...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile.. fiecrfruia dintre no./.sau . multeaitel'e.stinuilli. acesteic(up este confirmata de mU!limea .care slInt codate În karma . vindeca . cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate.. cQZ/AriÎn fara carora.terdepemkn/a dmtre .lJzic. ale eticii ~i moralei cre§tine. Însa purini aameni '.yi.psihic.~t harazite ~i.yi' lintpotfi.\'Unt dotafi de la natura . \ CitilUi flceasta carte. ouceriri . putea . [Yutaea dea "vedea".p structura cu mu/t mai. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? . etic irepro§ah!l: .ecQPÙ safllito.l'au un camportament.ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i.l'Ci e.§i destin" afirmaca are O.~ . aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . 'reprezinti't. neMmtindÎn. aclionandu-se aSllpra bolii.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta . aC/lOneaza.. ' ..~tiin/elor medicak. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii ..' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"".fiira sa fughilim medicamente ~ifara . ln prezent . lor?.DqJ:fÇ.a a alltorului.' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. '.alimentafia. În vbunea /1{1 t. idet1ti!icata de. mai importa. ' Ne put:m . ln ceea' ce prive~te. În l'au). de trclrtsmitere a . spirit # desÜn este. . . un ta~pUlt\. 0 Ne paij..oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~.capacitafile hÎoenergetice ale.eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .emem. . Îh ~pinia autorului. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne. . ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii.i. . . Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . gravidei HI . Cilind aceastiicarte.'~ . . psihic. <if:el..yom pazi de multe nenorociri. Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -.. . doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. . KaI'ma...arev ne da.dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. (.indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. " core. a itffelege. ]eoria 1i.cu . cu cele mai fl(li .. autorul car/ii "Karma~sau ...z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul . .'f . civem tati. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de. sanata/ii. cauia riinuiniind IÎt.çJJUnzatoare .il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . Cartea' sa este.e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. doar asupra efectulu. lrt. La.dllpa cum afirma s.S. ne vom.. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. ci reprezinta.$it u mult grani/eie . care ne-au fo. a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . dovedlt afi nepuÜncioosii.multe. . cont!nuqre nesçhimbatii. domenitJl .\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? .'-. Armonill dintre fizic. .reak din pr~r:a }erapelltic. hranim? . yom descoperi plini de~ilrpJ. mec(icina oficiala . 1 7 A.l'-a .hlulte ori cu destiiUll.ne operam? sa .~cientul se Îmbolniive~tede plamiini. convmgator.orientale (În ~pecial ale celellndlene).yi mai ales cum? Sunt. . Dotal Cllni~te calitali. (În bine .. n .. .!(i1). mai ales. . il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca.metoda elahora/a de auforu!. . vreme COTl4I11llfr!le noastre: '.a caZ/m. . pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa. ~ ".iji a corecta structur~'.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi. fapt pentru cflre.1. I~i~decarea acest~ia. de fapte.cazuri!or rezolvatç. spirit.uz!lor bolii # al restahilirii . pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. bioenergetice ie~ite din comun autoru/. 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi.~i. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele . Învataturi'i.saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m. pamenUorau crescutincredihi/ de mult.tiirÙsale.Billenergie. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. . .. se. . fu.... $tim . mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele.

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale.. urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. . a1. . sehimblirii spiritului ~i a sufletului. w. " sa pOJ:l . .t .sa w subordonâmorb~e c'an. :.ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea. ' " .. ID 'Iocuf"ri . "" . " ' . \:. Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio ." " ".e. Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ". sunt amt de .un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine. cuno~tem 1 giI d '. caut ID primul rân ea d cauzeleapari'.- . 1 qmo~tmtelor noastre În timp. propuse de fil~' ". ' .ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule . perfecponaru spirituale ~. . . ' ' i. . pe caream . 'ID cel nIaI feric't caz. pnCIDmm nu oame n 1for..' '.0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte.tituiecel mai b ' eticii umarie. prezell.0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. Cllte ~iilte. Desconsiderarea acestel cennte.iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care.prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. a. 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. . ' straturile '.timpul sa t~:rtmtâm . oram sun contemp t. atalionului. asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul. trebUle Începuta ri grada t ~I P .1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm . ' '. . . . Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. ' ' . Fi~care P:eglitJt. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi. d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte. .nostru . .' 'l'# /4 conJuratoare. . sa definesc taportul corect fatii de bioenergie." 0 mfi' . . Universul con~tiinta' . 0lumiire ..II " .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. 'Omul est" . BlavatSkaia a discutat cu . .' ". 0 IDcercare """". .' '. necesitatea.'" ~i defiecare data'. ' ' .ar . -Îngrozit.'..'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. .ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om. . citit-0 prin anii ~aptezeci.'.1.J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '..d . comp lex ' dl!1care doar .' ~I al transformârilor .~p'ermitii sa descfftâm ."Încii din oo'pilarie.~convi\1gde .. ' . c.mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' .'dffioo.prezentarea materialistâ ... . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr .E. .. 1.j.din. c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. regele." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î. '.decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' .am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.derare a bagajului. ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile ... obligatorie a supra~etuirii. " .ZlC.cândva . ' . ' " '.-.n promovarea Întelegerea lumii cOns. -.~.Industanului"." noastre' a ~pmtualitapi noa. ' ' ' . I-ablestemat l'lerege.cu multâ prudenta În mod . p'ârerea mea. ." sch'Imbarn ei. poate -duc~ hi degeilerare ~. . Regele urma sii-~i piarda .. maiirnportantâ .:"~ 1 . .~ ' ". .asupra el trebuie mal'. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt .' O astre fa'" .ignit e moarte. cunoscutenouâ ' ' 0 . mca mult prea firave. '.. 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând. ".tre " ' .'~i atunci ~a intamplat. eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' . ".tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara.. ' ..un slstem rofi XISt enta e " .d d distrugem ' çilStru!8âJ!du.iiiI d ' gerea lmnii.. " " ' ' . VlnmentulUl spiritual . .cu . Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia.ate 0. decat '.d~-ma de probcmele s' w. ' ' . Din paca~ astfel . ' Poslbdltatile' bioenef ge '. . ~ . . ' . omu. ' .spre cautal'~' '. . "ben~fice.e' 1 "_.. sa èivOlt: . Din ' ru Pau. ' L c. '1i ~ .' mtâi s-o În(ele". stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" . Acum aceasta l'eprezintâ conditia . ' Întrucat În(elegerea " ' . . rm afa despre lume Încercând " . ' ...prezIDta mceputuI .' r'a re.man.Cercetâr~e . r econsl..CUPM anatatu umane ~Ide. subcon~tiinfa.". treb ' " .15 .\L. ' . ~amenilor. or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w .' ~' . '... . Ire. pomltIva confOnTI careia '"ESte.lZâ ~i se d I~::~asta..exerclta 0 influen'a . . fata de cr~terea' posibilitatilor umane.e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne."". ._" . .'. Într~una <lin localitâple Indiei.de tendinte.. .la pieire. P. C~Ie . dupa.mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. . 1?teJ-ectuaie a omu lui. " . ace~t':'.preveltir " bohlor. . F punem de un Slstem unit de cuno~tinte .. acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor.'.

as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata.de pela (jptzeci ln. fiécare dat! cânct analizlim . 16 ~ . Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate . sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez. 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa. " prin careoie produc ' ~ "'. . ! ~I~~amstudiat. cu timpul ele ar putea fi ameliorate.'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . fi :en~rat~e.saaparadinnou ruPtI.am c 8znit'. SCUpiiri infuini ' oaror~. nu se circumscriau acestei reprezentari. Ironul i~r '~u /u. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i.. ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor... e ~~p .eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc.~edicln!.'e1 ti c. cu atâtapareau fapte mai senzationale. drept rupturâ. . l ~pulUl j. d. mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat.c. . r~tacutdupa terapie. . mea. a omului. . .LBolnavul av. ".fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. daca se va actiona asupra acestora. ce existaInteleg 'tare est.Ira.".riJ. .. .ns un / anUmlt.a fI.lâmureasciuli caz ~ cues-~ . ' .~bolnavului.'> ' ". Când rn-am aplecat mai cu . ---'-"'-. .cu puterni 'cI' care traversau . Analizâ. ci sa ~i previn bolile. Pen!TUmine era I!.wU'-o dati a lntervenpa.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac .aee as t -'.nd ~este modificâri. insuccese În viata. '. . ' .Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa.ap~ dm generape 'in c:mltate.'pe '" .stabJ~~. penollditde'timp. . traumatisme. a ~pului.finumit cie va.. ~l a prac. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . starea fizicâ.. " >" -f poate. . . ID ~~ntinuare .FeI~clti.defofIDarea ' . . .' ". .~" ". pentru a-. . a tot Ce-l stat. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc.' g a m die. Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' .cu " "convlDgere ..r<roln familiale. ~.pentru. 1iim'team.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor .. . " . Aceste structuri Î1)' exÎ~~r. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~.La GeJ:'. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. defonnarea patologicii a caracterului.'ener~ell.'. uman. . -".tranSltlit .' - - " i ' . .u'. 0 anUffiJta Ceea-l.e Izvorul or n "'.-.n~ . " i Când . locu1 SÎnCopei t Ii -. am ajuns la concluzia ca sanatatea. În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul. . . .. ceea ce determinâ.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . JDte1pretatintotdeauna . "" . a.. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice. -. Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito.'.. Nr. Acestea pot fi diverse boli. .. mâiniJe ni~te structUti. . ~t . . u.a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala. avusesem pana -' atUnci: caca. medic ~ente. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn ... . " l~tamplator.de. care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire. "Momentan . a : .ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c. " .. Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu. strq~n~are indeplinesc ~i. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-.'e.f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . le-am numit. D e. .~ .e . . carel~am ca porpune ." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii.~. . nivel uu amAUnor.:: Am. 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare. Cântpul moale .ifi crutatii viata suveranul . " - '. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . /1 . unn sai s-au ri. . a de vern 't .. regele de~cendenplo r sât "" at. . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.l!\eto~~. ilar .ce s-a i'ntântPlat'.\ .2.sipitprin intrea ~l-a pier d . mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .. Amtratat În acest..' .'credelllJl. devieri psihice.. .) ..ce~ ce cre d .'-'. atentie asupra acestor fapte. cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . piistr~a. am observat ca boala. eaupter denie de energie.. ---.bsalut Clat c .".0 r ' a tont '. p 1 . DrumUI meu '~x.faracterul. ca.IIu"inare".' .Vi .a. 17 . al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari.

inSânato~easca. pe la doua dupa masa. '.Acum doua zile..." \ ~.cevamai bine. y. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. f~ceput sa scada vertiginos. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute. sa alruze durerila rinichi. Eram fericit medicina era neputincioasa.' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil . fiind Într-o stare grava. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr.hotirât s-o '. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. .Am . ( pericolului. in pofida tuturoreforturilor medicilor.' ~. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. cu organismul foarte slabit. antibioticele n-au avut .la spital cu 0 criza acuta de colici renali.j 18 .am Început Sa tratez.acesta' Într-0 stare depJ'. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu. era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. Vederea la ochiul stâng era ( e.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca. ' 1 . Luni. Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. Antibioticele nu scâdeauinfectia.\I:'()iam foarte mult s-o ajut. destinul. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. I-a revenit culoarea În Qbraji. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i. . ' . Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet.Totul e in regula. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. '. el s-a taiat la mâna. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa.. 1 insa. bolnava a renuntat la masca de oxigen.:!. se insanâto~easca. Odata . nici un fel de ameliorare. continuând sa scada. De a.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. a fost raspunsul. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a.. .i:nn dadea nici un fel de rezultate. de~i de câteva zile refuza brana.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine. . La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi.a . ' . Ea a fost adusa.produs ameliorarea? am intrebat eu.. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate.Nua fost evidentiata vreo infeqie . Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la.in timp ce eu . ':~'I_. semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea. iar la cel drept de cinc.. Prietena ta vatrai".fuJctific. 19 bioenergetice. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce. in jurul orei doua. imbolnavit feti!a unor prieteni. nu s-a . mai Întâi de pojar. Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului.plamânilor.meningita ~i congestie pulmonara. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: . medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara .imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei.mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I.. dupa amiaza.iar tratamentul cu antlblOttce '. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele.: flltitei. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete. sub ochü vizitatoarei. am reu~it s-o influentez. am aflat ca era . eram . M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. nici un efect. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal. dintr-o data. peste . Când s-a. . '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici.daca erau ~anse macar una la mie. Aflând despre acest jucru.Când s-a. Medicii curanti au Încetat.'.izecila suta. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul.sa mai spere În Însânato~ireaei.~ .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte.:. a Început infectarea sângelui.din nou.a ei a Început si.cât!!Valuni a Început. . Dupa prima ~edintaam .apoi au inceput complica!iile .am reu~it.. Starea lui era destul de grava. ".

sistem unitar Înc'ITe sanatatea. ' .lucru. Îl'lteles ca. va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. a-I '. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL.' . sa-I . Acesl lucru cere.. ': nu Întotdeauna ~i. În subcon~tlent.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. am constat ca orgamsmul uman . feaparut. sistem unitar. a mai crescut. btmlcn acestora.fiecare d. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . Au mai trecut doi ani. am vazut ca ~e mima sanatoasa. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome". Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. ~ am. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c.Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. Atunci am. ' ' . Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la .anihila trebuia schimbata optica femeii. .nivelarea acestor structun Însa ( '. mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. traiesc. amui Încearca. pSlhlcul sunt indisolubile.. se. c~racterul. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . Trebuia sa-I descifrez. un.~. Tara intelegerea cauzei care a generatboala.~ase on pe saptamânii. . ~. '..Ce ati simtit atunci? . . > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. La testare. d~i perfect sanatoasa. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. !: ' ' . de Vlata :J' ~i moarte. are un destin nefast. 'ibolnava. La a tre'a~edmta .mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i . Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. \ _ . Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni .Cauzabolil nu dlspare ~i. . gândindu-~a nu:nai.este.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn.~\trecutul tiindcii. . aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!." -. de puternica ~i a murit iar eu. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. Cazul evoca! a confirmat ca. eu am promo vat u~ ~. un dezacord În privinta unui . fata era sanatoasa. Dac[\. J:. destlnul.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub.. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e. tratiimen~l pe. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. dl.'1' urmari din cele mai grave. În orice moment.i' sehimbe.. dep~zlteaza I~. Analizând starea .. ~i 20 Prin urfuare.Mi-a munt sora. i-am propus sa ma ajute. tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee.t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un .'energte. '. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric. Un stres puternic. atitudin:a el fata. il' . . luerat cu mâinile. mvelul .'cuno~tintelor mele.destlnulfiicei.. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el .ceea ce-i mai'important.Era' atat de sanàtoasa. . l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. regretându-l. cum ma vedeti..po~te eXIstavreo ameliorare. de regulil.. . Pentru. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". Cereetându-i eiirnpul. . Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr.-' ~Îl' / . Aceasta poate duce.ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea.la mari neplacen. ~~i" -'.?ulte este lipsit de orice perspectiva. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. eâmpul s~a uniformizat.. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. Cand .:.

i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic..: atamentele deoarece organismul meu acum in orice.:-t . terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au . .""" . '..ptm reglmul alimentar.rezista..ointei. atn v4ut structura acestei maladii. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti.protec!iei . la miRe 0 femeie cu un copil mie.... Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic... Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia . am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida.'care trecusem cu mana. .' '. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat.. " '::. fetei . cunosc toate tipurile de masaj punctural.)M. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. .. determinate de un eveniment concret in viata femeii.. pot fura bioenergie de la ..torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup . Era 0 situa!ie Iaraie~ire..Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care .. Am in!eles ca . [ "- Vine. Nu ..edeochiului."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci.'. .. . biocâmpurilornu puteau fi rezultate al.~.. Si inca În mod considerabil... .'. Voiam sa ~tiiJ cat' pot . Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul.' coÎ'ectat. ''. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii. 23 J J \. . . de-.c-" .mcâmpul structura. tratand 0 i femeiede deochi.: r: ~isà reflectez. creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa. Cand a venit data urmatoare. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i . de la distan!a.f".'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei..unde. deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme. Am lucrat lu!. Eu pot trata prin intensificarea '.''.' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. ti~ice Dm.indepârtând indepartat deoçhiul.Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. /"" . . ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva. cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez . . I-am . '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i ..Senzatiile erau neob~nuite.de la distan!a.. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente.Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine...vampirism. la un control de rutina. culoarea fetei im} devenise verzuie.t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. nu dintr-o data. Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie." ~_. sa ma odihnesc . Prin locurile peste . Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. Exact in aeea perioada am primit invitatia. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna.-'-""'-- 22 . Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc.. . la 0 distanta de 20-30 cm de corp. Aveam la tratament 0 femeie tânara. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a. .:s~ . Suprasolicii:andu-mi ...!. 'Si . Odatà. Nu mai intelegeam nimic. Am inteles acest lucru . . Cand am citit insemnarea mamei ..~-".-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa.e. deexemplu. Ii furam energia. c} . Veneam acasa mai mult mort decat viu..f:'çeeace fac este.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi. Puteam sa indepartez aceste. ~ "_.'.lucram.h\. .j mea.

. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il .- . Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . al câmpurilor fizice ale obiectului. catre scjJimbarea coneep!iei individului. cercetate.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. '.În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . ."" -. a iau 0 hotiirare. prin spovedanie. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul.. acestor dezechilibre. ~i asupra sufletului. Noi doar I-am ignorat un timp. . depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. Am renun!at total la utilizarea mainilor.P1etoda. i acestei metode. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii.m-am sim!it ca Llnnou niiscut. schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins.. cu D. cu / .Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. Încetul cu Încetul. ci câmpu!. ). ~eful laboratorului de miisuratori biologice. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. ~i Întrucât Între apari!ia . M-am scaldat În lac ~i. iar influen!areir pe planul al doilea. ~i eu am Început s-o caut. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. pentru ca e\e sunt primordiale. . .ivinitatea.. deodatii.sa iovestighez doar boala.. atat la distan!à cât ~i prin contact. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda. Am plecat la loeul Onega. M-am gandit cii. < .j. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. de unde aaparut ~i ce roi joaca . . secolul al ~aisprezecelea. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. . al . . Manifestarea. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres. apoi a plouat. reprezinta. ramei ~i al pendulei. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala.. Boala. Polikov.. " \. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica..' \ i s-a Înseninat ~i. tratat nu organul' bolnav. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. Era oocazie cat se poate de potrivita. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea.' nalizândÎn detaliu situa!ia. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. Principalul e sa Înteregem '-'. .. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. A' La finele anu]1.~C-'''''~""'.. giisi solu!ia. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. . sa intràm În armonie cu Universul. . nu Însà ~i cauzele iieesteia.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. Am vizitatbisericu!a din lemn din: ... . chiaI: deasupra capetelor noastre a'. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. apiirut curcubeuJ.c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. ~. De ~ . Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . Speram .'J' ". au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile.. El este expus În Carrile Sfinte.voi fi În miisura sa . .. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i .': odihnindu-ma~j. Îndt. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. În metoda de lucru a lui PQlikov eu .unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului.

.~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi.practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai .~~ . a corpului. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane.çsupilrare puternica a mamei.a cu greutate. de eercetare a. E drept ca. . desigur.pe un drum gre~it". Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie .. 0 informatie a *. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate. Cercetiirile pe care le efectuez. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale.câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. a organismelor inferioare ~isuperioare. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii.s1.:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii . ~ ! campurilor. Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. :~ . cat legile care au fost Înc~lcate. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor. Copiliiria .. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua . alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor.. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. trebuie sa se perfec!ioneze spiritual.sa-~i. abia mai târziu arn Întelesca ':.. mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 . când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~". actionând asupra lor. Însa eu vedeam cA deforma!ia. am analizat !egâturile dintre comportament. a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman. . ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. sa caute noi CMde dezvoltare.con~tientizeze erorile comise. .. . . Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. . Aceastii .1tele unui sistem ce permitea . ~.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. informatie stii la baza formiirii destinului copilului.' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum . Am Înteles cat de '~.Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile . karrnei poate fi numitii . . Piiritltii le transmit copiilor. Odatii. 0 ura 'l puternica. Când mi se aducea .'d. structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor .-'. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. Era deScoperirea.'(-'~"'"~"_. spre a ne saiva. caracterului ~ispiritului acestuia."" . La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte .trebuie sa plateasca.lra mbii piirinti. rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a . unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului .Îl face pe copil sa fie supilracios.. mamei. vild..ca omul se afla . Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului .responsabili pentru qorpul. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie.prin fi~care fapt copcret.1. forma deformatiei structurilor ~i. ' Metoda mea. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. 0 . lucru.mi-am petrecut-o la Marea Azov.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. . sanatate. Când corectam deformatiile câmpului '. omului.trei luni cu 0 boala grava era. este deosebit' de dificila.."-"-" ". ceea Ce s-a Întamplat. Cunoscând dependen!a omului de structura . a-~i executa dansurile lor. nutrita În timpul sarcinii. au fost unele nuan!e. "Pfemon~iepractica". EiJ vad nu . instan!ele eti~e.\tat evenimenteleca atare. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru.. Într-0 forma abstracta.

... Cine dintre noi n-a cunoscut macar . . §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. Toatecelelalte .. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent. din pacate nu le-am . El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. dintr-o datà. piimânteana de zi cu zi.".Orientului. fata §tia desprt. la' un instructaj. . 0 ruda. ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. ca a ÎncaJcat legile supreme. . nutrind. fata a scapat de suferin!e. de cei apropiap.. Dupaeatev<!..Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. Însa.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea.avertisment. am zis ca nu e veninos. .\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii. lnsa de ceva indescifrabil. ci §i ajuta sufletele oamenilor. ce-i vorba.ea are vreo vina. vreunul din ei..zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira.cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare. $arpele nu era prea mare. dupa aecea din nou ln apa.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar.. de .. cu viteza fulgerului. lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate.ln cele mai variate forme. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite. avertismentulanima]e1or? . Ma privea tara sa mamu§te. ~ ~.Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost .. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod.a se poate nu numai vindeca.de oameni. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata .' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c./- urmaritii de aceasta dragoste. dar avertizându-ma. foarte chinuitor. . originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala. Cine-i de vina? 0 feJlleie. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului. nu ~tiu de ce. " .~: . de Univers. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra. de copii... uitand ca . Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa. ~ Când.o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. de a se sinucide. am lnceput sa-I tin ~e coada. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre.lucram ca ghid pe lacul Rita.a mu~catpunga §ia gaurit-o.. . dar s-a casatorit cu un altul. II atingeam din când ln când cu mana. poate nu chiar de dragoste. . I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba."_. Era vorba de vipera Koznakov. Chiarbunica ei. sa dea semne de Înviorare. cat mai departe de oamèni. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. '7 ". El . prin aceastii maniera curioasa. printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire. Era unul ~i aeela~i pe~te carc. vindecarea sufletelor oamenilor. În joaca. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica.. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . din interes. . ..a iubit foarte mult 'un om.. ". din când În când. Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el. Eu continuam sa-I lin §i. Am Început sa analizezdaca..fata de Dumnezeu.natUra. . Rezultatul testarilor a fost negativ.o. §i s-au despaJ1it." . Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea. Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile. Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :. ~" \ bunica.iubiriidin noi Îfi§ine. Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea ."-' 211 2'1 . El a ramas mult timp inacti~dupa care...0 datii ln viata . II§teptand sa-i dau drumul.: V .gasit Dicmeri expuse În totalitate. . pe nea~teptate. ' minute saltul pe useat s-arepetat. destinele lor. Am ln!eles ca era un. nimic!.. $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. . Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. Bunica. jn tinerete bunica ei . dorinta insurmQntabilà de . El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. avea pielea albicioasii §i eu. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste.e periculos.".

Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra.'gândurile ~i faptele ei au creat un. soartanoastta. ci . de un om de care ea Î~ibateajoc. Înainte mecanismul pun. cu toate acestea. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. :.sihicul. cercetand multiple probleme. cat ~icu cea a copiilor sai. . la mve\q1 campurilor. . Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. buna sau rea. foarte des. din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. p.ltele. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un . . Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. adica spiritul. inverS~a Universului. . . Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu. . Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca .itiv se Întindea pe parcursul catorva . Investigatiile mele au . Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. va avea un s~it tragic. - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1.' . -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. a fi'aplor.0 \ 31 a 'muri. surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea.fiiqei. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. asupra copiilor saua rudelor.. Una clin explicatii ar fi.când el devine cuminte ~i ascultator. Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. ~ . Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. crizele aU.CuviJ. dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii. Copilul intensifica.( . '. vorbele ~i 1 . se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii . omul pâna la primirea pedepsei. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei. parinti . .zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului. ~i programelor nocive. .1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor. f . . faptul ca cea care. În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele. . timp. iai cele rele nu scad. Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor . '.scos la iveala '. hune. .~. . Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. Este drept ca În ultimii cinci . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. . tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. ~.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar.. În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . " . Marna a fost iubita extraordinar de mult. destinul ~i siinatatea parintilor. are suficient riigaz pentru a mai piicatui. Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi.3. . pedepsesc Însa. . Încetat. Însa a aparut 0 altaproblema. . Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. ' cânipului informativ al Universului. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - .' dupa piirerea mea.a prograznelor. " \1i<: lit.

Cercetând cauza. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. a face rau. . ' :1 .w:. Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 .":':'~ ." "":. comunicarea cu bolnava. dar nu-i bolnava ea.stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala. } 31 1 .trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va. arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într. 4nca Il"arn apucat. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee. .a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' .': " " . Eu explic ca enureza .a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl. Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. . . demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. el plate~te individual.. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". Prinn-. ci copilu!. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. din ordinullui Lenin' a cIerului.i-arn'explicat . dumneavoastra ~i v. . sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an.este doar vârful aisbergului. 'din . se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. .~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât ..:. ' . Daca aceasta a fost puternica . acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de . Necunoscând acest lucru. .el este mai putin imun decât marna sa... 'f eu femeii. Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime. . . Cum se simte colega dumneavoastra? . .' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 . diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire.. - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . .m~ tlchilibrez.un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii.once suparare a acestora pe mine. = . punct de vedere energetic. .distrugere a iubirii ~i vietii ~i. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului.mult mai mari comparativ cu marna sa.~problemeln viata privata.'arneliorare. mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui. 33 l.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. Cea mai mica suparare 'pe cI~eva. un fiu.(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i.Da. De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci. ~ ~. Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula. .. Acum .\ ":! ~ MI.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.. . Dacii omul atacii individual.a deformat câmpu!.o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii.!. atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare. ". de .. De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-. provocate de programul dorintei de .E ln concediu de boala.:~.. ln karma acestuia.. ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre. I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. . '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara. Iata ca acest cântec contine .?rii. maladii cardio-vasculare. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa .

.permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale.. .~~_.".aceasta. . Eu am mSlstat. ~i ' 'r~' . cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. Disciplinarea con~tiintei acum. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos.)nvestigatiile.vi le reprezentati Într-un mod mai real. " : . ii va urma 0 noua pedeapsa. . legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. aveau parte de neplaceri. mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat.. 35 . Toti cei care au Încercat s-o ajute. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica.efectuezzil.decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. Catastrofele. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai. cu efectul. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra.' . Înalt nivel bioenergetic. Este exclus. vreme de .foarte puternica .. seara. necazuri sau se Îmbolnaveau. . - . Când ma aflam Înca.În articulatii ~i anemie. Am Început' s-o tratez. Înca foarte puternic. joaca un roI foarte..existenta. de un fenomen nebulos'. Cand un om este supus unui atac bioenergetic. d!tr . . $i cu cât. abstract.nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. [n .\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul. Ameliorarea a venit destul de repede. ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. ne ruiniim pe noi În~ine..Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla.a Întârziat vreo. nu este un simplu principiu . Una din . mi-a raspuns femei.. rara sa ~tim ce facem.-'.I-ati dorit raul. .. ". - . . când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite. dumneavoastra atrageti nenorocirile. candoamenii au ajuns la un . '34 ) . Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau.:. bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l. am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. k!\ll11ice. ' ~i a rudelor mele.. Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei.!lt. ' prezenta puternice dureri de cap.. privind-o. ci sa-l ajut.. cinci zile. se simtea rau. 0 preziciitoare. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia.Ma obseda 0 tâmpenie: . . . i' '1. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact. Este un .l.ekemplu tipic de modul cum noi.$titi ce. important. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. ea trebuie sa devina un mod de .~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ ... cel mai bun sistem de aparare.:. Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele. În . . Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru. au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri . in acela~i timp. " .mai alesacum. co~marurile cu care pe luptall1 ' . Îmi iubesc foartenl1. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . Întrucât ma ocup dest1JI de multii. ~tpdiul literaturii ezoterice. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen.~'~i".u'C":'''. Constat 0 foarte mare. ': \ .drumul pe care trebuia sa-I urmez. ~ pe care le.Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala . M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat.:. iD mod firesc.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. ..Ce ati simtit? . .:~. Ea simtea 0 permanenta presiune psihica.. '. daca el . Aceastii lege. la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /. a venit la mine la control' 0 pacienta. . S-a dus la 0 "baba".legere a lumii.

Renun!ând la contralovitura) . În aparen!ii justiIlcata. a iubit un om Însa . bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru.Daca cineva ma love~te.ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia. deformarea destinului. ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla.Pentru mine. Cauza . ma stapânesc. : vindeca straturile. În cazul loviturii bioenergetice. În IIguri de ceara. urm~ii ei adica. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. Întrucât omul este. Spre <leosebire de sIln!i. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia.:~~ 1 1 . dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. În centrul Pamântului. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului.altceva decât sa "amâne" bolile. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei. am vazut la ce poate duce folosirea.:u a dorit copilul ~i a facut avort. ~ ~(: i:$ '6 ). tulburari psihice.bade." Nu mi-am imaginat ca. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice. . ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. Sunt niveluri absolut diferite.. la nivelul biocâmpurilor. . Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice. ' " . . A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna..ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. .} ~. ci doar 0 midi parte ~i ei . ' neg'll. Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. transferând toate. În plante. eu n. de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor.~. Procedând astfel ei nu fac. În animaJe domestice. Am t.l1ui. Bunica femeii. Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. de - -. În anii sai de tinerete. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. cel care prime~te. raspund tot prin violen!a.~J>. ~i trupul.!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice .tiva.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !.ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul. ' . .estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia . Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. ingustii. care aveauviziunea Întregului. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. '. Mi-am. nu-i nimic de mirare ln acest caz. Universl. care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile .Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa. inferioare. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai.

. ~i nu numai pe "'dumneavoastra.aceasta satisfaqie de.b~. . .. pac!ent!. .19 sW"ea ~ fizK!~. lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea.aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu .'gradul de co'n~tientizare a .un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie. Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala. Sigur." . .. nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. 0 satisfactie. Pasionat dl) diagnosticaœ. Aveain . . În primul rand cu ajutorul Întelegerii.imesc cu un minimum dei: .grqeIilor comisede acesta: .: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei".'". ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. este 0 ocupatie foarte serioasa. . . dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A.. acest lucrunu poate continua multa vreme.credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs. Egoismul .claditii pe moartea sufleteasca.fi' 38 . Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor.. locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un .sa te ocupi numai de problemele" 'materiale. decat ceea ce se Întiimpla În jur.de a va ajuta. ..~. Duelul verbal œÎncepe.vigilenta treaza. . dar viata te obliga la ~a'ceva. ...Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. . . Îi exphc.. .am patruzeci de ':. " F emela !a totul ca pe 0 distractie.. nu vreti sa-I . ." .apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri. pœferat sa ma dedic cercetàrilor. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente.moment este '. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!. Universul ~i sufletul acestuia.~i cum. de' evidimtierea un or noi (\j' . ' Dutnnezeu? j .. Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe. c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: .Da. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i. Imaginati-va ca sunteti Într-un .dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani . .' .ca sunt despartiti de mine. . . . - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . . . Recent . Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale. ' . .~' ~ \ntr-o conversatie. incipient. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament. la un anumit 'punct egoismul este normal..În tim" ce dumneav~astra va . astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om. posibilitiiti ale metodei. Nu mai gasesc argumente pentru a 0 . Ulterior.exphc motiv. ..cu el pieœ ~i celula. eu pacientei.vQdcà. un timp oarecare ea se simte bine. Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. a da.~ " . .. starea karmeib()inawlui ~i' de .~sufleteascà \n momentul tratlunentului.~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine.de ..Curn. ..~~. Eu Îi.entru.. . Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . Acum. dar Îmi apare un simtiimant neplacut. .'. sa Înteleg acest lucru? .'~j. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. ci ~i pe mine. . 'tj . . Puteti sa nu . . ' 'r.fentru dumneavoastra sau pentru mine? .Spuneti cii nu-ibine . al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r..Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. stopat!.J:le. Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!. ~. . .Daca celuIa ia tond numai pentru sine. '.ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " . Cu 0 zi \nainte de . . . ' .ani.ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem. Iar În munca l<i. prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere.ln primul rand pentru mine. Pana. . În ('. Însa omul care nu se gande~te decat la sine. uneori uit de perico!. ceea ce-i mai trist.'schimb am' posibilitatea . nu mananc abSOI~ ' : mm!c. Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra. vreo patruzeci de minute hbere. Egoismul..~estaurant. undtLtotul În j~r arde.. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici. .

-. lungul catorva generatii. Este un caz clasic.. Este un om des.at cu acest gând. el are o':ifjuternica . acea femeie §i dupa.' -:-M-am de~piirtit de'sot. . .Sunt gata sa mor lini§tita. Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata. . Sotul dumneavoastra e vampir. de§i am ramas w trei copii. pliirnanulstang.linie paterna. va trebui sa platesc. deteriorarea continuindu"se de-a . renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu .lata caacum programul de distrugere a Universului este la .~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge. Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati. am Început chiar sa cant. . pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor. soarta. Oriee furt premeditat de.de furt m aslv de .' . . are 0 mare agresivitate mtenoara. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\.. Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. Nu i-am niai spus nimic femeii. '. . . . .am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: . 1 1 1 ..N '''/. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. elle fura copulor energIa. . În sfâr§it. frica a inceput sa se manifeste lstenc.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(. Cân~ rn-am desPMtit. tnotivele bolii dumneavoastra. zero.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. . Aura femeii. Am trait foarte rau eu el. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. Judecand dupa energIe. 0 taniira . '.catcorpul. " . dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. . nu Însa §ispiritul. vindecarea prin intermediul Întelegerii. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava. adica am Încii!cat principiul cel mai important . Un astf~. . . vampir. ta:.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii.:. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. Eu. voi fi>~ sanatos. daca nu. rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral. pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. Dadr. ~gOlsm. deconectare fata de Cosmos.tulcie egoist. - ' . destriirnare spirituala. V-am spus. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale. Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . femela. se poate remedia foarte u§or. decinci sutede unitati. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. de dragoste. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. beala de trei sute ciitiizeci de'unitati.nplator.$titi ca aveti un Început de cancer uterin? .. . ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. - . ' .. .. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie. . iar programul de distrugere de trei sute .$i ce yeti face acum? \ . Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. ea se va salva de orice mal~die grava' .. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. boala de asemenea'ia zero.'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . '. cât' §i pe iinie materna. . fapt pentru ~are este nevoit sa fie. Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . . 41 . . Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. . Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. ~ Acum' boala e zero. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau.:.40 .Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. ..'.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. . sanatatea. Ceea ce s-a intamplat cu copiii..Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat. dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. -Da.:K . au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii.

din Cosmos.. s-o. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea .~ p~ntro a pnml suficI. . spirituale. u~~ cant. Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. Prin urmare' .:e.iteza tuturor . folosl la mfimt. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu.. de la Soare. pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte.vreme. acest mod de Întélegere trebuie. de parametri spirituali. Timpl. . Omul tre. Închisa. . a devenit vampirul celui care-I Învatase. metode ~i cuno~tinte.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza. dragostea:~. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp.lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile .e. Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi. .energie. nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ.de ani. daca eu. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului. dureri de cap.'. prezenta simptome de greata. EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: .". Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala. coiIdamnam structurile spirituale la saracie.splntuahtatea. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita. În coptactul cu structurile karmice ale omullii.' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp. de etica.\ numai omul.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti.' " mamte .trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine.proceselor. .te e. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i.~ll:. este 0 dovada . ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. Rezul~tui'!: ' . cele clinurma. '. ce mi-a venit la gura. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala. pacientul meu.' Îmi amintesc de un ait caz. acest proced.ii . destinul ~i sufletul. Dar nici acest luctu nu e suficient.ent.42 energie: din natur~. Pentru a . de vechile tehnici. În jurul orei ~apte? ' Da.: . umplând' de en~rgie..bUtesa ~tie ca energia pe care eltj. ~ .În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J .ci' ~i lumea care-l Înconjoara. Te$. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. . Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. vampmsmulul. .eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 .! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl.\l este 0 categone nelineara ~i. Printipala . prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la . noi primim 0 '.tmulsuborice fonnaduce la degradare.ajungeenergia~ica acesta trebui. . - V-atJ suparat pe sot aseara. Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor . Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i .odei de testare.. . 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. ia de' undeva. un post sever. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative.:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof.Tratarea mecanica a problemei ~i. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi. nobletea sufleteasca. Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma. .fine iar consi. . Uitam ca s-a schimbat nl. acesteia. :. daca s-a modificat Într-atat v. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt".a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale. tot a~anu te pop . Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. blOenergetJ. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot .Ita.etiergie.!' doar corpul fizlc.

.~. Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. Tu ai fost al treilea copil din farnilie. Am cercetat karma omenirii. pnigm!\tism siilbatic. ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul . Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~. chlar daca . pe lânga toate aCestea. i-am râspuns eu.I-a inventat omul. A ~{ r " 4. :-. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un .Divin ~i sentimente !nalte.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I. mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm .Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. Cum are . . poate fi În fond analizat. apareau situatii dificile: deii '. conlocutorului rneu. Legatura dintre . .urii fata. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare.. . el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila.' j 1. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' . dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse.. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut.ai fost foarte des bolnav. câmpurilor . Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant .absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu. i-am propus eu . De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei. . celei.este necesar. neplanificat ~i nedorit.Ai dreptate. povestea cineva. yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. sa-ti . ' '. ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. De ~data ce piirâseai calea salvatoare. aceea earintii. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. . Investigarea. È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. . .Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. a~ ca.doua ori era cât pe ce sa mor.mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program.fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. . Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . . ~. 1 " Cineva spunea di ceasul . de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog.~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni. de. daca ma Îndepiirtam de el. asemanatoare . Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. ~i fata .iOCacest lucru? Singurul ..'. d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui . transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi.' . judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice.. Karina "societatii socialiste" contine. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. 45 .. . Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie. nu ai zile multe de trait. De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul..mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. . De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra.te apropiai de moarte. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului.'.. programul. fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te.aduca Întotdeauna pliicerea. Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. cauza neplacerilor tale./ '. descrise mai sus.' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea .În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru . cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale.

a unui contrariu În c~l1il~t. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe.transforma În inforglatie. de pilda. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala. a academicianului Ambartrimian. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul.unpunct latent. mformattel m materie.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. Conform primei. Acest .1 i: l' 1 il .' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu. energia ~i substanta reprezinta un tot umta!. Câmpul t!nde sa devina materiç. diferentierea ~i varietatea tot mai.În interiorul sau. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. adica. Orice obj. .ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. . constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta. Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. În.campul informativ.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. Cea de-a doua. unor noi phinete. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce. mare_la mvelul fiZI: .: 47 .materi!j. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. ap~ntla unel. .. de punct. . complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC. Informatia. Exista 0 contradictie. d~ ditre blocul informational.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. sistemul solar. de exemplu !n cre~tinism. care determina dezvoltareaUniversului. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. Ceea ce noi numim spirit. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. Aceasta conceptie exista de multa vreme.. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar.umvers.ect din Univers poate fi cons!derat proces $1.Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul.1 " IUn. ln fiecare prpces. sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". . Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. crearea pe' planete a unor structuri' informative. punctul este un infinit latent iar infinitul . mterstelar~. ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica. Exista doua teorii privind originea stelelor.. . ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. "La Îneput a fu~t Cuvântul". Dumnezeu Fiul. timpului ~i spatiului. i . de absenta materiei. ln lumma acestel conceppi . din pun. notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. .ce concura cu investigatiile mele. materiei. 1 1 . Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. m acel~i timp. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l .. orice proces este un obiect. Daca luâm. . Conditia. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. intre componenta fizlca ~Ice.-Ifi . Cu alte cuvinte. .' \ . '. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. SfântuIDuh). a lui Kant . . sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. >iarmateria sa devina camp. cealalta . Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale. a doua componente: una .Laplace. materializatca substanta a "gaurn negre". din punctul meu de vedere. '. care au loc Într-În~ele.i11cohtempbrane.. Ceea ce noi numim Univers. La atingerea unei anumite densitati materia ~e.

' .ea SPIn~~UI. " Înseamna Încetarea . '.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul.rni~carii. Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt. pnontat. Substanta. data cu acumularea diversitatii. . la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi. La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta. cu. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât. La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. duce la. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. .. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului . ' Sa n'e amintim 4e pendu!. adragostei adica. Prin urmare scopul viepi .ierea. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. Dezvoltarea acestul proces. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. Este evidenta . . Acum . mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare.1 :. Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. Cultura n~te civiliza!ia.spiritul' constituie coritinutul. se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior.ma extenoara. În. ca sa nu. III .evaabsolut nou. disp.oprirea dezvoltiirii.niveI fizic. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce . of!..sa trecem JaprobJema originii' vietii.. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. disparitia j civilizatiei. rudlmentare. Putem spune. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c. diversitatea fizica.rdensitiitii informap. personalitâf. Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. ~nformatia ~i. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele. fiir~ anihilarea lor reciprdca. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta.ei. tJmpul ~I spatiul reprezintafor. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor. .ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra.48 el se diferentiaia la . Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. .Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. " .atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul. Încercarea de a le suplini. reconcilierii contrariiJor 0 constituie . de exemplu În . ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al . Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif.ara. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i".continua diferenf.iile cr~terii Simbiozeicu Universul.ii..' . 49 . Principala conditie a. Procesul de~i reprezintii civilizatia. ca viata a apiirut În Umvers concomitent. cazul disocierii fizice. decursul unei secunde.Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale.inutul. 0.

~. . câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. .care loc apanpa . obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere. schimba cu rapiditate.la. a legilor Spiritului ~i. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl.' generaJ. 1 .pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. .Însa. Viata9are a apiirut pe P. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului. .Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion.~i sa creasc. Dada.. . Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei .' La nIvel fl.earnpturii ~e.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim.zI.catre unitatea }nformationa. Biogenosfera. Toti ~tea. sistemul poate sa piara. practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 . Viata pe Pamânt nU numai. . În plan. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. Urmarile influentei negative.cuSoarele. infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. . verigi. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului. Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie . spirituala. ocultismului.ordiale În raport cu cele fizice.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir. caracterul ~ starea fizica.~a se explica recrudescenta magiei.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar. Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui. Îr!ttegului. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa.qà a aparut ca unJ~ erganism . organism. speCÎi.j(:1 ~~. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. . de pÎlda. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. ~i nu a unui aviator. se . de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult. pentru ~omp~ar. Are loc det'ormarea câmpurilor. spirituale ale omului. . .aeum poate fi reallzat În cateva luni. dintre. de fapt.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. realiziirii uni!atii noiipJan~e. adidi Întoarcerea la starea ini~a. se poate spune ca omenirea se giise~te. 50 . Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea .cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. Daca legatura.cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii.Prinurmare. Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. separarea nU.a unui biciclist. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. .' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui.aleDragostei. alegii IntreguJui. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~. Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte. . Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât. acel~i IUCru. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului.s-a prodvs. comportamentul fizic. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica.

un ridicat pragmatism.. pop sa. a dependentei'~ omului fat! de acesta. s-a' . Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. . Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar). spunea "Nu lisus Hristos. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare.formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou.mare procesl4i. RoadeJe acestui lucru dejll ni .-. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului. mileniilor ~i de aceea. Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale.. fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc.. Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om. renuntarea. de negare a urmatoareJor doua trepte. itlforllJl$ei. Este vorba. al creerii noilor structurj.~." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. Acum olnenirea are ~nsasa va. Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. . 'aratâ peste tot. Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. Aceasta cale 0 utilizeaza. : "':-:~-~~f~r(. . 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit. . cuno~terea. . . 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica.de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. in special spre magie ~i .. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general. Început prin elementl':.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta .c01l4tIentIzar.aplicarea lor practicii la toate nivelurile. pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. oricarei religii.. . Este 0 cale de evadare din reaiitate. de fapt.<~:'t .. tendinta spre Cosmos.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . de pilda. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD.vrajitorie. . Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. de negare a ci~lizatiei ca atare. sociale ~i.. procesulUi) j/. .al con~tientiziirii. ca orbii . adeppi lui Krishna. tehnice. acest curent. Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. comportamental in concordantii cu aceste Jegi.' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . . ~iun om obi~nuit."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator.' procese contrarii: r~untarea la lume. Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. Astfel sanctitatea. ineficient. ~ivrajitoria. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. Sunt doua curente religioase diferite. mvestIgarea lumii m momentul curent. ' '::. Prin ur. transformarea ei in legi morale ~i . Acc. "nerentabil" . maxImul)1de efeet practic. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii . Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. . bazata pe principiile dialeetice. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. 1 Acum Jumea s-a sehimbat. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile. 0 trans.ale cuno~terii ~i ale eticii. ni~te actiuni energetice. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. mtregime.daIIcestproces in toata unitatea sa. ale comportamentului corect.. .i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani.entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa. Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . .!~.~\ baza: . . YOmgasi .~iun om de actiune. ~ . " .din poveste care. 'acumuJarea. mai ales.ea.' Daca analiziim calea . .! in alta. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. de cuno~tere a lumii ~i de . .

cu omul 'iubit. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale.iunea cu piirintii. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine . adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. Cu a. !if 54 . Rezultatul este. Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau. numai omul care. Anume. Prioritatea. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. l .la nivelu\câmpului din subcon$tient. la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. Ei aveal. care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai. duce la boli din cele mal grave.lcare sfiir$escprin a se degenera. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii.ei. . rara riscul de aplati ". cii ea distruge psihicul. cl.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. ~ . trebuie acordat a . Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia.loo$tintelor primordiale este .cunoa$terea' ~i morahtatea. . cuno~tea ~i respecta legile unitatii. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui. În sistemul de valori. siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' .de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui.11 face legatura Între cauza ~i efect. au disparut. sai. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat.~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii . tragic. legile' Universului. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale.'{\' . Mai târziu ce] de-al.domeniul bioenergiei. Practic multe $eoli. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. .'ii. când. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. copiii.la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl. structuri $i de dezvoltarea acestora. a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . Îflcele din urrnii.i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului. Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. Deosebit de serios se pune 'aceastii . Conforrn legendelor. probabil.ff!Jctificarea ei.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie.ltecuvinte. ' " religiile. Parcurge(ea acestor dOl. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. problernii În . treilea ochi sea Închis. . '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. .ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. . Dio. simple: obtinerea. de regulii. afaceristul. . pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte .

faptului ca asuprjl omu]uire'..ri'- "A.i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# .~:>'}-r:".autodiscij5linare.~'este ".~t~#ZiitoraJ ..':f~rt. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.>D~~'~'~'.tnagic~t. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile.la: de_grad~j acesL. .1.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de.spirituale. oactiune msuficlent .lIiY/. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice.".\IJ.'.. des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa."'J'". nici unfulos. " .~e"tratament .. Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.intij.bio~nergie. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0. structurile câmpurilor. !. ~lmt ..I~ ~a. ~: '. influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui. PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail.ij~. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda.. m%:I.. '. CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial ." 57 . Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie.'?S" .. .~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. În secolul trecut. .'\1k' :' '.ei vor dev~u.religioase" care propovaduiau binele nu numai În...44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':.ca pJ~nQO. .. Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i.'~rt:Ç!).mcercanle.timp . Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin. ' . .doctrinele etiço.' ".\fI}\"Mdeau.a . Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete.:-"".'~ectionarii . ' '. t..-.. Vreau sa fia opresc ~ai În.... . . amt "in.nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'..care ""tti'.strategice În dOlIleniul bionergiei. spre deo$ebtrjl de alte!e".et ""'.~-'-')~\~i:'. .'::-:. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale.'.~':"..~IJvràJUfn.ca urmare. Medicii ..' Intrucatcapacltateli\ .. Multinaivi COnsidera . E drept ca pare eficien!. . 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna .'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~. ibfOen. Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat. gândirj .' .'J. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei.. " . structlirilor etice.demoralitate pentru au.!' .' '>:':..pot Jf\ltrundedoar.: ".?t{.~. .'$. :. ut. " " "" "ta ~ multor complexe Mdi. Lipsa unei.'::iJ"~'-:I' .a seIvit drept \ln mijloc de aparare. acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute. . -~ .. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte."{ .. În ultimele decenii.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri..~~. .vorn atluJî\lt set de ~tode. Necuno~ter~a. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca. . Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.:'. Oricâtar parea de hilat..1h.c't!'l. o~set.ceea ce priv~ faptele."'.t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli.detaliu asupra modalitatilor de aparare.Îa~r. posibilitatea. siirind peste tre~pta chmwtoare ..Pl1IsUC4. dete~inatI! de. una~a' capacltate . \.. ':.care respingea pe fata bionergetica.' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii.- În~& . sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i. fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent.' .."'""1' . cu' gancllre strategtca..:\!it. . ..'".~I.~~~t'. sistelIlelor de aparare religioasa. de . . caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna.'..~-. . . Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit .poate aqionaprin .Cum <.:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului. .~~':_~t-. " ~.$i &ecv~tând ni~t~cursllri.. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta .organism a fost inipata Înca. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat. ." mUI}i.' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. De regula. posibil!tiiti mai ridicate.mult . degradarea spiri«talâ~. -~ a duce. -' . pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii.

. m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ".robi chiar o.a om1J\ui.supravietuire În viitOr.. bolnav sA mteleaga ~i sa. . ' l' .aubCo~tient orientându-se . buie sa deVInanumal s ' .. vrajitorii. m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent. . el .acest subc~tient.t\ ~ ~. rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. un blocaj al unui cOmp6rtament .in()afterü ~i' eticii. . . . Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. ' .sii gàseasea motivele. p.. bioenergeticienii. / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. tru pte 0 munca tltanlca pen" . Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI. ' distruge rudele. .. se autodis1rl!ge~i .fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q. " . .trunderiim sUbconJlient . anurnita aparaturil. . a iubirii ~i a cuno~terii lumii. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor.n.lgica ~ psihici.mmetrÎ . infavoarea r~hatelor de moment. :~ fizio)i. hipnoti~tii intervin grosolan ~. . lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate .. fiziC e. $.vindecândtrupul. care sunt legile care il8uv!lfJleaza.~olii. evitepe . unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl.~i În procesele autoreg\ârii. ~Jutia'19r s. Etica.mtr-un . miirirea : ÇJ. Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. . san dotaraa testoaselor.dUre efectui eXterior. este singul'a conditie de.' Omul ciare. un nivel calitativ . constituie respectarea inaltelor legi ale eticii. . 1 . .. C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà. : . boala este 0 apiirare.. . .san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav. sa-I ajute pe.viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. . . psihiatri.forte. . comise.c. 59 . . ~aiinainte de toate. comportamentul.' alinveIi~ biocâmpurilor. Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. cu carapace.Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil.Pe cercetltorii . AsWI. de pilda. . ..~natura 8. daca omul dispune de putine . Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. ". çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a .a oprit..COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare . se poate ocupa ~i de bioençrgle. ' . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul . viitor ar~eIile. .

pulomu!ui ocupa Întregul Univers. Cu destul de pup.~. ca~ ~'. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw. .se mi~ur:::~:la cu . . ' " .Jy ferve?ti ai' . timp În unna '~. f \ / "" . puternica va fi interventia sa. este vorba de .. a organelor a:ceStuia~i . ' ' patema ~imaterna. .influentare. fine ~i au 0 ~. Insemna Calimita se gas ea m8. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara.' .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. CAPITOLUL II l ~-.." a~~f.cercun. Sa . Cât timp mâIla rPea. câmpu~uiuman. ~mp?nerii acestuia. ' . ' '. Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <.' cadrulrel. Karma personala a omului. Am desenat pe hârtie un 0I'tI. 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei.'egata de copÜ ."'.~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului.' . eu vedeam pâna unde fin Pani' le . . când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic.loqtJaponal-energetic ' al omul w.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ".re el.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ. se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. apoi IDkilometri Însa . M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat. Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma. "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . " .I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt. ' ' Ocupându-ma zilnic.l. ani de purificarea karmei mele. pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. biocâmpul se prelunge~te la infinit. 't. .1 mu 1<1clint. numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite. At!JDciDl-8. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' .pnntre . f>iciuâspuns. " " ' e unU!camp " cel'. Am Început sa . sentimentele. .e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este. masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli. mai'profund În câmpulomului.coIP.aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8..stratunle cele mai ap~. . timp de mai bine de doi.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: . .IDiliei. În raport cu limuele corpului fizic. . Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o. cu 0 karma pura. .~egInm ~is-a. Str. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â. m8. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. ln . ' . '-'" IJJ.uI" totu! e~aIDregula.. ' / .1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. ". iar influentarea poate fi lipsita de.'.lSUS. Cu 'mulfi ani Înunna. 1DI0rmanv-ener g etic . emofiile. În sus ~i În jos.f . ' .- 61 . cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm. cu atât mai .

fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau. fii superior. În virtutea imperfectiunii mele. Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa. ? este cainla. r~ 'e '. iar acest.' precisaÎn si*mUl descris.r<lctIcl~aglce. . . . '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În .vindecatori nCau putut transmite metod<l ".onsider ca.eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p.prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. tradtponale.traumatIzezê pe paclent~ .ca de pericol.:St mlJloc . . toatej1Unuril~. atunci. . . " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '.' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . poruncl ~Isfatun. prin vtajitorie. . .cu ~t va fi ma~bme. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului. termenl care au 0 semmficatle .muta Încâmpul . ACf. .. . În principal "metodele" 101'.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale.:llta ramane.'iii niJ. ' lnvestigând zonele de ii-ontiera. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii.' 62 . Am intelf. cunoscut omenirii de foarte multa vreme. dincolo d. ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa. . . contact incorect cu 'Structufile câmpului. .meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii. . /. . . am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' .am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y .~ isp~im karma pacientuiui meu.notiuni.tImentele dIVine." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii. de care se folose~te . Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu.simp~a.. . determinat de <!Càte . . 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude.l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. C..j' ~.destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie. actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. mt violentii.aJ'!are~tii ameli. orice culmi ar atinge ea. Rabindramat . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti. sanctitate.:rea. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni.(ezolva ea poate da'doM 0 .> " . Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . Astfel. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«. Înainte consideram ca multi. vindecatori. . . m primulrând. .\~ . eu folosl:Sc. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia. slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!.. ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta. legilor ' existentei Univ.?rare Însa ~u problemele cardinale. În funct~e ~!. dupa propna mea conc~ptie despre lume. . 'q trebUte sa ma lupt. :'QIllul "ff' ' "'.'1 . Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât .lumll . ln' onœ f?rma Vlolf... pe .Tagore spunea. Întotdeauna utilizarea.!timeata.'. SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde. de importantâ astiizia doua cale . atunci cândeste vorba 'de sen.ersului.' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i.erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'. . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea. adica al Universului.care permite ' . d .. . tendinta permanenta spr!.lucru esteposlbll " . 'i/. ~I I~pslt .:nte ~vine.matenale. - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane. Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. .:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate.:":0':).!~ I*~ . ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui. .lbolnavului sau structurile lui se pot\: .Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1. nu voiau sa-~i. 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i. \ sentimentepe SCMa e valon a omulul.'~ deCât sâ-i. dar nic! nu ca puteau. ' " pot pricinui un prejudicil. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul.1mai nu voiau. .:S un singur mlJloc poate eficleni. ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. .calea cunoa~terii. daca'mi se interzice. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e.

Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. 1 ~~ .onaleale omului.'- .~.a . ~ opt.strategice~ lactice. contQr$ionarea~cestora. materia.' . - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei. ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal.~ntem I~ prezent martorii unor confu.~':" '. relative. ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare . . .acum -.~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e.marimeapa(ametruluimasurat.~I:g~~.de ~I. .~ . de sitUatiid~ n~nt~elere. ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v.rcare de. influentare er~u .Àceea otite inf1lJentii.VJ$l1i1n.J.P\. adicii lui Dumnezeu.de " biocamp~I~~. 'i:"T:.. fata de .'. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba. C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i.r. .(. " ". ~X -. \ . . oonst. .sa nu . 65 Ildrese~Spintului .izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai.~i\ignoMn~lanivelulfi~~"." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or . fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea .Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente.n . dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul. . Agresiunea. o\Unehilor.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia. .~~:~:ti.. 0 are niJ. Cel mai adesea acest lucru se manifesta . cU cat este'mai mare În valoare absoluta. .1 cand aceastll. karmioe cunoscute. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu .~~::~. ~ . Jriedii ~puteril.on$tientao sil11tHn imedlat ~'..1rieoluioonstâNlth:i .ta.' . .~""Este..):.~::~ .. fatii deo agresiune strftil'la. VJatlicrc:~a' ogroaza . s~~i=.d\I'."~. timpul. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare. fizic.al~ap vJloare negativii ~i. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~. de aceèa orice ÎI1ci. ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman. . . se sacrifioa rezer'velestrategi\:e. ~ ' " .: .ea~oneaza.se mte . ".fatà . ~a. .. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica . ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:.".srar~ltul .=~=. sufletul ~i Încârcatura de iübire. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. multputereade (. . ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul.~tMter. .!I. .actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului.avânlf~ . Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:. '.{. Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . ' ( energlliefine.~"""" nicio~tii~.- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model .aceea. XIX-Iea detreizeci:.:. '.W' d. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti. Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc.În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare. Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe . mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. "'. ""~.. Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea.a. '. tn.i ip . .~. astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:. Unlt!!. care trebUle sa .-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei. disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute.. negativaar~ . câmpUlqiiiurÜl.u~a valorile. .al\e.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului .' . ". constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. . de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.j1!J:Af'OIi. De.dinJuc'DacJi cudouamll. cum.' .ple de astfel de "tratament" sunt '.. Astâzi foarte des poti vedea.lul agresivitatii.prin maladii grave. . '. ...sistemului câmpurilor.cOI't$4entii'sau subçon~ben. cii fiecàrql om I-'a crescut . . " a:ju~Ja. . seco luIu'1 al. În unitâti Struçturile. Exell.. ~CUtà. oauzli~feet.a n: hysacontroluIu! . ( .optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :. aceastà.cr~~ urmaograve.necesar .. . . c~ atat est~ mai bine. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers..<le~ece.mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor.inertiare.reaCtt°namfata de " ea.9.C!1J'a~t~IUl d~ .putere .incap~tatea 'În.~.'ki~.ca pe un tot unitat:'. . Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.

j.. privind. ' . l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca. Noi Însa. . "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.a aprecia cu ajutorul ciffelor.poate mIgra ilintr.ligioase. ..1. . 'j . .'. . " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când. eu alte bUvinte. . ' ".'.pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi. l01.boala concretà. . care intei:q.. ' .cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. W"j'. .1viedin luirlenll trt. viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita.nvestigând biocarnpul uman.r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa. . " ' <.ne lovim tOttimpul cu capu.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul..la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll. ~hiar .uentar~aesteonentati. duc la deformarea structunlor campulUl.:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. mdepartand.iCac~dac~' jnfJ.cuomuliubit ~itu sifief.f ) 'gândurile. ' III .i.!de. "TeSJareabwenergetjcii 1 . structu~.'. as U.llIl' " cam"\ly"".Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an. . ' .eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile.il.entu l est e cu . ca m~lte.ctica.: ' ' . ..lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe. Viteza de trecere astructu~ or . atn. . ' . mversu ' armoma . cauzele bolii. alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar.'.f' sa se manifeste. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl .atÎJ \Tom cutio~te mai bint. legile interconexiuiYlor din lume.'.' ntr-alMp oate fi d Ifentà. Cauza. YOmaspira catre aceasta . . ' .Icturile .J. . .' _ J.J. emotionale.~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' .'. ahmente:l:e :~aJ\ ~~. .u. la nivelul fizic. ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a. . .1 sali nt. rouit maÎ e1. stiirle.'i.!! ::':t~f(!IA~' ' .1bulesa fie privatii de:.)~ \ 'jSf:.ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva...-un organ Într-a. sentimentele.'. omului cullnive~ul~i.vRZUt 1 -'" '.~tratam. " ' " ". - " '.cfidnfif1Za reciprQc. ' "" '. ' """ " ' .p ra . sa uriim~infa cui-eligia pentru.daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa.alae ca apa c. . . . G~dunle.copiii.' ' fatide Onive~. ' ' . i.liz. am. comportamentul. " .66> "j'"" .t' .JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii. de ceas'cuc~as. acele~i bariere. am." ". . . .' .starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata . ".omenirea dispune de multtimp de tOat!' . ' .'evaJl1ândti-ne Jn modobit. ' '.lllaiÎnchizând robmetul. "..itaptele.boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:". '.cu atât' .boliarat a. " ' . printt-o munca de 'ii cu zi. fn liniimarj.ma!nte caele . . iubi~eart()astra.'.. . bO.. Nici ofiiniaMt. intrate În c?ntra~lctle cu ' V.'/ f '1'. deformarn campulUi 0 ..ltul.1Ctiv ~Lci!1S1.' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re.nu.la Oricât ai trata 0. . ~are~emold'aceste . ' .t ~i iubirii fatâde DumnezeU . 'informatia necesara. .. " . ajuns . 'CAPtTOLUL /. ' precurn Tomanecr:edinciosol. d:paC\lm ademo~strat-o pra. . ' "" Meçanisinl11kannei' rea. cu c.

' . are . dè spiritualiiarnidic~În .În.~pectIve.azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. În cazcontrar.or eliminare duce.o ajJreciere . sa masuta In~~~~il9r. car~~rUJ sunt element. ".sistetnului de.. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice.uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale.Jn acestIÎ\~dam elaborat.indispen~bilii pentru sQpravietuite. sau.' mumati~elor. Însa. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice. pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.. ~d~ . " .. Mecanlsmul karmel e. al Universului. a CampI/lui.'de ~. fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i.' .' viata omuItti. .e n.'P.~~bu!~ fi. .ale struoro. Dio acest motiv. . se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului.analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor .e fn numar..cte~erea ~ul\li.eleme.asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. pop . contemporane. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.fiiraun siStem de control. - 69 . a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~.Am Î1JtUitcânu numai .desCèhd~tllors8l.Analj~dsutele de cazuri. le . în câmp eJCÎsta. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor.t~i' bioenergetÜ.n.ntele.ce. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a. 1 . autoreglarè.~ rè~lt1telo~'.' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg.$ihicul{oarta. . .numarul lor .ieJii <>mului.I!lpr~e~I"~. . deZvoltàriiorganismului. " .Prin -' c~purilor. .de. . Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu. el poate fi testa!.responsabile de s capacitateaomului dea iubi.Flecai:&t':f~.. ".. aJtltând' truptil.' . MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!.' ale structUrildr norocului. 0 bldcaie foÜ..~transa interac~une.' .Qrganelor. pentru un colectiv.de ac~ll\$itimp psihicul.". sticcesulu~ pe. urmiirile oricarei. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj... . . sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie. de aceea nu trebuie lucrat.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul.ecesar sa: efectuez. neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ. s$tem\lnitarcuo. Elaborarea metodei de . Metoda -peImite ~i testare". sunt. .amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele.:. În"acest fel. . comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte.este nu .n~iv. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha.'Toate problemele diri. soarta"tJXJiea' desMatate .eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA." Influentarea bioenèrgeticii "este cu. conditiile lumii.. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic. de parinti. tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti. Imèns. 1sa $ Il 1'1 . \ . nevii. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI.~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii.*.corpul fizic constitUieun . la armonizarea structurilor ~pu!1li $i. de copii.at'mOdfficâii În toticeilal~. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or. care organlSmuI-.Iuat separa!. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic.otica a diverse/or obiecte. ~ ~ 68 .. ".*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a. catastrofe devirt din ce in' cernai grave.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.numai Intemeiata dar $i .~or stfategiCe. AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl.arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 . ml-am 4atseama 'e4.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -.exttem-d.it.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom. tructuri care.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi. in grup a oamenjlor.~<11unu: re.e. ' '. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic.viitoare §i. '. de omuI iubit. . \. prin analiza .~. dar' $i ca structu~lespirituale. de cinci-~pte.

