Sunteți pe pagina 1din 5

3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

6. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale, softuri educati onale. 7. Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma ,,mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor, in urmatoarele scopuri didactice: - sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice - sprijinirea perceperii noului de catre elevi - comunicarea, transmiterea, demonstrarea/ilustrarea noului - intelegerea noului de catre elevi - aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice - fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente - verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. De altfel, utilitatea mijloacele tehnice moderne consta, in principal, in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala, prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire, care le confera valoarea pedagogica si, totodata anumite limite in utilizare, sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea, reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme, informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori, in aceeasi unitate de timp. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. Fireste, cu cat un mijloc tehnic este mai complex, cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune, la utilizarca si la oprirea aparatelor. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice, se poate spune ca, pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire, se iau in considerare, simul tan, patru categorii de factori, pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc, cat si cei care le utilizeaza. Este vorba de factori pedagogici notati cu P, tehnici - notati cu T, economici - notati cu ec si ergonomici - not ati cu Er. Astfel, calitatea mijloacelor tehnice de instruire - notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. Gratie exercitarii functiei de instruire, fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor. De aceea , se impune ca, in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi, precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale, care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. Desigur ca, profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant, organizeaza si indruma activitatea elevului, ajutandu-1 sa invete. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie, ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului. Prin urmare, soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant, nu sunt si

mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi; ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. Allfel spus, eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii - invatarii. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant, indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el, nu poate da maximul de eficienta. Mijloacele de invatamant trebuie selectate, utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret, respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice, formele de org anizare a activitatii didactice etc. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine, ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant, c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde, in mare masura, de pregatire a profesorului, de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat, de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor, suporturile audio -vizuale. Elevii nu poseda capacitatea de a ,,lectura" dintr-o simpla privire o imagine, f ie ea chiar simpla. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise, in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente, descrierea componentelor prezentate, interpretarea unei imagini etc. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse, in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia, de planul indepartat sau apropia t de prezentare, de ungiul de vedere, de durata expunerii. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate, procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi, discutii de grup, jo curi de simulare, adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi, profes or si mijlocul tehnic folosit. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta, este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari, interp retari, restructurari, sa se realizeze verbalizari, corelatii etc., iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. De aceea, este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i, in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat, se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari ,,de descoperire", pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. In comentariile sale, profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile; dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate, oferind, daca este neces ar- puncte de sprijin. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor, elevi si mijloacele tehnice u tilizate, vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: - aprofundarea proceselor de analiza si sinteza - clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii - asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate - formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale - integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice, dintre care, amintim:

- Functia de instruire - Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor - Functia demonstrative - Functia formativa si estetica - Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta - Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor, instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate, mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini, simboluri, sunete, ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice, uneori dificile si abstracte, in modalitati accesibile si chiar placute. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor, mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii, ameliorand capacitatea elevului de a inregistra, prelucra si interpre ta informatiile primite, operatiile perceptive de explorare, comparare, fixare, precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale, care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea, interesul, dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie, toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. De asemenea, gratie utilizarii mijloacelor tehnice, el evii se pot informa mai repede, mai bine si mai mult despre diverse profesii, ac tivitati, preocupari, ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. Functia demonstrativa.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational, datorate caracteristicilor obiectelor, proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari, ritm lent sau alert, dinamica. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita, de aceea se recurge la substitute ale obiectelor, proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. Functia formativa si estetica.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa, care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei, cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize, comparatii in surprinderea notelor esentiale, ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta, fotografia, diapozitivul, secv enta de film, angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin, cu predilectie, te leviziunea, precum si retelele computerizate nationale si internationale.

Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine, educatia ecologica, e ducatia pentru pace, educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale, inclusiv a personalului didactic. Functia de evaluare a randamentului elevilor.Inca din deceniile 6-7, din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor; in timp, lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata, din cel putin doua puncte de vedere: - s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare - s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: - obiecte naturale, originale - animale vii sau conservate, ierbare, insectare, diorame, acvarii, materiale - suporturi figurative si grafice - harti, planse, albume, panouri; - mijloace simbolic-rationale - tabele cu formule sau simboluri, planse cu liter e, cuvinte, scheme structurale sau functionale; - mijloace tehnice audiovizuale - diapozitive, filme, suporturi audio si/sau vid eo; b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : - instrumente, aparate si instalatii de laborator; - echipamente tehnice pentru ateliere; - instrumente muzicale si aparate sportive; - masini de instruit, calculatoare si echipamente computerizate; - jocuri didactice obiectuale, electrotehnice sau electronice; - simulatoare didactice, echipamente pentru laboratoare fonice; Aceasta clasificare are un caracter relativ si, nu de putine ori, mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte, dupa cum si suporturile insele induc, direct sau indirect, mesaje educationale. Selectia, stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii , la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor, la metodele si procedeele didactice.