Sunteți pe pagina 1din 34

Ancheta sociologica i sondajul de opinie

Definirea anchetei
Culegere metodic de informa ii asupra opiniilor, atitudinilor indivizilor, ajungnduajungnduse la rezultate cuantificabile cu privire la comportamentele grupurilor umane, a gusturilor, trebuin elor, motiva iilor acestora, la maniera lor de a munci, de a tr i, de a se distra (Roger Pinto)

Ancheta este una dintre cele mai complexe


metode de cercetare social
Complexitatea ei este dat de ansamblul instrumentelor pe care le utilizeaz (chestionarul, planuri de anchet ), al tehnicilor (de codificare, scalare, analiz , prelucrare i interpretare, etc.), dar i prin faptul c face apel complementar la alte metode (observa ia, analiza documentelor)

Este o modalitate de cunoa tere tiin ific a

opiniilor, atitudinilor, aspira iilor, fiind totodat iilor, un mijloc de influen are Tehnicile de realizare a anchetelor au un caracter stadardizat (num rul, ordinea, formularea

Ancheta urm re te s satisfac cerin a de


statistice clare, cu marj de eroare rezonabil i risc acceptat)

ntreb rilor i efectivele de persoane sunt stabilite clar, nefiind permise abateri dect arareori)

reprezentativitate a e antionului n raport cu popula ia (alegerea indivizilor ancheta i se face dup reguli

Ancheta se realizeaz de regul pe e antioane


de interviu). E antionul cuprinde toate tipurile de indivizi ce apar n popula ie

mari (diferen a fa

Investignd un num r mare de subiec i ancheta nu poate

urm ri dect informa ii relativ simple Prelucrarea datelor unei anchete se realizeaz prin procedurile statistice standard ce se bazeaz pe calculul frecven ei Ancheta se poate realiza i n scris (spre deosebire de

Ancheta se realizeaz

interviu care folose te tehnici orale) de colectnd informa ii de la persoane luate n

mod individual (interviul se poate aplica i unui grup) Ancheta se realizeaz cu personal auxiliar, operatori de anchet Ancheta este o metod cantitativ , interviul este o metod
calitativ

Obiectul anchetelor sociologice


Opiniile, atitudile, comportamentele Aspira ii, trebuin e, motiva ii care stau la baza ac iunilor, conduitelor, atitudinilor Cuno tin e, m rturii despre fapte, fenomene, evenimente Caracteristici demografice structuri familiale, structuri de vrst , structuri socio-profesionale sociocaracteristici ale mediului social i ale modului de via ale oamenilor ocupa ii, venituri, condi ii de locuit, servicii sociale, etc.

Limitele anchetei
Factori de distorsiune Subiectul anchetat (sentimente, resentimente, prejudec i) subiectivismul E antionarea gre it Instrumente de anchet gre it elaborate (ex. chestionare ce sugereaz r spunsuri) Operatori de anchet ineficient preg ti i

Introducerea unei rigidit i n rela ia anchetatoranchetatoranchetat - n cazul e antioanelor mari prelucrarea se face electronic iar intreb rile sunt strict codificate pentru a se ncadra n abloane - Sunt eliminate reac iile posibile ale popula iei - r spunsurile nu sunt aproximative (s se potriveasc cu cele din chestionar)

Ancheta i sondajul de opinie


Sondajul de opinie este o form specific a
anchetei metod statistic de stabilire, pe baza e antionr rii, a stratific rii opiniilor n raport cu diferite variabile socio-demografice ale popula iei sociostudiate (Ioan Dr gan) Sondajul de opinie este un fel de anchet pur i rapid n cadrul s u se aplic doar instrumente d eanchet (chestionare, ghiduri d einterviu), fapt ce permite colectarea rapid de informa ii Sondajul se opre te la datele de ordin subiectiv f r a contrunta opiniile, atitudinile, aspira iile cu fapte sau fenomene obiective n sondaj opiniile subiec ilor principala surs (chiar unica) de informare; n anchet accentul cade i pe studierea obiectivit ii acestor opinii

Sondajul de opinie este centrat pe aspectul opinial; pe probleme ce suscit un larg interes public Sondajele de opinie sunt anchete sociologice cu pronun at caracter descriptiv (nu au ambi ii explicative) Sondajele de opinie sunt anchete realizate ntr-un timp foarte scurt, ntrcu chestionare simple i clar structurate i pe e antioane care s asigure reprezentativitate Rezultatele sondajelor sunt prezentate beneficiarului sau publicului larg ntr-o form simpl ntrSondajele se fac la comanda unui beneficiar ale c ror interese sunt altele dect cele tiin ifice ntrntr-o societate democratic sondajele de opinie sunt, dincolo de aspectul tiin ific, un mecanism de cunoa tere a majorit ii . Sondajul este o form popular de anchet (o specie a anchetei) , axat pe o problematic ce strne te un interes general i ale c rei rezultate sunt aduse la cuno tin a publicului sub o form accesibil , utiliznduutilizndu-se de regul reprezent ri grafice ale frecvern elor exprimate procentual

Ancheta i sondajul de opinie

Tehnici de anchet
Cum se realizeaz transmiterea informa iei dinspre subiect spre cercet tor?

Ancheta direct sau oral


1. 2.
Ancheta fa n fa Ancheta prin telefon

Ancheta indirect
chestionarului) -

(n scris sau prin autoadministrarea

Cea mai des ntlnit este ancheta prin po t Plecnd de la rela ia subiect/cercet tor acest tip de anchet este cel mai ndep rtat de ancheta oral

Tipurile anchetei sociologice


Anchetele intensive Anchete extensive Anchete calitative
realizate pe popula ii restrnse cu scopul de a aprofunda o tem special realizate asupra unei popula ii numeroase (e antioane mari); descoper caracteristici generale, valabile la scar regional i na ional sunt intensive i pun accent pe studiul nsu irilor, al caracteristicilor definitorii se realizeaz pe popula ii mari, reprezentative din punct de vedere statistic. Utilizeaz de regul chestionare precodificate ce se aplic n studiul opiniilor, atitudinilor comersiale, culturale, electorale

Anchete cantitative

Tipurile anchetei sociologice


Anchete colective se aplic pe grupuri de oameni nu pe indivizi Anchete individuale presupun aplicarea individual a Anchete directe presupun colectarea nemijlocit Anchete indirecte se aplic
informa ii instrumentelor de investiga ie (participativ ) de

de regul pentru descoperirea unor aspecte intime din via a indivizilor. Urm resc fie aspecte specifice altor persoane, fie evenimente trecute

Anchete socio-economice socioAnchete asupra dezvolt rii zonale, rurale i urbane Anchete de opinie public Anchete comerciale Anchete asupra unor mijloace de comunicare n mas

Construc ia chestionarului

Chestionarele sunt teste compuse dintr-un num r dintrmai mare sau mai mic de ntreb ri prezentate n scris subiec ilor i se refer la opiniile, preferin ele, sentimentele, interesele i comportamentele lor n circumstan e precise (Paul Albou) Spre deosebire de alte tiin e cercetarea social prezint un handicap ce rezult din:

- Obliga ia de a construi de fiecare dat un nou instrument, -

fapt ce presupune consturi materile, de timp i de personal Necesitatea test rii prealabile a instrumentului, care este ntotdeauna incomplet , de unde: Incertitudinea asupra validit ii i fidelit ii lui Dificult ile ce apar aproape mereu atunci cnd se urm re te compararea rezultatelor ob inute de doi cercet tori diferi i

Logica ntocmirii chestionarelor


Chestionarul trebuie s nceap cu specificarea foarte clar i detaliat a problemei de cercetat Fiecare ntrebare din chestionar reprezint un indicator (prelucrat, tradus, ajustat a a nct el s fie valid i func ional n procesul comunic rii dintre cercet tor i subiect
Ct timp a i petrecut ieri la televizor?
Este traducerea verbal a indicatorului timp alocat, n ziua X, vizion rii programelor tv ... sau consum cultural , stil de via etc.

Uneori se urm resc efecte derivate sau chiar diametral opuse r spunsului
A i min it n leg tur cu ....? Da-ul nseamn r spuns sincer c persoana este Damincinos (nesincer) A i min it vreodat ? Nu-ul nseman r spuns mincinos (dovede te c persoana Numinte constant)

Logica ntocmirii chestionarelor


Selec ia indicatorilor este urmat de traducerea lor n ntreb ri i a ezarea lor n chestionar - Trebuie folosit un limbaj care s fie n eles de c tre toat lumea i s fie n eles de c tre toat lumea la fel - Nu toate ntreb rile din chestionar se adreseaz tuturor persoanelor din e antion (n func ie de r spunsuri se folosesc bifurca ii) => ntreb ri filtru
Merge i la vot n data...? - Dac da, cu cine vota i? - Dac nu, care este motiva ia?

