P. 1
Lazarev Karma

Lazarev Karma

|Views: 134|Likes:
Published by Vally Munteanu

More info:

Published by: Vally Munteanu on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

...

c_~---

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

,-..=-~=\

,

"t~
-< '

s.

S.N. lAZAREV

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC, PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1 1

. i

\

1

~

'1

\
~ '~ \

S.N.
SA-':'J I<'IZIC:,

LAZAREV
DINTR ~..: DESTI '"
;~
"

'K"-RMA
ARl'vI0.NXA PSII-IIC:

I.S.B.N.: 973..5 .

t

MOLDOVA

r
''"

.
'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA
" DESTIN"

il
"

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I

Traducere. prefata ~i note:'
Hie J;>anilov

il

.
1
,.

1 t
1

. , l !, ,... .

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1. ',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1 Idll'.III" Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1

:

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

(:;111"111/''''''''0\1''
acestei .edq" apartin

IJ)/) 1
Edlturll

'Toate drept~n'e M,,!dm'lIla~l - (,(,00

;:,

asupra

!
....

MOLDOVA
....

~

.

1 ~.,~ .j

~
.., "

.
'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,', .. .." ,'<"',,,-.-',."

""':-

.,,"

.
,~ .'

JI

~o'..;..

1
;'

,
.t. \o~'

1.

,

)

/ 1
~I

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd \'itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llfl e fap/II/ cd acest d
lahirim reprezinta 0 f,Îtercare;' ~Pedeap.\ti .vau 0 gluma pro<l61ll
'

,!j,

,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei. $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
-.

,

Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill "' argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol
;'. '.

.'

.< '10.

.
~ /

lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev, lm cu1tOSCu1 hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei n~fionale, a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
-

diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

IS.B.N:

973-572-019-J

....

hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala, de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn! JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua ll1ni '-71 serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii a

"ma.fajul".

r J

z Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul .metoda elahora/a de auforu!. ln ceea' ce prive~te. doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. doar asupra efectulu. ouceriri .$it u mult grani/eie ..DqJ:fÇ.'f .dllpa cum afirma s.za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta . (. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '.. Îh ~pinia autorului. etic irepro§ah!l: . . .. 'reprezinti't. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de.S. KaI'ma. În vbunea /1{1 t.. gravidei HI . . .care slInt codate În karma . ale eticii ~i moralei cre§tine.cu .i.'~ . .p structura cu mu/t mai.ecQPÙ safllito.. (În bine .hlulte ori cu destiiUll.terdepemkn/a dmtre .a a alltorului.arev ne da.. Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui -. cQZ/AriÎn fara carora. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa.tiirÙsale. '. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice .~i. ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele .. lor?.emem. hranim? . .' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle.stinuilli.\ Pootefiprelungitii viara omului? Cat? . spirit.. ln prezent . . fiecrfruia dintre no..~ . n .a caZ/m.l'Ci e.'-. " core. \ CitilUi flceasta carte.. idet1ti!icata de.yi mai ales cum? Sunt.dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna. il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca.l'au un camportament. a c elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai . În l'au).~cientul se Îmbolniive~tede plamiini.iji a corecta structur~'.\'Unt dotafi de la natura . ' Ne put:m . .ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i.il'!f(Jrmariei reditare? e ferl/l de boil ~'I7tenorociri? 1 . . .orientale (În ~pecial ale celellndlene). . multeaitel'e. ~ ". autorul car/ii "Karma~sau .' Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"". mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele.uz!lor bolii # al restahilirii ..oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre ~..sau . Dotal Cllni~te calitali. [Yutaea dea "vedea". lrt. de trclrtsmitere a .çJJUnzatoare . mai ales. se. yom descoperi plini de~ilrpJ. de fapte. $tim . ci reprezinta. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . mec(icina oficiala . Cartea' sa este. ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii.yom pazi de multe nenorociri.capacitafile hÎoenergetice ale. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne.1. cu cele mai fl(li . ' . fu. . spirit # desÜn este. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate.Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi..Billenergie. un ta~pUlt\. vindeca .l'-a . 1 7 A.e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva. sanata/ii. bioenergetice ie~ite din comun autoru/.yi' lintpotfi. care ne-au fo. Însa purini aameni '.reak din pr~r:a }erapelltic. Cilind aceastiicarte..saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m. psihic. aclionandu-se aSllpra bolii./. cauia riinuiniind IÎt.. civem tati. .ne operam? sa . 0 Ne paij. I~i~decarea acest~ia. ]eoria 1i.multe..indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? .. If/talfllte cusutele În pracÜca sa. . .. putea . . Armonill dintre fizic. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile.~tiin/elor medicak.lJzic. domenitJl . 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este. La. mai importa. . fapt pentru cflre. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. a itffelege.!(i1). pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. dovedlt afi nepuÜncioosii.~t harazite ~i.eliminate acestea? C Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la .fiira sa fughilim medicamente ~ifara .. convmgator. /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii . . neMmtindÎn. acesteic(up este confirmata de mU!limea . <if:el.§i destin" afirmaca are O.alimentafia.. . . hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. ne vom.psihic. Învataturi'i.yi.. aC/lOneaza. cont!nuqre nesçhimbatii.cazuri!or rezolvatç.

":

... . l

8
,

S.Ldzarev,

"1IfI~canism.

derlisp/litire

a ftlptelorpiimante:fti .

,; ".

'.

~
.~ \'" .\,~~.
'

~ .

,

<. .,

- :-:1'' \

,.
,
'

.

Cuno~~

~st

mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)

,

omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

. . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii :ltltorliorno~tn I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil . indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la f:lCeastaC14f1Ipiinii veacuri ce se consuma sub semnul unei de profunde ~ penculoase crize spiritual-morale. ~~ /lie Danilov.

.

.

pin partea autorului
.
.,:,

~..
, i

Stimati ci~tori, ÎDaint\'; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti. f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau ' ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva. "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~ axata pe 0 tema del,arg 'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii spirituale care ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

"\U1iversulbioenergettcii,

,-

~ ,':'"

f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e " asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia ,Ii ~~~~ve 1,yj ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

"

;

"

.1'. 1 : ! 1
. , '. '1"

. .'.'..~det;e.mbi~e~etica
'

.~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent : ;: \ ~' .'~ elegereitlegilor aceste '~ J ., " ,ia,Prin.
.'

}ntrQcâtauto~eçfÎl?n8Joaomului ,
,

_., . ' ''''lntegfilDtaa ..
,
.

'

, .,

.;

,

,

..,

,

structum

..

.

.

. umvers'ulul.'

~.~

"
"

1 1 1

~f;

L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira , 'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
.
" .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie apeluri pentru 'r\1conciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia. 1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului ,;. CIediscordie, Unii dintre ", rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~ tragica . 1 '.

'
'

lumll,mcof!Juraware,.,pnn

erarea individului ca.parte
,',

".

:

.

,

,

/ . ,.," 1 . 1 ... /. ,.

,

\~ ~. ,." .

,

JO
'";;""

Il
-

~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor , ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

<~:~'
"",
.

, '. .'

w

nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
spirituala ~i fizjca -,a urm~ilor rio~tri. ' ,

Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

,

'

"

'';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei ce vor citi cartea, sa . ,''''ou'' .' ' . '?'~a la fel ca_mme. 'A ~est IUCTU este pencu 10S nu numai '.pentru. frivolitate sa-mi repete experiehta. CI ~I 'amuI care ar Incerca dm :~:pentru rudele acestula. De aceste pro bl me se poate ocupa numal ,., eau anumite puteri ~i 'care i':un cerc, foarte restrâns . de oamem care acest domemu. re tire În "

.

'

,

"

biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'
,PotentialuJ spirimal" acumulat de sfinji,

C " preziciitori,

jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În
'

-~ ~I cu ' i~> În. fine, multl cltlton v?r gas Îh carte fapte n~teptateliteratura -' dulla scene din "". ' 1 i:~totu mso Ilte , care-I vor tnmlte cu gan . F
, '." ~. . . <, Eu Însa sunt cerce", t or °1, onca' - t VI 5-aJ: par ea de incredibile , :t'I, , .' - asigur ca ele Xfaptele expusesau conc"1 "le la oare amaJuns, va UZIl - 1. 'firIDatii.. nu o. data de 'iconstituie 0 realit;tte, probata ~I con
.,-,,

~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

-

'.

,' ,

'

S. ..' ""

:

,

fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În
,

,

,

'

"

,

::~ezultatele ,
' j,',~':

activitiitii mele. .
"

'

ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh
,
,

'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru

sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '
"

Imaginafi-va

ullTlatoarea
.' '

situafie:

un rbm

care

dbre~te

sa, ,

\'

a con,du ciit O r ' auto e s ezat la v 0 lan, lega , aratii. j'Je ce ,pedala sa ap entru; a acce1era ~i dao aceastai se cu Chl' ' se' ' , Încheie' instruirea sa ca ,, er.Camacel~i este ~i nivelul' ,_ , ." "_ CU1IO$tintelor actuale În - d6meniid bioenergeticii, cuno~tin'tl!care pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli difera'una de cealaltamlmai prin "marca ma~inii" ~i prin. "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie atitomobiIuluL"
,
,

de Vl'n
,

,

,

,

,,

,',

'

,

'

,

_

,

,

,.,.

..

,

.

, ,

.o..

,

"

'

Fii.ramteJegerea
:'t

Jumii Înconjuratoare,

a propriei persoane,

-.",

,

rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
comportament În ,sfera spiriinlui.

~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
\"

'

,
l

i !

f

~

\',~

,
IL

{.
j,

CÀPITOLUL 1
...

.

'",

.:.~ \ \

1 ~'

.

.'

,

,,'

, "

~ 1

, Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor istoria 4ezvolt4rii acesteia.
/'

~i'

,:r

.
,
,",/-

"Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI! ,mi me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce 'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se . &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i dea pe acela de a-§i vedea . ~a acesr dar lÎ sII i-l, .' ' ,. propriik pl/cate",
,

.-

~

") 1 ~
....

8,

, ' 1 'i,

l

,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0 intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite. ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor, 'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa 'ne ~hinibiim ,no!,~e, à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
.----

"

,.

.'

.

. .

..

~
' "",,:,

,

'

1

sa èivOlt: . . ... '.' '. ' straturile '.prezentarea materialistâ . . VlnmentulUl spiritual . .din. . '1i ~ . .. treb ' " . "" ._" . ~me1e necesare mod!] carea radicala a mo 1 dulw nostru de gând'~"u a concepJ:iiJpr . eforturiIe ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele' . trebUle Începuta ri grada t ~I P . omu. cunoscutenouâ ' ' 0 . . ID 'Iocuf"ri .mcat patrundeœa'În acest domemu "trebuie fiicutâ ' . . c ' VlrtU~le bioenergetice tara ~:' sa .iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple. .' r'a re.d~-ma de probcmele s' w. 'ca acesta poaftffi transmis În/famili. asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul. subcon~tiinfa. . Regele urma sii-~i piarda . 'Omul est" . sunt amt de .d . . ' '. .0rmatIv-energetice subcon~tIentului atat de ne ale . 1 qmo~tmtelor noastre În timp.ne totod at"' ~Ipe nOi Ar e fapt noio . P.'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. ace~t':'. Universul con~tiinta' . ' .'dffioo.j. ' Poslbdltatile' bioenef ge '.'. ' . ' ' . 0 IDcercare """".exerclta 0 influen'a .-."Încii din oo'pilarie. '.1. propuse de fil~' ".~. obligatorie a supra~etuirii.. Cllte ~iilte.spre cautal'~' '. Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului.1 g radu'1 dependentei n "p!Sa " ne con~tientizâm . ~ . urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut.t . I-ablestemat l'lerege. .tre " ' . " sa pOJ:l .." " ". . . 1. . cuno~tem 1 giI d '.'" ~i defiecare data'.. .. ". " " ' ' . ' ' . sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor.ca eva ptocente"OrmatIv-energetic foan e 1 t 1 constItule .dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. ta e 1 ume §I leg t d'> ' ' . pnCIDmm nu oame n 1for.II " . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu.care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale. ...timpul sa t~:rtmtâm .' ~I al transformârilor . BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile . ~amenilor.iiiI d ' gerea lmnii.~ ' ".- .preveltir " bohlor. 0lumiire ..ate 0. perfecponaru spirituale ~. . ' ... .asupra el trebuie mal'.. rm afa despre lume Încercând " .~convi\1gde . Fi~care P:eglitJt.' mtâi s-o În(ele".d d distrugem ' çilStru!8âJ!du. c.15 . " . d regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte.derare a bagajului. pe caream . .lZâ ~i se d I~::~asta. ' . . . BlavatSkaia a discutat cu . a1.cu . .man. stiitÎi fizice alamUmte fi " " :f [" . necesitatea.la pieire.. pomltIva confOnTI careia '"ESte.ignit e moarte. Din paca~ astfel ." sch'Imbarn ei.de tendinte. ".E. caut ID primul rân ea d cauzeleapari'.. fata de cr~terea' posibilitatilor umane. ' " '. '. ' . acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor. .sa w subordonâmorb~e c'an.'.cu multâ prudenta În mod . regele. . .e' 1 "_.' ~' . Desconsiderarea acestel cennte. p'ârerea mea. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care. :.prezent nu diS Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. ' ' ' . Într~una <lin localitâple Indiei. sa definesc taportul corect fatii de bioenergie.. -. . r econsl. maiirnportantâ .. " ' .. Noi'nu 'dis p un " ID de pârghiile InIJoacele ~i sist' : 1 ".e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . C~Ie . poate -duc~ hi degeilerare ~. mcepe ~He sfii~~te cu e ' l' safiziqi. Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia. Din ' ru Pau.tituiecel mai b ' eticii umarie.".mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu!\1 ceea ce se nume~te katma În bioenergeticii.un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine." 0 mfi' . comp lex ' dl!1care doar . Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de.'. F punem de un Slstem unit de cuno~tinte . dupa. Acum aceasta l'eprezintâ conditia .'...~p'ermitii sa descfftâm .. . . 'ID cel nIaI feric't caz.' 'l'# /4 conJuratoare.CUPM anatatu umane ~Ide. ' .un slstem rofi XISt enta e " ..ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om. .Industanului".e.J\deseori avem 0 reprezentare defo ' '. ' ' ." ca ~I Umverspl ÎnsU~Î. Ire. decat '. or" e autoperfecponare Ca sa pop schlmba lumea ca w .tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara. -Îngrozit." noastre' a ~pmtualitapi noa. "ben~fice.. . .ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea. w. \:.0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte. mca mult prea firave.' '..cândva . prezell.am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1.'~i atunci ~a intamplat. citit-0 prin anii ~aptezeci. . ' Întrucat În(elegerea " ' .prezIDta mceputuI . oram sun contemp t. ' ' i. ' .Cercetâr~e . Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne. Etica ~i ' ' anume aceste cuno~tinte sunt ."". . 1?teJ-ectuaie a omu lui. a.nostru . " .\L.ZlC. ' . Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~. 95 9 °1 co rp ul fi 8 /0 teprezentând. atalionului. .n promovarea Întelegerea lumii cOns.' ". sehimblirii spiritului ~i a sufletului.. ' L c.ar .:"~ 1 . ' " .decat sâsOhimbilumeaÎn " " ' ..' O astre fa'" .

defofIDarea ' . D e..-. p 1 . Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . . Nr.eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc. starea fizicâ. Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli. . l ~pulUl j.. ID ~~ntinuare . 17 . cu atâtapareau fapte mai senzationale. ceea ce determinâ.te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-.l!\eto~~..wU'-o dati a lntervenpa.fIcIlor ~(erea 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac .u'. .' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata. . .i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor . al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari.~edicln!. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ . cântpul ~ ' giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi. traumatisme. sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente.ce~ ce cre d . a omului.bsalut Clat c .~bolnavului.. Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu.a fI..'$â 1~'14entiiic\in bIOenergetic . . . . În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i. Analizâ. " >" -f poate.' . ca. as amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.ce s-a i'ntântPlat'. ---.ap~ dm generape 'in c:mltate. medic ~ente. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i .sipitprin intrea ~l-a pier d .LBolnavul av.n~ . Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit.aee as t -'.faracterul. ~l a prac. -. ce existaInteleg 'tare est. ~t .. materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez. .Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec. 1 " aml1ucare se SUng~f boli ~edltare.' - - " i ' . mijloculanilor ! bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. nu se circumscriau acestei reprezentari.. . 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa.' a g!'nele nu pot constItui SIJrsa acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa Se fi piistral: . În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul. mea. ci sa ~i previn bolile. penollditde'timp.' g a m die. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ~i mltnn .'-'. "" .'pe '" . ilar .2. uman. unn sai s-au ri.IIu"inare". . JDte1pretatintotdeauna .am c 8znit'.:: Am. ---'-"'-. cu timpul ele ar putea fi ameliorate. " . mâiniJe ni~te structUti. .cu " "convlDgere . ". SCUpiiri infuini ' oaror~. regele de~cendenplo r sât "" at.riJ.c. carel~am ca porpune . Ironul i~r '~u /u. ' ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm ~.. " . /1 . . " prin careoie produc ' ~ "'. Acestea pot fi diverse boli. ! ~I~~amstudiat..0 r ' a tont '.. Când rn-am aplecat mai cu . Aceste structuri Î1)' exÎ~~r.~ .. . drept rupturâ.nd ~este modificâri.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . . a : ...'e1 ti c.cu puterni 'cI' care traversau . . " i Când .'.'.e Izvorul or n "'. care producea ~':I:_~_bunr:~tap~ire. Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate ." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. avusesem pana -' atUnci: caca. a. 0 anUffiJta Ceea-l. Am cil '~' molt pnn tara tâmad uito.' ".r<roln familiale. ' . devieri psihice.lâmureasciuli caz ~ cues-~ .a Înacel camp am gasit ceea ce numim ' boala. "Momentan . piistr~a. atentie asupra acestor fapte.". . . d.Vi .fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. .\ . . le-am numit.pentru. 16 ~ . defonnarea patologicii a caracterului. a de vern 't .. ~. strq~n~are indeplinesc ~i.. '. .de.de pela (jptzeci ln. fiécare dat! cânct analizlim . pentru a-. mi s-a schimbat in treaga repcezefttare .'> ' ". . am ajuns la concluzia ca sanatatea. e ~~p . .finumit cie va. . nivel uu amAUnor. ."...ea in " putinta " J ' Mi-am dat seama c.e . locu1 SÎnCopei t Ii -.a. a ~pului.~" ". r~tacutdupa terapie.' . ..ifi crutatii viata suveranul .. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. .. eaupter denie de energie. ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor. " - '. . . . ' . Cântpul moale . tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' . a tot Ce-l stat. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . DrumUI meu '~x. Pen!TUmine era I!. . Amtratat În acest.Ira.'credelllJl. " l~tamplator.FeI~clti. ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice.) . am observat ca boala.f!J1Qnu1uJ l~abSolut institiUUJ ative . . insuccese În viata..'e.~.saaparadinnou ruPtI.stabJ~~.ns un / anUmlt.tranSltlit .La GeJ:'. daca se va actiona asupra acestora. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial' sa. . u.'ener~ell. 1iim'team. fi :en~rat~e. -".

.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. el s-a taiat la mâna.iar tratamentul cu antlblOttce '. '. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. a Început infectarea sângelui.:. iar la cel drept de cinc. M-a ÎndelJ1J1at atre c aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin.plamânilor. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (. eram . Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele.Am . nici un efect.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. Eram fericit medicina era neputincioasa. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. dintr-o data. in jurul orei doua. y." \ ~.din nou.hotirât s-o '. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute.la spital cu 0 criza acuta de colici renali. pe la doua dupa masa.fuJctific.. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul. Starea lui era destul de grava. ' . ". 19 bioenergetice.a . La Îl'ICep"1I lucrat cu metodele traditionaleale influentarii am : r. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului.zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-.acesta' Într-0 stare depJ'.i:nn dadea nici un fel de rezultate. Luni.apoi au inceput complica!iile .izecila suta.~ . sub ochü vizitatoarei.sa mai spere În Însânato~ireaei. nu s-a . ( pericolului. nici un fel de ameliorare.. destinul. De a.Nua fost evidentiata vreo infeqie . imbolnavit feti!a unor prieteni.daca erau ~anse macar una la mie. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca.inSânato~easca. am reu~it s-o influentez.in timp ce eu . peste .mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I.Acum doua zile.'.\I:'()iam foarte mult s-o ajut.cât!!Valuni a Început. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. Aflând despre acest jucru. Prietena ta vatrai". era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. Când s-a. nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. Medicii curanti au Încetat.. Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu. Antibioticele nu scâdeauinfectia. fiind Într-o stare grava. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine. I-a revenit culoarea În Qbraji. continuând sa scada.j 18 . de~i de câteva zile refuza brana.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. sa alruze durerila rinichi. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate. . ' .' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil .cevamai bine. Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a. a fost raspunsul. . ':~'I_. ' 1 . . Ea a fost adusa.Totul e in regula. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce.a ei a Început si. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. in pofida tuturoreforturilor medicilor. Rasputin i-a promis ca 0 va salva.: flltitei.. dupa amiaza.am reu~it. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la. bolnava a renuntat la masca de oxigen. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu. mai Întâi de pojar. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. 1 insa. '. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete.meningita ~i congestie pulmonara. Vederea la ochiul stâng era ( e. f~ceput sa scada vertiginos.am Început Sa tratez.. . Odata . '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici.. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea.' ~. am aflat ca era . Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii. . cu organismul foarte slabit. Dupa prima ~edintaam .. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara . CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr.:!. antibioticele n-au avut . semn ta intervenise ameliorarea sanata~i.produs ameliorarea? am intrebat eu.Când s-a.. se insanâto~easca.

~ am. trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tul rganismuJui ça Am Întelescâ o Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome".ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. un dezacord În privinta unui . se. Pentru. eâmpul s~a uniformizat.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie.. dl. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de .'energte. / Dupa cum au demonstrat-o teste]e.~\trecutul tiindcii. de puternica ~i a murit iar eu. Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr.. ' . Au mai trecut doi ani. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce.Cauzabolil nu dlspare ~i. ~. În subcon~tlent.. tratiimen~l pe. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. . J:. mvelul . slngur punet nodal al sistemului "om" ~i Îndepartat cauza bolii celelalte. amui Încearca. c~racterul.po~te eXIstavreo ameliorare. . d~i perfect sanatoasa. de Vlata :J' ~i moarte. atitudin:a el fata. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal.' . Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel. a-I '. orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' intermediul bolii la nivelul fizic. Am efectuat {OU femeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL.Ce ati simtit atunci? .Mi-a munt sora. 'ibolnava..Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. dep~zlteaza I~. . tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare. Aceasta poate duce.. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i .. Eu am vindeeat omul Însa"nu 'am le-am distrus pe toate sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. un.-' ~Îl' / . \ _ .am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm :JJocul sau. La a tre'a~edmta . l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I \'idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. Îl'lteles ca.Era' atat de sanàtoasa. Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni . ': nu Întotdeauna ~i.ceea ce-i mai'important.. btmlcn acestora. traiesc. destlnul.~. Cand .nivelarea acestor structun Însa ( '. cum ma vedeti. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i .destlnulfiicei. Acesl lucru cere.i' sehimbe. fata era sanatoasa. regretându-l. ~~i" -'. '. !: ' ' . Tratam copiii Într~o fa~U1II~ atragându-mi atentia starea precara de sanatate a ~I. il' . Trebuia sa-I descifrez. '. ~i 20 Prin urfuare. de regulil.'cuno~tintelor mele. eu am promo vat u~ ~.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub. sistem unitar. Cazul evoca! a confirmat ca. dar ca ca s-a resenmat~i nu mal :rede :a . . ' ' . . mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut.. luerat cu mâinile. În orice moment. .~ase on pe saptamânii. are un destin nefast. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric. a mai crescut. aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!. Tara intelegerea cauzei care a generatboala.:. Cereetându-i eiirnpul. i-am propus sa ma ajute.. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la . . gândindu-~a nu:nai. feaparut. La testare.'1' urmari din cele mai grave. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ". Un stres puternic. sa-I . . Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. Dac[\.fiecare d. sistem unitar Înc'ITe sanatatea.la mari neplacen. cauzatuturor aneplaceriJor pa:jen~el .anihila trebuia schimbata optica femeii. am constat ca orgamsmul uman .t 21 Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un . pSlhlcul sunt indisolubile. Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut. la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. Atunci am. va/oarea parametrului destin er~ profund negativa. Analizând starea . ." -.lucru. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee. În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta . am vazut ca ~e mima sanatoasa.este.. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta.?ulte este lipsit de orice perspectiva.

.Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care . ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data.f". tratand 0 i femeiede deochi. /"" . Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. sa ma odihnesc . Ii furam energia. Prin locurile peste . .!.::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om. fetei .f:'çeeace fac este. . Exact in aeea perioada am primit invitatia.torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup . ~ "_.. Insa am in!eles ca toate aceste metode pot " L. am trecut cu palmele pe deasupra ~i deformatiile s-au .: r: ~isà reflectez...vampirism. .mcâmpul structura. ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva.'.' coÎ'ectat.protec!iei . i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic. pot fura bioenergie de la .-'-""'-- 22 . . la 0 distanta de 20-30 cm de corp.. Voiam sa ~tiiJ cat' pot . Am inteles acest lucru .. situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a.'. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea. atn v4ut structura acestei maladii.unde. ti~ice Dm. Puteam sa indepartez aceste.Senzatiile erau neob~nuite.. Apoi Însa auapiirutpacienti la care deforma!iile .. Am in!eles ca .. 23 J J \.ptm reglmul alimentar. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa.c-" ... la miRe 0 femeie cu un copil mie. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului. . organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna. .t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla.j mea.' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. .de la distan!a. culoarea fetei im} devenise verzuie.."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles ci. ''. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile.atn fostpreqcupat dl! rezolmea problemei.:-t . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez . deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. Odatà. 'Si . . creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative.. Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti.lucram.Fau aparut eruptii ~i mâncarimi.indepârtând indepartat deoçhiul. determinate de un eveniment concret in viata femeii...'care trecusem cu mana.. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat. Aveam la tratament 0 femeie tânara. cunosc toate tipurile de masaj punctural...ointei. Cand a venit data urmatoare.: atamentele deoarece organismul meu acum in orice..)M. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic. am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc.:s~ . . deexemplu. . [ "- Vine. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i . . Eu pot trata prin intensificarea '.'. I-am . . de la distan!a. Am lucrat lu!. Nu . ... la un control de rutina. Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii. de-. .''. Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie.rezista..Pe S i ~~ toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine.""" . " '::. Si inca În mod considerabil.~-".. biocâmpurilornu puteau fi rezultate al. nu dintr-o data.. c} .Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a. v trtasajulrara contact nu sunt eficiente...-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa.. '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i . Nu mai intelegeam nimic." ~_. Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia .'!in~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive. Veneam acasa mai mult mort decat viu.edeochiului.' '.~.. Cand am citit insemnarea mamei ..h\. Era 0 situa!ie Iaraie~ire. Suprasolicii:andu-mi .e. '.

metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. . Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea.. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura :il . iar influen!areir pe planul al doilea. ramei ~i al pendulei.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.' \ i s-a Înseninat ~i. sa intràm În armonie cu Universul. M-am gandit cii. i acestei metode. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. Manifestarea.. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i . A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda.. apiirut curcubeuJ.. Boala. cu D. < . ~eful laboratorului de miisuratori biologice. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. ci câmpu!. catre scjJimbarea coneep!iei individului. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. pentru ca e\e sunt primordiale. . A' La finele anu]1. Îndt. Principalul e sa Înteregem '-'.': odihnindu-ma~j.. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. ). tratat nu organul' bolnav. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. . De ~ .c~ - 24 25 medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. Polikov. . . În primul rând asupra sufletului ~i spiritului . cu / .Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie.. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i..sa iovestighez doar boala. nu Însà ~i cauzele iieesteia. . ~i eu am Început s-o caut. apoi a plouat. ~i asupra sufletului. Era oocazie cat se poate de potrivita. secolul al ~aisprezecelea. Am vizitatbisericu!a din lemn din: . M-am scaldat În lac ~i.'J' ".În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi. de unde aaparut ~i ce roi joaca . ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor.~C-'''''~""'. chiaI: deasupra capetelor noastre a'. acestor dezechilibre. cercetate. Am plecat la loeul Onega.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. Am renun!at total la utilizarea mainilor.voi fi În miisura sa . trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul. Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme.ivinitatea. Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea.. atat la distan!à cât ~i prin contact. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. deodatii.. Încetul cu Încetul. . ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . '. ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp .' nalizândÎn detaliu situa!ia.. El este expus În Carrile Sfinte. Noi doar I-am ignorat un timp. Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . ~. giisi solu!ia. al . Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii. . ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres.j. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic.m-am sim!it ca Llnnou niiscut. . Speram . a iau 0 hotiirare.. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. reprezinta. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'. .. prin spovedanie. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul. schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins. Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica. " \."" -. . al câmpurilor fizice ale obiectului. ~i Întrucât Între apari!ia ...- .P1etoda.unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. . depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!.

structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. ceea Ce s-a Întamplat. . . karrnei poate fi numitii .. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. În ~tiinta de a anaJiza situatia ~i de a gasieauza primordiala."-"-" ".mi-am petrecut-o la Marea Azov.. vild. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman.pe un drum gre~it". 0 informatie a *. sanatate.trei luni cu 0 boala grava era. Într-0 forma abstracta.~~ . :~ . . forma deformatiei structurilor ~i.~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi.Îl face pe copil sa fie supilracios.Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile ."" . . trebuie sa se perfec!ioneze spiritual. Odatii. unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf. lucru... omului.. abia mai târziu arn Întelesca ':.. pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a . caracterului ~ispiritului acestuia. este deosebit' de dificila.1. instan!ele eti~e.'(-'~"'"~"_. E drept ca. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului .:1) aptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. .' copilul se Însahato~ea viizând cu ochii. j ':I~ ~~- ~ >cate un copil de doua .s1.. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. . ~. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i. ' Metoda mea. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii.câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. Piiritltii le transmit copiilor. Însa eu vedeam cA deforma!ia. .ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. informatie stii la baza formiirii destinului copilului.. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului . mult depindesânatatea copilului de comportamentul mamei În 5 . Sarcina mea consta În diagnosticarea precisa. Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane. de eercetare a. jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul. rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. Copiliiria . spre a ne saiva. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic. ~ ! campurilor. Am vrut sa-I pun În apa Însa ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile.\tat evenimenteleca atare. Era deScoperirea. 0 .-'.prin fi~care fapt copcret. Am Înteles cat de '~. a-~i executa dansurile lor. cat legile care au fost Înc~lcate. Când corectam deformatiile câmpului '.çsupilrare puternica a mamei.'d. sa caute noi CMde dezvoltare.sa-~i. Când mi se aducea . Cunoscând dependen!a omului de structura .. mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii .responsabili pentru qorpul. au fost unele nuan!e.ca omul se afla .lra mbii piirinti. Omul bolind ~ c)Iinuindu-setrebuie . am analizat !egâturile dintre comportament. desigur. .con~tientizeze erorile comise. mamei. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale.. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor.practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . când eram la pescuit am avut ocazia sa observ un pe~te "sinucig~".1tele unui sistem ce permitea .a cu greutate. Aceastii . a corpului. Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate. '-'-~--~'''''''-\'' '!'If 26 27 cu spiritul n-ostru. 0 ura 'l puternica. nutrita În timpul sarcinii.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. Liniei F ~i paterne initial nu i-am dat atentie. actionând asupra lor. a organismelor inferioare ~isuperioare. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru. completa a comportamentului lor ~i al strâmo~ilor lor.trebuie sa plateasca. "Pfemon~iepractica". EiJ vad nu . a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . Cercetiirile pe care le efectuez.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum .

... .Dupa ca!iva ani de la despartire fata a fost . piimânteana de zi cu zi. dar s-a casatorit cu un altul.gasit Dicmeri expuse În totalitate. . ':Probabil ca Inca nu se cuvine sa le cunollljtem pe toate. sa dea semne de Înviorare. 0 ruda. Însa. '7 ". $arpele a lnceput sa se mi§te' Incet tarandu-se spre ni§te pietre iar eu. din pacate nu le-am . El a ramas mult timp inacti~dupa care. cat mai departe de oamèni. Ddata rn-a solicitat 0 femeie care. prin aceastii maniera curioasa. fata a scapat de suferin!e. de Univers. foarte chinuitor. Ea Χi dadea seama ca nu trebuia sa fie atllljatii de el. .Mi S-R:meut mi/a de el ~iI-ampus lntr. . El . Cine dintre noi n-a cunoscut macar . Chiarbunica ei.e periculos. pe nea~teptate. nenumaratele pac!lte pe care oamenii le comit În viata . printr-o rasucire agIla a Spre marea mea uimire. $arpele nu era prea mare./- urmaritii de aceasta dragoste. vreunul din ei.natUra..o punga de polietilena pentm a-i da drumul undyva ln piliure. ~ Când. Dupa discutia cu bunica §i c:on~ientizarea de catre capului. Fata a meut çuno§tinta cu alti tineri În speranta ca Îi va placea .' riseandu-§i viata lntrucât exista posibilitatea de a i se slei puteri/e pentru a se putea r<:lntoarce ln apa sau sa gre§easca ~i sa sara lntr-o alta c. uitand ca . lnsa ei n-au putut riimane lmpreuna . avea pielea albicioasii §i eu.a ucis iubirea din ea §i din omul iubit iar nepoata trebuia sa plateasca prin chinurile sale ceea ce fileuse aceasta a faptului ca §i-a omorat dragostea.. . Rezultatul testarilor a fost negativ. poate nu chiar de dragoste.: V . avertismentulanima]e1or? . ce-i vorba.. ~" \ bunica..zacea tara vlaga pe fundul pungiifiira. Dupaeatev<!. Bunica. El sarea cu lnciipatanarc pe useat ~i dupa aceea ln apa. ~ ~.avertisment.. nimic!. ni s-a prezentat plan~a ln care era figurata' cuno§tin!a mea. avea ni§te momente cumplite de erizii când simtea eu acuitate imboldul de a se defenestra.a omului ci §i pe cea psihologica a fost urmatorul: 0 fatâ iubea puternic un tanar. cu viteza fulgerului. am viizut lntr-o zi pe/ carare un ~arpebatut cu pietre. la' un instructaj. El §i-a lntors capu! spre mine privindu-ma rabdator. II§teptand sa-i dau drumul. dupa aecea din nou ln apa. jn tinerete bunica ei . .a iubit foarte mult 'un om. dar avertizându-ma."-' 211 2'1 . §i s-au despaJ1it. ' minute saltul pe useat s-arepetat.". ci §i ajuta sufletele oamenilor. de a se sinucide. .a se poate nu numai vindeca." . am zis ca nu e veninos. În joaca.. Am ln!eles ca era un. ~ Unul din primele cazuri cand am reu§it sa modific nu numal starea fizica.0 datii ln viata ... de copii. el a sarit dintr~ datii ~i a disparut ln adâneul raului.Orientului. Ma privea tara sa mamu§te.. .ln cele mai variate forme. Eu continuam sa-I lin §i. Am lnceput sa ma deprind eu el ~i. este unul care-i cel mai gray: uciderea Experienta mea de bioenergeticianconfirmafaptul ca printre " pacate sunt secundare §i sunt 0 urmare fireasca a tlpsei de iubire . Cine-i de vina? 0 feJlleie.". am lnceput sa-I tin ~e coada.o.fata de Dumnezeu. " . I-am dus mai departe de carare §i i-am dat drumul ln iarba.~: . II atingeam din când ln când cu mana. de cei apropiap. Eram uimit ~i am lJ\eeput sa-I urmarese atent. de . Era vorba de vipera Koznakov.ea are vreo vina.. §arpele s-a riisucit §i capul sau a apiirut lânga mana mea. ". Era unul ~i aeela~i pe~te carc. Cel care cunoa§te cat de cat literatura ezoterica sau filosofia :.iubiriidin noi Îfi§ine. nu ~tiu de ce. fata §tia desprt. dintr-o datà. lnsa de ceva indescifrabil. dorinta insurmQntabilà de . Eu am Încereat nu 0 data sa le depistez În bibliografie "insa.. Însa acest atllljament exista §i pur §i simplu 0 distrugea. Eu am ln!eles ca prin aceasta } metod. Toatecelelalte ..\irec(le I~i continua lnsa salturile tara sa gre~easca '0 vreodatii. .. originara din Mun!ii Kaukaz §i a carei mu§catura veninoasa este mortala.. din când În când. Aducea mai mult a blestem decat a dragoste. vindecarea sufletelor oamenilor. ca a ÎncaJcat legile supreme. sigur a auzit de cele 0 sutii opt legi care guverheaza \Universul.. . . . din interes. Urmatoarea Întiimplare mi-a Întiirit convingerea ca diagnosticul karmic permite."_. Am Început sa analizezdaca. destinele lor. nutrind. Nu va imaginap cat de mare mi-a fost mirarea cand peste cateva zile..cauta sa desciiTeze ceva anume ln Jumea lnconjuratoare.a mu~catpunga §ia gaurit-o.lucram ca ghid pe lacul Rita..de oameni.

. . În lumea ce ne Înconjo~nu se mmultesc faptele.când el devine cuminte ~i ascultator. '. În majoritatea cazurilor acest fapt este un efect al mecanismuluikarmic. . Copilul intensifica. f . are suficient riigaz pentru a mai piicatui. Incepand sa ma ocup de studlUl ~I punficarea karmel am Încetat sa mai fiu bolnav. Dupa discutia dintre fiica ~i marna ~i dupa co~ientizarea de catte aceasta a vineipe care 0 purta. .'gândurile ~i faptele ei au creat un. soartanoastta. a fi'aplor. Înca de la varsta de opt ani ~i jumatate gândurile. foarte des. Una clin explicatii ar fi. din punctul di vedere al individului Însa la nivelul campunlor nu exista indivi:?:ici idei. . Auzim de fiecare data ca faptele bune suntriisplâtite iar cele rele se. parinti . - Rascumparareapacatelorprin siinatateacopiilorpare absurda ~ 1. la mve\q1 campurilor. Copiii sunt ca 0 lupa pehtru pacatele clin lumea celor adulti. Investigatiile mele au . . Pentru mecanism~l autoreglarii campurilor nu exista indivizi. atat a celor pozitive cat ~i a celor negative care l-au fost transmIse de 1 - . faptul ca cea care. Însa a aparut 0 altaproblema. cu toate acestea. inverS~a Universului.. Întoarcerea prognimelor negative uneori se produce Înt-un .1 comportamentul copilului influenteaza starea câmpurilor.CuviJ. hune.fiiqei. ritm lent ~ nu Întotdeauna asupra autorului ci. . . -existadoar pracesul negativ care trebuie stopat ~i mecanismul de blocare al acestui proces se declan~eaza automat. .3. '.itiv se Întindea pe parcursul catorva .. Sistemul autoregliirii campurilor reprezinta 0 conexiune asupra. tineti-mal" Crizele s-au intensificat ~i au Început sa se repete dlll ce În ce mai des. Încetat.sihicul. va avea un s~it tragic. Marna a ucis iubirea ~i viata cliil biirbatul care 0 diviniza. " \1i<: lit. Am Înteles cat destrânsii este legatura dintre moralitatea pirinplor no~tri. Ea i-a' rugat pe cei apropiati: "Legati-ma de pat. Fiecare noua' comunicare cu pacientii mei ma du~ea la de scope rire a . toate prograrnele piirintilor de aceea ~i este nevoit sa dea un tnbut maz greu.de noi elemente ale sistemului pe care eu ÎI nu me sc aeUm sistemzilautaregliirii dimpurilar. adica spiritul. buna sau rea. În mod &editar prin' intetIDediulcâmpunlor~ În ulumul . .a prograznelor.' .ltele.Îndilc!iSelegile fuseSemarna femeii. Esenta lui consta În aceea caorice fapta a omului. pedepsesc Însa. fiecare om fiind o' sumii a !j'nor anumlte prograrne iar mecanis/Ilul blociirii functioneaza Împotriva ideilor .0 \ 31 a 'muri. Motivele acestui fenomen Îmi sllnt deocarndatanemtelese. asupra copiilor saua rudelor. :. destinul ~i siinatatea parintilor. ~. " . ~ . de un om de care ea Î~ibateajoc. omul pâna la primirea pedepsei. vorbele ~i 1 . Înainte mecanismul pun. cat ~icu cea a copiilor sai. Cu doua mii de ani În urma acestproces Începea de la vârsta de treisprezece paisprezece ani. Îiprocl\fa 0 imensa satisfactie cancl vedea ca cineva depinde de ea. . . ' cânipului informativ al Universului. crizele aU. prograrn de)' omucidere care s-a Întors ca unbumerang ÎIisa nu asupra ei.( . cea data de preafericitul Augustin: Dumnezeu pedepse~te Întotdeauna raul. . p.~. . surorilor ~i ale rudelor ~i siinatatea. Multi au observat ca copilul are un comportaznent omit mai rau În p~ezenta parintilor decât În prezenta sttainilor. cercetand multiple probleme.scos la iveala '. iai cele rele nu scad. azn descopent ca nu numal copiii mo~tenesc karma piirintilor ci ~i piirintii suportii. Marna a fost iubita extraordinar de mult. timp. Femeia setemea ca nu va mai putea rezista ~i ca . Aceasta explicap~ corespunde pe deplin func?onarii m~canismuluidiltransmitere a informatiilor prin intermediul structurilor ~câmpurilor. ci . dar cum acest lucru se' Întâmpla 'cu Întiirziere. . În timpul comuniciirii copilului cu piirinpi are loc Û\intensificitre~i 0 activizare. se reÎntoarce la acesta În virtutea unitatii .zece ani a crescut brusc ~1 responsabilitatea indiyidualii a omului.' dupa piirerea mea. ~i programelor nocive. generapi fiiçandu-se-simptprin aparipa bolilor ~inenorQc~rilora l nepoti ~i striinepoti sau ID vieple ulterioare ale celor vmovap. consecintele comportaznentului ~i faptelor copiilor. Este drept ca În ultimii cinci . Acum viteza acestor procese acrescut atat de mult mcat omul are timp sa plateasca pentru faptelesale Înca În aceasta viatii atat cu siinatatea proprie. .

. . ' :1 . Întrucat sistemul de blocare al 'comportamentului aberant este eliminat. de trairi n~ga!ive Inga a apiirut 0 probl:m_a cu mult mal gr~va. ' ' Acest fapt rn-a condus' la Intelegerea unuia din motivele' tragediei tiirii no astre.~ducea preJudlclI saniitiitU~1destJnuluipersoanei pe care ma suparam. De regula enureza apare ca urmare a faptului cà marna copilului ~i-a reprimat dragostea pentru un anumit barbaI.?rii. Iata ca acest cântec contine . . plate~te Î'nn-ea~J s\Jcietate~ ' ' . '~ oncat ar fi fost ea de mica constituia un pericol fizic pentru cel ce ' se supara.. } 31 1 ..!.:~. maladii cardio-vasculare." "":.. se poatli presupun~ ca el ']n viata va Indeplini prograrnul de distrugere a iubirii la proportii \.m~ tlchilibrez. de . = . Dupa aceasta trebuia sâ urmezeÎr\ m?d inevitabil exploziade violenta ~i crime. Din aceasta cauza copilul e bolnav Întrucât . .o peffilanent! autoeducare am reu~it sa ma debarase! de ranchiunii.~problemeln viata privata.":':'~ . el plate~te individual. . Eu explic ca enureza . Deochiul puternlc pe care acestea I-au presupus nu a putut fi Indepartat. Cum se simte colega dumneavoastra? . - I-ati -dorit foarte mult raul colegei de servici . demolarea bisericilor ~i min1istirilot era tot una c~ atentatul asupra Universului. 33 l. . Prinn-..' ' 0 femeie s-a adresat de mai multe ori medicilor acuzând 0 . dar nu-i bolnava ea. Nici umblatul pe la "babe" nu i-a adus nici 0 . . I-am investigat câmpul fiului pacientei mele ~i am constatat acelea~i deformatii puternice. .': " " . De aceea extermin!!Iea ln anii douazeci.'arneliorare. dumneavoastra ~i v. comunicarea cu bolnava. ' 1 - ci ~i tulburiiri ~i ceakra tc'tlkra) În sanSl:rita = eere dise: În yoga prin œakra sunt descmnate diviziuniJe anatomke alecorpullii tun'an. . a face rau.el este mai putin imun decât marna sa. sa uitâm cuvintele unui cântec fimesf. un fiu. 4nca Il"arn apucat. Dumneavoastfa sunte~ vmovata de boala copilului. punct de vedere energetic.a agresiunea Indreptatii Impotriva ~~ sa actlOneaza lmpotnva UmversulUl.. Cercetând cauza....a deformat câmpu!. la copll poate aparea nu doar enureza Impotriva viitorului ~i a Universului. Necunoscând acest lucru.E ln concediu de boala. provocate de programul dorintei de . ~ ~. acesta 'dispune $i copilului Ii dispare enureza Insa râmâne programul de . ". Dacii omul atacii individual.adevar nu poate fi eliminat prin 'descântecele popul/jre.\ ":! ~ MI.:. ln karma acestuia.Da. Sa fiarbâ-n inimi râzvratirea". . atunci femeii i se deformeaza'" structura câmpului la nivelul primei ceakrel Ca urmare. .w:. Ami~tirea erorilor societiitii se g1ise~teln fiecaredin noi ~i toate pacatele ~I nenoroClrile societâtii se p1istreazâ ln sub:on~tJentul omului. .stare proasta a sânatatii sale Insa investigatiile nu au dus la nici 'on 'rezultat:concluzia medicilor a fost ca nu exista nici un fel de Jmotive de boala. Omul cu karma purificata sau Inchisa este strânslegat divinitate deacee.trebUla sa-l controlez pe cei ce ~a mconJurau fimdca . . ba mai mult chiar ele s-au Imboll1iiVitdupa . ' . mamele se 'Iidreseaza adeseori medicului psihiatru sau hipnotizorr1lui.~i ln câmpul ei ~iÎn cel al copilului este prezent prograrnul raului ce i I-ati dorit. .once suparare a acestora pe mine. Daca aceasta a fost puternica . 'din .mult mai mari comparativ cu marna sa. ~I pe 0 perioada de timp mai Indelungatii. 'f eu femeii. diverse ~maiadiiln regiunea capuluL Enureza poate fi ~i un rezultat al intreruperii sarcinii deoarece femeia ln acest caz nu face altceva 'decât sa ucida 0 iubire. Cea mai mica suparare 'pe cI~eva..i-arn'explicat .este doar vârful aisbergului. . Acesta este motivul stiirii dumneavoastra proaste. Programul dumneavoastra de dorinta a raului s-aÎntors Impotriva . Sperarn cà voi rezolva aceasta problema ~i toml va fi ln regula. Societatea a plâtit cu millOanede"Vieppentru Incàlcarea legilor supremè ale eticii. arn viizut ca era vorba de un "deochi invers" ~icare Într.. Aveti ~idumneavoastra copii? -'-.distrugere a iubirii ~i vietii ~i.a crescut brusc bioenergia ~i forta de influentare ~i mi-a fostextrem degreu sa.un colosal ptograrn distructiv orientat \ Sun: de multe ori solicitat ln cazUrile de enureza la copii. din ordinullui Lenin' a cIerului. ci copilu!. Acum .(t!acà atacii ln calitate de reprezentant al societii~i.

Daca raspunzi printr-olovitura bioenergetica. Nu mi-a fost u~or sa 'renunt la lI1etodaviolentei. Am Început' s-o tratez. \* }I " doua ore dupa servici iar eu eramfoarte neIini~tita? Atunciam Înteles. seara. Disciplinarea con~tiintei acum. Ameliorarea a venit destul de repede.efectuezzil.. [n . mi se Îmbolnaveascarudele ~itoate Cazul urmator a deschis '0 noua perspectiva În cercetirrile pe care le~m efectuat. . k!\ll11ice. i' '1. vreme de ..mai alesacum. când cel mai mare peri col ce ne pande~te se afla chiar În noi~i rie macina 'pe nesimtite. . dumneavoastra atrageti nenorocirile.a Întârziat vreo.~'~i". Eu Însa am Încercat sa râspund nu printr-o lovitura care sa-i faca omului un rau.Iipsa de Întelegere a tot ce se Întâmpla. . ci sa-l ajut. Este exclus. ' prezenta puternice dureri de cap..$titi ce. 0 preziciitoare. important. ea trebuie sa devina un mod de . aveau parte de neplaceri.:. joaca un roI foarte.drumul pe care trebuia sa-I urmez.foarte puternica . ~tpdiul literaturii ezoterice. Cand un om este supus unui atac bioenergetic. daca el . candoamenii au ajuns la un . '.!lt. au Încetat efectele secundare Însa eu am observa~ ca au Început sa cu simptomeIdentite: dureri . cinci zile.. ii va urma 0 noua pedeapsa. apare 0 reaqie În lant Întrucat lovitura este 0 Încâlcare grosolana a' legilor Universului câreia. cu atâtmai mare e raul pe care-l provocati. Îmi dadeau un avantaj larg de influente de acest gen. Catastrofele. Atunci am fost pus În fata situatiei de a alege . - .I-ati dorit raul. se Întâmpla? Când va gânditi ca sepoate intâmpla ceva rau. a venit la mine la control' 0 pacienta. cauza poate fi culpa personala sauculpa ascendentilor sai. ~ pe care le. .ekemplu tipic de modul cum noi. bioener g etica În momeritul când s-a produs atacul Împotriva mea l.aceasta. . Una din .:~.. Este un .Ma obseda 0 tâmpenie: . S-a dus la 0 "baba".' ." Pentru 0 zi aceasta a reu~it 5-0 faca pe femeie sa se simtii mai bine Însa dupa aceea totul s-a reluat de la capat. Înca foarte puternic.:.vi le reprezentati Într-un mod mai real.u'C":'''. necazuri sau se Îmbolnaveau.~~ dorintade ai se Întâmpla ceVR d'iu pe care ati avu(-o În urmacu~+ .permanenta sunt consecinte ale imperfeqiunii noastre spirituale. iD mod firesc.decaderea spirituala ce se manif~ta În prezent ~i pe care prea putini 0 pun În legatura cu toate nenorocirile noastre. la mijloacele acesteiapentru a-1 opri pe cel vinovat. cu atat mai mult cu cat Îndelungad mea practicii in domeniul bioenergeticii. de un fenomen nebulos'. . Constat 0 foarte mare. Femeia avea 0 cuno~tinta care se ocupa de bioenergie ~i <:1 Început sa 0 trateze. " : . .. $i cu cât.Acum cinci zile i-ati dorit riiul sotului dumneavoastra ' ' . - . M-a sunat 0 femeie ~i mi~a spus ca are ni~te complicatii grave legate de un lucru ciudat. abstract. legile Universului este aceea de 11nu face rau nici macar cu gandul. . se simtea rau.nicprin diagnozabioenergeticam-au dus la c()nvingerea ca respectarea normelor 'etice este 0 conditie esentiala ~i uiI mijloc unic de supravietuire ~i. Întrucât ma ocup dest1JI de multii. . Am Început sa caut cauza ~i am descoperit di este vorba de 0 persoana care actioneaza malefic asupra pacientei mele.. Eforturile Îndreptate catre lupta cu umbra. pe copiii no~tri ~i pe oamenii cu care intriim zilnic În contact. . Îmi iubesc foartenl1. .. Când ma aflam Înca.l. . Ea simtea 0 permanenta presiune psihica. privind-o. Eu am mSlstat.~~_. Toti cei care au Încercat s-o ajute.Cum ~ fi putut sa-i doresc râul. '34 ) . cu efectul. i-a spus: "Nu cred di' ti-a§ putea fi de vreun folos. nu este un simplu principiu . mi-a raspuns femei. ' ~i a rudelor mele. Noi cautiim mereu primejdia În jurul nostru.-'. Ea ) ' nu pot elimina cauzaprincipala ..)nvestigatiile. . ~i ' 'r~' . ne ruiniim pe noi În~ine. rara sa ~tim ce facem. cel mai bun sistem de aparare.Ce ati simtit? . la Începutul activitiitii de cercetare' a structurilor /.:. Înalt nivel bioenergetic.În articulatii ~i anemie..".. 35 . ÎI:1comportamentu! nostru gre~it care duce la ruinarea noastra din interior. . co~marurile cu care pe luptall1 ' .legere a lumii. d!tr . " . am' avut donnta de a recurge la ceea ce se : cheama magie. Aceastii lege. ': \ . Radacinile primejdiei se gasesc În lipsa de Întt.. În . ".existenta.. in acela~i timp..\ 1 sotul ~inu pot sa-i dorescraul.

Am Înteles de ce se spune În Bibhe despre blajinjtate ~i smer~i1ie:este Î~ pll'lIlIl rând vor. Aceasta IIUÎnseamna Însa ca pot face acela~i lucru ~i la nivelul bioenergiei. am vazut la ce poate duce folosirea.l1ui.:u a dorit copilul ~i a facut avort.estat 0 singura ac!iune ~i anume ceea ce se Întâmpla când vrajitorul sau bioenergeticianul scoate din bolnav energia ." Nu mi-am imaginat ca. a iubit un om Însa .'" Legilecivile de cele mai multe ori nu corespund cu legile . care prin etica lor superioara se ridicau pâna la Înfelegerea .!inerea În frâu a propriilor posibilit1i!ibioenergetice . cel care prime~te.bade. deformatiile de pe un anumit sector asupra Întregului. Sunt niveluri absolut diferite. De ce depinde rezultatul tratamentului? ln primul rând de gasirea ~i interpretarea corectâ a cauzelor bohi. Cauza . raspund tot prin violen!a. ~i viziunea adeviiratelor cauze ~i conexiuni ale llJgilor vie~i. Bunica femeii. '. În IIguri de ceara. ca În acea situa!ie complexa când sim!eam imboldul de a i raspunde prin fOfla. Îndepartarea unor anumite simptome nu constituie nici pe departe semnul unei Însanato~iri reale. Am t. Întrucât omul este. . În cazul loviturii cu pumnul sufera unul singur -. La nivelul câmpului aceastii energie care contineÎncarcatura de agresivitate intra În câmpul obiectului asupra ciiruia a fost orientata. 36 Putea Il Oafe salvat omul? Testele bioenergetice au aratat ca " ' omul care a acponatasupra femeii era el Însu~i nevinovat. dat seama ca ridicarea puterii de int1uentare bioenergetica a omuluilÎi cere acestuia 0 aten~e mai marefata de ac!iunile.Metode pentru acest lucru exista foarte multe: dirijarea ei În apa.Pentru mine.~. adeseori sunt ehmina}e deformarile organice.. ' neg'll.tiva. În Cosmos sau arderea prin diverse modaht1i!i.Daca cineva ma love~te. cerându-!i iertarej poli sa scapi de 0 asemenea boalal . În plante. eu n. bioenergeticaeu amob!inuto victÇ>rie asupramea Însumipentru. nu-i nimic de mirare ln acest caz. vrajitorii actioneazl( numai Într-o anume ni~a ce le-a fost' permisa ~i de aceea multi dintre ei au 0 "specializare" . ma stapânesc. tulburari psihice. A fost 0 victorie În urma careia am Înteles 0 data: : pentru totdeauna' can-am niciodat1i dreptul ca la 'violenta sa Este de re~nut faptul ca de magie s-au ocupatoamenii cu anumite aptitudini ~i cu ù karma buna. Ucidenia iubirii ~i a copilului a dus la situatia ca pentru aceste fapte au trebuit sa plateasca IIiba ~i - 37 nepoata.} ~. gândurile ~i starile sale emo!ionale: nu trcbuie rostita nici 0 fraza categoricapâna când aceasta nu ebine cântarit1i deoarece ea reprezint1i un act de influentare. . În anii sai de tinerete. Universl. care aveauviziunea Întregului. De aceea' oriee metoda de vindecare care nu se bazeaza pe promovarea spiritului uman duce la degradare. . la nivelul biocâmpurilor. lovitura traverseaZa Întregul lan! al rudeniei.. În animaJe domestice. . deformarea destinului. ' . a metodelor violentei la nivelulcâmpurilor. Aceasta plata a pacatelor ancestrale a Îmbracat cele mai diverse forme: dureri ale trupului. Renun!ând la contralovitura) .:~~ 1 1 . de aceea gre~elile comise de ei În timpul practicilqr magice se acumuleaza ~i se vor rasfrânge asupra urma~ilor lor.ÎI deformeaza ~i se Întoarce automat În câmpul "vindecatorului" ~Îa persoanelor apropiate acestuia.altceva decât sa "amâne" bolile. De ce atunci magicienii ~i vrajitorii pot folosi diverse metode de influentar~ inclusiv violen!a? Meditând asupra acestui lucru am În!eles ca ace~tia v1idnu Intregul.ai ca se amelioreaza starea func!ionala a pacien!ilor dar. Spre <leosebire de sIln!i. de - -. $i: ca recu~ vine pedeapsa Împotriva agresorului ~i a famihei acestuia. Mi-am. urm~ii ei adica.~J>. Metoda se perfectioneaza continuu ~i acum nu num. inferioare. Într-o conexiune directa cu toate rudele sale cu copiii sai. " Nu de mult a venit la mine 0 femeie: Acum trei luni a!i tratat 0 cunQ~tinta de a mea ~i i s-a resorbit total un IIbrom. ' " . În centrul Pamântului. asupra unei companii de soldati sanato~i ~i puternici. Procedând astfel ei nu fac. Studiind mai În detahu principiile sistemului autoreglarii câmpurilor bioenergetice.am mers pe aceast1i cale ci am reu~it sa !. În aparen!ii justiIlcata. : vindeca straturile. În cazul loviturii bioenergetice. ~ ~(: i:$ '6 ).ma simt rndrituit sa ripostez' cu pumnul. ingustii. . ~i trupul. principalii a ceea ce se Întâmpla cu femela era cuprinsa 1n karma acesteia. ci doar 0 midi parte ~i ei . transferând toate.

'tj . . ' .~.ln primul rand pentru mine. Ulterior. posibilitiiti ale metodei. . .'". .. .. ' .~i cum. Aveain .' .~a ca am fost deacord A intrat' 0 feml)ie extrem de frumoasa ~ifoarte plina de sine.~ " .. undtLtotul În j~r arde. . Însa dupa aceea actiunile ei distrug organismul ~i odatii . nivele de 0 asemenea finete este necesar sa-ti piistrezi tot timpul '. Însa În ciuda '! simplitiitii aparente. starea karmeib()inawlui ~i' de .aceasta satisfaqie de. ' Dutnnezeu? j .imesc cu un minimum dei: .ei exacerbat ~i 0 tendinta extrem..moment este '. ' 'r.~' ~ \ntr-o conversatie. dar viata te obliga la ~a'ceva. ducl)am un mod de" ~tà()bi~l1uit: . .exphc motiv. În primul rand cu ajutorul Întelegerii. . este 0 ocupatie foarte serioasa.de a va ajuta. de' evidimtierea un or noi (\j' . ~. decat ceea ce se Întiimpla În jur. acest lucrunu poate continua multa vreme.'~j. Mai devreme sau mai tarziu programul de nimicire a Universu1ui tœbuie sa fie blocat prin intermediul bohlor. Cœdinta În Dumnezeu este problema dumneavoastra personala. . . " F emela !a totul ca pe 0 distractie. anahzând ft1Zultateleactivitatii mele w-am schimbat \n chip substantial modul de viata ~i comportamentu!. hrana i1U'\n zilele de COJ:lSu t 1 ltatie ~i tratament.: convinge pe femeie Însa Încep sa fac ceea ce se cheama : "purificarea karmei". incipient." . - Dumneavoastra nu cumva vreti sa ma faceti sa cred În . Îi exphc. . . '.... a da.. Sigur.apartament comon cu 0 familie compusa din patru membri.sa te ocupi numai de problemele" 'materiale.ani. . . . În ('.entru. . . Cand mi7am \!Iceput practica terapeutica. Duelul verbal œÎncepe. .J:le.~estaurant. astfel de cazuri dificilema ajuta sa gasesc noi dovezi ~iexphcatii ale'tauzei bolii unui om. un timp oarecare ea se simte bine. Iar În munca l<i.un cunoscut m-a rugat sa consult 0 femeie.. eu pacientei. . nu mananc abSOI~ ' : mm!c.~sufleteascà \n momentul tratlunentului.În tim" ce dumneav~astra va . Pasionat dl) diagnosticaœ. Pana. dumneavoastra Îi vindecati În felul acesta pe : A. sa Înteleg acest lucru? . .claditii pe moartea sufleteasca. .'.. . ..grqeIilor comisede acesta: . uneori uit de perico!. .. Eu descriu cauzele Îmbolnavirii dumneavoastra. Purtati În campul dumneavoastra un program de dlstrugere a Universului ~i. ceea ce-i mai trist. Recent . ci ~i pe mine.'gradul de co'n~tientizare a . . dar Îmi apare un simtiimant neplacut.aspre avantajele materiale erau motivele unor boh aflate Într-un stadlu . Însa omul care nu se gande~te decat la sine.am patruzeci de ':. nu vreti sa-I . Nu mai gasesc argumente pentru a 0 . ades~ri \mi il)~eam dinsârit:e. Ciind buniistaœa materiala este mai ~presus de cerinteie spirituale.. . la un anumit 'punct egoismul este normal. c~J:lsuhatii boinavilor ml mulp.Spuneti cii nu-ibine .fentru dumneavoastra sau pentru mine? . 0 satisfactie.Daca celuIa ia tond numai pentru sine. . Egoismul . .ele iilr femeia transforma Întâlnirea noastra " .credeti Îli Dumnezeu Însa sunteti obligata sa iubiti . Puteti sa nu .Curn. Campul'a fost curatat Înga eu nu numai ca 1 nu simt nici.. Egoismul.ca sunt despartiti de mine.cu el pieœ ~i celula. stopat!. lacomia nemarginitâ pentru bunurile materiale ucid sentimentul cel mai important - 'iubirea.19 sW"ea ~ fizK!~.~~. Încearca sa ucida Divinitatea ~i Universu!..vigilenta treaza.. Acum. Pentru multi oameni acum este mult mai important ceea ce se afla În farfuria lor. . pœferat sa ma dedic cercetàrilor.fi' 38 ." . locuiesc '\ntr-o c\lmera de paispœzece metri patrati Într-un . Universul ~i sufletul acestuia. s-a a~ezat ~i a \nceput sa ma miisoare pliJ:la de curiozitate: Probleme avea foarte multe.'schimb am' posibilitatea .Da.vQdcà. Cu 0 zi \nainte de . . Imaginati-va ca sunteti Într-un ..de . pac!ent!.Astfel de oatneni sunt foarte greu de tratat p. . . ~i nu numai pe "'dumneavoastra. Eu Însa trebuie '8-0 conving cu orice pret ~i... vedeti În hni~tede farfuriadin fata dvs.b~. al traumatismelor ~i al' nenorocirik>r.dar -amAm avut multe posibilitiiti de a c~tiga 0 gramada de bani . . . vreo patruzeci de minute hbere. prin scepticismullor ~i prÎl) neÎncredere.Pe atunci vindecantprin masajul tara contact. .. Eu Îi.

-Da.Sunt gata sa mor lini§tita.are 0 influenta nefasta asupra caracterulUi lor. voi fi>~ sanatos. adica am Încii!cat principiul cel mai important . de dragoste. salvarea spiritului din copiii dumneavoastra. '. În sfâr§it. fiulUi l-a apiirut enureza cealalta fiica se simtea rau. Sotul dumneavoastra e vampir. cât' §i pe iinie materna. .$i ce yeti face acum? \ . renuntand la pretentiile sale fata de lumea Înconjuriitoare.. . dar de acum incolo ei n-ar mai trebui sa-§i vada tatal. Nu ne-am viizut 0 jumatate de aninsa nu de mult el s-a i~tors. pana atunci acoperitii aproape În totalitate de 0 patii neagra a inceput sa se inunde de 0 lumina aurie. '. cincizect AceastaÎnseamna ca eu v-am vindt\. . soarta. . vindecarea prin intermediul Întelegerii. daca nu. : \ A venit la mine la consultatie 0 femeie §i mi-a povestit cu lacrimi in ochi: ..40 . zero. Acum Îmi rememorez cum am fost Înainte de Întâlnirea cu .'.catcorpul. nu Însa §ispiritul. . . deconectare fata de Cosmos.de furt m aslv de .tulcie egoist. '. V-am spus.Din pacate faptul ca intreaga familie a inceput sa se simta rau J1ueste intar. Oriee furt premeditat de. Am tiicut amandoi un timp §i am vazut eum. . beala de trei sute ciitiizeci de'unitati. 1 1 1 . . rn-am slmtlt u§uratà dm punet de vedere moral.Am sa Încerc sa giisesc mijlocul de Ii va convinge.:. ea se va salva de orice mal~die grava' .. . - . Trebuie sa va gânditi nu la 0 moarte demna ci la . Ceea ce s-a intamplat cu copiii. Este un om des. ficatul§ipartea inferioaraa abdomenului. Nu i-am niai spus nimic femeii. Urmiirile ei se manifesta nu dintr-o data. Moartea dumneavoastra "eroica" nu va schimba nimic. Pr&gramul de dezagregare a Universului ÎI veti liisa mo§tenire copiilor. decinci sutede unitati. va trebui sa platesc. La baza vampirismului sta 0 intelegere incorectii a lumii.Uitati cum: ati awt programul de distrugere ~Universului. am' observaI cil este 0 ind\lcare a legilor. Pot fi toate acestea in legatura cu ve~irea lui? Aici n-au fost necesare investigatii de lunga durata.. . pot ap~rea alte boli daca nu va fi restabilita armonia? C'. . au inceput sa se Îndrepte structurile karmice deformate ale femeii. de§i am ramas w trei copii. Ohservandu-i structurilé karmice În timpul exercitiilor sale.' .lata caacum programul de distrugere a Universului este la .'1' În acel moment am Înteles ce gre§ealii am Jacut În diseutia \:u'3 . Judecand dupa energIe. . ta:. -.:K . 0 taniira . . . . boala de asemenea'ia zero. La nivelul câmpului mi s-a Înnegrit total" l '. dar am viizut ca in câmpul ei nu mai exista manifestiiri oncologice. tnotivele bolii dumneavoastra. Este un caz clasic. . . " . destriirnare spirituala. . are 0 mare agresivitate mtenoara.. Trebuie sa platesc-pentru faptul ca n-am reu§it sa va expli(.~{i voi giisi motiwlpentru care nu v-am putut convinge. se poate remedia foarte u§or. ~gOlsm. . pentru ca ea dlstruge sufletul omului §i se transmite urma§ilor.m-a intrebat daca se Încarca in mod corect cu energie Imagmandu-§l un §UVOIde flacan albastre care intra În ea. vampir. lungul catorva generatii. - ' . . Vampirismul sotulu! dumneavoastra ii vine atat pe . Simteam ca are 0 mfluenta negatIva asupra mea §i ca ceva e in neregula cu psihicul meu. deteriorarea continuindu"se de-a ...$titi ca aveti un Început de cancer uterin? . . Acum §i pliirnanii §i ficatul imi sunt curati.ener~e de la ~ropm coyu atestii faptul ca eI <qièkarma foarte negatlva. Cân~ rn-am desPMtit. acea femeie §i dupa...' -:-M-am de~piirtit de'sot. am Început chiar sa cant.Eu trebuia sa va aduc la cuno§tinta intreaga informati~<~ legata de starea dumneavoastra irisa v-am crutat.at cu acest gând.Am simtit-o Întofdeauna §i rn-am impac. Eu. iar programul de distrugere de trei sute . elle fura copulor energIa.linie paterna. Ea trebuia sii~lic di nutrind Ii Analiza mea aratii ca vampirismul e 0 boala grava.nplator. mclude programele sale negative in structurile campurilor copiilor. Dadr. 41 . frica a inceput sa se manifeste lstenc. sanatatea. Aura femeii. fapt pentru ~are este nevoit sa fie. el are o':ifjuternica .am rn~ep~t dintr-o data sa ma simt rau. ' .N '''/. . . dragoste fata de Univers §i Dumnezeu'. Am trait foarte rau eu el. ~ Acum' boala e zero. femela. Un astf~.:. pliirnanulstang.

vreme. metode ~i cuno~tinte. În jurul orei ~apte? ' Da. omulu! i se interzice cu desavar~ire sa aiba reaetii emoJ:ionale negative. disociind aceastâ Ji nopune de notlUmle de "spmtualitate" ~i de etica" n~'~ J ..iteza tuturor . Uitam ca s-a schimbat nl. . . de vechile tehnici. vindeca În mod eficient ['ara a produce un rau niei sie~i. Rezul~tui'!: ' . Înseainna ca trebuie sa se' modifice ~i strUctura energetlca lu~ii Înconjuratoare. Omul tre. a acestui comportament consta energia CJl spiritualitatea ci 0 fatade Univers.eu i9fluenta asupra omului În unna cu 2000 . '.Ita. acesteia. cele clinurma. atunci cu ajutorul unei rugaciuni Îmi purifie ~i Îmi Închid karma.!' doar corpul fizlc.tmulsuborice fonnaduce la degradare. coiIdamnam structurile spirituale la saracie.: .te e. Acest lucn}:Îi este necesar nu numai vindecatorului ci ~i oricarni om ~iÎn special În ultimul timp. prezenta simptome de greata.:( onentarea spre energla bruta duce la deformâri ale structurilof. Eu am reactionat normal În acel moment Însa seara i-am spus tot . . Dar nici acest luctu nu e suficient. tot a~anu te pop . ce mi-a venit la gura.fine iar consi. de parametri spirituali. Prin urmare' .splntuahtatea.. nici pacientilorvindecMorul trebuie sa aotJoneze eu karma blocatâ.". blOenergetJ. Te$. De aceea Înainte de Îitceperea tratamentului ma verifie Întotdeauna sa vad daca am dreptul sa vindec ~i daca nu. acest proced. Printipala .' " mamte . acest mod de Întélegere trebuie.ci' ~i lumea care-l Înconjoara. ~ .trebuie' mai Întâi sa le elimin de la mine. Pentru a . EJexersa'de cateva ori p~ zi ~"În::: . destinul ~i sufletul. acest exerclpu diidea rezultate exceptJonale.' Îmi amintesc de un ait caz. pe cat mi se parea la Începutul activitâtJi. nobletea sufleteasca.ent. vampmsmulul. Într-o dimineata a fost la mine 'la oonsultatie 0 femeie iar peste 0 zi i s-a raeut foarte rau. dureri de cap. noi primim 0 '.\ numai omul. Închisa. din Cosmos. umplând' de en~rgie. pacientul meu.Tratarea mecanica a problemei ~i. Mi-avenit ideea sa testez mOdul În care Î~i exercita.' Karma nu se poate Închide cu ajutorul diplomei. 43 graitoare a faptului ca individuluinu-i . de etica. . daca eu. a devenit vampirul celui care-I Învatase.ii . Însa ~a cumn~ poti fi În doua locuri În acel~i timp. sa aduni un grup de oameni ~isa-i Înveti clim sa lucreze. În coptactul cu structurile karmice ale omullii. .În cursul zilei el a racut un accident ~i a botJt ma~ina.\l este 0 categone nelineara ~i. Timpl. . pe care doar putJni sunt În stare sa le suporte. cu atât În~legeam cu mai multa claritate complexitatea .Cand nutrim dragoste Aceasta constituie premisa i. d~conectarea de tot ceea ce-I "trage pe om la pamânt".. ia de' undeva.tul a eVldentiat ni~te parametri foarte Înalti. . .lar noi ne comportamde parca nu s-ar fi ~ mtamplat mmlc În lume diutând sprijin În vechile . s-o. prezint tulqurari asemanatoare celorpe care trebuie sa le elimin la . Metoda este Într-atatk strâns legata de moralitate. În momentul contactului cu Divinitatea se restabiIe~te armonia structurilor .42 energie: din natur~. sa constItule un pnnclplU de conduita În viala.a fost deplorabil: au Început defof/!1ârile structurilot sal'e' spirituale.! pnme~te pnn mtennediul unor simtâminte superioare Îi vindecà:P trupnl. Cât timp campul nu se stabilizeaza ~i nu intervine echilibrul.energie. folosl la mfimt. daca s-a modificat Într-atat v.~ll:. dragostea:~. Metodele fizice de perfecponare sunt acum neeficiente.etiergie.proceselor. Trebuie sa ne orientam În mod obligatoriuspre Îmbogatirea spirituala.odei de testare. u~~ cant.ajungeenergia~ica acesta trebui. este necesara 0 pennanenta purificare ~i fortificare a spiritului.. Dupa cateva luni de consultatii ~ittatamente trebuie sa efectuez 0 purificare radicala ~i . Încat impune omului ni~te privatÎuni uri~e. este 0 dovada .e. . ceea ce mi are nimeni cliri numeroasa armata'a vindecatorilor de astâzi.'. spirituale. un post sever.:e.de ani.bUtesa ~tie ca energia pe care eltj.eroare În faptul ca omul nuasociazâ disociaza. De Îndatâ cefi1 Începem sa ne gâl1dimla energie separa!. de la Soare. ÎiI diagnosticarea ~i tratamentul karmic are loc 0 influentare foarte putemica ~i foarte profunda. - V-atJ suparat pe sot aseara.~ p~ntro a pnml suficI. . :. Trebuie cautate sfereJesuperioare ale d Cu cat descopeream mai multe posibilit1iti ale met. . Mi-am dat seama ca nu-i chiar atat de simplu. Un tanar a fost Învatat sasei1 Încarce CUenergie dinCosmos.

aduca Întotdeauna pliicerea. sa-ti .mijloc de a suporta Chinurile este inaltarea spiritului deafrupra acestora. pe lânga toate aCestea. Karina "societatii socialiste" contine.. celei..ai fost foarte des bolnav.' j 1.' ti se naruiau structunle destmulUi ~I.~i oric~ emope negativa produceputemice contorslUni. Tu ai fost al treilea copil din farnilie. de.absolutsigur:ma p'edepseaDumnezeu. programul.doua ori era cât pe ce sa mor.iOCacest lucru? Singurul .. i-am propus eu . conlocutorului rneu.' . De ~data ce piirâseai calea salvatoare. Principala ÎncaIcare a legilor pe care 0 comite omenirea 0 constituie Îndepiirtarea de Divin (inceputa Înca in secolul al X-Iea) ~i alunecarea intr-un .Inca din copilarie ai avut un fond vital sciizut ~i. Acest proces natural are loc in mod automat Omul care se chinuie devine mai spiritualizat '. .fi explicat~ printr-un lant Întreg de concidente. A ~{ r " 4. Cum are . Investigarea.ca Întreaga omenire se afla acum Într-o situatie. daca ma Îndepiirtam de el.Ceea ce oamenii atribuie adeseori domeniului misticului. descrise mai sus. apareau situatii dificile: deii '. ~i programul de dlstrugere al tatahf' fratelui ~i fiului. de asemenea din cauza at~amentulUi putermc fata de bunurile materiale. fie printr-uri traumatism cu chinuri ingrozitoare. de omen ire are'loc acum conectare~ unui mecanism analog. dar asta nu Însearnna ca fiecare pedeapsa vine de la Dumneieu. Daca mecanismul de ~egare a Divinitiitii s-ar fi instalat. . Eram raport direct cusltuatia actualadin lume. . dar asta ml' Înseamna ca elÎnsu~i este vârât În fiecare mecanism de c'easomic. yom imparti la infinit fabricile ~i uzinele pana când nu yom platl aceste programe pnn chinuri ~i suferi1~te. È"-drept ca intrarea În aceasta este un lucru extrem de periculos. ~. a~ ca. . chlar daca . De ce moartea trebuia sa fie cumplita? Pentru ca chinurile spirituale ~ fizice purifica subcon~tientul. . pnigm!\tism siilbatic. nu ai zile multe de trait. transfernrea punctelor de sprijin din trupul care se chinuie asupra sufletulUi. . Legatura dintre . Intoarcerea catre Dumnezeu nu este 0 bucata de lort care treb~ie./ '. i-am râspuns eu.' negarea Divinului ~i pedeapsa era atât de ~videnta incât ea nu putea ..te apropiai de moarte. povestea cineva. Aceasta ÎncaIcare este prezenta in câmpul .Ai dreptate. . Exista un mecanism 'uimitor al autoregliirii câmpurilor. . Vreau sa povestesc 0 Întâmplare interesanta care are un ! DIVIn ~I. . Am cercetat karma omenirii. aceea earintii. De ce n-aimurit" Tu il parâseai pa Dumnezeu ~i spiritualitatea numai la nivelul con~tiintei.'. :-. . Te-al nâscut În aceste conditii fiindca În vietile trecute te-al dezls de dragostea pentru copii. cateva pachete de programe negative: programul de anihilare a oamen110r(barbati ~i femei) din cauza at~amentului lor puternic fata de bunurile materiale.I-a inventat omul. el ar fi trecut ~i in subeon~tient ~i ar fi inceput blocarea destramiirii structurilordestinului fie printr-o boala incurabila. 45 . cauza neplacerilor tale. ~i fata . ca programele de negare n-au trecut ~i În subcon~tient Asta inseamna ca structurile destinului n-au fost Iremedlabll dlstruse. neplanificat ~i nedorit. Subcon~tientul tau ~tie acest lucru din totdeauna $i te-a' . fua voia lor ti-au dat un putemic program de amhl~?Te. ' '.este necesar.'. fiecarui om care traie~te acum pe pâmant . Daca noi nu yom analiza ~i nu yom con~tientiza aceste programe ~i nu yom reu~i sa le efimina~.În mine a saI~luit Întotdeauna 0 mare atractie pentru .. poate fi În fond analizat. asemanatoare . ' lata calea pe care am strabatut-o de la studierea maglel ~l vrajitoriei prin intermediul rnedicinei ~i eticii pâna la filosofia '. ci un' proces ~omplex ~ phn de raspunden. de oamem~ m~lus la sfâr~itul secolului trecut..urii fata. Îti pot explica În amanunt slstemulpumtlv. 1 " Cineva spunea di ceasul .Divin ~i sentimente !nalte. . d~ aceea era cat pe ce sa fii omorat Într-o Încaierare era gata sa mo~i Într-un accident ~tier Acest lucru atesta faptui .~. .mdreptat pe calea cea dreaptii În timp ce con~tiinta urma un aIt program. mecanismelor dé transmisie a informatiei campurilor Îmi da dreptul sa afirm . Te-ar put~ salva doar aspiratia catre . Universul este creat ~i controlat de Dumnezeu. De aceea e ~i atat de grea viata in tara noastra. judecând dupa bioenergia ~istructurile tale karmice.. câmpurilor .

materiei. . energia ~i substanta reprezinta un tot umta!. .materi!j. sistemul solar. Punctul tinde sa se transforme În infinit iar infinitul sa devina punct. cealalta . timpului ~i spatiului. Dumnezeu Fiul. diferentierea ~i varietatea tot mai.a unui contrariu În c~l1il~t. Ceea ce noi numim spirit..În interiorul sau. . ap~ntla unel.transforma În inforglatie. de absenta materiei. "La Îneput a fu~t Cuvântul".' cre~d 0 noua substanta: un nou iimp ~i spatiu.. Conform primei.' Râmânând absolut unitar la acest nivel al câmpului. >iarmateria sa devina camp. materializatca substanta a "gaurn negre".ce concura cu investigatiile mele.. Câmpul t!nde sa devina materiç. din punctul meu de vedere. a academicianului Ambartrimian. . unor noi phinete. ca un' reziIltatal "fecundam matenel. .-Ifi .1 i: l' 1 il .ect din Univers poate fi cons!derat proces $1.i11cohtempbrane. de pilda. ln lumma acestel conceppi . a doua componente: una .Unicitatea(starea materiei "coocentrata cândva Îiltr-un punct' unic) este Universul. '. Orice obj. Daca luâm.amformatwnala dispar diterentele ~iÎncepe 0 noua etapa de dezvoltare. i .. . Instabilitatea comportamentulÛj tinerelor stele. material ~ intensificarea unitatii la riivelul informatlv i/I al câmpurilor. orice proces este un obiect. . punctul este un infinit latent iar infinitul . complexe pe bazaorganicului ca 0 noua' . Dezvoltarea Universului este ruptura umtatll la mvel fiZlC. care au loc Într-În~ele. dezvoltarii acestor doua fenomene contrarii 0 reprezintâ existenta unUi al trellea element care asigura existenta latenta. Diferenperea fizica trebUie sa corespunda strict ~nitatii spirituale. fiecare punct al câmpului Uni~ersului ekista 0 informatie hitenta În legatura cu Întreg universul. trecerii co'mponentei materiale În cea informationala.1 " IUn.: 47 . ~l obiect au loc mi~cari oscilatorii dmspre umtatea mf~rmatlva spr~ diferentietea fizica.' \ . sustine ca ste+ele au apârut din "gaurile negre". de exemplu !n cre~tinism. putemicile procese eruptive ~i unitatea tot mai mare la nivelul câmpunlor. acestea au apârut ca urmare a condensarii niateriei interstelare. Conditia existentei conttatiilor 0 constituie trecerea lor permanentiidintr-una Într-alta.treapta a cre~terii densitiipi informative: Scopul exÎStenteioricarui sistem solar il constituie createa Vietii. constatâm ca telul existentei acestuia Îl constituie crearea unor demente tot' mai complexe În Soare. Informatia. Aparitia stel~lor este un rezultat al interacpunii a doua Începuturi: al Universului treaz ~i a celUilatent. Dezvoltarea urmeaza pnnclpml pendule!. mformattel m materie. de punct. din pun.unpunct latent. Sunt procesele de trecere a energiei Î~ sub~t~nta ~l .campul informativ. Aceasta conceptie exista de multa vreme. ste~e poate fi privitâ ca un proces diale:tic" al trecern. În. care a existat dintotdeauna ~i pe care noi ÎI numim Dumnezeu. putea apiirea prin det~area dintr-un ÎncejJUt Unic. '. crearea unor conexiuni informative complexe' pe' seama aparitiei. ln fiecare prpces. crearea pe' planete a unor structuri' informative. intre componenta fizlca ~Ice. SfântuIDuh). adica. Orice obiect În dezvoltarea sa repeta ciclul dezvoltarii Universului. La atingerea unei anumite densitati materia ~e. Conditia. Acest . a lui Kant . În fiecare din ele componentil contrarie se gase~te În stare latenta.umvers. . mare_la mvelul fiZI: . Cu alte cuvinte. . notiunea de Sf'antâ Treime (Dumnezeu Tatal. sensul se schimba dinspre unitatea informativa spre sectorul fiZl~. d~ ditre blocul informational. roi Î! Îndepline~te energia care actioneaza ca mtermedlar. Acumularea conexiunilor energetice În materie este 0 manifestare a' procesului. Ceea ce noi numim Univers. La baza existehtei " Universului stau procesele informationale. se afla deasupril camimlui inf6rmativ~ia . . 1 1 .Laplace. Exista doua teorii privind originea stelelor.ctul de vedere al-autorului teonei: ar atesta 'existenta În acestea a protomateriei. care determina dezvoltareaUniversului. mterstelar~.. a masei acesteia sau prin aparitia unor organizari mai complexe. m acel~i timp. Procesul reverspoate avea loc sub forma cre~terii densitatii materiei. Nivelurile fine ale câmpului sunt reprezentate. Universul râmâne punet la nivelul fixaI câmpalui ~iÎn acel~i' timp seextinde. Intr-o anumJt~ etapa de dezvoltare. Cea de-a doua. Exista 0 contradictie. Procesele care au loc' În adancu\ stelelor ~i În organismul VlusuntldentJce.

Încercarea de a le suplini. rudlmentare. cazul disocierii fizice. fiir~ anihilarea lor reciprdca. . ca sa nu.f unitiitii eicu Soarele care a emanat planetele.sa trecem JaprobJema originii' vietii.ei. Principala conditie a. Vlata este 0 ~mtate strategica a obiectUlui cu 'Universul prin negarea tactlca a acestula. Este ceea ee' noi numim dezvoltarea con~tiintei ~ia'. La baza vietii oricarui obiect al Universului stau m~canle oscIlatonl. mcat apare 0 contradlctte ÎDtre obiect ~i' lumea ÎDconjuratoare. În ÎDtreg c°lJ>lIlsau ~i ~ reprezinta un organ~smuDltar care ~i".inutul.entar~a intermitenta spre procesele informationale ~Icele fizu::e.' . Procesul de~rii fizice fa!a de mediul inconjurator este posibil doar În' condif.ea SPIn~~UI.ma extenoara. Un obiect viu se deoseb~te pnn gradul de unltate ~i prin viteza de trecere a' informatiei În substanta.48 el se diferentiaia la . Cu cât este mai 'ridicat gradul de unitate interna ~i cel al .Într-o perrnanenta conex:JUne ~I mteracttune atuturor componentelor sale.oprirea dezvoltiirii. cr~te Într-atât demult ÎDcâtobiectui se s ~et~eaza de Univers. pnontat.viteza trecerii lor dintr-unul Într-altul. Putem spune. tJmpul ~I spatiul reprezintafor. '.. ' .. 'de la ceJe m'ai fine straturi pana' > I~cele mal. personalitâf. Este evidenta . Negarea tendin)ei de unitate ~i a sentimentelui care 0 realizeaza in Univers. . Deosebirea esentiala a materiei vii fata de materia nevie stii În viteza de trecere a contrariilor unul În celàJalt. duce la.Intrucat Vlata omulUieste 0 reflectare În miniatura a Uni~ersului. adragostei adica. acest lucru duee la distrugerea civiliza!iei. Substanta. " . 49 . . Prin urmare scopul viepi .evaabsolut nou. ca viata a apiirut În Umvers concomitent.1 :. Pentru diferentierea la nivel fizic est~ ne:esar un' proces anterior la nivel spiritual care' sa garanteze 0 mal~ rezJst~nta. ' Sa n'e amintim 4e pendu!.. data cu acumularea diversitatii.iile cr~terii Simbiozeicu Universul. Aceste stari contrarji pot coexista f'<W!a se anihiIeze una pe cealalta numai pentru ca s i ele sunt decalate În timp.ara. de exemplu În . Continutui se rea1izeaza pnn forma lar forma genereaza conf. ~nformatia ~i. Gradul de unitate se manifesta 1a acele mve)e la care acesta nu s-a manifestat anterior.continua diferenf. e~te intensmcarea revelani spiritului În materie pe seaJDa cre~terij vitezei acestei tranzitii. Civilizlltiala Îi1ceput respinge cultura' iar apoi.ierea.atât mai muit se det~eaza organismul de 1:hunea ÎDconjuratoate. cu.niveI fizic. Viata pe pamant a aparut ta un mijl()c de pastrare a nivelului .ÎDdeob~te se cheaJDa cult\lra.Densitatea informatiei cre~te ÎDtr-atât. Procesul simbiozei cu Universul este ceea' ce .spiritul' constituie coritinutul. sunt' posibile j num~ pnntr -0 onentare c.rdensitiitii informap. Pe miisura diferent~el11 Jumii fLzicetrebuiau sa creasca teitdintele de ridicare ale uDlt~tnla mvelul câmpurilor. În. 0. Dezvoltarea acestul proces. Acum . decursul unei secunde. ~ducerea lui la nivelul unitatii din jur at ~ns~mna dlstrugerea lUi. Acum sa ne imaginam cà viteza pendulului s-a marit pâna la câteva oscilatii pe secunda. Cultura n~te civiliza!ia.ii. coborând ÎA acest fel gradui de unitate fizica ~i urmarind unitatea informativa . La 0 anumita viteza a oscilatiei exista doua stan care se exclud reciproc: mi~carea pendulului dinspre centru spre stânga ~i spre dreapta. . se ÎDtoarce la ea ca un Jiu ratii~itor pentru a repeta acest pro ces la un nivel superior ~i cu 0 aJDplittidinemai mare. procesele trecerii informatiei În substanta au loc in Vlatamult maI rapit! decât ÎDunivers.rni~carii. reconcilierii contrariiJor 0 constituie . . disp. gradul de unitate Într-un anUDl1t ector al spatiului. disparitia j civilizatiei. diversitatea fizica.. În 'general se considera ca esenta legii unitiitii ~i luptei contranilor ar constitui-o Împacarea acestora rara 0 'distrugere reciprocà. la 0 vitezà de oscilatie de 5 secunde. of!. Este probabil ca ridicarea gradului de unitate' ~i al Vltezel de mlgrare reclproca sa constituie ratiunea de a fi a obiectului viu. Procesul de~i reprezintii civilizatia.atre procesele inf°"!1ationale primare ale mtregulul. ln aeest mod legea unitatii ~j luptei cQDtrarliJorarata m felul urmator:' mmicul existent emana din Sine contrariuJ sau pentru ca <lpoisa se transforme ÎDc. " Înseamna Încetarea . III . Înseamna ca cele doua stiiri contrarii pot fi interschimbate. Daca Întoarcerea la cultura se realizeaza la Un nivel necorespunzàtor.

. cresc În progresie geometrica În cazul uner aptitudini bioenergetice ridicate ale omuluL Influenta informational-energetica asupra obiectelor vii ~i nevii poate fi foarte periculoasa. Îr!ttegului. de fapt. Ceea ce Înainte se realiza În decursul mai multor a!1i. posibilitatile biciclistului care se ~eaza În carlinga unui avion. Posibilitatile omului au crescut a~acum cresc. atun~i campul sistemului reactioneazli atacând cialpul obiect:ului.qà a aparut ca unJ~ erganism . separarea nU. . speCÎi.cre~tediversitatea formelor iar la nivelul câmpurilor den~i'~ cre~W! gra!lul debnitate.Cu cat sunt mai mariposibilitiitlleenergetice ale unei. Dada.emotiornY ~iinformativ al obiectului diferii de'programul iristaIat În. realiziirii uni!atii noiipJan~e.~a se explica recrudescenta magiei.~ânf s-~I dezvoltat dupa acel~llegl. În plan. . acel~i IUCru. Viata pe Pamânt nU numai.aleDragostei. Cercetàrile mele arata ca se poate pricinui un rau naturii vii ~j nevii nu numai prin actiuni mecanice sau prin forta emotionala ci chiar ~i printr-un gand imprudent. Un asemenea obiect poate fi atât un organism individul\i. organism. 50 . comportamentul fizic. alegii IntreguJui. Întrucât procesele infurrnationale În Univers sunt prim.zI. De aceea este inevitabilii pedepsirea verigilor care Î~trel'\lPunitatea sistemului.care loc apanpa . infleunta negativa se relnt~arce impotriva agresorului ~i a rudelor acestuia. Marna care n~te un'copil ~ steaua care n~te planete flic unul ~.ordiale În raport cu cele fizice.j(:1 ~~.cuSoarele. caracterul ~ starea fizica. spirituale ale omului. de a cerceta legile ei ~i de a aveaun comportament corespunzator acesior legi. comportafilèntul Partu ~i interesele' 51 .cât ~i un grup care ÎncaIca legile unitaiii.Prinurmare. spirituala. Viata pe pamânt este oconfirmare a procesptui. Vorbind În termeni medicali slinatatea spiritului determina sanatatea corpului. Toti ~tea. se . pentru ~omp~ar. ocultismului. Scopul aCe8t:uisistem este sustinerea'" corespondentei . . Oamenii saluta cu entuziasm aparitia a cate unui nou "mesia" sau "gUru" care le promit mantuirea ~i un nou adeviir. unitate1\ În planui inforItllttioilai pentru dezvoltarea sistemului. se poate spune ca omenirea se giise~te.' generaJ. obiectului cu inttbducerea unor programe de distrugere.earnpturii ~e.unitar ~ continua sa existe ca un ol'ganismunitar.ci'tC este dirijata de un sistem de autoreglare care flpare la niveJu{'~ informational -energ-etic. . Si~temul solar tinde~i~ dt\ 0 parte catre 0 maxIma diferentIe~efizlca lar pe de alta parte.cueentrul Întârzie ~i' cre~te auton6mia verigilor. . Daca Însa psihologia lui a rlimas tot aceea . Acum viteza tuturor proceselor pe Plimânt a crescut Într-atât.a unui biciclist. . adidi Întoarcerea la starea ini~a.' La nIvel fl. CompmtamêntuFobiectuJui ttebuie sa corespunda struct:urilor informationaJe ale ÎntreguJui. sistemul poate sa piara. 1 . practicilor yoga ~ia diferitelor curente religioase. Daca legatura. verigi. Biogenosfera. a legilor Spiritului ~i. Are loc det'ormarea câmpurilor.cu atât mai mult ea trebuie sa fie orientata catre centru. dintre. .pta solutii de-a gata uitand de faptul cà principala conditie pentru rena~tere este 0 mund! istovitoare a carei esenta Îi este cunoscutii omenirii din cele mai vech1timpuri. cuno~erea >ojjirespectarea legilor câmpului information al al ' Universului. Prin urmare se poate spune ca prinCÎpalacondifie a slinÎitiitiifiZice0 constituie .catre unitatea }nformationa.Emanarea~!ttebUietompeiIsati prinuitit8t~. . . câmpuj informationa1' alsisteh1Ului. Încât reclama 0 neÎntarziata adaptare fizica.~i sa creasc. Urmarile influentei negative. de pÎlda.s-a prodvs. Câmpul informational este primordial În r~ort cu corpul ~iÎi determina soarta acestuia. Agresivitatea fata de un om reprezjnta uri program de distrugere a tuturor rudelor ~Î copiilor sai: Intrucat functioneaza mecanismul autoreglarii. Pregatirea psihologica il omului rlimane mult În IJrma 'posibilitiitilor sale energetice. ~i nu a unui aviator.Însa. este vor~a de {endinta de a Întelege lumea Înconjuratoare. Nivelurile psihologice ale omului obi~nuit ~i ale omului care are acces la influentarea energetica a obiectelor ~ii ~inevii trebuie' sa se deosebeasca chiar ~imai mult.' Orice -o'bioct al Universul' tinde s~ emane dm sine c~va opus lui În plan fizic. schimba cu rapiditate. ..aeum poate fi reallzat În cateva luni. . problemele adaptiirii fizice sunt legate În primul rand de influentarea structurilor informationale.~. Nivelul energetic al oamenilor În ultimii ani a crescut enorm. acestuia Îi va fi greu sa fructifice avantajul ce i s-a oferit. Viata9are a apiirut pe P.la.

'acumuJarea. Acc. itlforllJl$ei. oricarei religii.al con~tientiziirii.<~:'t ..~.!~. adica j trecerea substantei ~i informapei dinu-un. notionale ~i etice' este eliminat din lantul general.daIIcestproces in toata unitatea sa. .. al creerii noilor structurj. dificil ~i de durat~ al cautârilori se prefera retetele de-a gata cu:. acest curent. in special spre magie ~i .entul ei princip~ cade nu pe acumular~' mformapel CI pc dlstrugerea IlcesfeJa.' Daca analiziim calea . de cuno~tere a lumii ~i de . .formare curioasa a inregistrat-o bioenergetica. s-a schimbat ~i viteza de oscilatie a pendulului.! in alta."~r eare are !oe prin negarea 'mediuJui Înconjurator. de negare a urmatoareJor doua trepte. bazata pe principiile dialeetice. mileniilor ~i de aceea. Astfel sanctitatea. procesulUi) j/. un ridicat pragmatism. ineficient. ' '::. 0 11doua orientare este mdreptata spre re'\lenirea la principiile eticii. in morl ftecvent oamenii' nu J-au putut con~tientiza ~i vedea in intregime. . Principala cpnditie deSiJJi>i:avi~tuirein momentul de fata. a dependentei'~ omului fat! de acesta. ~iun om obi~nuit.-. degradat rapid ~ acum' este' Orientat. Aceasta cale 0 utilizeaza.aplicarea lor practicii la toate nivelurile. Este vorba de renuntarea la cele piimiinte~ti. " .ale cuno~terii ~i ale eticii. pipiiau un eiefant mcercând sa-~ Îmagineze cear putea fi. mvestIgarea lumii m momentul curent. transformarea ei in legi morale ~i ... . mtregime. maxImul)1de efeet practic. Cuplarea acestora nu trebuie sa fie mecanica deoarece ar insemna "oprirea pendulei" ci trebuie sa fie un proces'unic cu 0 desr~urare consecventa pe cele trei trepte. tendinta spre Cosmos. cuno~terea. ~ .de azi ~ realitatile lumii care-l mconj. Estecât se poatede normal deoarece are loc 0 mOiteltu'éit!Jid. acesteta ii apaqine 0 marc parte a omenirii) este psihoIQgiA/' p~agmatis~lui. adeppi lui Krishna. : "':-:~-~~f~r(. .ea.mare procesl4i. reJ!lzuJcooperarii cu'acesta. În prezent incautiirile spiritualedomina procesul de separare. s-a' . Prin ur. . Care-i cauza tragicei neconcordante psihoJogia omului. Aceasta este magia -evidentierealegiJor dezvoltiirii ~i crearea unui sisterii. Acum olnenirea are ~nsasa va.. ~ivrajitoria.apJicarea practicii a cuno~tinteJor obtinute anterior. . Psiholçgia omulul contemporan al civilizatiei occidentale' (iar). mai ales. spunea "Nu lisus Hristos. de negare a ci~lizatiei ca atare. Început prin elementl':. Fiecare om trebuie sa devina sfânt ~isa se preocupe de ridicarea continua a sanctitatii sale. . . fha ca oscilapiJe sale sa se anihileze reciproc. ni~te actiuni energetice. . sociale ~i. Sunt doua curente religioase diferite.. intrarea m comuniune du Cosmosul ~i obtinerea informapei. . YOmgasi . de fapt. ca orbii . Prin urmare " putem vorbi d~spre faptul ca omul eiiruia Îi este hariizit si : supravietuiasca in urmatorii câpva ani. tehnice. Civilizatia trebuie hranita În pennanenta \ " ' '. În c~tiinta fhjciirui contemporan 'trebuie sa existe doua . . fructificarea 101-la nivelul giindurilor ~i sentimentelor trebuie aplicate in structurile.J : Exista orientiiri doar catre prima treapta . 0 reprezinta unirea a ceea ce Înainte era imposibil de unit.i sJuje~ti~ilui Dumnezeu ~i lui Mamon2". de un mod de a giindi care va determina structura fizica ~i sufleteasca a omului nou. 1 Acum Jumea s-a sehimbat.din poveste care. adica sa vezi ~i sa con~tientizezi procesele care au determinat starea de fapt actuala a ol1}enirii .c01l4tIentIzar.~\ baza: . Inainte acest proces se intindea pe parcursul secolelor ~i . pop sa.pestetot urmatoarele etllpe de dezvoltiiriÎ.' procese contrarii: r~untarea la lume. sanctitatea ~i fructifit:area informatiei obtinute. . . 0 a treia orientare vizeazii fructificarea rezultatelor practice. renuntarea." '53 problemel~ce se ridicain fata ci. Il ~Ior care permit sa vezi "elefantul" iD.vrajitorie. Cu doua milenii in urma aceste doua tendinte contrarii erau ireconciliabile in decursul vietii unui singur om.~iun om de actiune. Este 0 cale de evadare din reaiitate. comuniunea cu UniversuJ ~i de traducerea acestora in viata r spirituala ~i cell practica.. RoadeJe acestui lucru dejll ni . "nerentabil" . Este vorba. 'aratâ peste tot. de pilda. comportamental in concordantii cu aceste Jegi. . 0 trans. " 52 ilitr-un regim /le autodistrugere. trebuie sa fie' in acel~i timp ~isrant. ..' Mamou = idol ln mitologia precre~tina . ale comportamentului corect. Tacand abstracpe de cuno~tere ~i latura etica. dinmomentur În care s-a pus problema onor!\riilor }ncasate.

De aceea de culturii$i magie putea sa se ocupe rara a-$i pricinui vreun rau. Rezultatul este. cuno~tea ~i respecta legile unitatii. Porunca iubirii chiar $i a du~manilor are un' sens profund din punctul de vedere al bioenergeticii.loo$tintelor primordiale este . tragic. Tendinta care acum S-I!'cristalizat destul de clar 0 reprezintâ cultivarea aptitudinilor magi~e ~i oculte În scopuri strict personale. problernii În . ' " religiile. Parcurge(ea acestor dOl. În!elegerea tinitiitii cu toatii lumea $i a responsabilitatii pentru destinele oamenilor" pe care le dau . La bazaciviliza!iei actuale stau religiile mondiale. În sistemul de valori.ruptura structurilor fine ale câmpurilor carl' raspund de comun. când. de$i nu Întotdeauna vizibil deoarece urmiirile apar Încetul cu'Încetul $i nu Întotdeauna 0101. copiii. sai.ff!Jctificarea ei. Dio. legile' Universului. Problema eticii trebuie sa devina capitala pentru ace$tia. Încât acest lucru a Început sa ameni~te existenta civilizati. pacate majoritatea $colilor contemporane de educatie spÎrituala $i fizica elimina primele doua trepte .~ inadmisibila rara respectarea norrnelor eticii.domeniul bioenergiei. cu siinatatea' copiilor sai sau ca destramarea personalitii!iisale. Religiile mondiale !IIifost preocupate de 'piistrarea açestor" ' . . asigurându-se În fapt dezvoltarea civilizatiei. cii ea distruge psihicul. soarta ~i fizicul viitorilor siii copii. duce la boli din cele mal grave. treilea ochi sea Închis. a fost bine apiirat pe parcursul mul(or secole prin poruncile religioÎlSe de iubire' $i binefaeere care i~au piistrat siiniitatea atât lui cât $i copiilor lui.ei. cu piirintiisai ~icu toti cei dragi lui.11 face legatura Între cauza ~i efect. Avertismente indirecte priVind platirlja pacatelor pamante$ti de catre copii sunt date ÎnBiblie. Anume. a~um)Jlarea inf«rmatiei trebuie corelata cu . Omul care nu a fiicut cuno$tin!a cu legile autoregliirii. În vechime oamenii ar fi avut un al treilea ochi. Practic multe $eoli. trebuie acordat a . Conforrn legendelor.i-a permis omuluisa simtiicomunicareacu copiii sai. cl. Deosebit de serios se pune 'aceastii . la deforID!\fea destinului $i personalitatiiomului. Evolutia organismelor vii are loc dupa urmatoarea schema: la Începutare lac un proces fo!jrte Îndelufgat de acumulare a' cuno$tin!elor $i flumal dupa aceea ITuctificarealor. sanctitâtii ~ nu pragmatismului deoartce Cosmosul este f primordial iar civilizatia estesecundara.'ii. lar fructificarea yuno$tintelor piirea a nu fi legata În mod direct de etica.iunea cu piirintii. structuri $i de dezvoltarea acestora. . de regulii.l acces la informatii primite pe cale supranaturala indiferent dedistant1i $i timp. . !if 54 . adica ni$te sisteme care canalizeaza toate fortelt omului spre formMea $i dezvoltarea structurilor spirituale fine care actioneaza Î!1directia salviirii lumii. rara ca acestea sa se diiltruga una pe alta. Cauzele sunt necunoscute cu toate ca ele sunt. Ea blocheaza programul de distrugere a ~nui ait om $i implicit al autodistrugerii . probabil.cunoa$terea' ~i morahtatea. '"l"'" ''iW Jrjt J 55 prin cultura. care nu $tie ca ura sa poate deveni motivul unor grave boli ale sale sau ale copiilor sai.ltecuvinte. Îflcele din urrnii. omul cu ni~te structuri spirituale superioare bine .la trepte necesita cheltuirea a 95% din mijloacele $i timpl.la nivelu\câmpului din subcon$tient.merg pe 0 cale 'inversa fapt pentrl. l . simple: obtinerea. Sistemul autoreglarii câmpurilor functioneaza automat.de aceea Închiderea celui de-al treilea ochi' a constituit salvarea. Ei aveal. Încerciirile de utilizare a metodelor magiei sau ale vrajitoriei În scopuri personale meschme se lovesc de cele mai Înalte legi ale Universului.lcare sfiir$escprin a se degenera. Verigile sistemului nu mai actioneaza În concordantii cu interesele Întregului sistem ceea ce reprezinta 0 amenin!are a . . ~ . Într-o anumitâ etaRa nivelurile etic $i psiho\ogic au ramas atât de În urma fata de posibilitiiti. Cu a. numai omul care. . Fata care Îi face farmece iubitului nici nu banuie~te faptul. . afaceristul.ll aferent $i nu da dintr-o data ni$te rezultate palpabile. au disparut.'{\' . Pentru a supravie!Ui În momentul prez~nt. distrugerii sale totale: Sa ne amiittim: triburile cu putefllÎce tradi!ii În domeniul magiei '$i ocultismului ~-au stopat evolutia pana . . siifie con~tientde riispunderea pe care 0 are pentru destinele urm~ilor. cu omul 'iubit. Prioritatea. politicianul $i savantul trebuie sa devina sfinti. Mai târziu ce] de-al.Orice civilizatie il-a mentinut pe umerii ~fintilor $i nu' pe cei ai ' vraJltQnlor. rara riscul de aplati ".

. nici unfulos.~-'-')~\~i:'.mcercanle. amt "in.~-.1.lIiY/.t'tillrteputin~dQar oametiii cu o"fdrmasu~ci~~'\t'de curatli.spirituale. -~ a duce. . ..timp .i~~Ji~~jUyelelor blo~ne~ç!t!!# . . . Existau ~i mecanisme de protecpe sociala fatii de cej care se ocupau prea activ de magie ~i vrajitorie.." 57 .. Urt Sistem excelent de aparare i-au constituit . de . Lipsa unei.:\!it.bio~nergie. -~ .:e folos@$tetimpul rezervat asimiliirii regulilor de circulape pentru marirea puterii ~otorului.doctrinele etiço.. faptului ca asuprjl omu]uire'. InsàÎn~elé ateStei ~tiinte. Multinaivi COnsidera . t.1h. .tnagic~t.'::iJ"~'-:I' . . . structurile câmpurilor. Necuno~ter~a. ':. " " "" "ta ~ multor complexe Mdi.~. Oamenii de $tiintii aucunoscut acest lucru ~i au creat ~coli ermetice pentru stUdierea bioenergiei..~'este "."'.c't!'l. Asaltarea subcon~tientului care este riispunziitor de procesele fiziologice ~i psihologice clin.>D~~'~'~'.~t~#ZiitoraJ .la: de_grad~j acesL..\fI}\"Mdeau.'J. :." mUI}i.". " ~. .: ". . " . gândirj .et ""'.. 'poate a'Vea un 'sfâr~it deplor~btt Intrucatso\lrta omiJltu. Vreau sa fia opresc ~ai În. structlirilor etice. sunt blocate de structurile suflet~t1 degradatt!i.~IJvràJUfn. ..44!CU e:"~im1it'ri\allent ca acutii/~ Unfapt norm~: ':. Însa re~tatut est~ absolut irnprevizibü ~ riscant.a .vorn atluJî\lt set de ~tode. ut.care respingea pe fata bionergetica. sistelIlelor de aparare religioasa. .'. fuarte bine protejat Procesul patri1nderiiÎnSJ:Ib~erit a fosHent. .. Pentru ei au importanta doar rezultatele concrete. dete~inatI! de. m%:I.intij.Pl1IsUC4.-. aca' analizam tehnicile D (jc~~iIiÜigice..detaliu asupra modalitatilor de aparare.'.mult .' ".. Îl/fiuenta puternÎoa a structurilor câmpurilor rara 0 suficienta stuclier~ a rezultatelor Îndepartate ale acestor interventii.:-""..':f~rt. un roI uri~ În aceasta aparare l-a jucat ~tiinta .."'J'". Oricâtar parea de hilat. una~a' capacltate . .care ""tti'.~~~t'. preferinta pentru procedeele tactice eu le-~ compara cu actiunile ~oferului cat.pot Jf\ltrundedoar. .I~ ~a.a seIvit drept \ln mijloc de aparare. cu ni§te structuri spirituale d~zvoltate.' Tendmfa multot bioenergeticiehi de a obtine acces~1 la ni~te. De regula.$i &ecv~tând ni~t~cursllri.religioase" care propovaduiau binele nu numai În. ibfOen.'\1k' :' '. În secolul trecut.nai mate decât a celor' fizice elatlt :01"111) "'" "'.!' . .' .ca urmare. acest pro(!~s a ciipatat propottii nemaiviizute..~:>'}-r:".. Acum toate sistemele de blocare sunt demolate ~i creierul riimâne lara garda. caracterul ~i starea 'fizica a truPUIUFeste.Prin aceasta SI $iexplicli 'multiplele cazuri În carem!)dlcrna nupOate fi de.poate aqionaprin ..~':". Medicii .ri'- "A..~nergo!iciia structurilorspirituale este de sute $1 Ghilp"demndeotir. o~set. ' .~I.\IJ. În acest fel are loc un amestec' gro$Olan~i 0. ~: '. posibilitatea. '. ..~e"tratament ..ceea ce priv~ faptele. oactiune msuficlent .'~ ca?tac~stea are i$portanta nu un CIœlrtatile mdlV!dualeale Maestrului ~i ale disclPolulw sa~. -' .demoralitate pentru au. cu' gancllre strategtca..ei vor dev~u.de bme gânditii Înacest domeniu poate aduce préjudicii Întregii omeniri.'?S" .' Intrucatcapacltateli\ .' . Început sa asalteze subcon~tientul omttlui ~i.'".?t{. E drept ca pare eficien!... .ij~.. ' '."'""1' . !."{ .Cum <. .organism a fost inipata Înca. spre deo$ebtrjl de alte!e".. imediat~ ~ nu Întelegerea profunda a proceseh?rcare determjna .. PsihanaIi~tii diverse1or~coli psihoteJ1lPCuticeail. ~lmt . des~ari peQ perioada ÎndelungatI!tft mOdo _n~tIa. Acum acest asaIt din Întâmplator a devenit intentionat.cll bunatate sutleteasca ~i 0 ~~ Subco~~tientul <I~ului'Jlfo~ Întotdeauna.. \. .'~rt:Ç!).' r\ldele'$i chiarprie "i~ropiap ~i discipoIii.. siirind peste tre~pta chmwtoare .Îa~r.'::-:.autodiscij5linare. la eXterior\ C~d Începe decade~1' flZ1ca. CU0 exorcizare fireascaa progTatite!or negatiVecu ajurorul eticii sOGietiitii~ial . pe cercetatori Îi intereseaza mai putin ce reprezintii SQbco~entu] ~iÎn ce mod reacponeaza el la interventii. În ultimele decenii. posibil!tiiti mai ridicate. influentarii bioenergetice sau info~ationale asupra omttlui.'.' '>:':. " ...'~ectionarii .. .:'.'$. degradarea spiri«talâ~.~~.strategice În dOlIleniul bionergiei.. siinatatea ~i'destinul omului ~ia rudelor &ale..- În~& .~~':_~t-.ca pJ~nQO. clar ~j Înceea ce pt:ive~tetrairile emoponale ~i chiar gâmiurile.

~Jutia'19r s.~natura 8. bioenergeticienii. de pilda. .. comise. ". . daca omul dispune de putine . se autodis1rl!ge~i . ' . . Dadi omul este pregatit sa ciasanctltatea cu VI~ta IU mea:~~~ng e la ni~te posibilitati mari. Oamenii wc 8e~c numai la siiniitatea fizicil. sa-I ajute pe.dUre efectui eXterior.Pe cercetltorii . care sunt legile care il8uv!lfJleaza. miirirea : ÇJ. ' l' . .. psihiatri. m treçut un lux ~i 0 necesitate În prezent. viitor ar~eIile. ' distruge rudele.lgica ~ psihici. boala este 0 apiirare. fiziC e. . un nivel calitativ . p. buie sa deVInanumal s ' .acest subc~tient. . :~ fizio)i. .' alinveIi~ biocâmpurilor. anurnita aparaturil. Orientarea mioapaa bioenergeticii doar spre. . : . ..robi chiar o.COl\Side~ca ÎI v:or salva pastilele. infavoarea r~hatelor de moment.c. " . . C~œ'~ai numim imunitate este lfI1Întreg. An supravietultcei mai l'utin protejati fizic ~imai bine prott:iatf spiritu~ cei care ~au pregatiti sii-~imodifice struCtuia psihicà.n. cu carapace. vrajitorii.fiziltinu-i aItceva decâtlichidarea treptelor Q.. Bioenergetica a fost " trÎmsformatlÎn~taiIrl1uentarii practice. a iubirii ~i a cuno~terii lumii. tant daca are mal mu Ite forte el Poate ".mtr-un . çercetarile pe care 'Ie--am mtreprins demonstreazadi subco~tientul~i biocâmpul sunt unul ~i acel~i lucru ~i o~ce infIuen~ a~ttucturilorbiocâmpuluirepre#ntJi 0 irlfluentar\f'a . subco~1ientului 8S4pra tuturor sistemelor de autoregIare .sii gàseasea motivele. un blocaj al unui cOmp6rtament .forte.a om1J\ui. . . noi putem'prejudÎcia sllfletu~ ci. . rezolvând !tdesea ni§te problemepractice. san dotaraa testoaselor. comportamentul.. $. . .mmetrÎ . unei totale necuno~eri a ceea ce reprezintl. bolnav sA mteleaga ~i sa.~olii.. ~aiinainte de toate. Principallil mod de apiirare Împotriva bolilor ÎI.t\ ~ ~.Nimeni nu se gânde~te\1sa la faptul cil. AsWI. . el . / ibcorect' $Î' al ncintelegerii lumii tnconjuratDare ~i ca bi6ei1ergeti~1iI trebuie. tru pte 0 munca tltanlca pen" .vindecândtrupul. 59 .~i În procesele autoreg\ârii... ' .supravietuire În viitOr.in()afterü ~i' eticii. 1 . hipnoti~tii intervin grosolan ~. .san procedeele vrajitor~ti ~tedeja bolnav.viitor apropiat pÇ>ta\ieasoarta Ifjnozaurilor. se poate ocupa ~i de bioençrgle. .trunderiim sUbconJlient . evitepe . . Omul pasionat de magie În d"etrimentuleticü. . practicieni Îi intereseaza <Joar'profunzimea pil. Etica. . m concordantii cu procesele careaveau loc pe Pâmânt. urm at paIeaprotectiei _' grllvit11i! dinozaurilor. lar pentru 0 mai mareputere a actiunii se poate . . Acest IUCfuse ÎntâmpUipefondul .a oprit..' Omul ciare.aubCo~tient orientându-se . este singul'a conditie de. constituie respectarea inaltelor legi ale eticii.

. În raport cu limuele corpului fizic.I1tCODJurat de stratufÜ ' ' ' ' v~demce reprezintâ de fapt.1 mu 1<1clint. cu atât mai . câmpu~uiuman. . Inainte de fiecare contact cu câmpul unui ait om eu verific dacii <.Jy ferve?ti ai' . fine ~i au 0 ~. râsucea cu 1800 Cân d "gr am te campulw.~.se mi~ur:::~:la cu .: nu pot ajurtge pân! la limita ac~tuia. ~i gmdurile omuIui pe care elle:-a trait În aceasta via1â.- 61 .aturile mai' profunde contin structuri ale karmei f8.~tructurile~ice mlanpure 'Ierarhica foarte complicatâ. ' " . eu vedeam pâna unde fin Pani' le .. 0 uI din punctul de vedere al blOenergiei. Sa .re el. ' . Atunci am decis' sa l:o~tinui aceste 'investigafii pe fantoma. apoi IDkilometri Însa . CAPITOLUL II l ~-. "l' nVlZ l' biJ pentru ' ' Astâzi e greu sa gâs~ti oamen' 1c~e sa nu cuno~câ faptul ca densul corp fizic al omuluieste . Insemna Calimita se gas ea m8.l.f .~egInm ~is-a. Persona! consider ca În pl'ezentnimeni nu este capa:bil sa patrunda ID totaIitate În câmpul uman Întrucât ' orice penetrare este legata de o. Dar În aceasta co~sta concomitent ~i forta ~i slâbiciunea diagnosticuluikarmic. când a)a IDcepeam sa lucrez cu b' . timp de mai bine de doi. . ln . IDterconexiuniJe lor sunt extrem de complexe: .stratunle cele mai ap~. se" pJsti:eazâinformafia privindfapte!e. Cu destul de pup. Am Început sa . masor deviafiiJecadrului mai ÎntâiÎn metri. Am desenat pe hârtie un 0I'tI. ' / .lSUS. Acolo cadrul Se msa vrut sa vlid fi ' orma campulw de deasupra capului am constatat' stand pe ~odea.influentare.' comportamentul sau În Încarniiril anterio~e sunt dispuse la un nive! ~imai fin ~i cu dit vindecatorul poate patrunde. timp În unna '~.~am Început sa explorez cu cadrul limitele câmpului. .coIP. cadrul s--arâsucit la 180":'Am Înteles ca biocâm. biocâmpul se prelunge~te la infinit. ' '.' cadrulrel. f \ / "" . .'egata de copÜ .. Cât timp mâIla rPea. emofiile. iar influentarea poate fi lipsita de. sentimentele. mai'profund În câmpulomului.1JzaÎn continuare sa se râsuceasca. ' ' patema ~imaterna.uI" totu! e~aIDregula.pulomu!ui ocupa Întregul Univers. ca~ ~'. puternica va fi interventia sa. ajutorul cadrului !1IIlfost vad fonna.. ".' . Karma personala a omului. .pnntre ." a~~f. At!JDciDl-8. ' StrUCtm'l! informaponalihtabilli. Mâna În care ~neam cadrul a dep~it marginile hârtiei~i a trebuit sa recutg'1a reducerea la scara. ani de purificarea karmei mele.'.ID gândit ca PO!lte câmpuluman se' prelunge~te ID sus pâna la capatul " Universului. f>iciuâspuns."'. . numitli DM Densitatea straturilor ~i infonnatia cuprinsa În ele sunt diferite.cercun. 't.' .e medlc~e IDca ' mal discuta aprins daca termenuLde 10C~p este. creat 0 noua armatâ de ~ar latan/ ".IDiliei. pericol numai dacii vindecatorul este un om perfect. Destinapa straturilor care com pun 'IDve lI~ul ' . a organelor a:ceStuia~i . Cu 'mulfi ani Înunna. este vorba de . ' ' Ocupându-ma zilnic. cu 0 karma pura. În sus ~i În jos. ~tiu câte Îmi sunt Înca inaccesiblle. ' . " . Str. ~mp?nerii acestuia. " ' Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic contine informatia privind starea fizÎcâ a corpului. '-'" IJJ. ' . " " ' e unU!camp " cel'. . m8.loqtJaponal-energetic ' al omul w.informafia legata dl' J:Udele apropiate pe linie . . .. 1DI0rmanv-ener g etic . se folose~te pentru diagnosticul medical':' se gâsesc În stra~rile mai. M-am ~~ ~caun ~ I~ceput sa lidlc ~nsus mâna În care fineam cadrul ~e acesta ~ nsa ramanea nemi~cat.

' Int1uentarea trebuie sa aiba loc numai din punctul de vedere al intregul~i. fii superior. ? este cainla.1mai nu voiau.'1 .. C. .' precisaÎn si*mUl descris. ' " pot pricinui un prejudicil. . de a-i Învata pe altii cum sa se foloseascâde ea.j' ~. Am intelf. Întotdeauna utilizarea.' 62 .onsider ca. daca'mi se interzice. ~i dezvoltarea posibilitâtilor tratanientului lui bionergetic rara aaduce vreun prejudiciu clin cauza unui.. În ciuda faptului di În aceastii carte se vorbe~te mereu de cercetiiri ~tiintifice foarte des sunt Întâlnite notiunile de Divinitate sentim«. . Cu cât VOl'fil?sa mal sus aceste . Rabindramat . /.r<lctIcl~aglce.lucru esteposlbll " .~ isp~im karma pacientuiui meu.'iii niJ.:onzontul sau ~i d\l niveltVsau despiritualitate. atunci. . ca a fi mare ~i puternic nu Înseamna sa.aJ'!are~tii ameli.notiuni.. În principal "metodele" 101'.simp~a. . tradtponale.matenale. d . În funct~e ~!.fieca~e omya Întelege aCeSilucru În felulsau.ersului. dupa propna mea conc~ptie despre lume. orice culmi ar atinge ea. am hotiirât 0' data pen~ totdeauna ca lucrul cel mai cimportant nu sta În' dezvoltarea ' . . 'q trebUte sa ma lupt. . 1i3 pot sau nu sa iricep tratamentul ~i. eu folosl:Sc.erau 0 suma de' tehnici Însu~ite ' ~'. Înainte consideram ca multi. . mt violentii. ÎIitrucât eu repre~int 0 parte a Universului ~i la. iar acest. vindecatori. .meu ~i atunci eu ~i rudele mele va trebui sa~.lbolnavului sau structurile lui se pot\: . ~ricât s-ar dezvolt~ stiinta.eitamÎ~cercat asupra 101'prin cele mai diverse mijloaœ:pnn p. ~I I~pslt . .. dincolo d.(ezolva ea poate da'doM 0 . .. .:St mlJloc . Astfel. termenl care au 0 semmficatle . Mi-am pus de multe ori 'Îi1trebarea de c~ fiilulti.?rare Însa ~u problemele cardinale.am dreptul sa vindec pentru ca deformatiil~ structurilor melc!\'y . determinat de <!Càte .Mai târziu am ÎIJtc:les:nu n1. ACf. toatej1Unuril~.> " .ca de pericol.:S un singur mlJloc poate eficleni. . pe . \ sentimentepe SCMa e valon a omulul. dar nic! nu ca puteau. nu voiau sa-~i. '''' Un vinaecator Ideal poate ffnumai un om'perfect ceea ce În . de importantâ astiizia doua cale . ' Apoi am aju~ lit 0 coucluzieextrem de. .'. adica al Universului. Întotdeauna va exista un domeniu când Întelegerea lumii poate salva"milioane. . ' lnvestigând zonele de ii-ontiera. Pâna când eu nu le elimindin câmpul propriu. " lOf discipoliloLln ceea ce ma priv~e.care permite ' ." ' Patrunzând În structurile spirituale ale omulUl cu programele mele eu ma orientez dupa propria mea logicii. .cu ~t va fi ma~bme. . SinguraexcePtiea constituit-o lisus Hr~tos la care vindecarea era Îmotdeauna pusa În legiitura cu Întelegerea lumii pe care el 0 transmitea oamenilor prin pilde.. capacitiitilorunic~ ~În ~tiintade a transmite'informatia. r~ 'e '.Tagore spunea.e hmIteie loglcll ~I ale ~tiintei oficiale.:":0':). 'i/. Înseamntr ca În câmpul meu exista tulburiiri asemânatoare celora cu caF~} . de care se folose~te . . slStemattz~ea cuno~tintelor obtinute pentru Înteleg!. prin vtajitorie. sanctitate. . cunoscut omenirii de foarte multa vreme..vindecatori nCau putut transmite metod<l ". m primulrând. tendinta permanenta spr!. un nive! fin iau contact cu rntreg Untversul.muta Încâmpul .\~ .'~ deCât sâ-i.l):Ianreaf<)'1el deint1uentare nu fac.calea cunoa~terii. poruncl ~Isfatun. :'QIllul "ff' ' "'.destiiinuie secretele pentru <1 [ân1âne În centrul atentiei ~i pentru il obtin~ maximum de <lvant!\ie. " din ''care s-a pierdut din vedere lucrul cel mai important: '.: co~tientizaiea §:Ï Întelegerea lumii.:nte ~vine.!timeata.:llta ramane.tImentele dIVine.:rea. ln' onœ f?rma Vlolf. oncum mtroducceva de-al meu În câmpul omului.traumatIzezê pe paclent~ . . legilor ' existentei Univ. În ceea ce' prive~e foqaci sa ~tiisa-l ridici pe cel slab pâna la Înii. . . În virtutea imperfectiunii mele. . Cand am ~tarea Înleles cit de rouit este determinata' starea fiz~ca ~e sa. .lumll . . atunci cândeste vorba 'de sen. . 'Notiunea de "natura \}evie" a:e un sens ~olectIv~1 mciude.prin mijloacele'medicIDeI populare ~ AIn incercat totu!Însa rezultatele erau S\JperfiClaie. Vlatanoastrapamânteascaeste un lucruirealizabilde aceea e atât . . actlOnez structurilor karmice 'm-cârnpulunum. - inaccesibA -cunoa§terli 'rau analizei logice a mintii umane. ' prin interventia terape~tica pot Ji ajutatÎ mii de oameni.!~ I*~ .' Aceasta Întelegere avut ~te strâns legata de mecanismul cainteial cafUI efect ~ prilejul sa-I v~ pe modificarea structurilor kanmc~. . contact incorect cu 'Structufile câmpului.

~ .optzeci~i optcde unitiiti$ilUl\1 continua m :.. Il! epoca 8:en~te\'iiiele" au' fost de douazeci ~I teel:."~.~::~ .~':" '.{.'..srar~ltul . de dragul unei ameliori\ri de moment a starii fizice' a omului.se mte . "'. . sufletul ~i Încârcatura de iübire. .C!1J'a~t~IUl d~ . Astâzi foarte des poti vedea.9. ""~.~~::~.În conditiile cre$teri~~uter~ de Infl~en'Jare.fatà .r. StruetUrile strategice au 0 capatitate energetica extfem {je mare..~~ ?tj~'JlCes~~~:"~~~e. '.n . . Ne este greu sa ne reprezentiim UDiversuI.~ .J. \ . ..VJ$l1i1n.!I. De.actiil~r nive!~lm mlc f~a de defoi"tnatiile' cAtnpului.incap~tatea 'În.necesar . dimensiuni colosale ~i care cuprinde spatiul.i ip . VJatlicrc:~a' ogroaza .de " biocamp~I~~.~"""" nicio~tii~. oonst. astâzi pot fi Împa$te ÎI1doua grupe:. ". 1 ~~ . " a:ju~Ja.ca pe un tot unitat:'.Pericoluf agresiunii 5Ilbco~tJente. multputereade (. Valo~rea lui depinde foarte mult de etica .ta. prin actionarea asupra oricâi'uia dintre ei se modificii~i valorile celorlalti.. cum.~acpe~gakvii lnsensibilitatea omului . seco luIu'1 al.. XIX-Iea detreizeci:. .reaCtt°namfata de " ea.cr~~ urmaograve. .avânlf~ .~ntem I~ prezent martorii unor confu.Ild!~~P\~terea?e mi1uentar~"asupr~ mediului ~ia. Este baza buniitiitii reale a omulUl ~l a propnel protectu .<le~ece.sa nu . ~CUtà.~I:g~~. Jriedii ~puteril.' . Numai prin ÎnaIfarea principiuluispiritual dfspar componenteIe . .omului ~i de a stramo~tlor sai $1 . Exell. . Pril\CiPalii paratnetri strategici' sunt spiritualitatea.~. ~X -. .. fizic.ir~pU1'ld~f~~ob~JlontJ:.marimeapa(ametruluimasurat. .ple de astfel de "tratament" sunt '. . . ln sistemul de parametri ai ca\npuluiuman. mQment~: la o?ce atul1~ gân(l$~Wi~. În unitâti Struçturile.strategice~ lactice.):.~""Este. '. .dinJuc'DacJi cudouamll..prin maladii grave. de aceèa orice ÎI1ci.j1!J:Af'OIi. . . ' De ce lui Dum nezeu ~ nu Universului? Pentru ca atunci câri4 " Universal. materia. Structurile tactice au un volum cu tnult maimic ~i modificarea lor se produce'mai rapid.al\e. karmioe cunoscute.'- . .sistemului câmpurilor.W' d. '. ~ opt. timpul.".putere .de ~I. Agresiunea. tn. care trebUle sa .rcare de. Agresiunea subcon$tientii este un paramet~.=~=. Deoarece toti parametri câmpuIui uman sunt strâns legati Îotre ei. .: ." '" ~I all)te~cPl1eKJ unil or .(. . relative. ~ ' " . c~ atat est~ mai bine.P\.:.~i\ignoMn~lanivelulfi~~". . .on$tientao sil11tHn imedlat ~'.acum -. ' ( energlliefine. ÎI1sufletu/ ~trupul sau se produc' :~ schimbari uluitoare: ln: acel mOlllent omuI Î~i recuno~te imperfectiunea. 0 are niJ. Pentru evaluarea stârii structUrildr karmice eu reeurg la testele biaeneigetice care-mi permit sa stabilesc. constituie ni~e\ul de conectare al acestuia la Cosmos. cii fiecàrql om I-'a crescut .~tMter. .'ki~. fqlosire incorecta sau distrugerea lor duce la cuR!area sistemului de protectie a acestora prin autoreglarea . se sacrifioa rezer'velestrategi\:e.~.al~ap vJloare negativii ~i. 'se deschide În' fata celui care ne-a creat ~i+ prim~te de la acestâ puteri pentru a seschimba.onaleale omului.Când omulse adreseazii În gând lui Dumne~u ~i Îi' cere} iertare pentru cele'Înfaptuite. adicii lui Dumnezeu.. Cel mai adesea acest lucru se manifesta .d\I'.a. contQr$ionarea~cestora. fata de . ( . disparate~i aparesentimentulUnitatii Absolute. aceastà. . '.aceea. - - " 0 trasatura caracteristica' " importantii a blOcampulm 0 destule Înjund nostru. de sitUatiid~ n~nt~elere..mtan nevazute farasa ~tun de ele ~l culegand doar consecintele lor. .inertiare. cU cat este'mai mare În valoare absoluta. 65 Ildrese~Spintului . o\Unehilor. . ~ide aceea aC1ionareaasupra 1er nu dani$\'e rezultate v. negativaar~ . ~ între parallietrii strttcturilor tactJced ImpQrt~ta f°arte rnare .cOI't$4entii'sau subçon~ben.1 cand aceastll. .ea~oneaza.a . " ".' .. pentru a intra În armonia cu UniveTStM. s~~i=.-64 numai ÎI1 cazuJofunctionarii mecanismulTlicaintei.Àceea otite inf1lJentii. 'i:"T:. C~pul ltwmentan la agresiunea subcon~ttenta p~lntr-o agreslune ~e J'!I:spuns ~i. câmpUlqiiiurÜl. fatii deo agresiune strftil'la.izibileimediaL De starea structuiilorstrategice depinde viitorul-omului ~i al descendentilor sai... . ~sareactIoneaza asupraacesteia 'Ia nivelul. ".~.1rieoluioonstâNlth:i .a n: hysacontroluIu! .' . Unlt!!. Nici unfel de influente din afara nu pot ÎI1locui aspiratiile pers. ~a.u~a valorile. oauzli~feet.' .- spuoem "Univers" În con~tiinta noastra apare un model .lul agresivitatii..~~:~:ti. influentare er~u .

. deformarn campulUi 0 .1Ctiv ~Lci!1S1. .ltifuentuliubimeste " ' multilatAnf ~i cel mai mare toc' cadrhlsau tre\mie sa fie rezerva.iCac~dac~' jnfJ.: ' ' . .'i.pipâi" adevârul c6nj1nut Îrt " Poruncilelegiloi.!de. . .liz. Noi Însa.u. intrate În c?ntra~lctle cu ' V. eu alte bUvinte.'. cu c.' _ J. Astàzi avein po~i&ilitatellde" a.. emotionale.ligioase. duc la deformarea structunlor campulUl. "1~e '~"~~:1mp?~tuibUra:e c()t}stltulC~uOiderea'dragostet.. ".J.vRZUt 1 -'" '.' .Icturile .copiii.~tratam.ltul.'. omului cullnive~ul~i. " . .cu cam ul informaponal al Piirnântului ~I Vmversulul. " ' . .. comportamentul. alcaror limbaj ne esté atat de fa!niJiar..alae ca apa c. ' """ " ' . ' .'/ f '1'. Viteza de trecere astructu~ or . mversu ' armoma ..llIl' " cam"\ly"". ' ". W"j'. " ' E' 1qJenen~tra tariI diferitelqr. . as U.entu l est e cu .cfidnfif1Za reciprQc. ' . ~Qârid lumea ~ipe noi În~inetari sa tragern mviitiUl'1iiltelecorespunzatQare. Cauza." ". atn. l1'Iaiscurti p\?atedeveni ca. ahmente:l:e :~aJ\ ~~.i orgMlS\llului bolnav ~i nicimacar a Într\JgulUlor~amsm CI_asupr~ cauzeicare' a gçnerat boa. . - " '.JientUneittdor divine datorit~ carora accede)lll~~ ':jImbioucut1IÜvtmnil" cu pirintii. .'.t ~i iubirii fatâde DumnezeU .. . ..nu. .r"' a" c nm U lUifizicdintr-unul. ' '.1viedin luirlenll trt.' eXpusel~c(}pic ~Lstraluc)t ÎnPo~ncile re.' ntr-alMp oate fi d Ifentà. . ~are~emold'aceste .Anali!:ând deformapile " structunlor campulUl u~an. YOmaspira catre aceasta . structu~.uentar~aesteonentati. ' . ' .lea'nçastrâ deeliminare a crl:ilii actuaJe.daca fi t liminatii cauza ei aceasta va continua sa. . " . 'j . .starea În care am adps lumea:În mOinentul de fata .itaptele.'. i.lllaiÎnchizând robmetul.. .'. 'CAPtTOLUL /.t' .ctica. stiirle.'.boala concretà. eând vOlnÎntelege acest Jucru ~i când.eaiii'unitatea '~i 'intercoIltJxiunile.'evaJl1ândti-ne Jn modobit. am. ' "" Meçanisinl11kannei' rea. legile interconexiuiYlor din lume. am.:evm: p~ robmet pe care 0 pop opri nlJ. . ' III .1. mdepartand. constituie neconcordanta caracteristiçilor câmpulm o~ulUl .f ) 'gândurile. . ca m~lte.'.' ' fatide Onive~. de ceas'cuc~as.atÎJ \Tom cutio~te mai bint. rouit maÎ e1. cauzele bolii.cuomuliubit ~itu sifief. ' precurn Tomanecr:edinciosol. G~dunle. . . " ' <. iubi~eart()astra. fn liniimarj. ". acele~i bariere.J. Nici ofiiniaMt. ~hiar .boliarat a. la nivelul fizic.-un organ Într-a.'. ' "" '.66> "j'"" .~isa ÎnperciiIh sa gamm drumul catre ArÎponia Lumii" ' .boli mecp la l1ivelulcâmpullli cu multJ a:"..)~ \ 'jSf:. ' . j.f' sa se manifeste.1 sali nt.la Oricât ai trata 0. '.la cQ1lcluziaca câmpuiui ~ corpuL fjziccoexistâpa doua contra'rll.!! ::':t~f(!IA~' ' . d:paC\lm ademo~strat-o pra. . privind. .p ra . 'informatia necesara.cu atât' . l01.nvestigând biocarnpul uman. sa uriim~infa cui-eligia pentru. ..il. . bO. .a aprecia cu ajutorul ciffelor. . ajuns . "TeSJareabwenergetjcii 1 . care intei:q. viata'noastr1i va deveni cumult mai fericita. ' .poate mIgra ilintr.i. " ' " ". ' . printt-o munca de 'ii cu zi. .ne lovim tOttimpul cu capu.Boala nu este 0 gramada carç sà fieeliminatii curapnd sectorul. sentimentele. .ma!nte caele .1bulesa fie privatii de:. .. ' ' .omenirea dispune de multtimp de tOat!' .

Imèns.otica a diverse/or obiecte.inBuentândpozitiit toate ' latutiIe.numai Intemeiata dar $i .' viata omuItti.numarul lor . .' permite elaborarea unor prog1'1Oze pe termen hmg. pop .o ajJreciere . are .. MetOda testiirii extrasenzoriale pemUte analizarea nu a " parametri lo!.e n..Qrganelor. in grup a oamenjlor.corpul fizic constitUieun . se poate da d apreciere corectii a fiecarei influentiiri asupra omului.asti\rii 'f1zice ~ on1Ului. .".indispen~bilii pentru sQpravietuite.amÎnte/es Ca bclilei tr~~atismele.*.de ac~ll\$itimp psihicul.. Pe exemplul tratamentelor diferitelor maladii.t~i' bioenergetÜ. a CampI/lui. \ .$ihicul{oarta. le ..eleme.n. ci realizarea unor programe determinatécoclate in oampul informativ energetic.~~bu!~ fi.~<11unu: re.~transa interac~une..ecesar sa: efectuez.În. dè spiritualiiarnidic~În .uii aÎnCepUitduidestri\mârii smictutilOCspirituale. ".ale struoro.Jn acestIÎ\~dam elaborat.it. . al Universului.ieJii <>mului.fiiraun siStem de control. contemporane.viitoare §i. fiziciai obiectivului: ci structura ~âmpul~i.. am 'sa incerc nu doa~ sa dezvalui posibilitatile metod~i de testare extrasenzonala CI.azaj'~ponsabi1e:~ de 'sUPravietuireli ol1!ll!IUI $t'a. .a~actenüui §i psihicului suntdiferite manifemri ~~:~. " . aJtltând' truptil.Prin -' c~purilor. sep(ja~ efectua'o diagnosticare timpu~ie. pentru un colectiv. \. catastrofe devirt din ce in' cernai grave. 0 bldcaie foÜ. Mecanlsmul karmel e.~ rè~lt1telo~'. sticcesulu~ pe. a programelor socIale $1 chiar a unor tiiri Întregi.' mumati~elor. prin analiza . s$tem\lnitarcuo. Intrucât embrionul viitoatelor eveJumente ale lumll matenale se giise$te ln:structurile campului.'de ~.lil\ clin' ac~ti paramètri determqaautom.~pectIve. situa~ile de viata ale ni'veluluifizic constituierealizarea programelor existente la nivelul câmpurilor.'P.. . Metoda -peImite ~i testare".~rt~tca::: ~~~~~zelor ~e prod?C~te'defo~ O:U~fl~em~:f~~1I ~ ' ale ispii§irii. . de parinti.e. de aceea nu trebuie lucrat. ~deformarea lor d\Îce la grave imbc>lnâviriinclusiv la maladii oncologice. Elaborarea metodei de .analizareadestinului subiec~lor vii §i aleobiectelor .' . de omuI iubit. . . tructuri care.' . . pentru 0 organizatie sau un obiectiv industrjal-.e fn numar. În"acest fel. . ".ntele. neplacehled~\lliitboliiefizjCè~i psihice.arii am Înœput sa Înteleg mult mai profund legile 11 .eproduce $iJe reconstituie În pertnarientA. multmai puteniiC! 'decât 'mice medicamen~eÎns~ $i~u mult mai periculqasâ.'Toate problemele diri. autoreglarè.or eliminare duce. de copii.este nu . - 69 .n~iv.:. . tnuimatismelesutit rezuI~~ 'aletœyit~jti.responsabile de s capacitateaomului dea iubi.ÎncetUlcuÎnce~( principiiJqi -.tenorapnnclpaIele' sttucturi 'katmi. ~d~ . ~ ~ 68 . AI1alizândeoryè)(iun\le dintre parametti de baZa ai sistemului autoregl. am descoperÎt structuri1ekarrni~ de pto~a omului Împotriva nenorociri1or.*imii asuprllcomplexului inforfuativ-'ener~etic al °Il1u1U1lml~~a. ml-am 4atseama 'e4. car~~rUJ sunt element.tere:tlectarea principiului comuniunii omului cu Universul. soarta"tJXJiea' desMatate .. ".desCèhd~tllors8l. urmiirile oricarei. sau. nevii. 1sa $ Il 1'1 .' . . " .' . . conditiile lumii. pot fi fiicute prognoze aSupra stiirii sale.~or stfategiCe. Evenimentele caré au loe ~n Univers nu sunt 0 intera~une ha. sa masuta In~~~~il9r.. Însa.sistetnului de.exttem-d.Analj~dsutele de cazuri.I!lpr~e~I"~.eale s acestuisistentlnt'lueniarea oricâ." Influentarea bioenèrgeticii "este cu.ce. el poate fi testa!. sunt. ' '. descoperire timpurie a situapilot critice pentru un om. care organlSmuI-. În cazcontrar.Flecai:&t':f~.~.Am Î1JtUitcânu numai ..Iuat separa!. 1 . Dio acest motiv. la armonizarea structurilor ~pu!1li $i..' ale structUrildr norocului. Distrugeréa lor are loc atunci când omul se dezice de Dumnezeu.at'mOdfficâii În toticeilal~. '. dar' $i ca structu~lespirituale. $iiul evenimentelor trece din structurile informa~onale În cele energetice $ise materializeazii la nivelulfizic. în câmp eJCÎsta. c permite aprecierea paramet~dor ~lcontr(jJul rezultatelor influentiirii structurilor câmpulpj.cte~erea ~ul\li. deZvoltàriiorganismului. '~sau~rie emo~onali formeaza În straturile informativ-energetice ale campului uinan "aderente" a. comp~exelor situatiide viata ale' pacien~lormei$i deasemenea prin testarea diferitelor programe $i obiecte. Întrucât corpul fizic impreunii cu structurile kannice constituie' unproces unic.de. de cinci-~pte. neplaceriie yieti~ degradarea p~on~itaPi.

fatà . " " SentiJ1)entele§i tcairilenegative.-a jignit foarteputernic0 femeie.\ ~MIIJ4.. Eu n~~'voieaigh1çesc.1.' Însii fiica a tinut ace~ta . din cauza sUpAririi sale.'.rj. precisaasupra punctelor cântpului we se 'cereau CQrectlite~iajutorul meu pentru a ajunge la un contact la nivel spiritua. . Mama~ise plângea ca pe fetita 0 e.-o fadi marna Însi\$i.în'l9?4ati Ces.' < ::"<'. .<:. este "s~~legati desubcoJ..:. struotiimor ~lUaIe'Pe aceea."'r:i:::4Mf}i~ti. 1 . l ' ' D~te urmiri grave. marna sa Defurmarea structurilor câmpului' sau a fost transrr.În' mtbcort~ent.. .activ. De. 1.i.micum ...Multe.Întrucât la nivelul câmpului intre copii ~i parinti exista cea mai strânsa comuniune. Supiitarea eSte.-'.supArat foarte tare pesoJ:ia sa ~. '..' .. hi. nu .spre mtb~ti!mtul'omultii '. ". Bunica tinea supiirare pe . oarecare. Corectareastructurilortrebuia s. conCentFarea.cum se schimba atitudinea colegelor m!â de fetita. CU toate Ca ea nuera un bioenergetician' ~i bioenergia ei' eraa oinuIui normal.. "./"..~. . Dupa corectareasttucttlrilor.' p" se' . .Înprezent ~jpro&eSi s. .corptilui 'fizic.~ < .' '. cu laate casoJ:ia i"a dat motive pe*truacest luCIUibArbatul totU$Îsufera . ~1 deformarea l:elor mai fine structuri care riispund de el relatnle normale' binevoitoaredintre..i. r1lSpândite Înci\Jchi al..1tJ!IÎ'.-/l raliaqi ..:i~.l cu Universul. çlaila ~inovor sa fie prieiene cu " " .- ::":.: .'. a jignit-o printr-o fapta. . . Pltru1\di' În eI. . .(jreat .un biUbat'care acuza' ni.netnchipuitâ.$te'dureri de " cap permanente" Am giisit cauza balii sale.::'13f~. pamarel{i§i de.cât ~iin propria ta viata.titre..'. Cu zecettni inainte de ÎntâJnirea noastra els. .fl toate prieteneleei.. Eu.~:>:. . } '. el m-a' .' .. medicjna.. una din bele mai..Daci. ..-a. ' mamei. sQparare ani de zile. .}." :':':'. . ..' Principala tulburare de care discutarn cu ea era 0 mani supanire pe marna acestet\L Marna ei. ."~. .. Îttlfreptate .".". :-. "'. -':'Spuneti ' nume1e fetitelor.esupravi~ " "'..enttdui "..' r.proceseclU"e~u loe( ~~'ÎI1~.Totulecorect aGestea'?" ascultat ~iapoim-aÎntrebat plin de miraie: Dar spuneti.~'Îp:.' . 71 . respectiv nepotului.' .~pentro . . .. ~e1) c\Ulzaleholii ~ile 'vad. .' . al câtorva§coli ezoteriee.' . '§i:nullumaipentnlf~ ci mtf4Î ..nsii ' fiului ~i fiul s-a ciisatorÙ de ~ase sau ~apte ori. §i . au dus la rezWtatul dorit.'. deformare a structurii câmpului dumneavoasttà care a' trecut Î1l.Aeu~ s~bCO~tu10inül~i asimileammurd&1aenergetioi cu. .0 Întâmpla:t?Prin' aceasta jignire Logicaco~tiintei umWfeste orielttati. 'suboo~ti~r~~e ungbid al:acpunilor~i '.}!~""~. câmpul fetitei ~i este orientata Împotriva femeiloc Çolegele simt .c'Întnlcât f . :~" '" ' . .Logiœ 'Stjbw.1~6I1t. fiecare data s-a .~'.'" " 1 Am avut la.'aPIir n~tti dependente comPlicate~i !- ~. atest lucru ~inu vor sa se joace cu ea" ' ..' . ..:. ÎncAArc&.".~tateafizica. " ".Îl1cePe$AfuncpQ11eze.Nu.: ". Soarta ~istarea de saniitate a fiului.vitâ colegele de. pâti'UnzâM. ~u osuta'o1!!1tifi.".:.' ..poti 'oontr6Iatede..I-am descris toate acestea. Într-o situatie dificila. ' .' .eterminadifeiite nepliceri Î1lviata atâtaceluia pe Fare tes!1peri.Încercirile ''de sul>Stituiremecaniea' a acestota'm 'cele maimuJtecazuri ducm " disparipauneia diaau* 'C'" dOll!~mpOnente" .si.' .:..::' \' t: . '.cântpu}11i. . .aefectuar~testelorvi\d ca tOatefetitele numite <jefemeie '.'~~~'J'/!. :.În prDJciPaIap~jullll1c(Jilosofiei.dI' '..>." . }' '.'consultatie. de fiicasa..ea.- \ \.. Mâine ele vor. \. '.bloca _6n~tientu1.zvoltarea'.. nu erau tocmai În regula..ri eliminat:ea bloÇaje1or dintre«n1$tiÎntl'§i În ~it.'om:$i.cint~.'..': \~"... supiirarea copilului pe piirinti sau a piirintilor pecopii cf~eaza ruperea.~.. \ -::'~'''. I. oameni.'.e IegiJor Universului care po~ ~. DiscutaIDcu mainhnÎij fetite de la ani.. tot cepâtrunde ".' ' .mamei s-a vazllt.Orlan tratam pe bunica unui tari~. au 0 atitudtne'negativi\. Îiexplic eu S-i\. . Probabil ca ri-a putut proceda aItfel .-:.. deati ghicit toate ~. .\IntIJ absoJutul subco~~tuluier/l. '.:":.dat:. 0 vit~ .

. Eieste u'nom bun.a$U. fiindcii arn > d Îndiirat~i ldvitura . -'.marna ~i cietata trehuie ~Ii fie intotdeitÎlnar 'cele' de respe. RapçrtUrile. ar fiputut apiirea probieme'cuinima. u fete .iltl. sa.s-ltpetrecut o. .1 .. ".S-ar tiputut.-i aduc la normal patametridebaza..' '. lainceputcatastrofarde scâzut."~aelirnine principalele cauZe.-~ este lin OIiIminunat. inima. ÎI sunam.â. ÎI1câtcâteva ore 'sunt insuficiente "penTtVllrl YÎtldeca:.. :</. curiit câmpuLdeti'llburiirile karmite) sii-i elimin m. Eui! swuun:..eacurilep. Aceastaesto infonnapape.. sa-i. star.pregiitÎtpentru metodamea.'. ACÎlm toa. sa nu reu~escsa-l1Vindeç' ia plecare. .eli.fi administratanalgezice.inraptuite de piirintii sai. kartnice este 0 metodii . caurmar"..' '.amoa:u~lebolii.piIiii la mieznl n°Ptii.te aCe1:iteau a fostpterdute.rerile. .:i".l. '"" : ' . stlpere. durerea tre&tiiars!.' Vinovat era tatal.>. . \ -""I.c.'.~:P~W~~ I-~ explicatca numeritlishe.Biirbatul. Faptul ca -1-au apar.1J~ea ce I"a servit drepto bunAaparare. '.inL/' r . oriee om care s-arfi supiirat pe ei. . N~ "veaillt"'FQbleI1!~i ghi~ron c~IIu.~.'.se prabu~e§te" in' camp ~i nu se petrece pedepsirea Instantanee: noi murim cu Încetul..ctat.. putemrca defO/matie a câmpurilor trebuia sa se manifeste'printr-o . I~arn cerçetat.I:a nuci deloc Îmbucurito~." demu/t .' .acest lucru. ..a Ani legile superioare.cuno~tinta la ~coala ~i medicii n-au putuisâsptlna '. Codullegilor' ~iregulil()r 'care aexistatÎl1 soc. Trebuia sa-~i pUrifiee' karma.Eu mi-Ml continuat actiunile.s-ar fi racut mas.dus in situatia dé a agresa rara voia sa .~ ~ mtemeleze . Daca i. pani .in1:lecareorâ$i-i explicarn incalcarlle . De aceea el si adesli. ln ultimii câtiva Ani.\'.1êtate În to!ite"v.!.ta" M. Lipsa de Întelegere §i de sensibilitate nu ne rermit sa vedem procesele reale.~fÜale C~foot~'SQfie.EI a vrutsii.r:fetita. .se4:uca 111 octor Q sa-rpotoleascii du.' " .'. ~i itm cOn$tatat.mtâh:1ea. MotÎvul? Se supiirase pe mine: Seara a vrut . dw:!nu putea. 'de tratarnent co~dt:rindpiilrdacâÎl vainfluenta unbioenergetician..°ri se simtea jignji. conflictele in 'care fusese ..:_.fa!A'<!e..p[Îm~a lovrtunle deraspuns.t~lt' "'" ''. .~ p !a su~~t. '.\! grava bbalâ fizil.inrautiititfiindca tatal s-a suparat din nou pe mine~. s<>liçitudine.Iombare" J-a sa/vat de lainfarctdeoarece ...iIi §Î'i s.aceea pedeapsa c p~mcJpala s-a onentat asupra corpolui ~i el a' Început sa fie bolnav.s!inatatii de "la disumt{. copiluL Înainte.exceptionale.pararnetrii lui spirituali sunt' destul de OdIca.tmice demonstreazli.tadiculitâacutii'illrcl .. neefieace.Î!1regjlJnea19mbara. .chinurilor fizice e~i§i salva sufletul. când erau sfinti. Acest lucru a inceputsa inflllCnteze inmod negatIvstareasa fizidi ~i..~.aie bolii.. tanât incâ. .l'emele ~rera Î :~i":lbolniivjtsotul trebUta sa plece r/Jtr~. El aÎncalcatatati. Acest lucru ei il vedeau ~i-l sirnteau pe propria piele: Acum n01 totiavem karma negatÎva ~i de aceea supararea . Spre-:seara'. :~ . ~r bille..t. Era un fel deprofilaxie: oarnenii ~tiau ca n-au voie sa se supere sau sa jigneasca. : '.ut dbrenle .. Starea fetÎtei s-a .> Nud: ~ult.rboala fizica ci ca\i2e1epentru ca simpla eliminarea durerii tizice putea sa-I coste foart:esbump.ampului.. karm<j" estul decuratii.'< '\r '~'i . ~I et !I fl\.. snpreme.~~at I-au .urdel.tlllhe ca top .~~. " ' .~~ 73 desl>aqid?re~.vtatade fMuli~~ se'ptindéa~e. Pe seama. .. -" " .. a inceput sii-ioreascâ incetul . "~'. fentrumine lucrulcel mai irnportaht6Ca.in mod tlocyent . . se." 72 . insobimb jj-~Ioc..DUpâcâteva zlleÎnsâ m-a sUnat sotia ~irn-a rugats-o consult p6'iiicii. . .çut1!.~Niv. ÎI1 subcoll§tient uneorichisnfilrii l7anUlasca. .riotej~În1potriva destriimarii celo~ ma! fi!1estructUri ~ecâmpului oamenilor. C6Ccetarea StructUrileka.:rn VI3Fi ersonalii. oN!.. ~lin de.!I1ise ridic~ dar a ciizut ~i §Î+apierdut cUno~nta din cllUza dureriL Omu1nu era'.avus~e .functionala sau organica. . se supiira §i. Dirni~ata. i~i pierduse . " . cercetâhdu-i de/a distanta structUrilecâmpului.~ 5~~~.intâmplare inter~an.Si.cuÎncetul..ti~\o de o-.iIn~am::Ultat'din nou ooadere anivelului energetic ~i deformare!f.cii nl)a apucatpentru ciiacti J»..ud . În primuLtand.Ia ntv~ul'energetic poruneabiblidi: '"Respect~pe tatiÜtau ~pe marna ta ca sa se prelungeasca zilcletaiepePiin1.ce-i' cu ea. deplas~e de lunga duratâ. o~menll la mvelu1campului.'' -'. .elul energetic. supiirarea s-a Întorscare respectaulegile a prirnit-o. Armonizarea structurilor.:\. mo§terÜt de la piirinpisai.care am obtim~t-o ..dureri!e au trecut \Iiel\! putut pleca-În delegatie. preinfarct 'iar ' acumÙ d~rere a.ai .oamerui. primea pedeapsa pe loe.!M_apâtea ~ro~le!l1~cu inilt)a. de.prezinta tulburankarrmce ID pnnclpal sUb forma unpi putérnjc simtiimant al jrgmr1! pecare I-a.

ceva neplii~t nU:-1. 4e~marna nitase deinultaceasta Întâmptare ~itI.i . " . . .-.""'" ". '. .'el! ~"a'.gosœ.. ..' 0..a'fiicut dintr-o dati foarte.târZ/q. ~iacest~~ntimellt~au pers\stat.e. bineltu~il*'cei'ce!vfl.8.cuÎl)~~!n d~elne . '.defoFlpapl ale campulw ~ldeodatiicopilului i se face ~ J1jairau.PrAgramul. S\lpiitiitii SIIUurarea de rau În . . ' . ' 'co~ltatieo . .distrugerii Jegat\Jrilor dintre oameni actioneaii "re!atlyla..!~.nutrescceidin jur fatiide (}lU '.~ce~eoea ': .unbloc infqgnati°nal care a ram~ fu . ' '. . ~ mœpe si !Üswgiu!eja nu relatiile ei. : amelioreazadelitinul~sinatatea copiilor. .""0-"... inSâ la . '.. .a apropiat de icoanasa. 1 1 1 \.i~i sa tmem. c~p~.74 .vni pOveS~ca s-a d~iir1itde sot ~ ' consiiJeqci~v. . oœsa v raspurtde#1!n'~la$i.ita deat~t lup~ estemamasotJllui'.!Însa. Viitulul ~I. Cauzil moqiiprimului çopi! ~i adiatezeîcelui de-a. C~nstat .! doilea erali oputemica sllpiitare a femeii pe sot: Dupa corectiile. '1~ " ..~::. !~[.!U'ey. seintensifici putemJc ~I deformeaza s~cturilecâmpurilOr'omultii.. ~qec '~e..nea( mtle&nlsn:1Ului pastlhiiraului pentruçà un rauÎacut cândva-de eÎ~i:programe..Ibirii.~ bisericii::':Aco1ois.tIU>-1 plaee"nora"msa in realitate este.. (.aidivortplui de sot.' 75 .idl:teriorat"complet.DupàteltitiVinovat.unmecamsm.ismul exist! În câmpul cice$teia peel.Qoneret~!~~~~~I~y~kri"prov~d. .'.~IJt.." . "..\{datiile dintre oameni sunt detei-mina~~dbni~'>CodUriaie .se mage .d!fo~i. Ba ~I~a creat. Incep 'si tratez copilul.om)al.')." ' ril?l.-1. su~t al.<.fj~.a..~gatl':v1'. wrba de actiu. ?neapen~ marna.urat sotu!.aI icoanei. mult .6ÜditÎn'~ ~aSunt(\~care::sUl:ltu. nefe~edebdJi. tot timpul era supiitatâ .'.biG~cnu tnltnai asupra unuiindivid ale .. fiittdcj vadc50prezmtii .un set de progranie care detemuna interteiatiile~OI. " r' ." vjni 1'1~ .invidiati~.-''' ~'. ... sii-~ ~teasc~.deb~e. .' -..':. Analizezcauza." Averntla ".~. FemlJiiÎi rnurise primul copi!. nuU'departe. ' 'câmpul I~ui siant ~\.' .cr.su11t°atJ1!mÎ .~ e. D~ . .tnceput s!cercerez. ~ " '." '.lUm vâzutllumaistratul superficia. Soa inteJ)sificat diateza. '~ .. œ~... 'l'.a~o.cauzanu era una singura...~fiCtt:4:d'.nw. '. 'r. sUuGtUrii )câriiPtih:ii::. fiului. ..(J8D1~~~~nst1tW. ~ cauzatii de Îinpet'fecpunea. acest IUON'ne curatiikarma. " .Una din. ~ii mt la câmpul eÜ'.~enea .. cI.tân8râ'tnamiicafemi~acerut " ~i '\ Ip'ilSCi:. Cân~.pentruiertarea màtu~l1 sale. . ri" n\Dnim .. .it!1Î11tecà orice neplilcere este .ei (fiul). .. Sentimentele de dr8.:aplicate.. .. ':. .Wmanentii. $i'qJ oamenii.. rau. ".~ ".cumS-amtâmpla~çmn arata o~ulpe careea ~a supiitatÎnsa ..~". i-am spus eu femeii.'a"i d~pâryicutoate ~ u.flumea.Ne~temopun~ numm J~ m~e~ fi~c.deaJti ~ameni.iJ~te~o~ Ou'SOpilej.ntai.tieutu1el ~j. Sentimentele _negatlve.nivelul. .compol'tamental mamei 'fi' am vazut . cârnPu~~i lamv\"..' '"'''''~'''''''.(}IU"f\~P~~~cjopa~'. .'.:boIitO. spr~ comuniune~ oamenilor Ii 'Î'I. Maroaa Ca.ide diateza. sa marrifestiim i\lbite<fatâdeQJ!meni..1. .. . "marnaÎ~ poate ~plica acest lucru prin faptul .amexpUcat ce.!~~p. .. oorespupd'cu's1(i~'cuceea'~e-i acestula..in ea destul de mult timp.eat..elilecotnise de marna v1ruIui ~i ea' s-a d~s' la' .F. sa vad care. .. ' f:meia nt! ~tea. care IlQiiiiubim .:gnÜ! 'Asistentamea &VtUtsâ-1 ajut~ pe'vatul eL Eu Î-1II!1xplicat e 'cafe au f'oatgre.. laprimavedere... ..tinuJi\.- .le&titudinii ~cestuiafati.I. ca la Încep\.lfu~'În~or~i sub~n~tient' ~i"mai .. distrugându-i soarta ~i relapile?'!so!iA. Câmpul fiecirui omOOl1tine câte . .titi sup~ratii pe so!...a . Cbi '''' . copi!ul a)nceput sa se simta cu multmai bine Însa deformapi!e câmpului nu pispiituserâ În totalitate" C:.o 'tentati\ra -de'~'. . purta":inecq.na6$t:m.t°areà#acienti.t.ca . s.fe!. orientat.~ubcon.~.'1IgmP. mcuttot ~si\jjlurpe!1tru.' adesea 'se cet mm Înçlr\lap~âspre-~ceic~eSUll. m(CaJi. """""..câmpOrilor lor.J. impçtriva nOii$aseintrepr4ide:. r"iJl~J1t~~'i~'i'1.ti$nJe..Jul SplrÎt\lal 'trebule sa pastraD1 in1:otdeaUliac 'oatiti.' mm puterm. s~t oamenl Cllfesuferil\~8.'cii pânâ la n~tet"~.'~.oipersoanii fQarte draga.' .eI.ableste~... .î~câmptJl~sW!tçQntinutet>fogrameaie atitudinilor fatA de ' .'ur~'~epe carele. au. ' .1dÎl1etde..'Uf.:atn.1 .'pentrtI. cauze J\r~ supar~ea pe. Chlar ~i sentimentul..P1UZ1\.'.Am..ci pe cele Ille fiul~. 1. ~1.- -.'. .t alaturi ~ pe . Am stabilit cauzele ~i i-. s~. ~erenie.este . fRrli sa~~i co~tientiieze acest sentlIne~ tara a se eliber~ de el..

76.

-,

~"

f'

.

,r

. -,
)'

-

'77
.

.~tÎlnpul ~sulla~eiQfel11etelft-a rugatsa-iteste;l~e I~ distan)i birouldeoar~Înultima \Terne nu-i mai~neasa intre in.~ M-am uitat .lItstrua.ura energetica i a Uicaperü ~ .amvizut el. 1rei ZOQ.eIegative fuarteputemice, alecâror amon eraU dife.ritt; l persoane: Ceamai.periculoasa §i.mai. Ileplacuti,eraozonaQi l1\Z!de. circa un tnetru"creata de URbarbat Ii cârqj Urlatiwi'fi vârsta 1 Je-,am d~ri8 .pacientei..Fetneia era.nâuatii. Col.l' descris'eraun tip bonom, poIiticos§i care ostima.rCrearea de citee el,a\unuiprog~de distrugeœ ,iuriÎnc.impul eQ.~ . , ""'~vestÎ8aPileaie§it la ivea1iifaptu} eê.fernc.,ia 4ce~i timp ayea . .În ~nu ma .drepta~. deolltect pr~t!l de c\istrugere lIferneilor. ~iAtl urii fatâ.de' aeesteal'Cfiona la. Colegol respect/via niveluÎ ., subcon~eatului. ..&esti,lwxu seintimpii 4tuncic.8nd autQ1'Ü
.
.
.'

'açtiopare de la distant&'.Este 0 m~eVta specifica wijitoriei ~i de ,

:c~

in mod obi~uit, nu ma folosesc, Nu~u

de ce ml-am

al. lncAperii parea PUr~i

simplu, imposibila..Ùontin\$Jd

principiul ! §Î mi~ain . dat acc.irduLDarsehimolltea spirittiiilii,co~tientizarea ilvindeciipe orn lar a~esta:ra un el.ementalinagiei. 'Poitte.ci din dorinta de a 0 ajUtacat mal repede pe femeie dar $i de a face, .se intelege, ?~ge~t ~11nde 5chlmba.S 0 atta cu ~ . Int âlmr.ea e ti . Erit Plieut sa Simp C pOF ! ect I noastri __. s-a.lncheiat .Eram f6art~mulpJlIllt 'i'este,pan-uore ml-a apiinii.senzatm 1!cuth'unui marb periC9LAmii1~ .sa cercete~ cauzele ~i am inteles ceea ce se petrecuse. .Pro~l~a~ ca , ' progt'an1ul de distrugerese' neutl1llizew QUmal 'P!1t1. amt~ ~~ c

, itlcaica(

a

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:_

,

,

,

,

,.

.

-

..

,

,

,

,

.

-

"

'

chiardaci se elinUniUn,alt mOt!dm oâmpul om~I~I;~c~ntmua

.

programC!klr unt"8aU,inai~sau s
lOCIu,'n~:trecute."k

gre§~le sivâqitede 1>in4n..

oazJl de':farA progr4mul4 Jostcreat' de

stràl)uniC4fun~ui.

c~e 4doriUnOarte4 fetitei.pe CIlieIf

.

nii$Qrt-'OÎn\II"IM:uneisarcini neplanjficatt;. Acestiltogram a'fost

ÎntrJatit ,de puternic, ,mcât, a continuatsa. existe de-4 lungiJl. .
câtpl:'Var~eratü. Rra. sii.biiDliiasca-mr:l1ic, 1110~tOrul,ac., . prograOi'distnagea În'mOc.tSuDcOÎl§tient 6/lleile..Acest lucru .Wi. f "~tat ~.v!.petsonali..Primalui sotie a.povestit.~ .uneoria~ nifte~ cw1QMe,nemfelegând de co ,~.tara sii,-fi. dea s.e.amade acest lua,u, se trezea Ci se repede cu CI,Iptul8s,uprjl sofulw..,EI s-au desparpt. Cu a douasope relafiile au fost cu mu!t mai'~.einsii, dlJpi cinci ÎIIIieiletl'ai.:mcomun, eaa _t intr':'un tJ:agit~den4Cereetând strucnmJe.<:Mnpurilorambelor feD1e~ ainÎnteies cioambele caturi au avut 0 singur.icauzii:unp.rogr~ autobOn} dedistrugere a,femeilor, ~e'exiSta ln 'CâIDpulacestui ont Si program 111acp .0na"çU atâtmai intens , cwI.'At Qmulerirmai
.
,
, ,

.

sa existe'~ sa actÎvezeÎntr-unaitloc. Tre~wa gaslt loc:ul (lare ~ s-a .mutar.acestprogram. Amconstatat ca elmtrasem camp~1 rnet!i.Atunci'arn;lntelesde.ce vrajitGrii trin:tit,ooala pe apa, ID pâmânt, În plante in' diferiteobieeJ:p,În.bllZcon~progfaJ~1U1 va actiona impotriva: eelui'c,are l.a ~xorc1i:at. Ammceput. sa Q1Ut ptogr~l instfucttirilecâmpului.meu '~,'nu.I-1U'II g1isltL'an; ~operit ÎlIsiÎn cârnpuLfiu!ui.1nE:u.El. ~I_a ','~ m~teneasca . kanna omului pe:catereu I-am' salvat,trebuluadistrugafemei!e pe cllte le-ar fi iubit.Eu n-am putut opri prograll1luincânlpul .

fitiluÎ:meudar,ÎlFacelll$i tÎmp,Î11Iipâtea .,i râQde-bii.rbatA~ .'
reU$itsi neutt~ei sH4i~apoiezpentru
,'.'

cam 6W'/0' diftacestpro~' re~l.a trebUÎt chi dejarell$is~ s~..~sup~rt~~nfap.tele §i eLincorect, dat'despreacest
'.

sale indreptateiq>otriva femeilor. PrmclpiuI.trnrutern.boIi. pe
I!,a sau indiferitlt obiw;eeste
luCt\l mai ,târziu:

'

legat de fem.eutB&tatui nu ,aveaeopii.:Biiiefi u ,;eputeau n~te n
'.

.

.

,-

pentru ca ei arii pri1IlÎtde la ,;otprogramul de' distmgere ~i al' fi,' distrus tara Y9ie muIte altefemei, iar feteien-Ilt fi avut cltpacitate . ... vitala. . ,', ' "',' .. Pacienta voiuio-~i,ajute oolegul ~i, ~tiindca eu potefectua corec~i ale câ!uPului prin intermediul.desenului,m-a rugat sUac acest lucru. Am seos programul din câmpul acestui om vrin'

"

'Foarte ~ulte boH sunt puse in legaturi cu faptul ci oamenii nu~tiu câte <k' periculos ca Înpefloadele de putemic aVant sufletesc, dragoste; cand niveluLenergetic al omulw cre~te brnsc,

sa emane gân.duri~istâri emoponalenegative.

'

. .

< Odata mi-a,.cerut ajutorul Q..femeie al, Ciiru1 copi!. avea enureza. Cautcauza bblii copilului ~-i spun marnei:
~

:

.

V-ap supâtat ~ii-ap dorit)rau!unui om ~ncut4rean.

Femeia nu poate sa-~i aminteasca. Eu preclZez: . : Era in februarie, cam pe 11-12.

il

f'
78 , --Afost.~anuntii mele!
"

-

._"

~

-

79 J.
, ,

-., C~,~amtfimplat fa nuntâ?

;

Ma tem ca s~nsul ciintei il Jntelegem acum Într-un mod cu
t
totul confuz. . .' ,

Femeia nupoate, sa"~ aminteasca de niciun feld~ "tJtAiri ftega~ ~ute~ce sa,u ~e n~e faptelegatede nuota sa. Diti)/~ confiSIIIatiacampulw vad 0 SUpweputerniCii pe,o femeie; roda
. cu sotul. , ' , ' ' ('. ,.:,' '. . ,", ",
, , , '

." ~Po.teca

v.ati certat cu soacra? Femeia,~i.aàlnintit cugreuca soaera j-aziscevaoeIalacul
.

Studiind reIigiile mondiale, am inceput sa 3jlalizez nofiunea de poeaintii. Aceasta este, ÎnaÎnte de toate, nu un ~ir de remu~c~ . sterile 0 autoflagt;lare sali phere de rau asuptaa ceea ce a fost ln trecut:Prin asemenea, triiri, omul nu poate decât sa~ faci rau ~i
nimicaltteva. ' "
,

siiu, ~sii nu 'avease.nti.inentul unei mari jigrn'ncare'8ii:Se fi PWat
, În memqrie:: ' , .;~ 'Eu!hcep sii inteIeg ce ij,:aintâmplat:

A te PÇlcijÎnseamni a"fi Îndrepta toate foqele asupra propriei
,

'",

:

,

tale schimbiri ~i nieiodata si nu-p mai repep gr~elile. Acesta
este procesul al CiiruisenS st1iÎn explozia energetici prpdusa 'prjn con~tientizate ~i oare trebuie si acponeze În sen~l creapel. ln timpul ciintei are loc ruperea lantului,de cauze~i.etecte În care? faptii:rage.' dupa sirie pe' urmitoarea. 'Mecanismul. transmtten~ informa{iei câtnpului, adici acumularea, acttVlZar~a .~I

'

.'

','

" '

~JnaqainJntiietafiJnlt,ostare
energie caldsalii de:aceea

pe ,soa",,-.,' .~mneavoastr~ I-a:'produs aCesteiaun foarte mate ~reJudlcl~'întorcif!1.du~se mdarat; aceas~sup~ate,s"a manifestat.

.

?'Supàrare, ':c4W ;I1esemnitkativi,
. '

deputelJ1ic aVânt aveaci0 .

'

sIJHortna,enurezei"fhdui:duinneavoaslt!;",

-

, "

'Îndeplinireaprogramelor poo faptele omulul, poate fi'opni pnn
'caintiL în iudaism cel eare se ,ciiie~te sau În cre~tinism tâ1~1 , . ristignit.pe 'cruce care se pocaie~te se pot ndlca. mat sus decat un sfânt pentru;ri ei au nevoie de eforturide z_~~de on m~ ~~ decât-un om cu karma curati pentrua mu mtre~ga Vlatiiln
sanctitate. .',
\ '

- "En~remnu-i :~.bOali,ci printuI'senmai iuunor putemice 11et~'aI~ ~1~spili~aIealetopilu1ni.Este 0 bomba au
explozÎe;illtânÎ!it&Ci\re:nu-iobligatoriu
. .
,~'

boal~(~.;~;:~po!""
,
emOJiôàüe~I~ce-,pefom!at6.

se manifeste printr~
"
'

,

avea\) soartA nefUlcitâ,. sau 1J~te structutÎ<
.',,:

,\
, . . .'

, :I)~~:"t;iœ~ntitnêntal

jigqiriiœre,a

intrat

se!.~~.4ebat:asa timpÎndeluog$ nœrepeFlcol.Oamenfl au l'm:ercatÎn mod intuitiv si.d~ath~eze, sascapede sentitnen~ de supirar.e, s~l!u.i d~' vOiesaseaOtlmlitleze.MOdalitiple pei$u a face acest Jucru I.au cons~it b<>eetu1, splirtul veselei; sudalmele... Atunei Însa când suph!ifea estepn1.\tâ timp ÎndeJungatea devine de câteva mi mai
. P~culoasii,~

~~S~~W~'~ulnu rept~~n

la 0 m~ "
,
.

Dumini~a,I~, când omul cere iertare pentru toate ofensele~i '" nedr~?Iepecare le-asavât1jt cu voiesau tara de voie: Daca acest lueru. seJ&ce cu sinceritate; atunCi intra În functiune
metanismui ciÎntei ~i are lac autopurificarea În subco~tient. ..
.,
... \

lu1'.Oamenu~~~o~, ae iegttli, GU-~ipermit si fini pre~ mult tunp Bupiirat~ .ln ,iudaism~i"cr~tinismexi!ltA 0 sarbatoare

IQve~te nu numa.i În cel care' 0 fine, dar

~ În

copiii

.

Omul cu karma familiala ~i personala pura are adesea nevOle de mu/t mai putme eforturi pentru aajunge la rezultate marete deeât omul CUO karma grea pentru a fi În' rând cu lumea, De ' aceea in toatlereligiile mondiale este formulataÎn termeni prec~i teza conform cheia aspÎrafÜle personale ale omului catie Divin este mai importantadecâtcapacit1iplecu care 1-11,diruit natura. "', Mecanismul cainteitrebuie. indisolubil legat de Întelegerea , tabloului lurnii: pentru c()n~tientizarea ÎncaIcirii legii, trebuie sa curio~tilegea, ",.' '. La Început presupuneam ca pocainta bl~heazii' nurnat programele' formate de trairilenegative: ura, -Jlgmre, donnta (urarea) de rau pentru cin~va. Acum Însa vid ca, acest,e posibilitip sun~ cu mult mai mari; este varna .de 0 transformare maxima ~i de armOliizarea structurilor câtnpub,lI. . La nivelul spiritual fin fiecare om inltaÎn contact cu DlVlnul, Rilacum orice celula a organismului este contact cu organismul
'

,

ei, Contactul nu poilte fi intrerupt
.......

mc! ln cazuI celel mat grele

~

'

A

,

HM
. '. karmesauai"" , 1 > '. ,,' ",. '. ,," -' 'c', -

8/
,

"

' ;J:!HClIrul ~Qmportameritalomului,'StrurifuriJe Pulw fiec om conpnIQform"ha " ,-"'" d lnc~carea le81lor " sup:réJne~e,dtrestrw" ~ ~i.d;:,.pn~, el. m~ I 'in ce/elalte e Clitre ÎI1C iiJi '0 1, ,am m."" '''''''' """",.ntat'gra.ve " "y'''" InCilcirile ,CtI "atiit>maI fine , SUll t'lIi" eJurilepe ~e ac:es tea staI ,,' ,,', ,~e,mea:za", E~terita a douueze care se eXcU d reclproo, ce 1 " a primor ~c;eaa: p urita Ï nmord ia/ eaomulmdevui .a paca.tului 'dial ." l' ' l 1'demtees da P/!- Re gaJl dim'/!\:'dÎfrrltel...,IIW",un, i. " ,MU al

C âIn , ..

.,

'

" , .Discut cuo tâniiri'doamna, Ea a suferit un ,accident rutier, a

"

~I'

,

,

,.

.

,

,

,

'

"

,,

,

',

,

,.

,

.

,"

.

'

-

"

.

.'

..,,

"..

.
,

..

.

.

.,

,

-

'd

.

'

'

'

,

,

,

'

-Caut eauza 'lIçc,identului, analizez CQIlsecintele~i-i explic 1 'ifemeii interdependenta dintre nenorocirileomului ~ faptelesa/e,
" '~$i

'!vot 0 emope cerebralii~ ,
,

acum Îi amo*~e

degetul de la 0

,

'

','

"

cum ràmâne cu sânatateamea? ma Întreaba ea,

,

"

'

_

",',
,

',,"

._,

'

,

,

"

'
,

'

'

'',

'

'" ,~n",""ta 'c~treçeea c;e nupoate fi cunoscut,CâtreDi , ~ repreZl~t~ Rtmgere a umiiniv el mUltmai' , "~ ,;~finÎtlâlt ,area liplntu",,, ' aomuluT ol ',' r, p urificar a k ,~arme!.,' 'c','
'
,

,", ' Deaceea~apa'\prin
, ,
,

,

"

,,'

,

'

,

'''''''

,,

"

e,stn!ctwilor

"

'

,Cl\1J1purqJr, '"
'
", "

,

,

Cand Vinela consultape un om nepregiitit el ~teapta ca eu sa ,jntervincu mâjnile ~i'riureceptioneaza cum trebuie explicatiile, '! rtu,Îtttelegedintr-odata cat deputernice sunt acesteinfluentiiri
l'" fâta urmiiripentru
,

fata de a/tele,,Uneori se mai ~isupiira~iasta, dinplicate, nutreee
pMient, ,
" '

,

,

,

,,

A

,

"

" Unitatea

.

"

.f.'

,.'

,

'

,

a,

, tot~"cemdncon'

,

",'

-, '

"

, modul'''c~mai
,

nelWePtat.
,',

,~ara
'

uneon., se confirma
,'" ',..

În

'

Înc~~e
"
"

cuno~tiIJtâ, ~ mi'M, plâns ca"II moare . .." caute/e,.'.!uat;;fiiI'ii sa wea" otliavâ" nu'" ~ se he' daca vaputea fi ' " salvat.M~ lIUiuitat la distaiJ. t a la, tab1~ ,b , ', " I . OU,loener"''''hc'aI'''' "", v ",' ...at ne,ul I~1 am ,i\ZlI tJ>ete I1.6'''''''' ,.. r-.' !IIIWl ~.omatului " """"' .'a ' ':;''' ,." _" ""...
,
' , , , ,
, ,

', Ma".\'" at 0 da~Q c ,,
,~8

Peste cateva rile femeia a Înregistrat serioase ameliorari Însa,' când ea a venit din nou, am v~t ni~te d~f()r:miiriale campului cauzate deneÎncrederea initialii ~ de at1!cul pontan asupra mea, s 'Îi eJ>plicfemeii,toate aoestea,
cr- Nu;-a~a,ceva,este
exclus!

-'- Atentie, vadesc;riu

situapaJ

r '

',

' - le .zece-minutedupa ce ati

,,

,

'

,

,,

c

,

,

,

,

-,

"

,AAia'.8iijJÎ~neze,'
l"" .
,*.n ,) ,

' nem I~Ç't.,
,

,',.,,',r~pra_cr.eJertum,..
.

,'.',..

"

'

"'"

0 ,",",::~,ut>trava
" "

,

,

,

'

C~amele
,

stitea

" ,"--S.ePOlUe "'.;+*81' ,,:,',
.:" "i'
,

actidna as' ", .,.r"l!Prl~""'VlI
,,~.:tK:
,
,

"8"..,,,'"
',;;",j'1~"n'f

", pnnbIOeltergie?
i;,~~:.~'';;"'~;'j' >,t:i~:',:"-<,
--::
'
,

:''' ' , i'ln cep1tt' siL tteu.tr ' wez" '''''' ,l ,l, a ":"-'-- ,, aJ "" ,"", ' ", '''''''liUlfaotr-ava, Q1"8am "'smw ""," w ~am te Statçe,ln ".
",

~ ---~jmlv~\m
,

~
'"

'~~~,,',)'

,'-;
',"

' '
,

,

,

,

,'

,

,

,

r,.,
' , ,
,

""

"

"

' "

,

,

Ciino , ... '
_, """"':'

"

,

()cazie; poate mtrtO altacarte",
'

' i!WeP'esteo jwnà tate cJe'or a, ' ' ne, catnele amc,eput sâ-~i revinli l'utin Cate putin Situa' '. .' ',', Îmbunatatitniu/t P mIne ID ',P.a: bioenergetica acame/uts-a ,a tnibuit cm'n~le saman ance otra~;~ Am con:tma ~teresa~ce , ' "uuuamWstlg.apiJe~' t atn vazt,It baza ',aces ' tel,' I\e feric ife Întâni p l'an s'~'6 a COntPPrtamentul' ca la , stâpanel ' , saie ,care.nu cu mu/t timp,m urma" ; tœ ii.lcase le giIe,supre me ale Umversu/uL Mai pe I ,g. d, espte acest 'caz ' ,..., "
'
,

P" ea~rli-a r t si a d"'~ "t gh s a -~~~l1
",

n'''''''',,m ' <m::1PJ1n'te",!UII:',"" ' ''' -''':
"

"

/\pal)', IISplqn /l,", ' ',",
,

,

,

edic!Un lJnti~e ..inate d a, ' ,,":v,
, ,

din
eu '

'~

''

'

',

,,

' .-c...c.

"

"

" dat\.J's!i-,blla\'""am

,

,

,

'' ' , , ,-,

",

'

~hUS "Je

-",

"

I

"

.

'J"

~Am)

,

"S:~ , ca\"uU:uensti1
,

,mod

ie~itde,la niine ~, awi \W.sentiment denemu\tomire~iÎritrucat ,karma dumneavoastrlinu e prea curatii, ,au fost,'conectate pacatele' piiri.ntiIQr~i,aÎnceput Ul) veritabil atac impotrivaroea, Ati awtnepliiceri ln ultimultip? ---"pa; era cat pe ce sa-mi fie,çiUCll:t cainele d,e ()J1l~ina;jmr tepre1'liritstructurile câmpurilor femj:ii ~ale ,câinelui: Ele 'SWtt identice, Animalele domestice, depind foarre mult deetica stiipânilor lor iar bolile ~i ,tra\.lmatismele acestora de ,cele mai multe or! survin din vina omulQi, Câmpul ;câinelui fusese curat În!linte, dupa venirea femeii la mine au apiir1Jtcontorsiuni În ZOOIi
capu/ui, a piciorului anterior ~i posterior. ' ,

_

,

,

-

"

,

.

,

,

,

'

'

,

,

,

'

,

,

,

-

'

'

'

'

"

,

,

.

'

~~ al'

,

vornvorUl

,

cu 0 alta

,

..

.

)"""

.

-"" latii traumatismul piciorului cainelci, Îi arateu fem~ii pe desen, Cine-i vinovat de deformarea câmpului? Stapâna! Ce Il fiicut ea? Mi-a dorit rau~ Îi explic eu În amanuntime tinerei doamrie, P.lecând de la consultatie, timp de-cinçisprezece minute ati fost furioasa dar, Întrucat eu nu sunt vinovat, supiirarea .. dum,neavoastrâ s-a riisfTânt asupra câine/ui, 'bine ca nuasupra ,', sotolui, sau a copilului, Coreetezcâmpul femeii. Se amelioreaza starea câinelui, ramânând ,distorsiuni do'ar' Înzoha unui singur l'icior posterior pentru ca femeia nu era mcaÎn' totalitate de acordcu informatia
,

Iii contiriuasi existe. Copi/ut. d .La prima Întâlnire i~am explicat ci agresivitl\tea sa interioari Îlidreptatli im~tnva femei/or este cauza sterilitlif. gastricisau esofagiani."cumG. atunci Încâmpul coptlul~1 s-ar firegisit programul de suparare fi distrugere 'a oameniJor mo.zulta~. . := ==ce cu ~'''' : ..ârui~ dmtre. v Care credep ca ar putea fi cauza?" .-&<. create de $e11timentul suplfiirii.. ' repe~acestet SItuafu..i m-a l!IIun~ dbro~ita i-atrecut detot.înultimul . . s-o iertap $i sa nu mm nutnfl nici un fel'de sentimentettegativefati!. .. " .el dooarece cauza bo.i" straturile Inferioare ale subcon. conceptuale co~espunzitoare. . daca ~Ol~Încilclm legiJe ettClI.se Irc~arcaAa ..i Înlpreunii .' În câtnpuJ fief.. . '0.ii '1 cu atâtmaitnult supir~În tine.2 8J totaIitate..'&-il ..ovind~e ~~u-l asiguri 'pe pacientimpotriva " .unflivel superior de etici cul~ sau.infarctul.' ~d~enoas1r~ . t . . Peiltru blocareaprogramului În astfeI de . J re. Unul dinu-eei are deja de doulizeci de ziIe bombliCU:exploziem~tli '~cbi!lt ~ ° 'infnnisuplirarepe. e 08. .. sup~ea a riimassub forma 'unui pacb~ de programe rnsubooll$tientul siiu.toate medic~ente1e posibi/e numm ci nu e dat Înapoi . . ..".Ünrecu diverse probl~e desâRita~e..&re ca$i ~um~ai SUP8rape Univers. crescând.ci. . nu corespund 1(.' în astfel de SItuafueste1lC~ptat tratamentuJ prÎligimnaSticaC/iaiJn~ 1ntrUcât vin~a~ era~. dimpo1riva. d80il~tr~8?1 arsenal al thedicineicontemporane va fi onentat num81 m imposibil de direexp.ifuapi pbtaparea tutxirculoza. " . " Îll.Logica . '.t ~ control strict aJrespiratiei ~i COIIGeUlnlrea oin::. înucma corectliril. .' care i-a liimutit om~ ca~ 1~ scutit de intervenfii/e de:duratliaJe medicmei$i cu ciit mmcorectarfifost tratamentul. . Acestel111Jl~aceIns! nu ~verneazi' . alti variantli: lm om Ii rost tratat.' ".fi~biar ~alele '. Diti nou vi s-a declan.at programul de <!lStrugerea sotJeJ. .atit arfi t'ost mai rlu .tIe~tulul' uneon ~ opun armolliei l\I1l1ii~ aproape fiecare caz expus m cartea de fa~ confirma acestlucfU. t!ml' mi ~i destQt felul de~..~ ' "'". l'cm res~ctll:"ea perceptèlor biblice. propriei noastte con~fe' $i : logica ~stenteJ $1 " ac~ poate mftuen~ psib~culfi SUb~entul ~ali " omlllni ~ si ambileze ~o~eledistruCt1ve. .~' catdiovaSculare fi oncologice.'..cmel.M~ brolWIta nu . "A ~icum acest mecanism Îi este strliin m~dl. Daci În acest timp sau peste ' . noaStri.din ultimelè decenii a bolilor . am reufit 'si reduc . ~wf<~umit ~campuliciinelui se IDdreaptaÎn . ' ".mmdes. - cât~va ~tmi sopa lui ar finiiscutun copil. '.asunatdin nou .Si Pl nunte: n-~ ~ole si ru supârat mult timp pe oamenii care 1f1 sunt aproplap .. ~n1r? . 'Peste doUii Zlle cun~tmfa mea m.'rnetIUI~.i toatli pl~ ce I~O purtap fastei dumneavoastri sopi. ! . ..testat'peel.. .aceastli agr~ivitat~.iisopei sale.alicJl.' ' . . se giisi explicapi Îtt' deteriorarea condllIDor ecologJce" m alill1entapa necorespunzitoare $iÎn frecvenfa stressunlor. tu/I1oarea pulmonara.. ? bronfitli.1tot4ea~na. .tI1icât" acwn comportamentul oameniJor nu' se 11\81 blocbeazi prin mecanisme:. " 0 ~ c'" pot fi pedepsif.pe ce s-o'~cârpesc.vat.< doniesticedepmd'de nai. arpurta În el' 0 Un tâniir a venit la mine a doua oll1:i.natorul iicestUi.1. e 8ceea au Ca d ' . .lunit t~aisuPiirat pes~. ~. ~ se exfl/ici '.Ea~af~arte . Chiar '$1 un 0sittgurfapt caacesta araticli.Recent m-am fntâlnit cu prima sope $1"ne-amcertat dm notl.. qigrm ~. cinevadintre mddesale apropiate at putea d~l~ ~eto. au .i pCIII$tiinfa. iar aeum vedeam ci pr<>granielede agresiune s-au actlvat dm nou. .'"cont?lex de metode !eJapetitice apWt hl China anticA ba. CU.ecrudescenta . " -= . ' ~ 00 trebule si f.Trebuie si vi retrageti toate repro~ri/e . . Consultapa. Si continuiim cazul descris Într-o..dezvoltiirii Universului. ~ ' . 'çunol. printr. din 'picate..tenlt ~e la tatli. nOI exista asèmenea' bombe" cari! explodeazi din ce 10 ce. COti~ta' . '.o luni-douii cu ajutorul mijloacelor medicinei moderne dar cauza bro~itei. !. ..idirii ef~ui nu \~ a cauze~va ~ cOrittacarat toatt "cemobylurile" care amenmti sinitatea . .".

msa prograinuI de:distrugere.~iputea explica. într~o.s!lb<.efapt ofensa a vemt dm partea 1 .yiitorii copii. . .. . .numl.~a ' : ' l Oistrugerea.liaspÎJ/lpiJepersonaie ail. divo'" dar' nu.. .fosta dwnneavoastra sotie"atlJJ1cieu. . .sm al ofense!" care flInçtJonea:a in. tatal dumneavolIStra a jignit-O pe marna dumneavoastra În prunele lum de sarcina de aceea Q. .ve~ r~u~i.ltatl~'ni~ic. ."''':' .a sunat 0 c\Jno~tinta.de.s:a Jncwcat multit. UmiJint/l Jntenoara este cea care ne armo"izeaza cu ' Ul\iY'er~ulla'nivl')!u] . reu~ Sa le blocati m. Pro. .dilmneaYoastra depe aeum va ucideri. Fk 0 pauzii Pen~..Se~~entulofensei ca~ ura sau invidiarepre.!Vfeme ~PUel~puna. A ~ 8-0..~.ele cijstn. 's. aseau: IQ g ~118 .-' +.:: . Nu demu!t m.U!!mCC3i1!Smaldezvoltirii. . catre Dunwezeu. .aceasta. ~ .am cclrtat cu coiega mea §i ma liufoça sqpararea." "":':.aceea.lUIljl1~avoastra aQt1e.. .roat3. multe ori. .w8l1lul de . n~l/.e$a acestel II1I~card)ra . ~. 1W1..ta alncreat .r~ata .ca ideea lIlea si fie ma! bmeasJmJla~~H .O~.AAt .- ' 1 Nu v-a ajutat fiindca trebUiesa cerep..cdiilll.fenseledin subcon~tientul qum~l:avo~tra se ppt decla1Wachiar.lmPJtova ~tuije.um~hnt~. va d~lan. explic: .atâ'd~ Cft)§tllllSlJ).Intotdeauna ID stibcon§tJent nOI suntem cel care.'~n~ayoastra .pu ~mal ~P~i. . pentru ca §Ieasa fie.lcât.cdormiU bu~e simtiiminte pe ...'fie sa ment:i~a sterilitatea sotiei.lUcl. pentru <dumneavolIStrii.. . .' .. '. sa'l despartji. '.o..l1JlIIJ8e)nC4IJ1Pul populor dumnea. ofenseaz~ peacela ce. '...suP&riirilor.: .~ agresilJJ1ebioenerglltiça. Cauza era . fOstd. .x. .'. ell .drept s9pa djJll1neavoastra:.': '.rea repro~uriJpr ~~. ~~ti~~~ c~ r~latii Stiti.P1JD aspirat:ia .catrellfI1l:°wa lumii.de . M. sàdçunem efprturipentrua. ' .flicuttotul ca foarte rouit malntll. Ei ..distn.! Co~tii.b~ne. .. . : '(.1 e greu 4e . trebUie sa.tinepeaçeeaa~ ne poate iljuta numai lII!Piratia.'.~9tiune care.oprit.ale. .unfdcauzelnJ1:uapet la.çare:leau \Inlll.lZi\te ~i .~rtata. "'\ceIiUJ\It PMtrJ. carese aiunsese Înto. .§Jn«.lyt. acumuli}t" m ..mamabiiCb~lui.~iiva eohilibrati sentunçntelc fata de. Ile ofenseazii prin comPQ~are~qi vprbele .. ". ( ..fap~ CI!~Iea s. Subco~~tlelltulmsaeste . va lertaf1. . . care ~e fiA rptJta pun .pentru priete~~ pe~trl\ . $~o~ii.~.totaiitate. u: '. CI. ' ..( . -. facere de .eatta no~tra ea a fost cea vinovatii..aut<>mat~I ÎIIIp@tnvanuroriiprefer~. Prima i!. c~~i.I!."." pentru toate ID$!câteYa di/) fapteleei nu ma lasa I1ICI acum indifcrent.~nt " av~!1itlafllilleunbarbilt ta'" ' de t8l1lJlte :$e.lIllmecani. marna Ji programeaziitot'timpul pe fiu ~i.practJc n." Prograrp.el ~isQti/l se purtau frumos unul CIl. ~t. scalde:. lertare . pentru. .aCeasta.am:jignit. --:.. bânuillSca acest . .Via.se. ..tnsa va pot aJuta.În c. '-" c '.lll1trerup~.ândll. "'-.ca 0.. . .tIS -. .n bioenergetic deaceea n ~~va.n. atunçi 'Întregulbagaj de lira ~i supiiriiri ~mp()trlYapnmet dUmnej1V9aswi'i"S()tu.<' ' .pu mica aj1.p~11 ~ul)!~e §J.~a ~igreacare este greu de porDlt.persoa:neipecare.au despiiqitCeade. Eu aIn cerut iertarede foarte. §i la un pre\ext minor care coll~tJmteJ11 poate sciiPii.. Sto.~ 1 - " .. (I~ca.voastriprovc." asupranumehI1Ct~pra. se riiI!fi'âjtge fatii asuprac:le~ de a doua sotn. fieca~om vor dete=ma graf. faptul ca m-am ~Jlpiirat .s-.lCtu17iIQf:flne. catre Dumnezeu. ultjmele ti~i sute d~ aninoi triim din 1)!.)~ nu ~ep mtele~ acest lucru ~lnu veti r~~i:. ma1.spirituale.msel!lJ1J)a J. Jn . nU. ~cest lucru.o Cl. . Însa.co~en~ .lt.Am iFtat.fatide . dutn_volISqji. d~anul. dumneavoastra suntet1œa care trebuie sa cereti iertare . noi.n9~ ufI\ea~ .le tat felul ~e .pen(lri'i pentru . - . u va...~\! vep.separare.zintâ lJJ1adin "" formele ~e c!i$trugereaomului~ .. ..' ' .ÎiI1IpoJ. eforturi nuprea mari Jnainte ~i.pe. Pentru a I\Uva .bo~.. . J. autojllat laniv~lul s\lbcon~t1entuIUl.CU .pentrucii d.e.". .l1-a.!. '. n .on"tlentull\l.nitniciunulpe celiilalt .. 0 conSJdcr1lt1.~te demults9tie m pla.a supiirat pe dumneavoastra.al sentimeritelor \.' Î!lpIWj.nta' omului e pa Q micij r~titii.lulsau de protectie ÎmpotrJva nenorocirilor. . " ' J l "". fiului se decIan~eaza În subcon~tientul ei ID mod .a doua norlqÎipJaçea lucru.!ve. daca ati fostjignita.tii nterioara am.\gete al ~otieiaclio~ AU . Flira sa. Suparându-va pe p~m~ §opel dp~eaYOll84'a. ~cestela nu J-jl plicut prima 80tiea fiuJui ei ~i eaa . cum.'~\!!Jc~~~t.\ imic.' ..~ j la ::cea~aL ~iça" disensiune. . femeiaaÎnceput .. Smw~?1lJ.-.dIVIne ale.dar~11I). '\ l. Rezervele karmelpmenlmsuntepll. produs necazun unor femel ~! a prin aceas.

.'. prin inteimediul fa. ' . . adeseori În programele distructive . inl:ef~ti in fOnil interior i sI--i g~o ca:iuIoriCiréi supitiri trebuie si ~ ~ v41 puœmic de distrugere 'a viepi s-a reintors la ca.- - ' )" . .. . .) dumneawasOi. kannice de distrUgere ~i degerierare. ... . . .-PutilHmi pasi mie de top ceilalti! Eu vreau si ~u in mod . vefl avea . ajuta . si se. trebuie 'si ucizi ID tine dragosœa fati de el. Uciderea sentimentUluide dtagos~.~ercetez cauza. a ris copies iardq))l aceea a i~t in arrtreu - " " Femeia miintrerupe: . anaIizez cele intâtnplaœ cu biiatUI.patru ori v~a dat târco~ De decl~at in~eavoastri progran1ul~e ~trUg~re al~~~m.' \. când aceSta a implimt " .~ pe a tOpillor.lertarepentrU~el. ' 'Tot ce am 'exprlS.: rimânând mul~ ani. '. . a gândurilor. '.. C1riSti Idei".repr~ntiterenulpe'care prolifici muIte crime ~i motivele:.si Si vA pisttap sinitatea. inainte.~ autodistruc1ive. ". . mi-arisptins:' Uciderea uituFmt omo .. Într-un moment bine' determinat. .acestmecamsmsi functioneu msufletul omului. 'la unprogram cu. . .~ .' . programete kanmce'.la citi-va'bioonergeticieoi insi rezultatnl a fost.A~ ': Avenit lamine la C<?nsultafieuncuplu de la tari. un bmecunoScutcomic.' tn structUra cam-puluio~ului exista sute de prograrne diferite formate.' a em°tiil°r. . pe care-l pbate comiteuit omtn viatA? .ale copiilor ~ nepoJilor~utoriIo.'.' .de a ucide. . .Sliportat. ' k . Supnmand IDdumneavoas~ drago~ reprimându-vi sentimentele care vi aslguri co~~ea cu.' . .probleme nu numai cu fertilitatea..:". Filllior de c~ncispreZeceani se uita ta televizor.' urmatorultablou: mama avea un eunoscut care 0 iubea enorm ea .p 1'eufit si ~~p uitalt 001 ~i "-&fiSUplrat-pe . daci ele nu sunt blocate prin mecamsme ence' ~I pnn \ .'.ptelor. iwmei aeest progran1 - Sttpinit ~Ipe dUmrteavdastri. risfiingi asupra fi~lul . nenorOCln.L.Cât timp va dliinui În dumneavoastrii ace5t sen&nent. C~IlÎl-ll - Odatiam intrebatfrttr..a~estwa.. p!r1nJilor .? . dezicându-vi incii 0 d~tIi de iub~e. omuçiderilor ~i sinucideriIor se ascuude. Ce se intâtnptase? Femeia a ucis iubirea ~i ~i: Îmi continui ribditor explicapile: "'Acum vii d~cep de top oamenii in folosul dumneavoastrli prapriu.vAfacep un rau nu numai dumneavoastri CI~I~ora.r ~est~r programe.'i~nsl a fost in~ferenti fati de el ~i Îi distrUgea cu buni ~inti IUblfea. m~estâriJeèKterioare pot fi diferite. : . . Programele'nu numai ci. Înain~ criminalilo~sau .~. . progiamele clin ceIeIaIœ Viep cafe aucreat llitliaj:ia.' Î~ subcon~tient 'fÎcreate de.. ' gândul ~ea va smuc:ad~: .in cimpul SluperitrUœ.~ofensati)r.~ul n-a mai .Nu exista. cuuoscuti expresia: ..i' lM . tiinuiœ" pâ!1i la un momentdat..de VlCtI~e!e lor. tof! 'ceilalti. Principalul cistéCa . 'ln filosofia orientali este. : -. Dupa aCtlei1trebuie cerut~ertar~" pentrU filptulci n". \1.-'-1.. ÎÎ expbc feme~ E Amtnfati ° femeiecare acuzi sterjlitatea. Este 'vorba de ' '." -' . l cincispre2ece ani: '.el ~ abia dupa aceea si Ceret! ludufti.InW SUSse refer! lastarea iritcinoari. a~fo~dejap~ .'. a . ' ' .AcesJ lUctu vA va. Numai prinir"uit astfel de comportan'lerit se pot "Ioca programele.câmpul omului. 11umneavo~a.a omnlui.. Cauza crimelor ~ 0 niotivape aparenti.unbm.' .'. Exista 0 mm! mai mare ca aceasta.' .(J.in final. concret ce $icum e cu mine. Ajung la '-. " . ' ~s-a sPânzurat. .în peJItnJ faptuJ ça els-a terefJ .. S. ~i pe'a .'. . 87 'rertare .?ulwIl este imposibil'sI-lopreasci. ..o'doafi opacientidH mea: Car~credep' ci ecel mai mare picat.1cilcirisimilaie . pentrU(ci. ~eni." '" " ScuZa0muIui\~ apoi. nu numai ale'omuluLci ~i ale ~delor saIe. aSpiratiacitre Divin.a aruncat sub toJile ~:" trenulul ~I a mont.hul.~1 viepi: Acestprogram' eStefo~ pu:ermc ~IorganlS'.- - Dupauit ristimp de glindire. . ci se -potamplifica hrinindu-se din ~nergJaunor' il. --. Pirinpi nu puteau in~egecum dea foSt posibil un asemenealucru. -r " ".ale viata'inomul care 0 ad~ra~ Dupi te8e. se potpistra tI1I1pde d~enll~ . ucidereaiubirii.

. .abme C.c. . .ago se eun t8n/iJr. larândul sau. 0. b/iJrbat.. Înalte de fi ormeaza . ' ' ~ .i Î~' soarta. .pa. ".intreb:pe ultsmguL Starea. a. 'roc . omUliubit Darpe primuhot al bunicii cum ÎI chema? ' ' ." sa s!'un a: un cuva y cercetez Ant. .treb ulesa fie blocarea acestuia. .ie cifratiasupra structurii lumii ~ regulilor intercQnexiunilor noastre ' despre l\lme.. ' . Însiiau trebuit sa .buniCII pacientei mele 8:'a mirÎtat.fizich futeieste pe depJinr' tisc a' ' ~I numlU structurile spirituale ta t~are . ' .. A' " . aD!. . .mcolo 0 d' A .' N\l vaj>ot ~antaabsolutnitnic pen~ ci''''y. _ ruptura ~i-i do~ea riiUldin trita:~:~lr1a. Ù alti pacienti Îmi spune ca nu se plânge de siiniitatelinsa nu ' pOate face fafa"dificUltiij:ilor'dm. . '.zica . Femeiamapriv~te ~ pronuntiiplina desatisfacfie: ' 1:' sentrmente au pmvOcat aparitia diabetului d.de aceasti poveste.eoarece a." . .s\lntemceJuleli: unui " singur organism.ii. ' . a Universului.cheam! omenire ~care.înahtte poate ci ~ fi ~erit\ln A .' in El schimb a' divinizat-o ~i 8:'1\chinuit cumplit dupa ce a fost p/iJrbit.. acestea -' infIu Waza preapuf. 'i. . ri" ' ..me. ' _ pacie. confirmii ea.i.. S-audespilrfit câm p\ln'1e l or'.uupa ce m. paciehta izbuÇl\~te În plâns ~-mi spmie ca nici ea nu se inteJege cuPetru. '.La Începutulaniklr 20.Aetului fetei. deoarece . .Am dlabet. ' .fafa nepoatei ca n\l ~i-aiubit. se despartii.sii vedem ceea ce Înainte v.. . ' " .' b' . absenf.~. SpunefÎ!m conQret" O' sâ-mi fienurl i ' ' . . ~ . . Prima functie a bolii este un rau ~i1Iiaimare. Problema principal! a pacientei 0 constituie. ' . . . viafa' personalii. ' " decat m\llf1Imtt.' cu n~e -. : acest lucru se poate manifesta' ln dm' ente. " u cat este mat." ' " "- .Ea a reC\lnoscut În. se Î: d. ' cIIuzeleaparifieibolilot a. a mtervemt ruptur a Intr e ea Cosmos.'.. §1 mai' penculos ".imens 'care se. faptele sale au fost indreptate spre uciderea dragostei.care pertnit rispândir~a inrormafiei ' negativ~. . Efectue:z testarea. ':<.'. .garanf1uml . . Dar. . ". 1 spun.mu " 1t dcpt' h'detotuldeQutrineavoaStri. "adicib al C' ercet La plU ~' stt ez cauza dlab .< y ochi obosif.oare: m'ici tahi car le.onale' . . 'd x m~"'!SvstJta cât oreacfie de aparare aorganÎsmuJui . afiQerea asta.uazea de. " . . De parea i--ardespirf. . balnav . 8:'a de:zisde iubire ca sentimel\t divin. este o-p1Ute a \lnui sistem unitar.- \i1Vo$e~e.. capt vinovatul . deocantd ti . stoparea activit!fii care Împiedica . .niciodati sOf1II.ze programele "". mformatlOnaie erau incompatibile lit l raU de tat... . ~ mai'sl~ra . 'Iipsita 'de :' .a ded.. l & prmClplUstarea dumneavoastfade sin..Acum opt ani era indriigostit de dumneavoastrii un biitbat. . ca . putemic .B\lnica. 1 distructiv cu a+~ t . .reme' titeau vedea doar p . cantpul acestuia . .nf.uu~vve alealtor gamSInu1 trebuie A ". . Ea se gb~te in nijte evenimenteQl'e a\l avut.cbt astfel . . 'Yine la consUltaf.de:zVoltatea hOrmaiii II-1>muJui. -" ' ' ° n:.a'~ ""..ebare..i. ' .mUlt nmucgrav .. s-a SUparat . " ma ': acte puternic structura câmpului uman ~i se mll1lifeatUa nivelu! 'c cel mai adesea prin boli inCUrilbile. iube~ un ".in mata.u 89 :-:putef!itia?.ant -apUeat afi-' " :ClI n. Inifiafi.Nu trebule sâ uitiim deJoc faptul ci.. Amintindu-~i . _.. pun diagnosticUl medical..1Iinfeles ca diabetul Î ~~' s~ ' ' ' . ~1iate e mlU . . nu . Ut ' .: " Boala PQate indepÜDidiferlte funcf. ..-1 'sprezece lUIi fata. .din interes pentruavereasof1Ilui.. ' . ~ocaglUldUl ca n-ampus un 1 diagnostic carett '. .. ' ' ' - . sa-I urasca de rnoarte petân/iJr ' ' . .". Da.mlUeficlenti . $i ea il iub~te Jnsâ Înto~ea\lna apar ni~te complicafii' neptevizute iar ea ~u poate ÎnteJegece se intimplii de rapt.ar fi fostconfisgate pe comun~ti ~?buniœ 8:'a desp!rfit de sol' tara.. . . ta " î ' . ." . umea fÏ.' ' ~~ Suntsup~icitat. Cauza iese: la ivealii destul de u~r. 'tr eb\1le sa se simti mmunat..~a prezint/iJ' distorsiu'DI ptiteouce. loc la Începutul anilOf 20.' progrQmu " . perceptele de bazii alereJigiilor mondiale constituie 0 coQ:cepf. " . tramle imW.c~te Itrcâlcati una din lost legIle de bazl( ale Universul\11. Marii ' . adicii..' pœFcomportarea ei.. .in stateade sâna te. " .'t . A M-' pnv~ a '.':.ces. " ' . . atreia funcfie 0 constituie . Or' nU-1at 0 ~1a. regrete. sa bloche. Bunurile oricum le. chipun. . El 1-11~t rau de p ' Retre! Cercetez structura pâmpUlui.i:'. ' oamem .ie tâniI. ' Renunfarea la sentimentele cele mai ~: .' . Toate . complicafiile gil\6cologice. de.: . ' . . .-. Aen ..i'ce-i supha ci 'a. Fata'1!1nceput . Deobicei tiu-i. eliminarea meclUljsmeJor . . " ' Felneiase ridica ~ipleaci tara-' ' '.' ' " ' .0.trun se 'fi CA.adolia. 'I . . "' ? C"e. .u 1 e' gray.vertisplentul. Orice in. eu Irmea .r nu ~I-a.

.' .' de. . '.. '" ' folosqte pentru. " c""'UJ. in mod autOll1at.Ql..n. "..' corectli a ca\lZe1 " care a generat-o" ' . " " ? lltit dezisde copi! Îhluna. Zidafi~aca~"'atiWul. NU!1taafust de vis: (il1I1Î1"ea8i.~tii bine cAele stan .. ' ' ' ' ' . D\'... dar nu '."'7' "Acum ' Ji ''''''VAPlic~:? .:. .a cinœade Sacciua. .~5.'-Nu.' .. c .. " euftac1uri ale oaSeI0f b~ . 3. . .. COplllDsa n-am reu~ ..avusese 1 . ~icare. .:. i -am 'spus 'eu .n-. .... . ticu. '. . 'Acum avett copu? IDasemen~ . Am ticut ~ investigatie mai pro1imdi §i am vimt in \ câmpjJl ' . .." '. ." .'. .Aveamin fati un caz clasicde ceea .rm~V"" fapteie " " . ~1i~~nu cu destbIA CIUZIt!te .. .un . atiti~ aoe:tt~os.>:"'" aI1I'easa tari si vreau am in . .blirbat.1 ' fi fiumoasi. ce 0 ~~ De deaspra~ aceastHapti a-$II? . l)a. " ' .. . vad cuni se indreapti ~ iesdin' câmpullor structurile '\ . '. . . " .. .t 0.ln Iuj!. '"" realiti' pnntr-o'abordare . . . sJ vina! . douaofi: " din CIUI:œ. care . Dacltatil sau marna s. cuni II§fi procedat acum.'aceasta...n.~" "' ..Înloc " " ' .'-' Cheami-ti imediat nepoata.. Eu di!Senez ' .. El a . .+-De . El s-a ' " omul ttebuie &à4t'trepeiiodic incontact cu Univ~ el s!j .odati cevain genulista.oareCo'. .adute =: 'mirturi . Organismul reactioneazli in mod corespunzlitor...AspuS ~ lI1otiwl? .. Blocarea ac~i..~ Jfiau aYUtcapacitate 'vitali. . tin~eifemei ni~tedef~produse de una din cele'mai grave incilcliria1eIegilor ~preme. cauza? ' pe ntnJ ca:atit~ eisJ ubH'ea nn .' - ~ Oricum. .i s-a nAscut. . . .~ 'in~pulsarciniisotiei. doar Începutul.mia.ciunprost la capitolul ista. nenorocirile grave in faniilia voastri I\UOsinguracaua. . " ' A doua.la nivelul subcp~entului.Ptmtru 0 "vIaji nonnali ~" .. intrerUpéœ. .. e . dar. codate:in câmpul s8u.' . . ' ' ' " .- . ~1'ebuiasi'avepbiieP. . - . Buniculvostru dinspre. ClDeVa. Mai 11. " :~: '. Piecare nou ~'constittlie aacesuii ' imfl.. ' ' 7"' Da. . .. trebuie tratati de urgenti fiiOd a poate avea compJicapi mari la c n~re. Vad cum oameniidin rata mea seindreapti cU gândul spre " Dumnezeu. aceasta deamintirile clin luna a cincea. .te nu numaiprogramul .u~ratamea . . ~ .copijuleàte.1D~te.lDregJstrarea non'. rudele bucuroasePri'''-." Q..4esareinA~att "" ~a shidespA . pIJtesc toti urmll§iisii.i \ .lucruse poate 1ntâmpla ti . . .an .* Ceea Ce aJi' ficut atUnc ~constituie .'"'7 Da.eamli "degenerarea familier'. JJlauvut fi altenepliceri? Ap'/lvut '.. N:u. iar 1ntimpw UnuiscandaiÎntre soti'acest.. a familie se va conftwita cu prob1emefoarte grave. . evimldumneavo8Stri.. ' ..fi a UniversuJui:c' CeIuIa poarta programul de . ." ''''1°rata.H " 91 .' blestemul? l-am intre!>ateu..b 0 1iJo r "'--'--.1i. atlând u-tnli in ' A' ' 1"""'" ' 'ft~ ' ..- " . ~~ " ~-I ..a1L. /. f ( . . n copi! mort a riS}n1ns u .'..:. '... ".oc cu .program ~te posibi!a numai prin aspiratia cAtre Dumnezeufi printr-o JtWe iubire. .' ' .' a colnisun pbt pentlU care aCUJrI. cu ~ ' '-"' " . ...tn-1Un purtatcu el nu..'. eriwadunate toate rudele.' .. -'-" Coqyoaca-tide urgentli toate rudéle pe linie' materna. .au dezis in acest tÎ1J).. bolile mcurabile.ostIO~ti . . .~ " la ' ' .' '~6~~'::~~~ e ' de':1'~ '~'~tare '. ' tinAri' . """. -:Attin~catsamai~p? -Am copii.- Odati."-'. ' " -'-.~ regiunea ~ldului poJQme '" " '" tabloul a Ceeace se1ntânwla CJ.'. . n epoa+". DacAomul nu face acest lucru disparip&familiei este inevitabil/i.u~~.p copi! 4e . .. .arost da" intÎfl1pIlitor? . .J.~am si nuu pOt. . '.cq>ut s-o IDVestighez ~ am vAzutca tânir .atunci copilul ' m~ten". ' . .~~. ' ce seJili..gazdei Ea ' " fenclt. . attuClS .mea. intr"p comuniune absolu~cu i. Moqile cppiilpr.propriilor copii.. " '. .-voastri.~. " tr~ ~ ' i . ui.distrUgere a organismului.. C .Il\ecarea b01il .' ..\cea. avutun aecident Am '.c. tt poo VD.. .surerit din c8œa dumitaletardumn' clin eI. ' " . 'unnure ' .. necontestat ' ganiBmiilui. am. am v5. ~ - ~tiai ca pe linie materna asupra familieivoastreplaneazli ' " " ~si '". . 0 Micitoare a zis.-...

Îndragostit. " Recent.'Investlgat cauza!cesteJ zi. Stiirii !lalefizice ~~. a P t enoare"" .ate riale. ' 'j. . nezeu.1' . . OobserVllt!e. meeanismul a Început sa funCtk>nezeÎn câtnpuJ sau distf'ugând rapOrturile sale fata' de fémei. ". s~i' ~i 06pilului sau.ri. Iurta.ziiariitând care sunt cauzele: Încàlcarea de catreaeeasta CU. Ifi. '". Co '> ' ' " ' " . -' - or ' . '. blèsféIitului. .zii~i ea.. .-'.tu."" .Înacel~itln\p. .' """'. t. .' " Ji ' .P. ' C . atunci Prim~ de la Elo swn1i4e clÎlita ' . .'" d~a bioenergeticiarlii '&. ' ":. nevinova1Jila.~i pu_. pu!" at~npe dezvottiirii lor spirituaJe. " ' teufliacum !IIi schÎinbafi' Btru de.ciJte 0-. . V1 en . am' explicat ' '. . ./ol!jut sii'g~a: .' pos '.Însii aeest lant se poate intinde "'. 6tt\' Il''''' nu'"sunt pr. cu . Am viizut 1n câtnpul ei putei'rtlce' deformapi ale' structUriJor'care Îi influenteaza destinul. .'. " c~aspitJtual1i'i! . éJ! ' Düp!\ 'untitlip tinerii's-~de.llltt~eptat biblia.. . . ". doctrita a spus: ' ' -Tu . A cestea pot lua cele n. conCentrândU. a Iacut. Vlrtoare"a' ' ' ' " Ulltla$uOt " """ " " " ' " . ~ ca ~pla Btrutturii spiJjtuale eti::utertllc. ' ' ' " .m:". . ~Ii schimbllti. " ~FTi'ébuièsli ".iifemeii. ~I ~declatf$ilf'un " . ' :'-"" ".afetneii'.~ §i . 'afutici . A venit la mine 0 cuno~tiJ'ltii.gtesivita" . . . supritnare.. ' ~i mai departe.'adeVênitJgèlôs 'Y'W distrugere a animalului.putin la trei persoane: Cuho~tintei. . atât de't'ldicatea. Z1fJlIcllÉ\Ütru:~efstfie bun~i~' . '. .. prinivorbele sale" lm distrugea sentimentul iubiriidibtr-lNi.ne.t0tula1tfeldesot.la trece ni..cuno~ereacau. Aeestea 'nu s-au .1 . . . .. spiritualesa fiemai putemic! decât toate celelaltetendinte. ~t.mamel.Sp~t Î!1tr~adeviit:femeia.alt m'Il ~i'<iin aceastli cau.e mi~ca icio~ele .. . rau cel .' -ptltemio'culumea.OP~1. ""r " . .ilt vizlta Împreun.. ."nepl leut ' i -a -paralizat Ciiinele.it4ese6ri.C D1°tl!U1':eea ce .8:' :"'..' .Adesea nu ne-. mat-alesÎn d'ire"""a' wu. 'Fenieia /lvea: 0 CÎl~ntà.. În primul rând prin . - ". '.. : " .' $i6tii conVin g in 1-" c' 0 datii c~ tratamentu! trebuie Iacut.- 'o.. . .reperçutat În' mod deosebit 'asupra .~e lit deo orientare 'q3 ru II. Privind-o. acordamprea y'. 'rara voia Sà.. man Contf1lioapiÎtI. 111!iriki' sa1e. am vi\iIt '".'1t"'. 'dat'~n~fintei 1IalemecanismuJ de.pnmtt pe GiI V eOft1.èc:::.abdatrt ~t sa vedem . atittidinéa .tât'iva aili inainte de n~terea copiluliu a . . ~e '" tatUlInteratfÎoneazii '.Cilné. ~te mcrutt Dacii 'I1ü'Veti copitutui. mam~ S~ahtgat p~tru el . ea era nemultumitii de faptuJ ca ma mant. . . 'tatUl. coptl~l. ( ".1 Investi' gat"'earatii'ca ' . Ii'drept "~ . ". . .VJatâ~i ~'. erIi1 nm. sareuul. '.d /Iii!: femei~ èrkÎn lWia a. ' .' a patra luna .~lIl(neti-vii bi1!iliaipl'i. Odata ei a veni.$i copiii sai pot avea seridaseiliepUicen.tfiona te Co'PiM: d~itiiU"atUt1 CIsltuat'a e grava': H il' "'" ''.'. a sentimentului deiubire: Dupaaoeasta mecUismul s-a 4ecl~ În tân!ir de foarté multe o. . I-am vindecat copilul de diate. daci.. tOf'. . " Ul'inii.trera deJsarcmii" 'ând . 'E1e . E a m-a rogat s. " cmcea a. '" i matbrtle decâttrebUle. slinat!tf.nu. ""''"'''1"1. Bxista indiciuleà.a:cufata . . cu' în. Ea-arenevoœ de ". " """ " " ' ' $l' Il.rt un UC':itlele.'. ~:tuaCopilul. ' . Odata primit.t~ mcercan .. a . . .înconjarlt ~tegliitiidinPUIUi~/~~8:~:pat' . ' " .. ~ctura spiri.' -At! avutconflicte cumatna În 1972? . "..zeum"":t' b(j~aflÎre'Pam~~Est$ 'lIEICesiir~'IyI'i'é~Cu::':U~~ecât treaga dUmne~yoilStli. ' ' " ' . "" iI'l"""'f S eitlbrioritil..'.ptinsi8tetnul ?attë de.forine iji'deitlOdUI eum acestea var fitreeute depinde caracterul ~i viata viiton'1lui copi!.. 93 t. no~tn acumau ... .eapilcitâfi"b' !:' fiblo'ca~. t"" mari " . ". 'mêlé iubeascape Dumne. .~1i~i comportam:= .. me! pâltii lan' ".1i lbtl~~. 111. n-aisa faei i:I1Sll:cu ea:Te va parasi.. .t. Fetnera mi-$ip'utea: !llfiinti ~i apl'oapeo oranoialt1catitat Cauzacares-a: dovedit a fi unnatoarea:" " . damneavl>asttlnue ':. ..zel. pentiu orice-eventualitate" /lac! l'ni' cum'Va existii noi Încàlciri. ' feme. ~Î>flOOa.Da. "" ~ Recent unei" '". ' .ni~e'structuri aleblestemuluidin partea marnei acesteia.câinel~ eradi~n:::~:~. " . i4. analizând cauzele bolii unei femeÎ arn viizut În câtnpul ei '.'JflSa"noi. 1II DuI1t. _ . .' ! :~ ~ . " ..zect de ori ' " tnlUtnll!":fari' de copiii straitio~il .. ' D'm fi enclre copill.gândimprelttnult la cât de u~or putem faoi.' doctoritii. comumune.' ". program.e de.Endmpotriva? '. î'n -atreia'. "1" ' prolCOlonale. asupra bunastiiJ!H "'--' ..eapacitiip bideh' ergetl.. orien.c .0' 'titlentata i ru.-~ ' eapacltâft.. " ' oum cli Noui !FeStamentl-li'.tain~tept8te .!Dedio tâniir' cu care discuta ~~I '" cu ~a~Vligenerapi m . decare era ' eu " c!tJn .inaltelor 'Iegi ale UniversulUi Mum'ea voia saVeirifice.râ\l unui'om !(jar.. Principahtl e ca orientarea catre valorile . prima vedere. Outn VJ1P a.

Jni " . ~.' . . adic! de karma. p . "pnn . 111!1Jna mf!lta munt ln 1975 din c . ve" mcât eJe pot duce la ' ~tivfirii iubirii la una.. ete~ VlItoarelenenorociri ale copilul\1Î."Opunându~ . Confotm horosoopulUi.sa ma conving de faptulca prezicerile hOroscopului pot fi œodificate.-e " .UU~v~astriv-a fost tot maml. dumneavoastriea .chiar UIJO»~ "'J~ mvolUn(Gr al. ~~ 1Uiri~.p aUZlt vreodatfi ceva dHn. efa fixat! tntâlnirea. . cu alu': ctIymte. .$1 '. . dependent de struatura energeticl\. Zona vulnerabiliieste capu!.din . . .d1"agostei. ..'" . . ' . pacœntele mde ~1i zic:1i/or ~' ~ 1: ~.peste câpva ani va trebui 'Sa mo""ii.. Nere~d sa epuizim. vi. '7mu/1t ~I . sa ne A" 1n(Iep~ ~ ' pr4gmatWuuf. destinul fiindcii v-ap niscut intr-un anumit monient. atrage dUpa sine uri ~de boli ~ nenorociri inclusiv tuiburiiri psihice ~. '. . UIbJou uluitor :' .zintio acumulare atât de puternica aunor programe n ' sterilitate..publicital' ~i a-mi continua Cercetirile. .} incaICirile le '. -.Mam~.1 go c.totl.' . :.si-mi sistematizez materialele .este coIilul sau . 1 va determiriii .. . ~ tran. prin promovarea /. toate fntrebarile.. :./vi va muri copilul imediat dupi n~re..lpe: nA- ...0 desepararea de omul kamtice. '~Am ' sa vi rog sa nu. Am inceput sa-i analizez structurile '. iilbit.ealuamperiodic legitura prin telefœ. eu "cautam lahotel ~ numai cu 0 ori fnainte de plecareaei ne-am intâlnit.. . '. ~Pa.noi. 12 ln ~a . de . VI ' -""..~ac~aIfi v"!U1 f!.eredita!i' " ."" aIe n..femeJa muspt.: ' ti.categOOf." . La ' $l'nu.' ' ' ' "'.copüului.J.Decipre.ile oroscopului sunt adevfirate?a intrebat ea h cu .gr:eala. ' "An~li:œz . Dar s-au. .' u""""" " A ' '. " '. . 1 .l(. Femeia era indignati ~ flçea efol'ttlri . ~tela ciuta la telefon. .. .' ~1"""n"II. ' .i rispundefemeia. .. . il ' . . "t"<' an.am.' ~ . 95 am ~.wnel se ramTâng . Timpull!ll4t~ copilului este' . acumulate in decumd anilOr. . . într-o. anterioari'~" :' de '" cancer. to~OIII1 de. ' ' ' asuP(a." ..lnQfi fi cu bine. ' 'mteonediul câm ul\Ji . .. ne-am ÎAtelessi ne Întâlnim a doua zi. ~~nta el af1~pt IQgQl.:.1f\".. ... VIapf' .n~ .. dupii boroS4QP. ~ .. 'prganismul ea 'pupiuri. Astrologia este secundara. Ïntr-una din convorbiri ea s-a scapat ca.. Daci este orb. .fiind convins ca fn loculunde ~tepta el mii . ' .mi A . Ease transfonnJ.din nenorocire. .. 'imi . . .ce'.Este-plfiaitsidiscupcu un am care' " se orienteazAdestu! deprofe$ionalÎn problemelebioenergiei." .". ~Fetitele dumneavoastri pre. -. . ençlti $l . . .Ialiptul. douafucercare. . Dacl\ dumneavoastra.'. ..one~ pe cafe n-a reu~t si ~-o masche.petrecut ~te fapte ciudate.l( de ofensi.' .'. . !14 .'>'-t<. ' . .un ..$1 ~ ordon~.ziçer.' 't1 Q UJ":"" uulultimp ""r~.' . ~:~ negativi a..acest moment . .' '. " ~uI gan-la oQ)elllre. Am refuzat Însa aparitia pe ecran pentru a evita agiotajul . de kaonii.In .' .fll. Il. ln.:'11 . . câmpului femeii d ca~ofii"pentcu ~1.. . ..... ' Qtif.:Îa ...". diVUle.. ~.anumi~ ' '.' " kaoni ..' Ba a fost unconloJ:Utor minunat ~i 0 ascultitoare atenti.'.lainf0~e .". . " ' j\. . am În" .~oare? . ~atfi dumneavoastli: sOt m. Mama ~UI. ~~t a~a " ~i în activitatea m'ea am avut ocaZia. M-a sunat 0 reporterii de . din ~~ctura .la televiziune~i m-a rogat si ne fntâlnim."" ' .ci prin nostn. Ifcest JUClU va.ai c!sfitorit cu el d '. . ' "'a_-' nu V"IIatIn$ 'Mam An. \ detennÎi1atde structura câmpuluilui. ' ~ Nu-i vorba de boroscop ci de constrUcpa dumneavoasttii bioenergetici sau.:"af1 ~t a\lllt 0 tu.çâr1d cdula se IqptJ CU . ele trebuie' si fie sterile. fiecare'din .d'e ~dire. '. fapt ce i-a chJpfiaç\.J:'rinciPB.'SituaPlldeveniseabsurdii."'. mce:~ ~t . . .' ' . la doi ani dupl\ pierderea copilului..Judeçând dupii informatia primitii.' ..' ' .i e aceea triirile m~olubillegati prin câmp.r~1it ~ .fna.v-apm. sentimentl..snutenu nUlIlai PriA . ~" ~.eu stlucNiile ' " t-aJn spuscioocptn ' ~ ".' " . Ïntrebfirile ei m-au' ajutat . .x..auza unUI $Meol!!. muIte. "". Aceasta va..sen~le mult '.~tatunul"pe'ceIiilalt aproximativ ocd darÎn locuri mferite.. decesUl. "c' ". Noi ne. . ' .. . .Ist!tirizi~e a~ fn:r lub~t~rdinar.zibile pentru a-$i' reprima. Cercetez Jnod"ÇategoricIar "(. .ateoolri t v--a fast 10 dnj. .ze..'... '. am sa vi spun.. celuJicanceroasfi. eJnOUV" .in anumite CondiPi. '.vi mirapde cèeace -. . .. .

.j. booatate D' . ' . ' -.. ' SO!UI9I '. ' . . ..se .. ~ ' ' '""t~ . . . . "" ' Afiavut-dreptate":copilul . .' . .. orice preziceri .D~ eœmai uluitoar!e Co "" nfirmare a fost" peste trei iuni ÎI1 . "'... . sa-i faca un rau.:m~u COnil.~~ cordonuJ mlCfoSCQplee'lariiveIol erei n:artifostuliminjite la . . mainte deconcepfie: ln cQPi!ului.. lenCita matna !ni. ' 1: .og!Cwiubirii ~' iertâri. gâtulul '~" ml-au 8pUB .x . ' .. Cea mai mare parte a programelor .eo~ll.Programul distructiv dublu creat demamâ' ~i de tata nu a dispiimt nicaieri ci Wface . ce sa moara În timpul uuei boli grave.pericutoasi . 4ec~a " ' '" . neprotejat . sare"" . Chiar W3uugerea or . Înainte de toate la spiritul copilului.Acum .~trecut . " infonna. Este foarte important ca În timpul balii copiluJui sa ereiim conditii' pentru Însiiniito~irea lui coreeta. ' " indoiaIii li$upra dprintei de a: avea' copiluJ. . .spr~anio~ deçlara . 97 s~ritu1w '. uL. '$1 reprO~e .cu A . '. . IVlnltate.". n. Du. . oinbilieal'i"~:ur '-. Nu demult discutam cu tatâl unei fetile tare era cat pe.ieste . . .starea de.~ de .era .e' . c nor . . . . . " .. Ea .. .'. ' . ~ Il delno1at~a4estiIl\dui:SAli.. . Uil1Ia investi" garn ecogr. . ' .sau numat. . Apoi a .-j.mat pl"e8US oriee 'lIStrologie.'stahil .. .Câmp"ul'" p1 lII. logica: viepi cotidi .. Din acest.a patra a printr~omcer . 1 a. . co~tiineios datoria În campul copilului. . armA..'. solidaritate cuoatnenii.pu~ . ta ' .p"""a1. Am Început sa caut cauza unui asemenea tratament reu~it ~i cauza a fost dragostea tatiiIui. 'd ap r~~t'sii blocap supararea msa"este." .d&id. mu. {}' . ....: l n.'. al viitorului fiu.peste câtiva ani poate . se va modifiea k ..am 'explicat PrinClpaleie~ tulbudQ'eares '.~ 9tJ.mecanismul k nuputetielimina8upâr&. . -' ' " . . sau nu n~ere cOI1iluJui. ..cut 0 fata.1 -!:' . t. ru1ui"D E1 prezenta hemoragii .' copil b onnta unUiadintre piirinti dea awa . " .E . a "e~ .. a t .maijignit-oo data~i femeii i-a disparut dorintade a.ell . dupa care s-au consolat cu gândul.. Au suferit ozi.. . Ia</o ..' innome l ' stru ctum e .ttmp SUPiiriirile:~irepro~u~f~ ~emmentele s-ar fij)Utut d~~a dupi stenariul prezis. " m"" rcma . . trai 0 asemenea viata . În timpul sa. deformlll'e&'. ' La.a. \' ' . .fericita"."'. ~ ..4.eare a aruncat-o cândva Într-o .s. ~ se. D"va . Am privit câmpul copilului de dinainte ~i de dupa boala ~i atn fost uluit..earacteruJviik>tu1:. '1i.a nec~ara. . ~i abia dupaaceea' la trupul situ. .rogram iar . Acum Î~i iubese foarte mult fata numai ca aceasta este.. '\$ . '.lI1tl A"-~~_ Cluatcoreen. e ~pwr .. Toate acestei).i.tè11tattlla~Ud.se. . vep modifica s'lJuctura bloenergetIcâ.aduce pe lume un copilgrav bolnav ~ivinovata pentru acest lucru va finum. .' 0e. nemaivorbind de . de negare a universului a fost neutralizata prin iubire. Acurn el este intoxicat de medieamente. .' .Idetermmâ viito.~ destmul dwnneavoastrâ. ." . Jurol '. ..de orosc6p.$1pentru copi!.l ~ au dubii-daca sa dea...' e~ . . prin as' p!fap spre armo nie. sa ~o~:E :c:-- a& . . .1n " I.' '.. .pentru fiica. tu ".aficea-:copiluJui ' .'. a fericirii ~isiinâtiitii sale. Dupa un timp am Slm. rormeaziim:câmpuJ '. ... 1'ri1i aspiratia eatre.'" acadonp sii fiti sanatoasâ~ ' .upra el' p laneazao mare prünejdi~'~iam sooa1o-0.are locp:npl ata C asupr a .1ificarea rutalii a sexului acestui 'd . .. - L : . i de aceea. arma.s-au acumu1at În câmpul firav. motiv Îndoparea copilului-cu medicamente ~i'mâncare nu poate decat . . . .-cât. ' : . Însa.. l. SOft! m.Soarta ~i.niiscut....siin'âtatenu i s-arestabilit.' Ml1.i.eeut prin muJte spitale. ' ' . '. dumneamaStrâ.doara.Poat " hi1 k armanegatIVa.. .. w v.)inç.' " ' " Piirintii ~teptau un baiat ~i s-a nas. . daea ). . ' ~. . -/ . j una a' trwa . . cOlmrma emotional aeest p. .Chiar ~i nurnai simpl~ . .ru.tjv-energetic 'al iiri momentul eonceppei Je ~:J7 =a..ai 3i 1\utnai ea tara sa biinuiasea macar ca acest fapt se datoreaza unei vorbe proste~ti pe. ' . bolnavicioasa.a ' " dafuntelefon:. rea o. Sltuape LliIliti . a" fata. . . .'.-"1-0.. '. ~~ . .' ampului (emeii>.acestor s'lJucturi . a structurilor de comunicare ~i '. . .. l . "..V' . xtrem de negativ se repercute aZii asupra stru.~. . Ce mseamna acest lûcru? Piifintii trebuie sa se gândeasa. .Ea. "Un timp i-iun unniirit d~ la distantâ el devlIIIes atm onios .caeasd ti t ~ . /lurnÎli baiih . Uria~ele deformatii care produsesera boala au dispiimt aproape complet. .' . ' d'.' . .00 Îm~v~ ' ". doetom: . .-oinii atul a suparat-ope sopa sa iar acesteia i-a s trecut pringând: "Nutcebuia safae copii".ntorulw. ce. '. fe~eita.'. "x .. ta ~I~.'.Da~ .".Eu n-amsafaccopii"..

doar sa faci rau.. " ' . ' . picioarelor se muta. Odata :nsa". compo~ent c~rect'11~e hiocare a influentei'. . 'ln .. E~.. " 'la' concluzia pèsimista ca.Este deja bolnav nu un singur sector al campului omului ci este defoiroat mtreg campul.tu lt nu pot sa . . atât este el mai putindependentde ~'d personalitatea noastra. rand 0 temperatura ndlcata. '. - . Statea sufleteasca a piirintilor este starea sufletului §itrupului copilului. sunt chiar. . a-I'pàzi 'pe çopil de boli §f. ~' defotmeaza structurile campului 'ln trei zone: cap. li " te 'gr'e§eala. Cazulera tipic. cândrenun!i la copi!. .za. . În timpul bolii eopilului.Y. lit t1arte vinbvat deceva.lnteleagâ lucrul cel tnai important: copilul trebuie sa . vine cu ' 10 ta . . Nu-§tlu ce gândeasc a: "Doamne.fnu ~anientu!. . Boala nu se localizeaza precis ci "floteaza" pe rând prin diferite organe În' timpul tratamentului. schimbamceput si-i scadavéderel). ca fiecare om ~I fiecare evemmen t c are tulburA echilibrul este 0 ..1 98 . Acesta este §i motivulderutei medicilor din ultima vreme.pel.mai importante pentru parinti. . (de§i 'ln realitate boala se muta Într-un aIt organ acumulându-se treptat).cat Cttltorul. ..pe la wasori. Cu cat este mai fin mvelul camp~IUI. Ïiareakarmel.' cu fllpta cu vorba Saucu gandul.y .el §I-a 'ammtit de cerceane'1 mele -i a Început sa. . . . sa Ii se Opuna pomm dd . . care nu se lâsa cu nici un fel. fie a:propiata la ~aXlmum de sentimentulsmereniei.cii suntem Înca foarte departe de a Întelege motivele multor. 'tua are loc cu mulul de fapte negatlve. . confirmarea '1 . " ' anume la riivelul acestul camp JO0 mul realizeazacomuniuneacu Întreg .' a taC!!t t9t felul de bai. C umll JO oniuratoara.Omul put easubcon§tlentul .comportarea. 10 p rimul rand Întelegerea faptu lUI . . d' spitale cuno§tea principiife de baza " . " Peste doua ore temperatura a scâzutpana la 37. la interese ~rso~ale: msa În suflet era obligat sa pâstreze.Exista unmecamsm ( .: . cu atat mal eparte se situeaza el de Joglca " .2 grade.010 ulm asupra . blocare $1 de . ". ln acest caz au coincis ni§te puternice mcâlciiri pe Imie materna §i paterna din care cà(jzii .eu su.Îndelungat '§ipacientul'"se msanâto§eal' .dii)jur. 3§U . ..umcauza . '. '. supr811ljm.armoma fiindca sufletul reprezinta un câtnp ~I cu 1umea mconJUratoare'fi .intermediul tratamentului medical.pun c ' de .'.. . es t e cu mult mai' buna. ' '.evemmen t elor .. trebuie eliminate. 1eg §Isa nu m ~ "ac asemenea pacate. DliCainainte. acum karma impura a omenirii da un cu totul aIt tablou. . . . . ' . ". .doariiputernic picioarele. Cu doi ""ani 'ln urma au mceput sa-I . ' " . ' . El a umblat . . ' Orientarea exclusiva asupra corpului fizic ~ nu asupra catizei e lipsita de sens §i periculoasa cum sunt lipsite de sens §i enormele cheltuieli de mijloace pentru lupta cu boala §i!nu cupricina aparitiei acestei"" Medicii n-au nici 0 vina. . coloratâ are pn~~ c~::~ :~f:c~~7e cu adevâratindisp.. t mijloace. Sl !Ja omenirii este grava §1 . .iarta-mi .gases C ac.. Întru.c " intervem ln desla rarea .ar puteaaJunge.. . dar Tu . totul pe 'nea§teptate. ' Uneori faptu UI .IlI"lap.0 '_JO: Paeat am . . lnfata tnea stihJntâniiqi-mi spune problemele sale. . se . Cu iubireapQti vindeca iar CU ~menttU. foarte multe dépind de. dedit fiirasperan!à. primaceakra §i plci6are.. parte arlversu 1 De aceeas t area noastra interioara trebUle sa U U!. înainte rehgla" Il omului ni§te stereotlpun de d~~a în toate este voia Domnului". 99 . . mainte de concepfie sau În timpiIJ sarcinii. Pentru. i-au trecut. ".evemmente d" VIa noastra. 'ka era tratatâ 'timp.. durerile. 'Dupa efectuarea procedurilQr prescrise. . .capu!.ensabil7. cand boala àfJuea saselocalizeze Într-un anumit organ. ' .negat\ve dl~t. -. ' Acest lucru neceslta msa.icopii/Oriee suparari §i repro§uri ale piirinplor. de etica §i cillarde regimul lnsa ijJbitea. ~ .suflete§te. afunentar al piirintilor. .necazuri piirintii trebuie-sa .' :: elec tul dar nU "Icauza. alcoo~ delicatese..În zona ".decâteva zile la practlca sa. ' tru care 0 Jucane frurnos ne comportâm .e~~. 'ln zona urmatoare Universu!. .deformarea. RenWitarea la carne.unuta. . " " . çampului . MediculJCf al... ' m" a nu s-a grabit sa le . 1n re alitate situatla. decat Pentn. . ÎI1 câteva luni.' ne-am putea Imagma la pnma vedere . Gândirea oamenilor nu-i perfectâ Încapiitânându-se fi mod pueril sa. prin Procesul carealtiidata dura decenii.'~. Deaceea. 0 mooaIitate mJOunat. Ajuta-m a"sa m.fie sanatos .. vaqa numai .aplice 'ln aleautbreglam :~~ur~~~dl:~:bOlnav §Îavea. . . .. .e . acum decurge doar m' câteva luni. 1 .\ . de ' - - . unl\1 fata de celâlalt câqi fata de lumea . EntuzIasrnati de binefaœnle civih.

acesta se fixeaza În karma copilului ~i-i influenteazâ structltrile câmpului.c.Ill""" . ca. tmpreuua cu Ce ÎIlSeamna smereriia din punct de vedere biaenergetic? 'Omul care prim~te cu smerenie. determinatede comportamentul etic al piirintilor ~irudelor lor. . sorasotului. .tuuClam ' aJuns sus ~i ll.sau . Vinovatii era. .cu .- ~~e . . nemtreruptâ catre.e UISa siil~IUtasciiÎn nai.i spiritul omenirii sun t ac~m IDcredibtl-de .' ecponarea~P.. restabilir~a unltiiPI cu organismul singura dorin an' dificila. interdependentii la nivelul biocâmpurilor Are vreo influenta numele asupra d~tinului copilului? Când piirintii Îi aleg numele. CIID~peproces~1 de. poate fi miisurat bioenergeti.tlJllume. Dacacel ula P.ia. economis~te 0 cantitate imensii de forte care ar fi trebuit safie cheltuite pentru repro~uri sterile fafii de situapa apiirutii.i nu permite nimanui.tara grabii. ... sa te lupJ1cu Une . ~tere. f. Celulele gray bolnave ale o~ procesele pe care le vedem acu~W::~ . -. lllcutoasociapeçuviataomului. " .p_en.po ate ' ' .e n-ar ~a b . al Universului care blocheaza capapitiiti1e copilului de a lucra cu informapa.tWtlUI ~Ia " degenerare~i:dezagregare.-'-hn e ceva. este asplrapa. Anume familia. re d m Dumnezeu'" ~I. E u C . gr~u sa Învete ~i el refUziisii faciiacest lucru.'" n~ntrerupta. . De la ÎIliilpmeaaceea u~ am vazut .de 0 munca . 0 mamaiubitoare. existii nume de bun augur care au 0 influenfii.a spirituala."" Su. u~p din nou.0 ." 1MI'. . \~ . lnvestigam un copil cu un) Înalt grad deagresivitate subcon~tienta.j' .iepartede.b1amarea §i ura. capacitiiPle copillorsunt .ui Rita. .at d. si:ÎIlcerci . " eo patruzecl de ~mute am e mMgmea prapastlel.. . ' ... {)rçam . .. ' ' .Încordata. " " bISMca.~ . Existii nume neutrale.poil alimentatie.. . . Prin urmare. .çalmate. . sa. ÎnsuP pentru a. . catre . Copilului Îi vine .' . dOUndu-Qe~.se vprb~te mult-d e spunând '. fafii de lumea din jur.ase poate spori randamentullor la ÎIlvafiitui-a.. mmnerezultatele e .ul l1Q tn.. Irupu]uleste singura cale de sai "vare. Dumnez. va da ..ii. orturi m fi lecare zqlÎn fiecare ora. Acest lucru .FiecBrefom. ' . Divinul.!lUlezeu. .Pentru '- .P. se giise~te Într-o strânsa . . Câteodatii se Întâmpla ca numele fixat În karma sa nu corespunda numdui pe care ÎI poartii omul.. . "TrebUle sa tInzj.carn un grupspre casClldde fi '1 . ' . pesme '.tru. copilului eaa .pozitiva.savâflit 0 faptii ID contradictie cu otica.:ceperea acestet munci. Oh zona lacul.'" . Aceastii rezerva se Jolose~ pentru' transformarea apirituala a omului pentru autodezvoltiu'ea sa. permanenta.. . InSU'1 ÎIl P rimul rând " . care nu-~ipermite .. .)1IUItr.. . se Îndoiasca de sentimentul de dragoste ~i de comuniunea cu Divinitatea. (. matu~a copilului. e ams~l'atun" .t dacii se pot ameliOla capacitatile copiilor. traseul pe care I-am. . uner copii talentliti. " . ritn)icJ deu aJ~n~e este nevOle.~ '\. Credinta io Dumnezeu"esteunproces În-care fizicul se Îmbinacu spiritualul. '.' a .eu". ' .. . ! D\I. ~... $i Îucii 0 Caiitate~' . .. . toate Încerciirile viet. ~ ' .::rtul.necesltatea remtoarcefii'.~. Parte Slmplu. ...lfO . Ea se baza pe legile bioenergiei.undeamceput urcu. e ~curta durata.' uu mo. Iatii de ce a existat Întotdeauna nopunea de cinste a familiei. ID general pana la a N-a spita. Prima oar!i m-am lovit de acest fapt analizând Împreuna cu 0 marna probletnele . desavâqire. omulpoate'riimâne t..i va trebui t 1 '.se . .' Sufletul . }\deseori sunt Întreba. Acest Juçru se vede pe un exem lu t.':. . ~Itn'~. . . ""'.cur pre a celulet~1 restabilire a armoniei. ' '.1n ' - .' ~ . '..1 trebUte sadisp<!fa ~. - ' ' - . arte departe fara de coutactul. da<.. . decât pnntr-un saI~izofa~n!It asp~ape :ontinua. " . înainte de n~terea. dar'sa f1tmmte câ .'spunea piirintele Men Într-~!~ predicil~aale. Acum. ' La ÎIlCeputul. . Cel mai eficient mecanism de blo'~ . ~"-. omul poate realiza incomparabil mai m It ~.aneobositafl con~tienta pentru pe. ...~{'''inlui al' 0 tul~a ur ' t~puliJi...e-am apropi.faerec t 10art CI unportantâ: ' asplrapa. . marna se debaraseazâ de sentimentele fata de sot de copil. . . tâ Mun<. ea se tine . în timpul sarcinii . ' . Aceasta duce la formarea unui program (je renegare a câmpului informaponal. orgamsmu IUt.Început sa fu h uc.Lipsa dorintei de a ÎIlviita apare hi copi!'foartesimplu..oneze fi. ' disonanfii cu' unp eratlvele ~. mergat. Nlcl un fel de automulf1tmire sau semet. sa depui et.Daca inima pbtreazâ sc:met. .- . . . . A . i am": Stmpt. ar putea aaJIUse vida ."'9J . .! d"la ' " -'. . care_~Ipurilicare a kanI)el .parcurs ~oseaua În gus ta .

exp~matii prin renegarea copilului.omentulÎn c. ~i Înca foarte puternic.elile'~ vi9Jile.al~or~.1ic pentru ca fainilia ~e~me sa dispara .a trecut printninte.la mine odatadoi pacienti. copHul adll:a. . Prograrnul de ..spus ca nu poatef'ace . refuzul de a avea copii sau de a purta 0 sarcina. ' .Iri:Nu $ÜU'din(cebIib2i r~ i . apot inca una.. ~um'ele " ~ Dragostea fara' de copii face parte dmtre cele mai Înalte simturi ale Universului ~ de âceea orice forma de Înciilcare a ace~~i' iubiri. llându-I copilului' nu. 'II'proteja ~I acpona m favoarea lm..ajute familia.ul bioenergetic alomului~i . Buniea.." ': 102 . ce. nOblete. Pe fata 0 vor trata cu pastile~. eap / . Bumcll mele I-au munt ~ase copii ~i numai cel de-al ~aptelea a fost marna mea. ~i o. . Ele s-atl sinucida.plate~te wJlaniitatea.chist' ovarian baroatul dureri puternice' În regiunea lombarli. ale 0 tâniira extrem de frumoasa prezenta deformatii structurilor câmpului În regiuneacapului~i În partea inferioari a abdomenului.Bimica dumneavoastrii. JlpOi alta.SUt>~me !Hndci i~a JÏ!urit eopilul laputin tUnp dupa n~re. ':.noi 8lI1'mJt\a inç. tara sa spuna 0 vorba. .'. În tlmpul sarcinii. ~i sa.a În numelecopilului's1i mtre numal cetace este IuIlÜM~. Nici macar nu. dep~~de d.oarele: . Omul care ucide dragostea din el nU'poate fi vindecat cu pastile. nu ~I-a Qorit prim'a sarcina.epotsi-ÎpuBeI11JiUflleiedeArtku. fiüluÎsiu J\.legilor energeticeale primei ceakre.sale va trebui si le ispqeascâ cel care I-a luat. piirtii neglttive akarmei.. fata de alpi. sa s: Dupa Întreruperea sarci. 1. . ' r . Or~ul nu era mare. vavindeca pentm ca la baza bolii sta boalasufletului.sl~j chcitte Juri. Adica dorinta exprimata În cuvinte sau În gând de a nimici'viitorulom este 0 Înciilcarea legilor pentru care omul . ~ar apoÎ n6"am riZgSr!dit ~ nè-atIl déciS. . . ~ cu soarta sa. . iabit a Început ac~onarea acestuiproces~ ' ' ..a venit la mine 0 femeiecam de vreo 40 de ani ~ mi-apovestit urmiit. Au venit la 0 "baba" celebra c!". " .lI1cii uni COpi!.arei. Da. I-a' mai inmormântat.o .' .man cârid 9-a decis sa niai aduca pe . ~avut-o bdati'Într-un . Asta Însemna bG)1i ginecologice În viltor. Cauza eta una ~i. ~ideaunume de sfinti nu intâmplit6r.avea . . il poarti copilul.de tot. Cercetez. . aspitàspre' dragoste. spre Dumn-ezeu 111numeJe accluiom ÎlI cinstea ciiniia ne botezârn copi1u!' ' .ie la Dumnezèu in:gândc. Femeia .ice la urman foarte grave. odati cu ntln\. ' Au venit .copJilor Il se.Imposibil. p.:'etenll au II1ceputsa caute În dreapta ~iin stânga pe cineva care sa po~tii expllca motlvul.spune~ . '.I1ÎII.destulde . .'1< ~ pe ds1i . '. a dorit sa-~i ucida copilul Întrerupând sarcina.'. Dupa 0 Itlna i-a m~nt ?'ru~a. Îmi raspundefemeia.'.. .. . L1isându-~icopilul În spital femeia a saValllt 0 cnmii aUit de mare.probl!bil cii avusese destule inciilciiri.ntIJl~i'seuhe~ cu k:uma copilului. s~cr()~ta. . rugându-J. cimza mortii copiilor." . Karma . Dându-f eopilulm:numele unei'ri1de rlscim debarece gre. nemaivorbind de Întrerupere În spe~ Îh fazele inaiRtate. . renegaFea omulUl'lubit ~I ml nu~al cu faptele. Eu Îi spun motivul: .sta.'L 'Mi'UitIatab1ou] 'b~geud! "". din nu se ~tle ce motlv. 103 "'.' "' .'. " ' . De aceea.. comuniune.' " ' 0 tâniira avea 0 grava'b@ala de piete. câriva ani Suntem total analfabeti. a plecat.inereu oA:elilf'trebui ' lsiaiba'un'altriu1ne.>ambilor (egate de Înciilcarea. " .:.'. ' A~eacopii ~eja. chlar da~a ea se va interna Încele mai bune clinici ale lumi!.ele..Dtipi ' cursulpe care I-am pnutacolo. . Încât nimeni 11-0putea absolvi de Ma gândesc cu gr9azace se ya Întâmpla cu noi peste.. nimeni n. L-a lasat la maternitate ~i. cu vorba.' .Ie-a . . ale legildr .acee~L Femeia ~~-asfatuit ~ colega s1\ facll Întreruper'e. '" ". / se Îrttipire~te in târnj. pura a.0 co~rmare coovigitoare privindrespoll$ab\ilitatea pe tare '~ avem Ulll. J .e. prostatiti.e karma celuia al cirui nome. ~ . m~a.nu!le unui mtlritor' éste necesar-a blocarea.nii ~i supiimarea dragostel fata de omul . nUmeliJtfti~~lIatutui " " e ArthUJ'. " " . decla~t În ID. Înainte . lume:.' biirbatul a 'lnslStat ca sofia sa sa aVQlteze. parte dm karma. ci chiaqi cu gându! poate dl. erau BolUe.

Odat! bunicu! I('a prop ~~ un. .Nu demult 0 cuno~tmtaAm-a ru g.' A Înrautiprea stirii dumneavoastri de sânitate. . at .'~amul distructiv.anu poate mèrge. ' - În 1957 'ap Întrerupt 0 sarema. 1 0 femeie ~i povest~te viata. ! Multe femei . fromos.la viati ~i iubire au format În câmpul marnei. ~:.. unel d' ~ijumitate Însi avea. aI"l e..: d~ cazuri simt ca me1?da Înca dau cu capu\..' A. " ' ..Mama transfera . iluI' iiniitateami s-a ameliorat.bl~~ne rg.' . .ste..~dlc. deteriorat strueturile eâmpului dumneavoastra cândaveati n\J. 1 . nu avea DO vin~eclimaI greu decat ~p.Dar males t e structurile . MQ~enindu-le. .>~ inst. - Dupi cinci ani vi s-a nascut 0 fiica? .' diaqugere a .. pnn care boliIe sale copdulUl!. ' . ! . - alti pacientamaroagasa-Iajutpe fiulei: . 10. . ea Î~i'isp~~te prop=~ . sa-I viid pe fiul. altti 1.. a billt ~~e substante otrivitoare. ~umpllt daca gre~ea:tinta.iabiap . ' " " . dupii care a survenit d~~ caracterilJ~redllill de dur. '. t ~aCeÎnc!. . ~t program este prezent ~'iI! 8u~c6n~entul ..Da. .a' ci dorit. . SentÎlltfntOll!'~'deurâ.fiecare ~na. mai precis. ' ' . . nce ~o:fii trebuia pe loc sa-i fie . er~l boli ale rinicMor. e.i s-at frânge. povestese eu iar ea confirma: ' . distorsiuni care a\$ deformatfÎ.' .. Copil~. -. Dupa n~terea COP ~1 " Mi-a trecut tuberculoZR. .ramas din neai:enpe...p.. ' Pe pacientii difici\i n" gh1 ez 1 permanelltii.. adus.. du Ii 0 'practici Îndelungat~ . p aptul "este explicat pnn aceea. Una clin modatitaple ge.:c" n: te~te de la piirinp. An~ Ii se arnelioreazi dupii n~rea .ace~a diverse boh" ale pleIii. ci În timpul sarcIDii . einci ani. f '..entru co .un prietene. Îi influenteazi putemic destinu! ~i sânatatea. Pe care OaInenllnlCl n -0 bânuiesc. de la distantii. A mcercat si a fRea aV9l1. Intluentarea ~i ' bolii tablou §11ntotdeàuna mâni-n. aflau de fafii. ÎI dor foarte tare picioarele. Înci 0 cauza. . de peref. ' . Copilul S"Rnascut totu~imsa fapt1l.. poate ap~ea 0 luntma ~ se va pu ea '. controlându-i tru refacerea 'intregului ' . . 'ca are Jaco revigorare. Deslgur. se eIlerva iirintilor sau a striiini!orcare se . mblrea pe c'are marna 0 nutr~q. M-ain Îmbolnavit de tubercu!oza.mama dumneav<>astra. ul Cand trebuie sa ajut un copi! cu e' imi vine de mul~ 'on sa mi defofmapi ale . pneumoniiledese m copniirie.E.' . sugereaza ln pnm rân!('incor~ctitudineastructuril~ câmpulUl copilului? -Sun!dlatezele. ~ pil ii Înnoblleaza .. ' organismul se mobllizeaza. Ce n~ Începe si.m tÏmpul sarcinii ~i deasemenea de la . .fie bol~a:t '. ' ' " .ianiÎ'!ainte de'n~tere. . În câmpu!copilului ~ acesti\ ~~CarteÎntre marna~icopil. .' . copulor. Bolile copnl?r nt enerate de deforrnatiile structurilor CâmPUIUl. sale.. decla"Wlu prognunql de distrugere a.Ia . I"a. ' ' . Analiiezprogramut -.. . . În ~âmpul ci. au. . Sut1etu1 se merg con~ent1~ek ~ r rudelai-. ~i. . .liaftere pâni la. blocare a programelor negative introduse În subColJ~tientul 1J0stru 0 eonstituie . fusi nu a p\riut scapa de Sarcina.1. . maturizarea 'Sa sexuala.' . 105 ' pacienteimde provocandu-ini~teomplicatii c epidermice.1 IlfIl. în ciuda doritltelor ulterioare de a avea copij".." Daca promip sa te Parti ZIS §l u.Jn. ~in~ ' 1 t~ §i i-a aruncat-o buni cuI UI ..cu. .. acasa iar nepotul a luat 0 m~mul" .lIllli. ~g. dupa avort soarta mi-a devenit potrivnicii. À.l"~ . .~u ca ~itatea. atentatul. i tulbur arlle sânat!pi' marne!. ' . Comportamentul femeiicu cinc.. WtotUiQj)pd"'~in subcon~tient ~. ab:IU~::Ce1:r' Pa:~steia.Da.de parC$. ' . .cara~lt '. n-arn dus-o la perfecp~ne ~l. un pas' ln direcpa . Câmpu!Ulel arneliorându-i starea fiziCii. fiul' dumnea'voastri plate~te acum cu durerea lui de picioare.QJat.' lar dupa ..---- . zvârlea cu ce aV_. 'dezvoltirii metodel. Îndeplinita cacl.IDCleu n-aIn atins perfecpunea ca vindecator ~I filosof ln schimb..t L-a Plimbat. '0 :~ ..'~PMt cOtUinuadc '~. .D1ini. rememorarea c~mportamentului femeii În timpui SareiWicât ~i comportamentul . .Qupi cinci ani 'de la n~tereadumneavoastra. copiiJor. .i~iircinati.. . E drep ~a f~ta a avut 0 diateza ' 'putemlca. la ÎndetnânliÎn capu! .proape c.IAtnidite .' c.~~ . te p limb cu m~ma .

va sa .Fiecare'om pe..q:rcat~Ct mpunctulsau vulnerabil. 'QOmpottamentul ' sau er d "a d.p.Fieowe °l/l' are cate. .~edinfé am vazuto am ~ . InteresaU. Repr~unle ':" dumneavoasttjreprezinti un 'tandi cap pentru lÎline..~ acponeze automat a=~~~Ptcopilului. sunat cuno'-. l-apc~eat pur ~i slmp!. EU. ' ""'" " .. 'lWnfa !Dea..qtat la COO8ultati" e . " " .are din nousufociiri ~i' convulsii. în cmcisprezecemin te l " 1 ' Întoi'scabinetuJ ~ususul În jo~ a spart (J veioza.Iepurtati pici fiului ~isofU\w' ~armavi se ridica. ' . Niciunfel '~e miisurinu dilÎlinua1J agreslVltate. p~~!or. De ae.ea 1oalti~~taJu .. 1 . w ~>" " e &Icasa a mtrat mparucit . . Pnn unnare . fie jignirile din partea sOfUlui~i fiului.am . . .drepta in priJnul rand 6. . b . . Ïnsa 0 schi. . . .an VIZ1 Z1 v-ap permis sa vi '" w. tlmpul. $1!~.mmlC' . baiatului la mine. Îl:l.-o sa r~p.. 0 nive!are a .. . .lw . .lUIIIste rau. ' ' . structura. vina. ca.instatltarieu..!DI ... D w'Clncl.'" ' 'w mdlcatoru agr co~tiente ~i subcon~~te nl1 ._~r~enlt eehilibreze cam . Capacltatea energE..are stabiliia-structuril~ la pu. acestluclu! Daci ID. un~tat.de. Dlica yeti reu~i si' suportati toate acestea tara sa .. a. '.supreme." \ -~ . -"-Bai aLU.erau . .-. " b. atacill s-a ÎIltors Înapqi . .AiC::i " 0 p!!!ermca. ' " .. Marna s-a supirat §i a gândit rau despre ntine: La nivelul câmpulvi s-a produs un atac bioenergetic.' .iarJ3). co~portati1entu l. Mai privesc 0 data structurile karmice.:" Eu i-am idi.§i starea sp~tual:œ~a~l' a. "".t Cfa . unul' fata de œœ~tdeterrnimii CO/llPortam: . co~tunfel areloc w' " . .UifcÏ: casetofon ~ a distrus () cas(:tâ.iS!JQi: uliO§tinta. .:wumulare~e ~artI:1inegativi din. 'imediat.qÎJ:l icioare.In a patra .de :' ..1 'IIBpreuna Cu' ..~ebwews~ conteze pe s~ - prin\i!i pedl1apsa. eu neavând niei o.'=P~cjp~. dezvolte ~i si-~i perfecponeze sufletul.(' P\!.. .Va mg-si' prlcep.~pitii În viapi va ti dorinta de a .face tot ee-mi sti 10 .. : .fa:miliaatiilui ' . '1 .. sa. ~.1oeerciirilese Înçheie ~i totul Ya fi ntinUl.vine lIUIffi8. pe pannp ca :rece cJnClllp rezecezile triJbuiesa ". \ fata" " .. . ameliat. Marti seara marna a Început clin nou Sa se ÎIldoiasca. M .zile.Acum Îi e rau ~imamei §icopilului... ln vietile anterioare v-ati sup~atcau sotUI. Din aceasti ca!:. su ' ' . d e cea a corpului .~exp copilul. ceHilait de 'aceea 'pachet!1l ~iasubo::ogramelordjstructJveajnceput sa ' . întrucat câmpul meu este echilibrat. ka t arma personala. aceea cbpilW nli Prezm.permanenpi'el va fi ÎD.mea: c ' . laneplicerile pe care le aveti .u1. ".~. biiiat. . arrn. renegarea Divinitapi. ' ' .-y. sa spirituala..~i. . D'iscutcu mam\\ dl Iiç cauza celor c~ /l-au ÎIl.'(inOVi!-ti p~ânt. Fiul deja 0 face cu vârf ~i În4esat $i laBO! progratnul se'p. ' . .eea v-ati niseut mtr"o fatnilie În p progr~ele dumneavoastri §i sarcinace vii revine este aceea de a le bloca.copiluhll pUnficar . . Femeia se uitii .Lueru! cel' mai .. care-. pannjL'Gr m momentul< de.1U copl ' luIui pentm ca pricma era'În ei. pregâtiti-. . nu nuroai trupul.'.Eu continui: ÎIl ~eav?asn:a.lfJ6 . -. . . ..""ntru COPI.tâmplat cu . '.8arciniipiirintiise cetÜu'.ro. '.""- Motivul e ditl nou acel~i. ' " uteri ca sa-l aJut. 0 tratez pe e~pe fiul §i ne despâ!1impentnl'operlolldii defunp: ~ . sufletulw este de O !DIe de 0 n mat. ' ' . . ' rntmat pe$te. Aceasta intensifica .eva.paman. . DaQilvetireu~sa va abpneti se vaiÎn.' . Sesufooa.se vor adauga boli §i alte nenorociri. . .' mIne incilcând astfel legile . . dorinta obpnerii unui rezultat . l' nca ~te schimb"' .sufletu1. 'În Iatnilie . w' . 0 cumpiina În viapi. . . daca. voi putea sii fae ceva.exista progratne prmiçe ~o38e.tÎca a .marerealaa" I~ copi!. . vae~cati1picioare s01Qt~ifiul. '. Du" doa ~ ' ' ea k ' .O\\te deel~cu §i mai multi putere. fiul §i tatiil..weo treiluni. apOia !!-isit'ni~e tuburi :~psea pe cJ.. t:. . ' de a" ceea nu. 1bs A~--" '.. trecând peste ispite ~i penocociri.apucat sa-I tratez am P fiul dumneavoastra.. Toate 'acestea s-au reflectat f'ara Întârziere asupra comportamentultli copilului: el ~i-a mu§cat prietenul. 'ln am anP 01 E~!I'Pi\iinp 1 au vetJ' t d .' mare fat."". .dacii nu veti reu§i.' ÎDCi' .. s-a a.e se '. ln a .~P': era " copiluJ. mamei. Principale!e dumneavoastra Încerean ~ viapi trebuie si.l-am . .N. . .ziIe m-a' "upa . .- " .lat.ÎieXplic: .t Se n~e pentru. ' " .ea 10ceput sa le' arunce ÎncapuJ piirintilor sai. S-au pomit repro§Urile. pentru dumneavoastra~i . - - .upirarile mocnite r ~' e. . Trec pâteva ~ ~. mica pot eu Într-adevir sa vindec §i... eu VOl.. .Peste cit. '" Ali ~ptat rezultate imediat e. . . strucmrilor Spirituale.e cbnceppil e. 107 batefeul.la gridinipi.~ nutnn~ repulsie unul fata de des . efectului vizibil. ".~ia:ciizut asupra mamei §i fiului: îi expli~ din nou cauzele §i le refac structurile câmpului. ' ...

.Il'IlaIeabil. de c. de . .prin poruncile Sfintei Scripturi. . .În asemenea:minutem'AI' ... printr-o comportare oorectii. nu enutep Preten.a nu pIeri. 1 eJq)lic mamet care ar fi cumpAna principala clin viaJ:a~ . ml .- Dar Înaintecumtriiau oameDii? " ' .' . b:t .' ec an$atprogramul de amo. .. dureri de stomac. lIVea nid"un cfeot/Bi slavA D ucru::::r m. .." " donf!. . Vrefi s'vA dau 'un sfat ~ ~ii fi~.1118 . 'fratez feme~ ii cercete ' z.a echili1:J.JI exterionzafi eum '. . . . es pentru ce triiescpe piimânt. Ea credea: ca sotul 0 va parasi ~i il ucisÎn ea dragostea pentru el. se fOf!Il.. _ ' . la nivelul cântpului. ' .eliilaeste resprlnsi sau se Îmbolniiv""'teNe-arn ob~nlt . fi eercetez de Îa distantii e .intetese..În spitaUn ". 01 ..e. fiira. ."''''"-" CUItIse SlrntebX.du-l" a~br. in subcon~tient ei au ei un buncontact. .lumea: fata de stat. 0 astrel' organ~mulw plecând.. '.l. SuJU::pil:. .'.' " ' " - Dar altiicum traiesc? ma Întteabii ea. incetew eu aruncatUl1 . . . .' ~' "--~' .' sii.În interior. ~3erce~. . Altii au rezerve interioare pentru contactul eu Divinul. . . ' / . . ~i .. compliCatii ginecologice. C . '-'. . Am ptts corect diagnostieul? -D8:raspunde femeili uiniità..ExistA 0 vorba: .treeut.s-a apropiat de ta ~ toati seaca a mângâiat-oPe~~ . mde.tat. Copi/nI are slabit contactul eu Divinul... nl . 0 diseutiede maximum' copilde muiti &nide Încerciiri . ' ' . .raf!de toata .obligatoriu ~ pe rute'poate sii~1 pe pe ~ ' ' ' .fa f!de. . cu UniverM. colitii.1" eoarncDI :-t" Put. '.~ once '-Y' """'0.faf! de ~fi fl. Celula nu poate faCe ~e. ~c~cii Ocauzii a. e nta. ~~ din caUZeleprincipale ale .cald. .. Marna .pArintilor. .. 109 ' '" . lui primejdie? . sa depuna mari eforturi pentru acest lucru.taate zileIe"..~ai-J adresafi. - .'faf! ' .. '." nilIlânui t'l.Yeti fi mereu provocatii Sa va deziceti de Dumnezeu Însa ldumneavoastra va ttebuisa rezistati.-tul.~. sii ettHtem pr~enJ:lI... fu-su '. ' l' ..mai al ' -P " " '" 8gr~ivitiJU sale:suicidul. . . Trec . Am fost internata . sudoare fi sânge.. ' . procesul e În Curs de ~bilizare.' . Spuneti-mi ee Încercare.z nu-a f4)Usciinu-s /tid un fel de schimbBriÎ" ' cureaua.. pnetena men foSt 0 :""" len. "w ' A' euro. " c~ci zile. wlnerabile. A biitut-o chiar gândut sa-~i puna capat zile/or..' :. adicA prograrnele " cOntpQI1anientuluisiV..' .1nmod'. ..J!entru. Câteva . De câteva ori n~ati rezistat ÎncercBriIOr:Anume de aceea aveti 0 tahicardie 'puternicii. '. ~mtI . ' $41. Acest lucru se ret1ectâ asupra stiirii sale psihice ~i fiziee. . ale sfinJ:ilor. ' '-. de la .din rnoinenM..' ce . 'il a!jteaptii pe fiul men.""~in. .rea/itate.. servici. . ' " . 1JlU\tt1m ~? Niciodati' fl"~ d m. de distrugere reciprocii au d l ' .amtenici cureaua iJÜ 'eampul s. wma.~I" e mmeDi.stru~le. darÎn rorul inten' or "'. 1 . ' explic cauzele. copm lor.. . " al""" .el va deveni 0 . af! de soarta." -..~eru "".eazaun fibrom uterin.distrugere ". prin eforturile prorocilbr.mtoarcesp:e exteiior . va fi sii-~ipastreze sentimentele divine fat! dè sot ~ifaJ:ade sine. ."'.kirmice.J'inerefea miinânca 0 turti dulee aurita ~i crede ca e pâinea cea de . Daeil RU vA veJ:i repf"ÎIIlasentimentele din cauza' unor ptetenJ:ii sterile.COlegude " DlCIun fel de re p .! pi! corecpe câmpul copi/ului devin .nici r"" N'ICI fi nici faf~ d' . . . . '. . siiniitoasii ~i sii triifi .' ald ~voastrii reprezmti un program d 'd' tru al ~Iwa c. ' ..-..' ~ dacii 1 se aratA ..oamenii se aflau ÎnV-O comunicare str&nsJi cu universul.~.' prograrn orientat spre interior' ~e. t . 0 atentionez cii pentruea Îneercarea capitaUi. Rezervele dumneavoastra au fost seciituite. "'.. Unei femei Îi exi>lic camotivul bolii fiului ei ÎI constituie comportamentul ei din timpul sarcinii. când " . - fi care ~puncte1e .Pnnclpala Incercate peste care va trebw sa treaca este sl8biciunea pentru alcool..euojUmitate~dean. . . . .'Discut eu cun~ tinfa: mea.Acum. ZiI : Ma un e . Aeum ÎnSa toate acestea trebUie sa ni le c~tigam singuri cu . \ " ~~ ~ . atest . .~re proptille sale. Jo' ' . Femeia ma Wiv~ phna de uimire: \ \\ \ - - . . . -. oricât s-ar dezl"Ce la suprafaJ:ii.Ïnainte. . Se pare eiI a fast' elimin .' ... . Aveti nevoie de ni~te eforturi co~tiente. ' .

. WI ~roc " . ' faci farmece ~Ulva. decl~eaza . O./ '/ . Penetrarea În straturile fine e c âmpurilor unde toM este cele mai '. sa fie vegetalâ. egOiste.. resu rselor divineÎn scop~n. Aceasta se mtâtnpla fiindQiispiri.. facep este. '8ceSt ma d ea.tactice de momen t . .'. El a Început sa .a da dm cap:. '" "'" ' . A ".el aineeput saGal. .lte izvorul confortillui nu m. a propnel . - ' ' A ' ' ' ' .uindu-'se. În nici. -fiindcli farmecele ". ' .t. Roate fi ajutat? . regÜnul alimentar al ropilului.. -.1<11 . fine ale .~} dezi . - . . Dacii spiritul se mvata. ' 'ter karmiceunor ID ese.e IQG"o ' - " " . c ann În face din cOPllulsau un sclav al C.~ irituale: În acest caz ar. D~~~ . '. d!' se dezvolta dupa 0 lege propne.-aniiscut.ana trebuie.'trupul §i poftele Ilcestuia pot fi controlate. Dezvoltarea. A .' unor apucatunurate. protCJeaz:R..pâmânt HJ.. Mâncatul peste masura ÎD1pinge. . prioritate asupra cerintelor spiritului. Înprimul'râpd avej:i .m drep tat Îm . El trebuieorientat cu.' .nte. uimitor. '''. ' . Cerinteletrupe§ti au inceput .je mate n ale ' Asta a ~i fost cauza fi " unor '. " ' . ' ..' . "in elsentlmen: t".- a si vrea. ca sa nu pl.oate ab!ine. " .m uln' mul nm '.. sentimentele dlVIDe falà. .. .. reprezmti ' aduce prejudlcu .:. . farmece UDUI. Când s.itoria? Este utilizarea '" subordonarea structun 1or . S " 1 . III ~ El are ~ trei an~ dar. siibeii.Întotdeauna am afirmat cu fl)$. .' &1(. muzeu. . " ' . plângând. În special acelor ce vor vent.pu!ina sare Întrucât aceasta ridica agresivitatea subco~enti..creeaza un progr arn de nimicire a avan". . " . Omul viseaza la nivelul unor structuri foarte. ' spirit. ile dum neavoastra sub con~~~:~e el reactioneaza' Î. . ce 1 la' disparat8. la.sa nu-I mai. Mai putina camemtrucât aceasta te tintuie§te la.. """" " . 'om trebuie mai intâi sa UClZl . stru~:r~ui nu numai a celui vra]lt CI.'A .-1 face. aceSt lucrt. . alcool?Înprimul rând faptul ci el mtr-o oarecare mÜ$ura.ca-i v~* ctimpira delicatese sau.e În 'clumneavoastra.'stipân va fi lucruJ promis. ' . .Când pentru o. .ci m trup.cum vede berea. . Promitej:i-i ci-I veti duce la teatru.plângea tot. 1.CunJ. La Nici un fel de farmec e. e ~Ot~ dUl!neaveastra.Ce ÎIlseamna slabiciunea. mtr-o reViS". problema propriilor el interése. lucru se rasfr ange ID -'1 celuia care face vrajl e respec twe Acest ' " .În scopuri telunce. cere sa 'i sedea ' .daca ai sa fii cuminte.' . Copilul' n-are. .dâdeam saJwgâ.toatedelicatesurile.Supraa!imentându-I i-apçreat' mcerca 0 falsi' " sa-I iluzie de intensifice. l. Omul trebuiesa posede lucrurile~i nu lucrurile sii-Ipo~ede :peom. e srant ln avoare". ste e robotiil poftelor sale. Marna care-i spune copilului: "Uite. Sespune ci ac est luceu nU-Ipencu os.SUb~entulsiu simtea ci el are un contact precarcu '. " ." faturile vrajitorilor ru~i cum sa-I . grija ca fiul dumneavoastrii"Sa nu ItIanânce Peste masura. "lor " 1' annel CIVIIza nl'A Precedente. " ' ' " .. Femei.se Imp resta ca 1 s-au lacu .spiritulcatre piimânt ' -Femeia o~az:a: " ~Numapot a0tIDesa-i gatesc Cevabunu! de mâncare.ÎI influen!eazil deasemenea .'. ". grare. u .+ pentru . . ' co~tient.\e d 1. c<m.su~ravie iri este pusa mai presus de lnteresele organlSmulw" c~.. .. . sa echilibra!i' ." tot timp~Hi.luipentnl .' 110 . continua sa va suprimati foarte putemic pe coy~. Qit maii.Deslguc Ce este m "A ' ca nu P 1".PÏimul "Iucru. dadlai sa mvej:i bine cumpar cutare ~i cutare". prin violenlii. " potriva naturui' care es Violent . tot . " UniversU} §i.ganismul" acest lucru se. de consum. nevoie 'de ele. poarte extraordmar oe 1C .Am clnt. . . peçele ale sufl«ului. . ' .SpirituJ a mceputsi se deformeze. . a splOtulUl~1 es . . mod catastrofalasupra copu1or. .pe care trebuie sa-l. Nu-imai" prom!t~ niciodatii COf~ului . Copdul trebule' si se gandeasci la satisfactiile spirituale. mdopati. .1 VIDe care-l . diferitâ de cele dupa care trate§te or. U .M sau este la Piimânt. Facej:i-i cadouri când riu se ~eapta. ' . " Am ~ p . . ~~ " . ~ visare a ceea ce este material" /pâmântesc Cùboara incredibil de jos.-' ot. . ca nu se p. mat bun medicament UllpOtn va spiritualititii C9PI!ulw este ce . ' . câmpului ~i penetra'rea in acele zone.iunC3Z nu-i -mai'dati nimic mtre mese: Este necesar wuÎlinimuin dehrana'§i la ore fixe.sRmtreaca. . Se exclud. " rau cu mme. t\armece. "ond vra.' Comportarnentul dumneav~as tr.' " ce. . nimic ... obti~e niciodata.lse va iIuI" ' rasfrange neintâfAat asupra cOP".~. JUcam.poat~ transforma Într-un proces oncolo~c.lPrt: ''T$ice-ideticutacum? l . -. '.ll mod t. ' pnnclp aIa a dlsp ~ .tUnpuliar eu.

Sanatatea' copilului . ." . -'". Cu l ' '. ' " bme? -'". ' rn-am miiritat. trompelof. femeia a distrus structurile spirituale' fine atât la ea cât' ~ila biirba!. Marna estenedmneritii.aveti . '-. ..." a "straveche <.lUblreadin care va adorA 1i Încii fi OaTtecrud :p pnn surp rindere. .. " ~tea~ copi/ul s-ar putea face ' . Adultetuleste mai bine .. dupa .q.trel anl mat' nte de n. Swctura ci spirituaiUnsi ~i sistemul de protectie au fost -destul de bune pentru a reallza ce pericol Îi p~te pe copii ~i nepotÏ. d ' ' . ~ u:a'?te de ll~terea copi/ului ul Ul sau. lp .ce.' ..:.. ne salveze familia de la pieire." "uCII ~~aceasta este cauza Sterili" . Ahumecu .>~ . ' .ap t a Impotriva regulilor ".mi~cii pe Plimânt sea.tO'distlugere PI. va c~n~entizati nu la nivelul p!irnântesc ci la nivel superiO'r. Copi!uI naScut În astfel de canditii. -DacHemeia ~lfacAfericit cu adevirat .'pe aând ~ dO'uli.unO'i grave Înciilciiri' a '-"".un nive! bioenelgetie scUIlt. ' . prO'teJat'fÏ':prooesuldistrugeriil cO'ptllllcarea tn~nitdl e a Piirinp cumultmal'ielit. . deformarea structurilorprimitive \ Femeia se mira. Distrugerea acestO'rail obliga pe om sa mute punotul de sprijin de pe trup pe suflet eeea c&-lsalveaz/i.l 'IJ e' au. ..lic femeii ca "omul 'care iub~te nutre~te asemenea 0' .112 . dacii s-arelimina . Am gr~it cri ceva? Îl iubeam'1)18i mult pe cel cu care unuIgnJp de O'arneni~ichiar ~l arnenirii Întregf . ale corplllui.umneavO'astrii d.ln .. Un co pl'l' are 0 encefalapatie " .IiexplÎc femcii toate aceste legi §i. . se gasescacufli1 În strucfura ~..farntlie au avut lac certun ". ' ' '. ea .amintesc de 0 tâniirâ cu un CIIZ ana1og.-. .. sterilitatea poate fi eliminatii ppn' interventie chirurgic~.AIJucls. . sa moara sau'sa faca mu altora. ea ar fi nisent un copi! cu karma f . avea de ce si se opuna sistemul de protectie.lor. urm aaIJcO'mlSO'f1 .. . -CucâtivaaniÎn .Un care 'mi-a'pliicut fO'artemlllt ~ rn-am ~tO'rit cu om aoesta. . ' ' ' . " . mal~tI. ' ' '+-.::u.' ~ si cupleze . .ei ~ a cO'ptlului. a unci farnjlii a - / . O' f~meie degrailiirii 0 reprezinm. . sentimentul contactului cu Universul. dIV°rtuIUl.>5itatAlui ~i marnel np "pu te mlce pana la limita " 0' datii Ie-atrecut prin minte. stoza O'varianii. Dupa. blirbatul Canalele . ."A rea . .' m . pa~e. uua singura.. Dacâ pa1!ametrispirituali ai femcii ar fi fostcobO'rati . . - -. Avea 0' opturare totaliia.star blaener""g"uca. Cea maibunii " -unÎnprimul rand saspirilual.' . ~te crima ~ . a " . distrug~d iubirea.ln fun' cIJe d~ ~adul de penetrare. ' . . c ~l pO'ate'"ferrneca" s6tW.Baala nu' te Iasa.Singurii Ullteti S vÎnovata e boala dumneavoastra. ne pregateam de nuntamsa eu am cunoSCUt. - imensi.~:o~e~O'nstante .'" ' ..~. . .' ' wea si fie cu O'muwblt ce trebuie'siifacA? l'" c = " mdiVld." "". dat si-I - Am sAva m°rh.. " ~ . dumrteavO'astri rle comunicare cu Cosmosul va SUlltÎnchise. . va PUtetiaminti ces-a mtâmplat? " 'Am avut un logodnic. ""'1".Când veliÎntelege tO'atèacestea. se c. ApO'isenzatia curA de i/ummarea unci pArti a mtregulwcare se mtm.sau În el. ' .. Insii. " .". discutia cu ap3'raœ a spiritului ÎmpO'triva J . refuza' sa conceapa uncopij care sa fie gray bolnav. lneagra.~ii tO't. gândul 'sinuciderii. .. Aceste de autodistrugere atât.~n SUlltdefotrnate~ ~j. Noi cO'nsiderlimÎn mO'dobi~uit cii :aceasta este 0 boala ~i ne luptirn cu noi ~ine" cu prO'priulorganism care Încearca si. . dacii e~ se vormdrepta.:.' Cauza era. ID tine'.Dare. .racut un avori' Însi defonnarea structurilor spirituale s-a Încheiat prin protect!a fizica a arganismului striiriepoatei sale. ppate avea ni~ structuri defannate ale spiritului. Prin bagatia Sp ' ' tual x O'fernele nu nurnai A' .epmde de " star ' stru""" 1or sale spirituale iar ac ~.upleazA mecanistriul distru' ". sufeta' din cauza S "'" t.sesc .' hi po llC. sa" . sentimenteÎncât uciderea'.'AO'~ acumpnn encefala ' . piJtemice progfüne de apirar~ '. Fefi1cia~ja rlimasb~n iar eu .Câmpul devine." ."-x".vad ca structurile campului ei Încep si seffidrepte.".f"". .~a {. nu S~(If i instalat nici sterilitatea. ".mat ()~ sery un tunp abreO'la. Îi'. .taIJ1. Daca ne luam dup/i IO'gicade'zi cu zi.prograrne puternÏce. Strabunica ei a .levase otuparitedicina contempOIalla. ' .sa pa~ti" .te Um' vers. O'rganismulnu' va' mai. cald.erilitiilJ'-Mi apuc sa' Pun diagnostreuL Judecând.. . lmi .. Drganismul femiriin blocheaza aceasta posibilitate. ..l ' . este vO'rba de 0 . copilul va fi siin::a ' ' ' '.Ce si fac? Întreabafemeia. se spune În Biblie.de'"SOlidar" Întocmite.e.

d~ tel. " .contemporane.ullitar.s.~i de op~e. ' tu ale insesu:ablle la '. '~~' Ceea ce se 'tâm ID. . ..faptrezu1tateldacestorrealiziirf. 115 ' .iileistone1.' ' . .I-am sa m. ' sn arta n a pierit fiindca se destramase al. ' '. medicine.' ... . .care . ' "ii conceptia tngu~ta. este: intervenfia chirutgicalii. În primulrând. mecaDicll a logicii corpului. . Ufutrebii pe un . . pro t Daciromul'arfifostnumal 'ia+~ . de povestea PUcll4retuV . 'tifun:~i legl pen. . ' ' .filosofia~ 10gJca î cat ln abordare aceasta. ' .un calminunat!. q. . acti. nllaterallla 'mtr e.. .. . . 1 la severll: Pe cat sont "t'. .pr~. ~t' hl p noza.aliref care venea 1n goanipe drum. tul ' .. dar trebuie sii mergeti mtr-o alra direcfie.. .'. ... .liela aparipa unei generaJ. Asifel de ca. tu atât viti fimai departe.e În te mai. or p lllÎn me dicma coatemp~. si credem ci. . 'fat8o~~ adica cele supra. . . unobicei:daca se ~tea un COPlas~ ra 0 generatie de urm~1 . . peste: doua sâptiimâni.tactlca. ' ex1Staocore. Subco~entu1 §i cOD§tÎÎDta reprezinra câmpul iar corpul fizic'este 0 varietate:. ~. ' trU'trUp Whitm an. amrezeiVe dehrani pentru multezile. ". ' al :" spmtue" care ne l~g" ' : '.. .. . De aceea. i--4<licio problemii. ' Ne-am obi~nuit. .chiuretarea. pe ~ domeniul s:Rmpulul. ' " . co U1 -t..smuluisuntcelule!e imÎmitare.nt. ei. a. .. adesea 0: protecfÎe . ntru.. " tezareaExtirparea organulUibolnav."'. " .serioase deformarl. " -Cum sa.. pu! til11p.core. . . .medicina " Tb Inavicios sauhart Icap . al spintU lui ..sPecifiee.de '''protecfie. .. am.. ~ ' . " .adeclanpt re80rbfiItopturapilor. . . . u.În acel~1 "" . Idoarcapeuncorp fiZlc duce 1a Filosofia. a " . P ca Pnntr-o ~el d e . .." "" '. IDP . . siniit~i" ? .zuri confirmi faPtul ca Începutul mul~r' :" l' boli ginecologice se gâSescJa nivdu! cimputui constitllind cel'mai mille s.cu cât vefi . . '~L>umneavoastl'i mergefiÎntr-odirecfie 8r~ti. ' LogicaQelora . tâi " Logicaspintu lU1este de a analiza mal ln . el a 'd . ce$eÎntâmplii aeum.~ungpânUaN? . . d e a a""ona ... mal 11111'0. este.: aeest sistem :. d e aPropiere a sihoterapia..]zbivindu. ' ' ' nU'atâi ele pot fi .. . " ' . abia.'" fi fost '.... extrasenson~. " .În virtuteainerfiei." . mi~a adus radiografiile. . în Sparta annca eXIS N~liVerrtVOlesa t. ' . " '. . ' ce Vin . ' ' " .cU maJfOfJ11$: Dist1'tlgând din c. ' ..iftsistli . '. '.lar :am.ectomla. Opturafiile dispâruseia complet.~icâmp.log! .' Femeia. era ~unca ln . . .' . :. trebUie si protectJa .. . . " .'. aceste legi>'-de umce.. . . . un contrariu. mare pentrU a se" t .impetriva m~te:nirii\lnor urmlllji . taranul. " Întfe paIarie~i ghete: spUnea Wà1t ' .. strUctun!e. .Singura cale. " .' Uiram Însi. ' .$' " ~ ~ând . . / .o consulte:pe motiv ' ciboala' einu poate fi.. ". gu ~. '. .oI1lU '" ...". 114 j reconwu!atfwneii 'Mediciiaut~t. 'ta . . ..iritu IUlU 1I1an... W. ale structunlor spm .1nsB. " '. " În~ sll faca ~I deei trUpul este ca mal . . -:->"' Çucât va fi. . ' .i fll.cât maimarisunt realidrile ftÎÎnteimedicaie cu atâtsunt mai Îndoielnice În. .. lnceput.i' moral. . . extlrparea. .' aaerea)aceastll lntervent' tie . rtant dec at trUpul . capacitate: vitali la nive! fizic.' . suat ID ace IIIjl rie . . . .trebuit sa recurgâ 18 oclinici patticu1arii ~i. . ' Da.principalul sistem de protecpe al organi.. spuneau. ' " ".ii~iDeÎDtelegândcauz~le.. problema su..dicir)i contt\mporanii.Vletulasca. de . " " Nu Înoap În IDtreglme . avea mai multe:provim. trUri toate acestea 'a. ' Cu.. un adevâr simplu: sufletul ~ trupul reprezin~untot .x de cauza primordlala.. deschideo portiti dezvoltiirii'pro~elor care coboariiimunitatea generljlia omenirii:. . bOlii. corpu'1 (re.vindelra~prinpioenergie.n i..~ateg!ce. . 10 .' este 0 Îneer. mai bun :caIul dumneavoastri ~i. Leg l' le .cu medjcina ne 1Uninte:~te:. l). . ID tiune asupra " Însll metodele . .pr incipalele metode detratarnen ct~' Însa omul . ..dupi aceea . ' ù " ' . .când În '. ' " \ " .Nu-i nÎmic.de .dt1<!Jl controL .. " striicturi\Or spirituale ale câmpul~.l peom (de 0 boala COIicretii..este. . dialectic al acestpi camp: $i cel mai ~ perfect sistem de 'l~roteCfiei l organismului este. numai ca Întfe ac~tea . careprive~te. sufletului.. "rezent ' spiritului constltule strateg!"a iar cea a trupului . ..... l'Omul rând. d' urma dlspare. " .tim' lecJ. . act'" uman pii'stran dU-~I duce . contrib1. S piritual. .' fin:" sta. medicma IOC:Pe sll penetreze... " '. Ceea. . apate'.' .r. Îi rispunde tiranu! si-llimureasci pe ciliret. . apol si anali:zeze. ' '".". la. - . ' .

. . boaJa În yu to r.. .~i'!iif (psihogeneratoarele~i a. .~ adunatpe Ciameni ~i a!J\çepqt. dostinului misurat.artSpla:rtt saD " eaie unor ~ganeduc deasemenea .pedeapai t-a revenit medicului.Iriabolnayul\li..1\1I1~tin..nivelul fizic~itrMSferul ~ a deforma!iilor a~pra structurilor spi~tuale" asupradestinului ( . '"'1''' .' -' .. barbatul avea. pe. ..În faptJ. cumpliti.. .<'1 ' prpgr\ID..~. aseniAnatext1rpar . param~triI '.oml' Il " . boala nu se va vindeca. ' . u ~.. " câJ:npulUl detenninate de sentim entul de ur~ stat!.{Us~e a. . . .imP-rta . care. . Testez.laini~ liens al câmpului §i 0 di~trqger~ -totaIa anivelurilor'IP La televizor a fost arat. .~uLasupra copuIQr. corpWUI.I}i~ cfuTIpului)alungii boaladin trup În suflet..' .1 e UI'YIltoaresau sa sc atimce . ~auza miopieia . . . . 1J .A. Pentruca ew trimit \)p.' l' i)J' . ' . Înlocui 0 mie de . s--a maniKesta~:MJ1. . infQ~tioAA!~ are ca rezultat 0 ameliorareviziqila)~. pe oanleJJi.AI!ihi.Am t.. vietilorMitoare.d cee ~ .l!UfIetuI sa t . ... "poate ajutorul psihogeneratoruluicare. ~ vad cabiiia. . .u~ eontrot de la distan!a.1 Ik.".. - .ufletul sau.-.It.. .care a !.\I~ py.ea strueturilor .Itu1. .wce comportamentul corect a tacut mai. concomitent.F~ . caP.wvelul~c §i . de bâlbâiaJ! ria mtennecliul. op at. la l'ezultate.\iIe pentJ:ql.. am Început sa caut' pentru a' gui locul de M ~ .b~ piçiowelor.'..rdill1.'" .c~re un. Mecanica ram~e .ata 0 f~meie. clin s. ~~ pericwos saelipriniproble!1l~~~bile gase~ §i . j)edepse pentru Încalcarea..este . "Dupâmin~ gJ Inttebarea.destin].. Vad Q vindec~re cpmp!eti lI!..~~ ' . . transferar. .1~tc. boal. /.' . .TUcturilor. Oare nu. asUPfj! ait UI.oare Este bille daca omul .U11Iat. Ne-am ob~uit sa-i tratiim' d e mlo~le pe oameni prin intervenJ:iichirurgitale.u . eclUWl. Dar cine a sUt J sa 'analizezewnsecmtc:le a:cestei .becl\te ceva '. organ.\norgan Într"!J.bioenergeticieni". e jJJI(I1Interventll ".. descoperit ca . BuCJ... ..:1. r~1 . . m~:C!lUza omuluidec~t meqicina.~or . . vntoare ale copil~l~bolnav.Ipji~~ent Jp. .~ .el.1 .lFil!:.-.cese petrecÎn astfe1de metodede ttatare f~ unOf .. "victOlji"? ' .'cj~i ''-. VIe~.a1J.!Daiavea margini Discutând cu 'el simtic~..éze gr~l' e. bioenergetician.Q1. i 1 " . Am pe banda rulanta ~i acum În' Zeci de o~e se :~m:oooIOgJa ac~ 0 /!$fiel de .r~nastfelsa ".'. .doar . . în tilmuIJui A. iartunu le dai. .lU ~ potQI:iuIw .wui~.eabolii fie asupra: . dupa tratament. '.' .siil~climini cauzeleprimor!!ilUcl înai~bqa4 . TIII'kovslci Oglind ... . . P$ihogeneratQrul.~Jiul.'" . R\ulto'.care lucreazii.anaJ'>:atQèJe. u IUI.. . 'r Îmiamintesc 0 pjW.lIUlj ntr -una dinviet1.ie ca ~nm. ale corpulw.Î!1 eun 'copi! este ~ataf. ~tatea. Fara 0 mtervenpe asupra ca'UZet este pOSlbili '.ceva noI! . hipnoza a transferat . sauasupra " campu' 1 se tr81lsfera. chi rurgJcaIi. ... '.pe çare mica ~ tânar.Ji ~ suferinte! . l' 'Pill'aRtetri!pr. fie asu p ta d""":. . s~a ~ ~ eXlsta. . estmape.siiuÎk P~'19 mar~ nenorocire. " sp~tuali" lIlomuluI.bipno.. . n\l a 1W1i vut nevoie.familiqiAW a . . ~ da A x va mm_. concept\ej' de..ele.de..latÎn strutturile stabi!eale cânipului um~.z. .' . '. ÎnpsiW..p~~p-ça pij. 1 ~Dece? de Eu suntmedic. !'. Înmnte §1.WII dintr-I. Ii fae femeii.v9ie S/I-lii.': un meKut< rciarte le.. ."con~entÎ1.r> d. . .i 0 catas:o~/trel ...0 . Am.. 1 .ChUu-. :'1. .pr~ZIJlti devJ.un trat~t cu reclama.ip. constituie defa. schup.!1}bla çâr~"... Doct'imI1:ra indignat . . ' a eçJj .fJ. .enaie ' a bâlbâier C a_-' sebâlbâie. Cea mai.f4lor. succesuJ tacticmomenlan.ll.a .de tr. . oferind .'.mtr~unaltloe.cuj11 extrasensorica §im~icina. Qmu! ». Jl7 .cui chiar asupra generatiiloqj..pentru s~ Am cunoscut un om care a fost vindecat dEI0 bo!llf!. . .Alah ha riispunl>: ..a:~ fp~. ' .Jotmeçanici".watcle. asupra pSlhlCl.. biirhatului ~i a$üpra' tIupJ11\JÎ~. .însat?tuI.. . ' '. '.mai' deplofabile pot fi. d' Sil~ . odistru g ef e total'il . -'. Încearai" si -§1VID. .dea~~ad~lelel . . 0mene§ti. " . . . Î .$à .Q 'i 'Ji..el: contmui'aCfiunile '.legilor.IIui. care lactiO!l~ la.Çonsider ca religia.~i..a~estelo'ca. Parametri au rilmas acei~i D ~pnoza n-a putut aqfiona asnpra cauzei bolii doar a ~~ar~ce er~ -0 . . Aceste stru~ nu clispar nic!ieri dupa iIltenrenpa.'a struCtunlor . ~~rimenire spiritualii. qicânlpl.altul.'.. . la mvelulcapului " distructivelanivelul' bloenergettcenegative. ~ cu\X\3fl11Il!i.. Openqiile. . .' .operatie !ara probleme. " . ..karmice ale desti A avut loc"'" . D\1patratament.gTJ\'i..f!J. .'organe . or./: . trl\lW~~i'AllUINI st.o .

.oalta al~rna~lva?~J\~tii! E . i' Nu demult mi s-a adres~t 0.lIamente.Daciboala estert!teptatà cariu.èvenimente1or CRres-ar p\Jte8 procfute msa . Du~i actt~ea aparatulw câmpul pacientului s-acuratat. A luatcâ(evaplI$tile. !'. ale . ptezentafi\Jlui 'si\f{ student lamedicina. .. daca se' pc.tcata pe ~~e a trebUlt sa-I . sa:1 analizez bioenergia mai fini a organe1or ~I am viizut ca St&rea energetica a centrului endocrin ~ial priJnei ceakre era cu muk mai proastà decât inainte de tratament. ' " .1ot'œmuiti iU!:iitWntede aparipa primelor 'simptome Mce aleliceStoca: Afo~to etapa.' caci 6mtl1 este. lniperfeçtiunea filosOfiei ~i a' oonceppei nbastre' despre !ume . ' . vi. ~ :~edicul terapeut.-.tn aItul/ Când va fi adtlptataooneepfi/lcOnf'onn cirèia:'boala este '0 fâtimia degradarii: spirituale ~i. Am anahz~t J>8:. Ocupându-se numai de trupul fizic. daI:iidupa oonsultattebolnavulse ~~te ! 'bine 'asta ÎnseaUina da. . . aceea nu se puneproblema. .. medicina se indepi\rteaza schimb cea din subcon~tient a crescut conslderab1l.. 0 disCupe' de doua miliute nU eStesuficientà. EU am ta'cllt.. . 'Pentru aClarificaaceastà problema. vindecaÎn acest fel?. ce mod ac1ioneazii aparatul ~i ~ efectuat dlagnosnClireanurnal dupa nurne a unui pacient care a urrnat tratamentul çu ~Jutorul 'acestui aparat. ne duce laautodistruge~e.cu VladimirMibailoVici Behterev (1857-1927) medic~i importaitte contributii ln domOniulmorfologiei. r~spectii ' ' pairWviep viitGlU"e. despre poslblh$. t. .agreslV1tatea extenoara a s~iizut ~ult. deforrnate.. medicului.darboida nu. ~ .rmlt:a. la ce bun sa Înyat la Universitate. h . au d~arut. .o Mgants.1hlocUirea unei conceptii cu alta.ti care acpona asupra . eliminatecauzete ei. ln ~pul >s~ s-au f~t puternice programe . 'JMetbda desprè care este vorba În carte peimite tratarea bol..a pFincipiiior ritedicinei mOderne.oumimaitrupul.vindecarea omului. Din pacateÎnsa. . de' 0 unIDcare $i completare' reciproca ~i nu de o.Î~ profunde ale subco~tientu1ui. Hipocrate. boala se va stinge'singura.. Rele~ea ~a . '' . Omul Iacuse.el a datpeste un medic bun. capu!. psihiatriei .negarii De meditinei contemporane ci' a interactiunii medicinei spiritului cu medtcina'trupului.119 118 . netU'0p8tologle. .l-amscutUtat~el $iboala.câmpulUIuman ~Icare pe.câmp.~i el vindeca. :'.e~ decenp.hu va ]'Iutea p~ea toa'te prc.. " . . trateaza. xista $i.ctdep8'.J\cum: meliicul face inj.gât.tà:' " -Tata.'.ile multiple.0 piute(Ün defortnatii Ii fost transferatà asupra oopiilor. Am declS s.. agresivi~pi ~i am ~teles de mdata to~: .~rtta metodei donsti'lti prevenir~.Înacel~1 bmp" mm i Behterev' spunea ca. m primtilrând.trceea.po~va oamenilor: Structurile Jwmice erau.odecarea pacientilor Îaramedlcamente.' ' " " . ' . ~i l1Uli putin personahtatlI.1'ametn spirituali ai iubirii. ulcerul se cica~ase. religia ~i medicina erau un tot unitar.COhI1tfulfà noa!itt!"onentatiasupra l1evoilortrupe$ti. unftou J'lparat care a sosit la ce.aanaitZez~ . ' ' '.fiiiologiet.~ . spune. Discut CU un cunoscut despre medicina ~ontemporana ÎD.Tânarul .Înainte filosofia. zeu". .ecpi. Cauza ulceru\UI era 0 . ci ~isufletul.agresivitate con~tientà ~i sentimentul ~e u~a nutreasca În 'timpul acestui razbOl.tltezUtca diAgnostiC1. Tatti i-a rMpuÎlSca d!!ÎnVatattrebuie oricliin sa ii1vep.'. ApoillÎn mteles un adevif -cit se pdate de sin1plu. tilcerul bloca extinderea programului distructiv .ll jwn1ei va putea iniocui''tOtai medidina. a awrore!tCiie inWtesab. spirit.aVând 0 Jnalta ebca ~I0 structura spmtuala 1 superioara.~ ljI suferea de un uicer gastric. f. ~:! ~ tot mai 'IIlitltde la menirea sa principala ..distructive onentate JD1.titratunle . .opereazii. . serviciul militar i.Un jpedic-filo$Of este ilSemanator unui.'a disparut.>ate .Atn presatun pUh. " ' ~:. t . EX1S~m\llt~ " caz~ În care simpla aparitie' a medicu1ui În salon ~ehore~ starea pacientilor. Pefiutl durea cUl1lplit . vOr fi .i poihologiei. Dupa tratament agreslV1~teas-a cefCl:lAlor =. starea fizica a organelor s-a ameliorat coftS1der~11:Am Iftceput .!n~.cuno~tintii~irn-a rUg~tsate~tez ' . pFesc~iepastile.ea este tratatiprin zvârlirea bi dintt~un Ioc. me~lcma acorda 0 aten1ie tot mai mare aparatum m ceea ce pnv~' (\jagnosticarea. În tiltim. Este yorba de 0 schinibare cardinala .>cese1e. 'când . in perioada elaborammetodei. 'l!CotdândU"seprioritatetrat8rii~i dezvoltarii spiritului.aparatuh. defo~atttle.regl.$i trat!llJ)entul. Un singur om !>tirtainel toate aceste cuno~tinte.otrul lor de cercetan" Ea Iml vorbea cu mult entuziasm.

.c~e determinâ coQulgenet!c alplantelor. Iwala nu va bloca. cel mai adesea subcOI'lftU:l). urllla . "n" . --' . pentru un om care .. " ~ vreil foane: muh ca aceastil:prognoiii a mea sa fie gre~ita ~isallu se'cO~eniciodatà.dupii cum 0 atesta cercetârile. .lnforriutti6nal-energetice. auroregliiri! . . ..... .apoi amestecul pr()~am~I(): tUtu{oi' fiit1.ifi~~ve -'Il apiNt d1n ca\. P~cOIUI ' '~. $Î sl.!je.uiasca.'. i .Mest .'.atcizut pana la PunoNl' icritic..din" tO/111100 anului 1995.?'.~ vor"supnivietuidoar oamenii cu' . Un cftZ foarte se~nificati1!~~-a façut ~ desQOPiITun ..mult ..':.structunlor fine ale SPlTltulul.pntopir$'!a"kiil'JUeigenetice~" rom Întâia programelor tmediate.'.itla'mille la çO!lSUl~ vedi)l'eadestul avea 1 . 'dispunând de °i aparatUra ~u prea .' soiis. p0sibile ..ci'~e am ce În.$1l dia. În 'acele zoneunde se g~c programe!e .iduci\ in 1Ilq.intl\Ientelor .'.'faptUl" ca vizeaza. ' .." .'ajuns la ul"lhAlloarea OIlchlzie:În~timü 0 sutâ cinciZllcide ani nivelulde C agresivi1ateal .lentil'~ichinuitoare.:În aceste Condi. Acest aparat <. incorecte. :.legelletice U!lWle ~ ~e.çodu!iJorgenetiçe ~e OInuluicu ~e 0 data materializat..'t.mbtla aparitia unor !1). judeaând dupa. Probabil ca În viitorul ap!opiat " !"b\lM..umit seator al corpulJ.amr.d HUWÎ~il pe .are IQCoor~rintensivr aagresiviti\pi subcon~tiente 1\gtesivitatea noastrà emanii.insa astiZi peI1tru.'.l~ ~ . ~\ daca . " .r-12ft.!i~~~ ~Ufiirin~l11I).->---~ i' . a\Jtodistrugerea Olllemm.ce inai mtilt $ii'fiinddi slstemelei:de.piQ!jlIe~ei-apiei. Il ~ - ". Crima sav~~~tii Împotriva unui p1J).'.V!!-}~ale ~ . Aparatele pot Îndrepta doar suatUrile cele mai grosolane ale StructUrilor karmice.temporane~i tasponde pe .' generap. .onal. . (.!elorvii. 1 .ÏnttQcât.. . dispurie de r. .:..' .utan!i vand ~tUrii.II' altele zeci fi sau. Patrunderea tot mai profunda În structunle karmlce pentru În~epiirtarea polilor trçbuje sii. Analizând. .gAA~~ana a ~~~~à În acel~itjmp. . çâmpurilor va veni În apârare.intrcunviitof aprop. .'. I\IlÎl. Nu' este . . se trans1IDte.în Hnii ge(1erale am vazut~llIfit~~IOlI pe çat:e-1vedem'pretutil1deni În 'turne: diStittgerea"resUtserot.Qgram' eX~~l\billtlultor... procesuldedezintegrare.cü' d~l. Deja.co\lQTÎlegenetiCjj. ' s~ .efectuate de JIan -Kauzheo dm 'Habarovsk a\l ariitat ca.cJ. ' . SUted. putinesperan!e. .po~ ' Qre~ În:ava). ~ntinu~e. nuntarul lor .lemuta~ .' Aparat~m .. ..apacitiitisuperioare ~ipentru ~~~generator. Çer~etiirileJacutede mi.elimillarea acestor blocaje va' accelera .Qercetiitori. de 0 femele.eKClus deaselllenea Cjl' ~toru.t. po.ir~t dih' co~titlbt ÎJ) sUbCO~ent Parametrii spirituali ~u coborât jar li.elabOliate sau numai ÎIl faiii de proieat reprezintii 0 1 'cllceriieeJtaeP!ionàli\'nnedicinei oon.~Qa~.e~!1).lD . Învingând'oboala unui comportament ~ auneigândiri. .doar doua exceppi. alunga . boala ÎtI interior. l. .trebui sa" se cdeclan~ezeprogmhele de diStrugere. Se ppt reuni. . ar ..e. Quibiiri În ~çt\1TijeinfoanatIolUlle va ale biogenpsferei ~i!je. ~i atunci incepe.. .)xperimente cq\1l!ta.nalelor~ omulul.apar une<Jn . " ..:ltec~~a ~l "c. Pentru stopareaacestui ptoces. " 0 femeie çare . SlStemul .an~...lre Viitof""'"~i cu l:.' "" . tara a 0 elimina.tn&1I. ..~ deplincerintelor 'acesteia~i filosofiei ei:eliminaiea consetintelor tari\ depistareacauzelor bolii. "".dintrt! con~ta.ibcon~tient.a genetlca sUllt " temeinic prQtejate ~i intluel1!ele bioenergetÎçe nupatrund pâna 'acolo" Sunt. Boalaalungati\ În interior va distruge nu un an..estriimarea . Astfel <." "'.c~ Pt. ..Ut W 1'(78 ea~ Qutrit un s~timeDt. mai mi. ~' ' ci imunitateaÎntregului organism.' ~ocare-lJ).oartea.#ldiSatorii '~tJ18i-.'" ' actiune sunt psihogeneratoarele. În Univers. proQes poatesciipa de subcontrol..~li.aveQ.acestlucru' eXis~ " ">. ...de ~â~. ~"i .1 atunci Începe &a:~ction~ cel mai efiQieptmecanlSm de . "' \"'''-''- ... plaI!te.ai pUlemica' " .~~8â~f. faptW ca pr~ul În W: ale ~ul\ll.. ale ornenirii.tate~e.. .n~aratii t . disparitie. iar .. adica.Structwi 'spiriiuale echmbrate. ~QntQpireal.blocarea izolata. ~'parametru al SistemulUi autoregljU11 dragostea de Sille. . bâ!i.!blocare.te. . stnÎcturile dâmpului societiitii ~i omeuirii Ji deasemenea infonn!'1iaprdvenitA din diferite surse am. mediclnamodemacondamnii Olnenirea la 0 degenerare ~i .în aeest fel.va dezvolta ÎI). rezultatele" cerœtanldt mele. .l qârnpIlIUlinformatJ.Experimentele .olat. I~l elevorfi ca!1).di StructUrile câmpului ~e conVn infornap.".lit. unor astfe!. la" niVelul câmpului..Stra~'ale Organlsll1Ufuidedragul sâniitapi temporate a oowuluifizic..de (.' . Il .0° l/ .Ulnatwa.risau vreun organ i:z. a omului ~i animalelor..(:sunt d.omenirii.'. capacitateade a iubi-care: 'lIste raspunzitor pentru sanitatea copiilor~i sàriii~tea noastrii ln viitor. sa f~a exp~rimente pe coduri. .Cu ... boala reprezintii .:~!~.

Eu am procedat de la distan~ 1\ .cutaaceas1apoza. deformatlparlU. ~i om~' cu un astfelde mecanismdistrUttiv poateetih1tte CU u~tii 0 raptâ 'co-i poate fi fatala. Darn-ap putea sii-lgis1j1pc b~a.tea§Î les~1IUllS!Ilul.un4:lrmmc1 mclelun g"te tut ~w asta.' - in urmii CU catevalUDlDl. -*' F~eia eu. . ~ 1Cli t.fÎ ~ ' . 1 123 .desentimente. ' testarea dispar!tialent!' a rahUliei...u efectuat...1eJnel8. .'. Testarea arata ca lipsa dorintci de a mai trai ~igândurile de Sinupidete sunt dout Iucrori diferite. in cazu. tema.atâ depnetena ~ emel 11 s-a u "" " subcon§tientulridiciigradu! de a~ent fa~de flmle1. La prima ~ti am ajutat-o nu n~ peea dar ~ pe sOtu}ei. Prin vorbe ~ prietena a distrus rela~ dintrc ele dmrminând un pu~u~es: de Q.Wnteieu .caeu.mai deparle.se ' .pcin ÎrIcllcarel\legilor supremede cttre.a-1 compensa" .~.tde fatiimamafemeii nutrea unSenfÎin~t de umfata de \ln Qm:. ".' .~.indreptata Împotriva. . N. ..Erafoarte " ~ illexpliÇabii cumijloacele . " caC41Vll . _n. amin~. D~ .' . care sapa necontenit la rada~m. i.manifeste În cmpul cel mai nea§teptat ' " logicnoo~te.e vorbi despre 0 anunntAbowa.e.n ' .dete~ind' . multumitii de . .Mid nepttceri ~poate apiitea gândill .. declaratie de dragost.Era:.~ dedisir\lllere~'~PiiStteaiâ ~se tranSmite copiilor deprinuilltAfata deviata.mi-a ~pus ea: Am ~ ~ "'A CU~e a' otnuluj.. " "A. .. ' '1 0 fODdutuivitai ~ CQnsideram cauza.tâniirulsesimtea deocamdatA excelent. ". DiC1(1 ' un e ~" pert'ectionareacap~ltà\11 . . çorect.~ ~)punecHn permanentii$lte ci nll ~ai at'echef de viati\.. ~ ' ' !. Acest meca. ~ 1 e. ~ipsa dorintei'de a mai trai se 4Rtoréwunw fond vital sçazutlntr-o asemenea si~tie suittsuiiciet1temJ!nai ~e .l1etru .deVlece. era sanatos.tuI care a munt . tnC9rdti..tlvad imediat pe otnul ça. printr-O asemellea atitudine.f~:: .. '. uncori'nuiliifestà.Prin urmaremecanismul miul1e\. .' . emotibnal.' ' ".*1 '" ' fi~t~~a .'Pi6gramul.pptJ\oaredevierile~6~at. cieCatdt~a.i~m'+ar diStrugere a dragostei fata d pe ntru . e i scotând din pantâ 0 'fotografie ma roaga sa-1arat ~e satu! ei.§l nu-a ~t pentru mine ni§te sent1men~Cluda~.ede4~voltare.oa"bordat0 cuno§tlnta: p~ . Am gAmtca ura era.P!pfes19WSt.. ~i a luat amploare. De aceea ~8.. -'çumpop siite ~singut?Poate fi vorbade un'gândde ' .ede~. în loc derisp1.1llSdau'a I~bamite din.investigatcampulfiuluifemen. toate ..' Îl... D~a ~cest lucru este un r~tat al mseam~a structurilor kannice. dinPtcate.dorindu~irauLAœst tucru acreat incâmpmei tm . " A siifidiscutat e .eabsolut normale.>il.Am intrat inpanicii.exp~t .~.. ' . . stramo~ sai. " .~. . Co ..'.Q eredi ' se p<:Jat. .. mci IhiiGar nu biinliia 'tnee pencol se afla' pentru ca meeanismul disttuctiv declan§at de Am. ~oifurile deptise1 pacienta' nu"1Î'!?oate adUi»' amittte Sa fi awt astrel .". . ...JI~nU\vi. .cteând tb interior6atitudine .1". . .... sinuci4~eo~ .:eL' . nurnai çluburi"dar . la cinciani dupiice af~ :fi.w~e.ceea ce i s-aÎntâmplatei: a fapte rep~obabds: preferatA de eue era foarte legatA. .ile ' familiei.stiiteam swe fostputerl11cofens.llicteliia' $t~rs.co~tlera homQ$OOJalita.ExistA nu.A N. .~~at karmi~ ale femeiÎ §Îam vwt ca DlOti~ deVlatle1 . ~ ele se pot cor~ deformatillor Stnl~e 'ca ascendenti .~ continua activitatea macabracAutând' sa se ..~ftr.122 . ' " ' sinuoiderU.hotarit siima mc~rce. . 0 feI'ReieIIcvenÎtla mine pentru a doua"oara. deV14:l"e& este .Am.~ .:ea c ' . .-eareputemic l . . '." ~die. l'relenta o~erioaSii deformare a ciimPlllui dincauziil) reprimam dragOstei rata de sil1e.~ i-Iariit. A trebUit' sacercetezmai În' profundn1~.fenODlel/.' .t. .. ..l.U. . Este rezulta _.cU ... . tl a(it. n\1-1i ptitui!J$te'nici viatapropneriici peawtc)ra. ." fa "" insesiza.ei ins5$i. ' " . - ~ i-am spus ca.~ .'~.. 0 ~a vemt la mme. . reala.gerea ca sunt nopnlll.. femeiae uluitA: ":""'Cum deV. "" foarte in~ant . .dar reiesecA'scMeteil uttd"ect ~ eSte dmiminata de karma familiwa sunt.. .vm.. n'iiicuno$C demulta.' : '. . El prezenta'ni$testAri lumea ~con.' Nu se poate' e\imina?Nu §tlUce st n'iii' c: .!urbata. al~ri inseSizabi1i.rezultateÎrIsl in sinea ei nu' credea ca sotu! putea fi .. artalo~e.' . ' . 'poate face rlu imw ' mare n'Urnatde biul1enidaca ace~tia depind df.) s-a transmiS.oficumvavreo.t <.apdat~a? ' .

ilor."tar~~ . va :.".. .iUbC!SC: spirituilitatea. Nu vor mai apJirea excese: ' . . dcml$ile<iJeXuàlê!'Acestel1constituie.~aMJ1a. supruolicitarea karrnei ~i alimentap. lj " C fizice.a IUbU'lI fatAde oameni ~ ~l ~ti'I4\! ._. 0 deVterede taI~~'w 'l$Uifat al faptului caiD..noi moare' iubrea. VI . ~" '". tnsiideosebitde p~culoasa este Ae!llUltul1l1rea' faptd~ sine. Barra. Am œrcetat zecl. 'Il a . ".811modifiCllt. iar Ii~t.. .mi. " "i atul '.' decipeei~prog~turalor.".. Cauza a IU-a ' : ' " Ptietena a venit peste 0 zi ~~ cu'jena.. ' '".lI1blf'ea ~~i pmoanl.~Ito~lIactMare ~. 'Copiii iCestora pot avea'iDcliriapi 5prè \4oItIaJi111DpotriW. ~'1ttUCtUrilor' ~'Iabltbateste' mai 'slab ~~1Il ferneiê.. eficaci~a filoterapiei este deternrinata.. . constituie ogrupare infofD. Me!lbe/fi. . ". .' " '.~.l ' l' 11 'i.o1ile cI1iu'Jefoase. . iIr... Cristo.r. Are Ioc un ~~b de energie.. 1 ['1 l.'fll. Lucrând cu metode spiritua1e detrataDlent este 1It1poSibii a s deputerriict este'dependentaw~ui' de nu l'iisutPrinsde ~t ne spiri~. Lao Zis ca tot' cee&:.u 'spresadisill. rudelor.!nainte de.iuciderea iubilii. tn primul fând de faptul ca . .creeaza 0 punte energetlCa mtre de mforrnap.. . ci program.1. ce se di~u~~~it'~ pe. stt<uctnrilc âmpurilor lOt c ~ ~r'. . se ~ femeile ~e se iubesc t§i '..cWe .'. un organism care interactioneaza pe i .. . iÎn plaft ~neraltnsa 'homosexua1itatea ~i'Îtii! ~)''SttUCturil" :tâmplllui . parinti!O{. 1 'i pro~ stmgerea~eamului sau la niveIul structurji câmpurilor.'It. -A il .. tn viata de.cafe 'raspund 'de ''U>~ti ~d~. urareariiUluio~enilor '.. . ropiii lorpotdeveni ~.~'o8meoiIo1":œrese . sa ne plângemde soarta.~qOStda'§i"vi.iluzie.oumane. nu.potiveiaitl. ~ârfirea . au' 'VaIorile'cele mai ridiette' œle"fmai'milii valori cuputinta: Când ne.pirticicii a Umversulw. trecute.tnei _i... '! l Il. ':~sLIi ~ii~plati SpUS CIlnu poate mtel~ cnm'de a putut spune tot ce a $pus. rsprezinti. 1' . .!<>ns!.subco~bente.gând rau repfezJntaun atac energebc care poate aduce un.SJiii'iM_II1: .. Racirea uJbirii umane duce la cre~ea numarului' de' homosexuali.am u~~ descoperit cil cele mai periculoase sunt vorbele ~ele la adre:. i-a . ' tmbuniitâtesckarma.. ".no~.acditbrstructciri So.prejudiciu.' l 'i l. siab !Ii lipsit deaparare invinge tot ceea ce este solid ~idur. reprezintâ 0 'i striÎCtU1'Üor fizice~ispirituaie. " Prietenava avea uh cu totul ait comportament. .gândun la cineva se .ce este.ti' de. mi s-a pin!t deasemenea o'l\1~ori.Laace~te i'nCer~le tn~oiriseadauga structurile karmice ale pirintilor " .~ ~enü. tirimulcâmpului cualteprograme.. Echilibrarea emotibnalii cohodrea Ilgre5ivitiitii.SutteltlIuV' dWItin~o scidere a bioetlergiei..voi da 1 . .e " ' " " vorbele ~i gândurile cele? .tn"pami'iet.'ff~t"'MI. sufletul 'dtago8te. pot ~'~~~'n~ ÇitiM."':""Â<!Um. ' Prin'cesunt periculo.'~. ") '~...~---'.a . !gând~urâ~e ~pre oameni reprezmta un traumatlSm aplicat omulUllmpotnva carola j. Îll\emeietorul !ioaetAjil (dao). sunt facilitate de utilizarea regulati iD alimentave a verdepu.de filosofie. pe .de structurile biocâmpului..W..' Ideea lUi . - "'~~~.~""..' . ca ~asupra. ~..a venit sa cred.~. toate ~el~ penWtem adeseori sa-ivorbimde rau pe altu.'.e~I noi ~i omulla care negândim. Omultrebme. .s)..1> ~J.".a' inco~ectâ..~a cum . celor ~ OOICel.'.~<lI8tê pi'abtiCi:homosexuaiismul sufera .'mt' .'8horoam. este spiritul iar . . .oboala.âJ:oJegilec6mpottamentului 'saubiologic " ptIi't'e8'it!Ibirilgenerai.ar~. r.ea actioneazaasupra structurilorspiritual~. De aceea orice .Ultionaiii.'.- '" 125. .". "/" . Cuvântul " nu-ivrabie"..te''acêastli iubire umanista interioara atunc~ca 0 ÎIlcercare de aocompensa.' de&trmnarea (' ' Cândam' citit intr-o carte . ~i~am w..diana stab1l ca . Daoismu!uilR baza oirWa stAideea ordinii Î1IUU\d\Ie naturi.tatâIui. il! Ioc'sup'rimareadragostei~i .. . . Închipuim tit de deforrnat! eSte În " co~inta no~tra imaginea despre IUlne..Glh cdifimtAllhN:rime.poatefiperi~os. fi iD ordinè. Se doved~insii cà Il Ii. dintilor.de siiniltatea distrugerea. CÇlnstituie. ~...de cazun ~.Homosexuatismul poate apirea ca 0 mcercare de a compensa 0 iubire cilre dispar~ sau Orice tfaz!. ' .ao'Zi = fl!osof antic chinez (. antiCii1O. .tncak. Chiar ~ipactullntenor cu omul care bâ1f~ .""'" " . aceastâlminunatâ .l)all/t 'lipse. ~!'I1e' (~ ~fnti .corpul o.0.0 'dezintegrare .'Owza parodontozei . Homosexualii 'fi 'JiU*.'1fticinu'ne'.PentfU'complitatie .~rop13V:.- .zut ci sentimedtele femeii .ca .~. ~L. .

o. Dacà. Traumatismul produs de vorbele. este un ap~ la esenpt " spiritualii a o. treCute pe pIanul al doilea.utmii . . moli~ii.dumneavoastra 0 vprbItt de r~~liciun~ iitrece de indatii ce. .. tm.altul m mod sistematic. din care cauzii pica ~ asta deformeazà ayeji pierderi de energie. De . .spre schimblireapropnel persoane.mului de a nu reagionaprintr-a Iovitura la unatac energetic. Analizând faptul.fie de despirtire (ceea ce m mOdcurent se nUID~e h') Astiziorice expresie. Omul . - / 1 ~. Câmpulse x. e se..Este suficient . EI1 ii spune:"N-am sa uit asta niciodatii!" ~ . ~ - .'" . ..~dreptate ~ in aœlllfi timp. omuibane~te' pe .. IDceap" n~ t e. bolilerudelorsa~ ~opiilor. da searna .. supnUncârcat de programe' negative. omuI abla daca: va niai .Un gând udt despre un om.Nu-I suficient sa fil doar boa.)Itexemplu de cum actioneaza 0 singura fÏ'aza. descopiircauza: . Când oinulse gân~e la cinevanuprea ftumos. 116 '... . Ideal\1rile~Î perceptele . a /. armoniei lumii.m~ Indicatorii bioene:rgetici foarte. pricina nenorocirilor a fast bana.dupa caretriiiau oamènii cu miIeŒiÎn urinA aCi\. : m!sUtl miisU'rati. ti'ebUie sa fiiattiv de bon.comportamentul deasemenea. manif~ .' Din sunt aceastii 'cauzi omenireatrebuie sa militeze CG~tient ~i activ pentru restabilirea' spiritualitiitii.mult de la principiile armonie1 l"miifi aeum. '. ~mgun:1 . -. aceea acmn 1111' suficient si ru bun Qisa nu factrau nimiinui.' c6nectarea '1. . care-~i mcepe ziuil' cu' rugàciunea: . Sarcina unui om deprins cu a1fabetuleticii este si nu admita ~te sentimente negative insubco~entul. . : .'.. campul inforrnationalal Piimântului este.. Il ' ei:hilibreaza. " . can? mcep ~a aparinenorocirile. ?eapar:t la DIvelul fizic §inu-i obIigatonu)cadintr*o datà sa . iata. mI fi?.c~gonc e:~~~paclue.$i.a..Aveji . a mnariismuIui.sAu. ~' 127 a(. ca si. roducedefonnatii ale structurilorsplntuale care ~u ~ ca'pacltat~ ~olosala: ~irtu potfidescoperite dintr-o d~t8. .Uere Jm. .Doamne. ne distruge fizic ~I SplOtual. . câm~~t pl!!rder~ ' .turilor katmice negative conmne. a mceput .~oll$tituie efo~e co~ti~nte mdreptate. ajuns la concluzia ca.distrugetea. a mtelegerii '. câmpul. '. su e easca. $i. are 100'cClflectarea.~ structuri kannice. Noi ne nimicimfir8. --'~a~1Jrtati "'.' . ne influenteaza v . ciel cu ce este ounoscutii: "Nu judecati. 1Jlacar supoft1!.pTogram.' .i \produce un riiu.. . el Il p~oduce un ~:matism 'persoanei respective" \propriului. cineva.'..es. 1 fi' m 1 VOl' cu. negative. IntrUcat fi t lucru comun' tut\iror este bunatatea. toate cà omul se va simti minunat .laprit1cipala ~ondifÎe ventru. he Iocpn proces sub forma' de aVal~aI autodistrugeriitira ca nici macar sa fie necesara. e Subcon~en'nJl nostru e Într-atât 'de deformat ca nici. Iata l.ApOl.otJisa i-I prQduci.diIriiafirmatape un ton . .La consuItatie vine unbiirbat_cu ~ze deane~ie.. provocarea unui rau atât ~i cat ~lunU1 altom: .Ia mve nc. Un tâniir a jignito fata.sase mdepiirte:re . p. . m .t:e8riu!ui Du.elimina ace9tetulburiiri. ~pravietuire' o. da rudelor ~i c~oscutilor mei siinatateiar mie riibdare" se va asiguraimpotriva muItor pacate. vad~sc Întâmpla: se constituie un program fie d .sunt. pOtenpalul negativ acurnuiatpâni.o. Orice om bun sauoormal deapieri.' A recierea' negativii a cuiva produce 0 pute~mca sCiI. tir! a maj'vorbideceicarefucalci Legile .. mcat pana ~ gândurile riiuvoitoare despre mi om sunt suficiénte pentru .piopriilor .lDt uitate.liIbiti-i pe du~apii~'~. boli Poate Începe destram . are' ~ Supreme. . longevitatea..i.vecinii cucare v-atI certat. ~i chiar tira s a-i dori raul cuiva. însa ce-i grav. . sClJ1'teaz8. rele se poate.pentrupiistrarea irit~ sufletuIui§i.cu aceea vi se va miisura: . În situafia 1I"'11. '1 '"' 1 A:rncautat si viid care este numitolUl comun lU onge~VI 0:..oyçondipesuficientii . . de multeoii tirasii ne dam Sea1Da deacestlucru.. sciizutL Testarea tm1 permIte . trupului. ne dam seama d~ acest lucru' Bana n~ . .cateva secole omenirea. area structurilor ~ne.aminti de cC1emtâinplate ~I slgur nU~1 va.AnaJizând un numiir mare de &pte am. -.. Ne atacânr~ineomorâm'uDuI pe.' AIImenta ha este diversa.de distrugere..1 pentru acestlucru :=::~e:siune la nivelul bioenergetic ~i"ata Judecap. Q .. .. Cuvântul intensifiea ol"ic. m prezent de omenire..InOI'triiiri. un cuvant urat 1&8dresa IU.n preient l energCticapamântului estède ~ natura.cu .

. . snfletu1omului.~ge de dure~1 . dorinta de a ajuta patrund În int~rior..Una din lucratoare revrne la .:pe. destrfunarea spiritului. e ." ". ~i.adreseazA corpu1Ui. ln interior trebUle. dupmeavoastri.. . 0 consu1tatie.' . aptoape verde de oboseala.i poate preJudlcta. ' . destrâmiirii sfar§itului. . dupa doualu~ ~-au.Peompotisa-I ajuti. ele se c~ pot tratlsforma in contrar. pe .va gandltl pnn .puneti! Nici macar cu g~dul n-am gatldlt la ceva raUdespre. Ce tot . ui~d de cau:!:e. D'iideam consultatiila ~ fabricii.. ~asta favo~atI numai la oons8Cinte.. . I-am explicat. putemice in zona celui de-ial treilea ochi... .0 . . nu' sa~1..' . \1 riiu .co~piittme~t1. deSpre mine dupa ce atl plecat de alCI. ç:u nenoroClrea lUI.. '.spmtul. Dupa coreqiilCfde rigoare.eVI!.alta.Mi-ati provo<:at un necaz ~ompiitimmdu-ma.. Ma un la 'cauza \xlIII: din'punctde vedereenergetic era vorbadeo urarede rau ~Ide .. " . deformari ale structurilor câmpuluicu'. C~d~compMimiti un om. '. unprogram distructiv '. .'. .'ide . . câmpul s-a armomzat.\'. . Aici e 0 \tmlta foarie fini. de aceea orice gre~eala costii mari. '.' c. Este 0 amb~~ltate a . . dar.o pacientii s-a apucat " .. format de tatiil siiu Încii inainte ca niiscut.~I. la .' 129 J* avea III 4f-'. rapol-l\\ljlor: smerenia interioara :~I aJutorul. ~ Nu-i voie-sacompitim~ 'Odatii. .Atizis' expliceu. '..' compatimeascii.L. . clmotiwl' cIsatoriei' ratate I-a COi1sti~it ~ . Boala nu-iun riiu ci un mijloc de stopare a programelo: . solu:ltudmea exterioara pennit piistrarea armoniel cu Umversul rara a 1 se apiirnt ~ele~1 sa ' - /' . Compatimirea 'se. NutrebUlie sa Ultam ca astazl tott oamenii au un grad ridicat de bioenergie. mi se pl. . toate consecintelece decurg deaici.. ". du~eav~astra nu sunteti de acord cu boala lui.N. . ..sa ~ecuno~tem pe 0 parghle a ~emoltarll ~a legiti-n!<ii logicaexistentabolii ~i spiritului ~i sa 0 acceptiim CIl smerenie... ~. " -. un om? ..Eu amspus: "Siirmatlul S. . .diJ$f si se fi subco~ent.œre'dl 9'OJ9flll1w. . cand compasiunea externa.IIlAemeilof. maladii. vreo doua ore dupaconsulta1ie ~i. A trebuit si seopeleze..

0 oprima~i ca. scmdalul ÎI enerva'~i În IIcest iel primea energta de la acesta fiiridcii. scandaiagiUlui:'.ÎncMcareaÎnvel~i câmpului ~i . ÎnneÎnfeiegerea~J:ii lumii.'. Ultima data când a venlt. Inseamna ' ' . .Igaciune el a primit deaseml. devieri psihice:.( Influentateaoarnenilof' la un asemeneanivel al oâmpului este cu mult mai.arn mceput ~a m~ rog pentrU 'el.130 . Ceœetând ...sau fapte. dar de 0 alta calitate.ei.egoisnutl bunicului . observat nu o.care a fostfoarte egoist ÎIl re~ilecu marna sa pecareo subjuga. dar ~i prc.estenevoit sAia:'energia de laparneru.ci misuri:"IJ .moartea. un orn degradat Înultunul hal. În spatele. sin~j:ii..' . fa.a:fost.continua mai departe ruinarea propriului suflet. pot incope' tulbpriirile pSlhlce ~I alte probleme. El fura energie. Testarea arata 0 'puternica influent! pozitiva a rugaclunll asupr4spiri~i. se pare.mcep?t sa-nu.înœputulll'Cestui proces sta ÎIl e$~ismul. .:.flului ~i nepotului. ~pargea gearnun.probtemaVampiris'ltlului "1UJ1 ÎIlcercatsa eiuçidez motivu/opentni care omul de~'vampir. Dupa J:\. numail1ll'Jiu.n.'.' Se vede ca.ta are . a.. prez'enta unor devIen psihice.Cosmos ~iatunci omut. narcoitJ. u~lI...el batea În u~ile vecinilor. 'determinat .judiciertia. dar .cUCosmosul.. mvelul energetic Îi cre~~a. .. destinului '~i comportamentulUi " . .vampirului' la n~te boli grllvemtruciit 1IICe~tiae nasc cu Œànalele de . Varnpirismul Înseamna mr Ilumai . fi diidea din energia .cruzimeaducla dcconectarea de . fin\estarea p~arnetrilor' energetici ai huliganului pâna.exemple clinpractica mea. îl testez pe tatiilfetei. demola.Aœst proces este greiI de . '. Ce s-a putut1ntâmplacu el? .nu tocrnai inofensiva. la rugaciune: un nivel ridicat dè agresivitate. l 1 " " : . . emoj:ii. ' " Un tâniir Îmi poveste~te:' .protectia strapUIISal1i de aœea i se furiienergia. de la distanpi a fiiœi ei aratâ ca unul din profesorii de la '~coal!!de muzicâ Îi tUea energia.OtnuIuÎ'i)are ÎRCepesanse foloseasca de energia striiina i se Închid carialele de cOJ. Motivuleste de natura karmicii: pe linie paternaa existat varnpirism. Vine la mine 0 feml}iep. becuri. sucprinzator §i de aceea a plecat În tâcere. distrugesistémuLde. spiirgea becurite.Început sii-I schimbe.nele m~111festan~ permanenta m agresivitate.llUJ1icarecucosmosul~iel este nevoit8a ia dinœ m'ce mai multiienergie"altfel pot apàrea ni~te boli graVe ~ chiar sa SjJrvifii.s~arga u~a de la. Stina.asta blocheazi çanalele de legiituticucosmosul~iprovoa\la 0 .niciodaii numai 0 biaefacere sau .ca sâscape.spiritul a Înregis1rat 0 ~odJficare nes~mnificati~ d~iacj:iunea a fost de natura spirituala. Diagnosticarea. Testarea dupa rugiiciune:' . Huli~ul aÎnc~tat l1iapol am aUZlteum s-a mdepartat.e...telefoa.Ieg~à s cu Cosmosul. Pentru.~ crearea condiJ:iilor pentiu pierderiJe ulterioare de energie. un hot profesiQnist. ln cami de futii.furtul unei Egoismui/.: "" . atunci când se roaga pentru sufletul altUia omul 'are 0 influentâ ~"aipute1'Dicaasupra lui decât un blOenergetJclan 'profesionist . Vampirismuleste 0 oeupapc.serioasii latâ câteva .acj:ioneaza asupra structunlor . 1 ! 1 . ~l: acest lucru .deoarece rugaciunea ...Jneaenergie.J' 0 parte -dm karma . un nivel foarte seiizuta. .ca sunt sup~i Vampirismului ~i corpullor seciituit de energie se va. .. Se Întâmplase ceva neobi~nuit ~i'el nu putea sa-~ explice noua lUIsta. El condamna copiii.'datâ ca. fie cà eiÎn~i~i vor de~ varnpiri ~i VOt. .Copi~iÎncep sA f}e grav bolnavi. struCfuriifine a câmpului care poate duce la d~ofmarealiniilor kMmice!aledestinului. Ace. srnulgea. p>ihicuJui.eiidereenergeticà.entTua trl}iaoarâ. " ". 131 adresarepIO~. Pnn :e era. apartament.oprit. venea tot timpulla noi la. Întl$e ~ ~tunci fie . . Îlltotdeailnava rimâne ~ una ~ alti!.a mâncat. el acest lucru a fost.. ' "":-'Uh huiigan.proteçj:ie alcopiilonij.blo~' fo~ u~a Cu u§~ . efiecare D data când pleca.llegaturn . Îlt-egali ' '.dificiJa decat ne pu~em ÎIlchipui.~a cà vampirismul C'Q tema compliCllta ~i destul de . mairepede ça de obiceLlnainte nu $e Întamplase lII1a. exacerbat manifestat În gânduri.' " 1 .'. psihicuiui.d~pascandai. 0 energle care a ..comportamentulacestul om? Slm!md ID subcon~tient niveltd ridicat al bioenergiei tâniirului el Îneepea.apM 1 1 1 ..1 Il În cazul de fat! nu era el vinovat cHatâl siiu. anUlllitecantitâti de energie. ~aIV-a " .an. Boaij. dupa un furt'masivde' enl!rgie.

sterea Safiziçi .o' va.. la aeela pe care fi I-ai subordonat. 0 energie bruti. de colegii de joacâ '.aJ '1iului.tinte in domel1iulbioel!ergiçj. .vampmstnului ti.Jhli insi recQnectareala Cosmoss-a .ea . el 10cepe si-.i agresorul~i copüi pru4ele .d~eazi dea:sernenea energie insii este 0 energIe spmtualii care fi VÎndeci .:auUa tulblJfirilor. .spiritul si sIibeasca temporar trupu11nsi comportamentul . ~ ei ~ fie~tos. . adicifurtul nemijlocit i de energie.. dm care cauU ~tia incep si'se Hnboln1iveascâ.'."\III1Ilpmsrnuintentionat.JlW. ferieite . Tratamentultrebuie sifiespiritual.re. Dupi corectarea structuriikarmieea. aseamJ.psihiee.recurge /4.. De ce omuldeVÎne. fi. tari si-fidea.. proces çar~.DeJlCC08 din Ce. Ea incepe . Cândare loc iDfbleatarea bioenergeticli inso#tâ de furtul de energiese produee-deformarea struCtunlor câInpurilor victimei care poate diiinTJimuIt. .. " . eaa tlecut in.i comportamen~ui agresiv. JWe8tuia..se infurie fi tip~ neinCjltat la copil.I.vinci.(9oIosir~ energi~ str~.destramarea structurilor campului. Probabil ci el simtea aeest lueru 10 subcon~ent . prin.Îi cedeaz1i energie.epe -care. gravi. vapliti .Înaitele-sentimenteceea ce a dus la 10chiderea cqnpleti a cana/elor care-i uneau cu CosnWsul. Rugaclunea. e mai.maiprofunde. sau .volte.. . Pufiaicurtosc cât' de gravi e pedeapsa pentru . Subcon$tÎentul bolna..r. "Este posil:1il. . .' . ' -Qricât ar parea de. al deconeçtitii faf! de9Psmos.in ce mai des el.zic1i bruta..u. dtMèit 8initGS din puÎlct' ~.or si iei de . Copil).' ..eod!B8Î adesea ~() boaIa.energia.i cât cIe:puPnesunt ~ansele de a i~i dintr-0 atare situatie. chilJJJieVÎctima. cu lIlâinile ~i 0 ~gie 1i. pentru ci Il lua de la unul egal pee complicat.iuneacu lumea. '. ._cir\<ll ~.bioenergeticienii ÎndeÎjuns. 8"'0necijea:sci. 0 oareca..~ .aJtiparametri.(. tati/ui acresçut b1UsÇI1i.area ~~ un1Ji ait am ciste Ulla dÎJ1formele vampirifllnului. bate animalele $i - . 1nfi. f~ numaiin . Dacâ. ci 1nilfatea spirituali incarCl'organismul de energie.el /Q)irea1n lUomente1e'fericite ale VÎefii mele.se in. pr~ pot fura . ride $Î 1$i ~ Il inregistrat.i .care I)bfineastizi 0 sat. 133 -- deaseaneneaobtineeaergie.0 intâmplaredoar? El apirea ur cele mai.. ob~Uin~... .vampirisrn .a$'eI CQnstituit-o colUportamentul autodistrug~ipeClllead~t-o tatil.Prin UJD)ffe.i-I ajut1i pe cOpil sise dez. a .auti diferite rnijloac~ de a subjuga omul .eprocesul În a~aI.eII!Wnd. 'm~ive de masaj firJ contactea. dinaita. eilergi~.voc. care 10cearci si fure energia il ! ~ .isfacp. - '.'iiz1e diri ce ~ce mai greu si mentini. de exemplu. Uqcori rugiciunea poate ac. nul dm mijloaeele spirituale de apitare impetri. ' Omului cu strpcturile spjrituale !leteriorate Îi . pentru.'. de lacopiij ~ rud.pto.vorba de un copil.' ' agrava parametrii cotpului daci trupul ~i structurile spiritualese gisesc 1n contradictie.ptjnnanenfi.semn ~boalii al CQpiiTJIni. bate J?s.vului tinde si elimine cautelebo. se '1nfurie.contactul CUÇoslUosul pentrpa se.' .' '- .9nexiune cu Cs1$mosul. Plll6itiç amui. 10cepe si-I . Vampirul se. si obpni aceasti energie.. in' special asupra Co1l1pOJ1lUa~tu1ui JI6ihi<:l. joc de ~ 10 ~cefÎ HIici-'e . . ~~IVÎnd cursurile 1neeput si corespundii normelor. au renegat... i.idor.i caracteruJ acestui Om au ~ .inriutitite. .' Este .1 nu prin 'pompa:rea deeri~~e. . . seama.cilldat. . este .lulde f..d~i . ~ 'incep.lit. . .vederepsihic insi:parametri corpului. A10ceput degtadarea . -\ . intotdeauna ingrozitoqi penibil. .nea.va unni U om certat cu regulile .. !>$) - . 1 1 . 1 1 1 l. Princi~ .Cum procedeazi oamenii care au nevoie ' de energie? Ei . .l"~ SCQp. a determinat destinul tragic aJ flului.' narcomanul.ve. deaseme. '.timp ducând la boli pentru care. co-i ~ energie. urarea binelU~ printr~un diagnostic precis . Uneori insii marna poa:te crea' singura condifÜle peetru aparitia $Î dez.~.na. A fost interesant de continuat investi8/ltille..urmauneicorectii . . Când se malf! . la celmallI11o. ca.l1'1e.C\) Cosmosul..i-i jign~te.voltarea Vlllnp~ulTJi IacoPiI.i irite maIita.J" pentru aeest \ucrutrebuie si aianumite amo. Efjj. Enei-gia:nu putea fi procurata. parte decât prin furtul delaalfi oameni. dIj..' ' '.sli fipe 1n. ~ simp. Uneori .tânIrului a~~bat compo~ ~ajegi1. pe copi(si fie doar COl!swnatori }1ama care se roagi pentru ca .l1ivelul precar al > contact\llui . pliti foarte scwpp mâioe.eticii.sadic? Pirinfii lui au renegat comUf!. Jar influentarea bioenergetici impiedicli acest proces. iii nu una spirituaJi. la cele mai nepotriVÎte ore. lor.în ce momer(te vel)eade obicei~ om? . inomente. .

filCll. regIunea capulUl produse de"v!i!npirisniuluhui birbat. La curs participa bioenergeticienii. ~. Îl rog . Când simpp ca ':'cineva va fura energia. n.' .. .Daca vep fi pnta permanenta a vampirilor ~ va vetiapàra singI1r vefi deveni un . '.. . .. Pre~ttput~ce defOtII1apiillestructurilor tâmpului În .' l . FatII..J '. !lti hifaptul daca omul crede sau nu În DumnezeU: Ol1}uleste 0 celula a unui organism unitar ~i trebuie . mai Întâi spirituilla iar apoi fizica. fura enetgia.' M~ la dimptil' nepoatei..iriatematica.minÎmi..'~ . ces care.energia un bar~at.1iU-ide..tatiil este ateu. ./II''ajuw pentni'~tectarea:'deforrnatiilbt structurilof sale sp~e. . . În anrW1962]Ua en~rgie dé la Un barbat.:. . " ' .ea este vampira.celor miei nu je place ÎI1brate la. -rAre' --:. poslbilthiar pro(esorul.lI1ltodistrugereaomului daca el Începe sa ia'energia de la iIlpi. / . atunci viI10rileparametrilor sai spirituilli . '. destinului '$i sànatapi ei.~ .fine: Daca te rogi ca vampirului sa i se dea .LipSa de' riispundere la nivelul Ii -- Da".. Îi vor purificasutletul ~i-Ivor.'1: 1: :1 .''''' .' .~plice. ditte. . Daci omul nu Întelege acest Iucru. " 135 . '. sa traiascii dupii legile brganismului.~ .'" ocadere eaergetica lafuca.RU~ipt!I1trtt'ceI ce vi btesteml ~i IriAfltUVântafi-i pe'<:tiicewutisC.. Bunica ~i-a ~pt slStemul defe~iv ~iaC\lMare .' larm6tiwl ÎI constituie faptul ca tataI ei futa cADdvln:nergie "dehidumnealloastta: De aceea fata . a venit vorba de vampirism. ÎI1spebiillia mat~maticli: ' ~'~Pr~I~./lUata. .. Eu.Îi exphcÎI1 cemod Încil1câea legiJl!-supreme. $Ï''I. . un tanar destul de plin dQsine.Îi atatce intluenfii.. .'" .explic mecanismul acestuia.energetic precar ~i legàtura.de recomandàri. Unul din 'cursanp. Îmi furii energia. materialist. Un ajutor con~tient il siI1veazape cel care. supurafie""Ce ne imaginàmca suntem. bunicaa detetminatdegradarea fiZÎcji ~i spmtualJ':a4ntregii familii.Înciilcat le~i~tfe4icii de. acest mod. r 'ilt5 Îti~ un cu 'de . declarii ca el are un mijlocminuna\Împotriva Vampirismului. Dupa cinci ani softil ei a lu~tenergie de la. .uni cu Cosmosul. Pe nepoata' deasemenea 0 st6arce <leenergie. 'in .'vampirism. sUferHiut.nnive1. . ~ 1311 ..are h)cro .nu sirote acest lucru1nsa a observat cà.sa se '. cu 1 ie sau rara de voie..." 1. ".:. Era interesalit de ~t. Era 0 degradare totalii a structutilor spirltuille.prin care s-au. FataÎmi confirma ca. Aceastà Întâmplare este 1 . . ' \ E palida ~i obose~te? ' . la curs.~init la mine. iubirea divina ~ienergia ciu"e-Ivor schimba..\ . . Odatii. ".ea."vfctimaiiprovoaca pe cririlinill". . -". Testez' pe 'flcieafemeii.ea. . '-~~:i .":'. Vinovatu1 este chiar tatM eicare fura energie '$ide tà sOfia'Sa.~ca biii~tufuiceJuifilare. Mai târZÎu am testat sfaturile tânarului:spirituillitatea.1 ~rmàfo~eapacimtà este otânlra cu multipleprobleme.'. un' Vétftpir. nèvoitsa fure..Nu ~ /SÎatuiescsarecurgefi la astfe!.' ~. Rtsuntcondamnafi la a lua 'sau ada energie provocand aStfel .. Cand vampirul fura 'energiatrebuiesa-p reprezinfi un de focar de supurajie ~in~aredecât sa ia. -. comportamentul aveau villori negative. aceea ~idevenim.l°co reacpe În lanf. c~~Unea'~ ckiOeastMlOlIStitUieÎI1~limp . ÎI1 curând " . . ategarda spartl!~ipoatedeveni -victimavampiriiOr. PriveSc structurile câmpului fetei: Întrucât are 1I... .ubirQa ~i energia' divinà."' dese' d~reri de cap? i' " '1.'destràmarea structurilor câmpului$i . . Fetei Îifura.' ...:. Câinpulcopilului este..de accca 8pararea ei eràstI'iipunsa A aparut un' pf?CesÎ~ cate .Problema nu.~. sutletul. r ~.. Incluse CM8\ele de comumcareOOUniversul. obos~ foarte tste. 0 singulii fapm..~Da.Dai"lanful nu ~e întrerupeaicj.'.asupfa caracteruhJi.energiel'penttu ca buniea. 0 femeie m-a rtlgatsii le' ajut pe fiica cealrtai micâ~ pe'nepoatii. foarte slab protejat ~ pofi sa-i iei ~or energia. curo are loc .ei 'cu Cosmosul este . .focar . Fata arepaisprezece ani ~este eleva...<':<:~'\'. degmerarea fiziçi gradatà.. degenerare.. atunci el esteaparat deintuifia sa. Tatàl este .. ... vacridica mult. . Are' ~.'. Sa ne amintim ca ÎI1ainte vreme copiii mici erau mtotdeauna ferifi' de privirile straine pentru ca un om certat cuetica s1inulepoatàface vr~n rau. nigafi-va ca acestui om sa-i fie daruite " biOt:hergeticse star~~te tragic. copili lui vor fi cobdamnati la.œeade a dete~nat .' ".< .

.'.caÎn' tandemul vampir-victima Întotdeauaa~gi \i~apentrucivampirismul pentru aceasta este un semnal.noaptea Însomn. e nuu penculoasa..'/-- CIlle În pr~t destul .:j-.~.femela n-amalaJUns la tnn~.veut foarte mult sii-§ivadiin.loc ktnacât.' asemenea spiirturi.' ReIigja IIi obiceiuriJe de Înmormântare la toate . faptuliœ tebniÇ4violentei.. arderea pe f!lg ." .'~_.§i.. Universului. la contopirea.Am.cero~t câml'ul.sa fie iertatà pentJu copilul ~e tare .. .roi oda~la mare am ficut CUJIO~ticu 0 fami. Însa.' Aflându.' "Sudarea" '.I1"fiinM'1M1 fie intei'esat de Ceea ce s~hrtâmpli eu . ~ la treeerea sttucturilor câÎnpului celui decedat la."f.' Î . . Fiica cea mic.i /:' "..~.morp numai de bine"..spreenergiiJe superi08re. - (. 1IIC1p1~t. 1 se parea ci are un diabet."ti "_:'". mai . Toate' acestea . Bunica/a nwrit mainte de a apuca si-~i vadii nep~ta. .oopilului. meneaderiiupe bunicu1ei deœdat ~ ..' . spre energiile spirituluLLa . I~am propus siaprindii ÎIl b1Sef1ci0 luman&:e p~~ on pana bunica defunctii.Femeia a §1awt lac 0 legiitura ~cu astralul §i de a~ . . I-a munt bumca care a fost 0 vrijitoare pr..'. Apelind de citeva orila ~dlentila nivel . cu atiit. A venit la consulta!ie 0 feme1eal cirel ~amp ave~ 0 puterrncii faptu\ ci ~ deviere numita "deochi": S-a deocheat ea smgura p~ nlll~t. ru~ele.. obaedat. . Supararea omului Înainte de moarte poat~ duce deasemenea . noaptea J1Pa 10 bioenergiei.' . câmpul omului contine infqrmatn pnvmdllbsol~toa~ rudele. Pot sa comumc.rugat si vid? fem~ie..ofeaionistà./. . aceat lucru Se ~ . \ . r:< . .M~~cu respingeau aceasti idee ÎnSi nu-~ puteau explica monve!e starn e~ proaste .. CauzaaV-a..mvest1gat-o§Iam ~t ci ~a..qa.~:.' ..unel .. . ~--'~.' ..'.' .. schinibarea catacterului...a . l ..orienteze. §Î' ~t~§amentul..' "'.Fenieia mi-a povestit ci. et Ii avut.'.e(Jtareael1ergiei divine.'.' """ . Cu cat ~ste ma: puternici dragostea.c~e se siJntea: ..aceatlucrud~ ambelorlumi.. În urmi cu oluna.m urma. j' fO!lf1e riiu. poate uni cu oâm:pul copilului n~cut ulterior JÎelpoate fi foarte bolnivicios.de Î1\ilttme.. . IBspunzitoare ~ref.uiom viu iiiunui mort areloc atllnci ~d SIiIILÎncilcate legile supreme.obligi.. ln zona ~nt1uentel Am . .amogiJor 'JÎ . reflectâ . . . 1 .unei comuniuni preeare cu Divinul.vampirÎnsi are loc un procesinvers: degradareaprogreaiva astructurilor spiritualefu1e.ü trUpui siU.~ ~i ce-i mai interesant.137 :'. <"""'... i.câmpbrilor w:l. ".:i-'..ae.de sinltate' I-~. De 'qeZlntre lumeadini .' d asemenea scurgere .triirile negativeÎn raport cu bum~ decedatae gase&I_m câmpul femeii ~iÎl deformau: Este 'foarte pericu10s si ne suparam pe oameni ~i si-i urâm mli1 ales pe ~ de care su~tem legap bioenergetic:pirintii... acuni. dar femeia fâcuse acest lucru de m~e . Vampirisn1u1. . orice'triirenegativiipetttrliomul dJ:ag.popoarele sunt orientate spre . iriprimuldOd. .'.ice coresp~itoare ale .câmpurilor §i probabil ca de aceea trebuie ÎntotdeliUlUt ndeplinità ultima dorinti a omului: '.mbrioilulqi mort se .deapi1}irea eâmpuriJor:œlorviidelJlecelor.-'''''.. . . TI constituie sentnnentul . ... Inainte de m?arte ea. ' \'.negativ asupra sa §i'po~ duce la diferite boli..niveluriJeierarb.~~.i ave~ fopie . doi oopii. mal ppe . ea §i-a ÎnSU§it-o. Toti cunoac zi~: "De. . . .:J. IDcepu~~ caut~.' tulburari .lie ':0 . de na§terea fetitei a avut 0 Întreruperede sarc~ ~I unirea câmpului copilului neniscut cu cel al fet1tet.~".. .". inexplicabiJe. victima si .. morp: sunt.'.Ia indieni cancw:i. '~ \.. groaze .deti_. salace i se scurgea energm "" §UVOI. . Unul dm semnele unel .. copiii.. . elocventl ~tr\1 .câmpul . a§ p~tea rem edia Am Început si ma gândesc În ce ~od IIxmirile. ". .. omullUblt.'. al. Daci pâni la na§terea copihJlui femeia' afictit avort. ~""'I!IW~'t. obijnuit. mamte tralisf0anarea sa. expbca~ femeii În ce consti vina ei. fiicos..s-a dus la b~cii §1 l-a ~~cut.~dia'--.epoata.'... avea 0 putemici oi. Atunci am decis si fac un expenment.'-"" '~I..I-am. Daciomul pistreazâ picicelui decedat.11mp. la aepaqu-ea ~or . 8lujbele la cre§tini.1IlIISIva e en~. .departe. .i La Moscovaamfost .esœ sinucigap. . .~pii s-a rugat .'. 'daçAelCillpar...hunea noastrifizica suntPbsibile contacte. psiliice... Omulnu sesiwad &pCoJpe niciodatà somn Întotdeauna....?U aœasta câlnpul fetitei s-8 nivelat §I ea a IDeetat sa. .

.oajut. În sus '~' ca ceva8-'a mtfu. cu 0 femeie având <capacitiitl' exceppona1em.acutii '.i. .femcia. . . ~UI1ltaa Îhceput sa"! repro$ezé nepoatei: '.138 '" 139 eJd:nlverbal.çeva neprevazut. dorise'.'. .1I1IlsimJ:it Înigenunchio '" .. .' oanumitâ perioadiide timp femeia a observat ca.simteaInca..: apoi 8-'a ob~nuil. ... Am vprbit cu ffiJmeia anr'61gat-o sa iotre Înclegatura CUtat81ci. . roagA 's. avrut !I8:...mâinile! S'lau.iJntr-una mult deJnai.. altii Pac~lIftâ ~ ...suttetul dèotdatei.lipere'. fiicuto~tintâ am 1~ dÎncamera. sfaturi. '. . este unul din motivele distrugerii blocajului normal ai'Oâmpuri1or. În ce mod a reu~it el sAfacaacesfIucru n.' '.trebuia.nplat. . Ma pregiit~ sapil... ".cufsufleteieinortilOr.~i nepoatii un contact bioenetgetic' ~ Vneori (}.oriefttat cU'paJmele. . ~. . i-a '.' ac~tâ intilnplarej 's-auschinibat inbine $istarea eidesanatllte'~ purtarea.de groazii. .a aparutÎn vis tat8lei. . aIbAco§lI1Mur1 care ap81'!l.\lucrurile einu ' SUP8ratioarte. iar pieioarul drept Îmistiitea mtr-un chip. LIiÎnceput femeia s-a sperial. ". sa 1Ila..ittansmità ceva n~atei ~ n-ainai apucat.. .ma ajute. ° . alegânclu-nli doar cu un tra\imllti»m. atat.al.. . .oamenilor'fatâ de ea. <\omeqiql 'bioenergici.ça.. tare. '" dinzile ~jjndt!pirtându-ma .daca<6e ÎQtâinp1i\. Supararea. sa . unui prejudlciu minÎnl. mmtenmuc. .c . ori 0 bOala. " " " Câteva :zile. adiea m-a.!c În COftcedium Sud. A".-am . Am hotarât sa orgânizez 0 m~re. eu mca n-am murit. î~ eu mai buna fQrma. f pH)cedat incorect.. . mainte.trecut .. n-am maIrepetat asemeneaell:perimente. tat81uicun~tint~ . :n i durera. . Bunicavo~ cu nepoata. pe oIiIul carea m~nt. murit tat!! ~ dintr-p data a mceput. .1II. ~~o~est~to'n'1i '. ' . ~ exemplu tipie de colltopire a.Confotml9gicii cotidiene.ui. de .tie'omare nenorocire cu opedeapsa mai ~ar!.Dupa .mi-a:povestit ca' . M\.situatie4 ap8rIit JiindçlmainUL~:lpl~e l1I-mn . dupa: . le simt atitudinea fati'de céi vii. -~ .am ÎntQrs'cuno~ta meami-a poves~t ci. ' maIfaetrebuintA1n'CaSi.' cumam fostiDmo~ânta~flindcAeul1u .se poate JJitâmplaeeva rap.persoanil!decedata Oumult titnp m urma displ. .' '.l(je ttansmitere acullO§tinteJor ~'eJq!erientei. -.:.~ ~ sa-Iroage si. i~a dat .. de '(Temece a muril.Când m.ori un o traumatism.s-a mtâmplat 'QdatâceV~interesam:An!. .Il vis. til) ' i Âaeuti. M-amconcenCat. .Îneat nu-mlcp\lteam .' nenorocire...: De ce atidus din casa lucrurile mele?.\... .lnoartea e/ inamt~ sa. " .sa-mi comute pedeapsacaretrebuia sa . . 1 .'C~~m-:amÎntQrs dupa câtcjva mmute. Nu. a Început sa comunice' cu"el ~i el .'am stab!lit. .iida sfaturi di$~tâ -despreintAmpl!rit:are?s-~ 'pétretut dupi. adeseori a prevenit-o În legatura cu undk: nepliiceri.iJidiiéct..' ! "..acestei contopiri 0 constituie supitrarea ~œmici a nepoatei'JIa 'bupicii. . scapat de nenorocire cu J'retuJ. 'WS pe nej)Oat&'sa:..bea. delamol!lte."~o depl~'a \ meniscului. datoritâ ajutorului .' .. A fQlt. tatil eia " reu~it.6 fetneie. . stând.parte. .ain invocat.in~. putut afla cu precizie. . câmpurilor bunicii decedate ~ ale nepoatei. Este.li?ând apoi câmpurilekarmjce" am mtelesca.' . "~ândlucrurile '~uniciiau fost duse la vila din afara o~ui. .'1irispUns bunica. " " '. CâmpuI femeii s-a r~cut complet. sii-i vinàÎn mod regulat Î. sufletuI bunicii...pe'fiica . .. " - . . . . EI.' ':'" :" : 1m :.mi se'Îi1tâmple ori.' "'.atismul ' genunchiuJ...~. .de un an ~ jumatate.(\ Încercarede. .'care n"mn. i". de moaite.la InarI' au trecut cu"bine insi. '. NueraIn 'm!'dea . . '. -' 'Nepoatai"a explÎcatca. ea.pututtrece i~ prin 'urmare . materialii ~ çhiar poatemtr~unanultlitfel'sainflentœfiJd~arealor.a18turide mine.' .'.a. înseanuü Ca ceea:oe..pe .Se tIOattpresupune ca' Il aVlitloc un..' traum.lne de infOJ1l1AtÜ privind evenimenetele clin lurnea.tes~e' )I!ndescoperit . .ci 'care a ÎJ!fepuli sa . :Înotân. _ . zâmbeam " ' ' " ~ eu.m~hdreW. ' .mai . M~ gândit ca bumca.çittdat mtr-o.t6tdealina m bunica'fetei. Faoând dupa aceea 0 .iÎn urma i.imagina 'CUIIl". .iar.male [WIsc8P~ .tee$:! patruZeci de zile de' la moarte bunica 0 ruga ' . ' " Putea revMilatân'ni Îngem. . Cauza .bunica 3entlmentul nepoata:aÎndeplillit:.Cu muJti an. -. .

.in primul rândoamenii cei m d mai. Chiar daci aceste luc1\lO S'oauIntâmplat cu trei-patru genera:jii in W111i. .~~tiinta !aptulUi ci trecm un copite un.care sufere6dedureri d~ cap ingrozitoare . Femeia ai IDOftenitdela WII. 11aci. .~ contro1a.' . ~ \' '. OI-gIIni"'TlUl rCC1. pur'lJI'Hm PU'u. . ':' . ' .pirinJilor.p.upi (foui §edinte de corecpe. . În subco~~t ~ decb\l~.0 deceptJe puterm~i a tatRJ.aVQt eiuferit.1fgela 4ureri de .epI'Opiapmie. supiiriri. . gen~fU. i' " . ciinmine se cuibIris. . autodistrugere pot si diinuiasci În .decIa si ~~ in~dea. diI . daci toateace!ltea sunt mm pu~ce decit dragostea pentru e~ decât.. am evidentiat .Un' program de auto~gere care se formeazi În câmpul bioenergetic dac~ vr. . Iati de ce respectarea normelor . .gasesc ln m. programele su~co~ente care se ..lipsa donntCl de a tt.. . aaveacopii. H~cll in. insieste~ totUl desc~. CinCÎminute de dezicere pot costa am ~ultJ de izolare. luc:rand cu una din paciente. . de' medicamente MediQiinUefaUsiguri. tiiiri cât P Întelegereapericoluluiprezenteilor.iftt~ *pul meuQrmic nu era indeajuDs. n siu de capriciile noului nisCut.tobfincac:easti informape.-. un fiu poate duce. omu1ui..funCP '!D ciro ~ .prbgiamul rimâne stabil ~se . " . D.este extrem ~ pen~~ fi de distructiv pentruomfidescendentii ui. .\Io~ auÎnc:eputsi se diminueze. . . .' Acestprogrampoatefi ' .... transmite ereditar urm~or. . tAoAt.a tranaf'ormat uri !JIau. . maturizirii sexua1e.tP.<:Jauzar~a t 11'-0 'CVlt()U 8Juton1I cun~ 1 . la nenumirate tentative de sinucidere a. fi. 'sptedeziJuzia mee. reprO§UrÎ.si"~1iœ -. ' .eœV8 stif~ti rn-a subjttgatpei imi8Jitl 0 uri oarbi. se~a transmite ~ lI11I18PJor.1 Ilmic ~i slab.'.11iltamofem.indeplrtate dllniCÎ 'un fel.. ur!. atunC1~e n~ profunzimea . ' mde. n' asemenea program se u .am.copilu1ui. .v.trec În co~tiinti ~mcep disensiuni1e d~tre ~ copii ~ parinp.câmpului fui. ~ 0 ftnUll1C:SC ~resi~" ~<O 1ip9i a dorinfei de a trii.. Care 'este motivul. cii e IDolnivicioB. " . . . programe. CIIt8"D-IItt"put\Jt. s&Ittatea Nu foarte d~uIt.Dar Dunmezeiesc.sinucidere.Starea pe care ~ .muIœ mAlfdiipoaœ aduce .spetlal de la ~c~utul câmpul. 008 ~d " puI'fietlleup OWICiJi ' ' de '~bleroirilede " foarte niulfiani.~Wj'~'~al'~'. . ascendentJ .' ~ . ' . .~~pecareomul nu P-o. s.. de . "0rttz8 t'''JI1. Penttu aœasti it1èik:a.uicbiar fi În decursul unCi SlDgurezile pentru f~tu1 c~ 1 s. depre8iune. ~.-'. 141 C~ ~area ~profundi PfSte . . :- ' ~ef°ODaJU"~.onoin. Co~taPlerde controlul asupra acestor .eunul din. il ~. Câmii~am' vlzut liniile : ' .car~ ~adtp~rtrece inniciun fel Ea açrescut. fuartemuItviata Câmpu! pirinJilor Începe si distrugi câmpul copilului La copi! se cupleazi instantaneu doua.' are~. . peste am de ztle. C~le mallI11Cl.a'.ci taW ~ .... - .~"un~è&'!program' dll'autodiatrugereatit de ~tul . 'Program. copiilor O' dati cu . AmnC1. . l " Câmpul omului are un SIStemdefenSIV fat! de lumea Înconjuriitoar.~ ~ ' ere. de riSpuns..deaspe<:tID. :. nu.e.' ~n:~~. subco~i ti incepe si se dezvolte aut.' "". dicud~.c." 0" fixare indeIungati atramlor negative pentru copi! trece În. .re IegiIor~ ~ia a si pIAtesccu 0 mare nenOrocirepc care -niu$it ".c.. eJiIu4uurirea legati de sexul. .' . .. ' -.dorintei . am ~t cifiecare al doilea paiCI~. . ~aIe' pirinJilor În timpu~ sarClnll fat! de w~orul coptl creeazaacestl1ia un programdistmctJ.Aveam~".pentru blOCl8'ea 1Ui. :' . .inf1uenJt18z1 fi soarta multor ' ".' ~ri prin izbucniri de . . karmi°~/'am'aflat.a co'mis.. niscut 0 fuci ~." " ~ puterni.lÎ/J '.le ~cei ceea ce.~~ mecanismul autodistrugerii. IJI poaœprovoca:.bio8l1ergtticii. .'ii sau. a comls tentative de. .a nutrit mult timp gânduri de. distrugc:reapirinJilor ~i auto~gerea. .extraor~e.pvdiagDostit ~ atunci femeiaa deci&si Uioei'cefpriniiltlilmlldiut . .acestei lipsea dorin~ de a trii? în primul rând este vorba de . Fondu! de prob18li18J.c8r8cteruIIJi. '()urmare alipSei dorinteipirinJilor de -. . Acest program este.J'~ dureriIe.~ tmnitorW:'ooœ gândlegat de sinucidere. _.. lungi durati pentruci este conceput de pirinti.ele ~. DecePtia În legiwri cu fa:ptul c! fiica:sau fiu. 0 fapti la limita sinuciderii: .a .

' ..la 'determinat.0 ~I mt en. are loc defurmatia stmoturii eâmpului care. câmpului femel1..' .o ÎmbolnAvire la nivel fizic.Ja "m 'cmrsuriledQ.. Orice program ~. .tdaci poate un program exterior..cturi1ecâmputilorcelor trei oamem oneze. Bioenergeticilmul a stru~nlor. . de sinueidere ~i a 81tor modifieiirinegative: ncompOJ:taln~ Î .la UJ'ep. .. . aavut kIc.mtâlneu. stru.l1l'1ll inriiirii ~a'unei ridieate iraseibjJitiit. . ..sub $train fata de convmgerl e hipnozâ sau autosugestIe se poate tran8forma. ' bioenergetIcl~ entru ca il place extraordinar un tâIlir care este . " " .' asupra'"tjinâru 1 Ul bioenergeticianulUla. dupA. . E$teo indileare."'. . . . :'" . ' . .' bioenergetIclan..Programul de suicid" poate "fi ~nectat'de orn:e' program.'" ~.. Se ~tie câ mBulgaria a existat 0 ..a ctUalAegreu de spœcA trebuie . el.hipno~i. etieü.. Am eerc8ta.pericolul unei'boli grave..' .luIKII§~~a 'p~us faptul ca orice programdur.. sale ~I ~mceflU .. . se paate manifma..o"atât de PUtemiçi. "8I. w s-a ales ~:acel~i defurmiiri 'ale Femela Care-I1Ub~ pe fie bolnavi.'spirituljlitatea. ' .142 "pentru . Se evidenj'iazhnsuicid slab sui>fu. " " " . ~ialtefel10mene ?~g~.foarie. . .nu l'ma bine.truoonsultaJ:l1 . codare a . s-a constatatpler derea.telStativâ:de efectUare a Înviifârij teleVi. .. '. Îl1'afarilde gândurile ~I .(.despre paClentu:. .a.. . ' Amtestat câpvà oameni. determinat. eficace. putemic'.. atins limita maxima ceeaee'Î11BeaÎ:nna.fiÎltdcA n~ Despre.mu.avut§1..a 0' mulw '. dec~area progr:. de dorinte1e fem~n.."ln.in Ii\Ibcon~4entu1Gmuluic. a.' si determine uhele fenomene secundare.prin interrnediul. ~.. . "'.el:panede ~te defQnn iri utmIiceaie câlnpului.ie .. ~. . put:ernic "poate . .deformape a eâmpului femeii?Continuitestarea ~igâsesccauza.careau'{ost codap ~w descqperit programul'de sitilicidete apâIut Iit câ1ni>ulacestora ttin Q)Otnen1. . se Întâ.premergatoare Înc. ~i ÎI1ca 0 partidularitate.." '.. ( 1 ~' atunci subcon~tIenty. amu1uide aut0dlstrugere.. i Când.' . ..{)upa câtova ore 'Îl1S&atnÎnœpWsa masimt. . .. l' ltimul timp a observat ni~te neregu r1 indlferentfata de ea. " " " noastra .. interzisA ime d lat onc e programare ' " :.. L tu1 uiuitoare FemeIa fi-a 'mstris Peu.(rebuiesaplec " În America.eperii cursurilor: def()nnajjilesunt~".. Violenta n.c karma . mformaJ:l1 ~. .ile.). ~i'Într\1cat. importlu1tii.program . printr-0 métodA dura.~nglezi..' ..~ oçontraactiune "(eiprimata prin programuf aleooliamului~ fuœatUlui?m-aÎntrebat asistenta.....l .IIlt~)jmporlante sanatate decit pri~~ ~injectille. '. .se introduce . Într-~n programde djstrugere. . .~ntactul . .ale cirei cauze nu ~etu .nto Iwa 'dur' AIre$t fapt a unm " pr ogram ". . . -am ÎI1SerÎII. .w. ::' . S-a <loveditcapoate.. introducerea ID 00. Nu"gyputepspune daca simetgÎn~lÜ'e.'.. m confirma dm pacate.dc!'iimbien8lezâ: . ~I va '" . ...riI or tânirului'. ..tran81ll1er ea de.""""..vechiul daca n-aIcreat ceva nou' N u este vorba de interzicerea ' .siise dllCii la CUl'$UrileiRtensivc. . .i.. introdus special În subco~ si acfionèze negativasupra omului. " . 0 ~ildereputernicii a imunit~ii '.' erauvizibile. oinenirii ~i mCI despre ln1 oculrea sistemului de.aparipa unO! gânduri. au ~H neeput sa mterac\1 n. darcare mr A tiitp.plintt. a Împingandu-I sa se .u1 eodiirii.... deform~ea \ infbrmatice. Am fost Întrebat gen:iki ~ testarea pe care am efl:ctuatco. .. I~eeput sa structurii c~pun.ace~ n~ ~tIan~~~ea fizici.d l'Ucrw1 de-a Analizez struc tUJ.~ de &CjIet.Organismul reaetione~. la nivelco~ent. w' . omului. .' '. . . ' Nu P oti Îruocui ".0 'iaformat. t . ' . a Început vriijirea tânirului.'~e~"?.zateprm'hjpnozii.arara Îtldteptat'spro~barea colnpoltamentului omului.:\ . t~: .. ! 1 Ma uit 'la structura eâmpului.Pove s'tit cil a vrut sil'consulte un . " 0 femele' tanara. -actioneze.mplaSeIDcamnue ID ' 1" :.dar.un timp. '''''''moriei...~ c: i~tneia ÎndrAgostiti'de.œre ale omului introdus . .din" . . .Sigur cil În Sltuap.Qicmeiea veaitsa/seeo~cu:mine ' dacâ poate.u poate d cat violenta.de~ta. . . Oamenü au aCUmulatJÎllllt mai multe iriformapi ÎnSâpeste 3-4 aniJa participantii acestili. }. . vriJll'ea dusla 8IIU. Verific câmpull din perioada . u .or '. consiituie un' program dittafara ~p ului'-a-œasta'à . . 143 . . programarea.e.a legii . til) medicamentelor prea pu..". violenta prin lip~ de <lorintâ. genda!. ' ' m IegiiturAeu siinitatea.Ill1-~. .. Miiril11'eadefunnatiei. . . " . 0 faptA neetIca 'a creat oS! ~tie tragid... (. .

'. . " " Dupa' cofllCtate.""".. a simtAmmtelor diVIne a. . am Început sa lU esc." . . .. fatade sinene ... iubirea fat! de Dumneze~. .' din }U..a intâmplat Înainte de a te apucarde baut? Ceti~a riimas 1n 9lÎnte?" "Când IraU Împirtit cartofii...pentru mine n. .. Eu i-am sptlS..unom ~..a pi~o ti ~i de copii.. ""..'. . 'ln ' tu! a o ..". tinda catre sintAmantl..am intâlnit cu:el. ' ..la narcomanie. ' '~'~acec ' . . .himea "" ae toate omul trebule dÎitceteze sa mal indrageascapre:ten. Àproximativ'cu un an În urma am' inceput si cercetez posibilitateae1iber8rii omului do viciulalcOoiuluipe cale naturala.. ' . .M-am dus la el '. . este . s r"sa i' ' ' ' '' ' " inten 'oru 1si U insuflet '<!' 1 . in timpce fineam ~te cursuri.mai mUlt . . ~M O' l ' . Universul oatt1enii. aI. . . -' b Iubirea este 0 arta spus cà iubesc~1 gata. de chin spiritual... . . Ji"" .: """.. " . ' ' .ce..intereaant:s-. de ".~~ ' credinta.s-aspus4:Jespre nOl' multor'Iegi 1n°at1l~mse ~ cu doua ml~de anl ln urm:'t~:: in erea iubiriipeittruDumnezeu ~I ' : ~I. trecutul. " .~M. . ~ . atunci rn-am supiirat foarte tare". numal.am spus:. .. ' .t. .terioare~ om~: dtagostea". a p re gramul des"di tru gere a Gr&g!>Ste l care " ' .tru..'duce .: are dtept reZUItatct~~realn ic~~~tru aie~i dinilllpasiti cn~ stinge cu alcool sau ~o~'aI 'omenirea trebuie sa Învete dm actuale ~i a scapa de p gi e s e. at" '/ioastri " Iaa t e aC 1 VI in'Conioar a a devam t Ceva cotIdlan " ./il4 1>. " .omemnt.. .' trebUle . . " 'ntre g orgamsmu 1 Omul este 0 . . .. . câmpului. funv" . Aceasta.. . 'Oricecelulaa . Aceasta stareaparedin cauza unor'puternice>fi'ustâri. ". 1atf! de' natura 'ne vie ~I . 'Omul obiecteale dragostel. Am fost rugatshjutun om inteJigent fi taIentat carenu se put08 opri singUr fi' era IaUmita alcoolisntulw cronic. Se Cheltuiesc tat mai mul~1 . .nu . . ' . " . ' ". ' " ..Du~ezeu este Înconjuratoare. de ' sivâttite pirinpis1liip de elÎD8\lfi. .. '.. .. . Toa. .. . . ' l\1vat~taprintr. un.~xToutu . pasiullea pell. P 1d . '.. .Jnsa b ani pentru nar cotICe ~I pentru 1 Ca. . A veDit. . . ".1 e . ~ de lumea ct . inlocuirea ." " Intr e in mm me «u ea.patdo betie. n.mi-a. ' ' ' " . iubiiedin sufletul dumneavoastra. ' . . pre~ .' .. . . ... dintre om ~i1ume. organls mu UI nos tru pentru " existenta ei deplina . de 'om U I drag.~\"'d':'/' "': . b ' . povestit urma~ea in$D. 1:'''''': . Sarcina lui este nu numal ~~I ~i tinda neÎncetat spre conta~ . . .. .4ii.lac:. .viitoml. dar . '). '. " . i Iubirea 1nseamn .spre : ctul nostru cu Divinul este . diversefonne de toximanie. . .'.. ."t~ . Omul incearci sa-ti S!Jprime ..". 145 . .' Éste une~ctal nelntel~~~~. bolnavilor..celulii a lumll. cuoricclDijloa. ~ tJ Înciilcâri ' declan~eaz. !I a cernt iertare fi. " ~i. . ÎD. iubire.. . prin restauraroa armoniei ' ' "'." "'. .' po'''+e su ne P'I. L-am intrebat: "Spune-mi ce Ji s.e efOl1uriletrebuieindteptatespre .' .i si respecte ""oneze trebuie . rezeitt\)l"~toTul sunt re . .. " ".ti~ 10t . Unii cred ca acest ucm .' ~shl .. """. . .. " .. .de oameni. . spiritual contetnpor~ . alcoolism.:". ' este '1ineGd . " ..aceastâ boala.$tiJi <lince cauza.' " "" .. " . . narcomaniai fi alcoolismului este.pentru acestea" au~" 0 constituie niveh:d"scazut .a mai ajuns .ÎDintenorul sau ~Iatunc i el nu va maitrebuisi -.. ". ' ' ' .e mai mult decât SlP\plu: a~ l u bire".1. Î namte ~bu ie sa fd 0 mul '''''''''tru asc.caUZacare d~ermina narcoticelor ttebUle dusa~ptaa : patima .plare: vl'Cinul sIIu acizut in patÎbla bef1ei de care nu putea scapa rnclcum" .artnorne '. Un -caz. . El 'nu mai credea ci cinevaÎlpoate ajuta. Dupa 0 jumatate de an am verificat: omul a Încetat sa mai bOl vindecându-se de .e' " . . . . .Cere-ti iertare pentru faptu! ca te-ai supiirat"..'\' . l~. '. Situatia care $-a creat acu m În lume cotespunde mvelulUl . ..pa de asem " p P . determinat nu numal pnn 0 rin.le1i. Cüüf .x lncetat. ' ' enea atuni.suflet i se inst1rI ~ 0 . .a repJ:imiriidragostei fatA . " . .a scii. Dupa câtevazile :controlut adezv!luitpuritatea.un efort permat... ~i inca din catiZ8"fncaJciirii dragostei in. '" ' " ' fi tului ca nu Impotnva teren.'. .. .alcool Îi dispiruse. efectul este" mlzer " timp ce narcottce e "i!la ln. regulite umtapt cu l d ar si " 1 de a-~i Îndeplini funcpt e.':. ".apetrecut la Ialta.Adevirata Cauza a. . . Co . .beti? OmuI trebuie si iubeasci ~ea din fi daci acest sentiment Îi Iip~. . . deformati8:puteruici a câmptuui a dispàrut.. complicata care trebUle ". I-am dezValuit faptele de lic:idere adragostei. .. . .t'. " -'. ' ' ' ' . stare de discohfort. nivel scizut.ti am hotiirât si aplic' metoda dunmeavoastrii. jur aceastâ dutere spirituali. . 'pta impotriva acestora ." h' da a cruzimii pe eacen-o po. nou sa.. dar ~i prin puritatea i unitatea cu Universul. iubeasca: pe Dumnez:i .. . "". Jumea " " ' . treptatâ a violen~eispre care inclinà medicina contemporana prin dezvoltarea naturali a I8piritu!ui uman.

Încâka<... distrug blocajele ~I pnn :':~~re . iubilea esteA$truc:tUra.de oopiii J!~tricindvpr fe el'.spunde: . Pentnl de$t1'ilmare. . Printr-o' alimentatte corec . A . .\ ur:miile explicampa~pJor &e eJÇtinde me{:karma .. Ale fi'.n-avem met.nrile mlcu lUt pro P netar~lnOlm 'w "pnn aceasta structDrile spmtuale trugem ". niei macar lIt&iniibUfÎt În De fiecare data mi vid neV.gest.asupra . ..I.. vrutsa tr~ .nu Ill.adul~". îmlamm itesCAde o pilda. .TI. Virsta . '~~siO()~e2:e~cu~~~a D'acà~I. .cii el trebuie sa se .ete~illcispreze()eatjioopilul. . acumcâad marna jigne~~ Pop Cl. El se iJ)ag&. ~ bloener:ul ID timp ce mânciim ~i am. ~n bel ..§. Este iubirea pentruÎntregui organism' alciirui nume este Univers..Cand din fuaa acorda atentJa~truI~ i se 1n1ocui~ecu 0 alta triitre om dispare sentlmen~l d~ negativii se deschide calea -.P arte suntem. A' raspun de Il -' spune: .p". s tructu rile cânlpului uman " Hrana influent~ m " . de fapt nu este propn . pot. .- " gre~itii. maimarCit contacq. ~ a1ege . p". Iubirea este acel mtreg a wei .Încep si se:atacebioen~etic unji peaJJii? A. . . rincipala ~i. '. Omul' s. . ' Multi dintre nOlpot da un ras puns coretetla Întrebarea: Ce-iaceea hrani?:' . privire..ii!lcii1~le sale.ietdul " meu de~ ani~i mi se Piang~ ~ii ÎI doare picioruI..f' 147 ' .. un .. 1ub'Ifes ~I Vlatam se diirUiesc . Poruncile de bazij ale Bibliei suntJegile lumii spirituale.cnlegtu. mi . ea Îmbrati~eazii ' . 0 conceptle de care poate dispune dupa . .1iJecâmpt.a. la aceastii tTagediivârstii.. Te primesc. . . . . ~i sedistrug.deseori câ!1d lespun ciamenilor: "voi nu HUll iubit". .tinepiciorul. - . ~ " 'numai . .~prin el ~. ' Cauza a VI/-a' ele!mentare.vm. voi dragostea".t! cmergetiql Piimântului . " ".. deformate . ulUll.u!D n". .am CirQpeste UII an-doi pO<ltesa-I Împinga sub ropJor unei ~ni sau sa-i detennine 0 boaJi grava ' . <4/botiÎÎpâ!1desc?(e 'se.(.UIl1 .~ 1'46 -~.Este. daca 'ea este ."!ristemulse qestraiDii. . .Noi I~e structlui ..' M~"uitla ~fe~kmele ~i'yjd un purernic.cei de un a!l-doi 'pr.~ dCt'ItC~~doare pe. ~ost asimileaza hrana pnn pn~a extrem de mlrat afland ca 0 ta poate fi vindeteat un om m ceakrii. d(ept sa atentiim la '1 c'ind Însa În noi Încep' si t1'/. c ug .P or Întrea g a... ..Ce'e. Ar fi un sa. S\!pararCtillui !lU~ente~ Jauma. -Numai dupa maturizarea sexualii copilul Încq>e sii'~riispllnZ8tor pentru (apte!e §. . ~e proteja~. \ . . .-a:obi~nult Sa co nsulere Ca lUbIr es bunul sau plac. o~'te ' femela. :viDe lami~bi.qu-e III optsprez. pe celiilalt.Wi.sii. Cilugiirul s-'a gan~t: "Sa un taP nu potfiindoii e om or ~ ma culc CIlfemeia JaI'~ nu.zecelllli. sup erioare care ne leaga de Umvers.dacii:ei' acum.ln 1Iltimu~a.'din aceastà cauza. " .. :1ns3trebUte alegt tat culci cu nnne. l " . gem cepem sa ne distru ' ' -sim.tau ..'" " ' ' .felca ~ lUhl4ii. Întreaga lume. .cel mat nnc 'il iirul a indeplimt ~I celelalte dintre toate" . . . Noi dispunem de ceva care . x este una din triiirile sale . doua dorin1e ale femell.nOl . V me un ciilugarla 0 femeie ~i-i '.deochj pxpvocatde unbarbat I>loltd. ~ioenel8etica. este pacatul.' " ' -A pnmulr ând. .I~tiice inseamnii l)umnezeu? Pune miinile pe g~1JI1~hi ~ cere iertare pentru tiiticul. si mnoptez" . ' ~ 'A" ' . ' crqtemari? am... A' ' 'A . distru$. 'uroi din trei: on Innt~ ta~u 1.oit'»il exp!iQfaptu! cii drasostea este un sentiment U~~icii noi trebuie.!. lumeaÎntreagii..ea nu Întelege ca initiazi Încopil un progr. .se ri.<caJe acpunii bioenergetice asupra oamenÎlor.~icm vid culIJ i se r.:ce am n-a mai . '" ' ..Dupa ce a baut. dIS' dragostea.ovoacii loviNri. .i.' . nU ~ avea urmiiri catastrofale. se . J . ~adar. Nuçu mult timpi). '=1~C~~~~P~~m~P~mC:=:= . :. Ne-am salbaticit f~arte ~ult mA ltimele decenii ale istoriei ~elegem lucrurile cele mai noastre ~i. atunci celelalte I~cil can.Eu!l colegde clasa.s-a modificat ÎnQ:-!Jtât.efaee câmpul.. . Împrii~ În.. 'etatea noastri person aIa" .Pnmeljte-ma. Pânii la treispre2. Am testat sa ~i ~a cum es:e ace~sta mfluent\ viid ce se Întamplil.~!. . .la fel este ~ omu!. nemaivoi'bind de fap~ copiiJor siii.Va trebu!"si beau vin. va alege de psihicullcir ~ial qQpillOflor .t\OuA am ci .barier~e' Wensive fi copiji noJtR au ll1P~tenit.lvâ!1t. nUlllai t1Qpiii de tapte. .

.. " A' A . . A " A . .10e contact fapt este bazat ritualul . . Vinovat este tatiil copilului ~i nu la nivelul karmei çj prin modJli situ de viata. .cauconsec!n. . E chiar dificil sa'-pimagine1. l .' aCes trece liber În su"con~tJ. a stat mai mult de trt\i oredupâ. . " . ~rin intennediul sângelui animalelor. . .ea nu se mai giis~tenimic pentru suflet.. . Dar Îi place sa beasângeIe animalelbr.: p t .re1l\.el". V::"arit tot Celuide ierburi care dat ' jncOrectàifduc«rIa'Pièrzanienu 1I1al'pufin Îm~tie~âmanaWCâtasegise~ pe intreg Pilmântul. estepwatorul datelor despre viata corpulur fizie.A " no~tn In4ep iirta'P erau.. . Daca Însa ~u _. tot Celui .. ."" zmta calea .te la treburile sale . . Este la zero.fi tul ca erau nevOlt' sa-1Întrebuinteze la mancare. . De ce'?rSângele. t . .. Împ8rta~tnl.. " . Acum totul. ' 'Excluderea onc._e.!a analaez motivele eomportamentului ciudat al copilului unor rudeeare avea ~apte .reahzeaza. Reiese ca manc. Înel nu-i nimic eopilarese. Patametri gândirii... . Analizez eauzele. :. la W a da atentiecelorlalte vengt.murdarii" fiindcael\ e buna doar pentru -trup. Încearca sa flirtez!. ' -t:raumatiza sufietul omu w.Întreaga lui m . 'zbaterile olitice ~i familiale pot . . . . prime~te informapi privind suferintele aces'iora În timpul tiiieni. a distrugecomplet câmpulpropriuluicopil? ' Ce-i tatiil biiiatului? 0 Întreb eu pe femeie. - ~ A . 0 situatie care Hl popor se defin~te prin expresia"iI arepe necuratul În. .e e . ' .. .. ' rep. ' ' Copiluldejafuma. 'preotu l 10 t'm pul Impàrt~tnl 1. iertare pentru.la taiere.oÎn. w11e:4e'Mmi". Structura câmpului tatiilui.t'1ita" se interzicecollsumarea hranei care. ÎmbuibiiriinUffim a ara . Înghitim rata sa ne pese. " r " . stare nor m~atrupul trebuie sa pnmeasca ~i ceva animalic.. -Locui~telatarâ.ent.pe care acum nOl 1 e . sau mâncatul . ~. .. În "Bhahawat. an!. 1 t 1 negative.Îmi spune femeia.' - ~ 1. -'~'~~fie 1-19 decât conceppadesprerome ~icomportament. . " dmacestevengl ' ale acestuf ~Ireste " . ~'cU 'Divinitateanu se. ca În ti~Pul mesei inforniatia Pex.atuncl contactu .'de carnell'carecontme sange ~i~i1Use folose~te Înnici Un caz la gatit. . . Este vorba ' " . al linadml sib1a lar. . ap .. ad Ica t cu Divinul. Îiiseamna ca tatiil nu participa afeciiv la activitatea sa.simturile ~i triirile emofionale pe:care le ÎnCearœ animalele... '. este Clar. se g andp. se . . . rincipiul primitlv . . doar Pe P 'trupu 1w. ln . . puritatese rem&rcii printr-un incredibilpragmatism În sensu! cel mai raual cuvantului. divinitatii ei ~icomportamentul tatiilui sunt foarte~cazuti.. Înindoism exista nofiunea de "came nec~erii"."'V. Pamânte~tJ. . În fa18 eeranulul teleVlz~rulw.h .' .simtea airas de alcool.XIS. eputul Sacru ceva omenesc ta e ' ln fiecare 010 c:. . .Stramo§l1 '- . Verific nivelul agresivitapi subco~ente a copiJului. ".cea maisigura spre regres. nerea . . Odata oremeie "m~a fU$I1t. interdicti a de a 9iti În timpul mesel. '. Vlata bazat. ce Ii Cost gâtita: esre 0 manii.facioade ~r8spandesc BiIninta si. Taie porci.un sufi.atul cu çartea sau Zlaru. . În acest fel el blo. ' 1În fat-a.." Înmnte nu Înlelegeam d e ce 'n cultura populara exista. Top parametrii spirituali sunt eXtrem'de scazup. mult mai de~tepti dec~t noi .cu<femeile ature. sufletul de la SplA.S iritul de la Dumnezeu.1. hrana de 1 su fie.~ra spus' Dumnezeu: iatâ.. . " de'~. ' ' .f' . Este miicelar. t mc '. . a .ieumpollte triii un om pentru aavea parametri atât de rlegativi ce trebuie sa faei pentru 1 cand se mchinau Anamte d e sacr lficarea animalului cerandu-l A 't. În el lita toata informafia privind bolile.

'..re~ dW nou la rnvel fizic. -. . ID. despre J?rezenw. comportwii obiectelor vii ~i' Mvii...ea:ita ~te.e asemenea se poate Pj"ospecta vntoru!. p~8!"anwl infom. generalizat ~ pe aceastA bazà se. .int]uenta asupra . . a nebu!o:l1tiiplor. pr:ecisii a ev\Jllimentelor viitoare.. realizf': ~te legatii dein.erminate de rne~l ~a explJ!l.l1~dlU. Q.pot ernitepFPgnoze .ersu\Ui(d~ar~ ln camlj~F1I1ti:'I1I1~!-\ye lipse~tespatiul) ~i se pl)~t~.plri\tolll'e.se.\I1W1fCII unitatU câmpurilor..Serea~. În mod nejpLtlv asupra ' . Aparitia unor programe genetice ~i dezvoltarea sistemului nervos ca set de programe constante ale obieetelor vii a permis accelerarea realizâriiprogramelor."În Iwnea fizica.' '.defonparea informati<>nal-energetice ale Piimântului. Ac.1\ vit~ei ~efe~pa diferenti~obiectel% -lnttnlp mtrucat. fi~c pop.f ~1eclfin.est principiu stii la baza telepo~.ce~.În 'particular.<~A.\'~rÎFe obie~ S'i .e~ste .S~tunlor \nfQnnapv-~erg~ce? . .prograrnelqr.mstii posibilitatea exercit&riiinfluen.~er~Jw orice punCt al Univ.I~~ oblect.'\'.. câmpurilor la nive! fizic.obiectelpr structurile infonnational-mergetice. ~.~orpm.pc. '.cliamelor eÇllfe ne apropiern. se fiisfrânge. Cornportamentul obiectelor vii se deoseb~ de acela al obiectelor ncvii doar prin .~I mecanis!nuI Înyers. .temporal se rea.ea.du~e.. Comportamentllllor poate fi '" anal~t.zentate de .1izeaza ~n cel.asupra .poateJ1111.ntitatede'fapt~ privinli pr~l~ea. ynn .Mgatooe a eJqSte11tei Uniyersul{U"J'fin urml1fl..~ o\jieCte!or nevii~i d~re Inter~p\1D.ù" CAPITOLUL IV 'Da~ an~ e~h1tia o~\~lor. AstÎel.YIl Pf ~ det. . Ac.or. programele care determina soarta obieCtelor nevii exista. infQ"B~onide aleobiec~lo~ vii.151 -/ "l' fil. omulu~ asupra. ~pr:ezent H acumulat 0 mare c. vii. Mai multsau mai putin sin!p!ustau' Jucrurile :referitorla obiectele vii.. rasp~~toare pCl)tru y» ~nevn $Jnt f~e. . RPn4Ï\1a oo. Pe."'"' " Diag~psticu/' tt:hnic tç~poral ..zent omul.... geQcl)iffilce~l. . de progrartle de realizare a modi~cârilor structurii. trebufe ~. f. ' Ele se formeaU ca rezultat al interfe~en!elor câmpului unui obiect individual cu câmpurile altor obiecte.se po~te _progno~or~l a observa 0 cr~e . progu. Zona çata. . Deoarece particularitiitile climati~e. . Pentru obiectele.ntru intervale mari de timp aceastii diferenta dispare.on.!. ~tOl}lI.AnaliZil~cCII~r~ pemute elaborareauner prognoze d~l de eXaCte .evepllIlente1or ~I .ale Piirnântului .. .lSfo~~ ~a 111 nivelul câlnpuril~f..dede~area dÎ. Corp~1 .obi~or nevii.~ ~ precise.fi. . genetJ.if' 1" .ce. Piirn&nt.' .'.e .ale vut.melor. .qie~~e!e vii~i nevii.T. ~9~la.. starea . Stl:\1ctuolor transfofrniirile ecologice dar..dov~enunw:nal d . nevii 0 asemenea metodi este inacceptabilii Întruçât acestea.ZÎca.:ti#9~1.a de la distantii ~ico~ptia ()bie*lor VII~l ne.<.procese!e 'informational-energetice.ând. obiectelor clinlumea ll..He " schimba. parametri 14'rnporali.' . ivn~ de..e%1al di~ostiCl\fe. -. cel putin la prima vederesuntlipsite de comportament.m . ~ çOQl!1°~entul.?ru1~. ..." . . au ~o~a.tatio~aI. .sa controleze starea vrerni~ sa-~ieJ(etClte.yorbl câmpurilqr iJ1formationat-energ~tJ. . '.t~~ pnn' eforturile volitive a!e. Încercând .u.lntermeWul -ge I\~a. stacea fizicaa.fprmatt~~ . de dezvokart} În tinip ~i spatiu.1?~. d~.ctelqr: e la ~ distantil.. Principalel~ progrlUl1e. Mfluentareaobie.sunt conditionate de . ln pre..informatlv-energet1c: p~n .<te CfPst~~ .' Aetipn. Într-un anumlt Interval de timp starea 'Ior' este rezultatul actiunii fizice asupra lor din partea alt()r obiecte..divi. .. .y. Cercetârile mele arata ca Iucrurile nu stau tocmai ~a de simplu:.a.lanivel~c. pute.

