Sunteți pe pagina 1din 2

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL DE ABONAMENT DIN DATA DE 18/07/2008 PENTRU

NUMĂRUL DE TELEFON 0741209388, 0743556567, 0745092835, 0745905801

Încheiat între:

S.C. Orange România S.A. cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu, nr. 51-53, Sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul ComerŃului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistrare 9010105, având cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732, 50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank, reprezentată prin ALEXANDRU DRAGOS NANUTI, denumită în continuare Orange România şi

DUMII BOGDAN CONSTRUCTII SRL, cu domiciliul/sediul înDROBETA-TURNU SEVERIN, BD.MIHAI VITEAZU NR.23,, BL.D,SC.2,AP.9, MEHEDINTI, posesor al BI/Ad.I./CF20302690 denumit(ă) în continuare

CLIENT. Preambul Prezentul act adiŃional la contractul pentru pachetul de servicii Orange 0741209388încheiat între părŃi la data de 18/07/2008, modifică şi completează în mod corespunzător condiŃiile contractuale anterioare, după cum urmează:

Art.1. Clientul beneficiază de următoarea ofertă, concepută special de Orange România:

Clientul este de acord cu schimbarea abonamentului existent cu abonamentul Business Flexibil Grup 25 în valoare de 25 euro

OpŃiunile existente la semnarea prezentului act adiŃional şi care nu au fost menŃionate mai sus se vor dezactiva automat la data intrării în vigoare a acestei oferte.

Tarife standard: 0.03 euro/min in grup, 0.08 euro/min in retea si catre retele fixe, 0.13 euro/min alte retele mobile.

25 euro credit inclus + 8 euro credit lunar pe viata datorita vechimii in retea. Beneficiile ofertei

Business Flexibil Grup 25

40% reducere pentru abonamentul Business Flexibil Grup 25, de la 25 la 15 EUR/luna

Credit inclus lunar de 33 €/ luna, reprezentand :

o

1100 minute in reteaua orange sau 412 minute nationale

Reducere tarif pentru apeluri Orange de la 0.08 €/ minut la 0.03 €/minut – 24 luni

Reducere tarif pentru apeluri nationale de la 0.13 €/minut la 0.08 €/minut – 24 luni

Reducere taxa utilizator de la 3€ la

2€/ SIM (1 sim gratuit)

GRATUIT SI NELIMITAT intre membrii grupului

1 solutie internet mobil 50 MB / luna – la nivel de sim

Total lunar de plata la nivel de cont: 21.48 Euro +TVA

Oferta descrisa mai sus va intra in vigoare incepand cu data de 26/01/2011

Art.2. PărŃile consimt la prelungirea relaŃiei contractuale cu o nouă perioadă minimă contractuală de 24 luni. Noua perioadă minimă contractuală începe:

- de la data expirării perioadei minime contractuale aferente ofertei comerciale în vigoare.

- de la data intrării în vigoare a prezentului act adiŃional în cazul în care clientul este în perioada

prelungirilor tacite succesive. Indiferent de situatie, perioada cuprinsa intre data semnarii prezentului act aditional si data expirarii perioadei minime contractuale nu va fi mai mare de 30 de luni. În cazul denunŃării unilaterale a contractului sau în cazul cesiunii la iniŃiativa Clientului în cursul perioadei minime contractuale, Clientul va plăti o sumă reprezentând valoarea abonamentului înmulŃită cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale, la care se adaugă daune în cuantum de 100 Euro, pentru fiecare cartelă SIM de voce mobila. Art.3. Clientul este de acord sa menŃină planul tarifar de voce mobila ales prin prezenta ofertă pentru toate cartelele SIM pe o perioadă de minim 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului actul adiŃional. Înainte de împlinirea acestui termen, pentru fiecare cartelă SIM transferată pe un plan tarifar inferior celui ales sau din afara grupei de abonamente aferente acestuia, Clientul va plăti daune în cuantum de 100 Euro. Pentru perioadele minime contractuale de 24 de luni, aceste condiŃii se aplică şi pentru perioada cuprinsă între lunile a 13-a şi a 24-a, inclusiv, de la data intrării în vigoare a prezentului act adiŃional, cu menŃiunea că în acest interval este gratuit un singur transfer pe un plan tarifar imediat inferior celui ales, în cadrul grupei de abonamente aferente acestuia. Daunele solicitate sunt considerate justificate având în vedere faptul că oferta iniŃială este personalizată şi adaptată în funcŃie de cerinŃele şi nevoile Clientului. Art.4. Înlocuirea planului tarifar de date mobile sau voce fixa si internet în perioada contractuală menŃionată în prezentul act adiŃional cu un plan tarifar inferior ca valoare nu este permisă.

1

Art. 5. Clientul îşi exprimă prin prezentul act adiŃional acordul expres pentru păstrarea opŃiunilor mentionate la articolul 1 pentru 12 luni. În cazul în care Clientul renunŃă la o opŃiune înainte de expirarea celor 24 luni, el va datora Orange Romania despagubiri egale cu valoarea opŃiunii înmulŃită cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime de păstrare. În cazul în care contractul încetează înainte de expirarea perioadei minime contractuale prevazute la art.2 şi înainte de expirarea perioadei minime de păstrare a unei opŃiuni de 24 luni, valoarea despăgubirilor prevazute de acest articol se cumulează cu valoarea despăgubirilor menŃionate la art.2. Art.6. Celelalte dispoziŃii contractuale rămân neschimbate. Încheiat în 2 (două) exemplare originale a cate 2( doua) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte,

azi 10/01/2011.

Actul trebuie semnat si stampilat, dupa caz, pe ambele pagini pentru a putea fi considerat valabil.

Semnătură/ştampilă abonat

Semnătură S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

ALEXANDRU DRAGOS NANUTI

S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. ALEXANDRU DRAGOS NANUTI * Vă rugăm să trimiteŃi acest formular prin fax

* Vă rugăm să trimiteŃi acest formular prin fax la 037 444 2039.

* Sau să ne înapoiaŃi un exemplar al acestui document semnat si stampilat, dupa caz, pe fiecare pagina, la următoarea adresă: ORANGE ROMÂNIA S.A., Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, sector 2,

Bucureşti, în termen de maxim 7 zile de la data primirii lui (data poştei). În caz contrar, vom considera că nu doriŃi să beneficiaŃi de aceste facilităŃi. Orange România S.A. nu este răspunzător de nerecepŃionarea documentului. In cazul nereceptionarii documentului in integralitatea sa oferta nu va fi implementata.

* Un exemplar al acestui document va rămâne în original Clientului.

2