FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . individual sau în grup) în activităţile de învăţare. anterioare de învăţare ale .Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare. tehnicilor şi a . întemeiate pe . carnete de note. învăţământ.Existenţa documentelor oficiale(catalog.Prezentarea conţinuturilor.Folosirea procedeelor. aplicativ al cunoştinţelor .Realizarea majorităţii .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar. pentru B Minimum 15 p.Facilitatea comunicării elev-elev. pentru FB Minimum21 p.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . .Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului.Furnizarea de feed-back şi .Utilizarea bazei logistice a şcolii. pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 .Punctualitate şi realizarea . -2 p . -3 p ale elevului.Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor.Formarea deprinderilor de lucru în echipă .1 3 . independentă a educabilului.Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor. -5 p . . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. după caz. educabililor. 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare.Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare . a . -3 p .Asigurarea caracterului principiul învăţării active. .Utilizarea manualelor. 3 p . . părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat.Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate. etc. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2. . întocmai şi la timp a activităţilor planificate. a părinţilor.Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . -3 p cunoştinţelor achiziţionate. procese verbale.Deprinderea aplicării în practică a predate.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor.)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi.

capacitatea de învăţare şi rezultatele. 1 p .Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice.Informarea elevilor privind planificarea evaluare. . . indiferent de mediul de provenienţă.Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă. -1 p .Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. . . 20 puncte minimum 16 p. . TOTAL .Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora.1 2.Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. economice. pentru S 2 . pentru S .Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. demografice. conform procedurilor .Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului.Evaluarea satisfacţiei . 2 p 3 . -5 p 3 .Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice.Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. -2 p . etnice. învăţare.Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. 1 p .Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. pentru B Minimum 15 p. Evaluarea rezultatelor învăţării. demografice. -4 p . pentru FB Minimum 21 p.Notarea ritmică a elevilor.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. pentru FB Minimum 14 p. cu legislaţia în vigoare. pentru B Minimum 10 p. .

sunt comunicate beneficiarilor. pentru B Minimum 5 p. . Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p.Rezultatele şcolare. ptr. ale dezvoltării personale. TOTAL 2p 2p 2p . -2 p . Dezvoltarea profesională. inclusiv evaluările de parcurs.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie.J. -3 p . 2 p 3 . activitatea metodică şi ştiinţifică.B Minimum 8 p. TOTAL .Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. -3 p .C. 2 p 5.Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4. către beneficiarii de educaţie.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare. . .Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare.1 2 .D. pentru S 2p 10 p 1p .Participarea la programele de formare organizate de C. 15 puncte minimum 13 p.S.Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului . şi I.Promovarea autoevaluării educabililor.Comunicarea sistematică. 1p 4 .Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. pentru FB Minimum 11p. a rezultatelor evaluării. -2 p . -4 p . pentru FB Minimum 7 p.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. . pentru S .

. activitatea metodică şi ştiinţifică.Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. . .Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p . . .Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.Organizarea de activităţi metodice conform programului C.Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I. localitate.Participarea activă la activităţile comisiei metodice. .S.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică. 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6. comisii de lucru. pentru S 2 .Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL . – 6 p .-5 p . unitate de învăţământ.Alte responsabilităţi.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii).Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. .D.Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice. .J. – 4 p 3 . organizate în şcoală. . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.1 5. pentru S .Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.Responsabil comisie metodică şi pe domenii. Dezvoltarea profesională.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. şi C.C.D. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională. pentru FB Minimum 11 p. – 1 p .C. – 1 p. pentru B Minimum 5p.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . . 15 puncte minimum 13 p. pentru .B Minimum 8 p.

– 1 p.Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. .Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. pentru S 2 . – 1 p 3 . 4 1p 5 6 7 8 . AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie. 6 . pentru B Minimum 5p.1 6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. –1p .Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. LIDER DE SINDICAT. TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful