P. 1
FISA DE AUTOEVALUARE

FISA DE AUTOEVALUARE

|Views: 125|Likes:
Published by florin_eusebio

More info:

Published by: florin_eusebio on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2011

pdf

text

original

FIŞA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE în conformitate cu ordinul 4595/22.07.2009 aprobată în C.A.

Numele şi prenumele__________________________ Numărul fişei postului: ________________________ Anul şcolar: _________________________________
Domenii ale evaluării 1 Criterii de performanţă şi punctajul maxim al criteriului 2 - Fundamentare proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor(preşcolari sau elevi). 5 p - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 3 p - Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 3 p - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluării naţionale şi locale 3 p - Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 1 p Indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui cadru 3 - Existenţa planificării calendaristice. - Proiectarea unităţilor de învăţare. - Corelare conţinuturilor cu obiectivele de referinţă, competenţe specifice. - Cuprinderea în planificare a activităţilor practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor. - Selectarea auxiliarelor curriculare în funcţie de conţinutul învăţării. - Realizarea în timp a documentelor de proiectare. - Întocmirea documentelor de proiectare conform conţinutului şi formei legale. - Adaptarea proiectării curriculare potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare. - Existenţa în proiectarea didactică a unor teme care să pună în evidenţă particularităţile zonei. TOTAL Punctaj indicator 4 2p 2p 1p 2p 1p 1p 2p 3p

Aviz responsabil comisie metodică ________________________
Autoevaluare 5 Punctaj Evaluare Evaluare C.A. colegială 6 7 Punctaj final şi Calificativ C.A. 8

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB Minimum 11 p. pentru B Minimum 8 p. pentru S

1p

15 p

1

Parcurgerea ritmică a activităţilor planificate. pentru B Minimum 15 p.Prezentarea conţinuturilor.Adaptarea limbajului la de vârstă ale copiilor nivelul achiziţiilor anterioare .Utilizarea eficientă a manualelor şi auxiliarelor curriculare auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de . întocmai şi la timp a activităţilor planificate. întemeiate pe . aplicativ al cunoştinţelor . părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat.Prezentarea noilor cunoştinţe pornind de la .Folosirea unui limbaj adecvat particularităţilor .Existenţa documentelor oficiale(catalog. . .Formarea deprinderilor de lucru în echipă .)care să informarea sistematică a ateste informarea sistematică a educabililor şi a educabililor şi.Folosirea procedeelor.Realizarea majorităţii .Furnizarea de feed-back şi . după caz. carnete de note. -3 p .Utilizarea metodelor active metodelor de predare învăţare-activă în funcţie (care presupun activitatea de nivelul elevilor. . .Utilizarea experienţei experienţe personale şi de la cunoştinţele individuale şi a achiziţiilor anterioare ale elevului.Deprinderea aplicării în practică a predate. pentru S 2p 3p 2p 2p 1p 2 . procese verbale. a . 3 p . -2 p . -5 p . 3 p la nivelul achiziţiilor anterioare. educabililor.Transmiterea accesibilă a informaţiei adaptată ale educabililor. pentru FB Minimum21 p. anterioare de învăţare ale . Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Utilizarea bazei logistice a şcolii.Punctualitate şi realizarea . a părinţilor.Utilizarea manualelor.Elevii primesc feed-back privind progresul 3p şcolar. 2 4 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 5 6 7 8 2.Alocarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a obiectivelor curriculare.Asigurarea caracterului principiul învăţării active.1 3 .Identificarea nivelului achiziţiilor anterioare educabililor. etc. -3 p ale elevului. -3 p cunoştinţelor achiziţionate.Facilitatea comunicării elev-elev. . individual sau în grup) în activităţile de învăţare. independentă a educabilului. tehnicilor şi a . învăţământ.

