P. 1
FISA DE AUTOEVALUARE

FISA DE AUTOEVALUARE

|Views: 125|Likes:
Published by florin_eusebio

More info:

Published by: florin_eusebio on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2011

pdf

text

original

FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

Facilitatea comunicării elev-elev. . . carnete de note. pentru B Minimum 15 p. după caz. independentă a educabilului. etc.Folosirea procedeelor.)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi. pentru FB Minimum21 p. a .Deprinderea aplicării în practică a predate. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2. -3 p . părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat. întocmai şi la timp a activităţilor planificate.Asigurarea caracterului principiul învăţării active.Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului.Realizarea majorităţii .Prezentarea conţinuturilor. a părinţilor.Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . învăţământ.Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare .Existenţa documentelor oficiale(catalog.Formarea deprinderilor de lucru în echipă . procese verbale. educabililor.1 3 . individual sau în grup) în activităţile de învăţare. întemeiate pe . -2 p .Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . -3 p ale elevului. . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. -5 p . aplicativ al cunoştinţelor . tehnicilor şi a .Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate. . . 3 p .Utilizarea manualelor. anterioare de învăţare ale .Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor. -3 p cunoştinţelor achiziţionate.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor.Utilizarea bazei logistice a şcolii.Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare.Punctualitate şi realizarea . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor.Furnizarea de feed-back şi .

pentru S .Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor.1 2. conform procedurilor . . capacitatea de învăţare şi rezultatele.Acordarea unui respect egal tuturor educabililor. . demografice.Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. Evaluarea rezultatelor învăţării. -5 p 3 . pentru S 2 .Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate .Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. 20 puncte minimum 16 p. indiferent de mediul de provenienţă. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. -4 p . TOTAL . 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată. 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. .Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă. 2 p 3 . .Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. pentru FB Minimum 21 p.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice. învăţare.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de .Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. .Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. . -1 p . 1 p . -2 p . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Notarea ritmică a elevilor. 1 p . economice. pentru B Minimum 10 p.Evaluarea satisfacţiei . pentru FB Minimum 14 p. pentru B Minimum 15 p. etnice. cu legislaţia în vigoare.Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.Informarea elevilor privind planificarea evaluare. demografice.Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului.

Rezultatele şcolare. -2 p . TOTAL 2p 2p 2p . sunt comunicate beneficiarilor. 15 puncte minimum 13 p. pentru S 2p 10 p 1p . către beneficiarii de educaţie. -4 p . TOTAL .Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului .Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4.Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite. -3 p .Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local. ale dezvoltării personale.Participarea la programele de formare organizate de C.C.Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare. şi I. -2 p .Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare. . pentru FB Minimum 11p.1 2 . . ptr. Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. 2 p 3 .B Minimum 8 p. pentru FB Minimum 7 p. .Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. activitatea metodică şi ştiinţifică. inclusiv evaluările de parcurs.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate. 2 p 5. a rezultatelor evaluării.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. pentru S .D. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. Dezvoltarea profesională.Comunicarea sistematică.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. -3 p . 1p 4 . .Promovarea autoevaluării educabililor. pentru B Minimum 5 p.S.J.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare.

Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). pentru S . – 1 p.S. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. comisii de lucru. Dezvoltarea profesională. pentru S 2 .C.Responsabil comisie metodică şi pe domenii.1 5. – 4 p 3 . . 15 puncte minimum 13 p.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p .-5 p . .Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică. 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare.Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I.J.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . şi C.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii).Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. pentru .D. . . localitate. organizate în şcoală. unitate de învăţământ. .Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. .D. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională. activitatea metodică şi ştiinţifică.Organizarea de activităţi metodice conform programului C.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL .C.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. . pentru B Minimum 5p. pentru FB Minimum 11 p.Participarea activă la activităţile comisiei metodice. .Alte responsabilităţi. – 6 p .B Minimum 8 p. .Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice. . – 1 p .

– 1 p. pentru B Minimum 5p. –1p . LIDER DE SINDICAT. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. pentru S 2 .Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. .Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie.Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. – 1 p 3 . Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR.Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. . 4 1p 5 6 7 8 .1 6. 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->