Probabil ca ri-a putut proceda aItfel .:":.. .ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu.~'Îp:.~.un biUbat'care acuza' ni.1tJ!IÎ'.activ.". pâti'UnzâM.' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei... ..fatà .' .nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori." :':':'.. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " .::' \' t: .$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale. ".. r1lSpândite Înci\Jchi al.-'. Corectareastructurilortrebuia s. "'. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.'om:$i.<:.cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita. Îttlfreptate . . :.' . 0 vit~ .'.l cu Universul. au 0 atitudtne'negativi\.. de fiicasa. }' '. oameni.1~6I1t. } '. '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î . ~u osuta'o1!!1tifi.: . '.. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. 1 .Înprezent ~jpro&eSi s.-a.eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri.:.Logiœ 'Stjbw. . una din bele mai.': \~"..aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.cântpu}11i. el m-a' .'. Soarta ~istarea de saniitate a fiului.' .ea.'.vitâ colegele de.-a jignit foarteputernic0 femeie. Eu. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' . deati ghicit toate ~. conCentFarea..~.. hi.I-am descris toate acestea.netnchipuitâ.Daci.. :-.cât ~iin propria ta viata. supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.'~~~'J'/!.~'.mamei s-a vazllt.' . .spre mtb~ti!mtul'omultii '. .'consultatie.:i~..~tateafizica.-o fadi marna Însi\$i.i.zvoltarea'. ' . . " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative. respectiv nepotului. .~ < . . Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els. al câtorva§coli ezoteriee.Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" .' .::'13f~.. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea. este "s~~legati desubcoJ..". .cint~..' Însii fiica a tinut ace~ta .în'l9?4ati Ces. . '. Pltru1\di' În eI.>.\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti. .- ::":.esupravi~ " "'. '.dI' '.Orlan tratam pe bunica unui tari~. ./". .Nu.:. 71 .e IegiJor Universului care po~ ~.. . deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l.' < ::"<'.poti 'oontr6Iatede. Într-o situatie dificila.. .".'. Supiitarea eSte.' p" se' . Dupa corectareasttucttlrilor. :~" '" ' .. .: ".. .dat:. . ' mamei.. l ' ' D~te urmiri grave.'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~.i.' ' . '.' . .Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune.. sQparare ani de zile. Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e..0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati.- \ \.' . CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal."..Îl1cePe$AfuncpQ11eze. .}!~""~.' '. Mâine ele vor..titre. a jignit-o printr-o fapta.rj. \ -::'~'''. §i .fl toate prieteneleei.bloca _6n~tientu1. -':'Spuneti ' nume1e fetitelor.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei. ". . nu erau tocmai În regula. . ÎncAArc&.. .1. oarecare.'" " 1 Am avut la.-:. Bunica tinea supiirare pe .proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~. tot cepâtrunde ".' .. .(jreat . De..'.corptilui 'fizic.. . I."~.. pamarel{i§i de.:.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~..micum .~:>:.' . " ".În' mtbcort~ent. din cauza sUpAririi sale.. medicjna.enttdui ".."'r:i:::4Mf}i~ti.. nu . \.-/l raliaqi . fiecare data s-a .." .. ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre. au dus la rezWtatul dorit.}.. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.'.si. . Îiexplic eu S-i\. Eu n~~'voieaigh1çesc.. 1.. .' .\ ~MIIJ4.' r. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera .c'Întnlcât f .:.~pentro .Multe. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt . precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua..

ut dbrenle .~.." demu/t .1 .tmice demonstreazli. stlpere. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut ." 72 . . Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale.~Niv.EI a vrutsii. karm<j" estul decuratii.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav. I~arn cerçetat. . snpreme.l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~.S-ar tiputut. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca.:_. oriee om care s-arfi supiirat pe ei.iltl. ~lin de.acest lucru. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o. inima.> Nud: ~ult.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e..t.pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca... sa-i. .iIi §Î'i s. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare.' . se. neefieace. -'..Eu mi-Ml continuat actiunile.:\. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i. lainceputcatastrofarde scâzut. u fete .inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~.l.ctat. El aÎncalcatatati. ~i itm cOn$tatat. pani .cuÎncetul.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece .a Ani legile superioare.ampului.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.. " .~ ~ mtemeleze . se supiira §i. :</.ti~\o de o-.piIiii la mieznl n°Ptii. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.elul energetic.. . durerea tre&tiiars!.ta" M.exceptionale.. .. \ -""I..r:fetita.fi administratanalgezice.' " . cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.p[Îm~a lovrtunle deraspuns. caurmar".se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul. când erau sfinti. Eui! swuun:. Spre-:seara'. Dirni~ata. dw:!nu putea. insobimb jj-~Ioc.eli. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura .. sa.. i~i pierduse . copiluL Înainte.fa!A'<!e.pregiitÎtpentru metodamea. s<>liçitudine. '. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . . 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician.'' -'. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a. oN!.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '.. '. C6Ccetarea StructUrileka.'. ÎI sunam.care am obtim~t-o .~~at I-au .. RapçrtUrile.dus in situatia dé a agresa rara voia sa ."~aelirnine principalele cauZe. .'. "~'.. Armonizarea structurilor.'. Aceastaesto infonnapape.\'.:rn VI3Fi ersonalii. ~r bille. '"" : ' .s-ar fi racut mas.' '. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc.. ~I et !I fl\. De aceea el si adesli.. .s!inatatii de "la disumt{.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare..~ p !a su~~t. deplas~e de lunga duratâ. Pe seama.. : '.â..te aCe1:iteau a fostpterdute. mo§terÜt de la piirinpisai. curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m..s-ltpetrecut o.in mod tlocyent . star.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.Î!1regjlJnea19mbara.. Faptul ca -1-au apar. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o . Eieste u'nom bun. Starea fetÎtei s-a . Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.:i".oamerui. . .mtâh:1ea.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a.ce-i' cu ea.intâmplare inter~an.-~ este lin OIiIminunat.'< '\r '~'i . primea pedeapsa pe loe.~ 5~~~.aie bolii. .' Vinovat era tatal. .inraptuite de piirintii sai.in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle . :~ .dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie.~~.tlllhe ca top . fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca.>. tanât incâ. Daca i.DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii.Biirbatul.rerile.~~ 73 desl>aqid?re~.marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe.t~lt' "'" ''. .. N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump. " ' . conflictele in 'care fusese .c. ".tadiculitâacutii'illrcl .°ri se simtea jignji.Si.ud .chinurilor fizice e~i§i salva sufletul.çut1!.' '.amoa:u~lebolii. ar fiputut apiirea probieme'cuinima.functionala sau organica. .!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a.~fÜale C~foot~'SQfie.\! grava bbalâ fizil.avus~e .urdel. de.'. ln ultimii câtiva Ani. a inceput sii-ioreascâ incetul .inL/' r ..I:a nuci deloc Îmbucurito~.. -" " .a$U. kartnice este 0 metodii . ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca.-i aduc la normal patametridebaza.1êtate În to!ite"v.!. . .. o~menll la mvelu1campului. .~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe.ai ..eacurilep. În primuLtand. ACÎlm toa.cii nl)a apucatpentru ciiacti J».riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor.~...

'.eat..~ce~eoea ': ... $i'qJ oamenii. D~ ." .-''' ~'.om)al. care IlQiiiiubim . .'.!~.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c.. . . '.compol'tamental mamei 'fi' am vazut .' '"'''''~'''''''.'el! ~"a'... ...d!fo~i.ei (fiul).Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti. s~t oamenl Cllfesuferil\~8.DupàteltitiVinovat.- -. 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.'1IgmP.!U'ey.. " . (.deaJti ~ameni. . nefe~edebdJi.e..~.tnceput s!cercerez.\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie . . .74 .t°areà#acienti. '. "... Sentimentele _negatlve.cr. ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea.Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d.'cii pânâ la n~tet"~.oipersoanii fQarte draga. ~ii mt la câmpul eÜ'..ntai. ~1. . .F. '. Soa inteJ)sificat diateza.t.cuÎl)~~!n d~elne .""'" ". fiittdcj vadc50prezmtii .~".'. !~[.. ca la Încep\.tinuJi\. cauze J\r~ supar~ea pe. " .! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile... 1.. rau..un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI.""0-". orientat.le&titudinii ~cestuiafati. .~fiCtt:4:d'. . purta":inecq. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru. .ide diateza.~gatl':v1'.. cI.~enea .gosœ..':....ti$nJe. ':.:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre.<. m(CaJi..'a"i d~pâryicutoate ~ u.. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În . s~.:aplicate.a apropiat de icoanasa. Sentimentele de dr8." ' ril?l. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula..~ ". 'l'.. su~t al.ca .. C~nstat ..fj~.su11t°atJ1!mÎ . Viitulul ~I.a . acest IUON'ne curatiikarma.a~o.(}IU"f\~P~~~cjopa~'.'). fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el.'. au. Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a. ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei.târZ/q. ' .' mm puterm. " r' . Câmpul fiecirui omOOl1tine câte . "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul .~ bisericii::':Aco1ois. nuU'departe.a. Cbi '''' .~." Averntla "..nutrescceidin jur fatiide (}lU '.1dÎl1etde.!Însa.tieutu1el ~j. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA.~IJt. inSâ la . 'r..in ea destul de mult timp. Cân~." '. Chlar ~i sentimentul.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'.~ e.fe!. .. bineltu~il*'cei'ce!vfl.J. ?neapen~ marna. copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:.ismul exist! În câmpul cice$teia peel.. .i . ". FemlJiiÎi rnurise primul copi!. ..Ibirii.. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii.flumea. ~ " '. ' .idl:teriorat"complet.(J8D1~~~~nst1tW.iJ~te~o~ Ou'SOpilej.. sa vad care.elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .ceva neplii~t nU:-1.unmecamsm. ' 'câmpul I~ui siant ~\.Una din.aidivortplui de sot. .'pentrtI. fiului.'~.PrAgramul.i~i sa tmem. .. sii-~ ~teasc~. .a'fiicut dintr-o dati foarte. .ci pe cele Ille fiul~.na6$t:m. . . Incep 'si tratez copilul..I.amexpUcat ce. 1 1 1 \. .lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale ..P1UZ1\.. Am stabilit cauzele ~i i-.'. . ~iacest~~ntimellt~au pers\stat.'.6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu..' -.urat sotu!.este .ableste~.:boIitO.'ur~'~epe carele.8. Maroaa Ca.nw.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll.' 0.distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla. ~qec '~e.- . . sUuGtUrii )câriiPtih:ii::.vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v.cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa ..-1. . œ~. r"iJl~J1t~~'i~'i'1.defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau." vjni 1'1~ ..invidiati~.'Uf..t alaturi ~ pe .nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe. mult .. '~ . i-am spus eu femeii.aI icoanei. c~p~.. .tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:. ' '. .. ' f:meia nt! ~tea.' 75 .eI. s.~ubcon. .pentruiertarea màtu~l1 sale. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I.1 .!~~p... impçtriva nOii$aseintrepr4ide:.1.. ~erenie. Ba ~I~a creat. """"". .:atn. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni. Analizezcauza..cauzanu era una singura.câmpOrilor lor. ri" n\Dnim . '1~ " .se mage . .' .lUm vâzutllumaistratul superficia.nivelul.î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .Am. laprimavedere. cârnPu~~i lamv\". wrba de actiu..~::.deb~e. .o 'tentati\ra -de'~'.titi sup~ratii pe so!. ' 'co~ltatieo .Wmanentii. oœsa v raspurtde#1!n'~la$i.-..it!1Î11tecà orice neplilcere este .' . tot timpul era supiitatâ ..tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este.unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu .

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

CU. . ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn .'rnetIUI~.' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul.' ' .din ultimelè decenii a bolilor . propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. Consultapa. conceptuale co~espunzitoare. . ! . t!ml' mi ~i destQt felul de~.. ~n1r? . ' ~ 00 trebule si f.' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~. .cmel.Ünrecu diverse probl~e desâRita~e.". '. arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i...'.tenlt ~e la tatli. .. qigrm ~.lunit t~aisuPiirat pes~.zulta~. . am reufit 'si reduc . t . !. .&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers. Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli. " . "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e . d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.. ' ".înultimul .ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine. Peiltru blocareaprogramului În astfeI de .natorul iicestUi."cumG.alicJl. dimpo1riva.~' catdiovaSculare fi oncologice.'&-il . înucma corectliril. create de $e11timentul suplfiirii. := ==ce cu ~'''' : .Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl. s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!.ârui~ dmtre. COti~ta' . Copi/ut. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto.idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea ...... " 0 ~ c'" pot fi pedepsif.mmdes. daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI. Diti nou vi s-a declan.ifuapi pbtaparea tutxirculoza.unflivel superior de etici cul~ sau.testat'peel. J re.asunatdin nou . . 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m.i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi. alti variantli: lm om Ii rost tratat.Logica .Iii contiriuasi existe.dezvoltiirii Universului..el dooarece cauza bo.at programul de <!lStrugerea sotJeJ.. 'çunol. . . l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice.. ? bronfitli. e 8ceea au Ca d ' .-&<.se Irc~arcaAa . ..atit arfi t'ost mai rlu . . noaStri. ~ se exfl/ici '. " -= . '0.. printr.Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap ...i pCIII$tiinfa.i" straturile Inferioare ale subcon.2 8J totaIitate. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.' În câtnpuJ fief. .1.' ". ' repe~acestet SItuafu.iisopei sale.ecrudescenta . . Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe. " Îll.'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba. . .' ~d~enoas1r~ . au .La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif. e 08. '.tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:..toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi . .ci. ~.vat. - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil.i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot. . d . . gastricisau esofagiani.1tot4ea~na. . Si continuiim cazul descris Într-o.tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU. tu/I1oarea pulmonara.fi~biar ~alele '. " .aceastli agr~ivitat~. .".ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .infarctul. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. crescând.< doniesticedepmd'de nai.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::.pe ce s-o'~cârpesc.M~ brolWIta nu . Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' . nu corespund 1(.~ ' "'".o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei... v Care credep ca ar putea fi cauza?" . se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo. din 'picate. Daci În acest timp sau peste ' . . ~ ' .i Înlpreunii .Ea~af~arte .. '. . .

" pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent. .msel!lJ1J)a J..nitniciunulpe celiilalt . "'\ceIiUJ\It PMtrJ. " ' J l "". - .a supiirat pe dumneavoastra.pentru priete~~ pe~trl\ .se. ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!.!Vfeme ~PUel~puna. tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q. pentru..-. Nu demu!t m.aceea.'~\!!Jc~~~t.de.e$a acestel II1I~card)ra . . catre Dumnezeu. ma1.s!lb<. cum. '.tIS -.: .. într~o. ."''':' .drept s9pa djJll1neavoastra:. .o.s:a Jncwcat multit.. CI..tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia.rea repro~uriJpr ~~.fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu.!. eforturi nuprea mari Jnainte ~i.roat3.\ imic..'.. . .fatide . scalde:.p~11 ~ul)!~e §J.~iputea explica.ele cijstn.dilmneaYoastra depe aeum va ucideri.um~hnt~.co~en~ .mamabiiCb~lui.aceasta.b~ne.r~ata .n bioenergetic deaceea n ~~va.on"tlentull\l.distn.l1-a. .~\! vep. c~~i..În c.practJc n.- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep.' Î!lpIWj. (I~ca.a doua norlqÎipJaçea lucru. A ~ 8-0.fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn.§Jn«. facere de . '.". "'-. M.atâ'd~ Cft)§tllllSlJ). .pentrucii d.lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor. noi. ' .el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl.'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~. . . . dutn_volISqji.ca 0. sàdçunem efprturipentrua.( .. . . n~l/.~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de.pu mica aj1.fap~ CI!~Iea s. .~rtata.. ell .." "":':. $~o~ii. Jn ." Prograrp. ' .lt.ândll.n.'~n~ayoastra .~ agresilJJ1ebioenerglltiça. . . u va. . ofenseaz~ peacela ce. ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.ltatl~'ni~ic. Eu aIn cerut iertarede foarte.~. explic: . pentru ca §Ieasa fie.Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care. .catrellfI1l:°wa lumii. ..ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H . . Smw~?1lJ. . ~.pu ~mal ~P~i. '. . carese aiunsese Înto.~ 1 - " . msa prograinuI de:distrugere. produs necazun unor femel ~! a prin aceas.': '. reu~ Sa le blocati m.:: ..bo~.\gete al ~otieiaclio~ AU . '\ l..P1JD aspirat:ia .dar~11I).lIllmecani.~te demults9tie m pla.au despiiqitCeade.lUIljl1~avoastra aQt1e.lUcl.ale.. aseau: IQ g ~118 .de .pe..Am iFtat. . ".le tat felul ~e .I!.çare:leau \Inlll.efapt ofensa a vemt dm partea 1 .' . . . Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a. . n . --:.cdiilll. daca ati fostjignita.)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:.~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune.oprit. Cauza era .o Cl.flicuttotul ca foarte rouit malntll.AAt ..eatta no~tra ea a fost cea vinovatii. Însa. -..lZi\te ~i .CU .ÎiI1IpoJ. Rezervele karmelpmenlmsuntepll.~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e..ve~ r~u~i. Flira sa. divo'" dar' nu.U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii.! Co~tii. J. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare .lll1trerup~. ~ . §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii. Ei .!ve.dIVIne ale.lyt.persoa:neipecare.lmPJtova ~tuije.tii nterioara am.~9tiune care..O~. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele . Pentru a I\Uva .lCtu17iIQf:flne. Prima i!. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu. ( . autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.<' ' . . . d~anul.Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre..tnsa va pot aJuta. nU. lertare . faptul ca m-am ~Jlpiirat . fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .sm al ofense!" care flInçtJonea:a in.. '-" c '. Fk 0 pauzii Pen~.".al sentimeritelor \.spirituale.'. Subco~~tlelltulmsaeste . ~t. sa'l despartji.totaiitate.am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea.~. : '(. . Sto.yiitorii copii.voastriprovc.l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea.. femeiaaÎnceput ." asupranumehI1Ct~pra.w8l1lul de .~a ' : ' l Oistrugerea.. 1W1.liaspÎJ/lpiJepersonaie ail.suP&riirilor. . 's. .. multe ori.separare.am:jignit. catre Dunwezeu. trebUie sa. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i.e. fieca~om vor dete=ma graf. va lertaf1.nta' omului e pa Q micij r~titii.pen(lri'i pentru . fOstd.Via.1 e greu 4e . . . care ~e fiA rptJta pun .. va d~lan.unfdcauzelnJ1:uapet la. .cdormiU bu~e simtiiminte pe .' ' .lcât.. acumuli}t" m ..s-.~a ~igreacare este greu de porDlt. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] .. pentru <dumneavolIStrii... .' . bânuillSca acest . .numl. u: '. ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa . .n9~ ufI\ea~ .x. '.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .aCeasta. 0 conSJdcr1lt1...-' +.ta alncreat . ~cest lucru. Pro.a sunat 0 c\Jno~tinta..

adeseori În programele distructive . C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr. .. 'ln filosofia orientali este. . a~fo~dejap~ . \1.(J.ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e..' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea ..în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ .. ajuta .unbm. Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru. . a . programete kanmce'. ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il. p!r1nJilor .:". Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele. tof! 'ceilalti. '.' .?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari." '" " ScuZa0muIui\~ apoi.'.si Si vA pisttap sinitatea. . . dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e.-'-1. a gândurilor. . S.' . : .-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod .' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de.Nu exista. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite. ~eni.' \. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .'. ..1cilcirisimilaie . ' k .~.' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate.o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat.. . risfiingi asupra fi~lul . --. 11umneavo~a. : -.. . Ajung la '-. Principalul cistéCa . . . nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe.: rimânând mul~ ani.? . omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude.~ pe a tOpillor. .patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m.câmpul omului.- - Dupauit ristimp de glindire. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. ' 'Tot ce am 'exprlS..in cimpul SluperitrUœ. Este 'vorba de ' '.la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost....'. . . kannice de distrUgere ~i degerierare.de a ucide. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu. ' ' .AcesJ lUctu vA va.p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . Exista 0 mm! mai mare ca aceasta. anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI. . pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? . C1riSti Idei". -r " ". vefl avea . '. " .ptelor.~ercetez cauza.~ofensati)r.Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent.a~estwa. progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia. Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu.~ul n-a mai .acestmecamsmsi functioneu msufletul omului. l cincispre2ece ani: '..' . când aceSta a implimt " . .'.) dumneawasOi.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea. ..~ autodistruc1ive. si se.ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo.in final. Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor. inainte.Sliportat. ucidereaiubirii. Programele'nu numai ci. mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo . daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ . concret ce $icum e cu mine.hul. ~i pe'a . pentrU(ci. nenorOCln. aSpiratiacitre Divin. .r ~est~r programe. un bmecunoScutcomic.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. Uciderea sentimentUluide dtagos~.'. se potpistra tI1I1pde d~enll~ . 87 'rertare . Înain~ criminalilo~sau . Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti.- - ' )" .a omnlui. cuuoscuti expresia: . ' ~s-a sPânzurat.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti. . Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n".' a em°tiil°r.de VlCtI~e!e lor. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: .probleme nu numai cu fertilitatea.~ . Într-un moment bine' determinat. . .a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont..i' lM ." -' . .' .' . tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat. ' . inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca.L. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea. prin inteimediul fa.'. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri.. 'la unprogram cu.lertarepentrU~el. .repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'. ".vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora. .

cbt astfel . . putemic . de. ...Ea a reC\lnoscut În. viafa' personalii. Inifiafi.Aetului fetei. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos.Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat.de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui. . ' cIIuzeleaparifieibolilot a. 'i. complicafiile gil\6cologice.' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit. .' cu n~e -. .niciodati sOf1II.fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . Însiiau trebuit sa .vertisplentul. . . ~1iate e mlU .'. ' .: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf. : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente..mcolo 0 d' A . aD!. _. . eliminarea meclUljsmeJor .. 1 distructiv cu a+~ t .adolia.mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. cantpul acestuia . balnav . Problema principal! a pacientei 0 constituie. . ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. " ..' b' . Fata'1!1nceput .uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ".B\lnica.intreb:pe ultsmguL Starea. ' ..garanf1uml . '. iube~ un ".. _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. deoarece . . 'I . Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' . . umea fÏ.~. ' . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui . Dar.':.ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara. Orice in. El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui.s\lntemceJuleli: unui " singur organism. . .zica . Bunurile oricum le. Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm.uupa ce m.c. Toate . ' . acestea -' infIu Waza preapuf.c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11.i. .u 89 :-:putef!itia?.i Î~' soarta. confirmii ea. " . faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei. .. ". 'roc .. .. Aen . §1 mai' penculos ". a Universului. ' ' ' - .ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme. '." . . .' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. . loc la Începutul anilOf 20. 'tr eb\1le sa se simti mmunat.ant -apUeat afi-' " :ClI n.. ':<. ..uazea de. paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru." ' " "- ..ze programele "". .cheam! omenire ~care. ' .ago se eun t8n/iJr. . ' ' ~ . ' _ pacie.- \i1Vo$e~e. "' ? C"e.din interes pentruavereasof1Ilui. .' ' ~~ Suntsup~icitat.de aceasti poveste. sa bloche.i'ce-i supha ci 'a. . ' .Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci. " u cat este mat.'t ..onale' . deocantd ti . De parea i--ardespirf. omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' . capt vinovatul .ebare. sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' . Amintindu-~i . . 'Iipsita 'de :' . pun diagnosticUl medical. larândul sau.: .buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat. Cauza iese: la ivealii destul de u~r. nu .imens 'care se. .." ..' progrQmu " . l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin. . ~ mai'sl~ra .' . se Î: d. ".ii..u 1 e' gray. Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut.. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar..1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' . . 1 spun. ' " .". Înalte de fi ormeaza . 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin.me. s-a SUparat . " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. . Deobicei tiu-i.a ded.treb ulesa fie blocarea acestuia.-1 'sprezece lUIi fata.. .. Efectue:z testarea.Am dlabet.abme C. " ' . . chipun. Or' nU-1at 0 ~1a.. ~ ... A M-' pnv~ a '.pa. Marii ' .ces. . se despartii.' ' " ' . ri" ' . Da. tramle imW. .-. A' " . stoparea activit!fii care Împiedica . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt.care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~. .fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit.in mata. Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d. . " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '.trun se 'fi CA. ca . "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab . -" ' ' ° n:. . . . absenf.. . . . " . eu Irmea .0. . afiQerea asta.. ' . .nf.i.in stateade sâna te. ta " î ' .mlUeficlenti ." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. 'Yine la consUltaf.reme' titeau vedea doar p . b/iJrbat.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A . a. regrete. . perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf. S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'. .a'~ "". ' oamem ..sii vedem ceea ce Înainte v.< y ochi obosif. Ut ' . ' . atreia funcfie 0 constituie . adicii. .La Începutulaniklr 20.ie tâniI.~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce.'.oare: m'ici tahi car le.r nu ~I-a.mUlt nmucgrav . .i:'.' pœFcomportarea ei. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: .eoarece a. ' " decat m\llf1Imtt. 0. . mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat.

Mai 11.' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI... 'unnure ' . aceasta deamintirile clin luna a cincea..distrUgere a organismului.a1L. .u~ratamea .. . dar.~5. . tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. 0 Micitoare a zis. ' ' ' ' ' ..u~~. . sJ vina! .lucruse poate 1ntâmpla ti .n. '. '. Dacltatil sau marna s. .oc cu .mea.J.- " . . . . avutun aecident Am '.. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i... Eu di!Senez ' . .ln Iuj!.Il\ecarea b01il .\cea. C .ciunprost la capitolul ista. . ClDeVa. -:Attin~catsamai~p? -Am copii.. '"" realiti' pnntr-o'abordare .ostIO~ti ..Ql. intrerUpéœ.n. .b 0 1iJo r "'--'--.odati cevain genulista.lDregJstrarea non'. f ( ..program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire. l)a.." ''''1°rata. atiti~ aoe:tt~os."-'. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. Blocarea ac~i.' . Zidafi~aca~"'atiWul.. .gazdei Ea ' " fenclt. Buniculvostru dinspre.avusese 1 .AspuS ~ lI1otiwl? .Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" . 3.. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. evimldumneavo8Stri.4esareinA~att "" ~a shidespA .surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI. Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor..c. " ' A doua.. . " . care .:. ..'aceasta. " " ? lltit dezisde copi! Îhluna.~tii bine cAele stan . tt poo VD.arost da" intÎfl1pIlitor? . . COplllDsa n-am reu~ . ticu.>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in ..Aveamin fati un caz clasicde ceea . .' . e . ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? .'... .tn-1Un purtatcu el nu.~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali..1 ' fi fiumoasi. . . cuni II§fi procedat acum. El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j . ' ..* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie . dar nu '.'.. c .. ".'-' Cheami-ti imediat nepoata..+-De . D\'.a cinœade Sacciua.mia.~.' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '. am v5. """.-voastri.~am si nuu pOt. .- Odati. ' tinAri' . .adute =: 'mirturi . rudele bucuroasePri'''-. codate:in câmpul s8u.i s-a nAscut.'"'7 Da.." '. '. .:..fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de .~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ.' ' .rm~V"" fapteie " " . bolile mcurabile.la nivelul subcp~entului. '.an .. doar Începutul. ' " -'-. .'.. " ' . ." . trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re. ". '" ' folosqte pentru..~ 'in~pulsarciniisotiei. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn . " '. n copi! mort a riS}n1ns u ." Q. . a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave..' .'-Nu. - . . . " euftac1uri ale oaSeI0f b~ .i \ . attuClS . . ..un . douaofi: " din CIUI:œ. atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' ..1i. . /.' ."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? . .blirbat.' de.. Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.:. .~ " la ' ' . ' ' 7"' Da.t 0. " c""'UJ.-. 'Acum avett copu? IDasemen~ . ~icare. . .' - ~ Oricum.. .p copi! 4e ..copijuleàte. " :~: '.. Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' . ~1'ebuiasi'avepbiieP. ' ' ' " .- .. ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te . necontestat ' ganiBmiilui. i -am 'spus 'eu .. ... . .1D~te. ~~ " ~-I .Înloc " " ' .. . .. . Moqile cppiilpr.' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . . -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna. pIJtesc toti urmll§iisii. eriwadunate toate rudele.propriilor copii... ' ce seJili.. DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i. ' " .H " 91 . in mod autOll1at. ..te nu numaiprogramul .. .'.. . . El a . JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '. ~ .' blestemul? l-am intre!>ateu. . intr"p comuniune absolu~cu i. '. ' .atunci copilul ' m~ten". . . . .oareCo'. cu ~ ' '-"' " .n-..~~.au dezis in acest tÎ1J). " tr~ ~ ' i .cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir .. N:u. n epoa+".. ... ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '".. ui.' . am.eamli "degenerarea familier'. . vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . . iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest.. .~" "' .

111!iriki' sa1e.inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice.. supritnare. . . ..Cilné. ' 'j. . meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei. atât de't'ldicatea.la trece ni.eapacitiip bideh' ergetl.a:cufata . ~Ii schimbllti. Stiirii !lalefizice ~~. 'E1e . a . man Contf1lioapiÎtI. no~tn acumau .d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a.eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~.Însii aeest lant se poate intinde "'."" . . ' ' " ' . .1i lbtl~~. ~Î>flOOa.zii~i ea.~i pu_.e de.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!. t. ~I ~declatf$ilf'un " . 'rara voia Sà. .t0tula1tfeldesot. ' ' ' " . pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. Aeestea 'nu s-au . ' C ...abdatrt ~t sa vedem . " cmcea a. me! pâltii lan' ". V1 en . acordamprea y'.. Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' . Îndragostit."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele. : " . Odata ei a veni.' "..înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' .trera deJsarcmii" 'ând . nevinova1Jila.ciJte 0-.. Outn VJ1P a.ri.Înacel~itln\p. analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei './ol!jut sii'g~a: . Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " .c . " .. ' ~i mai departe. .m:".1 . ..- 'o. sareuul. éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de.~ §i . Iurta.. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . program.cuno~ereacau. .câinel~ eradi~n:::~:~. ..$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen. " . cu' în.t.tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''.P..râ\l unui'om !(jar. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de. ' . 93 t. daci.. . 'mêlé iubeascape Dumne. atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' .. . damneavl>asttlnue ':.èc:::.' " Ji ' .Da.Adesea nu ne-. . _ . am vi\iIt '".zel. .'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului.tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a .ilt vizlta Împreun. spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà.~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i. . ~t.t~ mcercan . Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. mat-alesÎn d'ire"""a' wu.. ..-~ ' eapacltâft. slinat!tf.' ! :~ ~ . ".ate riale. a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o.Endmpotriva? '.' -ptltemio'culumea.'1t"'. -' - or ' . .' a patra luna .'. ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '. . '.' -At! avutconflicte cumatna În 1972? .. ' . - ".. ~:tuaCopilul. mam~ S~ahtgat p~tru el . ""''"'''1"1. Co '> ' ' " ' " . ""r " .tu. Ea-arenevoœ de ". conCentrândU.tain~tept8te .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut. ' ":. "1" ' prolCOlonale.' doctoritii.afetneii'. " Recent. OobserVllt!e.8:' :"'.llltt~eptat biblia. . A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii. rau cel .1' . . 'afutici . " Ul'inii. " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'. '" i matbrtle decâttrebUle. E a m-a rogat s. asupra bunastiiJ!H "'--' . 1II DuI1t.'" d~a bioenergeticiarlii '&. '.ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia. ".VJatâ~i ~'. ".0' 'titlentata i ru.. a P t enoare"" . prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi. " """ " " ' ' $l' Il. decare era ' eu " c!tJn .~1i~i comportam:= ..'JflSa"noi.rt un UC':itlele. Odata primit. tOf'.' . 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr. 'tatUl. Privind-o. .'Investlgat cauza!cesteJ zi. .pnmtt pe GiI V eOft1.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi..!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m .. Ii'drept "~ . . ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. .putin la trei persoane: Cuho~tintei. ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. . doctrita a spus: ' ' -Tu . . Ifi. " ~FTi'ébuièsli ".ne.nu. orien. ' " . a Iacut.e mi~ca icio~ele . '. î'n -atreia'. . . blèsféIitului.. "" ~ Recent unei" '".' """'. ' :'-"" ". A cestea pot lua cele n.iifemeii.reperçutat În' mod deosebit 'asupra . cu . '". . .zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il . .gtesivita" .Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia. " c~aspitJtual1i'i! . ".~e lit deo orientare 'q3 ru II. 111. s~i' ~i 06pilului sau. ' . ' D'm fi enclre copill. "" iI'l"""'f S eitlbrioritil. prima vedere. coptl~l. . .alt m'Il ~i'<iin aceastli cau. În primul rând prin . am' explicat ' '. '. . erIi1 nm. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri.'.ptinsi8tetnul ?attë de. t"" mari " .'. ( "..mamel.C D1°tl!U1':eea ce .. Bxista indiciuleà. i4.' pos '. nezeu..it4ese6ri. ' feme. ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. . Principahtl e ca orientarea catre valorile ..ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU.'. .. ~ctura spiri.-'. comumune. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi. ".zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli.OP~1. atittidinéa . . 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de.1 Investi' gat"'earatii'ca ' .. I-am vindecat copilul de diate.. . . .

.: ' ti.gr:eala.. de . mce:~ ~t . . .' . . .din nenorocire. .' .'>'-t<. .ziçer. ' .' ~1"""n"II. .zibile pentru a-$i' reprima. ~ .n~ .. Dar s-au. Am inceput sa-i analizez structurile '. iilbit. to~OIII1 de. . " ~uI gan-la oQ)elllre.ce'.' .."" aIe n. ..petrecut ~te fapte ciudate.' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~. . .". ' ' ' asuP(a... fapt ce i-a chJpfiaç\.lpe: nA- .:"af1 ~t a\lllt 0 tu.} incaICirile le '.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite.femeJa muspt.'SituaPlldeveniseabsurdii. !14 .. . La ' $l'nu. Mama ~UI. ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . .' ' . '.. UIbJou uluitor :' .Jni " . .ze.publicital' ~i a-mi continua Cercetirile.:'11 .. -. ~~nta el af1~pt IQgQl.' ~ . -.. dependent de struatura energeticl\. câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1. ele trebuie' si fie sterile.ci prin nostn.. . Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul .:. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient.ealuamperiodic legitura prin telefœ. ' ./vi va muri copilul imediat dupi n~re. . .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii .auza unUI $Meol!!. ' . pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~. '. Confotm horosoopulUi. am În" .". .si-mi sistematizez materialele ."'. la doi ani dupl\ pierderea copilului. " ' j\.zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate. . " '.categOOf.wnel se ramTâng .' '.. 1 va determiriii . Daci este orb.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei. .'.. ' Qtif. ' .in anumite CondiPi.' " . .:Îa . .noi.fll.totl.peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.. . Ease transfonnJ. Zona vulnerabiliieste capu!. am sa vi spun.~oare? . M-a sunat 0 reporterii de . .r~1it ~ . ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi.. dupii boroS4QP.J. Il.' ..$1 '. ' . .' ' . . decesUl. fiecare'din . .-e " . diVUle.un .." .Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar. ... . '. anterioari'~" :' de '" cancer. .sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate. "".acest moment .chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al..anumi~ ' '. . ~:~ negativi a. ~ tran.i rispundefemeia.Ialiptul. . ' "An~li:œz . atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~.din . Ifcest JUClU va.mi A .çâr1d cdula se IqptJ CU .d'e ~dire. sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf. .1 go c.. ~Pa.ateoolri t v--a fast 10 dnj.. acumulate in decumd anilOr..sen~le mult '. eJnOUV" . eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit.l(.lnQfi fi cu bine.eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ". ~" ~.one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche." . 95 am ~. :. :.' " kaoni .1f\".. '. dumneavoastriea .. .' . prin promovarea /..vi mirapde cèeace -. Nere~d sa epuizim.. ~~ 1Uiri~.eredita!i' " . toate fntrebarile.fna. ~tela ciuta la telefon.".' u""""" " A ' '. . Astrologia este secundara. adic! de karma. .. ~Fetitele dumneavoastri pre.. "pnn ..l( de ofensi. Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(. . . .0 desepararea de omul kamtice.J:'rinciPB. .. . VIapf' . "t"<' an. celuJicanceroasfi.ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu . muIte.Decipre. cu alu': ctIymte.'. Dacl\ dumneavoastra..Mam~.. '~Am ' sa vi rog sa nu.. ..'.la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim.. Noi ne. .v-apm. ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î.este coIilul sau . . de kaonii.'" . 'imi . sentimentl. 'prganismul ea 'pupiuri. ençlti $l .' ' ' ' "'." . 12 ln ~a .."" ' . Ïntrebfirile ei m-au' ajutat . ' 'mteonediul câm ul\Ji . Timpull!ll4t~ copilului este' .$1 ~ ordon~. .. "c' ". il ' ... ~.. 1 .d1"agostei.. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau.am. din ~~ctura . ~atfi dumneavoastli: sOt m.p aUZlt vreodatfi ceva dHn. ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una.' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti. Aceasta va. ln. ~.. .. ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui.UU~v~astriv-a fost tot maml."Opunându~ .i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp.copüului. . '7mu/1t ~I . într-o. 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c . vi.~ac~aIfi v"!U1 f!..'. . '.In . VI ' -"".snutenu nUlIlai PriA . .' . p . Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca.Judeçând dupii informatia primitii.ai c!sfitorit cu el d '. douafucercare.. . efa fixat! tntâlnirea..lainf0~e .x. .

.' .. i de aceea. sau nu n~ere cOI1iluJui."'. l.spr~anio~ deçlara . . ~i abia dupaaceea' la trupul situ. . 1 a.' e~ . Au suferit ozi. .ntorulw. . se va modifiea k .$1pentru copi!.". . . .' ." .ell . Cea mai mare parte a programelor .pentru fiica.eare a aruncat-o cândva Într-o . solidaritate cuoatnenii. În timpul sa.a nec~ara. . ~ se. Din acest.~ de . . . prin as' p!fap spre armo nie.. Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este.cut 0 fata. .Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface .peste câtiva ani poate .. . ta ' .. ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe.1n " I. . t. . a structurilor de comunicare ~i '.i.: l n.-cât. Sltuape LliIliti . ' ..acestor s'lJucturi .x .. ' ~. . e ~pwr .. '.i.s. "" ' Afiavut-dreptate":copilul . ~~ . Apoi a . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului.eo~ll. Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. .mecanismul k nuputetielimina8upâr&.d&id. .og!Cwiubirii ~' iertâri. fe~eita. ' . rormeaziim:câmpuJ '.'stahil . ' La. uL. ' . Chiar W3uugerea or . "'. . ".E .sau numat.. '$1 reprO~e . ' . Uil1Ia investi" garn ecogr... neprotejat . ' ' . .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa .. ' d'.mat pl"e8US oriee 'lIStrologie. 4ec~a " ' '" . 97 s~ritu1w '.Idetermmâ viito. .Eu n-amsafaccopii". ~ . mu. rea o. de negare a universului a fost neutralizata prin iubire.starea de. ' -. trai 0 asemenea viata . SOft! m. . armA. . Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta. Acurn el este intoxicat de medieamente. motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat . . .' . '.Poat " hi1 k armanegatIVa. {}' .. Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui. . . " . Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit.l ~ au dubii-daca sa dea.ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. Dupa un timp am Slm.~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la ..tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a.V' .siin'âtatenu i s-arestabilit.. \' ' . . . 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este.." . deformlll'e&'. . . co~tiineios datoria În campul copilului. . . tu ". '.fericita".era . a" fata. a fericirii ~isiinâtiitii sale.1 -!:' .. al viitorului fiu. '. booatate D' .. n.. lenCita matna !ni. D"va .D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 . . -/ .tè11tattlla~Ud. ..~. a "e~ . . Du.' '. .se . ' 1: . " . dumneamaStrâ.aficea-:copiluJui ' .Acum .". dupa care s-au consolat cu gândul. sa ~o~:E :c:-- a& . vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ.are locp:npl ata C asupr a . 1'ri1i aspiratia eatre.. . oinbilieal'i"~:ur '-.. logica: viepi cotidi . - L : .Ea. . arma. c nor .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas.. ~ ' ' '""t~ . "x .ru.'. ce sa moara În timpul uuei boli grave.... Ia</o . .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis. . ru1ui"D E1 prezenta hemoragii . ' : . .de orosc6p. . . Însa. Toate acestei).'. . Înainte de toate la spiritul copilului. ' . . ..~ 9tJ. ce. bolnavicioasa. . .-j.:m~u COnil. Jurol '. sa-i faca un rau.se..rogram iar .-"1-0. ..lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen.'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' .. . '\$ . /lurnÎli baiih . -' ' " .Câmp"ul'" p1 lII.' ampului (emeii>.' .'... j una a' trwa . .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0..pericutoasi .a patra a printr~omcer . gâtulul '~" ml-au 8pUB . ta ~I~. cOlmrma emotional aeest p.1ificarea rutalii a sexului acestui 'd .. .. " infonna.' 0e. IVlnltate.)inç. . .a. .' innome l ' stru ctum e . xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru. . l . doetom: .doara.'.'.~ destmul dwnneavoastrâ.aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum.. ' SO!UI9I '..cu A .. . '.00 Îm~v~ ' ". . . daea ).. . '1i..' Ml1. . nemaivorbind de .niiscut. ..earacteruJviik>tu1:.. " m"" rcma .eeut prin muJte spitale.'. ..'. a t .~trecut . Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. ' .. ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli. "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios . Ea . .am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '.j.s-au acumu1at În câmpul firav.-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii".. sare"" .caeasd ti t ~ .4.. . orice preziceri .Da~ .Soarta ~i.ieste . w v...pu~ .p"""a1.a ' " dafuntelefon:.e' .Chiar ~i nurnai simpl~ . .

Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI.za. t mijloace. MediculJCf al.' a taC!!t t9t felul de bai. acum decurge doar m' câteva luni. Ïiareakarmel..cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor. ' .eu su. cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " . 0 mooaIitate mJOunat. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze. .IlI"lap. . ". supr811ljm. parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. '. Odata :nsa". '. unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea . Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU.Y. Sl !Ja omenirii este grava §1 .În zona ". Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. EntuzIasrnati de binefaœnle civih. ' ... 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. ' Acest lucru neceslta msa. . Întru. de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. 1 . foarte multe dépind de.deformarea.. În timpul bolii eopilului. schimbamceput si-i scadavéderel). Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului.0 '_JO: Paeat am . RenWitarea la carne.: . care nu se lâsa cu nici un fel. 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. confirmarea '1 . . dar Tu . decat Pentn. . Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . . ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii . . afunentar al piirintilor. es t e cu mult mai' buna.pe la wasori.fie sanatos . . .ar puteaaJunge..Exista unmecamsm ( . lit t1arte vinbvat deceva. ' m" a nu s-a grabit sa le . prin Procesul carealtiidata dura decenii...mai importante pentru parinti. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei. . .' cu fllpta cu vorba Saucu gandul. DliCainainte. .negat\ve dl~t. . rand 0 temperatura ndlcata. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa.ensabil7. . . . 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. -.doariiputernic picioarele.y .. .pel. .Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul. . totul pe 'nea§teptate.capu!. se .' ne-am putea Imagma la pnma vedere . . .lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . " ' . primaceakra §i plci6are. li " te 'gr'e§eala.tu lt nu pot sa ..010 ulm asupra . '.unuta. Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme.aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. ' Uneori faptu UI . acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou. . lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale. . atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. . ~ . . 1n re alitate situatla. blocare $1 de . . El a umblat ..necazuri piirintii trebuie-sa . . 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve..iarta-mi . .suflete§te. dedit fiirasperan!à.el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa. coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp. 'ln zona urmatoare Universu!. " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg . înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului". " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat). picioarelor se muta.gases C ac. . vine cu ' 10 ta . a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f. 'ka era tratatâ 'timp.1 98 .'~. E~.decâteva zile la practlca sa. sunt chiar. trebuie eliminate. i-au trecut. . ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 . 99 . durerile. ÎI1 câteva luni. ' .e . vaqa numai . ' " . ". .\ . " 'la' concluzia pèsimista ca.umcauza .. ..evemmente d" VIa noastra.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' . - . .intermediul tratamentului medical. C umll JO oniuratoara. Cazulera tipic. doar sa faci rau. . Pentru. 'ln . . . ' .... compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'.e~~.. 3§U .2 grade.armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi .c " intervem ln desla rarea . mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii.dii)jur. cândrenun!i la copi!. alcoo~ delicatese. de ' - - .icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor.fnu ~anientu!.evemmen t elor . ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm . Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. .' :: elec tul dar nU "Icauza. d' spitale cuno§tea principiife de baza " . sa Ii se Opuna pomm dd .Omul put easubcon§tlentul . çampului .pun c ' de . Deaceea.comportarea. Ajuta-m a"sa m. . . ". ' '.'.. " " .cat Cttltorul.

. se giise~te Într-o strânsa .'" n~ntrerupta. sa. . . InSU'1 ÎIl P rimul rând " .e-am apropi. Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. Acum.::rtul. Anume familia.' ecponarea~P. orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora.. catre . . - ' ' - . . marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil." 1MI'. dar'sa f1tmmte câ ..carn un grupspre casClldde fi '1 .~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi. fafii de lumea din jur. ' '.-'-hn e ceva. .oneze fi. . Irupu]uleste singura cale de sai "vare. toate Încerciirile viet. Acest lucru . .çalmate.ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a. e ams~l'atun" . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua.se .. si:ÎIlcerci . Dumnez.eu". Oh zona lacul. în timpul sarcinii . lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta.. Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul.undeamceput urcu. . . Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei. De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut .at d. Parte Slmplu. care_~Ipurilicare a kanI)el ."'9J .. omul poate realiza incomparabil mai m It ~. Existii nume neutrale. " ..ii.i nu permite nimanui. al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa.i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de .tara grabii.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu.' Sufletul . ' .b1amarea §i ura..a spirituala.. pesme '. Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul.poil alimentatie.. . .' ..tuuClam ' aJuns sus ~i ll.- ~~e .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor. . .)1IUItr.!lUlezeu. Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal.po ate ' ' . ' ' .' ~ .. {)rçam . copilului eaa . . . da<. interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele."" Su. (. E u C .'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale.p_en.~. " . traseul pe care I-am. . ""'. este asplrapa. ID general pana la a N-a spita. . va da .aneobositafl con~tienta pentru pe.Pentru '- . ' . .sau . ÎnsuP pentru a. \~ . acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului. . economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii. ar putea aaJIUse vida .ul l1Q tn. CIID~peproces~1 de.e n-ar ~a b . gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru. 0 mamaiubitoare. capacitiiPle copillorsunt .. .se vprb~te mult-d e spunând '.de 0 munca ..' uu mo.~ . ~"-..ui Rita. "TrebUle sa tInzj. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. arte departe fara de coutactul. se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. Cel mai eficient mecanism de blo'~ .' a . dOUndu-Qe~. omulpoate'riimâne t. ~Itn'~.. sa te lupJ1cu Une . mergat.tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare. e ~curta durata.~ '\.. ' . $i Îucii 0 Caiitate~' .cu . ~. i am": Stmpt. . desavâqire. ! D\I.- .tru. ~ ' . restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila. .':. . .cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei.'" ..1n ' - . tâ Mun<.ia.. permanenta. -.Început sa fu h uc.! d"la ' " -'. . Vinovatii era. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet. uner copii talentliti.Daca inima pbtreazâ sc:met.:ceperea acestet munci.pozitiva. . ' disonanfii cu' unp eratlvele ~. Copilului Îi vine ... }\deseori sunt Întreba. sorasotului. . existii nume de bun augur care au 0 influenfii. .tlJllume.c.necesltatea remtoarcefii'. mmnerezultatele e . .lfO . poate fi miisurat bioenergeti. .iepartede. Ea se baza pe legile bioenergiei. matu~a copilului.e UISa siil~IUtasciiÎn nai. . Dacacel ula P.. . orgamsmu IUt.Ill""" . . nemtreruptâ catre. Divinul. ~tere.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa.. Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ .. sa depui et. re d m Dumnezeu'" ~I. A .. f. .i va trebui t 1 '. ' La ÎIlCeputul. " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel. u~p din nou. ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle.1 trebUte sadisp<!fa ~. '.0 .P. ca..Încordata. " " bISMca. ea se tine . ' .savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica.j' . . Prin urmare. . Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele .. care nu-~ipermite . " .FiecBrefom. . înainte de n~terea.. . . lllcutoasociapeçuviataomului.. ' . .. '. Acest Juçru se vede pe un exem lu t. . tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie.parcurs ~oseaua În gus ta .

ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. 1. Înainte .noi 8lI1'mJt\a inç. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' .ice la urman foarte grave.. ':.copJilor Il se. copHul adll:a. fiüluÎsiu J\. ' . ~i o..epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku. comuniune. nOblete.destulde . a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina.'. s~cr()~ta. Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. Cercetez.. .Ie-a . lume:. ~ .1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara . Da. .ie la Dumnezèu in:gândc. piirtii neglttive akarmei. pura a. Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste. p. Karma . Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea.elile'~ vi9Jile. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a.Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo. ce. exp~matii prin renegarea copilului. Eu Îi spun motivul: . tara sa spuna 0 vorba.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll.:. Ele s-atl sinucida. nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' .'. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului.. Femeia . ale legildr . refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina.'.avea . J .a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli. / se Îrttipire~te in târnj.:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul. Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor. . apot inca una. 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm.sl~j chcitte Juri. decla~t În ID. Cauza eta una ~i..' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. ~ cu soarta sa. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul .'.Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . ' Au venit .e karma celuia al cirui nome. ~i sa. " ' . .." ': 102 . 103 "'.man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . llându-I copilului' nu. ~i Înca foarte puternic.. . erau BolUe. În tlmpul sarcinii.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea. I-a' mai inmormântat. De aceea. Buniea.Bimica dumneavoastrii. Prograrnul de . . JlpOi alta.'1< ~ pe ds1i . ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului.Imposibil.'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". Îmi raspundefemeia. Or~ul nu era mare. câriva ani Suntem total analfabeti.a trecut printninte. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. L-a lasat la maternitate ~i. Nici macar nu. . rugându-J.ele. Pe fata 0 vor trata cu pastile~.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne. chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!.de tot.plate~te wJlaniitatea.sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. prostatiti.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . . '. odati cu ntln\. . '.e.spune~ .probl!bil cii avusese destule inciilciiri..' .oarele: . m~a." .la mine odatadoi pacienti.' . .. " .lI1cii uni COpi!.omentulÎn c. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina. cimza mortii copiilor. " " .>ambilor (egate de Înciilcarea. Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre. ci chiaqi cu gându! poate dl. sa s: Dupa Întreruperea sarci. . ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r. ' r .legilor energeticeale primei ceakre. ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS.' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze. Au venit la 0 "baba" celebra c!". ~avut-o bdati'Într-un .arei. a plecat.. dep~~de d. " . cu vorba.. '" ". .ul bioenergetic alomului~i . nimeni n. . nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate.ajute familia. L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare. .'. ' A~eacopii ~eja.acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e.sta. il poarti copilul.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re.o .' "' .al~or~. . renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele.I1ÎII. . eap / . parte dm karma.spus ca nu poatef'ace . fata de alpi. din nu se ~tle ce motlv. aspitàspre' dragoste.

! Multe femei . pneumoniiledese m copniirie. au. .. . er~l boli ale rinicMor. ~ pil ii Înnoblleaza . -.' . M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza. .. - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? . .' .' diaqugere a .1. . .. În ~âmpul ci. Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l.t L-a Plimbat.mama dumneav<>astra. . " ' . ÎI dor foarte tare picioarele. te p limb cu m~ma .' .:c" n: te~te de la piirinp.. ea Î~i'isp~~te prop=~ . I"a.E. aflau de fafii. nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie .. ~umpllt daca gre~ea:tinta. . . 1 .Dar males t e structurile . Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR. . Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-.bl~~ne rg..iabiap . 'ca are Jaco revigorare. MQ~enindu-le. blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie .D1ini. . Îndeplinita cacl. controlându-i tru refacerea 'intregului ' . du Ii 0 'practici Îndelungat~ . . dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. .cu.. '0 :~ .de parC$.i~iircinati. p aptul "este explicat pnn aceea.anu poate mèrge. Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. adus. un pas' ln direcpa .. unel d' ~ijumitate Însi avea. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~.ramas din neai:enpe. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . a billt ~~e substante otrivitoare. f '. .' c.ste. la ÎndetnânliÎn capu! . de la distantii. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl.. Una clin modatitaple ge.IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb. . sale.ianiÎ'!ainte de'n~tere. ' " " .fiecare ~na. . mai precis. atentatul. ~i. copiiJor. ' .l"~ .. SentÎlltfntOll!'~'deurâ. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare.'~PMt cOtUinuadc '~. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea.' ..' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate. Deslgur. Ce n~ Începe si. acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" .. A mcercat si a fRea aV9l1. . rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul . ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul .. i tulbur arlle sânat!pi' marne!.la viati ~i iubire au format În câmpul marnei.. . ..cara~lt '. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI . ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale . ! .~u ca ~itatea.QJat. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea . ' . fusi nu a p\riut scapa de Sarcina..Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra.fie bol~a:t '.. zvârlea cu ce aV_.'~amul distructiv. Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. pnn care boliIe sale copdulUl!.Ia . - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: . . . ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii.i s-at frânge. .m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la . deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J. altti 1. Înci 0 cauza.Da. mblrea pe c'are marna 0 nutr~q..' .a' ci dorit. dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur. ci În timpul sarcIDii ..liaftere pâni la. t ~aCeÎnc!. einci ani. sa-I viid pe fiul.. . sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele.. ' . at . fromos.. ' ' . ' ' . În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia. povestese eu iar ea confirma: ' .' A. ~:." Daca promip sa te Parti ZIS §l u.lIllli. '. 10. distorsiuni care a\$ deformatfÎ. .Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g. ' ' " . poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '.proape c.p... .Mama transfera .ace~a diverse boh" ale pleIii. maturizarea 'Sa sexuala. e...' lar dupa . 'dezvoltirii metodel. À. decla"Wlu prognunql de distrugere a. Analiiezprogramut -.Jn.~dlc. Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. ' organismul se mobllizeaza. ~g.~~ . nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p. 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice. .entru co .Da.: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema.---- . Comportamentul femeiicu cinc.>~ inst. de peref. 1 0 femeie ~i povest~te viata. .. .1 IlfIl. copulor.un prietene. E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. aI"l e. ' . iluI' iiniitateami s-a ameliorat. Copil~.IAtnidite . în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij". Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n.

Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: .ro. sunat cuno'-. atacill s-a ÎIltors Înapqi .. . ' .'=P~cjp~..~exp copilul. ' . .""- Motivul e ditl nou acel~i.ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai. M . . apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ. .dacii nu veti reu§i.supreme. : .eva.Va mg-si' prlcep.p.zile. .. . baiatului la mine. '..marerealaa" I~ copi!. Mai privesc 0 data structurile karmice.'. . Trec pâteva ~ ~.' ÎDCi' .§i starea sp~tual:œ~a~l' a.~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. . 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d .mmlC' .l-am ..iarJ3). pannjL'Gr m momentul< de.. . -"-Bai aLU. ameliat. Du" doa ~ ' ' ea k ' .'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 . Îl:l. '.lat. '. . . 'lWnfa !Dea. aceea cbpilW nli Prezm. ..qÎJ:l icioare. D w'Clncl. Ïnsa 0 schi. biiiat. nu nuroai trupul. în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza. Capacltatea energE. l' nca ~te schimb"' . b .e cbnceppil e. a. p~~!or. .upirarile mocnite r ~' e. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul. Aceasta intensifica . sa. t:.Fiecare'om pe.~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului.fa:miliaatiilui ' .~P': era " copiluJ.1 'IIBpreuna Cu' .- " . tlmpul.(' P\!. Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic. . ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . . ..se vor adauga boli §i alte nenorociri. . ..eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca. . dorinta obpnerii unui rezultat . . .erau . .. .sufletu1..ziIe m-a' "upa ... . pentru dumneavoastra~i . InteresaU.. . va sa . .O\\te deel~cu §i mai multi putere. 0 cumpiina În viapi. \ fata" " . -.' mare fat.~. s-a a. efectului vizibil. ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI.!DI .. fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului. Pnn unnare . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl. 'imediat.tÎca a . 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ . . w' . ".Acum Îi e rau ~imamei §icopilului.an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w.tâmplat cu . $1!~.apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.. ' ' .-y. . strucmrilor Spirituale. vina. renegarea Divinitapi. .de :' . .'(inOVi!-ti p~ânt.ea 1oalti~~taJu . ".iS!JQi: uliO§tinta. 1 .-. .:wumulare~e ~artI:1inegativi din. ' " uteri ca sa-l aJut.UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ..de. eu neavând niei o. " b. eu VOl...paman. 107 batefeul.8arciniipiirintiise cetÜu'. daca."". pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ". ' .~edinfé am vazuto am ~ ._~r~enlt eehilibreze cam ..q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil. Sesufooa.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica.AiC::i " 0 p!!!ermca.~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa..vine lIUIffi8. .t Cfa .. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. pregâtiti-.. . d e cea a corpului . trecând peste ispite ~i penocociri.permanenpi'el va fi ÎD.instatltarieu. w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit .. .. EU. S-au pomit repro§Urile.N.' . ' ' ..are stabiliia-structuril~ la pu.lfJ6 .. ' ""'" " .. 'În Iatnilie .In a patra . .lw .am . su ' ' . Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a. . sa spirituala.1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl. '" Ali ~ptat rezultate imediat e. arrn.lUIIIste rau. ' rntmat pe$te. " " .Lueru! cel' mai . - - .Fieowe °l/l' are cate. acestluclu! Daci ID. l-apc~eat pur ~i slmp!. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d. '.face tot ee-mi sti 10 . ca. care-. un~tat. laneplicerile pe care le aveti .. Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate.e se '.u1.drepta in priJnul rand 6.mea: c ' . mica pot eu Într-adevir sa vindec §i. "".~ nutnn~ repulsie unul fata de des .ÎieXplic: . structura. 0 nive!are a .. Din aceasti ca!:. '1 . Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul.weo treiluni. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si.exista progratne prmiçe ~o38e. . ' " . voi putea sii fae ceva.""ntru COPI. ~. Femeia se uitii . vae~cati1picioare s01Qt~ifiul. ka t arma personala. . .' . De ae.~i.qtat la COO8ultati" e ." \ -~ .t Se n~e pentru. . co~tunfel areloc w' " .Peste cit. ln a . ' " . ' de a" ceea nu.:" Eu i-am idi. mamei.. DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn. . . sufletulw este de O !DIe de 0 n mat..-o sa r~p. ... ' ' .copiluhll pUnficar .' mIne incilcând astfel legile . fiul §i tatiil.la gridinipi.are din nousufociiri ~i' convulsii. . întrucat câmpul meu este echilibrat.~pitii În viapi va ti dorinta de a . 1bs A~--" '. co~portati1entu l. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline.

mtoarcesp:e exteiior . 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri .~. es pentru ce triiescpe piimânt.kirmice.În asemenea:minutem'AI' .J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . copm lor.stru~le.~re proptille sale.z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.J!entru. fiira. Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità. "'. 01 . Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - .. fi eercetez de Îa distantii e . C .. . ' l' . . . . 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi.raf!de toata . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu ..distrugere ". De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii. ~3erce~.. - . ~c~cii Ocauzii a.cald.obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' .~I" e mmeDi.. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite." " donf!. _ ' .'.treeut.'Discut eu cun~ tinfa: mea.pArintilor. darÎn rorul inten' or "'.-tul.. SuJU::pil:. va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine. '.-. ' explic cauzele. . . ' / . "w ' A' euro. Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee. ' .Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool.Il'IlaIeabil. ..amtenici cureaua iJÜ 'eampul s. . de . cu UniverM.~ai-J adresafi. ' " . sa depuna mari eforturi pentru acest lucru. . b:t .' . . sudoare fi sânge. ~~ din caUZeleprincipale ale . .! pi! corecpe câmpul copi/ului devin . . . '. pnetena men foSt 0 :""" len. Spuneti-mi ee Încercare. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. ZiI : Ma un e . ..'faf! ' . servici.1" eoarncDI :-t" Put. ..fa f!de. \ " ~~ ~ . . wlnerabile.din rnoinenM. . . când " . in subcon~tient ei au ei un buncontact.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea.' .. ~mtI . de la .JI exterionzafi eum '. ale sfinJ:ilor.1118 . . af! de soarta.' sii.lumea: fata de stat.du-l" a~br.' ~' "--~' .a echili1:J. ' ' . ' . printr-o comportare oorectii.' prograrn orientat spre interior' ~e.. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii.el va deveni 0 . .faf! de ~fi fl.. de distrugere reciprocii au d l ' .. atest .~. .. colitii.COlegude " DlCIun fel de re p .. Marna . Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~. . siiniitoasii ~i sii triifi . incetew eu aruncatUl1 .taate zileIe". adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV.' ce . ..Acum.. ' $41. 109 ' '" . t . fu-su '. Se pare eiI a fast' elimin . dureri de stomac. Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul. Copi/nI are slabit contactul eu Divinul.' ..~ once '-Y' """'0.' ec an$atprogramul de amo.' . . nl .' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. . . .euojUmitate~dean.tat. Câteva . .""~in.. ' '-. sii ettHtem pr~enJ:lI. lui primejdie? .prin poruncile Sfintei Scripturi. 1 . '.eazaun fibrom uterin.' ~ dacii 1 se aratA .e. ."'.. ml . compliCatii ginecologice....ExistA 0 vorba: . .. Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente.. .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' . -. . ' . 0 astrel' organ~mulw plecând.. . nu enutep Preten. '.. wma. 'fratez feme~ ii cercete ' z. ' ..În interior. de c. .. - fi care ~puncte1e ." nilIlânui t'l.. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ .Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati..a nu pIeri. '-'. procesul e În Curs de ~bilizare. Trec . oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii..nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' .eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt . se fOf!Il. .oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul. . prin eforturile prorocilbr. . Celula nu poate faCe ~e..l.' :.Ïnainte. 'il a!jteaptii pe fiul men. 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. . . . Jo' ' . '. . . ~i .s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ . Am fost internata .rea/itate. Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile." -.. .. e nta. . " c~ci zile. la nivelul cântpului. mde.mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or. .1nmod'.intetese."''''"-" CUItIse SlrntebX. . " al""" .În spitaUn ".~eru "".

Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1". .el aineeput saGal." tot timp~Hi. În nici.' &1(.1 VIDe care-l . "in elsentlmen: t". egOiste. . nevoie 'de ele. " UniversU} §i.' 110 . ce 1 la' disparat8.ca-i v~* ctimpira delicatese sau.Când pentru o.uindu-'se. El a Început sa . Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la.' " ce.- a si vrea. alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.1<11 ." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I . '''.ÎI influen!eazil deasemenea . . plângând. . ~~ " .. . WI ~roc " . ste e robotiil poftelor sale. prin violenlii.a da dm cap:. '" "'" ' . ' . . Cerinteletrupe§ti au inceput ..je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '.iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe.e În 'clumneavoastra.'A . Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului .tactice de momen t . nimic . ' pnnclp aIa a dlsp ~ . sa echilibra!i' . cere sa 'i sedea ' . Dacii spiritul se mvata. ". " rau cu mme.se Imp resta ca 1 s-au lacu .. dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru.Întotdeauna am afirmat cu fl)$.. lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " . muzeu.CunJ. A . . -. S " 1 . decl~eaza . mod catastrofalasupra copu1or.. a splOtulUl~1 es . la. Înprimul'râpd avej:i .M sau este la Piimânt. "ond vra.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '.pâmânt HJ. problema propriilor el interése.m uln' mul nm '. ' . El trebuieorientat cu. .cum vede berea. . Roate fi ajutat? . - .lte izvorul confortillui nu m. " . "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. ' . III ~ El are ~ trei an~ dar. O.. ' .su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~. ' spirit. Marna care-i spune copilului: "Uite. '8ceSt ma d ea. farmece UDUI. În special acelor ce vor vent. ' 'ter karmiceunor ID ese. Copilul' n-are.nte. .lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP". reprezmti ' aduce prejudlcu . Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or .oate ab!ine. . " . -.Am clnt.pe care trebuie sa-l. " ' . poarte extraordmar oe 1C . d!' se dezvolta dupa 0 lege propne. Femei.~. Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom. Mâncatul peste masura ÎD1pinge. " Am ~ p . . mdopati. . - ' ' A ' ' ' ' . " . .. facep este.. 'om trebuie mai intâi sa UClZl . Se exclud. . resu rselor divineÎn scop~n.plângea tot. c<m. . Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte.. . l. Dezvoltarea.sRmtreaca.:. .m drep tat Îm .SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI. './ '/ . e srant ln avoare". ' co~tient.-' ot.tUnpuliar eu. .' . tot ..' . fine ale . " ' . U . . câmpului ~i penetra'rea in acele zone.e IQG"o ' - " " .lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l .În scopuri telunce. " potriva naturui' care es Violent . """" " .dâdeam saJwgâ. . aceSt lucrt. " ' ' " . ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î.toatedelicatesurile. '. ' . t\armece.-aniiscut. A ". sentimentele dlVIDe falà.sa nu-I mai. ' .' Comportarnentul dumneav~as tr. e ~Ot~ dUl!neaveastra.'.ana trebuie. .-1 face.SpirituJ a mceputsi se deformeze.Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. u . regÜnul alimentar al ropilului.'. siibeii. ' faci farmece ~Ulva. obti~e niciodata. uimitor.' unor apucatunurate. . continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~.~ irituale: În acest caz ar. . .+ pentru .daca ai sa fii cuminte. ' . Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. . Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri. sa fie vegetalâ. ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos. ca nu se p. La Nici un fel de farmec e.'stipân va fi lucruJ promis.spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare..ganismul" acest lucru se. 1. prioritate asupra cerintelor spiritului. .\e d 1. D~~~ . de consum. diferitâ de cele dupa care trate§te or. . a propnel .ll mod t. ca sa nu pl.Ce ÎIlseamna slabiciunea. peçele ale sufl«ului. protCJeaz:R. . Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os. grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti..' .creeaza un progr arn de nimicire a avan". c ann În face din cOPllulsau un sclav al C. mtr-o reViS".PÏimul "Iucru.ci m trup. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce .. Când s.t. ..poat~ transforma Într-un proces oncolo~c..~} dezi .. -fiindcli farmecele ". JUcam. Qit maii.luipentnl . grare. .

dacii s-arelimina . avea de ce si se opuna sistemul de protectie." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" .erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând. Cu l ' '. .un nive! bioenelgetie scUIlt.tO'distlugere PI.. femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!. ea ar fi nisent un copi! cu karma f .. ~te crima ~ . Aceste de autodistrugere atât. lneagra. O'rganismulnu' va' mai.mat ()~ sery un tunp abreO'la." a "straveche <.farntlie au avut lac certun ". ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm. .f"".trel anl mat' nte de n. .. ..upleazA mecanistriul distru' "." "". ". lmi . ID tine'.e.Dare. ' " bme? -'".levase otuparitedicina contempOIalla.:. ' ' ' . a unci farnjlii a - / . Ahumecu . ' . sentimenteÎncât uciderea'. cald. ' .q. ' rn-am miiritat. ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt. prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~.. " . " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . uua singura.Baala nu' te Iasa.sesc .~:o~e~O'nstante .' ~ si cupleze .sa pa~ti" . ." . se gasescacufli1 În strucfura ~. ea .te Um' vers. ' ' '. - imensi. .-. deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira."-x".>~ . .. blirbatul Canalele . .Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra.IiexplÎc femcii toate aceste legi §i.Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta.' . Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual.ln .racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale... Strabunica ei a . " ~ . Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati .vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte. se c.prograrne puternÏce. .epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~. Adultetuleste mai bine ."A rea . ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. Dupa. nu S~(If i instalat nici sterilitatea. .l ' . . . ale corplllui.Când veliÎntelege tO'atèacestea.~a {. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " . .".>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte. urm aaIJcO'mlSO'f1 .ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm.aveti .~. Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi.~ii tO't.~n SUlltdefotrnate~ ~j.' hi po llC.umneavO'astrii d.. Copi!uI naScut În astfel de canditii.lor. sufeta' din cauza S "'" t. pa~e. lp . . Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate. -'".star blaener""g"uca.Câmpul devine.' . se spune În Biblie. discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat .' Cauza era.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. stoza O'varianii. sa moara sau'sa faca mu altora.de'"SOlidar" Întocmite. c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW. Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf . . dat si-I - Am sAva m°rh. '-.ap t a Impotriva regulilor ". " . .. ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau. copilul va fi siin::a ' ' ' '. Insii.l 'IJ e' au. .' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld. piJtemice progfüne de apirar~ '.::u. dupa . dacii e~ se vormdrepta. sentimentul contactului cu Universul. ' ' '+-.. . a " . Marna estenedmneritii.:.Sanatatea' copilului .'AO'~ acumpnn encefala ' . - -.ce.. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r.'pe aând ~ dO'uli. ' .sau În el. d ' ' . Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ.". sa" . Îi'. va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic. trompelof. .ei ~ a cO'ptlului.Ce si fac? Întreabafemeia. ' .' m . ' .taIJ1.. ""'1".lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' . gândul 'sinuciderii. . Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i. distrug~d iubirea. -CucâtivaaniÎn . dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise. ." . .'" ' . ne salveze familia de la pieire. mal~tI. . refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' . ..amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og.mi~cii pe Plimânt sea. Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si.. .. este vO'rba de 0 .AIJucls. Avea 0' opturare totaliia.112 . dIV°rtuIUl. .. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu ...unO'i grave Înciilciiri' a '-"".

