...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

yom pazi de multe nenorociri. .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. fu. În vbunea /1{1 t.'~ . yom descoperi plini de~ilrpJ. dovedlt afi nepuÜncioosii. il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca..orientale (În ~pecial ale celellndlene). gravidei HI .ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. multeaitel'e. .iji a corecta structur~'.. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. civem tati. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? . spirit # desÜn este.sau . de fapte. psihic. care ne-au fo. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '.. .za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta . acesteic(up este confirmata de mU!limea .cu . sanata/ii. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq.S. .~tiin/elor medicak. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. .§i destin" afirmaca are O.psihic. Învataturi'i.hlulte ori cu destiiUll. doar asupra efectulu. Îh ~pinia autorului.dllpa cum afirma s. Cilind aceastiicarte. . aC/lOneaza. ~ ".l'Ci e.metoda elahora/a de auforu!.yi mai ales cum? Sunt.. 1 7 A.çJJUnzatoare .~i. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i .. . ci reprezinta.alimentafia. ouceriri .l'-a .multe. " core.l'au un camportament. Armonill dintre fizic. autorul car/ii "Karma~sau .yi' lintpotfi. etic irepro§ah!l: .z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul .eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .p structura cu mu/t mai. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. fapt pentru cflre. . În l'au).Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi.1. cauia riinuiniind IÎt. spirit. lor?.ne operam? sa . . Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -. 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este.$it u mult grani/eie . .DqJ:fÇ.~t harazite ~i.e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva.. convmgator.arev ne da.a caZ/m. cont!nuqre nesçhimbatii. \ CitilUi flceasta carte.fiira sa fughilim medicamente ~ifara . .cazuri!or rezolvatç.il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . ' .~cientul se Îmbolniive~tede plamiini.~ . ale eticii ~i moralei cre§tine.i. . ' Ne put:m .. [Yutaea dea "vedea". cQZ/AriÎn fara carora.emem. hranim? ./. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. '.uz!lor bolii # al restahilirii . Însa purini aameni '. mai ales..care slInt codate În karma . ln prezent . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . idet1ti!icata de. .terdepemkn/a dmtre . putea . vindeca . mai importa. domenitJl .\'Unt dotafi de la natura .reak din pr~r:a }erapelltic.. un ta~pUlt\. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de. KaI'ma.a a alltorului.oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~.\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . .yi. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile.' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu""..dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna.. ]eoria 1i.. .lJzic.. Dotal Cllni~te calitali. (În bine .ecQPÙ safllito.indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. fiecrfruia dintre no. lrt.. . I~i~decarea acest~ia. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii . (.. ne vom.capacitafile hÎoenergetice ale. La.tiirÙsale. neMmtindÎn.'-. cu cele mai fl(li . mec(icina oficiala ...stinuilli. <if:el. ... 0 Ne paij. bioenergetice ie~ite din comun autoru/.. se. 'reprezinti't. Cartea' sa este.saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m. de trclrtsmitere a .. a itffelege. ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii.!(i1).Billenergie. ln ceea' ce prive~te. . $tim .'f . Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . n . . cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa. a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . . aclionandu-se aSllpra bolii.

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

. Din paca~ astfel . ' Întrucat În(elegerea " ' . comp lex ' dl!1care doar .-. Desconsiderarea acestel cennte. ' ' .. ' ' .tituiecel mai b ' eticii umarie. . perfecponaru spirituale ~.mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii. .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului.- .. -.ate 0.. ." sch'Imbarn ei. ..' mtâi s-o În(ele".Cercetâr~e .exerclta 0 influen'a . ' " '. oram sun contemp t.n promovarea Întelegerea lumii cOns. 1. propuse de fil~' ". '.t . '1i ~ . sa èivOlt: ." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î.ar . pomltIva confOnTI careia '"ESte.d~-ma de probcmele s' w. necesitatea. ..'~i atunci ~a intamplat. ' Poslbdltatile' bioenef ge '.j. p'ârerea mea. ' .e' 1 "_. "ben~fice. " sa pOJ:l . . ' ' .cu .'" ~i defiecare data'.nostru .~p'ermitii sa descfftâm . dupa. 'ID cel nIaI feric't caz."Încii din oo'pilarie.sa w subordonâmorb~e c'an.'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. \:.ignit e moarte.lZâ ~i se d I~::~asta. Cllte ~iilte. trebUle Începuta ri grada t ~I P . a1. ' '.'. . . C~Ie ... Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne.iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple. ' " .prezIDta mceputuI . poate -duc~ hi degeilerare ~.'dffioo. -Îngrozit.am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule ." noastre' a ~pmtualitapi noa. stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" . .'.tre " ' . ' . or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w . . maiirnportantâ .' 'l'# /4 conJuratoare. Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia.' ~' . Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ". pnCIDmm nu oame n 1for. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. . Ire. Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. .~..". " ' . 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând.. .' ". VlnmentulUl spiritual .timpul sa t~:rtmtâm .d d distrugem ' çilStru!8âJ!du. I-ablestemat l'lerege. sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. .'.tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt . ' . " . a..\L. Într~una <lin localitâple Indiei._" . fata de cr~terea' posibilitatilor umane. citit-0 prin anii ~aptezeci.. Regele urma sii-~i piarda . . w. ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. 'Omul est" . '.d . .e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . . "" . . asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul.derare a bagajului. Acum aceasta l'eprezintâ conditia .. decat '. . ' . .' O astre fa'" .. ' ' ' . atalionului. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.preveltir " bohlor.II " . ' ' i.. ' . ' . . . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~...'.' ~I al transformârilor .de tendinte.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale.CUPM anatatu umane ~Ide." 0 mfi' .prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. '. 1?teJ-ectuaie a omu lui..J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '. obligatorie a supra~etuirii.. . cunoscutenouâ ' ' 0 .E. 0 IDcercare """". ace~t':'. acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor.iiiI d ' gerea lmnii.' r'a re. ' straturile '. .ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio . ~ . rm afa despre lume Încercând " .asupra el trebuie mal'. :. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. . . . . " " ' ' . pe caream . eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' . cuno~tem 1 giI d '.ZlC.din. Fi~care P:eglitJt.spre cautal'~' '. . ~amenilor. BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr . Din ' ru Pau. " .. c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa .~ ' ". . caut ID primul rân ea d cauzeleapari'. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi.decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' . c. ' .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' .. r econsl. ". "."". ' . P.man.. .:"~ 1 .prezentarea materialistâ .ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om.1.0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale .Industanului". sehimblirii spiritului ~i a sufletului.. 1 qmo~tmtelor noastre În timp.ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea. omu. sunt amt de . treb ' " . Universul con~tiinta' . . ' L c. subcon~tiinfa. ID 'Iocuf"ri .15 .cândva . 'ca acesta poaftffi transmis În/famili.' '..cu multâ prudenta În mod . .~convi\1gde . mca mult prea firave. prezell. regele.la pieire.un slstem rofi XISt enta e " . BlavatSkaia a discutat cu .' '. . 0lumiire . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte .." " ".0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte..1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm . d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte. .e. lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu..un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine.

lâmureasciuli caz ~ cues-~ . În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. ' . ~.'e.2. .Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec.~ . r~tacutdupa terapie. regele de~cendenplo r sât "" at. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .cu " "convlDgere . Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit.Vi .' - - " i ' .u'. " . . mea. nivel uu amAUnor. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice.. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.". . ilar .n~ . a omului.:: Am. /1 . am observat ca boala. . DrumUI meu '~x.r<roln familiale. Aceste structuri Î1)' exÎ~~r. cu timpul ele ar putea fi ameliorate.ifi crutatii viata suveranul . " >" -f poate. "" . . Nr. ' .'. insuccese În viata. " l~tamplator. " . ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie ..am c 8znit'.ns un / anUmlt. ci sa ~i previn bolile.Ira.a. uman. ~l a prac. starea fizicâ.fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. am ajuns la concluzia ca sanatatea. mâiniJe ni~te structUti. Amtratat În acest. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn . În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul.' .' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: ." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. l ~pulUl j.. 1iim'team.saaparadinnou ruPtI. eaupter denie de energie.. Acestea pot fi diverse boli. Analizâ. p 1 . devieri psihice..f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor. . daca se va actiona asupra acestora. " i Când .LBolnavul av. ---. .\ .. carel~am ca porpune . . .'> ' ". tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa. care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire.. 17 .a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor .' . e ~~p . . sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente.' ". .'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . . ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito.sipitprin intrea ~l-a pier d .~edicln!. -". 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare. . medic ~ente. ID ~~ntinuare .'pe '" . SCUpiiri infuini ' oaror~. ca. d. .ce~ ce cre d . .. a tot Ce-l stat. penollditde'timp. locu1 SÎnCopei t Ii -..ce s-a i'ntântPlat'. Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate .. .~" ". ! ~I~~amstudiat. Pen!TUmine era I!. Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu. . le-am numit. a.) . Ironul i~r '~u /u.' g a m die. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi. fi :en~rat~e.0 r ' a tont '..' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. a : . u. .cu puterni 'cI' care traversau . ceea ce determinâ.ap~ dm generape 'in c:mltate..de.FeI~clti.IIu"inare"..aee as t -'. Cântpul moale . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.'credelllJl. . drept rupturâ. D e.riJ. -.pentru. . .ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. . a ~pului. ~t . "Momentan .". avusesem pana -' atUnci: caca.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . ce existaInteleg 'tare est.e . strq~n~are indeplinesc ~i.-. ..wU'-o dati a lntervenpa. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. nu se circumscriau acestei reprezentari.c. unn sai s-au ri.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc.faracterul. " - '.defofIDarea ' . .'..te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-.'e1 ti c. mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. 0 anUffiJta Ceea-l.nd ~este modificâri. . .e Izvorul or n "'. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . .tranSltlit . . mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .stabJ~~. traumatisme.La GeJ:'. 16 ~ . piistr~a. pentru a-. .finumit cie va. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~.. defonnarea patologicii a caracterului. atentie asupra acestor fapte.~. '. cu atâtapareau fapte mai senzationale. .. fiécare dat! cânct analizlim .. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari.. ---'-"'-.de pela (jptzeci ln.'ener~ell.. Când rn-am aplecat mai cu . .a fI. JDte1pretatintotdeauna . " prin careoie produc ' ~ "'.bsalut Clat c . as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida. .fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac .l!\eto~~..'-'. 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa. ". .~bolnavului. a de vern 't .

nu s-a . Aflând despre acest jucru.hotirât s-o '. '. antibioticele n-au avut . '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel.din nou.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. pe la doua dupa masa.Am . destinul. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i.inSânato~easca.i:nn dadea nici un fel de rezultate.:!. fiind Într-o stare grava. I-a revenit culoarea În Qbraji. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r.cât!!Valuni a Început. am reu~it s-o influentez. f~ceput sa scada vertiginos..'. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. ' 1 .: flltitei. nici un efect. ' .~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul." \ ~. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu.apoi au inceput complica!iile . . de~i de câteva zile refuza brana. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. 19 bioenergetice. .acesta' Într-0 stare depJ'.' ~. y. se insanâto~easca. . Antibioticele nu scâdeauinfectia. Medicii curanti au Încetat. cu organismul foarte slabit. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-.\I:'()iam foarte mult s-o ajut. sa alruze durerila rinichi. eram . am aflat ca era . Eram fericit medicina era neputincioasa. . dupa amiaza. . continuând sa scada.produs ameliorarea? am intrebat eu. bolnava a renuntat la masca de oxigen. sub ochü vizitatoarei. dintr-o data. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a.. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. ". Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. imbolnavit feti!a unor prieteni. el s-a taiat la mâna..' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil .~ . era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i.Acum doua zile. Odata . Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate.in timp ce eu . Luni.meningita ~i congestie pulmonara. '.a .Totul e in regula. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute. nici un fel de ameliorare. in jurul orei doua.fuJctific. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara . 1 insa. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: .imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. mai Întâi de pojar. ( pericolului. De a.. in pofida tuturoreforturilor medicilor. Starea lui era destul de grava. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere.a ei a Început si. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal.mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I.:.am Început Sa tratez. Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. Vederea la ochiul stâng era ( e.am reu~it. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce.cevamai bine. peste .j 18 . .Când s-a.. Când s-a. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i.sa mai spere În Însânato~ireaei.iar tratamentul cu antlblOttce '. ' . Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. ':~'I_.izecila suta. Dupa prima ~edintaam . Prietena ta vatrai". a fost raspunsul. Ea a fost adusa. iar la cel drept de cinc.. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ.plamânilor.Nua fost evidentiata vreo infeqie .. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a..daca erau ~anse macar una la mie.~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului. a Început infectarea sângelui.

lucru. Cereetându-i eiirnpul.'cuno~tintelor mele. eu am promo vat u~ ~. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . .Cauzabolil nu dlspare ~i. are un destin nefast. . destlnul. Au mai trecut doi ani. la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. sistem unitar Înc'ITe sanatatea. '. un dezacord În privinta unui . Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. btmlcn acestora. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna.:. În subcon~tlent. dep~zlteaza I~. a mai crescut. d~i perfect sanatoasa.?ulte este lipsit de orice perspectiva. sa-I . am constat ca orgamsmul uman . . amui Încearca. ~. Analizând starea . Acesl lucru cere. Aceasta poate duce. mvelul . eâmpul s~a uniformizat. ' . tratiimen~l pe. c~racterul. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte.'energte. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . La a tre'a~edmta .destlnulfiicei.~. se. La testare. un.anihila trebuia schimbata optica femeii.-' ~Îl' / . > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. .. ~ am. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. a-I '. de puternica ~i a murit iar eu.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i . ~~i" -'.la mari neplacen. Trebuia sa-I descifrez.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. il' . Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. 'ibolnava. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric.fiecare d. dl.Ce ati simtit atunci? . Îl'lteles ca.nivelarea acestor structun Însa ( '.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un .! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. sistem unitar..'1' urmari din cele mai grave.~ase on pe saptamânii. Dac[\. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu.. Un stres puternic. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la .' . regretându-l. !: ' ' . . 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome". . ' ' . . am vazut ca ~e mima sanatoasa. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '.. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. ~i 20 Prin urfuare. de Vlata :J' ~i moarte. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta. va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. de regulil. Pentru.. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee... mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau.. '. În orice moment.~\trecutul tiindcii. cum ma vedeti. Atunci am. Cazul evoca! a confirmat ca.Mi-a munt sora. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie.este. i-am propus sa ma ajute. luerat cu mâinile. Tara intelegerea cauzei care a generatboala. ." -. traiesc. fata era sanatoasa. pSlhlcul sunt indisolubile.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea.. Cand . Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni .i' sehimbe. atitudin:a el fata. . dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . feaparut.Era' atat de sanàtoasa. gândindu-~a nu:nai. ': nu Întotdeauna ~i. \ _ ..ceea ce-i mai'important.po~te eXIstavreo ameliorare. J:. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el .

23 J J \. . Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. Si inca În mod considerabil.f". la miRe 0 femeie cu un copil mie.. Suprasolicii:andu-mi .Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.f:'çeeace fac este. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. " '::. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic.e.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au .atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei..mcâmpul structura. Exact in aeea perioada am primit invitatia.ptm reglmul alimentar.: atamentele deoarece organismul meu acum in orice.. .' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens.. ti~ice Dm. ~ "_.unde. de la distan!a.rezista. Veneam acasa mai mult mort decat viu...'. Cand a venit data urmatoare. determinate de un eveniment concret in viata femeii.. .Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente... ''. .. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite.''. la 0 distanta de 20-30 cm de corp.... nu dintr-o data. Am lucrat lu!.. fetei . '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez .' '. c} . ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. .""" . Era 0 situa!ie Iaraie~ire. cunosc toate tipurile de masaj punctural.Senzatiile erau neob~nuite.~. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat. I-am . situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a. '.)M..!. .lucram. . am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. 'Si . sa ma odihnesc ." ~_. deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme. deexemplu.h\. Am in!eles ca .ointei.~-".j mea. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic. Prin locurile peste .-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa. .protec!iei . Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .. de-.. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia ."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. /"" . biocâmpurilornu puteau fi rezultate al.. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. tratand 0 i femeiede deochi. Eu pot trata prin intensificarea '.c-" .indepârtând indepartat deoçhiul. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna. Puteam sa indepartez aceste.:s~ .. culoarea fetei im} devenise verzuie. . .. Odatà. Cand am citit insemnarea mamei .. la un control de rutina. . Aveam la tratament 0 femeie tânara. . Nu mai intelegeam nimic.... Am inteles acest lucru .Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care .-'-""'-- 22 . Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii.::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om.'.' coÎ'ectat.. .edeochiului. [ "- Vine.'.: r: ~isà reflectez. . Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i .t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla.:-t ..vampirism. Nu .'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive.torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup . pot fura bioenergie de la .. Ii furam energia...'care trecusem cu mana. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului. ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva. Voiam sa ~tiiJ cat' pot .de la distan!a. atn v4ut structura acestei maladii. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti.

. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului .unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului.. . Era oocazie cat se poate de potrivita.ivinitatea. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. secolul al ~aisprezecelea. cercetate. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. Încetul cu Încetul. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea.. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. a iau 0 hotiirare. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. '. El este expus În Carrile Sfinte..j. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. catre scjJimbarea coneep!iei individului. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute.."" -. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. tratat nu organul' bolnav.'J' ". Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. ~i asupra sufletului. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator..În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi.~C-'''''~""'. Am renun!at total la utilizarea mainilor. ramei ~i al pendulei. atat la distan!à cât ~i prin contact. iar influen!areir pe planul al doilea. ~i Întrucât Între apari!ia . am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. . ~. " \. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare.Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie.. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. apiirut curcubeuJ.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor.- .. cu / . Noi doar I-am ignorat un timp. Boala.m-am sim!it ca Llnnou niiscut. al . pentru ca e\e sunt primordiale. Principalul e sa Înteregem '-'. . Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. ci câmpu!. . Am vizitatbisericu!a din lemn din: . M-am scaldat În lac ~i. Am plecat la loeul Onega..' nalizândÎn detaliu situa!ia. Manifestarea. . acestor dezechilibre. De ~ .voi fi În miisura sa . În metoda de lucru a lui PQlikov eu . de unde aaparut ~i ce roi joaca . bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul..P1etoda. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . . ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. sa intràm În armonie cu Universul. deodatii. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. . nu Însà ~i cauzele iieesteia.. .. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. al câmpurilor fizice ale obiectului. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. Polikov. . cu D. reprezinta. M-am gandit cii.' \ i s-a Înseninat ~i. giisi solu!ia. A' La finele anu]1. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic... ). .sa iovestighez doar boala. < . Îndt.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.': odihnindu-ma~j. . apoi a plouat. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp.. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. ~i eu am Început s-o caut. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . i acestei metode. Speram . prin spovedanie. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i.

"" . vild. . Copiliiria .:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. . Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor. . a-~i executa dansurile lor. Când corectam deformatiile câmpului '.trebuie sa plateasca. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf.. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a . ' Metoda mea. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. sa caute noi CMde dezvoltare. Am Înteles cat de '~. Cunoscând dependen!a omului de structura . Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie.Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile . am analizat !egâturile dintre comportament. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii.' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii..~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi. actionând asupra lor.~~ .ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. . Odatii. au fost unele nuan!e. mamei. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate.. instan!ele eti~e. Când mi se aducea . .câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. :~ . a corpului. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului.ca omul se afla .1.sa-~i. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane.. caracterului ~ispiritului acestuia.a cu greutate. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile.-'.pe un drum gre~it".Îl face pe copil sa fie supilracios. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. spre a ne saiva..."-"-" ".. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. abia mai târziu arn Întelesca ':. omului. EiJ vad nu . 0 ura 'l puternica.çsupilrare puternica a mamei. Era deScoperirea. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului .'(-'~"'"~"_. sanatate.mi-am petrecut-o la Marea Azov. rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. informatie stii la baza formiirii destinului copilului. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru.. a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. a organismelor inferioare ~isuperioare. 0 informatie a *. mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. "Pfemon~iepractica". Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie . cat legile care au fost Înc~lcate. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum .s1. .responsabili pentru qorpul. lucru. este deosebit' de dificila. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului . ~ ! campurilor.. ceea Ce s-a Întamplat.1tele unui sistem ce permitea . structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor .lra mbii piirinti. ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. Într-0 forma abstracta.trei luni cu 0 boala grava era. ~. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul. de eercetare a. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale..'d. . Cercetiirile pe care le efectuez. 0 . karrnei poate fi numitii .con~tientizeze erorile comise. trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. Piiritltii le transmit copiilor. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i.\tat evenimenteleca atare.prin fi~care fapt copcret. La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . Însa eu vedeam cA deforma!ia. forma deformatiei structurilor ~i. E drept ca. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. desigur. În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. nutrita În timpul sarcinii. când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~". Aceastii . . mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 .practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai .

Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. ~" \ bunica. ca a ÎncaJcat legile supreme.. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra. I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba. II atingeam din când ln când cu mana. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . .iubiriidin noi Îfi§ine. pe nea~teptate.lucram ca ghid pe lacul Rita... din pacate nu le-am .Orientului.. destinele lor. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire. 0 ruda.zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite. dupa aecea din nou ln apa.Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. ci §i ajuta sufletele oamenilor. El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. nutrind. . jn tinerete bunica ei . este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . Rezultatul testarilor a fost negativ. Dupaeatev<!. . Cine dintre noi n-a cunoscut macar .". fata §tia desprt. '7 ". avertismentulanima]e1or? .de oameni.. II§teptand sa-i dau drumul.. Era vorba de vipera Koznakov... poate nu chiar de dragoste.. dorinta insurmQntabilà de .Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost .. avea pielea albicioasii §i eu. . . Ma privea tara sa mamu§te. ce-i vorba.avertisment. dar avertizându-ma. Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile.0 datii ln viata .a iubit foarte mult 'un om. Bunica. .. " . de .. ' minute saltul pe useat s-arepetat. piimânteana de zi cu zi. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. dintr-o datà. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata . sa dea semne de Înviorare.o..a se poate nu numai vindeca. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre. din interes.". Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el.' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. . vindecarea sufletelor oamenilor.cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. Cine-i de vina? 0 feJlleie. Am ln!eles ca era un. lnsa de ceva indescifrabil. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului.e periculos. .ea are vreo vina.o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. de Univers. am zis ca nu e veninos. uitand ca .natUra. ~ Când. din când În când. El . Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod.. nimic!. În joaca.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea. am lnceput sa-I tin ~e coada.. .a mu~catpunga §ia gaurit-o. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica. Eu continuam sa-I lin §i. ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate. El a ramas mult timp inacti~dupa care. ". cu viteza fulgerului. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. ~ ~. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala. de copii. Era unul ~i aeela~i pe~te carc.: V . Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. . Chiarbunica ei. Însa. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului." ."-' 211 2'1 . ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. nu ~tiu de ce.gasit Dicmeri expuse În totalitate. §i s-au despaJ1it.... Am Început sa analizezdaca. de a se sinucide. Toatecelelalte . Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea . foarte chinuitor..\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii. Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar./- urmaritii de aceasta dragoste."_.ln cele mai variate forme. $arpele nu era prea mare.~: . fata a scapat de suferin!e. vreunul din ei.. la' un instructaj. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul. §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. .fata de Dumnezeu. dar s-a casatorit cu un altul. prin aceastii maniera curioasa. de cei apropiap. cat mai departe de oamèni. .

'gândurile ~i faptele ei au creat un. Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. Marna a fost iubita extraordinar de mult.. Una clin explicatii ar fi. cu toate acestea. . În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. omul pâna la primirea pedepsei. " . . se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii . hune. Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. ~ .itiv se Întindea pe parcursul catorva . . În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. asupra copiilor saua rudelor. . de un om de care ea Î~ibateajoc. ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor .când el devine cuminte ~i ascultator.scos la iveala '. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. . :.1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. f . Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . ~. Însa a aparut 0 altaproblema. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri.' dupa piirerea mea. crizele aU. destinul ~i siinatatea parintilor.~. . Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. soartanoastta. din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. Copilul intensifica.CuviJ. foarte des. buna sau rea. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . . pedepsesc Însa.ltele. Înainte mecanismul pun. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. vorbele ~i 1 . inverS~a Universului. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. '. parinti . . are suficient riigaz pentru a mai piicatui. .0 \ 31 a 'muri. Este drept ca În ultimii cinci . . cercetand multiple probleme. cat ~icu cea a copiilor sai. . adica spiritul. Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. la mve\q1 campurilor. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . . -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele.zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului.. Investigatiile mele au . . ci . azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii. . va avea un s~it tragic.a prograznelor. Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. ' cânipului informativ al Universului. timp.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar.3.( . p. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei. a fi'aplor. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. Încetat.sihicul. . " \1i<: lit. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. '.' . iai cele rele nu scad.fiiqei. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. faptul ca cea care. Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. ~i programelor nocive. . Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese.

se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. ' :1 . . .. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". 'din .un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii. din ordinullui Lenin' a cIerului. ' . ~ ~. ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa . 'f eu femeii.distrugere a iubirii ~i vietii ~i. . de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va.\ ":! ~ MI.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i.a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl. Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci. Cercetând cauza. 33 l.":':'~ .?rii.~problemeln viata privata. a face rau. Daca aceasta a fost puternica . . Prinn-. Eu explic ca enureza . ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva .mult mai mari comparativ cu marna sa. ln karma acestuia. . Necunoscând acest lucru.. .el este mai putin imun decât marna sa.este doar vârful aisbergului.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. . atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. punct de vedere energetic.a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa. . .:~.. arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într. Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. provocate de programul dorintei de . Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee.a deformat câmpu!. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 . un fiu.once suparare a acestora pe mine. ". Aveti ~idumneavoastra copii? -'-. Iata ca acest cântec contine . diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . dar nu-i bolnava ea... mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât ..!. I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. Cum se simte colega dumneavoastra? . De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. ci copilu!. acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de . el plate~te individual. Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. .'arneliorare. maladii cardio-vasculare. comunicarea cu bolnava.o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii. - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici .:. . de . Dacii omul atacii individual. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului. ...trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . 4nca Il"arn apucat.. . ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an. dumneavoastra ~i v.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam.w:. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului.Da. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime.E ln concediu de boala." "":. Acum .': " " . } 31 1 . la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara. demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala.i-arn'explicat . = . .m~ tlchilibrez.. .' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 .

vi le reprezentati Într-un mod mai real. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala . i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica. legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. d!tr . ~ pe care le. Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.În articulatii ~i anemie. seara. S-a dus la 0 "baba". ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. mi-a raspuns femei..permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale. .Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' .. necazuri sau se Îmbolnaveau." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. . la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /.ekemplu tipic de modul cum noi... ' ~i a rudelor mele.:~. rara sa ~tim ce facem.~'~i". ii va urma 0 noua pedeapsa. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele.". Aceastii lege.a Întârziat vreo.I-ati dorit raul.Ma obseda 0 tâmpenie: . Una din . Înalt nivel bioenergetic. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii.legere a lumii.!lt.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. abstract. aveau parte de neplaceri. - . Este un . . au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri . candoamenii au ajuns la un . Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt. . .' .Ce ati simtit? . Catastrofele.~~_. a venit la mine la control' 0 pacienta. ' prezenta puternice dureri de cap. .l. . in acela~i timp.~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ . mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen.mai alesacum.aceasta.efectuezzil.:. Înca foarte puternic. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. 35 . .. '34 ) . Constat 0 foarte mare. ~i ' 'r~' . Cand un om este supus unui atac bioenergetic.decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. .. ~tpdiul literaturii ezoterice... nu este un simplu principiu .existenta. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact..$titi ce. " : . Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra. Îmi iubesc foartenl1.)nvestigatiile. k!\ll11ice. daca el . \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. Am Început' s-o tratez. Când ma aflam Înca. ne ruiniim pe noi În~ine. $i cu cât. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. cel mai bun sistem de aparare. Întrucât ma ocup dest1JI de multii. Este exclus. important.:. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite. se simtea rau. Toti cei care au Încercat s-o ajute.\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul. Eu am mSlstat. de un fenomen nebulos'. . În . am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. i' '1. - .. cu efectul. ". iD mod firesc. . . Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. .-'. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. " .. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. Disciplinarea con~tiintei acum. ci sa-l ajut... '. ea trebuie sa devina un mod de . co~marurile cu care pe luptall1 ' . joaca un roI foarte. cinci zile.u'C":'''. ': \ . Ameliorarea a venit destul de repede.drumul pe care trebuia sa-I urmez. M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia. [n . dumneavoastra atrageti nenorocirile. bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l.foarte puternica . privind-o. Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau. 0 preziciitoare.nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. .:. vreme de ..

' " .tiva. a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor.bade.:~~ 1 1 . lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei.!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice .ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. Universl.. transferând toate. Spre <leosebire de sIln!i. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i. raspund tot prin violen!a.. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului.Pentru mine. .~J>. deformarea destinului. '. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea . ~i trupul. ~ ~(: i:$ '6 ).Daca cineva ma love~te. În cazul loviturii bioenergetice. la nivelul biocâmpurilor. ma stapânesc. ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. am vazut la ce poate duce folosirea. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. Mi-am. ' neg'll. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile.estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . nu-i nimic de mirare ln acest caz. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. În plante.l1ui. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. de - -. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. ' . ci doar 0 midi parte ~i ei . Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. tulburari psihice. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. eu n. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului. . . Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. În IIguri de ceara. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. În animaJe domestice. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor. inferioare. Bunica femeii. Sunt niveluri absolut diferite. a iubit un om Însa . În anii sai de tinerete.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul. Cauza . La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei.~.:u a dorit copilul ~i a facut avort.'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile . În centrul Pamântului. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. ingustii." Nu mi-am imaginat ca.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. Am t. În aparen!ii justiIlcata. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. care aveauviziunea Întregului. Renun!ând la contralovitura) . Întrucât omul este. urm~ii ei adica.altceva decât sa "amâne" bolile. : vindeca straturile. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. . Procedând astfel ei nu fac. cel care prime~te. . Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale.} ~. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num.

.sa te ocupi numai de problemele" 'materiale. .~i cum. . . ' 'r. . sa Înteleg acest lucru? .'schimb am' posibilitatea . Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. dar Îmi apare un simtiimant neplacut.~ " . prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere. Egoismul.' . vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs. Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii .moment este '..19 sW"ea ~ fizK!~. nu vreti sa-I . . eu pacientei.Da. decat ceea ce se Întiimpla În jur. posibilitiiti ale metodei.Spuneti cii nu-ibine . incipient.un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie... vreo patruzeci de minute hbere. nu mananc abSOI~ ' : mm!c.Curn. Egoismul .~' ~ \ntr-o conversatie. . Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. Duelul verbal œÎncepe. .. a da. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament.vigilenta treaza.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani .de . este 0 ocupatie foarte serioasa. - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . 0 satisfactie. ." . Însa omul care nu se gande~te decat la sine. Iar În munca l<i. În primul rand cu ajutorul Întelegerii. . c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.. . ceea ce-i mai trist..credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti .. Îi exphc. pac!ent!." .. acest lucrunu poate continua multa vreme. ' .aceasta satisfaqie de. " F emela !a totul ca pe 0 distractie. . starea karmeib()inawlui ~i' de .b~. . .vQdcà. . .ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra. astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om.fentru dumneavoastra sau pentru mine? . pœferat sa ma dedic cercetàrilor. ci ~i pe mine. .În tim" ce dumneav~astra va .fi' 38 .ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . .. ~i nu numai pe "'dumneavoastra.'.. Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor. . .~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine.am patruzeci de ':.J:le.ani.'".. . .~~. În ('.entru. .cu el pieœ ~i celula. Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale.ca sunt despartiti de mine. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe.. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. .~. Pasionat dl) diagnosticaœ.ln primul rand pentru mine. Pana. . . . . uneori uit de perico!... Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i. ~.exphc motiv. . Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala. dar viata te obliga la ~a'ceva. . Eu Îi... . Universul ~i sufletul acestuia.aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . 'tj . Nu mai gasesc argumente pentru a 0 . nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. Acum. Recent .de a va ajuta. Ulterior. .. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r.. Cu 0 zi \nainte de . la un anumit 'punct egoismul este normal.: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". un timp oarecare ea se simte bine. undtLtotul În j~r arde. . stopat!.'gradul de co'n~tientizare a . lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea. Imaginati-va ca sunteti Într-un .~estaurant.claditii pe moartea sufleteasca.grqeIilor comisede acesta: ..'~j.Daca celuIa ia tond numai pentru sine..imesc cu un minimum dei: .Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!. ' . Aveain .~sufleteascà \n momentul tratlunentului. '. Sigur. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!. ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. Puteti sa nu . . Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: . . de' evidimtierea un or noi (\j' . ' Dutnnezeu? j . dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A.