cu legislaţia în vigoare.Abilitatea de a adapta metodologia didactică la particularităţile geografice.Utilizarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor de educaţie satisfacţiei beneficiarilor. pentru FB Minimum 21 p. 1 p . pentru B Minimum 15 p. capacitatea de învăţare şi rezultatele.1 2. 1 p . demografice. .Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de evaluare. TOTAL . etnice. . 4 1p 5 6 7 8 1p 1p 2p 30 p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 2p 3. demografice. conform procedurilor .Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. .Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Diferenţierea sarcinilor de lucru pe nivelul de performanţă a competenţelor. -4 p . sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. Evaluarea rezultatelor învăţării.Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de . 2 p 3 .Notarea elevilor se face în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. -5 p 3 .Informarea elevilor privind planificarea evaluare. -2 p .Comunicarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare orală şi scrisă.Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. Realizarea curriculumului 30 puncte minimum 24 p.Întocmirea documentelor curriculare cu respectarea indicaţiilor metodice asociate acestora. pentru FB Minimum 14 p.Notarea ritmică a elevilor.Evaluarea satisfacţiei . . 3 p activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată.Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate .Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. indiferent de mediul de provenienţă. pentru S . -1 p . pentru S 2 . . 20 puncte minimum 16 p. învăţare. . pentru B Minimum 10 p. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.Rezultatele evaluării demonstrează progresul stabilite la nivelul unităţii de şcolar. economice.Abilitatea de a antrena toţi elevii în activităţile didactice şi extraşcolare respectând prevederile legale în vigoare privind drepturile copilului şi drepturile omului.Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.

Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local. .Promovarea autoevaluării educabililor. TOTAL 2p 2p 2p .Planificarea activităţilor extracuriculare 4 3p 3p 20 p 2p 5 6 7 8 4.Rezultatele şcolare. pentru S 2p 10 p 1p . inclusiv evaluările de parcurs.C. ale dezvoltării personale. pentru S .Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare. -2 p . TOTAL . instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie.Participarea la programele de formare organizate de alte centre de formare. 2 p 3 . pentru FB Minimum 11p. Dezvoltarea profesională.Comunicarea sistematică.Valorificarea potenţialului local şi implicarea comunităţii în desfăşurarea activităţilor extracurriculare.D.1 2 . . Realizarea activităţilor extracuriculare 10 puncte minimum 9 p. pentru B Minimum 5 p.Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activităţile de învăţare. 1p 4 . 2 p 5.Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare.Participarea grupului ţintă la activităţile planificate. -2 p . a rezultatelor evaluării.Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii conform anexei fişei postului .B Minimum 8 p. activitatea metodică şi ştiinţifică. -3 p . ptr. . către beneficiarii de educaţie. -4 p . pentru FB Minimum 7 p.J. şi I.Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ.Corelarea activităţilor extracurriculare cu planul operaţional al şcolii. 15 puncte minimum 13 p. .Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite. sunt comunicate beneficiarilor.Participarea la programele de formare organizate de C.S. -3 p .

Organizarea de activităţi metodice conform programului C. organizate în şcoală. 4 3p 2p 3p 2p 1p 5 6 7 8 2p 15 p 3p 1p 6. pentru FB Minimum 11 p.S. – 1 p . – 4 p 3 . Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul şcolii şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.B Minimum 8 p.Alte responsabilităţi. ştiinţifice şi de dezvoltare profesională. pentru S 2 . .D.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ(inclusiv din domeniul asigurării calităţii). – 6 p .Participarea la activităţi metodice organizate la nivel I.Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale.Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice. comisii de lucru. .Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.Participarea activă la activităţile comisiei metodice. . pentru B Minimum 5p.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. Dezvoltarea profesională.J.Cunoaşterea şi aplicarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii). .C.Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile TOTAL .Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare. – 1 p.Realizarea /Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase – 1 p 1p 1p 1p 5 . .Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a resurselor de informaţie disponibile – 2 p . localitate. activitatea metodică şi ştiinţifică. 15 puncte minimum 13 p.1 5. unitate de învăţământ. pentru . pentru S .Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră. şi C. . . .-5 p .Responsabil comisie metodică şi pe domenii.D.C.Prezentarea de exemple de bună-practică utilizate în activitatea didactică. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. . .

Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. 10 puncte minimum 9p pentru FB Minimum 7p. – 1 p 3 .1 6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. 4 1p 5 6 7 8 . AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ AZI_______________ PROFESOR.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în timpul respectiv de organizaţie. pentru B Minimum 5p.Abilitatea de a promova în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. LIDER DE SINDICAT.Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. –1p . 6 . pentru S 2 . TOTAL 1p 1p 10 p 100 P PUNCTAJUL TOTAL AL CELOR 6 CRITERII DE PERFORMANŢĂ Foarte bine: 86 – 100 puncte Bine: 71 – 85 puncte Satisfăcător: 61 – 70 puncte Nesatisfăcător: sub 60 puncte CALIFICATIVUL ACORDAT_________________________ PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR. – 1 p. .Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.Implicarea în programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->