FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

.Utilizarea manualelor. întemeiate pe .Prezentarea conţinuturilor.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor. -3 p .Facilitatea comunicării elev-elev.Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului. a . carnete de note. .Furnizarea de feed-back şi . individual sau în grup) în activităţile de învăţare.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . .Folosirea procedeelor. tehnicilor şi a .Asigurarea caracterului principiul învăţării active. după caz.Formarea deprinderilor de lucru în echipă . pentru B Minimum 15 p. -2 p . a părinţilor.Realizarea majorităţii . 3 p . -5 p . -3 p ale elevului.Punctualitate şi realizarea . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare.Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor.Deprinderea aplicării în practică a predate. aplicativ al cunoştinţelor .1 3 .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi. părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat.Existenţa documentelor oficiale(catalog.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . învăţământ.Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare. -3 p cunoştinţelor achiziţionate.Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate.Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . independentă a educabilului.Utilizarea bazei logistice a şcolii. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. .Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare . întocmai şi la timp a activităţilor planificate. anterioare de învăţare ale . . 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2.Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor. procese verbale. educabililor. pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 . etc. pentru FB Minimum21 p.

Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. învăţare. 1 p .Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor.Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. -1 p . TOTAL .Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. -5 p 3 .Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora. indiferent de mediul de provenienţă. Evaluarea rezultatelor învăţării.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice. 1 p . 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. cu legislaţia în vigoare. 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. . . 2 p 3 .Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă.Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului. pentru FB Minimum 21 p.Informarea elevilor privind planificarea evaluare.1 2. demografice. . pentru FB Minimum 14 p.Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. pentru S 2 .Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. demografice.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor. pentru S . . economice. etnice.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . 20 puncte minimum 16 p.Evaluarea satisfacţiei .Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului. pentru B Minimum 15 p. -2 p . . -4 p .Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. conform procedurilor .Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. . pentru B Minimum 10 p. capacitatea de învăţare şi rezultatele.Notarea ritmică a elevilor.

sunt comunicate beneficiarilor. activitatea metodică şi ştiinţifică.Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite.S.Participarea la programele de formare organizate de C. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. -4 p . pentru FB Minimum 11p. pentru S .B Minimum 8 p. inclusiv evaluările de parcurs. .Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare. pentru FB Minimum 7 p. ptr.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate. -2 p . -2 p .J.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare. .1 2 . -3 p .Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. . Dezvoltarea profesională.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare. ale dezvoltării personale.C. către beneficiarii de educaţie.D.Promovarea autoevaluării educabililor. 1p 4 . pentru B Minimum 5 p. 2 p 5.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. a rezultatelor evaluării. 15 puncte minimum 13 p.Comunicarea sistematică. TOTAL 2p 2p 2p . pentru S 2p 10 p 1p . .Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4.Rezultatele şcolare. Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. -3 p . 2 p 3 . TOTAL .Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului . şi I.

C.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare.Participarea activă la activităţile comisiei metodice.Alte responsabilităţi. activitatea metodică şi ştiinţifică. localitate. . . 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii).D.Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice.C.S. comisii de lucru. .Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.J. – 1 p. organizate în şcoală. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională. pentru S .B Minimum 8 p.Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. . şi C. .Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). pentru . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. – 4 p 3 .-5 p . . – 1 p .Responsabil comisie metodică şi pe domenii.Organizarea de activităţi metodice conform programului C. 15 puncte minimum 13 p.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p .Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . .1 5. Dezvoltarea profesională. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. . . – 6 p .Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică.D. pentru B Minimum 5p. . unitate de învăţământ. pentru FB Minimum 11 p.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL . pentru S 2 .

1 6. .Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. pentru B Minimum 5p. pentru S 2 . LIDER DE SINDICAT. –1p . 6 . Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. – 1 p 3 . 4 1p 5 6 7 8 .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. – 1 p. AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR. . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful