Sunteți pe pagina 1din 4

-2­

" tabelele ~i figurile (grafice, fotografii, desene etc.) se fie dispuse in cadrul

lucrarii, acolo unde se face referire asupra lor ~i sa fie numerotate, astfel: prima cifra sa

reprezinte numarul capitolului, iar a doua cifra, numarul de ordine al tabelului sau figurii in

capitolul respectiv; exemplu: fig. 2.1., 2.2

; tab. 3.1., 3.2 etc;

).;- referintele bibliografice sa contina sursele bibliografice citate In text;

ordonarea lucrarilor sa se faca alfabetic, dupa numele autorului. Titlul bibliografic sa inc\uda:

numele ~i prenumele autorului, anul publicarii, titlul cartii larticolului scris cu caractere italice, editura, localitatea etc. Exemplu, pentru:

- carli:

I. lonescu P., 2007 - Tehnici experimentale, Editura Tehnica,

2

Bucure~ti.

- artico\e publicate In reviste:

I. Popescu P., 2008·

The effect of the antibiotics in plant protection, Revista de Biochimie,

vol. 69, nr. 8, p. 236-242.

2

.

- document preluat de pe internet ~i lItilizat ca referinta bibliografica:

I. Joseff P., 2008

Applications Agricultural, Experiences and Penpectives, available on­

line at.\\\~\\,(j<11~.hu/efita2008/centre/pdfl 100 I.pdf.

2.

e. Titlul tezei. introducerea, rezumatul, cuprinsul (planul lucrarii), titlurile capitolelor, denumirile tabelelorl graficelorlfotografiilor/desenelor etc. ~i concluziile vor fi inserate In teza ~i Intr-o limba de circulatie internationala, de preferinta limba engleza;

Rezumatul. redactat In limbile romana ~i engleza sau 0 alta Iimba de circulatie internationala, va cuprinde cca. 3-5 pagini ~i va fi a~ezat Ia inceputul tezei;

f.

4. Evaluarea tezei de doctorat se efectueaza graduat. de catre:

- conducatorul de doctorat care elaboreaza referatul de admisibilitate a tezei pentru sustinere publica;

- catedralcolectiv de cercetare· din care face parte conducatoru I de doctorat - care

efectueaza analiza preliminara a tezei ~i elaboreaza 0 sinteza cu recomandari;

- referentii oficiali care analizeaza teza, elaboreaza referatele de analiza ~i propun

sustinerea publica a tezei;

- comisia de doctorat care, pe baza sustinerii publice, evalueaza ~i delibereaza asupra calificativului pe care il atribuie tezei de doctoral.

5. Teza de doctorat finalizata ~i prezentata in cadrul catedrei de specialitate sau a

colectivului de cercetare din care face parte conducatorul de doctorat, va fi prezentata conducerii IOSUD Impreuna cu referatul favorabil al conducatorului de doctorat ~i cu sinteza preliminara efectuata de colectivul de catedralcolectivul de cercetare.

6. In vederea sustinerii publice a tezei. doctorandul trebuie sa Taea dovada publicarii a

minimum 2 lucrari/comunidiri ~tiintifice, care sa contina rezultate din studiile/cercetarile pentru teza de doctorat. in anale/reviste/volumele unor congrese/simpozioane de specialitate, cu recunoa~tere nationall1/internationala.

7.

Teza

de

doctorat,

finalizata,

se

preda

Secretariatului

$colii

Doctorale

in

2

exemplare. odata Cll cererea de depunere a tezei vizata de conducatorul ~tiintific

8. Comisia de doctorat se propllne de catre conducatorul de doctorat, este avizata de

decan ~i aprobata de catre conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este formata din 5 membri: pre~edinte (decan sall un reprezentant al conducerii IOSUD), conducatorul de doctorat ~i 3 referenti oficiali, dintre care cel putin 2 i~i desTa~oara activitatea in afara IOSUD.

-3­

9. Referentii oficiali, care fac parte din comlsla pentru sustinerea publica a tezei, trebuie sa fie speciali~ti recunoscuti in domeniul tezei. Cll titlul de doctor, cu functii de cel putin conferentiar universitar sau cercetator ~tiintific principal gradul I. Din comisia de doctorat pot face parte ~i speciali~ti din alte tari.

10. Transmiterea tezei de doctorat ci:itre membrii comisiei se face dupa aprobarea

acesteia de catre conducerea l.O.S.U.D. Referentii oficiali au obligatia de a depune referatele

de analiza la doctorat.

Secretariatul ~colii Doctorale 'in cel mult 30 de zile de la primirea tezei de

11. Daca toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile, IOSUD poate

demara organizarea sustinerii publice a tezei de doctorat.

12. I.O.S.U.D. va informa comunitatea academical~tiintifica cu privire la continutul tezei de doctorat ~i data sustinerii publice prin afi~are la avizierul ~colii Doctorale ~i prin publicarea pe site-ul lIniversiUitii a rezumatului tezei de doctorat, redactat In limbile romana ~i engleza sau 0 alta limba de circulatie internationala, a componentei comisiei de doctorat, a coordonatelor sustinerii publice (Iocul, etc.) ~i a rezultatului evaluarii tezei de doctorat in urma sustinerii 'in ~edinta publica.

13. Conducatorul de doctorat poate recomanda doctorandului elaborarea unui rezumat

al tezei de doctorat in minimum 10 exemplare, pe care 11 va transmite unor speciali~ti din taralstrainatate, in vederea exprimarii unor puncte de vedere necesare evaluarii, pe ansamblu, a rezultatelor din teza de doctorat. In acest scop, se recomanda ca rezumatul tezei de doctorat

sa fie tehnoredactat pe format A5 pe ambele fete ~i sa cuprinda 20 - 30 pagini.

14. In cazul In care, conducatorul de doctorat recomanda Intocmirea rezumatului

prevazut la pct. 13 din "Norme", lista speciali~tilor in domeniu, carora Ii se va transmite spre analiza rezumatul tezei de doctorat, se va propune de catre conducatorul de doctorat cu aprobarea conducerii facllitatii ~i se va depune la I.O.S.U.D. odata cu cererea de sustinere a tezei. Opiniile exprimate in scris de catre speciali~ti, pe baza rezumatului tezei de doctorat, se vor transmite Secretariatului ~colii Doctorale ~i vor fi inaintate pre~edintelui comisiei. Aceste opinii au rol consultativ.

15. Sustinerea tezei de doctorat se poate desra~ura ~i in prezenta a cel putin 4 din cei 5 membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a pre~edintelui comisiei ~i a conducatorului de doctorat. In situatia absentarii unui membru al comisiei, acesta va trimite referatul de apreciere asupra tezei de doctorat impreuna cu un plic sigilat in care va depune calificativul acordat ~i 0 declaratie scrisa in care i~i va exprima motivul absentarii, iar plicul va fi deschis de ditre pre~edintele comisiei, care va da citire continutului, In momentul deliberarii.

16. Sustinerea publica a tezei de doctorat se constituie intr-o dezbatere cu caracter

~tiintific ~i profesional, la care participa doctorandul, membrii comisiei ~i speciali~tii aflati In

sala ~i se va axa pe recunoa~terea ~tiintifica a rezultatelor obtinute de catre doctorand, pe

elementele

de originalitate ~i excelenta ale tezei de doctorat.

17.

Pe baza sustinerii publice a tezei de doctoral. comisia analizeaza ~i delibereaza

asupra calificativului ce urmeaza a ti acordat. Rezultatul evaluarii se exprima prin unul din calificativele: "foarte bine", "bine" sau "satisracator"ce va fi consemnat in procesul verbal de

~edinta. In situatia acordarii caJificativului "satisracator" se vor preciza elementele care urmeaza sa fie reracute sau completate in teza de doctorat ~i se va soJicita doctorandului 0 noua sustinere publica a tezei.

-4­

18. I.O.S.U.D. va transmite "Dosarul de doctorat" ~i un exemplar al tezei la Ministerul

Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului in vederea analizei ~i validarii/invalidarii

hotararii de catre Comisia de specialitate, rezultat ce va fi supus validarii Consiliului National

de Atestare

a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare (CNA TDCU).

19.

In cazul in care CNATDCU,

la propunerea Comisiei de specialitate, respinge

acordarea titlului

recomandarilor comisiei de experti ~i reevaluarea acesteia de catre comisie.

de

doctor,

l.O.S.U.D.

va dispune

refacerea tezei

de

doctorat,

potrivit

20. Dupa sustinere ~i obtinerea titlului de doctor teza poate fi

doctorat se arhiveaza In cadrul bibliotecii IOSUD.

pubJicata. Teza de

21. Doctoratul se poate realiza ~i In cotutela nationala sau internationala. Doctoratul in

cotutela nationala se poate realiza In cadrul aceluia~i IOSUD sau In cadrul consortiului Universitatilor de Stiinte Agronomice ~i Medicina Veterinara. Doctoratul in cotutela intemationala este posibil In cadrul acordurilor interinstitutionale de cooperare pe linie de Invatamant ~i de cercetare ~tiintifica.

Aprobat tn Sedinta de Senat din data de 26.02.2010.

Prezentele norme se aplica incepand cu 1 octombrie 2010.

Prorector,

Prof.univ.dr. Vlagioiu Constantin

tf1f!J(t

Director Scoala Doctorala,

Prof.univ.dr. Cristea Stelica

Se aproba,

Rector,

J.4:t:----­

seu Stefan
seu Stefan