. '. l).. ' ' ' nU'atâi ele pot fi . co U1 -t.' Femeia.]zbivindu. ..'.... ... q. ' . . ' .'" fi fost '. IDP . " " Nu Înoap În IDtreglme .. or p lllÎn me dicma coatemp~.. Ceea. 'ta . '. . " .În virtuteainerfiei.i' moral.. . adesea 0: protecfÎe .nt. 115 ' . . amrezeiVe dehrani pentru multezile. mai bun :caIul dumneavoastri ~i. S piritual.x de cauza primordlala.. siniit~i" ? .. .de '''protecfie. . d e a a""ona . .contemporane. . " ' . ' LogicaQelora . " ..'. . " '.. peste: doua sâptiimâni. . . capacitate: vitali la nive! fizic..1nsB. . . în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t.iileistone1. . . unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 . . . Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret. careprive~te. ~t' hl p noza. gu ~. . . . Leg l' le . 'fat8o~~ adica cele supra. .. medicma IOC:Pe sll penetreze. Ufutrebii pe un . 1 la severll: Pe cat sont "t'. " '.. . el a 'd . ~.vindelra~prinpioenergie. ...' Uiram Însi. . . a. problema su. .". .: aeest sistem :. . ' .. 10 . medicine. . " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' . "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului .~ungpânUaN? . ' " ".faptrezu1tateldacestorrealiziirf.' . . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia.când În '.iftsistli . Asifel de ca. ' Cu. pe ~ domeniul s:Rmpulul.~icâmp. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al. '~~' Ceea ce se 'tâm ID. . de . contrib1.i fll. . - . ' Ne-am obi~nuit.ii~iDeÎDtelegândcauz~le. aceste legi>'-de umce.. acti. P ca Pnntr-o ~el d e .oI1lU '" . ID tiune asupra " Însll metodele .sPecifiee. trebUie si protectJa . extlrparea. ." . nllaterallla 'mtr e. . este.dicir)i contt\mporanii. bOlii.un calminunat!. ' ù " ' . ~ ' .. deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. mecaDicll a logicii corpului.În acel~1 "" .dt1<!Jl controL . ntru. ' .lar :am. ale structunlor spm .ectomla. . ' ...' aaerea)aceastll lntervent' tie .. un contrariu. ' '. " -Cum sa.. abia. l'Omul rând. " '. de povestea PUcll4retuV . ...d~ tel. ' "ii conceptia tngu~ta. . ..cu medjcina ne 1Uninte:~te:. extrasenson~..' ' . numai ca Întfe ac~tea . " . " striicturi\Or spirituale ale câmpul~.de . . a " . . " .r. . mal 11111'0.cu cât vefi . ' Da. ei.n i. act'" uman pii'stran dU-~I duce . rtant dec at trUpul ... . lnceput.impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . trUri toate acestea 'a.. corpu'1 (re. Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ .. .zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s.cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. .. mare pentrU a se" t . De aceea. -:->"' Çucât va fi. W. .tactlca.aliref care venea 1n goanipe drum.' este 0 Îneer. u.trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i.' .. . ' .. . . ' " .I-am sa m.. spuneau. ' '". si credem ci. avea mai multe:provim.iritu IUlU 1I1an. ' ' " .Nu-i nÎmic. . apol si anali:zeze.pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . '.ullitar. .o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi. dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este.serioase deformarl. . tu atât viti fimai departe.~ateg!ce. În primulrând.dupi aceea . " . este: intervenfia chirutgicalii. ". tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . . .$' " ~ ~ând . pu! til11p. tul ' . ' " \ " . sufletului... ' ' . / . apate'.. strUctun!e.chiuretarea.core. la.. " . .s..pr~.. " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . i--4<licio problemii.' .tim' lecJ.e În te mai. . ' ex1Staocore. ".. 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti.. . dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie. era ~unca ln .Vletulasca." "" '. " . taranul. . .cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În.. . suat ID ace IIIjl rie ."'. un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot . ce$eÎntâmplii aeum.smuluisuntcelule!e imÎmitare. mi~a adus radiografiile. ' ce Vin .principalul sistem de protecpe al organi. " tezareaExtirparea organulUibolnav..Singura cale. . .filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta.l peom (de 0 boala COIicretii.medicina " Tb Inavicios sauhart Icap .~i de op~e. al spintU lui . :. . ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '.liela aparipa unei generaJ. . .log! . . . ..care . ..' fin:" sta.". ' trU'trUp Whitm an. .' .. 'tifun:~i legl pen.adeclanpt re80rbfiItopturapilor. d e aPropiere a sihoterapia.. ' tu ale insesu:ablle la '.este. am.. Opturafiile dispâruseia complet. d' urma dlspare.

Ji ~ suferinte! .altul.. dupa tratament..imP-rta . boal. . estmape. '.. ÎnpsiW. ~ vad cabiiia..ChUu-.Çonsider ca religia.Q1. . D\1patratament. .becl\te ceva '.'.însat?tuI. care. !'. ~~rimenire spiritualii. P$ihogeneratQrul.~i.<'1 ' prpgr\ID."con~entÎ1.cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf .i 0 catas:o~/trel .. . param~triI '. .karmice ale desti A avut loc"'" .r~nastfelsa ". ~ cu\X\3fl11Il!i.-.'cj~i ''-.wvelul~c §i . .$à . asUPfj! ait UI. . .wce comportamentul corect a tacut mai.\I~ py.. . Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 . " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!. .f4lor. succesuJ tacticmomenlan.eabolii fie asupra: .el: contmui'aCfiunile '.Iriabolnayul\li. . aseniAnatext1rpar .U11Iat.un trat~t cu reclama..' . u IUI.bioenergeticieni".este .. ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i .b~ piçiowelor.' .': un meKut< rciarte le.wui~. VIe~.'. /.'. s~a ~ ~ eXlsta.. Î .-. ' a eçJj .l!UfIetuI sa t . BuCJ. Qmu! ».!1}bla çâr~". vntoare ale copil~l~bolnav.~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt.ata 0 f~meie.a1J. .Jotmeçanici". . . n\l a 1W1i vut nevoie. ~ da A x va mm_. corpWUI. Am. qicânlpl.. . .Î!1 eun 'copi! este ~ataf.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet. .cuj11 extrasensorica §im~icina. organ.mtr~unaltloe.a~estelo'ca. concept\ej' de. . Testez. Doct'imI1:ra indignat .' . or. " .1~tc. Încearai" si -§1VID. ' '. . d' Sil~ .ip.. Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!. Înmnte §1... ' .' ..de tr. Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale... op at. Ii fae femeii. . ' .care lucreazii. Openqiile. . eclUWl.d cee ~ .v9ie S/I-lii. .' l' i)J' . concomitent.de. "poate ajutorul psihogeneratoruluicare. .'organe .1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce .. Jl7 . u ~.fJ.. Înlocui 0 mie de .~..a:~ fp~. odistru g ef e total'il .ea strueturilor .ceva noI! . .rdill1.. 0mene§ti. '. pe. .~uLasupra copuIQr. . . ale corpulw.pr~ZIJlti devJ.1\1I1~tin. Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa. ..destin]. . 1J . Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '. vietilorMitoare.legilor.a . .p~~p-ça pij. dostinului misurat. . . boaJa În yu to r. cumpliti. . j)edepse pentru Încalcarea. iartunu le dai.operatie !ara probleme. .lU ~ potQI:iuIw .\iIe pentJ:ql. " .ie ca ~nm.ufletul sau. Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei .oare Este bille daca omul . ~tatea. . -'..1 . .f!J. Cea mai..A.\norgan Într"!J.z. oferind . asupra pSlhlCl. .' ..oml' Il " .{Us~e a. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ . de bâlbâiaJ! ria mtennecliul.lFil!:. bioenergetician. boala nu se va vindeca. R\ulto'. Oare nu. .el.pedeapai t-a revenit medicului.~or .'. descoperit ca . . fie asu p ta d""":.:1. '. "victOlji"? ' ...Ipji~~ent Jp. . l' 'Pill'aRtetri!pr..~ . r~1 .~~ ' ..It. m~:C!lUza omuluidec~t meqicina. sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. - .. . chi rurgJcaIi. . .latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~. Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de .' -' . hipnoza a transferat .'" .doar .dea~~ad~lelel . . TIII'kovslci Oglind . care lactiO!l~ la.. .. . infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~.siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . trl\lW~~i'AllUINI st... transferar.siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire.. Pentruca ew trimit \)p. clin s. pe oanleJJi.Am t. e jJJI(I1Interventll ".laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat. ... . în tilmuIJui A.bipno.Alah ha riispunl>: ..!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~.mai' deplofabile pot fi..familiqiAW a ..u~ eontrot de la distan!a. i 1 " .care a !. . Mecanica ram~e .În faptJ.IIui.éze gr~l' e. caP.anaJ'>:atQèJe. . barbatul avea. :'1.. '"'1''' ..c~re un..~Jiul.o .Q 'i 'Ji.F~ .pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!. 'r Îmiamintesc 0 pjW.ll...0 . "Dupâmin~ gJ Inttebarea.u .AI!ihi.artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea .nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( .'" . . biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~.lIUlj ntr -una dinviet1.. . . . '.1 Ik. s--a maniKesta~:MJ1.TUcturilor.cui chiar asupra generatiiloqj. ~auza miopieia ..ele. . .Itu1.r> d. la l'ezultate. . la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative./: ... .'a struCtunlor .WII dintr-I. ' ..~i'!iif (psihogeneratoarele~i a.gTJ\'i. 1 . .watcle.enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie.. " sp~tuali" lIlomuluI. 1 ~Dece? de Eu suntmedic.pe çare mica ~ tânar.". schup.. constituie defa.

Atn presatun pUh. ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina.. Am anahz~t J>8:. ~ :~edicul terapeut. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume .ile multiple. Hipocrate.titratunle .119 118 . me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti..J\cum: meliicul face inj. boala se va stinge'singura.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl. capu!. ulcerul se cica~ase. !'..'. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =.. spirit. religia ~i medicina erau un tot unitar. Cauza ulceru\UI era 0 .Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. :'. ' . EU am ta'cllt. Rele~ea ~a . Pefiutl durea cUl1lplit . psihiatriei . . ' ' '. pFesc~iepastile. ' " . . aceea nu se puneproblema.e~ decenp.tltezUtca diAgnostiC1.agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult.vindecarea omului.a pFincipiiior ritedicinei mOderne. ci ~isufletul. . ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat.0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. . t. eliminatecauzete ei.regl. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e. .aparatuh.~ ljI suferea de un uicer gastric.rmlt:a. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . daca se' pc. " . .~rtta metodei donsti'lti prevenir~..gât. . agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: .Înainte filosofia. netU'0p8tologle.' ' " " .câmp..ti care acpona asupra .o Mgants.ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina.tà:' " -Tata. medicului.opereazii. ~i l1Uli putin personahtatlI.odecarea pacientilor Îaramedlcamente. la ce bun sa Înyat la Universitate.$i trat!llJ)entul.l-amscutUtat~el $iboala.!n~. .ctdep8'.. Omul Iacuse.oumimaitrupul.-.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui.~ .oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . xista $i. defo~atttle. tilcerul bloca extinderea programului distructiv . . 'când . i' Nu demult mi s-a adres~t 0. despre poslblh$.distructive onentate JD1.Tânarul .i poihologiei.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc.Daciboala estert!teptatà cariu.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm. ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . . Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte.tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i. vOr fi .1hlocUirea unei conceptii cu alta.trceea.1'ametn spirituali ai iubirii.~i el vindeca. " ' ~:. starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput .. ne duce laautodistruge~e. deforrnate.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau. in perioada elaborammetodei. a awrore!tCiie inWtesab.Î~ profunde ale subco~tientu1ui. 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà.>cese1e. f. vindecaÎn acest fel?. Este yorba de 0 schinibare cardinala . Ocupându-se numai de trupul fizic.>ate . .fiiiologiet.aanaitZez~ . . unftou J'lparat care a sosit la ce. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala .'a disparut. ' .ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc. În tiltim. trateaza. '' . 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol. t .'. au d~arut. Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. .negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului. vi. serviciul militar i. ale . EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor.el a datpeste un medic bun. A luatcâ(evaplI$tile. 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului. spune.1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa..lIamente.. Din pacateÎnsa. ~ . Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD. de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o.ecpi.èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa . 'Pentru aClarificaaceastà problema. zeu". daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da. sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament.darboida nu.câmpulUIuman ~Icare pe. m primtilrând. Am declS s.tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep.' caci 6mtl1 este. . h .cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu.

' s~ .lre Viitof""'"~i cu l:. pentru un om care . putinesperan!e. . la" niVelul câmpului..'.Cu .. 'dispunând de °i aparatUra ~u prea . ~QntQpireal.'.umit seator al corpulJ.'... disparitie.:ltec~~a ~l "c.$1l dia.dintrt! con~ta..!elorvii..lemuta~ . ~' ' ci imunitateaÎntregului organism.olat.~li. çâmpurilor va veni În apârare. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor.'.e.:~!~.(:sunt d." ..elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon.mult . SUted. .'t. Çer~etiirileJacutede mi.legelletice U!lWle ~ ~e.de ~â~. . plaI!te. . Il ~ - ".Qgram' eX~~l\billtlultor. de 0 femele. nuntarul lor .doar doua exceppi.nalelor~ omulul.ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 ...Mest ..Ulnatwa. . În Univers. cel mai adesea subcOI'lftU:l). p0sibile . mai mi.0° l/ .'. adica.'faptUl" ca vizeaza.->---~ i' . . proQes poatesciipa de subcontrol.tate~e. .)xperimente cq\1l!ta.are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.din" tO/111100 anului 1995..omenirii.eKClus deaselllenea Cjl' ~toru. stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am... Pentru stopareaacestui ptoces..amr.lD .~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii. ale ornenirii. po.gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp.. .ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1. . unor astfe!. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll. .tn&1I.risau vreun organ i:z. --' .lentil'~ichinuitoare.n~aratii t . Acest aparat <. procesuldedezintegrare. ~i atunci incepe. .structunlor fine ale SPlTltulul. " ..te.' soiis. Nu' este .lnforriutti6nal-energetice. ""..apar une<Jn . I~l elevorfi ca!1). Se ppt reuni.V!!-}~ale ~ .elimillarea acestor blocaje va' accelera .c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor.iduci\ in 1Ilq.. ar . (.' Aparat~m . sa f~a exp~rimente pe coduri. Analizând.ai pUlemica' " . Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an. .piQ!jlIe~ei-apiei. Iwala nu va bloca. 1 . incorecte. În 'acele zoneunde se g~c programe!e . i .. .apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator..în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot. .!je.mbtla aparitia unor !1). auroregliiri! . ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille.l~ ~ . boala ÎtI interior.. dispurie de r.po~ ' Qre~ În:ava). " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.' generap..va dezvolta ÎI). .Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic..insa astiZi peI1tru.' "" .de (.' .a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt.' .e~!1). .1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de .. Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM. boala reprezintii .Experimentele . judeaând dupa. . ~"i .intl\Ientelor .ÏnttQcât.r-12ft.!i~~~ ~Ufiirin~l11I).trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere.aveQ.cJ. se trans1IDte.. . Deja.ibcon~tient. .di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\. $Î sl. " 0 femeie çare ... Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je.an~.dupii cum 0 atesta cercetârile.~~8â~f.'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal .' ~ocare-lJ).. Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri.onal.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.t.... I\IlÎl. alunga ..II' altele zeci fi sau. tara a 0 elimina. P~cOIUI ' '~.d HUWÎ~il pe .'. .efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca.lit. .oartea.#ldiSatorii '~tJ18i-." "'... . l. urllla .acestlucru' eXis~ " ">..l qârnpIlIUlinformatJ.. :.'" ' actiune sunt psihogeneratoarele.. ' . Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii. Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.în aeest fel. Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun .~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' .Qercetiitori.blocarea izolata.. .utan!i vand ~tUrii. Astfel <.ci'~e am ce În. rezultatele" cerœtanldt mele. bâ!i..atcizut pana la PunoNl' icritic.:.:În aceste Condi.co\lQTÎlegenetiCjj. SlStemul .'.Structwi 'spiriiuale echmbrate.temporane~i tasponde pe .uiasca.intrcunviitof aprop. iar . .çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat.cü' d~l. a omului ~i animalelor.':.Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt. Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J). ~\ daca . "' \"'''-''- .".!blocare. .estriimarea . "n" . Il . " . ' . . ~ntinu~e.?'.c~ Pt. a\Jtodistrugerea Olllemm.'. .~Qa~. mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .

. ~i a luat amploare. . . uncori'nuiliifestà. . i. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e. La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei..e vorbi despre 0 anunntAbowa. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e . ~ ' ' !.~.dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.e. "" foarte in~ant ..se ' .rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi .'~.!urbata." fa "" insesiza.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te.1eJnel8. la cinciani dupiice af~ :fi.~. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~. D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice. era sanatos.*1 '" ' fi~t~~a . . .tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:..dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm .>il. ' " ' sinuoiderU.t <.' Îl.pptJ\oaredevierile~6~at. în loc derisp1.ede~. . . reala.~.1llSdau'a I~bamite din. ~ 1 e.dete~ind' . mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am..-eareputemic l . nurnai çluburi"dar . .eabsolut normale. cieCatdt~a. care sapa necontenit la rada~m.' - in urmii CU catevalUDlDl. Am gAmtca ura era. stramo~ sai..122 . _n.a-1 compensa" .tuI care a munt ..... Eu am procedat de la distan~ 1\ .JI~nU\vi. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei.Am intrat inpanicii. D~ . ' .:ea c ' . . ".Wnteieu .~ftr.cutaaceas1apoza.mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj. ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti .Era:.. 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df..mai deparle. . .cteând tb interior6atitudine .. artalo~e.ei ins5$i.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ .) s-a transmiS. Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a.i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru .hotarit siima mc~rce. deformatlparlU.apdat~a? ' . çorect.' .Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele .~ i-Iariit. Acest meca. sinuci4~eo~ . " "A. ' " . deV14:l"e& este .1".~...P!pfes19WSt. .'.w~e.:eL' .~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\. toate . " .Prin urmaremecanismul miul1e\.'. . ~ 1Cli t...fenODlel/. -*' F~eia eu. .. tnC9rdti.vm.A N.'Pi6gramul. printr-O asemellea atitudine.ede4~voltare.. dinPtcate. .f~:: . Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. N.Mid nepttceri ~poate apiitea gândill . .l1etru .' ' ". al~ri inseSizabi1i.tea§Î les~1IUllS!Ilul.l. DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 . 1 123 ..stiiteam swe fostputerl11cofens.Q eredi ' se p<:Jat. Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q.' .. . femeiae uluitA: ":""'Cum deV. . tema.~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 .exp~t .~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' .§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~..' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .".' .co~tlera homQ$OOJalita. tl a(it." ~die..un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta.indreptata Împotriva.Am. ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza.ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA. .oficumvavreo. in cazu. De aceea ~8. ". .n ' .fÎ ~ ' . 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara.desentimente.. n'iiicuno$C demulta.. declaratie de dragost.. .deVlece. '.. " caC41Vll .atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1. - ~ i-am spus ca.~ .tlvad imediat pe otnul ça..gerea ca sunt nopnlll. amin~. ' .. .t. emotibnal.' : '.U. .investigatcampulfiuluifemen.~ continua activitatea macabracAutând' sa se . '. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel . .. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala.. . 0 ~a vemt la mme. Co .pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.u efectuat.cU . multumitii de . Este rezulta _..ile ' familiei.caeu. .. .. . " A siifidiscutat e . n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra.llicteliia' $t~rs.' .tâniirulsesimtea deocamdatA excelent.' . .ExistA nu. e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei.. El prezenta'ni$testAri lumea ~con.~ .

ilor. tirimulcâmpului cualteprograme. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.' decipeei~prog~turalor.' l 'i l..e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? .. . i-a . rsprezinti. este spiritul iar .ao'Zi = fl!osof antic chinez (.PentfU'complitatie . pot ~'~~~'n~ ÇitiM. ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus.~'o8meoiIo1":œrese .'mt' .cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~. celor ~ OOICel..~"". se ~ femeile ~e se iubesc t§i '... ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê. r. " "i atul '. "/" . antiCii1O. .811modifiCllt..~.". Me!lbe/fi.subco~bente. aceastâlminunatâ .noi moare' iubrea.de filosofie.~Ito~lIactMare ~. constituie ogrupare infofD. Se doved~insii cà Il Ii.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera . dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie.mi.l)all/t 'lipse.gândun la cineva se . Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena.potiveiaitl.~rop13V:.a . . .Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!. ' Prin'cesunt periculo. tn primul fând de faptul ca . Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi. tn viata de. ".ce este. .'1fticinu'ne'. .tncak. ... . eficaci~a filoterapiei este deternrinata.~.e~I noi ~i omulla care negândim. . De aceea orice ..acditbrstructciri So. supruolicitarea karrnei ~i alimentap.~a cum . .de cazun ~.!nainte de. ropiii lorpotdeveni ~.'8horoam. ce se di~u~~~it'~ pe.' .".- .no~._..'. " Prietenava avea uh cu totul ait comportament. ") '~.s). iar Ii~t. !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j. Barra. -A il . 1 ['1 l.diana stab1l ca . nu. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor. CÇlnstituie. 1' . Omultrebme. iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui .corpul o. pe .~---'. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. ~i~am w. au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne.r.gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un. ..'It.1> ~J.a' inco~ectâ..cWe ..'.ea actioneazaasupra structurilorspiritual~.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:.âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai. ..ar~. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'. urareariiUluio~enilor '... . ' .' Ideea lUi . ".. dintilor.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " . ' '".!<>ns!."':""Â<!Um.. un organism care interactioneaza pe i .. il! Ioc'sup'rimareadragostei~i .Ultionaiii. sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu. Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao). Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ .oboala. . .a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! .oumane.'ff~t"'MI. Lao Zis ca tot' cee&:.'fll.ca . . sa ne plângemde soarta. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori.pirticicii a Umversulw. 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. ~" '"..iuciderea iubilii.""'" " .tn"pami'iet.0..l ' l' 11 'i.poatefiperi~os. ".~qOStda'§i"vi.. ca ~asupra. lj " C fizice.lI1blf'ea ~~i pmoanl.. Homosexualii 'fi 'JiU*..zut ci sentimedtele femeii . ' tmbuniitâtesckarma. va :. .SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei.Glh cdifimtAllhN:rime.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte .ti' de. ~ârfirea .. ~.SJiii'iM_II1: .'Owza parodontozei .iUbC!SC: spirituilitatea. tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine. ci program..."tar~~ . . .creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap..voi da 1 . Cuvântul " nu-ivrabie". Nu vor mai apJirea excese: ' . .- '" 125. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD. 'Il a .~.~ ~enü.. Am œrcetat zecl.prejudiciu.a venit sa cred..tatâIui.W. - "'~~~..'~.. . sufletul 'dtago8te.tnei _i.iluzie.u 'spresadisill..de siiniltatea distrugerea.. rudelor. Cristo. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu. ~. ~L. VI .te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa. '! l Il.de structurile biocâmpului..1. .o1ile cI1iu'Jefoase. iIr. trecute.".'. siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur.~aMJ1a. ~!'I1e' (~ ~fnti .0 'dezintegrare . Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali. fi iD ordinè. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~.'. Are Ioc un ~~b de energie.' " '. Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne.". . parinti!O{.

Un gând udt despre un om.sAu. boli Poate Începe destram . .)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza. e se. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ .a. iata. IDceap" n~ t e. .. Traumatismul produs de vorbele.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce. .'.. a /. însa ce-i grav.mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. longevitatea. .' c6nectarea '1.spre schimblireapropnel persoane.elimina ace9tetulburiiri. câm~~t pl!!rder~ ' . mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru .oyçondipesuficientii .. '. Orice om bun sauoormal deapieri. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe.diIriiafirmatape un ton .distrugetea. m .Ia mve nc. cineva. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate. un cuvant urat 1&8dresa IU. Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul. . vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d . Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos. : ..sunt. care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: .. rele se poate. are 100'cClflectarea.. .Doamne. 1Jlacar supoft1!.otJisa i-I prQduci. '. o. a mceput . ~ - . mI fi?. can? mcep ~a aparinenorocirile. ne distruge fizic ~I SplOtual. 1 fi' m 1 VOl' cu. ti'ebUie sa fiiattiv de bon. moli~ii. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile .. Analizând faptul. ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa .c~gonc e:~~~paclue. da searna .Nu-I suficient sa fil doar boa. ~mgun:1 .pTogram. .La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie. are' ~ Supreme. p. . omuI abla daca: va niai . . . -.ApOl.' ...' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii. Ideal\1rile~Î perceptele . .~dreptate ~ in aœlllfi timp.i. În situafia 1I"'11.vecinii cucare v-atI certat.. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: .'. area structurilor ~ne. sClJ1'teaz8. manif~ ..laprit1cipala ~ondifÎe ventru.~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate. trupului.. a mtelegerii '. Q . Iata l. bolilerudelorsa~ ~opiilor. negative. --'~a~1Jrtati "'. câmpul. a mnariismuIui.. Câmpulse x. : m!sUtl miisU'rati.pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i. ~pravietuire' o. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara. De . ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8.i \produce un riiu.. su e easca. ne influenteaza v .o. pOtenpalul negativ acurnuiatpâni. " ..sase mdepiirte:re . '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:. m prezent de omenire.Aveji . omuibane~te' pe . - / 1 ~.liIbiti-i pe du~apii~'~.utmii .lDt uitate.. de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru. toate cà omul se va simti minunat . .AnaJizând un numiir mare de &pte am. . Omul . . el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului. Noi ne nimicimfir8. Cuvântul intensifiea ol"ic.piopriilor .mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic.cu . sciizutL Testarea tm1 permIte . . $i.1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap.cateva secole omenirea.. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie. supnUncârcat de programe' negative.. .~ structuri kannice.n preient l energCticapamântului estède ~ natura. Il ' ei:hilibreaza. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. .es. 116 '. tm.altul m mod sistematic. descopiircauza: .$i.'" . ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva.InOI'triiiri.de distrugere.t:e8riu!ui Du. ~' 127 a(. treCute pe pIanul al doilea. . aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui. -..Uere Jm. ca si. armoniei lumii.dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\.turilor katmice negative conmne.' . ajuns la concluzia ca..aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va.. EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ . campul inforrnationalal Piimântului este. Dacà.comportamentul deasemenea.. pricina nenorocirilor a fast bana.cu aceea vi se va miisura: .Este suficient .' AIImenta ha este diversa.m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte. Un tâniir a jignito fata.

. '. ~. .. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte. . mi se pl. aptoape verde de oboseala. e . '. .alta. A trebuit si seopeleze.diJ$f si se fi subco~ent. C~d~compMimiti un om. ele se c~ pot tratlsforma in contrar..' compatimeascii. solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' .. ' . '." ".Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma. Ce tot . D'iideam consultatiila ~ fabricii. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. I-am explicat.va gandltl pnn .eVI!. . snfletu1omului.' .IIlAemeilof. la . '.i poate preJudlcta..\'.' c. " . nu' sa~1. . ç:u nenoroClrea lUI. .0 ....L.. dar.:pe. . ".' 129 J* avea III 4f-'.co~piittme~t1.N. .~I. . .. NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie. dupmeavoastri. pe . toate consecintelece decurg deaici. dupa doualu~ ~-au. . dorinta de a ajuta patrund În int~rior. deformari ale structurilor câmpuluicu'. . ui~d de cau:!:e..spmtul.o pacientii s-a apucat " .. ln interior trebUle. destrfunarea spiritului. Este 0 amb~~ltate a .' . " -. clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ .. Compatimirea 'se. putemice in zona celui de-ial treilea ochi.puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. cand compasiunea externa.~ge de dure~1 . de aceea orice gre~eala costii mari. un om? .. . maladii. \1 riiu . . destrâmiirii sfar§itului.Atizis' expliceu. unprogram distructiv '. Dupa coreqiilCfde rigoare.sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie. câmpul s-a armomzat. du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui. . .Una din lucratoare revrne la . vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI.'.œre'dl 9'OJ9flll1w. ~i.... 0 consu1tatie. Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide . Aici e 0 \tmlta foarie fini. .adreseazA corpu1Ui. .'ide . .Peompotisa-I ajuti.. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul.Eu amspus: "Siirmatlul S. Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut..

de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia. Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat.niciodaii numai 0 biaefacere sau .. atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . '.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 . Boaij.ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai..e.entTua trl}iaoarâ.: "" .vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de .n. . p>ihicuJui.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . . anUlllitecantitâti de energie.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el.. 1 ! 1 .'. prez'enta unor devIen psihice. 131 adresarepIO~.deoarece rugaciunea . . Pentru. Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism. becuri. .judiciertia. l 1 " " : .flului ~i nepotului.telefoa. mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a..sau fapte. Ce s-a putut1ntâmplacu el? .proteçj:ie alcopiilonij.cruzimeaducla dcconectarea de .. Stina. fi diidea din energia .estenevoit sAia:'energia de laparneru.' " 1 . struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului.Ieg~à s cu Cosmosul. spiirgea becurite.'.ta are . Ceœetând .apM 1 1 1 .Aœst proces este greiI de .dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui. El fura energie.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de .llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii. ' "":-'Uh huiigan. .:. dar de 0 alta calitate.d~pascandai. u~lI.'datâ ca.llegaturn .moartea. Diagnosticarea.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i .Cosmos ~iatunci omut. Întl$e ~ ~tunci fie . ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii. venea tot timpulla noi la.continua mai departe ruinarea propriului suflet.protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia. Îlt-egali ' '.Jneaenergie. . apartament.' . Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.ei.Igaciune el a primit deaseml.Început sii-I schimbe.nele m~111festan~ permanenta m agresivitate. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' . fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna. srnulgea. sin~j:ii. narcoitJ. Vine la mine 0 feml}iep.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul. " ". el acest lucru a fost. Ultima data când a venlt. un hot profesiQnist. psihicuiui.el batea În u~ile vecinilor.serioasii latâ câteva . Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. Ace.130 ..spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala. .furtul unei Egoismui/.a:fost...mcep?t sa-nu. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere. ~aIV-a " . exacerbat manifestat În gânduri.. dupa un furt'masivde' enl!rgie.an.oprit.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ. îl testez pe tatiilfetei. devieri psihice:. emoj:ii..probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt.' Se vede ca..Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi. un nivel foarte seiizuta.nu tocrnai inofensiva.1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu.ca sâscape. numail1ll'Jiu.. dar . scandaiagiUlui:'. mvelul energetic Îi cre~~a.'. . la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate. un orn degradat Înultunul hal. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta.cUCosmosul. El condamna copiii. 0 oprima~i ca. Varnpirismul Înseamna mr Ilumai . Dupa J:\.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga.a mâncat. Vampirismuleste 0 oeupapc.. efiecare D data când pleca. În spatele.J' 0 parte -dm karma .acj:ioneaza asupra structunlor . fa..~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. Inseamna ' ' . 0 energle care a . scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii..exemple clinpractica mea. pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. ln cami de futii. dar ~i prc. ~l: acest lucru . Testarea dupa rugiiciune:' . demola. a. observat nu o. se pare. Pnn :e era.ci misuri:"IJ . ~pargea gearnun.s~arga u~a de la.eiidereenergeticà. destinului '~i comportamentulUi " . .comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea. 'determinat . distrugesistémuLde.egoisnutl bunicului ..

energia. '. ' -Qricât ar parea de.idor. lor. chilJJJieVÎctima.a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil. proces çar~.va unni U om certat cu regulile . care 10cearci si fure energia il ! ~ . Copil). in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l... A10ceput degtadarea .lulde f. al deconeçtitii faf! de9Psmos.:auUa tulblJfirilor.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. sterea Safiziçi . ~ ei ~ fie~tos. ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. .in ce mai des el.re. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis .eprocesul În a~aI. JWe8tuia. a determinat destinul tragic aJ flului. .destramarea structurilor campului.or si iei de .semn ~boalii al CQpiiTJIni.contactul CUÇoslUosul pentrpa se.inriutitite.Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul.ptjnnanenfi. f~ numaiin . Rugaclunea. Efjj. e mai. 0 energie bruti.r.i caracteruJ acestui Om au ~ .sli fipe 1n.i-i jign~te.lit. tati/ui acresçut b1UsÇI1i. .tinte in domel1iulbioel!ergiçj. . aseamJ.I.voc.. gravi.el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele. 1 1 1 l.' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie. Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru . "Este posil:1il.recurge /4.spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul . ride $Î 1$i ~ Il inregistrat. la aeela pe care fi I-ai subordonat. sau . . 10cepe si-I .i agresorul~i copüi pru4ele . au renegat.. 0 oareca. Plll6itiç amui.zic1i bruta. 1nfi. De ce omuldeVÎne. inomente.DeJlCC08 din Ce.9nexiune cu Cs1$mosul. parte decât prin furtul delaalfi oameni.i . '."\III1Ilpmsrnuintentionat. Subcon$tÎentul bolna. ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie.. fi. -\ . este .Prin UJD)ffe. Tratamentultrebuie sifiespiritual. Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt. Uqcori rugiciunea poate ac.urmauneicorectii . 133 -- deaseaneneaobtineeaergie. Princi~ . joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e . la cele mai nepotriVÎte ore.aJtiparametri. . .sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!.l1ivelul precar al > contact\llui .(9oIosir~ energi~ str~.care I)bfineastizi 0 sat. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca .vului tinde si elimine cautelebo. tari si-fidea. .aJ '1iului.pto.d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo.~ .Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a . 1 1 . intotdeauna ingrozitoqi penibil.'. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~.psihiee.. ~ 'incep. - '.l1'1e.eticii. Enei-gia:nu putea fi procurata.vorba de un copil.iuneacu lumea. Uneori . pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat. ob~Uin~.. seama.' . . ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi .' narcomanul. . el 10cepe si-. a .voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI. la celmallI11o. deaseme. ~ simp. .vederepsihic insi:parametri corpului. bate J?s..' .l"~ SCQp.~. !>$) - .i comportamen~ui agresiv.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai.nea. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent . se '1nfurie. dinaita. de exemplu. Dupi corectarea structuriikarmieea.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini.'.vinci.JlW.. " .Îi cedeaz1i energie.. ferieite ..u. . de colegii de joacâ '.o' va.(. i.eod!B8Î adesea ~() boaIa.. Vampirul se.tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1.d~i .se infurie fi tip~ neinCjltat la copil.isfacp.. .timp ducând la boli pentru care.cilldat. ca.ve.' Este . Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces. iii nu una spirituaJi.1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e.' ._cir\<ll ~. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri.volte.auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul . dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ. si obpni aceasti energie.vampmstnului ti. . . bate animalele $i - .bioenergeticienii ÎndeÎjuns. Când se malf! ..C\) Cosmosul.Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei .eII!Wnd.maiprofunde. 8"'0necijea:sci.' '- . pr~ pot fura .... pentru. Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez. pliti foarte scwpp mâioe.. eilergi~..în ce momer(te vel)eade obicei~ om? .se in. vapliti . . A fost interesant de continuat investi8/ltille.i irite maIita.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. .vampirisrn . co-i ~ energie. eaa tlecut in.epe -care. .... adicifurtul nemijlocit i de energie. .' ' '. Dacâ.na. prin. 'm~ive de masaj firJ contactea. Ea incepe . dIj. de lacopiij ~ rud.i-I ajut1i pe cOpil sise dez.ea . cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i. .

.LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da". degenerare. destinului '$i sànatapi ei. obos~ foarte tste.energia un bar~at.~Da. Era interesalit de ~t.Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . .Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!.nu sirote acest lucru1nsa a observat cà. Fetei Îifura.explic mecanismul acestuia. .~ . Îi vor purificasutletul ~i-Ivor. -". .'vampirism. Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel .":'..'destràmarea structurilor câmpului$i . aceea ~idevenim. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa. . $Ï''I. Are' ~. " ' .tatiil este ateu. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul..Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme.œeade a dete~nat . Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. un tanar destul de plin dQsine. Când simpp ca ':'cineva va fura energia. .' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata . sa traiascii dupii legile brganismului. vacridica mult. ÎI1 curând " . acest mod. '. supurafie""Ce ne imaginàmca suntem. atunci el esteaparat deintuifia sa.' ". . filCll..< .uni cu Cosmosul.energetic precar ~i legàtura. .are h)cro .prin care s-au. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care.minÎmi. 'in . regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat.ea este vampira...fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea .' l .~. r ~... Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În . mai Întâi spirituilla iar apoi fizica.' .celor miei nu je place ÎI1brate la. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . n. FataÎmi confirma ca. sUferHiut.. Câinpulcopilului este. La curs participa bioenergeticienii." 1. .focar . " 135 .:. Îmi furii energia.' ...RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC. În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat. ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr.<':<:~'\'.\ ./lUata...J '. comportamentul aveau villori negative.~ . ~ 1311 ... nèvoitsa fure..ea.~init la mine.. . .'1: 1: :1 . Tatàl este .iriatematica. FatII. fura enetgia. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba. '. '-~~:i . .de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate . Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille. copili lui vor fi cobdamnati la. declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului.''''' .. . -."' dese' d~reri de cap? i' " '1.1iU-ide.ei 'cu Cosmosul este . Testez' pe 'flcieafemeii. a venit vorba de vampirism. ces care. cu 1 ie sau rara de voie.:..'~ . Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare . ". ditte. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau...Înciilcat le~i~tfe4icii de. ' \ E palida ~i obose~te? ' . . Daci omul nu Întelege acest Iucru. la curs. . Aceastà Întâmplare este 1 ..'" ocadere eaergetica lafuca. curo are loc . !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . / . materialist.energiel'penttu ca buniea. atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli .'. sutletul.~plice.. Îl rog ..l°co reacpe În lanf. Fata arepaisprezece ani ~este eleva.Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme.'" . bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii. Unul din 'cursanp.'. . -rAre' --:. nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. 0 singulii fapm./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e. ". foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia. ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~.' .. ."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill". '.:. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea. Eu. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I..'. .. un' Vétftpir. r 'ilt5 Îti~ un cu 'de .nnive1.Îi atatce intluenfii. 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii. ..' ~. .ubirQa ~i energia' divinà. . ~. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia.' M~ la dimptil' nepoatei. Odatii.~ca biii~tufuiceJuifilare. degmerarea fiziçi gradatà.Problema nu. . .. .. poslbilthiar pro(esorul.asupfa caracteruhJi.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi..ea.sa se '.de recomandàri.

.' "'.epoata. . ea §i-a ÎnSU§it-o. e nuu penculoasa..' . spre energiile spirituluLLa . . Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna.11mp.... .i ave~ fopie ..i La Moscovaamfost . . ..veut foarte mult sii-§ivadiin."f.ü trUpui siU. .' . Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e . Fiica cea mic.. Pot sa comumc.'.e(Jtareael1ergiei divine.M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste ...negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli. fiicos.loc ktnacât. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort.caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal. IBspunzitoare ~ref.lie ':0 . la contopirea. groaze . 1 .unei comuniuni preeare cu Divinul... - (.~dia'--. 'daçAelCillpar. A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t. . .i /:' ".137 :'..'. În urmi cu oluna.' """ . j' fO!lf1e riiu. al.roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami. Însa.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . . .'..' .câmpbrilor w:l. inexplicabiJe.vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e. a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile.niveluriJeierarb.~:.~. ...'. .:i-'. Inainte de m?arte ea..rugat si vid? fem~ie. ..' .~pii s-a rugat ..departe.câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '. TI constituie sentnnentul .. mal ppe .câmpul . Daciomul pistreazâ picicelui decedat.'/-- CIlle În pr~t destul . CauzaaV-a.deti_.I-am. . .'. Atunci am decis si fac un expenment. ' \'. .~". ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la.' Î . .'. faptuliœ tebniÇ4violentei.ice coresp~itoare ale . De 'qeZlntre lumeadini .noaptea Însomn...'.morp numai de bine". I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii. Vampirisn1u1.' d asemenea scurgere ..de Î1\ilttme... . ru~ele.mbrioilulqi mort se .. mai . reflectâ .-'''''... . obijnuit..~.de sinltate' I-~." .s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut.~~. doi oopii. cu atiit. obaedat.'.mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a.m urma. Toti cunoac zi~: "De.unel .'.§i. ln zona ~nt1uentel Am .". ". .. 8lujbele la cre§tini. noaptea J1Pa 10 bioenergiei. . i.Am. ... Universului. morp: sunt. .triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii.. aceat lucru Se ~ . .uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme.esœ sinucigap. IDcepu~~ caut~./.ae. expbca~ femeii În ce consti vina ei. et Ii avut. .' tulburari .:J.cero~t câml'ul.' . schinibarea catacterului... \ . . '~ \.'~_.1IlIISIva e en~."ti "_:'".. Cu cat ~ste ma: puternici dragostea. avea 0 putemici oi.I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . Toate' acestea . ~""'I!IW~'t. . salace i se scurgea energm "" §UVOI..popoarele sunt orientate spre ..' asemenea spiirturi. psiliice. <"""'. la aepaqu-ea ~or . omullUblt..'. mamte tralisf0anarea sa. 1IIC1p1~t.aceatlucrud~ ambelorlumi. copiii.qa. ..' Aflându. de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet.. ".. r:< .hunea noastrifizica suntPbsibile contacte. ~--'~..orienteze. arderea pe f!lg .obligi.a . §Î' ~t~§amentul.Ia indieni cancw:i.deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel .amogiJor 'JÎ .' "Sudarea" '.ofeaionistà.c~e se siJntea: .~ ~i ce-i mai interesant. victima si . iriprimuldOd. 1 se parea ci are un diabet.... Unul dm semnele unel .:j-. câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele. I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr.oopilului. ...Fenieia mi-a povestit ci.'-"" '~I. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ . orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag..?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa.sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare ..' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate .femela n-amalaJUns la tnn~. elocventl ~tr\1 . Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea .. .spreenergiiJe superi08re. acuni. l .

oamenilor'fatâ de ea. Nu. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em. LIiÎnceput femeia s-a sperial. .m~hdreW. ' . :n i durera.çittdat mtr-o. ..: De ce atidus din casa lucrurile mele?.lnoartea e/ inamt~ sa. dupa: . n-am maIrepetat asemeneaell:perimente.imagina 'CUIIl". altii Pac~lIftâ ~ . ~~o~est~to'n'1i '. a Început sa comunice' cu"el ~i el . . M\.pututtrece i~ prin 'urmare . -' 'Nepoatai"a explÎcatca.. . eu mca n-am murit. M~ gândit ca bumca. ~ exemplu tipie de colltopire a.1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" .Când m.Confotml9gicii cotidiene.. câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei. iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '. ' .. '.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l.pe . roagA 's.. sa 1Ila..'am stab!lit.138 '" 139 eJd:nlverbal.iJidiiéct.al. avrut !I8:. .bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:.. mainte.. .bea. .'. este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. 1 .\lucrurile einu ' SUP8ratioarte.se poate JJitâmplaeeva rap.. .iÎn urma i. putut afla cu precizie. . . murit tat!! ~ dintr-p data a mceput. scapat de nenorocire cu J'retuJ. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera. A". i~a dat . ..sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa .' traum. tatil eia " reu~it.'1irispUns bunica.' ':'" :" : 1m :.de groazii.acutii '. '. . M-amconcenCat. ° .' '.parte.tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' .' .mai .de un an ~ jumatate. de . În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n. sa . . sii-i vinàÎn mod regulat Î. i-a '.. . :Înotân..cufsufleteieinortilOr.mi se'Îi1tâmple ori.tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!. sfaturi. tat81uicun~tint~ . -. .Îneat nu-mlcp\lteam .... ~.: apoi 8-'a ob~nuil.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!.'. . .ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.Dupa . _ . " - .~.' "'.iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi.a18turide mine..~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}. mmtenmuc. Cauza . alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. ' maIfaetrebuintA1n'CaSi.ain invocat.' . '..Cu muJti an. . -.Il vis. Bunicavo~ cu nepoata.male [WIsc8P~ .oajut. datoritâ ajutorului .' .6 fetneie. 'WS pe nej)Oat&'sa:. sufletuI bunicii. î~ eu mai buna fQrma.nplat. . zâmbeam " ' ' " ~ eu.in~. .la InarI' au trecut cu"bine insi.. ea... ori 0 bOala. .trecut . .~ ~ sa-Iroage si. delamol!lte. .. -~ .ma ajute. .. EI.(\ Încercarede.femcia. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. CâmpuI femeii s-a r~cut complet. . A fQlt. .tes~e' )I!ndescoperit . . tare.mi-a:povestit ca' .li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei..'care n"mn. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma . " " '."~o depl~'a \ meniscului. " .c .. .'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute. . materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor. . adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri. Am hotarât sa orgânizez 0 m~re. pe oIiIul carea m~nt..Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un. Este. .am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci.çeva neprevazut.ui. .simteaInca.' '.daca<6e ÎQtâinp1i\. "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. stând..situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn . Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. NueraIn 'm!'dea .a aparutÎn vis tat8lei. de '(Temece a muril.\..lipere'.' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea. .ça. . unui prejudlciu minÎnl.oriefttat cU'paJmele. f pH)cedat incorect.pe'fiica . atat.atismul ' genunchiuJ.a.!c În COftcedium Sud.ci 'care a ÎJ!fepuli sa .trebuia. le simt atitudinea fati'de céi vii.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. de moaite. Ma pregiit~ sapil..t6tdealina m bunica'fetei. ". i".. Faoând dupa aceea 0 .ori un o traumatism.lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea.' ! ". " " " Câteva :zile.1II..acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii. Supararea. til) ' i Âaeuti. ' " Putea revMilatân'ni Îngem.iJntr-una mult deJnai.iar. .. . . dorise'. . . ". <\omeqiql 'bioenergici.' nenorocire.. .-am .i.' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca. adiea m-a.. . . înseanuü Ca ceea:oe.suttetul dèotdatei..mâinile! S'lau.:.

' mde.extraor~e. n' asemenea program se u . .\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze. depre8iune. copiilor O' dati cu .le ~cei ceea ce... . ciinmine se cuibIris. insieste~ totUl desc~. .epI'Opiapmie.~~ mecanismul autodistrugerii. . programe.c. transmite ereditar urm~or..ele ~. pur'lJI'Hm PU'u.decIa si ~~ in~dea.... .eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. i' " . fi.p.-.~ contro1a. :' .a'. ~. l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar. 'Program.sinucidere.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s..si"~1iœ -. am evidentiat .muIœ mAlfdiipoaœ aduce .car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut. .' .J'~ dureriIe. nu..' ~ .. "0rttz8 t'''JI1. ." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. 0 fapti la limita sinuciderii: .copilu1ui. de .1fgela 4ureri de .-'.a co'mis. aaveacopii. de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. . .' "". s.onoin.1 Ilmic ~i slab. 'sptedeziJuzia mee.. eJiIu4uurirea legati de sexul. .~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un. Co~taPlerde controlul asupra acestor .re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ". ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii. ~ \' '. . " . la nenumirate tentative de sinucidere a..' ~ri prin izbucniri de . .prbgiamul rimâne stabil ~se .. atunC1~e n~ profunzimea .aVQt eiuferit. . DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . a comls tentative de..bio8l1ergtticii.' .tobfincac:easti informape. ascendentJ .ci taW ~ .pentru blOCl8'ea 1Ui.pirinJilor.~~pecareomul nu P-o. luc:rand cu una din paciente. am ~t cifiecare al doilea paiCI~.câmpului fui..'. gen~fU. . ur!.lÎ/J '.. de riSpuns. tAoAt. IJI poaœprovoca:. un fiu poate duce.Starea pe care ~ .acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de .Dar Dunmezeiesc. :- ' ~ef°ODaJU"~. . omu1ui. Câmii~am' vlzut liniile : ' . niscut 0 fuci ~. Penttu aœasti it1èik:a.gasesc ln m. .dorintei . Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i.upi (foui §edinte de corecpe. ':' .a .Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr.spetlal de la ~c~utul câmpul.eunul din. . Fondu! de prob18li18J. peste am de ztle. . ' . tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor. . programele su~co~ente care se . " ." " ~ puterni.c8r8cteruIIJi. daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât.11iltamofem. lungi durati pentruci este conceput de pirinti. cii e IDolnivicioB. subco~i ti incepe si se dezvolte aut.~Wj'~'~al'~'. - . H~cll in. Iati de ce respectarea normelor . . C~le mallI11Cl. . OI-gIIni"'TlUl rCC1. diI .inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ". fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua.in primul rândoamenii cei m d mai. Acest program este.v. . 11aci. n siu de capriciile noului nisCut.iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs.~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . .este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui. 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani. supiiriri. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. ' -.' are~. karmi°~/'am'aflat. s&Ittatea Nu foarte d~uIt.c.funCP '!D ciro ~ . autodistrugere pot si diinuiasci În .~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. .lipsa donntCl de a tt. . CIIt8"D-IItt"put\Jt. il ~. 141 C~ ~area ~profundi PfSte .0 deceptJe puterm~i a tatRJ. .deaspe<:tID. :. se~a transmite ~ lI11I18PJor.pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut .a tranaf'ormat uri !JIau.. . . _. ..' ~n:~~.indeplrtate dllniCÎ 'un fel.a nutrit mult timp gânduri de. ..Aveam~". . .~ ~ ' ere. ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ. Femeia ai IDOftenitdela WII.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea. În subco~~t ~ decb\l~.tP.' Acestprogrampoatefi ' . maturizirii sexua1e. D. ' .. AmnC1.'ii sau.e.trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp. Care 'este motivul. dicud~. ' . reprO§UrÎ. . .am. .

la 'determinat. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este .plintt. dec~area progr:. .. etieü.. . '''''''moriei. .mplaSeIDcamnue ID ' 1" :. '. Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu.. . omului.arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.a 0' mulw '. . . interzisA ime d lat onc e programare ' " :.' '. S-a <loveditcapoate.. '.~nglezi.Ja "m 'cmrsuriledQ. " . "8I.. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty....un timp.~ntactul .). .tran81ll1er ea de.' ..program .deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza.a ctUalAegreu de spœcA trebuie . se Întâ. atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna. . 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid. . . ...vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' . -am ÎI1SerÎII. " " . . ~i ÎI1ca 0 partidularitate. . .ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici."""". . . ' . de dorinte1e fem~n.'" ~.prin interrnediul. ~ialtefel10mene ?~g~. .nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". .or '. vriJll'ea dusla 8IIU. ..eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~".careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1.. ' ' m IegiiturAeu siinitatea. .' . Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e.. la nivelco~ent. t .0 ~I mt en. . i Când. . consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . printr-0 métodA dura. ' Amtestat câpvà oameni. m confirma dm pacate. .pericolul unei'boli grave.u poate d cat violenta. . ..cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.a...zateprm'hjpnozii. genda!.o"atât de PUtemiçi.. ::' .u1 eodiirii. putemic'.premergatoare Înc. sale ~I ~mceflU .. . ... " " " noastra .' . .nu l'ma bine. ' . .dc!'iimbien8lezâ: . se paate manifma.:\ . eficace. Într-~n programde djstrugere.. de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î . . w' . Orice program ~.luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur. ... .ie .Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.hipno~i. ' ..~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de.de~ta.el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului. ~. Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. put:ernic "poate .142 "pentru . au ~H neeput sa mterac\1 n."'. t~: ..' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla.w.. Am eerc8ta. amu1uide aut0dlstrugere. ~.se introduce ..l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. violenta prin lip~ de <lorintâ.. "'. . Violenta n. til) medicamentelor prea pu.siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi. Bioenergeticilmul a stru~nlor. -actioneze.' si determine uhele fenomene secundare.'spirituljlitatea.. darcare mr A tiitp.tdaci poate un program exterior..ile.truoonsultaJ:l1 .'~e~"?.... a Împingandu-I sa se .fiÎltdcA n~ Despre. . .. Îl1'afarilde gândurile ~I .i. Verific câmpull din perioada . (.. câmpului femel1.mu. . ..Ill1-~. mformaJ:l1 ~.~ de &CjIet.. .{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt.. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de. . I~eeput sa structurii c~pun.e. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea.riI or tânirului'..œre ale omului introdus . aavut kIc..la UJ'ep.mtâlneu.ale cirei cauze nu ~etu . introducerea ID 00. ~i'Într\1cat. el. dupA. determinat. a.l . 143 . ~I va '" . " " " .in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic. u .(rebuiesaplec " În America. . . deform~ea \ infbrmatice.sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma..' bioenergetIclan. Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 .Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program. Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco.'.Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un .. Miiril11'eadefunnatiei."ln.o ÎmbolnAvire la nivel fizic. .(. 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '.foarie.telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi.d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ.~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta. stru.aparipa unO! gânduri.' .din" . :'" . .. a Început vriijirea tânirului. importlu1tii. . . ' Nu P oti Îruocui ". L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu... " 0 femele' tanara.dar. codare a .' ... . . . s-a constatatpler derea.". introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului. }.Sigur cil În Sltuap." '. " .' erauvizibile.IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille.despre paClentu:.. .0 'iaformat.. .c karma ..avut§1. E$teo indileare.. are loc defurmatia stmoturii eâmpului care.a legii . programarea. .Organismul reaetione~.. .

!I a cernt iertare fi. efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln.pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut . . . .' .""".viitoml. " -'. Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. .s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. " .'\' .M-am dus la el '.ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii. .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten..spre : ctul nostru cu Divinul este . ' l\1vat~taprintr.. .. . .la narcomanie. 1:'''''': .. . ..4ii. spiritual contetnpor~ . povestit urma~ea in$D. El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. .a scii.1. pre~ ... . . " . iubirea fat! de Dumneze~.a mai ajuns . iubire.. .t'. iubiiedin sufletul dumneavoastra. """. . . dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul.pentru mine n.. . . ' ' ' " . . .lac:.caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima . tinda catre sintAmantl. " ~i. . Se Cheltuiesc tat mai mul~1 .a pi~o ti ~i de copii. Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . '. "". cuoricclDijloa. . inlocuirea . ."t~ ... . a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' ..a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii. " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . .. .ti~ 10t . a simtAmmtelor diVIne a. câmpului. . .~M.' .e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire". stare de discohfort.pa de asem " p P . ' ' enea atuni. . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 .artnorne '. fatade sinene . ..:".Du~ezeu este Înconjuratoare. '.~~ ' credinta. . . trecutul. narcomaniai fi alcoolismului este. 'Omul obiecteale dragostel.~\"'d':'/' "': . " . Eu i-am sptlS. 'pta impotriva acestora . '.' din }U. . ..unom ~. prin restauraroa armoniei ' ' "'. jur aceastâ dutere spirituali. . . .. " ." "'. . . determinat nu numal pnn 0 rin.x lncetat. . treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman..un efort permat.alcool Îi dispiruse. ~ de lumea ct .ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -. Universul oatt1enii.. Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl ... 1atf! de' natura 'ne vie ~I ..de oameni.. " .. .". Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea. . regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e.ce.celulii a lumll.. ' este '1ineGd . . ' ' . I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. ÎD. . 'Oricecelulaa . de 'om U I drag. Ji"" . ' ." " Intr e in mm me «u ea. Omul incearci sa-ti S!Jprime .apetrecut la Ialta.. Jumea " " ' . bolnavilor. nivel scizut. ~ .i si respecte ""oneze trebuie .nu . este .':. "". ". deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut.Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat". . funv" . complicata care trebUle ".: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e. Aceasta. ".Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca.. i Iubirea 1nseamn . dintre om ~i1ume. ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz.' ~shl . A veDit.. . " . . . ...'.. ' ' ' . . nou sa. . . atunci rn-am supiirat foarte tare".omemnt. Unii cred ca acest ucm .. un. '. ". .beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~.. Toa. alcoolism. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s. diversefonne de toximanie.1 e .'duce .am spus:. . numal.~xToutu . " ". . . " .terioare~ om~: dtagostea".. .Adevirata Cauza a.. . ' ' ' ' .. ' ". '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren. Co .intereaant:s-. l~. . n.. Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de . . Cüüf . de ".a repJ:imiriidragostei fatA .$tiJi <lince cauza.mi-a. Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala. .am intâlnit cu:el..' " "" ..aceastâ boala... .. am Început sa lU esc. . Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri.plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" . . Un -caz. . " " Dupa' cofllCtate. rezeitt\)l"~toTul sunt re .. 145 . . " ..". organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina . ' .tru.'. " .. de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " ..patdo betie.. ' '~'~acec ' . .. ' " ..le1i. ' . 'ln ' tu! a o .'. . de chin spiritual. . P 1d ./il4 1>. ' . pasiullea pell. dar . . .. in timpce fineam ~te cursuri.. ". aI.' Éste une~ctal nelntel~~~~. . b ' . '.. ..: """.e efOl1uriletrebuieindteptatespre . . .' trebUle .mai mUlt .' po'''+e su ne P'I. .. '). ~M O' l ' ." h' da a cruzimii pe eacen-o po.e' " .t. -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. . ' .. iubeasca: pe Dumnez:i . ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in." . .suflet i se inst1rI ~ 0 .. Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc.

tinepiciorul.deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd. la aceastii tTagediivârstii. este pacatul. rincipala ~i.spunde: ."!ristemulse qestraiDii. sup erioare care ne leaga de Umvers.~ dCt'ItC~~doare pe.nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem "... .asupra . .' .ete~illcispreze()eatjioopilul.la fel este ~ omu!. c ug . pot.felca ~ lUhl4ii.dacii:ei' acum..tau . distrug blocajele ~I pnn :':~~re . . o~'te ' femela. A . distru$. ~adar.. se . Pânii la treispre2.nu Ill. \ . .§. El se iJ)ag&. .UIl1 .-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. . deformate ..'din aceastà cauza. .a. . ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am. Omul' s.cei de un a!l-doi 'pr. . Ar fi un sa.se ri.P or Întrea g a.Este.~!. . <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se.. :viDe lami~bi. ~n bel . .ln 1Iltimu~a.<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor. '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= ..t\OuA am ci . ~ioenel8etica. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i.Wi. . . . .sii. ulUll. nUlllai t1Qpiii de tapte. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc . '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I.~icm vid culIJ i se r... niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV. .ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr.~prin el ~. ~ " 'numai . .f' 147 ' .1iJecâmpt. Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu..~ 1'46 -~. . A' ' 'A .vm. ~i sedistrug.efaee câmpul. doua dorin1e ale femell. ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' . ' crqtemari? am. maimarCit contacq. îmlamm itesCAde o pilda.de oopiii J!~tricindvpr fe el'.gest. " .Dupa ce a baut.\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma . mi .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" ..n-avem met. Printr-o' alimentatte corec .Eu!l colegde clasa.barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.ovoacii loviNri. Ale fi'.Pnmeljte-ma. . lumeaÎntreagii. Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil. dIS' dragostea. :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne.nOl . . . . Împrii~ În. ~e proteja~. Noi dispunem de ceva care . privire. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1. vrutsa tr~ . Nuçu mult timpi). . '..I.. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/. .Va trebu!"si beau vin. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers. 'etatea noastri person aIa" . ' ~ 'A" ' . :. '" ' .ii!lcii1~le sale. - . ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. iubilea esteA$truc:tUra.. pe celiilalt.lvâ!1t. si mnoptez" ..ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI.' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.i. atunci celelalte I~cil can. Iubirea este acel mtreg a wei . . nU ~ avea urmiiri catastrofale. . A' raspun de Il -' spune: . .cii el trebuie sa se . nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii. V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '.TI.I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul.deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit".zecelllli. acumcâad marna jigne~~ Pop Cl.Noi I~e structlui . l " . de fapt nu este propn .Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A. s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . Virsta . .. Pentnl de$t1'ilmare..cnlegtu. .. Te primesc.- " gre~itii. J . .Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -.'" " ' ' . ..(. . ' Cauza a VI/-a' ele!mentare. Încâka<. . ~ a1ege ..u!D n".t! cmergetiql Piimântului .P arte suntem. x este una din triiirile sale .adul~".' " ' -A pnmulr ând.. p".s-a modificat ÎnQ:-!Jtât. un .p".!..qu-e III optsprez. daca 'ea este .. ea Îmbrati~eazii ' . va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor . 0 conceptle de care poate dispune dupa .:ce am n-a mai .. " ". Întreaga lume. gem cepem sa ne distru ' ' -sim. ..oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie. S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma.am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' .Ce'e. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §. voi dragostea". Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale.

reahzeaza.~ra spus' Dumnezeu: iatâ. t .murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup.1. doar Pe P 'trupu 1w.' aCes trece liber În su"con~tJ.. ". ln .. nerea .Stramo§l1 '- . estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie. l . -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. Înghitim rata sa ne pese. ..e e .simtea airas de alcool. rincipiul primitlv .. . În el lita toata informafia privind bolile. " A' A .h . ' 'Excluderea onc. 'zbaterile olitice ~i familiale pot . . " r " ._e.re1l\. E chiar dificil sa'-pimagine1. '. ~. mult mai de~tepti dec~t noi . Analizez eauzele. w11e:4e'Mmi". Împ8rta~tnl. .un sufi. Patametri gândirii.. ap . Înel nu-i nimic eopilarese. sau mâncatul . . .. prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. . . a .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit.ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't. . -Locui~telatarâ.!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte .atuncl contactu . Este miicelar. la W a da atentiecelorlalte vengt. ' rep. " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . 1 t 1 negative.' . Încearca sa flirtez!. Taie porci. Acum totul. . Odata oremeie "m~a fU$I1t. ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex. hrana de 1 su fie. " . .XIS. :. Vlata bazat... Daca Însa ~u _. În acest fel el blo. . .. . al linadml sib1a lar. .10e contact fapt este bazat ritualul . . este Clar. .Întreaga lui m . Este vorba ' " . . A " A . .facioade ~r8spandesc BiIninta si. De ce'?rSângele.simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele.t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care...cauconsec!n. 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. . ' . interdicti a de a 9iti În timpul mesel. Reiese ca manc. Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii". Este la zero.A " no~tn In4ep iirta'P erau.oÎn. iertare pentru. ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii.. - ~ A .ent..atul cu çartea sau Zlaru. stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic..cu<femeile ature.la taiere.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti.. În fa18 eeranulul teleVlz~rulw. tot Celui . . Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa. . În "Bhahawat. 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În.el". ."'V. t mc '. ~rin intennediul sângelui animalelor. . Structura câmpului tatiilui. an!.cea maisigura spre regres. . . '.: p t . . ' ' . a stat mai mult de trt\i oredupâ. ad Ica t cu Divinul. sufletul de la SplA. .' - ~ 1. ' -t:raumatiza sufietul omu w. .Îmi spune femeia. Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. . " de'~. .f' ."" zmta calea . se . . Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup. ~'cU 'Divinitateanu se.S iritul de la Dumnezeu. ' ' Copiluldejafuma. . ÎmbuibiiriinUffim a ara ... .ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet. . se g andp.. puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului.pe care acum nOl 1 e . V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. Pamânte~tJ. . ' 1În fat-a.." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista.te la treburile sale . a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr. Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata. " .

se fiisfrânge.~er~Jw orice punCt al Univ. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.151 -/ "l' fil. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte.I~~ oblect. . infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii. au ~o~a. .e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!.. trebufe ~. .fi. Zona çata.on.. a nebu!o:l1tiiplor. . starea . Încercând . nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e .. Ac. ~tOl}lI.prograrnelqr. .He " schimba.int]uenta asupra .' Aetipn."În Iwnea fizica. '. vii.poateJ1111.ce.obi~or nevii.' . .if' 1" . ln pre.e~ste . RPn4Ï\1a oo. ~9~la..plri\tolll'e.procese!e 'informational-energetice.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat.qie~~e!e vii~i nevii.cliamelor eÇllfe ne apropiern. stacea fizicaa. Mfluentareaobie.1izeaza ~n cel. .re~ dW nou la rnvel fizic.fprmatt~~ .pc. progu.Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl. ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista.a. câmpurilor la nive! fizic.zent omul. fi~c pop. ." .f ~1eclfin.ale Piirnântului . de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii.Serea~.. obiectelor clinlumea ll.pot ernitepFPgnoze .y.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.'.. Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar.. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c.' . generalizat ~ pe aceastA bazà se. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.!.obiectelpr structurile infonnational-mergetice..ce~.e . Corp~1 . realizf': ~te legatii dein.<te CfPst~~ .\I1W1fCII unitatU câmpurilor.sunt conditionate de .. despre J?rezenw.. -.se. -.\'~rÎFe obie~ S'i .AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .evepllIlente1or ~I . comportwii obiectelor vii ~i' Mvii. .u..ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea.:ti#9~1..<. .lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f...sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte. Principalel~ progrlUl1e. parametri 14'rnporali.est principiu stii la baza telepo~.ea:ita ~te.ZÎca. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin . p~8!"anwl infom. geQcl)iffilce~l.ea.. Piirn&nt.. . Deoarece particularitiitile climati~e. '. f.~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.t~~ pnn' eforturile volitive a!e.1?~.~ ~ precise.În 'particular. .'\'.T..S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? .erminate de rne~l ~a explJ!l.asupra . . ~ çOQl!1°~entul. ~.ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~. ivn~ de. .defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului.?ru1~.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor.yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ. Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor.l1~dlU. . . Q.~I mecanis!nuI Înyers.zentate de . .' '."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral .ând. de dezvokart} În tinip ~i spatiu. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e. .<~A. '. omulu~ asupra.or. Ac.dov~enunw:nal d . Pentru obiectele. Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:. ..YIl Pf ~ det. În mod nejpLtlv asupra ' .ale vut. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.du~e..a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne. AstÎel.melor. d~.divi.lntermeWul -ge I\~a.tatio~aI.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare. genetJ.e%1al di~ostiCl\fe.. ID.lanivel~c.dede~area dÎ. pute. Pe...ctelqr: e la ~ distantil.informatlv-energet1c: p~n . ynn ..~orpm.m ..temporal se rea..

extras enzorial. 10cUP."'" .'ului lli"'e. lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la .~".. Am .~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ .sau" 'Prograrne dlSt.a .aC:estuia.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu.energeticeale. personalUIJi de exploatare.Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e.~est mecanism. nefavorapile de obleet erau IiID.îrt ' ~omemul.pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.nemulfumirtià 'in '.IegÎ./ n~yu . nU se poate :c. Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ . lIte .. . pen~..dIStrugere a '~ptrat6rului. ""uiiili.! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.' .ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav. a . Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel. ' - " - " " " ~. ~n Iq(:\.Aceste. Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .. 1:~er1~ !lWaU: de.~erc~or structuri~' câmpului 'da ...energetJC'~ .. de.cercetat cu ~Jutorul cadrului.~r1n . scbimb ~Ie Înai.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei. . În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a. dpmeni~ nou pentru mine. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . "AIn fnceput. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911. la pivelulfizÎi.fi~l: ~rce~lotœre precizie a.m specialvilel~. de o~hgato~lI.observatiei ~ aparattii#" .de ~ po~te.pregatire tehliica a. co~at . .i?fbm.de regela.. fost tu totul alta. .cercet8.multe din constructiile 'Ul\enoat.e~ea .mveltop o~el1ii sunt egali: .up..pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0. dlagnosticmi . s e pot. dutgnos~clrii . . Dar cele mat fayorabile 10cu.. ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I. ~ ' k. se aflaÎri prograniul cattlPul~'.Ia fel. ...plasateC\1I1lttrel~. un. tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ.. :. .. 'l' .' Eu' d 1dhidrografice. Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci . dupa datele mele. ~) pUfol'tatea.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii. exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor .' . . fel. cre~.ÇOnfoJ.onstruJ.Irisereco~1i. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~.tehnice ética ~peratOrului. .. anume ea det~na starea mediului inconjur1itor.1 ..~iriii. .". .'. ~1.:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont.'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6. in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . . ~.r~~. Labaza ~turor ti~u~e .' 1'. .jp.tarm"fapt.j.. Pimii1ti$i.}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi .:i.utilizim În ~ostttn! tehnic.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. . Ialta. condipi.' "".~~ celemall~uIte mçIYsIV poli.Astfel de cercetâri se taceau deJa.. '''~:')''fO. .eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un.e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe".eveni~ent~lor. pl a .utulPoliteh~c. ~ ullde.". ~uin . .~~~~~~ cele can~e '~p~ cat.trateze anumite poli. .ia de mere. .' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice."-'~. s~ &f:wt:~~~~ .~~. . . '. s1i.tUIt'~ $ éD. stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .tbio." 153 'f. SJStein~'. intennediuf ' . poS!'b1'tiih\' 'studi. .' . 1Ip1~~are .~cl ~p~rat?rul. fntreaga omenire ' .~.ega~l~ mel deoart:Cela un ~em.tlviilii vqei de vie.tor . Prima . distrugerea. Testarea ~atl .Mis-a pr. de pete .e~. A. "..incâmpul .$i1}u ~ :~nefa.6 pentru product.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea.spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor. mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de .. El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de.. " preZlceOl vlltoarelor 4.riduf~ld~.'.el influent! asupra Vietii oamenilor. eral) amp\iiS~~ . stnitturile . . . . ~ ~ are . ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt.' . ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °.om{~iOiie~voi.apoi s1ieaut l~e unde s-@). .departbde. ?biecu. sa se . parcurile s~ ° . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:. ' ' _ . 'De aceea actionarea asupra .. . ~unt ~n~ntate. ". .uctJ~e ~l autodiStructtve. de. obiectelor intru~ât c~denta .~ c11iar.' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente.t~tiotuil-. . macpeSJbile dm ~um!te' mottve ..~e.probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv.. p~~lo~pare.abile Î1ll.'.151 .eformatii' fizice ale.desttnui °lIlulUl. pentru ~e~men~tl" ce m.

Nevel stint locun unde "V~.. crlisC opent exIStent.""" " ~ .dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce. " ~ " '. _ .Ilfosfor.L .energetice ' "" . tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee. . ~"':W 'H'.LUtlDa' pe care ah deSeltat' '.~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n.m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi .vh62uri.nP~ e. ca era e cursuI .~oe. . .e s . luni a durat prelpcrareadatelor primite. mu ca '. ".~ sUU' tnerar e. . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular..~ ~~oati'lent.~metri de .'i..I1I11<1\1UUC.:tnlCe la:t. ' utru " n .. ..'" ./~o I _.' .~" <11f~de "" $Ï. c in cestare . . ".. trecea . Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului. ..t. ". iar. .. ~ penttu" pr~Iectarea "" .uaUnü'~eÎiIcn n. ' p. .Analizând rezultatele diagnosticani..'" ' 11 "" .dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~. câmpurile acestora.&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .: .:~:".' . .: ""' " .'.lt_" ' maXima'co" .i este . . ttaseele cana.'. . . 'or fi . "Pc" .'" '''? ' . de unde lua ipformapa fiindcii n. "asupra iocwtorilo't.' .. amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei.'" . COIlcordanta era' În propoqie de 80%.. . .se afta tevile. vine apa: .:.ic:e. '.'" .'. . . Ceea ce am Iacu. diagnosticani bioenergetice .' ' an. Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .u. '. in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -".0 da ta "et1ectul ap"et "cu.de mine." est . "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m. Amluat ru~h~~ am .~I. jj ~to/." toate cal 1 r. . "" .colISl"". : .am .' Puteam chiar sa preci1.PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: . ' 'ca 'rli'.~-~t\1iitacbiatiii. . .'. .Pro1esorul.'.poluare .LL'.câmpurile con~ 0...1-"rn. d e . n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s . Am intocmit un prQgram confprm caruia doua.tIJIIj~" z dnâ.&.. .. ~ou.. . ..supenor al Neve!.sa ajunga infilttatiile. .o ' '.".tetn. este l'rincipala .. 'atapoluantâ ~otar~. specifica Speci4lizaU'" " .<...'..'. .â1iva . arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " .sUUv "d . '~' 155 . . .lizirii vedeam clar CUI11urge apa.'" '" ~ .1I. J ' I!b~oIut't:Orec~' ." '" ". g. ~uv . . foarte multe :" sO.' :r~~p#$i~6 '~e' În ° . 1It~u.éaviicar-.~I 'fu.". .constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu.'" u "numat.. RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii . . rate "':. \.~ t". . . . ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne. ." '"".I' . .~ereallpe~ ." " aeoc. . fte . . &tfel \le'~i'c\i'~F .l:eci.sau.Iume.. o spun e' .'-Ut"'" .":.'.~ filb'tUite: $iaceStea siint de . . .. t. Verificând. . pe firulapel.s~ gasea exact În locul indicat. . r"~ o--G "') ' ~' Lad oga.\r. . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte. Vblflo'VadtJclo'" de ~?t.. .- 1$4 ! '. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~. Rezultate. 1u~. Eu am cemt un plan al silii ~i . . '.Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice. ' . stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii". ~ . 1avoral)! ~.Am . .!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-.ttasatura a.diri interionU.rl! ni .el p~ de cemeala " ' " Éfapa . $SCUJrt.. ':"".':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ". . ' """" ~-' r"tS . ' ' ' .L--> ' . În conditii normale seface. ".. cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall. informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i. " . 1L .eJeN"eVet z.!."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat . Oh..!.' ' .at1i<'" yu. .' ..ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. "! .'.t eu În doua-ttei ore.'.i. Pentrumirte .~. _ ".i. ' un. !.'Ca~ l!~anfleiI?r.-".. . " .'ll s-a .. ... P .. . caacolo . ' " '.~~I:ade .. ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle . ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". . .p . .am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia. . E u . ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran. cu "fosDor.". . Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ .!o~ografiisau _ .o !f. Amfost inttebat de unde. " . lui d'~.Existi Verifie. La: 'p ~ burg ) I..P ta'. .or: bunde apa."-". .Când am lucrat pe harta.> un or .. . N-am ( avut. . " _ ' . .l:e. ~ '" ' " ( '. "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri .Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.' .. simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape.pe. '. .pa . .l.. . combinat deconcei1fl1ite P ro" . perjC\itate.. LacuI". ". ~ii. t' . '-r-.. . . titw ' in'Vesti 'i. t ~I ' '" .MCeiCe'7'1' ta!. . ...'... irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete. lor Be locwt.rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice... utile . f>L1jen..1:b'ntt'ullticul' ut J.' azot " . ' ' " .Nm lL. " . c6nstru).'. ' . din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt." : .' IUI mal Co "'..e i'~="'''. . . .: . Ma! tâ.oavea inca nimeni.mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic.' .' '1J' .. ...me~ a: .urm~a'cons _. . . ."" .'.' .foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' . -- . <1. . . . sala....acesta era un domeliiunou de cercetl!.1 (. .a '-"1.'...curata le sunt cunosCUte s"". .'t ..1.'.7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 .m ." . ' pe ~ut$~..:.Îndoua-trei lu~i de l11unca.". 'a'sei1i~et. " '. ncenttatte trebwe' sa fie la gurile ...

~ . de dlv~se subnivele.a familial. Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin .vde Înaltadasa . ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ. . ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree.agresivitiitiisubcon~tiente.dlagno. . ' . progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu. ele. ' ' ' .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA.' . "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ".'tu 1 " egate de Vlata omului. lucritorilor .. - " "" ' ' " ... care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . n tre gl1 . poateavea uf! sflir~ittragic. B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . . " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~.P0 fi . ' . . reJ '-. " . capaptatea .operatorii centralelor . Toti bioen\tl"geticienii. aucerut -' ' " . tara sa d()reasc~ acest lucru.a .1~ ' e /atomicii? . . Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important. Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut .acestora.poate crea ale .aitiitile~ce ale ." Am efee. . a ~:~c~:~a. a. ..sticarea oriciirui obie .sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " . 'in' amte de accident.. .. vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel .' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .asimilarea mformatiei intimpul somnului. .. bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo. c .' Îp caz contrar. Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii. multealtec<implicafii . -Structura câmpului oriciiroi inciiperi . .-. .e are loc interaqiunea~i'. .de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii. .pur! pot ce un P"" UdlclUprin .. infdnn a.de. mai duca acasii'.avarie.'ttnei' sau Întreprinderim-a.omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale. " '. poate duce la rezultate negative.b).. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril . . ' blOenergetJce eticient.deformatii tale structurilor aee tuia. ' ' " ' ' . interacfioneaza. pot declan~a situatii de.este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l.l'\lÎa. . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' . e. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri .tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a . Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . 0 1'.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru.cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc . ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or . - (.ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" .orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. sa nu se.' 'a4u sufi" clent <no. "'.sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului. ' " Ditectia . De aceea. .s dus catastrofii. schmtbarea lui.'d'. centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et.. .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele. acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii.iDtre.' 'acumuleazi informapi. ". Foarte activ are loc . . ' ' 'i ~~ .uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' .: aviatorii.'. baza SGl'1sului .. ..Da. " I?e~ml1 bine de I1n an . " ln '. . ntr-~ ait coIectiv formai de. ' 157 . structurilor informationale ale obiectelor nevii. . . mire.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. ' gat si teste z ".eplsta'teposfbilitiit..suflet. Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv. În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac.. acooa orice gând negativ. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se. in' caracteristici. alaa .. subcon~tient nu este des tul de nwcat. . 'î.interaCtioneaza. " l ' \ .. . . . . ru . or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund. . msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. du a' untImp O . profeslon . dar ~ Întamplat in jurul sau.156 ' . Daca. de mare riispundere trebuie si fie oameni . 10 t ..

.. Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni.o1Il1. Cimzan-am depistat-o dintr-o. unui.' pasttat În camjJUIobiectu1ui. cu ele. p~te. . atac . ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica.. . .. . . dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. .ÎDœput Am siistudiez .L''Nu ma . . . """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari.:-' te porti urât.mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care.'. ~:" .'. depinde de tine CId e cee..' . . mamei femeii." ""'~' mo:::. . La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte. Am continuat eàutiitile ~ . . i-am r8spuns eu femeÎÎ. intluenti asupra Ob~ . Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera. insa dintr-o de aur. a atacat plantele la nivel bioenergetic. Ialele. Îh timpul blocadei Lenirtgradului.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '.. asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. eu:ap . '. .. .-a teld-OI1at' ' '" . '..158 '" 159 '.. Cauza muItor altirgii fati de plante. . Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . foarte man. . ' p' .1i H' stricat televizo~:= luÎta. nu-i .œ B.cme~ .ecoQ.. ~ data a displrut nu Se ~e unde. crezut. .m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . . .. ". :œ..structura câmpuIui'~' b" 0 lee. Al1'I . era foarte fromos.' .âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be.ana . norrlurl.. '. conditii. ron"'. ' . cere-p lertarepentru - '<.~I. . fiigideruI. :. .6escoperit 0 - .oneze '.. ' " " ' progr'ame'deuri..~ ela ÎDCeput.tel e)/lZO' ruI 7 . . în ~care!litii . ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. '. bine.fati de paeienta mea..~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii. câmpului. ' .n . llebiinuind nimic. ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. . mini '. . Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. I1eVlU in. obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca. m. . ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. '... putermca spartutB. deoCa31dati. a vrut si se'sinucida. . 1..~.. ÎDco rdat'.. vinovat. În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale.J Nu de muItrili. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.. obiect.' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma .fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e. acestea. în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl.nu simtenici un' fel de ameliorare. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ .i.n~atin anwnite '. ~I asta nu .urma "iani vii face un rau daca. .piri~tilor.. " . in~ l-~ 0. . ~i . nu--a $pus . . a acestul8."~''''''M ". imbrAcamin":"~~me . . ::.dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~.siiptii. dlir peste 0 .am descoperitci aletgia ii . - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'.. Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. JU~ tii~ eviu:televizorul..~ .Obiecteleitoastre. .'. ." ~ . Acest lucru . . dr eaptà un. Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului. . ce se petrece pe Piimânt. . parte' ea Se simte .. structura câm p uIw unw oblect. " Femeia nu' 111-11. primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze .' ii. ~ " . .. Atwn~ .' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. . M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. unui..VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . . ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de .ceas . ii .LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. . narcise. lângi perete. de iriiarea ~i lira fatii de. """'ldteIege ca'.. Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii.e Ufi HelI er. . .neaza.'" - . .fIUteri ÎDcatpot~ . . T~s-a mirat peste miawii: . putemic mai atunci când feffieia este llcasii.plieea mult.La buCâtirie.. _.~~t.ca .de r8spUlls Structura ~ .-''''''''''''' .ecup de aSeD:1e11e8 probleme. . ." . l. am pout d . . asupra 1 wse?I. Femeia mi-a .'toateobi~tele. d~i e ra ' uI' m . Odata.}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam .. ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' .' . lumea -are' capaciti fi. .spul18:taWui::i. " .. .~ fel si aiba .~existi. Mi-am &dus amint e . ÎDsAi um c .. Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " .ce ~Ipolitice din Jara.

. '.:. reacpon. ' " . .ca.A tr -op~lUI1e ." .~I!Ue!Utl. expun faptele. -.' 1" VIItoareleprobleme ale omului.. . .e.' ."". " _ . nu-nn . Exemple !te inf1u!IDta ~~' . bàtea..e cu.~ "~ . ' . V1!1~1 neviu cel " . sànitat ea.\e. Tramle negatl\r.' ". . . ' ' ..' alta Pacientii are m ul".e nutritc de . Venind odata sa lucrez. ' pâni În e .p~'W~téI1)1cealestructuril .eazaidentic '.Q~eie.a oblecU!\oro. . " . . .ln <."'i'1":'~'l)ri.Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i. . """ "'. Cu ..eas!<j ~ac~r: . . niel ..s-alovit ~uI sptman d: "NuPI..cu çare H.ma§ini. am vàzut cae.~~. structurilor câmpului in regiunea pieptului.r .. ' ' . lect ~ el Ilvaras d.Î-""~. .'l.1".ptmtru.fatà de .' .D. . ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca. . '"" " . ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l". de lum e care va genera e ' . pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic. '.pI.l ge te m O doare."'" -' . . pe .\fi t ob pan e . .r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<.. f~ ' .mQtJye!qr bolii" ia{a<.ea.te PfO$t'dis" E" . rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului.trei ani mainte de na§terea mea.91cçpm . . " . Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . .' ' '..q.<'." . Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile. . cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f. Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa.'.oponalde exemplu injur.~ . Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine. de ~cul GU vec. '.~p ti ca..s~ Ultau la tele.Lul. ~. .\.iiprovoca I.t&.'" '. ~ ntCl_\. ' ...!t/l." .~.~~dçdragoste? '~r:~ '.iÇ4M:aIAt. . .o "A' ~ . . . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. . Eracalculatorul. Rw.".n:wven. ' . . intoxicat.ID tm preunl"..' '... Însa eu nu fae dècât sa.iIm.de. .'.tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' .."'b' a. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~.1 . Efectuând diagnosticarea... 'Ie problem.'~ica '. . BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '..!matisme. ceva in neregula cu el. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el..81e. programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui.vizotiar feme.f .stea . ." îny--p a..:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o. sa ~ duda I~ru .. ". . Câmpul sau. ~ u.'" " " ' 0 qeranja. . . . §1 " d'\fi CII~ am pului "'. .ulUI. ."~ 1. .~lucra. . "' . .eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.. Co pl1l..j/X-"j:".a.CIIlIZa'l\Sta '.\D ~ttmeDt de nem.I! din . la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra).... .starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' ..~~'utitudi ".~e~upoate <letennina ~ or omulw. ' . drept raspuns.'" .. .dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' . ' ' A ' .Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii. sa . .' . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat... . eraIa od.. Dupa lini~tit"..p "'0" '.inclusiv pe eopiii mer.ftn~ prpgramul de ura fa 'de \...dar $i ataca pe oriee om cu care . De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu.' ' :.'. f."". ÎD " vOla . ce am eliminat 'programul din câmpul meu. am descoperit 0 defonnare a .160 1 " . pre~ta . la nivelul .~ura . '. Am gasit ~i motivul supararii. ". . at+'~t'.. de..I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi. reactionat pro~pt la acestprogram.teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i." nefavor abil er a nevol".ilJ. 161 lIStj1neo.semenea . ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. '" momentul cam! omul le d em. . moçici. atacu unUl obleçt fievi". . a§a cum s-au petiecut...0 "... ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. .. ' Ofata.'" '-'. .nncatPt . Calculatorul a eU intramÎn contact.~uJ Înain~i . . -: .ea. . Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva.rnera. . sa cltca$ça. . '.~ ' i. Sa nI: amintim cum . Qiril<j.." fiHi"':". ~ .ulpm1ireo Când s . -~ c: .F1JI. ~ obiect. . pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~.1.ezm otiveie. . . . Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat. . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni.' ' câInpului." ca." .

' . ' . ' s1in." 14r". .. ' ' " .. de n~tefea. ' cumpiitate!fin biserica. .obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele.>-'""""""". '.la.~~ot~tÎ~ucate. Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI).luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'.mra~U~. sa t aceasa.c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" . În mO(l. .ia .de lniouni. catre Dumnezeu. pe Hristos sat. ' . cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor.' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti.i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse.eà~i el il. Dar~i aCestlucru ' .. sa intre in co~tact cu asemenea .informatlv-energ:tlc . " ' . prin aspiratia'.- 162 " .!de. .' .a:itiva. '. ' ' ' . Am cuantificat influenta 1 . " ' . !.ot dintr-o'tar a baltlca. clionat un uvlec t n'eviu. M-am uitat sa vad cum . Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a. era oieoana ..' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU .'. obiecte. art1~tn.'.' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . ' .tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de. influentau caracterul. L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu ." lOfluent a p o. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.radio ~iarn obse!'Yatca eu'A. w ' . se raport~aza 'clusiv la om.Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa (). NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#. da ta am lOSt ru g at sa consut un.oncat ar pare~ de fantastic. .. .'. . ' . Nu ÎncaJca~Ie oare. ci'un'. dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t.legile În raport cu ea? DotW. cC<\laltii i " .Suniiasacrilegiu d .ahtâtiJe a~ten~~e. ' gaseala un metru de aparat .pus <>icoana in baru! in . E. uma .4dieZe ..a. pe Sfitit1. '. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace.iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . giisindu-se În camera. erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp. .. .'.. .'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I. ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof.'. " ' '.ales Ul10mcu kar:macurllta. " .a la ispitele lume~ti. . rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.a'dreptul sai picteze icoane.. E<\~I. '. . .1ll . icoaneputeau vindeca. noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru. 't 'a strÎtlctura. de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect .~~~Î1~~iitili. Pe de'alta parte msa aproap e . tre Ule. . una reprezentându-Ipe lisus I!ristos. '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care. Iconitele pictate de un om Într-o stare normala. Deoseblt de once alt oblec~ m În med.:.l'plate t III am arlJ.zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. dus acasa.. 'nu.'.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA.Jn primul rand. ' spiritua.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea . pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " . Cu atât mai mult. . chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. Simpla pie. /63 . Acest lucru se realiu prin' etica personalA.".~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv..Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. Qmul . ' . l' ' .a ~Illtltcap . erausaturate de ~i"api~dut c.. Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative.Niçollje .eare se gAseau bauturi alcoohce. " " progrlUJ1e e. D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 .fiiçiitorul .ura ~idistrugerç. .I'ti Mi-am RU!. ..-. era de Îjuri$.. . " Orice: oblect neVlU.cop"ulUI" sotul .se comporta icoanelefatade stapâna. Dm. individualla Obiectele de cult Aiti ar .. ..~~~ carton.$i ' numlfi. Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.distrugere. .codat dezicerea de Divin .. de exemplu arheologn. . b.. ~~%~::fii~ legdenu ea. ' " care se .teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~.in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. coane. pu~ct .. ° .ll.iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ".careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~. - . .sufjetuL Astfel de icoane.intui4vera. 10 b: virtutea profeslel lor. .iD"at~hellll ~~:u'1~tft. 1 . " " " . ' " ' .ii.o au nUm&ll!:oane e a . ' .

a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul. ":. simplul fapt al exist~ntei lor.i a murit . . Unul dincOSlllonaupi americani. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . Însa.iar biserica nu se dadea dertlolata. ln urma cu câpva ani. prejudicii numai. intreg neainul. firil'urme alevreunei boli grave. se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie. care se asocia cu distrugerea.. chiar ~i.-.i cumpârau in temple. Le-a murit . . PreofÜorinu simt. . am simtit ceva sâcâitor. adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl. . pentru restaurarea campului Templului. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea. mct nu apucas. Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative. energetica Templelor. Privind la cliidire. cu programul de itibir~ . 0 degradare cauzata de saturare. Stranii coincidente. . 165 .~iblie? e ce.seur! timp. . . aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul.T"~ ~:. .nesemnificativa. luna. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. P Templu1 Dollihuhn $u.. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ.explozibil.' .. .ifiul. Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. catre bine. .uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . au inceput sa .. cu centrul energetic al bisericii._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt. La niv:lul. ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru. S-a pus de citeva ori.ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ. întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. discordant.a JZgonit det°ticue pe . i:f~.i chipe. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau. ~i prin . 0 destramare accelerata a spiritului. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare.. A ultrat Wttt vmdeau .i comumune lar acestea se opun programelor agresive.~' 164 atrib~t~reli. tOln. in apartamentul silu.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer.. dupa zborul pe.. energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. de aceea construim cl1idiri care ne aduc.~. once traire. A avut loc u~ Impact.e incil sUmplineasca 30 de ani ." Testez sa viid ce aduce in. . de distrugere ~i acum once gând negatlv. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor..~~aiIe. Analiza bioenergetica aratâ ca. carea:decedat la. ei au pierit cu . De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi.l al Pamântului.Am Început sila. ~i a celor la care are loc. dar negotu! distruge . Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. ce influenta are fatada sa.

minus douazeci'".:it\~:':i:: '(".. Re~sel~. . atr~gatoL ..~eparte: .'. fte a psihicului. eopiii pierzându-§l capacttatea viiala.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta .--' . 1 1 . Cuitura. Pentru aprecierea ..~mare~te §i mai mult pericol~l.. fill11ele §i.la pnma vedere. Dar sa ne ÎntOarcem la arta.' '" " ale o"... strateglce ale spiritualit.nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala. ..Cll.§i. arIa. yom recurge la parametri de. " ':'.ice . fie a trupului. ~i strllctlfrllek. ceea.au În 'ele elemetite de agresl1~ne. de masa. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de. .Informapa care determilla . .!.impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine.. mte~Ct1unL.pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI..de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa. agresivitate subcon§tientà." ". Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte .. " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .'.' .a toa~ acestea .'1lu. copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului. .. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.'~':. noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme.Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta . Când aceasta ..' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. tilmele. '( f \'.Ig.scàzutnlvel de .obiecteled~.!entâ.tlZca5nÎ9. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut.. '.Alba ~zapada §l cel subcon§tienta . ' .doo nefericire. AC\lm.cea animape . prizoniera di!\ Kaukaz" . mofenslVe .. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor. ' " ~ :.minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta.. ÎI). vio.: . 167 ni~te triiiri emoponale.cea subcon§tienta-. extrem de scazut.':' 'CAJPfr~LVf}V . plus §I!oizeci.de exemplu. mtr-un "ambalaJ !Tumos.. .'" mteractloneazacu s~ctuti1e. degradarea personalitapi copilului. ...z~noi p°rtll de agresiUne. .~e. procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic.m. Testezcelebrul film de zero.. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului.\dabOl1ùmtellor ciuzimea. . 'Câmpului uman. se pianteaza fcarte adânc.'. " . destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la .minua patmZeel. "Solaris": plus ~i minus doua sute zece.uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci.i':.' '. ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul. ln poeZla lUI Pu§kin.. . el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie . pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici. Deose~lt cie ndlcat este .Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente. baca.spectacolelepentru de !?âmpuri.l1fIergo-informationale Ùre t.. .'. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom.}" critica.plus optzecl.:"" '\. "So..". . Acestefilme. ~le c . Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor. de m~ propagande! f°rtet Când tara.::" t .

id. Acum sa neco Imagmam pe . ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta. nu . .dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. .' periculoasii.ealismuJ cumaterialismlJ.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective.. 168. . spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0.l:\U'e:.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. Vointa ~i inteleetul aici trec." . daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil.Înalt1i cu pragmatJsmul. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. ce vede.a jucat un roi seçundar. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. .'11:. "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. cu htât ea este mai. " . deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J. grupuri sodale. 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile.. Co~tiinta acestui fapt.\tiliubire fl\tii de lume . gânde§te. . influentii. permaneJ. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient.. contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi. ' . !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. are o.vatiimsa asociern nopunile(.. . a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5.r ~i de privirile S1Tiiine. ' . au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr. În satele ruse~ti se.:ont.' La primavedere pare surprinzator. ~~ 169 "Andtei~qtJlio. Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . Politicianul cu un nivel ridica. . Cercetând . . epUlzat. tUye!~1 . În~ijloacele de transport În comun.agresivitatii s\lbco~tiente . teatrului §i cinematografiei noastre. tara sa Înteleaga despre ce este vorba.en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. al~ ~tiIOf.apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii.pe planul al doilea. simte viitoarea marna.''.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente.~i oarneni cu tramle emoponale . Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt.n1isle~tedin gândurile marnel. "/ . ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. ... . lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei.ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. >.. Înghesuit1i . erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase.'religia cu ~tiinta. prin aceasta. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te. prin voia destirtului'. a existat dintotdeauna la toate popoarele. subcon~entului . ~tia ca tot ceea.r. cât de precis.. . tara exœppe.s~r~ Sljbcon~tient. spiritualitatea. Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire. talentul. spectatorilorsau asCultatotilor.i a Întâm plirii" . " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor. Etica. . logica cu intUipa.o~tienta.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat .. De aceea. " .' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau. . ~. ln epoca I\.' . aduc prejudlcII omulUl.. d~i '~ute' plittvzeci. " " . În acest sens. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii.. ' 1 . cùtidiene. În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul .!. de muzici~ §i iubire..

e Cosmos.el' n~teracpo~eaza cu mine. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. '.d. am Ît'tcét{.ara Cuni~te. 'agresivitaiea.am testat interactiunea notiunilor de ~. . câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite.des~s.. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul.e. mi-am dat seanta.. vmdec.. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de. era compus Pt dm Pun~te. d.rernciircaturii de I. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. . respinga doar bunâstarea materialii..'Analizand. COnStru~tiiledestihate eultului.P~ toti.. Acest lucru eonfitma l . ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.ublte. la testare. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.zitatexpozitia. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de . 'Wt.~e .1maica-I .'oanadensilaeum ele se pot comp. A rilmas numal tulpma.j. fata de etica ~i p(!tfc.I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor.deodatas-au schimbat ~rQPortiile. fiziea ~ care sa pregateasca " . oa.~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina.c~ntaqt . vine de lactlvântul "cult". 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. ' i 171 ..atsa !ratez cu aJu~oq. .. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci. ~mu~~1 pet.în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor.170.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient. 'Astfel cllltura . "civitizatie".. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''.încereBrileundr'~ti de . cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii.çeva.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. pentru mine °. m~am apropiat' ~i am . asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea.ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. Potenp'alul SP. coborâte.1OOlo~lul.til:lentrupa.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie". ."'.. culful reprezintaorientarea spre ~a.Par~etn. Îi dainf°11IU!tii..DUda rezultate de moment. multsut1et ~i 0 ma.a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura . în societatettebuie sa:existe structUri care sa . mmentm câmpul mformaponalal acestuia.oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale. .lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual.te.a bloenergettc omul. de iubire.vârful infim' al aisbergului. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun.s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate.htsa-Îritr.pune p~ o~. fiinta vie: Dupa ce am vi. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic. asocieri' co~tieiJ.cu çO$mosuI. "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic.dar' fi spatiul din jtirullor. $piritUaiitale. a~esta I\Ung!.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci..splntual~ Pas~area. ' . cea subcon~tientii .tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor. ' .cultura" ~i.Ctillne. este Ïgn<ira.'suptanuiterial. in. ... fatAde ~ea lui interioara.rba . . Ac~t:tabrou. însu~i cuvânwI . "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce. Senzapa era ciudata: -~ .pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni.cultura". sâniitatea ~i destiilul. adlca realizarea tehnica..catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii. Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca.ç~iii. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!.lfau obiecte concrete.interactioneazii cu el cao. Lumea... NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea. Tablounle c. .

172 .pensabiUiln ttrnp.În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent.subco~enta minus. . . ca adeviiru 1 este 0 . . zece. ." . " "..' ~I an allza.. .plus doua sute.. ' substanta inconstantii.. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii.1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e.er~p:ol ~ Ca a . . . Existenta În .. . creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o. subcon~tienta -.. Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '. . fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative.neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 .. cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat....Vând un bun potential pentru viitor..minus c'doua sute zece.re 0. ... S. . Programe e d'IS c. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii . .UA: agresivitatea co~tienta zero..diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate . studlata -.' .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? . ' 1 ' eXls.' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente.' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei. . NeÎnteleg~rea . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '. s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld. Programelor dlstructlve . . adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ..r '"' campuril?r umane. ..fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii.. la nivel bioener~tic orientar.ea ~ulturii asupra creapei . a a~cepta ideea . subco~tienta . Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau. guvernat de anum~te legl. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi . cea subcon~tienta plus cincizeci. Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru . un colosalpotenpal pentru dezvoltare. . . I ~Icum am . ' -. Traglcu1refuz al omului de. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . . . independent. . ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve. JapQnia imbina cultura ~] civilizapa.minus cincizeci. ." ca ID "pul cam . . Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. se manifesta fi toate.. C' . Rusia.

ograme distnictiv~ autono~e. '... ptogr~el<)rneg~iNe ~~. bun.. ". mseamna pedepsemultmm gre . . .villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.neI\1rea. Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau. " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii..bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa. . n~fI.\'~I1l~llor':~!f. giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se.nu mtot d eauna sunt.c area legtlor se manlfies . '1 i: dupa ' '. ' " .bloCUlui. se mmulteasca .:r. psihii:. ctI ' pnmu 1 caz Care. prietenul sau. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn.. ~ care lucramilii biocâm?. Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. . .'. .~~'progJ1lme' ~ alomenirji. . spm~:u~~~e.A ctescut " . at â~ gan ..ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril).. . . ÎmJireuna .gândul este 0 bune se . ' .' sa sau. În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica. . '.Îi1ainte. .cum se dezvolta el..-: J 1 11' "-". .atlO nalii. ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere. t.se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine.'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul . "c!\re "VIrus'. c~ manlfestat dmtr-o.tratan1.defo~ea2. datii 0 agresivitate putermca m rap . observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 . .i. can. . . . Analizam. structurilor " 1 .§i. Programele se comporta ca un rvUustipic. Daca omul nu nierge pe ca/. ' .actlVla putermc farta de ~cttUl1e. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o ..neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.. . Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic.câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~.printr-o 1987dimenSlUm. . .It~..ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. .entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program.campul. ' iof0 rm .onbaalaeSterezua une. de aceea de decurg pe h/Jobservate.'$e 1~in'ulteScm. 1 ii..wstrugere il omului..' o.amasura. 1 ' : .Jl sii~'(}efe!1siv.~at!ea . .' fo~e put~iee. . .eeltiIa'izolatii..mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. ~~priete::.< '" 174 " . " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter. . 175 infor(ll&ponal . TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a.d . ..sa distrug~ structurile di$tritgere.Itonome~.De . În trlare..Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~. 1 .eslFconttpleze ~~pfop~se.IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra. ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii. ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale . . '-mc".empedepsit~ prin 'a~ti~ea .'...a unpi~lto~. sâ.uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care . ' ' ... . Daca <t anumita forma e ta . Înseamna un program cKstruct1v. al ~aSe ani În . '.unlor a~eStora. abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea .1Ii.structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani. }tpar bre~e Îns~ten)1.fâ'p~tru 'VitttsUl. .ajun$~. . ' aceea bolile grave .i 'se. +J"". e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care. . ca m-a fileut sa simt ce .'. al' t . " ' . 1 .. ... eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru . un rau Întrucât protejeaza .wate.viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza. Ce. . . . J!f. au mceput sa"-'. Anallza.lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr. '- " . ~ ' . .ID procesul' . . ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~.e.caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea .° . .' 1 . defottBapllof au cr~cut conslderabll. de. .. atonel a~:: ~n biocâmput sau. 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva . " teunesc ln .ùnril~eri1 ponltl-v:.. se abate de la calea evo!utlva. Daell o~ . . .a '~tructimienergetica.Capta Începesa se amplifice '. structurile . Putemsii' le numim.\ln 'le reie' cât ~~le Unita te.infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt.6rma!"".a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile.0.' .În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului.!1~/l. din. .Pêa~p.este ptogtaniesuI1t . Iinf.e~a fie bolnav mmdes.. . pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. ~ mIfi ~~a chiar pe mine. cau~ele pentru care un tânar. . destramarea corpulm ~ztc. AI "" el "stau luenirile . Omul nu d~unede organ~ caI:.dfiVirte. de con~inta umana.' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' . . a mamte ..' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm. . . m mdelungata mea pra..oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. - ..~ts '. . etlc.. .'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie.. Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme.. . . 'd tita spirituale.'eÎnultiinii . il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât.~idec1an~eazâ programele de. tutUror gândurilor negative. el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . ." .' .'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea.'A<.. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. cauzel a aratat ca..nd.acn VIzar~ a programelornegatÏye.trece la demolarea trupului. .~I sa distrugii.