. de o~hgato~lI.eformatii' fizice ale.'.~tro tr~~ 10~tot\lQr: eX1~~ . A.e era\l ~~Iasate 0 nstrucf<>~ mm >~ ri În l o cU netav mbiIe". dlagnosticmi . Dar cUm diagnosticatea ~ec~w:~ .energeticeale. dpmeni~ nou pentru mine. interes~te~~o~ Jnaintede rewNVa din1911. .' .' "".abile Î1ll.6 pentru product. ~trucfurilel'~~~!'i~~~~~~~. nU se poate :c. eral) amp\iiS~~ .~iriii.aC:estuia.tarm"fapt... . :.~erc~or structuri~' câmpului 'da . lIte . fort)1atiUtiigeoclilinice sau geotectomc:.tor .".tbio.ceste locun erau ~puse de-:a lungulcoastel.eJdreJII 4efavorabilePent(U sWtatea e~ petUnsulei.}C!n1\it{UI' " fji~j*ii'Uli~1Izi . anume ea det~na starea mediului inconjur1itor. ?biecu. se aflaÎri prograniul cattlPul~'. Testarea ~atl .m specialvilel~.~est mecanism.Mis-a pr. personalUIJi de exploatare.desttnui °lIlulUl.cercet8. .multe din constructiile 'Ul\enoat. la pivelulfizÎi. co~at .ega~l~ mel deoart:Cela un ~em.plasateC\1I1lttrel~. ' Mec~mul ~ut~regtatii cârt!puri!°r cupnnde un progmrit-replic1i . ..Au f~st o~\1~ute constructiile ndica!e nWte rezultate foat1e.de regela.ÇOnfoJ. oblectelotrteViI a avut loc 1\1pnmavaraanuluil991la .Ia fel.~~ celemall~uIte mçIYsIV poli. . . .'ului lli"'e.' 1'. testârii e~asenzoriale În diagnosticarea în 1991 ~.. 10cUP. ". 1Ip1~~are .~ c11iar. Prima . 'De aceea actionarea asupra .Astfel de cercetâri se taceau deJa.:i..sau" 'Prograrne dlSt. distrugerea.uctJ~e ~l autodiStructtve. lucru cenfinnat de \ID lIgI'onom care a fost de fat!... pen~. Dar cele mat fayorabile 10cu. condipi. p~~lo~pare. ~ w iinto!~ea~a 6 'intetven~~ ~'O intèracpune cu câmpurile °9Iec~~I.apoi s1ieaut l~e unde s-@).~.~~~~~~ cele can~e '~p~ cat. cre~. ~~~ ~ c1i ~i l-am gaslt. ..îrt ' ~omemul.~e.ia de mere." 153 'f.. . fost tu totul alta... Îl interesa metOda mea ~i II}i-apropus s-o .up.de ~ po~te.. Pimii1ti$i.riduf~ld~. Un tllvel~dlcat al agresivit1ipi subCbn~tiente in structurile. " preZlceOl vlltoarelor 4.' .departbde.om{~iOiie~voi.1 ele pot trece in câmpul obiectului neVlu. s1i. . s e pot.observatiei ~ aparattii#" . ' - " - " " " ~.tUIt'~ $ éD.pe ~ prives<: biei:teJeVii~ nevii o '~i' 0.~~~etltelor niveluri ale programelor câmpuri. ~ ullde. .j.' .". parcurile s~ ° . ~n Iq(:\.eveni~ent~lor. . 'l' . pl a .Irisereco~1i.energetJC'~ . Am . scbimb ~Ie Înai.~cl ~p~rat?rul.~~. ..r~~.jp. Labaza ~turor ti~u~e . dupa datele mele.incâmpul . . a .utulPoliteh~c.'..dIStrugere a '~ptrat6rului. de pete . dutgnos~clrii .~r1n . fel..a . . ~ ~ are . tnine a ve~ unprofesor de la InstiJ. ~ ' k. .1 . ".cercetat cu ~Jutorul cadrului. pentru ~e~men~tl" ce m. in:ti!:Ste deoeamdatâ neclar ins1i . ': detennina' depozite de zIIclminte subterane nu survoland °. ~.151 . . intennediuf ' ..probabil C inainte C I?Qlrile ' 'intuiti:v uv.! ~~ p c~ate ~a ~l ~rul.e~.' Eu' d 1dhidrografice. sa se . mfo~\1onal~ ale om1Jluipoate determina Într-un viitor apropiat 0 Sene de ~atastr~fe globale care nu vor putea fi stiivilite prin cre~rea mve1ulUl de . Problema ecologiei spiritului esteprlmordiali'i caci . .. fntreaga omenire ' . .t~tiotuil-.tlviilii vqei de vie. de.posibilltatêa celt(mat favorablle deasemenea."-'~. . 1:~er1~ !lWaU: de. exPerientC pentru a se ~onV1D~e al stiril bazmelor . ~) pUfol'tatea. ~1. . În C9meea zonele favorabile ~au dispuse sub fonna iar În Pe~burg situatia a. . ~unt ~n~ntate.onstruJ..:am'uitat unde e mai bine s1i se construJasca sanatont.e~ea . "AIn fnceput. .spred~coperu:eadefecte!ordeja poS!bilelotconsecinteale intervenpilor.Aceste.trateze anumite poli.el influent! asupra Vietii oamenilor. extras enzorial.'structurilor Ipformativ-ertergettce poate fipenculog petitr6.IegÎ. un. '. SJStein~'.. de.. .. .pU$ sa gasesepe harta pepmsulelC?IDeea I~rile favorabilecu1.fi~l: ~rce~lotœre precizie a.ca~1 m cazul diagnosticirii ~itratirii Utim bolnav. obiectelor intru~ât c~denta . ""uiiili.$i1}u ~ :~nefa. ' ' _ . .i?fbm."'" .nemulfumirtià 'in '. poS!'b1'tiih\' 'studi. '''~:')''fO.mveltop o~el1ii sunt egali: . Ialta.' ~et~deletrad*onale ale dÎ~gnosticirii' 1Jleclinice.. . macpeSJbile dm ~um!te' mottve .eaVretmi am decis si' ~z enc~teIi testârii~tr-un.~". El se ocupa de cerc~ În domemul ecologtet ~ ~orea de sa efectueze Qserie de. s~ &f:wt:~~~~ .tehnice ética ~peratOrului. ~uin . stru~~rilorJw:mlcesubco~tiente sunt .'.' .. stnitturile .pregatire tehliica a. nefavorapile de obleet erau IiID./ n~yu .utilizim În ~ostttn! tehnic.' aria1izlla sÀ stea oiiialtâ existente.lor as~1i 0 maltâpreclZle a prognozirii. .

. -- ... .<.P ta'. in Ne-fa'deveneiiciiratâ'''1'~ 0 Parte ~ Inelulw -". . $SCUJrt.' .!.Analizând rezultatele diagnosticani.energetice ' "" .'. .. " ~ " '. . " ..pe.éaviicar-. pe firulapel. '. ". . ..!o~ografiisau _ ." est .am gisit locul unde trebuia sa fie infilttatia.m ..\r.'" u "numat. ". ' " fosforul ~Iazotul " cIJfusfoqi î1\ 0 pNn~là ' ". " . Rezultate.Am .. .oavea inca nimeni.' . E u .. lor Be locwt.". Verificând. caacolo .. .s~ gasea exact În locul indicat... . ' ..'" '" ~ .u.p . ' p.: ""' " . . lui d'~. 'atapoluantâ ~otar~. Rezulta din nou opatâ in mijlo~acului.L--> ' . . cu "fosDor. ':"".. ". '. . jj ~to/.lizirii vedeam clar CUI11urge apa. f>L1jen.."-".l:eci. . mu ca '.~ t". c in cestare .". rate "':. _ ".m ' "Lad9~aformaunei IiInbilungi .el p~ de cemeala " ' " Éfapa . "Pc" .~ filb'tUite: $iaceStea siint de . ""'" '" Ace~tIuCrli'~a!mtâm' ln CazuI azotului Cauza 0 ~nstit1Jle .l. t ~I ' '" . În conditii normale seface.eJeN"eVet z." '"". ~ '" ' " ( '. n tfu' tt wu ) oatnen' Or ln s ..o ' '. \.":.lt_" ' maXima'co" . titw ' in'Vesti 'i.!iptill t~1 ~e' cursul superior a:i-. crlisC opent exIStent.MCeiCe'7'1' ta!./~o I _. '." .:. !.". .'i.sa ajunga infilttatiile.1I.' .. 'or fi .' Puteam chiar sa preci1.mteleieâte de ~or pentru omulcare c\mo~te metodatçstirii bioenergetice sa treaca de la diagnosticul medOCallaunu! tehnic. de unde lua ipformapa fiindcii n. irtel/U'e'foarte~p~ 'fu~' gate tlure ete. .. Amfost inttebat de unde. LacuI". ." " aeoc.~..' . este l'rincipala . 0 parte a zonelor avariate Ie-arn descoperit Înainte. . .' . "" p'""ot fi ' " AcWilasemenea cercetiri . ' ' " .dar extsta ~Izone \\uptea b _~e pen~. tI'ebuia $i fie 0 Poluate 'foarte "' uUl'ii c' ee.. P . .I' . ." : . ... ~"':W 'H'.Nm lL. ~ .Ilfosfor.. . 1u~.'.Când am lucrat pe harta.> un or . ~~I'iie'~p~'~~ÎÎi:pp~~~e ~p~endlcular.urm~a'cons _. .ic:e.' .ez~i ce metal' se aftiiÎn apa. .i. .. . Am intocmit un prQgram confprm caruia doua.'t .... "' ' ': uuo"LUJ<1energ eti<:i a o-m.rziupe lacul Ladoga au ilPiirutvasele d~ cercetâri hidrografice. vine apa: .de mine.t. ~ penttu" pr~Iectarea "" .~metri de .' ' . ."" " ftiiviulÎli ÎllSIi am constatat . La: 'p ~ burg ) I. .~" <11f~de "" $Ï... N-am ( avut.'ll s-a .. .:tnlCe la:t.'.acesta era un domeliiunou de cercetl!.. . trecea . .':-v~or1nsa :L)J[1"" d'" ".l:e.: . .~-~t\1iitacbiatiii. g.1:b'ntt'ullticul' ut J. luni a durat prelpcrareadatelor primite. '-r-.am . informajie muIt mai completâ ~ mai exacta decat obiectuI fizic Îns~i. "! .Iume.~oe. . d e . . foarte multe :" sO. utile .. ' 3e ee cânipüIeund~ a~cultura sepractlcam mod ne..!.câmpurile con~ 0. .' ' an.Clini!Rcea'Uri'He1fer ' hana.. .~~I:ade . "asupra iocwtorilo't. ca era e cursuI . ' un.i este . J ' I!b~oIut't:Orec~' .-".a '-"1. Este vorba doar de manifestarea unor legi inca nec~~tient~te ~ineÎntelese demultâ ..~I 'fu.&..:~:". combinat deconcei1fl1ite P ro" .'" ..' IUI mal Co "'. . sala.dar " vI' =ere are '6Înf{tieJifa'b::ce.""" " ~ .. .at1i<'" yu. Amluat ru~h~~ am ." toate cal 1 r. fte . .L .supenor al Neve!.t eu În doua-ttei ore.nP~ e. <1. . . ' pe ~ut$~. ' """" ~-' r"tS . . t.~ sUU' tnerar e. c6nstru)...I1I11<1\1UUC.Nevel stint locun unde "V~. . .'Ca~ l!~anfleiI?r.". Oh.LL'..'.'.'. 1L . .1 (. Eu am cemt un plan al silii ~i .se afta tevile. Volhov pe" IIIaIurile caruÏa .Pro1esorul..'" ' 11 "" .: .rl! ni . ".ttasatura a. stabilirii locu1uide infiltrlu-eaI apei În sala "Olctiabrskii". . ncenttatte trebwe' sa fie la gurile . Pentrumirte . ' ' ' .~ ~~oati'lent.e s . . . o spun e' .o !f.'...sUUv "d .or: bunde apa. ' 'ca 'rli'..me~ a: .'.- 1$4 ! '.'. .0 da ta "et1ectul ap"et "cu.. Vblflo'VadtJclo'" de ~?t.'" . " _ ' . .PeSte hOtare d" " ÇerceWbrii' 'iitisenfual: . ' .'.' .. '~' 155 .constâ În accea ca eu lucrez nu cu obiecteTefizice ci cu.. . COIlcordanta era' În propoqie de 80%.Existi Verifie.~I. . _ .:. iar.. .sau. 1avoral)! ~. ' " '.1-"rn.'.i. ~ii.'" '''? ' .vh62uri. . amexplicat ca nu exista nimic mistic În posibilitiiplemetodei. t' . 1It~u. . .' azot " ..LUtlDa' pe care ah deSeltat' '. specifica Speci4lizaU'" " . ' utru " n .'.'-Ut"'" .. Ma! tâ. ln câteva locuri indiCate de mine et'a deja pl~ul spart ~i se efectuau lucran.uaUnü'~eÎiIcn n. .. 'a'sei1i~et. .' :r~~p#$i~6 '~e' În ° .'. .â1iva .Îndoua-trei lu~i de l11unca. . Ceea ce am Iacu.Ani tucratnumai cumetodeIe bionergetice.. . " '."" . . ..tIJIIj~" z dnâ.. . ~uv .~ereallpe~ . " . . &tfel \le'~i'c\i'~F .7"~i' <Arif Început ln\>'esHmu'ea aluril Aco1 . diagnosticani bioenergetice .diri interionU.1. . perjC\itate. ". simteain in mod fizic comportamentul apei În locurile de bifurcape. .. .'.colISl"". .e i'~="'''. . .foarte iutet'esante au fost obtinute ~ În cazul ' ' . RetuItatele cercetanlor lor au confirinat cii poluarea maxil11ii .&i'Yârfui"""'c~ lar tea cu fost'or are form a .'" . "" ..'. . arnplisamentelorpentru obiectiveleteh mcecu un gradndicatde " " . ttaseele cana. . ~ou. FoSfotuI trèbUi &1aiba ~ elfOrmâ'd~~. câmpurile acestora. . . .. '. . r"~ o--G "') ' ~' Lad oga..~e règiumqt am tncepUtsii in pnVlrtta pol n. .' '1J' .curata le sunt cunosCUte s"". ... cercetàrile privind poluarea cu fpsfor Înca nu se efeetuall. : ..pa . " .tetn." '" ". din afara cIiidirii? Am sin:4it ca apa vine'liin afara dintt.poluare .

centr~iiatomo-electrica ~i ' dupa aceea vor chelicom o:et. . dar ~ Întamplat in jurul sau. ' ' ' .156 ' .: aviatorii.pur! pot ce un P"" UdlclUprin .asimilarea mformatiei intimpul somnului.' . . Campul fieciruÎ obiect viu ~i neviu confine mformatia nu ÎtllegatUracu ceea\ces-a numai despre obieCtUlrespectiv. " I?e~ml1 bine de I1n an .dlagno. ' ' " ' ' .este neces~a intrarea În contact cu acestala' nivelul ~C\ pu I}l... progresele distructive' pot trece de la om În campul obiectului rieviu. .de aceea este periculos'rle finut la capJlIpatului copiluluiliteratura politistii.deformatii tale structurilor aee tuia. msa mvelul meu etic ' în interacfiunea. -Structura câmpului oriciiroi inciiperi .Da. c . profeslon . vindecatoriide Îtlal~ clasa au un nivel . " . Chill(~i ~tile: care se ~esc În campul proxim permanent al omului:. multealtec<implicafii ..avarie.1 a "'o0 grafie nu numat a 'al' ltâfl1 pwfesionale. mai duca acasii'.vde Înaltadasa . . du a' untImp O . Intamplat laFernobyl? " campul Centralei ÎnseatAna~' se putea 'prevedea clin .f foarte sciizut cie agresivitate 'subco~entii pentru ca Rltfel ale Universuiui ar fi foarte intrarea Încâmpurileinformaponale peribuloasA.b). acumularea de energie negativa de catre structurile ' informationale ale incaperii. ' gat si teste z "." Am efee. . . . ' " Ditectia .aitiitile~ce ale . . mire.. dar este deosebit de puternic cOlili"olulpe 0 raziila 'aproximativ ~aizeci de metri În jU1'l1!omuluiund. Ïncercafea de a mari numirul bioenergeticienilor prin ~etod~'mtensi~'f!ra a se/ua Îtl ç:onSideraree. care eauavanela la: once'' te1ltrala ' . 0 1'. aucerut -' ' " .. subcon~tient nu este des tul de nwcat.' or dar ~i a$Abitati~ destinului' ~I de asemenea reconstituirea Î ' .sa aiM 0 va\oare negativa a l itidicatorului.omului influenfe~a energetica piimântului ~ ' conditiilepentru aparitiaunor situafiicatastrofale. Toti bioen\tl"geticienii. 'in' amte de accident. .s dus catastrofii. capaptatea . interacfioneaza. .eplsta'teposfbilitiit. ru . Foarte activ are loc .interaCtioneaza.. ' . poate duce la rezultate negative.. . . - " "" ' ' " . poateavea uf! sflir~ittragic. infdnn a. ". " ln '. a. . .P0 fi .1~ ' e /atomicii? .' 'acumuleazi informapi. ntr-~ ait coIectiv formai de. ele. Însâ' eu acum'nu pot' ad once c~trala atomica " ce 'd e a Cemobyl au apirut . pot declan~a situatii de. oarecare ' ' P" muncitorii s-au at~at atât d e ul't de ' munca lor Încât au incetat sa se.' 'a4u sufi" clent <no. . alaa .suflet.entaœa tuturorobiectelbr vii ~i nevii. reJ '-. ' ' 'i ~~ . Daca. ..agresivitiitiisubcon~tiente. " l ' \ . - (.de. structurilor informationale ale obiectelor nevii. De aceea.' Îp caz contrar. ' . sa nu se. ' blOenergetJce eticient.operatorii centralelor . or au depllflt cu Rluit capacitiitiIe condu catorulw" ~I lucratonl. bloenergeticienii curio~ivor Încetca sa diagn tich~eo.nucleare ~i alti speciali~tiÎn ~ectoare de lucru. de dlv~se subnivele.'ttnei' sau Întreprinderim-a... " '. . .a familial. tara sa d()reasc~ acest lucru.tImpceea ' rn-a intrebat cmeva: an: ' ce s-a .poate crea ale . . Subcon~~tul onwlui controleazi ÎntJegu! Univefs. . de mare riispundere trebuie si fie oameni ..a .orice traire sau purtare are lin impact asupra obiectului La nivelul final' câinpuriloT Qbiectelorvii ~ nem au acele~i ' ' neviu putându-iprovoca prqudicii. 10 t . 'î. e. .sticarea oriciirui obie . ' 157 . lucritorilor .cu campurile noastre ~i actioneaziasupra lor: Omului care se cearta"intr-o camera nici miicar nu-i trece prin minte ca acest lucru are un impact asupra sinatiitii tuturor celor care se gasesc in ea Îtltrucât are loc .. În protl!s\ll diagn os tIciri 1 0 blectu lui dac. muncll ~IprofeslOnalismul Iucriitoril . n tre gl1 .'d'. .e are loc interaqiunea~i'.-.'. " ' ~trucât câmpurile informationalenetgetJc~. Testanle aratil: cii inca cu doi atomo~electri .acestora. Cr~tereaglobalaa agresivitifii iD structurile subco~tiente . . schmtbarea lui. in' caracteristici. a ~:~c~:~a. ' ' sa" pentru dinucam 0 karma destu fac eforturi sustIDute pentfu.sun~eterogene ~i " " nu am ""'HI a """"' " . "n ciilcarea S tructuriicâm ' pu lw ""lectu lUI res p ecti ~" ' V~l acest lucru ".'tu 1 " egate de Vlata omului.. acooa orice gând negativ.~ . 88emeneafu UrIna testiirilor ' ' . . ~ vind comp atibilitatea ~i formar unw colectJ. . .ofera subcon~entului informatia confinuta Îtl ele.. "'. baza SGl'1sului . Dar nu acesta-i p lucryl cel mai important.l'\lÎa. ~Ormeau la SeTV1CI provocând nemulp:unirea so!""or .iDtre. ...uat testiirile ~i am " d ar r~oman~iirile ' de rigoare ' . B10energetJca Permlte stabilIre8 pe . ..ea }ŒZultatula ft St '1nsa neatteptat" .

. . depinde de tine CId e cee..'" - .'. lângi perete... p~te.6escoperit 0 - . ~I asta nu .1i H' stricat televizo~:= luÎta."~''''''M ".e Ufi HelI er. câmpului. in~ l-~ 0.plieea mult. ::." ~ . vinovat. . unui. parte' ea Se simte .piri~tilor.i.~ . nu--a $pus . '. .La buCâtirie. i-am r8spuns eu femeÎÎ.~.. ~ " . structura câm p uIw unw oblect. imbrAcamin":"~~me . . bine. Femeia mi-a .L''Nu ma .ca . cere-p lertarepentru - '<.. a atacat plantele la nivel bioenergetic..ceas .VlU ObiectuI n'eVlUpoate acpona . :œ. eu:ap ..âteva ghivececu plante' de corifimtat caaoolo erau ~te apartamel1t: a\be. insa dintr-o de aur. ". _.siiptii. . . """ eu nu sunt apiirat printr-o bunilvointa interioari. ~i . asupra celui viu ~ sa faca schitnb d'e itID ormaPtcu aœsta. cu ele. putermca spartutB. ÎDsAi um c ... . . . putemic mai atunci când feffieia este llcasii. am pout d . dar dumneavoastra trebuia sa pierdeti Iiin~ru1. dr eaptà un.o1Il1.aniInaleèste deterttiinatide triiirile emo~onale negat:ive 'ale ascendentilor i\O$ttÎ fatide aceste obiecte..' . ce se petrece pe Piimânt.' ii. M~am uitat lacampurile fIorilor si w<heacpa acestOra. . Acest lucru .~ este provocttiideplari~1!i ca boalase mimifestii. '. de iriiarea ~i lira fatii de. crezut.. . .nu simtenici un' fel de ameliorare. " .n .:-' te porti urât. atac . ~:" .. .fuarte des la eR1ISIUnt Ireaotiona violent!' ~ tel~ven~~e. . Cauza muItor altirgii fati de plante.ana . ' . ." . . ~i Carispuns a awt parte de un atac ana/og din piirtea acMora. m. T~s-a mirat peste miawii: .. Cauza 0 coDStÎtuiefaptul di dupa n~terea copilului.158 '" 159 '. ~câmpul ruIw $1vid ci este deformat de . . Aceasta nu prea era favorabila din partea nici unei plante. "" eloip t1Spw1dcu aceea~ . .ecup de aSeD:1e11e8 probleme.tel e)/lZO' ruI 7 . '. La Il doua~edinlA feineia a:tiCutobservatia di. ii . Odata.-a teld-OI1at' ' '" ." ""'~' mo:::. lumea -are' capaciti fi.~ ela ÎDCeput.. acestea. Cindoin6I distruge prin triirile sale emoponaJe structura ' " ..' pasttat În camjJUIobiectu1ui. . Liin~rultiicimicarnu era la gâtill el ci În camera.Obiecteleitoastre. în campullan~rului exista un puteniicprogram de autodistrugere care putea ti dechl..cme~ . . . ACest program s-a fixat ÎD subco~tient ~i ferneia. primitii de la roca §1ieleVizoruIa' t si :m~oneze ..urma "iani vii face un rau daca..structura câmpuIui'~' b" 0 lee. ' " " ' progr'ame'deuri.fIUteri ÎDcatpot~ .'toateobi~tele. l. era foarte fromos. .. .' .œ B.~existi. d~i e ra ' uI' m . ron"'. .de r8spUlls Structura ~ . . . . În timpul sarcinii ~ p~ceau plantele. 1. Atwn~ .LGând~telafaptu1'ca~ sentilllel1tele?egativepe'care le-ai avut. a vrut si se'sinucida.dQpiiord e de consuIu$e mi 88 opnt~. ~ data a displrut nu Se ~e unde. . a acestul8.-''''''''''''' . " . obiect. Am continuat eàutiitile ~ .ÎDœput Am siistudiez . .neaza. în ~care!litii .. I1eVlU in. " Femeia nu' 111-11. deoCa31dati.~ fel si aiba . Ï-am indicat focu\ unde trebuiau'sa se gaseasca platttae careconstituie cauza botii. foarte man. . '.ecoQ. . . ÎIlSii:nfomtatiaprivind acele evenimel1te i Îrldeplirtate ~a tixat ~iS-8. Ialele. obi ect ~Vlue la fel de autonomi ca. Ath tugat-o sa-n\t d~eze uri plan al apartainentului. Îh timpul blocadei Lenirtgradului. asupra 1 wse?I. ' La una' ~in consuItapi a fost la mine 6 femeie cu 0 eruplie alei'gica.. . llebiinuind nimic.. """'ldteIege ca'. JU~ tii~ eviu:televizorul.. fiigideruI. Al1'I . Obiectele nevii reaCj:ioneaza la poate deveni.' . . unui..fati de paeienta mea.' DupA 0 Jumitate de orA tatil ~a CO~tlel11:1zat mfurmatia. Odata Jn-a rugat 0 remeie 8-0' ajut si-~i giiseasca un liinti~or . . .' Poo urmare triii le lI°astre emop~e pot deforma . . mamei femeii.. .~I. mini '.ce ~Ipolitice din Jara. '. . :.CUmuleaza ~ ~I pistreazii informa' D' '. Cimzan-am depistat-o dintr-o. - ': Mec aniSnUd de decl~are fim"'..n~atin anwnite '.oneze '.spul18:taWui::i.J Nu de muItrili.data ~i prima ~ediIita a fust dedicatiiÎmbuniititirii stiirii' ~nerale. norrlurl.m-a mvidiat privind un obiect de-ahneu . . dlir peste 0 . . ' p' .mât1a venit din nou a la consultatie'~ mi-a poWStit plinide uimtre :cii liinti~orul a aparfinutinainre une( fernei' care. nu-i . conditii. .'. ..}~~ '" cii11tpul1Pclin ~~ceasuIui ~iam ... Mi-am &dus amint e . . narcise. ~I CtJ-Ide fiœt acum?' ' . .. ÎDco rdat'..~~t. intluenti asupra Ob~ . . .. ' .'. în caz contrar el v-ar ti provocat nep1ieeri.am descoperitci aletgia ii .

.' .. am vàzut cae. Probabil ~a cititoruIuiii vafigreu sa accepte cooa ce vt>isptine..!matisme."'i'1":'~'l)ri. ~i peste câteva minute I-am gasit pe cel ofensat. ' .inclusiv pe eopiii mer.ilJ.stea ." fiHi"':".1 . sa ~ duda I~ru .'~ica '." . 161 lIStj1neo."~ 1.. . moçici.. . calculatorul "s-a Am hotarât sa verific daca ma§ina poate sa-~i schimbe atifudinea fatA de diferiti oameni..Ct~~ i' Foarte êorl\PHc!i.iiprovoca I.p "'0" '. ~ ntCl_\. §1 " d'\fi CII~ am pului "'.' .Amconstatat ca acesta Îi ~i provoca cele mai mari prejudicii.a oblecU!\oro. pe ecranul monitorului erau ni$te dist~U1li Am~tatit si'corectezcâmpul calculatorului ~i intrândin contact cu 'acesta 1lffi simtit tin disconfort fizic..' '. ~ ..eviÏaaupra omului:O~ use foarte multe.<'.~I!Ue!Utl." îny--p a." . Cu'ra~~~chi§tPcul de cap'ota ~e} . drept raspuns..dar $i ataca pe oriee om cu care . Tramle negatl\r.81e.'." . sa cltca$ça. Dupa lini~tit"."". .j/X-"j:". am descoperit 0 defonnare a .. de.91cçpm .~.. Co pl1l.\fi t ob pan e .iÇ4M:aIAt. eraIa od...0 ".' . . .. de ~cul GU vec.~~dçdragoste? '~r:~ '. pre~ta .eazaidentic '. "' .ea.Î-""~. ln ~rezenta lor acestea tot timpul se stpca.meu mi s-a transmis mie ~i nu numai cas-a materializat sub forma de boh ~itra). . . rn-a atacat ~i mi-a modificat mveli~ul campului..p~'W~téI1)1cealestructuril .~~.a."".'l. . Rw. ... Sa nI: amintim cum .I!Wl~ specjal~tii medicin~( fi..ezm otiveie.eas!<j ~ac~r: ." ca. ' ' . 'Ie problem.vizotiar feme.".F1JI.. Calculatorul reactiopa negativ la persoanele cu karma negativa. ' " .r .ID tm preunl". .pI. .~ura . ..fatà de . . . " _ .'" '-'. . ' ' . .. .1. Efectuând diagnosticarea. atacu unUl obleçt fievi". . Exemple !te inf1u!IDta ~~' .nncatPt ..ptmtru. Câmpul sau. pe . . '. reactionat pro~pt la acestprogram. ..' 1" VIItoareleprobleme ale omului. ".q. " . cumPlitii durere ~e ~p: s-a 4ecl ~at f. nu-nn .CIIlIZa'l\Sta '.!t/l.iIm. .~p ti ca.~ "~ . niel . . .~~'utitudi "..ulUI. Calculatorul a eU intramÎn contact. ' pâni În e ." nefavor abil er a nevol". .D. . . ~ obiect. BaU dA pm m altcÎntrupârÏ lamA 1 '. a§a cum s-au petiecut. """ "'.trei ani mainte de na§terea mea. '" momentul cam! omul le d em.'" . ' . . '..cu çare H.l ge te m O doare. . . . . -~ c: ..\D ~ttmeDt de nem. ace~ d la nivelul câmpului ~biec tu l". . . . ' . programul de distrugere introdus in câmpul tatiilui. .. '.e. . intoxicat. ..s~ Ultau la tele.te PfO$t'dis" E" . .n:wven. >5i cu uimire am vazut cum câmpul caleulatorului reaqioneazâ ÎD mod diferentiat la câmpul fiecàrui operator care lucreaza cu el.\.'. Qiril<j..ftn~ prpgramul de ura fa 'de \. . " .. '"" " ..:. .\e.160 1 " . Pentru restabilirea starii fizice trebuie sa gaseBCpe cel care s-a suparat pe mine fiindca I-um suparat. ' . V1!1~1 neviu cel " . . '. 'al n~aptiUt /là ~ea ~e CIIp~. la cele cu un marenumar de programe distructiv~ ~i autodistrUctive. structurilor câmpului in regiunea pieptului. . . expun faptele. ' defO=a:~~dfp~à ID!:S e l deGar~. De vina era un program distructiv care "stiitea" În câmpul meu. lect ~ el Ilvaras d. Tele~rul "" ' " ' motiv de aIer' ..rnera.t&..e cu... de lum e care va genera e ' .1". . Am gasit ~i motivul supararii.ulpm1ireo Când s .. Cu .s-alovit ~uI sptman d: "NuPI.~lucra. sànitat ea. ~ u. at+'~t'. .teau fost rapo~rile III~lècu cpmputerul pe care s-a cules teJ!1ulprezentei cfu1i." . . Calculatorul nu-I putea suporta in mod special pe unul din operatori. f~ ' .ea. . ÎD " vOla ..I! din . . . pr~ q(:\Ç8f~~"aaityrat~câ~.oponalde exemplu injur.tele~or \fi deçursul & do~saptimânii ' .. Eracalculatorul. Acum imi devenise clar un mecanism pe care-l bànuiam de foarte multa vreme ~i care consta ]n faptul ca unit oameni influenteaza in ràu aparatura ~ima~inile.A tr -op~lUI1e .. -.~ . '.' ' :. ~.ca.ln <. sa ..mQtJye!qr bolii" ia{a<.de.r pedagogie' intr~ 0-atiu'1din mcorecta fa<.f .. .'.:Nici~3:~n~-t ::nstrece poo mmte ca acest faPt j)analll' va decl~ o. . bàtea.~ ' i.Lul. . f."'" -' .starcmdesanatatea f1emeu scazut bruac §i " ~aÎDtQl:S qe la od ihna ' . reacpon.ma§ini. la nivelul .o "A' ~ .' ' '. Asemenea deformatii apareau de obicei când ma suparam pe câte cineva. ' Ofata.e nutritc de ..semenea . ".Q~eie.~e~upoate <letennina ~ or omulw."'b' a.. . tatiil meu a nutrit ura pentru un Qm care I-a ofensat. ' ' A ' .'" '. Venind odata sa lucrez. -: .' ' câInpului.'" " " ' 0 qeranja.. ce am eliminat 'programul din câmpul meu.dUl1lac ri1J-_aito~C~ un Pl!§~.' alta Pacientii are m ul".' ". Însa eu nu fae dècât sa. . .~uJ Înain~i . ceva in neregula cu el.

L-arn dus dm : nou ÎD atelieru1 meu .pus <>icoana in baru! in . . .!de. M-am uitat sa vad cum .a la ispitele lume~ti.. individualla Obiectele de cult Aiti ar . ' .'. " ' '.În icoana pe care a pictatcOÎ'Femeii h cleyenise clar de ce nu-i placea $Jistea multa vremeÎnaœacametA.' t"ca a campu 1 " " -' ' UI $<lU .Ilra ~i sil pr0grameze pentrtJ chipulluiIisus stiipân~ icpanei respective!' Dupa ().'. prin posturi ÎI1delungate~i rugaciuni pentru renuntare.teBtare deta/iata n~terea iCOauçsedoved~te ca artistul care a pietat-o nu a dorit a primei fiului~. '. ' ' " ." lOfluent a p o. cu cât tot ce este legat de numele lui lisus Hristos ~i de' cele ale sfintilor.. erausaturate de ~i"api~dut c. ' " ' .a:itiva. ' " care se . - . . ' spiritua. giisindu-se În camera.ll.4dieZe . coane. pe Sfitit1.~~ot~tÎ~ucate.~~~Î1~~iitili.. ' .careare În çâmpul sau Il$tfel de programe nu aV~.ia . w ' . ' ÎnainuiJ:lUorice artis! aveaacces la pictarEiaiçoanelof. '. .ot dintr-o'tar a baltlca. ci'un'. '. da ta am lOSt ru g at sa consut un. . " ' .legile În raport cu ea? DotW. l' ' .codat dezicerea de Divin .. Am inceput sac aut aparatulut'de Tadi0 a a. . Am Înçeputsa-i stu~ plânSdedtn-eri de~fuchj~i rn-a structurile iCI). era de Îjuri$.o au nUm&ll!:oane e a . ' ' ' .tnstarea de ihi!l1Înaredivina se pictau icoanele cu vopsele dizolvate În aghi~mit Astfel' de. 10 b: virtutea profeslel lor.. influentau caracterul. ' . pe Hristos sat. ' . " ' .eare se gAseau bauturi alcoohce." 14r". una reprezentându-Ipe lisus I!ristos. " " " al careiprotagonist am fost '2hla~ . În mO(l. ivine fatAdecopii ~i d de tatâ ~ ace. Am cuantificat influenta 1 . ' .fiiçiitorul . art1~tn. .. pu~ct .cop"ulUI" sotul . b.ura ~idistrugerç.".- 162 " . chiarsfintite În bis'enca pot' aduce rau stâpânilor lor. . .sufjetuL Astfel de icoane.'.'.. Dar~i aCestlucru ' .distrugere.de lniouni. 1 . Deoseblt de once alt oblec~ m În med.la. sa t aceasa.Pictorul care a pictat icoana SfintuluÎ. . . Qmul . uma . dus acasa. tre Ule. 'nu.. prin aspiratia'. 't 'a strÎtlctura. se raport~aza 'clusiv la om. ' gaseala un metru de aparat . .>-'""""""". ' cumpiitate!fin biserica.ahtâtiJe a~ten~~e.'.a t atalui fiul care i-a 'mo~tem i a p'entru imperfectiunea .informatlv-energ:tlc .I'ti Mi-am RU!. catre Dumnezeu.' intrebpe marna copilulUi daca nu'tine m~e vreun evell1~e: t~gat deicoane sau de obiecte roximativ cu vreo doi ani Înatnte biserice~ti.. cC<\laltii i " .. .. era oieoana . ' s1in.1ll . .. .zenta ÎI1 preajma Jor armoniia structurile câmpului ofl1ului bolnav~i se vindeea nu numai trujJUIci. .iiar~1 n-a mal vrut ~ funcponeze Însa de < curios daca exista un mo IV ac'easta data'pent~mult tlmp.in orice bisericii acum se face un l 'nari icoane ~icl1 aile negot incisiv cu literatura cre~ttna. .ales Ul10mcu kar:macurllta. E. Era nevoie de un meoanism de bk>care a karmei fata deinfluentele i1egative.oncat ar pare~ de fantastic.obi~t neviu car~se aflaÎn icoanele. /63 . Iconitele pictate de un om Într-o stare normala. dr~: Testarea a aratat ca asupra poveste CIU ma terial in ac easta ~t. de vedere energetlc acest lucru semiina cu 0 hul~rea ~o mou U~ Ura impotriva unui QlJiect . . Nu ÎncaJca~Ie oare. noi le admitem tara piedici Î~ subcon~tientul nostru. sa intre in co~tact cu asemenea . erau declan~tee un sacrilegiu legat d~ inainte den~terea cQp. " .~~~ carton.' .Suniiasacrilegiu d .a.l'plate t III am arlJ.'.se comporta icoanelefatade stapâna. .a'dreptul sai picteze icoane. de exemplu arheologn. ~~%~::fii~ legdenu ea.eà~i el il. E<\~I.c~eziIt ca s"a stricat ~i'1~am ~ '" . obiecte. " " " . ' . '..luluLf:stsavâIlit obiectelede cult Am Illceput s'.. ° . !. D 't" a:tii ' lntrucataceas t a ~a pta a fost determinata de neviu~ia 'IVlll1 . " " progrlUJ1e e.Jn primul rand.' < st ructura trebUta sa Ispa~çasc . . '" Puternic se manhes ta acest lucm m 'putea sa fie ~I ca uza mortn prem atu re a oamenilor care.intui4vera.. NicOIae s-a4e~s de sentimentelf#.i boala care tocmm < DefonJ]atla pu erm'd " elile tatiUui comise cu d"01 anl incepuse.:.iÎiitiP~~e<'-~~id~l~a~~t:~~~ " ".~tatea~i' soarta oamenilor numai În sens pozitiv.-.a ~Illtltcap . " Orice: oblect neVlU. rugat silviid ~â:~~tat "'e este caun.'OQtJa icoane erau yechi iar celelalte :~~~~~Pt~tP::~e:::~~i: i~j~fiC: desenate pe I. Cu atât mai mult.iD"at~hellll ~~:u'1~tft. Acest lucru se realiu prin' etica personalA. pe schita a(eherului ~I 0 b'lec t u 1 respediv ' " .ii. icoaneputeau vindeca. de n~tefea.. Dm. clionat un uvlec t n'eviu. Simpla pie.$i ' numlfi..radio ~iarn obse!'Yatca eu'A.Niçollje .mra~U~.. Aco_ lo lar a mcep:-" S!l fuQctio~eze bine.. . . . Pe de'alta parte msa aproap e .' .

energerica bisericii negotnt Biserica se tr'ansforma dintr-o "casa a ~gil~iu~ii':intr~9_a'negotu!ui. ei au pierit cu . intreg neainul. care se asocia cu distrugerea. Stranii coincidente. . am simtit ceva sâcâitor. el a Început sa facil eforturi deosebite sa-$i p!!nii În aceastii activitate intreg sufletul. discordant. prejudicii numai. . A avut loc u~ Impact.seur! timp. ce influenta are fatada sa. mct nu apucas. i:f~. ":..~iblie? e ce. . Însa. in apartamentul silu.~. Rezu~tatul es!e interesant: par~etn psihici ~i ai corpului erau negatIve. Analiza bioenergetica aratâ ca..~~aiIe.nalizez ca sa viid ce H intamplat cu familia? De cea pierit? Care-i motivul acestui . .Am Început sila. . pentru restaurarea campului Templului.iar biserica nu se dadea dertlolata. 165 .ifiul. Sopa nui-a supravietuit niciea prea ~u~t$t fiullor a fost dat afarii din orfelinat. ~iPiimântul de asernenea ~ Îi1câfoarte inteligentâ.i chipe. aparacrapaturi incliidirile din vecinatate . de distrugere ~i acum once gând negatlv. Op~rapunile erau eonduse de un ofiter tâniir . ... tOln.i cumpârau in temple.a structurilor biocâmpuriJor cu programe negative \) dinarnitare ca ex:ecutant. A Început cumularea ~l ~ctIvarea programelor. De aceea programul sau denimi'cire ofiterull-a primit inapoi. 0 destramare accelerata a spiritului.a JZgonit det°ticue pe . se intensifica dato-ritiiprogramelor nega~ive ale câmpului inforrnationa." Testez sa viid ce aduce in. dupa zborul pe.' . simplul fapt al exist~ntei lor. povestea ca avusese senzatia ca intreg Universul este 0 fiinta vie. PreofÜorinu simt. La niv:lul. Cercetarile mele confirma faptul ca din iunie 1987 1n structurÎle energo-inforrnationale ale' Pamântului s-an produs puternice schimbari negative. ~i prin . ln urma cu câpva ani.-. . . . luna._ Un cazinteresantmi s-a povestitla Kronstadt.i comumune lar acestea se opun programelor agresive. carea:decedat la. tot negoful trebuie eliminat din perimetrul sau.explozibil. când a viizut ca biserica nu puteafi demolatii prin dinamitare. P Templu1 Dollihuhn $u.. . chiar ~i. cu centrul energetic al bisericii.nesemnificativa. câmpului are loc 0 separare În deua tabere: a celor ce tmd catre iubire. firil'urme alevreunei boli grave. TatM 1i el avea in jur de treizeci de arii când incerca sa arunce În aer biserica.l al Pamântului. Este 0 marturie 1n plus a faptului ca noi am pierdut simtul intuitiv al armonieifiira Îrisa a ajunge sa Întelegem Jumea.. 0 degradare cauzata de saturare. dar negotu! distruge . A ultrat Wttt vmdeau .T"~ ~:. de aceea construim cl1idiri care ne aduc.~' 164 atrib~t~reli. catre bine. cu programul de itibir~ .i a murit . energetica Templelor.ir de evenimente? S-au constatat urmiitoarele: La inceput ofiterul a riispuns de Fac 0 mica parantezâ.. Mergeam prin or~ pe lânga 0 cladire interesanta cate amintea de 0 stalactitâ. .. întrucât sotia ~i~11Ierau solidari cu el in ceeace priv~te campul. Privind la cliidire.uita ~luJitOri~ ~~~iSlll\l~ . Am verificat sa' vad cum interactioneaza dadirea cu omul.fn or~ se atla / 0 biserica in ruina~i cei biitrâni ~i amintesc cum s-a' incercat aruncarea ei in aer. adlca aspectul fatadel cI~dlru determina 0 anumita deforrnare a structunlor fizlce ale omulUl. S-a pus de citeva ori. Unul dincOSlllonaupi americani. au inceput sa . ~i a celor la care are loc. Le-a murit .e incil sUmplineasca 30 de ani . ori nu pot dm difentemotIveslse opuniiacestuilucru. once traire.

minus douazeci'".a toa~ acestea .m.minus 0 suta §atZeCI ~i respectiv minus 0 suta. se pianteaza fcarte adânc. 1 1 . prizoniera di!\ Kaukaz" . copiii au Înc~put sa poarteràspunderea ~ pimtru ÎncaIcarea Legilor Supreme iar a5ta Înseamna ca Începefie destramarea spiritului. Operele de mare talent Întotdeadnapoarta În ele 0 Încarcatura de um~ism avand un foarte . . extrem de scazut..minua patmZeel..!entâ.".::" t . mtr-un "ambalaJ !Tumos. În cea mai m!1re parte a 1er contin ~rograme"de.Alba ~zapada §l cel subcon§tienta .. AC\lm. atr~gatoL .'. Pentru aprecierea . eopiii pierzându-§l capacttatea viiala... el poate receptiona informaP!l În mod independent §i rara 0 selectie . . procesul influentarij ' subcon§t\entului a scapat practic.l1fIergo-informationale Ùre t. arIa. . yom recurge la parametri de. fie a trupului. Când aceasta . tilmele.Informapa care determilla .' niv~lul agresivitatii subcon§tiente a eopilului cre~te de cateva ori. mofenslVe .~eparte: .:it\~:':i:: '(".~mare~te §i mai mult pericol~l. .'" mteractloneazacu s~ctuti1e.. '( f \'. Dar sa ne ÎntOarcem la arta.' ..z~noi p°rtll de agresiUne. ~ \) \ Ïncepând a: augustl~5 are loc 0 cre§tere a agresivita\ij s~con§ttente m:. omulUi cu urmàri u§or de prevJiZut. ~~ dupa vizionarea externe intrùduc În 8ubcon~tient lor. destramareÎncepe de la vârsta de un aIlcdoiacest lucru d~ce la .'.Tom §i Jerry": agresivitatea con§ti~ntà -.:"" '\. .plus optzecl.!.la pnma vedere.. . ~le c . Testezcelebrul film de zero. agresivitate subcon§tientà.'. indicatorul nivelului agresivitapi subcon§tiente este.de exemplu.'.~e.§i. vio." ". pQzitive treeeÎn subcon~tient tara piedici..impactului a5upra omului a câtorva filme sovietice ~i striiine. ceea.. Am VOroit deJa despre faptul ca valoarea agresivitapi subeon§tiente a oriearui obiee! trebuie sa fie negativa. "So. Acestefilme. ' . ' ' ~pr~ o~ului\\re'~~H1AabsohiÜotceea c~Unconjoara: s~atlul.uele alb al de§ertulUi : ml!1US ~aizeci §i minus cincizeci.i':.: . 'Câmpului uman. 167 ni~te triiiri emoponale. ÎI). Deose~lt cie ndlcat este .. ln poeZla lUI Pu§kin..tlZca5nÎ9.. .pi sunt acum aproape total epulzate lar Vlataa~RI. noastraa fost invadata de un nesraf§lt torent de videofilme..de'sub controL Chiar' ~i filmele de deselie animate destinate copiilor.cea animape .\dabOl1ùmtellor ciuzimea. degradarea personalitapi copilului. Atunci de ce sa complicam~i sa Îngreunam viata copiilor ~i prin intermediul unei arte distructive? Sa vedem situatia filmelor care rulau pâna nu demult pe ecranele cinematografelor §i televizoarelor.Ig. ~i strllctlfrllek. .spectacolelepentru de !?âmpuri.nlvelul de' agresivitate În arta e4ificatlpeprincipiile concuren\ei ~i a occldentala.'~':. de m~ propagande! f°rtet Când tara.' '. '. " ':'.obiecteled~. fte a psihicului.'1lu.ice . " Tes~~ap~nnite d~etmin~rea ni~lului §i cali!iiWacestei .cea subcon§tienta-.. bazà: nivelul agresivitapi con§~ente §i $lbcon§tiente. strateglce ale spiritualit..':' 'CAJPfr~LVf}V . baca.Mat ~apte pitici": agresivitatea con~enta . plus §I!oizeci. ..}" critica. ele pot determinapeformarea structurilor câmpului . se pàstreazà foarte multa vreme ~i deoarece 8ubcon§tientul lucreaza În regun !1Utonom.scàzutnlvel de . .. ' " ~ :.Cll.au În 'ele elemetite de agresl1~ne. de masa.--' .. fill11ele §i. stroGtUrile inform~onale ale' Pamântului. " .. .. "Solaris": plus ~i minus doua sute zece.' '" " ale o". mte~Ct1unL. Cuitura..doo nefericire. . Re~sel~.'Filmul "Cenu~areasa" ar~ agresivitatea: con§tienta minus cincizeci iar cea subcon~tienta .

Déaceell90municarea §ÎIÙcrulcu -~o asistentWtnare 'pot fi realizate' numai de Un om cu agresivitate subcon§tienta minima' §i 'cu 0 ma:xirlia Încarcatura de iubire.'p~S" Iatâcée<ice:arept~titat . simte viitoarea marna. "destinzându-se" În fata unui ' ' videofilmoccidentaL. Majoritatea lucrarllor artI~ti1or occidentali au 0. Poti vedeÙn expozipi tabJouti care furii energia pnvltorulUl~D: la 0 astfel de expozitie omul pleacii oboSlt.ealismuJ cumaterialismlJ.''. Femeia care 'nu respingeviolc:mta la nivelul con~tiintei aduce un prejudiciu psihicului sau doar În proportie de doi la sutii.. gânde§te.!. are o. . higiena viepi i spirituale trebuie sa fie acmu nu simple '.id.. deformatiile psihice ale acestuia pot ati~e 0 proportie de optzeci ' lozinci ci rezultatul \loei Întelegeri profunde a lumn ~I a legllor acestei~ Dificultatea ~onsta În aceea ca trebuie sa Î\J.. spiritualitatea. aduc prejudlcII omulUl.l:\U'e:.otejezll pe femelal~sii!cmata chia. .o~tienta. ~. talentul. ' 1 . " . În special pentru cele gravide pentru ci' spiritul . cùtidiene. De aceea. spectatorilorsau asCultatotilor. Însa acest mecanism acponeazii~ În sferapoliticii. erau ÎnconJurate de lucrun fTumoase..apArarea acestuia Împotriva piitrundem agreslVltapl devine din ce 1n Cil mai dificilii.. m-1UIl~onvins 0 data În plus de infailibilitatea sistemului autoreglirii câmpurilot. Cercetând .~i oarneni cu tramle emoponale . grupuri sodale. !Je scena manifesta 0 influenta foarte pt1ternica asupra. .ÎllaltUbiprofesionalisiD al' t/l'iui câr1tiret sau actor trebuie si ipCluda nlÎfiumai ni~te calitatf strict prGfesi~e (Ii ~i0 imensa buIlatatesufleteascii' ~i 0' la' felde mare mearcaturii de iubire. al~ ~tiIOf. daca fusa peSte ullan-doi ea vII'da n~tere unui copil.vatiimsa asociern nopunile(.:ont. . Politicianul cu un nivel ridica.en$erii femeile Î6siircinate erauduse sa vÎ7iteze expozitii. influentii. ce vede. ... de muzici~ §i iubire.r ~i de privirile S1Tiiine. .' La primavedere pare surprinzator. cât de precis. . Co~tiinta acestui fapt.n1isle~tedin gândurile marnel.i a Întâm plirii" .r. au un nive! foarte sdizut de agresivitate SUbCPD§tÎenta. ' .a jucat un roi seçundar. >.'religia cu ~tiinta. tUye!~1 . nu . . Înghesuit1i . contemporana noastra bruscata ~i Înjuratii pe la cozi. pnn dezvoltarea impresionismului ~i a altor cuiente orientate . ~tia ca tot ceea. Etica. Vointa ~i inteleetul aici trec.. Începand de la mijloçul sec01l1lUl trecut. " . "/ . d~i '~ute' plittvzeci.pe planul al doilea. teatrului §i cinematografiei noastre. mamei devine trupul~ copihJlui ~i cu cat mai adâncii este patrunderea agresivitiipi În subcon~tient.tdeagresivitaie subcon~tienta nu are perspective. În satele ruse~ti se.put~r~lca asupr~ copilului ~i oarnenii cautau s-o pr. . Acum sa neco Imagmam pe . prin aceasta. ' ' Acum interacpunile oarnenilor s-au transformat ÎQtr-un pmces incontrolabil ~i arta.' Acest lucru consta În faptul di omul care apare. " " . spiritualitate sçiizutii~i un Înalt nivel d: agresivitate sub(. Astfel de tabloun de~ormeaza structurile biocâmpurilor §i. a existat dintotdeauna la toate popoarele.' . ~~ 169 "Andtei~qtJlio. .. În acest sens. 168. Sa se Îmbolniveasi::ape ne8!/te~te. În~ijloacele de transport În comun. carieraluHncepe sa se destrame fi\tiimotiveaparente. ' Foarte periculoasa este agresivitatea subcon~entii pentru tinerele femei. tara exœppe.Înalt1i cu pragmatJsmul..s~r~ Sljbcon~tient. " ' Ne reprezentiim 1ntr-un mod foarte simplist mecanismu] karmei nu Întotdeauna reu~im sa veI1em Întregul proces al autore~larii câmpurilor.' sa: par~Câscena din cauza unui accident nefericit sau." . epUlzat.\tiliubire fl\tii de lume ..agresivitatii s\lbco~tiente .'11:. . cu htât ea este mai.' periculoasii. ind\lsiveele i alt\liilli~ilorpo1itic~ ale cântâretilor renumip. lar pentru eultiV'area acestor calitiip se cere 0 munca permaèa. a" diverselor ' la suta pentru ca trapul copilului se z5. subcon~entului . prin voia destirtului'. . Altminteri prin sttucturile sale spiritualeel poate aduce prejudicii publicului'Toate steleleestradei.dou~eci~inrinus' pentrilndi1lft{f. permaneJ. . logica cu intUipa. ' .. ln epoca I\. cât de complicat~i cat de neÎnteiesse de~ara . 'Chiar ~i ci cre~tere' nesemnificativaa agresJvitapi duce la 'IÎUtoelit)1inare: omul Î~ipoate pierde calitiitile. tara sa Înteleaga despre ce este vorba.

asupra celor ml\llmportMti parametri ai (mIului' inciirditura de i~biie ~ comuniunea. fata de etica ~i p(!tfc.çeva. COnStru~tiiledestihate eultului..interactioneazii cu el cao. . "Cultura" se earaeterizeaza prin \lrmatorii parametri: agresivitatea eo~tienta plus zèce.încereBrileundr'~ti de .d.ara Cuni~te.cultura" ~i. 'Cuh:umereeaia ciViJizaVII. cail!!d~zvOltârii ~i primenirii spirituale aQ1efeetuat.atsa !ratez cu aJu~oq.pune p~ o~.s-au aratat a fide exceppe: 0 fo~e Înaltâsptntualltate. . era compus Pt dm Pun~te."'.dar' fi spatiul din jtirullor. Lumea.Par~etn. 'Astfel cllltura ..~e .. am Ît'tcét{.lt?ul economlc prin intermediul declinului spiritual.. testarea unor tari pentrudetetminatea posibilitatilor dezvoltiirii )pr spirituale. este Ïgn<ira.til:lentrupa...el' n~teracpo~eaza cu mine.170.ublte.te.ç~iii. Cultura detennina oprimenire spirituala neintrerupta a poporuiui ÎntiÏnpee civilizatia ~ctionéazâ În dpmel1iÎ1ltransfonniirii fizice.'suptanuiterial. fiziea ~ care sa pregateasca " . Senzapa era ciudata: -~ .cu çO$mosuI. fiinta vie: Dupa ce am vi. agresivitatea subco~tientii: plus cincizeci. 'Trupul nostru' depinde mult prea puternie de starea spiritulUi t'tostru de aceea'pot ~deCa numaiacele 1OOlouri are e sunfplinede spiritualitate ~ide iubire.cultura".c~ntaqt ..a tendinteIor striiin~Îp arta adanc~te dec. sâniitatea ~i destiilul. adlca realizarea tehnica. coborâte. vmdec. Qaca m~te tablourile1 in plan energetic.1maica-I . Acest lucru eonfitma l .~ori~pitipi care crescÎntr-o ~I~tina.des~s. "civitizatie". Aflân~u-ma În preajma acestui tablou ~ SI~!lt ca.vârful infim' al aisbergului. ele atm~f1izeazii n~ ?um~ s~iritul.pentru cid aveau În vedere dOllrterapia flziœ.catre-Divin ca simbol suprem al unitâtii. ..pnnclpala~roblema a lumii contemporane 0 repreZintii C~8.. la testare. d. multsut1et ~i 0 ma.lfau obiecte concrete.splntual~ Pas~area. ' .am testat interactiunea notiunilor de ~. '. însu~i cuvânwI . A rilmas numal tulpma. 'agresivitaiea.minus doua sute zecei notiunea de "eivilizape": agresivitatea eo~tientii -' minus eincizeci.j. ~mu~~1 pet.e. 'Wt.' ori ÏQai putetnie asupra lumii spirituale a Ofu1)1ui. Acum au rilmas putine posibilitiitipentru oinnoire spirituala. Potenp'alul SP. ~~enn de chinun' SI:Iflet~tIse pare ca se Împ~tie rnvâIit.DUda rezultate de moment. ~i de po~entialul pentru '0 nouil cr~tere a culturii. con~tienta ~ subcon~eilta ext~em' de .I\~1ouril?r~i aQ1ipst )lÎmit de pUterea lorde acfiune t Atuncl amlnteies Î11ce consti eset'tta talismanelor icoanelor Având 0 structura~ctiva a biocâmp~rilor.'oanadensilaeum ele se pot comp. ca este posibj1iie~!t unei aItfel de picturi eare poate aç1Ïona"de sute de.Ctillne.. NUIfiai dupa i realizarea unitatii este' posibila divetsificarea.deodatas-au schimbat ~rQPortiile. d~ azi triii~te Ît't principal prin necesitatÎle sale ~i aceste sentlmente repre~ntii.ap~clfreZl:tltatialt~tei ~lunitate. .în modcorespunzaror cresc de sute de ori ~icerintele fata deautor. vine de lactlvântul "cult". "cultura" ~i "civilizatie" diil punet de vedere bioenergetic. Îi dainf°11IU!tii.. semanau cu ni~te arbori avand 0 putemicà retea de radiicini ~i 0 co!.materializareasauceea ce noi numim "civilizatie".1OOlo~lul. asocieri' co~tieiJ. in. mi-am dat seanta. Pictând câtev!! tablourid~te'Spre subcon~tient. .. Sunt interesanti pararitetriinotiunilor de. . deseoperire n~teptatâ a constituit-o Dupa testarea expoZlpa de lablQurirituale a ~tiior australieni. . de iubire. respinga doar bunâstarea materialii.. Ac~t:tabrou. ~a a-~ cr~a nici un fel de ''''''.e Cosmos. a~esta I\Ung!. iar ceea ce nu se vede -' ineiircatura .oanumita etapa a ciVilizapei Înd~e sa nege ~i sa diStrtt$i cu1tura: Pentru ca procesul sarilmâna ilemtrerupt se cere acumularea vaIorilor spirituale.attea 0 picturj terapeutica ~ r<ist lipsite.'a aparut 0 stare de vrajii ~i de lteal. fatAde ~ea lui interioara. câtorva lucriiri fost uimit de puterea acpunii 101'pozitive ~i.a bloenergettc omul. m~am apropiat' ~i am . mmentm câmpul mformaponalal acestuia. ' . ' i 171 .htsa-Îritr.on~PQranear trebui sa fie create ca ~i icoanele p~ntru c~ . culful reprezintaorientarea spre ~a.zitatexpozitia.rernciircaturii de I. $piritUaiitale.M-am oprit În fata unuia dintre 1OOloun...rba .. pentru mine °. Tablounle c. ° Icoana: Plctatâ de un om cu 0 Înalta spirituaIitate nu ni.'Analizand. cea subcon~tientii .P~ toti. oa. cu Divinitatea 'clar ÎI ~i' protejeaza. . în societatettebuie sa:existe structUri care sa .tntualcolosal aC\!lllulatde Rusia de-a lungul atâtor.

. Mi-au devenit clare proorocirilemultor prezicatori care afirrnau." ca ID "pul cam . I ~Icum am .. .r '"' campuril?r umane. studlata -. . . Japonia: agresivitatea con~tienta minus patruzeci. zece." . ' ajutorul mijloacelor extrasenzttlve. . cu CIOCI de a~ ~II Nopunea de adevar care a existat.' ' 'dezvoltarea ulterioara vor fi necesare mari eforturi in direcJia mic~orarii ~gresivitalii' subcon~tiente. din Punct de vedere blOenergetlc Cil fi . independent. fi ID ormaJlon al "ln car e existii 0 cantitate iniensa de programe '1 tru tive ~l autonome' atat pozitive cat ~i negative. Rusia.În RusÜi'fi prezent nu exista civilizape Însa exista 0 cultura interioara. uno~ tem deja faptul ca gândurileomului creeaza un sistem structurilor biocâmpurilor demonstreazii . Traglcu1refuz al omului de. subcon~tienta -. . . Programelor dlstructlve ... Înciil~area açestora duce la deformarea ~I d~!X'amarea campuli~ '. . .er~p:ol ~ Ca a . JapQnia imbina cultura ~] civilizapa..fi tintp ce civilizapa poartâ fi ea elemente ale distmgerii.re 0. ca adeviiru 1 este 0 .. ' substanta inconstantii. . " ".. .Vând un bun potential pentru viitor.. Existenta În .ea ~ulturii asupra creapei . " Cum am 1 uatcuno~ tI' nt' d e existent.pensabiUiln ttrnp.. .subco~enta minus.1egilor I~II ~I neÎfltr~ruptiico~entizat:e. a a~cepta ideea ..' Rusia: agresivitatea con~tienta plus 0 sutii optzeci. .ca saIvarea vine de la Ce este diavolismul? .. CAPITOLUL VI Germania: agresivitatea co~tientii . .. la nivel bioener~tic orientar. . subco~tienta .' . . . Analizând datele de mai sus se poate spune ca Germarua este tara care riispUnde ideal nopunii de civilizatiei - America este tara cu cea' mai Înaltii civilizape insii pentru .neeput sa luerez cu ele? Cereetarea ~I an al'1Z8 . s~ sp~~ in urma este to~ diferitiide ceea ~co!1Sld. . Programe e d'IS c. . un colosalpotenpal pentru dezvoltare.. ' -.172 .minus cincizeci. se manifesta fi toate. creeaza puterrnce progr ame ne gatlvecare damUlesc autonom structurile informationale ale stru~o.. . . C' . Am 'testat parametri câtorva Jâri' pentrua determina potenpalul acestora de dezvoltare 'a culturii ~i civilizatiei.UA: agresivitatea co~tienta zero.. . ID câm p ul informaponal ca un organlsm 'programele rau Ul '.' ~I an allza.. ' 1 ' eXls.. cea subcon~tienta plus cincizeci. S.. Aprecierea s-a flicut numai in funcpe deparametrul agresivitatii. adeviir Schimbarea lumü se produce cu V1tezedifente ~I œ. guvernat de anum~te legl.diferite religii a nopuou de diavo~m acum poate .minus c'doua sute zece. NeÎnteleg~rea ..plus doua sute.

'.-: J 1 11' "-". Gând orgallÎs!I:\ulfncaicaLegileSupreme.caretncepe sa se aliata Cfelac~~ cea dteapta (iar calea .° . " e 'comporta stru cttJn 1 orien tate spre e Foarte mter.oâml'Îl1tr"~ttd ~i ~iar sa pritpeasœsprijin. . .~ts '. . e e 'deza gareafizicà a spiri~ate p~ni()rdlale 'care..Struct\iril~1'Sj)iritualepe care le ~i'iilstni~.'~Lea ?f!gÎJ1~la -feloc'm\lI~I'I~c~ea..ea dezvoltiirii 'spiritUa/e ~i Începe sa renege legile Universului. structurilor " 1 .e~a fie bolnav mmdes.'$e 1~in'ulteScm.a - În -' "~ permanenla ne p~de~tegr e~dile.trece la demolarea trupului.defo~ea2.... . . . Daca <t anumita forma e ta . Deindata ce omul a 'dechin~at Mte triiiri negative sau. '. mseamna pedepsemultmm gre .~I sa distrugii. Programele se comporta ca un rvUustipic.printr-o 1987dimenSlUm. 1 ii. ÎmJireuna .neutre panil ÎiicliPa În care nu aparcondipile pentruactjvarea lor.câte'Bta6pli1tê~t'mb'Ji!ft~.\'~I1l~llor':~!f. din.It~.' fo~e put~iee. de con~inta umana.empedepsit~ prin 'a~ti~ea . . . a mamte . '- " .bol\" 'sau" vi~i" Î!1sa. . . ca m-a fileut sa simt ce . .~at!ea . .acn VIzar~ a programelornegatÏye. se mmulteasca .sa distrug~ structurile di$tritgere.' o.villa ni~te ' l"'" pedepse muIt mal gr~e~ tru diferitele pacate.'eÎnultiinii .' incearca slipiitninda ÎR ' orgamsmulm.nu mtot d eauna sunt.Jl sii~'(}efe!1siv. . .amasura. Ce..' . "c!\re "VIrus'. tutUror gândurilor negative. giisindu-~i timp de ' deze~1 de on ~I sa se.' sa sau.. ~~priete::..bloCUlui. spm~:u~~~e. - . datii 0 agresivitate putermca m rap .structtJn al" apo t 11'1slSteme }D. .i 'se.uge mai Întâ'Î suf\etul Onlului dup'â care .. . can. 1 ' : . ' " .campul. '. .entu~ a ~parutneCesitatea ~liminarii acestor program.ùnril~eri1 ponltl-v:. n~fI. ptogr~el<)rneg~iNe ~~. au mceput sa"-'.este ptogtaniesuI1t .eeltiIa'izolatii.'A<. eleÎncepsii se activeze ~'oa1\erepede ~Iacest luçru .IIJ>~~~~~ ootsttucroripebaza'açestbra.. ".. c~ manlfestat dmtr-o.onbaalaeSterezua une. observat ca din 1987 practic tap pacie nl11 prez mta 0 . . al' t . .i. TrebUIe sa destuI' de periculos pentru ca recunosc ca acest studlU a. J!f. al ~aSe ani În ..tratan1.. 'd tita spirituale. . . . destramarea corpulm ~ztc.a '~tructimienergetica. '.. Omul nu d~unede organ~ caI:. }tpar bre~e Îns~ten)1.... ' aceea bolile grave .wstrugere il omului.' . de.a unpi~lto~. ~ care lucramilii biocâm?.cum se dezvolta el.A ctescut " .c area legtlor se manlfies . ctI ' pnmu 1 caz Care. ' w 1 Îtnpotrivademoam stroctu rilor spm_tuale . Aceste pr(lgrame sunt ca un fe!de b\>a1a~idepind Î1Imic.se des~oarâÎntr-un mod 'foarte Qrigih~incepe activitatea pestrucfurileinformati~na!efine. . " teunesc ln .!1~/l. abl deVlOe meV1t 1 0' pr~d1i a unui asemenea . ~ ' .nd. se abate de la calea evo!utlva. ~rmatto~u al omenirii are loc activarea Qrientate ~ spre ravietuire ~i spre' distrugere. . at â~ gan .'Deoaiece 'cotpm §iSpiriful cOnstitUleun 'sÎstem energo-inrormaponaJ unie. În acest caz ea va uce la dezintegrarea fizica. . etlc. creat~ de oameni m decursul riiÎJltorani. .ID procesul' .neI\1rea. .lu'fq~~1ui' ~i womenirÎi exista maseimari de pr. " ' . . În trlare. Analizam. care"patninzâi1dri1aimtâiÎntr-o .dfiVirte. 1 .. ..În sutlet' pentru ca amuis! le activeie la nivelul comportamentului. . . . ' . pot trece ne&tingherite dÎJ1tr-un. . '1 i: dupa ' '. 1 devierilorstructnrale aleblOcampUn. . . Iinf. sâ.atlO nalii. de aceea de decurg pe h/Jobservate.0. ' iof0 rm .d ..ajun$~.infectia'~ lanivelul' structurilor spirituale distt.'. Anallza. .< '" 174 " . Putemsii' le numim. . 1 .. Daell o~ . .'Ïn ce fel actioneazii"VI11Isul .ograme distnictiv~ autono~e...De . Înseamna un program cKstruct1v..wate.'.. . m mdelungata mea pra.~~'progJ1lme' ~ alomenirji.. . 6::abmuHace ceva negatWÎItlpotriva . AI "" el "stau luenirile . ~ mIfi ~~a chiar pe mine. ! ~ 1 t 1 1 1 ~st~. . .gândul este 0 bune se .Itonome~. . . .. +J"". ' ' . ' ..:r. t.' 1 .§i. . . .. cauzel a aratat ca.Capta Începesa se amplifice '. c 'unea se 'Îndreitptaspre piistreze integritatea. . ~ fi tale atât trliè'Cat ~i grupului gre~elile mele putea~ sii-m~~~ddiferite maiadii. cau~ele pentru care un tânar. bun. Daca omul nu nierge pe ca/..~idec1an~eazâ programele de.mb-eg brganismU1f" Vifusul ihfoinllijidna/ lariÎvelul câmpu1ui spiritual a/ omenirH'reprezinta diavolul de car~sescriei'it Biblie. . 175 infor(ll&ponal .. prietenul sau.ceadreapta 0 i:ansfituie c°rrÎW!iunea:cu T)ni~ersril). Programefe' autodistrugerii se pot uni ~i exista sub1011lla unor stI1icturi 8I. il gârtduril0r Îndreptate spre ra~ ~I resiune Întrucât. el ~" 11 lt tul distroge~ structurilor . structurile . un rau Întrucât protejeaza .Pêa~p.1Ii.actlVla putermc farta de ~cttUl1e. .' tinde sa ar:I:h~:portlln:t ' ' .eslFconttpleze ~~pfop~se.6rma!"".viru~ii" disttUgeriise ilctiveaza.." . " deceriii ÎD campul comUn al' OInenirii. atonel a~:: ~n biocâmput sau. defottBapllof au cr~cut conslderabll.unlor a~eStora.\ln 'le reie' cât ~~le Unita te.e. '-mc".fâ'p~tru 'VitttsUl..Îi1ainte. . psihii:..

binde .0 . m-a ~uprins ~biciuneg~nerala.pM uClderea-iubirii. .tâniinllui.831iea Î11 .. ltpr canieni $Ljneila nivelu! l ! a fizicreal. ~ aveam senzatia uneigreutiti rellle de parca.l~lfe. fost . .~.wv " '. . se autodistrug~ distrug ~ce.itatea. ~ numai dupa aceea atacurile a~ ~ procedat lacc~yinsca. Din llCeastacauza civilizatiile Care ~-au epuizat splntual1tatea '. . 177 .Recent am Ïacut .A trebuit... Câmele avea III zcnacapulUl un putermc centra' alagresivitatii.Ito~m de d.?Wul.edere al mecanismului karmic.!'rc_ducer~au~1 rau. îl1sa dezvcltarea ncului trece catell cu un grad Înalt de agresivitate: Cineva I-a sÏatu~tpe stapan sa.pot merge. Av~ ~n~tuI.. Mâuitlate1evizor ~a~dc. structurile informationale ereditare. te Intr . ntmul vietij. ~ " " '.acumraul n. de.reallZel\.ml-am t~~at l~crul ~1.' . Acéasta stare a fest produsa 4e at~cul~ergetic al tatâlui. dupa' care agreslV1tateadlll ccmpcrtamentul. tCtul a inceputsâ mi se Î11~a.. atunci blocarea' ei prin mtemul 'autcre~ se. . Am Î11cbeiat aCest " caz. rlm/ nu este altom decât binele scapat -de-sub ccntrcl.ie uneori ~ nu are Ice" acumularea . .' "'.!l1a ~ezpe ()banci ~i .Zi pe seamasterilititii femei~a mcqii saua bclu grave a ccpiilor el. dar ~lla cel blOe\fergetic.. ' .o .tome ca elÎl1Bu~i habar n-IlVea. Însi cand spiritualul seaci" de~olarea de\lme de neconttclat.doml vrec clnClSprezeçeminute. Care-i dif~enta? Din punctul de. . demolarea cr~. .În . niveLinfcrmaticnal. Era vorba ~.c ~Inu ~te cprita. Întinzându-se.ntr-c data un ata..Cu .estlucru? InfcrmatIa.petrece. vcrba de reclam~ ualll: na~ film Er.a luat un bat ~i Ii Î11ceput sa. ~~de~~alat.Întrucât.am~lmp! di. este pcsI~da .Mât de &eXUal.elulpnmel.UICat~I. .Nlclodati pana.Acestmecanism 'fuI)ctioneazapqat.a atace detitul deprofesionist.i Înju~. fcrmat din cauza unel ndlcate agreslvltalI . . a . p. . Iim~tIt.. '. " ' '. " .' Pragramul . îri' ultimul titnp se .creatie. prin . '' L>acâ la' baza deq1.. ~a Sll1gura: trebuia sa aCticnezasupra acestel strl.. de agre8\vitate . Una ~ acee~i fap!itÎn diferite ccnditll pcate avea semnificatii" diverse. amlt~ali". .trIva. .0 d. ~f1~lta..~bC9~e~~I.!.neÎnteles.~.1Jj. . . Creatia este abligatOriulegi$. . ~I-a mancat prcpm pui... Î11timpce.0 interesanti diagnosticare.observa ascclerea VIOIeI1~el cu sexual. ~Iall>gam:~ I.-a . . sau. ~(." J{ .biccâmpIII tatâl1.sa. .8 ~orva ge1'ieratii. . Încât ccnectarea SlsteJ.lIlceput S3." ' .ât tcate Inciilc5rile legilcr ccmlSe de tatâl baiatului.~~gere'~I\1 \l1ccâ. dar În creape demolarea trebUle . acesta Îl acttv* iar fiul ~-a P\IIi.c8W\1u1ilU. atu~cI .- o.fie eontralati. . ccrectia neCt)sara. ' . unecn .' de stramc~ii acestuia . rauI Înseatnna demclare. ~ . mergeam .~ . v. d~ demolare..meupacient puteaJucra a~t Impc~V:1l.i dea .§tarea mi se "Î11rautâteacu flecare minut.:a CIneva.li. . Dupa câteva luni cateaua a niiscut ~l. Ce se Întâmpli cu cmul care vizicneaza filme ca~ fac apclcgia viclentei? Agresivitatea ~a subccn~tIenta se 1:\'ansfera În prim. ..eeakre.. M-am trezit.narcotice.Încareitura autodÎstructiva dln .ut~regla:e Întâ17z..c!ârii sta un Începutsplritual. tâniiru1ui.. Înatta Întregii lumi.a era. .a ceakra~i devine neecntralabIlâ.' . cc~iente a stapânului. a dis~t ~imult timp a fast un animal blând. tatiilui. S~a flzicape care aveam eraaceeaca ~ Clneva ma Î11v~rt.-m"'itna v . ~pa aeeea ~nslmtIt ca mJmm. are Icc' prolife~ea violentei. '.specialÎn America. prin . Îmi venea fcatte grel1sà Înaintez. .fraza: ..structuriJe distructive 'se nutrescdin II}ciilc~ealegi1cr În rapottul. '.. . Stapânul a fcst nevcit s-c Împ~~... . puterea de influentar~ a ~alnemlcr unul asupra eelullalt au crescut atat œ rouit..mi ameti~creIem ln cap. 1 176 . ac.QulUlde. camenii.' ' Es~ imperfectiunea ncastra. În Întotd~~a. ccntact cu biacâmpuLacestuia ~iel. actÎV.CeÎnse~: intermediuiprimei ceaJwe nuse:ccntroleaza pnn num. pnn amcirican.am cCntact cu unprpgramnegativ..' ..este 0 (Ira.faza:denlolirii vechiIcr st~cturi. .AA\I filncpcna. Însâ staxea mea era la fel deproasta. . .a<:~ee}l ce se .. IIlpc. În timp ee . . . lunguJ .In apbcar~ la niVelui c?mpcrtamentuiui. Mergeam de parei Înctam În unt.. fatll ocMar.M. Ce Înseanlnii rau/? .Privit din aeest punet de vedere. Inc~~t. Cq. ~mportamel'i~11 il era qete1lJ1in~t de tatâl.. si.'Cc.c n~teptat ~.de dlstrugc:re se. Daca agresivitatea ~cbcara pânila ~I".Ill . el .0 puterlllca agreslUne nu numai la.pnn crlil!l..Acumvi~atuturor proceselor. Analizez situatia.ntrat Ill.lC~n agreslve. ~Ineva ml~~ fi pus un sac În wei.

unele acestea . ' . Îndreaptii. . neg ative' acumu ate " ' " fi t e 'necontrolate. : dlfent Cazul . omului.Faptulci. Boalanu-I ci acest lucru il slmt ~.pogorât Clivafoarte atac.se comportii incorect §i de aceea În eL~i~auflicut siila~ul duhurikrele.Trebuie izgonii duhul rau". ' ' " a:uta. avind 0 informatie suboo~entii in legatura cu acest luem.' .aie legilor. 179 . legitura~".ercatsàajung. Tratez. . dlavo s t'.programe le suntu. - ' . Am ..atacimpotrivamea."mecaOlsm b Inavirea p'iicientului sau.ltintreruptinsa izvondacesteia a . d "1 1 " ppat unor~nism wu c.agresivitlitea subcon~til:!l~ . un bulgare de nMolçare ".'J. surnnnzatoare t' ' a.' . s"a. persoana. atunci fie . $1daca vm eca oru . I-. Am testat.' Înce 'sa se opuna ~ sa ma atace. . ". "' .'~Mta .ln prezent marele nmnar de omom ducândaceasta afirmatœ . . . .Încalc.(~:".. cercetez deladistantii biocâmpul.Cercat sa actioneze " ' " " ' ' . ea este doar. 1imu l.. se ' ' Permanente a 1del 1or. . d. ri f'aramotiv'se explica prin ca. . .acestoia. ataCul' programului negativ . mult mal 1t~ve decât bolile de la nivelulfiZlc. pe altul ~i simt p puternica actiVllfea programelor negative" Acest lucru' dQved~te faptul 'ca.?evm """ . tezistenta)turbat~. 1. precise privind compo\1lU11entul. '" " ".vorba de dlavohsm. . .a Legile Supreme include În biocâmpul sau un program de . . 1 a.foarte agresÏv.biocâmpului omului. Îtl geneiaI.atacul' Deobicei g~sc.c:asup r:rno~tra .s-au lua programului de a " n .I. Când vraeii ~i vrajitorii' ii spuneau' omului ca acesta . pe unul.Aiciinsa am Înteles. Îndatii 'C6. .~es"tul pr 0 am s-~ decl~at un puterOlc Çli. Cnd gru pui . . . a 'm It mai palide decât nivelunle fine acest mvel. m~te .CUI <u" ID 'na ca aeum..:"".':. diStrogere ~i. d Omenire 'care-I 1 ' . ' . la. al agresivitiitii:.' ' ".H.venea '.un". . invent1v.a ~r Supreme.boaia se opune in~erventiei medicu1ui I-am observat demult. "1 meu in pnvIDtaacestel ' ." trebuie azvârlit din trup.are~ e fi.pe seama mciilciriide catre OatDenj.'d4tpartea .' umesc. po pencu 1 oase ~I.~~.mergand pin~~~ ~~troduCereain subcon~tientul omului " " aunui program de auJodistrugere~ Omul careincearcasa se lupte 'de la aceSta 0 Încarcatura cu un program negatlv ~n.dacârpot sa ajutcuceva. .178 "". acestulapn. ' ' ative se poate Rezistenta programelor ?e. Ig. .' 0 m .acest lucru are loc: la dlferite nivele În planul fizic. Gmul care. . confirmau in rnod intuitiv " . . . nive! am ~tit un Putemic .meu a "'..ainceputo . . al Întregi[omeniri.:. asl!nilarea . .reu~ sa VlJIdece 01 wI~ui.a ~t.subco~tientii plus doua sute. ' . ' ' 'iJishliJ~~'~':~iitatea ""c"..c'i'" 'v' " " " .ditect laprogramul general. e actiune programe.gramulde"distrugere.~"~~& '-"IUtTcl>ticul.corect. Îni~ceakfa dincare cauza s"aU niscut citei cU 0 a~1iridica1Rçate~imultiplicattrapid Îfi CâmpulacestOR. Tra faptul ca dlavo1 1 s.m~ectia demoliirii lui ca sistem distru ctiva care actIoneaza . - . efectuez corectiile necesare'~ elimin atacurile.~I ' ~ na fie va asupra sa boala ci el nu va. ' . I:antulcrC§terii agresivitiPf afü. Încâmpul omenirii.si verifie daca'omtIDirea..- .œDtntlfa8resivdtü~~ui AHi Întrtat.Eu $i. Aceasta 1Dseamnaea acest program nupoaten fixat Înmodco~tient. . extrem de d agreS1ve ~1 .distrugere care' a ~U8 1 11110 tr ebuie s-o .sutezece. porter al unUl coU' dl ' an des pre bioenergœ ~I .Z'e se ~POrtà ca 0 fiID~~.}.se .eXÎstii un mediu agt.~hrlin~e . Îtlschimb...-~ L ~tiv recunosC. . t fi astfehde manifestiin. .œmpoJ1i" omeOlm ~n plan sm1'ltual.".. eu diav:ol. $amanul. " -.ap ..câ nu eravorba de 0. prin aceasta. care u~eaza .. Din punctulde vedere al bioenergeticii "duhul rau" Jlconstifuie pn.!8itivindeciitori de ÎIIalta clasii.'con~tie~ . ' . Înlim baJul blOenergetl~llDSe ~ dezvolta ~i trec la Vlolen tel ID 0 amen!. lll.p~ett:ii n acesteia:agresiVitate .central. insa nu ÎntotdeauÎla el putea sa dea ni~te indicatii.ca' OfganÎSmuni~.'sa viid. Am Început sa-! deterinina sa comlta. .prezintii mciilcm . ~ceasta nua gaslt cauza . . ' ." zece.probabll Într~oalii~vindecator..Început si catit. EXISta senzatla 'lin ~ moale care ne sugea IDtreagaenergte. ..firie .amifincercatl&fo cerce1ez dinpunctul de vedere ' ' .este maro~~. ajuns. mi apar: Mi~c .a:~r'e::~velurile. ' probleme Înc.Cind . ' .'~q "'''' "' '. - ' . Am decis .CiJid ~ ~i~u de ba!lii. structura .i-aconfirmatCât manifesta lli mod de puternice.acest . al informaJ1<>lI. . SCdt1:'~m~iserica cre~tina considera Se a n.ln . se .' B oa1 a a . ' " Dlseutam cu un"r'e ' ' venit . awesivitatea.a '.'minusdou! . .eSiv care. el -este nesesizabi1. . ~i nec~itatea ' respectiirii dec~ . .epuse deJa s~ .. din cauza actÎVlzani u .petso~eoncTeti: Am. . ..De.iii.tUnilic. bioenerglIDc"asupta . " ' ' . $amanii'În astfel de cazuri'spuneau: . . I~ceput tr8teze În mod incorect." poarta ' ~ .cui . ei. b""..

tip . ln fapt in prezent a inceput sa se deruleze programul de distrugere al omeniriL Capacitatea energetici. cu .\ '\'0 .. S-a dovedit ~ii.omand În gând: "Cazt!" ~I 10 cltpa aceea el cade ~I sparge . exceptia frazei.- În copilirie am observa! ci am puterea de a prezice unele ~sa leinfluentez vointa.' În Încaperea intrat un tânir de vreo douazeci ~idoi deani C\l 0 ntini absent! ~i. Împœuni\. :. ' .relatarea.. ac. L-am mgat sa-mipoveste~sca . . Î~icontinua tâniirul. Aduce a misticism. copiii ~i nêpotii. Am deruIatoaseta'. Am (ost de acord.. Cu un asemll11eafenomen miiintâlneam pentru prima oari. ~fectuam diagnosticarea de la distanta a marinarilor HilaliÎn cursa. InteHgen1a. a sufletului este foarte mare. prin simpla hotarare de genul "Mâine.: ~. .est: &pt mis-a' intâmplataievea.. acum ea este alimentatii de amanunte nesemnificative la prima vedere. Sau . mai ales. 180 . Comitând 0 fapt! reprobabili.tânar pe care destinul.~ergem. . .puteafi tinutii În frâu.o.ciiznit s. Omul care .l'a de ajuns sa ordon În gând.' .cu privireaMinsii. înbiocâni. au din ce Înce mai multe posibiliHi(ibioenergetice ~i din lie io ce mai putiJ1e forte pentru utilizareacOI\ecta. expun. ' . $1:-1 deformeaza. Cunosc un . Problema este cietica trebuje respectati inWte. 0 .' despre el. de J aee sub formi de ompe.Stârtd in post. care 0 impungem zilnic. Tânarul a \lrmat de câteva ori un tratamenf'cu ~oc insulinic.eu voi dev'eni bun" ~ I1Uva.ntintclesdinbiQcÎmpu'lmeu se g1sea un program de distrugere CRrese opunea puternic an\IJ.~ am inc~t sA._. Toate acestea sunt clemente.a acestQr posibilita!i. am ~f$vreo zoce minute din inregistrare insiiftaza respectivi n-am reu~it 8-0 eliminAm.a savâqit 0 fapt! reprobabili nu simte aeest lucru ~i nici nu Î11!clege:odat! decl~at. daca. . BoIile pot incepe dupa câtiva ani insa destrAmarea spirituala condamna la boli mai des pe copii ~i'pe nepoti.iI schimonos~te. a . am viizut ni~te . ocupa structurile fine. perfectionare Ïara intelegQrea legilorimiversale ~i ale dezvoltirii etice surtt deosebit de nociveirt bioenergetica.. Aceasta e greu de ..CindvoTbeamam rostit eâtevaftaze care ar fiputut aduceprejudicii cititorilor nepregitij:i. Am inteles acest lucm relativ recent $1: m ÎncepUt sa caut motivele.Tendintacatre perfecponarea doar a deprinderilor profesionale. Subco~tientul nostru eSte acum incredibil de agresiv. l-am rugat si ~gi 0 portfune de douA minute .. ln timpul sefV1clUlulmllttar putenle mele de influentare au crescut ~i am inceput sa citesc gândurile oamenilor .. :".un . desencle an\mate de.iIiiriisaie la nivelfizic. " exetllplu:.<-. AnaIizând i situati!l>8.!. Odata.fiindci ... migrind -aintr-unlocin altul alcasetei. antrenez ~i sa dezvolt aceste capacititi.din inregistrare. .pemuta. insi. $tergem din Mu ~i din nou rAmine acee~i bu pe care am vrutsa.ma. .". .. ca un virus.Am inceput si acponez la nivel . .!consult pc flul sau.. .inclusiv in utilizareainformatillor. Însa starea 1ui a ramas grava ~i.'-: . tiri aspiratia la dezvoltarea ~pirituala. . bioenergetic.ln pauzii a venit la mine un barbaqi rn-a rugat sa".n cele din urma.Ton\ $1: erry" cu un inalt grad de agresivitate." mergea Înaintea mea un biir~at cu 0 saco~a plina cu vese!a. evenimente ~i rn-am . aie agresivitiitii. . ' afaraluL . poate duce la "eliminarea" omului de catredestin... .~.chiai ~a celui mai bun. . .a. poti sa te simti excelent din punct de vedere fizic. cashuo arhitectur! nearrllonioasa. 't-. mai ~erit ~imai etic poate exista un program de distrugere. .'taientul nu oonstituie cel mai important lucru la om. Pericolul a eeea ce se cheami "diavo1ism~'se at1i in 001 ~i nu 'in autodistrugerea omenirii.pul fiecirui 001.. . .reponeruiUi acest mecanisrn$iamspuscitevatTaZe ln plus. de neinteles pentru medici. Impresia era foarte ciudad. " ' . ca omul ~icadea de pe gard. Încerciirilede . PillA la . eliminAm.j. S-a~ totu~ Cil.depistat prin lIlijloacele ob~nuite. Aceast! tendinlâ duce la fapt\ll ca urma$ii no~tri. Frazaplutea..l-a Tacutsiisimta cetnseamna forta lara'etica.' .' <J 181 ( i.cheie. Înainte agresivitatea era alimenta'!a de cruzime la nivelul actului comis.:am reu~it 8-0 elimin. Forta'iese de sub eontro\ ~i. din viata noastra ca de Calit!ple' profesionaIe. j'Ir..programul de distrugere evolueaza in structura biocampului in mod autonom.' sufletul.> . $1:. .grup de bioener~eticieni.oameni care incercau sa escaladeze gardul Îtitr-un loc interzis ~i ". ale reaIizarii programelor de c unele idei 'Suntdificil de insUfiç CâBd am inteiesacest lucru.EI se dezvolt! ~i.

Once. depânii: aeum..!~cn. Pe linie pliteml el a mo~tenitn~e ca1iiap bioenergel:ieé.a~vit!fiidnltufui. .'. tânirului." < .Într-o viatiNiitoare. .dupa..~~9.'~: pararnetni . gând la Dumnezeu~i cerep-iiertare pentru toate iar dupa aceea iertap-i pe top cei cate .eliIJica~pSihilitrie. DecoJ.tideoamt1/li.niwlul biocâmpului trebpiecontrolatâ printr~oetiea strictii. fata aintratÎn'Colril'~ia. În Însanato~irea lui. ~"". .eum~pullJYi.i~'i#rnt. '.. Peste doua zile pirintii tânlrului mi~au povestit ca acestuÎa a Început. mâinÎle ~ nu vedeam eauzelelor. fetira era aproape si rnoara. atuoei cre~reaposibilitltilor 'Îlftrece orientarea OInului CCie& se ~i ce intâmplâcu fiul dUmneavoastra.'.'. <:\I.artiroptceva. . .' .. Ge rezwtat poate avea '0 asemenea etttSatrtl!far.. . prina\tar.~I:Când..'... :în~. i-am~puscamor: . Fiul dumneavoastrp poate fi numitun mag negru.l.mi.. ~i i-am explieafea adevArata eauza' a bolii fiului se afll ilf ei. .când tratant bolile~ - '1:.am 'venit 'la preotul eare ma .mibo~.q~~ spœa'taU'm.. sa-irevina.".$pre distN~~e... . aCU1l1 ~tproces". sI.CitevÙ:Îie am fost iatr-.~Preotril mi~~ s~us sa.' Cu foar eâpva ani in urma. .'. bote~e$i." "'. Ma)11a'copiluMa looservatca. l.vatoate'caZqrile de supàrare~iuri pe cafe Ie'-aptrlitin special !utimpul . . ..ar fifost aplatizat Peo.tulUi.. .itiiseQta ~. ' ' dtimneavoastra.~. Pimin~ Î1t/i~ra $i. ' ..~+~eli~'ie\ll indrep4tl.pefiul '.l..)tJI.. luCIiJ nu se intâm.El ~e urt tip 'extrem de dur ~iintotdeaimaa avat telidinta de a mi domina: El are mari Înclinapi pentru hipnoza. marna tanlirului. . . acest.i dueea '. cu atenpe intreaga viail.mairiiuca $i.'lasfatui ptec. cit~ minute (dupa cum am caleulateumaitâbriu)..'f:'!!\' M-amtat'la.~fOSt sfituit sa ma -~ duc.~. IIJ3 ..'eare. Rugap.. ' .saranÎi?..~ ofenselor a dust. " men? m~a intrebat . u$a. .- Iar eu m-am convins Înca o'dataei niv~lul spiritua\ trebuie sa fie Îiltotdeaooa deasupra posibilitatilor. eedare negativlabioenergiei copiltilui. Ceva asemlil1itqr se Întâmpli~''CU''fiul.='~~1'~::=d~:=:~' J. -'. Sopd dumneavoastra trebuie sa faeiacelqi lucru: .-va in. . fost'dusâ lareanimare: Eta de' asemenea' urtiC&Z de.ttmptân8rul~1:tlep~a:nuntJnle: .PIi~ si-I ajutaji.....Îhtitnpul~oteztUu~ când am fost 'ttèÇtJt. La fiul dumneavoastrl asurvenit 0 reeodare a biocâmpurilor ~ el s-a transfotmat iil. pe tatli bliatu1ui' În' camera 8l!tuntl . '. Am aprins la biserici 0 lumânarep~tru slnatateaei ~i. " " Erau la " '. t . .incameriise" des&ideau . epuizatl de' chinuri.Capacitâtile deosebite~i egoismul interior'mo~tenite de la tiltlIau fO$tintârite de supirl1.-Desigur... bunadispozitie iar lor sperarita. ... ....ade 0 catastrota?..spre'~ere.~ 'R1Jl' $itIltito ~risii~ chiJluitoatetristete. 1 . obosita. Sopa'dumneavoastra ar putea vern? " .cinii.Dacii mainte Vreme pedeapsa pentru aceste fapte il ajungeapeomdoar . 'tati! $~Iui.ferestrele."...dumneavoilstriura fil.pla. L-am 'luat '. de Celemai multe orlla moartea celui cateii provoca'supirareaii' ~Concen:trareaasUpra urei..ptin DQJlptea sub 'pern! biblia.' 'r IM'~'\ii\f.ain Încercat sa vindec ofetitlde treiluni deoinfeepecare nu <:Wain fata niei unui antibiotic..sa.aturtci cândease suplra fuartetaI'e pe eineva..' Mara Începea saploua.ile~iura inœputd observca 'aptitullilIile mele SUnf .'0 "".'.. de putemic p~ so1UJ dUmneavollStrlin Iimpul.M~naÎ~i mar~te viteza in limp ce ~oferutincepe sitmotiie.Jn vretm'fel.1.-. sUite 'ingtoiitoare.. .. Amintip.. Daca aeest. -~i ia~ diseut Cufemeia. . am'inceputsa citese rugaeiuui. 'Problemeie fiului sunt..~'PI"çJs. '1l!~'. rooodarea biotlâmpurilorretitei~içllndmecaniSmulerimei a avutun impact CUbioer~gia bisericii. În bunapll1:te 'determinate de orientarea dumneavoastrl incorecta..omului.fipuf4tjigni in intreaga dumneavoastra vi. '.tinlpula.v-aUprovocat suparari.tt-oo'aparatdis'tructiv. ÎrIplrinti..dumneavoastra. Analizap. indouhile vafiaici.Dqpl eateva !uni de asemen:ea ehinuri ainajuns fntr-~ ) . ':..ati urât atât . .deosebite iarde la.m . .' de conceppa deformatli pe eare 0 avep.dtq>1i '. ii explic"eu mamei. ''i' 18Z..' .:' .va. în familie se ~tiefaptul elbunicUl sàu a fostvr!ijitot...a SQlrt8t la numai-câJÎva an'i. De asemenea cereti-Ie in gând iertare]a totieei pe eare i~ati.~UitIa'~~~1i8l!'t'~~."i<'" . . aOtirita:ti la..

Eu insümi Începsâ Am.Iucrea.J.un comportament extfem' de inve~v. '. .~i 'de a. neÎn!élegând adevaratete'. mviatitVcl fi ilâ1Ïnili1'iteascisemeniiiarorglifliRTl'iulblOcheazâ.... mai pute.. el Intretine programul. agreslv.:<in. Împotriva legilor iubirii §i UIlitâtii ne .de distrugere. Acest fapt duce Ja odestramare ~.in libertate: j .adatitau uri~.Pârintii au .oltlulQide ÎJ)citlc.De. sau .ate ln biocâmpul' omului. .fÎI>primej4.pragramelor negatlve.De ~.' me1e. prablemele fizice. tDt ceea ~ este Îndreptat.~a!kofeQSatpe. .ln mad activ Comp()rt~entttl.jfarmat ~pro~.merge spre Dumneieu.e1area '!Dell proprie.'m~du-se.rauv.actfve .este' \ÇQ..iacum.aSpÎf&pi.a va .ZÎC!'m.U:tilneisale" el trePuie si a lipseasd de apirare.legàtura melt.~.cr~te . Îllceput' sa-mi ~etemJine . Un Caz camplicat: :capiluls-a aprit din cr~e. . .tntÎntr~atâtde defarmate Încat!eM.zaet? Areie~itc~ ' Ja. . imunitatea.entul ci ma. Pragramele. Elc pravOacâ a pu~:acti~ a.xeazâin' câmpul infarinatianal ~i iiIfluet:l!eaziicomponameiltul .igna~a'L4e1iber~ '~Ia~.Cum se spune m biserica. rapidâ.jlto(.le~Juc~qare devine PQsibii ponsp~ faptelor.prin.Stn. ar pute&. .t.ceea~~ia faptiiÎntâmplatoare Ile poate iiIfluen\:!isaal1a. mtrucat numiirul oamenilor care triiiesc Iiumai pentru . de distruger~ aflat m stare-emboonarâundeva Îp -câmpul acestuia.~ . autunomâ. e801St."Sate zona 'unei etici s~are~tru ci la ni~ bio<.l intensifieat ~i. phn de riintate. Se paate activiza ~i paateincepe sa nedistrugâ atatpe noLcat §Î pj!-capiii n~tri..mdepârtea4 de Urrivers.s-al. f ~deJ'eaanaeeastitona complex. stoc... Vlltarul fenclt al urm~ilor ~i rudelar sale.n).atUnci merg\'.. mad adecvat.e .' lac'mod.resp&:tare .8ft refuziimtrata.um .giIorSupreroe În. " destuJ OIIi.ucis iubirea unuI În celâlalt cucâtiva ani Înainte de n~ea copilului ~ia.rnica a calitittilar sale spiritUaie ~i ladegènerare.ultpl"e!l'senoasa .{1nivCtsui ~areceatuncicand. Cel'IIU1Lbun SÎ8tem defensival omuluiÎI rep~tt coltl'!/ti.$imult preapericulDas!.cittre unitate. devine tat !l1ai precari.lU "" 185 .'.baali .i. . .. repreœt1 ..ceast~ ~estrâmare a ~cturil(. lucr~ prin iiItermediul dezinte~ psihicu1i.În ultimul1itiJ:P aiaescut brusc.lngând la un anun'lit marnent. Dar triedicina. La baza balii~*. t1ai sunu:tnoparte Il~versul~ !tjt.~tOdi'stnlsere. a eAlar rapunede a fi.pentru" " C1U1Q8fterepot fi. gttava. . U).~ânâtatea~i .e'a ucid6fea dragastei. lat unitar'$iari~incii1C&(eseintoarce autpmat qupatrivacelui Ce ... Întregu} $ens al eticii r~dâ În faptul de' a nu .pragrameIede. ' sistemele de blacare ". $i prablema nu canst8:În faptul cit. !!pre diavo!.ar trebui.iciIncola are.1 practiaain. a~tiipasibilitateprintt-o.JbcD~ntUl. ~~easta'reprezintâ de faptapiirl\fea.! au.de . un niveleticci la unul"prini:itfv. ." ÎIltrucât orice faptâ' de-a naas~a. Daci Însii amuIe . .~'Ja>nivelulsho.A~ mcalçLegile SuPI:eJI1t1.lui. constituidistrugereaaltotaameni". altfe! 'BevOr adeveri' pr~berile lui Nostradamus: '.. care are acum a existent!. ~i anno_eastru~.K1tutile biooâmpului . praotic nu aveau.daCi~vri. .~ destinul nastru.cu.n6JICU. Cmn-s~~n~ ~tluent? Sa .fi' psihiœ. . .inaeest mod. Univemtl. ~a ~i b~câ miicar ce farta malefica va pUlle ea.w-programelor '"a unar biaenergeticie1)i'?e.La ~ttil acestui veac var üpiJea oamenii-di-aci.La' Eetersburg numarilJ copiilar care suferii de"bali mintali!. de mstrugere au.}i spiritua.y ' . Mi uit lacauzii. ~.1 ". de ~nl'vers.âmpurilornoi S\Jnteln1uft .Ciind'amul. ~Co1l§tientubre~tii a zonam. iubire.io~!$e realizeaZtnu la.c. .atut1civa tr~ui salle.faarte putemica $i cU 'c1irec1i~preçisâ.el are lac a creFespirituali . ' "Oamcmii aœrr. capiluIui!ii..Ie. ~eptiim la' degenerarea Întregii amenu.ceeace Înse8mni. ~n~~eziçAAdU+Se. ..ateaLegilor"Supreroe. "dacit .influentit asupra ifaptelor.structuracimpulllimeu inf~atiana. cimpului. daci mainte ele.ri ~ trupului. Dacamedicina va mv~!a sa vindecetrupul §i va re~i sa eliminebaala deJa'nivelul fizic.filipsipe i o~ deep~~jwpand ~easti.nici 0... cauze ale bali~ cat de curand va rezalva.. La cansultatie auvenit parintii unui baietel de im'an~i jumiitate.i. i-\tj.caeu "prezint Il~te tulburiri ~ce: IIJlwdID p!t:intii~ tatil.pulcopilului.bia.jl po.culpii1u prins Vlgaareln. ~jubire. ajl.o. cred.\~1JlnVIMer~i1i.amul nU.se n..40rette $i-rfaci un.sau mama. . A~te pUilete.vertiginos.1inde .~:i~Omis-.t~~ aCtÎ\lnilevriijitqri1ar. acumula a karmâ negativa'care.()amenii ~r". pravbacâ dezvol4U'ea ~ intensificarea progfamelar.nebulo&cceaCe.1.a-i distruge pe aI!ii."cl~mPDdi~'. '.prQb1eme1ar eticii.:f~\cil. a Lc.

" .aW:ul.ra~ vadaçe ~icwntra~~ c . .b ~e ~ Pte l!I.' -. ~ ~~~~ ~ÎQ. . vindec pe copil aniptcfuat . "" ". '. sâudedistru~e Cate a inqep.Urât 1 . \.oergiab ..~ .œra". ' ' " . ~ cel mai striIIs 1~1!D a cincea Junà: .a vi~spiritua1a a.. . .Cualte Iumi.ri1i~. l'. sjQ..t4~\.p!>rtant.. .Mai~ CAPITOLUL VII . ..1.. ". .' '.fine. i?a1C!leavem o.' l' .. al ~piilot "..dif!:riteterrnOlll. ~ .'il' obligii .'. '.'.f ~u4Ii~pilu4rile-aJI! regisit 111 D1Î11Ç.i:. """ ..:~.ç. :' - . "Iacomia. .. fi .pe " °iU:' "sa se ' . Je faptutane c " ~i numai CODIIJI!icatea CUlin .. .a. . . .'" " -""".~:'J ' ge-.seama inriutiitiriistirii fiziœ.V~' dis~ispirliului ". ' " " " "'" " " nn oocmele PQ. . . oamenilor se Spn]1i1a.çu pmernice defQ~.in.n<$i co~l1erau. 'prognunui de cü~e aJI!siJntit oslâbiciun".StnJ~t:i!e dt(qnnirii oopi1<'~:«in ~ ~ jumatate.' " ~~. j)ntria 'I!~1iI1.nuau 0 '~t". . . . " (~eneacopilla'nivelulbiocâmpurilof poatedeveni P~QII$ft.:d W.. .~~.. 'çu Divinitatea.J. ":L' '.'pe'P()~j:iiJe ~ibOp~j. '. J.q~d .ca e.o tnaIti greei. . acest vAd 0 destrirnare i3Pte' ~p.~. . ç.~ ~'~ duphnWtip ÎnSiau ÎllceputsA$e d~u~e '~~ ~... Iaconuê.osaÎn ~~.. . Deaçeea.tecmitafe " " . ' . energetic' . . ~ . ._~. " .-" - .l'iip4âmpultJj meu. 'cii.tretbalene. . -. Prima balena.' .e1tceptio~a ~ o'aspiratie spiritUaIapermanent!. ' .În'1inal..ale structuriiDr ac~. (i.v.: Impor4rite.d~ge'"orlP'.cp.' impacIUI'asupra spiritUlui 4uceJa: OO/JCICta[eaidefol'tnajiilor.~ awf. ~ ~ " spirituaIe. ."l'. 'zgarcell1a. . " . ." '" '" . .Pând çu luna a çmcea..-" .... ' " " ..' iJIf1uen~ as!Jpra . "" """"''''''''''''!'''''' !.. .m œltinur.' T()1ulbote~W. " ...i" " ~. . biocinlpUrilor.p~!'1\iln~...'i:::):>. 1 invi~ . ""'\' . refacedrumulpu:q.interi0IUl 'l: ~m ' ' ' .'. D~'piicate. ' . . .} """'. . omenÎfe&a:~ 'considerabillista p~ateior §i une!edin ele.ve.~ ~. ' . ... Cel mai mare pacat astiizi il constituie Întremperea sa:rcinilince.. . .'1" '.ut sii-.Dacil )11PIjlV!.mi demo\eze ~'.~. .. când În 'biserica seaduçe ul1 ~ilCll.'.""" ~~!!'~: .daca ei. . ".rwo~amelede di$trug~"i.atenunudintr-o data. .acest IUCIV Io.' "" .':r\. ". m§hn. .~tr~o~i ..tizicà... ". . ln . ". b!IIW ° çonstt~ ' .~ .. ' . . . semetÎJl. .'..doua .etodele ~diagnOsticare a structurilor câmpului pot ~~.. .. . desfriu1.~ . "i/r.pilcatetapif8. ~am Y. { ~i'". vijtnrulsAu.vitateinstructuri1e a biotmpu\ui " fljpt ~oluLun\1isaniw.treaa. . faplUI ca.'n1a ".tratea2:a ta. .. ~19r\ '1aF1eg." " .. '. cèle tna1. desftâuI: .- " ' "'.o! Îtl.cciIètretrWtut!. .'vorbi deci ~. .~t.cienii are. tij!ena...rea.'- .:cedare. . ". . . :'. !f4 .."get..I/' . .. ". ccle . biQ. sâtratœCOpilul ~ asupra mea s-a pomit .lll}~fin~. ~ritu. " ' - ~ .y . . ' . ...Ïnci:rcând sa-!. . ' " . ~ repr~q~1i de . pot . asupra parametruiuj celui mai . . l'. J:epede~4egenerare.cele zece . .-. Degativa' .1.. w.. zgârcet1ia. isttuctJ.. Il lUl' pendintotdeauna 0 isen ' 01' âmp U tru . '.JrS deUDÎvel'Sindezvoltareasa luând con~ cu diferite ~te: .multip~ ~tacIiprin subco~entul aÇtiv..i. " .~ii ' " 'i::.119~OSC m.\)iaeriçiid. ~' '~!IlJ!1t' ." o. fusa iwnea' s-a schimbat mult in doua nillenii ~i a~ !.umult~gr"ye~~dec#e de mat sus."~ ' .le. Sa anah7Ji.jncheiere l . .'" '.din ~cturile. . j>e. ~ dlfecponate .. . copjhd putându-se are 'Unbolnlvi djJpi botez insâ Înf'~ aœst lucni:ii vindeca " "" " "' .':'" ''' '' '~clre "'' "" "'acesre . .' " ~~Iii. Sti"POitte. . a ..co\ctate ln :procesul dezvoltiiriiintrauterine fitul la.'. .. \":":.' 1.sn~Ui AP°stot Joan ele~t aate ~îrrUnnitQarea Qrdine: mVlm. ' . . ".~= ~ obtirlutu:rmatoareaors::.e:. . Care'gtÀ'cuminte la ffiatoi. ' '.DH p~el.' ~ . \iI'a ~ M run C ~&i~J. mania.:\ j. .. . ' se m~n.acest proces este c.o.eo.Uneori. " . . .~piiitualitatea:. "' .t. .iiameliora'~ '. ol\feçare Idee.." .

omului 0 c()nstituie'cre. l1i:respectRrl:aciiI:9ra poate aduce pr~udicii ÎiI1ense .tTaijlSca ni~te sentimente oegative. ~aptea. '. prezentul sau viitorul. se supere sllu sa .. prinrele dQua luni lSiise limiteze doar la strictul necesar. A rimas sa ne mai amintim ~i de ceade-a treia balena.tQajit8tucopilului are loc pâna la ~e luni ~i de I!ceea fenieia in ace8sta perioada trebuie sa se orienteze spre sentime~ele divine: dragoste.avantaje materiale.a . pentru ca bioeâmpulmeu eraechilibrat~i grosolaniaeis-aintorsde 1. $i 'cate asemenea"autotorturi" comitemzilnic!. plâcutii. când flitul ~i ~i nu trebuie sa. . . -În timpul sarcinii femeia trebuie sa fie lii1i~tita~i rabdatpare .".Regula principaliia.' pentru.natate. . s pe TrclJuia sa sun in Belgia. Dupa ~ase luni se poate manca came ~i pe~te. . . . delicatesele nulnai dupa luna a . sa pulseze de la Întreg sl're parte ~i invers ~ numai atunci el va fi in concordanti cu armonia lumii ~i-iva aduce omulni bucuria viePi'~i sa.normale a structurilor . 1 3. caritate. adica dragostea pentru pârinp.. Desl're. Condipa existentl:i dl:plin\l a. . ~ - .Inde a plecat ~ii-a prejudiciatsttJlcturabiocâmpului. de virtuple in eare "..nult. Am format numiirtli. Hraita trebuie sa fie numai de natura Ii\cto::vegetariana care sa nu imp'iedice dezvoltarea spiritului copilului iar in. Înciircâtura de iubire ..de .despfe lurne. armoniei luroii. j .tata. . ' dl?osebit de importantiieste un tot uhitar' . bunatate.i nevii. 4. 2. AcesteÎncBlCiri e at1ii.i deformat.ri.a accelera sau de a. convorbirear6 mâinela ora cinei dimineata. ale câmp1. locul al patrulea. ' .i În receptor s-a B auzi!siimnalul de Între~ Iaranici un fel de altiieJ'I~licatie. inte~eselorcopilului iar a~ lucru presupune 0 serie Întreaga de exigente: '. intern8tionale . .mtraacestea trei: Credinta..sa el! ~i sii nu admitii parerile cte. Am multumit ~arn Închis. de.i"gre~ite. dar Iubirea ecea mai mare dintre ele". copii.sânâtiipi ~idestinului copilulul.i." iB.a~ta 0 voce 9 Iin~tI.. cu trecutulsau sa ..o.llui bioenergetic 'apar in cazul vorbirii de rau a obiectelorvii ./ . \ 189 Starea feme~ in timpul sarcinii determinâ foarte multe În destinul viitorului om de aceea comportarnentul marnei'tTebuie subordo!)a!. caci 'iubirea este manifeistarea ce! mai Înaltii aunitiifi. . mai:fotD. ~i Iubirea. dorinta . '. ""7~Astâzi eJgia nuise mai poate obpne. 1 " .rau În legatur1i. Pe locu\altreilea se giis~te astiizi regretul În legâtura cu trecutul. comportwe grosOlana. \. Iuna acincea .in prim~ rând. . Foarte putern1ce deformàri pfOvoacii gânduriIe ~i Eaptele Îndreptate 'spre distrugerea sentimeritelot divine În sine sau În ait om.inciil~legate de ..de oarneni. '. . . tTclJuie accepte 'cusenihata~ fea1itcrtea~a cum este . ~~ auzit' un glas iritat: . adicâ atacurile Îndreptat&' impotriva timpului. . formarei spiritului ~i asP!. În carte s-a vorbit foarte'.M-arnuitat la câml'ul primei tel~oniste. tradarea iubirii de dragul unor. Dupa convorbireacu D1iPe l a fost spin~cat .' . Dumnezeusunt . ~ .sentimentelede ura ~ jignire. smerenie.terea spirituala permanenta la'baza careia trebuie sa stea iubirea fatii de Univers. ..' 5. " . Încetini evenimentele. Am .. ..1atÎnca' data~iirulcentralei. !ntr-un e . igienei spirituall: ~iaexistentl:i. MiUl deformapi )iQ!':nergetice.. pentru sine.biocâmpUqIor umane 0 constituie. Acest proces trebuie sa fie neintrerupt.centralei . De data. . N~te deformàrÏ destul de paternice.sUnt p91!f ceri!)teJe cele mai 1 elementare. mi-a 'ltplicat foarte l'oliticos ca nu se mai primese comenzi pen~' astiizi ~i'ca cel mai apropiat termen pentrti. Jati de Întreg~i trecerea de la intregla parte. Speranta. ' ' grabeasca viitoruL ..apat iii cazui cand cineva' din rude se dezicede ViitoruI-copil sau când are 0 atitudine negativa fa'ti de ferneia ÎnsMclriatii" ACeliti:a .timp sgurtea poate avea diferite nepliceri ~ boli.' " Toxicoza Clue chinliie adeseafemeile este rezultattJi unei gândiri incorecte ~i a unei cqncepfi.

buieei si diagnosticareakarmei.. Mii chilluia ÎngrijorareapentlU.e diIlautomobil... ' ' ~.ne~~tate au iiÎnceput aiiapara neconc()tdante În diagftostieare. Sa nu. naturUvii ~.Cel mai cumplit er~Înaii aii ~d suferintele cqpiilor. .ab'domen'. Mi-am schimbat atitudinea .Îtt1ireu$ea ~tul!cie 'biIle~i:mi invâlitr. ~ mai '. mai eurapun. penttuunvind.?Jl'8ios ".m!lIjUnsurile\1' vieille":Chiar Î1hÎ.'. .~ipentru ~av.~teUrmaiimblt mai distrugiitQ~" Voi da caexClnplu relatarile linui tâniircare.' De 'fieeare data '()astfe~ide~ncer~are." mi~çardtJStewetu1 ~mpe Cafe trebui~ ~. AceastiloziIlcaÎnva~ din ! cOpiliirie mii dilauzea. '..sa ma acttvizei.pliicea. ptoblema nouii' ~ eu m-am 1 .'.era larg:de liis.'Am !nceput 'sa luerez'cu natura gmg~a. ' foltrte .~V~fieu!. futeles cât de u~r e samori ~ Încii ÎmprC\lnacucei dragi $i apropiati. meomparabilii.tolUefapteteeare'au a influentiiasupra .Divin se Încarca.N-ampututÎntelege de ce.. Lueram p.. Lazarev rn-a seas din imp/lS.Ritmurile universului nu trebUie tulburate..'la' ..~i cu asta ar fi ..>f'im~âitd PI!ÎP2.biocâmp.EJrist!înili fi. Întelegeam fiecare. .infarctul de .~eu:'~a .f~a.ecAtdrSiab pregatit da.celordiIl jur. care in1i compuneaukann8J''frobabil ca acest luclU a datun rezultat.i.r -' IIHJ ." Ii.'< .Piirea .este cea mercantili:. ~. ..oQaeste .sibilâ ÎDSâ difibUtatea 'met.. Împreuna cu mine sufereau ~i ei. ln special fiul cel mi. ExiStio. poateduce la urmariimpn1Vizibile.va dea Dumn~z~ . M-am speriat.~:.:un rfiu orimlui. Flecare om care aspiIi:.t:pe care Îi iubescnespusdeimult.J'pl~caomul pentra impri1~ta sa.aunei anaIizenemt. de energiile ~perioare ~.[ Nci putem l'urie punet relatarilor tâniirului. Am ."CUie1f care 1: pe ' simteamÎlnplântatepeste tot pâna la senzapa. fi .utilizatrea Aebnici a acesteia fariQ.~ inadmisibili abordare a metodei . de. decis.".liniei de simet'rie a corpuluL Senzapa n-a fost dm cele mal placute.Iovituri diIl ptrtea sotiei.: era 'urm~~ de fTagmentarea câmpului:l'~entru cel nemlpap. Fiul JI Început aii sufere mai putiIl În 8chimb am Începtit sa primesc .m blOenetgetlea VOl !!mun'cf!. < . eare metOdadiaga~ kamieijiVkatrage'inmod practic.~. spirttualitaU.aiidialopa\~pa "RI~~Ji.apuea de bloen. pe el: Rezultatul ~ fast eutremuriitor:. 0 iritluetttare bi~'ergetici iIlcoJjelrtasau .Ueglltivaasupra. ftra p~ilede rigœre.. 'Pe.a lungul. tot ce puteam: Curapun.. diagnosticaJn. ~tiiIld di VÜ10vatulsunt eU. am pierdut 0 jumatate de câmp. 191 '~ile enulII~~ai'suS..e1ile mm. .mea. J' .. aréÎnSchimb>."". .."~~tf.~' s-a destqurat practlca. Mel~ lucrus-a mtâmplat ~i cufiul cel ~.sa tr.primejdioasi poo rapiditatca reactiei de rispuns.ticUhuititi"i condipi acarQtonerespectare poateprovdca...seriede par.~ mceream sa descopàr defeçpunil. sotie.l ajungdiJlurma ~i'$l-I Întrec~'.. ' .Am decisaii Sl!prim toate picatele<dintr-o dati ~ . f d~i vine' maj lent. ..I1I"bletqda LazareV". iar asupra~lei iieViipM faptul oii reacfia din p. ." '.fatiide difurite senzapi.ecep.oda esœpericulollScâ ~nuIna.estePo.. .iceam . in dezvoltaTea coneeptiei despre lume ~i a eticiL Cea..un grupsepanitde avertismentefo~ importante pentru œipe..i' ~uicepuVsi'oeercetez .bucruI' cel!œi-Împ?rtant Îl eonstituie faptnt camet. Bnnp1u#u$Çr.ASimiltœa tehnicii complicatii ~i.~n. dar pe n~eptate În aoest proces au fast atr~ sofia ~ eopiii. .. departe.asupra. 'N'-am giisit altceva mai bun de meut decâtsa masupar.Oia~ul..sa. copii$i chiar p~tru mille.o datii.Unfiil de foItii' mii mana mainte ~. Escnta metodei nu constâ ÎIi mânuirea ei tehnica ci. ponderomotbrografiei . diverse ÎovitUriptintru gre. Era 0. .pericmoasi. displindapentrIJpiicatelemelesi~te În acel monient F.' Într-o atare'sÏtuatie. meR. ' W!iid. ca deasupra eapulcl nu am. . durere de capsau 'Întepatura diJl. daca vi vep.. Întrei'-patru l~i.oarea de'menghinaacapului $i.pnn ee-am trecut eu.am Început.a~ntionez mea odatii' petot! e~i: met. .azerev'I.ttebUit sa .ergetlcii ~I de . mal periculbilsi .$1 ca' met 0 "salvare" nu-i poate ajuta. 1 .arteaacesteia.!'erupte:'isituapi1fu" 8pwte. toa~a partea stân~a...r~c În fiecare zi mJa Încalcirile Legilor " Divin~tli catreasce~ mei~au~! sf'~itiarlC\l dPr-eam 'sa merg Înainte.odei conl>ti Îh ~~ ci .8tP~~. avântat Îil rezolvarea 'ci"ln aeel moment Lazarev m-a prevenit ca În ni~te mâiIli neÎ11demaœtice metoda poate avea 0 influentii nefastA. Când primeam...ul ma Îmboldea sa merg mat.r.ma cumilltese Însa orgoli.Îiaa1tji .sunt geooolle.' departe.

sa excluda depende nta de b]. .n~atidevenit principü p\mod de.'in camI< de fat&-aceasta a fost un.' ' .pfunânt~~tide a. " ' desc~ fati deDivinitate.subliniez. Omul i~ipoatebloca karma pnntr-o alimentape corectà ~ printr-o comportare etica ~i.ca omul .singl1rexemphlde difiCul1iate are poate apirea'în c orice moment Efectuez' diagnosticarea -unei femet' .Jegil.1~ . echilibrarea structuri~or câmpurilo! saie au permis salvarealui insii fapta sa estetIp!ca pentru 0 gandire unilaterala. ' ' . . K~a omenirii. fie .. aplicând-o ~ trebuie de gândit. contemporane este atât.iJlli deformeaza imormapa.J..pratext~ntru (!Jn(ma C\lrl\tafé akarrnei mele.'"Eu contfolez inPl!I'tnariehti calitatea informajiei prithite m legatura CUiUn pe care m. Aspira1ÏiJ. karma este Închisa.( . lucreaza activ pentru salvarea lurnü §i. . - ' .dumneavoastti ÎncearCa m~ sa lucreze nebânuind lac~ poate duce aeest Iucru.paiUtla inceput procÎISUI8similariiacesteia .in general.91ti vind~tori nicinu-I billuiesc.sarcina". ..411fust trecute prinfil~ sirnfirli~i.~... :. pnând Într-o mâila vila ia.espiritUlUi0. Putep fi convinsde acestlucru? ' Tânarol a riilnas ihcurcat.rÎn cealaltiiJIl~ina nu pop ajungeprea sus.a<:asta e p~ullu:ru ce trebuie.atetnetoda 0 pot stipâni ~mai !oarte' . . Asigurarea autorului relatarilor de mai Înainte.)in' pâc. ~ Eu.daca. cevasitnpJu.. . Jatii ce mi-a spus un bioenergetieian ~Ar: ..' .victerÎf>. p!U'anoia.informape pura numai În starea când Voidaun. Pentru 'ca in metoda diagnosticului' karrnic se reunesc COIWtiin1a i subcon~tientul. ne mtâlnun z!lmc se gase~te chiar ln noi.$i. La nivel1il. de 'gândit ~i iar de gândit. care a ÎncerClit aplicarea metodei mele. '. . ' Astazi' pot afirma plin decqrivjngere.. Daci.. Vindec~torii~ bioenergeticienii trebuie sa treaca prin peripade ~e mampe ~! posturi severe. .avantajul tnaterial aturici lIJ'e 'loc.. -.p1JDctul . fapt .intotdeaunaintreb daCApot s'iilucrezsaunu. Poli vindeca ~i obtine 0 . Ïnfilosofia chineza existii undeva 0 afirmape cum ca fiecare om trebuie sa se simtii salvatorullurnü. Probabil DiVinu~a - ' fOstrA$punsulsiu nesigue.. arnbigui. credinta ~i cuno~tintele..~i vâd .sept~~ poate sa ~ ~himbein ~uri IUateriale. Plilini..Jnunle.mat~nale. viizând interferentete biocâmpurilor. Când. Ii descriu caratterul Înciilc8rjloqi depdatisnnl ca nu pot lua 0 infbtmatie precisiiAnalizân&sÎtuapa. L.. tyfe~uI e foarte simplu. wad cà... Mi salveazii faptul ca pot BicootroleZ tat tirnpulsituhth~i sa j . de impur a ca inchiderea ei acum este cu mult mai dificila decât inainte.estt\un salvator allumll. cà fiecare om caretinde catre Divin.sa ()bpllà . " : Tânarol numi-arA$p~..fizica.semne de. . tra." J ..formatii? .. ~ când !' întÎ'-un rnanual sovietic de psihiatrie asemenea convingeri erau tratate ca primele .viatiiar{)itlUl inCearca imediat.i!Jcerc'Sii explicmetoda. omul trebuie sa.iEste necesar .~titi exact când primiti 0 iriformape co~ d. ce-i aceea karma? 'Este un mecanism de rasplatire a faptelor . Cu karma impura.spr(\ Dumnezeu.$i cine viirâspunde'? .Am vorbit deja despre faptÜI cà procesele care au loc in Univers sunt." 1 . cohtin)JadiagnostiJ:area.acestluGN În primul t'ind..nu 0 . Voi fi fericit da. prmcipalele ei pkateintr-o'" ÎDtrupare anterIDara. Penttb a'obPne 0 inforntatie .. spre .n~onn inftângerea iD.ceea karma se poate lnchide abjurând cu trup ~i suflet. 1!13 JrrtorC~du. Adevaratii vindecatori au fost intotdeauna sfinpt ~!prOQrOcll.care-nu va cIt! carte a va Întelege cât de deformatii este conceppa noastr~ despre lu~e~! va $ti ceea ce trebuie schirnbat in viata sa pentru a nu-~! mm adauga noi probleme.puri.miemi s-a. Acum principalul e sa n~ oprim miicar "pe margine".~tere a oopilului"ci 0 "Întreruperede .Pra~lexacerbat ameninti siitsetransformeln'Sterilitate$iritual~ ~i..' . ' . ' '.itate. gradul deprelucnire' a infortnatieti mi-a soazut'Ia zeFd. ficut fiindca raul cu care. tnsearnI1à ca in karmatnea s)Jnt prezente ~ri arialoage~i ~boo~tiei1tul meu. -" .poatecineva 8-0 invete.sa-!\IlicorectezbiOcâmpbIIDainte de a .

'. ~i sa con~tientizeze fapfii. -' . . .' numaiprin metoda spirituala.n~1!!e SIlDt.' ./ 194 .Îl1erea oricanu proces sau obiect eS!e diliototttia fizici ~i În acel~i tintp cr~tereacdeziunii ' ' . .'._l.este Îi1trochipareacautiirilor spiritUaie pe care le-astriih1tut omenirea Înmi/eiliile III1terioare. aceasmlume. diferentierii fI1!1teriaie.înultifuele decenii medicinli s-a apropiat de acea limita unde potenpalul spiritual este deja.Ji §l1Jliirirea timpuM. ' Diferenperea corpului .r~prezintà dezvoltarea ~i satisfacerea necesitaplor acestUia iaracestIucru duce la distrUgere $1pieire dacanÎl este condifionata de suportul dezmltiirii spititUale.' ":. ' Daca transferfun acest principiu 'asupra unu! caz partÎCIIlar-ciiutarea ciiilor~i rnetodelorde tratament la nivelul contemporan-atunci posibilitaple &cfiunii sPirituaietrebuie sa se imbine cil realizi\rile medicihei.>" . .. exprimatâ in' cr~res' 1Jlasei.secatuit ~i pentru dezvoltarea În continuare tnibuie sa' se reintoarca la sursii.. CondiVa pentru dezvoltares ~i merif. spiritualitate ~i cultura caci aceasta este singura noastra ~ansa de salvare. spaVu. . trebuie sa faca Inedicina. spirit.'. TendiJ. '/i4itjalJ. .'ni~".'reprezentati de1Jlasa. preCllm fiul riitacitor.câmpuJui..!ca. . intehsificllf6a " . iIIsi.'siise mai dezvolte.1tamedicinei spre 0 diagnosticare timpurie ~i ..it~'pro(:eseste 'de: neci>~t Bra. În Univers la nive! materialtrebuie si se. Trebuie inteles faptul ca mellicina contémporan!i n-ar fi exiSUjtfârii C/iutanle de ltIi/eriiiÎn domeniul spiritului ~i al actiunii spirituale asüpra o1Jluluidi succçseleei sunt materializarea acestor cautiiri. \ Acum trebui~pusa problema nu 'a opqzitiei fatA"de acIiunea" spirihlalii ~i de mediciha tradiponali cia unificiirii acestora cu '/' ' . Omenirea 'se Întoarce Încet dar neabituf catee Tatiil sau.Acesta este faptul care. material ~i spiritUal În ' .'-. ~~ .se acumuleazi tot niai rriulte dovezi referitoare la eficacitatea mai mare a acpunilorspirituaieCata de cele medicale... nu are cU!»'.flira Înlelegerea ~i cautarea caUZelor bolilor. înacest Cel Civilizapacontemporanli..condiponeaza corelapà dmtre.'.~. . . '.'J." -'. ' . catre ..~~~ nisa1tJ.l'Ie pennite cuno~tereaspiritului pana la capat ~i influenrarea bolilor. adica sporireÎi necesitiitilor ~i conexiuni/or' corpului cu m~ul ÎltConjurat0r tara o'premisa spiritUala este condarimatii la autodistrogere.'. spiritului ÎIlSa imperfecpunea noastri ~." - 195 .'Boala este 'ul1 inijioe de prom~vare a. . principalele proGeSe pastc.area re~or ~i Într-undomeniu ~pn ceUilalt.reducii la largirea . Utrifersului'ceeace se ~ Întan1pla ÎI1 ptezent. llirgirea spafiu)i." ' ' Indicatorii çjeZV9/tarii 1Jl. tiÎnp:priri unnllfe dezwlti!rea '/wiUiniatenalè' iri!buie . prof1laxiaboliloreste primul pas În direcpa spiritualitâpi deoarece anU1Jle la nivelol informalional incepe cea mai mare parte a bolilot. trébtii~ieali~ti'p~!~I\t~a fortificirii spiritultil $i a cr~teriicoeziunü laniverot câmpiJrilor. Diferenpere'a la nivelfizic. . în lume . De aceea ce dep~e~e pqsibil(tate~ spiritului nostru imperfect de astiizi. . Înfrtlcâi timpuleste It:gatde duiatà. '.> '.

.. ...:): ... \ '. \ j' ~~...... CAPITOLUL l "..'...' """"..:" PREFATA Din partea """""""". .... ".. 187 . .arta :Jistructurilekarmiceale omului CAPITOLUL VI ..... Structura informa{ionaliistabilii. .. ..' 13 60 CAPITOLUL II .. 0 ....... o ....:....... 0" 5 9 13 ......0"" O" 150 150 166 " .numita aM . 0" 0... . . 000000. 166 173 173 187 Ce este diavolismul? CAPITOLUL VII .'.' . 0 . 0.... .0000 ... 60 .. ../~. " 0 .." .... autorululo o.. 67 bioenergetica 00.. .. ... Concep{ia sistemului de autoreglare a cdmpurilor :Jiistoria dezvoltiirii aceste(a."'"'''......''' 0.. . o.... . . 00' : : 0 0 0 ...'Or'...' CAPITOLULlli Te$tarea ... Cultura. '.. .' CAPITOLULIY Diagnosticultehnic CAPITOLUL V ...." . ....: CUPRINS t:\ ..'>'-' " j"'/ ..... 0 . . " .... 0 67 .. . .00""""'" 0 '0 .Încheiere . . . .. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->