Sunteți pe pagina 1din 10

Delimitari terminologice:

Prin activitate independent elevul este pus n situa ia de a se folosi de achizi iile nsu ite, n mod independent, formndu -i primele deprinderi de munc fizic i intelectual . Acest tip de activitate l obi nuie te pe elev cu de anumite sarcini ncredin ate; solicit efort propriu n responsabilitatea fa

rezolvare, capacitate de concentrare, un anumit ritm de lucru. Elevul tie c , n urma rezolv rii sarcinilor, este verificat i apreciat, ceea ce i spore te ncrederea n for ele proprii. Sarcinile de munc independent au, de multe ori, un support creative, ceea ce cultiv elevului ini iativa, flexibilitatea gndirii, originalitatea i imagina ia. De asemenea, dezvolt spiritul de ini iativ organizare a timpului. Diferen ierea sarcinilor n cadrul activit ilor independente presupune o bun cunoa tere a elevilor sub aspectul particularit ilor de vrst elevului, caracteristicile proceselor lui intelectuale, afective rezisten a la efort intelectual. Cadrul didactic trebuie s cunoasc exact nivelul preg tirii anterioare a elevului: care no iuni sunt nsu ite corect, care eronat, care priceperi n func ie de toate acestea, nv pentru fiecare. Deprinderile de munc independent sunt unelte ale min ii. Elevii trebuie s st pneasc mai nti corect no iunile utilizate n procesul muncii independente i apoi s fie antrena i s rezolve sarcini cu grad diferen iat de dificultate. Munca diferen iat nu nseamn nicidecum sc d erea exigen ei sau o reducere a volumului de cuno tin e pentru unii elevi. Limita minim n stabilirea sarcinilor pentru munca diferen iat o constituie prevederile programei colare. i deprinderi sunt formate corect, care nu sunt bine consolidate, care sunt gre ite. torul va diferen ia sarcinile de activitate mnt pentru to i la un nv mnt independent ; va putea trece de la un nv i psiho individuale. n aceast situa ie e necesar s se cunoasc aptitudinile i interesele i voli ionale, i priceperea de

Forme de activitate independent - compunerile - tema pentru acas - fi ele de evaluare

i diferen iat la limba i literatura

romn : - nv area tehnicilor muncii cu cartea

Dup momentul i durata desf ur rii activit ile independente pot fi : Activit i de munc independent de scurt durat la nceputul lec iei nv torul se convinge dac elevii au n eles i au dep it dificult ile ntlnite n lec ia anterioar pentru a putea merge mai departe; Activit i de munc independent de scurt durat la sfr itul l ec iei-dau nv torului o idee mai clar despre ce s -a ntmplat n plan intelectual n acea independent destinate preg tirii elevilor pentru or -ex Eseul de 5 minute Activit i de munc dobndirea noilor cuno tin e-este vorba despre utilizarea muncii independente n clas , individual sau colectiv , ca metod activ ; Activit i independente de lung durat pentru formarea priceperilor i deprinderilor de munc intelectual . Materiale didactice folosite ca suport pentru activitatea independent diferen iat a elevilor n tratarea diferen iat cu mult succes se folosesc fi ele de lucru individual care permit elevului s realizeze sarcinile n ritm propriu, conform capacit ilor i nivelului s u de cuno tin e, priceperi i deprinderi. n rezolvarea fi e lor elevii desf oar o munc independent . n func ie de subiec ii care folosesc aceste fi e i de specificul disciplinei de nv fi ele n: - fi e de recuperare (renv are) - fi e de dezvoltare - fi e de exerci iu (de evaluare) Cerin ele muncii independente mnt supuse cercet rii, se pot clasifica i

Cadrul didactic trebuie s aib n vedere: Respectarea programelor cuno tin e) Grija pentru preg tirea elevilor, n vederea efectu rii cu bune rezultate a temelor pentru acas ; Folosirea , de cte ori este posibil ,a temelor diferen iate; Preocuparea permanent independent ; Elevii, n schimb, trebuie s aib clar n minte de cte ori au de ndeplinit o munc independent urm toarele: Ce trebuie s fac ? De ce trebuie s procedeze ntr -un fel sau altul? Din ce etape se compune opera ia pe care o au de f cut i cum se succed ele? Care este scopul final al muncii? ,,Dac se admite existen a unor capacit i diferen iate la copiii de aceea i vrst ,?A nseamn c nv mntul trebuie structurat de o astfel de manier , acelea i nct s realizeze o instruire a elevilor n conformitate cu capacit ile lor. Potrivit acestei concep ii, crearea unui sistem colar care asigur condi ii de instruire pentru to i copiii reprezint tocmai o inegalitate, n timp ce crearea condi iilor proprii pentru capacit ile diferen iate ale copiilor creeaz premisele unei egalit i adev rate. (Bogdan Suchodolski) n formarea acestor deprinderi de munc colare(obiective, con inut , volum de

Motivatia alegerii temei:

Un nv

mnt de calitate este acela n care to i elevii, indiferent de i de nivelul dezvolt rii intelectuale sunt sprijini i i

mediul de provenien

ncuraja i n dezvoltarea lor.

nv

mntul contemporan se ndreapt

spre o educa ie intelectual

diferen iat . Lipsa diferen ierii poate avea ca rezultat insuccesul, e ecul colar, pentru c nu s-a produs acea adaptare a actului instructive -educativ la cerin ele i posibilit ile diferite ale subiec ilor ce alc tuiesc colectivul colar. Activitatea colar presupune existen a unui cadru organizat i a unui climat adecvat, pretinde adaptarea unor forme de lucru cu elevii care s asigure progresul n sensul asimil rii cuno tin elor. Cunoa terea psiho -pedagogic a elevului este condi ia de baz n desf urarea unei activit i diferen iate i individualizate. Motivul pentru care am ales ca tem cerin ele nv ,,Organizarea activit ilor independente i diferen iate la limba i literatura romn este c , una din mntului modern este aceea a form rii la elevi a deprinderilor de studiu individual i de munc independent , a capacit ii de a gndi creator, de a solu iona individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confrunt n anii de coal . Prin diferen ierea sarcinilor de ndeplinit se poate asigura maximum de randament colar. Munca independent este un mijloc de sporire a eficien ei procesului de predare nv are. Organizarea individual a procesului de n v inventivitatea, gndirea independent nv mnt cultiv i creatoare a elevilor, ns mbinarea

muncii frontale cu cea pe grupe i individual spore te eficien a procesului de mnt. n acest mod se poate realize u or tratarea diferen iat a elevilor, asigurnd fiec ruia ob inerea unor performan e colare ridicate i formarea proceselor sale psihice. Sporirea ponderii nv modalitate eficient rii prin activit i independente constituie o i modernizare a nv mntului actual de reformare

romnesc, impunnd anumite restructur ri ale lec iei tradi ionale.

Sintetizarea studiului cercetrii problemei:

Despre organizarea activit ilor independente s -a scris foarte pu in n literatura de specialitate. Victor rcovnicu afirm c ,,uneori munca indiv idual a elevilor este munc independent cnd elevii ndeplinesc sarcinile primate f r a fi ajuta i de altcineva. Munca independent se poate desf ura nu numai individual, ci i pe grupe, cnd li se las elevilor libertatea de a- i organiza activitatea i de a se informa singuri.(1981, pag.14) Preocup ri pentru educa ia diferen iat au existat nc din secolul al XIX lea - ,,este adev rat c , ini ial, pentru copiii cu retard mintal(Maria -Liana St nescu, 2002, pag.14). Autoarea consider c ,,caracteri zarea sistemelor de instruire diferen iat i/sau individualizat ne ajut s eviden iem etapele prin mnt i modul n care s -a structurat educa ia care au trecut sistemele de nv - predarea diferen iat - evaluarea imediat

diferen iat a elevilor dota i i supradota i: i respectarea tempoului individual de nv are; a nv rii prin proceduri standardizate, att de c tre - participarea activ a elevilor n procesul de instruire; profesor, ct i de c tre elev; - progresul diferen iat pe unele discipline colare sau la toate disciplinele. n publicistica pedagogic primar, acestea prezint revista ,,nv diferen iat au adus contribu ii la l murirea rolului mntul activit ilor diferen iate numeroase cadre didactice care lucreaz n nv

i descriu unele experimente i cercet r i n articole ca:

,,Exigen e ale educa iei intelectuale diferen iate (autor prof. Veronica Bucea, mntul primar nr. 4/2006, Editura Miniped, Bucure ti), ,, Educa ia - o necesitate (prof. Veronica Bucea, -revista ,,nv mntul i mntul

primar nr. 1-3/2006, Editura Miniped, Bucure ti), ,,Activitatea diferen iat eficien a ei la ciclul primar (inst. Daniela Erdei, - revista ,,nv primar nr. 4/2004, Editura Miniped, Bucure ti).

Deoarece nu am ntlnit nc studii pedagogi ce despre tema aleas , voi ncerca s relev faptul c acordnd activit ii independente i diferen iate o aten ie mai mare n fiecare lec ie, orientnd -o dup posibilit ile individuale ale fiec rui elev, se va realize un nv mnt prioritar formativ.

Ipoteza cercetrii:

n condi iile n care nv s

torul va urm ri n mod sistematic s sus in

stimuleze activitatea independent

diferen iat , aceasta va cunoa te

mbun t iri substan iale care se vor reflecta pozitiv, att la nivelul de preg tire al colarului mic, ct i n modul de abordare a problemelor cu care se confrunt zi de zi. Ipoteza pe care mi-am propus propus s o verific n planul practic al realit ii colare este : dac voi trasa sarcini diferen iate n cadrul activit ilor de munc independent , va cre te performan a elevilor instructiv - educativ. n cadrul procesului

Obiectivele cercetari

Obiectivele cercet rii de fa sunt urm toarele : Identificarea poten ialului de munc independent performan ei colare individuale; Urm rirea progreselor nregistrate de elevi pe linia activit ii independente i diferen iate; Optimizarea randamentului elevilor; al elevilor i stabilirea

Metodologia cercetarii:

Am ales cercetarea pedagogic de tip combinat-teoretic-fundamental ajungnd la reliefarea implica iilor practice menite s optimizeze activitatea de nv are. Din punct de vedere metodologic, cercetarea este experimental pentru c prin introducerea n activitatea elevilor a unor strategii moderne, se declan eaz mbun t easc , s

practice-aplicativ pornind de la ncadrarea temei ntr -un spa iu teoretic i

ac iuni educa ionale noi, ale c ror rezultate sunt nregistrate i prelucrate n vederea demonstr rii valorii pe care o au.
Metodologia cercet rii cuprinde :

Metode nonexperimentale de colectare a datelor o Observa ia sistematic pe parcursul ntregului experiment i va consta n utilizarea unor grile de observa ie o Testele o Metoda analizei produselor colare o Chestionare o Interviul Metode ac ionale sau de interven ie - Experimentul pedagogic care este reprezentat de programul propus la disciplina limba care urm re te performan ele elevilor pe tot parcursul

metoda fundamental de investiga ie i are ca principale variabile: a) Variabila independent i literatura romn ; b) Variabila dependent experimentului. Testele m vor ajuta s cunosc i s pot delimita mai n am nunt unele aspecte legate de factorii ce influen eaz activitatea independent , s ob in date

concrete i s surprind destul de obiectiv evolu ia i stadiul atins de fiecare individ n parte. Folosindu-m de chestionare a putea afla la ce materii ntmpin elevii unele dificult i n ceea ce prive te studiul individual, care sunt obiectele preferate i binen eles motivele pentru care au optat pentru acestea. Prin metoda interviului voi culege informa ii despre personalitatea i preferin ele fiec rui copil n parte, despre cuno tin ele i deprinderile care dispune la un moment dat. Observa ia va avea un demers inductiv, de la particular la general i mi va oferi date concrete despre posibilit ile reale ale elevilor de a lucra independent, informa ii pe care le voi sistetizat folosind ca instrument grila de observa ie. n vederea urm ririi obiectivelor i a verific rii ipotezei formulate, voi cuprinde n cercetare un num r de 26 de elevi - 13 fete i 13 b ie i- cu vrsta ntre 9-10 ani, elevi ai clasei a III-a B de la coala de Arte i Meserii nr. 1, Matca. Cercetarea o voi desf ura n semestrul al II-lea al anului colar 20072008 (lunile februarie-iunie). Nivelul de preg tire al colectivului este omogen din punct de vedere al posibilit ilor intelectuale, elevii provenind din familii care le ofer condi ii necesare desf ur rii actului nv rii. Experimentul fiind longitudinal, urm re te rezultatele ob inute de elevii aceluia i e antion, ntru-un timp dat, folosind metode diferite i activitatea de munc independent i diferen iat pentru nsu irea sau consolidarea mnt. cuno tin elor teoretice i practice din cadrul procesului de nv

Modalit i de valorificare a cercetarii:

Activitatea mea de cercetare o voi putea valorifica i popularize prin urm toarele forme:
- lucrare pentru ob inerea gradului didactic I - comunic ri tiin ifice la simpozioane na ionale sau interna ionale - articole n reviste de specialitate - pastarea pe www.didactic.ro

BIBLOGRAFIE

Alecu, Simona, 2005, ,,Metodologia cercet rii educa ionale , Editura Funda iei Universitare ,,Dun rea de Jos, Gala i Dr gan, Ion; Nicolae, Ioan , 1993, ,, Cercetarea psihopedagogic , Editura Timporum, Trgu-Mure Nicola, Ioan, 2001, ,,Tratat de pedagogie colar , Editura Aramis, Bucure ti St nescu, Maria-Liana, 2002, ,,Instruirea diferen iat supradota i, Editura Polirom, Ia i a elevilor

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICA

PROIECT DE CERCETAREE DIDACTICA

Prof.univ: BUN IA U CLAUDIU Student: GHERGHE FLORIN OVIDIU Grupa:1247 Sectia:CCIA

2011