FISA DE AUTOEVALUARE

FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

întemeiate pe .Facilitatea comunicării elev-elev. -5 p . 3 p .Punctualitate şi realizarea . . 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2.Utilizarea manualelor. după caz. educabililor. .Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor.1 3 . părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat. pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 .Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului. . aplicativ al cunoştinţelor .)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi. independentă a educabilului. etc. a părinţilor.Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate.Furnizarea de feed-back şi .Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la . învăţământ.Prezentarea conţinuturilor. întocmai şi la timp a activităţilor planificate.Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar.Folosirea procedeelor. -3 p .Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare. carnete de note. a . -3 p cunoştinţelor achiziţionate. . anterioare de învăţare ale .Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de .Realizarea majorităţii .Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor.Asigurarea caracterului principiul învăţării active. pentru B Minimum 15 p.Utilizarea bazei logistice a şcolii. tehnicilor şi a .Existenţa documentelor oficiale(catalog.Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor . . -3 p ale elevului.Formarea deprinderilor de lucru în echipă . -2 p . pentru FB Minimum21 p.Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor. procese verbale. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Deprinderea aplicării în practică a predate. individual sau în grup) în activităţile de învăţare.

1 p . . capacitatea de învăţare şi rezultatele. 20 puncte minimum 16 p.Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. învăţare.Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. .Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului. . -5 p 3 . .Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. demografice. economice.Evaluarea satisfacţiei . 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată.Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.1 2.Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. demografice.Informarea elevilor privind planificarea evaluare. 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. Evaluarea rezultatelor învăţării. .Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . pentru S 2 .Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate .Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. pentru FB Minimum 14 p. 2 p 3 . 1 p . indiferent de mediul de provenienţă. cu legislaţia în vigoare. conform procedurilor . -1 p . pentru FB Minimum 21 p.Notarea ritmică a elevilor.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice. pentru B Minimum 15 p. pentru B Minimum 10 p. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor.Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă.Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului. pentru S . -2 p . . etnice. TOTAL . -4 p .

-3 p . pentru FB Minimum 7 p. -2 p . pentru FB Minimum 11p. 2 p 5.Participarea la programele de formare organizate de C. Dezvoltarea profesională. către beneficiarii de educaţie. 1p 4 . TOTAL .1 2 . inclusiv evaluările de parcurs.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. sunt comunicate beneficiarilor. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. . 15 puncte minimum 13 p.Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare.J.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate.C. pentru S 2p 10 p 1p . pentru B Minimum 5 p. .Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. ptr. . Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p.Rezultatele şcolare.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare.Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local.B Minimum 8 p. pentru S .Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului .Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite. -4 p . TOTAL 2p 2p 2p . ale dezvoltării personale.Promovarea autoevaluării educabililor. a rezultatelor evaluării.D. -3 p . 2 p 3 . şi I.S.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. -2 p .Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare.Comunicarea sistematică.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare. activitatea metodică şi ştiinţifică. .Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4.

-5 p . 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. organizate în şcoală. pentru S 2 .Alte responsabilităţi. pentru S . . – 1 p. .Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare. localitate.D. – 1 p . pentru B Minimum 5p. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. .1 5. .Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică.C.J. . pentru .Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . unitate de învăţământ. Dezvoltarea profesională. 15 puncte minimum 13 p.B Minimum 8 p.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii).Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului. activitatea metodică şi ştiinţifică.Responsabil comisie metodică şi pe domenii.D.Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. – 6 p . .Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.Organizarea de activităţi metodice conform programului C.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.S. comisii de lucru.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p . .Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I.Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). pentru FB Minimum 11 p. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. .C.Participarea activă la activităţile comisiei metodice.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL . . – 4 p 3 . şi C. .

TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. pentru S 2 . pentru B Minimum 5p.1 6.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie. . 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. 6 .Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. – 1 p 3 . –1p . AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR. 4 1p 5 6 7 8 . LIDER DE SINDICAT.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. – 1 p. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful