Sunteți pe pagina 1din 7

CREATIVITATEA Definirea conceptului de creativitate Societatea contemporan , comparativ cu cele anterioare, se caracterizeaz prin schimb riradicale, care se produc

n conduit , la locul de munc sau n familie, n educa ie, n tiin itehnologie, n religie i aproape n orice aspect al vie ii noastre. A tr i ntr-o asemenea lume presupune un nalt grad de adaptare i de curaj, care este legatn mare m sur de creativitate. Termenul creativitate a fost introdus n psihologie de G.W. Allport pentru a desemnao forma iune de personalitate.Prin creativitate, Allport ncerca s desemneze o modalitate integrativ a personalit iiumane, ce nu se reduce doar la o serie de nsu iri i func ii par iale, avnd facultatea de an elege, reproduce i rezolva numeroasele probleme impuse de via , profesiune, mediu, etc., cis exprime ansamblul de calit i, care conduce la generarea noului, la originalitate.n prezent exist sute de modalit i, prin care este definit creativitatea. Psihologii sus in ngeneral c a fi creativ nseamn a crea ceva nou, original i adecvat realit ii.A crea nseamn : a face s existe, a aduce la via , a cauza, a genera, a produce, a fi primul,care interpreteaz rolul i d via unui personaj, a compune repede, a z misli, a f uri.Creativ este cel, care se caracterizeaz prin originalitate i expresivitate, este imaginativ,generativ, deschiz tor de drumuri, inventiv, inovator etc. Noutatea este i ea evaluat gradual, dup cote de originalitate. Cota de originalitatecorespunde distan ei dintre produsul nou i ceea ce preexist ca fapt cunoscut i uzual ndomeniul respectiv. n literatura noastr se apreciaz originalitatea culminativ a poeticii luiEminescu i, dup el, a poeziei lui Arghezi, Blaga, Nichita St nescu. Dup unii autori creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou i devaloare, iar dup al ii ea constituie un proces, prin care se realizeaz un produs.Conform lui P. Popescu-Neveanu creativitatea presupune o dispozi ie general apersonalit ii spre nou, a anumit organizare a proceselor psihice n sistem de personalitate.Termenul de creativitate este foarte general i a fost introdus n vocabularul psihologiei,pentru a dep i n elesurile termenului de talent. ntre conceptele de creativitate i de talent notacomun este cea de originalitate. Talentul corespunde creativit ii de nivel superior. Creativitatea exist i la nivel mediu i lanivel inferior, i chiar la nivel redus.To i oamenii sunt n diverse grade creativi i numai unii din ei sunt talenta i. S-a apreciattalentul ca fiind hot rt de dota ia ereditar . Conceptul nou de creativitate admite o marecontribu ie a influen elor de mediu i a educa iei n formarea creativ a fiec ruia. Totodat , seconsider c oricare din activit i sau profesiuni poate fi desf urat la un nivel nalt decreativitate.

Talentul a fost conceput ca o dezvoltare superioar a aptitudinilor generale i speciale i ca ofericit mbinare a lor. Creativitatea ns , precum vom vedea, include structuri mai complexe depersonalitate, dep ind aptitudinile. n psihologie, conceptul de creativitate are urm toarele trei accep iuni: a) de comportament i activitate psihic creativ ; b) de structur a personalit ii sau stil creativ; c) creativitate de grup, n care interac iunile i comunicarea mijlocesc generarea de noi d) idei, deci conduc la efecte creative. Creativitatea se caracterizeaz printr-o multitudine de calit i: y y y Productivitatea se refer la num rul mare de idei, solu ii, lucr ri de specialitate. Utilitatea prive te n special rezultatele ac iunii, care trebuie s fie folositoare, s contribuie la bunul mers al activit ii. Eficien a are n vedere caracterul economic al performan ei, se refer la randamentulac iunii, la performan ele, care se pot ob ine prin folosirea rezultatelor activit ii creatoare. Valoarea produselor activit ii creatoare trebuie s prezinte nsemn tate din punct de vedereteoretic sau practic, s fie recunoscut i respectat n plan social. Ingeniozitatea presupune elegan i deosebit eficacitate a metodelor de rezolvare. Originalitatea se apreciaz prin raritatea ideilor, solu iilor sau produselor. De obicei, suntconsiderate originale rezultatele creativit ii, care apar o singur dat ntr-o colectivitate, decisunt unice.Conceptul de creativitate apare abordat din cinci perspective: ca poten ial, ca proces, caprodus, ca preajm , ca psihoterapie.

y y y

Psihoterapia prin creativitate. n ultimii ani studiile asupra creativit ii individuale i de grup au relevat valen ele curativeale metodelor de creativitate, activitatea ntr-un grup creator, avnd ca efect reducerea barierelorinterne ale creativit ii. Se utilizeaz edin e cu ceilal i. Structura creativit ii Orice subiect dispune de un poten ial creativ, pentru c orice subiect posed o experien , pecare o prelucreaz mereu i variabil, utiliznd opera ii, tehnici i scheme mintale.n linii generale, se ajunge la noi idei sau proiecte prin transform ri i recombin ri aledatelor cognitive, de care subiectul dispune. Gndirea logic aduce o anumit contribu ie la crea ie. Renumi i savan i, consider c imai important este imagina ia, care posed un grad mai mare de libertate, nu este nc tu at dereguli i norme fixe.Demersurile creatoare pot fi spontane sau inten ionate i voluntare. n ambele cazuri, eletrebuie s fie sus inute energetic de trebuin e i motive, de nclina ii, interese i aspira ii.

Niveluri i stadii ale creativit ii Fiind o proprietate general-uman , creativitatea se prezint ladiverse niveluri ierarhice. n diverse forme i se situeaz

Savantul american C.W. Taylor distinge cinci niveluri ale creativit ii: y creativitatea expresiv ; y creativitatea productiv ; y creativitatea inventiv ; y creativitatea inovatoare; y creativitatea emergent . a) Creativitatea expresiv se manifest liber i spontan n desenele sau construc iile copiilor pre colari. Nu se pune problema, la acest nivel, de utilizare sau originalitate. Acest tip decreativitate reprezint treapta de baz i este un mijloc excelent de a cultiva aptitudinilecreatoare, ce se vor manifesta ulterior. b)Creativitatea productiv este crearea de obiecte, specific muncilor obi nuite. Un darsau o es toare de covoare produc obiecte, a c ror forma se realizeaz conform unei tradi ii, uneitehnici consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul, la nivelul c ruia ajunge orice ommuncitor. c) Creativitatea inventiv presupune generarea de noi metode i ndeplinirea artificial aunor noi func iuni. E vorba de inventatori, acele persoane, ce reu esc s aduc amelior ri par ialeunei unelte, unui aparat, unei teorii contraversate.n inven ie se introduc forme i rela ii obiective, care sunt noi n raport cu dispozitiveletehnice preexistente.ntr-o ar mare, cum este Japonia, se nregistreaz anual peste 100.000 de brevete deinven ii, ceea ce asigur un progres vizibil al produc iei. d)Creativitatea inovatoare implic modific rile semnificative ale principiilor, care staula baza unui domeniu.Acest tip de creativitate o g sim la oamenii caracteriza i ca fiind talente. Ei realizeaz opere, a c ror originalitate este remarcat pe plan na ional. e) Creativitatea emergent este caracteristica geniului, a omului, care aduce schimb riradicale revolu ionare ntr-un anumit domeniu i a c rui personalitate se impune de-a lungul mai multor genera ii.Astfel a fost principiul evolu ionist al lui Darwin, relativitatea lui Ein tein, etc. Este nivelulsuprem i cel mai elaborat al creativit ii.Creativitatea este considerat o expresie a personalit ii, care presupune activit indelungate i eforturi deosebite. Psihologul englez G. Wallas stabile te patru stadii ale procesului de crea ie: 1. Stadiul preg titor este o faz ini ial i obligatorie. Orice act de crea ie presupune oprepara ie con tient , adeseori intensiv i de lung durat . n perioada de preparare 3

sedelimiteaz scopul sau problema. n vederea rezolv rii problemei, viitorul creator cite te,discut , ntreab , adun informa ii, face observa ii, schi eaz o ipotez sau un proiect general.La aceast etap se produce o mobilizare a subiectului i intervin schi ri de planuri,experimente mintale. Un rol important are capacitatea de mobilizare a subiectului pentruantrenarea i men inerea n procesul creator.Problema devine obsedat , apar st ri de tensiune, ncordare, apare anxietatea specific ,frustr ri. 2. Stadiul incuba iei poate dura foarte mult, ani de zile! Este mai pu in vizibil n exterior. Incuba ia este r stimpul ncerc rilor, cnd nu se g se te solu ia. Procesul de crea ie continu s se desf oare n incon tient. 3. Iluminarea (intui ia) este momentul fericit, cnd apare solu ia, momentul intui ieiacesteia, al vizualiz rii obiectului creat. Este faza, n care se consider c procesul de crea ieajunge la punctul culminant. Ideea cre rii apare brusc. Se ntmpl ca gnditorul creator s descopere ceva diferit de ceea ce a c utat. 4. Stadiul verific rii (sau elabor rii finale) este cea mai important . Solu ia identificat este verificat n practic i apoi implementat . Este stadiul final, n care materialul brut, furnizatde inspira ie, este finisat, creatorul verific dac ilumina ia a fost corect , apreciaz i eventualrevizuie te ideea sau solu ia g sit .\Newton i Darwin au elaborat i verificat ani de zile teorii, a c ror inspira ie a fost poaterezultatul unor momente de scurt durat .

Factorii, ce stimuleaz sau inhibeaz creativitatea Creativitatea are un caracter cu informa ie complex , n care interac ioneaz dou categorii: 1) categoria social ; 2) categoria special . Prima categorie face parte din factorii stimulativi ai creativit ii i se mpart n: a) interni individ; b) externi colectivi; c) sociali societatea; Interni 1. Intelectuali (imagina ia, gndirea fluent , divergent ; capacitatea de elaborare,sensibilitatea la probleme, inteligen a, capacitatea de transformare, memoria, tehniciopera ionale). 2. Aptitudini speciale ( colare sau academice, creatoare, tiin ifice, artistice, tehnice, deconducere, sociale, pedagogice, culinare etc.). 3. De personalitate (atitudini, motiva ie, caracter). Cel mai general recunoscu i fiind:voin a, perseveren a, dorin a de a schimba, tendin a de informare, curiozitate, prezen a unorinterese i preocup ri variate de tip hobby, ncredere n sine, nonconformism, fond emo ional ibogat. Externi 1. Climatul creativ: 4

structura i func ionarea organiza iei, institu iei; compozi ia i interac iunile grupului; personalitatea i comportamentul individual. 2. Conducerea ( eful la diferite niveluri ierarhice). Sociali 1. Valori promovate. 2. Condi ii create: baza material , legisla ie, form de guvern mnt. 3. Educa ie (n familie, coal , factori educa ionali formali sau informali). 4. Nivelul cultural (cantitatea i calitatea informa iei). 5. Securitatea psihic . 6. Securitatea personal . 7. Necesitatea social . Din categoria special fac parte factorii, ce inhibeaz creativitatea. a) Factori cognitivi-perceptuali: incapacitatea de a formula problema; incapacitatea definirii termenilor problemei, cnd nu a fost n eleas suficient; incapacitatea de a distinge ntre cauz i efect; neutralizarea tuturor sim urilor n observa ie; stilurile cognitive extreme: empiric i teoretizant. b) Factorii cognitivi-informa ionali: insuficien a informa iei; necunoa terea tehnologiei crea iei; tehnicilor de descriere a inova iilor. blocajele creativit ii. c) Factorii viznd caracteristicile gndirii: fixitatea metodei, stereotipul dinamic; imposibilitatea abord rii divergente a rezolv rii problemelor tehnice; autoimpunerea idea iei; autoimpunerea unor restric ii, neprev zute n condi iile problemei; conformismul intelectual. d) Factorii de personalitate: supramotivarea versus submotivarea (la sarcin sau profesional ). e) Factorii temperamental-caracteriali: slaba ncredere n sine i descurajare; conformismul comportamental; ncrederea prea mare n componen a altor persoane; gama restrns de interese i preocup ri; lipsa voin ei i obi nuin ei de a duce lucrurile pn la cap t. f) Factorii afectivi (emo ionali): timiditate; conflicte, frustr ri; teama de ridicol; teama de dezaprobare social ; 5

teama de efi, de colegi, de subalterni; incapacitatea asum rii riscului intelectual. Blocaje ale creativit ii Sidney Shore a descris trei tipuri de blocaje ale creativit ii: emo ionale; culturale; perceptive. 1. Blocaje de tip emo ional teama de a nu comite o gre eal , de a nu p rea extravagant; teama de a risca s fii un pionier, de a fi n minoritate; oprirea prematur la prima idee, solu ie, care apare sau teama ori nencrederea fa de superiori, colegi, colaboratori; dificultatea de a schimba modelul de gndire; dependen a excesiv fa de opiniile altora; lipsa competen ei de a depune un efort sus inut pentru a desf ura procesul de rezolvare a unei probleme de la identificarea ei pn la solu ionare. 2. Blocaje de ordin cultural dorin a de a se conforma modelelor sociale, dorin a de apartenen ; conformism la idei vechi, ca i la cele noi; tendin a de a reac iona conform principiului totul sau nimic; prea mare ncredere n statistici i experien a trecut ; punerea pe primul plan a factorilor practici sau economici n luarea deciziilor, ceea ce reduce timpul pentru a avea un num r suficient de idei; slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile; sentimentul c tendin a de a ndoi sistematic este un inconvenient social; prea mare ncredere n logica a ceea ce se nume te ra iune. 3. Blocaje de ordin perceptiv: incapacitatea de a distinge ntre cauz i efect; dificultatea de a defini o problem sau declinarea capacit ii, refuzul de a sesiza, de a releva; dificultatea de a destructura o problem n elemente, care pot fi manipulate, dirijate; dificultatea de a diferen ia ntre fapte i probleme; prezentarea prematur a pseudosolu iilor la problem , care nu au fost nc definite; incapacitatea de a utiliza toate sensurile, care ne pun n contact cu mediul; dificultatea de a percepe rela iile neobi nuite ntre idei i obiecte; incapacitatea de a defini lucrurile; ngustarea excesiv a punctului de vedere; credin a negativ : Nu sunt creativ. Este foarte important s nve i s detectezi natura acestor blocaje pentru a introduce spiritul inovator n grupuri i organiza ii.Aceste blocaje sunt numite i bariere ale creativit ii.

Exist patru grupe de bariere ale creativit ii: I. Bariere legate de contextul socio-cultural: y conflictul de valori; y condi ionarea; y prejudec ile; y diferen ele culturale; y nonintegrarea frustr rilor. II. Bariere datorate temerilor endemice: y frica de confruntare; y agresivitatea; y competi ia; y rezisten a la schimbare; y lipsa ncrederii n sine. III. Bariere legate de atitudinile individualiste: y comportamentele egocentrice; y necunoa terea de sine; y sentimentul de incompeten ; y subiectivitatea i nerealismul; y pasivitatea excesiv .