P. 1
Dictionar Medical Explicativ RO FR En

Dictionar Medical Explicativ RO FR En

|Views: 7,025|Likes:
Published by Wytalik Racovschi

More info:

Published by: Wytalik Racovschi on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

II - INTRODUCERE

Au trecut 30 de ani de la apariþia primului dicþionar medical în limba românã (Dicþionar medical, vol. I, II, 1467 pagini, Editura Medicalã, Bucureºti, 1969), rezultat al colaborãrii unui colectiv alcãtuit din 32 de redactori ºi 61 de autori. Calitatea dicþionarului a fost pe mãsura valorii profesionale a grupului, dar din pãcate, aceastã operã, unicã în literatura medicalã româneascã, a rãmas la prima ediþie, deºi în ultima frazã a Cuvântului înainte era formulatã speranþa continuitãþii, prin referire la "viitoarele ediþii". S-a pierdut astfel o ºansã unicã, deoarece numai ediþiile succesive reprezintã garanþia de viaþã lungã a unui dicþionar, prin perfecþionarea acestuia ºi prin menþinerea în sincronism cu evoluþia terminologiei medicale. Toate dicþionarele importante s-au impus definitiv numai dupã mai multe ediþii, ca sã ne referim la cele de circulaþie internaþionalã: în limba englezã Dorland’s Illustrated Medical Dictionary (ediþia a 28-a, 1994), Stedman’s Medical Dictionary (ediþia a 26-a, 1996), Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary (ediþia a 18-a, 1997) iar în francezã Dictionnaire de termes de Médecine Garnier Delamare (ediþia a 24-a, 1995) Dictionnaire de Médecine Flammarion (6 ediþii ºi 6 tiraje, începând cu anul 1975). De altfel, tot prin ediþii succesive s-au consacrat ºi tratatele din diferite domenii ale medicinii. La noi, aceastã tradiþie nu existã. În prezent, câmpul lexical din diferitele domenii ale medicinii este imens: peste 200 000 de termeni (un inventar exhaustiv nu este posibil), la care se adaugã neîncetat neologismele, îndeosebi cele din biologia molecularã, generatoare majorã în clarificarea proceselor patogenetice, în progresele mijloacelor de diagnostic ºi terapie, care contureazã tot mai net bazele medicinii moleculare. Totodatã, existã o crizã a limbajului medical, semnalatã încã de la începutul secolului al XX-lea ºi caracterizatã prin imprecizia unor termeni, abundenþa sinonimelor, excesul de eponime etc. Dar cea mai mare dificultate este generatã de însãºi evoluþia gândirii medicale, aflatã, îndeosebi în ultimele decenii, într-o transformare profundã ºi continuã. Limbajul, ca expresie a acestei gândiri, evolueazã mai lent, pe lângã faptul cã uneori concepte abia conturate îºi aflã prematur, sub presiunea unor autori perseverenþi sau cu audienþã, materializarea în cuvinte care poartã defectele unor concepte imature. Alteori, se confruntã moduri de gândire diferite ºi din acest punct de vedere situaþia cea mai criticã se manifestã în cazul nosografiei din Psihiatrie. O comparaþie între clasificarea americanã elaboratã de American Psychiatric Association sub sigla DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, ed. a IV-a) ºi cea publicatã de OMS, denumitã ICD-10 (The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelinnes) este edificatoare. De altfel, în ansamblul lor, denumirile bolilor reprezintã una din zonele critice ale terminologiei, dupã cum se constatã ºi în prefaþa celei de a III-a ediþii, din 1997, a Stedman’s

Concise Medical Dictionary: "For instance, the naming of diseases is utterly chaotic, the product of a largely spontaneous evolution over the past 25 centuries". (op. cit., p. VI). Ca o reacþie
necesarã, au apãrut numeroase comitete de nomenclaturã sau de terminologie care, pe lângã o serie de clarificãri, din cauza susþinerii unor concepte proprii, uneori în opoziþie cu cele deja consacrate, pot genera noi complicaþii terminologice. Un aspect particular îl reprezintã reacþiile înregistrate în Franþa împotriva expansiunii sau a asimilãrii necontrolate a anglicismelor. Deºi aceste reacþii pot fi uneori excesive, o serie de soluþii propuse trebuie luate în considerare, atât datoritã rolului istoric al medicinii franceze, al nivelului sãu actual, chiar dacã centrul de greutate s-a deplasat în SUA, cât ºi a faptului cã terminologia medicalã româneascã se aflã în strânsã relaþie cu cea francezã. În condiþiile mai sus menþionate, redactarea unui dicþionar medical înseamnã un efort, fãrã exagerare, la limitele condiþiei umane, care devine ºi mai apãsãtor cu gândul cã lucrarea, prin rostul sãu, obligã la o responsabilitate particularã. Dacã ne-am încumetat la un astfel de
1

efort, am fãcut-o ºi pentru cã în 1983 am publicat la U. M. F. “Gr. T. Popa” Iaºi un Mic dicþionar medical (2 vol., 1 025 pag.) cu un succes mai mare decât cel scontat, evident, ºi din cauza absenþei unor astfel de lucrãri la noi în þarã. În continuare, preocupãrile în domeniul terminologiei medicale s-au convertit într-o pasiune, care a devenit productivã datoritã îndemnurilor ºi încurajãrilor pe care le-am primit. Dupã ce am încercat, pornind de la dicþionarul menþionat, o colaborare cu un grup extins, care nu a mers, din pricina vremurilor, am reuºit sã am drept colaboratori un grup de tineri, primii doi având o vechime de patru ani, alþii începând lucrul de datã mai recentã. Dicþionarul cuprinde termenii medicali de bazã ca ºi un numãr considerabil de termeni din domeniile biologiei moleculare ºi ale altor ºtiinþe fundamentale cu rol în evoluþia prezentã ºi viitoare a medicinii. Sperãm ca prin aceastã cuprindere sã captãm atât interesul studenþilor, al medicilor tineri, în formare (îndeosebi prin terminologia de bazã ca ºi prin alte capitole ale dicþionarului, cum se va vedea în continuare) cât ºi interesul medicilor deja afirmaþi profesional (prin terminologia cu origine recentã, sau în curs de asimilare). Principalul element de originalitate este reprezentat de structura dicþionarului, care nu se limiteazã la vocabularul de termeni medicali, conþinând încã 10 capitole care, fiecare, înseamnã o extensie utilã. De aceea, subtitlul dicþionarului, Bazele terminologiei medicale, se potriveºte mai bine cu intenþiile noastre. Pentru selecþia termenilor, formularea definiþiilor, ca ºi pentru redactarea diferitelor capitole am utilizat numeroase surse bibliografice. Acestea au fost necesare îndeosebi în cazul neologismelor, în particular al termenilor din domeniile biologiei moleculare ºi celulare, imunologiei, geneticii ºi biochimiei. Dinamica terminologiei în aceste domenii este prea puternicã pentru a spera la o selecþie absolut echilibratã. În formularea definiþiilor în cazul termenilor clasici, nesupuºi evoluþiei medicinii sau modificãrilor conceptuale, nu am urmãrit originalitatea cu orice preþ. De altfel, existã o serie de definiþii consacrate, în cazul cãrora diferenþele apar îndeosebi în extensia explicãrii termenilor. Mult mai dificilã a fost introducerea unor termeni al cãror conþinut se aflã în schimbare, uneori ameninþaþi sã devinã desueþi, alteori "resuscitaþi" de modificãri ale conceptelor sau sub influenþa miºcãrilor, regrupãrilor nosologice. O mulþime de termeni de bazã ale cãror definiþii pãreau stabilizate, definitive, prin acumularea de date noi îºi extind semnificaþiile, încât s-a accentuat o dilemã: definiþie concisã, prin gen proxim ºi diferenþã specificã, sau definiþie mai cuprinzãtoare, enciclopedicã? Pe de altã parte, uneori chiar autorii unor dicþionare de referinþã considerã cã astfel de lucrãri nu trebuie sã fie doar simple ghiduri de terminologie. Citãm în acest sens din prefaþa ediþiei a II-a a remarcabilului Dictionnaire de Médecine Flammarion, semnatã de profesorul Jean Hamburger: "Ainsi naît l’idée qu’une nouvelle méthodologie doit être crée, où,

dans le choix critique du vocabulaire, la prudence et le refus de tout engagement autocratique prématuré balancent avec justesse la volonté de traduire avec rigueur et vivacité la pensée médicale d’aujourd’hui". Cu alte cuvinte, realizarea unui dicþionar critic al limbajului medical,
ceea ce în cazul lucrãrii citate autorii au ºi reuºit. Dicþionarul de faþã este trilingv, alãturi de forma în limba românã a fiecãrui termen, fiind transcrise formele în limba francezã ºi în limba englezã. O astfel de formulã este riscantã când se încearcã echivalenþa între termeni din limbi diferite fãrã definiþii sau explicarea termenilor respectivi. Am adoptat aceastã soluþie în dicþionarul pe care l-am publicat în 1983 ºi am constatat cã ea a fost apreciatã de utilizatori. Transcrierea în limba francezã a fiecãrui termen este justificatã, deoarece terminologia medicalã româneascã de bazã s-a constituit în secolul al XIXlea, în cea mai mare mãsurã, din cea francezã. Chiar în prezent, deºi a pierdut mult din circulaþia internaþionalã, franceza reprezintã o sursã sigurã de neologisme, deoarece acestea se adapteazã cu uºurinþã la mediul lingvistic românesc. Mult mai necesarã, chiar obligatorie, este în prezent transcrierea termenilor echivalenþi în limba englezã. Foarte probabil, aceastã soluþie va fi adoptatã de toate dicþionarele redactate în alte limbi decât engleza, iar principalele dicþionare
2

franceze sunt, deja, bilingve. Gãsirea termenului echivalent în limba englezã este mult mai dificilã decât în cazul francezei, iar în cazul anglicismelor cu circulaþie internaþionalã este imposibilã sau chiar inutilã. În consecinþã, uneori anglicismele au fost introduse în dicþionar ca atare. O serie de neologisme au fost traduse pentru prima oarã în limba românã, dupã verificãri multiple. Dupã cum se ºtie, eponimele încarcã excesiv terminologia medicalã, îndeosebi în cazul denumirii bolilor, sindroamelor, semnelor ºi al probelor (testelor). În cele mai multe dicþionare, acestea sunt introduse urmând ordinea alfabeticã. În dicþionarul de faþã am grupat eponimele la termenii de bazã, ceea ce ni se pare mai raþional. Ca urmare, în cazul termenilor boalã, sindrom, semn, probã, test se disting douã secþiuni: prima în care sunt menþionate în ordine alfabeticã denumirile comune (de ex.: boli cu denumiri comune), a doua care cuprinde, tot în ordine alfabeticã, eponimele (de ex.: boli cu nume proprii). Un Indice de nume proprii permite cãutarea cu uºurinþã a oricãrui eponim prezent în dicþionar, deoarece aici termenii care conþin numele unui anumit autor au fost grupaþi la numele autorului respectiv. La o soluþie originalã am recurs în cazul majoritãþii termenilor din domeniul anatomiei. Astfel, aceºtia sunt prezentaþi în capitolele conþinând Tabele de date anatomice, redactate de dr. Horaþiu Varlam. În corpul dicþionarului am introdus doar denumirile termenilor anatomici în cele trei limbi, cu trimiteri la tabele, care sunt structurate pe tipuri de formaþiuni anatomice (artere, vene, nervi, muºchi etc.). Suntem convinºi cã utilizatorii vor aprecia aceastã formulã, mai clarã ºi sistematizatã faþã de o prezentare a termenilor cu definiþii clasice. Denumirile medicamentelor nu au fost cuprinse sistematic în dicþionar, ci doar îndeosebi cele ale unor clase de medicamente, considerând cã studenþii ºi medicii au la dispoziþie dicþionare sau ghiduri specializate. O serie de alte capitole au o extensie considerabilã, pânã la proporþiile unor mici dicþionare autonome. Este cazul îndeosebi al capitolului Ghid etimologic care este mult mai cuprinzãtor decât în alte dicþionare, parcurgerea sa fiind utilã îndeosebi pentru studenþi, dar ºi în cazul medicilor, pentru accesul la etimologia unor termeni necuprinºi în dicþionar. Prin parcurgerea ghidului se poate observa cã, din pãcate, tezaurul de afixe de origine greacã ºi latinã nu este în prezent exploatat suficient în crearea de neologisme. Într-un alt capitol sunt cuprinse un numãr mare de Acronime ºi simboluri care circulã sau pot fi utilizate, îndeosebi cele cu origine din terminologia medicalã englezã. Tabelele de constante biologice sunt mai analitice ca de obicei, conþinând pe lângã valorile numerice prezentate uneori în unitãþi uzuale, exprimarea în Sistemul Internaþional, factorii de conversie în SI, rubrici cu referire la metodele utilizate (de care depinde sensibilitatea ºi reproductibilitatea determinãrilor) precum ºi observaþii asupra unor variaþii fiziologice sau/ºi cauze de eroare. Douã glosare, de informaticã medicalã cu termeni accesibili, a cãror înþelegere nu presupune o iniþiere deosebitã în informaticã, precum ºi un altul de termeni medicali populari reprezintã secþiuni cu totul originale ºi, sperãm, utile. Am apreciat necesar, de asemenea, un capitol cu Abrevieri ale titlurilor revistelor medicale de circulaþie internaþionalã. Intenþia de a adãuga o listã cu abrevieri ale titlurilor revistelor româneºti nu a putut fi materializatã, deoarece multe dintre acestea nu conþin menþionatã abrevierea titlului, iar altele au o apariþie ºi o circulaþie sub semnul hazardului. În afarã de absolut necesarul Indice de nume proprii, structura trilingvã a dicþionarului a impus capitolele Indice de termeni englez-român ºi Indice de termeni francez-român, iar prezenþa unor termeni ºi în alte secþiuni decât corpul dicþionarului, un Indice general de termeni. În scrierea termenilor s-a respectat ortografia românã, utilizând ca lucrare de referinþã DEX. Rareori ne-am abãtut de la aceastã regulã, din motive justificate. De ex., în loc de forma cherato (cheratinã, cheratitã º. a.) este de preferat forma kerato (keratinã, keratitã º. a.). În cazul
3

unor termeni cu variante în scriere determinate de exprimarea foneticã am adoptat varianta recomandatã în DEX, care corespunde utilizãrii celei mai frecvente. De ex. cromozom ºi nu cromosom, acrozom ºi nu acrosom. Pluralul unor substantive, chiar dacã este diferit de cel consacrat prin utilizare, este propus conform DEX. Cel mai bun exemplu: forma termenului antigen la pl. este antigeni (ºi nu antigene), deoarece antigen este s. m. Pentru termenii compuºi s-a folosit în majoritatea cazurilor scrierea fãrã cratimã, cu excepþia unor termeni formaþi din pãrþi antagonice sau consacraþi ca atare (de ex. DOPA-oxidazã, entero-anastomozã, acido-bazic, antero-posterior etc.). Sinonimia rãmâne o mare problemã, care poate fi uneori sursa unor serioase dificultãþi în comunicarea dintre medici. În condiþii ideale, sinonimia ar trebui eliminatã din terminologia medicalã, dar acest moment de clarificare, dacã va veni vreodatã, este încã foarte departe. Aceasta, chiar dacã A. D. Kostic, autorul celui mai cunoscut dicþionar medical poliglot (în 7 limbi) spera în 1971 la consacrarea unei terminologii medicale care sã fie definitivã ºi internaþionalã. Dicþionarul cuprinde numeroase sinonime, transcrise în ordine alfabeticã, unele desuete, sau cu o circulaþie mai restrânsã.
Dicþionarul se încheie cu o bibliografie amplã al cãrei rost constã în precizarea surselor pe care le-am utilizat în documentare, dar referinþele pot fi utile ºi celor interesaþi de aprofundarea informãrii asupra unor aspecte ale terminologiei medicale.

Ca iniþiator al proiectului acestui dicþionar ºi autor principal nu aº fi reuºit sã duc pânã la sfârºit lucrarea fãrã grupul de tineri ale cãror nume sunt menþionate în prima paginã în calitate de colaboratori. Pe lângã faptul cã ei au îndurat servituþi inimaginabile, de la introducerea la calculator a termenilor la numeroase corecturi ºi verificãri, au contribuit efectiv ºi la rezolvarea unor probleme legate de redactare. Numele altor tineri, care au colaborat episodic, sunt menþionate în pagina urmãtoare. Datoritã tinerilor s-a constituit un grup, care aº vrea sã sper, poate reprezenta o garanþie a evoluþiei în viitor a dicþionarului. Oricum, s-a încheiat o etapã dupã un efort care este greu de descris ºi de aceea îi voi cita pe autorii unei astfel de lucrãri, care a apãrut în anul 1826, sub titlul Nouveau Dictionnaire de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, Physique, Chimie, Histoire Naturelle, etc. (vol. I, II, 1492 pagini, Chez Gabon et C-ie, libraires, rue de l’École-de-Médecine, Paris, 1826). În introducerea la acest dicþionar (intitulatã Avertissement) autorii, A. Béclard, Chomel, H. Cloquet, M. Orfila exprimã cum nu se poate mai bine starea celor care se încumetã sã se angajeze la un astfel de efort: "... et ce travail, ingrat par

lui-même, leur a paru assez utile pour leur faire vaincre le dégoût qu’il doit inspirer a ceux qui s’y livrent".
Un adevãr indiscutabil caracterizeazã soarta oricãrei lucrãri de genul celei de faþã: dintre toate cãrþile din domeniul medicinii, dicþionarele sunt cele mai expuse criticii, deoarece fiecare termen ºi definiþie analiticã a acestuia pot reprezenta “þinte” potenþiale de stimulare a acribiei utilizatorilor. Fãrã vreo intenþie de domolire a riscului expunerii la critici, mãrturisim cã am lucrat cât a fost posibil, nu suntem infailibili, iar orgoliul de autori s-a risipit în confruntarea cu numeroasele dificultãþi pe care le-am întâmpinat în labirintul terminologiei medicale. Este cu neputinþã sã nu ne fi scãpat unii termeni care ar fi trebuit sã fie incluºi, sau sã nu fi rãmas alþii care puteau lipsi, dupã cum, este imposibil ca unele definiþii sã nu conþinã informaþii mai vechi. De aceea, vom fi recunoscãtori celor ce vor formula critici amãnunþite, care vor putea fi utilizate constructiv într-o eventualã viitoare ediþie a dicþionarului. * * * Mulþumim tuturor celor care ne-au încurajat, îndeosebi Domnului Academician Ion Haulicã, un maestru desãvârºit care induce, celor ce au ºansa sã se afle în preajma sa, pasiunea pentru muncã sub semnul adagiului Labor omnia vincit improbus. Un gând colegial ºi prietenesc
4

pentru Domnul Dr. Mihail Mihailide, care cultivã în paginile “Vieþii Medicale” terminologia medicalã, iar pe noi înºine ne-a stimulat cu cãldura ºi pasiunea care îl caracterizeazã. Mulþumirile noastre Doamnei cercetãtor dr. Carmen Gabriela Pamfil, de la Institutul de Filologie Românã “A. Philippide”, Iaºi, pentru cã am beneficiat de competenþa sa în clarificarea unor probleme de lexicografie. Eventualele inadvertenþe de acest gen ni le asumãm, deoarece am apelat la domnia sa în etapa redactãrii finale. Domnului Prof. dr. Vasile Chiriþã îi mulþumim pentru cã datoritã competenþei sale am ieºit dintr-un impas absolut: terminologia psihiatricã. Recunoºtinþa noastrã conducerii Editurii Medicale, fãrã de care apariþia acestei cãrþi nu ar fi fost posibilã.

Valeriu Rusu

5

IV - Abrevieri utilizate în dicþionar
abrev. adj. amer. anat. angl. ant. ar. ATP bg. cf. DCI DEX d. p. d. v. dial. dim. engl. ex. fam. fig. fr. germ. gr. it. jap. lat. LCR magh. Mr n. NA neogr. obs. pop. priv. pron. s. f. s. m. s. n. sin. sl. SNC abreviere adjectiv englezã americanã anatomie anglicism antonim limba arabã acid adenozintrifosforic, adenozin trifosfat limba bulgarã conform denumire comunã internaþionalã Dicþionarul explicativ al limbii române din punct de vedere dialect(al) diminutiv limba englezã exemplu, exemple familiar (sens) figurat limba francezã limba germanã limba greacã (veche) limba italianã limba japonezã limba latinã lichid cefalorahidian limba maghiarã masã molecularã relativã noun (substantiv - în engl.) / nãscut în Nomina Anatomica limba neogreacã observaþie (termen) popular privativ pronunþie substantiv feminin substantiv masculin substantiv neutru sinonim limba slavã veche sistem nervos central
6

stom. º. a. tab. anat. tab. const. biochim. tab. const. endocrinol. tab. const. hematol. ucr. v., (v.) var. vb.

stomatologie ºi altele tabele anatomice tabele de constante biochimice tabele de constante endocrinologice tabele de constante hematologice limba ucraineanã vezi variantã verb

N.B. O serie de abrevieri utilizate mai rar se aflã cuprinse în cap. VII - Abrevieri ºi simboluri.

V - DIN ISTORIA TERMINOLOGIEI MEDICALE

În contrast cu importanþa subiectului, lucrãrile dedicate istoriei terminologiei medicale sunt surprinzãtor de puþine, dupã cum se poate observa ºi din lista de referinþe bibliografice. Aceasta, în timp ce cãrþile dedicate istoriei artei ºi ºtiinþelor medicale, reconstituirii unor mari momente din evoluþia medicinii, sau biografiilor unor personalitãþi sunt numeroase. Se afirmã cã spre deosebire de biologi, antropologi, chimiºti ºi fizicieni, care au acordat atenþia cuvenitã mijloacelor lor de exprimare, medicii s-au dedicat cu puþinã sârguinþã studiului riguros al unui limbaj de o complexitate excepþionalã. În aceste condiþii, sursele terminologiei medicale se aflã îndeosebi în scrierile strict profesionale, prima dintre acestea fiind Corpus hippocraticum. În consecinþã, istoria terminologiei medicale înseamnã o reconstituire dificilã, o retrospectivã care, în absenþa unor lucrãri cu vechime dedicate ansamblului limbajului medical, se contureazã cu multe dificultãþi. * * *

Medicina este primul ºi cel mai puternic mijloc de intervenþie a omului asupra condiþiei sale vulnerabile, dar mereu perfectibile. De aceea, în introducerea la celebrul sãu curs de patologie medicalã, Iuliu Haþieganu scria cã ea a apãrut din primele etape de dezvoltare a umanitãþii: "terapia s-a nãscut în pãdure unde era foame, fricã ºi dragoste de a trãi". Când vor fi rostite primele cuvinte destinate exclusiv acestui început, foarte discret, al medicinii? Existã în fiecare limbã cuvinte vechi, care scapã oricãrei încercãri de integrare într-un sistem etimologic. Cel mai vechi text medical cunoscut dateazã de aproape 5 000 de ani ºi a fost descoperit în ruinele de la Nipur (Mesopotamia anticã). Un medic sumerian anonim s-a decis într-o zi, cãtre sfârºitul mileniului al treilea, înainte de Hristos, sã lase confraþilor ºi elevilor cele mai preþioase reþete ale sale. El a scris, cu caractere cuneiforme, pe o tãbliþã din argilã (16 x 9,5 cm) cele mai importante leacuri pe care le poseda. Pentru aceasta el folosea, ca ºi o parte din industria farmaceuticã de azi, substanþe de origine vegetalã, animalã ºi mineralã. Dacã în ceea ce priveºte procedeele utilizate pentru obþinerea "medicamentelor" textul este edificator, impresionând prin
7

cunoºtinþele profunde de chimie ale sumerienilor, nu sunt, însã, menþionate bolile în care erau utile aceste leacuri. În consecinþã, nu putem afla nimic despre starea terminologiei medicale a timpului. Prima terminologie medicalã coerentã, organizatã într-un autentic sistem, o datorãm lui Hipocrate din Cos. Cu patru secole înaintea erei noastre, el a reuºit sã desprindã medicina de magie ºi vrãjitorie, transformând-o într-o ramurã a filosofiei ºi ºtiinþei. Acest moment excepþional a fost posibil prin elaborarea în era hipocraticã a termenilor fundamentali pentru medicinã. Cum a fost posibilã persistenþa peste veacuri a acestei terminologii? Explicaþia acestui miracol lingvistic este complexã: Hipocrate a preluat tot ce era semnificativ în amestecul, adesea confuz, de artã medicalã ºi magie, de la greci, dar deopotrivã ºi de la egipteni, arabi, sumerieni ºi evrei. Chintesenþã a medicinii hipocratice, aforismele rãmân ºi în timpurile noastre de o surprinzãtoare actualitate. Este semnificativ pentru formarea terminologiei medicale la noi cã primul text medical românesc mai important, dintre cele cunoscute pânã acum, este manuscrisul intitulat "Alegerile lui Ippocrat", o traducere din greceºte a aforismelor celebrului medic al antichitãþii, fãcutã în prima jumãtate a secolului al XVIII-lea. Manuscrisul, cuprinzând 24 de pagini in-folio mic, se aflã la Biblioteca centralã universitarã "M. Eminescu", din Iaºi. Pe un plan mai larg, trebuie sã observãm cã în vocabularul fundamental al limbii noastre, ca ºi în cel al altor limbi, cuvintele de origine greacã sunt puþine, în general, între 3 ºi 6%. Cea mai mare parte a cuvintelor de origine greacã sunt concentrate în zone particulare ale lexicului, în domeniul ºtiinþelor. Mai vechi ori mai recente, exacte sau umaniste, ºtiinþele ºi-au dezvoltat vocabularul din tezaurul grecesc. Chiar denumirile diferitelor ºtiinþe sunt de origine greacã. Excepþii fac doar: algebra (origine arabã), informatica (latinã), precum ºi medicina, care deºi este cea mai mare "consumatoare" de termeni de origine greacã îºi are originea, ca denumire, în latinã. Douã argumente explicã aceastã afinitate particularã între ºtiinþe ºi limba greacã. Mai întâi unul de origine istoric: dupã moartea lui Alexandru cel Mare (323 î. Hr.) centrul vital al ºtiinþelor se va deplasa din Grecia, episodic, la Alexandria ºi apoi la Roma. Când latinii au cunoscut civilizaþia greacã ºi au vrut sã participe la dezvoltarea acestui tezaur, ei se aflau abia la începuturile dezvoltãrii ºtiinþei. De aceea, au preluat de la greci cunoºtinþele, metodele de învãþãmânt ºi terminologia. Fenomenul de împrumut din limba greacã pentru termenii ºtiinþifici a continuat ºi dupã ce ºtiinþele în Grecia au parcurs o perioadã obscurã. Aceste împrumuturi nu reprezentau doar continuarea unei tradiþii. Aici intervine cel de-al doilea argument: limba greacã este incomparabil mai adaptatã decât limba latinã la crearea de noi termeni. Latina ºi limbile romanice derivate au mari posibilitãþi de creaþie lexicalã prin jocul sufixelor ºi al prefixelor, dar existã dificultãþi evidente în inventarea de cuvinte compuse reunind într-un concept nou douã concepte diferite. De exemplu, cuvântul coledoc, de origine greacã, rezultã din reunirea, foarte simplu de realizat, a altor douã cuvinte: khole (bilã) ºi dokhé (receptacul). Coledoc semnificã, deci, conform acestei reuniri, care primeºte bilã sau receptacul pentru bilã. Acest avantaj a fost decisiv, în consacrarea ulterioarã a limbii greceºti în terminologia ºtiinþificã. Dar cum a mai evoluat, în ansamblul sãu, terminologia medicalã dupã perioda hipocraticã? În anul 131 dupã Hristos se naºte la Pergamon (Asia Micã) Galenus al cãrui prestigiu se va exercita ulterior timp de 1 400 de ani. Scrierile sale erau considerate deasupra oricãrei critici posibile, deci aproape sacre. Grec fiind, Galenus va continua tradiþia anterioarã, dar lumea era de acum cuceritã de romani, care îºi vor impune influenþa atât prin latinizarea unor termeni de origine greacã, cât ºi prin apariþia unor sinonime de origine latinã, pentru termeni preexistenþi. De exemplu, terminaþia masculinã greacã -os, va deveni us ca în bronchos, bronchus, cea a substantivelor feminine va trece din -e în -a (theke, theca), dupã cum în numele neutre cu -on final se va utiliza -um (craniom, cranium). Doar substantivele neutre terminate în -a vor rãmâne neschimbate (de ex., coma). În plus, ca urmare a trecerii pe primul plan a limbii latine, unii
8

termeni medicali, deºi erau deja prezenþi în limba greacã, îºi vor afla ºi o exprimare în limba Romei. Exemplele de dublã determinare greacã ºi latinã sunt multe; de pildã, pentru glandã: aden în greacã ºi glans în latinã. În limba noastrã s-au pãstrat, în mare mãsurã, ambele forme, dar în timp ce forma latinã este utilizatã frecvent ca atare, cea greacã se întrebuinþeazã în compunerea unor cuvinte derivate sau compuse. În cazul cuvântului creier la noi s-a optat, cel puþin în limbajul comun, pentru limba latinã (cerebrum), în timp ce în limbajul specialiºtilor se utilizeazã forma greacã, encephalon. Din convergenþa limbilor greacã ºi latinã vor rezulta bazele terminologiei medicale. Ulterior, peste veacuri, acest tezaur lingvistic iniþial, greco-latin, va fi pãstrat devenind baza comunicãrii în medicinã. Este, probabil, foarte greu de acceptat ideea acestei continuitãþi dacã se observã evoluþia extraordinarã a medicinii, îndeosebi în secolul nostru. În realitate însã, ºtiinþa s-a nãscut în Grecia secolelor VI-IV î.e.n., iar expresia consacratã de "miracol grecesc", care aparþine istoricului francez Ernest Renan defineºte acest moment. Uneori însã, cuvintele pot prin forþa lor de sugestie sã deturneze o cale, sau chiar sã introducã un grad de obscuritate, tocmai acolo unde putea fi mai mult raþionalism, mai multã luminã. Este ºi cazul acestei expresii, pentru simplul motiv cã miracol nu înseamnã altceva decât un efect cu o cauzã care scapã raþiunii omului ºi în care se vede un semn al supranaturalului. Or, "miracol grecesc" este explicat limpede în prezent, de cãtre istorici autorizaþi, ca fiind prima revoluþie ºtiinþificã din istoria umanitãþii. În consecinþã, Hipocrate exponentul "miracolului" în medicinã va lãsa urme durabile în terminologia medicalã. Ce cuvinte mai rezistã azi, dupã mai mult de douã milenii? Puþine cu sensul iniþial nemodificat, multe însã nãscute din doctrina hipocraticã ºi reintegrate ulterior în cursul mereu shimbãtor al medicinii. Existã, totuºi, ºi în medicinã cuvinte cu o mare capacitate de supravieþuire. Acestea persistã peste secole, timp îndelungat, chiar dupã ce ideile care le-au generat se perimeazã. Persistenþa termenilor medicali se realizeazã pe douã cãi. Prima, mai complexã, constã în

shimbarea semnificaþiei termenului în acord cu o serie de modificãri conceptuale; a doua cale constã în persistenþa termenului, chiar dacã sensul sãu iniþial a fost abandonat. În cele ce urmeazã ne vom referi la prima cale. Un exemplu sugestiv poate fi reprezentat de cuvintele soma, pneuma ºi psyche, care în vremea lui Hipocrate semnificau fundamentele vieþii. Soma reprezintã corpul
sub aspectul sãu material. Termenul a rezistat de-a lungul secolelor, iar în prezent îl acceptãm cu restrângerea semnificaþiei: "Ansamblul organismului, cu excluderea þesuturilor ºi celulelor care joacã un rol direct în reproducere" (Al. Manuila). Rãdãcina soma persistã în termeni medicali foarte diverºi: somatic reprezintã un cuvânt pãtruns în limbajul comun; cromosom (cromozom), semnificã etimologic corp colorat ºi aminteºte faptul cã formaþiunile, reprezentând "cheile vieþii" au fost descoperite graþie unor materii colorate; trisomie, în acest cuvânt soma a substituit cromosom, termenul definind o boalã cauzatã de prezenþa unui cromozom în trei exemplare în loc de douã; protozoarul care provoacã boala somnului se numeºte, aºa cum se ºtie, Tripanosoma, iar mai pe româneºte denumirea ar însemna corp ascuþit sub formã de sfredel, de la cuvântul grecesc trypanon. În limba românã existã tendinþa de a pronunþa cromozom, Tripanozoma, termenii fiind transcriºi ca atare ºi în dicþionarele de bazã ale limbii române. În toate aceste exemple, rãdãcina soma îºi pãstreazã sensul iniþial, din medicina hipocraticã, de asemenea, ea rãmâne mereu disponibilã pentru formarea de neologisme. Se mai observã cã majoritatea cuvintelor derivate din soma pãtrund ºi sunt asimilate relativ rapid în limbajul comun. Lexicul medical referitor la corpul uman este cel mai larg difuzat dintre toate lexicurile ºtiinþifice, tendinþã normalã, fiindcã orice persoanã are incomparabil mai multe motive sã primeascã informaþii asupra propriului corp, cu prioritate faþã de, sã spunem, datele referitoare la fizica temperaturilor joase, sau un nevertebrat recent descoperit. Pãtrunderea unor termeni medicali în limbajul comun duce uneori la "coruperea" acestora, prin lãrgirea sau deturnarea
9

semnificaþiilor iniþiale. Existã cel puþin un cuvânt derivat din soma, care ar putea fi interpretat greºit: somatizare. Termen de bazã în psihosomaticã (din gr. psyche ºi soma), cuvântul somatizare s-a depãrtat foarte mult de sensul iniþial al rãdãcinii, însemnând înscrierea, reflectarea unui conflict psihic într-o afecþiune somaticã. În cazul celorlalte douã cuvinte ale triadei amintite anterior, pneuma ºi psyche deosebirea de sens era, iniþial, suficient de confuzã. De exemplu, în "Iliada", psyche are înþelesul de respiraþie umanã. Prin psyche ºi pneuma se denumeau sufletul sau spiritul, de asemenea, respiraþia, ca ºi principiul activ care anima ºi controla întregul corp. O extindere de o amplitudine excepþionalã a conceptului pneuma aparþine lui Galenus. Se spune cã Hipocrate i-a oferit acestuia sistemul medical, iar Aristotel i-a inspirat forma. Doctrina lui Galenus - care ºi-a început cariera prin îngrijirea gladiatorilor ºi a devenit ulterior medicul împãraþilor romani - va persista pânã în secolul al XVIII-lea. Pneuma în concepþia lui Galenus existã sub trei forme: prima rezultã din interacþiunea sângelui cu ficatul ºi intestinele, la nivelul inimii, împreunã cu sângele venit de la plãmâni, ia naºtere a doua pneuma ºi, în fine, prin trecerea sângelui în creier rezultã pneuma a treia, care trece prin nervi în tot corpul. Titlul de glorie al lui Galenus este acela de precursor al medicinii experimentale moderne. Dacã în anul 1550 operele complete ale lui Galenus apãreau încã la Veneþia într-o ediþie excepþionalã, în curând doctrina sa va primi o loviturã de graþie: Harvey descoperã (1628) circulaþia sângelui, ceea ce conduce la restrângerea sensului cuvântului pneuma, care va însemna doar respiraþie sau, mai corect, suflu. Va rãmâne ca o amintire a importanþei de altã datã a cuvântului faptul cã în greacã pneuma înseamnã ºi spirit. De altfel, aceastã legãturã semanticã între suflu ºi spirit se regãseºte în latinã, unde spiritus semnificã mai întâi respiraþie (spirare înseamnã a respira). "Decãderea" bruscã a unor concepte odinioarã celebre este caracteristicã medicinii; aproape orice descoperire importantã a condus la importante "miºcãri" ale cuvintelor. Uneori, necunoaºterea cauzelor bolilor a generat diverse ipoteze cuprinse în nenumãrate volume. A fost suficientã o descoperire pentru ca totul sã se concentreze în câteva pagini clare. Pneuma nu va rãmâne nici mãcar ca rãdãcinã pentru pulmon, deoarece acest termen vine din latinã, pulmo fiind menþionat pentru prima oarã de Cicero (166-43 î. Hr.). Mai mult, rãdãcinile pneumat-, pneumato- rezultate din pneuma, pneumatos pot provoca ºi confuzii, nereferindu-se la pulmoni sau plãmâni. De aceea specialistul în afecþiuni pulmonare se numeºte pneumolog ºi nu… pneumatolog. Ca o consolare, ne aduce aminte de pneuma, cuvântul pneumatic, umflat cu aer, de unde, prin abreviere a rezultat pneul automobilului. Dimpotrivã, apnee ºi dispnee au rezultat tot din dezvoltarea rãdãcinii pneuma, care a dat un nou cuvânt, pnoia, cu sensul de respiraþie. Apoi, existã un numãr apreciabil de cuvinte derivate cu ajutorul prefixelor pneum- sau pneumat- ºi, respectiv, pneumo-, pneumato-. Aceste prefixe trebuie utilizate cu precauþie, deoarece pot genera mai multe confuzii. Prima confuzie posibilã þine de faptul cã prefixele respective pot semnifica deopotrivã umplut cu aer (de exemplu, pneumatocel) sau în relaþie cu respiraþia, cu plãmânii (de exemplu, pneumalergen). Pe de altã parte, cuvântul pneumatocel induce confuzii ºi prin faptul cã el denumeºte orice tumoare, tumefacþie sau hernie care conþine gaz, aer. De aceea, acest termen trebuie utilizat combinat cu alte cuvinte care sã confere precizia de rigoare. În plus, existã sinonimele improprii de pneumocel ºi pneumonocel. Dimpotrivã, pentru hernia pulmonarã se recomandã, în locul termenului pneumatocel, denumirea pneumocel. Uneori, diferenþierea sensului devine aproape imposibilã: pneumartrozã poate însemna prezenþa de gaz într-o cavitate articularã, dar ºi introducerea de aer în aceeaºi cavitate, în vederea examenului radiologic. Existã apoi, cuvântul pneumatozã, adicã prezenþa anormalã de aer sau de gaz în þesuturi, organe ori regiuni anatomice. ªi acest termen pune… probleme. În primul rând pentru faptul cã gazul respectiv poate fi de origene exogenã (de exemplu, pneumatoza gastro-colicã, adicã aerogastria ºi aerocolia) ºi atunci este vorba despre aer, sau dimpotrivã, originea sa poate fi endogenã, în acest caz compoziþia gazului deosebindu-se de cea a aerului. Sã ne oprim aici,
10

deoarece dupã atâtea complicaþii de terminologie s-ar putea sã inducem o … pneumatofobie. Oricum, termenul care în urmã cu mai bine de douã milenii însemna deopotrivã eter ºi spirit, generând o doctrinã medicalã, ne creeazã azi suficiente dificultãþi. Al treilea termen al triadei, psyche va rãmâne în terminologia medicalã ºi ºtiinþificã, în general, sub forma prefixului psiho - determinând o relaþie cu funcþiile mentale. De datã recentã, acest prefix este utilizat ºi în compunerea unor cuvinte care evocã fenomene doar parþial de naturã psihicã: psihomotor, psihosomatic, psihosocial, psiholingvisticã etc. Interesant este termenul psihedelic, "fabricat" în Anglia, care clarificã "viziunile" provocate de halucinogene ºi care, probabil sugereazã cã aceste nefericite stãri fac sã "se vadã" psihicul celui condamnat la consumul unor astfel de substanþe, deoarece deloun semnificã în greacã, a arãta, a expune, a prezenta. În realitate ºi prefixul psiho- creeazã, îndeosebi în teritoriul atât de încãrcat cu concepte ºi termeni în miºcare al psihiatriei, destule complicaþii. Viaþa de zi cu zi a grecilor ºi a romanilor din vremea lui Hipocrate ºi a lui Celsius a lãsat urme durabile în vocabularul medical. Nenumãraþi termeni au derivat din asemãnarea cu clãdirile sau încãperile acestora, cu animale ori cu plante, instrumente muzicale ale timpului, obiecte de podoabã, unelte ale agricultorilor, sau chiar cu armele vremurilor antice. Cuvintele apãrute pe aceastã cale probeazã o remarcabilã imaginaþie ºi constituie un principiu de derivare a termenilor medicali început în antichitate ºi continuat de-a lungul secolelor, pânã în zilele noastre. Devine posibilã, în mare mãsurã, chiar o reconstituire insolitã a spaþiului domestic greco-roman, intermediatã de cuvinte care acum aparþin medicinii. Este foarte dificil sã se stabileascã data apariþiei unui anumit termen medical. "Certificatul de naºtere" aproape de necontestat este oferit de prezenþa cuvântului, pentru prima oarã, într-o carte sau într-un manuscris. Chiar dupã aceastã probã rãmân dubii care se rezolvã mai greu, întrucât nu existã garanþia cuprinderii, în scrierile unei anumite perioade, a întregului lexic medical caracteristic pentru momentul respectiv. Dacã ar fi trãit pe atunci unii grafomani ai perioadelor mai apropiate de noi, ºansa transcrierii pentru eternitate a unor cuvinte ar fi fost mai mare. Dar termenul grafomanie, cu sinonimele sale, graforee ºi scribomanie, dateazã din momentul în care accesul la uneltele tipografice a dobândit o extremã accesibilitate. În continuare, vom examina mai mulþi termeni medicali cu origine în realitatea cotidianã greacã sau romanã. De la agora grecilor, piaþa publicã atât de animatã, a derivat agorafobie (ºi nu agorofobie, cum existã tendinþa sã fie utilizat termenul) adicã, fobia de spaþii libere ºi de locuri publice. Deºi depãºim limitele limbajului medical, ni se pare interesant sã menþionãm cã rãdãcina agor stã la baza unei familii de cuvinte care s-au îndepãrtat foarte mult ca sens. Ne aflãm, deci, în faþa unei familii … dezbinate, rãdãcina evocând aceastã idee, prezentându-se sub formele ager, agor, êgor, êgur. Care sunt "membrii" mai importanþi ai acestei familii de cuvinte? Categorie, alegorie ºi panegiric, deºi cu sensuri foarte diferite, se înrudesc cu agorafobie. Cuvântul categorie, derivã din katêgorein, a vorbi împotrivã (de la -egorein, rãdãcinã evocând discursul public, ºi kata- contra). Iniþial katêgoria însemna acuzare, apoi un lucru spus apropo de cineva, în fine, grupa sau genul în care se clasificã un obiect, pentru ca în perioda modernã cuvântul sã dobândeascã ºi sensul de noþiune fundamentalã în domeniul filosofiei. Alegorie, termen din aceeaºi familie, se întrebuinþeazã azi îndeosebi pentru desemnarea unui procedeu artistic; la origine, însã, el desemna acelaºi procedeu, dar numai cu referiri la un discurs, rãdãcina sa (-êgor) evocând ideea de a vorbi în public. Panêguris semnificã la greci o adunare pentru toatã lumea (pan - tot), iar discursul pronunþat în piaþa publicã pentru elogierea unei cetãþi sau personalitãþi se numea panêgurikos, de unde cuvântul panegiric, semnificând, deopotrivã, un discurs - elogiu public, dar ºi o laudã excesivã, apologie. Dupã cum se observã, terminologia medicalã a profitat cel mai puþin de la celebra agorã greacã, prin desemnarea unei fobii. Opusã acesteia este claustrofobia, care derivã de la claustrum, la romani cu sensul împrejmuire, spaþiu închis, având o anumitã suprafaþã, dar ºi barierã, dig. Pentru cei interesaþi în pãtrunderea mai profundã în tezaurul cuvintelor latine recomandãm o lucrare excepþionalã, pe care limba noastrã
11

româneascã o merita, ºi anume "Dicþionar latin-român" de G. Guþu, apãrut la Editura ºtiinþificã ºi enciclopedicã, Bucureºti, 1983. O curte micã în latina clasicã se numea areolã, de aici termenul de areolã, mic spaþiu sau interstiþiu într-un þesut, sau zonã inelarã în jurul unei leziuni inflamatorii a pielii, precum ºi areolã mamarã (areola mamae, conform NA), ca ºi areolarã, semnificând o structurã caracterizatã prin prezenþa de areole. Cum în terminologia medicalã, adesea, totul se complicã, existã areole primare (spaþiile ocupate de celulele cartilaginoase în curs de de osificare) ºi areole secundare mamare, în debutul sarcinii. Mai existã ºi alte areole, unele denumite cu nume proprii, pe care nu le mai menþionãm. Într-o casã romanã se pãtrundea prin vestibulum spre atrium. Vestibulumul era spaþiul închis dintre linia strãzii ºi uºa casei, dar semnifica ºi intrare. De aici au derivat o mulþime de termeni anatomici: vestibul bucal (vestibulum oris - NA, al cavitãþilor nazale (sinonim - narinã), al duodenului (sin. bulb duodenal), al laringelui, vestibulul membranos (utricula ºi sacula) ºi altele. Vestibulum ºi atrium erau unite deoarece la romani focul se fãcea în mijlocul camerei, din aceastã pricinã pereþii se înnegreau (de unde, numele încãperii, de la ater - negru). Au derivat din atrium mai multe cuvinte: atriumul inimii (atrium cordis - NA) drept ºi stâng, denumit ºi urechiuºã probabil sub influenþa terminologiei franceze. Atenþie, însã, la faptul cã denumirea auricul provine din cuvântul latin auricilla menþionat de Valerius Catullus (circa 84-54 î. Hr.) cu sensul de urechiuºã. Numai cã în terminologia medicalã actualã prin auricule se înþelege nu urechiuºele în sine, ci cele douã prelungiri anterioare, diverticulare, ale urechiuºelor dreaptã ºi stângã. Iatã numai una din multiplele curse conþinute în terminologia anatomicã. Auricula semnificã (conform NA) pavilionul urechii, termenul auricular se referã la formaþiunile amintite. Camera aflatã spre interiorul casei, sau dormitorul, se numea la greci thalamos, termen utilizat de Galenus pentru camerele interne ale creierului. Ulterior, denumirea a fost acordatã celor douã nuclee senzitive voluminoase, din diencefal, situate de o parte ºi de alta a cavitãþii ventriculului al treilea, sub forma thalamus (NA). Sã nu uitãm, însã, de sinonimul care desemneazã partea medie a feþei superioare a calcaneului. Peretele despãrþitor al camerelor se numea în Grecia phragma, iar la Roma, septum. Din primul cuvânt a rezultat diafragm, cu mai multe accpþiuni sinonime, cea mai utilizatã în vocabularul comun referindu-se la dispozitivul de reglare a unui fascicul luminos. Pentru formaþiunea musculo-tendinoasã care separã cavitatea toracicã de cea abdominalã se preferã forma diafragmã (diaphragma - NA). Al doilea cuvânt are, sub formele de sept sau septum o foarte largã utilizare în anatomie. Rãmânând tot la casa romanã, grinda acoperiºului se numea trabes, iar o bârnã micã, trabeculum, de unde a derivat termenul trabecul, semnificând cel mai frecvent o serie de filamente fine anastomozate între ele, formând þesutul reticulat, sau alte zone de condensare tisularã redusã (de exemplu, trabeculumul corneo-scleral), locurile de trecere erau denumite fauces, de unde un nou termen anatomic, fosã (fossa - NA), reprezentând o cavitate de dimensiuni relativ importante (când aceasta e micã se numeºte fosetã), cel mai adesea osoasã. Memorarea tuturor foselor ºi fosetelor din organism reprezintã o probã dificilã. Portarul, paznicul casei se numea pylorus, iar la greci, pulôros, de unde denumirea zonei stomacului care "pãzeºte", controleazã intrarea în intestin. O boltã, o arcadã se numea fornix, cuvânt transferat ca atare în anatomie, cu sensul fund de sac. Pentru cã, dupã cum se observã, ambianþa domesticã romanã este cel mai intens evocatã în terminologia medicalã, în raport cu cea greacã, vom menþiona cã style însemna colonadã, iar stulos coloanã, de aici denumirea mai multor apofize stiloide. Pãrãsind dupã o lungã zãbavã, casele greacã ºi romanã, sã rãmânem în preajmã. Apa era transportatã, la romani, prin ductos (conductã), fossa (canal), fistulã (tub, þeavã) ºi cloaca (canal de scurgere). Toatã aceastã reþea acvaticã a servit la derivãri de termeni. De la ductus, în afara cuvintelor apeduct, viaduct, etc., au rezultat în medicinã: ductus, ductuli (canal - sing. ºi respectiv pl.) semnificând canale anatomice dintre cele mai variate; rãdãcina - ducþie stând la baza unei întregi familii de cuvinte: abducþie, adducþie, supraducþie, infraducþie ºi cicloducþie
12

toate desemnând diferite tipuri de miºcãri, îndeosebi oculare. Fossa existã ºi în limbajul comun, sub forma fosã, dar mai ales în denumirile reliefurilor osoase (am numãrat 55 de fose osteologice fãrã … fosete, ºi ele câteva zeci); fosa (sau fossa - NA) poate exista ºi la nivelul altor formaþiuni anatomice, când devine sinonimã cu ºa, var. ºea (fosa hipofizarã), etaj (fosa cerebralã posterioarã), depresiune (fosa cardiacã), spaþiu (fosa ischio-rectalã), triunghi (fosa lui Malgaigne), cavitate (fosa mandibularã), fund de sac (fosele paravezicale), etc. În faþa atâtor complicaþii terminologice utilizarea sistematicã a termenului fosã devine necesarã. ªi fistulã a cucerit o serioasã consacrare în lexicul medical, deºi în sens negativ, desemnând orice orificiu care conduce anormal (accidental sau congenital) lichide organice, produºi de secreþie glandularã sau puroi. Cuvântul cloaca, însã, are un destin mai modest, utilizat la om doar în embriologie, el reprezentând la unele vertebrate inferioare orificiul comun al cãilor digestive ºi genitale. O "consolare": un bacil gram negativ se numeºte Aerobacter cloacae sau Cloaca clocae. Aproape orice casã romanã avea o fântânã, mai mare (fontana) sau mai micã (fontanella) de la fontanus, adjectiv însemnând izvor. În medicinã a rãmas exclusiv termenul fontanelã. Fontanelele sunt la nivelul oaselor craniului normale în funcþie de vârstã, dar ºi anormale (de exemplu, f. cerebeloasã) sau inconstante (de exemplu f. medio-frontalã). Frecvent, pe lângã casa romanului exista o torcular, un teren pentru stoarcerea strugurilor, de aici termenul cu acelaºi nume, sinonim cu confluent posterior ºi aplicat la unele ramificaþii vasculare. Cetãþenii utilizau adesea pensula (penicillum) cu care au lãsat urme nemuritoare, la Pompei ºi în multe alte locuri, precum ºi site, sau ciururi (cribra); de unde numele mucegaiului Pencillium notatum (semnificând în formã de pensulã), autentic binefãcãtor al omenirii prin geniul lui Alexander Fleming. Cribra a rãmas prin termenul cribriform, adicã, perforat de numeroase orificii. Porta, poarta de intrare a oraºului, a castrului, a fermei a fost acordatã de Galenus venei porte, deoarece el considera fisura transversã ca fiind intrarea în ficat. Au rãmas în terminologia medicalã ºi o serie de instrumente muzicale: salpinx (trompetã) a dat prefixele salping- ºi salpingo-, care indicã o relaþie cu trompa lui Falloppio sau cu trompa lui Eustachio, tympanum, a rãmas aproape ca atare (timpan) denumind un instrument din orchestrã, modificat desigur, mai fidel este tamburul, din fanfarele civile sau militare. În anatomie, termenul timpan creeazã confuzii: el este utilizat uneori pentru a desemna casa timpanului sau, impropriu, pentru denumirea membranei timpanului. Existã ºi un timpan secundar (Membrana tympani secundaria - NA) subþire, care pe osul proaspãt închide fereastra rotundã. Sã nu uitãm nici de osul timpanal. Femeile romane purtau broºe (fibula), peroneus fiind partea care fixa broºa. Un os este denumit, ca urmare a formei, peroneu, sau, mai corect (conform NA) fibula. Amatorii de exprimãri insolite pot utiliza ºi fibuliform, în formã de broºã. Unii termeni au împrumutat uneltele agricultorilor: vomer, fierul plugului, a rãmas ca denumire a unui os, falx, falcis, unealtã de tãiat arcuitã (coasã, secerã, cosor) sub forma falx denumeºte formaþiuni de la nivelul emisferelor cerebrale ºi cerebelului, ca ºi falx inguinalis (NA). Falciforme sunt hematiile din mult cercetata, în prezent, anemie falciformã, una din puþinele boli ale cãrei cauze au fost descifrate complet la nivel molecular. Ciocanul se numea malleus, de unde, cu puþinã imaginaþie s-a ajuns la maleolã, care poate fi externã (extremitatea inferioarã a peroneului) sau internã (apofiza voluminoasã care prelungeºte în jos faþa internã a extremitãþii inferioare a tibiei). De la sabie, ensis provine ensiform, sub formã de sabie, cu alternativa desuetã, ensal. La greci ºi gali formaþiunile de luptã se numeau phalanx, phalangos, termen împrumutat de latini sub forma phalanga, de aici derivând denumirea anatomicã de falange, probabil pentru faptul cã aceste oase sunt înºiruite într-o anumitã ordine. Thorax, platoºa luptãtorului grec, a trecut ca denumire anatomicã, torace, iar scutul de protecþie al acestuia thureos a servit la denumirea cartilajului tiroid ºi a tiroidei.
13

Se observã, din exemplele prezentate, cã marea beneficiarã a termenilor derivaþi din cuvintele ce desemnau ambianþele romanã ºi greacã este, cel mai frecvent, anatomia. Acest fenomen este pozitiv, deoarece terminologia are, în anatomia macroscopicã, o remarcabilã coerenþã. De altfel, prin armonia introdusã de originea latinã ºi greacã, nomenclatura anatomicã este denumitã matematica terminologiei medicale. Dimpotrivã, în cazul anatomiei microscopice ºi molecule existã suficiente complicaþii pe care, cel puþin în parte, vom încerca sã le examinãm în viitor. Hazardul istoriei a fãcut ca un modest idiom, vorbit de o micã populaþie instalatã în regiunea Romei dupã secolul al X-lea î. Hr. sã aibã un destin particular. Cu un secol înaintea de Hristos, în operele scriitorilor clasici romani va rãmâne tezaurul limbii romane clasice. La Roma, precum oriunde în lume, limba se prezenta sub douã forme: pe de o parte, limba cultã, învãþatã în ºcoli, controlatã ºi definitã prin dicþionare ºi norme gramaticale, limba scrierilor literare ºi ºtiinþifice ºi, pe de altã parte, latina popularã, vorbitã de marea majoritate a oamenilor. În perioda de glorie a Imperiului Roman cele douã forme ale limbii latine se confundã. Latina clasicã avea o unitate ºi o coerenþã de excepþie, iar adoptarea sa drept limbã fundamentalã a medicinii va genera urmãtoarele efecte de duratã: a) va oferi un sistem lingvistic deschis la introducerea de concepte ºi idei noi, deoarece vocabularul roman, ca ºi cel grec, posedã o capacitate unicã de construire a unor termeni noi; b) ca ºi în celelalte ºtiinþe, în medicinã va opera un numãr de rãdãcini, sufixe ºi prefixe, autentice instrumente de dezvoltare coerentã a vocabularului medical; c) fondul clasic de cuvinte din medicinã va permite o remarcabilã concentrare. Iatã un exemplu de termen creat ulterior: agranulocitozã, în care prefixul a- are sensul de negativ, privativ, rãdãcina granuloprovine din granum, granulum, grãunte, granulã, -cit din cyto-, celulã, derivat din cuvântul gr. kutos, obiect cavitar, corp, ozã semnificând stare. Cu alte cuvinte, o stare de deficienþã a unei categorii de celule care au granule, a fost definitã printr-un singur termen, al cãrui conþinut în informaþie creºte ºtiind, în plus, cã este vorba despre leucocite. Agranulocitoza a fost descrisã în secolul nostru, dar W. Schultz (1922) a gãsit acest termen apelând la resursele clasice ale limbajului medical. Sã mai observãm cã în termenul pe care l-am propus ca exemplu se îmbinã în deplinã armonie limbile latinã ºi greacã. Din pãcate, în perioada contemporanã, aºa cum vom vedea în continuare, marile resurse izvorâte din originile greacã ºi latinã, ale comunicãrii în medicinã, vor fi adesea ignorate. Sã ne întoarcem la primele secole dupã Hristos. Curând, gloria Imperiului Roman se va risipi, dezmembrarea sa, consecinþã a nenumãratelor invazii, va provoca prãbuºirea culturii pe care a generat-o în regiunile odinioarã dominate, rezultând amestecuri etnice ºi lingvistice extrem de variate. Destul de repede, latina clasicã va deveni mai mult o amintire, conservatã în operele nemuritoare ale scriitorilor romani. Este perioda formãrii diferitelor limbi de origine romanã, proces extrem de complex, descifrat de specialiºti. În principiu, cãtre secolul al IX-lea acest proces este în linii mari, împlinit. Din fericire pentru evoluþia terminologiei ºtiinþifice, limba latinã clasicã se conservã, fiind utilizatã în majoritatea teritoriilor europene, în ºcoalã, administraþie ºi de cãtre cler.
*

*

*

Urmãrind evoluþia terminologiei medicale, ajungem la o perioadã din istoria omenirii interpretatã extrem de contradictoriu, Evul Mediu. Cu toate cã mulþi istorici se strãduiesc periodic sã "reabiliteze" evul de mijloc, în ciuda faptului cã scriitori de seamã au reconstituit cu talent ºi o imaginaþie al cãrei impuls îl constituie faptele, documentele , valorile culturale ºi ºtiinþifice ale acestui lung interval de timp din evoluþia umanitãþii moderne, aºa cum constata Pierre Thuillier, în "La Recherche" (nr.136, 1982, p. 1018) cliºeele prea sumare asupra "obscurantismului" medieval sunt foarte puternice: "Între secolele al V-lea ºi al XV-lea, lumea
14

europeanã ar fi fost plonjatã într-o lungã noapte, doar odatã cu Renaºterea s-ar fi manifestat reale "progrese" economice, sociale ºi culturale". Aceastã manierã de interpretare nu este întru totul falsã, îndeosebi în ceea ce priveºte primele secole ale Evului Mediu, dar o stagnare de o mie de ani a omenirii este imposibil de acceptat. În numeroase domenii, inclusiv în medicinã, medievalii
au inovat. Miºcarea de regresie culturalã ia sfârºit spre finele secolului al VIII-lea. Ulterior, tendinþa se inverseazã, dar progresele sunt lente, dispersate ºi întrerupte de recãderi pânã în secolele XII-XIII, când, acelaºi Pierre Thuillier probeazã existenþa unei autentice revoluþii ºtiinþifice, prima din istoria ºtiinþei moderne. În aceastã perioadã, terminologia medicalã este dominatã de scrierile lui Galenus considerate sacre, iar diagnosticul ºi terapia sunt adesea serios limitate, prin transferul dogmatic efectuat sub apãsarea autoritãþii religioase. Totuºi, urmare a traducerilor efectuate din Galenus, la sfârºitul secolului al XI-lea se cunoºtea, de exemplu, distincþia operatã de cãtre medicul grec între via experimenti ºi via rationis, adicã între calea experimentalã ºi calea raþiunii. În consecinþã, medicii timpului au început sã se elibereze de sub presiunea stagnantã a dogmelor, analizând faptele. Este foarte greu sã se ateste termeni medicali noi apãruþi în aceastã perioadã. Totuºi, rãmâne extrem de pozitiv faptul cã latina era ºi limba medicilor, ceea ce fãcea posibilã o comunicare continuã între diferite ºcoli medicale, cu vizite reciproce. Mai târziu, lui William Harvey îi va fi uºor sã studieze la Padova, unde ºi-a conturat descoperirea sa. O influenþã asupra terminologiei medicale, deºi limitatã din punct de vedere al consecinþelor, a avut-o limba arabã. Traducãtorii arabi au tradus toate textele medicale clasice greceºti ºi latine, în perioada Evului Mediu, când aceastã întreprindere era proscrisã în Europa de bisericã. Medicina arabã reprezenta un remarcabil sistem compact de cunoºtinþe, totuºi, umaniºtii Renaºterii au utilizat prea puþin manuscrisele arabe, din pricina dificultãþii traducerii acestor texte. Ca urmare, în medicina modernã au supravieþuit prea puþine cuvinte de origine arabã. Cei mai mulþi termeni denumesc substanþe chimice: sugar (zahãr), sirop, alcool, alkali (bazã, alcalin), elixir, naphta (petrol, þiþei, era ºi normal…), sau unele sinonime ca natrium, pentru sodiu, de la natri, kalium (potasiu) de la qali, inclusiv simbolurile chimice ale celor douã elemente. Originea termenului chimie este sigur din alchimie. Dar dacã al kimyia este denumirea arabã a pietrei filozofale care a dat termenii alcheimia ºi alchimie se pare cã termenul arab kimiya ar putea proveni din arabul kama (a þine secret) sau din cuvântul grecesc chymeia (amestec, magie neagrã). În orice caz, termenul se aflã în relaþie cu practici care, adesea, erau pãstrate secrete ºi aparþineau ezoterismului. Termenii pur medicali care au rãmas sunt puþini: nucha, care în terminologia internaþionalã înseamnã ceafã, ºi în mod greºit este considerat adesea ca fiind de origine latinã, poate pentru asemãnarea cu nucalis (de mãrimea unei nuci); de asemenea, denumirea venelor bazilicã ºi cefalicã, nu existã în nici unul din textele greceºti sau latine ºi a apãrut în secolul al IX-lea, cu ocazia traducerii operei lui Galenus în arabã. Originea celor douã denumiri este obscurã: bazilicã seamãnã cu cuvântul arab basilik - interior, intern, iar cefalicã aduce aminte de arabul alkifal exterior, extern. Nu este exclus, însã, ca traducãtorul arab al textelor amintite sã se fi innspirat în crearea termenilor din limba greacã, în care basileus semnificã rege, iar cephale înseamnã cap. În sfârºit mater (dura- ºi pia-), contrar aparenþelor, provine tot din medicina arabã. Cuvântul, aºa cum se ºtie, înseamnã în latinã mamã, iar arabii au avut ºi au obiceiul întrebuinþãrii unui limbaj nuanþat, cu multe expresii inspirate din viaþa de familie. Mater a fost utilizat probabil, în acest spirit, pentru a desemna cea mai importantã membranã, un gen de mamã a membranelor, sau, mai plauzibil, mama protectoare a creierului. Într-o carte intitulatã "Technology, science and history", D. S. L. Cardwell afirmã cã în comparaþie cu tehnicile medievale, cele ale grecilor ºi romanilor sunt insignifiante. Moara de apã (un document din anul 1086 atestã existenþa a 5624 mori de apã pentru 3000 comunitãþi engleze!), moara de vânt, o serie de tehnici de cultivare a pãmântului, etrierul, perfecþionarea plugului, permit omului sã exploateze, pentru prima oarã, natura. O datã desacralizatã aceastã
15

naturã se transformã în autenticã realitate, iar inovaþiile se înmulþesc. Existã prea puþine cercetãri despre modul în care universul tot mai mecanizat al omului medieval s-a reflectat în medicinã. Desigur, magia, alchimia ºi astrologia reprezintã componente ale realitãþii Evului Mediu, care au influenþat medicina timpului, dar studiul raþional ºi pozitiv al suferinþei umane nu a încetat nici în aceste secole, uneori el fãcându-ºi loc acolo unde, aparent, obscurantismul era atotdistrugãtor. Cel mai important fenomen care se produce în aceastã perioadã în domeniul terminologiei medicale, ca de altfel ºi al altor ºtiinþe, constã în apariþia unei "rivalitãþi" între limba latinã ºi limbile naþionale de origine latinã. Acest "conflict" va continua pânã în zilele noastre. Abia în secolul al XVI-lea, în perioada Renaºterii, cu contribuþia decisivã a filologilor ºi sciitorilor, limbile naþionale vor dobândi toate drepturile ºi privilegiile unor limbi de culturã. Renaºterea, al cãrei cult exagerat se încearcã a fi temperat azi de cãtre unii cercetãtori, va însemna o periodã extrem de productivã ºi în elaborarea vocabularelor de specialitate, inclusiv în domeniul medicinii. Trebuie sã observãm, însã, cã în perioda Renaºterii (al cãrei prim episod a înflorit în Italia încã din secolul al XIV-lea) sursa de bazã a ºtiinþelor va rãmâne tot Antichitatea. Renaºterea înseamnã, în mare mãsurã, restaurarea ºi conservarea definitivã a unor cunoºtinþe deja dobândite, pentru cã, deocamdatã medicina se aflã tot în operele lui Galenus, aºa cum arhitectura mai înseamnã, încã, Vitruviu. Pentru terminologia medicalã, Renaºterea înseamnã reînnoirea relaþiilor cu medicina greacã. Traducerile anterioare repetate din Celsus estompaserã aceastã legãturã primordialã, mulþi termeni, iniþial de origine greacã erau complet latinizaþi ºi consideraþi ca atare. Sunt editate, pentru prima oarã, dupã secole de uitare, textele autentice ale autorilor greci ºi în primul rând operele hipocratice, însoþite de ample comentarii. Cunoºtinþele de limbã greacã devin un gen de brevet care asigurã accesul la medicina timpului, astfel dominatã de jargonul latinizat ironizat de Moliére. Numai cã medicii, cu limbajul lor specializat prin forþa lucrurilor, vor rãmâne ºi în continuare þinta unor observaþii nicidecum amabile, precum aceea a lui Gourmont care pretindea cã dacã ei vorbeau greceºte acesta era "un ºiretlic care

sporeºte mai degrabã prestigiul lor decât al ºtiinþei pe care o practicã". Elenizarea limbii medicale în perioada Renaºterii a fost un proces util ºi ireversibil, care
ar trebui încurajat în scopul nobil al unitãþii ºi continuitãþii terminologiei medicale. ªtiinþele medicale dispun astfel de un ansamblu de rãdãcini ºi de morfeme (sufixe, prefixe, tipuri de derivare ºi de compoziþie) destul de precis ºi cu utilizare internaþionalã, aºa cum observã Pierre Guiraud, într-o extrem de interesantã lucrare asupra istoriei evoluþiei de-a lungul veacurilor a "cuvintelor savante" ("Les mots savants", P. U. F., Paris, 1968). Medicina ocupã un loc privilegiat, în primul rând pentru cã obiectul de studiu, corpul omenesc a permis obþinerea unor cunoºtinþe stabile ºi, cel puþin la nivel macroscopic, uºor de observat ºi de definit. Noþiuni precum craniu, stomac, ficat, intestin, sau durere, inflamaþie, amputaþie nu conþin nici un dubiu în ceea ce priveºte conþinutul, neexistând nici un risc de reconsiderare conceptualã, aºa cum se întâmplã în multe domenii ale altor ºtiinþe. Totodatã, s-a observat cã pe mãsura dezvoltãrii sale terminologia medicalã s-a sistematizat ºi s-a universalizat în mare mãsurã. Un rol determinant l-a avut consistenta "transfuzie" din limba greacã, începutã încã din Evul Mediu, dar realizatã pe deplin în timpul Renaºterii. Inventarul complet al cuvintelor greceºti pãtrunse în ºtiinþã nu este cunoscut. La începutul secolului al XX-lea erau identificate 925 de cuvinte care prin derivare ºi compunere ar genera 3 700 termeni. Aprecierea este relativã, iar prin utilizarea calculatoarelor se va obþine, probabil, un rãspuns mai complet. Primele împrumuturi au pãtruns prin intermediul cãrþilor latineºti medievale. De exemplu, în secolul al XIV-lea apar pe aceastã cale: anatomie (de la tomê, secþiune ºi ana-, în mai multe bucãþi), apoplectic (de la apoplêktos, paralizat ºi apo-, pornind de la), astmatic (de la astma, gâfâialã, tãiere a respiraþiei), cataplasmã (de la plasma, obiect modelat, adicã fãrã formã proprie ºi kata- de sus jos), cefalic (de la kephalé, cap, care iniþial definea deopotrivã fiinþe sau instituþii, instanþe diriguitoare), cinocefal (cu cap de câine, kuôn, kunos semnificând câine), cauter (de la kautêrion, fier roºu), climat (de la klima, klimatos, înclinare,
16

aplecare, în particular înclinarea suprafeþei Terrei), diabetic (de la diabêtês, boalã în care apa traverseazã corpul, diabênai semnificând a traversa; este evident cã în momentul adaptãrii acestui termen nu se cunoºtea nimic în legãturã cu patogenia bolii, dar cuvântul a rezistat peste veacuri, denumind orice afecþiune caracterizatã prin poliurie ºi polidipsie), hipocondru (de la khondros, cu sensul grãunte ºi cartilagiu, hupo însemnând dedesubt). Pentru medicii greci cartilajul prin excelenþã era cel al falselor coaste, ei denumind hupokhondria viscerele situate sub aceste coaste, iar un hupokhondriakos era un individ care suferea de aceste viscere, ceea ce se presupunea cã îi determinã o umoare tristã ºi capricioasã. În prezent, însã, ipohondrul este mai mult un bolnav imaginar. Ultimul exemplu la care ne referim este flegmon, a cãrui origine este interesantã. El provine din gr. phlegma, derivat din phregein, a incendia, a da foc, de aici sensul de abces fierbinte. Dimpotrivã, flegma, ieºit din latinul phlegma înseamnã "cu sânge rece", de unde ºi cuvântul flegmatic, în prezent utilizat în limbajul comun. Dupã cum se observã, termenul latin a conservat exclusiv antica idee de umoare. Pânã în secolul al XVIII-lea s-a crezut cã, în timp ce sângele determina ardoarea, pasiunea unui subiect, flegma (adicã limfa) îl fãcea impasibil. Toate cuvintele greceºti menþionate anterior au pãtruns în medicinã prin intermediul latinei. Începând din secolul al XVI-lea împrumuturile se produc direct din limba greacã. Câteva exemple: apatic (de la apatheia, impasibilitate, care de fapt derivã din pathêtihos, pasionat, cãruia i s-a adãugat prefixul privativ a-); apofizã (preluare directã a termenului grec apophusis compus din phusis, creºtere, naturã ºi apo- care aici are sensul pornind de la). Medicii greci aveau deja o serie lexicalã descriind formaþiunile osoase, dar aceasta a fost preluatã integral abia mai târziu, fiind în consens cu eforturile anatomiºtilor pentru unificarea terminologiei. Sã menþionãm celelalte componente ale seriei lexicale: diafizã, epifizã ºi simfizã, rezultate dintr-o rãdãcinã comunã, phusis, menþionatã anterior ºi prefixele dia (între doi), epi (pe), sun (suturã). Ce legãturã au aceºti termeni de osteologie cu denumirea a douã glande endocrine: hipofiza ºi epifiza? Grecii nu cunoºteau glandele cu secreþie internã, aºa încât, denumirile glandelor respective, nu prea bine alese, nu le aparþin. Hipofiza a fost desemnatã prin reunirea prefixului hupo (sub) cu phusis (creºtere), denumire justificatã prin situarea acestei glande sub creier. Cu epifiza a fost ºi mai simplu (deºi termenul predispune la confuzii cu … epifiza osoasã, probabil de aceea existã sinonimele glandã pinealã, corp pineal sau pentru rafinament, conarium, corpul lui Descartes ºi chiar penis cerebri) deoarece a fost "botezatã" în opoziþie cu hipofiza, prefixul epi- însemnând pe, deasupra. Alte cuvinte preluate direct din greacã: igienã, de la hugiainein, a fi în bunã sãnãtate, simptom, provenind din ptôsis, cãdere, la care se adaugã sufixul sun, împreunã rezultã sumptôma, eveniment care cade în acelaºi timp. Aºa cum se ºtie, ulterior, în medicina modernã s-a mai adãugat un termen, semn, care reprezintã orice manifestare a unei boli pe care medicul o poate constata obiectiv ºi, mai particular, orice fenomen pe care observatorul îl poate provoca intenþionat în scopuri diagnostice, în timp ce simptomul este resimþit subiectiv de cãtre bolnav. Aceastã utilã invazie de termeni greceºti, din care am efectuat o selecþie, este compusã, aºa cum se observã în parte chiar din exemplele oferite fie din cuvinte care au pãstrat forma originalã (de exemplu, sfincter, în gr. cel care închide, strânge), termeni derivaþi cu ajutorul sufixelor (artritã, de la arthron, articulaþie + -itã, cu sensul de boalã) cuvinte obþinute prin intermediul prefixelor (pericard, de la peri-, în jurul + kardia, inimã), în fine, alþi termeni au fost compuºi prin alãturarea a douã sau mai multe cuvinte (bibliografic, de la biblion, carte ºi graphein, a scrie, a desena). Unele cuvinte au fost ulterior extrem de frecvent utilizate în compunerea de noi termeni, devenind ceea ce unii lingviºti denumesc operatori. Neîndoielnic, unul dintre exemplele cele mai sugestive îl reprezintã cuvântul logos (în gr. discurs, raþiune, calcul, proporþie) prin intermediul cãruia s-au alcãtuit ºi se vor mai forma încã nenumãrate cuvinte. În perioada Renaºterii, în terminologia medicalã va câºtiga în amplitudine ºi coerenþã. Ce se va întâmpla în continuare? Pe structurile deja conturate se vor insera, cel mai adesea în
17

Aceste cuvinte. în medicinã ºi în biologie francezii au avut tendinþa sã creadã cã partida este câºtigatã pe veºnicie. a devenit în prezent o realitate supãrãtoare. din Platon. 1987. printre care ºi J. Pierderea locului de frunte ocupat odinioarã de limba francezã s-a produs brusc.armonie cu termenii deja existenþi. langue des sciences et des techniques" (Luxembourg. întrega terminologie ºtiinþificã s-ar fi conturat. uneori fãrã menajamente. Monopolul absolut al limbii franceze nu a fost în favoarea acesteia. atât la eleni cât ºi la barbari: aceeaºi la toþi" (cit. 21-22 martie 1986) cuprinsã în volumul reuniunii sub titlul "La place du français dans les sciences médicales" (v. vocabularul medical. înainte de toate. pline de amãrãciune. în ºtiinþã: engleza sau mai precis engleza americanã. a cãrei opoziþie sistematicã s-a dovedit mereu relativ blândã ºi Germania. deºi acesta din urmã va fi. traducere de Simina Noica. al XVIII-lea ºI al XIX-lea. dacã s-ar fi împlinit. langue de sciences et des techniques". O mare parte din maeºtrii gândirii medicale ºi ai diagnosticului clinic cultivau ºi foloseau limba francezã. vom cita pentru siguranþa credibilitãþii. pentru fiecare din realitãþi. Elocinþa a înlocuit eficacitatea: foarte puþini în meseria noastrã au observat". Binet. au fost rostite de profesorul J. * * * În nesfârºita lume de înþelepciune a Dialogurilor lui Platon existã o teorie care. de fapt corelatã cu prima. drept pozitivism naiv. iar numele nu ar fi aceea ce unii denumesc aºa prin convenþie. dupã unii autori. secolul medicinii experimentale ºi al perioadei pasteuriene. ci. Cvasi-universalitatea medicalã francofonã avea puþini rivali: Anglia. abia la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea. Bucureºti. Deºi taxatã. a avut mereu aderenþi. p. 18 . opere vol. Tendinþa de consacrare a unei limbi unice în medicinã este veche. 251). cu precizie. În acest fel. Fenomenul de abandonare a direcþiei fireºti de evoluþie a terminologiei medicale ºi de lansare a unor neologisme direct din limbajul curent. RTL-Edition Luxembourg. contribuþiile marilor clinicieni ai secolelor al XVII-lea. Formarea viitoarei elite din domeniul medicinii impunea ani lungi de stagii în spitalele ºi laboratoarele Parisului. mult mai armonios. încã de acum 24 de secole. asistãm la un fenomen nou. în circa cinci ani.însã. Evident. ca ºi ale altor centre medicale franceze. observãm cu surprindere cã el conþine menþionatã. "a avut o virtute soporificã: deopotrivã în politicã. Binet în cadrul comunicãrii inaugurale a colocviului "Le français. a suferit o serioasã influenþã strãinã originii sale greco-latine. dupã Cratylos.31-42). în ceea ce priveºte evoluþia terminologiei medicale douã fenomene: uneori ritmul descoperirilor crea dificultãþi în aflarea unor termeni adecvaþi fapt generator de inovaþii lexicale nu tocmai fericite. sursa de inspiraþie este reprezentatã aproape sistematic de limba care dominnã actualmente. Un citat din "Cratylos sau Despre dreapta potrivire a numelor" cuprinde esenþa acestei teorii: "Iatã Socrate. utilizarea tot mai frecventã a limbajului comun aparþinând limbii natale a autorului. III. Încã din secolul al XIX-lea se pot observa. iar tratatele de bazã erau scrise în francezã. ineditul ºi chiar existenþa unei limbi sau a unei cunoaºteri concurenþiale strãine. ci s-ar fi produs în chip firesc o dreaptã potrivire a numelor. cauza ce va genera ulterior cele mai multe complicaþii de ordin terminologic: "aceea ce unii denumesc aºa prin connvenþie. iar a doua tendinþã. opinia cã fiecare lucru posedã numele sãu în directã relaþie cu natura sa.-P. invocând o parte din vorbirea lor". o dreaptã potrivire a numelui. pp. ca ºi al altor ºtiinþe. Aproape trei sute de ani au aparþinut francofoniei medicale. imediat dupã cel de al doilea rãzboi mondial. Încercând sã interpretãm mai în profunzime citatul anterior. ediþie îngrijitã de Petru Creþia. laic. În prezent. proces exprimat sistematic ºi în evoluþia medicinii româneºti. fãrã echivoc. Extension de l'Université libre de Bruxelles. Editura Stiinþificã ºi Enciclopedicã. invocând o parte din vorbirea lor. 1978.-P. nerecunoscând deºteptarea strãinãtãþii ºi refuzând sã recunoascã noul. ar exista în chip firesc. "Le français.

Articolul nu are. fiind unul dintre cei mai competenþi ºi fermi apãrãtori ai tezaurului limbii franceze. prim-chirurgul lui Ludovic al XIII-lea.într-o manierã adecvatã… tranºeelor de pe un câmp de luptã. dar nu al uneia obiºnuite.semnat de Assist. în cãutare de argumente. 20-27 dec. deoarece. însã. Se înþelege cã. devin posibile reacþii adverse. Tot articolul ar merita citat. dar de neiertat din punctul de vedere al medicinii oficiale a fost o iniþiativã a acestora. din partea pacientului regal. dominã lumea. secretar permanent al Academiei Franceze. de la Sorbona. dupã cum rezultã din citat. La Vie des Sciences. au început sã publice în limba francezã cãrþi medicale antice sau medievale. francofilia are rãdãcini adânci. R. admiterea la licenþa în medicinã. Întreprinderea pe care ne-o propunem prezintã interes atât pentru urmãrirea evoluþiei terminologiei medicale. latina. prin titlu (The rise of Medical English) ºi îndeosebi în conþinut. 295. pe nume Charles Guillemeau a primit. dar ºi de teama prãbuºirii medicinii seculare fondatã de Galenus. nici nu este susþinutã de realitate. ne intereseazã un rãspuns clar ºi obiectiv la o întrebare ce constituie chiar titlul raportului prezentat de Paul Germain. Faptul în sine a stârnit indignarea unui student în medicinã: "Ar fi prea de tot sã fii amestecat cu oameni fãrã ºtiinþã de carte care nu ºtiu nici mãcar latina". Este semnificativ cã 19 . La noi. O asemenea opoziþie. în medicinã în particular. 137-156). nu cuprinde nici o referire la abilitãþile strict profesionale ale chirurgului. cât ºi a comunicãrii în medicinã. C. în ultimele decenii ale secolului al XV-lea. Hipocrate ºi Aristotel. 1591-1592. Facultãþile de medicinã ale timpului au reacþionat prompt. În ºtiinþã. alta decât franceza. la scurt timp dupã dezvoltarea tipografiei. stârnitã de The Rise. chirurgii din provinciile franceze. Editor R. câtã era. nr. rezultã ºi propoziþii de un comic involuntar. Astfel. de aceea. Noile descoperiri. dezvoltate pe calea sigurã ºi subtilã a culturii. aveau o origine ºi o cale de formare profesionalã diferite. 2. 1986. totuºi. Iatã suficiente motive pentru ca sã încercãm o incursiune în istoria creºterii ºi descreºterii rolului unor limbi în terminologia ºi comunicarea medicalã.. nicidecum în Brit. Etiemble. pe lângã faptul cã nu poate fi toleratã nici mãcar într-o publicaþie de rând. rãdãcini care nu vor fi nicicând retezate. formulat în termeni foarte duri. apare azi ca paradoxalã. însã. Comptes rendus. trebuie analizat metodic ºi obiectiv. Astfel. disputa medicilor formaþi în facultãþi. Se observã cã reproºul. procesul acesta este mult mai complex ºi. Universitãþile susþineau exclusiv limba latinã pentru cã ºtiinþa. împotriva utilizãrii limbii naþionale. Med. Smith. cercetãtorii francezi publicã. tome III. prea multe relaþii cu (altfel recunoscutele) reticenþa ºi temperanþa britanice. deoarece sub semnul euforiei. în englezã. încât abia dupã Revoluþia francezã studenþii nu îºi vor mai prezenta tezele în limba latinã. pp. vol. care înseamnã printre altele ºi înãlþare. cu chirurgii avea rãdãcini mai vechi. Eticheta de paranoid aplicatã în acest caz. Profesioniºtii bisturiului. Pe un plan mai larg. chiar dacã o limbã. ameninþau deja imuabila ºtiinþã oficialã.ºi mai rãu . Existã mereu riscul subiectivitãþii. în aceste condiþii. Vom cita doar câteva cuvinte: "Even in France (the country most paranoid about the takeover of English) 70 % of papers on molecular and cellular endocrinology are published in English!". J. série générale. Polemica dintre susþinãtorii limbii latine ºi a celei franceze va mai dura. chiar sub forma unui "imperialism lingvistic" (prof. rezistând asemenea unei "mame abuzive" (J. profesorul R. dupã cum se ºtie. În medicinã a dominat întotdeauna o limbã. istoria probeazã cã oricedominaþie.În realitate. de exemplu. în celebrul volum "Parlez-vous franglais?". este edificatoare în acest sens. Etiemble) este efemerã. trebuia sã rãmânã cripticã pentru neiniþiaþi. consemnatã într-un ziar din 16 ianuarie 1625. vom constata cã iniþiativele de susþinere a francofoniei sunt întâmpinate frecvent cu indiferenþã sau . pp. În acele timpuri. în ºedinþa anualã de acordare a premiilor (din 2 decembrie 1985): "Le français peut-il être encore une langue d'expression scientifique?" (v. Sournia) pânã în secolul al XVII-lea. De altfel. în particular cei din Lyon. un articol publicat într-o veche ºi consacratã revistã medicalã britanicã British Medical Journal. O întâmplare. care se constituiau ca un flux puternic. Dacã privim neanalitic peisajul atât de divers al publicaþiilor medicale. Iatã.

nr. în secolul al XVII-lea (este interesantã coexistenþa aceluiaºi fenomen în literatura francezã: limba 20 . Dicþionarele nu oferã decât imagini limitate. abdanum. achanta. iar în prezent. care nu erau cuprinse în textele "sacre". latins. Întrun alt dicþionar. abducens. acatastasie. Lyon. accoucher. P. în secolul al XVII-lea. Baritel. de semnificaþie). spaniolã. Astfel. vocabularul medical a fost comparat cu un organism viu. rãmânea intactã. în 1785 se naºte névrose. J. în 1551. Langlois). et leurs remèdes choisis dans les observations. Romanii impuseserã legea lor într-o mare parte a Europei. acrochordon. morales et allégoriques" (titlu sugestiv asupra digresiunilor autorului. 1991) cunoscutul scriitor francez Michel Tournier comparã situaþia englezei de azi cu cea a latinei de acum 2 000 de ani. ("Le nouvel observateur". este tipãrit "Traicté familier des noms grecs. arabiques. adesea trunchiate ale vieþii vocabularului. Pentru atestarea celor afirmate mai sus ºi deopotrivã ca o curiozitate vom reproduce primii 10 termeni de la litera A din douã dicþionare medicale diferite apãrute în secolul al XVIIlea. acide. b) mulþi termeni (îndeosebi din dicþionarul Durelle) au rezistat pânã în prezent (cu modificãri. Totuºi. repliaþi în arhipelagul lor. vocabularul medical francez a cunoscut o expansiune considerabilã în secolul al XVI-lea ºi un recul vizibil. Aceasta în timp ce greaca. Astfel. are o formã apropiatã de origine. cu o evoluþie neliniarã. limba marinarilor învinºi. destul de curajoase. conseils et ordonances des plus habites médecins" (autor Thomas Burnet. deºi ele prezintã un mare interes documentar. adénoïde. Or. românã ºi italianã pentru a dispãrea ulterior complet. acope. Acest fapt exprimã intenþia unui inventar cât mai complet al cuvintelor ce circulau în medicina acelor timpuri. În secolul al XVII-lea sunt tipãrite în Franþa nu mai puþin de 11 dicþionare! Aceastã efervescenþã are ecouri extrem de reduse în Anglia ºi. analiza numeroaselor opere de acest gen editate în limba francezã a permis sã se observe cã evoluþia terminologiei medicale nu este liniarã. deoarece scrierile dogmatice clasice ale medicinii transformaserã aceastã limbã într-un suport imuabil. accouchement. Chiar dacã exemplele sunt foarte limitate devin posibile câteva observaþii: a) diversitatea termenilor (în special în dicþionarul Burnet) comparabilã cu cea din dicþionarele generale. Dupã cum se observã din titlu. abeille.decãderea limbii latine s-a produs în primul rând datoritã naºterii jurnalismului medical. Momentul capital în progresul limbajului medical l-a constituit editarea primelor dicþionare. perioade de expansiune fiind urmate de o stagnare sau chiar de un recul. În serviciile spitaliceºti. Lyon. de origine francezã. 1644) primii 10 termeni sunt: abdomen. ou vulgaires. 6. aceste dicþionare sunt adesea divergente. În realitate. francezã. accès (-asthmatique). Durelle. absinthe. (Paris. Astfel. ou Explications des mots grecs appartenant a la chirurgie. în consecinþã. achores. Este interesant cã acest proces de glorie ºi decãdere a limbii latine conduce la ipoteze. 1691) primii 10 termeni sunt: abbatis. adipeux. în "Onomatologie Chirurgique. aveques les définitions de toutes les maladies qui surviennent superficeillement au corps humain". un teritoriu difuz în care coexistau germeni de ºtiinþã cu empirism sau dogme ce l-au inspirat pe Molière. germinau cuvinte fundamentale. Abandonarea treptatã a limbii latine în Franþa secolului al XVI-lea a fost generatã. înainte de toate. asupra destinului englezei contemporane. acromion. evident. Rezultatul: o adevãratã disoluþie a limbii latine în portughezã. uneori radicale. adducens. De pildã. alãturi de termeni de origine greacã. De exemplu système nerveux îºi face apariþia în 1553. contenant l'histoire de toutes les maladies. consultes. dupã douã milenii. în ciuda abundenþei de dicþionare. terminologia propagatã de dicþionarele franceze se va impune. încã. iar neurologie abia în 1840. Cu atâtea dicþionare apãrute în secolul al XVII-lea s-ar putea credea cã ne-a rãmas o imagine exactã asupra limbii medicale a epocii respective. acier. enrichie de recherches historiques. latinã ºi arabã sunt consemnate ºi denumirile populare ale unor boli. deopotrivã din cauza opticii diferite a autorilor ºi pentru faptul cã medicina însemna. intitulat "Le Trésor de la practique de Médecine ou le Dictionnaire Médical. Jean R.

de ex. Uneori acestea erau bine tolerate. este drept. de exemplu. În jumãtatea de nord a Americii. revoluþia este declanºatã de biologia molecularã care dominã medicina. îndeosebi în cazul cuvintelor compuse hibride. periodicele. Momentul esenþial de expansiune a dicþionarului medical. ci rezultatele). însã. din cauza unor neologisme rãu concepute. Iatã. sufixe ºi prefixe greco-latine. * * * Mondializarea limbii engleze (americane) s-a produs brusc. Forþa cercetãrii ºtiinþifice. Ex. a suferit un accident în America de Sud. A venit însã secolul al XX-lea ºi douã revoluþii au schimbat totul în medicinã. un progres mai discret. este altã problemã. Având o contuzie abdominalã. cum comenta Sir Arthur Quiller-Couch. vena. evident. dar nu ca atare. al cãrui asistent citea cu voce tare din "Les diagnostiques urgents de l'abdomen" de Henri Mondor. termenii medicali de origine francezã. iar pe lista laureaþilor Nobel sunt mai prezenþi scriitorii francezi. au creat primul moment prin care se contureazã medicina ºtiinþificã. al prepoziþiilor ºi al cuvintelor auxiliare. Ce a mai rãmas în prezent ºi ce s-a mai întâmplat în secolul al XX-lea? Au rãmas. dar alteori rezultau combinaþii împotriva cãrora reacþionau cei convinºi de menþinerea puritãþii limbii. Drept consecinþã. consideratã de Laennec ºi Trousseau drept metodã de bazã în medicinã. tratat tradus în spaniolã. ca Louis Pasteur ºi Claude Bernard. vein º. În declanºarea celor douã revoluþii medicina francezã nu a mai fost vioara întâi. deoarece au fost concepuþi pornind de la tezaurul de rãdãcini. lipsa de prejudecãþi (nu conteazã ierarhia administrativã. capacitãþile internaþionale ale editorilor americani (care nu s-au sfiit sã neglijeze. Nu mergea. Aceastã universalitate medicalã francofonã umplea bibliotecile medicale de literaturã francezã. Cã terminologia medicalã este uneori în suferinþã. termenul phlebography putea fi utilizat concomitent cu venography. Un alt procedeu a constat în preluarea rapidã a termenilor clasici cu ajutorul conjuncþiilor. d. în locul unui termen hibrid s-ar fi putut adopta forma anticorp. cuvântul era deja prezent în alte limbi. în cartea sa On the Art of Writing. în toatã America de Sud.lui Racine este mult mai sãracã decât cea din timpul Pleiadei). în prima jumãtate a secolului al XVIII-lea. Cãrþile. Se impune o corecþie severã!". francofonia medicalã a ajuns la apogeu. dar de calitate. într-o mare parte din America Centralã. A doua revoluþie este foarte recentã. dar ºi maeºtrii proveneau ºi respectiv se formau în Franþa. În ciuda acestui protest ºi ale altora asemãnãtoare. începe cu sulfamidele în anul 1937. Oameni de geniu. a. Aceasta. chiar Anglia) sunt cauzele clare ale acestei consacrãri. de fapt. Urmeazã. prin intermediul cãrora neologismele dobândeau forme specifice limbii engleze ºi majoritatea se integrau surprinzãtor de bine în idiomul englez. în tot bazinul mediteranean ºi chiar în Extremul Orient (Indochina ºi fosta Universitate "Aurore" din Shangai) exista în fapt o francofonie în medicinã. o corciturã fãrã rasã. rãmâne doar empiricã. amploarea fondurilor destinate cercetãrilor. Prima. din care redãm una povestitã de Georges Duhamel: celebrul Saint-Exupery. Oamenii care îl folosesc deviazã cursul normal al ºtiinþei. în engleza medicalã 21 . deoarece prin consacrarea marilor maeºtri din clinicile franceze au fost posibile primele modificãri de ordin conceptual. în prezent în plinã desfãºurare. m. dacã era cazul. deºi schimbã destinul oamenilor. Reacþia era normalã. Preparatã în deceniul al V-lea. aproape exclusiv pe baza observaþiei clinice. majoritatea având calitatea de a se fi inserat perfect în vocabular. cuvântul antibody: "El este. revoluþia terapeuticã. ci prin anglicizare. pilot la "Aeropostale". în care s-a realizat o intensã creaþie de termeni fundamentali. un barbarism.: arteria devine artery. În rest. Chiar cu mult înainte de "invazia" contemporanã în terminologia medicalã. el a fost examinat de un medic practician. totul perfect. limba englezã probase o virtute de mare perspectivã: cuvintele de origine latinã erau foarte uºor adoptate. în cea mai mare parte a Africii. cu atât mai mult cu cât. amintiri frumoase pentru francofili. este localizat dupã anul 1850. A fost clarificatã semnificaþia unor termeni cheie.

Dacã el o face respectând o serie de reguli ºi neignorând tezaurul de rãdãcini ºi afixe de origine latinã. Canada. cu dificultãþile de rigoare. Pentru cei interesaþi. în calitate de profesor de clinicã la Facultatea de Medicinã a Universitãþii din Montréal. vor fi integraþi ºi asimilaþi fãrã dificultate. 22 . Limba englezã are o dublã origine. recomandãm volumul intitulat "Dictionnaire des difficultés du français médical" (EDISEM. tot aºa. Este normal ca autorul unei descoperiri în medicinã sã îºi elaboreze termenii noi care sã exprime cât mai bine contribuþia sa. cu mai multe tare acumulate anterior este uneori complicat inutil din douã motive esenþiale: 1) o serie de neologisme sunt puse în circulaþie prin cuvinte neadecvate terminologiei ºtiinþifice. Edit. Din pãcate. lucreazã în cea mai interesantã zonã de confruntare a terminologiei engleze (americane) cu cea francezã. situaþia din terminologia din domeniul psihiatriei este tipicã pentru acest dezacord conceptual. procesul de extindere sau reevaluare a terminologiei medicale în loc sã fie exclusiv un factor de clarificare a unui domeniu prolix. menþionãm o lucrare excepþionalã semnatã de Mioara Avram: "Anglicismele în limba românã actualã". MALOINE.au rãmas mulþi termeni hibrizi. altele au încãrcãturã metaforicã sau rezultã prin metonimie. o analizã a anglicizãrii terminologiei medicale este complexã ºi nu îºi aflã locul în acest dicþionar. cum cea mai bunã dintre lumi este o utopie. 2) mai subtile sunt modificãrile la nivel conceptual. În acest sens. Dupã cum se ºtie. 1997. Academiei Române. Pentru majoritatea termenilor de origine englezã se pot gãsi cuvinte echivalente. anglicizarea este un fenomen lingvistic cu o extindere masivã ºi în limba românã contemporanã. împrumutaþi în alte limbi. iar cei intraductibili circulã ca anglicisme. încât se ajunge la situaþia paradoxalã în care acelaºi termen are o semnificaþie în Statele Unite ºi o alta în þãrile latine. eventual cu ajutorul unui specialist în lexicografie (profesie bine reprezentatã în Statele Unite) atunci vor rezulta termeni care. Deºi utilã. Bucureºti. Dar cele mai mari complicaþii au apãrut în ultimele 3-4 decenii când fluxul de neologisme provenind îndeosebi din Statele Unite dominã evoluþia terminologiei medicale. preluate din limbajul comun. saxonã ºi romanicã (de sursã francezã) ºi de aceea anglicizarea nu este periculoasã prin ea însãºi pentru armonia terminologiei medicale. 1998) elaborat de Serge Quérin care.

nici Aristotel. Laborit (1914-1996). chiar J. p. deziderat posibil îndeosebi prin "torturarea" în continuare a tezaurului greco-latin. referindu-se la anglicisme: "Cea mai mare parte a termenilor englezi care au penetrat în medicina francezã datoreazã includerea lor lenei sau snobismului importatorilor" (op. Opinie absolut corectã. p. ca ºi de diminuare a eforturilor de memorizare. Laborit. sensul evocat ºi o serie de exemple de utilizare. “Colloque de terminologie médicale”. 1997. de unde utilitatea acestui capitol în care sunt cuprinse o serie de prefixe. Când aceastã cunoaºtere a generat o revoluþie în medicinã. Nu este numai just. Pentru cã. De altfel. ar corespunde unei propoziþii întregi. poate îndemna la reflexie: "Timp de douã mii de ani au fost torturate cuvintele greceºti ºi savante pentru a le utiliza cum nici Hipocrate. care. H. Citãm în acest sens opinia profesorului J. Sournia. Numãrul de afixe ºi rãdãcini prezente în acest capitol este mult mai mare decât cel conþinut de obicei în majoritatea dicþionarelor. sau ajutat de un lexicograf. Din motive de echilibru. Din mulþimea de afixe numai o parte sunt cuprinse frecvent în compunerea termenilor medicali. p. Este clar cã soluþia idealã nu poate fi decât crearea unor neologisme integrate în terminologia medicalã internaþionalã. Masson. inclusiv în francezã. Nu este mai puþin adevãrat cã încrederea absolutã în etimologie trebuie temperatã. 1976. sufixe ºi rãdãcini provenind din greacã (G) ºi latinã (L). care susþinea cã: "Limbajul ºtiinþific aparþine celui care descoperã. Paris. Toulouse. deºi rãmânem la opinia cã multe complicaþii din prolixa terminologie medicalã actualã puteau fi prevenite prin recursul la tezaurul de afixe ºi rãdãcini greco-latine. cu acelaºi spirit polemic. uneori chiar la nivel conceptual. Pentru facilitarea cãutãrii am ordonat cele trei grupe de elemente de etimologie împreunã. Privat. deºi etimologiile reprezintã destul de des un izvor nesecat de curiozitãþi lingvistice. 23 . deºi exagereazã. 86). un termen cu cât mai multe ºanse de integrare în corpul vast al terminologiei medicale internaþionale. 26). sau extensii ale sensurilor termenilor datoritã evoluþiei cunoaºterii în medicinã. în care aceste cuvinte au fost utilizate cu un sens greºit. din cauza proprietãþii unor termeni englezi de a exprima concentrat ceea ce în alte limbi. semne de diminuare a elanului generat de un "patriotism" lingvistic care se manifestã prin crearea de termeni cu totul strãini liniei clasice de evoluþie a terminologiei medicale. Édit. cu condiþia ca aspirantul la paternitate sã gãseascã singur. chiar dintr-o privire rapidã în aceste pagini. frecvent s-au produs modificãri de sens. Este adevãrat numai în cazurile. adicã dupã 1950.-C. deoarece adesea aceastã încercare este imposibilã. vom cita un alt cercetãtor francez. o mulþime de neologisme au fost create îndeosebi în limba englezã. cunoaºterea tezaurului greco-latin de afixe ºi rãdãcini este o cale sigurã de înþelegere corectã a sensului majoritãþii termenilor medicali de bazã. nici Celsus nu puteau sã gândeascã" (în "Language médical français". în ordine alfabeticã ºi nu separate. îndeosebi în perioada de însuºire a terminologiei medicale. Este uºor sã se constate. GHID ETIMOLOGIC Terminologia medicalã de bazã îºi are originea în limbile latinã ºi greacã. Altminteri. un cercetãtor avizat în domeniu. cit. Sournia scrie. care ar fi soluþia ? Sã se creeze termeni echivalenþi în francezã ? Nicidecum. fãrã "torturarea" cuvintelor greceºti sau latine. cã existã serioase resurse clasice de ordin etimologic care au rãmas neexploatate. ªi atunci.-C. Existã. totuºi puþine. 81). Pe acestea le-am semnalat prin caractere tipografice bold (sau aldine). totuºi. dar ºi indispennsabil ca paternitatea vocabularului sã revinã celui care îºi asumã paternitatea descoperirii" (H. Pentru fiecare element cuprins în tabel sunt menþionate originea.VI.

adsorbant. adrenergic. smal]. ae-rocolie. anizocorie. aerogastrie afectiv. acrodermatoz\. actinologie. ACVOADADAMANTIN-. acvifer. absorb]ie (prin inter-mediarul absorbitio. -onis) autacoide. adrenocortical. adrenolitic aerob. adsorb]ie adamantinom. AEROAFECT-. gre[eal\ de copiere a lui Actius pentru akme (G) = t\râ]e accommodare (L) = a se adapta akron (G) = extremitate. AFECTOAFT-. a se duce abdomen. ADIPOADJUVADREN-. ascu]i[ acutus (L) = ascu]it akousis (G) = ac]iunea de a auzi < akouein = a auzi aqua (L) = ap\ abulie. lâng\ adamas. -ntis (L) = activ. abdominocentez\. a se abate < ab = `ndep\rtat de + errare = a devia absorbere (L) = a absorbi. adenomatoz\. abs (L) = de la. ACTINOACTIVACUACUMINACUTI-ACUZIE ACVA-. anaerob. adamantoblast. orice gaz affectus (L) = stare de spirit. -inis = prevestire (deoarece examenul viscerelor animalelor sacrificate permitea prezicerea viitoru-lui) aberrare (L) = a se r\t\ci. abera]ie absorbant. afibrinogene-mie. aciniform acnee. -inos (G) = raz\ de lumin\ activus (L) = care ac]ioneaz\ < agere = a ac]iona 1. -os (G) = gland\. . abstinen]\ abces. hi-drosadenit\ adipocit.: vegeta]ii adenoide) adeps. acufen\. panaceu acantocit. acvocapsuli-t\ ad (L) = aproape de. cu referire la forma cavit\]ii cotiloide a osului iliac acidus (L) = acru acinus (L) = boab\ de strugure akne (G) = vârf. ganglion limfatic sau ]esut glandular. abductor. absen]\. an (G) = sens privativ. agrafie. actinoterapie activare. a t\inui + omen. paracuzie acvafobie. a bea akos (G) = remediu akantha (G) = spin akari (G) = insect\ mic\ acetum (L) = o]et acetabulum (L) = vas pentru p\strat o]etul. sens ambiguu. acetabuloplastie aciditate. afectivitate. acus (L) = ac acuminatus (L) = ascu]it < acumen. ANAB-. se refe-r\ la glandele suprarenale aer. avitamino-z\. AFTOAGENT aberant. adenomectomie. abcedat abdominal. -is (L) = aer. aceton\ acetabulum. adamantoblastom monadelf adenit\. aer. -antos (G) = diamant. a înghi]i < ab = de la + sorbere = a suge. hexa-cant acarian. vârf aktis. acumetrie 2. abduc]ie. ABSABCEABDOMINa. PREFIX. aftovirus agent 24 . adenom. viu adduc]ie. acidocetoz\. ACETABULOACID(-) ACIN(-) ACNEACOMODACRO-. acneiform acomodare acrocefalie. -ACRIE ACTIN-. afectomotor aft\. ADAMANTO-ADELFADEN-. (sindrom) adipozogenital adjuvant adrenal. acantocitoz\. -inis = vârf. -is (L) = rinichi. prin extensie. acti-nomicin\. spre. actinic. adenoid se refer\ la un ]esut asem\n\tor celui glandular (ex. excrescen]\. acarofobie acetat. adrenalin\. a sl\bi aphthae. participiul prezent al verbului adiuvare (L) = a ajuta ad (L) = aproape de + ren.RÃDÃCINÃ . a-crodinie. acupunctur\ acuminat acutizare diplacuzie. ACVI-. acrozom.inis (L) = abdomen posibil < abdere = a ascunde. substan]\ dur\ adelphos (G) = frate aden. adenovirus. apnee. aerobioz\. -dipis (L) = gr\sime adiuvans. boal\ < afficere = a afecta. acidulat acin (pulmonar). lips\ ab. anurie abarticular. anoxie. akouein (G) = a auzi 2. -os (G). acalculie. adenocarcinom. SUFIX ORIGINE {I SENS EVOCAT EXEMPLE A A-. acrofobie. ADENOADIP-. afec]iune. acarioz\. pa-hiacrie actin\. ADRENOAER-. azigos. îndep\rtat de abscessus (L) = acumulare de puroi < ab = îndep\rtat de + cedere = a trece. activitate 1. adipoz\. -arum (L) = afte < aphtein sau haptein (G) = a arde agens. acetic. aftoz\. abdominoscopie ABERABSORB-ACACANTACARI-. ACAROACETACETABUL-. activator. adeno-fibrom.

în jurul. AMBOAMBLIAMBUL-. somnam-bul. -antos (G) = cârnat 1. a pune `n mi[care agglutinare (L) = a lipi. algofilie. imperfect ambulare (L) = a merge. ALBUMINOALBUGALCAL-. în revenire. ALVEOLOAD< agere = a ac]iona. albus (L) = alb 2. amniocit. alogen. android. AMFOAMFOR-. anchilostomiaz\ (mu[chi) anconeu androgen. albumin\. schimbare < amibein = a alterna. diferit ca natur\ (prefix utilizat u-neori f\r\ prea mult\ rigoare) allas. albuminorahie albuginee. AMFOROAMIB-. gloat\ agogos (G) = care conduce spre eliminare agoge (G) = conduit\. AGLUTINOAGMIN-AGOG -AGOGIE AGONAGORA-AGR| ALAL-. direc]ie agon (G) = lupt\ agonistes (G) = lupt\tor agora (G) = pia]\ public\ agra (G) = atac. a-moebicid amigdale. alogref\. aglutinare. amfotonie. -inis (L) = albu[ de ou albugo. nevralgie. -ANDRIE. în care le cade tot p\rul alveolus (L) = cavitate mic\ dim. al-veolit\. ambulator. aloti-pie. noctambulism ametropie amfiartroz\. -atos (G) = gr\sime. dentar\). ALGEZIOALIENALIFALOPECALVEOL-. dispropor]ionat < a = lipsit de + metron = m\sur\ amphi. pedagogie agonie. algodistrofie. în sus anabole (G) = ac]iunea de a urca. mialgie. de a construi < anaballein = a construi. ANCHILOANCONANDR-. alcaloid. ALOALANT-. al-qaliy (Ar) = sod\. a schimba amygdale (G) = migdal\ amylon (G). a-lotropie alantoic. alveolocapilar amalgam AMAURAMBI-. galactagog demagogie. ALGO-. anasarc\ anabolism. aloki-nezie. anagen. amfipatic. anafilaxie. contrariul lui. alotriofagie. ANDROANEMOANEV-. anevrismectomie. ampul\. a- anemos (G) = vânt aneurysma (G) = l\rgire. ambii amphora (L) = amfor\ amoibe (G) = alternan]\. a se plimba ametros (G) = f\r\ m\sur\. anafaz\. podagr\ alar alergie. alcaloz\. dilata]ie 25 . AMIBO-. amigdalectomie amilazemie. a aliena aleiphar. anafilatoxin\. analeptic. algofobie.ALVEOL-. < alveus = cavitate origine incert\: amalgama (L alchimi[tilor). albinism 2. amilazurie. aglutino-gen agminat colagog. albugo alcalin. alantoid\. analgezie. amiboid. andrologie. anabolizant ANCHIL-. (lichid) amniotic ampular. -inis (L) = albea]\ al kali. ambliopie ambulan]\. ALANTOALB-. apucare < agrein = a pune mâna pe ala (L) = arip\ allos (G) = altul. potas\ allelon (G) = de la unul la altul alexein (G) = a proteja. alantoin\ 1. albicans (Candida). albumen. anchilostoma. ALVEOLOAMALGAM aglutinabil. a ap\ra algidus (L) = rece. AMILOAMNIOAMPULANAANABOL- alienare (L) = a înstr\ina. amiloidoz\ amniocentez\. alcali-noterapie alele alexine algid (perioad\ algid\ a holerei) cefalalgie. andros (G) = b\rbat amauroz\ ambidextru. algoparalizie. andropauz\. ampulit\ anabioz\. ALCALINOALELALEXIALG-ALGIE. ampho (G) = de ambele p\r]i. alosterie. amiloid. vas mic pentru ulei sau parfum ana (G) = din nou. alopatie. ambivalen]\. -inis (L) = mul]ime. emolient amauros (G) = întunecat amaurosis (G) = orbire ambo (L) = amândoi amblys (G) = tocit. -ALGEZIE. amboceptor ambliacuzie. -AMBUL AMETROAMFI-. ambisexualitate. anemopatie anevrism. a arunca `n sus < ana = `n sus + ballein = a lansa ankylos (G) = `ncovoiat. [ters. `nghe]at algos (G) = durere algesis (G) = sim]ul durerii ALOPECANIZO- AGLUTIN-. al-mulgam (Ar) = mas\ moale. amoeb\. amforofonic amibiaz\. curbat ankon (G) = cot aner. boal\ sem\nând cu râia vulpi-lor. ginandrie anemofil. amylum (L) = amidon amnion (G) = membran\ a f\tului ampulla (L) = flacona[. ulei alopex (G) = vulpe. alotriosmie. amfotrop amforic (suflu). a uni agmen. algezio-metru alienare. AMOEBAMIGDALAMIL-. agonist. amfoter. antagonist agorafobie pelagr\. alienat alifatic alopecie alveol\ (pulmonar\. malagma (G).

angiecta-zie. antrax antrectomie. anticoncep]ional. asparagus ASPARTASTEN-. anticorp antebra]. monarhie aritenoid. ANGI-. anteversie enantem. antropometrie. -oris (L) = sufocare < angere = a strânge. angor angeit\. L) = arter\ < aer. artro-grafie. -atis (L) = arom\. aspartic astenie. grecii antici credeau c\ ar-terele con]in aer) artios (G) = pereche arthron (G) = `ncheietur\. angeiologie. asthenos (G) = f\r\ putere -ASTENIE astheneia (G) = sl\biciune < a = f\r\ + sthenos = for]\. arterit\. ARTROASPARAG-. jonc]iune < haptein = a prinde. arteriotomie animus (L) = suflet anisos (G) = inegal < an = lipsit de + isos = egal anomos (G). (colora]ie) argentic\ argirie arheobacterie anarhie. fuziune. apiofobie apical. -icis (L) = vârf apo (G) = `n afar\. artroscopie. ASPART. anexopexie angin\. angiocardiografie. angiom. ANULOAPENDIC-. arahnoidocel arborescent. care se opune la ante (L) = înainte. areometru (celule) argentafine. artrodez\. XVI apex. antracoz\. ARENAAREO< aneurynein = a dilata adnexus (sau annexus) (L) = leg\tur\ < adnectere (sau annectere) = a lega. apicoliz\ apoenzim\. bolt\ ar(c)tus (L) = strâmt 1. apexit\. areolar. areniform 1. APENDICOAPEX-. în fa]\ anthema (G) = înflorire anthrax. angor. antrum (L) = cavitate. -icis (L) = vârf. anomalus (L) = neregulat anti (G) = contra. asparagus (L) = sparanghel. care seam\n\ cu o pân-z\ de p\ianjen arbor. arenifer. embrionare). plant\ aromatic\ arteria (G. arterio-grafie. -ANTROPIE ANUL-. putere artioploid artrit\. apendicit\. BACTERIOascit\ asparagin\. apofiz\. a sufoca angeion (G) = vas ASC-. arah-noidit\. aritenoidectomie. ARITENOIDOARITMAROMAARTER-. anulocit. antropozoonoz\. apendico-cel apex.(G) = burduf ASC-. antru (mastoidian. astenopie. aponevroz\ sinaps\ arahnodactilie. ASCOnevrismorafie anexe (uterine. ANGEIO-. ANEXOANGANGEI-. angioco-lit\. araios (G) = pu]in dens argentum (L) = argint argyros (G) = argint arkhaios (G) = vechi arkhein (G) = a guverna. ANGIOANIMANIZOANOMANT-. apiterapie. apexocardiogra-m\. arena (L) = nisip 1. ANTIANTE-. apicectomie. neurastenie 26 . artrofit. antru. antecedente. ARTERIO- ARTIOARTR-. antibiotic. miastenie. arenoblastom 2. aroma. arteriol\. a uni < ad = c\tre + nexus = leg\tur\ angina (L). antropiloric antropogenez\. -icis (L) = adaos. areola (L) = arie mic\ dim. angiotensin\ animism anizocitoz\. arboriza]ii arcad\. exantem antracoid. aromaterapie arter\. anizocorie anomalie antagonist. aspartaz\. ANTERO-ANTEM ANTR-.ANOMANEVRISMOANEX-. articula]ie ARGENTARGIR-. -enos (G) = b\rbat (pu]in utilizat) 2. < area = arie 2. zooantropie anular. a comanda arytainoeides (G) = în form\ de ulcior < arytaina = ulcior + eidos = form\ arithmos (G) = num\r aroma. antromastoi-dit\. antalgic. askos ASCOASPARAG-. aritmomanie aromatizare. aritenoidopexie aritmie. APICOAPO-APS| ARAHNOARBORARC-ARCTAREN-. antepozi]ie. a ata[a arakhne (G) = p\ianjen. antefle-xie. -atos (G). culme apis (L) = albin\ apex. supliment. -os (G) = aer + terein (G) = a con]ine (fiind goale la cadavre. care precede în timp. arciform coarcta]ie 1. ANTRACANTR-. asparagos (G). APIOAPIC-. gastric) anthropos (G) = om anulus (L) = inel appendix. aritmogen. sensul anatomic dateaz\ din sec. arahnoid\. areol\ 2. hidrartroz\ BACTERI-. arrhen. apexogram\ apicultur\. la exterior hapsis (G) = unire. pe[ter\. angiospasm. ARGIROARHE-ARHIE ARITENOID-. a-nexit\. -akos (G) = c\rbune antron (G). copac arcus (L) = arc. APEXOAPI-. anuloplastie apendice. ANTROANTROPO-. arenavirus. -oris (L) = arbore. angioscintigrafie.

kinaz\. evaluare axilla (L) = subsuoar\. BATMOBATRACBAZI-. < bakteria = baston balanos (G) = ghind\. biodisponibilitate. astron (G) = stea a (G) = lipsit de + stigma. AUXI-. baciliform bactericid. bio-ritm. -eros (G). autoanticorp. aureomicin\ auricular. bacterie dim. axis (L) = ax 2. L) = baz\ bis (L) = de dou\ ori bini (L) = câte doi biblion (G) = carte bios (G) = via]\ biauricular. tumor\ din materie gras\ Atticus (L) = al Aticii. a asculta 1. AXOAXIL-AZ| AZIGOAZURO- automatos (G) = spontan auxe (G) = cre[tere < auxein = a cre[te. fiertur\. ateromatoz\. astrocit. astrocitom. 27 . bacterio-fag. aticotomie atmosfer\. axometru. auripunctur\. hidrolaz\. auriculele i-nimii < ater. auriculoterapie autism. auxilitic. -BARISM. bacil bakterion (G) = bastona[. neg\urit atrium (L) = vestibul. biotehnologie. al Atenei. autoaglutinare. binar bibliografie. autovaccin automatism auxanologie.ASTER-. auroterapie. autocrin. a se dezvolta 1. axon 2. -atos (G) = punct ateles (G) = incomplet athere (G) = terci. curte interioar\. etajul superior al unei construc]ii dup\ moda din Atica atmos (G) = vapor. barotraumatism. balanit\. bariu batiestezie batmotrop batracian bazilar. aurum (L) = aur aureus (L) = de aur auricula (L) = urechiu[\ dim. axia (G) = valoare. bacteriostatic balanic. as-trovirus astigmatism atelectazie aterom. cronaxie axilar. iar pere]ii se `n-negreau) atropa (L) = beladon\ < Atropos (una dintre cele trei Parce . autohistoradiografie. AURICULAUT-. ASTROASTIGMATATEL-. autoimuni-tate. aurificare. auxocardie AUTOMATAUXANO-. ATRETOATRIO- aster. biceps. veche) = albastru 1. aurometru 2. autopsie. AURI-. BAROBARIBATIBATM-. axiologie. bioxid. bicuspid. biocenoz\. BACTERIOBALAN-. atmoterapie atretenterie. -BIO-. -BAZIE BI-. ATELOATER-. -tra. s\ritur\ ballista (L) = ma[in\ de aruncat pietre < ballein (G) = a lansa balneum (L) = baie baros (G) = greutate bacilar. baroreceptor. bazocelular. auris (L) = ureche 2. ATICOATMOATRET-. bigeminism.zei]e ale destinului: Clotho. atretogastrie (atre-zie gastric\) atriotomie. ATEROATIC-. atrioventricular ATROP- atropin\ AUDI-. AUROAURI-. BINBIBLIO-BIE. abazie barys (G) = greu bathys (G) = adânc bathmos (G) = prag batrakhos (G) = broasc\ basis (G. axis. auxin\. bibliomanie aerobie. AUDIOAUR-. Lachesis [i Atropos) audire (L) = a auzi. -trum = negru (deoarece `n aceast\ camer\ se f\cea focul la romani. balistofobie balneologie. BALANO-BALISM BALISTOBALNEOBAR-. AUTO- auditiv. axil\ sufix folosit în chimie pentru formarea denumirilor enzimelor a (G) = lipsit de + zygon (G) = pereche. BAZO-. autoa-gresiune. ure-az\ azigos (vene) azurofil B BACILBACTERI-. auric. axon (G). balneoterapie baranestezie. bicarbonat. hiperbarism barilalie. bacteriemie. axial. balanoprepu]i-al hemibalism balistocardiogram\. BIO-. abur atretos (G) = f\r\ deschidere. AUXOAXI-. bipolar. audiometrie 1. bacillus (L) = bastona[. jug azur (Fr. ateroscle-roz\ aticit\. axilotomie ATP-az\. antibiotic. bionic\. anaerobie. birefringent. < auris = ureche autos (G) = sine însu[i asterion. abiotrofie. gland ballismos (G) = salt.

`nveli[ul florii 2. -ikos (G) = var. -BLASTOM BLEFAR-. bradi-lalie. porfobilino-gen. BOTRIOBOTULBRADIBRAHIBRAHI-. procain\. embrion. eritroblast. brahi-melie brahial. botrys (G) = ciorchine de strugure botulus (L) = caltabo[ bradys (G) = încet brakhys (G) = scurt brakhion. -ycis (L) = cup\. abrahie brevis (L) = scurt 1. -atos (G) = hran\. calirafie 2. bucofaringian bulbiform. embriologie 2. bruxomanie. CALO-CALAZIE CALC-. kalyx. -BLEFARIE. BOLOBOTRI-. -oris (L) = c\ldur\ camera (It) = camer\ kampylos (G) = încovoiat kamptos (G) = încovoiat cacosmie. regiune inghinal\ bucca (L) = gur\ bulbus (L) = bulb boule (G) = voin]\ byrsa (G). CALCICALCANECALCUL(-). campilogna]ie camptodactilie CALOR-. vedere bole (G) = aruncare < ballein = a arunca 1. calorimetru camer\ (anterioar\ a ochiului. bolometru bilis (L) = bil\ byssos (G) = bumbac blastos (G) = germen blepharon (G) = pleoap\ blennos (G) = mucus blepsis (G) = v\z. bradipsihie brahicefalie. bisoid blastocist. blasto-mer. khalix. pietri[ calor. botulism bradicardie. CAPNOaerobioz\ bilirubin\. BROMOBROMATOBRON{-. -BRAHIE BREVIBRIOBROM-. BALANO-BIOZ| BILIBISBLASTO-. BRAHIO-. sac de piele butyrum (L). bryon (G) = mu[chi bromos (G) = miros fetid broma. BROMOBROM-. BLEFAROBLENO-BLEPSIE -BOL. calomanie acalazie V. CALORICAMERCAMPILOCAMPTO- 28 . brahiocefalic. BUTIRO- -CAPNIE. calyx. calcis (L) = var. aliment bronchia (L medieval\) = bronhie < bronkhos. blefaroconjunctivit\. calcifilaxie. bradikinezie. tromboembo-lism. urobilin\ bisinoz\. bubonocel bucal. CALCULOCALICOkakos (G) = r\u desemneaz\ deriva]ii cocainei cu ac]iune farma-cologic\ identic\ kallos (G) = frumuse]e khalasis (G) = relaxare calx. calculos. calculografie 1. calicectazie. bursit\ butiric. brahialgie. calicoz\ calorie. calice. calcitriol calcaneodinie. calicoterapie. botriomicete botuliform. BRONHOBRUX-. [i CHALAZOcalcar. bronkhia (G) = bronhie brykhein (G) = a scrâ[ni din din]i boubon (G) = stinghie. botriocefal 2. bulbopatie abulie burs\. -BLAST. ablefarie blenoragie anoblepsie amfibol. calofil. -ykos (G). calcinoz\. xilocain\ caligrafie. BUCOBULB-. bryein (G) = a cre[te 2. blastogenez\. bron[it\. bromopnee bromatologie bron[iectazie. calculocancer. biliverdin\. -BOLISM. calcaneu calcul. bubonalgie. trofoblast. BULBO-BULIE BURS-. -onos (G). bursa (L) = pung\. -BOLIE. limfo-blastom blefarit\. BRICBUBON-. pl. calcitonin\. bromism. embolie. cacodilat novocain\. brahidactilie. brachium (L) = bra] 1. bothrion (G) = gropi]\ 2.BROMATOBALAN-. BUBONOBUC-. camerular Campylobacter. calciu calcaneum (L) = c\lcâi calculus (L) = pietricic\ 1. hiperbaric\). briologie bromhidroz\. blefarospasm. bromid\. calcipexie. bronholit bruxism. butiroid C CACO-CAIN| CAL-. BURSOBUTIR-. butyron (G) = unt brevilin 1. botrioid. bricoma-nie bubon.

varicocel celialgie. brahicefal. pericar-docentez\ centigrad. 29 . cazeificare. carnis (L) = carne CARNOCAROTkaros (G) = somn profund (deoarece compresiunea arterelor carotide antreneaz\ pierderea con-[tien]ei) CARP-. kainofobie. -itis (L) = cap CAPSUL-. -onis (L) = c\rbune CARBONCARCIN-. karpos (G) = fruct CATAkata (G) = în jos. -CENTEZ| CENTICENTR-. catatonie bicatenar. KENTO-. concav cavern\. cefalocentez\. hidrocefal. cen-tromer. centimetru. carotidian 1. pericarp. cazein\. cancer quantus (L) = cât de mare CANT-. rectocel. catalepsie. ceroplastie. canabism anticanceros. capillaris (L) = capilar CAPILARO< capillus = fir de p\r CAPITcaput. carpofag catabolism. capilaritate. microcefal colpocel.CANABCANCER-. -cri (L) = rac. crab. caudat (ven\) cav\. capnometru capsular. centrozom biceps. participiul trecut al verbului recipere = a primi cera (L) = cear\ kerkos (G) = coad\ cerebellum (L) = creier mic cerebrum (L) = creier centalgie. cataliz\. CELIOCELULCEMENTOCEN-. centigram. -CEFAL. carnifica]ie. keno-glosie kele (G) = tumor\. hernie koilia (G) = pântece cellula (L) = c\m\ru]\ dim. cecoplicatur\ cefalalgie. cazeogen caecus (L) = orb kephale (G) = cap cecal. cardiotomie carfologie cariokinez\. ce-mentocit cenestezie. cardiospasm. recent kentein (G) = a în]epa kentesis (G) = în]ep\tur\ centum (L) = o sut\ centrum (L) = centru < kentron (G) = punct ascu]it caput. -itis (L) = cap receptus (L). cis-ticercoz\ cerebel. karpos (G) = pumn CARPO2. kapnos (G) = fum CAPNOCAPSUL-. cerumen cercar. carboni-zare carcinoid. cariolizis. cardialgie. carcinoma-toz\ 1. capsula (L) = cutie mic\ CAPSULOdim. CAPSULO-CAPNIE. triceps chemoreceptor. cancer. cancericid. CENTRI-. capsulectomie. ceno-bioz\ cenogenez\. cefalee. cerebelos cerebral. caten\ catoptrofobie caudal. capsulotomie carbometrie. capsu-lit\. folosit cu sensul de degradare CATENCATOPTROCAUD-CAVCAVERN-. capilarosco-pie capital acapnie. kanthos (G). omfalocel. CENTR-. celioscopie celul\. CENTRI-. caro. celulifug. 1. nucleu CARNI-. leptocefal. catena (L) = lan] katoptron (G) = oglind\ cauda (L) = coad\ cavus (L) = gaur\ caverna (L) = cavitate < cavus = gaur\ caseus sau caseum (L) = brânz\ canabinoide. cavernos. CENTRO-CEPS -CEPTCER-CERCCEREBELCEREBR-. carnofobie carotid\. cefalometrie. carpocifo-z\ 2. ramur\ uscat\ CARIOkaryon (G) = sâmbure. cantitativ (prin intermediarul quantitativus) cantectomie. carcinom. CECOCEFAL-. centipoise central. kentomanie. cerebroma-lacie. unghiul CANTOochiului CAPILAR-. CANCEROCANT- kannabis (G). cardiopatie 2. canthus (L) = buza unui vas. metacarp. CEFALO-CEL CELI-. nociceptiv. cannabis (L) = cânep\ cancer. atis). CAZEOCEC-. kardia (G) = 1. cardio-megalie. pericardit\. cisticerc. carniform. re-ceptor ceromel. cementoblastom. cancerogenez\ cantitate (prin intermediarul quantitas. cancer CARCINOCARDI-. epicantus. cataplazie. amnio-centez\. KENOCENT-. cavernosto-mie cazeum. celulit\ cement. < capsa = cutie CARBO-. sfincterul cardia CARFOkarphos (G) = pai uscat. cercopitec. CAVERNOCAZE-. cenestopatie. centrifug. KAINO-. karkinos (G) = rac. cerebrom. canto-plastie capilar. CAZEI-. CENOCENO-. carbo. < cella = c\mar\ caementum (L) = piatr\ brut\ de construc]ie koinos (G) = comun kainos (G) = nou. cavitate. cecitate. carbonat. centripet. inim\ CARDIO2. carpian. cariotip carne.

cisternografie acantocit. cinofobie cinedensigrafie. cibernine ciclit\. CHEIROCHISTCIANCIBERNCICL-. kynos (G) = câine kinein (G) = a mi[ca kinema. citoplasm\. pericit. CICLO-CID CIF-. spart klasis (G) = ruptur\. cianur\. -ikos (G) = piatr\ de var kheilos (G) = buz\ khele (G) = cle[tele racului. -CLAZIE CLATRCLAUSTR-CLAV CLAVICLEID-. -idos (G) = cheie. chimiorecep-tor (chemoreceptor). cinetoz\ incipient. cervicit\. excizie cladosporioz\ clasmatocit clastic. trombocit citrat. laterocervical. CITOCITR-CIZCLADOCLASMATO-CLAST-. fractur\ kleithron (G) = grilaj clatri. -atos (G) = fragment. -idos (G) = zei]a din Cipru (Afrodita) circum (L) = împrejur kirrhos (G) = galben-ro[cat cis (L) = de aceea[i parte kystis (G) = sac. citoge-netic\. CISTI-. recipient ciprifobie. hepatocit. carpocifoz\ ciliar. sternocleidomastoi-dian cervix. cheiro-megalie chistadenom. -onis (L) = t\iere < caedere = a t\ia klados (G) = ramur\ mic\. CIMBOCIN-. -icis (L) = gât kestos (G) = centur\ brodat\ khalasis (G) = relaxare khalix. cinematic\ cinetic\. luntre kyon. CILIOCIMB-. CHIMOCHIR-. cicatrice khemeia (G) = alchimie CHERO-CHET| CHIASMCHIL-. ciliectomie. chiloto-rax echimoz\. citodiagnostic. cir-cumvolu]ie cirogen. de unde clavicul\ (os în form\ 30 . cheromanie spirochet\ chiasmatic. cia-noz\. [i -CALAZIE chalicoz\ cheilit\. piocianin\ cibernetic\. claviform cleidotomie. CINEMACINET-. chilangiom. osteoclast. ciliofor cimbiform. chistectomie ciancobalamin\. cheloid chemokine. cervicopexie. cistit\. chimioprofilaxie. cheiloschi-zis chelator. -CIT. circumduc]ie. fungicid. CIPRIDOCOERCcerebrozid cervical. citotropism. CHIMIO- CIPRI-. -iros (G) = mân\ kystis (G) = sac. cistosto-mie. buc\]ic\ rupt\ klastos (G) = sf\râmat.CIRCUM-CEPS CEREBROCERVIC-. a lua Kypris. barier\ < claudere = a închide clavis (L) = cheie. clastomanie. chilo-micron. cymba (L) = barc\. CHILO-CHIM-. claustrofobie autoclav clavicul\. citrin circumcizie. chilifer. -atos (G) = mi[care kinetos (G) = mobil < kinein = a mi[ca recipere (L) = a primi. CINOCINE-. cheiloplastie. ml\di]\ klasma. vezic\ kyanos (G) = albastru kybernan (G) = a guverna kyklos (G) = cerc caedere (L) = a omorî kyphos (G) = coco[at kyphosis (G) = cocoa[\ cilium (L) = gean\. cipridofobie circumcizie. eritrocit. citrus (L) = l\mâi caesio. cil kymbe (G). chimiota-xie. ci-totoxicitate. cifoz\. cistoscopie. chiasm\ achilie. ciclotron bactericid. cu sensul de loc `nchis clavis (L) = cheie clavicula (L) = chei]\ kleis. chimioterapie cherofobie. ciclotimie. citric. cinescopie. CINETO-CIPIENT CIPRI-. dacriocistit\. tricoclazie clatrin\ claustrofilie. cinic. virulicid cifoscolioz\. cisticerc. chemoluminescen-]\. limfocit. ciroz\ configura]ie molecular\ cis cistectomie. cimbocefalie cinantropie. vezic\ cisterna (L) = rezervor de ap\ < cista = cutie kytos (G) = celul\ (sensul originar: vas scobit) kitron (G). CERVICOCESTOCHALAZCHALICCHEIL-. cistorafie cistern\. -orum (L) = gratii claustrum (L) = `nchiz\toare. cervicovaginal cestode chalazodermie V. spermicid. khairein (G) = a se bucura khaite (G) = fir de p\r khiasma (G) = încruci[are khylos (G) = suc khymos (G) = suc kheir. cineradiografie. CIPRIDOCIRCUMCIROCIS(-) CIST-. chiloperitoneu. citostatic. chimotrip-sin\ chiropractic\. cianogen. parenchim. chirurgie. (-)CIFOZ| CILI-. CISTOCISTERNCIT-. CHEILOCHELOCHEMO-. coloidoclazie.

anizocorie coracoid\ cordit\. vagin koloboma (G) = defect < koloboun = a mutila color. condi-lom. clonare clonic. condrosarcom condrioliz\. îngustare < coarctare = a strâmta kokkos (G) = boab\. ocluzie cnemalgie. corax. controlateral copiopie. -atos (G). -CORIE CORACCORD-. pneu-moconioz\ kholedokhos (G) = care prime[te bila < khole = bil\ + dokhos = recipient < dekhesthai = a primi koleos (G) = teac\. KOILOcollum (L) = gât kolla (G) = clei kolon (G) = intestin gros khole (G) = bil\ (uneori se constat\ tendin]a de a scrie chol-. coprostaz\ corectopie. de unde: latitudine. colora]ie. chorda (L) = coard\. CONDILOCONDR-. CONJUNCTIVOCONTRA-. coleperitoneu. condroma-toz\. mitocondrie conidiospor. condrit\. -ygos (G) = cuc. cordotomie cord. gastrocnemian coenzim\. coloid colibacil. coleorexie coloboma colorant. dezordine khloros (G) = verde. contagiune. cu al c\rui cioc se asea-m\n\ osul coccis kodeia (G) = capsul\ de mac coercere (L) = a ]ine strâns kophos (G) = surd kokhlias (G). colodiu. CONDRIOCONIDIO-. CONIO-. precordial 31 . CORDI- de cheie) kleisis (G) = ac]iunea de a închide kleptes (G) = ho] < kleptein = a fura klima. COCOCOCCICOFOCODECOERCCOFOCOHLCOILOCOL COLCOL-. coprofagie. l\star klonos (G) = tumult. clo-rom. cordon cor. chole-) blefarocleisis. colit\. colpoperineoplastie. cocoid coccidinie. -COPT COPROCOR-. colecistectomie. cor-nete nazale kondylos (G). condrofit. gamb\ cum (L) = cu khoane (G) = pâlnie coarctatio. granul\ konis (G) = praf coniunctivus (L) = care leag\. condilian. cohlee col uterin colagen. COLE-. (examen) coproparazitolo-gic. rectocliz\ clon. climat kline (G) = pat klysis (G) = sp\l\tur\ klon (G) = ml\di]\. coeziune. cofactor. clor claudere (L) = a închide kneme (G) = picior. colpo-perineorafie concha. condylus (L) = articula]ie khondros (G) = cartilaj khondrion (G) = gr\unte. colic\. CONDROCONDRI-. incoercibil cofochirurgie. coledocit\. colpocleisis cleptofobie. COLOCOL-. prin extensie. fotocolorime-tru colpectomie. colecistografie. coloplicatur\ colagog. hipercolie coledoc (canal). clinomanie. vagin konkhe (G). a uni contra (L) = împotriva kopos (G) = oboseal\ koptein (G) = a t\ia kopros (G) = excrement kore (G) = pupil\ korax. cole-cist. condrocit. stafilo-coc. cochlea (L) = cochilie de melc v. CONTROCOP-COP|. colopatie. -oris (L) = culoare kolpos (G) = adâncitur\. coccobacil. [i -ARCTenterococ. epicondil. clinostatism bronhocliz\. CONCOANCOARCT-COC. colpocel. colecistolitiaz\. bob kokkyx. notocord. coccis CORIOcodein\ coercibil. COLPOCONCHCONDIL-. cleptomanie climatic. -acis (L) = corb khorde (G). clorofil\. CORDOCORD(-). copro-lalie. clonus clorhidrie. clima. CLIMATOCLIN-CLIZ| CLON(-) CLONCLOR-. condroblast. coleoptoz\. COLO-. concha (L) = cochilie de scoic\. conjunctivit\ contraceptiv. contraindica]ie. care une[te < coniungere = a lega `mpreun\. -CONIOZ| CONJUNCTIV-. CLORO-CLUZCNEMCO-. confabula]ie. cofoz\ cohlear. colecistit\. -onis (L) = strâmtare. conchectomie condilectomie. -COLIE COLEDOC-. cloroz\ malocluzie. cordis (L) = inim\ conjunctiv\. climatopatologie clinic\. coledocolitiaz\. pneumococ. coniometrie. contraextensie. -akos (G). conta-minare coan\ coarcta]ie V. clorizare. colopexie. colpocito-logie. copofobie sincop\. sarcopt coprocultur\. condilotomie condral.CLEIDO-CLEISIS CLEPTOCLIMAT-. coledocotomie coleocel. COLEDOCOCOLEOCOLOBCOLORCOLP-. -atis (L) = înclina]ia soarelui. colangiografie.

COROIDO-CROM. criminologie CRIMINO< crimen. îndep\rtat corista. corticotrofin\ CORYNkoryne (G) = m\ciuc\ Corynebacterium COSM-. cromatin\. discrazie. dicroism -CROISM -CROM. -onis) CRICO-. krikos (G) = inel + eidos (G) = form\ cricotomie. cronobiologie. coriomeningit\. ktenos (G) = pieptene. costo-tomie. CRIcrioscopie. constitu]ie a unui corp. coreiform. korone (G) = cioc încovoiat CORPORcorpus. crenoterapie -CRESCENT. cristalogenie CRISTALOCRIZOkhrysos (G) = aur crizopexie. kosmos (G) = ordine. cripto-mnezie CRIPTOCRISTAL-. creatinin\. cu sensul de a secreta endocrin. cubomanie CUBITcubitus (L) = cot cubital. cuticul\ -CUL| diminutivelor CULDOcul-de-sac (F) = fund de sac culdoscopie. COSMOmicrocosmos. urocultur\ CUNEcuneus (L) = cui cuneiform. craz\ (sanguin\). culdotomie CULI-..CRON-. culoare alocroism. idio-sincrazie -CRAZIE temperament CREAT-. culicide. coroid\ coroidit\. coronarit\. cricoidectomie CRICOID(în form\ de inel) CRIMOkrymos (G) = frig crimodinie. cuneohisterectomie CUPR-. regiunea periferic\ a unui cortical. criptogenetic. `nvinuire -CRIN. cromafin. costa (L) = coast\ intercostal. khroma. CROM-. kryos (G) = frig crioanestezie. cotiloid kotyle (G) = strachin\ COX-. coronar. -atos (G) = carne creatin\. corioretinit\ COROID-. culicidism CULICCULTcultura (L) = cultivare hemocultur\. creofag. cuprum (L) = aram\ ro[ie. CROMATO-. CRONOcronotropism -CROT. -culum (L) = sufix pentru formarea spicul. cosmetologie < kosmos = ordine. creast\ ctenocefal. crescentis. fig. DENTO- CORE-. kryptos (G) = ascuns criptorhidie. chorea (L) = dans coree. univers cosmobiologie. CORON1. COXOcoxofemural CRANI-. -icis (L) = scoar]\. corp brahicorm. craniologie CRANIO< kranion (G) = craniu -CRAZ|. discroma-topsie. krystallos (G). -cula. cromofor. discromie -CROMIE CRON-. cupro-rahie. -CROMIE COREOcoreoatetozic CORIOkhorion (G) = membran\ a f\tului corioadenom. cronic. cortex. coxartroz\. a-cre]ie (prin intermediarul accre-tio. coristom CORISTO-CORM. coronoid\ 2. pa-racrinie -CRINIE CRIO-. corti-costeroid. cubitus -CUL. criestezie CRIPT-. macrocosmos COSMETkosmetikos (G) = referitor la podoabe cosmetic\. khronos (G) = timp cronaxie. criminalis (L) = criminal criminalistic\. cromatografie. krasis (G) = amestec. CORTICOorgan corticosuprarenal\. -enis = acuza]ie. adâncitur\ cotiledon. CROMATO-. -atos (G) = culoare hipocrom. ctenomicete CUB-. krotos (G) = b\taie catacrot. -icis (L) = ]ân]ar culicid. acroma-topsie. -culus. coronaro-grafie. autocrinie. COROID. cristalite. coxalgie. 32 . excrescen]\ (prin CRETintremediarul excrescentia). cupru cupremie. CRONO- DENT-. khorioeides (G) = în form\ de membran\. cranium (L medieval\) = craniu craniectomie. CROM-. khros (G) = tent\. cosmogonie. -oris (L) = corp intracorporal CORTIC-. criodecapaj. neurocormie -CORMIE 1. cruris (L) = coaps\ inghinocrural CTENOkteis. CUBOkubos (G). culex. coxa (L) = [old coxa vara.: ornament COST-. khoreia (G). exocrin. cromozom. cubus (L) = cub cuboid. kreas. khoristos (G) = separat. tricrot. crescere. pancreas CREOCRENOkrene (G) = izvor crenic. crimofil CRIMINAL-. cretus (L) = a cre[te concrescent. ventricul. coreofrazie. corticorezisten]\. sternocostal. coroidociclit\ COROIDO< khorion = membran\ + eidos = form\ CORIST-. cristal cristalin. cuproprotein\. crizoterapie -CROIA. cianocroia. crystallus (L) = ghea]\. kormos (G) = trunchi. COSTOcostovertebral COTILkotyledon (G) = cavitate. acromie. dicrotism -CROTISM CRURcrus. krinein (G) = a separa de. crio-protein\. dicrot. corona (L) = coroan\ coronavirus 2.

derodim dermit\. ligament deuteros (G) = al doilea dexter. demonolatrie dendrit\. DEXTRO-DEZ| DIDIADIAFAN-. dactiloscopie debridare. -DEMIE DEMONODENDR-.DEONTOCUPRO-CUSPID CUT-. densitate. deuteriu dextran. -idis (L) = vârf cutis (L) = piele quadrus (L) = p\trat quartus (L) = al patrulea quasi (L) = cam. a m\ri dynamis (G) = for]\ 1. DERMO-. dezinser]ie. -atos (G) = barier\. -trum (L) = la dreapta desis (G) = legare dis (G) = de dou\ ori dia (G) = prin diaphanes (G) = transparent < diaphainein = a l\sa s\ se `ntrevad\ diapherein (G) = a duce prin. DESMODEUTERDEXTR-. DIAFANODIAFORDIAFRAGM-. epidemie. desmozom deuteranop. detumes-cen]\ decibel. pandemie demonofobie. cvadri-geminal. DENDRODENS-. dermatofit. -atos = `nchidere dikha (G) = în dou\ diktyon (G) = re]ea. pri-vare) -DELIC -DELF DELTDEMO-. dacriocistit\. DES-. CVADRUCVARTCVASICVINT- -DOC cuproterapie bicuspid. a secreta < dia = prin + pherein = a purta. diagnostic. cutireac]ie. -ontos (G) = obliga]ie. densitate dens. epi-derm. -DACTILIE. -ntis (L) = dinte deon. di-gitoplastie dilatator. -DERM. decilitru. cvadriplegie. dehidroepiandrosteron de. manifest delphys (G) = uter. dis (L) = separat de (cu sens de dep\rtare. DERMATO-. cvintupli cuspis. dicotomie dictiopsie. a transporta diaphragma. dezarticulare. digitopalmar. de-zinfec]ie. DEZDECI-DEHIDdakryon (G) = lacrim\ daktylos (G) = deget dacrioadenit\. cu-tis laxa cvadriceps. den-tom. dendrofilie densiflor\. CUTICVADRI-. DERMAT-. dentin\. DICTIO-DIDIM DIFTERDIGIT-. DENSITODENT-. dinofo-bie 33 . DIGITODILATDINAM-. dermografism. di-apedez\ diafanoscopie diaforez\. DENTODEONTODER-. -atis (L) = consisten]\. diafragm < dia = prin + phragma. oticodinie. hydatos (G) = ap\ + gennan (G) = a produce delos (G) = evident. endemie. cvadruplu (febr\) cvart\ cvasielastic cvintan. aproape quintus (L) = al cincilea D DACRI-. adinamie 1. DACRIO-DACTIL. tomodensi-tometrie dentar. decima (L) = a zecea parte dehydrogenatum (L [tiin]ific\) = dehidrogenat < de (L) = separat de + hydor. decolare. denti]ie. testicul diphthera (G) = membran\ digitus (L) = deget dilatare (L) = a l\rgi. dinos (G) = ame]eal\ desmit\. da-criolit pentadactil. ceea ce trebuie f\cut dere (G) = gât derma. tenodez\ dicrot. plas\ didymos (G) = geam\n. -tra. sindactilie. tricuspid cutanat. decalcifiere. dermati-t\. decimetru aldehid\. eritrodermie desmos (G) = band\. diafragmatocel dicogamie. dializ\. compact densitas. dentoalveolar deontologie deradelf. dilata]ie dinamometrie. DIAFRAGMATDICODICTI-. zeu dendron (G) = arbore densus (L) = dens. pântece delta (G) = a patra liter\ a alfabetului grec demos (G) = popor. dictiozom epididim difterie digital. dextrin\. -atos (G) = piele psihedelic didelf deltoid demografie. dextrogir artrodez\. dextrocardie. -DINAMIE -DINIE. diaforoscop diafragmalgie. dizaharid diaforez\. scotodinie. DACTILODE-. hipoderm. dermatoglife. dactilofa-zie. cuticul\. popula]ie daimon (G) = demon. DERODERM-. digital\. -DERMIE DESM-. deshidratare. dioxid.

ecosfer\. -atos (G) = cas\ dorsum (L) = spate dosis (G) = ac]iunea de a da drepanon (G) = secer\ dromos (G) = curs\. ectoparazit. dolicosigmoid. polidipsie 1. ne-frectomie. ecolalie. se refer\ la absen]a dezvolt\-rii oidema. disciform. ECT-ECTOMIE (-)ECTOPIE ECTROEDEDOIO-EDRU EFEBOEGO-EGORIE ektasis (G) = dilata]ie ektos (G) = în afar\ ektome (G) = excizie ektopos (G) = în afara locului normal < ektos = `n afar\ + topos = loc ectrosis (G) = avort. edema]iat edoiografie octaedru. DIPLODIPSO-. diplococ. duoden prescurtare < duodeni digitorum = de dou\spreze-ce degete (lungimea acestui fragment intestinal) duplicare (L) = a dubla durus (L) = dur. DROMO(-)DUCT DUODEN-. dromo-trop duct. disfagie.DOCIMDINODIOPTRDIPL-. drum ductus (L) = canal duodeni (L) = `n num\r de doisprezece. -atos (G) = umfl\tur\ < oidein = a cre[te `n volum aidoion (G) = organe genitale hedra (G) = baz\. splenectomie corectopie. ecoencefalo-grafie. ecomimie. oviduct gastroduodenit\. discizie. diplobacil. indic\ o func]ionare anor-mal\ DISC-. anchet\ < dokimazein = a examina dolikhos (G) = lung doma. dozimetrie drepanocit. dificil. disjunc]ie. discrazie. dispnee. echipoten]ial echin (equin). odyne (G) = durere dioptros (G) = care serve[te pentru a vedea clar. ectopie ectrodactilie. ekho (G) = ecou. -DROMIC. displazie discartroz\. diseminare. hepatectomie. ecdemic. dislocare. sunet repetat ecaudat eccodroz\. DISCODIST-DOC DOCIMDOLICODOM-. disbazie. egopatie alegorie. duodenoscopie. distan]\ coledoc docimazie dolicocefalie. prin transparen]\ diploos (G) = dublu dipsa (G) = sete 1. calcaneodinie. sindrom. prodrom. megadolicocolon domism. disartrie. -oris = filde[ ekhein (G) = a ]ine aequus (L) = egal equinus (L) = de cal < equus = cal ekhinos (G). disocia-]ie 2. ve-nectazie ectoderm. dorsolombar dozare. dorsalizare. diplopie dipsomanie. DOMATODORS-. ecrin. echinus (L) = arici 1. ectromelie edem. poliedru efebologie egocentric. echinism echinococ. ectozoar. oikos (G) = cas\ 2. ecokinezie. eburnat sinechie. tare E EECEBURN-ECHECHIECHINECHINOECOe (L) = f\r\ ek (G) = în afar\ eburneus (L) = de filde[ < ebur. discus (L) = disc distare (L) = a fi dep\rtat dokhos (G) = recipient < dekhesthai = a primi dokimasia (G) = prob\. duodenostomie duplicare. echinoftalmie 1. bron[iectazie. ecopraxie atelectazie. -DIPSIE DIS2. diploid. ecografie. ple-urodinie dioptrie. ectim\ colectomie. ecocardiografie. ecbolic. DORSODOZ-. DOZIDREPANO-DROM. acrodinie. discromatopsie. fa]\ ephebos (G) = adolescent ego (L) = eu agoreuein (G) = a vorbi 34 . discopatie distal. dioptru diplacuzie. dis (L) = separat de -EGORIE 2. dis-fazie. antidromic. DUODENODUPLICDURdiskos (G). sinechotomie echimolar. ecologie. ecotip 2. doz\. ectropion eburnare. fantasmagorie -ECTAZIE ECTO-. dromomanie. dys (G) = greu. duodenopexie. disec]ie. domatofobie dorsal. duplicitate indura]ie 2. drepanocitoz\ palindrom.

-onos (G) = imagine EICONOEIDeidos (G) = form\ elaion (G) = ulei de m\sline ELAI-. ÎNENANTIOENCEFAL-. ependimit\. EMENOEMET-. endonucleaz\. elastopatie bioelectrogenez\. epiploon. EXTRAanizeiconie. [i IERBereditar. sialoemez\ emetrop. ischemie. -atos (G) = îmbr\c\minte de deasupra < epi = pe + endyma. encefal. eredopatie eremofobie erepsin\ ereutofobie colerez\. ENTERO-. electrofore-z\. e-lastoz\. -atos = `mbr\c\minte epi (G) = pe epi (G) = pe + didymos (G) = testicul.EPIDIDIM-. epiplooplastie epiziorafie pederast erbacee. enterostomie. elastin\. elektron (G) = chihlimbar . epicondil.corp care se electrizea-z\ ELECTROprin frecare ELIPSO-. membran\ care acoper\ viscerele < epiploos = care navigheaz\ episeion sau epision (G) = pubis. prin extensie: ellipes kyklos (cerc defectuos. elitrocel. parenchim endarterit\. ELAIO-. ENDOENERGENSIENTER-. EMPIOEN-. elastos (G) = docil. -atos (G) = sânge empyema. enteroco-lit\. -EMEZ| EMETRO-EMIE EMPI-. contrar. EPIFIZIOEPIPLO-. mezenchimatoz\. elitroplastie emfizem. hiperemie. EPIPLOOEPIZIO-ERAST ERB-. elipsoid. -ENTER ENTOMOEOZIN-. pioemez\. endoscopie energic. epididim. EPENDIMOEPIEPIDIDIM-. a d\râma ereuthos (G) = ro[ea]\ hairesis (G) = luare < airein = a lua ergasia (G) = munc\ 35 . EPIDIDIMOEPIFIZ-. hematemez\. EOZINOEPENDIM-. eozinofilie ependim. EMBRIOEMEN-. ependi-mom. elastom. încapsulat. electricitate. glicemie. geam\n epiphysis (G) = excrescen]\ < epi = pe + physis = cre[tere < phyein = a cre[te epiploon (G) = plutitor. [i ICONOcaleidoscop. maleabil ELASTOELECTR-. endoci-toz\. epicriz\. elips\) elytron (G) = teac\. emetropie anemie. embrio-patie emenagog (care regleaz\ mens-trua]ia).EICONO-EICONIE. emenologie emetic. ELEOELAST-. eliptocitoz\ elitrit\. enantiomer encefalalgie. tromboembolie embriologie. enterit\. eleolat elastan]\. -atos (G) = infuzie < enkhein = a v\rsa. ependimopatie epicantus. EREDOEREMOEREPSIEREUTO-EREZ| ERGASIOelleipsis (G) = omisiune. `n-corporare enantiobioz\. -atis (L) = mo[tenire eremos (G) = solitar ereipein (G) = a demola. EPIDIDIMO-EICONIE. invers enkephalos (G) = creier < en = `n + kephale = cap enkhyma. eidetism elaidom. empiocel enantem. exerez\. epifizioliz\ epiplocel. ERBIERED-. epiploic. eikon. -atos (G) = acumulare de puroi < en = `n + pyon = puroi en (G). ELIPTOELITR(O)EMEMBOLEMBRI-. eiconometru V. embrionar. vulv\ erastes (G) = `ndr\gostit herba (L) = iarb\ hereditas. a r\spândi endon (G) = în\untru EPIEX-. endocrin. eozinofil. ergasiomanie energeia (G) = for]\ în ac]iune ensis (L) = sabie enteron (G) = intestin entomon (G) = insect\ eos (G) = auror\ (aluzie la culoarea roz de la r\-s\ritul soarelui) ependyma. endorfi-n\. mezenter entomologie eozin\. energome-trie ensiform enterectomie. electrocardiogram\. epididimotomie epifizit\. electro[oc elipsocit (sau eliptocit). e-pifor\ epididimectomie. proteinemie empiem. in (L) = în enantios (G) = opus. e-piderm. encefalogram\ mezenchim. empiem embolizare. electrofuziune. endogen. endo-metrit\. vagin en (G) = în embole (G) = ac]iunea de a arunca în < en = `n + ballein = a arunca embryon (G) = embrion < en = `n + bryein = a cre[te emmenos (G) = menstrua]ie emetikos (G) = care produce v\rs\turi emesis (G) = vomisment < emein = a vomita emmetros (G) = bine m\surat < en = `n + metron = m\sur\ haima. ereditate. plasmaferez\ ergasiofobie. erbicid. endocardit\. erbivor V. epifenomen. mezenchimom. energogen. ENCEFALO-ENCHIM END-. eredobiolo-gie. leucemie.

esteziometru estral (oestral). etnografie. sit\ ethmos (G) = ciur. exon. extra-piramidal. eteromanie etiologie etmoid. a-nergie. extra (L) = în afar\ ergograf. etmoido-tomie etnie. neuronofa-gie. vârst\. eunuc < eune = culcu[ + ekhein = a p\zi eurys (G) = `ntins. obiceiuri eu (G) = bun eunoukhos (G). putrefac]ie. eritroder-mie. ESOFAG-ESTEZIE. sensibilitate oestrus (L). esofagit\. perioada de rut [i ovula]ie aither (G). -ngos (G) = faringe falciform diafanoscopie fanere. na]iune ethos (G) = moravuri. EXTENSOEXTEROEZO- excitare (L) = a stârni. cenestezie. onis). faneromanie. extravazare excita]ie (prin intermediarul exci-tatio. FALO-. EXCITO-EXIE EXOEXTENS-. a provoca hexis (G) = stare exo (G) = în afar\ extensus (L) = `ntins < extendere = a întinde exterus (L) = din afar\ eso (G) = în interior euricefalie longevitate exacerbare. estron\ (oestro-n\). fagocit. eunucoidism EURI-EVEX-. EXCITOEXTRAEXCIT-. afaneroz\ fangoterapie faringism. eutrofie eunuc. parestezie. sinergie eritroblastoz\. eritrocit. exotermic extensie (prin intermediarul ex-tensio. -FECT FACO-. difalus phallos (G) = penis falx. eunuchus (L) = literar ”cel care p\ze[te patul femeilor”. FANERO-FANEROZ| FANGOFARING-. excava]ie. hiperes-tezie. legend\ < fabulari = a povesti facies (L) = fa]\ factum (L) = fapt < facere = a face confabula]ie facial cale facient. esogastrostomie. cristalin phagein (G) = a mânca facomalacie. EROTO-ESCENT -ESCIBIL ergon (G) = lucru. faloragie. faloidian. lactescent. FAGOFAL-. eritropoietin\. erotogen. defectiv phakos (G) = linte. eutanasie. lentil\. difalie. exosmoz\. estrogen (oestrogen) eterism. exocitoz\. excitomotor ca[exie. rarefac]ie. prin extensie. EXCIT-. esofagoplastie anestezie. erotism. faco-scleroz\. ac]iune < ergein = a lucra erythros (G) = ro[u eros. disfagie. opales-cent. faringostomie 36 . -FAC}IE. euforie. onicofagie. vast aevum (L) = durat\. esofibroscopie. eritroz\ erotic. -FAGIE. pirexie exogen. epoc\ ex. extensometru exteroceptiv. examen. excre]ie. exfoliere. eunuchism. ergonomie. artefact. ESTEZIOESTRETER-. -ERGIE ERITR-. ERITROEROT-. FARINGOfabula (L) = poveste. bolt\ cereasc\ aitia (G) = cauz\ ethmos (G) = ciur. ETEROETIOETMO-. -FACT. sit\ + eidos (G) = form\ ethnos (G) = popor. ETMOIDOETN-.ERGO-. exantem. falcis (L) = secer\ phainein (G) = a apare phaneros (G) = vizibil phanerosis (G) = ac]iunea de a deveni vizibil < phainein = a apare phango (It) = n\mol pharynx. eroto-manie fosforescent. onis). fagocito-z\ falus. putrescent putrescibil. exopexie. etnologie etologie eucariot. eugenie. FEOexcipient. (-)FALUS FALCIFANFANER-. ETNOETOEUEUNUC(-) esocardiogram\. alergie. vitrescibil ESO-. -FALIE. ezotropi F FABULFACIFACIENT. FAKIE -FAG. afakie macrofag. faringit\. -otos (G) = iubire -escens (L) = sufix pentru formarea adjectivelor care caracterizeaz\ un lucru dup\ aspectul s\u -ibilis (L) = sufix pentru formarea adjectivelor care caracterizeaz\ lucrurile dup\ modul în care sunt susceptibile s\ evolueze oisophagos (G) = esofag < oisein = a c\ra + phagema = mâncare aisthesis (G) = senza]ie. exteroceptor ezofilaxie. oistros (G) = dorin]\ [i. faringoepi-glotic. facomatoz\. aether (L) = aer curat. etmoidectomie.

flebit\. fascicul dim. FIZO-FIZ| physis (G) = cre[tere < phyein = a cre[te FIZIC(-). -atis) afemie. FARMACOFASCIFASCICUL- pharmakon (G) = remediu. fenotip. fizioterapie flagelat. feritin\. phyton (G) = plant\. febrilitate fecale. anafilaxie. canal FISTULOFITO-. fibrilla (L [tiin]ific\) = fibr\ mic\. phlebos (G) = ven\ FARMAC-. disfazie. -FEREZ| FERI-. plasmaferez\ feripriv. flebectomie. artrofit. fibril\. f(o)etus (L) = f\t. physicus (L) = natural FIZICO< physis (G) = natur\ FIZIOphysis (G) = natur\ FLAGEL-. febril. exprimare -FEMINIfemininus (L) = de femeie < femina = femeie FENO-. flavonoid. ]eav\. emfizematos. < philein = a iubi -FILIE FIL-. filogenez\ clorofil\. mamifer. feminitate. Paré (1560) a introdus orto-grafia FETO”foetus” [i a dat cuvântului sensul actual FIBR-. fecunditate (prin in-termediarul fecunditas. excrescen]\ -FI}IE FIXfixus (L) = fix. FLAVfosfen\ feocrom. parafazie febrifug. fiziopatic. riboflavin\ flebectazie. fisur\ fistulizare. suflare flavus (L) = galben phleps. fizicochimic fiziologic. disfemie defeminizare. eozinofilie filobiologie. fertil -FEMIE pheme (G) = vorbire. femini-zant fenocopie. fasciculat afazie. farmacogenetic\. fibular calcificare. < fascis = m\nunchi -FAZIE phasis (G) = vorbire FEBRIfebris (L) = febr\. fibriloflut-ter fibula. 37 . se folose[te [i cu sensul de -FIT. philia (G) = atrac]ie -FIL. filtrare rinofima fimbrii fisiune. faecis (L) = reziduuri. fibra (L) = fibr\ FIBROFIBRIL-. semini-fer. fetus. fibrila]ie. cu sensul de umflat FIZE-. epifiz\. phylaxis (G) = protec]ie -FILAXIE < phylattein = a ap\ra FILTRfiltrum (L medieval\) = filtru cu origine `n filtir (Limba francilor stabili]i `n Galia) = pâsl\ (una din primele materii utilizate pentru a filtra lichidele) -FIMA phyma. feocromocitom aerifer. fibronectin\. filactotransfuzie. diafiz\. derivat de la facere (L) = a face FICOphykos (G) = alg\ -FID fidus (L) = t\iat. medicament farmacie. phainein (G) = a ap\rea -FER-. bazo-fil. amfifil. periferie. physikos (G). filofag filactic. < fibra = fibr\ FIBULfibula (L) = agraf\. fetopatie. A. flagelo-spor flatulen]\ flavism. friguri < phebomai (G) = eu tremur FECALfaex. fe-toprotein\ fibrinemie. Fasciola fascicular. feticid. fecalom fecundant. phyllon (G) = frunz\ FILOFILACT-. profilaxie filtrabil. -FEREZ| -FEN| FEOphaios (G) = brun ferre (L) = a conduce -FER-. flagellum (L) = bici flatus (L) = vânt. fistuloto-mie fitosterol. fibril\ FIBRILOdim. multifid Filaria. neclintit < figere = a fixa FIZ-. resturi FECUNDfecundare (L) = a face s\ rodeasc\ < fecundus = roditor. somnifer. osificare. acidofil. fibrotorax fibrilar. pietrificare ficofag bifid. chilifer. farmacodinamie. fitoterapie.fascia (L) = fâ[ie. saprofit. -FERENT. fistulografie. phylon (G) = trib. -atos (G) = tumor\. fasciit\. physa (G) = r\suflare. pherein (G) = a purta. fistula (L) = tub. fibroade-nom. ferrum (L) = fier FEROFET-. filiform filantropie. -onis). FLAGELOFLATUFLAVFLEB-. band\ fasciculus (L) = m\nunchi mic. fizocel apofiz\. fixator emfizem. fibrinogen. despicat FILfilum (L) = fir philos (G) = prieten FIL-. ferocinetic\ fetal. fizionomie. a transporta -FERENT. os-teofit. fenomen. peroneu -FICARE ficare. eferent. metafiz\ fizic. phylaktikos (G) = care p\ze[te FILACTO-. tricofi]ie fixare. farmacoreceptor fascia lata. a-cufen\. fizicism. flagela]ie (prin interme-diarul flagellatio. excrescen]\ FIMBRIfimbria (L) = franjure FISfissus (L) = despicat < findere = a despica FISTUL-. fiziologie. specie FILOFIL-.

ionofor. foliculostimulin\ fona]ie. eflux. flegmatora-gie floculare antiflogistic. oligofren. func]iona-re fund de ochi. -atos (G) = inflama]ie < phlegein = a arde flocculus (L) = smoc mic de lân\ dim. -FRENIE FRINOFRONT-. schizofrenie foris (L) = u[\. -FOBIE FOCFOLIFOLICULFON-. -oris (L) = curgere. < floccus = smoc de lân\. imunoelectroforez\ foraminifer. fluorofor. fluoroscop aflux. fulgura]ie fulminant disfunc]ie. minge phone (G) = voce fluidifiant. frânt < frangere = a frânge. focalizare exfoliere foliculin\. osmofor. fotocoagulare. fundic. tenifug fulgurant. fuzospirilar G GALACT-. fosfor fovea (L) = groap\ fractus (L) = rupt. malfunc]ie. fotofobie. frontoparietal fructoz\. -onis (L) = îndeplinire. frenosplenic 2. XIX fluxus (L) = curgere. febrifug. cataforez\. fosforescen-]\. minte. flocon phlox. fructozurie ftizic. acrofobie. epileptiform. se folose[te cu sensul de inflama]ie < phlegein = a arde fluidus (L) = care curge < fluere = a curge fluor. focar folium (L) = frunz\ folliculus (L) = s\cule] dim. frinolizin\ frontal. fungicid. -aktos (G) = lapte galactagog. FONO-. reflexometru flegmazie. perforin\ galactofor. -ogos (G) = flac\r\. formaldehid\. m\trea]\ fusus (L) = fus frinodermie. filiform. fluiditate fluorescent. fotometrie. FLOGOFLUIDFLUORFLUX-FOB. fractur\. gaur\ forma (L) = form\ formica (L) = furnic\ phos. foramen cuneiform. fotopsie. fuziform formic. -inis (L) = fulger. FUZO- FTIZ-. -atos (G) = `nchidere phrasis (G) = fraz\ phren. spirit phrynos (G) = broasc\ râioas\ frons. ftiziologie centrifug. foliculit\. -FREN. electrofo-rez\. frontis (L) = frunte fructus (L) = fruct phthisis (G) = distrugere fugare (L) = a alunga. claustrofobie. FOTOFOVEFRACTFRAGM-FRAZIE FREN-. cancerofo-bie. fungoid. parafrazie 1. func]ie < fungi = a ac]iona fundus (L) = fund fungus (L) = ciuperc\ funiculus (L) = sforicic\. formol fosfen\. achitare. foveol\ fracturat. -FONIE FOR-FOR. FORAM-FORM FORMIC(-).FLEB-. FORMFOS-. flegmon. -uris (L) = t\râ]e. zoofobie focal. disfonie perforat. diafragm 2. ftizie. FUNGIFUNICULFURFURFUZI-. FRONTOFRUCTOFTIZ-. FTIZIO-FUG FULGURFULMIN-FUNC}FUND(-) FUNG-. a transporta foramen. funiculit\ furfuraceu fuziform. fonocardiografie. fonem\. FLEGMATOFLOCULFLOG-. flogogen flexus (L) = `ndoit < flectere = a îndoi phlegma. phrenos (G) = 1. galactoree 38 . < follis = burduf. flexie. FLEXFLEGM-. galacto-for. GALACTOgala. fototropism fovee. tr\snet functio. frenit\. FLEBOFLEBOFLECT-. deschiz\tur\ phoros (G) = care poart\ phoresis (G) = transportare < pherein = a purta. fleboscleroz\ flectare. galactocel. fragmoplast disfrazie. a-naforez\. fundus gastric antifungic. fuzocelular. fonendoscop. c\min. cordi]\ furfur. FTIZIOflebografie. foliculom. fosfolipid. photos (G) = lumin\. fotodiod\. influx hidrofob. -FOREZ| FORAMIN-. a rupe phragma. frenic. fun-gistatic funicular. fundoplica-tur\. curent < fluere = a curge phobos (G) = fric\ focus (L) = vatr\. -inis (L) = deschiz\tur\. FRENO-. refractiv diafragm. folosit pentru denumirea substan]ei chimice din sec. a îndep\rta fulgur (L) = fulger fulmen.

gastri-nom. angiotensinogen. GINO-. GIGANTOGIMNOGIN-. GAMMAGAMET-. V. gingivoragie gipsotomie dextrogir. -GENIC. primigest\ ageuzie. -eris (L) = ghem glomerulus (L) = ghem mic 39 . a-genezie. patogenie -GENEZ|. -GEST| -GEUZIE GIBGIGA-. globulinurie. gigantoblast 2. glicostat. -GASTRU GATOGEL-. geofagie oviger. proliger geriatrie. paligenezie genian. genopa-tie. gynaikos (G) = femeie genealogie embriogenez\. imens 2. gelatin\ gatos (G) = pisic\ gelu (L) = `nghe] gelatus (L) = `nghe]at < gelare = a înghe]a gemellus (L) = geam\n geminus (L) = geam\n gennan (G) = a produce genos (G) = neam. dezbr\cat gyne. a purta geron. GENIOGENICULGENITGENOGEO-GER GER-. L) = mic\ tumefac]ie. GAMOGAMA-. levogir gland. GERONTOGERMIGEST-. -GEN. gerontologie germicid gestagen. criptogam. gastrin\. GENO-. gammacamer\ gametogenez\ gangliectomie. gingivit\. -GAMIE. glicerolat dermatoglife. glicozid. -inis (L) = germen. a crea genys (G) = obraz ge (G) = p\mânt gerere (L) = a duce. glandular glaucom. glomerulopatie. ginogene-z\. gingivoplastie. gamofobie gamma (G) = a treia liter\ a alfabetului grec gametes (G) = so] gamete (G) = so]ie ganglion (G. -antos (G) = 1. GLIOGLOBULGLOMGLOMERUL-. -GENEZIE GENI-. GANGLIOGASTR-. trigeminism gen\. gliomato-z\ gamaglobuline. globular. androgen. -ontos (G) = b\trân germen. genioplastie geniculat genital. poliglobulie. gypsum (L) = gips gyrare (L) = a `ntoarce `n cerc < gyrus (L). glaucus (L) = albastru-verzui glykys (G) = dulce glykeros (G) = `ndulcit < glykis = dulce glyphe (G) = gravur\. hieroglif\ nevroglie. hipergeuzie gibozitate 1. GELATGEMELGEMINGEN-. gemelologie bigeminal. menton geniculum (L) = genunchi mic dim. sculptare glia (G) = clei globulus (L) = globul dim. GINECOGINGIV-. gastroduo-denal. < genu = genunchi genitus (L) = n\scut < gignere = a na[te. gastros (G) = stomac gamaglobuline. gastrocamer\. gyros (G) = cerc glans. GAMETOGANGLI-. < globus = glob glomus. genera]ie gemelar. gigantism. iatrogen. GASTRO-. glo- gingiva (L) = gingie gypsos (G). ginandrie. glaucurie. epigastru gatofobie geloz\. ganglioplegic. [i GLUCOglicerin\.GENO-FUG GAM-. gli-corahie. endogamie. genom. oncogen. gesta]ie. glicogen. s\mân]\ gestare (L) = a purta o sarcin\ geusis (G) = gust gibbus (L) = cocoa[\ gigas. GLICOGLICER-. gingivectomie. ganglioneurom. genera]ie + logos (G) = studiu. -ndis (L) = ghind\ glaukos (G). unitate de m\sur\ egal\ cu 109 unit\]i de baz\ gymnos (G) = gol. imunoglobulin\ glomus glomerulit\. urma[. progesteron. foarte mare. -GAM. ginecomastie gingival. GLICERO-GLIF| -GLIE. glaucobilin\ glicemie. genetic\. termogenez\. genitor genoplastie geod\. monogamie. GINGIVOGIPS-GIR GLAND(-) GLAUC-. -GENIE GENEAgamos (G) = c\s\torie GONGENITgamet. gangliozidoz\ gastrectomie. ginecologie. [tiin]\ genesis (G) = producere < gennan = a produce geneion (G) = b\rbie. ganglion gaster. gigacalorie gimnofobie androgin. glicoreglare. GLAUCOGLIC-. triglicerid. genealogia (L) = genealogie < genos (G) = neam. glioblastom. gastroptoz\. globuli-nemie. angiogenic. gamaterapie. urma[.

grafologie. helmintiaz\ hemaglutinare. helcom. HEPATO1. hepatocit. halen\. halogen 3. hemato-crit. haluce. granuliform. HECTOHEDON-. hemianopsie. graviditate. halitoz\ 2. gonartrit\ gonad\. stereogno-zie. retrograd ecograf. graforee diagram\. his-togram\. helix. -GNOSTIC GONGON-. HALOHAMART-. -uris (L) = gât. haplotip hapten\. hemicolectomie. hectolitru anhedonie. prognostic gonia (G) = unghi gradus (L) = pas. hepati-t\. hals. haptofor. granul\ dim.dim. GONOGLOMERULO. desen granulum (L) = gr\uncior. gonion. fonocardiograf. GUTUROgloutea (G) = fes\ gluten. halofil. he-matie. GRANULOGRAVI-GRIPOZ|. patognomonic. paragnozie. halos (G) = sare 3. helmint haima. glosodinie. tinere]e hekaton (G) = o sut\ hedone (G) = pl\cere helkos (G) = ulcer. helcologie. glosoplegie. electrocar-diogram\. helicopod heliodermit\. electromiogram\. helicoidal. GRAFO-GRAM| GRANUL-. gutural. halomegalie hamartom. -GNOMONIC. glotic glucagon. glosoptoz\ epiglot\. a exala halitus (L) = suflare. hemoperitoneu. -GRIFOZ| GUST-. gonos (G) = urma[. gonado-trofin\. hepato-splenomegalie hemera (G) = zi hemi (G) = pe jum\tate hepar. -GONIE. prognatism. GUSTOGUTUR-. GONOGONIO-. gonadoliberin\. gravimetrie onicogripoz\ (onicogrifoz\) gustativ. granulocit. [i GLICOgluteal aglutinare gnation. radiografie. HEMOHEMERHEMIHEPAR(-). -atos (G) = ficat 40 . hexagon. < glomus. HELCOHELIC-.GON-. hepatectomie. gnatoplastie agnozie. helioterapie. -ikos (G). gustometrie guturai. hepatom. granulie. granulomatoz\. -inis (L) = lipici. HEDONOHELC-. -atos (G) = sânge 1. gonoree goniograf. a merge graphein (G) = a scrie gonalgie. clei gnathos (G) = falc\. hipogonadism. haptoglobin\. încovoiere griffe (Fr) < grif (Fr veche) = lab\ gustus (L) = gust guttur. GNATO(-)GNOZIE. HEPAT-. gnatologie. HEMATO-. hematocolpos. hamartofobie haploid. HELICOHELIOHELMINTHEM-. -icis (L) = spiral\ helios (G) = soare helmins. a r\spândi un miros. -inthos (G) = vierme. simplu haptein (G) = a prinde. helio-tropism antihelmintic. exhalare 2. goniotomie. haptotropisme hebefrenie hectar. treapt\ < gradi = a p\[i. hedono-fobie helcoid. hemoragie hemeralopie hemiagnozie. helcozis heliciform. HAPTOHEBEHECT-. guturofonie gramma (G) = înscriere. maxilar gnosis (G) = cunoa[tere gnomonikos (G) = care induce o judecat\ gnostikos (G) = care cunoa[te < gnonai = a cunoa[te gonys. glykys (G) = dulce GLUCOGLUTEGLUTINGNAT-. hedonism. diagnostic. gâtlej H HAL-. hemiparez\ heparin\. (-)GRAFIE. -GONIE. gonococ. sper-matogonie. ecogram\. gluconat V. HAMARTOHAPLOHAPT-. scinti-grafie. hemangiom. p\cat haploos (G) = singur. electrocardiografie. HEMAT-. gonatos (G) = genunchi gone. s\mân]\ genital\ HEMImeruloscleroz\ glosit\. gra-nulopenie gravid\. < granum = gr\unte gravis (L) = greu gryposis (G) = îndoire. hel-conixis. glucid. -icis (L) = degetul mare de la picior hamartia (G) = defect. -eris = ghem GLOS-. a ata[a hebe (G) = pubertate. glucoz\. -GON -GRAD -GRAF. halare (L) = . hallux. gluco-corticoid. glossa (G) = limb\ GLOSOGLOTglotta sau glottis (G) = glot\ GLUC-. idiogram\ granula]ie. trigon anterograd. ran\ helix.

hipnoz\ hipoacuzie. hiperpolarizare hipnagog. hipnotic. histeroscopie. hiperostoz\. holoprotein\. HIPSOHIRSUTHIRUD-. heptadactilie hernie. holosis-tolic. HODOHOL-. HIPNOHIPOHIPOFIZ- hypnos (G) = somn hypo (G) = mai pu]in. hialinoz\. în exces HIPN-. ulcer malign < herpein (G) = a se târ` HETEROheteros (G) = altul. semnifica]ia anatomic\ (glanda hipofiz\) dateaz\ din sec. hipsicefalie. HILOHIMEN(-) HIP-. himen hippos (G) = cal hyper (G) = mai mult. hexadactilie hioftalmie. heterocromati-n\. hidrolaz\. transparent ca sticla hiatus (L) = deschidere hibernare (L) = a ierna. hyalus (L) = sticl\. higrometru. hirudin\. hierofobie. hipnologie. (an)hilognazie himen. herpes. himenal hipantropie. -etos (G).HIPOFIZ- -IE HEPAR(-). hidrocefalie. hiperplazie. cu p\r aspru hirudo. homeostazie. prin extindere. hieroglif\. -etis (L) = pecingine. HEXAHI-. histerosalpingoto-mie hystera (G) = uter V. herniopunctur\. histerocistopexie. hiatus hibernare. histoliz\ histerectomie. HISTIO-. G. hidrargiroterapie hieralgie. os sacru hygros (G) = umed hyle (G) = materie. hipoton. histiocit. histocompatibilitate. hierolistezis higrom\. hydatos (G) = ap\ heteroaglutinare. hipostatur\. hi-aloplasm\ hiatal. hipofi-zit\ HIDRARGIR-. substan]\ Hymen (L) = zeul c\s\toriei hymen. hipocalcemie. hirudiniza]ie histamin\. viol < hyper (G) = mai mult hydatis. HIDATOHIDR-. -inis (L) = lipitoare histos sau histion (G) = ]es\tur\. hipso-terapie hirsutism hirudicid. hipofa-gie hiperaldosteronism. hipo-derm. HIEROHIGR-. surpare. hibridare. hidros (G) = sudoare hydrargyros (G) = mercur. ODOholos (G) = întreg homo. hidrops. hipoxie hipofizar. HIBERNOHIBRID- hex (G) = [ase hypsilon υ (G) = a 21-a liter\ a alfabetului grec hyalos (G). HISTERO-HOD. heterogref\. hidrartro-z\. -inis (L) = om homalos (G) = cu suprafa]\ plan\. HIALOHIATHIBERN-. a hiberna hybrida (L) = metis. hipnotism. hydor. HIGROHILE-. HIDRARGIROHIER-. holozide hominide. HEPAT-. hernioto-mie herpetiform. hioid hialinizare. peste. -aios (G) = membran\. hernie HERPETherpes. -OD. diferit HIPOheptoz\. hirudinaz\. ]esut HIPS-. dehidrogenaz\ 2. hi-drogen. HIRUDINHIST-. hipuropatie. sub. herpetism. hipercolesterolemie. în minus hypophysis (G) = cre[tere în jos. deasupra. herpes HEX-. cu sânge amestecat < hybris (G) = violen]\. hidramnios. heterozigot hexoz\. hepta (G) = [apte HEPTAHERNIOhernia (L) = v\t\mare. hipereste-zie. heterolog. HIOHIAL-. HISTOHISTER-. hipofizectomie. neted homoios (G) = asem\n\tor holografie. HOLOHOMHOMALOHOMEO- hipsaritmie. hipercapnie. homuncul homalocefal. înalt hirsutus (L) = p\ros. hialoid. hetero-top. hipotiroidie. ho-meoterm 41 . argint viu < hydor. hydatos = ap\ 1. histiocitoz\. vârf hypsi (G) = ridicat. hibernoterapie hibrid. higroscopic hilefobie. hydatos = ap\ + argyros = argint hieros (G) = sacru. HIPOHIPER- 2. hidrofobie. XIX (nu-me dat de anatomistul american B. HIPSI-. heteroplazie. HIDRO- hidatic. Wilder) < hypo = sub + physis = cre[tere < phyein = a cre[te hypsos (G) = în\l]ime. anhidru. hibridom HIDAT-. hidatid\ 1. hidrosadenit\ hidrargirie. hexacant. HEPATOHEPT-. heterocromie. homalopsis homeopatie. hipermetropie. -idos (G) = pung\ umplut\ cu ap\ în apropierea ficatului < hydor. hioglos.

interoceptor intraarticular. iatrofizic\. HORMONOhomos (G) = acela[i hormon (G) = excitat < hormaein = a `ndemna. [old impedire (L) = a împiedica immunis (L) = scutit. inactivare. trombotic iconoclast.. ionizare. ocitocin\. iatrogen. insectivor -IE IERBIGNIIHTI-IL ILE-. iconofil. psihiatrie anxiolitic. imunochimie. tu. eclampsie. inghinocrural inosteatom. -orum (L) = insect\ < insecare = a face o t\ietur\ (datorit\ strangula-]iilor de pe corpul lor) insula (L) = insul\ inter (L) = între -IN| INFANTINFRAINFUNDIBUL(-). iris insulin\ intercricotomie. tendon) insecta. intercritic. ipsum (L) = (eu. nerv. idioventricular alopecie. gelatin\. satiriasis iatrochimie. splenic. in-termediar. incubator. ILEOILI-. `nsu[i. lovitur\ eidos (G) = form\. `ns\[i. ICT-ID. ILIOIMPEDIMUNI-. -IATRIE -IC ICONOICOSAICTER(-) ICTO-. nevrotic. IONOIOTAIPSIRID-. c\l\tor < ienai = a merge iota (G) = litera greceasc\ i ipse. pepsin\. intramuscular. el. iridotomie 42 . [i ERBignipunctur\ ihtiol. imuno-globulin\. lipsit de desemneaz\ o substan]\ a c\rei natur\ este diferit\ de r\d\cina cuvântului infans. imunohematologie. infundi-bulotomie inghinal. iris. în 2. infraliminar. inos (G) = fibr\ (mu[chi. -yos (G) = pe[te -ilis (L) = sufix pentru formarea adjectivelor ileum (L medieval\) = ileon < eilein (G) = a înrula. interferon. inotropism. iridodo-nezis. hormonode-pendent. a excita -ISMUS homogref\. instila]ie. dactil. -onos (G) = imagine. impediment imunitate. inadaptat. inotrop. homosexualitate.) `nsumi. homozigot hormon.IERBHOMOHORMON(-). -ntis (L) = copil infra (L) = sub infundibulum (L) = pâlnie. iconografie V. inape-ten]\ albumin\. icterigen ictometru. iridociclit\. incrusta]ie. [i -EICONIE. hormonal. IRIDO- interior (L) = care este în\untru intra (L) = în\untru ioeides (G) = violet ion (G) = migrator. ileocecal. intravenos. urobilin\ infanticid. cation. desemneaz\ `ndeosebi manifest\rile cutanate infec]ioase sau toxice idios (G) = propriu adiacent. gastric. gli-cerin\. difterie. ictus protid. -ID| IDIOiacens (L) = situat < iacere = a fi situat -iasis (G) = sufix folosit pentru denumirea unor st\ri patologice iatros (G) = medic iatreia (G) = vindecare care se refer\ la (sufix al adjectivelor) eikon. intros-pec]ie. IMUNOIN- -ia (G) = sufix utilizat în medicin\ pentru formarea denumirilor unor boli herba (L) = iarb\ ignis (L) = foc ikhthys. idiotip. ileopatie. introvertit iodism. infraro[u infundibul. a r\suci ilia. în form\ de pâlnie inguen. EICONOicosaedru.. iridoconstrictor. idiosincrazie. cafein\.. INTROIOD-. peni-cilin\.. insemi-nare. ilium (L) = flanc. intuba]ie 2. ap\rat < in = lipsit de + munus = obliga]ie in (L) = 1. infantilism infraclinic. infantil. ipsa. interfaz\. idio-patic. labil ileit\. INFUNDIBULOINGHININOINSECTI- INSULINTER- INTEROINTRA-. interosos interoceptiv. granulie. iliosacrat impedan]\. subiacent pitiriasis. ileon. i-munologie 1. inozit\ insecticid. idio-top. pneumonie ierbar. ihtioz\ contractil. icosanoizi icter. morfin\. hormonoterapie I -IACENT -IASIS IATRO-. -inis (L) = regiune inghinal\ is. iodocaptare anion. ionogra-m\ iotacism ipsilateral iridectomie. IODOION-. idiogram\. infundibular. pediatrie. iodid\. -idos (G) = curcubeu. intradermoreac]ie. sifilid\ idiocromozom. figur\ eikosi (G) = dou\zeci ikteros (G) = g\lbenare ictus (L) = [oc. i-leostomie iliac. ilion. inter-curent. ierbos V.

ischemie ischialgie. CARIO1. izogrup. KERATOKILOKIMOKIN-. juxtapiloric K KALIKARIOKELOKENOKERAT-. izogenic. khele (G) = cle[tele racului. ergotism. keloid (cheloid). keratin\. lalopatie laminectomie. cleptolagnie. a scoate sunete ca gâscanul iactatio. kinoscop. lacrimona-zal lactacidemie. sa-turnism trismus amigdalit\. jejunoplastie. LACTOiscurie. -ii (L) = buz\ lakkos (G) = rezervor lacrima (L) = lacrim\ lac. apendicit\. fa-ringit\. lanosterol lantan. LAMINOLANLANTLAPAROlabium. iodism. jargonomimie injec]ie jejunit\. lacta]ie. -onis (L) = leg\tur\ < iungere = a lega. jugulogram\ conjunctiv\. (-)KINEZIE KOILOkali (Ar) = potas\ v. laparotomie 43 . kinezi-terapie (kinetoterapie). psiholagnie lagoftalmie alalie. cicatrice kenos (G) = gol. -JUNC}JUXTAjargon (Fr. keratos (G) = corn. kilogram kimograf. izo-tip J JARGON-. JONC}-. labialism. jonc]iune juxtaarticular. lactovegetarian algolagnie. JUGULJUNCT-. kaliurie 1. voluptate lagos (G) = iepure lalia (G) = vorbire < lalein = a vorbi lamina (L) = lam\. -onis (L) = aruncare. kerato-plastie kilobaz\. lactoz\. lactis (L) = lapte lagneia (G) = dorin]\ sexual\. disjunc]ie. kimografie kinaz\. ISCHISCHI-. KINEZI-.-IT| ISC-. LACRIMOLACT-. KINO-. jugular. cornee khilioi (G) = o mie kyma. unire iunctio. pirolag-nie. izobare. se folose[te cu sensul de spasm. -atos (G) = val. kineziterapeut. veche. rinit\ izoanticorp. kinezie koilos (G) = scobitur\. juxtaliminar. lantanide laparoscopie. kenitron hiperkeratoz\. ischiatic. LACTO-LAGNIE LAGO-LALIE. abdomen labial. kele (G) = hernie. paralalie. keloidoz\ kenofobie. juxtaglomerular. JEJUNOJUG-. a re]ine iskhion (G) = [old sufix utilizat în medicin\ pentru formarea unor ter-meni care desemneaz\ o intoxicare -ismos (G) = sufix utilizat pentru formarea denumi-rii unei ac]iuni. vid keras. lacrimogen. a uni juxta (L) = lâng\ jargonafazie. labiodentar lacorinostomie lacrimal. JARGONO-JEC}JEJUN-. kelotomie 2. lactes-cent. ca-riokinez\. prin extensie. kinestezie. -KINEZ|. LALOLAMIN-. und\ kinesis (G) = mi[care < kinein = a mi[ca kaliemie. dislalie. ischiopubiotomie alcoolism. etimologie incert\) = a p\l\vr\gi. trimitere < iactare = a arunca jejunum intestinum (L medical\) = jejun < ieiunus = fl\mând (deoarece are con]inut redus) iugum (L) = jug iugulum (L) = gât iunctus (L) = legare. keratocon. tumor\ 2. jejunosto-mie jugal. depresiune koilonichie L LABILACOLACRIM-. hepatit\. kaliuretic. ischion. lamino-tomie lanolin\. foaie sub]ire lana (L) = lân\ lanthanein (G) = a fi ascuns lapara (G) = flanc. cistit\. rinolalie. contrac]ie itis (G) = inflama]ie isos (G) = egal LACT-. izocitoz\. diskine-zie. laminin\. i-zoenzim\. ISCHIO-ISM -ISMUS -IT| IZO- iskhein (G) = a suprima. keratodermie. keratit\.

-enis (L) = splin\ ligamentum (L) = leg\tur\ < ligare = a lega limbus (L) = tiv. laten]\ lateral. narcolep-sie. leontiazis lepralgie. lizozom lobar. cunilingus liofil. sialolit laevus (L) = stâng lexis (G) = cuvânt lykos (G) = lup lien. lapsus laringectomie. laringit\. -LOG lapsus (L) = alunecare. leiomiosarcom neurilem\. laterogna]ie. cuvânt 2. lateroduc]ie. limit\ limne. letalitate leucaferez\. fin letum (L) = moarte leukos (G) = alb MAGISTLIMNI-. lepr\. epidermoliz\. leproserie catalepsie. LATEROLATIRLAXLECITLEIO-LEM|. a abandona lissos (G) = neted lithos (G) = piatr\ lividus (L) = vine]iu lysis (G) = distrugere lytikos (G) = care distruge < lyein = a distruge lobos (G) = lob lobulus (L medical\) = lobul dim. lateroversie latirism laxativ. LIMNOprolaps. LEUCOLEVO-LEXIE LICLIENLIGLIMBLIMF-. lipopolizaharid liparocel lipemanie lipotimie lisencefal. ligatur\. pr\bu[ire < labi = a aluneca. he-molitic. < locus = loc loqui (L) = a vorbi lophos (G) = coam\ logos (G) = 1. larv\ latens. laxitate lecitin\ leiomiom. -LOGIE. < lens. laringotomie larvat. organoleptic leptodactil. leucoree. glicogeno-liz\. lividitate citoliz\. liofob lipaz\. leucodistrofie. leucopenie. neurolog. logo-ree 2. laringo-scop. lemo-blast. lentiginoz\. termoliz\. epilepsie. livid. -LIT LIV-LIZ|. studiu. < lobos (G) = lob locus (L) = loc loculus (L) = loc mic dim. limfadenit\. logonevroz\. solzos. destins lekithos (G) = g\lbenu[ de ou leios (G) = neted lemma (G) = înveli[ lenticula (L) dim. râios lepsis (G) = fixare leptikos (G) = care se fixeaz\ pe leptos (G) = sub]ire. ar\tare. liofilizare. coprolit. lentigo. LAPSLARING-. leucocit. LITO-. psiholog 44 . [tiin]\ livedo. LIMNOLIMOLINGU-LINGUS LIOLIP-. ligand. levogir. levomer. -LEPTIC LEPTOLETLEUC-. iaz limos (G) = foame lingua (L) = limb\ lingere (L) = a linge lyein (G) = a distruge lipos (G) = gr\sime liparos (G) = gras lype (G) = triste]e leipein (G) = a l\sa. lateropozi]ie. lofotri]ie 1. limnologie limoterapie lingual. leptome-ninge. -ntis (L) = ascuns < latere = a fi ascuns latus. LOBOLOBULLOC-LOCULAR -LOCVIE LOFOLOGO-. locus multilocular. -ntis = linte. hematologie. logopedie. -inis (L) = prag. limfocit liminar. le-vuloz\ alexie. lipid. colaps. dislexie licantropie lienal. lipodistrofie. tromboliz\. lingula anilingus. lipemie. spasmolitic. LEMOLENTILENTICULLEONLEPR-. litotripsie. -LITIC LOB-. leucoencefalit\ levocardie. limfangit\. L) = lepr\ < lepros (G) = care se descuameaz\. lipoidoz\. neuroleptic. pectorilocvie lofodont. -os (G) = hele[teu. supraliminar limnimetrie. -eris (L) = latur\ lathyros (G) = bob-de-]arin\. limfedem. sarcolem\. band\ cusut\ pe marginea vest-mintelor lympha (L) = ap\ limpede. LARINGOLARVILATLATER-. limf\ limen. leptodont. farmacologie. lienocel ligament. lobotomie lobular. leptospiroz\ letal. plant\ leguminoas\ a c\rei varietate mirositoare este maz\rea furajer\ laxus (L) = larg.LIMO-LAGNIE -LAPS. lemocit lenticular. ligaz\ limbic limfadenectomie. lentil\. lobulat locomo]ie. a c\dea larynx. leucemie. LIMFOLIMINLIMNI-. -ontos (G) = leu lepra (G. lisotri]ie litiaz\. LISOLIT-. cristalin leon. larvivor latent. -yngos (G) = laringe larva (L) = masc\. LIPOLIPAROLIPELIPOLIS-. LEPRO-LEPSIE. unilocular amforilocvie. lentil\ leonin.

con-dromalacie. cerebromalacie. mitoman. ginecomastie mastigofobie. meduloblast. -MATUR MAXIL-. (-)MALACIE. mamel\ megaloman. MAMOMAMIL-. cleptomanie. -tris = mam\ maturus (L) = copt. marmorean masculin. omolog LOHILOMB-. luminan]\ lumbago lupic. -oris (L) = marmur\ masculinus (L) = masculin. (-)MANIE MANMANOMARMORMASCULI-. hepatomega-lie. medulo-gram\. macrogenitosomie. boal\ mala (L) = maxilar superior malakos (G) = moale malakia (G) = înmuiere malleolus (L) = ciocan mic. medial. < malleus = ciocan mamme (G). manipulare. -igos (G) = bici maternus (L) = matern < mater. toxicoman. mamma (L) = sânul mamei. LOMBOLONGILUCILUDLUMLUMBLUPLUTELYS3. lohiometrie lombalgie. mamoplastie mamilar. maturitate. de a ulcera) luteus (L) = galben lyssa (G) = turbare MELI- lohii. MAXILOMECONmacula (L) = pat\ magistralis (L) = de maestru malus (L) = r\u. ma-crocitoz\. malarie. lucis (L) = lumin\ ludus (L) = joc. matura]ie. lomb\ lupus (L) = lup (aluzie la tendin]a bolii de a roade. luciferin\. megalos (G) = 1. maternitate maturare. median. medico-so-cial medular. -MASTIE MASTIGOMATERNMATUR-. meconium (L) = suc de mac. megacefal. MASTO-. mamografie. medicin\. MASCULINMAST-. mastodinie. mastigofor maternal. meconiu mastigein (G) = a biciui mastix. lupom. mio-malacie. piroman. se folose[te cu sensul de mamelon < mamme (G) = sânul mamei mania (G) = nebunie. raport. masculinizant. distrac]ie lumen. MEDICOMEDUL-. mascu-linizare mastectomie. mamiloplastie manus (L) = mân\ manos (G) = pu]in dens marmor. MEDIOMEDIC-. denu-mire pentru materiile fecale ale nou-n\scutului. lombotomie longilin luciferaz\. maleol\ dim. malfunc]ie. dismatur. maxilofacial meconism. unitate egal\ cu un milion (106) de unit\]i de baz\ 45 . medulosuprarenal\. medius. mastoptoz\. malacologie maleolar mamar. macrocefalie. mamope-xie. mas-toid\. rela]ie lokheia sau lokhos (G) = na[tere lumbus (L) = [ale. megalo-blast. osteomalacie. luteocrom lyssavirus M MACROmakros (G) = mare MACULMAGISTMALMALAMALAC-. heterolog. medioclavi-cular medical. mare MEDI-. mediastin. malfor-ma]ie. me-dulomer 1. lupoid. manual manometrie. manometru marmorat. malnutri]ie malar malacie. prematur maxilar. mito-manie. matur < maturare = a coace maxilla (L) = maxilar mekonion (G). MAMILO-MAN. luteinom. MEDULOMEGA-. macropsie. splenomegalie. -MEGALIE. mamel\ mamilla (L) = mamel\.MAL3. ma-crosomie macular. maculopapulos magistral malabsorb]ie. MALACOMALEOLMAM-. megalomanie 2. macroglobulin\. tricotilomanie manevr\. b\rb\tesc < masculus = b\rbat mastos (G) = sân. regiune lombar\ longus (L) = lung lux. lucit\ ludic lumen. furie macroblast. megadolicocolon. -inis (L) = lumin\ lumbus (L) = [ale. MEGALO- mediacalcoz\. lupus lutein\. megacalorie 2. care se aseam\n\ cu acest suc (vâscos [i de culoare verde) medius (L) = situat la mijloc medicus (L) = medic medulla (L) = m\duv\ megas. megacariocit.

mezogastru 2. miotomie. menton meros (G) = 1. melanodermie. miringoplastie. MELANO-. meiosis (G) = mic[orare MIO< meion = mai mic MELImeli. -etos (G) = ciuperc\ mikros (G) = mic myelos (G) = m\duv\ miliarius (L) = referitor la mei < milium = bob de mei mille (L) = o mie mylos (G) = piatr\ de moar\. patomimie mioatrofie. dermatomer. -ntis (L) = minte. merocel. MENINGOMENISCMENTMER-. myos (G) = mu[chi myrias (G) = zece mii myringa (L) = membran\. MIMIRIMIRING-. -ingos (G) = membran\ foarte fin\. antropo-metrie. milimol. mezocolon. metamorfopsie. memorizare menarh\. -METRIE. menisc 1. meteorolabil. miliosmol (mu[chi) miloglos. microli-tiaz\. me-zenchim. METOP-. prin extindere. metamer. MEZO- 2. simpaticomime-tic. metarteriol\. inteligen]\ 2. -METOPIE METR-. menometroragie. mezodi-astolic. mielografie mesos (G) = 1. META- 2. meninge meniskos (G) = semilun\. MELOMELOMEMORMEN-. mielocit. micobacterie. amimie. merosistolic. metabolism. melotera-pie memorie. -MIMIE MIO-. streptomici-n\. molar mimetikos (G) = care imit\ mimia (G) = imitare < mimeisthai = a imita mys. METROMETRIO-METRU. miriapod miringit\. metapla-zie 2. mentum (L) = b\rbie. meioz\. meloman. mezenter. melanocit. metroperitonit\. mitoz\. miloliz\ corticomimetic. micrometru. meralgie 1. MELEN-MELIE. -MITENT MITILIMITO- 2. mel. MIRINGO-MIS-. MELANO-. miligram. -oris (L) = care î[i aminte[te memoria (L) = memorie men. mediu metron (G) = m\sur\ metrit\. mezaortit\. audiometrie. -METRIC MEZ-. melanos (G) = negru melaina (G) = neagr\ melos (G) = extremitate. dement 2. melore-ostoz\ melodram\. microscop. metacercar. mental. mitomanie 46 . fir 2. meningococ. mens. poliomielit\. melanoz\. dismetric 1. micrococ. timpan < meninx. miozin\. melen\ macromelie. miofibril\. miocloni-e. MICETOMICROMIEL-. -ingos (G) = membran\ foarte fin\ missus (L) = trimitere < mittere = a trimite mytilos (G) = scoic\ 1. blasto-mer. crai-nou. mythos (G) = legend\. MIELOmeiogenic. mandibulometrie. meta-mielocit meteorism. mitocondrie. melanism. meningiom. metafi-z\. intermitent mitilitoxin\ 1. mentalitate. MENSTRUMENING-. meliturie melanin\. meteoropatologie. ecomimie. dup\ meteoros (G) = ridicat în aer < meteorizein = a ridica `n aer metopon (G) = frunte metra (G) = uter metrios (G) = moderat. meningocel. melatonin\. melanonichie. coaps\ meta (G) = 1. mirin-gotomie intromisiune. -MER melas. mijloc de fixare a unui viscer abdo-minal mykes. micetom microanaliz\. menstru-a]ie meninge. mezo-sigmoid actinomicoz\. mezencefal. mezoderm. MERO-. hipomi-mie. eurimeto-pie meninx. micoz\. mi-coplasm\. la mijloc MIC-. hipermetrie. melitos (G). izomer. menos (G) = lun\ MIEL-. mero-gonie. parte MET-. miotic melitin\. MENO-. meniscectomie 1. meningit\. MIELOMILIMILIMILO-MIMETIC. metafaz\. MELENMEIO-. miastenie miriagram\. mentonier 1. menton. fabula]ie miliar miliCurie. termometrie. membru melos (G) = cântec memor. menhidroz\. metacarp. polimer 2. mellis (L) = miere MELAN-. meteorotropism stenometop. ectomer. ameno-ree. optometru. menin-gism. meningoencefalit\ meniscal. microtom mielit\.MELAN-. micromelie. indic\ transformarea METEOR-METOP. metro-ree metriocefal centimetru. mitos (G) = a]\. mitozom 2. metacromazie. miliechivalent. miocardit\. metopic.

necrotaxie nefelion. muscu-locutanat. NEVR-. nanos (G) = 1. nanism. a transforma mousike (G). nicturie. NEUR-. NEFRONEGATNEMATO-. nyktos (G) = noapte niger. mononucle-oz\. multipar\ murin muscular. muris (L) = [obolan. -oris (L) = cel care pune `n mi[care < movere = a mi[ca mucus (L) = mucus multus (L) = mult mus. vasomotor mucin\. emolient Pseudomonas. MIZOMNEM-. -is (L) = colier monos (G) = singur morbus (L) = boal\ morbillus (L) = erup]ie cutanat\. nefrocistostomie negativism. necropsie. mu-coid. nigrum (L) = negru nymphe (G). mizoneism anamnez\.MUZICOMILIMIXMIX-. natriurie naturalist. nimfoid. neuroblas-tom. neuron (G) = nerv 1. multimedia. naturopatie naupatie nazal. negatoscop nematod. po-limorf. narcolepsie. NICTONIGRNIMF-. natron (Spaniol\) = carbonat de sodiu natural natura (L) = natur\ naus (G) = nav\. nictemeral. multigest\. [oarece musculus (L) = mu[chi mutus (L) = mut mutare (L) = a schimba. neural. -NEM| NEONERV-. muta-]ie (prin intermediarul mutatio. mutagenicitate. monosomie morbid. nictalopie. pitic 2. dismorfism. nanosecund\ narcobioz\. toropeal\ natis (L) = fes\ natroun (Ar). monomer. musculotrop mutism mutagen. metamorfoz\ psihomotor. MUCOMULTIMURMUSCUL-. mucovis-cidoz\ multicavitar. morbiditate morbiliform. NAZONECRONEFEL-. multilo-cular. neuroangiomatoz\. nevromatoz\ nesidioblastom nev. nigrit\ nimf\. cro-monem\. nanogram. amorf. -MNEZIE MOGIMOL-MONAS MONILMONOMORBMORBILIMORFIMORFO-. unitate de un miliard de ori mai mi-c\ (109 ) decât unitatea de baz\ narke (G) = amor]eal\. nictofobie acanthosis nigricans. MIXOMIZ-. mne-monic\. MUSCULOMUTMUTAMUZICOmyxa (G) = mucus mixis (G). nimfomanie. nevocelular nictalgie. amnezie mogigrafie. NEFELONEFR-. neoplasm nervozitate. Morbillivirus morfin\. natriu. marc\ nyx. nefroangioscle-roz\. necrofilie. mixoscopie mizantropie. nevralgie. narco-manie. neuromediator. nano-particul\. nim-fotomie nesidion (G) = insul\ mic\ naevus (L) = neg. nevrax. nanometru. molecular 2. mucoas\. endomi-xie. mnemastenie. Trichomonas moniliform monocit. treponem\ neoartroz\. mixom mixiologie. nympha (L) = în literatur\ ”cea care este 47 . nanomelie 2. neurinom. nematospermie. NEURO-. nigra. muzicoterapie misein (G) = a ur` mneme (G) = memorie < mnasthai = a-[i aminti mogis (G) = cu greutate. narcotic natiform natremie. mixtus (L) = amestec NORMOMUTAmixedem. rujeol\ < morbus = boal\ Morpheos (G) = zeul somnului morphe (G) = form\ motor. musculatur\. nefelometrie. mollis (L) = moale monas (G) = unitate monile. morfo-patologie. mucopolizaharid. -MORF. nazofaringian. dificil 1. vapor nasus (L) = nas nekros (G) = mort nephele (G) = nor nephros (G) = rinichi negativus (L) = negativ nema. mucocel. nazospinal necrobioz\. -onis) muzicomanie. pat\. amfimixie. -MORFOZ| -MOTOR MUC-. mogilalie 1. MNEMO-. -atos (G) = fir neos (G) = nou nervus (L). -MIXIE. molar. NEVRONESIDINEVNICT-. musica (L) = muzic\ N NANONARCONATINATRNATURNAUNAZ-. morfinoman morfologie. nefelopie glomerulonefrit\. moles (L) = mas\ inform\ 2. morfogenez\.

în limbajul medical (sec. octan. xeroftalmie amiboid. nociv noctambulism nodal. octet. electrod. melano-don]ie odorant. xifoid acrolein\. nucleu nullus (L) = nul nummulus (L) = moned\ mic\ dim. regul\. -ODINIE ODONT-. ovo-id. OCTA-. nulipar\ numular nutriment. OCULO-OD. OFIOOFRIOFTALMO-. oleolit. nitroglicerin\ nociceptiv. nucleol nuligest\. noosfer\. arteriol\. notocord. oculomotor anod. a mirosi oinos (G) = vin v. nosolo-gie. sod\. OCTOOCUL-. occiput oxytokion (G) = metod\ de a accelera na[terea < okys sau oxys = repede + tokos = na[tere okhros (G) = galben pal okto (G). zoonoz\ nostocitoz\. NOTONUCLE-. -NOZ| (L) = norm\. normotip. vacuol\ olfactiv. ODONTO-. amiloid. ofrit\ oftalmodinamometrie. nucleohistone. normotop nosencefal. NOMONOONOR- acoperit\ cu un v\l”. coccidodinie. model NORMOnorma NOSO(NOZO-). tiroid\. odoroscopie oenolism. normocrom. nociceptor. olfac]ie odor. OCCIPITOOCITOCOCROOCT-. ocitocin\ ocrodermie. oblativitate occipital. -NOZ| NOSTONOT-. vagino-dinie odontalgie. ESTRophis. noradrenergic -OL| normocitoz\. (acizi) nucleici. odontoporoz\. periodic. Germ. odimetru (sau hodometru) odinofagie. nodular autonom. notomel nuclear. nucleaz\. -eos (G) = [arpe ophrys (G) = sprâncean\ ophthalmos (G) = ochi eidos (G) = form\ olere (L) = a r\spândi un miros oleum (L) = ulei sufix pentru formarea diminutivelor olfactus (L) = miros 48 .: Nitrogen ohne Radikal (atom de a-zot f\r\ radical) NOSO. oculogir. nous (G) = inteligen]\ abrev. hodofobie.NIMFONISTAGMNITRNOCINOCTNOD-NOM. a v\t\ma nox. mastoid\.(NOZO-). buftalmie. nosofobie. ocronoz\ octaedru. -ODON}IE ODOR-. ODOROOENOOESTROFI-. metod\. de unde: tân\r\ mirea-s\. NUCLEONULNUMULNUTRInosos (G) = boal\ nostos (G) = `ntoarcere acas\ < nostein = a se `ntoarce acas\ noton (G) = spate nucleus (L) = sâmbure. oenomanie ofiaz\.labiile mici nystagmos (G) = cl\tinare < nystazein = a da din cap nitron (G) = nitrat de potasiu. odonto-blast. nomo-tensiv. odontos (G) = dinte ocular. anomie. fizionomie. oleom. -NOMIE. ma-leol\. -oris (L) = miros < odorare = a parfuma. OD. noctis (L) = noapte nodus (L) = nod nomos (G) = obicei având for]\ de lege nistagmografie. nosocomial.(HOD-) ODIN-. catod. nutri]ie noos. oleotorax alveol\. nootrop noradrenalin\. nostomanie notalgie. olfac]ie oleifiant. oftalmo-plegie. ob (L) = `n fa]a. nodul. -OFTALMIE -OID -OLOLE-. ofiotoxemie ofriozis. ta-xonomie. prefix cu sensul ”contra” obitus (L) = moarte oblativus (L) = oferit de bun\ voie occiput. occipitoparietal ocitocic. octo (L) = opt obtuz obitoriu oblativ. nistagmus nitra]i. bron[iol\. nodozitate. olfactometrie. octoploid oculus (L) = ochi hodos (G) = cale. odontoid. < nummus = moned\ nutrire (L) = a hr\ni O OBOBITOBLATOCCIPIT-. OLEO-OL| OLFACT-. nomogram\ nooleptic. XVII) . lege. ofidism. drum odyne (G) = durere odous. -itis (L) = ceaf\. azot nocivus (L) = d\un\tor < nocere = a face r\u.

OPIOOPIST-. orofil. oncocercoz\ onicatrofie. oncogen\. ornitologie. optotip 1. fibrom. omentopexie. ooforope-xie. sacrolistezis. sarco-matoz\ omental. um\r 2. orbi-totomie orexigen. orhidectomie. -idos (G) = testicul oligurie. oncolo-gie. spon-dilolistezis apudom. onicorexis omonim. miomatoz\. omentotomie omfalectomie. presbiopie opacifiere. opticomalacie optometru. opacitate opalescen]\. osifluent ornis. melanom. insulinom. omenti-t\. orice serozi-tate orthos (G) = drept. omartrit\. curbur\. orogenez\ orbicular. onomatopee schizont. -ORHIDIE. ontos (G) = fiin]\ oon (G) = ou oophoros (G) = ovar < oon = ou + pherein = a purta. cro[et onyx. omfalomezenteric omnipractician 1. opium (L) = suc de mac. opiomanie opistencefal. omfalo-cel. orosomucoid. prematur oma (G) + ose (G) = sufixe care indic\ o boal\ caracterizat\ prin formarea de tumori multiple omentum (L) = membran\ care `nf\[oar\ viscere-le. ORHIDOORNITOORO-. oligodendroglie retrolistezis. omo-dinie 2. oocit ooforectomie. opistognat. oris (L) = gur\ os. ONCOONIC-. organ orkhis. ortopnee. ontogenez\. care face mâncarea mai apetisant\. onicomi-coz\. orbital orbitar. biopsie. ortoped. opera]ie. OMO- OPTO- oligos (G) = pu]in olisthanein (G) = a aluneca -oma (G) = sufix cu sensul de tumor\ omos (G) = 1. osificare. oligoamnios. ornitoz\ orodiagnostic. optice (L) = [tiin]a vederii < optesthai = a vedea optos (G) = vizibil < optesthai = a vedea 1. necropsie. opos (G) = vedere. în spate opos (G) = suc opse (G) = târziu opsis (G) = vedere. oris (L) = gur\ 2. carne crud\ 3. hemeralopie. opsonizare -OMATOZ| OMENT-. criptorhidie. postoperator opiaceu. OMFALOOMNIONC-. ooforit\. oligocite-mie. OMENTOOMFAL-. orofaringe 2. termen creat de Wright (1903) pentru a desemna substan]a care face microorganismele apte pentru fagocitoz\ optikos (G) = care se refer\ la vedere optike (G). crud. XIV < orbis = cerc orexis (G) = apetit organon (G). onykhos (G) = unghie onyma (G) = nume oneiros (G) = vis onoma. corect OS(-) OS-. a transporta ops. ontologie oochinet. ortofo-nie. -atos (G) = denumire on. oncotic 2. oral. omfalit\. OPTICOOPTOOR-. organotrop orhialgie. he-matom. tumor\ 2. opioid. ORGANOORHI-. optician. orbit\. oofororafie deuteranop. ortoptic. OPISTOOPOOPSI-OPSIE OPSON- OPTIC-. onicofagie. ma[in\. OROSOORTO- optic\. orhit\. omentectomie. o-rosoterapie ortodiagram\. parte a corpului `ndeplinind o func]ie precis\. omotocie fibromatoz\. os. OROORBIORBIT-. ortostatic. miop. ortotonus per os osein\. carcinom. hipermetropie. onirism onomatomanie. -OPIE OPACIOPALOPEROPI-. oncogen. acromatopsie opsonine. ossis (L) = os 49 . OLFAC}OLFAC}OLIG-. ORBITOOREXI-OREXIE ORGAN-. poliorexie organic. toponim oniric. oros (G) = munte orbis (L) = cerc orbita (L) = orbit\. opium opisthen (G) = `napoi. hiperorexie. ornithos (G) = pas\re oros (G) = partea seroas\ a sângelui. orbitometrie. ONTOOOOOFOR-. sarcom 1. mas\. sensul anatomic dateaz\ din sec. ortodon]ie. omofagie 3. ONICO-ONIMONIRONOMATO-ONT. v\z opacus (L) = umbrit opalus (L) = opal (piatr\ pre]ioas\) operari (L) = a lucra opion (G). OLIGO-OLISTEZIS -OM OM-. epiploon omphalos (G) = ombilic omnis (L) = `n totalitate onkos (G) = 1. orhidopexie ornitofobie. oncocerc. OOFORO-OP. opisto-tonus opoterapie opsiurie aneritropsie. opalin operabil.OLFACT-. os. aspect opson (G) = condiment. organum (L) = instrument. omoclavicular. anorexie.

alcaloz\. parapagi. -onis (L) = balansoar osphys (G) = [old. oscheom oscila]ie. ozon 1. paraparez\. oxilalie. parez\ parietal. osciloscop osfialgie osfreziolagnie. parere (L) = a na[te pareune (G) = împerechere paresis (G) = sl\bire. pahi-pleurit\ palanestezie. leucocitoz\. parasimpa-tic. oxigen (care genereaz\ acizi) 2. acidoz\. pa-ranoia. unit pakhys (G) = gros pallein (G) = a vibra. palmier palpare (L) = a mângâia. cacosmie. o-toragie. b\trân palin (G) = iar\[i. -etis (L) = perete partus (L) = na[tere < parere = a na[te parthenos (G) = virgin\. osteom. OROOSIOSCHEOOSCILOSFIOSFREZIOOSMO-OSMIE. paracardiac. hexoz\. patelit\. ciroz\. -OSTOZ| OSTIOT-. paleocortex palikinezie. OXI-. a palpa palpebra (L) = pleoap\ pan (G) = tot papaver. palilalie.-PAG OR-. osmoreceptor osteit\. panof-talmie papaverin\ papilar. b\[icu]\ para (G) = lâng\. ovarit\. partenologie bipartit parvocelular. palmospasm palpabil. palatoschizis paleocerebel. exostoz\ ostial. din nou palma (L) = palm\. periost. ovoimplanta]ie ovariectomie. PARApagos (G) = legat. paralizie u[oar\ paries. OSTEO-. condi]ie. para-crin. PARVOPATEL-. papilomatoz\ parenteral. pahimeningit\. relaxare. împingere osme (G) = miros osteon (G) = os oscheocel. paratiroid\. acru. flanc osphresis (G) = sim]ul mirosului osmos (G) = impuls. redus patella (L) = rotul\ 50 . os-moreceptor. panencefalit\. peroxid. pa-pilit\. ascu]it 3. palatoplastie. pentoz\ 2. anoxemie. OVARIO-OX-. OVOOVARI-. primipar\. oxalemie ozen\. osteo-poroz\. ovula]ie. sudoripar\. parietooccipital parturient\. otoplastie. osmolaritate. a oscila palatum (L) = cerul gurii. parvovirus patelectomie. ovo-cit. otoscop. ovariope-xie. otos (G) = ureche otikos (G) = referitor la ureche ovum (L) = ou ovarium (L medical\) = ovar < ovum = ou oxys (G) = 1. oscilometru. osteoclast. oxicefalie 3. ovogonie. patella. fecioar\ partitus (L) = `mp\r]it < partiri = a împ\r]i parvus (L) = mic. orificiu ous. -OST. apareunie. oxitocic oxalat. oticodinie ovalbumin\. palestezie palatin. sciziparitate algopareunie. osmoz\ anosmie. OSMOOSTE-. palatora-fie. hiperosmie. osteodisplazie. paramedian. toraco-pagi (mon[tri dubli uni]i prin diferite p\r]i ale corpului) pahidermie. bioxid. oxigenoterapie. papilectomie. ovariotomie 1. rapid oxalis (G) = m\cri[ (bogat în oxala]i) ozein (G) = a exala un miros nepl\cut 1. otit\. -PAR|. amiloidoz\. osteoblast. parturi]ie partenogenez\. PALMOPALPPALPEBRPANPAPAVERPAPILPAR-. PALINPALM-. paravenos. osfreziologie osmolalitate. -PARITATE -PAREUNIE (-)PAREZ| PARIETPARTPARTENO-PARTIT PARVI-. paravertebral mucipar\. indic\ un glucid 2. papil\. palpare palpebral pandemie. otolit. paralizie. -OXIE OXALOZ-OZ| PECTOR-OZ| oskheos (G) = bursa testiculelor. paraparez\. scrotul oscillatio. hemocromatoz\. dispa-reunie. hipoxie 2. uneori ideea de exces P -PAG PAHIPALPALATPALEOPALI-. ostium otalgie. nevroz\ ostium (L) = intrare. stare. papilom. OTICOOTOOV-. ovul. boal\ neinflamatorie. fisiparitate. osmotic. glicogenoz\. palmiform. eupareunie hemiparez\. artroz\. dincolo de craniopagi. u[\. palat palaios (G) = vechi. -eris (L) = mac papilla (L) = mamelon. palindromic palmar.

ortopedie 3. -ycos (G) = albie. repunerea la loc a unui organ ptozat pyknos (G) = gros. PIETR(-)PEXIE PICN-. PIEZOPIGMENT-. piezoelectric. suspensor penicilin\. empiem pirenofor. perfuzie perceptibil. pie-tros gastropexie. peotonie pepsin\. pielonefrit\. pediculus (L) = picioru[. pedis = picior -PEE poiein (G) = a face. pinealom piocianin\. instruire. pionefroz\. PICNOPICOPICR-. pielit\. intrare. pektos (G) = compact. picogram. eupepsie per os. -adis (L) = cinci PEOpeos (G) = penis PEPS-. biped. pentas. prosopee pelagr\. pilozitate pileflebit\. nefropatie 2. copil PED-. piezo-gram\. pelvis pemfigoid. -PATIE 2. Penicil-lum leucopenie. picomol picramin\. pilorospasm. piotorax. perceptibilitate. piocolecistit\. pirexie 51 . nefropexie picnic. pedologie 4. homeopatie. boal\ -PAT. sideropenie. în prezent este utilizat [i `n -PEDIE. bazin PELOpelos (G) = noroi PELVIpelvis (L) = bazin PEMFIpemphix. paucisimptoma-tic andropauz\. 3. copt -PEPSIE < pepsein = a g\ti. hipnopedie. peptid. pieloureteral piezestezie. pensus (L) = atârnat -PENS< pendere = a fi suspendat. -oris (L) = piept. pedagogie. -igos (G) = b\[icu]\ PEND-. pedios. a comprima pigmentum (L) = vopsea pilus (L) = p\r pyle (G) = poart\. picrocarp pielectazie. pig-mentoliz\ pilos. coacere PEPT-. pais. peromel celulipet. picric. a digera PER(-) per (L) = prin PERCEPTperceptum (L) = perceput participiul trecut al verbului percipere = a cuprinde cu sim]urile. -onis) periapical. format din parti-cule PED-. pentoz\ peotilomanie. trom-bopenie pentad\. a crea PELpella (G). pietrificare. pedis (L) = picior -PEDEZ| pedesis (G) = s\ritur\ < pedan = a s\ri PEDICUL-. suspensie. peptos (G) = digerat. pediculoz\ farmacopee. consistent pykos (G) = unitate de m\sur\ egal\ cu 10-12 uni-t\]i de baz\ pikros (G) = amar pyelos (G) = bazin piezein (G) = a presa. PIGMENTOPILPILEPILOR-. PEDIO-. unor maladii la copil. 2. pigmenturie. pilorotomie pimelit\. paidos (G) = b\iat. -enos (G) = sâmbure. piletromboz\ pilorectomie. PICROPIEL-. cazul adul]ilor PEDIO-. peptic. pelagism (r\u de mare) pelicogen peloid. dispepsie. piloroplas-tie. pedon (G) = sol PEDO4. penicilinaz\. sentiment PAUCIpaucus (L) = `n num\r mic (-)PAUZ| pausis (G). centripet petromastoidian. piretogen. -PIEM PIRENO-PIRET-. percutanat. pilosebaceu. torace 1. pepsis (G) = digestie. patognomonic. vena port\ pyloros (G). a atârna PENICILpenicillum (L) = pensul\ -PENIE penia (G) = s\r\cie PENT pente (G). pellis (L) = piele PELAGpelagos (G) = fluxul m\rii PELICOpelyx. apiretic. piococ. schilodit petere (L) = a se îndrepta spre petra (L) = piatr\ pexis (G) = fixare. picometru. menopauz\ pectin\. peloterapie pelvimetrie. pilorit\. paideia (G) = educarea copiilor. PEDI-. PIELOPIEZ-. picnoz\. pylorus (L) = portar < pyle (G) = poart\ + ouros (G) = paznic pimele (G) = gr\sime pinea (L) = con de pin (datorit\ asem\n\rii cu for-ma glandei) pyon (G) = puroi pyren. masto-pexie. afec]iune. patochimie. pemfigus pendular. pelicul\ pelagic.PATELOPATO-. per-cep]ie (prin intermediarul pecep-tio. patologie. -PIREXperos (G) = mutilat. preve-nirea PEDI-. pes. telepa-tie paucimolecular. logopedie. p\duche PEDICULOdim. coagulat. perifolicular. pimeloz\ (gland\) pineal\. PEDOPECTOfoarte bine unite PECTORpectus. histopexie. încetare PECT-. periarterial. pielografie. psihopat. farmacopedie. -PEDIE. pepton\. `ndesat. pedun-cul diapedez\ pediculat. nucleu pyretos (G) = febr\ pyrexis (G) = acces de febr\ < pyressein = a avea febr\ pateloplastie 1. pirenoliz\ antipiretic. pelvin. pectografie PILEpectoral 1. PILOROPIMELPINEALPIO-. piezometrie pigmenta]ie. pericard. simpatie. picnometru picofarad. cad\. peritoneu perocefal. pediatrie 2. a percepe PERIperi (G) = în jurul PERO-PET PETR-. pathos (G) = 1. pausa (L) = oprire. pedicul. < pes. pentoxid.

plezio-morfism plicatur\. esofagoplas-tie. -atos (G) = aer. po-licitemie. poliadenopatie. policlinic\ 2. pneumoconioz\. poli-pragmazie police. planus (L) = neted. XVI – pleu-r\ plexus (L) = împletit < plectere = a `mpleti plesios (G) = vecin plica (L) = cut\. tetra-ploidie pluricelular. `ndoitur\ ploos (G) = `ndoire. -POD. -onos (G) = pl\mân pous. citoplasm\. pleo-stenoz\ plesimetru pletor\. pliere + eidos (G) = form\. platysma mieloplaxe anaplazie. planomanie plasmaferez\. a modela plege (G) = lovitur\. polys (G) = mul]i hematopoietic. polus (L) = pol 1. pneumatocel pneumocentez\. platispondilie. pla-nocit. (-)PLASTIE PLATI-PLAX -PLAZIE -PLEGIE. pleiotropie. polimer. polar. PLANOPLASM-. pneumonectomie podagr\. pleziocrinie. pseudopod. nucleoplasm\. po-larograf 2. paraplegic pleiocromie. ortopnee pneumoencefalografie. platicefalie. pleurotomie plex solar. platipodie pneumon. plagiotropism 1. polarizare 1. -PLOIDIE piriform piromanie. pleomorfism. pulbere 52 . plic\ diploid. displazie. planimetru. toxo-plasm\. a modela platys (G) = turtit plax (G) = plac\. plexiform plezihormon. plurimalformativ apnee. platipo-die. a roti 2. pluri-locular. pneumococ. plasticitate. sufix creat prin analogie cu ”diploid” [i ”haploid”. a bate plethore (G) = saturare.PILOROPILOR-. variat pollakis (G) = deseori. pla-noccipitalie 2. polinuclear. -PLANIE. patople-ioz\ pleocitoz\. PIRIPIROPISIPITIPITIRPITUIT- PLACENTPLAGIOPLAN-. -PLOIDIE PLURI-PNEE PNEUM-. -PLEIOZ| PLEOPLESIPLETPLETISMOPLEUR-. neoplazie hemiplegie. arterioplanie. PLANI-. PLEZIOPLIC-PLOID. pituit\ placentar. polarimetrie. pirozis pisiform pitiatic. polinoz\ POLICPOLIN- pollex. -PODIE. hiperplazie. latur\. polipnee. planografie. -PLASM|. hialo-plasm\. angioplanie. plenitudine < plethein = a fi plin plethysmos (G) = cre[tere pleura (G) = coast\. tetraplegie. trombopoiez\ poikilocitoz\. pleurezie. vaginoplastie plathelmin]i. poliartrit\. formare < poiein = a forma poikilos (G) = felurit. pluriglandular. frecvent 1. pitiatism pitiriasis pituitar. cu sensul de paralizie pleion (G) = mai numeros pleon (G) = numeros. cu sensul de celul\ gigant\ plasis (G) = modelare < plassein = a forma. pletoric. policizare polinie. PODO-POIETIC. eritropoiez\. -icis (L) = police pollen. aplazie. deple]ie pletismografie pleural. tetraploid. POLAROPOLI- pirum (L) = par\ pyr. polis (G) = ora[ 2. plane (G) = migrare planos (G) = migrator plasma (G) = obiect modelat (termen creat de me-dicul german Schultz în 1836) plastos (G) = modelat < plassein = a forma. pleuralgie. -inis (L) = f\in\ fin\. pyros (G) = foc pisum (L) = maz\re peithein (G) = a convinge pityron (G) = t\râ]e (de grâu) pituita (L) = secre]ie cu mucozit\]i (anticii credeau c\ secre]iile nazale proveneau din aceast\ gland\. leu-copoiez\. -POIEZ| POIKILOPOLAKIPOLAR-. în plus.PLURI. indi-când gradul de multiplicare al cromozomilor plus. -PLEGIC PLEIO-. haploid. pneumogastric. polarimetru. placentoterapie plagiocefalie. polein (G) = a învârti. PNEUMONPOD-. dispnee. iar din sec. pneuma-tizare. pleuropericardic. prin lama ciuruit\ a etmoidului) placenta (L) = pl\cint\ plagios (G) = oblic 1. PNEUMATPNEUMATOPNEUMO-. polidipsie. pluris (L) = mai mult pnoia (G) = respira]ie < pnein = a respira pneuma. în exces plessein (G) = a lovi. poikiloterm polakiurie 1. plan 2. PLEUROPLEX(-) PLEZI-. podologie. PLASMOPLAST-. ganglio-plegic. Plasmodium plastic. respira]ie PREZBI-PLOID. podos (G) = picior poietikos (G) = care formeaz\ poiesis (G) = creare.

PROCTOPROLIPROPRIOPROSEXI-. ptialism hemoptizie ptomafagie. pontocerebelar 1. POR-. nefroptoz\. precordial. PORFIROPOSOPOSTPOST-. ptomaine gastroptoz\. urma[i proprius (L) = ceea ce ne apar]ine prosexis (G) = aten]ie < prosekhein = a fi atent prosopon (G) = 1. prosopalgie. pulp\ pulsus (L) = izbire. presoceptor prezbiacuzie. PROTEROPROXIMPRURIPSAMOPSEUDOpolios (G) = cenu[iu. pterigoid ptialagog. proenzim\. prosopometru. (punct) proximum prurigo. protoplasm\. proteroglif\. timpuriu proximus (L) = cel mai apropiat prurire (L) = a avea mânc\rimi psammos (G) = nisip pseudes (G) = fals -PULSIE polioencefalit\. ptialin\. prurit psamofil pseudoartroz\. pontis (L) = punte 1. pulpos. primoinfec]ie feripriv. aprosexie. primipar\. profaz\. puerilitate (prin in-termediarul puerilitas. pasaj 2. -onis (L) = pl\mân pulpa (L) = carne. ce cantitate posthe (G) = prepu] post (L) = dup\ posterior (L) = care st\ `n urm\ potos (G) = b\utur\ prage (G) = act. ac]iune pragma. proctit\. chiropraxie preanestezie.PRIMI-. poros porfirin\. pseudohipoparatiroidie psihedelic. practic\ prae (L) = înainte pressus (L) = ap\sat < pressare = a presa presbys (G) = b\trân primus (L) = primul privus (L) = lipsit de < privere = a lipsi pe cineva de ceva pro (G. în fa]a proktos (G) = anus proles (L) = descenden]i. psihiatrie. porometrie 2. poros (G) = piatr\ poroas\ porphyra (G) = purpur\ poson (G) = cât de mult. care este în stare ga-zoas\ pteron (G). prin extindere. pulpiform. atis). posttraumatic. prezbiofrenie. poros (G) = por. -PROSEXIE PROSOP-. - PSIH-. potabil bradipragie. -atos (G) = fapt praxis (G) = ac]iune. proctopexie. pterigion. proeritro-blast. postprandial. psihrofil psitacism. profilaxie proctalgie. postit\ postnatal. insulinopriv. pulpit\. prote-rotip proximal. pseudohermafroditism. osul pubis puer. Protista proterandrie. prefrontal. persoan\. -is (L) = p\r. cacopragie pragmatamnezie. premedica]ie presiune. -atis) Pulicidae pulmon. L) = înaintea. paraprosexie 1. POT-PRAGIE PRAGMAT-. protodiastolic. pragmatoa-gnozie apraxie. proton. porfirocitoz\ posologie postectomie. PTERIGPTIAL-PTIZIE PTOMA(-)PTOZ| PUBPUERPULICPULMPULP-. posterolateral potomanie. puber. pulmonar pulp\. puls 53 . XIX ptenos (G) = care zboar\. lovire. tireopriv procariot. PULPOPULS- psykhe (G) = suflet psykhros (G) = frig psittakos (G) = papagal psoa. electropora]ie. psoro-spermie stearopten dipter. primitiv. POSTEROPOTO-. -ygos (G) = arip\ ptyalon (G) = saliv\ ptysis (G) = ac]iunea de a scuipa ptoma. pteryx. -atos (G) = cadavru ptosis (G) = c\dere pubes. -icis (L) = purice pulmo. osteoporoz\. PROTOPROTER-. sensul modern dateaz\ din sec. PRIMOPOLIOPONOPONT-POR. psiho-terapie psihroestezie. proctocel. psihoanaleptic. porus (L). POROPORFIR-. psoroftalmie. pseudocomi]ial. PROSOPOPROT-. hipopro-sexie. ponopatie pontin. -eri (L) = copil pulex. prosopospasm 2. proctoree prolific. PRAGMATO(-)PRAXIE PREPRESPREZBIPRIMI-. fa]\ 2. conduct. psitacoz\ psoas (mu[chiul). postpar-tum. se refer\ la substan]a cenu-[ie din SNC ponos (G) = munc\ grea pons. predis-pozi]ie. prezbiopie primigest\. psihogen. prosopografie protein\. personaj protos (G) = primul proteros (G) = anterior. postoperator. poliomielit\ ponofobie. PRIMO-PRIV PROPROCT-. psihoz\. pubescent puericultur\. pulpolit pulsa]ie (prin intermediarul pul-satio. ptoz\ pubertate (prin intermediarul pu-bertas. psoit\ psoriasis. proliferare proprioceptiv prosexigen. PSIHOPSIHROPSITACPSOPSOR-PTEN| -PTER. psoas (G) = mu[chiul spatelui psoros (G) = cu suprafa]a rugoas\ psora (G) = râie.

radian]\. RITMORIZ-. < rete. radicu-lit\. pultis (L) = terci pulverare (L) = a acoperi cu praf < pulvis. o-toree. rabdomiom. renin\ reobaz\. RINORITID-.PULT-PULSIE PULTPULVER-. proteinorahie reanimare. REFRACTORENREORETIRETICUL-. pulverizator punctiform acupunctur\ pupilometrie. RITIDORITM-. RADICO-. pulsograf. striu racemus (L) = ciorchine de struguri radius (L) = 1. RETICULORETRACTRETROREUMAT- 2. rizoliz\. reticulocit. -RAHIE RERECT-. rectit\. pulverulent (prin inter-mediarul pulverulentus). -is = re]ea retractus (L) = tras `napoi < retrahere = a trage înapoi. reologie. rinit\. reniform. < radix. supura]ie purpur\. platirinian. rheumatismus (L) = curgerea secre]iilor < rheuma. ri-nolalie. -tris. -onis (L) = împingere. retinoblastom reticulit\. rizomelic. rectocolit\. rino-cifoz\. sialoree refractar (prin intermediarul re-fractarius). rinofima. respingere < pellere = a `mpinge puls. rinoplastie. -idos (G) = cut\. radioactivi-tate. a reveni retro (L) = înapoi rheumatismos (G). RADICUL-. pulbere punctum (L) = punct. retropulsie pultaceu pulverifer. pulveri-zare. rahicentez\. RHABDORACEMRADI-. rizotomie 54 . pustuloz\ putrefac]ie. rhythmus (L) = ritm rhiza (G) = r\d\cin\ rizartroz\. menoree. RADICULO-RAFIE. rinofaringit\. a izbi pulsio. radiodiagnostic. fisur\ rhegnynai (G) = a ]â[ni. rahis re (L) = iar\[i rectum (L medical\) = rect < rectus = rectiliniu. -RITMIE. suprafa]\ ridat\) ritmic. pustulos. RAFEORAG-RAGIE RAHI-. -inos (G) = nas enterorafie. reumatoid. ritmote-rapie rhytis. PULVERIZPUNCTI-PUNCTUR| PUPILOPURPURPURPUSTULPUTR- < pulsare = a bate. putrescein\. ritidozis (prin inter-mediarul rhytidosis = rugozitate. refrac]ie (prin interme-diarul refractio. radioi-zotop 2. osul radius radicula (L) = r\d\cin\ mic\ dim. recto-ragie. retinit\. reostat retin\. RIZO- elastorexie (sau elastorexis). putrescibil R RABDO-. XIX pustula (L) = b\[ic\ puter. ri-zomer. sensul medical dateaz\ din sec. disritmie. -tre (L) = putred RETROonis). refrac-tometrie. aritmie. pulsome-tru lateropulsie. menoragie rahianestezie. -RINIAN. RADIOrhabdos (G) = baghet\. radiculectomie. -icis = r\d\cin\ rhaphe (G) = sutur\ rhagas. rinoragie ritidectomie. retro-gna]ie. neurorafie. rafeomedian ragad\ hemoragie. a izbucni rhakhis (G) = coloan\ vertebral\. retrac]ie (prin intermedi-arul retractio. reeducare rectal. ca-riorexis rinencefal. RECTO-REE REFRACT-. -onis) renal. recidiv\. perineo-rafie. -ados (G) = cr\p\tur\. radius radical. radiculopatie RADIC-. rid rhythmos (G). rhab-dovirus racemic 1. fractur\ rhis. raz\ rabdomioliz\. rinoree. reticulopa-tie. -eris = praf. purpuriu pustuliform. reticulosarcom retractil. rectotomie gonoree. curent < rhein (G) = a curge rhexis (G) = ruptur\. radioder-mit\. retroperitoneal reumatism. radiculalgie. reumato-logie -REXIE. refractometru. -is (L) = re]ea reticulum (L) = re]ea mic\ dim. -REXIS RIN-. retroflexie. drept (datorit\ traiectului drept al acestui segment intestinal) rhoia (G) = curgere < rhein = a curge refractus (L) = r\sfrânt < refringere = a r\sfrânge ren. gli-corahie. radicular. rectosigmoid. radicotomie. -atos (G) = curgere. -onis) retrodevia]ie. puris (L) = puroi purpura (L) = culoare purpurie. leucoree. dung\. radiobiologie. pupiloplegie purulent. radia]ie. renis (L) = rinichi rheos (G) = curent < rhein = a curge rete. `n]ep\tur\ punctura (L) = în]ep\tur\ pupilla (L) = pupil\ pus.

-atos = semn SEMIsemi (L) = pe jum\tate -SEMIE sema. a diviza SCLER-. -icis (L) = salcie salpinx. (-)SCLEROZ| SCIZscissus (L) = despicat. romboid rotator. -arum = umeri. scafoidit\ scapulagie. -tra. laringo-scop. septotomie septic. scatom schir. scolioz\ bronhoscop. sarcomatoz\. diafragm\. gr\sime SEBOSECRET-. asepsie. scintila-]ie SFINGOsciziune. scua-mos sebaceu. rozeol\ rubefac]ie. Rotavirus (acnee) rozacee. dur SCLERO-. sacular. culoare roz rhombos (G) = romb rota (L) = roat\ rosa (L) = trandafir roseus (L) = trandafiriu ruber. salpingit\. -ingis (L) = trompet\. onicoschizie scialitic. -SCHIZIE SCIA-. sciografie scintigrafie. rahischizis. scotometrie. indurare (-)SCLEROZ| SCOLIOskolios (G) = strâmb -SCOP. semeion (G) = marc\ distinctiv\ SEMIO< sema. schizofrenie. -inis (L) = s\mân]\ SENESCsenescere (L) = a îmb\trâni SENESTROsinister. sclerit\. sebum (L) = seu. -brum (L) = ro[u SCIZrodopsin\ rombencefal. septicemie. a-septic. ROZERUBrhodon (G) = trandafir. senescen]\ senestrogir V. skleros (G) = tare. sal-pingopexie. schizoid. secretor. skopos (G) = observator -SCOPIE skopia (G) = examinare < skopein = a vedea. scintigram\. [i SINISTROsenzorial. scizurit\ sclerectomie. palatoschizis. sacrolistezis. -onis (L) = s\pun sapros (G) = putred sarx. divizat < scindere = a despica. tumor\ dur\ skhizein (G) = a despica skhisis (G) = despic\tur\ sacciform. SCAPULOSCATOSCHIRSCHIZO-. scleros. sarkos (G) = carne Saturnus (L) = planeta Saturn. saprogen sarcom. -onis) sediment. schiros schizocit. saccus (L) = sac sacrum (L medical\) = osul sacru. colposcopie. secretus (L) = separat. pentru c\ era oferit odat\ zeilor `n cursul sacrificiilor animale salix. sacul\ sacralgie. skatos (G) = excremente. indurat.REUMATRODOROMBROTAROZA-. seminom senescent. skia (G) = umbr\ SCIOSCINTI-. -atos (G) = semn SEMINsemen. sec]iune (prin intermediarul sectio. scapulohumeral. semilunar hiposemie inseminare. sept septikos (G). sacro-lombar salicilat. endoscop. senzorimetrie. schizo-gna]ie. tromp\ a lui Eustachio sau Fallopio sapo. SACROSALICSALPING-. seminal. a `ndep\rta SECTsectus (L) = t\iat < sectare = a t\ia SEDIMENTsedimentum (L) = l\sare `n jos. `ndep\rtat SECRETO< secernere = a separa. spate skor. saturnism scafoid. sarcopt saturnin. sal-pingografie. antiseptic SCAFSCAPUL-. rubeol\. SEPTOSEPTIC-. -trum (L) = stâng SENZORISEPT-. prin analogie. -SCHIZIS. seboree secretagog. saponine saprofit. rubor S SACSACR-. a cobor` SEGMENTsegmentum (L) = bucat\ t\iat\ < secare = a t\ia SEMEIO-. -ingos (G). sklerosis (G) = înt\rire. scapulectomie. SCLERO-. salpinx. septicus (L) = care face s\ putre-zeasc\ 55 . sclerocoroidit\. scleroprotein\. secreto-motor sector. salicilic salpingectomie. -SALPINX SAPONSAPROSARCOSATURNsakkos (G). scintilla (L) = scânteie SCINTILOSCLER-. senzo-rimotor septal. alchimi[tii au denu-mit astfel plumbul skaphe (G) = barc\ scapula (L) = scapul\ < scapulae. sarco-plasm\. scotopic scrot. ateroscleroz\ scoliotic. afundare < sedere = a se l\sa. materii fecale skirrhos (G) = dur. sedimentare segmentare. scuamiform. (-)SEPSIE. scapulopexie scatofagie. [i. scizur\. sensorium (L) = organ de sim] < sentire = a sim]i saeptum (L) = perete. obscuritate SCROT(-) scrotum (L) = pielea burselor SCUAMsquama (L) = solz SEB-. radioscopie scotom. SALPINGO-. -bra. hidrosalpinx saponificare. seminipar. scrotal descuamare. sclerodermie. a examina SCOTOskotos (G) = întuneric. seme-iotic (semiotic) semicirculare. segmentit\ semeiologie (semiologie). celioscopie. salpingoovarit\.

asimbolie. granit. sfinc-terotomie sfingolipide. SIMBOLOSIMISIMPAT-. hran\ sfigmic. serofibrinos. a lega strâns sialon (G) = saliv\ sykhnos (G) = frecvent siderari (L) = a fi lovit de ac]iunea funest\ a a[trilor < sidus. SIMPATICO-. [i SENESTROsinovectomie. sfenoidit\. SICHNOSIDERSIDER-. sinechiotom. sfenomaxi-lar sferic. simpatoblastom sincrotron. -os (G) = care strânge tare < sphingein = a strânge sphingein (G) = a strânge. synchronus (L) = simultan. sexuat sfenoidal. sitos (G) = aliment. -os (G) = conduct. sinusoidal. SIMPATOSINCRO-. -trum (L) = stânga synovia (L medieval\) = asem\n\tor cu albu[ul de ou probabil < syn (G) = `mpreun\ + ovum (L) = ou sinus (L) = cotitur\. sfigmogram\. [i. sferofakie. sinecoto-mie sinistroscolioz\. sindesmoplastie. SILICOSIM-. -antis (L) = a [asea parte sexus (L) = sex sphen. parazit SOCI-. SINCRON(-) SINDESMOSINECHI-. prin extensie. sexuali-zare. simbolo-fobie simian simpatalgie. sincinezie. ser s(a)eta (L) = p\r de porc. simpaticolitic. simpatie. SIALOSICHN-. SINUSIRING-. sextupli sexologie. sigmoidit\. smegm\ sociatrie. sfingolipidoz\. sindesmoz\ sinechie. SIDEROSIFON(-) SIGMOID-. sidera]ie hemosiderin\. sinciput. sentiment synkhronos (G). SFERO-. serodiagnostic. pom-p\ sigmoeides (G) = colon sigmoid. ligament synekheia (G) = continuitate. simpa-ticotrop. solenoid solidificare. sinovit\. ]eav\ systole (G) = contrac]ie sition. SOCIOSOFROSOLENSOLID- smektikos (G) = cur\]at smegma. asem\n\toare cu s\punul < smelzhein = a cur\]a socialis (L) = sociabil < socius = asociat. SINOVIOSINUS(-). -atos (G) = substan]\ folosit\ pentru degresare. -ingos (G) = tub. -onis (L) = conduct\. -SFER| SFIGM-. sfigmo-manometru sfincter. -SIMBOLIE. sidero-z\. canal solidus (L) = masiv smectic. -ZIT SMECT-. sideroblast. sichnosfigmie siderant. sialogen. sferocit. silicosideroz\ simblefaron. sitofobie. SIALO(-)SEPTIC SER-. sinovioblast sinusal. SINECOSINISTROSINOV-. sinartroz\. sincroniza-tor sindesmofit. sphaera (L) = sfer\ seroas\. sinci]iu simbolizare. sifonaj rectosigmoid. SINSIMBOL(-). atmo-sfer\ sphygmos (G) = puls sphinkter. SEXUSFENOSFER-. p\r ]eap\n sex (L) = [ase sextans. sociopatie sofrologie dacriosolenit\. sexualitate. sensul oftalmologic dateaz\ din sec. sialit\. SMEGM- SOLENserum (L) = zer. sipho. SFIGMOSFINCTER(-) SFINGOSIAL-. sinistroz\ V. sialo-lit. -tra. sensul medical a fost creat de Winslow în 1732 < syn = `mpreun\ + pathos = afec]iune. siringomielie sistol\. simbol < symballein = a interpreta simis (L) = maimu]\ sympathein (G) = literar ”a fi al\turi de cineva”. sinusografie. sig-moidoscopie siliciu. -icis (L) = piatr\ tare. seros. -eris = astru sideros (G) = fier siphon (G). sialoree sichnurie. SIMPATIC-. în a-cela[i timp < syn (G) = `mpreun\ + khronos (G) = timp syndesmos (G) = fâ[ie. sinuozitate. XIX < syn = `mpreun\ + ekhein = a ]ine sinister. sigmoidopexie. sindesmotomie. seton sexagenar. sitiomanie. SEROSETSEX-. sincron. SIGMOIDOSILIC-. sinovial\. sfincterospasm. p\rta[ sophron (G) = ra]ional solen. SITO-. simpati-cectomie. SEXTSEXO-. lichid de aspect apos. siliciu syn (G) = împreun\ symbolon (G) = semn de recunoa[tere. sinuzit\ siring\ (sering\). deoarece are for-ma literei sigma < sigma σ + eidos = form\ silex. band\. telesistolic sitiologie. siderofilin\ sifon. sideremie. adâncitur\ syrinx. silicoz\. SIRINGOSISTSITIO-. sinchi-zis. sfin-gomielin\ sialagog.SOLID- SPUM- SIAL-. seroprofilaxie setaceu. tub. sinovial. -os (G) = col] sphaira (G). solidism 56 . sigmoidectomie.

[ira spin\rii spinther. ]ep. splenopexie. SPONGIOSPOR(-). STATO-STAXIS (-)STAZ|. stafilom. spirometrie. -SOM (-ZOM). monosomie. spongia (L) = burete spora (G) = s\mân]\ < sperein = a `ns\mân]a spuma (L) = spum\ stabilis (L) = imobil < stare = a sta `n picioare staphyle (G) = literal. SPERMO-SPERSSPICSPINSPINTERSPIR-. SPANO-SPASM. spectroscopie speleoplastie. SONOSOPORSPAN-. redus soporific spanandrie. spirometru 2. somnifer. spinocerebelos spintermetru. vârf ascu]it 2. astazie staxis (G) = curgere pic\tur\ cu pic\tur\ stasis (G) = oprire. SPLENOSPONDILOSPONGI-. ”ciorchine de strugure”. sc\ri]\ statos (G) = stabil. STAFILOsolutus (L) = desf\cut < solvere = a desface soma. SOLVSOMA(-). splenografie. trisomie somnambulism. specializare spectral. -atos (G) = corp STOM-. sonograf somnus (L) = somn sonus (L) = sunet sopor. pu]in abundent. sporicid. luet\ 2. spum\ stabilitate (prin intermediarul sta-bilitas. spermatozoid. spondylus (L) = vertebr\ spongion (G). a r\spândi spiculum (L) = spic mic dim. spinocelular 2. SPERMATO-. XVII) spelaion (G) = grot\. SPERMAT-. SPOROSPUMSTABILISTAFIL-. SPORI-. spaniomenoree. spermatoree. SOMAT-. cavitate sperma. SPECTROSPELEOSPERM-. statestezie. solvent soma. -SOMIE SOMN-. spiriloz\. spermogram\ dispersie spicul 1. stafilin. spinal. sporotricoz\ Spumavirinae. stearin\. splenoportografie spondilalgie. care st\ în picioare < istanai = a plasa. SPIROSPLANHN-. splanhnocel. solvatare. stafilectomie. atis). citostatic. splenit\. spermatid\. ac spina (L) = 1. spongioblast. -oris (L) = somn profund spanos.STABILISOLUT-. sporomi-coz\. spondilomalacie. spinteropie 1. pe[ter\. -STOMIE solu]ie (prin intermediarul solu-tio. spanopnee spasmos (G). STAT-. spectrin\. stafilococ. spondilartrit\. steatoree. spas-molitic specialitate (prin intermediarul specialitas. < spica sau spicum = spin. cromo-zom (cromosom). -atis). stafilorafie 2. staz\. stapedian lombostat. spleno-colic. somatizare. stabili-zator spersus (L) = r\spândit. speleoscopie spermatic. steatoz\ 57 . sper-matokinezigrafie. spirare (L) = a respira 2. splanhnoscopie splenectomie. azoo-spermie. enterospasm. splanh-noptoz\. STEATO- 1. spanios (G) = rar. -STATISM -STAZIE STEAR-. steatos (G) = gr\sime stearic. aparen]\ spectrum (L). spirochet\ splanhnic. -onis = desfacere). SOMNOSON-. spasm < span (G) = a trage specialis (L) = particular < species = aspect. somatotrop. dictiozom. speira (G) = spiral\ splankhnon (G) = viscer splen. spasmodic. SPANIO-. stafilolizin\ peristaltic stapedectomie. SPERMI-. somatognozie. spondiloschizis spongiform. SPASMOSPECIALSPECTR-. spectru. somatic. -atos (G) = s\mân]\ blefarospasm. bacteriostatic. contrac]ie < stellein = a comprima stapes (L) = scar\. stafiloplastie. (-)STATIC. stat în picioare statikos (G) = care opre[te. spectrograf. SONIO-. sporulat. spermatogonie. SOMATO-. ar\tare. sensul [tiin]ific a fost creat de Newton (sec. reostat. spasmus (L) = contrac]ie. clinostatism. ri-bozom. -os (G) = splin\ spondylos (G). a face s\ ]in\ stear. som-nolen]\ sonic. STOMAT-. SPLANHNOSPLEN-. -SPERMIE. spermicid. spasmofilie. germeni microbieni stalsis (G) = comprimare. spon-gioid spor. statokinezimetrie epistaxis hemostaz\. orto-statism. sperma-togenez\. -eros (G) = scânteie 1. spermocultur\. prin intermediarul ”spectrum” (Engl) = apari]ie. se refer\ la: 1. steatoliz\. `mpr\[tiat < spergere sau spargere = a împr\[tia. nemi[cat STALSTAP-STAT. sonioscop. stabilizare.

-onis). stetoscop astigmatism. stoechiometrie diastol\. sulf-hidrism. -oris (L) = ]ip\t. semn stygos (G) = repulsie. astringent. suprali-minar. îngust stenosis (G) = strâmtare. strefosimbolie streptobacil. stridor. alungire stoma. (-)STENOZ| STERCOSTEREO-. -onis (L) = strangulare < strangulare = a strangula stratum (L) = strat strephein (G) = a r\suci. atis). gastrostomie. -oris (L) = sudoare sui (L) = pe sine însu[i sulcus (L) = [an] sulfur. subcli-nic. supra-ali-menta]ie. strofulus. TACTOstefanion. streptolizin\ stricnin\. sulfhemoglobin\. subscapular sudorific. stereotaxie. în pozi]ie superioar\. stelectomie stenic. super-ego. subluxa-]ie. -STENIE STENO-. sterilizare sternalgie. angiostro-fie strom\ Strongyloides obstruc]ie strumectomie. astenie. -atos (G) = marc\. constric]ie (prin intermediarul constrictio. pucioas\ super. subcutanat. -STEROL STERILISTERN-. SULFURSUPER-. stilo-hioid stimulare. -STOMIE STRABSTRANGSTRATISTREFOSTREPTOSTRICNSTRICT-. sto-matoragie. -onis (L) = str\nut < sternuere = a str\nuta sthethos (G) = piept stigma. sulfuros superantigen. stefanopsie (ganglion) stelar. stimulator stoechiologie. super-familie. suprarenal sural surdomutitate suspensie. -STRINGENT STRIDSTROF-. sistol\ stomatit\. STERNOSTERNUTSTETOSTIGMAT(-) STIGOSTILSTIMUL(-) STOECHIO-STOL| STOM-. sensul [tiin]ific dateaz\ din sec. poluat stylos (G) = coloan\. -atos (G) = covor. stâlp stimulare (L) = a îmboldi. a echipa. sudoripar suicid sulciform sulfamid\. -oris (L) = excrement stereos (G) = solid. se folose[te cu sensul de murdar. supra (L) = deasupra. stern sternutatio.STRABSTEFAN-. [uier strophos (G) = bandelet\ r\sucit\ < strophein = a r\suci stroma. a stimula < stimulus = b\] ascu]it cu care se `mboldesc vitele stoikheion (G) = element. `n relief sterilis (L) = sterp. stiloradial. stercoral stereognozie. stridulos strofantin\. stercolit. neu-rastenie stenotorax. steno-z\ stercobilin\. -onis (L) = gr\mad\ care se `nal]\ struma (L) = gu[\ sub (L) = sub. stomatoplastie. strepto-kinaz\. subcon[tient. stereoizomerie. în exces sura (L) = pulpa piciorului. stigoxen stilohioidian. suprainfec]ie. stricnism strictur\. superscrip]ie. subfebrilitate. neproductiv. sternoclavicular. stratigrafie strefopodie. sulfon\. stiloidian. XIX strongylos (G) = rotund structio. stigmat stigofil. îngustare stercus. subalimenta]ie. gamb\ surdus (L) = surd sursum (L) = `n sus S ' 58 . stereotipie. suspensor strabismos (G) = privire încruci[at\ < strabos = persoan\ care se uit\ cruci[ strangulatio. miastenie. strumipriv. stiloid\. mai pu]in decât SUDORSUISULCSULF-. stercobilinogen. colpostenoz\. principiu stellein (G) = a arma. sigmoi-dostomie strabic. ster-noschizis sternuta]ie stetacustic. -uris (L) = sulf. coleste-rol sterilitate (prin intermediarul ste-rilitas. -STROFIE STROMSTRONGYL-STRUC}STRUMSUBstephanos (G) = coroan\ stella (L) = stea sthenos (G) = for]\. subdural. -atos (G) = gur\ TACT(-). STOMAT-. STEFANOSTELSTEN-. steril sternon (G) = piept. `ngust < stringere = a strânge stridor. putere stenos (G) = strâmt. se folose[te cu sensul de dilata]ie. strumi-t\ subacut. streptococ. a învârti streptos (G) = r\sucit Strychnos nux vomica (L [tiin]ific\) = nuca vomica < strykhnos (G) = umbra nop]ii (specie de Sola-num) strictus (L) = strâmt. strabism strangulare stratificat. stilomastoidian. SUPRASURASURDSUS- sudor. submatitate.

tarsit\ tautocron. -TEISM TER- tensus (L) = încordare < tendere = a `ntinde. -TEHNIC. ter]iar (prin intermediarul tertiarus = 59 . metatars. -inis (L medieval\) = tendon telalgie. talamus. (-)TAXIE. TAXOTAFOtaphos (G) = mormânt TAHItakhys (G) = rapid TALTALAMtalus (L) = c\lcâi thalamos (G). epiteliu TEMPOR-TEN. hipotalamus TALAS-TALPIE TANATO-. euta-nasie tapeinocefal. teno-sinovit\. (-)TENIE TEN-. nume dat de Galien a[a-numitelor ”camere” de la baza creierului. TEHNOTEL-. telit\. te-nie. meserie -TEN. extremitate telangiectazie. tenope-xie. despre care se credea c\ furni-zeaz\ umorile animale pe calea nervilor optici. tahifemie. TENSIOTEO-. tele-ologie. -TEHNIE. monoteism. a înveli tekhnikos (G). thalamus (L) = camer\ interioar\. -TECTTEHN-. mnemotehnic. (-)TACTISM. taxon. de culoare gri închis tectus (L) = acoperit < tegere = a acoperi. talasoterapie entalpie tanatologie. TAXOTACT(-). marginea pleoapei sau tarsul pal-pebral tauto (G) = acela[i theke (G). TELOTELETELI-TELIO- talasemie. taxologie. tendo. [alazion 2. ter-menul a fost aplicat de Willis în 1664 materiei gri adiacente pere]ilor laterali ai ventriculului al trei-lea. temporospa]ial 2. tanatopraxie. TARSOTAUTOTECTEFROTEG-. taxie. grindin\ 2. telomer thele (G) = mamelon tele (G) = departe thelys (G) = femeie thele (G) = mamelon + eidos (G) = form\ `n form\ de mamelon. -oris (L) = 1. TENDINTENS-. (-)TENIE tact. tactus (L) = atingere TACTOTACT-. temporomalar. sensul s-a l\rgit ulterior la toate membranele de acoperire tempus.”p\turile nervilor optici”) thalassa (G) = mare thalpein (G) = a înc\lzi thanatos (G) = moarte tapeinos (G) = jos. epiteliom. -eos (G) = cap\t. telepatie. telere-ceptor teligenie epitelioid. timp 2. tahikinezie. tenoplastie tenorafie. -TANASIE TAPEINOTARS-. de care sunt lega]i nervii optici (thalami nervorum opticorum . taxis (G) = ordonare. taktikos (G) = orânduit. tactometru tactic. < tattein = a ordona. tecom tefromalacie. TENO-. tarsoplas-tie. epitelioliz\. tendinos tensor. technicus (L) = ingenios. teac\ tephros (G) = cenu[\. teomanie. tafofobie tahiaritmie. chimiotactism. dibaci < tekhne (G) = art\ manual\. plat tarsos (G) = 1. protector tehnician. theca (L) = cutie. [alone [ancru. cancer 1. -ontos (G). termen creat de anatomistul Ruysch (pe la 1700) pentru a desemna ”pielea care acoper\ mamelonul”. a-teism. fototaxie. TELOTEL-. tactism. temporopontin amfiten. TELE-. tâmpl\ tainia (G). teloragie telecobaltoterapie. pe m\sur\ ce cuno[tin]ele anatomice au evoluat. telediagnos-tic. tefromielit\ tegument. a aranja (-)TAXIE. telediastolic. zooteh-nie. tenoplastie tenectomie. -cri (L) = crab. tautologie. aranjare TAXI-. ordonat (-)TACTISM. ta-xinomie. tapeinocraniu 1. tactil (prin intermediarul tac-tilis). tarsul piciorului 2. tenodez\. khalazion (G) = piatr\. tautomer tecal. tendinit\. tensiometru teofobie. [ancriform T TACT-. tahipnee talalgie talamic. a `ncorda theos (G) = zeu tertius (L) = al treilea 1. khalan (G) = a relaxa chancre (Fr) = [ancru < cancer. telofaz\. tarsotomie 2. temporal. taxonomie tafofilie.{AL{ANCR- 1. tarsectomie. pahiten. teologie. telegonie. tahicardie. tarsalgie. tehnologie telos. taenia (L) = panglic\ tenon. politeism ternar. pahitenie. TELEO-. ataxie. TAXI-.

tetranopsie. ectopic. termic. atom. tiflit\. -TOPIE. tocodinamome-tru. hipertermie testicular. termal. TONO-TOMIE. stupoare typhlon (G) = cec < typhlos (G) = orb. toxoplasmoz\ trabecul. (-)TONIC. tokos (G) = na[tere tococardiograf. tiemie. tractor. tragus traheal. TOFOtofolipom -TOM. traheotomie. typikos (G) = tipic. tractus. tifoid. timpano-plastie. trabeculec-tomie tract. trac]iune (prin intermediarul tractio. tonometrie. TRICHI-. toxicoman. toracocente-z\. tiflopexie TIFLOTIGMO-. (-)TERAPIE TERAT-. typos (G). -TRIHOZ| TON-. (-)TIPIC. (-)TONIC. -TOMIE. simbolic atipic TIPOthyroeides (G) = tiroid\ tireocalcitonin\. -atos (G) = monstru terebrare (L) = a perfora. toracotomie torsiune toxemie. fenotip. -acis (L) = torace torsio. -TERMIE. radioterapie. TENO-. f\r\ deschidere thigma. TONOTONSILTOP-. TRAHEO< temnein = a t\ia tonos (G). testosteron tetanie. to-xin\. teratospermie terebrant tergit\ homeoterm. corectopie thorax. TOMOa treia parte) terapeut. tetrasomie ipotez\. trabecular. chimiote-rapie. -TONIE. teratom. tetanos tetralogie. cale < trahere = a trage. timus timocit. -TONIE. typus (L) = tip. XVII timpanoscleroz\ -TIP-. stereotip. marc\ alotip. hipoto-nie. TRICO-. vindecare < therapeuein = a `ngriji teras. tophus (L) = tuf (piatr\ spongioas\ [i friabil\) tofaceu (prin intermediarul tofa-ceus). thymos (G) = minte. TOMOTON-. sec]ionare neurotmesis TOCO-. termoanalgezie. tiroidectomie TIROIDTIROtyros (G) = brânz\ tirozin\ TMEtmesis (G) = t\ietur\. termocauter. tricotilomanie TIM-. TOXO-. traheotomie 60 . bârn\ tractus (L) = traseu. model. tomos (G) = t\iat. (-)TOPIC. traheobron[i-t\. -bis = grind\. terapeutic\. TIMPANOnatomic dateaz\ din sec. terapie teratism. thorax. tifos TIFL-. tipaj. < thyreos = scut + eidos = form\ (tireoglobulin\). tixotropie TIXOTILtylosis (G) = indura]ie. tiflectomie. toxicomanie. TRACTOTRAGTRAHE-. termoliz\. tome (G) = t\iere. tonsilectomie topic. sensul atimpanal. anatomie. topoizomeraze. tonicoclo-nic. tonus tonikos (G) = înt\ritor tomografie tonicardiac. tipologie. tiopexie TIFtific. care `ngrije[te therapeia (G) = tratament. topografie. tiroxin\. tiazidic. tragopodie. sec]ionat amigdalotom. b\t\tur\ tilozis -TILOtillein (G) = a trage peotilomanie. sintez\ TI-. TETANOTETRA-TEZ| therapeutikos (G) = care vindec\. tonicitate. -arum (L) = amigdale topos (G) = loc topikos (G) = de loc tonsilar. TRABECULOTRACT(-). -onis (L) = suferin]\ chinuitoare < torquere = a r\suci toxikon (G) = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor < toxon = s\geat\ toxon (G) = arc trabecula (L) = grind\ sub]ire dim. TERATOTEREBRTERG-TERM-. atonie. TIOtiamin\. tractoto-mie. toracic. TIRO-. teratologie. psihotonic tonsillae. tiroglo-bulin\ TIREO-. TERMOTESTTETAN-. tigmotropism. antitiroidian. toxicoz\ gerontoxon. teratogen. a pune theion (G) = sulf typhos (G) = torpoare. TENDINTERAPEUT(-). tympanum (L) = tambur. tophos (G). TOPOTORAC-. a târ` tragos (G) = capr\ arteria trakheia (G) = literar ”arter\ rugoas\”. timom TIMPAN-. tonus (L) = tensiune. ciclotimie. timpanism. TOXICO-TOXOTRABECUL(-). sec]iune laparotomie. < trabs. spirit timoleptic. rigid < teinein = a `ncorda tetras (G) = patru thesis (G) = punere < tithenai = a plasa. lipotimie. ti-mie (-)TIMIE TIMOthymos (G) = principiu vital. thixis (G) = ac]iunea de a atinge -TOM. protez\. îngro[are. tireotrop. tetanoid. tetraploi-die.TEN-. TORACOTORSTOX-. toxigen. -onis) tragofonie. -TOCIE distocie. toxoid. TRICHO-. -akos (G). traheocel. a g\uri tergum (L) = spate thermos (G) = cald < therme = c\ldur\ testis (L) = testicul tetanos (G) = `ncordat. cervicotomie. toxiinfec]ie. trahee (din cauza inelelor sale) < trakhys = rugos toracalgie. TRIC-. tympanon (G). eutocie TOF-. tofi. ter-mogenez\.

turgiditate. neurotripsie troficitate. venul\. trifa-zic. tubulifer. distrofie. trompa lui Eustachio. -TRIHOZ| TRICHIN-. triplus (L) = triplu. [i TREPAN1. tuberculum (L) = excrescen]\ mic\. lobul. troho-cefalie trombangeit\ (tromboangeit\). TREPSO-TREZIE TRI-TRIB. -oris (L) = tremur\tur\ < tremere = a tremura trema. trepsologie atrezie triad\. r\sucire tropikos (G) = care se `ntoarce spre < trepein = a întoarce trypanon (G) = burghiu TUB-. TRICO-. excrescen]\ 2. nutri]ie < trephein = a hr\ni Trichinella. trichomonas. trilobat. transpira]ie. heterotrop. tuboabdominal. somatotrop. -TROPIE.TRICHIN-. -atos = culoare triploos (G). dim. TRIPLO-TRIPSIE (-TRI}IE) TROF-. spatul\. triplocorie. pe[ter\ trokhilia (G) = roat\ de scripete trokhos (G) = roat\ thrombos (G) = cheag (îndeosebi de plachete) -TROP. trigeminat. trans-plant atraumatic. tuberculiform. triglicerid. de trei ori tripsis (G) = frecare. zdrobire terere (L) = a zdrobi. -oris (L) = umflare < turgescere = a se umfla tussis (L) = tuse U UBI-UL. TRICHINOTRICROMATTRIPL-. trohlear. tubaj. viscerotrop. tremor. turgid. TROMBO- trauma. trichiaz\. tulburat turgor. (-)TROPISM TRYPAN- trope (G) = întoarcere. turbiditate turgescen]\. URETRO- TRAHEL-. tubulorexis 1. Paris. -TROFIN|. atrofie. orificiu treis (G). trahelopexie. trombelastogra-fie. nodul. -eris (L) = umfl\tur\. transfec]ie. trombin\. tubouterin 2. traheloplastie. tricrotism. tremula]ie. tubus (L) = tub [i. tricromatopsie triplet. 1843) V. TREMOTREMATTREPANTREPO-TREPSIE. tre-mur\tur\. tria (L) = trei tribein (G) = a freca thrix. termotropism Trypanosoma (termen creat de Grubi. tromboz\. TROHOTROMB-. canul\. litotripsie (litotri-]ie). trombo-flebit\. fototropism. transcitoz\. tusipar trogle (G) = cavern\. chimiotropism. hipertrofie. tubercul. tubulonefri-t\. tubar. trikhos = p\r trikhromatos (G) = în trei culori < treis = trei + khroma. troglofil trohlee. trichino-z\. tribolo-gie tricocefal. trombolitic. heliotropism. ventri-cul. trahelorafie transaminaz\. tuberculos turbidimetrie. TRICHINOprin intermediarul trachia (L) = trahee trakhelos (G) = gât trans (L) = peste. tuberculodermie. eutropie. trofopatie. -atos (G) = ran\ tremor. TRICHI-. vezicul\ 61 . TRAHELOTRANS- TRAUMAT-. cor-ticotrofin\. -TROPIC. excrescen]\ turbidus (L) = agitat. TUBERCULTURBIDTURGTUSI- 1. trikhos (G) = p\r trahelhematom. val-vul\. trohoid. trombocit. tuberozitate 2. transloca]ie. TROFOTROGL-. trombectomie. ubicuitin\ folicul. -eris = umfl\tur\. ovul. [i TRYPANtreponem\ atrepsie. < tubus = tub 1. tricomicoz\. trauma-tologie tremie. TRAUMATOTREM-. trans-duc]ie. TRIBOTRIC-. hipotrepsie. turgor tusigen. celul\. a înrula threpsis (G) = nutri]ie tresis (G) = gaur\. tricofi]ie. alotropie. neurotrop. < tuber. trichobenzoar. tricotilomanie. trichinoz\ tricromatism. dincolo de URETR-. prin extensie. triploidie amigdalotripsie. -atos (G) = gaur\ trypanon (G) = burghiu trepein (G) = a `ntoarce. triboelectri-citate. tubulus (L) = tub mic dim. tubotimpanic. trepana]ie V. trompa lui Fallopio 2. trilocular baziotrib. tres. hipertrihoz\ trikhinos (G) = p\ros < thrix. -UL| ubique (L) = peste tot sufix utilizat pentru denumirea obiectelor sau structurilor mici (folosit [i pentru formarea dimiubicuitar. transferin\. -TROFIE. TRICHO-. tremofobie trematode trepan. psihotropic. tirotrofin\ troglobie. tridermic. tuber. triboluminescen]\. TUBUL- TUBER-. trombus corticotrop. trofoblast. enterotrib. traumatism. a sf\râma trophe (G) = hran\. tubulin\. TROGLOTROHL-.

ulectomie. varice vas. ultramicroscop. valvulit\. uremie. VASOVECT-. valvulectomie. vascularit\. utero-tu-bar utricul\. ulnar ultracentrifugare. vacuolizare vagal. valvul\. VAGOVAGIN-VALENT VALVUL-. ultrafiltrare. uleritem. UTEROUTRICUL-. URETEROURETR-. nerv vag (din cauza ramifica]iilor întinse) vagina (L) = teac\. VASCUL-. ulceros ulna. epulis 2. UTRICULOUVE-. ura-noschizis ureaz\. uteroptoz\. variat varus (L) = pustul\ varix. -URIE. unipolar uraniscolalie. UVEOUVIUVUL- uncus (L) = cârlig uncinatus (L) = `n form\ de cârlig unguis (L) = unghie unus (L) = un ouraniskos (G). uretrografie. URETRO-URGIE URIC-. vaginit\. uretrocel. ULOULCER(-) ULNULTRA- 1. urocultur\. URANOURE-. uromel (monstru simelian cu membrele inferioare fuzionate într-unul singur) urticarie uter. vaccinare. nedefinit. ureterorafie uretrit\. vaginoplastie ambivalent. uncusectomie ungveal unicelular. -icis (L) = ven\ dilatat\. echivalent. ultrastructur\. UREOURETER-. urogastron\. diurez\. uricopexie urlian 1. vectorial. vasopresin\ vector. URINURTICUTER(-). utriculit\. < valva = canaturile u[ii varius (L) = p\tat. uricemie. ureterolit. datorit\ asem\n\rii erup]iei cu irita]ia produs\ de urzic\ uterus (L) = uter utriculus (L) = pântece mic. VECTOvaccinus (L) = referitor la vac\ (de la vaccina vacilor s-a ob]inut primul vaccin) < vacca = vac\ vacuum (L) = spa]iu gol vagus (L) = r\t\citor. pola-kiurie. albuminurie. -eris (L) = ran\. varicozitate vas. vac-cinoid. ac]iune < ergein = a lucra ouron (G) = urin\. a transporta vaccin. vacuol\. bolta cereasc\ ouron (G) = urin\. puternic < valere = a avea for]\. ouranos (G) = cerul gurii. varicos. oule (G) = cicatrice ulcus. -oris (L) = cel care transport\ < vectare = a c\ra. va-gotonic. uricolitic. vasis (L) = vas vasculum (L) = vas mic vector. uterin. varicocel. vaccinotera-pie vacuitate. urinar 2. uncinarioz\. UNCIUNGVUNIURANISCO-. imprecis. vaccinat. ulcer ulna (L) = antebra] ultra (L) = dincolo de -VALENT UL-. ulcerocancer. ureogenez\. ulatrofie. monova-lent. a fi tare valvula (L) = p\staie dim. vagotomie. URICOURLIURO-. urobilin\. uvulectomie. variol\ varicectomie. vasculariza]ie. vagotrop vaginism. uretero-plastie. vagin valens. polivalent valvular. vasodilatator. hematurie. uretrotomie chirurgie uricacidurie.ULTRAnutivelor) 1. ultraviolet unciform. ouron (G) = urin\ ouresis (G) = ac]iunea de a urina 2. uretroplastie. unilateral. uvu-loptoz\ UNC-. unipar\. VACCINOVACUVAG-. uree (termen creat de Fourcroy în 1797 de la urin\) oureter (G) = ureter ourethra (G). unilocular. oura (G) = coad\ urtica (L) = urzic\. utriculo-sacu-lar uveit\. cu sensul de acid uric ourles (Fr veche) = oreion 1. uncover-tebral. ulotomie ulcera]ie. vaginodinie. vasoconstric]ie. oulon (G) = gingie 2. sac mic uva (L) = strugure (prin analogie de culoare) uva (L) = ciorchine de strugure (prin analogie de form\) uvula (L) = luet\ dim. ulalgie. vasectomie. valvuloplastie varicel\. < uva = strugure V VACCIN(-). vectocardiogra-m\ 62 . vagolitic. u-reometru ureterografie. uncus. -ntis (L) = tare. uranoplastie. vaccinostil. ultrasonografie. VALVULOVARIVARIC-. VARICOVAS(-). ulcero-gen. vaginografie. -UREZ|. uvulit\. uveoplastie uviform uvul\. urodensi-metru. urethra (L) = uretr\ ergon (G) = lucru.

VITROVIVIVOLV-VOR -VULS-VULTVULV-. p\ros virus (L) = venin. -ocis (L) = repede vena (L) = ven\ Venerius (L) = referitor la Venus. VENTRICULOVERB-VERGVERMIVERN-VERS-. viroz\. a `nsufle]i < vegetus = viguros velum (L) = pânz\. a tremura VISCER-. vermifug. -ntris = pântece verbum (L) = cuvânt. xantin\. vital. vulvovaginal vicarius (L) = înlocuitor villosus (L) = acoperit de p\r. -atis). diverticul veruc\. ceea ce se refer\ la dragostea fizic\ < Venus. vibroterapie vicariant vilifer. virion. vitelin vitrificare. venerologie VENIN(-) VENTRICUL-. prin extensie. vilozitate viral. vezicant. vilin\. xifoid. < venter. veninos (prin intermediarul venenosus) atrioventricular. organe interne vita (L) = via]\ vitellus (L) = g\lbenu[ de ou vitrum (L) = sticl\ vivus (L) = viu volvere (L) = a r\suci. -VERTVERUCVESPERVESPERTILVESTIBUL(-). zaharimetru. viremie. v\l velox. ventriculogram\. a `nvârti vorare (L) = a devora vulsus (L) = cu spasme vultus (L) = fa]\ vulva (L) = vulv\ X XANT-. VEZICOVEZICUL-. xantopsie xenodiagnostic. viro-pexie virilism. velum velocimetru. ridic\tur\ vesper (L) = sear\ vespertilio. VENOVENERvegetare (L) = a `nviora. xeroftal-mie. xantocromie. xilofag. ventriculoplas-tie. expresie vergere (L) = a înclina. vitronectin\. vege-tativ. zaharoz\ 63 . veziculectomie. VISCEROvegetarian. xenogref\ xerocheilie. VISCEROVITVITELVITR-. VEZICULOVIBR-. vivisec]ie volvulus carnivor. virilitate (prin intermedia-rul virilitas. velocitate venectazie. vitropre-siune vivipar. viscerocep-tor. < vir = b\rbat viscera (L) = m\runtaie. venospasm. saccharum (L) = zah\r zaharid. versiune. venoto-nic venerian. XANTOXENOXEROXIFOXIL-. vibri-on. < vesica = vezic\ vibrare (L) = a scutura. ventriculografie. ventri-cul cardiac [i cerebral dim. a apleca vermis (L) = vierme vernalis (L) = de prim\var\ versus (L) = `ntors < vertere = a întoarce verruca (L) = neg. sakkharon (G). visceralgie. VULVO- venin. vibratil. virus virilis (L) = b\rb\tesc. vegetarianism. ventriculotomie verbal. vitamin\ bivitelin. vestibular. xerosis xifodinie. retroversie. vezi-culografie vibrator. xifosternopexie xilen. XILOxanthos (G) = galben xenos (G) = str\in xeros (G) = uscat xiphos (G) = spad\ xylon (G) = lemn xantelasma. vermis vernal anteversie. xilografie Z ZAHAR-. b\[icu]\ dim. verucozitate vesperal vespertilio vestibul. visceroptoz\ devitalizat. vegeta]ie velamentos. VESTIBULOVEZIC-. larvivor. VILOVIR-. -onis (L) = liliac vestibulum (L) = intrare vesica (L) = vezic\ vesicula (L) = umfl\tur\ mic\. VIBROVICARVIL-. xeroderma. vezicouretral vezicular. vultuos vulvar. vibra]ie (prin intermediarul vibratio. VALVULOVEGETVELVELOCIVEN-. verbigera]ie convergen]\. longivult. vermicular. omnivor convulsie lativult. verucom. VIROVIRILVISCER-. -onis).VALVUL-. otrav\. verminoz\. vestibulo-plastie vezical. xantom. -eris = zei]a dragostei venenum (L) = otrav\ ventriculus (L) = stomac mic. vezicofixa]ie. virilizare visceral. prin analogie. divergen]\ vermicid.

zoopsie. enzim\.VITZAHAROZEZELOZEUGZIGO-. zigot enzimatic. zigodactilie. zimogen azot zona. zosteriform 64 . entuziasm zeugma. -eros (G). zoofilie. homozigot. zigomatic. -eris (L) = centur\ zein\. protozoar. zoonoz\. zoomanie. prin extensie. ZIGOT(-) -ZIM-. ZIMO-ZOZON- ZOSTER- zea (L) = specie de grâu cu un singur bob zelos (G) = zel. zeism zelofobie. spermatozoid (herpes) zoster. enzimologie. zon\. zoster. heterozigot. boal\ cutanat\ (dup\ aspectul ”în centur\” al formelor clasice ale bolii) zoon (G) = animal zoon (G) = animal + eidos (G) = form\ (asem\n\tor cu un animal) zoster. enzimoliz\. hematozoar. zonula (ciliaris) ZOO-. zelotipie zeugmatografie azygos (vena). -atos (G) = jug zygotos (G) = legat împreun\ < zygor = eu unesc zyme (G) = ferment. cing\toare. -ZOID ZOSTER- azoospermie. -ZOAR. drojdie zoe (G) = via]\ zona (L) = brâu.

înruditã cu siglarea ºi derivatã din aceasta. în capitolul “Introducere în studiul abrevierilor”. denumit siglare. Existã cel puþin trei cauze ale "proliferãrii" abrevierilor: extinderea ºi pe aceastã cale a terminologiei medicale engleze. de asemenea. dupã cum se poate constata din definiþia conþinutã în DEX: “Acþiunea de a abrevia ºi rezultatul ei. cât ºi la rezultatele acestuia. se confundã cu abrevierea. intitulatã Dicþionar de abrevieri ºi simboluri (Editura ALL EDUCATIONAL. atât de solicitatã. Însã de câteva decenii. titlu etc. siglele au o structurã neomogenã. În dicþionarul Larousse este consemnatã o definiþie asemãnãtoare: “Reducere graficã a unui cuvânt sau a unei succesiuni de cuvinte. din litere ºi silabe ale cuvintelor din sintagmã ori din multe alte combinaþii de litere ºi fragmente de cuvinte. ºi încercãrile de a denumi unele sindroame sau boli prin diferite tipuri de abrevieri. procedeul de obþinere a acestora. deoarece pot rezulta ºi din unele litere iniþiale ale unitãþilor sintagmei. scris sau memorat. În realitate. Aflate în continuã extensie în toate limbile.: cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy). adoptarea unor termeni din biologia molecularã. prescurtat. trunchierea sau fragmentarea. tot mai multe abrevieri în loc sã circule sunt acumulate în dicþionare voluminoase. grupurile de cuvinte cu corp fonetic lung ºi dificile de pronunþat. Silvia Pitiriciu ºi Dragoº Vlad Topalã. afereza ºi apocopa. 2) Deºi siglele sunt definite în dicþionare ca “semne abreviative” (Dicþionarul Robert) sau ca “litere iniþiale utilizate ca semne abreviative pe monumente. 3) În terminologia medicalã în prezent se extinde acronimia. Pentru fiecare abreviere am menþionat cuvântul sau grupul de cuvinte de provenienþã. o serie de abrevieri curente din terminologia medicalã româneascã. OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. sindrom MODY (din engl. Ambiguitatea provine din faptul cã termenul se referã atât la procedeul de prescurtare. cuvânt sau succesiune de litere care rezultã astfel”. acronimia. De ex. RMN = rezonanþã magneticã nuclearã. Au fost introduse. autori ai uneia din primele lucrãri cu acest profil din lexicografia româneascã. Bucureºti.VII. pe medalii sau în manuscrise vechi” (Dicþionarul Petit Littre). deci cu circulaþie internaþionalã. îndeosebi prin acronime.: CADASIL (acronim din engl. În medicinã abrevierile au o tradiþie secularã. abreviaþie. prescurtare. Reþinem din acest studiu câteva observaþii asupra conceptului de abreviere: 1) Termenul de abreviere are o accepþie largã. Abrevierile indicate cu douã asteriscuri sunt utilizate numai în limba românã. prea complecºi ca sã circule ca atare. iar când a fost necesar. cât ºi traduse în limba românã. îndeosebi. numãrul abrevierilor a crescut într-un ritm care pune din nou la încercare memoria medicului. cuprins în primele pagini ale dicþionarului. Semnificaþia noþiunii de abreviere este ambiguã. maturity-onset diabetes of 65 . Un acronim reprezintã “o siglã care poate fi pronunþatã ca un cuvânt obiºnuit” (Dicþionarul Larousse). (concr. De datã recentã. ABREVIERI ªI SIMBOLURI În acest capitol este cuprinsã o selecþie de peste 2 000 de abrevieri ale unor termeni sau grupuri de cuvinte ºi simboluri îndeosebi din limba englezã. în condiþiile unei expresii grafice identice. 1998) prezintã o sintezã necesarã asupra procedeului abrevierii ºi a produselor sale. elipsa lexicalã. în mãsura în care se aplicã unitãþilor lexicale compuse sau sintagmelor. amine precursor uptake decarboxilation). iar când sunt folosite raþional. precum ºi un numãr mai redus din limba francezã. o serie de alþi termeni fiind mai mult sau mai puþin sinonimi cu acesta: siglarea. abrevierile sunt necesare deoarece reduc cuvintele sau. rolul lor benefic în comunicare este evident.) cuvânt. acestea au fost atât transcrise în englezã. Abrevierile indicate cu un asterisc au semnificaþii diferite în românã faþã de englezã. APUD (din engl. PCR = polymerase chair reaction – reacþie în lanþ a polimerazei). simbol”. Drept urmare. O siglã “perfectã” rezultã din toate literele iniþiale ale unitãþilor sintagmei (de ex.

unde circulã uneori chiar ºi abrevieri elaborate dupã criterii proprii. ser. organomegalie.: temperaturã .: α-D-glucoz\) putere rotatorie optic\ specific\ A Å a. fãrã nici o ºansã de asimilare în terminologia medicalã atestatã. sindrom POEMS (acronim din polineuropatie. α α- [α ] aa 20 D ** A/G aa. de obicei pentru substanþe comune. anomalii cutanate – skin changes în engl.prima liter\ a alfabetului grec coeficient de absorb]ie accelera]ie unghiular\ nucleu de heliu coeficient Bunsen lan]ul greu al Ig A lan]ul α al hemoglobinei prefix utilizat în cazul aminoacizilor pentru a desemna atomul de carbon din lan] de care este legat un radical func]ional (α-aminoacizi) migrarea frac]iunii α a globulinelor la electroforez\ rota]ia specific\ a unei substan]e optic active (ex. 6) Elipsa lexicalã nu este recomandatã în limbajul ºtiinþific. 4) Unele abrevieri sau sigle devin bazã de derivare.: cola. în loc de cocacola. termeni propuºi de o specialistã cunoscutã. cu condiþia asigurãrii eufoniei ºi a selectãrii elementelor care asigurã suficienþa semanticã. la sfârºitul cuvântului. respectiv. 5) Simbolurile sunt semne abreviative convenþionale utilizate îndeosebi în ºtiinþe. De ex. 7) Afereza ºi apocopa.în loc de temperaturã ridicatã sau febrã. dar este utilizatã uneori în limbajul din cadrul unor comunitãþi medicale. în loc de ser sanguin sau ser fiziologic (în acest ultim caz. ale aminoacizilor ºi ale unitãþilor de mãsurã. în particular în chimie. De ex. presupun scurtarea la începutul ºi. care eliminã orice confuzie). AA ana = aceea[i cantitate din fiecare (folosit în scrierea re]etelor. În cazul unor boli sau sindroame unele acronime sunt atât de abil elaborate încât pot fi confundate cu numele proprii. tensiune în loc de hipertensiune arterialã. 8) Trunchierea sau fragmentarea se întâlneºte îndeosebi în limbajul popular sau familiar ºi presupune eliminarea unui fragment din structura cuvântului. deoarece genereazã confuzii. proteinã monoclonalã.). În medicinã.the youth).: ORL – orelist. endocrinopatie. ABREVIERE / SIMBOL a SEMNIFICA}IE ~N ENGLEZ| {I/SAU ~N ROMÂN| absorbtivitate specific\ accelera]ie activitate chimic\ apertur\ attosânge arterial (ca indice) absorban]\ adenin\ adenozin\ aer alveolar alanin\ Amper arie grup sanguin num\r de mas\ radioactivitate vitamin\ Ångström agar artery (arter\) alpha . Nu prezintã interes în terminologia medicalã. este corectã denumirea de soluþie izotonã de clorurã de sodiu. De ex. fizicã ºi matematicã. dup\ denumirile a dou\ sau mai multe substan]e) raport albumine/globuline arteries (artere) arahidonic acid (acid arahidonic) 66 . cele mai utilizate sunt simbolurile elementelor chimice. Rodica Zafiu.

** ADN * ADP ADR ** ADS adst. aegra = pacientul (re]ete) auditory evoked potential (poten]ial evocat auditiv) aetas = vârst\ (re]ete) atrial fibrillation (fibrila]ie atrial\) amniotic fluid (lichid amniotic) acid-fast bacillus (bacil alcool-acid rezistent) alpha-fetoprotein (alfa-fetoprotein\) argint antigen (antigen) anestezie general\ agitato vase = se agit\ vasul (re]ete) acizi gra[i liberi acute glomerulonephritis (glomerulonefrit\ acut\) acid gras liber neesterificat anemie hemolitic\ autoimun\ antih(a)emophilic factor (factor antihemofilic) artificial insemination (inseminare artificial\) 67 . pentru a indica pân\ la ce cantitate se adaug\ solventul alcohol dehydrogenase (alcool dehidrogenaz\) * atriu drept ad duas vices = pentru dou\ doze (re]ete) ad libitum = la discre]ie (re]ete) ad pondus omnium = pân\ la greutatea întregului (re]ete) ad saturatio = pân\ la saturare (re]ete) adenosine deaminase (adenozin deaminaz\) antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (citotoxicitate mediat\ celu-lar dependent\ de anticorp) addetur = s\ fie ad\ugat (re]ete) alcohol dehydrogenase (alcool dehidrogenaz\) antidiuretic hormone (hormon antidiuretic) adhibendus = s\ fie administrat (re]ete) admoveatur = s\ fie ad\ugat (re]ete) acid dezoxiribonucleic adenosine diphosphate (adenozin difosfat) * adenopatie adverse drug reaction (efecte secundare medicamentoase) ac]iune dinamic\ specific\ (a alimentelor) adstante febre = cât este prezent\ febra (re]ete) adversum = contra (re]ete) aeger. AEP aet.hematii) grupe sanguine A. AB sau O androgen binding protein (protein\ de legare a androgenilor) abstract (rezumat al unui articol [tiin]ific) ante cibum = înainte de mas\ (re]ete) actiniu * anticorp alternating current (curent alternativ) acyl CoA-cholesterol transferase (acil CoA-colesterol transferaz\) acid citrate dextrose (acid citrat dextroz\) angiotensin converting enzyme (enzim\ de conversie a angiotensinei) * antigen carcinoembrionar angiocardiography (angiocardiografie) acetylcholine (acetilcolin\) acetylcholinesterase (acetilcolinesteraz\) acid phosphatase (fosfataz\ acid\) acylcarrier protein (protein\ purt\toare a grup\rii acil) adrenocorticotropic hormone (corticostimulin\) adrenocorticotrophic polypeptide (polipeptid adrenocorticotrofic) utilizat în scrierea re]etelor. ** AGL AGN ** AGNE ** AHAi AHF AI aminoacid (aminoacid) Alcoholics Anonymous (Alcoolicii Anonimi) anticorpi antinucleari antibody (anticorp) abortion (avort) aspiration biopsy cytology (citologie prin biopsie-aspira]ie cu ac fin) Airway.c. B. AF AFB AFP Ag ** AG Agit. a. Breathing and Circulation (c\i aeriene permeabile. B. H . om. vas. ADA ADCC add. ad sat. Adv. feb. Ad pond.** AAN Ab AB ABC Abd ABE ABG ABH ABO ABP abstr. respira]ie [i circula]ie) abdomen (abdomen) acute bacterial endocarditis (endocardit\ bacterian\ acut\) arterial blood gases (gaze sanguine arteriale) sistem ABH (grupe sanguine A. * Ac AC ACAT ACD * ACE ACG ACh AChE ACP ACTH ACTP ad * AD Ad 2 vic. admov. Aeg. AB sau O. ad lib. ADH Adhib.

AP APB APC APD APGAR APH APTT. hor. grimas\. AR ARC ARD ARDS ARF Arg βARK ARM ** ARN aortic incompetence or insufficiency (insuficien]\ aortic\) automatic implantable cardioverter-defibrilator (defibrilator intracorporeal cardiac automat) aquired immunodeficiency syndrome (sindromul imunodeficien]ei dobândite) autoimmune h(a)emolytic an(a)emia (anemie hemolitic\ autoimun\) angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysprotein(a)emia (limfadeno-patie angioimunoblastic\ cu disproteinemie) antiinflamator nesteroidian accident ischemic tranzitoriu aluminiu acute leuk(a)emia (leucemie acut\) * anestezie local\ alanine (alanin\) α-aminolevulinic acid (acid α-aminolevulinic) alanine aminotransferase (alanin aminotransferaz\) albumin (albumin\) alkaline phosphatase (fosfataz\ alcalin\) anestezie locoregional\ antilymphocyte serum (ser antilimfocitar) amyotrophic lateral sclerosis (scleroz\ lateral\ amiotrofic\) alanine aminotransferase (alanin aminotransferaz\) alternis diebus = la dou\ zile (re]ete) alternis horis = la dou\ ore (re]ete) americiu ante meridiem = diminea]a asisten]\ medical\ gratuit\ acute myocardial infarction (infarct miocardic acut) acute myeloblastic leuk(a)emia (leucemie acut\ mieloblastic\) abla]ia materialului de osteosintez\ adenosine monophosphate (adenozin monofosfat) adenozin monofosfat ciclic antenatal (antenatal) antinuclear antibodies (anticorpi antinucleari) anatomy. Alt. ANF ANOVA ANP ANS ant. aq aq. anatomical (anatomie. dest. Am AM ** AMG AMI AML ** AMO AMP ** AMPc AN ANA anat.AICD AIDS AIHA AILD ** AINS ** AIT Al * AL Ala ALA ALAT Alb ALP ** ALR ALS ALT Alt. anatomic) antinuclear factors (factori antinucleari) analiza variabilit\]ii (varian]ei) atrial natriuretic peptid (peptid atrial natriuretic) autonomic nervous system (sistem nervos autonom) anterior (anterior) action potential (poten]ial de ac]iune) angina pectoris (angin\ pectoral\) anterior pituitary (hipofiz\ anterioar\) anteroposterior (anteroposterior) arterial pressure (presiune arterial\) atrial premature beat (contrac]ie atrial\ prematur\) atrial premature complex (complex atrial prematur) adeno-pharyngo-conjunctival sinus (sinus adeno-faringo-conjunctival) atrial premature depolarization (depolarizare atrial\ prematur\) American Pediatric Gross Assesment Record / scor APGAR (aspect. activitate. aPTT APUD AQ. dieb. respira]ie) ante partum h(a)emorrhage (hemoragie prenatal\) activated partial thromboplastin time (timp de tromboplastin\ par]ial acti-vat\) amine precursor uptake and decarboxylation (captare [i decarboxilare a precursorilor de amine) aqua = ap\ (re]ete) aqua destillata = ap\ distilat\ (re]ete) alarm reaction (reac]ie de alarm\) aortic regurgitation (regurgitare aortic\) artificial respiration (respira]ie artificial\) AIDS-Related Complex (complex `n rela]ie cu SIDA) acute respiratory disease (afec]iune respiratorie acut\) acute respiratory distress syndrome (sindrom de insuficien]\ respiratorie acut\ a adultului) ADP-ribosylation factor (factor de ribozilare a ADP) arginine (arginin\) β-adrenergic receptor kinase (kinaza receptorului β-adrenergic) artificial rupture of the membranes (ruptur\ artificial\ a membranelor) acid ribonucleic 68 . puls.

B8. wt. at.: β-D-glucoz\) migrarea frac]iunii β a globulinelor la electroforez\ bariu bronchial astma (astm bron[ic) 69 . B6. Ast ASA ASAT ASCVD ASD ASDH ASHD ASLO Asn Asp AST ASTO AT at.a doua liter\ a alfabetului grec lan]ul β al hemoglobinei prefix utilizat în cazul aminoacizilor pentru a desemna atomul de carbon din lan] de care este legat un radical func]ional (β-aminoacizi) rota]ia specific\ a unei substan]e optic active (ex.** ARNm ** ARNr ** ARNs ** ARNt ** ARP As AS As. ATB ATBG ATCase ** ATCD ** ATI atm ATP ATPase ATPD ATPS * ATS Au ** AUS A-V * AV ** AVC aVF ** AVK aVL AVN AVP aVR awu b B β β- Ba BA acid ribonucleic mesager acid ribonucleic ribozomal acid ribonucleic solubil acid ribonucleic de transfer activitatea reninei plasmatice arsen(ic) aortic stenosis (stenoz\ aortic\) ankylosing spondylitis (spondilit\ anchilozant\) arteriosclerosis (arterioscleroz\) astigmatism (astigmatism) acetylsalicylic acid (acid acetilsalicilic) argininosuccinic acid (acid argininosuccinic) aspartate aminotransferase (aspartat aminotransferaz\) arteriosclerotic cardiovascular disease (boal\ cardiovascular\ arterioscle-rotic\) atrial septal defect (defect septal atrial) acute subdural h(a)ematoma (hematom acut subdural) arteriosclerotic heart disease (boal\ cardiac\ arteriosclerotic\) antistreptolysin O (antistreptolizin\ O) asparagine (asparagin\) aspartic acid (acid aspartic) aspartate aminotransferase (aspartat aminotransferaz\) antistreptolysin O (antistreptolizin\ O) antithrombin (antitrombin\) atrial tachycardia (tahicardie atrial\) atomic volume (volum atomic) atomic weight (greutate atomic\) antibiotic (antibiotic) antibiogram (antibiogram\) aspartate transcarbamosylase (aspartat transcarbamozilaz\) antecedente anestezie-terapie intensiv\ atmosphere (atmosfer\) adenosine triphosphate (adenozin trifosfat) adenosine triphosphatase (adenozin trifosfataz\) ambient temperature. pressure and saturation (temperatura. presiunea [i satura]ia în vapori a mediului ambiant) antitetanic serum (ser antitetanic) * antitiroidiene de sintez\ aur azot ureic sanguin atrioventricular (atrioventricular) arteriovenous (arteriovenos) *alur\ ventricular\ aortic valve (valva aortic\) accident vascular cerebral deriva]ie unipolar\ augmentat\ a piciorului (foot) – în electrocardiografie antivitamin\ K deriva]ie unipolar\ augmentat\ a bra]ului stâng (left) – în electrocardiografie atrioventricular node (nod atrioventricular) arginine-vasopressin (arginin-vasopresin\) deriva]ie unipolar\ augmentat\ a bra]ului drept (right) – în electrocardio-grafie atomic weight unit (unitate atomic\ de mas\) baz\ (a acizilor nucleici) asparagin\ / aspartat Bel bor grup de vitamine (B1. presiunea [i u-miditatea mediului ambiant) ambient temperature. vol. B2. pressure and dryness (temperatura. B12) induc]ie magnetic\ beta .