~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm.ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului. te Intr . ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl.estlucru? InfcrmatIa. ~ . . acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi.~bC9~e~~I.ntr-c data un ata. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '.. .c n~teptat ~.0 .Întrucât.. Ce Înseanlnii rau/? . structurile informationale ereditare. . a . fatll ocMar. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal...8 ~orva ge1'ieratii.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca. .i Înju~.petrece. lunguJ .ntrat Ill. . 1 176 . . ccrectia neCt)sara.. Era vorba ~.' . Întinzându-se. Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l.!'rc_ducer~au~1 rau. prin .' Pragramul . '' L>acâ la' baza deq1. camenii. . dar ~lla cel blOe\fergetic.lIlceput S3. ntmul vietij.In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui. îri' ultimul titnp se .c8W\1u1ilU.Acumvi~atuturor proceselor.acumraul n..~~gere'~I\1 \l1ccâ. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl. binde . Care-i dif~enta? Din punctul de. În Întotd~~a. .wv " '.creatie.0 d. ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl.' "'.'Cc.' de stramc~ii acestuia .ut~regla:e Întâ17z. .sa.- o.biccâmpIII tatâl1.am cCntact cu unprpgramnegativ.~. el .fie eontralati. 177 . tatiilui. ~f1~lta.~." J{ . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit.elulpnmel.am~lmp! di.i dea . este pcsI~da . Încât ccnectarea SlsteJ. Creatia este abligatOriulegi$.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi.. sau.narcotice. p.. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a.. Însâ staxea mea era la fel deproasta..a ceakra~i devine neecntralabIlâ..structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul..A trebuit. .fraza: . " .. '. ..meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l. fost .Recent am Ïacut . m-a ~uprins ~biciuneg~nerala.de dlstrugc:re se.?Wul.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea . .mi ameti~creIem ln cap. Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.În .831iea Î11 .o .. Cq. '.QulUlde.pnn crlil!l. îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa. .a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa.. . . v. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca." ' .Cu . dar În creape demolarea trebUle .Mât de &eXUal.Încareitura autodÎstructiva dln .pot merge. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând.doml vrec clnClSprezeçeminute.M.itatea. ~Iall>gam:~ I. de agre8\vitate .. Iim~tIt.specialÎn America. pnn amcirican. ac.li.. d~ demolare. mergeam . cc~iente a stapânului. atu~cI .:a CIneva.!. . . .tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea. ~~de~~alat..l~lfe..edere al mecanismului karmic. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei.. " ' '. amlt~ali". Înatta Întregii lumi.' . . Inc~~t. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel. Av~ ~n~tuI.pM uClderea-iubirii. Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~. Mâuitlate1evizor ~a~dc. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.lC~n agreslve.tâniinllui.Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el.AA\I filncpcna.1Jj. .eeakre. ..a atace detitul deprofesionist. M-am trezit. atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. IIlpc.' ' Es~ imperfectiunea ncastra.Nlclodati pana.0 puterlllca agreslUne nu numai la. '.UICat~I.' . . tâniiru1ui. actÎV.. de.c ~Inu ~te cprita.c!ârii sta un Începutsplritual. si.-a . niveLinfcrmaticnal. . vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er. Am Î11cbeiat aCest " caz. . ~(. ' .Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat. ~ " " '.neÎnteles. . .a<:~ee}l ce se . demolarea cr~..!l1a ~ezpe ()banci ~i . Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse. . Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat..reallZel\.este 0 (Ira. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI .. . dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul. se autodistrug~ distrug ~ce. prin . Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim.Ill . Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I". .-m"'itna v ... În timp ee . Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui. Analizez situatia. . unecn . rauI Înseatnna demclare.0 interesanti diagnosticare. . ' . ~I-a mancat prcpm pui.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. Mergeam de parei Înctam În unt.trIva.§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.. Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. are Icc' prolife~ea violentei. Î11timpce.ml-am t~~at l~crul ~1.a era.Privit din aeest punet de vedere.~ .Ito~m de d.

}. b"". Îtlschimb.Eu $i.Aiciinsa am Înteles.. t fi astfehde manifestiin. Îndreaptii. Am Început sa-! deterinina sa comlta. se ' ' Permanente a 1del 1or.amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' . ". ' . ' . Îtl geneiaI.'d4tpartea . Tratez.acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic. din cauza actÎVlzani u . " -. .~~. porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I . . .ca' OfganÎSmuni~. Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!. precise privind compo\1lU11entul. ..Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.' B oa1 a a .'con~tie~ . d Omenire 'care-I 1 ' . $amanul. SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n.. .dacârpot sa ajutcuceva.:"". lll.?evm """ . se . ataCul' programului negativ . ea este doar.'minusdou! . atunci fie .ap .atacimpotrivamea. . ajuns..iii.eXÎstii un mediu agt. ' . .este maro~~. . ' .i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice..'J. Încâmpul omenirii. un bulgare de nMolçare ". . .~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. nive! am ~tit un Putemic .a '. . . '" " ". e actiune programe. al informaJ1<>lI.. . prin aceasta. care u~eaza .Început si catit. . pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca. . Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta .acestoia. omului. I:antulcrC§terii agresivitiPf afü.ainceputo .atacul' Deobicei g~sc.178 "". . . Am decis . Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~. po pencu 1 oase ~I. 1imu l.venea '. ' ' " a:uta. s"a.boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult. . d. Cnd gru pui . Am . al Întregi[omeniri.(~:".. mi apar: Mi~c .sutezece. 179 .firie . - ' . ri f'aramotiv'se explica prin ca. ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. Îndatii 'C6. confirmau in rnod intuitiv " . a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel.petso~eoncTeti: Am.~hrlin~e . .are~ e fi.p~ett:ii n acesteia:agresiVitate . cercetez deladistantii biocâmpul. Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn. - .foarte agresÏv.CiJid ~ ~i~u de ba!lii. la.." zece.De. : dlfent Cazul .CUI <u" ID 'na ca aeum. diStrogere ~i.a:~r'e::~velurile. efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile.c:asup r:rno~tra ...Încalc.câ nu eravorba de 0. . "1 meu in pnvIDtaacestel ' ... Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR.c'i'" 'v' " " " .si verifie daca'omtIDirea. I~ceput tr8teze În mod incorect. ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit . legitura~".". al agresivitiitii:.un". I-.Trebuie izgonii duhul rau".œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat. dlavo s t'. Am testat. surnnnzatoare t' ' a. bioenerglIDc"asupta .-~ L ~tiv recunosC.œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual.' .subco~tientii plus doua sute.'~Mta .Cercat sa actioneze " ' " " ' ' .tUnilic.ln .' umesc.pe seama mciilciriide catre OatDenj. .- . d "1 1 " ppat unor~nism wu c. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.' ' ". . ei.ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . persoana.epuse deJa s~ . 1. .Cind . tezistenta)turbat~. .cui ." trebuie azvârlit din trup.reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui. . unele acestea . .se .' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace.ltintreruptinsa izvondacesteia a .a ~r Supreme.aie legilor. mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc.~"~~& '-"IUtTcl>ticul.Faptulci. . m~te .!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii. ." poarta ' ~ .. 1 a.ditect laprogramul general. . pe unul.gramulde"distrugere. . ~ceasta nua gaslt cauza .. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii. ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ .a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de . ..vorba de dlavohsm.pogorât Clivafoarte atac.s-au lua programului de a " n . . Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient.agresivitlitea subcon~til:!l~ .probabll Într~oalii~vindecator. ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c". . $1daca vm eca oru . ' probleme Înc. ' ..:. . el -este nesesizabi1. asl!nilarea . ' . ' . awesivitatea.I.':.' 0 m . $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate.m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza ..'sa viid.a ~t.mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n. Gmul care.se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele. acestulapn.meu a "'. eu diav:ol. invent1v.corect. Ig. extrem de d agreS1ve ~1 . - ' . " ' ' .distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli.'~q "'''' "' '.programe le suntu. "' .eSiv care. .prezintii mciilcm .central.acest .biocâmpului omului. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte.' ."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau. .ercatsàajung. structura . Tra faptul ca dlavo1 1 s.H.

omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge .!consult pc flul sau. $1:.' <J 181 ( i.. ca un virus. de J aee sub formi de ompe. ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru. " exetllplu:. $1:-1 deformeaza. am viizut ni~te .' .: ~. Însa starea 1ui a ramas grava ~i.un . .ciiznit s. exceptia frazei.programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom.\ '\'0 . :". aie agresivitiitii. j'Ir.est: &pt mis-a' intâmplataievea.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele..din inregistrare. ' .o.:am reu~it 8-0 elimin. Î~icontinua tâniirul. Omul care .> .~. evenimente ~i rn-am ." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a. 't-.<-.inclusiv in utilizareainformatillor. . Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri. S-a dovedit ~ii. .". InteHgen1a. . Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.. 0 . Aceasta e greu de . .a acestQr posibilita!i. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute . . .eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva.l'a de ajuns sa ordon În gând. ..'-: . prin simpla hotarare de genul "Mâine. ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor . Problema este cietica trebuje respectati inWte. ' . poate duce la "eliminarea" omului de catredestin. 180 .pul fiecirui 001. Sau . ocupa structurile fine. din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale.. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi. Forta'iese de sub eontro\ ~i.~ am inc~t sA.CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i.a. Am deruIatoaseta'. a . Frazaplutea. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv. care 0 impungem zilnic..- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa.' . Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii. PillA la .oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ". perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica. Aduce a misticism.reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. înbiocâni._. . ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala. . poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. ca omul ~icadea de pe gard. " ' . Încerciirilede . . Comitând 0 fapt! reprobabili. daca. ' afaraluL . BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti.pemuta..a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at.. . .iI schimonos~te.. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa. tip . . desencle an\mate de. a sufletului este foarte mare.EI se dezvolt! ~i. ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici.Am inceput si acponez la nivel .chiai ~a celui mai bun. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta. Impresia era foarte ciudad.cheie.cu privireaMinsii.!.fiindci ..grup de bioener~eticieni.' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i. Toate acestea sunt clemente. L-am mgat sa-mipoveste~sca . eliminAm. .depistat prin lIlijloacele ob~nuite.relatarea. . Cunosc un .Stârtd in post.l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica. de neinteles pentru medici. Împœuni\. copiii ~i nêpotii.. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere.n cele din urma.~ergem. mai ales..' despre el. AnaIizând i situati!l>8. insi.. cashuo arhitectur! nearrllonioasa. :. S-a~ totu~ Cil. ac. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. Odata.'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om. bioenergetic. .puteafi tinutii În frâu.. expun. .j.. ..ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa".iIiiriisaie la nivelfizic. migrind -aintr-unlocin altul alcasetei.ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ..' sufletul. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere. cu . Am (ost de acord.tânar pe care destinul.ma. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm.

)tJI... aOtirita:ti la. marna tanlirului. '.'f:'!!\' M-amtat'la. '. Daca aeest. t ..a~vit!fiidnltufui.. .='~~1'~::=d~:=:~' J. u$a. ii explic"eu mamei. indouhile vafiaici..' 'r IM'~'\ii\f.va. . ' ' dtimneavoastra." < .- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor.Într-o viatiNiitoare. Analizap.. ' .'. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil.pla.' Mara Începea saploua..'eare.ptin DQJlptea sub 'pern! biblia.Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) .omului. .~+~eli~'ie\ll indrep4tl.'~: pararnetni . Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: . .cinii..am 'venit 'la preotul eare ma .mairiiuca $i..!~cn. fata aintratÎn'Colril'~ia.Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1..-.incameriise" des&ideau .. .ade 0 catastrota?. tânirului. .. l.~I:Când. ..M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie. În Însanato~irea lui. .a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii. fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul ..niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii. ''i' 18Z. 'Problemeie fiului sunt.$pre distN~~e.i~'i#rnt. Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " .spre'~ere..'. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei.. aCU1l1 ~tproces".'.'. ' .dtq>1i '.. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati. .-va in. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor." "'.eliIJica~pSihilitrie.eum~pullJYi. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta... fetira era aproape si rnoara. ':. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far. <:\I.. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra. ... " men? m~a intrebat .l. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl .. -~i ia~ diseut Cufemeia. acest.mi.. ... ..tinlpula. de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei. 'tati! $~Iui. Rugap. sI. sa-irevina. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început..Once.ar fifost aplatizat Peo..~UitIa'~~~1i8l!'t'~~.Jn vretm'fel.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar . Pimin~ Î1t/i~ra $i. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i..când tratant bolile~ - '1:. bote~e$i. . IIJ3 .ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva.dumneavoastra. .fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi. .". '. Ma)11a'copiluMa looservatca... am'inceputsa citese rugaeiuui...i dueea '.~Preotril mi~~ s~us sa. depânii: aeum. .deosebite iarde la. sUite 'ingtoiitoare.ati urât atât .'lasfatui ptec.ferestrele.mibo~.. ..q~~ spœa'taU'm..v-aUprovocat suparari. ..tulUi.~ ofenselor a dust.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf . cu atenpe intreaga viail.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza.dumneavoilstriura fil. . i-am~puscamor: .". " " Erau la " '..pefiul '. ÎrIplrinti....'0 "". prina\tar. .tt-oo'aparatdis'tructiv. 1 .'.' Cu foar eâpva ani in urma. -'. L-am 'luat '.~'PI"çJs.itiiseQta ~.ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic..CitevÙ:Îie am fost iatr-. eedare negativlabioenergiei copiltilui.Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt.PIi~ si-I ajutaji. DecoJ.~fOSt sfituit sa ma -~ duc.' . . gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .~. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé..~.' de conceppa deformatli pe eare 0 avep.:' . . bunadispozitie iar lor sperarita.~~9.-Desigur.artiroptceva.~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete.l..tideoamt1/li.m ..saranÎi?. luCIiJ nu se intâm. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot. '1l!~'.' .sa. ~"". Amintip..1. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu). Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru. Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul. . de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.dupa.. epuizatl de' chinuri."i<'" . .'... :în~. obosita.

mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru .l intensifieat ~i. gttava.J.e ..ar trebui.ceast~ ~estrâmare a ~cturil(. " destuJ OIIi. La baza balii~*. '.~..el are lac a creFespirituali .prin..resp&:tare .' lac'mod.e1area '!Dell proprie.1inde .~:i~Omis-. de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.8ft refuziimtrata.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti. Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e. Mi uit lacauzii. . !!pre diavo!.~ânâtatea~i .influentit asupra ifaptelor.' me1e.lngând la un anun'lit marnent." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a.! au.n6JICU.legàtura melt. .mdepârtea4 de Urrivers. agreslv. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa .}i spiritua. f ~deJ'eaanaeeastitona complex. neÎn!élegând adevaratete'.{1nivCtsui ~areceatuncicand.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia.lui. ~n~~eziçAAdU+Se. .inaeest mod.ZÎC!'m.~ destinul nastru.. .faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ. A~te pUilete.fÎI>primej4. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.nici 0.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!.fi' psihiœ. mai pute. .daCi~vri."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea. Daci Însii amuIe . Eu insümi Începsâ Am.~a!kofeQSatpe. acumula a karmâ negativa'care. a Lc.atUnci merg\'. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea. .y ' . de ~nl'vers.rauv. capiluIui!ii. Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci.e'a ucid6fea dragastei. imunitatea.iciIncola are.t.um . constituidistrugereaaltotaameni". ~jubire. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne ..amul nU. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ.sau mama...Cum se spune m biserica. ~.jfarmat ~pro~.:f~\cil.cr~te .ate ln biocâmpul' omului. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri. .zaet? Areie~itc~ ' Ja.ln mad activ Comp()rt~entttl. prablemele fizice. ' sistemele de blacare ".a va ..le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor. tDt ceea ~ este Îndreptat.cittre unitate..giIorSupreroe În. ~Co1l§tientubre~tii a zonam.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare.un comportament extfem' de inve~v. repreœt1 . Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic.. Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu . altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '.lU "" 185 . ajl. .rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.igna~a'L4e1iber~ '~Ia~..JbcD~ntUl. . "dacit .bia. U).n).aSpÎf&pi. lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce .este' \ÇQ. Univemtl. .pragramelor negatlve.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e. un niveleticci la unul"prini:itfv. Elc pravOacâ a pu~:acti~ a.o.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar.baali .jlto(. .i.pentru" " C1U1Q8fterepot fi. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.Iucrea. mad adecvat.40rette $i-rfaci un.merge spre Dumneieu. .Ie.'m~du-se.prQb1eme1ar eticii.:<in. ar pute&.entul ci ma.io~!$e realizeaZtnu la.~i 'de a. Acest fapt duce Ja odestramare ~. a~tiipasibilitateprintt-o.i.c. $i prablema nu canst8:În faptul cit..În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc. .. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu.iacum. cimpului.atut1civa tr~ui salle.K1tutile biooâmpului . stoc.\~1JlnVIMer~i1i. cred. .pulcopilului. i-\tj.'. .. Dar triedicina.1 practiaain..ultpl"e!l'senoasa .Ciind'amul. a eAlar rapunede a fi.~'Ja>nivelulsho.$imult preapericulDas!. . phn de riintate.structuracimpulllimeu inf~atiana.de . sau .nebulo&cceaCe.actfve .~tOdi'stnlsere.cu.a-i distruge pe aI!ii. autunomâ. .1 ". cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.se n. care are acum a existent!.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil. '. ~i anno_eastru~..jl po. de mstrugere au.. Îllceput' sa-mi ~etemJine . rapidâ. .culpii1u prins Vlgaareln.oltlulQide ÎJ)citlc.vertiginos. praotic nu aveau. e801St..Stn.~ .de distrugere.tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt."cl~mPDdi~'. Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale. ' "Oamcmii aœrr.ateaLegilor"Supreroe.ceeace Înse8mni.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul ..in libertate: j . daci mainte ele.Pârintii au .A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1. pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar. el Intretine programul.()amenii ~r".1.pragrameIede.ri ~ trupului. Pragramele. iubire..De ~.adatitau uri~.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a.âmpurilornoi S\Jnteln1uft .s-al.De. devine tat !l1ai precari.

. .'..'" '.le. 'zgarcell1a. ' .. " . . fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !.dif!:riteterrnOlll. .. desfriu1.o._~. .' ~ ." . .' "" . a .tizicà.'i:::):>..oergiab .ve.' '.':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre . .Urât 1 . . b!IIW ° çonstt~ ' . ~ repr~q~1i de . vijtnrulsAu. ol\feçare Idee. ".-" - .osaÎn ~~. w. . . .vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw. \":":.cienii are.. ~am Y.' . l'. Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince. Sa anah7Ji..1. oamenilor se Spn]1i1a.co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.. .:\ j.a. . '. .~.Ïnci:rcând sa-!. " . " .-" .'. .d~ge'"orlP'... . ~ .. ":L' '. pot . . ' " " " "'" " " nn oocmele PQ.. "" """"''''''''''''!'''''' !.DH p~el..StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate. ~19r\ '1aF1eg.~ .'il' obligii .Cualte Iumi.-. . biQ. ~ ~ " spirituaIe. . \iI'a ~ M run C ~&i~J.jncheiere l .acest proces este c. Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi. .ale structuriiDr ac~. .tretbalene.mi demo\eze ~'. ' '.daca ei. . energetic' .:~. Deaçeea.. ".nuau 0 '~t".pe " °iU:' "sa se ' . ç.J. vindec pe copil aniptcfuat . asupra parametruiuj celui mai .f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç.~tr~o~i . .. Sti"POitte. . . .- " ' "'.e:. . ~ dlfecponate . l'. "' . j)ntria 'I!~1iI1. . ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: .. ..' T()1ulbote~W. copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .tecmitafe " " .~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~. :' - .lll}~fin~. Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin . .ut sii-. sjQ. .. tij!ena. ' ."~ ' . '.~ .. !f4 . ' " " . ." o.i:. sâudedistru~e Cate a inqep. zgârcet1ia. 'çu Divinitatea. . al ~piilot ".. " ' - ~ .b ~e ~ Pte l!I.' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor.."get. ' ...'.. """ .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~. ~ . . .p!>rtant.: Impor4rite. refacedrumulpu:q. "" ". .. semetÎJl. ' se m~n..i" " ~. . m§hn. .çu pmernice defQ~. . ".Mai~ CAPITOLUL VII .'1" '.Pând çu luna a çmcea.acest IUCIV Io.n<$i co~l1erau.rwo~amelede di$trug~"i.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c .~ ~.p~!'1\iln~.. ' ..'" " -""".a vi~spiritua1a a. . ." '" '" .ri1i~.doua .V~' dis~ispirliului ". ln . ..' 1. .. ".pilcatetapif8. . .iiameliora'~ '."l'. ~ritu.seama inriutiitiriistirii fiziœ. . .. . 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".rea. ... .~ii ' " 'i::.~piiitualitatea:. . . faplUI ca.m œltinur.din ~cturile. ' .'.eo. ~ ~~~~ ~ÎQ.treaa. " .. acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.t4~\.\)iaeriçiid.atenunudintr-o data.y .':r\.cele zece . .Dacil )11PIjlV!.. .I/' .t. "i/r.'.umult~gr"ye~~dec#e de mat sus. fi .aW:ul.. . { ~i'". Degativa' .~ . isttuctJ.q~d .'vorbi deci ~. ' . când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll. cèle tna1.. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit .. mania.fine. -.. j>e.multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv. " ... ~' '~!IlJ!1t' . . Prima balena..~:'J ' ge-.""" ~~!!'~: .~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::..'n1a ". . Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru .ç. ' ' " . '. omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele.. '.l'iip4âmpultJj meu. ".. ' .~ awf. J:epede~4egenerare. .œra".~~. " .ca e.:d W.În'1inal.~t.' -.cciIètretrWtut!.~. \.tratea2:a ta.' l' .interi0IUl 'l: ~m ' ' ' . .1. "Iacomia...:cedare.. . '. ".... J. ccle . ' " . :'.119~OSC m.'- .JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: ..' " ~~Iii. .o! Îtl. Iaconuê.e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!.cp.. ". i?a1C!leavem o. 'cii. ..' " ~~. . .o tnaIti greei. . ""'\' .} """'." " . . ".i. . . 1 invi~ .v. .sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm. D~'piicate..'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j.in. . (i. " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft. . desftâuI: . biocinlpUrilor..'. .Uneori. .' iJIf1uen~ as!Jpra .

De data. În carte s-a vorbit foarte'.o.sentimentelede ura ~ jignire.rau În legatur1i. MiUl deformapi )iQ!':nergetice. \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!.sa el! ~i sii nu admitii parerile cte. copii.mtraacestea trei: Credinta.. cu trecutulsau sa .ri. 1 3. tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este . ..". adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne. 4.inciil~legate de .' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi.normale a structurilor .tTaijlSca ni~te sentimente oegative. . intern8tionale .Regula principaliia. bunatate. . caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi.' . sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa.sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare. când flitul ~i ~i nu trebuie sa. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. ale câmp1. pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1. Am . Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. armoniei luroii.natate. !ntr-un e .i deformat. . Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om. de. Acest proces trebuie sa fie neintrerupt. '. igienei spirituall: ~iaexistentl:i.. -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare . convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata. ~i Iubirea. \.sânâtiipi ~idestinului copilulul.. l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense .tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului. adica dragostea pentru pârinp. Dumnezeusunt . A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena. Înciircâtura de iubire . smerenie.. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele".llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii .' 5.tata. . Speranta.a~ta 0 voce 9 Iin~tI.terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. " . tradarea iubirii de dragul unor. . Încetini evenimentele.. omului 0 c()nstituie'cre.1atÎnca' data~iirulcentralei.apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a ./ . ~aptea.de .. Iuna acincea . formarei spiritului ~i asP!.nult. ." iB. . se supere sllu sa . plâcutii. ~~ auzit' un glas iritat: . ' . Am format numiirtli.. prezentul sau viitorul. mai:fotD.' pentru.. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat . . . Condipa existentl:i dl:plin\l a. Am multumit ~arn Închis.biocâmpUqIor umane 0 constituie. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti.despfe lurne. ' ' grabeasca viitoruL . dorinta . pentru sine. '. ~ - . comportwe grosOlana.. Desl're.i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie. . inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. AcesteÎncBlCiri e at1ii. s pe TrclJuia sa sun in Belgia. .i. locul al patrulea.in prim~ rând.. caritate.i"gre~ite.a accelera sau de a.timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli. . '.a . 2. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. N~te deformàrÏ destul de paternice.. 1 " . ~ . j .avantaje materiale.. delicatesele nulnai dupa luna a . Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. . Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. . . .i nevii. ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' .de oarneni.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste.centralei . de virtuple in eare ".

: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap."~~tf. Lazarev rn-a seas din imp/lS.~n.infarctul de .sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU. diverse ÎovitUriptintru gre.~i cu asta ar fi . decis.sa. J' . daca vi vep. Sa nu.aiidialopa\~pa "RI~~Ji.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~. .".'la' ..apuea de bloen.. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau ..i.. poateduce la urmariimpn1Vizibile.. .ecAtdrSiab pregatit da. naturUvii ~..Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ .'< .era larg:de liis.seriede par.Ueglltivaasupra.m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!.. . tot ce puteam: Curapun. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA.Iovituri diIl ptrtea sotiei. eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic.ma cumilltese Însa orgoli.. ' .bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet. '..~eu:'~a .Ritmurile universului nu trebUie tulburate.sa ma acttvizei. M-am speriat. ' ' ~. in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea. ..un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe. durere de capsau 'Întepatura diJl.I1I"bletqda LazareV"." Ii.$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~. sotie.' Într-o atare'sÏtuatie.EJrist!înili fi.~.pliicea. diagnosticaJn...a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met. ~ mai '. mal periculbilsi .. ln special fiul cel mi. .odei conl>ti Îh ~~ ci .~V~fieu!.~ mceream sa descopàr defeçpunil. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:. 1 ... f d~i vine' maj lent.biocâmp. . Flecare om care aspiIi:.sunt geooolle.8tP~~..r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are.. departe.pnn ee-am trecut eu.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea.. spirttualitaU.ergetlcii ~I de .. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~. ponderomotbrografiei .l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.. Când primeam.r..?Jl'8ios ". Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci. fi .liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute. . Mi-am schimbat atitudinea ..oarea de'menghinaacapului $i. 191 '~ile enulII~~ai'suS. de energiile ~perioare ~.sa tr..t:pe care Îi iubescnespusdeimult. Întrei'-patru l~i.e diIlautomobil. de. Lueram p. meomparabilii. 'Pe.este cea mercantili:.asupra.Divin se Încarca.va dea Dumn~z~ .pericmoasi. .ttebUit sa . ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 .. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc .""."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. ca deasupra eapulcl nu am. penttuunvind.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i. Era 0. aréÎnSchimb>. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati. Împreuna cu mine sufereau ~i ei.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.f~a. .:un rfiu orimlui.ab'domen'.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor.oQaeste ..fatiide difurite senzapi.'.Îiaa1tji . care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat..ecep.oda esœpericulollScâ ~nuIna.~:. < . ftra p~ilede rigœre. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.arteaacesteia.buieei si diagnosticareakarmei.estePo.mea. ~.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte.~ipentru ~av. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar. .ul ma Îmboldea sa merg mat. toa~a partea stân~a.ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare.'. copii$i chiar p~tru mille.celordiIl jur.>f'im~âitd PI!ÎP2..Oia~ul. Am .aunei anaIizenemt.iceam ... mai eurapun.~ inadmisibili abordare a metodei .a lungul. ' foltrte . .. ExiStio.azerev'I.~' s-a destqurat practlca. Bnnp1u#u$Çr.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a.am Început.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca. Întelegeam fiecare. ." '.Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr.m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.i' ~uicepuVsi'oeercetez .r -' IIHJ . am pierdut 0 jumatate de câmp.o datii.Piirea .J'pl~caomul pentra impri1~ta sa. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F.' departe.N-ampututÎntelege de ce. iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra . .utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ. ' W!iid. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii. meR.e1ile mm.

contemporane este atât. aplicând-o ~ trebuie de gândit. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte.p1JDctul .Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i. - ' . credinta ~i cuno~tintele. K~a omenirii.informape pura numai În starea când Voidaun. tra..nu 0 . care a ÎncerClit aplicarea metodei mele.singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' . ' '. .paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia . Penttb a'obPne 0 inforntatie . Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll. ~ Eu.daca.)in' pâc..sa ()bpllà .ca omul . de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte. cevasitnpJu.victerÎf>.mat~nale." J . " ' desc~ fati deDivinitate. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".fizica.miemi s-a. wad cà.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet.spr(\ Dumnezeu.formatii? . Când. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi.~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede . pnând Într-o mâila vila ia. Aspira1ÏiJ. fie ..subliniez. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul. :. Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: . lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i. .. . -. .espiritUlUi0..~. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i. prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara. Cu karma impura. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu.. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat.intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu. cohtin)JadiagnostiJ:area.viatiiar{)itlUl inCearca imediat.iEste necesar . Poli vindeca ~i obtine 0 .itate. '. . Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe.pfunânt~~tide a. ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere." 1 . ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor . Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. 1!13 JrrtorC~du..Jegil. . p!U'anoia.. viizând interferentete biocâmpurilor..acestluGN În primul t'ind. La nivel1il.J...( .iJlli deformeaza imormapa..in general. Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue.. Daci. -" . echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala. L..sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .. Plilini. Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . karma este Închisa.' .semne de. tyfe~uI e foarte simplu.rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus.411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i.' .i!Jcerc'Sii explicmetoda.'in camI< de fat&-aceasta a fost un. " : Tânarol numi-arA$p~.$i cine viirâspunde'? .. . de 'gândit ~i iar de gândit. cà fiecare om caretinde catre Divin. ficut fiindca raul cu care. omul trebuie sa. ' ' .n~atidevenit principü p\mod de. fapt .Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt..pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele.estt\un salvator allumll.$i. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .n~onn inftângerea iD.sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale. ' . . sa excluda depende nta de b].avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc.. spre . Voi fi fericit da.dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru. ... Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü..'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m.' ' .1~ .atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' .Jnunle.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme.~i vâd .puri.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.sarcina"..poatecineva 8-0 invete.~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc. arnbigui.

principalele proGeSe pastc..'J. spirit.câmpuJui.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. Diferenpere'a la nivelfizic. catre .~.'.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. '/i4itjalJ. iIIsi. . llirgirea spafiu)i. \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . nu are cU!»'. ' .. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei.Acesta este faptul care. .'ni~". trebuie sa faca Inedicina. aceasmlume.'.~~~ nisa1tJ.n~1!!e SIlDt. material ~i spiritUal În ' . prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot.'-. diferentierii fI1!1teriaie.este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare.it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra.se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt. '. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri.'.' numaiprin metoda spirituala./ 194 .'. .. . spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau..condiponeaza corelapà dmtre. preCllm fiul riitacitor.' ":. -' . CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. ~i sa con~tientizeze fapfii. ~~ .reducii la largirea . exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie . înacest Cel Civilizapacontemporanli.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja.... . intehsificllf6a " .Ji §l1Jliirirea timpuM.> '.>" . În Univers la nive! materialtrebuie si se. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor. . spaVu. TendiJ.' .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a. .'reprezentati de1Jlasa. . ." -'.._l.1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i .r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale. Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà.!ca. în lume . ' Diferenperea corpului . adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere.secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii." - 195 . . .'. spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~.Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' .'siise mai dezvolte. Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. '. . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi.

CAPITOLUL l ". . ". " 0 .''' 0...:): . o . 0 .' 13 60 CAPITOLUL II ..arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI .. Cultura..'Or'...00""""'" 0 '0 . autorululo o... .." ... ....' .....:. .."'"'''... 60 ... " ..'..numita aM ... ... . 67 bioenergetica 00..... .. . 00' : : 0 0 0 .. . ..... ./~... '.. . ..... .. .. . .. 0. 0" 0..Încheiere .. \ '..' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V .. 0 ... \ j' ~~...' CAPITOLULlli Te$tarea . 0 .....0000 . . .... Structura informa{ionaliistabilii.'>'-' " j"'/ .... 187 ... .' """". 000000. Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a...... . 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII .. 0" 5 9 13 .0"" O" 150 150 166 " .:" PREFATA Din partea """""""".. ... .. ..: CUPRINS t:\ . . o......'." ......... 0 67 ..