- n ntocmirea unui chetionar apar probleme de

con inut (indicatori, traducerea lor) i de form (nveli ul verbal, ordinea ntreb rilor, elemenete de standardizare, etc.)

Tipuri de ntreb ri, n func ie de con inutul lor: - factuale, de opinie, de cuno tin e factuale,
ntreb ri factuale informa ia prive te elemenete de comportament ale indivizilor ancheta i, ale semenilor, etc. Se refer la situa ii obiective i verificabile prin alte mijloace
Cte seriale a i urm rit la tv n aceast s pt mn ? C i bani a cheltuit familia d-voastr pentru hran n aceast lun ? d-

ntreb ri de opinie vizeaz informa ii ce in de universul interior al individului (atitudini, credin e, opinii, a tept ri, evalu ri, proiec ii ale viitorului, ata amentul fa de anumite valori, motiva ii ale unor ac iuni factuale, factuale, etc.). Aceste informa ii nu pot fi ob inute i verificate din alte surse i prin alte mijloace ntreb ri de cuno tin e au un specific foarte clar ce nu permite nicio confuzie cu celelalte. Scopul nu este s afl m informa ii pentru a ne spori cuno tin ele, ci pentru a caracteriza persoana anchetat .
Unde este nmormntat...?

Sunt importante pentru a face corela ii i compara ii. Pot fi utilizate ca i ntreb ri de control (sunt ntreb ri indirecte de verificare a acurate ei altor r spunsuri. Ex. subiectul care nu recunoa te personaje, scene, etc. dintrdintr-un film pe care sus ine c la v zut minte; ne ndoim de asemenea de cineva care nu poate descrie un produs pe care sus ine c la cump rat)

Tipuri de ntreb ri, n func ie de forma de nregistrare a r spunsurilor:


- ntreb ri nchise ofer subiectului variante de r spuns prefabricate,

Principalele tipuri de ntreb ri

repondentul urmnd s o aleag pe cea care se potrive te cu opinia sau situa ia sa. Setul de variante trebuie s fie complet, ntreb rile s fie discriminatorii (variantele s se exclut una pe alta; fiec rei variante s -i corespund un r spus diferit), unui r spuns s -i corespund o variant

- ntreb ri deschise reclam nregistrarea ct mai fidel a r spunsului dat


de subiectul chestionat - ntreb ri aparent-deschise operatorul alege r spunsul nchis func ie de aparentvariantele de r spuns deschis ale repondentului (variantele nu se arat subiectului) - ntreb ri semi-deschise sau semi-nchise se folosesc atunci cnd semisemivariantele de r spunsuri nchise nu epuizeaz ntreaga gam a posibilit ilor. Ex. 1,2,3,4, Alta......

Care este stare d-voastr civil ? 1. nec s torit; 2. c s torit; 3. v duv; 4. divor at dCare ziare le-a i citit azi:? 1. Adev rul; 2. Cri ana; 3. Ziua; 4. Eveniementul zilei le-

Avantaje ale ntreb rilor nchise:

ntreb ri nchise sau ntreb ri deschise?

- Rapiditatea i u urin a prelucr rii rezultatelor - U urin a complet rii chestionarului - Precizarea con inutului ntreb rii (variantele ntregesc texul propriupropriuzis) Subiectul r spunde la ntrebarea pus Faciliteaz g sirea r spunsului potrivit Sunt evitate erorile de postcodificare Uniformizeaz n elegerea ntreb rii i nregistrarea r spunsurilor

Avantaje ale ntreb rilor deschise:


Se elimin sugerarea r spunsurilor Indic nivelul cuno tin elor subiectului anchetat Eviden iaz ceea ce este cu adev rat important pentru subiect Evit efectele de format Permit identificarea complexului motiva ional de influen e i cadre de referin

Num rul ntreb rilor


Num rul ntreb rilor depinde de o multitudine de factori precum: obiectul cercet rii, tipul cercet rii, finalitatea acestuia, beneficiarul rezultatelor, tehnica de anchet , felul ntreb rilor, resursele materiale, calitatea i num rul operatorilor, timpul, genul de popula ie c ruia i se adreseaz , etc. Se exclude ideea unor chestionare cu sute de ntreb ri din care majoritatea s fie deschise Chestionarul aplicat n picioare , pe strad nu poate s dep easc 5-10 minute 5Ancheta clasic la domiciliu se recomand a nu dep i 45 de minute Atunci cnd complexitatea chestionarului este mare, aplicarea setului de instrumente se poate face i n dou ntlniri

Structura chestionarului
1. Intreb ri introductive, de contact, de spart ghia a
scopul de a da subiectului sentimentul de ncredere. Prima ntrebare nu se poate referi la date personale, nici la lucruri complicate. De regul se admite c prima ntrebare trebuie s fie nchis cu variante u oare de tip da/nu. au

Tr im ntr-o lume gr bit . Apar ine i acelor oamnei care au prea pu in timp? ntrCrede i c pedepsirea actelor de corup ie ar trebui s fie mai aspr ?

2. ntreb ri de trecere au scopul de a marca n structura


Oamenii vor fi mai interesa i de succesul lor pe plan social?

chestionarului a unei noi grupe de ntreb ri referitoare la o alt problem . Au rol de preg tire.

3. ntreb ri filtru ele opresc trecerea unor categorii de subiec i


la ntreb rile succesive, reprezentnd un control al calit ii r spunsurilor
A i fost la vot anul acesta? Da/nu Pentru cei care au r spuns cu da ....

Structura chestionarului
4. ntreb ri de bifurca ie separ sensurile pro i contra din r spunsurile subiec ilor
n mod obi nuit citi i ziarele? Da/nu Pentru cei care au r spuns da... Pentru cei care au r spuns nu...

5. ntreb ri de ce au func ia de a provoca explica ii n raport cu diferite opinii exprimate. De i nelipsite din chestionar, acest tip de ntreb ri sunt adesea imprecise.
De cap tul ei , Pentru c este imposibil s o mping , D-aia ... Dntrebarea De ce folosi i pasta de din i XXX? e gresit n studiul pie ei Corect ar fi: Ce avantaje prezint pasta de din i XXX? Asta dup ce n prelabil ar fost introdus ntrebarea filtru: Folosi i pasta de din i XXX? De ce tragi sfoara?

Structura chestionarului
6. ntreb ri de control nu aduc informa ii noi ci verific fidelitatea, consisten a i consecven a opiniilor
22. Peste 50 de ani rolul colii in formarea oamenilor va fi: a. Mult mai mare; b. Mai mare; c. Ca ast zi; d. Mai mic; e. Mult mai mic; f. Nu tiu 23. Crede i c peste 50 de ani coala va juca un rol mai nsemnat n formarea oamenilor: a. Da; b. Nu; c. Nu tiu

7. ntreb ri de clasificare (de identificare)

analiza r spunsurilor din chestionar. Sunt ntreb ri legate de: sexul, vrsta, etnia, religia, nivelul de colarizare, situa ia proifesional , etc. Aceste ntreb ri de regul ncheie un chestionar

servesc la

Clasificarea chestionarelor, n func ie chestionarelor, de con inutul i forma ntreb rilor:


Chstionare de date factuale Chestionare de opinie Chestionare speciale Chestionarele cu ntreb ri nchise (sau precodificate) Chestionarele cu ntreb ri deschise (libere sau postcodificate) postcodificate) Chestionarele autoadministrate Chestionarele po tale Chestionarele publicate n reviste sau ziare Chestionarele autoadministrate colectiv Chestionarele administrate de operatorii de anchet

E antionarea popula iei

Tipuri de e antioane
E antionarea simpl aleatorie este procedura cea mai simpl , n sensul c nu presupune nici un fel de grupare a indivizilor. Este procedura de selec ie prin tragere la sor i, procedura loteriei E antionarea prin stratificare este o procedur probabilistic , ce porne te de la anumite criterii dup care este popula ia mp r it . Fiec rei categorii de popula ie, propor ional, i corespunde un num r de indivizi n e antion E antionarea multistadial presupune mai multe stadii de e antionare. La nivel na ional nti se alege un e antion de jude e, apoi n cadrul jude elor alese un num r de localit i, din cadrul localit ilor alese un num r de str zi... pn la indivizi E antionarea multifazic se alege ini ial un e antion mai mare la nivelul c ruia se aplic un instrument de cercetare mai simplu. Apoi, e antionul este la rndul lui supus e antion rii determinndu-se astfel determinnduloturi mai mici de indivizi asupra c rora se aplic un chestionar mai complex.

Tipuri de e antioane
E antionare pe cote este cea mai cunoscut i utilizat e antionare nealeatoare. Presupune alegerea de c tre operator a subiec ilor func ie de anumite cote.
La 1000 persoane (52% b rba i i 48% femei sunt ale i 520 de b rba i i 480 femei)

E antioane fixe (panel) sunt folosite pentru determinarea schimb rilor survenite ntr-o perioad . ntrAcela i e antion este supus unei investiga ii repetate prin aplicarea aceleea i investiga ii.
Momentul 1 Prefera i partidul ...? Momentul 2 Prefera i partidul ...? Momentul 3 Prefera i partidul ...?

Preoceduri de e antionare Procedura pasului de pe o list cu to i locuitorii se aleg din 100 n 100 cte unul Metoda areolar sau pe zone se aleg din fiecare zon func ie de num rul de locuitori Metoda itimilor se alege un item (ex. locuin a) folosindu-se apoi metoda pasului folosinduetc.

Designul anchetei i prezentarea rezultatelor

n realizarea oric rei investiga ii este obligatorie parcurgerea a trei importante etape:

- Preg tirea cercet rii - Preg tirea efectu rii practice a studiului

(culegerea informa iilor) - Finalizarea cercet rii (validarea datelor, prelucrarea i interpretarea informa iilor)

1. Preg tirea investiga iei


n etapa premerg toare a unei investiga ii se pun la punct aspectele teoretice, cele metodologice, precum i cele ce in de organizarea i desf urarea efectiv a cercet rii  Problemele teoretice in de fundamentarea unui cadru teoretic, pe care se sprijin i din care se alimenteaz investiga ia propriu-zis propriun aceast faz se are n vedere: - Delimitarea teoretic a obiectului anchetat
Ex.Expunerea studen ilor la mesajele politice din mass-media massCare sunt mijloacele de comunicare care ne vor interesa? Ce n elegem prin mesaje politice? Despre care studen i este vorba? Ce n elegem prin expunere la mesaje politice?

- Stabilirea ipotezelor de lucru, a unor fragmente ale modelului explicativ


pe care l adopt m
Care este profesia p rin ilor studen ilor chestiona i? (se realizeaz o diferen iere pe medii socio-profesionale de provenien sociopleac n abordarea studiului) de la care se

- Opera ionalizarea conceptelor stabilirea modului n care se realizeaz


leg tura dintre universul teoretic-conceptual i realitatea empiric teoretic-

1. Preg tirea investiga iei


 Problemele metodologice
- Alegerea tehnicii de cercetare - Construirea instrumentului (chestionarului) - Alegerea e antionului

 Probleme de organizare a cercet rii

- Stabilirea calendarului cercet rii i asigurarea m surilor de respectare a lui - Evaluarea costurilor fiec rei opera ii - Asigurarea tuturor mijloacelor i instrumentelor necesare deplas rii pe teren Rezolvarea problemelor pe care le-ar putea ntmpina operatorii pe plan lelocal Asigurarea condi iilor de cazare i mas pentru operatori Stabilirea mijloacelor de verificare a muncii operatorilor pe teren Selectarea i instruirea operatorilor

2. Culegerea informa iilor, efectuarea practice a studiului

- Presupune aplicarea propriu-zis a propriu-

chestionarelor, precum i centralizarea acestor informa ii

3. Verificarea, validarea, prelucrarea i valorificarea rezultatelor


Verificarea chestionarelor (corectitudinea complet rii, exactitatea datelor, uniformitatea nregistr rii) Postcodidicarea Prelucrarea informa iei Prelucrarea sumar , validarea e antionului i evaluarea consisten ei datelor Prelucr ri avansate ale informa iei Redactarea raportului de cercetare Enun ul problemei studiate Descrierea tehnicilor de cercetare Prezentarea concluziilor investiga iei practice Interpretarea rezultatelor Sinteza i raportul propriu-zis propriuAnexa metodologic Anexa cu tabele Anexa cu grafice i h r i