NOTE DE LA CURSUL DE HOMEOPATIE ± BUCURESTI 2006-2007 adresate (numai) medicilor cursanti: http://www.teleianuhomeopat.3x.ro/Curs_01.

htm http://www.homeopatia.ro/Curs_03.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_03.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_04.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_05.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_06.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_07.htm Convocarea I-a (noiembrie 2006) y Bazele stiintifice si principiile homeopatiei y Forta vitala y Consultatia homeopatica in cazurile cronice Convocarea II-a (decembrie 2006) y Modalitati, alternante, concomitente y Aconitum napellus y Dulcamara y Durata de actiune a remediilor Convocarea III-a (27-28 ianuarie 2007) y Homeopatie si biotipologie. constitutii. y Remedii frecvent indicate in traumatisme (materia medica) y Tratamentul homeopatic in traumatisme (terapeutica) y Miasmele in homeopatie (generalitati) y Miasma psorica y Sulphurus y Psorinum y Sulphurus iodatum Convocarea IV-a (24-25 februarie 2007) y Tuberculinismul y Tuberculinum y Natrum muriaticum y Natrum carbonicum y Natrum phosphoricum y Natrum sulphuricum y Pulsatilla y Platina y Silicea Convocarea V-a (24-25 martie 2007) y Grupul Calcarea (Dr. Nicoleta Bratcoveanu, Dr. Atena Antonescu) y Sicoza - generalitati (Dr. Ioan Teleianu) y Medorrhinum (Dr. Mariana Galesanu) y Thuja (Dr. Silvia Nedelcu) y Grupul Kalium (Dr. Dorin Dragos) y Grupul Argentum (Dr. Doina Pavlovschi) y Aurum ( Dr. Ileana Rindasu) Convocarea VI-a (19-20 mai 2007) y Miasma Luetica - Dr. M. Galesanu y Luesinum - Dr. Adrian Dumitrescu y Materia Medica - Phosphorus, Arsenicum album, Staphysagria, Belladonna, Bromium - Dr. D. Pavlovschi y Materia Medica - Lachesis, Conium - Dr. Ileana Rindasu y Medicamentul homeopatic Convocarea VII-a (16-17 iunie 2007) y Medicamentul homeopatic - Dr. Nicoleta Bratcoveanu - 1-

y y y y y y

Evaluare de etapa - Dr. Doina Pavlovschi, Dr. Nicoleta Bratcoveanu, Dr. Ileana Rindasu Materia medica - Lycopodium - Dr. I. Rindasu Materia medica - Chelidonium, China - Dr. Silvia Nedelcu Materia medica - Nux Vomica - Dr. Adrian Dumitrescu Materia medica - Sepia, Ignatia - Dr. D. Pavlovschi Materia Medica - Bryonia, Rhus Toxicodendron - Dr. Secil Omer

CONVOCAREA I-A (25 - 26 noiembrie 2006) http://www.teleianuhomeopat.3x.ro/Curs_01.htm y y y Bazele stiintifice si principiile homeopatiei Forta vitala Consultatia homeopatica in cazurile cronice

Dr. Ioan Teleianu - note de curs ± 2006 BAZELE TIIN IFICE I PRINCIPIILE (LEGILE) HOMEOPATIEI Fiecare tiin are anumite principii fundamentale care ghideaz întregul sistem. Homeopatia, ca tiin a tratamentului medical are o filozofie a sa proprie i terapeutica sa este bazat pe anumite p rincipii fundamentale, astfel: Legea similitudinii Legea remediului unic Legea dozei minime (infinitezimalit ii) Se adaog : Doctrina provingurilor Teoria bolilor cronice Teoria For ei vitale Legea asem n rilor (similitudinii) Despre Similitudine i Identitate Men ionarea acestei legi ne trimite mult înainte de Hahnemann i anume la Hippocrate i Paracelsus i la alte texte antice. Dar Hahnemann a fost acela care identificat universalitatea acestei legi i a scos -o din uitarea timpurilor pentru a o aduce la baza unui sistem complet de medicin . Dedus în urma experimentelor i confirmat de experien a clinic , legea asem n rilor poate fi definit : orice substan este capabil s deregleze un organism, dereglare care se traduce printr-un ansamblu de simptome. Aceia i substan va fi apoi capabil s vindece un bolnav care prezint acele astfel de simptome. Putem vorbi astfel de producerea unei Äboli artificiale´, a a cum a conceput-o Samuel Hahnemann. ÄNu r mâne deci alt metod eficace de a folosi medicamentele contra bolilor, decât de a recurge la metoda homeopatic , cu ajutorul c reia se caut , pentru a-l îndrepta contra totalit ii simptomelor cazului morbid individual, pe acela dintre toate medicamentele c ruia i se cunoa te bine maniera de a ac iona asupra omului s n tos, i care posed facultatea de a produce boala artificial cea mai asem n toare bolii naturale, cu care avem de a face´ (S. Hahnemann) Legea similitudinii nu este un principiu de identitate ; ea se bizuie pe principiul analo giei : boala produs de manier Äartificial ´ nu poate s fie identic în putere bolii reale, ea este analoag (comparabil ) i asem n toare. Similitudinea este o asem nare, o afinitate simptomatic . Nu poate avea caracter « identic » pentru c experimentarea a fost f cut pe subiec i s n to i iar în practic noi avem de a face cu o persoan bolnav .

- 2-

Este vorba de compararea simptomelor bolnavului cu cele ale remediului, deci dou realit i diferite, pentru stabilirea gradului de similitudine între ele. De fapt, compararea prive te simptomele Äbolii naturale´ i semnele bolii exprimate de bolnav. Homeopatia vindec prin analogie nu prin identicitate. Samuel Hahnemann explic clar în Organon et în Bolile cronice : «Dou boli care difer bine una de alta ca gen, dar care se aseam n mult privind manifestarea i efectele lor, adic în ceea ce prive te simptomele i suferin ele pe care ele le determin , se distrug totdeauna în mod reciproc, imediat ce ele ajung s se întâlneasc în acela i organism. Cea mai puternic o distruge pe cea mai slab . Cauza acestui fenomen nu este greu de în eles. Boala mai puternic ce survine, având asem nare cu cea veche în maniera ei de ac iona, invadeaz i chiar prefer p r ile care fuseser pân atunci atacate de aceasta din urm , care, mai slab decât ea, se stinge, ne mai putându- i exercita activitatea ei. La fel ca flama unei l mpi de lumin care se terge rapid în nervul optic, în fa a razelor soarelui, care p trund în ochii no tri cu for mult mai puternic " (Organon § 45) S presupunem c am da unei persoane un remediu identic cu maladia sa, în acest fel noi nu facem decât s read og m o miasm identic cu cea existent în organism. Nu putem avea în acest caz niciun fel de vindecare. E ca i când mecanismele organismului se învârtesc pe loc i nu pot s elimine ceea ce îl tulbur . Pentru c Äidentic´ este Äasem n tor lui însu i´ Scopul homeopatiei nu este de a face bolnavul asem n tor bolii naturale, adic s prezinte o perfect asem nare cu ea ; finalitatea ei este s aduc organismului acea transformare care s -i permit s treac de la o stare (boal ) la alta (vindecare), dându-i un remediu Äînrudit´, echivalent dar nu omolog. « Niciodat homeopatia nu a pretins s vindece bolile prin aceia i putere cu cea care le-a produs ; ea vrea s o fac printr-o putere care nu este deloc identic , ci numai analoag cu boala´ (Samuel Hahnemann). Concep ia similitudinii este desigur o lege unic ; enun area sa a permis s se stabileasc o rela ie între fenomene (manifest ri morbide) dup o metod experimental i deductiv , r spunzând unor reguli precise. Unii vorbesc de acum de un fel de concept homeopatic sau de rela ie terapeutic de similitudine. Totu i, ea seam n a fi mai aproape de un principiu decât de un concept. Conceptul este abstrac ie; principiul este originea, cauza prim , sursa i tocmai acest lucru a fost conceput de Hahnemann : legea asem n rilor sau principiul similitudinii este cheia de bolt , punctul de plecare al homeopatiei. Fa de ceea ce se mai întâmpl în practic , se pare c mul i terapeu i homeopa i n-au sesizat sensul profund i neobi nuit al acestei legi, nu i-au clarificat aspectele profunde definitorii ale homeopatiei, subtilit ile valorice ale acesteia, plecând de la principiul similitudinii. Aceast împlinire cere o munc continu , ani de practic i reflexie, de fapt homeopatia este opera Legea individualiz rii (De la globalitate la entitate (individ) Homeopatia consider mai întâi Äbolnavul´, înaintea bolii. Persoana este luat în considerare în totalitatea ei : în func ie de ce este, de retenul s u, de istoria sa i nu numai în func ie de simptomele corespunz toare sau de efectele bolii. Bolnavul este observat în realittea sa complex , spa io-temporal , deci legat de spa iu (corp, calit i înn scute) i timp (istorie, calit i dobândite); pentru a cunoa te cauza declan ant trebue adus la zi din memoria pacientului orice eveniment semnificativ (episod), cât ar fi de vechiu, îndep rtat sau insignifiant. Fiin a este considerat ca o ent itate reac ional . Discu ia cu bolnavul trebue s creieze o sinergie a triunghiului Äremediu, persoan , for vital ´. Boala este expresia unei etape în via a bolnavului i nu poate fi izolat de ansamblul istoriei persoanei. Pacientul vine totdeauna pentru o particularitate simptomatologic , care este motivul consulta iei dar asta nu însemneaz c asta este totul. Persoana este ceea ce ne intereseaz în primul rând, înainte de particularitatea etiologic . Particularit ile sunt studiate numai pentru a confirma remediul. « Totalitatea este mai important decât detaliul. Nu jongla i niciodat cu particularit ile în defavoarea întregului. » (M. Tyler) S facem ca remediul s apar din vorbele pacientului i de aceea discu ia cu el trebue s vizeze acest lu cru, s furnizeze maximum de informa ii privind descrierea apari iei suferin elor, a factorilor declan an i, a altor simptome concomitente, etc. i a ceea ce face ca starea sa s fie diferit de a altui pacient bolnav. Pacientul, în final, trebue s ne permit s avem acces la ceea ce este el, acesta este scopul interogatoriului, ca s percepem care poate fi cheia sa personal , care s duc la vindecare profund . - 3-

Legea dilu iilor poten ate (infinitezimale) No iunea de dinamizare infinitesimal s-a n scut din constatarea f cut de Hahnemann c medicamentele, date chiar în doze mici, antreneaz agrav ri temporare. Pentru a modera acest fenomen el a c utat s atenueze efectul produselor folosite crescând progresiv diluarea lor, dinamizându-le. Acest fenomen, al ac iunii remediilor mult diluate ridic întreb ri adesea insolubile pentru unii oameni de tiin , mai ales c produsele homeopatice au efecte terapeutice i dup ce practic nu mai exist nicio molecul din substan a initial . Aici trebue s accept m c modific rile sunt nu numai de ordin cantitativ ci i calitativ, a a cum confirm cercet rile fizicii cuantice. Un remediu homeopatic ac ioneaz pentru c este similar bolii dar prin prepararea sa el devine cevat mai puternic, gra ie dinamiz rii. În fapt, dilu ia suprim toxicitatea substan ei. Modificând remediul, dinamizarea cre te ac iunea sa, motiv pentru care Hahnemann afirm de «substan energetic », remediul devenind purt tor de mesaj. Acest lucru schimb i parametrii posologiei în homeopatie, o singur granul fiind suficient pentru a face ca informa ia vindec toare s treac i s finalizeze actul terapeutic. De aceea un remediu homeopatic este cu atât mai puternic cu cât este mai « asem n tor » persoanei respective. « Puterea curativ a medicamentelor este deci fondat pe proprietatea pe care ele o au de a duce la na terea simptomelor asem n toare celor ale bolii i care dep esc în for pe acestea din urm . De unde deducem c boala nu poate fi distrus i vindecat de o boal oarecare, radical , rapid i durabil , decât cu ajutorul unui medicament capabil s provoace la omul s n tos, ansamblul simptomelor celor mai asem n toare totalit ii acestora, i dotat în acela i timp de o energie superioar celeia pe care ea o posed ´ (Samuel Hahnemann). ADDENDA Controverse (Extras din lectia tinuta de Dr.doc. Gh. Bungetzianu in anul 2004) 1. Este greu de împ cat conceptul Äceva asem n tor vindec ceva asem n tor´ cu Farmacologia clasic . Deoarece sentin a enun at postuleaz c o aceea i substan poate i provoc o serie de simptome, i le poate i vindeca atunci când este administrat în dilu ie mare, preparat dup metode specifice. De i Legea invers rii efectului dup doz a fost enun at înc din 1878 de c tre Arndt i Schultz, care, lucrând pe levuri au constat c excita iile mici provoac cre terea activit ii vitale; excita iile medii o amplific ; cele puternice o frâneaz ; excita iile exagerate o abolesc. A fost utilizat concret abia de c tre Claude Bernard i Brown Sequard: Äexcita ia moderat a unui element nervos provoac o exaltare (dinamogenie) a func iilor care depind direct sau reflex de acest element. O excita ie puternic poate s aboleasc acelea i func ii´. Claude Bernard spunea: Äorice substan care, în doz mic , excit propriet ile sau func iile unui element anatomic, în doze mari, le suprim ´. În schimb, în natur , legea invers rii efectului ni se arat ca o lege universal . Cine a avut ocazia s se apropie de o cascad mare a putut observa direct cum, al turi de uvoiul masiv de ap care cade cu zgomot, urmând legea gravita iei, în atmosfera din jur plute te o boare de pic turi minuscule care floteaz cu atât mai bine i mai sus, cu cât dimensiunile particulelor sunt mai mici. Alt exemplu este dat de fenomenul capilarit ii: într-o conduct cu un diametru apreciabil un lichid cujrge în jos, ascultând de legea gravita iei, iar pe de alt parte, într -un tub capilar, lichidul urc , reprezentând un fenomen antigravita ional. Cu cât dimensiunea lumenului este mai mic , cu atât ascensiunea este mai evident . S ne gândim la faptul c într-un arbore de Sequoia gigantea, seva urc peste 20 de metri în l ime i ajunge în vârful fiec rei ml di e i frunzuli e. Alt exemplu : dac apropiem o flac re de un fir de platin gros de câ iva milimetri, el se va dilata, revenind apoi la dimensiunea precedent . Dar, dac apropiem o flac r de un fir capilar de platin , acesta ia foc i se distruge. i în acest caz se poate observa comportamentul total diferit, dup cum difer cantitatea de materie. Asemenea exemple ar mai putea fi date.

- 4-

O alt cauz de refuz în a accepta homeopatia se refer la concep ia c ³o substan devine mai activ farmacologic pe m sur ce este tot mai diluat ´. de 200 de ani. care parvine urechilor noastre gra ie undelor sonore. de exemplu.5- . i. adic o dilu ie foarte mic . dup care. din contra. Einstein a blamat cu asprime pe cei care nu in seama de acest lucru: ÄNumai pro tii pot s cread c ceea ce se potrive te unui elefant se potrive te i unei furnici´. s-a constatat c principiile i legile din fizica newtonian nu se mai aplic . Acest lucru nu se poat e explica decât dac se admite c . Recent. La o Mas rotund organizat de c tre Academia de tiin e Medicale. un distins farmacolog m-a apostrofat astfel : Äîn farmacologie exist o lege ± a poten ei: cre ti doza. Apoi a transmis sunetul respectiv într -o camer de 10 ori mai mare decât prima i apoi în alta de 10 ori mai mare decât a doua i. La baza acestui fenomen stau schimburi în structura spa ial a solventului. voi sc de i doza atât de mult încât nu mai poate fi nici un efect´. E = electrical field). Indiferent de num rul dilu iilor. ceea ce face ca i concentra ia de cristale IE s creasc o dat cu num rul dilu iilor. pe o band de magnetofon. Este vorba de faptul c dilu iile homeopatice sunt a a de mari încât dep esc num rul lui Avogadro. timp în care a preluat propriet ile de la substan a activ . iar de 10 ori mai mare. Tot astfel i informa ia farmacologic poate trece pe solvent. Este remarcabil cât de stabile sunt aceste cristale odat formate.este ilustrarea faptului c reducerea la extrem a masei la cantit i extrem de mici nu se întov r e te cu o reducere a energiei. bomba atomic . homeopa ii. exist un contraargument pe care criticii Homeopatiei îl socoresc de mare greutate. aceste cristale apar când substan a respectiv ajunge s fie în propor ie de 1 la 100 milioane p r i de ap = în dilu ii homeopatice. Atunci când fizica a început s studieze fenomenele dintr-un registru de marimi extrem de mici. cre te efectul. Aceste cristale nu se topesc chiar dac apa este înc lzit i nici dup dilu ii repetate. cristalele IE continu s p streze forma specific pentru substan a ini ial introdus în apa distilat . Ast zi tr im într-o lume în care se petrec într-una transferuri de informa ie. alte clustere de cristale se adaug la cele existente. ca în multe alte domenii ± i cel mai ilustrativ este domeniul fizicii ± când se trece dintr-un registru de m rimi în altul. Aceste cristale au fost denumite IE (I = ice.o23 * 1023. înregistreaz rezultate str lucitoare tocmai cu aceste dilu ii foarte mari. Este analog cu remediu homeopatic în care un solvent a coexistat temporar cu o substan activ . formate în interioerul apei lichide. D8. înc o dat în alt camer . melodia poate fi recuperat sub forma sa ini ial .Pragul la care se petrece aceast schimbare de sens a ac iunii este diferit pentru fiecare fenomen (a a dup cum exist o mas critic specific care determin fisurarea atomilor i începutul explo ziei nucleare). * * * * * * * .chiar dac se accept ca valabile preceptele homeopatice puse în discu ie mai înainte. 2. pentru a se putea formaliza fenomenele din acest domeniu. ci din contra. la repetarea de 10 ori a dilu rii 1 la 10. scade efectul. Acesta. ne inându-se seama c este vorba despre dou domenii total diferite. Fizica atomic ± cu expresia ei cea mai elocvent . Dar. Ei. se arunc i ultima moleculoâ de substan din solu ie (care nici nu mai merit denumirea de Äsolu ie´). O compara ie extrem de sugestiv a fost f cut de un fizician de origine chinez . în cursul dilu iilor (înso ite de sucusiuni) informa ia farmacologic specific s-a transferat asupra solventului. Pot s citez aici rezultatele unui cercet tor mai extravagant. bine! De i era ede a teptat ca în final sunetul s fie mai slab (c ci s -a Ädiluat´ din ce în ce mai mult). A trebuit o alt gândire i un alt instrument matematic (teoria cuantelor a lui Planck). era mult mai puternic. la care ajunge o expedi ie de cercet tori albi i care vor convie ui un timp cu aborigenii. fenomenele nu mai sunt guvernate de acelea i legi. pe CD. Ele iau na tere atunci când o substan est e pus în ap distilat i este agitat i diluat . O melodie. un grup de oameni de tiin de la ATG (American Technologies Group) au identificat i au determinat caracteristicile unui tip particular de cristale de ghea înconjurate de un câmp electric. în care nu mai exist substan . pe videocaset . De multe ori. Dac se continu dilu iile cu agita ie. Eroarea pe care o comitea const în faptul c aplica i în Homeopatie criteriile valabile în Farmacopea clasic . totu i. poate trece de pe acest suport pe un altul. Dup plecarea albilor este sigur c r mân ni te modific ri în via a i comportamentul tribului. care ± într-o c m ru . Ori. scazi doza. de pe un suport de informa ie pe altul. Închipui i-v un trib ce tr ie te în epoca de piatr . se tie este egal cu 6. Este un fapt care vine în sprijinul conceptului din Homeopatie c ac iunea unei substan e cu propriet i farmacologice poate cre te odat cu diluarea ei. de-a lungul unui proces de diluare cu agita ie. Ori.a emis primele dou mote dintruna din variantele melodiei ³Ave Maria´.

În teoriile câmpului cuantic clasicul contrast între particulele solide i spa iul înconjur tor este complet dep it. concentr ri ale energiei. Adic materia i energia sunt complet interschimbabile în contextul câmpurilor de intensitate variabil . teoria cuantic i teoria relativit ilor. anim via a emo ional a individului. Omer Secil . nivelul mental fiind cel mai important urmat de cel emo ional. materia este constituit din regiuni de spa iu în care câmpul este extrem de intens. se schimb complet aspectul realit ii. Exist 3 parametrii care definesc forma undei: 1.Dr. Acest câmp este în interrela ie cu particulele care se influen eaz unele cu altele prin schimb ri i mi care. Planul fizic. Una dintre expresiile frecvent folosite în leg tur cu for a vital este aceea de dinamism. tiin a Homeopatiei) James Tyler Kent referindu-se la aceast for vital folose te expresia ³inteligen formativ ´. m surat în cicli/secund lungimea de und . Acest mecanism de apar rare face parte dintr-o structur energetic a organismului. inteligen care este supus schimb rilor. Pentru în elegerea acestui concept va trebui s apel m la cuno tin ele de fizic modern . Ca urmare. Lumea mecanicist clasic a fost bazat pe no i unea particulelor solide indestructibile care se mi c în vid.2006 FORTA VITAL Fiin a uman este un sistem integrat ac ionând tot timpul prin trei nivele distincte: mental. cel mai în ierarhic pentru c pe acest nivel excist func iile cruciale exprim rii individului.Exist o ierarhizare i în cadrul acestor trei niveluri de baz . Din punct de vedere al unui observator extern mi carea particulelor poate fi descris ca o und . Nivelurile mental. mai ales cele legate de teoria câmpului. Aceste rela ii sunt definibile prin oscila ii i rela ii. Viteza de propagare a acestor unde este dependent de tipul de substan în care se deplaseaz . p trunzând în substan a material .6- . fiind adaptabil i constructiv . Corpul omenesc f r aceast structur numit for vital nu poate avea senza ii. emo ional i fizic. for a vital este o structur a organismului dotat cu inteligen care anim organismul omenesc i poate fi asimilat cu un câmp analog celui electromagnetic. În paragraful 9 din Organon. Deci. Fizica modern a adus o revizuire radical a acestei imagini. f r a o înlocui. emo ional i fizic nu sunt complet separate între ele. 2. care vin i pleac deci nu î i pierd caracterul lor individual i se dizolv în câmpul înconjur tor. Gradul de s n tate sau de boal al individului poate fi determinat evaluînd aceste niveluri. Hahneman referindu-se la acest for vital . Din momentul na terii fiin a uman tr ie te î ntr-o continu dinamic cu mediul. creând ordine în corp. de i important.note de curs . Materia i energia sunt interschimbabile în câmpul electrodinamic. care îi afecteaz organismul în diferite moduri i este deci obligat s se adapteze continuu în vederea ob inerii unui echilibru dinamic. Particulele sunt mai degrab condens ri locale ale câmpului. Ea r spunde de senza ii. Planul mental este v zut ca fiind cel mai central. Cu alte cuvinte. afirm c dinamismul (energia) care anim corpul material (sau anatomic) coordoneaz toate func iile vitale i p r ile organismului i le men ine într -o admirabil armonie astfel încât mintea s poat ac iona pentru atingerea scopurilor înalte ale existen ei. În interiorul fiec rui plan exist o ierarhie a func iilor individuale. aflându -se într-o permanent interac iune. mecanismul de ap rare al organismului creeaz cea mai bun ap rare posibil la un anumit moment încercând întotdeauna s limiteze simptomele la nivelurile cele mai periferice. un fel de câmp elecrodinamic pe care vechii homeopa i au denumit-o. apar inând domeniului calit ii mai degrab decât celui al cantit ii. un mediu continuu care este prezent peste tot în spa iu. Func ia mecanismului de ap rare este s protejeze regiunile interne cât i pe cele psihice înalte i spirituale ale organismului. endocrin i nervos. Câmpul cuanti c este v zut ca o entitate fizic fundamental . frecven a. func ii i nu se poate autoconserva. Aceast no iune destul de vag la prima vedere are o expresie bine cunoscut la nivel fizic pentru orice medic luând forma sistemului imunitar. în mod arbitrar ³for a vital ´. este totu i listat ca cel mai periferic sau mai pu in semnificativ în aceast ierarhie. Ce în elegem îns prin mecanism de ap rare al organismului voi încerca s clarific mai departe. Deci. Dar exist o expresie a macanismului de ap rare atât la nivel emo ional cât i la nivel mental sub forma unui tot înalt sistematizat care func ioneaz unitar i coerent ap rând organismul în cea mai bun manier posibil i în orice moment. ea direc ioneaz toate aspectele vie ii organismului: se adapteaz la influen ele mediului. îi confer gânduri i creativit i i îl conduce la inspira ia spiritual (Vithoulkas. de realizarea func iilor vitale vie ii i anim organismul material atât în starea de s n tate cât i în cea de boal (paragraful 10 Organon). În cazul unui stimul morbid.

aceast for vital prezent peste tot în corp este în mod fundamental perturbat de influen a dinamic a unui agent nociv. pacien ii cu SIDA sunt imuni la infec ii gonococice. Interac iunea cu for a vital va duce la o modificare a frecven ei acesteia ceea ce duce i la modificarea susceptibilit ii organismului. Amplitudinea este o m sur a for ei efective care este con inut în und . Deci o persoan de pe un anumit nivel nu va face o anumit boal fie pentru c este prea bolnav . Hahneman men ioneaz c atunci când o persoan se îmboln ve te. Deci. pneumonii) aveau o luciditate mental foarte bun care disp rea imediat ce se vindeca boala acut .3. . Cu cât amplitudinea este mai mare cu atât for a con inut în und este mai mare. Un efect similar de coborâre a frecven ei vibratorii îl poate avea o interven ie terapeutic supresiv (gen tratament antibiotic). reînt rii i interferen ei. Când organismul este expus unui stimul fie morbid fie benefic. Peste acest prag care este strict individual. vibra ia rezultant se modific în timp ca frecven i amplitudine în interrela ie cu mediul înconjur tor. armoniei. amplitudinea în unit i de for Frecven a vibra iei este descris ca num r de unde sau cicli/ unitatea de timp. For a vital care are îns calitatea de inteligen va prefera s produc simptome pe un nivel cât mai periferic al organismului. Pentru a se produce o modificare în frecven a de vibra ie a for ei vitale. având o frecven a vibra iei corespunz toare unor nivel mai profunde de rezonan . În paragraful 11 din Organon. Acest plan dinamic al organismului (câmp electrodinamic al corpului) se conformeaz legilor i prin cipiilor care se aplic tuturor câmpurilor. Considerând for a vital a organismului uman în termeni de vibra ii electroinamice. Un oc sau stimul poate ac iona fie fizic fie emo ional. for a vital sau planul dinamic prin componenta sa numit mecanism de ap rare. Un individ de pe un anumit nivel energetic nu poate face st ri patologice corespunz toare unui alt nivel energetic. Asemenea influen e benefice pot s apar virtual în orice tip de terapie d ar în majoritatea se produec accidental pentru c nu sunt repectate principiile prin care frecven a de rezonan a agentului terapeutic s se potriveasc cu cea a bolii. Este ca o cetate asediat care împinge problemele sau atacatorii la cel mai periferic sim de ap rare. adic aceea i for vital nu va mai putea interac iona (ca nivel energetic vibratoriu) cu agen i patogeni care au aceea i frecven vibratorie cu cea a primului stimul. Dac stimulul este suficient de puternic for a vital va duce la apari ia simptomelor ca mecanism de echilibrare. cum ar fi principiile rezonan ei. vor fi împinse manifest rile c tre un nivel mai profund fie fizic (un organ mai important. S-o observat în anumite clinici de psihiatrie c bolnavii care f ceau boli acute (gripe. Pân la un anumit prag al for ei stimulului for a vital poate face fa acestor stimuli f r modific ri vizibile. Stimulul poate fi un oc emo ional. concentrare). Ca urmare infecta rea cu un anumit virus fere te de infectarea cu virusuri similare. fie este prea s n toas cu o frecven a vibra iei superioar . Principiul rezonan ei face organismul susceptibil nu numai pe un anumit nivel de baz (vibratoriu) la un anumit moment. Fiind un sistem atât de complex. i totodat s fie dep it o anumit ³amplitudine prag´. De exemplu. Un remediu homeopatic corect prin întreruperea frecven ei actuale de vibra ie a organismului va duce la producerea unei boli artificiale ini ial (agravarea) cu cre terea ulterioar a frecven ei de vibra ie i dispari ia simptomelor i implicit a bolii. Multe dintre aceste cazuri sunt apoi supresate de o terapie neadecvat .vezi chistele sau fibroamele uterine care apar dup supresia timp de ani a scurgerilor vaginale). fie mental (tulburu ri de memorie. va genera procese care sunt percepute de individ ca simptome ale uneia dintre cele trei niveluri. Conceptul de frecven a vibra iei este în eles imediat dac ne gândim la notele muzicale. fie mental. fie emo ional (o fobie. aceast perturbare a for ei vitale ducând la apari ia simptomelor dezagrabile cu apari ia unor procese injurioase pe care le numim boli. cu cât o persoan este mai psihotic cu atât este mai pu in posi bil s fac o boal acut . o depresie. trebuie ca dinamismul agentului patogen s aib o frecven de vibra ie corespunz toare cu a organismului. sau pacien ii cu psihoze nu fac grip decât foarte rar. va prefera în m sura în care este posibil (depinzând i de susceptibilitatea înn scut ) s manifeste simptome în planul fizic cât mai periferic. aceasta la rândul ei poate fi caractrizat de o frecven vibratorie i de o anumit amplitudine. primul eveniment care se produce este o abatere a frecven ei de vibra ie a planului dinamic. o epidemie de grip sau o suprasolicitare mental . Îns poate duce prin modificarea frecven ei vibratorii a for ei vitale la posibila suprainfectare sau fungi care au frecven e vibratorii mai joase. Dac prin metode supresive (ce nu cresc frecven a de vibra ie a organismului) for ei vitale nu i se permite manifestarea simptomelor la acest nivel (tratamentul simptomatic). cu condi ia ca organismul s fie susceptibil la frecven a vibratorie a stimulului.7- . stare de anxietate). adic la nivelul pielii sau mucoaselor.

Cooperarea se face în homeopatie prin în elegerea totalit ii simptomelor i administrarea unei subst an e sau remediu care produce la un organism s n tos acelea i simptome. * * * * * * * Dr.8- . indiferent de ce natur ar fi ele.Dr. Totalitatea acestor simptome reprezint cea mai bun solu ie pentru organism pe care for a vital le -a putut manifesta în direc ia echilibr rii agersiunii.Medicul homeopat va deduce nivelul for ei de vibra ie a organismului pe baza simptomelor pe care le prezint pacientul. Hahnemann Altfel spus: Ochii nu pot vedea ceea ce mintea nu cunoaste Diferenta dintre consultul alopatic si cel homeopatic Medicul alopat are ca obiectiv principal diagnosticul de boala Medicul homeopat are ca obiectiv diagnosticul terapeutic (de remediu) . . . il va în curaja pe acesta s vorbesc liber. Pacientul nu trebuie sa se simta judecat. adic are aceea i frecven vibratorie. cu încercarea ei de echilibrare. n 2. medicul homeopat urmareste sa stabileasca diferentele dintre pacientul respectiv si toti cei lalti pacienti care au aceeasi boala Anamneza se studiaza sub 2 aspecte Cum se pun intrebarile Cum inregistram informatia obtinuta Cateva sugestii importante n 1. estetic) poate avea acela i efect. ³chiar ast zi dac se poate´). P.O atitudine de ³în elegere a problemelor pacientului´. va duce implicit la înt rirea ei ca modificare a frecven ei ei vibratorii. Despre pacient Uneori. în acest mod oferindu-ne informa ia necesar pentru o bun prescrip ie. Ileana RINDASU ± note de curs CONSULTATIA HOMEOPATICA IN CAZURILE CRONICE IMPORTANTA EI IN ALEGEREA REMEDIULUI COR ECT MOTTO: ³Aratati-mi cum a fost luat cazul unui bolnav si va voi spune daca medicul cunoaste sau nu Materia medica´ S. pute i înv a ceva din modul în care acesta stabile te programarea (de ex. Schmidt De asemenea. cooperearea cu for a vital . Ca urmare.Homeopatul trebuie s aiba o minte ³f r prejudec i´ In acest fel.. Un interior pl cut al cabinetului (un decor armonios. anumi i pacien i vor o programare urgent . Despre sala de a teptare i interiorul cabinetului O sal de a teptare prietenoas poate lini ti pacientul. ne putem dezvolta capacitatea de a percepe adevarul despre pacient si ne ferim sa catalogam simptomele de la bun inceput ca apartinand unui remediu anume.

Dupa ce ³anamneza spontana´ a luat sfarsit. Care este ocupa ia sa de baz ? Care sunt activit ile sale de timp liber? n Cu toate aceste informa ii în minte. n Este important de tiut care este situa ia familial a pacientului. incepe ³anamneza dirijata´ de intrebarile homeopatului SCHEMA ANAMNEZEI DIRIJATE . Este setos? Ce prefer s bea.Tyler Kent. Exist tulbur ri digestive? 9 . cum se ridic de pe scaun. sau s punem întreb ri mai precise referitor la experien a pacientului.9- . Are probleme cu scaunul? . Ghegas Homeopatul încep tor trebuie s aib aceast schem pe birou. nec s torit. în cabinet). Vom studia in continuare chestionarul unui homeopat contemporan. Care este cea mai important acuz i care sunt alte acuze? Pentru fiecare simptom se va întreba despre modalit i (de când. extinderea. de asemenea. este uneori mai u or s în elegem câteva din problemele pacien ilor.Margaret Tyler.cuprinde mai multe intrebari n n n n Trebuie evitate intrebarile directe. Care au fost afec iunile anterioare? (APP) 3. ce nu prefer ? 8 . în timpul consulta iei. pozi ia. Close si chiar de catre celebrul J. Ne permite s în elegem mai bine situa ia de via a pacientului nostru. cum merge i cum este îmbr cat. Pute i obtine informatii importante din aceste observa ii (de ex. Este sensibil la vreme sau temperatur ? Suport bine c ldura sau frigul. în sufragerie. care este cauza. cum se plimb . la soare? n 5. divor at? Locuie te singur sau împreun cu al ii? Are copii? n Situa ia social a pacientului este important . Cum este apetitul? Este ceva pe care pacie ntul îl dore te sau pentru care are aversiune? 7 . la care se raspunde prin da sau nu Nu se pun intrebari care sugereaza raspunsul Se evita intrebarile la care pacientul are de ales intre doua alternative Se respecta principiul intrebarilor deschise CHESTIONARUL HOMEOPATIC Exista o mare varietate de chestionare propuse de diferiti autori cum ar fi : Pierre Schmidt. Sunt afec iuni care se întâlnesc frecvent în familie? (AHC) n 4. ce o amelioreaz ?) n n 2. Jahr. anumi i pacien i vor intra înaintea Dvs. fara a fi intrerupt deloc. Lista de intrebari n 1. s e înc lze te repede: în pat. V. Cum este somnul? Se petrece ceva special în timpul somnului? Are o pozi ie fix pentru a adormi? Scrâ ne te din din i? Saliveaz ? n n n n 6 . Are un partener? Este c s torit. n Observarea pacientului incepe din sala de asteptare si se continua in timpul anamnezei Prima parte a anamnezei n n Pacientul este lasat sa vorbeasca liber despre suferinta lui. ce o agraveaz .n Trebuie s observa i cum se a eaz pacientul.

cele de cea mai mare claritate si intensitate. care confera unui simptom. teama de întuneric. miscare. fara posibilitatea de false interpretari n n n n Simptomele valoroase (pe care ne putem baza prescriptia) vor fi subliniate. agravari si ameliorari. Este milos? n 15.17 decembrie 2006) http://www. de moarte. functii emonctoriale si acte fiziologice susceptibile de a influenta bolnavul. transpira ie. intense. dupa cum urmeaza: . Are probleme cutantate? Întreba i dac a avut e rup ii cutanate. Mental-emo ional: Ce gânde te pacientul despre caracterul s u? Este închis sau deschis? Îi place s stea singur sau nu? Plânge u or? Se enerveaz u or? Este sensibil i în ce grad (cere i exemple). de animale (de care). cele clare. La femei: exist probleme menstruale? Se intreaba si despre istoricul legat de nasteri si avorturi (APF) 12 . dar alese dupa raspunsurile de la anamneza dirijata cu 2 linii. Vithoulkas) n Sublinierile sunt importante nu numai pentru alegerea remediului. oferite spontan cu 3 linii. probleme cu unghiile i p rul? 11 .teleianuhomeopat. . banal prin el insusi.10- .ro/Curs_02. de furtun . sa nu uitam ca: n O buna anamneza este cheia succesului unei prescriptii. vom traduce simptomele in limbajul repertoarului Este bine sa lasam in dreapta paginii putin loc liber unde sa putem face adnotari n Sa retinem ca simptomele cele mai valoroase sunt cele relatate spontan de bolnav. fizice.n n n 10 .cu o linie.3x. * * * * * * CONVOCAREA II-a (16 . teama de lift. aplicatii locale.pe care le resimte intens si pe care le enunta clar. n 14. ALTERNANTE. alternante. Are frici? Dac nu sunt men ionate spontan trebuie s întreba i despre teama de în l ime. cu cuvintele lui La analiza cazului. dar ea nu trebuie sa fie aplicata dupa norme sau sabloane rigide n Este extrem de important sa stabilim o punte de legatura intre noi si pacient. Cum este energia general ? Se simte obosit sau în form (fluctua iile cotidiene)? Cum merg lucrurile la servici? Acas ? Cum se simte în general? Cum inregistram simptomele n n n Notam pentru inceput tot ce ne spune bolnavul. oferite de asemenea spontan (dupa G. pentru a evalua pe termen lung evolutia cazului In incheiere. de ritm. pozitie.htm y y y y Modalitati. caracteristica individuala. cele de mare claritate si intensitate. CONCOMITENTE IN HOMEOPATIE Modalitatile sunt calitati ale simptomelor. de boli. ambianta. dar si la consultatiile ulterioare. aporturi alimentare. Modalitatile reprezinta circumstantele psihice. Cum este energia sexual ? n 13. concomitente Aconitum napellus Dulcamara Durata de actiune a remediilor Dr Doina Pavlovschi ± note de curs MODALITATI.

c... lil.... Rhus tox.(umeda).. Puls. Natr... carb.(umed). bar.. sec. Sep.cr. Rhod.c.... led. formica r.c... Calc. magn.... Rhod...c.sul ph La munte : Medorrhinum Influente cosmice Soare : ant. phos. sil. Natr. Phos.. Rece : Acon. kali bi... puls. calc.. Calc. ruta. Lach..sil.. sep.natr.phos.s. thuya Uscaciune : alum.. croc.. hep.. Lues. sulph Luna in descrestere : dulc...(umiditate). urt. Nux m. puls. con. Sulph. Caust.s.(umiditate)... Sil.c.(umed). calc.. mang.. mez.. Rhod. Gels.(umed).b..phos. Calc.m. Merc. Magn.. bry.. Rumex.. natr.s. Ars. nux v.er.ph. merc... Vreme Schimbare : Bry.. iod.(uscat)..(uscat). bell.11- . Cham. colch.(umiditate).... colch. Kali c. calc. Nux m..c. Cele ce urmeaza sunt date ilustrative si nu exhaustive in tratarea temei. Natr.. sulph. (cald umed). nitri ac..ph. clem... Luna in crestere : arn. form.(umiditate). Rhod. Frig : Acon. spongia Temperatura Cald : ant..(umed). (umiditate).. Calc. gels. Natr. AGRAVARI Conditii atmosferice Climat: La mare : kali iod. agar.... sep. ran.. Rhus tox. Natr. bell...t.m..c....(furtuna)... All.... Luna plina : Calc. ant. lues. bar. natr.r. dros. Lach. thuya Lumina lunii : Antim. Iod. Dulc.. nux v. calc.c. Hep.Gels.fl.t. natr. lues... Hep s.. (cald dupa frig). mang.(frig umed). Nux v....phos. Ant. . Psor..b. Rhus tox..(umiditate). Dulc. m.mur.. gnaph. Lach..c... sulph... Merc... brom..(umed). sep.c. Caust . Mag.. Nux m.Toate aceste variatii de simptome ajuta la gasirea remediului homeopatic asemanator strict individualizat... Aur.ph. Apis. Dulc.. Camph... Rhod. Dulc.... Psor.. homeopatia se adreseaza bolnavului cu toate particularitatile lui.Carbo v. Natr. Phos.Th.fl...c.. sep. ammon. ip. In timpul furtunii : natr.. (caderea zapezii)..(umed).. bov.. Spig. Ran. Iod.. crot. (uscat). Puls.... caps.t. Aran. Sil. psor. Nux v.cr.... Anotimp Primavara : ant. sil. (ploaie).. Rhus tox.. kali br.. phyt. alum. sars. carbo veg..... Luna noua : alum.s. lach.. Rhod. Calda : Aloe (umeda).. alum.mang.. Umiditate si uscaciune Umiditate : Ammon. melilot. petr.. coff.. hydroph.s kali c. sec... sil.c.(umed). lept.c.(umed) Zapada : Calc...sat...u. croc. Apropierea furtunii : agar. puls. Glon..

Apa : cant. Nux v. Auz : Zgomot : asar.. Nux v.. Stram.... Coloc.. Alimente si bauturi Unt : carbo v..... lues. Lyc... Vaz : Lumina : Bell.. Iarna : aur.... Cic. Furie : Bry... Hep. ign..s. hep.n. Mirosuri violente : Bell.ac. Intuneric : ars. natr... hyosc.ac.. Puls. Ther.. Frica : Acon. Helon.c. Ox. bry.or.m.. Petr. Ign.c. .... Staph.. Staph. Gels. dig..h. tub. nux v.... Cocc..ac. Psor. arg. phos.c. sil. coff. spig.c... Flori : graph... Efort mintal : Agar... Nux v. china. natr.. Consolare : hell. merc..... spig. Phos. kali bi.... Puls..m.. Tact : Soc : Bell. Obiecte stralucitoare : bell. Calc. Colch.. Natr.. glon.c.. Fructe : Ars.. arg.. ipeca.. Bell....12- .. lach. Strada : chenop.. Singuratatea : Ign. Ver.. Oua : ferr. oxl. med.alb.. natr.. Natr. thuya Gandind la raul sau : bar. Toamna : China. Staph. sabad... Spig. Conditii senzoriale Miros .. Calc... kali m.t.. Varza : Bry.. hydroph. Veratr. colch.m. gels.. merc. sep.. Col. Anac. Condimente : Nux v. cham. Rhus tox. Bry... Sulph. sep. arn.. croton t. hyosc..Vara : cina. Tar.. bor... Ign. Euph. Ign. Coff. Tutun : bell... Hep.m..s. Cham.. Alimente : Ars. canth...ac.ac.. glon..s... Nux v. Stram. Stram.... Nitri ac. Kali bi. bell. Lyc..n. lil. cupr.. Natr. kali bi. Lach.. spig.. apis.. nux v.. Stram.m. Petr. Conditii psihologice Necaz : Ign.. sulph.. Emotie : acon... Ign.c. tarax.. Sab. lil.. Lyc... ham.. Gels. Nux v.. sil. Opium. Hydroph. Contact : acon.. China.... calc... phos. hydroph. Nux v.. Presiune : apis. kali c. ther. dulc... ipeca. cycl. gels.. Phos..alb Grasimi : Carbo v. Nux v. gels. Puls.t. Muzica : Graph.. China. Ther. kali ph. Legume : bry. lyc.phos..

cham. brom.. rum... mez....... nitri ac.c.. zinc. coff. cycl..m. lyc.. sel. Nux v. sep..c... kali bi. ver. lyc. op . Ora 3 : ammon... China. Fluoric ac. dulc. Ign. Sulph. ant.. dulc.. calc. merc. Ora 10 : Natr. Nux v.... ferr.... puls.. cocc.. caust..a. Sep.... Bere : Kali bi... hep... china. sulph. phos. rum. Ora 4 : Thuya. .m. Puls. Lach. apoc. ars. Nux v...t. lyc. lil.ac. Ora 7 : pod. cycl. Noaptea : acon. ox. sang.. merc.. kali m.ph. sel... Ars. Cartofi : Alum. canth. hell. plumb. Dupa amiaza : bell. sab.c. Merc. Sulphur.t. thuya Seara : acon. chel.. Ora 6 : rhus tox. magn.t. sulph. Phos. rhus tox. carbo v. Ora 8 : eup. phos.. kali c... puls. ver... puls. Ars..s. Lues. Natr.. Ora 4-6 : Ferrum m. tub. colch. iod...i.p.... hyosc. nux v. Puls.. Ran... Cafea : cann...Patiserii : Carbo v... hyosc... ferr..... Cham.. lyc. Lach.i... ant.....m Ora 11 : Ign.n. Lapte : Aethusa. lach..n... stan. phos. Sel. China.. Bauturi reci : Ars..t. Sulph. carb.. pod. Ceai : Ab. Lyc.. fluoric ac.. Aur. Ora 16 : melilotus Ora 17-18 : lil.c.. coff. cant h.a. Dupa somn : apis.. Alcool : Ars. spongia Bauturi acide : Ant..13- . puls. . Puls.. sil.. cocc.. sep.m. zinc. Nux v..c.. lues. Lach. Bauturi calde : bry.b... carbo v. Calc.ac.v.. bry.. Thuya Vin : Ant......m...... op.. puls. cann.c. cham... naja. sab. Ora 5 : Aloe. sep. hell. Ora 2-4 : Kali c.. nitri ac. Dulciuri : Arg.. spongia Ora 1-3 : Ars.. arn. Sel..c. Zincum Conditii orare Dimineata : ammon. colch... fluoric ac..

rac. phos.. Baie rece : Ant. dig.. eup.. thuya Vorbind : Arg. samb.... coloc. kali c.. Kreos... plat.n. Bry. Kreos... Aplecandu-se : ammon.m. Spalandu-se : ammon.. Ars.c. tar. lach. rhus tox.b. Petr. colch. bell.. con... rhod. berb.m.... Culcat pe partea dureroasa : acon... Nux v. puls. berb.. coccus cacti Pozitie si miscare Asezat : crot.. Magn. stannum Ridicandu-se : Aconitum. cycl.ph.. Kali c.. diosc.. Led. Lil.ac....a. calc.. Ora 3 si ora 23 : bell Ora 3 si ora 21 : Bryonia Ora 23 : aconitum. calad...s. Sulphur Dupa ce mananca : aloe. Puls. Graph.. phyt. Pod.... lach.cr.. Magn. borax.. sel.. lyc.. spig... cocc. natr.ac. Intorcandu-se in pat : con... Nux v.. ip.. La dentitie : Aeth.... cedr. carb...cr... Sulphur In miscare : Aesc. cean.. kali c.... Glon. Bell.. natr. Sulph. sep.. plumb... calc.. Hyosc. nux.c...h. Sab.. Culcat : Ars... sep. cycl.c..n... glon.. stan.m...14- . dig. stan. sulph. Act sexual : Agar...c.c. Card.. phos... sang. Merc. ver.. hyosc. Nux v..m. natr..ph....... calc. Rhus tox. glon. glon. merc. Kreos.. Kali phos... nux v. Band : canth..m.... mang. Cocc.. diosc.. bry... In timpul : Act.c. magn.. samb. ran. Bry. Mang. ammon. Ferr.. thuya In repaos : arn..m.. Cham . Bell.... cycl. berb. Spig..c. Phos. Coborand : Borax. sel. Culcat pe partea stanga : bar. alum. kreos. Culcat cu capul jos : Ars. China.c. plat. hydroph.... Mergand cu masina : arg.. Cocc.. Ortostatism : aesc. con.. Spig.. Phos. Sulph. Lyc. hep... kali c.. stan... gels.. cactus. natr.s.s. sulph. grin..Ora 17-21 : hell. kalmia.. tab. naja. Aloe. caust. sil.. rhus tox.. Puls. Generalitati Inghitind : bell...phos. phyt. merc. calc.. Lach.. con.. Culcat pe partea dreapta : arg..m.. ferr. coff.n. Moschus.. Narcotice : cham. bapt. rum.c.t. apoc.fl..s.. Nux v.. Urcand scarile : cact... Sep. sulph... spongia... gnaph.... Puls. phys. Rhus tox. magn. Menstra : Inainte : con.v.. puls. hep. Lyc... naja. ant.c. arg.. calc. Ant.. cocc.. Ars. ..

. Tutun : ascl. Sulph... cham.. stram.. Lyc. sil. Puls. Medorrhinum La munte : Luesinum Umiditate si uscaciune Umiditate : asar.. sulph.t. vib.p.. Asterias.a..a.. bry.. Graph. Rhus tox. cedr. mang.. cham. gels.. crotal.s.. sep.. med. Cean. La 3-4 zile : Psorinum (constipatia) La 7 zile : Sanguinaria..... calc. ars. phos. lyc.... Phyt. Sulph. tril. ver.. equis.plat. sulphur Temperatura . Periodicitate La aceeasi ora : aran. bell.. op... hep. Transpiratie : Bell. Zincum Dupa : Bor. Anual : ars.. natr.. La 3 saptamani : Magnesia carb.s.n.. vib.. Nux m.. par. La 2 zile : alum.h. merc.. lil. kreos.. Merc..... ver..q. Dela stanga la dreapta : Lach.. sab.protoiod. Ipeca Lateralitate Alternanta : Lac caninum Dreapta : apis.. ther..s. bor. Mag.. Nux v. podo. lept. ox. spongia Uscaciune : amm. Spig.ac. ferr. Ars...... naja. ant...d. Phyt... bor.......t. Stanga : arg... Thuya. lac c.. dulc. nux v. sang. Kali c.. cocc. cedr. Hep. Chel. nux v.d.. Merc.. Sang...... Nux v. aran. cic.. staph. calc. Psor.. AMELIORARI Conditii atmosferice Climat La mare : brom. Pall. lob.. Caust..ac.ph.. Natr..ph.. China.. Lach. Dulc.. tarent......c. Berb..15- . caust.ph.. Dela dreapta la stanga : Lyc... Ars... Merc.c...c. ascl. biiod. Vaccinare : Silcea.s.. brom. stroph.. nitri ac. Cedron Zilnic : Natr m.. Thuya Varsaturi : aethusa.. Calc. Ign. Lach. Iris v..

r. Pod. colch. stan. Kali c... Vaz : Lumina : stram.. kali c. amm.h.. Diosc.. Mag. Ferr... cycl.... iris v. for.. In masina : brom..t..c.. Iod.a..... rhod..... Sec..r.c.. Spigelia Conditii orare Ziua : apis.c.. chion. Psor.c. euphr. Col. op. n ux v. Kali c. In repaos : acon.s.. Chim. Coborand : spongia Intinzandu-se : Sep.m.... rum.. Sil. pic.16- .... ign. Kali c.. Natr. Rhus tox.. lyc. Cham.m.r.. Indoit : china. Luesinum Dimineata : collinsonia .or. form..c.Cald : act. Bry..sars. ran. ran.. anac.. Nitri acid Cu capul jos : Arnica Cu capul sus : Ars. Conditii senzoriale Auz : Muzica : Tarent. phyt.. bell...ph..... rhus.. rum. mag. natr. cham..... lept. Bry. chel. Med. eq uis. col. calc... Aplecat inainte : ascl.. con..... phos . card. natr. gels.. calc.m. form.. stan.. arn.. samb. Apis.c. Camphora.. phos. Tar. Culcat : acon. samb... lil.ph. bism.b. . glon.c. calc.n.. con. Intuneric : Bell.t.. sang.. Pod. Rhus tox. hyosc.. graph. Puls... Phos. Gels. Ptel.t. ign..b.m. Pozitie si miscare Asezat : ant.. phos.p.c.....s.c. Thuya In miscare : abrot. dulc. coff. Plumb. Col. Rhus tox. ptelea Culcat pe partea dreapta : Ant.Bry. Natr.. mur. Colch.. Gnaph.. card....m. china.. col.. sep. Led.. Schimbarea pozitiei : Ars... Caust.. calc..ac... natr. Culcat pe partea stanga : lil. natr.fl.ph. phos. thlaspi bursa pastoris Aplecat inapoi : Bell. bov.. Culcat pe burta : amm.. Ortostatism : ars. Presiune : Arg.t.....c.. mag... con. nux v.. ruta.. Culcat pe partea dureroasa : amm. cocc. natr. Nux v. rheum. natr. sep. spig... diosc. aloe.... Bry.. Collins... plumb.fl. Sulph..s. Mang.ac.. ver Frig : all. ver. bell.ph.. lith. Tact : La frictie : canth..tox. Ars.. bor. fluoric ac.m..c. merc.. Hep....h.. Trill. Dulc.. Mag. sang... plat... mag.... Sepia..r.

.v.. colch..Seara : anac..n... Mictiune abundenta : Gels. lyc. sabadilla Reci : Bryonia.. alum. kali c.. sep. Puls. Dupa miezul noptii : lycopodium Dupa somn : avena s. Phos..n. sepia Aplicatii reci : Apis.. ver. kali phos. Causticum. Apis. oxal.. sab.c. gels.. ant. ferr.. In timpul menstrei : Lachesis... Phos. Chel.cub.. hep. lil. Sang. Zincum Transpiratie : acon. bry. Psor....t. O xalic acid Muzica : Tarentula hispana Gandindu-se la raul sau : camphora In societate : Bism....m.. calc.. merc.ac. Petr. lith. Nux v.c. fluo. clem. Puls.. bar. iod... natr. carbo v. Pall. Phos. Puls... moschus.... spongia. canth.. all. natr. dig. natr. Carbo v...... Evantai : arg.. magn.. Lycopodium. lachesis Fumand : aran.. uran.. Phosphorus Bauturi stimulante : gelsemium Ceai cald : China Generalitati La aer curat : acon.a... tar ..t.d.. ALTERNANTE MORBIDE . Helonias..or. Glon. caps. Tar.or. nux v. Alimente si bauturi Acide : ptelea. cact.. Lyc..17- . cham.... Ign..ac. Ledum.ph. Conditii psihologice Consolare : hell.. Naja..fl.m. kali br. Ignatia. Inghitind : Ignatia La o secretie : Lachesis. Aplicatii calde : Ars. Lyc... Tab..ph. Distractie : calc.ac. Kali c. sep... Iod.. Mancand : act.r..... calc. Carbo v.. Zincum Eructatie : ant. bry. Anac.cr. sanguinaria Calde : alumina. Arg. Glon. rhus tox.c.. Lach...n.....c. sulph..s..h. Ign.. Magn. Stram. bor. lob.. cic. dros.ph. rhus tox.c...

simptomele se grupeaza in simptome primare si simptome secundare. Herpes si diaree : Rhus tox. Hyosc. Dupa B. proeminente.t. adauga simptomele concomitente. Rhus tox. Croc... pot lua forma celorlalte trei elemente. . totusi au o relatie actuala prin faptul ca exista concomitent in acelasi timp la acelasi pacient. Sulphur Astm si diaree nocturna : Kali carb. Deseori ele par irationale in cazul respectiv. un Repertoriu in introducerea caruia avanseaza principiul concomitentei si asociatiei simptomelor.18- . pentru ele trebuie gasit remediul simil imum´. Lumbago si cefalee : Aloe Melancolie religioasa si excitatie sexuala : Lilium tigrinum Tuse si eruptie : Croton tiglium Tuse si sciatica : Staphysagria Tulburari laringiene si tulburari uterine : Argentum nitricum Tulburari paralitice si tulburari spastice : Stramonium Tulburari psihice si tulburari fizice : Act. de altfel.rac.. sunt baza prescriptiei homeopatice. senzatie si modalitati. Fiecare simptom poate fi redus la elemente de locatie.. Platina Reumatism si dureri cardiace : Benzoic acid Reumatism si coriza : Kali bichromic Reumatism si diaree : Abrotanum. care nu sunt alese aleatoriu. Astm si guta : Lycopodium. ci trebuie sa se sprijine pe o interrelatie clara in timp si circumstante cu primele = simptome concomitente. Dulcamara Reumatism si tulburari gastrice : Kali bi chromic CONCOMITENTE Ne intoarcem la vremea lui Hahnemann si a contemporanului sau Boenninghausen (1785-1864) discipolul sau si autor de multe lucrari in Homeopatie. Nu sunt de neglijat sau subevaluat pentru ca nu se conformeaza traditiei. Sunt simptomele particulare. Dulcamara Diaree si cefalee : Podophyllum Parestezii si dureri : Cham. primele legate direct de acuze.La acestea B. ciudate despre care Hahnemann spusese : ³aceste simptome reprezinta ceeace este de tratat in caz. care exista sau se petrec impreuna. care.Astm si eruptii : Caladium.. care adunate formeaza un tot logic = totalitatea simptomelor. care atrag atentia mai intai si cauzeaza cea mai mare suferinta si altele care par sa nu aiba legatura cu primele din punct de vedere patologic. Lil. Graph. printre care ³Therapeutic Pocket Book´ . Totalitatea se refera la tabloul simptomatic manifest in prezent. Colici si delir : Plumbum Colici si vertij : Veratrum album Convulsii si furie : Stramonium Diaree si reumatism : Abrotanum.

B. emotie. îngrijor ri fulminante. adesea declan ate sau puse în leg tur cu urm rile unui eveniment nefast (un accident. Este agravat de atingere.). un cutremur. medicii se vor intelege intre ei si vor prescrie in siguranta acelasi remediu pentru simptome morbide identice si nu dupa numele identic al bolii´. Spig. Nux v. Sil. Sep. simptomele concomitente avand mare rol in decizie. Caust. noaptea. adica factorul de diferentiere. Aconitum este. BIBLIOGRAFIE Allen T. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Ed.. insotita de inrosirea fetei si transpiratie profuza la cap si piept si foame apriga. Paris ================================= Dr.. De atunci au aparut crizele care s -au indesit in timp.. o spaim . Merc. etc. durere cu senzatia de tragere de nervul trigemen stang. cu o nelini te i agita ie dus uneori la extrem i cu mare fric de moarte. Introduction by Roberts H. cauzate de expunerea la intemperii. Rhus tox. în func ie de manifest rile sale clinice dominante. remisa cu tratament ORL cu 8 ani in urma. De i eficien a remediului este cunoscut mai mult din rezultatele excelente ce se ob in în afec iunile acute inflamatorii. un spasm cam la 5 minute interval.Simptomele concomitente sunt pentru totalitatea simptomelor ceeace modalitatile sunt pentru simptom.note de curs ACONITUM NAPELLUS (Acon. Faptul ca atacurile au aparut dupa supresia secretiei otice a decis alegerea remediului Sulphur cunoscut pentru puterea de a debloca supresiile. principalul remediu al anxiet ii i fricilor cronice i se pare c va deveni i mai actual pe m sur ce societatea modern devine tot mai trepidant . zgomotos i cu mare agita ie. sau. de diversele întâmpl ri.. stresant i implicit mai anxiogen . emotie. Calc.. o boal . în fapt. o excesiv excitabilitate nervoas exteriorizat prin crize de un dramatism aparte. Staph. Nitri ac. Puls.... CAZ : barbat care sufera de un tic dureros.. vorbit. care fac ca pacientul s intre extrem de u or în panic din orice. vreme umeda. bufeu de caldura la cap. au ramas 2 remedii cu toate simptomele prezente : Bryonia si Sulphur. o panic nemiloas care îi face via a nefericit . vreme umeda. amplificate i între inute apoi de stresul cotidian. Boenninghausen¶s Therapeutic Book. > la frictie locala Concomitente : foame apriga. de relat ri pr p stioase i închipuiri sau griji. Senzatie : tragere dureroasa Modalitati : < atingere.. nu rareori tablouri clinice de nevroz anxioas care au ap rut în forma lor pregnant destul de .19- . odata cu ameliorarea a reaparut secretia otica.. cel care vindeca. obraji. ce pot apare la orice organ i care debuteaz rapid.& Wilson A. Ioan Teleianu .. i anume: un debut brusc. Kali c. In urma eliminarii remediilor cu neconcordante. având câteva caract eristici.. un oc. Hahnemann : ³de acum. în st rile acute.) Aconitum este unul dintre cele mai mari remedii ale materiei medicale homeopatice. lini tea i tihna pierdut .. in o perioada de 18 luni a primit 3 doze de Sulphur cu remisiune totala a simptomelor. In repertorizare au aparut la inceput mai multe remedii : Ars. Analiza cazului : Locatie : hemifata stanga.. secretie otica.F.. Jain Publishers New Delhi India 1993 Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Tehniques Paris Synthesis 7 B. maxilar superior.c. vorbit. Bry. impresionant. etc. Pacientul a primit Sulphur 1M . Jain Publishers New Delhi India 1997 Vannier L & Poirier J. în formele cronice. Remediul homeopatic care are in patogenezia sa ambele grupuri de simptome este remediul similimum. care înglobeaz variate frici i temeri. Phos. respectiv la aer rece i uscat. In antecedente o secretie cronica ani de zile din urechea stanga. violent. pe fond anxios. nereg sind decât cu greu i nu totdeauna pentru mult timp.China. Sulphur. transpiratie in partea superioara a corpului. noaptea si ameliorat de frictie locala.

pe prin plan fiind frica de moarte.frica de a traversa strada.etc. o anume instabilitate a ideilor care fac dificil efortul de concentrare. spre miezul nop ii. dar p strat de ani de zile latent în mintea pacientului. ce poate configura rapid un tablou clinic acut. nu mai asimileaz . dominant . reversibile. Ca psihism. f r a exista dovada provoc rii unor leziuni.claustrofobie (spa ii închise).frica de a sta în mul ime sau într -o camer aglomerat . infarct. .. acea degringolad general ce se instaleaz i st pâne te reac iile i acuzele unui pacient cu o aparen atât de viguroas .teribila tensiune psihic . brusc i violent . având îns leg tur cu o spaim sau sperietur din trecut. cel mai des fiind vorb a de: . c va muri curând. Tot surprinz toare este i profunzimea efectului. nu mai poate compensa deficitele multiple induse de boal . Practica unor medici pledeaz . ceea ce iese în eviden în modul cel mai pregnant la Aconitum este hiperexcitabilitatea nervoas . adesea devastator. blânde (simpatetice).20- . al turi de cel nervos. uneori pentru mult vreme. remediul convine indivizilor cu stenicitate pronun at . . în tratarea unora din aceste forme. pentru a fi salvat .frica de avioane. mai ales pe aglomera ie. mai ales în timpul simptomelor cardiace. accident.frica de întuneric i de fantome. acea apari ie invaziv . Aconitum realizeaz frecvent tabloul tipic de debut al unei posibile gripe. . . .. varietatea. confer acel dramatism specific tabloului clinic al Aconitului i sunt înso ite de solicitarea insiste nt . pneumonii sau pleurite. spasm cerebral. etc. . poate apare i la femei în timpul travaliului.frica de a se sufoca. varietatea acestor frici este destul de mare.frica de lift. în epeniri. de regul Arsenicum album. . cât i de adev rate atacuri de panic . mai ales noaptea. chinuitoare. cea mai frecvent cauz fiind expunerea la vânt rece i uscat. etc. debutul suferin elor acute. a unui sprijin medical imediat. cu alternan e. cu dorin de companie. . cu toate acestea. ca de exemplu: .. î i amplific temerile i devine tot mai sigur c suferin a sa este f r speran de vindecare. pe fa a pacientului citindu-i-se groaza în timpul crizei. Simptome dominante: . . Este vorba atât de un fond dominat de frici i angoase.frica de ve ti proaste. aceste atacuri sunt mai grave seara. este vorba de persoane extrovertite. pe orice anotimp. p r sit de t ria i echilibrul s u emo ional.agorafobie (spa ii deschise). care se nelini tesc îns u or de necazurile celor din jur. dramatismul tabloului clinic.târziu. . localizarea sau intensitatea simptomelor. impresionabile. robu ti i pletorici.). ceea ce explic apari ia a o serie de simptome frecvente.indiferent de felul. în ep turi. junghiuri.frici diverse. nevralgie. exprimat prin modalitatea de apari ie a acestora. cistite. pentru asocierea Aconitului cu alt remediu. etc. care in de aceea i caracteristic .frica de a fi atins. i-i r v esc i marcheaz intens via a rela ional . . aprindere a fe ei i sete de aer . unei congestii pulmonare. . amor eli. Au o dispozi ie care variaz uneori de la o or la alta. apelând disperat la tot mai mul i medici. la care sensibilitatea la boal . apare anorexia psihic . dup 30-40 minute de somn. oc. precum i o v dit versatilitate de spirit. intens . instalarea rapid i mai ales acuitatea.frica de cutremure. care în formele cronice modific în mod semnificativ psihismul pacientului. deobicei dup un cutremur. . ap rut înc de la declan area bolii. tot cu senza ia de moarte iminent . sau imediat dup ce a adormit. situa ie ce poate apare deseori în urma unui oc recent. infarct. . obi nuit. devenind sperioase i agitate. s-au rezolvat cu acest remediu.durerile intolerabile constituie. administrat în dilu ii foarte înalte de homeopa i cu experien . palpita ii puternice sau chiar violente. înso ite de psihismul men ionat mai sus i având variate forme de exprimare: furnic turi. care terorizat de panici i frici. de regul . de c tre pacient. iar durata de ac iune este scurt f r periodicitate. i firesc. otite acute. sl be te. . boli eruptive febrile. nelini tit . impresionant. colici. etc. Tipologic. exaltate de diferi i factori i împrejur ri emo ionale. tulbur rile acute ce in strict de remediu sunt doar func ionale. amigdalite. artrite reumatice. la care se adaog . în orice aparat sau sistem al organismului (de pneumonie.frica de tunele. cu episoade repetate. dar r mânând cu convingerea sa ferm . a unei nevralgii faciale ? frigore.orgasmul i eretismul vascular este a doua fa et a hiperexcitabilit ii ce caracterizeaz ace st remediu. ap rând îndeosebi dup intemperii. al st rilor cronice anxioase nu numai asupra psihicului ci asupra economiei întregului organism al pacientului. apar de -a dreptul surprinz toare.frica de moarte. agita ie anxioas i neastâmp r. . când persoana se treze te însp imântat . o asemenea fric special . acesta e atât de speriat i dezn d jduit încât prezice i ora mor ii sale iminente. .

marele merit al Aconitului va r mâne acela c . spaim sau o scen impresionant .la Aconitum este proverbial remarca homeopa ilor privind încetarea ac iunii sale i necesitatea recurgerii la un alt remediu. le-a f cut în vis.gastrite ap rute dup consumul de b uturi reci când pacientul a fost supraînc lzit.particularit i: .senza ia c toate lichidele au gust amar cu excep ia apei. pielea arzând a corpului neiradiind c ldura în jur .are impresia c lucrurile pe care abia le-a f cut. delir nocturn.febr inflamatorie. .mâini calde. ADDENDA STUPEFACTIE. tot aproape brusc.aversiune pentru anghinare (artichaut)..intoxicatie: fum de tutun.ame eal când se ridic repede din pozi ia culcat. .impresia c gândurile sale vin din stomac i c anumite p r i ale corpului sunt anormal de mari. cu senza ie de arsur .cefalee frontal cu senza ia de ap fierbinte în interior i de cap care plesne te.faringit sau amigdalit . în momentul când. foarte ro ii.21- . dar i la lumina soarelui i chiar la c ldur . Bryonia sau Belladona . precum i administrarea lui în alternan cu alte remedii. sunt preponderent uscate. .dorin de pe te.(C.i efectul s u eroic în stadiul grav. nas. .crup laringian cu tuse seac i sufocant . . îndeosebi dup o fric . sensibilitate la zgomote sa u la sunete muzicale pe care le simte i în din i sau trecând prin membre. . febra este înso it de sete intens numai pentru ap rece. evitându-se multe din nepl cerile complica iilor ulterioare posibile. consolideaz i des vâr e te rezultatele terapeutice de început ale Aconitului. . de aici utilizarea sa în fotoftamiile alpini tilor i ale sudorilor).1) || Turns suddenly red and falls unconscious.congestie cefalic sau acces de hipertensiune arterial . laringe. vise anxioase. excre ii sau colec ii lichidiene. fiind indicate în continuare. în defervescen spre vindecare. . urechi. f cându. . deci.. cel mai adesea. fiind principalul remediu pentru stadiile ini iale ale crupului. faringe. de la: (Acon.de asemenea trebuie evitat Aconitul în febrele din preajma i dup apari ia erup iilor.travaliu dificil la na tere.. par amare). Teething child. . ca o betie.extrem hiperacuitate senzorial : miros extrem de sensibil. respectiv dup expunere la vânt rece i uscat.orbire brusc dup spaim sau oc. . arc voltaic. dup expun ere la intemperii. . în bolile acute. .Hering) . apar transpira ia i secre iile. cu ro ea a zonei palmare i cu picioare reci. de debut. f r secre ii.angin pectoral sau infarct miocardic acut cu amor eal a bra ului stâng. . organe uro-genitale.amenoree la tinerele fete pletorice. . Alte simptome: . atunci când pacientul e culcat dar care devine palid când se ridic în capul oaselor. fotofobie cu dureri la vederea suprafe elor ce str lucesc (z pad . mai ales când parturienta are senza ia sigur c va muri. De notat: . aflat sub tratament.co maruri. . dur i destins. cu excep ia apei. cu agita ia caracteristic i cu fric de moarte. . intestine. înso it de palpita ii violente. cu senza ie de c ldur sau arsur . articula ii. ap rut brusc i violent.tahicardie cu anxietate.reten ie de urin la nou-n scu i i la mame. . .de altfel i inflama iile localizate pe mucoase i seroase (gur .agravarea general poate apare nu numai pe vreme rece i uscat . destins. totul poate intra în mod ferm. continuarea tratamentului. .cefalee frontal cu senza ia de cap greu. atunci când pacientul devine febril. observându -se i o exacerbare a simptomelor mentale în aceste condi ii. ochi.abdomen cald. al bolilor respective. etc. etc. suprimarea menstrelor dup o spaim . arborele respirator. cu acesta din urm . precedat de frigurozitate.fa a ro ie cu piele uscat .totodat este bine de tiut c Sulphur-ul este cronicul Aconitului i c . cu puls plin. . Senza ii deosebite. tres riri în somn i insomnii agitate. gustul fiind chiar pervertit (toate lichidele. . în evolu ia tabloului clinic febril. . cu c ldur uscat . . imediat dup na tere. .

mai ales. pe care apar irita ii. axilelor. cu piele delicat . Alte remedii sensibile. care r cesc u or. încât deseori sunt prescrise Kali carbonicum sau Calcarea carbonica în loc de Dulcamara. Modalit i: Lateralitate : stânga. Rhus toxicodendron. sunt puternic interesate.note de curs 2006 (Textul se adreseaza medicilor cursanti) DULCAMARA (Dulc. pliurile articula iilor. tr ie te pe marginile apelor. putând apare secre ii abundente i resping toare. Nux moschata. Zârn . Caracteristici: Constitu ie i tip: pare s prefere persoane tinere. umede) este foarte evident. mai ales dintre cei cu fire agitat i iritabil . Ioan Teleianu .22- . confirmat de numeroase observa ii de toxicologie. Sursa Planta-arbust ÄDulce-amar ´. . Calcarea carb onica. partea dorsal a mâinilor. Parenchimul renal. Aranea diadema.) Solanum dulcamara Fam.Dr. de constitu ie limfatic . determinând celebrele acuze dureroase de tip reumatismal. schimbarea brusc a timpului (de la cald la rece i umed). Agravare: umiditate. respectiv la finele verii. cu zile calde i nop i reci i umede. solid i dominator dar foarte friguro i i sensibili la cea mai mic schimbare a timpului. etc. Transpira ie sau erup ii cutanate suprimate. Simptomul-cheie (agravare din pricina vremii reci. Este unul din medicamentele celebrei constitu ii hidrogenoide a lui Grauvogl. Sistemul nervos care explic numeroasele sale simptome de depresie. Thuja. etc. Sistemul limfatic. sub ire. Rhododendron. Causticum. Se folosesc ramurile plantei recoltate pu in inainte de inflorire. ca i esutul fibro -muscular. ro ea . Ac iunea general (tropism): Sediul de preferin : pielea i mucoasele. Nux moschata. Al i autori g sesc c pacientul este în general robust. Natrum sulfuricum. prin macerare în alcool de 90 grade. Solanaceae Denumire popular : L snicior. timpul ploios. toamna. Calcarea phosphorica (mai ales la topirea z pezii). eroziuni i diverse erup ii ± agravate de contactul cu apa rece. din care mai fac parte i remediile: Natrum sulfuricum. în special pielea fin . Vi a evreului Dulcamara este un remediu care deseori nu e luat în seam . specifice unui remediu celebru prin agravarile la frigul umed. dezvoltarea sa robust fiind condi ionat de abunden a în ap de care are nevoie. frigul umed. de pe fa . Rhus toxicodendron.

Dominator în familie i preocupat de problemele familiei. înso ite de st ri de lâncezeal . sângerând cu u urin . Ameliorare : Pe timp uscat. cu lipsa poftei de munc Nelini te în leg tur cu familia. Pupile alternativ dilatate i contractate. Ele au caracterul cunoscut al durerilor Somnolen cu frecvent c scat în timpul zilei i insomnie i somn agitat. cu dificultarea de a g si cuvântul potrivit. conjunctivit . agravat sau între inut de vreme rece i umed . E dificil s îl întrerupi pe pacient din aceste divaga ii pentru a -l face s vorbeasc de propriile probleme de s n tate. pruriginoase. putând duce la c derea p rului. Urechi Dureri nocturne cu gre uri i zgomote (acufene). Ochii sunt extrem de sensibili la lumin . Timp f r modific ri brusce. Dureri de cap surde. Lycopodium).- Seara. Cina. Mi care.23- . În timpul întrevederii cu medicul discu ia se axeaz în jurul grijilor i neajunsurilor pacientului legate de familie. Staphysagria) O oarecare stare de confuzie mental . Irita ie conjunctival . presive spre exterior. Mare ner bdare. care se irit i inflameaz u or. ptoza pleoapei superioare ± acuze legate de condi iile atmosferice specifice remediului. Ca localizare pot apare oriunde dar prefer zona occipital reumatismale. în timpul vorbirii. dorin ner bd toare de un obiect oarecare pe care-l arunc cu furie dup ce l-a ob inut (Chamomilla. cu stare de sl biciune i tremur turi (Bryonia. Ochi Ame eli (vertij) diminea a la sculare. Rheum. influen ate de vremea rece i umed . Catar al urechii medii. i ceafa. Cap Cruste groase brune g lbui pe pielea capului. i impulsie la mânie (furie). c ldura patului. senza ie de frig general cu c ldur cefalic i gre uri. Simptome mentale Agita ie mental . . repaos. Durerile se accentueaz la ridicarea din pat si se amelioreaz culcat . cu vise înfrico etoare.

Urineaz imediat la frig.sau dup dispari ia terapeutic a unei erup ii. Menstre întârziate. Foame. cu ro ea i secre ii abundente. cu depozit gros i purulent. care se întind spre urechi i sunt precedate de senza ia de rece a p r ilor atinse (Agaricus). mai ales dup contactul cu frigul. Saliva este vâscoas de vremea umed . Catar vezical. Este celebr alternan a. Stomac Sete arz toare pentru b uturi reci.Fa a Paloare cu u oar ro ea a obrajilor. scurte i pu in abundente. cu mic iuni dureroase. cu nevoia de a înghi i sau de a scuipa. i urât mirositoare. Aparatul urinar Nevoi frecvente de a urina. . cu scaune verzi sau g lbui. Organe genitale Suprimarea menstrelor din cauza umidit ii sau frigului umed.24- . la acest remediu. pe fa . Impetigo cu cruste groase. ap rute dup expunerea la frig umed. Irita ie cutanat perineal . Veruci pla i i netezi. Nevralgie facial cu dureri agravate de frigul umed. Diarei mucoase. dup ploi sau nop i r coroase . ce survin vara. borborisme i alte senza ii locale ce se amelioreaz dup evacuarea flatusurilor. Dureri gastrice constrictive i colici. Abdomen i scaun Colici abdominale înso ite de senza ia de t ieturi ± ce survin dup expunerea la frig umed. putrid . cu regurgita ii i senza ie de constric ie esofagian anxietate local . dup r celi locale.. Este posibil i usc ciunea mucoasei bucale. cu sete mare. c ldur i Acuze gastrice severe. cu o erup ie sau cu dureri reumatismale . raclând gâtul. remediul fiind foarte indicat în stomatita mercurial . g lbui. Durerile sunt înso ite de gaze. cu repulsie alimentar i satietate brusc . i vomismente mucoase. pic tur cu pic tur . agravata Dureri de irante de nevralgie facial survenind dup dispari ia brusc a erup iilor de pe fa . a unui episod diareic. Gura Hipersaliva ie.

Antidotare cu: Camphora. axilar i i inghinali. Mercurius. Erup ii umede pe fa . mâini. Lachesis. cu prelingeri. Bronchii i pl mâni Durere toracic presiv . Mezereum. Adesea pot fi atin i ganglionii gâtului. etc. p r ile genitale. Rela ii: Incompatibilitate cu: Acetic acid. accentuat de frigul umed. cu senza ia astup rii narinelor. survenind sau agravându-se de timpul friguros i umed. Ipeca. ameliorate de mi care. ap rute în locuri cu pielea fin Prurit agravat de frig.Hepar sulfur. înso ite de senza ia de frig. dup expunerea la frigul umed. aplecat. Spate i extremit i Rigiditate (în epenire) i redoare a cefei. Cuprum. ÄBoala de fân´ de la finele lunii August. .Nas Obstruc ie nazal dup contactul cu frigul rece. Belladonna. Tuse agravat semnificativ de frigul umed ± precum i tusea seac de iarn sau de toamn . Placarde eruptive. etc. dup grataj. Nux vomica. obligând pacientul s apese puternic cu mâna pe zona dureroas . Lycopodium. Remediul urmeaz bine dup : Calcarea. m ri i de volum. în special pe partea stâng . Piele alergii i afec iuni herpetice. Ap rut în circumstan ele remediului. Sepia. mai degrab musculare. cu scuame umede. torticolis (Calcarea carbonica. agravate de apa rece i de atingere. Dureri reumatismale. în membre.25- . dup expunerea la frigul umed. dup ploaie. în zona renal . Calcarea carbonica. sau trac ionante. extrem de sâcâitoare. decât articulare. care are afec iuni glandulare similare. Durere constrictiv epigastric . Complementar pentru Baryta carbonica. continui. seara înaun te de miezul nop ii i în repaos. i delicat . Rhus toxicodendron. Croton tiglium. ) Veruci largi i netezi pe fa i partea dorsal a mâinilor. cu dorin a de a respira aer cald. Rhus toxicodendron. dup frig umed. Rhus toxicodendron). agravate sau între inute de frigul umed. Bryonia. ca i când a stat indelungat în pozi ie fix . Lachnantes. Coriz uscat . Dureri de spate. umerilor. în timpul tusei. (Graphites. dup frigul umed sau ploios. Dureri surde.

14 pana la 21 zile in cazurile cronice. 10. Ioan Teleianu (traducere si procesare) DURATA DE ACTIUNE A REMEDIILOR HOMEOPATICE (Tabel comparativ dupa Jahr / R. 30 zile in cazurile cronice 50 zile 50 zile in cazurile cronice i diareic .26- . 12 zile in cazurile cronice 36 pana la 40 zile in cazurile cronice 50 pana la 50 zile in cazurile cronice 15 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice Mai multe saptamani 4 pana la 5 zile in acut. 60 zile in cazurile cronice mai multe saptamani 50 pana la 40 zile 30 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 1 pana la 5 zile in acut. Gibson Miller) Jahr Aceticum acidum Aconit Aesculus Aethusa Agaricus Agnus castus Aloe Allium cepa Alumina Alumen Ambra grisea Ammonium carbonicum Ammonium muriaticum Anacardium Angustura Antimonium crudum Antimonium tartaricum Apis mellifica Argentum foliatum Argentum nitricum Arnica montana Arsenicum album Arum triphyllum Asa foetida Asarum Aurum foliatum Baptisia Baryta carbonica Belladonna Berberis Bismuthum Borax Bovista Bromium Bryonia Cactus Caladium seguinum Calcarea carbonica Calcarea phosphorica Camphora Cannabis sativa Cantharis Capsicum Carbo animalis Carbo vegetabilis Causticum Cepa allium Chamomilla vulgaris Chelidonium majus 8. 14 pana la 20 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice Cateva zile . precum i cu Thuja pentru R. 48 ore in cazurile acute 40 zile in cazurile cronice 8 pana la 15 zile in cazurile cronice Peste 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 30 zile in cazurile cronice 2 pana la 4 zile 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 1 zi in acut pana la 40 zile in cronic. prin releul umidit ii i tendin a astmatic manifest rile cutanate.Se înrude te cu Natrum sulfuricum. 24. ================================ Dr. Gibson Miller 14 pana la 20 zile 30 zile 20 pana la 10 zile 40 zile 8 pana la 14 zile 30 pana la 40 zile 1 zi 40 pana la 60 zile Durata mare de actiune 40 zile 40 zile 20 pana la 30 zile 30 pana la 40 zile 20 pana la 30 zile 40 zile 20 pana la 30 zile (metallicum) 30 zile 50 zile 6 pana la 10 zile 60 pana la 90 zile 1 pana la 2 zile 20 pana la 40 zile 12 pana la 15 zile 50 pana la 60 zile 6 pana la 8 zile 40 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 50 zile 30 zile 7 pana la 14 zile 20 pana la 50 zile 7 pana la 21 zile 7 pana la 10 zile 50 pana la 40 zile 60 zile 60 zile 1 zi 1 pana la 10 zile 50 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 60 zile 60 zile 50 zile 1 zi 20 pana la 50 zile 7 pana la 14 zile Cateva minute 2 pana la 5 zile in acut.

mai multe saptamani in cazurile cronice 10 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 10 pana la 12 zile 7 zile mai multe saptamani 20 pana la 40 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 6 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 50 zile in cazurile cronice 20 zile 45 pana la 55 zile in cazurile cronice pana la 21 zile 55 pana la 40 zile 8 pana la 12 zile 14 pana la 20 zile 14 pana la 20 zile 30 zile 50 zile 1 pana la 7 zile 14 pana la 20 zile 1 pana la 7 zile 40 pana la 50 zile 8 zile 30 zile 30 zile 40 pana la 50 zile 14 pana la 20 zile 40 pana la 50 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 50 zile 1 pana la 7 zile 50 zile 7 zile 50 zile 10 zile 50 zile 1 zi 10 pana la 50 zile 40 zile 20 pana la 30 zile 40 pana la 50 zile 6 pana la 14 zile 1 pana la 7 zile 9 zile 30 pana la 40 zile 7 pana la 10 zile 30 zile 40 pana la 50 zile 20 pana la 30 zile 7 pana la 14 zile 15 pana la 20 zile 30 pana la 40 zile 4 pana la 8 zile 50 zile 14 pana la 20 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 50 zile 30 pana la 40 zile 40 zile 14 pana la 20 zile 1 zi 50 pana la 60 zile 30 pana la 60 zile 50 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 60 zile in ultimele dilutii in cazurile cronice 8 pana la 15 zile in cazurile cronice Pana la 9 zile cateodata 50 zile in unele cazuri 5 zile cateodata 50 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 4 pana la 5 zile mai multe saptamani in cazurile cronice 24 ore 6 pana la 8 zile cateodata 40 pana la 50 zile 40 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 50 pana la 55 zile in cazurile cronice 50 pana la 55 zile in cazurile cronice Durata scurta 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile 10 zile in cazurile cronice .China Chininum sulfuricum Cicuta virosa Cimicifuga Cina Clematis erecta Cobalt Cocculus Coccus cacti Coffea Colchicum Colocynthis Conium maculatum Copaïva Crocus sativus Crotalus horridus Croton tiglium Cuprum metallicum Cyclamen Daphne indica Digitalis purpurea Dioscorea villosa Drosera Dulcamara Eupatorium perfoliatum Euphorbium Euphrasia Ferrum metallicum Fluoricum acidum Gelsemium Glonoïnum Graphites Guaïacum officinalis Helleborus niger Hepar sulfur Hyosciamus niger Hypericum Ignatia lodum Ipeca Kalium bichromicum Kalium carbonicum Kalium chloricum Kalium iodatum Kalmia Kreosotum Lachesis Lactuca virosa Laurocerasus Ledum palustre Lilium tigrinum Lycopodium Magnesia carbonica Magnesia muriatica Mancinella Manganum carbonicum Menyanthes Mephitis putorius Mercurius Mercurius corrosivus Mezereum 40 zile in cazurile cronice 14 40 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 14 pana la 21 zile 45 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 pana la 48 ore in acut.27- .

) Nitricum acidum. Actiune mai lunga in cazurile cronice 55 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 35 pana la 40 zile in cazurile cronice 35 zile in cazurile cronice 35 pana la 60 zile in cazurile cronice 35 pana la 60 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 ore 35 pana la 50 zile in cazurile cronice 10 pana la 40 zile in cazurile cronice 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 5 pana la 10 zile 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 4 pana la 5 zile 2 pana la 4 zile 8 pana la 15 zile 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 1 pana la 5 zile 1 zi 35 zile 50 zile 40 pana la 50 zile 50 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 40 pana la 60 zile 60 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 7 zile 2 pana la 4 zile 10 pana la 50 zile 40 zile 40 zile 35 pana la 40 zile 20 pana la 50 zile 10 zile 10 pana la 40 zile 40 zile 30 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 2 pana la 3 zile 30 pana la 40 zile 1 pana la 7 zile 30 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 30 zile 1 zi 35 zile 20 pana la 50 zile 40 zile 50 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 60 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 50 zile 40 zile 14 pana la 20 zile 35 zile 25 pana la 50 zile 40 pana la 60 zile 30 pana la 40 zile 14 pana la 21 zile 50 pana la 40 zile 14 pana la 21 zile 10 zile 60 zile 8 pana la 10 zile 20 pana la 30 zile 8 pana la 10 zile 2 pana la 4 zile 8 pana la 14 zile 30 pana la 40 zile . Mai multe saptamani in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 1 pana la 15 zile 2 pana la 3 zile in acut 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 20 pana la 40 zile in cazurile cronice 8 pana la 15 zile 14 pana la 21 zile 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 5 pana la 4 ore.28- . 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 4 pana la 5 zile in acut. Senega Sepia Silicea Spigelia Spongia tosta Strontium carbonicum Squilla maritima Stannum metallicum Staphysagria Stramonium Sulfur Sulfuricum acidum Taraxacum Tellurium Teucrium marum Theridion Thuya Valeriana Veratrum album Verbascum Viola odorata Viola tricolor Zincum metallicum NOTA 24 ore 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 60 zile in cazurile cronice 5 pana la 10 zile 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 ore pana la 5 zile 2 pana la 4 zile 50 zile in cazurile cronice 5 pana la 5 zile in acut. 50 zile in cazurile cronice 3 pana la 4 zile in acut.Millefolium Moschus Muriaticum acidum Natrum carbonicum Natrum muriaticum Natrum sulfuricum Nitrura (kali n. Nux moschata Nux vomica Oleander Opium Paris quadrifolia Petroleum Phosphorus Phosphoricum acidum Platina Plumbum Podophyllum Prunus spinosa Psorinum Pulsatilla Ranunculus bulbosus Ranunculus sceleratus Raphanus sativus Rheum Rhododendron Rhus toxicodendron Ruta graveolens Sabadilla Sabina Sambuccus Sarsaparilla Secale cornutum Selenium.

Omul sanatos este definit prin constitutie si temperament. impreuna cu boala. formata din anumite caractere morfologice. rationamentele sunt incorecte´. Diateza este dispozitia generala care predispune individul la anumite afectiuni patologice Constitutia. modificate continuu de agresiunea mediului intern si extern. Constitutia este fixa.ro/Curs_03. care transforma.29- . temperament si miasma . Biotipologia este stiinta care cauta pentru fiecare individ corelatia posibila intre forma corporala. Toxinele metabolice si microbiene actioneaza asupra constitutiei si temperamentului si pot modifica prin transmitere ereditara constitutia. Fiecare temperament reprezinta o anumita predominanta metabolica ce-i determina semne fiziologice. cauzalitatea homeopatica. .3x. constitutii. ereditara. impreuna cu care alcatuieste aspectul clinic. CONSTITUTII. Bioterenul este un ansamblu structural normal si patologic.htm y y y y y y y y Homeopatie si biotipologie. Miasmele sunt grupari patologice cu simptome si reactii fiziopatologice comune. Omul bolnav este definit prin constitutie. Dr Doina Pavlovschi . Remedii frecvent indicate in traumatisme (materia medica) Tratamentul homeopatic in traumatisme (terapeutica) Miasmele in homeopatie (generalitati) Miasma psorica Sulphurus Psorinum Sulphurus iodatum HOMEOPATIE SI BIOTIPOLOGIE. tendintele fiziologice si comportamentul psihic. este ansamblul cauzelor declansante si favorizante . Etiologia. Temperamentul este castigat în timpul vietii si dupa unii autori (Aurian -Blajeni de ex. fiziologice si psihice care pot conduce la o inclinatie spre o anumita morbiditate.teleianuhomeopat. ) evolueaza dupa varsta.Note de curs (27-28 ianuarie 2006) HOMEOPATIE SI BIOTIPOLOGIE Confucius ± sfat dat printului Ling :´Puneti în ordine denumirile.Tabelul de mai sus este orientativ. Diateza ar fi fondul morbid pe care se aseaza boala. Cand denumirile sunt incorecte. endo sau exogene. Durata de actiune a remediilor poate varia in functie de sensibilitatea individului si depinde de mai multi factori : Natura intrinseca a remediului Similitudinea remediului Dilutia (potenta) Criterii clinice CONVOCAREA a III-a (27-28 ianuarie 2007) http://www. psihice si tendinte morbide. omul sanatos în om bolnav. temperamentul si miasma formeaza tripticul diatezic ce caracterizeaza bolnavul în afara ca racterelor proprii ale bolii.

iso si discrinic. pe langa un fond de caractere comu ne. pe stadii evolutive. La centru este sulphuricul neutru care poate evolua spre sulphuric gras sau sulphuric slab. au pus bazele tipologiei homeopatice cu clasificarea în 3 tipuri constitutionale minerale calcice. phosphoric si fluoric. la un mod de reactie specific al unui organism. Calcarea phosphorica si Calcarea fluorica si carora le corespund miasmele psora. oxigenoid caracterizat prin accelerarea metabolismului. in sensul ca. reflectate n policrestele Calcarea carbonica. echilibrat. . Ioan Teleianu) CONSTITUTIA SULPHURICA Morfologie Aspect general : · · armonios. duce la slabire cu uscaciune cutaneo-mucoasa si a fanerelor. a patologiei. francez. se poate. Nu se prescrie un remediu pe considerente biotipologice. ea se poate grefa pe oricare din constitutiile principale dand tipuri constitutionale mixte. ISTORIC Hippocrate în antichitate din relatia celor 4 elemente primordiale : pamant. foc si aer cu cele 4 stari : uscat. ca predispozitie. cald si rece a descris cele 4 tipuri de temperamente : limfatic. elvetian si Leon Vannier. atitudine armonioasa. iar la dreapta tipul phosphoric. psihiatru. Sigaud pe criterii clinice a descris tipurile respirator. care sunt sarurile diferite ale aceluiasi acid. sanguin. duce la infiltrare. mesomorf somatoton. Broca la inceputul secolului nostru a fost fondatorul antropologiei si al antropometriei. reprezentate prin carbonic. Morfotipologie homeopata Nebel. meso. muscular si cerebral. El spunea : Ätrebuie sa stii spre ce boala tinde fiecare constitutie individuala´. ci pe similitudinea tabloului simptomatic prezent cu patogenezia remediului.Biotipologia e interesanta pentru corespondentele clinico-terapeutice spre care conduce. dar secundara. Kretschmer. ele cap t un cert interes didactic in studiul fiziopatologic al remediilor respective. Singura combinatie imposibila este cea carbo -phosphorica. » (Dr. de unde stadiile evolutive. apa. tuberculinism si luetism. sa apara caractere noi corespunzatoare unor serii homeoterapice . ectomorf cerebroton Grauvogl a descris cele 3 stari biochimice : carbonitrogenoid caracterizat prin oxidare incetinita ce duce la o supraincarcare cu metaboliti si la tulburari de excretie hidrogenoid caracterizat prin retentie hidroclorurata . dreapta. Constitutiile mixte apar din combinatiile intre 2 sau 3 constitutii principale si secundara si sunt cele mai frecvent intalnite. a descris tipurile somato -psihice : picnic ciclotim. ÄCu toate c aceste clasific ri nu pot acoperi sintetic complexitatea i varietatea patogenezic din homeopatia hanemanniana. Important de subliniat : nu trebuie confundat diagnosticul biotipologic cu diagnosticul patogenezic. Deci interes diagnostic. leptosom schizotim si atletic ixotimic. Viola si Pende au descris tipurile endocrinologice hiper. la stanga se gaseste tipul carbonic. Henri Bernard considera constitutia mai putin fixa. aducând i un plus de congruen demn de a fi avut in vedere în practica homeoterapic . umed. ento si ectoblastic. Constitutia fluorica este considerata autonoma. Martiny a descris tipurile embrioblastice : cordo. El distinge 3 constitutii primitive carbonica. pronostic si chiar terapeut ic prin orientarea spre un anumit grup de remedii. bilios si atra biliar sau nervos. talie normoligna. sulphurica si phosphorica. greutate mijlocie. pentru prevederea cauzelor profunde ale afectiunilor patologice si incercarea unei profilaxii.30- . sub influenta mediului. hidropexie. Sheldon a descris tipurile endomorf visceroton. di gestiv.

cot. patrate. atitudine hipotona în copilarie. boli de nutritie ± diabet. mucoase . · muschi. CONSTITUTIA CARBONICA Morfologie Aspect general : talie breviligna. rare carii. buco-dentar : · dinti usor dreptunghiulari. segmente scur te.hemoroizi. muschi. hipotiroidie de fond si hipogenitalism. · bolta palatina rotunjita. Distonie neuro-endocrina cu un prim stadiu stenic cu hipersuprarenalism de origine hipofizara si apoi un stadiu astenic cu vagotonie de epuizare si hiposuprarenalism terminal. sau generalizate : HTA. alergie. seroase ± reactii artritice. rigida la adult. sacadat. ligamente. eczeme. articulatii cu tonicitate normala în hiperext ensie unghi usor inferior la 180 grade în artic. cu congestii pasive si degenerescente scleroase. Friguros care se teme de caldura. sobru. HTA scleroasa cu hipercolesterolemie si hiperazotemie. armonioase. radacini puternice. actiuni bine gandite. lunara sau în para. Tipul decompensat este incapatanat. greutate marita. solizi. late. Mentalitate Dorinta si nevoie de activitate moderata. patrati. guta. scurta. artroze. ligamente si articulatii hipotone la copil. ocluzie aproape perfecta Fiziologie si tendinte patologice Predominanta limfatica si digestiva cu hipotonie la copil. greoi. obtuz. mai ales solara. fata sferica. · radacini mijlocii si paralele. bolta palatina rotunjita. sensibil la umiditate (hidrogenoid) Mentalitate . rigiditate scleroasa la adult. cadentat. neuroartritism. Tendinta la pletora compensata prin eliminari naturale pe fond congestiv general. mers regulat. lent. buco-dentar : dinti albi. cu Äself control´ si incredere în sine. arcade eliptice si largi. dar cu carii de colet. · ocluzie perfecta Fiziologie si tendinte patologice Armonie fiziologica. Tendinta la obezitate cu blocarea eliminarilor deseurilor metabolice. actiuni gandite si precise Ap. aspect trapu. rigide la adult în hiperextensie unghi inferior la 180 grade în articulatiile cot. cu congestii active arteriale si venoase acute localizate : piele ± furuncule. locomotor : · segmente mijlocii. echilibrat neuro-endocrin cu amfotonie. iritabil si exploziv. gesturi controlate. carnoase. ligament dens si solid. Examene complementare Poate usoara poliglobulie. abdomen important. Ap. · arcade circulare. genunchi Ap. · ligament alveolo -dentar solid. dar cu judecata. moi. regulate. picioare scurte. locomotor : craniu brahicefalic cu frunte larga. divergente. obiectiv. obezitate. maini scurte. dezvoltat în largime. patrat sau sferic.31- . dinamism si optimism moderat de ratiune.· · · mers regulat. spirit intreprinzator. hiperhipofizie moderata. constient de responsabilitatile sale. genunchi Ap. talonat. albi sau alb -galbui. rationala. rotunjita. hipercolesterolemie si hiperazotemie mici.

Examene complementare Uree sanguina crescuta. in cursul unei perioade de exaltare. artroze precoce. exteriorizari zgomotoase Ap. incapatanat. sentimental si superficial. bazin basculat inainte. Este econom. renala. hipotiroidie si depresie sexuala. chiar cu apetit exagerat. Hiposuprarenalism de fond si distonie neuro-endocrina cu un stadiu stenic cu simpaticotonie. mai mult intuitiv decat rational. cu faze de depresie în care senzatia de gol din viata sa il poate duce la sinucidere. scleroza renala. torace alungit si aplatizat dinainte inapoi. cu mici deviatii. vii. buco-dentar : dinti galbeni. Mentalitate Hipersensibilitate nervoasa si fatigabilitate. Tipul superior poate fi artist genial. Decalcifiere osoasa. perseverent. demineralizare ± calciu. bolta pa latina alungita. pace. hipertiroidie. indiferent afectiv. Tipul inferior este infatuat. suicid. actiuni spontane si dezordonate depasind scopul prin exagerare afectiva. inalt. ocluzie imperfecta Fiziologie si tendinte patologice Predominanta bilio-nervoasa cu hipersensibilitate nervoasa. gesturi suple. un realizator metodic cu rationament de bun simt. elegante. demineralizare si pierdere de substanta tisulara. ligament alveolo-dentar subtire si nu prea solid arcade în elipsa. carii multiple simetrice radacini lungi si paralele. meningee. cu prezenta de ptoze viscerale. vorbeste putin. palavragiu. congestie venoasa periferica ce accentueaza hipotensiunea arteriala esentiala. Doreste liniste. CONSTITUTIA PHOSPHORICA Morfologie Aspect general : talie longilina. limfocitoza. atitudine supla. mers suplu si gratios. boem. rectitudine în hiperextensia articulatiilor cot. nu are rabdare.Domina pasivitatea si economia. uree si colesterol scazute.32- . rapid si usor. se repliaza asupra sa oferind mediului exterior un minimum de efort posibil. hipercolesterolemie. tendinta la slabire. dar aplecata în repaus. eleganta. Ap. dar cu realizari capricioase. mai mult visator decat realizator. magneziu. Tuberculoza excavata pulmonara. hipersensibilitate imaginativa si afectiva. (Sulphuric : tbc cutanat. Nu rezista la efort. suple. sensibilitate la frig. Tipul decompensat este lenes. organelor nobile. locomotor : craniu dolicocefalic. Carbonic : tbc fibroasa. cu degete si unghii lungi si fine picioare lungi si subtiri cu tendinta la platfus. dar nu suporta aerul inchis. Examene complementare Anemie. dreptunghiulari. tendinta la demineralizare celulara. . Boli inflamatorii ale mucoaselor. greutate mica. expansive. hipercortici sm la stres. ligamente si articulatii hipotone cu laxitate moderata.Actiunile reusite trebui e sa fie de scurta durata. doar ce stie. ordine. muschi. adus de spate. Artrite. genunchi . hipergenitalism si un stadiu astenic cu vagotonie de epuizare. segmen te lungi si subtiri. Are oroare de ordine si disciplina. seroaselor. Tendinta la slabire. diminuarea metabolismului bazal. superficial si meschin. osteoarticulara) Instabilitate termica : frilozitate. maini lungi. frunte inalta. cade in depresie. insuficienta hepatica si spasme hepato-biliare. Distrat. fosfor. tendinta la exalt are si deprimare rapida.

. incalecati sau cu spatii libere. irational. Hepar s. talie mai mult mica. . Natr. Phosphorus Fluoric : Calc. s. PROFILAXIE CONSTITUTIONALA Sulphuric .CONSTITUTIA FLUORICA Morfologie Aspect general : variabil. entorse. imprevizibile. . stangace. Phos. maini flexibile. inutile. platfus. retrognatie inferioara. fara a invata. gesturi dezordonate. Magn. locomotor : asimetric.va evita sedentaritatea si aerul inchis . Kali c. c. . . m. . ph. . . prea suple. Natr. . Mur. unghii mici. mers neregulat. Carbo v. . . atitudine dezechilibrata. genunchi. în hiperextensie unghi peste 180 grade în articulatiile cot. malformatii Distonie neuro-endocrina cu raspunsuri variabile. slab : Calc. . m. buco-dentar : dinti gri triunghiulari si mici. Ammon. Fluoric acid. Sulph. Baryta c.se recomanda sporturile. Indecis. arcade variabile. hipotonus muscular. Nu are continuitate în actiuni. cu nevoia de schimbare. dar cade just print r-un deosebit simt de observare si intelegere. . . CONSTITUTII MIXTE Combinatii de 2 sau 3 din tipurile descrise anterior. hiperlaxitate.va evita excesele alimentare repetate . fl. Natr. instabilitate. s. m. actiuni variabile si paradoxale. Natr. dezordonat. . Ap. hiperlaxitate ligamentara. REMEDII CONSTITUTIONALE Carbonic : Calc. transpiratia . degete efilate. s. asimetrie. radacini conice sau convergente. ph. Bar. induratie. Mentalitate Instabilitate si paradox. .33- . scleroza. imprevizibile Ap. hiperlaxitate articulara. competitiile. personalitate disarmonic structurata cu tendinta la perversiuni sexuale. Phosphoric : Calc. Instabilitatea fluoricului accentueaza demineralizarea phosphoricului. fl. dar îi anima ritmul de viata. asimileaza repede. c. ocluzie foarte defectoasa. c. Tipul superior este intuitiv. . . . Natr. malformatii osoase de toate felurile. . Ammon. Kali ph. depravat. . Carbo anim. . bolta palati na foarte ogivala. moi. Tipul inferior este ambitios fara scrupule. agraveaza decompensarea sulphuricului. agitat. Magn. vicios. ac. c. aspect batranicios. disgratios. Fiziologie si tendinte patologice Disarmonie distrofica. Sulphuric : Sulphur ± gras : Calc. ac. dislocata si instabila. elastopatie. triunghiulare sau trapezice. Kali m. Magn. .se combate plethora si supraincarcarea . Ammon. greutate variabila. s. mur. Kali s. ligament gros si lax. chiar violente. Magn. asimetrica. dar prin tendinta la scleroza îi cicatrizeaza excavatiile. capricios. actioneaza fara multa gandire. în miscare continua. ph. . . precipita scleroza carbonicului. policarii. ac. . ph.

fara responsabilitate si fara rapiditate de executie Phosphoric . iar endocrin timusul. .sporturi neviolente.alimentatie hipotoxica. masaj . Kali bich. scleroza . fara competitie si transpiratie .profesiuni subalterne. Sanguin-respirator : mai ales în adolescenta cand predomina organele respiratiei si circulatiei sanguine. demineralizarea. responsabilitatea Carbonic .alimentar : lupta cu atonia prin alimente gustoase.educatia : mai mult trebuie franat . si altele Sanguin : Sulphur. Sil. tiroida. Puls . .sporturi neviolente.activitate in aer liber. .necesita climat sedativ. siste mul adeno-limfoid. Bilios-muscular : mai ales la adult cand predomina ficatul. REMEDII DE TEMPERAMENT Limfatic : Calc.se combate hipersensibilitatea.34- . insuficienta hepatica . Arnica. Aurum. . nu mare . grasimi . cu masura .alimentatie variata. necesita repaos si calm .mare sau munte de mica altitudine . climat uscat si cald ..se combate instabilitatea . munte. Baryta c. fara expunere la soare . animate si nesablonizate TEMPERAMENTE Limfatic-digestiv : mai ales în copilarie cand predomina organele digestive. . tact in educatia sexuala .profesional : profesiuni in care isi poate exercita dinamismul. restrictie de sare. Nervos-cerebral : mai ales la batran cand predomina scleroza. Kali c. Graph. picante. Ferrum si altele . Natr.se evita eforturile mari. activitati artistice Fluoric . obezitatea. . . s. iar endocrin glandele genitale.educatie : incurajat.se evita sedentaritatea. c.profesiuni ce necesita intuitie si imaginatie.educatie : trebuie avut tot timpul sub control . bogata in materiale azotate si minerale .profesiuni care sa nu necesite eforturi.se combate limfatismul. calmat. evitarea competitiilor.

rac.la inceput boala generala si interna . Bry. Nitri ac. . menstra. MIASME Cele 3 miasme hahnemaniene ± psora.hipersensibilitate hidrometrica .psihic lentoare cu tendinta depresiva . pusee hemoroidare .35- . Prin gonoree Hahnemann intelegea scurgerea ± Neisser va descoperi gonococul abia peste 100 ani. Caracteristici : . Henri Bernard numea sicoza reticuloendotelioza sau mezenchimatoza cronica de origine politoxica si polimicrobiana. Psora are rezonanta mai mare asupra constitutiei sulphurice.diaree.tendinta la neoformatii . C hina.catabolism incetinit. deplasari pe alte organe. Alum. . Nux v. de euforie si anxietate .retentie hidrolipopexica . .tulburari digestive cu alternanta diaree-constipatie. Caracteristici : tendinta la recidive alternante morbide cutaneo-mucoase ameliorare generala prin eliminari. Iod. Caust. Rhus tox. . etc. Sepia.tulburari eliminatorii genito-urinare . scabia. si altele.tulburari alergice respiratorii . Conium. la staza. . infectiile cronice virale. descrise în ÄBolile cronice´ plus alte 2 miasme noi ± tuberculinismul si cancerinismul.tulburari cutaneo-mucoase Etiologie : nu numai scabia. la disparitia semnelor cutanate si la alternante morbide. si altele Nervos : Natr. Astazi psora este socotita o entitate patologica definita printr-un mod de reactie particular al unui grup de indivizi la agresiuni patogene cunoscute sau nu. incetinire a eliminarilor centrifuge. putand fi sau nu asociate cu gonoree. Clinic : . mai ales pe organele genitale. . . ereditare sau/si castigate si altele.aparitie secundara de semne cutanate. mur.Bilios : Lyc. Caracteristici dupa Hahnemann : . Act. a carei modalitate reactionala este tendinta la incarcerare. atasate unei patologii predominante. PSORA Hahnemann intelegea prin psora un complex de simptome comune mai multor categorii patologice.alternanta de stari stenice si astenice. SICOZA Hahnemann descrie sicoza ca boala cu transmitere predominant sexuala care se caracterizeaza prin aparitia de vegetatii cutaneo-mucoase de tip condilomatos. nitr. . . verucos. Arg. etc. transpiratie. sicoza si luetismul. eliminari cutaneo-mucoase torpide Clinic : . care tratate duc la metastaze morbide.

labilitate neuro-senzoriala si emotionala . striate.infiltrare hidrica si adipoasa : palid. adenoame.neoformatii : veruci. congestii hepato -biliare .anomalii dentare . carii dentare . fibroame. piele lucioasa si grasa.insuficienta hepatica congenitala. etc . fr agil . par rar .formare de leziuni ulcero-necrotice . Caracteristici : . seroterapie poliinfectii.tulburari ale fanerelor : unghii casante. cu disparitia lunulei.hiperlaxitate ligamentara . cianoza periferica procese inflamatoare.hiperalgii ± dureri liniare nocturne . pete albe pe unghii. dedublate.incetinirea tranzitului intestinal si oligurie. polipi. unghii subtiri.piele uscata si crapata. par rarefiat.mod reactional fiziopatologic centripet . disritmic vegetativ.36- . deformate. bacili tifici si paratifici politoxicoza ± toate noxele moderne Constitutia carbonica ar facilita instalarea sicozei LUETISM Sifilisul este tot o boala generala cu manifestari locale a caror reprimare prin tratament duce la aparitia de complicatii secundare cu caracteristicele : . acute si cronice demineralizare cu deshidratare si slabire.. ecotoxicologia Constitutia fluorica este mai receptiva la luetism TUBERCULINISM . discrinic variabilitatea simptomelor ± alternari excitatie-depresie congestie venoasa periferica. alcoolismul cronic. ulceratii cutaneo-mucoase trenante Etiologia : infectia sifilitica.mana sicotica (Michaud) : unghii casante. apoi ulcerative. mai ales colibacili. Etiologie : gonococia.secretii subacute si cronice rino-faringee sau genito-urinare . condiloame.scleroza arterio-venoasa. facies Äbouffi´. iar pe dosul mainii vene accentuate si pete melanice. buze groase. mai ales cea recidivanta vaccinari repetate. infiltratii ale 1/3 inferioare a gambelor mai ales seara .procese tisulare cu tendinta sclerogena Clinic : .morfologic asimetrie .

-

tendinta de a raci, fragilitate respiratorie

- eliminari cutaneo-mucoase de deseuri metabolice (coriza repetitiva, eczema zemuinda, ulceratii varicoase zemuinde = eliminari toxinice) Clinic : - sindrom neuro-endocrin-psihic : instabilitate caracteriala, ras si plans facil, alternante de astenie hiperstenie, hipertiroidie, frilozitate, transpiratii, tremor. sindrom cardio-vascular : eretism circulator, palpitatii, extrasistole, cianoza

sindrom digestiv : apetit capricios, absenta setei, desgust de grasimi, diaree urmata de constipatie, parazitoze intestinale ± oxiuri mai ales sindrom loco-motor : dureri dorsale, deformari ale coloanei vertebrale, diskinezii articulare, tulbu rari în metabolismul calcic si fosforic, carii dentare piele marmorata, eruptii zemuinde sau pruriginoase

Patologie : rujeola, pertussis, bronsite, pleurezie, eritem nodos, colibaciloza, gripe, rinofaringite, reumatism articular acut, adenopatii. Nebel il asemuia cu psora lui Hahnemann. Constitutia phosphorica reprezinta terenul favorabil CANCERINISM Este o stare de disfunctie care poate duce la degenerescenta oncogena. Caracteristici : - depresie endogena, astenie psiho-fizica, slabire fara cauza contrarietati familiale si griji profesionale tulburari de somn

Clinic : - neuro-endocrino-psihic : hipostenie, hipotimie, cancerofobie algii centrale si periferice diminuarea transpiratiei hipotiroidie cu ten palid, umflarea pleoapelor, par rar si casant, frilozitate digestiv : gura amara, desgust de carne, limba fisurata, buze livide si fisurate, greata matinala, ficat gros, sensibil, pete galben-brune în regiunea hepatica, constipatie cu hipotonie intestinala, hemoroizi, jena în hipocondrul stang cardio-vascular : tulburari ale tensiunii arteriale genito-urinar : lombalgii, oligurie piele inchisa, flasca, puncte negre, comedoane, nevi rubinii, cheratoza, melanoza

Etiologie : cauze endogene : disritmie neuro-endocrina, varsta, imbatranirea prematura cauze exogene : factori telurici si hidro-climatici factori ecotoxicologici si psiho-sociali alimentatie si igiena defectuoase raspunsuri imunitare anormale virusuri oncogene, infectii microbiene cronice NOSODE (Remedii antitoxinice) - 37-

Psora : Psorinum Sicoza : Medorrhinum,Colibacilinum,Vaccinotoxinum,etc Luetism : Luesinum,Ethylicum,Absinthium Tuberculinism : Tuberculine : TK,TR,Marmorek,Spengler,Denys,Bacilinum Cancerinism : Carcinosinum REMEDII MIASMATICE Psora : Sulphur,Calc.c.,Lyc.,Hepar s.,Graph.,Carbo v.,Sil.,si altele Sicoza : Thuya,Natr.s.,Caust.,Staph.,Lach.,Dulc.,Hydr.si altele Luetism : Merc.,Aurum,Arg.nitr.,Kali bich.,Plat.,Phyt.,Nitri ac.,Bar.c.si altele Tuberculinism : Natrum mur.,Kali c.,Phos.,Puls.,Ign.,Apis.Stan.,Ferr.,Iod.si altele Cancerinism : Ars.alb.,Carbo an.,Conium,Bromium,Hydr.,Kreos.,Thuya si altele BIBLIOGRAFIE Aurian-Blajeni C. Homeopatia EdituraLitera Bucuresti 1983 Bungetzianu G., Chirila P. Manual de homeopatie Editura Medicala Bucuresti 1983 Encyclopedie Medico-Chirurgicale Editions Techniques Paris Hahnemann S. The chronic diseases Julian O. A. Abregee d`homeopathie Ed. Masson 1981 Little D. Les miasmas Homeopathy on line Ortega P.S. Notes on the miasms or Hahnemann`s chronic diseases Ed. N.H.F. 1980 Zissu R. Matiere Medicale homeopathique constitutionelle ** ** ** REMEDII FRECVENT INDICATE IN TRAUMATISME (MATERIA MEDICA) Dr. Ileana Rindasu ± note de curs (27.01.2006) TRAUMATISMELE IN HOMEOPATIE ARNICA MONTANA (Carul zânelor, Carul p durilor, Iarba Soarelui, Podbalul de munte ) Planta e larg raspandita, in Europa, Nordul Asiei si al Americii, pe fanete si pasuni din zona montana si subalpina. Planta este din ce in ce mai rara in flora noastra spontana, din cauza poluarii, de aceea se recomanda reinsamantarea ei toamna. Descriere: Tulpina atinge 60 cm inaltime, iar radacina cilindrica si oblica are cca 10 cm lungime si o culoare rosie -maronie in exterior, alba in interior. La baza tulpinii se afla o rozeta de 4 frunze, avand o forma alungita, in continuare tulpina propriu-zisa avand cel mult 1-2 frunze. Din mai pana in iulie, cresc pe ea 1-5 flori galben-aurii, asemanatoare cu o - 38-

floare a soarelui in miniatura; de obicei, planta se caracterizeaza printr -o inflorescenta terminala si 2 inflorescente laterale situate dedesubt. Plansa 1 Parti utilizate Intreaga planta proaspata sau uscata; calitatile curative sunt mai eficiente la flori. Compozitie chimica Inflorescentele contin sesquiterpene de tipul henelaninei, cu actiune imunostimulatoare. Radacina , dar si restul plantei contin principii amare: calendulina si arnicina. Farmacologie ( fitoterapie ) Preparatele aplicate local au actiune antiinflamatoare, analgetica si antiseptica , dar nu se aplica extern pe plagi deschise, eventual se aplica diluate, sub forma de comprese. Infuzia de flori si radacini stimuleaza sistemul nervos si circulatia sanguina, diureza si transpiratia. Ceaiul de flori sedeaza mai ales dupa o sperietura sau cadere. Dr. Bohn o folosea in tratamentul sangerarilor ascunse si al hematoamelor. Cantaretii o prefera ca tratament pentru combaterea oboselii corzilor vocale si a raguselii. Actioneaza eficient in catarul insotit de febra si stimuleaza expectoratia. Toxicitate Administrata pe cale interna in doze mai mari de 7g( 25 ml tinctura = 5 l -te ), este toxica, producand ameteli, tulburari de echilibru, tremuraturi ale membrelor, tulburari respiratorii si digestive. Trasaturi esentiale ( dupa G. Vithoulkas ) Tema principala a remediului: o experienta traumatica profunda ce s-a exercitat asupra nivelului fizic si / sau emotional sau mental. Trauma poate fi reprezentata de o cadere/ lovitura/ comotie, alteori poate fi rezultatul fricii sau al unui soc emotional cum ar fi cel legat de o importanta pierdere financiara. Tipul Arnica: persoana posomorata ce vrea sa fie lasata singura si in pace, nu vrea sa I se vorbeasca si mai ales, nu vrea sa fie atinsa, mai ales in partile dureroase. Este ca si cum persoana ar suferi de o frica fundamentala, de a nu fi atinsa, de aceea are o atitudine defensiva exprimata prin ³ Nu te apropia de mine!´ fizic/emotional, frica ce provine din senzatia ca a fost ranita profund, iar rana nu s-a inchis ( Ruggero Dujany: floarea aminteste putin de aceasta atitudine: ea creste la distanta de alte flori; o alta paralela posibila cu remediul este aspectul plantei care privita de departe, pare frumoasa, dar de aproape se observa ca arareori este sanatoasa; rozetele ei avand urme de muscaturi datorate insectei Trypeta cerasi sau musca Arncae). Ca si la alte remedii, simptomele evolueaza in mai multe stadii: In primul stadiu de patologie, se obs. o reactie de agresivitate, cu tendinta de a ataca pt. a preveni un contact prea apropiat. Pacientul este irascibil, certaret, autoritar, dispretuitor. Poate fi furios, injura, vrea un obiect, apoi nu il mai vrea si il arunca cat colo ( Cina, Nux-v ). Nu accepta autoritatea nimanui si se considera atotstiutor ( Causticum ). In urmatorul stadiu, pacientul devine foarte sensibil si pasiv, se inchide in el; este stadiul in care apare tabloul bine cunoscut, cand vrea sa fie lasat in pace, ca un Nat-mur. Asemanarea este cu atat mai mare cu cat la incecarea de consolare, reactioneaza cu agresivitate. - 39-

Pacientul Arnica are senzatia de contuzii peste tot, ca si cand ar fi batut, de aceea are teama de a nu fi abordat, atins sau penetrat. La femei, se poate intalni frica de viol si chiar de raportul sexual normal. Stadiul urmator : apare starea de anxietate ce isi arte origin ea in socurilew anterioare provocate de o spaima, suprasolicitare,etc. Frica ajunge rapid in subconstient si produce atacuri de panica in timpul noptii, cu treziri insotite de senzxatia de moarte iminenta si teama ca ceva nu e in regula cu inima sa. Aceste stari pot sa apara in urma unui accident ( Aconit, Arg-nitr., Lachesis). In aceasta etapa a suferintei sale, pacientul devine distrat, uituc, isi pierde interesul pentru munca, nu se mai poate concentra, trebuie sa verifice mereu daca nu a uitat lumina sau aragazul deschise. Alt tablou mental caracteristic este cel asociat febrei inalte din boli infectioase severe ( malarie, scarlatina ) sau cel din accidentul vascular cerebral : se observa prostratia profunda urmata de delir, inconstienta si coma. Halucinatii ; vede cladiri care se prabusesc peste el, forme negre, fantome, crede ca va fi arestat. Alteori, desi aflat intr-o stare grava, are iluzia ca se simte bine si vrea sa goneasca medicul: ³ Nu am nevoie de tine, nu vreau medicamente!´ Cand se instaleaza starea semicomatoasa, initial este capabil sa raspunda la intrebari, dar recade rapid la starea initiala, uneori inainte de a termina propozitia. Sugarul Arnica Capricios, sensibil la durere, are tendinta sa tipe daca mama ii atinge mainile sau pi cioarele. Plange in somn, mai ales dupa ce a mancat sau dupa tuse. In timpul febrei, seamana cu bell., are corpul rece si capul fierbinte. Aspecte generale, caracteristici generale si modalitati Traumatisme, inclusiv consecintele pe termen lung ale traumatismelor, produse de un obiect bont, insotite de extravazare sanguina, cu aparitia vanatailor; senzatia de contuzii, durere in tot corpul, ca si cum a fost batut. Contuzii, luxatii, entorse Indicat postoperator si dupa extractii dentare pentru resorbtia sangelui si vindecare mai rapida Excelent remediu la nastere, ajuta impotriva senzatiei de contuzii la nivelul uterului si la dilatarea colului uterin Nu se indica daca exista solutii de continuitate, cu sange care curge din plaga Kent : ³ Patul ii pare prea tare, ceea ce este un alt fel de a spune ca il dor toate. Durerea pare sa treaca un timp, daca isi schimba pozitia, de aceea este nelinistit, se misca in pat, se intoarce de pe o parte pe alta.´ Miros putred de oua stricate al secretiilor (amint esc de mirosul respingator al plantei proaspete ). Agravari: -efortul fizic - atingerea - zdruncinaturile - repaosul indelungat - culcat pe o parte timp indelunngat - seara si noaptea in pat - 40-

retantion of urine. Sul-ac. small Sleep: falling asleep. after Hearing: Impaired.41- . agr. Contuzii. after Bladder: calculi. Psoriazis. Extractii dentare. Aconit. injury to eye. injuries. Concussion of brain. Comotie. Luxatii. senzatia de batut. cold limbs Rectum . Vision: Loss of vision. bauturi reci. exertion from. etc . Nucleul remediului ( Vermeulen ) traumatisme fizice. after operation for. noaptea Cateva simptome prezentate repertorial Vertigo .concussions. Nose: epistaxis. contuzii frica de apropiere si de a nu fi atins secretiile respingatoare. alcool ( whisky.frigul umed . Dupa interventii chirurgicale.dupa somn Ameliorari culcat.. bere ) Av.. exertion after Skin: eruptions. Purpura. answering when Remedii complementare. Nastere. diarrhoea. washing face from Face : heat. from . Rhus-tox. from . corpul rece tresare din somn dupa un accident sau alta spaima. AVC. fumat. Indicatii clinice: Abcese. pentru carne si lapte. putride capul fierbinte. Traumatisme craniene. boils. cu capul in pozitie joasa in aer liber baile reci schimbarea pozitiei daca se dezveleste Dorinte si aversiuni alimentare Doreste acru.

Substantele abortive aparti clasei alcaloizilor( Aborinina. iar fructele sunt formate din tot atatea capsule ce contin numeroase seminte. ce poate ajunge la inaltimea de 60 cm. In folclorul englezesc. cu frica de moarte. senzatia teribila de intepeneala (red oare) resimtita in muschi si tendoane. fiind numita uneori si planta gratiei( divine). iar Chalepensina este cea care combate fertilitatea. mai ales de glezna si pumn Agravari la vreme rece si umeda . modalitati Oboseste usor. in medicina greaca si romana. mai ales i n timpul febrei sau in timp ce este supraincalzit Vithoulkas a vindecat cu acest remediu unele cazuri de nevroza anxioasa Aspecte generale. Skimianina). Compozitia chimica include grasimi. plin de remuscari Anxietate si atacuri de panica. Planse Caracteristici Cea mai importanta caracteristica. 2. tendoanelor si periostului Contuzii si entorse. trist. Graveolimina. simbolizeaza regretele si cainta.5 petale. RUTA GRAVEOLENS ( Vârnan ) Genul Ruta cuprinde mai multe specii ce include: Ruta angustifolia (egipteana ) Ruta graveolens ( comuna ) Ruta montana Planta perena intalnita mai ales in bazinul mediteranean. nemultumit de el insusi si de ceilalti.42- . In antichitate. Foarte utila in leziuni si traumatisme. uleiuri. florile sale galbene au 4. mai ales ale tesutului conjunctiv.Cazuri 1. denumire sub care o gasim intr-un monolog al Ofelii. era folosita ca mijl oc anticonceptional si abortiv. 3. certaret Alteori. agravat de exercitii fizice Intepeneala in tot corpul Agitatie Dureri pe partea pe care se sprijina Traumatisme ale tesutului conjunctiv. in Hamlet. in afectiuni reumatice. Stare mentala : Pacient melancolic. flavonoide. alcaloi zi.

dupa suprasolicitare si microtraumatisme cronice. de ex. cu ingrosare. Fibrozite. sewing while. Lombalgii.- effort fizic in repaos ( Rhus-tox. Prolaps rectal. Iarba Sf. leziuni tendinoase. pain. Leziuni ale periostului.43- . se agraveaza. cu efort de defecatie ineficient Prolaps rectal inainte de scaun (Rectum.la nivelul palmelor o Chisturi sinoviale Remedii complementare Calc-phos Diagnostic dif. urmata de cefalee. Ameliorari vreme uscata si calda in pozitie culcat ( desi uneori. mai ales dupa o munca migaloasa Eye. prolapsus. Cefalee. de miscare. Atacuri de panica. Sciatica. Leziuni tendinoase. mai ales durerea ) daca isi misca memrele sau intregul corp Cateva simptome locale caracteristice Ochi : Afectarea ochilor prin suprasolicitare. HYPERICUM PERFORATUM (PERFOLIATUM) (Sun toare. de suprasolicitare Dureri cu caracter de contuzie si intepeneala Leziuni ale tendoanelor dupa suprasolicitare sau torsiune articulara Bursite si tendinite acute post -traumatice Leziuni traumatice ale periostului. redoarea cefei. Ioan) . dupa contuzii o Fibroze si proliferari nodulare ale tendoanelor. stool before) Extremitati : o o o o o Dureri articulare agravate de vremea rece si umeda si de efortul fizic. de vreme rece si umeda.intepeneala agravata dimineata. Pojarni . reading while. exertion of vision from Gastro-intestinal . amel. Indicatii clinice Artrite. senzatia de redoare in jurul ochilor prin solicitarea vederii. Suprasolicitarea vederii. o o Constipatie. agr. Bursite. ± Rhus-tox . Suprasolicitari musculare.

± traumatisme ale trunchiului si al organelor pelvine ) . sfasieri de tesuturi. Nat-s BELLIS PERENIS ( B nu i. nastere Extremitati Dureri in membrul fantoma. luxatii ) Leziuni ale coccisului dupa lovituri. Arnica. engl. cazaturi. P scu e. antiviral Antiinflamator Hepatoprotector REMEDIUL HYPERICUM Este extrem de util in leziunile (traumatismele) nervilor si ale coloanei vertebrale.44- . Plansa Farmacologie Extractelede sunatoare au actiune usor antidepresiva datorita hipericineice este un inhibitor al monoaminoxidazei. Primul remediu al traumatismelor tesuturilor profunde ( ex. Frunzele ovale prezinta pe fete numeroase puncte negre. Ruta. desi e mai putin folosit. contuzii.. limba. Rhus-tox. Antibacterian. cicatrici dureroase Leziuni provocate de strivirea varfului degetelor Comparatii Ledum. prezinta si ele punctulete negre ( glande ) si stamine multiple. numeroase. ± nervul median) Convulsii dupa traumatisme craniene sau ale coloanei vertebrale Comotie Spate Leziuni ale coloanei vertebrale ( fracturi. Aspecte generale: Leziuni. Creste mai ales in zonele de deal sau montane. . florile galbene.daisy ) Se aseamana mult cu Arnica. insuportabile ca niste ³ impuscaturi´.ochi ) Dureri dupa operatii dentare sau alte interventii chirurgicale Leziuni ale nervilor mari ( ex. cu tulpina ce poate atinge 1 m inaltime si numeroase ramuri ce se dezvolta la axilele frunzelor. Simptomul cheie : durerile ascutite. intepaturi/ striviri in zone bogat inervate ( varful degetelor.Plant erbacee peren .

oase´ ( bone-setter ).fantoma ). entorse . ca si Hypericum. rupti de spate la lasarea serii. englez ii numindu-l si ³ repara.45- .Aspecte generale Luxatii. Allium cepa. In fitoterapie. alantoina ce stimuleaza reepitelizarea suprafetelor ulcerate si are efect antiinflamator Aplicarea per os a fost interzisa datorita unor alcaloizi cu efect cancerigen si hepatotoxic. Rizomul si radacinile au culoare neagra-lucioasa si contin o substanta cristalina. Simptome locale . atat pentru dureri cat si pt. Aspecte generale Stimuleaza formarea calusului in fracturi Indicat in dureri osoase sau ale periostului dupa traumatisme si in Dureri ale bontului de amputatie ( membru. se poate folosi in aolicatii externe. cu echimoze si/sau hematoame Luxatii Senzatia de redoare si racire a membrelor Abcese SYMPHYTUM OFFICINALE (T t neasa) Planta erbacee perena. avand corola tubuloasa rosie-violacee. Remediul Symphytum Este extrem de util mai ales in fracturile care nu se sudeaza. Staphysagria. a grabi vindecarea Starea generala este agravata de frig sau daca pacientul se uda sau se spala cu apa rece cand este transpirat Simptome locale mai importante Abdomen Dureri postoperatorii si echimoze Dureri ale peretelui abdominal la gravide Torace Cancer mamar dupa o lovitura sau rana Spate Lombalgii la gradinarii de duminica. precum si la persoane ce calatoresc mult cu avionul sau automobilul si apoi isi indreapta spatele cu greu Extremitati Contuzii. contuzii cu extravazari sanguine si echimoze foarte dureroase Dupa interventii chirurgicale. cu 5-10 flori terminale.

Dac în 24-48 h. nu se amelioreaz : · · · · Ø Bellis p.tegument rece . AGENTI TRAUMATIZANTI MECANICI 1. luxa ii Arnica.. Ruta. Silvia Nedelcu ± note de curs (27. LUXATII. FRACTURI ARNICA ( extravazare sangvin ) LEDUM. TRAUMATISME INCHISE ± CONTUZII. Calc-phos. neintrecut de alt remediu Stomac Gastralgie Ulcer duodenal Extremitati Nevralgia genunchiului dupa traumatisme Slabiciune dureroasa a articulatiilor Comparatii Arnica. Calc-fl. de repaus) Ruta sl biciune i /sau durere mult timp dup : Calcarea carbonica.46- . Calc-c. Rhus toxicodendron ( dureri reumatice i redoare dup o entors ..2006) TRATAMENTUL HOMEOPATIC AL UNOR TRAUMATISME A. ENTORSE. Strontium ca rbonicum edem cronic al gleznei: Bovista sl biciune a gleznelor ± entorse frecvente: Natrum carbonicum luxa ie temporomandibular : Rhus-t Fracturi Arnica .Ochi Contuzii ale globului ocular. Silicea.01. agg. Hamamelis ________________________________________________ ABORDAREA HOMEOPATICA IN TERAPEUTICA TRAUMATISMELOR Dr. modific ri de culoare care persist mult timp Ø Entorse.

stupoare .. mi c ri masticatorii. CIC.. cic.. puls. cic. convulsii: ARN . Nat-s Traumatisme ale coloanei vertebrale 1... cu oligo /anurie. pierderea vederii sau a auzului : arn. Cic.op. midriaz . Gelsemium: dureri occipitale. Nat-s . hyper... Osteoporoz posttraumatic : Cortisonum Traumatisme la nivelul capului Arnica Hypericum (inclusiv în leziuni penetrante) Cicuta virosa ± convulsii. î i rostogole te capul pe pern .. greutate a pleoapelor . hell. c derea p rului: Hyper. merc. hyper. în com respira ie stertoroas sau Cheyne-Stokes Helleborus : confuzie.- Symphytum Ruta Calc-p. . Tarent Traumatisme oculare la nivelul orbitei: Arnica.. sulph. fruntea încruntat încre it ... 2. Nat -s. mioz . ruta. 3.. rhus-t.. ARN.. rhus-t.. sul-ac. depresie: arn. la nivelul globului ocular: Symphytum.47- .arn. Nat -s .. Hyper. amnezie: am-c. Urm ri ale traumatismelor craniene: Natrum sulphuricum vertij:.rhus-t.. cu anurie: Arn. Calc-c Ferr Hypericum. carc. midriaz ( care poate persista mult timp dup traumatism) Opium :somnolen accentuat .. Arnica Hypericum Natrum sulphuricum cu transpira ii ale mâinilor i/sau picioarelor: Nitricum acidum. con.art-v. stare de sl biciune i tremur turi ale membrelor.

INJURY..INJURIES .LOCHIA .Mammae .riding in a carriage .PAIN . amenoree: Colocynthis.amel.height..falling . HEARING . HEARING . from a HEAD . de aer rece. menstrua ie: CROCUS. cancer mamar: arn.IMPAIRED . sfâ iere. a. cu dezlipirea retinei: Gelsemium leziuni penetrante: Hypericum. amel. NOSE ± LACERATION MOUTH . operations after URETHRA . de asemeni.ABSCESS .Uterus ± Cervix FEMALE GENITALIA/SEX . ham. seara.delivery. strabism: Cicuta.HEARTBURN . 5 remedii/ rubric ) MIND . Puls avort: Arn. (Simptome extrase din repertoar pentru Calendula cu max.Tongue ± laceration STOMACH . i poate vindeca pl gi deja infectate . edem testicular dup lovituri: ARN . Rus-t. ag.amel. Con.delivery.offensive . after ± Scalp HEARING .copious .chill. prevenind infec ia.horripilation. in old cicatrices .leziuni corneene: Euphrasia: produce în special inflama ii oculare i nazale. t iere CALENDULA ac ioneaz ca antiseptic aplicat local. Bell-p..threatening.CONDYLOMATA .tearing .în poten e înalte. after instrumental FEMALE GENITALIA/SEX . lumin ..IMPAIRED . de c ldur . cinnm. Puls. are.. calen.distance . after instrumental 1/1 LARYNX AND TRACHEA .DELUSIONS . efect hemostatic i antialgic.. with BLADDER . of HEAD .noises .MENSES . cu secre ii abundente: secre i a lacrimar este iritant i v scoas ( iritant apoas : Mercurius) iar cea nazal neiritant (lacrimar neiritant i nazal iritant : Allium cepa).abortion or parturition. Calendula Posttraumatic: cataract : Tellurium . during 5/1 2/1 1/1 3/1 5/1 4/1 1/1 2/1 1/1 3/1 1/1 3/1 1/1 FEMALE GENITALIA/SEX .FRACTURES .481/1 4/1 .IMPAIRED . TRAUMATISME DESCHISE ± pl gi: Prin zgâriere. Alte probleme care pot ap rea dup traumatisme închise: 2..INJURIES of the head.Skull.amel. Con.. ruta. hyper.INJURIES to air passages CHEST . after .

Specific pentru Hypericum este caracterul ascu it. Cedr. curate sau cu contaminare minim (anfractuoase i contaminate . Calendula i intern Urtica sau Cantharis.. gangren ). inclusiv în pl gile penetrante la nivel cerebral. Urtica.a Urtica urens: eritem. de aplica ii reci. prurit. violente. Arn.. Cantharis ± vezicule cu durere intens arz toare i prurit. PETR.. durere arz toare ustur toare . infectate.. sau. în ep turi de insecte sau mu c turi de animale (dar i entorse sau contuzii) cu inflama ie. edem. amel.. durere amel. în ep tur de albin : Apis.FRACTURES . LED. escare. Carb-ac. Opium . LACH. de aplica ii reci. after 4/1 3/1 1/1 1/1 STAPHYSAGRIA ± ca i Arnica. ocular.open fractures EXTREMITIES . Ars.grd I ±II : local Urtica. dureri foarte intense. Deger turi: AGAR(dureri în ep toare ca i cum ar fi împuns de mii de ace fierbin i sau dimpotriv .49-     prurit . de aplica ii reci. de aplica ii reci. Hypericum. reci ca ghea a). Mu c turile de erpi: Apis.Calend. Prin în epare: LEDUM ± pl gi în epate. NIT-AC.CANCER . 2. phos.contusion. în cazul unei reac ii exagerate. ulcera ii.. amel.WOUNDS.. · grave: se trateaz întâi ocul cu Arnica. Arsenicum album: leziuni închise la culoare tent negricioas (flictene.. Arsuri: · u oare.Mammae . colora ie violacee sau tegumente marmorate (modific rile de culoare persist mult timp) i reci cu simptomatologie ameliorat de aplica ii reci . b. ). Hypericum sau Calendula.. from BACK .. iradiant al durerilor. o alt indica ie major o reprezint traumatismele aparatului urogenital.eating. se pot administra i intern : Ledum ± edem rece . culoare ro ie sau roz i tegumente fierbin i. rad-br. ameliorate de aplica ii calde.. arz toare ( senza ie ca ³de c rbuni încin i´). arz toare( senza ie ca ³de ap clocotit ´). Urt. .. Led. dureri foarte intense.CHEST . X-ray . PULS. în fracturile cominutive cu lezarea nervilor . Apis ± inflama ie care se dezvolt foarte rapid cu edem. cum este i cazul pl gilor operatorii. cu margini regulate. Pentru arsuri care se vindec greu: carb-ac. HYPERICUM este util în orice tip de traumatism în care este a fectat direct sistemul nervos. LACH. B. Echi. Aconitum. amel. mez. Caust Arsuri de iradiere: calc-f. profilaxia tetanosului tetanigene... Euph. spinal EXTREMITIES .Foot .. Vip. care controleaz foarte bine durerea.. / oc anafilactic: CARBOLICUM ACIDUM în ep tur de viespe: Arn. dureri în ep toare Cantharis: flictene.. un policrest important ± este remediul de elec ie în tratamentul pl gilor t iate. Bell. în orice fel de leziune care afecteaz o zon bogat inervat etc.. Camph. Agen i traumatizan i termici 1. Led. In ep turile de insecte se pot trata doar local cu tincturi de Ledum..HEAT .

3.

Insola ia: Aconitum, Belladonna, Glonoinum , Natrum ±carbonicum

C. Electrocutarea: starea de oc se trateaz cu Acon.; Morph, iar arsurile i eventualele fracturi, cum s -a ar tat mai sus. GENERALS - DEATH APPARENT - lightning-stroke; after: lach.; nux-v. GENERALS - ELECTROSHOCK; ailments from: morph.; phos. D Inecul: Antimonium tartaricum, Lachesis. E. Intoxica ia cu CO: GENERALS -DEATH APPARENT - carbon monoxide, poisoning from: acon.; bell.; op. Samuel Hahnemann: ORGANON OF MEDICINE ( Ed. Marineasa, Timi oara 1999) pag.186 : ³ Tratamentul unor asemenea boli (care se datoreaz doar unei leziuni externe) este lasat în seama chirurgiei, dar acest lucru este corect doar atâta timp cât partile afectate solicita ajutor mecanic, prin care obstacolele externe di n calea vindecarii, care este de asteptat sa aiba loc doar prin agentii fortei vitale, pot fi îndepartate prin mijloace mecanice, ca de exemplu: reducerea dislocarilor, prin ace si bandaje pentru sutura plagilor, prin presiune mecanica pentru a opri hemoragia din arterele deschise, prin extragerea corpurilor straine ce au penetrat partile vii, prin efectuarea unei deschideri a unei cavitati în scopul îndepartarii unei substante iritante sau pentru a înlesni evacuarea puroiului sau a colectiilor de lichide, prin apropierea extremitatilor unui os fracturat si pastrarea lor în aceasta pozitie printr-un bandaj potrivit - ghips. ´ Bibliografie BOERICKE W., Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica; BORLAND D., Homeopathy in practice; CASTRO J.B.D., Homoeopathy in Emergencies of Medicine; CLARKE J. H., The Prescriber;

GIBSON Douglas M., Manuel d¶Urgence Homeopathique dans les accident et les maladies ( trad. Dr. Jean Lafeuillade) LILIENTHAL , Therapeutics; NASH E. B., Nash Expanded Work- Therapeutics; SHEPHERD D., Homoeopathy for the First-Aider

RADAR 8 ----------------------------------------------ORGANON - MIASMELE IN HOMEOPATIE Dr. Ioan Teleianu - Note de curs: 27-28 ianuarie 2007 MIASMELE IN HOMEOPATIE (No iuni introductive) Hippocrate a fost primul medic care a folosit termenul de miasm , termen plecat din limba greac , semnificând pat sau gre eal . El pleca de la ipoteza c anumite boli infec ioase erau transmise oamenilor de aerul i apa murd rit de miasme. La sfâr itul secolului 18, se obi nuia s se cread c miasmele erau gaze impure, responsabile de propagarea epidemiilor în rândul popula iei. Hahnemann i-a dat seama c aerul putea vehicula boli infec ioase dar, dup p rerea sa, elementul patologic nu putea s fie gazos. La sfâr itul anului 1790, Hahnemann s-a sesizat c sifilisul era o boal a sângelui putând s se ascund sub masca unor numeroase alte boli. La debutul vie ii sale profesionale, el creiase un preparat special denumit Mercurius Solubilis Hahnemanni, care era tratamentul clasic al - 50-

¡

¡

sifilisului în toat Europa. El a descoperit rapid c Mercurul în dinamizare homeopatic avea i mai mult eficacitate asupra sifilisului decât toxicul sub forma sa brut i a reu it mai multe vindec ri complete. Un naturalist german, Van Leeuwenhoek a inventat microscopul i a publicat înainte de moartea sa, în 1723, observa iile sale asupra unor mici " animalcule " vivante. Aceast informa ie i -a permis lui Hahnemann s presupun c aceste micro-organisme erau la originea numeroaselor boli infec ioase. Pe aceast baz , el a sus inut ideile celor ce sus ineau rolul ³animalcule´-lor dar în acela i timp a ap rat importan a predispozi iei organismului -gazd . Tot la debutul vie ii sale profesionale, Hahnemann a sugerat c anumite erup ii cutanate, ca acele ³cruste de lapte´, trebuiau s fie datorate microscopicelor viet i (animalcule) miasmatice, adic micro -organismelor. În aceast epoc , existau patru teorii principale privind bolile cu propagare de tip infec ios. Deci, în Homeopatia hahnemannian , semnifica ia termenului " miasm " se refer la efectele unui micro -organism asupra for ei vitale, incluzând i simptomele transmise de genera iile precedente. Aceste miasme cronice sunt capabile de a produce maladii degenerative, boli auto-imune, am zice noi ast zi, i pot ajunge pân la o imunodeficien . Hahnemann a remarcat c fiecare boal cronic cuprindea trei faze, o faz primar , latent , una secundar si alta ter iar . Efectele acestor miasme se transmiteau de la o genera ie la alta prin ereditate i provocau predispozi ii la anumite boli. Cele trei miasme cronice pe care Hahnemann le-a introdus în 1828 sunt Psora (Psora : miasma pruriginoas ), Sicoza (Sycosis : miasma gonoreei) i Lueza (miasma ancrului sifilitic). Hahnemann a publicat aceast teorie cu mult înainte ca prezen a germenilor s fi fost larg acceptat i majoritatea prescriptorilor contemporani cu el au avut dificult i în în elegerea acestei teorii sofisticate despre bolile contagioase . Înc de pe vremea lui Hippocrate, oamenii de profesie ai medicinii b nuiau existen a de organisme invizibile responsabile de producerea bolilor dar Hahnemann este cel care a creiat conceptul modern de infec ie. În fapt deci, patologia homeopatic este de bun seam mult mai avansat de cât modernul s u echivalent alopatic care nu în elege totdeauna efectele procesului miasmatic, nici sindroamele constitu ionale transmise. În prefa a de la Organon-ul tradus de Charles Hempel, Constantin Hering povestea c la sfâr itul vie ii sale, Hahnemann f cuse descoperiri complementare i dezvoltase un nou aspect al teoriei Psorei, cu introducerea unei miasme noi pe care a denumit-o Pseudo-Psora. " Hahnemann a stabilit o distinc ie între miasmele veneriene, adic S ifilis i Sicoz ; i de asemenea a creiat o subgrup în Psor , Pseudo-psora. " (Hering) Teoria miasmatic a lui Hahnemann cuprindea de atunci dou miasme veneriene i dou neveneriene, responsabile de boli cronice de lung durat . Cele dou miasme neveneriene sunt deci Psora (boala pruriginoas ) i Pseudo-psora (boala tuberculoas ). Cele dou miasme veneriene sunt Sicoza (boala ³negilor´) et Lueza ( ancrul). Hahnemann a remarcat c evolu ia câtorva cazuri care p reau a depinde de Psor nu erau legate de o manier exclusiv de o erup ie cutanat . El a observat c acest tip de afec iune era de natur infec ioas i avea simptome primare, latente i secundare ca i elemente ereditare. El a conchis c aceast afec iune era datorat unui agent miasmatic cu o etiologie distinct , cu simptome pe care le-a deosebit de psor i a creiat astfel o nou afec iune miasmatic pe care a denumit-o Pseudo-psora, miasma tuberculinic .Toate aceste miasme pot fi dobândite plecând de la o infec ie sau prin transmitere ereditar . S-a emis, uneori, ideea c Hahnemann ar fi în eles c toate bolile de lung durat erau datorate miasmelor cronice. Acest lucru nu este în intregime exact. În Organon, el men ioneaz trei categorii de maladii cronice: Ø cele datorate unor stress-uri continui (tulbur ri legate de cauze persistente care prin natura lor nu sunt for amente tulbur ri cronice, Aforismul 73), Ø Ø cele datorate unei toxicit i medicamentoase i unor erori terapeutice (cauze medicale, Aforismul 74), i cele datorate miasmelor infec ioase (cauze naturale, Aforismul 78).

În zilele noastre, bolile datorate toxicelor fabricate de om trebuie s includ miile de produse chimice poten ial nocive eliminate în jurul nostru de complexe industriale, diateza vaccinal datorat imuniz rilor obligatorii, i marele num r de noi medicamente produse de industria farmaceutic , cea de a doua categorie (cauze medicale) a crescut de o manier considerabil .. Bolile legate de aceste trei etiologii (stress permanent ; droguri, toxine, vaccinuri ; i miasme naturale) sunt din ce în ce mai greu de tratat c ci aceste trei cauze se întrep trund i formeaz situa ii i mai complexe.. - 51-

SIMPTOMATOLOGIA CONSTITU IONAL

I MIASMELE

Etiologia unei boli, temperamentul constitu ional al pacientului i totalitatea semnelor i simptomelor sunt cei trei factori care constitue tabloul complet al unei maladii. În homeopatie noi vorbim adesea despre totalitatea semnelor ca fiind la baza alegerii remediului homeopatic, dar adesea uit m de a asocia acestora factorii etiologici, miasmele i constitu ia fizic a subiectului. Semnele fizice ale individului sunt fundamentale pentru tratamentul tulbur rilor cronice întrucât constitu ia i temperamentul reflect mo tenirea miasmatic . Noi tre buie s cont m în mod unic pe istoria personal i familial a individului pentru a descoperi miasmele. Miasmele sunt prezente în îns i simptomatologia pacientului. Sindroamele produse de miasme atrag aten ia asupra cauzei fundamentale chiar i atunci când ea nu poate fi legat , în cadrul observa iei, de un factor etiologic specific. Fiecare miasm cronic are semne caracteristice care fac parte integrant din totalitatea simptomelor. De exemplu: Ø Ø Ø Ø Psora are tendin de a induce irita ie, infla ma ie i hipersensibilitate ; Sicoza: infiltra ie, indur ie, i excrescen e ; Pseudo Psora are tendin de a induce tuberculi, fibroze i supura ii ; Sifilisul , granula ie, degenerescen i ulcera ie.

Atât cât permite constitu ia fizic : Ø Psora face ca organismul s devin intoxicat, pielea nes n toas eliminatorii. Ø i s perturbe func iile digestive i

Pseudo Psora are tendin a de a produce oase lungi i fine, un torace strâmt, obraji scobi i i ochi st r lucitori.

Ø Sicoza duce la formarea de oase grele, la reten ie de ap , la excrescen e de esuturi i la o lentoare a metabolismului. Ø Sifilisul are tendin a de a produce malforma ii congenitale, o structur osoas asimetric , din i malf orma i i o fa buh it de tip buldog. Temperamentul: Ø Temperamentul psoric este plin de idei pseudo- tiin ifice, filozofice, politice, religioase. Ei sunt foarte expresivi, vorb re i, se supraestimeaz i pot gândi c ei sunt geniali, dar pentr u al ii ei par nesocoti i i nereali ti. Ø Pseudo Psoricul (Tuberculinism) este romantic, erotic, monden, extrovertit, cosmopolit, schimb tor, optimist, dar nesatisf cut i dore te s - i schimbe locul, slujba, partenerii, etc. Ø Sicozicul est pesimist, realist f r concesiuni, septic, secret, b nuitor, gelos, cu idei fixe i un ascuns dezgust pentru sine însu i. Ø Sifiliticul este un amestec de nebunie i de geniu cu un sim ascu it al ironiei care -l conduce la obsesia mor ii i destruc iei. Ei au tendin de a se culpabiliza, au tendin suicidar i pot evolua spre idiotie, demen sau suicid. Durerile: Ø Ø Ø Psora resimte ca dureri: mânc rimi, senza ii de repta ii furnic toare, gâdileli i arsuri ; Pseudo-Psoricii resimt dureri nevralgice, acute, penetrante, perforante , în ep turi lancinante; Sicoza are dureri bru te, intense, spasmodice, de tipul crampelor sau colicilor ;

Ø Sifilis: durerile par absente în etapa actual sau sunt profunde, nedefin ite i acute, groaznice i în special agravate noaptea. Scurgerile: Ø Psora are scurgeri destul de pu in abundente, iritante, pruriginoase ; - 52-

Ø Ø Ø

Pseudo Psora are scurgeri purulente, galbene, sângerânde, cu miros de mucegai ; Sicoza are scurgeri apoase, verzui sau murdar închis cu miros acru, de pe te ; Lueza are scurgeri foarte urât mirositoare, ca de infec ie, fetide, foarte puternice.

Pielea: Ø Pielea la Psora est uscat , aspr , neîngrijit , cea mai mic plag infectându-se u or iar leziunile sunt pruriginoase cu secre ie purulent abundent . Ø Pielea la Pseudo Psora este diafan , delicat , neted , se lezeaz secre ii purulente. i sângereaz cu u urin , producând multe

Ø Pielea la Sicoz este acoperit de veruci, pete, puncte de frumuse e, excrescen e, de culoare închis cu dezvoltare excesiv a pilozit ii. Ø Pielea la Luez prezint pete ro ii închise, sau culoare ar mie, cu erup ii f r prurit dar cu tendin a de a ulcera cu u urin . În ceea ce prive te simptomatologia mental , ceea ce pare a caracteriza destul de bine cea mai puternic caracteristic miasmatic , este: Psora: anxietatea Sicoza: Frica Sifilis: Desn dejdea, disperarea Lucrarea dr. Rakshit ne permite s nuan m mai bine profilul psihic ale celor trei miasme care cuprind toat patologia genului uman. ÄMentalul psoric este foarte activ, dar repede poate intra in st ri de prostra ie, obosind relativ u or în urma efortului mental. 1. 2. În cursul bolilor, are f ric de moarte, gânde te c este incurabil i f r speran . Memoria sa este scurt , e distrat, are o putere de concentrare mediocr .

3. Psihismul s u nu este niciodat satisf cut, g se te c tot ce face el nu e niciodat bine, e melanco lic, se tulbur din orice fleacuri i este perturbat cu u urin pe plan psihic; 4. Aceste tulbur ri mentale de origin Psoric sunt ameliorate de procesele de eliminare sub forma de transpira ii abundente i de mic iuni tot atât de importante´. ÄMentalul Sifilitic este deprimat, niciodat deschis, niciodat sincer, cu dorin de sinucidere; 5. Fric de noapte, puterea sa de gândire (ra ionamentul) este lent , vrea s comande dar in acela timp are instincte uciga e, cu dorin de a distruge vie ile altora; 6. Psihismul Sifilitic latent este moate, greoi i înc p ânat;

7. Acest psihism Sifilitic este alinat de manifest rile externe ale bolilor pe care le prezint , ca i de procesele patologice eliminatorii, cum ar fi de ex. leucoreea, etc.´

ÄMentalul Sicosic este imbufnat (moroc nos), iritabil, î i aduce aminte cu greutate de evenimentele recente, în timp ce faptele demult petrtecute îi revin cu u urin în minte; 8. Este un tip de psihism foarte pasionat, foarte emotiv, cu ra ionament lent, revenind repede asupra a ceea ce a zis sau a gândit; - 53-

repet m: nu trebuie uitat c baza prescrip iei homeopatice se bizuie pe totalitatea simptomelor (sau ansamblul. Totodat .28 ianuarie 2007 MIASMA PSORIC . Este cea mai intins din intreaga patologie i evolueaz sub form latent cu r bufniri periodice sub form de acutizare a unor deregl ri miasmatice profunde. fiind acceptat în zilele noastre înc o miasm de actualitate "cancerinismul" sau "miasma cancerinic ". Acestea din urm se refer la miasmele cronice. aduce argumente etiologice in leg tur i cu alte miasme. dintre cele care au avut i au o înrâurire general în cauzalit ile patologiei secolelor. periodicitatea episoadelor morbide. ----------------------------------------DOCTRINA: PSORA Dr.´ F r îndoial . în analiza cazului. ± în orice caz Ästresul´ medicului este legat de teama de a nu fi ratat detectarea unora din datele esen iale ale manifest rii bolii la pacientul respectiv. Datele acestui tablou sunt cele care constituie cu adev rat ceea ce denumim Ätotalitatea simptomelor´. particularit ile de apari ie. Deci cunoa terea atent a acestora ne ajut s stabilim strategia de tratament în cuno tin de cauz . Aceasta ne face s acord m o at en ie deosebit discu iei cu bolnavul pentru a intra în posesia tuturor datelor privind boala. te incit s dai aten ie prioritar îndeosebi aspectelor strict semiologice. reflectând starea actual a for elor sale de ap rare i gradul afect rii acestora. s distrug pe al ii. legate de tipul simptomelor. universalitatea lor). cel pu in la începutul practicii homeopatiei. el vrea deasemenea s ucid . un caz cronic va avea o patologie mai mult sau mai pu in intricat din punct de vedere miasmatic. boli care ne oblig s trat m miasmatic tulbur rile pacientului. ca de ex. gonoreea. CARACTERISTICI: Ø Ø · alternan a simptomelor între ele. În analiza cazului avem nevoie atât de datele bolii cât i de alte dou tipuri de date: de datele etiologice referitoare la cauzele posibile ale îmboln v irii. În Organon. Conceptul hahnemann-ian al consulta iei homeopatice cere ceva mai mult. Toate acestea vor constitui obiect de studiu în prelegile viitoare ale acestui curs. Clinica sa este cel mai bine reprezentat de Sulphur. Efortul de cunoa tere a patologiei miasmatice dominante este în m sur s ne indice cel pu in modalitatea de începere cât mai corect a tratamentului homeopatic.54- . Ca i în cazul mentalului Sifilitic. care pot schimba spectrul simptomelor atât de minu ios necesar pentru punerea diagnosticului homeopatic. imediat ce ne îndep rt m de aceasta. Pseudo-psora denumit mai târziu "Miasma tuberculinic " . proces deosebit de important în stabilirea remediilor homeopatice vindec toare. etc. respectiv predispozi ie la alergie sub toate formele sale: cutanat . analizând istoric evolu ia procesului morbid i de datele constitu iei fizice i temperamentale ale individului bolnav. c rora Hahnemann le-a ad ogat pe cea de a 4-a. precizând c exist cauze ocazionale i cauze fundamentale.ast zi studiul cauzelor fundamentale ale bolilor au inceput s l rgeasc evantaiul miasmelor de baz . iar cunoa terea lor este absolut necesar în cazul bolilor cronice. Hahnemann se refer cu claritate la cauzele bolilor. Totu i expresia: Ä totalitatea simptomelor´. dispari ie. Fiecare miasm cronic are semnele sale caracteristice care se exprim mai mult sau mai pu in în cadrul Ätotalit ii simptomelor´. ne îndep rt m de Organon. Plecând de la cele 3 miasme fundamentale. Sigur. Al i autori contemporani. etc. . 10. Acestea alc tuiesc tabloul complet al unei boli. Din cele de mai sus în elegem cu u urin profunda valoare a acestor no iuni despre miasme i bineîn eles despre valoarea supresiilor ce se produc în timpul tratamentelor medicamentoase. se pleac de la inventarierea inteligent a totalit ii simptomelor pacientului. Ioan Teleianu . felul cum pacientul simte suferin ele sale.9. Acest psihism se amelioreaz prin elimin ri patologice. în func ie de profunzimea afect rii organismului i de resursele vitale ale acestuia.Note de curs: 27 . Sankaran. cum este leucoreea.

· · · Ø Ø Ø · · · · respiratorie. cruste de lapte . genital tropism cutanat frecvent. Adesea e vorba de afec iuni respiratorii (de ex. abcese.o serie legat direct de aceast diatez : unul care marcheaz debutul ciclului evolutiv i altul sfâr itul acestuia. REMEDII PSORICE Exist dou serii de remedii adaptate psorei: . etc. tendin la supraînc rcare metabolic : gut . Pacient care î i exteriorizeaz precoce (devreme) patol ogia: · În primul rând sub forma afec iunilor cutanate (furunculi. pe linia: CALCAREA CARBONICA spre CARBO VEGETABILIS i CARBO ANIMALIS EVOLUTIE GENERAL Exist dou eventualit i: a. ulcer gastric. · Sub form de afec iuni digestive : crize hepatice. patologie predominant pe tubul digestiv .55- . net. . tendin la congestie arterial i hipertensiune prin pletor . Ø Ø Ø Ø sensibilitate redus la durere. · În al 2 -lea rând sub forma de afec iuni acute. psoricul nu se vait .sau cel pu in prurit i transpira ii . cu febr mare ± urmate de ameliorare general ameliorare prin tot ceea ce faciliteaz o scurgere exterioar transpira ie diaree urinare sânge Ø predomin simptomatologia fizic în raport cu cea intelectual . Constitu ia carbonic întruchipeaz in cel mai mare grad aceast miasm . pneumonia franc lobar acut a adultului s n tos ± descris pe vremuri este o form tipic de boal psoric . piodermite. la orice agresiune sau morbiditate boli acute cu debut brutal. . cea carbonic . migrene. eczeme. psoricul nu se opre te de la mâncare când este bolnav. psihismul este pu in exteriorizat (mânie violent ). diabet gras. dar totdeauna febrile i cu evolu ie ferm . respectiv : SULPHUR i PSORINUM. hemoroizi.alt serie este cea legat de decompensarea progresiv a psoricului în interiorul celei mai reprezentative i stufoase constitu ii. pneumopatiile zise virale . el suport durerea fara s se plâng . de diferite localiz ri. digestiv .

ca un fel de isoterapic. anxietate. diabet. insecte. insuficien renal . care declan eaz reac ii de elimin ri de salvgardare a integrit ii biologice. criz vezicular . edem Quincke) alergie respiratorie (boala de fân. mult vreme f r acuze patologice.vertij. de dispnee de efort. cortizonicele . astfel: Decompensare diatezic progresiv : Sulphur Hepar sulphur Graphites Lycopodium Psorinum Decompensare constitu ional : . cu varice. antibioticele. pentru acuze aparent neînsemnate : astenie. care ajunge la consulta ie dup vârsta de 50 ani. adesea euforici. mai întâi arteriale. Se pot observa fie evolu ii favorabile. dureri articulare i anorexie ± neobi nuite la psoric ± semn de decompensare grav . mici crize de palpita ii. gut . etc. se profileaz la orizont afect ri organice ca infactul sau insuficien a cardiac . cu: litiaze renale ± un fel de întoarcere la carbonismul primitiv al diatezei.Spontan sau cel mai frecvent sub influen a terapeuticilor oficiale. Totodat devine tot mai sensibil la diferitele alte alergene. la reten ii toxinice i perturb ri metabolice. ceea ce se reflect i prin stadiile evolutive spre care ne trimit repertoriz rile. astm) alergie digestiv (migren . apoi venoase. hemoroizi. semne de decompensare i organicitate. vaccin ri. st ri de nelini te. La acesti pacien i. mai mult sau mai pu in fericite. uneori chiar la acela i remediu. b. Al ii surprind prin modific ri de caracter. iritabilitate.în aceia i categorie. care solicit Calcarea carbonica. In acest fel s-au remarcat etape de leg tur între remediile anti-psorice cele mai r spândite. cu hipertensiune. compensate. reumatism ± dar care persist . arsuri gastrice. triste e. psoricul de mai sus se declar mai devreme sau mai târziu Ä alergic Ä i nu mai suport aspirine le. scleroze de tot felul cu pierdere de memorie. alergie cutanat (urticarie. care se laud c nu tia ce este boala. Se ajunge. intoxica ie alimentar ) alergie genital (sindrom premenstrual) Mai târziu apar fenomene congestive circulatorii. în cursul tratamentului bolilor cronice la unul sau altul dintre indivizii urm ri i în timp. REMEDII PSORICE EVOLUTIVE Practica homeopatic arat c organismul uman ofer o mare varietate de tablouri de tip psoric. litiaze veziculare ± martor al colmat rii emonctoriilor digestive . în continuare. etc.56- . Pacient. fie evolu ii decompensate.

Printre remediile de drenaj se num r : o o o o o o o o Nux vomica Berberis Iris versicolor Glonoinum Aesculus Urtica urens Ledum palustre Arnica : sistem nervos : ficat i rinichi : pancreas : artere : vene : piele.57- . au dezvoltat o teorie pragmatic de evitare sau de atenuare a acestor reac ii. de bun seam . cu reale avantaje pentru bolnavii cronici. inând seama de efectele uneori extrem de vulcanice declan ate de unele poten e greu de precizat în raport cu reactivitatea diferit a pacien ilor. Acest efect apare. folosind i dilu iile joase ale remediului simillimum dar inconstant. ------------------------------------------------ . în anumite dilu ii.o o o o o o o o o o o o o o o seria carbonic : Calcarea carbonica Magnesia carbonica Kalium carbonicum Natriu carbonic Baryta carbonica Ammonium carbonicum Carbo vegetabilis Carbo animalis seria sulfuric : Calcarea sulfurica Magnesia sulfurica Kalium sulfuricum Natrum sulfuricum Baryta sulfurica Ammonium sulfuricum Sulfuricum acidum REMEDII DE DRENAJ: Nebel i Vanier. alergii : articula ii : mu chi. folosind unele remedii care au un impact favorabil. în special în cazul Sulphurului. fa de remediile antipsorice. asupra preg tirii emonctoriilor de drenaj toxinic dominant.

Este foarte competent . Poate fi generos. o constitu ie fizic foarte solid . de i dorea s fie versat în literatura modern . încât nu e resping toare. spunând c prefer s citeasc un comentariu critic dintr-o revist . oarecum inocent. De i poate fi preocupat excesiv de persoana sa. are o mi nte ascu it . se gânde te la multe proiecte dar rareori le duce la bun sfâr it. Are o înf i are robust sau chiar corpolent . Acest tip are nevoie de aprobare i de afec iune din partea celorlal i. Ioan Teleianu . într-un mod deta at.58- . Oamenii depind de el. Casa sau biroul s u au un aspect de zon calamitat . în mare m sur . Mai exist un tip de femeie Sulphur care. Anxietate: Anxietatea e frecvent întâlnit la acest remediu. dominatoare. Unul dintre pacien ii Sulphur a elucidat odat aceast caracteristic . pare totu i împr tiat i dezorganizat . deoarece. în general legat de s n tate sau de familie. îi place s fie mereu ocupat . îns cu simptome opuse. pacientul Sulphur are un aspect exterior neîngrijit: hainele p tate cu mâncare. dar cu leg turi umane superficiale (cu familia. amân îndeplinirea sarcinilor. deosebirea const în faptul c unii îl folosesc cu succes i al ii nu. Femeia Sulphur tipic are o fire masculin .tipul de ³idealist practic´. cu acelea descrise mai sus în cazul b rba ilor. de exemplu fa de oameni în vârst sau obezi. Este un gânditor adev rat. sau speriat s nu se întâmple ceva r u familiei sale. de i pare plin de încredere în sine. control i responsabilitate. mototolit sau cu nasturii încheia i gre it. Arogan : . de afaceri. Pare s cread c ar fi putut scrie o carte mult mai bine decât autorul însu i. ea este mai interesat de probleme materiale. Îi place s conduc din pozi ii de autoritat e. Pacientul z bove te. Uneori simte chiar dezgust fa de al i oameni. De i e l ud ros i plin de sine. profund. încât fiecare tr s tur caracteristic men ionat poate p rea contrazis de alt caracteristic la fel de valabil . Neglijen a: Este o alt caracteristic a pacien ilor Sulphur. de asemenea poate fi îngrijorat. mai degrab decât de pacienta îns i: familia va spune c ea este înc p ânat i irascibil . Uneori ajunge s simt dezgust fa de al ii.28 ianuarie 2007 SULPHURUS Este aproape imposibil de f cut un rezumat al punctelor esen iale ale remediului Sulphur. Simptomele emo ionale vor fi relevate de familie. p rul unsuros i nepiept nat. cu preocup ri intelectuale. etc. Este un om ambi ios. vioaie. Inteligen a sa tinde s -l îndep rteze de ceilal i. în trecut era chiar i mai evident . în leg tur cu s n tatea sau cu familia sa. Pacientului îi e lene s se spele sau are aversiune fa de sp lat sau se spal doar pe por iuni. Sulphur este cu siguran cel mai folosit remediu . de asemenea poate avea multe temeri i st ri de anxietate. cânt rind îndelung probleme intelectuale adânci. 2). Femei: Pacienta Sulphur poate s nu prezinte aceea i personalitate. deta at. c ma a descheiat . Încrederea în sine pe care o nutre te e de nezdruncinat. caracteristice remediului: 1).tipul filozofic. înainte de apari ia facilit i lor igienice i a tehnicilor de combatere a aspectului murdar al pielii. nu reu ea s fac efortul necesar pentru a citi chiar cartea respectiv . Criticism: Pacientul g se te cusururi oricui. astfel încât devine plin de sine. adoptând o atitudine cinic . ceea ce la f cut pe Kent s afirme c nu s-ar putea face deosebirea între un homeopat cu experien i un novice numai pe baza frecven ei cu care ace tia prescriu pacien ilor remediul. Exist dou mari tipuri de personalitate. preocupat numai de realiz rile sale. în mod ira ional. fermec tor. de i este inteligent i realizat pe mai multe planuri. tipul de intelectual rece. Poate avea perioade de posomorâre. etc. practice. Îi place mai mult s stea i s discute filozofic decât s ac ioneze practic. fanfaronada lui este atât de naiv . i intelectual . prietenii). Chiar i acum.. Uneori pacien ii Sulphur pot fi anormal de meticulo i i de ordona i. pacientului îi este imediat team s nu sa fi întâmplat un accident. Sulphur este mai frecvent un remediu masculin. în fa a vie ii.Note de curs 27 . etc. este plin de via i de entuziasm. despre o carte nou . în ciuda igienei moderne. care pune accent mai ales pe rela iile sociale i munc . de asemenea poate fi foarte anxioas i ipochondr în manifest ri. Pacientul poate ajunge la o adev rat ipochondrie. dac un membru al familiei întârzie. vrea s simt c e aprobat i pre uit. condescendent .MATERIA MEDICA: SULPHUR Dr. Acest tip de pacient tinde s fie extrovertit. Lenea: Una din marile caracteristici ale pacientului Sulphur este lenea. Cea mai mare dorin a sa ar fi s descopere vreun adev r sau ni te cuno tin e noi care s îl fac celebru. nelini te i depresie. cu vrafuri de c r i i de hârtii i vase murdare peste tot. prietenos. deoarece spectrul remediului este atât de vast.

El are mult încredere în sine i îi consider pe ceilal i plictico i. cu preocupare pentru mecanic . metodic. adversar inascut a tot ce este rafinat: lene. team de infec ii. Vor s fie centrul aten iei i pot reac iona cu gelozie sau mânie dac al ii devin centrul preocup rilor. cert re i. în timp ce adul ii continu conversa ia. murdar (gr. ulcer. extrovertit. face parad privind calit ile sale. devenind lideri. îi e team de accidente. Fizic: Orice stare patologic fizic r spunde la tratamentul cu Sulphur. . mai ales dac ace tia nu îl g sesc pe el fascinant.Egotismul este o alt caracteristic a remediului. team de în l imi. În general pacientul e foarte mândru de acuitatea sa mintal i de inteligen a sa. de i unii pacien i prezint simptomul neîncrederii în sine i au nevoie de sprijin. nelini te în leg tur cu familia i copiii. team de boli. nest pânit. Zonele problematice obi nuite sunt: pielea (abcese. psoriazis. · pacientul colecteaz lucruri. obiecte sau chiar oameni. gr. Dac au o fire dezechilibrat . (gr.2). St ri mentale: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · plin de sine. extrovertire la copii autoritari. intelectual. claustrofobie. aversiune de a se sp la (gr.). dezgust. considerând c e necinstit s fie trimi i la culcare devreme. g l gios. prietenos. î i mu c unghiile. de e ec. etc.2. acnee. nu îi pas cum arat (gr. sprijinit.59- .3). l ud ros. lipsa încrederii în sine. Copii: Copiii Sulphur sunt robu ti. B ie ii Sulphur sunt atra i de mecanic . la copil. c îl fac s par bogat. Copiii Sulphur pot fi foarte deschi i i inocen i. fiind foarte curio i s afle cum sunt construite diverse mecanisme. critic.3). Dac au o fire echilibrat .3). hemoroizi. ambi ios.) i traiectul digestiv (diaree. greoaie i sunt b t io i. (gr.3). etc. are impresia sau halu cina ia c lucrurile vechi sunt la fel ca lucrurile de valoare. cusurgiu. îi place s filozofeze. neglijent. de cancer.2). o sensibilitate visceral pentru mirosuri. devin b t u i sau copii cu probleme de comportament. team când vede pe al ii la în l ime. de boli. plini de curiozitate. ei sunt foarte populari în coal . nelini te în leg tur cu s n tatea. eczem . Arogan a adul ilor se observ i la copii. înc p ânat. team s nu fie respins d e oameni. dezordonat (gr. cu o voin puternic i extroverti i. s teoretizeze. are nevoie s fie l udat. Le place s stabileasc leg turi prietenoase cu adul ii i nu suport s fie trata i altfel decât ca ni te adul i. Ao o constitu ie fizic robust . î i impune constrângeri.

înf i are: 1) corp sub ire. agravare general iarna. transpira ie excesiv . aversiune fa de (sau agravare dup ) baie. seboree a pielii capului. otit . infec ii dentare recurente. Cap cefalee în week-end. cefalee sau arsur în vertex. agravare general la sfâr itul s pt mânii. acnee rozacee. la sprâncene. pletoric. agravare când st în picioare (dureri lombare.. m trea . ameliorat de comprese reci.60- . fa a rumen . uneori încovoiat. când soarele de abia se z re te printre nori. agravare general dup supresia erup iilor i scurgerilor. agravare la c ldur . scurgeri.. nepiept nat. bufeuri de c ldur la menopauz . care îl însp imânt . dureri cu senza ia de arsur . erup ii pe pielea capului sau la marginea scalpului. pacientul repet întrebarea înainte de a r spunde. cefalee. agravare în zilele noroase. etc. otoree. 2) robust. de i unii pacien i sunt friguro i. agravare la ora 11h. Stare generala: c lduros (cu sânge cald). transpira ie cu miros fetid. buze ro ii. cefalee mai sever iarna. rumen la fa . secre ii. agravare general i local din pricina c ldurii patului. plâns la menopauz . mai ales la urechea stâng . uneori congestionare alcoolic sau dilatarea venelor nasului i obrajilor. neîngrijit. foame. acnee pe nas. în week-end. supt.· · · impulsuri de a face r u familiei. ameliorare când st întins în pat. sfrijit. . cefalee cu senza ia de cordon strâns în jurul capului. le in). la marginea p rului. agravat de mirosuri. p r unsuros. diaree. scaun.

scaun cu miros extrem de puternic. ameliorate la frig. · · Rect: · · · · · · · · diaree sau scaun moale în fiecare diminea . mai ales g lbenu de ou moale. condimente. puternic . prurit sau senza ia de arsuri în rect agravate la c ldur . etc. gastrite. senza ie de foame i de gol în stomac în fiecare zi la ora 11h. diaree dup ce bea bere. ciocolat . sprâncene groase. mere. nevoie subit . înghe at . retinit . terci. pe te. purulente din nas. irit . mâncare acr . ro ea . ulcer peptic. stufoase. . . rareori dulciuri. deseori trezindu -l din somn pe pacient la ora 5 sau 6h. sinuzit . indigestie în timpul menstrua iei. nu suport mirosul corpurilor altora (dar îi place mirosu l s u propriu).). de defeca ie. mâncare cu gust picant (ardei iute. sete puternic cu dorin de a bea b uturi reci de la ghia . eliminare de gaze cu miros puternic. hemoroizi. ficat.buze rumene. toat familia tie când a evacuat. mai ales din pricina abuzurilor aliment are). îi place s m nânce. · dore te: dulciuri. Stomac: · · · apetit nes ios. . m sline. dovlecei. conjunctivit cu senza ie de nisip în ochi.61dispepsii (arsuri în stomac. hemoragie retinian .. · aversiune: ou . boala fânului. polipi nazali. Ochi: · · · · · · Nas: · · · · · mare sensibilitate la mirosuri. gr simi. uneori pacientul are mai multe scaune în fieca re diminea . blefarit .. dore te dulciuri i ciocolat mai ales înainte de menstre. usturimi i irita ie la merginile pleoapelor. alcool (mai ales bere sau whisky). carne. scurgeri cronice.

boli cardiace în stadiu avansat. mai severe noaptea în pat. hipertrofie de prostat . impoten sau absen a erec iei. Torace: · · · · · · · · astm. bron it . mai sever noaptea în pat. prostatit . secre ii. la plici. arsuri uretrale sau prostatice. la tipul de pacien i intelectual. pacientul tresare din somn cu senza ia de sufocare. emfizem. respira ie mai dificil seara. . apetit sexual crescut la tipul de pacien i pletorici. apnee în somn. leucoree galben cu miros puternic. prelingeri ale rectului foarte iritante. scurgeri uretrale. tuberculoz .62- . mai sever când pacientul r ce te. activitatea sexual nu este o prioritate sau este chiar dezagreabil . Cardiac: · · · dureri precordiale (angin pectoral ). pneumonie. herpes. sau în somn. fimoz .· · fistul rectal . usc iv. tuse. prurit vaginal. enurezis. balanit . transpira ie cu miros puternic în zona inghinal . urin cu miros puternic. Uro-genital: · · · · · · · · · · · · · · erup ii în jurul organelor genitale. palpita ii.

abcese. · c ldur la picioare. co maruri. · · · râde în somn (Lyc. dureri de spate. nu poate sta drept ( eap n). se treze te brusc cu senza ia de sufocare. mai ales dormind pe spate. mai severe când pacientul st în picioare mult timp. mai ales unghiile picioarelor. scabie. urticarie provocat de stejarul otr vitor. pacientul î i scoate picioarele de sub cuvertur sau caut cu neast mp r locuri mai reci prin pat. acnee pe spate. când e în picioare. v rsat de vânt.). Extremit i: · · · · · · · dureri în um rul stâng. dureri lombare i sciatic . pacientul se sprijin pe sp tarul scaunului.Spate: · · · · · sl biciune a spatelui. ameliorat de comprese reci. noaptea . artrit psoriazic . mai ales pe antebra e. unghiile îngro ate i distorsionate. furunculi durero i. herpes. eczem . apoi se treze te i dormiteaz intermitent tot re stul nop ii. limfabgit . transpira ia picioarelor cu miros puternic. psoriazis. panari iu paraunghial. doarme bine 3 sau 4 ore. gut . erup ii cu scurgeri i mânc rime insuportabil . micoze rotunde. de obicei recuren i. Somn: · insomnie. varice. în pat. impetigo. prefer s doarm pe stânga. . erizipel. celulit . Piele: · · · · · · · · · prurit agravat de c ldur . dup baie sau când poart haine de lân . artrit agravat de înc lzire exagerat . apnee în somn. seboree. sau când se apleac . artrit reumatismal .63- .

Diaree. Constipa ie. bron it . >>>> ciclul: Sulph.. Sciatic . Scleroz multipl . Diabet. réclame très souvent SULFUR. pneumonie. même si SULFUR paraît être indiqué par les symptômes.. M trea . Lorsque les bouffées commencent dans la poitrine. Impetigo. Polipi nazali. Aritmie. cela ressemble davantage à SULFUR.. Puls. C est le momen t de son meilleur repos et son sommeil le plus profond. Fistul rectal . dezgust. Migren . care trebuie s înceap totdeauna cu Sulphur) St ri acute: . agravare la c ldur . et les travailleurs de la pierre. Pneumonie. Inflama ii intestinale. Sinuzit . Mez. Puls.. Ant -c. Il ne peut prendre un bain sans attraper "froid". Veut reprendre son sommeil. . Hernie hiatal . ADDENDA SULFUR. Eczem .). Irit . Psoriazis.. Compara ii: Nux-v. probleme gastro-intestinale. en fait. et il a besoin de dormir tard dans la matinée. plin de sine. et lorsqu il est bien rendormi. grip . C´est un grand remède pour extérioriser ce qui a été masqué..: C lduros (cu sânge cald). il n´est pas indiqué. Bron it . Ulcer peptic. Fisur recto-anal . .· celulit . Indica ii clinice: Abces rectal. Med. amigdalit . picioare fierbin i. diaree. MERCURIUS l´est pour la syphilis. Gut . Remedii complementare: Ars. Alergie. est un remède dangereux à donner lorsqu il y a une maladie du parenchyme dans des organes d importance vitale.. Amigdalit . Euphr. Hipertensiune. Acnee. dore te dulciuri..64- ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ .:C lduros (cu sânge cald). Anxietate. Les personnes qui passent leur vie à broyer du kaolin et les produits variés dont on se sert pour fabriquer la porcelaine. Bursit . Astm.. dore te gr simi i condimente. Bufeuri de menopauz . Psor. Ce que SULFUR est pour la psore. poart haine vechi i nu î i schimb hainele timp de zile întregi. en particulier dans les poumons. N´entreprenez pas d´arrêter les sueurs nocturnes qui surviennent aux stades avancés. team de în l ime. cela rappelle davantage PHOSPHORUS. iritabil. Gels. et si on le donne.. comme SILICEA. team de în l ime. Herpes. Blefarit . Lombalgii. La rougeole.. Plat.R celi. Hepatit . Prurit anal. Bell. Acon. Mais c est un remède dangereux à administrer dans les cas avancés de phtisie. Même quand ce sont des éruptions aiguës qui ont été supprimées SULFUR est un remède de valeur. --> Calc. Lyc. Arg-n. Insuficien cardiac congestiv .. mais quand c est dans le dos ou dans l estomac. et THUYA pour la sycose. Bry. Conjunctivit . neglijate i care se prelungesc: pacientului îi e cald . boli de piele. --> Lyc.. Art rit reumatismal . Seboree. Sindromul oboselii cronice. Otit medie. Boli ale esutului conjunctiv. dore te dulciuri. transpir mult. de là vient que l´on voit SULFUR sur toutes les listes de remèdes utiles pour les éruptions supprimées.. Cefalee. Puls. Aloe. Depresie. Graph. Artrit . Rinit .. Rhus -t. Micoze rotunde (Tinea). mais ceux qui travaillent dans les mines de charbon ont ordinairement besoin de SULFUR. extrovertit.. demandent surtout CALCAREA et SILICEA. Alte remedii: Psor. on peut à grand peine le réveiller. autour du coeur.. Faringit . lorsqu´elle sort avec cette couleur violacée. p rul devine unsuros i se lipe te de cap. deregl ri gastro-intestinale. Abces. ou pour tout ce qui a pu être supprimé par les drogues. Reflux esofagian.: Ambi ios. Colit . Malignitate. Nux-v. cefalee. <<<< (constitue a a numita "triad antipsoric . Demen . Hemoroizi.Pojar (Apis.. Alcoolism. Prostatit . Scleroz amiotrofic lateral . il ne faut pas le prescrire à très hautes dilutions. Angin pectoral . Ciroz . ner bd tor. --> Sulph.

p. SULFUR est l´adversaire-né de tout ce qui est raffiné. cu aspect boln vicios. il pense qu´elle n´est bonne qu´à cela. En particulier SULFUR modifiera le cas lorsque la peau est foncée et que la rougeole ne sort pas. et ces deux remèdes sont aux antipodes l´un de l´autre. acolo unde Sulphur este indicat dar nu apare ameliorare. et laissera sa femme prendr e du lavage et "s´user les ongles au travail" en s´occupant de lui.) Istoric: Este un nosod. Ici il fait concurrence à THUYA et MALANDRINUM. care dureaz de ani de zile. nelini tite care tresar u or. occasionnellement.65- . palizi.d. en recourant. Constitu iile care beneficiaz cel mai mult sunt: 1.Note de curs 27 . lips de vitalitate i apetit dup cazuri acute severe. . capricio i i irascibili. Les redoutables effets de la vaccination sont fréquemment guéris par SULFUR. Il restera assis à ne rien faire. Hering l-a preparat din materia sero-purulent a veziculelor de scabie. Din punct de vedere al manifest rilor psorice este foarte apropiat de Sulphur. generand tulbur ri mentale i lips de vitalitate.28 ianuarie 2007 PSORINUM (psor.v. miros urat. à ACONIT et EUPHRASIA. Emo ii . D. Se spune despre aceste dou remedii c fac lumin în cazurile confuze. Adrian Dumitrescu . Le malade SULFUR a de l´aversion pour le travail. ** ** ** MATERIA MEDICA: PSORINUM Dr. emo ii u oare care genereaz tulbur ri severe. Persoanele nervoase.C´est un grand remède de la rougeole. Le médecin routinier peut faire du bon travail dans cette maladie avec PULSATILLA et SULFUR. ARSENICUM est le type de malade raffiné. Psorinum e util atat în manifest rile de la nivelul pielii (expresie superficial a bolii) cat i atunci cand datorit supresiilor erup iilor boala este împins în profunzime. terapeutic campul de ac iune este cel al manifest rilor psorice cu lips de reac ie în bolile cronice. 5. acolo unde remedii bine alese nu aduc ameliorarea sau nu o realizeaz pe deplin. 4. 2. CAUZALITATE : Probleme i tulbur ri dup boli infec ioase. Constitu ii psorice cu miros nepl cut al corpului i care nu poate fi îndep rtat de sp lat. Copii delica i. Constitu iile psorice cu lips de vitalitate i de reac ie vital ap rute dup boli severe. 3. Persoanele cu boli de piele i adenopatii (care au avut în antecedente erup ii supresate).

Mancarimea (Itching) intern (Poverty) intern i extern .66- . CALC-AR) (este manc rimea intern care apare adesea dup supresia unor erup ii la nivel extern) i disperarea în ceea ce prive te viitorul (grd 2 impreun cu Nat-M ± rubric cu 8 remedii) . Intotdeauna foame cu durerea de cap ± dac m nanc se amel cefaleea.Descompunerea (Decomposition) intern i extern i 3. Descurajat. erup iile). r cesc u or i vindecarea treneaz mult. aparatul respirator. spune c 3 idei de baz se reg sesc în tabloul lui Psorinum : 1. S r cia Lips de vitalitate ±vrea înotdeauna s ajung acas s se întind . Are o marcat tendin c tre boli acute. e ec.p r si i. fric de singur tate.FRICA DE SARACIE SI FALIMENT. ABANDONAT. grip ) se simt foarte bine. partea dreapt a corpului. disperat c nu se va face bine. KALI-AR. . 2. Oamenii nu pot sta în aceea i camer cu pacientul Psorinum.chiar dac e bogat are senza ia c o s dea faliment. otoreea. angoase care pot s ajung la ganduri suicidare fric pentru s n tate. transpira ia. CALC-AR) SI DISPERARE IN CEEA CE PRIVESTE VIITORUL (Mind Despair future about rubrica de 8 remedii Nat -M si Psor singurele grd 2). lovituri. pesimist. Mind.ANXIETATE (gradul 4 impreun cu ARS. KALI-AR. epilepsie.Fric de cancer. senza ia c sunt abandona i . în « Convorbiri despre homeopatia clasic ´. abundent noaptea sau de la cel mai mic efort (în special dup o boal acut debilitant ). ESENTA REMEDIULUI: George Vithoulkas. luxa ii. fric de s r cie i faliment (insecuritate la nivel material) grd 2 . . Inainte de a avea un atac (cefalee. disloc ri. . Ca o parantez e interesant c s r cia real poate s produc aceste cazuri de Psorinum (în timpul ocupa iei Greciei de c tre germani. E considerat cel mai friguros remediu din toat MM (se îmbrac gros vara ± uneori cu p l rie sau c ciul ).Probleme ap rute dup ridicarea unor greut i prea mari. REMEDIUL pe larg: Mental: . urechile i intestinul. foame în mijlocul nop ii. singurul rem de gradul 3). Transpira ie urat mirositoare. La acestea se adaug mirosul urat (putred. . SE SIMTE UN RATAT. Despair. cadaveric) al corpului i al tuturor elimin rilor (diareea. i extern . datorit stresului i condi iilor mizere 80% din popula ie a avut scabie. prostra ie dup boli acute. Pe plan mental: Anxietatea (gradul 4 impreun cu ARS. Pe plan fizic : Sunt afectate în principal pielea i plicile (orice gen de erup ie cu manc rime).SE SIMTE PARASIT.itching of the skin from (rubrica cu 3 rem.aceast fric se reg se te în cel mai înalt grad la Bryonia (singurul de grad 3).este un alt aspect al s r ciei despre care vorbeam mai sus( i lipsa de reac ie vital ±nu reac ioneaz la remedii corect alese). F r speran .

curent. . .SENZATIE DE FRIG. amel. (generals. trebuie s si -l acopere chiar i în timpul verii.SLABICIUNE. .i va reveni niciodat dup e ecul în afaceri. dureri precedate de tulbur ri de vedere . secre ii.Durere agg.Depresie datorit manc rimii..Aversiune la carnea de porc.Menopauz : Bufeuri de c ldur . (Ars).Emaciere cu apetit crescut sau apetit pierdut dup o boal lung . CAP: . Durere ca de cioc nele care bat (Nat Mur). sperio i. .Melancolie religioas . Ganduri de sinucidere . face u or luxa ii i se r ne te u or. . . de expunerea capului la frig.înso ite de mare nelini te.STARI DE ANGOASA agg. . carbn -sulph. dureri cronice cu foame (înainte i în timpul migrenei) i vertij. sau bebelu i boln vicio i care nu dorm nici ziua nici noaptea. ca i cum s-ar turna ap cald pe ea. Descurajat. .Corp dureros.ELIMINARI CU MIROS DE PUTRED. . . agg de post. .heat.Inf i are murdar . se amel la epistaxis. . . . de epistaxis i de mancat. (3 remedii.Frecvente probleme acute. . iritabili i plang cio i. r ce te u or. . i se vindec greu.67- . . erup ii supresate. de foc. transpira ie.Moroc nos i în mare depresie.lack of vital heat). (Se spune despre el c este cel mai friguros dintre remedii).Anxietate în leg tur cu s n tatea. el fiind singurul de gradul 3 . LIPSA DE VITALITATE.Copii: cu stare de bine i juc u i ziua.Fric de singur tate. GENERALITATI : . . . NOAPTEA. -Viseaz ho i i pericole.DISPERARE DE LA MANCARIMEA PIELII. DE HOIT (scaun. ip i plang toat noaptea.Foarte friguros. . DISPERAT CA NU SE VA FACE BINE . .Dureri ca dup o lovitur puternic înso ite de menstre supresate.SE SIMTE FOARTE BINE INAINTE DE A FACE O CRIZA. .Migrene. întregul corp indiferent cat s -ar sp la).Se simte s rac i c nu. dolichos pruriens de gradul 1).Ii lipse te c ldura vital .

Erup ii umede. apoi apare durerea agg de atingere..P r uscat. Blefarit .Herpes de la tample peste urechi pan la obraji. puroi. Pioree a gingiilor. . Nas: . Simte varful limbii ca op rit (ars). GAT: Amigdalite recurente (recurring quinsy).ERUPTII la nivelul scalpului care fac s adere i p rul la ele (Graph).Elimin ri urat mirositoare de la eczema în jurul urechilor. Intunecarea vederii.Infec ii cronice cu otoree urat mirositoare. ca i cum nu s-ar fi sp lat. urat mirositoare. mucus cu gust prost adhe rent la palatul moale. . . . Fa : . f r luciu. Cerumen ro u. URECHE : .Erup ii în conductul auditiv extern i în spatele urechilor. . Gingiile se retrag de pe din i. Ulcera ii ale limbii i gingiilor. GURA: Cr p turi recurente la col urile gurii.Palid . .68- .Sinuzit . . . boln vicioas . se încurc u or. . aspru. Gust murdar în gur sau amar.Otoree cu miros putred înso it de durere de cap i diaree apoas ofensiv ca miros.Cruste cu secre ii în jurul urechilor. Infec ii recurente. cronice. OCHI : Oftalmie cronic cu recuren e constante. Manc rime insuportabil . .Puroi fetid din urechi de culoare maronie. .Aspect murdar. Senza ie de zgomote iluzorii ca i cum ar auzi cu ni te urechi care nu-s ale lui. Vindec tendin a la a face amigdalite.Coriz constant ca în febra fanului. sangerare. Simte c din ii se clatin . Aglutinare.

sange. cu sete mare. din uretr .Aversiune pentru sex. care se r spande te în toat casa. agg la lun plin . putred. Flatus cu miros de ou stricate. . Sifilis primar.SE TREZESTE NOAPTEA SI TREBUIE SA MANANCE (si la gravide) (Lyc. Constipa ia sugarilor i copiilor mici la copii palizi. ABDOMEN: Flatulen i disfunc ii hepatice.Erup ii urat mirositoare.Apetit nes ios dar cu toate acestea este slab. GENITAL FEMININ: .69- . Gonoree cronic . Saliva ie abundent i urat mirositoare. Diareea sugarilor (cholera infantum). Ca un dop în gat care împiedic expectora ia. fluid întunecat la culoare. cu aspect boln vicios i cu adenopatii. . mucus aderent în gat.Pierdera apetitului dup o boal . durerea iradiaz la nivelul capului. erup ii urat mirositoare. Phos). care pateaz lenjeria în galben. .Manc rime. . tertiar. . cu sange din rect i hemoroizi arz tori. .Vomit constant i frecvent în timpul sarcinii. GENITAL MASCULIN: . RECT: Scaune cu mucus. GAT EXTERN: . RINICHI: Enurezis constant.INTOTDEAUNA II ESTE FOAME. STOMAC: .Leucoree fetid cu durere mare de spate i debilitate (sl biciune). cu dureri la înghi ire i iradiere în urechi.Grea de la mi c rile f tului .Adenopatii laterocervicale dureroase la atingere. . Scaun dificil de eliminat.- Amigdale foarte mari. Fatul se mi c violent. grea în sarcin neameliorat de alte remedii. excesiv de fetid.Ceaf cu excoria ii de la secre iile eczemelor scalpului. . secre ii nedureroase. .

PIEPT : Senza ie de fierbin eal la nivelul pieptului. EXTREMITATI: ERUPTII la nivelul plicilor articula iilor. SOMN : Insomnie de la manc rimi intolerabile. DISPNEE amel. în jurul unghiilor. de aer rece. p duchi recurent . Tuse uscat . amel. psoriasis.Vise cu imagini vii ca re continu TRANSPIRATIE: i dup ce se treze te. de la cel mai mic efort (Tub. . Tresare u or. NOAPTEA. Expectora ie cu sange i senza ie de c ldur în piept. Sulphur) i noaptea. . LA CALDURA. CARE DA NASTERE DISPERARII : agg. AMORTEALA A PICIOARELOR SI BRATELOR . . agg.i îndrepte coloana.Aspect murdar. puternic cu mare sl biciune în piept.Fierbinte.ERUPTII de orice fel: eczem .MANCARIME chiar i f r erup ie. . Cruste peste tot. foarte uscat sau gras . Calc. între degete.Aversiune pentru sex. Tuse care revine în fiecare iarn de la erup ii supresate. . Durere în piept cu extindere la umeri. SENZATIE DE ULCERATIE SUB STERN .Transpir abundent.Mirosul este intolerabil. SPATE: . nu poate s . uleioas . LA CALDURA PATULUI. Durere surd seara. de mers i stat în picioare. . STAND ÎN SEZU T.70- .. Pustule lang unghiile degetelor . agg de baut lichide reci. Durere ca de în ep turi la nivelul spatelui. acnee. RESPIRATIE: TUSE.Durere lombar agg. STAND INTINS PE SPATE CU BRATELE INDEPARTATE DE CORP ca i cum ar fi crucificat. BRONSITA. scabie . PIELE : .

Efecte post difterie. FRIG.. Clinic : Probleme ale pielii. se face la microscop (cele de grataj sunt mai superficiale). Acnee. Scabie.C. Mez. (raw. de ERUPTIILE SI ELIMINARILE SUPRESATE. Disfunc ii splenice. de stat întins în general . Graph. . Dispepsie. de c ldur . ecze ma Sulph: boli de piele cu prurit intens. insomnie. MANCARIME. Sciatic . Psor grd 2).prostat . Constipa ie. Con grd 3).amel. . noaptea.ganglioni m ri i. grd 2. Oftalmie. apetit crescut. .agg. Thuja grd 3. DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Diagnosticul diferen ial cu Sulphur se face în primul rand pe baza faptului c pacientul Psor. Astm. Sulphur grd 2. Seam n cu vagabonzii aceia care miros puternic. INAINTE DE FURTU NI. Amigdalite. REMEDII COMPLEMENTARE : Sulph. Disfunc ii hepatice. CURENTI DE AER. de transpira ia abundent . Impoten . Febra fanului .Se scarpin pan sangereaz sau pan la ran vie.veruci. carne de porc. Migrene. ECZEMA. must scratch until : Psor. anxietate pentru viitor. anxietate. team pentru viitor. în timp ce pacientul Sulphur este predominant c lduros. fetid . fric de s r cie. Paduchi. Dureri de spate. glandele sebacee secret excesiv ( piele gras ). Aur. Chin-s. Alergii. amel de odihn în cas . friguros. Bac. Comparatii: Ars: anxietate cu nelini te i prostra ie. Graph. Sifilis (inclusiv ter iar). este foarte friguros i vrea s se îmbrace gros chiar i vara. Grip . Furuncule. CAND POSTESTE.agg. Med.amel. Debilitate.71- . ARS grd 3). de mi care. Petr grd 3. . Calc : disperat c nu se va mai îns n to i. . Dif. cand se îmbrac c lduros (chiar i vara ar purta pardesiu sau c ciul ). Sep. Cholera Infantum. . nesp la i i cu c ciul pe cap în mijlocul verii. Ars. plimb ri.grd 2. AER RECE. Otoree. schimb ri de vreme. Tub. team de s r cie. . Gon oree. i de asemenea în cazurile în care Sulphur pare indicat i nu ac ioneaz . Tub. .Hemoragii.must scratch until it is: Graph. Diaree. furuncule. cand are epistaxis . (Skin itching ±scratching. Adenopatii. Leucoree. MODALITATI: . Sulph. ERUPTII . stand întins cu capul mai jos decat corpul sau în lini te. Enurezis. Petr. H. boli frecvente. De multe ori leziunile de grataj seam n cu cele de scabie iar dg. i c nd st REMEDII SIMILARE: Sulph.agg.haine de lan . Cancer ( .bleeds. Hemoroizi. foarte friguros. Sil.amel cand m nanc . c ldura patului. Allen mai men ioneaz c Psor e indicat în cazurile cronice unde remediile bine sele ctate nu produc ameliorarea (în cazuri acute Sulphur).

a trebuit s renun e la afaceri. Limb acoperit cu un strat alb.Psor. datorate unei inactivit ti a rectului. pe stanga. în convalescen dup febr tifoid s . Calc. Psor 30CH a vindecat cazul. ** ** ** . nu se poate concentra la afaceri. uscat . transpir la cel mai mic efort. Psorinum a vindecat mai multe cazuri de Ýboala fanuluiÝ decat orice alt remediu. atunci cand simptomele generale indic remediul.72- . Psor 50M. Extrem lentoare a min ii (dullness). ( deoarece multe cazuri se dezvolt pe o constitu ie psoric i cand aceasta este vindecat . Murphy R. RADAR key notes. 4. 7. se gande te c nu o s se mai fac bine niciodat . 43 de ani. S-a administrat Psor. dureri severe în partea dreapt a corpului. ( Homeopathic Remedy Guide). Durere de cap precedat de vedere înce o at (negur în spatele ochilor). Bernard H ± raporteaz un caz al unui copil de 3 ani cu episoade de constipa ie înc de la na tere. In a 4 -a zi defeca ia era foarte dureroas ceea ce f cea ca pacientul s . poft de mancare absent i transpira ie de la cel mai mic efort (se reg se te în gradul 3 i la Sulph. alergenii nu mai au nici un efect). i-a pierdut total pofta de mancare. Psor (200 CH) a f cut-o 5. Psor CH 200 a ameliorat mult i l -a ajutat s revin în afaceri. Prezint amor eal a picioarelor i bra elor. de atunci a devenit u or fatigabil. BIBLIOGRAFIE : George Vithoulkas (Talks on Classical Homeopathy ± The Esalen Conferences 1980). a vindecat de asemenea cazuri de cefalee precedat de înce o area vederii sau de vederea cu puncte negre. ipohondru i cu iritabilitate de 9 luni. care disp rea în întregime vara i reap rea iarna. în varst de 20 ani a avut o erup ie la plicile articula iilor cotului i a genunchilor. 21 de ani. Graphites). De i puternic i s n tos.i redobandeasc un apetit s n tos. în pat. In octombrie 1833 i s-a administrat Sulphur 30 CH. cu furnic turi i usturimi la nivelul scalpului i membrelor. 2. Tub. 50M 1 doz dizolvat în ap . Ca o precizare la final: remediul se prescrie ca i toate celelalte remedii numai pe baza simptomelor pacientului i nu doar pentru constitu ia psoric propriu zisa. Domnul P. agravate de tuse. Psor (30 CH) a vindecat rapid cazul. a fost obligat s alerge într -o zi pan aproape de epuizare. dar în aprilie 1834 totul era ca la început. agg de c ldura patului i de sc rpinat.i mic oreze efortul pe cat posibil. Dl X. ameliorat de epistaxis. Domni oara N. solzoas cu mici vezicule în jurul marginilor înro ite.de ras i de mi care. (Materia Medica of Homeopathic Medicines). Morrison R. 2 doze la interval de 6 s pt mani au vindecat cazul. . Phatak S. cu durata de 3-4 zile. Hawley raporteaz un caz de cholera infantum cu scaune foarte sub iri i apoase. 3.-In practica lui Clarke. mai acc. i -a pierdut orice speran . Psorinum 30 CH a adus vindecarea total . agg. CAZURI 1. Dl C.R. -Polipi nazali au fost vindeca i cu Psor. Manc rime violent . 6. cu colora ie verde murdar i miros cadaveric care nu s-a ameliorat la nici un remediu. 50 ani se plangea doar de sl biciune. I s-a administrat Alumina 30 CH care a avut un efect ceva mai lung. In 2 ore copilul a adormit i în a 4 -a zi era complet vindecat f r a se mai repeta remediul. Copil foarte iritabil nedormit de 2 zile i dou n op i. pare confuz. Transpir foarte u or la efort i uneori noaptea i i-a pierdut din memorie. Scaunul a fost o singur dat f r dureri apoi constipa ia a revenit. are depresie mental i senza ie de discomfort marcat la nivelul capului. Domni oara C. (Materia Medica).

73- .Note de curs 27 . Nehot rât.favorizeaz reabsorb ia Mental Evit efortul (team de efort). edem. < prinderea p rului. zemuind . Sulfur-ul « blând ». ajunare. pletor ) Caracteristici: Boli de piele persistente. prelungite). ca dup grip . « erup ie pustuloas buz superioar » « eritem al b rbiei » Acnee supurat Eczem acut .MATERIA MEDICA: SULPHUR IODATUM Dr. prurit intens » Hipertrofie nedureroas a glandelor. ambele calde. înainte i în timpul menstrei. cu r ceal extern . Cap Senza ie: p rul este ridicat (erect). insensibile Supura ie. corespunzând miasmei tuberculinice. Sulfura de iod ± aspect macroscopic ± pulbere cristalin . Secre ii acide. agitat. Lateral & vertigo.keynote « ro u închis. Prosta ie. Ca i cum este strâns din lateral de o menghin Durere : > asfin it. sl bit.28 ianuarie 2007 SULPHUR IODATUM Sulphur iodatum ± Sul-i. Tresare la trezire. cu ameliorare la rece (iarna) Tropism : piele (erup ii pustuloase. negricios. vascular (bufeuri. Sl biciune. cu infiltrarea esuturilor. trist. Vederea . indura ie i îngro are postinflama ie. prurit). Degetele devin albe. eczema umede. Gr bit. Speriat la trezire. Combina ie între Sulf i Iod Combina ie între dou remedii cu ac iune profund . mucoase (secre ii abundente. Senza ie de c ldur arz toare intern. Agita ie noaptea. Incapabil de munc . Sul-I prezint intoleran pronun at la c ldur . acnee. de culoare cenu iu închis. sistem ganglionar. camer înc lzit . g lbui. congestie cefalic . Atena Ioana Antonescu . « zemuind » . specific : foliculita b rbii.

la efort.Zigzag-uri. penis. mur turi. . flatus. Durere. Uscat . Stricturp post-gonoree. agrav înainte i dup menstr . Erup ie papular . nisip maro. Gur Limba îngro at . usc ciune la degluti ie. urât mirositor. Acnee supurat .74i prurit anal. C ldur Urinar Urin purulent . Rect Constipa ie refractar . Anorexie. Arsur la cap tul distal. prostat . dup inflama ie. Fa a Parotide hipertrofice post-parotidit . Din i Senza ie de din i moi. cantitativ redus . C ldur în epigastru. Hipertrofie cronic a amigdalelor Mâncare. « glazurat ». Sim ul mirosului acutizat. b utur Apetit crescut la copiii cu sc dere în greutate (marasmus) Durere de cap agravat ajunând. Dorin pentru: acru. mic iune dureroas . Leucoree abundent . cu jet spiralat. Scaun galben deschis. hemoroizi. Genital B rba i: durere surd . Edema iate. Femei menstre ± neregulate. Gât Uvula i amigdalele m rite i ro ii. limonad . Hidrocel la copii. Excoria ia n rilor. Abdomen Ganglioni mezenterici m ri i. Gol în epigastru. Sete. Stomac Senza ie de tremur tur în epigastru. Miros de zmeur . acoperi i cu puf moale. Nas Mucus verde în narine. Respira ie .

Asmatic . Vise : Confuze Piele Prurit ± urechi. edem i prurit sever. asociat cu dispnee. ortostatism. expectora ie. La aplecare. nas. sufocant .75- . agrav diminea a Sput verzuie.. Amelioare : aer rece. abundent . uretr Pustule ± gât. cu senza ie de arsur când st în picioare. Erup ie cutanat Inim Senza ie de c ldur (Rhod. Intins pe partea dreapt . Carb -v) Labele transpirate i reci noaptea. Somn neodihnitor. vâscoas . (Kali-bi. Noaptea. cu pielea de culoare rosu închis. Palpita ii Membre inferioare T lpile sunt dureroase. Erup ie pruriginoas antebra e. pleurezie. Astm alergic cu str nuturi. galben . îns obosesc repede . purulent . C ldur .) Torace Senza ie de constric ie. Somn Somnoros ziua. se treze te speriat. Lichen plan. iarna Tipologie Copii ± slabi. se mi c cu grab . raluri. (Merc. doarme cu gura deschis . Înainte de furtun . P rul de pe membre st ridicat (Irid-met) Modalit i Agravare: Efort. în pat. neastâmp r noaptea / (Staph). Acnee. catar Tuse Spasmodic . Eczem acut . agita i. Pruritul de ³b rbier´. chiar minim.) Durere sfredelitoare.

c lduros. dificil de eliminat Eczem cronic . pare mereu gr bit. agrav. mai ales umed . asfixiant ± acumulare mucozit i vâscoase. cu depozite de fibrin Transpir u or. uneori adult cu stare pronun at de slabiciune Dorin puternic de aer proasp t (Iod). otite recurente Bron it cu tuse violent . spre 11 am § Ameliorare : aer proasp t Expectora ie Complementare : Acut : Phosphorus tri iodatus. pleurezii. iar mi carea (înc lze te !) îl agraveaz .Sunt c lduro i. dif. Rinofaringite. Picioarele ard (Sulf). tuberculoz . furuncule) Patologie : tendin e tuberculinice : cataruri simple ± pneumonii. Sulf) Hipertrofia amigdalelor cu adenopatii multiple. Secre iile sunt acide (leucoreea. cu ro e i localizate dup efort/emo ie Clinic: poliadenopatii.76- £ . la c ldur Acnee a spatelui i frun ii Modalit i § Agravare : c ldur Diminea a. îns r ce te u or Senza ie de c ldur . Amigdale: m rite. prezint facies adenoidian. vegeta ii adenoidiene i/sau hipertrofie amigdalian . transpira iile ) Pielea sensibil . de i o dore te ca urmare a nelini tii interioare. pruriginoas . cu stare de sl biciune-oboseal general mai accentuat la 11 am (Sulf) Frecvent copil / adolescent. Arsenicum tri iodatus. îns în pat sunt reci (dg. mai ales la cap i mai ales noaptea Clinic : hidrocel. senza ia de c ldur intern . uscat . Pierde în greutate în ciuda unui apetit crescut (Iod). Adultul . Are senza ie de c ldur intern concomitent cu cea de r ceal extern . criptice. frecvent laterocervicale. abcese. Nu suport c ldura. dure ± ³m t nii´. . transpir u or. cu tendin la supura ie (pustule. iese la aer i r ce te (!) Nelini te interioar .

cu cât reflect m mai mult. Amigdale. Hahnemann contribuie la aceasta prin parag. Grip . f r a lua în considerare teorii privitoare la ele este primitiv i greoaie. Exist în comunitatea homeopat credin a c o clasificare este imposibil i c aceasta ar duce la false concluzii. Acesta este cazul medicinei. Prostat . hipertrofie. îns nu va modifica în vreun fel remediul care r mâne neschimbat.homeopatia. tiin a care se prezint doar ca o colec ie de date. Aviare. îns Einstein arat clar c opusul este la fel de r u. Gonoree. erup ii. Addenda Albert Einstein ³Epistemiologia (teoria) f r leg tur cu tiin a (experiment) devine vorb goal . Introducere la lanthanide) ** ** ** CONVOCAREA a 4-a (24-25 februarie 2007) http://www. îngro are. Duce la o adun tur de date din care nu mai po i deosebi capul de coad . (Jan Scholten.Pulsatilla Cronic : Silicea. f r de care toat informa ia existent r m ne neconectat . Scalp. c simptomele nu sunt întâmpl toare. îns acela i lucru poate fi spus i despre Materia medica homeopat . Uretr . Lichen plan. adic vindecarea Al treilea pas: compararea i clasificarea remediilor. fiindu-i team de specula ii (Epistemiologia f r leg tur cu tiin a (experiment) devine vorb goal ). primitiv i încurcat ´ Remediile sunt descrise în materia medica. Parotid . Einstein avea o ³puternic convingere privind ra ionalitatea universului´. în m sura în care ea poate fi conceput ca atare. Rinichi. Urechi. cu întreaga sa colec ie de boli i medicamente. eczem acut (cu exudat abundent) . Acest lucru a fost f cut deja: esen a descris de Vithoulkas. senza ia vital a lui Sankaran. 140 din Organon. Acest proces presupu ne c exist o ordine. cu atât ne d m seama c aceste tablouri sunt doar aproxim ri ale imaginii complete. Un nou prooving poate schimba descrierea care exist în literatur .htm y y y y Tuberculinismul Tuberculinum Natrum muriaticum Natrum carbonicum . usturimi. Urm torul pas ± aplicarea practic ± verificarea clinic . acufene.ro/Curs_04. Iar ultimii 20 de ani au demonstrat adev rul acesta. Primul pas este experimentarea / proving (pentru mul i este i ultimul!). pruritul de ³b rbier´. dureri. Clasificarea este primul pas real spre tiin i elaborarea unei teorii. tabloul lor este acceptat ca fiind solid. anume în natur i deci i în tabloul remediilor. Este un pas esen ial.77- . tiin a f r epi stemologie este. Dezvoltarea Materiei Medica este un proces de clarificare i completare a tabloului de remediu. Un pas important în dezvoltarea tabloului remediilor este de a le g si u n sens. Tuberculinum Clinic : Acneea punctata (chiste reten ie glande sebacee ± puncte albe). Coloan vertebral . hipertrofie cronic . sl biciune. Rinit alergic . Buz superioar . Îns . anume c exist o structur în tablul remediilor. Nu mai vezi p durea de copaci. Limb . psora primar a lui Masi. Prezum ia de ordine este una din cele dou presupuneri care stau la baza tiin ei. întregul tablou. Natrum muriaticum. inta este s fie g sit simptomul de baz din care pot fi deduse toate celelalte simptome. strictur . Pentru a progresa ca tiin a. homeopatia are nevoie s treac la treapta de clasificare i elaborate de teorii.

f r a decela agentul patogen respectiv (agentul miasmatic). la toate cazurile de tuberculoz . Kent a folosit un preparat din ganglioni de surs bovin (Bovinum). Demangeat). Kent. fiind preparat din tuberculina rezidual (endotoxina) dup prelucrarea special a filtratului din bulionul culturii microbiene. . îmboln vindu-se cu u urin i devenind anemici. expectora ie..C. de fapt acel a B. Sursa nozodului Mai pe scurt. pornind de la ser de cal vaccinat cu filtratul unor culturi tinere. cum ar fi: tuse. în anul 1924.. preleva i de un veterinar din Pensilvania în urma unei epidemii ucig toare de tuberculoz bovin . Marmorek. care nu poate fi distribuit cu denumirea respectiv prin farmacii deschise. de i nu total.M. preparat din exotoxina filtratului bacilar. un preparat extrem de bine suportat. se pare c s-a pierdut de produsul-surs .´ atribuindu-i efecte de imunizare i ameliorare a rezisten ei copiilor cu aceast ereditate. din sânge total de iepure imunizat prin cultura de B.. de i au existat i exist unele controverse privind dreptul Tuberculinismului la o strict individualizare i acceptare printre miasmele fundamentale (vezi lucr rile dr. reg site la persoanele descendente. denumit Tuberculinum K.B. Elevul s u. editând o lucrare cu aceast denumire . Un alt preparat (Aviaire) provine de la p s ri i este indicat la copii i b trâni. sub ire i înalt un Tuberculinum. fiind tot timpul bolnav´.y y y y y Natrum phosphoricum Natrum sulphuricum Pulsatilla Platina Silicea TUBERCULINISMUL Dr. ca miasm . Tot Tuberculinum bovinum a folosit i Boericke i Pierre Schmidt. din orhita tuberculoas .R. dup eviden ierea la microscop a bacilului. a unor simptome comune. spunea: Äacest remediu vindec majoritatea vegeta iilor adenoide i adenopatiilor tuberculoase ale gâtului. Bacillinum testium. existen a cert . Nebel din Lausanne a fost cel care a introdus no iunea de Tuberculinism. îi stabile te acea legitimitate terapeutic cu efecte sigure. etc. Homeopatia hahnemannian se refer îns clar la similitudinea simptomelor fiziologice i patologice. fiind folosit rar.A. Mai mult.) are reputa ia de a fi mai bine suportat. a reluat i a dezvoltat aceast no iune i a consacrat-o definitiv în literatura de specialitate. descris de Calmette). L. în prize succesive la lungi intervale. este un vaccin atenuat bilios.G. sl bire i sudori nocturne.78- . trebue recunoscut c în Tuberculinism se poate vorbi de o stare dinamic caracterizat printr-o reac ie inflamatorie patologic care debuteaz i se dezvolt preferen ial la nivelul arborelui respirator având la origine un agent etiologic. C. din Psora hahnemanniuan .´ În acest fel bacilul Koch ar fi ultima faz de evolu ie a unui ultra -virus tuberculinic spre formele granulice ale bolii (Ägranulia pre-bacilar ´. etc. adesea spectaculoase în astfel de st ri. dintr -un pl mân tuberculos. folosind ca nozod preparatul de baz . remediile neputând face blond cu ochi alba tri o Pulsatill . Denys este un bulion de cultur cu bacili Koch filtrat . bacilul tuberculos. El leag îns totdeauna tuberculinismul. mai ales la copii i la persoanele tinere. de manifest rile tipologice ale remediului Phosphorus. Pentru el exist chiar un stadiu pre-tuberculos. Finke i Swan au f cut în 1879 preparate dintr-o pic tur de secre ie purulent recoltat dintr-un abces pulmonar sau din sput de tuberculos. V. nervo i ± fenomene încadrate de el în categoria constitu iei Äconsumptive´ . pentru Burnett.. Istoric Burnett a fost primul care a observat la unele persoane cu ascenden tuberculoas c nu se elibereaz de tendin ele lor ereditare i dovedesc în continuare o slab vitalitate. a fost preparat de Heath. care administra acest remediu în dilu ii X.i pe care îi trata cu Tuberculinum.M..M. Ca defini ie. Bacillinum. Leon Vannier. trebue tiut c s-au experimentat i folosit multe preparate de Tuberculinum. Tuberculinum residuum (T. pe care-l putem recunoa te pe baza unui ansamblu de manifest ri i semne clinice de impregnare cu toxine particulare: ÄStarea toxinic precede apari ia microbului în elimin rile organice. Mai exist i alte surse: Spengler. Ioan Teleianu .K. Tot Vannier precizeaz c geneza st rii pre-tuberculinice apar ine eredit ii i c purt torului acestei st ri Änu -i g se ti niciodat nimic. Un alt preparat.note de curs Generalit i Tuberculinismul este cea de a 4-a miasm desprins . cu cea indus de experimentarea unui medicament pe omul s n tos.

la începutul studiilor este performant dar sfâr e te mai slab.) Eretism al localiz rii i apari iei durerilor. Tuberculinicul se plânge frecvent de: o dureri ale coloanei vertebrale dorsale ± pentru c tuberculinicul cre te prea repede. etc. de esen psoric . devine chiar înd r tnic. favorizat deform ri: scolioz . disperante când apar la copiii mici. sclipitor.Ceea ce este foarte important de tiut este c în repertoriu simptomele care se refer la rubrica Ätuberculinum´. Ign. neputând s stea culcat pe un plan dur (Nat -m. · U urin a de a r ci la cel mai neînsemnat contact cu vremea r coroas . legat de alergenii pulmonari este de esen eczem . Semne majore ale tuberculinismului: Mare sensibilitate de reac ie la toate agresiunile din sfera respiratorie ± zon preponderent preferat de tuberculinism: · o o o Sensibilitate puternic la frig i la infec ii naso -faringiene: Rinoree ce apare cu mare u urin la schi mbarea aerului.. fatigabilitate. îndeosebi când e vorba de eforturi intelectuale sus inute. Extrem variabilitate a tuturor simptomelor fizice i mental e. spatele s u se curbeaz u or. cifoz .. slab. · Insuficien respiratorie de diferite grade. de i tuberculinicului îi place aerul r coros. de i are un apetit viu (se aseam n cu tipul hipertiroidian care este de esen tuberculinic ). indiferent. nu-i mai place munca. fiind fragil. agitat .).79- . . destins iar a doua zi cu febr mare. stare cianotic a individului · Tuberculinicul este inteligent. Otite frecvente. debil. durerile din epifizita Scheuerman). romantic. Tuberculinum bovinum. i Bacillinum. Trece repede de la râs la plâns i invers (Puls. · Agrav ri nea teptate dar i amelior ri aparent promi toare ± pentru c tuberculinicul se decompenseaz rapid. i de conforma ia strâmt a toracelui. e loc i pentru simptomele altor surse. el Äarde´ intens în clipele sale de d ruire (Phos. a a cum îl întâlnim la Natrium muriatic. provin din sursele urm toare: Tuberculinum. intens suferind.) dar obose te. astfel seara este apiretic. T. labil. · o o Evolu ie rapid spre afectarea bronchiilor i parenchimului pulmonar: Bron ite Pneumonii tuberculinic . o sensibilitate dureroas a vertebrelor dorsale (Phos. mai ales la copii. imaginativ dar este fatigabil. se deformeaz (ex. demineralizare global . · · · Tipic este caracterul paradoxal. se surmeneaz u or i devine trist. brusc. Iodum. · Fire mobil . spre deosebire de astmul Äasociat´ cu o Astmul Äpur´. se eschiveaz .K. periculos.). Rino-faringite recidivante. predispus la Sl bire. Ca atare. Abrotanum. · · Copilul tuberculinic.

Agravate sau declan ate de efortul intelectual i de raporturi sexuale.).Dureri de cap frecvente: · · · Occipito-frontale. · · Recidivante. Hipotensiune ortostatic . Inim iritabil . le in. Apetit viu. f r dureri. Tendin hemoragic marcat Dureri articulare acute: . Hipersexualitate: · · Ce duce la impoten (Phos. influen ate cu u urin de alimenta ie: · · Cu evolu ie cronic . frecvente. · · Agravat de c ldur . cu unele caracteristice bine cunoscute la persoanele slabe: · · Dorin de sare. cu în ep turi de origine neuro -vegetativ . brânz . Iodum. hiperexcitabil · · · Tahicardie. diareice. pentru c r ce te u or. sau din contra la Frigiditate (Sepia) Menstre abundente: · · În avans. sau Totale. senza ie de sfâr eal . cu caracter de suferin e cronice. Cyclamen: detest untul) Scaune moi. interminabile. cu st ri de r u. de regul . (invers ca la Rumex crispus) Cistalgii i cistite frecvente. Ameliorat la aer r coros. greu tratabile cu anti biotice. Înso ite de oboseal i demineralizare (China. Intoleran pentru gr simi care sunt greu digerabile (Puls. lapte. Phos. epuizante. de la bron ite recidivante. Colibaciloze.).80- . Tuse frecvent . mai ales la femei. care între in i agraveaz patologia. Algii precordiale.

(Phos.) Deger turi. · · Acrocianoz (Puls.. Vreme umed Crepuscul. Repetate: Epistaxis. Ferrum phosphoricum) · · Hematurii (Formica rufa. . ocazionale: Hipertermie sine-materia (Phos. St ri de dezechilibru termic. neaerate suficient. r coros. Hemoptizii. Care apare mai ales noaptea (spate). agravate de umiditate. f r cauz aparent : · · o o Febr de cre tere. Pusee febrile sau subfebrile. Înc peri închise. Purpur . Iodum. nea teptate.81i rece. Calcarea phosphorica). Amelior ri: Aer liber. Nat-m.· · Cu caracter eratic. Tendin la hemoragii cu sânge ro u: · · o o o Abundente.. tenace: · · Care nu amelioreaz . Modalit i: · o o o o · o o Agrav ri: C ldura patului dar i frig la torace în contact cu suprafa rece. Transpira ie profuz . Furtun . . Sput hemoptoic . membre) Congestie venoas periferic . Frecvente dureri de cre tere (coloana vertebral .) Frilozitate extrem (Kalium carbonicum. cu mi care u oar . Colibacillinum). Repaos.

rino-faringite. cel mai adesea. peste care apar din când în când accidente acute. Izolare (Phos-ac. o Traheo-bron ite. Se i spune c ÄSe na te tuberculinic i se moare psoric. constipa ie. i emo ional ale individului. Stannum) ± uneori cu striuri de sânge (Phos. Principalele direc ii patologice: · Patologia respiratorie ± pe prim plan: o Afec iuni repetate ale barierei naso -faringiene (rinite.. cu scaune uscate (Bryonia. Kali -phos. Ferrum) ± care realizeaz acele elimin ri toxinice ale tuberculinismului. recidivante. descrise de coala francez .´ O a doua caracteristic este fondul cronic al reactivit ii de tip tuberculinic. axat pe variatele tablouri de instabilitate psihic Indiferen pentru orice (Phos. Na t-m. mucegaiuri... semnele de impregnare tuberculinic putând apare foarte curând dup na terea copilului. ca bulimia sau din contra anorexia psihic . Tot atât de esen ial este îns i faptul c eficien a remediului este cu atât mai mare cu cât administrarea lui are loc cât mai aproape de primele semne certe i intense de impregnare la noul n scut. etc Toate acestea produc secre ii ale mucoaselor respiratorii. astfel: Alte patologii: · o o Patologia hepato-digestiv : Gastro-enterite. renumita febra de fân.. bogat în energie vital .. etc. Diarei facile i cronice.o Zona de munte. pneumonii. g lbui (Puls. de esen tuberculinic ). peisaj de ar . mai ales ale urechii interne ± legate de inflama iile reactive ale cavumului).otite. chiar violente ± declan ate de factori diver i în fa a c rora tuberculinicul.. neiritante. sau din contr . r spunde cu vigoare exagerat . care respect tr s turile globale descrise. Spasme i contracturi de tip hipersimpaticotonic (spasmofilia poate fi.).. de consisten groas . pleurozii. deal (în l ime mijlocie). St ri depresive ce se succed cu u urin dup st ri de hiperexcitabilitate i exaltare.82- . astm ± ca reac ie la acarieni. o Acutiz ri alergice respiratorii (coriz spasmodic . Sepia). intense. bron ite. cele legate de apetit. Manifest ri schizoide sau schizofrenie. · o o o o o o o Patologia nervoas . Dinamica patologic Principala caracteristic a patologiei tuberculinismului este aceea c atinge în mod esen ial persoanele tinere. de ex. sensibiliz ri la polenuri. Mag-mur. Somatiz ri diverse. Demen precoce.) o · Alergii alimentare Patologia cardio-vascular : .

o o o · o o o · o o o o · o o Palpita ii. pe când eczemele sunt de origine psoric . patogenezia lui reproducând simptomele esen iale ale tuberculinismului. à Phosphoric-acid. facilitând elimin rile. Bilios (cald . . considerat remediu constitu ional. care cel mai des sunt de origine tuberculinic . acrocianoz . Reumatism articular acut. Nervos (frig i uscat): Arsenicum. Tahicardii. Acnee.a. Deger turi. Patologia cutanat : Urticarii. Limfatic (frig i umed): Kali-carbonic. ameliorate culcat sau pe o suprafa dur . Patologia uro-genital : Cistite repetate cu coli sau cu urin clar la femei. remediu extrem de activ.) Fosfaturie (Phos. compusul s u Phosphorus tri-iodatum fiind mai bine tolerat de acei tuberculinici a c ror patologie este combinat cu impregn ri psorice. Acela i lucru se poate spune i despre Phosphorus. . cu VSH crescut. Reumatisme inflamatorii. Remedii temperamentale (de tip hipocratic): Sanghin (cald i umed. agrava i de c ldur ): Pulsatilla. lombalgii. etc. De remarcat faptul c Sulphur iodat este remediul cel mai indicat în drenajul tuberculinicului. Hipotensiune ortostatic Congestie venoas .I uscat): Natriu -muriatic i Iodum. Are direc ia de evolu ie dinamic pe traseul: Kali-phos. Remedii tuberculinice Marele remediu al diatezei este PHOSPHORUS. Alte remedii: Calcarea phosphorica. Poliartrit reumatoid . Dismenoree sau amenoree (Puls. Sepia.83- . à Magn-phos.) Patologia osteo-articular : Dorsalgii. Acest lucru se datore te iodului care tempereaz focul sulfului. mai ales c tuberculinicii sunt hiperreactivi. à Amoniu-phos.

Tiroid : Spongia. în cazul remediului Arsenicum album. Ferrum phosphoricum (anti-inflamator). Sambucus.La fel. Carduus marianus. Ipeca. Aqua marina. Organe genitale: Helonias.84- . Hedera heix. Kali -phosphoricum. Cyclamen. Zincum. Phosphoricum-acid. Apis. Magnesia-phosphorica. Bryonia. Kalium sulfuric. Beryllium. unde compusul s u Arsenicum iodat devine adesea oportun la tuberculinicii hiperactivi. Rinichi i vezic : Formica rufa. Manganum Rino-faringe: Allium cepa. Tussilago. Solidago. Manganum. Remedii cu tropisme mari pentru: · o o o · o o · o o · o o · o o · o o o · o o o · o Pl mâni: Drosera. Ficat: Chelidonium. Stannum. Aletrix farinosa. Calcarea iodata Nervi: Ignatia. Inim i artere: Crataegus: .

Rosa canina Echinacea Nozode · · · · · · · Tuberculinum (T.o o · o o · o o · o o o · o o o Convallaria. Rhododendron.B.note de curs ³Tuberculinum este un remediu dificil de descris pe scurt. Piele: Apis. Rhus-toxicodendron. dar care. Seroase: Apis. ( Vithoulkas) Ac ioneaz în principal la urm toarele niveluri: pulmonar .) Tuberculinum residuum Aviaire V. Ferrum metallicum. Bryonia. Silvia Nedelcu .. Sânge: China.A. o dat în eles.85- . Bovinum Denys Marmorek TUBERCULINUM ( BOVINUM KENT) Dr. nu poate fi confundat´. Articula ii: Tendoane i ligamente: Rhus-tox.K. Ferrum phosphoricum Preparate imunostimulatoar e: Thymuline. Strophanthus.

- mental ± emo ional cap-occiput ganglioni limfatici laringe sânge lateralitate dreapt . înaintea furtunii. dorin sexual intens . locuin a. la mare (poate fi i > la mare) > de vreme cald i uscat . -comportament compulsiv ± obsesiv -tulbur ri de memorie. sau îi love te i înjur pe cei apropia i) -fric i/sau dezgust fa de animale cu blan : câini. dulciuri. s rat. sau au erec ii dureroase). lapte rece (<). nevoia de experien e care s -i stimuleze ( ex. substan e excitante stimulante). < de vreme rece i umed . într-o p dure de conifere (pini). fric de tunete i teama indefinit de ceva r u care se va întâmpla. la munte. pisici ( au i alergie la p rul de pisic ). caracter schimb tor al simptomelor ± acestea î i modific rapid caracterul. afec iuni alergice ± astm. -comportament r ut cios. alcoolism. dulciuri. senza ia c a uitat ceva i trebuie s verifice. cu ferestrele deschise). hipersexualitate (inclusiv la copii. lapte rece. înghe at . cu un sentiment profund de neîmplinire. de aer închis. - tulbur ri de nutri ie. în aer liber (aer în mi care rapid ± ex. ( cu miros de oarece). tulbur ri de cre tere i dezvoltare la copii ( inclusi v psiho-emo ional ). . distructiv : frustrarea poate declan a accese de furie cu manifest ri auto/hetero agresive ( ex. care se pot masturba / Preferin e alimentare : afum turi. transpira ii abundente: dup cel mai mic efort. alergie la lapte. Aversiuni alimentare: brânz . într-un autovehicul care circul cu vitez . . copilul se trânte te pe jos. nemul umite. sensibilitate la schimb rile de vreme. MENTAL-EMOTIONAL: -persoane romantice. fric de p s ri. Antecedente familiale : TBC. dorin a de a c l tori. pisici.86- . din care trebuie neap rat s scape ( sau se plictisesc repede) ± de aici nevoia de schimbare (î i schimb frecvent locul de munc . localizarea etc. gr sime. amel. î i love te capul sau î i smulge p rul. lentoare mental GENERALITATI i concentrare dificil . arunc i sparge obiecte ± de preferat pre ioase. cu senza ia c sunt prinse într -o situa ie insuportabil . r ce te foarte u or (³nici nu tie cum i când´). sporturi extreme. pentru c ³via a este prea scurt i trebuie tr it din plin´ . partenerul). eczem . emaciere de i m nânc mult. noaptea .

tumori mamare benigne. cistite recurente. enurezis nocturn. mergând cu vitez într-un vehicul cu geamul deschis). sup r toare. febr tifoid . otite. cefalee cu senza ia de presiune ca într-o band de o el. PIEPT infec ii repetate ale tractului respirator inferior.) adenopatie cu ganglioni indura i la nivelul capului sau cervical sclere sau conjunctive alb strii (Carc. cistite recidivante. URO-GENITAL hipersexualitate.87- . constipa ie diaree.) TBC. Antecedente personale : CAP: î i love te capul ± într-o criz . SPATE p r de-a lungul coloanei vertebrale la copii . dismenoree.noaptea. scrâ ne te din ii în timpul somnului (1/s pt.). infec ii urinare. diaree recidivant sau care urmeaz dup coriz . provocat de suprimarea menstrelor. sau 1 /2 s pt. tuse ag. se treze te de foame. bron ite. uscat . tuse cronic . amigdalite. î i rostogole te capul pe pern în timpul somnului. bruxism. lungi erup ie dentar dificil .- afec iuni tiroidiene. de ³vânt´ (aer liber. întârziat . î i pierde p rul de la nivelul b rbii sau must ii ( ½ stg. GASTROINTESTINAL apetit crescut. gene fine. cefalee periodic alopecie. chiar exagerat . sânii umfla i i foarte durero i preM sau în timpul menst rei. pentru c a fost contrazis sau refuzat. amenoree. tuse sau accese de astm amel. când ridic bra ele. sau compulsiv.

4. conservan i. viseaz câini negri.: dorin a de c l torii. amel. Exemplificarea modalit ilor de prescriere ± ca remediu similimum sau ca nosod miasmatic CAZURI 1.: agresivitate. dorin pentru gr simi etc. dup ce a primit TM de Valerian ± pentru. somn in pozi ie genupectoral . frisoane i secre ie nazal mucopurulent . Din istoric -dup diversificarea alimenta iei au ap rut crize cu icter. Tot cu 2 ani în urm a fost supus unei adenoidectomii ( mama nu poate preciza dac . astm br. de c ldur . de c ldur i mi care SOMN pozi ie pe abdomen sau genupectoral .. v rs turi i diaree ± diagnosticându-se o malforma ie (?) a veziculei biliare ( i tat l are aceea i malforma ie. Carc. dulciuri.. Sulph. dieta este foarte sever : orez. erpi sau c l torii. etc. lapte rece i dulciuri.Dorin de schimbare i izbucniri violente când aceasta nu poate fi satisf cut . hipersexualitate. REMEDII COMPLEMENTARE Calc..) a venit la consulta ie pentru r celi frecvente (din 2 în 2 s pt) : acum este r cit de 4 zile. Remediu similimum C. tulbur ri de comportament etc. mucegai. lapte. PIELE eczeme ± chiar de la na tere. pozi ie în timpul somnului. amel. sensibil la expunerea la soare.Transpira ii abundente. de vreme umed i rece. Puls. Afec iuni respiratorii recidivante. ag. are febr . Phos. preferin e pentru afum turi etc.. zah r). nevoia de excitare. manifest rile alergice au ap rut de aproximativ 2 ani.. 5.Dorin e alimentare pentru afum turi. Ign. cu manifest ri mai pu in se vere). prurit amel. COMPARATII Calc-ph. diverse medicamente.. sau se treze te din cauza transpira iei. 3.EXTREMITATI dureri articulare ag. tu e te uscat. dorin de a c l tori. Din cauza crizelor biliare i a alergiei. în special noaptea.. c era foarte agitat . Nux-v. ( ea ar mânca de toate ± în special ciocolat .-(2002) feti de 4 ½ ani cu manifest ri alergice de la urticarie pân la edem angioneurotic ( la praf.: nemul umire. 6.. la mare.88- . Med. insomnie din cauza foamei . Puls. 2. Phos. Stann. citrice etc..D. Con.se bronzeaz u or i r mâne p tat NUCLEUL ( dup Vermeulen) 1. sclere alb strii.Simptome care se modific tot timpul.. paste i carne fiart .Agravat în spa ii închise.Dorin a pentru aer curat ±liber.Romantism. de vreme rece i umed .

Edward C. Pulsatilla etc. indicat. considerat de Clarke foarte asem n tor cu Tub.C. în eleg toare. A revenit dup 3 luni cu un copil de nerecunoscut : ³ e alta ´ pu in mai calm . Tuberculinum CH 200 închide cazul. Calcarea sau Phosphorus dar acestea nu ac ioneaz . Calcarea i Phosphorus.T ± (2000) femeie de 43 ani se prezint cu cistit . pe fondul unei modific ri de atitudine ± mai pu in dispus sa suporte. a ac ionat din nou. Tuberculinum reziduum Koch ± din filtrat care con ine doar endotoxinele microbiene. dar cu un grad mic de incontinen . De abia acum confirm posiblilitatea ca unul dintre bunici s fi avut TBC pu lmonar (³ a fost bolnav de pl mâni în tinere e´).din culturi de BK. The Materia Medica of Some Important Nosodes. de i a mai tu it din când în când.c orice caz care prezint tablou clar de Sulphur. este posibil ca remediul care a ac ionat la început s continue s par indicat. Cu o lun în urm a avut infec ie urinar (E.) Rp. de asemeni. nu a mai avut cistit de atunci. s cânte i s danseze (tat l este muzicant). la fel de des precum Sepia.înainte sau dup Valeriana). Putem stabili. ¹ Tarent. s -a trântit pe jos i a început s urle într-o criz demonstrativ .în acest caz. i Tricophyton Tuberculinum avis ± tuberculin aviar ) Bibliografie: Allen H. a f cut urticarie o singur dat dup ciocolat . Ii este fric de câini. Tuberculinum s-a dovedit a fi un policrest de prim clas . Ii place mult muzica.´ (ALTE NOSODE TUBERCULINICE Bacillinum (Burnett) ± din esut pulmonar cavernos. A început s transpire abundent. Dup remediu urm toarea criz a ap rut la aproape 3 luni i Staph. dar cu toate acestea s nu mai ac ioneze. 2. persist îns scaune cu alimente par ial digerate i uneori nevoie imperioas postprandial. inclusiv în timpul somnului. dac exist elemente care s justifice Tuberculinum. poate s m nânce aproape orice ( au p strat restric ia doar la carne gras i pr jeli) f r crize biliare.dar nu pentru prescriere automat . Timp de un an a mai avut nevoie de 2 ori de Staph. a primit Causticum CH30 ( complementar Staph). tablou psiho -emo ional i cauzalitate specifice de Staphysagria. chiar a luat ap rarea unei colege nedrept ite i confirmând dorin a pentru afum turi. Phosphorus .Crizele de cistit ap reau aproape lunar ( ³mai regulat decât ciclul menstrual´). de care beneficiaz (30CH). In cabinet nu a stat o clip : a d râmat tot ce se putea.: Tub. . Nux vomica. Tuberculinum este în continuare indicat i prime te recomandarea de a repeta 200 CH i de a-i administra ulterior 1 M. Tuberculinum Marmoreck ± din ser de cal vaccinat Tuberculinum Spengler ± din sânge de iepure vaccinat Tuberculinum Rosenbach. A avut o stare febril /subfebril prelungit (Rx. atunci administrarea acestuia va ³debloca´ situa ia i remediul ini ial va fi eficient din nou. Bacillinum testis ± din leziuni testiculare. pulmonar normal) i a primit din nou antibiotice ± mama a observat c feti a fusese pu in mai lini tit i i-a dat din nou remediul homeopat. cu simptomatolgie clar . Whitmont: ³ Din experien a mea. este foarte util în cazurile în care sputa este foarte abundent ± bronhoree. a rupt o carte i a spart o icoan ( ca din gre eal !). practic greu de diferen iat.. La fel se comport i acas i îi love te i vorbe te urât. Somnul este agitat i uneori scrâ ne te din ii. Urm torul episod a fost diferit: cu mai pu in usturime. ca regul . Nu a mai r cit.. atunci trebuie avut în vedere Tuberculinum. ( nu manânc lucruri necomestibile .dg. In alte situa ii. în medie. La încercarea mamei de a o potoli. Se simte bine o perioad i dup alte câteva luni face din nou cistit . f r accese de furie i cu mai pu ine r ut i. ci pentru studiul remediului într-o situa ie anume. mai scrâ ne te din ii i somnul este la fel de agitat.89- ¤ ¤ .coli). Tuberculinum Denys ± din filtrat care con ine doar exotoxine. simptomatologia ameliorându -se rapid. deci tabloul simptomatic s nu se schimbe. Nosod : M. CH 200 In timpul tratamentului a avut o agravare a tusei i s-a întrerupt temporar administrarea remediului. i poate doar Sulphur s -i fie superior ca Ar trebui în mod axiomatic s consider m Tuberculinum ca remediul cel mai apropiat complementar frecven pentru Sulphur.

Vermeulen F. diabet z. ex : Natrum sulphuricum . se gaseste in natura in mare si in saline.anxietate matinala si frici ( de boala. denutritie (N.. albicios galbene. Sodiul metabolic : mentine presiunea osmotica a mediului intern asigurand astfel echilibrul hidro-electrolitic .) Simptome comune : . derivat din latinescul nitrum. Whitmont E.90- .la muzica (s. obezitate.. miscare.(N. Introduction to the Principles of Homeopathy. Sankaran R The Soul of Remedies. cu conductibilitate termica si electrica mare.catarurile sodice sunt secretii apoase si mucoase.E. cu sensibilitate la umiditatea si salinitatea exterioara .astenie cu iritabilitate. Sodiul este un metal argintiu cu densitatea 0.aparatul respirator .- Clarke J. etc ) .metabolism ± deshidratare..depresie. ex : Natrum muriaticum . Sodiul metalic pur a fost obtinut in 1807 si este foarte instabil.C. Wheeler C.deshidratare ± ardere. demineralizare.). Reactioneaza puternic cu apa. cu gust sarat si evolutie cronica . tip hidrogenoid. Psyche and Substance RADAR 8 GRUPUL NATRUM ( SARURI DE SODIU) Dr Doina Pavlovschi Cuvantul soda apare la alchimistul medieval Geber.sentimentul datoriei cu grija pentru cei dragi .m.stabilitate in relatiile sociale . preluat din grecescul nitron. slabiciune iritabila . de la deshidratare la edeme. Miasma : psoro-tuberculinica la majoritatea compusilor..asigura functionarea membranelor celulare impreuna cu Potasiul = pompa Na-K care asigura hranirea celulelor si procesul de polarizare-depolarizare al membranei.sensibilitate la factori alimentari ± sare si farinacee . pentru viitor. In organismul uman se afla in ³oceanul interior´.R.agr. iar natron tot in niste scrieri alchimiste medievale.hiperhidratare ± imbibitie. Caracteristicile sarurilor de sodiu din punct de vedere homeopatic : . efort intelectual .H. In homeopatie exista 63 remedii din saruri de sodiu mentionate in repertoriul Synthesis. mediu intern care scalda toate celulele. zgomot..4. ClNa este sarea de bucatarie.patologic apar dezechilibre. tip oxigenoid. Aprins arde in aer. spre deosebire de sarurile sale care sunt compusi mai stabili. de oameni. Synoptic Materia Medica.s. Dictionary of Practical Materia Medica. la randul sau cu originea in egipteanul neter. poate evolua spre sicoza cu varsta si sub influenta factorilor de mediu.mintale). Morrison R. Patologic tropism pentru : . Desktop Guide of Materia Medica.

: fragilitate psihica . CAUZALITATE . individualitate. Cristale cubice. despartire. co mplexul urateniei. limba geografica constitutionala. dor de casa. curenti de aer. dupa baie rece. Ca. ³ Cine sunt eu ?´. grija. depresii recurente.sange : anemie . etc. lipsa transpiratiei sau hipersecretii apoase ± rinita sau acumularea apei in tesuturi ± edeme BIOTIP : tuberculinic cu tenta psorica (Na). isi rupe pielitele. paine. acnee predominant la frunte.m. scaunelor.slabiciunea gleznelor Sankaran : tema identitatii si a relatiei cu celalalt. mucoaselor. buze cu scuame pe care le rupe. N.N. mediul salin in exces duce la hipertonie circulatorie cu deshidratare celulara. neiubit. in camera calda. confuzie. piele uscata.). fisura mediana buza inferioara sau la comisuri. sare de bucatarie (95% + ClK. alergii. luetica sau cancerinica. la consolare. uitat. la efort intelectual.tulburari secretorii cu uscaciunea tegumentelor.S. politicos sau iritabil cu furii. Mg.phos. inteles. nu are identitate. deficitul salin duce la hipotonie plasmatica cu imbibitie celulara si edeme . NATRUM MURIATICUM Clorura de sodium.sete mare.exces de alimente acide. comedoane. relatii putine. atasat.91- .troficitatea celulara prin pompa Na-K la nivelul membranei celulare Patologic ± deshidratare celulara cu hidremie sistemica . la luna plina Ameliorare : in aer liber (Apis. culcat pe partea d reapta SIMPTOME PSIHICE Copil tacut. interdictii ) care provoaca un sentiment de vinovatie cu supresie emotionala ce se descarca la distanta in timp . somatizarea suferintelor psihice. (N. la ora 10 -11. astenii periodice. Al). excoriatii periunghiale. sare MODALITATI Periodicitatea afectiunilor ± rinite sezoniere. parasit. schimbarea vremii .agravare la frig. Bar.traume psihice.. Puls.). torace ingust. Bar. dar si la caldura si soare. ACTIUNE Fiziologic ± pe centrul setei in echilibrul hidro-electrolitic al mediului intern. culcat.reglarea tensiunii arteriale .tulburarea functiei hipotalamusului cu somatizari . agravati de mancaruri si bauturi reci .c..c. eruptii la marginea pielei paroase.m. Dependent. saline). celulita coapselor. neglijat. nepatologica. dorinta de sare si sete. labil afectiv . longilin. singur. Agravare : in mediu salin ( mare. subponderal.) Cuvinte folosite de pacient : identitate. relatia cu parintii in copilarie (co nditionari. micropoliadenopatii cervicale (Calc.. la caldura soarelui.

isi reproseaza nereusitele. occiput . preocupati de munca (Ars. frica de a fi ranit. comportament.sete mare de cantitati mari de apa. preocupat de domenii spirituale Adult cu autocontrol in emotii. Nux v. hoti. neindemanatic. insomn ie cu ruminatii dupa neplaceri pozitia in somn : incovrigat sau pe abdomen viseaza hoti. plange in singuratate nevoia de a-si dovedi ca este adecvat. adoarme greu in camera calda.92- . chiar la mult timp dupa ele pesimist. sentiment de vinovatie. post coit. insecte grabit. de moarte. din anxietate. dermita seboreica . trist singur. mai ales la soare . chiar mult . sen timent de abandon.alb. punctuali. ca ii este sete SIMPTOME GENERALE .agravare la caldura. noaptea.des . se imbraca ³corect´.dorinta de sare . evita compania.p r unsuros.eruptii la marginea pielei p roase.Adolescent cu comportament retinut. saline . daca se trezeste nu mai readoarme.transpiratii profuze . frunte. din vointa) da importanta aparentelor.agravare in mediu salin ± mare. exprimare ordonati. frison +/. maturizare prematura zambeste continuu. frica pentru viata parintilor vulnerabil emotional. la foame. perfectionisti. constiinciosi. pasari. dupa masturbare.periodicitatea simptomelor SIMPTOME LOCALE . politicos in societate pentru protectia interioritatii anxietate de anticipatie.febra dimineata la ora 10-11 sau dupa amiaza. dezamagiri in dragoste. agravat de consolare supresie emotionala dureroasa cu mecanisme de disimulare neincredere in el.sete . la griji.slabeste mancand destul. nereusite sentimentale cu suferinta prelungita cu pierderea interesului pentru viata.agravare la ora 10-11 . preocupat de imagine foarte critic cu sine. scapa lucrurile din mana isi roade unghiile Somn superficial cu tresariri. fleacurilor introvertit. disperare pentru viitor.

privind prin fereastra unui vehicol in mers. dismenoree . crapate.paralizii musculare oculare. dupa transpiratie . obstructia nasului noaptea . lacrimare la vant . dupa efort ocular.acnee. persistenta sau cu expectoratie sanguinolenta.93- .tuse seaca. strabism divergent. dispnee urcand .hipertiroidie. scaune apoase. anorexie nervoasa sau bulimie fara crestere in greutate .).constipatie cu scaune dure.miros puternic al organelor genitale. mucoase uscate. fisuri la comisuri .nu poate urina in prezenta straina (Ambra gr.. inchise la culoare . Scilla) .fisuri anale.herpes la menstra. TDS .varsaturi acre-amare .pleoape cu margini fisurate. Puls. paine.rinita vasomotorie cu obstructia nasului zi si noapte ca si cand ar fi tot timpul racit.greata si dureri gastrice matinale +/. fotofobie.cefalee de diferite tipuri agravata dimineata. miopie sau hipermetropie . rade (Caust..balonare abdominala dupa masa. la miscare. poliurie . fisura mediana buza inferioara.inflamatii cronice in gat cu senzatia de uscaciune si mucus albicios cu gust sarat .uscaciunea mucoasei nazale.. crustoase .senzatia de sufocare cand bea (Hyosc). bere.menstre variabile cu tristete si herpes. +/. stranuta.eructatii acre. la furie.apetit capricios. cu secretie apoasa continua si stranuturi .scapa urina cand tuseste. la efort intelectual. inflamate. eruptii pruriginoase. astenopie musculara . uleioasa pe frunte . borborigme .raguseala la rece . amar sau acru .transpiratia fetei mancand . la suparare.diaree profuza. la febra. dupa cafea si in alte situatii . cu cearcane. exploziva. la unele alimente .vertij la privirea fixa a unui obiect. la aer rece. evacuate cu greutate la 2 sau mai multe zile .dureri oculare la fortarea vederii sau la soare.otite. arsuri esofagiene sau stomacale .fata palida pamantiu-galbuie.buze uscate. culcat. palpitatii . hemoroizi .afte. acufene . la vant. gust sarat.limba geografica constitutional . ameliorata in liniste.nod in gat .

Natrum carbonic ± agravare la soare Kali muriatic. aversion to 4 ³ .. Sepia. galbuie . astm bronsic Tulburari cutanate : herpes. taciturn 3 . urticarie Adenopatii tuberculinice Anemie.leucoree apoasa.confusion of mind 3. urticarie. aversion 2. Silicea. Bryonia.company. tahicardie. at 2 ³ .ailments from. dullness 3 ³ ..94- . pruriginoasa sau umeda cu secretii groase. Tub.iod. comedoane. hipotensiune arteriala Tulburari digestive : dispepsie atonica. veruci palmare.conversation agg 3. herpes circinat fata.consolation agg 4 ³ . Phosphorus.answering. fisuri anale. dermita de contact agravate la cald. Allium cepa ± afectiuni respiratorii Apis ± alergii REPERTORIU Mind ± absent minded 3 ³ . eczeme. la efort fizic. tulburari de comportament Tulburari respiratorii : rinite. acnee. future about 2. cap. mental exertion from 2 ³ . hypochondriacal 3 ³ . Cyclamen. violent 2. inaintea menstrei . coapse eczema uscata. anger 2. corozive. love disappointed 3.pielite periunghiale (Carc) INDICATII CLINICE Cefaleea scolarilor. difficult 2. acnee. hemoroizi Nefrite cu retentie clorurata la batrani Hipertiroidie RELATII Aqua marina. Sulph.concentration. palpitatii. Sal marinum ± remedii asemanatoare Pulsatilla. want of self 2 ³ . spoken. bad news 2.confidence. la soare. constipatie. night 3.piele uscata. aversion to 2 Mind ± anxiety. disappointment 3. alergii. grief 3. fright 3. trifles. bronsite. Ignatia. mortification 3 Mind ± anger 3. ± teren tuberculinic Glonoin.

active 3.weeping 3.mistakes. 2 ³ . everything with 3 ³ . consolation agg 3. house in 2. rage 2. fright from 3 ³ . talking from 3 ³ .grief 3. crowd in 2.hypochondriasis 3. tormenting 3 ³ .irritability 3.impertinence 2. starting 3. recalls disagreeable memories 3 ³ . evil of 2. from disappointed 3 ³ .hurry 3.looked at.somnambulism 3 ³ . thieves.95- . everything to 2 ³ . rising on 3. accompanied by.laziness 3 ³ .estranged. suicidal disposition 2 ³ .malicious 3 ³ . morning 2.³ .dwells past disagreeable occurrence.insanity 2 ³ . silent 3. writing 2 ³ .prostration.indifference 3. forward 3 ³ . frighte d easily 2.sensitive 3. hysteria 3 ³ .thinking persistent 3.discontented 3. coition after 2 ³ . pain in head 2.hatred 4. love. life at 3. seem to 3 Generals ± morning agg 3.rising on 3. pitied.fear. speaking in 3 (singur cu 3). impacience 2 ³ .memory.if he believes he is 3. before mental symptoms 3 ³ .menses.delusions. family. insolence 2 ³ . on 4. objects turn in circles.sadness 3. weakness mental exertion 3 ³ . periodicity 3 . cannot bear to be 2 ³ . fall tendency to. noise to 2 ³ . offended 2. revengeful and 3 ³ . vision has. cannot weep though sad 4 Vertigo ± 3. walking while 3. hysterical 2 ³ ³ .loathing. haunted by 3. reproaches himself 2. from his 2 ³ . quarrelsome 2 ³ . death of 2.mental exertion agg 3 ³ .mood alternating 2 ³ . unpleasant subjects.

waking 3.air seaside. sneezing 2 Throat ± catarrh 3. mouth corners of 2 . sour 3. dryness. greasy 3 ³ ³ ³ .hair.pain. eating after 3.hayfever 4. heat during 3. morning. eructation 3. sun.hiccough 3. large quantities for 3 Fever ± forenoon 3 Perspiration ± 3 Head ± eruptions. exertion of eyes from 3.forenoon. increased 2. Kali bi 1) Nose ± catarrh 3. postnasal 3.choking drinking 4. vesicles 3. pimples 3. extreme 3.eruptions. difficult stool 3.food. school children 3. discharge albuminous 3. crusts 3. ravenous 3.lachrimation. swallowing on 2 External throat ± goitre 4 Stomach ± appetite. salt desire 3. pressure external amel. nervous 3. eating 2 Eye ± asthenopia muscular 3. pain 2 Rectum ± constipation 3. sensation of 3. comedones 2 . wind in 2 Mouth ± dryness 3. discoloration red 3 ³ ³ .heaviness 3. vomiting 3 Abdomen ± distention 3. lips 3. lump sensation of a 3.pain 3. 10-11h 2. feces remind in. acne 3. reading 3. morning 2 . ineffectual 3. falling 3 .diarrhea 3. mapped tongue 2 ³ ³ . lips. copious 3 ³ . looking when. obstruction 3. occiput 3 ³ . 11h 3 . tip 3 .perspiration. daytime only 3. impetigo margin of hair 2. periodical 3.hair sensation of a. 3 Face ± discoloration pale 3. salt agg 3 Stomach ± thirst 3. agg 3. itching 3 ³ ³ . tongue 3.eruptions.96- . inside 3.10h 2. eating after 3. drawn from posterior nares 3. relish without 3 ³ ³ . 10h 4. dryness 3 ³ . contraction of eyelids 3. involuntary stool 3 .³ ³ ³ ³ . middle of 3. sun exposure to 3 . as if 4 ³ . tongue 2 ( Sil 2. herpes 3.cracked.from exposure to 2. reading 3. pain. amel 2 . nausea 3.heat.disordered 3. upper 2. eyes around circles 2. eating after 3. mucus 3. lower. stadily 3 . white 3.

retarded. urticaria 3.hemorrhoids 2. uremie .leucorrhea 3. alone. anus about 3. ca alcalinizant pentru stomac. incomplete 2. r espiratorii. vesicular 3.sterility 3 Skin ± eruptions 3. MODALITATI . genitale BIOTIP : Nash : dispeptic cu fata palida. anemie. protracted 3. fissure 2 . herpetic 3.Se gaseste in pasta de dinti. Natrum carbonicum a fost probat de Hahnemann si inclus in remediile antipsorice. itching 3. sneezing 2 ³ ³ .menses copious 3. ACTIUNEA dozelor fiziologice repetate la om sanatos : . pimples 3. can only pass urine when 2 Kidneys ± Addison`s disease 3 Male genitalia/sex ± sex erections continued 2.H.inflammation 2. In Egiptul antic era utilizat pentru dezinfectie si imbalsamarea mumiilor.eruptions herpetic. excoriation 3 NATRUM CARBONICUM Este carbonatul de sodiu. cearcane si usoara umflare a pleoapelor. psoric sau psoro-tuberculinic la inceput. aversion to 3.eruptions. scanty3 ³ . slabirea muschilor si tesuturilor de sustinere a articulatiilor. bearing down. frequent too 3. se foloseste in cosmetica. wanting 2. Friguros intolerant la caldura mare si la soare. sapunuri. Constitutie carbonica cu simptome de Natrum. alaturi de bicarbonatul de sodiu. late too 3. infiltratii celulare. pollutions 3 ³ ³ ³ .97- . laughing 3. eczema 3. In medicina se foloseste. Tendinta la obezitate.Allen il considera antisicotic din cauza abundentei secretiilor si a hidrogenoidismului. involuntary 3. mai ales glezne. thighs between 3 Female genitalia/sex ± coiton. In natura se afla in lacuri sarate din America de Nord si Africa. uterus 3 ³ . uscata si zbarcita.tulburari cronice de nutritie cu diminuarea metabolismului bazal.depresie profunda si progresiva a sistemului nervos cu ruminatii si slabiciune iritabila . apoi industria detergentilor si a hartiei. la gargara sau spalaturi alcalinizante in candidoze. acne 3.³ ³ . cough during 4. albuminous 3 ³ . night 3. itching 3 ³ . J. cu varsta sicotic. arterioscleroza. pain burning 3 Bladder ± urination. masturbation disposition 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ . Laxitate articulara.pain.catar. Cea mai mare consumatoare este industria sticlei. Pielea de pe dosul mainilor este aspra. Majoritatea simptomelor se amelioreaza dupa mancare cu exceptia depresiei. ulceratii ale mucoaselor digestive. painful 3. oculare.

sociabil cu locvacitate voioasa . fragmentate. uscaciunea conjunctivei. inclinat la disperare (³viata e nedreapta cu el´) . farinacee. mai ales dimineata la trezire .vertij dupa expunere la soare.depresie anxioasa. mai ales la soare . caldura. SIMPTOME PSIHICE . pelvine.slabiciunea ligamentelor ± ptoze abdominale.sentiment al datoriei indeplinita pana la epuizare .constipatie cu scaune dure. insomnie cu ruminatii noaptea SIMPTOME GENERALE .cefalee exploziva dupa expunere la soare sau lumina intensa.) . raguseala . la luna plina Ameliorare : la miscare.slabiciune generala. gat uscat. neindemanare.arsuri uretrale in timpul si dupa urinare. iritabilitate. . nemultumit. vorbire.tulburari de memorie si concentrare. luxatii articulare . arsura in ochi si mare excitatie sexuala . agravat la miscare. ulceratii corneene. la masaj.hipersensibil emotional si senzorial. phos.tuse uscata la intrarea in camera calda ( Bry. > dupa transpiratie. timiditate . acufene.agravare dupa bauturi reci.fata palida.catar nazal posterior cu secretii groase. surditate . tresare . intolerant la contradictie. aversiune pentru lapte SIMPTOME LOCALE .coriza dupa cel mai mic curent de aer. presiune.hiperacuzie la zgomot. galben-verzui. serios.eructatii acide. dacriocistite. soare. astenie psiho-fizica .palpitatii la excitatii nervoase si la oboseala . inaintea menstrelor . Phos.frica de furtuna cu tunete. buzelor .98- . curajos.diaree galbena ca pulpa de portocale . edeme ale pleoapelor. labilitate afectiva.perseverent. zgomot.Agravare : efort intelectual. vegetale. de oameni .keratite.foame la ore neobisnuite : ora 5 si ora 23 .. muzica.morocanos.somnolenta ziua agravata dupa mancare. enurezis . urat mirositoare . efort intelectual . Natr. balonare abdominala cu senzatia de greutate in stomac < dupa mancare . evacuate cu efort sau scaune insuficiente cu tenesme.friguros intolerant la caldura. de viitor. entorse.

ennui 2 . alternating with cheerfulness 1 .timidity 3 . RELATII . herpes.Natr. dispepsie flatulenta. with sleepiness.greutate pelvina ( bearing down ) . people of 3 . future about 2.99- . eczema.senzatia de greutate pelvina ( Sep. difficult 2 . music to 3 ( Nux v. mai ulcerat ..irritability 3. thunderstorm 2. demineralizat . Sep. ulceratii ( calcaie ) . Murex . insolatie. music from 2 . metroanexite. Natr.Kali carbonicum ± mai respirator. before 2. Lilium tigrinum.sensitive.Natrum sulphuricum ± mai hidrogenoid -.. Phosphorus. serious 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ . Ledum ± glezne slabe Antidot : Arsenicum album.Natrum muriaticum ± mai respirator. luxatii.m. daytime 2 . hipertrofie de prostata. Sepia REPERTORIU Mind ± conscientious 3. Lil.memory.sadness 3. Murex) < asezata pe scaun ..morose 2. Natr. poate fi acutul lor . sleep during 2.leucoree abundenta cu secretie galbena groasa.tigr. Nux vomica. rinofaringite catarale.concentration.Natr. iritanta . INDICATII CLINICE Tulburari depresiv-anxioase.ph. weakness of 2 .starting 2 . discontented 2 . Graphites ± mai cronici. Glonoin ± cefalee la soare . c. Natr..piele uscata..anxiety 3.ph.Sepia. mai slab. sterilitate.contradiction intolerant 2 Sleep .. ichtioza.instabilitatea gleznelor cu entorse. midnight before 3.).s..menstre precedate de cefalee occipitala . noise to 2 .sleeplessness 2. hipotiroidism. eruptii veziculare.fear..Calcarea carbonica. Lach.

gr 2. cold taken 2. food. sleep after 2. exertion.discharge.nausea 2 . posterior Extremities ± weakness 2. left 2 Female genitalia/sex ± menses. unic cu gr 2. agg 2. light strong 1 ³ ³ . herpes 2 (Sep 2. vertex 2 Face ± discoloration.Caul.food.pain. milk agg 2 . cold drink agg 2 . milk aversion 3. ± gr 1 Head ± heat . leukorrhea with 2 ( Kreos. ankle 3 ³ .sun. approach of a ± gr 1 ( R. offensive 3. ascending stairs 2.photophobia 2 . eating after 2 ³ . Nicc1). eating after 2.cold agg 2 . farinaceous. lower limbs. anxiety with 2. sour 1 Abdomen ± distension 3. vegetables agg 2 Vertigo ± sun facing agg.vomiting. after 5h 1 ³ ³ ³ .sterility 3. warm room going into a 2 ( R. p urulent 2. insufficient 3 ³ . gr 1 ) Chest ± palpitation 3. exposure 3 .Generals ± weakness 2. thigh 2 . bile 2. + 2 R. yellow 2. occiput.eructations . waking on 2.leukorrhea 2. lying. storm on. type of.100hip.diarrhea 2.side. offensive 2 yellow -green 2. morning 2. slight from 3 ³ ³ ³ ³ ³ . thick 2. tumultuous. eyes around circles 3 Eye ± pain. nares 3 Cough ± dry 2. copious 2. . sour 3 . crusts inside 2. vesicles 3. discharge with 3 ³ . sun.dryness 1 Stomach ± appetite increased night.1) ³ . pale 3. thick 2.food. late too 1 ³ ³ ³ ³ ³ . from exposure to 3. difficult stool 2. hip 2. eating after 2.flatulence 2 Rectum ± constipation 2. midnight before 23h 1. copious 2. upper limbs.eruptions.2.food. unic ) ³ . type of. farinaceous 1 Stool ± yellow 2 Nose ± coryza 2. violent 2. vesicles 2.

circinate 2 ³ . . mucoase. glande Nat-p : digestiv. nutritie. SN. Este un Kali-p agravat. ACTIUNE 1. 2. Actiunea sa se datoreaza atit radicalului Na cit si Phos. 1 Clarke J. A Dictionary of practical Materia Medica B.101- . in calitate de ³Na´ prezinta si atonie digestiva.H. herpetic 2. 1. nutritie Nat-s : echilibru osmotic celular SIMPTOME PRINCIPALE Nat-p este un remediu de stare cronica .Skin ± eruptions. Tulburari de nutritie Depresie fizica si mentala Dureri articulare (tendinta uricemica) Tulburari genitale Afectarea mucoaselor TROPISM : Na este un element foarte reactiv si tinde spontan sa formeze compusi cu anionii. reprezinta al 3-lea stadiu de decompensare a fosforicului (Calc-p Mag-p Kali-p Nat-p Am-p Ph-ac). Nat-p este un constituent biochimic al organismului ce joaca un rol esential in : 1. Mariana G le anu . Materie Medicala Clinica Homeopatica vol. locomotor. cu atit mai mult cu cit.J. locomotor. care favorizeaza formarea de acizi de fermentatie. digestiv. Din punct de vedere diatezic este un remediu tuberculinic. craks 2 BIBLIOGRAFIE Bungetzianu G. 5. 2. 2. echilibrul acido-bazic metabolismul acidului lactic. Tulburarile metabolismului fosfatului de sodium determina o hiperaciditate a umorilor ce se menifesta in special prin eliminari acide la nivelul tubului digestiv.note de curs Nat-p (fosfat de sodiu) FIZIOPATOLOGIC. mucoase Nat-m : SN. Tulburarea metabolismului fosfatului de sodium duce si la cresterea nivelului de acid lactic (ceea ce explica in parte uricemia si manifestarile gutoase). Metaloidul care se adauga sodiului orienteaza tropismul actiunii : Nat-ar : SN si aparat respirator Nat-c : SN. mucoase. 3.dry 2. Publishers New Delhi Synthesis 7 NATRUM PHOSPHORICUM Dr. Jurj G. 4..

cu tenesme. ficat marit de volum prurit exema cefalee icter Simptome mentale : ³Prea inchis (introvertit) pentru Phos. aversiune la consolare nervozitate. voma. verzuie. usor de ranit rezervat. eructatii. lapte. oboseala. slabiciunea memoriei confuzie mentala dupa efort intelectual si coit tristete (agravata de muzica) indiferenta (si fata de familie) tresare cu usurinta (in special la zgomote) frici multiple (aggravate noaptea) : frica de intuneric. sputa. urmata de o stare de epuizare scaune cu elemente nedigerate Simptome de insuficienta hepatica : abdomen destines.102- . de boala si moarte. secretie gastrica. agravata dupa absorbtie de grasimi. scaun. Tulburari digestive hiperacide : eructatii si vomismente acide (ca otetul) regurgitari acide flatulenta si pirozis ce acompaniaza o digestie lenta. prea plin de frici pentru Nat -m´ : delicat. transpiratie).. sensibil.Caracteristica esentiala a Nat-p este ACIDITATEA : exces de acid lactic exces de aciditate a tuturor secretiilor si excretiilor (gust. aude zgomote de pasi in camera alaturata) vertij ce insoteste tulburarile digestive (Phos) durere de cap in timpul furtunii (Phos) . zahar colica flatulenta cu borborigme colici cu simptome de verminoza diaree acida. de furtuna. leucoree. de ceva rau care se poate intimpla iluzii (la trezire noaptea) : piesele de mobile din camera sunt personae.

in fiecare noapte) dorinta fara erectie leucoree acida.103- . condimente. dorinta de alimente cu gust pregnant (oua prajite. sterilitate Simptome locomotorii cracmente articulare. cremos la baza limbii secretii galbene. cremoase deposit auriu. lapte. bere) Simptome genitale pierderi seminale urmate de slabiciune lombara si tremuraturi ale genunchilor (Nat -m) polutii nocturne (cazuri grave . sare. cefalee) efort intellectual act sexual . galbene leucoree cu aceleasi caracteristici MODALITATI · · · · Agravare zahar. palpitatii. arzatoare noaptea agravat cind trece de la frig la cald (in pat) senzatii eratice de soc electric prin corp alimente : agravare la grasimi. cremoase la nivelul ochilor rinofaringite cu mucozitati groase.Simptome generale · · instabilitate termica (remediile Na) talpi reci ca gheata ziua . galbena cremoasa displazii uterine. guta tensiunea muschilor si tendoanelor (ca scurtate) dureri reumatice (in special lombare) gleznele cedeaza la mers Simptome la nivelul mucoaselor (actiunea iritanta a Na) · · · · secretii galbene. peste prajit. zahar. grasimi (simptome digestive) furtuna (tremuraturi. cremoase. lapte. cu miros acru.

ficat marit de volum . lapte. scaune nedigerate . Teucr Agravat dupa actul sexual : Caust. SUGAR cu : . Lyc.evolutie spre atrepsie (marasm) 2. grasimi .muguet . TANAR cu polutii nocturne 4.zahar. Nux-v. Urt-u Verminoze : Abrot.diateza tuberculinica COMPARATII · · · Hiperaciditate digestiva : Calc.colici abdominale imediat dupa hranire . dar intregul corp miroase acru chiar dupa baie zilnica) Mag-c (asemanator cu Rheum dar cu actiune mai profunda si durabila) . ADULT arthritic. Guaj. Kali-c. picioare reci si umede) Rheum (nu numai eliminarile sunt acide cu miros acru.abdomen destines.diaree acida.furtuna . Kali-c Aciditatea eliminarilor la copii : Calc (transpiratia capului. Carb-v . copil gras si flasc. Rob Guta : Benz-ac.parazitoza intestinala + simptome de hiperaciditate .intoleranta la lapte . uricemic (guta) cu fermentatie digestiva si insuficienta hepatica CAUZALITATE : . Cina. Sulph.hranit in exces cu lapte si zahar 3.· · Ameliorare la rece mancand (cefalee) ± (Phos) TABLOURI CLINICE 1. COPIL cu : .104- .

hidrogenoid (infiltrare hidrica. . . etapa hidrogenoida. 2. Sulfatul de Na.- Pierderi seminale insotite de slabiciune lombara si tremu raturi ale genunchilor : Nat-m Polutii : alte remedii Na (Nat -c. justitiabila de prezenta cationului Na si a anionului sulfat. celulita) eliminari iritante (multiple) afectare hepato-biliara mentala (depresie profunda) TROPISM Nat-s afecteaza aparatele si tesuturile sensibile la actiunea celor doi ioni componenti : sistem nervos central.Na este un hidratant celular asigurind circulatia apei de la singe spre tesuturi. vezicula biliara = debaclu . Nat-m) alte remedii Phos (Kali-p. periferic si vegetativ (depresie mentala.Sulfatul este centrifug (asigura evacuarea deseurilor). bronsite cronice) aparat digestiv (congestie hepatica. combinatie a doi ioni cu proprietati opuse in legatura cu apa metabolica imobilizeaza curentii de schimb la nivelul spatiilor pericelulare. edeme. Prezenta lor simultana explica existenta eliminarilor iritante (rinichi = poliurie . . ACTIUNE 1. . diaree) muschii si articulatii (reumatism) afectiuni genito-urinare (scurgeri caracteristice) piele. 4. 3. mucoase. mucoase = catar eliminator). Ph-ac. apoi spre emonctori. FIZIOPATOLOGIE Tulburarile metabolismului apei reprezinta caracteristica majora a remediului.Sulfatul este diuretic asigurind circulatia apei de la tesuturi spre singe. Phos) NATRUM SULFURICUM (sulfat de sodium) Nat-s Nat-s este marele remediu al primei etape a SICOZEI. MODALITATI .105- . distonie neurovegetativa) aparat respirator (astm. tesut interstitial (veruci si eruptii cutanate. afectiuni biliare. hidratant dar si iritant. scurgeri catarale.Na este centripet. intestin = diaree iritanta . dureri nevralgice. ede me).

excese sexuale).106- . sau il amina pina ii vede pe toti asigurati. (Nat-s nu apare in nicio rubrica de Äiluzii´). plinge cind asculta muzica (Na). tendinta de sinucidere (prin impuscare sau spinzurare) dupa pierderea unei persoane dragi sau dupa o lovitura la cap. Este o natura sistematica. iritabil si trist. poate avea si un comportament necontrolat (droguri. in special dimineata. Nat-s este cel mai putin sensibil si cel mai inchis. stare de confuzie mentala sau lentoare dupa un traumatism cranian. Nu doreste sa i se vorbeasca (nici sa vorbeasca) . se simte bine (vesel) dupa defecatie. Atasamente puternice. astm) primavara (periodicitatea simptomelor cutanate) culcat pe partea stinga imobilitate (durerile) mincaruri si bauturi reci (diaree) Ameliorare : uscaciune (vreme uscata si calda/racoroasa) aer liber la presiune la schimbarea pozitiei dupa un scaun abundent Lateralitate predominanta stinga SIMPTOME PRINCIPALE SIMPTOME MENTALE Toate remediile Na sunt hipersensibile si inchise (introvertite).Agravare : umiditate sub toate formele traumatism cranian sau al coloanei vertebrale dimineata (mental. isi reprima impulsul de a-si pune capat zilelor datorita responsabilitatii fata de familie. Ideea de suferinta (durere sufleteasca) a remediilor Na apare si la Nat -s. diaree. obiectiva. SIMPTOME DE HIDROGENOIDISM . pragmatica cu un puternic simt al datoriei si responsabilitatii.

mucoase : scrugeri catarale iritante cu tendinta la cronicizare. fata. tenace la nivelul aparatului respirator : coriza cronica cu eliminari groase. pleoape. tuse groasa cu expectoratie verzuie. la nivelul aparatului digestiv : greata si vomismente apoase.· · · · · · - agravare la umiditate (habitat. leucoree (eliminari iritante ± Na). alimente apoase) . sarate sau bilioase dimineata la trezire. cu miros neplacut si gust sarat. edeme ale extremitatilor (semnul inelului).m. diaree. anus). astm agravat de umezeala. umiditate atmosferica. condiloame . . tulburari de hidratare : edeme ale regiunilor declive supuse gravitatiei edeme ale extremitatilor (semnul inelului) edemele se acompaniaza de senzatia de arsura (actiunea iritanta a Na) tulburari de eliminare : coriza. astm infantil. tulburari de hidratare : edeme ale regiunilor declive supuse gravitatiei. Hidrogenoidismul explica si ameliorarea la vreme uscata si la presiune (mobilizeaza temporar apa stagnanta) SIMPTOME DE ELIMINARI IRITANTE (eliminari reactionale la piele : galbena pamintie. regiunea genitala. veruci in regiunile piloase sau la jonctiunea cutaneo-mucoasa (pielea capului. la nivelul aparatului genito-urinar : poliurie (Na). astm. cu raluri congestive la baza plaminului sting. stagnare interstitiala cu celulita . galben-verzui.107- . agravata noaptea fortind bolnavul sa se aseze si sa-si preseze toracele cu mainile (Bry). prurit agravat la dezbracare. diaree cu colici si flatulenta dupa micul dejun (prin reamorsarea pompei lichidiene interstitiale dupa stagnarea nocturna) . edemele se acompaniaza de senzatia de arsura (actiunea iritanta a Na). la malul marii sau la 4 a. astm declansat de suferinta psihica . insotita de durere in bratul sting. sejur la malul marii sau linga o apa. agravate de umiditate. tesut celular subcutanat : edeme periferice arzatoare.

cu gaze. suferinta psihica. agravata de umiditate. Observam ca tubul digestiv este afectat de la un capat la altul : gura pastoasa cu mucozitati aderente. La COPIL. aplecare. aparat locomotor : artrite si mialgii agravate de umiditate. diaree brusca. verzuie (gonoree). dureros. Nat-s este un remediu de eliminari sicotice la nivelul : . asezare si ridicare de pe scaun.arsuri in timpul mictiunii (Sulph). in jet. abdomen sensibil.arborelui respirator (coriza. TABLOURI CLINICE 1. gonoree supresata. iar ambii ioni actioneaza asupra pancreasului si intestinului : · · · · hipercolie. apoasa.si endocrin). borborigme. flatulenta abdominala excesiva (actiunea sulfatului asupra simpaticului) . SIMPTOME la nivelul SISTEMULUI PORT hepatic Ionul sulfat este coleretic. colici (actiunea Na asupra vagului) . traumatism cranian. afectarea pancreasului (exo. eructatii matinale cu greata neameliorata de voma. ficat marit.conjunctivelor si pleoapelor (conjunctivite. nu suporta haine strinse. agravare la mers.108- . cracmente articulare obligind bolnavul sa schimbe constant pozitia (Rhus tox). astm) . leucoree galben-verzuie . blefarite) . Na este colecistokinetic. scurgere uretrala groasa. gaze incarcerate. limba acoperita cu depozit gros verzui. dupa micul dejun colici periombilicale cu nevoie imperioasa de scaun. sarate. bronsita. diaree biliara. sete de bauturi reci. curea (Lyc). congestie hepatica . CAUZALITATE : umezeala. dureri ascutite agravate de calcul pe partea stinga.

dupa traumatism si caderi (Arn). afectiuni pancreatice) . anus. Hep. hidrogenoid cu localizari multiple : rahis cervical. facind loc remediilor de sicoza scleroasa (Thuj. angiocolita. sold sting) tulburari digestive . condiloame si veruci . . . dureri articulare ameliorate la miscare (Rhus-+) .alte eliminari sicotice : scurgeri uretr ale. . La BATRINI mai rar folosit. Rhus-+) . ca si la copil. barba. limba cu depozit gros (Nat-p = galben) . Dulc.hidrogenoidism . dorsal. 4. de preferinta. COMPARATII agravat de umiditate (Nat-m. Nux-m. Thuj. isi apasa toracele cind tuseste (Bry) . diaree matinala cind se da jos din pat (Bry) .2. nevoia de a schimba pozitia (Rhus-t. organe genitale externe) sub forma de transpiratii. Remedii complementare : Ars. eliminari cutanate sau cutaneo-mucoase (nas. celulitic.subiect gros (obez). 2. Staph) .aparat osteoarticular (mare remediu de reumatism cronic.109- ¥ . regiunea periungheala. Eliminarile sicotice pot fi. Con). precum si o patologie genitala : . eruptii exematoase sau herpetiforme. secretii galbenverzui groase si iritante cu modalitatile remediului. simptome oculare (Graph. colecistita calculoasa sau simpla. pleoape. 3. . Thuj. leucoree.tub digestiv (dispepsie flatulenta. hepatita cronica. Sulph) . 3. Caust) . condiloame (Merc. La ADULT remediul isi etaleaza plenar aspectul morfologic si tabloul mental. BIBLIOGRAFIE 1. Este totusi util in sindroamele litiazice si reumatismale (complementar). agravare la presiunea hainelor (Lach. edematos . la nivelul aparatului respirator. enterocolita cu debaclu biliar . Jean Poirier : Precis de Matière Medicale Homeopathique Roger Morrison : Ghid practic de remedii homeopatice. Lyc) . dar. exista o afectare hepato -biliara si intestinala sau/si osteoarticulara. Frans Vermeulen : Concordant Materia Medica Roland Zissu : Matière Medicale Homeopathique Constitutionnelle Leon Vannier. Caust.

afectat.Curând devine rea i despotic cu anturajul s u. Copilul Fat sau b iat. exaltarea se face pe plan sexual. preocupat numai de propria persoan . are nevoie de emo ii puternice i de dram . Este în general un remediu femenin. Dac ego-ul nu este atât de dramatizat. Este i mai insuportabil atunci când nu admite nici cea mai mic observa ie. Tot timpul el este convins c numai el are dreptate. impulsurilor violente i a fobiilor adânci. . . Platinum este cel mai arogant dintre remedii.110- . St ri mentale: . remarcat etc. hipersensibil i reac ioneaz cu agresivitate în mediul s u.are iluzia c este de vi nobil (³de sânge regesc´).are nevoie s domine . . În societatea de azi aceasta vrea s spun c este de familie foarte bun sau c a urmat cursurile celor mai elegante coli sau chiar c este mai avansat spiritual decât al ii. Desigur. în perioada prepubertar .Dr. ci cu îns i persoana sa. un astfel de pacient î i proiecteaz impulsurile asupra altora. Ioan Teleianu : PLATINA (Platinum metallicum) Platinum este un tip uman fascinant. Exaltarea pasiunii face ca orice rela ie de durat s fie dificil i de aceea rela iile pacientului sunt foarte furtunoase. ies în strad în calea b ie ilor i chiar a adul ilor. având impresia c va fi victima violen ei altora i fiindu -i team de acest lucru. Poate ajunge la promiscuitate de i în stadiul timpuriu se observ o exaltare de natur romantic . Axest copil este arogant et trufa . Când exist senza ia de frustrare a pasiunilor sau când nu se poate desc rca într-un fel sau altul.arogant. Feti a Platina. se observ exaltarea mâniei. Are obsesie sexual . Devine un orgolios insuportabil..excesiv de pasionat. Patologia sexual se dezvolt pe baza explor rii de c tre pacient a oric rui tip de exces sexual sau de ³perversiune´. admirat . Pacientul poate avea impulsuri violente de a ucide. Cei doi poli : orgoliul i sexualitatea ne permit u or s r emarc m c e vorba de acest remediu. În repertoriu g sim rubrica: ³iluzie c are sânge regesc´.are impresia sau iluzia c e mai înalt decât al ii sau c prive te în jos dintr -un loc înalt. Putem vedea feti e mici petrecând ore întregi în fa a oglinzii. Tân ra Platina ar vrea s fie frumoas . Ioan Teleianu : PULSATILLA Dr. nervos. . El nu accept s intre într-un grup decât dac îl poate conduce i comanda pe bunul lui plac Orice contradic ie va fi r u suportat de vanitatea sa. Se remarc la ea o cochet rie neobi nuit . Chestiunea sexual nu este dominant dar este important . cu tendin la masturbare i are deosebit interes i preocupare pentru sexul s u. El nu se mândre te prea tare cu realiz rile sale (Aurum) sau cu int electul s u (Sulphur). . caracterizat prin elevarea pasiunii în una din cele dou sfere: ego-ul sau sfera sexual . Nu numai c este orgolios ci i dispre uitor. vom remarca cei doi poli ai remediului : orgoliul în primul rând i problema sexual . sau exaltat. deghizându-se i care. Altfel devine agitat.i simt sufletul în l at deasupra celorlal i. narcisist. pacientul pare s .

dismenoree intens .se consider neîn eles i lezat pe nedrept de societate. .tendin la exagerare . Cap: .grosolan i insolent.pacienta poate s fi fost victima unui abuz sexual în trecut. ovarelor.paralizia lui Bell.i ucide so ul (chiar dac îl iube te). ca i cum locul respectiv ar fi bandajat. mai ales în jur ul oaselor fe ei i în jurul buzelor. . .. pierzând sensul propor iei (Hodiamont) .chist ovarian.se îmbrac ip tor. . amor eli. dispre uitor. dispre uindu-i pe ceilal i. simte un bandaj în zona afectat .simte o ap sare. ceea ce înseamn mai degrab c nu se simte satisf cut . perversiune. . paralizie nedureroas a fe ii. excese sexuale. . Gastro-intestinal: . durerea poate alterna cu amor eal . .senza ie de trac iune în zona ombilicului (Plb. ochelari de soare negri. în momentul apari iei dorin ei sexuale.amor eal în zona organelor genitale. mai sever când c l tore te. herpes. .miasm luetic . copiii nu au ce c uta în via a sa. . senzuale. . . decât o pierdere a libidoului.apetit sexual excesiv. gen ³hollywood´. .team de: moarte. imperceptibil. .plânge de mânie.buze c rnoase.). . .nu-i plac copiii.hipersensibilitate a vaginului. c so ul va muri.team c va fi p r sit de so .gelozie. Uro-genital: . . violen . îi e team c so ul va muri sau c va fi r pit ori de câte ori acesta iese din cas .).Reflexele i reac iile lor sunt înafara normelor obi nuite .111- . . nelini te în leg tur cu s n tatea.impulsuri violente. Indica ii clinice: .pacienta poate spune c sufer de frigiditate. .ciclul menstrual poate fi frecvent.lipsa durerii în zona afectat (Op. . atacuri de panic . abundent. organelor genitale externe. . în timpul menstrelor sau a sarcinii. .senza ie de amor eal mai ales în din i. uneori cu senza ia de prolaps. .prurit voluptos al organelor genitale.malignitate a uterului.simptome mentale alternând cu acuze fizice. lovituri de orice fel. impulsul de a ucide. cu sânge întunecat la culoare i filamentos.senza ie de bandaj în jurul zonei afectate.Este un om retractat. . . o contrac ie în zona afectat . mai ales în partea stâng . promiscuitate. .nevralgie facial . Extremit i: . nu suport penetrarea (vaginism). testiculelor.cefalee ap s toare care începe i se sfâr e te lent. un individ în lupt cu mediul s u. groase.bulimie.constipa ie. fantome. Generalit i: . . .amor eal sau senza ia de frig în cap i pe fa . . dorin a sexual apare la cea mai mic atingere. senzual. . animale. de a.

Metroragie. etc ). Prof. mânie.predominent in : tesutul conjunctiv. Sub forma de silicati. in cuart. ca element de baza. Nevralgie. Pall. dar adesea ea poate fi indusa de evenimente care au avut loc devreme in viata individului. se mai intalneste in pietrele pretioase. .nu apare liber.. pentru Sil -mar. boli acute tratate incorect. la care ne vom referi in continuare . la fel de important ca si fierul sau calciul. Dismenoree. In 1939. XIX ) le-a considerat constituentii cheie ai celulelor. dramatizarea eu -lui. Imaginile extreme sunt cele ale copilului rahitic si scrofulos. Mg. Paralizia lui Bell. piele. . formand un sfert din scoarta terestra. nici fizic si nici imunologic. sustinut in timp si visele cu evenimente din trecutul foarte indepartat. cum sunt: smaraldul. se gaseste sub forma amorfa.112- . ametistul si opalul. mai toate marile laboratoare din lume prepara Sil. miasm sifilitic.nici psihic. Siliciul este cel mai raspandit element din natura. Clarke a introdus ulterior remediul Silicea marina ( Sil. constipa ie. Silicea are propria sa parere. I. Siliciul se gaseste in organism. Malignitate.Sulph. in nisipuri sau pietre si sub forma cristalizata. ideea cheie ce descrie remediul in plan mental este aceea de ascultator.Med. Obezitate.Aur. Chist ovarian. in prima copilarie: greseli de alimentatie. prin triturare. patologie genital . supus. Lil-t.Bulimie. astfel incat remediul Sil -mar este util acolo unde exista si simptome de Natr-mur. Lyc. Constipa ie. nevralgie. Sil pare sa isi fi pierdut increderea in sine la toate nivelurile. pe care medicul german cu acelasi nume ( sec. putand fi considerat un catalizator al utilizarii altor elemente.st ri de spirit schimb toare. Herpes. vaccinari excesive. Narcisism. Ileana Rinda u ( Bioxidul de siliciu. laureat al premiului Nobel. Din pacate. Grat. De exemplu. lat.: Apetit sexual puternic. In natura..patologia testiculelor sau ovarelor. organismul nu poate asimila si utiliza calciul fara prezenta siliciului. ganglioni si oase. In zilele noastre. datorita proprietatii sale de a stoca informatii. obtinand initial transformarea in sticla si. Hyos. . Este vo rba de o docilitate ce apare din lipsa de energie si nu din lasitate.. Compara ii: .Nux-v. Spre deosebire de Pulsatilla. impulsuri violente.mar ) preparat din nisip de pe plajele marine. ceea ce sugereaza o comparatie cu remediul Sil. de parca ³ar sta cu spa tele la zid´. SILICEA Dr. a dovedit ca viata nu poate exista fara Siliciu! Aceste este un nutrient esential. dar nu vrea neplaceri si de aceea nu isi sustine opiniile in fata lumii. Lach. Alaturi de oxigen. Actualmente. siliciul se mai intalneste in componenta calculatoarelor electronice. sfios. Sticla este si ea formata din siliciu aproape pur. avand in vedere comportamentul sau tenace. dramatizarea eu-lui. este vorba de o combinatie cu elementele din apa marii ( NaCl. in repertoarul Kent. apoi.ci doar in combinatie cu oxigenul. La baza acestei stari poate fi o predispozitie genetica. In acest caz. CARACTERISTICI GENERALE Profesorul Bungetzianu caracteriza pacientii Sil ca persoane care nu mai stiu sa se apere. Deregl ri sexuale. Hahnemann a preparat remediul Silicea terra pornind de la cristalul de stanca ( cuart ). Terra. insolubil in orice so lvent. Dupa Vithoulkas.: Arogan . Deregl ri de natur fobic . Silex= cremene) Face parte din cele 12 saruri sau remedii Schussler.: Apetit sexual puternic. tridimit si cristobalit.. remediul.. plânge de mânie.. cu crearea unei confuzii intre cele doua remedii.sau cea a adultului silicotic ce evolueaza lent spre insuficienta respiratorie. Cefalee. Adolf Butenant. se foloseste adesea prescurtarea Sil. . uneori promiscuitate.

aton. sistemul osos ( rahitism. Daca nu se intervine la timp. abcedari proliferari benigne si maligne distructii ( fistule. Tabloul terminal este constituit de epuizarea fortei vitale. oste ofite ) sistemul limfatic ( adenopatii) mucoase ( frecvente secretii cu caracter prelungit ) tegumente si fanere ( eruptii ) sistemul nervos ( iritabilitate. La varsta a treia. chisturi. se ajunge la faza de dezorganizare a structurilor anatomice si a mecanismelor de replicare celulara. iar efortul de supt poate fi prea mare pentru el si abandoneaza sanul in timp ce suge. Prezinta o transpiratie abundenta a capului.113- . Amprenta silicica se observa diferit: La copil. plange slab.Persoana se va supune acestei imagini. corpi straini dezorganizari tisulare tip scleroza vasculara. Constitutia silicica este caracterizata prin lentoare (Bungetzianu). adinamic. ³ incapatanata´. silicoza. Organele tinta ale remediului sunt. Sankaran atrage atentia asupra unei alte caracteristici: incordarea in prezenta celorlalti si neastamparul sau agitatia. necroze eliminari. devenind chiar fixata in ea. eforturile de eliminare se manifesta prin supuratii prelungite. chiar aristocratica si.Silicea este o persoana delicata. La adult. Se vor produce: supuratii. mai ales cu frica de a n u gresi sau de a nu putea duce la bun sfarsit ce are de facut. convulsii ). marasm. rafinata. cu stari de emaciere. pe cand era copil. fibroame. de aceea. eliminari de sechestre si influente mai serioase asupra coloanei vertebrale. sufera de diaree ). evolutia se face spre eliminari luetice ( osteoporoza. dureri. poate prezenta intoleranta la laptele matern( Aethusa ). Copilul mic . ca un semnal de alarma pentru decompensare. predomina semnele fizice ale constitutiei ( rahitism de diferite grade ) si eforturile de eliminare ( varsa ce nu-I place. sunt frecvente si neoformatiile benigne.de sechestre. Sugarul Silicea Este atrepsic. vulnerabila. a diferitelor temeri. Sil trebuie sa atinga o imagine facuta pentru ea de altcineva ( de ex. mai rar constipatie. chiar daca nu este cald afara ( transpira de slabiciune ). chiar neoformatii maligne). putride. deformari osoase. i s -a cerut sa evolueze intr-un anumit mod). scaune neformate. este foarte sensibil la vaccinari. dar intr-un anumit fel). deformari. mocnite. cu aparitia . carii ) ulceratii. apare o combinatie neobisnuita de supunere (fata de imaginea ceruta ) si de incapatanare (trebuie sa dovedeasca celorlalti ca este foarte buna. Evolutia ei ascunsa macina energia vitala. lentoare in dezvoltare.veruci.

Adultul este tipul de intelectual inteligent. in acelasi ritm. Vanier il caracterizeaza ca fiind suprasolicitat si agravat de cel mai mic efort mental. desi este bine pregatit. Ca tendinta patologica. alimentele noi nu sunt tolerate. este plin de temeri. Pot prezenta stari de iritabilitate. Neurastenia se poate agrava. Este unul din remediile principale ale intolerantei la gluten si lactoza. dar apar si semnele de epuizare ale energiei vitale. inclusiv injectii de oameni de a apare in public de a incepe ceva nou Poate fi prezenta starea de anxietate: la zgomote de anticipatie legata de viitor in timpul menstrelor Cand sunt plecati departe. dar se ascunde de straini dupa fusta mamei ca o Pulsatilla. . Adultul Toate caracteristicile anterioare se accentueaza. Ph-ac ). cu instalarea unui dezgust fata de viata. la scoala. Sunt copii slabi. PSIHISMUL Copilul nu are incredere in sine. Adolescentul Isi constientizeaza constitutia precara si isi asuma adevarate programe de fortifiere fizica si psihica. nu ridica mana de teama sa nu se faca de ras. Prefera sa se joace singur ( Calcarea ). copilul este obosit si raceste usor. ceea ce incepe cu prea multa impetuozitate (Teleianu) Sensibil si usor de jignit.de obiecte ascutite(ace). Este conservator. merg si vorbesc mai tarziu). rafinat si rezervat. ca urmare a instalari starii de slabiciune.Se caracterizeaza prin lentoare fizica si psihica si prin retinere. apare si cea a talpilor.114- . Insuficienta energiei il face sa nu termine totdeauna. Diversificarea alimentelor se face cu greu. au un dor bolnavicios de casa( Caps. Pe langa transpiratia capului. Frici mai frecvente: . inceperea unor activitati noi il sperie. Cuvantul de ordine este seriozitatea: ia lucrurile in serios si vrea sa fie luat in serios. mai ales daca trebuie sa se manifeste in public sau cand ia contact cu persoane necunoscute. face sport cu abnegatie. niciodata dogmatic sau agresiv ( Vithoulkas ). etc. Apare oboseala. extrem de timid. este prea corect si serios. coloana se incurbeaza. cu dezvoltare generala intarziata( dintii apar mai tarziu. de ex. alaturi de nerabdare si neliniste.

mancarea calda/ fierbinte Dorinte: Mancare rece sau calduta. pe care le uitase. curenti. SIMPTOME GENERALE. alteori mancare fierbinte. ii este frig si dupa exercitii fizice.115- . MODALITATI Este unul din cele mai friguroase remedii din Materia medica. bauturi reci. mai ales dupa ce simt frigul la picioare. mai mult la frig decat la cald.. dezvelirea mai ales a capului. Copiii doresc inghetata si apa rece. Paradoxal. carne . In mod paradoxal. cosmaruri cu hoti. branza. dar acestea le pot provoca inflamatii ale gatului si ale tubului digestiv.ex. lapte. nu mai doarme dupa ora 2 a. inghetata. iar odata raciti se vindeca greu. detesta mancarea calda. vise cu evenimente din trecut.m. ii plac bauturile si mancarurile reci. Agravari: la frig ( aer rece. spalatul cu apa rece) la miscare si orice efort consumator de energie la efort mental la ortostatism in decubit noaptea la luna noua dupa pierderi de lichide organice. Racesc usor. transpira abundent la picioare. la menstre la suprimarea transpiratiei. frigul umed. ce ii par respingatoare la trezire. vise lascive. cu insomnie de adormire sau de trezire. mai ales a picioarelor dupa vaccinari Ameliorari: la caldura ( camera calda. SIMPTOME LOCALE Cap ± transpira.Somnul ± poate fi afectat. mai ales in timpul somnului . laptele (matern). crime. Vise anxioase. lupte. infofolire) la magnetism ( bioenergie ) dupa mictiune profuza Alimente Aversiuni: Carne.

infectii ale gingiilor eruptia dintilor lenta dintii se cariaza usor senzatia de par pe limba( kali-bic) faringoamigdalite recidivante Ureche Nas Obstructie cronica. efort intelectual.cefalee agr.116Chisturi ale glandelor Bartholin Chisturi vaginale Menstre intarziate sau suprimate Vaginita cu secretii ofensive Prostatita .forme trenante Gastrointestinal Greata. scaun timid care se retrage in rect Constipatie la copii Constipatie inaintea si in timpul menstrei Predispozitie la parazitoze intestinale ( remediu major al verminozelor) Urogenital Piept . in decubit.cheleste devreme Orofaringe abcese dentare. descoperirea capului. cand se incalzeste sau se infasoara cu ceva Ochi infectii ale ductului lacrimal. Meniere asociat unei sinuzite cronice Otita medie acuta si cronica. la menstre. amel. la rece si curenti de aer. cu ochii inchisi. cu blocarea sa la nou-nascuti urcior. cu absenta senzatiei de defecatie. uscata Sd. dupa vaccinare Constipatie. orjelet cataracta caderea parului.

Sulfur In supuratii. cicatrici cheloide Piele nesanatoasa Impetigo Vitiligo Psoriazis Indicatii clinice: Abcese. astm. mai ales de dezvelire la picioare Bronsite care dureaza toata iarna Scolioza Dureri la nivelul coloanei vertebrale Coccigodinie Extremitati Picioarele transpira abundent si cu miros neplacut. vitiligo. bronsita. relatie stabila cu Hepar-s In supuratii otice. Sanicula. sd.117- . dermatofitie interdigitala Tegumente Abcese cu orice localizare Poate favoriza expulzarea unui corp strain prin piele Chisturi. se continua cu Sil. cefalee. se incepe de obicei cu Capsicum. incarnate. veruci.Spate - Mastita la femei ce alapteaza Mastoza fibrochistica Tuse ameliorata de bauturi calde Tuse agr. fibroame uterine. otita medie. constipatie. Fluoric acid. se asociaza cu Myristica. cu pete albe Onicomicoze. de oboseala cronica. psoriazis. verminoze. sd. In panaritii. amigdalita.Meniere. Remediu incompatibil: Mercurius . anxietate. transpiratia coroziva poate face gauri in ciorapi Unghii deformate. Calcarea. Thuja. Remedii complementare: Pulsatilla se considera acutul pentru Silicea.Phosphorus. mastoza fibroc histica. scolioze. fragile. acnee.

axilelor. Silvia Nedelcu) Grupul Kalium (Dr. ochi alba tri. Agravare general : eforturile intelectuale i fizice.CONVOCAREA a 5-a ( 24-25 MARTIE 2007) http://www.118- . mai ales în timpul somnului i eforturilor fizice i intelectuale. Atena Antonescu) Sicoza . cutanat (mici polipi pedicula i moi i spongio i care migreaz cu u urin ). ca remediu de constitu ie.homeopatia. Aversiune pentru aerul liber. toracelui. p r blond. oase scurte. plecând de la cochilia de stridie. musculatur flasc . Este friguros i transpir excesiv.ro/Curs_05. degete boante. organelor genitale i picioarelor. aer rece. Tip Constitu ional i modalit i generale Indivizii justi iabili de Calcareea carbonica sunt indivizi de talie mic sau mijlocie. Are ac iune marcant asupra esutului limfatic: ganglionii mezenterici i cervicali se hipertrofiaz . Ac iune general Are o ac iune profund asupra esutului osos. urme de fosfat de calciu i substan e organice. vezical . Calcareea carbonica transpir cu u urin pe zone cincurmscrise i profuz la nivelul capului. stratul mijlociu.generalitati (Dr. Dorin Dragos) Grupul Argentum (Dr. având o toleran foarte sc zut la efort toate formele de frig. ten cretos. Congestie la nivelul capului i pieptului i picioare reci (Belladona). Calcareea Phosphorica are ganglioni mult mai mici. Ioan Teleianu) Medorrhinum (Dr. Con ine carbonat de calciu. cu o senza ie de ar sur i usturime în zona dilata iilor varicoase (Arsenicum album). ap rece luna plin . a c rui dezvoltare o prezideaz . auricular . esuturi infiltrate. iar Calcareea Fluorica d o adenopatie cu ganglioni mici i duri (Conium). de aceea Hering a propus s i se spun Calcareea Ostreata. cu multe indica ii clinice. mâinilor. Nicoleta Bratcoveanu. cu o ac iune predominant antipsoric . Senza ia ca i cum ar avea o bucat de ghea pe cap. adeseori. din i albi puternici. iar relaxarea esutului pere ilor vasculari favorizeaz apari ia varicelor hemoroidale i la nivelul membrelor inferioare. Indicat adeseori în tulbur ri de cre tere i rahitism. Ileana Rindasu) GRUPUL CALCAREA CALCAREEA CARBONICA Este carbonatul de calciu. În constitu ia carbonic este prescris de homeopa ii plurali ti. Este unul din marile policreste.htm y y y y y y y Grupul Calcarea (Dr. prezente în repertoarul Kent în 6296 de rubrici. Senza ia ca i cum ar avea gambele i picioarele introduse într-o baie rece. O tr s tur interesant a remediului este predispozi ia la polipoz : nazal . Dr. Experimentat de c tre Hahnemann. scheletul puternic. piele catifelat i fin care las s se vad prin transparen re eaua venoas (Tuberculinum). Mariana Galesanu) Thuja (Dr. triturat. Printr-o distribu ie prost controlat a calciului este responsabil de exostoze i diformit i care pot alterna cu segmente ale osului care r mân aproape cartilaginoase. Simte cel mai discret curent de aer rece. extremit i reci. se inflameaz i uneori fistulizeaz . cefei. hipertrofie cronic ganglionar . vaginal . Doina Pavlovschi) Aurum ( Dr. Aparat circulator: bolnavi clorotici cu tegumentul palid ceros. frunte lat . tegu mentul transpirat este rece.

mind. i alte frici i anxiet i. 3. ca pe elementul cel mai rezi stent al societ ii umane care î i construie te o personalitate cu o structur benefic pe trepiedul: stabilitate. Re inem ca simptom rar. 3): . mind. 1. generalities.K. mind. 41. c. mind. fear poverty: 46. realism. ciudate.frica de moarte . affect her profoundly: 52. said stories.K. Buza superioar tumefiat (Hep. 2) Jackline Barbancey îl prezint pe individul Calc. 48.c.K. Vertij Vertij la întoarcerea capului i la în l ime Fa Paloare cu ochi înfunda i în orbite. respect al legii (al regulamentelor. Calc. horrible things. ciudat.ameliorarea simptomelor psihice dup eforturi fizice (R.K.frica de boli de inim . Se spune c atunci când întâlnim un bolnav care prezint mai mult de dou fric i ne putem gândi la Calc. fear insanity of: 45. În planul psihic sunt câteva simptome rare. Erup ie pruriginoas . 3) . 2) . Sulph.). 1) Cap Transpira ia abundent a capului noaptea în timpul somnului ud perna.frica de oameni. particular: . încerc na i. Cefalei cu mâini i picioare reci. Senza ia intens de frig glacial în hemicraniul drept.frica de infec ii . particulare care s ne atrag aten ia asupra remediului i în primul rând o serie de frici la un individ impresionabil (R. Cefalee cu grea dup efort intelectual.frica de s r cie (R. 11.119- .frica de nebunie (R. aspect boln vicios.Ameliorare general : Psihism vreme cald i uscat acoperit foarte c lduros i mai ales cu un pled greu constipat (R.K. .10. sau Phos.frica de boli incurabile . Erup ii uscate i umede foarte pruriginoase la nivelul pielii capului. 1350. al conven iilor). Senza ii de greutate în cre tetul capului.

341. 349. 3) Stomac Compenseaz mult prin mâncare.K. Gingivoragii.120- . stricture of lachrymal duct.K. eggs. Obstruc ie nazal cronic (R. Fatigabilitate i hipersensibilitate la lumin . goitre.K. 471.K. nose. 1. 3. caries . Urechi Otoree mucopurulent . stomach.Ochi Midriaz cronic ca i Belladona care este acutul calcareei. 1) Regiunea cervical Amigdalite recurente. 3) Polipoz nazal (R. L crimare diminea a la ie irea în aer liber. 3) . 320. 485. Halen fetid . eye. repetate otite catarale i supurate. Polipi ai conductului auricular care sângereaz u or. Are relativ multe pofte i aversi uni alimentare din care re inem: · · dorin vie de ou (R. ear. 266. Carii de colet (R. Gu (R. 3) Cavitate bucal Gust acru i persistent. desires. 26.K. teath. 1) dorin de mere acre (R. desires. Secre ie exagerat de cear (R. pruriginoase. stomach. 10. tumefiate. Durere arz toare a vârfului limbii. gums. Hipoacuzie.K. Strictura c ilor lacrimare (R. nose. 34. at age of: 431. crustoase. 2) Nas Coriz la fiecare schimbare a vremii i la cel mai mi c curent de aer. 4. Abcese adenoidiene reci. 7. Pete i ulcera ii corneene. 1) Pleoape congestionate.K.K. fiind unul din remediile bulimiei. 49. 486. external throat.

. 20. 3). Agalactoree (R. escoriante. 1). neiritant .K. first followed by profuse salty expectoration with pain as if something were torn loose from laryinx: 787. nu suport haine strânse pe corp (R. Hernie ombilical (R. Foarte sensibil la atingere. cu resturi alimentare nedigerate. clothing sensitive to: 541. Scaun la început tare apoi p stos i la sfâr itul emisiunii lichid (R. urmat de expectora ie s rat i durere ca i cum i s-ar extrage ceva din laringe (R.K. 5. curvature of spine: 887.K. first menses: 726.K.K. Diaree când Är ce te´. in girls.121- . cu astenie i frilozitate. stool. 28. Spate i extremit i Devia ii ale coloanei vertebrale (R. 1.K. Menoragii dup enervare. R gu eal cronic nedureroas agravat diminea a. 3). 552. hernia umbilical.K. 2). chest.K. Hipertrofie a ganglionilor inghinali i mezenterici.K. abdomen. Leucoree l ptoas . Lacta ie abundent (R. Eforturile fizice declan eaz apari ia menstrei (R. 2) Hernie inghinal . exer tion brings on the flow: 726.· · · Abdomen aversiune pentru carne aversiune pentru lapte v rs turi i eructa ii acide ± toate alimentele par s se acreasc în tubul digestiv al Calc. 15. 2). 3) Membre deformate. 1. de lung durat . hard. abudente. Tuse nocturn seac la început. chest. c. Excese sexuale. Aparat genital feminin Menarh întârziat (R. Menstre în avans.K. 3). Aparat genital masculin Dorin sexual excesiv cu erec ie de scurt durat . 3). chest. first then fluid: 638. abdomen. abcess left: 832. dry. cough. 2). Aparat respirator Abces pulmonar stâng (R. Scaune Diarei cu scaune acide. destins. 4. menses. 56. mucoas . 14. fetide. milk flowing: 837. abundent . 30. genitalia femele delayed. milk: 837.

sl biciune. Merge târziu (R. Este remediul cel mai des folosit în perioada copil riei.K. Copii mici ce refuz orice aliment cu excep ia laptelui dar cu vârsta dezvolt aversiune cu intoleran pentru acest aliment (v rs turi i diaree dup lapte). walk. Insomnii într-o camer supraânc lzit (R. Erup ie dificil (R. head. 11. 6. 1). sleep. 3). 54. 14. mind. Transpira ia scalpului noaptea (R.K. Fontanelele se închid greu (R. 1. Sulphur iodat. little: 722. K.K. 8. Transpira ie rece a scalpului (R. open fontanelles: 132. dentition difficult: 1357. însp imântat dar i fascinat de pove ti.K. Picioare reci i umede. generalities. Rela ii cu celelalte remedii Complementare diatezice: Sulphur. extrem de impresionabil. Sugar Äbun´ care se treze te doar pentru a mânca. 3). simptom ce ne sugereaz parazitozele intestinale.K. care m nânc orice. Somn Doarme culcat pe abdomen sau pe spate cu bra ele deasupra capului. 1. perspiration cold: 222. Erup ie dentar întârziat (R. 32. Rahitism de toate gradele la un copil cu tendin la obezitate. Bryonia ========================================== . 14. 2). inclusiv lucruri necimestibile. 4. sleep. filme. late. desene animate horror. obstinate. Somnolen dup mese (R. 3). genitalia. 2) Somn semicon tient (R. mind. 8. Copil lent chiar greoi. teeth. sleep. Copil gurmand. eating after: 1250. leucorrhoea. kleptomania.Redoare.K.K. inclined to grow fat: 69. 1) Copilul Calc. 22. Rhus toxicodendron. Lycopodium. Pulsatilla. Extremit i curbate (R. learning to: 1223. 2). Nou n scut hiperponderal. male. Retard de cre tere (R. 9.K. 2). heat from: 1253.122- . 21. Copil foarte fricos.K. dwarfishness: 1357. Leucoree la feti e (R. Simptomatice (acute): Belladona. perspiration night: 222. 2). dificil de mobilizat care înva greu dar bine. sleeplessness. Cleptomania (R. 15. sleepiness. 1). dentition slow: 431. head. steels money: 61. Fimoz (R.K. A ipe te dup amiaza.K.K. phimosis: 708. teeth. înc p ânat (R.K. extremities. c. head. semiconscious: 1247. genitalia femele. Incompatibile: Barita carbonica. 2). extremities curving and bowing: 978. Intoleran pentru medicamentele care con in calciu. girls.K. 3). 3). 3). children.

agitat. lung. fie pr ea rare i cu sg negru Leucorre permanent . Vârful nasului pare înghe at sl be te în partea superioar în ciuda unui apetit s n tos vertij la persoanele vârstnice (phos) cefalee agravat sau provocat de munca intelectual (kali phos.CALCAREA PHOSPHORICA fosfat de calciu Constitu ia fosforic Ø o Tipul sensibil : fosforicul. termin prost anul colar Frilozitate general (dd Phos). furtun Prim vara. sentimental. toamna Cugetând la suferinta / problemele sale . epuizante la adolescent. ridat . helonias) Ø Dureri reumatice cu edeme. Gaze fetide. Prurit senil Modalit i : · o o o Agravare Frig umed. afectare bron ic . Cefaleea colarilor apetit bun cu dorin de carne afumat . longilin. fontanele deschise. vîrstinici. Dureri postfractur Piele uscat . dureri e cre tere. Spirit viu. Agravat de fructe. ameliorat la culcare (dd hyos).123- . abundente. o Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Adult / vârsta a treia ± slab. Torace dureros. prim vara. agravate de frig umed. tuberculunic Sugar ± slab. Fosfaturie Apetit sexual crescut înainte de menstre i pe perioada lacta iei la femei tinere Menstre dureroase cu lombalgii. Copil iritabil. s rat i de sare. verzi. Cre tere prea rapid . se deprim cu u urin Oboseal rapid dup efortul intelectual. mai ales baz pl mân stg Simptome pulmonare alternând cu fisura anala Polu ii nocturne repetate . sufocant . fie prea frecvente i cu sg ro u. rece. nervos. b uturi reci. romantic. Ø Diaree cu scaune apoase. toamna (Rhus tox) Dureri predominant la nivelul simfizelor osoase (sacro-iliace) Ø Ø Consolidarea fracturilor (Symph). torace îngust. la denti ie (cham) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Tuse tenace. torace îngust o Copil / adolescent ± slab. înghe at . alungit. phos). aspect albu ou (borax. cu abdomen plat (dd calc carb). insuficien respiratorie.

decât în tiin ele exacte. frecvent implicite. Nu pentru c p rin ii nu sunt importan i. Au nevoie de prietenie i prefer compania care le ofer c ldur i sus inere. aorul lor propriu prime te o lovitur . De cum merg la cola . ³Unde m-am în elat?´ i ³voi putea s -mi mai fac prieteni?´ su nt întreb ri i îndoieli care îi urm resc. alte ri. Angaja i / Implica i social Subiec ii Calcarea phosphorica iubesc oamenii. comunicarea. Este un remediu prescris frecvent la copii întrucît problemele enumerate sunt frecvent întâlnite la vârsta copil riei. La copii mici aceast imagine poate fi evident . Este astfel logic c se vor descurca mai bine în meserii care implic limba. « nu sunt totu i cam prost ? » Cultura noastr acord importan cunoa terii intelectuale. ei fiind orienta i mai degraba spre ceilal i copii decât spre p rin i. Calcarea phosphorica este unul din remediile frecvent prescrise.124- . Prieteni pentru via Origine Remediu preparat din sarea de calciu i fosfor. p rin ii aproape c nu mai exist . China Cronic : Sil. . Sul -I. Se a teapt la comlimente privind felul de a face sau a calit ii rela iei. Nevoia lor de noi contacte sociale explic marea lor nevoie de a c l tori i de a cunoa te alte culturi. astefl e normal ca p rin ii s a tepte de la copii rezultate bune la înv tur . iar acest lucru este aproape inevitabil. Iau în serios toate sugestiile primite i care îl fac sa cread c este prost. Phos. Nevoie de securitate Elementul Calciu d o nevoie de securitate. Calcarea phosphorica poate aduce un stimul s n tos. Opinia celorlal i jo ac un mare rol. Toate situa iile în care au impresia c ceilal i au a tept ri ± fie în domeniul cunoa terii sau al înv rii ± le readuce acest vechi « traumaticm ». lucru valabil i în cazul loviturilor emo ionale. Ruta. Psor. Curiozitatea este o alt tr s tur de caracter.· o o · o Ameliorare C ldur . Probleme de cre tere. În momentul în care o prietenie îi dezam ge te. dou elemente chimice care pot fi utilizate i separat ca remedii homeopatice. pentru c numeroase persoane nu i-au rezolvat cu adev rat problemele privind nesiguran a. Contactele umane reprezint punctul lor forte. Suport pr ost critica. În acest caz. Pot fi deschi i. pentru c aceasta vine s le confirme exact lucrul de care se tem. În schimb. îns se întreab întotdeauna ce gândesc ceilal i despre ei. vreme uscat Vara Lateralitate Stâng ( -/+) Complementare · · Acut : Rhus tox. de fundament solid. sau ale compozi iei osoase si de denti ie pot fi tratate cu acest remediu. cu adev rat. Tub. Tipul Phosphorus poate. s devin una cu prietenii sau compania în care se g se te. atât de prin i sunt de jocurile i interac iunea cu ceilal i copii. Imaginea mental corespunde în mod special vârstei colare. ci pentru c un rol important în via a lor îl joac contactul social cu cei de vârst apropiat . Studiaz de bun voie i sunt interesa i de tot felul de lucruri. îns poate s se întâmple ca o mare decep ie va provoca o insecuritate de lung durat . Fosfatul de calciu are un rol important în compozi ia scheletului. subiec ii Calcium p streaz o distan fa de celelalte persoane. Symph. ³A avea succes la coal ´ este un subiect major pentru p rin i. chiar i la adul i. cele mai multe r ni se vindec de la sine. Copiii Calcarea phosphorica sunt extrem de sensibili la aceste a tept ri. Din fericire.

îns pentru subiec ii Calcarea phosphorica devine cu adev rat un co mar. pe te. Copii anemici cu temperament plâng cios. nu apar probleme. Afinitate pentru simfize i suturi osoase. cu greu leag noi prietenii. Lips de c ldur vital . apare o ran adânc în inima lor. Suport cu greu acest lucru i nu se las consola i u or. casante.) Scrofuloz . e important pentru imaginea de sine. Calc. este cunoscut rolul fosforului în procesele mentale. aggravate de clinostatism. Studiaz de bun voie. dureri dup effort intens. Germanii spun « nu e fosfor. vor încerca i mai mult. angoasa de examen. Simptome generale de calc carb. sau unei neîn elegeri. Mai bine decât s îndep rt m amigdalele acestor copii le-am administra o doz de Calcarea phosphorica ± desigur. amel pe o pa rte.125- . Subiec ii Calcarea phosphorica sunt frecvent friguro i i simt nevoia de c ldur . instabil psihic i fizic. De aici frica de a merge la coal . hiperlax. Caracteristici fizice Toate problemele legate de oase i denti ie se reg sesc în patologia remediului. mai ales la copii de vârst colar .multe persoane se lovesc de acest situa ie în cazul unei reorganiz ri sau recicl ri. Toate energiile sunt dirijate înspre cap. în cazul în care imaginea remediului este potrivit problemei ! Alimenta ie În cazul refuzului laptelui matern. vindeca. construindu. de i au mare nevoie.regiunea sacral . cloroz i ftizie. rheumatism. Au cu adev rat dificult i în a g si lini te a i mul umirea în orice. b uturi îndulcite i reci. Calcarea phosphorica poat ameliora i. C aceast pierdere se datoreaz unui deces. îns se tem c niciodat nu vor ti suficient. Tendin la emanciere. Ei caut prietenia. arsur pe linia suturilor. Convulsii la copii întin i pe spate. Indicat în denti ia întârziat i probleme legate de denti ie. Subiec ii sunt palizi. are indigestie. a problemelor de osificare. asimetric. Strabism. Vechii homeopa i cuno teau deja acest remediu ca fiin cel mai important în suferin ele amoroase ! Aceasta se leag totodat de agita ia i nervozitatea subiec ilor Calcarea phosphorica. Se simte rigid pe parcursul menstrei. pe tele i sarea nu le priesc. Copilul cre te lent . i temperament mai pu in înc p ânat. . înal i. Sunt sensibili la p rerea celorlal i despre ei. ensent n eux. datorat cel mai adesea unui efort intelectual prelungit. C¶est pour cette raison qu¶ils sont hypersensibles aux critiques. de înv atul mersulu. Din acest motiv sunt hipersensibili la critic . Calcarea fluorica Ø Tipul sensibil: fluoric. Subiec ii Calcarea phosphorica au o preferin pentru condimente i afum turi. anemie dup boli acute i boli cornice consumptive. cu sarcina. merge greu. Langoare asociat cu diareea. Senza ii caracteristice : amor eli. Dac apare o problem . calus defectuos în fracture. a doua alegere dup Silicea. Copiii Copiii Calcarea phosphorica au un caracter deschis i caut prietenia tuturor. Util pentru tinere femei (cu leucoree) tr date în dragoste. cu abdomen retras. boli ale oaselor. Atîta timp cât nu apar obstacole i prieteniile lor persist . mai pu in stupid. Tremur turi. Calcarea phosphorica este remediul cel mai important în cefaleea colarilor. Remediu tisular important (s rurile Schussler). oasele se înmoaie. flatus fetid. Artrit . foarte posibil. devin fragile. Secre ii albuminoase. cu leucoreea. furnic turi. delica i. flasci. Paradoxal. vomit mâncare nedigerat . Afecteaz nutri ia oaselor i glandelor. nu e gândire ». dac sunt critica i. încrederea în sine sufer . Amigdalele sunt frecvent m rite i r cesc u or. oricare ar fi motivul. indisciplinat. sare. Ereditate sifilitic i / sau alcoolic : diateza luetic . chiar i a dezvolt rii mentale. Aceea i problem poate surveni în domenul cunoa terii. care sunt caracteristice remediului. Pe lâng triste ea resim it . Dac un prieten îi respinge. tendin a de a transpire (mai pu in ca Sil!) i m rirea glandelor (asem. Este valabil i pentru problemele de denti ie. cu member reci i digestie slab . În cazul cre terii prea lente sau prea rapide. Dureri migratoare. Problemele apar în urma ruperii unei prietenii. colici. Prietenii pierdute Subiec ii Calcarea phosphorica sunt atât de sensibili în rela iile cu ceilal i încât întâmpin mari dificult i în a accepta pierderea unui partener sau prieten. i ganglionii cervicali pot fi m ri i de volum. tremur turi ale mâinilor.i pe aceast baz propria încredere în sine. îns sufer de frica de a nu o g si sau de a o pierde din nou. Durere. a durerilor de cre tere. dezordonat în munc . Vor s ob in rezultate bune la coal . durere în member. emanciat. Umezeala produce rigidizarea gâtului. Agravare la ridicare. Examenele nu fac pl cere nim nui. agravare la schimbarea vremii. scaune verzi mucoase.

proemin ente. cu margini dure.Ø Ø o o o o o Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Team boln vicioas de ruin . Ameliorare la mi care prelungit . hydrastis. rahitism. uneori. Fracturi spontane. Cicatrici cheloide fisurate Modalit i : · o o o · o o Agravare Frig. prognatism. vip gels. umezeal Repaos Noaptea Ameliorare : C ldur Mi care prelungit Complementare : Acut ± rhus tox. mai ales exostoze oase craniu i frecvente deplas ri vertebrale Ø Dureri reumatismale lancinante. Varice indurate Ulcere varicoase caloase. dureri ce iradiaz în coapse i menometroragii Denti ie neregulat . constipa ie. fisuri Adenopatii dure (elastice ± lapis albus. Agravare noaptea.. moi ± calc carb) Tiroid indurat Noduli duri la niv sâni (cancerinism) Indura ii testicule . umezeal i frig. mai ales tendoane i ligamente care sunt indurate. malforma ii cardiace. predom la niv lombar. luez. Dureri de CR cu epifizit . prostat Fibrom dur cu senza ie bearing down . fisurate. cu agravare la începutul mi c rii (rhus tox) Ø Ø Ø Osteofite voluminoase. carii dentare Dorin tabac. agravare noaptea. Calcarea fluorica . Osteoporoz . HTA. phytolacca. Avar sau escroc Fibrom i scleroz tisular cu indura ie i. Anevrisme. fluoricum ac. conium Cronic ± aurum. merc. alcohol Dolicocolon.126- . Deform ri osoase. Hemoroizi fisura i Bron it cronic prin scleroz pulmonar Arterioscleroz accentuat .

exostoze. indura ii gg. lovituri urmate de cre tere fibroas (ruta) Dd : calc. în l ime. varicocel / chiste ovariene. Partea sexual ± investit cu mare importan sexuale Obsesii (echivalentul psihic al chistelor) Vise : însp imânt toare. ulcere varicoase. frecvent bufeuri cu palpita ii alternând cu frisoane Tumori. fabula ii). membre Tendin e : chisturi i neoforma ii sarcoame. bolt palatin ogival Vergeturi. fracturi patologice. G t rigid. Perversiuni Extermit i : nodozit i artritice proeminente. tumori fibroide ± chiste palpebrale. inflama ii testiculare. sacadate Din ii : asimetrici.Fizic i psihic marcat de dizarmonie . hipertrofii. sulph Calcarea sulphurica . ant-c. hemangioame alterare profund esuturi cataract . Metroragie perimenopaus Spate: Artrit cu amel la c ldur si mi care (rhus-t). valvulopatii. keratoconjunctivite flictenulare tropism genital tumori. carii. nimfomanie. chiar i torace. cu men inerea interesului pt p rerea celor din afara familiei. mastoz fibrochistic tropism osos necroz osoas . sau la copii afec iuni deformante ale femurului Minte : anxietate legat de s n tate Sup rare/triste e în urma unei pierderi nea teptate Fric de: s r cie. satiriazis. Mitomanie. Dorin de a fi remarcat (exhibi ionism. hidrocel. oareci Generalit i : c lduro i. caria i. delir paranoid Extravagan comportamental i / sau vestimentar Indiferen fa de familie. calus hipertrofic tendin de deformare ± artroze deformante.127- . rhus-t. fantasme lascive. durerea iradiaz pe mb sup Deform ri severe ale coloanei. sinoviale ± pumn) tropism limfatic limfosarcoame. mari. cu osteofite. noduli Exostoze Cap : din ii se f râmi eaz repede Tumori sau noduli tiroidieni Urogenital: fibroame dure. fistule. zmucite. glande. ± gânduri. Mi c ri imprecise. teribilism. cutanate. de unde i complexele ce apar. moarte Fizic : asimetrie i dismorfism. Arsuri post radioterapie tropism vascular dilatarea vaselor (anevrisme/varice).

mastoidit . greoaie Înf i are : fa a i b rbia au frecvent form p trat Cap : acnee. dominante Fric de p s ri Generalit i : c lduros i agravat de c ldur Formare de fistule Obezitate moderat /sever . Afecteaz glandele.Calc-s. frecvent sanguinolent. furuncule. Tumori cistice. sulfat de calciu CaSO4 Substan incolor . putrid. oasele i pieleaAbcese recurente. cristale rombice Aproape identic chimic cu Hepar sulfur. dureroase ! laringit striduloas .128- . transpira iii ale picioaelor. Remediul Dr. flegmoane) cu puroi gros. în special supura iile Pacientii care ni se par ba de calc carb. Urticarii Erup ii uscate cu multe cruste galbene (eczeme. la baie. herpes. camer cald . prurit. Dermatologic: acnee. cu grunji. crup recurent General ± senza ie de c ldur intern Agrav ri: c ldur . frecvent sever Otit medie cu otoree cronic Abces canal auditiv extern. Constitu ie robust . umezeal . inflamate. adul i i copii Personalit i puternice. la cel mai mic ef ort Veruci dure. foame cintens Aversiune carne i lapte Caracteristici Eczema. ba de sulf ! nu cumva calc-sulf? Indicat în sindroame supurative cu cale drenaj (abcese. Schüssler de tesut conjunctiv. Fistula Mental : gelozie. furunculoze. de unde i partea comun de simptomatologie. efort fizic fa de care are aversiune (transpir . Gyps. se înc lze te). psoriazis) Ulcere profunde cu elimin ri putride Transpira ii abundente. mucoasele.

Anxietate s n tate . inainte de criza epileptic . colec ii purulente care se deschid i dreneaz lung timp (zile. tumori chistice piele fisurat . necoapte sau acre. Boli cardiace asociate cu boli renale (anasarca. Sulph Calcarea Arsenica Il lu m în considerare când pacientul prezint simptome de Calc i de Ars. constipa i. kali-ar. Sil. la sp lat DD : Hep. având i un keynote de calc ars. ign). Colit . edeme extremit i. Urogenital: nefrit Torace: durere sau palpita ii.129- . Ulcer gastric. Vertigo precedând criza epileptic Cap : (Kent) ± durerea se duce în partea pe care nu se st Gastrointestinal: dorin sup /ciorbe.Obstruc ie nazal cronic Coriz pe dreapta Erup ii la nivel scalp Gastrointestinal : Dorin fructe verzi. viitor Vertigo : ca i cum ar pluti (asar . foarte friguros i anxios Mental : fric de p s ri (calc-s. Dulciuri Abces rectal Piele : Abcese. lac-c). Pacienti friguro i. s pt mâni. Pacientul este mai degrab obez. chiar luni) un puroi g lbui hidradenit . mai r u iarna . Med. Sunt dou condi ii patologice cu indica ie specific pentru Calc ars : epilepsie boli cardiace asociate cu nefrit sau insuficien renal . lac-c Calcarea Silicata Folosit în cazuri severe de acnee sau rozacee. periorbital etc) Dd : calc. ars. Keynote ± vorbe te cu mor ii ( frecvent nu este prezent !) .

o structur osoas asimetric . au tendin suicidar i pot evolua spre idiotie.i schimbe locul. dar adesea uit m de a asocia acestora factorii etiologici. politice. cu idei fixe i un ascuns dezgust pentru sine însu i.tiin ifice. miasmele i constitu ia fizic a subiectului. Semnele fizice ale individului sunt fundamentale pentru tratamentul tulbur rilor cronice întrucât constitu ia i temperamentul reflect mo tenirea miasmatic . se supraestimeaz i pot gândi c ei sunt geniali. indura ie. penetrante. inflama ie i hipersensibilita te . gâdileli i arsuri . Sicoza duce la formarea de oase grele. Sifilisul are tendin a de a produce malforma ii congenitale. Pseudo-Psoricii resimt dureri nevralgice. în cadrul observa iei. Pseudo Psoricul (Tuberculinism) este romantic. partenerii. degenerescen Atât cât permite constitu ia fizic : Psora face ca organismul s devin intoxicat. realist f r c oncesiuni. granula ie. gelos. Sicoza: infiltra ie. optimist. cosmopolit. etc. un torace strâmt. spasmodice. Sindroamele produse de miasme atrag aten ia asupra cauzei fundamentale chiar i atunci când ea nu poate fi legat . slujba. din i malforma i i o fa buh it de tip buldog. septic. fibroze i supura ii . religioase. b nuitor. la excrescen e de esuturi i la o lentoare a metabolismului. în ep turi lancinante. senza ii de repta ii furnic toare. Noi trebuie s cont m în mod un ic pe istoria personal i familial a individului pentru a descoperi miasmele. de un factor etiologic specific. erotic. extrovertit. Temperamentul: Temperamentul psoric este plin de idei pseudo. De exemplu: Psora are tendin de a induce irita ie. demen sau suicid. intense. acute. . dar pentru al ii ei par nesocoti i i nereali ti. Miasmele sunt prezente în îns i simptomatologia pacientului. monden. secret. dar nesatisf cut i dore te s . i excrescen e . Sifilisul . i s perturbe func iile digestive i i ulcera ie. schimb tor. perforante . de tipul crampelor sau colicilor .========================================== MIASMA SICOZICA (SICOZA) S ne reamintim unele aspecte generale privind SIMPTOMATOLOGIA CONSTITU IONAL I MIASMELE Etiologia unei boli. Sicoza are dureri bru te. În homeopatie noi vorbim adesea despre totalitatea semnelor ca fiind la baza alegerii remediului homeopatic.130- . Sicozicul est pesimist. Fiecare miasm cronic are semne caracteristice care fac parte integrant din totalitatea simptomelor. Sifiliticul este un amestec de nebunie i de geniu cu un sim ascu it al ironiei care -l conduce la obsesia mor ii i destruc iei. Ei sunt foarte expresivi. obraji scobi i i ochi str lucitori. pielea nes n toas eliminatorii. Durerile: Psora resimte ca dureri: mânc rimi. Pseudo Psora are tendin de a induce tuberculi. Pseudo Psora are tendin a de a produce oase lungi i fine. vorb re i. temperamentul constitu ional al pacientului i totalitatea semnelor i simptomelor sunt cei trei factori care constitue tabloul complet al unei maladii. filozofice. la reten ie de ap . Ei au tendin de a se culpabiliza.

În concluzie. irita ia mucoaselor. Este . Sunt de re inut totu i câteva elemente constante: perturbarea metabolismului apei fie in sensul infiltr rii. cu preferin pentru sfera ORL i genital . se lezeaz secre ii purulente. imediat. i e ec pe plan psihic. cea mai mic plag infectându -se u or iar leziunile sunt pruriginoase cu secre ie purulent abundent . sângerânde. Pseudo Psora are scurgeri purulente. al medicinii i al societ ii. nici hipertensiune. delicat . Pielea la Luez prezint pete ro ii închise. nedefinite i acute. Pielea la Pseudo Psora este diafan . excrescen e. explicând e ecurile frecvente ale tratamentului homeopatic i mai ales reputa ia homeopatiei de a fi lent i incert adesea in acest tip de patologie . Ø Pielea: Pielea la Psora est uscat . cu erup ii f r prurit dar cu tendin a de a ulcera cu u urin . aspr . fara a reflecta asupra riscurilor iar sicoticul spune nu. dup ce a ezitat. Pielea la Sicoz este acoperit de veruci. puncte de frumuse e. fie al dezhidrat rii. nici hipernervozitate . incetinirea circula iei la nivel venos i limfatic ± nicidecum la capilare sau artere. pruriginoase . Scurgerile: Psora are scurgeri destul de pu in abundente. ca o intoleran interiorizat . Sicoza are scurgeri apoase. sicoza este caracterizat prin ritmul s u lent i neregulat. de unde inclina ie spre pesimism. umoral. caracter. ca de infec ie. i sângereaz cu u urin . potrivit etiologiilor sau diatezelor purt toare de sicoz . cu miros de mucegai . uneori insolubile. chiar opuse. de pe te . groaznice i în special agravate noaptea. tendin a la neoforma iuni celulare la nivelul pielii i mucoaselor cu producerea de tumori moi. dar tot f r a reflecta asupra riscurilor. ca reactivitate general : nici hipertermie. producând multe Lueza are scurgeri foarte urât mirositoare. iritante. sau culoare ar mie. verzui sau murdar închis cu miros acru. lips de curaj în decizii. daca nu se supra-adaog un element luezinic . pete.Sifilis: durerile par absente în etapa actual sau sunt profunde. Semnele sunt variabile. patologie predominant în regiunea abdomino-pelvin . galbene. absen de reac ie la remedii bine indicate este un aspect capital care pune mari probleme.uneori f r explica ie . fetide. neted . un e ec al individului. dificultate de adaptare la diferite imprejur ri.131- . de unde existen a constant a tulbur rilor urinare. de culoare închis cu dezvoltare excesiv a pilozit ii.intestinale i genitale . neîngrijit . ezitare sau evitare (fug ) . foarte puternice. astenie fizic dispropor ional fa de eforturi . SICOZA Sicoza nu are nici morfologie nici comportament de tipologie specific sicotic . pasivitate fizic cumva un e ec celular. re inere. Luezinicul spune da.

Poluarea urban i industrial impune adesea in tratarea unor tablouri sicotice ale acestei constitu ii remedii ca : Petroleum (erup ii cu fisuri. sedentaris m i inactivitate. întâlnim o caracteristic evolutiv estompat in manifest rile morbide din cadrul miasmei sicotice. o stare care duce la supraînc rcare de aporturi : fortifiante. ceea ce diversific tabloul de remedii impuse de strategiile de tratament ale sicozei. ame eli i gre uri. în competi ie cu cele de reten ie ale sicozei. Aici apar: cre tere ponderal (infiltra ie). extracte glandulare. care e deja lent i moale.132- . vitamine. bulimie.un Desigur c o puternic amprent a patologiei este subordonat reactivit ii constitu ionale. debutul este progresiv. Se potrivesc adesea studiului patologiei sicozei ± unele tr s turi ale procesului de sicozare miasmatic a unor remedii i anume: in cazul reten iei de ap i tentativei de elimin ri : Natrum sulfuricum in cazul irita iei mucoaselor i produc iilor tumorale : Thuya in cazul dezhidrat rii i sclerozei : Causticum. sicoza apare tardiv ± din cauza puterii mai mari de eliminare ale psorei. ingreunarea picioarelor. aceast oboseal ia aspect de îmb trânire prematur depresie. ame eli. bine trata i cu Teucrium i Lap is albus. pronosticul acestora fiind cu atât mai pu in grav cu cât apar mai târziu . . apar recidivele care agraveaz cerc vicios al unei devenite perpetue sicoz ri . etc. evolu ia trenant . cum ar fi polipii nazali. adenomul de prostat . mai ales dac apar i elemente alergice care poate s acopere simptomele sicozei timp îndelungat. senza ie de c ldur . Astfel : a) In cadrul constitu iei carbonice : Exist 2 tendin e : .In general îns i în mod special la tipul Sulfur.Calcarea carbonica . palpita ii. În general. elimin ri trenante la nivelul mucoaselor sinusale i genitale . finalul incert . etc. ea se grefeaz totdeauna pe structurile diatezice de baz .cu depuneri in special la olduri i bazin.) i Rauwolfia (cefalei.Evolu ia sicozei nu are ceva absolut specific. cu posibile tumori moi. Calea Sulfur -> Natriu sulfuric -> Thuya pare bine fundamentat teoretic. pu in influen abile de regimurile restrictive . calciu. crevase. altera ie a fanerelor tendin anormal la oboseal i pesimism Dup ani de laten pot apare leziunile organice : fibromul uterin.) . c rora sicoza le superpune propriile sale polarit i. i de i oboseala i descurajarea i supradoz rile medicamentoase . manifest rile sunt din ce în ce mai pu in febrile . ca un fel de vâscozitate reac ional . sicoza apare precoce i evolueaz repede spre Thuya. cancerul. etc. boala las îns o oboseal care se prelunge te timp de s pt mâni intregi. Din p cate. atunci când sunt atinse psihismul i sexualitatea .

endometrioz . Evolu iile posibile pot duce la remedii ca : Nepentes (are de la fluorism ner bdarea i iritabilitatea iar de la sicoz precipita ia ineficace. hepatit viral . Asterias Un fapt inedit: pe teren fluoric neoforma iile nu mai sunt de consisten rubens.). Este un fel de Causticum mai grav. Exist ating ere simultan a esutului elastic i a esutului reticulo-endotelial. cu semnale de alarm de tipul : oboseal fizic i intelectual . În cadrul constitu iei fluorice Schema teoretic stabile te linia Calcarea fluorica à Causticum. altera ia psihismului spre depresie. Gesturi i mimic fixe. dup cump na diatezic . manifest ri mai specifice tuberculinismului : otite. alter ri ale venelor. capilarelor i limfaticelor. bron ite. balon ri. grefate pe zonele sale preferen iale. infec ii genitale : metrite. impresie c tr ie te în alt univers. Sicoza apare precoce din cauza slabei rezisten e imunitare. pete ro ii. De asemenea. mioclonii. Ar fi prea simplu. dezorientare în timp i spa iu. atingere cutanat fluoric i sicotic (pete melanice. Selenium. rinite. reumatism articular acut sau decompens ri accelerate în interiorul acestei constitu ii. In plus dispepsie cu usc ciunea gurii. infec ii cu colibacili sau proteus. pe acest teren sicoza duce la decompens ri grave ale sistemului nervos . etc.b) In cadrul constitu iei fosforice Apare indica ia schemei Natrum muriaticum à Silicea. de tipul Conium. adic : infec ii urinare: cistite. perturbarea formulei sanghine.133- . salmoneloze. Chlorpromazina: Iritabilitae i depresie. astm. extremit i reci. pentru c i aici sicoza impune caracterele ei imprevizibile i variate. rigiditate muscular . salpingite. frigiditate ± semne care îl apropie de Argentum nitricum i Medorrhinum). cu scurte perioade de excita ie i panica de a avea cancer sau o boal incurabil . fapt anormal la constitu ia tipic luezinic . Remediu indicat în boli deg enerative ale sistemului . hipotensiune. care-l fac indicat în boala Parkinson i debutul bolii lui Alzheimer. dureri osoase. Haloperidol : mare remediu al imb trânirii cerebrale i naufragiilor psihismului în toate constitu iile. De fapt. acesta este terenul cel mai amenin at de cancer. c). În toate acestea antibioticele vin s agraveze sicoza. Phytolacca. nevoie de sare. apoi Silicea sau Phosphorus. care duc rapid la pr bu iri decompensatorii. sl bire progresiv care alimenteaz anxietatea. copilul Pulsatilla devenind Natriu muriatic. ver uci durero i i sângerânzi). mai ales dup terapeuticele supresive i vaccin rilor: Aici sicoza se manifest prin : o o o afec iuni acute. Adenopatii moale ci dure. Manganum. În anumite cazuri copilul tuberculinic slab i pr p dit începe s se dezvolte ± ceea ce impresioneaz anturajul ± trecând de la Natrum muriatic la Natrum sulfuric ± ceea ce deschide calea altor remedii de continuitate care corespund evolu iei depresiunii fizice sau psihice (Levomepromazina. evoluând foarte rapid in special in caz de atingere ganglionar sau sanghin . infec ii intestinale : intoxica ii alimentare. uveite. hipotermie.

Parkinsonism.nervos (scleroza în pl ci. Ambele extreme sunt EXTREME intr-un grad patologic. Un tratament al genitorilor inainte de conceptie (daca prezinta tablou sicotic) va diminua Äzestrea´ generatiei urmatoare. nu au facut decit sa consolideze aceasta prezenta morbida. BURNETT l-a introdus in terapia homeopatica ALLEN i-a dedicat un studiu complet PHATAK l-a reluat si dezvoltat (contemporan). timiditate. dar si in cadrul aceluiasi individ (iubeste obsesiv un animal de casa. De regula. s au pot sa nu fie usor evidentiabile (necesitatea heteroanamnezei si a unui interogatoriu de finete). trombopenie. mentalul abunda de simptome (266 in Kent). Vaccinarile obligatorii. amplificindu-se. Ele pot lipsi in mare parte la unii pacienti. Identificarea simptomelor caracteristice in vederea prescrierii remediului depaseste beneficiul personal al pacientului. afec iuni sanghine (purpur . pentru ca apoi sa aiba remuscari exagerate). Tabloul remediului Med este atit de contradictoriu si de variat. Med este inima sicozei. dar poate sa-l bata cu cruzime. etc).134- . ========================================== MEDORRHINUM (Med) (puroi blenoragic) Secretia blenoragica diluata si dinamizata este nosodul major al SICOZEI. SIMPTOME MENTAL EMOTIONALE EXTREME ale PERSONALITATII 1) EXTROVERSIE EXTREMA foarte vital. Descrierile din bibliografie accentueaza trasaturi diferite in functie de experienta personala a autorului. Rar intilnim in Materia Medica un remediu care sa manifeste contraste atit de mari. impulsurile. sexualitatea). dar la cealalta extrema poate exista o INVERSARE (o patologie internalizata prin supresie. I. Aceasta oscilatie intre extreme este valabila: pentru pacienti diferiti (unul agresiv si expansiv. au creeat conditiile aparitiei unor generatii impregnate de sicoza. temperamentul. din ce in ce mai numeroase. Apropiat de Agaricus. Ceea ce caracterizeaza personalitatea Med este EXCESUL (extremul). agranulocitoz ). tulbur ri cortico-hipofizare. Nu exista o revenire la o relativa normalitate: cind pendulul oscileaza ajunge la extrema opusa. zgomotos (ii irita pe cei din jur) energie debordanta. incit rareori vom ajunge la el repertorizind simptomele relatate de bolnav. precum si abdicarea de la constringerile moral religioase din ultimul secol. impulsivitate comunica usor (cu un grad de calcul si manipulare) : . Oricum. prescriptia remediului Med se face pe baza personalitatii sale. atul timid si rezervat ± ambii necesitind Med). Promiscuitatea generata de razboaiele cu arii extrem de intinse. Totul este d us la extrem (eliminarile fizice.Alzheimer). Sicoza este un fundat ce se transmite din generatie in generatie. retractarea personalitatii.

. alcool. ci pentru ca a pierdut speranta si nu ii mai pasa de nimic).. orice : droguri. 2) INTROVERSIE EXTREMA timid. abuziv. in exces sexualitate (foarte devreme si excesiva) . sa moara (ginduri de sinucidere) autoacuzare si autopedepsire (fete care isi taie venele cu lama) anorexie (adolescente) . nici sellfrespect singuratic. hiperactivitate : mai ales spre seara (ar vrea sa faca totul noaptea) incepe o multime de lucruri deodata (rar le duce la bun sfirsit) ÄTrebuie sa fac asta. deprimat (senzatia ca este parasit) doreste sa dispara. necuviincios (deranjeaza) agitat (nu poate sta linistit) tresare (in special la zgomot). multi prieteni vorbeste degajat (chiar impertinent) megastar-ul care captiveaza stadioanele .135- . 3) COMPORTAMENT EXTREM OSCILANT de la cruzime salbatica la sfiala si introversie extrema polaritate a comportamentului (Jekyll si Hyde) emotii contradictorii (poate fi linistit si dintr -odata izbucneste o toana) .) grabit in tot ce face (graba si tensiunea cu care lucreaza il fac sa oboseasca usor dezordine (i se potrivesc activitatile sporadice) indecent. vrea sa experimenteze totul. eventual maninca numai fructe droguri (dar nu pentru a experimenta placere ca tipul extrovertit.. si asta. compensator) nu indrazneste sa raspunda clar (sopteste) capacitate mental-emotionala scazuta (distrat. rusinos nu are incredere in sine. tutun.. se simte departe de oameni iubeste animalele (excesiv.foarte sociabil. uituc) descurajat.

136- . CONFUZIE dificultate de concentrare : dislexie uita cuvinte. Cann-i) : se proiecteaza in viitor (agenda) putere de premonitie (medium) graba amina totul pentru ca are senzatia ca va dura prea mult si nu va reusi. FRICI sa fie singur in intuneric (Lyc. Puls) o prezenta nevazuta (monstru. se lupta. violent (copii care isi lovesc parintii) bataus.- lucreaza excelent o perioada. Arg -n. Nota dominanta a sicoticului : ÄTrebuie sa fac totul ca slabiciunile mele sa nu fie observate de ceila lti´. apoi abandoneaza egoism extrem / sensibilitate iesita din comun. o privire. Rho. pierde sirul conversatiei. CRUZIME si TICALOSIE salbatic. il obsedeaza ore in sir si vrea satisfactie) priveste cu placere scene de violenta pierde orice control al comportamentului nepasare fata de sentimentele altora cruzime fata de animale.. dificultate in aprecierea timpului (timpul pare ca se scurge prea incet (Alum. stafie. loveste (ii place sa bata si comportamentul lui cere bataie) nu poate fi potolit in timpul crizei daca este admonestat reactioneaza cu violenta incapatinare si ranchiuna indelungata (un cuvint. oameni (chiar fata de propria familie) se derobeaza de responsabilitati MINCIUNA incearca sa ii insele pe ceilalti prin omisiune de informatii. prezinta faptele partial se infatiseaza celorlalti altfel decit este in realitate (Thuya ajunge pina la Ämasca´). Äceva´) de nenorocire de intinderi mari de apa (nu in bazin. lapsusuri . piscina) .

137- . etc) de nebunie (este constient de confuzia mentala) ILUZII ca cineva este in spatele lui ca l-a atins cineva (o mina il mingiie pe cap) ca apar persoane care ii soptesc : Ävino´! ca totul este ireal (ca intr-un vis) SOMN II. matreata Äoameni de noapte´: se retrag greu la culcare.- de animale gelatinoase (meduze. Tub) URECHI colectie lichidiana in urechea medie datorita unei corize. broaste. adorm spre dimineata se agita in timpul somnului (in special picioarele) pozitia in somn : pe abdomen sau genupectorala cosmaruri (cineva il urmareste sa-l prinda) se trezeste neodihnit SIMPTOME FIZICE in cimpul vizual periferic ca si cind mici vietati s-ar misca rapid astigmatism (Lil-t. CAP OCHI rosata umflare puroi masiv aglutinarea pleoapelor dimineata halucinatii : inflamatii cu semne intense : migrene imprecis descrise par uscat. cu hipoacuzie (la copii) .

TORACE . Thuya) 8. ceroasa (poate fi si gri-verzui) uleioasa (reflecta lumina ca o oglinda) pilozitate faciala minima : sprincene subtiri. Nux-v.NAS FATA - mincarimi (senzatia de viermi care vor sa iasa). obstructie. Mang. frig si curent .138- . mustata rara GURA GIT racelile lasa catar postnazal cronic inflamatie. Staph) limba cu depozit posterior salivatie copioasa vezicule de febra (herpes) dinti cu indentatii adinci (Tub) carie intre incisivii centrali superiori (foarte caracteristic) transpiratie profuza a fetei si gitului cind doarme (indiferent cit de putin. ziua sau noaptea) spider hemangiom (capilare dilatate. ca desenate barba. rinita cronica cu mucus gros corize repetate cu secretii groase ce formeaza cruste in jurul narilor scurgeri retronazale. polipi sinuzite nas infundat la copii (Lyc. Samb) prurit intens al virfului nasului (interior) piele palida.afectarea sistemului respirator inferior : bronsite (de la nastere) astm agravat de umezeala. amigdalita (ameliorate la mare) eforturi permanente de a-si curata faringele si laringele (isi drege glasul : Caust.

probleme respiratorii cronice tuse productiva ameliorare culcat pe abdomen. fasole.139- . melci) vinete. Psor) gastrita. gheata bauturi alcoolice suc de citrice (portocale) 10. caimac. STOMAC foame vorace imediat dupa masa (Lyc. mazare sete bauturi reci. condimentata) sare si dulciuri acru. stridii. ulcer (dureri ameliorate in pozitia genupectorala) dorinte alimentare : grasime (carne grasa.eritem fesier (la copii) poate insoti orice episod de boala rosu aprins (uneori vezicular) poate fi rezistent la orice tratament diaree cronica (Tub) scaun excoriant miros extrem de ofensiv constipatia este mai frecventa scaun evacuat cu dificultate (se apleaca in spate) . la mare afectiuni cardiace : la oameni tineri infarct la virsta sub 40 ani cardita reumatismala poststreptococica 9. RECT . fructe (necoapte) peste aversiuni alimentare mincare gelatinoasa (albus nefiert.

picioare · · · · agitate (le misca incontinuu. EXTREMITATI .inflamatii · · · · · · · · orhita. GENITAL . condiloame.uretrite (inclusiv nespecifice) cronice.enurezis (urina foarte colorata. veruci . excoriante cu miros de peste tumori adenom prostatic chisturi de ovar fibroame probleme menstruale dureri menstruale severe in timpul fluxului (ca de nastere) menstre ofensive. metrita. merge cu picioarele goale pe ciment. argiloase (ALUM) 11.herpes.impotenta.perversiuni sexuale . pinten) glezne umflate articulatii intepenite cu nevoia de a le Ätroz ni´ . singe inchis la culoare cu c heaguri. chiar iarna) talpi sensibile. dureroase (nu poate merge pe teren accidentat. sterilitate .cistita cronica recidivanta 12. satiriazis) .gonoree . bitiie) senzatie de caldura (le descopera n oaptea. URINAR . plins si senzatie de frig (sinii reci ca gheata) 13. calciie sensibile. pateaza persistent lengeria SPM sever cu tristete. miros amoniacal) .140- . anexita scurgeri galbene. acide. uretrita. stricturi . epididimita.impuls sexual foarte puternic (nimfomanie.scaune aderente. prostatita vaginita.

PIELEA multe excrescente : alunite. veruci. nas) dar se descopera.· · · - artrite (inclusiv reumatoida) dureri agravate la prima miscare si ameliorate la miscare continua (Rhus -t) deformari ale degetelor unghii deformate (sant transversal): Thuya striatii verticale isi roade cu inversunare unghiile 14. tumori. iritante si amelioreaza ameliorat la malul marii si culcat pe abdomen miasma sicotica : negi. frig diurna atingere (chiar usoara) acoperit (invelit) . excrescente de orice fel MODALITATI · · · · lateralitate stinga (sicoza) agravare : umezeala. · · · · - GENERALITATI · · · calduros istoric familial : gonoree boli genitourinare trenante maladii cardiace la virsta tinara toate eliminarile sunt ofensive. veruci. lipoame pielea din regiunea genitala afectata : rash inflamatii exeme excrescente moluscum pendulum in jurul gitului vitiligo rece (mai ales sini.141- . chisturi sebacee. negi.

scaun cu mucus galben-verzui care excoriaza anusul urina poate fi iritanta producind un rash al zonei de contact fetitele pot prezenta scurgeri vaginale ofensive iritante care pateaza scutecul in galben isi rod unghiile (inclusiv de la picioare) COPIL · · poate exista o intirziere in dezvoltarea somatica costeliv cu tendinta spre marasm lipsa totala de apetit / apetit bun dar incapacitate de asimilare probleme de comportament (greu de educat) .· · · · · · · · zgomot ameliorare seara la malul marii culcat pe abdomen. agita picioarele spider laringiom al fetei raceste des.142- . ast m inca de la nastere dificultate de a adormi (nu se poate relaxa) doarme pe abdomen sau in pozitie genu -pectorala se dezveleste in somn. pozitie genu -pectorala aplecat in spate cind se intinde aer proaspat (ventilat) frictiuni puternice TABLOURI CLINICE SUGAR · · · · · · · · · · · · · · eritem fesier exema. nas obst ruat cu secretii verzui care formeaza cruste in jurul narilor necesita dezobstructie nazala mecanica (pompita) nu creste desi are apetit bun (vomita laptele imediat ce l -a ingerat) bea cu placere suc de portocale diaree de la nastere.

blefarite (ochi lipiti dimineata) astigmatism astm. fratii. veruci enurezis cu emisie de urina inchisa la culoare si cu miros amoniacal inflamatii genitale frecvente (vaginite. imbracaminte excentrica impertinenti / usor intimidabili anorexie / bulimie. fara incredere in sine. tendinte incestuoase) probleme de concentrare dislexie (greseli in scris si vorbit) greutate in mentinerea atentiei nu-si pot face temele decit in li niste deplina uita negi. fimozite) conjunctivite. in special la fete comportament introvertit. imagine). droguri. competitie. ADOLESCENTI razvratiti. dureri mari la ciclu) chisturi ovariene libertini (isi gasesc foarte devreme un partener sexual si se muta cu el) masturbare ADULT Traim intr-o societate sicotizanta (control. exema (ameliorate la mare) IACRS frecvente. etc) patologie pelvina (inflamatii) in afara activitatii sexuale probleme menstruale (SPM.143- . Deci trasaturile comportamentale sicotice se amplifica la adult. colegii iubeste excesiv animalele / cruzime sexualit ate prematura (interes anormal pentru sexul opus.· · · · · · · · · · - toane cruzime / timid si retras comportament agresiv (acasa si la scoala) isi bate parintii. recidivante care coboara usor la nivel bronhopulmonar sau se complica cu otite. masturbare. in special la baieti a caror personalitate se retrage din fata unui tata ± Med cu comportament agresiv dorinta de a incerca orice este ilegal (adera la bande de raufacatori. care mai poate prezenta : .

dulci. hipersexual . sinuzite cronice. frecvente lapsusuri in conversatie) COMPARATII Complementare : Thuya. condiloame. tumori reumatism deformant nevralgii (faciala.- patologie urogenitala tenace. dinti cu marginea indentata dorinta de grasime o boala acuta nu-si gaseste rezolvarea cu o medicatie adecvata (ramine ceva nerezolvat in fundal = miasma) Sulphur : egotism. chisturi. polipoza nazala slabiciunea memoriei (uita nume proprii. acre si de bauturi reci (dar uraste pestele) isi roade unghiile isi dezveleste picioarele (calduros) nevoia de scaun il scoala dimineata din pat Nux-v : Lach : pasional. vitalitate. gelos. plex solar. daca a facut un anumit lucru.144minte alerta in permanenta impuls sexual excesiv manifestari extrovertite dorinta de grasimi cistite repetate . Puls TUB : copiii apartinind celor doua miasme pot semana foarte mult comportament agresiv. sciatica stinga) probleme ale talpilor. Cann-i. dorinta de alimente grase. unde si-a lasat lucrurile. rezistenta la tratament impotenta. calciielor rinofaringite. sterilitate veruci. Sulphur. noduli. distructiv diaree cronica raceli repetate ce coboara repede la nivel bronhopulmonar astigmatism. dezordine. Nat-s.

Samb: obstructie nazala (copii si sugari) Kali-c : sensibilitatea talpilor. Cann-i : Äca in vis´. : The Homoeopathic treatment of Children.145- . Nux-v.D. timpul trece prea incet Camph. BIBLIOGRAFIE Frans Vermeulen : Concordant Materia Medica Roger Morrison : Ghid practic de remedii homeopatice Sankaran : Soul of Remedies George Vithoulkas : Esenta Materiei Medica Paul Herscu. Sec : piele rece. condiloame agravat la vreme umeda ginduri suicidare Alumina. polipi.Nat-s : - ameliorat de orice eliminare (scurgere) negi. hipersexualitate (dorinta exagerata. mincinos. inselator. comportament sexual extrem. veruci. ========================================== . dar se dezveleste Sanic : miros de peste Zinc : agitatia picioarelor Thuj : Plat : Ph-ac : uita cuvintele cind vorbeste vrea sucuri de citrice platitudine permanenta (intermitenta la Med-introvertit). masturbare). se prezinta altfel decit este scurgeri asemanatoare cu Med patologie urogenitala unghii deformate (striatii longitudinale) uscaciunea parului excrescente diverse afectarea articulatiilor Lyc. Arg-n. perversiuni. N.

gonoree în APP). antihelmintice i abortive.antigonoreic al plantei observând apari ia unei secre ii uretrale purulente verzui la un tân r care mestecase câteva frunze de Thuja.) Conifere . except.THUJA THUJA OCCIDENTALIS (Arbor Vitae. digestiv. cu apari ia unor forma iuni de tipul verucilor i condiloamelor. Echinacea pallida i Baptisia tinctoria în tratamentul IACRS i ca adjuvant în tratamentul antibiotic al infec iilor bacteriene se vere . verucilor etc. amenoreei.) => diaree. psoriazisului. A fost adus în Europa în sec. reumatismului. diaree. ac iunea sa iritant provocând hipersecre ie glandular i hiperplazie epitelial . astm bron ic. Mai sunt men ionate i ac iuni insecticide. cistitei. Afinitatea pentru epiteliile tractului urinar provoac inflama ie acut i secre ii purulente. -gonoree în AHC. Remediul are afinitate pentru esuturile epiteliale. condiloame. sifilisul) ( Thuj. cu frunze mici.proasp t recoltate. în form de solzi. ganglioni limfatici. grd. . aplatizate.. Numele de Arbor Vitae i se datoreaz unui explorator fran cez. în regiuni ml tinoase. iar provingul a fost publicat în Materia Medica Pura.M se ob ine din vârfurile tinere ale ramurilor. are o form piramidal . verzi. 4: THUJ. insuficien hepato -renal . Intoxica ia provoac v rs turi. Hahnemann a remarcat poten ialul terapeutic . aritmii. Studii (relativ) recente (>1992) au demonstrat c are ac iune imunomodulatoare i antiviral . T. lateralitate stâng . SIL. convulsii. care a înv at de la indieni s foloseasc frunzele de Thuja în tratamentul scorbutului. Thuya canadian etc. Cauzalitate: supresia gonoreei ( i a altor BTS. Jacques Cartier . agita ie psihomotorie. supresia manifest rilor sicozei ± veruci. convulsii .146- ¦ vaccinarea ( r. tumori. In etnoiatrie a mai fost folosit pentru tratamentul infec iilor respiratorii. enurezisului. Cupressaceae Thuja occidentalis cre te spontan în estul Americii de Nord. Med. 16 i cultivat în scopuri ornamentale. Cedru alb/ galben. frunze i flori . SULPH. Poate ajunge pân la 15 -20m. i conuri de 1 cm. cu crengi i ramuri care se se dezvolt într-un singur plan..fam. THUJA Ac ioneaz în principal la urm toarele niveluri: GENITO-URINAR PIELE mental-emo ional.. fiind folosit în combina ie cu Echinacea purpurea. paralizie. cap-occiput.

evit compania (au chiar aversiune pentru companie i pentru atingere). UMEDA.GENERALITATI: Agravat: VREME RECE .GENERALS . de senza ia c sunt atât de dezagreabili încât nimeni nu -i poate iubi. Alimentar: agravat de : ceap gr simi aversiune pentru : ceap usturoi dorin pentru : ceap ± crud usturoi s rat secre ii galben-verzui sau verzi. menstrua ie.147- . fazele lunii ( ). de inadecvare.CORYZA . lateralitate stâng . iar lucrul acesta trebuie ascuns cu orice pre . Nu comunic u or (cu excep ia cazului în care masca presupune s fie foarte sociabili).m/p. fanatici. sentimentul c sunt lipsi i de orice valoare. MENTAL-EMOTIONAL: Au o senza ie de sl biciune interioar . Sunt pacien i dificili. general symptoms Thuj). inflexibili. decubit dorsal sau cu coapsele flectate.m. manipulativi i în el tori. periodic: 3 a.: ameliorare general când este r cit . Incearc s prezinte o imagine cât mai apropiat de normele societ ii în care tr iesc ± de moralitate. mi care.amel. corectitudine. Ameliorat: c ldur . sunt rezerva i. . contact sexual. cinste i alte calit i pe care le observ c sunt aprecia te. religiozitate. cu idei fixe. pozi ie: în decubit pe partea afectat . eliminarea secre iilor . secreto i. Masca/ m tile trebuie ap rate cu orice pre i devin rigizi. (ex. deoarece se deschid greu i pot oferi chiar informa ii false. c ldura patului. mic iune. Depresie provocat de sentimentul izol rii.

senza ia c se mi c un animal în abdomen. body is in danger of MIND .body . MIND . of MIND .soul. fragili : MIND . someone is · c au un animal în abdomen .DELUSIONS . carii dentare lâng gingie. are in MIND .Idei fixe sau iluzii : · c sunt sensibili. friabil.abdomen. Ign). people are MIND .DELUSIONS .DELUSIONS .animals . body is separated from · c se afl o persoan str in lâng ei sau în spatele lor ( Med) MIND . body is MIND . greu de piept nat .behind him. hipersecre ie de sebum. is MIND . .emaciation.body . otit cronic .thin . sau de sarcin (Crocus) CAP cefalee frontal sau temporal .body .coming in pieces. flatulen .immaterial.).DELUSIONS . she is.brittle.glass .lighter than air.DELUSIONS . ofensive cu miros putrid.pregnant. p r uscat.body is MIND . dup abuzul de ceai (Selen. îi cad sprâncenele în ½ extern .148- .DELUSIONS .separated . GASTROINTESTINAL (preferin e.body .people .DELUSIONS . aversiuni i agrav ri prezentate la generalit i) distensie abdominal . secre ii nazale posterioare.DELUSIONS . sinuzit cronic . secre ii purulente.DELUSIONS . veruci sau tumori pe fa .DELUSIONS . is MIND .people .DELUSIONS . corpul î i pierde materialitatea sau c este separat de spirit: MIND . is · c au sl bit. durere ca de cui înfipt în cap (COFF.beside him.body .delicate.continuity of body would be dissolved MIND .DELUSIONS . coriz în timpul defeca iei (sep ).DELUSIONS . cu aspect uleios al fe ei..pieces .she is made of MIND .DELUSIONS .body .body .

fibroame sau polipi uterini. stg.) transpira ie cu miros dulceag. erup ii în zonele acoperite. adenom de prostat . hipersecre ie de sebum. verzuie. transpira ie uleioas . deformate. RESPIRATOR astm bron ic ag. se treze te la 3 a.m. prostatit . NUCLEUL (Vermeulen): 1. cronic . leucoree abundent groas . UROGENITAL uretrit . insomnie. dup micul dejun (NAT-S).. de vreme umed polipi corzi vocale. transpir în zonele neacoperite (Bell. de praz. Masca. SOMN pe partea stâng . condiloame perianale. hirsutism. EXTREMITATI reumatism cu antecedente de gonoree. fisuri între degetele de la picioare. PIELE veruci sau orice fel de tumori cutanate. de ars. constipa ie cu dureri rectale violente. secre ie uretral cronic purulent . încarnate. . Sentimentul c sunt lipsi i de valoare.chist ovarian -stâng.- diaree: dup vaccinare. cu scaun exploziv.149- . pe t lpi. cu scaun care se retrage (SIL) sau cu senza ia de evacuare incomplet . condiloame genitale. rânced. ag. probleme unghiale ± casante..). Thuj. dup vaccinare. urât mirositoare a picioarelor. veruci plantare.. mor i. erup ii. dureri premenstruale ovariene pe p. puls. transpira ie abundent . vise: de c dere. i rece. de usturoi. galben -verzuie. jet urinar bifurcat. de miere. (Lach.

oglinzi. transpira ie abundent . Ceap (dorin . urât mirositoare a picioarelor etc. . nazal posterioar etc Med. Nit-ac. ag....nevoia de a performa in conditii adverse .Sulph Compara ii Lyc ± sl biciune interioar . Dupa Sankaran tema lui ar fi performanta si aparare pentru supravietuire.. Complementare Ars. Secre ii galben-verzui / verzi. The Substance of Homoeopathy. de vaccinare. condiloame i fibroame. Med. Morrison R. provocarea de a fi creativ . Sil. Desktop Guide of Materia Medica. Vithoulkas G. probleme unghiale etc. tumori etc. Staph ± se subapreciaz . Piele uleioas . Studies of Homoeopathic Remedies. Puls..150- .pentru a fi apreciat si a avea o pozitie de succes trebuie sa fie creativ si performant. Nat-s. 5. friguros. Nat-m. vesela. secr. condiloame.. rezerva i. de ceap . de aici anxietatea de anticipatie. 3. antiseptice.. Nat-m . ag de gr simi. s rat. Synoptic Materia Medica. Probleme unghiale. dorin pentru usturoi. germicide... Sabin..Vremea rece i umed agraveaz . care se retrage.închi i. rezerva i. circuite electrice.. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica. Veruci. Nit-ac etc Bibliografie: Boericke W. Sil ±lips de încredere în sine. Nat-s. Sankaran R. RADAR 8 ========================================== GRUPUL ARGENTUM ARGENTUM METALLICUM Argintul este un metal alb stralucitor cunoscut de 3000 ani BC. agg. Gibson D.M. proiecteaz o imagine compensatorie de putere. Merc-s. aversiune sau agraveaz ). 4. sa o apere de orice atac. conductori electronici.sensibili la muzic .. Aplicatii : fotografie.R. Are mare conductibilitate electrica si termica. 6.. . bijuterii.abilitatea de a se ocupa de ceva nou. The Soul of Remedies.. Essence of Materia Medica..2.. constipa ie cu scaun dificil. Toxic = argirie In homeopatie se foloseste trituratia de la care se fac dilutii. Sankaran R. Vermeulen F. carii dentare care apar foarte devreme etc.

cartilagii. etc si se apara prin ea. incredere. priceperea. schimb. invelit. presiune. cantaret. ACTIUNE . in vehicol. pret. performanta. paralizii. cantaretilor secretii mucoase gri. scriitor. totusi rezervat si inchis socuri electrice la adormire sau trezire SIMPTOME PSIHICE . piele palida.mucoase ± laringe si faringe mai ales . impotenta . Copil a fost fortat de parinti sa performeze. raguseala oratorilor. creativ. Se simte silit sa performeze. de catre preajma mai tarziu.anxietate pentru sanatate. cafea. senzatie de socuri electrice. tulburari de memorie. usor expulzate friguros agravat la soare anxios nelinistit. ten pamantiu. suport moral. vertij . ajutat din spate. ii slabeste puterea mintii si cea fizica. contractura. TDS cu polutii. cu timpul abandoneaza lupta si degenereaza profund. noaptea. aparare. sa-si demonstreze calitatile intelectuale. incurajat. MODALITATI Agravare : contact. exostoze craniene.Campul lui de actiune ar fi performanta intelectuala. predicator. stand aplecat.sistemul nervos ± contracturi. se apara prin intelect. senzatia ca inima se va opri urmata de tremuraturi si palpitatii . ( Vermeulen) CARACTERISTICI (Vermeulen) durerea creste treptat si dispare brusc laringe dureros. dureri in cartilajele costale. ii cade vocea. leucoree iritanta. ca o rana. cancer.151- . rezervat in atitudine .frica de inaltime. dezvelindu -se. la pranz. mentine controlul.femeie : anexita stanga. vascoase. asigurare. se stra duieste si face ce poate mai bine pana cand incepe sa cada. criticat. Trebuie sa straluceasca in societate. tristi nelinistiti. prolaps uterin.lipsa de incredere in sine compensata prin maniere fine. Cuvinte in discursul pacientului : aprobare. abia mai vorbeste. neliniste psiho -motorie . cu ochii adanciti. oase. talentele. responsabilitate.muschi ± crampe in extremitati.genital ± barbat :orhita dreapta . puterea creierului sau. la soare. BIOTIP : slab. convulsii. nou. multime . se exprima ca orator. recunoastere. anxietate de anticipatie. culcat pe spate. fetida. parestezii. Se simte slab in interior. articulatii . epilepsie. dureri articulare asa zis ³isterice´ = fara umflatura. cancer uterin. confuzie.dureri sfasietoare.grabit in mers si vorbit . cautator de greseli. Alternanta de ³sunt grozav´ ± ³nu sunt bun de nimic´. Performanta o simte ca pe o conditie a acceptarii sale de catre parinti la inceput. Ameliorare : la miscare. contracturi nedureroase miocardice agravat culcat pe spate. tendinta la ulceratii. de aici anxietate si furie. carii osoase . locuri inguste. injunghiat in spate.

slabiciune. greata.depresie taciturna sau excesiva veselie . secretii vasc oase. agravare la efort fizic . prolaps.uscaciunea gurii.inflamatia laringelui.cefalalgie stanga instalata treptat.furie deliranta dupa criza de epilepsie . carii osoase.agravare la soare SIMPTOME LOCALE . dureri articulare . exostoze. usor expulzate . epilepsie. tahicardie.prolaps uterin. cantitati mari -TDS : polutii.152- . epilepsie . blefarite.prurit ocular. raguseala. mai des .agravare ziua. Palladium ± ovar drept. cedeaza brusc .secretii mucoase gri. senzatia de oprire a inimii . la pranz .gastralgii arzatoare. anexita stanga . Stannum ± tuse razand .dureri osoase. saliva vascoasa.palpitatii. confuz .crampe. inflamatii ale cartilagiilor . carii osoase.. excoriatii . varsaturi acre.ingrosarea cartilagiilor. articulatii ³isterice´. reumatism articular. ametit. cancer uterin RELATII Zincum ± prurit ocular.deficit de memorie SIMPTOME GENERALE . borborigme . impotenta sexuala . vascoase .agravat culcat pe spate . gri.scaun moale. contractii in pulpe coborand INDICATII CLINICE Blefarite. exostoze. faringite. emaciere. tuse. laringite. diabet zaharat. ulcer.constrictii externe.mictiuni frecvente.senzatie de cap gol. strictura canalului lacrimal .coriza cu stranut. TDS. enurezis nocturn. convulsii. fara caldura vitala. secretii nazale fluente sau purulente gri .

restlessness 2. health about 2 ³ ³ ³ ³ . Puls. trembling 2 . cancer of. hoarseness 3. in bed 2 . 3.constriction external 2.emaciation 2. voice. pain bones of 2.taciturn 2. frequent 3 Male genitalia/sex .itching 2.cold agg 2 . loquacity 2. exposure to the 2 . lids 3. Platina.numbness 2 . interrupted 3. 3 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ . inflammation 2 Larynx . hurry 1 . lack of vital heat 2. exertion physical agg 2. weakness 2 . inflammation. discharge with 3 Throat ± choking 3. right 3.caries bone of 2. ideas abundant 1 Generals ± daytime morning agg.pollutions 2 Female genitalia/sex ± prolapsus 3.Urmeaza bine dupa Alumina. weakness 3 . convulsions 2. back on 2. mental exertion agg. twitching 2.stricture of lachrymal duct 2 Nose ± coryza 2. 3 .. empty 2 Eye .inflammation 2. e urmat bine de Calc. cartilages 3 . ulcers. cervix 1 Chest ± palpitation of heart 2 .. epileptic 3.lying agg 2. uterus.sun. inflammation 2.cartilages affection of 3.prostration 3. Sepia POSOLOGIE ± 6 X ± CM REPERTORIU Mind ± anxiety 2.side.pain 2.mucous secretions increased 2.memory. joints 3 . lost 3 Stomach . infants 2 ³ . uterus 2. burning 2 Bladder ± urging to urinate 3. left 2 . noon agg. children. exostosis 2.periodicity 3 Head ± pain 3.153- . gray 2 .

avioane. iluzii.m. psihic : abandoneaza afacerea chiar daca pierde tot. Daca nu gaseste iesirea poate avea impulsuri suicidare : fizic : se arunca p e fereastra. Planifica tot ca sa stapaneasca situatia. Lateralitate stanga. miasme multiple ± luetism. ridat. tulburari de coordonare motorie. nimeni nu -l ajuta. la furie cefalee. psora. durere de piept.agitatie anxioasa. ganduri tulburi. Este prins singur intr-o circumstanta capcana si cauta disperat calea de iesire. tuse. orice loc cu iesi rea blocata. alimente reci. in criza.BIBLIOGRAFIE ( valabila pentru tot Grupul Argentum ) Clarke J.ganduri stranii : daca va trece pe langa un colt de strada va cadea sau va face ceva rau . pareze mai ales ale membrelor inferioare . apar frici. MODALITATI Agravare : la cald.) si fizic cu anxietate. sta langa usa.154- . slabiciune . Orice situatie care pare o capcana il agraveaza : multime. culcat pe partea dreapta. grabit si nerabdator. ajunge la intalniri mai inainte.sistemul nervos : dezechilibru mintal ( Kent spune ca predomina tulburarile mintale intelectuale fata de cele emotionale ) (ce facem atunci cu anxietatea. obsesiile.H. fobiile. noaptea. dulciuri.T.mucoase : respiratorii. uscat.anxietate de anticipatie cu nervozitate tremuratoare . Jain Publishers New Delhi Kent J. Ameliorare : la aer curat ± ii place sa-i sufle vantul in fata. rinichi BIOTIP : slab.depresie anxioasa. Se teme ca va pierde autocontrolul si devine anxios. nu poate astepta. sicoza. la presiune forte.oase si cartilagii : necroze . deprimat agitat. tunele. halucinatii care-l framanta mai ales noaptea . SIMPTOME PSIHICE . digestive. inaltimi. la menstra. actioneaza impulsiv ca sa scape. Murphy. Tema sa dupa Sankaran este performanta in situatie de pericol brusc. febrilitate. spatii inguste. idei si actiuni fixe. slabiciune iritabila. Trituratie si solutie. genitale cu inflamatii cronice si tendinte ulerative . pe care le doreste. hipertiroidian si hiposuprarenalian. poduri. colturi de strada. Trebuie sa lupte singur. co mpulsiile care sunt tulburari afective ? n. anxios iritabil. ACTIUNE . A Dictionary of practical Materia Medica B. la baie rece. Scholten diferite lucrari pe internet Vital Quest Vithoulkas Materia Medica Pura ARGENTUM NITRICUM Nitrat de argint ± NO3Ag. altfel va fi renegat si dispretuit. Credinta ca este acceptat doar daca performeaza in timpul crizei. Lecture on Materia Medica Kent Plus Synthesis 7 Vermeulen. trebuie sa vada iesirea tot timpul.degenerescente parenhimatoase : ficat.

de alimente si bauturi reci .raguseala cronica a cantaretilor.eructatii zgomotoase imediat dupa masa .agravat la cald .vise anxioase. fotofobie intensa.impuls nestapanit de a merge repede .faringe rosu inchis cu secretie groasa si greu de desprins obligand la efort de degajare . oratorilor.irational in concluzii si actiuni .155- .timpul trece prea incet.doreste aer rece. cu tremor si slabiciune SIMPTOME GENERALE . regurgitari de alimente nedigerate. varsaturi . ameliorata la aer rece si legat strans la cap .constipatie cu scaune uscate .durere epigastrica rozatoare.limba cu papile proeminente. confuzie mintala .. greata. surditate . frica de inaltime. < la cald .convulsii precedate de o scurta perioada de agitatie.in situatii nespecifice) . treziri anxioase bruste .agravat noaptea .conjunctivita granuloasa cu secretie muco-purulenta. agravata dimineata obligand la tuse .diaree verde.cefalee congestiva cu senzatia de expansiunea craniului ca si cand ar exploda.slabiciune generala.acufene. este grabit. senzatie de infundare urechea stanga. hipoacuzie.senzatia ca o aschie de lemn este infipta in gat ( Nitri acid ) . diaree emotiva sau dupa masa . la menstra .dorinta de dulciuri care-l agraveaza.flatulenta marcata. de spatii inguste. fizica si psihica . baie rece . pe strazi inguste are impresia ca va fi strivit.tendinta la hemoragii .vertij la vederea unor cladiri inalte agr.agravat culcat pe partea dreapta SIMPTOME LOCALE . spumoasa.deficit de memorie. epilepsie la frica.frica de multime.impuls de a se arunca de la inaltime .de inchiderea ochilor. varf rosu si dureros . de poduri. cu aspect de spanac tocat. gaze zgomotoase si fetide la scaun . vrea sa termine lucrul inainte de a incepe . frica de moarte in situatii fixe fobice(Ac.

palpitatii agravate culcat pe dreapta. uretrite la barbat .. fetida.excitement. place cannot pass. parestezii. ulcer cornean.alb. la emotie. flatulenta.156- . pareze. hipertiroidism.ciclu menstrual neregulat. epilepsie. fobii. astm nervos .self-control. ulcerat. ameliorate plimbandu -se la aer rece .slabiciune in membrele inferioare cu tremuraturi. certain 2 . ulcer gastro duodenal. crossing a bridge or place. of 1 . oftalmie purulenta. paralizii INDICATII CLINICE Tulburare anxioasa.fear.incontinenta de urina zi si noapte . coree. conjunctivita granuloasa. hurry to arrive for appointed 3 ³ walking while 3 .anexita stanga .anxiety 3 time is set. RELATII Complementar : Lyc.hurry time. gastrita hiperacida. obsesii. diaree verde cu flatulenta in entero-colite. leucoree. sanguinolenta . laringita cronica a cantaretilor si oratorilor. Incompatibilitate : Coffea REPERTORIU Mind ± ailments from anticipation 3 ³ . sange negru cu cheaguri cu senzatia de apasare abdominala .. impotenta sexuala. aerofagie.Ver. Ars.³ . afectiuni medulare. corners of houses project so that he fears he will run against them while walking in the street 2 Mind ± delusions.. delusions. forsaken is 3. tremuraturi.tuse la notele inalte. tulburare depresiv-anxioasa.high places agg 2 . la mirosul de tu tun. of losing 2 .impotenta sexuala. ataxie locomotorie.col uterin tumefiat. mur. paraplegie. despised he is 3 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ .leucoree alba. narrow places. tulburare afectiva bipolara. Antidot : Natr. anticipating events. dizenterie. 3 . galbuie. meteorism. uretrite. when 2 . in 2 . lest he fail 2 . diaree la emotie. if a 2 Generals ± night agg. eroziune de col uterin.alb. coit dureros .delusions.undertakes nothing.

dor de casa Tema : ocrotirea artelor cu scopul de a se arata special. > de tuse. : conservator. sfasiere in degetul mare Murphy : dorinta de vin. simpatetic. astm. cefalee la ora 16. cardiopatii ARGENTUM MURIATICUM Ag Cl.157- . ARGENTUM IODATUM Ag I. Indicatii clinice : faringo-laringo-traheo-bronsite. atacuri de sufocare. .hemorrhage 2 Head ± pain 2 Stomach ± eructations 3 nausea 3 vomiting 3 ³ . care-l agraveaza.durere violenta in fosa suprasternala si retro manubriul sternal la intoarcere intr -o parte . impresia de gat zgariat. sweets. idei fixe. mai ales in picioare Indicatii clinice : angina pectorala. singuratate. nu poate articula decat un cuvant odata. spatii inguste. agg. calator.respiratie dificila. politicos arogant. Are relatii profunde. Mictiuni imperioase.durere constrictiva arzatoare in gat. crampe dureroase. Iritabil agravat de umilire . Este sensibili la critici.convulsions 2 epileptic 3 . tresariri.: comunicativ. crampe. Intepaturi si contracturi maxilarul superior drept si pleoapa dreapta.pain 3 burning 2 Abdomen ± distention 3 Rectum ± diarrhea 2. Tresariri fata externa coapsa stanga si condilul intern cot drept. ocrotitor al artelor si ideilor Phos. tuse spastica. fata si limba foarte rosii .food. scurta. durere constrictiva tampla stanga. moarte. ARGENTUM PHOSPHORICUM Scholten : Arg. tuse spastica. 3 . sa arate ce talentat este. Frica de inaltime.weakness 3 . continua. desire 3. uscata.³ ³ ³ ³ ³ . spasm de esofag. Vermeulen : durere frontala presiva < aplecat.warm agg. stool green 3 flatus 3 Chest ± palpitation of heart 3 Extremities ± weakness 3 ARGENTUM CYANATUS Ag CN. sa tina discursuri. 3 . se vrea centrul a tentiei. < aplecat. Are prieteni artisti. intelectuali superiori. intuneric. tunet e. pasionate. Simptome comune ambelor elemente. boala. adenopatii ganglionare. fulgere. prietenos. mandrie ranita. Clarke relateaza cazul unei femei intoxicate cu cianat de argint: .

Evolutia patologiei pe stadii Chiar din primul stadiu. Pe masura ce patologia avanseaza. ei isi propun teluri inalte si vor sa fie cei mai buni. Roger Morrison ne atrage atentia asupra convingerilor religioase profunde ale acestui remediu. Dificultate de adormire. Punctul slab es te reprezentat de nivelul emotional. fiind prea seriosi si muncitori. de aceea. dat fiind ca laudele reprezinta o adevarata hrana emotionala. Nu mai au nici o bucurie . Pentru ei. este foarte important sa fie apreciati si chiar adulati. Aurum imprima asupra organismului ideea de autodistrugere. se observa o stare de insatisfactie fata de viata in general si de relatiile interpersonale in special.158- . devin tot mai autocritici. Dujany face urmatoarea remarca: aurul poate servi pentru a cumpara dragostea. de parca viata lor se deruleaza pe fundalul permanent al unei muzici triste. sare Aversiune pentru grasimi. trebuie sa putem identifica din timp caracteristicile remediului. Accepta cu usurinta afectiunea altora. cea mai buna strategie terapeutica este aceea de a preveni starea finala de depresie tip Aurum si. Ameliorat vorbind. inghetata. bauturi reci. Pe masura ce patologia avanseaza. luminoasa a vietii. dar nu sunt in stare sa o ofere. somnambulism.tablou mental Dupa George Vithoulkas. ele se vor fac e simtite prin oscilatiile dispozitiei. pentru ca isi cunosc valoarea intrinseca. peste. prea mult aur indeparteaza iubirea. buna lor parere despre sine este cat se poate de justificata. agravat in intimitate Boericke il considera un bun remediu in edeme. . cu accente frecvente de tristete. la o persoana in ace lasi timp bine crescuta si manierata. se joaca cu cuvintele. ambitioasa si foarte preocupata de cariera. pentru emotiile lor fragile. sentimentele negative sunt tinute sub control. dar isi imagineaza ca a pierdut iubirea celor apropiati. ambitiosi la scoala. pana cand ajung sa se considere total lipsiti de valoare. in acest scop. Cu timpul. Putem recunoaste tipul Aurum datorita seriozitatii si a sobrietatii excesive. individul Aurum este insetat de iubire. nimic nu ii mai intereseaza. capabili. ei fiind cu adevarat valorosi. adesea primii din clasa. Intr-adevar. Pentru homeopat. din etape premergatoare. ========================================== AURUM METALLICUM Trasaturi esentiale.Doreste dulciuri. desi au intelectul foarte puternic. inteligenti. Ameliorat de cafea. Dar. De obicei. carne. R. nu isi mai gasesc nici o placere in contactele sociale si emotionale. a caror afectiune o dorea. dar paradoxal. fiind reprimate. Existenta lor este prea sobra. cu dorinta de a practica diferite forme de meditatie. ajung sa isi piarda senzatia de placere si sa ignore latura placuta. ideea centrala a remediului este depresia si dezgustul de viata. prin analogie cu aurul care este un metal pretios. buni de nimic! Copiii Aurum Parintii ii descriu si pe ei ca fiind introvertiti si seriosi. Vulnerabilitatea lor emotionala se manifesta prin efectul exagerat pe care il au criticile asupra lor. in care pofta de viata si capacitatea de a simti bucuria incep sa ii scada. O alta convingere puternica a persoanelor Aurum este si aceea ca sunt destinate sa ocupe o pozitie inalta in viata. isi vor face tot mai multe reprosuri. fructe. condimente. Initial. de anihilare si moarte.

remediu antisifilitic ameliorat: . Uneori. prin care este evitat disconfortul vietii emotionale. dulciuri. paine. mai plini de inc redere. se remarca si inversul acestei situatii. throwing height. himself from a 4 Alcoholism 2 Music amel. al congestiei si induratiei locale.high places 1 . pot s a se arunce de la etaj. desi nu injura. pacientul . desi deprimat.heart disease 2 Apecte generale. toti considera ca nu existau nici un fel de motive pentru un gest disperat. melancholia 2 Loathing of life 3 Suicidal disposition 4 Suicidal disposition. vor avea sentimentul ca au esuat in viata si ca au cr eat doar impresia ca sunt buni. spune lucruri foarte dure celor din jur. In acest caz. he has 3 Fear ± failure. preferinte alimentare si modalitati Prof. Vor deveni foarte sensibili chiar la remarci intamplatoare si pentru cel mai neinsemnat cuvant sau alt motiv.seara. Se vor simti incapabili sa isi mentina preocuparile si vor considera ca nu mai au nici un drept sa traiasca. 3 Industrious. o adevarata moarte in timpul vietii. Exista si o alta varianta de Aurum. In cele din urma.159- . cu agravarea depresiei seara. munca devine supapa lor de siguranta. tensiunea emotionala le mai scade si se simt mai bine. dar dupa apusul soarelui. ceea ce ii mai alina suferinta. pacientul Aurum se va manifesta prin iritabilitate si furie. of 2 . vara agravat: . Pacientii se simt mai nemultumiti si nesiguri in timpul zilei. Acesti pacienti ating cea mai profunda stare de depresie de care este capabila fiinta umana. friends. Cu cat incercarea de reprimare a sentimentelor negative esueaza. Tot acum.Tot in acest stadiu. apare ameliorarea generala seara. Simptome de repertoar: Religious affection 2 Religious affection. cel foarte moral si religios. neglected his duty. lapte. has lost the affection of 2 Delusion. el poate parea insensibil. Interesant este ca nimeni din anturaj nu si-a putut da seama pana atunci de profunzimea suferintei acelei persoane. ci se roaga pentru mantuirea sufletului. nu se mai gandeste la autodistrugere. boala ia un alt curs. plin de cruzime. Bungetzianu il caracterizeaza ca remediu al depresiei. mania for work 3 Delusion.noaptea ( mai ales durerile osoase ) dorinte alimentare ± alcool. In aceasta noua etapa. Se roaga si plange ore in sir. in aer liber. delicatese(produse de patiserie) aversiune: carne . al durerilor osoase si al aterosclerozei.

dureri de cap atat de intense. ca unica posibilitate de a scapa de ele Ochi ± hemianopsie ± nu vede jumatatea de sus a campului vizual Nas . pericardita. testicul ectopic. la femei. agravate noaptea Somn geme. nux-v. 2005 Bungetzianu Gheorghe. cu valuri de caldura si pulsatii vizibile ale carotidelor.ed. Bibliografie Dujany Ruggero ± Manual practic de homeopatie. dureroase Cavitate bucala si gat ± Carcinom la nivelul limbii sau gatului. Polirom. incat se gandeste la sinucidere. agravate noaptea senzatia ca inima e stransa de o platosa cardiopatie reumatismala. Extremitati . cu forme severe de sinuzita ± nari ulcerate. plat. nat-m. ign. Genital . endocardita. dureri reumatice migratorii psoriazis Comparatii cu alte remedii nat-s..obstructie nazala. 2001 . striga in somn insomnie cronica severa cosmaruri. ed. ed. Tao. Buc. Chirila Pavel ± Manual de homeopatie. necoborat. Iasi. fibromatoza uterina Piept ± angina pectorala agravata seara. merc.- sete pentru apa rece Simptome locale reprezentative Cap. palpitatii violente.160- . ca de branza veche.care este simtit si de altii Abdomen ± hernie inghinala la copii Ap. Medicala.. cancer testicular. miros fetid al cavitatii bucale.remediu principal pentru patologia testiculara si de epididim. psor. Buc. 1983 Morrison Roger . profunde.Ghid practic de remedii homeopatice.dureri osoase sfasietoare.

in caz contrar .ro/Curs_06. London. Desi . Prof. Hahnemann a descris 3 miasme PSORA.Vithoulkas. care viciaza judecata . Homoeopathic Book Publ. inhibitia) = PSORA -HYPER (excesul. 1992. eroziuni -la nivel psihic =violenta .( afectare profunda a organelor ) CARACTERISTICILE SIMPTOMELOR LUETICE MENTAL mentalitate distructiva. Galesanu Am putea defini miasma ca acel principiu invizibil.al excesului sau al distructiei . Haarlem. dinamic si potrivnic. SICOZA si LUEZA .. Merlijn Publ. Staphysagria. numai 3 : -HYPO (defectul. CONVOCAREA a 6-a ( 19-20 MAI 2007) http://www. care intra in sistemul unei fiinte vii producand un stigmat asupra constitutiei si care poate fi eradicat printr-un tratament antimiasmatic . ed. Conium . excitatia ) =SICOZA DYS (devierea . nu vorbeste despre problemele sale sau raspunde monosilabic .Lachesis. Belladonna. Arsenicum album. M. 3. ca o c onditie care se poate agrava sau ca o predispozitie constitutionala .in sensul lipsei . ulterior s-au descris si alte miasme . Synoptic Materia medica. (manifestari vizibile atat in alterarile organelor cat si in anomaliile manifestarilor psihice ) Psora perturba nutritia Sicoza obliga la acumulare de deseuri ce ar trebui eliminate Lueza evolueaza spre distructie si degenerescenta Trebuie mentionat ca patologia medicala din zilele noastre este preponderent trimiasmatica . George ± Esenta Materiei medica. M. Bromium .Dr.homeopatia. isoscel sau scalen ) LUEZA inseamna : -la nivel fizic =distrugere (de la piele pana la oase ) : ulcere . vol. 1995 Vermeulen Frans.Dr. Galesanu y Luesinum .161- .Dr.Phosphorus. George ± Materi medica viva. aceste 3 miasme clasice isi gasesc echivalentul in alterarile functiilor celulare. care va genera cu siguranta diferite afectiuni . memoria si acuitatea intelectului introvertit . degenerarea ) =LUEZA Miasma trebuie inteleasa in totalitatea ei ca o adevarata boala cronica .Dr. Adrian Dumitrescu y Materia Medica . D. care sunt . lipsa .htm y Miasma Luetica . Perez spune pe buna dreptate ca lueza este manifestarea care afecteaza puterea de conservare a speciei . Pavlovschi y Materia Medica . acumularea. distructia . Ileana Rindasu y Medicamentul homeopatic LUEZA . fisuri . Nederlands. miasma va persista de-a lungul intregii vieti a persoanei si se va transmite generatiei urmatoare .Dr. cu componenta variabila a celor 3 miasme (comparabil cu un triunghi fie echilateral. clar . agresivitate fata de sine si fata de ceilalti . necroze . 1997 Vithoulkas. Moldogrup Iasi.

necroze . idei fixe . golita de orice realizare sau intelegere -nemilosi . argumente lipsa de incredere in sine . chiar pentru responsabilitati obisnu ite ) inabilitate pentru gandirea logica (matematica ) nu sunt interesati de munca lor ganduri de sinucidere persistente ( nu mai exista alta cale de iesire decat sinuciderea si dese ori o pun in practica ) anxietate agravata noaptea. ulcere. caldura patului ) la malul marii si calatorie pe mare Ameliorare De la rasarit pana la apusul soarelui Prin eliminari anormale La rece ( iarna . distructiva melancolie si depresie profunda manifestari de autoagresiune GENERALITATI -tendinte melancolice . cu ganduri chinuitoare cruzime tintita.162- . violenti (nu au simpatie sau mila fata de nimeni ±inclusiv fata de ei insisi ) aversiune la companie . corozive . degenerescente -malformatii-secretii groase. distructii . suicidare -displazii. depresive . atat de ei insisi cat si de ceilalti ) memoria afectata ( foarte uituc. neinfluentate de explicatii . nu au incredere nici in altii mare neliniste si agitatie sterila.noaptea prin eliminari naturale caldura ( vara. gangrene -aritmii modalitati : Agravare . agresiune corporala . distrofii . putride (tendinta supurativa ) -fisuri. criminal cu sange rece (tocmit ) furie violenta . aplicatii reci ) . dorinta de singuratate ( mare dorinta de a scapa . distructivi .- dificultate in intelegere si exprimare (pot fi si geniali ) incapatanat.

de nesuportat: unilaterale.) -ulcere corneene -cataracta -dezlipire de retina -dureri cu caracter de carne vie -pleoape rosii .La schimbarea pozitiei CAP -par gras . hipermetropie ) -deformari . bazale sau lineare insotite de senzatia de banda stransa in jurul capului agravate noaptea si la cald ameliorate de dimineata pana seara (revin ) ameliorate de aplicatii reci si de miscare OCHI -modificari de refractie ( miopie . anizocorie . persistente .163- . fetid si fisuri -alterarea acuitatii auditive pana la pierderea auzului -agravarea caracteristica a luezei NAS -leziuni degenerative si ulcerative ale narinelor si septului . cu scoame -intoleranta la lumina artificiala -agravarea simptomelor oculare noaptea si la caldura URECHI -lungi -otita medie cu scurgeri purulente ce complica o raceala sau bolile eruptive -otite ulcerate -otite complicate cu mastoidita ( modificari degenerative ale osului ) -degenerare si distructie a oscioarelor urechii (tuberculinism ) -dureri cu caracter arzator . devieri ( strabism . sfasietor -exema retroauriculara cu puroi gros . aglutinat . cu miros fetid sau metalic -tendinta la cadere a parului in suvite ( la tample si in special in vertex ) -parul din barba sau genele pot prezenta crestere spre interior -dureri de cap dure . exploziv . ulcerate .

-distructia septului nazal ( nas plat sau concav ) -cruste groase verzui . negre sau maron cu miros ofensiv . se refac frecvent dupa desprindere -respiratie urat mirositoare -simtul mirosului diminuat . fisuri adanci RESPIRATOR -gat dureros . Tub ) -modificari structurale ale arcului dentar -dinti neregulati ca forma si ca ordine a aparitiei -dinti supranumerari sau lipsa -eruptie dentara complicata cu diaree . profunda si sparta . pastreaza amprentele dintilor -foetor oris extrem de ofensiv -abcese dentare cu saliva putrida -pierderea dintilor -margine zimtata a incisivilor (Med . amigdalite . cleioasa. ridata -transpiratia fetei si capului curge in picaturi -acnee severa . flegmon retroamigdalian -ulceratii pe tot arborele respirator -senzatie de carne vie in gat si amigdale -simptomele respiratorii se insotesc de disfagie si dispnee -voce ragusita . cenusie . convulsii -gingivite supurate . ulcerate . parodontoza FATA -grasoasa .164- . aspra . pierdut sau pervertit GURA -ulcere ale cavitatii bucale -leucoplazii -malformatii (keilopalatoskizis . distructiva . piele rugoasa pometi evidenti . keiloskizis ) -saliva groasa . buze groase . de cupru ) -limba umeda . false membrane -amigdalite grave . ulcerat .formeaaza filamente lungi -gust neplacut in gura (metalic .

165- § lucruri indigeste (creta . ulcer varicos -senzatie de greutate sternala .-tuse latratoare scurta . HTA grava ) -dilatatia aortei .) . scleroza pulmonara CARDIOVASCULAR -endocardite bacteriene ulcerative -degenerari valvulare -anomalii congenitale -puls neregulat . uneori paroxistica -expectoratie fara gust pregnant . sfasietoare -agravare la amidon ( feculente ) -dorinta mare de bauturi si hrana rece stimulente (cafea . cu mucus purulent sau bucati de mucoasa intestinala . ardezie . Noaptea si la caldura STOMAC -ulcer .rupturi vasculare (AVC ) -vene varicoase . cancer ulcerat -dureri gastrointestinale arzatoare . scleroza . vascoasa . agrav. in filamente -dispnee in pozitia culcat . coronarite . noaptea -abces pulmonar . ciroza -dizenterie cu sange si puroi -rectocolita ulcero-hemoragica -cholera infantum -peristaltism intestinal pervertit -scaun negru . . tutun alcool in exces ) lapte ( nu il asimileaza ) alimente extrem de condimentate -aversiune pentru carne si hrana animala (doar extrem de condimentata ) ABDOMEN -degenerescenta grasa a ficatului .. explozive . ofensiv . aritmii -infarct miocardic -arterioscleroza (arterite obliterante .

eroziuni de col . invadante -ulceratii .escare . cu urme de puroi .gangrene . nastere de copii morti sau cu malformatii ) -apetit sexual violent . fistule -apendicita flegmonoasa . zace dimineata in patul ud ) -toate malformatiile (fimoza . coroziva (agreseaza zonele de contact ) -enuresis total inconstient (nu se trezeste .166- . coroziv. carbunculi -necroze . genitale -infertilitate (azoospermie ) PIELE -supuratii . invadante ale org . furuncule .. cu miros ofensiv si metalic neregulate in cantitate si frecventa insotite de frici si depresie -infertilitate (avorturi spontane . hemoroizi cu scurgeri putride . rectale . fisuri . perforata -fisuri anale .-abcese perianale . Rinichiului si vezicii -pielonefroza -distructii si fibrozari ale parenchimului renal -stricturi uretrale -carcinom invadant de prostata -urina rosiatica . gangrena URINAR -tumori cu aspect distructiv sau degenerativ la niv. ofensiva -displazie de col uterin dureri abdominale arzatoare si explozive -menstre flux profuz . sadism B-apetit sexual pervertit (chiar pt. moartea fatului in uter . para. putrida . Animale ) -erectii puternice si dureroase chiar fara dorinta sexuala -tumori ulcerate . ulceratii .rinichi in potcoava . necroza -ulcere cutanate nedureroase si nepruriginoase -abcese . supranumerar ) GENITAL F ±tumori ulcerate . vagin -leucoree coroziva .

din ulceratii cu baza cadaverica -transpiratie ofensiva . palme si talpi ) -cancer de piele ulcerat sau necrozat -alunite ulcerate si cu smocuri de par -eruptiile luetice apar in jurul articulatiilor si pliu rilor de flexie. se rup usor -concave ( ca o farfurie ) . Noaptea .-fisuri adanci pe piele (in sp.167- . PES -deformari si atrofii musculare -ulcer varicos . la caldura . grupate circular -eruptii de culoarea cuprului sau sunca cruda . percutie . arterite . iarna si la schimbarea pozitiei ) -degenerari musculare cu paralizii -slabiciunea membrelor prin afectarea severa a functiilor nervilor si muschilor -MS .J. depresie -scurgeri putride. ce agraveaza toate simptomele UNGHII -subtiri (ca de hartie ) . gangrene SOMN -caracteristic: leganarea capului dintr-o parte in alta in timpul somnului -insomnie prin idei chinuitoare si depresie severa -insomnie totala (remediul noptilor albe= Luesinum ) -somn afectat la malul marii . carii si necroze osoase -osteomielita cu distructie osoasa urmata de sequestrum -metastaze maligne osoase -ulcere si gangrene osoase -dureri in oasele lungi (agr.ziua . se indoaie . transpiratie si amel.H. vara . ofensive. datorita transpiratiei BIBLIOGRAFIE 1. evoluand spre ulceratie -supresia pielii determina tulburari nervoase (lipsa de concentrare . presiune . Allen The cronic miasms 2Proceso Ortega Note despre miasme 3Subrata Kumar Banerjea Miasmatic Diagnosis .atingere . invers in sicoza (bombate ) -panaritiu EXTREMITATI -fragilitatea oaselor .

LUESINUM - Dr. Adrian Dumitrescu Istoric i esen a remediului: Este nosodul sifilisului, util în cazurile cronice cu reactivitate sc zut i când remediul corec t ales nu amelioreaz decât par ial, mai ales când exist o tendin ereditar c tre alcoolism sau c tre miasma sifilitic . A fost folosit în cancer, tuberculoz , tipuri severe de neuroartrit , diverse tulbur ri mentale i paralizii. Agravarea nocturn a tuturor simptomelor înso it de o extrem nelini te fizic indica ii pentru remediu. i mental cu intens iritabilitate sunt

Extrem prostra ie i oboseal diminea a la sculare (Lach). Dureri de la apusul pân la r s ritul soarelui care cresc i descresc gradat. Din aceast cauz îi este groaz de venirea nop ii. Fric intens , nejustificat , ira ional în ceea ce prive te s n tatea dar mai ales fa de boli infec ioase i germeni patogeni cu dorin de a se sp la des pe mâini (de zeci de ori pe zi ± Mind ± washing ± desire to wash hands ; always washing her : Syph (2), Med (2), Lac-c (2) , Sulph (2), Nat-sil (2). Nesiguran care îl face s verifice de mai multe ori un lucru pe care l -a f cut (ex : dac a închis gazul sau u a de la intrare). (Mind-checking-twice or more ; must check (ars, carc, syph, nat -m). Ac ioneaz la nivelul nervilor, mucoaselor i oaselor. Ulcera ii la nivelul gurii, nasului, genitale i ale pielii. Abcese recurente. Mental: ANXIETATE ÎN PRIVIN A SÃNÃTÃ II. Ipohondru. DISPERAT CÃ NU SE VA FACE BINE (Mind despair of recovery: Calc (4), Syph (3), Ars (3), Coloc (3), Alum (3). Tendin a de a verifica ce a f cut într-un mod obsesiv.. FRICÃ DE INFEC II I BOALÃ. NEVROZÃ OBSESIV-FOBICÃ. Aversiune la murd rie. Comprtament compulsiv de a se sp la pe mîini. Nu d mâna cu tine sau dac o face se duce s se spele. Supersti ios. Simte c înebune te. Apatie i indiferen fat de persoanele pe care ar trebui s le iubeasc (Sep, Ph-ac). Apatic i depresiv, foarte iritabil i plâng cios. Râde sau plânge f r cauz . Pierdere a memoriei dar î i aminte te tot ce s-a întâmplat înainte de a se îmboln vi. Nebunie. Nebunie sifilitic . Generalit i: AGRAVARE NOAPTEA; DE LA APUS LA RÃSÃRIT. Agg. între 2-4 a.m. Agg. la malul m rii. - 168-

Amel. de mi care lent . DURERI OSOASE, agg. noaptea, mai ales la nivelul oaselor craniului I al oaselor lungi. Carii osoase. Deform ri congenitale. Malforma ii anatomice (tr s turi faciale cu distorsiuni: palatoschizis, strabism). ALCOOLISM. Nevralgii cu dureri care cresc i descresc lent. (Generals - pain - appear gradually ± disappear, and-gradually : Plat (3), Stann (3), Syph(3)). Nanism. Nou n scu i care încep s plâng imediat dup na tere. Ganglioni m ri i. Dorin de ALCOOL sub orice form . Cap: DURERI OSOASE , agg. noaptea, amel. de c ldur . Cefalee sifilitic cronic (Aur, Sil, Kali -bi, Nit-ac). Marcat iritabilitate în timpul durerilor de cap. Dureri liniare de la tâmpl la tâmpl sau de la ochi c tre posterior Dureri deasupra ochiului drept. Dureri care merg pe traiectul suturilor (calc-p). C derea p rului, alopecie. Ochi: Ochi aglutina i diminea a: Eye agglutinated morning (Arg-n (3), Calc(3), Sulph(3), Med(3), Graph(3) ,Rh us-t(3), Clem(3), Carb-s(3)). Strabism. Diplopie vertical (vede imaginile una sub alta). Inflama ie cronic , flictenular , recurent a corneei. Puncte pe cornee. Afectare continu a stratului epitelial al corneei. Oftalmia nou-n scutului. Pleopape umflate. Atrofie de nerv optic. Irit . Paralizia mu chilor ochiului. Fotofobie, ptoz . Ureche: Surditate f r nici o cauz detectabil înso it de nervozitate crescut i ca exie. Depozite de calciu la nivelul timpanului. Abces al urechii medii. Degenerare a oaselor urechii medii, de origine sifilitic . Otoree cu eliminare iritant , apoas sau purulent (Kali-s). Nas: - 169care da u insomnie sau delir noaptea.

Nas în a (cu r d cina nasului pr bu it ). Degenerare a oaselor nasului, perfora ia septului nazal. Carii. Cancer. Sinuzit . Secre ii retronazale cronice. Dureri la inhalarea aerului. Sfor it. Eliminare nazal groas , fetid , verde-g lbuie (Kali-bi, Puls). Ozena cu elimin ri fetide galben-verzui. Fa : Tr s turi faciale distorsionate. Palid, ridat cu aspect b trânicios. Paralizie de o singur parte, cu vorbire dificil . Asimetrie facial cu vorbire i mastica ie dificile (Caust). Fascicula ii musculare. Nevralgii agravate noaptea. Gur : PALATOSCHIZIS. Saliva ie abundent care iese din gur , agravat noaptea în somn. Ulcera ii cu senza ie de usturime i arsur . Cancer. Din i deforma i. Din ii se cariaz la marginea gingiilor i se rup. Au form de cup , cu marginile zim ate i converg spre vârf (Staph). Afazie. Paralizie a limbii. Limb cu cr p turi adânci i lungi în centru, cu ulcera ii arz toare. Gât intern: Afonie înainte de menstrua ie. Hipertrofie cronic a amigdalelor cu tent sifilitic . Dureri în gât dup b uturi reci. (throat pain drinks cold ± Syph (3), Lyc (2), Sulph (2), Sabad (2). Stomac: Vomit timp de s pt mâni sau luni datorit unor eroziuni superficiale la nivelul mucoasei gastrice. Great . Pirozis cu durere i senza ie de inflama ie ce iradiaz de la stomac pân la gât (Iris), care provoac tusea. Abdomen: Durere sau discomfort profund în abdomen. Senza ie de c ldur intern în regiunea hipogastric . Durere în regiunea inghinal dreapt , urmat de adenopatie. Rect: Constipa ie rebel , cronic . - 170-

Rectul pare obstruat din cauza stricturilor (ca i cum ar avea stricturi). D up clism apa se evacueaz cu dureri mari ca de travaliu (Lac-c, Tub.). Fisuri la nivelul anusului i rectului (Graph(3), Nit -ac (3), Thuj (3),Rat (3), Sep (3), Mur-ac (3), Cham (3) ; Nat-m (2), Petr (2). Prolaps rectal. Rinichi: Urineaz mai bine când st în picioare (Sars (3)). Genital masculin: Inflama ii i forma iuni nodulare la nivelul testiculelor i cordoanelor spermatice. Genital feminin: Leucoree abundent , care îmbib tamponul i trece prin el. Iritant fi înso it de dureri ovariene i prurit genital. Leucoree la feti e mici. Menstrua ia are miros de carne putred . Ulcera ii labiale, ale vulvei i dureri ovariene. Sâni durero i la atingere i în timpul menstrua iei. Respira ie: Astm cronic, agravat noaptea între 1-4 a.m, pe timpul verii, la vreme cald Astm cu wheezing i ronhusuri (horc it) (Ant-t). Dureri ascu ite (lancinante) de la baza inimii la apex noaptea. (de la apex la baz ± Med ; de la baza inimii la clavicul sau um r ± Spig). Spate: Deform ri ale coloanei vertebrale, scolioz . Dureri de spate i de rinichi, agravate noaptea dup ce urineaz . Dureri la nivelul coccisului cu senza ia c este umflat, agg la stat în fund. Piept: Durere i senza ie de presiune încât simte c nu mai poate respira. Extremit i: DURERI OSOASE agravate NOAPTEA, la c ldura patului, ameliorate de comprese reci. Sciatic , < noaptea i > c tre r s rit. Osteosarcom în centrul tibiei. Dureri cu senza ie de rece în picioare. Ulcere cronice. Ro ea i r ni între degetele de la picioare (Sil). - 171i umed i în timpul furtunilor. i urât mirositoa re, agravat noaptea. Poate

Erup ii pustulare pe diverse zone (Ant-c. Secre iile fetide de la nivelul urechii intr în aceia i cat egorie. Erup ia tipic este sub form de pete ar mii dar include multe alte forme. care ca i Sulph restabile te somnul pacien ilor. Mare nelini te noaptea. Insomnia este per se o indica ie pentru Syph. La nivelul nasului ulcera iile au baze de culoare gri -cenu iu i pot produce cele mai agresive forme de ozen cu secre ii fetide. Senza ii particulare: ca i cum ap sau ulei fierbinte i-ar curge prin vene toat noaptea. Se treze te între 2-4 diminea a i nu mai poate s doarm dup aceea. Sulph). Sulph. Rhus-t. cu miros nepl cut. Sistemul ganglionar poate fi afectat în întregime iar nutri ia i asimilarea sunt deficitare. (sau dup miezul nop ii ± pân la 6 a. Imediat dup agravarea nocturn se ine cont de ULCERATII (gur . Lac-c. brun-ro cate pe tot corpul. nevralgiile i durerile de cap.m. î i simte limba ca paralizat . ca i cum din ii i s-ar mi ca. Merc. Piele: Erup ii ar mii.C. Nit-ac. nas. ca i cum i s-ar desprinde vertexul. Aur. Allen spune : « Pacien ii sifilitici care au avut ancru tratat local (supresat) i care au suferit dup aceea ani de zile de probleme cu gâtul i pielea s-au vindecat cu Syph ». ca i cum ar înebuni sau ar paraliza. Rat. Remedii complementare: Med. Constipa ia rebel cronic (ani de zile) poate fi vindecat . genital. .).Somn: Insomnie. ceea ce duce la o emaciere extrem . Ulcere cutanate mai ales la nivelul picioarelor. Irita sifilitic sau reumatic a fost vindecat cu acest remediu. Remedii similare: Ars. astmul bron ic. tusea cu < noaptea beneficiaz de Syph.i in piciorul într-o pozi ie anume. chiar i pemfigus -ul.172- . Clinic i Cazuri: Oftalmia cu dureri i pleoape care se lipesc în timpul nop ii. Abcese sau furuncule recurente (Sulph). imposibil s . piele). remediul ac ioneaz pe toate orificiile corpului. H. Abcesele i furunculele recurente reprezint un mare Key-note. Erizipel care se mut din loc în loc. Merc.

iritabilitatea a disp rut i a început s doarm bine. temperament sanguin. Wildes a vindecat cu Syph 1M un bibliotecar care de mai multe luni suferea de o durere de cap deasupra ochiului drept cu iradiere spre posterior. sunt mai ales functionale. cu torace ingust . Personalitate : sistematizati si organizati Fosforul este un constituent mineral esential in scoarta terestra. foarte intens i ascu it. entuziasmului si generozitatii firii sale. A administrat Syph 1M ceea ce a dus la apari ia pe întreg corpul a unei erup ii în form de pete -petice . vizibile la tipul sensibil. Dupa Sankaran : Randul 3 : Äimi lipseste identitatea. Frecvent constitutie phosphorica. Un b iat de 4 ani avea o erup ie cronic . toracelui. relatii sau performanta. c prurigo este infec ios i c seam n cu unul din primele stadii ale leprei. Radar key-notes. buzelor. frun ii i scalpului. dar cine sunt ?´ Coloana 15 : structura erodata. Peste 6 s pt mâni a ap rut la nivelul sprâncenei drepte o eczem galben care s-a extins mult la nivelul scalpului i inferior pân la baza aripa nasului. pielea palida. plaman. datorate intoxicatiei acute sau cronice. Poate fi un adolescent obosit pentru ca a crescut prea repede. El s-a ghidat ( inând cont de simptomele generale) i dup faptul c pacientul avea la nivelul coapsei o pat de erup ie de m rimea unei monezi asem n toare cu lepra. s recupereze în greutate i sa aib poft de mâncare. oxigenoid . trasaturile sunt trase. Bibliotecarul avusese sifilis cu câ iva ani mai înainte. fata s-a acoperit o treime cu cruste groase i galbene . Dorin a crescut de alcool sau istoricul familial de alcoolism reprezint un key-note (Bacchus i Venus sunt buni amici). remediul s-a administrat în continuare i pacientul s-a vindecat.173- . Simptomele experimentale. adânc în creier. Durerea avea un caracter p trunz tor. obtinute prin administrarea de doze infratoxice. traumatizat afectiv de orice emotie. tuberculinic. Pare bolnav. vointa si alegerea sa Minerale : tema : structura si organizare. Adolph von Lippe. Phatak. miocard. sunt separat. Wildes sus ine c erup ia sifilitic poate s aib prurit. Coloana 15. inalt si subtire. 2. 1.Thomas Wildes spune c a tratat ancrul primar cu acest remediu. generale sau psihice. integritatea nu poate fi pastrata Phosphorul : are identitate separata. combina ie de prurigo i herpes la nivelul obrazului. Clarcke. TIPul sensibil este longilin. plante si animale.usor aplecat. bra elor. ACTIUNE : simptome toxicologice si experimentale. Sub remediul administrat în fiecare sear durerea a disp rut în 10 zile i facult ile mentale au revenit la normal. rinichi. Robin Murphy. provoaca fenomene congestive cu hemoragie si degenerescenta. Bibliografie: Boericke. Intensitatea era a a de mare încât pacientul î i pierdea irul gândirii i memoria. constituent al celulei cu important rol metabolic. Acesta ( ancrul) cre te în primele 2 s pt mâni de tratament i dup aceea se mic oreaz treptat pân la dispari ie f r a mai apare sifilisul secundar. b rbiei. datorita hipersensibilitatii. plicilor i mâinilor. PHOSPHORUS .Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Phosphorul se afla in Randul 3. Simptomele toxicologice sunt mai ales lezionale. Roger Morrison. in roci. Prin intermediul circulatiei sanguine afecteaza toate organele parenhimatoase ± ficat.

dar emotiv timid hipersensibil. erotic si impudic la febra fatigabilitate rapida SIMPTOME GENERALE frilozitate generala cu intoleranta caldurii la cap si la maini dispozitie hemoragica . iritanta.) eructatii. scaune fetide. foame noaptea (Lyc. prefera compania.seara in crepuscul inainte de miezul noptii culcat pe partea stanga sau pe partea dureroasa in timpul furtunei la schimbarea vremii.hiperemotiv.in obscuritate culcat pe partea dreapta alimente reci dupa somn SIMPTOME PSIHICE anxietate cu senzatie de opresiune agravata seara in crepuscul teama de furtuna.la frig Ameliorare : . in toate locurile senzatii arzatoare ± intre umeri cu senzatia de val de caldura ce urca din sale pana la ceafa.174- . senzatie de gol in stomac durere in regiunea hepatica. involuntare.MODALITATI Agravare : . boala. violent. moarte sau neliniste nedefinita sentimental. alimente sarate si condimente SIMPTOME LOCALE sete de nestins pentru apa rece (Bry) care este imediat varsata ( Ars) foame nesatioasa imediat dupa masa. debilitante raguseala dureroasa seara. hiperacuitatea tuturor simturilor delir locvace. mergand dela cald la frig .Psor. singuratate. splina mari gingii inflamate care sangereaza usor limba uscata si alba sau neteda si rosie sau maronie la mijloc cu margini rosii constipatie cu scaune dure sau diaree cronica. agravata la rece. epuizanta. la nivelul mainilor vertij.. mai ales dimineata cu senzatia de lesin dorinta de sare. regurgitari.hemoragii frecvente. varsaturi facile. spasm laringian tuse uscata. dureroasa. agravat culcat pe dreapta. vorbaret. care se repeta. ficat.

Infiltrate pulmonare virotice : Phos. Polineuropatii etilice : Phosphorus 15 CH de 1-3 ori pe saptamana. 15 CH o doza pe saptamana. vezica biliara (colecistite).15 CH sau 30 CH o doza pe saptamana. Nefrite hematurice acute : Phos. urmari ale exceselor sexuale : Phos.15 CH o doza de 1-3 ori pe saptamana mai multe luni. vascoase matinale INDICATII CLINICE Stari acute : episoade acute ale organelor parenhimatoase in stadiul de hepatizatie rosie.cord pulmonar cronic : Phos 9 CH zilnic Ameteli la varstnici : Phos.3 pag. pancreasul (diabet) POSOLOGIE Remarci : . 7-9 CH de 1-2 ori pe zi. apoi degenerescenta tisulara si celulara. Tulburari ale constitutiei phosphorice. encefalopatii. cu hiperexcitatie sexuala ca Hyosciamus) . 9 sau 15 CH in seara din ajun si in dimineata respectiva. Phosphorus 15 CH la 6-12 ore. reci. Stari cronice : procese de hipertrofie. locvace ca Lachesis. mielite.- dispnee cu senzatia de constrictie toracica palpitatii violente cu anxietate agravat culcat pe stanga si la miscare albuminurie cu hematurie si dureri lombare menstre in avans. se pot asocia Arnica 9 CH si Crotalus 5 CH. hemoragii vicariante transpiratii epuizante.15 CH o priza dimineata inainte de micul dejun si in jurul orei 18 zece zile consecutiv. ficatul (ciroze). 9-15 CH de 3 ori pe saptamana. Degenerescente renale : Phos. sau la 2-4 saptamani. Sindroame congestive pulmonare netuberculoase : Phos. Hepatite cronice. Degenerescenta hepatica : Phosphorus 15 CH.7-9 CH la 2 zile in nefrite cronice. crestere prea rapida.2 Mind ± weary of life ± gr. scleroze medulare).9 CH dimineata si seara plus Arn ica 9 CH si China 5 CH alternate la fiecare ora. Mielopatii. 15 CH o doza pe saptamana. Pancreatite acute : Phosphorus 9 CH de 1-2 ori pe zi. REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± activity desires ± gr3 pag.pericolul dilutiei mai mici de 5 CH pericolul oricarei dilutii la suspiciunea de tuberculoza pericolul repetarii prea frecvente Hemoragii : Phosphorus 7-9 CH o priza la 6 ore. flux redus prelungit. 1-2 saptamani. In functie de transaminaze alte 10 -15 zile o priza zilnic. Hepatite virale acute : Phos. ciroze : Phos. interesand mai ales sistemul nervos ( encefalite. sechele AVC : Phos. rinichii (nefrite).175- . poate cu China 5 CH si Arnica 9CH Purpura : Phosphorus ca mai sus.228 . Inaintea unei operatii : Phos. Delirium tremens (delir violent ca Stramonium. Insuficienta cardiaca dreapta.

705 Perspiration in general ± gr.176- .1 pag. integritat ea pierduta .A.T. The essentials of Homeopathic Materia Medica Edition Boiron 1984 Kent J.3 pag 117 Generals ± hemorrhage ± gr.1713 lightning ± gr.3 morning ± gr.3 pag 1614 Generals ± pain burning ± gr.sensitive ± gr. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.275 occiput ± gr 2 pag 303 Vertigo ± gr 3 pag.thunderstorm agg ± gr. nu se poate increde in altii . Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 ARSENICUM ALBUM .trebuie sa aiba grija cat de mult poate pastra lucrurile.125 Mind ± prostration ± gr. sfaramata. Book Service London 1989 Lathoud J.3 pag.3 pag 1649 Head ± pain in general ± gr 3 pag.gr.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Jouanny J.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy Zissu R.3 unquenchable ± gr 3 pag. Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest .483 Extremities ± chilblains ± gr 2 pag.& Guillaume M. se simte singur sa faca fata.1162 BIBLIOGRAFIE Clarke J.Mind ± grief undermining the constitution ± gr 2 pag.2 pag.J.235 Stomach ± thirst ± gr.3 pag 1511 Nose ± epistaxis ± gr. Du pa Sankaran : Minerale : structura si organizare Randul 4 : securitate si datorie ± munca zilnica e securitate .3 pag 1623 Generals . atacat de oameni si de animale Coloana 15 : structura este erodata.1714 Generals ± weather change of . se simte singur sau in saracie.fear thunderstorm of ± gr.&Poirier J. A dictionary of practical Materia Medica B.3 pag 175 Mind .1 pag.nu are siguranta.3 pag.Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Vannier L.Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Arsenicum se afla in Randul 4.703 large quantities for ± gr. Coloana 15.3 morning ± gr 2 noon ± gr.3 pag 1712 Generals ± food salt desire ± gr.H.175 Mind .

´ Arsenicum album este oxidul alb de arsenic ACTIUNE alterare profunda a sistemului nervos central si periferic inflamatii si necroze mai ales pe piele.Arsenicum album : Ä Apararea mea este slaba.dupa miezul noptii. erori dietetice ( vegetale. precaut si neincrezator.alcool efort culcat pe partea bolnava si cu capul jos Ameliorare : . cere sa fie misca t in pat. daca e mobil.cu capul sus Lateralitate : dreapta (cap. cancerinic. oamenii au luat toate lucrurile. cauze infectioase. mai ales intre orele 1-3 frig si umiditate bauturi si alimente reci vin. mucoase. agitat. frica de moarte.4 zile. CAUZALITATE Stari acute : la frig sau baie rece. la 15 zile. alcool. anual BIOTIP : sulphuric psoro-tuberculinic. boli anergizante. iar eu sunt prea batran si prea slab ca sa ma protejez. la 6 saptamani. dorinta de cald prostratie nemotivata dureri arzatoare ameliorate la cald . la 2. inghetata). nimeni nu este de incredere. ordonat si minutios. de ruina si convingerea ca e incurabil agitatie. se misca agil. daca e imobilizat ordonat si minutios patologic hipersensibilitatea tuturor simturilor idei delirante sau delir violent egoist si rautacios slabiciune iritabila SIMOTOME GENERALE frilozitate. bauturi calde . SIMPTOME PSIHICE anxietate cu depresie. sange MODALITATI Agravare : . sunt neajutorat.la cald. Stari cronice : diatezice psoro-tuberculinic-cancerinice. Trebuie sa fiu cu grija. intoxicatii alimentare ( alimente mai vechi. Sunt hoti in casa care ma fura. tutun). anxios.177- . abdomen) Periodicitate: in fiecare zi. plamani.3.

106 . Hepar sulphur. Pericardita. Eczema cronica.Indigestii. REPERTORIU SYNTESIS 7 Mind ± anxiety ± gr. Tulburare anxioasa. Veratrum album pentru tulburarile digestive. Polineuropatii. P soriazis.- secretii mucoase excoriante cu miros putrid periodicitatea simptomelor alternanta de simptome cutanate si tulburari interne SIMPTOME LOCALE sete mare de cantitati mici de bauturi reci care sunt varsate imediat dorinta de alimente calde greata la miros de bucatarie varsaturi si diarei simultane palpitatii cu slabiciune tremuratoare insomnie orele 1-3 noaptea cu agitatia membrelor eruptii uscate. Nefrite.141 Mind . Scleroza multipla.3 pag 14 Mind ± irritability ± gr.178- . Carbo veg.Gastro-enterite. Astm . scuamoase. Cancer. Angor pectoris. Dilutii inalte in tulburari nervoase si cardiace Dilutiile inalte au o perioada de actiune lunga in cazuri cronice si scurta in cele acute .2 pag 101 Mind ± avarice ± gr 3 pag. Endocardita. Nux vomica. Paludism . Paralizii.Etc. Nevralgii. Anemie. Kreosotum pentru secretii iritante Lachesis pentru toxemie Antidot : Opium. China. Boala Addison. Intoxic atii alimentare. Rhus tox..3 pag. Lupus E. Tbc pulmonar.D. Sciatica..fear death of ± gr. Cistite. Febra intermitenta.23 Mind ± fastidious ± gr. Coriza.4 pag. POSOLOGIE Dilutii joase in tulburari gastrice si cutanate. RELATII Aconitum pentru anxietate cu frica de moarte Phosphorus. ameliorate la cald INDICATII CLINICE Boli infectioase. Aortita. Zona zoster.2 pag. pruriginoase agravate la frig.109 Mind ± excitement ± gr.

Mind ± restlessness ± gr 3 pag.182 Mind ± delusion, sees thieves at night ± gr 2 pag 84 Mind Ä , that the house and space under the bed are full of thieves ± gr 2 pag 83

Mind ± delusion, conspiracies, against him , there are ± gr 1 pag 57 Mind ± Ä , injury, about to receive, is ± gr 1 pag 70

Mind ± company, desire for, alone while ± gr 3 pag 34 Mind ± fear, alone of being, lest he die ± gr 3 pag 107 Mind ± carefulness ± gr 3 pag 28 Mind ± anguish driving from place to place ± gr 3 pag 12 Generals ± agg. Night midniht after : 1 h. ± gr 3 1-2 ± gr.2 Generals ± cold agg. ± gr 3 pag 1575 cold air agg. ± gr.3 pag 1576 Generals - warm amel. ± gr.3 pag 1699 Generals ± side right ± gr.3 pag 1680 Generals ± pain burning externally ± gr 3 internally ± gr 3 pag 1649 Generals ± hemorrhage - gr.2 pag.1623 Eye ± swelling lids ± gr 3 pag.411 Stomach ± thrist ± gr 3 pag.703 extreme ± gr 3 small quantities for ± gr 3 pag 704 Respiration ± asthmatic ± gr.3 pag 970 midnight after ± gr 3 pag 971 Skin ± erruptions ± gr.3 pag 1527 Skin ± itching ± gr.3 pag.1544 BIBLIOGRAFIE Clarke J.H. - A dictionary of practical Materia Medica B.J. Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J.- The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J.T. - Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. Book Service London 1989 Lathoud J.A - Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed.Vienne Synthesis 7 Vannier L.&Poirier J. - Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest - Sankaran Voisin - Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R.&Guillaume M. - Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973

- 179-

STAPHYSAGRIA - Dr Doina Pavlovschi Planta ranunculacee. Remediul se prepara din seminte care contin o substanta uleioasa cu miros patrunzator. ACTIUNE - psihic hipersensibilitate la cotrarietati, astenie g enerala, excitatie sexuala - SNV simpatic : visceral incetinirea functiilor , vascular staza sanguina abdominala, toracica si cefalica. Piele

CAUZALITATE TIP copil slab, friguros, iritabil, nemultumit, verminoze intestinale adult astenic, dar hipersensibil, nemultumit de viata, refulat, frustrat batran prostatic psoro-tuberculinism, luetism, sicoza furie retinuta excese sexuale, masturbare rani prin obiecte taioase

MODALITATI Agravare : - furie, indignare, umilinta retinuta, excese sexuale, masturbare Ameliorare : - dupa ce a mancat, la cald, odihna noptii SIMPTOME PSIHICE hipersensibil la cel mai mic cuvant sau actiune pe care le simte indreptate im potriva lui, foarte susceptibil hiperexcitabil, furie retinuta, iritabil, tremura tulburari de memorie indiferenta, apatie, astenie generala rusine din cauza excesului sexual si al masturbarii idei obsesive sexuale, frica de sexul opus

SIMPTOME GENERALE tulburari psiho-somatice legate de frustrare ± urinare , intestinale, cutanate eliminari cutanate si mucoase iritante, urat mirositoare

SIMPTOME LOCALE colici dupa ce a baut rece si la furie, cu flatulenta dureri de dinti in timpul menstrei, dinti cariati la margine, negri, cad hipersensibilitatea vulvei, nimfomanie, masturbatie dureri arzatoare uretrale intre mictiuni ,ameliorate de urinare - 180-

-

mictiuni frecvente la proaspat casatorite (virgine) senzatia ca o picatura de urina coboara pe uretra (prostata) eczema cu cruste groase si secretie iritanta, care formeaza noi vezicule la contact prurit sever, ameliorat de scarpinat, dar care reapare in alt loc veruci uscate, predominant genitale orgelet, salazion, mai ales la pleoapele superioare, noduli, blefarita cronica rani chirurgicale, rani taiate net.

INDICATII CLINICE Tulburari psihice sau psiho-somatice datorate furiei sau indignarii retinute : Cauza recenta : 9-15-30 CH trei zile la rand, la nevoie 30 CH repetat la 1 -4 saptamani Cauza veche : 30 CH de 3 ori pe saptamana, se raresc prizele odata cu ameliorarea Tulburari genito-urinare : Idei sexuale obsesive : 15-30 CH zilnic la inceput, se urmareste raspunsul Cistite : 9 CH la 6 ore (la nevoie alternat cu Cantharis 9 CH ), Hipertrofie de prostata : 9 CH Tulburari cutanate : 5-7-9 CH de 1-2 ori pe zi. COMPARATII CLINICE : Silicea, Chamomilla, Apis, Pulsatilla, Platina, Hepar sulphur REMEDII COMPLEMENTARE : Causticum, Thuya, Colocynthis REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± indignation ± gr 3 pag 136 Mind - anger ± gr 3 pag 8 Mind - contradiction intolerant of ±gr2 pag.42 Mind ± suspicious ± gr.2 pag 213 Mind - sensitiv ± gr 3 pag 195 Mind - irritability ± gr.3 pag 141 Mind ± thoughts persistent ± gr.3 pag 217 Mind ± nymphomania ± gr.2 pag 171 Mind ± jealousy ± gr.2 pag.145 Mind ± taciturn ± gr 3 pag 213 sex excesses after ± gr.3 pag 214 Mind ± thinking aversion to ± gr.3 pag 216 Generals ± injuries operation ailments from ± gr 3 pag 1628 Eye ± inflammation lids ± gr.3 pag.386 Eye ± tumor lids ± gr.2 meibonian glands ± gr 3 nodules in the lids ± gr.3 pag.413 - 181-

Female genitalia ± masturbation disposition to ± gr 3 pag 921 Bladder ± urination frequent ± gr.3 involuntary ±gr.3 pag 844 Skin ± eruptions dry ± gr.2 eczema ± gr.2 pag.1530 Skin ± itching ± gr.3 pag.1544 BIBLIOGRAFIE Clarke J.H. A dictionary of practical Materia Medica B.J.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J.T. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.Book Service London 1989 BELLADONNA - Dr Doina Pavlovschi Planta din familia solanacee, creste in Europa in clima temperata, in locuri calde si umbroase ± matraguna. Dupa Sankaran : Plante : tema este sensitivitate. Sunt organisme vii fixate de sol, nu se pot misca. Pentru supravietuire sunt sensibile la schimbarile din exterior si se adapteaza la ele. Pacientii justitiabili de remedii homeopatice din plante reflecta sensibilitate in felul in care vorbesc, se imbraca, prefera patterne neregulate, florale. Scrisul lor este neregulat, dezorganizat. In discursul lor is i prezinta tulburarile in forma dezorganizata, vorbesc si despre simptomele altora, ale sale sunt incomplet si dezorganizat relatate. Simt unele lucruri intens si sunt foarte descriptivi si emotivi. Au simptome cu debut brusc, variabile si cu multe modalitati. Expresii : Äsunt afectat de..´, Äma raneste´, Änu pot suporta´. Vise cu plante, verdeata, natura, muzica, arta. Solanaceele: simptome care vin si pleaca brusc. Expresia sensitivitatii : furie exploziva, frica, monstri imaginari. Cuvinte : viata si moarte, moarte subita, soc brusc, insolatie, teroare, violent, criminal, asasin, panica, sarpe, atac, prins, vanat, agresiv, negru, speriat, fantoma, exploziv, ciocanit, impuscat, mort, sedat, stupefiat, apoplexie. ACTIUNE acuta, paroxistica, simptome violente care apar si dispar brusc. congestie activa cu excitatie nervoasa, spasme si delir. inflamatie brusca si violenta cu uscaciunea mucoaselor, febra si transpiratii paralizia nervului vag ± HTA, midriaza, hiperemie capilara dureri cu aparitie brusca, ameliorate la cald hiperestezie la toate excitatiile ± contact, frig, zgomot, lumina calor ± rubor ± tumor ± dolor

CAUZALITATE : frig uscat, curenti de aer, supresia transpiratiei, insol atie. TIP pletoric, viu, repede abatut de boala .Limfatic nervos, Calcarea carbonica cu colorit de Sulphur, hipersensibil, congestii brutale, mai ales la cap. Bell.este Äacutul´ Calc.carb. MODALITATI Agravare : - dupa amiaza, la ora 15 si ora 23 - 182-

dureroasa.la inceput fara sete. dolor. SIMPTOME PSIHICE ± excitatie urmata de depresie excitatie violenta. secuse musculare. cu ochii injectati.- orice contact cu mediul exterior ± frig. pulsatila si arzatoare. transpiratii calde. dorinta de a fugi locvacitate mare.183- . contracturi violente si convulsii uscaciunea mucoaselor insomnie cu mare dorinta de a dormi febra brusca. strigate. caldura alungit. cu capul dat pe spate Lateralitate dreapta. sa bata. SIMPTOME GENERALE violenta tuturor simptomelor care apar si dispar brusc. oroare de frig SIMPTOME LOCALE cefalee congestiva acuta. tumor hipersensibilitatea tuturor simturilor spasme. prostratie brusca cu stupoare. rosie si lucioasa .repaus. lumina. impresiile nu corespund obiectelor din jur´. epistaxis cu fata rosie si calda guturai dupa tuns ± raceste cu usurinta tuse spastica. inflamatie congestiva si iritativa ±calor. midriaza si fotofobie. gandurile nu corespund impresiilor. Allen : Ä cuvintele nu corespund gandurilor. agravata seara inainte de miezul noptii buza superioara tumefiata si rosie limba uscata. contact. prada halucinatiilor care se deruleaza rapid. monstri la picioarele patului. delir agresiv. obiecte stralucitoare aplicatii reci deglutitie culcat pe partea afectata Ameliorare : . Ameliorat la aplecarea capului inapoi (Apis invers). mai mult in dreapta si la aplecarea capului inainte. cauta sa muste. urmata apoi iar de agitatie. tumefiata. lancinanta. liniste camera calda. incoerent. rubor. Senzatia ca are capul enorm si foarte cald. sa distruga persoanele si obiectele din jur pe care nu le mai recunoaste halucinatii vizuale. cu frison. apoi caldura mare cu sete de apa rece in cantitati mari. neameliorata de epistaxis. zgomot. apa ± imagine care-l sperie neliniste mare.

sensitive . in delir dilutie inalta ± 30 CH. scarlatina. colici. dismenoree. urat mirositor anexite drepte cu aparitie si disparitie brusca sani grei. rosu. imperioase. sange cald. Stramonium. reumatism articular acut. insotite de febra si transpiratie. cu tenesme si senzatie de caldura menstre in avans. anexite. sensibil. rosii.) reumatism articular acut piele : abcese. Lachesis (delir) Sepi a. adenite. frecvent si dur vizibil la arterele carotide si temporale. coriza. Ferrum phosphoricum. cald. Laringite. rosu. calzi si duri (Bry.gr 3 pag 194 Mind ± restlessness ± gr 3 pag 182 Mind ± excitment ± gr 3 pag 101 Mind ± delirium ± gr 3 pag 46 Mind ± delusions ±gr 3 pag 51 Generals ± inflammation glands of ± gr3 pag 1626 Generals ± side right ± gr 3 pag 1680 Generals ± pain suddenly ± gr 3 pag 1646 Generals ± inflammation externally ± gr 3 pag 1625 Sleep ± sleeplessness ± gr3 pag 1432 . tahicardie mictiuni frecvente. colici care apar si dispar brusc contractii anale dureroase. metrite. Lilium tigrinum (bearing down). Aconitum (inflamatii). etc In stari acute dilutii joase ± 4-5 CH. eritem scarlatiniform INDICATII CLINICE Remediul inflamatiilor cu debut brusc. congestii cerebrale. lucios. trebuie repetat des. manifestari violente si disparitie brusca ± abces.184- . abundente. rujeola. Remediul are actiune scurta. sete mare si disfagie durere vie inghitind. sinuzite. angine. Hyosciamus. Melilotus (cefalee congestiva ameliorata de epistaxis) REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± fear animals of ± gr3 pag 107 Mind . REMEDII COMPLEMENTARE : Calcarea carbonica si Sulphur COMPARATII : Apis. iradiata in urechea dreapta abdomen destins.- faringe uscat. hemoroizi sangeranzi palpitatii violente puls plin.

racit in zile calde seara inainte de miezul noptii band lapte cefaleea intrand intr-o camera calda tusea . Coloana 17. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.T. Coloana 17 : structura e distrusa. nu poate cere ajutor. The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J. unele izvoare termale. A dictionary of practical Materia Medica B. ACTIUNE : iritatia sau inflamatia cailor respiratorii superioare hipertrofii indurate glandulare . tradat . atacat. glande salivare si ganglioni limfatici astenie marcata eretism cardiac MODALITATI Agravare : . Bromium este un metaloid lichid descoperit de chimistul francez Balard si recunoscut ca element in 1826.H.&Guillaume M.Book Service London 1989 Lathoud J. singur in fata pericolelor. ca AgBr in fotografie. lasat sa cada Bromium : insecuritate totala. ovare.Head ± pain ± gr 3 pag 274 Eye ± discoloration red ± gr 3 pag 379 Female genitalia ± menses bright red ± gr 3 clotted ± gr 3 copious ± gr 3 pag 924 frequent ± gr 3 pag 925 BIBLIOGRAFIE Clarke J. Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-Chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J. marea moarta.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R.A. Este singur. Randul 4 : securitate si datorie. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest .Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Bromium este in Randul 4.185- . tradat. Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 BROMIUM . Se afla in oceane. tiroida.testicule. munca zilnica e siguranta.Este folosit ca sedativ in medicia.Vienne Synthesis 7 Vannier L. Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed.&Poirier J. glande mamare. J. Dupa Sankaran : Minerale : structura si organizare. la purificarea apei.

hemoroizi proccidenti. frica de fantome (Ac. difterie.. nu suporta alimente calde scaune mucomembranoase cu gaze. ten deschis. displazie mamara stanga menstre in avans.Carbo v. orhite. ulceratii verzui cu miros putrid INDICATII CLINICE Afectiuni limfo-ganglionare indurate Afectiuni respiratorii : coriza. laringite. astmul marinarilor pe uscat inflamatia faringelui cu adenopatie satelita. colite REMEDII COMPLEMENTARE Diatezice : Calcarea carbonica. Sulphur iodat.c u false membrane. dureri constrictive ovarul stang. ulcer gastro-duodenal. acnee fata si spate. agravata band lapte sau aplecandu-se. spastica.186- .halucinatii in obscuritate.Puls. astm . abulic anxietate agravata seara . acnee. ameliorat culcat pe partea dreapta coriza persistenta si excorianta cruste in nari. glande salivare Afectiuni digestive : gastrite. cu accese bruste de sufocare. dur.insuficient hipofizar. durerosi. sangeranzi testicul stang umflat. ovar stang marit de volum si dur piele galben-pamantie. furuncule. profunde la nivelul organelor atinse de inflamatie (cai respiratorii) senzatia de panza de p ianjen pe fata dorinta de aciditati care provoaca balonare abdominala si diaree SIMPTOME LOCALE vertij cu epistaxis si tendinta de a cadea inapoi la vederea apei care curge hemicranie stanga spre seara. tuberculinic . Phos. traheite. agravata seara inainte de miezul noptii.) SIMPTOME GENERALE hipertrofia si induratia indolora glandulara si ganglioni limfatici dureri surde. SIMPTOME PSIHICE astenie psihica. astmul ameliorat la mare. constrictia gatului cu sufocare. TIP : carbonic. Tuberculine . spasm al glotei tuse seaca. gusa. raguseala seara cu senzatia de frig inspirand. arsura vie de la limba la stomac senzatia de piatra in stomac. ochi albastri.Ameliorare : . indiferent.la mare in masina sau calarind Lateralitate stanga. nedureros. cu pielea fina. tuse spastica Afectiuni glandulare cu hipertrofie si induratie : anexite. Tanar blond. sanguin. abundente...

Phosphorus. necontenita.gr.. MODALITATI Agravare : noaptea.inflammation glands of ± gr 2 pag 1626 Generals ± weakness ± gr 3 pag 1701 . Sulphur si altele KALI BROMAT ACTIUNE : . ora 5 a.m. la dentitie. umeri. Ipeca. parestezii SIMPTOME LOCALE respirator : tuse seaca.depresie nervoasa centrala cu agitatie periferica eruptii cutanate TIP supraponderal.c.pustuloasa. Kali sulphuric. trebuie sa se miste. somnambulism SIMPTOME GENERALE convulsii la frica sau emotie. obez..1 pag. tremuraturi. bruxism. Dulcamara..1 pag 111 Generals . vorbeste cu dificultate agitatie nervoasa. Calc. pe fata. Conium. cu senzatie de greutate pe piept si varsaturi mucoase sau alimentare digestiv : colici cotidiene la copii.fl. cefalee care insoteste criza insomnie agitata din cauza grijilor mers nesigur cu tulburari de coordonare musculara. dar nu obligatoriu. livida. 106 Mind ± fear alone of being ± gr 1 pag 107 Mind ± fear dark of ± gr 1 pag 108 Mind ± fear ghost of . REMEDII COMPLEMENTARE : Silicea.Simptomatice : Argentum nitricum COMPARATII : Bryonia. neliniste in maini. Spongia. spate. in sarcina. gemete in somn. Iodum. Sulphur REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind . diaree choleriforma genital : dureri in ovarul stang la mers piele : acnee indurata . Silicea. Sambucus. strigate. Baryta iodata. degete terori nocturne ale copiilor. Calc.la cald Ameliorare : ocupat fizic si psihic SIMPTOME PSIHICE deprimat anxios cu senzatia ca-si pierde mintea uita cuvinte. Graphites. silabe . la luna noua . balbaie.spune un cuvant in locul altuia.fear evening ± gr. piept. epilepsie premenstruala sau la luna noua. agravata noaptea si culcat.187- . nu sta linistit.

Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J. denumire populara . un timp al slabiciunii si al lentoarei. pierderea brusca de forta in timpul mersului. Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 Materia medica: Conium. in relatarea despre executarea lui Socrate.Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed. ceea ce aminteste de simptomele descrise la provinguri. denumire completa.& Poirier J. Modalitati: amel. munca in exces. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.H. se pastreaza descrierea facuta de Platon.& Guillaume M. Substanta produce paralizie ascendenta.A.Generals ± weather warm wet agg. suprasolicitarea. excesele sexuale.cucuta sau bucinis. traumatismele vertebrale.T.122 Face ± eruptions acne ± Kali bromat gr 3 pag 515 BIBLIOGRAFIE Clarke J.J.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R. cand remediul se dovedeste extrem de util. The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J. Proving: ³ cunoscut´ inca din antichitate. .Rindasu Ileana CONIUM Familia Umbeliferae. Toate aceste stari se intalnesc adesea la varstnici. slabiciune care se instaleaza treptat. Vienne Synthesis 7 Vannier L. Cauzalitati: Abstinenta sexuala sau dimpotriva. rigiditatea dureroasa a membrelor inferioare. vorbire dificila. ± gr.188- .Book Service London 1989 Lathoud J. la domnisoarele batrane ce sufera de paroxisme de isterie si ipohondrie. necazurile. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest .Conium maculatum. avand ca rezultat final moartea prin paralizia musculaturii respiratorii. Trasaturi principale: Conium afecteaza nervii si musculatura. cum ar fi mersul dificil. mers nesigur. Lachesis .: -in timp ce posteste.2 pag 1714 Generals ± air seaside air at the amel ± gr 1 pag 1714 Generals ± side left ± gr 2 pag 1680 Respiration ± asthmatic ± gr 2 pag 970 Respiration ± asthmatic sailors as soon as they go ashore ± gr3 pag 972 Male genitalia ± induration testis left ± gr 2 pag 889 Female genitalia ± induration ovaries left ± gr 2 pag 912 Mind ± gestures hands involuntary motions of the fingers playing with ± Kali bromat ± gr 1 pag. A dictionary of practical Materia Medica B. ducand la lipsa de coordonare si paralizie.Dr. Foarte util in cazul reprimarii dorintei sexuale.

Femei descurajate care se simt de parca le-ar veni sa planga si se sufoca. -de intuneric. fata de paine.privind obiecte aflate in miscare. Tulburari de memorie. sare.: de san.: dupa divort sau moartea partenerului). isterie.fotofobie. Indiferenta. insensibile.-la miscare. Simptome generale: Senzatie de slabiciune. Teama de singuratate. oboseala.agrav. cafea.depresie la persoane timide. Superstitii.: . Simptome mental-emotionale: Anxietate. Peferinte alimentare: dorinta de acru. agrav. -la ridicarea bratelor( dupa un efort ). -de apasarea hainelor stranse pe corp Simptome principale: Cuvinte cheie: ³induratia´ progresiva a mintii. . eventual si lacrimare. dar si de persoanele straine. idei fixe.etc ).189- . -la presiune. depresie. lipsite de orice relief. avand senzatie de nod in gat. Paralizie si slabiciune. Vertij: . toate ca urmare a reprimarii instinctului sexual (ex. Atitudine: persoane inchise. tristete. dar si cu teama de singuratate. -la rasucirea in pat. de consolare. surmenate. in decubit dorsal si la rasucirea in pat. -de excesele sexuale. -stand aplecat. -la alcool. -de celibat. epuiz ate intelectual (³brain-fag´). -stand la soare. Simptome fizice caracteristice: Cap: . Alteori. cu aversiune fata de viata sociala. Tristete agr. Tumori sau induratii ale ganglionilor limfatici. avers. cu deteriorare intelectuala progresiva. Tumori maligne sau istoric de cancer (ex. mers. Nu intelege ce a citit.

Carb-an. Bibliografie:Boericke. Murphy. every (2/1) . Sani durerosi la atingere. ovar. -parestezii. displazie de col uterin. disfunctii sexuale. senilitate. -ataxie.. ejaculare prematura. amel. cancer. Piept: -cancer de san.. cervicita. mammae. -pain. contusion. Extremitati: -slabiciune. menses before (3) . -swelling mammae. Morrison. Proving: efectuat de C. Comentarii : De retinut efectul benefic al remediului in cancer mamar declansat dupa o contuzie Rem. depresie. fibrom uterin. Phos-Ac. continence from (3). Diagnostic diferential: Sep. from(2) . albicioasa sau sanguinolenta.motion . step . impotenta. Vertigo: . cu tumora dura si adesea cu adenopatie axilara. uter. Caust. menses during (2).. Hering.190- . mammae. hipertiroidie. in timp ce studia flora si fauna regiunii Amazonului Superior. (Grimmer). mergand pana la paralizie( Causticum) care incepe de obicei la nivelul coapselor. Simplul fapt de a manevra veninul pentru a prepara primele dilutii a avut efecte teribile asupra curajosului . Cateva simptome de repertoar : Mind: . LACHESIS Denumire completa: Lachesis muta Sursa: veninul sarpelui Surukuku din America de Sud. on.Gat: . la cererea guvernului german. prostatita. vertij. Gusa cu exoftalmie. mammae.adenopatii cervicale dure. Chest: -cancer. -tumori. closing eyes. -adenom sau cancer de prostata. Indicatii clinice frcvente: Ataxie.sadness. -pain. complementare : Tub. turning in bed (3). Cocc. Female genitalia: . from eyes of(2). inclusiv maligne de testicul. ejaculare prematura.indurations. (2). inainte de menstruatie. Urogenital: -impotenta. oboseala progresiva. scleroza multipla. injuries from(2/1) .Vermeulen.. -se ridica cu dificultate din pozitia ghemuit. -leucoree iritanta.

Remediu predominent feminin. cu febra ridicata si delir. are nevoie de un ³orificiu de evacuare¶ ca sa nu explodeze Trasaturi principale: Ca si alte veninuri de serpi. Lach.descompune sangele. mania. -menopauza.: -la aparitia secretiilor. cele relatate apoi de sotia sa fiind constiincios notate si reprezentand primul proving cu Lachesis. -vremea innorata. vesnic in miscare. -aplicatii calde. dezamagirea in dragoste.gelozia. .necazul. menopauza.homeopat. irascibili. -primavara. mai ales in zona gatului. Modalitati: Amel. -suprimarea secretiilor sau intarzierea aparitiei lor. de unde si tendinta spre hemoragii. -atingerea usoara sau presunea hainelor in zona gatului si a taliei. prima lui grija a fost sa intrebe ce a spus si ce a facut cat timp a ramas inconstient. menopauza. este util in purpura si stari septice. provocandu-i stare de inconstienta. -caldura camerei. -eructatii. Sunt agitati. -dupa ce mananca ( mai ales dupa ingestia de fructe). -dimineata. Cauzalitati: -suprimarea secretiilor. Agrav. Cuvant cheie: suprastimulare. ingestia de alcool. -aer liber. -ingestia de alcool. Mare sensibiltate nervoasa mai ales la nivelul terminatiilor cutanate si a fibrelor vasomotorii. foarte util la menopauza( inclusiv pentru bufeuri).191- . vexarea. pacientii se plang de intoleranta la atingere.: -dupa somn. -bauturi reci. . canicula. soarele. -presiune puternica. spaima. Dupa ce si -a revenit. .

nu suporta nici o critica. gelozie patologica. Acest tip se caracterizeaza prin timiditate. Isi fac multe griji legate de sanatate( Ars. suspiciune ( Hyos. Simptome principale: Atitudine: Par sa vorbeasca fara oprire si fara sa asculte. frica de serpi. jignitori. suporta greu autoritatea parinteasca. la randul lor. avand si o falsa perceptie despre dragoste( celalalt devine un obiect). Copilul poate spune ca isi uraste fratele abia nascut.192- .urata. Foarte critici. Ambele tipuri de Lach.. cu un puternic complex de inferioritate. Veratrum). Extrem de suspiciosi.crede ca este urmarita. sarcastici. frustrare si invidie. frica de nebunie aversiunea femeilor fata de casatorie. Pot fi zeflemitori. sarind rapid de la un subiect la altul. dar.). suporta greu restrictiile de orice fel. agitatie psihomotorie. frica de boli de inima.). care il face sa descopere la cei din jur cele mai urate lucruri si sa ii critice. Se ataseaza de obiecte si de oameni. Gelozie fara nici un motiv. mai ales in legatura cu bolile de inima. Simptome generale: .. Pot fi inzestrati cu intuitie si clarviziune. energia lor canalizata spre interior fiind urmata de patologie mai ales la nivel cardiac si renal(calculi). Simptome mental-emotionale: iritabilitate. manie religioasa(Veratrum. malitioasa. Exista si un tip introvertit de Lach. iluzii ± se crede sub controlul unei forte supranaturale . daca sunt anxiosi. pot ajunge paranoici( Hyosciamus.). Totul la ei este foarte intens: de ex. Stram..de ex. locvacitate.dispretuita. sunt foarte anxiosi.. tristete dimineata agravare mentala dupa somn. Pot sa isi paraseasca slujba pentru ca se simt constransi. · Exista si aspecte pozitive ale usurintei lor de a vorbi: invata usor limbi straine si le place sa cante. Sar rapid de la un subiect la altul.-bauturile fierbinti (mai ales pentru simptomelefaringiene). Egocentrici. Emotii puternice.

of all complaints during(3). psihoza maniaco-depresiva. delirium tremens. Cateva simptome de repertoar: Mind: Jealousy.slightest touch(3). Vertij amel la debutul unei secretii(inclusiv menstre). alcoolism. -migrene cu iradierea durerii spre ceafa si umeri. -ulcer varicos.sleep agg. loquacity. insuficienta acr diaca congestiva. pot fi frigurosi. Lateralitate stanga sau simptomele merg de la stanga la dreapta.dureri faringiene pe partea stanga sau cu debut pe stanga. -cosmaruri cu serpi -pozitie de somn pe partea dreapta(pe stanga imposibil). Comentarii: De retinut cele 4 mari caracteristici ale remediului (Murphy): -Agravare dupa somn.(2).· - de regula caldurosi.premenstrual. -erisipel senil. in decubit lateral stang. Gat: .193- . changing quickly from one subject to another(3). agrav. Ext. amigdalita. Preferinte alimentare: fructe. -purpura. senzatie de nod in gat. agr. . as foolish as it is irresistible(2/1). Tegumente: -furuncule de culoare violacee. de ingestia de lichide mai ales fierbinti. cardiopatie ischemica. clothing agg. -mare agravare dupa somn. cafea. dar au bufeuri care ii/le deranjeaza foarte tare.genitalia: menses. Simptome fizice caracteristice: Cap: -cefalee cu senzatie de explozie.throat: sensitive. -senzatie de greutate sau arsura pe vertex. stridii.amel. furuncule. Somn: -tresar brusc la adormire. tulburari de climax.(3).vin. -intoleranta fata de atingere. Indicatii clinice frecvente: Astm bronsic. nu suporta gulere stranse. HTA. sd. Throat: Choking. Fem. cu senzatia de sufocare.

BIOTIP Clasic e descrisa ca femeie la care totul este in cadere : depresie psihica. Remediul homeopatic se prepara din cerneala de sepia. R. mai ales la nivelul ficatului. Adrian Dumitrescu Materia medica .homeopatia. Silvia Nedelcu Materia medica . Sankaran : regnul animal are ca tema principala supravietuirea. hiperlaxitate ligamentara. Isi ca uta refugiul in munca. Lyc..Vithoulkas. ierarhia superior-inferior. pleoape cazute.. Rem. CONVOCAREA a 7-a ( 16-17 IUNIE 2007) http://www. Ileana Rindasu Materia medica .relaxarea tesuturilor venoase. .Dr. inainte de furtuna.Dr.. un lichid negru care contine melanina si pe care molusca il elibereaza pentru a se disimula in ochii adversarilor. in societate. Doina Pavlovschi.194- . a sistemului port si a organelor genitale feminine. Doina Pavlovschi Sepia apartine regnului animal. Sepia : camuflaj si fuga ca sa scape. Se simte fortata sa actioneze impotriva vointei ei. Rindasu Materia medica . Diagn.ro/Curs_07. Ph-ac.. ptoze viscerale. a ligamentelor si a musculaturii netede cu urmare varice.Chelidonium. Se izoleaza.instabilitate vasomotrice cu bufeuri de caldura cu senzatie de slabiciune si lesin sau eretism neurocirculator cu agitatie si anxietate .Clarke. Dr. Graph.Murphy. Cocc.Boericke. cu urmare insuficienta hepatica functionala cu fatigabilitate si congestie pelvina cu dismenoree . Pavlovschi Materia Medica . Bell. complementare: Crotalus.scaderea fortei vitale cu depresie si fatigabilitate iritabila .Lycopodium .Dr.J.staza si congestie venoasa pasiva.Bryonia. spalandu -se. Dr. Cedron.Dr. -ameliorare marcata la debutul unei secretii sau eliminari.htm y y y y y y y Medicamentul homeopatic . pana la istovire. Nux -v.Anthracinum(furuncule).. poarta culori inchise.. P. Rhus Toxicodendron .diferential: Con. D. vant din est. insuficienta hepatica si genitala. Bibliografie: W. se simte nenorocita. I. relatia victima -agresor. disperata. Nicoleta Bratcoveanu Evaluare de etapa .Sepia. Hepar. familiei cefalopodelor.Dr. Nicoleta Bratcoveanu. Vise de viol.Dr. ACTIUNE . moluste. Teren tuberculinic cu posibila evolutie cancerinica. Secil Omer SEPIA . Coff. MODALITATI Agravare : inainte de pranz si seara.-lateralitatea stanga.Dr. competitia. la aer rece. Este dependenta emotional sau financiar si obligata sa se poarte altfel decat ar dori. China .Nux Vomica . Ignatia . Se simte in capcana si se vrea liber. Antidoturi: Ars.Chappell. G.Dr. visceroptoze. aversiune pentru familie.

fatigabilitate iritabila. nu suporta contradictia .. otet. agr.dorinta de lucruri acide. cu iradiere in occiput agravata clatinand capul sau la efort. muraturi . neameliorata mancand . nemultumita de ceila lti si de ea insasi.bufeuri de caldura cu ameteli dimineata la sculare . in chisa in ea.herpes al pleoapelor superioare . la cald. se vexeaza usor. orele 18-24.agravare la abuz de tutun (dispepsie) .sensibilitate dureroasa a ochilor seara.cefalee cu durere apasatoare in ochiul stang. anxietate seara (Caust. obosita dimineata. se doreste singura.. ameliorata seara. nimic nu o intereseaza. intoleranta la lumina stralucitoare . mai ales de bucatarie . China) . dar face planuri pentru viitor´ .195- .sensibilitate dureroasa a pielei capului cu caderea parului .Ameliorare : exercitiu fizic. pioree .pleoape superioare grele.carii dentare cu dureri acute agr.greata dimineata la sculare ameliorata mancand. picioare reci . buze umflate dimineata. se simte nenorocita. herpes al buzei inferioare . neliniste si frici. Puls.senzatie de gol in stomac (Ign.trista si abatuta.agravare la lapte (diaree) si la mirosuri. la aer curat .acufene.indiferenta la preajma si la ai sai. hipersensibilitate la zgomot .) SIMPTOME GENERALE . plange vorbind despre ea. nimic nu o distreaza. Phos. indiferenta pentru prezent. la presiune.lacrimare dimineata si seara.limba alba cu afte. acre. totu -i negru. curata la menstre . nu suporta consolarea ± ³nostalgie pentru trecut. intre umeri.senzatie de frig pe alocuri : vertex.transpiratii abundente. distrusa . fara bucurie de viata. Pod.ameliorare la miscare (dans) .gust sarat ( Carbo v.. senzatie de dinti prea lungi. mergand repede.gura uscata. greata la spalatul pe dinti . in axile si scrot SIMPTOME LOCALE .foarte impresionabila. somnolenta ziua ..insomnie noaptea.) imediat ce se gandeste la un aliment dorit.aversiune pentru carne . ptozate . apatica taciturna. intinzandu-se Lateralitate : stanga SIMPTOME PSIHICE . cu senzatia de arsura si de nisip in ochi .

cu aparitie matinala. ihtioza . dupa somn.urticarie agravata la aer.).mur. secretie anala quasi continua (Ant.constipatie cu scaune insuficiente. mergand repede.la barbat : secretie uretrala cronica.prurit in plicile coatelor(Rhus. Kali carb.. umflate si ulcerate . abdomen. ci transformat in senzatie de arsura .) .tuse seaca.varice ale membrelor inferioare INDICATII CLINICE Afectiuni hepato-digestive : visceroptoze.hemoroizi proccidenti in mers si la scaun..). prolaps uterin leucoree galbena. dure. picatura cronica transpiratii fetide ale scrotului condiloame in jurul glandului . cu dureri lombosacrate sfasietoare senzatie de presiune pelvina in jos. cu aspect laptos (Calc.pete galbene sau brune pe spate. spastica.incontinenta de urina in prima parte a noptii . agr.196- . si pe peste tot.c.senzatie de opresiune dimineata si seara -senzatie de presiune in vezica urinara cu nevoia imperioasa de a urina (Cistita) .senzatia de greutate pelvina.distensie abdominala cu borborigme si flatulenta .herpes circinat catamenial .eczema.. culcat pe dreapta sau la masaj . cedeaza la evacuarea scaunului .. numai ziua.tox. obositoare. iritanta. trebuie sa -si incruciseze picioarele cand sta. constipatie .dureri constrictive in piept agr. migrena digestiva. mergand repede .nari uscate.urina tulbure. amel.durere brusca.t. neameliorata de scaun . scibale brune dificil de evacuat. seara dupa ce s-a culcat (Sang. negricioase.c.durere profunda in hipocondrul drept.) . neameliorat de scarpinat. ameliorata in camera calda .) . aderent de peretii vasului . Puls. Plat. glezne). nas.la femeie : menstre intarziate si de scurta durata. acuta in anus amel.). prolaps rectal . ca si cand totul ar vrea sa iasa prin vulva (Lil. amel. cu arsuri si excoriatii ale coapselor avort in ultimele luni de sarcina (in primele luni Apis. senzatie continua de bol greu in rect (Anac. inainte de menstra. umeri. pete de sarcina .. fetida.) vagin dureros la actul sexual uscaciunea vaginului si vulvei dupa menstre (Natr. acida. psoriasis (coate. dupa fiecare mictiune. cu depozit rosu..) . Lach.t. hemoroizi.Lil. dispepsie atona. Sulph.

Phos.. . to .to everything ³ ³ ³ ³ ³ ³ . Phos. .prizele de dilutii inalte nu se repeta prea des .ac.in afectiuni digestive e de preferat ora 16 pentru administrare ... 1-3 ori pe saptamana Simptome psihice.rac. Plat. Nux vom.cares.tigr.irritability. Tuberculine Nux vomica ii intensifica actiunea Bell. colibaciloza urinara Afectiuni cutanate : eczema.. Ars.. astenie iritabila POSOLOGIE Simptome locale : dilutii joase .7 CH zilnic Simptome generale. consolation aggr.. Nitri ac.industrious .. Kali c. Sulphur. about domestic affairs .will..sadness Generals ± exertion amel. cronice : dilutii 9-15 CH. ± tulburari reflexe de origine uterina Lyc. tulburari de sarcina.mur. menopauza. leucoree. locale severe. pete de sarcina Afectiuni psihice : depresie.. Phos. alb. that he is unfortunate Mind ± indifferent loved ones.. ± psoriasis Natr.fear of poverty . ± tulburari hepatice Benzoic acid.. dismenoree.undertakes things opposed to his intentions . Act. prolaps uterin.in depresie nu se recomanda dilutie inalta de la inceput din cauza riscului de sinucidere RELATII Remedii complementare : Natrum muriatic. Lil. Murex ± senzatia de ³bearing down´ (presiune pelvina in jos) REPERTORIU Mind ± anger. tigr.. contradiction of .delusion. similitudine mare : 30-200-M CH la 2-4 sau mai multe saptamani Simptome genitale :15-30 CH in a 5-a si a 20-a zi de ciclu menstrual Mentiuni : . ± psihism Lil. Chel. Helonias. herpes catamenial. iod. psoriazis.from contradiction ³ ³ ³ . ± urini fetide Ars.weeping when telling of her sickness .197- . full of.Afectiuni genito-urinare : metrite. Caust.

Remediul homeopatic apare pe teren tuberculinic. distrus.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom..Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Synthesis 7 Vannier L. la distractie. la Loganiacee e senzatia ca e sfaramat.198- . mirosuri. Phos. Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest .Dr Doina Pavlovschi Planta din familia loganiacee ± samanta de strychnos ignatii care contine printre alti alcaloizi stricnina si brucina. ACTIUNE . tutun Ameliorare : la cald...manifestari paradoxale.hipersensibilitate senzoriala si mintala . Book Service London 1989 Lathoud J.T. alcool. diferenta o face modul de reactie : Nux vomica se manifesta cu furie.accidente (Arnica). frica. emotie. Lyc.J. Arg.food. violenta.nitr.ac. isi tine nemultumirea in sine.).) .Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy IGNATIA AMARA . razbunare. doliu ( pierdere de persoana apropiata) MODALITATI Agravare : necaz. contradictorii CAUZALITATE . Colocynthis) . aprehensiune (Gels. doliu. evenimente triste (Arnica.H.³ . frig.vexatie.&Poirier J. contact.manifestari spasmodice . Ignatia prezinta labilitate afect iva.socuri emotive ( consecinte ale unor emotii fericite : Coffea ) . A dictionary of practical Materia Medica B. Lach. Hahnemann spune ca Ignatia si Nux vomica sunt remedii foarte asemanatoare. desire Eye ± falling of lids during headache Nose ± yellow saddle across BIBLIOGRAFIE Clarke J. indignare (Staph.dezamagiri din dragoste (Natr.teama.A. cafea. sour food. Dupa Sankaran tema la Plante e sensitivitatea. acids. facut bucati..mur.) . necazurile. rumineaza vexarile. la plimbare SIMPTOME PSIHICE .

9 CH de 1-2-3 ori/zi .ac.diaree emotiva sau la contrarietate sau la frica . precedate de cefalee . tulburari de vedere functionale .menstre in avans. abundente. durere agravata la frig.dispozitie schimbatoare SIMPTOME GENERALE . cu senzatia de cui infipt in regiunea parietala. ameliorat inghitind .199- . surmenaj. tahicardie emotiva.spasme ale pleoapelor.emotivitate exagerata .manifestari spastice localizate : tuse.acufene ameliorate de zgomot . doliu .sughit spastic . Ox.tulburari de ritm cardiac cu accelerare brusca a pulsului.depresie dupa necaz.prurit cutanat ³nervos´ INDICATII CLINICE SI POSOLOGIE . sange negru cu cheaguri si miros urat.durere in gat ameliorata mancand alimente solide . nod in gat. unilaterala. cafea.suspine. alcool. cu durere mare la scaun. ameliorata de presiune. extrasistole . caldura si terminata dupa emisie abundenta de urina .. colici abdominale ± 5-7.mictiuni frecvente de urina apoasasi incolora.greata ameliorata mancand . mai ales cand e moale . cascat si plans nemotivat . nod care urca din stomac in gat si -l strange agravat la cea mai mica emotie sau contrariere.senzatie de constrictie faringiana.tuse seaca.dureri vii in locuri mici (Kali bi. presiva.nevoia de inspir profund .ticuri si spasme cu localizari variate fara suport organic patologic SIMPTOME LOCALE .constipatie mergand cu masina. tutun. agravata la ora 11 (Sulphur) sau la mirosul tutunului .senzatie de foame cu lesin din capul pieptului cu tendinta de a suspina sau de a face inspiratii profunde sau de a casca violent si spastic.aversiune pentru fumul de tigara . spastica. agravate in mers . mai ales la migrena . cu atat ar mai tusi .insomnie la necaz sau contrariere cu cascat violent si prurit cutanat .anxietate care il impiedica sa vorbeasca .) .hemoroizi cu dureri ascutite. cu cat tuseste.dispepsie paradoxala . contrariere.cefalee congestiva.

right Teeth ± neuralgic. position loss of Mind ± delusion. anger. fright after .Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Synthesis 7 Vannier L. ruined he is Generals ± chill. friendship deceived. disappointment. electric like.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy .soc emotive vechi : 30-200 CH. A dictionary of practical Materia Medica B. vexation. shock. grief.T. mortification. death.soc emotiv recent : 9-15-30 CH trei zile la rand .200- . grief after . Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest . Gelsemium Vexatie : Staphysagria REPERTORIU Mind ± ailments from.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J.torn to pieces.convulsion.. Sulphur Spasme : Belladonna. bad news. love. M Mentiune : dilutiile joase sunt contraindicate daca a facut tratament cu stricnina recent RELATII Remedii complementare : Natrum muriatic. shattered as if a nerve were BIBLIOGRAFIE Clarke J. coming and going . Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. Sepia. fright. fright or fear from ³ ³ ³ ³ ³ ³ .shocks.manifestari histeriforme 9-30 CH la ora 11 dimineata . Hyosciamus Frica : Opium.paralysis emotion after .A. Book Service London 1989 Lathoud J.sudden manifestations.&Poirier J. deception. side. money from losing.H. shattered pain as if Head ± pain.J. Apis. sleep going to .catalepsy.

Este unul din cele mai folosite remedii in si tuatii acute dar mai putin folosit in situatii cronice.Intotdeauna este agravat de miscare si prefera sa stea nemiscat .BRYONIA ALBA .Pacientul Bryonia este de regula o persoana lipsita de rafinament cu preocupari materiale mai ales legat de lumea afacerilor. De regula febra se instaleaza mai insidios fata de Acon si Bell si se manifesta citeva zile. emotional si fizic. mucoase . Secil Omer Acest remediu se extrage din radacina unei plante numita popular mutatoare fiind din familiaCucurbitacee. piine Agg de bauturi reci si amel de bauturi calde Agg de frig .seroase si sinoviale cu tendinta la modificari inflamatorii ce au rezultat producerea de exsudate fibrinoase sau seroase MENTAL Persperctiva lor mentala este foarte paminteasca isi concentreaza atentia asupra lucrurilor concrete . securitatii materiale adica banilor.Lipseste elemental apa care reprezinta emotiile. frica de saracie.Este o planta agatatoare.Nu vrea sa raspunda doctorului si chiar se poate intoarce cu spatele la terapeut. artrite ) fiind iritabili cu aversiune pentru companie .Dr.Una ar fi agravarea de miscare si cealalta uscaciunea. Remediul este foarte util si in entorse sau fracturi care s unt agravate de cea mai mica miscare.Uscaciune emotionala-nu isi exprima emotiile fiind incapabil de pasiune sau romantism Iritabilitate Vrea sa fie lasat in pace Frica de saracie Preocupat excesiv cu probleme de afaceri. In situatii acute este iritabil si vrea sa fie lasat in pace. vint rece Amel de transpiratie Agg la ridicarea din pat de dim . De regula nu acuza probleme emotionale la consultatie ci eventual griji legate de planul financiar.De aici o insecuritate financiara.De regula acuza probleme legate de planul fizic (cefalee.Datorita acestei uscaciuni are o mare nevoie de apa. Delirul este pe teme de afaceri sau vrea sa mearga acasa avind impresia ca e in alta parte.De aici frica de saracie. pleurodinii.Uscaciune mentala -lipsa de imaginatie si umor. vreme uscata .Uscaciunea este in plan mental.Limba are de regula un depozit central alb galbui sau albicios.Principala grija va fi supravietuirea si munca grea pentru securitate financiara.201- ¨ .Adesea este insetat si prefera sa bea cantitati mari de apa nu atit de des ca ARS. Anxietate legata de viitor GENERALITATI Agravat de miscare Uscaciune a tuturor mucoaselor dar cu sete mare spre desobire de Nux-m sau Nat-m Agravare la 9pm Ameliorare intins pe partea dureroasa Ameliorat de presiune Agg de mincare uscata.Are deci afinitate pentru tesuturi epiteliale . Sunt doua idei principale la acest remediu.

agg dim . miscare intr-o camera calda Intepaturi in piept in timpul tusei Mastita cu sin fierbinte dureros si dur amel de caldura Pleurezie.Pneumonie. EXTREMITATI Artrita cu dureri agg de cea mai mica miscareagg de frig amel de caldura Reumatism si redoare musculara si articulara Fractura sau entorsa agg de cea mai mica miscare SOMN Doarme pepartea stg .bauturi calde mai ales lapte cald Dorinta de bauturi reci mai ales in timpul frisonului Durere de stomac agg de miscare.Bronsita. varsaturi. dim sau la ridicarea di pat Constipatie cu uscaciunea rectului Scaun tare si uscat PIEPT Tuse uscata dureroasa.trebuie sa se tina de piept in timpul tusei Tuse agg de mese. mese.202- .amel de presiune sau de inchiderea ochilor Limba cu depozit albicios sau brun mai ales central Epistaxis in caz de supresie a menstruatiei sau la ridicarea din pat dimineata Gura uscata Buze uscate si crapate GASTROINTESTINAL Sete mare mai ales pentru cantitati mari si adesea la intervale mari Dorinte alimentare:carne. hrana uscata si amel de caldura Senzatia de greutate sau de nod in stomac mai ales dupa mese Varsaturi dupa mincare solida cu retinere de lichide Varsaturi dupa tuse Diaree agg la miscare.Lateralitate dreapta ( cu exceptia cefaleei si a unor pleurite CAP Cefalee stinga Cefalee deasupra ochiului stg sau frontala cu extensie la occiput si apoi la tot capul Cefalee agg de miscare chiar si de miscarea ochilor Cefalee agg de tuse. de constipatie .

Spig.Graba Anxietate legata de copii.Sciatica.Caracteristic acestei familii este senzatia de µintepenire´ Este un remediu foarte utilizat mai ales in afectiuni osteoarticulare.Este unul din cele mai supertitioase remedii.glumet si plin de viata. apetit capricios Chelidonium-Agg de miscare.\Hepatita cu icter durere in ficat amel cind sta pe dr si are multa greata. ACUT Meningita de regula cu delir (vrea sa mearga acasa). vrea lapte cald.Constipatie.Bursita.Me ningita.Mastita. membrane seroase si piele. Dureri dentare.Diaree.Cefalee.Migrene. iritabilitate.In fazele initiale pacientul este vessel .Tusea produce durere in cap sau inpiept asa ca pacientul isi pieptul cu mina cind tuseste COMPLEMENTAR Nat-m. Pneumonii mai ales drepte si trebuie sa stea nemiscat agg de sculatul din pat amel de culcarea pe partea cu dureri amel de presiune locala. E masura ce patologia avanseaza pacientul devine rigid.Artrita reumatoida.Caractreistica remediului este intepenirea progresiva ce apare mai ales dupa o perioada de agitatie si epuizare. Rhus-t.Nerabdare. mucoase. Rhus-t.Gastrita.Este utilizat de aceea in problemele de comportament ale copiilor.. Actiunea sa e puternica pe nervi.Boli de tesut conjunctiv. Agg de inspire profound.Sta pe partea dreapta agg de miscare de inspirul profound amel de aplicatii reci..Exantem. Pneumonie. intepenit atit in plan fizic cit si emotional. nelinistit. Sepia. muncitori nerabdatori semanind un pic cu cei Nux-v. Iritabilitate . MENTAL Glumet.Dr.T use convulsiva. nelinistit. agg de suparari.Guta.Ulterior pe masura ce se adinceste patologia devine devine iritabil agitate.Tuse . Pleurezie.Desi prietenos pare mai degraba timid.Nu exista multe descrieiri in diversele surse de material medica legate de trasaturilepsihoemotionale ale remediului. pneumonii. constipate cu indigestii Cham-iritabil.Astm..203- . Sulphur COMPARATII Bell-infectii acute cu febra mare articulatii inflamate Nux-v-iritabil.Pacientii adulti sunt de regula seriosi.Hepatita. Apendicita.Gripa. vessel Agitatie mentala sare de la un subiect la altul. RHUS-TOXICODENDRON .In fazele si mai avansate apare o fixitate mentala cu note de compulsivitate si comportament ritualistic. rautate. Secil Omer Remediul Se prepara din frunzele proaspete de Rhus-toxicodendron o planta din familia Anacardiacee.Psor.Epistaxis.Artrita.Vise legate de afaceri CLINIC Apendicita. lateralitate dreapta. Tendinita.Fibrozita. Calc. legate de agitatie. .Vertij.agg la 9PM. Faringita. .Apare depresia.Lumbago.Exista mai multe stadii in dezvoltarea patologiei de Rhus-t.

Frici: de a ucide pe cineva. Aeth. comprtament ritualistic si uneori compulsiv GENERALITATI Agg de frig . pacientul fiind intepenit in propriile emotii Coree ticuri Hemiplegie cu lateralitate stg Vertij la ridicare cu tendinta de a cadea pe spate CAP Cefalee agg de vreme umeda inchisa.Dulciuri .Kali-c.. Ars Irita GIT Virful limbii este rosu sau apare un triunghi rosu pe limba Cracmente mandibulare. cetoasa Agg daca se uda Amel la miscare Agg dim la trezirea din somn. Agg de la effort Agg toamna Laeralitate stg NEUROLOGIC B.Otrava Superstitios.Brinza. de bai calde Agg de current de aer¶ Agg de vreme innorata . de furtuna . de vreme . cu intepenire amel de miscare. rece si umeda Amel de vreme calda . de modificarile de vreme amel de miscari Acnee rosacee.Probleme cu artic temporomandibulara Faringita amel de bauturi calde Laringita si raguseala agg de folosirea indelungata a vocii dar poate fi si amel de la vorbit GASTROINTESTINAL Dorinta de :lapte rece. Nat -c) Eruptia veziculara la vf nasului Crapaturi la colturile buzelor Inflamarea cu edematierea pleoapelor (Apis. erizipel al fetei Eruptii la virful nasului (Caust.Parkinson.204- .

Boli valvulare Angor agg de exercitii cu extensie la bratul stg SPATE Lumbago cu sciatica Dureri de spate agg dupa eforturi musculare cum ar fi accidente de masina sau suprasolicitari Durere de spate agg de statul prelungit care il intepeneste Durere de spate amel de caldura sau bai fierbinti Durere de spate amel de miscare Durere de spateamel de presiune puternica si masaj Cracmente ale gitului si spatelui. agg de exercitiu Artrita amel de caldura sau de baie fierbinte de vreme uscata sau miscare Durere in umarul stg Durere in partea interna a scapulei stg Neliniste in extremitati .dim la trezire la vreme rece sau inainte de furtuna.Aversiune pentru carne Sete pentru cantitati mici Dorinta de bauturi reci UROGENITAL Herpes genital Eruptii genitale sau pe coapsa interna Urinat frecvent Enurezis mai ales la baieti PIEPT Astm mai ales asociat cu eczema sau dupa supresii ale unor eczema Tuse agg de frig sivreme rece agg inainte sau in timpul frisonului Bronsita.205- .Pneumonii adesea cu sputa ruginie Palpitatii Hipertrofie cardiaca.Artrite Artrita agg noaptea in pat.agg de vreme rece amel de caldura Redoarea poate merge la occiput si sa produca cefalee. EXTREMITATI Reumatism acut sau cronic.Torticolis Redoare cervicala care obliga pacientul sa-si intinda gitul si sa-si miste capul.

probleme cutanate.agg noaptea .dorinta de dulciuri.Artrita. Calc-p.Varicela. febra.Pneumonie.Reumatism. probleme de piele.Bursita.Boli de tesut conjunctiv.iritabil. respiratorii . neliniste.erizipel Ran-b.Probleme de comportament. dureri de git cu redare la acest nivel CALC-friguros.CALC Comparatii Phos ±artrita cu durere amel de miscare si caldura agg inainte de furtuna. Rhod. CLINIC Angina.Eczema.206- .la vreme rece si umeda si de la furtuna. dorinta de lapte rece tuse si raguseala TUB-artrita cu aceleasi modalitati.Erizipel.Tendinita.Herpes.Febra apare rapid mai ales la 10am Varicela. Rad-br.eczema .Tendinita.RAA. frisoane.Gripa.Impetigo Faringita amel de bauturi calde cu o senzatie de neliniste in tot corpul Pneumonie cu sputa ruginieEntorse cu intepenire dar pacientul simte nevoia sa-si flecteze si sa-si miste articulatia Traumatisme ale spatelui Injurii ale tendoanelor si ale muschilor agg de suprasolicitare Complementare BRY.Faringita.artrite.Enurezis.Urticarie.Astm.dorinta de lapte APIS-reumatism articular acut.Hemilegie.probleme respiratorii RUTA-artrita si injurii cu aceleasi modalitati. agg de vreme rece si umeda.Boala Parkinson Pemphigus.Entorse. agg de suprasolicitare fizica.Contuzii.dorita de lapte rece.Coree.Sciatica. sete pentru cantitati mici.Lumbago.Bronsite.Cefalee. nelinistit.Urticarie .Laringita.eczema ARS-confuziile se fac mai ales in acut cu febra.Eritem nodos. intepenit .Dulc. Cimic.Entorse Amorteala de la stat pe brat sau pe picior Amorteala a bratului stg in caz de dureri cardiace Cracmente articulare Nodozitati artritice PIELE Eczema cu vezicule mici foarte pruriginoase Mincarime amel de apa fierbinte (Rhus-V) Herpes.Psoriazis Eritem nodos SOMN Nelinistit se misca constant si nu-si gaseste o pozitie in somn BOLI ACUTE Gripa cu multa curbatura care oblige pacientul sa se miste constant. .Impetigo.

în 1790. la lun nou . sl birea presiunii hainelor. AGRAVAT de : -PIERDERE DE FLUIDE ( hemoragie.B. în timpul zilei dar mai ales noaptea. Au multe frici: de animale. gr simi. introverti i. condimentat. iritabile. dorin pentru: dulciuri.Dr. de lucruri imaginare e tc. mâncare cald . din Anzii peruvieni. GENERALITATI SLABICIUNE. . p s ri de curte. MENTAL-EMOTIONAL Sunt persoane sensibile. . se exprim mai u or prin versuri sau pictur . vreme rece. excese sexuale. ceai. moroc no i i pot dezvolta depresii cu gânduri suicidare. Iluzii: c sunt persecuta i. NIVEL DE ACTIUNE SANGE.dar folosirea ei pe scar larg a fost determinat de cuceritorii spanioli. de a nu fi comp timi i.Lateralitate stâng / dreapt . trepida ii. u or ofensabile. toamna.). lapte. câini. pisici. mi care. ALIMENTAR: agg. cu modific ri bru te de dispozi ie. gr simi. transpira ie etc. unt. Silvia Nedelcu Arborele de Cinchona este o plant originar din America de Sud. sau au calit i excep ionale i realizeaz lucruri uimitoare. lacta ie. aversiune pentru: bere. carne. Splina. post. APARAT DIGESTIV ( ficat.) -ATINGERE (u oar ). f inoase. care a fost tratat de malarie. De Cinchon.CHINA OFFICINALIS (Chinchona). ISTORIC familial sau personal de malarie. ceilal i îi împiedic s î i realizeze planurile sau c sunt urm ri i de du mani. carne. fructe. proving care i-a oferit în elegerea principiului Similia Similibus Curantur. de : fructe. AMELIORAT de : -PRESIUNE puternic . EMACIERE PERIODICITATE: la 2 .207- © . SISTEM CIRCULATOR. Nervi. chiar domestice. pot fi capricio i. team de atingere. V. bere. s unt ideali ti i rezerva i. Propriet ile curative ale scoar ei erau cunoscute indigenilor. pâine. curent. Au un sim artistic dezvoltat. diaree. postprandial. -zgomote. vânt. Plini de imagina ie. Numele de ³Cinchona´ provine de la numele so iei viceregelui spaniol al Peru-ului. care au beneficiat de efectele ei (utilizat ca antitermic în tratamentul malariei). cafea. alcool. cafea. s rat. odihn . pe te. se las purta i de fantezii i planuri (în care au construiesc cas tele de nisip în Spania) averi fabuloase. de fantome. Au st ri de spirit alternante. fric de ceva r u. 7 sau 14 zile. de a nu fi r ni i. Este primul remediu experimentat de Hahnemann. efort mental.

colecistopatii. splenomegalie. pneumonie. de fructe. foame canin noaptea. sensibilitate exagerat la mirosuri.VERTIJ CAP cefalee exploziv . amel. RESPIRATOR crize de astm toamna. hepatomegalie. pulsatil . sensibilitate dureroas a scalpului ag. colic billiar . gust amar când m nânc sau fumeaz . care nu este amel. epistaxis. transpira ie rece în jurul gurii. ± la Gen. de presiune puternic . cefalee periodic .) GENITAL leucoree sangvinolent . cu pulsa ii vizibile ale carotidelor. de aplecarea în fa . cefalee pe fondul unor afec iuni hepatobiliare. (dorin e. la cea mai mic atingere. de eliminarea gazelor. lapte. aversiuni i agg.208- . care îl treze te din somn. dureri de din i ag. bron it . diaree ag. cu tendin a de c dere spre spate. GASTROINTESTINAL distensie abdominal cu borborisme. cu tinnitus. ap rece. crampe abdominale amel. EXTREMITATI . de atingere sau piept nat. dismenoree. metroragie cu sânge închis la culoare. cu senza ia ca i cum creierul plute te i se love te de pere ii craniului. care revine îns dup prima înghi itur . orice are gust amar cu excep ia salivei. hepatit sau ciroz hepatic . pe te. paloare. dup pierderi de fluide. cearc ne. diaree periodic . apetit capricios sau lipsa poftei de mâncare. în timpul frisonului.

CHELIDONIUM MAJUS Tinctura se ob ine din planta întreag . 2. insomnie. cu mâinile deasupra capului sau sub cap. 5. visele continu i dup trezire. Lyc.. -ag. Agravare la cea mai mic atingere i ameliorarela presiune puternic . membru inferior) / lateralitate stg.. anemie. recoltat în perioada înfloririi. COMPLEMENTARE: Ferr.Hipersensibilitate. insomnie din cauza gândurilor incitante. de atingere. GENERALITATI -Friguros.followed by . a planurilor i a fanteziilor eroice.Tulbur ri dup pierderi de fluide =epuizare.- dureri articulare sau musculare ag. SOMN pozi ie imposibil pe partea dreapt . Occiput.209- . 2 sau 4 p. pe spate. old. ovar. edeme ale membrelor inferioare cu tegumente palide i godeu la ap sare. debilitante noaptea.m. PIELE sensibilitate dureroas în timpul febrei. Nat-m.m. diminea a la trezire. de vreme rece. malarie sau antecedente. transpira ii abundente. NUCLEUL: 1. Ars.chill . neameliorat de eliminarea gazelor. umed . cu sete î nainte. la schimbarea vremii. COMPARATII Nux-v. etc. Ign. simptome gastro-intestinale. la 4 a. 3. oasele fe ei. p teaz lenjeria în galben. 4.Distensie abdominal excesiv .. FEVER -SUCCESSION of stages . colon ascendent.then perspiration grd 3 frison in special înainte de amiaz . Lateralitate dreapt (pl mân. NIVEL DE ACTIUNE FICAT. Idei multe i planuri seara i noaptea. Carb-v. la cel mai mic efort. diferen e de temperatur stg-dr. care debuteaz în zona pieptului. rinichi... genunchi. FEBRA febr periodic .(o mân sau un picior cald i cel lalt rece). ag.heat . se treze te din cauza foamei. . cefalee. sl biciune. -ag.

aversiune pentru brânz . casc înaintea apari iei durerilor nevralgice. amel. amel. de b uturi calde. dureri interscapulare dup -amiaza. asociat cu probleme hepatice. când st ridicat în pat (grd. sau alternând cu diaree. cu picioarele aduse spre piept. Constipa ie cu scibale. B t i ale aripilor nasului 2 (Lyc 3) Tegumente i mucoase icterice. GASTROINTESTINAL Dureri în hipocondrul drept. TORACE Pneumonie pe partea dreapt . cu amprente dentare. pot fi convinse numai cu dovezi palpabile. SPATE Dureri cervicale. 4). PIELE Icter. EXTREMITATI Dureri în um rul drept. urticarie. prurit. în decubit lateral stg. mâncând. iradiaz în jos pe dup ureche spre omoplatul drept. senza ie de greutate. Mai dominatori decât Lyc.. litiaz . de presiune. gust amar. vise despre afaceri. spanac. precedat de durere în hipocondrul drept. Nevralgie facial dr.. Durere pe partea dreapt . ca din cauza unui pantof prea strâmt. au tendin a de a se impune oriunde (în fa a oricui). amel.-amel. sceptice. limba cu depozit g lbui. cu l crimare excesiv . brânz . care iradiaz spre spate. aplica ii calde. mâncând. cu limba maronie sau fisurat . hemoptizie. spre omoplatul drept sau în unghiul inferior al acestuia. cadavre. V rs turi amel. Nevralgie intercostal dreapt . MENTAL-EMOTIONAL Sunt persoane practice.210- .. ³cu picioarele pe p mânt´. . lapte cald. halen fetid . colic biliar . Distensie abdominal . ulcera ii cu secre ii ofensive. senza ie de rece ca de ghea în vârfurile degetelor.din cauza viselor sau întrerupt din cauza tusei. alimente/b uturi calde. Hepatit . ca de plumb. cu tendin a de a c dea spre fa . de b uturi calde (fierbin i). amel. i f r sl biciunea sau la itatea acestuia. senza ie de constric ie transversal . scaune decolorate. mai pu in înclinate pentru o activitate intelectual . înmormânt ri. dureri intolerabile în c lcâie. durere fixa în unghiul inferior al omoplatului drept. Icter. VERTIJ Ame eal cu senza ie de greutate i de amor eal general . dureri deasupra ochiului drept. Alimentar: dorin pentru lactate. dureri articulare în special de partea dr. vars tot. icter neonatal. redoare. condimentat. când închide ochii. CAP Senza ie de rece la nivelul occiputului. de alimente/b uturi calde. SOMN Neodihnitor. erup ii eczematoase. amel. cu excep ia b uturilor calde.

Vermeulen F. cu ramuri ascendente de 5-15 cm.R. Desktop Guide of Materia Medica. TEMA PRINCIPALA: LASITATEA Se simte nesigur. chiar curajos. Astfel. era un arbore falnic. Essentials of Homeopathic Materia Medica. flatulenta In urma cu milioane de ani. cu spice sporifere. Synoptic Materia Medica. vrea sa dovedeasca faptul ca este inca un arbore. Nux-v. Creste pe coastele dealurilor inalte. Dr. dar in pr ezent. Dewey W. dornice de afectiune si de a fi laudate.. Tatal este echivalent cu procreerea si educatia. etc. NUCLEUL: 1. in paduri umede. PSIHISM: Pacientul Lyc sufera de complexe de inferioritate. este o planta plapanda care se intinde pe pamant. dar in interior sunt slabe si nesigure.COMPLEMENTARE: Lyc COMPARATII: Lyc.211- . 2.. cu frunze dese. Morrison R. foarte raspandit. pana in zona montana. In exterior insa. Remediul Lyc este o reflectare vie a acestei transformari: poarta cu el amintirea maretiei trecute. fuga de responsabilitati si abandonul copiilor.. Spori de culoare galbena. dominatoare. insomnie. liniare. Essence of Materia Medica. pe care incearca permanent sa le depaseasca. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica. Antiteza tatalui poate fi si ea valabila. < 4 am sau 4 pm. . Dureri iradiate sau fixe în omoplatul drept sau în unghiul inferior al acestuia. grupate de obicei cate doua.. Guy Loutan descrie tema remediului ca fiind demnitatea tatalui f ata de care esti recunoscator. frica de fantome Crucea pamantului ± sugereaza profunzimea nivelului la care actioneaza Braul vantului ± tulburari digestive. Este unul din remediile fundamentale.Dr Ileana Rindasu ( Pedicuta) Specie perena taratoare.. prezinta imaginea omului capabil. 5.. Persoane practice. incapabil sa-si indeplineasca responsabilitatile. RADAR 8 LYCOPODIUM CLAVATUM . > B uturi calde..A. Bry. fiind clasificat alaturi de Sulfur si Calcarea drept parte a unei triade terapeutice. persoanele care corespund acestei tipologii par marete si dominatoare.. 4. Vithoulkas G. fierbin i.Lateralitate dreapt 3. Denumiri populare mai cunoscute: Piciorul lupului ± sugereaza suprematia de stapan si virilitatea Praful strigoilor ± aminteste de anxietate. Bibliografie: Boericke W. astfel incat va incerca mereu sa le evite.

desi crescuta. lipsit de incredere in fortele sale si in acelasi timp lipsit de rezistenta fizica. inainte de a fi ingradit in vreun fel. cu aversiune fata de companie. vrea sa obtina satisfactii sexuale facile. Spre exemplu. Lyc va disparea fara urme. va dori sa-si exagereze capacitatile si realizarile. vorbeste cu un ton de comanda este dictatorial. isi dirijeaza energia tot mai mult spre activitati intelectuale( ex. Bolnavul devine bombastic. timiditate legata de aparitia in public. au frica de moarte. Odata castorit. . pentru a scapa de responsabilitati. calculator). Pentru a-si depasi sentimentele de inferioritate. fara obligatii. citit. Lyc poate sa prezinte tulburari ale dinamicii sexuale. frica de a ramane singuri noaptea.pentru traiul de celibatar sau poate deveni un cautator spiritual. de oameni. Simptome mental-emotionale (repertoar): · oboseala mentala dictatorial dictatorial. este mai mult dorinta de a obtine satisfactie. vrea sa-si afirme personalitatea. Unii pot fi dominatori si rautaciosi cu parintii prea ingaduitori. datorita fricii de a nu fi la inaltimea cerintelor. iubeste puterea dictatorial. dar si cu teama de singuratate. Daca partenerul se arata interesat de casatorie. O rubrica importanta pentru acest tip de Lyc este: iubeste puterea. prin egotism si ingamfare.El poate face fata acestei situatii in doua moduri: prin manifestarea inferioritatii resimtite launtric. inainte de examene. frica puternica de oameni. Dorinta lui sexuala . Tot in aceasta etapa se manifesta si teama ca ceilalti sa nu le observe slabiciunea interioara. claustrofobie. cu cariera( frica de a nu reusi in afaceri). tiranic cu familia sau cu subalternii. agorafobie COPIII Se integreaza si ei celor doua tipuri descrise la adult. Isi fac multe griji in legatura cu ce vorbeste lumea. ajungand uneori sa minta de ³ ingheata apele´. Pacientul poate incerca uneori sa scape de obligatii folosind o boala fizica drept scuza( ex: o indigestie). pacientul devenind timid si introvertit. nu este la fel de intensa ca la Platina. fara a -si asuma angajamente. fanfaron. ca o contrareactie la lipsa de incredere in sine. Poate opta . Sufera de numeroase frici sau fobii.212- . extrovertit. Pe masura ce cresc. dar servil fata de sefi nu suporta contrazicerea plange cand i se multumeste trac. de singuratate noaptea. Cel mai frecvent tip intalnit este copilul extrem de timid. dar se linisteste pe masura ce a inceput examenul frici: de cancer. STADII DE PATOLOGIE In stadii incipiente. fantome. frica de caini. desi es te capabil sa o faca anxietate in legatura cu starea lui de sanatate. Muncitori si ambitiosi la scoala. in cele din urma. Lyc se tradeaza prin frica de responsabilitati. ingamfat. dar sunt apreciati la scoala pentru buna lor purtare.

sunt descrise in carti bataile aripilor nasului. MORFOLOGIE Infatisarea lui Lyc se distinge prin emacierea fetei. Este etapa in care devine dictatorial cu cei pe care ii poate controla. usturoi. mistificarea devine si mai exagerata. bauturi. Una dintre temerile lor importante este si teama de suferinta. in incercarea de a -si construi sentimentul puterii personale. Initial. vin. MODALITATI. cu slabiciune intelectuala. SIMPTOME GENERALE. Fricile si starea de neliniste le afecteaza mai ales tractul gastrointes tinal. alimente si bauturi calde Aversiuni: stridii. Ameliorari: la miscare prelungita in aer liber pe timp racoros seara si la miezul noptii de mancaruri si bauturi calde dupa mictiune Agravari: la caldura. Frecvent. treptat apare slabirea tot mai marcata a memoriei.213- . prin care s-a observat ca organele tinta pentru care are afinitate apartin tractului gastro-intestinal( cu efecte importante si la nivel hepatic) si aparatului uro -genital. pot sa ajunga ipohondri. dar in practica. in ciuda senzatiei generale de frig intre 4-8 pm ( sau 3-7 pm) dimineata la trezire cand sare peste o masa sau daca tine post . gatului s i a toracelui. Tot acum se accentueaza fricile de tot felul. dulciuri. alimente fast -food. se intalnesc in cazuri de dispnee. mancare rece Agravari: stridii. alcool. Fata are alura anxioasa. astfel incat persoana pare mai in varsta decat este in realitate. fasole. alimente reci. precum si asupra sistemului nervos. precum si lasitatea. fie prin excese sexuale. In final. varza. datorita risipirii energiei. se vor plange de slabirea memoriei dimineata. dar este agravat de caldura Alimente: Prefera: dulciuri. pacientul poate ajunge la imbecilitate sau senilitate. solduri si coapse. fie prin incercarea de a se controla excesiv( prin celibat). Actioneaza de asemenea asupra tegumentelor si mucoaselor. se poate ajunge la deteriorarea functiilor mentale. in timp ce abdomenul este bine dezvoltat. Tesutul adipos se acumuleaza mai ales pe abdomen. P REFERINTE ALIMENTARE Lateralitate dreapta sau de la dreapta la stanga Friguros. de obicei. sfarsind intr -un azil de timpuriu. cu tendinta de a se rida excesiv. ACTIUNEA PRINCIPALA A REMEDIULUI Este dovedita prin studii clinice. In cel de al 3-lea stadiu. ceapa. stridii.In stadiul al 2-lea. mazare. iar parul se poate albi devreme.

la 4-8 pm. ameliorata de mancare Nevralgie faciala dreapta Eruptii pe pielea paroasa a capului sau retroauricular Acnee. apetit crescut. ameliorata de bauturi calde Cefalee agr pe dreapta. devine apoi moale/ lichid Hemoroizi amel de bai calde Aparat urogenital Senzatie de mictiune imperioasa dureroasa Frison post-mictional Sediment urinar roscat( asemanator cu caramida pisata) Litiaza renala dreapta . mai ales in etajul abdominal inferior. eczema. foamea creste pe masura ce mananca Se trezeste noaptea sa manance Abdomen sensibil la presiunea hainelor Colecistita Hepatita acuta sau cronica Ulcer gastro-duodenal Constipatie cu nevoie de defecatie ineficienta Scaun la inceput tare. zvonuri SIMPTOME LOCALE IMPORTANTE : Cap: Gat: Faringita pe partea dreapta. dimpotriva.- dupa ce ingera cantitati mici de alimente de haine stranse pe corp de mirosuri si zgomote puternice dupa suparari. declansata de foame.214- . psoriazis Aparat digestiv: Bulimie Digestie de proasta calitate datorita tulburarilor hepatice Pirozis Eructatii acide Distensie abdominala postprandiala. sperietura. amel de eructatii si flatus Satietate precoce sau.

extremitati): Torticolis Dureri de spate amel cand urineaza Sciatica agravata culcat pe partea dureroasa. ameliorata cand merge Maini si picioare uscate si fierbinti Miros ofensiv al picioarelor Varice ale membrelor inferioare Crapaturi ale calcaielor Eczema Psoriazis Veruci Tegumente: Eczeme cronice asociate cu disfunctii renale. cronica.215- . mai ales cand are o indigestie Aparat locomotor( Spate.- Enurezis Adenom de prostata Tumori sau chisturi ovariene drepte Promiscuitate sexuala Frigiditate Impotenta. hepatice si gastrice Psoriazis Transpiratie: redusa cantitativ miros de ceapa transpira mai ales la emotii. mai ales cu propria nevasta Ejaculare prematura Aparat respirator(piept): tuse uscata. inainte de un discurs Somn: remediu important pentru insomnie . cu senzatia de gadilitura astm bronsic pneumonie mai ales pe dreapta Aparat cardiovascular( piept): Palpitatii agravate seara in pat.

ed. acoperite de peri ori fini. Adrian Dumitrescu Alte nume: Poison-nut. Moldogrup Iasi. Spasmul afecteaz atât mu chii voluntari cât i pe cei involuntari: . Caba . Crapanne. Wikipedia encyclopedia NUX VOMICA . H.Synoptic materia medica. Ioan Teleianu. Constanta.216i con ine semin e turtite i circulare de forma . de responsabilitati. ed. 1994 M. ed. Turta lupului. Blackie ± Homeopatie clasica. 2004 R. Strychnos Nux Vomica. ed. Morrison ± Ghid practic de remedii homeopatice. dar seamana in multe alte privinte Nucleul remediului: (Vermeulen) Lipsa de incredere. al doilea fiind HIPERSENSIBILITATEA i ambele sunt evidente în intoxica ii. modulul 1. Vermeulen . duoden).AFADH 2007 R. Sulphur. Tao. coordonator Dr. Merlijn Publ. Jouanny. 1997 Internet. În cazurile de intoxica ii cu Nux Vomica cele mai importante simptome sunt SPASMELE i CONVULSIILE care vor provoca moartea prin oprirea mi c rilor respiratorii. 2003 J.Manual cu note de curs. Fructul este asem n tor cu o portocal unei monezi. Dictatorial acasa inflatie (ego. possibilities in chronic pathology. mai ales legate de aparitiile in public Silicea ± datorita neincrederii in sine Calcarea carbonica ± nu are lasitatea lui Lyc.Loutan ± Repertoire de themes et de matiere medicale dinamique. agr de lucrurile noi. Boiron. J-B. de culoare gri-cenu iu.Manual practic de homeopatie. dar ii place aerul liber agr la 3-4 am si la 4-8 pm BIBLIOGRAFIE Ovidiu Bojor ± Ghidul plantelor medicinale si aromatice. ed. Fundatia crestina de homeopatie Simile. Natrium-muriaticum. J-L Masson ± Homeopathic Therapeutics. Centrul de perfectionare postuniversitara al medicilor si farmacistilor. ed. 1992 G.- doarme pe partea dreapta se trezeste dimineata complet neodihnit se trezeste ca dupa o sperietura viseaza frecvent animale salbatice si lucruri de care ii este teama REMEDII COMPLEMENTARE: Pulsatilla. Polirom. stomac. Istoric : Este un copac de talie medie. Chelidonium Diagnostic diferential: Gelsemium ± datorita simptomelor de neliniste in legatura cu evenimentele viitoare. Dancer. 2002 C. Fiat Lux. ed. Dujany. 2005 G. Efectul general al spasmelor este de a produce OPISTOTONUS i aruncarea capului c tre în spate. 2001 F. Sunt foarte amare la gust datorit con inutului de stricnin . SPASMUL este primul Key-note al lui Nux Vomica.ed. Lachesis. Vithoulkas ± esenta Materiei Medica.Dr. Sepia.Tulburari gastro-intestinale simptome cu lateralitate dreapta sau de la dreapta la stanga dorinta de dulciuri friguros.

i în mu c turi de arpe. S re inem câteva cuvinte care ne vor ajuta s recunoa tem imediat tabloul remediului: . Au un puternic sim al datoriei în ceea ce prive te munca i sunt foarte con tiincio i.stomacul . Se reg sesc la rubrica MIND ± FASTIDIOUS al c rei cap de afi este Arsenicum Album (grad 3) al turi de Carc. ig ri.intestinele . El r spunde la aceste provoc ri muncind i mai mult.217- . Tocmai aceste ultime 2 tr s turi îl vor face s prezinte ma i târziu simptomele care vor necesita administrarea remediului. Nux Vomica este folosit în India în cazuri de febr intermitent Decoctul din frunze se folose te extern în reumatism.esofagul .uterul Pulpa fructului este îns inofensiv i este mâncat de p s ri. capabile. la multe sarcini i detalii i ajung s fie supu i i condimentat . droguri.FRIGUROS ± sensibil la frig i curen i de aer.rectul . METICULOSI în acest domeniu. În stadiul echilibrat pot fi descrise ca ni te persoane inteligente. Astfel trebuie s fac din ce în ce mai mult efort mental. . Poate c a a s-ar putea explica anumite simptome fizice comune la nivel digestiv i urinar. rapide i eficiente în ceea ce fac.. pline de stres din zilele noastre.vezica urinara . Accept cu pl cere orice responsabilitate i sunt capabili s fac munca pentru 3 oameni.HIPERSENSIBILITATE . mâncare gras . sex. Datorit calit ilor pe care le are avanseaz rapid în func ii care presupun mult responsabilitate (ceea ce î i i doresc). pân la ore târzii din noapte. La acestea se adaug AMBITIA i un spirit de COMPETITIE ie ite din comun. Este interesant de tiut c semin ele de Ignatia au un con inut i mai mare de stricnin decât cele de Nux Vomica. fie c e vorba de lupta pentru un post mai bun sau dac cineva încearc s -l dep easc în trafic. Se spune despre ei c sunt cei mai COMPETITIVI din toat materia medica. Tabloul mental este îns foarte diferit.TULBURARI DIGESTIVE.NERABDARE.DORINTA DE STIMULENTE: alcool. Caust i Kali-C (grad 2). . . Este imposibil pentru el s accepte vreo limitare sau s se resemneze. .IRITABILITATE (se înfurie foarte u or). Esen a remediului: Este remediul esen ial pentru multe simptome ap rute ca urmare a vie ii agitate. s fac fa unui stres permanent. În acest sens ei trebuie s câ tige în orice domeniu fie c e vorba de jocuri.SPASME. . Nat-m.

î i smulge nasturii. Apar primele simptome cum ar fi capul greu diminea a la trezire.atunci când are senza ie imperioas de urinare nu ies decât câteva pic turi .Ca s . Sufer de gastrit . ulcer. . . dispepsia i iritabilitatea. Dac nu reu e te s se încheie la c ma Dac aude pe cineva cântând strig la el. zgomote. Nu suport s a tepte la coad . la semafor sau când este un blocaj în trafic. NERABDAREA Ca medic po i s recuno ti u or un astfel de pacient în sala de a teptare pentru c nu are stare. indigestie cu grea a i vom matinal sau dup ce m nânc . faptul c nu se odihne te suficient i c are o via sedentar i nes n toas îl fac s fie cople it.adesea are constipa ie cu necesitate constant dar f r eficien .spasme Nux Vomica produce tulbur ri digestive. mânia. Este mali ios. consistent i condimentat . la frustrare pot trânti sau sparge lucruri. Dac întârz ii la consulta ie e furios. Este < de orice curent de aer.218i vrea s vomite.i uite grijile i s poat sim i o relaxare va apela la stimulente precum: alcoolul. furia i în final violen a i cruzimea. transpira ie).când are grea Friguros Este friguros. d telefon dup tine i trebuie s -i spui exact cât mai are de a teptat. mirosuri. Pe de alt parte Nux Vomica este sensibil la o mare parte din aceste stimulente care îi vor distruge s n tatea. r zbun tor i crud în stadiile finale când manifest un fel de nebunie paranoid . Poate s aib dorin a de a ucide pe cineva sau de a se sinucide. Tulburari digestive . ceea ce îl va agrava i mai mult. congestie portal . Poate trânti cu telefonul dac sun ocupat. Trebuie s se înveleasc în fiecare stadiu al febrei (frison. mâncarea gras . < de cea mai mic mi care ce determin un curent de aer pe sub p turile cu care e învelit. pot ipa la al ii. sexul. Mare sensibilitate fa de orice stimuli: lumin . iar printre simptomele importante sunt spasmele i crampele (datorit stricninei). Sistemul nervos e solicitat intens i apar gradat: iritabilitatea ocazional . . temperatur înalt . Nu pot a tepta. În final. HIPERSENSIBILITATEA ± IRITABILITATEA Se enerveaz imediat când îl contrazici i pot s p r seasc înc perea trântind u a. nu reu e te. cafeaua i ig rile. Urmeaz obiceiul de a lua diverse medicamente. drogurile. Când sunt foarte obosi i i se confrunt cu multe probleme. În ceea ce prive te spasmele exist câteva particularit i: .

.< diminea a. Impulsuri violente.Onoare r nit . Tulbur ri mentale. Dispozi ie suicidar (prin împu care sau s rit de la în l ime). Se bazeaz pe sine. Nu poate s accepte o limitare.< la frig. Arogant.Tulbur ri. Ner bd tor. droguri. . Poate deveni foarte agresiv. Dictatorial. IRITABILITATE.> de c ldur . Pragmatic. probleme de s n tate ap rute dup abuz de alcool. Plânge de furie. alcool. dezam gire. sex.219- . Crud. Fric de c s torie. Hiperstresat i hipersensibil.> de o siest scurt . Aversiune de a r spunde la întreb ri. Mental: Ambi ios. (Workaholic). dar îi lipse te curajul. . . Devine dependent de munc . medicamente. Gr bit. . . Înjur i oc r te.< când m nânc . Con tiincios în munca. Responsabil i eficient. . ig ri. .> de vremea umed (Caust. COMPETITIV la modul patologic. (Mind ± weeping ± anger ± after). Meticulos. Folose te stimulente precum: cafea. indignare. . stimulente. Ajunge s fie dep it de sarcini. curen i. .< la dezvelirea unei p r i. Generalit i: FRIGUROS. fric .< de vreme uscat .Cauzalitate: . Hepar Sulphur). Uneori inut în interior. R zbun tor.Mânie. condimente i exces sexual.

urinatul i defeca ia).< de STIMULENTE Vertij : Vertij diminea a i dup mesele principale. Sil. cu dureri ca de împungere în membrele afectate.Durere de cap occipital sau deasupra ochilor..Durere de cap congestiv asociata cu hemoroizi. .Aversiune: la Carne. etc. zgomote. . Vertij cu pierdere temporar a cuno tiin ei. alcool. . Cic. DURERE DE CAP DUPA EXCES DE ALCOOL. Cap: Dureri de cap i migrene.Senza ie de presiune la nivelul vertexului ca i cum s-ar introduce un cui. furie. Vertij cu tendin a de a c dea într-o parte. CU INTRERUPERI DE CATEVA MINUTE CAND SE PRODUCE RELAXARE MUSCULARA. > de c ldur .SPASME CU RIGIDITATE TETANICA IN APROAPE TOTI MUSCHII. < frig. .Apoplexie.Peristaltism inversat ( în ceea ce prive te vomitatul. ..Sensibil la to i stimulii : miros. . . . Strych). < de furie. .) Ochi: Fotofobie. .Convulsii determinate de orice atingere sau de curenti de aer. în timpul travaliului. Hyper. .Sensibil la curen i de aer (Chin. GRASIME. ALCOOL.. STIMULENTE. lumin . . . . la trezire. cu vertij i senza ie de creier care se învârte.Opistotonus.Le in : de la mirosuri . încle tarea maxilarelor. Dorin e i aversiuni alimentare : . Ureche: Mânc rimi la nivelul trompei lui Eustachio care îl fac s t u easc sau s înghit .220- . < diminea a (Arg-N). . Op. Trismus (Bell. înainte de menstrua ie. efort mental.Vrea : CONDIMENTE. Hep.Durere de cap frontal cu dorin de a-si presa capul de ceva.Convulsii.

Din i : . REGURGITATII DE APA SI LICHID AMAR.Grea i vom < de furie. . . . < dup ce m nânc . ERUCTATII ACRE SAU AMARE. sensation of a : ARS (3).Scrâ ne te din din i.Gust amar. diminea a. haine strâmte > de caldur . dureri abdominale. (Stomach ± pain ± eating .221- . . sup rare. .Mici ulcera ii. acru. sup rare. FEBRA FANULUI. Samb).Efort de vom . GREATA SI VARSATURI DUPA CE MANANCA ( ARS (3).Mandibul blocat . CALC (3). > de b uturi calde.Nas: ALERGII.Acnee. GREATA SI VARSATURI MATINALE. ULCERE. . Puls (2) . stimulente. NUX-V (3). ma rgini cr pate. Nas înfundat noaptea. .Transpira ie de o singur parte. acru în gur diminea a. Fa : . BAR-C (3)). . Sensibil la mirosul florilor.Senza ie de piatr în stomac. . CU DEPRESIE. Gur : . . b uturi calde. ½ posterioar acoperit de un depozit gros alb sau galben. (Stomach ± Stone.Dureri < rece. afte cu saliv sângerie. . eructa ii cu incapacitatea de a voma. .F lci contractate. CORIZA. Sfor it al sugarilor (Lyc. Stomac: GASTRITA. curge ziua.Probleme dup abuz de alcool. BRY (3). BRY (3).Limb cu depozit gros. dup ce m nânc (prea mult). Cu str nut.after ± overeating). .½ anterioar a limbii curat . GREATA PERMANENTA (Ip). .Dureri < de furie.Miros urât.

Rinichi: Colic renal .DIZENTERIE . Flatulen .Dorin sexual crescut .Hemoroizi.Urinare dificil la persoane cu probleme de prostat .Abdomen: Meteorism. înainte de scaun. Lyc). Hernie trangulat (Lyc. Dios). . . de frig. . hernie ombilical . . i colici. Colici la sugari cu iritabilitate i arcuire a spatelui ( Cham. reduse. Ficat intoxicat cu medicamente. Vezic urinar : CISTITA. Litiaz biliar Rect: . Boal Chron. alterneaz cu constipa ia.Diaree cu senza ie imperioas de evacuare.Reten ie urinar . cu dureri ce iradiaz în spate i senza ie de defeca ie sau tenesme ameliorate imediat dup defeca ie. SENZATIE DE MICTIUNE IMPERIOASA. în timpul durerilor de travaliu . chimicale i alcool. Hernie inghinal . > de c ldur . Genital masculin: . . .CONSTIPATIE CU SENZATIE PERMANENTA DAR INEFICIETA DE DEFECATIE (Sulph). Ciroz hepatic . scaune frecvente. în timpul menstrua iei. Chin. dar nu ies decât câteva pic turi. Sulph). . Coloc). Hepatit . prolaps rectal.Simte c o parte din scaun nu s-a evacuat (Scaun incomplet i nesatisf c tor). sub iri sau sanghinolente. ABDOMEN FOARTE DESTINS DUPA CE MANANCA (Arg -N. > de baie cald . de caldur . .222i de baie cald .Senza ie de defeca ie imperioas în timp ce urineaz (Mur-ac). Promiscuitate.Spasme în timpul orgasmului. HEPATOMEGALIE IN URMA CONSUMULUI EXCESIV DE ALCOOL (Aur. .HEMOROIZI SANGERANZI CU SENZATIE INEFICIENTA DE DEFECATIE. > dup scaun. . Carb-V. Dureri i crampe < dup ce m nânc .

Dismenoree > de c ldur . Respira ie: Astmatic : < noaptea. . Palpita ii < de stimulente. Kali-p) < de febr .... extins la întreg corpul. tres riri. trebuie s se ridice ca s se întoarc în pat (Kali -c. Se treze te la 3-4 a.c se ceart . crampe i contracturi.223- .m. . Mag-c (3). Extremit i: Spasme ale mu chior. . < diminea a în pat. Somnolen în timpul zilei. Spate: Dureri. mânie. dup ce M nânc sau în leg tur cu mâncarea. cu vise. Pierde erec ia în momentul intromisiei. Tuse : Ameliorat de b uturi calde. Nit-ac (3)). de senza ia de scaun imperios. diminea a. dup ce m nânc .Dorin sexual crescut .Dureri de travaliu. Adoarme exact înainte de momentul în care ar trebui s se scoale. iradiate la rect.Sleep unrefreshing (Lach (3). la frig. Somn neodihnitor . Vise: . Promiscuitate. gândindu-se la munca lui. emo ii. Mag-m (3).Spasm uterin în timpul orgasmului.Emisii seminale în timpul somnului. Genital feminin: . sup rare.m. cu senza ie de scaun imperios. Opistotonus. . la afaceri. ineficiente. la 3-4 a. înso it de senza ie de scaun imperios . Piept: Angin pectoral .Impoten . Somn: INSOMNIE.erotice Piele: .

Grat. idea of marriage seemed : NUX-V (3). Cham. Puls. Ignatia poate s atace dar va da repede înapoi în timp ce Nux-V nu.SENZATIA CA ARE CAPUL MULT MAI MARE DECAT CORPUL (Arg-N). la Ignatia se manifest Ignatia la suprafa poate s par vehement . Lil -t.Nu suport s fie contrazis dar nu atât datorit arogan ei (Lyc. . Este meticulos datorit insecurit ii profunde pe care o simte în interior. Ign (3). vrea s fac totul perfect în acest domeniu.224- . Senza ii particulare: . Ign. Nux ± V 1M a vindecat cazul. . CAZ 2 . Sulph. Câteva elemente de diagnostic diferen ial: . (Mind ± marriage ± unendurable. Nux-v (3)).Atunci când sunt complet epuiza i vor încerca în continuare s munceasc spre deosebire de Calcarea Carbonica care va ceda i nu va mai fi în stare de nimic.i va modifica niciodat p rerea sau pozi ia adoptat . Nux-v explodeaz i ³rezolv ´ problema. Sep. Lach (2). Lyc. . La Nux -V e mai mult iritabilitate decât depresie. Nu se culc pân nu iese perfect. Phos. Med (2)). Plat) ci pentru c e convins c are dreptate i e ner bd tor cu cei care nu au avut timp s ajung la aceia i concluzie atât de repede ca el. De la prea mult efort i soicitare pot izbucni în plâns.Poate s -i fie fric de c s torie i s-o evite dar nu din teama de a. vehemen prin melancolie. dar la cea mai mic provocare va izbucni în plâns. ci pentru c ar putea s . Aur. LYC (3). plâns. Ceea ce o tulbur cel mai mult. Sulph. Aur (3). de a-l omorâ dac ar avea un cu it în mân în acele momente.În ceea ce prive te meticulozitatea (Mind ± Fastidious) aceasta se refer mai ales la munca sa. Remedii similare: Asar. Con.Urticarie înso it de tulbur ri gastrice. (Mind ± Contradiction ± Intolerant of contradiction LYC (4. Med. este o dorin nebuneasc care apare atunci când r mâne singur cu so ul pe care îl ador .i piard libertatea. Calc. Hiperexcitabilitatea lui Nux-Vomica este manifestat prin mânie. . Remedii complementare: Bry.i asuma responsabilitatea cum se întâmpl la Lycopodium. Sep. Strych. la cur enia i ordinea din cas . Kali -c. Cham. Coloc. Stram. Dac au un raport de f cut i gre esc un detaliu minor sunt în stare s -l refac de 10 ori. Arsenicum album are o altfel de meticulozitate: la el se refer la modul cum e îmbr cat. i iritabilitate. Poate lovi i omorâ.Diagnosticul diferen ial cu Ignatia: Ignatia e un remediu mai potrivit pentru femei i are mai multe lacrimi decât furie.) SEP (4). CAZURI: CAZ 1 O tân r doamn c s torit din dragoste se plânge de tulbur ri gastrice nu foarte deranjante. Bry.

- . iar apetitul sc zut. Pe 5 iulie face un al 2-lea AVC de data aceasta foarte sever care îl pune în imposibilitatea de a vorbi normal timp de 15 zile i îl las paralizat pe partea dreapt a corpului. Prezint grea i v rs turi i mare sensibilitate a abdomenului cu dureri spasmodice i diaree a poas . Morrison R. CAZ 3 Doamn de 30 de ani. ( Homeopathic Remedy Guide). Limba cu depozit gros (lueta deviat c tre stânga) i respira ia urât mirositoare. Durere la nivelul ochilor. Durere de cap sever la nivelul frun ii.i mi te bra ul sau piciorul drept. Pleoapa dreapt era c zut . Murphy Robin.. Durere intens în occiput cu ame eal . (Terapeutic clinic ). Pe 22 ianuarie anul curent. Când a fost examinat prima dat era incapabil s stea în picioare sau s mearg singur. Se manifesta foarte s lbatic i cu mult furie i era nevoie de 3 oameni ca s -l poat controla. se îmb ta de mult timp cu rom i a f cut o criz de delirium tremens. Nu a avut nici o boal mai serioas pân în mai anul trecut când a avut un accident vascular cer ebral tranzitor. de 55 de ani este paznic de noapte.. Hoyne T. S. P rea cu totul neajutorat.225- . Are mic iuni frecvente dar de fiecare dat urineaz foarte pu in. Bibliografie: . Limb cu depozit i gust r u în gur . un puternic i robust irlandez. Foarte nelini tit i cu dureri de spate i la nivelul oldurilor. În 2 zile a putut s .i revin în 2 luni i se reântoarce la munc . RADAR key notes.Delirium tremens. Î i simte capul greu. Adolph von Lippe (Simptome cheie ale Materiei Medica). Amor eal a mâinilor i picioarelor. .i reia afacerile. Nux-V la fiecare ½ or timp de 2 ore l-a f cut s redevin calm i ra ional. cade pe podea incapabil s . A fost dintotdeauna un b rbat s n tos i activ.George Vithoulkas (Esen a Materiei Medica). Prime te Nux-V repetat i î i revine complet cu excep ia unei u oare amor eli în piciorul stâng. CAZ 4 Domnul W. diminea a la sculare. Tranzitul intestinal de obicei normal era mult încetinit. (Materia Medica). Reu e te s . Nux-V ch200 la fiecare 4 ore a vindecat cazul.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful