Sunteți pe pagina 1din 6

Vild Batrtvita pentru

nec$sar.

farnilie

de cincr-5ase

persoane, o /ocuinfd moderna avdnd tat canfarrui

,pe cele doud niveluri, parter gr atai, sunf rcparlizate toafe funcliunile principale ca gi
spaliile anexe necesare intr-o gcspod.irre.
FATADA pFlLlClr.A.iA

r^
I I I

i i
;

! I I

i
!

OORMITOR

i
I

. 1*,99m'

CAgAJ
15,0O m'

L__

"_J

PI_AN ETA; N1ANSAFDAT

PLAN PAPT

[F

O CASA PENTRU FIECAHE

Locuinta cu nivel ridicat de confod, casa


se desfdgoard pe patru niveluri.
Baie 4,5"
mP-.

Subsolul, alaturi de un garaj dublu anexele tehnice, mai are in dotare


saund si o baie.

SI ,

Dormitor 13,3 mp

La parter, din vestibulul de intrare se accede in spafiul continuu al living-ului gi


locului de luat masa, care suportd
o

separalie prin scara ce uneste cele patru


niveluri. Bucatdria si un grup sanitar sunt celelalie funcfiunide pe acest nivel.

Primul etaj este ocupat de

trei

dormitoare, fiecare cu baie proprie, gi un


spaliu de depozitare general, iarcelde-al doilea etaj, mansardat, de alte doua dormitoare sio baie.
PLAN MANSARDA

PLAN ETAJ

Proiectantul asig ura si exec utia casei.


t

10,70 m

i-.:t:

>

r
l'

Garaj

38,1 mp

L
r1'r.'i4'.;ti{;1'
-titlii;itj1lt

,l

rr:'I;rifiiil

l,'.'

#l""lt*+i;;j;fiI
PLAN PARTER PI.AN SUBSOL

O CASA PENTRU FIECARE

FATADA PRINCIPALA

FATADA LATERALA

33,8

Living mp

-Bucd
14.9

o rlr

i.-.,""*i

Vestibul 5,6 mp

/ti

ii",

Conceputa pentru terenuri cu deschideri


,.-.. L","

Adapost ALA

relativ mici spre strada, care impun alipirea

PLAN PARTER

'11,9 mp m

la calcanul unei constructii existente, locuinta este rezolvata intr-o solulie volumetricarhitectunald gi un partiu simple gi funcfionale, fdra suprafele de prisos, care permit o
rea lizare faci la, i mpl icand costu ri moderate.

i<

8,90

c oo_
_$m

EE

i;c\

rl

S-a acordat o mare atenlie dimensionarii si relationarii cat mai echilibrate intre diferitele spalii ale casei, cu un accent deosebit pe spatiul multifunctional de la parter destinat
pentru living, sufragerie si bucdtdrie.

PLAN SUBSOL
I ,

O CASA PENTRU FIECARE

FATADA POSTERIOARA

FATADA PRINCIPALA

Pentru noile suburbii ale Bucurestiului, pe un lot de teren generos, propunem

aceastd locuinla luxoasd, pentru


familie cu 2 copii.

Parterulcuprinde holulde acces cu casa 9i dinning-ul, intr-un spaliu fluent, delimitat de arcade, biroul,

scdrii, living-ul

mansardat - se afld irei dormitoare, dintre care unul cu baie si


dressing.

La etaj -

bucatdria, centrala termicd si garajul.

."..,-",

-i

Living-ul, puternic vitrat,


tr-o terasri

se deschide
_1col*'*'
_,
9,6 mp
Hol
t,.,,-.,,,,-:

't'-:,*.:-''':n.L,,

PLAN MANSARDA

,oi3',*t, r 12'6J\

,,1%o

PLAN PARTER

\o, .r'.4r--

-;li,a--

O CASA PENTRU FIECARE

"'-;" i{ '-'-'- 'L J

":.;='h

:1.-11,.----

-''tt'**';;

-, . .-

t/""*

-'"'"

'.,tu.

,.::i

l'1X\ I ll1

Aceastd vila urband moderna este proiectatd pentru o zond rezidenliala, pe un teren de preferinld orientat est-vest. Parterul destinat spaliilor de zi se deschide prin intermediul spaliilor vitrate ale livingului 9i serei spre curte, contribuind la sporirea conforlului prin perceplia continuitafii interior-exterior. Etajul cuprinde zona de noapte gi anume: trei dor-

ffi[lrl

nnm
il t il
Livins

mitoare, fiecare cu baie proprie, precum 9i spalii de depozitare (debara, dressing). Dinamica garpantei a permis realizarea unui spafiu mansardat cu flexibilitate mare, utilizabil pentru activitalide hobby" Volumetria casei este subliniatd prin jocul de culori

alfatadelor.

Dressing

',f,'6",i0[n

?"'l-rs.

trit

th

Dormitor
'16,8 mp

PLAN PARTER
K
10,25 m

Dormitor 21,5 mp

Comandd: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

GR$ft "BIIIE OTI UEIIIT''

o famille numeroatA, sau prietenl pe care dorili si'i gir' c$giva bunl dulpi cu plicere, iati o locuinti care vl se potriveste. Daci e nce$ar, constructia se poate cupla pe una din laturi, cu o clidlre vecini.
s Daci aveti

FATADA PRINEIPALA

t--*

PLAN PARTER

COD PROIECN

SUPRAFATA CONSTBU]TA

FLAN ETAJ

COD FHTT PBOIECT