' din cauza S "'" t. gândul 'sinuciderii.'AO'~ acumpnn encefala ' .f"".de'"SOlidar" Întocmite. trompelof.. ""'1".trel anl mat' nte de n.". sentimentul contactului cu Universul.l ' .farntlie au avut lac certun ". ' ' '+-.aveti ." . .ce. se spune În Biblie. lmi . ". Aceste de autodistrugere atât.. .ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira.. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu .epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. . blirbatul Canalele .prograrne puternÏce.mi~cii pe Plimânt sea. a " . Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si. dupa . piJtemice progfüne de apirar~ '. ." a "straveche <. distrug~d iubirea. -CucâtivaaniÎn . ' .mat ()~ sery un tunp abreO'la..IiexplÎc femcii toate aceste legi §i. . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i.' ~ si cupleze . Ahumecu ." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" .umneavO'astrii d. '-." "". Îi'. uua singura.:.Dare.' Cauza era.' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld. sa" .ei ~ a cO'ptlului. " .:. Insii.erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând. .". dacii s-arelimina .'pe aând ~ dO'uli.te Um' vers. Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati ..star blaener""g"uca. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau.>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte. avea de ce si se opuna sistemul de protectie. dat si-I - Am sAva m°rh. ale corplllui. Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate. .~a {. ' " bme? -'". . " ~ .. ' . sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~. dacii e~ se vormdrepta. este vO'rba de 0 . ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. stoza O'varianii.Baala nu' te Iasa. ' ' ' . ID tine'. Dupa.. urm aaIJcO'mlSO'f1 . Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' ..AIJucls.sa pa~ti" . a unci farnjlii a - / . dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise. .. Cu l ' '. se c. ea ar fi nisent un copi! cu karma f . Copi!uI naScut În astfel de canditii. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit.~.' .Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra.ap t a Impotriva regulilor ". sentimenteÎncât uciderea'.taIJ1..Ce si fac? Întreabafemeia. .tO'distlugere PI. .

dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este.' ' . . mare pentrU a se" t .impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . " . . lnceput. ' ex1Staocore. gu ~..nt. ' '". " . spuneau.' . Opturafiile dispâruseia complet.chiuretarea. " tezareaExtirparea organulUibolnav.principalul sistem de protecpe al organi. tul ' . mal 11111'0.iileistone1. ' '.cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c..cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. ..i' moral.... avea mai multe:provim.core. ~. ' . medicma IOC:Pe sll penetreze. ' ' " . . extlrparea. .r.. tu atât viti fimai departe. or p lllÎn me dicma coatemp~. ntru.dupi aceea .~icâmp....tactlca. ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '." . " -Cum sa.log! . '. . ' ' ' nU'atâi ele pot fi .faptrezu1tateldacestorrealiziirf. 'fat8o~~ adica cele supra. ". . De aceea..vindelra~prinpioenergie. ' " ". " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal ... . ' Ne-am obi~nuit.ectomla. ' . . IDP . În primulrând. .' aaerea)aceastll lntervent' tie . .când În '.e În te mai. " '. .. el a 'd . peste: doua sâptiimâni.. . ' ' . nllaterallla 'mtr e. trebUie si protectJa . rtant dec at trUpul . . . ' ù " ' . aceste legi>'-de umce. pe ~ domeniul s:Rmpulul. ' ce Vin .~ungpânUaN? . .n i. si credem ci. " '. . taranul. careprive~te. . apol si anali:zeze. abia.dicir)i contt\mporanii. ' Da.. ID tiune asupra " Însll metodele . '.cu medjcina ne 1Uninte:~te:. .sPecifiee. '. -:->"' Çucât va fi.' fin:" sta. amrezeiVe dehrani pentru multezile. ..care ..serioase deformarl. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' ... problema su. .. W.. " '.~i de op~e. l'Omul rând. d e a a""ona . q.. . / . ..În acel~1 "" .' . . . siniit~i" ? ..oI1lU '" . . . de povestea PUcll4retuV . .' ... .: aeest sistem :. .tim' lecJ. d e aPropiere a sihoterapia. mai bun :caIul dumneavoastri ~i.x de cauza primordlala.i fll. ".pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . .zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s. la. Ufutrebii pe un . ' Cu. . .. ' LogicaQelora . strUctun!e. " . ."'. .o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi.I-am sa m. . . . bOlii. unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 . deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:.aliref care venea 1n goanipe drum. trUri toate acestea 'a. . extrasenson~. " . 'ta . P ca Pnntr-o ~el d e . . ~t' hl p noza. " .s.. sufletului. Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia. pu! til11p.1nsB. "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . de .trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i. . 115 ' .. medicine.este. corpu'1 (re. dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie. l). ... Leg l' le . ' " ... ' trU'trUp Whitm an. . . este. .... tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . numai ca Întfe ac~tea . Asifel de ca.d~ tel. în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. :. d' urma dlspare. .Nu-i nÎmic. . .de .cu cât vefi ..' Femeia.~ateg!ce.". . a " . . '~~' Ceea ce se 'tâm ID.pr~... .lar :am. un contrariu. ce$eÎntâmplii aeum. " . ' " \ " . u. . i--4<licio problemii..$' " ~ ~ând . ei. am. . adesea 0: protecfÎe . . contrib1. " " Nu Înoap În IDtreglme . '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti.. . ale structunlor spm .adeclanpt re80rbfiItopturapilor. ' . Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret. mi~a adus radiografiile. apate'. 1 la severll: Pe cat sont "t'..ullitar....' este 0 Îneer.iftsistli .dt1<!Jl controL . 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. . ' . ' tu ale insesu:ablle la '. . acti.. . Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. a. .'" fi fost '.filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta.. .".de '''protecfie. pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ .În virtuteainerfiei.contemporane. .medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .iritu IUlU 1I1an. . suat ID ace IIIjl rie . .]zbivindu. .smuluisuntcelule!e imÎmitare.' Uiram Însi. este: intervenfia chirutgicalii.'. mecaDicll a logicii corpului. 10 .Singura cale. " . ~ ' . . era ~unca ln . . . . . al spintU lui .Vletulasca. co U1 -t.' . ' . " ' . 'tifun:~i legl pen.un calminunat!. ' "ii conceptia tngu~ta. capacitate: vitali la nive! fizic....ii~iDeÎDtelegândcauz~le. un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot . " striicturi\Or spirituale ale câmpul~. S piritual.liela aparipa unei generaJ. ' . ..l peom (de 0 boala COIicretii.'.." "" '. . - . Ceea. act'" uman pii'stran dU-~I duce . . ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al.

Çonsider ca religia.Î!1 eun 'copi! este ~ataf. asUPfj! ait UI. "poate ajutorul psihogeneratoruluicare.IIui.It. e jJJI(I1Interventll ". în tilmuIJui A. hipnoza a transferat .În faptJ. d' Sil~ . Mecanica ram~e . " sp~tuali" lIlomuluI. boala nu se va vindeca. . infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~.\norgan Într"!J. . ' . "Dupâmin~ gJ Inttebarea. ale corpulw.\iIe pentJ:ql. ~ cu\X\3fl11Il!i.'a struCtunlor . asupra pSlhlCl.i 0 catas:o~/trel . Qmu! ».lIUlj ntr -una dinviet1. .a~estelo'ca. . boal.de tr..v9ie S/I-lii. . iartunu le dai. 1 ~Dece? de Eu suntmedic. '.Iriabolnayul\li.Q 'i 'Ji...-.f4lor.. pe oanleJJi.ele.mtr~unaltloe.~~ ' . estmape.nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( . . D\1patratament.' -' .latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~.c~re un.pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!. .AI!ihi. .. param~triI '.. .. n\l a 1W1i vut nevoie. oferind . .' .'. l' 'Pill'aRtetri!pr. "victOlji"? ' .. i 1 " . '.dea~~ad~lelel ..'cj~i ''-. Înlocui 0 mie de .'" . .. . dostinului misurat.z.familiqiAW a .'.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie. la l'ezultate. Oare nu.'.<'1 ' prpgr\ID.pe çare mica ~ tânar... Openqiile. " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!.. .éze gr~l' e. ~ da A x va mm_. sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. ~ vad cabiiia.operatie !ara probleme.\I~ py...artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea . Testez. .1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . caP. /. . .d cee ~ . r~1 .ll.ea strueturilor . . .Ji ~ suferinte! .ie ca ~nm. . !'. dupa tratament. . u IUI.. descoperit ca . schup. de bâlbâiaJ! ria mtennecliul. .. .. barbatul avea. ~~rimenire spiritualii.. . . ~auza miopieia . Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .. Jl7 . 1J .. ' '. .Q1./: .b~ piçiowelor. R\ulto'. .el. .f!J.TUcturilor.!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~. vietilorMitoare. " .a:~ fp~. .bioenergeticieni". Ii fae femeii. transferar.~i'!iif (psihogeneratoarele~i a. Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale. s~a ~ ~ eXlsta. . Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '.de.a1J.0 . .lU ~ potQI:iuIw .pedeapai t-a revenit medicului. ' .ata 0 f~meie. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~. corpWUI. care lactiO!l~ la.mai' deplofabile pot fi. .:1. .': un meKut< rciarte le...ip.p~~p-ça pij.'. .~i. . - .. ..cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf .cui chiar asupra generatiiloqj. . . constituie defa. bioenergetician....care a !. concept\ej' de..1 .care lucreazii. organ. vntoare ale copil~l~bolnav.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat.lFil!:. succesuJ tacticmomenlan.' l' i)J' .".el: contmui'aCfiunile '.-.$à ..u .a . Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de . P$ihogeneratQrul. . TIII'kovslci Oglind .. Cea mai.ChUu-. '.anaJ'>:atQèJe..rdill1. ' a eçJj . :'1.Itu1.. .I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet..bipno.' .imP-rta . Doct'imI1:ra indignat .. " . .. '"'1''' . boaJa În yu to r. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa.~Jiul.~. ÎnpsiW.pr~ZIJlti devJ.ufletul sau.~or .'" . Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei ..gTJ\'i. concomitent... . '. .. .o . chi rurgJcaIi.wce comportamentul corect a tacut mai. 0mene§ti.U11Iat.Ipji~~ent Jp.eabolii fie asupra: .1 Ik. VIe~.siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire.'organe . . pe. Încearai" si -§1VID. j)edepse pentru Încalcarea.becl\te ceva '. Î .. s--a maniKesta~:MJ1. odistru g ef e total'il .' .1\1I1~tin. eclUWl. qicânlpl.A.oml' Il " .wui~.legilor.wvelul~c §i . . 1 .Am t.altul. la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative..F~ . BuCJ.ceva noI! . aseniAnatext1rpar .u~ eontrot de la distan!a.destin]. cumpliti. or. .' .WII dintr-I. 'r Îmiamintesc 0 pjW.~ .oare Este bille daca omul .. op at. u ~.. . .este .un trat~t cu reclama. care.watcle.~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt.!1}bla çâr~"..Alah ha riispunl>: . am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ . ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i . . .1~tc. .însat?tuI. ~tatea. trl\lW~~i'AllUINI st. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina. Înmnte §1.doar . -'..{Us~e a..siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!. . . clin s. .r> d.. .l!UfIetuI sa t ..' . . Am.fJ.Jotmeçanici".. fie asu p ta d""":."con~entÎ1.cuj11 extrasensorica §im~icina.~uLasupra copuIQr. . .karmice ale desti A avut loc"'" .r~nastfelsa ".. Pentruca ew trimit \)p. . ' .

În tiltim.odecarea pacientilor Îaramedlcamente.0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.aanaitZez~ . ' ' '. vOr fi . EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor. zeu".èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa .$i trat!llJ)entul. spune. 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà. Am anahz~t J>8:.rmlt:a. 'Pentru aClarificaaceastà problema.cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. ~ .titratunle . religia ~i medicina erau un tot unitar.. serviciul militar i. vindecaÎn acest fel?. psihiatriei .tà:' " -Tata. .aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara. starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput . ci ~isufletul. !'. . ' .tcata pe ~~e a trebUlt sa-I .ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa. m primtilrând.regl. '' . Este yorba de 0 schinibare cardinala .e~ decenp. 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol.vindecarea omului..cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' .~rtta metodei donsti'lti prevenir~.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu. tilcerul bloca extinderea programului distructiv . trateaza. ~i l1Uli putin personahtatlI. ale . medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l.distructive onentate JD1. Hipocrate. Rele~ea ~a . t. 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. .aparatuh. deforrnate. sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament. netU'0p8tologle. . lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume .. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte. Din pacateÎnsa.ctdep8'. ' .opereazii.a pFincipiiior ritedicinei mOderne.119 118 . in perioada elaborammetodei.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl.~i el vindeca. . i' Nu demult mi s-a adres~t 0.l-amscutUtat~el $iboala. la ce bun sa Înyat la Universitate. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep. ulcerul se cica~ase. Cauza ulceru\UI era 0 . de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o. ' " .gât. " ' ~:.oumimaitrupul. pFesc~iepastile. . Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. vi.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. " ..~ ljI suferea de un uicer gastric.-.1'ametn spirituali ai iubirii. aceea nu se puneproblema. .>cese1e.1hlocUirea unei conceptii cu alta. :'. ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . daca se' pc.. . . ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala .agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult.negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului.lIamente.. a awrore!tCiie inWtesab. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e.câmpulUIuman ~Icare pe. Pefiutl durea cUl1lplit ..fiiiologiet.Înainte filosofia. Ocupându-se numai de trupul fizic.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc.' caci 6mtl1 este. .~ . capu!. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat. A luatcâ(evaplI$tile.câmp.. h . Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. unftou J'lparat care a sosit la ce. me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti. defo~atttle.o Mgants. despre poslblh$.ti care acpona asupra .Daciboala estert!teptatà cariu. ne duce laautodistruge~e.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . EU am ta'cllt. xista $i.ile multiple.ecpi.tltezUtca diAgnostiC1. eliminatecauzete ei.Tânarul ..i poihologiei. . medicului. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da.J\cum: meliicul face inj. au d~arut. Omul Iacuse.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. t . 'când ..Atn presatun pUh. ~ :~edicul terapeut. f.Î~ profunde ale subco~tientu1ui.'.el a datpeste un medic bun. agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: . .>ate .tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i. . ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. boala se va stinge'singura.!n~. spirit.darboida nu. Am declS s. .' ' " " .'a disparut.'.trceea.

Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J).'.legelletice U!lWle ~ ~e.lentil'~ichinuitoare.ibcon~tient. Pentru stopareaacestui ptoces. sa f~a exp~rimente pe coduri. . Çer~etiirileJacutede mi..' Aparat~m ..utan!i vand ~tUrii.lre Viitof""'"~i cu l:.!blocare.:În aceste Condi. $Î sl.. proQes poatesciipa de subcontrol.mbtla aparitia unor !1). a omului ~i animalelor. ..lit.:~!~..umit seator al corpulJ. ~"i .".amr. la" niVelul câmpului.n~aratii t .nalelor~ omulul. Il ~ - ".$1l dia.. tara a 0 elimina.' soiis. ~QntQpireal.Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic. .dupii cum 0 atesta cercetârile.:.atcizut pana la PunoNl' icritic.'.Experimentele .Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt.po~ ' Qre~ În:ava).'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. .de ~â~. .... .ai pUlemica' " . .în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot. p0sibile . nuntarul lor . ...risau vreun organ i:z.acestlucru' eXis~ " ">.an~. "n" .trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere.!i~~~ ~Ufiirin~l11I). "". boala reprezintii .co\lQTÎlegenetiCjj.intrcunviitof aprop. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii..'.lD .apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator. .ci'~e am ce În. .....elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon.0° l/ .' .eKClus deaselllenea Cjl' ~toru.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp.~Qa~.. ~i atunci incepe.apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. dispurie de r.intl\Ientelor ..mult . În 'acele zoneunde se g~c programe!e . Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an. iar . Analizând. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea .cü' d~l. SUted.. .ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.e~!1)..insa astiZi peI1tru..lnforriutti6nal-energetice.în aeest fel.structunlor fine ale SPlTltulul.tate~e.çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat.:ltec~~a ~l "c.de (. .d HUWÎ~il pe .l~ ~ . --' ..l qârnpIlIUlinformatJ. SlStemul . urllla .tn&1I. .temporane~i tasponde pe . Se ppt reuni. Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.doar doua exceppi..)xperimente cq\1l!ta. l. Acest aparat <.elimillarea acestor blocaje va' accelera . Nu' este . po. ~' ' ci imunitateaÎntregului organism. incorecte.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 ..~li. mai mi.Structwi 'spiriiuale echmbrate. putinesperan!e.->---~ i' . " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà. adica.':.'.e. " .ÏnttQcât.~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .. alunga . ar . . .. În Univers.te.Qercetiitori. . pentru un om care . "' \"'''-''- . cel mai adesea subcOI'lftU:l). ' .di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.aveQ..lemuta~ . mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .c~ Pt. a\Jtodistrugerea Olllemm. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de. .iduci\ in 1Ilq. unor astfe!.II' altele zeci fi sau.. 1 .dintrt! con~ta. :.'.blocarea izolata.olat. " 0 femeie çare .?'.t.. ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille. bâ!i. de 0 femele.'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal . Astfel <.cJ.. .uiasca..estriimarea .. Iwala nu va bloca.efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca. I~l elevorfi ca!1). ~\ daca .(:sunt d. . .. (.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.. I\IlÎl.'faptUl" ca vizeaza.. disparitie.va dezvolta ÎI). .'t.#ldiSatorii '~tJ18i-. procesuldedezintegrare.!je.1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de . se trans1IDte. stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am. ' ..onal.Mest .V!!-}~ale ~ . i . ' s~ . plaI!te.din" tO/111100 anului 1995.Qgram' eX~~l\billtlultor. judeaând dupa. Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun .~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii. P~cOIUI ' '~.Cu . .'.'.~~8â~f. ~ntinu~e." .piQ!jlIe~ei-apiei.apar une<Jn .ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\.oartea.c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. . Deja." "'.!elorvii. auroregliiri! .a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt. . Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je.. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor..' generap.' ~ocare-lJ).' . .' "" .'. çâmpurilor va veni În apârare. Il .Ulnatwa.r-12ft. ale ornenirii. rezultatele" cerœtanldt mele.. . . boala ÎtI interior. " .omenirii.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.

indreptata Împotriva.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill .Era:. Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am.' . ..' .. era sanatos. Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q. Acest meca.deVlece. artalo~e." fa "" insesiza. amin~. n'iiicuno$C demulta.i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru .!urbata. ~ 1 e. in cazu.' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .se ' .~ftr.1eJnel8..cU .u efectuat..rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi . " caC41Vll . D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice. 0 ~a vemt la mme.' . ' .un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta. .ei ins5$i.. "..t <.~ . .Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele . .investigatcampulfiuluifemen.' Îl. . çorect. în loc derisp1. multumitii de ... tnC9rdti..Q eredi ' se p<:Jat.~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .. . . .e vorbi despre 0 anunntAbowa.. uncori'nuiliifestà. Este rezulta _. ". toate .oficumvavreo. .'. -*' F~eia eu.§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~.Am intrat inpanicii. .pptJ\oaredevierile~6~at.apdat~a? ' .mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.P!pfes19WSt.e.ExistA nu..dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt. declaratie de dragost. . ... 1 123 .tuI care a munt . . printr-O asemellea atitudine.gerea ca sunt nopnlll. ~ 1Cli t. femeiae uluitA: ":""'Cum deV.pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.Am.~.~ continua activitatea macabracAutând' sa se . Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a. cieCatdt~a. ~ ' ' !. . . N. dinPtcate.. .eabsolut normale.fenODlel/. "" foarte in~ant .Prin urmaremecanismul miul1e\.l... deV14:l"e& este .~ ..t. stramo~ sai.. care sapa necontenit la rada~m. i.a-1 compensa" .mai deparle.) s-a transmiS. - ~ i-am spus ca. Eu am procedat de la distan~ 1\ .stiiteam swe fostputerl11cofens. ' " ' sinuoiderU. . ~i a luat amploare. ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti . ' " . reala.tlvad imediat pe otnul ça.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te. e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei.>il. nurnai çluburi"dar . 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara.ede4~voltare. . ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza.atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1.A N.cteând tb interior6atitudine . La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala..ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA.:eL' . ..llicteliia' $t~rs. " ..U.fÎ ~ ' . .w~e.1".ede~.. .. .l1etru . " "A.~.Wnteieu ..~ i-Iariit.' : '..~.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\.:ea c ' .'. sinuci4~eo~ .122 . .' - in urmii CU catevalUDlDl... Co . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra.-eareputemic l . . _n.tâniirulsesimtea deocamdatA excelent.vm. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel . l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.". . . '.tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:.caeu.n ' . " A siifidiscutat e . tema.. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e ...JI~nU\vi. . ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.co~tlera homQ$OOJalita.'Pi6gramul.hotarit siima mc~rce. D~ . .tea§Î les~1IUllS!Ilul.' ' ".ile ' familiei." ~die.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . El prezenta'ni$testAri lumea ~con.' .. .exp~t . la cinciani dupiice af~ :fi.~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~.' . Am gAmtca ura era. 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df. ' . '.dete~ind' . deformatlparlU. De aceea ~8.*1 '" ' fi~t~~a .~.dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm . . tl a(it. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' ..1llSdau'a I~bamite din. emotibnal.'~. al~ri inseSizabi1i.f~:: . DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 .cutaaceas1apoza.desentimente..

Cristo.e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? ."':""Â<!Um.. au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne..mi.e~I noi ~i omulla care negândim. ~!'I1e' (~ ~fnti . parinti!O{. . eficaci~a filoterapiei este deternrinata.' decipeei~prog~turalor. lj " C fizice.' Ideea lUi .de filosofie.o1ile cI1iu'Jefoase. ".'8horoam.ar~.'fll.tn"pami'iet. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'. . Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. va :. . ") '~. ' '".'.ea actioneazaasupra structurilorspiritual~. .iUbC!SC: spirituilitatea.Ultionaiii.!<>ns!.corpul o.'ff~t"'MI.tnei _i.1> ~J.. .. Homosexualii 'fi 'JiU*..~'o8meoiIo1":œrese . VI . 1 ['1 l.- '" 125.tatâIui. Me!lbe/fi. tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine.oboala..cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~. Lao Zis ca tot' cee&:. ..zut ci sentimedtele femeii . "/" . Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne..~aMJ1a.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte .potiveiaitl.. . dintilor. ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê. ce se di~u~~~it'~ pe..~.iluzie.subco~bente. Nu vor mai apJirea excese: ' .ilor. i-a .~"". CÇlnstituie.u 'spresadisill. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori. Am œrcetat zecl. 'Il a .de siiniltatea distrugerea.. il! Ioc'sup'rimareadragostei~i . dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie.ti' de.lI1blf'ea ~~i pmoanl.'It. tirimulcâmpului cualteprograme.l)all/t 'lipse.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:.tncak.. pot ~'~~~'n~ ÇitiM. iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .. .'Owza parodontozei . antiCii1O.~. tn primul fând de faptul ca . ca ~asupra..'~.noi moare' iubrea. . ..de cazun ~. . ci program. De aceea orice .gândun la cineva se .ca . constituie ogrupare infofD.a . supruolicitarea karrnei ~i alimentap. nu.~rop13V:.W.~Ito~lIactMare ~.creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap.~qOStda'§i"vi.. . ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus. Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena."._. " "i atul '.. . Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao). .. urareariiUluio~enilor '.oumane.."tar~~ . '! l Il.iuciderea iubilii. . . .~---'.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu.pirticicii a Umversulw.voi da 1 . r.r.' l 'i l.no~.poatefiperi~os.diana stab1l ca . " Prietenava avea uh cu totul ait comportament. sufletul 'dtago8te.811modifiCllt.a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! . ~L.1.te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. celor ~ OOICel. ".. tn viata de.de structurile biocâmpului.s). ~i~am w. iIr.. ' tmbuniitâtesckarma. Cuvântul " nu-ivrabie". sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu. .âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai..ce este.ao'Zi = fl!osof antic chinez (. rudelor.'. trecute. .!nainte de.prejudiciu.~a cum .'1fticinu'ne'. Are Ioc un ~~b de energie.. un organism care interactioneaza pe i .'.l ' l' 11 'i.. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. ~. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera . ~.. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j. -A il .. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor.'mt' . ~" '". ". .- . Barra.".0 'dezintegrare .0. fi iD ordinè. Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ . pe . siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur. - "'~~~..". ' Prin'cesunt periculo. ~ârfirea .".acditbrstructciri So.PentfU'complitatie . este spiritul iar . 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. . Se doved~insii cà Il Ii.' " '..SJiii'iM_II1: ..SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " . ropiii lorpotdeveni ~.a venit sa cred. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD. se ~ femeile ~e se iubesc t§i '.'..gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un.' . sa ne plângemde soarta. ' .a' inco~ectâ. Omultrebme. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali. iar Ii~t.Glh cdifimtAllhN:rime.cWe .~ ~enü... rsprezinti.~. . 1' . . aceastâlminunatâ ...""'" " ..

.otJisa i-I prQduci. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8. Dacà.es. ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati..Uere Jm. boli Poate Începe destram . câm~~t pl!!rder~ ' . e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici.. a /.o. câmpul. ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa . area structurilor ~ne.InOI'triiiri. " . . ~ - . are 100'cClflectarea. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o. toate cà omul se va simti minunat .distrugetea.sAu. . un cuvant urat 1&8dresa IU.de distrugere. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe.~ structuri kannice. descopiircauza: . sClJ1'teaz8.~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate..$i. Cuvântul intensifiea ol"ic. longevitatea. . campul inforrnationalal Piimântului este.. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile .cu aceea vi se va miisura: . $i. supnUncârcat de programe' negative.altul m mod sistematic.pTogram. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos. 1Jlacar supoft1!.utmii . -.sase mdepiirte:re . Il ' ei:hilibreaza. . negative. Orice om bun sauoormal deapieri. a mtelegerii '. . însa ce-i grav. În situafia 1I"'11. care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: .. omuibane~te' pe . pOtenpalul negativ acurnuiatpâni.. Omul .turilor katmice negative conmne. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: .'. armoniei lumii. Câmpulse x. tm. : .. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui. Ideal\1rile~Î perceptele . da searna . are' ~ Supreme.Este suficient . ~pravietuire' o.mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. Traumatismul produs de vorbele. . o.ApOl.diIriiafirmatape un ton . mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru . ti'ebUie sa fiiattiv de bon.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. m prezent de omenire.' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. m . omuI abla daca: va niai .a.vecinii cucare v-atI certat.m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte.Nu-I suficient sa fil doar boa. Analizând faptul.cateva secole omenirea. . . ~' 127 a(.cu .. moli~ii.' . Iata l. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara. rele se poate. can? mcep ~a aparinenorocirile.Aveji ..n preient l energCticapamântului estède ~ natura. . .dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce.liIbiti-i pe du~apii~'~.~dreptate ~ in aœlllfi timp.. p. '.i \produce un riiu. su e easca. pricina nenorocirilor a fast bana. .sunt. '.c~gonc e:~~~paclue. ..i. Un tâniir a jignito fata. ca si. . . ne influenteaza v . 1 fi' m 1 VOl' cu. a mceput . el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului.piopriilor ..' . '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:. : m!sUtl miisU'rati. Q .oyçondipesuficientii ..dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. ajuns la concluzia ca. - / 1 ~. . iata. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul.Doamne.aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie.. de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru. treCute pe pIanul al doilea.t:e8riu!ui Du.'.. trupului. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate..La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie.spre schimblireapropnel persoane..1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap. . Noi ne nimicimfir8.' AIImenta ha este diversa. manif~ .Ia mve nc. ~mgun:1 .'" . sciizutL Testarea tm1 permIte .pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i.. IDceap" n~ t e. e se.elimina ace9tetulburiiri. cineva.' c6nectarea '1. --'~a~1Jrtati "'.. mI fi?. bolilerudelorsa~ ~opiilor. a mnariismuIui.mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic. ne distruge fizic ~I SplOtual.laprit1cipala ~ondifÎe ventru.. . . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva. -. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d . De .AnaJizând un numiir mare de &pte am. 116 '. EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ .)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza.comportamentul deasemenea.Un gând udt despre un om.lDt uitate..

" . .0 . destrâmiirii sfar§itului. '. . maladii. dar.' compatimeascii. . mi se pl. '. ui~d de cau:!:e. ele se c~ pot tratlsforma in contrar. D'iideam consultatiila ~ fabricii. . rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul..L. du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui.N. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: .œre'dl 9'OJ9flll1w. ç:u nenoroClrea lUI. deformari ale structurilor câmpuluicu'.co~piittme~t1.alta. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut. . " -.' c.:pe.. putemice in zona celui de-ial treilea ochi.' .\'.va gandltl pnn . \1 riiu . ' . câmpul s-a armomzat.Atizis' expliceu.Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma. aptoape verde de oboseala..'ide .'. dupa doualu~ ~-au.adreseazA corpu1Ui. ". Aici e 0 \tmlta foarie fini. solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' . ~. un om? . unprogram distructiv '. ..o pacientii s-a apucat " .eVI!. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii.puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. . ~i. e . NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie... de aceea orice gre~eala costii mari.. ln interior trebUle.~I. .." ".. la .diJ$f si se fi subco~ent. destrfunarea spiritului. Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . Dupa coreqiilCfde rigoare.' 129 J* avea III 4f-'. .. 0 consu1tatie..sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie.IIlAemeilof. '.spmtul. dupmeavoastri. . cand compasiunea externa. Compatimirea 'se. C~d~compMimiti un om. ..Eu amspus: "Siirmatlul S. I-am explicat. pe . . vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. '. dorinta de a ajuta patrund În int~rior. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI. ... toate consecintelece decurg deaici. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte.. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ . . . snfletu1omului. ..Peompotisa-I ajuti. A trebuit si seopeleze.~ge de dure~1 . nu' sa~1.Una din lucratoare revrne la . . Ce tot . Este 0 amb~~ltate a . ...' .. .i poate preJudlcta.

131 adresarepIO~. ~aIV-a " .'datâ ca.'.acj:ioneaza asupra structunlor .arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el. 0 oprima~i ca.proteçj:ie alcopiilonij.judiciertia.vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de .continua mai departe ruinarea propriului suflet. Ce s-a putut1ntâmplacu el? .s~arga u~a de la.. 1 ! 1 . Îlt-egali ' '. Întl$e ~ ~tunci fie .el batea În u~ile vecinilor.deoarece rugaciunea . spiirgea becurite.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ.estenevoit sAia:'energia de laparneru.cUCosmosul. numail1ll'Jiu.' " 1 . ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii. ~pargea gearnun. prez'enta unor devIen psihice.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga.flului ~i nepotului. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . .moartea. venea tot timpulla noi la. Stina.comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea... 'determinat . u~lI. srnulgea. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului. El condamna copiii.nele m~111festan~ permanenta m agresivitate. Diagnosticarea. ln cami de futii.probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir. . pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. el acest lucru a fost.'.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i . " ".protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia. scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii.e.sau fapte.mcep?t sa-nu. Ultima data când a venlt.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 . Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism. demola.' Se vede ca. dupa un furt'masivde' enl!rgie.exemple clinpractica mea.. narcoitJ.:. psihicuiui.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . ~l: acest lucru .Igaciune el a primit deaseml. un hot profesiQnist. dar . .~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de .'. emoj:ii. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. un nivel foarte seiizuta. '. destinului '~i comportamentulUi " .Început sii-I schimbe. apartament. Ace.cruzimeaducla dcconectarea de . Vine la mine 0 feml}iep..Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.J' 0 parte -dm karma . fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt.llegaturn .n.a:fost.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul.' .spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala. Pnn :e era.apM 1 1 1 .. scandaiagiUlui:'.Aœst proces este greiI de . sin~j:ii.ci misuri:"IJ ..serioasii latâ câteva .telefoa. Inseamna ' ' . Vampirismuleste 0 oeupapc. anUlllitecantitâti de energie. ' "":-'Uh huiigan.ei.an... sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai. . mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a.oprit.Ieg~à s cu Cosmosul. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta. Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. . 0 energle care a . Boaij.egoisnutl bunicului .niciodaii numai 0 biaefacere sau . efiecare D data când pleca. observat nu o. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai . fi diidea din energia .dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui..: "" . .. Pentru. Dupa J:\.Cosmos ~iatunci omut.. exacerbat manifestat În gânduri. se pare. . El fura energie. distrugesistémuLde. dar ~i prc.130 .Jneaenergie.d~pascandai.eiidereenergeticà. a. . de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia.. becuri. . îl testez pe tatiilfetei.ca sâscape. l 1 " " : .nu tocrnai inofensiva. un orn degradat Înultunul hal. mvelul energetic Îi cre~~a.ta are .furtul unei Egoismui/.ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. fa.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu. devieri psihice:. Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat. p>ihicuJui. Ceœetând .llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate. Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.a mâncat.entTua trl}iaoarâ.. În spatele.. dar de 0 alta calitate.~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie.. Testarea dupa rugiiciune:' .

' ..Îi cedeaz1i energie. Uneori .. A10ceput degtadarea .' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie.ptjnnanenfi.. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat. 10cepe si-I . JWe8tuia.i-i jign~te.eod!B8Î adesea ~() boaIa.' ' '. . 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.JlW. al deconeçtitii faf! de9Psmos.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. lor. ~ simp.. este . De ce omuldeVÎne.recurge /4. iii nu una spirituaJi. ~ ei ~ fie~tos. .volte.' narcomanul. pentru. adicifurtul nemijlocit i de energie.pto. Tratamentultrebuie sifiespiritual. . bate animalele $i - .(.l1'1e..va unni U om certat cu regulile . Enei-gia:nu putea fi procurata. ferieite . ...vampirisrn . 0 oareca.ve. Copil). in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l. seama... a . cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i.energia.maiprofunde.i-I ajut1i pe cOpil sise dez. la celmallI11o.eprocesul În a~aI.epe -care..o' va.se infurie fi tip~ neinCjltat la copil. de colegii de joacâ '. aseamJ.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil.vampmstnului ti.DeJlCC08 din Ce. ca.. co-i ~ energie.aJtiparametri.in ce mai des el.i caracteruJ acestui Om au ~ . ob~Uin~. i. . .voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI.(9oIosir~ energi~ str~. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces. . Când se malf! . a determinat destinul tragic aJ flului. eilergi~.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei .contactul CUÇoslUosul pentrpa se.na.. eaa tlecut in.lit.aJ '1iului.zic1i bruta.9nexiune cu Cs1$mosul. .voc.se in.Prin UJD)ffe. -\ . de lacopiij ~ rud.semn ~boalii al CQpiiTJIni. vapliti .l"~ SCQp. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi . f~ numaiin . . fi. 1 1 1 l. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca . inomente.sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!.psihiee. "Este posil:1il. .tinte in domel1iulbioel!ergiçj.timp ducând la boli pentru care. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis . . Dupi corectarea structuriikarmieea. Efjj.vului tinde si elimine cautelebo. Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt.u. bate J?s. intotdeauna ingrozitoqi penibil.vorba de un copil. . '. A fost interesant de continuat investi8/ltille. 1 1 .' ..~. ~ 'incep. gravi._cir\<ll ~.C\) Cosmosul.' . ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie. " .în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini. tati/ui acresçut b1UsÇI1i.ea .I. dinaita. Plll6itiç amui..destramarea structurilor campului. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri.urmauneicorectii . . sau .eticii. . si obpni aceasti energie.bioenergeticienii ÎndeÎjuns.isfacp..eII!Wnd. care 10cearci si fure energia il ! ~ . pliti foarte scwpp mâioe.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e. Vampirul se.' '- .lulde f. proces çar~. tari si-fidea.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a . ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.. pr~ pot fura .re. la cele mai nepotriVÎte ore. . 1nfi. Uqcori rugiciunea poate ac. 8"'0necijea:sci.. Princi~ . .. '. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. se '1nfurie.d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci . ' -Qricât ar parea de.nea. 'm~ive de masaj firJ contactea.sli fipe 1n. la aeela pe care fi I-ai subordonat...i irite maIita..i agresorul~i copüi pru4ele . Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru . . deaseme.cilldat.or si iei de .Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. chilJJJieVÎctima.r.vederepsihic insi:parametri corpului."\III1Ilpmsrnuintentionat. Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez. .i .auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul . Rugaclunea.'. .inriutitite. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. e mai.:auUa tulblJfirilor. 0 energie bruti. sterea Safiziçi .care I)bfineastizi 0 sat.d~i .spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul .tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.. prin. dIj. de exemplu. - '. Subcon$tÎentul bolna.' Este . Ea incepe .'.iuneacu lumea.i comportamen~ui agresiv. Dacâ. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~. . el 10cepe si-.J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent .~ .area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. !>$) - . parte decât prin furtul delaalfi oameni.l1ivelul precar al > contact\llui . au renegat. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e .el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai.idor.vinci.

Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!. FatII."' dese' d~reri de cap? i' " '1. 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii.asupfa caracteruhJi.Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj. Câinpulcopilului este. ". -".:.uni cu Cosmosul.~ . La curs participa bioenergeticienii..' ~. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care. poslbilthiar pro(esorul.de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate . filCll.. un' Vétftpir.'vampirism.'" ocadere eaergetica lafuca..:. Unul din 'cursanp. vacridica mult. obos~ foarte tste. Îl rog . ..":'.\ .tatiil este ateu. Eu. ~.."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill". .œeade a dete~nat .l°co reacpe În lanf. .~ ..iriatematica. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa.. . .'.. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba.energiel'penttu ca buniea./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e.1iU-ide. ces care. .. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia. n.Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme.~Da.are h)cro ... sa traiascii dupii legile brganismului. comportamentul aveau villori negative. $Ï''I. atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli . r 'ilt5 Îti~ un cu 'de . sUferHiut. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul. FataÎmi confirma ca./lUata.Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . Are' ~. -rAre' --:. degenerare.LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da".~ca biii~tufuiceJuifilare. destinului '$i sànatapi ei. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia.energia un bar~at. .< . Fata arepaisprezece ani ~este eleva.celor miei nu je place ÎI1brate la. . supurafie""Ce ne imaginàmca suntem.' l .ei 'cu Cosmosul este .'.J '. Când simpp ca ':'cineva va fura energia.prin care s-au.ubirQa ~i energia' divinà..'destràmarea structurilor câmpului$i .. 'in . materialist." 1. . Testez' pe 'flcieafemeii. Daci omul nu Întelege acest Iucru.. a venit vorba de vampirism. 0 singulii fapm. .<':<:~'\'. . bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii. ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau.RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC.nnive1. . atunci el esteaparat deintuifia sa..energetic precar ~i legàtura.. curo are loc . aceea ~idevenim.' . . "... fura enetgia. !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie .'~ . .' . cu 1 ie sau rara de voie.explic mecanismul acestuia.ea.de recomandàri. Era interesalit de ~t. ' \ E palida ~i obose~te? ' .1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme.. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la.focar . r ~. '. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În . Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare .ea. . Fetei Îifura. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor. degmerarea fiziçi gradatà. PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. " 135 .. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat.nu sirote acest lucru1nsa a observat cà. sutletul..Înciilcat le~i~tfe4icii de. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat. ÎI1 curând " . " ' .' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata .. . Tatàl este . un tanar destul de plin dQsine.' . Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel . .. . . Îmi furii energia. Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului.~init la mine. .~plice. ditte. Aceastà Întâmplare este 1 . acest mod.. mai Întâi spirituilla iar apoi fizica.ea este vampira.Îi atatce intluenfii. la curs.:..' ".. '. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . copili lui vor fi cobdamnati la..Problema nu.'" . ~ 1311 .. . Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi.~.sa se '.minÎmi. Odatii.' M~ la dimptil' nepoatei.. '-~~:i . .''''' ..fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea . nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. / . . ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr.'. -. nèvoitsa fure.. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.'1: 1: :1 . '.

.. cu atiit.. al. doi oopii..137 :'.'... ...de Î1\ilttme.11mp. Universului...deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor. Inainte de m?arte ea. avea 0 putemici oi..~dia'--.'. Atunci am decis si fac un expenment.... ru~ele.."f. r:< .sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare .oopilului.spreenergiiJe superi08re. groaze .'.. .lie ':0 .. .ü trUpui siU. .?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.'. . . Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna. ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la. I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr.unel .'-"" '~I. . Fiica cea mic. . . . mamte tralisf0anarea sa. fiicos. În urmi cu oluna. ~""'I!IW~'t.' . CauzaaV-a.noaptea Însomn.. 1 se parea ci are un diabet.' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate .. .' "'.' """ . aceat lucru Se ~ . 1IIC1p1~t.:J.popoarele sunt orientate spre . orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag.deti_..femela n-amalaJUns la tnn~.epoata.uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme. iriprimuldOd.Ia indieni cancw:i.unei comuniuni preeare cu Divinul. <"""'.' d asemenea scurgere .Am. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile.. 8lujbele la cre§tini.. . Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea . Apelind de citeva orila ~dlentila nivel ..câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '. "..cero~t câml'ul. obijnuit.amogiJor 'JÎ .' Î ...mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a. câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele. arderea pe f!lg .:i-'.i /:' ". meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ . '~ \. salace i se scurgea energm "" §UVOI.' asemenea spiirturi. Vampirisn1u1./. . 1 .'.I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . spre energiile spirituluLLa . la contopirea..ice coresp~itoare ale ... . §Î' ~t~§amentul.. j' fO!lf1e riiu.'. ..'.:j-. De 'qeZlntre lumeadini . elocventl ~tr\1 . . TI constituie sentnnentul .'~_.'.§i.M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste . l .' .mbrioilulqi mort se . A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t.. et Ii avut. victima si . .triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii.aceatlucrud~ ambelorlumi. mal ppe .' .' . expbca~ femeii În ce consti vina ei.a . .vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e. ln zona ~nt1uentel Am .~pii s-a rugat . Toti cunoac zi~: "De.~~. reflectâ . . de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet. IBspunzitoare ~ref. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. .' "Sudarea" '.loc ktnacât.. copiii.rugat si vid? fem~ie.câmpbrilor w:l.. noaptea J1Pa 10 bioenergiei. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios.. 'daçAelCillpar.m urma.. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e . I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii. .' .~:. - (. Însa. schinibarea catacterului."ti "_:'".câmpul . Cu cat ~ste ma: puternici dragostea.de sinltate' I-~.I-am.Fenieia mi-a povestit ci.1IlIISIva e en~.i La Moscovaamfost .. .orienteze.' tulburari . faptuliœ tebniÇ4violentei. e nuu penculoasa.~.i ave~ fopie .~".'/-- CIlle În pr~t destul .roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami. acuni. Unul dm semnele unel . .morp numai de bine".e(Jtareael1ergiei divine.c~e se siJntea: . Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta. Daciomul pistreazâ picicelui decedat.." .'.negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli. la aepaqu-ea ~or .ofeaionistà.~.' Aflându.caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal. .. morp: sunt. .hunea noastrifizica suntPbsibile contacte... psiliice.qa.-'''''.niveluriJeierarb. i. Toate' acestea .'.. \ .. ea §i-a ÎnSU§it-o. inexplicabiJe.s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut..veut foarte mult sii-§ivadiin..Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . ..".departe.~ ~i ce-i mai interesant.... omullUblt. . . Pot sa comumc. ~--'~.obligi.esœ sinucigap. obaedat.. ' \'. mai .. ". . . IDcepu~~ caut~.ae.

" - . atat.\lucrurile einu ' SUP8ratioarte. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n.' ! ". ..male [WIsc8P~ . . ' . scapat de nenorocire cu J'retuJ.de un an ~ jumatate.tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!. .iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi.trebuia.. iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. .'am stab!lit.Confotml9gicii cotidiene. adiea m-a.imagina 'CUIIl". . til) ' i Âaeuti. ~ exemplu tipie de colltopire a. . . . i-a '.Il vis.a aparutÎn vis tat8lei. Este.. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.i.~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}. A fQlt.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:. -. . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l.am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci.tes~e' )I!ndescoperit .. -' 'Nepoatai"a explÎcatca. .' '.atismul ' genunchiuJ.....lnoartea e/ inamt~ sa.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u .:.' . n-am maIrepetat asemeneaell:perimente..Dupa . ' maIfaetrebuintA1n'CaSi.mai .iar. .parte. . tatil eia " reu~it.'1irispUns bunica.pe . .~ ~ sa-Iroage si. Supararea. stând..ori un o traumatism.. sufletuI bunicii. le simt atitudinea fati'de céi vii.simteaInca. ea. . M-amconcenCat. '. sa 1Ila.-am . . :n i durera.mi-a:povestit ca' . ' . . înseanuü Ca ceea:oe.' . alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. Ma pregiit~ sapil.' traum. " " '.' "'. Bunicavo~ cu nepoata.!c În COftcedium Sud.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. Am hotarât sa orgânizez 0 m~re. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em. dupa: . . roagA 's. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput.1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" .. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera.pe'fiica . Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. .' '.."~o depl~'a \ meniscului. -~ . pe oIiIul carea m~nt.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn .lipere'.mâinile! S'lau.' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea.Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un. de '(Temece a muril. .bea...138 '" 139 eJd:nlverbal.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei. i". .se poate JJitâmplaeeva rap. ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '..ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.'care n"mn. ori 0 bOala. ° . <\omeqiql 'bioenergici.m~hdreW.t6tdealina m bunica'fetei.çeva neprevazut. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma . .cufsufleteieinortilOr. ".. " . datoritâ ajutorului .. mainte.' ':'" :" : 1m :.ui. i~a dat . " " " Câteva :zile..: De ce atidus din casa lucrurile mele?. unui prejudlciu minÎnl.ain invocat.. .... ~. . tare.acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii.\.'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute.al. f pH)cedat incorect. . EI. . adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri.pututtrece i~ prin 'urmare .in~.iJntr-una mult deJnai. sii-i vinàÎn mod regulat Î.. ' " Putea revMilatân'ni Îngem. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. .lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea. Cauza .~. A".a.1II. Nu. .' nenorocire.oamenilor'fatâ de ea. '.. .oajut. .Îneat nu-mlcp\lteam . zâmbeam " ' ' " ~ eu. CâmpuI femeii s-a r~cut complet.acutii '.ma ajute. .de groazii. ".iÎn urma i. . sa .Când m. altii Pac~lIftâ ~ . M~ gândit ca bumca..'.suttetul dèotdatei.oriefttat cU'paJmele. delamol!lte. de moaite.6 fetneie. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. .la InarI' au trecut cu"bine insi. .Cu muJti an. î~ eu mai buna fQrma. . ..trecut . M\...s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. ..femcia. de .(\ Încercarede.ci 'care a ÎJ!fepuli sa . _ . Faoând dupa aceea 0 .c .li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca. .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa .ça. mmtenmuc. putut afla cu precizie. NueraIn 'm!'dea .tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' . a Început sa comunice' cu"el ~i el .. ..nplat. .' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca. 1 .daca<6e ÎQtâinp1i\.'. .: apoi 8-'a ob~nuil. tat81uicun~tint~ .. avrut !I8:. eu mca n-am murit. ~~o~est~to'n'1i '. sfaturi.iJidiiéct. dorise'. 'WS pe nej)Oat&'sa:.mi se'Îi1tâmple ori. LIiÎnceput femeia s-a sperial. .' . .a18turide mine. -. :Înotân.çittdat mtr-o. '. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor..

D. autodistrugere pot si diinuiasci În . .sinucidere. - .~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. .prbgiamul rimâne stabil ~se .0 deceptJe puterm~i a tatRJ. aaveacopii.\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze.-.~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere.Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr. . .pirinJilor.aVQt eiuferit.' ~ .am. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. ~.' . .J'~ dureriIe.a .. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i.'ii sau.~~pecareomul nu P-o.' are~. . _.. ' . tAoAt. 0 fapti la limita sinuciderii: . " . diI .. CIIt8"D-IItt"put\Jt.' ~ri prin izbucniri de . reprO§UrÎ.. Fondu! de prob18li18J. . 'Program.1fgela 4ureri de .11iltamofem. Câmii~am' vlzut liniile : ' . programe.p. H~cll in.' "".tP. programele su~co~ente care se . copiilor O' dati cu .. ." " ~ puterni. . .le ~cei ceea ce. .~ ~ ' ere. ' .-'. transmite ereditar urm~or. .epI'Opiapmie. Acest program este. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. dicud~. . C~le mallI11Cl.'. n' asemenea program se u . . .Dar Dunmezeiesc. se~a transmite ~ lI11I18PJor.gasesc ln m. niscut 0 fuci ~..e.a tranaf'ormat uri !JIau.lÎ/J '. " . IJI poaœprovoca:. . karmi°~/'am'aflat. subco~i ti incepe si se dezvolte aut. distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea.trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp. :. OI-gIIni"'TlUl rCC1.. s&Ittatea Nu foarte d~uIt.. gen~fU. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua.. . 141 C~ ~area ~profundi PfSte . a comls tentative de.bio8l1ergtticii.' Acestprogrampoatefi ' . il ~.si"~1iœ -.ele ~. fi. ' . . peste am de ztle. ~ \' '. .. nu. ':' . daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii. n siu de capriciile noului nisCut.deaspe<:tID.' ~n:~~. ur!.a co'mis.c8r8cteruIIJi. . de riSpuns.spetlal de la ~c~utul câmpul.onoin.dorintei . depre8iune. eJiIu4uurirea legati de sexul..tobfincac:easti informape...re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ".lipsa donntCl de a tt. "0rttz8 t'''JI1.in primul rândoamenii cei m d mai. cii e IDolnivicioB.indeplrtate dllniCÎ 'un fel. .c. ' -. pur'lJI'Hm PU'u.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s. . i' " . .pentru blOCl8'ea 1Ui. Care 'este motivul. Co~taPlerde controlul asupra acestor .a'. 11aci.c. ..funCP '!D ciro ~ . lungi durati pentruci este conceput de pirinti. un fiu poate duce. ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. ' mde. .este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui.eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. :' . 'sptedeziJuzia mee.car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut. la nenumirate tentative de sinucidere a. Penttu aœasti it1èik:a.ci taW ~ . Iati de ce respectarea normelor . ciinmine se cuibIris.. . supiiriri.muIœ mAlfdiipoaœ aduce ." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. ..~ contro1a.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . de .inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ".~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul .eunul din. Femeia ai IDOftenitdela WII. . omu1ui..care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . s. .upi (foui §edinte de corecpe.1 Ilmic ~i slab. . .' .pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut . 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani. În subco~~t ~ decb\l~. insieste~ totUl desc~.câmpului fui. maturizirii sexua1e. de' medicamente MediQiinUefaUsiguri.v. .Aveam~". ..acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de . luc:rand cu una din paciente.extraor~e. . ascendentJ . AmnC1. :- ' ~ef°ODaJU"~.a nutrit mult timp gânduri de.iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs.decIa si ~~ in~dea.Starea pe care ~ .~~ mecanismul autodistrugerii. . am evidentiat . l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar. tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor.. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu. atunC1~e n~ profunzimea .~Wj'~'~al'~'. am ~t cifiecare al doilea paiCI~.copilu1ui.

. ' Nu P oti Îruocui ". sale ~I ~mceflU . Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e. . Am eerc8ta. .' . violenta prin lip~ de <lorintâ. la nivelco~ent. :'" .. Orice program ~.~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta..œre ale omului introdus ..truoonsultaJ:l1 ..'" ~.' '. .arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.u1 eodiirii. printr-0 métodA dura. . . '''''''moriei. . .' erauvizibile.e. . w' ."'. are loc defurmatia stmoturii eâmpului care..aparipa unO! gânduri.. '.. ..zateprm'hjpnozii. Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco. amu1uide aut0dlstrugere.. ~i ÎI1ca 0 partidularitate.' .' si determine uhele fenomene secundare. .deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza. . .. dupA. Violenta n. Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 .careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1.nu l'ma bine... Miiril11'eadefunnatiei..din" . . .(.' bioenergetIclan..ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici.. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.o"atât de PUtemiçi... de dorinte1e fem~n. .a ctUalAegreu de spœcA trebuie . '.mtâlneu. .la 'determinat.in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic.cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. " .'spirituljlitatea.eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~".~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty. .mu.). I~eeput sa structurii c~pun. ' . . . ~. etieü.despre paClentu:..' . stru.Ill1-~. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este .la UJ'ep. el. genda!. ' . ~. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . determinat.. .se introduce . " " .pericolul unei'boli grave. . Bioenergeticilmul a stru~nlor.0 ~I mt en.. vriJll'ea dusla 8IIU. se Întâ.Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ.. . ~ialtefel10mene ?~g~.l .i.. u . programarea.prin interrnediul. ' . codare a . i Când.' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla.Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .w.0 'iaformat.. a Început vriijirea tânirului. de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î .ie .ale cirei cauze nu ~etu .luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur. Îl1'afarilde gândurile ~I .'~e~"?. .el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. deform~ea \ infbrmatice.' . Într-~n programde djstrugere.~nglezi..a 0' mulw '..avut§1. " " " .. introducerea ID 00. .{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program.a.dar.~ de &CjIet....foarie. .. omului..siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc.l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. dec~area progr:."... .142 "pentru . mformaJ:l1 ~.' . a.hipno~i. . t .. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili.Organismul reaetione~. . }."ln.riI or tânirului'.~ntactul . importlu1tii.program . "8I. introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului. put:ernic "poate .o ÎmbolnAvire la nivel fizic.plintt.u poate d cat violenta. atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid. . 143 .vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' . .c karma . E$teo indileare. . S-a <loveditcapoate. .or '." '.tdaci poate un program exterior.. 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '. . au ~H neeput sa mterac\1 n.IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille.. " 0 femele' tanara. darcare mr A tiitp.. m confirma dm pacate.Ja "m 'cmrsuriledQ. . ' ' m IegiiturAeu siinitatea. ' Amtestat câpvà oameni. " .mplaSeIDcamnue ID ' 1" :..Sigur cil În Sltuap.. eficace. . câmpului femel1.. . Verific câmpull din perioada . l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea.. ::' . -actioneze.. ~i'Într\1cat.nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". . ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.fiÎltdcA n~ Despre. (. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de. Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu. . .telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. .. " " " noastra . til) medicamentelor prea pu.(rebuiesaplec " În America... . . .premergatoare Înc. . . -am ÎI1SerÎII.sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma..'."""". . t~: . putemic'.ile. "'. aavut kIc. ~I va '" .. . . ..un timp. a Împingandu-I sa se . s-a constatatpler derea... interzisA ime d lat onc e programare ' " :.dc!'iimbien8lezâ: .tran81ll1er ea de.de~ta..a legii . .. . .:\ . se paate manifma.

~~ ' credinta.4ii. . pre~ . . ' ". Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea...' " "" . . determinat nu numal pnn 0 rin. efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln. at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " . " . ÎD.mai mUlt . .x lncetat. " . Cüüf . iubeasca: pe Dumnez:i . . . Un -caz. .a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii.spre : ctul nostru cu Divinul este . 'Oricecelulaa . . 'ln ' tu! a o .a mai ajuns .. P 1d .de oameni.un efort permat. .'.artnorne '. ." .pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . " . fatade sinene . b ' . . . ." h' da a cruzimii pe eacen-o po. deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut. s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 . . ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. .'\' . .~\"'d':'/' "': . . un.pentru mine n.'duce .. i Iubirea 1nseamn .. . Ji"" .i si respecte ""oneze trebuie . .. . povestit urma~ea in$D. complicata care trebUle ". de chin spiritual. aI. jur aceastâ dutere spirituali. Universul oatt1enii. .: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e..:". Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de . ' ' ' ' .t'. nou sa. .tru. .." " Intr e in mm me «u ea.intereaant:s-. a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' .Adevirata Cauza a.~M.. . . funv" .. .". .':. .. ' " . .. ". iubire.patdo betie.s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I..lac:. .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten. regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. ' ' enea atuni. . ' ' ' " . .. in timpce fineam ~te cursuri. ' '~'~acec ' . .. " . I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei." "'.$tiJi <lince cauza... organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina .a repJ:imiriidragostei fatA .t. " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . numal.".alcool Îi dispiruse. .ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii.unom ~. .beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. diversefonne de toximanie. l~.la narcomanie.' ./il4 1>. El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman. atunci rn-am supiirat foarte tare". " ~i. n. 1:'''''': . '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. ' ' . ...omemnt. . ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. ~M O' l ' .' ~shl . dar . 145 . .terioare~ om~: dtagostea".. '.M-am dus la el '.... . " . .' . . . tinda catre sintAmantl.e' " .nu . ' ..celulii a lumll.am intâlnit cu:el.: """. . L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s.a scii.. iubirea fat! de Dumneze~.suflet i se inst1rI ~ 0 . " . narcomaniai fi alcoolismului este. """.. rezeitt\)l"~toTul sunt re . .1 e .""". ' . . Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. .. Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. !I a cernt iertare fi. ' . '. ' ' ' ... ' este '1ineGd . Unii cred ca acest ucm . .Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat".. " .am spus:. . '.a pi~o ti ~i de copii. 'Omul obiecteale dragostel... . .mi-a.'. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . .' po'''+e su ne P'I.ti~ 10t . " -'."t~ . 'pta impotriva acestora . ".. ". dintre om ~i1ume.e efOl1uriletrebuieindteptatespre . Aceasta. " . Jumea " " ' .. . . este . " ".Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca.. trecutul.. Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl .apetrecut la Ialta.le1i. ~ de lumea ct . "". nivel scizut..ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -... iubiiedin sufletul dumneavoastra. pasiullea pell. . spiritual contetnpor~ . . Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc.viitoml. . inlocuirea . ... Co . . . ' . . .' trebUle .' din }U.. .Du~ezeu este Înconjuratoare..pa de asem " p P ...~xToutu . dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul. de 'om U I drag. alcoolism...'. .. . cuoricclDijloa. Omul incearci sa-ti S!Jprime . . " ... ' .aceastâ boala. Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. bolnavilor.. .' Éste une~ctal nelntel~~~~. câmpului. a simtAmmtelor diVIne a. . Toa.e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". " " Dupa' cofllCtate.caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . am Început sa lU esc. prin restauraroa armoniei ' ' "'. Eu i-am sptlS. '. . Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. de ". .ce. . "". ~ . ' l\1vat~taprintr. . A veDit. .plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" . . 1atf! de' natura 'ne vie ~I . ...1. '). stare de discohfort. . .. . '.. ". .

A .... .§. ~ " 'numai . pe celiilalt. la aceastii tTagediivârstii. ' Cauza a VI/-a' ele!mentare.ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr. Iubirea este acel mtreg a wei ."!ristemulse qestraiDii.. dIS' dragostea. deformate . '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= . de fapt nu este propn . Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu.adul~". " . privire. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i.se ri. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. . Ar fi un sa. niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV.~ dCt'ItC~~doare pe. Noi dispunem de ceva care .!.~icm vid culIJ i se r. . ~n bel .Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A.cnlegtu.ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI.P or Întrea g a. .'din aceastà cauza.tinepiciorul. ... <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se. - . se . .felca ~ lUhl4ii. .:ce am n-a mai . mi .spunde: .~!.. .UIl1 . '. atunci celelalte I~cil can.Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -. gem cepem sa ne distru ' ' -sim.P arte suntem. Nuçu mult timpi). .~prin el ~.nu Ill.nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ".nOl . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am. vrutsa tr~ .. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/. iubilea esteA$truc:tUra.p".'" " ' ' . A' ' 'A . voi dragostea". Ale fi'.a.i. ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' ...<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor.-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. ea Îmbrati~eazii ' . ' crqtemari? am.t\OuA am ci . V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '. distrug blocajele ~I pnn :':~~re . s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . ' ~ 'A" ' .asupra . ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. .. ~i sedistrug. distru$.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' .zecelllli.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic. .cii el trebuie sa se . . .I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. ulUll.dacii:ei' acum. . îmlamm itesCAde o pilda. Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale. 0 conceptle de care poate dispune dupa .. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §.ovoacii loviNri.f' 147 ' . 'etatea noastri person aIa" . . c ug .barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.' . nUlllai t1Qpiii de tapte.Dupa ce a baut. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.Va trebu!"si beau vin. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .Pnmeljte-ma.ln 1Iltimu~a. ~ioenel8etica.I.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma . Pentnl de$t1'ilmare.vm. .ii!lcii1~le sale.deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit". Te primesc.- " gre~itii. . ~ a1ege . Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil. l " . . :viDe lami~bi.la fel este ~ omu!.~ 1'46 -~. ~adar. nU ~ avea urmiiri catastrofale. ... :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. . Omul' s. :.Wi. . nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii.. Întreaga lume. daca 'ea este . un . .' " ' -A pnmulr ând.t! cmergetiql Piimântului ..u!D n". Virsta . . . Încâka<.. . . Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers. '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. o~'te ' femela. maimarCit contacq. x este una din triiirile sale . Pânii la treispre2.cei de un a!l-doi 'pr..(.de oopiii J!~tricindvpr fe el'. . va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor . Împrii~ În.Este. " ".qu-e III optsprez. rincipala ~i. . si mnoptez" . El se iJ)ag&. p". . J . este pacatul.cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" . A' raspun de Il -' spune: ..deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd.efaee câmpul. . '" ' .1iJecâmpt.ete~illcispreze()eatjioopilul..Ce'e.. lumeaÎntreagii. .Noi I~e structlui . pot..Eu!l colegde clasa. ~e proteja~. doua dorin1e ale femell. .gest...tau .TI.oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. sup erioare care ne leaga de Umvers.s-a modificat ÎnQ:-!Jtât. \ . Printr-o' alimentatte corec .n-avem met.sii. ..lvâ!1t. .

al linadml sib1a lar.. "..' aCes trece liber În su"con~tJ. 1 t 1 negative. În el lita toata informafia privind bolile. V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. . ~'cU 'Divinitateanu se.Stramo§l1 '- . Odata oremeie "m~a fU$I1t. doar Pe P 'trupu 1w. Înel nu-i nimic eopilarese. a .simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele. .. .10e contact fapt este bazat ritualul .. . . eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. Este miicelar. ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex.ent. ' ' Copiluldejafuma.. Este vorba ' " . .!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte . .pe care acum nOl 1 e . an!. .re1l\. ad Ica t cu Divinul.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet. Este la zero. ' rep. .cu<femeile ature.f' .. . sau mâncatul . Analizez eauzele. - ~ A ._e. rincipiul primitlv . În "Bhahawat.. sufletul de la SplA. . " de'~. '. a stat mai mult de trt\i oredupâ. . nerea .t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care. .XIS..S iritul de la Dumnezeu. ' -t:raumatiza sufietul omu w. Reiese ca manc. " . ÎmbuibiiriinUffim a ara .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit. Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr. hrana de 1 su fie.~ra spus' Dumnezeu: iatâ. Structura câmpului tatiilui. . .' - ~ 1.te la treburile sale .fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare.. Patametri gândirii.atul cu çartea sau Zlaru. . . . tot Celui ..el". la W a da atentiecelorlalte vengt. ~. ' . Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup. " . .1. .simtea airas de alcool.. ln . . -Locui~telatarâ. l . ' 'Excluderea onc. :. se g andp."'V. Pamânte~tJ.A " no~tn In4ep iirta'P erau.. . Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii". a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie. .. Taie porci. Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie. ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii.cauconsec!n. '.reahzeaza. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata.. ap . . De ce'?rSângele.h . ' ' . " r " .atuncl contactu .ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't.: p t .oÎn. . În fa18 eeranulul teleVlz~rulw. .Întreaga lui m . . " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " .. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic. . . prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni..' . mult mai de~tepti dec~t noi . În acest fel el blo. Vlata bazat. interdicti a de a 9iti În timpul mesel. t . 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. . 'zbaterile olitice ~i familiale pot . . " A' A . Încearca sa flirtez!. E chiar dificil sa'-pimagine1. t mc '. divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa.cea maisigura spre regres. 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În. . .e e . Acum totul. Împ8rta~tnl."" zmta calea . -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. este Clar.. .Îmi spune femeia. ~rin intennediul sângelui animalelor. se . Daca Însa ~u _. Înghitim rata sa ne pese. A " A .facioade ~r8spandesc BiIninta si.. iertare pentru..murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. ' 1În fat-a. w11e:4e'Mmi".un sufi." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. . puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului.la taiere. .

lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f. nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea. pute.~I mecanis!nuI Înyers. .1?~.AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .<~A. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.. comportwii obiectelor vii ~i' Mvii.?ru1~.evepllIlente1or ~I .lanivel~c.ea:ita ~te. AstÎel.. Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor. ~tOl}lI. despre J?rezenw. .qie~~e!e vii~i nevii. geQcl)iffilce~l.cliamelor eÇllfe ne apropiern. .'.se. realizf': ~te legatii dein.fprmatt~~ .T.~er~Jw orice punCt al Univ. genetJ. ln pre. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista. . '. . vii."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .. .. p~8!"anwl infom.. . omulu~ asupra.ctelqr: e la ~ distantil..re~ dW nou la rnvel fizic.. . rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e .1izeaza ~n cel.. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin . ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte. .pc. Deoarece particularitiitile climati~e.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~. trebufe ~.' '.e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!. .ale Piirnântului . .y.ale vut.'\'.fi.~orpm...<.e~ste .ce.. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. starea . Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:. Corp~1 .f ~1eclfin. ~9~la. f.151 -/ "l' fil.obiectelpr structurile infonnational-mergetice.sunt conditionate de . Încercând .. '.~ ~ precise.erminate de rne~l ~a explJ!l.' . . .Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl. Principalel~ progrlUl1e.ZÎca. .ce~.m . stacea fizicaa...dede~area dÎ.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.ea.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.. -. ID.tatio~aI.Serea~.int]uenta asupra . de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii.<te CfPst~~ .du~e. ~ çOQl!1°~entul.. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte.e%1al di~ostiCl\fe. -.yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ.temporal se rea. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament. parametri 14'rnporali. ynn .dov~enunw:nal d . ivn~ de. Q.asupra ..informatlv-energet1c: p~n ..!.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen. au ~o~a. progu."În Iwnea fizica. . ..' Aetipn.' .obi~or nevii.lntermeWul -ge I\~a. '.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.procese!e 'informational-energetice. RPn4Ï\1a oo.. d~.S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? .u.I~~ oblect. de dezvokart} În tinip ~i spatiu.or." . Piirn&nt. Ac. infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii.În 'particular.poateJ1111.divi.\I1W1fCII unitatU câmpurilor. câmpurilor la nive! fizic.if' 1" . Zona çata.He " schimba. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne. În mod nejpLtlv asupra ' .ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor..on. Mfluentareaobie. generalizat ~ pe aceastA bazà se.sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.melor. fi~c pop.est principiu stii la baza telepo~..zent omul.:ti#9~1.t~~ pnn' eforturile volitive a!e. . Ac. ~.plri\tolll'e..a. a nebu!o:l1tiiplor. Pe..YIl Pf ~ det.defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului.. Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar.prograrnelqr.ând. .zentate de . Pentru obiectele.pot ernitepFPgnoze . obiectelor clinlumea ll.\'~rÎFe obie~ S'i . . se fiisfrânge.e .l1~dlU.

condipi.~".' . scbimb ~Ie Înai.i?fbm. '''~:')''fO. A.tarm"fapt.up. . . "AIn fnceput. În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a.pregatire tehliica a. obiectelor intru~ât c~denta .~r1n . . ?biecu.eformatii' fizice ale. ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci .. . s~ &f:wt:~~~~ .cercet8. :. pen~. ~) pUfol'tatea.de regela.. 10cUP. fost tu totul alta..' .. 1Ip1~~are .~ c11iar. ' - " - " " " ~.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea. fntreaga omenire ' ... . ' ' _ .. cre~.'. Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o ."-'~. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la .Mis-a pr.6 pentru product.utulPoliteh~c.nemulfumirtià 'in '. de.tbio. pl a .'ului lli"'e.departbde. ~.Irisereco~1i."'" ./ n~yu .. in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . . lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!. la pivelulfizÎi.. SJStein~'. .Ia fel.~~ celemall~uIte mçIYsIV poli.fi~l: ~rce~lotœre precizie a. tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0. de o~hgato~lI.j.".îrt ' ~omemul.~e. Labaza ~turor ti~u~e . ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. sa se .eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei.ia de mere. mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de . personalUIJi de exploatare..e~.energeticeale.a .~iriii. .utilizim În ~ostttn! tehnic.tor . macpeSJbile dm ~um!te' mottve .sau" 'Prograrne dlSt. dpmeni~ nou pentru mine.riduf~ld~. ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I..plasateC\1I1lttrel~.1 .IegÎ.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ .. 'l' . lIte . Prima .. 1:~er1~ !lWaU: de.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel.incâmpul . ". ~n Iq(:\..lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii.aC:estuia.Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e. distrugerea.tehnice ética ~peratOrului.energetJC'~ . . ". stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .abile Î1ll. .e~ea .' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont.cercetat cu ~Jutorul cadrului.r~~.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu. . . se aflaÎri prograniul cattlPul~'. dutgnos~clrii .spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor. ~1. anume ea det~na starea mediului inconjur1itor.. s1i.. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911.! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul. ""uiiili..apoi s1ieaut l~e unde s-@).' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente. 'De aceea actionarea asupra . co~at . .~~.eveni~ent~lor.de ~ po~te.om{~iOiie~voi. fel.el influent! asupra Vietii oamenilor.' . ~ ' k.. . Am .151 . nU se poate :c. Ialta. ~ ~ are . . un.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em.$i1}u ~ :~nefa.desttnui °lIlulUl. a . . exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de.Astfel de cercetâri se taceau deJa. ~unt ~n~ntate.eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un.observatiei ~ aparattii#" . . parcurile s~ ° . ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °. de pete . Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ . pentru ~e~men~tl" ce m.".' .. fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:. dlagnosticmi . . .:i. s e pot.trateze anumite poli. poS!'b1'tiih\' 'studi.~est mecanism.' 1'. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i .. . dupa datele mele.'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6. nefavorapile de obleet erau IiID.ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav.uctJ~e ~l autodiStructtve.' "".probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv. . Testarea ~atl ...m specialvilel~. intennediuf ' .tUIt'~ $ éD. . .jp.onstruJ.tlviilii vqei de vie. p~~lo~pare. .~~~~~~ cele can~e '~p~ cat. . de. .multe din constructiile 'Ul\enoat. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. " preZlceOl vlltoarelor 4. extras enzorial.'.e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe".}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi ." 153 'f. ~ ullde.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. . eral) amp\iiS~~ .Aceste.~.pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1. '. ~uin ..t~tiotuil-.~erc~or structuri~' câmpului 'da .mveltop o~el1ii sunt egali: . Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile.'..' Eu' d 1dhidrografice.~cl ~p~rat?rul. .dIStrugere a '~ptrat6rului. Pimii1ti$i.ÇOnfoJ. Dar cele mat fayorabile 10cu. stnitturile .

'Ca~ l!~anfleiI?r. ". utile . 1It~u..e i'~="'''..'.rl! ni ..'" '''? ' .. . '. . " _ ' . ' .. ..:.. ~"':W 'H'.foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' . E u . "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.i. Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ . simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape.0 da ta "et1ectul ap"et "cu..... .' '1J' ./~o I _.'.eJeN"eVet z... $SCUJrt.am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia...éaviicar-.."-". . . '~' 155 ." '"".!o~ografiisau _ . . ". . . . ~ . _ ".' . . .' ' an.'. " ~ " '. f>L1jen. 1u~. .. cu "fosDor. Rezultate.1. ~ '" ' " ( '. ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran.- 1$4 ! '. . " . o spun e' . .'-Ut"'" .de mine. COIlcordanta era' În propoqie de 80%. .~ t". ' .Analizând rezultatele diagnosticani. J ' I!b~oIut't:Orec~' . Ceea ce am Iacu. ." .' ' . .Ilfosfor.I1I11<1\1UUC. "! .l.acesta era un domeliiunou de cercetl!.. Vblflo'VadtJclo'" de ~?t. Amluat ru~h~~ am . -- . .sau. ' p.":. &tfel \le'~i'c\i'~F . .. 'a'sei1i~et. RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii . '.am .~. .1I. titw ' in'Vesti 'i.o ' '.LUtlDa' pe care ah deSeltat' '. .. "Pc" . .1 (. ' " '. . .â1iva .a '-"1.. .L . La: 'p ~ burg ) I.'.el p~ de cemeala " ' " Éfapa . .PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: . Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului. ~ou.' .l:eci.'t .' Puteam chiar sa preci1." '" ". " '.. este l'rincipala .' .. stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii". .'" u "numat.'" . câmpurile acestora. . ' ' " .. cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall. . .'... . Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .o !f. LacuI".. '-r-. Ma! tâ.ez~i ce metal' se aftiiÎn apa.'.~I.LL'. specifica Speci4lizaU'" " . lui d'~. Oh.'.. . 1L .. .l:e. ca era e cursuI .. din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.Nm lL. .constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu. vine apa: . .'..'.'. ' un."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat .' . r"~ o--G "') ' ~' Lad oga. .".t eu În doua-ttei ore. .. 1avoral)! ~.'ll s-a .: ""' " .P ta'. ncenttatte trebwe' sa fie la gurile . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte.ttasatura a. ". c in cestare .. ...vh62uri.energetice ' "" .~ereallpe~ . . '. ' 'ca 'rli'.. trecea ." est ."" .. perjC\itate.t. sala.. P . 'atapoluantâ ~otar~..m .nP~ e. diagnosticani bioenergetice . .. .or: bunde apa. Verificând.u.poluare .sUUv "d .câmpurile con~ 0. !.urm~a'cons _. . . pe firulapel. luni a durat prelpcrareadatelor primite.Îndoua-trei lu~i de l11unca.' :r~~p#$i~6 '~e' În ° .. Amfost inttebat de unde.Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. ' """" ~-' r"tS .me~ a: .lizirii vedeam clar CUI11urge apa..' IUI mal Co "'. . fte ..". de unde lua ipformapa fiindcii n. . caacolo . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular.diri interionU.&. . ..curata le sunt cunosCUte s"". c6nstru).uaUnü'~eÎiIcn n. foarte multe :" sO.'i.se afta tevile.Am .: .colISl"".> un or . " . ' ' ' . .m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi ....at1i<'" yu.'.Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana. ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne. .. ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". \. ".'. . Eu am cemt un plan al silii ~i . .:..'" '" ~ .1:b'ntt'ullticul' ut J.tetn. .". " . .MCeiCe'7'1' ta!. arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " . ." " aeoc.e s . .Nevel stint locun unde "V~. lor Be locwt. : .:tnlCe la:t..' .~oe. jj ~to/. .7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 ..<. .:~:".dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce..I' . . informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i. . .tIJIIj~" z dnâ.pe.\r.". "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri .L--> ' .Existi Verifie.oavea inca nimeni.Când am lucrat pe harta. ' utru " n .supenor al Neve!.rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice.. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . . t ~I ' '" .." : . Pentrumirte . " .&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .~-~t\1iitacbiatiii. "asupra iocwtorilo't. ... . . .mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic. crlisC opent exIStent. În conditii normale seface. t' .-". rate "':..sa ajunga infilttatiile.: . .i este .~ ~~oati'lent. .~ sUU' tnerar e. .~~I:ade .~" <11f~de "" $Ï..""" " ~ .' azot " . ~ penttu" pr~Iectarea "" .'" .~ filb'tUite: $iaceStea siint de . tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee.dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~. in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -".' . Am intocmit un prQgram confprm caruia doua. N-am ( avut.'.'. '. . . _ .i.1-"rn.ic:e. 'or fi .~metri de .~I 'fu. mu ca '. irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete.'. ~uv . amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-. iar.. ttaseele cana.Iume.!. <1. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~.' . ~ii. "" .!.'" ' 11 "" . combinat deconcei1fl1ite P ro" . n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s ..lt_" ' maXima'co" . d e . . t.pa .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ". . .~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n. . ' pe ~ut$~. ". . .p . ':"". g.Pro1esorul." toate cal 1 r.s~ gasea exact În locul indicat. .'" . .. .

du a' untImp O . baza SGl'1sului . schmtbarea lui.b).. 'in' amte de accident. " '. Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. " ln '.e are loc interaqiunea~i'. mire. a ~:~c~:~a.Da. subcon~tient nu este des tul de nwcat. Foarte activ are loc . ' gat si teste z ". c . . ' ' ' ..de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii. alaa .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA. ..uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' . oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. reJ '-.'tu 1 " egate de Vlata omului. ntr-~ ait coIectiv formai de. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. . Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. . .s dus catastrofii. ' . a. multealtec<implicafii . - " "" ' ' " . . ... de mare riispundere trebuie si fie oameni .. . 'î. Toti bioen\tl"geticienii. Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. . -Structura câmpului oriciiroi inciiperi . - (.a familial. profeslon . dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund.P0 fi .interaCtioneaza.l'\lÎa.suflet. " l ' \ .deformatii tale structurilor aee tuia. structurilor informationale ale obiectelor nevii. . ru .. .. De aceea. pot declan~a situatii de. . lucritorilor .eplsta'teposfbilitiit.. Daca. or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. ..: aviatorii. n tre gl1 . mai duca acasii'.'. e.. . aucerut -' ' " . 0 1'. .'d'. ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ.ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" . ' blOenergetJce eticient. in' caracteristici. poate duce la rezultate negative.tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a . ' ' " ' ' . "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ". Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv. ".agresivitiitiisubcon~tiente.1~ ' e /atomicii? .asimilarea mformatiei intimpul somnului. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril .operatorii centralelor . de dlv~se subnivele. centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important. dar ~ Întamplat in jurul sau. 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' .aitiitile~ce ale .-. progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu.156 ' . tara sa d()reasc~ acest lucru.vde Înaltadasa . ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu..iDtre.omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale. . .' . .' 'a4u sufi" clent <no. msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. ' " Ditectia .sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " .acestora.'ttnei' sau Întreprinderim-a. . . ele.sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului. . poateavea uf! sflir~ittragic.dlagno.poate crea ale . Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:. "'.~ .1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru.. . " . capaptatea . acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii.cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc . bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo.. .a . care eauavanela la: once'' te1ltrala ' .' 'acumuleazi informapi. . .. infdnn a.sticarea oriciirui obie .' Îp caz contrar. . interacfioneaza. acooa orice gând negativ. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or . ' ' 'i ~~ . sa nu se. " I?e~ml1 bine de I1n an . .orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin . .de." Am efee..pur! pot ce un P"" UdlclUprin . 10 t . ' . vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel .avarie.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii.este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l. ' 157 ..' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .

. '. Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii.'" - . fiigideruI. ..J Nu de muItrili.. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica. unui.ecup de aSeD:1e11e8 probleme.. Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni.~ fel si aiba . câmpului.' .ceas . ' .'. .m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu .. Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. vinovat. . .' pasttat În camjJUIobiectu1ui. era foarte fromos.. . am pout d .." ~ .' . crezut. " .~ . .L''Nu ma . Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera. Femeia mi-a .6escoperit 0 - .ecoQ. nu-i .. intluenti asupra Ob~ . l. structura câm p uIw unw oblect. eu:ap . ' p' ."~''''''M ".. lumea -are' capaciti fi.'toateobi~tele. . mini '.fati de paeienta mea. în ~care!litii . ron"'. insa dintr-o de aur. Al1'I . I1eVlU in. . parte' ea Se simte . 1. .ÎDœput Am siistudiez . ÎDsAi um c .ana . Atwn~ .de r8spUlls Structura ~ . a vrut si se'sinucida. Cimzan-am depistat-o dintr-o." .. ..CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. . .. '.n~atin anwnite '.. ..am descoperitci aletgia ii . narcise. . atac .'. Acest lucru . obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca.-a teld-OI1at' ' '" . m..neaza. bine.fIUteri ÎDcatpot~ . . . putermca spartutB.1i H' stricat televizo~:= luÎta. a acestul8. primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze . .." ""'~' mo:::. i-am r8spuns eu femeÎÎ. p~te.. :.spul18:taWui::i. M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. .tel e)/lZO' ruI 7 . '. Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . . Odata.n .. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di.plieea mult.. ~:" .~ ela ÎDCeput. . ~i . . ' " " ' progr'ame'deuri. dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. . . Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. .' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. '.. ~I asta nu . Mi-am &dus amint e . Îh timpul blocadei Lenirtgradului. asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. . . mamei femeii. În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. unui. ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. ". :œ.~. putemic mai atunci când feffieia este llcasii. _. ::. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. . .. dr eaptà un.}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam .fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e.piri~tilor.. în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl. cere-p lertarepentru - '<.~existi. .La buCâtirie. lângi perete. ..' ii. """'ldteIege ca'.ca .' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma . . . imbrAcamin":"~~me .. .urma "iani vii face un rau daca.nu simtenici un' fel de ameliorare. .' . ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . . deoCa31dati. dlir peste 0 . d~i e ra ' uI' m .cme~ . a atacat plantele la nivel bioenergetic. .. " Femeia nu' 111-11. '. .. foarte man.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale. Ialele. asupra 1 wse?I.158 '" 159 '. nu--a $pus . llebiinuind nimic.:-' te porti urât. ~ " ..~I. in~ l-~ 0. . ÎDco rdat'. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari.e Ufi HelI er.i.LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut.Obiecteleitoastre. .. ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de .-''''''''''''' .oneze '.structura câmpuIui'~' b" 0 lee. .âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be. cu ele. JU~ tii~ eviu:televizorul.œ B.ce ~Ipolitice din Jara. de iriiarea ~i lira fatii de. ' ..'. ii . Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului.. . ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia.mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ . . acestea. obiect. . Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~.o1Il1.~~t. " . T~s-a mirat peste miawii: . ...~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte. .. ~ data a displrut nu Se ~e unde. .siiptii. ce se petrece pe Piimânt. norrlurl. depinde de tine CId e cee. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri. Cauza muItor altirgii fati de plante. Am continuat eàutiitile ~ .VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . conditii. - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'. .

'.. cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f. ~. '" momentul cam! omul le d em. ~ . . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni.starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' . lect ~ el Ilvaras d.r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<. am vàzut cae.. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~.rnera. ".Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i. .t&. ' ' .'. . §1 " d'\fi CII~ am pului "'.' .' '. .trei ani mainte de na§terea mea.." fiHi"':".. Qiril<j.de.ilJ. .ea. .81e. Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile." îny--p a. f~ ' .' . ' ' A ' ..~~'utitudi ".o "A' ~ .'" " " ' 0 qeranja.e nutritc de .I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi.. moçici. drept raspuns.~ "~ . ceva in neregula cu el... .eas!<j ~ac~r: .ulUI. pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~." ca. ..' ' '.cu çare H.~e~upoate <letennina ~ or omulw.l ge te m O doare..a oblecU!\oro. Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . de lum e care va genera e ' . Rw. . programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui.e. . . Dupa lini~tit".\..r . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat.pI.q.\fi t ob pan e ... de... ~ ntCl_\.CIIlIZa'l\Sta '. de ~cul GU vec. nu-nn .1".ezm otiveie. reacpon. . .oponalde exemplu injur.j/X-"j:". ". -~ c: . ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. pre~ta . . Cu . .~ ' i. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' . a§a cum s-au petiecut.' ' :.!t/l. . ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca..~~. '"" " ..A tr -op~lUI1e . V1!1~1 neviu cel " .. ~ u.." .'" . " . ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. . expun faptele.~uJ Înain~i .e cu. " _ . ' Ofata. ..'l.Î-""~. Calculatorul a eU intramÎn contact. .". atacu unUl obleçt fievi".'.160 1 " . """ "'. . pe ."'" -' .1 .mQtJye!qr bolii" ia{a<.Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii.. 161 lIStj1neo.ca. . '. Însa eu nu fae dècât sa.te PfO$t'dis" E" . .1.dar $i ataca pe oriee om cu care . . rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului.ulpm1ireo Când s .... ~ obiect.I! din . . sa .tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' . sa ~ duda I~ru .ea. .~p ti ca.iIm. .' alta Pacientii are m ul"."'b' a."". pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic. . De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu.stea . ' .eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe. niel . Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa.'~ica '.' 1" VIItoareleprobleme ale omului. intoxicat. . . bàtea.'. ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l".iiprovoca I.vizotiar feme. .Lul. .D. . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva. am descoperit 0 defonnare a .. ' " ."". sa cltca$ça."'i'1":'~'l)ri.ln <.:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o. Sa nI: amintim cum . -. .a. eraIa od. f.ma§ini... .~I!Ue!Utl.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra)." . .n:wven. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el.p~'W~téI1)1cealestructuril ." nefavor abil er a nevol". ' . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. .fatà de .s~ Ultau la tele.91cçpm ..~~dçdragoste? '~r:~ '. reactionat pro~pt la acestprogram. .eazaidentic '.iÇ4M:aIAt.<'. . Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. .\e. structurilor câmpului in regiunea pieptului.:.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i.0 "..semenea . . Efectuând diagnosticarea. ' . ce am eliminat 'programul din câmpul meu.f . .. ' . at+'~t'.. .\D ~ttmeDt de nem.. ." .' . Exemple !te inf1u!IDta ~~' .. .~lucra. '. la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive. ' pâni În e . la nivelul . .p "'0" '.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~...inclusiv pe eopiii mer. 'Ie problem. Tramle negatl\r. .'" '. Câmpul sau. . . .ptmtru. . '.~ .s-alovit ~uI sptman d: "NuPI. sànitat ea.' ' câInpului.nncatPt .. . Eracalculatorul..!matisme..ID tm preunl".ftn~ prpgramul de ura fa 'de \.. . . ÎD " vOla .. ' ' .Q~eie. "' . BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '. .'" '-'. Venind odata sa lucrez..~ura ." .' ". -: . " . '. Co pl1l... Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat."~ 1. Am gasit ~i motivul supararii.. .F1JI.~.

se comporta icoanelefatade stapâna. . .eà~i el il. Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a.fiiçiitorul . E.informatlv-energ:tlc .zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. era oieoana .1ll . giisindu-se În camera. " ' '. pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " . . Am cuantificat influenta 1 . Nu ÎncaJca~Ie oare.' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc .luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'..~~ot~tÎ~ucate.- 162 " . '.I'ti Mi-am RU!. ' .'..radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. . . ' spiritua. pe Hristos sat.~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv. NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. ' cumpiitate!fin biserica. .' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU .$i ' numlfi.~~~ carton. erausaturate de ~i"api~dut c.-. .sufjetuL Astfel de icoane. 'nu.intui4vera. /63 . L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu . D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 . pu~ct .. ' . Simpla pie. '. !. . '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I. Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.. ' " ' . erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor. ' . " Orice: oblect neVlU. .in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. catre Dumnezeu. ° .".. .ll. ci'un'.Niçollje .. obiecte. ' gaseala un metru de aparat . .ot dintr-o'tar a baltlca. icoaneputeau vindeca.!de. Dar~i aCestlucru ' .a'dreptul sai picteze icoane. '.legile În raport cu ea? DotW. . Deoseblt de once alt oblec~ m În med.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea . . sa intre in co~tact cu asemenea . ..ii. ~~%~::fii~ legdenu ea. ' s1in. 10 b: virtutea profeslel lor. individualla Obiectele de cult Aiti ar . - .careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. . w ' . Iconitele pictate de un om Într-o stare normala.ahtâtiJe a~ten~~e. " " progrlUJ1e e.'.ales Ul10mcu kar:macurllta. Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI).. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare..eare se gAseau bauturi alcoohce. " ' .la.teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. Acest lucru se realiu prin' etica personalA.a ~Illtltcap . ' ' ' .oncat ar pare~ de fantastic. ' ' " .'. b.Jn primul rand..cop"ulUI" sotul .. ' " care se .:. . de n~tefea. M-am uitat sa vad cum ..ura ~idistrugerç.o au nUm&ll!:oane e a ." 14r". cC<\laltii i " . una reprezentându-Ipe lisus I!ristos. ' .obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele.a la ispitele lume~ti. ' . '.i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse. . . Cu atât mai mult.iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp. " . 't 'a strÎtlctura.'. dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t.Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ()..>-'""""""". era de Îjuri$.ia .tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de... tre Ule. sa t aceasa. În mO(l. se raport~aza 'clusiv la om. prin aspiratia'. de exemplu arheologn. rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.4dieZe .. uma .c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" . ' .de lniouni. . l' ' .Suniiasacrilegiu d . dus acasa.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. . . ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof.Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . Dm. chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. 1 . E<\~I.pus <>icoana in baru! in . clionat un uvlec t n'eviu.'.. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace. influentau caracterul.a." lOfluent a p o.'. .iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ". coane. Qmul . Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative. da ta am lOSt ru g at sa consut un. pe Sfitit1. " " " .l'plate t III am arlJ. . " ' .codat dezicerea de Divin .iD"at~hellll ~~:u'1~tft.' ..distrugere. noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru.a:itiva.~~~Î1~~iitili.mra~U~..' . de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect . art1~tn. Pe de'alta parte msa aproap e .

.e incil sUmplineasca 30 de ani . Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. . cu centrul energetic al bisericii. simplul fapt al exist~ntei lor. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl.iar biserica nu se dadea dertlolata.explozibil.. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir .i cumpârau in temple. care se asocia cu distrugerea. energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. de aceea construim cl1idiri care ne aduc. luna. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . Stranii coincidente. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie. . intreg neainul.i comumune lar acestea se opun programelor agresive.uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . ei au pierit cu . ":. ln urma cu câpva ani. . once traire. PreofÜorinu simt. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica.~iblie? e ce. ... i:f~. 0 destramare accelerata a spiritului." Testez sa viid ce aduce in. catre bine.~~aiIe. A ultrat Wttt vmdeau .. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. Unul dincOSlllonaupi americani. energetica Templelor. ..l al Pamântului. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi.~' 164 atrib~t~reli. . ~i prin . . ~i a celor la care are loc. Însa. .-. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa. La niv:lul. 0 degradare cauzata de saturare. carea:decedat la. mct nu apucas.Am Început sila. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea.i a murit . am simtit ceva sâcâitor. A avut loc u~ Impact. Le-a murit .ifiul. discordant.~. 165 . el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. ce influenta are fatada sa.a JZgonit det°ticue pe ... dar negotu! distruge . firil'urme alevreunei boli grave. dupa zborul pe. prejudicii numai. tOln. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ. întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. S-a pus de citeva ori.nesemnificativa. Analiza bioenergetica aratâ ca.T"~ ~:._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt. pentru restaurarea campului Templului.i chipe. chiar ~i. au inceput sa . Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. Privind la cliidire. in apartamentul silu. . P Templu1 Dollihuhn $u.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. . Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative.ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ.seur! timp. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor. de distrugere ~i acum once gând negatlv. cu programul de itibir~ ..fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer.' .nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui .

. .::" t .nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa.'1lu. extrem de scazut.'.. ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul. Testezcelebrul film de zero. vio. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic. se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom. .~eparte: . ~i strllctlfrllek. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei . agresivitate subcon§tientà.minus douazeci'".. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:.. '." ". ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor.'.:"" '\.impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine. mte~Ct1unL. . indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului.. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de. Pentru aprecierea .'.cea animape .!. fte a psihicului.i':.m.minua patmZeel.: . ' . fie a trupului. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut. eopiii pierzându-§l capacttatea viiala.Alba ~zapada §l cel subcon§tienta .z~noi p°rtll de agresiUne. .' '. ceea. Deose~lt cie ndlcat este .. mofenslVe .Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -.Informapa care determilla . tilmele. .la pnma vedere. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente.':' 'CAJPfr~LVf}V .' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. ÎI). Acestefilme...cea subcon§tienta-.. Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor. de m~ propagande! f°rtet Când tara. degradarea personalitapi copilului. AC\lm. . Re~sel~. plus §I!oizeci.... destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la . yom recurge la parametri de. atr~gatoL .spectacolelepentru de !?âmpuri.Cll.'" mteractloneazacu s~ctuti1e..tlZca5nÎ9.' '" " ale o". '( f \'.!entâ. " . noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme.de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor..". " ':'.~e.obiecteled~.. arIa.scàzutnlvel de . baca.plus optzecl.--' .. "So. Când aceasta .\dabOl1ùmtellor ciuzimea. pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte .uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci. 'Câmpului uman. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului. 1 1 . 167 ni~te triiiri emoponale. el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie . de masa.~mare~te §i mai mult pericol~l. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului .' . strateglce ale spiritualit. se pianteaza fcarte adânc. ln poeZla lUI Pu§kin. . Cuitura.ice . ~le c . . "Solaris": plus ~i minus doua sute zece.:it\~:':i:: '(".'. ..'~':.§i. mtr-un "ambalaJ !Tumos.de exemplu. prizoniera di!\ Kaukaz" . Dar sa ne ÎntOarcem la arta.au În 'ele elemetite de agresl1~ne..pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI.}" critica. fill11ele §i. .minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta.. .a toa~ acestea .doo nefericire..Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta . ' " ~ :. ..l1fIergo-informationale Ùre t.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta .Ig.

o~tienta. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate .' .n1isle~tedin gândurile marnel. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei.agresivitatii s\lbco~tiente . prin voia destirtului'.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. tUye!~1 . permaneJ. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '. grupuri sodale. Înghesuit1i . De aceea.Înalt1i cu pragmatJsmul.. . 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. . nu . !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. prin aceasta.vatiimsa asociern nopunile(. cât de precis. Cercetând .!. teatrului §i cinematografiei noastre.' periculoasii. ~tia ca tot ceea. Etica.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. ~. "/ . "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. . erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase... daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil. simte viitoarea marna. " .pe planul al doilea.\tiliubire fl\tii de lume . " " . spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. ce vede. >. Vointa ~i inteleetul aici trec.. cùtidiene. Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i.. spiritualitatea.' La primavedere pare surprinzator. ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta. al~ ~tiIOf. talentul. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J. Acum sa neco Imagmam pe ..''. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. ' . a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. . Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. a existat dintotdeauna la toate popoarele.:ont. tara exœppe. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii. lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa." . .dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. de muzici~ §i iubire. ' 1 . d~i '~ute' plittvzeci. tara sa Înteleaga despre ce este vorba. 168. . Co~tiinta acestui fapt.r ~i de privirile S1Tiiine. epUlzat.. logica cu intUipa. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. Politicianul cu un nivel ridica. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te. are o. .... Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire.apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii. . În~ijloacele de transport În comun. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient. subcon~entului . gânde§te. spectatorilorsau asCultatotilor. . .r. ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. În satele ruse~ti se. ln epoca I\. .'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat ..a jucat un roi seçundar. În acest sens.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. .s~r~ Sljbcon~tient.i a Întâm plirii" .'11:..id. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor.ealismuJ cumaterialismlJ. cu htât ea este mai.'religia cu ~tiinta.l:\U'e:.~i oarneni cu tramle emoponale .otejezll pe femelal~sii!cmata chia. au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. ' . influentii. .en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. " . Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt. aduc prejudlcII omulUl. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul .

Ac~t:tabrou. '. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire. . a~esta I\Ung!. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea.c~ntaqt . . adlca realizarea tehnica. multsut1et ~i 0 ma. oa.pune p~ o~.în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor.cultura".minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci..~e . 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza.. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice. COnStru~tiiledestihate eultului. . la testare. 'agresivitaiea. mmentm câmpul mformaponalal acestuia. culful reprezintaorientarea spre ~a. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii.'oanadensilaeum ele se pot comp. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!.. Senzapa era ciudata: -~ .. însu~i cuvânwI .DUda rezultate de moment. era compus Pt dm Pun~te. Lumea. fatAde ~ea lui interioara. . ' i 171 . mi-am dat seanta.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. am Ît'tcét{. asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea..rba . "civitizatie"...el' n~teracpo~eaza cu mine.cultura" ~i. 'Wt. pentru mine °.çeva. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic.dar' fi spatiul din jtirullor.deodatas-au schimbat ~rQPortiile.vârful infim' al aisbergului. .ublte.ç~iii. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii. fiinta vie: Dupa ce am vi. ~mu~~1 pet.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual. . în societatettebuie sa:existe structUri care sa .. 'Astfel cllltura . asocieri' co~tieiJ.a bloenergettc omul. vmdec.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun. Potenp'alul SP.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. Tablounle c. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale.e Cosmos.am testat interactiunea notiunilor de ~. deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni. in.interactioneazii cu el cao.d. Acest lucru eonfitma l . de iubire. respinga doar bunâstarea materialii. . A rilmas numal tulpma. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci.des~s. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce.. vine de lactlvântul "cult".catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii.. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca..ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. coborâte. cea subcon~tientii . Îi dainf°11IU!tii.ara Cuni~te. sâniitatea ~i destiilul.1OOlo~lul. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura .Par~etn. ..a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec.te.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui.til:lentrupa.e. d. câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i.P~ toti.splntual~ Pas~area. ' .Ctillne. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de . cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat..170.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ .~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina."'. $piritUaiitale.'Analizand..zitatexpozitia.cu çO$mosuI.oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.htsa-Îritr. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala.pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de. fiziea ~ care sa pregateasca " . fata de etica ~i p(!tfc.lfau obiecte concrete.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient. este Ïgn<ira. ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de.'suptanuiterial. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni.s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate.j.încereBrileundr'~ti de .1maica-I . ' . m~am apropiat' ~i am .materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".rernciircaturii de I. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''..atsa !ratez cu aJu~oq.

. . se manifesta fi toate.. un colosalpotenpal pentru dezvoltare. .ea ~ulturii asupra creapei . Programelor dlstructlve .UA: agresivitatea co~tienta zero. cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat. adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ. . uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii .r '"' campuril?r umane.' ~I an allza.. .. a a~cepta ideea . S. ca adeviiru 1 este 0 . fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. . Traglcu1refuz al omului de.er~p:ol ~ Ca a .. " ". ' substanta inconstantii.minus cincizeci. studlata -..Vând un bun potential pentru viitor.' .. la nivel bioener~tic orientar. .. ' 1 ' eXls. " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent. Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '. .subco~enta minus.re 0.. . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '. . I ~Icum am . ..1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e.172 . Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau. . creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o.. . subcon~tienta -. subco~tienta .. Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei. s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld." . ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve.neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 .pensabiUiln ttrnp." ca ID "pul cam ..' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. Rusia. .. .' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente. . Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru . Existenta În . independent. .fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii.plus doua sute. ' -. . din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi . Programe e d'IS c. . guvernat de anum~te legl. ...minus c'doua sute zece. Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii. JapQnia imbina cultura ~] civilizapa. C' .. . NeÎnteleg~rea . zece. cea subcon~tienta plus cincizeci. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii .În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara..ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . .diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate ..

1 ' : .' fo~e put~iee.'. . . '- " . ~~priete::. . psihii:.< '" 174 " . . . de.neI\1rea. cau~ele pentru care un tânar. 1 ii. ÎmJireuna . se abate de la calea evo!utlva. '. " ' .c area legtlor se manlfies . 'd tita spirituale.dfiVirte. Daca <t anumita forma e ta . " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii... mseamna pedepsemultmm gre .viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza. sâ. prietenul sau..'eÎnultiinii ..acn VIzar~ a programelornegatÏye. ~ care lucramilii biocâm?.bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa.-: J 1 11' "-". . din. ... ctI ' pnmu 1 caz Care.e. . ~ mIfi ~~a chiar pe mine. . . m mdelungata mea pra. Programele se comporta ca un rvUustipic.defo~ea2.ograme distnictiv~ autono~e.structtJn al" apo t 11'1slSteme }D.Itonome~. il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. J!f. . . ' iof0 rm .Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. un rau Întrucât protejeaza .. .. can.. AI "" el "stau luenirile .ùnril~eri1 ponltl-v:..'.atlO nalii. spm~:u~~~e. Daell o~ . - . ". destramarea corpulm ~ztc. În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica. .1Ii.IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra. ' " . .\ln 'le reie' cât ~~le Unita te. . .. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn. .' 1 .wate. au mceput sa"-'.trece la demolarea trupului. cauzel a aratat ca.~idec1an~eazâ programele de.tratan1..cum se dezvolta el.6rma!"". .Pêa~p. ~ ' . de aceea de decurg pe h/Jobservate.ID procesul' .oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva . tutUror gândurilor negative.'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul .printr-o 1987dimenSlUm.e~a fie bolnav mmdes. . n~fI." . Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I.. ptogr~el<)rneg~iNe ~~.unlor a~eStora. . .° .'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. 1 .a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile. Ce.' . etlc..eeltiIa'izolatii. structurilor " 1 . ' . . }tpar bre~e Îns~ten)1.nu mtot d eauna sunt. datii 0 agresivitate putermca m rap .!1~/l. .eslFconttpleze ~~pfop~se.' o. creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani. eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru . al ~aSe ani În .mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. . . Omul nu d~unede organ~ caI:..villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.Îi1ainte. .wstrugere il omului.\'~I1l~llor':~!f. Daca omul nu nierge pe ca/.infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt..Capta Începesa se amplifice '. .~ts '..În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului.. .amasura..sa distrug~ structurile di$tritgere. ..i. "c!\re "VIrus'. '-mc". " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. 175 infor(ll&ponal . . ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere.. '1 i: dupa ' '.lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~..' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm.fâ'p~tru 'VitttsUl.a '~tructimienergetica. Iinf.'$e 1~in'ulteScm... Putemsii' le numim. . Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme. at â~ gan ..' sa sau. observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 .ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril).'A<.'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie. ..caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea .. '. . pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. . . ' aceea bolile grave . . al' t .empedepsit~ prin 'a~ti~ea . Înseamna un program cKstruct1v.câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~.a unpi~lto~. 1 .§i.se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine. Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau.. Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic. giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se. .De .d ... .It~. a mamte . bun. ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale . . Analizam.onbaalaeSterezua une.Jl sii~'(}efe!1siv.~I sa distrugii.0. se mmulteasca .bloCUlui. atonel a~:: ~n biocâmput sau. defottBapllof au cr~cut conslderabll. ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii.~~'progJ1lme' ~ alomenirji. '. .~at!ea . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.gândul este 0 bune se . " teunesc ln . Anallza.' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' . t. ' .uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. structurile .' . . de con~inta umana.actlVla putermc farta de ~cttUl1e.este ptogtaniesuI1t .i 'se. ..neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor. c~ manlfestat dmtr-o. ca m-a fileut sa simt ce . . În trlare. . .. .A ctescut " . .nd.'.ajun$~.:r.campul.entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program. .. ' ' . +J"". . . . abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea .. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o .

eeakre. Î11timpce.pM uClderea-iubirii.elulpnmel. În Întotd~~a.Nlclodati pana. '. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca. . ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei. de. . .:a CIneva.a atace detitul deprofesionist. . .narcotice. Înatta Întregii lumi. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel. Av~ ~n~tuI. Mergeam de parei Înctam În unt. camenii..A trebuit.' de stramc~ii acestuia . se autodistrug~ distrug ~ce.0 puterlllca agreslUne nu numai la.a<:~ee}l ce se ..-m"'itna v . ntmul vietij." ' .' . . actÎV. IIlpc. te Intr .meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l.' .edere al mecanismului karmic.. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.lIlceput S3.structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul... . si. a .UICat~I. sau. Inc~~t. .Cu . .l~lfe. p.' . Era vorba ~. '. prin .1Jj.. ac.. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul. v.a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. '' L>acâ la' baza deq1.0 interesanti diagnosticare.In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui.. 1 176 . unecn . . prin . ' . demolarea cr~.. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. Cq.~bC9~e~~I. . fatll ocMar. 177 .am cCntact cu unprpgramnegativ. ~f1~lta.li. îri' ultimul titnp se . Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse.§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.. are Icc' prolife~ea violentei. . ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a.c!ârii sta un Începutsplritual. . . . ~I-a mancat prcpm pui. Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I". îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa. rauI Înseatnna demclare. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '. niveLinfcrmaticnal. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~. .Întrucât. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. .'Cc.am~lmp! di. . Încât ccnectarea SlsteJ.tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea.tâniinllui..~.Încareitura autodÎstructiva dln .lC~n agreslve... atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. m-a ~uprins ~biciuneg~nerala.Acumvi~atuturor proceselor.0 d. Mâuitlate1evizor ~a~dc. acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi. . Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez...acumraul n.a era.fraza: .trIva.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi.831iea Î11 . .. d~ demolare..Ill . .biccâmpIII tatâl1..reallZel\..Recent am Ïacut .. Iim~tIt. lunguJ . tatiilui.ntr-c data un ata.Ito~m de d.' "'.' ' Es~ imperfectiunea ncastra.. atu~cI . .este 0 (Ira.QulUlde. Care-i dif~enta? Din punctul de. dar ~lla cel blOe\fergetic.ntrat Ill.În . " .neÎnteles. dar În creape demolarea trebUle . cc~iente a stapânului. ccrectia neCt)sara. mergeam . Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. . ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl.~ .~~gere'~I\1 \l1ccâ.' Pragramul .Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat.estlucru? InfcrmatIa.. de agre8\vitate . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit.de dlstrugc:re se.!.Privit din aeest punet de vedere. binde .Mât de &eXUal. pnn amcirican. M-am trezit. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând. . . fost .mi ameti~creIem ln cap.ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.~. . În timp ee ." J{ .ut~regla:e Întâ17z. ~ " " '.?Wul..ml-am t~~at l~crul ~1. '. ' .M. Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat. .pot merge. Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim. structurile informationale ereditare.c8W\1u1ilU.i dea .. .- o.. ~~de~~alat.AA\I filncpcna. este pcsI~da .Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el. ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm..c n~teptat ~. amlt~ali". ~(.8 ~orva ge1'ieratii. Întinzându-se. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI . . Însâ staxea mea era la fel deproasta. ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl.pnn crlil!l..doml vrec clnClSprezeçeminute.sa.!l1a ~ezpe ()banci ~i .fie eontralati.o .petrece.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui.-a . .. tâniiru1ui. ~ . ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal. Am Î11cbeiat aCest " caz. el . . Analizez situatia. Creatia este abligatOriulegi$.!'rc_ducer~au~1 rau.0 ..wv " '.creatie. " ' '. ~Iall>gam:~ I.itatea. Ce Înseanlnii rau/? .specialÎn America. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.c ~Inu ~te cprita.a ceakra~i devine neecntralabIlâ.i Înju~.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea .

corect. d.œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat. . . . ' ' " a:uta.'minusdou! . - . ' .agresivitlitea subcon~til:!l~ . e actiune programe. extrem de d agreS1ve ~1 . b"".Faptulci.Eu $i.i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice..Cind .Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.a:~r'e::~velurile. .' . Am .si verifie daca'omtIDirea.Încalc. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.ercatsàajung. s"a.' 0 m .s-au lua programului de a " n .iii.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' .acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic. .boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult. . persoana. . .se .:"". Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!. I~ceput tr8teze În mod incorect. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii.CiJid ~ ~i~u de ba!lii. bioenerglIDc"asupta . ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. nive! am ~tit un Putemic .dacârpot sa ajutcuceva.. $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . ' .a '. . efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile.central.vorba de dlavohsm.CUI <u" ID 'na ca aeum. a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel.distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o . .Trebuie izgonii duhul rau".' umesc.. d Omenire 'care-I 1 ' .programe le suntu. confirmau in rnod intuitiv " ."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~. . invent1v.ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . precise privind compo\1lU11entul..p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . asl!nilarea .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli. . " -.. . Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn.epuse deJa s~ . al Întregi[omeniri..are~ e fi. . Gmul care. pe unul. . dlavo s t'.gramulde"distrugere. pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca.~hrlin~e . porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I . $amanul.:. 179 . .- .probabll Într~oalii~vindecator.~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. se ' ' Permanente a 1del 1or. Cnd gru pui .'~Mta . ' . awesivitatea. SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n. 1imu l.'d4tpartea .câ nu eravorba de 0. Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta . "1 meu in pnvIDtaacestel ' . Îtlschimb.~"~~& '-"IUtTcl>ticul.a ~r Supreme.cui .178 "". lll. ataCul' programului negativ . Am Început sa-! deterinina sa comlta... neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate. .eSiv care. acestulapn. . ea este doar.' ' ". unele acestea .}.amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' . Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient. '" " "..c:asup r:rno~tra . t fi astfehde manifestiin.. .ainceputo .prezintii mciilcm .se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele.aie legilor.Aiciinsa am Înteles. ' probleme Înc..':. ' .eXÎstii un mediu agt. al agresivitiitii:. Tratez.H. tezistenta)turbat~. ". 1 a. prin aceasta.-~ L ~tiv recunosC. - ' .De. I-. la.. .pogorât Clivafoarte atac. ' . Am testat. ..' . atunci fie . ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit .ditect laprogramul general. .'con~tie~ .m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza . el -este nesesizabi1.I.atacul' Deobicei g~sc.'J. .œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual.foarte agresÏv. . surnnnzatoare t' ' a.a ~t.biocâmpului omului. Îndreaptii.c'i'" 'v' " " " .'~q "'''' "' '. .".(~:". ~ceasta nua gaslt cauza . .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui.' B oa1 a a . Am decis .acest .venea '.ln .. din cauza actÎVlzani u . ajuns. " ' ' . Îtl geneiaI." poarta ' ~ .ap .'sa viid.meu a "'.Început si catit. - ' ..pe seama mciilciriide catre OatDenj. I:antulcrC§terii agresivitiPf afü.este maro~~." trebuie azvârlit din trup. al informaJ1<>lI. 1. Ig." zece. d "1 1 " ppat unor~nism wu c.' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace.un".?evm """ . Îndatii 'C6. ei. Încâmpul omenirii. omului. un bulgare de nMolçare ".firie . . . Tra faptul ca dlavo1 1 s. structura . po pencu 1 oase ~I. .ltintreruptinsa izvondacesteia a .acestoia. . .mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n. . mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc. ' .tUnilic. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ .!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de .~~.ca' OfganÎSmuni~. : dlfent Cazul . cercetez deladistantii biocâmpul. ri f'aramotiv'se explica prin ca.sutezece.atacimpotrivamea. ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c". diStrogere ~i.. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR. . eu diav:ol. legitura~".petso~eoncTeti: Am. . se . $1daca vm eca oru .. ' . . "' . mi apar: Mi~c . . m~te .subco~tientii plus doua sute. care u~eaza .

înbiocâni. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm. Omul care .. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele. care 0 impungem zilnic.Stârtd in post.'-: . . acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere.pemuta. .' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i.' . Forta'iese de sub eontro\ ~i. Încerciirilede .~ am inc~t sA. Toate acestea sunt clemente. L-am mgat sa-mipoveste~sca . Am deruIatoaseta'..ciiznit s.pul fiecirui 001. . ..depistat prin lIlijloacele ob~nuite. aie agresivitiitii. Aceasta e greu de .tânar pe care destinul. . . " exetllplu:.. 180 . exceptia frazei.<-.ma. .\ '\'0 ..j.. tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala. desencle an\mate de. Comitând 0 fapt! reprobabili. a . ' .cu privireaMinsii.". Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii. AnaIizând i situati!l>8.relatarea. poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic.eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva. ' afaraluL . poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. am viizut ni~te .EI se dezvolt! ~i. :. a sufletului este foarte mare.est: &pt mis-a' intâmplataievea. " ' . prin simpla hotarare de genul "Mâine. S-a~ totu~ Cil.: ~.l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica.'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om. Cunosc un . . ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor . ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici. InteHgen1a. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere.programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i "..iIiiriisaie la nivelfizic.._.Am inceput si acponez la nivel . Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute .l'a de ajuns sa ordon În gând.. . mai ales.. . din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe.o. PillA la . Î~icontinua tâniirul. eliminAm.:am reu~it 8-0 elimin." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a.. Frazaplutea. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv.' <J 181 ( i. . cu .grup de bioener~eticieni. Odata. 0 . Impresia era foarte ciudad..' . . $1:. .. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. . ca un virus.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti. $1:-1 deformeaza.' sufletul. insi.~ergem.omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge . . . de J aee sub formi de ompe.> .ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa". Am (ost de acord.n cele din urma. Împœuni\. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus.iI schimonos~te. . daca. ac. Sau .din inregistrare..~.. evenimente ~i rn-am .fiindci .- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa. . au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta.. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi. ca omul ~icadea de pe gard. j'Ir. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari.chiai ~a celui mai bun. Însa starea 1ui a ramas grava ~i.!consult pc flul sau. 't-. S-a dovedit ~ii. copiii ~i nêpotii. expun.puteafi tinutii În frâu..CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i.a acestQr posibilita!i. .' despre el. Aduce a misticism. tip .a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at.cheie. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis. perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica.!. Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri.ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ. :". Problema este cietica trebuje respectati inWte.a.inclusiv in utilizareainformatillor. ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. ' . ocupa structurile fine.un . de neinteles pentru medici. bioenergetic.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. cashuo arhitectur! nearrllonioasa.

t ..ptin DQJlptea sub 'pern! biblia. . DecoJ. marna tanlirului.artiroptceva. luCIiJ nu se intâm. În Însanato~irea lui.. ..'.' . .l. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii." "'.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~. Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul. aOtirita:ti la.dupa. ~"".. .Într-o viatiNiitoare.' de conceppa deformatli pe eare 0 avep. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii.. l.1.mi.'lasfatui ptec.saranÎi?.tideoamt1/li..am 'venit 'la preotul eare ma .$pre distN~~e. . '. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor..M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie.Jn vretm'fel..~. '."i<'" .~fOSt sfituit sa ma -~ duc.PIi~ si-I ajutaji.. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil. ':.ati urât atât . depânii: aeum. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra.' 'r IM'~'\ii\f. ' .. eedare negativlabioenergiei copiltilui.. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). .i dueea '.' ..ferestrele. Rugap. .~. .'eare. Daca aeest..'~: pararnetni . aCU1l1 ~tproces".. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé. epuizatl de' chinuri. tânirului.. L-am 'luat '.' Cu foar eâpva ani in urma. acest.i~'i#rnt.ar fifost aplatizat Peo. 1 .='~~1'~::=d~:=:~' J. . " " Erau la " '.~Preotril mi~~ s~us sa.. bote~e$i.-. .-va in. <:\I." < .Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1. . u$a. .. de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei. am'inceputsa citese rugaeiuui.dumneavoastra. sUite 'ingtoiitoare. .'0 "". .ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf .pefiul '...spre'~ere.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar . cu atenpe intreaga viail.~ ofenselor a dust.Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) .. .deosebite iarde la.. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot.când tratant bolile~ - '1:. .dumneavoilstriura fil...tt-oo'aparatdis'tructiv. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl .-Desigur.!~cn. ''i' 18Z.~I:Când. sa-irevina.'. " men? m~a intrebat ..cinii. fata aintratÎn'Colril'~ia..El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza.v-aUprovocat suparari.ade 0 catastrota?.sa.l. i-am~puscamor: .vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul . fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de. -~i ia~ diseut Cufemeia. . Analizap. .. 'Problemeie fiului sunt. ' .pla. Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru.. Amintip. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: . ' ' dtimneavoastra.a~vit!fiidnltufui..ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: . . :în~.omului.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi.aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva..eum~pullJYi. ÎrIplrinti..eliIJica~pSihilitrie. .~'PI"çJs.a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i. 'tati! $~Iui. .Once.. obosita. Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " . bunadispozitie iar lor sperarita. ..'.tulUi...tinlpula.'.. .CitevÙ:Îie am fost iatr-.. -'. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati. ii explic"eu mamei..:' . Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far..Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt. IIJ3 .".. gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate . Ma)11a'copiluMa looservatca.m .~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete..'.)tJI.va..mibo~.- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor.mairiiuca $i. indouhile vafiaici.. prina\tar..' Mara Începea saploua. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i.'f:'!!\' M-amtat'la. '.. .itiiseQta ~.q~~ spœa'taU'm. Pimin~ Î1t/i~ra $i. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei..ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic.~~9.dtq>1i '."... sI.. '1l!~'. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.~+~eli~'ie\ll indrep4tl. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta. fetira era aproape si rnoara.incameriise" des&ideau ...'.

