Sunteți pe pagina 1din 5

Motto: Uniunea European este o familie mare iar noi suntem o parte din ea, dar ne avnd puteri

s spunemasta i s o demonstr m, st m separa i de ceilal i. Europa este casa n care locuiesc mai multe comunit i de ri, din care facem parte i noi,

dar din diferite motive n UE nc nu ne-am ncadrat. Din p cate, Republica Moldova, abia la 28 noiembrie 1994 a semnat doar Acordul de Cooperare si Parteneriat care a intrat n vigoare la 1 iulie 1998. Documentul stabile te cadrul juridic al rela iilor ntre Moldova i UE n domeniul politic, comercial, economic juridic, cultural-stiintific i are ca obiective sus inerea Moldovei n:

consolidarea democra iei i statului de drept cu respectarea drepturilor omului i a minorit ilor prin asigurarea cadrului corespunz tor al dialogului politic; dezvoltarea durabil a economiei i

finalizarea procesului de tranzi ie spre economia de pia prin promovarea schimburilor comerciale, investi iilor i rela iilor economice armonioase. n mai 2004 Republica Moldova a fost inclus n Politica European de Vecin tate a UE, evolu ia c reia este marcat de Declara ia Comisiei privind Consolidarea Politicii Europene de Vecin tate din decembrie 2006 si Declara ia Comisiei Europene din decembrie 2007 privind priorit ile de dezvoltare a PEV. Ce este Uniunea European ? Uniunea European este o for pe arena interna ional , care are influent asupra deciziilor

strategice interna ionale i care poate oferi r spunsuri de valoare la provoc rile globaliz rii. Europa mai nseamn multe alte lucruri n zorii secolului XXI. nseamn o imens pia unic i un mediu de afaceri competitiv si stimulativ, nseamn un model social fondat pe drepturi

individuale, nseamn o mare putere ce poate juca un rol semnificativ pe scen mondial . si, n a plus, n anii din urma, Europa a nsemnat, mai mult dect orice altceva.

Ca atare, de i cuvntul Europa nu evoca dect o realitate geografic , contemporanii au totu i sentimentul apartenen ei la o comunitate cre tin care le include credin ele religioase, cultura, un cadru de via amintindu-l pe al nostru. Abia o dat cu Reforma religioas din sec. al XVI-lea i cu noua mp r ire a Cre tinit ii, dup cea veche, ntre Roma i ortodoxie, dobnde te no iunea de Europa sensul pe care l are ast zi : o parte a lumii, dar i o civiliza ie si un sistem interna ional comun. De acum ncolo, cuvntul Europa va desemna ceea ce i une te pe europeni. Ca stat, din punct de vedere geo-politic, economic i cultural, Republica Moldova apar ine Europei. De-a lungul veacurilor, teritoriul ei avea un rol semnificativ de arie de contact a diferitor ri, culturi i religii. Dup cum se cunoa te din istoria omenirii, unor astfel de zone le apar ine un rol deosebit, deoarece ele creeaz o necesitate de dialog, toleran Republica Moldova este o ar european i colaborare. istorie n cadrul statului

cu o ndelungat

romnesc, Moldova populat preponderent de moldoveni dar

i de diverse minorit i precum

ucraineni, ru i, bulgari, evrei etc. Aici s-au p strat tradi ii multiseculare care se reg sesc si n jum tatea vestic a Moldovei si n restul Romniei, cu elemente comune popoarelor cre tine din estul Europei. De i se bucur de o clim favorabil i de un p mnt fertil, Republica Moldova este

ast zi cel mai s rac stat european. Dup 1990, Moldova a intrat ntr-un puternic declin economic, din care nu i-a revenit dect n anul 2000. Ponderea cea mai important n economie o de ine sectorul agricol. Principalele produse moldovene ti sunt fructele, legumele, vinul i tutunul. Moldova import petrol, c rbune i gaze naturale, n special din Rusia. Dup p rerea mea, n primul rnd, este vorba despre economie. Trebuie s avem o economie dezvoltat si puternic . Liberalizarea economic este principalul punct care ne va garanta o i

economie func ional , capabil s aduc investi ii i s asigure cre tere economic , competitiv

calitativ , a a cum se ntmpl n toate statele UE. Nu trebuie s uitam i de mediul rural: viata de la sat, de unde am venit noi to i, unde este cea mai grea munc i cea mai grea viat . Ca s

corespundem standardelor europene trebuie s avem drumuri asfaltate, magazine, farmacii, case de

deservire social , case de cultur , centre medicale, telefonie, internet, televiziune prin cablu ntrun cuvnt, tot ce este necesar pentru o viat decenta, adic tot ceea ce au cet enii care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Prin promovarea coerent a unor politici de europenizare a tuturor aspectelor vie ii socialpolitice si economice a rii i semnarea acordului de asociere la Uniunea European , Guvernul va ri

reu i s aduc Republica Moldova ntr-o perioad previzibil la un nivel corespunz tor unei eligibile pentru aderarea la UE.

Politica de integrare european a Moldovei se bazeaz pe doi piloni principali: realizarea Planului de Ac iuni Moldova - UE si valorificarea posibilit ilor ce deriv Moldovei la ini iativele regionale din Europa de Sud Est Pactul de Stabilitate. Acestea sunt dou direc ii prioritare ale proceselor de integrare european a Moldovei, care deseori se suprapun i se complementeaz . Exist un consens politic n ceea ce prive te realizarea celor dou obiective prioritare ale Republicii Moldova: integrarea european Dorim to i n UE, dar to i am uitat de problema care dureaz i reintegrarea rii. din participarea,

deja 20 de ani -

Problema

Trasnistrean . Ct de tare dorim integrarea, att de tare ne dorim i reintegrarea RM, o reintegrare care s fie n conformitate cu legisla ia noastr , i cu aspira iile europene ale Republicii Moldova i ale cet enilor ei, indiferent pe ce mal al Nistrului tr iesc ace tia. *Dorim o UE care ofer imaginea unui viitor n unitate i Democra ie, care ofer un guvern accesibil pentru to i cet enii s i i care dispune de instrumente i legimitatea necesar pentru a se ridica la n l imea a tept rilor acestor cet eni. Integrarea European a adus pace, stabilitate i prosperitate pentru milioane de oameni. Uniunea European trebuie nv at cu ct mai devreme i mai complet posibil, cu att mai bine. Teme referitoare la Uniunea European trebuie incluse n manualele de limb romn i n cele de

istorie, chiar cu riscul de a le prezenta copiilor o realitate pe care o cunoa tem destul de pu in. Dar dac vrem ca ace ti copii s realizeze ceea ce noi nu putem nc , trebuie s i echip m de pe acum. Mai departe, Uniunea European trebuie studiat de elevi, de studen i, de exper i, de directori, de

pensionari, de gospodine, de ziari ti i politicieni. Pentru tinerii de ast zi din Republica Moldova, care reprezint genera ia cea mai pro-european , cooperarea este un mod natural de rezolvare a problemelor. Pentru noi aceast integrare reprezint cheia spre o via bazat pe un sistem de valori bine definite i care ofer viziunea unui continent unit i f r conflicte, iar noi, ast zi, suntem aproape de realizarea acestui vis. Noi, tinerii din Republica Moldova, dorim ceva mai nou, ceva care s ne ajute s dep im problemele i greut ile, dorim o Europ a toleran ei i a incluziunii sociale, o Europa construit pe valori fundamentale: pace, libertate, dialog, egalitate, solidaritate i respectarea drepturilor omului; o Europ care s se bazeze pe principiul egalit ii statelor membre. Scopul Uniunii Europene este acela despre care am men ionat mai sus, promovarea democra iei, a moderniz rii structurilor economice i sociale, protec ia mediului i lupta mpotriva excluderii sociale i a s r ciei. n final a putea lansa urm toarea idee: nu Moldova trebuie s intre n spa iul i cultura European , dar Europa trebuie adus la noi acas , astfel s lu m de la ea tot ce este mai bun (proiecte, finan e etc.) i s implement m la noi n ar pentru a ne dezvolta, pentru a p i mai sigur n Europa.

Liceul teoretic Mihai Viteazu

Europa la noi acas