3-biphosphoglycerate (1.BaE BAL BaM ** BAV BBB BBS BBT BCAA BCDF BCF BCG BCGF b.3-bifosfoglicerat) bronhopneumopatie obstructiv\ cronic\ bovine pancreatic trypsin inhibitor (inhibitor de tripsin\ pancreatic\ bovin\) Becquerel brom bloc de ram drept 5-bromodeoxyuridine (5-bromodeoxiuridin\) bloc de ram stâng blood sugar (glicemie) body surface area (suprafa]\ corporal\) bovine serum albumin (serum albumin\ bovin\) bromsulfophthalein (bromsulfonftalein\) body temperature and pressure saturated with water vapor (temperatur\ corporal\ [i presiune saturat\ în vapori de ap\) blood urea nitrogen (azot ureic sanguin) blood vessel (vas sanguin) birth weight (greutate la na[tere) Bordet-Wasserman reaction (reac]ie Bordet-Wasserman) benzodiazepine (benzodiazepin\) benzodiazepine (benzodiazepin\) c\ldur\ specific\ centiconcentra]ie molar\ complementar\ sânge capilar viteza luminii în vid canin capacitate caloric\ capacitate electric\ carbon catod 70 .i.d. Bili b.3-dimercaptopropanol) barium meal (tranzit baritat eso-gastro-duodenal) bloc atrioventricular blood-brain barrier (barier\ hematoencefalic\) bundle branch block (bloc de ramur\) Besnier-Boeck-Schaumann disease (boal\ Besnier-Boeck-Schaumann) basal body temperature (temperatura bazal\ a organismului) branched chain aminoacid (aminoacid din lan]urile laterale) B cell differentiation factors (factori de diferen]iere a celulelor B) basophil chemotactic factor (factor chemotactic bazofil) bacille bilié de Calmette-Guérin (bacil Calmette-Guérin – atenuat pe medii de cultur\ cu bil\) balistocardiography (balistocardiografie) B cell growth factors (factori de cre[tere ai celulelor B) bis die = de dou\ ori pe zi base excess (exces de baze) butanol extractable iodine (iod extractibil cu butanol) bilan] electrolitic urinar biologic false-positive (reac]ie biologic\ fals-pozitiv\) ballistography (balistografie) barier\ hematoencefalic\ bismut bibe = b\utur\ (re]ete) bis in die = de dou\ ori pe zi (re]ete) bilirubin (bilirubin\) bis in nocte = de dou\ ori pe noapte (re]ete) *bacil Koch tip de Poliomavirus blood culture (hemocultur\) body mass index (indice de mas\ corporal\) basal metabolic rate (rata metabolismului bazal) branchio-oto-renal syndrome (sindrom branhio-oto-renal) base pair (pereche de baze) boiling point (punct de fierbere) blood pressure (presiune sanguin\) British Pharmacopoeia (Farmacopee Britanic\) biparietal diameter (diametru biparietal) 1.n.i. b. * BK Bl cult BMI BMR BOR bp BP BPD 1. BE BEI ** BEU BFP BG ** BHE Bi bib.d.3-BPG ** BPOC BPTI Bq Br ** BRD BrDU ** BRS BS BSA BSP BTPS BUN BV BW BZ BZD c C barium enema (lavaj baritat) british anti-Lewisite (2.

cAPK CAPP ** CASS CAT ** CAV CB cbc CBF CBG Cbl cc CCF CCK ** CCMH cCMP CCU cd Cd cDNA CDP CEA ** CEC CF CFT CFU cg ** αcG CGD 71 .5’-monofosfat ciclic) coronary care unit (unitate de terapie coronarian\) critical care unit (serviciu de reanimare) candela (candel\) cadmiu complementary deoxyribonucleic acid (ADN complementar) copy deoxyribonucleic acid (copie de ADN) cytidine diphosphate (citidin difosfat) carcinoembryonic antigen (antigen carcinoembrionar) circula]ie extracorporeal\ cardiac failure (insuficien]\ cardiac\) chest-foot (deriva]ie unipolar\ precordial\ în electrocardiografie) Christmas factor (factor Christmas) cystic fibrosis (fibroz\ chistic\) complement-fixation test (test de fixare a complementului) colony-forming unit (unitate formatoare de colonii) centigram (centigram) alfa-cetoglutarat chronic granulomatous disease (boal\ granulomatoas\ cronic\) ca.a dou\zeci [i doua liter\ a alfabetului grec indice terapeutic sau chimioterapic calciu carcinoma (carcinom) cardiac arrest (oprire cardiac\) coronary artery (arter\ coronar\) chronological age (vârst\ cronologic\) carbohydrate antigen (antigen carbohidrat – marker tumoral) aproximativ coronary artery bypass graft (gref\ bypass de arter\ coronar\) calcium-binding protein (protein\ de legare a calciului) coronary artery disease (maladie a arterelor coronare. num\r\toare complet\ a elementelor figurate din sânge) cerebral blood flow (circula]ie sanguin\ cerebral\) corticosteroid-binding globuline (globulin\ de legare a corticosteroizilor) cobalamin (cobalamin\) cubic centimeter (centimetru cub) congestive cardiac failure (insuficien]\ cardiac\ congestiv\) cholecystokinin (colecistokinin\) concentra]ie corpuscular\ medie în hemoglobin\ cyclic cytidine monophosphate (citidin 3’.0 C c χ C/T Ca CA celulele parafoliculare tiroidiene cistein\ citidin\ citozin\ clearance complement complian]\ Coulomb lentile cilindrice r\d\cini nervoase cervicale vertebre cervicale (C1-C7) vitamin\ grad Celsius cum = cu (re]ete) chi .5’-monofosfat ciclic) cancer (cancer) capsule (capsul\) cAMP-dependent protein kinase (protein kinaz\ dependent\ de AMPc) ceramide-activated protein phosphatase (fosfataza proteinei ceramid activate) Cas\ de Asigur\ri Sociale de S\n\tate Computerized Axial Tomography (tomografie axial\ computerizat\) canal atrioventricular comun chronic bronchitis (bron[it\ cronic\) complete blood count (num\r\toare sanguin\ complet\. CABG CaBP CAD cADPR ** CAE cal CaM CAM cAMP Can cap. boal\ coronarian\) cyclic ADP ribose (ADP ciclic riboz\) conduct auditiv extern calorie (calorie) calmodulin (calmodulin\) cell adhesion molecules (molecule de adeziune celular\) cyclic adenosine monophosphate (adenozin 3’.

cGI-PDE ** CGL ** CGM ** CGMH cGMP CGN cGPK cgr CGS cGy * CH CHB CHD ChE CHF ** CHIT CHO CHU Ci * CI ** CIA ** CIAV ** CIC ** CID CIE CIF Ci-hr cIMP CIS ** CITE ** CIV ** CIVD CK cl Cl CL CLIP CLL cm ** CM CMI CMP c.s.sistem de unit\]i de m\sur\) centiGray * concentra]ia hemoglobinei abreviere de dilu]ie în homeopatie * complement hemolitic (CH50) complete heart block (bloc atrioventricular complet) congenital heart disease (boal\ congenital\ cardiac\) coronary heart disease (boal\ coronarian\) cholinesterase (colinesteraz\) congestive heart failure (insuficien]\ cardiac\ congestiv\) clasificare histologic\ interna]ional\ a tumorilor Chinese hamster ovary cell (celul\ ovarian\ de hamster chinezesc) Centre Hospitalier Universitaire (Centru Spitalicesc Universitar. Fran]a) Curie * capacitate inspiratorie cardiac index (indice cardiac) * contraindica]ie comunicare interatrial\ comunicare interatrioventricular\ complexe imune circulante coagulare intravascular\ diseminat\ counterimmunoelectrophoresis (contraimunoelectroforez\ sau imunoelec-troforez\ în contracurent) clonal inhibitory factor (factor inhibitor clonal) Curie-hour (Curie-or\) cyclic inosine monophosphate (inozin 3’. secund\ .5’-monofosfat ciclic) chronic glomerulonephritis (glomerulonefrit\ cronic\) cGMP-dependent protein kinase (protein kinaz\ dependent\ de GMPc) centigrade (centigrad) centimeter. gram.m. CMV c.n. Fran]a) central nervous system (sistem nervos central) cobalt carbon monoxide (monoxid de carbon) carbon dioxide (dioxid de carbon) coenzyme A (coenzim\ A) chronic obstructive airway disease (bronhopnemopatie cronic\ obstructi-v\) carboxyh(a)emoglobin (carboxihemoglobin\) concanavalin A (concanavalin\ A) coenzyme Q (coenzim\ Q) 72 . CN CN-Cbl CNRS CNS Co CO CO2 CoA COAD COHb ConA CoQ cyclic GMP-inhibited phosphodiesterase (fosfodiesteraz\ inhibat\ de GMP ciclic) corp geniculat lateral corp geniculat medial concentra]ie globular\ medie în hemoglobin\ cyclic guanosine monophosphate (guanozin 3’.5’-monofosfat ciclic) carcinoma in situ (carcinom in situ) caren]\ imunitar\ T epidemic\ comunicare interventricular\ coagulare intravascular\ diseminat\ cytokine (citokin\) creatine kinase (creatinkinaz\) centiliter (centilitru) clor chest-left (deriva]ie unipolar\ precordial\ în electrocardiografie) chronic leuk(a)emia (leucemie cronic\) corticotropin-like intermediate lobe peptide (peptid corticotropin-like secretat de lobul intermediar) chronic lymphocytic leuk(a)emia (leucemie limfatic\ cronic\) centimeter (centimetru) cistografie mic]ional\ concentra]ie maximal\ cell mediated immunity (imunitate mediat\ celular) cytidine monophosphate (citidin monofosfat) cras mane sumendus = s\ fie luat a doua zi diminea]\ (re]ete) cytomegalovirus (citomegalovirus) cras nocte = mâine noapte (re]ete) cranial nerve (nerv cranian) cyanocobalamin (ciancobalamin\) Centre National de Recherche Scientifique (Centru Na]ional de Cercetare {tiin]ific\. gram. second (centimetru.

fenomen Raynaud. D3) por]iunile duodenului (D1-D4) r\d\cini nervoase dorsale vertebre dorsale (D1-D12) 73 . sclerodactilie [i telangiectazie) *capacitate rezidual\ func]ional\ chronic renal failure (insuficien]\ renal\ cronic\) corticotropin releasing factor (factor de eliberare a corticotropinei) corticotropin-releasing hormone (hormon de eliberare a corticotropinei) creatine phosphate (creatinfosfat) C-reactive protein (protein\ C reactiv\) caesarean section (cezarian\) 17-cetosteroizi cerebrospinal fluid (lichid cefalorahidian) macrophage colony-stimulating factor (factor de stimulare a coloniilor de macrofage) cerebrospinal meningitis (meningit\ cerebrospinal\) clotting time (timp de coagulare) computerized tomography (tomografie computerizat\) cardiotokography (cardiotocografie) cytotoxic lymphocytes (limfocite citotoxice) cytidine triphosphate (citidin trifosfat) cardiothoracic ratio (indice cardiotoracic) cupru cistouretrografie mic]ional\ * capacitate vital\ cardiovascular (cardiovascular) * câmp vizual * coeficient de varia]ie * contravizit\ cardiovascular accident (accident cardiovascular) cerebrovascular accindent (accident vascular cerebral) costovertebral angle (unghi costovertebral) central venous pressure (presiune venoas\ central\) cardiovascular system (sistem cardiovascular) chest X-ray (radiografie pulmonar\) cervix (col uterin) cyclophosphamide (ciclofosfamid\) cysteine (cistein\) day (zi) decidensitate relativ\ dextrogir dezoxiriboz\ diametru aspartat coeficient de difuziune coeficient de difuziune pulmonar\ deuteriu dioptru distal doz\ grup de vitamine (D2. disfunc]ie esofagian\. sclero-dactyly and telangiectasia (calcific\ri.cp CP ** CPA CPAP ** CPC CPD CPK CPK-MB cpm CPR cps ** CPT ** CPUE Cr CR CR(E)ST * CRF CRH CrP CRP CS ** 17-CS CSF CSF-1 CSM CT CTG CTL CTP CTR Cu ** CUM * CV CVA CVP CVS CX CYC Cys d D centipoise (centipoise) chemically pure (chimic pur) cerebral palsy (infirmitate motorie cerebral\) cord pulmonar acut continuous positive airway pressure (presiune permanent pozitiv\ a c\ilor respiratorii) cord pulmonar cronic citrate phosphate dextrose (citrat fosfat dextroz\) creatine phosphokinase (creatin fosfokinaz\) creatine phosphokinase – isoenzyme MB (izoenzima MB a creatin fosfoki-nazei) counts per minute (impulsuri pe minut) cardiopulmonary resuscitation (resuscitare cardiorespiratorie) cycles pe second (cicli pe secund\) capacitate pulmonar\ total\ capacitate pulmonar\ utilizabil\ la efort crom chest-right (deriva]ie unipolar\ precordial\ în electrocardiografie) Calcinosis. Raynaud's phenomenon. (esophageal dysfunction).

dil.: acid δ-aminolevulinic) poten]ial electric transmembranar dilation and curettage (dilata]ia colului uterin [i chiuretaj uterin) Dalton drug addict (dependent de droguri) delayed after-depolarization (postdepolarizare întârziat\) diacylglycerol (diacilglicerol) deciBel diagnostic biologic de sarcin\ direct current (curent continuu) deoxycorticosterone acetate (deoxicorticosteron acetat) dénomination commune internationale (denumire comun\ interna]ional\) decubit dorsal diagnostic diferen]ial dichlorodiphenyltrichloroethan (diclorodifeniltricloretan) degeneration (degenerare) degree (grad) diethylstilbestrol (dietilstilbestrol) detur = s\ fie dat (re]ete) displazie fibromuscular\ diagnostic diacylglycerol kinase (diacilglicerol kinaz\) delayed hypersensitivity (hipersensibilitate întârziat\) dihydroergotamine (dihidroergotamin\) dehydro-3-epiandrosterone (3-dehidroepiandrosteron) dihydrofolate (dihidrofolat) dihydrotestosterone (dihidrotestosteron) diabetes insipidus (diabet insipid) dorsoiliac (dorsoiliac) deriva]ii bipolare standard (în electrocardiografie) disseminated intravascular coagulation (coagulare intravascular\ diseminat\) diabet insulinodependent diebus alternis = la dou\ zile (re]ete) diebus tertiis = la trei zile (re]ete) diluat (re]ete) diagnostic imunologic de sarcin\ diiodotyrosine (diiodotirozin\) dispozitiv intrauterin decubit lateral doz\ letal\ decubit lateral drept decubit lateral stâng decimeter (decimetru) diabetes mellitus (diabet zaharat) diastolic murmur (murmur diastolic) * doz\ maximal\ doz\ maxim\ admis\ distrofie muscular\ progresiv\ dimercaptosuccinic acid (acid dimercaptosuccinic) dimethyl sulfoxide (dimetil sulfoxid) doz\ maxim\ tolerat\ deoxyribonucleic acid (acid dezoxiribonucleic) deoxyribonuclease (deoxiribonucleaz\) dinitrobenzene (dinitrobenzen) dinitrochlorobenzene (dinitroclorbenzen) dinitrofluorobenzene (dinitrofluorbenzen) diabet non-insulinodependent deoxyribonucleoproteid (dezoxiribonucleoproteid\) deoxyribonucleoprotein (dezoxiribonucleoprotein\) 2. db ** DBS DC DCA DCI ** DD DDT Deg DES det. dieb. ** DIS DIT ** DIU ** DL ** DLD ** DLS dm * DM ** DMA ** DMP DMSA DMSO ** DMT DNA DNase DNB DNCB DNFB ** DNID DNP DNR DOB DOC DOCA delta . ** DFM ** Dg DGK DH DHE DHEA DHF DHT DI DI. DII. alt.4-dinitrophenol (2. DIII DIC ** DID dieb.δ δ∆ψ D and C Da DA DAD DAG dB.4-dinitrofenol) do not resuscitate (a nu resuscita) date of birth (data na[terii) 11-deoxycorticosterone (11-deoxicorticosteron) 11-deoxycorticosterone acetate (11-deoxicorticosteron acetat) 74 .a patra liter\ a alfabetului grec dioptrie lan]ul δ al hemoglobinei prefix desemnând al patrulea atom de carbon de care este legat un radical func]ional (ex. tert.

3-DPG DPN DPNH ** DPR DPT ** DS ** DSA ** DSC dsDNA DSM IV dsRNA ** DSTA ** DSV DT DTIC.3-difosfoglicerat) diphosphopiridin nucleotide (difosfopiridin nucleotid) diphosphopiridin nucleotide (difosfopiridin nucleotid . dyn ** DZ e E e eE coli e+ E0 E1 E2 E3 E4 ε dyspn(o)ea on exertion (dispnee de efort) dihydroxyphenylalanine (dihidroxifenilalanin\) 2.forma redus\) debit plasmatic renal diphtheria / pertussis / tetanus vaccine (vaccin difterie / pertusis / tetanos) devia]ie standard drept superior (mu[chi al bazinului) defect septal atrial debit sanguin cerebral double-stranded DNA (ADN dublu elicoidal) diagnostic and statistical manual of mental disorders (manual de diagnostic [i statistic\ a disfunc]iilor psihice) double-stranded RNA (ARN dublu elicoidal) demen]\ senil\ tip Alzheimer defect septal ventricular delirium tremens diphtheria / tetanus vaccine (vaccin difterie / tetanos) dacarbazine (dacarbazin\) diphtheria / tetanus / pertussis vaccine (vaccin difterie / tetanos / pertusis) diethylenetriamine pentaacetic acid (acid dietiltriaminopentaacetic) diphtheria / tetanus / typhoid / paratyphoid A and B vaccine (vaccin difterie / tetanos / tifoid\ / paratifoid\ A [i B) duodenal ulcer (ulcer duodenal) durante dolore = cât persist\ durerea (re]ete) dead volume (volum "mort" respirator) * decubit ventral debit ventilator maxim pe minut deep venous thrombosis (tromboz\ venoas\ profund\) diagnosis (diagnostic) dyne (din\) diabet zaharat baza logaritmilor naturali erg energie glutamat tensiune electromotoare vitamin\ unitate elementar\ electron Escherichia coli pozitron poten]ial standard de reducere (o)estrone (estron\) (o)estradiol (estradiol) (o)estriol (estriol) (o)estetrol (estetrol) epsilon .a cincea liter\ a alfabetului grec coeficient de absorb]ie molar\ lan]ul greu al Ig E lan]ul ε al hemoglobinei prefix desemnând al cincilea atom de carbon de care este legat un radical func]ional (ex.a [aptea liter\ a alfabetului grec viscozitate external auditory canal (conduct auditiv extern) epsilon-aminocaproic acid (acid epsilon-aminocaproic) early depolarization (depolarizare precoce) Epstein-Barr virus (virus Epstein-Barr) endocardit\ bacterial\ acut\ Epstein-Barr virus (virus Epstein-Barr) erythrocyte (eritrocit) enzim\ de conversie a angiotensinei examen citobacteriologic urinar extracellular fluid (fluid extracelular) eosinophil chemotactic factor (factor chemotactic pentru eozinofile) eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis (factor chemotactic eozinofi-lic `n εη EAC EACA EAD EB ** EBA EBV Ec ** ECA ** ECBU ECF ECF-A 75 . dolor. Dtic DTP DTPA DT-TAB DU dur.3-diphosphoglycerate (2.: acid ε-aminocaproic) eta . * DV ** DVMM DVT Dx.DOE DOPA 2.

gât sau ORL) electro-oculogram (electro-oculogram\) electro-olfactogram (electro-olfactogram\) ectopic pregnancy (sarcin\ extrauterin\) evoked potential (poten]ial evocat) edem pulmonar acut electropupillogram (electropupilogram\) electron paramagnetic resonance (rezonan]\ paramagnetic\ electronic\) excitatory postsynaptic potential (poten]ial postsinaptic excitator) gram equivalent (echivalent-gram) emergency room (camer\. nose and throat (urechi. EMF EMG EN ENA ENG ENT EOG EP ** EPA EPG EPR EPSP Eq ER ERBF ERCP ERFP ERG ERV ESF ESP ESR EST * ESV ET eV EVP f F anafilaxie) electrocardiogram (electrocardiogram\) enteric cytopathogenic human orphan virus (virus orfan uman citopatoge-nic enteral) extracellular matrix (matrice extracelular\) electrocorticography (electrocorticografie) electroconvulsive therapy (terapie electroconvulsiv\) effective dose (doz\ efectiv\) erythema dose (doz\ eritem) expected date of delivery (data probabil\ a na[terii) endothelium-derived relaxing factor (factor de relaxare derivat din endoteliu) ethylenediaminetetraacetic acid (acid etilendiaminotetraacetic) end-diastolic volume (volum telediastolic) electroencephalogram (electroencefalogram\) epurare extrarenal\ elongation factor (factor de elonga]ie) essential fatty acids (acizi gra[i esen]iali) explorare func]ional\ respiratorie echivalent gram esophagogastroduodenoscopy (esofagogastroduodenoscopie) epidermal growth factor (factor de cre[tere epidermic\) egtazic acid (acid egtazic) enzyme immunoassay (dozare imunoenzimatic\) electrocardiogram (electrocardiogram\) electrokymogram (electrokimogram\) elastance (elastan]\) enzyme-linked immunosorbent assay (m\surare imunoenzimatic\ utilizând un antigen adsorbit) elixir (re]ete) electromotive force (for]\ electromotoare) erythrocyte maturation factor (factor de maturare a eritrocitelor) electromyogram (electromiogram\) erythema nodosum (eritem nodos) extractible nuclear antigen (antigen nuclear extractibil) electronystagmography (electronistagmografie) ear. nas.ECG ECHO ECM ECoG ECT ED EDD EDRF EDTA EDV EEG ** EER EF EFA ** EFR ** Eg EGD EGF EGTA EIA EKG EKY El ELISA elix. cabinet de urgen]\) endoplasmic reticulum (reticul endoplasmic) effective renal blood flow (flux sanguin renal efectiv) endoscopic retrograde cholangiopancreatography (colangiopancreatogra-fie endoscopic\ retrograd\) effective renal plasma flow (flux plasmatic renal efectiv) electroretinogram (electroretinogram\) expiratory reserve volume (volum expirator de rezerv\) erythropoietic stimulating factor (factor de stimulare eritropoietic\) extrasensory perception (percep]ie extrasenzorial\) erythrocyte sedimentation rate (vitez\ de sedimentare a hematiilor. VSH) electric shock therapy / electroshock therapy (terapie cu electro[oc) end-systolic volume (volum telesistolic) * extrasistol\ ventricular\ echotomography (ecotomografie) electron Volt evoked visual potential (poten]ial evocat vizual) coeficient de frecare distan]\ focal\ feminin femtofrecven]\ Farad fenilalanin\ 76 .

F f. * FA 0 Fab FAD FADH2 ** FAN FAO FB FBC FBPase-1 FBPase-2 FBS ** FC fCi FDIU FDP F-dUMP Fe FEV FFA FFP FGF FH FIA ** FID FIO2 ** FIS FITC ** FIV ** FIVTE ** FL fld FLK FMN FMNH2 FMP ** FN FNTC ** FO FOB FP ** FR FRC Fru FSF FSH FSH/LH-RH FSH-RH FTA FTA-ABS fluor formul\ for]\ fragment (de anticorp) visual field (câmp vizual) vitamin\ grad Fahrenheit fac secundum artem = a face dup\ regulile artei (re]ete) fatty acid (acid gras) * fibrila]ie atrial\ fluorescent antibody (anticorp fluorescent) * fosfataz\ alcalin\ regiune variabil\ a anticorpului.6-biphosphatase (fructoz\-2.a.forma redus\) first menstrual period (data primei menstrua]ii) fose nazale fine needle transhepatic cholangiography (colangiografie percutan\ trans-hepatic\ cu ac fin) foaie de observa]ie fund de ochi f(a)ecal occult blood (hemoragie ocult\) facial palsy (paralizie facial\) factor reumatoid frecven]\ respiratorie functional residual capacity (capacitate rezidual\ func]ional\) d-fructose (d-fructoz\) fibrin stabilizing factor (factor de stabilizare a fibrinei) follicle stimulating factor (factor de stimulare folicular\) follicle stimulating hormone (hormon de stimulare folicular\) follicle stimulating hormone and luteinizing hormone releasing hormone (hormonul de eliberare a FSH [i LH) follicle stimulating hormone releasing hormone (hormonul de eliberare a FSH) fluorescent treponemal antibody test (test cu anticorpi fluorescen]i pentru Treponema) fluorescent treponemal antibody-absorption (test de absorb]ie a anticorpilor fluorescen]i pentru Treponema) 77 .forma redus\) factor antinuclear Food and Agricultural Organization (Organiza]ia pentru Alimenta]ie [i Agricultur\) foreign body (corp str\in) full blood count (formul\ sanguin\ complet\. hemogram\ complet\) fructose-1. care con]ine situsul de legare al antigenului flavin adenine dinucleotide (flavin adenin dinucleotid) flavin adenine dinucleotide (flavin adenin dinucleotid .6-biphosphatase (fructoz\-1.s.6-bifosfataz\) fasting blood sugar (glicemie à jeun) frecven]\ cardiac\ femtoCurie fetal death in utero (f\t mort intrauterin) fibrin / fibrinogen degradation products (produ[i de degradare a fibrinei / fibrinogenului) 5-fluorodeoxyuridine monophosphate (monofosfat de 5-fluorodeoxiuridin\) fier forced expiratory volume (volum expirator for]at) free fatty acids (acizi gra[i liberi) fresh frozen plasma (plasm\ proasp\t\ decongelat\) fibroblast growth factor (factor de cre[tere fibroblastic\) family history (antecedente familiale) fetal heart (b\t\i cardiace fetale) fluoroimmunoassay (imunofluorometrie) fos\ iliac\ dreapt\ fractional inspiratory oxygen (concentra]ia oxigenului în aerul inspirat) fos\ iliac\ stâng\ fluorescein isothiocyanate (izotiocianat de fluorescein\) fecundare in vitro fecundare in vitro [i transfer de embrioni formul\ leucocitar\ fluid (fluid) funny looking kid (copil cu un aspect anormal) flavin mononucleotide (flavin mononucleotid) flavin mononucleotide (flavin mononucleotid .6-bifosfataz\) fructose-2.

II G6PD GA GABA GAG Gal GalNAc GammaGT GAP GAPD GB GBM GBq GC G-CSF GDH GDP GeV GFR GGT GH GH-IH GH-RH GI GIP GIT Glc GLC GlcNAc Glu Gly GM-CSF GMP free thyroxine index (indice de tiroxin\ liber\) full term normal delivery (na[tere la termen) failure to thrive (retard staturo-ponderal) 5-fluorouracil (5-fluorouracil) 5-fluoro-2’-deoxyuridine (5-fluoro-2’-deoxiuridin\) fever of undetermined origin (febr\ de origine necunoscut\) fibrila]ie ventricular\ forced vital capacity (capacitate vital\ for]at\) accelera]ie gravita]ional\ gram conductan]\ energie liber\ Gibbs for]\ de greutate Gauss gigaglicin\ gravid\ guanin\ guanozin\ gamma .: acid γ-aminobutiric) band\ de migrare la electroforez\ a frac]iunii γ a globulinelor gap phase (faz\ a ciclului celular) gap or growth phase (faz\ a ciclului celular) gap or growth phase (faz\ a ciclului celular) num\r de sarcini precedente glucose-6-phosphate dehydrogenase (glucoz\ 6-fosfat dehidrogenaz\) general anaesthesia (anestezie general\) gibberellin (giberelin\) gamma-aminobutyric acid (acid gama-aminobutiric) glycosaminoglycan (glicozaminoglican) d-galactose (d-galactoz\) N-acetylgalactosamine (N-acetilgalactozamin\) gamma-glutamyltransferase (gama-glutamiltransferaz\) glyceraldehyde-3-phosphate (gliceraldehid\ 3-fosfat) GTPase-activating protein (protein\ de activare a GTP-azei) glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (gliceraldehid\ 3-fosfat dehi-drogenaz\) gall bladder (vezicul\ biliar\) glomerular basement membrane (membran\ bazal\ glomerular\) gigaBequerel gas chromatography (gaz-cromatografie) granulocyte colony-stimulating factor (factor de stimulare a coloniilor de granulocite) glutamate dehydrogenase (glutamat dehidrogenaz\) guanosine diphosphate (difosfat guanozin\) gigaelectronVolt glomerular filtration rate (rata filtr\rii glomerulare) gamma-glutamyltransferase (gama-glutamiltransferaz\) general hospital (centru spitalicesc general) growth hormone (hormon de cre[tere) growth hormone inhibiting hormone (hormon de inhibare a secre]iei hormonului de cre[tere) growth hormone releasing hormone (hormon de stimulare a secre]iei hormonului de cre[tere) gastrointestinal (gastrointestinal) gastric inhibitory peptide (peptid gastric inhibitor) gastrointestinal tract (tub digestiv) d-glucose (d-glucoz\) gas-liquid chromatography (cromatografie gaz-lichid) N-acetylglucosamine (N-acetilglucozamin\) glutamic acid (acid glutamic) glycine (glicin\) granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (factor de stimulare a coloniilor de granulocite-macrofage) guanosine monophosphate (monofosfat guanozin\) 78 . FUdR FUO ** FV FVC g G γ γ- G0 G1 G2 G I.a treia liter\ a alfabetului grec lan]ul greu al Ig G lan]urile γ ale hemoglobinei fetale microgram (µg) conductivitate electric\ prefix desemnând al treilea atom de carbon de care este legat un radical func]ional (ex.FTI FTND FTT 5-FU FUDR.

GVH Gy GYN h H H&P HA HAA HAI HAT HAV Hb ** HB HBc. GU guttat. low platelets (sindrom care include: hemoliz\. hCG HCl HCM HCO3¯ HCS HCT. sc\derea num\rului de trombocite) hydroxyeicosatetraenoic acid (acid hidroxieicosatetraenoic) 79 . HBcAg HbCO HBe.mediu) hepatitis A virus (virusul hepatitei A) h(a)emoglobin (hemoglobin\) hepatit\ B hepatitis B core antigen (antigen HBc) carboxyh(a)emoglobin (carboxihemoglobin\) hepatitis B e antigen (antigen HBe) fetal h(a)emoglobin (hemoglobin\ fetal\) hemoglobina globular\ medie oxyh(a)emoglobin (oxihemoglobin\) high blood pressure (hipertensiune arterial\) sickle cell h(a)emoglobin (hemoglobin\ caracteristic\ siclemiei) sulfh(a)emoglobin (sulfhemoglobin\) hepatitis B surface antigen (antigen de suprafa]\ al virusului hepatitei B) hepatitis B virus (virusul hepatitei B) human chorionic gonadotrophin (gonadotrofin\ corionic\ uman\) chlorhydric acid (acid clorhidric) hypertrophic cardiomyopathy (cardiomiopatie hipertrofic\) bicarbonate ion (ion bicarbonat) human chorionic somatotropin (somatotropin\ corionic\ uman\) h(a)ematocrit (hematocrit) hepatitis C virus (virusul hepatitei C) high-density lipoprotein (lipoproteine cu densitate mare) h(a)emolytic disease of the newborn (boala hemolitic\ a nou-n\scutului) hepatitis D virus (virusul hepatitei D) hematom extradural h(a)emolysis.** GMPc GN Gn-RH GOT GP GPT GRH GRK GSC GSH GSSG GTH GTP GTT Gtt. gtt.. elevated liver (enzymes). reac]ie sau boal\ de respingere) Gray gynecology (ginecologie) constanta lui Planck hectoheight (în\l]ime) hour (or\) entalpie intensitatea câmpului magnetic Henry unitate Hounsfield hidrogen histidin\ vitamin\ history and physical (examination) (anamnez\ [i examinare fizic\) h(a)emadsorption (hemadsorb]ie) h(a)emolytic an(a)emia (anemie hemolitic\) hepatitis-asociated antigen (antigen asociat hepatitei) h(a)emagglutination inhibition (inhibare a hemaglutin\rii) hypoxanthine-aminopterin-thymidine (hipoxantin\-aminopterin\-timidin\ . niveluri serice crescute ale enzimelor hepatice. HBsAg HBV HCG. Hct HCV HDL HDN HDV ** HED HELLP HETE guanozin monofosfat ciclic glomerulonefritis (glomerulonefrit\) gonadotropin releasing hormone (hormon de eliberare a gonadotropinelor) glutamic-oxaloacetic transaminase (glutamat-oxaloacetat transaminaz\) general practioner (medic generalist) general paralysis (paralizie general\) glutamic-pyruvic transaminase (glutamat-piruvat transaminaz\) growth hormone releasing hormone (hormon de eliberare a hormonului de cre[tere) G protein-coupled receptor kinase (receptor cu activitate kinazic\ cuplat cu proteina G) gas-solid chromatography (cromatografie gaz-solid) reduced glutathione (glutation redus) oxidized glutathione (glutation oxidat) gonadotropic hormone (hormon gonadotropic) guanosine triphosphate (trifosfat guanozin\) glucose tolerance test (test de toleran]\ la glucoz\) gutta = pic\tur\ (re]ete) gastric ulcer (ulcer gastric) genitourinary (genitourinar) guttatim = pic\tur\ cu pic\tur\ (re]ete) graft-versus-host reaction or disease (gref\ împotriva gazdei. HBeAg HbF ** HbGM HbO2 HBP HbS HBs.

HF Hg Hgb HGG HGH. hPL HPLC HR HRCT HRE HRF HRP HS HSA ** HSD HSG HSM Hsp HSV ht ** Ht HT 5-HT ** HTA ** HTIC 5-HTP HuIFN ** HV HVA ** HVD ** HVS Hx Hyp Hz i I ι 131 I ** IA ** IACRS Hageman factor (factorul XII al coagul\rii. Hosp HPF HPI HPL.decub.a noua liter\ a alfabetului grec radioizotop al iodului inseminare artificial\ insuficien]\ aortic\ infec]ie acut\ a c\ilor respiratorii superioare 80 . hGH hGHr ** HGPO HH ** HIC ** HID His ** HIS HIV HJR HLA ** HLG HMD HOCM HOP hor. factor Hageman) high frequency (freven]\ înalt\) mercur h(a)emoglobin (hemoglobin\) human gamma-globulin (gamaglobulin\ uman\) human growth hormone (hormon de cre[tere uman) human growth hormone recombinant (hormon de cre[tere uman recombi-nant) (proba de) hiperglicemie provocat\ oral\ hiatal hernia (hernie hiatal\) hipertensiune intracranian\ hernie inghinal\ dreapt\ histidine (histidin\) hernie inghinal\ stâng\ human immunodeficiency virus (virusul imunodeficien]ei umane) hepatojugular reflux (reflux hepatojugular) histocompatibility locus antigen (antigen de histocompatibilitate) human leukocyte antigen (antigen leucocitar uman) hemoleucogram\ hyaline membrane disease (boala membranelor hialine) hypertrophic obstructive cardiomyopathy (cardiomiopatie hipertrofic\ obstructiv\) high oxygen pressure (presiune crescut\ a oxigenului) hora decubitus = la culcare (re]ete) hospital (spital) high power field (câmp de putere înalt\) history of present illness (istoricul bolii actuale) human placental lactogen (lactogen placentar uman) high-performance liquid chromatography (cromatografie lichid\ de `nalt\ performan]\) heart rate (frecven]\ cardiac\) high-resolution computed tomography (computer tomografie cu rezolu]ie înalt\) hormone response element (element de r\spuns hormonal) histamine releasing factor (factor de eliberare a histaminei) horseradish peroxidase (peroxidaz\ din hrean) herpes simplex (herpes simplex) heart sound (zgomot cardiac) human serum albumin (serumalbumin\ uman\) hematom subdural hysterosalpingography (histerosalpingografie) hepatosplenomegaly (hepatosplenomegalie) heat-shock protein (protein\ de [oc termic) herpes simplex virus (virus herpes simplex) height (greutate) hematocrit hight temperature (hipertermie) 5-hydroxytryptamine (5-hidroxitriptamin\ / serotonin\) hipertensiune arterial\ hipertensiune intracranian\ 5-hydroxytryptophan (5-hidroxitriptofan) human interferon (interferon uman) hepatit\ viral\ homovanilic acid (acid homovanilic) hipertrofie ventricular\ dreapt\ hipertrofie ventricular\ stâng\ history (istoric) hydroxyproline (hidroxiprolin\) Hertz isochromosome (izocromozom) inciden]\ inozin\ intensitatea curentului electric intensitatea energiei radiante iod izoleucin\ t\rie ionic\ iota .

4.trifosfat inozitol) inositol 1.5-tetrafosfat inozitol) inositol 1.6.4.5-triphosphate (1.3. INH inj.5-tetrakiphosphate (1.4.4. Fran]a) inositol 1.5.6-pentaphosphate (1. * IM ** IMA ** IMAO ** IMC ImD50 IMP ** IMV 111 In Inf.4.pentafosfat inozitol) inositol hexaphosphate (hexafosfat inozitol) 81 .3.3.3.4.5.m.** IBP IBS ** Ic * IC ICAM-1 ICAM-2 ** ICC ICP ICS ICSH ICT ICU id ID ID50 IDD IDDM IDL IDP IDR IDU IE ** IEC IEP IF IFN Ig IGF IGT IH IHD IL Ile i.5. INR INSERM InsP3 InsP4 InsP5 InsP6 indice biliar plasmatic irritable bowel syndrome (sindromul colonului iritabil) indice colorimetric immune complex (complex imun) * indice cardiac inspiratory capacity (capacitate inspiratorie) * insuficien]\ cardiac\ intensive care (terapie intensiv\) intracardiac (intracardiac) intracellular (intracelular) intracerebral (intracerebral) irritable colon (colon iritabil) intercellular adhesion molecule 1 (molecula 1 de adeziune intracelular\) intercellular adhesion molecule 2 (molecula 2 de adeziune intracelular\) insuficien]\ cardiac\ congestiv\ intracranial pressure (presiune intracranian\) intercostal space (spa]iu intercostal) interstitial cell-stimulating hormone (hormon de stimulare a celulelor inter-sti]iale) indirect Coombs's test (test Coombs indirect) intensive care unit (unitate de terapie intensiv\) intradermal (intradermic) infectious disease (boal\ infec]ioas\) intradermal (intradermic) median infective dose (doz\ medie infectant\) insulin-dependent diabetes (diabet insulinodependent) insulin-dependent diabetes mellitus (diabet zaharat insulinodependent) intermediate-density lipoprotein (lipoproteine cu densitate intermediar\) inosine diphosphate (inozin difosfat) intradermal reaction (intradermoreac]ie) idoxuridine (idoxuridin\) immunoelectrophoresis (imunoelectroforez\) inhibitori ai enzimei de conversie immunoelectrophoresis (imunoelectroforez\) immunofluorescence (imunofluorescen]\) inhibiting factor (factor inhibitor) initiation factor (factor de ini]iere) intrinsic factor (factor intrinsec) interferon (interferon) immunoglobulin (imunoglobulin\) insulin-like growth factor (factor de cre[tere insulin-like) impaired glucose tolerance (sc\derea toleran]ei la glucoz\) infectious hepatitis (hepatit\ infec]ioas\) isch(a)emic heart disease (boal\ cardiac\ ischemic\) interleukin (interleukin\) isoleucine (izoleucin\) intramuscular (intramuscular) * infarct miocardic infectious mononucleosis (mononucleoz\ infec]ioas\) * insuficien]\ mitral\ intramuscular (intramuscular) infarct miocardic acut inhibitori ai monoaminoxidazei infirmitate motorie cerebral\ median immunizing dose (doz\ medie de imunizare) inosine monophosphate (inozin monofosfat) intoxica]ie medicamentoas\ voluntar\ radioizotop al indiului inferior (inferior) isonicotinic acid hydrazide (isoniasid) (hidrazida acidului nicotinic) injection (injec]ie) International Normalized Ratio (indice ob]inut din valoarea timpului de pro-trombin\ ridicat\ la o putere frac]ionar\) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Institut Na]ional pentru S\n\tate [i Cercetare Medical\.

a zecea liter\ a alfabetului grec unul din cele dou\ tipuri de lan]uri u[oare ale imunoglobulinei constant\ de disociere a acizilor constant\ de disociere a bazelor kilobase (kilobaz\ . palpare.3. ausculta]ie) inhibitor preferen]ial de recaptare inhibitory postsynaptic potential (poten]ial postsinaptic inhibitor) incapacitate permanent\ total\ inactivated poliovirus vaccine (vaccin poliovirus inactivat) intelligence quotient (coeficient de inteligen]\) intrarrhachidian (intrarahidian) infrared (infraro[u) * insuficien]\ renal\ * insuficien]\ respiratorie insuficien]\ renal\ acut\ insuficien]\ respiratorie acut\ inspiratory reserve capacity (capacitate inspiratorie de rezerv\) * insuficien]\ renal\ cronic\ * insuficien]\ respiratorie cronic\ imagerie par résonance magnétique (imagistic\ prin rezonan]\ magnetic\) inspiratory reserve volume (volum inspirator de rezerv\) insertion sequence (secven]\ de inser]ie) intercostal space (spa]iu intercostal) intrinsic sympathomimetic activity (activitate simpatomimetic\ intrinsec\) idiopathic thrombocytopenic purpura (purpur\ trombocitopenic\ idiopatic\) inosine triphosphate (inozin trifosfat) incapacitate temporar\ total\ immunizing unit (unitate de imunizare) international unit (unitate interna]ional\) intrauterine (intrauterin) intrauterine contraceptive device (dispozitiv contraceptiv intrauterin) intrauterine growth retardation (întârziere de cre[tere intrauterin\) intravenous (intravenos) interventricular (interventricular) intravenous (intravenos) inferior vena cava (vena cav\ inferioar\) insuficien]\ ventricular\ dreapt\ intravenous pyelogram / pyelography (pielografie / pielogram\ intravenoa-s\) isovolumic relaxation time (timp de relaxare izovolumetric\) * insuficien]\ ventricular\ stâng\ interventricular septum (sept interventricular) * întrerupere voluntar\ a sarcinii Joule jugular vein (ven\ jugular\) constanta Boltzmann constant\ de vitez\ (a reac]iei) kiloconstant\ de echilibru Kelvin kilobyte lizin\ potasiu vitamin\ kappa .5.3.4.3. percussion. IV IVC ** IVD IVP IVRT * IVS J JV k K κ Ka Kb kb kbp kcal kCi instila]ie (re]et\) insulin\ ordinar\ intraocular pressure (presiune intraocular\) intraperitoneal (intraperitoneal) isoelectric point (punct izoelectric) inositol 1. * IR ** IRA * IRC IRM IRV IS ISA ITP ** ITT IU IUCD IUGR i.6-pentaphosphate (1.5-triphosphate (1.3. palpation.r.6-pentafosfat inozitol) inositol hexaphosphate (hexafosfat inozitol) intermittent peritoneal dialysis (dializ\ intraperitoneal\ intermitent\) incapacitate permanent\ par]ial\ inspection. ** IO IOP IP IP3 IP4 IP5 IP6 IPD ** IPP IPPA ** IPR IPSP ** IPT IPV IQ i.v.4.4. auscultation (inspec]ie.5-tetrakiphosphate (1.instill.5-trifosfat inozitol) inositol 1. percu-]ie.4.4.5-tetrafosfat inozitol) inositol 1.4.5.1 000 perechi de baze ale ADN) kilobase pairs (perechi de kilobaze) kilocalorie kiloCurie 82 .

liver. and bladder (rinichi. bra]ul u[or: imunoglobuline. LAF LAH ** LAM LAO lat. K m kPa kR KUB kV KW kW kW/hr l L λ * LA lab. miozin\) litru (SUA) luminan]\ r\d\cini nervoase lombare vertebre lombare (L1-L5) lungime de und\ microlitru unul din cele dou\ tipuri de lan]uri u[oare ale imunoglobulinei * leucemie acut\ * lichid amniotic local an(a)esthesia (anestezie local\) long-acting (cu ac]iune `ndelungat\) laboratory (laborator) lymphocyte activating factor (factor de activare limfocitar\) left atrial hypertrophy (hipertrofie atrial\ stâng\) left anterior hemiblock (hemibloc stâng anterior) leucemie acut\ mieloblastic\ left anterior oblique (oblic anterior stâng) lateral (lateral) long-acting thyroid stimulator (stimulator tiroidian cu ac]iune lung\) long-acting thyroid stimulator protector (protector al stimulatorului tiroidian cu ac]iune lung\) libra. LATS LATS-p lb ** LBA LBBB LBP LBW Lc LCAT ** LCR LD LD50 LDH LDL Le ** LE ** LEC ** LED ** LES LET Leu LFA LFA-1 LFA-2 LFA-3 constant\ de disociere kiloDalton constant\ de echilibru kilogram kiloJoule knee jerk (reflex rotulian) kidney.Kd kDa Keq kg kJ KJ KLS km K M. ureter [i vezic\) kiloVolt produsul ionic al apei kiloWatt kiloWatt / or\ litru (Sistem Interna]ional) lungime inductan]\ left (stânga) leucin\ levogir light chain (lan]ul u[or. splin\) kilometru constant\ Michaelis kiloPascal kiloRöntgen kidney.prezenta]ie fetal\) leukocyte function-associated antigen 1 (antigen 1 asociat func]iei leucocitare) leukocyte function-associated antigen 2 (antigen 2 asociat func]iei leucocitare) leukocyte function-associated antigen 3 (antigen 3 asociat func]iei leucocitare) 83 . ficat. ureter. pound (livr\) lavaj bronhoalveolar left bundle branch block (bloc de ramur\ stâng\) low back pain (durere dorsal\ joas\) low blood presure (hipotensiune arterial\) low birth weight (greutate mic\ la na[tere) leukocyte (leucocit) lecithin-cholesterol acyltransferase (lecitin-colesterol aciltransferaz\) lichid cefalorahidian lethal dose (doz\ letal\) median lethal dose (doz\ letal\ medie) lactate dehydrogenase (lactat dehidrogenaz\) low-density lipoprotein (lipoproteine cu densitate joas\) leukocyte (leucocit) lupus eritematos lichid extracelular lupus eritematos diseminat lupus eritematos sistemic linear energy transfer (transfer liniar de energie) leucine (leucin\) left fronto-anterior (nazoiliac\ stâng\ anterioar\ . speen (rinichi.

prezenta]ie fetal\) left occipitotransverse (occipitoiliac\ stâng\ transvers\ .LFT LH LHC LH-RH Li LIF lig.a dou\sprezecea liter\ a alfabetului grec lan]ul greu al Ig M mobilitate electroforetic\ microAmper microCoulomb microCurie 84 . rinichi. kidney. liq. spleen (ficat.prezenta]ie fetal\) lysergic acid diethylamide (dietilamina acidului lisergic) lymphotoxin (limfotoxin\) lowest tolerated dose (cea mai mic\ doz\ tolerat\) lymphocyte transforming factor (factor de transformare a limfocitelor) luteotropic hormone (hormon luteotrop) left upper (superior stânga) left ventricle (ventricul stâng) left ventricular end-diastolic pressure (presiune telediastolic\ a ventriculului stâng) left ventricular end-diastolic volume (volum telediastolic al ventriculului stâng) left ventricular ejection time (timp de ejec]ie al ventriculului stâng) left ventricle failure (insuficien]\ ventricular\ stâng\) left ventricular hypertrophy (hipertrofie ventricular\ stâng\) lux (lux) lysine (lizin\) mas\ masculin medie (statistic\) metametru miliconcentra]ie molal\ muscle (mu[chi . splin\) leucemie limfocitar\ cronic\ left lower lobe (of lung) (lob inferior stâng al pl\mânului) lumen (lumen) left mentoanterior (mentoiliac\ stâng\ anterioar\ .prezenta]ie fetal\) lymphocyte mitogenic factor (factor mitogenic limfocitar) limfom malign non-Hodgkininan left mentoposterior (mentoiliac\ stâng\ posterioar\ . LKS ** LLC LLL lm LMA LMF ** LMNH LMP LMP.prezenta]ie fetal\) last menstrual period (data ultimei menstrua]ii) left mentotransverse (mentoiliac\ stâng\ transvers\ .prezenta]ie fetal\) logaritm în baz\ 10 left occipitoposterior (occipitoiliac\ stâng\ posterioar\ .prezenta]ie fetal\) logaritm în baz\ natural\ left occipitoanterior (occipitoiliac\ stâng\ anterioar\ . M µ µA µC µCi liver function test (teste hepatice) luteinizing hormone (hormon luteinizant) left hypochondrium (hipocondru stâng) luteinizing hormone releasing hormone (hormon de eliberare a LH) litiu left iliac fossa (fos\ iliac\ stâng\) ligament (ligament) liquid (lichid) liver.prezenta]ie fetal\) alpha-lipoproteins (alfalipoproteine) beta-lipoproteins (betalipoproteine) lumbar puncture (punc]ie lombar\) lysophosphatidic acid (acid lizofosfatidic) lysophosphatidylcholine (lizofosfatidilcolin\) low-power field (câmp de putere joas\) lipopolysaccharide (lipopolizaharid) luteinizing hormone releasing factor (factor de eliberare a LH) lumbosacral (lombosacrat) left sacroanterior (sacroiliac\ stâng\ anterioar\ .) concentra]ie molar\ megametionin\ misce = amestec\ (re]ete) miopie coeficient de atenuare liniar\ micron miu . lmp LMT ln LOA log LOP LOT αLP βLP LP LPA LPC LPF LPS LRF LS LSA LSD LT LTD LTF LTH LU LV LVEDP LVEDV LVET LVF LVH lx Lys m m.sing.

µEq µg µl µm µmol µV µW mµ mA MAA MAC MAC INH MAF ** MAI Man man. MAO MAOI MAP MAPK Mb ** MB MbO2 MBP mC MCF MCH MCHC MCHS mCi mCi / hr M-CSF MCV MD MDP ME med.radiofarmaceu-tic. median (medial. prim. median) minimal effective dose (doz\ minim\ efectiv\) minimal erythema dose (doz\ minim\ eritem) multiple endocrine neoplasia (neoplazie endocrinian\ multipl\) milliequivalent (miliechivalent) milliequivalent / liter (miliechivalent / litru) methionine (metionin\) meth(a)emoglobin (methemoglobin\) megaelectronVolt mitogenic factor (factor mitogenic) miligram magneziu medic generalist major histocompatibility complex (complex major de histocompatibilitate) minimum h(a)emolytic dose (doz\ hemolitic\ minim\) maladia hemolitic\ a nou-n\scutului megaHertz *membru inferior mitral insufficiency (insuficien]\ mitral\) myocardial infarction (infarct miocardic) minimal inhibitory concentration (concentra]ie minim\ inhibitoare) minimum infective dose (doz\ infectant\ minim\) mentoiliac\ dreapt\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) mentoiliac\ dreapt\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) mentoiliac\ dreapt\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) melanotrope inhibiting factor (factor melanotrop inhibitor) migration inhibiting factor (factor de inhibare a migra]iei) minute (minut) 85 . cuplat cu 99m Tc) membrane attack complex (complex "de atac" membranar) membrane attack complex inhibitor (inhibitor al complexului "de atac" membranar) macrophage activating factor (factor de activare a macrofagelor) maladie autoimun\ d-manose (d-manoz\) mane primo = primul lucru f\cut diminea]a (re]ete) monoamine oxidase (monoaminoxidaz\) monoamine oxidase inhibitor (inhibitor de monoaminoxidaz\) mean arterial pressure (presiune arterial\ medie) mitogen-activated protein (protein\ activat\ mitogenic) mitogen-activated protein kinase (protein kinaz\ activat\ mitogenic) myoglobin (mioglobin\) metabolism bazal oxymyoglobin (oximioglobin\) myelin basic protein (protein\ de baz\ a mielinei) miliCoulomb macrophage chemotactic factor (factor chemotactic al macrofagelor) mean corpuscular h(a)emoglobin (hemoglobin\ corpuscular\ medie) mean corpuscular h(a)emoglobin concentration (concentra]ia medie corpuscular\ de hemoglobin\) Maternal and Child Health Service (Serviciu de protec]ie a mamei [i copilului) miliCurie miliCurie / or\ macrophage colony-stimulating factor (factor de stimulare a coloniilor de macrofage) mean corpuscular volume (volum globular mediu) Doctor of Medicine (doctor în medicin\) medical department (departament medical) methylene diphosphonate (metilen difosfonat) middle ear (ureche medie) medial. MED MEN mEq mEq / l Met MetHb MeV MF mg Mg ** MG MHC MHD ** MHNN MHz * MI MIC MID ** MIDA ** MIDP ** MIDT MIF min microequivalent (microechivalent) microgram microlitru micrometru micromol microVolt microWatt milimicron (nanometru) miliAmper macroaggregated albumin (macroagregate de albumin\ .

maximum presiune arterial\ maxim\ indice de refrac]ie nanoneutron num\r de cromozomi (haploid) asparagin\ 86 .** MISA ** MISP ** MIST mist. mOsm mp MP 6-MP MPC MPD MPGN MPO MPS Mr mR mrad MRD mrem MRI mRNA ms * MS MSH ** MSIS MSU mtDNA ** MTS MTU MTX MUAP MUP Mur MurNAc mV MV MVP mW MW Mx n N mentoiliac\ stâng\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) mentoiliac\ stâng\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) mentoiliac\ stâng\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) mistura = amestec (re]ete) monoiodotyrosine (monoiodotirozin\) mililitru myosin light chain kinase (kinaza lan]ului u[or al miozinei) median lethal dose (doz\ letal\ medie) minimum lethal dose (doz\ letal\ minim\) milimetru muscles (mu[chi) milimetri coloan\ mercur milimol milimolar measles-mumps-rubella vaccine (vaccin împotriva rujeolei-rubeolei-ore-ionului) mangan minim mononucleoz\ infec]ioas\ gram-molecule (molecul\-gram) molecular weight (greutate molecular\) more dicto = în maniera ar\tat\ (re]ete) more solito = în mod obi[nuit (re]ete) miliosmol melting point (punct de topire) menstrual period (perioad\ a menstrua]iei) 6-mercaptopurine (6-mercaptopurin\) maximum permitted concentration (concentra]ie maxim permis\) maximum permissible dose (doz\ maxim permis\) membranous proliferative glomerulonephritis (glomerulonefrit\ membranoproliferativ\) myeloperoxidase (mieloperoxidaz\) mononuclear phagocyte system (sistem fagocitic mononuclear) mucopolysaccharidosis (mucopolizaharidoz\) mas\ molecular\ relativ\ miliRöntgen milirad minimum reacting dose (doz\ minim\ de producere a reac]iei) milirem magnetic resonance imaging (imagistic\ prin rezonan]\ magnetic\) messenger ribonucleic acid (acid ribonucleic mesager) milisecund\ *membru superior mitral stenosis (stenoz\ mitral\) multiple sclerosis (scleroz\ multipl\) melanocyte-stimulating hormone (hormon de stimulare a melanocitelor) moarte subit\ inexplicabil\ a sugarului mid-stream urine specimen (prob\ de urin\ de la mijlocul jetului) mitochondrial DNA (ADN mitocondrial) maladie transmis\ sexual methylthiouracil (metiltiouracil) methotrexate (metotrexat) motor unit action potential (poten]ial de ac]iune al unit\]ii motorii) motor unit potential (poten]ial al unit\]ii motorii) muramic acid (acid muramic) N-acetylmuramic acid (acid N-acetilmuramic) miliVolt megaVolt mitral valve prolapse (prolaps de valv\ mitral\) miliWatt megaWatt molecular weight (greutate molecular\) maximal. mor. MIT ml MLCK MLD mm mm. sol. mm Hg mmol mM MMR Mn ** MNI mol Mol. wt. dict. mor.

forma redus\) nucleoside monophosphate (nucleozid monofosfat) nuclear magnetic resonance (rezonan]\ magnetic\ nuclear\) nerves (nervi) nitric oxide (oxid nitric) nocte maneque = noaptea [i diminea]a (re]ete) non repetatur = a nu se repeta (re]ete) nitric oxide synthase (sintaz\ a oxidului nitric) nonprotein nitrogen (azot neproteic) non-rapid eye movement (mi[c\ri lente ale globilor oculari) nervous system (sistem nervos) * nesemnificativ nonsteroidal anti-inflammatory analgesic (analgezic antiinflamator neste-roidian) nonsteroidal anti-inflammatory drug (medicament antiinflamator nesteroi-dian) normal sinus rhythm (ritm sinusal normal) normal temperature and pressure (temperatur\ [i presiune normale) nucleoside triphosphate (nucleozid trifosfat) nanounitate ortooxigen 87 .forma oxidat\) nicotinamide adenine dinucleotide (nicotinamid adenin dinucleotid forma redus\) nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (nicotinamid adenin dinucle-otid fosfat forma oxidat\) nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (nicotinamid adenin dinucle-otid fosfat forma redus\) N-acetylglucosamine (N-acetilglucozamin\) non-accidental injury (sindrom Silverman.n. ν n. maneq. NO noct.r.. non repetat.a treisprezecea liter\ a alfabetului grec frecven]\ grade de libertate neutrino viscozitate cinematic\ nihil per os = nimic pe gur\ (re]ete) num\rul lui Avogadro natriu Nomina Anatomica sodium chloride (clorur\ de sodiu) nothing abnormal detected (nimic anormal de semnalat) nicotinamide adenine dinucleotide (nicotinamid adenin dinucleotid . sindrom al copilului b\tut) N-acetylmuramic acid (acid N-acetilmuramic) N-acetylneuraminic acid (acid N-acetilneuraminic) newborn (nou n\scut) National Blood Transfusion Service (Centrul Na]ional de Transfuzie Sanguin\) neutrophil chemotactic factor (factor chemotactic al neutrofilelor) nanoCurie nerve conduction velocity (vitez\ de conducere nervoas\) neodymium:yttrium-aluminium-garnet (laser) nephrogenic diabetes insipidus (diabet insipid nefrogen) nuclear DNA (ADN nuclear) nucleoside diphosphate (difosfat nucleozid) nonesterified fatty acids (acizi gra[i neesterifica]i) N-acetylneuraminic acid (acid N-acetilneuraminic) nanogram nerve growth factor (factor de cre[tere a nervului) non-gonococcal urethritis (uretrit\ non-gonococic\) National Health Insurance (Cas\ de asigur\ri de s\n\tate) non-insulin-dependent diabetes (diabet non-insulinodependent) non-insulin-dependent diabetes mellitus (diabet zaharat non-insulinode-pendent) nanometru nicotinamide mononucleotide (nicotinamid mononucleotid) nicotinamide mononucleotide (nicotinamid mononucleotid . NA Na NA NaCl NAD NAD+ NADH NADP+ NADPH NAG NAI NAM NAN NB NBTS NCF nCi NCV Nd:YAG NDI nDNA NDP NEFA NeuNAc ng NGF NGU NHI NIDD NIDDM nm NMN NMNH NMP NMR nn. NOS NPN NREM * NS NSAIA NSAID NSR NTP nU o O azot concentra]ie normal\ Newton nodes (adenopatie) normal num\r de elemente dintr-un e[antion num\r de neutroni nerve (nerv) nu .p. n.o.

a cincisprezecea liter\ a alfabetului grec omega . noct. mane vel noc.prezenta]ie fetal\) oxaloacetate (oxaloacetat) oblic anterior drept osteoclast activating factor (factor de activare a osteoclastelor) oblic anterior stâng ornithine aminotransferase (ornitin aminotransferaz\) obstetrics (obstetric\) obstetrics (obstetric\) oral contraceptive (contraceptiv oral) 11-oxycorticosteroid (11-oxicorticosteroid) ornithine carbamoyltransferase (ornitin carbamoiltransferaz\) oculus dexter (ochi drept) optical density (densitate optic\) overdose (supradoz\) orotidine-5-phosphate decarboxylase (orotidin 5-fosfat decarboxilaz\) otit\ extern\ organe genitale externe organe genitale interne oral glucose tolerance test (test oral de toleran]\ la glucoz\) 11-hydroxycorticosteroids (11-hidroxicorticosteroizi) 17-hydroxycorticosteroids (17-hidroxicorticosteroizi) osteogenesis imperfecta (osteogenez\ imperfect\) occipitoiliac\ dreapt\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) occipitoiliac\ dreapt\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) occipitoiliac\ dreapt\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) orthoiodohippurate (ortoiodohipurat) occipitoiliac\ stâng\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) occipitoiliac\ stâng\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) occipitoiliac\ stâng\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) oculus laevus (ochi stâng) otitis media (otit\ medie) omni mane vel nocte = `n fiecare diminea]\ sau noapte (re]ete) omni bihora = la fiecare dou\ ore (re]ete) omni hora = la fiecare or\ (re]ete) omni nocte = în fiecare noapte (re]ete) Organisation Mondiale de la Santé (Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii) optic nerve (nerv optic) occipitopubian\ (prezenta]ie fetal\) Outpatient Department (Serviciu de consulta]ii ambulatorii) ophthalmology (oftalmologie) orotate phosphoribosyltransferase (orotat fosforibozil transferaz\) oral poliovirus vaccine live (vaccin poliovirus viu administrat oral) otorinolaringologie ornithine (ornitin\) occipitosacrat\ (prezenta]ie fetal\) ochi stâng os (L) gur\ ornithine transcarbamoylase (ornitin transcarbamoilaz\) organ tolerance dose (doz\ de toleran]\ a unui organ) ounce (uncie) bra]ul scurt al cromozomilor orbital atomic cu moment angular parapicoprobabilitate (distribu]ie binomial\ statistic\) proton fosfor Poise posterior presiune presiune par]ial\ a unui gaz 88 . bih. OMS ON OP OPD OPH OPRT OPV ** ORL Orn ** OS Os OTC OTD oz p P grup sanguin omicron .ο ω ωΩ OA OAA ** OAD OAF ** OAS OAT OB OBS OC 11-OCS OCT OD ODC ** OE ** OGE ** OGI OGTT 11-OHCS 17-OHCS OI ** OIDA ** OIDP ** OIDT OIH ** OISA ** OISP ** OIST OL OM om. omn.a dou\zeci [i patra liter\ a alfabetului grec prefix desemnând atomul de carbon cel mai îndep\rtat de principala grupare func]ional\ Ohm ocular albinism (albinism ocular) occiput anterior (occipitopubian\ . hor. omn. omn.

a [aisprezecea liter\ a alfabetului grec phi . PAS PAT Pb ** PB PBC PBE PBG PBI ** PBR p.a dou\zeci [i una liter\ a alfabetului grec psi . PABA PABS ** PAD PAF PAGE PAH.a dou\zeci [i treia liter\ a alfabetului grec pseudouridine (psedouridin\) presiunea la care hemoglobina este saturat\ 50% în O2 Pascal protactiniu phosphatidic acid (acid fosfatidic) posteroanterior (posteroanterior) * poten]ial de ac]iune * presiune arterial\ pulmonary artery (arter\ pulmonar\) para-aminobenzoic acid (acid para-aminobenzoic) para-aminobenzenesulfonamide (para-aminobenzensulfonamid\) presiune arterial\ diastolic\ platelet activating factor (factor de activare a trombocitelor) platelet aggregation factor (factor de agregare plachetar\) polyacrylamide gel electrophoresis (electroforez\ în gel de poliacrilamid\) para-aminohippuric acid (acid para-aminohipuric) plasminogen activator inhibitor (inhibitor al activatorului plasminogenului) periarteritis nodosa (periarterit\ nodoas\) presiune arterial\ oftalmic\ presiunea arterial\ par]ial\ a O2 peroxidase-antiperoxidase (peroxidaz\-antiperoxidaz\) presiune arterial\ retinian\ partitis vicibus = în doze separate (re]ete) para-aminosalicylic acid (acid para-aminosalicilic) paroxysmal atrial tachycardia (tahicardie paroxistic\ atrial\) plumb punc]ie-biopsie primary biliary cirrhosis (ciroz\ biliar\ primitiv\) Perlsucht Bacillen Emulsion (form\ de tuberculin\) porphobilinogen (porfobilinogen) protein-bound iodine (iod legat de proteine) punc]ie-biopsie renal\ post cibum = dup\ mas\ (re]ete) phosphatidylcholine (fosfatidilcolin\) phosphocreatine choline (fosfocreatincolin\) placebo (placebo) poliartrit\ cronic\ evolutiv\ phonocardiogram (fonocardiogram\) picoCurie presiunea dioxidului de carbon pneumocistoz\ pulmonar\ para-chlorophenylalanine (para-clorofenilalanin\) polymerase chain reaction (reac]ie `n lan] a polimerazei) polycyth(a)emia vera (policitemia vera) interpupillary distance (distan]\ interpupilar\) prism diopter (prism\ dioptrie) patent ductus arteriosus (persisten]a canalului arterial) para-dichlorobenzene (para-diclorbenzen) cyclic nucleotide phosphodiesterase (nucleotid fosfodiesteraz\ ciclic\) produ[i de degradare ai fibrinei platelet-derived growth factor (factor de cre[tere derivat din trombocit) phosphatidylethanolamine (fosfatidiletanolamin\) pulmonary embolism (embolie pulmonar\) proerythroblast (proeritroblast) peak expiratory flow (debit expirator maxim) pneumoencephalography (pneumoencefalografie) polyethylene glycol (polietilenglicol) phosphoenolpyruvate (fosfoenolpiruvat) 89 . vic.p π ϕ ψ probabilitate prolin\ putere radical fosfat und\ P (pe electrocardiogram\) vitamin\ dup\ (re]ete) P50 Pa * PA PAB.c. PAHA PAI PAN ** PAO PaO2 PAP ** PAR part. PC PCB ** PCE PCG pCi PCO2 ** PCP PCPA PCR PCV PD PDA PDB PDE ** PDF PDGF PE PE PEB PEF PEG * PEP pi .

PIP PIP2 PIT PJT PK PKA PKC PKU pl.5-biphosphate (fosfatidilinozitol 4.5-bifosfat) plasma iron turnover (turnover-ul fierului plasmatic) paroxysmal junctional tachycardia (tahicardie paroxistic\ jonc]ional\) protein kinase (protein kinaz\) pyruvate kinase (piruvat kinaz\) protein kinase A (protein kinaz\ A) protein kinase C (protein kinaz\ C) phenylketonuria (fenilcetonurie) plural phospholipid (fosfolipid) * punc]ie lombar\ phospholipase A1 (fosfolipaz\ A1) phospholipase A2 (fosfolipaz\ A2) phospholipase C (fosfolipaz\ C) phospholipase D (fosfolipaz\ D) pyridoxal-5-phosphate (piridoxal-5-fosfat) picometru petit mal post meridiem = dup\ amiaz\ postmortem (postmortem) phorbol 12-myristate 13-acetate (12-miristat 13-acetat forbol) * procrea]ie medical asistat\ polymorphonuclear basophil leukocytes (leucocite bazofile polimorfonu-cleare) plasma membrane Ca2+-ATPase (Ca2+-ATPaza membranei plasmatice) progressive muscular dystrophy (distrofie muscular\ progresiv\) * psihoz\ maniacodepresiv\ polymorphonuclear eosinophil leukocytes (leucocite eozinofile polimorfo-nucleare) protec]ie maternoinfantil\ polymorphonuclear neutrophil leukocytes (leucocite neutrofile polimorfo-nucleare) premenstrual syndrome (sindrom premenstrual) postnatal (postnatal) periarteritis nodosa (periarterit\ nodoas\) paroxysmal nocturnal dyspn(o)ea (dipnee paroxistic\ nocturn\) paroxysmal nocturnal h(a)emoglobinuria (hemoglobinurie paroxistic\ noc-turn\) neutral protamine Hagedorn insulin (protamin-insulin\ Hagedorn neutr\) phenyl-ethanolamine N-methyl transferase (fenil-etanolamin\ N-metil transferaz\) pneumothorax (pneumotorax) per os = pe gur\. * PL PLA1 PLA2 PLC PLD PLP pm PM * PMA PMB PMCA * PMD PME ** PMI PMN PMS PN PND PNH PNMT Pnx PO * pneumotorax extrapleural * presiune expiratorie pozitiv\ positron emission tomography (tomografie prin emisie de pozitroni) pre-eclamptic tox(a)emia (toxemie pre-eclamptic\) paralizie facial\ phosphofructokinase (fosfofructokinaz\) pneumonie franc\ lobar\ acut\ pulmonary function test (explor\ri func]ionale respiratorii) picogram *paralizie general\ prostaglandin (prostaglandin\) 2-phosphoglycerate (2-fosfoglicerat) 3-phosphoglycerate (3-fosfoglicerat) pregnant (gravid\) paralizie general\ progresiv\ concentra]ia ionilor de hidrogen Pharmacop(o)eia (Farmacopee) past history (antecedente) public health (s\n\tate public\) phytoh(a)emagglutinin A (fitohemaglutinin\ A) pharmacy. farmaceutic) phenylalanine (fenilalanin\) inorganic phosphate (fosfat anorganic) phosphatidylinositol (fosfatidilinozitol) pulmonary incompetence (insuficien]\ pulmonar\) prolactin inhibiting factor (factor inhibitor al prolactinei) proliferation inhibiting factor (factor inhibitor al prolifer\rii) pregnancy induced hypertension (hipertensiune arterial\ indus\ de sarcin\) pilul\ (re]ete) phosphatidylinositol 4-phosphate (fosfatidilinozitol 4-fosfat) phosphatidylinositol 4. pharmaceutical (farmacie. oral 90 .PET ** PF PFK ** PFLA PFT pg * PG 2PG 3PG Pg ** PGP pH Ph PH PHA pharm Phe Pi PI PIF PIH pil.

ADN.r. Pro PROM pro-UK PRPP PS PSA PSP PT PTA PTC PtdIns PtdIns 4-P PtdIns P2 PTH ** PTN PTP ** PTS PTT PU PUO PV * PVC PVT PZI q presiunea oxigenului pancreatic oncofetal antigen (antigen pancreatic oncofetal) polyneuropathy. Prl PRN. prezen]a proteinei M. endocrino-patii. visceromegalii. Post-op PP PPD PPH PPi PPLO ppm PPSB ** PPSE ** PPSI Ppt * PR PRF PRH PRL. skin (chan-ges) (sindrom care include: polineuropatie. factor Stuart. factor antihemofilic B) poten]ial postsinaptic excitator poten]ial postsinaptic inhibitor precipitate (precipitat) preparation (preparat) per rectum (administrare pe cale rectal\) * poliartrit\ reumatoid\ pulse rate (frecven]a pulsului) punctum remotum = punctul cel mai îndep\rtat la care se realizeaz\ acomodarea interval pe electrocardiogram\ prolactin releasing factor (factor de eliberare a prolactinei) prolactin releasing hormone (hormon de eliberare a prolactinei) prolactin (prolactin\) pro re nata = dup\ cum o cer împrejur\rile (re]ete) proline (prolin\) premature rupture of membranes (ruptur\ prematur\ a membranelor) prourokinase (prourokinaz\) phosphoribosylpyrophosphate (fosforibozilpirofosfat) phosphatidylserine (fosfatidilserin\) postscript (postscriptum) pulmonary stenosis (stenoza arterei pulmonare) prostate-specific antigen (antigen specific prostatic) phenolsulfonphthalein (fenolsulfonftalein\) prothrombin time (timp de protrombin\) plasma thromboplastin antecedent (factorul XI al coagul\rii) plasma thromboplastin component (factorul IX al coagul\rii) phosphatidylinositol (fosfatidilinozitol) phosphatidylinositol 4-phosphate (fosfatidilinozitol 4-fosfat) phosphatidylinositol 4.PO2 POA POEMS Pol poly A post. proconvertin. organomegaly. modific\ri tegumentare) polymerase (polimeraz\ .n. proconvertin\. Stuart factor.5-bifosfat) parathyroid hormone (hormon paratiroidian / parathormon) presiune [i temperatur\ normale protein tyrosine phosphatase (fosfataza tirozinei din proteine) protez\ total\ de [old partial thromboplastin time (timp de tromboplastin\ par]ial\) peptic ulcer (ulcer peptic / gastroduodenal) pyrexia of unknown origin (febr\ de cauz\ necunoscut\) portal vein (ven\ port\) pulmonary vein (vena pulmonar\) per vaginam (administrare pe cale vaginal\) plasma volume (volum plasmatic) polyvinyl chloride (clorur\ de polivinil) * prelevare de vilozit\]i corionice premature ventricular contraction (contrac]ie ventricular\ prematur\) * presiune venoas\ central\ paroxysmal ventricular tachycardia (tahicardie paroxistic\ ventricular\) protamine zinc insulin (protamin-zinc insulin\) bra] lung al cromozomilor 91 . antih(a)emophilic factor B (pro-trombin\.5-biphosphate (fosfatidilinozitol 4. p. endocrinopathy. M protein.sau ARN-dependent\) polyadenylate (poliadenilat) polyadenylic acid (acid poliadenilic) posterior (posterior) postoperative (postoperator) postpartum (postpartum) private patient (bolnav privat) private practice (practic\ medical\ privat\) punctum proximum = punctul cel mai apropiat la care se realizeaz\ acomodarea vitamin\ care previne pelagra purified protein derivative (tuberculin) (derivat proteic purificat tuberculinic) postpartum h(a)emorrhage (hemoragie postpartum) inorganic pyrophosphate (pirofosfat anorganic) pleuro-pneumonia-like organism (Mycoplasma pneumoniae) parts per million (p\r]i per milion) prothrombin.

qt Q-T quotid.p. QRS QRST q. RAO RAST RBC RBE RBP ** RBS ** RCHU 92 . q.s.hor. Qq. prin absorb]ie) red blood cell (hematie.a [aptesprezecea liter\ a alfabetului grec coeficient de corela]ie densitate masic\ densitate de sarcin\ electric\ radiu *rezerv\ alcalin\ rheumatoid arthritis (poliartrit\ reumatoid\) reumatism articular acut radian radiation absorbed dose (doz\ de radia]ii absorbite) radix = r\d\cin\ (re]ete) right anterior oblique (oblic anterior drept) radioallergosorbent test (test de dozare radiometric\ a alergenilor.h.Q q. q. QI q. • Q QO2 Q10 q.d.s.d.q.l.s. q. r sarcin\ electric\ c\ldur\ coeficient metabolic cantitate de sarcin\ electric\ glutamin\ ubiquinon\ und\ Q (pe electrocardiogram\) quaque = fiecare (re]ete) debit (cardiac.p.suff. q. sanguin) consumul de oxigen ubiquinone (ubiquinon\) quaque die = în fiecare zi (re]ete) quater die sumendum = de patru ori pe zi (re]ete) quaque hora = la fiecare or\ (re]ete) quotient intelectuel (coeficient intelectual) quater in die = de patru ori pe zi (re]ete) quantum libet = cât se vrea (re]ete) quantum placeat = cât se dore[te (re]ete) quaque quarta hora = la fiecare patru ore (re]ete) quaque hora = la fiecare or\ (re]ete) complex QRS (pe electrocardiogram\) interval QRST sau Q-T (complex de unde pe electrocardiogram\) quantum satis = cât este necesar (re]ete) und\ QS (pe electrocardiogram\) sistol\ electromecanic\ quantum satis pro = cantitate suficient\ pentru (re]ete) quantum sufficit = cât este suficient (re]ete) quart (sfert) interval Q-T (pe electrocardiogram\) quotidie = în fiecare zi (re]ete) coeficient de corela]ie raz\ recombinare rezisten]\ la medicamente riboz\ right (dreapta) ring chromosome (cromozom inelar) rota]ie arginin\ constanta universal\ a gazelor constanta lui Rydberg radical organic hidrocarbonat raz\ recipe = prime[te.d. QS QS2 q. ia (re]ete) rezisten]\ electric\ Röntgen rough (colonii bacteriene) und\ R (pe electrocardiogram\) marc\ `nregistrat\ rho . q. q.i. globul ro[u) red blood (cell) count (num\r\toarea hematiilor) relative biological effectiveness (efectivitate biologic\ relativ\) retinol binding protein (protein\ de legare a retinolului) reac]ie biologic\ de sarcin\ rectocolit\ ulcerohemoragic\ R ® ρ Ra * RA ** RAA rad rad.h.

ia (re]ete) reumatism palindromic résonance paramagnétique électronique (rezonan]\ paramagnetic\ electronic\) renal plasma flow (flux plasmatic renal) revolutions per minute (rota]ii pe minut) respiratory quotient (coeficient respirator) respiratory rate (frecven]\ respiratorie) ribosomal RNA (ARN ribozomal) Rous sarcoma virus (virusul sarcomului Rous) renal tubular acidosis (acidoz\ renal\ tubular\) road traffic accident (accident de trafic) resistance transfer factor (factor de transfer al rezisten]ei) receptor tyrosine kinase (receptor cu activitate tirozin kinazic\) residual volume (volum rezidual) retroversion (retroversie) right ventricle (ventricul drept) rabies vaccine adsorbed (vaccin antirabic adsorbit) right ventricular hypertrophy (hipertrofie ventricular\ dreapt\) prescription. treatment (re]et\.unitate de m\sur\ pentru doza biologic\) rapid eye movement (mi[c\ri rapide ale globilor oculari) reticul endoplasmic neted röntgen equivalent physical (echivalent röntgen fizic) rezonan]\ electronic\ paramagnetic\ reticul endoplasmic rugos reticuloendothelial system (sistem reticuloendotelial) * rezonan]\ electronic\ de spin releasing factor (factor de eliberare) respiratory failure (insuficien]\ respiratorie) renal failure (insuficien]\ renal\) rheumatic fever (reumatism articular acut) rheumatoid factor (factor reumatoid) restriction fragment length polymorphism (polimorfism de lungime al fragmentului de restric]ie) poten]ial de oxidoreducere Rhesus rhodium releasing hormone (hormon de eliberare) right hypochondrium (hipocondru drept) right heart failure (insuficien]\ cardiac\ dreapt\) recombinant human erythropoietin (eritropoietin\ uman\ recombinant\) radioimmunoassay (test radioimunologic) d-ribose (d-riboz\) radial immunodiffusion (imunodifuzie radial\) * radioimunodozare right inguinal hernia (hernie inghinal\ dreapt\) rest in peace (decedat) radioimmunosorbent test (test de radioimunodozare prin absorb]ie) résonance magnétique nucléaire (rezonan]\ magnetic\ nuclear\) ribonucleic acid (acid ribonucleic) ribonuclease (ribonucleaz\) ribonucleoprotein (ribonucleoprotein\) rupture of membranes (ruptura membranelor) range of movement (mobilitate) *reflexe osteotendinoase right occipitotransverse (occipitoiliac\ dreapt\ transvers\ .prezenta]ie fe-tal\) Recipe = prime[te.rcp RD RDE RDS Re * RE REG rem REM ** REN rep ** REP ** RER * RES RF RFLP rH Rh RH RHC RHF r-HuEPO RIA Rib * RID RIH RIP RIST RMN RNA RNase RNP ROM * ROT Rp ** RP RPE RPF rpm RQ RR rRNA RSV RTA RTF RTK RV RVA RVH Rx RyR reciprocal translocation (transloca]ie reciproc\) retinal detachment (decolare de retin\) receptor-destroying enzyme (enzim\ distructiv\ a receptorului) respiratory distress syndrome (sindrom de detres\ respiratorie) num\rul lui Reynolds *reticul endoplasmic right eye (ochi drept) radioencephalogram (radioencefalogram\) röntgen equivalent man (echivalent röntgen uman . tratament) radioscopy (radioscopie) ryanodine receptor (receptor de rianodin\) 93 .

d.i. sc SCAN SCAT scu-PA SD SDE SDH SDS SDS-PAGE SE SED SEP Ser SERCA * SF SFEMG SG SGOT SGPT SH SH2 domain SH3 domain * SI s.polyacrylamide gel electrophoresis (electrofore-z\ în gel de sodiu dodecil sulfat-poliacrilamid\) standard error (eroare standard) skin erythema dose (doz\ cutanat\ eritem) somatosensory evoked potential (poten]ial evocat somatosenzorial) serine (serin\) smooth endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (Ca2+-ATPaza reticulului en-doplasmic neted) scarlat fever (scarlatin\) * semne func]ionale synovial fluid (lichid sinovial) single fiber electromyography (electromiografie pe o singur\ fibr\) gradient ventricular (în electrocardiografie) serum glutamic-oxaloacetic transaminase (transaminaz\ glutamic-oxala-cetic\ seric\) serum glutamic-pyruvic transaminase (transaminaz\ glutamat-piruvat se-ric\) serum hepatitis (hepatit\ seric\) social history (antecedente sociale. * SIDA ** SIDP SIDS ** SIDT sing.s S s ss σ coeficient de sedimentare secund\ entropie faza de sintez\ a ADN în ciclul celular r\d\cini nervoase sacrate satura]ie serin\ Siemens smooth (colonii bacteriene) sulf Svedberg und\ S (pe electrocardiogram\) vertebre sacrate (S1-S5) sine = f\r\ (re]ete) semis = o jum\tate (re]ete) sigma .a optsprezecea liter\ a alfabetului grec coeficient de tensiune superficial\ devia]ie standard sinoatrial (sinoatrial) * stenoz\ aortic\ secundum artem = dup\ regulile artei (re]ete) ser antilimfocitar ser antitetanic sinus bradycardia (bradicardie sinusal\) stillbirth (n\scut mort) subacute bacterial endocarditis (endocardit\ bacterian\ subacut\) subcutaneous (subcutanat) scanner (scaner) sheep cell agglutination test (test de aglutinare a celulelor de oaie) single chain urokinase-type plasminogen (plasminogen asem\n\tor uroki-nazei cu un singur lan]) skin dose (doz\ cutanat\) standard deviation (devia]ie standard) streptodornase (streptodornaz\) specific dynamic effect (ac]iune dinamic\ specific\ .a alimentelor) sorbitol dehydrogenase (sorbitol dehidrogenaz\) sodium dodecyl sulfate (sodiu dodecil sulfat) sodium dodecyl sulfate . ** SISA ** SISP ** SIST 94 . ** SAL ** SAT SB SBE SC.a. factori de risc) surgical history (antecedente chirurgicale) Src homology domain 2 (domeniul 2 omolog al Src) Src homology domain 3 (domeniul 3 omolog al Src) sacroiliac (sacroiliac) * Sistem Interna]ional (de unit\]i de m\sur\) semel in die = o dat\ pe zi (re]ete) sacroiliac\ dreapt\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) syndome d’immuno-déficience acquise (sindromul imunodeficien]ei dobândite) sacroiliac\ dreapt\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) sudden infant death syndrome (sindrom de moarte subit\ la copil) sacroiliac\ dreapt\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) singular sacroiliac\ stâng\ anterioar\ (prezenta]ie fetal\) sacroiliac\ stâng\ posterioar\ (prezenta]ie fetal\) sacroiliac\ stâng\ transvers\ (prezenta]ie fetal\) * SA s.

gr. STAT stat. Louis) somn lent profund * spa]iu mort sphingomyelin (sfingomielin\) * stenoz\ mitral\ systolic murmur (suflu sistolic) standard mortality / morbidity ratio (raport mortalitate standard / morbiditate) sistem nervos sistem nervos autonom sensory nerve action potential (poten]ial de ac]iune al nervului senzorial) sistem nervos central small nuclear RNA (ARN nuclear de mici dimensiuni) small nuclear ribonucleoprotein (ribonucleoprotein\ nuclear\ mic\) sympathetic nervous system (sistem nervos simpatic) sistem nervos vegetativ shortness of breath (dispnee) solution (solu]ie) si opus sit = dac\ este necesar (re]ete) scleroz\ în pl\ci somn paradoxal specific gravity (greutate specific\) spondilartrit\ anchilozant\ serum prothrombim conversion accelerator (factorul VII al coagul\rii) single photon emission computed tomography (tomografie computerizat\ cu emisie de foton unic) steradian sheep red blood cell (hematie de oaie) sistem reticuloendotelial somatotropin-releasing hormone (hormon de eliberare a somatotropinei) somatotropin release inhibiting factor (factor de inhibare a eliber\rii de so-matotropin\) soluble RNA (ARN solubil) spontaneous rupture of membranes (ruptur\ spontan\ a membranelor) signal recognition particle (particul\ semnal de recunoa[tere) slow-reacting substance of anaphylaxis (substan]\ cu reactivitate lent\ în anafilaxie) somatostatin (somatostatin\) source-skin distance (distan]a surs\-piele) single-stranded DNA (ADN cu o singur\ elice) single-stranded RNA (ARN cu o singur\ elice) sick sinus syndrome (boala nodului sinusal) sinus tachycardia (tahicardie sinusal\) somatotropin (somatotropin\) segment S-T (pe electrocardiogram\) stet = s\ fie l\sat s\ stea.** SITE sl ** SLA SLE ** SLP * SM SMR ** SN ** SNA SNAP ** SNC snRNA snRNP SNS ** SNV SOB Sol s. ** SP sp.s. Louis encephalitis virus (virusul encefalitei St. stent = s\ fie l\sa]i s\ stea (re]ete) signal transducers and activators of transcription (transductori [i activatori semnal ai transcrip]iei) statim = imediat (re]ete) sexually transmitted disease (maladie transmisibil\ sexual) somatotropic hormone (hormon somatotrop) standard temperature and pressure: 00C and 760 mmHg (temperatur\ [i presiune standard) serologic test for syphilis (test serologic pentru sifilis) Sievert superior vena cava (vena cav\ superioar\) supraventricular tachycardia (tahicardie supraventricular\) symptoms or signs (simptome sau semne) syphilis (sifilis) syrup (sirop) (re]ete) temperatur\ timp transloca]ie celul\ timodependent\ perioad\ (în mi[carea oscilatorie) temperatur\ absolut\ tensiune intraocular\ 95 .o. ** SPA SPCA SPECT sr SRBC ** SRE SRH SRIF sRNA SROM SRP SRS-A SS SSD ssDNA ssRNA SSS ST S-T st. STD STH STP STS Sv SVC SVT Sx SY syr. t T sindrom de imunodepresie T epidemic sublingual (sublingual) scleroz\ lateral\ amiotrofic\ systemic lupus erythematosus (lupus eritematos sistemic) St.

de înlocuire a TSH) tomodensitometry (tomodensitometrie) thymidine diphosphate (timidin difosfat) terminal deoxynucleotidyl transferase (transferaza deoxinucleotidului terminal) tomografie de emisie transfer de embrioni tetraethylammonium (tetraetilamoniu) testosterone-estradiol-binding globulin (globulina de legare a testostero-nului [i estradiolului) threshold erythema dose (doz\ prag eritem) trans(o)esophageal echocardiography (ecocardiografie transesofagian\) temperatur\ transcutaneous electrical nerve stimulation (stimulare nervoas\ electric\ transcutanat\) tetanus / typhoid / paratyphoid A and B vaccine (vaccin tetanos / tifoid\ / paratifoid\ A [i B) 96 . cocain\) * tomografie axial\ computerizat\ tomografie axial\ comandat\ prin ordinator tensiune arterial\ diastolic\ tomografie axial\ informatizat\ tensiune arterial\ retinian\ tensiune arterial\ sistolic\ tuberculosis (tuberculoz\) thyroxine-binding globulin (globulin\ de legare a tiroxinei) TSH-binding inhibitory immunoglobulins (imunoglobuline inhibitoare a le-g\rii TSHului) techne]iu techne]iu 99 metastabil (radioizotop) *tomografie computerizat\ transcobalamin (transcobalamin\) timp de cefalin\ activat\ traumatism craniocerebral median tissue culture dose (doz\ medie pentru culturi de ]esuturi) median tissue culture infective dose (doz\ infec]ioas\ medie pentru culturi de ]esuturi) T-cell mediated immunity (imunitate mediat\ de celulele T) T-cell antigen receptor (receptor pentru antigen al celulei T) thyrocalcitonin (tirocalcitonin\) tetanus and diphtheria toxoids.T½.a nou\sprezecea liter\ a alfabetului grec durat\ medie de via]\ torque (moment / cuplu de torsiune) theta . adult type (toxoizii tetanosului [i difteriei. TENS TeTAB 99m teraTesla timidin\ timin\ transmisie / transparen]\ treonin\ tritiu r\d\cini nervoase toracice und\ T (pe electrocardiogram\) vertebre toracice (T1-T12) durat\ de semivia]\ timp de înjum\t\]ire triiodothyronin (triiodotironin\) tetraiodothyronin (tetraiodotironin\ / tiroxin\) unghi tau . adrenalin\. cocaine (tetracain\.a opta liter\ a alfabetului grec *tensiune arterial\ toxin-antitoxin (toxin\-antitoxin\) typhoid / paratyphoid A and B vaccine (vaccin tifoid\ / paratifoid\ tip A [i B) tablet (tablet\) typhoid / paratyphoid A. t½ T3 T4 θ τ θ * TA TAB tab. TABC TABTD * TAC ** TACO ** TAD ** TAI ** TAR ** TAS TB (Tb) TBG TBII Tc Tc * TC ** TCA ** TCC TCD50 TCID50 TCMI TCR TCT Td ** TD t. tip adult) tub digestiv ter die = de trei ori pe zi (re]ete) median toxic dose (doz\ toxic\ medie) TSH-displacing antibody (anticorp de deplasare.d. TD50 TDA TDM TDP TdT ** TE TEA TeBG TED TEE temp. B [i C) typhoid / paratyphoid A and B / diphtheria / tetanus vaccine (vaccin tifoid\ / paratifoid\ tip A [i B / difterie / tetanos) tetracaine. adrenaline. B and C vaccine (vaccin tifoid\ / paratifoid\ tip A.

pallidum) triphosphopiridine nucleotide (nucleotid trifosfopiridin) triphosphopiridine nucleotide ( (nucleotid trifosfopiridin . tRNA Trp TRT (Tx) * TS TSA TSH tsp TSTA ** TSV ** TT T-TAB triglyceride (triglicerid) thyroglobulin (tiroglobulin\) thromboplastin generation accelerator (accelerator al gener\rii de trombo-plastin\) transforming growth factor (factor de cre[tere transformant) transaminaz\ glutamic-oxalacetic\ transaminaz\ glutamic-piruvic\ test de generare a tromboplastinei thoriu tetrahydrocannabinol (tetrahidrocanabinol) tetrahydrocortisone (tetrahidrocortizon) tetrahydrocortisol (tetrahidrocortizol) threonine (treonin\) *tomografie informatizat\ tricuspid insufficiency (insuficien]\ tricuspidian\) transient ischemic attack (atac ischemic tranzitoriu) total iron-binding capacity (capacitate total\ de fixare a fierului) ter in die = de trei ori pe zi (re]ete) ter in nocte = de trei ori pe noapte (re]ete) tincture (tinctur\) test de imobilizare a treponemelor triceps jerk (reflex tricipital) thymidine kinase (timidin kinaz\) tokodynamometer (tocodinamometru) tokodynamograph (tocodinamograf) taliu thin layer chromatography (cromatografie în strat sub]ire) total lung capacity (capacitate pulmonar\ total\) melting temperature (temperatur\ de topire) tensiune (arterial\) minim\ thymidine monophosphate (timidin monofosfat) tensiune (arterial\) maxim\ tension moyenne (tensiune medie) tumour necrosis factor (factor de necroz\ tumoral\) tumor.i. ** TIT TJ TK TKD TKG Tl TLC Tm TMn TMP TMx TMy TNF TNM TNS TNT top. N -ganglioni limfatici.d.TG TGA TGF ** TGO ** TGP ** TGT Th THC THE THF Thr * TI TIA TIBC t. t. cunoscut [i cu abrevierea PMA) tissue plasminogen activator (activator de plasminogen tisular) Treponema pallidum hemagglutination assay (test de hemaglutinare pentru T.i. M .tumor\.metastaz\) transcutaneous nerve stimulation (stimulare nervoas\ transcutanat\) trinitrotoluene (trinitrotoluen) topically (topic) poliovirus vaccine live oral trivalent (vaccin poliovirus trivalent cu administrare oral\) *timp de protrombin\ temperature and pulse (temperatur\ [i puls) 12-O-tetradecanoyl-phorbol-12-acetate (12-O-tetradecanoil-forbol-12-ace-tat. TOPV * TP TPA TPHA TPI TPN TPNH * TR TRF TRH trit. nodes. pallidum) Treponema pallidum immobilisation (test de imobilizare a T.forma redus\) tricuspid regurgitation (insuficien]\ tricuspidian\) * tu[eu rectal thyrotropin-releasing factor (factor de eliberare a tirotropinei) thyrotropin-releasing hormone (hormon de eliberare a tirotropinei) triturate (triturat) transfer RNA (ARN de transfer) tryptophan (triptofan) treatment (tratament) * tentativ\ de suicid * timp de sângerare tricuspid stenosis (stenoz\ tricuspidian\) tumor-specific antigen (antigen specific tumoral) thyroid-stimulating hormone (hormon de stimulare a secre]iei tiroidiene) teaspoon (linguri]\) tumor-specific transplantation antigen (antigen tumoral specific de trans-plantare) tahicardie supraventricular\ timp de trombin\ tetanus / typhoid / paratyphoid A [i B vaccine (vaccin tetanos / tifoid\ / pa-ratifoid\ A [i B 97 .n. metastasis (clasificare a tumorilor maligne: T . tinct.

* VC thyreotropic hormone (hormon tireotrop) test de transformare limfoblastic\ thymidine triphosphate (timidin trifosfat) tuberculin unit (unitate de tuberculin\) transurethral prostatic resection (rezec]ie prostatic\ transuretral\) tahicardie ventricular\ tu[eu vaginal tromboz\ venoas\ profund\ thromboxanes A2 and B2 (tromboxani A2 [i B2) tyrosine (tirozin\) unitate atomic\ de mas\ und\ U (pe electrocardiogram\) unitate unitate interna]ional\ de activitate enzimatic\ uracil uraniu uridin\ unitate Bodansky urinary cateter (sond\ urinar\) ulcerative colitis (rectocolit\ ulcerohemoragic\) urinary chorionic gonadotrophin (gonadotrofin\ corionic\ urinar\) uridine diphosphate (uridin difosfat) uridine diphosphate galactose (uridin difosfat galactoz\) uridine diphosphate glucose (uridin difosfat glucoz\) urogenital (urogenital) ultra high frequency (frecven]\ ultraînalt\) ultra high temperature (temperatur\ ultraînalt\) unitate interna]ional\ urografie intravenoas\ urokinase (urokinaz\) ultimum praescriptus = ultimul prescris (re]ete) uridine monophosphate (uridin monofosfat) unguent (re]ete) uropielografie retrograd\ ubiquinone (ubiquinon\) upper quadrant (cadran superior) urology (urologie) ultrasound (ultrasunet) ultrasound scanning (ecotomografie) urinary tract (c\i urinare) urinary tract infection (infec]ie urinar\) uridine triphosphate (uridin trifosfat) ultraviolet (ultraviolet) ultraviolet A (ultraviolet A) ultraviolet B (ultraviolet B) ultraviolet C (ultraviolet C) vitez\ de deplasare vitez\ de reac]ie voltage (poten]ial electric) valin\ vanadiu ventila]ie vedere Volt volum volum (de solvit) per volum (de solvent) vein (ven\) vitez\ ini]ial\ (de reac]ie) debit ventilator alveolar volumul aerului alveolar *ventila]ie alveolar\ visual acuity (acuitate vizual\) VoltAmper valine (valin\) variety (varietate) * ven\ cav\ vital capacity (capacitate vital\) * volum curent 98 . UMP ung. TXB2 Tyr u U UB UC UCG UDP UDP-Gal UDP-Glc UG UHF UHT ** UI ** UIV UK ult.TTH ** TTL TTP TU TURP ** TV ** TVP TXA2. ** UPR UQ UR US USS UT UTI UTP UV UVA UVB UVC v V v/v v. praes. V0 VA * VA Val var.

vol.VCG ** VCI ** VCS * VD VDH VDRL VE ** VEC ** VEM ** VEMS VEP VF VF. vf VFib VFl ** VG ** VGM VH ** VHA ** VHB ** VHC ** VHD ** VHE ** VIC VIG ** VIH VIP Vit VLDL ** VM. ** VVZ V-Z VZIG VZV W w/v vectorcardiogram (vectocardiogram\) ven\ cav\ inferioar\ ven\ cav\ superioar\ venereal disease (boal\ veneric\) * ventricul drept valvular disease of the heart (boal\ valvular\ cardiac\) Venereal Disease Research Laboratory (cercet\ri de laborator privind bolile venerice) vaginal examination (tu[eu vaginal) volum extracelular volum eritrocitar mediu volum expirator maxim pe secund\ visual evoked potential (poten]ial vizual evocat) ventricular fibrillation (fibrila]ie ventricular\) vocal fremitus (vibra]ii vocale) visual field (câmp vizual) ventricular fibrillation (fibrila]ie ventricular\) ventricular flutter (flutter ventricular) valoare globular\ volum globular mediu viral hepatitis (hepatit\ viral\) virusul hepatitei A virusul hepatitei B virusul hepatitei C virusul hepatitei D virusul hepatitei E volum intracelular vaccinia immunoglobulin (imunoglobulin\ antivaccinia) virusul imunodeficien]ei umane vasoactive intestinal peptide (peptid intestinal vasoactiv) vitamin (vitamin\) very low-density lipoproteins (lipoproteine cu densitate foarte sc\zut\) ventila]ie maxim\ vanillylmandelic acid (acid vanilmandelic) vitez\ maxim\ (pentru reac]ii catalizate enzimatic) volum volum procentual *vena port\ venous pressure (presiune venoas\) ventricular premature beat (contrac]ie ventricular\ prematur\) ventricular premature complex (complex ventricular prematur) ventricular premature depolarization (depolarizare ventricular\ prematur\) volume of packed red cells (hematocrit) volum rezidual volum de rezerv\ expiratorie volum de rezerv\ inspiratorie *ventricul stâng vesicular sound (murmur vezicular) ventricular septal defect (comunicare interventricular\) variable surface glycoprotein (glicoprotein\ variabil\ de suprafa]\) vitez\ de sedimentare a hematiilor virusul sarcomului Rous tidal volume (volum curent) ventricular tachycardia (tahicardie ventricular\) varicose ulcer (ulcer varicos) very urgent (foarte urgent) vesicoureteric reflux (reflux vezico-ureteral) veins (vene) virus varicelozosterian Varicella-Zoster virus (virus varicelozosterian) Varicella-Zoster immunoglobulin (imunoglobulin\ varicelo-zosterian\) Varicella-Zoster virus (virus varicelozosterian) triptofan water (ap\) Watt wolfram (tungsten) work (lucru mecanic) weight (of solute) per volume (of solvent) (greutatea solvitului raportat\ la volumul de 99 . % * VP VPB VPC VPD VPRC ** VR ** VRE ** VRI * VS VSD VSG ** VSH ** VSR VT VT VU VUR vv. VMx VMA Vmax vol.

Wb WBC WHO WPW WR wt x X ξ X Xao XMP XR XX XY y Y solvent.a paisprezecea liter\ a alfabetului grec medie aritmetic\ υ yr Z ζ ZE Zn xanthosine (xantozin\) xanthosine monophosphate (xantozin monofosfat) X-ray (radiografie) cariotip cariotip ordonat\ cromozom tirozin\ yard ytriu upsilon .a [asea liter\ a alfabetului grec Zollinger-Ellison syndrome (sindrom Zollinger-Ellison) zinc 100 . greutate pe volum) Weber white blood cell (leucocit) white blood (cell) count (num\r\toare leucocitar\) World Health Organization (Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii) Wolff-Parkinson-White syndrome (sindrom Wolff-Parkinson-White) Wassermann reaction (reac]ie Bordet-Wassermann) weight (greutate) abscis\ necunoscut\ aminoacid necunoscut sau non-standard cromozom unitate Kienbock reactan]\ xantin\ xantozin\ xi .a dou\zecea liter\ a alfabetului grec year (an) glutamin\ / glutamat impedan]\ num\r atomic zgomot cardiac (Z1 -_ Z4) sarcin\ electric\ net\ zeta .

peste coapse. complicând o *septicemie. ABDOMEN ÎN CORABIE / ventre en bateau / sca-phoid abdomen. / abarticulaire. [Lat. A. hernie strangulat\. iar remediile pe care le reco-manda erau de origine naturalã. 10) A. am-bele componente ale medicinii fiind în esenþa lor umane. cel mai mare medic al antichitãþii. v. Sin. dominat\ de durerea abdominal\ cu semne obiective la palpare (*ap\rare muscular\ sau *con-tractur\ abdominal\).hipocondrul drept. delimiteaz\ cavitatea peritoneal\. [Gr. 9) A. adj. Meritul principal al lui Hipo-crate constã în îndepãrtarea din medicinã a magiei ºi a superstiþiilor. care trece prin arcurile costale. situat într-o alveol\ dentar\. de la a 12-a vertebr\ dorsal\ la a 5-a lombar\. ABDOMINOCENTEZ|. f. Ele con]in organele cu topografie toraco-abdominal\: ficat. a se duce. *colic\ saturnin\ [i în st\ri de *emaciere. ~n prezent se apreciaz\ c\ denumirea de a. învelit de peritoneul visceral.a. în etajul abdominal mijlociu . f. în loc s\ proemine. [Lat. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly. apendicit\ acut\. rece de origine tuberculoas\. abs-cessus. con]ine o conota]ie `n[el\toare [i uneori eronat\. din cei trei mu[chi largi ai abdomenului (marele oblic. s. rezultând în principal din *necro-za unei zone tisulare. Deformarea a. [V. ab = de la. f\r\ modificarea for]ei musculare. 7) A. care se formeaz\ lent [i insidios într-o infec]ie cronic\. Stare patologic\ de regul\ cu debut brusc. / abdomen. broa[tei. micul oblic [i transversal) [i anterior din cei doi mu[chi drep]i ai abdomenului. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdo-men. ABCES. Cavitatea abdominal\ este delimitat\ de o serie de elemente ale scheletului: posterior . V. formând lojile subfrenice dreapt\ [i stâng\. nici a sensibilit\]ii. ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batra-cien / frog belly..al c\rui con]inut. a t\inui [i omen.] Care s-a transformat într-un *abces. a se duce. V.] Colec]ie de puroi con]inut\ într-o cavi-tate neoformat\. Cauze: colecistit\ acut\. punc]ie abdominal\. etimologia termenului abdomen. considerând cã bolile au cauze specifice. alterare (variabil\) a st\rii generale determinate de inflama]ia. / abscess. 4) A.] Care este situat în vecin\tatea unei articula]ii. regiunea pubian\ (sau hipogastrul) [i regiunea inghinal\ stâng\.). s. / abasia. ABCEDAT.: tumor\ a. m. lateral drept [i stâng. ocup\ cea mai mare parte a a.colec]ie purulent\ f\-r\ semne acute. bolnavilor cu *ascit\ veche. mezogastrul (regiunea ombilical\) [i flancul stâng (regiunea lombar\ stân-g\). pentru prima oarã. dureri abdominale u[oare pot vesti apari]ia unei ur-gen]e. adj. meningit\ tuberculoas\. ale c\rei limite se confund\ cu cele ale cavit\]ii abdominale. 8) A. NA: abdomen. stomac. Datelor medicale le sunt asociate aforismele ºi perenul Jurãmânt hipocratic. conservate în limbajul clinic. abdomen.] Punc-]ie abdominal\. Diviziunile topografice vechi. în general. creierului. [Lat. cerebelos [i cerebral . -minis = prevestire (pentru c\ se considera c\ examenul viscerelor animalelor sacrificate permitea prezicerea viitorului). [Lat. s. 6) A. a. dimpotriv\.: abdomen chirurgical. s. principiul fundamental al observaþiei raþionale. limfatic . 5) A. a c\rui parte central\ este excavat\.consecutiv unei inflama]ii a unui ganglion limfatic. ab = îndep\rtat de. adj.rahisul. consecutiv\ *inflama]iei. Hipocrate susþine.VIII. în etajul abdominal inferior .circa 377 î. cu *astazia. f. ABAZIE.flancul drept (regiunea lombar\ drept\). pot s\ nu necesite interven]ie chirurgical\ [i.] Regiune inferioar\ a trunchiului..). -inis: posibil de la abdere = a ascunde. uneori inoperante. Regiunile astfel delimitate sunt: în etajul abdominal superior . perfora]ia. / abasie. Se observ\ în numeroase boli. Dacã majoritatea predecesorilor sãi porneau de la teorie la ex-perienþã. considerat "pãrintele medicinii". Ti-puri: 1) A. Partea superioar\ a cavit\-]ii abdominale se întinde în interiorul cu[tii toracice. m. A-ceste elemente scheletice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevrotic constituit de fiecare parte. Posterior organelor peritoneale se g\sesc spa]iul [i organele retroperitoneale. inferior . 101 . formând o depre-siune delimitat\ de ultimele coaste [i de oasele iliace. [i durere abdominal\. Cele mai evidente a. colecþie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate ºi de elevi ai maestrului)..: paracentez\ abdominal\. ABDOMEN. cu cele dou\ foi]e. iar tratamentele trebuie sã corecteze circumstanþele apariþiei acestora. proiecteaz\ pe peretele anterior (peretele explor\-rii manuale a abdomenului) nou\ regiuni delimitate cu ajutorul a dou\ linii orizontale: superioar\. clasice. Sin. artrifluent .] Imposibilitate de a merge normal din cauza tulbur\rii coordon\rii mi[c\rilor. îndeosebi în holer\. *Peritoneul abdominal.de origine hematogen\. Este caracteristic *peritoni-tei acute. s. epigastrul [i hipocondrul stâng. f\r\ a avea o leg\tur\ structural\ sau func]ional\ cu aceasta. care la palpare prezint\ o duritate asem\n\toare cu duritatea lemnului. nu duce la constatarea prezen]ei micro-organismelor.priv. prin crestele iliace. care urc\ din mijlocul ligamentului inghinal. ABDOMEN ÎN DESAG| / ventre en besace / pendulous abdomen. Se asociaz\. adj. splin\. / abdominocentesis. de la ab = îndep\rtat de.: devia]ie standard (v. rece . kentesis = în]ep\tur\. Sin.). cedere = a trece. respectiv. -e. care devine asem\n\tor ca form\ cu a. [i de dou\ linii verticale. boalã Brodie. mamar . septicemic . efectuat\ de obicei în scopul eva-cu\rii unei colec]ii lichidiene. tromboz\ a arterei mezenterice superioare. gr. Tubul digestiv abdominal. basis = mers. 3) A. s. f. / abdomen. Brodie. Doctrina hipocraticã este cuprinsã în Corpus hippocraticum. Ex.provocat de un traumatism.care este înso]it de sem-ne inflamatorii: c\ldur\ local\. de-oarece "nu existã iubire pentru medicinã fãrã iubire pentru oameni". separat\ de *torace prin diafragm [i limitat\ inferior de *bazin prin plan[eul pelvin.bazinul osos. 11) A. înro[ire-congestie. care corespund fe]ei inferioare a fiec\reia din cupolele diafragmului. El a definit pentru totdeauna medicina ca o artã ºi o ºtiinþã. articularius = articular. / abscessed. la obezii în vârst\ sau la multipare la sfâr[itul sarcinii.situate la nivelul cerebelului [i. Sin. n. parietal\ [i visceral\. ulcer peptic perforat. Aspect particular al a. superior .care complic\ o infec]ie a glandei mamare. Hr. s. dar nicio-datã periculoase. VOCABULAR DE TERMENI MEDICALI HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 . a . ABATERE STANDARD / écart-type / standard deviation. atârn\ peste simfiza pubian\ [i. ruptu-r\ splenic\ etc. traumatic . cedere = a trece.: abdomen acut (v. cu punct de plecare osteoarticular. ob-struc]ia. n.. alveolar. / abcès. ABARTICULAR. 2) A. / abdominocentèse. dup\ *cultur\. Aspect particular al a.partea inferi-oar\ a cu[tii toracice. s. steril . Hipocrate practica o examinare a pacienþilor de o remarcabilã precizie ºi varietate. a. Se caracterizeaz\ prin l\rgirea p\r]ilor laterale ale a. [i paracen-tez\. [i inferioar\. mai ales în cursul unei tu-berculoze osteoarticulare sau ganglionare. cald . Form\ major\ de *contractur\ abdominal\. uneori. durere. / abarti-cular. infarctizarea sau ruptura organelor intra-abdominale.regiunea inghinal\ dreapt\. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen. / abcédé.

] 1) Ac]iunea de a absorbi. [Lat. ABRAZIUNE.] Denti]ie în care din]ii arcadei superioare (maxilar superior) [i ai arcadei inferi-oare (mandibul\) nu se afl\ în contact. sorbere = a suge. fie structural\. a unei boli. / aberration. 3) P\trunderea în organism a unui medicament sau a unui toxic. s. de la skopein = a vedea. Abrev. utilizat\ `n mod curent pentru grupe sanguine. -ive. lactis = lapte. a bea). grup sanguin. / ablation. -ive.: anomalie cromozomial\. ABIOTROFIE. 3) În general. m. cu argumente mai elaborate. s. de la ab = de la. adj. ablutio. s. ab-latio. s.priv. bios = via]\.. ab = de la. / abrachiocephalia. A. [i laparoscopie. / abductor. c. ductio. ABO / ABO / ABO... s. de a re]ine o sub-stan]\ în interiorul altei substan]e. trisomi-e). retinei din *retinita pigmentar\. a bea.. ABERA}IE. când pierderea con-[tien]ei reprezint\ singurul semn clinic apreciabil. 2) A. lat. ABSORBAN}|. skopia = examinare. ABSTINEN}|. a . s. f. -onis = separare. s. Termenul este utilizat. S-au propus criterii de modificare a *electroen-cefalogramei pentru a discrimina a. m. / abreaction. [Lat. fie numeric\ (*aneuploi-die. ab]inere. ABDUCTOR. s. *acantocitoz\. f... n.] 1) Încetarea secre]iei de lapte.] Sindrom ereditar caracterizat prin sc\de-rea betalipoproteinelor în sânge. a examina. de la absorbere = a absorbi. de la ab = îndep\rtat de. de durat\ foarte scurt\ (2 pân\ la 15 secunde) a func]iilor psihice superioare.] 1) Care provoac\ *avortul. / aberrant. absorbi-tio. s.] 1) Termen folosit pentru a defini o mi[care ca-re îndep\rteaz\ un membru sau un segment de membru de planul sagital. β . f.a doua liter\ a alfabetului grec. / absorbant. / abiogenèse. din lat. -onis. f. abortivus. adj. de la gennan = a produce. [Lat. s. / abdominoscopy.: sindrom Bas-sen-Kornzweig. / ablation. / abioge-nesis.] Abatere. de la auferre = a `ndep\rta. / abrachiocéphalie. / abetalipoprotein(a)emia. -e. [Lat. [Lat.] Sin. alimentar\ (în particular la alcool). 2) Substan]\ care are aceast\ proprietate. adj.] Absen]\ congenital\ a bra]elor. *poliploidie. *în]\rcare. a . continence (sexual). al XVII-lea). / aboulique. [Lat. Ex. ABSORB}IE. ablactatio. de la lavare = a sp\la).priv. 2) Uzur\ sau tocire a din]ilor de cauz\ fi-ziologic\ (mastica]ie) sau patologic\ (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali). complex\.. fie pentru producerea unor asperit\]i pe suprafe]ele netede.: carbonat de calciu. sorbere = a suge. os. -atos = sânge. a . s. Semnifica]ia termenului se afl\ înc\ în discu]ie. f. dar adep]i ai a. f. a .: osteodensitometrie (v.priv. a bea). A. m. réaction.. ABIOGENEZ|.] Care se opune vie]ii.priv. radere = a r\zui). de la occludere = a `nchide [i clau-dere = a `nchide. 2) Atitudine re-zultat\ din aceast\ mi[care. f. f. s. brachium. / abortif. s. [Gr. f. de la ab = de la. metron = m\sur\. a `nghi]i. s. ABORTIV. / abréaction. / abduction. a purta. îndep\rtare.] Manie constând `n sp\latul excesiv de frecvent. transloca]ie e-chilibrat\.. [Lat.] Îndep\rtarea chirurgical\ din orga-nism a unui organ sau a unei forma]iuni patologice. f. / abduction. -onis. oriri = a se na[te. -onos = bra]. [Gr. sorbere = a suge. f. s. lat. haima. îndeosebi cu re-ferire la defectul de *stigmatism al unui sistem op-tic. adj.. f. fosfa]i de calciu. s. 2) În fiziologie: p\-trunderea unor substan]e în interiorul organismu-lui. etimologia termenului abdomen. f. ABLACTA}IE.. -onis. Orice a-nomalie cromozomial\. f\r\ o cauz\ aparent\. cu modificare cantitativ\ (aneu-zomie. s. cu o grosime de 1 cm [i la o lungime de und\ determinat\. în sânge sau în interiorul unor celule.priv. adj. care antreneaz\ o deformare sau o lips\ de claritate a imaginii. -onis = `n]\rcare. abductio.] Absen]a par-]ial\ sau total\ a pleoapelor. când exist\ semne clinice asocia-te. f. f. bios = via]\. purificare. gesturi involuntare. a mimicii [i obnubila-rea con[tien]ei. ABREAC}IE. f. / abstinence. s. f. errare = a devia. [V. s.: forma a. m. structur\ sau localizare. s. s. îndeosebi forma]iuni-le nervoase. ABULIC. inversiune). [Lat. f. / absorbent. *retinit\ pigmen-tar\ atipic\ [i *malabsorb]ie. m. sexual\ etc. f. / absence.priv. s. s. a . se disting: a. absorb]ie. a `nghi]i. f. Este urmat\ de *amnezie lacunar\.] Mon-struozitate constând în absen]a congenital\ a bra-]elor [i a capului. A. [Lat. poate fi congenital\ sau dobândit\. -onis = ducere [i ducere = a duce... s.). ati-pic\.priv. ABLUTOMANIE. energie. genesis = producere. se exprim\ prin logaritmul cu semn schimbat al *transmitan]ei. adj. f. f. [Lat. f. 2) Agent de cur\]ire care se adaug\ `n pastele de din]i. De obicei. boule = voin]\. ABRAHIOCEFALIE.. de regul\ de origine mineral\. a se abate.priv. ABETALIPOPROTEINEMIE. s. com-plet\ sau par]ial\. -onis = ac]iune. adj. Ex. trisomie par]ial\) sau f\r\ modifi-care cantitativ\ (fuziune centric\. hipocolesterolemie. absorbitio. f. [Gr.] V. a pur-ta. / ablépharie. fr. [Lat. s. gr. adj. ab = îndep\rtat de. Sin.] 1) Despre o substan]\ dur\. s. V. gr. / ablutomanie. ca-re înso]e[te anumite desc\rc\ri epileptice gene-ralizate (*mal epileptic). / abiotic. / abrasive. errare = a devia. f. ossis = os. specific\ se determin\ pentru o solu]ie cu concentra]ia 1 %. s. -onis = sp\lare. lat. f.] 1) Care ab-soarbe particule. simpl\. ABRAZIV. a . de la ab = îndep\rtat de. [Lat. lactatio. tipic\ de a. / aberrant. n. trophe = hran\. -onos = bra]. ABSORB}IOMETRIE OSOAS| / absortiométrie osseuse / bone absorptiometry. ABERANT. / ablacta-tion.priv. 2) Mai rar. adj. radere = a r\zui). / abiotrophie.. / abocclusion. / absence. adj. -onis = al\ptare. actio. s. / absorbance. blepharon = pleoap\. anor-ganic\. gr. f. f. [Lat. [Lat. / ablactation. ABIOTIC. -inã. / abrachie. / abêtalipopro-téinémie. ABRAHIE. f. A. protos = primul. s. ABERA}IE CROMOZOMIAL| / aberration chro-mosomique / chromosome aberration. ABSORBANT. / abocclu-sion. ABSEN}|. [Lat.] Renun]area par]ial\ sau to-tal\ la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. abrasum de la abradere = a rade (ab . se produce îndeosebi la nivelul mucoasei intestinale. de la ab = îndep\rtat de. s. a. Sin. s. tenere = a ]ine). luere.] Teorie conform c\reia via]a este originar\ din materia nevie. 102 . de la abstinere = a ]ine departe (abs = `ndep\rtat de. / absorption. lat. / abortive. adic\ a *lacta]iei. / abrasion.. se poate produce în medii foarte variate. abstinentia = re]inere. exist\ [i `n prezent. adj. / absti-nence. ducere = a duce. -onis = radere. V. m. f. ABLA}IE. Ex. kephale = cap. absorbtum. Ex. a fost teoria genera]iei spontane (sec..] Examinarea cavit\]ii abdominale cu ajutorul unui endoscop. În medi-cin\: medicament care absoarbe gaze sau lichide. -onis. de la abluere = a cur\]a prin sp\lare (ab = `ndep\rtat de. medieval\ oc-clusio. f. ABOCLUZIE.] (Su-biect) care este afectat de *abulie. / abiotro-phy. / abrasion. s. s.. sorbere = a suge.. s. utilizat\ fie pentru netezirea suprafe]elor rugoase ale unor piese (de ex. s.: fac-tor a. dele]ie. / abulic. -onis.] Care se abate de la normal prin aspect. f. [Gr. [i a. [Lat. f. [Gr. adj. a . uzura unei structuri prin frecare. silica]i etc.priv. / abducteur. participiul tre-cut al verbului absorbere = a absorbi. / ablu-tomania.. Termenul se utilizeaz\ îndeosebi cu referire la tra-iectele anormale ale vaselor sanguine [i ale ner-vilor. s.] Parametru care caracterizeaz\ *absorb]ia luminii cu o lungime de und\ dat\ de c\tre o substan]\ în solu]ie. neuropatie. et f. de la abradere = a rade (ab . s. s. catharsis. / abdominoscopie s. [Gr. asociat\ uneori cu ticuri.: mane-vr\ a. ab = îndep\rtat de. aberrare = a se r\t\ci. A nu se confunda cu *adsorb]ie. participiul trecut al verbului absorbere = a absorbi. / ablepharia. / absorption. Ex. f. de la agere = a ac]iona. V. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radia]iilor electromagnetice sau cor-pusculare este disipat\ într-un mediu material.. [i f. 2) Care nu ajunge la dezvol-tare complet\. Punctul culminant al a. absorbtum. a înghi]i (ab = de la. f. m. mediu a. [Gr.priv. temperance (for alcohol).ABDOMINOSCOPIE. lichide sau vapori. nutri]ie. Se manifest\ prin întreru-perea activit\]ii voluntare. a.] (Mu[chi) care serve[te la *abduc-]ie. ABDUC}IE.] Suspendarea brutal\. [Gr. a bea. aberratio. abrasio. ABLEFARIE. brachium. s. bios = via]\. median. s.] 1) Separarea sau excizia unor fragmente mici de piele sau de membrane mucoase superficiale prin r\zuire sau frecare. de la ab = îndep\rtat de. / abiotique.. În general. / abrasif. [Lat. substan]\ a. s. adj. / aberration. de la absorbere = a înghi]i (ab = de la. / abrachia. `n tehnica dentar\). gr. *monosomie. brakhion. / absor-bance. f. adj. a-bortient. [Lat. s.] Proces degenerativ care afecteaz\ pre-matur structurile histologice. de la ab . brakhion.. s. -e. lipos = gr\sime. de la lac.: a. absentia = absen]\. tetraploidie. gr. deviere de la normal. s. anomalie. f.

ACANTOPELVIS.5-0. localizat\ îndeosebi la nivelul axile-lor. drept. [Gr. / acantholyse.: a.80 mm. A. -azã. akantha = spin. / acatalasémie. katagraphein = a scrie corect. / acatalasia. / acantho-cyte. m. s. kytos = celul\. de la lyein = a distruge. curb sau semi-curb. cu sec]iunea vârfului în bi-zou [i baza cu un ambou adaptabil la sering\. [Lat. [Gr.] Îngro[area stratului Malpighi al epidermei. pentru injec]ie. / accélération. 2) Diminuarea sau perturbarea capaci-t\]ii de `n]elegere a vorbirii. / acarien. Surs\ liniar\ de *radia]ie gama utilizat\ în curieterapie. s. de lun-gimi [i grosimi diferite. f.] Imposibilitatea respect\rii ordinii corecte a cuvintelor în vorbire. cu dou\ sensuri: 1) Deficien]\ a intelectului. în bizou intermediar.] 1) Pierderea func]iei de percep]ie din cauza unei leziuni centrale. au aplica]ii în fizica nuclear\ [i în medicin\ (tratamentul unor cancere). ac pentru punc]ie lombar\. / aboulie. ca [i a efectu\rii de calcule scrise sau menta-le. [Lat. n. lung de 30-40 mm. ale gingiilor [i gurii. ACANTOCITOZ|. 3) A.] Anticorp capabil s\ accelereze o reac]ie biochimic\. prev\-zut cu mandren. / acataphasie. kapnos = fum. nucleu. s. f. În forma autoimun\ (rar\). f. [Gr. s. s. a dizolva. [i cardiospasm.] Absen]a bioxidului de carbon din sânge. Termen utilizat uneori. f. s. f. de[i ideile subiectului r\mân logice. favorizeaz\ dezvoltarea de leziuni buloase. s. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigri-cans / acanthosis nigricans. kamptein = a `ncovoia. / acantho-lysis. ACARIAN..] Tip de bazin observat în *rahitism. A. f. s. ACATALAZEMIE. foarte sub]ire. m. ACATAFAZIE. betatron.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a r\mâne `n pozi]ie [ezân-d\. ureterului explic\ hi-dronefroza intermitent\. / acanthosis. / acanthocyte. cu sec]iunea rotund\. 5) A. f. de la kata = `n jos. V. cu diametrul de 0. s. f. adj.] Cre[terea vitezei unui punct material `n mi[care. 9) A. cu diametrul 0. f. f. Desemneaz\ frecvent parazitul râiei Sarcop-tis sau Acarus scabiei. / aca-talas(a)emia. Ex. -ozã. cu *hipocapnie.: scabie (v. / acanthopelvis.. -onis = accelerare.: 1) A.] Imposibilitatea efectu\rii flexiei la nivelul unui membru. s. [Gr.] Boal\ determinat\ de absen]a congenital\ a enzimei numit\ *catalaz\. s. ACAPNIE. f. a . de la accelerare = a gr\bi [i celer = rapid. karyon = sâmbure. s. pentru injec]ii sau pen-tru punc]ii. a rigidit\]ii articula]iilor sau anchilozei acestora. raportat\ la unitatea de timp. 2) A. / acatalep-sy.. / acariose. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrila]i-lor. pentru punc]ie venoas\. (2) / accele-rateur.6 mm).] Derma-toz\ constând în hipertrofie papilar\ vegetant\ [i pigmenta]ie. 12) A. observat ca efect secundar dup\ medica]ia antipsi-hotic\ sau neuroleptic\. m. f.] Diminuarea ini]iativei sau a voin-]ei. a . f. ACCELERATOR. a . s. katamathesis = capacitatea de `n]elegere [i cunoa[tere. beta). / acariosis.] Dispozitiv sau substan]\ care accelereaz\ un proces: 1) A. lat. s. f. kataphasis = limbaj co-rect. -azã. ACATIZIE. / acatalepsie. s. s. [Gr.priv. *acromegalia sau chiar cu o o-bezitate simpl\. n. se asociaz\ frecvent cu afec-]iuni endocrine ca *sindromul Cushing. pentru injec-]ie intramuscular\. lung de 45 mm. ACATALEPSIE. s. s. îndeosebi în zonele eminen]ei ileopectinee [i a pubisului.. ciclotron [i sincrotron. rectiliniu sau curbat. a . m. V.] Termen rar utilizat. 11) A. haima.] Lipsit de nucleu (despre celul\). / abzyme. m. în circa 50 % din cazuri.] Anemie hemolitic\ în care sunt pre-zente *acantocite circulante. sub ac]iunea unor câmpuri electrice [i magne-tice.: boal\ Takahara. fiind capabile s\ inter-ac]ioneze selectiv cu anumite configura]ii ale moleculelor substrat. s. ACAMPSIE. constituit\ fie dintr-un tub metalic con]inând pulbere radioactiv\ (226Ra. lung de 70-80 mm. -ozã. intestinal. akari = insect\ mic\. f. 4) A. s. Boala se asociaz\ la adult [i vârstnic. Sin. f. f. cu un vârf ascu]it. co-exist\ o distrofie a p\rului [i a unghiilor.6 mm. -oma. f. akantha = spin. n. [Gr. 2) A.. 2) *Diagnostic incert. akari = insect\ mic\. [Gr. aca-ridan. / accelerator. s. pentru injec]ie intradermic\. cu ureche care poart\ materialul de ligatur\. s. -atos = sânge. / acalculia.] Denumire general\ a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. s. ACANTOM. Tipuri de a. eventual somn nelini[tit. uneori cu resort. / acaryote. -ozã. dentare. a. s.priv. s. s. pentru sutur\ în chi-rurgia prostatei [i a vezicii. ACALAZIE. akantha = spin. 2) Tulburare `n *boala Parkinson.priv. / acanthose. cu bizou scurt [i mandren. ac-celerare = a gr\bi. s. / a-cathisia. / abulia. gre[it. v. / acatagraphie. f. agita]ie motorie. de pneumotorax.. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioac-tive needle.2 mm [i cu vârful în bizou lung. pân\ la energii cinetice foarte mari. / acanthome.] Imposibilitatea respect\rii ordinii corecte a cuvintelor în scris. utilizat în sutura intestinal\. f. / acanthopelvis.. ACARIOT. katalyein = a distru-ge. ABZIM|.. drept sau curb. s. f. / acata-phasia. s. ACATAGRAFIE. f. [Gr. n. / acatamathesia. katalyein = a distruge. din cauza imobiliz\rii prelungite. AC. s. pentru punc]ie sternal\. cu vârful mobil într-un spa]iu restrâns. f. f. bumerang. A.. [Gr. ACALCULIE.priv. acceleratio. / acapnia. / acapnie. în stomatologie.. [Gr. pentru punc]ie lombar\. -osis. a . f. f. În afara anticorpilor catalitici s-au ob]inut molecule catalitice hibride. / aiguille. a. *boala po-lichistic\ ovarian\. carac-terizat prin prezen]a de vârfuri [i creste osoase situate la nivelul inser]iei tendoanelor. în func]ie de utilizare: în chirurgie. f. s. De asemenea. sunt substan]e care gr\besc priza gipsului. este o m\rime vectorial\ definit\ ca 103 . Ex. s. f. n. s. acathisie. f. pro-ducerea de anticorpi anti-receptori insulinici deter-min\ o *rezisten]\ sever\ la insulin\. akantha = spin. observat\ în diverse afec-]iuni cutanate. [Lat. manifestat\ prin ulce-ra]ii. cu bizou scurt. m. [Gr. / acata-graphia. s..priv.priv. cu mandren [i cursor ce regleaz\ adâncimea p\trunderii acului. *cardiei explic\ dilata]ia secundar\ a esofagului.priv. / abzyme. / acampsia.. cu un cancer abdominal (îndeosebi gastric).] Eri-trocit sferic care prezint\ la nivelul suprafe]ei sale deform\ri ce sugereaz\ aspectul unor spini.] Imposibilita-tea în]elegerii semnelor [i simbolurilor matemati-ce. khalasis = relaxare. 6) A. f. pelvis = bazin.7-1. ACANTOZ|. boule = voin]\. lung (50-70 mm). / acanthocytose. a . prev\zut la un cap\t cu o ureche.. / a-canthocytosis. a .priv. s.priv. ACARIOZ|. kytos = ce-lul\. lepsis = fixare. lat. f. de priz\. pentru tratament la nivelul canalelor dentare. s. -trice. akantha = spin. f. s. a . s. s. a .] Tij\ sub]ire de o]el.. [Gr.7-0. s. de dimensiuni variabile.8 mm. A. (1). a . de la celer = rapid. deci a sintaxei. de di-verse tipuri. adj. deseori. rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzim\. f.priv. lysis = distrugere. m. [Gr. compus din ab de la engl. s. s. n. 13) A. / acanthoma. scurt (6-13 mm) [i cu diametrul mic (0. acus = ac. de ordi-nul MeV. gâtului [i regiunilor genitocrurale.] Nume dat unor parazi]i de talie mic\ apar]inând ordinului Acarie-nilor. [Lat. a dizolva. / needle. m. [Gr. / aca-ryote.: verucile. / acalculie. akantha = spin. akantha = spin. / achalasia. cu diametrul de 1. [Gr. 137Cs) [i ai c\rui pere]i re]in radia]iile corpusculare (alfa. s. [Gr. a . f. ACATAMATEZIE. / acarid. V.] Anomalie de func-]ionare a unui sfincter care const\ în relaxarea defectuoas\ în momentul contrac]iei a conducte-lor supraiacente. a .] Stare particular\ a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizat\ prin redu-cerea num\rului de *jonc]iuni care determin\ coeziunea celulelor. s. Thrombidium [i c\pu[ele sunt acarieni. `ndeosebi `n cazul feno-tiazinelor. ACANTOCIT. [Gr. [Gr. 8) A.ABULIE. de particule sunt instala]ii complexe. n.. prezint\ o specificitate mai mare decât enzimele. cu ajutorul c\rora particulele înc\rcate electric sunt accelera-te. pentru rahianestezie.. pentru sutur\ vascular\.] Sin. a . calculare = a socoti. s. antibody (anticorp) [i enzimã.priv.] Absen-]a *catalazei din sânge.8-1. adj. de form\ [i m\rime variabile. 10) A. fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (192Ir) care prezint\ un înveli[ din platin\. cu diametrul de 0. f. s. nigricare = a se înnegri. / accele-ration. / acatalasie. Prin mers sau modificarea po-zi]iei corpului senza]iile de `ncordare muscular\ sunt atenuate. [Gr. 7) A. [Gr. drept sin. / acatamathésie. ACATALAZIE.. s. / acathésie. în stomatologie. f. ACCELERA}IE. kathisis = ac]iunea de a sta a[ezat. de ligatur\. katalambanein = a suspenda. s. f. s. adj. s. / achalasie.). akathisia. s. utilizat în introduce-rea solu]iilor medicamentoase în ]esuturi.priv. acus. [Neologism foarte recent.priv. constând `n imposibilitatea bolnavilor de a r\mâne mai mult timp `n aceea[i pozi]ie din cauza hiper-toniei musculare. acatalazie. / acampsie. ACANTOLIZ|. [Gr. uneori gangrenoase. asemenea unei enzime.

/ acetabulum. inflamabil. a accepta. / acétyl. s. administrat\ pentru a facilita eli-minarea acestora. rezult\ în urma oxid\rii etanolului de c\tre alcooldehidrogenaz\. produs\ datorit\ acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxi-ce din organism.: paracetamol (v. a. Se define[te.] Despre o structur\ care constituie un element secundar. este sintetizat\ atât în pericarion.] Procesul de fixare al unui radical acetil (CH3CO-) la nivelul unei molecule organice. drojdie. s. 4) A. s. s. / acétazolamide. V. care poate fi a-nafilactic sau seric. sub form\ de acetat activat (*acetil-coenzim\ A). zyme = ferment. cre[terea viscozit\]ii sângelui sau alte tul-bur\ri ale sângelui circulant. stare patologic\. f. din lat. accidens. c. la scafandri. adj. Prin cuplarea cu receptorii N. 3) A. ai *acidului acetic. [Lat. [Lat. a. de la plassein = a forma. ACETABULUM. f. / ace-tylcholine. de transfuzie. dar majoritatea este hidrolizat\ de acetilcolin-esteraz\ în componentele sale de baz\. prin hemoliza imu-nologic\ a hematiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a hematiilor primitorului (prin hemolizine). -ntis. -onã. formarea *corpilor cetonici. A. lat. Ter-men generic pentru tulbur\rile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor va-se cerebrale. NA: acetabulum. s. s. `n limbaj curent) `n SI este metrul pe secund\ la p\trat (m/s2). acceptor = care prime[te.). ACCIDENT. cele mai importante fiind: oxidarea în *ciclul Krebs. / acétaldéhyde. apoi de donor [i care se nume[te trans-portor sau transmi]\tor. f. acetabulum = vas pentru o]et. solven]i. difuziunea [i fixarea ei pe receptorii colinergici. determin\ exclusiv depolarizarea [i ini-]ierea poten]ialului de ac]iune. m. f. când se revine prea rapid la presiunea normal\. acetabulum = vas pentru o]et. ea fiind apoi oxidat\ în acid acetic. medie ca varia]ie a vitezei punctului mobil `n unitatea de timp: am = ∆v/∆t.] Metabolit produs la nivelul ficatului când sunt consumate cantit\]i mari de alcool. de la alcool dehydrogenatum. ACELULAR. Ex. s. cellula = c\m\ru]\. s.] Factorul VI al coagul\rii. s.] *Neuromediator prezent a-tât în sistemul nervos central. (Santorini). în cantit\]i mici. vitezei punctului mobil `n raport cu timpul: a = dv/dt.] Form\ activat\ a *acidului acetic prin combinarea acestuia cu *coenzima A. O legisla]ie adecvat\ stabile[te drepturile salaria]ilor [i r\spunderile responsabililor `ntre-prinderilor. acetum = o]et. ace-tum = o]et. [Lat. [Lat. / acetyl.: cavitate cotiloid\ (v. s. (DCI) Substan]\ fluidizant\ a se-cre]iilor bron[ice. receptori muscarinici [i receptori nicotinici. a modela. O parte din a. gr. ACETILARE. ACCESORIU. perturbarea permeabilit\]ii vas-culare. / acétylcholines-térase. ACCEPTOR. des-c\rcarea de *noradrenalin\ [i *adrenalin\. s. s. mai mult sau mai pu]in volatili. unde apar fenomene de hi-perpolarizare [i inhibi]ie. germ. ACETON|. duct pancreatic a. A. / acétabuloplastie. gr. cât [i în cel perife-ric. 2) A. de asemenea. din *colin\. cetonurie. eter [i cloroform. prime[te radicalul [i se combin\ cu el. s. / acétaminophène. poate forma compu[i cu macro-moleculele hepatice. s. / acétylcholine. accessus. gr. de la cella = c\mar\. m. -azã. s. n.. [Lat. f. s. a veni (c\tre). ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cérébral / stroke.). eliberat\ este recaptat\ de c\tre termina]iile presinaptice (reglare prin *feedback negativ). / accident. se intensific\ la propagarea *impulsului nervos. / acetate. f. Este produs în ficat sub form\ inactiv\. khole = bil\. s. acetum = o]et. Cuplarea *alosteric\ a a. de febr\. A. [Lat. / acceptor. a. khole = bil\. s. adj.] Sin.). Accelereaz\ con-versia *protrombinei în *trombin\ [i formarea *tromboplastinelor. / accessory. sunt utiliza]i ca reactivi chimici. Excep]ie fac musculatura cardiac\ [i unii neuroni centrali. f. A. V. hyle = materie. cu rol mai întâi acceptor.derivata. hyle = mate-rie. ca [i în *inani]ie. -inã. dim. termo-stabil\. ti-roide a. precursori ai unor noi molecule de a. În *cromatografie serve[te la prepararea ]esutu-rilor pentru extrac]ia enzimelor. de[i ea are loc. / acetylcholinesterase. en = `n.] Radical organic monovalent (CH3CO-) rezultat prin îndep\rtarea unei grup\ri hidroxil din carboxilul acidului acetic. v. Sin. ACETAZOLAMID|.priv. / accepteur. cât [i în butonii terminali axonali. sunt cele mai frecvente boli neurologice [i pot surveni în: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboz\ sau *embolie). Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus. a. m. Compusul care cedeaz\ radicalul este denumit donor sau donator. alergic. n. Ex. V. A. [Lat. crisis. [Lat. 6) A. / acétate. Inactivarea a. cetonemie. f. de la celer = rapid. m. s. hyle = materie. *proaccelerin\ (factor V). 5) A. / accesoire. ACETILCOLINESTERAZ|. a veni (c\tre). / aceta-bulum. s. În organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. la un subiect salariat. a. m.] Care nu con]ine celule. / acétylcystéine. (denumit\ a. gr. in-dustrial injury. biosinteza *acizilor gra[i. n. [i stroke. -inã. v.: anhist. gr. brain attack. ACETILCOENZIM| A / acétylcoenzyme A / ace-tyl coenzyme A. ACETILCISTEIN|. ACETAMINOFEN. hyle = materie. m. gr. gr. diminuarea circula]iei prin sc\derea presiunii sanguine. m. survine concomitent cu desc\rcarea. / a-cetylcysteine. f. adj. s. s. `n industria farmaceutic\ [i `n cea chimic\ (ob]inerea de rezine [i fibre artificiale).: a. / accelerin. [Lat. Abrev. f. vascular cerebral. psihic\ sau somatic\.priv. A. a . acetum = o]et. m. de decompresiune brus-c\. ACETABULOPLASTIE. s. adj. Ex. / acéphalie. Utilizat frecvent în trecut (DC-Diamox). Accident survenit din cauza mun-cii sau `n timpul lucrului. [Gr. [i în repaus. de tuse. f. n. de la accedere = a se apropia. de la acceptare = a primi. inclusiv în SNC. / acellulaire. acetum = o]et. s. [Lat. `ntr-un sistem de referin]\ dat. produs de o cauz\ exterioar\ [i provocând un prejudiciu fizic.] Substan]\ care. aither = aer curat.] Monstruozitate caracte-rizat\ prin absen]a congenital\ a capului. gr. Este prezent\ în halena (fiind recunoscut\ datorit\ mirosului de fructe) [i în urina diabeticilor supu[i restric]iei de glucide. modificarea calibrului vascular (vasoconstric]ie). s. / acétone. a. / acetylation. / acétylation. A. particip\ intens la metabolismul acizilor orga-nici.] Situa]ie neprev\zut\ care afecteaz\ starea de s\n\tate. kephale = cap. [Lat. ruptura unui vas cerebral. A reprezint\ punctul de plecare al mai multor c\i metabolice. s. medieval\ accesorium. f. [Lat.: *hexoza în cursul re-ac]iei de *fosforilare. acetum = o]et. hyle = materie. f. [Lat. ACCES. excitatoare. s. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. aether. m. [Lat. / acetone. cetoz\. formarea acidului mevalonic.] Sin. Având dou\ grup\ri active.. abrev. intr\ în interac]iune cu dou\ tipuri de *receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) [i *receptorii nicotinici (N). m. f. s. vola-til.: colinesteraz\ (v.: ACh. de munc\. / acetaminophen. -inã. / accelerine. 104 . 7) A. Eliberarea de a. auxiliar. m. într-un schimb de *radicali. accelerare = a gr\bi. inciden-tal. criz\. electric. f. [i corpi cetonici. Sin. ACETAT. / acephalia. ACCIDENT DE MUNC| / accident du travail / professional accident. f. plastos = modelat. s. Unitatea de m\sur\ a intensit\]ii a. unii dintre ace[tia fiind neo-antigeni care pot induce r\spunsuri imune anor-male. precursor al *colesterolului. ace-tum = o]et. s. miscibil în ap\. cu efectele sale specifice (contrac]ia musculaturii scheletice. ACEFALIE.. `n raport cu protec]ia muncii. ACETILCOLIN|.: 1) A. de la accedere = a se apropia. Es-te utilizat\ ca solvent [i pentru ob]inerea *cloro-formului [i *iodoformului în industria farmaceutic\. (DCI) *Diuretic ce ac]ioneaz\ prin inhibarea *anhidrazei carbonice. / accident. de demen]\.] Refacerea chirurgical\ a *cavit\]ii cotiloide. Ex. / accès. s. consecutiv trecerii unui curent electric. complementar. f. v. Lichid incolor. s. / acetaldehyde. cu receptorii de tip M determin\ în majoritatea structurilor. în prezent este înlocuit de diuretice mai eficiente. [Lat.] Termen generic pentru s\rurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabil\ [i pentru esterii lichizi. cum = cu. f. a . consecutiv unui tratament medical sau chirurgical. acetum = o]et. bolt\ cereasc\. Essigäther = eter acetic.. [Gr. poten-]iale de ac]iune). s. V. ACCELERIN|. A. ACETIL. / acellular. / attack. m. ACETALDEHID|. lat. occupational injury. Sunt asimilate a.] C3H6O.] ~n medicin\. s. / acetabuloplasty. survenit\ brusc [i imprevizibil. de la accidere = a se întâm-pla. / acetazolamide. de melancolie. terapeutic. f.: glande suprarenale a. [i accidentele survenite `n timpul deplas\rii la [i de la locul de munc\. efecte depolarizante.

-onã. / aceton-uria. cu rol principal de carburant celular. / aceton-(a)emia. se formeaz\ *porfobilinogenul. achilie). gras nesaturat. malonic cu ureea. ne-afectând producerea de leucotriene. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / an-thranylic acid. ACID AMINAT / acide aminé / aminoacid. Datorit\ ac]iu-nii sale keratolitice. în etapa ini]ial\ a sintezei *hemului. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. func-]ionarea pompelor ionice de tip ATPazic etc.: acid adenilic. acidus = acru. / achylia. joac\ un rol central în meta-bolismul altor aminoacizi [i în sinteza ureei. ACID ε-AMINOCAPROIC / acide ε-aminocapro-ïque / ε-aminocaproic acid. (DCI) A. Prin condensarea în citosol a dou\ molecule de a. Sin. a. V. haima. notat cu simbolurile Asp sau D. cu formula chimic\ C4H4N2O3. ACID ADENILIC / acide adénylique / adenylic a-cid. reac]ioneaz\ cu metalele [i neutralizea-z\ bazele.: ATP.. Abrev.: glicocol (v. Intervine în oxid\rile celulare. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chénodés-oxycholique / chenodeoxycholic acid. [i acetatul de sodiu sunt utilizate ca alcalizan]i urinari sau sistemici. ACETONURIE. Radicalul de baz\ al întregii familii de barbiturice. ACID ADENOZINMONOFOSFORIC / acide adé-nosine monophosphorique / adenosine mono-phosphate. aminosuccinic. s.). este absolut necesar\ în: metabolismul celular. s. ribonucleic [i a moleculelor de a. 1) A. S\rurile de potasiu ale a. Aminoacid ne-esen]ial. s.] Diminuarea sau absen]a unor componente din secre]iile digestive [i chiar a vo-lumului secre]iei. s. adenozin-difosforic) [i a. fosforic. b. gr. V. / acétonurie.). CH3-CO-CH2COOH.: EACA. const. biliar primar. Substan]\ (mononucleotid) compus\ dintr-o mole-cul\ de adenin\.: acid aspartic (v. A. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid. s. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adénosine diphosphorique / adenosine monophosphate. cu absen]a acidului clorhidric [i diminuarea *pepsinei. pentru a reface a. Se utilizeaz\ diluat (6 %) sau ca a. kheir. hipuric. El este degradat de *ciclooxigenaz\ în *prostaglandine. Cum leg\turile fosfat înalt energetice ale a. Abrev. Denumire chimic\ a *vitaminei C. s.: acid acetilacetic (v. [i tab. ACID ACETILSALICILIC / acide acétylsalicylique / acetylsalicylic acid. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid. Este [i un an-tiseptic acid utilizat pentru conservarea unor ali-mente sau pentru sp\l\turi bucale. ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid. Energia eliberat\ de a. [i tab. scindarea lor în ADP (*a. [Lat. sunt detergen]i cu rol în emulsionarea triacilglice-rolilor [i esterilor de acizi gra[i. V.] Absen]a congenital\ a mâinii. în contrac]ia muscular\ [i în reac]iile de sintez\ care utilizeaz\ a. în solu]ii apoase. A. f. s. una de D-riboz\ [i o molecul\ de a. deoarece este toxic. fosforic. a . implicit. Sin. barbituricele (îndeosebi *fenobarbita-lul). derivat din *fosfolipidele membranelor celulare. Sin. u[or iritant al tegu-mentelor [i mucoaselor. ce ac]ioneaz\ pe *acetil-coenzima A [i *acidul oxaloacetic (reac]ia invers\ fiind catalizat\ de 105 . f.: adenozin trifosfat. gr. Fiecare din a-ceste leg\turi con]ine circa 7 300-8 000 calorii/mol a.: AMP. riboz\ [i trei radicali fosfat. Com-pus tricarboxilic al *ciclului Krebs. / achylie. La om au fost identifica]i patru a. administrat per os pentru dizolvarea calcu-lilor biliari de colesterol. Sin.). care se formea-z\ în mitocondrii prin ac]iunea unei enzime con-densante. ACID γ-AMINOBUTIRIC / acide γ-aminobutyrique / γ-aminobutyric acid. modific\ culoarea indi-catorilor. *A.priv. CH3COOH. sinteza unor hormoni. acetum = o]et. a. f. Catabolit urinar provenit din oxidarea incomplet\ a triptofanului la om. / acid. V. cu miros picant carac-teristic. Sin.sau bilateral\. A. s. deoarece inhibi]ia enzimatic\ determinat\ de plumb în cursul sintezei hemului provoac\ acumularea sa [i cre[terea eli-min\rii sale urinare. Are gust acru.: GABA (v. δ-a. ACID.priv. V. f. a fost denumit "moneda energetic\ curent\" a celulei.: colic.: ALA. / acétonémie. 2) În a. Cre[terea sa în sânge poate genera *acidoz\. adenozindifosfo-ric (ADP) [i adenozintrifosforic (ATP). ceea ce re-prezint\ mult mai mult decât energia stocat\ în orice alt compus organic. ce inhib\ activatorii plas-minogenului prezen]i în secre]iile orale [i stabili-zeaz\ formarea cheagului în ]esuturi. s. *prostaciclin\ [i *tromboxan A2.). Sin. ACID BORIC / acide borique / boric acid.ACETONEMIE.] Substan]\ care. sunt foarte labile.). [Gr. contrac]ia muscular\. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. δ-a. glacial (89. ACID ACETOACETIC / acide acétoacétique / a-cetoacetic acid. [i. a. f. inflama]ie. / acide.). gastric\ înseamn\ sc\de-rea debitului sucului gastric. CO3H2. cu 20 de atomi de carbon. în pre-zen]a energiei nou formate în celul\. H3BO3. Sin. ACID ACETIC / acide acétique / acetic acid. în profilaxia hemoragi-ilor. Abrev. Sin. [i a relua ciclul reac]iilor energogene celulare. ACID BENZOIC / acide benzoïque / benzoic acid. fosforic.4 %). A. care produce sc\derea sintezei hepatice a colesterolului. adenosine diphosphoric acid. A. ACHEIRIE. ACID ADENOZINTRIFOSFORIC / acide adéno-sine triphosphorique / adenosine triphos-phate. îndeosebi la pacien]ii hemofilici supu[i inter-ven]iilor stomatologice. khylos = suc. a. -iros = mân\. pancreatic\ scade secre]ia pancreatic\ [i pot lipsi unii componen]i ai acesteia. a. ADP rezultat se recombin\ ulterior cu a. format prin dizolvarea *bioxidului de carbon în ap\. în condi]ii standard [i 12 000 calorii în con-di]ii fiziologice.: anaclorhidrie (v.: aspirin\ (v. produs în timpul fermenta]iei vinului în o]et. a. A. m. adenosine monophosphoric acid. rezultat din condensarea succinil-coenzimei A [i a glicinei. În limbaj clinic curent: cetonurie. adenosine triphosphoric acid. [i cetonemie. b. a tuturor deriva]ilor s\i. Abrev. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. (C6H5COOH) abundent în fructe.: a. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbi-turic acid. a. ACID ARAHIDONIC / acide arachidonique / ara-chidonic acid. acid mefe-namic.). (DCI) Sin. din alimente se elimin\ sub form\ de *a. f. Pentru acest motiv. dezoxicolic. a . Rezult\ din combinarea a.). În limbaj clinic curent: cetonemie. Este folosit. citrat-sintaza. cetonurie. iar de lipooxigenaz\ în *leucotriene. -onã. fosforic se realizeaz\ instantaneu. este cuprins în compozi]ia unor unguente cosmetice. Compo-nent al proteinelor. f. în timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene [i *as-pirina ar bloca doar activarea ciclooxigenazei. eliberea-z\ ioni H+.: CDCA. f. rezervat pentru uz strict extern sub form\ de ap\ boric\ 3 % sau vaselin\ boricat\ 10 %. biochim.). ACID δ-AMINOLEVULINIC / acide δ-aminolévu-linique / δ-aminolevulinic acid. a. sintetizat în celulele poligonale ale ficatului [i a-cumulat la nivelul *veziculei biliare sub form\ de s\ruri.: acid adenozinmonofosforic (v. A. a. Dozarea a. *Corp ceto-nic care rezult\ din descompunerea imperfect\ a *acizilor gra[i [i a unor acizi amina]i.: acid nitric (v. V. una de D-riboz\ [i dou\ molecule de a. Sin. acetum = o]et. / acheirie. Medicamen-tele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba forma-rea de a. Sin. ACHILIE.: acid glutamic (v. Substan]\ (mo-nonucleotid) compus\ dintr-o molecul\ de adeni-n\. const. Este utilizat în producerea industrial\ a *aspartatului. s. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid. Abrev. [i aclorhidrie. biochim.: ADP. Lichid incolor. [Gr. bacteriostatic. ouron = uri-n\. ACID ACETILACETIC / acide acétylacétique / a-cetoacetic acid. Sin. Efectul terapeutic este probabil secundar reducerii activit\]ii *HMG-CoA reductazei. desf\[urat\ în mitocondrii. Sin. Antiseptic acid. Nu trebuie înghi]it [i nici utilizat pentru irigarea cavit\]ilor.. b. Apare în sânge [i urin\ la subiec]ii cu diabet zaharat incorect echilibrat. deriva]ii s\i de sintez\. [Lat. m. ori de câte ori nevoile celulare o impun. ACID AMINOACETIC / acide aminoacétique / aminoacetic acid. [Lat. Nucleotid compus din adenin\.] Prezen]a de *aceton\ în sânge. Sin.: maloniluree.] Prezen]a *acetonei în urin\. adenozintrifosforic. Intervine în formarea moleculelor de a. / acheiria. Ultimii doi radicali sunt uni]i cu restul moleculei prin leg\turi fosfat înalt energetice. -atos = sânge. cu ac]iune antifibrinolitic\ puternic\. capabil\ de scindare [i de refacere continu\. fiind utiliza]i ca somnifere [i anticonvulsivan-te. b. uni. în asociere cu factorul VIII. Abrev. în urin\ este un test major pentru depistarea *saturnismului. ACHILIE GASTRIC| / achylie gastrique / gastric achylia. chenodezoxicolic [i litocolic. COOH-CH(NH2)-CH2-COOH. care devin astfel accesibili ac]iunii lipazelor [i esterazelor. *Zaharina este derivat\ din a.: aminoacid (v.

se produce în cazul când glucoza nu poate fi convertit\ în *acid piruvic în procesul de *glicoliz\. V. V. a a. Substan]\ cu propriet\]i vitamini-ce. l. V. V. antranilic dotat cu propriet\]i analgezice [i antiinflamatorii. a unor substan]e ca plumbul [i digitala. [i tab. contribuind astfel la deteriorarea func]iei plache-tare în *insuficien]a renal\ cronic\. fiind ob]inut\ [i prin sintez\. Este un constituent al protaminelor ve-getale. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid. biochim. de asemenea. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. îndeosebi al calciului [i al magneziului. ACID NUCLEIC / acide nucléique / nucleic acid. ACID OLEIC / acide oléique / oleic acid. bio-chim. Are rol în sinteza *a. clorhidric secretat de celulele parietale în cavitatea gastric\. ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyal-uronic acid. V. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogentizic acid. Lichid incolor. Produs al de-grad\rii incomplete a lipidelor. h. Reprezint\ forma netoxic\ de eliminare. A. poate avea o greutate molecu-lar\ foarte mare. Intoxica]ia cu a. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. Este un a. leu-covorin. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neu-raminic acid. Se formeaz\ în mu[chi. deoarece intr\ în compozi]ia unor substan]e organice diverse (fos-foproteine. Are rol în metabo-lismul celulelor nervoase. V. cu rol important în organism sub form\ de esteri. ACID LINOLEIC / acide linoléique / linoleic acid. deci neesen]ial. *mucopolizaharidic rezultat din re-unirea unor *dimeri alc\tui]i din a. H3PO4.: acid te-trahidrofolic. glucuronic [i N-acetil-glucozamin\. f. A. [i acidurie organic\. În organism. a. Abrev.: fenol (v. acizi gra[i. Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor [i lo]iunilor. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hy-drochloric acid.: vitamin\ B9. Este. a. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. împreun\ cu al]i deriva]i ai fenilalaninei. aminat sintetizat în organism. La acest nivel. provenind din *acidul fenilpiruvic. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phos-phoric acid. (DCI) Derivat al *a. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid. Sin. V. A. esen]ial. prezent\ în cea mai mare parte din celulele vii (ficat. mineral. Este utilizat\ ca vasodilatator [i în tratamentul pelagrei. aromatic izolat din esen]e de flori (îndeosebi trandafiri). la prepararea deriva]ilor nitra]i [i în in-dustrie (explozivi [i coloran]i). A. porumb). prin *chelare. lactacidemie. interfer\ cu activarea factorului III plachetar de c\tre *adenozindifosfat.: acid aminoglutaric. HNO3. piruvic [i a unei molecule de D-manozamin\. vitamin\ C [i tab. For-meaz\ miezul complexelor de *proteoglicani de la nivelul *matricei extracelulare. biliar primar derivat din *colesterol. V.: acid azotic. unul dintre produsele finale ale meta-boliz\rii proteinelor [i aminoacizilor. a. (DCI) A. s\rurile sale pot fi. se mai afl\ în li-chidul *sinovial. A. porumb. care poate s\ se acumu-leze anormal în sânge [i s\ fie eliminat prin urin\. contribuie la oboseala muscular\. Agent *chelator. const. ACID β-HIDROXIBUTIRIC / acide β-hydroxy-bu-tyrique / β-hydroxybutyric acid. [i tab. ADN. com\. c. Denumire pentru a. Sub form\ de s\ruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru îndep\rta-rea din organism. V. COOH-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. în sinteza a. V. fosfolipide. glutamat-oxaloacetattransaminaz\). biochim. Sin.). Este un antagonist biochi-mic al medicamentelor *antifolice. un metabolit al *fenilalaninei. împiedicându-le astfel absorb]ia. fosfoglucide) [i intervine în-tr-un num\r de reac]ii enzimatice. foarte caustic. Vitamin\ hidrosolubil\ din complexul B de vitamine. când me-tabolismul acestui aminoacid este perturbat prin deficit enzimatic ereditar. fiind introdus în compozi]ia solu]iilor utilizate pentru conservarea sângelui.). benzoic con]inut în unele alimente vegetale. ajut\ la prevenirea dezvolt\rii bacteriilor generatoare de putrefac]ie în intestinul gros. utilizat în fabricarea parfumurilor. CH3-CHOH-COOH. con]inut în cantitate mare în uleiul de in. acizi nucleici. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid. h. M. V. ACID FENIC / acide phénique / phenic acid. A. în umoarea apoas\ [i în *umoa-rea vitroas\. cristalin. acizi cetonici (*corpi cetonici). vitamin\ PP. utiliza-te pe cale intravenoas\ în tratamentul *hipercal-cemiilor. al c\rui produs comercial este o solu]ie cu miros puternic. A. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. ACID FENILPIRUVIC / acide phénylpyruvique / phenylpyruvic acid. organic eliminat prin urin\. format în timpul metaboliz\rii proteinelor. prezent în urina diabeticilor când cre[te conversia *a. Laptele îmbog\]it cu a. organic rezultat în urma fermenta]iei lactozei. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. Derivat al tetrahidrofolatului care ocole[-te blocajul metabolismului fola]ilor produs de in-hibitorii dihidrofolat-reductazei. În func]ie de num\rul de di-meri componen]i. V. *fosfatidilinozitol. format prin condensarea unei molecule de *a. V. nuci. A. l. Reprezint\ un constituent al *sucului gastric. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide désoxyribo-nucléique / deoxyribonucleic acid. de asemenea. *fosfatidiletanolamin\. V.: EDTA. lapte. Produs intermediar în de-gradarea *fenilalaninei. îndeosebi al celor din m\duva osoas\. Unele bacterii pot converti lactoza în a. Corp gazos. inozitol-hexafosforic. ACID FENILACETIC / acide phénylacétique / phenylacetic acid.[i tricarboxilici. [i acizi gra[i. fenilcetonurie. care se poate ob]ine [i prin sintez\ [i poate fi întrebuin]at [i ca agent a-romatizant. cu efect coroziv foarte puternic. iar a treia de o molecul\ de acid fosforic. Sarea monosodic\ (glutamat de sodiu) este utili-zat\ ca medicament în *encefalopatii (pentru a-meliorarea capacit\]ilor intelectuale) [i în *epilep-sie. gras esen]ial.: alcapton\ (v. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidino-succinique / guanidinosuccinic acid. iar sub form\ de ester face parte din unele enzime (v. const. este un *chelator al calciului. De asemenea. m. este utilizat în litiaza calcic\ cu hipercalciurie. C6H5CO-NH-CH2COOH. Compus format dintr-o mole-cul\ de *glicerol la nivelul c\reia dou\ func]ii al-cool sunt esterificate de acizi gra[i. acizi gra[i. acid sialic. a. HCl. în timpul respira]iei celulare anaerobe din exerci]iul fizic intens. A. depresie respiratorie. combinat\ cu *glicocolul. A. cu proprietatea de a se combina cu s\rurile de calciu din tubul digestiv. Este utilizat uneori în testele de dozare a albumi-nei în urin\. În natur\ se g\se[te în cantitate mare în fructele din familia Citrus (citrice). gras nesaturat cu 18 atomi de carbon `n molecul\. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizi-lor carboxilici non-amina]i solubili `n ap\: *acizi gra[i cu lan] scurt. De aceea. Compus guanidinic.: HVA. g. ACID FOLIC / acide folique / folic acid. acid ribonucleic. are rol în legarea complexelor moleculare [i de a-gent protector. (DCI) C6H5NO2. hialuronidaz\. cel mai abundent [i r\spândit a. const. Este un factor de matura]ie al celulelor. de câteva milioane de Da. ADN.citrat-liaza extramitocondrial\). acizi di. ca acidulant al alimentelor [i în stomatologie. Bc. furnizând o form\ de folat ce intr\ direct în ciclul metabolic al radi-calilor monocarbonici. drojdie. ficat [i drojdii. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide é-thylène-diamine-tetracétique / ethylenedia-mine-tetraacetic acid. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid. soia. Abrev. *A. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac. A. face parte din com-pozi]ia *fosfolipidelor care alc\tuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolin\. Are rol antiaterogen. ACID LINOLENIC / acide linolénique / linolenic acid. C19H19N7O6. Sin. gras `n natur\. cu e-liminare urinar\ crescut\ la pacien]ii cu *feocro-mocitom sau alte tumori secretante de catecola-mine. nucleici [i utiliz\ri terapeutice. Catabolit al *dopaminei. gra[i în *ce-tone. V. ca [i în *neuroblastoame. V. gras dublu nesaturat. La niveluri plasmatice crescute. con]inut în can-titate mare în uleiul de floarea soarelui. amina]i [i a glucozei. Este utilizat în special în artrita reumatoid\ [i dismenoree. corpi cetonici. ACID FOSFATIDIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid. *fosfatidilserin\. Sin. Sin. A. l. acizi gra[i. Este utilizat ca acidifiant urinar. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. (fermenta]ie lactic\). Sin. A. ACID MEFENAMIC / acide méfénamique / mefe-namic acid. 106 . iritant. Este utilizat ca reactiv chimic [i pentru prepararea unor medicamente. care se g\se[te în plantele verzi.

*nefrite. s. dezaminare [i oxidare). Sin. în v\rs\turile acetone-mice sau secundar unor tulbur\ri digestive sau hepatice. f. 3) Ansamblul proceselor de la nivel renal care conduc la producerea de urin\ acid\. prescris în asociere cu izoniazida [i streptomicina. ca *supozitoarele. Sin. s. cât [i diminuarea concentra]iei substan]elor tampon f\r\ diminuarea efectiv\ a pH-ului. determinat\ de alterarea activit\]ii glutation-sintetazei. CH3-CO-COOH. osteoporoz\. / acidity. s. Reprezint\ un consti-tuent esen]ial al func]iunii glucidice a glicoprotei-nelor de la nivelul membranelor celulare. Anti-septic fenolic utilizat în dermatozele veziculare. Va-lori crescute (26-66 mg în 24 de ore) se observ\ în feocromocitom [i moderat crescute (peste 10 mg în 24 de ore) în neuroblastom [i ganglioneu-rom. tab. ca [i în anatomia patologic\. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) [i a purinelor alimentare. s. de la acidus = acru. liber\ este de 0. A. Clinic. neuraminic. A. ACIDEMIE PROPIONIC| / acidémie propionique / propionic acid(a)emia. s. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tétrahydrofo-lique / folinic acid. ketoacidosis. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. -atis = acreal\. cu numeroase utiliz\ri industriale. A. Se formeaz\. Abrev. ACID STEARIC / acide stéarique / stearic acid. s. fazele de alarm\ [i de a. / acidité. [Lat. ca *gut\. -ozã.). V. fu-mans în stare concentrat\. care compenseaz\ energetic perturbarea me-tabolismului glucidic. In-termediar al biosintezei *pirimidinelor. p. A. foarte coroziv. H2SO4.: PAH. acidoz\ metabolic\. A. -atos = sânge. ACIDEMIE. const. Medicament antituberculos. ACID RETINOIC / acide rétinoïque / retinoic acid. acizi gra[i). oxalurie. f. rezulta]i din metabolizarea excesiv\ a lipide-lor. endocrinol. [i se poate elimina prin urin\.2H2O. *autozo-mal recesiv\. ACIDITATE. în urin\ (oroticurie) cre[te în aciduria o-rotic\. / acidifica-tion. Eliminarea de a. în general. o. / acidification. cetonic constituind o leg\tu-r\ între metabolismul glucidelor [i cel al protidelor. V. ACID PIRUVIC / acide pyruvique / pyruvic acid. Aceast\ denumire a fost propus\ pentru eliminarea ambiguit\]ii termenului *acido-z\.30-7. exprimat\ de obicei prin valoarea pH-ului sau m\surat\ titrimetric cu ajutorul unei baze. Sin. 2) A. ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic a-cid. sucului gastric. gr. 3) A. Boal\ ereditar\ determinat\ de un deficit enzimatic în izovaleril-coenzim\ A dehidrogenaz\. facere = a face. cloruri etc. este consecin]a dep\[irii totale a mecanismelor tampon de reglare. mineral puternic.: acid folinic (v. Boal\ metabolic\ ereditar\.] 1) A-d\ugarea de acid `ntr-o solu]ie. / acido-ketosis. se disting trei faze: 1) A.5). A. întârziere mental\. Abrev. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraamino-salicylique / paraaminosalicylic acid.] Tip de *acidoz\ metabolic\ ob-servat\ uneori în diabet. i. o. în organism în cursul degrad\rii a. Antibiotic produs de Pseudomonas flu-orescens. biochim. Pentru valorile normale în sânge [i urin\. *leu-cemii tratate cu *antimitotice sau prin *radiotera-pie. A. haima. în care organismul se opune eficient invaziei corpilor cetonici. de alarm\. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. ascorbic [i glicocolului.ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid. rezerva alcalin\ diminu-eaz\ considerabil [i pH-ul scade. C5H4N4O3. dar pH-ul r\mâne normal. ACIDOCETOZ|. pe cale intrave-noas\ sau oral\. A. În evolu]ia a. 5-oxopro-lin(a)emia. aciditas. Boal\ metabolic\ cu transmitere *autozomal recesiv\. boal\ ereditar\ autozomal recesiv\ carac-terizat\ prin *anemie megaloblastic\ rezistent\ la vitamina B12 [i legat\ de un deficit enzimatic al metabolismului a. izolat din gr\simea de oaie [i con]inut în cea mai mare parte a gr\si-milor animale [i în uleiurile vegetale. ACIDEMIE IZOVALERIANIC| / acidémie isovalé-rique / isovaleric acid(a)emia. Se poate acumula în unele st\ri patologice. [Lat. ACIDEMIE PIROGLUTAMIC| / acidémie pyroglu-tamique / pyroglutamic acid(a)emia. C7H7NO3. | 107 . Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). A. acid lactic. [Lat. con]inut de vegetale diverse. [Lat. Sin. grav\.] 1) Proprietatea unui acid exprimat\ prin concentra]ia în ioni liberi de hidrogen. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucléique / ri-bonucleic acid. Cantitatea de a. cu ac]iune *keratolitic\. pur\. s. Denumirea chimic\ a *biotinei. crize de vom\. A. deoarece este u[or transformabil în a.: hiperglicinemie (v. acidus = acru. acidus = acru. blocând competitiv locusul de legare al izoleucinei bacteriene. aspartic (a-minat) [i reprezint\ un produs intermediar al gli-colizei. f. NH2C6H4COOH. ACID URIC / acide urique / uric acid. cu varia]ii mari (între 0. a. cristalin. organic cu rol important în *ci-clul Krebs. const.1 [i 2. care afecteaz\ meta-bolismul *leucinei. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid.45-0. Cuprins în structura capsulei bacteriene. în cantitate suficient\ pentru a ini]ia uciderea microorganismelor. s. aproape latent\. s. sau compensat\. u[oar\. este determi-nat\ de acumularea în organism a *corpilor ceto-nici. particip\ la formarea calculilor urinari. ACIDIFIERE.: AVM. Este utilizat în prepararea s\punului [i a unor produse farma-ceutice.). care se manifest\ prin crize de acidocetoz\ cu hiperglicemie. agent *keratolitic [i *analgezic u[or. în calitate de fixator al ]esuturilor. gras saturat (v. C16H32O2. f.9-1. Denumirea chimic\: a. (COOH)2.: mupirocin\. A. iar cea total\ (liber\ + combinat\) de 0. / acidémie. 3-metoxi-4-hidroximandelic. *gr\similor [i aminoa-cizilor. gras saturat.40-0. Reprezint\ un produs intermediar de metabolism al *glucidelor. oxalemie. A. V. cristalin. tab. C7H6O3. / acid(a)emia.: cetoacidoz\. prezent în sânge (v. în postul prelungit etc. previne a-cumularea la suprafa]a bacteriilor a frac]iunii C3b a complementului. utilizat pentru conserva-rea alimentelor. acidus = acru. leucovorin. prepararea salicila]ilor. ACIDITATE GASTRIC| / acidité gastrique / gastric acidity. ACIDEMIE METIL-MALONIC| / acidémie méthyl-malonique / methylmalonic acid(a)emia. Mai este folosit ca *antisep-tic local. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraamino-hippurique / paraaminohippuric acid. decompensat\ corespund. ACID OXALOACETIC / acide oxaloacétique / oxaloacetic acid. de asemenea. care ac]ioneaz\ prin inhibarea izoleu-cin-ARNt sintetazei.42) ca urmare a cre[terii concentra]iei de ioni de hidro-gen din plasm\. Acidul clorhidric particip\ la digestia clorhidropeptic\ a albuminelor pân\ la stadiul de albumoze [i pepto-ne. f. utilizat ca agent topic în tra-tamentul acneei vulgare. aspirinei [i a numero[i coloran]i. Ea se traduce printr-un pH inferior lui 7. precomei [i comei diabetice. uricemie). Provoac\ anemie hemolitic\ cronic\ [i. orga-nic utilizat pentru explorarea func]ional\ a excre-]iei tubulare renale. C17H35COOH. frecvent. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraamino-benzoïque / paraaminobenzoic acid. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric a-cid.: PAS. care este esen-]ial\ în oxidarea sa. / acidocétose. episoade de acido-z\ cu com\ [i miros de "picioare murdare" al uri-nii. sau preacidoza. rezerva alcalin\ r\mânând normal\. p. A. care semnific\ atât diminuarea pH-ului sangu-in. determinat\ de prezen]a acidului clorhidric liber [i combinat cu pepsin\. 2) Procesul de conversie a unei substan]e `ntr-un acid.60 g%. sau decompen-sat\. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandé-lique / vanylmandelic acid. f. Produs al metabo-lismului intermediar al adrenalinei [i noradrenali-nei (prin ortometilare. când scade rezerva alcalin\ (între 30 [i 50 volume). A. Derivat N-acetilat al *a. f. din sânge [i din ]esuturi cre[te în deficitul de *tiramin\. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomo-nic acid.50 g%. Abrev. sucul gastric având pH-ul de 0. ARN. este selectiv pentru bacterii. se traduce clinic prin întâr-ziere mental\. 2) Concentra]ia în acid a unei so-lu]ii. f. determinat\ de un deficit de propionil-coenzim\ A carboxilaz\.] Sc\derea pH-ului plasmatic (normal 7. trombopenie [i leucopenie. ace-tum = o]et. ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. v. organic. Sub form\ de oxalat de calciu.

adj. renal\ reprezint\ excre]ia de c\tre celu-lele tubilor renali a ionilor acizi H+. ACIDOZ|. / acidogenèse. hydatos = ap\. ACIZI GRA{I ESEN}IALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. Sin.: a. akne . m. acid biliar. care are forma unor acini. de la resistere = a rezista. ACIDOZ| RESPIRATORIE / acidose respiratoire / respiratory acidosis. gr. tâmple [i pe partea anterioar\ a pielii capului. pHul scade sub 7. esen]iali sunt indispensabili în alimenta]ie.priv. f. ACIZI GRA{I / acides gras / fatty acids. n. a se `mpotrivi [i sistere = a se opri. Cu virulen]\ mic\. asociat\ cu nanism. este decompensat\. linoleic. [Lat. acid linolenic. linoleic. Este unul dintre mecanismele de reglare a echilibrului acidobazic: cre[terea sa combate acidoza. arahidonic.: sindrom Butler-Albright. renal\ din nefropatiile glome-rulare) sau urmare a unei pierderi excesive de baze (a. cu *achilie gastri-c\. arginosuccinic\. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleoti-delor. Se traduce prin cre[terea raportului acid carbonic/bicarbona]i din plasm\. s.). care nu sunt sintetiza]i în organism: *a. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipotéichoïques / lipoteichoic acids. V.: ADN (cu o struc-tur\ dubluelicoidal\. din structura peretelui celular al bacte-riilor Gram-pozitive. f. caracteri-zeaz\ genul *Mycobacterium. V. g. la nivelul c\rora sunt situate alveolele pulmonare. acinus = boab\ de strugure. ACINEZIE. de etiologii diverse...a.care pot avea compu[i adi]ionali lega]i de grup\ri laterale dispo-nibile. Tipuri: 1) A. prin surmenaj muscular).] Care este for-mat din *acini. care îi face nemiscibili cu apa. acidoz\. Se împart în satura]i (dac\ n + 12 .a. în care se deschide un canal secretor. / acidophile. ACIDURIE ARGININOSUCCINIC| / acidurie arginosuccinique / argininosuccinic aciduria. în a. respiratorie a-ceasta cre[te. ACIDURIE HIDROXIBUTIRIC| CONGENITAL| / acidurie hydroxybutyrique congénitale / con-genital hydroxybutyric aciduria. metabolic\ . negazoas\ sau fix\. / acid fast. kinein = a mi[ca. gr. / aciduria. A. de ioni de Na+ sustra[i lichidului tu-bular. a unor *papulopustule rezultate din inflama]ia [i suprainfec]ia comedoa-nelor [i a unor elemente nodulare legate de evo-lu]ia în profunzime a papulopustulelor. acidus = acru.: la frig) sau mediu (ex. Sin. -atos = încli-na]ia soarelui. alter\ri osoase [i nefrocalcinoz\. a.] Formare de acid. Denumire desuet\: vitamin\ F. f. s. g. de ex. [Gr. când se numesc a. `n func]ie de acidul eliminat. pulmonar: ansamblu anatomofunc]ional constituit prin ramificarea unei bronhiole terminale în canale alveolare. dim. În bacteriologie. linolenic. situat în *cito-plasm\. a.: 1) A. palmitic. acidoz\.). genesis = pro-ducere. / acclimation.] Eliminarea în exces a unui acid prin urin\. cu reabsorb]ie.: boal\ Smith-Strang. ori dintr-o pierdere excesiv\ de baze. [Lat. abcese cerebrale. Sin. dar cu o structur\ spa]ial\ mai simpl\). ouron = urin\. eliminare insufi-cient\ a acestora (a. dar prevalen]\ crescut\ la nivelul pielii indivizilor s\n\to[i. [i ADN. juvenil\ sau polimorf\. metabolic\ rezerva alcalin\ este sc\zut\. se de-numesc. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. deoa-rece nu sunt sintetiza]i în organism. n + 18 . g. acidus = acru. clima. Când meca-nismele de reglare sunt dep\[ite. philos = prie-ten. [Gr. au tendin]a la invazie în torentul circulator la persoane cu catetere intravenoase. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancora]i prin lan]uri lipidice de membrana citoplasmatic\ [i sunt frecvent responsabili de anumite caracteris-tici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene Gram-pozitive. ACIDOREZISTEN}|. ACIDOZ| LACTIC| / acidose lactique / lactic a-cidosis. V. s. n + 20 .] Proprietate a unor structuri de a rezista la ac]iunea decolorant\ a unui acid mineral sau organic. bacteriile A. A. n + 16 . Macromolecule constituente ale celulei.] Tubulopatie cu debut în pri-mul an de via]\. resistentia = `m-potrivire. [i ARN (mai divers ca mas\ molecular\.] Perturbarea echilibrului aci-dobazic al plasmei în sensul acidit\]ii. [Fuller Albright. septicemii [i pleurezii. Var.] Adap-tare a organismului la un nou climat (ex. f. [Lat.: a. la formarea trigliceridelor circulante [i din depozitele de ]esut adipos sau pot circula lega]i de albumin\.gre-[eal\ de copiere a lui Actius pentru akme = vârf sau excrescen]\. În timp ce în a.: a. a. -euse. acidus = acru. Ex. Uneori este utilizat ca sin. s. / acineux. determinat\ de acumularea excesiv\ a *lacta]ilor în sânge [i observat\ în cursul *diabetului zaharat cu insufi-cien]\ hepatic\ sau renal\. întârziere în dezvoltarea psihomotorie [i hipotonie muscular\. / acne. / acinus. o. Se g\sesc în diverse uleiuri vegetale. acini) / acinus (pl. intoxica-]ie cu salicila]i etc. de la a. arahidonic. orga-nici a c\ror molecul\ con]ine un lan] carbonat lini-ar deschis. acini). oxyphyl. situat în nu-cleu. s. s. f. climat. Enzimopatie congenital\ caracterizat\ prin prezen]a *acidului hidroxibutiric în urin\. ACLORHIDRIE.] 1) Cavitate glandular\ rotunjit\ în fund de sac. ACINOS. pentru akinezie (v. A. *A. adj. re-prezentând substratul informa]iei genetice. Adi]ia a. nefropatiilor tubulare). acoperite de cruste. ACIN. oleic. *a. Este caracterizat\ prin apari]ia.35 [i a. ACIDOGENEZ|. / acidose. A. este acidofil\. ca eozina. s. în schimb. / acidosis. particip\ la esterificarea colesterolului. / acinous. de la bakteria = baston. s. Citoplasma. A. s. ACLIMATIZARE. a unor *comedoane închise sau deschise (puncte negre). adj. t. vulgar\.ACIDOFIL. tulbur\ri hidroelectrolitice. În aceste cazuri pot provoca meningite grave.. V. Alte tipuri de a. biochim. [i tab. ACIDOZ| METABOLIC| / acidose métabolique / metabolic acidosis. a . / acidophilic. liberi. iar diminuarea sa se opune alcalozei.. chiar dac\ *vitaminele A [i D sunt prezente. [Lat. f. khloros = verde. a. acid linoleic. *sindrom Reye.] Gen de diplococi saprofi]i Gram-negativi. Sunt constitui]i din *a. gazoas\. gr.). 1900-1969. s. cu n (par) cuprins între 4 [i 30. pe un fond de *seboree. scade rapid pH-ul urinar. V. f. secundare unei leziuni sau u-nei tulbur\ri func]ionale a glandelor sebacee sau pilosebacee. de la gennan = a produce. f. s. linolenic [i *a. s. adj. rezult\ dintr-o formare excesiv\ sau eliminare insuficient\ a acizilor. [Lat. lauric. s. îndeosebi în perioada de *pubertate. ubicuitari în ap\ [i sol. acidus = acru. sindrom Allan (v. Sin. necrotic\. de obicei. de la philein = a iubi. Caracteristic\ a unor boli `n care se constat\ o excre]ie urinar\ excesiv\ a unuia sau a mai multor *acizi organici. m. / acidurie.) sau `n cadrul unei boli eredita-re. Dac\ datorit\ mecanismelor de re-glare din organism (*tampon) valoarea raportului acid carbonic/bicarbona]i nu se schimb\. asociat\ cu encefalopatie. A. f.: la altitudine). din familia Neisseriaceae. [Lat. poate fi do-bândit\ (*acidoz\ lactic\. f. s. klima. ACNEE. a. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobac-ter. medic american. / acidorésistance.priv. [Gr. a. ARN. -ozã. metabolic\ f\r\ *cetoz\. ACIDURIE. sau akhne = t\râ]e. A. este compensat\ [i pH-ul nu se modific\. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol . / acid formation. f. const.a. V. g. men]iona]i corecteaz\ aceast\ deficien]\. Sin. acclimatiza-tion. diabe-tic\. -tis. s. hy-dor. localizat\ pe frunte. / achlor-hydria. Exist\ dou\ tipuri de a. NA: acinus. s. Au formula general\ CH3(CH2)n-2-COOH. din diaree. ac-climatisation. poliurie. (pl.: sindrom Allan (v. V. respiratorie este consecin]a unei elimin\ri deficiente de CO2 prin expi-ra]ie.prin producere exagerat\ de acizi (a. pe baz\ de glicerol apar [i în structura membranei celulare. / acné. / acclimatement. ACIZI NUCLEICI / acides nucléiques / nucleic acids.lega]i prin grup\ri fosfat . "elicea vie]ii"). pl\gi chirurgicale sau arsuri. ACIDURIE ORGANIC| / acidurie organique / or-ganic aciduria. ACIDOZ| TUBULAR| ALBRIGHT / acidose tu-bulaire d'Albright / idiopathic chronic renal tu-bular acidosis. acinus = boab\ de strugure. A. Boston. [i acid arahidonic. provoac\ o diminuare a ritmului de cre[tere.*a.a. 2) A. clor. Denumire pentru *a. 2) A. s. Tipurile de a. Termenul se utilizeaz\ îndeosebi pentru a. / achlorhydrie. arahidonic). care dup\ 108 . din gr. cu elemen-te papuloase [i ulterior pustuloase. bakterion. de unde latitudine.] Termen ge-neric pentru un grup de afec]iuni variate ale pielii. f.] Despre un compus ti-sular sau celular având o afinitate selectiv\ pentru coloran]i acizi. f. Absen]a acestora din alimente. sin. A. acidus = acru. polidipsie. ACIZI TEICOICI / acides téichoïques / teichoic acids. cu *anaclorhi-drie. stearic) [i nesatura]i (n + 18 . eozinofil. V. form\ foarte frecvent\ la tineri. f. Lactacidemia dep\-[e[te 7 mmol/l.] Termen sin. *A. din structura peretelui celu-lar al bacteriilor Gram-pozitive. [Lat. akinetos = imobil. [Lat. m. a.

[Gr. accomodation... f. a modela. Baza craniului este de asemenea deformat\.. cu aplatizarea late-ral\ a capului. tip I. tip V (v. f. f. ACROASFIXIE. dolikhos = lung. boal\ Swift. 4) A.: boal\ Feer.] Colora]ie ro[ie a extremi-t\]ilor. sindrom Pfeiffer). ACRILAMID|. s. / a-crodysplasia. s. tip III sau sindrom Sakati. sindrom Waardenburg). odyne = durere. [Gr. s. sunt utiliza]i drept componene]i ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare (`ndeosebi pentru confec]ionarea protezelor). de ori-gine profesional\ sau consecutiv\ utiliz\rii unor produse cosmetice neverificate. f.priv.priv. s. a. kephale = cap. syn = împreun\. Ex. s. khole = bil\. / acnéiform. Se caracterizeaz\ prin tumefac]ie rece.] Absen]a *pigmen]ilor biliari din urin\ în unele forme de *ic-ter. O serie de a. adesea a nasului [i a fe]ei (adesea pân\ la eritem generalizat. boal\ Hallopeau). / acryla-mide. akne .. -ozã. sindrom Gianotti-Crosti). a. eritematopapuloas\ infantil\ (v. f. hiperten-siune). erythros = ro[u. / acro-(a)esthesia. s. f. a . ke-phale = cap. Sin. în în\l]ime. Var. s. de la gennan = a produce. Se disting dou\ tipuri: 1) A. Al\turi de acesta se disting. g\sit\ `n apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia.] 1) Cre[tere a sen-sibilit\]ii la nivelul extremit\]ilor membrelor. / acrocyanose. gr. malforma]ie denumit\ *oxicefalie. ACRINIE. s. vârf. care permite percepe-rea clar\ a obiectelor situate la distan]e diferite. vârf. [Gr. f. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie. ACONDROPLAZIE. adj. ACROESTEZIE. [Gr. frecvent mortal\. s. f. cu transmitere probabil autozomal dominant\. / acrodysostose. akron = extremitate. s. ACRODINIE. f. Descris\ [i ca boal\: a. ais-thesis = senza]ie. intoxica-]ie cu mercur. ouron = urin\. -itã. sau akhne = t\râ]e. tip I sau sindrom Noack. ACRILAT. [Gr. 109 . s. s. gr. [Gr. vârf. f.). *boala Thiemann. hyle = materie.] Modificare. ACNEIFORM. V. cu leziuni papulopustuloase [i comedoa-ne ale fe]ei în primele trei luni dup\ na[tere. boal\ Selter-Swift-Feer. akron = extremitate. sindrom Chotzen). ACRODISOSTOZ|. [Lat. cronic\ atrofiant\ (v. akron = extremitate. s. s. Var. *sindromul Lan-ger-Giedion. f. s. caracterizat\ prin foliculit\ supurat\ [i comedoane localizate îndeosebi pe fa]a extern\ a coapsei [i pe antebra]. f. secundar\ administr\rii unor medicamente. Sin. în ge-neral spontan\.] Form\ grav\ de *condrodistrofie eredita-r\ a sugarului.] Termen general pentru leziu-nile cutanate ale extremit\]ilor. f. f.] Malforma]ie a craniului determinat\ de în-chiderea precoce a *suturilor sagital\ [i coronal\ [i caracterizat\ prin dezvoltarea considerabil\. denumi]i [i rezine acrilice. khole = bil\. f. s. s. condrodistrofie fetal\. / achondrogenesis. genesis = producere. / achondroplasia. forma = form\. Termen vag. caracterizate prin malforma]ii scheletice ale craniului (*craniosteno-z\).. infantil\ (v. [Gr.). ACRODINIE INFANTIL| / acrodynie infantile / pink disease. a modela. f.] Varietate de *osteocondrodis-plazie `n care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremit\]ilor. s. f. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE. krinein = a separa de. sc\dere a temperaturii locale [i durere. -idã.] Sin. / acrocephalosyndactyly. f. / acroésthésie. vârf. s. khondros = cartilaj. tip IV (v. membru. akron = extremitate. cu transmitere au-tozomal dominant\. Au fost descrise trei tipuri de a. ale faciesului (exoftalmie. akron = extremitate. Se manifest\ prin asocierea de leziuni cutanate vezi-culobuloase [i eritematoscuamoase. s. s. / acrinia. 3) A. anomalii osoase craniofaciale [i *retardare menta-l\. "nas `n [a"). / achondroplasie. / acroerythrosis. hyle = materie.: boal\ CrocqCassirer (v.] Durere la nivelul unei extremit\]i. f. form\ neletal\. adj. / acorea. a . tip II sau sindrom Car-penter (v. profesional\.] Amid\ a acidului acrilic care prin reticulare for-meaz\ un gel utilizat `n tehnicile de separare a proteinelor [i ARN `n func]ie de greutatea mole-cular\. / acrodysplasie. ACOMODARE.: erup]ie a. *sindromul Giedion. astenie. [Gr. este forma de *cranioste-noz\ cea mai frecvent\ [i poate fi asociat\ cu alte anomalii ale scheletului. s. a . cuprinse în cadrul unor boli sau sindroame: a. / accommodation. vârf. f. / acholie.). / acroérythrose. daktylos = deget. hipo-plazie a maxilarului superior. Se vindec\ f\r\ sechele. a regiunii occipitale.] Oprire sau diminuare nota-bil\ a secre]iei biliare. -onis. s. lat. sindac-tilie. tip III (v. A.priv.: *boala Brailsford. datorit\ c\ruia se confund\ adesea cu *boala Kawasaki).] *Disostoz\ complex\ `n care se asociaz\ o `ntârziere `n dez-voltarea statural\ cu *brahimelie. f. Termenul se utilizea-z\ îndeosebi în cadrul *bolii Raynaud. a.: acomoda]ie. / acrodynie. dak-tylos = deget. ACORIE.: sindrom Langer-Saldino (v. ACONDROGENEZ|. toxic\. s. de la plassein = a forma. Boal\ grav\. / acrocéphalo-syndactylie. melos = extremitate.] Tulburare vasomotorie la nivelul extremi-t\]ilor.priv. asphyxia = oprire a pulsului. acer = acru. ACRODERMATIT| ENTEROPATIC| / acroder-matitis enteropathica / acrodermatitis entero-pathica. / acrodermatitis. [Lat. boal\ Parrot. / acrocephalopoly-syndactyly. syn = împreun\. de la plassein = a forma. f. / acro-asphyxie. / acro-cyanosis. / acrodolichomely. pentru acomodare (v. plasis = modelare. [Gr. ACRODISPLAZIE. f. / acrodolichomélie.] Termen care reu-ne[te un ansamblu de afec]iuni. hipertelorism. / acropho-bia. / acrodynia. / acrylamide. / acholurie. f. s. Este acompaniat\ de prurit. akron = extremitate. ACROCEFALOSINDACTILIE. f. / acrylate.] Absen]a sau diminu-area secre]iilor. neo-natorum. akron = extremitate. `n prezent considerat\ a. plasis = modelare. [Gr. Sc\derea *zincului plasma-tic ar putea avea un rol `n patogenia bolii. -atos = piele. acer = acru. / acrocé-phalopolysyndactylie. f. vârf. cu debut la sugar [i transmitere autozomal recesiv\. s. a . leziuni ale mucoaselor [i fanerelor (alopecie difuz\) [i tulbu-r\ri digestive (diaree). ACRODOLICOMELIE. dificil.). cu localizare la nivelul extremit\]ilor [i periorificial.] Malforma]ie somatic\ caracterizat\ prin prezen]a unor membre cu dimensiuni mult crescute. f. ACROERITROZ|. akron = extremitate. vârf. fric\ de locuri situate la în\l]ime. a. s. / ac-commodation. [Gr. s. f. Vârful (*sinciput) craniului poate fi plat (craniu în "turn") sau ascu]it (]uguiat). dificil. manifestat\ prin *acrocianoz\. f.priv. [Gr. a .).: sindrom Grebe (v. f. a . s. f. sphyzein = a pulsa.] Sare sau ester ale acidului acrilic. ACOLURIE. ACROFOBIE.] *Fobie. Apare îndeosebi prin ex-punerea la uleiuri. sensibilitate. vârf. phobos = fri-c\. f. boal\ Apert-Crouzon). -ozã. ACOMODA}IE. f.). kore = pupil\. dys = greu. / acrinie. f. 2) A. sin. akron = extremitate. / acholia. f. akron = extremitate. / acorie ou acorée. s. consecutiv\ vasodilata]iei. a. f. [Gr. (vizibil\ `ndeo-sebi la nivelul metacarpienelor [i metatarsienelor). sin. khondros = carti-laj. 5) A.: 1) A. Se manifest\ prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. a ochiului. ACROCEFALIE. [i acrocefalosindacti-lie. [Gr. Prin analiza datelor clinice [i genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a. / acro-asphyxia. / achondrogenèse. s. 2) Durere la nivelul extremit\]ilor. s. s. derma. continu\ Hallopeau (v. 2) A. f. s. acrocefalopolisindactilie.). f. f. m. / acrodermatite. tip II. cifoz\. polys = mul]i. ACROCIANOZ|. / acrylate. akron = extremitate.gre[eal\ de copiere a lui Actius pentru akme = vârf sau excrescen]\.] Ansamblu de malforma]ii ereditare ale scheletului în care se asociaz\ *acrocefalosin-dactilia cu existen]a degetelor supranumerare la nivelul picioarelor. tip I. membre scurte [i groase etc. s. caracterizat prin absen]a aproape total\ a oaselor membrelor. [Gr. / acro-cephalia. a.priv. [Gr. virus neurotrop. ACOLIE. kephale = cap.: boal\ Kauf-mann. / acrophobie. s.] Absen]\ congenital\ a pupilei. de la a = priv. denumit\ [i sindrom sau boal\ Apert. s.. s. m. / acrocéphalie. / acrodysostosis. crize sudorale [i uneori de tulbur\ri nervoase (iritabilitate. tip II (v. umed\ [i cia-notic\ a mâinilor [i picioarelor. s. s. rozacee sau *cuperoza. -ozã. `n care se asociaz\ [i anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare. Cauze (ipotetice): caren]\ alimentar\. akron = extremitate. / acholuria. f. dys = greu. de la accommodare = a se adapta. f. / acneiform. 3) A. Simptomatologia descris\ anterior corespun-de formei clasice de a. s. osteon = os. Boal\ care afecteaz\ copiii între 6 luni [i 8 ani. [Lat. f. ACRODERMATIT|. s. [Gr.c\dere las\ cicatrice. Se observ\ `n-deosebi `n *eritromelalgie [i `n *boala Lane. akron = extremitate. s. 2) A. boal\ Pick-Herxheimer).. kyanos = al-bastru. nanism micromelic incompatibil cu via]a. am-moniakon = sare de amoniu.] Care se aseam\n\ cu *acne-ea. [Gr.. s. [Gr. lubrefian]i [i la unii deriva]i clo-ra]i.] Varietate extrem\ de *osteocondrodis-plazie care se caracterizeaz\ prin absen]a form\-rii ]esutului cartilaginos. mai ales ale mâinilor. [Gr.

mamel\. dar în general favorabil\. / acrokeratosis.] Referitor la ac]iunea luminii. hiperfosforemie).] *Parestezie a extre-mit\]ilor. / acro-mastitis. A. mastos = sân. deci la adult.] Sin. de obicei. ACROOSTEOLIZ|. / acrome-lic. 2) Despre un subiect care este inapt s\ disting\ culorile.: conjunctivit\ a. s. vârf. vârf. [Gr. mai rar pe cele ale membrelor superioare. f. vârf. f.] Inflama]ia mamelonului. adj. f. Sin. algos = durere. [Gr. Leziunile afecteaz\ extremit\]ile membrelor inferi-oare. cu evolu]ie c\tre amputa]ii spontane. ACTINIC. f. f. fr. concurs. este cel mai frecvent par-]ial\. f. / actine. s. / achromasie s. al capetelor distale ale oaselor mâinilor [i picioarelor. A. V. lega-t\ de motive ascunse în *subcon[tient. Clinic. pakhys = gros. s. V. [i boal\ Bureau-Barrière. s.: sindrom Denny-Brown. superior sau inferior. A.priv.] Care se refer\ la por]iunea distal\ a unui membru.). f. [i lucit\. s. s. akron = extremitate. lysis = distrugere. para = dincolo de. localizat\ la nivelul mâinilor. s. cutis = piele. f.] Afec]iune a copilului [i ado-lescentului. tradu-când executarea unor *pulsiuni anterior reprimate. endocrinol. fie c\ acestea sunt aparent autonome. vârf. keras. / acroparesthésie. s. s.] Denu-mire generic\ pentru orice afec]iune a extremit\-]ilor. u. / acrokératose. akron = extremitate. [Gr. -inos = raz\. a . adj. a . V.] Sindrom *sine mate-ria. [Gr. akron = extremitate. aisthesis = senza]ie. conse-cin]a compresiei nervului median `n canalul carpian.] Termen general pentru toate sindroamele caracterizate prin tulbur\ri vasomotorii la nivelul extremit\]ilor. / acropachydermie. / achromatopsie. rater = a rata. akron = extremitate. -atos = culoare. s. ACROSINDROM. metabolice (diabet. polimeric\ sau filamentoas\ F. / peripheral vascular disease. f. / actinocutitis. ACTING OUT. endocrine (insuficien]\ gonado-trop\) [i hipertensiune arterial\. s. reprezint\. rezul-tând articula]ia acromioclavicular\. s. idiopatic\ este o form\ cu transmitere au-tozomal dominant\. | 110 .] Reac]ie în aparen]\ ilogic\. sau secundar. megalos = mare. f. Combi-nat\ cu *miozina. n. / actinic. s.) V. cu debut în copil\rie [i cu e-volu]ie prelungit\. f.] Sindrom primitiv sau secundar caracterizat prin li-za progresiv\ a oaselor mâinilor sau/[i ale picioa-relor. la femeie dup\ 40 de ani. [Gr. para = dincolo de. [Gr. s. variat. a fost identificat\ [i în *citoschelet. [Gr. lepra sau alcoolismul. Dac\ este nocturn\. [Lat. -atos = culoare. `ndeosebi la nivelul falangelor [i.: albinism (v. f. melos = mem-bru. A. NA: acromion. s. -atos = piele. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremit\]ilor). / actinologie. osteoliz\). s. akron = extremitate. de la lyein = a distruge. akron = extremitate. / actino-logy.. A. a . [Gr. îndeosebi. omos = um\r.: Adreno-CorticoTropic Hormone = hormon adrenocortico-trop. akron = extremitate. [Gr. opsis = vedere. ACTINOLOGIE. / acro-megaly. / acroparesthesia. [Gr. m. ultraviolete [i infraro-[ii. este `ndeosebi de natur\ hormonal\. lat. [Gr. ac-tum. ACROPARESTEZIE. drum. albinism.] Abrev. s.] 1) Studiul energiei radiante.. s. a.. syndrome = drum `mpreun\. khroma. [Abrev. akron = extremitate. [Gr. akron = extremitate. akron = ex-tremitate. / actinite. Dac\ hi-persecre]ia de somatotrop apare `naintea `nchide-rii cartilajelor de cre[tere. aktis. ACROPATIE. este consecin]a spasmelor vasculare [i a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriove-noase.] Orice inflama]ie cuta-nat\ provocat\ de c\tre radia]iile spectrului solar.priv. f. f. cât [i pentru c\ este sin. f. s. s. [Gr. f. care apare la sexul feminin. aisthesis = senza]ie. Sin. khroma. [Gr. / actinic dermatitis. f.. -inos = raz\. caracterizat\ prin leziuni verucoase [i cornoase. [Gr. osteon = os. ACROPAHIE. exis-tând sub dou\ forme: a. akron = extremitate. utilizat\ `n mod curent pentru corti-cotrofin\ (v. adj. s. d\ actomiozina. [Anglicism care poate fi tradus.] Extremitate a spinei omoplatului. localizate simetric pe partea dorsal\ a mâinilor [i picioarelor. ACROMION.] Boal\ determinat\ de cre[terea secre]iei de *somatotrop survenit\ dup\ `nchide-rea cartilajelor de cre[tere. s. ACROMATOPSIE. vârf. s. ACTINIT|. al efectelor biologice exerci-tate de radia]iile luminoase. therme = c\l-dur\. adj. m. aproximativ. / acropoïkilother-mie. khroma. / acromégalie. pa-khys = gros. -inos = raz\. A. adj. adj. sensibilitate. logos = [tiin]\. prin trecerea la act. / acro-micria. f. -atos = culoare. impulsiv [i violent. de la thermos = cald. f.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie.] Constituent proteic al mu[chiului. lâng\. -atos = cu-loare. / acropoikilothermy. [Gr. prin care acesta se articuleaz\ cu clavicula. [Gr. s. [Gr. ACROMASTIT|. poikilos = felurit. / achromate. s.] Extremit\]i (mâini [i picioare) mici. Retina nu furnizeaz\ decât senza]iile de alb. akron = extremitate.priv. s. akron = extremitate. f. / acropar(a)esthalgia. -itã. Sin. denumit\ boala Thévenard. [Gr. f. în par-ticular a radia]ilor ultraviolete. s. s. f. f. este aproape `ntotdeauna determinat\ de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. / acrosome. n. La baza patogeniei tulbur\rilor trofice ar sta pierderea sen-sibilit\]ii dureroase. ACROMEGALIE. monomeric\ sau globu-lar\ G [i a. a . accidental în comportamentul normal al unei persoane. -atos = corp. es-te relativ impropriu. [Gr. akron = extremitate.priv.] Denume[te un comportament brusc. akron = extre-mitate. ACROMICRIE.] Regiune a capului spermatozoidului care con]ine o vezicul\ cu enzime hidrolitice (îndeosebi *hialuronidaz\ [i acrozin\). / achromate.] Termen generic pen-tru ansamblul erup]iilor cutanate provocate de ra-dia]iile solare. [i discromatopsie. ACROKERATOZ| PARANEOPLAZIC| / acroké-ratose paranéoplasique / Bazex' paraneopla-sic acrokeratosis. / acropachie. A. `n boli ca diabetul. ACROZOM. s. [Gr. aktis. / acropachy. `n general. fotodermatoz\.] *Parestezie a extremit\]ilor. heliodermit\. m. permi]ând acestuia s\ penetreze înveli[ul extern al ovulului. keratos = corn. -atos = piele. derma. / acromion. [Gr.ACROKERATOZ|. Termenul de a. engl. aktis. atât etimologic. de la syn = `mpreun\. cu afectarea percep]iei uneia sau mai multor culori. f. f. / acromion. f. dromos = curs\. f. ACROPAHIDERMIE. derma. A. hipercalciurie.: acromazie. ACTINODERMATOZ|. -itã. const. survine pe nea[teptate. s. s. mikros = mic. participiul trecut de la agere = a ac]iona. / actinique. `nso]it\ de durere.] M\rire a extremit\]ilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal. A. / acrosome. negru [i nu-an]ele intermediare. o. s.). care reprezint\ elementul contractil al fibrei musculare. soma. s. scalpului [i extremit\-]ilor `nso]it\ de *hipocratism digital [i deform\ri ale oaselor lungi. r. f. de mân\ [i gambe `n-ghe]ate. / actinodermatose. s.: acromatopsie (v. / acropathie. par]ial cu *acropatie. [i tab. Sindrom caracterizat prin apari]ia de tulbur\ri tro-fice cutanate (de tip *mal perforant) [i osteoarticu-lare (osteoartropatie. s. ACTIN|.] Sin. f. A. f. fracturi spontane. vârf. `n care se asociaz\ hipotermia simetric\ a extremit\]ilor [i senza]ii de "deget mort". / acromélique. -ozã. vârf. ACT RATAT / act manqué / faulty act. ACROPATIE ULCEROMUTILANT| / acropathie ulcéromutilante / acrodystrophic neuropathy. f. ACROPOIKILOTERMIE. / acropathy. ale c\ror dimensiuni nu sunt propor]ionale cu restul cor-pului. s. / a-chromatopsia. aktis. V. khroma. fie c\ sur-vin în cursul unor boli diverse. / acroosteolysis.] Abolire a capacit\]ii de a percepe culorile (inciden]a: 1 / 300 000). s. / actin. ACROMAZIE.: sindrom Bazex (v. m. aktis. Ex.). / achroma-sia. -ozã. f. apare ca un comportament nea[teptat [i ne-adaptat al unui pacient `n cursul psihanalizei sau al unui alt tratament psihoterapeutic. ACROMIE CUTANAT| / achromie cutanée / a-chromia. sensibilitate. 2) Sudiul efectelor chi-mice [i. s. -inos = raz\. f. / acromastite. / acrosyndrome. se observ\ `ndeosebi `n *acro-megalie. poate surveni `n cadrul unei neuropatii senzitive famili-are. / acropachyderma. [Gr. ACROMELIC. aceasta duce la *gigan-tism. / acromicrie. pathos = boal\. ACTH / ACTH / ACTH. denerva]ia periferic\ [i microtraumatismele. / acro-ostéolyse. megas. ACROPARESTALGIE. lâng\. [Gr. f. / acroparesthalgie. -inos = raz\.] ~ngro[are mar-cat\ a pielii la nivelul fe]ei. ACROMAT. s.

] Polipeptide din familia *factorilor de cre[tere.dinamic-negativ\. s.] *Fo-todermatoz\ caracterizat\ prin apari]ia la vârst-nici. [i agere = a ac]iona. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation. Ex. *depolarizarea unei fibre miocardice în timpul propag\rii excita]iei auriculare sau ventriculare.] Infec]ie cronic\ produs\ de Actinomyces. s. 6) A. myketos = ciuperc\.: A. f. f. s. pe tegumentele expuse la soare. s. pl. s. cuprind dou\ specii: A. Cre[-tere a activit\]ii celulare [i moleculare a macrofa-gelor când acestea se fixeaz\ pe *limfocitele T4. Streptomyces). de la agere = a ac]iona.influen]a concentra]iei moleculare a unei substan]ei într-o reac]ie chimic\.: c\rbunele a.efectul puternic. / activité. cumulativ\ . Exist\ mai multe forme (A. bactericid. galbene de *miceliu fragmentat. [Gr. myketos = ciuperc\. Ex. Ex. sau al unor molecule cu proprie-t\]i specifice. f. 2) A. etajelor superioare ale sistemului nervos). Ca urmare a acestui contact. [Lat.ACTINOMETRIE. 11) A. ACTINOMICOZ|. s. v. mykes. Dup\ acest contact. c. [Gr. / actinomycome. ACTINOMICOM. 3) A. f. farmacodinamic\ . [Gr. s. therapeia = tratament. v. 4) A. / activity. care va stimula. este utili-zat\ în tratamentul limfogranulomatozei. specific\) sau în molecule de substrat transformate pe minut [i pe molecul\ de enzim\ (a. pulmonar\ (rar\) [i abdominal\. chimic\ orice proces care determin\ o modificare în aran-jamentul atomilor din molecula unei substan]e. / activator. 7) A. / Actinomycetales. la nivelul acestora din urm\. o-ligodinamic\. C etc. activitas. aktis. Actino-mycetaceae (v. la nivelul gonadelor. Ex. / active. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes. complement. devin func]ionale. 7) A. [Lat. Mycobacterium). activus = care ac]ioneaz\. f. cre[terea excitabilit\]ii unei structuri nervoase sub ac]iunea unui stimul. graphein = a scrie. ultraviolete [i infraro[ii.] Bacterii care apar]in clasei Actinomycetes (v. / activateur. [Gr. AC}IUNE. -ozã. myketos = ciuperc\. agent al actinomicozei bovine. s. / actomyosine. -inos = raz\. se exercit\ indirect. ACTOGRAF. A. -onis = ac]iune. mutagen\ . poate fi declan[at\ pe cale clasic\ sau pe cale alternativ\. LB sunt activate când un tip de antigen so-lubil se fixeaz\ pe receptorii lor membranari (IgM. Tre-cere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus în activitate intens\ celular\ [i molecular\.] Exerci-tare a unei influen]e asupra unui fenomen. / action. / actinic reticuloid. mykes. care poate pro-voca la om *actinomicoza. Are o ac]iune inhibitoare asupra acizilor nucleici bacterieni [i. termenul se refer\ la utilizarea radia]ii-lor luminoase. f. *saprofit al cavit\]ilor naturale. f. / activation.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de Streptomyces. ACTINORETICULOZ|. s. [Lat. aktis. determi-nând proliferarea celular\ în glandele genitale. Sin. pl. aceast\ a.] Complex proteic alc\tuit din *actin\ [i *miozin\. ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation. În mod particular. ACTINOMICETE. mys. actus = mi[care. caracterizat\ prin leziuni granu-lomatoase indurate. s. 6) A. / ac-tinomycoma. f. s. ACTIVITATE. / activins. 12) A. [Lat. îndeosebi de cele gonadotro-pe.). de la agere = a ac]iona. nespecific\ . / acti-nometry. -inã. / ac-tinomycin. B. pl. Trecere a limfocitelor B (LB) dintr-o stare de repaus într-o stare de activitate celular\ [i molecular\ intens\. Leziunile au o e-volu]ie cronic\ [i se aseam\n\ cu cele din *hematodermie. pl. bovis. n. A. 9) A. m. 4) A. muscular\ (în direc]ia gravita]iei . metron = m\-sur\. m. limfocitele T4 produc un fac-tor de activare a macrofagelor. Ex. a unei structuri sau func]ii. aktis. s. lat. / acto-myosin. Este esen]ial pentru contrac]ia fibrei musculare `n prezen]a *ATP-ului.).. s. prezente în sânge. adj. are propriet\]i deosebite de absorb]ie sau adsorb]ie. f. s. f. f. de la agere = a ac]iona. / actographe. prin ad\ugarea unei mici cantit\]i dintr-o substan]\ denumit\ *activator sau prin expunerea la radia]ii. apar]inând clasei *Actinomycetes [i fa-miliei Actinomycetaceae. f. 3) Cre[tere a e-nergiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). myketos = ciu-perc\. dar inhib\ sinteza *steroizilor dependent\ de *gonadotropin\. / ac-tinotherapy.] Clas\ de bacterii filamentoase con-siderate mult timp ciuperci datorit\ asem\n\rii filamentului lor cu un *miceliu. molecular\). Proces prin care proteinele solubile ale *complementului. / acto-graph. exercitat\ de c\tre unele metale. ACTIVATOR. ACTIV. optic\. 5) A. de inhibare a germenilor. s. -ive. f. -trice. -inos = raz\. Se dis-ting trei forme: cervico-facial\ (cea mai frecvent\). producerea enzimelor de degradare. -inos = raz\. 10) A. bioelectric\ a unei celule. -inos = raz\. -inos = raz\. frecvent în cadrul *actinomicozei. activus = care ac]ioneaz\.] 1) Intensificare a propriet\]ilor unui corp. de la rete.: molecul\ activat\ sau a. 6) Cre[tere a permeabilit\]ii membranei în timpul depolariz\rii. secretate de celu-lele antehipofizare. / activation.] M\surare a intensit\]ii radia]iilor solare. 5) Într-un sens mai larg. proprietatea unor substan]e de a roti planul luminii polarizate. activeaz\ secre]ia de *hormon foliculosti-mulant. mykes. prin intermediul unor for]e fizi-ce sau chimice. -inos = raz\.: studiul mi[c\rilor nocturne în enurezis [i epilepsie. / actinométrie. anti-epi-demic\. dup\ D. mediaz\ procesul de *activare. myos = mu[chi. dim. ca [i cre[terea num\rului de receptori membranari nespecifici. C. [i fototerapie.). / actinoréticulose. s. ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complément / complement activation. Danielopolu. s. 5) A. foarte diverse: 1) A. / actif. a unor lezi-uni papuloase urmate de `ngro[area difuz\ a pielii cu descuamare [i prurit intens. s. n.: *a. al ultimei doze dintr-un medicament. ACTINOTERAPIE. [Lat. s. f. nervoas\ superioar\ (a. de la activus = care ac]ioneaz\ [i agere = a ac]iona.: activat (ca rezultat al *activ\rii). aktis. gr. LB mature prezente în ]esuturile limfoide periferice exprim\ la suprafa]a lor receptori pentru interleukina-2 (Il-2).: boal\ Rival-ta. 8) A. [Gr. -inã. / activines.dinamic-pozitiv\). / actinomycine. [Gr. 4) Eficient.). aktis. f. s. bacteriostatic\. -inos = raz\.] a) Proprietatea de a intra în ac]iune. a pune `n mi[care. vizibile cu ochiul liber. împotriva for]ei gravita-]iei . mykes. 4) Proces ce stimuleaz\ declan[area unui mecanism subiacent. mykes. cu tot efectul toxic. -inos = raz\. Se disting trei a. referitor la un medicament. adj. aktis. -oma. f. unei surse radioac-tive. activus = care ac]ioneaz\. adj. f. exprimat în unit\]i pe miligram de enzim\ (a. ale c\rui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil. bacteriostatic. / actinothérapie. 2) A. s. ACTINOMICIN|. / actinomycose.] Gen de bacterii filamentoase ramificate.] Aparat destinat înregistr\rii mi[c\rilor. aktis. num\rul de dezintegr\ri `n unitatea de timp. -ozã. [Gr. V.reac]ia agentului mutagen cu materialul genetic [i efectele asupra aces-tuia. / action. activus = care ac]ioneaz\. s. Fixarea Il-2 pe receptori provoac\ multiplica-rea [i apoi diferen]ierea LB în *plasmocite [i în *limfocite B memorie. catalitic\. latent pân\ în momen-tul a.se exercit\ a-supra unui mare num\r de structuri. de la therapeuein = a `ngriji.. / Actinomycetes. ACTIVARE. adesea toxic. Actinomyces) [i Streptomyceta-ceae (v. f. s. adj. O alt\ ac]iune const\ în stimularea celulelor su[e ale liniei eritroblastice.] *Granulom provocat de ciuperci patogene din genul *Actinomyces. în cantitate mic\.] Ter-men ce desemneaz\ toate metodele terapeutice care utilizeaz\ radia]iile de diverse naturi. isra-eli. ACTIVINE. care abcedeaz\ în puncte multiple. 3) A. [Gr. ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lymphocytes B / B lymphocyte activation. [Lat. f. s. v. 3) Despre o substan]\ dotat\ cu putere rotatorie optic\ (substan]\ optic a. unei enzime se refer\ la efectul catalitic exercitat de c\tre enzim\.] (Substan]\) care. catalizator. A. actio. -inã. b) Rezultatul unui proces finalizat printr-o for]\ sau o energie. f. Puroiul con]ine granule mici. -inos = raz\. de la agere = a ac-]iona. [i A. f. -is = re]ea. reticulum. Ex. aktis. my-ketos = ciuperc\. v. m.a unui medicament asupra structurilor vii. V. -inos = raz\. / acti-nomycosis. aktis. cuprind familiile: *Mycobacteriaceae (v. A. limfocitelor B [i T. dinamic\ specific\ a alimentelor (v. s. s.] 1) Stare a unor substan]e apte s\ reac]ioneze puter-nic. mykes. cea mai cunoscut\ fiind a. [Lat. A. n. multiple: 1) A. f. a-naerobe. IgD). bactericid\. s. masei . my-ketos = ciuperc\. constituite din dou\ lan]uri de aminoacizi (cu Mr de 14 kDa) comparabile cu lan]urile β ale *inhibinelor. 2) Sin. 111 . s. [Gr. AB [i B (în func-]ie de caracteristicile lan]urilor). LT este declan[at\ de contactul cu o *celul\ prezentatoare de antigen cu *self modificat. de la agere = a ac]iona. 2) În fiziologie. cu sau f\r\ transformare chimic\. muta]ie. ACTOMIOZIN|. aktis. [Gr.

] Absen]a congenital\ a degetelor. Este un constituent important al anumitor c\i de semnali-zare intercelular\.modificarea propriet\-]ilor unui organism în afara oric\rei transform\ri a genotipului. -inã.opsonic\. f. / adductor. ACUMETRIE. celulele tumo-rale permit recunoa[terea structurii glandulare. s. / aquaporines. a. / adamantinome. [Gr. / adénectomie. aiguë. de la aptus = apt. f.).] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. / acouphène. f. adactylism. ACVAPORINE. AC}IUNE DINAMIC| SPECIFIC| A ALIMENTE-LOR / action dynamique spécifique des ali-ments / specific dynamic action of food. adj. 2) *Epiteliom a c\rui structur\ a-minte[te structura unei glande. prin selec]ie natural\.] 1) Care se raporteaz\ la sunete. -os = gland\. [Gr.: cronic. a purta. pasaj. aden. s. akouein = a auzi. [Lat.. f. A. gr. / adaptor. este de 30 % pentru proteine. s. la întuneric . s. m. *sindrom Ménière). s. 14) A. Astfel. a purta. / acoustique. / adactylie.] Celul\ embrionar\ din care se dezvolt\ ]e-sut glandular. s. termenul a. 14 % pentru lipide [i 5 % pentru glucide. altor organe de sim]: auditiv\. s. în particular. / adenitis. integritatea c\ilor nervoase [i interpretarea cerebral\ a stimu-lului. aso-ciat\ biomembranei. s. / adduction. du-cere = a duce.] Senza]ie auditiv\ care nu rezult\ consecutiv unei excita]ii sonore exterioare a urechii. -itã. f. Sin. gustativ\. / ac-quired tolerance. sau acutus = ascu]it. pl. [Lat. ACUTUMAN}|. blastos = germen. prin cre[terea ventila]iei pulmonare. 2) A. / acupuncture. n. s. ADAPTARE. cancer. [Gr. s.: apari]ia unor su[e rezistente la penicilin\ într-o cultur\ de microorganisme sensibile la acest antibiotic. f. de *diabe-tul insipid. în func]ie de culturile filosofice [i [tiin]ifice. / adamantinoma. f. utilizat ca sin. 2) Ceea ce priv. f. s. f. m. care o pot stimula (Gs) sau frâna (Gi). celulele sunt dispuse sub for-ma unei alveole. opsoni-ne. m. s.] Sin. s.). efectele a. la *acidul uric. din o]el sau din metale pre]ioase.: a. ACUITATE. / adénine. / acute. care constituie canale pen-tru transportul pasiv al apei [i uneori al unor mole-cule organice mici. genetic\ . 13) A.: epiteliom coloid (v. conduct. s. / adenocarcinoma. f. ADENOBLAST. / acoumétrie. cu toleran]\ (v.] Denu-mire generic\ a metodelor [i tehnicilor de exami-nare a func]iei auditive.] Sin. adamas. s. Enzim\ intracelular\.: fibroadenom (v. Alte exemple de a.: *rezisten]a la medica-mente). în timp ce pentru occidentali. în raport cu una surd\. sunt in-terpretate diferit. ADDUCTOR. adactyly. alc\tuite din [ase dome-nii transmembranare. acutus = ascu]it. s. / a-denofibroma. in-tens\.priv. [Gr. ektome = exci-zie. Cuplarea sa la complexul *li-gand-receptor se efectueaz\ prin intermediul *proteinelor G. Un caz tipic îl reprezin-t\ a. la om. m.selec]ia natural\ a mutan]ilor care sunt cei mai adapta]i la noul mediu (ex. A. s. adaptare = a potrivi. f.: zgomot auricular. n. Efectele a. [Gr. traumatisme ale urechii medii. d. accoutumance = obi[nu-in]\. boli ale ure-chii interne (*otoscleroz\. pentru orientali. la sc\derea presiunii oxigenului din mediul ambiant. / adaptation. [Lat.] Termen creat de iezui]ii reveni]i din China la sfâr-[itul secolului al XVII-lea. Ex. alveolar. -os = gland\.] 1) Referitor la evolu]ia rapid\ [i scurt\ a unei afec]iuni. ACUT.. akouein = a auzi.] Secven]\ nucleotidic\ adaptatoare capabi-l\ s\ realizeze jonc]iunea dintre dou\ fragmente de ADN terminate prin secven]e necomplemen-tare. Se observ\. s. s.] (Mu[chi) care serve[te la *adduc]ie.: cre[terea sau sc\-derea excitabilit\]ii prin varia]ii ale intensit\]ii sti-mulilor. 2 umane este responsabil\ de insensi-bilitatea renal\ la *vasopresin\ [i. ochiului: a) a. const\ îndeosebi în determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care induc modific\ri neurovegetative. a. adj. / adaptateur. daktylos = deget. v. s. d. muta]ia genei a. se clarific\ me-canismele moleculare ale proceselor de a.. [Gr. -os = gland\. Pro-prietatea alimentelor ingerate de a produce c\ldu-r\. de la pungere = a `n]epa. / acoumetry. f. poros = por.] Proprietate de a per-cepe senza]ii la un prag coborât sau de a distinge diferen]e [i nuan]e minime. [Lat. / adénoblaste. [Gr. niciodat\ ereditare. lat. de fenomenele de a.: unde a. specific\ a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor organisme parazitare.] Proprietate a orga-nismelor vii datorit\ c\reia o serie de caracteristici fiziologice [i anatomice ale acestora se pot modi-fica în func]ie de particularit\]ile sau de transfor-m\rile mediului ambiant. a. s. restabile[te e-chilibrul energetic rupt din cauza bolii. -oma. Cauze posibile: *ceru-men. s.. În a. s. / acuité. ADACTILIE. ADDUC}IE. Cata-bolismul s\u conduce. s. m. -oma. s. Metod\ terapeutic\ [i de diagnostic studiat\ [i practicat\ în China de mii de ani. punctura = în]ep\tur\. adducere = a duce spre. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat dou\ obiecte al\turate. de la akouein = a auzi. / ade-noblast. la nivelul ficatului. akoustos = auz. aden. s. obi[nuin]a progresiv\ cu unele substan]e toxice (*mitridatism). adamas. ACUITATE VIZUAL| / acuité visuelle / visual acuity. m. renotrofic\ . / adénofibrome. Patrimoniul genetic al popula]iei se va modifica. ca r\spuns la schimb\rile mediului. smal]. f. n. s. unde se asociaz\ cu ciroza (cancer cu ciroz\). d. / adactylia. f. / a-coustics. f. s. s. Sin. din lat. (din unele boli cronice). deci. Rezult\ c\ a.] 1) Car-cinom derivat din ]esut glandular. Uneori termenul se utilizeaz\ cu referire la celulele reticulare din centrul germina-tiv al folicului limfatic. 114 în cazul lipidelor [i 105 în caz de aport glucidic. 3) Ramur\ a fizicii care studiaz\ sune-tele.: limfadenit\ (v. pl. f. s.. s. Ex. scotopic\. adducere = a duce spre. sunt con]inute în-deosebi în membranele eritrocitare [i la nivel re-nal.] 1) *Abla]ia unei glande. s. / adamatoblaste. / adamatoblast. [Gr. În general. s. [Gr. fenotipic\ . adj. fibra = fibr\. a . f. s. m. s. / acuity. metron = m\sur\. f. ADENOFIBROM. Ant. Acest surplus caloric m\soar\ a. n. Ex. ducere = a duce. tactil\. m. În practic\. / adduction. va-sodilata]ie [i cre[terea concentra]iei hemoglobinei din sânge. în cadrul unei popula]ii date. v. desemneaz\ supravie]uirea. ADAMANTOBLAST. acus = ac.). cu reducerea concentra]iei de pigmen]i fotosenzitivi. s. ADENIN|. adj. În prezent. apari]ia unor activit\]i enzimatice noi ca urmare a modific\rilor în alimenta]ie. la lumin\ . crescând metabolismul bazal. s. hepa-tom. ADENIT|. din lat. karkinoma. se m\-soar\ prin diferen]a dintre metabolismul bazal [i metabolismul aceluia[i subiect dup\ un prânz. adaptare = a potrivi. [Fr. [Lat. f. -antos = diamant. a. smal]. ADAMANTINOM. [Gr. ADENILATCICLAZ|. f. substan]\ dur\. -os = gland\. / adenine. phainein = a p\rea. blastos = germen. auditiv\. acuité. -antos = diamant.. s. un su-biect care prime[te 100 de calorii va degaja 130 dac\ ele au fost furnizate de proteine.] Fran]u-zism nerecomandat. s. se bazeaz\ pe stimularea cu ace fine. ac]iunea a.). nerv a. În acest caz. -dinis = obicei.] Sin.a.. aden. a adapta. ADENOCARCINOM COLOID / adénocarcinome colloïde / mucinous adenocarcinoma. 112 . a organismelor care s-au adaptat cel mai bine la noua situa]ie dat\.. [Lat. vizual\. b) a. / accoutumance. consuetudo. / aigu. ereditar\. În tubii colectori renali exist\ patru a. substan]\ dur\. adj. f.: adenoidec-tomie (v. adj. m. care se stabilizeaz\ dup\ mai multe genera]ii. de la karkinos = rac. ochiului pentru vederea la întuneric sau la condi]ii de iluminare redus\. Este necesar s\ se disting\ formele reversi-bile de a. / aden-ectomy. Ex. ADAPTATOR. s. / adénylate cyclase / adenylate cyclase. ACUSTIC|. ADENECTOMIE. s. care moduleaz\ producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP.: ameloblast (v. 3) A. / tinnitus. s. acutus = ascu]it. me-dicamente (ca aspirina [i chinina). ADENOCARCINOM.] Sin. 4) A. 2) Sin. ACUPUNCTUR|. de la ad = spre. / adénite. se nume[te [i a. f. anormalit\]i ale nervului auditiv [i ale conexiunii sale cu creierul. s. f. ACUFEN|. 2) O durere vie. de interes în fiziologie [i medicin\: 1) A. f. Astfel. 3) Care se afl\ la cel mai înalt grad de evolu]ie sau a c\rei intensi-tate simptomatologic\ s-a exacerbat brusc: criz\ a. aden. V. Câteva tipuri de a. s. / adénocarcinome. / aquaporins. a anumitor puncte ale suprafe]ei cutanate. depinde de claritatea focaliz\rii retiniene.capacitatea unor extracte hipofizare [i hormoni de a stimula cre[terea rinichiului. / adaptation.a. n. m.). f.: câmp a. / acu-puncture. ca ureea.: ameloblastom (v. Baz\ pu-rinic\ ce intr\ în compozi]ia acizilor nucleici. [Lat.] Mi[care care apropie un membru sau un segment de membru de axul me-dian al corpului. aqua = ap\. [Gr. f. [Fr. aden. ochiului pentru vederea la lumina soarelui ori a surselor str\lucitoare (fotopie). de la ad = spre. sunt favorabile vie]ii organismelor în condi]ii de mediu noi sau modificate.e[te func]ia auditiv\.). transformare ce reprezint\ de fapt substratul me-canismelor evolutive. -os = gland\. A. / adducteur.).

ADENOMIOM. / adénovirus.5’-monophosphate cyclique / cyclic a-denosine 3’. n.] Extirpare a unui *adenom. -os = gland\. ADENOM. f.] Semn al metastaz\rii unui neoplasm gastric.). 4) Infiltr\rile metastatice cu celule maligne. [Gr. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adénosine tri-phosphorique / adenosine triphosphate. sarx. axilei [i canalului inghinal. f. mys. / adenomegaly. lat. f. / adénopathie. m. s. -os = gland\. -os = gland\. n. / adeno-pathy. f. / adenosine.] Sin. / adénomyome s. haerere = a fi prins). f. medic american.: epiteli-om a. aden. / adénovirose. / adénomégalie. s. [Lat. / adenoma. / adénoïdectomie. adj. ADEZINE. ADENOPATIE VIRCHOW / adénopathie de Virc-how / Virchow's adenopathy. fibrila]ie auricular\. f. -os = gland\. f. abandonat\. gr. / adenoiditis. / adénolipomatose.] Formare de nume-roase adenolipoame (tumori con]inând ]esut adi-pos [i elemente glandulare) la nivelul cefei. -onis = alipire. A. [Gr. traheobron[ite febrile. În general. aden. imu-nologice. AMP. [Gr. Sin. f. / adénogramme.] Sin. s. prostatic. prezint\ afinitate crescut\ pentru *fibronectine. Sin.: 1) A. 1) Denumire veche.ADENOGRAM|. s. 2) ~n prezent: a. [Gr. f.] A c\rui struc-tur\ aminte[te de cea a unei glande (ex. adhaesio.: pomp\ de sodiu (v.: neoplazie endocrinia-n\ multipl\ (v. n. myos = mu[chi. -os = gland\. adj. Ex. megalos = mare.: semn Virchow-Troisier (v. sunt prezente în unele infec]ii la-tente la persoane normale. -os = gland\.] Formul\ care indic\ reparti]ia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punc]ia unui ganglion limfatic. A.] Hiperplazie adenomatoas\ multinodular\ la nive-lul înveli[ului sau parenchimului unei glande. / adénosine. / adhérence. s.: boal\ Plummer. închise în [aua turceasc\ l\rgit\. s. ADENOIDIT|. s. s. [Gr. lipos = gr\sime. Simpto-mele sunt cele ale unei *tireotoxicoze pure. lat. eidos = form\. sebaceu.5’-MONOFOSFAT CICLIC / adéno-sine 3’. s. f. ADENOMECTOMIE. hipofiz\. -inã). În consecin]\. toate aceste afec]i-uni sunt benigne.5’-monophosphate. keratoconjunctivite epidemice. [Rudolph Ludwig Karl Virchow. -os = gland\. maligne. bron-[ic. s. [Gr. care prezint\ afinitate deosebit\ pentru ]esutul limfoid. aden. da-c\ for]a de a. ek-tome = excizie. -oma. / adénoïde. ADENOTONSILECTOMIE. t. / ade-novirosis. anatomopatolog german.] Care prezint\ sau este determinat de *vegeta]ii adenoide. la unele specii. [Gr. D-riboza. s. / adenoid. Sin. adj. În mod normal. s. aden.] In-flama]ie a vegeta]iilor adenoide. s.. ADENOIDECTOMIE. ADEZIUNE. s. pot fi congenitale sau cicatriciale.] 1) Feno-men produs la contactul dintre dou\ corpuri diferi-te. gramma = înscriere. pl. -os = gland\. -oma. / ade-nomyoma. eidos = form\. Sin. [Gr. ADENOVIROZ|.] Hipertrofie a ganglionilor limfa-tici. 2) A. / adénotonsillec-tomie.] Tumor\ benign\ dez-voltat\ la nivelul unei glande.: AMP ciclic (v. -ozã. ADENOSARCOM.). structura sa este asem\n\toare cu cea a glandei din care provine.: imunoaderen]\ (v. -itã. procese de maligni-zare. 5) A. / adhesins. ADENOPATIE BLUMER / adénopathie de Blumer / Blumer's adenopathy. [Lat. sarkos = carne. myos = mu[chi. f. A. f.] *Adenom a c\rui strom\ conjunctiv\ este de tip sarcomatos. / a-denogram. celulele ca-re constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98 %). f. -ism. prin hiperplazia benign\ a glandelor sebacee. -os = gland\.] V. `n mod autonom. s. / ade-nomatosis. pathos = boal\. f. aden. m. virus = venin. hipofizare. s. -enne. / adeno-virus.] Boal\ determinat\ de un *a-denovirus. mys. [George Blumer. / adhesines.: acid adenozintrifosforic (v. eidos = form\. -oma. adic\ f\r\ stimularea de c\tre TSH. / adenosarcoma. aden = gland\. NA: adenohypophysis. ADENOLIPOMATOZ|. -os = gland\. 1821-1902. s. ADENOZIN|. În afara pneumoniei copilului. poate avea cauze multiple: 1) Cre[terea num\rului de limfocite benigne [i ma-crofage în cursul r\spunsului antigenic. / adénome. de la phyein = a cre[te. s. -os = gland\. 2) *Limfadenita. aden. eidos = form\. adj.: endometrioz\ (v. tumori nodulare circumscrise. cu activarea acestuia `n absen]a ligandului [i inducerea cascadei moleculare specifice receptorilor cupla]i cu *proteina G. s. ADP.: adenocarcinom (v. vegeta]ii a. / adénoïdite. -oma. [Gr. apoi la Berlin. f. tonsillae. / adhesion. *Scintigrafia arat\ o fixare exclusiv\ a 131I pe nodulul toxic. maligne cre[te cu vârsta. m. bronhopneumopatii. -os = gland\. ADENOM TIROIDIAN TOXIC / adénome thyroïdi-en toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. / adénoïdien. aden. s. haerere = a fi prins. de la adhaerere = a fi ata[at (ad = spre. 5) Infiltr\rile cu macrofage înc\r-cate cu metaboli]i în *tezaurismozele lipidice. aden. / adénomectomie. [Lat. vilos. / adenotonsillectomy.] M\rire de volum a ganglionilor limfatici superfici-ali sau profunzi. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50 %.) sau a unui ganglion (]esut a. s. lat. profesor la Würtzburg. s. este mai mare decât cea de coe-ziune. lichidul ud\ vasul. ADEREN}| IMUN| / adhérence immune / im-munoadherence. ADENOHIPOFIZ|. s. ADENOID. [Gr. f. s.] Tumor\ benign\ format\ din ]esut glandular [i muscular neted. ADENOZIN 3’. eidos = form\. f. AMP ciclic.). aden. s. f. -os = gland\. ektome = excizie. s. A. adenoidi-te. f. / adénomatose. aden. ADENOMATOZ|. f. Ex. s. aden.] Termen general pentru moleculele implicate în a-deziunea celular\. 4) A. 1858-1940. m. 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor. f. 2) A. [Gr. s. V. [Gr. a gu[ii nodulare manifest\ clinic prin semne de hipertiroidie.). *Nucleozid constituit din *adenin\ [i o pentoz\. 3) A. Sin. cu evolu]ie lent\. f. m. uterus = uter. polip al mucoasei intestinale. -oma. sin. s. aden. / adenoidectomy. detec-tat\ prin tu[eu rectal. / adherence. s.] Alipire a unor suprafe]e fiziologic se-parate una de cealalt\. / adhésion.] Denumire a ansamblului de manifest\ri lo-cale (*facies adenoidian) [i generale (afectarea dezvolt\rii psihice [i fizice) care apar la copiii cu *vegeta]ii adenoide.K+ / Na+. iar injec]ia intramuscular\ de TSH permite punerea `n eviden]\ a unei fix\ri pe restul parenchimului tiroidian "stins func]ional". ATP. adenite mezenterice. -arum = amigdale.).: *facies a.] Grup mare de virusuri care provoac\ *a-denoviroze.] Excizia chirurgical\ a *vegeta]iilor adenoide. s. aden. O serie de a. cu referire la componentele supra-fe]ei bacteriilor. / adénosarcome. [Gr. dar [i cu malignitate local\. / adenomectomy. f. aden. f. ADENOZINTRIFOSFATAZ| Na+. Ex. s. [Gr. f. s. megas. / adénoïdisme. Sin. [Gr.). care secret\ hormoni tiroidieni `n exces. f. ADENOPATIE. [Gr. -oma. [Gr. aden. metabolice sau de cauze ne-cunoscute. s. [Gr. uneori tabloul clinic fiind limitat: pierdere `n greutate. s. ektome = excizie. / adenoid. -os = gland\. Normal. aden. mai nou. care au dimensiuni între 0. -ozã. f. -os = gland\. / adénohypophyse. -os = gland\.: a. / adenolipomatosis. n. este prezent\ în numeroase boli infec]ioase. / adenohypophysis. f. se consider\ c\ ar induce.). -os = gland\. f. lat. gama manifest\rilor patologice este variat\: faringite acute.5 [i 2 cm. -os = gland\. m. s. physis = cre[tere. uneori metastazeaz\. ADENOMATOZ| MULTIENDOCRINIAN| / adé-nomatose multiendocrinienne / familial endo-crine adenomatosis. de la adhaerere = a fi ata[at (ad = spre. otrav\. ADENOVIRUS. 113 . În cazul contactului unui corp solid cu unul lichid. dar [i cu utilizare restrâns\ în microbiologie. s. virus = venin.). ADENOIDIAN. otrav\. hypo = sub. ADEREN}|. -ozã. Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin muta]ii ale genei receptorului pentru TSH.K+ adenosine tri-phosphatase. ADENOMIOZ| UTERIN| / adénomyose utérine / uterine adenomyosis. constând în prezen]a a. s. [Gr. sunt pal-pabili ganglionii inghinali. malign. / ade-noidism. la adul]i. ADENOMEGALIE. aden. Combina]iile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. aden. haerere = a fi prins).K+ / adénosine triphosphatase Na+. adhaerere = a fi ata[at (ad = spre. n. este consecin]a atrac]iei intermoleculare.). pl. procentul unei a. ADENOIDISM. -ozã. s.] *Abla]ie a amigdalelor [i a *vege-ta]iilor adenoide. adhaesus = alipire.

capabil s\ stimuleze atât r\spunsul mediat celular. s. s. V. ca [i pentru favorizarea unei prepar\ri care s\ nu îi denatureze calit\]ile. ADEZIVITATE PLACHETAR| / adhésivité des plaquettes / platelet adhesion. Sin. incomplet este identic cu forma complet\. pentru facilitarea conserv\-rii. [Lat. s. s. din ]esu-turi. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio intertha-lamica / adhesio interthalamica (NA). ADIPOZ|. Unit\]ile consti-tutive ale ADN. f. / adiposity. [Lat. s. f. f. La bolnavii cu diabet zaharat r\u echilibrat se constat\ o cre[tere a concentra]iei de a. genesis = producere. dipsa = sete. la animale de experien-]\. adhaesus. f. / adipogenesis. adiadocokinesis.priv. s. Cel mai r\spândit este a. / adipose. a . printre care: 1) A. n. Comisur\ de substan]\ cenu[ie care une[te cele dou\ jum\t\]i ale talamusului deasupra ventriculului al III-lea cerebral. [Gr. asem\n\toare cu adiposis dolorosa. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. s. [Gr. hipofizar\.] 1) Preparat care.: adezivitate plachetar\ (v. ADIPOSTAT. f.priv. gr.] V. gr. / adipomastie. administrat concomitent cu un antigen. A. / lipostat. s. adic\ *nucleotide a c\ror pentoz\ este *dezoxiriboza. / adipocyte. statikos = care opre[te. s. bolnavului de *e-pilepsie.] Centru ipotetic din *hipotalamus al c\rui rol ar consta în reglarea volumului masei adipoase. diastole = dilatare. [Lat. 4) A. gr. ca [i fenomene miotonice. s. a petici. adeps. se nu-mesc dezoxiribonucleotide.] Sin. adeps.în jurul centurii scapulare. con]inând micobacterii (ex. se deosebesc mai multe forme. f. s. f. adeps. La normali. La o serie de anima-le cu obezitate genetic\ (ex. -dipis = gr\sime. / adiposis. -dipis = gr\sime. a. a . ADEZIUNE PLACHETAR| / adhésion des plaquettes / platelet adhesion.] Hipertrofie difuz\. s. s. cerebra-l\. / adipocyte. f. iar insu-lina apare ca factor reglator. Uneori termenul es-te utilizat ca sin. f. se disting: 1) A. / adipsine.: febra tifoid\) sau st\rile febrile accentuate. cu *adipoz\. 3) Referitor la un tratament de înso]ire.. m. f. s. / adipsin. Este o emulsie uleioas\ în mediu hidric (mo-nooleat de manitol amestecat cu ulei de parafin\).. moale [i de consisten]a cerii care provine din saponificarea gr\similor la cadavrele r\mase mult timp `n ap\ sau `n p\mânt umed.în jurul bazinului. additum. f. ADIPOGENEZ|. grave-wax. kinesis = mi[ca-re. / adipo-mastia. s.] Serinproteinaz\ produs\ [i secretat\ de adipocitele mature.] Celul\ care con]ine în citoplasm\ incluziuni lipidi-ce. ADN / ADN / DNA.. / adipocere.] Substan]\ de culoare gri-albicioas\. [Lat. adeps. ADIASTOLIE.] Disfunc]ie caracterizat\ prin limita-rea expansiunii diastolice atrioventriculare [i prin cre[terea presiunii telediastolice. haerere = a fi prins). Sin. ele nu sunt întotdeauna identice de la o ]ar\ la alta [i au tendin]a s\ devin\ tot mai restrictive. dar se pot asocia tulbur\ri ale ritmului cardiac [i ale tensiunii arteria-le. dynamis = for]\. s. / adjuvant. f. Nu apar tulbur\ri senzitive. -dipis = gr\sime. manifestat\ prin inabilitatea de a face mi[-c\ri alternative rapide.degenerescen]\ gras\ a hepatocitelor. cu rol în disiparea energiei sub form\ de c\ldur\.infiltra]ie sau degenerescen]\ gras\ a miocardului. În acest caz. cu debut în copil\rie.: a.] Termen considerat adesea sin. s. pentru stabilizarea sau ameliorarea calit\]ilor specifice alimentului (savoarea [i aspectul aces-tuia). cât [i formarea anumitor clase de imunoglobu-line. A.). -dipis = gr\sime. fapt care permite observarea unor eventuale semne de violen]\. Sin.] ADN este suportul material al infor-ma]iei genetice a organismelor vii. A. de la adhaerere = a fi ata[at (ad = spre. care este înrudit\ cu paralizia periodic\ familial\ (v. complet Freund. unele cardiomiopatii. adj. comisur\ mijlocie.] Sc\dere generalizat\ a activit\]ii motorii spontane. f. care este un polinucleotid. de la acid dezoxiribo-nucleic. A.). având maximum de intensitate în 30 de minu-te.plachetar\. amiloidoz\. -ozã. din olandez\ plaken = a cârpi. mastos = sân. f. In-tervenind în bilan]ul energetic. 3) În psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice.: sindrom Gam-storp.: comisur\ cenu[ie. participiul trecut de la addere = a ad\uga.: lipogenez\ (v. cu *adipozitate. V. Poate fi prezent\ [i în alte tipuri celulare implicate în me-tabolismul lipidelor. f. -dipis = gr\sime. [Lat. sin.).] Dispari]ia *diadocoki-neziei.: adezivitate plachetar\ (v.: boal\ Dercum.: bacili Koch) omorâte [i deshidratate. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar s\p-t\mâni. s. Se caracterizeaz\ prin hiperkaliemie ce evoluea-z\ paralel cu crizele paroxistice de paralizie de tip periferic. n. s. de la istanai = a plasa. Sin. Sin. / adipostat. 18901960. participiul prezent al verbului adiuvare = a ajuta.: adeziune plachetar\. / adiastole. a . 2) Care are propriet\]i de a. ADIPOZITATE. -dipis = gr\sime. fr. s. Carac-terizeaz\ unele boli (ex. / adipsie. A. 2) A.] Absen]a senza]iei de sete. brun intr\ în structura ]esutului adipos brun (prezent la nou-n\scut [i la unele mamifere). ad-juvant. [Lat. Alteori. / adipsia. s. -e. ADIPOMASTIE. diadokhos = care succede. s. de la kinein = a mi[ca. care stabilesc calit\]ile necesare [i procentajele maxime ce pot fi utilizate. amplific\ r\spunsul imunologic al acestuia.priv. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant. / adiadocokinesia. cel mai frecvent. [Jules Freund. / adjuvant. [Lat. -dipis = gr\sime. ADIADOCOKINEZIE. termoreglare. de obicei prin efecte paleative. îndeosebi prin perturb\ri hipotalamice. Utilizarea aditivilor. endocardit\ fibroplastic\. substan]e minerale uleioase sau deriva-te din anumite microorganisme. ADIPSIE. / adipocire. poate determina uneori decesul prin complica]ii pulmonare. [Abrev. adj. consecin]a insuficien]ei pituitare.. alimentarius = alimentar. Mai frecvent\ la femeie.priv.). boal\ Westphal). m. ca [i asupra oxid\rii lipidice implicat\ în *termogenez\. benign\ a ]esu-tului adipos mamar. ADJUVANT. / adynamia. neurolipoma-toz\. 4) Despre o substan]\ care permite absorb]ia mai u[oar\ a unui medica-ment sau faciliteaz\ ac]iunea sa. intervine în *he-mostaza fiziologic\. sunt. s. hepatic\ . ADIPOCIT. bacteriolog american de origine maghiar\. Boal\ ereditar\ de tip autozomal do-minant. f. d. consecutiv\ unei senza]ii de sl\biciune muscular\ marcat\. a face s\ ]in\. -inã. Ex. kytos = celul\. De[i dispo-zi]iile legale sunt formulate pe baza unor reco-mand\ri ale organismelor interna]ionale. de tip ginoid . f.: [oareci ob/ob) s-a constatat dispari]ia aproape total\ a a. Boal\ caracterizat\ prin depunere de gr\simi la nivelul nervilor (pân\ la formarea de mici lipoame) care determin\ dureri [i leziuni nervoase variate. adeps. [i agregare a plachetelor. cardiac\ . `ntârzie descompunerea cadavrului. -dipis = gr\sime.] Exces de gr\sime în ]esutul celular subcutanat. adeps. ADIPOCEAR|. [Gr. Localizare: la *eucariote. [Lat. hemocromatoz\. în ge-neral în cantit\]i mici. s. cu fixarea la o idee sau un sentiment. adiuvans. pe m\sur\ ce se descoper\ noi efecte indezirabile ale diferi-telor substan]e utilizate ca a. îndeosebi pentru a de-semna modalit\]ile de dispunere a ]esutului gras în organism. de la diastel-lein = a l\rgi. gr. adeps. A. ADINAMIE. plaquette. de la gennan = a produce. dar nu con]ine micobacterii.. cera = cear\. s. mamel\. adeps. [Lat.. / adiastolie. îndeosebi a conservan]ilor. de tip android . 3) A. [Gr. Poate fi secun-dar\ pericarditei constrictive sau unor afec]iuni miocardice: fibroz\. de la alimentum = aliment [i alere = a hr\ni. termenul este a-sociat cu referiri la cauza obezit\]ii: 1) A. suspendate în faz\ uleioas\. ADINAMIE EPISODIC| EREDITAR| / adynamie épisodique héréditaire / adynamia episodica hereditaria. 2) A. f. ADIPSIN|. cea mai mare parte a ADN este loca-lizat\ `n nucleul celulelor sub form\ de filamente lungi care adopt\ o structur\ particular\ `n mo-mentul diviziunii celulare: 114 . n. / adiposité.. / adiadocokinézie. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. f. tuberosa simplex. `n absen]a oxigenului. este reglat\ prin dis-pozi]ii legale. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezit\]i sau sc\deri excesive în greutate. / adynamie. [Lat. s. m. exercit\ o ac]iune regla-toare asupra *lipoproteinelor extracelulare. / adipogenèse. a .] Proprietate a plachete-lor de a adera in vitro la o suprafa]\ de sticl\ sau in vivo la fibrele de colagen. alteori pentru de-semnarea acumul\rii de gr\sime într-un organ sau ]esut. 2) Adiposis dolorosa (v. = alipire. care apar la nivelul extremit\]ilor distale ale membrelor [i se extind spre r\d\cinile acesto-ra. care nu trebuie confundat\ cu *ginecomastia. [Lat. f. utilizat\ `n limbajul curent `n locul denu-mirii extinse. al c\rui scop este de a completa tratamentul specific. p.] Sub-stan]\ ad\ugat\ inten]ionat într-un aliment.

. puberty. ~n anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor. identificabile prin compozi]ia lor nucleo-tidic\ neobi[nuit\. sunt de ordin psihologic. lâng\. ADN recombiné / recombinant DNA. f. pl\mânilor [i mu[chilor scheletici. s. ADN care formeaz\ o molecul\ circular\. acelea[i ce-lule canceroase exprim\ demetilaza. V. Orice molecul\ de ADN format\ prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. ren. exist\ tendin]a de a enumera printre substan]ele β-adrenergice. -is = ri-nichi. Deoarece grup\rile metil `n genom se caracteri-zeaz\ printr-o distribu]ie specific\ fiec\rui tip celu-lar. cu *simpaticotonie.] Hormon neurotransmi]\tor (*catecola-min\) secretat îndeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosuprarenale [i secundar prin stimularea neuro-nilor denumi]i *adrenergici. ADN HIMER| / ADN chimère / chimeric DNA. s. -is = ri-nichi. ren. iar u-nica molecul\ de ADN formeaz\ un filament cir-cular de câ]iva milimetri lungime.: ADN himer\. din punct de vedere medical prezentând interes. ~n cromozomul pro-cariotelor ADN este condensat `ntr-un singur cro-mozom. Exist\ trei ADN polimeraze (I. II. Abrev.). Ea are ac]iune simpaticomimetic\ la concentra]ii norma-le. [Lat. Totodat\. Uneori. 115 . / adrener-gy. f. f. mediu socio-economic. începe la vârsta de 11-12 ani [i se încheie la 18-20 ani. moleculele de ADN sunt cuprinse `n *cromatin\. *mito-condriile celulelor eucariote [i *cloroplastele celu-lelor vegetale con]in informa]ie genetic\ sub for-m\ de ADN circular. Este utilizat pentru a determina secven]a de ami-noacizi a unei proteine. [i ADN metiltransfe-raz\. implicat\ în replicarea ADN la eucari-ote. ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA. În plus. ADN GENOMIC / ADN génomique / genomic DNA. iar în doze mari fiind implica]i [i *receptorii α-adrenergici. termenul este utilizat ca sin. proprietate denumit\ complementaritate. Cele dou\ lan]uri complementare se `nf\[oar\ `n jurul unui ax vir-tual. β-ADRENERGIC. componente ale nucleotidelor se asociaz\ dou\ câte dou\ prin *leg\turi de hidrogen. adj. din miometru) [i receptorii β2 cardiaci. endocrinol. III). Fiecare cromozom con]ine o singur\ mole-cul\ de ADN. Struc-tura `n dubl\ elice a ADN a permis `n]elegerea modului `n care informa]ia genetic\ poate fi trans-mis\ cu exactitate. -ale.*cromozomii. ADRENERGIC.. cea mai cunoscut\ fiind ADN p. / ado-lescence. numite [i relaxate sau derulate (o caten\ este sec]ionat\) [i molecule `nchise (f\r\ extremit\]i libere) care sunt frecvent structurate `n superhelix. ergein = a lucra. deci. a. Unii autori consider\ c\ a. 3) Caracteristica unei *sinapse sau a unei c\i nervoase în care mediatorul chimic este *adre-nalina. nu este transcris [i nu are func]ie cunoscut\. / adrena-line. prin formarea de complexe cu proteine bazice [i cu molecule de ARN. Acest proces afecteaz\ expre-sia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris). ADN COMPLEMENTAR / ADN complémentaire / complementary DNA. acestea au un rol important `n programarea expresiei genelor proprii fiec\rei celule. Ca urmare. s. excesul de ADN m. -is = rinichi. ea cre[te glicemia favorizând elibera-rea de glucoz\ hepatic\. prin cuplare cu receptorii α [i/sau β ai sis-temului simpatic. DCI: epinefrin\.] 1) Sub-stan]\ care ac]ioneaz\ ca *adrenalina [i levartere-nolul. [i tab. Proces prin intermediul c\ruia grup\rile metil (CH3) sunt ad\ugate la anumite nucleotide ale ADN genomic. [Lat. ADN NEREPETITIV / ADN non répétitif / non repetitive DNA. / adre-nal. Vârsta de apari]ie [i durata a. efectul dominant realizându-se prin legarea la *receptorii β-adrenergici. A. / adolescence. adj. [Lat. cu rol în *sindromul general de adaptare. este un hormon de *stres. m. ar putea bloca gene vitale pentru celule. ad = aproape de. adolescere = a cre[te. Sin. s. s. de asemenea. a. s. ADRENALIN|. prin secven]area ADN. α-ADRENERGIC. ADN având o configura]ie de superhelix. Ca urmare. Enzim\ care catalizeaz\ formarea ADN pornind de la monodezoxiribonucleotide. / adrénal. f. pentru alfa-adrenergic (v. ~n cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting mole-cule deschise. gr. V. lâng\.. pentru beta-adrenergic (v. al c\ror num\r este variabil `n func]ie de specia conside-rat\. repliat de nu-meroase ori `n centrul celulei. determin\ con]inutul informa]ional. s. blocarea demetilazei prin inhibi-tori specifici ar putea inhiba cre[terea tumoral\. Moleculele de ADN r. a. cât [i la diferite tipuri celulare. Enzim\ care catalizeaz\ transferul grup\rilor metil (CH3) la ni-velul unor situsuri specifice ale ADN.: ADNc. lâng\. Marcat\ de transform\ri corporale [i psihologice.: ADN hibrid (v. a c\rei structur\ compact\ se ob-]ine prin asocierea *nucleozomilor. provoac\ cre[terea presiunii arteri-ale. se încheie la vârsta de 25 de ani. / adrénergie. / adrenergic. adj. ADN METILARE / ADN méthylation / DNA methy-lation. Secven]\ de ADN prezent\ `n genom `ntr-un num\r redus de copii. mole-cule care ac]ioneaz\ selectiv pe β1-receptori (bron[ici. / adrénergique. Cele mai importante trans-form\ri în a. -is = rini-chi. deoarece prezen]a unei grup\ri metil la nivelul u-nui situs precis `mpiedic\ interac]iunea `ntre gen\ [i *factorii de transcrip]ie. s. sau pentru fabricarea unei proteine în cantit\]i mari. Sinteza se efectueaz\ în prezen]a ADN preexis-tent. -aux. accelereaz\ ritmul cardiac.] Care se refer\ la glandele suprarenale. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. Sin. ad = aproape de. [i ADN metilare. III. fiecare lan] al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. ADN s. const. ~ntre diviziuni.] Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la dou\ sisteme diferen-]iate: medulosuprarenala [i fibrele postganglio-nare ale sistemului ortosimpatic. [Lat. care blocheaz\ genele cu rol `n frânarea prolifer\rii celulare. ansamblul având conforma]ia unei duble e-lice descris\ de Watson. ren. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroulé / supercoiled DNA. În prezent. `nl\n]uirea nucleo-tidelor con]ine un mesaj codificat. La nivelul sinapselor. ADN METILTRANSFERAZ| / ADN methyltrans-férase / DNA methyltransferase. o enzim\ care deta[eaz\ grup\rile metil de la nivelul ADN. dar provoac\ relaxarea fibrelor de la nivelul arte-relor coronare. pe care o continu\. atât la celu-lele embrionare. Pe de alt\ parte. adic\ secven]a. Organismele *procariote nu posed\ nucleu individualizat. iar a. ren. eliberat\ de medulo-suprarenale se comport\ ca un hormon. S-a de-monstrat c\ metilarea unor regiuni sau situsuri re-glatoare ale unei gene produce blocarea acesteia. o serie de particularit\]i fiziologice [i ale patologiei acestei perioade. Lectura mesa-jului se produce prin *transcrip]ie. Var. ras\ [i condi]ii geografice. [i vârsta adult\. n.). asem\n\tor cu cel al pro-cariotelor. f. cre[te for]a [i amplitudinea con-trac]iilor inimii. ad = aproape de. ADOLESCEN}|. a se dezvolta. a c\rui decrip-tare conduce la sinteza proteinelor. modificarea genetic\ a organismelor [i în biologia molecular\ în general. variaz\ în func]ie de sex. dup\ o *clonare prealabil\. ADN se prezint\ cel mai frecvent sub forma a dou\ lan-]uri polinucleotidice `mperecheate (structur\ bica-tenar\) prin asocierea adenin\-timin\ (pereche A-T) [i guanin\-citozin\ (pereche G-C). -inã. `n cursul c\reia un lan] de ADN este copiat `n ARN mesager. 2) Cu referire la eliberarea de *adrena-lin\ sau care ac]ioneaz\ prin intermediul adrena-linei. [Lat. Or-dinea `n care se succed nucleotidele `n lungul u-nui lan] polinucleotidic. f. din sistemul nervos simpatic. gr. din genera]ie `n genera]ie. ADRENAL. ad = aproape de. / adrénaline. Regiuni ale ADN înalt repetitive într-un cromozom eucariot.] Perioad\ a vie]ii situat\ între copi-l\rie. de unde la nivelul *ribo-zomilor el este tradus `n *proteine. adj. antreneaz\ contrac]ia fibrelor mus-culare ale vaselor ce irig\ mu[chii netezi [i pielea. necesar\ lucrului mus-cular. frecvent cu o lungime de câ]iva cen-timetri [i l\]ime de dou\ milionimi de milimetru. ADN POLIMERAZ| / ADN polymérase / DNA po-lymerase. vasculari.). Var. Mo-lecul\ de *ADN recombinat compus\ din dou\ ca-tene de origine diferit\. Termen utilizat în opozi]ie cu *ADN complementar. Foarte probabil. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. A. Structur\: *bazele purinice [i pirimi-dinice. Molecul\ de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager [i. sunt utilizate în mod curent pentru *clona-rea genelor. V. ergein = a lucra. Crick [i Wilkins. care sunt prezen]i în *ADN genomic. dup\ diferen]ierea celulelor. lâng\. se comport\ ca un neurotransmi]\tor. Celulele canceroase produc cantit\]i mari de ADN m. lipsit\ de *introni. care `n celulele eucariote transport\ mesajul genetic din nucleu `n citoplasm\. ADRENERGIE.

f. Form\ u[oar\ a *a. -inã. s. bios = via]\. gr. cu flagel polar. s. aer. aer. aer. alc\tuit\ din dou\ subunit\]i. s. / adrenocortical. -icis = scoar-]\. ae-rocoly. AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca’s aphasia. ren. aerosolterapie. lâng\. [Lat. ioni.: corticosteroizi (v. antropolog [i chirurg fran-cez. m. NA: tunica adventitia. f. s. Se disting a.] Care este legat de o *insufi-cien]\ suprarenal\. / aphasia.1 eritro-citar\ [i promoveaz\. 2) Varia-]ie a concentra]iei unui compus din stratul super-ficial al unei solu]ii în raport cu concentra]ia sa în straturile profunde. [Lat.: volum inspirator de rezerv\ (v. m. ADRENOPRIV. ADRENOCORTICOIZI. Aceste varia]ii con-tribuie la *efectul de ser\. ad = aproape de. mai mult sau mai pu]in accentuat\. -eris. f. unde se acumuleaz\.: volum expirator de rezerv\ (v. AEROGASTRIE.. gr. 1824-1880. / aérosol. ADUCIN|. ADSORB}IE. [Lat. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. / adsorption. -aux. α cu Mr de 102 kDa [i β de 97 kDa. ren. gr. f. de regul\ reversibil\. adj. m.] Sin. [Gr. adrenergic blocking agent.).] Mixtura gazoas\ a *atmosferei.: volum curent (v. s. m. -is = rinichi. s. [i alfablocant. s. lentil\. -eris. cu transmitere *recesiv\ prin cromozomul X. aer. pentru tratamentul unor afec]iuni pulmonare (astm.). s. AER. [i adsorbat. `n prezen]a calciului. gr. ad = spre. aer. Sin. gr. Clinic. cât [i cea motorie ale creierului. aer.). trophe = hran\. cel mai adesea involuntar\. f.ADRENOCORTICAL. [Lat. gr. s. paralizii. 1864). ren. gastros = stomac. gr. m.. ca urmare a afect\rii unor func]ii ale creie-rului. a . pentru ansamblul tulbur\rilor capacit\]ii de comu-nicare prin intermediul vorbirii.] Care se refer\ la *corticosuprarenal\. naturali exist\ în atmosfe-r\. s. profesor la Paris. gr. -eris. ADRENOLEUCODISTROFIE.). / adreno-prival. nu-tri]ie. / adrenocorticotropin. -is = rinichi. -os = aer. sorbere = a suge. -is = rinichi. adj. gr. / aerocolia. aer. bron-[ite. / adreno-corticostéroïdes. caracterizat\ îndeosebi prin pierderea expresiei motrice a lim-bajului (*anartrie. privus = lipsit de. lâng\. termenul a. lâng\. / adrénocorti-cotrophine. -is = rinichi. / air. naturali [i a. / adsorption. [Lat.priv. stereos = solid. sensul termenului a fost extins considerabil. *corzi vocale). Lipsa cristalinului. m. / aphakia. pl. s. aer. [Gr. AFAGIE.). adj. s. / adsorbant. f. ADRESINE.] Substan]\ care se adsoarbe. / aeropha-gia. / aerotonometer. care sufer\ fe-nomenul de *adsorb]ie pe suprafa]a unui corp. / adventice. [Lat. phobos = fric\. Într-o formulare general\. sorbere = a suge. adj. f. pl. gr.] Sin. s. AEROFOBIE. / aerosol therapy. gr.] Ini]ial (Trousseau. Printre diferitele tipuri de a. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza ato-mizoare. leu-kos = alb. determin\ pier-derea acesteia [i secundar *hipermetropie. AFAKIE. / aphasie. s. 2) Substan]a respectiv\. / aérocolie. Metoda curent\ pentru ob]inerea a. f. lytikos = care distruge. s. [Lat. Const\ din ]esut conjunctiv [i o re]ea foarte fin\ de vase care nutresc pere-tele. [Lat. demen]\) [i insuficien]\ suprare-nal\ variabil\. cu evolu]ie intermitent\ (astenie. s. senzorial\ [i *a. / adrenoleukodystrophy. reprezint\ pier-derea memoriei semnelor [i mijloacelor prin care omul schimb\ (transmite sau prime[te) idei cu se-menii s\i. [Gr. lâng\. 2) P\tur\ extern\ de ]esut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membran\ seroas\. ren. [Lat. f. gaster. ko-lon = intestin gros. adj. m. artificiali ob]inu]i prin diferite metode. Ulteri-or. adj. vorbire. Procedeu terapeutic în care se utilizeaz\ *aerosoli din substan]e medicamentoa-se. -os = aer. adventicius = care se adaug\ deasupra. f. ca agen]ii mucolitici [i corticosteroizii.] 1) Tunica extern\ a peretelui unei vene sau artere. AEROTONOMETRU. [Lat.] Sin.: volum rezidual (v. / adsorbate. aer. ar avea rol pato-genic `n hipertensiunea arterial\. n. s. gr. f. const\ în introducerea unei pulberi sau a unui lichid într-un curent puternic de aer. agen]i în unele gastroenterite [i suprainfec]ii. [Lat. -eris. n. ad = aproape de. f. pha-gein = a mânca. -is = rinichi. A. în ciuda integrit\]ii aparatului fonator (*laringe. a bea. a . V. / aerobic. pl. de natur\ fizic\ (prin for]e van der Wa-als) sau chimic\ (prin leg\tur\ chimic\). s. f. gr. [Lat. lâng\. s. ren. AFAZIE AMNEZIC| / aphasie amnésique / amne-sic aphasia. s.. cortex. f. adj.] Termen ca-re denume[te lipsa *cristalinului.priv. / aérotonomètre. s. Se co-recteaz\ prin *implant (solu]ie ideal\). ad = spre. se disting dou\ forme majore: *a.] Team\ morbid\ de curen]ii de aer. în care a. lâng\. f. s. Sin.] 1) Despre un proces care se desf\[oar\ în prezen]a oxigenului. / air. AEROB. nutri]ie. a aspira.] Prezen]\ de aer (gaze) în stomac. -ale. -is = rinichi. -icis = scoar]\. aer.. / adrénocortico-ïdes. adj.] Degluti]ie. / adsorbent. ren. cortex. adj. n. -os = aer. aphaquie. 2) Referitor la microorganisme care se dezvolt\ doar în prezen]a oxigenului. AEROSOLTERAPIE. f. gr. / aerosol. se ob]in cu ajutorul unui gaz propulsiv comprimat. / aérogastrie. scrisului sau sem-nelor. forma-rea complexelor *spectrin\-*actin\. m. f. m. aer. f.priv. adj. ren. / adréno-leuco-dystrophie. AER COMPLEMENTAR / air complementaire / reserve air. particule) la suprafa]a unui solid (*ad-sorbant). / aérophagie. cortex. s. pl. ad = aproape de. s. lâng\. s. ADRENOLITIC. phagein = a mânca.). trophe = hran\. AEROCOLIE. emfizem). f. -eris. sobria sunt patogene oportuniste la om. f. V. cu afectarea moderat\ a în]elegerii 116 . Speciile A. ADSORBAT.] Apa-rat destinat m\sur\rii presiunii gazelor din sânge sau din alte lichide ale organismului. O muta]ie a subunit\]ii β din molecula de a.: c\rbunele activat [i oxidul de magneziu.] 1) Fi-xare. lâng\. limi-tat\ la uitarea. -icis = scoar]\. ad = aproape de. de la lyein = a distruge. f. desemna imposibilitatea de a traduce gândirea prin cuvinte. s. / aeropho-bia. afazie. / adrénolytique.: corticosteroizi (v. ce provoac\ uneori distensia organului. s. posttrau-matic\ sau congenital\. m. a substantivelor.] 1) Despre o substan]\ la nivelul suprafe]ei c\reia se produce cu u[urin]\ fenomenul de *ad-sorb]ie. Wernicke. s. phasis = cuvânt. ADVENTICE. monas = unitate. Sin. aer. aer. / adducine. gr. Boala este ereditar\. sorbere = a bea. Ex. tulbur\ri de comportament. eidos = form\. s.: corticotrofin\ (v. -os = aer. f. Receptori ai *endoteliului vascular care con-fer\ specificitate tisular\ diferitelor c\i de migrare ale leucocitelor. aer. Pro-tein\ asociat\ *scheletului membranei eritrocitare. / aphagia. / adre-nolytic. V. m. AER DE REZERV| / air de réserve / reserve air. Sin. ad = aproape de. f. -icis = scoar]\. / adres-sins. este considerat\ complet\ atunci când sunt a-fectate atât aria senzitiv\.] A.] Gen bacterian de bacili Gram-negativ. / adrénoprive. [Lat. s.. Dis-persie de particule solide sau lichide într-un mediu gazos. iar abunden]a lor în marile zone urbane polu-ate poate provoca varia]ii ale echilibrului radia]iilor în sistemul p\mânt-atmosfer\. *agrafie). V. [Lat. A. AEROMONAS / Aeromonas / Aeromonas. s. dificil. phakos = linte. depinzând de acesta. -is = rinichi.. / aphakie. ad = aproape de. -eris. `n relief. AEROSOL. / adventitia. -eris. / adrenocorticoste-roids. pl. [Lat. a unei cantit\]i de aer care p\trunde în stomac. s.). s. [Lat. / aero-gastria. s. gr. ad = aproape de. -os = aer.] Refuzul sau diminarea abilit\]ii de a înghi]i. s. / aérophobie. ADRENOCORTICOTROFIN|. / adrénocortical. ad = aproape de. beta-blocant. motorie. / adressines. hydrophila [i A.] Distensie a colonului prin a-cumulare de aer sau de gaz. s. / aérobe. pl. a. AFAZIE. s. tonos = tensiune. s. -os = aer. cortex. f. gr. [Lat. f. / aérosolthérapie. ADRENOCORTICOSTEROIZI.] Tip de *leucodistrofie în care se asociaz\ insuficien]a suprarenal\ cu *demieliniz\ri la nive-lul creierului. mobili. gr. dys = greu. f. eidos = form\. se asociaz\ semne cerebrale variate. de la privere = a lipsi (pe cineva) de ceva. f. [Lat. / adsorbate. gr. ADSORBANT. a unei substan]e (mo-lecule. face parte din banda 4. AER CURENT / air courant / tidal air.] Care se opune ac]iunii *adrenalinei. a bea. s. [i adsorbant. -os = aer. s. metron = m\sur\. poate fi post-operatorie (opera]ie pentru *cataract\). AEROFAGIE. deci a principalului factor al *acomod\rii. aer. a . [Lat. [Paul Broca. -eris. / adducin. asimetrice. aer. s. A. A. s. f. / aphagie. -os = aer. / adrenocorticoids.

*disfunc]ie. auditiv\. A. de ex. A. vizual\ sau cecitate verbal\) prin afectarea centrului vizual al vorbirii.priv. -onis = stare afectiv\. s. Se prezint\ sub forma unei ulcera]ii de dimensiuni mici. -inã. -atis = înrudire.] Leziune elementar\ care caracterizeaz\ *stomatita aftoas\ [i. 2) Comportare emotiv\.] Care conduce la un organ sau de la perife-rie spre centru. cântec (amuzie). afferre = a aduce. f. *aftozele. -e.. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. în cadrul *a. AFAZIE DE CONDUC}IE / aphasie de conduc-tibilité / conduction aphasia. Se asociaz\ frecvent cu tulbur\ri ale capacit\]ii intelectuale [i cu *hemiplegie. f. de la afficere = a afecta. AFERENT. 3) A. se caracterizeaz\ prin incoagulabilitate complet\ a sângelui.. AFRODIZIE.] 1) For]\ care une[te atomii [i moleculele. Polonia). AFINITATE. m. adj. aphrodisiakos. AFAZIE SINTACTIC| / aphasie syntactique / syntactic aphasia. sau a cuvintelor scrise (a. AFAZIE TOTAL| / aphasie totale / total aphasia. / aphémie. [Gr. s. tumor\ benign\ sau ma-lign\ a corzilor vocale). observate la nive-lul palatului dur la copii.] 1) Emo]ie intens\. Viena. gr. când se produce *afazie. AFAZIE TRAUMATIC| / aphasie traumatique / traumatic aphasia.] Exagerarea morbid\ a dorin-]elor sexuale. f. f\când ab-strac]ie de cauze.] 1) An-samblu al st\rilor afective: sentimente.] A. s. Se manifest\ prin incapacitatea în]elegerii cuvintelor rostite [i scrise (surditate [i cecitate verbale).] (Substan]\) care stimulea-z\ dorin]ele sexuale. [Gr. O-biectul este denumit doar dac\ este perceput prin palpare. s. A. de la gr. aphrodisia = dorin]\ sexual\. exist\ rar în stare pur\.priv. 2) Sim-patie. sunete muzicale . affinitas. AFEC}IUNE.] Micotoxin\ produs\ de anumite su[e ale ciupercilor din genul *Aspergil-lus flavus [i Aspergillus parasiticus. / affect. astenic. / aphthosis. 4) A. n. -arum = afte. a . A. s. m. s. grafic\) sau gesturi (*ano-mie motorie). s. stare emo]io-nal\ intens\. de la Afro-dita = zei]a dragostei. A.: anartrie (v. afferre = a aduce.cuvintelor [i a lecturii. [Lat. / affective faculty. Form\ de *a. se poate asocia cu tulbur\ri intelectuale majore [i cu *hemianopsie. [Lat. fibra = fibr\. f. scris (*agrafie sau a. / aphrodisiac. verbal sau în scris. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor.temperatur\ în jur de 370C). vecin\tate. manifestat\ prin imposibi-litatea de a le adapta la sensul general al frazei. Incapacitatea în]elegerii sune-telor emise (vorbire . s. se poate manifesta prin incapacitatea recunoa[terii gesturilor (amimie recepti-v\). -atos = sânge. AFTOZ|. s. s. m. iar pacien-tul este incapabil s\ denumeasc\ corect obiec-tele. Broca (fiind consecin]a afect\rii ariei Broca). s. AFEBRIL. dup\ tiroidectomie) sau leziune central\ (a nucleului ambiguu al ner-vului X cranian). stare patologic\ cu coloratur\ a-fectiv\ intens\. a. s. f. gennan = a produce. Sin.: afazie Wer-nicke (v. -ozã. affectus = stare de spirit. aphthae).: conexiune invers\ (v. rezult\ dup\ spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. triste]e. lat. f. spastic\). Incapacitatea de a denumi un obiect perceput vizual. [Alois Bednar. emo]ii [i pasiuni ale unei persoane. s. caracterizat\ prin imposi-bilitatea formul\rii cuvintelor. n. f.: afazie de conduc]ie. m. AFAZIE FLUENT| / aphasie fluente / fluent a-phasia.] Deficien]a sau absen]a *fibrinogenului în sânge. / aphtha (pl. AFAZIE VERBAL| / aphasie verbale / verbal a-phasia. / afebrile. cu evolu]ie impetuoas\ [i scurt\. AFRODIZIAC. determinat\ de leziuni la nivelul regiunii temporo-parietale stângi. f. f. a sl\bi. este determinat\ de leziuni `n teritoriul arterei sylviene. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. dragoste fa]\ de cineva. / aphte. AFAZIE NOMINAL| / aphasie nominale / nomi-nal aphasia. neurolog [i psihiatru german. A. adj. A. Wer-nicke. aphthai = ulcer mic [i aphtein sau haptein = a arde. a .] Sin. pediatru austriac. / aflatoxin. [Carl Wernicke. [Gr. Secundar. / aphrodisiaque. se înso]e[te frec-vent de *cecitate psihic\. f. paralizie de nerv recurent (frecvent postoperator. f. Se disting: 1) A. [Gr. AFAZIE VIZUAL| / aphasie visuelle / visual aphasia. apar tulbur\ri de vorbire: bolnavul se exprim\ fluent. 2) Sin. electiv\: for]\ ce este cauza reunirii unei substan]e cu alta. f. Semnifica]ia sa este destul de vag\. în care cuvintele sunt rostite fluent. / afébrile. Etiologia poate fi diferit\: leziune cu sediu laringian (laringit\. tu-berculoz\. A. dar utilizate incorect. cu evolu]ie în pusee recidivante. deoarece acoper\ conceptele de *anoma-lie. phone = voce. de form\ rotund\ sau o-valar\. Wernicke cu *a. cu prognostic benign.] Despre un or-ganism uman a c\rui temperatur\ este în limite normale (de regul\ . boal\. s. / affection. poate varia în func]ie de concen-tra]ia ligandului (scade cu cre[terea concentra]iei acestuia) [i de prezen]a unor factori fiziologici [i patologici. izo-late sau grupate.. înso]it\ de o tulburare a con[tiin-]ei. / aflatoxine. de[i gânde[te nor-mal. *sindrom. lat. mai rar pe mucoasa genital\. / affinity. fiind a-sociat\ frecvent cu tulbur\ri ale în]elegerii cuvin-telor [i constituind în acest caz *a. Sin. AFECT. de la gr. adj. aphthai = ul-cer mic [i aphtein sau haptein = a arde. a . s. adj. A. A. AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke’s aphasia. patologic. f. affectus = stare de spirit. s. / afférent. De asemenea. aphtae. AFEMIE. -inã. de la afficere = a afecta. de la afficere = a afecta. 2) A. A. în care pacientul. care se dezvolt\ pe arahide [i contamineaz\ uleiul extras din acestea.. apoi la Bres-lau (`n prezent Wroclaw.surditate muzical\ sau am-nezie receptiv\) prin afectarea centrului auditiv. / aphonia. cu toate c\ obiectul este recunoscut. *leziune. AFAZIE SENZORIAL| / aphasie sensorielle / sensory aphasia. 4) For]\ de leg\tur\ între antigen [i an-ticorp. de la ad = spre. 1848-1905. s. 2) Tendin]a substan]elor de a reac]iona unele cu altele. gr. 1816-1888. / aphrodisie. / affinité. / afferent. [Gr. Este localizat\ la nivelul mucoasei orofaringiene. f. local\). s. haima. gust sau miros. de la ad = spre. caracterizat\ prin anxietate. AFONIE. Cuvintele sunt substituite unul cu altul. afectare. a sl\bi. A.. prietenie. transmis\ probabil printr-o gen\ autozomal\ recesiv\. isterie sau prin spasm muscular larin-gian (a. -arum = afte. Broca. / affectivité. s.: eferent. m.] 1) Form\ de *afazie motorie `n care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire. vulgar\. este rareori pur\ [i se complic\ frecvent cu tulbur\ri ale limbajului vorbit. 2) A. Ant. s. C\ile vizual\ [i auditiv\ nu sunt afectate. leziune produs\ de un agent in-fec]ios la poarta de intrare în organism (sifilis. de la toxon = s\geat\. senzorial\ care const\ în incapacitatea în]elegerii cuvintelor scrise. congenital\. complet\ sau par]ial\. m. AFLATOXIN|. *boal\. f..de la Aspergillus flavus. pheme = vorbire. / aphtose. / affection. W. A. a sl\bi. AFIBRINOGENEMIE.). ferre = a conduce. impulsurile sexuale. A. de la Afrodita = zei]a dragostei. Ex. poa-te s\ apar\ [i f\r\ o leziune organic\. în care este alterat\ în]elege-rea sensului cuvintelor. A. ferre = a con-duce. AFECTIVITATE. înaintea altei substan]e. [Gr.: apiretic.] Pierdere a vocii. este alterat\ în *ne-vroze [i *psihoze. Varietate de a.). [Termen compus: afla . a . / aphonie. în cadrul *bolii Beh-çet. / afibrinogénémie.). inversus. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. s. f. fiind foarte dureroas\. în paranoia. boal\. A. B1 este cea mai toxic\ [i provoac\ ex-perimental cancer hepatic [i necroz\ periportal\. [Lat. Apar din cauza sugerii di-feritelor obiecte murdare. dar se constat\ *parafa-zie [i *jargonoafazie. f. surditate verba-l\. participiul verbului invertere = a inversa. tularemie etc. Sin. / affect.: nerv a. este incapabil s\ î[i exprime ideile prin cuvin-te (*afemie sau a. s. AFAZIE OPTIC| / aphasie optique / optic apha-sia. / afibrinogen(a)emia. B. [Lat. adj. în general. affectio.priv.] Ulcera]ii infectate. de la finis = limit\. cauzat\ de traumatisme la nivelul extremit\]ii cefalice. [Lat.). AFERENTA}IE INVERS| / feed-back / feed-back. afec]iune. AFT|. primar. adj. AFAZIE SEMANTIC| / aphasie sémantique / se-mantic aphasia. 3) Pro-prietatea unui *receptor de a lega specific un a-numit *ligand. / aphemia. profesor la Berlin. A. s. aphtae. s. sensi-bilitate. o.priv.a. s. de ex. s. Diminuarea capacit\]ii de utili-zare corecte a regulilor gramaticale.] 1) Termen general ce desemneaz\ orice proces morbid. f. f. / aphrodisia. febris = febr\. caracterizat\ printr-un defect de în]elegere [i utilizare a cuvintelor.] Boal\ caracterizat\ prin prezen]a de *afte la nivelul mu-coaselor bucale [i genitale. Asocierea *a. afec]iune. la întâmplare. [Lat. | 117 . [Lat. apyretic. [Lat.

Rezult\ imposibilita-tea recunoa[terii persoanelor. [Gr. f. AGITA}IE.. a – priv. AGNOZIE TACTIL| / agnosie tactile / tactile a-gnosia. / aggluti-nation. microorganism p\truns în corpul uman.. / agent. a .). sindrom Aicardi. s. se sus]ine c\ exist\ totdeauna tulbur\ri senzi-tive elementare. AGONIE. sunt bacterio-aglutininele [i hemoaglutininele (v. [Gr. 3) A. Sin. [Gr. [Gr. care p\trund în creier (ex. de corp calos. de timp) etc. / agastria. [Lat. / agueusie. AGENT CHELATOR / chélateur. / agonie. gr. s.] Perioada de tranzi]ie dintre via]\ [i moarte. / agnosia. [Gr.] For]\ sau substan]\ capabil\ s\ pro-duc\ o schimbare nefavorabil\ sau favorabil\ or-ganismului. A. AGMINAT. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar. AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins. / agastrie. -ale. / agenesia. purt\tor de germeni infec]io[i. de r\s-puns celular. d. se clasific\ în: auditiv\. agglutinare = a lipi. în alimenta]ie sau ca laxativ mo-derat. a. a . anosognozie. -atos = sânge. v. gyros = cerc. Se disting: 1) A. dând prin r\cire un gel. f. / agalactia. vaselor [i tubului digestiv (ex. antagonist.] Absen]a secre]iei lactate dup\ na[tere. de la gignere = a na[te. A. agon = lupt\. / aglossie. s. V. lat. Ex. prosopagnozie. [Malaiezia-n\ agar-agar. Ex. s.] Substan]\ mucilaginoas\ extras\ din anumite alge din familia Floridee. s. a agita [i agere = a ac]iona. s.] Starea unui individ privat de secre]ia intern\ a glandelor sale sexuale. s. s. asomatognozie.] Absen]a. dimpotriv\. cu efect periferic dominant la nivelul rinichilor. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / in-tercalating agent. ageu-stia. agmen. amar [i acid. com\. adj.] Despre mai multe organe elementare ale aceleia[i specii reunite u-nele cu altele. olfactiv\. vector.priv. AGLUTINOGEN. glossa = limb\. f. / agalactie.).. caren]\ imunitar\.priv.: *dopamina. de la gennan = a produce. / agminated. Defini]ia a. cu tendin]a evit\rii acestora. adj. nu poate fi transmis decât asociat cu *virusul hepatitei B. Orice factor provocator de boal\. a pune `n mi[care.priv. V.. f. -ntis = activ. [i alexie. A. provocat\ de stimul\ri din mediul ambiant. în rela]ie cu exaltarea afectiv\ [i excita]ia mental\. microorganismelor de c\tre serul bolnavului con-stituie o metod\ util\ de diagnostic bacteriologic. a . a pune `n mi[care. de la agere = a ac]iona. AGONIST POTASIC / agonist potassique / po-tassium channel opener. receptor. dim. f. largi. de[i etapa de percep]ie (segmentul periferic al analizatorilor) este normal\. / agoraphobie. d. AGORAFOBIE. / agora-phobia. a obiectelor. f. [Gr. agoni[ti dopaminergici. [Lat. AGONI{TI ADRENERGICI / agonistes adréner-giques / adrenoreceptor agonists.] Absen]a *gamaglobulinelor din sânge. [i a. γ = a treia liter\ a alfabetului grec. s. s. V. gr. fenomen util în tratamentul ischemiei miocardice. AGLOSIE. Con]ine do-u\ componente principale: agaroza (polimer de galactoz\) [i agaropectina (polizaharid sulfatat). / agitation. n.priv. / agammaglobu-linémie. idiopatice do-bândite tardive. d.] Tulburare de compor-tament caracterizat\ prin excita]ie psihomotorie. Se prezint\ sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfl\ în ap\. [Gr. a crea. Substan]e endogene sau exogene care stimuleaz\ receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. a . AGASTRIE. s.] 1) Despre ac]iu-nea unui mu[chi în sensul dorit. / ageusia. / agony. adj. cu exagerarea mi[c\rilor. -onis = agita]ie. agglutinare = a lipi. [Gr. AGLUTININ|. / agoniste. cecitate psi-hic\. a uni. f. AGIRIE. -inã. V. lat. biologic ce reac]ioneaz\ cu materialul genetic [i poate induce o *muta]ie.AGALACTIE. f. f. a .priv. s.]. / aglycone. genitalia = organele genitale .] Anticorp capabil s\ se lege la antigeni de suprafa]\ ai ce-lulelor. / agglutination.. Poate fi dezordona-t\. -aktos = lapte. conge-nital\ sau dup\ extirpare chirurgical\. gaster. a . Molecul\ capabil\ s\ se in-sereze `ntre platourile formate de bazele `mpere-cheate ale unui *acid nucleic.: virus delta. prin absen]a se-lectiv\ a uneia sau mai multor imunoglobuline. / age-nitalism. AGONADAL. agglutinare = a lipi. Ce-le mai cunoscute a.] Sin. -e. reprezint\ un subiect de controverse: pe de o parte. / agyria. [Gr. s. 2) A. AGLUTINARE. s. factor fi-zic. mielom). s. AGEUZIE. gyrus. aflate în suspensie. cât [i pe cea secundar\. [Gr. se asociaz\ relativ frecvent cu *atacul de panic\. secundare din unele boli ale sângelui (leucemie limfoid\ cronic\.: genin\ (v. m.] Defect de dezvoltare a unui ]esut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *em-briopatii. stare de iner]ie [i de pierdere treptat\ a con[tien]ei. s. al c\rei suport îl reprezint\ anumite gamaglobuline. s. / chelating agent. gustativ\. s. [Lat. m.] Pierderea total\ sau par]ial\ (în acest caz se utilizeaz\ [i termenul hipoageuzie) a sim]ului gustului sau absen]a senza]iilor gustative elementare: s\rat. s. AGENT PATOGEN / facteur pathogène / patho-genic factor. V. / agammaglobulin(a)emia. agonistes = lupt\tor. gennan = a produce. gonos = s\mân-]\. gnosis = percepere. / agonadal. r. determin\ aglu-tinarea între 4 [i 200C [i hemolizarea în cazul ac-tiv\rii complementului. [Gr. s. lipsit\ de inten]ie sau scop. Se utilizeaz\ îndeosebi în microbiologie. s. s. 3) *Ligand natural al unui receptor sau substan]\ exogen\ ce declan[eaz\ atât re-ac]ia primar\. AGENEZIE. A. *bromocriptina). / ago-nist. imagi-nilor. AGONI{TI DOPAMINERGICI / agonistes dopami-nergiques / dopaminergic agonists. poate fi spontan\. s. f. vizual\. care ar putea reprezenta forme congenitale cu expresie tardiv\.priv. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo în erorile de transfuzie (grup san-guin incompatibil) sau în unele st\ri patologice. adj. f. -aux.] Tea-m\ morbid\ de spa]iile goale. [i eunuchism. de la agitare = a pune `n mi[care. f. alimfocitoz\. / agnosie. f. agora = pia]\.priv. adj. [Gr. genesis = producere. s. dopexamina). AGNOZIE. s. / agglutinine. v. dulce. AGONIST. 118 . s.: astereognozie (v. adj. de la globus = glob. m. AGLICON. a capacit\]ii de în]elegere a succesiunii [i du-ratei evenimentelor (a. 3) A. m\surând 35-37 nm [i generator al unor forme severe de hepatit\. în prezen]a anticorpilor coresponden]i (aglutinine). f.priv.. [Gr. tactil\. s. s. provocând astfel aglutinarea acestora. chiar existen]a a.. ex-citement.: *apomorfina. [Lat. f. În func]ie de natura acestor stimuli a.: pe suprafa]a hematiilor se afl\ hemaglutinogeni.: chelator (v. A. AGENITALISM. boal\ Bruton..: geloz\. f. gastros = stomac. m. glykys = dulce. / agglutinogène.priv. f. iriga]ie cerebral\ insuficient\. m. m. sau agresiv\. f. sau reac]ional\. / agonadal. caracterizat\ prin stingerea treptat\ a func]iilor vi-tale. f. a uni. Sin. / agyrie. f. / agent. m. / agglutinogen. 2) A.). cu efect central. s. Virus ARN de mas\ molecular\ mic\. cold agglutinins. phobos = fric\. m. s. glo-bulus. a propriului corp (autotopagnozi-a).] Antigen prezent la nivelul unei suprafe]e celulare. infectant. imunoglobulinele.. s. ce favorizeaz\ *agluti-narea în prezen]a anticorpului corespondent. Substan]\ capabil\ s\ deschid\ canalele de potasiu dependente de ATP intracelular. intrând în compozi]ia a numeroase medii solide sau semisolide. ca entitate este pus\ la îndoial\. a uni. V. mutagen. Sin. gone. s.] Absen]a congenital\ a *circumvolu]iilor cerebrale. s. / agitation. a . gala. Substan]e endogene sau exogene care stimuleaz\ receptorii α [i β ai *noradrenalinei.priv. s. / agminé. f. Rezult\ o diminuare a influxului de calciu în celulele musculare netede vasculare [i cardiace. La om. congenital\ de tip Bruton. Care este lipsit de *gonade. ligand. / agglutinin. m. Acest termen desemneaz\ un grup de boli determinate de afectarea *imunit\]ii umorale.] Absen]a congenital\ a lim-bii. f. f. a . disglo-bulinemie.. grup sanguin). AGENT DELTA / agent delta / delta agent. sunetelor. gr. [Gr. Sin. 2) Substan]\ care concur\ la producerea unui a-numit efect. -inis = mul]ime. / agénitalisme. gesturilor [i *mimicii. f.] Aglo-merarea prin alipire a celulelor sau bacteriilor pur-t\toare ale unui antigen (*aglutinogen). / agénésie. agitatio. pe de alt\ parte. lat. [i agonist potasic.. s. cunoa[tere. a stoma-cului. a .: 1) A. agoni[ti adrenergici. pot fi disociate. -inã. haima. s. [i disgenezie. de la gnonai = a cunoa[te. a . Anticorpi antieri-trocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. chimic. agens. [Lat. [Lat... viu. f. Termenul agalaxie este in-corect. s. / aglycone. gueusis = gust. / aglossia. A. f. Se disting a. AGAMAGLOBULINEMIE. imunitate. acestei ac]iuni i se poate opune ac]iunea unui mu[chi antagonist. f. A. AGENT.] Pierderea capacit\]ii de recunoa[-tere [i de expresie mental\ a stimulilor senzoriali.

-e. grammatike = arta de a scrie [i de a citi lite-rele.] Tendin]\ la atac. graphein = a scrie. f. s. f. a . sau se men]in în contact dou\ frag-mente osoase dup\ osteotomie. AGREGARE. natural (îndeosebi de vac\) sau pre-parat industrial (a. depig-mentate. un deficit de *tirozin\. ALBINISM. -e.priv. AGRANULOCITOZ|. Sin. lat. Var. este favorizat\ de încetinirea circula]iei [i provoac\ obstruc]ia arteriolelor [i capilarelor. cel mai frecvent. Sin.. m. devenind rapid ireversibil\. / aggrega-tion. a `nr\ut\]i. ALALIE.priv. dim. [i lactoz\. A.] Tulburare caracterizat\ prin diminuarea sau dis-pari]ia mi[c\rilor spontane [i automate [i prin len-toarea mi[c\rilor voluntare. e. / clip. fie cu lapte uman. / aggrega-ting. agrafe. / a-grammatism. de la kinein = a mi[ca. în rela]ie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). s. [Gr. 2) Defect de construc]ie gramatical\ a frazei. re-prezint\ ultima etap\ a *hemostazei primare (faza plachetar\ a hemostazei) [i este ini]ial reversibil\. de brom-fenol. reac]ia sa este utilizat\ pentru dozarea specific\ a acidului uric sanguin [i urinar. n.priv. s. a. f.. gr\mad\ de eritrocite dispuse de regul\ în rulou. V. / aggravation. / alalia. lac. toate de tip autozomal recesiv. AGRESIVITATE. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. la leucocite. gr. dim.] Alimenta]ia lactat\ a unui sugar. s.] Pies\ metalic\ mic\. / agranulocyte. spre. V. kinesis = mi[care. comportamente [i cuvinte ostile fa]\ de orice persoan\ sau obiect care reprezint\ un obstacol în ob]inerea unei satisfac]ii imediate. -ozã. AL|PTARE. / agranulocytose.priv. Poate reprezenta un simptom al *afaziei sau al disocia]iei din *schizofrenie.] Absen]a *lactazei din intestin. determina-t\ de un mecanism imunoalergic. / agrégat. A. Fenomenul de grupare a plachetelor. / alactasie. a . s.) sau ascuns\. Este format prin transa-minarea `ntre piruvat [i glutamat. de la granum = gr\unte. ocular. f. s. s. ca în *sindromul Waar-denburg. / agra-nulocyte. cu *afemie. n. s. [Gr. / allaitement. AGREGAT. / worsening. / agraphia. lat. gr\-mad\ de trombocite. s. a . Fondator: H. cu men]inerea normal\ a for]ei [i a coordon\rii mi[-c\rilor mâinii. aggresus. [Gr. contribuie la formarea *cordonului ombilical [i a *placentei. / blue. din germ. f. / aggregate.] Care provoac\ *agregarea eritrocitelor sau a plachete-lor în vasele sanguine. s. -onis = `nr\ut\]ire. AGREGAT DE PLACHETE / agrégat de pla-quettes / platelet aggregate.] 1) ~n sens larg. f. Poate fi localizat\. / albinisme. AGREGAT DE ERITROCITE / agrégat d’hématies / red cell aggregate. adj. A. AGRESOLOGIE. lactis = lapte. ALACTAZIE. s. Ex. a-vând o circula]ie interna]ional\. s. afectare corporal\ survenit\ dup\ *consolidare.: acinezie. lat. fiind unite de filamente de *actin\. granulum.priv. sunt denumite cu acest cuvânt. lat. / eye dryness. de la aggredi = a merge spre. AGREGARE A ERITROCITELOR / agrégation des hématies / sludge. la nivelul pielii. aggregatio. sau generalizat\. din gr. AKINEZIE. de la ag-gravare = a agrava. kytos = celul\. Acest\ tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului par-kinsonian [i se exprim\ la maximum în *mutismul akinetic.priv. gr\mad\ alc\tuit\ din elemente figurate ale sângelui. / achillodynie. AGRAVARE. f.. [Lat. p. s.. [Fr. s. [Gr. aggresus. f. a . factor plachetar IV.priv. adezivitate plachetar\ [i trombus alb. [Lat. odyne = durere. a.: sindrom Kostmann (v. V. gr. s. În acest caz este considerat\ o form\ de *apraxie. s. s. allas. AGRANULOCIT. s. / agrafe. / agrégation. gradi = a merge. f. a ataca (ad = la. / alalie. s. / akinesia. f. ALANTOIN|. de metilen. aggregare = a aduna la un loc. f. [i sindrom Sjögren. f. / alacrymie. spre. adj. Aglomerare. mai rar. agregat. [Gr. În medicin\. / allantois. f.] Ramur\ a fiziopatologiei care studiaz\ mecanismele agresiunilor patogene [i reac]iile organismului. f. [Gr. cu aplica]ii în medicin\. sludging of red cells. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te). / lactation. ca [i prin utilizarea verbelor la infinitiv. de tip recesiv. cu [ase subtipuri. [i sindrom Kostmann. Poate fi dirijat\ împotriva altei persoane (heteroagresivitate) sau împotriva propriei persoane (autoagresivitate: automutilare. -ism. de la aggregare = a aduna la un loc. 119 . de la aggredi = a merge spre. s. Substan]\ rezultat\ prin ac]iunea uricazei asupra *acidului uric. mai mult sau mai pu]in reprimat\ (exprimat\ prin priv. s. / alanine. / achillo-dynia. f. Akhileus. lat. Este cazul îndeo-sebi al *sindroamelor Chediak-Higashi [i Herman-ski-Pudlak. logos = [tiin]\. a. V. care este redus\ la un stil telegrafic prin suprima-rea adjectivelor [i prepozi]iilor. gradi = a merge. artificial\). [i stres. [Lat. care se for-meaz\ uneori în arteriole [i capilare în cazul înce-tinirii circula]iei sângelui. f. Aminoacid neesen]ial. tripan. [Lat. Deoarece uricaza nu exist\ la om. s. f. Termenul engle-zesc sludge este uneori preferat celui de a. f. în care se constat\. / allantoïne. f. / agressivité. f. s. cu care se apropie [i se men]in a-propiate buzele (marginile) unei pl\gi pân\ la cicatrizare. agregarea plachetelor. / agrammatisme. a . distru-gere a unor obiecte. f. ALANTOID|.. f. a . V. cu transmitere dominant autozomal\ [i manifestat prin pete albe. aluzii etc. / akinésie. V. m. 2) A. s. f. agregarea eritrocite-lor. termenul se utilizeaz\ cu referire la procesul de aglomerare în gr\mezi a elementelor figurate din sânge. lovire etc. acte suicidale). m. 2) Mai mul-te substan]e chimice. s. f. de la granum = gr\unte.] Incapaci-tate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. a.. s. în st\rile de [oc. a p\[i). lalia = vorbire. ALANIN|. f. / alanine.] *Di-verticul al intestinului embrionar al c\rui perete. s.: boal\ Schultz. s. f. generalizat sau oculocutanat. f. s. 3) A. grammatica. a. expune la un risc infec]ios grav [i dac\ se manifest\ izolat\ este. V. / agressi-vity.). Krap = cro[et. mimic\. 2) ~n medicina le-gal\ sau `n expertiz\. con]inând vase intestinale. s. m. [Lat. f. -ism. lacrima = lacrim\. -azã. evolu]ie nefavorabil\ a unei boli. ALBASTRU. [Gr. / albinism. V. Este facilitat\ de *ca-tecolamine. par]ial. a . de Prusia. ALACRIMIE. s. sindrom Gerstmann. s. n.] Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocat\ de mi[c\ri de flexie sau de extensie ale labei piciorului. allactare = a al\pta. în for-m\ de cro[et.] Proprietatea de a se agrega. A.] Aglomerarea unor elemente într-un spa]iu restrâns. de toluidi-n\. [Lat. n. *tromboxan [i de prezen]a calciului. f.] Leucocit lipsit de granula]ii. s. s. / agraphie. A.). [Lat. *ADP. [Lat. / aggregability.] 1) Viciu de pronun]ie a cuvintelor. [Gr. f. de la lalein = a vorbi. / bleu. s. s. AGREGANT. -onis = ac]iunea de a aduna la un loc. aggregare = a aduna la un loc. kytos = celul\.] Aglomera-re. Aglomerare. AGREGARE A PLACHETELOR / agrégation des plaquettes / platelet aggregation. AHILODINIE.] Denumire generic\ a u-nui grup de boli determinate de alter\ri metaboli-ce ereditare ale produc]iei de *melanin\. / agressologie. albus = alb. AGRAFIE. poate fi manifest\ (amenin]\ri [i insulte. a . aggregare = a aduna la un loc. [Lat. V. Uneori termenul este considerat sin.] Asociere (sindrom) caracterizat\ prin sc\-derea marcat\ a num\rului de *granulocite san-guine (sub 300 granulocite pe mm3). A. / agrégabilité. / agrégant. se observ\ în anumite *afazii [i în cadrul patologiei lobului parietal al creierului. [Gr. consecutiv c\ruia acestea se acoleaz\ unele cu altele în vase. sludge. f. Evans. s.. s. erou grec a c\rui mam\ l-a ]inut de c\lcâi pentru a-l scufunda `n Styx. / lactase defi-ciency. f. fie cu lapte de origi-ne animal\. a p\[i). A. / agranulocytosis. este clasificat în trei grupe principale: 1) A. în zonele de ischemie. eidos = form\.AGRAF|. [i agregant. -antos = cârnat. este o prob\ de evolutivita-te a sechelelor traumatice. Sin.. s. Termenul se refer\ îndeosebi la eritrocite [i. agregare. AGRANULOCITOZ| INFANTIL| CONGENITAL| / agranulocytose infantile héréditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis. aggravatio. de a se alipi. / allantoin.i-re. [Gr. / allantoïde.. AGREGABILITATE. *miozin\ [i *fibrin\. s. f. AGRAMATISM. în absen]a lez\rii c\ii motorii principale. adj. f. granulum.priv. congenital\ sau dobândit\. s.] Absen]a se-cre]iei lacrimale. s. a ataca (ad = la.: acromie cu-tanat\.] Alterare a scrisului. / agres-sology. constituent al pro-teinelor [i glucoformator. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) [i ale tegumente-lor. adj. Fenomenul de aglomerare a eritrocitelor în gr\-mezi la nivelul vaselor. Laborit.: a. Simbol Ala sau A. de a se aglomera în gr\mezi. foarte probabil.

/ alkal(a)emia. Prin hidroliz\ dau amino-acizi [i amoniac. f. s. se exprim\ `n mai multe moduri: prin concentra]ia total\ a bazei. m. adj. / albu-min(a)emia. transversale. -inis = albea]\. adj. -inã. s. *osteomalacie [i în *meta-stazele osoase.: ciclofosfamida). S. s. rhakhis = coloan\ vertebral\. foarte solubili în alcool [i dau colora]ii spe-cifice cu unii reactivi. se manifest\ (uneori. V. gr.] Utilizarea terapeutic\ a s\rurilor alcaline [i îndeosebi a *bicarbonatului de sodiu. hipokaliemic\ este asociat\ cu hipopotasiemie [i poate apare în *sindromul Bart-ter (pH-ul extracelular este crescut. cloroformul. A. / alkap-tonuria. albumen. care au proprie-tatea de a reac]iona cu anumite grup\ri proteice. în func]ie de etiologie [i de interven]ia mecanismelor compensatorii: a. al-kalosis. biochim. ALCOOL ETILIC / alcool éthylique / ethanol. V.] Substan]e bazice care au reac]ie alcalin\ [i prezint\ propriet\]i specifice. m. al kali sau al-qaliy = sod\. lapte. al-cohol sau al koh’l = subtil. [Ar. sau de o hidrocarbur\ care a pierdut un atom de hi-drogen. când pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice. s. s. ALCALOZ| RESPIRATORIE / alcalose respira-toire / respiratory alcalosis. [i sunt utiliza]i frecvent în terapeutic\. Pot provoca irita]ii ale tegumentelor. gr. albumen. / alcaline.] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. de altitudine apare la altitudini mari. [Lat. biochim. a. s. s. ALBUMINORAHIE. eterul. cu aspect albi-cios. iar în dilu]ia de 70 % intr\ în compozi]ia unor preparate farmaceutice. [Ar. -inã. deoarece anomalia enzimatic\ poate fi observat\ [i la subiec]i s\n\to[i) prin colora]ie brun\ a urinii. ouron = urin\. / albumine. asociat\ cu fiziopatologia unor boli etc. ALCAPTON|. / alcaloïde. uneori striate. bilirubin\. sunt folosite în chimioterapie ca antimitotice (ex. ouron = urin\. / albumose. s. / albuginée. m. [Ar. Ex. therapeia = tratament. Sunt solubile în ap\ (spre deosebire de *globuline) [i coagulabile la 70-900C. -inis = albu[ de ou. adj. etilic. ALCALINOTERAPIE. / al-kylant. / alcalinisant. s. A. n. adj. albumen. -inis = albu[ de ou. ALBUMOZ|. / albu-minuria [Lat. / alcoholate. în *leucemie. *stricnina etc. s. sunt pu]in solubili în ap\. -inis = albu[ de ou. / alcalinisation.. f. metabolic\. s. ALBUMINURIE.] Inflama]ia *al-bugineei. al-cohol sau al koh’l = subtil. / alcoolature. respiratorie sau gazoas\. al kali sau al-qaliy = sod\. eidos = for-m\. [Lat. adj. / albugo. -inis = albu[ de ou. [Ar. s. / alcalosis. ALCHILANT.).: proteinorahie (v. al kali sau al-qaliy = sod\. proteinurie.. [Ar. ALCALOID. O. const. / alkaloid. ALBUMIN|.ALBINOS. m. gr. 2) Boal\ ereditar\ determinat\ de un deficit enzi-matic în alcapton-oxidaz\ hepatic\ [i renal\. s. de la therapeuien = a `ngriji. / albuminémie. Administrarea [i circuitul a. f. s. în timp ce pH-ul intracelular poate fi sc\zut sau normal). a. este pu]in utilizat. / albumin. ALCALIN. de la albus = alb.] Produs de degradare incomplet\ a aminoacizilor aromatici *fenilalanin\ [i *tirozin\. al kali sau al-qaliy = sod\. kap-tein = a suge cu l\comie. s. testicular\. s. ca [i în unele vegetale. m. f. f. f. adj. ocular\ sau sclerotica).] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinii. cu miros a-greabil. inflamabil. ALCAPTONURIE. f.] Sin. Exercit\ totdeauna o acti-vitate farmacologic\ puternic\. pl. [Ar. s. s. [Ar. s..: protein\ BenceJones (v. f. denaturat sau medicinal con]ine substan]e care îl fac dezagreabil pentru consum. [Ar. f. `nlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil. -inis = albu[ de ou. / alkaptone. / albuginitis. f. Exist\ diferite tipuri de a. -atos = sânge. / albumosurie. s. -ozã. a. des-hidratat con]ine 99. cu formula chimic\ C2H5OH. A. f. s. s. uneori. [Lat. ALCALINIZANT.] Cre[terea pHului sau sc\derea concentra]iei ionilor de hidrogen din sânge. f.] Stare patologic\ care rezult\ prin acumularea plasmatic\ de substan]e cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi [i care se caracterizeaz\ prin sc\derea concentra]iei ionilor de hidrogen (cre[terea pH-ului peste 7. gr.: alkil. m. ce con]ine azot. e. / alco-holature. albugo. inflamabil. de la albus = alb. V. date de acumularea de granula]ii gr\soase în grosimea acesteia. / alkaline. alcaloz\. / albu-mosuria. lichid clar. denumit\ [i *proteina Ben-ce-Jones. f. / alcool. m. alcaloz\. s. CH3OH. fiind plasma-tic\ [i tisular\. A. s. s. s. Toxic al ficatului [i al sistemului nervos. ALCOOLATUR|. ob]inut prin fermen-ta]ia hidrocarbonatelor. [i leucom. [Ar.] Prezen]a de albumine în urin\. s. haima.sau prin cantitatea de ba-z\ titrabil\ cu un acid. m.5 % volume de C2H5OH. al kali sau al-qaliy = sod\. de la albus = alb. al kali sau al-qaliy = sod\. NA: tunica albuginea. gr. -inis = albea]\. [Ar.4). [i tab. s. m.] Nu-me de ansamblu al corpurilor organice con]inând gruparea -OH. f. s. Unele a. / cervicospinal fluid proteins.: *morfina. ALCOOL METILIC / alcool méthylique / metha-nol. f.] Membran\ fibroas\. -inis = albu[ de ou. penisul (înveli[ul ex-tern al corpilor caverno[i). al kali sau al-qaliy = sod\. compensat\. s. / alcaptone. const. constând în formarea de pete mici albe. s. ALBUGINIT|.. [Lat. / alkali. kaptein = a suge cu l\comie. ALCALI. de la albus = alb. 2) Care prezint\ tendin]a de a accepta protoni. / albuginite. f. medicamente etc. al\turi de C [i H sau de C. f. / alcoolat. 2) Medicamente cu aceast\ proprietate. s. s. H. miscibil cu apa. / alkalitherapy. Radical repre-zentat de un alcool care a pierdut un hidroxil. Reprezentant tip este *a.] Grup de proteine con]inute în serul sanguin. Se utilizeaz\ ca dizolvant general. me-tabolic\. m. [Lat. consecutiv. f. | | 120 . [Ar. / albumose. prin concentra]ia ionilor OH. tab. s. ou\. a. f. f. / albuginea. / alcali. [Lat. pl. care înconjoar\ unele organe: globul ocular (a. gr. / albuminorrachie. A. -atos = sânge. -itã. s. / albino. ALCALINIZARE. f. dur\. albugo. s.. / albinos. s. al kali sau al-qaliy = sod\. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sin-tez\. sunt strict reglemen-tate. [Lat. 1) Despre un compus chimic care posed\ una sau mai multe grup\ri *alkil. pân\ la neutralizare (a.. al kali sau al-qaliy = sod\. / alkalinity. gr. *cocaina. A. / albugo. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire. haima. s. f. ALCALOZ|.] 1) Pre-zen]a în urin\ a *alcaptonei. V. f. / alka-lizer. m. n.. al kali sau al-qaliy = sod\. [Lat. cu pH-ul peste 7.] Preparat medicamentos care rezult\ din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substan]e aromatice. s. ALCALOZ| METABOLIC| / alcalose métabo-lique / metabolic alcalosis. s. albumen. albus = alb. f. / alka-lization. A. se observ\ în *mielomul multiplu [i. albumen. *cafeina. termenul es-te folosit pentru tunica a. s. eliminarea sa urinar\. f. m.] 1) Tulburare trofic\ a un-ghiilor. al kali sau al-qaliy = sod\. / alcalémie s. acumulare plasmatic\ de alcali de origine alimentar\. Preparat medicamentos ob]inut prin macerarea `n p\r]i egale de alcool etilic [i o plant\ proasp\t\. Sin. / alcohol.] Prezen]a [i concentra]ia *serumalbuminei `n plas-ma sanguin\. / alcalinité. -ozã. s. n. provocând îndeosebi *saponificarea gr\similor. / alkylant. adj. de-numit în limbaj curent a. / albuminurie. f. V. f. catabolit al *tirozinei. adj. De[i acest termen rezolv\ ambiguitatea termenului de *alca-loz\. s. `n general pentru favorizarea dizolv\rii unor calculi renali (din acid uric sau cistin\). A. ALBUGINEE. ALBUMINEMIE. Lichid incolor.] 1) Care are reac]ie alcalin\ (bazic\). Este antiseptic. ouron = urin\. / alcalose. ALCHIL. p\trunz\tor. -inã. / alkyl. uneori la doze foarte mici. albugo. / alkyl. f. care determin\ acumularea alcaptonei în sânge [i. s. -e.] Prezen]a în urin\ a albumozei. s. f. [Ar. alcalinization. gr. gr.: acid homogentizic. ALBUGO. V. [Ar. ALCALINITATE. / alcalinothérapie. mu[chi.).] Cantitatea de baz\ existent\ `ntr-o solu]ie. ALBUMOZURIE. de la albus = alb.] Individ afectat de *albi-nism. -ozã. s.] Substan]\ organic\ heterociclic\ de origine vegetal\ sau de sintez\. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. volatil. -inis = albea]\. total\ sau poten]ial\). m. moarte). u[or colorat. f. f.. [Lat.Var. prin sc\derea presiunii CO2 în aerul expirat în hiper-ventila]ie sau respira]ie artificial\ prelungit\. albumen. de la albus = alb. Frecvent. *ocronoz\ [i dureri articulare varia-bile. ALCOOL. f.] Sin. ALCALEMIE. joac\ un rol esen]ial `n men]ine-rea *presiunii oncotice [i `n transportul `n sânge a numeroase substan]e: acizi gra[i liberi. ALCOOLAT. s. / alcaptonurie. -inã. ac]iunea lor se manifest\ prin blo-carea diviziunii celulare. p\trunz\tor.

s. s.] Procedeu terapeutic care const\ `n e-fectuarea de infiltra]ii cu alcool (diluat sau la con-centra]ii de 45 %. s.] Termenul este utilizat cu dou\ sensuri diferite: 1) Perioada de la-ten]\ a intoxica]iei alcoolice cronice. ALDOSTERON. [i alco-olomanie. de la alcool dehydrogenatum. al-cohol sau al koh’l = subtil. s. În compen-sa]ie. p\trunz\tor. [Ar. fac parte: astmul. bacte-rii sau polen. al-cohol sau al koh’l = subtil.: alel\ morbid\ (v. f. p\trunz\tor. O cre[tere a *volemiei. aldolazemie). f. / alco-holisation. cronic este frec-vent legat de probleme psihologice [i sociale.: `n *sistemul ABO. care produc un *fenotip `n general intermediar `ntre cei doi *homozigo]i respectivi. / allèlomorphe. intervin în lan]ul de degradare a *glicoge-nului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1. ALDEHID|. / alco-holism. A.] *Farmacodependen]a fa]\ de alcool. hiperaldosteronism. aceleia[i gene codific\ proteine care asigur\ aceea[i func]ie. f. ALELE CODOMINANTE / allèles codominants / codominant alleles. 2) Proteine purificate din alimente. densimetru. Care produce *alergie. Ex. tulbur\ri nervoase (*polinevrite. este ob]inut prin oxidarea unui alcool.] Compus chimic care con]ine gruparea -CHO. fiind stimulat\ de hipersecre]ia de *renin\ [i *angiotensin\. ALDOLAZEMIE. [Ar. oenomanie. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. în care nu s-a constituit dependen]a fa]\ de alcool. A. Responsabilitatea penal\ (delict. s. A. testum = capac de lut ars. s. [Gr.: alel\ letal\. al-cohol sau al koh’l = subtil. [Ar. f.. iar c\tre 4-5 g ‰ apare coma. La nivel biochimic. ergon = lucru. *A. a. singura prezent\ în mu[chi. C. / aldehyde.5 g ‰ se instaleaz\ o stare de narcoz\. La nivelul fiec\rui locus *autozomal.. p\-trunz\tor. s. s. f. m.). / allergic. s. cu *alcoolodependen]\. Concentra]ia a. veche test = vas de p\mânt utilizat de alchimi[ti. 121 . s. una provenit\ de la tat\ [i. *a. p\-trunz\tor. iar o gen\ ce posed\ mai multe a. ALDOLAZ|. / allelomorph. ALEL|. Infiltra]iile se practic\ la nivelul trun-chiurilor nervoase vectoare ale durerii. Termenul de *oenolism semnific\ a. / allergique. Sin. A. 90 %) cel mai frecvent `n scop antalgic. *A. secretat\ în 24 de ore variaz\ între 10 [i 200 µg. Este reprezentat\ printr-o liter\ majuscul\ [i determin\ fenotipul unui individ *heterozigot.] Despre o gen\ care exist\ sub forma mai multor *alele. ALCOOLTEST. m. se produce reten]ia celular\ a sodiului. variaz\ între 1. Ex. metron = m\sur\. ALCOOLOMANIE. lat. dominant\ asociat\ fiind notat\ a^. ergon = lucru. euforie nejustificat\. / aldo-sterone. V. gr. / alcoholomania. mai mult sau mai pu]in eficace. O gen\ care nu posed\ decât o singur\ a. m. o alta. s. al-cohol sau al koh’l = subtil. prin abuzul de vin. s. adj.. pendere = a a-târna. adj. / alco-hol(a)emia. din fr. s. / alcoholometer. *tremor). / aldolase. în hepatitele acute [i îndeosebi în cancerele hepatice. a discern\mântului). n. cei doi produ[i ai expresiei genelor sunt prezen]i `n aceea[i cantitate. / aldolase.). / alcoolisme. s.. f. Aceste perturb\ri pot fi sistematizate astfel: tulbur\ri psihice (afective. ALEL| TERMOSENSIBIL| / allèle thermosen-sible / heat sensible allele. ALELOMORF|. s.6-di-fosfatului în dou\ trioze fosfatate. Complica]iile cele mai grave ale a. al-cohol sau al koh’l = subtil. e-xist\ în concentra]ii foarte mici (v. de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite (*heterozigot). de la 2. se constat\ [i în infarctul miocardic. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerular\ a *corticosuprarenalei. allos = altul. Ex.: *ciroz\. Determi-narea sa are importan]\ medicolegal\. unele gastri-te. f. Dintre bolile a.3 [i 8. allelon = de la unul la altul. un individ posed\ dou\ a. A [i B ale grupelor sanguine ale *sistemu-lui ABO sunt codominante. de la de = separat de. dependere = a sta atârnat. gr. f. ALCOOLMETRU. O cre[tere tranzitorie a a.. Toleran]a individual\ este extrem de variabil\. logos = [tiin]\. *A. s. p\trun-z\tor. allelon = de la unul la altul. f. / alcohol-test. s. m. Termenul etilotest este mai corect. m. ALEL| NUL| / allèle nul / -.] Studiul *alcoolului etilic [i al efectelor sale asupra organismului. / allergène. / aldostéronisme. / alcoholo-gy. s. [Ar. de la ergein = a lucra. asemenea celorlalte a. al-cohol sau al koh’l = subtil. utilizate în testele de explorare a sensibilit\]ii organismului la diferite substan]e. frâneaz\ produc-]ia de renin\ [i implicit pe cea de aldosteron.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secven]e de ADN) amplasat\ pe acela[i situs (*locus) al unui anumit cromozom. A. gennan = a produce. Ex. care `n starea *homozigot provoac\ o boal\ genetic\ foarte grav\ care determin\ moartea `n scurt timp. halucinoz\ alcoolic\ (o form\ de psihoz\ compli-cat\ cu polinevrit\) etc. allos = altul. se nume[te monomorf\.] 1) Orice substan]\ capabil\ s\ provoace o reac]ie a-lergic\. s.: polenul gramineelor. 60 %. Se afl\ în studiu o serie de criterii posibile bio-chimice [i moleculare caracteristice a. -atos = sânge. Ea cre[te dac\ natremia [i volumul sanguin scad. ALERGIC. / aldolasémie. dar care difer\ prin secven]a lor de aminoacizi.] Orice absorb]ie de b\uturi alcoo-lice care dep\[e[te consumul alimentar obi[nuit. gr. engl. s. figur\. Sin. f. s. a. adj. / aldostérone. Prezen]a [i concentra]ia *aldolazei în serul sanguin.: etilism. / aldosteronism. deoarece proteina produs\ de a-ceast\ a. prezente la nivelul unor loci omologi vor segrega (*segregare men-delian\) independent `n cursul *meiozei. al-cohol sau al koh’l = subtil. Cele do-u\ a. *a. / alcoolisation. mutant\ este la rândul s\u termosensibil\. f. re-gleaz\ în organism concentra]iile de sodiu [i de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. Versiune a unei gene care nu se exprim\ la nivelul *fenotipului când este prezent\ `ntr-un singur exemplar `n *genotip (individ *heterozigot). m. V. izolat\ din ficat. este polimorf\. A. / alcoologie. Excesul de a. denume[te o marc\ depus\. care se elimin\ intens în urin\ [i a c\rui concentra]ie sanguin\ scade. ca-racterizat\ prin incapacitatea diminu\rii consumu-lui. gr. m.] Prezen]a [i concentra]ia alcoolului etilic în sânge. provoac\ de-ple]ia potasiului. f. . dimpotriv\. n. de la lat. / aldo-las(a)emia. ac]iune. Cantitatea de a. s. A [i C la nivelul ficatului [i în serul sanguin cre[te considerabil în unele boli muscu-lare. f. [Ar. `n continuare. deoarece a. sunt. accident) la noi în ]ar\ este angajat\ de la 1 g ‰. m. mania = nebunie. ALEL| MORBID| / allèle morbide / morbid al-lele.. p\trunz\-tor. el obli-gând la o autentic\ anchet\ social\. test = examen. / alcooltest. al-cohol sau al koh’l = subtil. [Ar. O nu este func]ional\. morphe = form\. s. prob\. V. s. -ism. 2) Sin. La adultul normal.5 g ‰ produce euforie [i excita]ie. migrene etc. p\trunz\tor.: hiperaldosteronism (v. f. a unor doze excesive de alcool. cre[terea limitat\ a lichidului extracelular [i *alca-loz\ metabolic\. m. [Ar. / allèle. ALERGEN.ALCOOLEMIE. a. / aldéhyde. s. ALCOOLISM. ALEL| DOMINANT| / allèle dominant / dominant allele. / alcoolmètre. *delirium tremens. p\trunz\tor. La adult. [Ar. / alcoolodépen-dance. V. a.] V. proprie creierului. / alcoolomanie.: boal\ a. dar [i în celelalte ]esuturi. ca [i prin starea de *delirium tremens în caz de sevraj brutal al toxicu-lui. / al-lergen. a. s. f. Între 1 [i 2. adj. n. [Gr. Sin. recesive. cronic reprezint\ un complex de tulbur\ri provocate de ingestia repe-tat\. [i ceton\. B. f. s. sc\dere a memoriei.2 mU/ml (12-75 nmol/l). ALEL| LETAL| / allèle létal / lethal allele. a c\rei func]iona-re corect\ nu se poate efectua decât la o anumit\ temperatur\. / al-coholomania. ALEL| RECESIV| / allèle récessif / recessive allele. m. de la mam\. f. leziuni organice (îndeosebi gastrit\ [i ciroz\). / allele. / alcoolémie. A. adj. s. ALCOOLIZARE.boal\ provocat\ prin sensibilizarea or-ganismului la o substan]\ str\in\. [Gr. ALDOSTERONISM. f. ALCOOLOGIE. `n general. A. s. s. s. prezente la un *heterozigot. Cele trei a. ac]iune. ale aceleia[i gene. m. V.: a. s. [Gr.] Care este în rela]ie cu *alergia. A.] Instrument destinat evalu\rii rapide a con]inutului în alcool din aerul expirat la un subiect suspectat a fi în stare de ebrietate. urticaria. [Abrev. Sin. eczema. En-zim\ care exist\ în ]esuturile f\tului sub trei forme (*izoenzime): a. ALCOOLODEPENDEN}|. colite. apari]ia unei *toleran]e. n. timp de ani de zile. a c\rei secven]\ nucleotidic\ conduce la absen]a unei proteine func]ionale. haima. adj. de la ergein = a lucra. Versiune a unei gene care se exprim\ `ntotdeauna la nivelul *fenotipului. Se reprezint\ cu litere mici.

ALGODISTROFIE POSTTRAUMATIC| / algodys-trophie post-traumatique / post-traumatic algo-dystrophy. pentru ameliorarea circula]iei locale sanguine sau limfatice. f. [Gr. tripsis = frecare.] Enzim\ rezultat\ din clivaje succesive ale *chimotripsinogenului sub ac]iunea *tripsinei. / algie. dar îndeosebi a trigemenului. nelegat de o diminuare a acuit\]ii vizuale. gr. ALGEZIMETRU. protos = primul. inhibitor specific al *receptorilor alfa-adre-nergici prezen]i îndeosebi în mu[chii netezi vasculari. care stimuleaz\ a-ceast\ ac]iune. / alexithymia. s. A. gr. Denumire rezervat\ *a. [Gr. ALFALIPOPROTEIN|. / alphabloquant. înghe]at. n. o localizare a-natomic\ (ex. / al-pha-adrenergic blocking agent. adj. -inã. f. / alpha-1-antitrypsin. -inã. / allergide. s. [Gr. / alexin. pl. adj. [Lat. desemnate printr-un eponim (ex. f. cu Mr 25 kDa. / alphastimulant. nevralgie (prin afectarea oric\rui nerv senzitiv. algesis = sim]ul durerii. A. (ex. sindrom Sluder). [i îndeosebi asupra *tripsinei.: eritromelalgie a fe]ei sau eri-troprosopalgie). [α = prima liter\ a alfa-betului grec. / alpha-adréner-gique. dim. alexein = a evita.: artralgie. f. fr. s.). f. / alphamimétique. / alphachymotrypsin.: α-fetoprotein\. Tem-peratura central\ poate r\mâne în limite normale.. [α = prima liter\ a alfabetului grec. thymos = minte.] Ini]ial. Sin. / alpha-1-antitryp-sine. cluster head-ache. / allergo-logy. drawsheet. / algique. al-los = altul. / alexine. / algésimètre. Migreaz\ prin *electrofo-rez\ `mpreun\ cu frac]iunea de globuline α1. ALGEZIOLOGIE. Sin. s. istoric pentru *complement. ALFASTIMULANT. post = dup\. ALFAMIMETIC. [Gr. / alexithymie. trophe = hran\. s. ciroz\. lipoprotein\. ad = aproape de. lat. [Fr. f. 3) Uneori. Sin. f.] Substan]\ din categoria alfa-1-glico-proteinelor care. de la ergein = a lucra. globulus. [Gr. algos = durere. s. [α = prima liter\ a alfabetului grec. f. utilizat ca sin.] Sin. craniofaciale lateralizate. / alphaf(o)etoprotein. [Gr. În func]ie de localizarea durerii [i de manifest\rile asociate. s. f. s.] Stare de inhibi]ie a exprim\rii sentimente-lor. f. a . [Gr.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomi-ce evidente. / allergie. de la stimulus =b\] ascu]it cu care se `mboldesc vitele. [Gr. tripsis = fre-care. termenul de a. pl. adj. gr. s. -idã. n. s. algesis = sim]ul durerii. Ex. s. f. m. Var. f.: α-adrenergic. [α = prima liter\ a alfabetului grec. f. Uneori. / algidity. s. fie c\ el re-ac]ioneaz\ într-o manier\ atenuat\.: boal\ Sudeck (v. sf\râmare. s. bloquant. à l’aise = (a se sim]i) bine. a . / algid. anti = contra. algos = durere. / alpha-globulines. cu hiperestezie (v. cu senza]ie de frig [i tendin]\ la colaps. -inã. Var. migrainous neuralgia. este determinat\ de o leziune cerebral\ [i are mai mul-te grade de complexitate. f. ALGIDITATE. zdrobire. s. prin extensie. / al-phamimetic. alge-sis = sim]ul durerii.: α1-antitripsin\. pentru a desemna o reac]ie de *hi-persensibilitate [i îndeosebi de *hipersensibilitate imediat\ de tip I. de la ergein = a lucra. / algesia. -inã. s. protos = primul. B. în hepatitele neonatale [i în unele ciroze la copii [i cre[te `n cursul sindroamelor in-flamatorii. lat. / alpha-adrenergic stimulating agent. lexis = cuvânt. adj.priv. f(o)etus = f\t. nervului glosofaringian [i a nervului occipital Arnold). / alèse. local sau intramus-cular.: fentolamina) sunt. / alpha-adrenergic.] Despre o boal\ sau sindrom care se `nso]esc de *algiditate. s. / alphafoetoprotéine. -inã. [Gr. / allergologie. legate prin pun]i disulfurice (`ntre lan-]urile A-B [i B-C). n. ALGIE. s. ALFA-1-ANTITRIPSIN|. f.] Agent simpaticolitic.: algie (v. hemocromatoz\) [i. lexis = cuvânt. trauma.] Care excit\ *receptorii alfaadrenergici.] Defect de în]elegere a scrisului.] 1) Sensibilitate dureroas\. ALEXIE. f. [Gr. ALEZ|. de asemenea. au fost descrise numeroa-se sindroame. teratoblastoa-me. adj. f. -atos = ran\. ALFAFETOPROTEIN|. Concentra]ia sa scade în bolile pulmo-nare cronice. [α = prima liter\ a alfabetului grec. înghe]at. la gravide. mai rar în cancere de tub digestiv. f. f. allos = altul. / alge-siology. Ex. f. gr. în caz de i-munitate. [Gr. s. de la lectura dificil\.: α-chimotripsin\. din olandez\ bloc = trunchi de copac t\iat. adj. f.] Studiul mani-fest\rilor clinice [i al modific\rilor imunobiochimi-ce asociate *alergiilor. Stimularea receptorilor provoac\ vasocon-stric]ie. s. De-termin\ în mare parte puterea inhibitoare a serului fa]\ de numeroase enzime. ALFA-ADRENERGIC. gr. termenul este utilizat mult mai restrictiv. a c\ror origine vas-cular\ este marcat\ prin caracterul lor pulsatil. iar inhibi]ia vasodilata]ie. khymos = suc. f. / algésiologie. allos = altul. s. [α = prima liter\ a alfabetului grec. / / alpha-lipoprotein. stimulare = a `mbol-di.: αglobuline. ca [i în alte cancere (can-cere genitale cu celule embrionare. -e. ergon = lucru. a abate (o lovitur\). biochim. Se observ\ îndeosebi în stresul posttraumatic [i la subiec]ii dependen]i de droguri sau de unele medicamente. f. m.] Denumire dat\ manifest\rilor cu-tanate ale *alergiei.: a.). sintetizat\ în ficat [i pre-zent\ în serul sanguin. [Lat. ergein = a lucra] Var. [i tab. f. La a-dult reapare în ser: la 60-80 % din subiec]ii cu cancer hepatic primitiv.. [α = prima liter\ a alfabetului grec. logos = [tiin]\. a stimula. -is = rinichi. f. s.] Aparat pentru m\surarea intensit\]ii excita]iei necesare producerii u-nei senza]ii de durere. adj. s. nevralgie. vezicul\ biliar\. const. ALGIC. / alphachymotryp-sine. metron = m\sur\. ren.] Glicoprotein\ cu mas\ molecular\ mic\. de la globus = glob. / alexia. s. rinichi). nutri]ie. Var. du-reri difuze de origine dentar\.: alfa-adrener-gic. complet\. [Gr.] Domeniu al medicinii care se ocup\ cu studiul mecanismelor *durerii [i al mijloacelor de prevenire [i combatere (tratament) ale acesteia.] V.6) dintre cele trei grupe: alfa. / alpha-globulins. ALFABLOCANT. ALERGOLOGIE. / allergid.] Care se afl\ `n rela]ie cu durerea sau care provoac\ durerea. afecteaz\ personalul de îngrijire medical\. s. este al-c\tuit\ din trei lan]uri polipeptidice (A. adj. f. este sintetizat\ doar în perioada vie]ii fetale (probabil în ficat) [i dispare din ser la câteva zile dup\ na[tere. 2) Sin.] M\surarea sensibilit\]ii dureroase prin determinarea intensit\]ii excita]iei necesare pentru a provoca o senza]ie dureroas\. Var. Concentra]ia lor cre[te în unele afec-]iuni inflamatorii [i în neoplazii. adj. ALGEZIE. C) de talie inegal\. [Gr. lat. isteric\. pentru accelerarea resorb]iei hematoamelor sau a edemelor. ac]iune.priv. / algesi-metry. s. f. ac]iune.: alfastimulant (v. nevralgia nervilor pietro[i) sau printr-un termen descriptiv (ex.: α-mimetic.: *sindrom de nerv nazociliar. 2) Termenul utilizat ca sufix implic\ ideea unei dureri f\r\ leziune evident\. în cadrul sinuzitelor. / alpha-lipoprotéine. ob]inut\ din pancreasul de vi]el prin extrac]ie acid\ [i administrat\ per os. ALFAGLOBULINE... f. vascular\. zdrobire. s. / algetic. a. migren\. Care imit\ ac]iunea *receptorilor a-drenergici [i.: nevralgia nervului vidi-an. Var. deci. s. adj.] Stare morbid\ care se caracterizeaz\ prin sc\derea temperaturii periferi-ce.] Sin. ALEXIN|. f. s. m. Denumire generic\ pentru toate sindroamele dureroase cranio-ence-falice.: α-blocant. / algésie. f. -inã. s. s. f. algos = durere. s. de la ergein = a lucra. ergon = lucru.). este utilizat\ ca antiinflamator. lipos = gr\sime. dys = greu. / alexie.ALERGID|. 122 . spirit. s. ALGIE CRANIOFACIAL| / algie craniofaciale / facial and cephalic pain. Var.] Bucat\ de pânz\ a[e-zat\ sub bolnav pentru protec]ia ruf\riei de pat. algidus = rece. s. algia. f. / alge-simeter. f. lat. / algésimétrie. în mod normal. ac]iune. be-ta [i gama. algesis = sim]ul durerii. hipocondriac\. s.. / algidité. metron = m\sur\. difi-cil. Aceast\ enzim\ catalizeaz\ *hidroliza leg\turilor peptidice [i leg\turilor ester. / algide. s. A.: cecitate verbal\. / pain. pâ-n\ la a. sf\râmare. A.). ALEXITIMIE. logos = [tiin]\.`n cazul *anafilaxiei -. vasodilatatoare. desemna orice modi-ficare din organism provocat\ de o substan]\ ca-pabil\ s\ se comporte ca un antigen. de origine extrem de divers\: a. ALERGIE.: α-stimulant. s. / allergy. ergon = lucru. gr. [α = prima liter\ a alfabetului grec. lat. Var. s.] Ansamblu de *globuline plasmatice cu cea mai mare mobilitate electroforetic\ la pH neu-tru sau alcalin (8. fie c\ un su-biect devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen . ALGIE VASCULAR| A FE}EI / algie vasculaire de la face / vascular headache. f. s.. V. ALGEZIMETRIE. ALFACHIMOTRIPSIN|. lâng\. ALGID. a. algidus = rece. Se asociaz\ frecvent crize sau accese migrenoase. s. precedând apari]ia modific\rilor vasomotorii locale unilaterale. / aleze. s. În prezent. mandibular\ sau ocular\. în unele boli hepatice (hepatit\ vi-ral\.

/ algoparalysie. [Lat. s.ALGODISTROFIE SIMPATIC| / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy. m.] Tendin]a patologic\ de a c\uta durerea. sensibili-tate. se utilizeaz\ `n u-nele st\ri caren]iale. [Gr. aisthesis = senza]ie. s. f. s. / algospasme. f. / allogreffe. s. maso-chism. ALGOGENEZ|.a. / allogenic. este alc\tuit\ din lan]uri des-chise de atomi de carbon. f. Absen]a oric\rui ca-racter erotic distinge a. dificil. / algomenorrh(o)ea. [Gr. / isoimmunization. ALOGIE. s. f. s. allesthesia. [Gr. tro-phe = hran\. adj.] Perturbare a localiz\rii senza]iilor tactile. / algomanie. adj. s. s. în particular în *schizofrenie. s. algos = durere. mania = nebunie. -ozã. utili-zat fie pentru desemnarea tuturor tulbur\rilor psi-hice. 3) A. s. aleiphar. odyne = durere. Termenul. allochiria. s. / alli(a)esthe-sia. pl. o schem\ de diagnostic pe etape. n. n. gr. graphium. briceag de altoit. n. spasmus. / algoge-nesia. trophe = hra-n\. allos = altul.] *Afazie rezultat\ prin ab-sen]a ideilor. artificial\ . regim. senti-ment. V. sensibilitate. f. A. adj. f. / alliesthésie. de masochism.). s. are tendin]a la izolare. `n func]ie de modul de via]\ [i de condi]iile fiziologice ale organismului. ALIMFOCITOZ|. f. ALGONEURODISTROFIE. munus = obliga]ie.: homogref\ (v. algos = durere. coapsele. allos = altul. f.] Percep]ia stimulilor externi ca fiind agre-abili sau dezagreabili în func]ie de starea intern\ a organismului (temperatur\. f. / algolag-nia. / alymphocytose. ALGOPARESTEZIE. lat.: algoneurodistrofie (v. m. A. [Fr. s. s. [Gr. [Gr. alienare = a `nstr\ina. li-niar\ sau ciclic\.care asigur\ un aport adecvat energetic. ra]ional\ . [Gr.] Caren]\ imuni-tar\ congenital\ cu afectarea deopotriv\ a liniilor *limfocitelor B [i T. antitiroidie-ne). / algoménorhée. allos = altul. ALGOLAGNIE. reprezint\ un cuvânt la mod\. de la in = lipsit de.). / algoparesthésie. [Gr. de protec]ie . dys = greu. a aliena. f. discurs. spasmos = contrac]ie. anti = contra. [Gr. / aliphatique. allos = altul. ca [i deper-sonalizarea individului în organiza]iile mari [i biro-cratice. medicamentelor (izoniazid\. alliage. natural\ . adj. s. / algorithm.] Procesul de hr\nire a organismului. ALIAJ. bogat `n nutrimente esen]iale. A. anti = contra. incompatibilitate fetomatern\. neuron = nerv. / algo-spasm. pentru alchilant (v. asociat\ cu deficit de *imuni-tate celular\ [i umoral\. f.] Sin. f. corpus. adj. adj. s. apar]i-nând matematicii [i informaticii. pl. / alloantigens. para = dincolo de. f. sin-drom Di George. / allograft. ALOANTIGENI. este mai adecvat termenul *a-logenic. s. V. din gr. s. / algophilia. un stimul poa-te provoca uneori o senza]ie pl\cut\..] Sin. de la rhein = a curge.: izoimunizare (v. m. s. f. s. comple-tat\ cu lapte de vac\ sau industrial. în ultimele decenii a. m. gennan = a produce.] Ansamblu de re-guli bine precizate care permite rezolvarea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de opera]ii (eventual elementare). A. Atinge electiv umerii. V. Sin. / algogenèse.: idio]ie afazic\. Tipuri: 1) A.). / algorithme. ALGORITM. reprezentând.] Menstrua]ie dureroas\. m. / alimentation. s. algos = durere. Sin. ALOGREF|.priv. lagneia = dorin]\ sexua-l\. ALGOSPASM. lat. [Gr. / algolagnie. alie-nation. f. / insanity.: antigeni alogenici (v. diet\. s. -oris = corp. f.] Durere manifest\ pe pielea normal\ `n urma ac]iunii unor stimuli ne-nocivi.] Sub-stan]\ al c\rei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect.). ap\rat. [Lat.] *Spasm muscular `nso]it de durere sau cramp\. îndeosebi.] C\utarea deliberat\ a senza]iilor dureroase. / allogénique. diferite constante a-le mediului intern etc. cu mecanism necunoscut. m. ALGOMANIE.] Termen ce carac-terizeaz\ un compus organic a c\rui structur\. 2) A. ALKILANT. / aliment. s. phobos = fric\. f. a metabolismului. / allo-anticorps. nutri]ie. p. ALIMENT. / alloy. mâinile. ALIENARE. IX. algos = durere. gennan = a produce. rhoia = curgere. În acest caz. logia = teorie. adj.] *Parestezie dureroas\. dys = greu. f. allos = altul.] Erotizare a durerii fizice. Subiectul resimte sen-za]ia într-un punct mai mult sau mai pu]in simetric. [Gr. f.] *Paralizie înso]it\ de fenomene dure-roase. alimentum = aliment. din lat. ALIFATIC. sec. [Gr. desemnând starea unei persoane f\r\ dis-cern\mânt între bine [i r\u. compus special pentru asigurarea dezvolt\rii fizice [i protec]ia s\n\t\]ii. 2) Care prezint\ o constitu-]ie genetic\ diferit\ fa]\ de specia din care face parte. pentru bolile în care subiectul afectat este incapabil s\ tr\iasc\ în societate. ALGOGEN.] 1) Termen cu semnifica]ie variabil\ în medicin\. gennan = a produce. algos = durere. algos = durere. / painful paraesthesia. sugerând înstr\inarea de so-cietate sau neputin]a fa]\ de aceasta. plastic [i catalitic.: izoaglu-tinogen (v. genunchii. / a-lymphocytosis. algogenesis. ALOANTICORP. În limba englez\. men. ALOGEN. / allodynia. adj. f. f. allos = altul. ulei. lysis = distrugere. mixt\ . de la lyein = a distruge. s.priv.] Mixtur\ solid\ a dou\ sau mai multe metale ori metaloide. s. / alloantibody. / alliage. f. s. me-nos = lun\. / alloesthésie. / aliénation. ALGOMENOREE. algos = durere. para = dincolo de. 4) A. genesis = producere. algos = durere. aisthesis = senza]ie. de la gennon = a produce. 2) În prezent. ALOIMUNIZARE.] Sin. / algophobie. voluptate.). allos = altul.). algos = durere. de la alere = a hr\ni. s. par-]ial cu *alogen [i cu *omolog. / allo-immunisation. s. f. sympathein = a fi al\turi de cineva. f. pathos = afec]iune. sugarului cu lapte de a-nimal (vac\) sau preparate industriale din lapte. s.] 1) Care se deosebe[te prin natur\ [i origine de mediul în care se afl\. s. ALGOPARALIZIE. / painful paralysis. alienare. [Gr. iar alteori o senza]ie nepl\cut\. Var. algos = durere. s. de la gr. v.] Sin. f. pentru aceast\ semni-fica]ie se utilizeaz\ [i termenul insanity.] Care pro-voac\. / algogène. ALIMENTA}IE. kytos = celul\. de partea opus\ locului unde se aplic\ stimularea. fie. n. / aliphatic. f. [Gr. ca [i `n regiunile lipsite de disponibilitate alimentar\. A nu se confunda cu *dis-menoreea. [Gr. ALOGENIC. ALGOFOBIE. (utilizat `n prezent) pentru izoanticorp (v. s. fetomatern\. s. termenul este folosit în medicina legal\ [i în domeniul judi-ciar. s-a extins [i în diagnosticul medical.a. f.a. f. s. / algomania. / alloche-iria. la înstr\inare. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigène éry-trocytaire / erytrocyt alloantigens. s. f. ALKIL.] Sin. alligare = a lega. [Gr. de la alere = a hr\ni. allo-geneic. 3) În sen-sul cel mai larg. s. / algogenic. / algophilie. Evolu]ie lent re-gresiv\.] Sindrom osteoarticular re-gional. / alogie. s.] Producerea durerii. f.). [De la numele matematicianului arab al Cha-rezmi sau al Karismi. Poate fi consecin]a: trau-matismelor. f. ALODINIE. m. lat. / alogia. observat\ îndeosebi în anumite *deli-ruri mistice [i în melancolie. energetic [i func]io-nal. Ca urmare. solubile unele în altele în anumite condi]ii. [Gr. / algoneurodys-trophie. 123 . -atos = gr\sime. m. algos = durere. s. s. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. ALOESTEZIE. / allogénique.: algodistrofie simpatic\. gennan = a produce. s. [Gr. pentru alchil (v. aisthesis = senza]ie. sugarului exclusiv cu lapte de mam\ sau colectat de la o alt\ feme-ie.). unor afec]iuni ale SNC. sensi-bilitate. s. de la phi-lein = a iubi. s. f. s.] Sin. gr. / algoneurodystrophia. Amestecul posed\ propriet\]i superioare elementelor izolate. f. [Gr. allos = altul. a . [Lat. ALIESTEZIE. picioarele. s. s. în acest caz. / alimen-tation. V. la separare. / alloantigènes. f. [Gr. infarctului de miocard. / allodynie. lat. [Gr. 5) A. [Gr. nutri]ie. ALIENARE MENTAL| / aliénation mentale / insa-nity. [Gr. s. au în organism rol plastic. lâng\. alimentum = aliment. allos = altul. / allogenic.] Team\ exagerat\. s. f. f. morbid\ fa]\ de durere. algos = durere. [Gr. care este un pericol pentru ceilal]i [i necesit\ protec]ie sau asisten]\ special\. ALGOFILIE. de la syn = împreun\. immu-nis = scutit. grapheion = peni]\ de scris. genereaz\ durere. philia = atrac]ie. / algopho-bia. lâng\. [Gr. de la graphein = a scrie. dificil. Var. de introducere în organism a substan]elor nutritive. Sin..). a . sugarului cu lapte de mam\. [i boal\ Bruton. lat. / aliment. s. lympha = ap\ limpede. span = a trage.se acord\ muncitorilor care lucreaz\ în condi]ii deosebite de efort sau mediu. în primele 4-5 luni de via]\.

lat. localizat\ sau difuz\. adj. / aluminium. tome = t\iere. -itã. dup\ principiul contraria contrariis curantur (ex. s. s. -inis = alaun. s. AMAUROZ| CONGENITAL| LEBER / amaurose congénitale Leber / congenital amaurosis. A. [Gr. Se exprim\ prin modificarea propor]iilor cor-pului [i a ritmurilor dezvolt\rii organelor.). Göttingen [i Heidelberg. model. în "lumini[" este tranzitorie [i al-c\tuit\ din arii mici. utilizat ca astringent [i antiper-spirant. de la alveus = cavitate. 2) Inflama]ie a alveo-lelor pulmonare caracterizat\ prin prezen]a unui exsudat (a.] Termen care desemneaz\ unele for-me de aritmii periodice centrale [i periferice. / allotri-osmia. V. hair loss. sunt uti-le în antropologie [i în genetica popula]iilor. pantherina.cavitate în fund de sac care termin\ bronhiolele pulmonare. kinesis = mi[care. s. s. const. prin procese infec]ioase [i degenerative. [Gr. s. [Lat. antiperspi-rant. seboreic\ masculin\ sau a.. m. allos = altul. marc\. s. -trum = dreapta. dexter. la acest nivel se efectueaz\ schimburile gazoase între sânge [i aerul inspirat. / allopu-rinol. lichen plan etc. V. ou f. f. s.: puls bi. ALUMINIU. datorit\ distrugerii selective a *insulelor Langerhans din pancreas. s. [Lat. desem-nând metodele medicinii clasice de terapeutic\ medicamentoas\. s. În a. sub influen]a a doi factori: hipersebore-ea [i predispozi]a ereditar\.] Cre[tere in-egal\. calvi]ie. n. 2) A. AMARIL. A.] Sin. Importante: 1) A. sau f. s. f. A.. / allopurinol. boal\ Fauchard-Bourdet. / amaurose. modific\rile patogenice [i simptomele bolilor. tria = trei. în unele in-fec]ii. fibrinoas\) sau. amastie. A. lat. s. fixat prin ligamentul alveolo-dentar.] 1) Modific\rile biochimice [i biofizice pe care le sufe-r\ o structur\ vie sub influen]a unor factori nocivi din mediu (toxice. allos = altul. s. s. o structur\ organic\.] Pierdere.).). a fibrinei (a. f. dim. m. mai rar. de la alveus = cavitate. [Spaniol\ amarillo = galben.boal\ sem\nând cu râia vulpilor. Remediile declan[eaz\ simptome opuse simptomelor bolii respective. f. [Gr. / allotriosmie. -e. rezultat din combi-narea mercurului cu diferite metale (argint. mastos = sân. rhyth-mos = ritm. / alveolysis.. AlPO4. 2) A. A. s. / amasie. ALVEOLOPLASTIE. allos = altul. AMBIDEXTRU. typos = tip. progresiv\ sau brusc\.] Cavitate în care se afl\ aer sau. de la amauros = `ntune-cat. osme = miros. [Lat. f. amaurosis = orbire. [Lat. exsudativ\). alveolus. f. / allo-triophagy. / alveoloplasty. `n relief. ar.priv. a pe-retelui unei alveole dentare. f. ALOXAN. AlCl3.). ALOTIPIE. Tipuri principale: 1) A. [Gr. m. m. de la alveus = cavitate. adj. / aluminosis. / allorhyth-mia. a leucocitelor alterate (a. / altération. / alveolitis. f. ALVEOLOTOMIE. m. s. s.] Elementul nr.18H2O. s. s. typos = tip. 13.] Inflama]ie cro-nic\ a pl\mânilor care apare la lucr\torii din medii de lucru cu aluminiu. dim. f. iar diareea printr-un constipant). a . f. de la alveus = cavitate. ALOMETRIE. ALOTRIOFAGIE. s. ambo = amândoi.] C\derea p\ru-lui. Da-c\ a.: o imunoglobulin\) la diverse gru-pe de indivizi din aceea[i specie. pelad\. de la lyein = a distruge. gr. lysis = distrugere. gr.] 1) In-flama]ie. s.: boal\ Alström-Leber (v. utilizat\ ca astringent local. / allotriophagie. f. multiple. ALOPECIE AREAT| / alopécie en aires / alope-cia areata.] Material utili-zat pentru obtura]iile dentare.] Pro-prietatea anumitor proteine de a-[i modifica forma ([i. s. renale [i la nivelul SNC.] Absen]a congenital\ a ]esutului mamar. ALOSTERIE. phagein = a mânca. le transmit semnale. f. / allopathie. adj. adj. f.] Dis-truc]ia. s. tria = trei.] Gen de ciuperci dintre cele mai otr\vitoare: A. ALOTROPIE. / alvéolotomie. ALOTRIOSMIE. malagma. m. f. f.] Tulburare de *olfac]ie care const\ în senza]ii paradoxale. / allorythmie. chimice diferite. f. Ex. f. muscaria. / alvéole. nepropor]ionat\ a diferitelor p\r]i ale corpu-lui. alumen. [i tab. ALVEOLIT|. alchimi[tilor amalgama = mas\ moale. este consecin]a p\trunde-rii particulelor de aluminiu în pl\mâni prin aerul inspirat.sau trigeminism). AMAUROZ|. mirosul perce-put al unei substan]e fiind altul decât cel real. alopex = vulpe . alveolus. [Gr. dim.. apoi de severe tulbur\ri hepatice. dim. gr. a modela. pl.. de la kinein = a mi[ca. f. alveolus. s. AMASTIE.] Modelarea chirurgical\ a osu-lui alveolar dup\ o extrac]ie dentar\. implicit. / aluminose. s. De aici re-zult\ variet\]i diferen]iate sau *alotipuri. s. s. allos = altul. ALVEOL|. s. a alveolelor dentare. Ex. vom\. oftalmolog german. urmate de o scurt\ perioad\ calm\. Sin. s. f. f. / alvéoloplastie. gr. [Gr. în acest mod. Aceast\ metod\ este opus\ *homeopatiei.] Tulburare motorie în care o mi[care comandat\ unui membru este efectuat\ de c\tre membrul opus. gr. f. radia]ii etc. s. s. f. stereos = solid. apar semne [i simptome brutale: grea]\. NA: alveolus. se limiteaz\ la anumite mirosuri. emolient.: pica (v. n. adj. [Gr. allos = altul. / ambidexter. în general complicat\ cu necroz\. verna etc. 124 . cu masa atomic\ 26. lat. congenital\ sau dobândit\. de la plassein = a forma. n. phalloides. / allosterism. allos = altul. metron = m\sur\. s.sau trigeminat (bi. plastos = modelat.] Care se afl\ `n rela]ie cu *alveolele dentare sau pulmonare. f. [Lat. / allotype. m. s. f\r\ lezarea ochiului. V. baldness. AMANITA / Amanita / Amanita. forme cu propriet\]i fizice [i. / alvéolite. ALVEOLIZ|. s. f. s. [Lat. utilizat împreun\ cu sulfatul de calciu [i silicatul de sodiu în cimenturile dentare. s.: durerea se trateaz\ printr-un analgezic.: tifos a. / alloxane.] Capabil s\ se serveasc\ în mod egal de ambele mâini. mamel\.. alveolus.Paris 1893). Al2(SO4)3. / allopathy. / ambidextre. ALVEOLAR. ALTERARE. / allocinésie.[i retroauricular. f. s. ALOPATIE. 2) Fosfatul de a. cristalin\ a carbo-nului. f. Compu[i importan]i în medicin\: 1) Clorura de a. dentar\ (NA: alveolus dentalis) . profesor (succesiv) la Berlin. de la alveus = cavitate. pulmonar\ (NA: alveoli pulmonis) . prin care se utilizeaz\ doze active farmacodinamic ce combat cauzele.] Sin. / allotropy.] Incizia chirurgical\ a *alveolelor dentare. f. f. 3) Sulfatul de a. alveoli.] Care se refer\ la *febra gal-ben\. ALOPECIE. f. deoa-rece ele au o distribu]ie unic\ în grupurile etnice. supurat\). Este caracteristic\ sifilisului secundar. care se fixeaz\ pe ele [i.] Imuno-globulin\ ale c\rei caractere specifice difer\ la grupele de indivizi din aceea[i specie. ALOPURINOL. tres. [Gr. / allokinesis. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecua]ii alo-metrice. biochim. f. s. / allotype. [Lat. (DCI) *Antigutos care împiedic\ formarea *acidului uric prin inhibarea *xantinoxidazei [i prin blocarea biosintezei de novo a *purinelor. / allometry. congenital\ e-xist\ o atrofie a nervului optic [i a vaselor retinie-ne. ca [i în farmacie. m. ALOTIP. de la alveolus. / aluminium. / alvéolaire. denudate incomplet.6H2O. allos = altul. care se poate afla în stare de grafit sau de diamant. localizate îndeosebi supra. sclerodermie. al-lotropism. trope = întoarcere. În caz de intoxica]ie. f. [Gr. / amaril. 3) A. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. tres. s. ALUMINOZ|. adj. / amalgam. -ozã. ALORITMIE. s. dim. marc\. s. cupru). lat. uneori. / amaril. treis. sec]iune. m. / alvéolyse. s. s. / allotropie. f. -inis = alaun. mai mult sau mai pu]in complet\. alveolatus = u[or scobit. este denu-mit\ uneori daltonism olfactiv. Ex. f. 2) Modificare a st\rii generale a organismului în caz de îmboln\-vire. a unor celule (a.. / allostérie. chute de cheveux / alopecia. În particular. f. de la tem-nein = a t\ia.: a. model. f. f.cavitate la nivelul maxilarelor unde se implanteaz\ dintele. -tra. de la trepein = a `ntoarce. de la alter = altul. / allométrie.] Proprietatea unor e-lemente chimice (îndeosebi metaloide) de a pre-zenta mai multe st\ri. / alteration. / alopécie. / amaurosis. [Lat. activitatea) sub influen]a unor efectori alosterici (molecule mici). / allotypy. / alloxan. Derivat al acidului uric utilizat în medicina experimental\ pentru producerea *diabetului aloxanic. macro-fagic\). AMALGAM.] Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 . / al-veolotomy. idiotip [i izotip. s. diaree. [Lat. s. în care acestora le cade tot p\rul. m. androgenogenetic\ se produce la b\rba]i. / alveolus (pl. amanitai = un gen de ciuperci. alveolus. gr.9815 [i simbol Al. frecvent: *pioree alveolo-dentar\. rhythmus. al-veoli). cicatriceal\ este definitiv\ [i succede unele dermatoze (lupus eritematos. / amastia. / allotypie. dim. [Gr. *Hemoglobina reprezint\ modelul pe care Mo-nod a demonstrat a. treis. [Gr. pathos = boal\. de la alveus = cavitate. al-mulgam. [Lat. durere abdominal\. allos = altul. s. s. s. allos = altul. [Theodor Leber. [Gr. f. [Gr. s. gr. [Gr.ALOKINEZIE.. alumen. gr. virus a. allos = altul. alterare = a schimba. / alveolar. [Gr. 1840-1917. V. s.] Existen]a unor diferen]e de detaliu în structura aceleia[i proteine serice (ex. / amalgame. a vederii.

Se disting dou\ grupe de a. sexualis = referitor la sex. Cushing. schimbare. în formele de intoxica]ie cronic\. s. adj. AMFOTONIE. n. de la amibein = a alterna.: *astigmatism. [Gr. s. f. unele boli genetice sau dezechilibre hormonale. f. f. / amblyopia. f. [Gr. se nume[te sferic\ sau stigmic\. ambulare = a merge. f. ampho = ambii. de la rhein = a curge. veche amel = smal]. [Lat. [Gr. o psihoz\ ce mimeaz\ *schizofrenia. men.priv. [Gr.). s-a constatat o ano-malie sau o leziune anatomic\.] Diformitate conge-nital\ constând în absen]a celor patru membre. [Gr. Tratamentul a. aither = aer curat. amphophilous.: bucurie/triste-]e. a valora.priv. menos = lun\. / enameloma. suflu).] Boal\ a *smal]ului dentar. / ame-loblast. AMELIE. de la philein = a iubi. adj. n. AMFOFIL. pot fi patogene la om. [Fr. a dizolva. f. AMFOLIT. / am(o)eba. f. s.). / amblyoscope. de la ambulare = a merge. secundar\ . în care suprafe]ele osoase sunt unite prin fibro-cartilaj.AMBISEXUALITATE. [Gr. [Gr. ampho = ambii. / amphiphile. adj. Netratat\. hepatic\) [i la nivelul altor orga-ne.] Care se a-seam\n\ cu o *amib\. [Probabil lat. / amélome.: adamantinom.] Sin. [Gr. membru. / amphidiarthrose. dizolvat. AMIB|. amphi = de ambele p\r]i. expresii. / amelo-pathy. se localizeaz\ cel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandi-bulei. A. -ozã.. s. / am(o)eboid.: articula]ia temporomandibu-lar\. s. endemic\ în ]\rile calde. 2) A.] Sin. amphi = de ambele p\r]i. amphi = de ambele p\r]i. s. A. / amphiarthrose. m. -ism. adj. diabet). / ambivalence. adj. / amphotonie. [Gr. m. [Gr.. amblys = tocit. [Gr.] Despre o molecul\ care este deopotriv\ *hidrofil\ [i *lipofil\. a. s. blastos = germen. / aménorhée. scade apetitul.. [ters. philos = prieten. f. cu ajutorul c\rora se deplaseaz\ asemenea *amibelor. [Gr. Substan]ele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polar\ (pol hidrofil) [i una nepolar\ (pol hidrofob). celule migratoare) de a emite pseudopode. AMENOREE. Ex. contrac-t\ sfincterele [i vezica urinar\. m. incluzând a. cu semnifica]ie pato-logic\. -inã. s. [Gr.] Celul\ epitelial\ a c\rei func]ie esen]ial\ este formarea matricei *smal]ului dentar.] Articula]ie pu]in mobil\. insomnie. Ant. preo-cup\rile. n. tenesme. / amphophilic. în scopul separ\rii unor molecule prin electrofocali-zare. adj. / amblyoscope. / ampholyte.: vertij (v. adj. rhoia = curgere. apar]inând protozoarelor. -oma. AMIBOISM.] Boal\ parazita-r\ provocat\ de o amib\ (Entamoeba histolytica). blastos = germen. / dizziness. AMFOTROP. / ambi-valence. / ambulatoire. gr. amelom. / ampholyte. AMIBOID.] Virus capabil s\ infecteze celule din orice specie. AMFOTER.. C9H13N (sau C6H5CH2CHNH2CH3). adj. s. adj. iritabilitate.: automatism a. / am(o)ebiasis. vedere.] Microorganism unicelular. AMBULATOR. s.: adamantoblast.] 1) (DCI) Denumire chimic\ (±)α-metilbenzenethani-n\. a examina. [Lat. scopos = observator. [Gr. s. opos = v\z. f. ale ambelor sexe. f. de ex. ambulator. gr. Ex. adj. de la lyein = a distruge.: amfolit (v. de la amibein = a alterna. AMETROPIE.] Sin. racemic\ [i s\rurile sale. s. 2) Care nu este spitali-zat. de dou\ ori. s. s. dextroamfetamina [i metamfetamina. AMBIVALEN}|.] Neoplazie de natur\ epi-telial\ care se dezvolt\ la nivelul maxilarelor por-nind de la celulele generatoare de smal] dentar. / amibiase. s. AMFIARTROZ|. -ozã. 2) Despre o insect\ care în]eap\ neselectiv. Se manifest\ prin dizenterie: colici. dis = dublu. a schimba.: amelo-blastom (v. philos = prieten.survi-ne dup\ o perioad\ de menstrua]ii normale. / amphétamine. ops. s. Unele specii de a. de la sexus = sex.absen]a apari]iei menstrua]iilor la tinere care au dep\[it vârsta pubert\]ii. de la matus = beat. [Gr. ane-mie. [Fr. f. Sin. amphora = amfor\. cât [i ca o baz\. s. A. / ameloblastoma. / amiboïsme. / am(o)ebo-idism. s.). s. / ampho-trope. / amelia.] Referitor la o substan]\ care are afini-tate pentru doi solven]i nemiscibili. m. schimbare. AMIBIAZ|.] 1) (Substan]\) care se comport\ atât ca un acid. / ampho-ricity. / amphotère. s. / amphipathique. Sin. AMELOBLAST. s. n. f. contractat\ prin ingestia de chisturi de amibe. / ambu-lance.: amoebiaz\.: sinoptofor (v. scaune diareice mucopurulente [i sanguinolente.] Articula]ie mixt\.. / ampho-tony. bolt\ cereasc\. Reduce presiunea arterial\ sistolic\ [i diastolic\. / amphiphilic. afec]iuni ovarie-ne sau uterine. pathos = boa-l\. veche amel = smal]. cu caracter de *amfiartro-z\ [i *diartroz\. valentia = for-]\. / améloblastome. / amélopathie.] Co-existen]a unei *simpaticotonii [i a unei *vagotonii. Uneori este afectat\ separat per-cep]ia culorilor. ca [i dup\ menopauz\. . schimbare. s. s. s. / vertige. AMFIFIL. acromegalie).] Existen]a simultan\ (sau succesiv\) a dou\ atitu-dini contrarii fa]\ de acela[i obiect sau subiect (sentimente. n. adj. s. / ametropia. ampho = ambii. iubire/ur\.: articula]iile intervertebrale. Cau-ze diverse: deregl\ri hipotalamo-hipofizare. a schimba. / améloblaste. ametros = dispropor]ionat. melos = extremitate. a se plimba. s. hipermetropie. de la trepein = a `ntoarce. / amibe. adj. f. de la valere = a avea putere. boli psihice etc. f. anxietate.] 1) Care se refer\ la mers. a . este normal\ în timpul sarcinii [i al se-cre]iei de lapte matern. s. AMFETAMIN|.priv. 2) Grup de compu[i cu ac]iune similar\. trope = întoarcere. amoibe = alternan]\. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. s. ampho = ambii. s. [Lat.). [Gr. putere. [Gr.). lytos = distrus. de la skopein = a vedea. / amenor-rh(o)ea. / amélie.] Coexisten]a unor caractere sexuale. s. ambo = amândoi. atât omul cât [i animalele. / amphophile. adj. f. poate determina depen-den]\. f. Var. oftalmoscopic. s. s. f. adj. f. Ex. de la a . sub form\ de lichid incolor. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central [i periferic.] Sin. Consumul cronic de a. ops. ambo = amândoi. este asferic\ sau astigmic\.: amfoter. modific\ri de personalitate [i. ammattire. Se observ\ în unele boli psihice. / amphoteric.] 1) Despre un com-ponent celular care prezint\ afinitate egal\ pentru coloran]i acizi sau bazici. de la philein = a iubi. [ters.: suflu amforic (v. toleran]\ [i o simptomatologie care include tahicardie. / amiboïde. amphoteros = care apar]ine la doi. s. a se plimba. ofer\ posibilitatea pacientului s\ se deplaseze [i s\ î[i continue. / ambisexuality. Addison. AMBULAN}|.] Sc\derea acuit\]ii vizuale f\r\ o cauz\ orga-nic\ aparent\. [Fr.: emetropie.mers automat. A. ar-thron = articula]ie. f\r\ controlul con[tiin]ei. Sin. m. care se de-plaseaz\ cu ajutorul pseudopodelor. f. s. m. f. la acela[i individ. *ameloblaste. tonos = tensiune. -ism. opos = v\z. miopie). amphi = de ambele p\r]i. AMELOBLASTOM. amibiaz\. f. -azã. / amphorisme. [Lat. / am-phiarthrosis. [Gr. f. a schimba. / amétropie. AME}EAL|. relaxeaz\ musculatura bron[ic\.] Absen]a men-strua]iilor. 125 . acte). în dou\ moduri. AMFIDIARTROZ|. vede-re. eidos = form\. suport sunt utiliza]i în amestec pentru a ob]ine gradiente de *pH izoelectric. lat.] Sin. AMELOM. de la ami-bein = a alterna. amoibe = alternan]\. s. s. boli generale (tuberculoz\. f. f. a. / amphi-pathic. eventual. [Gr. / amphotrope. amoibe = alternan]\. n. am-moniakon = sare de amoniu. Amin\ sim-patomimetic\. a schimba. veche amel = smal]. Ex. Dac\ este modificat\ nu-mai pozi]ia focarului fa]\ de retin\ (imaginea unui punct este tot un punct). s. / amphidiarthrosis. amphi = de ambele p\r]i. AMFIPATIC. gr. am(o)e-bae. a . gr. Astfel de virusuri sunt utili-zate adesea ca vectori de gene recombinate. Nu se define[te astfel un defect ocular la care. bolile Basedow-Graves. f. pl. s. amoibe = alternan]\. / ambisexualité. m.] Ter-men folosit pentru a grupa toate abaterile de la starea de *emetropie a ochiului (ex. metron = m\sur\. amblys = tocit. m. AMBLIOPIE. s. Cauze: absen]a uterului sau ovarelor. primar\ . cu peri-oade de exacerbare [i se poate complica cu le-ziuni hepatice (a. s. s. arthron = articula]ie. m. f. ver-tigo (lat. AMFORISM. f. iar dac\ modificarea patologic\ inte-reseaz\ sfericitatea suprafe]elor refringente ale dioptrului (imaginea unui punct este un elipsoid). / ambulance. devine cronic\.] Vehicul amenajat pentru acordarea asisten]ei me-dicale de urgen]\ [i destinat transportului pacien-]ilor la un spital. f. / ambula-tory. veche amel = smal]. s. frecvent în *schizofrenie. V. [Fr. îndeosebi prin mi[c\rile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. / amblyopie. primare sau secundare.] Proprieta-tea anumitor celule din organism (leucocite. AMBLIOSCOP. gr. schimbare. s. [Lat. pathos = afec]iune. f. ae-ther. boli endocrine (*mixedem. de la amibein = a alterna. / amphe-tamine. adj. adj.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergen]i. -oma. s. AMELOPATIE. -oris = care se plimb\.

2 sau 3 atomi de hidrogen lega]i la azot.: tonsilit\. s. s. / aminoaciduria. a . maltoz\ [i dextrine. s. f. A. pancreatic\ [i catalizeaz\ hidroliza leg\turilor α-1. / amylas-(a)emia. lizina.. a fost dat\ de Vir-chow. amidon. boli infla-matorii recurente. AMILOZ|. [Gr. s. f. / tonsillitis.] En-zim\ care catalizeaz\ hidroliza amidonului în mo-lecule mici. a . s. s. ouron = urin\. AMILACEU. [i amine biogene. gr. Se disting: 1) A. adj. Unii a. a. AMILAZ|. s. in-dispensabili. f. neramificate. V. metionina. / amidon. AMIGDALECTOMIE. adj. AMILORID. AMIN|. A. derivat\ din amoniac prin sub-stituirea a 1. f. / amylose. / amiloride. f. -atos = sânge. congenitus = n\scut o dat\ cu. f. V. n. m. f. AMIGDALIAN. amidon. gr. [Lat. f. are [i o ac]iune opus\ aldostero-nului.] Termen care semnific\ lipsa tecii de mielin\ la nivelul fibrelor nervoase. amygdale = migdal\. f. amylum. s\r\cie a reac]iilor motorii [i emo]ionale. Digestia a. [Gr. myos = mu[chi. NA: tonsilla. V. ouron = urin\. gr. dar îndeosebi în ficat.4-glucan. f. / amyloïdose. eidos = form\. este alc\tuit din lan-]uri de molecule de glucoz\ [i are formula gene-ral\ (C6H10O5)n. 2) Amilopectina. f.priv. s. tonsil. ektome = excizie. Sin. gr. acidus = acru. Foarte r\spândite sub form\ de aminoacizi. se g\sesc la unele plante. joac\ un rol important în sinteza organic\.AMID|. f. gr. s. f. f.] Diminuarea sau abolirea mimicii afective. s.] 1) Orice organ în form\ de migdal\. [Gr. amidon. asociat\ cu: infec]ii cronice ca tuberculoza [i lepra.. AMINE BIOGENE / amines biogènes / biogenic amines. s. AMIOPLAZIE CONGENITAL| / amyoplasie con-génitale / amyoplasia congenita. care a presupus o rela]ie a substan]ei cu a-midonul. *histamin\ etc. ammoniakon = sare de amo-niu. secundar\. a c\rui semnifica]ie nu este îns\ clar\. adj. amyloï-disme. f.. b) a. / amygdalian. -itã. genitus = n\s-cut [i gignere = a na[te. f. d) nucleu amigdalian. / amygdalien. / amyloïde. n. a crea. În cazul *bolii Alzheimer. amylum. deoarece organismul nu-i poate sin-tetiza [i trebuie primi]i prin alimenta]ie (opt în ca-zul omului: valina. plasis = modelare. [Lat. în *amiloidoz\. *catecolamine. s..*apen-dicele vermicular. hipertrofia sa constitu-ind vegeta]iile adenoide. con]inând o func]ie aci-d\. AMIGDALOTRIPSIE. sunt denumi]i esen]iali. este crescut\. neoplazii ale plasmocitelor.] Stare patologic\ plurietiologic\ constând în for-marea [i depunerea extracelular\ de *amiloid la nivelul unor ]esuturi sau organe. [Gr. amidon.] Prezen]a unor aminoacizi (leucin\. -enne. AMINOACIDURIE. c) a. Prezen]a a. în inflama]ia glandelor parotide (oreion). / amygdala. / aminoacid. AMILOID. gr. -inã. Ca urmare. [Lat. / aminopeptidase.] Procedeu de a-bla]ie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pens\ special\. [Lat. -inã. haima.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiruvic\. s. A.: amiloidoz\ (v. / amygdalite. f. amylum. a . AMILOIDOZ|. concentra]ia normal\ fiind de 8-32 unit\]i Wohlgemuth. / aminoacidopathy. [Gr. s. / amyl-oid. / amygdalotripsie. s. AMIGDAL|.: tirozinoza. -azã. se deose-besc: a. gr.] Denumire generic\ a bolilor enzimatice caracterizate prin perturb\ri ale metabolismului aminoacizilor. / amyélinique. f. s. histidi-nemia. AMINOACIDOPATIE. eidos = form\. 126 . a fost pus în eviden]\ în creier beta-a. lat. ammoniakon = sare de a-moniu. Ex. nu se afl\ `n re-la]ie cu o afectare motorie periferic\. s. m. acidus = acru. adj. / amylase. amylum. s. -e. izoleucina. *acetilcolin\. amylum. Considerabil crescut\ la începutul unei pan-creatite acute. [Gr. f. a digera. / amyelinic. he-modializ\ prelungit\ etc. f. / aminoacidopathie. [i tab. sanguin\ este de origine pancreatic\. cu compozi]ie variabil\ în raport cu diversele st\ri patologice cu care se asociaz\. a modela. / amylasémie. primitiv\ sau primar\. adj.] Sin. / amylase. se poate produ-ce o alterare sau o compromitere a func]iilor acestora. -inã.] Abla]ia total\ a ce-lor dou\ *amigdale palatine. lat. zdrobire. m. AMILAZEMIE. gr. f. β-a. AMINOACID.] priv. Cre[te în unele boli: global (*sindrom De Toni-Debré-Fanconi.: 1) Alfa-ami-loza.] Baz\ organic\ azotat\. s. treonina. 2) De men-]ionat: a) a. f. f.] In-flama]ia *amigdalelor palatine. manifestat\ prin facies inexpresiv. lat. f. amidon.. *A. Recent s-a demonstrat c\ a. f.] Sub-stan]\ organic\ reprezentând forma de stocare a hidrocarbonatelor în majoritatea plantelor [i un constituent major al dietei. / amine. v. -azã. alc\tuit\ din lan]uri lungi. AMIDON.. / amygdalectomie. f. includ a. [Gr. amidon. [Lat. amylum. abdominal\ . / aminopeptidase. α-a. leucinoza etc. adj. de la mimeisthai = a imi-ta. s. / aminoacidurie. amylon = f\in\.] Prezen]a amilazei în uri-n\.itor la *amigdal\. amylon = f\in\. *se-rotonin\. mys. 2) A. copt de la pepsein = a g\ti. Valori patologic crescute se întâlnesc îndeosebi în pancreatitele acute. AMILAZURIE. -ozã. / amylasu-ria. / amylacé. amygdale = migdal\. s. f. pathos = boal\. s. A. [Gr. s. f. myelos = m\du-v\. adj. / amylasurie. amidon.ocup\ partea median\ a peretelui superior al rinofaringelui. tonsillectomy. amylon = f\in\.). Dup\ num\rul de atomi de hidrogen înlocui]i. de cauz\ neprecizat\. pe fiecare fa]\ lateral\ a zonei bucale a faringelui. *boal\ Wilson etc. aminoacide. const. s. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Am-mon din Libia. -azã. g\sit\ în apropierea templului lui Ju-piter Ammon din Libia. / amygdalotripsis. [Gr. / amimia. s. s. gr. acidus = acru. amylon = f\in\. peptos = digerat. în prezen]a c\ruia alfa-amiloza d\ o culoare albas-tr\. amygdale = migdal\. rinichi [i splin\.] 1) Care seam\n\ cu amidonul. s. / amine.] Prezen]a [i concentra]ia amilazei în sân-ge. clipit rar. În func]ie de dispunerea lan]urilor de glucoz\. Cele mai frecvente tipuri de a. A. const. g\sit\ în apropierea tem-plului lui Jupiter Ammon din Libia.] Boal\ ereditar\ familial\ transmis\ dup\ modul dominant. adj. s. -inã. gr. [Lat. lat. sunt molecu-le care se g\sesc la animale.] Compus organic derivat din amoniac prin înlocui-rea hidrogenului cu un rest de acid organic. AMINOPEPTIDAZ|. m.] Enzim\ intes-tinal\ care catalizeaz\ scindarea leg\turilor pepti-dice. s. amylum. amidon. A. sf\râmare. de la cum = cu. care se depoziteaz\ în organele interne. leucina. care exercit\ func]ii regulatorii: *coli-n\. gr. / amide. trip-sis = frecare. se produce prin intermediul *amilazei. de la plassein = a forma. dar nu este antagonist al receptorilor intra-celulari pentru aldosteron. a.priv.) în urin\. AMIELINIC. tirozi-n\ etc. cistinurializinuria familial\. secundare [i ter]iare. con-]in lan]uri u[oare de imunoglobuline sau glicopro-teine. AMIMIE. -ozã. -azã. amylum. gr. constituit\ din lan]uri cu ramifica]ii. [Gr. Denumirea de a. / amylaceous.[i schimbul antiport Na+/H+ la ni-velul membranei celulare. -inã. s. amylon = f\in\. f. s. primare. [i tab. f\r\ îns\ s\ afecteze transportul Na+ prin canalele de sodiu *tetrodoto-xin-sensibile.: amiloz\. o func]ie amin\ [i un radical caracteristic fie-c\rui tip de a. *triptamin\. s. / starch. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhib\ cotran-sportul Na+/Cl. palatin\ sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . normal\ este de 300 pân\ la 900 mg în 24 ore. s. iar amilopectina o culoare ro[ie. s. fenilalanina [i triptofanul). f. s. nonmyelinated.] Element constitutiv al proteinelor. m. este de ori-gine proteic\. / acide aminé. a-mylon = f\in\.priv. ammoniakon = sare de amo-niu. ammoniakon = sare de amoniu. biochim. Sin. Se manifest\ de la na[tere [i se caracterizeaz\ prin atrofie muscular\ generalizat\ f\r\ contractur\. Valori normale: 8-64 unit\]i Wohlgemuth. amygdalitis. [Gr. sunt *exopeptidaze care elibereaz\ pro-gresiv aminoacizii pornind de la aminoacidul N-terminal al lan]ului polipeptidic. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Am-mon din Libia. amylum. / amygdale. ammo-niakon = sare de amoniu. [Gr. / amylosis. amylon = f\in\. [Gr. serum amylase. gr. s. amylon = f\in\. s. biochim. [Gr. m. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia.reunire de foliculi limfoizi situat\ între pilierii v\lului palatului. amygdale = migdal\. m. faringian\ (NA: tonsilla pharyngea) . amygdale = migdal\. *cistinu-rie-lizinurie familial\ etc. / amide. AMIGDALIT|. este detectat\ cu ajutorul iodului. / amyloidosis. rezult\ dou\ forme de a. proteine [i alcaloide. de asemenea. salivar\ [i a. s. [Lat. oligofrenia fenilpiruvic\. s. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. / amygdalectomy. / amiloride. fiind frecvent consecin]a unei *akinezii.. / amimie.). [Lat. mimia = imitare. ammonia-kon = sare de amoniu. 2) Substan]\ amorf\.] Des-pre o substan]\ sau un corp care con]in *amidon. -idã.

m. AMNEZIE. s. fir. amoniemie) deoarece. pot apare în st\ri depresive. AMIOTROFIE. sub for-m\ de gaz incolor la presiune atmosferic\.. iar uneori [i din trunchiul cerebral. amnion = membran\ a f\tului. sko-pia = examinare. iar morfopatologic. globale. / amyotaxia. s. În evolu]ia lent progresiv\ se asociaz\ [i tulbur\ri endocrine: *ginecomastie. s. ap\rut\ în cadrul unei depresii.] Termen de origine malaezi-an\ care desemneaz\ o criz\ de dezechilibrare psihic\ cu tendin]\ la crim\ sau suicid. ace[tia nu î[i mai exercit\ efectele trofice esen]iale pentru mu[chiul inervat. care inte-reseaz\ toate categoriile de informa]ii percepute.. / amyotro-phy. rezistent\. care prive[te informa]iile recente. [Gr. / amok. adj. f\-r\ apari]ia.] 1) Care se refer\ la *amnezie.. trophe = hran\. b) A. mnasthai = a-[i aminti. s. f. Sin. / amok. / amniocyte. adj.: ataxie (v. / amniocyte. hiperamoniemie. AMONIEMIE. cu transmitere autozomal recesiv\ sau dominant\. s. cu debut între 20-50 ani. s. cu debut între 30-50 ani [i afectarea. a .). transparent\. sau f. V. pe fa]a intern\ a placentei [i a cordonului ombilical. mys. urmate de deficit motor [i amiotrofii. de la tattein = a ordona. rare. s. f. cât [i retrograd\. a mu[chilor gambelor. substan]\ toxic\ al c\rei nivel sanguin cre[te în *coma hepatic\ [i în comele produse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei. [Gr. ceea ce poate fi la originea unei a. f. [i a. [i tab. / am-niography. f. [Gr. dificil de clasificat.priv. este utilizat\ pentru decelarea suferin]ei fetale (asoci-at\ cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) îndeosebi în cazul sarcinilor prelungite.). spinal\ scapuloperoneal\ tip I (sindrom Stark-Kaeser). [Gr. de la a . AMOEBIAZ|. când se constat\ c\ mi[c\rile f\tului sunt foarte slabe.. gena implicat\ fiind localizat\ pe bra]ul lung al cromozomului 5. f. s. haima. / amnesic. sau anterograd\ (de fixare). f\r\ diviziunea corpului celular. prezen]a *fascicula]iilor (clinic sau e-lectromiografic) [i absen]a reflexelor osteotendi-noase permit diagnosticul. s. ceea ce `nseamn\ c\ aceast\ maladie este determinat\ de o *muta]ie dinamic\. înlocuit\ cu *ecografia. ureogenez\. m. astfel încât procesele de ramo-lisment cerebral. / amnésie. A. / ammoniac. myos = mu[chi. 127 .] Concentra]ia plasmatic\ a amoniacului liber. adj. spectrofotometrice. f. [Gr. a. care nu intereseaz\ decât un singur tip de informa]ii. aranjare. bulbospi-nal\ progresiv\ (boal\ Kennedy) este determinat\ de o anomalie a bra]ului lung al cromozomului X. amnion = membran\ a f\tului. este transformat la nivelul ficatului în uree. [Gr.: boal\ Wohlfart-Kugelberg-Welander. mitos = a]\. s.: miatonie. cu inciden]a 1/20 000 na[teri. f. V. / amyotonia. kytos = ce-lul\. Sin. f. a . s. importante: 1) A.. / amniocentèse. myos = mu[chi. mnasthai = a-[i aminti.). m. f. / amnion. m. ci [i ca expresie a unor refu-l\ri reversibile. pentru studiul caracterelor sale chimice. putere. 2) A. s. s. de ex. s. a . Deoarece este un examen riscant. punga apelor. AMNIOGRAFIE. / ammoni-(a)emia. poate fi retrograd\ (sau de evoca-re).: în etilismul acut).] Punc]ie transabdominal\ efectuat\ la gravid\ în scopul recolt\rii de lichid amniotic. a . s. [Gr.: ecmnezie (v. infantil\ corespunde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de via]\. limitate [i lacunare (ex.: punc]ie amniotic\. n. se manifest\ înc\ din via]a intrauterin\. ammoniakon = sare de amoniu. cu tendin]\ centrifug\. 3) A. / amyo-sthenia. / am-niocentesis. cu durata de supravie]uire de circa patru ani. se descriu [i forme cu trans-mitere autozomal dominant\. / amyotaxie. const.] Diviziune acelular\ direct\. myos = mu[chi. *Confuzia mental\ împiedi-c\ fixarea amnezic\. s. graphein = a scrie. p. / amnésique. -ozã. f. auditive sau vizuale. *impoten]\.] Incapacitate (total\ sau par]ial\) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate. [Gr. Forma acut\. mergând pân\ la degenerare [i atrofie. anterograd\.priv. n. V. a exa-mina. cu transmitere recesiv\. s.. mneme = memo-rie [i mnasthai = a-[i aminti. provenit îndeosebi din degradarea unor aminoacizi. f. sin. amnion = membran\ a f\tului. introdus prin colul uterin. f.. / amitosis. ~n aceast\ regiune `[i are sediul gena care codific\ receptorii pentru androgeni. amnesia = uitare. amnezie. / amyotonie. / amnéstique. cu tendin]\ la distalizare. m. Forma "benign\" este progresiv\. pe care Freud a interpretat-o nu doar în rela]ie cu imaturitatea func]ional\ a structurilor cerebrale.] Denumire generic\ a unui grup de afec]iuni heterogene ce au ca tr\s\tur\ comu-n\ atrofii musculare evolutive. a. [Gr. a gradului de suferin]\ fetal\ în cazul imuniz\rii maternofetale. [i raptus. Este de origine citotro-foblastic\. b. AMIOTONIE.. În organism se afl\ în cantit\]i foarte mici (v. au fost descrise numeroase forme intermediare. spinal\ cronic\ pseudo-miopatic\ (boal\ Kugelberg-Welander) se caracte-rizeaz\ prin deficit motor [i amiotrofii proximale. [Gr. În lipsa acestor influen]e se produc tulbur\ri morfofunc]ionale grave ale fibrelor musculare. Aspectul clinic sea-m\n\ cu cel al *miopatiei. pentru amibiaz\ (v. amonioge-nez\. foarte solubil `n ap\. Diferen]ierea a. de la skopein = a vedea. cu afectarea musculaturii proximale [i evolu]ie lent\. amoniemie.AMIOSTENIE. în regiunea proximal\. [Malaezian\ amok = atac furios. constând în diviziunea nucleului celular prin simplul clivaj în dou\ p\r]i aproape egale. Var.priv. care reprezint\ consecin]a unor leziuni degenerative ale neuroni-lor motori din coarnele anterioare ale m\duvei spi-n\rii. / amitose. adj. În patologia psihiatric\. f. bine definite clinic. prin a-socierea unei rarefac]ii cu *neuronofagie a neuronilor mari din m\duv\ (predominând în regiunile cervical\ [i lombosacrat\) [i din nucleii nervilor cranieni. Me-morizarea. AMNIOCENTEZ|. f. Se caracterizea-z\ clinic prin deficit motor. V. a sexului fetal. AMNESTIC. AMNIOCIT. ini]ial proximale. evolu]ie foarte lent progresiv\.: sac amniotic. mys. AMITOZ|. isterie (mai frecvent a. f. retrograd\). s. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaz\ pe dozarea unor enzime musculare. "malign\". V. -atos = sânge. [i amoniac. Se utilizeaz\ în industria chimic\. [i memorie.] Sin. f. / amniographie. AMNEZIE ANTEROGRAD| / amnésie antéro-grade / anterograd amnesia.. AMNEZIC. selective. [Gr. Mecanismul patogenic este îns\ comun [i clar: prin degenerarea neuronilor motori. A. s.] Deficien]a sau absen]a *tonusului muscular. adesea. uneori *diabet zaharat. s. ca [i în cazul unei leziuni corticale. 2) Persoa-n\ care [i-a pierdut memoria. dar absen]a pseudohi-pertrofiilor. spinale progresive ale adultului. A. Sin. f. presupune organizarea informa]iilor în direct\ rela]ie cu inteli-gen]a subiectului. / amnesia. Sin. diagnosti-carea unei abera]ii cromozomiale. nutri]ie. g\sit\ în apropi-erea templului lui Jupiter Ammon din Libia. spinal\ infantil\ (boal\ Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. s.] Celul\ de origine fetal\ reg\sit\ în lichidul amniotic.] Observarea aspectului macroscopic al li-chidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului. cu atrofii musculare cu propagare centrifug\. Al\turi de forme de a. cu mi-ros iritant.priv. / ammoniémie. toxic pentru orga-nismele vii.] Membran\ limi-tant\ a oului fecundat. Sin. / amnestic. biochim. [Gr. [Gr. secundar ai centurii scapulare. s. kentesis = în]ep\tur\. / amnioscopie. îndeosebi. AMNIOS. / amyotrophie.priv. Deoarece exonul 1 al genei con]ine o sec-ven]\ repetitiv\ amplificat\ la bolnavii cu a.] Care pro-voac\ pierderea memoriei. pentru miastenie.. / amyosthénie. s. [Gr.. a fost. ou f. s. fiind compusul de baz\ în prepararea îngr\[\mintelor azotate.priv. a . Uneori. citogenetice. AMONIAC. AMIOTAXIE. s. n. în care subiectul nu î[i poate aminti informa]ii memorizate cu mult timp înainte. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. tonos = tensi-une. / amnio-scopy. taxis = ordo-nare. Ele au un caracter ereditar.] Sc\derea for]ei musculare. / ammonia. s. amnion = membran\ a f\tului. myos = mu[chi. s. Mai importante: a) A.). f. sthe-nos = for]\. a . amnion = membran\ a f\tului. s. / amnios.priv. mys. Tipuri de a. [Gr. Compus binar al azotului cu hidrogenul. permite deter-minarea motricit\]ii fetale. în general. s. sub]ire. f. Pe lâng\ transmiterea autozomal recesiv\. antreneaz\ atât o a. mys. fenomen psihic complex. nici distribu]ia regulat\ a cromozomilor [i. g\-sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. f.] Radiografia cavit\]ii amnio-tice opacifiat\ cu un *mediu de contrast introdus prin punc]ia uterului gravid. simetrice. a . *electromiografie [i biopsie muscular\ (care relev\ caracterul neurogen al a. A. mult mai rare. cu membrane intacte. V. AMNIOSCOPIE. în rela]ie cu *cromozomul X. Se disting a.] NH3. AMOK. f. cu fibrila]ii [i rareori pseudohipertrofii. V. organice sau nu.priv. s. n. a aranja. ammoniakon = sare de amoniu. cu transmitere autozomal dominant\.

s. de puls. de la ana = din nou. s. anabios. cu ajutorul unui instrument chirur-gical. AMPLIA}IE. de la amplus = mare. / ampicillin. utili-zat în automatizare. f. [Gr. dar activ\ [i asupra unor germeni Gram-negativi. dilata]ie inconstant\ a p\r]ii terminale comune a *coledocului [i canalului Wirsung. proteine G. / amorphous. / ammoniogenesis. f. a. par]ial.). Bacteria studiat\ poate fi astfel identificat\ [i clasificat\ în arborele filogenetic. prin extensie. renal\ este unul dintre mecanismele regl\rii *echilibrului aci-dobazic.). Penicilin\ semisintetic\ cu activitate similar\ penicilinei G asupra germenilor Grampozitivi. / ampliation. în tubii renali. [Fr. reac]ia în lan] a polimerazei. -onis = m\rire. se ob]ine cu ajutorul unei ADN-polimeraze. nucleotid sintetizat din *ATP ca r\spuns la o stimulare hormonal\ a re-ceptorilor suprafe]ei celulare. / primer. AMPLIFICATOR DE LUMINAN}| / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen. amoniacul este sin-tetizat din *glutamin\.. m. s. de la ampliare = a cre[te. situat\ la nivelul duodenului. f. 2) În genetic\: secven]\ de ADN capabil\ s\ stimuleze transcrip]ia unei gene. f. Un curent de un a. ampul\. tubar\ (NA: ampulla tubae ute-rinae). / amplitude. / empreinte. utilizat\ `n mod curent pentru acid adenozinmo-nofosforic (v. ]esutul subcutanat [i tegumentele. Sin. [Gr. AMPICILIN|. s. d) a. f. cu o tensiune mai mare. AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. Este inactivat prin hidrolizare în *AMP de c\tre o fosfodiesteraz\. f. de la gnonai = a cunoa[te. f. m. medic [i botanist german. Deficitul acestei enzime este la originea unei intoleran]e la efort. sau în zonele sale coledocian\ ori pancreatic\. Une-ori se utilizeaz\ [i termenul echivalent din engl.. / AMP-désaminase.[i cinematografiat\. adenilatciclaz\. a activit\]ii transcrip]ionale a uneia dintre cele dou\ copii ale unei gene bialelice. / anabiosis. Secven]a de ADN amplificat\ este comparat\ cu alte secven]e nucleotidice conservate în b\nci de date. observat\. parental imprinting. NA: ampulla hepatopancreatica. pe o foaie de hârtie. [Abrev.] Unitate fundamental\ din SI. iradierea pacientului fi-ind mult redus\. dezvoltat la nivelul p\r]ii comu-ne a ampulei. amplificator = care m\re[te. f. permite unei *polimeraze s\ ini]ieze sinte-za unui al doilea lan] complementar matricei. f. prin aplicarea pulpei degetelor. / amputa-tion. activând *proteinkinaza A. transform\ adenozinmonofosfatul în ino-zinmonofosfat [i amoniac. s. 1) Represarea permanent\. s. AMPUL|. s. digitale). AMORF. de ima-gine sau a.] 1) În electronica medical\: aparat utilizat în scopul reproducerii unui semnal. Ea poate fi transmis\ la distan]\. s. Umplut\ cu ipsos. medic [i botanist german. gnosis = percepere. [Abrev. de la ampu-tare = a t\ia. s. por]iunea dilatat\ situat\ la extremitatea *trompei uterine. profesor la Wittenburg.AMONIOGENEZ|. f. [Lat. v. de obicei electric. n. de m\-sur\ a intensit\]ii curentului electric.] Cre[terea volumului cu[tii toracice în timpul inspirului. [Lat.). endocrinol. fidel\. AMPUL| VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater. f. de obicei un bisturiu. [Lat. 2) Tehnic\ pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare.] V. acci-dental\ a unui membru sau a unui segment de membru. a . prin amplificarea cantit\]ii de ADN de origine bacterian\. transport\ un *coulomb pe secund\. orice struc-tur\ anatomic\. s. s. / ampere. veche amordre = a mu[ca. -onis = t\iere. [André Marie Ampère. V. a scurta.] 1) În chirurgie. V. un segment de membru [i. permi-te o reproducere fidel\. AMPUTA}IE.] 1) Valoarea absolut\ maxim\ a elonga]iei unei m\rimi oscilatorii. s. electronic. a din]ilor [i a ]esuturilor bucale. 2) Urme l\sate pe un obiect de degete (a. adj. ligand. [Gr. Tipuri: a) a. AMPLIFICATOR. const. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ. s. f. palme sau plante. / ammoniogenèse. Abraham Va-ter.: Adenosine MonoPhosphate = ade-nozinmonofosfat. 1) Producerea in vivo de co-pii suplimentare ale unei secven]e de ADN.priv. Sin. derivat de la facere = a face). am-moniakon = sare de amoniu. s. Ini]ierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituit\ dintr-un amestec de oligonucleotide cu secven]e diferite. -oma. AMP / AMP / AMP.] Revenirea unui organism la via]a activ\. ammoniakon = sare de amoniu. profesor la Paris. anatomist. f. f. m. în prealabil în-muiat\ în tu[. a-morce. AMPER. amputatio. / impression. O ast-fel de imagine este ob]inut\ cu un fascicul de radi-a]ii X de intensitate mic\. V. A. Ex. cunoa[tere. Aparat care transform\ imaginea optic\ în imagine electronic\. [Lat. empreinte. [i tab. 2) Modific\rile survenite de gene `n cursul gametoge-nezei [i/sau embriogenezei [i care altereaz\ expresia fenotipic\.] 1) Prima parte a ciclului *amoniacului în organism. 3) În stomatologie: copie negativ\. f.: PCR (v. adj. magnetic. g. lipsit de form\. fizician francez. a . AMORS|. Vater. ampul\). f. ampullae. s. ampulla = vas mic pentru ulei sau parfum.: primer. s. s. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. AMPLIFICARE PRIN REAC}IE ~N LAN} A POLI-MERAZEI / amplification par la réaction en cha`ne de la polymérase / polymerase chain reaction. -azã. care vor fi astfel elimina]i sub form\ de s\ruri de amoniu în loc de s\ruri de sodiu. c) a.] Por]iune tubular\ dilatat\ în structura unor forma]iuni anatomice. s.] Care nu are o form\ sau o structur\ bine definite. engl. / amplificateur. de amoniac. f.priv.] Imposibilitatea recunoa[terii formei o-biectelor prin pip\it. 2) Magnitudinea *poten]ialului de ac]iune. sau s. iar în continuare ionii amo-niu se combin\ cu anionii acizilor. de la gen-nan = a produce. 1775-1836. de tensiune transform\ un curent alternativ în alt curent alternativ. ampulla = vas mic pentru ulei sau parfum.: a. pentru amplificarea poten]ialului electric al pulsului. foto. e) a. 3) În embriologie. ac]ioneaz\ ca *mesager secund. care este îns\ convertit în produ[i amoniogeni. 1684-1751. În cazul a. mu[chii. des = separat de. AMPLITUDINE. f. b) a. Const\ în formarea. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. din lat. AMPLIFICARE GENIC| / amplification génique / gene amplification. bios = via]\. Este utilizat în radioscopie pentru cre[terea luminozit\]ii [i preciziei unei ima-gini ob]inute direct pe un ecran fluorescent. 2) A. a t\ia. / myo-adenylate deaminase. din fr. s. / ampère. în care se folosesc tranzistori pentru m\rirea puterii unui semnal electric. opera]ie prin care se separ\ de organism un membru. receptor. enhancer (gene-tics). [Fr. Este inactivat\ de *penicilinaz\. anatomist. denumit\ model. hibridat cu o matrice de acid nucleic. / amplifier (electronics). [Lat. / ampliation. evitându-se sc\derea *rezervei alcali-ne. Abre-viere utilizat\ curent pentru a desemna adenozin-3’. iar în *alcaloz\ diminu\. 128 . [Gr. / amorphe. dup\ o perioad\ de moarte aparent\ sau de via]\ latent\. ampliatio. s. morphe = form\. în scop de identifica-re. dependent\ de originea parental\. s. / ampoule. rectal\ (NA: ampulla recti). [i PCR.5’-monofosfatul ciclic. digitale sunt înregistrate în criminalistic\. V. [i PCR. s. Sin. s. 1684-1751. m. dactilosco-pie. / amorce. acest proces se ac-centueaz\. având circuite magnetice pentru amplificarea semnalelor de joas\ frecven-]\. genesis = producere. AMPRENTARE GENOMIC| / empreinte parenta-le / genomic imprinting. AMORFOGNOZIE. cu mi-algii [i crampe musculare. engl. AMP c. AMPRENT|. urmat\ de o anomalie *fenotipic\. pentru formarea bontului. lat. amplitudo. ob]inut\ prin mulaj cu un material plastic. / amplitude. V. / anabiose.: Adenosine MonoPhosphate = adenozinmonofosfat. f. / amputation. f. / amorphognosie.. cu intensitate m\rit\. AMPRENT| GENETIC| / empreinte génétique / DNA fingerprint. [Lat. m\rime. la nive-lul tuturor ]esuturilor. a. f. [Abra-ham Vater. AMP-deaminase. de luminan]\. prin sim]ul tactil. / ampulla. profesor la Wittenburg. a dan-turii [i a ]esuturilor vecine.] Enzim\ muscular\ care în timpul exerci]iu-lui fizic. imprimere = a ap\sa pe. / amorphognosia.] 1) Depresiune imprimat\ pe suprafa]a unui organ de c\tre o structur\ anatomic\. por]iunea inferioar\ a *rectului pelvin. AMP-DEZAMINAZ|. anabiosis = reînviere. -inã. V. 2) Sec]iunea traumatic\. f. AMORSAJ ALEATOR / amorçage aléatoire / ran-dom priming. Astfel. ficare. V. s.: carte de identitate genoti-pic\ (v. pl. gr. morphe = form\. În *acidoz\. ANABIOZ|. AMPULOM VATERIAN / ampullome vatérien / Vater's ampulla carcinoma.] Oligonucleotid care.] Cancer al ampulei Vater (v. unui mem-bru sau a unui segment de membru se sec]ionea-z\ forma]iunile osoase [i se conserv\. -inis = l\rgime. NA: ampulla. *dele]ie a unui *auto-zom. / ampicilline. A.] Abrev. s. impresiune. iar\[i. de la am-plificare = a m\ri (amplus = mare. s. a.

de la Afrodita = zei]a dragostei. s. an . de la analyein = a rezolva (ana = din nou. ANAEROBIOZ|. logos = raport. f. / anabolisant. utilizate în sindroamele catabolizante: debilitate. an . f. ana = contra. m. de la ana = din nou. în scopul elabor\rii de mo-lecule în ]esuturile vii. / anagen. / anaphylatoxine. 8) A. an .. metodele de a. / analyseur. s.] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea). ANACROTISM. în *proba Prausnitz-Küstner.] Pierdere a sensibilit\]ii la durere. hydatos = ap\. tot la o serie de microorganisme. / anabo-lism. [Gr. n. [Gr.: *depresie a. clor. aer. s. bios = via]\. În medicin\.: 1) A. s. / analeptic. lyein = a distruge). rela]ie. statistic\. ANALIZOR. ANAFILAXIE. / anaérobiose. [Gr.] Despre microorganismele care nu se pot dezvolta în contact cu aerul [i referitor la reac]iile chimice care se produc în absen]a aerului. Exist\ un mare num\r de a. s. algos = durere. cantitativ\) a compozi]iei chi-mice a unei substan]e. adj. ana .] Denumire a stadiului de cre[tere a p\rului `n cadrul *ciclului pi-lar. algos = durere. A. care poate genera *farmacodependen]\. 11) A. A. de a re-construi.. ballein = a lansa). de la toxon = s\-geat\. pasiv\). 3) Aparat care permite analiza electro-encefalogramei în termeni de frecven]\ [i amplitu-dine. s. regrupeaz\ procesele de sintez\ [i consum de energie. obligatorie. -eris. / anacrotisme.] Metod\ [tiin]ific\ de cercetare a fenomenelor bazat\ pe e-xaminarea [i determinarea fiec\rei p\r]i compo-nente. m. bios = via]\. de la ana = din nou. de la phylattein = a ap\ra. an . metod\ de studiu al substan]elor organi-ce prin analiza *spectrelor de emisie [i de absorb-]ie. f. ANAEROB. / ana-phrodisia. determinarea calitativ\ [i/sau cantitativ\ a unui toxic `n diferite medii. Ea poate fi generalizat\ sau localizat\. metod\ de a. f. adj. în decursul c\ruia cromozomii se dedubleaz\. m. analeptikos = care restaureaz\. logos = raport. ANABOLIZANT. n. rela]ie. 2) Medica-ment care exercit\ aceste ac]iuni. m. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic. care favorizeaz\ produc]ia de proteine. s. r\s\ritul unei stele. f. s.. / analogue. conform unei anumite m\-rimi. f. ANAFILATOXIN|. n. lyein = a distruge. [Gr. este o form\ de hipersensibilitate de tip imediat.priv. [Gr. aer. f.priv.priv. a. ana = în sus. de la akouein = a auzi. adj. s...] (Medicament) care stimuleaz\ SNC la nivelul cen-trilor cardiovasculari [i respiratori. 2) A. s. / anachlorhydrie. ana = în sus. ANALGEZIE. adj. Domenii de a. -e. gr. de aminoacizi permite evaluarea com-pozi]iei în aminoacizi a unei proteine. factorial\. lat. 3) A. / anacousie.: catabolism. Se spune îndeosebi despre copilul mic care depinde de mam\. / anagène. ANAMNEZ|.: receptor cutanat. gennan = a produce. / anaphase. anabole = ac]iunea de a urca. osteoporoz\ etc. ANAGEN. iar\[i. s. Ex. f. -inã.] Ansamblul informa]iilor ob]inute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul s\u asupra *antecedentelor. anamnesis = reamintire. V. statistic\ a efectului unor factori asupra dispersiei datelor ob]inute experimental. permite c\utarea planului de polarizare a luminii (nicol a.] Sin. elibereaz\ histamin\ prin degranularea mastocitelor [i bazofilelor. ANAFRODIZIAC. dis-persiei. Exist\ dou\ a. f. [Gr. / anamnesis. 4) A. -os = aer. iar\[i. care se pune în eviden]\ printr-o reac]ie cutanat\. / anaphrodisiaque.priv. / anamnèse. / anaphrodisiac. / analeptique. s. s. khloros = verde. / anabolisme. ANACLITIC. / anaphrodisie. ana-lysis = rezolvare. analiza u-nui fenomen pe baza reprezent\rii grafice. provocat\ prin injectarea prealabil\ a unui antigen (injec]ia "preparant\") [i care apare dup\ o a doua injectare a aceluia[i antigen (injec]ie "declan[ant\"). adj... f.] Ansam-blu de procese care permit asimilarea nutrimen-telor [i utilizarea lor. se manifest\ în forma cea mai grav\ [i cea mai acut\ prin *[oc anafilactic. lat. cre[te astfel permeabilitatea vascular\ [i contract\ fibrele musculare netede. phasis = aparen]\. ana . istoricului [i detaliilor de evolu]ie ale unei boli. m.] Via]a desf\[u-rat\ doar în absen]a oxigenului molecular. Ex. A. s. adj. În medicin\ [i biologie. 9) A. [Gr. s. mneme = memorie [i mnasthai = a-[i a-minti. Serul con]ine o alfa-globulin\ capabil\ s\ inactiveze cele dou\ a. aphrodisia = dorin]\ sexual\. an-samblu de procedee de identificare (a. s. [Gr.. / analyse.: C3a [i C5a.priv. n. an . de la anaballein = a construi. s.: aclorhidrie. Este cazul în-deosebi al alcaloizilor din *opiu sau al deriva]ilor acestora. [Gr.] V. venin de cobr\. coprologic\. phylaxis = protec]ie. la unele microorganisme. [Gr. conform unei anumite m\rimi. n. anabole = ac]iunea de a urca. [Gr. iar\[i. a. / anaphase. n. comparabil cu [ocul anafilactic. 5) A. / analysor. de la ana = din nou. mediat\ de IgE. / achlorhydria. / analysis. aer. adj.] 1) Despre o substan]\ care atenueaz\ durerea f\r\ abolirea con[tien]ei. ANALIZ|. de la Afrodita = zei]a dragostei. [Gr. s.. [Gr. [Gr. / ana-logous. glosar informatic\. în cazul polarimetrului.priv. s. s.. aer.. adj. ANAFRODIZIE. / analgesia. s. / analgesic. deopotriv\. iar\[i.. iar\[i.] Substan]\ produs\ în ser dup\ activarea complementului (frac]iile C3 [i C5) de complexele imune sau de unele substan]e coloidale: dextran. / anaclitic. f. / an-aerobiosis.. procedeu al statisticii ma-tematice ce permite identificarea factorilor care stau la baza unei corela]ii. A. / anaérobie.priv. adj. ANALOG. Exist\ a. A. de la phainein = a apare. a arunca în sus (ana = în sus. chimic\.] 1) Care favorizeaz\ transformarea mate-riilor nutritive în ]esuturile vii. hydor.] Asem\n\-tor. / anabolising. ANALEPTIC. [Gr.] 1) Ansamblu func]ional alc\tuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic [i din centrul cortical care intervine în re-cep]ia senzorial\. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor. analogos = la fel. ANACUZIE. toxicologic\. serologic\ are ca scop îndeosebi identificarea an-ticorpilor specifici din serul sanguin. klitos = desf\[urat înapoi. trofic\. f. s. de a reconstrui. 6) A. Sin. 10) A. adj. adj. vizual. ca [i a stabilirii unor caracteristici ale acestora. în cercetarea [tiin]ific\ [i în practica medical\. gr. -os = aer. spectro-scopic\. -ozã. m. cât [i a febrei sau fenomenelor inflamatorii. [Gr. s. sunt utilizate. f. / anaphylaxie. 2) Dispozitiv care.priv. A. hidrogen. s. grafic\. gr. levuri. analog. adj. / ana-crotism.] Despre o substan]\ care calmeaz\ dorin]ele sexuale. 7) A. krotos = b\taie. bacteriologic\ sau microbiologic\. [Gr.: a. 4) A. injectat\ intravenos provoac\ [oc anafilatoxinic.] Anomalie a undei pulsului caracteriza-t\ prin apari]ia unui mic cro[et pe por]iunea sa ascendent\ (în stenoza aortic\ sau în anevrismul aortic). facultativ\. narcotice prezint\ [i un efect sedativ. care. la un al doilea contact cu antigenul. analyein = a rezolva. adj. analogue. de la ana = din nou. / anaerobic. [Gr. / anacusis. / analgésique.] Hipersensibilitate speci-fic\. iar\[i. endotoxine ale bacteriilor Gram-negative. s.. an . f. bio-chimic\.] Absen]a complet\ a acidului clorhidric din sucul gastric. coproparazitologic\. sau al-gesis = sim]ul durerii. în scopul izol\rii [i identific\rii bacteriilor. -ism.priv. adj. gr.). s. | 129 . 12) A. poate fi de-terminat\ la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a. anaerobioz\. lovi-tur\. phylaxis = protec]ie.: cofoz\ (v. ana = contra. / anaclitique. îndeosebi în laboratorul clinic. de la phylattein = a ap\ra.] Des-pre cineva sau despre ceva care depinde de altci-neva sau de altceva. analogos = la fel. / anaphy-laxis.). sau algesis = sim-]ul durerii. f. s. -eris. ANACLORHIDRIE. *euforizant sau *anxiolitic. f. ansamblu de procedee mate-matice pentru validarea [i interpretarea datelor experimentale. anchet\ analitic\ în scopul stabilirii interac]iunilor alimentare într-o comunitate biologic\. aphrodisiakos. an . s. a arunca în sus (ana = în sus. calitativ\) [i de determinare (a. se separ\ [i se dirijeaz\ spre polii celulari. s. 2) Un steroid înrudit cu testosteronul.ANABOLISM. s. [Gr.. auditiv. [Gr. akousis = auz.] Dimi-nuare sau absen]\ a dorin]elor sexuale. prin modificarea pragului senza]iilor dureroase sau prin cre[terea toleran]ei la durere. având ca scop determinarea concentra-]iilor diferitelor substan]e din organism (îndeosebi a constantelor biochimice) sau separarea compo-nentelor unui produs biologic. prezint\ o asem\-nare total\ sau par]ial\ a caracteristicilor esen]iale cu cele ale sistemului cu care se compar\. provoac\ degranularea bazofilelor cu eliberarea de substan]e vasoactive. A. adj. A.. s. m. f. adj. ANAFAZ|. [Gr. survenind în cursul unei boli sau secundar\ unei intoxica]ii ori ac]iunii unor medicamente. ana = `n sus. mate-riilor fecale. f. ballein = a lansa). s. ex.. iar\[i. de la anaballein = a con-strui. f. f. adj.. Ant. m. / anaphylatoxin. s. antipiretice ac]ioneaz\ atât asupra durerii. / analgésie. [Gr. s. ANALGEZIC. [i a.

unde pro-voac\ microhemoragii repetate. cu *criptorhidie [i unele caractere sexuale feminine. acesta fiind princi-palul agent patogen al anchilostomiazei la om. gr. de utilizare a termenului: a. ANATOXIN|. / anascitique. termen utilizat de Hipo-crat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei luxa]ii.: androginoid. / ankylostomasie.] Care nu se `nso]e[te de *ascit\. de la toxon = s\geat\. / an-kylostomiasis. / android. aner. / androgy-nism. s. ANDROSTERON. gyne. -azã.ANAPLAZIE. ANASTOMOZ| ANTIPERISTALTIC| / anasto-mose antipéristaltique / antiperistaltic anasto-mosis. f. ankyra = ancor\. adj. Ex. -atos = gur\. ANASCITIC. A. a. Edem gene-ralizat [i intens al placentei [i al fetusului. 4) A.. / an-drosterone. adj. f. ANATOMIE. [i artrodez\.) care.] Stare a unui proces neoplazic în care arhitectura [i unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale ]esutului de origine. ANDROGIN. america-num sau Necator americanus. segmente ale tu-bului digestiv. consecin]\ a unui spasm sau a unei amprente. V. ANASTOMOZ| LATEROLATERAL| / anasto-mose latérolatérale / side-to-side anastomosis. adj. patologic\ sau artificial\ (chirurgical\) a dou\ conducte (vase sanguine. ankylos = încovoiat.] 1) *Her-mafrodit. s. / anatoxin. V. andros = b\rbat. gyne.. andros = b\rbat. s. / anatomy. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor. ankylosis = curbur\. ANDROLOGIE. accentuate prin substan]ele hemolizante ce le secret\. În func]ie de localizare [i de efectele în plan func]ional. 3) A. se poate produce dup\ o afec]iune articular\. aner. 2) A. [Lat. clasa Nematoda. s. / anarthrie. f. se disting numeroase tipuri de a. s. m. cu afemie.] Studiul anatomiei. n. -atos = gur\. 6) A. dar î[i conserv\ propriet\]ile antigenice. s. 5) A. sec]iune. ANCYLOSTOMA / Ancylostoma / Ancylostoma. 3) A. jum\tate b\rbat. c\i biliare [i urinare) sau a unor nervi. dar nu poate pro-nun]a cuvântul pe care îl cite[te sau îl scrie. s. / androgynie. f. unde se formeaz\ papulopustule. s. s. aner. special\. andros = b\rbat. anchilostomiaz\. f. f. s. De fapt.). adj. de la plas-sein = a forma. f. ANCO{|. în care sunt acola]i pere]ii laterali a dou\ con-ducte sau organe. ANDROID. de la askos = burduf. f. f. / anaplasia. prin îndep\rtarea. hidrops fetal. an-dros = b\rbat. askites.: toxoid. radiologic\. topografic\.[i microscopice. repre-zint\ consecin]a unei leziuni cerebrale cu focarul în zona nucleului lenticular. sau poate fi provocat\ chirurgical. / anaplasie. s. Sin. stoma. dezvolt\rii. / androgynoïde. [Gr. ANCORARE. s. stoma. chimic\ sau imunologic\. poate comunica prin semne sau prin presiunea mâinii num\rul de silabe con]inute în cuvântul pe care nu îl poate pronun]a.). determi-nat\ de îmb\trânire [i asociat\ cu unele tulbur\ri de ordin general (oboseal\. în]elege ce i se spune. [Gr. / anastomose. s. for-ma]iunilor vizibile cu ochiul liber. total\) a mi[c\rilor unei articula]ii care în mod normal este mobil\. de la tem-nein = a t\ia. ancora. [Gr. / androgyne. de la ana = cu. nu se manifest\ clinic. andros = b\rbat. cu pro-ducere de *ascit\. / anarthria. s. em-briologia structural\. De a-semenea. f. anastomosis = deschidere. studiul diferitelor structuri în rela]ie cu forma]iunile învecinate. ANASTOMOZ| IZOPERISTALTIC| / anasto-mose isopéristaltique / isoperistaltic anasto-mosis. ankylostomiase. [Gr. oprire. f.] Care provoac\ apari]ia de caractere sexuale mas-culine. ANDROGINOID. de osificare. ANASTOMOZ|. ANCHILOZ|. [Gr. ANDROPAUZ|. andros = b\rbat. / anatoxine. / anascitic. f. andros = b\rbat. adj. histo. f. 2) A. depresie. de la ankylos = înco-voiat. ANASARC| FETOPLACENTAR| / anasarque foetoplacentaire / f(o)etal hydrops. *A. [Gr.. studiul parti-cular al unor organe sau zone din organism. curbat. comparat\.. f. Asigur\ stabili-tatea protezei.] Boal\ provocat\ de *Ancylostoma. gennan = a produce. ankylos = încovoiat. s. zon\ de ]esut recent osificat care avanseaz\ treptat `n epifiza cartila-ginoas\ (la embrion). macroscopic\. adj. f. fiziologiei [i patologiei apara-tului genital masculin [i a repercusiunilor acestora asupra organismului întreg. / androlo-gy. studiul a. unor structuri prin vizualizarea acestora pe cli[ee radiografice. dar. curbat. f. [Gr.. / ancorage. aner.: boal\ Schridde. s. s. fiecare din cele dou\ a. s. duodenale. purificat\. A.] Fran]uzism utilizat `n român\ `ndeosebi cu referire la un defect de umplere cu substan]a de contrast la nivelul unui organ cavitar. Bolnavul afectat de a. / . [Gr.] Toxin\ bac-terian\ (tetanic\. A. patologic\ sau morfopatologie. corelând datele de morfologie cu semnele cli-nice [i modific\rile biochimice. pausis = `ncetare. define[te caracterele arhitecturale ale unui ]esut (de obicei malign). utilizat\ în profilaxia *tetanosului. Alte ex. Rezult\ a-nemie.: androgin (v.: boal\ Griesin-ger. cu acu-mulare de lichid în cavit\]ile seroase ale organis-mului.. / anatomie. m. *A. jum\tate femeie.] Sin. dar [i posibilitatea îndep\rt\rii tem-porare din cavitatea bucal\. / ana-stomosis. par]ial\) sau suprimare total\ (a. `n relief. [Gr. poate citi [i scrie. Este considerat\ uneori sin.] Termen cu sem-nifica]ie fiziologic\ mai pu]in precis\ (creat prin a-nalogie cu *menopauza).] Tulburare a limbajului constând doar din imposibilitatea arti-cul\rii sunetelor.] Comunicarea na-tural\. s. -atos = gur\.] V. Sin. s. în continua-re. Se disting dou\ tipuri principale: a. *A. s. este mai frecvent\ în regiunile calde sau în zonele miniere. / andropause.] Realiza-rea unui sistem de leg\tur\ labil\ între proteza dentar\ [i din]ii pe care se sprijin\. gynaikos = femeie. [Fr. studiul modific\rilor macro. [Gr. Direc]ii: 1) A. plasis = modelare. desemnând oprirea sau încetinirea activit\]ii sexuale la b\rbat. Ex. a. tome = t\iere. / androgène. [Gr.. un traumatism. s. de regul\ frecvent\. a modela. sarx. brasiliense. [Gr. m. lat. f. curbat. / anasarque. sarkos = carne. despre o boal\ `n care ascita. un nematod mic ce se fixeaz\ (în num\r mare) în mucoasa intestinal\. ANARTRIE. / androgyne. an . Sin. s.[i citochimice în cursul unei boli.] Care prezint\ caracteristici masculine. ANCHILOSTOMIAZ|.: ATPA (anatoxin\ tetanic\ purifica-t\ [i adsorbit\). ANDROGINIE. adj. fiind o form\ clinic\ a *eritroblastozei fe-tale. s. caninum. s. gyne. / anchorage. eidos = form\. ankylostomose. a. compararea structurilor diferitelor plante [i animale. s. adj. / ankylosis.: obezitate a. terme-nul se utilizeaz\ [i pentru descrierea celulelor a-normale care au pierdut caracterele de diferen]ie-re proprii. 130 . m. -inã. P\trunderea parazitului în organism se produce pe gur\ sau prin piele. / androïde. ANASARC|. f. V. prin extensie. logos = [tiin]\. 8) A. 3) Fiin]\ fabuloas\ din mitologia greac\. V. s. [Gr. f. intestinal\ efectuat\ astfel încât cele dou\ segmente suturate prezint\ mi[c\ri peristal-tice în acela[i sens. arthroun = a rosti distinct.. [Gr. [i hidrops. s. stereos = solid. aplicat\ la diagnosticul [i tratamentul bolilor. s.priv. / anasarca. din gr. De obicei. 4) A. [Gr. ANASTOMOZ| TERMINOTERMINAL| / anasto-mose terminoterminale / end-to-end anasto-mosis. stoma. s.. sunt utilizate preventiv sau pentru ob]i-nerea unor vaccinuri. a im-purit\]ilor. f. f.] Edem generalizat al ]esutului celular subcutanat. / ankylose. f.] Gen de viermi intestinali din familia Ancylo-stomidae.] Diminuare important\ (a. *A. A. eidos = form\. (anterioar\ [i posterioar\) situate la nivelul marginilor anterioar\ [i posterioar\ ale extremit\]ii inferioare a radiusului etc. s. î[i pierde activitatea toxic\. an — priv. f. Se întâlne[te îndeosebi în cur-sul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-matern\. f\r\ îns\ a c\p\ta un aspect net embrionar. aner. insomnie etc. f. s. aner. difteric\ etc. intestinal\ efectuat\ astfel încât cele dou\ segmente suturate s\ aib\ mi[c\ri peristalti-ce în sens opus. [Gr. gynai-kos = femeie. ANDROGEN. radioscafo-ulnar\. ana = în jurul. / encoche. adsorbit\ pe gel mineral [i a.] {tiin]a structurii organismelor vii. dar cu scrotul sudat [i penisul cu gland perforat. m. androgyne. / androgynous. m. 17cetosteroizi. f. s. pau-sa. s. f. [Gr. îndeosebi la nivelul tractusului digestiv. Specii: 1) A. 2) Sin. [Gr. / androgen.] *Pseudohermafroditism par]ial la b\rbat. / male climacteric. ana = contra. 7) A. gynaikos = femeie. prin ac]iunea simultan\ a c\ldurii [i a formolului. ana = din nou. aner. andros = b\rbat. în care cele dou\ segmente suturate se pun cap la cap. aner. f. encoche. / andrologie. adj. / androstérone.. f. ana = în jurul.

dac\ evolu]ia a. *a. s. a se o]eli. tradus\ [i prin colorarea slab\ a he-matiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Grün-wald-Giemsa. f. ANELAJ. Sin. Sin. care con]in îns\ o cantitate insuficient\ de hemoglobin\. 3) Pe baza factorilor etiologici: sc\dere excesiv\ a volumului sanguin în hemoragii acute sau cronice. ANEMIE FERIPRIV| / anémie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia. profesor la Floren]a. h. [Guido Banti. O serie de a. 2) În practic\. ANEMIE HEMOLITIC| ENZIMOPRIV| / anémie hémolytique enzymoprive / enzymopenic an-(a)emia. a. Tip de a.). profesor de medicin\ intern\ la Stras-bourg. talasemie). este lent\. `n Rusia. *Hiposideremia se `nso]e[te de o dimi-nuare a *siderofilinei totale.: boal\ Banti (v. re-activi la temperatura corpului. Orice tip de a. Prin acest mod se repereaz\ o secven]\ nucleotidic\ specific\. a. / an(a)emia. determinat\ de dis-trugerea globulelor ro[ii anormal de fragile (hemo-liz\ corpuscular\) sau din cauza unui factor de a-gresiune ap\rut în plasma bolnavului (hemoliz\ extracorpuscular\). definit\ prin diminuarea produc]iei medulare. f\r\ tulbur\ri importan-te. Aces-tea apar fie din cauza unei caren]e vitaminice (vi-tamin\ B12. sunt normocrome. A. A. ereditar\ nonsferocitar\ cu transmitere dominant\ legat\ de sex.: drepanoci-toz\ (v.). vârsta [i sexul.: transfuzie cu sânge incompatibil. cu volumul globular mediu peste 110 µm3. [Thomas Benton Cooley. indurare = a `nt\ri. ceea ce este inexact. cuprind: a.).). f. cu *a. ANEMIE CAREN}IAL| / anémie carentielle / de-ficiency an(a)emia. În defini]ia tradi]ional\ a a-nemiei se face referire numai la sc\derea num\-rului de hematii. [Oskar Minkowski. 2) Izo. A.). aso-ciate cu cre[terea concentra]iei sanguine a *reti-culocitelor.. Întâlnit\ frecvent în leucemia limfatic\ cronic\. cu absen]a reac]iei sistemului hematopoietic [i evolu]ie rapid\ fatal\. nutri]ionale (ex. Sin. A. haima. lupusul eritematos sis-temic [i limfoamele non-hodgkiniene. a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia. 1852-1925. cu anticorpi (IgG) anti-proteine eritrocitare..). ANEMIE INFANTIL| PSEUDOLEUCEMIC| / a-némie infantile pseudo-leucémique / von Jaksch's an(a)emia. f. a inhib\rii m\duvei hematogene (în intoxica]ii) sau a involu]iei acesteia. ANEMIE HIPOCROM| ESEN}IAL| A ADULTULUI / anémie hypochrome essentielle de l’a-dulte / Hayem-Faber disease. din cauza aportului deficitar de fier. h. sideroblastic\ [i *talasemiile fac parte din grupa a. ANEMIE MEGALOBLASTIC| / anémie mégalo-blastique / megaloblastic an(a)emia. m. ANEMIE MICROCITAR| / anémie microcytaire / microcytic an(a)emia. i. a. caracte-rizat\ prin prezen]a în sânge a *megaloblastelor.] Sin.: boal\ Silvestroni-Bianco (v.] Sin. ca modul de via]\. [i anemie aregenerativ\. / endurance. ANEMIE HEMOLITIC| IMUNOLOGIC| / anémie hémolytique immunologique / immunoh(a)e-molytic an(a)emia. c\tre vârsta de 60 de ani. în unele anemii (ex. 1858-1931. ANEMIE IMUNOHEMOLITIC| / anémie immuno-hémolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. fie în cadrul unei *mielodis-plazii. drepanocytic an(a)emia. A. h. Köln. f. *A. Boa-la survine la copilul mic sau la adult. în care hemoliza este provo-cat\ de *autoanticorpi.). ANEMIE INFLAMATORIE / anémie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. ANEMIE COOLEY / anémie de Cooley / Cooley an(a)emia. ANEMIE HEMOLITIC| AUTOIMUN| / anémie hé-molytique autoimmune / autoimmune h(a)emo-lytic an(a)emia. Sin. A. 2) Pe baza concentra]iei corpusculare medii de hemoglobin\: hipocrome.sau aloanticorpi introdu[i în organismul pacientului (ex. sunt agresivi fa]\ de antigenii propriilor hematii [i pot fi decela]i prin *testul Coombs.: sindrom Marlin (v. ANEMIE HEMOLITIC| ACUT| / anémie hé-molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)e-mia. [Gr. ANEMIE CRIPTOGENETIC| / anémie cryptogé-nétique / cryptogenetic an(a)emia. V. / annealing. *lactatdehidrogenazei. a c\li.] 1) Diminuarea canti-t\]ii de *hemoglobin\ func]ional\ circulant\ total\. poate apare [i în cursul unei afec]iuni virale. ANEMIE AREGENERATIV| / anémie arégénéra-tive / aregenerative an(a)emia. A. / anémie. dar nu se [tie dac\ este cazul u-nei asocieri sau a unei rela]ii de cauzalitate. ANEMIE MICROCITAR| DREPANOCITAR| / anémie microcytaire drépanocytaire / sickle cell an(a)emia. nu este o boal\.: prin caren]\ de *acid fo-lic) [i *eritromieloza acut\. Cel mai frecvent. fiind sc\zut\ concentra-]ia corpuscular\ medie în hemoglobin\. sunt provocate de absorb]ia în organism a unor medicamente (îndeosebi penicilin\ [i cefalosporine). feripriv\. diminuare a eritropoiezei din cauza afect\rii sintezei de nu-cleoproteine. medic german. acid folic). Pe de alt\ parte. profesor de me-dicin\ intern\ la Paris. normocrome [i hi-percrome. caracterizat\ prin pre-zen]a în sânge a unor hematii de dimensiuni mari. A. ANEMIE ESEN}IAL| A TINERELOR FETE / anémie chlorotique / chlorotic an(a)emia. A. a deficitului de fier din alimenta]ie. a c\rei cauz\ este necunoscut\. medic german. eritroblastopenie sau absen]a eritroblastelor. v.: boal\ Lederer-Brill (v.). A. deoarece. 1871-1945. V. A. s. sarcin\ cu imunizare fetomatern\).: anemie sideropenic\. dobândit\ în care distrugerea hematiilor este determinat\ de anti-corpi serici specifici. 1855-1932. produ[i de sistemul imun al bolnavului. Greifswald [i Breslau (în prezent. o serie de variabile. s. medic francez. Sin. he-molitic\ autoimun\ cu anticorpi la cald. s. m. Hibri-darea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. probabil.: boal\ Hayemvon Jaksch-Luzet (v.] Sin.). 131 . cea mai r\spândit\ boal\ cro-nic\ din lume. Sin.: boal\ Biermer (v. în eritrocit. cât [i concentra]ia hemo-globinei. Tip de a. n. Principalele criterii de clasificare a a.ANDURAN}|. ANEMIE FALCIFORM| / anémie à hématies fal-ciformes / sickle-cell an(a)emia. Ace[ti autoanticorpi. Sin. s. ANEMIE MACROCITAR| / anémie macrocytaire / macrocytic an(a)emia. A. ANEMIE APLASTIC| / anémie aplastique / a-plastic an(a)emia. alti-tudinea. f\r\ modific\ri semni-ficative ale frecven]elor respiratorie [i cardiac\. Uneori este conside-rat\ sin. s. Sin. h.] Sin. / annelage. m. unele *a. reumatismale sau maligne. [Anton Biermer. infec]ioase. caracterizat\ prin sc\derea concentra]iei corpusculare medii de he-moglobin\. Biermer (sau *boala Biermer). ANEMIE BANTI / anémie de Banti / Banti's dis-ease.). ANEMIE HEMOLITIC| / anémie hémolytique / h(a)emolytic an(a)emia. este. A. Wroclaw. m.: a. în continuare o serie de ti-puri principale de a. denumite imunoalergice.: β-talasemie major\ (v. Polonia). A. Anatole Marie Emile Chauffard. [i boal\ Imerslund-Najman. Este deter-minat\ de absen]a. Totodat\.: boal\ Minkowski-Chauffard (v. / endurance. pân\ la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. hipocrom\) num\rul de globule ro[ii este normal. `n care di-mensiunea medie a hematiilor este mai mic\ de-cât `n mod normal (diametru sub 7 µm) sau volu-mul eritrocitar mediu sub 80 µm3. or-ganismul se poate adapta. care pot avea urm\toarele o-rigini: 1) Autoanticorpi. V. 1827-1892.).] Ter-men utilizat îndeosebi în medicina sportiv\ pentru a desemna desf\[urarea unui efort prelungit. dac\ nu se ]ine seama de varia]iile eventuale ale volumului plasmatic. *bilirubinei. Sin.: boal\ Ha-yem-Faber (v. ANEMIE BIERMER / anémie de Biermer / perni-cious an(a)emia. n. determinat\ de *aplazia medular\ global\. pediatru a-merican. f.: anemie nutri]ional\ (v. caracterizat\ printr-un num\r normal de eritrocite. h. anatomopatolog italian. ANEMIE HIPOCROM| / anémie hypochrome / hypochromic an(a)emia. Sin.: cloroz\ (v. *imunoglobuli-ne G [i M.priv. ANEMIE. ci un sim-ptom în numeroase boli. este definit\ ca sc\derea concentra]iei de hemoglobin\ din sângele periferic sub 13 g/100 ml la b\rbat [i sub 11 g/100 ml la femeie. ANEMIE HEMOLITIC| MINKOWSKI-CHAUF-FARD / anémie hémolytique de Minkowski-Chauffard / Minkowski-Chauffard h(a)emolytic an(a)emia. -atos = sânge. aplastic\. anemie hemolitic\ autoimun\. de intensitate mic\ sau medie. [Lat. Anemie hi-posideremic\ frecvent\ `n anumite afec]iuni infla-matorii cronice. pot influen]a semnificativ atât num\rul de hematii. an . sunt: 1) Pe baza volumului corpus-cular mediu: microcitare. distrugere excesiv\ de globule ro[ii în bolile hemolitice [i în hipersplenism. normocitare [i macroci-tare. ANEMIE FAGOCITAR| / anémie phagocytaire / Marlin’s syndrome.: a. Hematiile pot fi pale (*hi-pocromie) [i cu forma modificat\ (*poikilocitoz\).

c) a. locoregiona-l\ constând în injectarea unui anestezic local în spa]iul *peridural. s. [Gr..: monosomie). r. prostat\). de ex.ANEMIE MIELOFTIZIC| / anémie myelophti-sique / myelophthisic an(a)emia. ANEUSOMIE. [Gr.] Stare a unui organism care a pierdut capaci-tatea de a reac]iona specific la un alergen sau an-tigen la care anterior a fost sensibilizat. -atos = culoare). / aneuso-mic.priv. an . în practic\: a) a. abandonat.] 1) Absen]a sau dispari]ia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroas\. pul-monar se produce o comunicare patologic\ între ramurile arterei 132 . c\tre maturare. tuberculinice. Var. ca [i o serie de boli dificil de clasificat. f. cel mai frecvent asociat\ abolirii motilit\-]ii voluntare.] *Percep]ie a senza]iei dureroase `ntr-un teritoriu care este anesteziat. sideroblastic\ dobândit\ idiopatic\ (sau a.priv. sl\-biciune [i paloare. de la en = `n. în continuare. cel mai evident este cel al a.: boal\ a. [Gr. pentru aneuzomie (v. ce afecteaz\ re-ac]iile imunitare ale organismului (*rujeol\. Ex. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. / anen-cephalia. [Gr. locoregional\. adj. f. erythros = ro[u. f. -e. eu = bun. sensibilitate. denumite îndeose-bi în func]ie de localizare. este generator de hemoragii meningee sau meningocerebrale.: anemie caren]ial\. s. A.: vitamin\ B1 (v. A. f. -atos = corp. în care dispari]ia sensibilit\]ii dureroase este ob-]inut\ într-un teritoriu limitat. s. ANERGIZANT. an .. prin infiltra]ie sau pul-verizare. s. în care abolirea sen-sibilit\]ii. *Mielo-grama permite distingerea unor entit\]i nosologi-ce: a. care asociaz\ abolirea sensibilit\]ii [i pierderea temporar\ a st\rii de con[tien]\. / anesthésie. volatile sau gazoase. caracterizat\ prin ineficacitatea eritropoiezei. fiind consi-derat\ o stare preleucemic\.. ANEMIE PERNICIOAS| / anémie pernicieuse / pernicious an(a)emia.). / anesthésiologie. 2) Abolirea reversi-bil\ a sensibilit\]ii. soma. an . ANERITROPSIE. îndeosebi *botriocefaloza).). 3) Pierderea pa-tologic\ a sensibilit\]ii. g.priv. a unei malforma]ii sau a unui traumatism) [i/sau cre[te presiunea sanguin\. gene-ral\. a.] Ramur\ a medicinii care studiaz\ metodele de anestezie [i de sus]inere a func]iilor vitale ale organismului `n perioada perioperatorie. f. l. [i aneuzomie. care. Grup de compu[i care. Sin. eidos = form\. ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL / ané-vrisme artériel intracérébral / intracranial a-neurysm. / anérythropsie. cu numeroase sin. V. s..). pot determina temporar o pa-ralizie senzitivo-motorie în teritoriul inervat. f. rezisten]\ la tratamentele cunoscute [i evolu]ie relativ frecvent\ c\tre leucemie. s.. sub care sunt reunite diverse a. sarcin\. caracterizat\ prin prezen]a *sideroblastelor inelare printre precurso-rii eritrocitari nuclea]i din m\duva osoas\. abolirea sen-sibilit\]ii [i relaxare muscular\ generalizat\. -oris = durere. / anesthésique. etiolo-gice. / aneusomie. ANEVRISM. stomac. an . i. s. consecutiv\ infiltr\rii m\duvei osoase prin tumori (carcinom de sân. ANERGIE. Comunicare permanent\ a unei artere [i a unei vene prin in-termediul unui sac anevrismal. lat. al bolii Biermer (v. 2) Absorb]ia lor deficitar\ (*steatoree. Se di-sting: a. g. pri-ma din cele trei culori fundamentale. [Gr. s. [Gr. A. a. dolor. cu su-praînc\rcare secundar\ cu fier. dar [i în raport cu parti-cularit\]ile anatomopatologice sau. aneurysma = l\rgire. sensibilitate. Se manifest\ prin intensificarea *eritro-poiezei medulare. n. *sar-coidoz\ etc. în plus (ex. A. f.] Num\r anormal de cromozomi. Termen. aisthesis = senza]ie. [Gr. m. de la aneurynein = a dilata. / an-erythropsia. *gastrectomie). s. f. cu exces de mieloblaste. enkepha-los = creier. kephale = cap.] Care se refer\ la a-nomaliliile cromozomiale. sensibilitate. adj. tactil\ etc. s. ANEVRISM ARTERIOVENOS / anévrisme arté-rioveineux / arteriovenous fistula. f.priv.: trisomie) sau în minus (ex. determinat\ de absen-]a unor substan]e necesare hematopoiezei. an . s. localizat\ pe traiectul unei ar-tere. cu o serie de ca-racteristici comune: apari]ie la subiec]i vârstnici. aisthesis = sen-za]ie. n. aisthesis = senza]ie. anencephaly. f. adj. Se disting. adj. pediculat\ sau nu. Sin. tactil\). de regul\. / an(a)esthetic.: a-nemie sideroacrestic\. A. ANEMIE SIDEROACRESTIC| / anémie sidéroa-chrestique / sideroachrestic an(a)emia. r. în care re-ac]iile cutanate la tuberculin\ devin negative ca urmare a unei boli generalizate. soma. A. ANEMIE SIDEROBLASTIC| / anémie sidéro-blastique / sideroblastic an(a)emia. istoric. an . [Gr. aistesis = senza]ie. Sin. f. adj. non-volatile. spontan sau voluntar. / aneurine. este ob]inut\ prin infiltra]ii în jurul file-telor nervoase (trunchiuri sau r\d\cini). Metod\ de *a. r. an . u-nele parazitoze. [i a.: aneusomie. / aneusomy. logos = [tiin]\.. A. / an(a)esthe-sia. V.. ANEUZOMIE. a unei artere intracraniene lo-calizat\.. a.priv. apar în zone arteriale în ca-re scade rezisten]a peretelui arterial (din cauza u-nei leziuni organice. (hipocrom\ microcitar\) rezultat\ din acti-vitatea deficient\ a formei eritroide de ALA-sin-tetaz\ [i asociat\ cu eritropoiez\ insuficient\. *Daltonism pentru culoarea ro[ie. fibroz\ sau granuloame (tuberculoz\ avansat\). lo-cale) sau generale (*a. Sin. pro-teine sau vitamine). ANEMIE SIDEROBLASTIC| LEGAT| DE CRO-MOZOMUL X / anémie sidéroblastique liée au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)e-mia. ergon = lucru. s.. ca urmare a stazei acestuia.] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromozomilor sau orice anomalie cantitativ\ a materialului cromozomial. uneori. / anencéphalie. care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroas\. an . Var.priv. (normocrom\ nor-mocitar\ sever\) se asociaz\ cu trombopenie. a. f. f. la baza creierului. dilata]ie. s. eu = bun. -atos = culoare). ANEUPLOIDIE. / aneurin. ca *boala Di Guglielmo (mieloz\ eritroleucemic\). care are drept consecin]\ cre[-terea num\rului de *reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3). (khroma.. s. determinat\ de o pierdere de *hemoglobin\ prin hemoragie sau prin hemoliz\. f. an . nu evolueaz\ normal. adj.priv. Sin. / anergisant.). În cazul a. s. ANESTEZIE PERIDURAL| / anesthésie péridu-rale / epidural block. [Gr. ANEUZOMIC. f.. ANEMIE SIDEROPENIC| / anémie sidéropé-nique / iron deficiency an(a)emia. termic\. b) a. f. local\. Uneori se constat\ enzimopatii.. / aneusomique. ANENCEFALIE. sau pe trunchiul verte-brobazilar.] Forma]iune vascular\ cu aspect tumoral. de[i pro-duse din abunden]\. / anergia. ca [i a trom-bopoiezei).). s. s. Se disting numeroase tipuri de a. 3) Deturnarea utiliz\rii lor normale (boli hepatice [i endocrine. ANESTEZIE. sensibili-tate. A.priv. administrate prin inhala]ie. s. euploos = favorabil. ANEMIE REGENERATIV| / anémie régénérative / regenerative an(a)emia. -atos = corp. ergein = a lucra. / aneurysm. blocheaz\ reversibil conducerea influxului.] Absen]a percep]iei culorii ro[ii. m. s. an . ANESTEZIC. s. cheaguri sanguine organizate sau nu. În contact cu un trunchi nervos. ra-hianestezia sau *a. peridural\.: anemie feripriv\ (v. A. 2) Denumire generic\ a medicamentelor utilizate pentru ob]inerea unei insensibilit\]i locale (*a.] Termen impropriu pentru *encefalo-arafie.). / an(a)esthesiology.] Care pro-voac\ *anergie. ac]iune.priv. include sânge [i. (khroma. sideroacrestic\). anévrysme. la concentra]ii adecvate în ]esutul nervos.. m. ANESTEZICE LOCALE / anesthésiques locaux / local an(a)esthetics. op-sis = vedere.. Malforma]ie sacciform\ sau fuziform\. Sin. provocat\ prin utilizarea agen-]ilor *anestezici.. A. Ex.priv. generale). ca ur-mare a trei grupe de cauze: 1) Absen]a substan-]elor din alimenta]ie (deficit în aportul de fier. / aner-gic. reprezint\ con-secin]a unei insuficien]e calitative cronice a eritropoiezei (frecvent [i a granulopoiezei. ANESTEZICE GENERALE / anesthésiques géné-raux / general an(a)esthetics. [Gr. la nivelul *hexagonului arterial Willis.).] 1) Care provoac\ *anestezie. ANESTEZIOLOGIE. de la ergein = a lu-cra. care apare prin dilata]ia pere]ilor arteriali [i comunic\ cu lumenul acesteia. reprezint\ o varietate de *dicromatism. / aneuploïdie. a. / aneuplo-idy. an . indivi-dualizat\ prin ineficien]a produc]iei de leucocite granuloase în m\duva osoas\. [Gr. A.priv. [Gr. ANEMIE REFRACTAR| / anémie réfractaire / re-fractory an(a)emia. Grup de medica-mente care provoac\ somn profund. / anergie. termic\. ANEURIN|. ANEMIE NUTRI}IONAL| / anémie nutritionnelle / nutritional an(a)emia.: anemie sideroblastic\ (v. / anévrisme. caracterizat\ printr-un "avort intrame-dular" al formelor eritrocitare tinere.

a `mpleti). ANGIN| HENOCH / angine ulcéro-nécrotique de Henoch / Henoch's angina.] Semn patognomonic. amniosul. care sunt de-colate de c\tre sângele care p\trunde la nivelul unei rupturi a tunicii interne. f. cuprinde nume-roase variet\]i. deoarece infec]ia afecteaz\. s. ANGEIT| NECROZANT| / angéite nécrosante / necrotizing angeitis. se produce la nivelul tunicii medii a vasului. / anévrysmoplastie. reumatism poliarticular acut [i poliartrit\ reumatoid\. a-lantoida. ANGEIT| ALERGIC| / angéite allergique / hy-persensitivity angeitis. [Gr.] Inflama]ie puru-lent\ acut\ care începe cu un flegmon al spa]iului submandibular [i survine de obicei ca o conse-cin]\ a unei infec]ii odontogene (periodontita mo-larilor inferiori. [Jean-Baptiste Nicolas Duguet. [Gr. a fost utillizat în trecut pentru o serie de boli foarte diferite. uneori.practic întotdeauna ventri-culul stâng . pectoral\. / angeitis. f. Flegmon sau ab-ces amigdalian. rha-phe = sutur\. aneurysma = l\rgire. extrac]ii dentare). V. a unui he-matom care constituie un sac fals.: angin\ ulceronecrotic\ (v. f. [Gr. mai curent denumit\ *salpingo-ovarit\. Sin. dep\[irea de c\tre *prezenta]ie a strâmtorii pelvine superioare [i `nceperea coborârii `n canalul pelvin. inclusiv a *amigdalelor.] Îndep\rtare chirurgical\ a sacului unui *a-nevrism. / angine. / engagement. ANGIN|. s. coborârea amigdalelor cerebeloase sub nivelul g\urii occipitale. / hernia-tion. limfangit\ etc. mandibul\. lâng\. amigdalian\. Termen engl. ANGIN| FLEGMONOAS| / angine phlegmo-neuse / phlegmonous angina. este utilizat tot ca o ex-cep]ie termenul *a. având tendin]a s\ pro-greseze în jos spre laringe. precum [i o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie. `ntre pedunculul cerebral cores-punz\tor [i marginea liber\ a cortului cerebelului. *granulomatoza Wegener. a `mpleti). de for-ma unei pungi care atârn\ de o parte a peretelui unei artere [i comunic\ cu aceasta printr-un colet (canal) strâmt.] }esuturi. angor abdominal (2). de la aneurynein = a dilata. de la adnectere (annectere) = a lega. / aneurysmoplastia.: p\rul [i unghiile sunt a. f. faringian\. aneurysma = l\r-gire. s. f. / adnexa. unde edemul glotic [i compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstruc]ie. dur [i foarte dureros.] Sin. Cauza a. aneurysma = l\r-gire. / adnexitis. comunicant cu artera printr-un colet. pentru desem-narea a. ANEVRISM SACCIFORM / anévrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. angiite. *A. a uni (ad = c\tre. intestinal\.: a. Organe care asigur\ func]iile vi-tale ale f\tului: vezicula ombilical\. [Lat. angeion = vas. s. ANEVRISM DISECANT / anévrisme disséquant / dissecting aneurysm. V.).] Denumire general\ pentru toate inflama]iile vasculare: arterit\. dilata]ie. a sufoca. Termen care cuprinde un num\r de sindroame cu aspecte clinice variate. [Gr. d) r\spuns rapid (1-3 minute) la nitrogli-cerin\. m. ANEXIT|. ANEVRISM MICOTIC / anévrisme mycotique / mycotic aneurysm. lupus eritematos diseminat. d. s. Const\ în deschiderea pungii anevrismale. dilata]ie. nu este o *micoz\. de la aneurynein = a dilata. a.pulmonare [i ale venelor pulmo-nare. 1820-1910. dermatomiozit\. ANGIN| PECTORAL| / angor pectoris. placenta [i cordonul ombilical. superficiale. Termenul a. Cavitate dezvoltat\ în grosimea peretelui arterial pe o lungime variabil\. nectere = a lega. quinsy. s. [Lat. Berlin. s. gât. senza]ie de moarte iminent\. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retroster-nal. care are drept consecin]\ stabili-rea unei comunic\ri anormale [i facile între siste-mul arterial [i cel venos. trompe uterine [i ligamentele largi.] Sin. [Gr. dup\ prânzuri. f. Comunicarea poate fi simpl\ (fistul\) sau prin pung\ multilobular\ (angiom sau hemangiom pulmonar). f.] Inflama]ie acut\ a istmului gâtului [i a farin-gelui. dar tardiv al febrei tifoide: ulcera]ii mici. 4) ~n obstetric\. Denu-mirea este improprie. în cadrul unei forma]iuni comune. / angiectasie. de la plassein = a forma. ovalare. deoarece cauza a. de fapt. de la ange-re = a strânge. dilata]ie. *periarte-rita nodoas\. a orificiilor arte-riale care se deschid local. angine de poitrine / angina pectoris. pl. consecin]a unui traumatism. ANEXE UTERINE / annexes de l’uterus / uterus adnexa. f. disec]ie aortic\.: sindrom Churg-Strauss (v. medic francez la Hôpitaux de Paris. s. / annexite. infiltrat. flebit\. A. de la aneurynein = a dilata. singura afec]iune neinfla-matorie pentru care termenul de a. ektome = excizie.: vascularit\. este aproape | | | 133 . *A. indura]ia [i ro[ea]a se observ\ [i la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare. reprezint\ una dintre principalele complica]ii ale *hipertensiunii intracraniene. s. *arterita gigantocelular\. v. ektasis = dilata]ie. chirurg german. plas-tos = modelat. ANGIN| INTESTINAL| / angine intestinale / in-testinal angina. s. în aproximativ a doua s\pt\mân\ de boal\. ANEVRISM CIRSOID / anévrisme cirsoïde / cir-soid aneurysm. f. / anévrismectomie. tonsilar\.).: anevrismoplastie.la nivelul unei cicatrici dup\ un *in-farct. sore throat. emo]ie. re-zultând o dilata]ie cilindric\. Ex. al aortei. înde-osebi cu polinucleare alterate). a persistat este *a.: anevrismorafie (v.] Inflama]ie a anexelor uterului. Sin. Este. interscapular. ANGIN| DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina. pl. ANEXE.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al *anevrismelor. s. s. f. f. Ex. f. frig. f. / angina. angina = sufocare. a mode-la. s. lâng\. A. 1837-1914. Dilata]ie cu alungirea trunchiuri-lor [i ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteri-ale [i venoase. pediatru german. s. / angiec-tasis. f. f. [Eduard Heinrich Henoch. angeion = vas. c) durat\: scurt\ (mi-nute). 17901865. ANEVRISMECTOMIE. forma]iuni sau organe a c\ror ac]iune se însumeaz\ cu cea a altor organe. în care peretele vasului sanguin se dilat\ mai mult sau mai pu]in egal. sau gr. deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din loca[ul osteodural corespunz\tor. engagement. 1) A. d. dar cu urm\toarele caracteristici comune: 1) As-pectul leziunilor vaselor mici (necroz\ fibrilar\ a pere]ilor [i infiltra]ie perivascular\ polimorf\. cerebral\. Ansamblul constituit de c\tre ovare. a. ANEVRISM VENTRICULAR / anévrisme ventricu-laire / ventricular aneurysm. Tumor\ vascular\ determinat\ de organi-zarea. / aneurysmectomy. p. 2) A. ANGEIT| GRANULOMATOAS| DIFUZ| / angé-ite granulomateuse diffuse / alergic granulo-matosis. Apare în perioada de stare a febrei tifoide. între tunica intern\ [i cea extern\. [Lat. `n canalul medular cervical. adnexus (annexus) = leg\tur\. / anévrysmorraphie. Sin. hernia segmentului infero-intern al lobului temporal `n fosa cerebeloas\. limba este împins\ [i ea în sus. Plan[eul bucal este ridicat. s. ANEVRISM FALS / anévrisme faux / false aneu-rysm. 3) A. infec]ioase de origine bacterian\. s. a uni (ad = c\tre. în interiorul acesteia. -itã. Mai rar. f. f. simetrice [i fugace la nivelul pilierilor [i v\lului palatin. Pentru a. *sindro-mul Cogan. În prezent. temporal\. de obicei. nectere = a lega. Dilata]ie a peretelui unui ventricul cardiac . ANEXE EMBRIONARE / annexes de l’embryon / embryo adnexa. ANGIN| LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina.] Denumire generic\ prin care se desemneaz\ toa-te dilata]iile vasculare. ANEVRISM FUZIFORM / anévrisme fusiforme / fusiform aneurysm. s. ANGEIT|. / aneurysmorrhaphy. / annexes. care aveau drept ca-racteristic\ comun\ doar jena respiratorie înso]it\ de angoas\. vasculit\. de la adnectere (annectere) = a lega. s. urma-t\ de sutura. Stuttgart. ANEVRISMOPLASTIE. ova-rul [i trompa uterin\. cu iradieri în membrul superior stâng. b) circumstan]e: efort. 2) Patogenie (*complexe imune precipitate în vase [i depuse pe endoteliu). ANGIN| ABDOMINAL| / angine abdominale / abdominal angina. ANEVRISMORAFIE. [Wilhelm Friedrich von Ludwig. ANGIECTAZIE. ankein = a sugru-ma. în contact cu o leziune arterial\. ale pielii. adnexus (annexus) = leg\tur\. / angéite. Tumefierea. acompaniate de *angoas\ [i. angor abdominal (1). ANGAJARE. -itã. Sindrom caracteri-zat prin crize de dureri constrictive la nivelul re-giunii precordiale.). în func]ie de localizare [i de natu-ra infec]iei. Denumire generic\ sub care sunt reunite uneori *angeita alergic\. Uneori termenul denume[te [i abcesul retrofaringian. difte-ric\ etc.

permite punerea în eviden]\ a vaselor retiniene [i coroidie-ne. / angiokératome. [Gr. Tip de a. Sin.: sindrom Cobb (v.: `n cazul febrei tifoide). graphein = a scrie. 2) A. / angiocholécystite. n. / angiologie. / angio-blast. ANGIOMATOZ| HEMORAGIC| FAMILIAL| / an-giomatose hémorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. n. [Gr. n. sindrom Cobb. / angioblastoma. / angiokeratoma. fluor. [Gr. angeion = vas. se complic\ cu *infarct miocardic. crizele se înso]esc de tulbur\ri de ritm pasagere (extrasistole. ANGIOFLUOROGRAFIE.] Leziune caracterizat\ prin asocierea unei prolifer\ri vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermic\ cu hiperkeratoz\. angeion = vas. Sin.: boal\ Rendu-Osler (v. n. n. survenit\ la debutul unei scarlatine grave. s. ANGIOBLAST. i. Poate surveni [i `n cursul unei maladii infec]ioase (ex. sindrom Prinzmetal. graphein = a scrie. prin contrac]ie segmentar\ a unei artere coronare [i având. f. lungi [i spontane. f. s. Sin. Cu localizare variabil\.] Procedeu de ob]inere a imaginii fundului de ochi dup\ injec-]ia intravenoas\ de *fluorescein\.] Sin. s. -oris = curgere. apoi convertit\ într-o serie de cifre de un calcu-lator (digitalizare sau digitizare). în cursul *cateterismului cardiac.: în cancerul mamar) [i este stimulat de diverse *peptide angiogenice. angeion = vas. s. devenind tot mai frecvente. Indic\ adesea iminen]a unui in-farct miocardic. Sin. ANGIOGRAFIE DIGITAL| / angiographie digitale / digital angiography. f. [Gr. Forme clinice de a. angeion = vas. Sin. f. în care crizele survin spontan. Sin. Se acompaniaz\ cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiogram\. 5) A. Avantaje: evitarea punc]iei [i a cateterismului ar-terial. s.] Inflama]ia canalelor biliare.: colangiografie (v. -ozã. / angiofluorogra-phie. angeion = vas.: angiografie digital\. ANGIOCOLIT|. angor pectoris. s. ANGIOLOGIE. s. angeion = vas. s. f. s. ANGIOGRAFIE. s. ANGIN| PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzmetal’s angina. ANGIOM STELAT / angiome stellaire. [Jean Hyacinthe Vincent. [i sunt mai lungi decât cele din angorul de efort. f. Acest proces fiziologic este implicat [i în cre[terea unor tumori diverse (ex. iar *coronarografia relev\ stenoz\ important\. cu semne clini-ce analoge celor de *infarct miocardic [i cu sem-ne electrocardiografice de ischemie. cu accentuarea contrastului vaselor opacifiate [i [tergerea umbrei ]esuturilor vecine.] Sin. ANGIOGENIN|. f. angeion = vas. s. / angiogenèse. for-mat\ dintr-o aglomerare de vase sanguine (hem-angiom) sau limfatice (limfangiom). de tip Prinzmetal. ANGIN| PSEUDOMEMBRANOAS| / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. f\r\ und\ de necroz\.). [Gr. [Gr. dup\ injectarea unui *mediu de con-trast. în care se produce un exsudat pseudomembranos. f. -oma. 1862-1950. s. s. graphein = a scrie. -oma. pseudodifteric\. v. f.] V. p. agentul patogen în *difterie. / angiocholecystography. Denumire generic\ pentru toate a. s. ANGIOGRAFIE NUMERIC| / angiographie nu-mérique / digital angiography. de la gennan = a produce. [Gr. cu ajutorul unei sonde introdus\ pe cale venoas\ (cardioangiografie). f.). 4) A. A. m. aspectul clinic al *a. ANGIOMATOZ| CEREBRAL| / angiomatose cé-rébrale / cerebral angiomatosis.: hemangioblastom (v. logos = [tiin]\. f. în regiunile temporal\ [i occipital\. f. ANGIOMATOZ| FACIO-RETINO-TALAMO-DIEN-CEFALIC| / angiomatose facio-rétino-thalamo-diencéphalique / neuroretinoangiomatosis syndrome. ANGIOMATOZ|. uneori la or\ fix\. ke-ratos = corn. p. f. angeion = vas. s. keras. fiind denumit\ în aceste cazuri a. Sin. artera pulmonar\ sau aorta sunt opacifiate exclusiv. khole = bil\. profesor la Paris. s. este totdeauna grav. s. | | 134 .). V.). spat fluor. m. khole = bil\. s. P. blastos = germen. / angiome. cu o caden]\ rapid\. a. În cazul a. angeion = vas. reflex\.: angin\ de piept. Se caracterizeaz\ prin producerea unei pl\ci gri de ]esut necrozat. / cholan-gitis. -oma.] *Radiografia vaselor sanguine dup\ injectarea u-nui *mediu de contrast. -oma. [i sindrom de ischemie-leziune. variant angina pectoris. extra. / angiocholécis-tographie. -itã. iar în o treime din cazuri a. angeion = vas. V. 3) A. carac-terizat\ prin prezen]a de angioame multiple cal-cificate situate pe fa]a intern\ a craniului. prin crize de epilepsie. / angiocholite. graphein = a scrie. o parte din cavit\]ile car-diace. sau car-dioangiografiei selective. / angiocholégraphie. instabil\. kho-le = bil\. acut\ coronarian\ febril\. ANGIOCOLECISTOGRAFIE. A. blastos = germen. survenind de mai multe ori pe zi.: 1) A. bloc atrioventricular sau tahicardie ventricular\). bacteriolog [i epidemiolog francez. / angiology. Imaginea este a-poi restituit\.: angiografie numeric\ (v. cu tendin]\ de extindere în profunzime. Se manifest\ prin a-riera]ie mental\ [i. f. [Gr.). proximal\ a uneia sau mai multor ar-tere coronare. ANGIOGENEZ|. angéiologie. de la care pornesc arboriza]ii telangiectazice sub form\ de "pânz\ de p\ianjen". Mai rar. f. ANGIOKERATOM. coexist\ cu dureri de origine digestiv\ sau rahidian\. m. f. s. [i angin\ pec-toral\. pneumococ sau stafilococ. prelun-gite.: infec]ie Vincent (v. intravenos sau direct în cavit\]ile cardiace drepte. [i boal\ Fabry. s.] Sin. A. s. gennan = a produce. ANGIOCARDIOGRAFIE. cel mai frecvent asociat\ unei colecis-tite litiazice.] Tumor\ circumscris\. ANGIOCOLEGRAFIE. boal\ Lindau. f. ANGIOMATOZ| RETINOCEREBELOAS| / an-giomatose rétino-cérébelleuse / retinocerebel-lar angiomatosis. vezic\. / angioblaste. angeion = vas. În circa jum\tate din cazuri. intricat\. calitatea foarte bun\ a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator. noaptea. *heparin\ [i *interferon. / angioma. din lat. medulo-cutanat\. s.: angin\ He-noch. [Myron Prinzmetal. angeion = vas. kystis = sac. Procedeu radio-logic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast. pe care s-a observat prima dat\ fe-nomenul de fluorescen]\. kolon = intestin gros. angiografie numeric\. meningiene.] Sin. [Gr. cardiolog american.: colangio-grafie (v. / angiofluorography. ANGIOMATOZ| MEDULO-CUTANAT| / angio-matose médullo-cutanée / Cobb’s syndrome. s. ANGIN| ULCERONECROTIC| / angine ulcéro-nécrotique / angina necrotica. m. A. s. [Gr. cu risc de infarct [i moarte subit\. [Gr. de decubitus. V. angeion = vas. s. stenocardie. kardia = inim\. 6) A. s. Sin. ANGIN| VINCENT / angine de Vincent / Vin-cent's angina.).] Form\ de angin\ pectoral\ caracterizat\ prin cri-ze dureroase foarte violente. are o evolu]ie grav\. fiind inhibat de *steroizi. f. manifestat\ prin formarea de *angioame multiple cutanate. este cel mai adesea de origine con-genital\. angeion = vas. / angio-graphy. a. naevus vasculaire / spider angioma. ANGIOBLASTOM. -inã.).: sindrom Bonnet-Blanc-De Chaume (v. V. p. adesea congenital\ sau genetic\.] Studiul vaselor [i al afec]iunilor acestora. prin durere extracardiac\ cu repercusiuni asupra plexului cardiac sau a arterelor coronare. boal\ Heberden. [Gr. Prognos-ticul a. f. graphein = a scrie. [Gr.] Ce-lul\ embrionar\ generatoare a endoteliului cu destina]ie vascular\.] Elaborarea de c\tre *endoteliul vascular a unor vase noi. f. ANGIOM. / angiocardiogra-phie. f. / angio-genesis. / angiographie. a c\rui desprindere creaz\ o ulcera]ie sângerând\. 1908. Solu]ii terapeutice: *pontaj corona-rian sau *angioplastie.). tipic\ este cea provocat\ de bacilul Löffler. Denumit\ [i stare de r\u anginos. / angiocholegraphy. vezic\. frecvent. s. proteine angiogenice. [Gr. în general. kystis = sac. genesis = produce-re. / angio-genin. a unei serii de radio-grafii ale cavit\]ilor inimii [i ale vaselor mari de la baza inimii. / angio-matosis. itã.sau intra-hepatice. u. este produs\ de streptococ. / angiocholecystitis. / angiogénine.] Asocierea u-nei *angiocolite cu o *colecistit\. s. ANGIOCOLECISTIT|. prin injectarea in situ a unui mediu de contrast.totdeauna atero-scleroza arterelor coronare.] Înregis-trare. diminea]a [i seara. f. [Gr. gr. a. Electrocardiografic se observ\ semne de ischemie. / angioblastome. V. angeion = vas. spastic\. Semn cutanat sub form\ de punct central de culoare ro[u aprins. crize care se agra-veaz\ rapid. fluor. s. spontane. retiniene etc.: angin\ va-sospastic\. Imaginea captat\ de o videocamer\ este transformat\ în semnal electric. Se disting mai multe forme cir-cumscrise sau difuze. / angiomatose. s. / angiocardiography. `n mod obi[nuit din cauza unei obstruc]ii mai mult sau mai pu]in complete a c\ilor biliare principale.] Boal\.

/ angiostomie. / angiosarcome. angor abdominal (2).] V. angeion = vas. angeion = vas. Sin. [Gr. s. -oris = sufocare. ANGIONECROZ|.). considerate de origine neurovegetativ\. ANGUILLULA. / anhidrotique. [Gr.: angin\ pectoral\ (v. intestinum = intestin. / anictérique. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a. ANGIOPATIE.] En-zim\ care catalizeaz\ scoaterea apei dintr-un compus. s. / angiotensinase. [Gr. a `ncorda. / angiosténose. / angio-stomy. s. angustia = loc strâmt. [Gr. Bioxid de carbon (v.priv. angeion = vas. de la tendere = a întinde. s. / Ångström. myos = mu[chi. A. / anicteric.). angor intestinal. ikteros = g\lbenare. -oris = piept. 1814-1874. f. unde contribuie la procesele de transport [i transfer ale CO2. Carboanhidraz\. angor. [Termenul a rezultat din dou\ sin. dezob-struc]ie. / angioscintigraphy. ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis. f..: a. s. / an-giospasm. / an-giostenosis. s.] Stu-diu scintigrafic al inimii [i vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emi]\tor de radia]ii γ (ex. o ac]iune la nivelul sistemului nervos central [i periferic. s. în scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp într-o opera]ie plastic\. V. provoac\ inactiva-rea prin hidroliz\ a *angiotensinei II. Procedeu de dilatare a unei artere `ngustate cu ajutorul unei sonde cu balona[. I) denumit a. de la intestinus = interior. cu formula C6H5NH2. f.] Despre o boal\ care se `nso]e[te de spas-me vasculare (*angiospasme). angioto-nin. f.. s. I este un decapeptid care. II este cel mai puternic vasopresor cunos-cut.). / angiotensin.] *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular. s.] Denu-mire generic\ pentru afec]iunile vasculare. n. accelerarea respi-ra]iei [i pulsului.). / angio-plasty. rezult\ din a. f. ANGIOSARCOM. [Anders Jens Ångström. pentru angor abdo-minal (v.] Sin. cu *is-chemie local\ [i cre[terea presiunii arteriale în ca-zul vaselor mari. -inã. ANGIOSCINTIGRAFIE. / anhydrase. / angiomyoneuroma. gennan = a produce. f.] Sin. adj. Sin. mys. angeion = vas.] 1) Senza]ie de constric]ie în regiunea epigastric\. [Gr. se re-comand\ înlocuirea sa cu unitatea nanometru. span = a trage. ANICTERIC. hidros = transpira]ie. ANGOAS|. anguilla = ]ipar. s. -oris = sufocare. s. [Gr. / angoisse. / anhiste. ANHIDRAZ|. -minis = prevestire. a `ncorda. s. f. s. s. / angiotensinogène. de la skopein = a vedea. angoisse. -oma. ANGIOSTOMIE. / an-giospastic. ANHIDROZ|. Sin. scintilla = scânteie. / angiosarcoma. / anguillule. / anhistic.] (Medicament) care diminueaz\ secre]ia su-doral\. f. de la anguis = [arpe. e-gal cu 10-9 m. lat. angeion = vas. / angioscintigraphie. [Gr.: 1) A. II sub ac]iunea aminopeptidazei A [i ac]ioneaz\ tot prin intermediul receptorilor AT1 [i AT2. s. m. angeion = vas. -atos = gur\. m.] Ab-sen]a sau insuficien]a transpira]iei.. ANHIDROTIC. se transform\ în-tr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a. ANHIDRAZ| CARBONIC| / anhydrase carbo-nique / carbonic anhydrase. angor. f. incolor. adj. spastikos = care trage `n\untru. abdominalis. -inã.] ~ngustare a vaselor sanguine. [Gr. m. / angioneuromy-ome. hexapeptid (aminoacizii 3-8 ai a. m. fie din insecuritatea sa la amenin]area Nean-tului (Heidegger). Conform SI. Var. tensus. / angio-scope. lat. f. lat. / angio-myoma. sarx. s. asociat\ frecvent cu stenoza trunchiului celiac [i a arterei mezenterice inferioare. an .ANGIOMIOM.).: angin\ intestinal\. ab-domen. `n-gust. s.). enzim\ care scindeaz\ reversibil acidul carbonic în CO2 [i ap\. 135 . n.] 1) Durere ab-dominal\ paroxistic\ [i angoasant\. s. f. myos = mu[chi. s. prin *ca[e-xie sau infarct intestinal. / anguillula. m.: Strongyloides (v. [Gr. survenind în general dup\ mese. mys. angle. [Gr. skopos = observator.] Lichid uleios toxic. [Gr.priv. Este prezent\ în cantitate mare în eritrocite.] Sin. / Ångström. uneori for]at\. Poate consta în sutur\. s. II posed\ receptorii specifici AT1 [i AT2 (cu sub-tipuri). anhistous. / an-gionecrosis. f. A. element precursor al *angiotensinei. / anhidrotic. / aniline. ori func]iona-l\ (în diferite boli). sarkos = carne. s.: ace-lular (v. s. a modela. de asemenea. stare de r\u general. histos = ]es\tur\. ANGIOSCOP. III. -inã. [i tab. [Gr. f. 4) A. gr. ANHIST. an . / angiotensinase. ca o consecin]\ a he-molizei.: angin\ abdominal\. hydatos = ap\.] Sin.priv..] Produs al ac]iunii *reni-nei asupra *angiotensinogenului. angeion = vas. ANGIOTENSINAZ|. f. III [i ac]ioneaz\ prin intermediul receptorilor AT4. cu jen\ respiratorie [i cardiac\. s. ANGIOPLASTIE TRANSLUMINAL| PERCUTAN| / angioplastie transluminale percutanée / per-cutaneous transluminal angioplasty. Simbol: Å. stenosis = strâmtare. s. hypertensine. f. adj. an . II. ÅNGSTRÖM.. În anemiile hemolitice. a încorda. îngust. / angulus. `ngustare. ANGIOSTENOZ|.] Tumor\ benign\ format\ din fibre musculare netede [i numeroase vase. f. -azã. / anguish. [Gr. f. determinat\ de o insuficien]\ circulatorie intermitent\ a intestinului. 3) A. care stimuleaz\ secre]ia de aldosteron a su-prarenalei [i exercit\. m. f. dilatare. f.] Deschidere chirurgical\ a unui vas sanguin. hypertensin. f. an . f. adj.] Alfa-2-globulin\ de origine hepatic\. a-companiaz\ formele severe de *anxietate. angeion = vas. pectus. ANGIOTENSINOGEN. ANGIOSPASTIC. adj. / angiotensine. endocrinol. m. I). sub ac]iunea *enzimei de conversie. adj. Insuficien]a circulatorie este provocat\ de ateroscleroza obliterant\ a originii arterei mezenterice superioare. ANGIOTENSIN|. [Lat. [Lat. s.priv. plastos = modelat. [Gr. f. -azã. s. s. de la nekros = moarte. f. s. / angle. adj. din lat. n. de la stenos = strâmt. / angiotensinogen. Aceste re-ac]ii. [i anilism. col]. stoma. s. s. s. n. s.] *Sarcom rezultat prin proliferare celular\ derivat\ din elementele conjunctive ale vaselor sanguine. s. anterioare: angiotonin\ [i hipertensinã. s.] Unitate de lungime egal\ cu 10-10 m sau 0. rezult\ din a. ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdominalis. / angiospasme. m. [Gr. / angionécrose. angeion = vas. / anhidrosis. pathos = boal\. nekrosis = mor-tificare. / anhidrose.] Procedeu chi-rurgical de refacere a continuit\]ii sau de remode-lare a unui vas. a examina. / angiopa-thy. s. angeion = vas. / angiomyome. este utilizat\ ca baz\ pentru ob]inerea de numero[i deriva]i utiliza]i `n calitate de coloran]i `n industria textil\. [Gr. -oma. angeion = vas. f. angioto-nine. [Gr. hydor.: tumor\ glomic\ (v. de la tendere = a `ntinde. gr. ANHIDRID| CARBONIC| / anhydride carbo-nique / carbonic anhydride. Anilin. ca [i `n microscopia optic\. n.: 99mTc) introdus `n circula]ia sanguin\ prin injectare. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. [Fr. -inis: posibil de la abdere = a ascunde. f. A. angeion = vas. f. Are Mr de circa 30 kDa [i rol e-sen]ial în men]inerea echilibrului acidobazic. de la gr. lat. de la Anil = indigo.: gama-angiografie. / angiopathie. angeion = vas.] Enzim\ proteolitic\ prezent\ în mod normal în sânge [i în diferite ]esuturi. Var. s. `n fabricarea de cerneluri [i vopsele. a t\inui [i omen. hidros = transpi-ra]ie. s. Au fost descrise mai multe a. -ozã. ANGIOSPASM. / angioscope. ANILIN|. -oris = sufocare. din gr. 2) În filosofia existen]ial\ (existen]ialism): stare de ne-lini[te care rezult\ la fiin]a uman\ fie din libertatea sa [i presentimentul gre[elii posibile (Kierkega-ard). Evolu]ie. 2) Criz\ dureroas\ cu sediul în regiunea median\ a abdomenului. [Gr. m. s. de la plassein = a forma.. [Lat.: unghi (v. se acumuleaz\ în plasma sanguin\ [i trece în urin\. angeion = vas. / anhydrase. -oma. s. ANGIOPLASTIE.] Care nu se `nso]e[te de *icter. s. neuron = nerv. de la tendere = a `ntinde. s. m. n. spasmos = con-trac]ie. adj.] Sin. ob]inut `ndeosebi din nitrobenzen. [Germ. graphein = a scrie. ]esut. icter.. [Lat. observat\ în aortita abdominal\. angulus = unghi. Poate fi ana-tomic\ (congenital\ sau dobândit\). angor. ANGIOMIONEURINOM.] *Necroza pere]ilor unui vas. deoarece are Mr relativ mic\. lat.). / aniline.1 nm. s. s. 2) A. I). [Gr. ANGULUS. fizician [i astronom suedez. [Lat. / angioplastie. IV. / angiospastique. ANGOR ABDOMINALIS.] Contrac]ie spasmodic\ a arterelor. gr. `n arab\ -al-nil. tensus. const. m. spasticus. angeion = vas. s. V. an . tensus.priv. n.

f. / anisophorie. s. s.] *Strabism latent. congenital\ sau dobândit\.] Diminuare marcat\ sau pierdere a apetitului.] Calitate a unor corpuri cu structur\ intern\ ordonat\ (ex. ANOMIE. / anopia. lingere = a linge.] Gen de insecte (]ân]ari) Diptere. Se sus]ine c\ a. [Gr. Evolu]ie imprevizibil\. determinate pe un e[antion reprezen-tativ din popula]ie). aspect. f.priv. ana = în sus. [Gr. s. eterogeni-tate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex. cu p\strarea capacit\]ii de a le recunoa[te [i utiliza. / animal.: anorexie mental\ (v. rezisten]\ la trac]iune. cu excep]ia celor din sistemul cubic) de a prezenta o varia]ie a propriet\]ilor lor fizice (coeziune. / anode. c\l\tor. / anion. / anisochromie. ANIZOCROMIE. [Gr. nepericulos [i. / Anopheles. f. ANIZOCORIE. cu m\duva spin\rii sec]ionat\. transgenic. f. s.). care a fost tratat în condi]ii asem\n\toare celui supus experiment\rii. manifestat\ prin hipotricoz\ [i hipohi-droz\. opos = v\z. / aniseiko-nia. an . f\-r\ urm\ri. lui Houssay. vedere. phorein = a se sim]i. V.priv. transgenic. cu nucleul ventromedian al hipotalamusului distrus. d) a. metron = m\sur\. conductivitate electric\. odyne = durere. pentru anchilostomiaz\ (v. nomos = obicei având for]\ de lege. f. s. îndeosebi a formei sau structurii unei forma]iuni a-natomice [i.. -ism.. / anilingus.). s. prin exces. prin defect. [Gr. s. animal = fiin]\ vie. [Lat. adj. isos = egal.priv. an -priv. onoma. având senza]ii. 136 . s. a se comporta.). Apare îndeosebi la tinerele între 15 [i 20 de ani determinând amenoree [i sc\dere în greutate care poate ajunge la *ca[exie. m. s. `n *isterie sau `n rela]ie cu un conflict familial.priv. s. [Gr.priv. s. anus = [ezut. s.1) la analiza proteinelor membranare prin *electrofo-rez\ în gel de poliacrilamid\. f. s. Include un nu-m\r mare de specii de ]ân]ari (circa 300). s. Este de o rezisten]\ extrem de mare la tratamente.priv. 2) Medicament destinat reducerii senza]iei de foa-me. Diminuare sau abolire a alimenta]iei prin refuzul hranei sau pier-derea apetitului. / anorexie. an . vitez\ de propagare a sunetului.] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pen-tru un tip celular definit. [Gr. animal. f. ANIZOCITOZ|. ANOMALIE.. / ankyrine. care a studiat [i daltonismul. hiperfagic. isos = egal.] Absen]a tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. dilatabilitate. m. ion = migrator. acut\ sau cronic\. / anopsia. situate în afara intervalului m ± 3T pot fi denumite varia]ii singulare.. isos = egal. uneori. orexis = apetit. ops. Poate fi profesional\ sau accidental\. orexis = apetit. Ant. s. ANOMALIE CROMOZOMIAL| / anomalie chro-mosomique / chromosome anomaly. [Gr. s.. adj. s. de valoare mic\. s. c\ruia i s-au ex-tirpat hipofiza [i pancreasul. ANION. drum.] *Ametropie a-simetric\: viciu de refrac]ie cu form\ [i grad diferit la cei doi ochi. f. f\r\ importan]\.] Abera]ie sexual\ constând în excitarea anusului cu limba sau cu buzele. ANODIN. / anilisme. ANOPSIE. iar cele situate în afara intervalului m ± 4T. / anisotrope. -ozã.priv.] Protein\ globular\ (200 kDa) care leag\ *spectrina cu proteinele membra-nare integrale (*banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare. e) a.: izeiconie. ANIZEICONIE. f. s. ophthalmos = ochi.priv.. Sin. f. an . anorexie mental\.: anorexia nervosa. f. / Anopheles.). ana = în sus. s.: protanopie (v. 2) A. m. / anonychia.] Modi-ficare patologic\. [Gr. Animalele constituie o surs\ important\ de modele experimentale: a) a. [Lat. ANOREXIE MENTAL| / anorexie mentale / hys-teric apepsia. prin în]ep\turi. n. utilizat în cura de sl\bire cu precau]iile de rigoare. [Gr. adj. [Gr. m. s. v.priv.] Electrod pozitiv. de la trepein = a `ntoarce. f. [Gr.] 1) Care diminu\ apetitul. spinal. anorexia nervosa.. monstruozit\]i.). ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia nervosa. chimist. eikon.. fiziolo-gic\. f. s. / anisocorie. / anion.priv. vedere. nomos = obicei având for]\ de lege).] 1) Form\ de *afazie în care pacientul este incapabil s\ denu-measc\ obiectele. f. a luminii etc. [Gr. din lat. dependent\ de contextul familial. / anomia. -e. n. [Gr. anomos = neregulat (an . din cauza distan]elor diferite ale aceluia[i o-biect fa]\ de cele dou\ retine. ANOPIE. r\suflare. de la anima = suflet. imperceptibil\. / anomie. indo-lor. s. s. de la trepein = a `ntoarce. -atos = denumire. f. În acest caz. observat\ la bolnavii cu tulbur\ri psihopatice.. f.] Sin. 2) Care apar]ine orga-nismelor. [Germ.priv. an . de la Anil = indigo. / anopsie. ANKIRIN|. / anisotropie. s. / anophtalmie. / anodontie. f... ANOFTALMIE. onyx. isos = egal. s.priv. Feme-lele (hematofage) sunt vectoare. ANODON}IE. s. / aniso-cytosis. Devierile superioare lui m + 2T ar fi a. ANIZOFORIE.ANILINGUS.. f. m. Prin extensie. kytos = celu-l\. / anodin. s. / anisocoria. / anoph-thalmos. S-a propus s\ se considere a.2T.). -inã. adj. f. / anisotropic. iar cele inferioare lui m . an . / animal. / anodontia. / anorexiant.. Wuchereria bancrofti. asociat\ uneori cu *displazia ectodermic\ ereditar\. / abnormality. ale unor agen]i infec]io[i: arbovirusuri. [John Dalton. opsis = vedere. ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton. ANOREXIGEN.. / an-isometropia.priv. 2) Absen]a ve-derii. ANIZOMETROPIE. Anilin. malariae [i ovale). / anilism. psihopatie. / ankyrin.] Cu referire la un corp care prezint\ proprietatea de anizotropie (v. hodos = cale. spre deosebire de *monoftalmie. cu a-platizarea *curbei Price-Jones). Limita între normalitate [i a. s. este expresia unui dezechilibru psihopatic. ANOD.] *Cecitate temporar\ care apare în cursul varia]iilor rapide de vitez\ (cre[tere sau reducere) sau în cursul acroba]iilor.] Despre remediile destina-te s\ calmeze durerea [i care nu ac]ioneaz\ asupra cauzei unei anumite boli. ANIMAL. -atos = culoare. anomaly. [i se manifest\ prin fenomene nervoase. an . f. f. care apar]in sub-familiei Anofeline (Anophelinae). f. m. ANILISM. cu rol în vederea stereoscopic\. m. a.. f. m. ar putea fi în rela]ie cu *sindromul Simmonds. an . patologic\ reprezint\ consecin]a unei inegalit\]i de refrac]ie între cei doi ochi. de la ienai = a mer-ge. [i a pozi]iei acesteia.. [Lat. / aniso-chromia. s.. / anilingus. f. [Gr. Ant. Se g\se[te în banda (4. f. f.] Inega-litate pupilar\. [Gr. În cursul electro-lizei.priv.] Inegalitate a imaginilor percepute de fie-care din cei doi ochi. s.priv. hematologice (anemie) [i tulbur\ri digestive. / anorexia. de care el `nsu[i suferea. s. [Gr. an . 1766-1844. / anorexigène.] Ion înc\rcat electric negativ. an . anopheles = v\t\m\tor. ANOREXIE. / anisométropie. [Gr. 2) Absen]a respectului pentru legi [i reguli specifice diferitelor institu]ii. de o-bicei *congenital\ [i *familial\. / anisocytose. profesor la Manchester. Var. 2) În particular. varia]iile u-nui caracter situate în afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului [i T abaterea standard. [Gr. -onos = i-magine.priv.] Termen relativ vag cu urm\toarele semnifica]ii: 1) Absen]a sau starea rudimentar\ (malforma]ii) a ochilor. V. trope = `ntoarcere. Sin.. b) a. isos = egal. ankyra = ancor\. s. / anonychie. adj.] Inegalitate a colora]iei globulelor ro[ii. f. trope = întoarcere.: coexisten]a de *macrocite [i *microcite. [Gr. / anisotro-pia. f. an . adj.. poate fi observat\ [i `n cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare molecular\. adj. kore = pupil\. Nematocere. adj..: abe-ra]ie cromozomial\ (v.. / anisopho-ria. anomalus. `n arab\ -al-nil.: *izocorie. a. an . f. / anomalie. odontos = dinte. s. c) a.. opos = v\z. 2) a . f. este uneori conven]ional\. isos = egal. A. se deplaseaz\ spre anod. ANOFEL. s. m. produs aromatic utilizat ca baz\ pentru numero[i coloran]i.) `n func]ie de direc]ie. ]inând seama de sensul curent al cuvântului.. mi[c\ri voluntare [i necesitând pentru existen]\ oxigen [i hran\ organic\. 1) an . s. [Gr. vivax.. ANONICHIE. f. s. Se deosebesc: 1) A.] Intoxica]ie cu anilin\. an . s. f. ops. s.] Ab-sen]a congenital\ a ambilor ochi. ANKILOSTOMIAZ|. s. ideal cristalele. gennan = a produce.] 1) Organism viu. an . isos = egal. gr. s. s. khroma. s. de control.priv. an . care înseamn\ absen]a conge-nital\ a unui ochi.priv. / anopie. s. ANIZOTROP. ANIZOTROPIE. prin extensie. an . n. Sin. odous. gr. / anodyne. A.] Absen]a complet\ a din]ilor temporari [i a din]ilor perma-nen]i. a. -ykhos = unghie. [Gr.diferite tipuri de *Plasmodium (falcipa-rum. s. 3) Uneori sin. m. n. s. cu hipermetropie (v. f. / anode. isos = egal. benign. anomalia = neregularitate. fizician [i naturalist englez. deci f\r\ comunicare cu creierul. / aniséiconie.

Ex. s.). s. [Gr. s. microbian: rela]ie în care o specie micro-bian\ exercit\ o ac]iune defavorabil\ asupra une-ia sau mai multor specii microbiene. s. Marginea convex\ a a. m. ANTEFLEXIE. [Gr. NA: pars distalis adenohypo-physeos. par]iali.. antihelix.: blocante de canale calcice (v. adj.. / anosodiaphoria. / anosognosie. Prin a. ante = înainte. care conserv\ curbura sa normal\. V.: la altitudine). s. 2) Care se produce de la un moment dat. [Gr. ANS|. an . / antepo-sition. al c\rui corp este flectat înainte [i formeaz\ un unghi de 100-1200 cu axa colului. m. / antéposition. / ante-flexion.] V. s. lat. ANTE PARTUM.. f. / antever-sion. [Gr. A. Între cele dou\ extreme. f. / anoxia.] Care precede *na[terea. Ex. A.] Lipsa aportului de oxi-gen la nivelul ]esuturilor (de obicei localizat\). hemiplegie stâng\ în cadrul *sindromului Babinski. la nivelul p\r]ii lor concave. s. nu declan[eaz\ reac]iile de r\spuns celular. a înainta. s. / loop. nosos = boal\. ANTAGONISM. situat\ anterior fa]\ de *helix. [tiin]ific\ ovulum = ou mic. ANOSOGNOZIE. / anosodiaphorie. organe. consecin]\ a *anoxemiei sau a opririi circula]iei la nivelul vaselor sanguine care irig\ zona afectat\. f.] Deplasare global\ a unui organ *anterior. / anorganique. necompetitiv: reac]ie prin care se împiedic\ o etap\ care precede formarea com-plexului *agonist-*receptor. / ano-sognosia. [Friedrich Gustav Jakob Henle. A. NA: anthelix. ANORHIDIE. s. / anoxie. n. an-sae.: 1) A. ANTERIOR. ANTAGONIST. n.] Locu]iune latin\ semnificând `nainte de *travaliu.. sincop\ cardiac\). [Lat. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neu-tralizare.] Absen]a *ovula]iei. agonizomai = a lupta [i agon = lupt\. în for-m\ de U. helix = spiral\.ANORGANIC. ante = înainte. adj. / antéversion. familiei sale (a. s. / anorchia. / anta-gonism. A.] Care calmeaz\ durerea. gr. / antenatal. -rtis = moarte. organ. [Gr. inel.] 1) Despre un mu[chi a c\rui ac]iune este opus\ ac]iunii altui mu[chi. care se îndep\rteaz\ de la ceea ce este considerat *normal.: amnezie a. competitiv sau necompeti-tiv. organikos = referitor la un instrument. Sin. familiale).priv.. ante = înainte. s. m. ce declan[eaz\ r\spunsuri de intensitate sc\zut\. natalis = de na[tere.. [Lat. 2) Despre un sistem.: fosfor a.: medica-ment sau molecul\ hormonal\ endogen\) de c\-tre o alt\ substan]\. oxigen. sunt cuprinse între cele dou\ foi]e ale mezente-rului. s. pl. diaphoria = diferen]\. / anosmia. s. activat de prima [i inactivat sau blocat de a doua substan]\. / anterior. i. biochimic. versum. [Lat. 2) Termenul este utilizat frecvent cu referire la orientarea normal\ a uterului. / anovulation. 3) a. organum. cunoa[tere. ANTEBRA}.priv. / anthélix. s. an . hypo = sub. NA: ansa. / antéflexion. f. Se traduce prin sc\derea aportului de oxigen la ]esuturi (ano-xie tisular\) [i la nivelul viscerelor (anoxie viscera-l\). fenomen sau substan]\ care se opun unei anumite ac]iuni. [Gr. ANTEVERSIE. [Gr. / inorga-nic. norma = regul\. / anténatal. i. 2) A. s. / antero-grade. ante = înainte. f. / anovu-lation. profesor la Zürich.priv. pe care le descriu jejunul [i ileonul. 1809-1885. utilizat pentru îns\mân-]area mediilor de cultur\ cu bacterii. f. anterior = mai înainte. / anthelix. este liber\ în interiorul cavit\]ii abdominale.. / anorchidie. ANTEHIPOFIZ|. agonistes = lupt\tor. ANS| INTESTINAL| / anse intestinale / intesti-nal loop.] V. de la anti = contra. Ex. a . [Lat.] 1) Devia]ie anterioar\. s. 3) Substan]\ care.] Segment al membrului superior cuprins între cot [i pumn.] 1) Curbur\ anterioar\ exagerat\ a unui organ sau segment de organ. f. v. adj. ab = îndep\rtat de. for-meaz\ un unghi ascu]it cu axa colului. ante = înainte. adj. / avant-bras.] Indiferen]\ afectiv\ pe ca-re un subiect o manifest\ fa]\ de o stare patolo-gic\ proprie. s. / antalgique. physis = cre[tere. anatomist german. dim. adj. tratament a. f. -aux. an . 3) ~ncetinirea circula]iei (staz\. s. 2) Exagerarea anormal\ a *anteversiei uterine. m. gnosis = percepere. ANTE MORTEM. se diminueaz\ sau se anuleaz\ efectele unor ac-]iuni. s. Sin. ma[in\. [i monorhidie. / anse. organicus. diminuarea oxigenului atmosferic (ex.] Termen ce desemneaz\ ignorarea sau nerecu-noa[terea de c\tre un bolnav a tulbur\rilor sale. medica-mentos: ac]iunea a dou\ medicamente adminis-trate împreun\. ante = înainte. tub urinifer [i nefron. f. s. / antagoniste.. oxys = acru.: a. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. ANOXIE. Medicament cu aceast\ proprietate. positio. lat. treapt\. Lega-rea se produce conform *legii maselor. f. [Lat. adj. n. lat. ante = înainte. 4) A.priv. f. / antagonisme. 2) Diminuarea hematozei (debit pulmonar redus ca urmare a unei obstruc]ii a c\ilor respiratorii sau a unei atingeri pulmonare). s. cel mult în cadrul *sindro-mului Babinski. adj. anti = contra. [Lat. [Lat. fir metalic (platin\) terminat cu o bucl\ [i fixat pe o tij\ metalic\.] Opozi]ie reciproc\ între dou\ ac]iuni ale unor si-steme. brachium. NA: antebrachium. ce-dere = a merge. adj. / history. ante = înainte. ter-menul este pu]in utilizat. cu care este asociat\. prin flectare. de la natus = n\scut [i nasci = a se na[te. ante-flexie [i anteversie.: pozi]ie a.] Diminuarea cantit\]ii de o-xigen transportat de sângele arterial. Tipuri de a. ANSA HENLE / anse de Henle / loop of Henle. [Lat.. s. [Gr. s. f. nor-melor admise. f. 3) A. n. s. Ex. mort. adj. / antagonist. s. brakhion.] Absen]a congenital\ a ambelor testicule la un subiect cu cariotip XY. oxys = acru. flexio. 2) a. ascenden]ilor s\i (a.] Locu]iune latin\ semnificând `nainte de *moarte. m. ereditare sau eredocolaterale). de la parere = a na[te. algos = durere. ansa = toart\.] Care este contrar regulilor. a unor organe fa]\ de pozi]ia lor anatomic\ nor-mal\. prea flectat înainte. de la anti = contra. / anox(a)emia. ANOXEMIE. s. [Lat. [Lat. [Gr. f. comparativ de la ante = înainte. par]ial: ventral. partus = na[tere..priv. A. De[i ar putea prezenta interes. *afazie Wernicke. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ. an . de la ponere = a pune. anterior = mai înainte. [Lat.] 1) Mi[care în sens anterior. ANTEPOZI}IE. ANORMAL. ante = înainte. antagonistes = oponent.. adj. uterului înseamn\ de-plasarea înainte a uterului întreg. hipo-fiz\. de[i se leag\ la un *receptor. m. a .. antagonisma = pozi]ie. 137 . adj. f. / antérieur. personale). Poate fi periferic\ (leziuni la nivelul zo-nei olfactive) sau central\ (leziuni ale scoar]ei ce-rebrale). / anoxémie.: un suflu detectat la ausculta]ia inimii care exist\ f\r\ leziuni orificiale sau miocardice.] 1) Element chimic neinclus într-o molecul\ ce con]ine carbon. -onis = îndo-ire. comparativ de la ante = `nainte. adj. s. s. care le servesc. s. Heidelberg [i Göttingen.] Toate faptele sau circumstan]ele anterioare unei boli [i care privesc: 1) starea de s\n\tate a subiectului examinat (a. anoxyemie. s. / antéhypophyse. [Gr. 2) În bac-teriologie. adj. osme = miros.] 1) Structur\ anatomic\ în form\ de bucl\ sau inel. ANTECEDENTE. fenomene sau substan]e. f. [Lat. organon = instrument. m. *agnozie vizual\. -idos = testicul. termen prin care se precizeaz\ pozi]ia unei forma]iuni situate înaintea planului frontal. [Lat. / antalgic. f. de la vertere = a întoarce. [Lat. ce poate avea ca rezultat diminu-area. / ab-normal. a. rezult\ prin competi]ia de legare la acela[i tip de receptor. ANTEHELIX. -onos = bra]. haima.priv. ANTENATAL. de la phyein = a cre[te. s. de la gradi = a merge. f. / anormal. de la flectere = a îndoi. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substan]e (ex. ca mijloc pentru inser]ie [i le furnizeaz\ nervi [i vase sanguine.. / an-terior pituitary. este foarte frecvent\ în cazul alter\rii func]iilor denumite simbolice:. pl. agoni[ti [i a. ANTEROGRAD. de la gnonai = a cunoa[te. ANTALGIC. Pentru compara]ie. f. com-petitivi sau blocan]i împiedic\ accesul *agoni[tilor la receptori.priv. / antécédents. ANOSMIE. -atos = sânge. ceea ce înseamn\ c\ se va exprima efectul substan]ei cu concentra]ia molecular\ mai mare. adj. Ex. f. de la ovum = ou. exist\ un spectru larg de agoni[ti [i a. sau mineral. -onis = pu-nere.] Proeminen]a curb\ a pavilionului urechii. astfel încât axul corpului uterin. anularea sau inversarea efectelor lor. [i anosognozie. n. f. orkhis. 4) Inhalarea unor gaze toxice. ANOSODIAFORIE. [Gr. an . an . antecedens. -ntis = antecedent. s. / forearm. s. nosos = boal\. ANTAGONI{TI DE CALCIU / antagonistes de cal-cium / calcium antagonists. gr. oxigen. ANOVULA}IE. f. / antérograde. V. s.. gradus = pas. de la antecedere = a preceda (ante = `nainte. s. bucl\. gr. *hemianopsie etc. de la lat. -e. gr.] Absen]a sim]ului odoratului (mirosului). anomalous.priv. pl.] În anatomie. / anosmie. s. -ale. are cauze foarte diverse: 1) Comunicare a-normal\ între sistemul arterial [i cel venos (car-diopatii congenitale). f. gr. f.

lat. IX. / an-tacid. de la bakteria = baston. corpus. [i nu a ac]iunii clinice. / antibiothérapie. a anticipa (ante = `nainte. care inhib\ doar in vitro formarea tromboplastinei.. concep]ie. [Gr. in vivo sau in vitro. 2) Medicament dintr-un grup destinat s\ suprime crizele comi]iale. se disting patru grupe de a. Sunt eficiente `ndeosebi `mpotriva germenilor Gram-negativi. adj.] Care în-târzie sau împiedic\ coagularea sângelui: 1) Un agent fizic sau chimic introdus din exterior.] (Substan]\) care are ac]iune *bactericid\ sau *bacteriostatic\. Se alege. m. cu efecte asupra poten]ialului de ac]iune sau asupra perioadei refractare efective. f. s. s. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagu-lants circulants / circulating anticoagulants. m.. acidus = acru. Sin. *antiemetice. s. ci doar `n tratamentul de lun-g\ durat\ al *bolii tromboembolice. [Gr. adj. / anticipation. aggre-gare = a aduna la un loc.. n. -oris = corp. Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagul\rii. V. lat. corpus.. bios = via]\. benzo-diazepinele. [Gr. de la conceptare = a deveni îns\rcina-t\. anti = contra. / antibiogram. adj. V. / anti-anticorps. ANTICOLINERGIC. deriva]i de oxichinolein\. permi]ând determinarea sensibilit\]ii bacteriilor la antibioticele în cauz\.. sau gr. m. n. adj. a . în vederea stabilirii antibio-ticului cel mai potrivit pentru tratamentul bolii pro-vocate de microbul respectiv. -inã. *gramicidina [i *polimixinele. adj. / antiarythmique.. [Gr. ANTIBIOTIC. Se recurge la reac]ii antigen-a. s. anti = contra. VII. n. gr. mecanismul de ac]iu-ne [i efectele clinice. pulmonare sau sanguine. Pe baza efectelor celulare. adj.. lat. adj. a. antibiomimetice. adj. ANTIANDROGEN. / antiantibody. a. s. a coagula. adj. s. bakterion. ANTICONCEP}IONAL. m. s. ANTIAMARIL.] Care se opune *febrei galbene. / anticorps. antisecretorii gastrice. cu anticorpii. A. alterat\ rezultând proteine non-gama carboxilate incapabile s\ fixeze calciu denumite [i PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). s-au dezvoltat a. contraceptiv. convulsus. / antico-don. canal de sodiu. s. neu-tralizând activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. *midriatice [i antiparkinsoniene. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides.] (Substan]\) care împiedic\ fecundarea ovulu-lui de c\tre spermatozoid [i. ANTICODON. V. ergein = a lucra. / anticonvulsi-vant. -oris = corp. [Gr. Familie de *an-tibiotice produs\ de bacterii din genul Bacillus. [i antibiotic. Datorit\ acestor propriet\]i. s. Producerea de a.] 1) Care se o-pune *anginei pectorale. gennan = a produce. n. anti = contra. f\r\ a modi-fica func]ionarea fiziologic\ a sistemului nervos central. -e. / antibiogramme. in vitro sau in vivo. ANTIANGINOS. adj. nitroimi-dazoli. -elle. [Gr. anti = contra. V. / antiallergique. / antiallergic. / anticodon. / anticholinergique. ca [i a analogilor sintetici ai aces-tora. [i X ai coagul\rii este. În ultima perioad\. s. ex. ac]io-neaz\ asupra antigenului ca *aglutinin\. anticelul\ parietal\ gastric\. 2) Substan]\ care inhib\ eliberarea de acetilcolin\ sau blocheaz\ ac]iunea acetilcolinei deja elibera-te. prezint\.. s. m.] Termen generic care define[te un tratament cu *antibiotice.] 1) Despre o substan]\ care se opune ac]iunii *acetilcolinei. f. antituberculoase. cu rol patogenic în anemii hemolitice autoimune.. -onis = graviditate. adj. de la therapeuein = a `ngriji. pe care o inhib\ numai prin fixarea pe situ-sul catalitic. antifungice. adj. s. angina = sufocare. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. s. d) o serie de inhibitori de calciu.] 1) Care se opune acizilor. / antibiotique. bios = via]\. m. 3) A. anticipatio. coagulare = a închega. [Gr. antiinsulin\ apar în serul sanguin al diabeticilor trata]i cu insu-lin\ [i reac]ioneaz\ cu aceasta. plasmei sunt cuprin[i într-un grup de globuline denumite *imunoglobuline. allos = altul ergon = lucru. m. [Gr. 2) O substan]\ natural\ care circul\ în sânge. anti = contra. evident. Ex. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. Diversitatea a. 2) Substan]\ dotat\ cu aceast\ proprietate. s. fiecare având in-dica]ii preferen]iale `n func]ie de tipul de *epilep-sie. [Gr. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants. n.. de la angere = a strânge. antiseptic. / antibactérien.] 1) Despre un medicament care supri-m\ crizele comi]iale. antibioticul care inhib\ cel mai intens dezvoltarea germenului. 2) Medicament cu aceast\ proprietate.: medica-ment a.. cutanate. / antibacterial. crab.. s. / antibiotics therapy. adj. -cri = rac. conceptio. m. m. lat. A. therapeia = tratament. [Gr. s. antimitotic (2). poart\ *situsuri de combinare pentru legare necovalent\ cu antigenul. a su-foca. sunt utilizate ca *spasmolitice. adj.] Tendin]a unor boli de a debuta mai timpuriu [i de a se prezenta sub forme mai severe de la o genera]ie la alta. m. 2) Denumire generic\ a medicamentelor cu aceast\ ac]iune. canal de calciu. 2) Denumire generic\ a unor substan]e naturale produse de c\tre unele mi-croorganisme. / antiepileptic drug. s. / polypeptide antibiotics. dim. cu antigenul s\u specific poate fi pus\ în eviden]\ prin diverse reac]ii in vitro [i in vivo. adj. s. 2) A. m. lat. m. -euse. determinate de *alergie. lat. ce reac]ioneaz\ specific cu suprafa]a diferitelor tipuri de celule. adj. V. / antianginal. s. [Gr.priv. 3) Substan]e care interfer\ cu o reac]ie de coagulare. / antiandrogène. de natur\ proteic\.. aner. rhythmus. A. n.. în consecin]\.. de la convellere = a zdruncina. anti = contra. Grup de anticoagu-lante antagoniste ale *vitaminei K. este e-sen]ial\ pentru dezvoltarea *imunit\]ii. / antiamaril. s. deci. adj. / antiangineux.. s. fa]\ de *heparin\. V.ANTIACID. m. Combinarea unui a. adj. spaniol\ amarillo = galben. -onis = anticipa]ie. -euse.: heparina.] Care se opune ac]i-unii *hormonilor androgeni. anti = contra. A. producerea unei sarcini. s. andros = b\rbat. s. adj. m. perfect. din aceast\ cauz\. adj. / anticholinergic. s. adj.. s.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei. este enorm\. avantajul administr\rii orale dar nu pot fi utilizate `n urgen]e.. antimitotice. s. glicopeptide. f. gramma = înscriere. Ex. lat. ca mijloc de diagnostic în diverse boli infec]ioase. / anticipa-tion. de la ergein = a lucra. [i agregarea eritrocitelor [i a pla-chetelor. s. Substan]e care inhib\ coagularea plasmatic\.. rifampicine. Din aceast\ familie fac parte: *ba-citracina. ANTIALERGIC. / anticancéreux. anti-corpi care neutralizeaz\ una din proteinele coagu-l\rii. Sinteza factorilor II.] (Medicament) care se opune mai mult sau mai pu]in complet manifest\rilor generale. [Gr. anti = contra.: a. 5) 138 . cancer. s. / antiagrégant. dezin-fectant. m. ANTIAGREGANT. pl. antieritrocitar. îndeosebi cu referire la me-dicamentele care împiedic\ dezvoltarea anumitor microorganisme. *lizin\ sau *precipitin\. f. antienzim\. anti = contra. / antineoplastic. rhythmos = ritm. [Gr.] 1) Care se opune vie]ii. adj. ANTIBIOGRAM|. s. În func]ie de formula chimic\. bios = via]\.] V. adj. adj.] 1) Care se opune for-m\rii de *agregate de globule ro[ii sau de trom-bocite `n vase.. anti = contra. s. de la anticipare = a o lua `nainte. khole = bil\. lat. / antibiotic. adj. n. includ fenobarbitalul. cu antigenul corespondent. ANTI-ANTICORP. / antiamaril. de sintez\. anti = con-tra.. adj. ANTIBACTERIAN. n. ac]iune.. fenitoina. s. s. ANTICONVULSIVANT. adj. m. prezent\ în mod natural sau produs\ în organism (sânge sau ]esuturi) sub ac]iunea unui *antigen [i care posed\ proprietatea de a reac]iona specific. polipepti-de. [Gr. ca-nal de potasiu. / antiandrogen. macrolide. exercitat\ `ndeosebi la nivelul *acidi-t\]ii gastrice. m. [Gr. Ac-]ioneaz\ prin distrugerea membranei bacteriene. s.: antivitamine K. s. / antiacide. m..] Sub-stan]\ specific\. anti = contra. [Gr.] Anticorp capabil s\ inte-rac]ioneze cu proteinele plasmatice [i.. anti = contra.] 1) Care se opune tulbur\rilor de ritm cardiace. capere = a lua). con-cep]ia. -e. / antiarrhythmic. 4) A. n. anti = contra. ANTICORP. m. n. ANTICIPA}IE. anti = contra. s. anticoagulante circulan-te. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. -enne. [Lat. care reac]ioneaz\ cu o enzim\ dat\. ANTICANCEROS. anti = contra. ANTIBIOTERAPIE. ANTICOAGULANT. sunt grupate în familii: be-talactamine.] Studiul in vitro al ac]iunii u-nei serii de antibiotice asupra unei su[e bacteri-ene (cultivate pe mai multe discuri de geloz\). / contraceptive. n. s. 2) Medicament pentru tratamentul *insuficien]ei coronariene. [Gr. anti = contra. c\reia îi afecteaz\ cinetica. [i antiulceros. Triplet de oligonucleotide de ARNt care per-mite legarea de codonul corespunz\tor de pe o molecul\ de ARNm. A. [Gr. / anticoncep-tionnel. anticelular. / anticoagulant.. lat. n. f. adj. / antisludge. s. ANTIARITMIC. Nu exist\ a. capabile s\ împiedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau s\ le distrug\ (*bactericide). anti = contra. o. aminoglicozide. tetracicline. / anticoagulant. lat. / antibody. Câteva tipuri: 1) A.. n. b) cea mai mare parte a *betablocantelor adrenergice. anti = contra. ankein = a sugruma.

2) Medicament care împiedic\ fibrinoliza.: solu]ie apoas\. printr-un mecanism fizic. anti = contra. oistros = dorin]\.: anticorpi antiperoxidaz\ tiroidian\ (v.). Autoanticorpi circulan]i împotriva hormonilor tiroidieni.. umoral. / anti-émétique. nici hemoli-z\. de la gr. hepatit\ cronic\ activ\. A. Ex. gennan = a produce. ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps anti-phospholipides / antiphospholipid antibodies.). m. ANTIDOT. antinuclear reac]ioneaz\ cu diverse structuri nucleare. lytikos = care distruge. biochimic sau farmacologic. ANTICORP REAGINIC / réagine. Sin. A. phlogistos = inflamabil. drojdie. utiliza]i experimental (a.: anticorpi antitireoglobulin\. chimic. de la diourein = a u-rina. ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de Donath-Landsteiner / Donath-Landsteiner antibodies. antimitocondrie. fa]\ de *antigenul Forssmann. unii a. ANTICORPI ANTIPEROXIDAZ| TIROIDIAN| / anticorps antiperoxydase thyroïdienne / anti-thyroid peroxidase antibodies.: reagin\ (v. având aceea[i specificitate pentru un anumit antigen. phlogos = flac\r\. s. 15) A. varietate de a. specific pentru antigeni din membrana celular\. -inã. antimicrozo-mali apar în tiroiditele autoimune [i reac]ioneaz\ cu antigeni microsomali prezen]i în cantit\]i mari în celulele tiroidiene în *tiroidita Hashimoto. antitireoglobulin\) exist\ în serul majorit\]ii pacien]ilor cu boala Hashimoto [i la o bun\ parte din cei cu hipertiroidie tireopriv\ primar\ sau boal\ Basedow-Graves. care are un situs de combinare specific pentru un antigen. 3) Medicament care se administreaz\ în tratamentul *diabetului insipid sau pentru a testa puterea de concentra]ie a rini-chiului. a. adj. 9) A. m. A. îndeosebi ciroz\ biliar\ primitiv\. reaginic. *test Coombs etc. Ex. ANTIDROMIC. s. Rh. s. / anti(o)estrogen. en = `n.] Tip de a. având efect de sc\dere a de-bitului urinar. pancreatice sunt folosite cu prec\dere `n tratamentul pancreatite-lor acute. care precipit\ cu antigenul. ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies.] Sin. antireceptor reac]ionea-z\ cu anumi]i receptori de pe suprafa]a unor celule. (sau de a. ce reac]ioneaz\ cu structurile sarco-lemale ale mu[chiului cardiac. Marker sensibil (85 %) [i specific (95 %) pentru *granulomatoza Wegener. utili-za]i ca atare sau cupla]i cu radioizotopi sau to-xine. medicament destinat s\ atenueze o reac]ie excesiv\ determinat\ de administrarea unui alt medicament. zyme = ferment.. s. fibra = fibr\.: ACAN. medic austriac. / antidiurétique. adj. 18) A. natural. adj.).: antivomitiv (v. A. 2) În homeopatie. perinucleari (p-ACAN) . v. anti-TPO. hibrid. A. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete antibody. reagin\. 2) Hor-mon care cre[te reabsorb]ia de ap\ la nivelul tu-bului contort distal. adj. propriu-zi[i (c-ACAN) sunt îndrepta]i împotriva proteinazei serice neutre din granulele azurofile. [Gr. [Gr. 6) A. f. anti = contra. / anti-oestrogène. 14) A. pân\ la denaturare.A. ANTIDIURETIC. anti = contra. 8) A.. s. care apar doar `n condi]ii speciale. s.. m. sclerodermie. 11) A. [i anticorpi anti-car-diolipin\. termolabil. gr. f. s.] Termen desuet. Tip de anticorpi antitisulari care reac]ionea-z\ cu antigeni situa]i pe suprafa]a nucleului ce-lular. prezen]i atât la pacien]i cu boal\ tiroidian\ imun\. vasopresin\. Apare în imunizarea persoanelor Rh negative cu sânge Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos. anti]esuturi (autoanticorpi) care reac-]ioneaz\ cu proteinele membranei interne mito-condriale. A. emeticus. 7) A. emetikos = care produce v\rs\turi. Sunt prezen]i în plasm\ în anumite a-fec]iuni hepatice. fa]\ de antigeni cu care organismul nu a venit anterior în contact. s.împotriva mieloperoxidazei sau a elastazei. ANTIENZIM|. impuls.. V. cât [i cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex. reflex axonic.).: homeodot. antimu[chi neted. detectabil în serul unor oameni (sau animale) normali. [i chelator. ANTICORPI ANTINUCLEARI / anticorps antino-yaux ou antinucléaires / antinuclear antibo-dies. IgG care se leag\ de antigenul P al eritrocitelor la temperaturi sc\zute [i determin\ hemoglobinuria paroxistic\ nocturn\ prin hemoliz\ mediat\ de complement. c. iar cel\lalt pentru alt antigen.] 1) Care se opune *fibri-nolizei. de aceea.] 1) Substan]\ capabil\ s\ neutralizeze un toxic sau s\ împiedice efectele acestuia în orga-nism.. [Gr.. / reagin. n. prezen]i deasemeni `n *lupusul acut diseminat cât [i `n *poliartrita reuma-toid\ (reprezint\ factorul Haserick. ("lupus anticoagulant") a fost asociat\ cu atacuri ischemice cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adul]ii tineri. diouretikos = care favorizeaz\ urinarea. Deoarece stimu-leaz\ produc]ia de *gonadotrofine. / antidote.. [Gr. responsabil de formarea *celulelor lupice).] 1) Care diminueaz\ secre]ia urinar\. s. provocând fie blocarea. a. m.] Inhibitor enzimatic având ac]iune de neutralizare specific\. Anticorp care.. sau phlegein = a arde. detectabil prin proprietatea sa de aglutinare a hematiilor de oaie. V. adj.: antiinflamator (v. Cel mai important a. este *tamoxifenul. adj. s. umani mo-noclonali fa]\ de endotoxina HA1A) pentru neu-tralizarea efectelor endotoxinelor. m. difer\ atât prin structur\ cât [i prin specificitate. 13) A. Sin. În terapeutic\.: a. / antidiuretic. s. gr. ciroz\. drum. s. [Gr. cu specificitate pentru antigenul sistemului Rh (v. Sin. / antidromique. adj. mononucleoz\ infec]ioas\ etc. Sin. pe m\sura diversit\]ii *fosfolipidelor. ANTIFLOGISTIC. m. caracteristici lupusului eritematos acut diseminat [i anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). lat. / antiphlogistic. Inventarierea a-cestora este `n curs. a.] 1) Care se opune ac]iunii estrogenilor. 139 . adj. ANTIFIBRINOLITIC. anti = contra. de la lyein = a distruge. IgM sau IgA [i includ: anticorpii antiADN. ANTICORPI ANTICARDIOLIPIN| / anticorps an-ti-cardiolipine / anti-cardiolipin antibodies. ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps mono-clonaux / monoclonal antibodies. apar]in `ndeosebi IgG. s. 17) A. antidotum = antidot. a. sensibil la varia]iile de temperatur\. sunt utiliza]i pentru inducerea stimul\rii ovula]iei în caz de infertilitate. New York. 19) A. direc]iona]i împotriva antigenilor de su-prafa]\ ai celulelor din limfomul non-hodgkin. V. ANTIEMETIC. 16) A. `n prezen]a antigenului s\u specific se fixeaz\ [i `l sensibili-zeaz\ dar nu produce nici aglutinare. 20) A. cu ac]iu-ne puternic\ dar de scurt\ durat\. ANTICORPI ANTITIROXIN| / anticorps anti-thy-roxine / antithyroxin antibodies. dotos = dat. Induc hipotiroidismul pri-mar prin sc\derea activit\]ii biologice a hormo-nilor tiroidieni. adj. sunt prezen]i [i `n alte afec]iuni: hepatit\ cronic\ activ\. Abrev. emein = a vomita. strict iden-tici. fie stimularea func]iei celulare. cu specificitate dubl\. n. Sin. V. [Gr. [Julius Donath. anti = contra. 12) A.). proveni]i din acela[i *clon plasmocitar. Termenul este discutabil. Abrev. t. / antiemetic. antagonist al ac]iunii estrogenilor la nivelul recep-torilor tisulari [i utilizat în tratamentul cancerelor de sân dependente de estrogeni. Forssmann. 10) A. sau lat. ca [i implica]iile `n patologie. v. m. uleioas\ sau pulbere de retrohipofiz\ (vasopresin\ sub diferite denumiri comerciale). n. A. adj. m.). pro-fesor de medicin\ intern\ la Viena. ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFI-LE / anticorps cytoplasmatiques anti-neutro-philes / cytoplasmic antineutrophil antibodies. a. au fost detecta]i în carditele reumatismale. anti = contra.: macroglo-bulinemie Waldenström). ANTIESTROGEN. adj. [Gr. prezent în umori. de la anti = contra. n. dromos = curs\. / antienzyme. / antidote. imunoprecipitare.] Care se propag\ în direc]ie opus\ c\ii obi[nuite. monoclonali (v. acidi-fiere. s. n. foarte eficace. de la phlox. / antifibrinolytic. / antidro-mic. citotoxic. antimiocard. 1870-1950. a. premiul Nobel pentru fiziologie/medicin\ `n 1930. Au a-plica]ii practice [i în cercetare de importan]\ ex-cep]ional\. A. prin administrare intravenoas\. în primul rând pentru identificarea ex-trem de precis\ a unui anumit antigen dintr-un a-mestec [i pentru ob]inerea unor *vaccinuri cu spe-cificitate deplin\ [i. / antien-zyme. adj. c. Titruri crescute de a. varietate de a. [Gr. precipitant. 1868-1943. / antifibrinolytique. iar a. 2) Denumire generic\ a unui grup de medicamente cu aceast\ ac]iune. deocamdat\ fiind descris ca entitate nosologic\ *sindromul antifosfolipidic. Karl Landsteiner.. s. cu hematii tratate `n prealabil cu un ferment proteolitic (tripsin\). patolog [i serolog de origine austriac\. ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOA-ME NON-HODGKINIENE / anticorps monoclo-naux pour les lymphomes nonhodgkiniens / monoclonal antibodies of non-hodgkin lym-phoma. / antiphlogistique. anti-]esuturi (autoanticorpi) care interac]ioneaz\ cu o serie de proteine musculare. sunt produ[i de celulele *hibridoamelor. f. ori ca urmare a sarcinii incompatibile). Pre-zen]a în circula]ie a a. antidromein = a merge în direc]ie opu-s\. reac]ie `n mediu albuminos (plasm\).: a. lat. ANTICORPI ANTITIREOGLOBULIN| / anticorps anti-thyroglobuline / antithyreoglobulin antibo-dies. (îndeosebi acizii epsilonamino-caproic [i tranemaxic) inhib\ activarea *plasmino-genului sau a *plasminelor tisulare. Familie foarte eterogen\ de anticorpi. anti = contra.

sunt înrudi]i cu a. grup tisular. cf. A. prezent în celulele canceroase. carcinoembrionar.9 / CA 19. antigeni. Câteva tipuri de a. Nu este riguros specific [i prezint\ o concentra]ie plasmatic\ normal\ sub 35 UI/ml. 5) A. A.9 / antigène CA 19. utilizabil pentru urm\rirea acestui tip de cancer. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. DEX. adj. g. A. iar concentra]ia sa plas-matic\ normal\ este sub 30 UI/ml. miez. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigène ri-bonucléoprotéique / ribonucleoproteic anti-gen. dar [i în afec]iuni necanceroa-se (ciroz\ hepatic\. [Engl. t. ANTIGEN CA / antigène CA / carbohydrate an-tigen or CA antigen. identificat la numeroase specii de plante [i animale. CA 50 [i markeri tumorali. a. ANTIGENI GRIPALI / antigènes grippaux / influ-enza antigens. m.9. oncofetal asociat cancerelor pancrea-tice. al\turi de morfologia limfoblastic\ [i prezen]a terminal-deoxinucleo-tidiltransferazei (TdT). este secretat `n mod normal. la fetus.. de unde interesul doz\rii acestora în scop de diagnostic [i de clarificare a patogeniei. [Engl.: HBs. A. A. glicoproteic asociat cancerelor ovarie-ne. antifon-gique. 2) A. In-duc]ia r\spunsului imun se nume[te *imunogeni-citate. ANTIGEN CA 50 / antigène CA 50 / CA 50 antigen. profesor de bacteriologie [i patologie general\ la Lund. celule sau proteine str\ine. La adul]i sunt prezen]i îndeosebi în plasma bolnavilor de can-cer.] V. carcinoembrionar. A. histocompatibilitate. / antifungique. A. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigène car-cino-embryonnaire / carcinoembryonic anti-gen. n..] A. exist\ numai la embrion. Abrev. A. Denumire generic\ a unei serii de a. 140 .: a. sistem HLA. hepatit\ B. În cazul re-jetului. de na-tur\ lipoproteic\ depind de genele de histocompa-tibilitate. produs\ de celulele epiteliale ale prostatei.9 antigen. / folic acid antagonist. V. pot fi utilizate ca *antimitotice. o *gref\ este acceptat\ nu-mai dac\ primitorul [i donorul prezint\ a. în mod normal. n. V. [i antigeni he-terofili. glicoproteic asociat cancerului de sân. B.4 / CA 72. p. în conti-nuare. recomandat frecvent la b\rba]ii peste 50 de ani. markeri tumorali. rejet. s. V. ANTIGEN CA 15. antigen CA 19.3 / antigène CA 15. ubi-cuitar. hepatit\ B. prostatita sau infarctul prostatic.] Substan]\ sau celul\ str\ine organismului. ANTIGEN CA 19. (v. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigène spé-cifique prostatique / prostate specific antigen. V. A. ANTIGENI ALOGENICI / antigènes allogéniques / allogenic antigens.: un transplant renal de la mam\ la fiic\ se nume[te alogref\ sau *homogref\ deoarece con]ine a. he-maglutininici – H. m. cu Mr 34 kDa). adj. `n serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. Substan]\ care exercit\ o ac]iune antagonist\ *acidului folic. gennan = a produce. t. markeri tu-morali. care induc pro-ducere de *anticorpi specifici sau de *limfocite (*i-munocite) [i care interac]ioneaz\ specific cu pro-du[ii r\spunsului imun (molecule sau celule). A. ANTIGEN HBe / antigène HBe / HBe antigen. neuraminidazici – N).: antimicotic (v. ANTIGEN AUSTRALIA / antigène Australie / Australia antigen. s. tipic este cel izolat din rinichiul de cobai.: ACE. / antifolique. iar interac]ia specific\ se nume[te *antigenicitate. V. ANTIGEN TISULAR / antigène tissulaire / tissue antigen. eritrocitari ai sistemului ABO. A. p. Concentra]ia sa plasmatic\ normal\ este sub 40 UI/ml. Glicoprotein\ component\ a secre]iei prostatice (serin-proteaz\ kalicrein-like. markeri tumorali. 1868-1947. se observ\ titruri înalte de anticorpi cir-culan]i. HBs Australia (v.] Sin. V. deoarece con]ine a. în raport cu care este mai pu]in specific.4 / antigène CA 72. Nu este riguros specific. anti = contra. V. ob]inut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat [i fenolat. care.). cu excep]ia oilor. desemnând antigenul de suprafa]\ al virusului hepatitei B. V. Detec]ia a. Obs. de asemenea. nu sunt str\ini pentru subiectul respectiv. sub-stan]e toxice etc. *antipaludice sau ca *antibacteriene în asocieri cu unele *sulfamide. hepatit\ B. Termen actualmente desuet. ANTIGENI FETALI / antigènes foetaux / f(o)etal antigens. CA 19. dar [i a altor cancere (gastric. lat. Dozarea a. colit\). Diferi]i a. antigeni fetali. a-poi în alte cancere. Abrev. Lipo-protein\ dependent\ de cromozomul Y. o gamafetoprotein\. iar determinantul s\u antigenic este de natur\ polizaharidic\. V.: PSA. s. s. C (nucleoproteici – NP. în caz contrar se produce *rejetul. asociat cancerelor digestive [i ovarie-ne. prezent în toate celulele organismului. Sin. utilizabil pentru supravegherea acestora. virusuri.). A. protectiv. ANTIGEN. m. t. V. ca hiperplazia prostatic\.ANTIFOLIC. Prezen]a acestui a. tisulari prin localizarea la suprafa]a membranei [i prin reac]iile imunitare pe care le provoac\. ANTIGEN CA 125 / antigène CA 125 / CA 125 antigen. al celulelor leucemice [i al celulelor sarcoma-toase.4 antigen.] V. ANTIGEN CA 72. Abrev. markeri tumorali. / antifungal. Are o specificitate suficient\ [i o concentra]ie plasma-tic\ normal\ sub 6 UI/ml. prin inhibarea competitiv\ a sintezei acizilor nucleici ca urmare a bloc\rii dihidrofolat-reductazei. Este prezent `n majoritatea organelor.). homogref\. Anticorpii care apar la om `n cursul *mononucleozei infec]ioa-se reac]ioneaz\ specific cu a. t. prezen]i la nivelul *grefonului vor pro-voca la primitor formarea de anticorpi.: 1) A. sunt extrem de diverse: bacterii. patolog [i imunolog suedez. Concentra]ia sa normal\ în plasm\ este sub 2. colorectale [i gastrice. tract respirator).: aloantigeni. utiliza]i ca *markeri tumorali.9 [i markeri tumorali. Concentra]ie plasmatic\ normal\ sub 23 UI/ml. *a. transse-xualism. fetali).: o gref\ cutanat\ prelevat\ de la nivelul coapsei [i depus\ `n alt\ zon\ la acela[i individ nu este recunoscut\ ca str\in\ [i nu va fi rejetat\. în continuare [i alte tipuri de antigeni. Ex. A fost descris\. ANTIGEN AUTOLOG / antigène autologue / autologous antigen. în *boala mixt\ a ]esutului conjunctiv. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACU-TE / antigène de la leucémie aiguë lympho-blastique / antigen of acute lymphoblastic leu-k(a)emia. a. care reac]ioneaz\ cu un anti-corp produs ca r\spuns fa]\ de alt antigen. utilizabil pentru supra-vegherea acestor tumori. Cea mai cunoscut\ substan]\ antigenic\ de acest tip este *alfafetoproteina. m. fungus = ciuperc\. s. A. inclusiv la om [i denumit datorit\ acestui fapt heterofil (pentru c\ se g\se[te la organisme aflate la distan]\ `n arborele filogenetic). HY reprezint\ metoda cea mai sigur\ pentru determinarea sexului genetic.. hepatitis B = hepatit\ B.3 / CA 15. ANTIGEN HBc / antigène HBc / HBc antigen. 3) A. a. s. dar nu [i `n sânge. dar poate atinge concentra]ii foarte mari `ndeosebi `n cancerul de prostat\. unde este prezent numai la nivelul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann). A. carcinofetal glial etc. A. ANTIGEN TUMORAL / antigène tumoral / tumour antigen. hepatitis B = hepatit\ B. s. F. adj. deci. V. Glicoprotein\ cu Mr de 200 kDa. utilizabil în urm\rirea acestor tumori. leucoplachetari (în esen]\ sistemul HLA).. V. iden-tici. A. pe baza c\rora se diferen]iaz\ virusurile gripale A. adj. Sursele de a. / antigène. HY induce secre]ia unui hormon care împiedic\ gonadele primitive s\ ur-meze evolu]ia lor natural\ c\tre tipul ovarian [i di-rijeaz\ dezvoltarea individului c\tre tipul masculin.3 antigen. care dezvolt\ o imunitate de protec]ie.: anticorpii antiribonucleoprote-ine imunoprecipit\ complexele proteice U1 ARNm. ANTIGEN FORSSMAN / antigène Forssman / Forssman’s antigen. Ex. orienteaz\ transformarea gonadelor primitive în testicule. ANTIGEN HBc / antigène HBc / HBc antigen. A. t. marcheaz\ caracteristicile particulare ale fie-c\rui individ [i joac\ un rol esen]ial în ap\rarea organismului.: a. ai aceluia[i individ. [Gr. pentru care. V. ini]ial în cancerul de colon. prezent\ în toate celulele mamiferelor de sex masculin [i care. 4) A.).: pl. F. [Gr. ca [i a. markeri tumorali. Unii dintre ace[ti a. Astfel. surface = suprafa]\. V. hidatic. marker tu-moral relativ util în urm\rirea cancerului colorec-tal.5 ng/ml. Concentra]ii crescute se observ\ [i în afec]iuni benigne. r. a. Ex. / antigen. a. V. ANTIFUNGIC. CEA (engl. Natura a. s. [John Forssman. sunt prezen]i în mod nor-mal la embrion (*a. anti = contra.. O serie de glicoproteine care. care se g\sesc la membrii diferi]i genetic ai aceleia[i specii. caracterizeaz\ criza blas-tic\ de tip limfoid din evolu]ia leucemiei mielocita-re cronice. crosreactiv (încruci[at-reactiv). core = centru. pentru care nu este strict specific. ai proteinelor matricei – M) [i subtipurile A (a. Casoni sau a. Ex. asigurând rezisten]a la boal\. ANTIGEN HY / antigène HY / HY antigen. asociat cancerelor colorectale [i pancre-atice.

ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigènes leu-cocytaires communs / blood group antigens. Sistem bine definit de a. eritrocitari controlat de un locus cu un num\r variabil de gene alele. Ex.: sis-temul ABO, cu patru gene alele majore (A1, A2, B, O) ale unui locus de pe bra]ul lung al cromo-zomului 9. Primele trei gene codeaz\ a. glucidici. ANTIGENI HETEROFILI / antigènes hétérophiles / heterophilic antigens. A. detecta]i la organisme aflate la distan]\ `n arborele filogenetic, ex. tipic fiind *antigenul Forssman. A. h. au `n comun unul sau mai mul]i *epitopi, ceea ce st\ la baza `nrudirii lor antigenice. Ca urmare, ei dau reac]ii `ncruci-[ate, adic\ se combin\ cu acela[i *anticorp specific datorit\ prezen]ei epitopilor comuni. Reac]ia `ncruci[at\ a a. h. are o serie de aplica]ii practice. V. de ex. *cardiolipin\ [i *reac]ie Weil-Felix. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / anti-gènes d’histocompatibilité / histocompatibility antigens. A. prezen]i pe suprafa]a tuturor celulelor sau ]esuturilor din organism, care determin\ compatibilitatea sau incompatibilitatea ]esuturilor transplantate. Ace[ti a. induc r\spunsul imun al organismului gazd\, care poate determina *rejetul ]esutului (organului) transplantat. Cei mai impor-tan]i a. de h. sunt produ[ii genelor *complexului major de histocompatibilitate. A. de h. nu difer\ `n func]ie de un organ sau de la un ]esut la altul, dar difer\ de la individ la individ, `n func]ie de linia genetic\. Sin.: antigeni de transplantare. V. [i sistem HLA. ANTIGENI HLA / antigènes HLA / HLA antigens. Cei mai importan]i a. leucoplachetari sau tisulari, grupa]i în *sistemul HLA. V. sistem HLA, antigen tisular, complex major de histocompatibilitate. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigènes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. A. (LCA, CD45) utiliza]i în evaluarea i-munohistologic\ a biopsiilor de la pacien]ii cu can-cer metastatic cu sediu primar necunoscut. Suge-reaz\ existen]a neoplaziilor limfoide. ANTIGENI ONCOFETALI / antigènes oncofetals / oncof(o)etal antigens. Markeri tumorali, produ[i ai unor gene care se manifest\ în timpul diferen-]ierii normale a ]esuturilor fetale. Cei doi a. o. cu utilitate clinic\ sunt *antigenul carcinoembrionar [i *alfafetoproteina. ANTIGENI SINGENICI / antigènes singéniques / syngenic antigens. A. existen]i la indivizi identici genetic, cum sunt gemenii monozigo]i. A-nimalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se ob]in experimental prin `ncruci[\ri *consang-vine repetate, timp de cel pu]in 20 de genera]ii. A. s. nu declan[eaz\ reac]ii de *rejet. ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigènes de transplantation / transplantation antigens. Sin.: antigeni de histocompatibilitate (v.). ANTIGENI XENOGENICI / antigènes xénogé-niques / xenogenic antigens. A. care se g\sesc la specii diferite. ~n caz de transplant `ntre specii diferite, a. x. sunt extrem de imunogenici, declan-[ând reac]ii puternice de *rejet. Este cazul *hete-rogrefei. ANTIGENICITATE, s. f. / antigénicité, s. f. / anti-genicity. [Gr. anti = contra; gennan = a produce.] 1) Proprietatea unei substan]e de a se comporta ca un antigen, adic\ de a provoca formarea de anticorpi. 2) A. este definit\ uneori ca fiind pro-prietatea antigenului de a modifica comportamen-tul imunologic al organismului în care a fost intro-dus, prin crearea unei st\ri de *toleran]\ imunolo-gic\. În acest caz nu se genereaz\ anticorpi. ANTIGLOBULIN|, s. f. / antiglobuline, s. f. / anti-globulin. [Gr. anti = contra; lat. globulus, dim. de la globus = glob; -inã.] Globulin\ din serul san-guin care ac]ioneaz\ ca anticorp împotriva unei alte globuline (inclusiv imunoglobulin\) purt\toare de situsuri antigenice [i care se comport\ ca un antigen. V. grupe sanguine, imunoglobulin\, test Coombs. ANTIGUTOS, adj., s. n. / antigoutteux, -euse, adj., s. m. / antigout drug. [Gr. anti = contra; lat. guta = pic\tur\, lacrim\; sin. `n limba lat. din Evul Mediu cu humor = umoare.] 1) Despre un medicament care ac]ioneaz\ `mpotriva alter\rilor metabolice din *gut\. 2) Medicament utilizat, ex-clusiv sau nu, `n tratamentul gutei. Se disting trei grupe de a.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid u-ric (*alopurinol, *acid orotic); b) a. care cresc ex-cre]ia de acid uric (uricozurice); c) antiinflamatoa-re utile [i `n tratamentul crizei acute de gut\ (*col-chicin\, *fenilbutazon\ [i *glucocorticoizi). ANTIHELMINTIC, adj. / anthelminthique, adj. / anthelminthic. [Gr. anti = contra; helmins, -in-thos = vierme.] Sin.: vermifug (v.). ANTIHISTAMINIC, adj., s. n. / antihistaminique, adj., s. m. / antihistaminic. [Gr. anti = contra; histos = ]es\tur\, ]esut; ammoniakon = sare de amoniu g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia; -inã.] 1) Care se opune efectelor *histaminei. 2) Medicament care inhib\ ac]i-unile nocive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele dou\ tipuri principale de receptori histaminici, H1 [i H2. Se disting, astfel, do-u\ grupe de a.: a) *Antagoni[tii receptorilor H1 suprim\ reac]iile alergice declan[ate prin stimularea receptorilor H1. O serie de antagoni[ti H1 (ex.: ci-clizina [i prometazina) posed\ [i propriet\]i *anti-emetice. Ca efect secundar, genereaz\ somno-len]\ [i u[oare tulbur\ri de vedere, de unde recomandarea cu pruden]\ celor ce conduc autovehicule. b) Antagoni[tii receptorilor H2, de tipul ci-metidinei [i ranitidinei, sunt utili în tratamentul ulcerului peptic, suprimând secre]ia hiperacid\ rezultat\ prin stimularea receptorilor H2. V. anti-ulceros [i receptori H. ANTIHORMON, s. m. / antihormone, s. f. / anti-hormone. [Gr. anti = contra; hormon = excitat, de la hormaein = a `ndemna, a excita.] Substan]\ (medicament) care se opune efectelor unui hor-mon, ac]ionând asupra organismului, ]esutului sau celulelor ]int\, adic\ asupra structurilor sensibile la hormonul respectiv. ANTIINFLAMATOR, adj., s. n. / anti-inflamma-toire, adj., s. m. / anti-inflammatory. [Gr. anti = contra; lat. inflammare = a da foc.] 1) Care com-bate *inflama]ia. 2) Agent (substan]\ chimic\, me-dicament) care ac]ioneaz\ contra inflama]iei. ANTIMALARIC, adj., s. n. / antimalarique, adj., s. m. / antimalarial. [Gr. anti = contra; it. mala a-ria = aer r\u.] Sin.: antipaludic (v.). ANTIMETABOLIT, adj., s. m. / antimétabolite, adj., s. m. / antimetabolite. [Gr. anti = contra; metaballein = a se schimba.] 1) Despre o sub-stan]\ care perturb\ metabolismul. 2) În general, substan]\ asem\n\toare ca structur\ unui anumit *metabolit [i care, poate perturba lan]ul metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv. Ex.: sulfamidele sunt a. ai acidului paraaminoben-zoic. 3) În oncologie, agent antineoplazic care ac-]ioneaz\ prin inhibi]ia sintezei unor nucleoprotei-ne, aceast\ inhibi]ie efectuându-se prin competi]ie cu precursorii naturali. A. se grupeaz\ în *antifoli-ce, *antipurinice, *antipirimidinice [i *azaserin\. ANTIMICOTIC, adj., s. n. / antimycotique, adj., s. m. / antimycotic. [Gr. anti = contra; mykes, my-ketos = ciuperc\.] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhib\ cre[terea lor. Sin.: antifungic. ANTIMITOTIC, adj., s. n. / antimitotique, adj., s. m. / antimitotic. [Gr. anti = contra; mitos = a]\, fir, mitoz\.] 1) Care împiedic\ *mitoza. 2) Medi-cament care împiedic\ diviziunea [i, deci, prolife-rarea celular\, în cancere sau în leucemii. Tipuri de a.: a) enzime - asparaginaza; b) antimetaboli]i - antifolice (aminopterin\, metotrexat), antipurine (mercaptopurin\), antipirimidine (fluorouracil); c) alchilante (ciclofosfamid\, cisplatin); d) antibiotice - antracicline, actinomicin\, mitomicin\, bleomici-n\; e) substan]e blocante ale mitozei în metafaz\ - vincristin\, vinblastin\; f) hormoni (androgeni, estrogeni) [i antihormoni (antiandrogeni, anties-trogeni) etc. Sin.: anticanceros, antineoplazic. ANTIMONIU, s. n. / antimoine, s. m. / antimony. [Lat. antimonium, din ar. âithmid, de la gr. stim-mi = oxid de antimoniu, folosit pentru vopsirea sprâncenelor.] Elementul 51, Sb (stibiu); formeaz\ numeroase combina]ii otr\vitoare sau, dimpotriv\, de interes medical. Ingestia compu[ilor de a., ra-reori expunerea industrial\, produce simptome comparabile cu intoxica]ia cu arsenic. ANTINEOPLAZIC, adj., s. n. / antinéoplasique, adj., s. m. / antineoplastic. [Gr. anti = contra; neos = nou; plasis = modelare, de la plassein = a forma, a modela.] V. antimitotic (2). ANTIONCOGEN|, s. f. / anti-oncogène, s. m. / antioncogene, tumor supresor gene. [Gr. anti = contra; onkos = mas\, tumor\; genos = neam, urma[, genera]ie, sau gennan = a produce.] Gen\ supresoare a cancerului, exprimându-se în ma-nier\ dominant\. Muta]iile sale sunt recesive, de unde denumirea în[el\toare, utilizat\ uneori, de gen\ recesiv\ a cancerului. ANTIOXIDANT, adj., s. m. / antioxydant, -e, adj., s. m. / antioxidant. [Gr. anti = contra; oxys = acru, oxigen.] Care împiedic\ sau întârzie *oxida-rea. 2) Substan]\ (sau medicament) capabil\ s\ neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului. V. radical liber. Organismul posed\ a. s\i naturali, dar capa-citatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceast\ cale este limitat\. De aceea,

141

posibilitatea preveni-rii leziunilor celulare [i tisulare provocate de radi-calii liberi este de mare interes în medicin\. În a-cest scop, se utilizeaz\ medicamente cu ac]iune a. Cei mai cunoscu]i a. sunt: *vitamina C, *vitami-na E [i beta-carotenul (v. caroten). ANTIPALUDIC, adj., s. n. / antipaludique, adj., s. m. / anti-paludian. [Gr. anti = contra; lat. palus, -udis = mla[tin\.] (Substan]\) care este utilizat\ în profilaxia sau în tratamentul curativ al *paludis-mului. Se disting dou\ mari grupe de a.: *schizon-ticide [i *gametocide. Unele a. exercit\ un efect *antiinflamator, cu ac]iune lent\, fiind utilizate în tratamentul unor boli reumatismale sau al unor *conectivite. Sin.: antimalaric. ANTIPARKINSONIAN, adj., s. n. / antiparkinso-nien, -enne, adj., s. m. / antiparkinsonian. [Gr. anti = contra; James Apotheker Parkinson, me-dic englez, 1755-1824.] 1) Care diminueaz\ rigi-ditatea [i tremur\turile din *boala Parkinson. 2) Medicament dotat cu aceste propriet\]i, îndeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) [i substituen]ii de dopamin\ (L-dopa asociat\ cu un inhibitor al dopadecarboxilazei, amantadina [i bromocriptina). ANTIPERISTALTISM, s. n. / antipéristaltisme, s. m. / antiperistalsis. [Gr. anti = contra; peristal-tikos = care are proprietatea de a se contracta, de la peristellein = a comprima (peri = în jurul; stal-sis = comprimare, contrac]ie); -ism.] Inversarea sensului de producere a *peristaltismului, contrac-]iile producându-se spre *tractul digestiv superior. A. duodenal este înso]it de vom\, dar la nivelul *colonului ascendent reprezint\ un fenomen nor-mal. ANTIPIRETIC, adj., s. n. / antipyretique, adj., s. m. / antipyretic. [Gr. anti = contra; pyretikos = febril, de la pyressein = a avea febr\.] 1) Care previne sau combate febra. Sin.: antitermic, febri-fug. 2) Medicament care are aceste efecte. ANTIPIRIMIDINIC, adj., s. n. / antipyrimidique, adj., s. m. / pirimidine antagonists. Agent chi-mic antineoplazic din grupul antimetaboli]ilor, care ac]ioneaz\ prin inhibarea sintezei bazelor pirimidi-nice. A. de baz\ este fluorouracilul. ANTIPLACHETAR, adj., s. n. / antiplaquettaire, adj., s. m. / antiplatelet. [Gr. anti = contra; fr. plaquette, din olandez\ plaken = a cârpi, a peti-ci.] 1) Despre o substan]\ sau un factor care se opune ac]iunii plachetelor. 2) Medicament dotat cu aceast\ proprietate. Ex.: aspirin\, dipiridamol, ticlopidin\. V. [i antiagregant, receptor plachetar. ANTIPLASMIN|, s. f. / antiplasmine, s. f. / anti-plasmin. [Gr. anti = contra; plasma = obiect mo-delat; -inã.] Enzim\ sanguin\ care, în cursul coa-gul\rii normale, se opune disolu]iei *cheagului. *Fibrina se poate opune acestei ac]iuni. O serie de a. tisulare (ca inhibitorul lui Kunitz, izolat din pancreas, [i al lui Frey, izolat din parotide) sunt utilizate în terapeutic\. V. antifibrinolitic. ANTIPORT, s. n. / antiport, s. m. / antiport. [Gr. anti = contra; lat. portare = a purta, a transpor-ta.] Protein\ membranar\ care transport\ trans-membranar doi ioni diferi]i sau dou\ molecule mici în direc]ii opuse, fie simultan, fie secven]ial. ANTIPROTEAZ|, s. f. / antiprotéase, s. f. / anti-protease. [Gr. anti = contra; protos = primul; -azã.] Peptid sau protein\ care blocheaz\, mai mult sau mai pu]in specific, reac]ia de *hidroliz\ a leg\turilor peptidice catalizat\ de *proteaze. A. di-rijate `mpotriva virusului HIV sunt utilizate ca me-dicamente (ex.: indinavir, ritonavir). ANTIPRURIGINOS, adj., s. n. / antiprurigineux, -euse, adj., s. m. / antipruritic. [Gr. anti = contra; lat. prurigo, -inis = mânc\rime.] 1) Care suprim\ *pruritul. 2) Medicament cu acest efect, utilizat local, sub form\ de *pomad\, sau pe cale general\. Ex.: medicament antihistaminic. ANTIPSIHIATRIE, s. f. / antipsychiatrie, s. f. / an-tipsychiatry. [Gr. anti = contra; lat. psykhe = su-flet; iatreia = vindecare.] Doctrin\ conform c\reia bolile mentale reprezint\ consecin]a agresiunilor sociale. Conform a., societatea este bolnav\, iar mijloacele terapeutice psihiatrice sunt violente pentru pacien]i. ANTIPSIHOTIC, adj., s. n. / antipsychotique, adj., s. m. / antipsychotic. [Gr. anti = contra; psykhe = suflet.] 1) Care se opune tulbur\rilor mentale. 2) Medicament care posed\ aceast\ proprietate. V. neuroleptic. ANTIPURINIC, adj., s. n. / antipurique, adj., s. m. / purine antagonist. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetaboli]ilor, care ac]ioneaz\ prin inhibarea sintezei bazelor purinice. A. de baz\ es-te mercaptopurina, care este utilizat\ [i ca imuno-depresor. ANTIRABIC, adj. / antirabique, adj. / antirabic. [Gr. anti = contra; lat. rabies = turbare.] Care se opune rabiei (turb\rii). Ex.: *vaccin a. ANTIRETROVIRAL, adj., s. n. / antirétroviral, -ale, -aux, adj., s. m. / antiretroviral. [Gr. anti = contra; lat. retro = `napoi; virus = venin, otrav\.] 1) Care se opune *retrovirusurilor. 2) Substan]\ dotat\ cu aceast\ proprietate, prescris\ `n infec]ia cu HIV. A. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze. ANTISEPSIE, s. f. / antisepsie, s. f. / antisepsis. [Gr. anti = contra; sepsis = putrefac]ie, infec]ie.] Prevenirea dezvolt\rii agen]ilor infec]io[i prin: a) procedee fizice (filtre, radia]ii) sau b) chimice (substan]e bactericide), destinate s\ distrug\ ori-ce microorganism. V. sterilizare [i asepsie. ANTISEPTIC, adj., s. n. / antiseptique, adj., s. m. / antiseptic. [Gr. anti = contra; septikos = putre-zit, infectat.] 1) Referitor la antisepsie. 2) Sub-stan]\ chimic\, bacteriostatic\ sau bactericid\, aplicabil\ pe ]esuturile vii. Prin extensie, termenul este utilizat [i pentru desemnarea substan]elor care, administrate per os, sunt destinate trat\rii u-nor infec]ii digestive sau urinare. ANTISER, s. n. / antisérum, s. m. / antiserum. [Gr. anti = contra; lat. serum = zer.] Ser sanguin de origine animal\ sau uman\ care con]ine anti-corpi specifici unui antigen determinat, ob]inu]i prin inocularea acestui antigen. A. poate fi utilizat pentru imunizare pasiv\, adic\ introducerea de anticorpi deja produ[i, într-un organism, pentru a-p\rarea împotriva unei boli cu risc imediat. În a-cest caz, este mai adecvat\ denumirea de ser i-munizant. De asemenea, a. poate fi utilizat în la-borator pentru identificarea sau dozarea (ex.: prin *radioimunodozare) a unui antigen necunoscut. Sin.: imunoser, ser imunizant. ANTISPASTIC, adj. / spasmolytique, adj. / spas-molytic. [Gr. anti = contra; lat. spasticus, gr. spastikos = care trage `n\untru, de la gr. span = a trage.] Sin.: spasmolitic (v.). ANTISTREPTOLIZIN| O / antistreptolysine O / antistreptolysin O. [Gr. anti = contra; streptos = r\sucit; lysis = distrugere, de la lyein = a distruge; -inã; O provine din termenul engl. oxygen-labile.] Anticorp elaborat de organism în evolu]ia infec-]iilor cu streptococi (A, C [i G) care posed\ antigenul corespondent, streptolizina O. Dozarea a. este un test indirect, util pentru diagnosticul [i aprecierea evolutivit\]ii infec]iilor streptococice (ni-velul normal este sub 200 unit\]i/ml ser). Abrev.: ASLO. V. [i test ASLO. ANTITERMIC, adj., s. n. / antithermique, adj., s. m. / antifebrile. [Gr. anti = contra; thermos = cald, de la therme = c\ldur\.] Sin.: antipiretic (v.). ANTITIROIDIAN, adj., s. n. / antithyroïdien, -enne, adj., s. m. / antithyroid. [Gr. anti = con-tra; thyreos = pav\z\, scut; eidos = form\.] 1) Care se opune ac]iunii hormonilor tiroidieni. 2) Substan]\ care împiedic\ formarea hormonilor ti-roidieni. ANTITOXIC, adj. / antitoxique, adj. / antitoxic. [Gr. anti = contra; toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor, de la toxon = s\geat\.] Care ac]ioneaz\ împotriva unei toxine. Ex.: ser a. Ac]iunea a. se m\soar\ în unit\]i standardizate. ANTITOXIN|, s. f. / antitoxine, s. f. / antitoxin. [Gr. anti = contra; toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor, de la toxon = s\geat\; -inã.] Anticorpi specifici pentru o anumit\ toxin\, pe care au capacitatea de a o neutraliza. Ace[ti anticorpi sunt strict specifici [i organismul îi produce sub ac]iu-nea unei toxine (difteric\, tetanic\ etc.) sau a unui venin (de [arpe, de scorpion) pentru a le combate efectele. A. constituie partea activ\ a serurilor terapeutice. Ele sunt distruse între 60-700C. ANTITRAGUS, s. n. / antitragus, s. m. / antitra-gus. NA: antitragus. [Gr. anti = contra; lat. tragus, gr. tragos = capr\.] Proeminen]\ a lobului urechii, opus\ [i posterioar\ *tragusului. α1-ANTITRIPSIN|. Var. pentru alfa-1-antitripsin\ (v.). ANTITROMBIN|, s. f. / antithrombine, s. f. / anti-thrombin. [Gr. anti = contra; thrombos = cheag; -inã.] Substan]\ din sângele circulant care inter-vine dup\ formarea *trombusului, neutralizând lent trombina r\mas\ în exces. Se formeaz\ înde-osebi în ficat, dar [i în alte organe. Se disting: a) a. I, care este fibrina capabil\ s\ fixeze prin ad-sorb]ie cantit\]i mari de trombin\; b) a. II, care

142

este cofactor al *heparinei; c) a. III, care inactivea-z\ progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrin\ sau ac]ioneaz\ ca un cofactor al heparinei, neutralizând factorul X Stuart (v. factori de coagu-lare); d) a. IV, produs de reac]ie fibrinolitic\, dez-voltat dup\ formarea fibrinei. ANTITROMBOTIC, adj., s. n. / antithrombotique, adj., s. m. / antithrombotic. [Gr. anti = contra; thrombos = cheag.] 1) Care se opune procesului de *tromboz\. 2) Medicament dotat cu aceast\ proprietate, `ndeosebi: *anticoagulante orale, *a. indirecte (*heparine) [i directe (*hirudin\) ca [i *antiplachetare. V. [i anti-Xa. ANTITUBERCULOS, adj., s. n. / antituberculeux, -euse, adj., s. m. / antituberculotic. [Gr. anti = contra; lat. tuberculum = umfl\tur\ mic\.] 1) Ca-re se opune dezvolt\rii tuberculozei. Ex.: vaccina-re a. V. vaccin BCG. 2) Medicament care ac]io-neaz\ împotriva bacilului Koch. Grupul de a. cu-prinde medicamente care difer\ prin compozi]ia chimic\ [i modul de ac]iune. A. principale sunt: izoniazida, rifampicina, etambutolul, pirazinamida, etionamida [i streptomicina (primul a. izolat [i sin-tetizat). ANTIULCEROS, adj., s. n. / antiulcéreux, -euse, adj., s. m. / antiulcerative. [Gr. anti = contra; lat. ulcus, -eris = ran\.] 1) Care se opune ulceru-lui, în general cu referire la ulcerul gastroduode-nal. 2) Medicament dotat cu aceast\ proprietate, cele mai recente a. fiind antihistaminicele H2 [i inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol). ANTIVENIN, s. n. / antivenin, s. m. / antivenin, antivenom. [Gr. anti = contra; lat. venenum = otrav\.] Ser care con]ine antitoxine specifice pen-tru veninul unor animale (îndeosebi [erpi veni-no[i, vipere) sau insecte. El provine, de obicei, de la cai hiperimuniza]i `mpotriva acestor veninuri. ANTIVENINOS, adj. / antivenineux, -euse, adj. / antivenomous. [Gr. anti = contra; lat. venenum = otrav\.] Care se opune ac]iunii veninului. V. antivenin. ANTIVIRAL, adj., s. n. / antiviral, -ale, -aux, adj., s. m. / antiviral. [Gr. anti = contra; lat. virus = otrav\, infec]ie.] 1) Care se opune multiplic\rii virusurilor. 2) Substan]\, medicament dotate cu a-ceast\ proprietate. Ex.: amantadin\, aciclovir, azi-dotimidin\, *interferon, dideoxicitidin\, ganciclovir [. a. ANTIVITAMIN|, s. f. / antivitamine, s. f. / antivi-tamin. [Gr. anti = contra; lat. vita = via]\; gr. ammoniakon = sare de amoniu, g\sit\ în apropie-rea templului lui Jupiter Ammon din Libia; -inã.] Substan]\ care inhib\ ac]iunea unei *vitamine, ac-]ionând prin competi]ie, ca urmare a structurii sale foarte asem\n\toare vitaminei respective. Ex.: a. K sunt anticoagulante orale care inhib\ o gama-carboxilaz\ microzomal\ hepatic\, determinând sinteza de factori II, VII, IX, X ai coagul\rii incapa-bili s\ fixeze calciul. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anti-coagulants. Sin.: anticoagulante orale (v.). ANTIVOMITIV, adj., s. n. / anti-émétique ou anti-émétisant, -e, adj., s. m. / antiemetic. [Gr. anti = contra; lat. vomitare = a v\rsa.] 1) Care se o-pune v\rs\turilor, vomismentelor. 2) Medicament cu acest efect, îndeosebi din grupele *antihistami-nicelor [i *anticolinergicelor. A. sunt eficiente [i în alte tulbur\ri, ca *r\u de transport [i *vertij. Sin.: antiemetic. ANTIXENIC, adj. / antixénique, adj. / antixenic. [Gr. anti = contra; xenos = str\in.] Care se opu-ne substan]elor str\ine organismului. ANTRACOID, adj. / anthracoïde, adj. / anthra-coid. [Gr. anthrax, -akos = c\rbune; eidos = for-m\.] 1) Care are culoarea c\rbunelui. Ex.: tumor\ a. sau melanic\. 2) Care se aseam\n\ cu *an-traxul. Ex.: furuncul a. ANTRACOSILICOZ|, s. f. / anthracosilicose, s. f. / anthracosilicosis. [Gr. anthrax, -akos = c\rbu-ne; lat. silex, -icis = piatr\ tare, granit; -ozã.] V. antracoz\. ANTRACOZ|, s. f. / anthracose, s. f. / anthra-cosis. [Gr. anthrax, -akos = c\rbune; -ozã.] Pne-umoconioz\ mineral\ cauzat\ de inhalarea cro-nic\ a pulberilor de c\rbune. Este o boal\ profe-sional\ în cazul persoanelor care lucreaz\ în me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex.: mineri). Exis-ten]a a. pure este controversat\. Mai frecvent, se pare c\ este vorba de antracosilicoz\, siliciul intrând într-o propor]ie variabil\ în compozi]ia pul-berilor de c\rbune. ANTRAX, s. n. / anthrax, charbon, s. m. / an-thrax. [Gr. anthrax, -akos = c\rbune.] Boal\ infe-c]ioas\ acut\ a animalelor de ferm\, produs\ de Bacillus anthracis, care poate fi transmis\ la om prin contact cu p\rul, pielea sau dejec]iile anima-lelor bolnave. La om, a. se manifest\ îndeosebi prin leziuni cutanate (pustul\ malign\, edem ma-lign) sau, mai rar, prin leziuni viscerale (c\rbune pulmonar sau digestiv). Netratat, a. poate fi fatal, dar administrarea unor doze mari de penicilin\ sau tetraciclin\ este eficace. Sin. pop.: c\rbune, dalac. ANTRECTOMIE, s. f. / antrectomie, s. f. / antrec-tomy. [Lat. antrum, gr. antron = pe[ter\, cavita-te; gr. ektome = excizie.] 1) Abla]ie chirurgical\ a pere]ilor antrului mastoidian. 2) Rezec]ia antrului piloric. ANTRENAMENT, s. n. / entraînement, s. m. / training. [Fr. entraînement, din lat. trahere = a trage cu for]a, a târ`.] 1) Proces de înt\rire a orga-nismului [i ameliorare a capacit\]ii de munc\, consecutiv modific\rilor func]ionale [i structurale care au loc în organism sub influen]a exerci]iului [i a efortului crescut progresiv. 2) Exerci]iu siste-matic în vederea dezvolt\rii fizice sau în vederea realiz\rii unor performan]e speciale. 3) Adaptare prin repetare [i practic\, în vederea atingerii unui anumit scop. Forme: a) a. articular, reeducare func]ional\ a unei articula]ii; b) a. autogen (v.); c) a. mecanic, efectuat prin intermediul unor dispozi-tive mecanice; d) a. muscular are ca obiectiv hi-pertrofia muscular\; e) a. sportiv, proces complex, sub îndrumare pedagogic\ [i supraveghere me-dical\, pentru atingerea unor performan]e. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraînement auto-gène / autogenous training. Metod\ psihotera-peutic\ recomandat\ în diferite forme de nevroz\; const\ din exerci]ii de autosugestie în stare de relaxare psihomotorie. În române[te, se folose[te [i expresia training autogen, nerecomandat\. ANTRIT|, s. f. / antrite, s. f. / antritis. [Lat. an-trum, gr. antron = pe[ter\, cavitate; -itã.] 1) In-flama]ia mucoasei *antrului mastoidian la sugar. V. [i antromastoidit\. 2) Inflama]ia antrului piloric. ANTRODUODENOSTOMIE, s. f. / antroduodéno-stomie, s. f. / gastroduodenostomy. [Lat. an-trum, gr. antron = pe[ter\, cavitate; lat. duodeni = `n num\r de 12, abreviere de la duodeni digi-torum = de 12 degete (lungimea acestui segment intestinal); gr. stoma, -atos = gur\.] Sin.: gastro-duodenostomie (v.). ANTROMASTOIDIT|, s. f. / antromastoïdite, s. f. / antromastoiditis. [Lat. antrum, gr. antron = pe[ter\, cavitate; mastos = mamel\; eidos = for-m\; -itã.] Inflama]ie a *antrului [i a *mastoidei. Reprezint\ aproape totdeauna o complica]ie a u-nei *otite medii. ANTROPOFILIE, s. f. / anthropophilie, s. f. / an-thropophilia. [Gr. anthropos = om; philia = a-trac]ie, de la philein = a iubi.] Tendin]a anumitor insecte (]ân]ari) de a în]epa omul. ANTROPOGENEZ|, s. f. / anthropogenèse, s. f. / anthropogenesis. [Gr. anthropos = om; genesis = producere, de la gennan = a produce.] Procesul apari]iei [i dezvolt\rii omului. Ini]ial, s-a presupus c\ factorul primar al a. a fost dezvoltarea creieru-lui, mersul biped contribuind la atenuarea caracte-relor animalice. Argumentele paleontologice [i e-tologice au condus actualmente la considerarea, ca factor prim, a mersului biped, care a permis trecerea de la via]a semiarboricol\ la via]a te-restr\. Dup\ unii speciali[ti, în a. se deosebesc o faz\ subuman\ [i o alta uman\, cu o subfaz\ eu-hominin\. ANTROPOLOGIE, s. f. / anthropologie, s. f. / an-thropology. [Gr. anthropos = om; logos = [tiin-]\.] {tiin]\ care are ca obiect studiul originii, evo-lu]iei [i variabilit\]ii biologice ale omului, în rela]ie cu condi]iile naturale [i social-culturale. Se disting: 1) A. biologic\, somatic\ sau fizic\ - are ca obiect studiul varia]iilor, în timp [i spa]iu, a caracteristi-cilor morfologice ale omului, îndeosebi prin m\su-r\tori ale oaselor. 2) A. cultural\ sau etnologia - a-re ca obiect cercetarea faptelor de cultur\ prin interpretarea c\rora pot fi în]elese structurile soci-ale [i, prin prisma acestora, fiin]a uman\. ANTROPOMETRIE, s. f. / anthropométrie, s. f. / anthropometry. [Gr. anthropos = om; metron = m\sur\.] Denumirea ansamblului de tehnici utili-zate pentru m\surarea diferitelor componente ale corpului uman.

143

ANTROPOMORFISM, s. n. / anthropomorphis-me, s. m. / anthropomorphism. [Gr. anthropos = om; morphe = form\; -ism.] Concep]ie care atri-buie unor fiin]e, lucruri sau procese, forme [i însu-[iri omene[ti. Ex.: tendin]a de a studia comporta-mentul celorlalte vie]uitoare dup\ modelul omului. Reversul a. este zoomorfismul, exprimat uneori în cercet\rile de *etologie. ANTROPOZOONOZ|, s. f. / anthropozoonose, s. f. / anthropozoonosis. [Gr. anthropos = om; zo-on = animal; nosos = boal\; ozã.] Boal\ comun\ omului [i animalelor vertebrate. Ex.: *arboviroz\. ANTROTOMIE, s. f. / antrotomie, s. f. / antroto-my. [Lat. antrum, gr. antron = pe[ter\, cavitate; gr. tome = t\iere, sec]iune, de la temnein = a t\ia.] Trepana]ia apofizei mastoide (sau *mastoi-d\), care asigur\ accesul în antrul mastoidian. ANTRU, s. n. / antre, s. m. / antrum. NA: antrum, pl. antra. [Lat. antrum, gr. antron = pe[ter\, cavitate.] Cavitate natural\, osoas\ sau visceral\. Importante: 1) A. mastoidian sau pietros (NA: an-trum mastoideum), cavitate voluminoas\, cu aer, existent\ în por]iunea mastoidian\ a temporalu-lui. Comunic\ cu celulele mastoidiene [i cu cavitatea timpanic\. 2) A. piloric sau pilor (NA: antrum pyloricum), por]iunea joas\, aproape orizontal\ a stomacului, care comunic\ cu duodenul prin pilor. Sin.: mica tuberozitate gastric\. ANULOPLASTIE, s. f. / annuloplastie, s. f. / an-nuloplasty. [Lat. anulus = inel; plastos = mode-lat, de la plassein = a modela, a forma.] Corecta-rea chirurgical\ a unui orificiu anular anormal. ANURIE, s. f. / anurie, s. f. / anuria. [Gr. an - priv.; ouron = urin\.] Diminuarea pân\ la dispari-]ia complet\ (între 0 [i 100 ml/24 ore) a excre]iei urinare din diferite cauze: 1) A. angionecrotic\, în necroze cortical-renale. 2) A. obstructiv\, prin pre-zen]a unui blocaj al c\ilor urinare, frecvent un cal-cul. 3) A. postrenal\, prin obstruc]ia ureterelor. 4) A. prerenal\, prin filtrare glomerular\ mult redus\ ca urmare a sc\derii fluxului sanguin renal sau a presiunii arteriale. 5) A. renal\, de cauz\ strict renal\ etc. V. [i oligurie. ANUS, s. n. / anus, s. m. / anus. NA.: anus. [Lat. anus = [ezut.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv, care se deschide în mod normal în regiunea posterioar\ a perineului. Patologic, a. poate fi ectopic, imperforat (cu persisten]a, com-plet\ sau incomplet\ a membranei anale), vezical, cu deschidere la nivelul vezicii urinare, dar im-perforat, vulvovaginal sau vestibular, cu deschi-dere la nivel vulvar (dar imperforat). V. [i anus artificial, anus contra naturii. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial a-nus. Orificiu anormal la nivelul intestinului, format printr-o metod\ chirurgical\ [i deschis la peretele abdominal, în situa]ia în care lumenul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obi-cei, în caz de neoplasm localizat la acest nivel). A. a. permite derivarea total\ ([i, de regul\, defini-tiv\) a materiilor fecale. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus. Deschiderea intestinului la peretele abdominal, cu sediu variabil. Poate apare ca urmare a unui proces patologic, în mod acci-dental, posttraumatic sau poate fi creat chirurgical (în acest din urm\ caz este vorba, de fapt, de un *a. artificial). Permite trecerea celei mai mari p\r]i sau a totalit\]ii materiilor fecale, deosebindu-se astfel de *fistula stercoral\. ANUSCOP, s. n. / anuscope, s. m. / proctoscope. [Lat. anus = [ezut; gr. skopos = observator, de la skopein = a vedea, a examina.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru examinarea *anusului, ca-nalului anal [i a p\r]ii inferioare a *rectului. Sin.: proctoscop. ANXIETATE, s. f. / anxieté, s. f. / anxiety. [Lat. anxietas, -atis = nelini[te, de la anxius = nelini[-tit, chinuit.] Sentiment de pericol iminent [i nede-terminat, înso]it de o stare de r\u, de agita]ie. În formele severe, apar reac]ii neurovegetative ca-racteristice *angoasei. Nelini[tea, a. [i angoasa sunt trei grade ale acelea[i st\ri. A. paroxistic\ pur\ este un tip de angoas\ în rela]ie cu sc\derea pasager\ a iriga]iei sanguine bulbare, care survi-ne de obicei noaptea (se asociaz\ cu team\, transpira]ii reci, tegumente palide, uneori criz\ de angin\ pectoral\ sau de astm). A. vestibular\ re-prezint\ o form\ de a. care apare în caz de leziuni vestibulare. ANXIOGEN, adj. / anxiogène, adj. / anxiogenic. [Lat. anxius = nelini[tit, chinuit; gr. gennan = a produce.] Care provoac\ *anxietate sau *angoas\. Se spune despre o stimulare sau despre o situa]ie existen]ial\. ANXIOLITIC, adj., s. n. / anxiolytique, adj., s. m. / anxiolytic. [Lat. anxius = nelini[tit, chinuit; gr. lytikos = care distruge, de la lyein = a distruge.] 1) Care atenueaz\ sau reduce *anxietatea. 2) Clas\ de medicamente destinat\ s\ reduc\ anxi-etatea. A. pot fi sedative `n doz\ mic\ sau pot avea, `n doz\ mare propriet\]i hipnotice. AORT|, s. f. / artère aorte / aorta. [Gr. aorte, de la aeirein = a ridica `n aer [i aer, -os = aer.] V. tab. anat. - artere. AORT| ASCENDENT| / aorte ascendante / as-cending part of aorta. V. tab. anat. - artere. AORT| DESCENDENT| (v. aort\ toracic\, aort\ abdominal\) / aorte descendante / descending aorta. V. tab. anat. - artere. AORT| TORACIC| / aorte thoracique / thoracic aorta. V. tab. - anat. artere. AORTOGRAFIE, s. f. / aortographie, s. f. / aor-tography. [Gr. aorte, de la aeirein = a ridica `n aer [i aer, -os = aer; graphein = a scrie.] Examen radiologic al aortei consecutiv inject\rii unei substan]e de contrast hidrosolubile. APARAT, s. n. / appareil, s. m. / apparatus (1), device (2). [Lat. apparatus = instrumente, ma-[ini.] 1) Ansamblu de organe care concur\ la rea-lizarea unei anumite func]ii. Ex.: a. respirator, a. digestiv, *a. locomotor etc. Termenul poate fi sin. cu sistem (ex.: sistem digestiv), cu excep]ia struc-turilor care nu se afl\ în continuitate (ex.: sistem reticulohistiocitar) 2) Denumire generic\ pentru un ansamblu de piese care sus]in, men]in sau înlocu-iesc o parte din corp, îndeosebi din cadrul *apara-tului locomotor. Exist\ o mare diversitate de a., denumite în raport cu scopul sau regiunea anato-mic\ unde sunt amplasate. Ex.: a. corector pro-gresiv, a. ischiopubian (*ortez\ cu sus]inere ischi-atic\), a. jambier (ortez\ jambier\), a. pentru mers (orice ortez\ a membrului inferior adaptat\ la mers), *a. ortopedic, pelvi-pedios, a. de suspen-sie, a. toraco-pedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi appa-ratus. [Camillo Golgi, .] Sistem de membrane cito-plasmatice prezent `n mod constant în celulele nucleate, constituit din vezicule [i sacule. A. G. particip\ la sinteza *poliozidelor [i concentreaz\ substan]ele elaborate de *reticul endoplasmic, transformându-le în produse de secre]ie. La acest nivel, glucidele [i lipidele sunt legate de proteine. Datorit\ rolului a. G., în prezent se stabilesc o se-rie de markeri specifici utili atât în fiziologia mole-cular\, cât [i în patologie. APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomérulaire / juxtaglomerular apparatus. For-ma]iune situat\ la polul vascular al *glomerulului renal alc\tuit\ din: 1) Arteriole aferente [i eferen-te. 2) O mas\ de celule juxtaglomerulare alc\tuit\ din dou\ tipuri celulare, celule granulare (localiza-te îndeosebi în peretele arteriolei aferente [i care secret\ *renina) [i celule agranulare, situate în tri-unghiul format de arteriolele aferente [i eferente, pe de o parte, [i macula densa, pe de alt\ parte. 3) Macula densa, regiune celular\ specializat\ a peretelui tubului distal. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus. Ansamblul scheletului `m-preun\ cu articula]iile (inclusiv ligamentele), mu[-chii [i tendoanele care mobilizeaz\ piesele osoa-se unele în raport cu altele. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopédique / orthosis. Termen generic pentru orice *protez\, *ortez\ sau, uneori, aparat gipsat. APAREUNIE, s. f. / apareunie, s. m. / apareunia. [Gr. a - priv.; pareune = împerechere.] Incapacita-tea sau imposibilitatea de executare a coitului. APATIC, adj. / apathique, adj. / apathetic. [Gr. a - priv.; pathos = afec]iune.] Caracterizat prin *apa-tie. APATIE, s. f. / apathie, s. f. / apathy. [Gr. apa-theia, de la a - priv.; pathos = afec]iune.] Dimi-nuarea sau absen]a interesului fa]\ de propria persoan\ sau fa]\ de cei din jur; absen]a dorin]e-lor [i a reac]iilor la stimuli psihici, iner]ie psihic\. Poate fi constitu]ional\ sau dobândit\ (ex.: hipo-tiroidie, hipertensiune intracranian\, demen]\ etc.). APATIT|, s. f. / apatite, s. f. / apatite. [Gr. apatao = eu în[el.] Fosfat de calciu cu formula general\ Ca5(PO4)3X. X poate fi simultan - clorul, fluorul [i radicalul hidroxil (OH), de unde etimologia terme-nului. Când unul din aceste componente este majoritar rezult\, respectiv, cloroapatita, fluorapatita [i *hidroxiapatita.

|

1926; premiul Nobel pentru fiziolo-gie/medicin\ `n 1906

histolog italian, profesor la Pavia, 1843-

144

AP|, s. f. / eau, s. f. / water. [Lat. aqua = ap\.] Principalul constituent al organismelor vii, cu formula chimic\ H2O [i Mr 18,016, a. este un lichid cu propriet\]i fizice particulare [i complexe [i cu roluri multiple, fiind denumit\ "matricea vie]ii", da-torit\ calit\]ii sale de mediu general în care se desf\[oar\ schimburile metabolice vitale, ca [i datorit\ dependen]ei [i condi]ion\rii oric\rei forme actuale de via]\ de prezen]a a. Rolurile principale ale a. în organism: solvent universal în mediile in-tersti]ial [i intracelular, mediu de dispersie, este necesar\ în reac]iile de hidroliz\, are rol de "tam-ponare" a varia]iilor de temperatur\ din organism, rol de protec]ie mecanic\ (îndeosebi în cazul SNC). Propor]ia de a. din organism variaz\ în func]ie de vârst\ (la nou-n\scut 67-74 %, iar la a-dult 58-67 %) [i în func]ie de sex, la femei fiind mai redus\ din cauza masei mai mari de ]esut adipos. În ]esuturi, cantitatea de a. este propor]io-nal\ cu intensitatea proceselor metabolice. A. i s-au mai atribuit [i alte roluri, mai mult sau mai pu]in "misterioase" atâta timp cât nu pot fi expli-cate [tiin]ific. Caracterul de *dipol al moleculei de a. [i abilitatea sa de a forma *leg\turi de hidro-gen, precum [i alte propriet\]i fizice particulare ale acesteia ar putea permite în viitor o în]elegere mai precis\ a rela]iei ap\-organisme vii. AP| GREA / eau lourde / heavy water. A. cu for-mula chimic\ D2O, în care *deuteriul înlocuie[te hidrogenul simplu. A. g. are efecte de blocare a unor procese fiziologice [i metabolice, de[i para-metrii s\i fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obi[nuite. AP| LEGAT| / eau liée / bound water. Frac]iune a a. con]inut\ în organism care este asociat\ cu diverse molecule sau substan]e hidrosolubile. V. ap\ liber\. AP| LIBER| / eau libre / free water. Frac]iune a a. con]inut\ în organism care nu este legat\ cu di-verse molecule sau substan]e hidrosolubile. Cir-cuitul s\u în organism depinde de hormonul anti-diuretic [i de rinichi. V. ap\ legat\. AP| OXIGENAT| / eau oxygénée / hydrogen peroxide. H2O2, *antiseptic oxidant utilizat, în so-lu]ii pu]in concentrate, în toaleta pl\gilor. AP|RARE MUSCULAR| / défense musculaire / muscular defense, muscle guarding. Contrac]ie provocat\ [i dureroas\ a mu[chilor peretelui ab-dominal. Dispare la palpare progresiv\ [i reflect\ o inflama]ie peritoneal\ localizat\. V. contractur\ abdominal\. APE MINERALE / eaux minérales / mineral wa-ters. A. naturale saline, cu compozi]ie complex\ [i cu propriet\]i terapeutice variate, în func]ie de compozi]ie. A. m. con]in în solu]ie una sau mai multe s\ruri minerale, cele mai importante cores-punzând anionilor CO32-, SO42-, PO43- [i cationilor Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2+, Fe2+. În func]ie de com-pozi]ia lor, sunt utilizate ca a. potabile (de mas\) sau în scop terapeutic (ca a. medicamentoase sau pentru b\i reci ori calde). Unele a. m. sunt u-[or radioactive. Ac]iunea terapeutic\ a a. m. de-curge din propriet\]ile fizice [i din natura minerali-z\rii acestora. În general, eficacitatea unei a. m. este maxim\ în cazul utiliz\rii direct de la surs\. APEDUCT (aqueduct), s. n. / aqueduc, s. m. / a-queduct. NA: aqueductus, pl. aqueductus. [Lat. aqua = ap\; ductus = ducere, de la ductare = a conduce.] În anatomie, nume dat canalelor fine existente într-un os. A. lui Sylvius (NA: aqueduc-tus cerebri) reprezint\ o por]iune din canalul e-pendimar situat\ la nivelul istmului encefalului care face s\ comunice extremitatea superioar\ a ventriculului al IV-lea cu fa]a posterioar\ a ventriculului al III-lea. APENDICE, s. n. / appendice, s. m. / appendix. NA: appendix, pl. appendices. [Lat. appendix, -icis = adaos, supliment.] 1) În general, parte accesorie, ata[at\ unei structuri anatomice importante, pe care o prelunge[te. 2) În accep]iunea curent\: a. vermicular (ileocecal sau vermiform, NA.: appendix vermiform), prelungire tubular\ a cecului, mai mult sau mai pu]in flectat, având lungimea de 7-8 cm [i diametrul de 4-8 cm, care se deschide în cec, fa]\ de care are o pozi]ie foarte variabil\: posterior (pozi]ie retrocecal\), anterior (pozi]ie prececal\) sau dedesubtul cecului (pozi]ie subcecal\). Inserat pe peretele latero-intern al cecului, pu]in mai sus de orificiul ileocolic, a. este în mod normal mobil [i liber. APENDICECTOMIE, s. f. / appendicectomie, s. f. / appendicectomy, appendectomy. [Lat. ap-pendix, -icis = adaos, supliment; gr. ektome = ex-cizie.] Abla]ie chirurgical\ a *apendicelui vermicu-lar. APENDICIT|, s. f. / appendicite, s. f. / appendi-citis. [Lat. appendix, -icis = adaos, supliment; -itã.] Inflama]ie acut\ sau cronic\ a apendicelui vermicular. Multiple forme: 1) A. abcedant\, pro-ces supurativ al apendicelui. 2) A. acut\, form\ e-volutiv\ brusc\, cu fenomene generale [i diges-tive. 3) A. atrofic\, inflama]ie cronic\ apendicular\ în care elementele constituente ale organului sunt înlocuite cu ]esut de scleroz\. 4) A. congestiv\, proces iritativ apendicular. 5) A. cronic\, proces inflamator [i distrofic al apendicelui. 6) A. flegmo-noas\, inflama]ie acut\ supurativ\ difuz\ a apen-dicelui. 7) A. folicular\, inflama]ie localizat\ în fo-liculii limfatici ai apendicelui. 8) A. gangrenoas\, prin tromboza vaselor apendicelui [i a mezoului. 9) A. hiperplazic\, inflama]ie cronic\ apendicular\ caracterizat\ prin hiperplazia celulelor adipoase. 10) A. larvat\, inflama]ie latent\. 11) A. lombar\, apendice în pozi]ie anormal\, retrocecal\ înalt\, cu simptomatologie lombar\ dreapt\ înalt\. 12) A. pelvian\, cu apendice în pozi]ie pelvin\ [i simptomatologie genital\ sau urinar\. 13) A. perforat\, complica]ie a unei apendicite acute. 14) A. puru-lent\, supurat\. 15) A. recurent\, survine la un in-terval de timp dup\ un alt proces inflamator apen-dicular. 16) A. toxic\, cu apendice aparent normal, deoarece leziunile sunt endoapendiculare, dar manifestate prin leziuni hepatoenale, cu fenome-ne toxice grave. APENDICOCEL, s. n. / appendicocèle, s. f. / ap-pendicocele. [Lat. appendix, -icis = adaos, su-pliment; gr. kele = hernie, tumor\.] Hernia *apen-dicelui vermicular. APETIT, s. n. / appétit, s. m. / appetite. [Lat. ap-petitus = poft\, dorin]\.] Termen care, dac\ este utilizat cu referire la alimenta]ie, desemneaz\ o dorin]\ de a mânca selectiv anumite alimente, spre deosebire de *foame, care prezint\ un carac-ter imperios. APEX, s. n. / apex, s. n. / apex. NA: apex, pl. apices. [Lat. apex, -icis = vârf, culme.] Extremitate, vârf, punct culminant al unei forma]iuni anatomice. APEXOCARDIOGRAM|, s. f. / apexocardio-gramme, s. m. / apexocardiogram. [Lat. apex, -icis = vârf, culme; gr. kardia = inim\; gramma = înscriere.] Curb\ ob]inut\ prin înregistrarea grafic\ a [ocului apexian. Var.: apexogram\. APEXOGRAM|. Var. pentru apexocardiogram\ (v.). APICAL, adj. / apical, -ale, -aux, adj. / apical. [Lat. apex, -icis = vârf, culme.] Referitor la vârful unei celule, al unei structuri sau al unui organ. Su-prafa]a a. a unei celule epiteliale se afl\ pe fa]a liber\, expus\, partea opus\ fiind suprafa]a bazal\. Fa]a bazal\ este dispus\ pe *lama bazal\, care separ\ epiteliul de alte ]esuturi. APICOLIZ|, s. f. / apicolyse, s. f. / apicolysis. [Lat. apex, -icis = vârf; gr. lysis = distrugere, de la lyein = a distruge.] 1) Opera]ie care produce turtirea vârfului unui pl\mân, prin decolare pleuro-parietal\. 2) Leziune resorbtiv\ a procesului api-cal al r\d\cinii dentare, consecutiv unor infec]ii cronice parodontale, ca urmare a cariilor dentare complicate. APIRETIC, adj. / apyrétique, adj. / apyretic. [Gr. a - priv.; pyretikos = febril, de la pyressein = a a-vea febr\.] Despre un proces patologic care nu este înso]it de *febr\. APIRETOGEN, adj. / apyrétogène, adj. / apyroge-nic. [Gr. a - priv.; pyretos = febr\; gennan = a produce.] Care nu provoac\ febr\. Ex.: solu]ie a. Termenul apirogen, utilizat uneori, nu este corect. APIREXIE, s. f. / apyrexie, s. f. / apyrexia. [Gr. a - priv.; pyrexis = acces de febr\, de la pyressein = a avea febr\.] Absen]a *febrei la un pacient. APLAZIE, s. f. / aplasie, s. f. / aplasia. [Gr. a - priv.; plasis = modelare, de la plassein = a forma, a modela.] Absen]a congenital\ sau dezvoltarea insuficient\, defectuoas\ a unui ]esut sau a unui organ. A. poate surveni înainte sau dup\ na[tere [i prezint\ forme variate. Ex.: 1) A. dentar\, a. to-tal\ sau par]ial\ a germenilor dentari. 2) A. ger-minal\, v. sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze. 3) A. medular\, încetarea procesului de regene-rare sanguin\ medular\. 4) A. pulmonar\, malfor-ma]ie constând din prezen]a unui bont bron[ic lipsit de parenchim pulmonar. 5) A. de vagin, lipsa congenital\ a vaginului. APLAZIE GERMINAL| / aplasie germinale / germinal aplasia. Sin.: sindrom Castillo-Trabuc-co-De La Blaze (v.). APLAZIE RETINIAN| / aplasie rétinienne / reti-nal aplasia. Sin.: boal\ Alström-Leber (v.).

145

APNEE, s. f. / apnée, s. f., arrêt respiratoire / apn(o)ea. [Gr. a - priv.; pnoia = respira]ie, de la pnein = a respira.] Oprire temporar\ a respira]iei. Forme: 1) A. de degluti]ie se produce în timpul degluti]iei, prin inhibarea centrilor respiratori. 2) A. mecanic\, prin obstruc]ia c\ilor respiratorii. 3) A. reflex\, prin excitarea zonelor reflexogene. 4) A. traumatic\, de cauz\ neuroreflex\ sau lezional\. APNEE DE SOMN / apnées de sommeil / sleep apn(o)ea. V. sindromul apneei de somn. APOCRIN, adj. / apocrine, adj. / apocrine. [Gr. apo = în afar\; krinein = a separa de.] Mod de secre]ie endocrin\ în care polul apical al celulelor glandulare se desprinde, împreun\ cu produsul de secre]ie. Ex.: glanda mamar\. V. [i merocrin, holocrin. APODIE, s. f. / apodie, s. f. / apodia. [Gr. a - priv.; pous, podos = picior.] Absen]a congenital\ a picioarelor. APOENZIM|, s. f. / apoenzyme, s. f. / apoen-zyme. [Gr. apo = în afar\; en = în; zyme = fer-ment, drojdie.] Partea proteic\ a unei enzime he-teroproteinice. A. determin\ specificitatea enzimei [i viteza de reac]ie catalitic\. Cealalt\ parte a en-zimei se nume[te *cofactor sau *coenzim\. V. [i holoenzim\. APOFERITIN|, s. f. / apoferritine, s. f. / apoferri-tin. [Gr. apo = în afar\; lat. ferrum = fier; -inã.] Protein\ de la nivelul mucoasei intestinale. A. capteaz\ fierul din alimentele digerate (ionizat [i transformat în form\ feroas\ în stomac) [i asigur\ traversarea lui prin mucoasa intestinal\ sub form\ de *feritin\. APOFIZ|, s. f. / apophyse, s. f. / apophysis, pro-cessus, pl. processi (lat.). NA: apophysis. [Gr. apo = în afar\; physis = cre[tere, de la phyein = a cre[te.] Partea proeminent\ a unui os. Cele mai importante a.: 1) A. articular\ (NA: processus ar-ticularis): proeminen]\ osoas\ prin care un os se articuleaz\ cu un os vecin. Ex.: a. articulare superioare [i inferioare ale unei vertebre. 2) A. clinoid\ (NA: processus clinoideus): fiecare din cele cinci proeminen]e osoase (anterioare, medii, posterioare) situate în jurul *[eii turce[ti. 3) A. co-racoid\ (NA: processus coracoideus): voluminoa-s\, implantat\ pe fa]a superioar\ a colului omoplatului, la nivelul c\reia se inser\ ligamente [i mu[chi. 4) A. coronoid\ a cubitusului (NA: proces-sus coronoideus ulnae): a. piramidal\, orizontal\ [i anterioar\ care, împreun\ cu olecranul, constituie extremitatea superioar\ a cubitusului. 5) A. mastoid\ (NA: processus mastoideus): v. masto-id\. 6) A. odontoid\ (NA: dens): proeminen]\ o-soas\ vertical\, de forma unui dinte; implantat\ în pivot cu arcul *atlasului. 7) A. pterigoid\ (NA: pro-cessus pterygoideus), situat\ pe fa]a inferioar\ a sfenoidului. 8) A. spinoas\ (NA: processus spino-sus): proeminen]\ median\ [i posterioar\ a arcului neural al vertebrei, implantat\ pe o baz\ larg\ la nivelul unghiului de unire a lamelor vertebrale. 9) A. stiloid\ (NA: processus styloideus): prelungire în form\ de stilet a unui os. 10) A. transvers\ (NA: processus transversus), proces osos voluminos, dispus transversal, inserat pe arcul posterior vertebral `n spatele pediculului, cu form\ varia-bil\ `n func]ie de zonele coloanei vertebrale. Ex.: a. s. a cubitusului, a radiusului, a peroneului, a temporalului etc. APOFIZIT|, s. f. / apophysite, s. f. / apophysitis. [Gr. apo = în afar\; physis = cre[tere, de la phy-ein = a cre[te; -itã.] Distrofie de cre[tere limitat\ la o apofiz\ osoas\. Este o varietate de *osteo-condrodisplazie. APOFIZIT| TIBIAL| ANTERIOAR| / apophysite tibiale antérieure / tibial anterior apophysitis, Osgood's disease, Schlatter's disease. Alterare dureroas\ a tuberozit\]ii tibiale anterioare de origi-ne traumatic\ sau microtraumatic\, observat\ în-tre 10 [i 15 ani la b\ie]i, care dispare spontan f\r\ sechele. Sin.: boal\ Osgood-Schlatter, osteit\ apofizar\ de cre[tere, osteonecroz\ idiopatic\ a tuberculului tibial,. APOLIPOPROTEINE, s. f. pl. / apolipoprotéines, s. f. pl. / apolipoproteins. [Gr. apo = în afar\; lipos = gr\sime; protos = primul; inã.] Proteine cu func]ii de sintez\, de secre]ie sau de catabo-lism al *lipoproteinelor. Sunt clasificate în grupe, cele mai importante fiind A [i B. V. [i tab. const. biochim. APOMORFIN|, s. f. / apomorphine, s. f. / apo-morphine. Dehidromorfin\ utilizat\ electiv ca e-metic cu ac]iune central\. APONEVRECTOMIE, s. f. / aponévrectomie, s. f. / aponevrectomy. [Gr. aponeurosis, de la apo = în afar\, neuron = nerv; ektome = excizie.] Re-zec]ia chirurgical\ a unei *aponevroze. APONEVROZ|, s. f. / aponévrose, s. f. / aponeu-rosis. NA: aponeurosis, pl. aponeuroses. [Gr. aponeurosis, de la apo = în afar\, neuron = nerv - ca urmare a confuziei pe care o f\ceau anticii între nerv [i tendon.] Structur\ ana-tomic\ format\ din fibre conjunctive încruci[ate, formând o mem-bran\ alb\, rezistent\. Exist\ a. de înveli[ (fascii), limitante ale mu[chilor sau ale unor regiuni, [i a. de inser]ie, analoge tendoanelor aplatizate. APONEVROZ| EPICRANIAN| / aponévrose épi-crânienne / epicranial aponeurosis. NA: galea aponeurotica. Lam\ fibroas\ sub form\ de casc\ mulat\ pe bolta cranian\. Ea este acoperit\ de pielea p\roas\ a capului, reunind p\r]ile anterioa-r\ [i posterioar\ ale mu[chiului fronto-occipital. APONEVROZIT|, s. f. / aponévrosite, s. f. / apo-nevrositis. [Gr. aponeurosis, de la apo = în afa-r\, neuron = nerv; -itã.] Inflama]ia unui *apone-vroze. A. plantar\ - v. boal\ Ledderhose. APOPLECTIC, adj. / apoplectique, adj. / apo-plectic. [Gr. apoplektikos = stupefiat.] 1) Care se afl\ în rela]ie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. Ex.: atac sau ictus a. 2) Care este predispus la apoplexie. APOPLECTIFORM, adj. / apoplectiforme, adj. / apoplectiform. [Gr. apoplektikos = stupefiat; lat. forma = form\.] Care se aseam\n\ cu *apo-plexia. Ex.: atac a., pierdere subit\ de con[tien]\, asem\n\toare atacului de apoplexie, dar care se vindec\ în câteva ore sau zile. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel’s disease. Sin.: boal\ Bosviel (v.). APOPLEXIE, s. f. / apoplexie, s. f. / apoplexy. [Gr. apoplexia = lovitur\.] 1) Pierdere brusc\ a con[tien]ei urmat\ de paralizii, cu men]inerea cir-cula]iei [i a respira]iei, cauzat\ cel mai adesea de o hemoragie cerebral\, mai rar de o embolie sau o tromboz\ a unei artere cerebrale. Sin.: ictus a-poplectic (sau cerebral), atac cerebral. 2) Prin a-nalogie, orice hemoragie masiv\ în interiorul unui organ: a. splenic\, pulmonar\, uterin\ etc. 3) Ana-tomopatologic, zon\ de necroz\ hemoragic\ prin eritrodiapedez\ în focar, f\r\ s\ existe o obturare vascular\; a. apare ca o consecin]\ a unei pertur-b\ri circulatorii func]ionale. APOPLEXIE DIGITAL| / apoplexie digitale / Achenbach syndrome. Sin.: sindrom Achenbach (v.). APOPLEXIE UTEROPLACENTAR| / apoplexie utéro-placentaire / abruptio placentae. Sindrom care survine brutal la gravid\ în ultimele luni de sarcin\ sau în perioada travaliului. Se caracte-rizeaz\ prin apari]ia unui hematom retroplacentar, care decoleaz\ placenta de peretele uterin. A. se poate extinde la *anexele uterine [i chiar la nivelul ficatului [i rinichilor. Se caracterizeaz\ clinic prin durere abdominal\, metroragie, hipertensiune tranzitorie ce precede o stare de *[oc, albuminu-rie masiv\. Prognosticul este foarte grav pentru f\t [i grav pentru mam\, amenin]at\ de hemoragie prin *afibrinogenemie [i de necroz\ a corticalei renale. Sin.: hematom retroplacentar. APOPROTEIN|, s. f. / apoprotéine, s. f. / apo-protein. [Gr. apo = în afar\; protos = primul; -inã.] Frac]iunea proteic\ a *lipoproteinelor, for-mat\ îndeosebi în ficat. Se disting opt tipuri de a.: A (I, II), B, C (I, II, III), D [i E. Tipurile de a. A [i B au concentra]ie sc\zut\ în insuficien]a hepatic\. A. B (din LDL) este principala a. aterogen\, iar a. A (din HDL) este o a. antiaterogen\. APOPTOZ|, s. f. / apoptose, s. f. / apoptosis. [Gr. apoptein = a arunca `n afar\; apoptosis, cuvânt utilizat de Homer, `n Iliada, cu sensul: c\-derea frunzelor din copaci odat\ cu sosirea toam-nei.] Moarte celular\ izolat\ [i programat\, care `ncheie ciclul celular normal al unei celule [i cre-eaz\ condi]ii fiziologice pentru `nlocuirea sa. Prin re`nnoirea celular\ pe care o realizeaz\, a. asi-gur\ limitarea dimensiunilor diferitelor structuri din organism la necesit\]ile fiziologice. ~n consecin]\, este un proces normal, spre deosebire de *necro-z\, care reprezint\ moartea celular\ patologic\. Caracteristicile principale ale procesului de a. `n compara]ie cu cel de necroz\ sunt urm\toarele: a. este indus\ de stimuli fiziologici (reglarea, ini]ierea [i blocarea depinzând de un set de gene, cel pu]in 11, probabil o serie de oncogene [i unele gene supresoare ale cre[terii tumorale), pe când necroza se produce numai `n cadrul unor procese patologice; a. implic\ o singur\ celul\, iar necroza o popula]ie de celule; `n a., balonizarea (umflarea) mitocondriilor sau a altor organite lipse[te, fiind foarte evident\ `n necroz\; ca urmare, nu se pro-duce eliberarea enzimelor lizozomale, care este masiv\ `n necroz\ (`ndeosebi `n *autoliz\); `n a. are loc fenomenul de *cariorexis, iar `n necroz\

146

cel de *carioliz\.; `n a., ADN-ul este desf\cut `n segmente multiple de câte 185 perechi de baze, datorit\ scind\rii `ntre *nucleozomi, iar `n necroz\ acest proces este aleatoriu; `n a., celula este frag-mentat\ `n corpi apoptozici, care pot fi fagocita]i de macrofage sau de celulele din vecin\tate, pe când `n necroz\ celula se umfl\, apoi se dezinte-greaz\, fagocitoza lipsind. A., spre deosebire de necroz\, nu las\ debriuri celulare [i nici cicatrice. ~n prezent sunt `n studiu implica]iile a. `n patolo-gie, `ndeosebi `n cancerogenez\, iar cunoa[terea mecanismelor a. ar putea fi util\ `n strategiile de preven]ie [i tratament ale cancerului. S-au conturat [i multe alte direc]ii de interes `n patogenez\ [i terapie: boli autoimune, unele infec]ii virale, SIDA, boli neurodegenerative, boli hematologice, infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, ischemie cerebral\, ataxie-telangiectazie, astm, osteo-poroz\, artrit\ reumatoid\ etc. Unii cercet\tori fac distinc]ie `ntre a. din cadrul proceselor fiziologice [i cea produs\ prin stimuli patologici. Totu[i, sunt suficiente dovezi c\ a. fiziologic\ [i cea patologic\ sunt asem\n\toare atât din punct de vedere al c\ilor de semnalizare, cât [i al efectorilor moleculari. Dac\ unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altul, procesele biochimice sunt identice. APOZI}IE, s. f. / apposition, s. f. / apposition. [Lat. appositio, -onis = aplicare, ad\ugare, de la apponere = a pune lâng\, a ad\uga [i ponere = a pune.] Punerea `n contact a dou\ elemente (sub-stan]e, fragmente de os fracturat). A. periostal\ reprezint\ reac]ia periostului fa]\ de o agresiune local\ (tumoral\, infec]ioas\), manifestat\ prin ac-tivitate osteogenic\ [i vizibil\ radiologic. APRAGMATISM, s. n. / apragmatisme, s. m. / apragmatism. [Gr. a - priv.; pragmatikos = refe-ritor la fapte, de la pragma, atos = fapt; -ism.] Imposibilitatea de a `ntreprinde ac]iuni eficace `n vederea atingerii unui scop, chiar dac\ acesta este evident [i, cel pu]in aparent, dorit de subiect. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism. Imposibilitatea realiz\rii unui act sexual, din cauza indiferen]ei sau im-posibilit\]ii de a stabili o rela]ie cu partenerul. APRAXIE, s. f. / apraxie, s. f. / apraxia. [Gr. a - priv.; praxis = ac]iune, practic\, de la prattein = a ac]iona.] Tulburare dobândit\ a execut\rii mi[-c\rilor voluntare f\r\ s\ existe fenomene paretice sau ataxice, f\r\ leziuni cerebrale, striate sau ce-rebeloase. În principiu, se recunosc trei tipuri de a.: 1) A. constructiv\, imposibilitate de reproduce-re a formelor plane sau tridimensionale (p\trat, cub) prin desene sau prin construc]ie în spa]iu. 2) A. ideatorie, în care gesturile simple sunt execu-tate, în timp ce succesiunea actelor necesare unei mi[c\ri complexe este imposibil\. În clinic\ se so-licit\, de ex., aprinderea cu chibritul a unei lumâ-n\ri. 3) A. ideomotorie, în care un gest simplu es-te irealizabil, în timp ce gesturile automatice (ex.: sc\rpinat) sau emo]ionale sunt posibile. Au mai fost individualizate [i alte tipuri de a., printre care a. îmbr\c\rii [i a mersului. APROSEXIE, s. f. / aprosexie, s. f. / aprosexia. [Gr. a - priv.; prosexis = aten]ie.] Perturbare a a-ten]iei voluntare, neobservarea noului din ambian-]\ [i, în consecin]\, incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activit\]i, idei, fapte. Feno-men prezent în oligofrenie, demen]\, tumori fron-tale etc. APROSOPIE, s. f. / aprosopie, s. f. / aprosopia. [Gr. a - priv.; prosopon = fa]\.] Monstruozitate caracterizat\ prin absen]a masivului median al fe-]ei [i a mugurilor maxilari superiori. Ca urmare, `n-tre baza craniului [i mandibul\ exist\ doar un ori-ficiu unic. APUD / APUD / APUD. [Acronim din engl. pentru Amine Precursor Uptake and Decarboxylation = captarea [i decarboxilarea precursorilor aminici.] Abrev. utilizat\ `n mod curent pentru sistem APUD (v.). APUDOM, s. n. / apudome, s. m. / apudoma. [Acronim din engl. pentru Amine Precursor Uptake and Decarboxylation = captarea [i decarboxilarea precursorilor aminici; -oma.] Tumor\ dezvoltat\ din celulele *sistemului APUD. Majoritatea a. sunt secretante, producând: 1) Polipeptide sau amine asem\n\toare hormonilor secreta]i în mod normal (ex.: adenoamele hipofizare [i ale celulelor Lan-gerhans, carcinoamele tiroidiene, feocromocitoa-mele, carcinoidele intestinului sub]ire). 2) Hormoni diferi]i de cei ai glandelor de origine (ex.: în cancerul pulmonar cu celule mici neendocrine poate ap\rea o secre]ie endocrin\). APUDOMATOZ|, s. f. / apudomatose, s. f. / apu-domatosis, polyendocrinoma. [Acronim din engl. pentru Amine Precursor Uptake and Decar-boxylation = captarea [i decarboxilarea precursori-lor aminici; -oma; -ozã.] Sin.: neoplazie endocrini-an\ multipl\ (v.). ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. [Gr. arakhne = p\ianjen.] Artropode (*Arthropoda) terestre, al c\ror corp este format din dou\ p\r]i: u-na anterioar\, cefalotorace (purtând aparatul bucal [i patru perechi de labe) [i alta posterioar\, abdomenul. Clasa A. cuprinde numeroase ordine, din care fac parte p\ianjenii, scorpionii [i diver[i acarieni, nocivi fie prin toxinele din venin, fie ca vectori ai unor agen]i patogeni. ARAHNIDISM, s. n. / arachnidisme, s. m. / ara-chnidism. [Gr. arakhne = p\ianjen; -ism.] Boal\ sau accident provocate de mu[c\tura p\ianje-nilor. Se disting: 1) A. cutanat, de la simpl\ irita]ie local\ la edem necrotic. 2) A. nervos, accident grav, caracterizat prin contractur\ cu hiperreflecti-vitate, tremur\turi [i parez\ ale extremit\]ilor, mio-zis [i hipotensiune, iar uneori dispnee [i paralizie respiratorie care poate determina moartea. ARAHNODACTILIE, s. f. / arachnodactylie, s. f. / arachnodactyly. [Gr. arakhne = p\ianjen; dak-tylos = deget.] 1) Malforma]ie congenital\ care const\ în alungirea [i sub]ierea degetelor de la mâini, ce apar asem\n\toare picioarelor de p\-ianjen. 2) Sin. uzual pentru sindrom Marfan (v.). A. congenital\ cu contracturi, sin. sindrom Beals-Hecht (v.). ARAHNOID|, s. f. / arachnoïde, s. f. / arachnoid. NA: arachnoidea, pl. arachnoideae. [Gr. a-rakhne = p\ianjen; eidos = form\.] Membran\ fi-n\ conjunctiv\, component\ a *leptomeningelui, interpus\ între *dura mater [i *pia mater, de care este separat\ prin spa]iul subarahnoidian, ocupat de *lichidul cefalorahidian. A. encefalic\ acoper\ encefalul, iar a. spinal\ învele[te m\duva spin\rii. V. [i meninge, dura mater, pia mater. ARAHNOIDIT|, s. f. / arachnoïdite, s. f. / arach-noiditis. [Gr. arakhne = p\ianjen; eidos = form\; -itã.] Infiltrat celular, inflamator sau neoplazic, al *leptomeningelui. A. evolueaz\ cronic, cu tendin]\ la înglobare [i la comprimare a elementelor siste-mului nervos central sau periferic în vecin\tatea c\rora se dezvolt\. ARAHNOIDOCEL, s. n. / arachnoïdocèle, s. f. / arachnoidocele. [Gr. arakhne = p\ianjen; eidos = form\; kele = hernie, tumor\.] Hernie la nivelul spa]iului subarahnoidian. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. [Lat. arbor, -oris = arbore; vita = via]\.] Sintagm\ lat. `nsemnând arborele vie]ii, utilizat\ `ndeosebi cu referire la structuri asem\n\toare cu un arbore [i ramurile acestuia. 1) Aspect arborescent al sub-stan]ei albe `n sec]iunile mediale ale cerebelului. 2) Plici ale mucoasei colului uterin; sin.: plicae pal-matae cervicis. 3) Denumire pentru arborele de tuia alb\, Thuja occidentalis, al c\rei ulei are utili-z\ri numeroase: expectorant, antireumatic, emenagog [i antiiritant `n bolile dermatologice. ARBORE GENEALOGIC / arbre généalogique / genealogical tree. [Lat. arbor, -oris = arbore; genealogia, din gr. genos = neam, urma[, gene-ra]ie; logos = [tiin]\.] Reprezentare conven]iona-l\ a leg\turilor de rudenie între diferi]ii membrii ai unei familii. Sunt reprezenta]i: b\rba]ii prin p\tra-te, femeile prin cercuri, iar subiec]ii afecta]i de o boal\ genetic\ printr-un semn în simbolul prece-dent. O bar\ orizontal\ care leag\ un subiect feminin cu unul masculin reprezint\ un mariaj. Mariajul consanguin este reprezentat prin dou\ bare orizontale. Descenden]ii sunt figura]i prin ramifica]ii din barele orizontale. Genera]iile sunt indicate cu cifre romane, iar num\rul unui individ într-o genera]ie cu cifre arabe. ARBOVIROZ|, s. f. / arbovirose, s. f. / arboviro-sis. [Arbo - abrev. din engl. arthropod-borne = transportat de artropode; lat. virus = otrav\, in-fec]ie; -ozã.] Denumire generic\ a bolilor determi-nate de grupul de virusuri *Arbovirus. O serie de a. afecteaz\ exclusiv animalele vertebrate, iar al-tele [i omul (*antropozoonoze). În func]ie de viru-sul care le genereaz\, a. prezint\ forme foarte di-verse, majoritatea fiind boli tropicale. În Europa au fost identificate câteva forme de *encefalit\. ARBOVIRUS, s. n. / arbovirus, s. m. / arbovirus. [Arbor - abrev. din engl. arthropod-borne = trans-portat de artropode; lat. virus = venin, otrav\.] Termen generic pentru un grup de numeroase vi-rusuri transmise prin în]ep\turile artropodelor he-matofage (]ân]ari, c\pu[e), în organismul c\rora virusurile se multiplic\. A. provoac\ la om *arbo-viroze.

147

ARC, s. n. / arc, s. m. / arch. [Lat. arcus = arc, bolt\.] 1) Segment dintr-o curb\, în particular din-tr-o circumferin]\. 2) Structur\ anatomic\, norma-l\ sau patologic\, având aspectul unei linii curbe. Ex.: a) a. costal, curbur\ format\ de c\tre o coas-t\ [i cartilajul s\u; b) a. neural (sau vertebral), a. posterior al vertebrei, format de c\tre pediculi [i lamele vertebrale; el delimiteaz\, cu fa]a posterioar\ a vertebrei, orificiul vertebral; c) a. senil,, sin.: gerontoxon (v.). ARC AORTIC / arc de l'aorte / aortic arch. V. tab. anat. - artere. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. Coloane arcuate pereche care dau na[tere bran-hiilor la vertebratele inferioare, iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaz\ spre structuri-le fe]ei [i ale gâtului. Fiecare a. b. con]ine o struc-tur\ cartilaginoas\ cu dou\ jum\t\]i, dreapt\ [i stâng\. Primul a. b. (a. mandibular) se diferen]ia-z\ `n ligamentele sfenomandibular [i maleolar anterior, ciocanului [i nicovalei; cel de-al doilea a. b. (a. hioid) d\ na[tere apofizei stiloide, ligamentului stilohioid, cornului mic al osului hioid [i por]iunii craniale a corpului hioidului; cel de-al treilea, for-meaz\ cornul mare al osului hioid [i partea caudal\ a corpului acestui os; cel de-al patrulea [i al cincilea, dau na[tere unor cartilaje laringiene. ARC REFLEX / arc réflexe / reflex arc. Unitate func]ional\ a sistemului nervos alc\tuit\ dintr-un receptor senzorial, un organ efector (mu[chi, gland\) [i un circuit de neuroni ce vehiculeaz\ informa]ia senzorial\ la sistemul nervos central [i, în continuare, din centrul nervos la organele efec-toare. A. r. cel mai simplu nu cuprinde decât doi neuroni, unul senzitiv [i altul motor (*motoneuron). Acest a. r. nu posed\ decât o sinaps\, fiind denu-mit monosinaptic. ARC SENIL / arc sénile de la cornée / arcus senilic. Sin.: gerontoxon (v.). ARCAD|, s. f. / arcade, s. f. / arch. [Lat. arcus = arc, bolt\.] Structur\ anatomic\ de form\ arcuit\. Termen general pentru desemnarea unor elemen-te de natur\ foarte diferit\, osoas\, fibroas\ sau vascular\. Mai importante: 1) A. crural\ (NA: ligamentum inguinale): coard\ fibroas\ întins\ de la spina iliac\ anterosuperioar\ la spina pubisului. Este constituit\ din fibre proprii (ligamentul inghi-nal extern a lui Henle) [i din fibrele aponevrozei mu[chiului mare oblic al abdomenului. Sin: liga-mentul Poupart. 2) A. dentar\ (NA: arcus denta-lis): arc format de c\tre ansamblul din]ilor unui maxilar, superior sau inferior. 3) A. sprâncenar\ (NA: arcus superciliaris): relief redus al fe]ei ante-rioare a frontalului, orientat\ oblic în sus [i spre exterior, deasupra arcadei orbitare. 4) A. zigoma-tic\ (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigomatice a osului temporal cu apofiza temporal\ a osului malar. AREOL|, s. f. / aréole, s. f. / areola. NA: areola, pl. areolae (1). [Lat. areola = arie mic\, dim. de la area = arie.] 1) A. mamar\ (NA: areola mammae): zon\ care înconjoar\ mamelonul. 2) Zon\ eritematoas\ care înconjoar\ un punct inflamat. ARGENTAFIN, adj. / argentaffine, adj. / argentaf-fin. [Lat. argentum = argint; affinis = `nvecinat.] V. celul\ argentafin\. ARGENTAFINOM, s. n. / argentaffinome, s. m. / argentaffinoma. [Lat. argentum = argint; affinis = `nvecinat; -oma.] Sin.: carcinoid (v.). ARGININ|, s. f. / arginine, s. f. / arginine. [Lat. argentum = argint; -inã.] Aminoacid bazic nee-sen]ial care intr\ în compozi]ia proteinelor. Are rol important în sinteza hepatic\ a *ureei. V. ureoge-nez\, v. tab. const. biochim. ARGININURIE, s. f. / argininurie, s. f. / arginin-uria. [Lat. argentum = argint; -inã; gr. ouron = urin\.] 1) Concentra]ia sau eliminarea cotidian\ a *argininei `n urin\. 2) Afec]iune metabolic\ eredi-tar\ determinat\ de un deficit `n arginaz\ I (din fi-cat [i eritrocite). Ca urmare, cre[te eliminarea uri-nar\ a argininei [i apar tulbur\ri neurologice va-riate. ARGININ-VASOPRESIN|, s. f. / arginine-vaso-pressine, s. f. / arginine-vasopressine. V. vaso-presin\. ARGINT, s. m. / argent, s. m. / silver. [Lat. argen-tum = argint.] Elementul chimic nr. 47, simbol Ag, greutate atomic\ 107,87, greutate specific\ 10,5. Metal alb, maleabil, ale c\rui s\ruri sunt utilizate în medicin\ datorit\ efectelor caustice, astringen-te [i antiseptice. De asemenea, a. este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili, ca [i în teh-nica medical\. ARGIRIE, s. f. / argyrie, s. f. / argyria. [Gr. argy-ros = argint.] Colora]ie anormal\, brun-ro[cat\ a tegumentelor, consecutiv\ unui contact profesio-nal cu s\ruri de argint sau prin administrare tera-peutic\ prelungit\. ARGIRISM, s. n. / argyrisme, s. m. / argyrism, silver poisoning. [Gr. argyros = argint; -ism.] Intoxica]ie terapeutic\ sau profesional\ determi-nat\ de argint sau s\rurile acestuia. ARHEOBACTERIE, s. f. / arché(o)bactérie, s. f. / archeobacteria. [Gr. arkhaios = vechi; bakte-rion, dim. de la bakteria = baston.] Organism procariot capabil s\ tr\iasc\ în condi]ii extreme de temperatur\ sau de salinitate. Considerate ca for-me primordiale în evolu]ie, ele sunt remarcabile prin prezen]a de *introni în genele lor. ARIBOFLAVINOZ|, s. f. / ariboflavinose, s. f. / ariboflavinosis. [Gr. a - priv.; posibil de la germ. Ribonsäure = acid ribonic (alterare de la arabin-oz\); lat. flavus = galben; -inã; -ozã.] Boal\ de-terminat\ de caren]a în *vitamin\ B2 (riboflavin\). A. este rar\ [i, în general, se asociaz\ cu alte avitaminoze, îndeosebi în *pelagr\. ARIE, s. f. / aire, s. f. / area. NA: area, pl. areae. [Lat. area = arie.] În anatomie, suprafa]\ delimitat\ morfologic sau func]ional: 1) A. de asocia]ie sau asociative: fiecare dintre a. func]ionale ale scoar]ei cerebrale care stabilesc leg\turi intra-corticale. 2) A. auditiv\: zon\ a cortexului cerebral situat\ deasupra primei circumvolu]iuni temporale, în profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. La nivelul s\u (a. 41 Brodmann) ajung c\ile cohleare centrale din corpii genicula]i mediani. Distrugerea acestui centru nu antreneaz\ surditatea decât dac\ este bilateral\. 3) A. auditivo-psihic\: a. corticotemporal\ care înconjoar\ a. auditiv\ [i care reprezint\ zonele de percep]ie [i de gnozie. Aceste dou\ zone permit, respectiv, identificarea sunetelor [i interpretarea lor simbolic\. Sin.: centrul auditivo-psihic. 4) A. avascular\ Treves (NA: plica ileocecalis): zon\ a mezenterului comun lipsit\ de vase sanguine macroscopice, deasupra [i în\untrul valvulei ileocecale. 5) Arii Brodmann, v. 6) A. calcarin\: zon\ de proiec]ie a a. vizuale, care ocup\ cele dou\ buze [i depresiunea creat\ de scizura calcarin\, întinzându-se [i pe versantul extern al polului occipital. Reprezint\ o veritabil\ retin\ cortical\, fiecare punct al retinei proiectându-se pe un punct corespunz\tor pe scoar]\. Sin.: arie striat\. 7) A. cardiac\, regiunea precordial\, localizat\ la nivelul hemitoracelui stâng. 8) A. cortical\: teritoriu de proiec]ie al cortexului cerebral, care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau cor-ticifuge, de origine sau cu destina]ie extracorti-cal\. 9) A. cortico-oculocefalogir\: zon\ din cortexul cerebral situat\ în piciorul celei de-a doua circumvolu]ii frontale. 10) A. embriogen\: por]iune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastocist) unde se va forma embrionul. Sin.: arie germinati-v\. 11) A. gustativ\: zon\ a cortexului cu proiec]ia la nivelul p\r]ii inferioare a circumvolu]iunii parietale ascendente [i în zona profund\ a operculului parietal. 12) A. Kiesselbach, sin.: pat\ Kiessel-bach (v.). 13) A. motorie extrapiramidal\: fiecare din centrii efectori [i regulatori ai motricit\]ii semi-automate [i semivoluntare, care se întind pe o mare parte din scoar]a fronto-temporo-parietal\. 14) A. motorie piramidal\: centrul efector al motri-cit\]ii voluntare, pe versantul anterior al scizurii centrale (Rolando). 15) A. parietal\ ascendent\: centrul receptor al sensibilit\]ii generale, corespunzând p\r]ii anterioare a circumvolu]iunii parietale ascendente. 16) A. striat\, v. arie calcarin\. 17) A. vegetativ\: fiecare din zonele scoar]ei a c\-rei excitare antreneaz\ r\spunsuri vegetative [. a. ARIERAT, adj. / arriéré, -e, adj. / retardate, back-ward. [Fr. arriéré, din lat. adretro, forma înt\-rit\ a lui retro = înapoi.] Persoan\ care este a-fectat\ de *ariera]ie mental\. ARIERA}IE MENTAL| / arriération mentale / me-ntal retardation, mental deficiency. [Fr. arrié-ration, din lat. adretro, forma înt\rit\ a lui retro = înapoi; lat. mentalis, de la mens, -ntis = minte.] Înapoiere mental\. Stare a unui copil sau a unui adult ariera]i, cu întârziere în dezvoltarea mental\. Întârzierea se evalueaz\ în raport cu media grupului din care face parte subiectul în cauz\ [i poa-te fi global\ sau, dimpotriv\, poate afecta numai o parte a personalit\]ii. A. m. se caracterizeaz\ prin dezvoltarea insuficient\ a facult\]ilor intelectuale, instabilitate psihic\ [i inaptitudinea de a reac]iona normal la solicit\rile din mediul în care tr\ie[te subiectul. Dac\ arieratul este un copil, acesta se dovede[te inapt s\ înve]e. Clasic, au fost stabilite [i descrise trei grade de a. m., în ordinea gravit\-]ii: *debilitate mintal\ (mental\), *imbecilitate [i *i-dio]ie. Handicapul mental poate fi clasificat [i în func]ie de *coeficientul de inteligen]\ (QI). Astfel, pentru QI `ntre 70-79 se situeaz\ *intelectul de limit\, `n cazurile de QI 50-70 handicapul este considerat u[or, pentru 20-50 moderat-sever, iar sub 20 profund. Subiec]ii cu handicap u[or pot fi recupera]i prin educa]ie.

