Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE N SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii romne. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.


- Cuvntul. POfiDasi continutul. Cuvntul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. iftongul.Triftongul.Hiatol D - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba romna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSev.oolitiaromana.ro

NOTIUNI DE SINTAXA

- Relatia text. ftaza.,propozitie~cuvnt. - Cuvintele si constmctiile incidente. Punctuatia lor.


- Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare).Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea,juxtapunerea,topica,intonatia

sipauza.

- Fraza. Propozitia principala si secundara/subordonata. Elementele de relatie n fraza. Propozitia regenta si propozitia subordonata. Elementul regent.. - Propozitia si parfile de propozitie. TIpUrilede propoZitie. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI

- Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. - Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. - Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. - Complementul. Complementele circumstantiale si necircumstantiale. Complementele circumstantiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstantial de cauza si de scop. Complementul direct si indirect. - Propozitia subordonata completiva directa.. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale, concesive, consecutive. Expansiunea si contragerea.
- Acordul.
SCRIEREA FUNCTIONALA;

- Tipuri

- Cererea.

de ScrisorL

- Invitatia.

- Procesul-verbal. - Curriculum vitae (in format european).

ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA

- Semnele de punctuafie ; virgul~ punctul si virgula, punctul, semnul intrebarii, semnul exclamarii, linia de pauza - Semnele ortografice ; cmtima, apostrofu~ punctul ca semn ortografic
2. LIMBA ENGLEZA
MORFOLOGlA 1. VERBUL. - Categoriile grnmaticale ale verbului. - Timpul ; Prezent simplu, Trecut simplu, Perfectul prezent, Mai mult ca perfectul, Mijloace de exprimare a viitonilui. - Aspectul; Prezentul continuu. Trecutul continuu,.Viitorul continuu, Mai mult ca perfectul continuu, Viitorul perfect continuu.
Pag.5/&
Bucuresti, Str. Mihai Vodam. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resurse@oolitiaromana.ro

- Persoana si numaruL - Modul.

- Diateza: Activ~ Pasiva..

- Formele nepersonaJe ale verbului. - Verbele auxiliare. - Verbele modaJe. 2. SUBSTANTIVUL. - NumarnI substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor. 3. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. Articolul hotart. Articolul nehotart. Articolul zero. Omisiunea articolului. Adjectivul demonstmtiv. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotart. 4. NillvffiRALUL. Nmneralul cardinaI. Numeralul ordinaL. Numeralul fiacJionar. Nmneralul colectiv. Nmneralul multiplicativ. Numernlul distributiv. Nmneralul adverbial. 5. PRONUMELE. Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronwnele nehotart. Pronumele negativ. 6. ADJECTIVUL. ComparaJia adjectivelor. Formarea comparativului si superlativului. Comparatia neregulata a adjectivului. Locul adjectivului n propozitie. 7. ADVERBUL. Compamtia adverbuiuL 8. PREPOZITIA.

SINTAXA

- Ordinea cuvintelor n propozitie. - Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc.).


'1.
- Propozitii coodiJionaIe~ II" llI); PropoziJli conditiona1emixte. - CorespoodenJa timpmiJor. - Vorbirea directa si indirecta..

3. LIMBAFRANCEZA
MORFOLOGIA 1.ARTICOLUL - ArticolUlhotart, articolul nehotart, articolul partitiv. - Omisiunea articolului. 2.SUBSTANTIVUL - Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu doua gemni. Nume de tari. Pag.6/8Bucuresti, Str. Mihai Voda Of. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail - resurse@oolitiaromana.ro

....

- Pluralul substantivelor. Acordul substantivului GENS. Substantive care si schimba sensul la plural. Substantive compuse. - Cazurile substantivelor.
3.ADJECTIVUL - Locul adjectivului calificativ. Adjective care si schimba sensul dupa loc. - Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ. - Acordul adjectivului calificativ. - Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotart. 4.PRONUMELE

- Pronumelepersonal (ato~ tonic), il - cu valoare de pronume n~


complem~

pronumele personal pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele


-

adverbiale- etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotart.

5.VERBUL - Verbe de grupa nti, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale. - Verbele auxiliare avoir si etre - folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu etre, cu avoir, cu verbele reflexive). Moduri verbale : indicativ, conditional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu. - Timpuri verbale : simple si compuse. Fonnarea timpurilor verbale. - Diatezele : activa, pasiva, reflexiva. - Verbele impersonale. - Concordanta timpurilor la modul indicativ. - Si conditional, Si dubitativ

6.ADVERBUL - Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afinnative, interogative). Fonnarea adverbelor de mod. Pozitia adverbelor negative. Ne expletiv. - Adverbe la comparativ si superlativ. -Adjective ntrebuintate adverbial. 7.CUVINTE DE LEGATURA - Prepozi,ia (principalele prepozitii, forme, loc, repetare, omisiune~ ntrebuintare), locutiuni prepozitionaJe. Conjnnqia (coordonatoare, suberdonatoare). NTAXA - Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. Valorile lui oui. ntrebuintarea negatiei ne. Suprimarea negatiei ~. Interogatia totala, partiala.. - Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative, completive, infinitivale, temporaIe, circumstantiale cauzale, concesive, consecutive, de scop, de comparatie. - Discursul raportat.

LEXIC
Expresii, sinonime, antouDne,omonime, familii de cuvinte.

Pag.? /8 ~

Bucuresti, Str. Mihai Voda DT.6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resurse@oolitiaromana.ro

..

4. LIMBA GERMANA
MORFOLOGIE
1.SUBST ANTIVUL - Gen, numar, dec1inare, substantive compuse.

2.ADJECTIVUL - Pozitie, folosire si grade de comparatie, declinare. 3.VERBUL - Pozitia n propozitie, indicativ, conjunctiv, diateze; - Constructii infinitivale si participiale. 4.ADVERBUL - Timp, loc, mod.

.tUVINTE DE LEGATURA

- Prepozitia; - Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare).


6.PRONUMELE - Personal, posesiv, demonstrativ, impersonal, dec1inare. 7.NUMERALUL

SINTAXA
- Propozitii secundare; - Vorbire directa si indirecta; - Topica propozitiei principale si subordonatoare.

.
:

~u ,ronime. ~

LEXIC - Cuvintesi expresii,sinonime,antonime,famIliide cuvinte,cuvintecu mai multesensuri,omonime,

PRECIZARI:
Sunt recomandate toate manualele scolare alternative, elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.r.S. si

ajlaten vigoaren anulscolar2010 - 2011,din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.

Pag.8f.8
Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resurse!a>.nolitiaromana.ro