FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate. -3 p cunoştinţelor achiziţionate. individual sau în grup) în activităţile de învăţare.Utilizarea bazei logistice a şcolii.Realizarea majorităţii .Folosirea procedeelor. -3 p .Prezentarea conţinuturilor. -2 p .Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare . educabililor.Furnizarea de feed-back şi . aplicativ al cunoştinţelor . -5 p .Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . întemeiate pe . etc.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor .Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . . . pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 . tehnicilor şi a .)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi. după caz. carnete de note. a părinţilor.Utilizarea manualelor.Asigurarea caracterului principiul învăţării active. -3 p ale elevului. a .Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor. procese verbale. părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat. .Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare. pentru B Minimum 15 p.Facilitatea comunicării elev-elev. 3 p . . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. pentru FB Minimum21 p.1 3 .Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor. . anterioare de învăţare ale . independentă a educabilului. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2.Formarea deprinderilor de lucru în echipă .Deprinderea aplicării în practică a predate.Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului.Existenţa documentelor oficiale(catalog. învăţământ. întocmai şi la timp a activităţilor planificate.Punctualitate şi realizarea .Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.

Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor.1 2.Evaluarea satisfacţiei . demografice. etnice.Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. 1 p . 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. .Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă. pentru FB Minimum 14 p. economice.Notarea ritmică a elevilor.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice. 20 puncte minimum 16 p. pentru FB Minimum 21 p. 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p. pentru B Minimum 10 p. 2 p 3 . capacitatea de învăţare şi rezultatele. -4 p .Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de .Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului. învăţare. pentru S . .Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora. . sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. demografice.Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. -5 p 3 . TOTAL .Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. pentru B Minimum 15 p. cu legislaţia în vigoare. .Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. -2 p .Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. .Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate . -1 p .Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor. Evaluarea rezultatelor învăţării. pentru S 2 . 1 p . indiferent de mediul de provenienţă.Informarea elevilor privind planificarea evaluare. conform procedurilor . .

TOTAL 2p 2p 2p . .1 2 .C. -3 p . pentru B Minimum 5 p.Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate. sunt comunicate beneficiarilor.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. .J. pentru S . 2 p 5.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local.Participarea la programele de formare organizate de C.Comunicarea sistematică.B Minimum 8 p.S.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. pentru S 2p 10 p 1p . 1p 4 .Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare. -2 p . .Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.Promovarea autoevaluării educabililor.Rezultatele şcolare. -4 p . a rezultatelor evaluării. 2 p 3 .Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. inclusiv evaluările de parcurs. activitatea metodică şi ştiinţifică. TOTAL . 15 puncte minimum 13 p. către beneficiarii de educaţie.Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului . ptr. Dezvoltarea profesională. şi I. -2 p . ale dezvoltării personale.Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4. .Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare. pentru FB Minimum 11p.D. Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. -3 p . pentru FB Minimum 7 p.

– 6 p . .B Minimum 8 p. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. pentru FB Minimum 11 p. localitate.C. comisii de lucru.1 5. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL . şi C.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . unitate de învăţământ. pentru S .Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. – 1 p. pentru S 2 . 15 puncte minimum 13 p. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională.S. – 1 p .Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. . 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6.Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice.C. . .Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). Dezvoltarea profesională. pentru .Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I. .Participarea activă la activităţile comisiei metodice.Responsabil comisie metodică şi pe domenii.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p . .Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii). . . .Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului. activitatea metodică şi ştiinţifică. . pentru B Minimum 5p.Alte responsabilităţi. organizate în şcoală.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. – 4 p 3 .D.-5 p .Organizarea de activităţi metodice conform programului C.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.D.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare.J.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR. –1p . – 1 p. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. – 1 p 3 .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. 4 1p 5 6 7 8 .1 6. pentru S 2 . .Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. LIDER DE SINDICAT. pentru B Minimum 5p.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. . 6 .Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful