FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

3 p la nivelul achiziţiilor anterioare.Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului. . .Deprinderea aplicării în practică a predate. etc.)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi.Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . pentru FB Minimum21 p.Utilizarea bazei logistice a şcolii. întemeiate pe . întocmai şi la timp a activităţilor planificate. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2. părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat. pentru B Minimum 15 p. pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 . -5 p .Facilitatea comunicării elev-elev.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor. independentă a educabilului.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . . individual sau în grup) în activităţile de învăţare. -2 p . aplicativ al cunoştinţelor . procese verbale. învăţământ.Formarea deprinderilor de lucru în echipă .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare . a părinţilor.Folosirea procedeelor. 3 p .Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor. -3 p cunoştinţelor achiziţionate.Asigurarea caracterului principiul învăţării active. după caz. a . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Punctualitate şi realizarea . .Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor. carnete de note. . tehnicilor şi a .1 3 .Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare.Existenţa documentelor oficiale(catalog.Prezentarea conţinuturilor.Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la .Utilizarea manualelor. educabililor. -3 p ale elevului.Realizarea majorităţii .Furnizarea de feed-back şi . -3 p . anterioare de învăţare ale .

Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă. pentru S 2 . Evaluarea rezultatelor învăţării.Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. .Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare.Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate . economice.Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. -5 p 3 . sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. cu legislaţia în vigoare. pentru S .Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.Informarea elevilor privind planificarea evaluare. . . capacitatea de învăţare şi rezultatele.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor. -1 p . .Evaluarea satisfacţiei .Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . 1 p . învăţare.Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora. demografice. demografice. -4 p . pentru B Minimum 10 p.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. pentru FB Minimum 14 p. TOTAL .Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. 20 puncte minimum 16 p. conform procedurilor .1 2. . . etnice.Notarea ritmică a elevilor. pentru FB Minimum 21 p. 1 p . 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată.Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului. 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. 2 p 3 . pentru B Minimum 15 p. indiferent de mediul de provenienţă. -2 p .Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice.

pentru S 2p 10 p 1p . .Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. pentru FB Minimum 7 p.Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului . Dezvoltarea profesională. şi I. TOTAL . instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. .Comunicarea sistematică. -2 p .B Minimum 8 p.Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. activitatea metodică şi ştiinţifică.Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4. Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. ptr. inclusiv evaluările de parcurs.Participarea la programele de formare organizate de C. ale dezvoltării personale.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local.D. 15 puncte minimum 13 p. .Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite. 1p 4 . -4 p .Promovarea autoevaluării educabililor.1 2 . către beneficiarii de educaţie.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare. -3 p . 2 p 5.C. pentru S . sunt comunicate beneficiarilor.Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare. -3 p . a rezultatelor evaluării.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate.S. pentru B Minimum 5 p. . TOTAL 2p 2p 2p . pentru FB Minimum 11p. -2 p .Rezultatele şcolare.J. 2 p 3 .

.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL .1 5. pentru . Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. – 6 p .Responsabil comisie metodică şi pe domenii.B Minimum 8 p.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică. . – 1 p.D.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p .-5 p . Dezvoltarea profesională.S. unitate de învăţământ. pentru B Minimum 5p. . ştiinţifice şi de dezvoltare profesională.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. – 4 p 3 .Participarea activă la activităţile comisiei metodice. pentru S 2 . .Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. şi C.Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii).Organizarea de activităţi metodice conform programului C.C.Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I. organizate în şcoală.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 .Alte responsabilităţi.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii). .Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. . pentru S . .D.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.J.C. – 1 p . . activitatea metodică şi ştiinţifică. pentru FB Minimum 11 p. localitate.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare.Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 15 puncte minimum 13 p. 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6. . comisii de lucru. .

pentru S 2 .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. – 1 p.1 6. LIDER DE SINDICAT. –1p . AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR. – 1 p 3 . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. . Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. . 6 . pentru B Minimum 5p. 4 1p 5 6 7 8 . TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.