Sunteți pe pagina 1din 26

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A S.C. BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A.

Dispozitii generale Art. 1 (1) Denumirea societatii este "S.C. BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. numita in continuare SOCIETATE. (2) SOCIETATEA, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu urmatoarele acte normative: a) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; c) Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare; d) Regulamentul BNR nr.1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 2 SOCIETATEA are sediul in Romania, Suceava, Bld Ana Ipatescu nr. 6. Schimbarea sediului social si infiintarea de sucursale pot fi realizate in conditiile Actului constitutiv al SOCIETATII. Art. 3 SOCIETATEA este autorizata de CNVM in calitate de casa de compensare si contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate si asigura investitorilor, intermediarilor si tuturor participantilor de pe pietele reglementate de instrumente financiare, sistemele alternative de tranzactionare si platformele de tranzactionare conectate la aceasta prin sisteme informatice, mecanisme si reguli adecvate pentru realizarea operatiunilor de cliring, compensare-decontare, si garantare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate. Art. 4 (1) SOCIETATEA se finanteaza din comisioanele si tarifele stabilite prin hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor SOCIETATII, precum si din veniturile din participatie, daca este cazul. (2) SOCIETATEA detine cu titlu de proprietate bunurile mobile si imobile, corporale si necorporale din patrimoniul sau si poate primi donatii, legate, subventii si alte liberalitati, potrivit legii. (3) In exercitarea dreptului sau de proprietate, SOCIETATEA poseda, foloseste si dispune de bunurile pe care le are in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata. Art. 5 SOCIETATEA poate stabili relatii de asociere, intelegere si afiliere cu entitati romane si straine, in conditiile Actului constitutiv, ale legii si reglementarilor C.N.V.M. Scopul si obiectul de activitate Art. 6 In activitatea sa, SOCIETATEA urmareste consolidarea si dezvoltarea pietei instrumentelor financiare din Romania, prin promovarea unui sistem de cliring, compensare, decontare si garantare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate care sa asigure rapiditatea, exactitatea, siguranta si integritatea operatiunilor efectuate si ale serviciilor prestate, in conditiile unor costuri de operare cat mai scazute. Art. 7 Obiectul de activitate al SOCIETATII cuprinde:

desfasurarea, in calitate de casa de compensare si contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, a urmatoarelor activitati principale: a) calcularea pozitiilor nete ale membrilor compensatori, ale unei posibile contraparti centrale si/sau ale unui posibil agent de decontare, in conformitate cu prevederile legale; b) asigurarea evidentei instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe pietele reglementate si/sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare, conform contractelor incheiate cu operatorii acestora; c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea; d) reevaluarea pozitiilor deschise si retinerea sumelor aferente acestora in contul in marja; si a urmatoarelor activitati secundare (conexe): a) dezvoltarea, promovarea si comercializarea de produse si servicii informatice si de comunicatii specifice operatiunilor de inregistrare, garantare, compensare si decontare; b) facilitarea comunicarii dintre membrii compensatori si noncompensatori ai casei de compensare/contrapartii centrale; c) pregatirea si atestarea tehnico-operationala a personalului membrilor compensatori si noncompensatori in legatura cu activitatea casei de compensare/contrapartii centrale; d) administrarea sistemului de arbitraj al SOCIETATII. Organele de conducere Art. 8 Organele de conducere ale SOCIETATII sunt: Adunarea Generala a Actionarilor; Consiliul de Administratie; Directorul General. Art. 9 Adunarea Generala a Actionarilor (1) Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul suprem de conducere a CCB. (2) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare. (3) Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele: a) sa discute, aprobe si/sau modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul; b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie; c) sa desemneze auditorul financiar al SOCIETATII; d) sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului de Administratie; e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie; f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pe exercitiul financiar urmator; g) sa aprobe categoriile, nivelul/plafoanele comisioanelor si a tarifelor practicate de SOCIETATE pentru operatiunile specifice desfasurate in sistemul de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, administrat de SOCIETATE; h) sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea SOCIETATII. (4) Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: a) schimbarea formei juridice a SOCIETATII; b) mutarea sediului SOCIETATII; c) modificarea obiectului de activitate al SOCIETATII;
3

d) modificarea duratei SOCIETATII; e) marirea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; f) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea SOCIETATII; g) dizolvarea anticipata a SOCIETATII; h) emisiunea de obligatiuni; i) incheierea de acte juridice prin care SOCIETATEA dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul SOCIETATII, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor SOCIETATII la data preconizata pentru incheierea actului juridic; j) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale extraordinare. Art. 10 Consiliul de Administratie (1) SOCIETATEA este condusa de un Consiliu de Administratie ale carui prerogative sunt prevazute in Actul constitutiv si in deciziile Adunarii Generale a Actionarilor. (2) Consiliul de Administratie este alcatuit din 4 membri si un Presedinte si isi numeste dintre membrii sai 2 vicepresedinti. (3) Consiliul de Administratie are puteri depline pentru a administra SOCIETATEA fiind insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, cu exceptia acelora pe care legea si Actul Constitutiv le rezerva explicit Adunarii Generale a actionarilor. (4) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale SOCIETATII; b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei SOCIETATII potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea adunarii generale a actionarilor (5) Consiliul de Administratie exercita totodata urmatoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor: a) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare al SOCIETATII si organigrama SOCIETATII, precum si regulile generale referitoare la angajarea si concedierea personalului SOCIETATII, regimul drepturilor si obligatiilor, al atributiilor si competentelor salariatilor, cu respectarea conditiilor de pregtire, studii si aptitudini; b) aproba reglementarile si procedurile emise de catre SOCIETATE privind organizarea si functionarea acesteia in calitate de casa de compensare/contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale regulamentelor C.N.V.M.; c) aproba procedura de administrare a riscurilor operationale emisa de SOCIETATE, precum si orice modificare ulterioara a acesteia, fiind totodata responsabil de punerea in practica a acesteia; d) aproba incheierea de contracte de inchiriere de spatii si echipamente, precum si a contractelor de prestri de servicii in legtur cu obiectul de activitate al SOCIETATII;
4

e) aproba incheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice si electronice utilizate de catre SOCIETATE; f) verific indeplinirea cerintelor de integritate si experient profesional de ctre persoanele cu functii de conducere sau de control din cadrul SOCIETATII; g) stabileste strategia generala de dezvoltare a SOCIETATII si o supune aprobarii Adunarii Generale ordinare a actionarilor; h) prezinta spre aprobare Adunarii Generale a actionarilor, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul Consiliului de Administratie privind activitatea SOCIETATII, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs; i) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorului General al SOCIETATII; j) infiinteaz comisii speciale ale SOCIETATII si desemneaz membri titulari si supleanti ai acestora; k) numeste persoanele care vor fi inscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al SOCIETATII; l) dispune asupra oricrei alte probleme stabilite de adunarea general a actionarilor; m) reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu directorii; n) inregistreaza in registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte SOCIETATEA, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat; o) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor; p) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata; q) aproba procedura de vanzare a actiunilor SOCIETATII si de desfasurare prin corespondenta a Adunarilor Generale ale actionarilor; r) aproba participarea la capitalul social al altor societati comerciale cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; s) aproba infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate; t) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a actionarilor, reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau prin reglementarile SOCIETATII. (6) Consiliul de Administratie va delega conducerea SOCIETATII unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. (7) Membrii Consiliului de Administratie vor actiona cu diligenta si buna credinta, in interesul SOCIETATII si al actionarilor acesteia, consacrand timp suficient activitatii lor de administrare; pentru a-si indeplini responsabilitatile, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba acces la informatii corecte, complete si comunicate la momentul oportun, privind SOCIETATEA. Art. 11 Directorul general (1) Conducerea activitatilor curente ale SOCIETATII este incredintata Directorului general, numit de catre Consiliul de Administratie. Directorul General al SOCIETATII este conducator al SOCIETATII, in sensul reglementarilor C.N.V.M. (2) Conditiile de eligibilitate si incompatibilitatile pentru functia de Director general sunt cele prevazute in reglementarile C.N.V.M., Legea 297/2004 si Actul constitutiv al SOCIETATII. (3) In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului general al SOCIETATII se face potrivit procedurilor interne ale SOCIETATII prevazute la art. 15.
5

(4) Directorul general poate delega unor angajati ai SOCIETATII prin Decizie o parte a atributiilor sale cu exceptia atributiilor Consiliului de administratie care au fost delegate directorului general sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent. (5) Directorul general este reprezentantul legal al SOCIETATII ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane si/sau straine. (6) Prin semnatura sa, Directorul general angajeaza patrimonial SOCIETATEA, ca persoana juridica. (7) Directorul general are si exercita competente de organizare, planificare, coordonare, supraveghere, control, decizie si reprezentare in ceea ce priveste functionarea SOCIETATII, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, de stabilire a masurilor adecvate pentru respectarea si aplicarea normelor CNVM si a regulamentelor SOCIETATII, de acordare catre personalul membrilor compensatori a dreptului de acces in sistemele administrate de Societate, de sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra membrilor compensatori si/sau personalului membrilor compensatori cu drept de acces in sistemele administrate de SOCIETATE. (8) Directorul General are urmatoarele atributii principale: a) urmareste respectarea regulilor si procedurilor SOCIETATII de catre membrii compensatori; b) dispune masurile necesare pentru respectarea de catre membrii compensatori a regulilor si procedurilor SOCIETATII; c) informeaza imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate in cadrul sistemului administrat de SOCIETATE; d) angajeaza si elibereaza din functie personalul SOCIETATII, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul SOCIETATII si semneaza in numele SOCIETATII contractele individuale de munca; e) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al SOCIETATII fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a actionarilor, a caror valoare estimata este mai mica de 50.000 EURO; f) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al SOCIETATII, a caror valoare estimata este mai mare de 50.000 EURO, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, respectiv a Adunarii Generale a actionarilor pentru cele a caror valoare estimata este mai mare de 100.000 EURO; g) aproba prin decizie Regulamentul intern al SOCIETATII, conform Codului Muncii; h) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la SOCIETATE, declaratiile, comunicatele, cererile, intampinarile, notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea acte intocmite in numele SOCIETATII; i) indeplineste (dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie) toate operatiile si actele de conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a SOCIETATII; j) transmite C.N.V.M. si face publice informatiile privind structura actionariatului SOCIETATII; k) supune autorizarii/aprobarii C.N.V.M. modificarile in modul de organizare si functionare a SOCIETATII, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile; l) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale SOCIETATII; m) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, in conformitate cu obiectivele si strategia de dezvoltare a SOCIETATII;

n) analizeaza, elaboreaza si supune Consiliului de Administratie propuneri, programe si proiecte, conform obiectivelor si planificarii strategice a SOCIETATII, sau in vederea imbunatatirii activitatii acesteia.; o) prezinta lunar rapoarte de activitate Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii privind rezultatele SOCIETATII, situatia financiara a acesteia, a fortei de munca si a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si orice alte informatii relevante pentru administrarea SOCIETATII. (9) Activitatea Directorului General este supusa controlului direct al Consiliului de Administratie. (10) In exercitarea atributiilor sale Directorul general al SOCIETATII emite decizii. Structura organizatorica si functionala Art. 12 (1) In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut la art. 7, SOCIETATEA isi va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime. (2) Organigrama SOCIETATII este prezentata in Anexa nr. 1. Numarul maxim de posturi se stabileste de catre Consiliul de Administratie. (3) Structura organizatorica a SOCIETATII cuprinde directii functionale, avand in compunere, dupa caz, servicii specializate, care la randul lor pot fi impartite in birouri. Responsabilitatile directiilor/serviciilor sunt cele mentionate in Anexa nr. 2. (4) Conducerea directiilor functionale este asigurata de directori, care se subordoneaza Directorului general al SOCIETATII. (5) Conducerea serviciilor este asigurata de sefi de serviciu, subordonati directorilor directiilor functionale corespunzatoare, si, in treapta ierarhica superioara, Directorului general al SOCIETATII. (6) Numarul de posturi aferent fiecarei directii si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor fiecarui serviciu din cadrul SOCIETATII se stabilesc prin decizia Directorului general al SOCIETATII (7) In cadrul SOCIETATII, prin decizia Directorului general, se pot organiza colective temporare de lucru pentru proiecte specifice, precum si comisii de concurs, disciplina, solutionare contestatii, licitatii, evaluare etc. (8) Personalul de executie din cadrul directiilor se subordoneaza direct sefului serviciului in care este incadrat, si, in treptele ierarhice superioare, directorului directiei functionale corespunzatoare si, respectiv, Directorului general. In cazul in care directia nu este organizata pe servicii, personalul de executie se subordoneaza direct fata de directorul respectivei directii. (9) Serviciile pot fi organizate in birouri. In cazul in care pentru un serviciu nu este numit un sef de serviciu, conducerea acestuia se realizeaza prin intermediul coordonatorilor de birouri care sunt subordonati directorilor directiilor functionale corespunzatoare, si, in treapta ierarhica superioara, Directorului general al SOCIETATII. (10) Personalul de executie si cel de conducere raspund, conform principiului subordonarii ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate.

(11) Atributiile, sarcinile si responsabilitatile specifice fiecarui post din cadrul SOCIETATII se stabilesc prin fisa postului aprobata de Directorul general al SOCIETATII. (12) Fisele posturilor se semneaza de luare la cunostinta de catre angajati. Art. 13 (1) Personalul SOCIETATII poate fi angajat cu contract individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata, in conditiile legii. (2) Angajarea in SOCIETATE se face pe posturile cuprinse in statul de functii, aprobat prin decizia Directorului general al SOCIETATII (3) Salarizarea personalului de conducere si de executie al SOCIETATII se efectueaza potrivit Regulamentului de salarizare adoptat de Consiliul de Administratie si celorlalte reglementari aplicabile. (4) Angajatii SOCIETATII sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului intern si ale prezentului Regulament. Proceduri interne de lucru, supraveghere si control intern ale societatii Art. 14 (1) Prezentul titlu contine norme-cadru menite sa asigure, in cadrul SOCIETATII, eficacitatea, continuitatea si eficienta functionarii SOCIETATII, fiabilitatea informatiilor interne si externe si conformitatea activitatii SOCIETATII cu legile, reglementarile C.N.V.M. si BNR, reglementarile si politicile interne ale SOCIETATII. (2) Normele-cadru din prezentul titlu reglementeaza, fara a se limita la: structura organizationala a SOCIETATII, regimul informatiilor, regimul documentelor si stampilelor SOCIETATII, al securitatii sistemelor informatice ale SOCIETATII si al drepturilor de autor, precum si materia conflictelor de interese in cadrul SOCIETATII. (3) Prezentul titlu are in vedere si Acquis-ul comunitar in domeniul controlului intern, alcatuit din principii generale de buna practica, acceptate pe plan international si in Uniunea Europeana. Art 15 Organizarea SOCIETATII (1) Sarcinile si atributiile de serviciu, relatiile ierahice dintre serviciile si posturile din SOCIETATE, nivelul executiv sau de conducere, incompatibilitatile si nedemnitatile, aria si limitele de competenta, sfera relationala (relatiile ierarhice, functionale, de control si de reprezentare), posibilitatea delegarii de competente, modul de suplinire si de raportare ale fiecarui post din statul de functii al SOCIETATII sunt descrise in fisele de post aprobate de Directorul general al SOCIETATII, cu respectarea organigramei anexate prezentului regulament. (2) Directorul general al SOCIETATII va fi suplinit de directorii SOCIETATII desemnati. Directorii SOCIETATII sunt supliniti de catre sefii de servicii desemnati, servicii aflate in subordinea acestora. Sefii de servicii sunt supliniti de catre persoanele desemnate aflate in subordine. Personalul cu functii de executie este suplinit de catre alti angajati din cadrul aceluiasi serviciu, stabiliti de seful de servici respectiv.

(3) Indeplinirea obiectului de activitate si a misiunii SOCIETATII reprezinta obiectivul eforturilor tuturor angajatilor SOCIETATII si al membrilor Consiliului de Administratie. Personalul SOCIETATII trebuie sa asigure neconditionat si intocmai dispozitiile scrise sau verbale ale sefilor ierarhici. Atunci cand dispozitiile se refera la o situatie speciala (precum securitatea personalului si a bunurilor SOCIETATII) sau in situatia in care nevoile urgente ale SOCIETATII o cer, angajatii SOCIETATII sunt obligati sa execute dispozitiile primite, cu respectarea dispozitiilor legii, chiar daca acestea nu corespund cu atributiile si obligatiile generale ale acestora. (4) In executarea atributiilor de serviciu, personalul SOCIETATII are urmatoarele obligatii: a) sa execute obligatiile de serviciu care le revin in temeiul raporturilor juridice de munca cu SOCIETATEA; b) sa execute activitatile incredintate de sefii ierarhici, cu constiinciozitate si cu respectarea termenelor indicate de acestia; c) sa cunoasca si sa respecte cadrul normativ specific functiei si atributiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale; d) sa execute lucrari de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea legalitatii si la termenele cerute sau, dupa caz, prevazute in actele normative incidente in vigoare; e) pentru fiecare lucrare, sa prezinte motivele de fapt si de drept avute in vedere la elaborarea acesteia; f) sa instiinteze seful ierarhic ori de cate ori constata existenta unor nereguli, erori sau abateri care pot perturba buna desfasurare a activitatii SOCIETATII; g) in orice situatie in care angajatul SOCIETATII se afla in fata unei necesitati imediate si inevitabile de a lua din proprie initiativa si pe proprie raspundere masuri contrare dispozitiilor de serviciu, este obligat sa informeze imediat seful ierarhic si sa justifice in fata acestuia actiunea sa; h) directorii si sefii de servicii raspund pentru desfasurarea normala si neintrerupta a muncii, in limitele competentelor care le-au fost acordate si precizate in fisa postului si prin rezolutiile scrise ale sefilor ierarhici. Acestia vor raporta imediat sefului ierarhic refuzul sau neacceptarea efectuarii, de catre subordonatii proprii sau alte servicii, a unor lucrari incredintate in mod corect si, in general, orice actiune care ar putea sa dauneze sau sa perturbe functionarea normala a SOCIETATII. Art. 16 Regimul informatiilor (1) Prin termenul de "confidentialitate" se intelege, in sensul prezentului Capitol, totalitatea informatiilor si datelor tehnice, administrative si comerciale (ansamblu de date, metode, tehnici) la care nu au acces decat angajatii sau unii din angajatii SOCIETATII, in exercitiul atributiilor de serviciu, create sau obtinute in cadrul activitatii SOCIETATII, si care nu fac obiectul discutiilor in relatiile cu persoane fizice sau juridice sau cu mass media, daca SOCIETATEA nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau nu se afla in relatii legale sau contractuale sau daca nu au caracter public sau daca nu au devenit publice, conform legii. (2) Au caracter confidential, fara a se limita la: a) in activitatea cu Participantii la sistemul administrat de SOCIETATE: Participantii aflati in analiza pentru admitere, suspendare sau retragere; b) in activitatea de cliring, garantare: pozitiile membrilor compensatori si ale clientilor acestora, nivelul marjelor depuse, precum si dinamica acestora; c) in activitatea economic-administrativa: datele privind salariile, primele si datele personale ale salariatilor; d) in activitatea juridica: documentele care se prezinta spre avizare; e) in activitatea de audit intern si control financiar intern: notele, procesele verbale, constatarile, subiectele de drept monitorizate;

f) in activitatea informatica: mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator detinute de SOCIETATE, metodele de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de tehnologiile informatice; g) in activitatea de marketing: contracte care contin clauze de confidentialitate, corespondenta comerciala precontractuala; h) in activitatea de secretariat: toate actele si documentele necesare activitatilor; datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege. (3) SOCIETATEA nu protejeaza: a) datele anonime, respectiv acele date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila; b) datele de tip business contact, respectiv acele date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al SOCIETATII, in aceasta calitate. (4) Salariatii vor semna la angajare, sau oricand la solicitarea SOCIETATII, un Angajament de confidentialitate, care va face parte integranta din contractul individual de munca. (5) Personalul SOCIETATII este dator sa manifeste discretie in legatura cu informatiile sau faptele de care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii atributiilor proprii, care nu au caracter confidential. (6) Se interzice divulgarea oricaror informatii despre sau din cadrul SOCIETATII, catre orice tert, fara aprobarea speciala prealabila a SOCIETATII, cu exceptia celor pe care angajatul este obligat sa le disemineze, prin natura functiei sale. (7) In cazul in care un angajat al SOCIETATII ia cunostinta de informatii confidentiale referitoare la SOCIETATE (de pilda informatii care se refera la date in general necunoscute de persoane din afara SOCIETATII sau pe teme care se refera la activitatile SOCIETATII), isi asuma obligatia de a nu le face publice si de a nu le utiliza in propriul interes, indiferent de modalitatea in care aceste informatii au fost obtinute, intentionat sau accidental. (8) Salariatii SOCIETATII sunt obligati sa pastreze confidentialitatea drepturilor salariale proprii. (9) Echipamentele electronice, informatice, serviciul de email, serviciile de Internet si de telefonie puse la dispozitia personalului nu vor fi folosite pentru transmiterea/comunicarea neautorizata de informatii legate de activitatea, organizarea, bunurile sau clientii SOCIETATII, precum si a oricaror alte informatii considerate confidentiale de catre SOCIETATE. 10) Reglementarile SOCIETATII sunt informatii de interes public. Aceste informatii vor fi facute accesibile publicului, in termeni comerciali rezonabili, cu titlu oneros sau gratuit, potrivit politicii proprii. Reglementarile SOCIETATII vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de internet ale SOCIETATII. (11) Singurele persoane abilitate sa faca declaratii publice sau sa furnizeze tertilor informatii cu privire la activitatea SOCIETATII sunt: Presedintele Consiliului de Administratie; Persoanele desemnate de Consiliul de Administratie; Directorul general al SOCIETATII; Persoanele desemnate de Directorul general al SOCIETATII.

10

Art. 17 Regimul general al securitatii sistemelor informatice ale SOCIETATII si al drepturilor de autor (1) Personalul SOCIETATII va folosi tehnica de calcul din dotare si posta electronica (e-mail) alocata de SOCIETATE pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si cu respectarea instructiunilor tehnice ale serviciilor de specialitate ale SOCIETATII. (2) Angajatii SOCIETATII raspund personal si exclusiv in cazurile in care, prin modul de utilizare a adresei electronice configurate de SOCIETATE si a serviciilor de Internet incalca drepturile de autor ale tertilor. (3) Instalarea si rularea programelor informatice ale sistemului administrat de SOCIETATE pe echipamentele personalului SOCIETATII se realizeaza de catre serviciile de specialitate, intr-un mod securizat, cu grade diferite de lucru, acces si vizualizare, potrivit activitatii specifice ale serviciilor SOCIETATII si sferei atributiilor de serviciu individuale ale fiecarui angajat. (4) Serviciul Audit si control intern va monitoriza modul de utilizare de catre angajatii SOCIETATII a programelor informatice ale SOCIETATII si va raporta pe baze periodice Consiliului de Administratie observatiile si propunerile sale. (5) Accesul la calculatoarele repartizate angajatilor SOCIETATII va fi restrictionat cu parole, stabilite impreuna cu serviciul de specialitate al SOCIETATII. (6) Personalul SOCIETATII are dreptul sa utilizeze reteaua interna a SOCIETATII, conform gradului de acces autorizat si configurat de SOCIETATE. In reteaua interna a SOCIETATII, personalul SOCIETATII poate stoca numai fisierele necesare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor de serviciu. (7) Serverele pe care sunt gazduite softurile de productie/test ale SOCIETATII vor fi protejate la acces fizic si de la distanta limitat si controlat, si vor fi instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. (8) Mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al SOCIETATII nu au caracter public. (9) SOCIETATEA va depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja datele cu caracter personal sau confidential colectate electronic, va analiza noile tehnologii in domeniu si, daca este cazul, le va aplica in vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate. (10) Infrastructura hardware si software utilizata de SOCIETATE va fi periodic analizata (11) Serviciile de specialitate ale SOCIETATII vor monitoriza accesul personalului, din punct de vedere al securitatii, la serviciile de Internet, care pot fi folosite exclusiv in interes de serviciu. (12) Persoanele care folosesc serviciile de Internet si posta electronica sunt responsabile pentru comportamentul lor si pentru continutul comunicarilor realizate prin aceste medii. (13) Pe echipamentele hardware puse la dispozitie de catre SOCIETATE pot fi stocate si/sau folosite numai programe pentru calculator pentru care SOCIETATEA are drept de utilizare si a caror utilizare este aprobata de serviciile de specialitate ale SOCIETATII. (14) Personalul SOCIETATII nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala detinute de SOCIETATE.
11

(15) In cazul in care un angajat al SOCIETATII, in afara sarcinilor de serviciu, indiferent de functia pe care o ocupa, inventeaza sau descopera noi metode, idei, actiuni, activitati etc. care reprezinta creatii, in sensul dreptului de proprietate intelectuala, care pot fi de natura sa imbunatateasca produsele sau serviciile SOCIETATII, SOCIETATA poate, cu acordul scris al salariatului in cauza, sa introduca noile metode in patrimoniul sau si sa ramana in proprietatea acestora. (16) Accesul in sediul SOCIETATII se face in conformitate cu regulile aprobate de catre persoanele autorizate. (17) Accesul agentilor participantilor la sistemul administrat de SOCIETATE in spatiile in care sunt conectate terminale legate la bazele de date, se face sub stricta indrumare si supraveghere a angajatilor serviciilor de specialitate ale SOCIETATII. (18) SOCIETATEA va permite accesul in sistemele sale informatice, Participantilor si altor persoane autorizate, numai pe baza de contracte de licente neexclusive si temporare, de licente de soft standardizate, prin terminale acordate potrivit politicii de gestiune adecvata a resurselor tehnice ale SOCIETATII si a unor seturi de cerinte tehnice minime. Art. 18 Documentele si stampilele SOCIETATII (1) Se interzice efectuarea de copii dupa documentele SOCIETATII pentru terti care nu se afla in raporturi juridice cu SOCIETATEA sau cu depasirea sferei acestor raporturi. (2) La iesirea si/sau intrarea in/din SOCIETATE documentele vor fi inregistrate si datate prin persoanele/serviciile stabilite de Directorul general al SOCIETATII. Aceste persoane/servicii vor tine evidente pe suport hartie si in format electronic, care vor fi arhivate potrivit procedurii de arhivare. (3) Fiecare serviciu al SOCIETATII va conserva, dupa criterii de ordonare adecvate, documentele inregistrate in SOCIETATE, intrate in SOCIETATE si distribuite spre lucru sau conservare, sau lucrate de serviciu si iesite din SOCIETATE. Conservarea se va face in conditii de protectie la foc, apa si acces neautorizat, fara a impieta accesul imediat la documente al personalului autorizat. (4) Fiecare serviciu va tine evidenta lucrarilor proprii, dupa regulile stabilite de sefii ierarhici. (5) Fiecare angajat al SOCIETATII raspunde de modul de gestionare a schitelor, proiectelor, formelor intermediare si finale ale lucrarilor proprii. Ciornele si formele intermediare ale materialelor de lucru, pe suport hartie, vor fi pastrate in conditii de securitate, iar in cazul in care nu mai sunt necesare vor fi distruse integral, prin tocare. (6) Se interzice accesul angajatilor SOCIETATII la documentele aflate in SOCIETATE care nu leau fost destinate prin rezolutia sefului ierarhic sau prin consimtamantul sau rezolutia expeditorului. In cazul in care un angajat al SOCIETATII intra in contact cu un astfel de document este obligat sa intrerupa citirea acestuia si sa il predea destinatarului indicat sau sefului sau ierarhic, in absenta cunoasterii destinatarului. (7) Se interzice angajatilor SOCIETATII, fara aprobarea expresa a sefului ierarhic, sa scoata in afara sediului SOCIETATII: a) echipamente, materiale sau documente si, in general, orice obiect sau bun care apartine SOCIETATII; b) orice document, material, lucrare, schita sau model, indiferent de suportul de stocare si gradul de criptare, pentru a fi folosite in scop personal sau pentru terti.

12

(8) Documentele care nu mai sunt necesare activitatii curente (consumate) vor fi depuse in arhiva SOCIETATII. Documentele in format electronic vor fi pastrate in conditiile si in locurile notificate de serviciile de specialitate ale SOCIETATII. (9) Arhivarea documentelor si accesarea documentelor arhivate se fac in conditiile si pentru perioadele stabilite prin legislatia incidenta in materie, inclusiv prin reglementarile C.N.V.M. (10) La incetarea raporturilor juridice cu SOCIETATEA sau oricand la solicitarea sefului ierarhic, fiecare angajat al SOCIETATII are obligatia sa predea documentele, planurile, fisierele, bazele de date, dosarele ori alte materiale care se refera la informatii confidentiale vizand SOCIETATEA sau orice accesoriu ori echipament de lucru pe care acestea sunt stocate, proprietatea SOCIETATII, si care se afla asupra sa. (11) Angajarea SOCIETATII in relatii cu tertii se face sub semnatura si stampila Directorului general al SOCIETATII sau ale persoanelor carora acesta le-a delegat anumite atributii sau dreptul de semnatura. (12) SOCIETATEA va stabili si notifica C.N.V.M. si altor persoane juridice lista specimenelor de semnatura ale persoanelor care reprezinta SOCIETATEA in relatia cu acestea. (13) In activitatea proprie, serviciile de specialitate ale SOCIETATII pot utiliza stampile proprii, luate in evidenta SOCIETATII, care vor identifica serviciul/functia. La fiecare utilizare a stampilelor SOCIETATI se va atasa semnatura olografa a persoanei care a certificat documentul prin stampilare. Conflictele de interese. Proceduri de administrare Art. 19 Personalul SOCIETATII este dator sa evite orice actiune/inactiune care ar putea sa atraga pentru sine aplicarea dispozitiilor Legii privind concurenta neloiala sau raspunderea penala. Art. 20 Orice angajat al SOCIETATII care doreste sa exercite la un alt angajator o alta functie salariata, publica sau privata, sau sa desfasoare o afacere proprie este dator sa informeze conducerea SOCIETATII despre aceasta, inainte de contractarea calitatii de salariat/actionar/asociat, ca o manifestare a bunei sale credinte. Informarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: denumirea; sediul si obiectul de activitate al entitatii; natura muncii care va fi prestata si durata probabila a acesteia. Art. 21 SOCIETATEA poate sa solicite unui salariat propriu sa nu desfasoare o afacere sau sa nu cumuleze functii in afara SOCIETATII: daca este vorba de un salariat cu atributii speciale sau cu functie de conducere sau daca aceasta influenteaza randamentul si diminueaza capacitatea angajatului de a-si indeplini atributiile in cadrul SOCIETATII sau daca aceasta este de natura a genera un conflict de interese in cadrul SOCIETATII. Art. 22 (1) SOCIETATEA poate aproba personalului sa desfasoare activitati didactice, de cercetare sau publicistice, daca acestea nu ii sunt interzise prin lege. In acest caz, angajatul raspunde exclusiv pentru caracterul corect al articolelor, expunerilor, studiilor, strategiilor de investitii sau cursurilor referitoare la instrumente financiare pe care le-a elaborat. Orice articol, expunere, studiu, strategie de investitii sau curs de acest tip va fi prezentat de autor SOCIETATII, inainte de a fi facut public.

13

(2) In activitatea didactica sau publicistica, angajatilor SOCIETATII le este interzis sa foloseasca informatii confidentiale sau privilegiate, sa faca comentarii asupra unor litigii aflate in curs sau in care SOCIETATEA are calitate de parte sau sa faca comentarii asupra reglementarilor in lucru ale SOCIETATII. Art. 23 Personalul SOCIETATII nu poate detine calitatea de actionar, administrator, salariat, cenzor, agent participant, reprezentant al Compartimentului de control intern sau auditor al unui client al SOCIETATII de tipul Participantilor la sistemul administrat de SOCIETATE. Art. 24 Conducerea SOCIETATII, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, angajati, agenti participanti, reprezentanti ai compartimentului de control intern la un participant admis in sistemul SOCIETATII. Art. 25 (1) Personalul SOCIETATII nu are dreptul sa recomande sau sa sugereze nici unei persoane, vanzarea sau cumpararea de instrumente financiare. (2) Personalul SOCIETATII nu are dreptul sa dezvaluie nici unei persoane, cu exceptia cadrului sarcinilor de serviciu, informatii privilegiate obtinute in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu. Art. 26 (1) Fiecare membru al Consiliului de Administratie va notifica SOCIETATEA, Consiliul de Administratie si auditorul financiar al SOCIETATII cu privire la existenta unui interes sau relatie materiala in raport cu SOCIETATEA sau a unui interes contrar SOCIETATII, caz in care se va abtine de la orice activitate in legatura cu respectiva situatie, astfel: imediat ce a luat la cunostinta despre aceasta; anual, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul anterior. (2) Fiecare membru al Consiliului de Administratie va notifica Consiliul de Administratie in legatura cu existenta unui conflict de interese relativ la o problema, cel mai tarziu la momentul abordarii respectivului punct inscris pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie, caz in care nu va lua parte la deliberari si nu va vota in legatura cu respectiva problema. Acest membru nu va fi luat in calculul cvorumului de prezenta. (3) Conflictul de interese poate fi invederat Presedintelui Consiliului de Administratie si de catre oricare alt membru al Consiliului de Administratie care are cunostinta despre acesta, aratand si motivele pe care se intemeiaza respectiva sesizare. In acest caz, Consiliul de Administratie va statua, cu votul majoritatii membrilor sai, cu privire la existenta unui conflict de interese. (4) Prevederile alineatelor (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si in situatia existentei unui interes sau relatii materiale a unui administrator in raport cu SOCIETATEA. Art. 27 (1) In sensul art. 26, prin sintagma interes sau relatie materiala si conflict de interese se intelege, pe langa cazurile expres prevazute in Legea 297/2004 (art. 130 alin. 3) si Legea 31/1990 (art. 1444, 150), si orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de Administratie sau ale familiei, sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia si care se afla in legatura directa sau incidenta cu obiectul de activitate al SOCIETATII.

14

(2) Situatia mentionata in alin. 1 poate privi incheierea, interpretarea, executarea sau litigii in legatura cu acte juridice in care SOCIETATEA este sau urmeaza sa fie parte, precum si orice element circumscris unei probleme aflate in competenta Consiliului de Administratie. (3) Un membru al Consiliului de Administratie va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Valoarea prevazuta la aliniatul precedent se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata. (4) Fiecare membru al Consiliului de Administratie raspunde personal, administrativ, civil sau penal, dupa caz, potrivit reglementarilor C.N.V.M., Legii 31/1990 si Legii 297/2004 pentru incalcarea prevederilor alin. 1 si 2, inclusiv pentru prejudiciul suferit de SOCIETATE ca urmare a anularii actelor juridice in care respectivul membru al Consiliului de Administratie a avut in interes/conflict de interese nedeclarat sau o conduita contrara celor prevazute. Art. 28 (1) SOCIETATEA va contracta dobandirea de bunuri de la actionarii SOCIETATII numai cu respectarea conditiilor prevazute in Legea 31/1990. (2) Actionarii SOCIETATII raspund fata de SOCIETATE, potrivit Legii 31/1990, pentru prejudiciile aduse SOCIETATII prin nerespectarea obligatiei de a se abtine de la deliberarile Adunarilor Generale ale actionarilor SOCIETATII asupra unor operatiuni in legatura cu care au avut, personal sau ca mandatar al altei persoane, un interes contrar SOCIETATII, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Art. 29 SOCIETATEA va instiinta C.N.V.M. in legatura cu propunerile sale de reglementare de obligatii in sarcina Participantilor la sistemul administrat de SOCIETATE, care au fost respinse de Adunarea Generala a actionarilor. Art. 30 Orice angajat al SOCIETATII care, in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, are sarcina sa desfasoare activitati legate de un subiect de drept in legatura cu care are un interes personal, are obligatia sa aduca de indata aceasta situatie la cunostinta sefului sau ierarhic superior. In conditiile constatarii unui conflict de interese, seful ierarhic superior va lua decizia de recuzare a angajatului respectiv si va distribui lucrarea unui alt angajat. Art. 31 Angajatilor SOCIETATII le este interzis: sa utilizeze pozitia lor oficiala si/sau informatii confidentiale/privilegiate dobandite in exercitiul atributiilor de serviciu pentru obtinerea unor avantaje personale sau pentru terti; sa actioneze in vreo maniera care sa pericliteze sau sa poata fi considerat ca pericliteaza sau sa poata induce o situatie care sa prejudicieze sistemul administrat si operat de SOCIETATE; sa pretinda sau sa primeasca, pentru sine sau pentru altul, bani, cadouri, bunuri, beneficii sau alte avantaje pentru desfasurarea activitatilor din sfera atributiilor sale sau a obiectului de activitate al SOCIETATII sau pentru a crea avantaje persoanelor cu care acesta este in relatii oficiale in numele SOCIETATII; sa efectueze lucrari sau/si sa utilizeze bunurile si personalul SOCIETATII pentru lucrari care nu reprezinta interesele SOCIETATII, sau in scop personal sau pentru terti, in interiorul programului de lucru. Art. 32 In prezentul Capitol termenul informatie privilegiata are sensul definit in Legea 297/2004.

15

Art. 33 Controlul respectarii prevederilor prezentului titlu se realizeaza prin serviciul Audit si control intern, care va raporta direct Consiliului de Administratie. Mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice ale societatii, masuri de management sigur al operatiilor tehnice si proceduri pentru cazurile de urgenta Art. 34 (1) Pentru a asigura pastrarea in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite, precum si continuitatea desfasurarii activitatii si eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice, SOCIETATEA intocmeste urmatoarele documente: a) Planul de securitate; b) Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre. (2) SOCIETATEA actualizeaza periodic documentele prevazute la alin. 1. (3) SOCIETATEA testeaza anual procedurile de securitate si procedurile de recuperare in caz de dezastre. Art. 35 Planul de securitate intocmit de SOCIETATE stabileste regimul de confidentialitate, integritate si disponibilitate a informatiilor electronice si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a) descrierea generala a solutiei tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware si produsele software utilizate, interconectarea sistemului cu alte sisteme proprii sau apartinand tertilor, interconectarea sistemului cu alte retele: internet, retele locale, retele de comunicatie la distanta si modalitatea de conectare si utilizare a sistemului; b) descrierea si ierarhizarea riscurilor de securitate identificate si a controalelor de securitate aplicate; c) detalierea masurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a informatiei conform obiectivelor stabilite de conducerea SOCIETATII, securitatea organizationala, clasificarea si controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizica, managementul comunicatiilor si operarii, controlul accesului, dezvoltarea si intretinerea sistemului informatic, planificarea continuitatii afacerii si conformitatea cu cerintele legale si cu reglementarile SOCIETATII; d) procedurile de administrare si operare a sistemului informatic; e) sumar al planului de dezvoltare si imbunatatire a sistemului de securitate; f) instruirea personalului in legatura cu administrarea si operarea sistemului informatic; g) suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului; h) instructiuni de utilizare a sistemului (manualul de utilizare); i) conditiile de utilizare a sistemului la distanta; j) legislatia si reglementarile care au fost luate in considerare la implementarea functionalitatilor sistemului; k) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune. Art. 36 Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre intocmit de SOCIETATE trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a) proceduri pentru salvarea datelor stocate pe fiecare server, inclusiv orarul de salvare; b) proceduri pentru depozitarea datelor salvate/arhivate si de acces la acestea; c) proceduri pentru restaurarea datelor; d) proceduri pentru recuperarea datelor in caz de dezastru si asigurarea continuitatii operationale a sistemului SOCIETATII; e) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune.

16

Art. 37 (1) SOCIETATEA detine si utilizeaza in raporturile cu tertii mecanisme de control, protectie si securitate a datelor, a echipamentelor informatice proprii, a conexiunilor liniilor de comunicatie, inclusiv solutii de stocare, arhivare si back-up a activitatii proprii (baze de date, fisiere etc.), cu grade adecvate de relationare. (2) SOCIETATEA va implementa in relatiile cu tertii (participanti, clienti, piete reglementate, sisteme alternative de tranzactionare, platforme de tranzactionare conectate la SOCIETATE, institutii de supraveghere, control si raportare etc.) seturi de cerinte care sa asigure securitatea informatica a SOCIETATII si a datelor schimbate cu acestia. (3) La primirea notificarii SOCIETATII, tertii au obligatia sa participe la testele organizate de SOCIETATE in conditiile prezentului titlu si sa desfasoare cel putin operatiunile de testare indicate de SOCIETATE. Art. 38 Planul de securitate si Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre, precum si mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al SOCIETATII nu au caracter public. Art. 39 Sistemul SOCIETATII trebuie auditat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA Certified Information Security Auditor), independent fata de SOCIETATE, care va certifica in Raportul de audit, gradul de siguranta al sistemului utilizat de SOCIETATE. Dispozitii tranzitorii si finale Art. 40 Fac parte integranta din prezentul regulament: Anexa nr. 1 Organigrama SOCIETATII; Anexa nr. 2 Responsabilitatile Serviciilor din cadrul SOCIETATII. Art. 41 Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii sale de catre Consiliul de Administratie si va fi adus la cunostinta intregului personal al CCB prin grija Directiei Administrativ-Economice.

17

Anexa nr.2 RESPONSABILITATILE SERVICIILOR DIN CADRUL BUCOVINA TURISM SEVERIN SERVICIUL AUDIT SI CONTROL INTERN a) Auditeaza ansamblul activitatilor SOCIETATII in scopul furnizarii unei evaluari a activitatii de management al riscului, a celei de control si a proceselor de conducere ale acestora; b) Examineaza posibilitatea existentei unor nereguli sau abateri semnificative de la obiectivele stabilite de SOCIETATE si de la hotararile Consiliului de Administratie al SOCIETATII; c) Examineaza modul in care se respecta reglementarile SOCIETATII si deciziile Directorului general; d) Examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate; e) Asigura realizarea auditului intern al situatiilor financiare anuale, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; f) Asigura realizarea auditului intern al modului de accesare a sistemelor informatice ale SOCIETATII de catre utilizatorii interni si externi; g) Inainteaza propuneri pentru eliminarea riscurilor si deficientelor constatate, pe baza observatiilor asupra activitatii auditate; h) Elaboreaza semestrial planul de audit si control intern si il supune aprobarii Consiliului de Administratie; i) Raporteaza semestrial Consiliului de Administratie asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit si control intern; j) Raporteaza imediat Consiliului de Administratie si Directorului general al SOCIETATII identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii; k) Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern; l) Colaboreaza cu auditorii financiari externi ai SOCIETATII. CONSULTANT JURIDIC Asigura legalitatea in desfasurarea activitatii SOCIETATII, in conformitate cu cadrul legislativ in vigoare. Responsabilitati: a) Asigurarea asistentei juridice a SOCIETATII in raporturile SOCIETATII cu tertii: - reprezentarea si sustinerea intereselor SOCIETATII in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, a organelor de cercetare penala, a notariatelor si la Oficiul Registrului Comertului, in baza delegarii primite de la conducerea SOCIETATII, si redactarea tuturor documentelor juridice corespunzatoare; - urmarirea eliberarii de catre organele de jurisdictie a titlurilor executorii pentru executarea silita a creantelor banesti ale SOCIETATII; - avizarea contractelor civile si comerciale incheiate de SOCIETATE si a oricaror alte acte juridice incheiate in relatiile cu tertii; - furnizarea de raspunsuri fundamentate legal la cererile primite de SOCIETATE.

b) Asigurarea asistentei juridice privind raporturile de munca ale personalului SOCIETATII:


18

avizarea contractelor de munca, a deciziilor de sanctionare disciplinara, de imputare, de pensionare, a angajamentelor de plata in rate a datoriilor si a celorlalte documente caracteristice problemelor de personal. c) Coordonarea din punct de vedere juridic a activitatii normative a SOCIETATII: - redactarea proiectelor de modificare si completare a Regulamentului CCB, a Procedurilor si altor acte normative interne ale SOCIAETATII, precum si a proiectelor de noi acte normative interne, in colaborare cu directiile SOCIETATII; - colaborarea cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare la elaborarea actelor normative din domeniul pietei de capital; - colaborarea la desfasurarea activitatilor de investigare, la solicitarea organelor competente. d) Asigurarea asistentei juridice in raporturile SOCIETATII cu organizatiile internationale in care aceasta este membra si a cooperarii in domeniul juridic in cadrul respectivelor organizatii. e) Activitatea de informare juridica: - informarea conducerii si personalului SOCIETATII asupra actelor normative cu incidenta asupra activitatii SOCIETATII; - exploatarea sistemului informational legislativ in cadrul SOCIETATII. SERVICIUL CERCETARE DEZVOLTARE, STRATEGIE a) Efectueaza raportarile si notificarile catre CNVM, conform normelor in vigoare; b) Promoveaza si mentine relatia cu institutiile de stat si cele financiare interne ale caror decizii au impact asupra activitatii CCB; c) Coordoneaza dezvoltarea de noi produse si servicii in functie de necesitatile pietei si participa la promovarea acestora; d) Mentine relatia cu sistemele de tranzactionare in ceea ce priveste dezvoltarea de noi produse si servicii, precum si integrarea cu alte sisteme de tranzactionare si/sau compensare-decontare; e) Asigura documentarea si cercetarea necesare activitatii SOCIETATII, atat pe plan intern cat si in cadrul organizatiilor din care CCB face parte; f) Coordoneaza realizarea de legaturi cu case de cliring internationale si regionale; g) Realizeaza analize si studii privind evolutia pietelor de capital internationale si activitatea altor institutii similare si face propuneri privind cooperarea cu acestea; h) Propune afilierea CCB la organisme internationale din domeniu; i) Coordoneaza pregatirea documentatiei necesare pentru afilierea CCB la organismele internationale din domeniu; j) Mentine relatia cu organismele internationale la care SOCIETATEA este afiliata, inclusiv in ceea ce priveste furnizarea de informatii referitoare la activitatea CCB; k) Mentine relatia cu depozitari centrali, alte case de compensare, contraparti centrale si organisme similare; l) Elaboreaza prezentari cu ocazia participarii SOCIETATII la conferinte, seminarii, cursuri etc. DIRECTIA OPERATIUNI, SERVICIUL MEMBRI SI OPERATIUNI Directia Operatiuni asigura organizarea, coordonarea, si executia intregului flux de operatiuni aferente obiectului de activitate al SOCIETATII. Serviciul Membri si Operatiuni furnizeaza serviciile specifice obiectului de activitate al CCB si realizeaza activitatile in relatia cu membrii compensatori/noncompensatori, bancile de decontare, celelalte institutii ale pietei de capital si cu actionarii SOCIETATII.
19

Serviciul organizeaza, desfasoara si supravegheaza activitatile de cliring, garantare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, desfasoara activitati legate de admiterea si supravegherea membrilor compensatori/noncompensatori si a bancilor de decontare. Responsabilitatile Serviciului Membri si Operatiuni sunt: a) Relatia cu actionariatul CCB: - pregatirea desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor CCB si asigurarea secretariatului tehnic al acestor adunari; - mentinerea contactului permanent cu actionarii CCB; - inregistrarea si actualizarea datelor din Registrul de Actionari in forma scrisa/electronica. b) Activitatea de informare a publicului - asigurarea realizarii raportului anual al SOCIETATII; - asigurarea aparitiei lunare a Buletinului Informativ al CCB; - furnizarea datelor necesare intocmirii statisticilor referitoare la activitatea CCB; - difuzarea de date si informatii despre SOCIETATE institutiilor interesate, in colaborare cu Serviciul TI&C. c) Relatia cu membrii compensatori/noncompensatori - analizarea dosarelor societatilor ce solicita acordarea calitatii de membru compensator in conformitate cu reglementarile CCB; - asigurarea mentinerii si actualizarii bazei de date Operational CCB, atat in format electronic, cat si a documentatiei corespunzatoare; - asigurarea, impreuna cu Serviciul TI&C, a securizarii, controlului si gestionarii accesului in sistemul CCB; - deschiderea si administrarea de conturi de pozitii pentru fiecare membru compensator; - constituirea si actualizarea fondului de garantare; - nregistrarea tuturor tranzactiilor executate n piata deservita si evidenta contractelor ncheiate, pentru fiecare cont n parte; - efectuarea operatiunilor de cliring pentru toate conturile gestionate de CCB; - emiterea de rapoarte zilnice de cliring si validarea/reconcilierea acestora pentru toate categoriile de participanti la sistemul CCB; - realizarea operatiunilor privind garantarea, conform normelor CCB; - emiterea documentelor si a rapoartelor aferente operatiunilor de garantare. d) Relatia cu Depozitarul central - deschiderea de conturi in sistemul Depozitarului central in functie de necesitatile activitatii CCB; - administrarea conturilor deschise in Depozitarul central pentru realizarea operatiunilor specifice CCB; - aplicarea, impreuna cu Depozitarul central, a masurilor comune de administrare a riscurilor. e) Realizarea de statistici si prognoze privind participantii la sistemul CCB precum si la activitatea acestora. f) Elaborarea lucrarilor specifice necesare pentru estimarea si fundamentarea veniturilor aferente bugetului de venituri si cheltuieli. g) Pregatirea si admiterea agentilor de compensare-decontare pentru desfasurarea operatiunilor specifice CCB: e) elaborarea/actualizarea suportului de curs destinat agentilor de compensare-decontare;

20

f) pregatirea si sustinerea cursurilor necesare agentilor de compensare-decontare; g) examinarea in vederea admiterii agentilor de compensare-decontare. DIRECTIA OPERATIUNI, SERVICIUL DECONTARI SI PLATI a) Relatia cu membrii compensatori - administrarea conturilor de marja (house si clienti) pentru fiecare membru compensator; - inregistrarea marjelor depuse de membrii compensatori; - realizarea operatiunilor necesare decontarii zilnice a tranzactiilor cu IFD inregistrate; - emiterea documentelor si a rapoartelor aferente operatiunilor de decontare. b) Relatia cu bancile de decontare - analizarea cererilor bancilor comerciale ce doresc sa devina banci de decontare pentru operatiunile CCB; - realizarea operatiunilor necesare introducerii in sistemul CCB a bancilor de decontare; - actualizarea documentatiei corespunzatoare fiecarei banci de decontare, (chestionar, contract de decontare); - stabilirea de relatii de colaborare cu departamentele de compensare-decontare din cadrul fiecarei banci de decontare. c) Colaboreaza la realizarea de statistici si prognoze privind participantii la sistemul CCB precum si la activitatea acestora; d) Colaboreaza la elaborarea lucrarilor specifice necesare pentru estimarea si fundamentarea veniturilor aferente bugetului de venituri si cheltuieli; e)Colaboreaza la pregatirea si admiterea agentilor de compensare-decontare pentru desfasurarea operatiunilor specifice CCB. DIRECTIA OPERATIUNI, SERVICIUL REGLEMENTARE SI SUPRAVEGHERE a) Reglementarea activitatii - colaborarea cu consultantul juridic si celelalte servicii si departamente la elaborarea procedurilor si normelor de lucru ale CCB si in relatia cu celelalte institutii ale pietei de capital, cu utilizatorii sistemului, bancile de deconare si cu actionarii SOCIETATII; - colaborarea la activitatea de reglementare in domeniul pietei de capital; - elaborarea de propuneri de implementare a standardelor si directivelor internationale din domeniu; - propune modificarea parametrilor produselor tranzactionate, n functie de evolutia lor sau a activului suport. b) Supravegherea activitatii - supravegherea activitatii membrilor compensatori si urmarirea ncadrarii acestora n limitele de risc stabilite, n conformitate cu normele CCB; - analiza rapoartelor zilnice de tranzactionare, pentru detectarea eventualelor tranzactii incheiate fara respectarea normelor in vigoare; - efectuarea apelurilor in marja catre membrii compensatori; - aplicarea procedurilor legate de nchiderea fortata sau transferul pozitiilor deschise; - analiza conturilor membrilor compensatori, referitor la pozitiile deschise si la nivelul riscului pe fiecare tip de contract si pe total cont, sesizand eventualele nencadrari n regulament;
21

verificarea modului de aplicare a procedurilor legate de scadenta; gestionarea situatiilor de neindeplinire a obligatiilor de catre membrii compensatori/noncompensatori; colaborarea cu institutiile autorizate in realizarea investigatiilor derulate de acestea; furnizarea datelor necesare pentru raportarile catre CNVM.

DIRECTIA ADMINISTRAREA RISCULUI a) asigurarea aplicarii procedurilor specifice de management al riscului, in activitatea de cliring, garantare, compensare-decontare; b) aplicarea masurilor de eliminare/reducere a riscurilor, conform normelor CCB; c) supravegherea, impreuna cu Serviciul reglementare si supraveghere, a activitatii participantilor la sistemul CCB; d) urmarirea, impreuna cu Serviciul membri si operatiuni, a modului de indeplinire de catre participantii la sistemul CCB a cerintelor financiare, operationale si de personal; e) monitorizarea raportarilor financiare ale participantilor; f) colaborarea la activitatile de inspectie/investigare a participantilor; g) participarea la pregatirea profesionala si examinarea operatorilor participantilor la sistemul CCB; h) mentinerea relatiei cu sistemele de tranzactionare in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de management al riscului; i) urmarirea identificarii, localizarii si comunicarii catre factorii de decizie a elementelor de risc aparute in desfasurarea operatiunilor de cliring, garantare si compensare-decontare; j) asigurarea aplicarii celor mai potrivite metode de administrare a riscului, in functie de conditiile concrete ale pietei derivatelor; k) implementarea de noi instrumente de gestionare a riscului, in concordanta cu standardele internationale aplicabile si cu nivelul de dezvoltare a pietei romanesti de capital; l) realizarea de evaluari si de prognoze specifice pentru determinarea celor mai potrivite si eficiente modalitati de administrare a riscurilor aferente activitatilor de cliring, garantare, compensare-decontare; m) participarea la elaborarea reglementarilor aferente activitatii desfasurate si a propunerilor de imbunatatire a acestora, inclusiv in ceea ce priveste introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor asociate activitatii SOCIETATII; n) colaborarea cu Departamentul TI&C la dezvoltarea programelor informatice si a procedurilor automate aferente operatiunilor desfasurate; o) elaborarea de rapoarte si statistici cu privire la activitatea departamentului propriu. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII Directia TI&C gestioneaza sistemul informatic si de telecomunicatii al CCB, organizeaza exploatarea produselor informatice, a bazelor de date si a infrastructurii de telecomunicatii, administreaza patrimoniul tehnic si informatic al CCB, elaboreaza, implementeaza si gestioneaza politica de back-up si restaurare a serviciilor CCB si planul de asigurare a continuitatii operationale si reluare a activitatii in caz de dezastru, realizeaza si asigura functionarea sistemului de protectie si securitate a informatiilor in cadrul CCB. Activitatea TI&C poate fi externalizata, cu respectarea normelor legale in vigoare. Responsabilitatile Directiei TI&C sunt: a) Administrare retea, servicii de retea si sisteme de calcul - configurarea hardware/software a serverelor, statiilor de lucru, imprimantelor, echipamentelor de comunicatie (modemuri, routere, proxy, linii de comunicatie, echipamente active de retea);
22

administrarea din punct de vedere hardware/software a retelei si componentelor acesteia, monitorizarea si optimizarea functionarii lor; instalarea si configurarea sistemelor de operare, a tuturor aplicatiilor necesare administrarii sistemelor, a aplicatiilor comerciale;\ definirea si gestionarea conturilor de membru, a drepturilor si permisiunilor pentru accesul la reteaua si serviciile CCB (fisiere, e-mail, ftp, imprimante); elaborarea, implementarea si gestionarea mecanismelor ce asigura redundanta functionarii serviciilor de retea, a politicilor de securitate a datelor, a politicii de backup si restaurare a serviciilor CCB, a planului de asigurare a continuitatii operationale si reluare a activitatii in caz de dezastru; proiectarea/realizarea noilor configuratii in cazul modificarii sau extinderii sistemului de comunicatii CCB, asigurarea implementarii suportului tehnic pentru noii utilizatori; controlarea accesului de la distanta la sistemul CCB si asigurarea interoperabilitatii intre serviciile si aplicatiile CCB; verificarea furnizorilor de servicii de telecomunicatii in vederea agrearii acestora de catreCCB.

b) Administrare baze de date - instalarea si configurarea tuturor bazelor de date utilizate de catre CCB; - mentinerea integritatii si consistentei bazelor de date; - definirea, implementarea si gestionarea accesului membrilor la bazele de date; - elaborarea, implementarea si gestionarea mecanismelor ce asigura redundanta functionarii bazelor de date, a politicilor de securitate a acestora, a politicii de backup si restaurare a datelor, a planului de asigurare a continuitatii operationale si reluare a activitatii in caz de dezastru; - monitorizarea si intretinerea functionarii serverelor de baze de date; - asigurarea suportului necesar pentru dezvoltarea de noi produse si programe in cadrul CCB; - furnizarea catre Directiile CCB a datelor necesare desfasurarii activitatilor acestora. c) Managementul resurselor TI&C - propune planul de investitii, coordoneaza activitatea de achizitionare hardware/software. - Dezvoltare de proiecte intocmirea specificatiilor functionale ale noilor aplicatii in colaborare cu directiile operationale; definirea arhitecturii sistemelor si analiza, proiectarea si implementarea acestora. - Management si dezvoltare software dezvoltarea de noi programe informatice folosite in administrarea retelei CCB; dezvoltarea de noi proceduri, programe si aplicatii necesare interogarii, accesarii si administrarii sistemului de baze de date al CCB; participarea activa la intocmirea specificatiilor functionale pentru proiectele dezvoltate in cadrul CCB; minimizarea riscului de exploatare a sistemului software. - Managementul documentatiei TI&C elaborarea si actualizarea documentatiei aferente structurii si functionarii retelei si a bazelor de date CCB; arhivarea documentelor originale din cadrul Departamentului TI&C. - Help desk acordarea asistentei tehnice tuturor utilizatorilor retelei CCB (SSIF, Banci etc.); diagnosticarea defectiunilor de functionare si acordarea de asistenta tehnica pentru sistemele de operare, aplicatiile comerciale, aplicatiile dezvoltate si exploatate in interiorul CCB, accesul la bazele de date. - Consultanta asigura consultanta, proiectare si dezvoltare pentru proiecte si servicii solicitate de participantii la sistemul CCB. - Instruire
23

pregatirea personalului CCB in utilizarea aplicatiilor si programelor din cadrul CCB. DIRECTIA ADMINISTRATIV ECONOMICA Directia Administrativ-Economica organizeaza si coordoneaza in CCB toate activitatile administrative, financiar- contabile, de trezorerie, comerciale si de gestiune a patrimoniului. Responsabilitati: SERVICIUL CONTABILITATE a) Activitatea de contabilitate pentru CCB - elaborarea bilantului contabil anual si a anexelor acestuia; - organizarea si asigurarea contabilitatii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a veniturilor si cheltuielilor SOCIETATII; - organizarea si asigurarea contabilitatii creantelor si obligatiilor, a incasarilor si platilor; - elaborarea si transmiterea declaratiilor si raportarilor financiar-contabile prevazute de legislatia in vigoare; - inventarierea anuala a patrimoniului; - asigurarea colaborarii cu auditorii SOCIETATII; b) Activitatea financiara a CCB - finantarea activitatilor CCB si gestionarea trezoreriei acesteia; - lichidarea creantelor si obligatiilor SOCIETATII in relatiile cu tertii; - indeplinirea obligatiilor fiscale ale SOCIETATII; - calcularea lunara, in colaborare cu celelalte directii, a cuantumului creantelor aferente serviciilor prestate de CCB, emiterea facturilor corespunzatoare si urmarirea incasarii lor; - elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SOCIETATII, in colaborare cu celelalte directii; - urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli; - plata drepurilor salariale si a altor drepturi banesti cuvenite personalului si conducerii SOCIETATII; - organizarea controlului financiar intern; - intocmirea documentatiei necesare evaluarii performantelor economico-financiare ale CCB; - organizarea casieriei SOCIETATII; c) Activitatea de organizare si evidenta a personalului - mentinerea si actualizarea carnetelor de munca; intocmirea si arhivarea documentatiei caracteristice problemelor de personal; - obtinerea vizelor necesare de la inspectoratul teritorial de munca pentru inregistrarile efectuate in carnetele de munca; - asigurarea evidentei prezentei personalului; - instruirea personalului in domeniul protectiei muncii si al prevenirii si stingerii incendiilor. SERVICIUL TREZORERIE a) gestionarea Fondului de Garantare constituit in conformitate cu prevederile normelor CCB; b) administrarea cu maxima eficienta si in conditii de siguranta a disponibilitatilor banesti si a altor active financiare aflate in sistemul CCB si neutilizate temporar pentru operatiunile de cliring, garantare, compensare-decontare; c) comunicarea si colaborarea permanenta cu serviciile operative si cu serviciul contabilitate in scopul gestionarii optime a activelor aflate in sistemul CCB.

24

BIROUL ADMINISTRATIV a) aprovizonarea cu materiale consumabile si rechizite; b) organizarea activitatii de secretariat, de registratura (corespondenta) si arhivare; c) asigurarea activitatii de transport si de curierat; d) asigurarea curateniei si igienizarii SOCIETATII; e) asigurarea securitatii SOCIETATII in afara orelor de program.

25