Sunteți pe pagina 1din 31

Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene 2007-2013

Politica de coeziune economica si sociala a UE

De ce este nevoie de aceasta politica? Pentru a reduce disparitatile de dezvoltare economica si sociala intre statele membre / regiunile UE Pentru a imbunatati functionarea Pietei unice Pentru promovarea dezvoltarii stabile si durabile a UE Politica fundamentala a UE - cca 1/3 din bugetul UE
2

Politica de coeziune economica si sociala a UE


UE-25 PIB per capita RO PIB per capita
PIB per capita 2004

- 22.300 - 7.000 (32% din media UE 25)

Politica de coeziune economica si sociala a UE


Obiective de interventie:
1. 2. 3. Convergenta
PIB per capita sub 75% din media UE

Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca


regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta

Cooperare teritoriala europeana


regiuni, judete si zone transnationale

Regiuni eligibile pentru Obiectivul Convergenta

Sursa: Eurostat

Politica de coeziune economica si sociala a UE


Suma propusa a fi alocata pentru 2007 2013: 336,1 mld. Euro Repartizarea sumei pe cele 3 obiective: 1. 2. 3. Convergenta 78% Competitivitate regionala si 18% ocuparea fortei de munca Cooperare teritoriala 4%

Instrumentele structurale ale UE 2007 - 2013

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Fondul Social European (FSE) Fondul de Coeziune (FC) Actiune complementara: Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) Fondul European pentru Pescuit (FEP)
7

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


Domenii de interventie pentru Obiectivul Convergenta: Sustinerea dezvoltarii economice integrate la nivel regional si local si durabile prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice, in special in domeniile: 1. cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, sprijinirea cercetarii si dezvoltarii in IMM-uri, transferul tehnologic, imbunatatirea legaturilor dintre IMM-uri si universitati si centre de cercetare, dezvoltarea retelelor si centrelor de afaceri, sprijin pentru furnizorii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finantare dedicate stimularii antreprenoriatului si inovatiei 2. societatea informationala, inclusiv dezvoltarea serviciilor si aplicatiilor locale, imbunatatirea accesului la internet, sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea eficienta a tehnologiei informatiei si comunicatiilor 3. protectia mediului, inclusiv investitii legate de managementul deseurilor, aprovizionarea cu apa, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, prevenirea poluarii, reabilitarea zonelor contaminate, promovarea biodiversitatii si protejarea naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru a promova metode durabile de productie prin introducerea managementului de mediu eficient si 8 adoptarea tehnologiilor de prevenire a poluarii

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


4. 5. prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea si implementarea planurilor de prevenire si combatere a riscurilor naturale si tehnologice turismul, inclusiv promovarea valorilor culturale si resurselor naturale ca potential pentru dezvoltarea turismului durabil, protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, imbunatatirea serviciilor turistice, prin noi servicii cu valoare adaugata ridicata transport, inclusiv retele trans-europene, strategii integrate pentru transport urban ecologic care contribuie la imbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor de transport pentru pasageri si marfuri energie, inclusiv retele trans-europene, care contribuie la imbunatatirea serviciului de furnizare a energiei, finalizarea pietei interne de energie a UE, imbunatatirea eficientei energetice, dezvoltarea surselor regenerabile de energie investitii in educatie care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii in regiune sanatate, inclusiv investitii in imbunatatirea conditiilor de sanatate care contribuie la calitatea vietii in regiune si a dezvoltarii regionale sprijin pentru investitii pentru IMM-uri care contribuie la crearea si pastrarea locurilor de munca
9

6. 7.

8. 9. 10.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


Domenii de interventie pentru Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: 1. dezvoltarea activitatilor economice si sociale transfrontaliere, prin strategii comune pentru dezvoltarea teritoriala durabila (ex: dezvoltarea IMM, turismului, culturii, infrastructurii pentru sanatate, protectia mediului) stabilirea si dezvoltarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala intre regiuni maritime, prin finantarea retelelor si a activitatilor ce conduc la dezvoltarea teritoriala integrata (managementul apelor, accesibilitate, prevenirea riscurilor, retele de cooperare stiintifica si tehnologica) promovarea lucrului in retea (networking) si a schimbului de experienta intre autoritatile locale si regionale, inclusiv programele de cooperare si actiuni ce implica studii, culegere de date, monitorizarea si analiza tendintelor de dezvoltare in comunitate.
10

2.

3.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Rata maxima de finantare a proiectelor prin FEDR 75% din cheltuiala publica pe proiect Ce nu finanteaza FEDR: TVA Dobanda la credite Achizitia de terenuri cu o valoare ce depaseste 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectul respectiv Constructia de locuinte Dezafectarea centralelor nucleare
11

Fondul Social European (FSE)


Domenii de interventie pentru Obiectivul Convergenta: 1. 2. Sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor Cresterea accesului pe piata fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si migrantilor Sprijnirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii

3.

12

Fondul Social European (FSE)


4. Reforma in domeniile ocuparii si incluziunii sociale, in particular prin promovarea dezvoltarii parteneriatelor si a conventiilor prin lucrul in retea al actorilor relevanti la nivel national, regional si local 5. Extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman (educatie si formare profesionala) 6. Intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice si serviciilor publice la nivel national, regional si local, pentru a putea implementa reforme, in special in domeniul economic, social, al ocuparii fortei de munca, protectiei mediului si judiciar Rata maxima de finantare prin FSE a proiectelor este de 75% din cheltuiala publica pe proiect 13

Fondul de Coeziune

Domenii de interventie: 1. 2. 3. Retelele trans-europene de transport Proiecte majore de infrastructura de mediu Domenii care se pot dezvolta durabil si care prezinta beneficii evidente in ceea ce priveste protectia mediului (eficienta energetica si energie regenerabila, sisteme de transport in afara coridoarelor europene, cai ferate, transport fluvial si maritim, sisteme de transport intermodal si interoperabilitatea acestor sisteme, transport urban si transport public ecologic)

14

Fondul de Coeziune

Se aloca pentru state cu VNB per capita sub 90% din media UE Rata maxima de finantare prin FC este de 85% din cheltuiala publica pe proiect

15

Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune


Prin intermediul Programelor Operationale, care detaliaza domeniile de finantare ce corespund prioritatilor nationale si ale UE

Suma alocata Romaniei pentru perioada 2007-2013: cca 17 miliarde Euro


16

DOCUMENTE DE PROGRAMARE I IMPLEMENTARE


Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013; fundamenteaz priorit ile i obiectivele de dezvoltare ale Romniei Cadrul Strategic Na ional de Referin 2007 -2013; reprezint documentul strategic fundamental pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune (FSC) in perioada 2007-2013; strategia negociat cu CE pentru utilizarea instrumentelor structurale; reflect armonizarea priorit ilor na ionale cu cele comunitare; fundamenteaz strategic Programele Opera ionale; CSNR nu este document de management al fondurilor; implementarea se face prin Programe Opera ionale (PO).
17

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

Politica de Coeziune Instrumente Structurale Postaderare

Politica Agricola Comuna

Politica Comuna de Pescuit

PROGRAME OPERATIONALE Prioritati Masuri

PNDR

PO Pescuit

FEDR FSE (coresp. PHARE-CES)

FC (coresp. ISPA)

FEADR (coresp. SAPARD)

FEP (coresp. SAPARD)

18

Program Opera ional:


Document care stabile te o strategie de dezvoltare pe baza unui set coerent de priorit i pentru a fi implementat prin finan are dintr-un fond (FSE, FEDR, FC). Este elaborat de un Stat Membru i adoptat de CE.

19

PROGRAMELE OPERATIONALE 2007 - 2013


PROGRAM OPERA IONAL (PO) AUTORITATE DE MANAGEMENT COORDONATOR - Ministerul Economiei i Finan elor Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) 1. Cre terea Competitivit ii Economice 2. Infrastructur de Transport 3. Infrastructur de Mediu 4. Dezvoltarea Resurselor Umane 5. Dezvoltarea Regional 6. Dezvoltarea capacitatii administrative 7. Asisten Tehnic Ministerul Economiei i Finan elor Ministerul Transporturilor Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Locuin elor Ministerul Internelor i Reformei Administrative Ministerul Economiei i Finan elor
20

Structura institutionala

21

Diferente intre alocarea fondurilor de pre-aderare si post-aderare: Alocare pe programe multianuale (7 ani) Management descentralizat (national) al fondurilor Sumele alocate semnificativ mai mari Implica o cofinantare mai mare Opereaza pe principiul rambursarii

22

Probleme in Romania

dezechilibrele de dezvoltare dintre vestul i estul rii datorate n principal apropierii zonelor din vestul Romniei de pia a vest-european , ceea ce ac ioneaz ca factor de cre tere economic ; nivelul foarte redus de dezvoltare al unor regiuni, cum sunt cele din nord-est, respectiv la grani a cu Republica Moldova i cele sudice, situate de-a lungul Dun rii; inegalit ile intra-regionale, care se manifest prin existen a unor diferen e majore de dezvoltare economic ntre jude e i prezen a unei structuri de mozaic a dezvolt rii economice; declinul ora elor mici i mijlocii; impactul puternic negativ al restructur rii industriale, n special n localit ile monoindustriale.
23

Regiunile de dezvoltare din Romania

24

Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice POS CCE

Va sus ine cu prioritate consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv i crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea ntreprinderilor. Vor fi stimulate activit ile de cercetare-dezvoltare-inovare cu aplicabilitate n mediul economic i se va urm ri valorificarea poten ialului TIC i aplicarea acestuia n sectorul public (administra ie) i cel privat (cet eni, ntreprinderi). Totodat , programul vizeaz cre terea eficien ei energetice i dezvoltarea durabil a sectorului energetic.
25

Programul Opera ional Sectorial Mediu POS MEDIU


Urm re te mbun t irea standardelor de via i calitatea mediului, lund n considerare dou scopuri pe termen lung: asigurarea accesului general la utilit ile publice de baz i mbun t irea calit ii mediului. Priorit ile de investi ii vizate n cadrul programului sunt: mbun t irea standardelor de via prin asigurarea serviciilor de utilit i publice la standardele de calitate i cantitate cerute, n sectoarele de ap i de euri; mbun t irea sistemelor municipale de termoficare, mbun t irea sistemelor sectoriale de management de mediu, precum i implementarea unei infrastructuri adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale n zonele cele mai vulnerabile. O aten ie deosebit va fi acordat prevenirii inunda iilor i combaterii eroziunii n zonele costiere, n vederea reducerii impactului economic i social al unor astfel de fenomene.
26

Programului Opera ional Sectorial Transport POS T Vizeaz mbun t irea re elelor de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial i maritim, acordnd prioritate proiectelor aflate pe re eaua TEN-T. De asemenea, se va mbun t i gradul de conectare a infrastructurii na ionale i regionale la re eaua TEN-T. Investi iile vor conduce la sporirea accesibilit ii la pie ele regionale, na ionale i interna ionale, reducerea timpilor de deplasare i a costurilor de transport pentru pasageri i marf , precum i la cre terea calit ii serviciilor de transport.
27

Programul Opera ional Regional - POR


Vizeaz diminuarea disparit ilor inter-regionale i intra-regionale, precum i a celor dintre centrele urbane i zonele rurale adiacente, prin sprijinirea cre rii mai multor pie e integrate ale for ei de munc i o utilizare mai bun a sinergiilor regionale. n acest scop, programul cuprinde interven ii n cadrul urm toarelor domenii: mbun t irea infrastructurii publice regionale i locale (modernizarea re elelor de drumuri regionale/locale, infrastructura de s n tate, infrastructura educa ional ); consolidarea mediului de afaceri regional/local (dezvoltarea infrastructurii de afaceri i sprijinirea microntreprinderilor); dezvoltarea turismului regional i local (reabilitarea infrastructurii turistice); dezvoltare urban durabil (sprijinirea regener rii urbane).
28

Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU


Vor fi sprijinite investi iile n mbun t irea sistemului educa ional i de preg tire profesional i se vor corela oferta educa ional i cererea efectiv de for de munc . Programul vizeaz totodat modernizarea Serviciului Public de Ocupare, n sprijinul bunei func ion ri a pie ei muncii. Adaptabilitatea for ei de munc i a ntreprinderilor, precum i formarea pe tot parcursul vie ii vor reprezenta de asemenea elemente centrale ale programului. n acest sens, angajatorii vor fi ncuraja i s investeasc n resursele umane angajate. Proiectele vizate vor contribui i la promovarea egalit ii de anse i la combaterea excluziunii sociale a femeilor, minorit ii rome i a altor grupuri vulnerabile de pe pia a muncii n vederea extinderii accesului acestora la locurile de munc existente sau nou-create.
29

Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative

Vizeaz accelerarea reformei managementului public din administra ia public prin interven ii n ciclul de politici publice (consolidarea capacit ii managementului public a ministerelor i implementarea unor metode moderne n domeniul resurselor umane pentru mbun t irea performan elor individuale a func ionarilor publici) i sus inerea reformei managementului n sectoarele care contribuie n mod direct la cre terea economic i crearea de locuri de munc .
30

Programul Opera ional Asisten

Tehnic

Se va asigura sprijin pentru coordonarea i implementarea eficient i transparent a Instrumentelor Structurale n Romnia, dup cum urmeaz : Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale i coordonarea programelor Dezvolt ri viitoare i sprijin pentru func ionarea Sistemului Unic de Management al Informa iei Diseminarea informa iilor Structurale i promovarea Instrumentelor
31