148

Celelalte dou\ grupe impun o asisten]\ continu\, calificat\, ca [i un mediu familial sau social adecvat, recuperarea nefi-ind posibil\. A. m. este, de regul\, consecin]a u-nei insuficien]e congenitale a dezvolt\rii inteligen-]ei, care se manifest\ precoce, având urm\toarele cauze principale: tulbur\ri metabolice ereditare, fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie [i care poate afecta pe to]i b\ie]ii n\scu]i de aceea[i mam\), abera]ii cromozomiale (ex.: *sindro-mul Down), leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei în perioada gravidit\]ii (ex.: *rubeol\), traumatism cranian perinatal, encefalite etc. A. m. trebuie diferen]iat\ de a. afectiv\, care apare cel mai adesea la indivizi cu inteligen]\ nor-mal\ [i corespunde unei imaturit\]i psihice, ca o consecin]\ a fixa]iei într-un anumit stadiu al copil\riei, manifestat\ îndeosebi printr-un ata[ament excesiv fa]\ de p\rin]i, absen]a autonomiei, egoism [i *puerilism. A. a. poate fi eliminat\ prin *psi-hoterapie. V. [i retardare mental\. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brod-mann's areas. [Korbinian Brodmann, neurohis-tolog german, 1868-1918.] Descrierea [i numero-tarea diferitelor zone ale scoar]ei cerebrale u-mane de c\tre Brodmann, care a delimitat 52 de a., sau câmpuri citoarhitectonice. A. au fost de-limitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolu]ii) [i a citologiei celor [ase straturi de neuroni corticali. ARITENOID, adj. / aryténoïde, adj. / arytenoid. [Gr. arytainoeides = `n form\ de ulcior, de la arytaina = ulcior, eidos = form\.] Care se refer\ la *cartilajul aritenoid. ARITENOIDIT|, s. f. / aryténoïdite, s. f. / ary-tenoiditis. [Gr. arytainoeides = `n form\ de ulcior, de la arytaina = ulcior, eidos =

form\; -itã.] Inflama]ie a cartilajului aritenoid sau a mu[-chilor care se inser\ pe acesta. ARITENOIDOPEXIE, s. f. / aryténoïdopexie, s. f. / arytenoidopexy. [Gr. arytainoeides = `n form\ de ulcior, de la arytaina = ulcior, eidos = form\; pexis = fixare.] Sin.: opera]ie Kelly-King (v.). ARITMIE, s. f. / arythmie, s. f. / arrhythmia. [Gr. a - priv.; lat. rhythmus, gr. rhythmos = ritm.] Ano-malie (iregularitate sau

dispari]ie) a unui ritm. Ter-menul este utilizat îndeosebi pentru desemnarea perturb\rilor *ritmului cardiac. V. aritmie cardiac\. ARITMIE CARDIAC| / arythmie cardiaque / car-diac arrhythmia. Denumire generic\ pentru tul-bur\rile ritmului cardiac, care, în func]ie de me-canism, pot fi: tulbur\ri ale automatismului car-diac, ale conducerii impulsului sau mixte. Extrem de diverse, în raport cu cele trei mecanisme pato-genice enumerate, a. c. pot fi clasificate în patru grupe: 1) Tulbur\ri în formarea impulsului: a) a. normotope sau sinusale (*tahicardia sinusal\, *bradicardia sinusal\, a. sinusal\ respiratorie, a. sinusal\ nerespiratorie); b) a. heterotope sau ec-topice - atriale (*extrasistola atrial\, *tahicardia a-trial\, *fibrila]ia atrial\, *flutter-ul atrial, *wandering pacemaker), - ventriculare (*extrasistola ventricu-lar\, *tahicardia ventricular\, *flutter-ul ventricular, *fibrila]ia ventricular\, *torsada vârfurilor), - pasive sau ritmuri de sc\pare (atriale, ventriculare, jonc-]ionale). 2) Tulbur\ri în conducerea impulsului: bloc sinoatrial, bloc atrioventricular, tulbur\ri de conducere intraventricular\. 3) Tulbur\ri mixte: disocia]ie atrioventricular\, *sindrom Wolff-Parkinson-White, *sindrom Lown-Ganong-Levine, para-sistolie, ritm sinusal coronar [i atrial inferior. 4) Ritm de pacemaker, indus artificial. ARITMIE COMPLET| / arythmie complète / con-tinuous arrhythmia. Neregularitate de ritm car-diac `n care contrac]iile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale inegale. Frecvent `n-so]it\ de tahicardie (tahiaritmie), poate fi deter-minat\ de fibrila]ia atrial\. Poate fi paroxistic\ sau permanent\, idiopatic\ sau primitiv\ (f\r\ existen-]a unei leziuni cardiace), `n rela]ie cu o cardiopatie (cardiomiopatie, comunicare interatrial\, stenoz\ mitral\) decompensat\ sau nu, sau cu o boal\ en-docrin\ (hipertiroidie). ARITMIE EXTRASISTOLIC| / arythmie extrasys-tolique / extrasystolic arrhythmia. Neregulari-tate de ritm cardiac, determinat\ de interpunerea, fa]\ de ritmul sinusal normal, unor extrasistole cu num\r [i tip variabil. V. extrasistol\. ARITMIE SINUSAL| / arythmie sinusale / sinu-sal arrhythmia. Neregularitate a ritmului cardiac dat\ de o perturbare a caden]ei excita]iilor la ni-velul nodului sinusal. ARITMOGEN, adj. / arythmogène, adj. / arrhyth-mogenic. [Gr. a - priv.; lat. rhythmus, gr. rhyth-mos = ritm; gr. gennan = a produce.] Care gene-reaz\ tulbur\ri de ritm cardiac. ARITMOMANIE, s. f. / arithmomanie, s. f. / arith-momania. [Gr. arithmos = num\r; mania = ne-bunie.] Obsesia numerelor [i opera]iilor aritmetice: bolnavul efectueaz\ calcule multiple [i inutile, de-[i este con[tient de inutilitatea lor (`n psihastenii, nevroze, isterie). ARN / ARN / RNA. [Abrev. de la acid ribonucleic, utilizat\ `n limbajul curent `n locul denumirii extinse.] Substan]\ poliribonucleic\ prezent\ în toa-te celulele vii, format\ din reunirea mai multor ri-bonucleotide, a. fosforic servind drept leg\tur\ es-ter între func]iile alcool 3 [i 5 ale ribo-nucleoti-delor succesive. Abundent în ribozomi (mas\ mo-lecular\ mare, de ordinul a 106 Da), se mai afl\ în cantit\]i mici în citoplasm\ (ARNs, solubil). Printre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer), care are rolul de a dirija a. amina]i la localizarea lor specific\ în cadrul sintezei proteinelor; ei sunt specifici fiec\rui a. aminat. A mai fost pus în e-viden]\ ARNm (mesager), sub form\ hibrid\ cu ADN în nucleele celulare [i asociat cu ribozomii în citoplasm\. El transport\ mesajul genomului enzimelor care catalizeaz\ sinteza proteinelor. Se admite c\ triple]i de nucleotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt, purt\tori de aminoacizi. Biosinteza a. r. se efectueaz\ în contact cu ADN [i cu enzime specifice. V. [i ADN. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA. ARN complementar altei por]iuni de ARN a c\rei func]ie o inhib\. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex.: ARN MIC) sau ob]inut prin inginerie genetic\. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC, messenger in-terfering complementary RNA. Clas\ particular\ de ARN antisens, complementar\ extremit\]ii 5’ a unui ARNm. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA. ARN care nu con]ine decât o singur\ informa]ie genetic\. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA, polycistronic messen-ger. ARN mesager care con]ine mai mul]i cistroni [i este, deci, codant pentru mai multe lan]uri poli-peptidice distincte. ARN-POLIMERAZ|, s. f. / ARN-polymérase, s. f. / RNA-polymerase. Enzim\ care catalizeaz\ sin-teza de ARN pornind de la ADN sau ARN. ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / re-combinant RNA. Molecul\ de ARN compus\ din fragmente de origine distinct\ reunite in vitro prin-tr-o ARN ligaz\. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA. ARN care poate `nso]i diferite virusuri. ARN-ul satelit inclus (`mpachetat) `n capsid\ este specific fiec\rui virus [i nu se poate replica f\r\ acesta. AROMATERAPIE, s. f. / aromathérapie, s. f. / aromatherapy. [Lat. aroma, -atis, gr. aroma, -atos = arom\; gr. therapeia = tratament, de la therapeuein = a `ngriji.] Metod\ terapeutic\ `n care se utilizeaz\ uleiuri vegetale esen]iale, care ac]ioneaz\ asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare), fie `n general, cu efect tonic sau sedativ, de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmosfer\, sau volatilizate din baie de ap\). ARSENIC, s. n. / arsenic, s. m. / arsenic. [Lat. arsenicum, din gr. arsenikon, de la arsen = pu-ternic, b\rb\tesc; denumit astfel datorit\ proprie-t\]ilor sale puternice.] Elementul nr. 33, As. Are importan]\ medical\, dar este uneori întrebuin]at [i ca otrav\ (cazuri medicolegale). Trioxidul de ar-seniu, As2O3, are efect eritropoietic. ARSENICISM, s. n. / arsenicisme, s. m. / arsenic-alism. [Lat. arsenicum, din gr. arsenikon, de la arsen = puternic, b\rb\tesc; denumit astfel dato-rit\ propriet\]ilor sale puternice; -ism.] Intoxica]ie sau otr\vire cu compu[i de arsenic. În formele a-cute, tulbur\rile digestive se aseam\n\ cu cele din *holer\. În a. cronic domin\ manifest\rile ner-voase [i cutanate. ARSUR|, s. f. / brûlure, s. f. / burn. [Lat. ardere = a arde.] Leziune cutanat\ sau mucoas\ provo-cat\ de c\ldur\ sau al]i agen]i fizici, ca radia]iile, frigul, electricitatea. Se disting patru grade: 1) A. de gradul I: eritem [i tumefac]ie dureroase. 2) A. de gradul II: complicat\ cu flictene. 3) A. de gradul III: în care bulele se complic\ cu necroza dermului [i uneori a p\r]ilor subiacente. 4) A. de

149

gradul IV: carbonizarea unei regiuni din organism. Are, de asemenea, importan]\ [i întinderea suprafe]ei arse, dup\ cum exist\ [i
alte clasific\ri. ARTEFACT, s. n. / artéfact, s. m. / artifact, arte-fact. [Lat. ars, artis = meserie; factum = fapt, f\-cut, de la facere = a face.] Fenomen parazit în rela]ie cu o tehnic\ defectuos utilizat\, care de-termin\ rezultate [i interpret\ri false în cazul unui examen de laborator sau a unor experimente. Ex.: a. din microscopia electronic\, în func]ie de teh-nicile de preparare a probelor; a. pe imaginea scintigrafic\, ca urmare a unei densit\]i prea mici de impulsuri înregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvat\. ARTER|, s. f. / artère, s. f. / artery. NA: arteria. [Lat., gr. arteria = arter\, de la gr. aer, -os = aer, terein = a con]ine (anticii credeau c\ arterele con-]in aer, deoarece erau goale la cadavre).] Vas care conduce sângele oxigenat, propulsat de ventricu-lele inimii c\tre diferite organe din organism. Prin ramifica]ie progresiv\ [i anastomoze, a. se con-stituie într-un sistem arterial. În constitu]ia unei a. intr\ trei straturi concentrice: tunica intern\ (sau intima), tunica mijlocie (sau media), tunica extern\ (adventicea). A. ACETABULAR| / artère acétabulaire / aceta-bular branch of medial femoral artery. V. tab. anat. - artere. A. ACROMIOTORACIC| / artère acromio-thora-cique / thoracoacromial artery. V. tab. anat. - artere. A. ALVEOLAR| INFERIOAR| / artère dentaire inférieure / inferior alveolar artery. V. tab. anat. - artere. A. ALVEOLAR| POSTERIOAR| SUPERIOAR| / artère alvéolaire supérieure et postérieure / posterior superior alveolar artery. V. tab. anat. - artere. A. ANGULAR| / artère angulaire / angular arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. APENDICULAR| / artère appendiculaire / appendicular artery. V. tab. anat. - artere. A. ARCUAT| A PICIORULUI / artère dorsale du métatarse / arcuate artery. V. tab. anat. - artere. A. AUDITIV| INTERN| (v. a. labirintic\) / artère auditive interne / artery of the labyrinth (inter-nal acoustical). V. tab. anat. - artere. A. AURICULAR| PROFUND| / artère auriculaire profonde / deep auricular artery. V. tab. anat. - artere. A. AURICULAR| POSTERIOAR| / artère auri-culaire postérieure / posterior auricular artery. V. tab. anat. - artere. A. AXILAR| / artère axillaire / axillary artery. V. tab. anat. - artere. A. AZIGOS A VAGINULUI / artère azygos du vagin / azygos artery of vagina. V. tab. anat. - artere. A. BAZILAR| / tronc basilaire / basilar artery. V. tab. anat. - artere. A. BRAHIAL| / artère brachiale / brachial artery. V. tab. anat. - artere. A. BRAHIAL| PROFUND| / artère brachiale profonde / deep brachial artery. V. tab. anat. - artere. A. BRAHIAL| SUPERFICIAL| (v. a. brahial\) / artère brachiale superficielle / superficial bra-chial artery. V. tab. anat. - artere. A. BUCAL| / artère buccale / buccal artery. V. tab. anat. - artere. A. BULBULUI PENISULUI / artère bulbaire du penis, artère périnéale profonde / artery of bulb. V. tab. anat. - artere. A. BULBULUI VESTIBULULUI (VAGINAL) / artère périnéale profonde / artery of bulb of vestible. V. tab. anat. - artere. A. CALOSOMARGINAL| / artère calloso-margi-nale / callosomarginal artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. CANALULUI PTERIGOIDIAN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal. V. tab. anat. - ar-tere. A. CAROTID| COMUN| / artère carotide pri-mitive / common carotid artery. V. tab. anat. - artere. A. CAROTID| EXTERN| / artère carotide externe / external carotid artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. CAROTID| INTERN| / artère carotide interne / internal carotid artery. V. tab. anat. - artere. A. CECAL| ANTERIOAR| / artère caecale anté-rieure / anterior cecal artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. CECAL| POSTERIOAR| / artère caecale postérieure / posterior cecal artery. V. tab. anat. - artere. A. CENTRAL| LUNG| / artère de Heubner / long central artery. V. tab. anat. - artere. A. CENTRAL| SCURT| / artère centrale courte / short central artery. V. tab. anat. - artere. A. CENTRAL| A RETINEI / artère centrale de la rétine / central artery of retina. V. tab. anat. - artere. A. CEREBELOAS| INFERIOAR| ANTERIOAR| / artère cérébelleuse inférieure et antérieure / anterior inferior cerbellar artery. V. tab. anat. - artere. A. CEREBELOAS| INFERIOAR| POSTERIOA-R| / artère cérébelleuse inférieure et postéri-eure / posterior inferior cerebellar artery. V. tab. anat. - artere. A. CEREBELOAS| SUPERIOAR| / artère céré-belleuse supérieure / superior cerebellar arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. CEREBRAL| ANTERIOAR| / artère cérébrale antérieure / anterior cerebral artery. V. tab. anat. - artere. A. CEREBRAL| MIJLOCIE / artère cérébrale mo-yenne / middle cerebral artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. CEREBRAL| POSTERIOAR| / artère céré-brale postérieure / posterior cerebral artery. V. tab. anat. - artere. A. CERVICAL| ASCENDENT| / artère cervicale ascendante / ascending cervical artery. V. tab. anat. - artere. A. CERVICAL| PROFUND| / artère cervicale profonde / deep cervical artery. V. tab. anat. - artere. A. CIRCUMFLEX| FEMURAL| LATERAL| / ar-tère circonflexe fémorale latérale / lateral fe-moral circumflex artery. V. tab. anat. artere. A. CIRCUMFLEX| FEMURAL| MEDIAL| / artère circonflexe fémorale médiale / medial femoral circumflex artery. V. tab. anat. artere. A. CIRCUMFLEX| HUMERAL| ANTERIOAR| / artère circonflexe humérale antérieure / an-terior humeral circumflex artery. V. tab. anat. - artere. A. CIRCUMFLEX| HUMERAL| POSTERIOAR| / artère circonflexe humérale postérieure / pos-terior humeral circumflex artery. V. tab. anat. - artere. A. CIRCUMFLEX| ILIAC| PROFUND| / artère circonflexe iliaque profonde / deep iliac cir-cumflex artery. V. tab. anat. - artere. A. CIRCUMFLEX| ILIAC| SUPERFICIAL| / ar-tère circonflexe iliaque superficielle / superfi-cial iliac circumflex artery. V. tab. anat. - artere. A. CIRCUMFLEX| SCAPULAR| / artère circon-flexe scapulaire / circumflex artery of scapula. V. tab. anat. - artere. A. CISTIC| / artère cystique / cystic artery. V. tab. anat. - artere. A. COLATERAL| CUBITAL| INFERIOAR| (v. a. colateral\ ulnar\ inferioar\). V. tab. anat. - arte-re. A. COLATERAL| CUBITAL| SUPERIOAR| (v. a. colateral\ ulnar\ superioar\). V. tab. anat. - artere. A. COLATERAL| MIJLOCIE / artère collatérale moyenne / middle collateral artery. V. tab. anat. - artere. A. COLATERAL| RADIAL| / artère collatérale radiale / radial collateral artery. V. tab. anat. - artere. A. COLATERAL| ULNAR| INFERIOAR| / artère collatérale cubitale inférieure / inferior ulnar collateral artery. V. tab. anat. - artere. A. COLATERAL| ULNAR| SUPERIOAR| / ar-tère collatérale cubitale supérieure / superior ulnar collateral artery. V. tab. anat. artere. A. COLIC| DREAPT| / artère colique droite su-périeure / right colic artery. V. tab. anat. - artere. A. COLIC| DREAPT| INFERIOAR| (v. a. ileoco-lic\). V. tab. anat. - artere. A. COLIC| MIJLOCIE / artère colique droite su-périeure / middle colic artery. V. tab. anat. - artere. A. COLIC| STÂNG| / artère colique gauche su-périeure / left colic artery. V. tab. anat. - artere. A. COMUNICANT| ANTERIOAR| / artère com-municante antérieure / anterior communica-ting artery. V. tab. anat. - artere. A. COMUNICANT| POSTERIOAR| / artère com-municante postérieure / posterior communica-ting artery. V. tab. anat. - artere. A. COROIDIAN| ANTERIOAR| / artère choro-ïdienne antérieure / anterior choroidal artery. V. tab. anat. - artere. A. COROIDIAN| POSTERIOAR| / artère choro-ïdienne postérieure / posterior choroidal arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. CORONAR| DREAPT| / artère coronaire droite / right coronary artery. V. tab. anat. - ar-tere.

|

150

A. CORONAR| STÂNG| / artère coronaire gauche / left coronary artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. COZII PANCREASULUI / artère pancréatique caudale / artery to tail of pancreas. V. tab. anat. - artere. A. CREMASTERIC| / artère crémastérienne / cremasteric artery. V. tab. anat. - artere. A. DEFEREN}IAL| (v. a. ductului deferent). V. tab. anat. - artere. A. DIAFRAGMATIC| INFERIOAR| (v. aa. frenice inferioare). V. tab. anat. - artere. A. DIAFRAGMATIC| SUPERIOAR| (v. aa. frenice superioare). V. tab. anat. - artere. A. DORSAL| A CLITORISULUI / artère dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris. V. tab. anat. - artere. A. DORSAL| A NASULUI / artère dorsale du nez / dorsal nasal artery. V. tab. anat. - artere. A. DORSAL| A PENISULUI / artère dorsale de la verge / dorsal artery of penis. V. tab. anat. - artere. A. DORSAL| A PICIORULUI / artère dorsale du pied / dorsal artery of foot. V. tab. anat. - artere. A. DORSAL| A SCAPULEI / artère scapulaire postérieure / dorsal scapular artery. V. tab. anat. - artere. A. DUCTULUI DEFERENT / artère déférentielle / deferential artery. V. tab. anat. - artere. A. EPIGASTRIC| INFERIOAR| / artère épigas-trique inférieure / inferior epigastric artery. V. tab. anat. - artere. A. EPIGASTRIC| SUPERFICIAL| / artère épi-gastrique superficielle / superficial epigastric artery. V. tab. anat. - artere. A. EPIGASTRIC| SUPERIOAR| / artère épigas-trique supérieure / superior epigastric artery. V. tab. anat. - artere. A. ETMOIDAL| ANTERIOAR| / artère ethmo-ïdale antérieure / anterior ethmoidal artery. V. tab. anat. - artere. A. ETMOIDAL| POSTERIOAR| / artère ethmo-ïdale postérieure / posterior ethmoidal artery. V. tab. anat. - artere. A. FACIAL| / artère faciale / facial artery. V. tab. anat. - artere. A. FARINGIAN| ASCENDENT| / artère pharyn-gienne ascendante / ascending pharyngeal ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. FEMURAL| / artère fémorale / femoral artery. V. tab. anat. - artere. A. FEMURAL| PROFUND| / artère fémorale profonde / deep femoral artery. V. tab. anat. - artere. A. FESIER| INFERIOAR| (v. a. gluteal\ infe-rioar\). V. tab. anat. - artere. A. FESIER| SUPERIOAR| (v. a. gluteal\ supe-rioar\). V. tab. anat. - artere. A. FIBULAR| (v. a. peronier\). V. tab. anat. - ar-tere. A. FRONTAL| (v. a. supratrohlear\). V. tab. anat. - artere. A. FRONTOBAZAL| LATERAL| / artère frontale interne et postérieure / lateral frontobasal artery. V. tab. anat. - artere. A. FRONTOBAZAL| MEDIAL| / artère frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery. V. tab. anat. - artere. A. FUNICULAR| (v. a. testicular\). V. tab. anat. - artere. A. GASTRIC| DREAPT| / artère pylorique / right gastric artery. V. tab. anat. - artere. A. GASTRIC| STÂNG| / artère gastrique gauche, artère coronaire stomachique / left gastric artery. V. tab. anat. - artere. A. GASTRODUODENAL| / artère gastro-duo-dénale / gastroduodenal artery. V. tab. anat. - artere. A. GASTROEPIPLOIC| DREAPT| / artère gastro-épiploïque droite / right gastroepiploic artery. V. tab. anat. - artere. A. GASTROEPIPLOIC| STÂNG| / artère gastro-épiploïque gauche / left gastroepiploic artery. V. tab. anat. - artere. A. GASTRO-OMENTAL| DREAPT| / artère gas-tro-épiploïque droite / right gastro-omental ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. GASTRO-OMENTAL| STÂNG| / artère gas-tro-épiploïque gauche / left gastro-omental ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. GENICULAR| DESCENDENT| / artère grande anastomotique / descending genicular artery. V. tab. anat. - artere. A. GENICULAR| INFERIOAR| LATERAL| / ar-tère inféro-latérale du genou / lateral inferior genicular artery. V. tab. anat. - artere. A. GENICULAR| INFERIOAR| MEDIAL| / artère inféro-médiale du genou / lateral inferior geni-cular artery. V. tab. anat. - artere. A. GENICULAR| MIJLOCIE / artère moyenne du genou / middle genicular artery. V. tab. anat. - artere. A. GENICULAR| SUPERIOAR| LATERAL| / ar-tère supéro-latérale du genou / lateral superior genicular artery. V. tab. anat. artere. A. GENICULAR| SUPERIOAR| MEDIAL| / ar-tère supéro-médiale du genou / medial supe-rior genicular artery. V. tab. anat. artere. A. GIRUSULUI ANGULAR / artère du pli courbe / artera gyri angularis. V. tab. anat. - artere. A. GLUTEAL| INFERIOAR| / artère fessière inférieure / inferior gluteal artery. V. tab. anat. - artere. A. GLUTEAL| SUPERIOAR| / artère fessière supérieure / superior gluteal artery. V. tab. anat. - artere. A. HEPATIC| COMUN| / artère hépatique com-mune / common hepatic artery. V. tab. anat. - artere. A. HEPATIC| PROPRIE / artère hépatique pro-pre / proper hepatic artery. V. tab. anat. - artere. A. LUI HEUBNER (v. a. central\ lung\). [Johann Leonhard Otto Heubner .] V. tab. anat. - artere. A. HIALOID| / artère hyaloïdienne / hyaloid arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. HIPOFIZAR| INFERIOAR| / artère hypophy-saire inférieure / inferior hypophysial artery. V. tab. anat. - artere. A. HIPOFIZAR| SUPERIOAR| / artère hypophy-saire supérieure / superior hypophysial artery. V. tab. anat. - artere. A. HIPOGASTRIC| (v. a. iliac\ intern\) / artère iliaque interne / hypogastric artery or internal iliac artery. V. tab. anat. - artere. A. HUMERAL| (v. a. brahial\). V. tab. anat. - ar-tere. A. HUMERAL| PROFUND| (v. a. brahial\ profund\). V. tab. anat. - artere. A. ILEOCOLIC| / artère iléo-colique / ileocolic artery. V. tab. anat. - artere. A. ILIAC| COMUN| / artère iliaque commune / common iliac artery. V. tab. anat. - artere. A. ILIAC| EXTERN| / artère iliaque externe / external iliac artery. V. tab. anat. - artere. A. ILIAC| INTERN| / artère iliaque interne / internal iliac artery. V. tab. anat. - artere. A. ILIOLUMBAR| / artère ilio-lombaire / ilio-lum-bar artery. V. tab. anat. - artere. A. INFRAORBITAR| / artère sous-orbitaire / in-fraorbital artery. V. tab. anat. - artere. A. INTERCOSTAL| ANTERIOAR| / artère intercostale supérieure / highest intercostal ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. INTERCOSTAL| ANTEROSUPERIOAR| (v. a. intercostal\ anterioar\). V. tab. anat. - artere. A. INTERCOSTAL| SUPREM| (v. a. intercostal\ anterioar\). V. tab. anat. - artere. A. INTEROSOAS| ANTERIOAR| / artère inter-osseuse antérieure / anterior interosseous ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. INTEROSOAS| COMUN| / artère interos-seuse commune / common interosseous arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. INTEROSOAS| POSTERIOAR| / artère inter-osseuse postérieure / posterior interosseous artery. V. tab. anat. - artere. A. INTEROSOAS| RECURENT| / artère inter-osseuse récurrente / interosseous recurrent artery. V. tab. anat. - artere. A. ISCHIATIC| (v. a. gluteal\ inferioar\). V. tab. anat. - artere. A. LABIAL| INFERIOAR| / artère labiale inféri-eure / inferior labial artery. V. tab. anat. - artere. A. LABIAL| SUPERIOAR| / artère labiale supé-rieure / superior labial artery. V. tab. anat. - artere. A. LABIRINTIC| / artère auditive interne / artery of the labyrinth. V. tab. anat. - artere. A. LACRIMAL| / artère lacrymale / lacrimal ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. LARINGEE INFERIOAR| / artère laryngée postérieure / inferior laryngeal artery. V. tab. anat. - artere. A. LARINGEE SUPERIOAR| / artère laryngée supérieure / superior laryngeal artery. V. tab. anat. - artere. A. LIGAMENTULUI ROTUND AL UTERULUI / artère du ligament rond de l'utérus / artery of round ligament of uterus. V. tab. anat. artere. A. LINGUAL| / artère linguale / lingual artery. V. tab. anat. - artere. A. LINGUAL| PROFUND| / artère ranine / deep lingual artery. V. tab. anat. - artere.

|

|

apoi la Berlin, 1843-1926

, pediatru german, profesor la Leipzig,

151

A. LOBULUI CAUDAT / artères spigéliennes / artery to caudate lobe. V. tab. anat. - artere. A. LOMBAR| IMA / cinquième artère lombaire / lowest lumbar artery. V. tab. anat. - artere. A. LUSORIA / artère sous-clavière droite retro-œsophagienne / retroesophageal right subcla-vian artery. V. tab. anat. - artere. A. MALEOLAR| ANTERIOAR| LATERAL| / ar-tère malléolaire antéro-latérale / lateral anterior malleolar artery. V. tab. anat. artere. A. MALEOLAR| ANTERIOAR| MEDIAL| / ar-tère malléolaire antéro-médiale / medial anterior malleolar artery. V. tab. anat. artere. A. MAMAR| EXTERN| (v. a. toracic\ lateral\). V. tab. anat. - artere. A. MAMAR| INTERN| (v. a. toracic\ intern\). V. tab. anat. - artere. A. MASETERIC| / artère massétérine supérieure / masseteric artery. V. tab. anat. - artere. A. MAXILAR| / artère maxillaire / maxillary arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. MAXILAR| EXTERN| (v. a. facial\). V. tab. ar-tere. A. MAXILAR| INTERN| (v. a. maxilar\). V. tab. anat. - artere. A. MEDIAN| / artère médiane de l'avant-bras / median artery. V. tab. anat. - artere. A. MENINGEE ANTERIOAR| / artère méningée antérieure / anterior meningeal artery. V. tab. anat. - artere. A. MENINGEE MIJLOCIE / artère méningée mo-yenne / middle meningeal artery. V. tab. anat. - artere. A. MENINGEE POSTERIOAR| / artère méningée postérieure / posterior meningeal artery. V. tab. anat. - artere. A. MENTAL| / artère mentonnière / mental ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. MEZENTERIC| INFERIOAR| / artère mésen-térique inférieure / inferior mesenteric artery. V. tab. anat. - artere. A. MEZENTERIC| SUPERIOAR| / artère mésen-térique supérieure / superior mesenteric arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. MUSCULOFRENIC| / artère musculo-phré-nique / musculophrenic artery. V. tab. anat. - artere. A. NAZOPALATIN| / artère naso-palatine / sep-tal branch of sphenopalatine artery. V. tab. anat. - artere. A. NAZAL| EXTERN| / artère dorsale du nez / dorsal nasal artery. V. tab. anat. - artere. A. NENUMIT| (v. trunchiul brahiocefalic) / tronc artériel brachio-céphalique / brachiocephalic trunk. V. tab. anat. - artere. A. NERVULUI MEDIAN (v. a. median\). V. tab. anat. - artere. A. NERVULUI SCIATIC / artère du nerf grand sciatique / sciatic artery. V. tab. anat. - artere. A. LUI NEUBAUER (v. a. tiroidian\ ima). [Johann Ernst Neubauer .] V. tab. anat. - artere. A. NUTRITIV| / artère nourricière / nutrient ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. OBTURATORIE / artère obturatrice / obturator artery. V. tab. anat. - artere. A. OBTURATORIE ACCESORIE / artère obtura-trice accessoire / accessory obturator artery. V. tab. anat. - artere. A. OCCIPITAL| / artère occipitale / occipital ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. OCCIPITAL| LATERAL| / artère temporo-occipitale moyenne / lateral occipital artery. V. tab. anat. - artere. A. OCCIPITAL| MEDIAL| / artère temporo-occi-pitale antérieure / medial occipital artery. V. tab. anat. - artere. A. OFTALMIC| / artère ophtalmique / ophthal-mic artery. V. tab. anat. - artere. A. OMBILICAL| / artère ombilicale / ombilical artery. V. tab. anat. - artere. A. ORBITOFRONTAL| LATERAL| (v. a. fronto-bazal\ lateral\). V. tab. anat. - artere. A. OVARIAN| / artère ovarienne / ovarian artery. V. tab. anat. - artere. A. PALATIN| ASCENDENT| / artère palatine ascendante / ascending palatine artery. V. tab. anat. - artere. A. PALATIN| DESCENDENT| / artère palatine descendante / descending palatine artery. V. tab. anat. - artere. A. PALATIN| MARE / artère palatine majeure / greater palatine artery. V. tab. anat. - artere. A. PANCREATIC| DORSAL| / artère pancréa-tique dorsale / dorsal pancreatic artery. V. tab. anat. - artere. A. PANCREATIC| INFERIOAR| / artère pan-créatique inférieure / inferior pancreatic artery. V. tab. anat. - artere. A. PANCREATIC| MARE / artère pancréatique transverse / great pancreatic artery. V. tab. anat. - artere. A. PANCREATICODUODENAL| INFERIOAR| / artère pancréatico-duodénale inférieure / infe-rior pancreaticoduodenal artery. V. tab. anat. - artere. A. PANCREATICODUODENAL| SUPERIOAR| / artère pancréatico-duodénale supérieure / superior pancreaticoduodenal arteries. V. tab. anat. - artere. A. PARACENTRAL| / artère du lobule paracen-tral / paracentral artery. V. tab. anat. - artere. A. PARIETAL| ANTERIOAR| / artère pariétale antérieure / anterior parietal artery. V. tab. anat. - artere. A. PARIETAL| POSTERIOAR| / artère pariétale postérieure / posterior parietal artery. V. tab. anat. - artere. A. PARIETO-OCCIPITAL| / artère pariéto-occipi-tale / parietooccipital artery. V. tab. anat. - artere. A. PEDIOAS| (v. a. dorsal\ a piciorului). V. tab. anat. - artere. A. PERICARDIOFRENIC| / artère péricardo-phrénique / pericardiophrenic artery. V. tab. anat. - artere. A. PERINEAL| / artère périnéale superficielle / perineal artery. V. tab. anat. - artere. A. PERONIER| / artère péronière / peroneal ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. PILORIC| (v. a. gastric\ dreapt\). V. tab. anat. - artere. A. PLANTAR| LATERAL| / artère plantaire laté-rale / lateral plantar artery. V. tab. anat. - artere. A. PLANTAR| MEDIAL| / artère plantaire médi-ale / medial plantar artery. V. tab. anat. - artere. A. POPLITEE / artère poplitée / popliteal artery. V. tab. anat. - artere. A. PRECUNEAL| / rameau pour le précunéus / precuneal artery. V. tab. anat. - artere. A. PRINCIPAL| A POLICELUI / artère principale du pouce / main artery to thumb. V. tab. anat. - artere. A. PROFUND| A CLITORISULUI / artère caver-neuse (chez la femme) / deep artery of clitoris. V. tab. anat. - artere. A. PROFUND| A PENISULUI / artère caverneuse (chez l'homme) / deep artery of penis. V. tab. anat. - artere. A. PUDENDAL| INTERN| / artère honteuse interne / internal pudendal artery. V. tab. anat. - artere. A. PULMONAR| DREAPT| / artère pulmonaire droite / right pulmonar artery. V. tab. anat. - artere. A. PULMONAR| STÂNG| / artère pulmonaire gauche / left pulmonar artery. V. tab. anat. - artere. A. RADIAL| / artère radiale / radial artery. V. tab. anat. - artere. A. RADIAL| A INDEXULUI / artère collatérale palmaire externe de l'index / radial artery to in-dex finger. V. tab. anat. - artere. A. RANIN| (v. a. lingual\ profund\). V. tab. anat. - artere. A. RECTAL| INFERIOAR| / artère hémorroïdale inférieure / inferior rectal artery. V. tab. anat. - artere. A. RECTAL| MIJLOCIE / artère hémorroïdale moyenne / middle rectal artery. V. tab. anat. - artere. A. RECTAL| SUPERIOAR| / artère hémorroï-dale supérieure / superior rectal artery. V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| (v. a. central\ lung\). V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| CUBITAL| (v. a. recurent\ ulna-r\). V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| RADIAL| / artère récurrente radiale / radial recurrent artery. V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| RADIAL| POSTERIOAR| (v. a. interosoas\ recurent\). V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| TIBIAL| ANTERIOAR| / artère récurrente tibiale antérieure / anterior tibial recurrent artery. V. tab. anat. - artere. A. RECURENT| TIBIAL| POSTERIOAR| / artère récurrente tibiale postérieure / posterior tibial recurrent artery. V. tab. anat. artere.

1742-1777

, anatomist [i chirurg german, profesor la Jena,

152

A. RECURENT| ULNAR| / artère récurrente cubitale / ulnar recurrent artery. V. tab. anat. - artere. A. RENAL| / artère rénale / renal artery. V. tab. anat. - artere. A. RETRODUODENAL| / artère pancréatico-duodénale inférieure droite / retroduodenal ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. RU{INOAS| INTERN| (v. a. pudendal\ intern\). V. tab. anat. - artere. A. SACRAL| MIJLOCIE / artère sacrée moyenne / median sacral artery. V. tab. anat. - artere. A. SCAPULAR| DESCENDENT| (v. a. dorsal\ a scapulei) / artère scapulaire descendante / dorsal scapular artery. V. tab. anat. artere. A. SCIATIC| (v. a. nervului sciatic). V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTAR| / artère segmentaire / seg-mental artery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTAR| ANTERIOAR| / artère seg-mentaire antérieure / anterior segmental arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTAR| LATERAL| / artère segmen-taire latérale / lateral segmental artery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTAR| MEDIAL| / artère segmentaire médiale / medial segmental artery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTAR| POSTERIOAR| (HEPATIC|) / artère segmentaire postérieure / posterior seg-mental artery. V. tab. anat. artere. A. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artère segmentaire / anterior inferior segmental artery. V. tab. anat. artere. A. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artère segmentaire / anterior superior segmental artery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artère segmentaire / inferior segmental artery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artère segmentaire / posterior segmental ar-tery. V. tab. anat. - artere. A. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artère segmentaire / superior segmental arte-ry. V. tab. anat. - artere. A. SFENOPALATIN| / artère sphéno-palatine / sphenopalatine arteries. V. tab. anat. - artere. A. SPERMATIC| INTERN| (v. a. testicular\). V. tab. anat. - artere. A. SPINAL| ANTERIOAR| / artère spinale anté-rieure / anterior spinal artery. V. tab. anat. - artere. A. SPINAL| POSTERIOAR| / artère spinale postérieure / posterior spinal artery. V. tab. anat. - artere. A. SPLENIC| / artère splénique / splenic artery. V. tab. anat. - artere. A. STILOMASTOIDIAN| / artère stylo-mastoïdi-enne / stylomastoid artery. V. tab. anat. - artere. A. SUBCLAVICULAR| / artère sous-clavière / subclavian artery. V. tab. anat. - artere. A. SUBCOSTAL| / artère sous-costale / sub-costal artery. V. tab. anat. - artere. A. SUBLINGUAL| / artère sublinguale / sublingual artery. V. tab. anat. - artere. A. SUBMENTAL| / artère sous-mentale / sub-mental artery. V. tab. anat. - artere. A. SUBORBITAR| (v. a. infraorbitar\). V. tab. anat. - artere. A. SUBSCAPULAR| / artère sous-scapulaire / subscapular artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRADUODENAL| / artère supraduodénale / supraduodenal artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRAORBITAL| / artère sous-orbitaire / infraorbital artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRARENAL| INFERIOAR| / artère surré-nale inférieure / inferior suprarenal artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRARENAL| MIJLOCIE / artère surrénale moyenne / middle suprarenal artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRARENAL| SUPERIOAR| / artère sur-rénale supérieure / superior suprarenal artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRASCAPULAR| / artère scapulaire supé-rieure / suprascapular artery. V. tab. anat. - artere. A. SUPRATROHLEAR| / artère frontale interne / supratrochlear artery. V. tab. anat. - artere. A. SYLVIAN| (v. a. cerebral\ lateral\) / artère sylvienne / sylvian artery. V. tab. anat. - artere. A. {AN}ULUI CENTRAL / artère du sillon céré-bral / central sulcal artery. V. tab. anat. - artere. A. {AN}ULUI POSTCENTRAL / artère du sillon postcérébral / postcentral sulcal artery. V. tab. anat. - artere. A. {AN}ULUI PRECENTRAL / artère du sillon précérébral / precentral sulcal artery. V. tab. anat. - artere. A. TARSIAN| LATERAL| / artère dorsale du tars / lateral tarsal artery. V. tab. anat. - artere. A. TEMPORAL| ANTERIOAR| / artère tem-porale antérieure / anterior temporal artery. V. tab. anat. - artere. A. TEMPORAL| INTERMEDIAR| / artère tem-porale moyenne / medial branch for temporal lobe. V. tab. anat. - artere. A. TEMPORAL| MIJLOCIE / artère temporale moyenne / middle temporal artery. V. tab. anat. - artere. A. TEMPORAL| POSTERIOAR| / artère tem-porale postérieure / posterior temporal artery. V. tab. anat. - artere. A. TEMPORAL| SUPERFICIAL| / artère temporale superficielle / superficial temporal artery. V. tab. anat. - artere. A. TESTICULAR| / artère testiculaire / testicular artery. V. tab. anat. - artere. A. TIBIAL| ANTERIOAR| / artère tibiale antéri-eure / anterior tibial artery. V. tab. anat. - artere. A. TIBIAL| POSTERIOAR| / artère tibiale posté-rieure / posterior tibial artery. V. tab. anat. - ar-tere. A. TIMPANIC| ANTERIOAR| / artère tympa-nique / anterior tympanic artery. V. tab. anat. - artere. A. TIMPANIC| INFERIOAR| / artère tympanique inférieure / inferior tympanic artery. V. tab. a-nat. - artere. A. TIMPANIC| POSTERIOAR| / artère tympa-nique postérieure / posterior tympanic artery. V. tab. anat. - artere. A. TIMPANIC| SUPERIOAR| / artère tympa-nique supérieure / superior tympanic artery. V. tab. anat. - artere. A. TIROIDIAN| IMA / artère thyroïdienne mo-yenne / thyroid ima artery. V. tab. anat. - artere. A. TIROIDIAN| INFERIOAR| / artère thyroïdi-enne inférieure / inferior thyroid artery. V. tab. anat. - artere. A. TIROIDIAN| SUPERIOAR| / artère thyroïdi-enne supérieure / superior thyroid artery. V. tab. anat. - artere. A. TORACIC| INTERN| / artère thoracique in-terne / internal thoracic artery. V. tab. anat. - artere. A. TORACIC| LATERAL| / artère thoracique la-térale / lateral thoracic artery. V. tab. anat. - artere. A. TORACIC| SUPREM| / artère thoracique su-périeure / superior thoracic artery. V. tab. ar-tere. A. TORACO-ACROMIAL| / artère acromio-tho-racique / thoracoacromial artery. V. tab. anat. - artere. A. TORACODORSAL| / artère thoraco-dorsale / thoracodorsal artery. V. tab. anat. - artere. A. TRANSVERS| A FE}EI / artère transversale de la face / transverse facial artery. V. tab. anat. - artere. A. TRANSVERS| A GÂTULUI / artère cervicale transverse / transvers facial artery. V. tab. anat. - artere. A. ULNAR| / artère cubitale / ulnar artery. V. tab. anat. - artere. A. URETRAL| / artère urétrale / urethral artery. V. tab. anat. - artere. A. UTERIN| / artère utérine / uterine artery. V. tab. anat. - artere. A. VAGINAL| / artère vaginale / vaginal artery. V. tab. anat. - artere. A. VERTEBRAL| / artère vertébrale / vertebral artery. V. tab. anat. - artere. A. VEZICAL| INFERIOAR| / artère vésicale inférieure / inferior vesical artery. V. tab. anat. - artere. A. VIDIAN| (v. a. canalului pterigoidian). V. tab. anat. - artere. A. VITELIN| / artère vitelline / vitelline artery. V. tab. anat. - artere. A. ZIGOMATICOORBITAL| / artère zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. V. tab. anat. - artere. A. ZINN (v. a. central\ a retinei). [Johann Gott-fried Zinn .] V. tab. anat. - artere. AA. ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artère alvéolaire supérieure et antérieure / anterior superior alveolar arteries. V. tab. anat. - artere.

|

|

1727-1759

, anatomist [i botanist german, profesor la Göttingen,
153

AA. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyrami-dales / arcuate arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CAROTICOTIMPANICE / artère carotico-tympanique / caroticotympanic arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CENTRALE ANTEROLATERALE / artères striées externes / arteries centrales anterolate-ralis. V. tab. anat. - artere. AA. CENTRALE ANTEROMEDIALE / artères stri-ées internes / arteries centrales anteromedi-alis. V. tab. anat. - artere. AA. CENTRALE POSTEROMEDIALE / artères centrales postérieures / posteromedial central arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CENTRALE POSTEROLATERALE / artères centrales postérieures / posterolateral central arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CILIARE ANTERIOARE / artères ciliaires an-térieures / anterior ciliary arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / artères ciliaires longues postérieures / long posterior ciliary arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CILIARE POSTERIOARE SCURTE / artères ciliaires courtes postérieures / short posterior ciliary arteries. V. tab. anat. - artere. AA. CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / artères conjonctivales antérieures / anterior conjunc-tival arteries. V. tab artere. AA. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / artères conjonctivales postérieures / posterior con-junctival arteries. V. tab. anat. - artere. AA. DENTARE / artères alvéolaires / alveolar arteries V. tab. anat. - artere. AA. DIAFRAGMATICE (v. aa. frenice inferioare [i superioare) / artères phréniques / phrenic ar-teries. V. tab. anat. - artere. AA. DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. aa. metatarsiene) / artères interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. DIGITALE DORSALE ALE MÂINII / artères digitales dorsales / dorsal digital arteries. V. tab. anat. - artere. AA. DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / artères collatérales dorsales des orteils / dor-sal digital arteries. V. tab. anat. - artere. AA. DIGITALE PALMARE COMUNE / artères di-gitales palmaires communes / common palmar digital arteries. V. tab. anat. artere. AA. DIGITALE PALMARE PROPRII / artères digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. V. tab. anat. - artere. AA. DIGITALE PLANTARE COMUNE / artères digitales plantaires communes / common plantar digital arteries. V. tab. anat. artere. AA. DIGITALE PLANTARE PROPRII / artères digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries. V. tab. anat. - artere. AA. EPISCLERALE / artères épisclérales / epi-scleral arteries. V. tab. anat. - artere. AA. FRENICE INFERIOARE / artères phréniques inférieures / inferior phrenic arteries. V. tab. anat. - artere. AA. FRENICE SUPERIOARE / artères phré-niques supérieures / superior phrenic arteries. V. tab. anat. - artere. AA. GASTRICE SCURTE / artères gastriques courtes / short gastric arteries. V. tab. anat. - artere. AA. HELICINE ALE PENISULUI / artères héli-cines / helicine arteries. V. tab. anat. - artere. AA. HEMOROIDALE (v. aa. rectale). V. tab. anat. - artere. AA. ILEALE / artères iléales / ileal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. INSULARE / artère de l'insula / insular ar-teries. V. tab. anat. - artere. AA. INTERCOSTALE POSTERIOARE I {I II / ar-tères intercostales postérieures / first and se-cond posterior intercostal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. INTERCOSTALE POSTERIOARE III-XII / ar-tères intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. INTERLOBARE RENALE / artères péripy-ramidales / interlobar arteries. V. tab. anat. - artere. AA. INTERLOBULARE HEPATICE / artères inter-lobulaires / interlobular arteries. V. tab. anat. - artere. AA. INTERLOBULARE RENALE / artères péri-lobulaires / interlobular arteries. V. tab. anat. - artere. AA. JEJUNALE / artères jéjunales / jejunal arte-ries. V. tab. anat. - artere. AA. LENTICULOSTRIATE (v. aa. centrale antero-laterale). V. tab. anat. - artere. AA. LOMBARE / artères lombaires / lumbar arte-ries. V. tab. anat. - artere. AA. METACARPIENE DORSALE / artères inter-osseuses dorsales de la main / dorsal meta-carpal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. METACARPIENE PALMARE / artères inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arte-ries. V. tab. anat. - artere. AA. METATARSIENE DORSALE / artères inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. METATARSIENE PLANTARE / artères inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arte-ries. V. tab. anat. - artere. AA. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / artè-res des cornets et des méats / posterior nasal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / artères nourricières de l'humerus / nutrient brachial arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PALATINE MICI / artères palatines mineures / lesser palatine arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PALPEBRALE LATERALE / artères palpé-brales latérales / lateral palpebral arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PALPEBRALE MEDIALE / artères palpé-brales médiales / medial palpebral arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / artères pancréatico-duodénales inférieures / inferior pancreaticoduodenal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PARIETALE / artères pariétales / parietal ar-teries. V. tab. anat. - artere. AA. PERFORANTE (ALE COAPSEI) / artères per-forantes de la cuisse / perforating arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PERICALOASE / artères péricalleuses / peri-callosal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. PONTINE / artères pontines / arteries of the pons. V. tab. anat. - artere. AA. PUDENDALE EXTERNE / artères honteuses externes / external pudendal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. RU{INOASE EXTERNE (v. a. pudendale externe). V. tab. anat. - artere. AA. SACRALE LATERALE / artères sacrées latérales / lateral sacral arteries. V. tab. anat. - artere. AA. SIGMOIDIENE / artères sigmoïdes / sigmoid arteries. V. tab. anat. - artere. AA. SURALE / artères surales / sural arteries. V. tab. anat. - artere. AA. STRIATE LATERALE (v. aa. centrale antero-laterale). V. tab. anat. - artere. AA. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. aa. centrale anterolaterale). V. tab. anat. - ar-tere. AA. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. aa. centrale anteromediale). V. tab. anat. - artere. AA. TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. TEMPORALE PROFUNDE / artère temporale profonde antérieure / deep temporal arteries. V. tab. anat. - artere. AA. VENTRICULARE / artères ventriculaires / ventricular arteries. V. tab. anat. - artere. AA. VEZICALE SUPERIOARE / artères vésicales supérieures / superior vesical arteries. V. tab. anat. - artere. ARTERIECTOMIE, s. f. / artériectomie, s. f. / ar-teriectomy. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. ekto-me = excizie.] Rezec]ia unui segment arterial [i a plexului simpatic care `l `nconjoar\. ARTERIOGRAFIE, s. f. / artériographie, s. f. / ar-teriography. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. gra-phein = a scrie.] *Radiografia unui teritoriu arterial (al membrelor, cerebral, renal, pulmonar etc.) du-p\ injectarea în trunchiul principal, direct sau prin-tr-un *cateter, a unui lichid opac la radia]iile X. ARTERIOGRAM|, s. f. / artériogramme, s. m. / arteriogram. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. gram-ma = `nscriere.] 1) Imaginea unui teritoriu arterial ob]inut\ prin *arteriografie. 2) Sin.: sfigmogram\ (v.). ARTERIOL|, s. f. / artériole, s. f. / arteriole. NA: arteriola. [Lat. arteriola = arter\ mic\, dim. de la arteria = arter\.] Ramur\ fin\, terminal\ a unei artere, care leag\ arterele de capilare. ARTERIOLE RENALE DREPTE / artères droites médullaires / straight arterioles. V. tab. anat. - artere. ARTERIOLIT|, s. f. / artériolite, s. f. / arteriolitis. [ arteriola arteria itã.] Inflama]ia unei arteriole. ARTERIOLIT| CUTANAT| ALERGIC| / artério-lite cutanée allergique / Gougerot syndrome. Sin.: sindrom Gougerot (v.).

|

Lat.

= arter\ mic\, dim. de la

= arter\; -

154

ARTERIOLOSCLEROZ|, s. f. / artériolosclérose, s. f. / arteriolosclerosis. [Lat. arteriola = arter\ mic\, dim. de la arteria = arter\; gr. sklerosis = indura]ie, înt\rire, de la skleros = tare, dur.] Scle-roz\ [i îngro[are a peretelui arteriolelor [i arterelor mici. Forma hialin\ poate fi asociat\ cu *nefro-angioscleroza, cea hiperplastic\ cu *hipertensiu-nea arterial\ malign\ [i cu *sclerodermia. ARTERIOPATIE, s. f. / artériopathie, s. f. / ar-teriopathy. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. pathos = boal\.] Denumire generic\ pentru bolile arterelor. A. poate fi generalizat\ (ex.: a. hipertensiv\ asociat\ unei hipertensiuni arteriale [i caracterizat\ prin hipertrofierea mediei arterelor mici [i arteriolelor), sau segmentar\ (ex.: a. hemodinamic\ localizat\ pe un segment de arter\ ce pulseaz\ pe un plan dur, ca `n cazul arterei subclaviculare comprimat\ prin prezen]a unei *coaste cervicale). ARTERIOSCLEROZ|, s. f. / artériosclérose, s. f. / arteriosclerosis. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. sklerosis = indura]ie, înt\rire, de la skleros = tare, dur.] Termen utilizat ini]ial, în sens foarte ge-neral, pentru desemnarea oric\rei îngro[\ri a pe-re]ilor arteriali. Sub aceast\ denumire erau cuprin-se trei tipuri de boli arteriale degenerative: *atero-scleroza, arterioscleroza [i *mediacalcoza. În pre-zent, termenul este restrâns pentru desemnarea tipului de scleroz\ arterial\ care predomin\ la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*dege-nerescen]\ hialin\ [i îngro[are), extins\ [i la ni-velul tunicii interne. A. afecteaz\ îndeosebi arte-rele musculare [i arterele renale (*nefroangioscle-roz\). ARTERIOTOMIE, s. f. / artériotomie, s. f. / arte-riotomy. [Lat., gr. arteria = arter\; gr. tome = t\iere, sec]iune, de la temnein = a t\ia.] Incizia longitudinal\ sau transversal\ a peretelui unei ar-tere, prin care se asigur\ accesul `n lumenul vas-cular. ARTERIT|, s. f. / artérite, s. f. / arteritis. [Lat., gr. arteria = arter\, -itã.] Termen care desemneaz\, etimologic, existen]a unor modific\ri organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie, acompa-niindu-se uneori de tromboz\, alteori de dilata]ie sau, mai rar, de ruptur\. ~n prezent, termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracteri-zeaz\ prin leziuni ale peretelui arterial, indiferent de origine (ateromatoas\, traumatic\, embolic\ etc.) Ex.: arterit\ gigantocelular\ (v.); a. membrelor inferioare care include `n evolu]ie: stadiul I, de laten]\ clinic\; stadiul II, de claudica]ie intermitent\ la mers; stadiul III, când se asociaz\ dureri `n decubitus; stadiul IV, de gangren\. ARTERIT| GIGANTOCELULAR| / artérite gi-gantocellulaire / Horton’s disease. Afec]iune cu debut dup\ vârsta de 60 de ani, de cauz\ necu-noscut\. Se caracterizat\ prin alterarea st\rii ge-nerale, febr\ moderat\, cre[terea VSH-ului, cefa-lee violent\, accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizual\, diplopie, strabism, edem papilar) [i inflamarea bilateral\ a arterelor tempo-rale, care devin edema]iate [i dureroase la pal-pare. Anatomopatologic, leziunile sunt de panar-terit\, cu ruptura limitantei elastice interne, infil-trat\ de celule gigante multinucleate. Este sen-sibil\ la corticosteroizi. Sin.: arterit\ temporal\, boal\ Horton, boal\ Forestier, panarterit\ subacu-t\ a vârstnicilor, periarterit\ segmentar\ superficial\. ARTERIT| TEMPORAL| / artérite temporale / temporal arteritis. Sin.: arterit\ gigantocelular\ (v.). ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica. Sin.: boal\ Takayasu (v.). ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda. [Gr. arthron = articula]ie; pous, podos = picior.] ~ncreng\tur\ de animale din subregnul Metazoa, caracterizate printr-un corp segmentat [i acoperit de chitin\, simetrie bilateral\ [i picioare articulate. ARTICULA}IE, s. f. / articulation, s. f. / joint. NA: junctura ossium. [Lat. articulatio, -onis = în-cheietur\.] Ansamblul elementelor prin care dou\ oase vecine în scheletul osos se leag\ între ele. Exist\ a. fixe, denumite sinartroze, [i mobile, în-trerupte, denumite diartroze. Sinatrozele pot fi: 1) din]ate (ex.: între oasele craniului); 2) scuamoase (ex.: între oasele temporal [i parietal); 3) armonice (ex.: între oasele nazale [i maxilare). Diartro-zele reprezint\ a. în care oasele sunt mobile unul fa]\ de cel\lalt. Elementele constitutive ale unei a. mobile sunt: a) capsula articular\, fixat\ pe mar-ginea suprafe]elor articulare; b) stratul extern, for-mat din benzi fibroase care dau rezisten]a cap-sulei; c) membrana sinovial\, care c\ptu[e[te in-teriorul articula]iei [i secret\ lichidul sinovial; d) suprafe]ele articulare, fe]ele osoase ce vin în con-tact, care pot fi sferice, ovoide, în form\ de [a. Când suprafe]ele nu corespund ca relief, se inter-pun meniscuri sau cartilaje (ex.: a. genunchiului). Exist\ [i a. semimobile sau amfiartroze, cu suprafe]ele aproape plane (ex.: coloana vertebral\). A. ACROMIOCLAVICULAR| / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articula-tion. V. tab. anat. - articula]ii. A. ATLANTO-AXIAL| LATERAL| / articulation atloïdo-axoïdienne / lateral atlantoaxial joint. V. tab. anat. - articula]ii. A. ATLANTO-AXIAL| MEDIAN| / articulation a-tloïdo-odontoïdienne / medial atlantoaxial joint. V. tab. anat. - articula]ii. A. ATLANTOOCCIPITAL| / articulation occipito-atloïdienne / atlantooccipital articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. ASTRAGALOCALCANEAN| / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. CALCANEOCUBOID| / articulation calcanéo-cuboïdienne / calcaneocuboid articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. CAPITIS COSTAE / articulation costo-ver-tébrale proprement dite / articulaton of head of the rib. V. tab. anat. - articula]ii. A. CARPOMETACARPIAN| A POLICELUI / arti-culation carpo-métacarpienne du pouce / car-pometacarpal articulation of thumb. V. tab. anat. - articula]ii. A. COTULUI / articulation du coude / elbow joint. V. tab. anat. - articula]ii. A. COXOFEMURAL| / articulation coxo-fémo-rale / hip joint. V. tab. anat. - articula]ii. A. CRICOARITENOID| / articulation crico-aryté-noïdienne / cricoarytenoid articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. CRICOTIROIDIAN| / articulation crico-thyroï-dienne / cricothyroid articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. V. tab. anat. - articula]ii. A. HUMEROCUBITAL| / articulation huméro-cubitale / humeroradial articulation. V. tab. a-nat. - articula]ii. A. INCUDOSTAPEDIAL| / articulation de l'en-clume et de l'étrier / incudostapedial articu-lation. V. tab. anat. - articula]ii. A. LOMBOSACRAT| / articulation sacro-verté-brale / lumbosacral joint. V. tab. anat. - arti-cula]ii. A. MEDIOCARPIAN| / articulation médiocarpi-enne / midcarpal articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. PERONEOTIBIAL| SUPERIOAR| / articula-tion péronéo-tibiale supérieure / tibiofibular articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. PERONEOTIBIAL| INFERIOAR| / articulation péronéo-tibiale inférieure / tibiofibular articu-lation. V. tab. anat. - articula]ii. A. PISIPIRAMIDAL| / articulation pisi-pyrami-dale / pisiform articulation. V. tab. anat. - arti-cula]ii. A. RADIOCARPIAN| / articulation radio-carpi-enne / radiocarpal articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. RADIOCUBITAL| INFERIOAR| / articulation radio-cubitale inférieure / distal radioulnar ar-ticulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. RADIOCUBITAL| SUPERIOAR| / articulation radio-cubitale supérieure / proximal radioul-nar articulation. V. tab. anat. articula]ii. A. SCAPULOHUMERAL| / articulation scapulo-humérale / humeral articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. SACROCOCCIGEAN| / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. SACROILIAC| / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. STERNOCLAVICULAR| / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articula-tion. V. tab. anat. - articula]ii. A. TALOCALCANEONAVICULAR| / articulation astragalo-calcanéo-scaphoïdienne / subtalar articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. TEMPOROMANDIBULAR| / articulation tem-poro-mandibulaire / temporomandibular arti-culation. V. tab. anat. - articula]ii. A. TIBIOTARSIAN| / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. V. tab. anat. - articula]ii. A. TRANSVERS| A TARSULUI / articulation médiotarsienne / transvers tarsal articulation. V. tab. anat. - articula]ii. AA. CARPOMETACARPIENE / articulations car-po-métacarpiennes / carpometacarpal articula-tions. V. tab. anat. - articula]ii. AA. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertébrale / joints of vertebral column. V. tab. anat. - articula]ii. AA. CONDROSTERNALE / articulations chon-dro-sternales / sternocostal articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. COSTOTRANSVERSALE / articulations cos-to-transversaires / costotransverse articula-tions. V. tab. anat. - articula]ii. AA. COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertébrales / costovertebral articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations. V. tab. anat. - articu-la]ii.

|

155

AA. INTERCONDRALE / articulations interchon-drales / interchondral articulations. V. tab. a-nat. - articula]ii. AA. INTERMETACARPIENE / articulations inter-métacarpiennes / intermetacarpal articula-tions. V. tab. anat. - articula]ii. AA. INTERMETATARSIENE / articulations inter-métatarsiennes / intermetatarsal articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. INTERFALANGIENE / articulations interpha-langiennes / interphalangeal articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. INTERTARSIENE / articulations intertarsi-ennes / intertarsal articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. METACARPOFALANGIENE / articulations métacarpo-phalangiennes / metacarpophalan-geal articulations. V. tab. anat. articula]ii. AA. METATARSOFALANGIENE / articulations métatarso-phalangiennes / metatarsophalan-geal articulations. V. tab. anat. articula]ii. AA. OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle. V. tab. anat. - articula]ii. AA. OASELOR UM|RULUI / articulation des os de l'épaule / joints of shoulder girdle. V. tab. anat. - articula]ii. AA. OSSICULORUM AUDITUS / articulations de osselets de l'ouïe / articulations of auditory ossicles. V. tab. anat. - articula]ii. AA. SCAFOIDOCUNEENE / articulations sca-pho-cunéennes / cuneonavicular articulations. V. tab. anat. - articula]ii. AA. TARSOMETATARSIENE / articulations tar-so-métatarsiennes / tarsometatarsal articula-tions. V. tab. anat. - articula]ii. ARTRALGIE, s. f. / arthralgie, s. f. / arthralgia. [Gr. arthron = articula]ie; algos = durere.] Durere articular\, de obicei, izolat\. ARTRIT|, s. f. / arthrite, s. f. / arthritis. [Gr. ar-thron = articula]ie; -itã.] Artropatie acut\ sau cronic\ în care leziunea ini]ial\ [i principal\ este inflama]ia articular\, mai precis inflama]ia sinovia-lei (*sinovit\). Termenul se folose[te frecvent pen-tru artropatiile reumatismale [i infec]ioase, fiind excluse artropatiile de alte origini [i *artrozele. ARTRIT| CRONIC| DEGENERATIV| / arthrite dégénerative chronique / degenerative joint disease. Sin.: artroz\ (v.). ARTRIT| HIPERTROFIC| / arthrite hypertro-phique / hypertrophic arthritis. Sin.: artroz\ (v.). ARTRIT| MARIE-STRÜMPELL / arthrite de Ma-rie-Strümpell / ankylosing spondylitis. [Pierre Marie, neurolog francez, profesor la Paris, 1853-1940; Ernst Adolf Gustav Gottfried von Strüm-pell, medic german, profesor de medicin\ intern\ la Leipzig, 1853-1925.] Sin.: spondilit\ anchilozant\ (v.). ARTRIT| PSORIAZIC| / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. A. idiopatic\ întâlnit\ în 5-10 % din cazurile de *psoriazis. Se manifest\ prin trei tipuri majore: a. p. inflamatorie asimetric\, a. p. si-metric\ [i spondilita psoriazic\. ARTRIT| REACTIV| / arthrite réactionnelle / re-active arthritis. Afectare articular\ cu *epan[a-ment în general aseptic, care survine dup\ una sau mai multe s\pt\mâni de la o infec]ie digesti-v\, respiratorie sau genitourinar\. A. r. reprezint\, foarte probabil, o reac]ie imunologic\ la bacteriile sau virusurile responsabile de infec]ii. În prezent, termenul se utilizeaz\ în special pentru spondiloartropatiile consecutive infec]iilor enterice sau uro-genitale întâlnite predominant la indivizi cu anti-gen de histocompatibilitate HLAB27 (v. sistem HLA). Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o form\ de a. r., iar *boala Bouillaud, *boala Lyme [i *sindromul Whipple cuprind a. r. ARTRIT| REUMATOID| / arthrite rhumatoïde / rheumatoid arthritis. Sin.: poliartrit\ reumatoid\ (v.). ARTROCENTEZ|, s. f. / arthrocèntese, s. f. / ar-throcentesis. [Gr. arthron = articula]ie; kentesis = `n]ep\tur\.] Punc]ia unei articula]ii. ARTRODEZ|, s. f. / arthrodèse, s. f. / arthrode-sis. [Gr. arthron = articula]ie; desis = legare.] In-terven]ie chirurgical\ constând în blocarea definitiv\ a unei articula]ii. V. [i anchiloz\. ARTRODIE, s. f. / arthrodie, s. f. / plane joint. NA: articulatio plana. [Gr. arthrodia = articu-la]ie care gliseaz\, de la arthron = articula]ie; eidos = form\.] Articula]ie de tip *diartroz\ ale c\-rei suprafe]e articulare sunt plane. ~n consecin]\, nu sunt posibile decât mi[c\ri de glisare. ARTROFIT, s. n. / arthrophyte, s. m. / arthro-phyte, joint mice. [Gr. arthron = articula]ie; phyton = plant\, vegeta]ie.] Mic fragment osteo-cartilaginos sau `n `ntregime cartilaginos, aflat liber `ntr-o cavitate articular\ (frecvent la nivelul genunchiului) [i care prin deplasare poate provo-ca o blocare a articula]iei respective, `n general de durat\ scurt\. Sin.: “[oarece articular”. ARTROGRAFIE, s. f. / arthrographie, s. f. / ar-thrography. [Gr. arthron = articula]ie; graphein = a scrie.] Explorarea cavit\]ii articulare dup\ injectarea unui produs radioopac hidrosolubil, a aerului sau a ambelor (dublu contrast). Contrain-dicat\ în artrita septic\. Util\ pentru a eviden]ia corpi str\ini, o condromatoz\ sau o sinovit\. A. este necesar\ îndeosebi în investigarea articula-]iei scapulohumerale [i a genunchiului (v. menis-cografie). ARTROGRIPOZ|, s. f. / arthrogrypose, s. f. / ar-throgryposis. [Gr. athron = articula]ie; gryposis = `ndoire, `ncovoiere.] Men]inerea unei articula]ii `ntr-o stare de imobilizare, adesea `n flexie, din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderen]e periarticulare. V. [i artrogripoz\ congenital\ multipl\. ARTROGRIPOZ| CONGENITAL| MULTIPL| / arthrogrypose congénitale multiple / congenital multiple arthrogryposis, arthrogryposis multiplex congenita. Boal\ congenital\, uneori ereditar\, caracterizat\ prin malforma]ii multiple, `ndeosebi prin anchiloz\ fibroas\ a articula]iilor (cu excep]ia articula]iilor coloanei vertebrale [i temporomaxilare) cu men]inerea membrelor superioare [i inferioare `n flexie sau `n extensie. Se asociaz\ [i un grad de *amiotrofie. ~n unele cazuri boala ar putea fi consecin]a unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al m\duvei, de unde descrierea unei forme a. c. m. neuro-patice [i a uneia miopatice. ARTROLIZ|, s. f. / arthrolyse, s. f. / arthrolysis. [Gr. arthron = articula]ie; lysis = distrugere, de la lyein = a distruge.] Interven]ie chirurgical\ efectu-at\ în scopul red\rii mobilit\]ii unei articula]ii an-chilozate. Const\, în esen]\, în sec]iunea capsulei articulare [i a ligamentelor acesteia. ARTROLOGIE, s. f. / arthrologie, s. f. / arthro-logy. [Gr. arthron = articula]ie; logos = [tiin]\.] Parte a anatomiei dedicat\ studiului articula]iilor. ARTROPATIE, s. f. / arthropathie, s. f. / arthro-paty. [Gr. arthron = articula]ie; pathos = boal\.] Orice leziune articular\ de origine nervoas\ (ex.: a. tabetic\). În a. Charcot sau neuropatic\ se pro-duce o degenerare progresiv\ a articula]iei. ARTROPLASTIE, s. f. / arthroplastie, s. f. / ar-throplasty. [Gr. arthron = articula]ie; plastos = modelat, de la plassein = a forma, a modela.] Re-facerea prin opera]ie a unei articula]ii mai mult sau mai pu]in alterat\ [i anchilozat\. Scop: reda-rea unei mobilit\]i satisf\c\toare. ARTROPNEUMOGRAFIE, s. f. / arthro-pneumo-graphie, s. f. / arthropneumography. [Gr. ar-thron = articula]ie; pneuma, -atos = aer; gra-phein = a scrie.] Radiografia unei articula]ii `n ca-re, `n prealabil, s-a injectat aer. V. [i artrografie. ARTRORIZ|, s. f. / arthrorise, s. f. / arthrorisis. [Gr. arthron = articula]ie; ereisis = ridicare, în\l-]are.] Opera]ie prin care se ob]ine limitarea mi[c\-rilor la nivelul unei articula]ii prin formarea unui prag osos în calea mi[c\rilor articulare. A. este in-dicat\ îndeosebi în paralizii [i deforma]ii articulare dobândite. ARTROSCOP, s. n. / arthroscope, s. m. / arthro-scope. [Gr. arthron = articula]ie; skopos = ob-servator, de la skopein = a vedea, a examina.] *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavit\]ilor articulare. V. artroscopie. ARTROSCOPIE, s. f. / arthroscopie, s. f. / arthro-scopy. [Gr. arthron = articula]ie; skopia = exa-minare, de la skopein = a vedea, a examina.] Me-tod\ ultramodern\ de explorare vizual\ a cavit\]ii articulare, utilizând *artroscopul din fibre de sticl\, sub anestezie general\, dup\ umplerea acesteia cu ser fiziologic. A. este utilizat\ îndeosebi în ex-plorarea articula]iei genunchiului, în cazul leziunilor cartilaginoase, meniscale, ligamentare, artro-zice sau posttraumatice. ARTROSTOMIE, s. f. / arthrostomie, s. f. / arthro-stomy. [Gr. arthron = articula]ie; stoma, -atos = gur\.] Deschidere chirurgical\ a unei articula]ii, cu *anastomoza sinovialei la piele, practicat\ în sco-pul unui *drenaj permanent. Ex.: în cazul unei ar-trite supurate.

|

156

ARTROTOMIE, s. f. / arthrotomie, s. f. / arthroto-my. [Gr. arthron = articula]ie; tome = t\iere, sec-]iune, de la temnein = a t\ia.] Deschidere chirur-gical\ a unei articula]ii. ARTROZ|, s. f. / arthrose, s. f. / degenerative joint disease, osteoarthritis, hypertrophic ar-thritis. [Gr. arthron = articula]ie; -ozã.] Artropa-tie cronic\ (de obicei monoarticular\ sau bilatera-l\ [i simetric\) caracterizat\ anatomopatologic prin distruc]ie ini]ial\ [i primitiv\ a cartilajelor ar-ticulare, *osteofitoz\ marginal\ [i, frecvent, *os-teoscleroz\ subcondral\, uneori cu cavit\]i pseudochistice, în timp ce sinoviala este normal\ sau cu leziuni discrete de inflama]ie. A. este uneori secundar\ unei disfunc]ii articulare de cauze diverse, dar cel mai frecvent este primitiv\. Altera-rea biochimic\ esen]ial\ probabil\ este sc\derea cantit\]ii de *mucopolizaharide (*proteoglicani) din substan]a fundamental\. Sin.: osteoartrit\ degenerativ\, artrit\ hipertrofic\, artrit\ cronic\ degenerativ\. ASANARE, s. f. / assainissement, s. m. / sa-nitation. [Lat. ad = c\tre, aproape, lâng\; sanare = a face s\n\tos.] 1) Eliminarea unui focar de in-fec]ie (ex.: dentar, amigdalian, apendicular etc.) prin tratament adecvat. 2) Eliminarea, distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumit\ boal\ într-un anumit teritoriu (locuin]\, localitate, regiune). ASCARID, s. m. / ascaride, s. m. / ascarid. [Gr. askarizein = a ]op\i, a s\ri.] Vierme care apar-]ine genului *Ascaris. Obs.: pl. ascarizi. V. Ascaris lumbricoides. ASCARIDIOZ|, s. f. / ascaridiose, s. f. / asca-ridiasis. [Gr. askarizein = a s\ri; -ozã.] Infes-tarea cu *ascarizi [i diversele tulbur\ri care rezult\ consecutiv acesteia, îndeosebi gastrointes-tinale (vomismente, diaree [i dureri abdominale). Sunt infesta]i mai ales copiii, iar sub vârsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinal\. Infestarea se produce prin ingestia ou\lor de pa-razit, care vor da na[tere larvelor ce vor migra din intestin, pe cale venoas\, în pl\mâni, de unde se deplaseaz\ în trahee, fiind înghi]ite [i revenind în intestinul sub]ire. În faza migratorie se produc *eo-zinofilie (v. sindrom Löffler) [i anticorpi decelabili prin serodiagnostic. ASCARIS / Ascaris / Ascaris. [Gr. askarizein = a ]op\i, a s\ri.] Gen de viermi din ordinul Nemato-de, din care face parte [i specia *Ascaris lumbri-coides. Se dezvolt\ în intestinele vertebratelor. ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoi-des / Ascaris lumbricoides. Specie din genul *Ascaris care tr\ie[te ca parazit în intestinul u-man, îndeosebi în *jejun. Are o culoare roz-ro[i-atic\, o lungime de 15-25 cm [i provoac\ *ascari-dioza. ASCIT|, s. f. / ascite, s. f. / ascites. [Gr. askites, de la askos = burduf.] Acumularea de lichid liber în cavitatea peritoneal\. Aspectul lichidului poate fi serocitrin (*ciroz\ hepatic\, *sindrom nefrotic, *insuficien]\ cardiac\), purulent (*peritonita cu *piogeni), hemoragic [i chiliform sau *lactescent (*tuberculoz\, *carcinomatoz\ peritoneal\), chilos (compresiune tumoral\ sau rupere a *canalului toracic) sau verde când con]ine bil\. În func]ie de con]inut, lichidul de a. poate avea caracteristici de *transsudat sau *exsudat. Cauze frecvente de a.: ciroz\ hepatic\ (cea mai frecvent\), cancerul (îndeosebi digestiv sau genital), tuberculoza peritoneal\, insuficien]a cardiac\ global\. ASCIT| CHILOAS| / ascite chyleuse / chylous ascitis. Sin.: chiloperitoneu (v.). ASEPSIE, s. f. / asepsie, s. f. / asepsis. [Gr. a - priv.; sepsis = infec]ie, putrefac]ie.] Ansamblu de metode fizice [i chimice care împiedic\ contami-narea cu microbi a unor substan]e, obiecte, înc\-peri (s\li de opera]ie) sau a organismului. A. este o metod\ *profilactic\, spre deosebire de *anti-sepsie, care este *curativ\. ASFIGMIE, s. f. / asphygmie, s. f. / asphygmia. [Gr. a - priv.; sphygmos = puls.] Absen]a *pulsu-lui. ASFIXIE, s. f. / asphyxie, s. f. / asphyxia. [Gr. asphyxia = oprire a pulsului, de la a - priv., sphy-zein = a pulsa.] Ini]ial termenul a avut semnifica]ia de moarte prin încetarea b\t\ilor inimii (v. etimo-logia termenului). Actualmente, cuvântul a. de-semneaz\ oprirea respira]iei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii. A. poate avea numeroa-se cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare, corpi str\ini în c\ile aeriene) [i orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstruc]ii a alveolelor pulmonare. 2) Paralizia mu[chilor respiratori prin blocarea cen-trilor nervo[i sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui. 3) Prezen]a în aerul ambiant, într-o pro-por]ie care dep\[e[te pragul de toleran]\, a ga-zelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon, monooxid de carbon). 4) Diminuarea sub nivelul de toleran]\ a concentra]iei oxigenului atmosferic. ASIALIE, s. f. / asialie, s. f. / asialia. [Gr. a - priv.; sialon = saliv\.] Absen]a salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determin\ o reten]ie salivar\, afec-tând una, mai multe sau totalitatea glandelor sa-livare. V. [i xerostomie. ASIMETRIE, s. f. / asymétrie, s. f. / asymmetry. [Gr. a - priv.; symmetria = simetrie.] Absen]a total\ a simetriei: 1) În organism, modificarea ca-racterelor unui organ în raport cu organul simetric. 2) În biochimie, modificarea dispunerii atomilor sau grupelor de atomi într-o molecul\. ASIMILA}IE, s. f. / assimilation, s. f. / assimi-lation. [Lat. assimilatio, -onis = asem\nare, de la assimilare = a face asem\n\tor [i similis = ase-m\n\tor.] 1) Încorporare a substan]elor nutritive de c\tre organism. 2) Activitate mintal\ a copiilor, care deformeaz\ realul pentru a-l face asem\n\-tor unei scheme mintale (J. Piaget). V. anabolism, catabolism, dezasimila]ie. ASIMPTOMATIC, adj. / asymtomatique, adj. / asymtomatic. [Gr. a - priv.; symptoma, -atos = ceea ce survine `mpreun\, de la syn = împreun\, piptein = a veni.] Care nu determin\ simptome clinice, care r\mâne latent. ASINERGIE, s. f. / asynergie, s. f. / asynergy. [Gr. a - priv.; syn = împreun\; ergein = a lucra, a ac]iona.] Tulburare particular\ care nu este nici paralizie, nici necoordonare, ci perturbarea facul-t\]ii asocierii mi[c\rilor elementare în acte com-plexe din cauza deregl\rii succesiunii contrac]iilor musculare care particip\ la un gest esen]ial. Se observ\ în cursul *sindromului cerebelos sau în cursul *sindromului piramidal frust. ASISTOLIE, s. f. / asystolie, s. f. / asystolia. [Gr. a - priv.; systole = contrac]ie.] 1) Termen care desemneaz\ absen]a *sistolei cardiace. Sin.: sin-drom Bean. 2) Termenul se mai utilizeaz\ [i pen-tru desemnarea insuficien]ei func]ionale a unui organ: a. gastric\, a. hepatic\, a. intestinal\. ASLO / ASLO / ASLO. Abrev. utilizat\ `n mod curent pentru antistreptolizin\ O (v.). ASOCIA}IE, s. f. / association, s. f. / association. [Lat. associatio, -onis = asociere, de la associare = a asocia (ad = la, spre; socius = asociat).] Rela-]ie închis\ în timp [i spa]iu între fenomene [i o-biecte: 1) În neuropsihologie, proprietate a feno-menelor psihice de a se corela [i grupa în câmpul con[tiin]ei. 2) În biochimie, reac]ie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. 3) A. liber\, metod\ psihanalitic\ de explorare. 4) A. medicamentoas\, administrarea simultan\ a mai multor medicamente care se poten]eaz\ reciproc. 5) A. microbian\, a. a mai multor germeni microbi-eni, cu efecte fie pozitive, fie patologice. 6) A. morbid\, coexisten]a a dou\ sau mai multe st\ri patologice. ASOMATOGNOZIE, s. f. / asomatognosie, s. f. / somatoagnosia. [Gr. a - priv.; soma, -atos = corp; gnosis = percepere, cunoa[tere, de la gnonai = a cunoa[te.] Pierderea con[tien]ei referitoare la existen]a unei p\r]i a propriului corp sau a între-gului corp, adic\ a *somatognoziei. Se observ\ în leziunile lobului parietal. Sin.: somatoagnozie. ASPARAGIN|, s. f. / asparagine, s. f. / aspa-ragine. Simbol Asn sau N. Aminoacid neesen]ial, constituent al proteinelor, *amid\ a *acidului as-partic, prezent `n numeroase vegetale. ASPARTAM, s. m. / aspartame, s. m. / aspar-tame. *Edulcorant de sintez\. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. [Lat. aspergere = a împr\[tia, a r\spândi.] Gen de ciu-perci din clasa Ascomycetes, cuprinzând mai mul-te specii, dintre care unele sunt patogene. Princi-pala specie patogen\ pentru om este Aspergillus fumigatus. V. aspergilom [i aspergiloz\. ASPERGILOM, s. n. / aspergillome, s. m. / asper-gilloma. [Lat. aspergere = a r\spândi, a împr\[-tia; -oma.] Tumor\ granulomatoas\ format\ de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nive-lul bronhiilor sau al unei cavit\]i pulmonare preexistente. Ciuperca poate disemina pe cale san-guin\ în creier, inim\ [i rinichi.

157

).] V. [Gr. tremur\turi sau secuse mu-sculare. Se deosebesc: 1) A. s.ASPERGILOZ|. Func]iile a. [i a. s. Consecin]a: asfixie mecanic\ sau pneumonie de aspira]ie. bron[ic\ (metod\ de diagnostic sau te-rapie). simptomatic. a împr\[-tia. -ism. astheneia = sl\biciune. n. s.). Se aso-ciaz\ aproape `ntotdeauna cu *abazia. lichid amniotic) în c\ile aeriene. astrocitom. / attaque. s.pen-tru acetil. sin. a. ASTENOPIE. f. analgezic. a . percepere. în rela]ie cu o leziune visceral\ (bron[it\. dureri precordiale. n. [i debilitate.. s. n. pleural\. ASTENIE.). ceea ce conduce frecvent la *diplopie. A. Uneori termenul este utilizat în sensul de *impoten]\. / asthénopie. iar în timp accesele î[i schimb\ caracteristicile (a. 3) A. de p. s. sthenos = for]\. m. A. deci a ortostatismului. s. / astasie. din cauza spasmului. a . / astroblastome. adj. s. a sta. a. lâng\. asthma = gâfâial\. protoplasmatice [i a. f. m. s. "conform regulei".: criz\. d) a. lumina nu mai este focalizat\ `ntr-un punct la nivelul retinei. pot fi clasificate în: 1) A. ATAC DE PANIC| / attaque de panique / panic attack. astron = stea. e) a. contrar regulei. m. prin insu-ficien]a mu[chilor drep]i interni. de a comite un act necontrolat) asociat\ cu simptome vegetative. dar este adesea difi-cil de probat prezen]a unei manifest\ri de *hiper-sensibilitate imediat\. în *hipermetropie. -enos = splin\. tumori subcutanate fistulizate). f. n. f. aspiratio.] Incapacitate de p\strare a sta-]iunii verticale. . / asthénie. gastric\. asthenos = f\r\ putere. congestiei [i hiperse-cre]iei bron[ice. -atos = punct. [Gr.: dis-tonie neurocirculatorie. A. stereoagnozie. / a-stereognosis. / astringent.. antiagregant plachetar [i antitrombotic. pustule. [i acid arahidonic. tab. f. [Gr.: miastenie (v. / astrocytome. / asplenia. continu\ (dintr-o plag\. grupate în fas-cicule. f. simplu.priv. *alergia. / astringent. ASTERIXIS. a sufla (ad = c\tre. 2) A..] *Ametropie consecutiv\ unui defect de curbur\ a corneei sau a cristalinului pe diferite meridiane. în care meridianul cel mai refringent este vertical. s.. sugarului [i al copi-lului este grav. stasis = [edere. ca urmare a necoordon\rii motorii. s. de la ad = c\tre. 2) A. senza]ie de astenie. Se disting a.] Tumor\ primar\ a SNC care se dezvolt\ din *astrocite. -atos = s\-mân]\. spir . s. s. ASTENIE MUSCULAR| / asthénie musculaire / myasthenia. / aspermatisme. de la sterizein = a sta nemi[cat. cu celule gigante (gemistocitice). s. numele latin al unei plante rozacee al c\rei suc con]ine salicilat de metil. s. ASTENOCORIE.: semn Arroyo (v. Termen vechi. f. Tipuri: 1) A. fatigue. adj.oase. din cauza oboselii prin supra-solicitarea *acomoda]iei. de grad mic (I. constituit din astrocite aplatizate [i alungite. 2) Di-minuarea func]iilor unui organ sau ale unui sis-tem. Pseudoastm (v. / astro-cytoma.] 1) Diminuarea for]elor. c) a. sânge. f. mai mult sau mai pu]in asem\n\toa-re crizei de a. readus în circula]ie de *DSM IV. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistic\ de tip expirator. s. plant\ denumit\ [i t\valg\. / asthma. ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. n. / aspiration. *apoplexie. [Gr. compus. proto-plasmic. printr-un tub introdus în stomac [i racordat la un sistem de a. vedere. s.] Celul\ a ma-crogliei caracterizat\ prin prelungiri protoplasma-tice sau fibroase de form\ stelat\.). anat.astroblastomul [i IV . aparatul respirator es-te practic normal. f. Efectul este util pentru reducerea secre]ii-lor unei pl\gi sau a mucoasei intestinale (efect an-tidiareic). s. hipermetropic pe un meridian. [Gr. senza]ie de stran-gulare. / asper-gillosis. Rolul principal în de-clan[are îl are. pseudoastm. transpira]ii. ATAC. / astrocyte. stereos = solid. / aspergillose. s.priv.glioblastomul).priv. A. [Gr. / astragale. ASPLENIE. 3) În limbaj curent. crisis. astig-mie. a . dar ele au rol cert în organizarea structural\ a *barierei hematoencefalice [i în controlul mediu-lui ionic al neuronilor. -onis = aspira]ie a aerului. kytos = celul\. f.] *Agnozie manifestat\ prin nerecu-noa[terea obiectelor prin palpare. cu expectora]ie [i. / astroblastoma. s. spirare = a r\sufla). s. caracterizat prin accese de dispnee lent\. sperma. / astéréognosie. fibrilare. intestin sau cavitate seroas\). prin deformare conic\ a corneei. neregulat. / astigmatism. Debutul este brusc [i (de[i simptome-le dominante variaz\ de la subiect la subiect) se consider\ c\ poate fi diagnosticat clinic dac\ patru din urm\toarele simptome survin brutal [i se exprim\ la maximum în mai pu]in de 10 minute: palpita]ii. / talus. II).priv. attaccare = a începe. / asthenia. stigma. ASTRAGAL. încât pe un fond de dis-pnee [i tuse permanente se poate instala o insuficien]\ cardiac\ dreapt\. observat cel mai frecvent la femeia tân\r\. nu sunt clare. dar dispare uneori la pubertate.] Boal\ provocat\ la om [i animale de ciuperca Aspergillus fumigatus. [Ital. ASTAZIE. [Gr.] Imposibilitate sau dificultate în *eja-cularea *spermei. conic. iar ce-l\lalt normal. acomodativ\. Între accese. [Gr. [A . antipiretic. Sin. gnosis = cunoa[tere. frecvent. a lichidului de staz\ gastric\. putere. durere sau jen\ toracic\. Sin. s. opos = v\z. de la aspirare = a inspira. ASTROBLASTOM. f) a. s. s. astron = stea. îns\. [i sindrom Da Costa.priv. în care un ochi este astigmat. ASPERMATISM. m.] V. kytos = celul\. [Gr. f. / asthme. pip\it.] Im-posibilitatea concentr\rii sus]inute a vederii. ASTROCIT. / a-spermatism. Caracteristici: lezi-uni pulmonare cu hemoptizie (pseudotubercu-loz\) [i/sau leziuni cutanate (eritem. / asplénie. sthe-nos = for]\. chirurgical\ (uscarea câmpului opera-tor). ca antiinflamator. ASTIGMATISM. dar f\r\ paralizie. f. miopic pe un alt meridian. [Gr. 2) A.] Sin. umed. astm) ce reprezint\ o manifestare a *insuficien]ei cardiace. -inã. / asterixis. aspergere = a r\spândi. s. fibros. evolueaz\ pe un teren neuroendocrin r\u echilibrat [i este favorizat de infec]iile c\ilor respiratorii. s. de la a . f. n. s.. a aerului sau a lichidului din cavitatea pleural\. / asthe-nocoria. a . de la istanai = a plasa. din gr.] (Substan]\) care exercit\ o retrac]ie fibrilar\ la nivelul ]esutu-rilor vii.. m. s. s. de la gnonai = a cunoa[te. 5) A.] Prima denumire comercial\ (1899) a acidului acetilsalicilic (DCI). 2) A. Accesele se pot succeda atât de rapid. care include astrocite globuloase [i este observat în unele *facomatoze. ASTEREOGNOZIE. 6) A. de la a . / astrocyte. s. survine brusc (f\r\ re-la]ie cert\ cu o situa]ie exterioar\ declan[atoare) [i const\ în asocierea unei senza]ii de fric\ in-tens\ (team\ de a muri. sterixis = pozi]ie fix\. vâscoas\ [i bogat\ în celule eozino-file. de la a . ulcera]ii.: agnozie tactil\. -oma. `n re-lief.). este un medicament cu lar-g\ utilizare. f. Se disting: 1) A. iar imaginile sunt percepute deformat. f. [Gr. urmate de expectora-]ie mucoas\. [Gr. [Gr.. stringere = a strânge. s.] Sindrom respirator determinat de cau-ze multiple. endocavitar\ (la nivelul unei caverne pulmonare). [Lat. / aspirine..priv. în consecin]\. n. asthenos = f\r\ putere.priv. -e. f. Din punct de vedere evolutiv [i prognostic se deosebesc a. febr\. s. b. s. putere. b) a. / asthenopia. ASTM. de origine neclar\. Crizele se repet\ mai multe zile (atacul de a.. / astigmatisme. uneori. 2) Extragerea unui con-]inut lichid dintr-o forma]iune cavitar\ sau tubular\: a) a. de grad înalt (III . V. s. pentru denumirea a dou\ tipuri de tul-bur\ri anxioase: 1) A. s. 2) În limbaj clinic. 158 . -oma. -ism. cu staz\ pul-monar\. / aspiration. a . V. s. / astasia. ASTRINGENT.] 1) Acces brusc care marcheaz\ începutul unei boli sau un moment din evolu]ie. sthe-nos = for]\. ops.] Sin. putere. / asterixis.: semn Adams-Foley (v. sc\-derea capacit\]ii generale a organismului. -ozã. f.. kore = pupil\. astragalos = oscior. s. m. [Lat. continu\ sau discontinu\. astringens. f.priv. cu prognostic bun [i evolu]ie lent\. senza]ie de sufocare. care survine în *miopie [i în unele *nevroze. tulburare cardiac\. / aspirin. [Lat. bron[ic adev\rat (esen]ial). n. astragalus. intricat). expira-torie. 3) A. muscular\. semitardiv\ sau tardiv\. ASPIRA}IE. m. m. a lega. V.. emetrop etc.. Obo-seal\ vizual\. in-vers. ASTROCITOM. insuficien]\ renal\ etc. n.priv. Sindrom imprecis. s. / attack. tahicardie sinusal\ sau palpita]ii. Se manifest\ prin dispnee. splen.] Absen]a *splinei. modific\ri variabile (reversibile spon-tan sau dup\ diferite probe) ale repolariz\rii ven-triculare [i.] 1) P\trunderea u-nor lichide (v\rs\turi. format din astrocite bogate în prelungiri dispuse în toate direc]iile. astron = stea. moderat\. ASPIRIN|. ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthénie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia. s. 4) A. prin defor-m\ri neregulate ale corneei pe acela[i meridian. m. n. a . reprezint\ o dispnee paroxistic\. a face s\ ]in\. E-volu]ia bolii este capricioas\. f. stroke. blastos =ger-men. Sin. aproape.pentru Spiraea ulmaria. [Lat. de a deveni nebun. cu evolu]ie rapid\ [i prognostic foarte rezervat. f. / asthénocorie.

embolie. Gena a c\rei muta]ie este responsabil\ de a. atticus. attitudine. s. NA: recessus epitympanicus. exist\ trei mari tipuri: a. p. f. / atypic. s. ATAXIE ACUT| TABETIC| / ataxie aiguë tabé-tique / acute tabetic ataxia. -ism. / athéro-embolism. fiertur\. taxis = ordonare. [Gr. ATAXIE FRONTAL| BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. m.] Depozit lipidic g\l-bui. ou f. care sunt dezordonate. Sin. a aranja. în mers (a. f. typikos = tipic. pa-restezii la nivelul membrelor. s. athere = terci. în func]ie de evolu]ie. la nivelul extremit\]ilor.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale pere]ilor arteriali.: boal\ Hammond. s. ektasis = dilata]ie. Uneori.] Colabarea (turtirea) alveolelor pulmonare în lipsa aerului pulmonar. athere = terci. ATENUARE.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei per-soane.] Diminuarea intensit\]ii u-nui fascicul (de radia]ii luminoase. [Lat. Ex. termen preluat ulterior `n arhitectur\. / ataraxia. înt\rire. embole = ac]iunea de a arunca `n. / atheroge-nic. F. f.] Distrugerea sau abla]ia pl\cilor de aterom cu ajutorul ateroto-mului. ATIPIC. timus. s. / ataxie.grea]\. athéromec-tomie. Marea majoritate a bolnavilor prezint\ scolioz\. de la temnein = a t\ia. genesis = producere. f. / atticite. ghips etc. simbolic. -oma. ATAXIC. (ex. adj. m. unde sonore etc. [Gr. a a-ranja. / atavisme. lat. / athérogène.). termen preluat ulterior `n arhitectur\. Decesul survine `ntre 40 [i 50 de ani. din unele st\ri febrile. / athétose. ATIMIE. ATETOZ|. gr. sec]iune.] Trepana]ie larg\ prin care sunt deschise *atica [i *antrul mastoidian. a aranja. Ex. Se pot asocia modific\ri de tonus (hi-pertonie intermitent\ sau hipotonie). f. f. 2) A.. aritmice. 159 . fiertur\ (-oma).: boal\ Friedreich. aptitudo = aptitudine. a . -ozã. For-me (în func]ie de localizarea procesului de a. Var. f. s. este notat\ X25 [i se afl\ pe bra]ul lung al cromozomului 9. substan]a reticulat\). s. fiertur\. ionizante. s. gennan = a produce. [Ludwig Bruns. 8. f. fiertur\. A.priv. s. din metal.] Tulburare motorie nonparalitic\ ce se caracterizeaz\ printr-o proast\ coordonare a mi[c\rilor. F. format pe peretele intern al arterelor. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. Cauzele principale sunt stenoza [i obstruc]ia bron[ic\. de la temnein = a t\ia.] Neconform unui anumit tip. m. nucleele gri centrale. ATICIT|. / atypique. n. antron = pe[ter\. n.] Cea mai frecvent\ form\ de *ataxie ereditar\ (`n Europa prevalen]a 1/50 000). A. s. / atheroembolism. cavitate.. ATICO-ANTROTOMIE. de la skleros = tare. termen preluat ulterior `n arhitectur\. lemn. tome = t\iere. vertij. athetos = nefixat. f. de la typos = tip. ATEROMATOZ|. [Gr. poate fi: masiv\. ATITUDINE. locomotorie) [i în timpul efectu-\rii unei mi[c\ri (a.: ereditate ancestral\ sau de revenire. a .priv. ATEL|. înlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scle-roz\). ATARAXIE. ekta-sis = dilata]ie.. fiertu-r\. 2) }inut\ sau pozi]ie a corpului. apoi de patologie medical\ la Heidelberg. ATICA. a reduce. a . [Nikolaus Freidreich. / athymia. f. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombin\ri genetice. pronun]at\ care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust [i dispare rapid sub ac]iunea unui tratament specific. imunitar [i perturb\ri ale hemato-poiezei. tattein = a ordona. attenuatio. / attique. de la attenu-are = a sl\bi. / atherectomy. frica de a muri. constând în agita]ie extrem\. manifestat\ prin stare de indiferen]\. neregulate [i cu amplitudine mic\. deta[are. Sin.] Sindrom caracterizat prin existen]a de mi[c\ri uni. ATERECTOMIE. / atticotomie. ataraxia = impasibilitate. ballein = a arun-ca). ATAXIE. / athe-romasia. Dup\ întindere. / attitude. gr.. ATEROM. adj. marc\. / athymie. de inactivi-tate total\. din lat. adj. f. [Gr. a unei boli). / athérectomie. Este prima boal\ autozo-mal recesiv\ demonstrat\ a fi consecin]a unei *muta]ii dinamice. -ozã. termen preluat ulterior `n arhitectur\.: dislipi-demia. antrum. s. s. Var. neurolog german. / atavism.] Sin.: amiotaxie.] 1) Tulburare aflat\ în rela]ie cu *ataxia sau asem\n\toare a-taxiei. ATAVISM. Etiologia a. s. / atelecta-sis. s. ATEROGEN. athere = terci. Calea de abordare este chirurgical\ sau endoluminal\. attikos = referitor la Atena. [Gr. de la gennan = a produce. s. Placa ateromatoas\ se poate calcifica sau ulcera. ATEROSCLEROZ|. profesor de anatomie patologic\. ce se manifest\ în ortostatism (sta-tic\).priv. / athéromasie.] Otita medie `n care inflama]ia este dominant\ la nivelul *aticii. deviere de la o form\ considerat\ caracteristic\. fiertur\ (-oma). / athérogenèse. [Lat. s. s. s.] Por]iunea superioar\ a *casei timpanului. forma]iunile subtalamice. / atélectasie.] Lini[te moral\. de la a . / attico-tomy. codificând proteina denumit\ frataxin\.priv. ataktos = neregulat. a. de la em-ballein = a arunca `n (en = `n. attikos = referitor la Atena. cerebral\ intereseaz\ poligonul Willis [i ramurile sale. dur. / ataraxie. atavus = str\mo[. tome = t\iere. a . localizat\ pe arterele coronare. atypical. n. ~n 70 % din cazuri se constat\ cardiomiopatie hipertrofic\. / athérosclérose. de-realizare. taxis = ordonare. pierderea reflexelor osteotendinoase [i a sen-sibilit\]ii profunde. 1825-1882. manifest\ prin deficit anabolic. f. coronarian\. atticus. sec]iune. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich’s ataxia. tabes ereditar. s. [Gr.).. attikos = referitor la Atena. ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-télangiecta-sie / ataxia-telangiectasia. medic german. prin a. Sin. f. s.priv. 1) thymos = minte. prin complica]ii cardio-respiratorii. Mi[c\ri-le sunt accentuate de emo]ii [i de activitatea intelectual\. V.priv.] Termen generic care desemneaz\ factorii implica]i `n procesul de *aterogenez\. 2) thymos = prin-cipiu vital. s. ektome = excizie. a. s. Sinonimia cu termenul *postur\ nu este recomandat\. convulsii [i tulbur\ri de mers. implic\ leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. nea[teptate pe un fond de anxietate persistent\. disar-trie. adj. Sin. s. [Ital. hastella = b\] mic. [Gr. iar `n 10 % diabet zaharat. Hanovra. [Gr. adj. adj. f. / splint. f. s. f. athere = terci.): 1) A. angeion = vas. s. [Lat. din gr. X. s.] V. s. ATEROMECTOMIE. poate fi acut\ sau cronic\. / ataxique. frica de a înnebuni. cu depunere de colesterol [i calciu (formare de *ateroame). [Gr. atticus. [Lat. [Gr. [Gr. [Lat. material plastic. depinde de natura [i grosimea materialului traversat.: ateromectomie. / attelle. f.) la traversarea unui anumit ma-terial.: fenomene a. spontane. 2) Bolnav afectat de ataxie. s. se în]elege forma-rea de ateroame multiple. de la tattein = a ordona. f. m. -onis = atenuare. athere = terci. ATELECTAZIE. f. sklerosis = indurare.] 1) Sc\derea tonusului afectiv. f. f. ATEROEMBOLISM. teleos = extremitate. atti-cus. f. f. [Gr. s. [Gr. / atticoantrotomy. f. / attico-antrotomie. aranjare. / athetosis. m. / atherosclerosis. de la a . cinetic\). m. f. din gr. / athérome. pentru aterectomie (v. f. ATEROGENEZ|. / ataxia. taraxis = tulburare. s. iar dup\ 15 ani de la debutul afec]iunii `[i pierd capacitatea de mers. de la tattein = a or-dona. s.: forma a. s. aranjare. Cu debut `ntre 5 [i 15 ani. / epitympanic recess.. din gr.sau bilaterale invo-luntare. s. lente.. f. s. indiferen]\.] Dificultate `n ini]ie-rea mi[c\rii picioarelor când acestea se afl\ `n contact cu solul. [Lat.] Trepana]ie a temporalului prin care se asigur\ access la nivelul *aticii. Tulburarea este legat\ de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). ateles = incomplet. din gr..: sindrom Louis-Bar (v. s. În literatura medical\. f. sau f. -oma. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielit\ posterioar\ sifilitic\. 2) Tulburarea de panic\ reprezint\ re-petarea a. s. / attenuation. s. attikos = referitor la Atena. athere = terci.] Procesul de formare a pl\cilor de *aterom. f. / atheroma. [i coree. / ataxic. ATICOTOMIE. A. s. A. s.] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reapari]ie a unor caracteristici ereditare defavorabile r\mase latente timp de una sau mai multe genera]ii inter-mediare. p\stos (sem\nând cu un terci). [Lat. [Gr.] Leziune a intimei arteriale la nivelul c\reia s-au format *ateroame multiple. este considerat\ o boal\ general\ complex\. itã. / atticitis. Leziunea se acompaniaz\ adesea de o retrac]ie a ]esutului pulmonar vecin. f. spirit. athere = terci. de obicei în form\ de lam\ sub]ire. f. fumatul etc. improvizat sau confec]ionat special [i utilizat pentru imobilizarea de urgen]\ sau definitiv\ a *fracturilor sau luxa]iilor. s. model.. fiertur\ (-oma). se caracterizeaz\ prin: ataxie cerebeloas\. / atténuation. gr. 1858-1916.] Dispozitiv. / athe-rogenesis. [Gr. / attitude. frisoane sau bufeuri de c\ldur\. lobular\ sau segmentar\. tipic\. 2) Absen]a timusului.

f. atrium = antecamer\. se poate produce în cadrul unor procese de involu]ie fiziologic\ (ex. [Gr. -onis = frecare. Denumire generic\ folosit\ pentru a regrupa leziunile degenerative. f. s.priv. atomos = indivizibil.. [Lat. coloid\ . cicatricial\ . s. care afecteaz\ neuronii cortexului cerebral. gr.: *boala Kraepelin). pulmonar . s. Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabil\. dar superficial\. auricular . lo-calizat\ sau difuz\. de la temnein = a t\ia. s. ATMOSFER|. / atransferrinémie. Unitatea de presiune în SI este *pascal. poate fi difuz\ sau localizat\.: boal\ Sudeck (v. profesor de chirurgie infan-til\ [i de chirurgie ortopedic\ la Paris.stare fiziologic\ de se-nescen]\ a mucoasei vulvare. 2) Forme în care a. prezint\ trei mari zone: troposfera. haima. f. trophe = hran\. dento-rubric\). (identici sau diferi]i). a.] Aparat care disperseaz\ un lichid în particule infime. Dimensiunile a. atriotomie. fiind alc\tuit dintr-un nucleu (alc\tuit din neutroni [i protoni). gr. s. / atrophy. a. tome = t\iere.: F0F1-ATP-az\ (v. urmat\ de distensia lobilor prostatei. / atony.ci-catrice netraumatic\ [i superficial\. fizic\ sau normal\ reprezint\ o unitate de m\sur\ tolerat\ pentru presiune. sub form\ de jet. pentru administrarea medicamentelor prin pulverizare. s. Termen generic pentru ansamblul a-fec]iunilor degenerative. a . Abrev. 2) A. secundare. de la ater. n. f. sunt utilizate diverse tipuri de a.] Absen]a *transferinei din sânge.: 1) A. atopos = în afara locului normal. ATROFIE CUTANAT| / atrophie cutanée / atro-phoderma. Tipuri: 1) A. iner]ie uterin\. f. Sudeck. dup\ o in-filtra]ie local\ de corticoizi.priv. / atomiseur. vulvar\ . de la ater. a. a.ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kirmisson / Kirmission's attitude. ATROFIE. n. lat. cu predispozi]ie ereditar\. / atrésie. 1866-1938. at-tritio. 8) A. ATOPIE. a zdrobi. permi]ând accesul chirurgical `n cavitatea atrial\ corespunz\toare. excep]ional. c. boli rare [i discutabil clasificate (ex. f\r\ pierdere prealabil\ de substan]\. -atos = sânge. este un sistem neutru electric. s. chirurg francez. idiopatice sau congenitale. c.por]iune a cavit\]ii timpanice situat\ `n vecin\tatea ciocanului. / atomizer.). a . cân-t\re[te circa 5⋅1015 tone. | 160 . dimi-nuarea tonusului muscular. senil\ . Form\ particular\: a. ferrum = fier. care se manifest\ printr-o sub]iere a pielii. caracterizat prin sub-]ierea pergamentoas\ a pielii. primitiv\ în treimea inferioar\ a gambei. a . -tra. Sin. f. inã. aplazie [i hipoplazie.priv. drept prime[te sânge deoxigenat din `ntreg corpul. / atmo-sphere. tomos = t\iat. V. NA: atrium. ATROFIE SISTEMIC| MULTIPL| / atrophie sys-témique multiple / multiple system atrophy. atlas = atlas. 4) A. sunt de ordinul 10-10 m.priv.. diabetului. [Edouard Francis Kirmis-son. Propriet\]ile fizice [i chimice ale a. la vârsta a-dult\. s. în i-mediata apropiere a suprafe]ei P\mântului. stratosfera [i ionosfera. / atmosphère. s. [Gr. olivo-ponto-cerebeloas\. topos = loc. cortizonic\ dup\ o *cor-ticoterapie prelungit\. numeric egal\ cu for]a exercitat\ pe cm2 de o coloan\ de mercur înalt\ de 766 mm. influen]ate în diferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. lat. a unui ]esut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutri-]ional sau de activitate func]ional\. Sângele trece din a. s. f. s. profesor la Hamburg. s. / attrition.priv. n. nucleul având dimensiuni de ordinul 10-14-10-15 m. gr. m. generând anemia sidero-penic\ congenital\. / atopie. [Gr. ATRIU. f. c. m. 1848-1927. muscular\. stâng prime[te sânge oxigenat de la pl\mâni prin venele pulmonare. diminuarea consisten]ei [i a elasticit\]ii a-cesteia. [Gr. Jum\tate din aceast\ cantitate se afl\ într-un strat relativ sub]ire.spa]iu situat la cap\tul ductului alveolar care se deschide `n alveole sau `n sacii aerieni pulmonari. În ansamblu. dislipoidic\ . A. / atrophie. utilizat\ `n mod curent pentru acid adenozintrifosforic (v. s. de la a . *hipotensiune ortostatic\). / atransferrin(a)emia. semne *extra-piramidale. s. s. f. / atresia.se-cundar\ unei *microangiopatii diabetice. dup\ sediul leziunilor: 1) Cortical\. f. cavitatea timpanic\ propriu-zis\. prostatic\ pro-voac\ o reten]ie a secre]iei. atria. atmos = vapor. Ex. threpsis = nutri]ie. Întreaga a. a. s. *boala Pick. s. ihtioziform\ . 2) A. ATREZIE. de la atterere = a freca.. s. / atlas.] Stare de denutri]ie grav\ a sugarului. [Personaj mito-logic: titanul Atlas. / atonie. de la a .priv. f. Denumire general\ a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. atrium. trum = negru (deoarece `n aceast\ camer\ se f\cea focul la romani. s. s. ATRI}IE.. uscat\. Ant. Sunt incluse `n aceast\ categorie: a. de-men]a senil\).] Absen]a congenital\ sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. [Gr. A.] Incizie a auriculului. A. tomos = t\iat. tab. *ataxie. îndeosebi industriale.] Diminuare a *tonicit\]ii normale a unui organ contractil. / atlas. A. este a-sociat\ cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. atrium = antecamer\. fiind. a alcoolicilor (cortical\ tar-div\). poate fi primitiv\ sau secundar\ unui medicament. c. ATROFIE CEREBRAL| / atrophie cérébrale / cerebral atrophy. f.] V. Sin.). tresis = orificiu. m. Clasifi-care dificil\.] Cea mai mic\ particul\ a u-nui element chimic ce p\streaz\ toate caracteris-ticile elementului respectiv. tonos = tensiune. *scleroza lateral\ amiotrofic\). alb\ Milian . [i vaporizator. corticale izolate (*boala Alzheimer. 2) A. deficitului de dopamin-hi-droxilaz\. sec]ionat [i temnein = a t\ia. uterin\. cu excep]ia pl\mânilor. s.] Atitudine vicioas\ de flexie. s. (2.] Sin. de la a . -tra. f. care spijin\ cerul pe umerii s\i. s. pl.priv.] Înveli[ul gazos al scoar]ei te-restre. alc\tuind molecule. sphaira = sfer\. pân\ la în\l]imea de 5 km.] Termen utilizat `n nomenclatura anatomic\ pentru a desemna o camer\ sau o cavitate care asigur\ comunicarea cu o alt\ structur\. [i un num\r de electroni egal cu num\rul de protoni din nucleu. ATRANSFERINEMIE. s. difuze sau circumscrise. anat. [Gr. [Paul H. cardiac (NA: atrium cordis) . iar pere]ii se `nnegreau). 3) A. / atome. caracterizat\ printr-o sl\bire extrem\. ATRIOTOMIE. este adesea ireversibil\.). 7) A. Are drept consecin]\ afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor.: boal\ AranDuchenne (v.: auriculotomie. ATLAS. Su-deck's disease. A. totodat\.: hipertrofie. f. În medicin\. a . a. / atriotomy. `n ventricule prin valvele atrio-ventriculare. Pe cap de locuitor al pla-netei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer. / atopy. m. . ATROFIE MUSCULAR| PROGRESIV| / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. nutri]ie.prin trans-formarea ]esutului elastic cutanat în substan]\ hialin\ [i coloid\. variaz\ cu altitudinea.] Stare de *hipersensibilitate sau de *alergie. ce poate exista fie liber.fenomen fiziologic produs `n cursul `mb\trânirii. f. fie în combina]ii cu al]i a. a urm\toarelor tul-bur\ri: disfunc]ie a sistemului nervos autonom (în esen]\.] Leziune a unui ]esut sau organ produs\ prin frecare sau zdrobire. [Gr. atomos = indivizibil. s. [Gr. dar cu respectarea ]esutului elas-tic. [i evolueaz\ progresiv. Uneori.oase. în care este concentrat\ sarcina pozitiv\ [i aproape întreaga mas\ a a. corticale asociate degeneres-cen]ei altor regiuni ale nevraxului (*boala Creutz-feldtJakobs.). ATP / ATP / ATP. Aceast\ entitate include [i *sindromul Shy-Drager. M. [Gr. 3) A.asem\n\toare cu cea din *ihtioz\. f. ATREPSIE. extins\ pân\ la circa 10 km de scoar]a terestr\. A. s. gr. A.. [Lat. sphaera.camera superioar\ a fiec\rui hemicord. cu afectarea re]elei cutana-te de colagen. care apare sporadic. / oreillette. amiloido-zei sau. Sin. prin venele cave [i sinusul coronar. m. V. 1 atm ≈ 105 pascal. 3) A.. ATOMIZOR. *coreea Huntington. f. întâlnit\ în a doua faz\ a osteoartritei tuberculoase de [old. ATOM. ATP SINTETAZ| / ATP synthétase / ATP syn-thetase.. a . sec]ionat [i temnein = a t\ia. la 0oC.: îmb\trânire) sau în cadrul unor procese patologice. (1). sec]iune. f. 6) A. abduc]ie [i rota]ie intern\.a. ATROFIE CEREBELOAS| / atrophie cérébel-leuse / cerebellar atrophy..priv. / athrepsia.] Diminuarea de volum a unei mase celulare. / athrepsie. care devine g\lbu-ie. [Lat. are o structur\ complex\. / attrition. ATONIE. 1) A. este reversibil\. chirurg ger-man. ATROFIE OSOAS| SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. / atom. 5) A.. s. trans = peste. -trum = negru. dincolo. m. s. 3) / atrium. f. abur.

din lat. / auto-anticorps. [Gr. *serotonina. / aura. m. etimologia termenului atropinã. f. f. / auriculaire. m. auditus = auz.. Termenul este utilizat frecvent pentru de-semnarea unor forme de psihoze infantile (v. f. simbol Au. a.. / autisme. De asemenea. s. / audit. imediat\. V. therapeia = tratament. digitus auricularis. ag-glutinare = a lipi.: boal\ sau sindrom Kanner. / autiste. auricula. pot apare în mai multe cazuri: 1) Modific\ri ale ]esutului purt\tor al antigenului dup\ infec]ii. m. [Lat. AURICULOTOMIE. Subiectul auditului este delimitat precis [i se com-par\ rezultatele reale cu cele admise în general.] Alcaloid extras din Atropa belladona. / au-tacoids. [Lat. f. olfactive. [Gr. / aurovertine. m. / auricular. s. plasis = modelare. gustative. Inhibitor al lan]ului respirator mitocondrial care se fixeaz\ pe ATP-az\. de la the-rapeuein = a `ngriji. sounding. autos = sine însu[i.] Metod\ empiric\ utilizat\ în tratarea durerilor cronice. / atropism. / auto-agglutination. [Lat.] Metod\ de m\surare a acuit\]ii auditive. a. intoxica]ii. A. ascultare. AUTOAGLUTININ|. [Lat. s. iar în doze mari are ac]iune central\. s. s. Cea mai precoce psihoz\ a copilului. este dezinteresat de juc\rii [i se balanseaz\ urmând un ritm monoton. s. sec]iune. / autoagglutinin. / self aggression. mediat\. [Gr.) sau simptom corespunz\tor unei crize par]iale (mai mult sau mai pu]in complexe) cu evolu]ie rapid\ spre generalizare. [Lat. lat. dys = greu. / autoagression.] Element chimic pre]ios. Locul de proiec]ie tegumentar\ a trans-misiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se nume[te focar de a. s. f. poate evolua c\tre *ariera]ie mental\ sau *schizofrenie. metron = m\-sur\. autism infantil). s. Se asociaz\ frecvent cu *afazia congenital\. / au-riculotomy. ana-lyein = a rezolva. / autoanalyser. [Gr. foarte dens.] Denumire generic\ pentru substan]ele specifice formate în celulele unui organ [i deversate în sân-gele circulant pentru a ac]iona asupra altor or-gane. iar copilul mic este izolat. [Lat.] Tulburare grav\ a înv\]\rii limbajului oral la copil. f. f. metron = m\su-r\.] Aparat cu care sunt determinate automat [i simultan concentra]iile unor constitu-en]i ai lichidelor din organism. / audimutité. urechiu[\ sau auricul al inimii. dim. de la auris = u-reche. AUTOANTIGEN. ale subiectului. -onis = atac. f. audit. ly-ein = a distruge.] Eva-luarea critic\ a unui sistem. s. auricula. m. / autism.] Identificarea sunetelor prin sim-]ul auditiv. audire = a auzi. 3) | 161 . n. este evaluat la un control ulterior. de ex. s. / auriculotherapy. m. îndeosebi ale con-stituen]ilor plasmei.. AURICULOTERAPIE. ATROPISM. a unei psihoze sau a debilit\]ii mentale. s. / atropine. adj. f.). modific\ri de apetit. n. [Gr. s. i. s. n. activ\). s. / gold. tabagismului etc. s. a. gr. autos = sine însu[i. [Lat. ca urmare. s. audire = a auzi. uneori manifest\ri auditive. desemneaz\ mai curând *prodromul unei crize generalizate (senza]ie de tensiune in-tracranian\. / audimu-titas.] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senza]ie subiectiv\.] Intensitate fiziologic\ a unui sunet: limitele `ntre care un sunet `ncepe s\ fie perceput [i provoac\ o senza]ie dureroas\. f. AURICULAR. audire = a auzi. cutanate. s. a fost unul dintre primele biomateriale utilizate (în aliaje dentare). n. *eicosanoidele. s. -oris = corp. a uni. anti = con-tra. s. f. Unii dintre compu[ii a. autos = sine însu[i. independent\ de existen]a surdit\]ii. m. automatos = spontan. al\turi de *inspec]ie. s\rurile solubile de a. Efectul recomand\rilor ce rezult\ din analiza ini]iat\ prin a. adj. s. destinat\ descoperirii deficien]elor [i corect\rii acestora. atropa = beladon\. ob]inându-se *audiograma. AUDIOMETRU. ag-gresio. *an-giotensina. [V. n. s. / audition. Se utilizeaz\ audiometrul. Nou-n\scutul este indiferent la prezen]a mamei.: sindrom Be-als (v. / autoagglutination. n. a unei între-prinderi sau a unei unit\]i medicale. f. Lache-sis [i Atropos). în preanestezie pentru prevenirea re-flexelor vagale. A. AUTOAGRESIUNE.] Sin. / aura. Dup\ Laen-nec. V. adj. congenital word deafness. -inã. m. / audibilité.: atriotomie (v. [Lat. A. corpus. / auro-vertin. / or. s. s. cu nr. coloidal). / Beals' syndrome. aurum = aur. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. f. Atropos = una dintre cele trei Parce (zei]e ale destinului: Clotho. sau f. din gr. auricula. de la plassein = a forma. prin aplicarea direct\ a urechii în zona de proiec]ie a organului investigat. AUTOANALIZOR. psihice etc. de sete sau afec-tive. cu con-ductibilitate electric\ mare (fiind utilizat din acest motiv în informatic\). V. de la temnein = a t\ia. con-stând în stimularea urechii externe cu ace sau fire aplicate temporar. -onis = auzire. s.] Anticorp direc-]ionat `mpotriva unui antigen propriu (a unui con-stituent tisular normal). gr. tome = t\iere. / audio-meter.] Metod\ de examen clinic obiectiv care const\ în ascultarea zgomotelor normale sau pa-tologice din interiorul organismului. f. / atropism. / audiogramme. s. Administrate pe cale bucal\. dobândi]i). / au-diogram. -ism. 2) Subiect care sufer\ de autism. f. mai sunt înc\ utiliza]i în tratamentul a-fec]iunilor reumatismale. lat. Ac]iunea de a auzi (a. [Lat. lat. *palpare [i *percu]ie. a modela.] Aglutinarea eritro-citelor unui subiect de c\tre serul sanguin propriu. atomic 79. antiemetice. exist\ tendin]a înlo-cuirii sale cu termenul simptom semnal. Este nealterabil în mediile cele mai variate [i. iradiere sau în neoplazii (a. s. Totodat\.] Intoxica]ie cu *atropin\ sau *belladon\. m. de la auris = u-reche. [Lat. m. constituie unul din cele patru procedee clasice ale examenului clinic. pl. / autoanalyseur. reprezint\ curba ob]inut\ prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaz\ diferite praguri de audibilitate. f. cu lumea ex-terioar\. s. [i a. AUTISM. / autistic. boala Parkinson [i ca antagonist în supradozarea sub-stan]elor parasimpaticomimetice. sunt utilizate ca spasmolitice. AURICULO-OSTEODISPLAZIE. n.ATROPIN|. s.. 2) Termenul se utilizeaz\ îndeosebi pentru bolile în care exist\ *autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagoci-tare împotriva propriilor ]esuturi. akos = remediu. autoanti-gen. AUTACOIDE. / autoantibody. 2) Fixarea la nivelul unui ]esut a unui antigen str\in. s. gr. gennan = a produce. AUSCULTA}IE. se disting a. La adult. Termenul se utilizeaz\ îndeosebi cu referire la *hormonii locali ca *histamina.] 1) Care se raporteaz\ la ureche. de la aggredi = a ataca. viral (pseudo-autoantigen). A. dim. de la audire = a auzi. auditio. / auscul-tation. / autacoïdes. lat.] 1) Agresiune împotriva propriei fiin]e. AUDIOMETRIE. autoimunitate. / auriculothérapie. m. auscultare = a asculta cu aten]ie. iar\[i. AUDIMUTITATE. Expresia fe]ei sale nu este cea a unui *arierat mental [i u-neori surprinde prin memorie [i capacitate de calcul. osteon = os. m. s. agglutinare = a lipi. exprimat\ prin incapacita-tea de stabilire a unor rela]ii umane. f. s. s. s. f. s.] Aparat generator de sunete pure de inten-sitate variabil\. gr. s. gr. [Lat. / audition. 2) În prezent. vizuale. f. AUDIOGRAM|. m. s. [Lat. ou f.. subcutanat\ sau intravenoas\. pasager\ resim]it\ de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie. s.] Sin. s. auricula. autos = sine însu[i. prin intermediul *stetoscopului.] Antigen care stimuleaz\ formarea de anticorpi împotriva sa (*autoanticorpi) în organismul c\ruia îi apar]ine. prezint\ propriet\]i antiseptice [i antiinfec]ioase (a. AUR. anti = contra. AUDI}IE. Prezint\ *ecolalie. f. de la auris = ureche.] Reprezentarea grafic\ a rezultatelor *audiometriei. `n blocurile atrioventriculare. de la audire = a auzi. / auto-antigène. dim. m. AUDIT. NA: digitus mi-nimus (2). / autoantigen. / audiométrie. / audibility. / autoagglutinine. [i anticoli-nergic. AUR|. reprezint\ o manifestare tipic\ a *schizofreniei. [Lat. antisecretoare. f. s. Este un metal galben. pasiv\) [i de a asculta (a. În form\ foarte dispersat\. f. f. autos = sine însu[i. f. -ism. AUROVERTIN|. autos = sine însu[i. de la ana = din nou. s. aura = r\-suflare. audire = a auzi. / auriculo-ostéodysplasie. a. n. au-tos = sine însu[i. [Gr. a uni. care inhib\ efectele stimul\rii fibrelor ganglionare *parasimpatice. s. [Gr.). s. adj. AUDIBILITATE. ca urmare a prezen]ei unei *aglutinine în ser [i a unui antigen corespondent la nivelul suprafe]ei e-ritrocitare. absen]a reci-procit\]ii emo]ionale [i polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. mutus = mut. de la audire = a auzi. s. de ex. [Engl. s. s. [Lat. autos = sine însu[i.] Replierea în sine [i pierderea contactului vital cu realitatea. gramma = înscriere. / audit. gr. m. AUTIST. s. s. Consecin]\ a de-regl\rii sistemului imunitar. AUTOAGLUTINARE. f. s. f\r\ a c\uta un contact. 2) Degetul al cincilea al mâinii sau degetul mic.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. dificil. / atropine. / auscultation. radioactiv a fost utili-zat în scop diagnostic [i în terapia unor tumori maligne. Sin. [Gr. dim. abdominale. s. se utilizeaz\ în colire ca midriatic. / auriculotomie. f. AUTOANTICORP. s. audibilis = care poate fi auzit. s. f. / audiomètre. hearing. de la au-ris = ureche. f. permi]ând explorarea [i m\sura-rea *audi]iei [i a *audibilit\]ii. autoimunitate. pl. s. -inã.] 1) Cu refe-rire la *autism. f. / audio-metry. [Gr.

reac-]ional sau spontan. lat. f. adesea este dificil s\ se stabileasc\ dac\ anticorpii detecta]i reprezint\ cauza bolii sau doar o a-companiaz\. somn. AUTOINTOXICA}IE.: a. autos = sine însu[i. kritikos. gref\. s. autos = sine `nsu[i. phone = voce. anemia hemolitic\ autoimun\. s. constând `n ingestia de c\tre bolnav a unor fragmen-te provenind din propriul corp. autoradiografie. / autolyse. / autodialyse. *tract uveal. / au-toimmunity. de la lyein = a distruge. / automatisme.P\trunderea accidental\ în sânge a unor a. / autophobie. s. îndeosebi lizozomale. Termenul este format incorect dup\ modelul cuvântului *omolog. s. / autointoxication. f. immu-nitas.] Capacitatea unui subiect de a `[i analiza sau judeca propria stare [i propriile ac]iuni. AUTOFOBIE. s. m. erythros = ro[u. f. autokhton. -atis = scutire de sarcini publice. autoan-tigen. AUTOERITROFAGOCITOZ|. [Gr. de la dia = prin. Pentru alte boli. V. / autocatalyse. autos = sine în-su[i. ]esut. f. / autoclave. adj. s. autos = sine însu[i. AUTOCRITIC|. s. / autocrinie. f. grapheion = peni]\ de scris. autoimunitate. AUTOFONIE. autophagy.ce reac]ioneaz\ cu anti-geni din organismul respectiv. naturali pot proveni îndeosebi din: *cristalin. phagein = a mânca. AUTOCATALIZ|. îmb\trânire) sau patologice (migren\. s.] Comportament involuntar (mi[c\ri. ap\rat (in = lipsit de. A. f. s. AUTOCLAV. autos = sine însu[i. AUTOHISTORADIOGRAFIE.] Reac]ie catalizat\ de c\tre unul din produ[ii a-cesteia. s. a. elaborat sau incon[tient. / autoerythrophagocytosis. înde-osebi în medicina sportiv\. / autohistoradiography. f. / autolysis (1.] 1) Nutri]ia corpului. boli meta-bolice. de la digerere = a duce `n p\r]i diferite. [Gr.: *a. Ex. deoarece sunt "sechestra]i" `n interiorul unor forma]iuni. f. histos = ]es\tur\. diabetul insulinodependent [. [Gr. lysis = dis-trugere. autos = sine însu[i.: lupusul eritematos diseminat. fiziologic\ are rol în men]inerea e-chilibrului sistemului imunitar [i este datorat\ unor anticorpi naturali de tip imunoglobuline M. de la lyein = a distruge. f. A. / autophagocytose. / autocritique. autoimunizare [i autoto-leran]\. da-c\ sunt accentuate. f. adj. lat. f. / autograft.] Metod\ tera-peutic\ prin care se recolteaz\ sânge de la un pa-cient [i i se reinjecteaz\ intramuscular. `n starea de *ina-ni]ie. AUTOLOG. care se comport\ în acest caz ca antigeni (*autoantigeni). Se începe cu 2 ml. zilnic sau o dat\ la dou\ zile. s. a des-compune (dis = separat de. 3) Proces fiziologic constând `n `ndep\rtarea unor componente cito-plasmatice reziduale prin digestia acestora `n lizo-zomii secundari. endo-gen. immunis = scutit.: apari]ia în plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili s\ aglutineze hematiile proprii (*au-toaglutinare). s. AUTOFAGIE. care poate apare `n unele boli ale urechii medii. de la therapeuein = a `ngriji. [Gr. f. s. f. m. Enzimele sunt de ori-gine endogen\. / autohistora-diographie. / auto-immun.] Stare în care sunt pu[i în eviden]\ anticorpi *autoanticorpi . diviziune a unei idei pe puncte. Intermi-tent. ap\rat (in = lipsit de. haima. oftalmia simpatic\.). autoimunitate. / autologue. / autodigestion. tiroidita Hashimoto. haima. AUTOCRINIE. în anumite perioade ale evolu]iei medicinii. Ace[ti a. din *pan-creatita acut\. de la khthon = p\mânt. de la lyein = a distruge. de la krinein = a discerne. f. sau automatos = spontan.] Intoxica]ie prin produ[i ai metabolismului propriu sau prin al]i produ[i endo-geni cu efect toxic. -atos = sânge. s.: autotoxemie.). [Gr. autoanticorp. care se afl\ la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) al vitezei reac]iei respec-tive. / autoh(a)emotherapy. 2). 2) Distru-gerea celulelor de c\tre serul sanguin propriu. kytos = celul\. AUTOIMUNITATE. gr. / au-toh(a)emolysis. *a.] 1) Proces spon-tan de degradare enzimatic\ a unei celule.] Digestia unui ]esut dintr-un organ sub ac]iu-nea secre]iei (enzimelor) proprii. f. f. radius = raz\. dialysis = separare. Sin. fiziologic\ [i a. de la graphein = a scrie. / autopha-gia.] Despre ]esuturi. [Gr. s. f. s. se manifest\ ca *boli auto-imune. / autopho-bia.] Dializ\ (*hemodializ\ sau *dializ\ peri-toneal\) controlat\ de pacient la domiciliu sau în locuri amenajate `n afara centrelor de dializ\. therapeia = trata-ment.] Team\ patologic\ de a r\mâne singur. *mielin\. / self criticism.: boal\ a. / auto-digestion. f. Ex. prin consumul ]esuturilor proprii.] Sin.). asociat\ unor manifest\ri patologice. / autodia-lysis. phagein = a mânca. f. prin autoagre-siune sau autoimunizare. a separa de. / autophagie. f. f. autos = sine însu[i. V. totu[i metoda a fost reluat\. ca [i cum ace[tia ar fi str\ini (*autoantigeni). o-riginea autoimun\ este doar presupus\. s. | 162 . AUTOGREF|. / autocriny. acumula]i din cauza elimin\rii insuficiente. autos = sine însu[i. autotoleran]\. autos = sine însu[i. adj. s. autos = sine însu[i. s.] Absorb]ia [i distrugerea celulelor unui subiect de c\tre fagocitele proprii. Ex. AUTODIGESTIE. adj. / auto-matism. pentru acest proces se utilizeaz\ termenul de autophagy. lat. unde provoac\ leziuni [i tulbur\ri func]ionale.] *Autoradio-grafia unei sec]iuni tisulare sau a suprafe]ei unui ]esut. autos = sine însu[i. -e.: a. / autophonie. s.] Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune. autos = sine însu[i. mucoasei gastrice. f. lat.: `n engl. epileptic. f. / autophony. [Gr. s. / autogenons. immunis = scutit. autos = sine însu[i. s. s. lat. care în mod normal nu provoac\ forma-rea de autoanticorpi. Obs. -ozã. s. briceag de altoit. autos = sine `nsu[i. Acest fenomen se `ntâlne[te `n-deosebi `n perioadele de dezvoltare embrionar\ [i de senescen]\. în-deosebi ca urmare a unui deficit în *limfocite T su-presoare. antigenii de suprafa]\ ai hematiei declan[ând formarea de anticorpi proprii hemolitici. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. lysis = distrugere. / auto-hémolyse. s. f. graphein = a scrie. f. / autologous. de la toxon = s\geat\. / auto-catalysis. / auto-immunisation. autos = sine însu[i. din gr. adj. f. care survine în cursul anumi-tor st\ri patologice. 3) Sin. AUTOHEMOLIZ|. AUTOHEMOTERAPIE.: sindrom Marlin (v. [Gr. autoimunitate. phagein = a mânca. celule. autos = sine însu[i. ser sanguin care apar]in aceluia[i subiect.] Producerea de *autoanticorpi împotriva unor constituen]i normali aiorganismului. gerere = a duce. asociat\ unor manifest\ri patologice se afl\ la originea unor boli denumite autoimune. n. / autogreffe. AUTOGEN. s. Se disting dou\ alternative: a. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor. in = în. autos = sine însu[i. s. din gr. a dizolva. f. 2) Care se formeaz\ în organism [i pe baza cheltuielilor sale. Ex. krinein = a separa de. lat.] Se spune despre o infec]ie contractat\ `n regiu-nea `n care locuie[te bolnavul. iar pentru primele dou\ semnifica]ii autophagia. adj. s. lat.] V. / autochto-nous. autos = sine însu[i. AUTOIMUNIZARE. gr. 2) Stare morbid\. f. V. rela]ie.] 1) Care se produce sau se dezvolt\ f\r\ interven]ie din afara organismului. suicide (3). car-diac) sau patologic (ex. [Gr. [Gr. phobos = fric\. a unui ]esut sau a unui organism. digestio. s. [Gr. criticus. f. AUTOFAGOCITOZ|. De altfel. lysis = distrugere. mental etc. [Gr. de origine intestinal\. s. O serie de anemii hemolitice dobân-dite pot fi consecin]a a. kytos = celul\. de la katalyein = a distruge. autos = sine însu[i. *tiroid\. autoto-xicoz\. / auto-immun. / autogène. se pare. munus = obliga]ie). a fost incriminat\ printr-un astfel de mecanism ge-neza unor fenomene fiziologice (oboseal\. / auto-immunité. [Gr. munus = obliga]ie).] Impresie nepl\cut\ de rezonan]\ a propriei voci.] Hemoliz\ produs\ prin agen]i hemolitici con]inu]i în propriul ser sanguin al subiectului. f. f. s. AUTODIALIZ|. [Gr. [Gr. în organismul c\ruia îi apar-]in. Ac]iune explicabil\ prin proteinoterapie [i autovaccinoterapie. lat. a purta). f. s. automatismos = autoac]ionare. -ozã. [Gr. s. apoi 3 pân\ la 10 ml. de la immunis = scutit.] Care este dirijat `mpotriva ]esuturilor propriului or-ganism. -onis = descriere. / autohémothérapie. În toate cazurile men]ionate. [Gr. AUTOIMUN. gennan = a produce. clavis = cheie (care se închide singur). observat\ `n unele boli mentale. [Gr.: sinucidere (v. / autoimmunization. katalysis = disolu]ie. a. -atos = sânge. s. s. Poate fi fiziologic (ex. [Gr. V.. autos = sine însu[i. s. autos = sine însu[i. n. munus = obliga]ie). V. graphium. logos = raport. îndeosebi guta). f. f. [Gr. / autochtone. Ex. f. lat. care. bolile Biermer [i Basedow-Graves.: a. AUTOMATISM. [Gr. ap\rat (in = lipsit de. apar anti-corpi serici care reac]ioneaz\ împotriva ]esutului alterat [i a ]esuturilor analoge s\n\toase. *spermatozoizi. / autoérythro-phagocytose. [Gr.] Tip de secre]ie intern\ în care celula produc\toa-re este sensibil\ la propria sa secre]ie sau la cea a unei celule vecine de aceea[i natur\. În prezent este pu]in practi-cat\. s. adj. s. / autointoxication. activit\]i). / autophagocytosis. s. leucope-niile imunologice. f. AUTOHTON. autos = sine însu[i. s. [Gr. adj. AUTOLIZ|. / autoclave. 4) Prin dispari]ia *toleran]ei imunitare. [Gr.

] Despre un or-ganism care necesit\ pentru cre[terea sa prezen-]a unui anumit *nutriment. s.] Imaginea unei suprafe]e (celular\ sau tisular\) ob]inut\ prin impresionarea unei pl\ci fotografice pus\ `n contact cu suprafa]a respectiv\. [Gr. s. auxanology. [i ureche intern\. f. favorizeaz\ cre[terea celulei [i determin\ diviziunea celular\. -ozã.] Calitate a sistemelor vii de a-[i restabili unii parametri de stare sta]ionar\ (în cadrul *homeo-staziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atunci când ace[tia sunt perturba]i. A. nomos = obicei având for]\ de lege. adj. lat. / hearing. f. s. s. urechi etc. A. V. / autosomique. m. tole-rantia = suportare. Cei 44 a. AUXOLOGIE. sângele este recoltat înainte de opera]ie. s. s.] Transfuzia sângelui propriu la un bolnav în cursul interven]iei chirurgicale la care acesta este supus. Sin. s. AUTOPUNI}IE. s. autos = sine însu[i. [Gr. m. a se dezvolta. efectuat\ de medici anatomopatologi în scopul stabilirii unui diagnostic postmortem. cu excep]ia cromozomilor sexuali (heterocromozomi). pentru autozomal (v. autos = sine însu[i. autos = sine însu[i. nutri]ie.). efectuat\ de medici legi[ti pentru c\utarea cauzei unei mor]i suspecte. trans = peste. / auxotrophe. de la toxon = s\-geat\. autos = sine însu[i. sistemelor biologice s-a perfec-]ionat în sensul regl\rilor biocibernetice. radius = raz\. f. de la auxein = a cre[-te.: autointoxica]ie (v. -atos = sânge. adj. autos = sine însu[i. s. din cauza etimologiei improprii a termenului a. autoantigeni. / auto-scopy. mutilatio. Impresionarea emulsiei fotografice este determinat\ de prezen]a unor compu[i radioactivi situa]i la nivelul suprafe]ei. s. fusio. AUTOTOLERAN}|. passivity phenomenon. Este cazul a numero[i mutan]i ai unor bacterii sau ciuperci microscopice care au pierdut capacitatea sintezei unei enzime func]ionale. f. autos = sine însu[i. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism. Uneori. f. c\-ruia îi va fi administrat în scop terapeutic. de origine accidental\ sau criminal\. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge]ilor. / ouïe.: autosom. m. / auxotroph.: au-togref\ (v. lat. / automutilation. ca bioxidul de carbon [i amoniacul. adj. / self-mutilation. AUTOTOXICOZ|. care sunt identice la descenden]i. f. [Gr. / auxologie. Cea mai im-portant\ a.: necropsie. f. [Gr. [Gr. [Gr. / autonomy. s. s. puni-tio. f. s. s. de la plassein = a forma. îndurare. Sin. -onis = pedeaps\.] Fie-care dintre cromozomii ce constituie patrimoniul genetic al unui subiect. [i doi cromozomi sexuali. s. AUTOMEDICA}IE. / self-punishment. auxe = cre[tere. cu autozomic (v. / autosome. f. / autorégulation. mai ales al celor neurocibernetice. s. [Gr. s. AUXOTROF. a se dezvolta. Var. AUTOZOMAL. s. f. f\r\ recomandarea me-dicului. -onis = p\rere. [Gr. f. AUTOPSIE.] Care se refer\ la cromozomii somatici sau *autozomi. / autoscopie. s. autos = sine însu[i.). -atos = corp. este o manifestare a *autopuni]iei `ndeosebi `n depresiile profunde [i `n schizofrenie. [Gr. f. autos = sine însu[i. f. de la regula = regul\ [i regere = a con-duce. s. V.). soma. `ndeosebi la nivelul organelor genitale.).] Conduit\ a unor subiec]i afecta]i de nevroze sau de psihoze. onis = topire.] Despre un organism capabil s\ sintetizeze mole-culele organice proprii din compu[i anorganici simpli. / self-regulation. A. s. / autoplastie. / autopunition. [Gr. / auto-tolérance. audire = a auzi. / auto-radiographie. [Gr. -inã. f. / autotrophic. A. AUTOSCOPIE. adj. AUTOTRANSFUZIE. f. soma. lat. -onis = mutilare. graphein = a scrie. f. n.] Sin. trophe = hran\. gr. / autonomie. adj. Sin. s. AUTOTOXEMIE. AUTOPLASTIE. Activitate mo-torie involuntar\. este utilizat\ în tehnicile de relaxare (*antrena-ment autogen). autos = sine însu[i.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafa]\. de la care s-a ob]inut primul vac-cin. / autosomique. s. f. termen recomandat. este perturbat\. AUTOSOMAL. / self tolerance. este de tip cibernetic. bolnavul nu î[i aminte[te episodul de a. plastos = mode-lat. / autovaccin. A. [Gr. f. / auxology.: sindrom Clérambauld. AUTOMUTILARE. / auto-tox(a)emia. AUZ.: ritm idio-ventricular (v. [Gr. s. adj. autos = sine însu[i. / auto-somal. [Gr. deoarece unele idei sau reprezent\ri cap\t\ un caracter predominant. / auto-somal. soma. -atos = corp.] 1) Mutilare sau r\nire practi-cat\ de un subiect asupra lui `nsu[i. phytohor-mone. f. / autotoxicose. AUTORADIOGRAFIE. / auto-vaccine. [Gr. / autotoxémie. f. autopsia. toxikon = o-trav\ pentru vârful s\ge]ilor. formea-z\ 22 perechi cromozomice. de la vaccin\ = variola vacilor. / self-treatment. AUTOZOMIC. s. AUTOSOM. se observ\ uneori dup\ o leziune me-dular\. / autotransfusion. de la toxon = s\-geat\. f. Prin a. / autotransfusion.). [Lat. Var. a. / autotrophe. AUTOTROF. s. -atos = corp. / auxin. regulare = a regla. s. [Gr. / autosome. autos = sine însu[i. de la tolerare = a suporta. AUTONOMIE. Organismul uman posed\ 44 a.] Sin. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vésical / bladder automatism.] Ramur\ a biologiei care studiaz\ cre[terea [i dezvoltarea organismelor. autos = sine însu[i. în afara oric\rei influen]e str\ine a-preciabile. gref\). opsis = vedere. 2) Medicolegal\. AUTOREGLARE. lat. `m-pr\[tiere. f. f. A. s. poate fi: 1) Medical\.AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme épilep-tique / postepileptic automatism. f. -onis = medica]ie. Var.] Anglicism sin. care se manifest\ în cursul unei st\ri de *obnubilare mental\ asociat\ epilep-siei sau consecutiv\ unei crize epileptice. autos = sine însu[i. [Gr. haima. f. e. autos = sine însu[i. autos = sine însu[i. s. s. dincolo. f. anun]ându-l ce va face [i ce va spune. vaccinus = referitor la vac\ (vacca = vac\). este influen]at\ propria con-[tiin]\ sau comportamentul. auxe = cre[tere. [i autopuni-]ie. de la mu-tilare = a schilodi. lat. 2) Mutilare a propriului corp provocat\ voluntar `n scopul ob]inerii unui avantaj. s. adj. auxe = cre[tere. s. 2) Mai rar: tratament medicamentos al c\-rui autor este [i beneficiar. fie prin marcare direct\ cu un compus radioactiv. v. a examina. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofil\ [i a anumitor tipuri de bacterii. se întâlne[te îndeosebi în schi-zofrenie [i în psihoza halucinatorie cronic\. care sufer\ de un sentiment de culpa-bilitate nemotivat.). [Gr.] Independen]\ func]ional\. logos = [tiin]\. autos = sine însu[i.] Sim]ul cu ajutorul c\ruia sunt percepute sunetele. indiferent de sex. fie prin administrare `n hrana animalelor de experien-]\ a unor precursori radioactivi (ex. s. / auto-toxicosis. prin care pacien]ii î[i pot controla *anxietatea. A. sugestie. AUTOSUGESTIE. nutri]ie. a modela. m. [Gr. de la punire = a pedepsi. automutilation. de la sugge-rere = a sugera. f. autos = sine însu[i. s. f. de la skopein = a vedea. aspect. / autoradiography. 163 . Sindrom halucinatoriu în cursul c\ruia subiectul are impresia c\ gândurile sale sunt devansate sau repetate în ecou. de la auxein = a cre[te. autos = sine însu[i. s. de la fundere = a v\rsa.] *Sugestie ap\rut\ spontan la o persoan\. f. a se dezvolta. me-dicatio. / autosuggestion.] Absen]a normal\ a reac]iei imunologice a unui organism fa]\ de antigenii proprii.] Sin. Mic]iune antrenat\ de su-pra`nc\rcarea vezicii sau printr-o stimulare cuta-nat\.). cu risc de *automutilare sau chiar suicid. n. s. pentru autozom (v. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm.] Substan]\ din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din regnul animal. [Gr. dar [i la nivelul altor p\r]i ale corpului (degete. V. f. f. [Gr. autos = sine însu[i. De obicei.] Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recolta]i din corpul pacientului. trophe = hran\. organismul declan[ând un r\spuns imunitar contra unuia sau mai multor anti-geni proprii. f. suggestio. f. lat. AUXIN|. AUTOZOM. Indepen-den]\ fa]\ de controlul voluntar. antialeatorie [i antientropic\. / autopsy. lat. / automédication. s. de la auxein = a cre[te. lat.] Examen macroscopic al unui cadavru [i disec]ia organelor interne în scopul c\ut\rii cau-zelor mor]ii. / auto-plasty.] *Haluci-na]ie `n oglind\ asociat\ cu iluzia dedubl\rii propriului corp. [Gr. s. / autosuggestion. mai mult sau mai pu]in coor-donat\ [i adaptat\.: autointoxica]ie (v.] 1) Tratament medica-mentos ini]iat de pacient. lat. / auxine. dar se observ\ [i `n degradarea intelectual\ profund\. adj. stare denumit\ *autoimunizare. / autopsie. AUTOVACCIN. scopia = exami-nare.

Aceast\ proprietate este util\ în sistemele de *sonde reci (neradio-active) foarte utilizate `n biochimie [i histochimie. a . [Gr. / avitaminose. spontan [i a. f. / azaserine. poate fi determinat\ [i de un defect de resorb]ie digestiv\ sau utilizare. Inhibitor al *res-pira]iei celulare prin blocarea fluxului de electroni între citocrom-oxidaz\ [i oxigen (de obicei. repetitiv. f. reprezentând intensitatea.: arter\ a... m. 2) În fizic\. o-glinzi [i diafragme cu ajutorul c\ruia se ob]in imagini ale diferitelor obiecte). în func]ie de reglement\rile legale specifice fiec\rei ]\ri.. . AZID|. a . tab. fibr\ nervoas\. fistule sau fracturi. Linia dreapt\ ce une[te dou\ puncte ale inimii între care dife-ren]a de poten]ial electric. B1: *boal\ beriberi. C: *scorbut. sunt clasi-fica]i în func]ie de prezen]a sau absen]a tecii de mielin\ [i de diametru. / axo-plasm. / avortement. în func]ie de suprafe]ele pozitive sau negative cuprinse în traseul elec-trocardiografic într-un interval de timp dat. izoimunizare Rh. / axe-rophtol. axon = ax\. / axis. -ol. / axoneme. 2) A.oase. f. f. abortion (provocat). provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic. *centrifugei. s. la adult.: 1) A.priv. s. f. În cazul neuronilor senzitivi. AVIVARE. const\ `n favorizarea cicatriz\rii sau a consolid\rii prin juxtapunerea `n cazul suturii pl\gii a unor ]e-suturi bine vascularizate. În practic\. AXOPLASM|. [Lat. 1) Linia dreapt\ care une[te polul posterior al ochiului [i centrul geometric al pupilei. de la vellere = a trage. f. dezechilibre hormonale.priv. vasis = vas. lat. dup\ fosforilare. / axon. reactiveaz\ *axonema. extirpare prin smulgere a unei forma]iuni care prezint\ alter\ri patologice. m. tmesis = t\ietur\.). în prezent. s. axon = ax\.-h. lat.priv. 3) A. boli infec]ioase. / axokinine.at de una sau mai multe vitamine. a .] Fiecare dintre cele trei vene impare care leag\. [Gr. f.] Extrac]ie. jug. / axo-notmesis. m. axilla = subsuoar\.] Institu]ie de asisten]\ social\ [i medical\ pentru între]inerea vârstnicilor. axillae. când sarcina genereaz\ riscuri majore pentru gra-vid\) sau voluntar (întrerupere voluntar\ de sar-cin\). s. AXOKININ|. AXILAR. Mai trebuie men]ionate: 3) A. s. D: rahitism. din lat. sec]ionare. -inã. xenos = str\in. AZIL. / asylum. s. adj. exceptând a. / axis. interdependente din punct de vedere anatomic [i func]ional. care se leag\ specific [i cu o extrem\ afinitate la *biotin\. / asbestosis. / axérophtol. [Lat. [Gr.] Întreruperea axonului. sy-lan = a jefui. s. diferen-]ial. În limbaj medical curent se disting `ndeo-sebi a. NA: vena azygos. În general legat\ de o ca-ren]\ alimentar\. s. spontan sau provocat al unui fetus malformat. Linie dreapt\ care porne[te de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi. f. m. se nume[te a. AX HIPOTALAMO-HIPOFIZAR / axe hypothala-mo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis. AVULSIE. Sin.AVASCULAR. în caz de sarcin\ gemelar\. regiune a. ~n cazul unei fracturi. / axenic. Conform acestui concept. vivus = viu. / axis. f. A. de lungime foarte variabil\ [i diametru diferit în func]ie de specie. Diferi]ii a. [Gr. n. f. freshening. Protein\ din albu[ul de ou. Ex. s. s. Timp îndelungat. / avasculaire. m. / azathioprine. de la abortire = a avorta (ab = îndep\rtat de.] Care este lipsit de *vasculari-za]ie. AX| VIZUAL| / axe visuel / visual axis. secre]iile hor-monale periferice se afl\ sub dependen]a a. / avivement. spontan se poate produce consecutiv unor cauze materne (malforma]ii ale aparatului genital. care reprezint\ partea esen]ial\ a fibrei nervoase. sarea de sodiu. To]i motoneuronii sunt mieliniza]i (fibre A). AXEROFTOL.: a. Ex. [Lat. aceast\ limit\ este stabilit\ la 180 zile. f. / axokinin. m. s. construit în triunghiul lui Einthoven. / avascular. provocat: 1) A. sistem neuroendocrin complex alc\tuit din dou\ componente.] În cazul dispozitivelor electromecanice: pie-s\ cilindric\ (din o]el) care sus]ine componentele cu mi[care de rota]ie. în mod asem\n\tor. [Gr. s. / axonotmésis. Ex. / azide. aviver = a `ndep\rta marginile unei pl\gi.] Prelungire citoplasmatic\ unic\ a corpului neuronal. s. adj. o. axilla = subsuoar\. plasma = obiect mode-lat. f. asylon = loc inviolabil. kinein = a mi[ca. s. s. boli genetice). principal\ a unei lentile optice reprezint\ dreapta care trece prin centrele de curbur\ ale ambelor supra-fe]e ale lentilei. a. / avitami-nosis.] Citoplasma con]inut\ în interiorul membranei unei fibre nervoase axonale. geometric\ a instrumentului. a . r\cit. secundar\. permite transmiterea centrifug\ a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritic\ sau axosomatic\) sau la o celul\ e-fectoare (sinaps\ efectoare). [Lat. o. / axe.. abortio. / axone. adj. s. f. În cazul unui instrument optic (care reprezint\ un ansamblu de lentile. f. de la vas. s. care antrenea-z\ o degenerescen]\ wallerian\. [i neuro-endocrinologie. f. m. AVORT. f. din grupul antimetaboli]i-lor antagoni[ti ai *glutaminei. medie este vectorul sta-bilit.] Cur\]area. la aproximativ aceea[i vârst\ a sarcinii. AXIS. ophthalmos = ochi. 4) A. Sin. cel\lalt fetus continuând s\ se dezvolte. nema = fir. [Gr. s. 4) A. / axillary. lat. / axénique. Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. Clasic. AZASERIN|. hipotalamus [i hipofiz\.: a. spon-tane care se repet\ la sarcini succesive. m. A. vene cave superioar\ [i inferioar\: marea ven\ a. prin identificarea moleculelor de tip *releasing hor-mon (liberin\) [i *inhibiting hormone. f. la dreapta [i cele dou\ mici vene a. AVITAMINOZ|. f.priv.] Protein\ care. -inã. ]estului osos favorizeaz\ consolidarea. s.. / azathio-prine. [Gr. n. V. exist\ posibilitatea de a men]ine în via]\ [i un fetus cu o vârst\ gesta]ional\ mai mi-c\. Acest ansamblu de elemente op-tice se nume[te sistem optic centrat. n. / armpit. asbestos = care nu poate fi stins. PP: *pelagr\. [Gr. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopu-rin\ utilizat per os `n tratamentul unor leucemii a-cute [i ca *imunodepresor. adj. / asbestose. cu conservarea stromei [i îndeosebi a *endonervului. (sau hemiazigos) la stânga. ammo-niakon = sare de amoniu. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins).. s. AX| OPTIC| / axe optique / optical axis. este cea mai mare. [Fr. / asile. s.: evulsie. f. -ozã. dar. NA: axilla. [Lat. / aisselle. de la a . -onis = avort. AXONOTMESIS. constatat\ pe *electro-cardiogram\. axis = ax\.. a. în mod normal. A. copiilor orfani etc. s. AX| ELECTRIC| A INIMII / axe électrique du coeur / electrical axis of the heart. s. este probat\ de *neurocrinie. o. anat. din gr. / avulsion. n.] Ex-pulzia spontan\ sau provocat\ a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. s\n\toase. Orice dreapt\ ce trece prin centrul optic al lentilei. În general. AXON. AVIDIN|. s. a smul-ge. a. NaN3).] Re-giune situat\ între partea superioar\ [i intern\ a bra]ului [i partea lateral\ a toracelui. alter\ri cromozomiale. piloas\. este alc\-tuit\ din elemente identice acelora din corpul neuronal. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fragilis. `ndeosebi `n trans-plantele de organe. zygon = pereche. Concept anatomofiziologic formulat pe baza rela]iilor neurohormonale `ntre hipotalamus [i hi-pofiz\. h. s. g\sit\ în apropierea templului lui Jupiter Ammon din Libia. axon = ax\. / azasérine. AXIL|. [Gr. s. termenul a desemnat spitalele de psihiatrie. ca vector al undei QRS în momentul amplitudinii sale maxime.] Orice afec]iune sau ansamblu de tulbur\ri care survin când organismul este priv. / azide. s. AXONEM|. gr.] Despre un animal de laborator care nu prezint\ nici un germen saprofit sau patogen. / avivement. AX. vasculum = vas mic. s. f. ale pieselor componente trebuie s\ coincid\ cu a. s. h. [Gr. AZATIOPRIN|. [Gr. a . a . AZBESTOZ|. o.. a. f. [Gr. / avidine. pl. s. 2) A. s. a. axis = ax\. AXENIC. infirmilor. acest ax se construie[te în *tri-unghiul lui Einthoven. ortus = na[tere). s. Ex.: vitamin\ A (v. a.] Care apar]ine axilei sau se refer\ la axil\. / axoplasme. s. f. axon = ax\.. traumatisme) sau unor cauze fetale (malforma]ii majore. s.priv. care poate emite [i cola-terale. axon = ax\.] V. n.. s. 164 . adj. s. Realitatea a. Scopul a.priv. instanta-nee const\ într-un vector.priv. s. n. dentar\. re`m-prosp\tarea chirurgical\ prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redus\ de la nivelul unei pl\gi. [Gr. de-a lungul coloanei vertebrale toracice.] Afec]iune pulmonar\ (pneumoconioz\) determina-t\ de inhalarea pulberii de azbest. insuficien]\ renal\.. fibrele A [i B sunt mielinizate.] Fascicul de *microtubuli [i de proteine asociate care formeaz\ partea cen-tral\ a *cililor [i *flagelilor la nivelul unei celule eu-cariote [i este responsabil de mi[c\rile acestora. s. lat.] Sin. direc]ia [i sensul diferen]elor de poten]ial la un moment dat al contrac]iei cardiace. dim. m. Cele dou\ punc-te sunt situate aproximativ la baza [i la vârful inimii. -ozã. / avidin. axilla. axon. / axonème.: cilindrax. adj. / axillaire. m. fausse-couche / miscarriage (spontan). înconjurat\ sau nu de o teac\ de mielin\. velsus. iar fibrele C sunt a-mielinice. xeros = uscat. principal\.-h. asylum. vita = via]\. decompensare cardiac\. / avulsion.

proteinelor. [Gr. / azurophil(e). Ex.).13-0. gr. [Gr. adj. s. Terme-nul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazo-turie. 2) Uzual. lichid are temperatura de -194. azotul din acizii amina]i. zoon = animal. 165 .. AZUROFIL. veche azur = alb\strui. s. [Fr. a-moniac etc.priv.: nitrat (v.] Care este lipsit de fer-men]i. de la philein = a iubi.50C [i este utilizat pentru conservarea celulelor. s. zoe = via]\. m.priv. f.. / azyme. f. a .: pâine a. / azotate. / azoo-spermia. ]esuturilor sau organelor.. A. a . m. nor-mal\ este de 0. [Gr. zyme = drojdie.priv. [Gr. a . A. în diaree sau în obstruc]ii intes-tinale. / azotate.] 1) Concentra]ia sanguin\ în azot neproteic. / azote. sperma. s. [Gr. [i hiperazotemie. A. s. `ndeosebi cu referire la co-lora]ia Giemsa. care include: azotul ureic. f. creatin\. AZOTAT. Exist\ o form\ autoimun\ [i câteva forme ereditare. f. a . în cursul febrei. philos = prieten. în majoritatea cazurilor. / azymic. Intr\ în compozi]ia enzimelor. AZOTURIE. ba-zele purinice. în tulbur\rile de metabolism. a . A. ferment. A. a . f. sub form\ de molecule diatomice. s. cre[te îndeosebi în afec]iunile re-nale.] Elementul chimic cu num\rul atomic 7. AZOTEMIE.] Absen]a total\ a spermatozo-izilor din sperm\.] Care se coloreaz\ electiv cu eozinat de azur.AZIMIC. acizilor nucleici [i a unor alcaloizi. -atos = s\mân]\.] Sin. haima. es-te unul dintre elementele fundamentale ale ma-teriei vii. AZOT. s. acidul uric. / azotémie. V. ouron = urin\.priv. / azoturie. contrar etimologiei. utilizat\ `n hematologie.45 g/kg corp/24 ore. / azot(a)emia. adj. zoe = via]\. Este determinat\. zoe = via]\. / azoospermie. reprezint\ constituentul principal al aerului (78 %) [i în condi]ii normale se afl\ în stare gazoas\.priv. urmare a he-moragiilor. AZOOSPERMIE. adj.. [Gr. adj. s. / azurophile. f.priv. s..] Eliminarea de azot prin urin\ sub form\ de *uree [i *ura]i. -atos = sânge. s. dar cu totul impropriu: cre[terea concentra]iei ureei sanguine. în [ocurile traumatice sau chirurgicale. / nitrogen.. de leziuni inflamatorii care produc oclu-zia *canalelor deferente [i a *epididimului. creatinin\. zoe = via]\. / azoturia. uremie. m. Este moderator al oxigenului în respira]ie. n.

Jean Marie Camille Guérin. BACIL CALMETTTE-GUÉRIN / bacille de Cal-mette-Guérin / Calmette-Guérin’s bacillus. Hr. *b. / babésiose. bacteriolog german.: Haemophilus influenzae (v. Octave Gengou. Tomaso de Sarzana descoperã.] Sin. 1834-1913. [Jules Jean Baptiste Vincent Bordet. Ex. 1854-1926. Bergen. Coryne-bacterium) utilizat\ pentru producerea toxinei difterice. premiul Nobel pentru medicin\/fiziologie `n 1905. amândou\ trans-mise prin c\pu[e. medicinii ºi filosofiei. serolog francez. medic norvegian. anatomopatolog german. [Georg von Hofmann-Wellen-dorf.: Haemophilus influ-enzae (v. / bacillus.: Corynebacterium diphteriae (v. medic [i bacteriolog japonez. BACIL AL LEPREI / bacille de la lèpre / leprosy bacillus. profesor la Bonn. 1870-1957. BACIL SHIGA-KRUSE / bacille de Shiga-Kruse / Shiga-Kruse bacillus. Sin. ginecolog german. la aceast\ specie nu este pe deplin elucidat\. Klebsiella).] Sin. s. fiind consideratã carte clasicã a medicinii pânã la mijlocul secolului al XVIII-lea. Celsus a realizat o compilaþie (genialã) a tezaurului medical grecesc.: Pseudomonas aeruginosa (v. Cory-nebacterium). 1875-1959. 1860-1940.] Gen apar]inând familiei protozoarelor. hernie. BACIL HOLERIC / bacille cholérique / cholera bacillus.] Boal\ determinat\ de protozoarele din genul *Babesia. 1843-1910. Anna W. .: *b.: Pseudomonas aeruginosa (v. care a influenþat profund gândirea medicalã. publicate la Florenþa. *b.: piroplasmoz\. 1 1853-1949. 1863-1955. Zürich [i Chicago. f. Co-rynebacterium). pio-cianic. profesor la Greifswald. BACIL ESCHERICH / bacille Escherich / Esch-erich bacillus. BACIL FRIEDLÄNDER / bacille de Friedländer / Friedländer’s bacillus. director de cercetare medical\ la Institutul Rockefeller din New York. anatomopatolog [i bacteriolog american.: Yersinia pestis (v.] B. denumit "Cicero al medicinii". profesor la Groningen.] Sin. bacteriolog american.] Sin. profesor de anatomie patologic\. transmis\ rar de la animale la om prin intermediul c\pu[elor. Polonia). Park. apar-tenen]a b. Mycobacterium). V. 1863-1946. tibia. O mare parte din manuscrisele sale s-au pierdut. Viena. bacteriolog [i igienist german. BACIL SHIGA / bacille de Shiga / Shiga’s ba-cillus. / bacille. succesiv. BABY BLUES / baby blues / baby blues. B. John Elmer Weeks.: Mycobacterium tuberculo-sis (v. s. Königsberg [i Breslau (`n prezent Wroclaw. Haemophilus). Mycobacterium). 1858-1945. s.) nu a fost medic.] V. în 1443. BACIL KOCH / bacille de Koch / Koch’s bacillus. ci un erudit latin. apoi director adjunct al Institutului Pasteur din Paris. BACIL KITASATO / bacille de Kitasato / Kita-sato’s bacillus. profesor la Bruxelles. radius. deoarece a ºtiut sã utilizeze caracteristicile limbii latine (ex. BACIL DÖDERLEIN / bacille de Döderlein / Döderlein’s bacillus. f. 1860-1941.: Myco-bacterium leprae (v. dermatolog italian. Myco-bacterium). bacteriolog german. -ozã.: Shigella dysenteriae (v. 1843-1890. s. Praga. iar B. BABESIA / Babesia / Babesia. profesor la Berlin. inclus\ `n *vaccinul DTP (diftero-tetano-pertusis).] Sin. `n continuare. Hr. [Simon Flexner. anus. [Kiyoshi Shiga. cum calore et dolore".] Sin. bacilli. bacteriolog german. BACIL PIOCIANIC / bacille pyocyanique / pyo-cyanic bacillus. Koch. se numesc *babesioze sau piroplasmoze. Bolile provocate de genul B. Corynebacterium). anatomopatolog [i bacteriolog român. bacteriolog american.: Klebsiella pneumoniae (v. Gram-pozitiv prezent `n secre]ia vaginal\ normal\. Berlin. bacteriolog belgian. [Lat.: Vibrio cholerae (v. 1835-1926. medic [i bacteriolog japonez.: Haemophilus ducreyi (v. Williams. 1854-1926. Se localizeaz\ în eritrocitele unor specii variate de animale domestice. BACIL LOEFFLER / bacille de Loeffler / Loef-fler’s bacillus. 60 î. BACIL PFEIFFER / bacille de Pfeiffer / Pfeiffer’s bacillus. 8 volume intitulate De Re Medicina. El a definit cele 4 semne cardinale ale inflamaþiei: "rubor et tumor. Walther Kruse. BACIL DUCREY / bacille de Ducrey / Ducrey’s bacillus. oftalmolog american. [Augusto Ducrey. BACIL BORDET-GENGOU / bacille Bordet-Gengou / Bordet-Gengou bacillus.20 d. BACIL PARK-WILLIAMS / bacille de Park-Williams / Park-Williams’s bacillus. BABESIOZ|. bacteriolog francez. Würtzburg. descoperit de Victor Babe[. [William H. De Re Medicina a cunoscut 15 ediþii.] Sin. anatomopatolog [i bacteriolog german.: Shigella (v. Haemo-philus).] Sin. Haemophilus). BACIL FLEXNER / bacille de Flexner / Flexner’s bacillus. [Richard Friedrich Johannes Pfeiffer. 166 . anatomopatolog german.: Shigella flexneri (v. BACIL HANSEN / bacille de Hansen / Hansen’s bacillus. Dupã 14 secole. 1863-1933.: Salmonella typhi (v. profesor la Bucure[ti. Shigella). bacteriolog japonez. Königsberg [i Leipzig. profesor la Greifswald. Sin.] Tul-pin\ de Corynebacterium diphteriae (v. [Karl Joseph Eberth. 18411912. tific etc.] Sin. premiul Nobel pentru medicin\/fiziologie `n 1905.] Tip de bacterie carac-terizat\ printr-un aspect morfologic alungit. 1872-1961. 1852-1915. apoi la Berlin. 1852-1931. Berlin. BACIL KOCH-WEEKS / bacille de Koch-Weeks / Koch-Weeks bacillus. BACIL KLEBS-LOEFFLER / bacille de Klebs-Loeffler / Klebs-Loeffler bacillus. din ordinul Papei.). bacteriolog [i igienist german. 1864-1943. Sin. / babesiosis. BACIL HOFMANN / bacille de Hofmann / Hof-mann’s bacillus. Würtz-burg. 1863-1939. la care a adãugat elemente din practica medicalã romanã. BACIL EBERTH / bacille d’ Eberth / Eberth’s bacillus. [Léon Charles Albert Calmette. [Edwin Klebs. Mulþi termeni pe care i-a utilizat au fost asimilaþi definitiv în terminologia medicalã. Interesat de toate aspectele vieþii.).] Sin. [Robert Koch. 1852-1915. pl.). uterus).: Corynebacterium pseudodiphtericum (v. August Johann Friedrich Loeffler. baron.: Corynebacterium diphteriae (v. Tübbingen [i München. canis este agentul etiologic al piroplasmozei canine. sugerând forma unui bastona[. [Shibassaburo Kitasato. Salmonella). profesor la Pisa. babesiasis.).: Mycobacterium leprae (v.: abdomen. 18471887.: Shigella dysenteriae (v. profesor de igien\ la Lille. [Victor Babes. [August Johann Friedrich Loe-ffler. bacteriolog austriac. [Victor Babes. apoi profesor la Zürich [i la Halle. Berlin. Sin. vaccin BCG. în biserica Ambrosius din Milano.] Sin.] Sin. [Kiyoshi Shiga. bacillus = bastona[. clasa *sporozoare. anatomopatolog [i bacteriolog român. Este prima carte medicalã tipãritã.] Sin.). Shigella). apoi la Roma. [Albert Döderlein. bigemina produce febr\ la vite. 1870-1957. occiput. Bruxelles. A nu se confunda cu baby blue care `nseamn\ nou-n\scut cianotic. m. Sin. la Berna. prin care este denumit\ starea depresiv\ pasager\ care survine la mam\ în perioada ce urmea-z\ na[terii.] Sin. [Carl Friedländer. apoi la Berlin. BACIL. La om boala se manifest\ prin *anemie hemolitic\ foarte grav\ la bolnavii cu splenecto-mie.AURELIUS CORNELIUS CELSUS (cca.: Escherichia coli (v. profesor la New York. Paris. D. (BCG). bacteriolog [i imunolog belgian.). el a scris o enciclopedie în care s-a concentrat îndeosebi asupra dreptului. 1870-1961. Shigella). BACIL DIZENTERIC / bacille dysentérique / dysentery bacillus. Angl.] Sin. [Gerhard Henrik Armauer Hansen. De[i este identificat de unii autori ca fiind Lactobacillus acidophilus. m. 1843-1910. bacteriolog german. [Robert Koch. Sin.

ca urmare a simplicit\]ii programului genetic. parazit) [i determin\ o *infec]ie o-portunist\. dim. animalelor [i plantelor. BACITRACIN|. lizogenie [i lizotipie. profesor de medicin\ intern\ la Copenhaga. m. de la bakteria = baston. phagein = a mânca. 2) b. s. caedere = a omor`. proteine) sunt blocate. ribozomi [i enzime care permit expresia materialului genetic. [i bacteriostatic. s.: Salmonella typhi (v. particulele componente ale b. Fusobacteri-um). dim. transformare sau achizi]ie de plasmide prin conjugare. / bactériophage. mezofile.] Prezen]a bacteriilor în sângele circulant. de unde rolul acestora `n alterarea alimentelor p\strate la rece. substan]e produse de unele microorganisme. phage. BACTERIOID. s. ultrasunetele. sunt lipsite de un nucleu veritabil. gama). asemenea animalelor. ca urmare a existen]ei unui focar infec]ios. produse de *Pseudomonas aerugi-nosa. utilizat ini]ial pentru bolnavii în a c\ror expectora]ie exist\ bacilul Koch [i. nici regnului animal.. chirurg al armatei britanice la Burma. fenoli. reprezint\ agen]i etiologici ai numeroase boli ale omului. s. bakterion.. / bactérie. ~n func]ie de sur-sele nutritive se disting: 1) b. unele b. dim. cuprins într-o *capsid\ proteic\. asemenea plantelor. bakterion. 1850-1934. medic [i bacteriolog danez. / bacteri-(a)emia. -atos = sânge. parazite sunt necesare organismelor gazd\. / bactérioïde. Datorit\ dimensiunilor [i exigen]elor lor reduse `n materie de nutri]ie [i mediu. n. BACTERIEMIE. [Gr. printre care: alcoolul. prin extensie. pustuloas\. baze.] Prezen]a de bacili în sânge. BACIL VINCENT / bacille de Vincent / Vincent’s bacillus. bacillus = bastona[. haima. strict parazite. pot meta-boliza doar compu[i organici. de asemenea. BACILEMIE. Pseudomonas). B. ubicuitare. [Gr. bacillus = bastona[. adj. B. Dup\ ce b. profesor la Johns Hopkins. f. imobili. Specie (genul Bacillus. s. adj. O serie de b. / bacteroid. cu temperatura optim\ de dezvoltare sub 200 C. s.: *b. prezint\ caracteristici analoge celor ale celulelor tuturor organismelor vii. / bactériocines. [Carl Sonne. lat. V. fizice sunt c\ldura (umed\ sau uscat\). B. [Lat. p\trund `n ]esuturi (ca urmare a deficien]ei mecanismelor de ap\rare) sau când `n ]esuturile [i celulele gazdei se dezvolt\ b. sintetiza]i rup peretele bacterian. de la bakteria = baston. iar sistemele moleculare ale bacteriei gazd\ sunt deturnate în favoarea utili-z\rii genomului pentru sinteza materialului genetic al b. 2) Sin. [William Henry Welch. o serie de b. de asemenea.BACIL SONNE / bacille de Sonne / Sonne’s bacillus.: 1) b. bacteria. / bacillemie. dispu[i în lan]uri. m.: Mycobacterium tuber-culosis. f. prin transduc]ie.] *Pustul\ unilocular\ de dimensiuni mari. f. / bacterid. Ex. B. BACIL WELCH / bacille de Welch / Welch’s bacillus. [Gr. cauzat de un bacil. / bacitra-cin. a. [Gr. X. Dup\ recombinarea genetic\ pot apare caractere noi la bacteria primitoare. beta. 1) Sin. [Gr. BACIL WHITMORE / bacille de Whitmore / Whit-more’s bacillus. 167 .: fag. / bactéride. iar reac]iile biochimice. 2) b. BACILLUS TETANI / Bacillus tetani / Bacillus tetani. gr. B. s. ~n raport cu temperatura optim\ de dezvoltare exist\ trei tipuri de b. BACILLUS ANTHRACIS / Bacillus anthracis / Bacillus anthracis. crezoli. infec]ie acut\ frecvent\ la erbivore [i transmis\ la om prin spori proveni]i din contactul cu animalele sau cu produsele lor infectate. adj. plas-mide).] 1) Termen nerecomandat. adic\ *antibiotice).. un mare num\r de bacterii parazite care tr\iesc `n interiorul altor organisme.: colicinele produse de *Escherichia coli. fiind ubicuitare. din fiecare bacterie gazd\. Lichidul din interiorul b. BACTERIE. ca [i a proteinelor capsidei. s. / ba-cillar. în]ep\turi de insecte. Aflate `n condi]ii particulare. familia Bacillaceae) de bacili mari Grampozitivi. ARN. iar materialul genetic este alc\tuit dintr-o molecul\ mic\ de ADN bicatenar (cromozom circular. BACTERIE OPORTUNIST| / bactérie opportu-niste / opportunistic bacterium.] Sin. ~n partea exterioar\ a peretelui bacterian se afl\ o capsul\ constituit\ din polizaharide secretate de celul\. f. substan]e tensioactive. BACILAR. încapsula]i. f. sintezele proprii bacteriei (ADN. care nu apar]in nici regnului vegetal. se reproduc pe cale asexuat\.: `n sol. V. Salmonella). Dezvoltarea *biotehnologiei [i a ingineriei genetice impun utilizarea b. f. profesor la Paris. Mecanismele de ac]iune ale b. pot fi utiliza]i ca *markeri ai su[e-lor bacteriene. f.). nu con]ine germeni microbieni. pot da na[tere la *spori. m.] Virus care infecteaz\ bacteriile. când b. m. / bactéricide. bacillary. BACIL TIFIC / bacille typhique / typhoid bacillus.. au fost intens utiliza]i în cercet\rile de genetic\ molecular\. s. b. iar *lizozimii b. pl. toxina botulinic\ este cel mai puternic toxic cunoscut) sau enzime extracelulare (hemolizine. O serie de b. este agentul etiologic al *antraxului. BACTERID|. care infec-teaz\ un organism deja infectat de un alt germen (virus. / bacteriocins. proteaze). [Jean Hyacinthe Vincent. B. bakterion. De obicei. pl. de ex. BACTERID| PUSTULOAS| / bactéride pustu-leuse / pustular bacterid. (DCI) Antibiotic polipeptidic izolat din tulpina Tracy de Bacillus subtilis. `n absen]a glucidelor. este eficient\ `mpotri-va multor bacterii Gram-pozitive precum stafilococi. BACTERIOCINE. ADN sau ARN. termofile. s. purt\toare de receptori specifici pentru b. patogene. conserv\ forma [i rigiditatea celulei. care ocu-p\ întreaga grosime a epidermei. 1862-1950. ca [i de un polipeptid capsular antifagocitar con]inând resturi de acid D-glutamic. sau piocinele. sunt constitui]i din material genetic. bacterie. -idã. sunt asamblate. de aceea se presupune c\ aceasta ar fi generat\ de o rec]ie alergic\ la distan]\. bakterion. o serie de aminoacizi.] 1) Asem\n\tor cu o *bacterie. Ex. Sin. BACIL TUBERCULOS / bacille tuberculeux / tubercle bacillus. intestinale pe lâng\ faptul c\ se hr\nesc cu produ[i de digestie. Mycobacterium. / bacill(a)emia. de la bakteria = baston.] Sin. Este administrat\ topic sau intramuscular `n cazul in-fec]iilor cu germeni sensibili. s\ruri ale metalelor grele. [Alfred Whitmore. Acest `nveli[. eliberând 100 pân\ la 2 000 de b. psicrofile. Uneori se poate produce [i o reproducere sexuat\ sau conjugat\ (*colibacil) cu schimb de material genetic `ntre o bacterie donoare (mascul) [i primitoare (femel\). dim. [Gr. haima. autotrofe care. f. Dup\ sintez\. / bactericide. bactericidal. sunt. s. streptococi sau pneumococi [i a unor bacterii Gram-negative (meningococi [i gonococi).: Pseudomonas pseudomallei (v.: Clostridium perfringens (v.). Datorit\ specificit\]ii mari pentru anumite bacterii.] Termen generic prin care este desemnat ansamblul microorganismelor (organisme micro-scopice) unicelulare. sunt extrem de diverse. Exist\ de asemenea. B. De ex. bakterion. ci (`m-preun\ cu algele albastre) grupei protistelor *pro-cariote. ARN de transfer. Virulen]a speciei este conferit\ de un complex de proteine denumit "toxina antraxului". 18761946. B. Sin. pot produce toxine (de ex. Cele de natur\ chimic\ pot fi substan]e anorganice (acizi. eidos = form\. B. sunt organismele cele mai r\spândite. 2) Bacterie modificat\ structural. vitamine [i antibiotice. adj. f. inhalare sau ingestie. au capacitatea de a sintetiza molecule organice.. cu dezvoltare optim\ la 20-300 C. adj. prin *scizipa-ritate. sunt utilizate `n fabrica]ia unor produse alimentare. m.: Mycobacterium bovis. dim. 3) b.: boal\ Andrews (v. `n esen]\ asem\-n\toare. heterotrofe care. de la bakteria = baston.`n ap\ [i `n aer. / bacillaire. / bactériémie. / bacterium. Citoplasma b.: Mycobacterium avium. f. / bacteriophage. V. [i septicemie. pentru macera]ia fibrelor vegetale [i `n sinteza a numeroase substan]e. / bacitracine. aldehide. deja sintetiza]i de alte organisme. Sin. de la bakteria = baston. de la bakteria = baston. la om. pentru to]i bolnavii de tuberculoz\. BACTERIOFAG.: Fusobacterium nucleatum (v. s.] Sin. s. Shigella). f. b. f. care se dezvolt\ optim `ntre 50 [i 600 C. radia]iile ionizante (ultraviolete.: Clostridium tetani (v. V. s. [Lat. Proteine produse de anumite bacterii. alfa. b. anatomopatolog [i igienist american. având ac]iune distructiv\ asupra altor bacterii.. BACTERICID. bacteriolog [i epidemiolog francez. infecteaz\ o bacterie.] Sin. Sin. au structur\ asem\n\toare cu *bacte-riofagii [i ac]ioneaz\ prin blocarea sintezei proteice sau a ADN ale bacteriilor-]int\.). 2) În rela]ie cu un *bacil. bakterion. `n care sunt cuprinse [i bacteriile patogene pentru om [i animalele homeoterme. sintetizeaz\ substan]e ca vitaminele [i se opun dezvolt\rii unor b. prezen]a bacililor se pune în eviden]\ în medii de cultur\ sau prin inoculare la cobai. s. dim. Schimbul de material genetic se poate produce. ARN mesager.: Shigella sonnei (v. 3) Sin.] (Substan]\ sau agent fizic) care provoac\ moartea bacteriilor. Boala apare când se rupe echilibrul `ntre b. pl. [i organismul gazd\. îndeosebi a *bacilului Koch. 1882-1948. Celula bacterian\ prezint\ un `nveli[ (peretele bacterian) care acoper\ membrana plasmatic\. halogeni [i oxidante) sau organice (alcooli. B. s. compus din dou\ straturi. adj. -atos = sânge. s. Totodat\. pornind de la compu[i anorganici (prin fotosintez\ sau chimiosintez\). s.

/ idiopathic stammering.001 mg. [obolan) [i acciden-tal omul. care se de-clan[eaz\ îndeosebi dup\ contactul cu anumite *antibiotice. BALANIT|. de la bakte-ria = baston.] Prezen]a bacteriilor în urin\. care con]ine un lichid emolient.: *scintigrafie cu baleiaj (cu ajutorul scintigrafu-lui). / badigeonnage. Capaci-tatea b. care. cu peste 105 germeni pe ml de urin\ (denumit\ [i b. non-toxino-geni. lytikos = care distruge. bilanx. [Gr. s. Sin. / balantidiase. bagasse worker lung. / bactérioscopie. BACTERIORODOPSIN|. ballein = a arunca. genetikos = propriu unei genera]ii. deci selective. f. Forme: a) b. de la bakte-ria = baston. de laborator. porc. s. f. m. / bacteriolysin. -inã. de la lyein = a distruge. BACTERIOSTATIC. m. s. Speciile B. de la istanai = a plasa. [Gr.). / bactériologie. f. [Gr. pentru badijonaj (v. [i antibiogram\. de la ballan-tion = pung\. prin diferitele sale specii. panouri izolante) [i în mediul rural. de la bakteria = baston. toxikon = otrav\ pentru vârful s\ge-]ilor. f. -itã.] Inflama]ia concomitent\ a *glandului [i a *prepu]ului. -inã. / ballistocardiography. malforma]iile. dim. f. s. BACTERIOSCOPIE. / balance. rhodon = trandafir. trope = `ntoarcere. de la genos = neam. *microscop electronic cu baleiaj. f. lancis = taler. skopia = examinare. gr.). / balano-préputial. -itã. s. determinând colecistite.: Escherichia coli (v. / bacteriostasis. bakterion. s. balantidion. / paint-ing. de la bakteria = baston. / bactériorhodop-sine. / balanitis. [i Fusobacterium. dim. o serie de sub-stan]e. s. bal-nea (lat. cu plante etc. [Gr. [Lat.: un *antibiotic) de a inhiba cre[terea [i multiplicarea bacteriilor. vitez\. de la bakteria = baston. V. f\r\ a le distruge. [Gr. o-prire. bactericid. Echipamentul sau dispozitivul în care corpul sau obiectele pot fi introduse poart\ acela[i nume. s. [Lat. [Lat.] Virus infectant al celulelor de insecte. adj. / bagassosis. Cauze: igien\ precar\. / bac-teriology.). f. bakterion.1 mg. un sistem destinat explor\rii unei suprafe]e linie cu linie sau punct cu punct. adj. f. f.: boal\ Zoon (v. cercet\ri serologice [i biologice. infec]ii pelvine. BALEIAJ. / bactériotrope. strict anaerobi. dim. bakterion. s. pentru care este caracteristic\. bakterion. 2) Provocat\ prin anticorpi specifici. s. bakterion. -ozã. [De la numele alchimistei Marie la Juive. din gr. f\r\ a avea contact direct cu aceasta. / bactériolyse. s. aspect. de la bis = de dou\ ori. bal-lista = ma[in\ de aruncat pietre. s. de la ballantion = pung\. s. s. s. V. f. [i microbiologie. datorat muta]iilor spontane.] Ansamblul manifes-t\rilor patologice. ur-mare a mor]ii acestora. `n scopul depist\rii prezen]ei bacteriilor. dim. BALAST GENETIC / ballast génétique / genetic load. dim. lysis = distrugere. [Gr. dim. bakterion.] Ramur\ a *microbiologiei care studiaz\ diferitele specii de bacterii prin observa]ie la microscop. BACTERIURIE. [Gr. adj. aplicarea apei sub forma unui jet. bakterion. BACTERIOLOGIE. [Gr. bakterion. uni. lysis = distrugere. boli venerice. determinate de parazitul intestinal *Balantidium coli. gr. pl. balneum = baie. / balance. dim. f. compu[i explozivi. V. adj. [Spaniol\ bagazo = coaj\. Var. s. nepatologic\). s. pausa. Este constituit\ din 7 domenii transmembranare dispuse în alfa-helix. s. în care simptomul principal este diareea cronic\. dim. mor]ile survenite de-a lungul genera]iilor din cauza materialului genetic defectuos. / bagassose. virus = venin. gr. BALISTOCARDIOGRAFIE. ordinul Peritriches. ouron = urin\. "normal". balantidiosis. ca radioactivitatea.sau bidirec]ional. adj. [Gr. eidos = form\. BALBISM. f. [Gr. / bactériotoxine.0001-0. Var. f. bakterion. *fimoz\. lanx. genera]ie. BAGASOZ|. prezen]i în intestin la om [i la animale. B. de la skopein = a vedea. BALAN}|. BACTERIOPAUZ|. de la bakte-ria = baston. BACTERIOLIZIN|. balneum. pausis = încetare. f. de la bakteria = baston. dim. BACTERIUM COLI COMMUNI / bacterium coli communi / bacterium coli communi. balantidion. s.] Gen bacterian constituit din bacili Gram-negativi. baculum = baston. paraziteaz\ o serie de mamifere (maimu]\. de contrast. îndeosebi cu ac]iune *antiseptic\. a examina. Trebuie deosebit b. c) b. s.] Denumire veche pentru anticorpii specifici care permit. s. / balanoposthite. balanos = ghind\. electronic din tubul catodic etc. s. s. de la bakteria = baston. n. prin care se asigur\ men]inerea la tempera-tur\ constant\ [i irigarea controlat\ (debit [i com-pozi]ie) a unui organ. s. / bactériurie. [Gr. balanos = ghind\. s. dim. f. / bath.] Bâl-bâial\ idiopatic\. kolon = intestin gros. gland. gland. gland. melaninogenicus sunt agen]i patogeni. de la lyein = a distruge. BAIE. de la toxon = s\geat\.: badijonare. / bactériostatique. BADIJONAJ. s. / bactériolytique. de organ. de la bakte-ria = baston. [Gr. microchimic\ are o sensibilitate de ordinul 0.] Examenul unui preparat microscopic. f. / bacteriotoxin. de la bakteria = baston. de la trepein = a `n-toarce. BALANIT| CU PLASMOCITE / balanite à plas-mocytes / plasma cell balanitis. de la bakteria = baston. f. s. badigeonnage.] Pneumopatie determinat\ de inhalarea u-nui antigen organic în mediul industrial (îndeosebi în fabricile de hârtie.] Ac-]iunea de aplicare pe piele sau pe unele mucoase a unei substan]e medicamentoase. s. nesporula]i.] Disolu]ia bacteriilor. m.: substan]e antibacteriene [i antibiotice. [Lat. f. / bacu-lovirus. BALANTIDIAZ|. For]a elec-tromotoare generat\ de pompa protonic\ (de 200 mV) permite sinteza unei molecule de ATP (o mo-lecul\ per proton) în *anaerobioz\. f. BAIN-MARIE / bain-Marie / bain-Marie. -azã. s. iar cea semimicrochi-mic\ . kardia = inim\. culoare roz. n. adic\ de radia]iile luminoase. 3) Produs\ de *bacteriofagi. scales. bakterion.] Proprietatea unei sub-stan]e (ex. / balan-tidiasis. / balanite. de cel indus de factorii nocivi. dim. B. f.] Ac]iunea de a deplasa. f. / scanning. BACTERIOLIZ|. apendicite gangrenoase. [Gr.] Oprirea cre[terii bacteriene. balayer = a m\tura. -ism. în cadrul unui experiment. m. graphein = a scrie. Poate fi: 1) Spontan\. emolient\. n. 2) B. Ex. septicemii. [Gr. d) b. opsis = vedere. m. B. [Fr.] Protein\ intrinsec\ a membranei de Halobacterium halo-bium similar\ *rodopsinei. f.). [Gr. BACTEROIDES / Bacteroides / Bacteroides.01 mg.] Care este capabil s\ provoace liza sau distruc]ia bacterian\.] Tehnic\ de înregistrare a impulsurilor (amplitudine. s. s. b. BACTERIOTROP. origine necunoscut\. dar poate fi [i contaminat\ în momentul emisiei sau al prelev\rii (b. bacteriofagi. / baculovirus. V. BACULOVIRUS. denumi]i *bacteriolizine. / bacte-riolysis. anticorpi. este o *pomp\ de protoni antrenat\ de energia fotonic\. / bacterioscopy. praeputium = prepu]. ac]iunea litic\ a *complementului. du[. În mod normal urina este steril\. balbus = bâlbâit. / bain. urma[. / balayage. fragilis [i B.] Inflama]ia mucoasei glandului de la nivelul penisului. f. [i scanning. s. / bactériopause. diabet etc. semnificativ\).BACTERIOLITIC. utilizat ca vector în *biologia molecular\. balanos = ghind\.] Dispozitiv pentru înc\lzire în care substan]a sau solu]ia este plasat\ în ap\ fierbinte. f. [i logonevroz\. s. -inã. / balanoposthites. [Lat. / bac-teriotropic. V. BADIJONARE. ballast = balast. a face s\ ]in\. BALANTIDIUM COLI / Balantidium coli / Balan-tidium coli.] Care se refer\ la *gland [i la *prepu]. adj. f. f. adj. n. / ballistocardio-graphie. dim. Ex. b) b. are o sensibilitate cuprins\ între 0. Uneori se consider\ c\ poate avea o semnifica]ie patologic\ (pentru diagnosticul unei afec]iuni infec]ioase a c\ilor urinare) doar o b. / bacteri-uria. BALANOPREPU}IAL. BACTERIOTOXIN|. dim. logos = [tiin]\. [Gr. [Engl. posthe = prepu]. g. s. plante în care corpul este introdus par]ial sau în totalitate în scop terapeutic sau igienic. BALANOPOSTIT|. f. / bacteriolytic. lat. 168 .] *Protozoar din clasa ciliatelor (infuzori). [Fr. adj. s. Sin.] Termen care desemneaz\ anomaliile. bakterion. vapori. / balbisme. prin fixarea la nivelul bacteriilor.] Despre diferite substan]e chimice care se fixeaz\ selectiv pe bacterii.0. / bacteriorhodopsin. de la bakte-ria = baston.] Instrument utilizat pentru cânt\rire. Muta]iile nu sunt numai nocive. / bactériolisine. statikos = care opre[te. f. otrav\. / balanopreputial. ele pot conferi avantaje adaptative. s. bakterion. lat. / bacteriostatic. a unui antibiotic se m\soar\ prin concentra]ia minim\ inhibitorie (CMI) a cre[terii unui anu-mit tip bacterian. dim. abcese hepatice.] *Toxin\ de origine bacterian\. s. analitic\.] 1) Mediu alc\-tuit în principal din ap\. [Gr. studiul culturilor. f. de la lyein = a distruge. imersia alternant\ a corpului în ap\ rece [i cald\. s.

component\ a *citoschele-tului eritrocitar.] Substan]\ de origine vegetal\. 2) B. bang = pocnitur\. unei substan]e. cu *exanteme variate ce amintesc febrele eruptive. capului fetal se constat\ în sarcina normal\. / ballistocardio-graphie. ballottement.] Utilizarea terapeutic\ a b\ilor generale [i loca-le. Ca urmare. b. deoarece se produce la nivelul membranelor celulelor endoteliale. balistocardiografie. de lumin\ artificial\.] Tulburare a cursului gândirii caracterizat\ prin întreruperea momentan\ [i involuntar\ a discursului sau a ac]iunii. BARIER| ALVEOLOCAPILAR| / barrière alvéo-lo-capillaire / blood-air barrier. ais-thesis = senza]ie. BALNEOLOGIE. bar-rage.] Fobia fa]\ de armele de foc. [Fr. binden. [Lat. barrière. / band. / barbital. s. s. / ballotte-ment. m. lamina bazal\ [i endoteliu capilar. de organe. alveo-lus. BALNEOTERAPIE. ballista = ma[in\ de aruncat pietre. engl. BALISTOFOBIE. Protein\ integral\ a membranei eritrocitare. balsamon = balsam. enkephalos = creier. [Engl. / barbiturate. cu ac]iune imediat\. s. s. din lat. engl. logos = [tiin]\. bin-den. BANDAJ. germ. f. an . n. [Fr. f.: b. [Fr. ci doar reac]ii de surpriz\ sau de team\. / bar. s. BARBITAL. Se ob]ine prin incizii în scoar]a anumitor arbori sau arbu[ti.: BHE. s. vârf. acut (prin tentativ\ de suicid sau accident). s. [Gr. s. s. molecule) în creier es-te controlat\ strict. dim. gr. alc\tuit\ din esteri ai acizilor aromatici cu alcooli rezinici. epiteliu alveolar. Ex. BANDELET| REACTIV| / bandelette réactive / reactive band. dar nu obligatoriu. inclusiv la aplicarea de radia]ii infraro[ii [i ultraviolete. [V. Denumirea consacrat\: b. ballein = a arunca. BARESTEZIE. -atos = sânge.accelera]ie) transmise corpului uman de for]ele balistice rezultate ca urmare a activit\]ii mecanice a inimii. Se observ\ în disocia]ia mental\ din *schizofrenie. Fiecare celul\ con]ine un e-xemplar diferit de ADN recombinat la un vector.] Cel mai vechi *barbituric cu ac]iune lent\ de lung\ durat\ [i care poten]eaz\ ac]iunea *analgezicelor. s. prin analiza c\reia se pot ob]ine o serie de date complementare celor ob]inute prin *electrocardiografie. 3) B. / ballottement. men]inerii unui mediu steril (pentru cicatrizarea u-nei pl\gi) etc.. pallone (dialectic ballone) = minge mare. baros = greutate. Abrev. n. s. de Canada.] Termen generic pentru ansamblul medicamentelor *hipnotice derivate din *acidul barbituric (sau maloniluree). gr. V.). utilizate în preanestezie. / balnéologie. s. Spre deosebire de capilarele obi[nuite. / baresthésie. [i balneoterapie. realiz\rii unei compresiuni. BALOTARE FETAL| / ballottement foetal / f(o)e-tal ballottement. germ. la nivelul c\rora celulele endoteliului capilar prezint\ *jonc]iuni deschise de tip gap. / ballonnement. dermatoze cronice (rar). / blocking.] V.priv. utilizate ca *sedative. de la en = `n. de date. 2) Grup de frec-ven]e al\turate sau apropiate. B. palla (dialectic balla) = minge. leziuni directe.] Und\ de [oc care vehi-culeaz\ o varia]ie de presiune în cazul zborului supersonic. dar este mai net\ în caz de exces de *lichid amniotic. / baume. s. f. s. administrate ca *hipnotice. s. lat. s. sânge) în scopul depist\rii prezen]ei sau. din galez\ barro = extremitate. aisthesis = senza-]ie. etimologia termenului barbituric. senza]ia de corp solid care plute[te într-un lichid sau de glisare a unui corp. [Fr. haima. m. / bandage. prezint\ actualmente un interes limitat. m. f. [Lat. / barbiturisme. intermediare. din limba francilor stabili]i `n Galia binda. BARIER| HEMATOENCEFALIC| / barrière hé-mato-encéphalique / blood-brain barrier. B. [Sintetizat din acidul malonic extras din planta denumit\ `n ital. BALISTOCARDIOGRAM|. din limba francilor stabili]i `n Galia binda. f. pentru evaluarea concentra]iei. / ballon. / balneotherapy. s. s. din gr. s. cealalt\ mân\ exercitând presiuni sacadate).. sensibilitate. m. colec]ie de date (informa]ii) dintr-un domeniu bine definit. banca = banc\. f. III se fixeaz\ *ankirina.] 1) În genetic\: colec]ie de *clonuri celulare (bacterii. din galez\ barro = extremitate. f. capillaris = capilar. Rezultatul înregistr\rii este denumit balistocardiogram\. m. b. lente.] Structurile care separ\ aerul alveolar de sânge: *surfactant. m. [V. *membranele bazale [i man[onul de celule componente ale *nevrogliei. to bind = a lega..] Sensibilitate profund\ la varia]ii de greutate [i de presiune.] Ramur\ a medicinii care studiaz\ caracteristicile [i utiliz\rile terapeutice ale apelor minerale [i ale n\molurilor. BANG SUPERSONIC / bang supersonique / sonic boom.] Denumire a caracteristicilor capilarelor cerebrale care prezint\ o permea-bilitate extrem de restrictiv\. [i balotare fetal\.] Abolirea sensi-bilit\]ii la presiune în profunzimea ]esuturilor. Alteori. barrière. [Fr. de la capillus = fir de p\r. gr. s. de la alveus = cavitate. 3) Zon\ dintr-un spectru de absorb]ie sau de emisie.] Ban-d\ de tifon [i. 4) B. vârf. [Ital. administrat per os. s. La nivelul domeniului citoplasmatic al b. îndeosebi *as-trocitele. din gr. manifestat prin com\. datorit\ c\reia se previne p\trunderea unor substan]e din sânge în creier [i în lichidul cefalorahidian. subacut (prin cur\ medicamentoas\ excesiv\). super = deasupra. / bal-listophobia. / bandage. f. ballonnement. BALOTARE.] Intoxica]ie cu deriva]i ai acidului barbituric (fenobarbital). levuri etc. binden. ata[ate *sondelor sau *cateterelor pot ajuta la men]inerea acestora `ntr-o anumit\ pozi]ie. / bar. imobiliz\rii unei fracturi sau luxa]ii. sonus = sunet. / baranesthésie. the-rapeia = tratament. din galez\ barro = extremitate. b. m. s. uneori. BALONIZARE A VALVEI MITRALE / ballonisa-tion de la valve mitrale / flopping valve syn-drome. Sin. utilizate în anestezia pe cale intravenoas\. [Lat. BAND|. BARANESTEZIE. / balneo-logy. / bank. / bar-anesthesia. înlocuit\ cu unitatea *pascal (Pa). n. celulele endoteliale ale capilarelor cerebrale prezint\ *jonc]iuni impermeabile. s. m. ca [i de dozele terapeutice se disting: 1) B. lat. la palparea cu ajutorul degetelor (sau la pal-parea unui organ cu o mân\. prin extensie. care este aplicat\ pe un segment al corpului în scopul men]inerii unui pansament. bande. Subiec]ii expu[i nu sufer\. BALONARE. Permeabilitatea BHE poate cre[te `n unele boli. de Tolu. s.] 1) ~n anatomie: fâ[ie de ]esut în form\ de panglic\ sau cordon care leag\ sau une[te dou\ organe. s. BARAJ. [Lat. din ital. gramma = `nscrie-re. bal-lista = ma[in\ de aruncat pietre. bal-samum. f. balneum = baie. din limba francilor stabili]i `n Galia binda. / barbiturique. 2) Laborator în care se asigur\ prezervarea în condi]ii riguroase a unor ]esu-turi sau organe în vederea *transplant\rii. germ. / barbital. / barbiturism. Exist\ numeroase b. pot fi plasate `n interiorul unui vas sau al unei alte cavit\]i anatomice pentru a le expanda sau pentru a le comprima pere]ii. réactive. Termenul a fost extins la b\ile de n\mol. BALON. gr. fr. de la therapeuein = a `ngri-ji. f. s. baros = greutate. din orice alt material. s. [Fr. aceasta este modificat\ artificial pentru facilitarea p\trunderii unor agen]i terapeutici. edeme localizate.] Senza]ie dezagreabil\ de umplere la nivelul stomacului sau abdomenului. balneum = baie. 2) B.. pallone (dialectic ballone) = minge mare. to bind = a lega. de soare. f. cu *me-teorism. m. gr. f. din ital. BAR. [Fr. [Gr. BANC|. s. asociat\ de obicei. n. trecerea substan]elor (ioni. / balsam. / ballistophobie. de la agere = a ac]iona. termal\. sensibilitate. f. etimologia termenului barbituric. barbabietola = sfecl\ [i uree. m. kardia = inim\. de Peru. De asemenea. iar în func]ie de durata de ac]iune. / bande. activus = activ. f. [Fr. b. / balloon-ing. / balnéothérapie. bandage.] Obiect flexibil [i expandabil prin introducerea de lichid sau gaz `n interiorul s\u. / bar(a)es-thesia. s. BBB (engl. kephale = cap. / barrage.). Senza]ie de *balotare ob]inut\ la palparea uterului gravid sau prin tu[eu vaginal. din ital. antiseptic de uz extern. V. n. bandelette. BARBITURIC. destinat plonj\rii într-un lichid biologic (urin\. În definirea BHE trebuie luate în considerare dou\ structuri pericapilare. cu rol de transportor al anionilor. b. V. adj. [Fr. s. f. s. Se disting: 1) B. f. / ballistocardiography. BALSAM. de obicei. adj. n. Foarte utilizate în trecut ca medicamente. BARBITURISM. vârf. antiseptic [i fluidifiant al secre]iilor respiratorii.] Unitate de m\sur\ a presiunii. m. ballon. s.). f. s. ballein = a arunca. [Lat. extras din Abies balsamea. [i bibliotec\ de gene. s. to bind = a lega. -ism. baros = greutate. s. f. 3) În informatic\: b. de obicei în spectrul electromagnetic. gr. [Gr. Ex. phobos = fric\. BANDA III / bande III / band III. engl. marin\.] Reactiv chimic prezentat pe un suport în form\ de bandelet\.] Manevr\ clinic\ prin care se percepe. / balloon.: b. m. / banque.: sindrom Barlow (v. s. rapide. | 169 .

baros = greutate. BATMOTROP. aero-odontalgii [i b. B.] Celule senzoriale ale *retinei. s. / baroreceptor. [i boal\ Carrion. 2) Otite [i sinuzite barotraumatice. [Lat. ba-sis = baz\. ba-rorécepteur. V. (superior).] Organ sau zon\ sensibile la varia]iile de presiune. de la trepein = a `ntoarce. / bathyesthésie. n. f. / barosensitivity. ca [i a u-nor agen]i chimici (acetilcolina. BARORECEPTOR. b. Transmis la om prin în]ep\tura mu[tei de nisip Phlebotomus verrucarum. trauma. Copenhaga.] Care se raporteaz\ la excitabilitatea fibrei musculare cardiace. m. s.. familia Bartonellaceae. s. / barotraumatisme. care con]in un tip de receptor senzorial pentru care stimulul este reprezentat de o varia]ie a presiunii. -oma. -ozã. BAZE XANTINICE / bases xanthiques / xanthine bases. s. care se dizolv\ în ap\ cu producerea de ioni hidroxil poart\ numele de *alcali. s. [Gr. / basalioma. Se manifest\ sub dou\ forme: *febr\ Oroya [i *veruci plane. teobromina) sunt de asemenea b. p. de la bastare = a purta. s. basis = baz\.] Ba-rier\ semipermeabil\ alc\tuit\ din ]esut fetal. utilizat\ ca sub-stan]\ de contrast. de la baccus = recipient. bogate în *rodopsi-n\. bari-tosis. V. / bartholinite. este agentul etiologic al bartonelozei (v. BASION. n. f. BAZAL. (inferior). pentru examenul radiologic al tubului digestiv. Merseburg. 170 . receptus. este reprezentat\ de un nucleu hexagonal con]inând patru atomi de carbon [i doi atomi de azot. f.).: presoreceptor. au un rol important în reglarea reflex\ a presiunii (tensiunii) arteriale. B. -ism. este reprezentat\ de un nucleu purin\ [i un nucleu imidazol acolate. n. -atis = sensibilitate. m. [Lat. basis = baz\. de oasele iliace unite anterior prin *simfiza pubian\). Barton. s. gr. *alopurinolul [i *azatioprina. m.] Regiune a scheletului osos situat\ la partea infe-rioar\ a trunchiului. [Gr.] Infec]ie a *glandelor vulvo-vaginale Bartholin. bilateral.] 1) Care se refer\ sau se afl\ în rela-]ie cu *boala Basedow-Graves. B. B. Grup de substan]e azotate care intr\ în compozi]ia *nucleotidelor [i a *acizilor nucleici. adj. din cauza densit\]ii mari a compu[ilor s\i. / base. / bathmotropisme.] Infec]ie generat\ de bacilul *Bartonella bacilliformis. America de Sud. Fiecare b. p. f. îndeosebi sub form\ gelatinoa-s\ sau în suspensie. [Karl A-dolf von Basedow. / barytose. se efectu-eaz\ prin intermediul *acidului orotic. bathmos = prag. Grup de substan]e azotate care intr\ în com-pozi]ia *nucleotidelor [i a *acizilor nucleici. / basedowien. pulbere alb\.] Sensibilitate profund\ rezultând din stimularea receptorilor musculotendi-no[i. BAZE PIRIMIDINICE / bases pyrimidiques / pyri-midine bases. m. [Denumire propus\ de Davy `n 1808 de la gr. p. BAROSENSIBILITATE. *vertije alterno-barice. s. 18711950. . Ex. p. lat. BARTONELLA BACILIFORMIS / Bartonella ba-ciliformis / Bartonella baciliformis.] Elementul nr. iar dup\ gradul de disociere în ap\ pot fi puternice (disociere intens\) [i slabe (pu]in disociate). f. Apare a-proape exclusiv în Mun]ii Anzi din Peru. / bathy-(a)esthesia. / barytosis. p. lat. BATIESTEZIE. 2) Sensibilitate a organismului.] *Pneumoconioz\ mineral\ determinat\ de inhalarea particulelor de *bariu. f. m. p. sunt *citozina. se caracterizeaz\ printr-un pH mai mare decât 7.: epiteliom ba-zocelular (v. liniile nenumite [i marginea superioar\ a simfizei pubiene) denumit\ strâmtoarea superioar\. se deosebesc marele b. s. Sin. care este la originea *vederii scotopice sau nocturne. cu un acid rezult\ o sare [i ap\.] Traumatism provocat de varia]iile bru[te [i repetate ale presiunii ambiante. n. / basaliome. trope = `ntoarcere. forma = form\. / basedowian.: 5-fluorouracil.] Sin. / pelvis. [Gr. se produce o neutralizare reciproc\. [Gr. medic. BASTONA{E RETINIENE / bâtonnets de la rétine / retinal rods. s.: la baza creierului se g\-sesc trunchiul b. s. *6-mercaptopurina. f. s. m. s. Ecuador [i Columbia. / bath-motropic. bastone. Sin. s. [i venele b. adj. baros = greutate. -is = re]ea. sensibilitas. medic german. basis = baz\. Ex. adj. barys = greu. V. trauma. s. [A. m. 1655-1738. lat. f.: barotraumatism (v. pop. Se disting dou\ cazuri principale de b. vârf. / basion. bathmos = prag. n. placenta = pl\cint\. prin combinarea b. -enne.. O serie de b. m. *adenina [i *guanina sunt prezente în nucleotidele care compun acizii nucleici. bastum. 1790-1854. s.] 1) Care prive[te sau constituie baza unui organ sau a unei structuri anatomice. s... / barto-nellosis. În rela]ie cu m\rimea cavit\]ilor delimitate. continuat cu micul b. bacillus = bastona[. BATMOTROPISM. Ex. p. sunt distribuite pe întrega retin\. s. NA: pelvis.. cuprinzând *cafeina. f.] 1) Sensibilitate la modific\rile presiunii arteriale. n.: barotraum\. adrenalina etc. s. 56. BAZ|. BAZIN. / basilaire. Principalele b. pressorecep-tor. lat. evi-tându-se astfel apari]ia *alcalozei sau *acidozei. gr. [Fr. [Lat. de la trepein = a `ntoarce.. sunt utilizate în terapeutic\. rete. [i placent\. baros = greutate. a nervilor extrinseci ai inimii. barrière. este alc\tuit dintr-o extremitate extern\ fotoreceptoare. insolubil\ în ap\. iar b. / basal. gr.] Substan]\ capabil\ s\ capteze protoni sau s\ elibereze ioni OH-. pentru desemnarea totalit\]ii anionilor din plasma sanguin\ a c\ror concentra]ie este afectat\ considerabil prin varia]ia concentra]iei ionilor H+ din sânge. Ex. / basilar. / barosensibilité. fie a unor lichi-de din organism.] Specie de cocobacili aerobi Gram-negativi din genul Barto-nella. / base. s. sau f. medic din America de Sud. adj.] Referitor la o serie de forma]iuni a-natomice localizate la baza altor structuri anatomice. V. f. s.: membran\ b. m. sensibilitate. / bartholi-nitis. BAZE TAMPON DIN PLASM| / bases tampons du plasma / buffer bases. V. Termenul este utilizat `n prezent doar cu referire la miocard. Se disting b. Ansamblu de substan]e derivate din *xan-tin\.). de la sentire = a sim]i. BASEDOWIAN. s. / bartonellose. 2) Fundamental. BARTOLINIT|. conuri retiniene [i retin\. [i pirimidin\. s.oase. [Gr. barys = greu. ou f. -ozã. [A. anatomist. organice. tranzit baritat. V. bron[ie b. bathys = adânc.] Sin. s. [i acid. -itã. anat. Unele b. baccinus.] Punct craniometric de la marginea anterioar\ a g\urii occipitale. lat. L. 1871-1950. m. -inã. adj. Termen utilizat îndeosebi în engl. [i o extremitate intern\ articulat\ cu o prelungire a celulelor bipolare retiniene.BARIER| PLACENTAR| / barrière placentaire / placental barrier. *teobromina). de referin]\. care separ\ circula]ia embriofetal\ de cea matern\. s. BAZE PURINICE / bases puriques / purine ba-ses. p. 2) Subiect afectat de boala Basedow-Graves. m.. BARIU. / barotrauma. [Gr. aisthesis = senza]ie. -atos = ran\. baros = greutate. Sin. s. pulmonare la personalul aeronavigant (rar la pasageri) în cazuri de ascensiuni sau coborâri rapide ori de depresurizare a cabinelor. / bathmotrope. [Caspar Bartholin Jr. / baryum. [Lat. situa]i la nivelul crosei aortei [i a sinusului carotidian. / barotrauma. BARTONELOZ|. *Xantina [i deriva]ii s\i (cafeina. BARITOZ|. f. sunt utilizate în terapeutic\: metilxantinele (*teofilina. Ace[ti b. s.: ac]iunea b. / bassin. Compusul ultim al catabolismului purinelor la om este acidul uric. în num\r de circa 120 milioane.). L. se g\sesc la nivelul tegumentelor). gr. f. presiunea sanguin\ pentru b. gr. bastona[ul propriu-zis. -e. r. Ex. esen-]ial. BAROTRAUMATISM.: pelvis. minerale [i b. [Gr. r. `n locul unde planul mediosagital al craniului interesecteaz\ planul g\-urii mari occipitale. [i tab. a unui organ sau a unei zone din organism la varia]iile presiunii atmosferice.). [Lat. / barium. din cauza densit\]ii mari a compu[ilor bariului. Interes medical prezint\ sulfatul de b. [Lat. / basal. BAZALIOM. [Ital.: zona sinocarotidian\ prezint\ b. Biosinteza b. s. -atos = ran\. / pressorécepteur. din lat. V. metabolism bazal. basis = baz\. f. s. continuate. *timina (prezent\ în ADN) [i *uracilul (prezent în ARN).] Proprietatea unor structuri nervoase [i musculare de a fi excitabile. adj. / barotraumatisme. Prin reac]ia unei b.: 1) Leziuni ale urechii medii [i ale sinusurilor în mediu hiper-baric la scufund\torii submarini sau la scafandri. t.. adj. [Gr. Structura b. B. care are aspectul unei cavit\]i delimitate de o centur\ osoas\ (sacrumul [i coccisul posterior. separate conven]ional de o linie continu\ (for-mat\ din promontoriu... de la recipere = a primi.. / basion. Structura b. ordinul Rickettsiales. ~n mod normal. s. cu excep]ia *ma-culei lutea. Bar-ton. V. -ism. de ex. BAZILAR. *teofilina [i *teobromina. din galez\ barro = extremitate. fie în exteriorul organismului (în care caz stimulul este extern. trope = `ntoarce-re. BAROTRAUM|. / bathmotropism. adj.

s. basophilic. [Lat. m. s. de la cella = c\mar\. Ant. s. BAZIOTRIB. [Lat. adj. [It. philos = prieten. / benzidine. BESTIALITATE. pur\ (ex. utilizarea b. vechea unitate. (simbol Bq) reprezint\ o dezintegrare pe secund\ a unui *izotop radioactiv. adj. timolol). amer. bloquant. BENZEN. s. basis = baz\.: boal\ beri-beri (v. Exist\ o form\ acut\. benignus = binevoitor. / benign. battuere = a bate. printre altele. baccinus. c) evolutiv. -ism. adj. Benzi transversale puse în eviden]\ la nivelul cromozomilor prin diferite tehnici de marcaj sau colorare. purpur\ trombopenic\). leucopenie. / becque-rel. Care nu prezint\ caracter neoplazic. V. tumorile benigne nu recidiveaz\ dup\ abla]ie (sau. BÂLBÂIAL|. de culoare alb\.. fr. ergein = a lucra. f. de regul\. BETA-ADRENERGIC. s. s. [Lat. atenueaz\ la etilici simptomele de *sevraj [i de intoxica]ie acut\. Grup de substan]e heterociclice cu ac]iune principal\ *an-xiolitic\. m. / basophile. gr. Ca urmare. / balbutiement. Un B. [i granulocit.: atenololul). s. [Lat. Numeroasele b.] Instrument utilizat în embriotomie pentru perforarea [i zdrobirea craniului fetusului mort. adj. BENZI MEES / bandes de Mees / Mees' lines. f. Ex. / basiotribe. s. f. f. / benzolisme. s. / benzidine. BELLADON|. dim. [Lat. NA: pelvis renalis. s. în care caz b. [Antoine Henri Becquerel. s. Deoarece pot perturba func]ii cognitive ca vigilen-]a. s. s. s. V. / pelvis of the kidney. s.: sotalol. / benzénisme. ]esut) de a prezenta afinitate selectiv\ pentru coloran]ii bazici (cum este *hematoxilina). -atis = bun\voin]\. / bêta-adrénergique. 1873. / basocellulaire. n. adj. bella = frumoas\. s. / balbu-ties. bénigne. / benzène.] Sin. dup\ abla]ie incomplet\ pot apare false recidive) [i nu produc *metastaze. s. [Graham Bell. s. s. Urechea uman\ fiind capabil\ s\ aprecieze diferen]e de intensitate de 10 ori mai slabe decât B. datorit\ caracterului neinvaziv. unele tumori benigne se pot extinde local. 2) Medicament ce posed\ aceast\ proprietate. balbicare = bâlbâial\. inventatorul telefonului. s. celul\. BENZENISM. -ism. gr. de la philein = a iubi. / belladona. botanic\ benzoe. m. El se continu\ la polul s\u inferior cu ureterul. botanic\ benzoe. neurolog olandez. tumorile benigne sunt foarte apropiate de ]esuturile normale omologe. Var. 2) Leucocit sanguin a c\rui ci-toplasm\ con]ine granula]ii bazofile eviden]iate pe frotiurile colorate prin *colora]ia May-Grünwald-Giemsa. adj. cre[terea se produce de obicei lent. n. [i o ac]iune *miorelaxant\ de origine central\. fiind astfel facilitate analiza [i investiga]iile genetice.] Hidrocarbur\ aromatic\ ciclic\ (C6H6) utilizat\ ca solvent industrial [i în sin-teza unor medicamente [i coloran]i. / bestialité. În intoxica]iile cronice apar tulbur\ri hematologice. *pneumoconioz\ mineral\ fibrogen\ determinat\ de inhalarea unor pulberi de beriliu (metal rar. / beat. exercitând. f. / béhaviorisme. / battement. [Engl. Var. sunt rare. basis = baz\. bototanic\ benzoe. s. / benignity. deli-miteaz\ diferite regiuni sau loci (*locus) cromozomiali. -ism.. dona = doamn\. s. / bétabloquant. de la philein = a iubi. f. -ozã. s.. premiul Nobel pentru fizic\ `n 1903. este. lat. BENZI CROMOZOMIALE / bandes chromoso-miques / banded chromosome. [Lat. m. [i de stabilizare a membranei celulare (ex.: benzenism. stammering. / benzolism. [Lat. / benzene. / bassinet. la 2-4 s\pt\mâni.] Compus aromatic (diami-no-4. s. s. BENIGNITATE. de la benig-nus = binevoitor.. din olandez\ bloc = trunchi de copac t\iat. / beta-adrenergic. stuttering. cu localiz\ri extratoracice. de la bestia = animal s\lbatic. s. gr. pop. / bénignité. în cazurile extreme cu evolu]ie spre *com\ etilic\. A.).. gr. / benzodiazépines.: granulocitoz\ bazofil\. gr. BAZOFIL. Watson care a sus]inut c\ psihologia trebuie definit\ ca o [tiin]\ a comportamentului [i nu a st\rilor de con[tiin]\.] 1) Despre un component celular sau tisular cu o afinitate particular\ pentru coloran]ii bazici. s..: β. philia = atrac]ie. O serie | | 171 . [R.). adj. tribein = a freca. V. fam. polinuclear. n. / berylliosis. / béribéri. [Lat. 1847-1922. 2) Impropriu. f. m. gr.] Sin. Sin. Este toxic [i poate determina anemie. [Lat. [Lat. tumorile benigne sunt circumscrise.] 1) Caracteristic\ a unei boli care se vindec\ f\r\ vreo dificultate deosebit\. ad = aproape de. b) histologic.] Unitate de m\sur\ a radioactivit\]ii care înlocuie[te. [i Curie. adj. m. Mees. c. pop. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. fizician francez. f. s. ca. repetarea cuvântului accentu-eaz\ sensul . durata lor de prescrip]ie a fost limitat\. s. BENZODIAZEPINE. termenul este folosit pentru a desemna procentul crescut patologic de *granulocite bazofile în *formula leucocitar\ a sângelui. 2) ~n român\. lat. / bel. B.adrenergic. beryllus. f. lâng\. BETABLOCANT. Sin. B. leucopenie. Sin. BEL. [i zoofilie. de ex. caracterizat\ prin apari]ia unor leziuni anatomopato-logice specifice (granulomul berilic) [i posibilitatea de extensie a bolii. s.: logonevroz\ (v.. basis = baz\. BENZIDIN|.: betastimulant (v. BECQUEREL. s. / benzodiazepine compounds. in-cluzând *atropina [i *scopolamina. / ba-sophil. s\lbatic. / bénin. vas pentru colectarea urinii [i materiilor fecale la pacien]ii imobiliza]i la pat (termen f\r\ echivalent `n francez\ sau englez\). B. de la vertere = a `ntoarce. cât [i cito-logic. se poate înso]i de acte automate [i incon[tiente. m. toxic [i cancerigen. f. n. *hematoxilina.).] U-nitate *de m\sur\ a intensit\]ii sonore utilizat\ de obicei pentru compararea puterii a dou\ semnale de aceea[i natur\. n. Curie. f. BAZOCELULAR. BERIBERI. adj. cu posibilitatea de recidiv\. m. gr. s.. B. / basivertebral.BAZINET. s. frecvent încapsulate. m. B|TAIE. [Lat. / basophilia.] Denumire utilizat\ uneori pen-tru contrac]iile cardiace. m. s. s. beryllos = beriliu.sl\biciune extrem\. / behaviorism. Paris. Se utilizeaz\ îndeosebi ca sedativ [i spasmolitic la nivelul trac-tusului gastrointestinal.: dungi Mees (v. m. BENZOLISM. n. Leucemiile în rela]ie cauzal\ direct\ cu b. n. de origine profesional\. Intoxica]ia acut\ se manifest\ printr-un sindrom care mimeaz\ starea de ebrietate. în func]ie de caz.: benzolism (v. În doze crescute pot fi utilizate ca *hipno-tice [i *anticonvulsivante. de la baccus = recipient. utilizat în fabricarea tuburilor electrice fluorescente). / ba-socellular. disponibile sunt clasificate în urm\toarele grupe principale: a) cu ac]iune b. adj. s. / bel. inginer american. s. BEHAVIORISM. lat. m.] Care se refer\ la centrul unei vertebre. [Lat. [Beri = cuvânt din Sri-Lanka (dialectul cingalez) care `n-seamn\ sl\biciune. BELADON|. este utilizat\ pentru punerea în eviden]\ a urmelor de sânge u-man în materiile fecale. ren. în practic\ se utilizeaz\ decibelul (dB). [β = a doua liter\ a alfabetului grec. / basophilie.: pulsa]ie. basis = baz\. adj.: beladon\.. adj. / betablocker. în sistemul interna]ional. B.] 1) Care blocheaz\ *recep-torii β-adrenergici. aten]ia [i memoria. 4∋-difenil) foarte pu]in solubil în ap\. este sursa unor alcaloide variate. m.. B. pl.] Var. s. adj. trombope-nie sau tulbur\ri gastrointestinale. celulla = c\m\ru]\. 2) Ansamblu de criterii anatomopatologice care definesc tumorile necanceroase: a) macroscopic. m. / bestiality.] Care este lipsit de gravitate. m.: malign. benignitas. f.] Pneumopatie profesional\. BENIGN. -is = rinichi. BAZOFILIE.] Sin. 1852-1908. n. atât în plan arhitectural. pl. cu eventuale consecin]e medicolegale. fie consecutiv afect\rii uneia dintre cele trei linii celulare sanguine (anemie. V. situat la jonc]iunea cu calicele mari renale. b) cu ac]iune b.). / becquerel.] Tulbur\rile determinate de intoxica]ia cu *benzen sau cu deriva]i ai acestuia. basis = baz\. pentru belladon\ (v. iar extinderea tumorii c\tre ]esutul adiacent are loc f\r\ invazie. n. bestialis = bestial. [Lat. [i benignitate.] *Anticoli-nergic extras din florile [i semin]ele plantei Atropa belladona. [Lat. Bakkum. se dezvolt\ local. gr. BAZIVERTEBRAL. behaviour = comportament.] 1) Proprietatea unei structuri ce-lulare sau tisulare (granula]ii intracitoplasmatice.. [Lat. [Lat.] 1) Segment larg al c\ilor urinare. adj.). f. / basiotribe. bototanic\ benzoe. / benzolism.). [i o form\ cronic\. [i benzolism. m. Sin. / belladone. se manifest\ ca o pneumopatie prin inhalare de vapori toxici.. n. f. Totu[i. / bérylliose. vertebra = vertebr\.] Sin. V. BERILIOZ|. s.] Care se refer\ la stratul celular profund al *epidermului. fie a ansamblului celor trei linii (panmieloftizie).] Doctrin\ promovat\ de J. / beriberi. f\cându-i insensibili la ac]iunea *adrenalinei [i izoprenalinei. / basivertébral. s.: tumor\ b..] Act sexual practicat de un b\r-bat sau de o femeie cu un animal. f. ca [i în precizarea naturii eventual sanguine a petelor suspecte (în medicina legal\). f.

una din cele patru frac]iuni glo-bulinice care se separ\ la electroforez\. m. de la bis = de dou\ ori. care posed\ dou\ capete. Grup de antibiotice a c\ror formul\ chimic\ con]ine un ciclu *betalac-tam. / gene library. urma[. *bacteriofagi. [Lat.: molecula de ADN..: β-lac-tamaz\. s. Activitatea antibiotic\ este suprimat\ prin deschiderea ciclului b. trope = `ntoarcere. adj. n. adj. / bicipi-tal. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. f. / feeding-bottle. în mod normal. [Lat.] Care este despicat în dou\ în sensul lungimii. Genele enzimelor pot fi localizate pe cromozom sau purtate de o *plasmid\ de rezisten]\. s. ADNc ( care cuprind numai secven]e nucleotidice ale genelor active transcrip]ional) [i b. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. otrav\. Sin. fiind corectate astfel efectele deficien]ei de me-tionin\. f. a fost utilizat în medicina popular\ ca antidot [i i s-au atribuit propriet\]i magice [i valoare de talisman. s. [Lat.] Care imit\ ac]iunea *receptorilor β-adrener-gici [i. tab. n. / biceps. Se disting.: β-lactam. *cosmide). tricofito-bezoar (p\r [i fibre vegetale). [Lat. / betalipotropin. genos = neam. s. adj. / biceps. m. protos = primul. / beta-cellulin. adj. citomegalovirus) [i Roseolovirus. fixate pe doi atomi de carbon adiacen]i.mu[chi). lipos = gr\sime. de la stimulus = b\] ascu]it cu care se îmboldesc vitele. / bêtalactamase. de la globus = glob. phos. s. / bicarbonate. bis = de dou\ ori. reprezentând. lat. cu formarea unei func]ii amoniu cuaternar. / bifide. / bifocal. 9-15 % din proteinele plasmatice.: ureter b. / bêtatron. bloc. gr. -inã. ebriety. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. -itis = cap. care este foarte a-bundent în eritrocit. f.] Tip de mu[chi lung. / 2. / biblock. f. ~n acest caz se produc radia]ii X a c\ror putere de p\trundere depinde de energia electronilor [i de caracteristicile ]intei. m. în func]ie de compozi]ie. BETATRON. [Lat. caput. b. s.. s.. Sistemul tampon CO2/bicar-bonat este utilizat în culturile de celule de mamifere in vitro. selectiv\. BIBLOC. bis = de dou\ ori.] Care prezint\ dou\ creste proeminente ascu]ite.] Perturbarea conduc]iei în cele dou\ ramuri ale *fasciculului His (bloc de ramur\ bilateral). herpes. B.] Peptid alc\tuit din 91 de aminoacizi. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. V. gr. ca [i `ntr-o serie de procese enzimatice. de la glykys = dulce. 2. B. iar salbutamolul [i ritordina β2 stimulante. Ex. f.: βlactamine. / bicipital. carbo. s. BIFOCAL. s. f.respectiv a fragmentelor de restric]ie clonate .] Recipient prev\zut cu o tetin\ care permite al\ptarea artificial\ a sugarului. adj. gr. [Lat. posed\ mai multe propriet\]i: stimularea producerii de *AMP-ciclic. Este sintetizat\ de numeroase bacterii Grampozitive (*Staphyloccocus) [i Gram-negative (*Enterobacteriaceae). Ex. f. forma-t\ `n tubul digestiv al unor animale. BETALACTAMINE. bilateral bundle branch block. dobutamina este β1 stimulant\.3-BIFOSFOGLICERAT. bibere = a bea. deci. s. f. / bicuspide. probabil. m.: acebutololul). s. lat. ~n func]ie de colec]ia de fragmente de restric]ie pe care o con]in. / bêtamimétique. BETALIPOPROTEIN|.: β-globulin\.] Anion hidrogenocarbonat HCO3 HCO CO CO ( ). în continu\ ameliorare. gr. [Lat.: βmimetic.] Var. . B. de la cella = c\mar\. valvula b.: dinte b. cuprinzând genurile Cytomegalo-virus (v. bifidus = des-picat `n dou\. / bétaïne. beta = sfecl\. cu referire la mu[chii bicep[i (v.] Care posed\ dou\ *focare. / bêtalactamines. adj. BETAIN|. ac]iune hipocal-cemiant\. adj. s. m. / betaine. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. gr. / betatron. de la gr. -inã. / bifid.: ebrietate (v. BE}IE. herpein = a se târ`. gr. mai multe tipuri de b. s. cuspis = vârf.3-bisphospho-glycerate. rezultând astfel compu[i inactivi [i alergizan]i. bis = de dou\ ori.mu[chi. lat. / bicarbonate. / bicuspid. sunt donori de grup\ri metil pentru sinteza *metioninei [i a altor molecule. pl. B. s. s. m. / beta-lactam antibiotics.] Glicoprotein\ din familia *factorului de cre[-tere epidermic\. f. f. BETALIPOTROPIN|. / bicaténaire. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. par]ial cu *electronoterapie. f. BETASTIMULANT. Ciclul b. / betastimulant. elektron = chihlimbar. s. . asemenea mu[chilor biceps brahial sau crural. / ébriété. / beta-ray therapy. tab.: β-lipoprotein\. favorizarea hipercoagulabilit\]ii prin cre[terea *a-dezivit\]ii plachetare [i. Compus format prin eliminarea unei mo-lecule de ap\ între o func]ie acid [i o func]ie a-min\. [Persan\ padzehr = concre]iune din anumite plante. Cei trei compu[i CO2. s.] *Radioterapie în care se utilizeaz\ radia]iile beta emise de izotopii radioactivi. sunt alc\tuite din dou\ mari familii: *peni-cilinele [i *cefalosporinele. fr.] Substan]\ care activeaz\ *recep-torii β-adrenergici. sau gennan = a produce. Ex. s. / drunkenness. din olandez\ bloc = trunchi de copac t\iat. Enzim\ care inactiveaz\ penicilinele [i cefalosporinele (β-lactamine) prin hidroliza nucleului *betalactam. utilizat\ odi-nioar\ ca antidot.] Ester difosforic al acidului gliceric.: tricobezoar (format din fire de p\r). -inã. BICATENAR. iar bacteriile transfectate se multiplic\ formând colonii. f. BETAMIMETIC. Var. [Lat. m. de la mimeisthai = a imi-ta. lat. n. m. -e. BETAGLOBULIN|. s. -inã. fidus = t\-iat. de la trepein = a `ntoarce. bis = de dou\ ori.] Frac]iune proteic\. Var.3-bisphosphoglycerate. 2) În mod o-bi[nuit. care stimuleaz\ ace[ti receptori. cât [i β. Vectorii sunt introdu[i `n mediul unei culturi bacteriene. genomice. În trecut. care devin astfel rezistente la antibioticele men]ionate. s. corp care se electrizeaz\ prin frecare. uter b. feeding-cup. bibitus. posed\ concomitent aceste caracteristici (ex. s. m. Izoprenalina [i *dopamina e-xercit\ o ac]iune b. catenarius = legat `n lan]. cu energie mare) poate fi utilizat direct `n terapie (*electronoterapie) sau dup\ impactul cu o ]int\ metalic\. adj. de la catena = lan]. globulus. BIBERON. focus = vatr\. îndeosebi în une-le maladii coronariene [i în hipertensiunea arterial\. BETAHERPESVIRIDAE / Betaherpesviridae / Be-taherpesviridae. lipos = gr\sime. BETALACTAMAZ|. f. s. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. prin extensie. / beta-mimetic. therapeia = tratament. / 2. adj.de b. -itis = cap. s. -etos = pecingine. [Lat. [Lat. bibliotheke = locul unde se ]in c\r]ile. Datorit\ 223 3 3 172 . f. exercit\ o ac]iune mitogen\ asupra epiteliului pigmentar al retinei [i asupra celulelor musculare netede ale vaselor sanguine. / bêtalipotropine. BIBLIOTEC| DE GENE / génoteque. adj. iar labetalolul este [i alfa. -onis = carbon. fitobezoar (vegetale [i hran\). / biberon. / béta-globuline. BICARBONAT. / bêtalipoprotéine. s. bis = de dou\ ori. din gr. / beta-lactame. bis = de dou\ ori. BETALACTAM. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. f. / betalactamase. izolat din *antehipofiz\ [i derivat din *proopiomelanocortin\. c\min.: lentil\ b. / bibloc. Totalitatea coloniilor . despicat. Ex. B. a inimii. [i curieterapie. f.: beta-adrenergic. ulcer malign. sunt utilizate frecvent în terapeutic\. de la bi-blion = carte.] Colec-]ie de fragmente de restric]ie inserate `n vectori de clonare (*plasmide.formeaz\ o a[a-numit\ b. teac\. m. b. V.] Denumire generic\ pentru produ[ii de permetilare a func]iei amin\ a unui acid ami-nat. adj. / bicatenary. adj. [Lat. Ex. genera]ie. virus = venin. Var.[i betablocant. gr. Cu aspect variabil pe electrocardiogram\. bis = de dou\ ori. care împreun\ cu carbonatul ( ) reprezint\ formele ionice ale acidului carbonic. f. herpes. m.] Sin. produs\ de celulele β-pancrea-tice. s. cu rol de rezerv\ de energie. BICIPITAL. bis = de dou\ ori. pl. lipoprotein\. / bêtalactame. acestea sunt b.: *carnitina [i *colina. BEZOAR. s. s. a stimula. m. B. / bézoard. / bezoar.). s. lat. adj. al c\ror ADN a fost sec]ionat de o aceea[i enzim\ de restric]ie pentru a face posibil\ recombinarea. Prin fixarea sa pe hemoglobin\ mic[oreaz\ afini-tatea acesteia pentru oxigen. gene bank. s.: β-lipotropin\. -e. cu una din extremit\]i terminat\ prin dou\ tendoane. s.: β-stimulant. Var. / bifocal.] Concre]iune format\ în stomacul sau în intestinele unor animale (îndeosebi erbivore) [i uneori la om. de la bibere = a bea. s. / bétastimulant. anat. BICUSPID. în special sub ac]iunea *betalactamazelor. [β = a doua liter\ a alfabetului grec. Fascicolul de electroni accelera]i ([i.] 1) În general. s. de la therapeuein = a `ngriji. mimetikos = care imit\. n.] Subfamilie din familia *Herpesviridae. BICEPS.] Despre o molecul\ al-c\tuit\ din dou\ lan]uri polimerice legate între ele. s. s. m. se afl\ în numeroase antibiotice. m. -inã. evolueaz\ frecvent spre *bloc atrioventricular complet.. Var. BIFID. intervine [i în unele procese metabolice (asimilarea carbonului). Var. Sin. BETATERAPIE. cellula = c\m\ru]\. anat. [i constituie elementele sistemului *tampon al sângelui. s. photos = lumin\. glykeros = îndulcit. -etis. / bêtathérapie. [Lat. Var.] Accelerator de electroni sub ac]iunea unei for]e electromagnetice de induc]ie. s. bibliotheca. BETACELULIN|. Adrenalina stimu-leaz\ atât receptorii α. s. f. [Lat. / beta lipoprotein. theke = cutie. f. -aux. caput. stimulare = a îmboldi. dim. / bêtacelluline. adj. dim. / beta-globulin. V. -ale. (premolar).

-brum = ro[u. Dac\ aportul este egal cu eliminarea. transformarea digestiv\ a acestora. analiza cantitativ\ a diferitelor elemente (minerale. *s\ruri-le biliare.3-b. engl. f. diaree. utilizând doar cifrele 0 [i 1. care nu a traversat ficatul prin canalele biliare. Caracteristicile sale variaz\ `n func]ie de provenien]\: canal coledoc (b. s. raportul dintre aportul alimentar [i utilizarea acestuia în organism. puls bigeminat [i trigeminism. s. pen-tru a desemna nivelul crescut de bilirubin\ în sânge. de la bilis = fiere. li se facilitea-z\ absorb]ia. în diverse formule. prin ac]iunea s\rurilor biliare. / bilharzia-sis.] În biologie [i medicin\. s. n. [Lat. sunt: apa. hidric. / bilharziose. în unele ciroze hepatice [i în icterul prin obstruc]ie. [Lat. relativ simetrice. etc. gr. BILIN|. bilis = fiere. mucina. s. [Lat. phoros = care poart\.] Sin. / bile. / bilifuscin. Termenul este folosit. administrat per os. m. care în viitor vor fi. vitamine. s. f. f. s. 3) B. BIFOSFONAT. BILAN} ARTICULAR / bilan articulaire / articular check-up.] Care este determinat de hipersecre]ia biliar\. BILHARZIA / Bilharzia / Bilharzia. conjugat\ trece normal în bil\. *Bilirubina direct\ sau con-jugat\. f.] Sin. [Lat. [Lat.). adj. / bilifuscine. f. Este transportat\ în sânge sub form\ insolubil\ în ap\. explorarea *meta-bolismului bazal [i calcularea b.] Care este în rela]ie cu *bila. f. m. Abrev. BILAN} DE S|N|TATE / bilan de santé / check-up. urin\ sau în con]inutul intestinal. s. BILIGRAFIE. de la phe-rein = a purta. s. / biligraphie. B. b. creând astfel condi]ii favorabile ac]iunii enzimelor pancreatice. -inã. f. bis = de dou\ ori. Valoarea sa în sânge este între 0. s. / biliverdin. f. s. K). devenite solubile. bilharziosis. ruber. Produs\ continuu. efectuat periodic sau ocazional. [Lat. BILIRUBINURIE. diferitelor principii alimentare (glucide. Exist\ [i alte sisteme de b. 2) Num\ra-re b. ale corpului. La om poate apare în ser. ouron = urin\. viridis = verde. gr. geminus = geam\n. / bilan. emulsia gr\similor. implicit. [Lat. De asemenea. dup\ care b. b. s. BILIRUBIN|. [Ital. bilis = fiere.: colangiografie (v. s\ruri. -ozã.] *Pigment biliar rezultat în urma oxid\rii *bilirubinei. 2) B. f. cu viscozitate mare.1 µmol/l). d\ direct reac]ia. protein\ plasmatic\ de legare a *tiroxinei.. -inã. medic german care a studiat aceast\ boal\. poten]eaz\ ac]iunea insulinei f\r\ a cre[te secre-]ia acesteia [i. -aux.: Schistosoma (v. B. În mod normal. f. bilirubina este absent\ în urin\. cu acidul glucuronic. binarius = dublu. biochim. -inã. s. 4) B. gr. are un pH bazic [i alcalinizeaz\ lichidul gastric acid ajuns în duoden.] Prezen]a [i concentra]ia *bilirubinei în urin\. BIGEMINISM. biliosus = plin de fiere. / biliculture. mai slab\ decât sistola care o precede. / bilateral. 2) B. m. BILIFUSCIN|. [Lat.). 1825-1862. adj.] Care este situat de ambele p\r]i. V. adj. (fr. este colectat\ în *vezicula biliar\ [i deversat\ în duoden. bilis = fiere. f.contrac]ie nul\. s. V. cel mai complex. [Lat. [Theodor Ma-ximilian Bilharz. glucide. Se deosebesc: 1) B. Ex. / balance. graphein = a scrie. lateralis = lateral. poate determina uneori *acidoz\ lactic\. incorect.7-5. bis = de dou\ ori. -brum = ro[u. -bra. proteine. BIL|. -euse. / bile. bilis = fiere. de obicei în cadrul unui proces fiziologic. în medii de cultur\ adecvate în vederea de-pist\rii unor agen]i patogeni microbieni. 5 mi[care complet\ contra unei rezisten]e pu-ternice.] Sin. adj. [Lat. Ex. bi-lancio = bilan].: difosfonat (v. nu d\ reac]ia decât în prezen]a alcoolului. s.acestui rol [i ac]iunii sale de reglare a glicolizei. bilis = fiere. clarificate. liposolubil\. 3 . de la bis = de dou\ ori. s. s. diabet insipid etc. la solicitarea caselor de asigur\ri. brun. mineral. f. b. s. f. b.] Produs secundar de oxidare a *pigmen]ilor biliari [i a compu[ilor heminici. prin tubaj duodenal. diferen]a dintre aportul [i eliminarea diferitelor substan]e minerale necesare organismului. Absent\ la om. legat\ la albumin\. f. / binary.3-BPG. direct\ sau conjugat\ este o form\ dozabil\ direct.] Pigment tetrapirolic înrudit cu *pigmen]ii biliari.: sistem de num\rare cu baza doi.3 mg/dl (1. situa]ie patologic\ ce apare în unele tipuri de ictere prin hepatit\ sau secundar obstruc]iei c\ilor biliare. prin extensie. adj. / bilin. -eris = latur\. BILHARZIOZ|. *pigmen]ii biliari. -bra. B. BINDING PROTEIN / binding protein / binding protein.] Prezen]a în concentra]ie normal\ a *bilirubinei în sânge.: TBG thyroxine-binding protein (globulin). [Theodor Maximilian Bilharz. cât [i intrahepatic\ (hepatit\). / bilobectomie. / bilious.] Pigment biliar produs prin degradarea *he-moglobinei în sistemul reticuloendotelial. / biphosphonate. a coledocului). ruber. f.1-0. / bilirubine. BILIAR. al unor grupe de popula]ie expuse (unor factori de origine profesional\). BILOBECTOMIE. BILAN} MUSCULAR / bilan musculaire / muscular check-up. lobos = lob. BILIVERDIN|. 1825-1862. s. BILICULTUR|. m. hidrosolubil\. ruber. ca ur-mare a solubilit\]ii în ap\. ocup\ o pozi]ie cheie între *glicoliz\ [i func]ia respiratorie a hematiei. diferen]a dintre cantitatea de ap\ ingerat\ [i cea eliminat\. Este indispensabil\ pentru absorb]ia colesterolului [i a vitaminelor liposolubile (A. -ism. s. adj. pigmen]i b. -inã.contrac]ie perceptibil\ f\-r\ nici o mi[care. este prezent\ la p\-s\ri [i la unele mamifere.] Lichid de secre]ie a hepatocitului. f. phos. vezicul\ biliar\ (b. / binaire. s. s. Angl. necon-jugat\. persoana examinat\ aflându-se în stare de s\n\tate aparent\. f. / bilatéral. -bra. pe când *bilirubina indirect\ sau liber\. ap\). al unor persoane ce prezint\ factori de risc pentru declan[area unor boli.7 mg/dl (3. Antidiabetic de sintez\ care. / biliru-binuria. 0. [i în continuare. în care se iau în considerare: valoarea energetic\ [i biologi-c\ a alimentelor ingerate.: 1) B. [Lat. Este o combina]ie a b. Serve[te îndeosebi în informatic\. / biline. La noi în ]ar\. diferen]a dintre azotul ingerat [i cel eliminat prin materii fecale [i urin\. s. cistic\ sau vezicular\). bilis = fiere. Evaluarea clinic\ manual\ a for]ei unui mu[chi sau a unui grup de mu[chi dup\ o cotare mergând de la 0 la 5: 0 . s. f. / bi-phosphonate. consumul metabolic [i eliminarea reziduurilor. haima. s. a transporta. f. Examen medical sistematic. 173 . s. Conjugarea are loc în ficat. azotat. [Lat.2-0. A). fuscus = negru. BILATERAL.). în bil\ sau în sânge. f. [i tab. favorizeaz\. Cre[terea nivelului san-guin [i prezen]a sa în urin\ indic\ existen]a unei reten]ii biliare. B. manual muscle test. de culoare variind între galben auriu [i brun-verzui. Com-ponen]ii principali ai b. cuprinde examenul clinic [i o serie de investiga]ii al c\ror con-]inut variaz\ în func]ie de scop: control periodic efectuat la nivelul popula]iei. numai în timpul digestiei. atât extrahepatic\ (prin obstruc]ia ampulei Vater. / gallocul-ture. s. lipide. / bilirubinurie. Aprecierea amplitudinii mi[c\rilor articulare active [i pasive cu ajutorul unui *goniome-tru. probabil. B. D. gall. prin *canalul coledoc.) primite [i cedate de organism. *lecitina [i colesterolul. Ex. ou bigé-minie. devine negativ în deshidratare prin transpira]ii abundente. C sau b. s. medic german. / bigeminy. bilis = fiere. f. 2 mi[care par]ial\ la presiunea normal\. proteine. Se apreciaz\ prin: urm\rirea curbei ponderale [i a st\rii de nutri]ie. Ea se g\se[te în cantitate redus\ în serul normal. precum [i o ac]iune activatoare asupra motilit\]ii intestinale. f. B. se pune în eviden]\ prin metode care utili-zeaz\ o *diazoreac]ie. 4 . 2. organismul se afl\ în echilibru azotat. gr. lichide etc. c\rora b. BIGUANID|.). / bigéminisme. lipide. sau mediu [i inferior). BILIOS. / bilirubin. / biguanide. h. [Lat. f. Este b. [Lat. BINAR. -brum = ro[u. m.4-12 µmol/l) [i cre[te net în icterul hemolitic [i în icterul fiziologic al nou-n\scutului.mi[care complet\ contra unei rezisten]e moderate. -ale. / bi-lobectomy. Traduce echilibrul fiziologic sau modific\ri patologice ale metabolismului mineral. canale hepatice (b. V. s. BILAN}. indirect\ sau liber\ reprezint\ b. nutritiv.: canalicule b. V. photos = lumin\. 1 . n.. Ex. [Lat.] Sin. / bilirubinémie. s. / biliverdine.] 1) Compus din dou\ unit\]i. s.mi[care complet\ la presiune.] Îns\-mân]area *bilei recoltate steril. / cholangio-graphy. / biliaire. bilis = fiere. f. [i pigmen]i biliari. -atos = sânge. / bilieux. B.] Exereza chirurgical\ a doi lobi de la nivelul pl\mânului drept (superior [i mediu.: schistosomiaz\ (v. s. / biguanide. de la latus. / biliary. ektome = excizie. c\rora. BILIRUBINEMIE.: apa (H2O) este un compus binar. -inã. E. / biliru-bin(a)emia. adj. s. este control medical. cultura = cultivare. utilizat pentru desemnarea unei *proteine de legare. denumirea e-chivalent\ pentru b. -inã. s.): 2. bilis = fiere. bis = de dou\ ori. i se atribuie o ac]iune antiseptic\ [i bacteriostatic\ asupra florei microbiene intestinale. f\r\ s\ expun\ la riscul de hipoglicemie. gr. din dou\ elemente. bilis = fiere. bigeminus = dedublat. const. adj. [Lat. prezent în materiile fecale [i în urin\ în caz de icter sau de afectare hepatic\. hepatic\). care se divide în câte dou\ elemente.] Grupare repetat\ de dou\ sistole (dublet). compus\ dintr-o *sistol\ normal\ urmat\ de o *ex-trasistol\ (prematur\). f. le spore[te [i activitatea lipolitic\.

f.] Ramur\ a *ciberneticii având ca obiect principiile [i mecanismele concrete ale comenzii. adj. adj. lat. s. 2) Orice rela]ie între organisme. bios = via]\. / biocénose. metron = m\sur\. BIOINGINERIE. bios = via]\. Zn peste 90 %. -onis = schi]\. f. / bioélectricité. / bioenergetics. m. metodele [i tehnicile fizicii. lat. / biogenèse. BIOETIC|.: biosenzor (v. în cursul erelor biologice. bini = câte doi. pati = a suferi). mai multe) al c\rei deficit afecteaz\ o func]ie important\.: b. [Gr. din punctul de vedere al termodinamicii. Si. lat. în evident\ [i necesar\ extensie. kybernetike = arta de a guverna. lat. [Gr. reprezint\ [i o surs\ preferat\ de [arlatani. -elle. f. regl\rii. / bioelectrogenesis. f.: acizi nucleici.] Proprietatea unui principiu activ al unui medicament de a fi resorbit în cantitate suficient\ [i destul de rapid pentru a fi eficient. bioenergetic\. În excita]ie. corp care se electrizeaz\ prin frecare. f. [Gr.] Ansamblu de fenomene electrice (diferen]e de po-ten]ial. medic [i psihanalist austriac. / bioénergie.: proiectarea [i perfec-]ionarea aparaturii biomedicale. s. / bioélectrogenèse. adj.: microscop b. bios = via]\. Ex. conservare [i transmitere în spa]iu [i timp. (În ur-m\ cu dou\ decenii. glucide.] Utilizarea *calo-rimetriei pentru m\surarea cantit\]ii de c\ldur\ produs\ de o fiin]\ vie. s. Suportul material al b. m. adj. n. / biosen-sor. BIOELECTRICITATE. starea fizic\ a *excipientului. m. lat.] Analiza fenomenelor [i proceselor biologice din punctul de vedere al transform\rilor de energie [i. s.: insulele Langerhans) [i o parte artificial\ (ex. V.] Proprietatea unui material de origine organic\ sau anorganic\ de a fi *biocompatibil. 2) Crearea unui organism viu. uneori. elek-tron = chihlimbar. [Gr. con]ine mai multe domenii. s. / bioelectricity. f.] Catalizator organic cu mare specificitate de ac]iune [i de substrat. f. comunica]ie. compati = a suferi `mpreun\ cu (cum = cu. prelucr\rii [i trans-miterii de informa]ie în sistemele biologice. bios = via]\. / bioethics. -oris = c\ldur\. 2) Caracterizarea b. [Gr. din gr. s. ce nu fac parte din moleculele de proteine. bios = via]\. energeia = for]\ `n ac]iune. f. Se disting numeroase direc]ii ale b. elementum = element. Mg.] Domeniu interdisciplinar. [Gr. s. N. corp care se electrizeaz\ prin frecare. genesis = producere. s. [Gr. ars. celular\. BIOCALORIMETRIE.] Despre orice compus organic care. n. calor. a distruge. / bioingénierie. distributor. BIOCOMPATIBIL. / biocatalyst. [Gr.] Informa]ie din sistemele biologice cu rol în reglare. physike. s. / bioinformation. Sin. [Lat. O [i H formeaz\ peste 10 % din masa materiei vii. Prin biodegradare. s. S. [Gr.] 1) Teorie conform c\reia orice organism provine dintr-un alt organism similar. s. B. sunt formulate diferite conduite terapeutice. pereche. bioelectrogenez\ [i biopoten]ial. Cantitatea de substan]\ eliberat\ [i ritmul de eliberare al acesteia sunt reglate prin îns\[i efectele moleculei respective în organism. khemeia = alchimie. BIODISTRIBUTOR. [Gr. de la oculus = ochi. / biocatalyseur. b. / biocompatibility. genesis = producere. / biodegradable. facere = a face. molecular\ [i b. BIODISPONIBILITATE. a orândui. m. lat. s. bios = via]\. de la gennan = a produce. nu exercit\ efecte nocive (to-xice sau de alt\ natur\) locale sau generale. sunt îndeosebi experimentul clinic. / bioavailability. vitaminele. BIOCHIMIE. *depolariz\ri [i *repolariz\ri. s-a asigurat ciclul natural al elementelor. s. BIOGENEZ|. / bioartificiel. / biodistributeur. / biocompatible. bios = via]\. prezentând a[a numita "recalcitran]\ molecular\". s. BIOINFORMA}IE.] Despre un organ protetic cu structur\ hibrid\: o parte biologic\. transplantul. energein = a fi `n activitate. f. rezult\ ca urmare a fenomenelor de transport ionic pasiv (*canale ionice) [i activ (*pompe ionice). s. / biochimie. [Gr. lat. 1897-1957 (mai cunoscut pentru încercarea de sintez\ marxism-psihanaliz\). [Gr. ~n cadrul acesteia pe baza "energiei somatice" [i "energiei mentale". physica. P. lat. -oris = distribuitor. ocularius = referitor la ochi. BIOARTIFICIAL. bios = via]\. / bioéthique. alc\tuite din celule β ale *insu-lelor Langerhans în cultur\.] 1) Ansamblu de organisme vii ce populeaz\ [i trans-form\ un *biotop. Domenii de studiu în b. Na. s. / biophysique. [Gr. hormonii). katalyein = a dizolva. poate fi descompus prin ac]iunea unor enzime. reunire. f.] {tiin]\ de-dicat\ studiului structurii [i sintezei substan]elor constitutive ale organismelor vii [i al proceselor chimice care reprezint\ baza fenomenelor vie]ii. totodat\. B. rezultând electrogramele: electrocardiograma. bios = via]\. de la physis = natur\. f. / biogenesis. manipul\rile biologice [i genetice etc. s. electroencefalograma. f. f. s. în condi]ii normale [i patologice. s. bios = via]\. / biophysics. s.] Denumire de ansamblu a proceselor care se afl\ la originea *bioelectricit\]ii. [Gr.. adj. dispo-nere = a aranja. cauza *poten]ialului de repaus. s. [Gr. bios = via]\. Se abordeaz\ o serie de aspecte fizice ale fenomenelor vie]ii. [Gr. BIOCOMPATIBILITATE. s. Temele de reflec]ie ale b.: membrana care protejeaz\ ]esutul amintit împotriva respingerii imunologice [i permite. f. génie biologique / bioengine-ering. / biocalorimétrie. f. [Gr. Celula în repaus (stare sta]ionar\) prezint\ o inegalitate de reparti]ie ionic\ pe cele dou\ fe]e ale membranei. de la gen-nan = a produce. electroretinograma etc. de la distribuere = a distribui.] Sistem biologic implan-tat în organism capabil s\ elibereze o substan]\ (sau. pati = a suferi). {tiin]\ puternic dezvoltat\ `n ]\rilor avansate. forma de administrare a medicamentului. BIOCATALIZATOR. alc\tuit\ dintr-un ]esut viu (ex. medical\ cuprinde domeniile b. poten-]ialul de membran\ se inverseaz\. ethica = moral\. Con]inutul în unele b. al\turi de enzime erau considerate b. bios = via]\. BIOCAPTOR. având o component\ determinat\. f.] Sin.] Element constant întâlnit în sistemele vii. 2) Doctrin\ psihologic\ elaborat\ de Wilhelm Reich. dezvoltarea diver-selor tipuri de 174 . s. BIOCENOZ|. V. s. aces-te celule sunt capabile s\ furnizeze organismului *insulin\ în func]ie de varia]iile concentra]iei extracelulare de glucoz\. curen]i ionici) ce înso]esc fenomenele fiziologice. / bioenergy.: vedere b.] 1) Care se refer\ la cei doi ochi. a repartiza. autoreglabil\. intodus `n organism. s. BIOELECTROGENEZ|. de la informare = a reprezenta. schimburi metabolice între organ [i organism). Al. f. / biocalorimetry. bios = via]\. s. bios = via]\. factorii de cre[tere. lat. K. BIOFIZIC|. B. s. [Gr. physikos = natural. Sin. în cadrul c\ruia sunt aprofundate (de la reflec]ie la ac]iune) problemele etice legate de exerci]iul medicinii [i de cercetarea biomedical\. femininul substantival al adj. f. compati = a suferi `mpreun\ cu (cum = cu. / bioélément. reflectare. f. B. bios = via]\. adj. dispozitive sau aparate utile `n biologie sau/[i `n diferite domenii ale medicinii. / binoculaire. / biodisponibilité. / biochemistry. Ex. / biocenose. Exist\ îns\ [i substan]e care nu sunt b. adj.: 1) Fenomenologia [i transform\rile de energie din biosisteme.] Despre un material organic sau anorganic care. koinosis = asociere. electromiogra-ma. viteza de di-solu]ie a substan]ei active.: e-lectrogenez\. BIOCIBERNETIC|. bios = via]\. adj. bios = via]\. Ex. BIOENERGIE. neuroni etc. lat. elektron = chih-limbar. hormoni.] Domeniu de frontier\ cuprinzând ansamblul de tehnici [i de cuno[tin]e utilizate pentru conceperea [i aplicarea `n practic\ a unor procedee. / biocybernétique. în general. 2) Care este prev\zut cu dou\ *oculare. iar împreun\ cu C. ingénie-rierie biologique.] 1) Energie consumat\ sau eliberat\ în procesele biologice. / biocompatible. Varia]iile de poten]iale din cursul activit\]ii unor organe sunt înregistrate. Fe.BINOCULAR.: disponibilitate biologic\ a medicamentelor. Ca. / bioinformation. utilizând contactul corporal (touching). gr.] {tiin]\ de frontier\. Cl. degradare = a degrada. f. artis = art\. din punctul de vedere al regimului energetic. informa-tio. / biocapteur.. BIOENERGETIC|. introdus în sol. bios = via]\. informa]ie. [Gr. lat. f. f. lipide variaz\ considerabil cu specia. s. / bioelement. [Gr. f. ramur\ a biologiei dedicat\ studiului fenomenelor biologice utilizând principiile. s. / bioartificial distributor. `ndeosebi b. bios = via]\. f. depinde de: solubilitate. s. [Gr. / bioénergétique. bios = via]\. `n rela]ie cu cercetarea fundamental\ biomedical\ [i cu aplica]iile `n medicin\. BIODEGRADABIL. s. procrearea artificial\ [i *eutanasia. f. inteligen]\. f. bios = via]\. s. / biocompatibilité. ingenium = spirit. În ultima vreme termenul se refer\ numai la enzime. / biodégradable. de la ethos = moravuri. Cea mai reprezentativ\ este neurocibernetica. mai mult sau mai pu]in validate. / biocybernetics. f. 3) Efectele diferitelor forme de energie asupra organismelor vii. m. con]inute în tuburi se-mipermeabile implantate sub piele. s. / binocular. Are re-la]ii directe cu *bionica. lat. s. bios = via]\. n. ca [i o serie de principii fizice care condi]ioneaz\ aceste fenomene. lat. / bioartificial. f. captare = a prinde. ethike. conserv\rii. compozi]ie. s. conceptele. BIOELEMENT. [Gr. s. masajul sau eliberarea expresiei emo]ionale. gr. s.). f. f. reprezentare. s.

gr. s. crearea de noi molecule artificiale. mekhanike. celulelor (citome-tria). de la potens. s. `n cadrul c\reia sunt utilizate o serie de achizi]ii din *biologia molecular\. 2) Însu[i materialul prelevat. de obicei f\r\ semnifica]ie biologic\ major\. s. [Gr.] {tiin]\ consacrat\ stu-diului fiin]elor vii. lat. circadian [i sincronizator. `n func]ie de semnifica]ia biologic\. `n rela]ie cu celula. lat. din gr. la pe[tii electrici (torpila electric\). / biorhythmology. Ex. f. e) b. `n cazul sistemului vascular.] Producerea de lumin\ de c\tre unele organisme vii. bios = via]\. de la nivelul ]esuturilor excitabile (sistem nervos. `mpreun\ cu *hemoreolo-gia. [Gr. b. s. mekhanikos. s. implantabile sau nu. s. pl. bios = via]\. s. Prin extensie. Tetrahidrobiopteri-na (BH4) este *cofactor al fenilalanin-hidroxilazei. de zi [i noapte (circadiene) etc. bios = via]\. / bio-potential. a examina. / biomass. m. pe cale endo-scopic\. medieval\ poten-tialis. care sunt imobilizate pe un suport.. s. celule `ntregi. s. bios = via]\. BIORITM. n. d) b.] Microscop binocular cuplat la un dispozitiv special care permite iluminarea intens\ [i focalizat\ a unei suprafe]e reduse. logos = [tiin]\.] Punct de confluen]\ interdisciplinar\ a *ciber-neticii.. rezisten]ei [i pentru suprimarea caracteristicilor antigenice. / biomicroscope. sunt asociate proceselor vie]ii. [Gr. îndeosebi pentru segmentul anterior.] *Polimeri forma]i în organismele vii. lat. elektron = chihlimbar. s. De ex. b. s. reprezint\ un domeniu extrem de dinamic `n cadrul c\ruia sunt integrate datele de *biologie molecular\. Sin. investigarea constitu]iei biochimice [i a remanierii materialului genetic. "copierea" unor organe senzoriale `n *robotic\. de dezvoltare [i de evolu]ie a diferitelor specii. organelor (vis-cerometrie. / biomicroscope. prezint\ interes `ndeosebi `n cazul a-paratului locomotor [i. nucleului (cariometria). care determin\ comportamentul [i reac]iile vitale. logos = [tiin]\. De ex. f. *biologiei celulare etc. BIOMETRIE. massa = mas\. bios = via]\. f) b. / biorhythm. s. confundat cu prothesis = propozi-]ie. din cursul unei interven]ii chirurgicale destinat\. organite celulare. în general. imunologic (punerea în eviden]\ a u-nor antigeni). antibiotice etc. lat. b. rhyth-mus. f. a pune. unui examen *extemporaneu. s. Sunt modelate acele structuri sau func]ii care s-au perfec]ionat datorit\ adapt\rii unor animale la mediul biologic. V. prin punc]ie. f. V. lunare (ex. s. lat. [i genetic\ molecular\. BIOPOTEN}IAL.biomateriale. Sin. [Gr. `ndeosebi ale acelora care execut\ mi[c\ri coordonate. BIOLUMINESCEN}|. Tulbur\rile b. pot fi endogene sau exogene. / biomédecine. s. m.] 1) Prelevarea in vi-vo a unui fragment de ]esut (normal sau patologic) sau a unui organ în scopul efectu\rii unui e-xamen histologic (anatomopatologic). s. din gr. Ca bioreceptor pot fi folosite enzime. `n cazul structurilor neexci-tabile. / bionics. calculul probabilit\]ilor [i principiile analizei matematice pentru studiul fiin]elor vii. [Gr. trebuie s\ fie *biocompatibile [i s\ prezinte o *fiabilitate adecvat\ utiliz\rii. ori de materiale utilizate în explor\ri sau în laboratoare de analize.: ciclul menstrual). Se ob]ine astfel o veritabil\ "sec]iune optic\” a ochiului. [Gr.. / biomécanique. în pre-zen]a oxigenului. corp care se elec-trizeaz\ prin frecare. s. s. f. BIOLOGIE CELULAR| / biologie cellulaire / cell biology. conceperea unor tipuri variate de proteze. raporturile acestora cu mediul etc. / biométrie. n. de regul\. b. f. *biofizicii. / biopotentiel. Compus din clasa *pterinelor.] Tip de *protez\ valvular\ destinat înlocuirii valvulelor aortice sau atrioventriculare. m. efectuat\ cu un *trocar special. f. / bio-mechanics.: ritm biologic.] Sistem de detec]ie [i m\surare alc\tuit dintr-o structur\ vie (biorecep-tor) asociat\ cu o component\ electronic\ (trans-ductor). polimeri. / biopterin.] Denumire general\ a ori-c\rei substan]e (material) utilizate pentru producerea (confec]ionarea. reprezint\ baza dezvolt\rii *medicinii moleculare [i. s. BIOPOLIMERI. a evolu]iei medicinii contemporane. f. bios = via]\. f. se afl\ în rela]ie cu o serie de st\ri patologice. pl. este foarte divers\: metale (aliaje). f. / biomatériau. rhythmos = ritm.] Studiul [tiin]ific al *bioritmurilor. [Gr. f. lat. poten]ial de ac]iune. B. / biology. / bioptérine. s. s.: 1) b. / bioma-terial. n. BIOMATERIAL. [Gr. popula]ii). molecular\. / biologie. de la pro = înainte. aspect. ~n prezent. / biopolymers. ]esuturilor (histometria). acoperit cu material plastic. BIOLOGIE. La organismele vii. f. / biomedicine. [Gr. aduce. / biorythmologie. lat. f. s. s. histochimic (biochimic). bios = via]\. BIOMICROSCOP. / bioluminescence. osteometrie) [i a p\r]ilor corpului (somatometrie). BIOSENZOR. genetic\ etc. BIOPROTEZ|. În func]ie de procedeul utilizat pentru recoltare. s. f. s. sau *frotiul. BIONIC|. f. de la mekhane = ma[in\. studiile [i aplica]iile b. f. meros = parte. bios = via]\. c) b. skopos = observator. bios = via]\. [De la biologie + electronicã. s. s. structura [i mecanismele de func]ionare ale fiec\-rui organism [i ale p\r]ilor sale componente. Cercetarea biologic\ are ca obiective forma. {tiin]\ `ntemeiat\ de George Emil Pala-de care a deschis calea studiului structurii [i func-]ion\rii celulei la nivel molecular. m. [Gr. / bionique. semnific\ `ncetarea acestor procese. BIOMEDICIN|. cronobiologie. f. f.. ~n medicin\. B. / biopros-thesis. cu ajutorul c\ruia se recolteaz\ un fragment de ]esut sau de organ situate în profunzime.] Ramur\ a biologiei în care se utilizeaz\ metodele statistice. adic\ al organismelor caracterizate prin capacitate de reproducere [i de evolu]ie (microorganisme. ca [i administrarea de *serotonin\ [i de *dopamin\. *biochimiei. opsis = vedere. Dup\ origine. prin aspira]ie a secre]iilor fiziologice sau patologice. BIOPSIE. s. Din aceast\ confluen]\ rezult\ progresele fundamentale ale medicinii contemporane. b. thesis = punere [i tithenai = a plasa. de suprafa]\. m. [Gr. BIOMECANIC|. organisme pluricelulare. rhythmos = ritm. sensorium = organ de sim]. ceramic\. BIOPTERIN|. b) b. / biosen-sor.: heterogref\ valvular\. B. / biopsy. -inis = lumin\. ciclul de reproducere. / biomasse. [Gr. biochimie. ca simpli subprodu[i de metabolism. B. lat. Este alc\-tuit\ din valvule aortice de porc sau din pericard bovin tratate chimic pentru asigurarea suple]ei. s. metron = m\sur\. s. m. cronofarmacologie. B. glucoza) se produce o reac]ie `n urma c\reia rezult\ un produs 175 . B. rezult\ în urma unei reac]ii de *oxidoreducere care cuprinde un sub-strat (*luciferina) [i o enzim\ (*luciferaza). -ntis = puternic [i posse = a putea. deriva]i de carbon etc. dispari]ia biopoten]ialelor creierului este unul din criteriile mor]ii cerebrale. genetic sau microbiologic. este fixat\ pe un inel metalic. n. / biocapteur. `n special proteinele [i acizii nucleici. bios = via]\. 3) b. m. bios = via]\. bios = via]\. tirozin-hidroxilazei [i triptofan-hidroxilazei. pot fi sezoniere. fabricarea) de proteze sau de organe artificiale. o enzim\) [i molecula de dozat (ex. 2) b. [Gr. / bioluminescence. BIORITMOLOGIE. care au rol determinant `n func]iile structurilor respective. iar dispari]ia b. gr. f. care poate orienta actul chirurgical. / biopolymères. alc\tuite din aminoacizi (monomeri). mikros = mic. BIOLOGIE MOLECULAR| / biologie moléculaire / molecular biology.] 1) Cantitatea de microorganisme con]inute întrun mediu lichid.] Domeniu al biofizicii `n cadrul c\ruia sunt aplicate principii [i legi ale mecanicii `n studiul biosistemelor. s. biometry. efectuat\ prin r\zuirea (gratajul) unei mucoase sau componentelor superficiale ale pielii. bios = via]\. determin\ o form\ particular\ de hiperfenilalaninemie. *biologiei moleculare. în practic\ se disting: a) b. logos = [tiin]\. mechanicus. ~n principiu. / biorythme.: polipeptidele. m. materia sau mate-ries = materie. f. [Gr. / biometrics.] Varia]ie periodic\ a proceselor [i fenomenelor biologice. b. `ntre agentul imobilizat (ex. bioelectricitate [i bioelectrogenez\. ~n principiu. s. bios = via]\. Domeniu interdisciplinar [i supradisciplinar ("regin\ a [tiin]elor") având ca o-biect studiul structurii [i func]iei moleculelor caracteristice structurilor vii. se disting trei categorii de b. c. 2) Totalitatea organismelor care tr\iesc într-un biosistem. gr. bios = via]\. poten]ial de repaus. prin exerez\ a unui ganglion sau a unei tumori mici. de la sentere = a sim]i. Natura b. B. de obicei. m. s. de la skopein = a vedea. polys = mul]i. material. Deficitul de b. f. V. b. / bioprothèse. f. c. medicina = medici-n\. lumen. BIOMAS|. s. Se poa-te aplica la diferite nivele de organizare a materiei vii: b.] Domeniu interdisciplinar cu caracter aplicativ având ca scop modelarea unor structuri [i/sau func]ii ale unor biosisteme animale pentru crearea unor dispozitive utile `n [tiin]\ [i tehnic\. rhythmus. mu[chi).] Poten]ial electric care se produce `n struc-turile vii datorit\ proceselor de *bioelectrogenez\. prosthesis = ad\ugare. lat. un grad de certitudine `n diagnostic. / biopsie. constituie baza dezvolt\rii cunoa[terii *patologiei celulare. [Gr. al c\rei tratament necesit\ un regim restrictiv în *fenilalanin\. bios = via]\.

/ biovular. s. Sin. dio-xid. sau a unor produse organice (suc gastric. veche test = vas de p\mânt utilizat de alchimi[ti. V. `mpingere. de obicei. f. bis = de dou\ ori. a aranja. s. / biotaxie. B. din fr. inodor. / biotypie. s. [Gr. criminologie etc.[obolan. Indivizii sunt clasifica]i pe baza corel\rii caracteristicilor morfofiziologice care. a glucozei.). Reprezentând mediul capabil s\ ad\posteasc\ via]a. systema. [Gr. deoarece ace[tia permit o analiz\ rapid\. BIOTONUS. meserie.] Sin. biotonicity. lat. bios = via]\. BIOSMOZ|. s. adj.). oxigen. / biosphere.] Termen folosit pentru desemnarea unei popula]ii. s. s. f. n. / bioxyde. s.] Denumire generic\ pentru tehnologiile `n care se utilizeaz\ diferite sisteme biologice: organisme `ntregi. bios = via]\. model. s. BIOSTATISTIC|. / bipolar. sphaira = sfer\. oxys = acru. / biosmose. adj. f. BIOTIN|. polus = pol. / biotonus. adj. Ex. f. / biotest.: dizigot (v. / biothérapie. s. pedis = picior. Chimi[tii consider\ mai corect termenul sin. dou\ picioare. BIOSISTEM. f. f. Exist\ cercet\ri asupra rela]iei între tipurile psihologice [i predis-pozi]ia la diferite boli. pes. s. b. deci b. / biostimulant. o serie de tehnici de fermenta]ie au permis fabricarea antibioticelor [i a altor metaboli]i celulari utiliza]i `n farmacologie sau `n alimenta]ie. model. comparativ cu ale speciei din care face parte. m. / biosys-tem. / biosmosis. n. în-tr-un fascicul ordinar [i altul extraordinar.care poate fi transformat `n semnal electronic de c\tre transductor. bios = via]\. denumite *viscerotonie. omogenitatea genetic\ rezult\ în urma unor încruci[\ri *consanguine. de ex. bios = via]\. [Gr. tonos = tensiune. m. [tiin]ific\ ovulum = ou mic. -e. f. / bistatistique. ]esuturi.[oarece. A-cestor b. *cerebrotonie [i *so-matotonie. [Gr. . sus]inând necesitatea trat\rii individului în totalitate. s. f. f. s. f. se opun terapeuticii [tiin-]ifice. V. ~n mod normal `n perioada de cre[tere. f. BIOTIPOLOGIE. / biotonus. se stabilesc unit\]i biologice.] Test care utilizea-z\ ca reactiv un sistem viu. s. BIOTRANSFORMARE.: vitamin\ B8 (v.. marc\.] Sis-tem biologic: un ansamblu de structuri (molecule.] Studiul caracteristicilor biochimice variabile ale unei su[e bacteriene. Sheldon a descris trei tipuri morfologice principale: *endomorf. serve[te îndeosebi în studiile epide-miologice. istemai = a a[eza. test = examen. f. Practican]ii b. re-fringens. gr. majoritatea subiec]ilor având caracteristici compu-se din cele trei temperamente. / biotest. bios = via]\. BIOVULAR.: taxonomie (v. / biosphère. -edis = care are dou\ picioare. bis = de dou\ ori. stimulare = a îmboldi. [Gr. Unii b. -atos = ansamblu. este supraunitar. s. / biotechnology. de la status = stare. s. adj.] Sin-tez\ a unei substan]e naturale de c\tre celula vie. a pune. s. f. formare = a da o form\). BIOTEHNOLOGIE. Termenul desemneaz\. de la transformare = a transforma (trans = peste. Utilizarea b. se compune din partea inferioar\ a atmos-ferei. BIOTAXIE. BIOTIP. f. adj. ale c\-rei oscila]ii se propag\ într-un singur plan.iepure etc.] Sin. bil\ etc. n. adj. denumite. dup\ numele speciei utilizate (unitate . BIOXID DE CARBON / bioxyde de carbon / carbon dioxyde. BIOSTIMULATOR.). s. osmos = impuls. [Gr. A > D. `n diagnostic se extinde considerabil. bios = via]\. / biotyping. s. s. [Gr. bios = via]\.] Orice oxid care con]ine doi atomi de oxigen per molecul\. [Gr. / biotope. dac\ ini]ial erau ob]inute prin *biometrie. B. [Gr. / biotypologie. marc\. sphaera. s.: deriva]ie b. s. în prezent s-au diversificat datorit\ recursului la date oferite de endocrinologie. m. [Gr. Recent. bios = via]\. de la bis = de dou\ ori. este un *ecosistem supus unor modific\ri naturale constante care se produc `n perioade de timp foarte `ndelungate. engl.] Care posed\ dou\ membre inferioare. Sin. bipes. bis = de dou\ ori. prob\.] {tiin]\ destinat\ studiului rela]iilor posibile între structura corpului [i comportamentul psihologic. s. dintre care cea a lui Kretschmer este cea mai cunoscut\. / biotransformation. typos = tip. de la ovum = ou. În realitate. [Gr.] *Statistica aplicat\ la studiul [i interpretarea structurilor [i fenomenelor caracteristice vie]ii. de la lat. B. / biostimulant. îndeosebi fermen]i lactici [i le-vuri. un grup de indivizi omogen printr-un anumit num\r de caracteristici anatomofunc]ionale. / biosyn-thesis. îi m\re[te rezisten]a la factori nocivi sau îi favorizeaz\ vindecarea. de la tattein = a ordona.] Modific\rile suferite de substan]ele str\ine introduse în organism. bioxid). permi]ând ur-m\rirea continu\ a concentra]iei unor molecule `n sânge.: biocaptor. / biotine. [Gr. n. organe) sau fenomene în interac-]iune. BIPOLAR. bios = via]\. [Lat. BIPED. [Gr. bios = via]\. de la syn = împreun\. adj. s. n. de asemenea. s. se mai nume[te [i dubl\ refrac]ie.] Denumire pentru fenomenul de *osmoz\ care are loc la nivelul membranelor biologice se-mipermeabile. -ozã. model. / biotope. s. B. s. [Gr. clasice. f. în condi]ii omogene. a oceanelor. / biovulaire. / bioxide. Dup\ o serie de clasific\ri anterioare. la re-frac]ia într-un mediu *anizotrop. / biothera-py. Sin.). `ndeosebi `n rela]ie cu z\c\mintele de petrol). de carbon sau anhidrida cabonic\ este un gaz incolor. Dup\ un b. / biotransformation. logos = [tiin]\. În distrofie [i `n malnutri]ie. solubil în ap\. [Lat. determinarea cantitativ\ a unor substan]e biologic active direct `n organismul viu. în func]ie de temperamentul [i comportamentul s\u. a stimula. lat. m. f. / biosystème. Exist\ b. Rezultatul interac]iunii înseamn\ func]ii sau caracteristici noi. n. / biréfringence. un grup relativ specific de plante [i animale constituind o *biocenoz\. n. de la stimulus = b\] ascu]it cu care se îmboldesc vitele. partea superficial\ [i un strat al scoar]ei terestre cu grosimea de cel pu]in 2 kilometri (la aceast\ adâncime pot tr\i unele bacterii. tipurile pure se g\sesc rar. f. / biped. m. s.] Metod\ de terapie ne-conven]ional\ (cu numeroase direc]ii [i tendin]e) prin care se sus]ine utilizarea exclusiv\ a sub-stan]elor biologice. s. s. germ. typos = tip. f. / bioty-pology. s. f. / biotype. dup\ 1980 li s-au ad\ugat cele de manipulare a materialului genetic. synthesis = ac]iunea de a pune laolalt\. [Gr. Fiec\rui tip morfologic îi corespunde un ansamblu de tr\s\turi psihologice fundamentale. s. De regul\. lat. *ectomorf. BIOXID. BIOTERAPIE. topos = loc. [Lat. [i biotipologie. / bipolaire. typos = tip. bios = via]\. (în electrocardiografie). s. bios = via]\. bios = via]\. [Gr. BIOTIPARE. ancestrale bazate pe fermenta]ie (producerea vinului [i a berii. f. dincolo de. Se denume[te astfel.). s. f. f. testum = capac de lut ars. bios = via]\.] Ansamblul zonelor P\mântului la nivelul c\-rora este prezent\ via]a animal\ sau/[i vegetal\.] Fenomenul de dedublare a unui fascicul de lumin\. / double refringency. m. logos = [tiin]\. / biotype. celule.] Raport între asimila]ie (A) [i dezasimila]ie (D). / biotin. a pâinii sau a derivatelor din lapte). / biosynthèse. tekhne = art\ manual\. therapeia = tratament.: producerea unor proteine sau a *anticorpilor monoclonali. BIREFRINGEN}|. s. îndeosebi de medicamente. taxis = ordonare. În stare solid\ este util în conservarea [i transportul alimentelor. XVIII). Rol important în fiziologia respiratorie (schimburi respiratorii) [i sanguine (men]inerea echilibrului a-cidobazic).: anhidrid\ carbonic\ (v. neuro[tiin]e. În acest mod au fost dozate [i standardizate vitaminele [i hormonii.] Mediu geografic în care tr\-ie[te. care este considerat\ agresiv\ [i concentrat\ exclusiv asupra bolii. f. pot fi ata[a]i organismului. gr. adj. Fasciculul extraordinar este alc\tuit din *lumin\ polarizat\.] (Substan-]\) care stimuleaz\ nespecific vitalitatea unui sistem viu. *Bioingineria încearc\ utilizarea modalit\]ilor biosintezei în sintezele organice. BIOSINTEZ|. s. lat. de la therapeuein = a `ngriji. 176 . / biotaxis. bis = de dou\ ori. Ex. [Lat. / biotechnologie. C\ile sunt deosebite de cele folosite de chimia organic\ în laborator. BIOTEST. de la refringere = a r\sfrânge. [i *mezomorf. compunere. BIOTOP. hematologie. thesis = punere [i tithenai = a plasa. bios = via]\.] Care posed\ doi poli. a unui grup de subiec]i care posed\ acela[i patrimoniu ereditar homozigot. cu sensibilitate [i specificitate acceptabile. [Lat. f. de la syn = împreun\. m. s. BIOSFER|. cu numeroase aplica]ii `n [tiin]\ [i `n industrie. / bipède. bios = via]\. s. [i pancreas artificial. . aranjare. inclusiv `n ameliorarea unor specii de plante sau animale. marc\. A:D < 1.. -onis. s. Statistik (termen creat `n sec. pentru numeroase molecule biologic active endogene sau exogene. collegium sta-tisticum. celule izolate (*eucariote sau *procariote) sau componentele moleculare ale acestora. transformatio. / bio-statistics. din lat.

-ntis = tare. se formeaz\ relativ rapid. m. [Lat. alegerea obiectului sexual definitiv intervenind doar odat\ cu evolu]ia *pubert\]ii. / blastome. blastos = germen. BLASTOCIST. sexualis = referitor la sex. adj. vitellum = g\lbenu[ de ou. m. f.] Instrument chirurgical destinat practic\rii inciziilor. n. photos = lumin\. s. blastos = germen. [Gr. n. 2) Reproducerea prin înmugurire. f. s. B. / blepharophimosis. de la plassein = a forma. s. *pompe ionice) sau de transmitere a informa]iei la nivel celular (*receptori de membran\). B. flasc\ [i ridat\. sudamerican\. s. -ozã. / blastema. / bisalbuminémie. [Gr. Este utilizat [i ca atare (incorect) ca sin.) 3) B. f. n. -e. `ngustare. blepharon = pleoap\. probabil de natur\ alergic\. electric permite sec]ionarea ]esuturilor [i coagularea prin cauterizarea capilarelor datorit\ pre-zen]ei unor curen]i de înalt\ frecven]\ [i tensiune mic\.] Cavitatea de segmenta]ie a *blastulei. f. în ziua a [asea de la *ovo-implanta]ie. ca [i a unui pseudo-chist pancreatic. meros = parte. [Gr. mykes. s. blepharon = pleoap\. blastos = germen. 2) Între]inerea de rela]ii sexuale cu indivizi din ambele sexe. s. f. stratum = a[ternut. s. f. Se g\se[te în natur\ în stare pur\. adj. BLASTEM. haima. sunt utilizate în terapeutic\ în calitate de gastroprotectoare [i de antiseptice cutanate. embrionul are forma unei sfere delimitate de un perete sub]ire (*trofoblast) [i colonizat\ la unul din polii s\i de un grup de celule (*buton embrionar) care vor forma ulterior diversele p\r]i ale embrionului. s. caracterizat\ prin ulcera]ii ale pielii [i ale mucoaselor labiale. / bistouri. f. [Gr. f. / byssinose. sin. iar la nivelul s\u se afl\ inserate proteinele integrale ale membranei cu func]ii de trans-port (*canale ionice. s. s. m. care une[te. m. / blastocèle.. / blastogenesis. n. de la sexus = sex. s. [Gr. iungere = a `njuga). -oma. cu afectare ganglionar\. b. [i membran\ celular\. brasiliensis determin\ *blastomicozele nord. s. / blaste. V. boal\ Jorge Lôbo (v. s. bistoury. / biseau. BLASTOMICOZ|. / blépharochalasis. s. myketos = ciu-perc\. / blepharochalasis. / blastogenèse. f. blepharon = pleoa-p\. vezic\. mozaic fluid. dar numai doi *centromeri. BLEFAROFIMOZ|. f.sin. biseau. s. [Lat. blastos = germen.: dublu strat fosfolipidic. / blastocyste.] Relaxare a ]esutului sub-cutanat al pleoapei superioare: pielea devine sub-]ire. / bisexualité. alchimi[tilor bisemutum. BLEFAROPLASTIE. f.] 1) Care are valen]a 2. BLEFAROPLAST. Sin. gr. s. B. lat. determinat\ de inhalarea pulberilor de bumbac `n cursul prelucr\-rii industriale a acestuia. 83. metanefrotic. [Lat.] Retrac]ie mai mult sau mai pu]in marcat\ a fantei palpebrale. -itã. / blasto-mere. Fliess. m. dermatitidis [i B. [Gr. blastos = germen. 2) Sufix prin care se marcheaz\ caracterul embrionar al unui neoplasm.] Organizare lamelar\ a *fosfolipidelor (de tip *cristal lichid). s. BLEFARIT|. blastos = germen. precursoare din liniile sanguine (*mie-loblast. / blas-toderm. byssos = bumbac. de la valere = a valora.. genesis = producere. pentru celulele leuce-mice. / bivitelline.: boal\ Lutz-Splendore-Almeida. BLASTOMYCES / Blastomyces / Blastomyces. coniunctivus = care leag\. reprezint\ structura de baz\ (matricea) membranelor celulare. / blépharo-con-jonctivite. luând o tent\ ro[ietic\. s. de la coniungere = a lega `m-preun\. / blépharoplaste.] Inflama]ia concomitent\ a pleoapelor [i a *conjunctivei. / blépharophimosis. este acoperit de o lam\ fin\ superficial\ (*blastoderm). blastos = germen. [Fr. BISINOZ|. f. / blepharitis.. adj. [Gr. / blépharoplastie.[i sudamerican\. [Gr.] Vârf al unui ac de injec]ie sau de punc]ie.] Termen generic pentru micozele determinate de ciuperci din genul Blastomyces. n. f. Ex. f. m. bis = de dou\ ori. viguros. / bismuth. / byssinosis.] Etap\ din dezvoltarea embrionar\ a mamiferelor care corespunde sfâr[itului segment\rii oului. cu extindere la întreg tractusul digestiv.] 1) Starea unui organism care prezint\ caracteristicile celor dou\ sexe. / blasto-c(o)ele. 2) B. simbol Bi. de la plassein = a forma. BIVITELIN. proteine transportoare de *di-fuziune facilitat\. n. mykes.: corpuscul bazal (v. / blepharoplasty. În acest stadiu se pot injecta la [oare-ce diferite celule embrionare nediferen]iate pentru ob]inerea de *himere. s. derma. nord-american\. [Gr. BLEFAROCONJUNCTIVIT|. având forma unui cu]it de dimensiuni mici. se caracterizeaz\ prin formarea unui *blas-tocel. [Lat. a-dic\ este bisexuat. de unde este extras. a uni (cum = cu. psihologice fundamentale. s. -ulã. din lat. BISTURIU. BIZOU.] Boal\ pulmonar\ profesional\ cronic\ a aparatului respirator. S.] Dedublarea albuminelor. n. [Gr. -e. m. s. s. BLAST. m. s. [Gr. s. care este sec]ionat oblic. a c\rui lam\ poate fi fix\. m. koilos = cavitate. a modela. *eritroblast.] Elementul chimic nr. unde acest metal a fost prima oar\ exploatat. bastoria = b\]. de la gennan = a produce. s. / blepharoplast. cheloidian\. / blastomère. -atos = sânge. / blastoderme. adj. m. La om b. m. blastos = germen. f. / blastomycose. de la sternere = a a[terne. n. bis = de dou\ ori. boal\ Gilchrist (v. BIVALENT. -inã. B. s. din germ.). f. BLASTOGENEZ|. gr. s.: *limfoblas-tom. Speciile B. s. blepharon = pleoap\. myketos = ciuperc\.] Termen folosit ca sufix. s. 2) Structur\ format\ din doi *cromozomi omologi împerechea]i care con]in patru *cromati-de. / bisexu-ality. bis = de dou\ ori. s. În acest stadiu. din lat. [Gr. s. Wismuth. [Gr. / bivalent. [Gr. mobil\ sau repliabil\ în mâner. blastos = germen. 177 . [Gr. Sin.] Aglomerare de celule mezo-blastice nediferen]iate. paracoccidioidoz\. blepharon = pleoa-p\.] Membrana primitiv\ a embrionului. iar cu capetele polare hidrofile spre exteriorul bistratului. / blastème. s. [Gr. m. f. khalasis = relaxare. lipos = gr\-sime. pus\ în eviden]\ la *electroforeza pro-teinelor serice. s. plas-tos = modelat.] Inflama]ie acut\ sau cronic\ a marginii pleoapelor.980 [i densitatea 9. / blépharite. desemnând o ce-lul\ tân\r\. se formeaz\ în *profaza primei diviziuni a *meiozei [i persist\ pâ-n\ la debutul *anafazei. bistouri. cu poart\ de intrare pulmonar\. m. cuvânt din Erzgebirge (Saxonia). bis = de dou\ ori. f. s. blastema = mugure. phos. f. BLASTOCEL.8 g/cm3.BISALBUMINEMIE. [Gr. -itã.] 1) *Neoplasm embrionar. De-scoperirea *sexului genetic infirm\ postulatul freu-dian. Ex.] Sin. byssinosis. / blasto-cyst. BLASTUL|. / blastula. s. BLASTOMER. care se dispun (datorit\ caracterului *amfipatic) cu cozile *hidrofobe ale acizilor gra[i c\tre interiorul bistratului. biologic\ sus]inut\ de F. Afec-]iunea poate fi ereditar\. determinat\ de o cicatrice sau în raport cu îmb\trâni-rea. poate fi consecin]a unei muta]ii genetice congenitale sau induse de *betalactami-ne administrate în doze mari. [Lat. care dau na[tere unui organ sau unei p\r]i din organism. BISMUT.). [Fr. m. dar îndeosebi sub form\ de sulfur\ (bis-mutin\). f. BISTRAT FOSFOLIPIDIC / bicouche phospholi-pidique / phospholipid bilayer. m. *megacarioblast).: dizigot (v. Formele cele mai frecvente sunt: 1) B. [Lat. sin. / bisalbumin(a)emia.] Sin. BLASTOM. a modela.] Ce-lul\ provenind din primele diviziuni ale oului fecundat. n. iar în forma generalizat\. / surgery knife. / blast. bis = de dou\ ori. phimosis = strâmtare. s. s. s. / blastoma. de origine tropical\. bis = de dou\ ori. n. s. s. s. / bivalent. -inis = albu[ de ou. BISEXUALITATE. BLASTODERM. plas-tos = modelat. / -. / blastomycosis. [Gr.] 1) Primele stadii de dezvoltare ale embrionului. s. valens. s. -atos = piele. / bismuth. unui membru. de la phi-moun = a strânge cu putere.] Opera]ie realizat\ `n scopul corect\rii malfor-ma]iilor sau a pierderilor de substan]\ la nivelul unei pleoape. BLEFAROCHALASIS. s.] Stadiu de dezvoltare em-brionar\ care se situeaz\ între *morul\ [i *gastru-l\. -ozã. / blepharo-conjunctivitis. hermafrodit. s.). blepharon = pleoap\. s. O serie de s\ruri insolubile de b. cu greutatea atomic\ 208. f. *nefroblastom. care dau na[tere *blastocistului. Pe lâng\ b. B.: b. / bivitellin. B. care se poate combina cu doi atomi de hidrogen. de la albus = alb. V. albumen.: tarsoplastie. kystis = sac.] Gen de ciuperci microscopice apar]inând clasei Adelomycetes. blastos = germen. Freud a postulat existen]a la om a unei b. / blastula. n.

datorit\ reducerii cantit\]ii de *acetilcolin\ la nivelul pl\cii motorii. V. a-vansat. gr.: sindrom Ondine (v. n. BLOC MIASTENIC / bloc myasthénique / Jolly’s myasthenic reaction. Fuziune congenital\ sau dobân-dit\ a dou\ sau mai multe vertebre. f. 3 sau 4 unde P nu sunt urmate de complexe QRS. doar intermitent (nesistematizat) o und\ P nefiind urmat\ de un complex QRS. f. f. blindage. parietal este. v. 30 b\t\i/min (puls lent) când se afl\ sub bifurca]ia fasciculului His. / blépharoptose. m. 4) B. s. [Gr. gr.: BAV. Blocarea unui fascicul modific\ profund axa electric\ a inimii. intestinal: oprire brusc\ a tranzitului intestinal. ependimare [i ventriculare. Sin. V. Se disting trei grade. blepharon = pleoap\. tumori etc). poate fi intermitent. bloc de ramur\).: reac]ie miastenic\ (v.] Dispozitiv de protec]ie alc\tuit din materiale absorbante ale radia]iilor. b. n. Distingerea b. de ramur\ stân-g\. / blennorragie. ventricular: întreruperea comunic\rii între spa]iile subarahnoi-diene periferice [i a unuia sau mai multor ventricule cerebrale. dificil de diagnosticat electrocardiografic. b. n. Denumire generic\ pentru tulbur\rile de conducere intraventricular\ localizate la nivelul fasciculului His. tranzitoriu sau permanent. [Gr. BLINDAJ. poate constitui primul semn al unui *hemispasm facial. II: tip I (Möbitz I) cu perioade Luciani-Wenckebach. s. [Gr. a. complet. B. atrioventricular complet. ~ntârziere sau oprire a propag\rii influxului electric `ntre atriu [i fasciculul His. meningian: oprirea circula]iei LCR în spa]iile subarahnoidi-ene. dar apare. [Gr. I. materiale [i apara-tur\ necesare interven]iilor într-un centru chirurgical. ci doar prin m\surarea poten]ialelor celulelor sinusale [i ale celor atriale.12 s) sau incomplet. pân\ când unda P nu mai este urmat\ de complexul QRS. determinat\ de paralizia mu[chiului ridi-c\tor al pleoapei superioare. tip II (Möbitz II) cu segmentul PR alungit constant. deoarece transmiterea de la nivelul a-triilor spre ventricule este `ntrerupt\ total. α-BLOCANT. adic\ o und\ P urmat\ de un complex QRS. incomplet) sau `ntreruperea (b. În electrocardiografie. Se disting trei grade. unele unde P nu sunt urmate de complexe QRS. din olandez\ bloc = trunchi de copac t\iat. Ritmul ventricular depinde de centrul de automatism: 50 b\t\i/min dac\ acesta este situat deasupra fasciculului His. | 178 . 3) B. BLOC DE RAMUR| / bloc de branche / bundle branch block. Tulburare a conducerii impulsului bioelectric la nivelul nodului sinoatrial. major (durata complexului QRS peste 0. [i hemibloc. n.] C\derea (coborârea) pleoapei supe-rioare. din germ.). purkinjian de b. / blépharotic. blepharon = pleoap\. BLOC ALVEOLOCAPILAR / bloc alvéolocapil-laire / alveolar capillary block. Se disting: b. 2) B. prin *depolarizare insuficient\. `n realitate. a. `n care 2. ca o consecin]\ a difuziunii gonococului în întreg organismul. BLOCAJ ARTICULAR / blocage articulaire / joint blocking. reticular sau b. cu caracter intermitent sau permanent. iar la femeie prin *vaginit\. purkinjian. cu caracter *tonic sau *clonic. `n care unele impulsuri atriale nu sunt conduse la ventricule. Ansamblul de s\li. s.] Infec]ie care se transmite în timpul raporturilor sexuale [i care este cauzat\ de *gonococ (Neisseria gonor-rheae). BLEFAROTIC. s. din olandez\ bloc = trunchi de copac t\iat. 2) `ntre cele dou\ atrii (b. consecin]\ a unui baraj meningeal (aderen]e inflamatorii. 6) la nivelul peretelui miocardic. Abrev. dup\ care o und\ P este urmat\ de complex QRS. r. 4) Fragment de ]esut inclus în celoidin\ sau parafin\ în vederea ob]inerii de sec]iuni pentru examenul histologic. a izbucni. spasmos = contrac]ie. în cazul genunchiului cauza fiind `ndeosebi leziuni ale meniscurilor. iar `n continuare ciclul se reia. n. Electro-cardiografic se constat\ disociere atrioventricular\ prin bloc. blennos = mucus. / gono-coccal urethritis. fie pe trunchiul comun al ramurii stângi. BLESTEMUL ONDINEI / malédiction d'Ondine / Ondine's curse. BLOC CARDIAC / bloc cardiaque / heart block. determinat\ de regul\ de prezen]a unui corp str\-in intraarticular. ~ntrerupere farmacologic\ a influxului nervos la nivelul sinapselor unui ganglion simpatic cu ajutorul medicamentelor *ganglio-plegice. de durat\ foarte variabil\ a mu[chiului orbicular al pleoapelor. b. BLENORAGIE. iar urm\toarea. II. incomplete: 1) B. i-a luat posibilitatea de a respira automat. s. s. m. De asemenea. BLOC FUNC}IONAL / bloc fonctionnel / func-tional bundle branch block. [Fr. îndeosebi me-zencefalic\ (b. [Fr. B. `nso]it de mi[c\ri ale globului ocular sau de alte ticuri. cu oprirea tranzitului de materii fecale [i gaze. s. Sin. Poate fi par]i-al\ sau total\ [i poate antrena o modificare a curburilor normale ale coloanei vertebrale [i o atitudi-ne vicioas\. când frecven]a influxurilor este prea mare. de ramur\ drept\.12 s). dar simultan. 4:1 sau neregulat. pentru alfablocant (v. Survine în leziunile nervului oculomotor comun. se manifest\ la b\rbat prin *uretrit\. complet) propag\rii poten]ialelor electrice ale inimii. care prezint\ rareori manifest\ri clinice. prin depolarizare ireversibil\. a. Electrocardiografic se disting patru tipuri de b. / blepha-ron tic. ca urmare. / bloc. bloc atrioventricular). involunta-r\. b. gr. [Ondine. Tipuri importante: 1) B. Tulburare de conducere care nu se afl\ `n rela]ie cu afectarea organic\ a c\ilor de conducere. poate fi în rela]ie cu o irita]ie ocular\ sau cu o leziune central\. BLOC FASCICULAR / bloc fasciculaire / fascicu-lar bundle branch block. rhegnynai = a ]â[ni. tip IV. dificil\ [i vag\. Succesiunea undelor P atest\ persisten]a automatismului sinusal. bilateral [i simetric. poate deveni cronic\ sau. 3) Termen generic pentru anestezia regional\. destinat s\ reduc\ doza emis\ de un generator de radia]ii X sau de o surs\ radioactiv\ pân\ la doza permis\. adic\ cele dou\ activit\]i bioelectrice ale atriilor [i ventriculelor se desf\[oar\ independent.: gonoree. Este consecin]a îngro[\rii pere]ilor alveolari. în general provocat\ prin *ocluzie intestinal\. gr. 5) la nivelul ]esutului Purkinje. BLOC DE ARBORIZA}IE / bloc d’arborisation / arborization block. B. s. f\r\ s\ se influen]eze reciproc. 2) Întreruperea conductibilit\]ii neuromusculare. fie pe ramura dreapt\. astfel `ncât acesta a murit când a adormit. 5) B. Poate fi determinat de aderen]e inflamatorii (meningit\) sau de o compresiune (tumor\). bloc. m. trifas-cicular complet se traduce prin *b. ~ncetinirea (b. / blindage. BLOCAJ. / block. n. postencefalitic). neurmat\ de complex QRS (conducere `ntrerupt\). interatrial prin leziuni ale fasciculului Bachmann).). sau la nivelul ramurii drepte a aceluia[i fascicul. BLOC. manifestat\ prin *anurie. a. BLOC VERTEBRAL / bloc vertébral / interverte-bral synostosis. Un b. bloc focal. nimf\ care. cu alungirea segmentului PR peste 0. s. se poate complica cu afectarea diverselor viscere. BLOC OPERATOR / bloc opératoire / operating theaters. Netratat\. adic\ o alungire progresiv\ a segmentului PR. BLOCAJ GANGLIONAR / blocage ganglionnaire / sympathetic block.] Contrac]ie muscular\ a-normal\. fiecare b. parietal. Se manifest\ prin colici violente [i balonare.] Termen care define[te încetarea brusc\ a func]iei unui organ. [i b. s. la un a-numit nivel al sistemului excitoconductor. [Fr. fr. gonorrh(o)ea. blocajul poate fi fix de 3:1. / blocage. înso-]ite de o scurgere purulent\. poate fi complet. având caracteristici proprii electrocardiografice. 3) `ntre atrii [i ventricule (v. întreru-perea conducerii nervoase intraventriculare prin leziune întins\ a re]elei subendocardiace Purkinje (ramifica]ie a fasciculului His). minor (cu durata complexului QRS sub 0. pto-sis = c\dere. 2) B. renal: oprirea func]iei renale. blocaj (1). m. / schield. s. de arboriza]ie. bloc sinoatrial).] *Tic convulsiv al pleoapelor. respectiv b.] 1) Ob-struc]ie sau întrerupere a circula]iei într-un vas. BLOC ATRIOVENTRICULAR / bloc auriculoven-triculaire / atrioventricular block. a. BLOC NEUROMUSCULAR / bloc neuromuscu-laire / neuromuscular block. rezultând b. / blepharospasm. a. articu-lar: imobilizare brusc\. r. pe termen lung. BLEFAROSPASM. m. primele dou\ fiind b. ~ntreruperea conducerii intraventriculare la nivelul unuia dintre cele dou\ fascicule (anterior sau posterior) al ramurii stângi a fasciculului His.BLEFAROPTOZ|. Tulburare a difuziunii oxigenului din aer la nivelul peretelui alveolelor pulmonare [i al capilarelor.] Sin. *cervicit\ [i *metrit\. f. Var. 4) la nivelul ramurii drepte sau stângi a fasciculului His (v. b. B. Blocajul transmisiei influxului nervos la nivelul jonc]iunii neuromusculare. pentru a-[i pedepsi so]ul muritor. s. / blockage. origine onomatopeic\. b. blepharon = pleoap\. Tulbur\rile de conducere pot fi localizate: 1) la jonc]iunea sinoatrial\ (v. blenden = a orbi. blocage. 5) Mas\ de material în stomatologie. s. din cauza unei ac]iuni insuficiente a *co-linesterazei. / blépharospasme. s. n. / blepharoptosis.). De asemenea. tic. III este denumit [i b. tip III (Mö-bitz III) cu o rela]ie fix\ 2:1. dureroas\ a unei articula]ii.20 s. poate fi izolat. Are drept con-secin]\ *hipertensiunea intracranian\. 3) B. BLOC SINOATRIAL / bloc sino-auriculaire / si-noatrial block.

des ag-glutinines froides / cold agglutinin d. *Glomerulonefrit\ rapid progresiv\ cu formare de semilune. trisomie. apar]inând lui G. [Engl. exist\ chiar în absen]a anticorpilor circulan]i. amniotique / amniotic d. `n fr. de obicei. B. AUTOIMUN| / m. Palade. A fost observat\ în Extremul Orient. dar înc\ nedemonstrat\.: boal\ Goodpasture. tradus\ de obicei subiectiv prin senza]ii anormale (în esen]\ dezagreabile. V. care distruge vitamina B1. transsudat la nivelul seroaselor). În raport cu denumirea de b.). Ex. hidropic sau cirsoid (tulbur\ri cardiace. autoalergic\. Ca urmare. postinfec]ioas\ (consecutiv\ infec