Judecand dupa energIe.. am Început chiar sa cant.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. Eu. .' -:-M-am de~piirtit de'sot. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. decinci sutede unitati. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. . ta:. cât' §i pe iinie materna. . ' . La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii. . fapt pentru ~are este nevoit sa fie. - . 41 .de furt m aslv de . . : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. V-am spus. boala de asemenea'ia zero. '. Un astf~. Sotul dumneavoastra e vampir.. de§i am ramas w trei copii. .Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. se poate remedia foarte u§or. . Am trait foarte rau eu el.$i ce yeti face acum? \ . zero. beala de trei sute ciitiizeci de'unitati. Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . ..tulcie egoist.. ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. iar programul de distrugere de trei sute .m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. .nplator. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. voi fi>~ sanatos. .N '''/. au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. pliirnanulstang. acea femeie §i dupa.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge. ~ Acum' boala e zero.. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. Este un om des. . '.linie paterna. pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. .catcorpul. . lungul catorva generatii. ea se va salva de orice mal~die grava' . - ' . deconectare fata de Cosmos. Este un caz clasic. vindecarea prin intermediul Întelegerii. adica am Încii!cat principiul cel mai important . " .Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. . . . Oriee furt premeditat de.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare.40 . . Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. tnotivele bolii dumneavoastra. va trebui sa platesc. Dadr. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie.at cu acest gând. Aura femeii. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu . -Da. Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . frica a inceput sa se manifeste lstenc.. . . Nu i-am niai spus nimic femeii. Cân~ rn-am desPMtit. el are o':ifjuternica . ~gOlsm.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge. . În sfâr§it. 1 1 1 . rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral. -. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. soarta. . daca nu. '. Ceea ce s-a intamplat cu copiii.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului. destriirnare spirituala. elle fura copulor energIa. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. nu Însa §ispiritul. are 0 mare agresivitate mtenoara.:K .:. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\.am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau. sanatatea...:.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? .'.lata caacum programul de distrugere a Universului este la . dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale..Sunt gata sa mor lini§tita. de dragoste. . Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. 0 taniira . Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. deteriorarea continuindu"se de-a . femela.' . vampir.

Rezul~tui'!: ' . prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la .". acest proced.fine iar consi.! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl.' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. dureri de cap.În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj. Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e.vreme. dragostea:~.Tratarea mecanica a problemei ~i. nobletea sufleteasca. de parametri spirituali. acest mod de Întélegere trebuie.ent.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 .. este 0 dovada .iteza tuturor . sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. Timpl. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi.!' doar corpul fizlc. Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau.ajungeenergia~ica acesta trebui.ii . . acesteia. pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. .. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. prezenta simptome de greata. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. tot a~anu te pop .eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza.odei de testare. Printipala . nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ. spirituale. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J .lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .Ita. folosl la mfimt. . 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i .: .'. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: .tmulsuborice fonnaduce la degradare. Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. daca s-a modificat Într-atat v. ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda.\ numai omul. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. daca eu. ~ . Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp.splntuahtatea. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i .Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt". Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea .e. u~~ cant.proceselor. de etica.~ p~ntro a pnml suficI.de ani.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. de la Soare.te e. '. Omul tre. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot . De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. metode ~i cuno~tinte.trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine. blOenergetJ.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. un post sever. pacientul meu. din Cosmos. . - V-atJ suparat pe sot aseara. Te$. ia de' undeva.' Îmi amintesc de un ait caz.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. coiIdamnam structurile spirituale la saracie. vampmsmulul. Prin urmare' . a devenit vampirul celui care-I Învatase.~ll:. ..:e. . . s-o. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. :. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. Dar nici acest luctu nu e suficient. Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. . . .etiergie. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma. În jurul orei ~apte? ' Da. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.' " mamte . Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala. ce mi-a venit la gura. Pentru a . Închisa. cele clinurma. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!. de vechile tehnici.\l este 0 categone nelineara ~i. umplând' de en~rgie..42 energie: din natur~. Uitam ca s-a schimbat nl. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente. În coptactul cu structurile karmice ale omullii. .:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof. noi primim 0 '. destinul ~i sufletul.energie.

Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat.urii fata. Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. a~ ca. ~i fata . cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale. È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. . dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. Investigarea.'. Legatura dintre .' ti se naruiau structunle destmulUi ~I. fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te. transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul .. sa-ti . 1 " Cineva spunea di ceasul .~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni.absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu.Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. apareau situatii dificile: deii '. neplanificat ~i nedorit. asemanatoare . De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei.' j 1.te apropiai de moarte. . poate fi În fond analizat. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. De ~data ce piirâseai calea salvatoare. De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra. programul. .este necesar. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant . 45 . Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' . .' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea . yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul.mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. . d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui . Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. conlocutorului rneu. . ~.~. câmpurilor . nu ai zile multe de trait.. celei.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. .' . mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . . ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice. aceea earintii.. Karina "societatii socialiste" contine. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse. i-am râspuns eu. descrise mai sus. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare./ '. Cum are .Ai dreptate. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului. .. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu.Divin ~i sentimente !nalte. cauza neplacerilor tale. Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. pnigm!\tism siilbatic.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. de. Tu ai fost al treilea copil din farnilie.fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. . . Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila.ai fost foarte des bolnav. :-.În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . daca ma Îndepiirtam de el. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un .. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. A ~{ r " 4.aduca Întotdeauna pliicerea. chlar daca .I-a inventat omul. Am cercetat karma omenirii. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii.iOCacest lucru? Singurul . Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. povestea cineva. ' '.doua ori era cât pe ce sa mor. i-am propus eu .mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv.. pe lânga toate aCestea.'. Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . ..

. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l . din pun. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. timpului ~i spatiului. Cea de-a doua. unor noi phinete. mformattel m materie. mare_la mvelul fiZI: . mterstelar~. . În. >iarmateria sa devina camp. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. intre componenta fizlca ~Ice. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. SfântuIDuh). crearea pe' planete a unor structuri' informative. notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal.umvers. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. care determina dezvoltareaUniversului. acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. materializatca substanta a "gaurn negre".a unui contrariu În c~l1il~t. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. ap~ntla unel. .ce concura cu investigatiile mele. . .ect din Univers poate fi cons!derat proces $1.ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. orice proces este un obiect. materiei. . care au loc Într-În~ele. de punct. a lui Kant . a academicianului Ambartrimian. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!. complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' .. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta.Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul..: 47 . Ceea ce noi numim spirit. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. de pilda. sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". ln fiecare prpces.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. Câmpul t!nde sa devina materiç. Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC.1 " IUn.. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. . Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. punctul este un infinit latent iar infinitul . Acest . Exista doua teorii privind originea stelelor.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. . putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor.unpunct latent. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. d~ ditre blocul informational. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . m acel~i timp. Dumnezeu Fiul. Ceea ce noi numim Univers. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. Informatia. '. Conform primei.transforma În inforglatie. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului.1 i: l' 1 il . Aceasta conceptie exista de multa vreme. Orice obj.' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. "La Îneput a fu~t Cuvântul".În interiorul sau. În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. Daca luâm. Cu alte cuvinte. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!.-Ifi . Conditia. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. din punctul meu de vedere. 1 1 .campul informativ.materi!j. Exista 0 contradictie. ln lumma acestel conceppi . . . i . sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~. diferentierea ~i varietatea tot mai. sistemul solar. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. de absenta materiei. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. '.. . La atingerea unei anumite densitati materia ~e. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale. de exemplu !n cre~tinism.Laplace. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica. cealalta . roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. a doua componente: una .i11cohtempbrane. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. adica.' \ .

~nformatia ~i. decursul unei secunde.inutul. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât.ii.. Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. Procesul de~i reprezintii civilizatia. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta.ma extenoara. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. . reconcilierii contrariiJor 0 constituie . . Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al .ierea. 0. personalitâf. disparitia j civilizatiei..evaabsolut nou.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele.Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale. " . de exemplu În .. Acum . rudlmentare. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor. fiir~ anihilarea lor reciprdca.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. adragostei adica. ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta.spiritul' constituie coritinutul. . disp. tJmpul ~I spatiul reprezintafor.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul.oprirea dezvoltiirii.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. '. Putem spune. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. Cultura n~te civiliza!ia. ' .continua diferenf. of!.. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp. cu. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. Dezvoltarea acestul proces.ea SPIn~~UI. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior. .ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra.rdensitiitii informap. Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. Încercarea de a le suplini. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . cazul disocierii fizice. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers.Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului .48 el se diferentiaia la .sa trecem JaprobJema originii' vietii. III . La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. ca sa nu. În. Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. Principala conditie a. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. " Înseamna Încetarea .1 :. Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt. Este evidenta . cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. data cu acumularea diversitatii.ara. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul.niveI fizic.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. Prin urmare scopul viepi . . Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi. Substanta. diversitatea fizica. pnontat. ca viata a apiirut În Umvers concomitent. 49 . Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. ' Sa n'e amintim 4e pendu!.ei. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i". procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers. duce la. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei.' . se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare.rni~carii. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde.

acel~i IUCru. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . adidi Întoarcerea la starea ini~a.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate. câmpuj informationa1' alsisteh1Ului.catre unitatea }nformationa. Biogenosfera. Urmarile influentei negative. Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. ~i nu a unui aviator.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. se poate spune ca omenirea se giise~te.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor.Prinurmare. organism. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica.. . spirituala. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale.qà a aparut ca unJ~ erganism .a unui biciclist. de fapt.pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. realiziirii uni!atii noiipJan~e. Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea .cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii. .ordiale În raport cu cele fizice. . Are loc det'ormarea câmpurilor. Îr!ttegului. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim. separarea nU. se . Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. .s-a prodvs.care loc apanpa .ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm. . posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion.~a se explica recrudescenta magiei. Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. . practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. Viata9are a apiirut pe P. de pÎlda.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului. speCÎi. . Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. .zI. ocultismului.aleDragostei. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. . 1 . Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui.~.~i sa creasc. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În.la. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~. Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât. comportamentul fizic.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. În plan. . sistemul poate sa piara. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit.cuSoarele. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 . .earnpturii ~e. . Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie .Însa. schimba cu rapiditate. a legilor Spiritului ~i. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. verigi. Viata pe Pamânt nU numai.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl.' generaJ.aeum poate fi reallzat În cateva luni.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. dintre.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. pentru ~omp~ar.' La nIvel fl.j(:1 ~~. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. alegii IntreguJui. Dada. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. caracterul ~ starea fizica. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult. 50 . cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. Daca legatura. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. spirituale ale omului. Toti ~tea. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir.

Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. in special spre magie ~i .c01l4tIentIzar. ' '::. ..' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . tehnice. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. ... . acest curent. ni~te actiuni energetice. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. ale comportamentului corect. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani. Aceasta cale 0 utilizeaza. mtregime. 'aratâ peste tot. procesulUi) j/. transformarea ei in legi morale ~i . Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale.~.-. pop sa. un ridicat pragmatism. ~iun om obi~nuit. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. Astfel sanctitatea. 'acumuJarea.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. mvestIgarea lumii m momentul curent. . comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica.~\ baza: . ~ . Sunt doua curente religioase diferite. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice.<~:'t . RoadeJe acestui lucru dejll ni .' Daca analiziim calea .vrajitorie. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD. cuno~terea.aplicarea lor practicii la toate nivelurile. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. . Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. oricarei religii. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. Început prin elementl':.ea. . Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. 1 Acum Jumea s-a sehimbat. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. . al creerii noilor structurj. "nerentabil" .~iun om de actiune. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general. de cuno~tere a lumii ~i de .i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". s-a' ...pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ.' procese contrarii: r~untarea la lume. Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. . : "':-:~-~~f~r(.de azi ~ realitatile lumii care-l mconj.. .din poveste care. maxImul)1de efeet practic. ca orbii ." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. de fapt. " .. sociale ~i. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta .ale cuno~terii ~i ale eticii. mileniilor ~i de aceea. ~ivrajitoria. tendinta spre Cosmos. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. mai ales. Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. . .! in alta. 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. de pilda. Prin ur. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc. . de negare a urmatoareJor doua trepte.formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. Este 0 cale de evadare din reaiitate. bazata pe principiile dialeetice. ineficient. de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. a dependentei'~ omului fat! de acesta. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. . dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. spunea "Nu lisus Hristos. . itlforllJl$ei. adeppi lui Krishna. de negare a ci~lizatiei ca atare.. YOmgasi . Acc.al con~tientiziirii. . adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare. .!~. 0 trans. Acum olnenirea are ~nsasa va. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un.daIIcestproces in toata unitatea sa. renuntarea. Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar). Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte.mare procesl4i. Este vorba.

Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. structuri $i de dezvoltarea acestora.la nivelu\câmpului din subcon$tient. .de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. problernii În . În sistemul de valori. . '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. probabil. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau. de regulii. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. când. legile' Universului. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta.'ii. Practic multe $eoli. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii. La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine .Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . cuno~tea ~i respecta legile unitatii. . Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. . . Ei aveal. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. rara riscul de aplati ".iunea cu piirintii. cu omul 'iubit. l .ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. copiii. Dio. Cu a. numai omul care. ' " religiile.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii.ltecuvinte. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia.cunoa$terea' ~i morahtatea.la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl.loo$tintelor primordiale este . Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. !if 54 . siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. Mai târziu ce] de-al. Rezultatul este.lcare sfiir$escprin a se degenera. Prioritatea. simple: obtinerea. adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. tragic. politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti.ei.domeniul bioenergiei. au disparut. trebuie acordat a . care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara.i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat. afaceristul. cl. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte . Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului.'{\' . Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . Parcurge(ea acestor dOl. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. cii ea distruge psihicul.ff!Jctificarea ei. Deosebit de serios se pune 'aceastii . ~ .merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. . Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. . Îflcele din urrnii. sai.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii.11 face legatura Între cauza ~i efect. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. treilea ochi sea Închis. Anume. asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. duce la boli din cele mal grave. Conforrn legendelor. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii .

. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda. " .~~~t'.'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~.poate aqionaprin . . faptului ca asuprjl omu]uire'. . Lipsa unei.. Necuno~ter~a.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.~':".: ".!' .~:>'}-r:"..c't!'l. .~IJvràJUfn.."'.44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':.ei vor dev~u.~-. cu' gancllre strategtca. Multinaivi COnsidera . .demoralitate pentru au. Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie.ceea ce priv~ faptele. '.a seIvit drept \ln mijloc de aparare.. ut. \.'~ectionarii .la: de_grad~j acesL. o~set.organism a fost inipata Înca. . cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.ca urmare.Îa~r. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0.autodiscij5linare. :."'""1' .'?S" . acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute... PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat.detaliu asupra modalitatilor de aparare.a .' . dete~inatI! de..bio~nergie. des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa. Oricâtar parea de hilat. . InsàÎn~elé ateStei ~tiinte.~~.. oactiune msuficlent ...nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'.$i &ecv~tând ni~t~cursllri.religioase" care propovaduiau binele nu numai În.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.intij.pot Jf\ltrundedoar.Cum <.. .?t{.'. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i.'.'$.~-'-')~\~i:'. posibil!tiiti mai ridicate.'~rt:Ç!).et ""'.Pl1IsUC4. ibfOen.:-"".' Intrucatcapacltateli\ . ~: '.:'. 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. ..' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te.'\1k' :' '.timp . clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile..~t~#ZiitoraJ . sistelIlelor de aparare religioasa. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit .. fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent.' . -~ .".. Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.mult . structurile câmpurilor.~. ' .cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna. ..ca pJ~nQO. gândirj . spre deo$ebtrjl de alte!e".. . E drept ca pare eficien!.>D~~'~'~'. . -~ a duce..1.ij~.lIiY/. Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii. -' . CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial .care ""tti'. .'". ' '.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de.' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii. ~lmt . caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste.I~ ~a. .t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli.'."'J'".'J.doctrinele etiço. Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin. .~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. Vreau sa fia opresc ~ai În.\IJ.' '>:':.. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale.~I. De regula. .. În secolul trecut..i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# . structlirilor etice.. m%:I..'::iJ"~'-:I' . Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.vorn atluJî\lt set de ~tode. nici unfulos. Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat..~'este ". !. .'::-:.. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i. t.~e"tratament .. " . degradarea spiri«talâ~. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta .strategice În dOlIleniul bionergiei. . posibilitatea. siirind peste tre~pta chmwtoare ." 57 .. pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii.-.':f~rt.care respingea pe fata bionergetica.. una~a' capacltate .:\!it." mUI}i..~~':_~t-. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca... . " " "" "ta ~ multor complexe Mdi. ':.spirituale.tnagic~t. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.."{ . amt "in. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei. imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna . de .mcercanle. Medicii .. " ~.ri'- "A.' ". . În ultimele decenii.\fI}\"Mdeau.1h.- În~& . influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.

sii gàseasea motivele. .~olii.' Omul ciare. . el . de pilda.t\ ~ ~. ' . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate .mmetrÎ . ".COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. . unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ".lgica ~ psihici. evitepe . cu carapace. . m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent. fiziC e.~i În procesele autoreg\ârii. sa-I ajute pe. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà.fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q. ~Jutia'19r s.dUre efectui eXterior.. constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. .' alinveIi~ biocâmpurilor. tru pte 0 munca tltanlca pen" . 59 . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul . este singul'a conditie de. çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . care sunt legile care il8uv!lfJleaza. Etica. p. rezolvând !tdesea ni§te problemepractice.. comise.mtr-un . miirirea : ÇJ. se poate ocupa ~i de bioençrgle. buie sa deVInanumal s ' . " . .. daca omul dispune de putine . . . vrajitorii. . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI.Pe cercetltorii . . se autodis1rl!ge~i . practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. viitor ar~eIile. . AsWI.vindecândtrupul. Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. ' .aubCo~tient orientându-se . un blocaj al unui cOmp6rtament .. a iubirii ~i a cuno~terii lumii. :~ fizio)i. C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. bioenergeticienii. psihiatri.Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil.a oprit.~natura 8. . ' distruge rudele.c.. comportamentul.n. .. .in()afterü ~i' eticii..forte. Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. hipnoti~tii intervin grosolan ~. ' l' .a om1J\ui. . bolnav sA mteleaga ~i sa. boala este 0 apiirare.supravietuire În viitOr. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor.san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. .robi chiar o. anurnita aparaturil. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . infavoarea r~hatelor de moment. san dotaraa testoaselor. . $. / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. : ... ~aiinainte de toate.viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. 1 . . . Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. . . un nivel calitativ . .acest subc~tient.trunderiim sUbconJlient . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci.

aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8.1 mu 1<1clint. IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . .cercun. ' .' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. Insemna Calimita se gas ea m8. 1DI0rmanv-ener g etic . a organelor a:ceStuia~i . . mai'profund În câmpulomului. ~mp?nerii acestuia.. sentimentele. Cu 'mulfi ani Înunna.. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm. ani de purificarea karmei mele. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o.l. În raport cu limuele corpului fizic.influentare. ' ' patema ~imaterna.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie .~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ. . .f .re el. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <. câmpu~uiuman.coIP.loqtJaponal-energetic ' al omul w. At!JDciDl-8.. fine ~i au 0 ~. 't.1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. Str.~egInm ~is-a.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. ' ' Ocupându-ma zilnic. ' " . Am desenat pe hârtie un 0I'tI. este vorba de . Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ". apoi IDkilometri Însa . ". se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. . Cu destul de pup. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. cu atât mai . Cât timp mâIla rPea.se mi~ur:::~:la cu . ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli. 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. biocâmpul se prelunge~te la infinit. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite." a~~f.I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt. . CAPITOLUL II l ~-.' . Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic. Karma personala a omului. ' '. pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. " . ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna. cu 0 karma pura. m8. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw. În sus ~i În jos.pulomu!ui ocupa Întregul Univers.' cadrulrel. . Sa . . . emofiile.IDiliei..e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este.: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia.pnntre .- 61 . timp de mai bine de doi. . ca~ ~'.uI" totu! e~aIDregula. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle.stratunle cele mai ap~.Jy ferve?ti ai' .~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. puternica va fi interventia sa. ' / . ln .'egata de copÜ . M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.lSUS. eu vedeam pâna unde fin Pani' le . " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . '-'" IJJ. " " ' e unU!camp " cel'.~. timp În unna '~.'. Am Început sa . f \ / "" .' . ' ."'. ' . iar influentarea poate fi lipsita de. f>iciuâspuns. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea.

cu ~t va fi ma~bme. atunci. \ sentimentepe SCMa e valon a omulul. 'q trebUte sa ma lupt.traumatIzezê pe paclent~ . În virtutea imperfectiunii mele. r~ 'e '.aJ'!are~tii ameli. toatej1Unuril~.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau. . am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' .meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~. " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '. . sanctitate.'~ deCât sâ-i.simp~a. În principal "metodele" 101'.:llta ramane.. slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!. ? este cainla.l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. ." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii.Tagore spunea. Întotdeauna utilizarea. . nu voiau sa-~i. /. prin vtajitorie. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«. . oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului. . .'iii niJ. Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa. termenl care au 0 semmficatle . capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia.onsider ca.:S un singur mlJloc poate eficleni. atunci cândeste vorba 'de sen.Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1. . ' " pot pricinui un prejudicil. contact incorect cu 'Structufile câmpului. eu folosl:Sc. :'QIllul "ff' ' "'.am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y .\~ . m primulrând.~ isp~im karma pacientuiui meu. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e.?rare Însa ~u problemele cardinale.matenale. de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea. 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude..!timeata.ca de pericol.> " .:":0':). . . iar acest. legilor ' existentei Univ. . cunoscut omenirii de foarte multa vreme.!~ I*~ .vindecatori nCau putut transmite metod<l ". În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. ~I I~pslt . tradtponale..lbolnavului sau structurile lui se pot\: .destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie.:St mlJloc . ' lnvestigând zonele de ii-ontiera. . de care se folose~te . . Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} .muta Încâmpul .ersului. orice culmi ar atinge ea. . SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . . daca'mi se interzice.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale. ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În . actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. .:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate.r<lctIcl~aglce. dar nic! nu ca puteau.j' ~. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. dincolo d. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul. . . mt violentii. poruncl ~Isfatun.lumll . ACf. .' 62 . .(ezolva ea poate da'doM 0 .' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~.' precisaÎn si*mUl descris.tImentele dIVine. . ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni. Astfel. pe .erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'.'. Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu. Înainte consideram ca multi. . Am intelf.care permite ' . C. .eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p. .notiuni.. de importantâ astiizia doua cale .prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. vindecatori.' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i.:nte ~vine. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . În funct~e ~!. ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa. Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti. fii superior. tendinta permanenta spr!.. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. Rabindramat . ln' onœ f?rma Vlolf.'1 . - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane. .1mai nu voiau.. ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. dupa propna mea conc~ptie despre lume. . .calea cunoa~terii.. . Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i. determinat de <!Càte .lucru esteposlbll " . adica al Universului.:rea. d . 'i/.

fizic. '. 1 ~~ .optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :. .Àceea otite inf1lJentii.sistemului câmpurilor. care trebUle sa . Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . aceastà.a n: hysacontroluIu! . câmpUlqiiiurÜl. multputereade (.necesar . . C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i. . Cel mai adesea acest lucru se manifesta .'- .de " biocamp~I~~. timpul. de aceèa orice ÎI1ci. negativaar~ ..):. '. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare..~""Este. ""~. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers. influentare er~u . ~ opt."~.r. cum.u~a valorile. contQr$ionarea~cestora.-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei.srar~ltul .~"""" nicio~tii~.C!1J'a~t~IUl d~ . 'i:"T:. disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei. "'. . fata de . . .. Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea..P\. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~..~':" '.i ip .~i\ignoMn~lanivelulfi~~"..' . oonst. seco luIu'1 al.onaleale omului. .acum -.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. .j1!J:Af'OIi. de sitUatiid~ n~nt~elere. . Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc.ca pe un tot unitat:'. . oauzli~feet. ( ..!I.on$tientao sil11tHn imedlat ~'. dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. ~X -.sa nu . În unitâti Struçturile. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor. fatii deo agresiune strftil'la. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti.a. .inertiare. XIX-Iea detreizeci:.marimeapa(ametruluimasurat.W' d. - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. ".ea~oneaza.. ~CUtà. cii fiecàrql om I-'a crescut .1rieoluioonstâNlth:i .~ .cr~~ urmaograve. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. . fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea .izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai.. .al\e. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea.~ntem I~ prezent martorii unor confu.strategice~ lactice. astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:. Exell. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu .a .9.fatà .. Agresiunea. materia.~. De. Unlt!!.rcare de. 0 are niJ. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal.". relative. '..cOI't$4entii'sau subçon~ben. .actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului. o\Unehilor.'. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:.~.' . . . '. ".~~::~. . " ".d\I'.~. ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul. .ple de astfel de "tratament" sunt '. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman. ." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or .al~ap vJloare negativii ~i. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe . constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. \ . se sacrifioa rezer'velestrategi\:e.~tMter. 65 Ildrese~Spintului . . cU cat este'mai mare În valoare absoluta..reaCtt°namfata de " ea.:.{. ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare .- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model .ta. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. ~a. adicii lui Dumnezeu.omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . ~ ' " .: .incap~tatea 'În.J. Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.VJ$l1i1n. Jriedii ~puteril.prin maladii grave. " a:ju~Ja.avânlf~ . sufletul ~i Încârcatura de iübire.~::~ .' . ~ .de ~I. tn. ' ( energlliefine. VJatlicrc:~a' ogroaza .~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului .se mte . ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v. Astâzi foarte des poti vedea.=~=.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e. . karmioe cunoscute. de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente.'ki~.putere . c~ atat est~ mai bine. . . .1 cand aceastll.aceea.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia. .n . Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.~I:g~~.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:.dinJuc'DacJi cudouamll.<le~ece.În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare.(. .~~:~:ti.lul agresivitatii. s~~i=.' ...

.nvestigând biocarnpul uman. emotionale.ltul.f ) 'gândurile.cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul.ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva. ajuns . mdepartand. ' ..ma!nte caele .. ' .alae ca apa c. . " . ' III .'.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare. " ' " ". eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când. 'j . ' .~tratam.u.iCac~dac~' jnfJ. ' "" Meçanisinl11kannei' rea.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul.' _ J. ca m~lte.'. stiirle.!! ::':t~f(!IA~' ' . care intei:q. d:paC\lm ademo~strat-o pra. comportamentul. printt-o munca de 'ii cu zi.Icturile . .' ' fatide Onive~. sa uriim~infa cui-eligia pentru. ' . alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar.llIl' " cam"\ly"".boala concretà. " ' .poate mIgra ilintr..' . .cfidnfif1Za reciprQc.'. ' . legile interconexiuiYlor din lume. .il. la nivelul fizic. .Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an.'/ f '1'.'evaJl1ândti-ne Jn modobit. Nici ofiiniaMt. . viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl . "TeSJareabwenergetjcii 1 . am.uentar~aesteonentati. . cauzele bolii.'. " ..i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa.t' .pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi. ..t ~i iubirii fatâde DumnezeU . structu~. .66> "j'"" . fn liniimarj. . . l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca. " ' <. .a aprecia cu ajutorul ciffelor. ' . .." ".)~ \ 'jSf:.1Ctiv ~Lci!1S1.f' sa se manifeste.ne lovim tOttimpul cu capu.JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii. .. l01. de ceas'cuc~as.copiii. Noi Însa.'i.' ntr-alMp oate fi d Ifentà. . ' '. intrate În c?ntra~lctle cu ' V.'.ctica. ' ' . Astàzi avein po~i&ilitatellde" a.p ra . ~are~emold'aceste . mversu ' armoma . ' ".atÎJ \Tom cutio~te mai bint..-un organ Într-a. omului cullnive~ul~i.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' .la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll.J. bO. . acele~i bariere. W"j'.1. 'CAPtTOLUL /.!de.ligioase. .boliarat a. eu alte bUvinte.: ' ' . . YOmaspira catre aceasta .daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa.'.cuomuliubit ~itu sifief.1 sali nt. i.. "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet. privind.1viedin luirlenll trt. - " '.cu atât' . .entu l est e cu .nu. ' .eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile. " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr. ' """ " ' . . '. ". G~dunle. .vRZUt 1 -'" '. am. . rouit maÎ e1. duc la deformarea structunlor campulUl.. iubi~eart()astra. . 'informatia necesara.'. as U..lllaiÎnchizând robmetul. ". . deformarn campulUi 0 ..starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata . . ahmente:l:e :~aJ\ ~~.i. Viteza de trecere astructu~ or .' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re. j.omenirea dispune de multtimp de tOat!' .itaptele.la Oricât ai trata 0.lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe. atn.'.liz.:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. sentimentele. ' precurn Tomanecr:edinciosol.J. . cu c. ~hiar .1bulesa fie privatii de:. ' "" '.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul. . . Cauza.

de ac~ll\$itimp psihicul. Metoda -peImite ~i testare". sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie. dar' $i ca structu~lespirituale.Am Î1JtUitcânu numai . neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice. . \ . ' '.desCèhd~tllors8l.~pectIve. prin analiza . Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu.otica a diverse/or obiecte. .a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~.Flecai:&t':f~.Iuat separa!. . al Universului. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj. conditiile lumii. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.În. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a.eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA. .Jn acestIÎ\~dam elaborat. pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.:. soarta"tJXJiea' desMatate . sunt. s$tem\lnitarcuo.'de ~. 1sa $ Il 1'1 .numarul lor . 1 .'P.numai Intemeiata dar $i . am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI.uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale. . \.' viata omuItti.ieJii <>mului. a CampI/lui.' . ml-am 4atseama 'e4.de. '. ". pentru un colectiv. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic.' mumati~elor.Analj~dsutele de cazuri.".. .responsabile de s capacitateaomului dea iubi.azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. catastrofe devirt din ce in' cernai grave. car~~rUJ sunt element.~. Dio acest motiv. deZvoltàriiorganismului. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti. 0 bldcaie foÜ. la armonizarea structurilor ~pu!1li $i.e. sa masuta In~~~~il9r.~or stfategiCe.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele. autoreglarè. " .este nu . a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.t~i' bioenergetÜ." Influentarea bioenèrgeticii "este cu.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi. contemporane.. În"acest fel. ~d~ . comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte.n. ~ ~ 68 ..*. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha. .indispen~bilii pentru sQpravietuite. .~<11unu: re.. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale.ecesar sa: efectuez. În cazcontrar.. de parinti..ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -.cte~erea ~ul\li. aJtltând' truptil.or eliminare duce.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a. le .~ rè~lt1telo~'. el poate fi testa!. sau. Imèns. de cinci-~pte. nevii..eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ.. urmiirile oricarei. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ.' ale structUrildr norocului. în câmp eJCÎsta.e fn numar. tructuri care.it.~transa interac~une.corpul fizic constitUieun . Însa. ".I!lpr~e~I"~.exttem-d.ntele. de omuI iubit. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii. sticcesulu~ pe. ".'Toate problemele diri. Elaborarea metodei de .lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom.. care organlSmuI-. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor. se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului.ale struoro.e n. de copii.' .arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 . are .tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul. . ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice. fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i. neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi.at'mOdfficâii În toticeilal~.. dè spiritualiiarnidic~În . MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!. in grup a oamenjlor. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic.fiiraun siStem de control.' . descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om. .ce.o ajJreciere .Qrganelor. pop .eleme..sistetnului de.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.Prin -' c~purilor. . .' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg. . de aceea nu trebuie lucrat. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl.viitoare §i. Mecanlsmul karmel e.analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor .asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. " . am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or.~~bu!~ fi.n~iv.$ihicul{oarta. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii. - 69 .' .

În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei."~..0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati.' ' ... .. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.' . 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.'~~~'J'/!. 1. . Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.::'13f~.".' .rj. ". . 0 vit~ .Înprezent ~jpro&eSi s.un biUbat'care acuza' ni. Bunica tinea supiirare pe . .~'.l cu Universul.' . '.'. hi.I-am descris toate acestea. :-. ÎncAArc&.. deati ghicit toate ~. ~u osuta'o1!!1tifi.'om:$i. .. .. Eu.'" " 1 Am avut la.. .'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~.. . Pltru1\di' În eI." :':':'.' r. '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î .i.. oameni.si.1. nu erau tocmai În regula. " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua.activ. . câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt .proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~.esupravi~ " "'. -':'Spuneti ' nume1e fetitelor. din cauza sUpAririi sale. Mâine ele vor.i. deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~. \.\ ~MIIJ4.- \ \..-'. sQparare ani de zile.-o fadi marna Însi\$i.}!~""~./". Eu n~~'voieaigh1çesc.: . I.aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.. a jignit-o printr-o fapta. .cint~. '.dI' '.fl toate prieteneleei." .cât ~iin propria ta viata... "'.: ".(jreat .. tot cepâtrunde ".:.~ < . Soarta ~istarea de saniitate a fiului. Supiitarea eSte..Logiœ 'Stjbw.. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu.titre. Îttlfreptate .' .' '. .poti 'oontr6Iatede.'. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre. este "s~~legati desubcoJ. conCentFarea. de fiicasa.zvoltarea'. . .' Însii fiica a tinut ace~ta . \ -::'~'''. §i ..vitâ colegele de.. . ..:. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera . una din bele mai. Corectareastructurilortrebuia s.': \~". :~" '" ' .-a jignit foarteputernic0 femeie. .". . 1 ..' .~. r1lSpândite Înci\Jchi al.~pentro .1~6I1t.". al câtorva§coli ezoteriee.".'consultatie. Îiexplic eu S-i\.' .c'Întnlcât f .:.'. .:":. oarecare.corptilui 'fizic.' . respectiv nepotului.}.fatà . 71 .bloca _6n~tientu1.' . :.Nu. Probabil ca ri-a putut proceda aItfel .enttdui ". Într-o situatie dificila. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' ."'r:i:::4Mf}i~ti. } '. pâti'UnzâM. . .ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it.-/l raliaqi ...netnchipuitâ. .' .>.' .~:>:.în'l9?4ati Ces. ' mamei. . DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani.Daci.Îl1cePe$AfuncpQ11eze.'. ..cântpu}11i.' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei.dat:.. l ' ' D~te urmiri grave.~'Îp:.micum .$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale. '. .. au dus la rezWtatul dorit. }' '.::' \' t: . Dupa corectareasttucttlrilor.' p" se' . .Multe... fiecare data s-a .cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita.:.mamei s-a vazllt..-:.e IegiJor Universului care po~ ~.- ::":. CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal.' < ::"<'. ..\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l. .spre mtb~ti!mtul'omultii '. De. Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els.Orlan tratam pe bunica unui tari~.<:. .ea. '...:i~.~tateafizica...-a. " ".. medicjna. ' .'.. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " . el m-a' .'.. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad.nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori.~. "..eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri. nu .1tJ!IÎ'.Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.În' mtbcort~ent. pamarel{i§i de.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti. au 0 atitudtne'negativi\..Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" ..

sa-i.s-ar fi racut mas.EI a vrutsii.ti~\o de o-. De aceea el si adesli.1 . ...s!inatatii de "la disumt{. " . :</. .fa!A'<!e..tadiculitâacutii'illrcl .fi administratanalgezice.:i".rerile. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.a$U.~ ~ mtemeleze . Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . snpreme.. Dirni~ata.cii nl)a apucatpentru ciiacti J». insobimb jj-~Ioc.>. cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump. .eli.dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie.pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca.~ p !a su~~t. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a. u fete . .r:fetita. .inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~.functionala sau organica.pregiitÎtpentru metodamea.inraptuite de piirintii sai. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician. . s<>liçitudine.' " .~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe. :~ .riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor.ta" M.Biirbatul.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '.in mod tlocyent . .. copiluL Înainte.. Pe seama. .:\.cuÎncetul.c. ACÎlm toa.t.I:a nuci deloc Îmbucurito~.intâmplare inter~an. conflictele in 'care fusese . dw:!nu putea..s-ltpetrecut o. ." 72 . Daca i.ctat.avus~e . fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca. oriee om care s-arfi supiirat pe ei.p[Îm~a lovrtunle deraspuns.ut dbrenle .se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul.. ar fiputut apiirea probieme'cuinima.. . i~i pierduse .l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~. se supiira §i.'.~~at I-au . I~arn cerçetat. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i.aie bolii..S-ar tiputut. . deplas~e de lunga duratâ."~aelirnine principalele cauZe. tanât incâ. de..dus in situatia dé a agresa rara voia sa . mo§terÜt de la piirinpisai.ai .in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle . o~menll la mvelu1campului.ce-i' cu ea. Spre-:seara'. " ' .~fÜale C~foot~'SQfie. Eieste u'nom bun. . MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut .:_. ÎI sunam. ~r bille. când erau sfinti. -'..~Niv. se. Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.piIiii la mieznl n°Ptii. ln ultimii câtiva Ani. '"" : ' .iIi §Î'i s..-~ este lin OIiIminunat.:rn VI3Fi ersonalii. '.l.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a. ~I et !I fl\.. Eui! swuun:.'. inima. lainceputcatastrofarde scâzut. .tmice demonstreazli. star.acest lucru. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale.. sa.iltl.t~lt' "'" ''. Starea fetÎtei s-a .1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare..!.a Ani legile superioare.marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.elul energetic.oamerui. ~lin de. ..~ 5~~~. karm<j" estul decuratii.çut1!. C6Ccetarea StructUrileka.1êtate În to!ite"v. Faptul ca -1-au apar. oN!.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'..' .~~ 73 desl>aqid?re~.amoa:u~lebolii.-i aduc la normal patametridebaza... : '.°ri se simtea jignji. . -" " ..te aCe1:iteau a fostpterdute.. El aÎncalcatatati. ~i itm cOn$tatat. \ -""I.> Nud: ~ult.'.\! grava bbalâ fizil. neefieace. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura . ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca..aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.exceptionale.tlllhe ca top . ". "~'. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu.mtâh:1ea. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:. curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii.. RapçrtUrile.Eu mi-Ml continuat actiunile. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o .ud .' '.inL/' r . '.se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.'. kartnice este 0 metodii .' Vinovat era tatal. pani . Aceastaesto infonnapape.'< '\r '~'i .eacurilep.care am obtim~t-o . a inceput sii-ioreascâ incetul .'' -'.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .urdel.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f. durerea tre&tiiars!.. .Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.' '.â.Si. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. În primuLtand.~.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a. stlpere. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o.. . primea pedeapsa pe loe..~~. Armonizarea structurilor." demu/t .\'.chinurilor fizice e~i§i salva sufletul.. caurmar".~.Î!1regjlJnea19mbara.ampului.

sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni..î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' . purta":inecq.. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru..ableste~...t°areà#acienti." vjni 1'1~ . ' f:meia nt! ~tea..~.nivelul.tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este. """"".eat. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În . . Viitulul ~I.' . ... " .""'" ".~IJt.!~~p..:boIitO..(}IU"f\~P~~~cjopa~'.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre.~ubcon. au. " .. c~p~. '. '~ . i-am spus eu femeii.i~i sa tmem.deb~e.J. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I.' .ei (fiul).a~o.cauzanu era una singura.'. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA..! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile.. Soa inteJ)sificat diateza. ~erenie.urat sotu!.. Sentimentele de dr8. Cbi '''' . ' '. D~ . . care IlQiiiiubim .distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla... s~...t alaturi ~ pe .(J8D1~~~~nst1tW.fe!. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat.. Maroaa Ca.'ur~'~epe carele.flumea.elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .. .lUm vâzutllumaistratul superficia...'). nuU'departe.':. "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul . ca la Încep\. '.su11t°atJ1!mÎ . s~t oamenl Cllfesuferil\~8.oipersoanii fQarte draga. .o 'tentati\ra -de'~'..nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe..unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu .~enea . 1. . . wrba de actiu..Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti. .6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu.târZ/q.le&titudinii ~cestuiafati. laprimavedere. .!~. (. ' .idl:teriorat"complet.tieutu1el ~j..biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale . ~ii mt la câmpul eÜ'.-.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c..ceva neplii~t nU:-1.'Uf. . . ..defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau. fiului. .eI. . Ba ~I~a creat. cauze J\r~ supar~ea pe. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii.." '..tinuJi\.- -." Averntla ".deaJti ~ameni. ~1.-1.amexpUcat ce.titi sup~ratii pe so!..iJ~te~o~ Ou'SOpilej.'~. Cân~. œ~.Am. ?neapen~ marna. Chlar ~i sentimentul..lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .I..~ce~eoea ': .' -." ' ril?l.cr.'cii pânâ la n~tet"~.\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie . .ide diateza. . oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula. acest IUON'ne curatiikarma. orientat. FemlJiiÎi rnurise primul copi!.' mm puterm.~ bisericii::':Aco1ois. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::.!Însa.cuÎl)~~!n d~elne .. inSâ la .. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei.in ea destul de mult timp.nw. '.~::.-''' ~'.a .. ' 'câmpul I~ui siant ~\. " r' .'.. '.DupàteltitiVinovat.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll.F..'pentrtI.compol'tamental mamei 'fi' am vazut . .na6$t:m.a'fiicut dintr-o dati foarte. ~qec '~e.' 0..~ ". mult .'.unmecamsm.aidivortplui de sot.fj~. tot timpul era supiitatâ .. 'r.e.un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI. C~nstat .~fiCtt:4:d'. r"iJl~J1t~~'i~'i'1.Wmanentii.~ e. . ". $i'qJ oamenii.a. 1 1 1 \. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:.~gatl':v1'. Analizezcauza. Incep 'si tratez copilul. ':. fiittdcj vadc50prezmtii .ca ..i .ismul exist! În câmpul cice$teia peel.este .- .câmpOrilor lor.cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa .""0-".tnceput s!cercerez. cI...om)al. fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el. .nutrescceidin jur fatiide (}lU '.' '"'''''~'''''''..it!1Î11tecà orice neplilcere este .:atn.' 75 .. su~t al..Una din...<. 'l'." . .'. '1~ " . . Sentimentele _negatlve.t. 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI. . cârnPu~~i lamv\". .'a"i d~pâryicutoate ~ u.~". ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte . ..'1IgmP. bineltu~il*'cei'ce!vfl.. s. !~[.'el! ~"a'. .vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v. ri" n\Dnim . .~. .se mage . rau. nefe~edebdJi.aI icoanei.74 .1.:aplicate..1 . ".a apropiat de icoanasa. oœsa v raspurtde#1!n'~la$i. sa vad care. .PrAgramul. sii-~ ~teasc~. . . Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a..ita deat~t lup~ estemamasotJllui'.'. ' 'co~ltatieo .Ibirii. . copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:.pentruiertarea màtu~l1 sale.. Am stabilit cauzele ~i i-.tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:.8. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor.Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d.gosœ.d!fo~i.!U'ey.invidiati~. m(CaJi. ' .P1UZ1\.1dÎl1etde.ntai. ~ " '.ci pe cele Ille fiul~.ti$nJe..

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers..'&-il .i Înlpreunii . conceptuale co~espunzitoare.at programul de <!lStrugerea sotJeJ. înucma corectliril.cmel. ' ~ 00 trebule si f. dimpo1riva. .atit arfi t'ost mai rlu . '. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. '. .infarctul.".. "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl. . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe. daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI.ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine.vat.". ~ ' . ' ". . - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil. se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor.fi~biar ~alele '.Ea~af~arte .ârui~ dmtre.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::. .. d . din 'picate. ~..lunit t~aisuPiirat pes~.ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " . nu corespund 1(...pe ce s-o'~cârpesc. CU.i" straturile Inferioare ale subcon.zulta~. " Îll. 'çunol. ~n1r? .'.Logica . alti variantli: lm om Ii rost tratat. .' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.. . . au .i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi..M~ brolWIta nu . d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . qigrm ~.1. . ' repe~acestet SItuafu.tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU..La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif.. Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' .se Irc~arcaAa .idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea . .' ~d~enoas1r~ . . printr. . tu/I1oarea pulmonara.. propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve..1tot4ea~na. gastricisau esofagiani.alicJl. ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn .el dooarece cauza bo.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e .o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei.ci. .toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi .Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap . sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.testat'peel. " 0 ~ c'" pot fi pedepsif.. . Copi/ut.' În câtnpuJ fief. t!ml' mi ~i destQt felul de~. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli. Daci În acest timp sau peste ' .. := ==ce cu ~'''' : . J re.' ' . . ~ se exfl/ici '. e 8ceea au Ca d ' . " .dezvoltiirii Universului.unflivel superior de etici cul~ sau. .aceastli agr~ivitat~.~ ' "'". . arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i.înultimul .iisopei sale. 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m.. ? bronfitli. '0. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo.< doniesticedepmd'de nai.tenlt ~e la tatli.mmdes.. Diti nou vi s-a declan. Si continuiim cazul descris Într-o. Consultapa. . '..ecrudescenta . . .' "..i pCIII$tiinfa. !.'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba.i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot.din ultimelè decenii a bolilor . e 08.. ! .' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~. t . crescând. ."cumG. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto.tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:. " -= ... s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!. am reufit 'si reduc . nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce. l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e. " .2 8J totaIitate. . .natorul iicestUi. COti~ta' . v Care credep ca ar putea fi cauza?" . noaStri.'rnetIUI~.asunatdin nou .Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl.ifuapi pbtaparea tutxirculoza.~' catdiovaSculare fi oncologice.-&<. create de $e11timentul suplfiirii.Iii contiriuasi existe.

' . Pentru a I\Uva . '. pentru <dumneavolIStrii.l1-a... Subco~~tlelltulmsaeste . explic: . Jn .ta alncreat . scalde:.': '.AAt . ~cest lucru.tii nterioara am.liaspÎJ/lpiJepersonaie ail.numl. - .tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia. divo'" dar' nu.dIVIne ale. ofenseaz~ peacela ce.'~\!!Jc~~~t. '-" c '. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn." asupranumehI1Ct~pra. bânuillSca acest .de .roat3.ele cijstn..al sentimeritelor \. dutn_volISqji. . "'\ceIiUJ\It PMtrJ. fOstd..practJc n.a supiirat pe dumneavoastra.' . va d~lan.<' ' . --:.. . n ..efapt ofensa a vemt dm partea 1 . ...a doua norlqÎipJaçea lucru.. . Însa.fatide .ltatl~'ni~ic.~ agresilJJ1ebioenerglltiça. msa prograinuI de:distrugere.. .1 e greu 4e .Via.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl. lertare . . (I~ca. ..-' +.voastriprovc. '. '.~ 1 - " .pentru priete~~ pe~trl\ . ..ve~ r~u~i. " ' J l "".~. produs necazun unor femel ~! a prin aceas.' ' . M.l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea.o.le tat felul ~e .nta' omului e pa Q micij r~titii. Fk 0 pauzii Pen~.lyt.. .. Nu demu!t m. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i.. . cum. . .r~ata . Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a. -. . n~l/.!Vfeme ~PUel~puna. ma1.pentrucii d.e$a acestel II1I~card)ra .-.. c~~i. .!.totaiitate.~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e.yiitorii copii.s:a Jncwcat multit. ~.e.n. .a sunat 0 c\Jno~tinta. . daca ati fostjignita..msel!lJ1J)a J.w8l1lul de .spirituale. catre Dunwezeu. ( .Am iFtat.".eatta no~tra ea a fost cea vinovatii.mamabiiCb~lui...pu mica aj1. 's.oprit.dilmneaYoastra depe aeum va ucideri.pe. . . .catrellfI1l:°wa lumii.separare. .atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). Pro.În c.ca 0. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu.~a ~igreacare este greu de porDlt.~. Prima i!.( . sa'l despartji.: .I!. '. .'. va lertaf1.lcât.au despiiqitCeade..am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.suP&riirilor..~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de. fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod . reu~ Sa le blocati m.' .rea repro~uriJpr ~~.)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:. fieca~om vor dete=ma graf.. pentru.- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.co~en~ . .'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.~te demults9tie m pla. .lIllmecani.' Î!lpIWj..ândll. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] . ".\gete al ~otieiaclio~ AU . CI.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .flicuttotul ca foarte rouit malntll. sàdçunem efprturipentrua..lll1trerup~.am:jignit. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl. .! Co~tii..fap~ CI!~Iea s..n bioenergetic deaceea n ~~va. A ~ 8-0. tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q.. ~t.'~n~ayoastra .".lCtu17iIQf:flne.lZi\te ~i . . Rezervele karmelpmenlmsuntepll. .çare:leau \Inlll. J.o Cl.s!lb<.P1JD aspirat:ia .p~11 ~ul)!~e §J. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele .:: . . . ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa . .tIS -. Flira sa.. ' .sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. într~o. pentru ca §Ieasa fie. .distn. §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii. noi. .cdormiU bu~e simtiiminte pe . ~ . .lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor. 1W1.Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre.fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu.!ve..persoa:neipecare.aCeasta. ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.~9tiune care.~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune. Sto. . acumuli}t" m . ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!..pu ~mal ~P~i. u va.unfdcauzelnJ1:uapet la. facere de .drept s9pa djJll1neavoastra:." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent. multe ori.ale.'. aseau: IQ g ~118 .n9~ ufI\ea~ .~iputea explica. u: '. Eu aIn cerut iertarede foarte.nitniciunulpe celiilalt .lUIljl1~avoastra aQt1e. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare .dar~11I). catre Dumnezeu.. : '(. nU. Smw~?1lJ. ell . d~anul.tnsa va pot aJuta.O~..de. .§Jn«.lt.bo~.um~hnt~.~rtata. ." Prograrp.Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care. faptul ca m-am ~Jlpiirat . femeiaaÎnceput .ÎiI1IpoJ." "":':. care ~e fiA rptJta pun .CU ."''':' . "'-..aceea.lUcl.b~ne.x.~\! vep.aceasta.U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. eforturi nuprea mari Jnainte ~i. Ei . . Cauza era .fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar.pen(lri'i pentru . carese aiunsese Înto.on"tlentull\l.cdiilll. trebUie sa.aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~.\ imic.lmPJtova ~tuije.s-. $~o~ii.ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H .~a ' : ' l Oistrugerea. .se. 0 conSJdcr1lt1. '\ l..

Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n". . . trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. . Programele'nu numai ci.. 11umneavo~a.lertarepentrU~el.. a . . a gândurilor.: rimânând mul~ ani. .AcesJ lUctu vA va. .' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate.:".1cilcirisimilaie . omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude.a~estwa. Este 'vorba de ' '.în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ .Sliportat. a~fo~dejap~ . C1riSti Idei".unbm. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu. .el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti..'.Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent.' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea . ~eni. adeseori În programele distructive . ' k . Ajung la '-.- - Dupauit ristimp de glindire.' \.. pentrU(ci.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari.-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod . Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru. 'ln filosofia orientali este. tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat. l cincispre2ece ani: '.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. ...' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de. '. ajuta .'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea.in cimpul SluperitrUœ. Principalul cistéCa .vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. .r ~est~r programe. prin inteimediul fa.~ pe a tOpillor.L.? .- - ' )" ..~ .a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont. 'la unprogram cu.'.~ofensati)r.acestmecamsmsi functioneu msufletul omului.probleme nu numai cu fertilitatea.' .'.p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . programete kanmce'. ' ~s-a sPânzurat. .~. Înain~ criminalilo~sau . pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? ..i' lM . concret ce $icum e cu mine. risfiingi asupra fi~lul . ". . '. . . nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe. .la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost. se potpistra tI1I1pde d~enll~ . . . ' . ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il. vefl avea . p!r1nJilor .ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea.~ autodistruc1ive. kannice de distrUgere ~i degerierare. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite.'. --. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: . Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor. dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e. ucidereaiubirii. -r " ". daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ . inainte. " . un bmecunoScutcomic. nenorOCln. : -.) dumneawasOi.' . când aceSta a implimt " .Nu exista. . ~i pe'a . progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia.ptelor.câmpul omului. Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'.'..?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci.o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat." '" " ScuZa0muIui\~ apoi. Uciderea sentimentUluide dtagos~.de a ucide.' .a omnlui. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .'. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu.~ercetez cauza." -' . si se.. Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele. inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI. Exista 0 mm! mai mare ca aceasta... aSpiratiacitre Divin.(J.in final.repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:. ' ' . cuuoscuti expresia: . . \1.. .de VlCtI~e!e lor.. 87 'rertare . : . .' a em°tiil°r.ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo. . mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo . . ' 'Tot ce am 'exprlS. Într-un moment bine' determinat.. C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr.' .-'-1. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri. .~ul n-a mai . S.' . . tof! 'ceilalti.patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m.si Si vA pisttap sinitatea.hul.

.zica . ca . ' ' ~ . _. Da..0. .garanf1uml . Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. Cauza iese: la ivealii destul de u~r. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. stoparea activit!fii care Împiedica .Aetului fetei.a'~ "".. . ' . Inifiafi. . . 'I . absenf. " ' . " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '. Efectue:z testarea. Or' nU-1at 0 ~1a. . loc la Începutul anilOf 20...mlUeficlenti . acestea -' infIu Waza preapuf. 0.cbt astfel .imens 'care se. ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar.fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit. Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: .' . Marii ' . .< y ochi obosif. . de.i:'." . " . 'tr eb\1le sa se simti mmunat. .oare: m'ici tahi car le. . 'i. ". a.i'ce-i supha ci 'a. ' " decat m\llf1Imtt. .in mata." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. .". A' " . b/iJrbat.Am dlabet.. $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt. . a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos.buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat. . eliminarea meclUljsmeJor . ' .' cu n~e -. .u 89 :-:putef!itia?. .. .de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui.' pœFcomportarea ei. ~1iate e mlU .. confirmii ea.treb ulesa fie blocarea acestuia." . "' ? C"e.cheam! omenire ~care.' progrQmu " . deoarece . S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'. Deobicei tiu-i. putemic . Însiiau trebuit sa . SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' .mUlt nmucgrav . ' . A M-' pnv~ a '. . .de aceasti poveste. ' .Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci.: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf. ' cIIuzeleaparifieibolilot a. : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. . s-a SUparat . paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. .':.s\lntemceJuleli: unui " singur organism. complicafiile gil\6cologice.ze programele "". a Universului.. . . . .me. .. .B\lnica. ':<.Ea a reC\lnoscut În.ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme. atreia funcfie 0 constituie . iube~ un ". Toate . deocantd ti .intreb:pe ultsmguL Starea. eu Irmea .ant -apUeat afi-' " :ClI n.ii. viafa' personalii.i. ' . 1 distructiv cu a+~ t .onale' . chipun. .' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit.... afiQerea asta.'. . 1 spun. omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' . . "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab ..- \i1Vo$e~e. Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. Amintindu-~i . ' " .Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat. " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat.vertisplentul.nf. ' .ago se eun t8n/iJr. ".mcolo 0 d' A . larândul sau. ..trun se 'fi CA.r nu ~I-a.. . balnav .. " u cat este mat. Problema principal! a pacientei 0 constituie.adolia. .-1 'sprezece lUIi fata.ie tâniI.1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' . se Î: d. Înalte de fi ormeaza . tramle imW. Orice in. cantpul acestuia .in stateade sâna te. '.ces.' ' ~~ Suntsup~icitat.La Începutulaniklr 20. .înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . 'Iipsita 'de :' . sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' .~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce. ta " î ' . . pun diagnosticUl medical.'. Bunurile oricum le.-. 'roc . adicii. . ' .care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~..' ' " ' . perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf. 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin. " .uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ". ' ' ' - . capt vinovatul . . se despartii. Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d.. . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei.i. Dar. Fata'1!1nceput .uazea de.mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. . . ' oamem . .. ~ mai'sl~ra .: .'t .eoarece a.ebare. . -" ' ' ° n:..fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui . . .i Î~' soarta. regrete. " .niciodati sOf1II.. ' . ri" ' .din interes pentruavereasof1Ilui." ' " "- . 'Yine la consUltaf.. aD!. ..' b' . .abme C. umea fÏ.' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y.c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. .. Aen .pa. Ut ' .ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara.a ded. ~ . .reme' titeau vedea doar p . nu .~.uupa ce m. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui. '. §1 mai' penculos ". . _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a.u 1 e' gray.sii vedem ceea ce Înainte v. sa bloche.. De parea i--ardespirf.c. ' _ pacie..

c . Buniculvostru dinspre. . trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re... vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . .la nivelul subcp~entului..' . El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j .. bolile mcurabile..an .'. 0 Micitoare a zis. . '. . -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna. tt poo VD. avutun aecident Am '. i -am 'spus 'eu .Înloc " " ' . .tn-1Un purtatcu el nu."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . necontestat ' ganiBmiilui.' blestemul? l-am intre!>ateu.n-.1 ' fi fiumoasi. 3. .mea.fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de .. cuni II§fi procedat acum.ciunprost la capitolul ista.un . .' . atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' .. Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.u~ratamea ..a cinœade Sacciua. .>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in .gazdei Ea ' " fenclt... ' " . " c""'UJ..~5. '.4esareinA~att "" ~a shidespA . . cu ~ ' '-"' " .arost da" intÎfl1pIlitor? . " ' .oc cu . ... rudele bucuroasePri'''-. intr"p comuniune absolu~cu i. . ~~ " ~-I . e ..au dezis in acest tÎ1J). intrerUpéœ.ln Iuj!.p copi! 4e .. . .distrUgere a organismului. tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme.c. '.te nu numaiprogramul .surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI..H " 91 .. C .Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .:. . - .copijuleàte.." ..program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire. . iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest. douaofi: " din CIUI:œ. .-voastri. .~ 'in~pulsarciniisotiei.odati cevain genulista. ~icare. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. ..blirbat. codate:in câmpul s8u.~.n. . ". N:u. .~ " la ' ' . '"" realiti' pnntr-o'abordare . ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '".' . ~ ..'.mia.avusese 1 .- Odati. ticu. . ..+-De . .' de.'. .Il\ecarea b01il . ..." ''''1°rata..:.:. ClDeVa...... ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te .' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . . El a . Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu....cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir . . "..b 0 1iJo r "'--'--.i \ . Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' . . .'-' Cheami-ti imediat nepoata.J.propriilor copii. evimldumneavo8Stri.* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie .. pIJtesc toti urmll§iisii.." Q. n copi! mort a riS}n1ns u . Blocarea ac~i. D\'.eamli "degenerarea familier'. . ' ' ' ' ' ..t 0. . Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor.'aceasta.- " . " tr~ ~ ' i . care . .~" "' . ' tinAri' . dar nu '.Aveamin fati un caz clasicde ceea . '. . .n. aceasta deamintirile clin luna a cincea.~tii bine cAele stan .1D~te.. '" ' folosqte pentru.adute =: 'mirturi .~~. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . am v5. 'Acum avett copu? IDasemen~ . . COplllDsa n-am reu~ .1i..a1L. ' ."-'. dar... . .~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ.u~~. . ~1'ebuiasi'avepbiieP.' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI. . Eu di!Senez ' . sJ vina! .'..' - ~ Oricum. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i. ' " -'-. .. 'unnure ' . /.' ' . """. in mod autOll1at. .~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali. Moqile cppiilpr.'"'7 Da. l)a. " :~: '. ' ' 7"' Da. ui.Ql. eriwadunate toate rudele. .." '. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i..atunci copilul ' m~ten".oareCo'.i s-a nAscut. .. ' ' ' " ... . . . . .\cea. Zidafi~aca~"'atiWul... " . . a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave. doar Începutul.' .. " ' A doua.- . .... . . ' ce seJili. attuClS . .ostIO~ti .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '.lucruse poate 1ntâmpla ti . f ( . '.' . " '.'-Nu. -:Attin~catsamai~p? -Am copii. am. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn .AspuS ~ lI1otiwl? . ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? . " " ? lltit dezisde copi! Îhluna. . ' .lDregJstrarea non'.rm~V"" fapteie " " . Dacltatil sau marna s. n epoa+".-. atiti~ aoe:tt~os. . Mai 11.~am si nuu pOt... JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '.

acordamprea y'. . erIi1 nm.' """'.."" . prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi.ptinsi8tetnul ?attë de.. Odata ei a veni. a Iacut.t0tula1tfeldesot.C D1°tl!U1':eea ce . . mam~ S~ahtgat p~tru el .. .'1t"'. Ea-arenevoœ de ". . slinat!tf. ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. am' explicat ' '. Aeestea 'nu s-au . Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' . Îndragostit. 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr.d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a.'Investlgat cauza!cesteJ zi. ". . A cestea pot lua cele n.. Iurta.' doctoritii. atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' . " c~aspitJtual1i'i! . Principahtl e ca orientarea catre valorile ..Da.'... ' ' ' " .~e lit deo orientare 'q3 ru II. . " Ul'inii. .eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~. a . atât de't'ldicatea.0' 'titlentata i ru. nezeu. ""r " .-~ ' eapacltâft.'" d~a bioenergeticiarlii '&.. asupra bunastiiJ!H "'--' .èc:::. . .' " Ji ' . ' C . cu' în.tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''. ' . " . mat-alesÎn d'ire"""a' wu. ".. no~tn acumau . spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. 111. .. ' . .c . "1" ' prolCOlonale. ~ctura spiri.VJatâ~i ~'. Ifi. V1 en .la trece ni. cu .it4ese6ri.1' .. _ .. Outn VJ1P a. -' - or ' .e mi~ca icio~ele . ' ":.t. . man Contf1lioapiÎtI. ' D'm fi enclre copill. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " .Înacel~itln\p. '.'. ~:tuaCopilul.t~ mcercan . ~I ~declatf$ilf'un " . . Ii'drept "~ . . 'tatUl. ""''"'''1"1.Însii aeest lant se poate intinde "'. 1II DuI1t. . .Cilné. ' " . . ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. . .Adesea nu ne-.'.'. " . Stiirii !lalefizice ~~. 'afutici ..mamel. 'E1e .e de. tOf'. .llltt~eptat biblia. comumune. . .Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia.ne.tu..iifemeii. ' feme.' a patra luna . damneavl>asttlnue ':. .trera deJsarcmii" 'ând .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' . .ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU.m:". " Recent.. am vi\iIt '". t"" mari " .abdatrt ~t sa vedem .rt un UC':itlele. : " .ciJte 0-. ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '. conCentrândU. În primul rând prin . - ". ' 'j. Co '> ' ' " ' " .. me! pâltii lan' ".tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a .. Privind-o. éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de. ".cuno~ereacau. '. "" iI'l"""'f S eitlbrioritil.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi.ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. 'rara voia Sà. Bxista indiciuleà.. ".$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. ' ~i mai departe.râ\l unui'om !(jar.. . " """ " " ' ' $l' Il. .1 . 'mêlé iubeascape Dumne. a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o. A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii.. ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant.gtesivita" .' pos '.nu. ~Î>flOOa. ./ol!jut sii'g~a: . '" i matbrtle decâttrebUle. OobserVllt!e.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. . decare era ' eu " c!tJn .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut.OP~1. .alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. "" ~ Recent unei" '".zii~i ea. . " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'.~i pu_. . . ' :'-"" ". blèsféIitului.ate riale.afetneii'. rau cel . I-am vindecat copilul de diate.eapacitiip bideh' ergetl.zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli.' -ptltemio'culumea. analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '. " ~FTi'ébuièsli ".tain~tept8te . '. ~Ii schimbllti. E a m-a rogat s. .putin la trei persoane: Cuho~tintei.P. prima vedere. daci.pnmtt pe GiI V eOft1. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. i4.zel.. .' ! :~ ~ . 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de. Odata primit. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de.~ §i .. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.. program. ~t. " cmcea a.~1i~i comportam:= . pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe.'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului.. supritnare. nevinova1Jila. î'n -atreia'. .1i lbtl~~.. s~i' ~i 06pilului sau.' ". a P t enoare"" . coptl~l. .-'.. .ilt vizlta Împreun.8:' :"'. 93 t..1 Investi' gat"'earatii'ca ' . 111!iriki' sa1e.reperçutat În' mod deosebit 'asupra . .zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . ( ".- 'o. orien. atittidinéa .!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . ' ' " ' . meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei.câinel~ eradi~n:::~:~. Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . "..' -At! avutconflicte cumatna În 1972? ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele.' . t..a:cufata ..Endmpotriva? '. '". Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. doctrita a spus: ' ' -Tu . . ' . sareuul.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice. '. .ri.~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i. .'JflSa"noi.

' u""""" " A ' '.r~1it ~ .n~ . '..zibile pentru a-$i' reprima. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau. . !14 ... Dar s-au. La ' $l'nu. . '."'. adic! de karma.fll..l(.sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate.. eJnOUV" . VIapf' . ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia. acumulate in decumd anilOr.i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp...one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche.:Îa .Jni " . Ifcest JUClU va. M-a sunat 0 reporterii de .."" ' .. efa fixat! tntâlnirea.' ~1"""n"II.d'e ~dire.Ialiptul..am.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite.lainf0~e .. câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1. ~atfi dumneavoastli: sOt m... pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~. vi.1 go c.In ... ~~nta el af1~pt IQgQl. Dacl\ dumneavoastra.noi. ~ . "t"<' an. p .d1"agostei. . dumneavoastriea . . ~" ~." . . anterioari'~" :' de '" cancer. -. douafucercare.UU~v~astriv-a fost tot maml./vi va muri copilul imediat dupi n~re. ~Pa.' . . Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . . ... Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca. ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. Nere~d sa epuizim..çâr1d cdula se IqptJ CU . de .. într-o. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una. .' '.' ' . . Il..' ' . dependent de struatura energeticl\. din ~~ctura .. ln.acest moment .. la doi ani dupl\ pierderea copilului.'>'-t<.este coIilul sau . .". .. ~ tran. ' 'mteonediul câm ul\Ji . .in anumite CondiPi.anumi~ ' '. .. .. ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi. .wnel se ramTâng . . ' "An~li:œz . .. . .. ..'. ~Fetitele dumneavoastri pre. ." .peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti. 95 am ~.'. '~Am ' sa vi rog sa nu. . ~~ 1Uiri~. fiecare'din .Mam~. ' .. dupii boroS4QP. 'imi . Confotm horosoopulUi. Noi ne. fapt ce i-a chJpfiaç\. .x. '7mu/1t ~I . . "pnn ..~oare? . toate fntrebarile. Timpull!ll4t~ copilului este' . sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf. mce:~ ~t .p aUZlt vreodatfi ceva dHn. iilbit.snutenu nUlIlai PriA ..ziçer. .:"af1 ~t a\lllt 0 tu.zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate..Decipre. Mama ~UI. '.J. Ïntrebfirile ei m-au' ajutat . .un .sen~le mult '.eredita!i' " .si-mi sistematizez materialele .:.femeJa muspt.. .din . ~tela ciuta la telefon. Astrologia este secundara.$1 ~ ordon~.0 desepararea de omul kamtice.l( de ofensi. ' . . . ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î. 12 ln ~a . de kaonii.ze.la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim.gr:eala.'.din nenorocire. ele trebuie' si fie sterile..:'11 .' . ' . atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~.ealuamperiodic legitura prin telefœ.' . .". .' ..lnQfi fi cu bine... 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c .. '. cu alu': ctIymte. ' .. am În" . . . il ' . .v-apm. eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit. prin promovarea /.petrecut ~te fapte ciudate. Ease transfonnJ.' ... '.'" . :. celuJicanceroasfi. ~. ~:~ negativi a. Zona vulnerabiliieste capu!.lpe: nA- .ateoolri t v--a fast 10 dnj.' . diVUle. " ' j\. "c' ". :. VI ' -"". ' Qtif.: ' ti. . Daci este orb. 'prganismul ea 'pupiuri. decesUl.' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al.Judeçând dupii informatia primitii. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui. . Aceasta va. .copüului. .} incaICirile le '. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient.eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".. -.-e " . Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(. .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii ..' ~ .".~ac~aIfi v"!U1 f!.' " .ai c!sfitorit cu el d '. .. 1 va determiriii .' " kaoni . Am inceput sa-i analizez structurile '. to~OIII1 de..J:'rinciPB.." .mi A . " '.Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. . .1f\".'. .'SituaPlldeveniseabsurdii. ençlti $l .Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. . . UIbJou uluitor :' .publicital' ~i a-mi continua Cercetirile.ce'. ."" aIe n. muIte.auza unUI $Meol!!.ci prin nostn.totl. . ' ' ' asuP(a. ..ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu . Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul .$1 '."Opunându~ .fna. " ~uI gan-la oQ)elllre.vi mirapde cèeace -. "". . .categOOf. 1 .' ' ' ' "'. sentimentl. am sa vi spun. .i rispundefemeia. ~. ' .

Poat " hi1 k armanegatIVa.e' . prin as' p!fap spre armo nie. ..'.1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este.~ 9tJ. Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui.earacteruJviik>tu1:.cu A . . n.ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. 1 a. .. Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta. . " .s.Eu n-amsafaccopii".$1pentru copi!.d&id.pentru fiica. . . ta ~I~. rormeaziim:câmpuJ '. oinbilieal'i"~:ur '-. .x .ieste .... ..se.'.D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 .Ea.i. a t . .. . ru1ui"D E1 prezenta hemoragii . .Acum .. .cut 0 fata. ' . ..niiscut. . " m"" rcma .. a" fata. ' ' . 4ec~a " ' '" .Da~ .acestor s'lJucturi .~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la . sa-i faca un rau. de negare a universului a fost neutralizata prin iubire. . logica: viepi cotidi . /lurnÎli baiih .starea de.. '. . . xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru.are locp:npl ata C asupr a .. .Soarta ~i. .. armA..' . .. ' . co~tiineios datoria În campul copilului. " . lenCita matna !ni. Jurol '. a fericirii ~isiinâtiitii sale.00 Îm~v~ ' ".. ' SO!UI9I '. .Chiar ~i nurnai simpl~ .' . ~ . '\$ .V' . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli.de orosc6p..i.. Du. Dupa un timp am Slm.peste câtiva ani poate . '. arma.'stahil . i de aceea.. orice preziceri . ' d'.' Ml1.. l.-j.: l n.. . Uil1Ia investi" garn ecogr. sa ~o~:E :c:-- a& ." . t. cOlmrma emotional aeest p. a structurilor de comunicare ~i '. Cea mai mare parte a programelor .. '. mu. 97 s~ritu1w '..' '.pericutoasi . - L : . Înainte de toate la spiritul copilului.". . . neprotejat . '1i. SOft! m.a patra a printr~omcer . .s-au acumu1at În câmpul firav.:m~u COnil. ' ~. rea o.aficea-:copiluJui ' .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a..4.. . .og!Cwiubirii ~' iertâri.-cât.~ destmul dwnneavoastrâ.ntorulw. .~trecut .eo~ll.". ' . Toate acestei). În timpul sa. IVlnltate.. .p"""a1. . '. deformlll'e&'. doetom: . trai 0 asemenea viata .)inç. . ' -.mat pl"e8US oriee 'lIStrologie.Idetermmâ viito. al viitorului fiu.am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '.. ce. j una a' trwa . . .Câmp"ul'" p1 lII. . "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios ." .. booatate D' .. .' ampului (emeii>. c nor .a ' " dafuntelefon:.ru.' e~ . vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ. a "e~ .. . Din acest. . se va modifiea k . solidaritate cuoatnenii. . ' .'. Au suferit ozi.a.'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' . Apoi a .caeasd ti t ~ . Acurn el este intoxicat de medieamente. ~i abia dupaaceea' la trupul situ. 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este.tè11tattlla~Ud. .' innome l ' stru ctum e .1 -!:' .spr~anio~ deçlara .siin'âtatenu i s-arestabilit.. "" ' Afiavut-dreptate":copilul .eeut prin muJte spitale.doara.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas. .aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum.'...a nec~ara. sau nu n~ere cOI1iluJui. \' ' ..E . Însa. . . D"va .lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen. '. sare"" . . . dupa care s-au consolat cu gândul.se . . daea ).. ..pu~ . Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. Sltuape LliIliti . ."'...Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface . Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. . ta ' . dumneamaStrâ.'.fericita". bolnavicioasa.~. . w v. ".upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0.' .. .. nemaivorbind de ..1n " I.mecanismul k nuputetielimina8upâr&. ' .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis. Chiar W3uugerea or . . Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit.. mainte deconcepfie: ln cQPi!ului. Ia</o . ..-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii". ~~ .rogram iar .era .. . " infonna. e ~pwr . ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ.j. .' . gâtulul '~" ml-au 8pUB .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa .. ' : .-"1-0. {}' .ell . . Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe. ~ ' ' '""t~ . .. . uL. "x . 1'ri1i aspiratia eatre. "'.'. -/ .~ de . tu ". motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat . . . .eare a aruncat-o cândva Într-o . ' 1: . . .l ~ au dubii-daca sa dea. ~ se. ' . -' ' " .tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.' 0e. . '$1 reprO~e . l . ' La.sau numat. fe~eita..'. . . . ce sa moara În timpul uuei boli grave. Ea .

. ' '. ' Uneori faptu UI . 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . totul pe 'nea§teptate. ' . 99 .pel.În zona ".Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. . .za. . es t e cu mult mai' buna..010 ulm asupra ..intermediul tratamentului medical. ' .'~.dii)jur. 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. . . li " te 'gr'e§eala.comportarea. primaceakra §i plci6are.necazuri piirintii trebuie-sa . a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f. de ' - - .Exista unmecamsm ( . " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg . . . schimbamceput si-i scadavéderel). . confirmarea '1 . . .c " intervem ln desla rarea . acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou.pe la wasori. decat Pentn.aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. . unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea .. . .' a taC!!t t9t felul de bai.Y.tu lt nu pot sa . ' " .icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor. . . . care nu se lâsa cu nici un fel.negat\ve dl~t.'.0 '_JO: Paeat am . dedit fiirasperan!à. sunt chiar.2 grade. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului".ensabil7. ' . Ajuta-m a"sa m. Ïiareakarmel.. -.. blocare $1 de . ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 . 1n re alitate situatla.' :: elec tul dar nU "Icauza... de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. Sl !Ja omenirii este grava §1 . supr811ljm. Pentru..armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi . . Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. durerile. . ' Acest lucru neceslta msa. 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. . cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU. rand 0 temperatura ndlcata. " 'la' concluzia pèsimista ca. atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. '.el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa.unuta. prin Procesul carealtiidata dura decenii. foarte multe dépind de. . lit t1arte vinbvat deceva.capu!. ~ . t mijloace.cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor.pun c ' de . . .1 98 . Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme. ". picioarelor se muta. C umll JO oniuratoara. . i-au trecut. ". d' spitale cuno§tea principiife de baza " . 'ka era tratatâ 'timp. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze. Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. trebuie eliminate. Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului.. ' m" a nu s-a grabit sa le . 0 mooaIitate mJOunat..ar puteaaJunge. alcoo~ delicatese. . Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. 'ln zona urmatoare Universu!. În timpul bolii eopilului. coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp. .cat Cttltorul. Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. Cazulera tipic.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' .. (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat). ÎI1 câteva luni. " ' . . .decâteva zile la practlca sa. çampului . ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. . 1 . .IlI"lap. cândrenun!i la copi!. ' .umcauza . sa Ii se Opuna pomm dd . mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii. ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii .y . acum decurge doar m' câteva luni.fie sanatos ..eu su. E~. doar sa faci rau. se .fnu ~anientu!. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. DliCainainte. dar Tu . .\ .deformarea. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei.. 'ln . ".evemmen t elor .e .lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . EntuzIasrnati de binefaœnle civih. Întru. .' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. vaqa numai . . - . Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne. .suflete§te. El a umblat . MediculJCf al. 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. vine cu ' 10 ta . " " .. RenWitarea la carne. compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'. 3§U .e~~.Omul put easubcon§tlentul .' ne-am putea Imagma la pnma vedere . .. '. . " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm .doariiputernic picioarele. Deaceea..gases C ac. . '..iarta-mi . Odata :nsa". lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale.evemmente d" VIa noastra.mai importante pentru parinti.. . . afunentar al piirintilor.: . cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " .

dar'sa f1tmmte câ . . toate Încerciirile viet. ... determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. ~tere. care_~Ipurilicare a kanI)el . ID general pana la a N-a spita..undeamceput urcu. .parcurs ~oseaua În gus ta .lfO .' ~ . Anume familia. . ÎnsuP pentru a. Irupu]uleste singura cale de sai "vare. Prin urmare.'" .FiecBrefom.tuuClam ' aJuns sus ~i ll... interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. . . . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei.P. Acest Juçru se vede pe un exem lu t.ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a.de 0 munca . orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora.. omul poate realiza incomparabil mai m It ~. care nu-~ipermite .. marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil.j' . Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet. Dacacel ula P.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica.~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. .~ '\. " .' Sufletul .se .' a . Acest lucru .cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei. ...~. sa. .Pentru '- . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua. Dumnez. A . . poate fi miisurat bioenergeti. .tlJllume.e-am apropi.ui Rita. . ea se tine . -.' uu mo.i va trebui t 1 '. da<. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa.. permanenta.0 . . Oh zona lacul. (. ~. ' . înainte de n~terea.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa.Daca inima pbtreazâ sc:met.tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. pesme '. . " .)1IUItr.. i am": Stmpt.c. ! D\I. . .pozitiva. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele . catre . omulpoate'riimâne t.p_en.. Copilului Îi vine . tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie.::rtul. Ea se baza pe legile bioenergiei. .. . re d m Dumnezeu'" ~I.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu. ' '. 0 mamaiubitoare. . .ia.a spirituala. .'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul.' ecponarea~P.Început sa fu h uc. ~"-.necesltatea remtoarcefii'. . e ams~l'atun" . si:ÎIlcerci . '.' .at d. E u C . orgamsmu IUt. '.e UISa siil~IUtasciiÎn nai.i nu permite nimanui. copilului eaa ."'9J ."" Su. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal.e n-ar ~a b .carn un grupspre casClldde fi '1 .tru.ul l1Q tn. mergat. traseul pe care I-am. tâ Mun<.':. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea.. - ' ' - . al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa. existii nume de bun augur care au 0 influenfii. . }\deseori sunt Întreba.b1amarea §i ura.. Cel mai eficient mecanism de blo'~ . ' .Încordata.-'-hn e ceva.! d"la ' " -'.oneze fi. mmnerezultatele e . fafii de lumea din jur.. sorasotului. f. lllcutoasociapeçuviataomului...aneobositafl con~tienta pentru pe. dOUndu-Qe~.- ~~e . .1 trebUte sadisp<!fa ~. restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila.se vprb~te mult-d e spunând '. Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul. se giise~te Într-o strânsa . ' . ' La ÎIlCeputul. {)rçam ..'" n~ntrerupta. CIID~peproces~1 de. . . " . Parte Slmplu. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle... ""'. Existii nume neutrale. acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului.sau . . ~ ' .poil alimentatie.. u~p din nou. gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru. $i Îucii 0 Caiitate~' . sa depui et. Acum.eu". arte departe fara de coutactul.çalmate. în timpul sarcinii ." 1MI'. Divinul. lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta... .:ceperea acestet munci. . Vinovatii era. ar putea aaJIUse vida . .. . . matu~a copilului. sa te lupJ1cu Une . .!lUlezeu. este asplrapa. InSU'1 ÎIl P rimul rând " .~ . ' ' . . \~ . . . " " bISMca..tara grabii. "TrebUle sa tInzj. . De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut . ca.cu . Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ . .po ate ' ' . ~Itn'~. desavâqire. .Ill""" . capacitiiPle copillorsunt . uner copii talentliti.ii. va da .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor.. . ' disonanfii cu' unp eratlvele ~..iepartede.1n ' - . " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel.i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de . nemtreruptâ catre.. . ' . ' . economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii.- . e ~curta durata.

prostatiti. .Imposibil. .nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea." . Înainte .sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. fata de alpi. m~a. I-a' mai inmormântat. . '" ". ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. ' Au venit . Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste.ie la Dumnezèu in:gândc. . ':.de tot. ~ . J .copJilor Il se.Ie-a . Nici macar nu. ce.ele. 103 "'.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~.ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului. Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea. eap / .nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . . iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' . ale legildr . . rugându-J.sta. Or~ul nu era mare..:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. erau BolUe.epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku. aspitàspre' dragoste. din nu se ~tle ce motlv.'. parte dm karma. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' .'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "".la mine odatadoi pacienti.>ambilor (egate de Înciilcarea. lume:..man cârid 9-a decis sa niai aduca pe .e karma celuia al cirui nome.legilor energeticeale primei ceakre. ~i Înca foarte puternic. il poarti copilul.'. odati cu ntln\.ice la urman foarte grave. nOblete.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. fiüluÎsiu J\. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. .Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i .'. .acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e. piirtii neglttive akarmei.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina.spus ca nu poatef'ace .SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re.." ': 102 . 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm. . copHul adll:a. . comuniune. Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. ' A~eacopii ~eja.lI1cii uni COpi!. apot inca una.. s~cr()~ta. .Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo.probl!bil cii avusese destule inciilciiri.' . chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!. cu vorba. Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor.Bimica dumneavoastrii.spune~ . Îmi raspundefemeia. L-a lasat la maternitate ~i.plate~te wJlaniitatea. a plecat.ul bioenergetic alomului~i . refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. '. Au venit la 0 "baba" celebra c!". " . JlpOi alta..1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r. ~i o. ' . sa s: Dupa Întreruperea sarci.'. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS. Femeia .' . . exp~matii prin renegarea copilului.' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze.omentulÎn c. '.. dep~~de d. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate. " . ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului. Karma .'1< ~ pe ds1i . Da.oarele: . ~ cu soarta sa.:. . " ' .o .a trecut printninte.. În tlmpul sarcinii.sl~j chcitte Juri.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli. / se Îrttipire~te in târnj.noi 8lI1'mJt\a inç. p. ~i sa. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. tara sa spuna 0 vorba. Ele s-atl sinucida..a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit.e.. decla~t În ID. . Prograrnul de . ' r .al~or~.' "' . Cauza eta una ~i..avea .elile'~ vi9Jile. Cercetez. ~avut-o bdati'Într-un . câriva ani Suntem total analfabeti. 1. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului.'. . " " . Eu Îi spun motivul: . L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare.I1ÎII. pura a. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .arei.ajute familia.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. ci chiaqi cu gându! poate dl..destulde . nimeni n. De aceea. renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele. Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre. cimza mortii copiilor. llându-I copilului' nu. Buniea. .

~u ca ~itatea..ace~a diverse boh" ale pleIii. Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-. pnn care boliIe sale copdulUl!. .cara~lt '. dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. ' . Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR.. p aptul "este explicat pnn aceea.i s-at frânge. maturizarea 'Sa sexuala. fusi nu a p\riut scapa de Sarcina. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI . aflau de fafii. M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza.bl~~ne rg. copulor. Ce n~ Începe si. '0 :~ . ..>~ inst.Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra.'~amul distructiv. ' ' " .lIllli. poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '. ' . Odat! bunicu! I('a prop ~~ un.. distorsiuni care a\$ deformatfÎ. de peref. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii. În ~âmpul ci. " ' . deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J.. t ~aCeÎnc!.:c" n: te~te de la piirinp.fiecare ~na. Deslgur.Mama transfera . În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.' c.p. ' . ~i. . ' ' .Ia .de parC$.. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. .un prietene. .la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. Comportamentul femeiicu cinc. iluI' iiniitateami s-a ameliorat.: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\.~~ .1. Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. a billt ~~e substante otrivitoare.ste. ea Î~i'isp~~te prop=~ . MQ~enindu-le. . Analiiezprogramut -. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul .m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la .. te p limb cu m~ma . controlându-i tru refacerea 'intregului ' . ci În timpul sarcIDii .cu. -. atentatul. .. . .' A. ÎI dor foarte tare picioarele. du Ii 0 'practici Îndelungat~ .. einci ani. . Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea.. . blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie . E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. I"a. nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p. 10. at .liaftere pâni la. ~umpllt daca gre~ea:tinta. SentÎlltfntOll!'~'deurâ.' lar dupa . ... unel d' ~ijumitate Însi avea. '. de la distantii.anu poate mèrge.entru co . au. acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" . 'dezvoltirii metodel. . mblrea pe c'are marna 0 nutr~q.. povestese eu iar ea confirma: ' . . ~ pil ii Înnoblleaza .mama dumneav<>astra..~dlc.iabiap . . ! .ramas din neai:enpe.D1ini.. Îndeplinita cacl.a' ci dorit. ' organismul se mobllizeaza. ~g.' . Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. ~:. fromos. À. în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij".i~iircinati. - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: . . .Da. adus. la ÎndetnânliÎn capu! ..t L-a Plimbat.---- .'~PMt cOtUinuadc '~. ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale .Jn..' diaqugere a . fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare. ... zvârlea cu ce aV_. altti 1.Dar males t e structurile . - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . sa-I viid pe fiul." Daca promip sa te Parti ZIS §l u. Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc.' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate.. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.QJat. aI"l e.. nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie . ' ' . .. Copil~. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl.' . .Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g. Înci 0 cauza. . decla"Wlu prognunql de distrugere a. .Da. copiiJor. sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele. .. e.ianiÎ'!ainte de'n~tere.proape c. ' " " . 1 . An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea .' . . . dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur.IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l. ! Multe femei . A mcercat si a fRea aV9l1.l"~ .' ..fie bol~a:t '. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . 1 0 femeie ~i povest~te viata. pneumoniiledese m copniirie. f '.. .' . 'ca are Jaco revigorare. . ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema..E. sale. i tulbur arlle sânat!pi' marne!.. ' . ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul . un pas' ln direcpa . Una clin modatitaple ge. er~l boli ale rinicMor.IAtnidite .1 IlfIl. . mai precis.

acestluclu! Daci ID. baiatului la mine.apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului. l-apc~eat pur ~i slmp!. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline.'(inOVi!-ti p~ânt.qtat la COO8ultati" e . un~tat.. Pnn unnare ." \ -~ . va sa . pannjL'Gr m momentul< de.' ÎDCi' .~P': era " copiluJ.ro. . . p~~!or.AiC::i " 0 p!!!ermca. .Peste cit. t:. . arrn. vae~cati1picioare s01Qt~ifiul.t Se n~e pentru.. ' " uteri ca sa-l aJut... .' . efectului vizibil. eu VOl.fa:miliaatiilui ' .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca.e cbnceppil e. care-.instatltarieu.ÎieXplic: .Acum Îi e rau ~imamei §icopilului. trecând peste ispite ~i penocociri.. structura. ca.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei. ". sa spirituala. renegarea Divinitapi.de :' . .. ' rntmat pe$te.face tot ee-mi sti 10 . '.'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 . ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI. sa.ziIe m-a' "upa .are stabiliia-structuril~ la pu. ' " . apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ.permanenpi'el va fi ÎD.~edinfé am vazuto am ~ .exista progratne prmiçe ~o38e. 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d . " " .. .lfJ6 .Va mg-si' prlcep.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ.. pregâtiti-.t Cfa . '1 . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. .!DI ..~ nutnn~ repulsie unul fata de des .iS!JQi: uliO§tinta. Sesufooa.sufletu1. .. D w'Clncl.'=P~cjp~. sufletulw este de O !DIe de 0 n mat. Du" doa ~ ' ' ea k ' ... ' . 'În Iatnilie . laneplicerile pe care le aveti . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: . Ïnsa 0 schi. -"-Bai aLU. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d.qÎJ:l icioare.q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil.. tlmpul.tâmplat cu . .1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl._~r~enlt eehilibreze cam . '. 'imediat. .dacii nu veti reu§i..§i starea sp~tual:œ~a~l' a. 0 cumpiina În viapi.tÎca a . l' nca ~te schimb"' .'.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica. . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl.' mare fat.. w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit . daca. .se vor adauga boli §i alte nenorociri.zile. . '. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. .:wumulare~e ~artI:1inegativi din..drepta in priJnul rand 6. strucmrilor Spirituale.erau . ' ' .- " . '.mea: c ' . dorinta obpnerii unui rezultat . sunat cuno'-. Din aceasti ca!:. Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate.supreme. .. ..In a patra .lUIIIste rau. 'lWnfa !Dea.. ."". fiul §i tatiil. .iarJ3). . ' .. $1!~.-. vina. pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa "..ea 1oalti~~taJu . ameliat. ka t arma personala.weo treiluni.eva.8arciniipiirintiise cetÜu'. . ..-o sa r~p..~pitii În viapi va ti dorinta de a . Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic. 1 . " b. . .Lueru! cel' mai . aceea cbpilW nli Prezm.an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. ' ' . în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza.~exp copilul. "".p. -. Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa ..lat. : .N.marerealaa" I~ copi!. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. .~. .mmlC' . - - . 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ .~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa. . ' de a" ceea nu.Fiecare'om pe. S-au pomit repro§Urile.paman.1 'IIBpreuna Cu' . a. De ae. ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul. atacill s-a ÎIltors Înapqi . co~portati1entu l.am . .. . M . co~tunfel areloc w' " . ~.vine lIUIffi8. ". Mai privesc 0 data structurile karmice. . .upirarile mocnite r ~' e.la gridinipi.. . Trec pâteva ~ ~. ln a .. 0 nive!are a .' mIne incilcând astfel legile .lw . ' ' . d e cea a corpului . dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul.O\\te deel~cu §i mai multi putere.de. ' " .~i.ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai. . . ' ""'" " .~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. eu neavând niei o. . . InteresaU. voi putea sii fae ceva. . EU. su ' ' . Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si. DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn.. mamei. s-a a. ' .:" Eu i-am idi. 107 batefeul.e se '..""- Motivul e ditl nou acel~i. . .. fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.l-am .Fieowe °l/l' are cate.u1.-y.. Îl:l. nu nuroai trupul. . '" Ali ~ptat rezultate imediat e. . . \ fata" " .. Femeia se uitii . . 1bs A~--" '. b ..""ntru COPI..' .are din nousufociiri ~i' convulsii. . întrucat câmpul meu este echilibrat. Capacltatea energE.copiluhll pUnficar .Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a. pentru dumneavoastra~i . biiiat. Aceasta intensifica . w' .(' P\!.

. sa depuna mari eforturi pentru acest lucru. . de la . ' explic cauzele. _ ' .' sii..eazaun fibrom uterin. Marna . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii.taate zileIe". . ~~ din caUZeleprincipale ale .faf! de ~fi fl...J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de ..l. când " .z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.' . ale sfinJ:ilor..'Discut eu cun~ tinfa: mea. pnetena men foSt 0 :""" len. Am fost internata .În asemenea:minutem'AI' . copm lor. sii ettHtem pr~enJ:lI.' prograrn orientat spre interior' ~e. Se pare eiI a fast' elimin . t . se fOf!Il.el va deveni 0 . . incetew eu aruncatUl1 . .pArintilor.' .cald. 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri .~ once '-Y' """'0.. 'fratez feme~ ii cercete ' z.Ïnainte.Il'IlaIeabil.1118 . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' ... colitii. cu UniverM.a nu pIeri.a echili1:J. 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m.. . 'il a!jteaptii pe fiul men..-.. . ." " donf!.'. atest .-tul.euojUmitate~dean. . '. nl .mtoarcesp:e exteiior .mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul.distrugere ". . . '. af! de soarta.. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. . - . A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or..~re proptille sale. 01 . ' .. ~mtI . ' $41. . . sudoare fi sânge. printr-o comportare oorectii. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .. fu-su '.kirmice.J!entru...Acum.. ' '-.obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' . Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee." -.. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .' ~' "--~' .. SuJU::pil:. va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine. .Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. wma. Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~. Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente.În interior. es pentru ce triiescpe piimânt. .. . ' l' . mde.fa f!de. ' / . .nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' .s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ .""~in. ~3erce~. nu enutep Preten.. -. . procesul e În Curs de ~bilizare. la nivelul cântpului. Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile. 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi.' . prin eforturile prorocilbr.e.În spitaUn ".. . de . . . " c~ci zile. in subcon~tient ei au ei un buncontact.."'.Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool.prin poruncile Sfintei Scripturi. compliCatii ginecologice. '.. b:t . ."''''"-" CUItIse SlrntebX. Jo' ' . - fi care ~puncte1e . . . .1" eoarncDI :-t" Put.~.. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite.! pi! corecpe câmpul copi/ului devin .~I" e mmeDi." nilIlânui t'l. ~c~cii Ocauzii a.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea. 0 astrel' organ~mulw plecând. ..oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul. e nta. ZiI : Ma un e . Copi/nI are slabit contactul eu Divinul.tat.JI exterionzafi eum '. ' . fiira. .. de distrugere reciprocii au d l ' .' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c. ' .~eru "". wlnerabile. Celula nu poate faCe ~e. C . .~. .' :.ExistA 0 vorba: .rea/itate. . . .1nmod'. . 1 . darÎn rorul inten' or "'. . dureri de stomac. 109 ' '" .. ..' ~ dacii 1 se aratA . servici.din rnoinenM. ' . De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii..intetese. Câteva .du-l" a~br... ' ' . . . "'. " al""" . \ " ~~ ~ . adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV. . Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul.~ai-J adresafi.stru~le. . .raf!de toata .' ec an$atprogramul de amo. .'faf! ' . .eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt .' . . '. '-'. ml .. . ' " .treeut.lumea: fata de stat. de c. . '.' ce . ~i . siiniitoasii ~i sii triifi . "w ' A' euro. Trec . lui primejdie? . Spuneti-mi ee Încercare.COlegude " DlCIun fel de re p . fi eercetez de Îa distantii e . lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. .amtenici cureaua iJÜ 'eampul s.

" ' . ' . '8ceSt ma d ea. dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". protCJeaz:R. În special acelor ce vor vent.lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l .e IQG"o ' - " " . .t. 1.dâdeam saJwgâ.-' ot..'stipân va fi lucruJ promis. grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura. . facep este. de consum.În scopuri telunce.plângea tot..spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare. grare. muzeu. tot . Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru. " rau cu mme. u . ca sa nu pl.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate.M sau este la Piimânt. - ' ' A ' ' ' ' .PÏimul "Iucru. . Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '. . reprezmti ' aduce prejudlcu .' " ce. .SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. .sRmtreaca. Qit maii. decl~eaza .se Imp resta ca 1 s-au lacu .-aniiscut. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce .' . Femei. ~~ " . . c<m. . """" " . " Am ~ p . Dezvoltarea. peçele ale sufl«ului. Roate fi ajutat? . ' . "in elsentlmen: t". " ' . ' pnnclp aIa a dlsp ~ . continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~.Am clnt.nte. câmpului ~i penetra'rea in acele zone. . sa echilibra!i' .daca ai sa fii cuminte. JUcam. . ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. Mâncatul peste masura ÎD1pinge. Copilul' n-are.ca-i v~* ctimpira delicatese sau. cere sa 'i sedea ' .Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1". Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la. U . ' . '. A ". t\armece.a da dm cap:.je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '. prin violenlii. lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " . D~~~ . .cum vede berea. l. plângând. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos.CunJ. Cerinteletrupe§ti au inceput . . Înprimul'râpd avej:i . -fiindcli farmecele ". ..pe care trebuie sa-l. -. a propnel . stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI. ste e robotiil poftelor sale.~..lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP". Când s." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I .e În 'clumneavoastra.'. Se exclud. El trebuieorientat cu. nimic .. . "ond vra. . sa fie vegetalâ.toatedelicatesurile.\e d 1.sa nu-I mai. ' .. nevoie 'de ele. e ~Ot~ dUl!neaveastra. ca nu se p.' 110 ./ '/ ..' unor apucatunurate. obti~e niciodata. "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente.- a si vrea. '. . . uimitor. poarte extraordmar oe 1C .1<11 . Marna care-i spune copilului: "Uite.' &1(. Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale.ganismul" acest lucru se." tot timp~Hi. mdopati. " UniversU} §i.'. egOiste.Întotdeauna am afirmat cu fl)$.Ce ÎIlseamna slabiciunea. '" "'" ' .-1 face. " .luipentnl .m uln' mul nm '. .. . La Nici un fel de farmec e. fine ale . El a Început sa . . 'om trebuie mai intâi sa UClZl .' Comportarnentul dumneav~as tr.~} dezi . problema propriilor el interése. ".. la. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului .ll mod t. " . . .pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti. ' faci farmece ~Ulva.. În nici. .ci m trup. sentimentele dlVIDe falà. " .1 VIDe care-l . S " 1 . . prioritate asupra cerintelor spiritului. farmece UDUI.oate ab!ine. Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte. a splOtulUl~1 es .:. A .Când pentru o.iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe. ' co~tient. ' spirit. ' . III ~ El are ~ trei an~ dar.el aineeput saGal.' . . . '''. . ' 'ter karmiceunor ID ese..creeaza un progr arn de nimicire a avan"..'A . ' . WI ~roc " . d!' se dezvolta dupa 0 lege propne.pâmânt HJ.Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. c ann În face din cOPllulsau un sclav al C.. " potriva naturui' care es Violent .~ irituale: În acest caz ar. -. . ce 1 la' disparat8.ana trebuie.ÎI influen!eazil deasemenea .poat~ transforma Într-un proces oncolo~c. ' . Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom.tactice de momen t . mtr-o reViS". e srant ln avoare". Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri. siibeii..SpirituJ a mceputsi se deformeze. " ' ' " ..su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~. diferitâ de cele dupa care trate§te or. - .uindu-'se.+ pentru . regÜnul alimentar al ropilului. alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura. Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. . resu rselor divineÎn scop~n. mod catastrofalasupra copu1or. . Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or .lte izvorul confortillui nu m.tUnpuliar eu.' . . aceSt lucrt. Dacii spiritul se mvata.m drep tat Îm . O..

dupa . ' . se spune În Biblie. ' " bme? -'".>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte.' hi po llC.amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" . ne salveze familia de la pieire.prograrne puternÏce. -CucâtivaaniÎn .>~ ..:. .Dare. ea ." "". blirbatul Canalele .Sanatatea' copilului . ale corplllui. .lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere.. sentimentul contactului cu Universul.lor. .::u.mat ()~ sery un tunp abreO'la. gândul 'sinuciderii.:. c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW.'AO'~ acumpnn encefala ' . mal~tI.de'"SOlidar" Întocmite. Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si." a "straveche <..112 . . a " .' .Ce si fac? Întreabafemeia. . lneagra.sa pa~ti" . refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav.un nive! bioenelgetie scUIlt. trompelof.IiexplÎc femcii toate aceste legi §i. ' ' '+-. Avea 0' opturare totaliia.q. dacii s-arelimina . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i..ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. Cu l ' '..levase otuparitedicina contempOIalla.. . sufeta' din cauza S "'" t. .tO'distlugere PI. .farntlie au avut lac certun ".' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld."-x".Câmpul devine.l ' . nu S~(If i instalat nici sterilitatea. ..unO'i grave Înciilciiri' a '-"".e.'" ' .ln .mi~cii pe Plimânt sea.' ~ si cupleze . .' Cauza era.te Um' vers.. Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi. avea de ce si se opuna sistemul de protectie. Marna estenedmneritii."A rea . sentimenteÎncât uciderea'. ..racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. . . lp .Când veliÎntelege tO'atèacestea. ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt. - imensi. d ' ' . Un co pl'l' are 0 encefalapatie " . Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ. este vO'rba de 0 .ei ~ a cO'ptlului.~a {. copilul va fi siin::a ' ' ' '. . ' rn-am miiritat. pa~e. . ' . Strabunica ei a . .'pe aând ~ dO'uli..~ii tO't. . ""'1".~:o~e~O'nstante . Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf .l 'IJ e' au.erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând. ' . discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J .-.".ce. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm.. uua singura.epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. . a unci farnjlii a - / . Copi!uI naScut În astfel de canditii. ID tine'. sa" . ~te crima ~ .. ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau. . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual. lmi .aveti .". femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!.lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' . dacii e~ se vormdrepta.Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra. . ' . Aceste de autodistrugere atât. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r. va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~. distrug~d iubirea.sau În el. Ahumecu . ea ar fi nisent un copi! cu karma f .vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte. sa moara sau'sa faca mu altora.star blaener""g"uca. Îi'.umneavO'astrii d. ' ' ' ... urm aaIJcO'mlSO'f1 . Adultetuleste mai bine . Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate. .sesc .AIJucls.Baala nu' te Iasa. Dupa..taIJ1. Insii. " .upleazA mecanistriul distru' ".~n SUlltdefotrnate~ ~j. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . " ~ .. . cald. ' ' '. .. dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise.ap t a Impotriva regulilor "." . ". -'". piJtemice progfüne de apirar~ '.f"". dIV°rtuIUl. se c." . dat si-I - Am sAva m°rh. " . - -. ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. se gasescacufli1 În strucfura ~. .' m . O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm.. O'rganismulnu' va' mai.trel anl mat' nte de n. ' .' . . Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu . Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati . -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat . . deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira.. '-.~.Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit. stoza O'varianii.

. . un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot .. .oI1lU '" .liela aparipa unei generaJ.'..'" fi fost '. . apol si anali:zeze.e În te mai. W. în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. . ' tu ale insesu:ablle la '." . acti. spuneau.. tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln .zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s. ' trU'trUp Whitm an. ' " \ " . or p lllÎn me dicma coatemp~. Ceea. " " Nu Înoap În IDtreglme . am.dupi aceea . Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret.un calminunat!. . siniit~i" ? . . '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti.'.]zbivindu. '. " . De aceea. - .' . mai bun :caIul dumneavoastri ~i. d e a a""ona .. . IDP . 115 ' .. l'Omul rând...Vletulasca. mi~a adus radiografiile. / .. amrezeiVe dehrani pentru multezile.serioase deformarl. " . . ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '. . .cu cât vefi . 'fat8o~~ adica cele supra.". capacitate: vitali la nive! fizic. . ' '. Opturafiile dispâruseia complet. ..iftsistli . mare pentrU a se" t .core. avea mai multe:provim.În acel~1 "" . careprive~te. trebUie si protectJa .cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 .de '''protecfie. . P ca Pnntr-o ~el d e . ~. ' .d~ tel.. " . d e aPropiere a sihoterapia...n i..de . d' urma dlspare.. " .. taranul. ' .. ' .dicir)i contt\mporanii.".l peom (de 0 boala COIicretii.. problema su.ullitar.. . peste: doua sâptiimâni. .' fin:" sta." "" '.În virtuteainerfiei. 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. 1 la severll: Pe cat sont "t'. ' ce Vin . " ' .. "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . " .cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. . . .. ~ ' . . i--4<licio problemii.smuluisuntcelule!e imÎmitare.' .medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .1nsB. . .: aeest sistem :.. tu atât viti fimai departe.. . pu! til11p. un contrariu.trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i. .adeclanpt re80rbfiItopturapilor. . .cu medjcina ne 1Uninte:~te:. . .vindelra~prinpioenergie. corpu'1 (re. extlrparea. "... dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie.. tul ' .aliref care venea 1n goanipe drum.i fll. ' " ". . . ' .' Femeia.care . ' LogicaQelora . . .. . suat ID ace IIIjl rie .I-am sa m. de .' aaerea)aceastll lntervent' tie .' . ... sufletului.s.. trUri toate acestea 'a.~ungpânUaN? . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia. aceste legi>'-de umce. " '. . 10 .. ~t' hl p noza.."'.lar :am. . pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ . . " -Cum sa. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' .~ateg!ce. a... mal 11111'0. ' . al spintU lui . era ~unca ln . bOlii..chiuretarea... si credem ci. 'tifun:~i legl pen.' .. apate'. :.contemporane. " striicturi\Or spirituale ale câmpul~.log! . adesea 0: protecfÎe .. . .tactlca. . . .. ID tiune asupra " Însll metodele .. ' ex1Staocore. . abia. la.. ' '"..Nu-i nÎmic. ei. ' Ne-am obi~nuit. el a 'd . mecaDicll a logicii corpului.i' moral. . .principalul sistem de protecpe al organi. . de povestea PUcll4retuV . . " '. . .. ' " . '. Leg l' le .~icâmp. Ufutrebii pe un .pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . numai ca Întfe ac~tea . .. . medicine. este: intervenfia chirutgicalii. l). q. strUctun!e. u. ' ' ' nU'atâi ele pot fi . extrasenson~.. pe ~ domeniul s:Rmpulul.impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . . ' .. Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. '~~' Ceea ce se 'tâm ID. .ectomla.nt. .sPecifiee. . " . ". . a " . -:->"' Çucât va fi..o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi. " '. ale structunlor spm . ' Cu. ' "ii conceptia tngu~ta. În primulrând. " ..Singura cale..~i de op~e. ' ù " ' . ' Da. . . .dt1<!Jl controL . '. .pr~. act'" uman pii'stran dU-~I duce . " tezareaExtirparea organulUibolnav. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al.tim' lecJ. rtant dec at trUpul .iritu IUlU 1I1an. . contrib1. ntru.. medicma IOC:Pe sll penetreze. .. . . ce$eÎntâmplii aeum.' ' . S piritual. 'ta .' este 0 Îneer.filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. co U1 -t. .când În '. este. . deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. lnceput.x de cauza primordlala. dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este.' Uiram Însi. gu ~. ...ii~iDeÎDtelegândcauz~le. Asifel de ca. ' ' . . nllaterallla 'mtr e. . . " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . .$' " ~ ~ând . ' ' " .faptrezu1tateldacestorrealiziirf.r.iileistone1. .este.

' . estmape. - .. la l'ezultate. . ~ vad cabiiia..~or . boal.<'1 ' prpgr\ID. Mecanica ram~e . ..~i.imP-rta .siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire. concomitent. constituie defa. Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei .' . !'.a . " .'. . " sp~tuali" lIlomuluI.~~ ' .1~tc.. Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 .f!J. . 0mene§ti. ' a eçJj .ie ca ~nm. d' Sil~ . ~tatea. .u~ eontrot de la distan!a.de tr.Q1. ~ cu\X\3fl11Il!i.AI!ihi. oferind . organ. chi rurgJcaIi.p~~p-ça pij. .a~estelo'ca. .bipno.F~ .WII dintr-I.Jotmeçanici". corpWUI.siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . . BuCJ..de.. .. ~ da A x va mm_. .ele.'. s--a maniKesta~:MJ1. ..watcle..It.altul. . . ' . .cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf .'.'a struCtunlor . :'1.'" .{Us~e a. ' . ..doar .a:~ fp~.Ipji~~ent Jp. Încearai" si -§1VID. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ .pr~ZIJlti devJ.artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea . '"'1''' ..u . ~~rimenire spiritualii. ..A. . r~1 .Alah ha riispunl>: .i 0 catas:o~/trel .:1.ChUu-. care lactiO!l~ la.latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~. Înmnte §1. . " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!.r~nastfelsa ". Înlocui 0 mie de ... Jl7 . ale corpulw. transferar.wui~. . boaJa În yu to r. .0 .legilor..'. .1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce .dea~~ad~lelel .operatie !ara probleme.' -' . . Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale.însat?tuI.!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~. Doct'imI1:ra indignat . .o .lIUlj ntr -una dinviet1.. . 1 ~Dece? de Eu suntmedic. VIe~. fie asu p ta d""":. j)edepse pentru Încalcarea. -'. Qmu! ». . " .$à . Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de . '.~i'!iif (psihogeneratoarele~i a. concept\ej' de.anaJ'>:atQèJe. .el. eclUWl.'cj~i ''-. de bâlbâiaJ! ria mtennecliul. asUPfj! ait UI.mtr~unaltloe. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~.. .d cee ~ .Iriabolnayul\li.z. qicânlpl.!1}bla çâr~"..U11Iat. n\l a 1W1i vut nevoie. . iartunu le dai. Am.... 'r Îmiamintesc 0 pjW.destin]. . . schup. descoperit ca . pe oanleJJi. .wvelul~c §i .ea strueturilor .1\1I1~tin.a1J. . "poate ajutorul psihogeneratoruluicare.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie. . ~auza miopieia . Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!.Q 'i 'Ji.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat. op at.b~ piçiowelor...ufletul sau.. param~triI '. vntoare ale copil~l~bolnav. .gTJ\'i.'" ... odistru g ef e total'il .."con~entÎ1.fJ..pedeapai t-a revenit medicului. . Openqiile. R\ulto'. '.. . cumpliti. . .c~re un..familiqiAW a . vietilorMitoare.oml' Il " .1 Ik.pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!.~Jiul. . hipnoza a transferat . la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative.cui chiar asupra generatiiloqj. or. . ..care lucreazii. u ~.l!UfIetuI sa t . ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i . ' '. .. dupa tratament. caP.-.': un meKut< rciarte le.' .' l' i)J' .ceva noI! . ' .care a !.. bioenergetician..În faptJ. ..' .\I~ py. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa.r> d.v9ie S/I-lii.éze gr~l' e.lFil!:. succesuJ tacticmomenlan. . .I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet. barbatul avea.~uLasupra copuIQr.Itu1.Am t. . dostinului misurat. .rdill1. pe..'organe . aseniAnatext1rpar .oare Este bille daca omul .cuj11 extrasensorica §im~icina.Î!1 eun 'copi! este ~ataf. D\1patratament. '.Çonsider ca religia. "victOlji"? ' . .".. ./: .. P$ihogeneratQrul. i 1 " . .~. . 1J . .~ . '.becl\te ceva '.eabolii fie asupra: .ata 0 f~meie. . ÎnpsiW. e jJJI(I1Interventll ". .-..wce comportamentul corect a tacut mai.ip. Cea mai.el: contmui'aCfiunile '.f4lor..karmice ale desti A avut loc"'" . s~a ~ ~ eXlsta. Pentruca ew trimit \)p. clin s.. TIII'kovslci Oglind .. asupra pSlhlCl.Ji ~ suferinte! . sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. 1 . Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '. "Dupâmin~ gJ Inttebarea. în tilmuIJui A.un trat~t cu reclama.este . u IUI.~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt. .pe çare mica ~ tânar. .1 ..ll.. Testez. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina.. Ii fae femeii.bioenergeticieni"..IIui..lU ~ potQI:iuIw . care. Oare nu.\iIe pentJ:ql. Î . ..' .TUcturilor. .. .. boala nu se va vindeca. infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~.nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( .mai' deplofabile pot fi.. trl\lW~~i'AllUINI st.\norgan Într"!J. /. l' 'Pill'aRtetri!pr.

~rtta metodei donsti'lti prevenir~. au d~arut.'. ~ .ile multiple. Ocupându-se numai de trupul fizic.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . f. in perioada elaborammetodei. Omul Iacuse. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep. tilcerul bloca extinderea programului distructiv . !'.l-amscutUtat~el $iboala.0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor.cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. .Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui. . la ce bun sa Înyat la Universitate. unftou J'lparat care a sosit la ce. . r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e..Înainte filosofia. netU'0p8tologle. . " .po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. xista $i. m primtilrând.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti.>ate .Atn presatun pUh.tà:' " -Tata. vi. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.Daciboala estert!teptatà cariu. Hipocrate. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l.1hlocUirea unei conceptii cu alta. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da. serviciul militar i..~i el vindeca. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu. EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor. 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol. " ' ~:. vOr fi . Din pacateÎnsa. ~ :~edicul terapeut. ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte. ' ' '. defo~atttle.câmp.J\cum: meliicul face inj. trateaza.. Am anahz~t J>8:.>cese1e.tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i..Î~ profunde ale subco~tientu1ui.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. ne duce laautodistruge~e.èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa ..i poihologiei.'a disparut.câmpulUIuman ~Icare pe.lIamente.ecpi. . Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. daca se' pc. vindecaÎn acest fel?. ale .gât. t .trceea. a awrore!tCiie inWtesab.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara. i' Nu demult mi s-a adres~t 0.Tânarul .aparatuh. zeu". . ci ~isufletul.ti care acpona asupra .aanaitZez~ .1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa.ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. .~ . EU am ta'cllt...oumimaitrupul. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala . spune.119 118 . 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului.' ' " " . . A luatcâ(evaplI$tile. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc. religia ~i medicina erau un tot unitar. 'când . eliminatecauzete ei. despre poslblh$.rmlt:a. .opereazii.vindecarea omului. ' " . Pefiutl durea cUl1lplit .~ ljI suferea de un uicer gastric.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc.fiiiologiet.distructive onentate JD1. t.. agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: .cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput .agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult. ~i l1Uli putin personahtatlI. aceea nu se puneproblema.e~ decenp. capu!.' caci 6mtl1 este. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume . spirit. ulcerul se cica~ase.regl. ' .$i trat!llJ)entul. '' .!n~.-.1'ametn spirituali ai iubirii.titratunle . sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament.tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . Rele~ea ~a . me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea. ' . 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà. Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o.. deforrnate.. :'. psihiatriei .negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului. Am declS s.o Mgants.tltezUtca diAgnostiC1.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm. Este yorba de 0 schinibare cardinala .el a datpeste un medic bun.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl. pFesc~iepastile.odecarea pacientilor Îaramedlcamente. . În tiltim.'. 'Pentru aClarificaaceastà problema. medicului. .ctdep8'. Cauza ulceru\UI era 0 . . boala se va stinge'singura. . h .a pFincipiiior ritedicinei mOderne. .darboida nu.

d HUWÎ~il pe .ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.po~ ' Qre~ În:ava).. ~ntinu~e.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp. .mbtla aparitia unor !1).l~ ~ .di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.:ltec~~a ~l "c. . ..an~..tn&1I.elimillarea acestor blocaje va' accelera .(:sunt d.te..~Qa~.'t..apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1.c~ Pt..' soiis. ~QntQpireal.ci'~e am ce În..Ulnatwa.'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor.'.Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic. I~l elevorfi ca!1).II' altele zeci fi sau.lre Viitof""'"~i cu l:. Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun . se trans1IDte.lemuta~ .Experimentele .e. proQes poatesciipa de subcontrol. --' ..V!!-}~ale ~ .cJ.e~!1). . Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an.lentil'~ichinuitoare. pentru un om care .~~8â~f.ÏnttQcât.?'.:~!~.. ~\ daca .intrcunviitof aprop. "' \"'''-''- .de ~â~. tara a 0 elimina. . . .dupii cum 0 atesta cercetârile. po.apar une<Jn .Qgram' eX~~l\billtlultor." . ~i atunci incepe. l.. ~' ' ci imunitateaÎntregului organism.insa astiZi peI1tru.din" tO/111100 anului 1995. Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J). mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 . (.ibcon~tient.. . stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am.!i~~~ ~Ufiirin~l11I).Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt.l qârnpIlIUlinformatJ. plaI!te. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je..cü' d~l. ale ornenirii..doar doua exceppi. În Univers. SUted..co\lQTÎlegenetiCjj.:..#ldiSatorii '~tJ18i-.va dezvolta ÎI).!je.mult .!elorvii.olat.' generap.~li.. . boala ÎtI interior.atcizut pana la PunoNl' icritic. " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.. .' Aparat~m . " . unor astfe!.t.efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca.'.r-12ft.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot.'.uiasca..çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat. În 'acele zoneunde se g~c programe!e .' .structunlor fine ale SPlTltulul. ' ..elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon. .nalelor~ omulul.' ~ocare-lJ). cel mai adesea subcOI'lftU:l).aveQ.'faptUl" ca vizeaza. Pentru stopareaacestui ptoces.eKClus deaselllenea Cjl' ~toru.. . nuntarul lor . . Iwala nu va bloca. çâmpurilor va veni În apârare. " 0 femeie çare . Astfel <.'.'.Cu . ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille. ~"i .:În aceste Condi.intl\Ientelor . dispurie de r.trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii. iar . .->---~ i' .~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de . judeaând dupa. .':. Çer~etiirileJacutede mi.piQ!jlIe~ei-apiei.legelletice U!lWle ~ ~e. i ... 1 .umit seator al corpulJ..Mest ..!blocare.de (. alunga . .ai pUlemica' " .. Analizând. . "n" . .apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator.c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. adica.. . P~cOIUI ' '~.tate~e. disparitie. p0sibile .. ' .utan!i vand ~tUrii.'.'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal . .amr.Structwi 'spiriiuale echmbrate. boala reprezintii .iduci\ in 1Ilq. de 0 femele.blocarea izolata. Nu' este . Deja." "'.estriimarea ..în aeest fel. a\Jtodistrugerea Olllemm. incorecte.lnforriutti6nal-energetice.$1l dia. I\IlÎl. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea .omenirii.' . auroregliiri! .. .oartea..~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii.a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt.'. .. .acestlucru' eXis~ " ">. urllla . mai mi. rezultatele" cerœtanldt mele.'. $Î sl.. .n~aratii t ... " . a omului ~i animalelor. procesuldedezintegrare.0° l/ .risau vreun organ i:z. ' s~ .". faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll. ar .Qercetiitori.lD . Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM. bâ!i.onal.lit.. la" niVelul câmpului.temporane~i tasponde pe . Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de. sa f~a exp~rimente pe coduri. .)xperimente cq\1l!ta. .dintrt! con~ta. .. "". Il . SlStemul .' "" . Se ppt reuni.. :. Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\. putinesperan!e.. Acest aparat <.. Il ~ - ".

. . '.~ .Wnteieu ." fa "" insesiza.eabsolut normale. artalo~e.. Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. toate .'. ' " . A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~.. çorect. Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q.:ea c ' .mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj. Am gAmtca ura era. D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice.. e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei. ~ ' ' !.n ' .desentimente. sinuci4~eo~ .. .. deformatlparlU. . . . El prezenta'ni$testAri lumea ~con..~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata. . . .ede4~voltare. _n.' ' ". ' " ' sinuoiderU.Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele . uncori'nuiliifestà...~ .' .se ' . De aceea ~8. " A siifidiscutat e . amin~.U. multumitii de .fenODlel/. -*' F~eia eu.>il.tâniirulsesimtea deocamdatA excelent.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill .e. .. '. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e .. " .ExistA nu. cieCatdt~a.dete~ind' . .~ i-Iariit.. .' Îl..P!pfes19WSt.dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm .1". DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 .l..' .'.Era:. tnC9rdti.Prin urmaremecanismul miul1e\.e vorbi despre 0 anunntAbowa.' . dinPtcate. .stiiteam swe fostputerl11cofens.' . . ~ 1 e. . .tea§Î les~1IUllS!Ilul.mai deparle.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ .1llSdau'a I~bamite din. 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df.§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~.Q eredi ' se p<:Jat.cteând tb interior6atitudine .. în loc derisp1.deVlece. ~ 1Cli t.i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru ..' .dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1. Este rezulta _..co~tlera homQ$OOJalita.l1etru .~ continua activitatea macabracAutând' sa se . .cU .!urbata. ".fÎ ~ ' . . ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti .ei ins5$i.caeu.~.indreptata Împotriva.u efectuat. femeiae uluitA: ":""'Cum deV.". ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel . mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\. La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei. tema.. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' ..a-1 compensa" .A N. care sapa necontenit la rada~m.. . Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a.~ftr.. Acest meca.un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta. al~ri inseSizabi1i.." ~die.~.. "" foarte in~ant . .exp~t ..rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi .. i.hotarit siima mc~rce. 1 123 .f~:: ..gerea ca sunt nopnlll.'~. nurnai çluburi"dar .' : '.' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: . Eu am procedat de la distan~ 1\ .. era sanatos. .'Pi6gramul. ". declaratie de dragost.Am intrat inpanicii.pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre. n'iiicuno$C demulta. .cutaaceas1apoza.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te..:eL' .ede~.Am. D~ .. reala. .tlvad imediat pe otnul ça.t. ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza. n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala. in cazu.vm. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.~. .) s-a transmiS..~.. . . .' - in urmii CU catevalUDlDl.t <..JI~nU\vi. la cinciani dupiice af~ :fi. .122 .apdat~a? ' .tuI care a munt . emotibnal. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:. Co . .1eJnel8. stramo~ sai. 0 ~a vemt la mme. ' .w~e. deV14:l"e& este . N. .. printr-O asemellea atitudine.oficumvavreo.*1 '" ' fi~t~~a .pptJ\oaredevierile~6~at. 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara. ' .-eareputemic l . " caC41Vll .ile ' familiei. - ~ i-am spus ca. .ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA.. ~i a luat amploare. tl a(it.~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .investigatcampulfiuluifemen. " "A.llicteliia' $t~rs.

. Lao Zis ca tot' cee&:.. CÇlnstituie. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ .voi da 1 . 1' . Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena. . .".' l 'i l.ca . ~" '". ' '".iuciderea iubilii.te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. 1 ['1 l.tncak.e~I noi ~i omulla care negândim.- '" 125.. ca ~asupra. ~.PentfU'complitatie .. ~!'I1e' (~ ~fnti . Cuvântul " nu-ivrabie". " Prietenava avea uh cu totul ait comportament.ao'Zi = fl!osof antic chinez (.iUbC!SC: spirituilitatea. ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê. . Homosexualii 'fi 'JiU*. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera . tn viata de.oboala.". . tn primul fând de faptul ca .~a cum .'.creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap. Barra.'~. Me!lbe/fi. pe .- . ~.de siiniltatea distrugerea. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali. dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie.. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie.'. Nu vor mai apJirea excese: ' .~qOStda'§i"vi. . 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor.. supruolicitarea karrnei ~i alimentap. va :..~rop13V:.cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~. i-a . . '! l Il. este spiritul iar .de structurile biocâmpului. siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur. pot ~'~~~'n~ ÇitiM.âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai.. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'.s).~ ~enü.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " . . rsprezinti.1> ~J. 'Il a . . .0 'dezintegrare . ~L.'Owza parodontozei ._. parinti!O{.' Ideea lUi . Cristo.r.. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.ilor. ce se di~u~~~it'~ pe..lI1blf'ea ~~i pmoanl.811modifiCllt.mi. iIr.""'" " .'It. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD."tar~~ ..~"".. r. eficaci~a filoterapiei este deternrinata. Se doved~insii cà Il Ii.o1ile cI1iu'Jefoase. - "'~~~. lj " C fizice.gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un.poatefiperi~os.noi moare' iubrea.ar~.. Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao)..Ultionaiii. se ~ femeile ~e se iubesc t§i '. .acditbrstructciri So. "/" .'fll.".oumane. sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu. . ' tmbuniitâtesckarma.1.zut ci sentimedtele femeii . tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine. il! Ioc'sup'rimareadragostei~i . nu.". sa ne plângemde soarta. 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW.de filosofie. .ce este. " "i atul '. ~ârfirea . sufletul 'dtago8te. fi iD ordinè. urareariiUluio~enilor '..' .!nainte de.0.cWe . iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .pirticicii a Umversulw.~Ito~lIactMare ~.. VI .'1fticinu'ne'. .iluzie.'..'ff~t"'MI. constituie ogrupare infofD..!<>ns!.~. .. ~i~am w. .' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte . ") '~.. .~aMJ1a. tirimulcâmpului cualteprograme.. . au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne. .e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? ...de cazun ~. -A il .~'o8meoiIo1":œrese . mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori.' decipeei~prog~turalor. celor ~ OOICel.no~.l ' l' 11 'i.subco~bente. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu.~. iar Ii~t.a' inco~ectâ.ti' de.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!.l)all/t 'lipse.. Omultrebme..potiveiaitl.tnei _i.'8horoam...a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! .' " '.gândun la cineva se . trecute.tn"pami'iet. .SJiii'iM_II1: . Am œrcetat zecl. rudelor.. .. ". dintilor.corpul o.prejudiciu.diana stab1l ca . ' Prin'cesunt periculo.a ..a venit sa cred. De aceea orice . ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus.. ". ' .'.."':""Â<!Um..am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:.'mt' ..ea actioneazaasupra structurilorspiritual~. antiCii1O. .SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei.~---'.Glh cdifimtAllhN:rime.. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. Are Ioc un ~~b de energie. Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j.W. . ropiii lorpotdeveni ~.u 'spresadisill. ".~. un organism care interactioneaza pe i . ci program. aceastâlminunatâ ..tatâIui.

boli Poate Începe destram . .i.'. însa ce-i grav. su e easca. '. .mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. . armoniei lumii.diIriiafirmatape un ton . De . ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa .Doamne. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8.~ structuri kannice.'" ..InOI'triiiri. Q . tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile .turilor katmice negative conmne. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. . trupului.. Il ' ei:hilibreaza. Cuvântul intensifiea ol"ic. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe.. supnUncârcat de programe' negative. are' ~ Supreme. Un tâniir a jignito fata.i \produce un riiu.. ~pravietuire' o.n preient l energCticapamântului estède ~ natura. .de distrugere.liIbiti-i pe du~apii~'~.Uere Jm. ajuns la concluzia ca.Nu-I suficient sa fil doar boa.. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: . Câmpulse x. omuI abla daca: va niai .otJisa i-I prQduci.piopriilor . are 100'cClflectarea.1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap.. de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce. ti'ebUie sa fiiattiv de bon. toate cà omul se va simti minunat ..distrugetea. sClJ1'teaz8. ca si. a mceput .. iata. campul inforrnationalal Piimântului este. 1 fi' m 1 VOl' cu. . . 1Jlacar supoft1!. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie. un cuvant urat 1&8dresa IU.sunt. moli~ii..es. .Aveji .. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o. -.. treCute pe pIanul al doilea.dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. . tm.aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va. Noi ne nimicimfir8. care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: . descopiircauza: .pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i.c~gonc e:~~~paclue. .. e se.cateva secole omenirea.sAu. '.~dreptate ~ in aœlllfi timp.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. . el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului. ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati.. pOtenpalul negativ acurnuiatpâni.cu .AnaJizând un numiir mare de &pte am.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. ~mgun:1 . area structurilor ~ne.t:e8riu!ui Du. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate. bolilerudelorsa~ ~opiilor..m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte. Ideal\1rile~Î perceptele .. : m!sUtl miisU'rati.elimina ace9tetulburiiri.Este suficient . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva.a. sciizutL Testarea tm1 permIte . ~ - .'. : . IDceap" n~ t e. $i.cu aceea vi se va miisura: .Ia mve nc. Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos. a mnariismuIui.lDt uitate.utmii .spre schimblireapropnel persoane.o. longevitatea. Omul .$i. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d . cineva.' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. p. - / 1 ~.comportamentul deasemenea.vecinii cucare v-atI certat. Orice om bun sauoormal deapieri. manif~ ..' AIImenta ha este diversa.' . omuibane~te' pe .ApOl..oyçondipesuficientii .. . m . mI fi?.. da searna . he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul. . ne distruge fizic ~I SplOtual. pricina nenorocirilor a fast bana. . Iata l. câmpul. " .altul m mod sistematic. ne influenteaza v . can? mcep ~a aparinenorocirile. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui. a /. Analizând faptul.)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza. m prezent de omenire. Traumatismul produs de vorbele. mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru . .mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic.laprit1cipala ~ondifÎe ventru.' .sase mdepiirte:re . ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . --'~a~1Jrtati "'.pTogram.' c6nectarea '1. În situafia 1I"'11. 116 '. ~' 127 a(.Un gând udt despre un om. rele se poate. negative. o. câm~~t pl!!rder~ ' .~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate. ... -. . a mtelegerii '. EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ .La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie.. . Dacà.

unprogram distructiv '. Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . dupmeavoastri. de aceea orice gre~eala costii mari.diJ$f si se fi subco~ent.puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. ln interior trebUle.. " .' 129 J* avea III 4f-'. un om? . . . deformari ale structurilor câmpuluicu'.eVI!... . vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. snfletu1omului. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ .Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma." ".alta. putemice in zona celui de-ial treilea ochi.adreseazA corpu1Ui. câmpul s-a armomzat. destrfunarea spiritului.. '. ' ... NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie.'.va gandltl pnn .. C~d~compMimiti un om.'ide . '.spmtul.' . cand compasiunea externa.co~piittme~t1. toate consecintelece decurg deaici. Aici e 0 \tmlta foarie fini.. maladii. du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui. . . destrâmiirii sfar§itului. ..~ge de dure~1 . solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' .o pacientii s-a apucat " . 0 consu1tatie.0 .. Compatimirea 'se.N. . Este 0 amb~~ltate a . ~i.. dar. aptoape verde de oboseala. .' compatimeascii. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . mi se pl. la . ç:u nenoroClrea lUI. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. \1 riiu .. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut.:pe.Atizis' expliceu. . . '.sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie. nu' sa~1. " -.... . e . A trebuit si seopeleze. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul. pe .\'. ..i poate preJudlcta. dorinta de a ajuta patrund În int~rior. .L. . I-am explicat.IIlAemeilof.Eu amspus: "Siirmatlul S. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte. dupa doualu~ ~-au. . . . '. ". ~. . . ui~d de cau:!:e.. Dupa coreqiilCfde rigoare.œre'dl 9'OJ9flll1w.. D'iideam consultatiila ~ fabricii. ele se c~ pot tratlsforma in contrar.' .. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI.Peompotisa-I ajuti. Ce tot .~I.Una din lucratoare revrne la .' c.

. Ace.deoarece rugaciunea . . apartament. . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt.ei. de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia.J' 0 parte -dm karma ..' Se vede ca. p>ihicuJui.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga. Ce s-a putut1ntâmplacu el? .judiciertia. dar de 0 alta calitate.'.ta are . un hot profesiQnist.'. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a..dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui.s~arga u~a de la.llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii.a:fost.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism. scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii.ci misuri:"IJ .Aœst proces este greiI de . .asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 .. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . . Întl$e ~ ~tunci fie .probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir.Ieg~à s cu Cosmosul. exacerbat manifestat În gânduri.Început sii-I schimbe.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de .comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea. Diagnosticarea.spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu. " ".130 . distrugesistémuLde. ~l: acest lucru . un orn degradat Înultunul hal. Boaij. dar ~i prc.exemple clinpractica mea.a mâncat. ln cami de futii.el batea În u~ile vecinilor. 0 oprima~i ca.. el acest lucru a fost..serioasii latâ câteva .oprit. Îlt-egali ' '.: "" .' " 1 . .Igaciune el a primit deaseml.. 'determinat .înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul.egoisnutl bunicului . demola.apM 1 1 1 .. prez'enta unor devIen psihice. Ultima data când a venlt. observat nu o. anUlllitecantitâti de energie. fa.'. destinului '~i comportamentulUi " . Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. devieri psihice:.ca sâscape. . 1 ! 1 .mcep?t sa-nu. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta. sin~j:ii. fi diidea din energia .:. Dupa J:\. psihicuiui.d~pascandai. srnulgea. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate.Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi.Cosmos ~iatunci omut. scandaiagiUlui:'.cruzimeaducla dcconectarea de .proteçj:ie alcopiilonij.. Pnn :e era..eiidereenergeticà.vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de .Jneaenergie. Stina. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere.moartea.n.entTua trl}iaoarâ. numail1ll'Jiu.ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' . dupa un furt'masivde' enl!rgie.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai .nu tocrnai inofensiva. venea tot timpulla noi la.telefoa. Pentru. .acj:ioneaza asupra structunlor . Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat. fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai. Vampirismuleste 0 oeupapc. Ceœetând . pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme.. dar . spiirgea becurite.cUCosmosul. a. narcoitJ.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i . îl testez pe tatiilfetei. El fura energie.. ' "":-'Uh huiigan..flului ~i nepotului. u~lI. Testarea dupa rugiiciune:' . 131 adresarepIO~. Vine la mine 0 feml}iep. ~aIV-a " .~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. ~pargea gearnun.sau fapte. '.an. . . l 1 " " : . Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.furtul unei Egoismui/. efiecare D data când pleca..continua mai departe ruinarea propriului suflet. În spatele. Inseamna ' ' .. becuri.llegaturn .e. se pare.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ. un nivel foarte seiizuta.niciodaii numai 0 biaefacere sau .estenevoit sAia:'energia de laparneru. 0 energle care a .'datâ ca.nele m~111festan~ permanenta m agresivitate. mvelul energetic Îi cre~~a.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el. El condamna copiii.' .. emoj:ii.

inriutitite.' ' '. adicifurtul nemijlocit i de energie. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e ..care I)bfineastizi 0 sat. .urmauneicorectii .eticii.lit. dIj. tari si-fidea.l"~ SCQp. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat.(. vapliti . Enei-gia:nu putea fi procurata. seama. i. Dupi corectarea structuriikarmieea.. gravi. ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.iuneacu lumea. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~.r. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. '. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi .aJ '1iului.i-i jign~te.eII!Wnd.9nexiune cu Cs1$mosul.bioenergeticienii ÎndeÎjuns.el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele. de lacopiij ~ rud.în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .l1ivelul precar al > contact\llui . A10ceput degtadarea .lulde f. Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru . ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie. proces çar~.. pr~ pot fura . Princi~ . '.. .tinte in domel1iulbioel!ergiçj.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil.vinci.epe -care.sli fipe 1n.tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei . .zic1i bruta.ve.timp ducând la boli pentru care.. a determinat destinul tragic aJ flului.'.aJtiparametri..vederepsihic insi:parametri corpului. . ~ simp. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca .psihiee. este .maiprofunde. .. ~ ei ~ fie~tos. prin. . .. Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez. la celmallI11o. dinaita. -\ . . Vampirul se.. al deconeçtitii faf! de9Psmos.pto.vampirisrn .. .. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces. fi. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent . ca.auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul . !>$) - . 8"'0necijea:sci. chilJJJieVÎctima.isfacp.JlW. deaseme.. . .' . JWe8tuia... de exemplu. au renegat. sau . Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt. 1nfi.sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!.~ .~.. si obpni aceasti energie. care 10cearci si fure energia il ! ~ .vampmstnului ti.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie.(9oIosir~ energi~ str~.voc.semn ~boalii al CQpiiTJIni.se infurie fi tip~ neinCjltat la copil. pentru.u.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai..:auUa tulblJfirilor.' . . Plll6itiç amui.volte.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e.o' va.vorba de un copil. Copil).l1'1e. .i . Ea incepe . .idor.Îi cedeaz1i energie. in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri. Dacâ. ' -Qricât ar parea de. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i.contactul CUÇoslUosul pentrpa se. aseamJ.eod!B8Î adesea ~() boaIa.d~i .' narcomanul. 1 1 1 l.. ob~Uin~..d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci . 10cepe si-I . eaa tlecut in. co-i ~ energie. bate J?s. tati/ui acresçut b1UsÇI1i.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ.destramarea structurilor campului.Prin UJD)ffe. Tratamentultrebuie sifiespiritual.' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie. e mai..ea . Subcon$tÎentul bolna.i agresorul~i copüi pru4ele ._cir\<ll ~. ferieite . f~ numaiin .eprocesul În a~aI.va unni U om certat cu regulile . se '1nfurie. de colegii de joacâ '. sterea Safiziçi .J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. parte decât prin furtul delaalfi oameni. .' Este .' '- . . bate animalele $i - .cilldat.na.spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul .'. a . la aeela pe care fi I-ai subordonat.recurge /4.. - '. Uneori ..Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. Uqcori rugiciunea poate ac.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a . la cele mai nepotriVÎte ore.i caracteruJ acestui Om au ~ . intotdeauna ingrozitoqi penibil. .se in.I. 0 oareca. inomente. 0 energie bruti. el 10cepe si-. A fost interesant de continuat investi8/ltille.' . urarea binelU~ printr~un diagnostic precis . .i-I ajut1i pe cOpil sise dez.DeJlCC08 din Ce.C\) Cosmosul.in ce mai des el. De ce omuldeVÎne.i comportamen~ui agresiv. pliti foarte scwpp mâioe. Când se malf! . ..energia. 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI.vului tinde si elimine cautelebo. " .or si iei de . iii nu una spirituaJi.ptjnnanenfi.re. eilergi~. Efjj. Rugaclunea. 'm~ive de masaj firJ contactea. "Este posil:1il. 1 1 .i irite maIita. lor. .nea. ~ 'incep."\III1Ilpmsrnuintentionat.

' M~ la dimptil' nepoatei.asupfa caracteruhJi.. ~ 1311 .:.l°co reacpe În lanf. poslbilthiar pro(esorul. Când simpp ca ':'cineva va fura energia.ea este vampira.' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata . . Câinpulcopilului este.. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau. sutletul.ei 'cu Cosmosul este . .iriatematica.. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia. aceea ~idevenim.. Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare ..~.uni cu Cosmosul.. ..' .\ .Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj. . Fetei Îifura. '.are h)cro . .'.' ".1iU-ide.focar . . . obos~ foarte tste.< . $Ï''I. Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille. r 'ilt5 Îti~ un cu 'de . supurafie""Ce ne imaginàmca suntem. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În .lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi..Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . ".. Era interesalit de ~t. Îmi furii energia...'1: 1: :1 . ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr.. r ~. .nu sirote acest lucru1nsa a observat cà. Are' ~.~ca biii~tufuiceJuifilare. " ' .' l . .. .fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea .tatiil este ateu. nèvoitsa fure. atunci el esteaparat deintuifia sa. / . ' \ E palida ~i obose~te? ' . nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. '. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp ..~ .explic mecanismul acestuia.'.energiel'penttu ca buniea. destinului '$i sànatapi ei. 'in . materialist.Îi atatce intluenfii.. ." 1. -rAre' --:.' ~. a venit vorba de vampirism. .RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. filCll. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care.'destràmarea structurilor câmpului$i . Unul din 'cursanp..Problema nu. . bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii.' .ea.~plice.. curo are loc . Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel . FatII. " 135 . PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I. .prin care s-au.minÎmi.ea./lUata.. . ..de recomandàri.:. Îl rog .. degenerare.:... la curs. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba. Tatàl este . . sUferHiut. 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii.Înciilcat le~i~tfe4icii de. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul. FataÎmi confirma ca.ubirQa ~i energia' divinà. '. mai Întâi spirituilla iar apoi fizica. -. ditte.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme. '-~~:i .energetic precar ~i legàtura. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e. degmerarea fiziçi gradatà. Daci omul nu Întelege acest Iucru.J '. cu 1 ie sau rara de voie.'..~ .energia un bar~at... Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea. copili lui vor fi cobdamnati la.. un' Vétftpir. 0 singulii fapm. !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie.Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!. un tanar destul de plin dQsine.<':<:~'\'.~Da.~init la mine. .'" ocadere eaergetica lafuca. sa traiascii dupii legile brganismului. atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli .. Odatii. .' .celor miei nu je place ÎI1brate la. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia. vacridica mult."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill".Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme. ". La curs participa bioenergeticienii.":'. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat.'vampirism. -". ~. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa. Aceastà Întâmplare este 1 .. acest mod.sa se '.œeade a dete~nat . Testez' pe 'flcieafemeii. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat.LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da"."' dese' d~reri de cap? i' " '1.'" . fura enetgia. ÎI1 curând " .. n. ..'~ . ..nnive1. Fata arepaisprezece ani ~este eleva. comportamentul aveau villori negative. . ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~. . ces care. declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului.''''' . Eu.de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate .

Daciomul pistreazâ picicelui decedat. ' \'.' ..' . victima si . obaedat.. acuni.'..vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e. avea 0 putemici oi. . .-'''''. ." . Unul dm semnele unel .:j-.. '~ \.".c~e se siJntea: . morp: sunt.. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. e nuu penculoasa. IBspunzitoare ~ref. obijnuit. A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t. j' fO!lf1e riiu.' Î .deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor.'.deti_.11mp. Însa.'.caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal..ice coresp~itoare ale .. . TI constituie sentnnentul . orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag. Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea .e(Jtareael1ergiei divine.câmpbrilor w:l. iriprimuldOd. .'. . i. Universului.roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami.~.' asemenea spiirturi.. .Am. groaze .' """ .'.m urma.' .oopilului.. . r:< . ..~". 'daçAelCillpar.aceatlucrud~ ambelorlumi.. ln zona ~nt1uentel Am . arderea pe f!lg . - (. Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta.triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii.cero~t câml'ul. Pot sa comumc.~:. 8lujbele la cre§tini.§i.' d asemenea scurgere .uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme.1IlIISIva e en~. ~""'I!IW~'t.câmpul . la contopirea. fiicos..morp numai de bine". mamte tralisf0anarea sa.."ti "_:'". ~--'~.. cu atiit.ofeaionistà.~~.. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ . . 1 se parea ci are un diabet.... .sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare .?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.femela n-amalaJUns la tnn~.unei comuniuni preeare cu Divinul. .orienteze. . I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr.. faptuliœ tebniÇ4violentei.mbrioilulqi mort se .departe. ....loc ktnacât.:J..I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu .de Î1\ilttme.hunea noastrifizica suntPbsibile contacte..niveluriJeierarb. 1 . reflectâ . Toti cunoac zi~: "De. De 'qeZlntre lumeadini . al.' "Sudarea" '. I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii.. . .' . Inainte de m?arte ea...popoarele sunt orientate spre .' . poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios.~. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile. <"""'.spreenergiiJe superi08re.Ia indieni cancw:i. . elocventl ~tr\1 .' tulburari . Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna.i La Moscovaamfost . schinibarea catacterului. mal ppe .'-"" '~I. la aepaqu-ea ~or . spre energiile spirituluLLa . câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele.obligi. \ . ... ". salace i se scurgea energm "" §UVOI.'.qa.rugat si vid? fem~ie.'. . Toate' acestea .ae. expbca~ femeii În ce consti vina ei. doi oopii. inexplicabiJe.'. .. copiii.negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli. . §Î' ~t~§amentul. Atunci am decis si fac un expenment.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ .s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut..' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate ../.'/-- CIlle În pr~t destul ... ..amogiJor 'JÎ ..ü trUpui siU. ". . .de sinltate' I-~. . Cu cat ~ste ma: puternici dragostea. et Ii avut.~dia'--.epoata.veut foarte mult sii-§ivadiin...I-am.. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e . omullUblt.'~_. ...noaptea Însomn. mai .. 1IIC1p1~t..' Aflându... IDcepu~~ caut~. de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet. ..i ave~ fopie . Fiica cea mic. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel .câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '. l .lie ':0 .' "'.~pii s-a rugat .M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste . psiliice. ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la.Fenieia mi-a povestit ci. CauzaaV-a. aceat lucru Se ~ . ea §i-a ÎnSU§it-o.137 :'. Vampirisn1u1.mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a.."f.:i-'...esœ sinucigap. noaptea J1Pa 10 bioenergiei.a .'.unel . În urmi cu oluna. ..~ ~i ce-i mai interesant.i /:' ". . ru~ele.'. ..

ci 'care a ÎJ!fepuli sa . este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor. .. .cufsufleteieinortilOr. .~ ~ sa-Iroage si.iJntr-una mult deJnai. 'WS pe nej)Oat&'sa:. .. Este.lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea. LIiÎnceput femeia s-a sperial.' ..Il vis.~. ° .' nenorocire. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei.bea. . iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. Faoând dupa aceea 0 .Dupa . ". de '(Temece a muril. ori 0 bOala.: De ce atidus din casa lucrurile mele?. -.iJidiiéct.. EI. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput.!c În COftcedium Sud. .mâinile! S'lau. .mi se'Îi1tâmple ori. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n. Am hotarât sa orgânizez 0 m~re.: apoi 8-'a ob~nuil.'am stab!lit. . . NueraIn 'm!'dea . dorise'.a aparutÎn vis tat8lei. pe oIiIul carea m~nt.simteaInca.am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci. adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri.138 '" 139 eJd:nlverbal.. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma .ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat. . mmtenmuc. A".acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii.tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' .'care n"mn. .\lucrurile einu ' SUP8ratioarte.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn .' "'. M-amconcenCat. .'1irispUns bunica. Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci.. . . î~ eu mai buna fQrma. mainte. unui prejudlciu minÎnl. sa .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa . fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera. -~ .' .. CâmpuI femeii s-a r~cut complet.de groazii.li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca. Ma pregiit~ sapil. .tes~e' )I!ndescoperit .' traum. i-a '. .tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!.Confotml9gicii cotidiene.'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute.:.ain invocat. . eu mca n-am murit. delamol!lte.de un an ~ jumatate.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!..pe'fiica . i~a dat . . de moaite. M~ gândit ca bumca. :n i durera. .Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un.' ':'" :" : 1m :.pe .suttetul dèotdatei.a. atat.. sfaturi.iar.1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" .. . .. . '. ea.'..pututtrece i~ prin 'urmare . " . i"... " " " Câteva :zile.daca<6e ÎQtâinp1i\.ma ajute. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. .. roagA 's. .ori un o traumatism.1II. -' 'Nepoatai"a explÎcatca.trecut .' . <\omeqiql 'bioenergici. Nu.ça.' '.trebuia. scapat de nenorocire cu J'retuJ.Îneat nu-mlcp\lteam . altii Pac~lIftâ ~ .oajut. _ . le simt atitudinea fati'de céi vii. f pH)cedat incorect.çeva neprevazut.in~.i.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi... .6 fetneie. .' '.. ..m~hdreW. aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u . .\.nplat. .Când m.oamenilor'fatâ de ea..ui. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui.. " " '.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei. ' " Putea revMilatân'ni Îngem.(\ Încercarede. tat81uicun~tint~ . dupa: . ~ exemplu tipie de colltopire a. :Înotân. . tatil eia " reu~it.al.' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca.male [WIsc8P~ .atismul ' genunchiuJ.bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:. ' . . zâmbeam " ' ' " ~ eu.. . . ~.acutii '..Cu muJti an. . adiea m-a."~o depl~'a \ meniscului.çittdat mtr-o.. putut afla cu precizie.t6tdealina m bunica'fetei. sufletuI bunicii. " - . ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '. .parte.mai . -.' ! ".a18turide mine. sa 1Ila. Bunicavo~ cu nepoata. înseanuü Ca ceea:oe. sii-i vinàÎn mod regulat Î. stând. . .lipere'.imagina 'CUIIl". .. Cauza . til) ' i Âaeuti.. ' maIfaetrebuintA1n'CaSi. '. ' . a Început sa comunice' cu"el ~i el . .mi-a:povestit ca' ...femcia.la InarI' au trecut cu"bine insi.se poate JJitâmplaeeva rap.-am .' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea. datoritâ ajutorului . alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. Supararea. . de .oriefttat cU'paJmele.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. ~~o~est~to'n'1i '.c .. .. M\. '.. tare. A fQlt.'. ".~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}. .. n-am maIrepetat asemeneaell:perimente. 1 ... cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em.iÎn urma i.lnoartea e/ inamt~ sa. avrut !I8:.

'Program. .' ~ri prin izbucniri de .am. ' . 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani.~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un.ci taW ~ .' ~n:~~.~ contro1a. copiilor O' dati cu .eunul din. tAoAt.si"~1iœ -.pentru blOCl8'ea 1Ui. de riSpuns. .sinucidere. . insieste~ totUl desc~. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar.a co'mis. Co~taPlerde controlul asupra acestor . ~. ' .c. . Care 'este motivul.~~pecareomul nu P-o.este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui.v. i' " . ur!.' ~ . Acest program este. D. . 0 fapti la limita sinuciderii: . supiiriri.. omu1ui.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . nu. se~a transmite ~ lI11I18PJor. ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. . :- ' ~ef°ODaJU"~. C~le mallI11Cl. Fondu! de prob18li18J. . . . .pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut ...c8r8cteruIIJi.câmpului fui.. programele su~co~ente care se .ele ~. . .' Acestprogrampoatefi ' .le ~cei ceea ce.eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. ' . _.iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs.-'. . am ~t cifiecare al doilea paiCI~.Starea pe care ~ . de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. . .. luc:rand cu una din paciente. depre8iune.a nutrit mult timp gânduri de. ' -. daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât.in primul rândoamenii cei m d mai. niscut 0 fuci ~.onoin. de .~~ mecanismul autodistrugerii. fi. " .<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . 141 C~ ~area ~profundi PfSte .prbgiamul rimâne stabil ~se .muIœ mAlfdiipoaœ aduce . . . OI-gIIni"'TlUl rCC1.' . .deaspe<:tID. .. s.re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ".-. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -..1fgela 4ureri de . În subco~~t ~ decb\l~. n siu de capriciile noului nisCut. 11aci. un fiu poate duce. ciinmine se cuibIris. Câmii~am' vlzut liniile : ' . tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor. la nenumirate tentative de sinucidere a.0 deceptJe puterm~i a tatRJ. 'sptedeziJuzia mee.dorintei .a tranaf'ormat uri !JIau.Dar Dunmezeiesc.lÎ/J '.car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut.~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere.gasesc ln m.~Wj'~'~al'~'. am evidentiat ..Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr. " .' . a comls tentative de.indeplrtate dllniCÎ 'un fel.aVQt eiuferit.p. gen~fU. autodistrugere pot si diinuiasci În .\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze. :.tobfincac:easti informape. eJiIu4uurirea legati de sexul. pur'lJI'Hm PU'u. . n' asemenea program se u .. .'. subco~i ti incepe si se dezvolte aut. peste am de ztle. . diI . . IJI poaœprovoca:.1 Ilmic ~i slab.copilu1ui..extraor~e.spetlal de la ~c~utul câmpul. s&Ittatea Nu foarte d~uIt. ~ \' '. maturizirii sexua1e. dicud~. H~cll in.e.lipsa donntCl de a tt.acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de .~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . :' . ..a'. .11iltamofem. .. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i. ..J'~ dureriIe. . programe. . DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu.' are~. Iati de ce respectarea normelor .uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s. .' "". . aaveacopii. il ~.epI'Opiapmie.pirinJilor. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. .decIa si ~~ in~dea.. - .trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp." " ~ puterni..Aveam~". cii e IDolnivicioB. ... ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În.inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ".funCP '!D ciro ~ .tP.'ii sau. ascendentJ . ' mde.bio8l1ergtticii. AmnC1. reprO§UrÎ. ':' . karmi°~/'am'aflat. Femeia ai IDOftenitdela WII. Penttu aœasti it1èik:a. . fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua. "0rttz8 t'''JI1.upi (foui §edinte de corecpe.c.. atunC1~e n~ profunzimea .a . distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea.~ ~ ' ere. lungi durati pentruci este conceput de pirinti. . transmite ereditar urm~or. CIIt8"D-IItt"put\Jt..

. .. " " " noastra . . 143 ..el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. amu1uide aut0dlstrugere.. 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid.avut§1. " " . "8I.truoonsultaJ:l1 ..despre paClentu:.. violenta prin lip~ de <lorintâ. ~i ÎI1ca 0 partidularitate.. a Început vriijirea tânirului..hipno~i. . atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna.dc!'iimbien8lezâ: . .Sigur cil În Sltuap.tran81ll1er ea de... are loc defurmatia stmoturii eâmpului care..din" .in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic... ::' . .program . . .vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' . codare a .Organismul reaetione~.' '. programarea. se paate manifma. .un timp.. . . eficace.' . . ~.' erauvizibile. .0 'iaformat. . dec~area progr:.(. }. printr-0 métodA dura.dar.arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate. Miiril11'eadefunnatiei. au ~H neeput sa mterac\1 n..careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1... introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului. -actioneze.Ja "m 'cmrsuriledQ. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este . genda!. . . .se introduce .' si determine uhele fenomene secundare..œre ale omului introdus ."'... dupA. . omului. s-a constatatpler derea. ..0 ~I mt en. ... . '. .u1 eodiirii. w' .' bioenergetIclan.. .fiÎltdcA n~ Despre. la nivelco~ent. . interzisA ime d lat onc e programare ' " :. Într-~n programde djstrugere. .' . Îl1'afarilde gândurile ~I .d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ.. m confirma dm pacate.' . Am eerc8ta.. Violenta n.u poate d cat violenta..{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.prin interrnediul. mformaJ:l1 ~. I~eeput sa structurii c~pun.' .foarie. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea.telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. put:ernic "poate . . etieü. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.pericolul unei'boli grave.. .Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .. ... oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de.premergatoare Înc. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty..a."""". '.).'spirituljlitatea..o"atât de PUtemiçi. S-a <loveditcapoate.'~e~"?. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à .c karma .w. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili.l .. . .. i Când. Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco.".luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur.mu. .sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma.nu l'ma bine.. u .. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului. . t~: ..deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza. . . Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu. ..i. " " " .o ÎmbolnAvire la nivel fizic. ~i'Într\1cat.cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. " . ' . . . 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '. E$teo indileare. ~.riI or tânirului'. a.zateprm'hjpnozii. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi. el.l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. . t . ~ialtefel10mene ?~g~.:\ . darcare mr A tiitp.142 "pentru .~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de.~ntactul .ale cirei cauze nu ~etu . de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î .ie . se Întâ.. . determinat.~ de &CjIet. ...la 'determinat..IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille.. .ile. deform~ea \ infbrmatice. stru.ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici. " 0 femele' tanara. .~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta.or '.. putemic'. . ' .e.mtâlneu. -am ÎI1SerÎII. ."ln. Orice program ~. Bioenergeticilmul a stru~nlor.~nglezi.a legii . .plintt.mplaSeIDcamnue ID ' 1" :.. . ..Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. . .eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~"..siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e.. Verific câmpull din perioada .nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". :'" .. câmpului femel1. "'.'" ~. a Împingandu-I sa se .de~ta.' . ' Amtestat câpvà oameni." '...tdaci poate un program exterior. (. ' .. ~I va '" . ' ' m IegiiturAeu siinitatea.a 0' mulw '. .Ill1-~. introducerea ID 00. sale ~I ~mceflU .'.la UJ'ep. " . vriJll'ea dusla 8IIU. . til) medicamentelor prea pu. ' Nu P oti Îruocui ". '''''''moriei. ..aparipa unO! gânduri. importlu1tii. de dorinte1e fem~n. Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 .' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla.a ctUalAegreu de spœcA trebuie . aavut kIc.(rebuiesaplec " În America.

' ~shl ..caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . ' l\1vat~taprintr. regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e. .. nivel scizut. . treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman.himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten. Aceasta. diversefonne de toximanie. Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc.. ..a scii. ..""". pre~ .pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . . un.. . 'ln ' tu! a o . a simtAmmtelor diVIne a.. . .. .. .' . efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln.a pi~o ti ~i de copii.t'. !I a cernt iertare fi. ' ' ' . ' ' ' " . ." "'. Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. """. . ~ . .. iubeasca: pe Dumnez:i . '. "". câmpului. . spiritual contetnpor~ . . " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 .' po'''+e su ne P'I. ." .. '. . ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. ...intereaant:s-. . . .tru. ..~M. 1atf! de' natura 'ne vie ~I . Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. . narcomaniai fi alcoolismului este. . ..':. am Început sa lU esc. in timpce fineam ~te cursuri.am intâlnit cu:el. ' ' enea atuni.Du~ezeu este Înconjuratoare.... .apetrecut la Ialta.alcool Îi dispiruse. de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi.plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" .t. " . povestit urma~ea in$D. . I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. cuoricclDijloa.ti~ 10t . . iubire. .~\"'d':'/' "': . . ' ". . ' .terioare~ om~: dtagostea".omemnt.'\' . rezeitt\)l"~toTul sunt re .e efOl1uriletrebuieindteptatespre . " . . determinat nu numal pnn 0 rin. prin restauraroa armoniei ' ' "'.. '). El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. .i si respecte ""oneze trebuie . bolnavilor. 'pta impotriva acestora . inlocuirea . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 ." " Intr e in mm me «u ea. ' ' .viitoml. . "". ". .Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat"... .. Co . .~xToutu .1 e .~~ ' credinta. .Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca.e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". '..unom ~.un efort permat. . . trecutul. Toa. tinda catre sintAmantl.' " "" . . ..de oameni.". -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. . de ". .. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s. . . . Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de . Omul incearci sa-ti S!Jprime . Ji"" . funv" .' din }U.'duce . ' . .. Un -caz. complicata care trebUle ".'. ' este '1ineGd . ". ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. " " Dupa' cofllCtate.: """. P 1d .. n. 'Oricecelulaa . ÎD. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . " . . at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " . iubirea fat! de Dumneze~. Cüüf .la narcomanie. b ' ..'... . nou sa. . numal. ~ de lumea ct ..celulii a lumll. . alcoolism. " ". '. " ~i. dintre om ~i1ume. ..: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e. dar .. ' ' ' ' .beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~..$tiJi <lince cauza. ' '~'~acec ' . . . fatade sinene . de chin spiritual. 1:'''''': . ' .' trebUle . l~.nu .. ./il4 1>. Universul oatt1enii... 'Omul obiecteale dragostel..ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii.x lncetat. iubiiedin sufletul dumneavoastra. .. Unii cred ca acest ucm .pa de asem " p P . a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' .e' " ...' Éste une~ctal nelntel~~~~.. dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul. ".M-am dus la el '.:". ' ... " . . . . " . . ".mi-a.am spus:..a repJ:imiriidragostei fatA . aI.4ii. " . .ce.suflet i se inst1rI ~ 0 .mai mUlt .' . . . atunci rn-am supiirat foarte tare".a mai ajuns ... . Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl . este .1.patdo betie.. Eu i-am sptlS..spre : ctul nostru cu Divinul este . " . ' " .s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. i Iubirea 1nseamn . . deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut. jur aceastâ dutere spirituali...". . " -'. Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea. stare de discohfort. . " .le1i. . . . '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina .artnorne '.. '.aceastâ boala..a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii. ."t~ .. Jumea " " ' . ." h' da a cruzimii pe eacen-o po.'.ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -.. " . . de 'om U I drag. . ~M O' l ' . .pentru mine n. 145 .Adevirata Cauza a. . . ' . pasiullea pell. Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ .lac:. A veDit.

Noi I~e structlui .I. se .felca ~ lUhl4ii.ii!lcii1~le sale. doua dorin1e ale femell. Pentnl de$t1'ilmare.:ce am n-a mai .u!D n". ' crqtemari? am. . .s-a modificat ÎnQ:-!Jtât. .la fel este ~ omu!.cii el trebuie sa se . . ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. deformate . Noi dispunem de ceva care . daca 'ea este .dacii:ei' acum. vrutsa tr~ . ~ioenel8etica. . . ~n bel .cei de un a!l-doi 'pr. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i.f' 147 ' .(.deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit".- " gre~itii. - . gem cepem sa ne distru ' ' -sim. El se iJ)ag&. . . pot. este pacatul. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma .n-avem met. A' raspun de Il -' spune: . distru$.deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd.TI.Pnmeljte-ma. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor ....adul~". . A' ' 'A . ~e proteja~. .P or Întrea g a.Va trebu!"si beau vin.. . Virsta .asupra .gest.. J ..nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ".. ~i sedistrug.nOl .tinepiciorul. . .'" " ' ' .<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor.-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. . distrug blocajele ~I pnn :':~~re .Ce'e. . ~adar. privire. <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se. o~'te ' femela. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §. '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= .. .' .' " ' -A pnmulr ând.oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. . ..ln 1Iltimu~a. la aceastii tTagediivârstii.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '.P arte suntem. p". 'etatea noastri person aIa" . ' Cauza a VI/-a' ele!mentare.zecelllli. .. A . ~ " 'numai . Împrii~ În. .. ' ~ 'A" ' . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am.a.cnlegtu.sii. .ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr. voi dragostea". '.Wi. :. '" ' . . s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " .t! cmergetiql Piimântului . .efaee câmpul. .ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI. maimarCit contacq.Dupa ce a baut. Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil. . .t\OuA am ci . Pânii la treispre2. \ . iubilea esteA$truc:tUra. pe celiilalt. " .qu-e III optsprez. Ar fi un sa. ea Îmbrati~eazii ' . atunci celelalte I~cil can.p"."!ristemulse qestraiDii. . l " .lvâ!1t.. 0 conceptle de care poate dispune dupa . c ug .. :viDe lami~bi. Te primesc.UIl1 .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" . :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' .i.nu Ill. lumeaÎntreagii. ulUll. Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale. si mnoptez" . . Iubirea este acel mtreg a wei . Omul' s. Nuçu mult timpi). 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc .Eu!l colegde clasa. x este una din triiirile sale . un .barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.tau . Ale fi'.spunde: . " ".ovoacii loviNri. Printr-o' alimentatte corec . . .!.. Încâka<.vm.. . niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV.. Întreaga lume.ete~illcispreze()eatjioopilul.I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii.~ dCt'ItC~~doare pe. rincipala ~i. S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma.~icm vid culIJ i se r. . mi .se ri. dIS' dragostea. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers...Este.1iJecâmpt. îmlamm itesCAde o pilda. sup erioare care ne leaga de Umvers.. .Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -.. nU ~ avea urmiiri catastrofale. '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I.~!. nUlllai t1Qpiii de tapte.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A.. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/.'din aceastà cauza.de oopiii J!~tricindvpr fe el'..~ 1'46 -~.~prin el ~. de fapt nu este propn . Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu. .§. ~ a1ege ...

XIS. . sufletul de la SplA. ' rep.' . Acum totul. Împ8rta~tnl. Încearca sa flirtez!. Odata oremeie "m~a fU$I1t.. Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. . '. Vlata bazat.. Este la zero. .A " no~tn In4ep iirta'P erau..cea maisigura spre regres.f' . . . w11e:4e'Mmi".atul cu çartea sau Zlaru. În el lita toata informafia privind bolile. Analizez eauzele.Îmi spune femeia. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa. . . se g andp. ~. ' 'Excluderea onc. Taie porci.cauconsec!n.10e contact fapt este bazat ritualul . ln . . Înel nu-i nimic eopilarese.. .cu<femeile ature. -Locui~telatarâ. este Clar. . l . ' . ap . t . divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:.re1l\.reahzeaza. .el"._e.atuncl contactu . .' aCes trece liber În su"con~tJ.. . ' ' Copiluldejafuma. ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex.. Este vorba ' " . . ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii. " .e e . mult mai de~tepti dec~t noi .la taiere. Pamânte~tJ. puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului. În fa18 eeranulul teleVlz~rulw.ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet.. " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . . A " A . an!. ." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii". . . Înghitim rata sa ne pese.un sufi. ~'cU 'Divinitateanu se.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit.S iritul de la Dumnezeu."" zmta calea . ". ..facioade ~r8spandesc BiIninta si.Stramo§l1 '- . hrana de 1 su fie. prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. rincipiul primitlv . . a stat mai mult de trt\i oredupâ. ' -t:raumatiza sufietul omu w. ' 1În fat-a... . .1.simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele. ÎmbuibiiriinUffim a ara . .oÎn.t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care. t mc '.. a . Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup.simtea airas de alcool.. ~rin intennediul sângelui animalelor. 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În.: p t .Întreaga lui m . .!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte . Daca Însa ~u _. . Structura câmpului tatiilui. . " . -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. 'zbaterile olitice ~i familiale pot .. a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie. . . iertare pentru. . la W a da atentiecelorlalte vengt. interdicti a de a 9iti În timpul mesel. estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie.murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. 1 t 1 negative.te la treburile sale . E chiar dificil sa'-pimagine1.. " r " .. doar Pe P 'trupu 1w..pe care acum nOl 1 e . " de'~. . . Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr.. tot Celui . . În acest fel el blo. În "Bhahawat. sau mâncatul . se . nerea . De ce'?rSângele.' - ~ 1. :. 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1.h . '. ' ' . . al linadml sib1a lar. ad Ica t cu Divinul.~ra spus' Dumnezeu: iatâ.ent. ."'V.. . Patametri gândirii. Este miicelar. - ~ A .. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic. Reiese ca manc. " A' A .ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata.

comportwii obiectelor vii ~i' Mvii. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. ynn .. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.int]uenta asupra . Mfluentareaobie. d~."În Iwnea fizica. .defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului.\'~rÎFe obie~ S'i . Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte. Pe. ~tOl}lI.He " schimba. ~ çOQl!1°~entul.a.e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.e~ste . .dov~enunw:nal d .~er~Jw orice punCt al Univ. .lanivel~c. omulu~ asupra. câmpurilor la nive! fizic.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.qie~~e!e vii~i nevii.erminate de rne~l ~a explJ!l. -.' . .divi.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.!. Comportamentllllor poate fi '" anal~t. ~9~la.<.. vii.pot ernitepFPgnoze .est principiu stii la baza telepo~. .if' 1" . stacea fizicaa..dede~area dÎ... Ac.m .yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ.<~A..ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~.. nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.sunt conditionate de . se fiisfrânge. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.asupra . .f ~1eclfin.... parametri 14'rnporali.ând.În 'particular.:ti#9~1.1?~.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e. geQcl)iffilce~l.. despre J?rezenw. AstÎel. Zona çata. '. trebufe ~.obiectelpr structurile infonnational-mergetice.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea.Serea~..' '.ale vut. ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte. de dezvokart} În tinip ~i spatiu.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.re~ dW nou la rnvel fizic. p~8!"anwl infom. de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii. . ivn~ de. .obi~or nevii.melor. obiectelor clinlumea ll.. Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor. pute.informatlv-energet1c: p~n .151 -/ "l' fil. Deoarece particularitiitile climati~e. '.u.du~e.poateJ1111. -.y." . f. Principalel~ progrlUl1e.~orpm. realizf': ~te legatii dein. RPn4Ï\1a oo.... fi~c pop. .I~~ oblect. ln pre. Încercând .fprmatt~~ ..~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D. . generalizat ~ pe aceastA bazà se.AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte..YIl Pf ~ det.ce~.. . ID. În mod nejpLtlv asupra ' . starea . Piirn&nt. .ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor.zent omul.or.temporal se rea.e%1al di~ostiCl\fe. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin .se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e . Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii. .lntermeWul -ge I\~a.ZÎca. Ac. a nebu!o:l1tiiplor.. .cliamelor eÇllfe ne apropiern.prograrnelqr.ea.1izeaza ~n cel.fi. Pentru obiectele.e .ce.S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? .' Aetipn.'\'.se.procese!e 'informational-energetice.Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .. .' .~I mecanis!nuI Înyers..l1~dlU. au ~o~a.<te CfPst~~ .zentate de . . .ale Piirnântului . infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii.evepllIlente1or ~I . Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:..\I1W1fCII unitatU câmpurilor.on. . '..pc. ~.ea:ita ~te.T.t~~ pnn' eforturile volitive a!e.'. . progu.lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f. Corp~1 .ctelqr: e la ~ distantil. Q.plri\tolll'e. genetJ.tatio~aI..~ ~ precise.?ru1~.

.pregatire tehliica a. personalUIJi de exploatare.aC:estuia. obiectelor intru~ât c~denta . interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911. 'De aceea actionarea asupra .' 1'. ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I.' Eu' d 1dhidrografice.tlviilii vqei de vie.! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.incâmpul .:i. 'l' . ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. de.151 . parcurile s~ ° . exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . . '.de ~ po~te.'. de. .' ..ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel. stnitturile .1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu.de regela./ n~yu .. 10cUP. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . Ialta..Astfel de cercetâri se taceau deJa.multe din constructiile 'Ul\enoat.. .e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe".pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0..~ c11iar. ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °.el influent! asupra Vietii oamenilor. ~uin . intennediuf ' ... . mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de .utilizim În ~ostttn! tehnic. s~ &f:wt:~~~~ . extras enzorial..6 pentru product. se aflaÎri prograniul cattlPul~'. . fntreaga omenire ' . .' .abile Î1ll."-'~.a . s e pot. p~~lo~pare. . . . :. Am . ?biecu. . ~unt ~n~ntate. in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i .' . .fi~l: ~rce~lotœre precizie a. El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de. macpeSJbile dm ~um!te' mottve . '''~:')''fO. . anume ea det~na starea mediului inconjur1itor. pentru ~e~men~tl" ce m. În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a.. ~n Iq(:\. poS!'b1'tiih\' 'studi.."'" ..utulPoliteh~c. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci . ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt.energetJC'~ . .}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi ..e~. ..trateze anumite poli. dpmeni~ nou pentru mine.r~~.~e. cre~.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii.dIStrugere a '~ptrat6rului. ' ' _ . .eformatii' fizice ale. pen~. A.j.riduf~ld~.~erc~or structuri~' câmpului 'da . tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ.e~ea . la pivelulfizÎi.'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6.' .eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un. fost tu totul alta. nefavorapile de obleet erau IiID. Labaza ~turor ti~u~e .tbio. ~ ullde.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. Testarea ~atl .departbde.sau" 'Prograrne dlSt. ". oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la .Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e. nU se poate :c. Dar cele mat fayorabile 10cu.' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente.' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.mveltop o~el1ii sunt egali: . SJStein~'.energeticeale. 1:~er1~ !lWaU: de.tehnice ética ~peratOrului..nemulfumirtià 'in '.~iriii..~".t~tiotuil-.$i1}u ~ :~nefa.~cl ~p~rat?rul. dupa datele mele."..desttnui °lIlulUl.observatiei ~ aparattii#" . Pimii1ti$i.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea.onstruJ.. pl a . . . . "AIn fnceput.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ . .i?fbm.Mis-a pr. ". condipi.jp.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~. s1i. eral) amp\iiS~~ .IegÎ.tarm"fapt.tUIt'~ $ éD. .~~.cercetat cu ~Jutorul cadrului. stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .m specialvilel~..Ia fel. co~at . un. dlagnosticmi . Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .'.~est mecanism. Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile. 1Ip1~~are . . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:. ""uiiili.spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont.~r1n ..1 . . scbimb ~Ie Înai. Prima .up.îrt ' ~omemul. ~ ' k." 153 'f.cercet8. ~) pUfol'tatea.' "". " preZlceOl vlltoarelor 4... . lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!.plasateC\1I1lttrel~.~. ~..eveni~ent~lor.. ' - " - " " " ~.tor .".'.probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv.~~ celemall~uIte mçIYsIV poli.. de o~hgato~lI. sa se . dutgnos~clrii .'ului lli"'e. de pete .ia de mere.ÇOnfoJ.apoi s1ieaut l~e unde s-@). distrugerea.Irisereco~1i. . . Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ . ~1. . a . lIte . fel. ~ ~ are .ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav.Aceste.~~~~~~ cele can~e '~p~ cat.uctJ~e ~l autodiStructtve. .om{~iOiie~voi.

energetice ' "" .Iume. ttaseele cana.o ' '.~ t".éaviicar-.'" . amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei. _ ". ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne.Existi Verifie. n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s ..'" .am . c in cestare . "." '"". "asupra iocwtorilo't. Vblflo'VadtJclo'" de ~?t..". .. Oh. iar. arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " . . '-r-. ' ' ' .!o~ografiisau _ .1 (....' . . .ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i. .l:e.P ta'.&. . .~I.m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi . . tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee.eJeN"eVet z.!. .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ".'" '" ~ . . .. "..'Ca~ l!~anfleiI?r.> un or . Pentrumirte .'. specifica Speci4lizaU'" " . $SCUJrt. Amfost inttebat de unde. d e ..1I.' ' . În conditii normale seface.'" '''? ' . .L . .. r"~ o--G "') ' ~' Lad oga.~~I:ade . caacolo . ' p...t eu În doua-ttei ore..uaUnü'~eÎiIcn n."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat .t. P .:. '.. LacuI". mu ca '. de unde lua ipformapa fiindcii n. ' " '. ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". . Rezultate.".de mine. . .. .'i.constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu.. . .i. . ...'..Analizând rezultatele diagnosticani.. . "! .:~:". . . !.I' .' ..\r. 1It~u. lor Be locwt. vine apa: . .1:b'ntt'ullticul' ut J.lizirii vedeam clar CUI11urge apa. ..!.: .. . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte. .PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: . . 1L . Ma! tâ.o !f..'. ' utru " n . .~metri de . cu "fosDor. 'atapoluantâ ~otar~.'.~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n. .' .~ filb'tUite: $iaceStea siint de . 1avoral)! ~. .Ilfosfor.vh62uri. .'ll s-a .m . ncenttatte trebwe' sa fie la gurile . ':"".sau.' . perjC\itate. . ' . pe firulapel.'.~oe. . . Verificând. Ceea ce am Iacu. Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ . &tfel \le'~i'c\i'~F .'.'" u "numat..'. . t' .ttasatura a. stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii". " .supenor al Neve!. din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.l.Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.' :r~~p#$i~6 '~e' În ° . .mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic.a '-"1. . .: . 'or fi .'. . ..1.' ' an. simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape. 'a'sei1i~et.&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .acesta era un domeliiunou de cercetl!. .. " ~ " '. .sa ajunga infilttatiile.. . . titw ' in'Vesti 'i.Nevel stint locun unde "V~..rl! ni .. ~ou. ' pe ~ut$~.I1I11<1\1UUC.'.'.LUtlDa' pe care ah deSeltat' '.." est .:tnlCe la:t. '. . . combinat deconcei1fl1ite P ro" . Amluat ru~h~~ am .s~ gasea exact În locul indicat. .. .'. " . ..'. ' """" ~-' r"tS ./~o I _. Volhov pe" IIIaIurile caruÏa . o spun e' . .. .. t ~I ' '" . ~uv ...p .'. trecea .e i'~="'''. .' '1J' . '. f>L1jen.~I 'fu.".' .-". .":.me~ a: . . luni a durat prelpcrareadatelor primite..diri interionU.'-Ut"'" .: ""' " . diagnosticani bioenergetice .se afta tevile.i.~ereallpe~ . " .e s . ~"':W 'H'. . t. : .curata le sunt cunosCUte s"".oavea inca nimeni..i este . "Pc" .tIJIIj~" z dnâ.." " aeoc. .el p~ de cemeala " ' " Éfapa . . crlisC opent exIStent. .~. <1.<.1-"rn.~-~t\1iitacbiatiii. . Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului. fte ... jj ~to/. irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete. ca era e cursuI . " '. La: 'p ~ burg ) I..". ~ .'. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~. '~' 155 .~" <11f~de "" $Ï.. .Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice." ..:.- 1$4 ! '. .poluare . rate "':.. . ".Nm lL.or: bunde apa.'t ..urm~a'cons _.sUUv "d .foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' . . . este l'rincipala . " _ ' .'. E u .dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce.Am . ' un. . Eu am cemt un plan al silii ~i .. utile .rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice. ' 'ca 'rli'. c6nstru). ".' . .L--> ' . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular.0 da ta "et1ectul ap"et "cu. N-am ( avut.Pro1esorul.. -- . . ' ' " . "" .lt_" ' maXima'co" .colISl"". .dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~.LL'. câmpurile acestora..' IUI mal Co "'. foarte multe :" sO. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . . in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -"..' .'" ' 11 "" .'" . .am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia. " . lui d'~. 1u~...7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 .. RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii .l:eci..nP~ e. . ."-". J ' I!b~oIut't:Orec~' . ~ '" ' " ( '..' azot " ..~ sUU' tnerar e." : . . g.at1i<'" yu." toate cal 1 r.â1iva . ".""" " ~ . . ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran. _ .pe. '." '" ".ic:e.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-. ~ penttu" pr~Iectarea "" .Când am lucrat pe harta. . Am intocmit un prQgram confprm caruia doua.. "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m. COIlcordanta era' În propoqie de 80%.tetn."" .' Puteam chiar sa preci1..u. "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri .pa . .câmpurile con~ 0. cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall. ~ii.. . sala..MCeiCe'7'1' ta!. \.Îndoua-trei lu~i de l11unca. .~ ~~oati'lent. ' .

..' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .'d'.156 ' . În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. . interacfioneaza.agresivitiitiisubcon~tiente. .operatorii centralelor .ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" . schmtbarea lui..~ .tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a . n tre gl1 . . pot declan~a situatii de. " I?e~ml1 bine de I1n an . du a' untImp O .'tu 1 " egate de Vlata omului. . msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . aucerut -' ' " . " l ' \ .: aviatorii. . a ~:~c~:~a.eplsta'teposfbilitiit. poate duce la rezultate negative.acestora. ' . oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. . ' ' ' . " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. . " '.. de dlv~se subnivele. mire.. . .de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii. 10 t .. bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo.Da.de.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. . ".sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului. ' 157 .1~ ' e /atomicii? .deformatii tale structurilor aee tuia. infdnn a. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril . lucritorilor . .' Îp caz contrar. .iDtre. - (..sticarea oriciirui obie .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. Daca. -Structura câmpului oriciiroi inciiperi . .. "'.-.suflet. care eauavanela la: once'' te1ltrala ' .. capaptatea . .l'\lÎa." Am efee.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii.' . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' .vde Înaltadasa . . ..interaCtioneaza. "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ".pur! pot ce un P"" UdlclUprin . Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri ..' 'a4u sufi" clent <no. . " . . 0 1'. Toti bioen\tl"geticienii. Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv.asimilarea mformatiei intimpul somnului.este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or .e are loc interaqiunea~i'. . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:.f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA. Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important.orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. ' ' " ' ' .s dus catastrofii. mai duca acasii'.. ' " Ditectia . in' caracteristici. c .poate crea ale .P0 fi .aitiitile~ce ale . . - " "" ' ' " . multealtec<implicafii . sa nu se. ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ. reJ '-. dar ~ Întamplat in jurul sau.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru.. structurilor informationale ale obiectelor nevii. profeslon . B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . .cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc . or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl.dlagno. 'î. ele. . 'in' amte de accident. .. " ln '.. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree.' 'acumuleazi informapi. baza SGl'1sului . De aceea. subcon~tient nu este des tul de nwcat.b).'.. . poateavea uf! sflir~ittragic. tara sa d()reasc~ acest lucru. ru . ' blOenergetJce eticient. Foarte activ are loc .uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' .avarie. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund. ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu. acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii. . a.a familial.sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " . . acooa orice gând negativ. . ' ' 'i ~~ . alaa . e. vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel . . centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin .'ttnei' sau Întreprinderim-a. de mare riispundere trebuie si fie oameni .omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale.a . ' gat si teste z ". Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu.. ' . ntr-~ ait coIectiv formai de.

ce se petrece pe Piimânt. ÎDco rdat'.âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be.. m..ca .structura câmpuIui'~' b" 0 lee. . putermca spartutB. .. l... Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni. Am continuat eàutiitile ~ . lângi perete. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . norrlurl.LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. . . ~I asta nu . ii . ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de . . . atac .ce ~Ipolitice din Jara.. Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or .ana . cu ele.~~t..o1Il1.. Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. . .. de iriiarea ~i lira fatii de. '. . câmpului.~ . .Obiecteleitoastre. """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari.mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care....~I. d~i e ra ' uI' m . . ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia.dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~. p~te.' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia.~.piri~tilor.ceas . . mamei femeii. Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. nu--a $pus . . . deoCa31dati.ÎDœput Am siistudiez .'. . .'" - .plieea mult. intluenti asupra Ob~ .. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica. în ~care!litii .ecup de aSeD:1e11e8 probleme.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale.fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e.. . '. asupra 1 wse?I. . Ialele. conditii. narcise.}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam .urma "iani vii face un rau daca.' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma .cme~ . . - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'. JU~ tii~ eviu:televizorul. Odata. . în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl. dr eaptà un.fati de paeienta mea. vinovat.' . ' p' . ron"'. Îh timpul blocadei Lenirtgradului. . obiect. lumea -are' capaciti fi..~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii. . eu:ap .œ B. ' .aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte.i.. Cimzan-am depistat-o dintr-o. """'ldteIege ca'. insa dintr-o de aur. Al1'I . ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. ~ " .. dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. ÎDsAi um c . .. asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta.:-' te porti urât.ecoQ."~''''''M ". "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .. .. Femeia mi-a . .. Atwn~ .'toateobi~tele. '. Cauza muItor altirgii fati de plante. . am pout d .. Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . mini '. i-am r8spuns eu femeÎÎ. ' . Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii.nu simtenici un' fel de ameliorare. . Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera. :. ' " " ' progr'ame'deuri. . " Femeia nu' 111-11.e Ufi HelI er. Acest lucru ..am descoperitci aletgia ii . structura câm p uIw unw oblect. I1eVlU in..siiptii.. depinde de tine CId e cee. _. .6escoperit 0 - ..n .158 '" 159 '. imbrAcamin":"~~me . foarte man. ..~existi.La buCâtirie.' . a acestul8.spul18:taWui::i.~ ela ÎDCeput.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. nu-i . .J Nu de muItrili.' ii.' . .~ fel si aiba ." ""'~' mo:::. a vrut si se'sinucida. unui..' pasttat În camjJUIobiectu1ui. putemic mai atunci când feffieia este llcasii.'.de r8spUlls Structura ~ . '. in~ l-~ 0.1i H' stricat televizo~:= luÎta. dlir peste 0 .n~atin anwnite '. . T~s-a mirat peste miawii: . . 1.neaza. acestea.. ". .oneze '. . .. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di. obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca. " . M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. '. crezut." ~ . primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze . .-''''''''''''' . fiigideruI. cere-p lertarepentru - '<. .-a teld-OI1at' ' '" . În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. bine. ~i . :œ.L''Nu ma ." . " . a atacat plantele la nivel bioenergetic. .. . . ::. llebiinuind nimic.'. era foarte fromos. . ~:" .fIUteri ÎDcatpot~ . unui. . . ~ data a displrut nu Se ~e unde. .. parte' ea Se simte . Mi-am &dus amint e .tel e)/lZO' ruI 7 . . ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . .

ftn~ prpgramul de ura fa 'de \." . . " .eazaidentic '.cu çare H.'" " " ' 0 qeranja. am vàzut cae.e cu. BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '. ÎD " vOla . . ".e nutritc de . -: . Eracalculatorul."~ 1."'i'1":'~'l)ri.~ura ... la nivelul . .~e~upoate <letennina ~ or omulw. " _ .:. eraIa od. expun faptele.p~'W~téI1)1cealestructuril .' '.. ~.'l..." ca. . ceva in neregula cu el. . .mQtJye!qr bolii" ia{a<..'" ." .~p ti ca.e. .. . ." fiHi"':".'" '..1".' 1" VIItoareleprobleme ale omului. sa ~ duda I~ru . Exemple !te inf1u!IDta ~~' .. . .' . ' .. . Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . '.eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe. reactionat pro~pt la acestprogram.de. ' . " .I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi. ~ obiect.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i.a. 161 lIStj1neo. .~lucra. lect ~ el Ilvaras d.'~ica '. '"" " .' ' '.. ' .. ce am eliminat 'programul din câmpul meu. . '. V1!1~1 neviu cel " . . .ID tm preunl".~~'utitudi ".. moçici. Qiril<j. calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni.Q~eie. ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l".. la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive. Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat. ."'b' a. a§a cum s-au petiecut. '.. 'Ie problem..Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii. ' ' A ' . nu-nn . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat. De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu.~. f~ ' . atacu unUl obleçt fievi". ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca..tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' .q. .D.ulpm1ireo Când s .'.. ' .t&. ' ' . 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~. """ "'..~I!Ue!Utl... . .' ' câInpului.inclusiv pe eopiii mer.s~ Ultau la tele. .iÇ4M:aIAt. de ~cul GU vec...91cçpm . drept raspuns.~ "~ . '" momentul cam! omul le d em. .starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' . Rw.stea . Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile.' ". sànitat ea.<'.dar $i ataca pe oriee om cu care .ezm otiveie. .semenea . intoxicat. . Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' .1.." nefavor abil er a nevol".pI. ~ ntCl_\.r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<. Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa.. "' .ca.a oblecU!\oro. ' Ofata.' alta Pacientii are m ul"..!t/l.te PfO$t'dis" E" .n:wven. . -~ c: .I! din . . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. pe .~ ' i...\D ~ttmeDt de nem. ~ . ' " ."'" -' .A tr -op~lUI1e . Calculatorul a eU intramÎn contact. de.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva. ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. .. . niel .trei ani mainte de na§terea mea." .r .".'.. pre~ta .!matisme. ~ u.F1JI. Venind odata sa lucrez.p "'0" '. '. . .. §1 " d'\fi CII~ am pului "'. . Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine..\fi t ob pan e . ". . cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f.ilJ. Cu .. Sa nI: amintim cum . .ma§ini.eas!<j ~ac~r: .Lul.iIm.""."". . .ea.160 1 " .ea.ln <. sa cltca$ça. Efectuând diagnosticarea. .'" '-'.' .~~." . bàtea. .' .Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i. . ' ' .oponalde exemplu injur. .81e. reacpon.rnera.\. rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului.iiprovoca I. . structurilor câmpului in regiunea pieptului. .o "A' ~ .Î-""~.f . ' pâni În e . am descoperit 0 defonnare a . ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. . .\e. . Câmpul sau. f..' ' :. Am gasit ~i motivul supararii. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el.1 . .~uJ Înain~i ..ulUI. . de lum e care va genera e ' .vizotiar feme. .0 ". Co pl1l.~ .. pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic. pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~." îny--p a.. . programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui.j/X-"j:". at+'~t'.fatà de .~~dçdragoste? '~r:~ '. Însa eu nu fae dècât sa.s-alovit ~uI sptman d: "NuPI. Tramle negatl\r. . sa . Dupa lini~tit"..l ge te m O doare.CIIlIZa'l\Sta '. -. . .. .dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~. '..ptmtru.. ..:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o. .'.nncatPt ...

' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof. ' .' . Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a.Suniiasacrilegiu d . ' cumpiitate!fin biserica. se raport~aza 'clusiv la om.' ..distrugere. NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. ..Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace. 't 'a strÎtlctura..codat dezicerea de Divin .'. giisindu-se În camera. ' . '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care. prin aspiratia'. de n~tefea. .-. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . . Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative. pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " . În mO(l.mra~U~. .ales Ul10mcu kar:macurllta.'. Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI).se comporta icoanelefatade stapâna. sa intre in co~tact cu asemenea .legile În raport cu ea? DotW. de exemplu arheologn. cC<\laltii i " . Pe de'alta parte msa aproap e .i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse.~~ot~tÎ~ucate.a ~Illtltcap .'. Cu atât mai mult. noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru. tre Ule.zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci.:. M-am uitat sa vad cum .ahtâtiJe a~ten~~e. Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine. " ' '. Qmul . ' s1in.ii.~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv. ci'un'. . de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect . 10 b: virtutea profeslel lor. " . ' ' ' .ia .in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. ' " ' .a:itiva..~~~ carton. E. da ta am lOSt ru g at sa consut un. " Orice: oblect neVlU. ~~%~::fii~ legdenu ea.. Simpla pie.eare se gAseau bauturi alcoohce.tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de. .ot dintr-o'tar a baltlca. . .!de." lOfluent a p o. pe Sfitit1. sa t aceasa.~~~Î1~~iitili. .informatlv-energ:tlc .cop"ulUI" sotul . erausaturate de ~i"api~dut c. " " " .. pu~ct .'. pe Hristos sat.- 162 " .ura ~idistrugerç. Am cuantificat influenta 1 .". individualla Obiectele de cult Aiti ar ..obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele. . Deoseblt de once alt oblec~ m În med.o au nUm&ll!:oane e a . erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp. .. ° .. . ' .>-'""""""". uma .luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'.Niçollje .iD"at~hellll ~~:u'1~tft." 14r". E<\~I.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu . 'nu. '.Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ().teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.. ' gaseala un metru de aparat . dus acasa.a'dreptul sai picteze icoane. b. '. . era de Îjuri$. catre Dumnezeu.' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU . .a la ispitele lume~ti.careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. '.l'plate t III am arlJ. . . chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. Iconitele pictate de un om Într-o stare normala. era oieoana .. rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . icoaneputeau vindeca. D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 .4dieZe .fiiçiitorul .. l' ' .. Nu ÎncaJca~Ie oare.pus <>icoana in baru! in . .sufjetuL Astfel de icoane.. 1 . . Acest lucru se realiu prin' etica personalA. ' . Dar~i aCestlucru ' .iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp. w ' . ' " care se .c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" . ' ' " .a.' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti. " " progrlUJ1e e.. . art1~tn. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare. . /63 .'.eà~i el il. una reprezentându-Ipe lisus I!ristos. " ' . .la. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor. clionat un uvlec t n'eviu. ' spiritua..radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. ' . !.I'ti Mi-am RU!..$i ' numlfi. . " ' ..Jn primul rand. ' .de lniouni. influentau caracterul.oncat ar pare~ de fantastic. obiecte. Dm. coane.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea .iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ".1ll . dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t.'.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I.ll. .. - .intui4vera. '.

. ":. care se asocia cu distrugerea. .. . .ifiul.. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ.. prejudicii numai. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. . Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. ln urma cu câpva ani. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui .~. .l al Pamântului. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare.i cumpârau in temple. . once traire. adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl. ei au pierit cu . întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. .T"~ ~:. am simtit ceva sâcâitor. pentru restaurarea campului Templului. . energetica Templelor. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru.~~aiIe. Unul dincOSlllonaupi americani.' . ce influenta are fatada sa.i chipe. PreofÜorinu simt. i:f~. simplul fapt al exist~ntei lor. Le-a murit . aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie.nesemnificativa. ~i a celor la care are loc.seur! timp. Analiza bioenergetica aratâ ca.. Însa. au inceput sa . firil'urme alevreunei boli grave._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt.~iblie? e ce.i comumune lar acestea se opun programelor agresive. mct nu apucas. catre bine. el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul.a JZgonit det°ticue pe .e incil sUmplineasca 30 de ani .ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. .. A avut loc u~ Impact. dupa zborul pe. .uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ ... La niv:lul. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa.. dar negotu! distruge .iar biserica nu se dadea dertlolata.explozibil. tOln. discordant. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor.Am Început sila. luna. de aceea construim cl1idiri care ne aduc. chiar ~i. ~i prin . energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi." Testez sa viid ce aduce in.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. Privind la cliidire. in apartamentul silu. cu programul de itibir~ . S-a pus de citeva ori. intreg neainul.i a murit . de distrugere ~i acum once gând negatlv. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. 165 . Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . Stranii coincidente.-.~' 164 atrib~t~reli. carea:decedat la. A ultrat Wttt vmdeau . cu centrul energetic al bisericii. P Templu1 Dollihuhn $u. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. 0 destramare accelerata a spiritului. 0 degradare cauzata de saturare.

: .}" critica.~eparte: .Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -.. fte a psihicului..'" mteractloneazacu s~ctuti1e. " .au În 'ele elemetite de agresl1~ne. . tilmele. mte~Ct1unL.::" t . 'Câmpului uman..uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci. Testezcelebrul film de zero. . Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa.'.spectacolelepentru de !?âmpuri. strateglce ale spiritualit..' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. '. "So.minua patmZeel. el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie .cea subcon§tienta-. destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la .'.Ig.. pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici..la pnma vedere. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului. 1 1 . .plus optzecl.~e. yom recurge la parametri de. noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme. Deose~lt cie ndlcat este . de m~ propagande! f°rtet Când tara. . ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . .scàzutnlvel de ..' '. '( f \'. fie a trupului. plus §I!oizeci. mtr-un "ambalaJ !Tumos. de masa. Re~sel~. .m.l1fIergo-informationale Ùre t.':' 'CAJPfr~LVf}V .minus douazeci'". .'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta ..impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine.~mare~te §i mai mult pericol~l...§i. prizoniera di!\ Kaukaz" .Cll. Când aceasta .doo nefericire.z~noi p°rtll de agresiUne. eopiii pierzându-§l capacttatea viiala. mofenslVe .pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI.'1lu.Informapa care determilla .tlZca5nÎ9. se pianteaza fcarte adânc. atr~gatoL . "Solaris": plus ~i minus doua sute zece.de exemplu. Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor.a toa~ acestea . baca. extrem de scazut. Pentru aprecierea .!entâ.obiecteled~. ln poeZla lUI Pu§kin.minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta.nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom. .de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor.. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. ~le c . . . agresivitate subcon§tientà..... copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului.'... ' .'~':. . Cuitura.. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .\dabOl1ùmtellor ciuzimea. Acestefilme. Dar sa ne ÎntOarcem la arta.:it\~:':i:: '(".'. ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.' '" " ale o".. ceea. fill11ele §i.cea animape .. 167 ni~te triiiri emoponale. ÎI). AC\lm." ".". Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte . ' " ~ :. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic.' . degradarea personalitapi copilului. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut.:"" '\. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor. . vio. ~i strllctlfrllek.ice .!.Alba ~zapada §l cel subcon§tienta .--' . arIa. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de. " ':'.i':..Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta ..

Etica. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i.'11:.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. prin aceasta. .r ~i de privirile S1Tiiine. ~. au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta.. .o~tienta. are o.id. cu htât ea este mai. nu . Acum sa neco Imagmam pe . de muzici~ §i iubire. . tara sa Înteleaga despre ce este vorba. ce vede. Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire. talentul.. 168. spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(.'religia cu ~tiinta. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut.Înalt1i cu pragmatJsmul. erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase. tUye!~1 . grupuri sodale.dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. .i a Întâm plirii" .~i oarneni cu tramle emoponale . gânde§te. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient. prin voia destirtului'. . . " . a existat dintotdeauna la toate popoarele. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. De aceea. În~ijloacele de transport În comun. ~tia ca tot ceea. Înghesuit1i . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '.l:\U'e:.\tiliubire fl\tii de lume .:ont. . 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. .. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt. ' ..ealismuJ cumaterialismlJ. ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta. a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. simte viitoarea marna. Cercetând .a jucat un roi seçundar. În acest sens.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat .n1isle~tedin gândurile marnel. tara exœppe. ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. Politicianul cu un nivel ridica.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr.pe planul al doilea." .' . În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul . .vatiimsa asociern nopunile(. >. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei. " " . spectatorilorsau asCultatotilor. al~ ~tiIOf.. logica cu intUipa. Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi. cùtidiene.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare.. lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate .. În satele ruse~ti se.s~r~ Sljbcon~tient. ' . cât de precis. Vointa ~i inteleetul aici trec.' La primavedere pare surprinzator. "/ .. aduc prejudlcII omulUl. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor. .en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. teatrului §i cinematografiei noastre. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot..tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. subcon~entului .''. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te.agresivitatii s\lbco~tiente ... epUlzat. . daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil. influentii. Co~tiinta acestui fapt.!. permaneJ. ' 1 . "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. spiritualitatea. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0.r. . deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J. d~i '~ute' plittvzeci. " . carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. ln epoca I\. ..' periculoasii.apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii.

~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.rba . d.. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de . Potenp'alul SP..zitatexpozitia. A rilmas numal tulpma. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice.. COnStru~tiiledestihate eultului. am Ît'tcét{..atsa !ratez cu aJu~oq. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci.ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea. adlca realizarea tehnica. 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII..am testat interactiunea notiunilor de ~. Senzapa era ciudata: -~ .materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor. m~am apropiat' ~i am . deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni..cultura".s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate."'.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de...lfau obiecte concrete.Par~etn. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii. ..~e .I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor.170.htsa-Îritr.Ctillne. . câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i. fiinta vie: Dupa ce am vi. "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce.~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina. coborâte. în societatettebuie sa:existe structUri care sa .deodatas-au schimbat ~rQPortiile. ' . la testare.e Cosmos.DUda rezultate de moment.j.pune p~ o~. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic. . sâniitatea ~i destiilul.. culful reprezintaorientarea spre ~a. 'agresivitaiea.a bloenergettc omul. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea.oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.el' n~teracpo~eaza cu mine.tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''.1maica-I .c~ntaqt .vârful infim' al aisbergului. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii...M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun.'suptanuiterial.ç~iii.1OOlo~lul.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ.. este Ïgn<ira.cu çO$mosuI. ~mu~~1 pet.. mmentm câmpul mformaponalal acestuia. fata de etica ~i p(!tfc. "civitizatie".încereBrileundr'~ti de . vmdec. . cea subcon~tientii . . Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient. a~esta I\Ung!. fiziea ~ care sa pregateasca " . ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de. 'Wt.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. in. 'Astfel cllltura . ' i 171 .minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci. Acest lucru eonfitma l . ' .e.des~s. Îi dainf°11IU!tii.çeva.. multsut1et ~i 0 ma. . fatAde ~ea lui interioara. cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat.rernciircaturii de I. Tablounle c. . testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale.P~ toti.te.cultura" ~i. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura . era compus Pt dm Pun~te.'oanadensilaeum ele se pot comp.til:lentrupa.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual. de iubire.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul. $piritUaiitale.ara Cuni~te. însu~i cuvânwI . mi-am dat seanta. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire..d. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. oa.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite. Lumea.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui.'Analizand. '. .interactioneazii cu el cao. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!. pentru mine °. Ac~t:tabrou.splntual~ Pas~area. respinga doar bunâstarea materialii. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. vine de lactlvântul "cult".catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii.ublte.dar' fi spatiul din jtirullor. asocieri' co~tieiJ.pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca.

. . ' 1 ' eXls. NeÎnteleg~rea . . adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ. studlata -.În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. un colosalpotenpal pentru dezvoltare.. JapQnia imbina cultura ~] civilizapa. Existenta În . ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve...172 . Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '..' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente..minus cincizeci. .1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi . subcon~tienta -.r '"' campuril?r umane. cea subcon~tienta plus cincizeci. I ~Icum am .ea ~ulturii asupra creapei . . independent. . S. . a a~cepta ideea .re 0.. .' . . fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent. Traglcu1refuz al omului de. .. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . Rusia.pensabiUiln ttrnp." . creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o.' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. . . " ". subco~tienta . cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat. . . Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau.. C' . Programelor dlstructlve .. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii. ..diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate . zece..neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld.UA: agresivitatea co~tienta zero. la nivel bioener~tic orientar. guvernat de anum~te legl. . . . se manifesta fi toate...plus doua sute. . Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru ... ' -.. ca adeviiru 1 este 0 . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '.er~p:ol ~ Ca a .minus c'doua sute zece." ca ID "pul cam .subco~enta minus.fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii.ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . .' ~I an allza. Programe e d'IS c..Vând un bun potential pentru viitor.. . ' substanta inconstantii. Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii . .

de con~inta umana. din. Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme.e~a fie bolnav mmdes. 'd tita spirituale. etlc. de. . se mmulteasca .acn VIzar~ a programelornegatÏye..nu mtot d eauna sunt.Capta Începesa se amplifice '.' fo~e put~iee.a unpi~lto~.. . . .oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. Înseamna un program cKstruct1v.:r. al' t . e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. ~ ' . .cum se dezvolta el.!1~/l. at â~ gan . destramarea corpulm ~ztc. ' . . el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . tutUror gândurilor negative.De . ..~at!ea . .ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului..eeltiIa'izolatii.. un rau Întrucât protejeaza . Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic. structurile . ' aceea bolile grave .atlO nalii.A ctescut " ..printr-o 1987dimenSlUm. 1 ii. datii 0 agresivitate putermca m rap . cauzel a aratat ca.~idec1an~eazâ programele de.'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea. sâ. .wstrugere il omului.' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' . Ce.\ln 'le reie' cât ~~le Unita te.sa distrug~ structurile di$tritgere. . . . can. defottBapllof au cr~cut conslderabll.\'~I1l~llor':~!f.i 'se..amasura..'.campul. . . psihii:. .c area legtlor se manlfies . eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru .d ..' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm. . giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se.~~'progJ1lme' ~ alomenirji. cau~ele pentru care un tânar. 175 infor(ll&ponal . . . ..a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile.Îi1ainte. Omul nu d~unede organ~ caI:. .'eÎnultiinii . c~ manlfestat dmtr-o.-: J 1 11' "-". Daca <t anumita forma e ta .structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. .fâ'p~tru 'VitttsUl. ÎmJireuna . 1 .ograme distnictiv~ autono~e.tratan1.' . În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica.'$e 1~in'ulteScm. Programele se comporta ca un rvUustipic. 1 ' : . . .. prietenul sau. .'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul .'.... " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. . . . ' iof0 rm . +J"".§i...nd. ..caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea . se abate de la calea evo!utlva. ' " . " ' . ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale .IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra.. ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere.bloCUlui. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. .eslFconttpleze ~~pfop~se. spm~:u~~~e.. . ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~.6rma!"".se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine.gândul este 0 bune se . . ptogr~el<)rneg~iNe ~~. al ~aSe ani În . 1 . . .'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie.entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program.infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt.În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului. Iinf. ' ' .mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. . . t.'. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o .. "c!\re "VIrus'.Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~.ajun$~. }tpar bre~e Îns~ten)1. AI "" el "stau luenirile . Daca omul nu nierge pe ca/.. " teunesc ln .ùnril~eri1 ponltl-v:. . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn... Putemsii' le numim. . c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. m mdelungata mea pra. ..onbaalaeSterezua une. " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii.ID procesul' .' sa sau. a mamte . . 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva . observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 .dfiVirte.~ts '.° .. . pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. ~ care lucramilii biocâm?. ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii.empedepsit~ prin 'a~ti~ea . bun. de aceea de decurg pe h/Jobservate. . '.0. . J!f.Pêa~p.a '~tructimienergetica. '. . creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani. ".~I sa distrugii.. Daell o~ . .e.. Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau.wate.este ptogtaniesuI1t . .actlVla putermc farta de ~cttUl1e. '.neI\1rea. au mceput sa"-'.' 1 .. . '-mc". . atonel a~:: ~n biocâmput sau.' .. .ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril). .< '" 174 " . . ~~priete::. Analizam..viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza.defo~ea2. '1 i: dupa ' '.i.. mseamna pedepsemultmm gre .câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~." . abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea .trece la demolarea trupului. n~fI.. Anallza.' o.. structurilor " 1 . ctI ' pnmu 1 caz Care. .Jl sii~'(}efe!1siv.uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care .unlor a~eStora.It~. ' .villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate. .neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.Itonome~. ca m-a fileut sa simt ce . - .bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa. ~ mIfi ~~a chiar pe mine. În trlare.1Ii.lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr.'A<. '- " .

te Intr .o . se autodistrug~ distrug ~ce. .de dlstrugc:re se.reallZel\. .Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat. .eeakre. .~.Ito~m de d.. unecn . dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul. '. ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm. . Cq. niveLinfcrmaticnal. ~Iall>gam:~ I.Privit din aeest punet de vedere.acumraul n. ccrectia neCt)sara. m-a ~uprins ~biciuneg~nerala..- o.ut~regla:e Întâ17z.. Care-i dif~enta? Din punctul de. '. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei. îri' ultimul titnp se . prin . atu~cI .specialÎn America. . ' . .ntr-c data un ata.Cu . ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. tâniiru1ui.' .li.elulpnmel. .lIlceput S3.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual.. pnn amcirican. prin .a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca.!'rc_ducer~au~1 rau. IIlpc. structurile informationale ereditare. d~ demolare. tatiilui.UICat~I.itatea..tâniinllui. ~ . Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez.. Mâuitlate1evizor ~a~dc. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.0 . a . el .am cCntact cu unprpgramnegativ.structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul.. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a. Av~ ~n~tuI. M-am trezit. ." ' . 177 .. de agre8\vitate ... dar În creape demolarea trebUle .a era. 1 176 .' de stramc~ii acestuia . îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa. Creatia este abligatOriulegi$.A trebuit..c n~teptat ~.. cc~iente a stapânului. fatll ocMar.lC~n agreslve. .~bC9~e~~I.c8W\1u1ilU. Analizez situatia. binde . camenii. Mergeam de parei Înctam În unt.' "'.am~lmp! di.ml-am t~~at l~crul ~1.§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut. Î11timpce.M.Mât de &eXUal.?Wul. are Icc' prolife~ea violentei.este 0 (Ira. . . rauI Înseatnna demclare. '' L>acâ la' baza deq1. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii. demolarea cr~.. de.~ . .fie eontralati. .' . ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl. ~f1~lta.. . " ' '.!.a<:~ee}l ce se .. mergeam .1Jj.' ' Es~ imperfectiunea ncastra.831iea Î11 .creatie. .mi ameti~creIem ln cap. ' .Întrucât. p. .petrece. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel.!l1a ~ezpe ()banci ~i . . .ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.edere al mecanismului karmic. Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat. ~ " " '. .:a CIneva.~." J{ . . Întinzându-se....wv " '..c ~Inu ~te cprita.sa.Nlclodati pana..AA\I filncpcna.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi. Am Î11cbeiat aCest " caz.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea .meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l.doml vrec clnClSprezeçeminute..a atace detitul deprofesionist. ~~de~~alat.pot merge. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~.Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el..QulUlde. . amlt~ali". Ce Înseanlnii rau/? . a dis~t ~imult timp a fast un animal blând.8 ~orva ge1'ieratii. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .. Însâ staxea mea era la fel deproasta. Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse.estlucru? InfcrmatIa.biccâmpIII tatâl1. acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi. lunguJ . . ..~~gere'~I\1 \l1ccâ.narcotice.-a .c!ârii sta un Începutsplritual.Ill .a ceakra~i devine neecntralabIlâ. '. ac. . ntmul vietij. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal.0 interesanti diagnosticare. În Întotd~~a.Recent am Ïacut .-m"'itna v . ~I-a mancat prcpm pui. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.'Cc.l~lfe.. În timp ee .In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui. sau. Inc~~t.i Înju~. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. Înatta Întregii lumi.0 puterlllca agreslUne nu numai la. .trIva. Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I".ntrat Ill. dar ~lla cel blOe\fergetic. Iim~tIt. Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim. . Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt. Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. . si.' Pragramul . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit..În .fraza: .. ~(. .pnn crlil!l. Era vorba ~.pM uClderea-iubirii. Încât ccnectarea SlsteJ.i dea . actÎV.neÎnteles. fost . atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se.. .Încareitura autodÎstructiva dln .tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea.' . ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl. v. .0 d.. este pcsI~da . " .Acumvi~atuturor proceselor.

atacul' Deobicei g~sc. $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . structura . po pencu 1 oase ~I. al agresivitiitii:. ' . . .'sa viid. mi apar: Mi~c . insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii. Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta . Îtl geneiaI.dacârpot sa ajutcuceva. ' probleme Înc.~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. Cnd gru pui . care u~eaza . d Omenire 'care-I 1 ' . e actiune programe. . ea este doar. legitura~". Încâmpul omenirii. .'~q "'''' "' '. .prezintii mciilcm .se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc.. . .se ...subco~tientii plus doua sute. .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli. Am decis .firie . ' .are~ e fi. a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel.tUnilic. .. bioenerglIDc"asupta .probabll Într~oalii~vindecator. . . persoana. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR.!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.Aiciinsa am Înteles.'d4tpartea .Încalc. I-.c'i'" 'v' " " " . t fi astfehde manifestiin.ln . I~ceput tr8teze În mod incorect. Îndatii 'C6.a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de .'~Mta . 179 .ainceputo . ' .ditect laprogramul general." zece. ' ' " a:uta. atunci fie .câ nu eravorba de 0.p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . awesivitatea.}..m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza . acestulapn. - .. " -. b"".' umesc.' . s"a. .' ' ".':.eSiv care. precise privind compo\1lU11entul.i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice. Gmul care.~~.c:asup r:rno~tra .pogorât Clivafoarte atac.agresivitlitea subcon~til:!l~ .. . al informaJ1<>lI. Îtlschimb. I:antulcrC§terii agresivitiPf afü.' 0 m . surnnnzatoare t' ' a. $amanul.?evm """ ..Cind . ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ .. .. .ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ .Început si catit.. 1.' B oa1 a a .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui.:"".. lll. .~hrlin~e . Am . . ataCul' programului negativ . ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. ' . - ' .eXÎstii un mediu agt." poarta ' ~ .un". ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c"..ap . Am Început sa-! deterinina sa comlta.Faptulci.(~:".a ~r Supreme. '" " ". Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient. ri f'aramotiv'se explica prin ca.programe le suntu. cercetez deladistantii biocâmpul. Am testat. . ' . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n..mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n.I. $1daca vm eca oru .s-au lua programului de a " n . invent1v.amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' .corect. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. ' . .CiJid ~ ~i~u de ba!lii.Eu $i.central.' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. ~ceasta nua gaslt cauza . . .acest .cui .venea '. " ' ' . eu diav:ol.acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic. 1imu l. .foarte agresÏv. nive! am ~tit un Putemic . diStrogere ~i. ajuns. .ca' OfganÎSmuni~. .. dlavo s t'. asl!nilarea . .CUI <u" ID 'na ca aeum. neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate.Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.De.vorba de dlavohsm. se ' ' Permanente a 1del 1or. 1 a. ' .œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' .distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o . pe unul. . ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit .'J. se . ei. d "1 1 " ppat unor~nism wu c. .ercatsàajung. prin aceasta. "1 meu in pnvIDtaacestel ' ."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. . tezistenta)turbat~..acestoia. din cauza actÎVlzani u . m~te .este maro~~.atacimpotrivamea. .:.' . confirmau in rnod intuitiv " . .a:~r'e::~velurile. Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!.pe seama mciilciriide catre OatDenj. . omului. - ' .aie legilor. Tra faptul ca dlavo1 1 s.Trebuie izgonii duhul rau". porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I .gramulde"distrugere. : dlfent Cazul .a '. . Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn. unele acestea . Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~.iii.178 "".~"~~& '-"IUtTcl>ticul.H.a ~t. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.'minusdou! . Îndreaptii.boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult.meu a "'. extrem de d agreS1ve ~1 .petso~eoncTeti: Am. d. al Întregi[omeniri.- . .-~ L ~tiv recunosC.. un bulgare de nMolçare ".œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual. ." trebuie azvârlit din trup. "' . . el -este nesesizabi1.si verifie daca'omtIDirea. la.".biocâmpului omului.'con~tie~ . efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile. .ltintreruptinsa izvondacesteia a . Ig. pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca. ". Tratez.epuse deJa s~ .sutezece.

~ am inc~t sA._.a.:am reu~it 8-0 elimin. $1:.grup de bioener~eticieni.inclusiv in utilizareainformatillor. .. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv.~.~ergem.' ..n cele din urma. ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici.puteafi tinutii În frâu.ciiznit s..' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i.ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ. desencle an\mate de. ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor . .pul fiecirui 001.un .\ '\'0 . 't-.'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om. insi. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa.' despre el.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. ' . Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis. Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei..a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm.. poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic..omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge .oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ".relatarea.' <J 181 ( i. Problema este cietica trebuje respectati inWte. ca omul ~icadea de pe gard. .' . ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. L-am mgat sa-mipoveste~sca . Aduce a misticism. Am (ost de acord.'-: .programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom. .. exceptia frazei. . Comitând 0 fapt! reprobabili.a acestQr posibilita!i. . care 0 impungem zilnic. Omul care .din inregistrare. de neinteles pentru medici. Am deruIatoaseta'." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a.> .Am inceput si acponez la nivel . Toate acestea sunt clemente. AnaIizând i situati!l>8.' sufletul.l'a de ajuns sa ordon În gând. cu .CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i. eliminAm.cu privireaMinsii. .iIiiriisaie la nivelfizic. . de J aee sub formi de ompe. . Impresia era foarte ciudad.tânar pe care destinul. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi. daca. cashuo arhitectur! nearrllonioasa.Stârtd in post.pemuta. Forta'iese de sub eontro\ ~i.depistat prin lIlijloacele ob~nuite. . Î~icontinua tâniirul. :". InteHgen1a.- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa.. tip . Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri. poate duce la "eliminarea" omului de catredestin.cheie. a sufletului este foarte mare.. . ' .: ~. Împœuni\. BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti. " ' . mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere.ma..ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa". Aceasta e greu de .est: &pt mis-a' intâmplataievea. .o. .EI se dezvolt! ~i. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute . S-a~ totu~ Cil... aie agresivitiitii.!. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. " exetllplu:. mai ales. $1:-1 deformeaza. . 0 .l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica.. 180 . Odata. Sau . tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala. .!consult pc flul sau.fiindci . evenimente ~i rn-am . copiii ~i nêpotii. .. :. înbiocâni. bioenergetic.. . j'Ir.<-. am viizut ni~te . acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere. din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe. ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. ocupa structurile fine. ca un virus.. a . perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica. prin simpla hotarare de genul "Mâine. S-a dovedit ~ii.eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva. Încerciirilede . expun. ac. PillA la . ' afaraluL .". . Cunosc un .iI schimonos~te. Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.chiai ~a celui mai bun. Însa starea 1ui a ramas grava ~i. .Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta.j. Frazaplutea..

aOtirita:ti la.a~vit!fiidnltufui.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii.'. . bunadispozitie iar lor sperarita.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf ... -'. Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru. :în~.când tratant bolile~ - '1:...'. depânii: aeum. .='~~1'~::=d~:=:~' J.1..Jn vretm'fel. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot.'.. . ' .ade 0 catastrota?.. bote~e$i.mi.. '..- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor. IIJ3 .m . epuizatl de' chinuri.sa. '. .. .' .deosebite iarde la.~ ofenselor a dust.:' . marna tanlirului. L-am 'luat '.q~~ spœa'taU'm. l.itiiseQta ~. 1 . " " Erau la " '. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé.vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul . prina\tar.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi.dumneavoilstriura fil. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul...-va in.'eare. .-.~Preotril mi~~ s~us sa. tânirului. Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " . ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei..". atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra.tt-oo'aparatdis'tructiv.. fetira era aproape si rnoara.' 'r IM'~'\ii\f.ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic.. '.~'PI"çJs.spre'~ere. .ferestrele.. . ii explic"eu mamei.. Pimin~ Î1t/i~ra $i.pla. sUite 'ingtoiitoare.v-aUprovocat suparari.tulUi..pefiul '..Once.. .cinii. sI.a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i.tinlpula. t ..Într-o viatiNiitoare.ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) ..'f:'!!\' M-amtat'la.aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva.' Cu foar eâpva ani in urma.ar fifost aplatizat Peo. . luCIiJ nu se intâm.!~cn. aCU1l1 ~tproces".dupa.. . acest..omului.va. -~i ia~ diseut Cufemeia.artiroptceva..... Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul.Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt.. ':.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~. Analizap. ' .mibo~. ." "'..i dueea '. .am 'venit 'la preotul eare ma ."i<'" . Rugap.ati urât atât .incameriise" des&ideau .. .' de conceppa deformatli pe eare 0 avep. fata aintratÎn'Colril'~ia. " men? m~a intrebat . Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: . De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati.. În Însanato~irea lui. am'inceputsa citese rugaeiuui.saranÎi?. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor.l.. .M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie. fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.. Daca aeest.ptin DQJlptea sub 'pern! biblia.eliIJica~pSihilitrie. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu).' Mara Începea saploua. .. Ma)11a'copiluMa looservatca. '1l!~'.".~fOSt sfituit sa ma -~ duc. indouhile vafiaici. obosita..~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete.PIi~ si-I ajutaji.. eedare negativlabioenergiei copiltilui. . de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei..'..eum~pullJYi. . . Amintip. ." < ..i~'i#rnt.tideoamt1/li. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.~~9.~.)tJI.... ~"". La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil.'. ' ' dtimneavoastra. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i.. ''i' 18Z. DecoJ..Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta.CitevÙ:Îie am fost iatr-. . gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate . 'tati! $~Iui. u$a.-Desigur.~+~eli~'ie\ll indrep4tl.~..'lasfatui ptec. i-am~puscamor: . <:\I.' ..dumneavoastra. .'0 "".l. ÎrIplrinti.'.~I:Când. 'Problemeie fiului sunt. .. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl .. cu atenpe intreaga viail.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar .mairiiuca $i.dtq>1i '.. .$pre distN~~e. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început. sa-irevina.'~: pararnetni .

iacum.lngând la un anun'lit marnent.a va .e'a ucid6fea dragastei. ~..Ciind'amul.. prablemele fizice.un comportament extfem' de inve~v.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci. Mi uit lacauzii. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri. ' sistemele de blacare ".n6JICU.~'Ja>nivelulsho. . a~tiipasibilitateprintt-o..Pârintii au .e1area '!Dell proprie.daCi~vri. .de distrugere. Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu ..jlto(..resp&:tare .atUnci merg\'.~ânâtatea~i .Ie.~a!kofeQSatpe.influentit asupra ifaptelor. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale. de ~nl'vers. constituidistrugereaaltotaameni".bia..âmpurilornoi S\Jnteln1uft . cimpului. rapidâ. agreslv.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.ultpl"e!l'senoasa . neÎn!élegând adevaratete'.iciIncola are. Elc pravOacâ a pu~:acti~ a. Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e. sau . . repreœt1 ..amul nU. ..1.\~1JlnVIMer~i1i.Cum se spune m biserica.De ~.~:i~Omis-.atut1civa tr~ui salle. el Intretine programul.. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa . Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic.:<in.in libertate: j . lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce .legàtura melt.pulcopilului. Daci Însii amuIe .K1tutile biooâmpului .el are lac a creFespirituali .~tOdi'stnlsere.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul .este' \ÇQ. f ~deJ'eaanaeeastitona complex.faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ.ar trebui.a-i distruge pe aI!ii. ~Co1l§tientubre~tii a zonam. Eu insümi Începsâ Am.jfarmat ~pro~.zaet? Areie~itc~ ' Ja.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(.t. Îllceput' sa-mi ~etemJine . Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti."cl~mPDdi~'. iubire.JbcD~ntUl.entul ci ma.rauv..nici 0.()amenii ~r".se n.1 practiaain.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia. gttava.Iucrea.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM..Stn.ceeace Înse8mni.cittre unitate.' me1e.~ destinul nastru.io~!$e realizeaZtnu la.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare.De.i.. .' lac'mod.o.pragrameIede. A~te pUilete. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea. .prin. Dar triedicina.giIorSupreroe În.'m~du-se.actfve .t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.ateaLegilor"Supreroe. ajl.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.~. acumula a karmâ negativa'care. .ZÎC!'m.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a. '.um .ln mad activ Comp()rt~entttl.sau mama. a Lc.oltlulQide ÎJ)citlc. '.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti. i-\tj. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne .lU "" 185 . .. . .culpii1u prins Vlgaareln. cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.inaeest mod.le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1. un niveleticci la unul"prini:itfv. La baza balii~*.ate ln biocâmpul' omului. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ. .J. praotic nu aveau. Univemtl..nebulo&cceaCe. cred. .cu. Acest fapt duce Ja odestramare ~. care are acum a existent!. .i.cr~te .fÎI>primej4.. U). ~i anno_eastru~.pentru" " C1U1Q8fterepot fi.baali . tDt ceea ~ este Îndreptat.40rette $i-rfaci un." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. autunomâ.'.}i spiritua. "dacit . ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea. mad adecvat.. stoc. ..pragramelor negatlve. e801St. daci mainte ele. $i prablema nu canst8:În faptul cit.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!. " destuJ OIIi.structuracimpulllimeu inf~atiana.mdepârtea4 de Urrivers.l intensifieat ~i."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<. devine tat !l1ai precari. !!pre diavo!.fi' psihiœ. ' "Oamcmii aœrr.e .de .1inde . capiluIui!ii.$imult preapericulDas!.y ' . . imunitatea.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.! au. Pragramele. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt. .prQb1eme1ar eticii..lui.adatitau uri~. ~jubire. ar pute&. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu. altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '. a eAlar rapunede a fi.8ft refuziimtrata.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.{1nivCtsui ~areceatuncicand.ri ~ trupului. .c.merge spre Dumneieu. ~n~~eziçAAdU+Se.:f~\cil.n).jl po.1 ".. phn de riintate.. de mstrugere au.aSpÎf&pi.s-al. de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.~i 'de a. .~ . mai pute.vertiginos. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru .

1. ç.treaa. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi. .tecmitafe " " . ".l'iip4âmpultJj meu. .. ". . oamenilor se Spn]1i1a."get. a .~ awf." '" '" . faplUI ca.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c .. ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: . !f4 ."l'.'. biQ. 'zgarcell1a.~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~. . mania.. ' ...vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw. ...i" " ~.œra"..ç. ..:cedare.- " ' "'. . '. biocinlpUrilor.. . w.. ..'vorbi deci ~. . (i. ..p~!'1\iln~. ' . . \. ~ .. .""" ~~!!'~: .. . '. .'" " -""". semetÎJl.din ~cturile..-.cienii are.JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: .'.119~OSC m.DH p~el.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv.' " ~~Iii..~t.. ' . .'.~. .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~.daca ei. J:epede~4egenerare.-" . . sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit . '. " .. . . ' ' " . ". 'çu Divinitatea. . .Mai~ CAPITOLUL VII . .'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j.cciIètretrWtut!. "' . Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin ...oergiab .'n1a ".~ ~.jncheiere l .':r\.' 1.seama inriutiitiriistirii fiziœ. ~ repr~q~1i de .. asupra parametruiuj celui mai ..i:.. sâudedistru~e Cate a inqep.t.ale structuriiDr ac~. . .dif!:riteterrnOlll.Cualte Iumi. .. "i/r.le. sjQ. . j)ntria 'I!~1iI1. i?a1C!leavem o.ri1i~.f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç.I/' . . .~tr~o~i . { ~i'".' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor.' ~ .Pând çu luna a çmcea. . m§hn.pilcatetapif8." . \iI'a ~ M run C ~&i~J.tizicà. l'. .a. .tratea2:a ta. Sa anah7Ji. 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".~~.' iJIf1uen~ as!Jpra ..pe " °iU:' "sa se ' .\)iaeriçiid.umult~gr"ye~~dec#e de mat sus.~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::. ' se m~n.-" - . -.. .doua . . .p!>rtant. vijtnrulsAu. fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !.Ïnci:rcând sa-!. Iaconuê..co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.nuau 0 '~t".. ccle . cèle tna1. :'. pot .Dacil )11PIjlV!.} """'. energetic' . ol\feçare Idee.Urât 1 . ' " " " "'" " " nn oocmele PQ. . desftâuI: .'i:::):>. " .~ .i. copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' . tij!ena.StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate.rea. ".o. al ~piilot ".._~.' T()1ulbote~W.J. 1 invi~ .. """ .m œltinur.ut sii-. ":L' '. . Prima balena.a vi~spiritua1a a.~ .':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre ."~ ' ..cele zece . 'cii. ' '.d~ge'"orlP'. ' " .V~' dis~ispirliului ".:d W.' " ~~. "" ".. j>e.'.'il' obligii .mi demo\eze ~'.:\ j.. . ~ dlfecponate . .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' .' ... .b ~e ~ Pte l!I. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.iiameliora'~ '. vindec pe copil aniptcfuat . ..e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!.. . . ~' '~!IlJ!1t' ... .1. .fine.. ~ . " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.. ' . .t4~\.. desfriu1.' -.'.in.e:. ~am Y. ~ ~ " spirituaIe.~piiitualitatea:. .tretbalene.osaÎn ~~.q~d . . ' . ~19r\ '1aF1eg. . . .y . ~ritu. . refacedrumulpu:q.. . '.'1" '. l'. b!IIW ° çonstt~ ' . . ~ ~~~~ ~ÎQ." " . . " . " ' - ~ . . ".' l' . ""'\' . . . .'" '. omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele. .În'1inal.ca e. .o! Îtl. Sti"POitte.' '.rwo~amelede di$trug~"i. . "Iacomia. . D~'piicate." o. " . isttuctJ. :' - . când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll..sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm. .. ". acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.ve.aW:ul. . "" """"''''''''''''!'''''' !.v..cp. fi . Degativa' ..acest proces este c. zgârcet1ia. ..~.: Impor4rite. . ln .n<$i co~l1erau. ..~:'J ' ge-.Uneori.çu pmernice defQ~.' "" .. ' . " .~ii ' " 'i::..eo.acest IUCIV Io.o tnaIti greei.atenunudintr-o data.~ .lll}~fin~. Deaçeea. ". ' " " ... J. . . . " .'. ' .'- . ".. . \":":.:~.. '. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru .

ale câmp1.de oarneni. ~aptea. '. .. \. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului.' pentru. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este .centralei .. smerenie.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii . armoniei luroii.. Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. prezentul sau viitorul.despfe lurne. inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. Dumnezeusunt .' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste.Regula principaliia. caritate. . mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti. delicatesele nulnai dupa luna a . omului 0 c()nstituie'cre. pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1.1atÎnca' data~iirulcentralei. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. intern8tionale .mtraacestea trei: Credinta. 4. Speranta. \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. cu trecutulsau sa . tradarea iubirii de dragul unor. . Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat . Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. . . formarei spiritului ~i asP!. Am format numiirtli.. .. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata. de virtuple in eare ". sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa. 1 " . 1 3. ~i Iubirea.ri. .avantaje materiale.a~ta 0 voce 9 Iin~tI. Înciircâtura de iubire .. .. . Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om.. . MiUl deformapi )iQ!':nergetice.i deformat. . ~ . .sânâtiipi ~idestinului copilulul. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne.. '. adica dragostea pentru pârinp. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar. . j . l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense . copii. ' .. ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' . pentru sine. mai:fotD.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie. .terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.sentimentelede ura ~ jignire. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. Desl're. Condipa existentl:i dl:plin\l a. locul al patrulea. AcesteÎncBlCiri e at1ii. 2.biocâmpUqIor umane 0 constituie.in prim~ rând. bunatate. De data..". ~ - .a .tTaijlSca ni~te sentimente oegative.rau În legatur1i.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului.o. Am multumit ~arn Închis. ~~ auzit' un glas iritat: . În carte s-a vorbit foarte'.inciil~legate de .apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a . s pe TrclJuia sa sun in Belgia. de.sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele". când flitul ~i ~i nu trebuie sa. dorinta . Iuna acincea . comportwe grosOlana.i nevii.tata. se supere sllu sa .' . " .de . . plâcutii. !ntr-un e . .natate. igienei spirituall: ~iaexistentl:i./ . -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare .nult. A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena.i"gre~ite.timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli.. Am .. N~te deformàrÏ destul de paternice.' 5.i.a accelera sau de a.normale a structurilor . ' ' grabeasca viitoruL . Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. Încetini evenimentele. '.sa el! ~i sii nu admitii parerile cte." iB.

< .EJrist!înili fi..ergetlcii ~I de .e1ile mm.~i cu asta ar fi .seriede par.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.apuea de bloen. de.m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!."~~tf.N-ampututÎntelege de ce.~ mceream sa descopàr defeçpunil. .buieei si diagnosticareakarmei. ~.J'pl~caomul pentra impri1~ta sa.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.'. aréÎnSchimb>. ..liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute. ' W!iid.este cea mercantili:.bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet. Lazarev rn-a seas din imp/lS. meR. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.ecAtdrSiab pregatit da.. Mi-am schimbat atitudinea . .un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe.aunei anaIizenemt..r -' IIHJ . 1 . 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i. naturUvii ~." '. Când primeam.celordiIl jur.i' ~uicepuVsi'oeercetez .Oia~ul.sa ma acttvizei.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . M-am speriat. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~.~' s-a destqurat practlca.Îiaa1tji .. .infarctul de .va dea Dumn~z~ . Sa nu. diagnosticaJn..sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met. daca vi vep.. Flecare om care aspiIi:.sunt geooolle.Ritmurile universului nu trebUie tulburate.sa tr.fatiide difurite senzapi.iceam ..~ inadmisibili abordare a metodei . ' ' ~. ftra p~ilede rigœre... Am .ul ma Îmboldea sa merg mat.>f'im~âitd PI!ÎP2. Era 0.asupra. tot ce puteam: Curapun. ' ..?Jl'8ios ". . futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati. .."".. diverse ÎovitUriptintru gre.Ueglltivaasupra. ponderomotbrografiei .Iovituri diIl ptrtea sotiei. sotie.ma cumilltese Însa orgoli. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU. '.r. . penttuunvind.'la' . am pierdut 0 jumatate de câmp.e diIlautomobil.'.8tP~~. mai eurapun. decis. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 . ca deasupra eapulcl nu am.utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ.~n....estePo." Ii.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare. ln special fiul cel mi.~V~fieu!. 'Pe. toa~a partea stân~a.mea. Bnnp1u#u$Çr. spirttualitaU.a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met. 191 '~ile enulII~~ai'suS..".. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii...: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap.sa.$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta. ~ mai '.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte. care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat.pericmoasi..ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA.arteaacesteia. .pnn ee-am trecut eu.I1I"bletqda LazareV".i.a lungul.azerev'I. Întrei'-patru l~i.~eu:'~a .o datii.biocâmp. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.pliicea.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.Piirea . copii$i chiar p~tru mille.ab'domen'. ExiStio.oarea de'menghinaacapului $i.. fi .ttebUit sa .Unfiil de foItii' mii mana mainte ~.f~a.odei conl>ti Îh ~~ ci .t:pe care Îi iubescnespusdeimult.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor.:un rfiu orimlui. de energiile ~perioare ~. departe.' departe. poateduce la urmariimpn1Vizibile." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~. ' foltrte .[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. ."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa.oda esœpericulollScâ ~nuIna..ecep. J' . .' Într-o atare'sÏtuatie.. Lueram p...~ipentru ~av....oQaeste .Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ . Întelegeam fiecare.'< .Divin se Încarca. . meomparabilii. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea. eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F. durere de capsau 'Întepatura diJl.am Început.~:.~.era larg:de liis. Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci.. . mal periculbilsi .r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc .aiidialopa\~pa "RI~~Ji. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau . in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a. f d~i vine' maj lent. .m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.

-" . Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe..n~atidevenit principü p\mod de. .'in camI< de fat&-aceasta a fost un.'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m. de 'gândit ~i iar de gândit.. arnbigui. ' ' .n~onn inftângerea iD. credinta ~i cuno~tintele. wad cà.. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j .daca.sarcina"..Jegil. .viatiiar{)itlUl inCearca imediat.fizica. Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte. lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i. ' '.subliniez.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia . Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll.Jnunle.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu... " ' desc~ fati deDivinitate. . Aspira1ÏiJ. pnând Într-o mâila vila ia.mat~nale. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".' .victerÎf>.spr(\ Dumnezeu. Penttb a'obPne 0 inforntatie .$i cine viirâspunde'? .. fapt . Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul." 1 . :.. Daci.poatecineva 8-0 invete.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet. aplicând-o ~ trebuie de gândit.p1JDctul . '.J.Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt. K~a omenirii. La nivel1il. viizând interferentete biocâmpurilor.sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .pfunânt~~tide a.. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor . Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. . ' . karma este Închisa..atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala.iEste necesar . cohtin)JadiagnostiJ:area.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme. Plilini. Poli vindeca ~i obtine 0 .miemi s-a.in general. tra. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi.Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu..)in' pâc. .avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc.puri. cevasitnpJu.rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus.. sa excluda depende nta de b].sa ()bpllà . Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: .ca omul .estt\un salvator allumll. L. ~ Eu. .' . - ' ..singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' .itate.espiritUlUi0..pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele.~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d.~.iJlli deformeaza imormapa. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere. omul trebuie sa.acestluGN În primul t'ind. Cu karma impura..( .dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat. p!U'anoia. . fie .semne de.411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i. Voi fi fericit da.i!Jcerc'Sii explicmetoda.nu 0 . .. Când. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. cà fiecare om caretinde catre Divin. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i.... ficut fiindca raul cu care.. -. prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele . contemporane este atât. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele.. tyfe~uI e foarte simplu.~i vâd .' ' . spre . . 1!13 JrrtorC~du.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale.formatii? .informape pura numai În starea când Voidaun.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.$i.1~ .~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede .." J . " : Tânarol numi-arA$p~. de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte.

'siise mai dezvolte.'. spirit. .1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i .area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi.este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare. .se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale. '..'J.n~1!!e SIlDt. .' . '. în lume .Acesta este faptul care.> '. Diferenpere'a la nivelfizic.>" . spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. spaVu.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. material ~i spiritUal În ' ..condiponeaza corelapà dmtre.' numaiprin metoda spirituala. -' . '/i4itjalJ. diferentierii fI1!1teriaie." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl.'ni~".it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. .~. llirgirea spafiu)i... . Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri. .. nu are cU!»'. iIIsi.~~~ nisa1tJ. spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor. înacest Cel Civilizapacontemporanli.câmpuJui.'reprezentati de1Jlasa.'-.'.'.reducii la largirea . exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. . \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a.. Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau. .!ca. CondiVa pentru dezvoltares ~i merif.'. prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot.. Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. ' . .' ":. . ' Diferenperea corpului .secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii.r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale./ 194 .înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei. În Univers la nive! materialtrebuie si se.'. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà. ~i sa con~tientizeze fapfii. aceasmlume._l. ~~ . ." -'." - 195 . preCllm fiul riitacitor. TendiJ. trebuie sa faca Inedicina. intehsificllf6a " ..Ji §l1Jliirirea timpuM. . principalele proGeSe pastc. catre .Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .

. ..... 0 . .'...:" PREFATA Din partea """""""". .... Structura informa{ionaliistabilii. . autorululo o..'>'-' " j"'/ ..' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V ..'Or'. CAPITOLUL l ". o ... .Încheiere .. ..... ./~.... 67 bioenergetica 00. 0" 0....' .. " ..... . Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a.arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI .numita aM ..... 60 ......0000 .''' 0.. ..... .. 0 .:): . . " 0 ." .. o... \ '.. .. .0"" O" 150 150 166 " ... .. \ j' ~~.. 00' : : 0 0 0 . ... ... 0" 5 9 13 ..... ..... ..."'"'''.. . 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII ... Cultura.... .... 187 .' """"..:.. . 0... '... 0 67 ." .. ".' CAPITOLULlli Te$tarea . . . 0 .... . .. 000000.....: CUPRINS t:\ ...'.' 13 60 CAPITOLUL II .00""""'" 0 '0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful