Sunteți pe pagina 1din 42

CUPRINS

I. Introducere .................................................................. 3 II. Discriminarea persoanelor cu dizabilit i.................... 5 III. Cadru legislativ. Ghid pentru angajatori .................. 15 IV. Drepturile persoanelor cu dizabilit i ...................... 21 V. Prejudec i i mituri. Modalit i de rela ionare corect cu persoanele cu dizabilit i ............................ 24 VI. Despre campanie / proiect ...................................... 34 VII. Recomand ri........................................................... 37 VIII. Bibliografie ............................................................ 38

I. INTRODUCERE

RESURSE PENTRU ANGAJATORI: PERSOANELE CU DIZABILIT fI n condi iile acutiz rii deficitului for ei de munc , tot mai multe companii dezvolt strategii de recrutare i selec ie de personal dintre cele mai creative. Un aspect pare ns a fi ignorat de cei mai mul i angajatori: atragerea resurselor umane din rndul persoanelor cu dizabilit i. Persoanele cu dizabilit i reprezint cea mai mare minoritate din Romnia, cu cea mai mare rat de cre tere, potrivit Ghidului pentru angajatori editat de Liga Roman pentru S n tate Mintal . n societatea romneasc exist o prejudecat conform c reia dizabilitatea este n special o problem a persoanelor vrstnice, dar, 72,25% dintre persoanele cu dizabilit i din Romnia apar in grupei de vrst sub 65 de ani; 58,25 % au vrsta cuprins ntre 19 i 65 de ani i 14,15% au vrsta sub 19 ani. Dup cum se vede, marea majoritate a persoanelor cu dizabilit i apar ine grupelor de vrsta n care ar putea munci. n stadiul actual de dezvoltare al economiei romne ti, n care exist zone
3

destul de importante cu o foarte mare cerere de for de munc neacoperit , societatea romneasc nu i poate permite s ignore imensele resurse umane care zac nefolosite n rndul persoanelor cu dizabilit i. Lipsa de informare n rndul companiilor cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilit i, dar i insuficien a demersurilor comunitare de integrare prin munc a acestor persoane, conduc la perpetuarea prejudec ilor i a situa iilor n care persoanele cu dizabilit i sunt discriminate. O astfel de prejudecat este aceea de a presupune c o persoan cu dizabilit i nu poate s execute anumite sarcini sau contribuie la sc derea productivit ii i a profitului unei companii. Realitatea vine s contrazic aceste prejudec i: o persoan cu dizabilit i poate s contribuie semnificativ i pe termen lung la cre terea productivit ii i a profitului companiilor.

II. DISCRIMINAREA PERSOANELOR CU DIZABILIT fI

x CE ESTE DISCRIMINAREA? Orice deosebire, excludere, restric ie sau preferin pe baz de ras , na ionalitate, limb , religie, categorie social , convingeri, sex, orientare sexual , vrst , handicap, boal cronic necontagioas , infectare HIV sau apartenen la o categorie defavorizat care are ca scop sau efect restrngerea sau nlaturarea recunoa terii, folosin ei sau exercit rii, n condi ii de egalitate, a drepturilor i a libert ilor fundamentale, ori a drepturilor recunoscute prin lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice alte domenii ale vie ii publice. (Legea nr.27/2004 privind aprobarea O.G. nr.77/2003 pentru modificarea i completarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare)

x DE CTE TIPURI ESTE DISCRIMINAREA? Discriminarea direct apare atunci cnd o persoan este tratat mai pu in favorabil dect o alt
5

persoan n situa ii comparabile din cauza originii etnice sau rasiale, a religiei ori credin elor, vrstei, orient rii sexuale sau dizabilit ii. Exemplu: Un anun pentru un loc de munc n care se precizeaz c nu sunt admise persoane cu dizabilit i. Discriminarea indirect se produce atunci cnd un anumit criteriu sau procedur , practic aparent neutr ar putea dezavantaja persoane n func ie de ras sau etnie, vrst , orientare sexual , religie sau dizabilitate i nu poate fi justificat n mod obiectiv. Exemplu: La un examen pentru ocuparea unui post, se folose te o limb care nu este neaparat necesar pentru acel loc de munc . Testul ar putea exclude mai multe persoane a c ror limb matern nu este aceea cerut de angajator.

x CE ESTE H RfUIREA? H r uirea este definit ca o un comportament nedorit care are ca efect violarea demnit ii unei persoane i crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. Exemplu: ntr o firm care se ocup de amenajarea spa iilor verzi este angajat un tn r de etnie rom . Colegii lui fac sistematic glume

referitoare la originea sa i spun bancuri cu romi. Tn rul se poate considera h r uit la locul de munc .

x CE ESTE VICTIMIZAREA? Victimizarea este definit ca orice tratament advers, venit ca reac ie la o plngere sau ac iune n justi ie cu privire la nc lcarea principiului tratamentului egal i al nediscrimin rii (Legea nr. 27/2004). Exemplu: O tn r care este h r uit sexual de eful ei a depus o plngere mpotriva lui n instan . Din acel moment n a mai fost inclus n nici un program de perfec ionare al turi de ceilal i colegi de ai ei.

x CE SUNT M SURILE AFIRMATIVE? Sunt m surile care se iau pentru promovarea principiului tratamentului egal pentru o categorie, care, la un moment dat, se afl ntr o pozi ie dezavantajoas fa de majoritate. Ele sunt ini iate pentru a oferi categoriei defavorizate o serie de avantaje cu scopul stabilirii unor sanse reale n accesul la anumite drepturi. Caracteristica principal a acestor m suri este aceea c sunt bine determinate n timp, adic sunt stabilite pe o
7

durat limitat . La finalul perioadei se presupune c factorii care stabileau dezavantajele au fost elimina i. (Sursa: Ghid de informa ii i bune practici n domeniul egalit ii de anse pentru femei i b rba i, CPE, 2004)

x CE ESTE ADAPTAREA REZONABIL PERSOANELE CU DIZABILIT fI?

PENTRU

Spre deosebire de m surile afirmative care se iau facultativ pentru a compensa un dezavantaj al unui grup defavorizat, legisla ia european (2000/78/CE) impune n mod obligatoriu crearea de condi ii de acces n sfera public pentru persoanele cu dizabilit i fizice. Aceasta nsemn c , n cazurile particulare n care se impune, angajatorii trebuie s ia m surile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilit i s aib acces, s participe sau s promoveze la locul de munc sau s beneficieze de instruire, cu excep ia cazului n care astfel de m suri ar presupune un efort dispropor ionat din partea angajatorului. F r astfel de m suri care s r spund nevoilor lor, persoanele cu dizabilit i ar putea fi dezavantajate n asemenea m sur , nct n ar putea s i mai g seasc slujbe.

Exemplu: Pentru a permite unei persoane cu deficien e de auz s aib acces la training, angajatul trebuie s i asigure un interpret. Dac dup un accident de munc , un angajat care presteaz o munc fizic este inapt pentru postul respectiv, angajatorul trebuie s i ofere instruirea necesar i un loc de munc adecvat, la birou.

x CE ESTE R STURNAREA SARCINII PROBEI? Principiul r sturn rii sarcinii probei n cazurile de discriminare este unul relativ recent. El se refer la obliga ia p r ii acuzate de discriminare de a aduce probe pentru a i dovedi nevinova ia. S a aplicat aceast procedur plecnd de la ideea c n cazurile de discriminare, victima are acces limitat la sursele de informare, mai ales n rela iile de munc . R sturnarea sarcinii probei nu nseamn ca victima doar aduce acuza ia, iar partea acuzat se disculp cu probe. Persoana care aduce acuza ia de discriminare n fa a instan ei trebuie s prezinte un minim de probe care s sus in acuza ia. Pe baza acestora, judec torul poate prezuma c a existat o discriminare i poate cere prtului s i dovedeasc
9

nevinov ia. (Sursa: Ghid de informa ii i bune practici n domeniul egalit ii de anse pentru femei i b rba i, CPE, 2004)

x CE ESTE DISCRIMINAREA INSTITUfIONALIZAT ? O lung tradi ie de studiu n sociologie a ar tat c discriminarea mpotriva unor grupuri din societate poate fi cauzat de majoritatea care ader tacit la normele sociale sau la regulile institu ionale i organiza ionale existente. Nu e obligatoriu ca prejudec ile, stereotipurile i ostilitatea direct sau ascuns s fie ntotdeauna factori ai exploat rii unui grup de c tre altul sau ai distribu iei nedrepte a recompenselor. Sexismul institu ionalizat i rasismul institu ionalizat sunt expresiile cele mai r spndite ale acestui fenomen. (Sursa: Dic ionar de sociolologie, ed. a 2 a , Bucure ti, Univers Enciclopedic, 2003)

10

x DISCRIMINAREA PERSOANELOR CU DIZABILIT fI Dizabilitatea reprezint afectarea uneia sau a mai multor func ii esen iale ale fiin ei umane, de natur s diminueze libertatea de expresie sau de ac iune a acesteia. Nu este vorba aici de liberul arbitru, ci de libertatea de mi care i de ac iune restric ionat de disfunc iile sim urilor de distan , ale facult ilor de mobilitate i deplasare, precum i ale instan elor cognitive. Din cauza discrimin rii care aduce cu sine marginalizarea i segregarea anumitor categorii de indivizi viza i de astfel de practici, societatea actual perpetueaz inegalitatea n drepturi a oamenilor, judecndu i i condamnndu i pe cei c ror nu le acord nici m car ansa de a putea s duc un trai decent. Dizabilitatea este doar o chestiune de percep ie. Fiecare om poate face anumite lucruri pe care al ii nu le pot face... Discriminarea persoanelor cu diferite handicapuri se poate manifesta n mod direct prin: x limitarea anselor egale de a participa la via a public ;
11

x limitarea posibilit ilor de a avea o via obi nuit ; x

social

imposibiliatatea de a se angaja i a i c tiga existen a;

x imposibilitatea de a avea acces la anumite institu ii sau utilit i care intervin n via a de zi cu zi. Mai dureroas ns , este acea discriminare subtil , pe care majoritatea oamenilor care nu sufer de nici un handicap nu o con tientizeaz , ci dimpotriv o genereaz i o perpetueaz prin standardele i normele pe care direct/indirect sau inten ionat/neinten ionat le impun asupra tuturor celorlal i. O asemenea discriminare se reg seste spre exemplu n "etichetele" atribuite acestor persoane. Termenii folosi i pentru a le identifica nevoile sunt n sine disciminatorii deoarece de exemplu prin ns i termenul de "dizabilitate", analizat etimologic, li se neag absolut orice fel de abilitate. Aceast fals negare are un impact deosebit asupra identit ii i demnit ii individului. O alt terminologie interpretabil este cea a "handicapului", o persoan nu poate fi n sine "handicapat ". Handicapul nu este altceva dect o stare
12

consecutiv deficien ei cu care persoana s a n scut sau pe care a dobndit o. Societatea na te "handicapul" prin normele impuse, norme construite de o majoritate care dicteaz o anumit stare de "normalitate". Negarea anumitor drepturi fundamentale cum ar fi dreptul la o educa ie adaptat n func ie de "diferitele abilit i", accesul la o ngrijire medical adecvat , posibilitatea de a nv a o meserie n concordan cu abilit ile individuale i posibilitatea de a i c tiga propria existen , dreptul de a i exprima sexualitatea, etc. Toate aceste aspecte reprezint acte discriminatorii, iar privite n ansamblu au un impact deosebit asupra individului i dezvolt rii sale armonioase. Persoanele cu dizabilit i sunt excluse de la via a sociala (plimbndu se doar ntre locuin i institu ii specializate), fiindu le adesea ngr dit dreptul de a intra n contact cu un mediu care i ar putea face s simt realitatea care i nconjoar . Pentru subiec ii dizabilit ii, barierele sunt exterioare, au caracter mecanic, tehnologic sau administrativ. Independen a specific n plan social nseamn , pentru ace ti oameni, rampe i alte mijloace de acces i de deplasare pe care le ntelege toat lumea pentru c , dac nu sunt vizibile, pot deveni vizualizabile. Dar, peste toate acestea, e nevoie de
13

servicii specifice, de organizare, de educa ie adecvat , de profesionalizare onorant i onorabil , de amenajarea unor locuri de munc i, mai cu seam , de recunoa terea de c tre autoritatea public a adev rului ingr dirii sociale a libert ii unui important num r de cet eni i purcesul la decizia politic reparatoare n spiritul imperativ al drepturilor omului. Numai c lumea e n a a fel f cut nct, prin adncul i pe fa a ei, lunec unele dizabilit i i disfunc ii omene ti, care se v d i altele, care nu se v d. Odat cu acestea mai de pe urm , sunt afectate con tiin a, spiritul... Loviturile i le car omului deficien ele mintale i cele psihice. Iar aici, precump nitor, nu se cade s mai vin vorba despre libertate, ci despre handicap. n acest context, nu este de mirare faptul c persoanele cu handicap sunt foarte pu in vizibile n societate, neavnd sus inere pentru a i putea dezvolta atitudinea civica i pentru a putea participa n diferite moduri la luarea anumitor decizii care le influen eaz prezentul i viitorul. La urma urmei, speran a, nu doar c moare ultima, dar ofer i anse egale pentru toat lumea... a a ca, mergem nainte cu anse egale la speran !

14

III. CADRU LEGISLATIV. GHID PENTRU ANGAJATORI

Ignoran a angajatorilor fa de suferin a persoanelor cu handicap a determinat autorit ile din ara noastr ca n anul 2006 s formeze un cadrul legislativ cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilit i. Acesta a intrat n vigoare n decembrie 2006 (Legea 448), fiind prea pu in cunoscut ns n rndul angajatorilor. Potrivit Legii 448/2006, persoanele cu dizabilit i se pot ncadra n munc innd cont de preg tirea profesional i capacitatea lor de munc . Orice angajator cu peste 50 de angaja i este obligat, prin aceast lege, s angajeze persoane cu dizabilit i ntr un procent de cel putin 4% din num rul total de angaja i. Primele articole ale acestei legi prezint ca principale scopuri integrarea persoanelor cu handicap, respectarea drepturilor avute de c tre acestea, prevenirea i combaterea discrimin rii lor, egalitatea de anse i egalitatea de tratament n ceea ce prive te ncadrarea n munc i ocuparea for ei de munc . Cel mai important aspect al acestei legi este principiul egalit ii care presupune tratarea rela iei de
15

munc dintre un angajator i un angajat, n acela i regim, indiferent dac cel din urm are un handicap sau nu. Cu toate acestea, o bun parte dintre companiile cu peste 50 de angaja i prefer s pl teasc lunar c tre bugetul de stat o sum reprezentnd 50% din salariul de baz minim brut pe ar pentru fiecare loc de munc n care nu au ncadrat persoane care prezint dizabilit i, n num rul prev zut n respectivul cadru legislativ. O alt modalitate de a evita angajarea persoanelor cu dizabilit i de c tre companiile cu peste 50 de angaja i se refer la achizitionarea lunar de produse sau servicii de la o unitate protejat , n valoarea sumei datorate statului (Legea 448/2006, art. 77, al. 3). Legea 448/2006 aduce totu i o serie de beneficii fiscale companiilor care angajeaz persoane cu dizabilit i. Astfel, o parte dintre cheltuielile suplimentare generate de angajarea unei persoane cu handicap sunt deductibile de la calculul profitului impozabil: cheltuielile pentru adaptarea locului de munc sau cele efectuate pentru achizi ionarea utilajelor de produc ie destinate persoanei cu handicap, cheltuielile legate de transportul acestor persoane de la domiciliu la locul de munc , transportul materiilor prime i al produselor de la domiciliul persoanei cu handicap angajate pentru munc
16

la domiciliu etc. n privin a integr rii n munc , prin Legea 448/2006 sunt deductibile din bugetul asigur rilor de omaj pl tite c tre bugetul de stat i cheltuielile de preg tire, formare i orientare profesional ori de ncadrare n munc a persoanelor cu handicap. La angajarea pe o perioad nedeterminat a absolven ilor cu handicap, angajatorii beneficiaz , de asemenea, de subven ii din partea statului. Legea n cauz reglementeaz i faptul c o persoan cu dizabilit i care se ncadreaz n munc nu i pierde indemniza ia lunar i nici bugetul complementar, care se acord indiferent de venituri. Mai mult, persoanele cu handicap sunt scutite de impozitul pe salarii, dac au handicap grav sau accentuat pot beneficia de transport gratuit, pot s lucreze mai pu in de opt ore pe zi i se bucur de concediu de odihn suplimentar, de perioad de prob la angajare care este platit , dar i de preaviz pl tit la desfacerea contractului de munc din ini iativa angajatorului. Practic, n func ie de preg tirea profesional i de capacitatea de munc , o persoan cu dizabilit i poate s desfa oare activit i diverse, indiferent de domeniul de activitate al companiei angajatoare. Potrivit Ghidului pentru angajatori editat de Liga Romn pentru
17

S n tate Mintal , n orice companie mare, fie c este din domeniul construc iilor, al industriei grele sau u oare, al transporturilor sau al comer ului, exist posturi care se pot adapta u or abilit ilor persoanelor cu diferite deficien e: recep ioner marf /servicii, comisionar, operator xerox, contabil, telefonist, secretar, casier/vnz tor (). Cel mai important factor este voin a pe de o parte a angajatorilor, de a accesibiliza locurile de munc , i pe de alt parte a persoanelor cu dizabilit i, de a se integra profesional n pofida tuturor barierelor. ncadrarea n munc a persoanelor cu dizabilit i duce la consolidarea unei rela ii pe termen lung ntre angajat angajator, fapt care asigur , astfel, desf urarea activit ii companiei ntr un ritm constant i profitabil, dar i promovarea imaginii companiei n comunitate.

18

BENEFICII PENTRU ANGAJATORI Chiar dac aceast lege pare s fie f cut numai n sprijinul persoanelor cu handicap, companiile care au astfel de angaja i pot beneficia de anumite drepturi preferen iale precum: x deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adapt rii la locul de munc a angajatului respectiv i achizi ion rii utilajelor i echipamentelor utilizate n procesul de produc ie de c tre acesta; x deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munc , precum i a cheltuielilor cu transportul materiilor prime i al produselor finite la i de la domiciliul persoanei cu handicap, angajat pentru munca la domiciliu; x decontarea din bugetul asigur rilor pentru omaj a cheltuielilor specifice de preg tire, formare i orientare profesional i de ncadrare n munc a persoanelor cu handicap; x o subven ie de la stat, n condi iile prev zute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor
19

pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare. Poate n spatele aparen elor de persoane neputincioase, n unii oameni cu dizabilit i se ascund adev ra i profesioni ti, oameni puternici i talenta i care ar putea diminua lipsa de talente din anumite domenii. n rile europene, angajatorii au n eles acest lucru, iar faptul c ei privesc n mod egal candida ii, indiferent de starea lor fizic , nu mai reprezint un lucru nou. Din p cate pentru Romnia, acest lucru este nc rar ntlnit.

20

IV. DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILIT fI

DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILIT fI: x ocrotirea s n t ii recuperare; prevenire, tratament i

x educa ie i formare profesional ; x ocuparea i adaptarea locului de munc , orientare i reconversie profesional ; x asisten social , respectiv servicii sociale presta ii sociale; i

x locuin , amenajarea mediului de via personal ambient, transport, acces la mediul fizic, informa ional i comunica ional; x petrecerea timpului liber, acces la cultur , sport, turism; x asisten juridic ;

x facilitate fiscal ; x evaluare i reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de c tre
21

membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani. DREPTURI ALE ANGAJAfILOR CU HANDICAP Pentru c fac parte dintr o categorie special de angaja i, persoanele cu handicap beneficiaz la locul de munc de ni te drepturi suplimentare fa de restul angaja ilor. Acestea includ: x cursuri de formare profesional ; x adaptare rezonabil la locul de munc ; x consiliere n perioada prealabil angaj rii i pe parcursul angaj rii, precum i n perioada de prob , din partea unui consilier specializat n medierea muncii; x o perioad de prob la angajare, pl tit , de cel pu in 45 de zile lucr toare; x un preaviz pl tit, de minimum 30 de zile lucr toare, acordat la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

22

x posibilitatea de a lucra mai pu in de 8 ore pe zi, n condi iile legii, n cazul n care beneficiaz de recomandarea comisiei de evaluare n acest sens; x scutirea de plata impozitului pe salariu.

23

V. PREJUDEC fI bI MITURI. MODALIT fI DE RELAfIONARE CORECT CU PERSOANELE CU DIZABILIT fI


MIT Persoanele cu dizabilit i reprezint cel mai mic segment din popula ia Romniei. Dizabilitatea este o condi ie patologic neobi nuit . REALITATE Persoanele cu dizabilit i reprezint cel mai numeros grup minoritar din Romnia.

Dizabilitatea este o parte normal a vie ii, experimentat aproape de oricine, n special la vrsta b trne ii. Aproape o treime din familiile romnilor includ cel pu in un membru persoan cu dizabilit i. Dizabilitatea afecteaz orice familie odat i odat

Dizabilitatea afecteaz membri familiilor altor persoane.

Dizabilitatea este n

72,25% dintre persoanele cu


24

special o problem a persoanelor vrstnice.

dizabilit i din Romnia apar in grupei de vrst sub 65 de ani; 58,25 % au vrsta cuprins ntre 19 i 65 de ani i 14,15% au vrsta sub 19 ani. Majoritatea deficien elor sunt foarte pu in vizibile. Bolile de inim sau alte boli interne sunt dintre cele mai des ntlnite cauze care produc sc derea mobilit ii.

Majoritatea persoanelor cu dizabilit i sunt fie utilizatori de fotoliu rulant, fie nev z tori, fie surzi.

Persoanele cu dizabilit i nu sunt integrate pe pia a muncii deoarece dizabilitatea i mpiedic s munceasc .

Multe persoane cu dizabilit i chiar lucreaz i multe altele ar putea s munceasc dac li s ar oferi locuri de munc accesibilizate.

Persoanele nev z toare

Un programator nev z tor


25

sau surde, care au paralizie cerebral , tetraplegie sau alt deficien a sever nu pot fi angajate n locuri de munc obi nuite.

poate folosi un computer prev zut cu un sintetizator de voce. Un func ionar surd poate comunica cu clien ii folosind un mecanism de telecomunica ii. O persoan cu paralizie cerebral se poate deplasa la locul de munc folosind un fotoliu rulant electric i poate comunica cu colegii folosind o tastatur special sau un sintetizator de voce. Majoritatea limit rilor func ionale pot fi dep ite cu ajutorul tehnologiei asistive.

Persoanele cu retard Persoanele cu dificult i de mintal sau alte deficien e nv are chiar muncesc. Cu mintale nu i pot ajutorul serviciilor de suport men ine un loc de aceste persoane reu esc s i munc stabil. p streze slujbele permanente i pl tite.

26

Persoanele cu dizabilit i primesc ajutoare financiare de la stat i, din aceast cauz , nu mai vor s munceasc . Dizabilitatea este o problem pur medical .

Aproximativ 79% din adul ii cu dizabilit i care nu lucreaz ar prefera s fie ncadra i n cmpul muncii.

Dizabilitatea este o problem a drepturilor omului. Este vorba de dreptul persoanelor cu dizabilit i la o via a independent . n rile n care exist aceast experien profesorii i p rin ii au fost de acord c educa ia inclusiv aduce beneficii att elevilor cu dizabilit i, ct i colegilor lor f r dizabilit i. Barierele fizice i arhitecturale care mpiedic accesul unei persoane cu dizabilit i ntr o cl dire sunt
27

Integrarea copiilor cu dizabilit i n nv mntul de mas reduce standardele educa ionale.

Dac faci o ramp la o cl dire ai rezolvat problema accesibilit ii persoanelor cu

dizabilit i.

mult mai complexe i includ: accesul pe holuri, s li, etaje superioare, corpuri sanitare, etc. Facilit ile de accesibilizare sunt folosite de mai multe categorii de persoane: persoane cu mobilitate redus (permanent sau temporar ), mame cu copii n c rucior. Societatea n ansamblul ei pierde de fiecaredat cnd un individ este mpiedicat s ias din cas ,s se duc la servici, s i fac cump r turi, s apeleze la servicii bancare sau s m nnce la restaurant. Persoanele cu dizabilit i aproape 13% dintre romni au acelea i drepturi fundamentale la independen i la deplina participare n societate c
28

Facilit ile de accesibilizare sunt folosite numai de o categorie mic de persoane.

orice alt persoan . Oamenii de afaceri pot da faliment dac sunt for a i s nl ture barierele arhitecturale. Barierele arhitecturale existente trebuie nl turate atunci cnd acomodarea este realizabil . Construc iile noi sau cele renovate pot fi u or accesibilizate nc din faza de proiectare la o frac iune din costul necesar nl tur rii barierelor fizice deja existente.Persoanele cu dizabilit i, constituie, deasemenea, o pia profitabil pentru multe afaceri sau servicii. Dac sistemul de transport n comun ar fi accesibil num rul persoanelor cu dizabilit i care l folosesc ar cre te considerabil.

Persoanele cu dizabilit i nu utilizeaz sistemul de transport n comun, deci accesibilizarea acestuia este inutil .

29

Prea multe locuri de parcare sunt rezervate pentru persoane cu dizabilit i.

n special n parc rile mari, numarul legal al locurilor de parcare accesibilizate este cu mult mai mic dect necesarul.

30

Lista de mai jos v ofer exemple concrete de limbaj nepotrivit i potrivit: LIMBAJ NEPOTRIVIT: 1.Handicapa i 2.Persoane cu handicap 3.Copii cu handicap 4.Invalizi 5.Beteag, nes n tos, diform 6.bchiop LIMBAJ CORESPUNZ TOR: 1.Persoane cu dizabilit i 2.Persoane cu dizabilit i 3.Copii cu dizabilit i 4.Persoane cu dizabilit i 5. Persoan cu dizabilit i 6. Persoan cu deficien fizic

7.Persoanele cu handicap sever/grav 7.Persoan care necesit asisten personal substan ial sau semnificativ 8.Sufer de.... Exemple: El este o victim a paraliziei
31

8.Tr ie te cu (o numit stare medical ) Exemple:

cerebrale O femeie chinuit de distrofie muscular 9. Persoan n c rucior 10.Boli mintale/probleme de s n tate mintal

El are paralizie cerebral O femeie cu distrofie muscular 9. Utilizator de fotoliu rulant 10.Tr ie te cu o anumit problem de s n tate mintal sau se precizeaz diagnosticul dac acest lucru e de bun sim , ns este de preferat s i se spun pe nume 11.Persoane cu dificult i de nv are 12.Persoane cu dificult i de nv are 13.Persoane surde/persoane care aud greu sau persoane cu deficien e de auz

11.Handicapa i mintal

12.Dizabilit i de nv are

13.Surzii

32

14.Orbii

14.Persoane nev z toare/persoane par ial v z toare sau persoane cu deficien e vizuale 15. Asisten i personali

15. ngrijitori (referindu se la ngrijitorii pl ti i care vin la domiciliu) 16.Nevoi speciale

16.Cerin e specifice (preciza i care sunt acestea) 17.Toalet accesibil 18.Parcare pentru persoane cu dizabilit i / parcare accesibil

17.Toalet pentru handicapa i 18.Parcare pentru handicapa i

33

VI. DESPRE CAMPANIE / PROIECT


DESCOPER OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT O CAMPANIE PENTRU EGALITATEA DE bANS PE PIAfA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILIT fI. Campanie pentru promovarea diferitelor forme alternative i flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilit i, organizat n cadrul proiectului "Centrele de Incluziune Social oportunitate pentru facilitarea particip rii pe pia a muncii a grupurilor vulnerabile " POSDRU/96/6.2/S/61237

Asocia ia Institutul pentru Politici Sociale n parteneriat cu Asocia ia Glasul Romilor Pro Europa, Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj Filiala Bistri a, Funda ia Solidaritate i Speran , Asocia ia Vasiliada, Asocia ia Pro Tinere e Alba Iulia, Funda ia Filantropia Timi oara, Asocia ia Partida Romilor "PRO EUROPA" anun lansarea campaniei pentru promovarea diferitelor forme alternative i flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilit i DESCOPER OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT O CAMPANIE PENTRU EGALITATEA DE bANS PE PIAfA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILIT fI ".
34

Campania se desf oar n municipiul Bucure ti i n jude ele Teleorman, Bistri a N s ud, Ia i, Dolj, Alba, Timi i Buz u n perioada iunie 2011 august 2011 i urm re te promovarea si diseminarea de informa ii n cadrul poten ialilor angajatori n ceea ce prive te dezvoltarea unor noi locuri de munc protejate n ntreprinderi. Poten ialii angajatori vor lua la cunostin diferite forme alternative i flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilit i, care din cauza deficien elor lor ar putea avea dificult i n adaptarea la organizarea tradi ional a muncii (n special utilizarea tehnologiei informa iei i a internetului). Persoanele cu dizabilit i reprezint minoritatea cea mai mare din ara noastr i cu cea mai mare rat de cre tere. De i n societatea romneasca exist o prejudecat conform careia dizabilitatea este n special o problem a persoanelor vrstnice, mai mult de 50% au vrsta cuprins ntre 19 65 ani, vrst n care ar putea munci. Astfel, proiectul r spunde nevoii societ ii romne ti de a explora imensele resurse umane care zac nefolosite n rndul persoanelor cu dizabilit i. Proiectul Centrele de Incluziune Social oportunitate pentru facilitarea particip rii pe pia a
35

muncii a grupurilor vulnerabile este cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa Prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Interven ie 6.2. mbun t irea accesului i particip rii grupurilor vulnerabile pe pia a muncii. (www.politicisociale.ro)

36

VII. RECOMAND RI
x Furnizarea unui acces real la educa ie i angajare pentru persoanele cu dizabilit i este cheia incluziunii sociale a acestora, i o modalitate de a le facilita munca i convie uirea n cadrul comunit ii ca cet eni cu drepturi egale; x Realizarea unui program de informare pentru apar inatorii legali privind problematica angaj rii n munc a persoanelor cu dizabilit i; x Promovarea legisla iei n domeniul integr rii profesionale a persoanelor cu dizabilit i; x Sus inerea de programe locale i guvernamentale n domeniul integr rii socio profesionale a persoanelor cu dizabilit i; x Consultan acordat nu doar persoanelor cu dizabilit i, ci i angajatorilor, cu privire la necesitatea accesibiliz rii i adapt rii locului de munc i facilit ile acordate prin legisla ie acestora.

37

VIII. BIBLIOGRAFIE
x Ghidul pentru angajatori editat de Liga Romn pentru S n tate Mintal , cf. http://www.prostemcell.ro/images/stories/down load/ghid_angajatori_persoane%20cu_dizabilitati .pdf x Art. 6 Legea 448/2006 Drepturile persoanelor cu handicap, cf. http://legeaz.net/legea 448 2006/art 6 drepturile persoanelor cu handicap x Totul despre angajarea persoanelor cu handicap, Luca Romanov, cf. www.unica.ro/cariera x Ne ansa care distruge speran e i vise, Micu Irina , cf. http://principiuldicriminarii.wordpress.com x Resurse pentru angajatori: persoanele cu dizabilit i, cf. http://www.financiarul.com/articol_3532/resurs e pentru angajatori persoanele cu dizabilitati.html x Factori determinan i privind angajarea n munc a persoanelor cu dizabilit i mentale grave i
38

accentuate, cf. http://www.ifes.ro/docs/AncaMercea APAHNP Cluj.pdf x www.antidiscriminare.ro ; www.politicisociale.ro

39

40

S-ar putea să vă placă și