e801St..40rette $i-rfaci un..de distrugere. autunomâ.~:i~Omis-.'m~du-se. ' sistemele de blacare ".e .prin.. Elc pravOacâ a pu~:acti~ a.:f~\cil.t. lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce ..zaet? Areie~itc~ ' Ja.{1nivCtsui ~areceatuncicand.lngând la un anun'lit marnent. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt.Pârintii au .~i 'de a.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e. Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic. Pragramele.1 ". '..! au.JbcD~ntUl.."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<. un niveleticci la unul"prini:itfv.Ie. .De.K1tutile biooâmpului .l intensifieat ~i..bia. Acest fapt duce Ja odestramare ~.âmpurilornoi S\Jnteln1uft .se n. U).În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.rauv.fi' psihiœ.cr~te . a eAlar rapunede a fi. Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .inaeest mod. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri. capiluIui!ii.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1.~ .iacum.~'Ja>nivelulsho. . . prablemele fizice. f ~deJ'eaanaeeastitona complex. stoc.atUnci merg\'. $i prablema nu canst8:În faptul cit. "dacit .y ' .ln mad activ Comp()rt~entttl.iciIncola are.sau mama.pragramelor negatlve. ~jubire. el Intretine programul. !!pre diavo!.i. Eu insümi Începsâ Am.aSpÎf&pi. . Daci Însii amuIe .entul ci ma. .. Univemtl.e1area '!Dell proprie.cittre unitate. de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia. cred.~a!kofeQSatpe.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti..~.merge spre Dumneieu.i.adatitau uri~. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.n)..a-i distruge pe aI!ii..mdepârtea4 de Urrivers. Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.ri ~ trupului. La baza balii~*. ." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. acumula a karmâ negativa'care. ' "Oamcmii aœrr.}i spiritua. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.. de ~nl'vers.el are lac a creFespirituali .8ft refuziimtrata. A~te pUilete. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale."cl~mPDdi~'.in libertate: j .atut1civa tr~ui salle. '.~ destinul nastru. a Lc.pentru" " C1U1Q8fterepot fi.vertiginos.Ciind'amul.ultpl"e!l'senoasa .cu.amul nU.daCi~vri.jlto(.$imult preapericulDas!. ~i anno_eastru~. Mi uit lacauzii.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~.. mai pute.De ~.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM. .()amenii ~r". . . ~.' lac'mod. " destuJ OIIi. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.actfve . Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa .1inde .pulcopilului.lU "" 185 .giIorSupreroe În. daci mainte ele.ate ln biocâmpul' omului. mad adecvat..n6JICU. repreœt1 .legàtura melt. i-\tj.~tOdi'stnlsere..este' \ÇQ. gttava.influentit asupra ifaptelor.. tDt ceea ~ este Îndreptat.resp&:tare . ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu.pragrameIede..nebulo&cceaCe. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.Cum se spune m biserica. .xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul . . sau . iubire.Iucrea.c.1 practiaain.un comportament extfem' de inve~v. .fÎI>primej4. Îllceput' sa-mi ~etemJine .nici 0.jfarmat ~pro~.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne . agreslv. devine tat !l1ai precari.' me1e.'. phn de riintate.jl po.J. Dar triedicina. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru .e'a ucid6fea dragastei.1.faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ.ZÎC!'m. imunitatea.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!.io~!$e realizeaZtnu la. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '. Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea. rapidâ.\~1JlnVIMer~i1i. .oltlulQide ÎJ)citlc.structuracimpulllimeu inf~atiana.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(. constituidistrugereaaltotaameni". ajl. neÎn!élegând adevaratete'.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a. . mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ. . ~n~~eziçAAdU+Se.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare. care are acum a existent!.prQb1eme1ar eticii.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia. .s-al.a va ..lui.baali .Stn..ateaLegilor"Supreroe.ar trebui..de .o.um .~ânâtatea~i . ar pute&.culpii1u prins Vlgaareln.le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor. . ~Co1l§tientubre~tii a zonam.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.ceeace Înse8mni. cimpului. . de mstrugere au.:<in. praotic nu aveau. a~tiipasibilitateprintt-o.

~. ..nuau 0 '~t". { ~i'". " .treaa. ' se m~n. . .~. . .StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate.o tnaIti greei.'i:::):>. ' . D~'piicate..ve.'" " -""". zgârcet1ia. !f4 .y . .rea.'. ". ' .'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j.çu pmernice defQ~. ...tizicà.seama inriutiitiriistirii fiziœ. . . .Mai~ CAPITOLUL VII .-" .. .. pot .i.vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw.f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç. al ~piilot ".a vi~spiritua1a a.. " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.Uneori. faplUI ca..' iJIf1uen~ as!Jpra .JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: .. .~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::. . "" ". .ri1i~. . .:cedare.. energetic' . biQ. .lll}~fin~. '. ."get.acest IUCIV Io.e:.. .cciIètretrWtut!...doua .oergiab .fine.~~. ~ritu.l'iip4âmpultJj meu.~:'J ' ge-.' T()1ulbote~W. w...~t. . . ..~ii ' " 'i::. ~ ~ " spirituaIe.' 1. Iaconuê." " .atenunudintr-o data.n<$i co~l1erau.'il' obligii .iiameliora'~ '. .cp. semetÎJl.rwo~amelede di$trug~"i.' -. ' . ' " " . " .V~' dis~ispirliului ".1. 'zgarcell1a.' "" .':r\.ut sii-. ' .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' . asupra parametruiuj celui mai .b ~e ~ Pte l!I."l'. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi.p!>rtant.cele zece ..aW:ul.. fi . Sti"POitte.Ïnci:rcând sa-!. desftâuI: .1." o.. -.DH p~el.'. fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !. (i.. isttuctJ. ' . ...' . "" """"''''''''''''!'''''' !.o! Îtl. . ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: .' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor.} """'. ~19r\ '1aF1eg.cienii are. """ .~ . sâudedistru~e Cate a inqep.Cualte Iumi...'1" '.Dacil )11PIjlV!. ".ale structuriiDr ac~.~ . . ...acest proces este c. m§hn.' " ~~Iii. ~ repr~q~1i de . biocinlpUrilor. "i/r. j>e. . . . .umult~gr"ye~~dec#e de mat sus. l'. .. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit . Degativa' . . mania. ~am Y. . .'. .~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~. \. ~ ~~~~ ~ÎQ. .Urât 1 .pilcatetapif8. "' . copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .. ~ .. . ._~. ol\feçare Idee.le.- " ' "'.. " . ' " .:~.În'1inal. când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll. ~' '~!IlJ!1t' .sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c .' l' . J.din ~cturile.in.: Impor4rite. . ". " ' - ~ .'" '. . ". vijtnrulsAu.. ... a . 'çu Divinitatea.t.. 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".. J:epede~4egenerare..'.q~d .ç.etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~.e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!.':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre . ~ . i?a1C!leavem o.m œltinur.pe " °iU:' "sa se ' .tratea2:a ta.osaÎn ~~.\)iaeriçiid. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.'vorbi deci ~. '..""" ~~!!'~: . . .119~OSC m.. tij!ena.. . j)ntria 'I!~1iI1. ç. " . . ' ' " . .. ' .i:. acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p. "."~ ' . \":":. ":L' '.~ awf. Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin . :' - .' " ~~. ' " " " "'" " " nn oocmele PQ.co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.dif!:riteterrnOlll. . ~ dlfecponate .:\ j.-" - ." . .. vindec pe copil aniptcfuat . ccle .. .'.p~!'1\iln~. 1 invi~ . . " .. Sa anah7Ji.i" " ~.tecmitafe " " .. ..~ ~. ln .a. ".mi demo\eze ~'. cèle tna1. .'. .d~ge'"orlP'.. sjQ.œra".'n1a ". Deaçeea. :'. . . .t4~\. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru . .ca e. .daca ei. " .Pând çu luna a çmcea. oamenilor se Spn]1i1a. . 'cii. .eo. .. ..:d W. . . "Iacomia.tretbalene.jncheiere l . omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele.~piiitualitatea:.-.v.~tr~o~i .I/' ..J. ". l'. ' '. refacedrumulpu:q.' '.." '" '" .o. . Prima balena.. . ""'\' . b!IIW ° çonstt~ ' . . desfriu1. . ... '. .~ . \iI'a ~ M run C ~&i~J.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv.' ~ . '. '. ' ....'- . . ".

centralei .mtraacestea trei: Credinta. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar.i"gre~ite.' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi.. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele". . convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata. ale câmp1.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului.i. ~ - .sentimentelede ura ~ jignire. Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. . . '.. igienei spirituall: ~iaexistentl:i. se supere sllu sa . prezentul sau viitorul.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste. ~ . Am multumit ~arn Închis.' pentru. Dumnezeusunt .biocâmpUqIor umane 0 constituie.de . Înciircâtura de iubire . caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. delicatesele nulnai dupa luna a . de virtuple in eare ". . -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare . ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' . Condipa existentl:i dl:plin\l a.timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. ~i Iubirea. armoniei luroii. bunatate. plâcutii. Am . cu trecutulsau sa . \. În carte s-a vorbit foarte'.avantaje materiale.apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a . ' ' grabeasca viitoruL . Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. .. omului 0 c()nstituie'cre. dorinta .. '..nult.Regula principaliia.' 5. .1atÎnca' data~iirulcentralei.de oarneni. mai:fotD. .sa el! ~i sii nu admitii parerile cte." iB..a accelera sau de a. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti. intern8tionale . Încetini evenimentele. de. caritate. l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense . copii. . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. . N~te deformàrÏ destul de paternice. MiUl deformapi )iQ!':nergetice. j . locul al patrulea. tradarea iubirii de dragul unor. . Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1. De data. 1 " . s pe TrclJuia sa sun in Belgia. ~~ auzit' un glas iritat: .ri. comportwe grosOlana.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat .tTaijlSca ni~te sentimente oegative./ . ' . sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa. adica dragostea pentru pârinp. Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om.sânâtiipi ~idestinului copilulul.i nevii.. " . \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne.i deformat... '. smerenie. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. .a . . .. !ntr-un e .". Am format numiirtli.normale a structurilor ..natate.terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. .llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii .tata...rau În legatur1i. 1 3. AcesteÎncBlCiri e at1ii. pentru sine. . formarei spiritului ~i asP!.o. Speranta. când flitul ~i ~i nu trebuie sa. . A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena.a~ta 0 voce 9 Iin~tI. 2. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este . .' .sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare. 4. ~aptea.inciil~legate de .M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste. Desl're. Iuna acincea .despfe lurne.in prim~ rând.

toa~a partea stân~a.biocâmp. mal periculbilsi . Lueram p.~.sa tr. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati.celordiIl jur.r.utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ. care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat. .fatiide difurite senzapi.". poateduce la urmariimpn1Vizibile.~n..'< .>f'im~âitd PI!ÎP2. < . .I1I"bletqda LazareV". 1 .Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor.oda esœpericulollScâ ~nuIna.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i. . 'Pe.Piirea .e diIlautomobil. aréÎnSchimb>. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.buieei si diagnosticareakarmei. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.Iovituri diIl ptrtea sotiei. in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare.pericmoasi.apuea de bloen. .e1ile mm.t:pe care Îi iubescnespusdeimult. ' . .?Jl'8ios "..mea.'. ' ' ~. Era 0. meomparabilii. tot ce puteam: Curapun.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca.r -' IIHJ ..' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.am Început.estePo. M-am speriat.ecep..." Ii.N-ampututÎntelege de ce. Când primeam.i.Ritmurile universului nu trebUie tulburate. durere de capsau 'Întepatura diJl.EJrist!înili fi.. . 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau . Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci..arteaacesteia.pliicea.. spirttualitaU.oarea de'menghinaacapului $i."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa. .o datii. decis.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~... meR.asupra." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~. mai eurapun.. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii.sunt geooolle.sa ma acttvizei...seriede par.azerev'I. ' foltrte .. copii$i chiar p~tru mille.a lungul. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea.aiidialopa\~pa "RI~~Ji. Întrei'-patru l~i.r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. ~. J' . displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p.va dea Dumn~z~ .sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met.~' s-a destqurat practlca. fi . avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA. departe.. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 . sotie. Mi-am schimbat atitudinea ....m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~. de energiile ~perioare ~.ecAtdrSiab pregatit da..~ipentru ~av.. ftra p~ilede rigœre. ln special fiul cel mi. 191 '~ile enulII~~ai'suS.~ mceream sa descopàr defeçpunil. Am .~i cu asta ar fi .iceam .sa.Divin se Încarca.odei conl>ti Îh ~~ ci .ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare.'la' ..liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute..infarctul de .J'pl~caomul pentra impri1~ta sa.' departe. . penttuunvind. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU.aunei anaIizenemt.oQaeste .bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . . ' W!iid.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a.8tP~~. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:. ponderomotbrografiei .~ inadmisibili abordare a metodei .m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!..: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap..ma cumilltese Însa orgoli. am pierdut 0 jumatate de câmp. .Îiaa1tji ." '.un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe.era larg:de liis.~:. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc . daca vi vep.pnn ee-am trecut eu.'.i' ~uicepuVsi'oeercetez .:un rfiu orimlui.Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ .Oia~ul.ab'domen'. de. f d~i vine' maj lent. Flecare om care aspiIi:.' Într-o atare'sÏtuatie... Lazarev rn-a seas din imp/lS. diagnosticaJn.ul ma Îmboldea sa merg mat.este cea mercantili:."~~tf. ExiStio. Sa nu.Ueglltivaasupra. diverse ÎovitUriptintru gre.f~a. ~ mai '. Întelegeam fiecare. . Bnnp1u#u$Çr. naturUvii ~.ttebUit sa .. '.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'."".$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta. .~V~fieu!.. .~eu:'~a .a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met. eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic.ergetlcii ~I de . ca deasupra eapulcl nu am..primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.

1~ . .rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus.avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc.'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd.n~atidevenit principü p\mod de. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme.iJlli deformeaza imormapa. Daci.. prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara.informape pura numai În starea când Voidaun..in general.Jegil.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu.Jnunle.puri. " : Tânarol numi-arA$p~. L. ' . ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .daca. de 'gândit ~i iar de gândit. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j .. Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue.semne de. fapt . .acestluGN În primul t'ind. ficut fiindca raul cu care.fizica..( ..viatiiar{)itlUl inCearca imediat. karma este Închisa.dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru. cà fiecare om caretinde catre Divin. . Poli vindeca ~i obtine 0 .~.victerÎf>. cohtin)JadiagnostiJ:area.. Plilini." 1 .Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt. -" .n~onn inftângerea iD. echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala.nu 0 . credinta ~i cuno~tintele. K~a omenirii. . -.)in' pâc. Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa.estt\un salvator allumll. sa excluda depende nta de b].formatii? .'in camI< de fat&-aceasta a fost un. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i.spr(\ Dumnezeu. Voi fi fericit da. 1!13 JrrtorC~du.itate..sarcina". Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: . Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü.sa ()bpllà . Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll.. aplicând-o ~ trebuie de gândit.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte.' . .subliniez.~i vâd .miemi s-a. ' '. ' ' ..espiritUlUi0. :. lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i. Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte..sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele. Aspira1ÏiJ.. . Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".. . tyfe~uI e foarte simplu.pfunânt~~tide a. " ' desc~ fati deDivinitate. fie . ... cevasitnpJu.i!Jcerc'Sii explicmetoda.J.' . ~ Eu.mat~nale. contemporane este atât.p1JDctul .." J . p!U'anoia. spre . - ' . wad cà.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale.$i. Cu karma impura..ca omul .$i cine viirâspunde'? .' ' . viizând interferentete biocâmpurilor. tra.poatecineva 8-0 invete. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat... omul trebuie sa. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere. arnbigui.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet.. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor .pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele. Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia .atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . '. Penttb a'obPne 0 inforntatie .91ti vind~tori nicinu-I billuiesc.411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i.iEste necesar .~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede .. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi. Când. La nivel1il..~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d. . pnând Într-o mâila vila ia.

.Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .câmpuJui.'.condiponeaza corelapà dmtre.'. . principalele proGeSe pastc. ..1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i . spirit..reducii la largirea .it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra. '.> '.secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt.'siise mai dezvolte.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja._l.'J.!ca. ' Diferenperea corpului . TendiJ. intehsificllf6a " . llirgirea spafiu)i. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie ./ 194 . În Univers la nive! materialtrebuie si se.. spaVu.'ni~". .este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare. \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor..Ji §l1Jliirirea timpuM..~. Diferenpere'a la nivelfizic.' .Acesta este faptul care. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri. '. înacest Cel Civilizapacontemporanli. preCllm fiul riitacitor." -'. ' . exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi. . spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~. prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot.'." - 195 . nu are cU!»'.>" .~~~ nisa1tJ. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere..' ":. . ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei. CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. -' . .n~1!!e SIlDt.'. . trebuie sa faca Inedicina. iIIsi.se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale.'.' numaiprin metoda spirituala. material ~i spiritUal În ' .'reprezentati de1Jlasa. ~i sa con~tientizeze fapfii.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent.. . diferentierii fI1!1teriaie.r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale. aceasmlume. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà..'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a. în lume .'-. . Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. ." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl. . catre . '/i4itjalJ. spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. ~~ .

'>'-' " j"'/ . '.. .." . . o. . .:. .arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI ..... . .'.. 60 ..... 0 67 ... "....' .. CAPITOLUL l "... autorululo o... ..." ..' """"... .'. .. 0" 5 9 13 . 67 bioenergetica 00.... ..'Or'../~.' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V ..:" PREFATA Din partea """"""""..0"" O" 150 150 166 " .."'"'''.......... 0 .0000 .. . ..... .. . ..00""""'" 0 '0 .. \ '. 0. Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a. ...''' 0... . 187 ...... Cultura.....Încheiere ... . 00' : : 0 0 0 .. 0" 0.numita aM ... ..' 13 60 CAPITOLUL II .. o .. 000000. . Structura informa{ionaliistabilii............. 0 .. 0 ... \ j' ~~. 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII ...:): . . .' CAPITOLULlli Te$tarea ... " 0 ..: CUPRINS t:\ . " . ... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful