FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2.Asigurarea caracterului principiul învăţării active.Facilitatea comunicării elev-elev. -5 p . . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. pentru B Minimum 15 p. aplicativ al cunoştinţelor .Formarea deprinderilor de lucru în echipă . carnete de note.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . tehnicilor şi a . a părinţilor.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . etc.Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor.Prezentarea conţinuturilor. -2 p . educabililor. .)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi. procese verbale.Utilizarea manualelor. independentă a educabilului. întemeiate pe . .Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare.Realizarea majorităţii . părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat.Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.Deprinderea aplicării în practică a predate.1 3 . -3 p ale elevului. 3 p . individual sau în grup) în activităţile de învăţare. . pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 . -3 p . învăţământ.Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare .Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor.Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului.Folosirea procedeelor. .Existenţa documentelor oficiale(catalog. -3 p cunoştinţelor achiziţionate. după caz. pentru FB Minimum21 p.Utilizarea bazei logistice a şcolii.Punctualitate şi realizarea . a .Furnizarea de feed-back şi .Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor. întocmai şi la timp a activităţilor planificate. anterioare de învăţare ale .

1 p .Informarea elevilor privind planificarea evaluare.Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate . .Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. TOTAL .Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă. .1 2. 1 p . pentru FB Minimum 21 p.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare.Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. capacitatea de învăţare şi rezultatele. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. -4 p . pentru S . -1 p . Evaluarea rezultatelor învăţării.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor.Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului. demografice. 20 puncte minimum 16 p. 2 p 3 . -5 p 3 .Evaluarea satisfacţiei . cu legislaţia în vigoare. . -2 p . 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată.Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora. demografice. pentru S 2 . economice.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . indiferent de mediul de provenienţă.Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. .Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. .Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului. etnice. conform procedurilor . învăţare. .Notarea ritmică a elevilor. pentru B Minimum 15 p. pentru FB Minimum 14 p.Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. pentru B Minimum 10 p.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice.

-2 p . activitatea metodică şi ştiinţifică.Promovarea autoevaluării educabililor. pentru S . 1p 4 . a rezultatelor evaluării.Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului .Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare.D. TOTAL . -3 p .Participarea la programele de formare organizate de C.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. pentru FB Minimum 7 p.B Minimum 8 p. sunt comunicate beneficiarilor. TOTAL 2p 2p 2p . 2 p 5.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare.Comunicarea sistematică. ptr. Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. . . -3 p . către beneficiarii de educaţie.Rezultatele şcolare.J. -4 p . 15 puncte minimum 13 p. pentru B Minimum 5 p. . Dezvoltarea profesională.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate.Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite.Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4. inclusiv evaluările de parcurs.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie.1 2 .C.S. pentru FB Minimum 11p.Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare. şi I. 2 p 3 . ale dezvoltării personale. pentru S 2p 10 p 1p . -2 p . .

. Dezvoltarea profesională.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.Responsabil comisie metodică şi pe domenii. organizate în şcoală.Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii).Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. – 6 p . . 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6. .Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.S.C. pentru S 2 . localitate.D. activitatea metodică şi ştiinţifică.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p .1 5. pentru FB Minimum 11 p.J.C.Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice.B Minimum 8 p. . comisii de lucru. 15 puncte minimum 13 p. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL . . . – 1 p.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare. .D.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii). . unitate de învăţământ.Alte responsabilităţi.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 .-5 p . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. . ştiinţifice şi de dezvoltare profesională. şi C. pentru B Minimum 5p.Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. – 4 p 3 . .Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I.Organizarea de activităţi metodice conform programului C. pentru S . – 1 p .Participarea activă la activităţile comisiei metodice. pentru .

LIDER DE SINDICAT. – 1 p. . . pentru B Minimum 5p. 6 .Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. 4 1p 5 6 7 8 . –1p .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. – 1 p 3 .1 6. pentru S 2 . AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful