Sunteți pe pagina 1din 141

Hawaii

t"u*.,,a.. t Niihdu'..

Maui

'P-,ft'";i;
O C E A NUI

PActFtf

150 kilometri

TRAVELER

harrua$*

WF774

m\lanu

.:." , .";-.

P*rye*}4$S {"$
CAL/{TSR'NA {:U O{;Hil pfr.5cr"{'5t 6 pt-l{Nt,:teARnA {;AL,&ToRtfl I lstorie si culturd 13
Hawaiiazl 14 Arta;i cultura 40 I Oahu 55 O pl i m bar epr i n c entr u l i s t o ri ca l o ra ; u l u i H o n o l u l u 6 $ Extra:Cununa de flori lstoria!inutului 20 storia statului Hawaii 24

H ono ul u 5E

din Honoluiu 70 O plimbare prin Cartierul Chinezesc a,tinutu ui 80 Waikiki 86 '1O8 fdrmul nordic Coasta Waianae 1-1,1

Extra:Canoea polineziand 94

Latura expusdvAntului 10$ Extra: Surfing ;i dragoste 1 10

MaL{; 1'19 VestulMaui 122 O trecerein revistda istoriei ora;ului Lahaina 126 EstulMaui 136

Extra:Mamifere impresionante 13C Centrul Maui 132 ii inbarc pc .rutoll ad/ I lar:1 '1.|4

ffi

i-lawaii: lnsula cea t{4are 147 CoastaKona "150 Hawaiiul de Est tr64 Kohaa t57 Extra:Hula 17S Extra:Cowboy hawaiieni 163 Plimbarecu matina pe Crater Rim 174

Kauai Molokai

183 207 Extra:Molokai cu ghizi locali 218

t
il

Plimbarecu maginain EastEnd 214 Lanai 223

[,#r ANteinsule hawaiien 231 SFA,TURIPT EALXTORIE 235 gi ?.42 Shoppingin Hawaii259 Hoteluri restaurante Dlvertisment 262 rhlpfix 265

Pag.2-3:Sur{er pe Banzai Pipeline, pe Tirmul nordic al Insulei Oahu in snga: Cocotier pe plaja Ala Moana Beach Parlg Honolulu, Oahu

cAlAroRrND ocHu DEscHrsr cu


Cdldtorii perspicacepornesc la drum cu un scop ;i se intorc cu un cAgtig.Cdlitorind responsabilpoli sprijini ocrotirea faunei ;i a florei, conseryareavestigiilor istorice ti imbogilirea culturaldin locurilepe care le vizitezi.De memenea,i.ti poli imbogdli propria
p Ynp ripn f ; t r r r ic t i. ;

ha,rnee*3
AUTOARE DESPRE
Rita Ariyoshi este autoarea ci4ilor ,,Maui in sufletul meu" ;i ,,Hulainseamni via1i". A lucrat zece ani ca redactor la,,Aloha Magzine". Articolele sale de cdldtorie, fi4iune ti memorialisticd au aPerut intr-o varietate de reviste Ttaveler. A internalionale ;i jurnale literare, incluzind Nationa/ Geographic concursLowellThomas Journalism ocupat de cinci ori locul I la prestigiosul Birouluivizitatorilorti traditiilor ei Awards.Lucrdrile au primit aprecierile din Hawaii, Asocialiei Agenliilor de Voiaj Asia Pacifig Asocialiei Editorilor din Hawaii ;i Asocialiei Presei Na.tionaleCatolice. Este cfutiSdtoareamarelui premiu la competilia anuali a Centrului Nalional Steinbeck de Prozd Scurtd ;i delinitoarea Premiului Pushcartpentru Literaturd. Munca lui Ariyoshi a fdcut obiectul unor antologii gi a fost transpusdin produclii de televi fie in ziune.Locuiegte Honolulu cu familia;i cilitore;te desin alte insule, in vederea unor proiecte, fie pentru a-ti vizita rudele.

Pentrua fi un cdlitor ,,geo"trebuie si 1ii cont de urmitoarele: . . Sd realizezi prezenlata influenleud intr-un fel saualtul locurilepe care le vizitezl. cd Seili cheltuiqti timpul ;i banii in moduri care s6!in identitatea locald (de altfel, este mai interesanta;a). Sdapreciezimo;tenirea naturald5i culturalda destinaliei. Si respecliobiceiurile;i tradiliile locale. fala de localnicifaptul ci apreciezi Sdaratri descoperirea unor lucruri captivanteti unice in locurile pe care le vizitezi:natura;i peisajele, muica pi mincare4 a;ezdrilepi clddirile istorice. o Sd smlii material, sd sprijini oamenii care au grijd de destinalia in caud pi afacerile care fac un efort pentru a pune in valoare gi a proteja ceea ce este special la acemta Cauti buticuri, restaurantelocale,pensiuni ti operatori turistici care ipi iubesc locurile natale,cdron le face pldceresd aibdgrijd de ele;i sd le aratetuturor EviG aceleactivitili comercialeore reducvaloareaidentititii lomle. . Sa ili imbogile;ti propria experien.td,luAnd cu tine amintiri ;i povetti/ ttiind cd ai

. . .

Thelma Chang este responsabil6cu actualizarea;i inscriereade noi informalii pentru edilia 2009. Jurnalist4 ndscutdin Hawaii, este autoarea ce4ii ,,Halekulani:O istorie indrigitd". Cartea ei ,,Ntr voi uita niciodatd: Bdrbalii din regimentul lOOf442" aces,tigatpremiul de excelenld pentru non{i4iune din padea Asocialiei Editorilor de Carte din Hawaii.Articolele sale au apdrutin iar publicaliinalionale;i locale,cum ar fi ,,AirQr SpacefSmithsonian", crealiile ei au fost incluseintr-o serie de antologii. De curAnd, SocietateaJurnalittilor Profesioni;ti,filiala Hawaii, i-a decernat premiul I la categoria FeatureWriting pentru articolul despre Waikiki, publicat intr-o revistd distribuitd la bordul aeronavetor

gi contribuit la conservarea deaoltarea destinaliei. Ace st fe l d e tu ri sm, c ar e astdzi este denum it,geotur ism ", es te defi ni t c a

fiind ,,turismul ce susline sau dezvolti caracterul geografic al unui loc: mediul inconjuretot cultura, frumusele4 mottenirea ;i binele locuitorilor sii". Pentru a afla mai multe, viziteazi National Geographic's Center for Sustainable Destinations la ww.n ationalgeo aphic.com/ travel swtain Ie. gr ab /

W X#&emx"wm $ X mrx c&X &xmr&w


Hawaii este asemenea unei bijuterii pierdute in imensitatea Oceanului Pacific. $i, precum faletele unei pietre prelioase, insulele aflate in componenfa sa se disting prin trdsituri inimitabile. Cdlitorii care au timp sd priveascddincolo de frumuselea lor evidentd vor descoperio inldnguire a contrariilor: luxuriant gi frust modern gi strivechi, simplu gi exotic. lmagineadevine pi mai complexi dacdte gAndegticd Hawaii este un spaliu polineziano-asiatico-american, influenfe latine, europeng gi nu numai. cu Insulenumeroase,experienle numeroase
Inaintede a-1iplanifica excursi4 trebui sdte decizice parte din Hawaiidoregti ar sddescoperi. alegidin multitudinea posibilit;!iar fi cop e5itor; 5i de indeosebi in cazulunei prime vizite.Cu toate aceste4 alegerile bine gdndite, avAnd in vederebugetul, timpul, spaliul9i personalitatea proprie,i1ivor asigura o vacanla neuitat.Celeqce insuieprincipalesunt cunoscutedatorita unor de particularitdli: Oahu (Loculde intrunire), Maui (lnsula Viii), Kaua (lnsula Grddinii), Hawaii nsula Mare gi Insu Orhideii), ( cea a . Molokai(lnsula Prieteniei) Lanai si (lnsula Evaddrii, lipsa in
une traduceri mai eracte). Tmori este un factor cheie p"nrru d,ege.eain.uei

Oahu
Oahu cu agitata capita i Hono u1L1 mare valoare de este o destinalie

Nu rata:
O privire asupra vielii monarhilor la Palatul lolani 59-63 VArful Diamond Head pentru o priveligte magnifici asupra dinamicului waikiki 98 O viziti respectuoasl la Pearl Harbot U.S.S. Arizona 9i U.S.S. Missouri 115-117 Un drum pitoresc cu magina la Han4 pentru a te bucura de 144-145 linigteatropicali Descoperirea modului de viald al cipeteniilor din vechime ti al supugilor acestor4 in Parcul National lstoric Puuhonua o Honaunau 155-156 Forta uluitoare a naturii in Parcul Nalional al Vulcanilor din Hawaii 168-177 Frumuselea magnifici a coastei Na Pafi (,,dealurile") pa-199 Frumusege 9i tragedie la Kalaupapa 212-213

lstoricA, dar ti cu modernul Walkiki

obligatoriu de bifat de cAtre turittii aflali a prima lo' r , la, i- c r da aglomo atie , a ecldner e\ce nve ti a c Adiri or de beton care pdtedA reputalia insulei. Atracliile turistice din Oahu inc ud Waikiki, Diamond Head PearlHarbour;i North Shore (ldrmul nordic). Un mod practlc de a te bucura de priveligtile 5i de viala de pe insuli este acela de a face din Waikiki punctu de plecare in explorarea restului insulei. Kapahulu este un cartier de locuinle si restaurante de un puternic colorit local, aflat la numai cateva minute distanli de lumlnile din Waikiki,in timp ce coasta;i plajeledin apropiere de Dlamond Head sunt resedintalocuitorilor de pe Gold Co6t. Poli renunla la Waikiki dacd temperamentul tau pre{ere inittea ti izolarea. Dar acordd i o tansa. Vederile sale catre ocean sunt superbe, sporturile de api i.ti dau fiori, oamenii formead un amalgam pestri!, iar maga-

zinele variazi de la kitsch la elegant. Dincolo de Oahq turi;tii care doresc sd viziteze o insuli invecinate pentru o zl sau doui artrebui si opteze pentru
r^ . i ^ (r ' ^ rd n / i + ri o cnc.i+i.i

*W

Maui si Kauai
tot Maul rdmdne In ciudatraficuJui mai aglomerat,

potrivite pentru tine. Ar fi o gre;eald sd pornesti intr un

maraton;i savizitezimai mult de doud insuledaci nu al de gandsd petrecimai mult de o saptdmana Hawali. ar putea in S spunecAo sdptemana estede ajunsnici micar pentru o singurd nu

ba de populardpentru p ajeleti frumuseleaei silbatici, obseruarea enelor;cursurile golf, vdile munlii cu lnstalalii tiro iene (vezipag.141),indllimilerlcoroase,pddurilede ferigi,vAraddnci, ful Haleakala multealtele. 9i LitomluLahain4 vechiport de un d marinarilor esca a vAnitorior de balene, 5i es.e preal tn misorarilor r secolul XlXlea, d zent un on; plin de maguinede suvenire, interesante buticuri, galerii arti, penonaje de givederi superbe spreLanai Molokai. 5atu1 ;i Han4 pe de ata parte, distlnge se printr-o de natuale,cum ar fi multitudine peisaje de pddurlle ferigl ocadele 9iochiurile de apd limpedein carese poate'inota.O ctfel de ucureie presupune insi parcurgerea unu d,um p r de serpe-r pe cLlmea 1e unu: dea.Condwullent;i prudentesteextrem oe rmPorenl Cati Han4 Kauai estede un verde luuriant Insul4 situtiin cpatul nordic al nu scutitide nepldcerile arhipelagului, este

insul6, acestlucru depindede cdldton dar Cunoscetorii escde obiceiOahu oco invecinate: exemplefiind ti seindreaptddirect cdtre insulele Kauai- pentru drumelii, Lanai pentru pacegi liniste,Insula Mare - pencea tru pescuit sportiv vulcani Maui pentruplajepiobservarea sau balenelor. ti

Freg&*irea hagajulaxi pm*r&{l*awva*!


Pregitette-te pentru vreme surprinzdtoare.la cutine haineti incdlldminte confortabile;bocanci9i rucsac,pentru ciliriri sandalesauincilldminte utoar4 pentru plimbare.Sunt potrivite hainelesubliri de zL cum arfi torturile, costumelede baie,tricourile ti pantalonii lungi.Pentru locuri mai elegante, adaugi o rochiesimpli sauo cimagd eleganti cu pantaloni.Punein bagajo haindde ploaie,un pulover,un hanorac, ochelaride soare,lofiune de plajd,spray impotriva insectelor9i o pdlirie. Nu uitatelefonul mobil, aparatul foto si incircitorul.

Cum ajungi si cum te deplaseziprin Hawaii


Aproape toatezborurile plecare pe continentul cu de american, precum9i cee internalionale prin Aeroportul trec Internalional Honolultldin Oahu.De acolo, cincilinii aeriene regionale legituraintre lnsule: fac Hawaiian Airlines, Pacific Wings,Mokulele Air lines, lsland Air;i gol, o companie low-cost. Pentru cildtorila un prei convenabil, a cautA sd identificirute e in triunghi, carepresupunaterizarea un aeroport gi decolarea pe a tul. pe de O alti modalitatede a strabatedistanladintre insue estecu feribotul, HawaiiSuperferry (www. hawaiisupefetry.com); o excursie trei ore intre Oahu ;i Maui costi 49 5. de Celmai bun mod de a vedea insuld reprezinta o o cdlatoria ma;ina. cu Benzina insd este scumpd Hawaii prqurilesuntcu '10pand a 25olo maridecAtmedianalionald. in mai Daci optezi pentruinchirierea uneim6ini, fd-.ti rezervare timp pentrua obline discount. din ViziteeA!|@ gohawaii.com pentruo listda companiilor inchiriere de existente.

*3alc* *rnprew{aib** p!
Tropicalul Hawaii este de obicei cilduros, cu o temperaturi medie cuprinsiintre 23 ti ti noiembrie. Din august pAndin noiembrie nu este doar maical4 cigi mult mai inibutitor Lipsa venturilor puternice care se

29'C. Vanturile bat dinspre nord-est, iar umiditatea este moderati. Zonele aflate sub

marcheze tranzilia de la vari la sezonul ploios explici pa4ial acest fapt. ln plut in ultimii treizeci de ani, temperaturile din Hawaii au crescut" in special pe timpul noplii. Vremea pe insule este oricum, numai plictisitoare nu. Acum poti sta Ia soare, iar in momentul urmdtorte poli trezi ud pane la piele. Zilele

vant (sud ti vest) tind si fie uscate,in timp ce ploai4 prezentiin zonele de nord ti est, vari (din pistreazd aceste !inuturi verzi ti luxuriante. In Hawaii sunt doui anotimpqri: mai paniin octombrie) 9i iarni (din noiembrie in aprilie), o perioadd ploioasi. Inundaliile sunt frecvente in lunile octombrie

cilduroase pot deveni reci in timpul noplii.

traficuluiinferna. Cu toate aceste4Kaul estecunoscuta pentru ci repreinti o ozi de relmat re,cugradintoameniamabii, magnificullim Na Pai,canionulWaime4 ttree de drumetie, plaje line, locuripentrucaiac, pi catti pentruvremea schimbitoare: sa ploaie un capdt soare cedlah 1a 1a

Insulacea Mare
Cei carei;i dorescsi descopere toate tipurilede peisaj ncluAnd vulcani, desefturi, coaste insorite, vArfuriinzdpezite munte,pAduride ferigi ;i curcubele sevor indragosti de cu siguranld Hawaii. de Aflati in extremitatea sudicA arhipelagului, a lnsula ceaMare domind prin mirime peste'10.360 de diversitate, continuecrettere.Insua a fost comparad m2 in cu VestulSdlbatic, caracterizAndu printr un teren accidental, se lirmuri colturoase cowboy ti autentici, careexistau cu mutinalntea perioadei glorie a Vestuui Silbatic. aici de Insula esteinconjurata o aurdde mistergi de se cereexploratd,,pe bucili", si anume:nor4 vest,est,sud ti centru. R5corosul ,tdrmKohala din nord atrage paslonalli istorie de carevrnsa exploreze petroglifelegi straturilegroasede lavi neagrd,'in timp ce iubitorii cafea amatorii de 9i de pescuitse pot deleclape insoritacoastA Konadin vest.Pafteaesticaa oratulul Hi o este vestitd pentrucamul specific, iubitorii naturd de gdsind piduri de ferigi, aici ploi,curcubeie, cascade, orhidee oratesi anthurium co (Floarea ilamingo). I a sudde F o, cp F i r:mJinsulei. p ob" ve naturiila Kilaue4 vulcan puterea un infrico;ito; alecdruierupliisangerii loc neinceta!din au 1983.Polimergecu ma;ina jurul craterului, in te poti pllmba inconjurat gaele vu canice de ti, cu pulin noroc,poli vedealava scurgAndu in se mare. Spectacu vulcani o;ii MaunaKeagiMauna Loa(MunteleAlb 5i MunteleLung)seafl4 de acem etFJ. pdne.,er r .dl d r \J l e r d
Golful Hanaum4 un acvariu natural aflat pe Insula Oahu, s-a format in urma pribusirii peretelui dinspre mare al unui crater vulcanic

Alte insule
Dacdpreferirelaareati izolare4ia'incalcul i ..Lal eM ol ol aic i Lar a, pent u o2.,o." pr " m a'" sa saumaimuh Mo okai,cu atmosfera linittiG, merg adipostegte orat in carelocalnicii un povqti" cilaresauin ;aretetrce de ai, ,,spun (conver,ewa) ird ;8c{ .dlura.E 'e. totodau. s o in.tlademrade e'plora..rb ind,u-"."a rnu, sau greuaccesibile ghid,caresAte poartepe carari si-li ofereposibilitatea ainota in zoneleizolate de vizitatoril gdsipulinedrumuri vor din eS|ln Lanai, de pavate, precumti o linitteti o intimitate vis. inodtorii, Insula tenteua amatoriide drumetil, scufunddtorii, iubitoriide golf.siart5,obseruatorii la de balene;ipe cei careapreciadplimbdrile risiritul sauapusul soarelui, o pl{i pe care pe de ale6;, po-ti te simli a acas6. lndiferent insula profita a muimum de timpul petrecutacolo. leneves.e r. J o $oi dbsoarbF frumuerea, put Respeqtinatur4 ia o gstare intr o bruterie sau r r p* ,r l r u- nc 1p.69131''pe.i 3l 76r r e l ai r oas e, mancarurile saudiscuti cu locainicii invaF despre ti GAndegte,,Aloha". r traditionale, culturi si istorie.

viafi !n*e*nmag$$,*e,ttrrr:l t;&*$tr*


. Biroul vizitatorilor si traditiilor din Honoluf u: tel. 800/464-2924 sa! 808/923-1811 ; ww.gohawaii.com . Biroul vizitatorilor din Insulacea Mare, Hilo: tel. 808 /961-5797; Waikoloa: tel. 8O8/886-'1655;ww. bigisland.ory . Biroulvizitatorilor din Maui, Wailuku: tel. 800/525.6284 sau 808/244-3530; ww. visitmaui.com . Biroul vizitatorilor din Kauai,Lihue: !rel.aoa/ 245 -3971 ww ; covery.com kauaidis-

St;gax;"mmga
Hawaii este,in general,un locsigur de vacanli. Ca in orice orat sau !ard, este insd important sd iti iei mesuri de precaulie. . Nu lua obiecte de valoare pe plajii. Adu-1i doar lucruri absolut necesare ti line-le sub obsrvalie sau roagd-li prietenii si Ie supravegheze. . Aigrije se-liincui matina. . Parcheazd zone luminate sau bine in populate. . Evitdparcurilein timpul noplii. . Asigure-tecAugileglisantede la lcnai sau de la balconul camerei tale suntincuiate. o lntreabi la un centru turistic sau ra receDtia hotelului care sunt zonele nesigure. . Tine-ti geantaaproapede piept

. Biroul vizitatorilordin Lanai, Lanai City: tel. 800 / 947-4774 sau 808/565-7600; www. visitlanai.net . Asociatia vizitatorilor din Molokai, Kaunakakai:tel. 80O/800-6367 (pentru Statele Unite ori Canada)sau 808/553-3876 (pentru convorbiri de pe insule) ww. molokai-hawaii.com

l ro

s& wX&ruxr&
f Hawaii azi 1r"-19 20-23 lstoria!inutului lncearci: Observareaunui vulcan activ fstoria statului Hawaii Arta gi cultura 4A-34 48*5X 24-39

lstone

ExtrarArta eulinar6

incearci: Degustarea fructelor de mare lncearcd:Petrecerein stil hawaiian 50

Dansator la festivalul Ka Hula Piko din Molokai

I S T OR IE

S I CU L T U RA n\ Rl

Hawaiiaa.i
Mai departe de msa continentali decit orice alt loc de pe pimdn! Insulele HaPacific. waiise ivesc asemenea unor oue verzi de viatiin mijloculvastuluiOcean inci de la incepu! izolarea a fost elementul definitoriu al arhipelagului. Distanta dintre Honolulu;i California - punctul cel mai apropiat - este de 3.856 km de zbor; pini la Tokyo sunt 6.189 km; Papeete, Tahiti, se afli la 4.410 km. Arhipelagul hawaiian, cuprinzdnd137 de insule, insulile;i atoli,se intinde pe o distanlede 2.450 km pesteTropiculCancerului, asemenea unui ;irag de perle inegale.Coordonatele geografice pornesc de la 28,5' Iatitudine nordici.in dreptul lnsuleiKure pAndla '19"latitudinenordicdin dreptul InsuleiHawaii.Cele opt insule pr incipalese afla la tropice si au aceeagi latitudineca Ciudadde Mexico, Havana ;i Hong Kong. VAnturile rdcoroase bat din partea de nord est a oceanului cam 300 de zile pe an. Toate insuleie, excepliaAtolului Midway,grup de insuleadministrate cu de Marina StatelorUnite,formeazdal 50-leastat al SUA.Capitala statuluiHawaii, Honolulu,pe InsulaOahq estesingurulora; mare din stat.Pesteun milion de oameni s au stabilitpe insuli, iar 75olo acestia triiesc in Oahu. Bazaeconomieieste din turismul,urmat de industriaapdririi;i agriculturi.

\.9,,,

1$\

FOF q.i,+i

,l

::!

:,:,

Insulediferite, stiluri diferite


Toate insulele, cu excePtia Atolului Midway, grup de insule administrate de Marina Fiecare insuld estediferiti nu doarin privinta aspectului, ci si a personalitdlii. Oahuesteamelitoare, trepidante, sofisticatd, surprinzand printr o dubldpersonalitate: gi urbane rusticeMauiestevisitoareAici'artainfloreste

stateror rormeazd un*s I :l;llJ:il:ff l[';jj::il#:[llTjJi:il::


al 50-lea stat al SUA. incd scene hippy. Insulacea Mare este usor barbar4 cu spaliiexcedentare,;i plind de energiecreative. Staliuni luoase au inmugurit din obsidianul cdlitin inima vulcanilor Kauai este bdtrand,inleleaptd;i verde. Estestrebetute de singurul rdu navigabil din sta! mareleWailua.Cursurile goll cdldtoriile Marele Canionfac aceasti de si insulaperfectapentru aventuriin aer liber Molokai sfideazd timpul, incdpitAnAndu-sesd rimdnd in afara tendinlelor; gi tocmai 'in aceastadeta;are rezida farmecul ei. Lanai pare sd-;i fi pierdut identitatea. Pe vremea cind eTacea mai mare planta.tie anans din lume, purta numele de Insulade Ananas. de Odati cu disparilia plantaliei, promotorii insuleiau incercatsd gdseascd nume, precum Insula alte sau InsulaRetrasi,dar nici unul nu pare nimerit.Ni hau este propr ietate Secreta parliculard ;i este in cea mai mare parte inaccesibild. Populalia sa este exclusiv hawaiianigi ?ncd foloseste hawaiiana limbd de bazd.Kahoolawe, mult timp in ca cu urme insulatemplelor;i a fermelor,a fost evacuatd pentru a deveni!inta simulArilor de bombardamentale armateiamericane inainteaceluide-al Doilea RdzboiMondial. in 1990,pre;edintele George Buh a dispusincetarea focului,iar in 1994,Marina a predat jurisdiclia insulei cdtre stat.
Un surfer triiegte emofia supremi, in ciusul unui val imens

tu

tsToRtE

9 t c U L T URA

H A W A I I A ZI

Din fericire, conceptul estecatse poatede actul 6tdzi. Este cuprins'in zambetele cre gi intAmpinichiar;i cel mai morocdnos obositvizitatotin bundtatea are o doamndinv6retd cu coboard prudentdintr-unautocat{iindtratatda o prinlesd. lar,,Aloha aina", dagosteapentru p;m5nt, sle u. sLr ecolog.st. gdt Celmd marefestival statesteFestivalul din Aloh4 mre are loc anual, lajumdtatea de lunii septembrie panelajumdtatea luniioctombrie. Dupdcum sugerezdginumelgfestivalul, ere sedesfd;oaripe intregulteritoriutimp de cateva sdptdmani, aregranileti ia propofiile nu uneisdrbatori multiculturale inc udepamde, ce reprezentalii hul4 petreceri lmu, upozilii de arti gi megtEuguritndilionale. La acestspeqtacol lu parte ;i fanfaresositede pe teritoriul pot Statelor Unitesauarmatede samunijaponezi, cai,costumati pe complet. Pereoni{icatd, aloha are numerode falete. Pentru majoritatea oamenilotspiritul alohadevineo a dou naturalnsolegte orice tranaqie saurelalie 6emeneac4ii Gre plutegte dedupra munlilot purtandapad,itatoare de via,ti, reunege intreaga divenitate Hawaii a intr-unmozaic strdlucitor vielii. al ti

Un curcubeude oameni
in condiqile caremariajele in interrasiale in propo4ie de aproximativ sunt 5Oqo, devinedin ce in ce mai dificilsi stabilettinu numaicineestefiecare, gi ce estefieere. E ti cu adevdrat dar hawaiian daci egtihawaiiano-filipinezojaponez? copil,auind ci un colegde clai este Un jumdtatejaponez jumdtateirlandez, va exprima i.si fdri indoialddezamdgirea -,,doar atAt?". ti Apoi va incepesdenumeremAndrucelegapteetnii careformeazi mottenirea sageneticd. ExaminAnd figurile dintr-o clasi obitnuid, esteclar cA nouageneraliede copii gi Pepiniere gredini de orhideelntampine adesea vizitatorii cu lei ti flori ai insuleiesteinterrasiale. Denumili hapa, insemndnd copiii sunt un amestec frumos pi ,,parte"sau,,jumdtate", strSlucitor est 5i vest.Aceasta de contopirefericitda - _ raseloru s ar fi inrii*plarprobabil dacaoaneni ar fi [ost, la inceput,de orice altr rtrd cu exceplianatieihawariene. A fost nevoiede generozitatea sistemulde valorimodelatde 9i cultura-gazdd, aceea locuitorilordin Hawaii, unicullor a cu spiril aloha. lmigranlii: Primii imigranlisosili aiciau fost chinezii, venili cu contrade de muncdin 1852.Primiimuncitorijaponeziau debarcat 1868pentru a in lucrape plantalii,unde erau pldtili cu 6 pandla 9 dolari pe lund.Spresfdrgitul secolului, din de .japonezii Hawaiiajunseserd pestedoud ori mai numeroti decdt oricarea{t grup etnic.Pentrucd majoritatea imigranlilor erau muncitori ti intreprinzdtori, pardeau ei cdmpurilede ananas trestie-de-zahdr indatd ce contracteleexpirau.Puneau de astfel ;i bazeleunor mici afaceri, cumpdraupimAnt 9i seingrijeaude educaliacopiilor Delinetorii de planta ii, in ceutarepermanentdde mAndde lucru ieftinS,au adusmuncitori din insulele Azore 9i Filipine. Mai tarziu, un numdr considerabil imigranliau sositin Hawaii de din Coree4 Samoagi de pe continentulamerican. Copiii pimAntului: Cdt desprehawaiieni, numdrullor a fost decimatde contactulcu lumeaexterioard. estimeaze Se cd'in doar o sutdde ani de la sosirea exploratorului britanic,cipitanul JamesCook,in anul 1778,90o/o populalianativehawaiiand fost din a ripusd de bolile adue de colonizatorigi fald de carenu dezvoltasera nicio imunitate, avandin vederesecolele izolare. 1892,ultimul an al natiunii hawaiiene de in autentice

in spiritulAloha
,A/oha. esteun cuvant utor de trad6, cu toate cd definette ti conline esenlaunei Nu naliuni.ln Hawaii,acesta esteun cuvdntobipnui! folosit ca formuld de salut.AnalizAnd rddicinile sale,a/oinseamnd,in prezenla(cuiva)",iar hc este,,suflarea vie1ii",cu referirela daruldivin. Indemnali ghizi, de turitiii suntincantali lungerucd sd mult cuvantul,,,A-looooo Rareori HA. li sespunecdalohareprezintd mult de o simpld mai formuldde salut. Gnd spuicuiva,,Aloha", admilicdvAaflatiamAndoi prezenla DumnezeLl in lui otfel incdtcuvintele, gAndurile faptele 9i vodtre trebuiesdfie neprihinite. Esteun cuvantdelicat,inzestmt cu fofa de a contuE o viale Estesingurulcuvdntcare diferenliazd Hawaii oricealt loc din lume,dAndmultor rme posibilitatea a seaduna de de laolaltd de a trdi pa;nic, doartolerAndu-sg bucurdndu-se atmosfera sdrbdtoare nu ci de de 9i 5i apreciere reciprocdAlohaspune: ,!ino, adu-fifamilia datinainvaldaloha". 9i Regretatul Pilahi Paki definitalohaliterdcu literi: a A ute akahai,bundtate L estelokani, unitate O ate oluo|l famec H este haahaa, snerenie A esteahonoi, rdbdare. Oamenii tem de disparilia se spiritului aloha. Pierde Hawaii aloha? Avemsuficient aloha? Cum am puteafi siguri spiritul cd alohanu estecoplqit de valurile nou venilipe insuld? orice de Ca alti relafe,alohaimplicd griAii angajament. Reflecte sufletul unuiom ti al uneisocietali. Pntru a pnctia aloh4 trebuie maiintai sdte respe4i pe tine insuli. Esteun cuvdntdititor de via1d.

Cind admili

SpUi CUiVa rrAlohar., cd vi aflali Pfezenla

amAndOiin

lUi DUmneZeU.

I S T OR IE

S I CU L T U RA

HAWAII

A ZI

(vezi pag.33-34), nativiidin Hawaiierauin numir de 40.000.Astezi,mai pulin de un procent din populalieeste 100o/o hawaiian, cei careau redlcini hawaiiene dar reprezintd grupul etnic cu cea mai mare crettere de pe insuld. Indiferentde originile lor,cei mai mul! se identificddin punct de vedereculturalcu mo;tenireahawaiiani.Ei sunt mAndrisdfie keikio ha aina,copiii pimantului. Unde estul intalnegte vestul: in plusfa.tade populaliapuri 9i mixt-hawaiiani, care reprezinti 23,3olo total (dupa ultimul recensdmdnt StatelorUnite din anul 2000), din al astdzi, tiparuf rasial este alcdtuitdin 41,60/0 asialici, includnd japonezi,chinezi,coreenigi filipinezi;24,3o/o caucilieni,ndsculiaici sauimigrali.Non-hawaiienii insulelePacificului din gi afro-americanii formeazi restul populafei. Scriitorul englez Somereet Maugham scriadespre Hawaii 1921: in loculde intilnire ,,Este al stului cu vestul, nou veniliisuntin relaliifoartestranse bi9tina5ii... acepti iar cu Toli oameni ciudalitriiesc aproape unul de celdlalq limbidiferite gdndiri cu diferite; au credin.te valori ei 9i 9i diferite". Triind unul langd altul,vecinii celebreaa toateserbdtorile, ci estevorbadespre fie Kamehameh4 Anul Nou Chinezesq, Obon,4 iuliesauCrdciun (vezipag.54). Neinlelegeri: Oamenii aduc cu ei nu numai traditiilecolorateti festivalurile, credinlele pi arta culinari, dar;i atitudinile;uneori este necesar;, pentru malihini (nou-sosili), o perioadA pentru a se conectala,,ritmul hawaiian", pentru a inlelege cd unele lucruri nu pot fi fecute ,,acum!"ti poate nici mdine.Circulaliarutiera este adesea piatr5de o incercare. Sensibilul malihiniinvali sd mdlumemcd atunci cand o mapinddin trafic ii dd prioritate.Umorul etnic este persudiv ti deseorirdnette,dar in trecut a contribuit la dezamorsarea conflictelorrdiale ti a neinlelegerilor'inzilelenoastre,nou-veniliiil acceptd mai pu1in,generAnd chiar o seriede procese. Adese4 nou-veniliipreferdsd se organizeze in comunitili paralele detrimentul integrdrii,refudnd sdinleleagdfelul de a fi al in insularilorqi agteptdnd acettiasAse schimbe.lar cu cei 16.000de turi;ti pe zi in magini ca inchiriatg comoditateainsularilorpoate fi pusdseriosla incercare. inlelegere prin culturd: Problemasuveranitdliihawaiiene determinat atat pe i-a hawaiieni, gi pe non-hawaiieni blamezela unison nedreptateacare le-afost fdcutd cat sd in momentul inliturdrii monarhiei hawaiiane, 1893,ti sd cearerestituireadrepturilor in lor ca naliune.O sutd de ani mai tArziq pregedintele Clinton 9i a prezentatin mod Bill public scuele cu privire la participarea StatelorUnite la aceasti acliune ti a semnato rezolulie din parteaCongresului, carese recunogtea in nelegitimitatea anexeriistatului Hawaii 1898. in Caua hawaiiand aintAmpinat piedicdinanul2000,cAndCurteaSupremd Statelor o a Unitea anulatpnctica statului Hawaiide a permitenumaicetdlenilor rdddcini cu hawaiiene sd votezela alegerile pentrudesemnarea reprezentanlilor Biroului Afacerilor Hawaiiene (BAH). De oemeneE legea permitea doar nativilorhawaiieni fie ale;ica reprezentanli. si BAHfmese creatprin amendamentul constitq.tional '1978 din pentrua ajutalaimbunet4irea vietiinativilor din Hawaii, folosindfondurigenerate cdtre,,pdmanturile de cedate",carereprezentau728.434 ha din fostuldomeniuregalpreluatde Guvernul Statelor Unite dupdanerere ulterior ;i tEnsfent statuluiHawaii. in 1996,Hrold,,Freddy'' Rice, fermieraueian de pe Insula Mare,a cirui familie un cea locuisein Hamiiincdde la mljlocul secolului XlX le4 ainceret sdvotezelaalegerile al BAH, dar votul sdua fost anulat Acsta a deschis proce reclamdnd un violareadrepturilor prevezute

.14 egalpinedisde amendamentele ;i 15 din ConstituliaStatelorUnite,cre gmntead accesul criminat la vot indjferentde ro6- in celedin umd, CurieaSupremea StatelorUnite a deliberatin deciziinu s au materializat inca in joc esteo datorie a statului favoarea Rice.Umdrile acestei lui includndAeroportul Internalional HonoluluCifrele citre BAHcu privirelapdminturilecedate, controlul 6upn BAHareo mizdmare.In la de ln ar puteaajunge un miliard dolari. consecinJi, 40 primulguvemator republicn din uJtimii de 200J Linda Lingle, fostulprimardin Maui,devine Liliuokdani. solulei,ducele Ea;i Aion4 cre a guvernat Hawaii duperegina ani9iprimafemeie au pledat pentru o politicastatalacaresainceaparesttuireadatoriilor cdtrenativii haMiieni. ln ciudaatacurilorla integritateati lainsati validitateasaintr un Hawaiimodern, cultun principiul pdcii rsuEelor existente;i, /okahr, bzatdin mod tradilionalpeimpd4lrea hawaiiand, at6L continuiisi fie liantulunor populatii de variare. ti al unitalii, tniul din pnctierea culturii. a locuitorilor c4stige sd-ti Tnmod ironigturismul permis funqii de director cultunl, angajeaaconsultanli, Hotelurilesponsorizeadgcoli,scot la concuru spectacole culturalegiincheiecontmctecu speciali$i cumpdri obiecle de artianat, pun in scend (frunze megtqugurl precumimpletireaghirlandelor/ei9i realizarea in diveree lesdturilor/auimla au Progmmele ereincorporeadvalorile hawaiienein industriaturismului avut de pandanw). angajalii malihini privire cu la loclnicilorde propriamottenire instruind succs,reamintind ti aproapesacre a\and in vedereclitatea de gede intr-un responsabilitillelot responsabilitdli printre alte lucrurifiumo6e, ,dEgoste". r cuvAntore inseamne, linut vstit pentru ,,aloha", ResortLanai, O le4ie de scufundiri incepe la piscinacomplexuluihotelier Four Seasons din Golful Manele

ISTORIE

SI

CULTURA

I S TO R I A

TI N U TU L U I

&

$se#rs&v|-ffi$Jqea$ffi$
InsuleleHawaiisunt dJfapt varfurile unui lant muntos care despice valurile, pornind chiar din inima oceanului. Ceeace se.vedeeste doar o mici parte din ceeace existi, Muntii Mauna Kea ti Mauna Loa,de pe Insulacea Mare, sunt atat de inalti incA! deseori, sunt incoronali de zipadi: doi giganti in discordanld,strijuind deasuprapeisajuluitropical.
Vantul, p oai4 catastrofalee a unecari de te en pr eistorice au scu ptat vu canii dln Hawaii, formAnd vil ti piscuri silbatice. Munlii acl oneui ca un magnet penLru nori, aducind ploa a,

a@

ficind aceste insu e uxuriante sl locuibile. Apa de p oare pat urde prln roca vu canici, adunandu se in cisterne subterane ti oferlnd una dintre ce e mai pure si prod5pete Jpe de pe planeta. nsulc e sunt inconjurate de p aje. Activitatea vulcanicii5i eroziunea cora i or coloreazi nisipuri e.

Niscut din foc


Din punct de vedere geo ogic,Harvaii esteun prunc. inaintede n4rereasi, cont fentelc sc q a b .. - ,d F i dp i .r al F r '.r eo l a^ai p p e ^.r Llgob' ' ir \Lmuloo c; accstca au formatin adancuri intunecate noplii primitivc. te egende s e ale A povestesc cum Maui,erouldin panteonui hawaiian, pescuit a insule de pe funduloceanu Ambele e ui legende reflectiadeviru. in perioada tertiarulum jlociu,un craters-Jdesc s pc iundul r Oceanului Pacific magmadin miezu topit a pdmantu a inceputsi se reverse si ui prin acea
I r r a. lo. t r . . darrLr..erdd,ocde 1.742 m. Ier. . i r d d r '1 F . l a I odp . p 'r d r e \e d

oc eanu

ui, la o add n c i m e

iNCeanCA! Observarea unui vulcanactiv


Vizitatorii Parcului Nalional al Vulcanilor din Hawaii, de pe Insula cea Mare, descriu experientele trdite cafiind,,cu adevdratcopletitoare",,,preistorice",,,un (termenul hawaiian pentru,,revirsare") contact cuinceputurile noxtre". Kilauea este un vulcan pla!in prezentcel mai activ de pe Pimant.

Revd6erile continue de lavi ale vulcanului Kilauea aufost declantate de eruplia din anul '1983a craterelor Puu Oo pi Kupaianaha,lzbucnirile au devenitSi mai intense cand Halemaumau,un crater adanc,a eruptin 2OO8, impr4tiind dioxid de sulf. Vizitatorilor li se pun la dispozilie h54i 9i regulamente de siguranfd (vezi pag. 171) la centrul pentru vizitatori.Printreatractiile principalesenumiriTubul de LavdThurston, Kilauea

lki Overloo( Poteca Devotation 5i Mueul Thomas A. Jagger. lmaginea laveicareigi croieste drum cdtre mare si lovegteoceanulcu o forli mistuitoare este de neuitat. Orice explorare neprimejdioasd,cu sau firi ghid depinde de vreme gi de alte condilii. Excursiile cu ghizi oferd ciletorii personalizate;pot aperea unele restriclii in timpul excursiei. HawaiiForestandTiail's KilaueaVolcanoAdventure

oferi tururi de o zi, cu plecarede la hotelurile din zonele de coasti Kona 9i Kohal4 mic dejun 9i echipament pe durata zilei (tel. 808/ 331-8sos, w. hawaiiforestan dtrail. Hawaiian com,5$SSS). Walkways organizead excuEii care au ca punct de plecarecentrul pentru vizitatori, la ora 10:0Q intoarcerea f iind programata pentru ora 16t3O (tel. 800/ 457-7 75 9 sau8O8/775-O372t ww. hawaiianwalhways.com, SS SS). S
Tururile cu elicopterul reprezinti o modalitate populari de a admira splendidele vdi si dealuti de pe insule

ISTORIE

9I

CULTURA Mauna Kea

I S TO R I A

TI N U TU L U I

Insulele Hawaii s-au format in urma activitilii asa-numit,,punct fierbinte"

vulcanice a unui Mauna Loa

din mantaua inferioar5 a Pimantului.

Pe mdsuri ce platoul Pacificului se deplaseazi spre nord-vest insulele se misci la rdndul lor gi noi vulcani se formeazi. Molokai

,i h F:

Kilauea

Kauai

Vulcanii-scut se formeee

deasupra unui

i.*1*,.;,, ";i"
Miscarea platoului !l Pacificului

,-,-,

t{i
,!hL

punct fierbinte ti se erodedi treptat. Caldeira ia ndjere in momentul in care

\
llin

Magma a efuptincet prin fisurformdnd colini dupi colini pini cind vulcanula fost'indealunsde inalt d spargi supralalava urllot continuandu tl scensiunea Hawai se n:jscusePotrivitteoriei plicilor leclonicg

Punct fierbinte

vadul se prdbugette in interior. Loihi (insuli noui)

sublire,mai fierbinte ti mai fina. Magma estelavaPrezenta vulcanici este sub suprafala terestri. O caldelrui o deprcsiune larg5,rotunda sauovali; un crater esle mai mic;i are formd de de bol. Canalele lavi recreeazitraseullaveitopite; crusta continudsAcurg; ei se racetteti devineduri, in timp ce Lava sunt fragmentelede lavi intdritAcarese pe dedesubt.Tephra formeazi in aer;propulsatede lintinile de lavi ;i cunoscute de,,lacrimlle Pele. lui 5isubdenumirea ,,Pirul lui Pele"este un filament de sticli aseman;torpanzei format atunci cAndgazulvulcanicexPlodeazi de pdianjen, prin lavaextrem de fluidi.

, J"
--1.'.-

rt
.-

, i" *, , !rr-^{'\

Hawaii (lnsula cea Mare) Fundul oceanului

iisu e e au ietil a umini pe rind, pe m;suri ce platoLtl P.'. rur .n'"gr"n drlo.rrdn 'orr' er.tri

nd.o. ' "rorl..r'r\"no "dp.. ' ndu se de punctu fierbinte.Oahu se alli acum la 354 km di*n1i

44 de ocul na;tcri sale. in ultimeLe mil oane de anl,acestpund fierbinte a dal nattere celor 82 de

vu ani ai arhipe agu ui hawaian 5i cont nui si clocotedci. Din 1983,vu Gnul Kilaueaa mirlt supralala nsule celei Mari cu 222 ha. O lnsuA embrionar4 Loihi (vez pag.234), se formeazain Prezenl la 32 km sud-estde Hawaii- scafandriiau drit focul na;terii salearzand sub api.ln Parcu Nalional al Vu canilor din Hawaii(vezi pag.168 169,171,173)sepoaledeseoriintimpasitePlimbichiardedupraLureiscurgerirosiitilerbinli de de lavi in timp ce noile insulerisar;cele vechi se scrfundi incet Recifele cora , careformeazi o centur; insu e se erodevi si maslvi in Juru insulelorde vArsti ml ocie, sunt izolatede sGt pe misuri ce batrAneJe se scufundi. in cele di n urmi, tot ceeace rimane este inelu recifului,careformeui proPriul cerc nereguat de insulile,cunoscut sub numee de atol. Kure,in panea de nord, esle un exetrp u csc de atoi din Pacitic. le Majoriiatea insueior mari suntinconlurate de demenea reclfede extremitale,ugor accesrb de pe tirm. Recifele lnsuleice e Mari suntinqiin shdiu inclp ent.

Florasi fauna
s CAndinsulele au nascutdin ocean,erau lipsitede vial;. sau Via;aa fost adwi de izvoarg de curenliioceanici ca un intr o biodiversitale migratoare, evoludnd dar al pdsdrilor

\l
Atol

uimitoare. Toatep;sirile din pidurile din Hawaiisunt unice. Post-eroziune

din gi duPdcum sunt ti 65010 ferigi. Toateinsectele 95olo plantelecu flori sunt indigenc, din UnelePdsirigi toxice. nu nici in lipsa priiddtorilor; plantele au dezvoltat spiniti nicimirosuri de insecte au pierdut abilitatea a zbura. O speciepoatetrdi pe o singuri insui saudoar ti KamakoqMolokai intr o anumid vale.Pldurile din linuturileinate, cum ar fi Rezerualia cantitoare,fArd un (vezipag.2.19), alcatuiesc mediu naturalunic populatde Planteti Pasdri introdusede acettiaau avut un efect dev6pcrechein lume. lmpactuloamenilor9ispeciile a de laLorasupra faunei5i florei locale,iar organizafiile conservare mediului uptd si salveze este voie in acestclimat ospitalietRezultatul speciile rimme. Floratropicalds a dezvoltat'in I un Flawaii verde,'inmiresmat infloritor;ale cdruioriSinizbuciumatesuntincd vizibile. 5i

Limbajul lavei
Mul!i dintre termenii vulcano ogiei moderne provin din Harvai. Lovd este roca ichidi 5i este mai f erbinte prolectati de citrc un vulcan. An este lava pietroasi ti duri, iar pahoelroe

IS T ORIE

S I C UL TURA

lstonia statului Hawaii


lstoria statului Hawaii poate face subiectul unui roman bun, cu eroi, zei, ticilogi, regi 9i regine.Cuprindeexpedilii epice., paradisal izolirii idilice,asun censiunea unui regat ndscutsub o steanenorocoasd, tridarg licomie, intrigi gi o risturnare de situaiieintr-un episodlegat de Marina Americani. Trecutul esteprezentin cufturagiin aspiratiilestatului Hawaiide astizi, Hawaii nei. Migralia polinezienilor
Eia Hawaii, he mohu,he hanaha! He hanakaHawaii e! He kanakaHawaii, He hamana Kahihi.. latAHawaii,o insuli, un popor! O naliune este Hawaiil Locuitorii'inutului Hawaii Sunt copiii linutului Tahiti...

,,EiaHawaii"esteconsiderat cdtre majoritatea de invAtalilordrept cel mai vechicantec hawaiian existent.El explicdorigineapoporului.Fdri o limbd scrisd, hawaiienii au pi transp6 istoriaintr-un numer lmpresionant creatiiorale,ce cuprindecAntece, de hula ti povestiridesprezei, regi gi despremigratii.Dezavantajul istorieiorale esteinsi acela cd poatefi pusdsub semnulintrebArii,ca urmarea elimindriiconcretuluiin favoarea poeticului, dar;i prin prisma schimbdrilor suruenite nivelul la limbiivorbitede-alungul veacurilorMai mult, preistoriaPolineziei fost intunecatdde distrugerea cawata de _ a climatropicald- a izvoarelormateriale, precum;i de atitudineapredominanteurocentrica ce tinde sasubestimeze orice nu are legdturdcu Occidentul. De asemenea, datarea varsteiaftefactelorprin metodacarbonului radioactiva fost consideratiincerti din caua testelor nucleareefectuatein Pacific atAtde cdtre StateleUnite, cat Cdpitanul JamesCoo( primul occidental ii de Franla. carea descoperitInsulele Hawaii, lntrebain jurnalul siu, in 1778: se ,,Cumvom putea explicardspAndirea acesteinaliuni peste acestoceanv6t?". Cook cunottea rigorileexpediliilorpe mare ti nu puteainlelege cum o rasdde oameniin canoe legatecu funii din fibre de cocotiergi neavandnicio mapd

,,Cumvom puteaexplica rispAndirea acestei naliuni pesteacest oceanvast?"


*CAPITANUL. JAMES CAO&r78

sauvreun fel de echipament navigalie, de precum buoli sau sextant,a putut colonizaun grup de insuleaflatela o mare depdrtareuna faF de cealaltd. in 1947, exploratorul noruegian Thor Heyerdahl (1914-2002) pornit din perupe o pluti a uSoard, 1ihi,pentrua demonstra polinezienii fostimpingi vestde celedouiAmerici Kon cd au la de vantgide curenli,iarcolonizarea Pacificuluifostin maremdsurd a accidentalds-afolositde imaginalia populara a considerat a g;sit realizarea probleme cd unei ti atAtde impomme. cu toateaceste4 rdspunsui Heyerdahl in contradi4ie opiniahawaiienilor lui era cu despre ei ingipi. 1976, in membriisociedliiPolineziene Voiajdin Hawaii, de folosindinformalii taditia din orald9ischilealeprimelortipuri de anoe, au construit au lansat Hohulea, canoe 1g o de ti metd.Au navigat asdelpdndin Tahiti, folosind tehnicile navigalie polinezienilor de ale antici;i Costumele traditionalede ceremonieale nobililor - odinioarAconfe4ionate din pene _ sunt acum realizatedin otifea 9i plu5

tsToRtE

g t c U L T URA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

ghidAndu-se dupi stele, doar vdn! valurigipdsirilemirii. Au ajunscu bine,oblinanddovada cd istuia oraldpoate fi adevirati. Realizarea a iniliat o adevirati revolulje cultumli lor In 198'1, echipd constructori, o de exavandpentruun teren de tenisdin cadrulunui complex turisticaflatpe Insula Huhine din Tahiti, f:cut o descoperire a primit denumirea a ce de Pompeiul Polinezia din Descoperirile aratA in juiul anului850 d.Hr, un val oceanic cd, a meturatun satde coastd, ingropAndu intr-unam*tec de nisip;i ndmol carea permisconser I vareaculturiisalemateriale. Arheologiiau gisit aicischeletul unei Gnoe de 24 m aldturide artefacte Gre fac legdtum Nou Zeelandigi lnsulele cu Marchize. Inspectind locul,s-adescoperit satulerc o comunitate ci puternicide aproximativ 200 de oameni, are se ocupaucu construqiade navepentrucomer,tprobele demonstreazd informaliile cd din cAntecepi hulasunt cat se poate de adev;Ete. in lumina descoperirilor arheologice gtiintifice, gi cercetitorii credacumcApolinezienii sunt originari Asiade Sud,EsL din MergAnd urmeleunor obiecte pe ceremice unic!, denumite Lapita, recreeeetrceulmigraliilor ei paniin Arhipelagul Bismarc( intre 30009i2000iHr De acolo, oamenii s-auaventuntcefieinsulele pe Solomon, VanutLl Fljl;i Tonga. la 12OO iHr, ei s-auatezatinSamo4undeau rdm6 timp de 1.000 ani,devenind, punctde vedere de din cultural, poporulpolinezian cdpdt6nd experienla 9i in me'tetugul navigaliei. putut porni atfel in Au cildtoriile lungicatreMarchize, 1.609 maila km est citre Tahiti,Aotearoa(Nou Zeelandd)Hawaii si Rapa (lnsula Er). SeesdmedA primii Nui de G navigatori ajuntiin Hawaii ridicatpAnzele au din lnsulele Marchize, anul500 d.Hr Maitaziq ah in colonittiau sositdin Tahiti. Din anumite motive, momentulcontactului in cu lumea occidentalS, ace$ecalatorii epice auincetat iar povestirileti cantecele fost transfomate au in mituri.O noui geneclie de hawaiieni instruili de Mau Pialugun expertin navigalia traditionali din Satawal, Micronezia , a revigoEt arta navigaliei polineziene, exploatoriiau reinceput iar tEveErea p6nzele Pacificului urmAnd strdvechile oceanice. rute inconfundabile qnoelor polineziene din ale sunt nou umflate vantulcome4ului. de

dar recote variate, ti sepescuidci ti sAfrustifice Un darurile oceanulul. izvorde apddulcestrabdtea in cu dhupudq zonestrictdelimitate fun4ie de cum necesitditi, ar fi imbiiatul saulrigaliile. th Niminui nu-i era permissepetrundd Maijos apei zoneledesemnate potabile. firul de teroele agricole, de api era ingeseriede capcane niostransformat'intr-o pentrusepararea nimolului,retfelincdt apa sevdna in ocean curate,pentru a protejarecifele. era Societatea bineorganizatiti aloca oe ample rrteruale timp oivenismertulu,, precumsportulti artele.Din punct de Oahq politig insulele mari,Kauai, mai vedere condwe de a/ii Maui ;i Hawaii, emuflecare Acettiaimpd4eauinsuiele nri saumari cdpetenii. guvernatide numiremakupuni,fiecare propriiin regiuni Insulele mici,cum ar fl Lanai, mai o cipeteniesubordonatd. erau Molokai9i Kahoolawe, condue de mareacdpetenie Kauai. din Maui,in timp ce Niihaufwese aneretdInsulei avAnd mizi ca uneoriintre insule, Rdzboiul izbucnea dintrefamiliile aiii de confliqtelor pimantulsausolulionarea (aristocrattie).
NaviSatorii polinezieni au ajuns initial in Hawaii din Insulele Marchize. Ulterior colonigtii au venit din Tahiti (vezi sigelile intrerupte)

Petroglife
lmagini dsenate pe stAnci,pe are hawaiienfi fe nmau kahahil, potli admirate pe toate iroulele. Unele pot fi upor identificate: caini, @menL vasle. Alte imgini sunt enigmatice cffuri @nentrice, fome geometrie, linii @ aduc a tabele ti chiar imagini d oamni inaripati. SemnifiGtia lor ste un mirter Secred cd unele petrcglife mrcheazi treerea unei anumite peE@ne printFun loq altele puteau seryi drept simboluri religiooe sau ca diagame astrcnomie pentru navigatori. Muhe dintre ele dateazi din epoci preistorie, tnsd @le repHennd 6i au fost feqte il sigumnf.i dupi e acste animale au fost adre in Hawail,ln anul 1803. Siluetele umanetimpurii sunt redate printr-un bit, trunchiul de fomi triunghiular{ ap{rand mai tAniu Exemplele ele mai edificatoare se afli pe coasta Kona-Kohala, Pukq staliunileWaikoloa la pi KonaMllage(vei pag,15&159).

Religia9i educatia
guvernafiecareasPectal vielii, de la prac Un sistemstrict kapu,sau dogmd religioasd, acest termen aProvlmative, femeior intr o traducere pAndla statutul ticileconservatoare gi (preoli).Moarteaera de Legea aplicatd nobilime de kahuna era inseamni"interzis". sistemuluikapu.Sistemulera foarte bine imPamantenit, pedeapsa pentru nerespectarea inaintede a fi de incatofensatorii erauumilili,uneorimurindliteralmente rugine astfel arestatisi executali. Kanaloa Ku.Ca9i polinezienii, sunt Lono,Kane, zei anticeHawaii Principalii din religia ti puline lucruridespre uneoridenumitdlo. Secunosc fiinli supremd" hawaiienii credeauintr-o zei, zeitate aflatddoupra tuturor celorlalli intrucatitiinta Preoliloreralinute secrete aceasti Fieere lucrufrumos,fecaredar zilnicd erainceputi fdrd rugdciune. nu Nicio activitate nu cu ca primit en recunoscut venindde la zei.Comuniunea divinitatea era doar un act de spiritual, carelu sau familieaveaun aunakua, gardian veneralie, ;i un mod de viap. Fiecare ci Ritulurile gopddi,bufnilasaubromca-lestosd. cum ar fi rechin, forma unuianimal, deseori Tahitienii introdueserd numiteheidu. in emuindeplinite mariletemPle, formalealereligiei umanin anumitetemPJe. sacrificiul la intrauucenici megteriinada a6a. Copiiiinzestrali se Educalia fdceade catrefamilie, gi Relaliile familiale erauputernice hula. a vindecdrii, constru4ieide cnoe, navigaitiei ritualului Decatsi ocuPeo singur;6;, gideseori ,anci (membriadoPtali). includeau aga-numilii aProximativ cde, induandincdPerisePaate cu o acoperitd vegetaitie, familieconstruia t6e pentrudormit ti mancat, ti Pentrufemei9i birbali. Exista o cPel5, o cmdin carese bdtea femeile kdpd(lesituredin flbraanumitorcopaci)pe vremereagio cde in carese retrdgeau

Viafa in Hawaii timpuriu


lnainteacontactuluicu occidentalii, vialain Hawaiiera in mare parte satisfdcdtoare. Climatul era blAnd predictibil, pimAntulfertil,iar 9i mareaimbel;ugati.

Hawaiienii erauconptienli limiteleresunelor de habitatului insular au devenitexcelenli si protectoriai naturij. dat sutede numevantului Au foarte descriptivegi poetice.Ua hanaieste ploaiacarehdnerte ti ploii, fieGre dintre acestea pemantul; dwdesteploaiarece,mocineroce. numit au clasifi@t uc Au fiecare creaturi,i au ti impe4it pemantul segmente in numited/rupuan. obicei, afiupuda De un coborade pe credta unui munte,trecandprin viile fertile,pAni la marginea recifului oceanic. Acestlucrufurniza fumiliilorare locuiau acoloacces toate formelede reliel d6ndu-leposibiritatea obfna la sa

IS T ORIE

S I C ULTURA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

a menstruatie. Peretii foftificali eraunecunosculi. sirl)iit(rr(,r,rrrr,rl,i Makahikr, seintindea ce pe o duratede patru luni,era momentulin carerizboaiccryi rrrrrtr,r it x:eLau taele enu si colectate, formd de prodmesi animaleDupi cerem) I i r orrrl)l( ,IIc, Lemple erauinchise sub e gi,conformistoriculuisiinvitatuluiDavidMalo(1793 185-1),irrr,rrr*rsaArltichitdtihawaiiene,

Waimeaclocotea entuism. de ToatdValea Frmului pentrua vedeaceledoui naveancorate. (-1815-'1876) ca o partedin oamenierauinlricotali. scrla lstoricuSamuel Kamakau M. ,,Unu lucrurloemAnAtoare ramurie?), iar cu dintreoameniintreabdpe celdlah<Cesuntaceste <Suntcopacicareplutesc mare.o" pe celdlatrdspunde: venind cordbiilor Maiestalii Sale, Capitanul Cook,comandantul ,,Resolution" ,,Discovery", ti spdrgand de e dinspre Pacificu Sud,a dat pesteInsule Hawaii, Viap avea seschimbe sd izoareade secole poporu ui hawaiian. a Pentrutotdeauna. pe Cooka pu insuiele hartd,numindule nsueleSandwich, In dupapatronulsAL! conteleSandwich. celedoudsiptdmdni sdu au de petrecute Cookti echipajul acolo,acettia introdus nu fird sAttie bolle europene pentru carenativiidln Hawaii de^oltderd imunitate. oq D e a Prm ul , o.r " d .i pi r a r 1790. s o:'." ." 4\ d e nave. Acestea adusalteboli, bduturispirtode,tutun, bunuri au Se c6, armede rizboi 9ianimale rumegetoare. presuPune materiale, din muri! iar in mai pulin de o sutdde ani,90o/o nativiihawaiieniau culturalor a inceputsasestinga.

sesuspendau toatetipurilede practici religioce.Makalril<irtr.;x,,ri r lkrLw4 ir lunacare corespunde aproximativ odombrie ti era perioada lui celcbr,ir irriI ono, zeulrecoltei. ii Astii, -17) Festivalul Aloha(vezi pag. estedescendentu direct sirlr,irrr M.rkah ai ki.

Kamehameha cel Mare a pornit o camPanie de cucerire pentru a uni toate insulele intr-o natiune.

Primul contact
ln seara de 20 ianuarie -1778,caliva pescari dln Waimea, K,rr;ri, air ziirl doud siluete mari ;i ciudate plutind deasupra ocean ului intuneca! avdnd /um|ri ,r;l irrso S au grdbit s; ajungd la term si au povestit ce viz6erd. La rAsArit,o mullime imprcsioDnDtii sc aclunase de-a lungul

Cdpitanul James Cook a fost primul occidental care a ajuns in Hawaii cu coribiile ,,Resofution" si,,Discovery,,, in 1778

Ascensiunea dinastiei Kamehameha


intr o noaptea anului1758,pe cdndcometaHa leystrAbatea pietreKohal4 cipetenlaKekuiapoiwa natte a sfintele cerulhawaiian, femeile cea lAngd Mookini Heiaqin Insula Mare (conformobiceiului, Din in nobiledideau na;terepe pietrespeciale, locurisacre). mua cd copilva deveni semnului pe ce; un profeta prezis acest de ,,un gi La ucigatal cipeteniilor conducdtor tuturor lnsulelor". aceoti al copilului. Apdrdtori a{lati la puterea ordonatuciderea veste, cdpetenia Waipio,undea fost crescut secret in loialiau ocuns copildin Valea ti Numele ui era Kame in antrenat afta rizboiului9ia guverndrii. namena. e Strateg stralucit uptitor curajos, a pornit o ampanie de tl intr Kauai, singura care cucerire pentrua uni toateinsulele o naliune. v nr . 1o,1.hei G, o J l i l ur dl o l u l t d lu a rJ . . tradiliei, Kamehamehaavutmai multesolii.Keopuolani a Potdvit de (1778 1823)a fost solia ui sacr;,ceaalAturi carea muri! insd pe Kaahumanu (1772 1832)a fost solialui favorita, careo demAna ea: pe Spunea despre ,,Putegte valuricao cu o floareimbobocitd. fiecare bataie inimiipoporuui". a psArei cunoa;te pe Is Kamehameha a dovedit a fe de inle ept pe tlmp de pace, el: estetata in despre ,,El cAterade feroce rizboi.Supu;iilui spuneau A sub nostrl! e estesevapamAntului". fost de memene4cunoscut cel numelede Kamehameha Mare. fiul Dupdmoaftealui,in 1819, sduLiholiho(1796-1824)i-a a1 urmatlatron subnumee de KamehamehaI lea(1819-1824), Kaa Kahumanrl in calitate coregent. de conducdnd alituri de regina human -a invitatpe tdndrulregesdia cinacu eain publigincilcand u mre interzicea femeilor;i birbalilor seia m6a impreuna. astfellegea

IS T OR IE

S I CU L TURA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

:l

ril

Motivul ei ar putea{i imbunatafrea statuturui femeiisauincercarea a diminu infiuenla de preollor Kamehameha ezitatzilein 9irinaintede a accepta. a Cdndpoporula vdzutcd pedeapsa divindnu seabatedupra perechii, risculatpretutindeni, distru templele a devenitmtfel s-a a 9i pestenoapteun poporfdrdzei,neingrdditdestructurilereligioasecareilguvernroeridesecole rvez pag.l5 ).

al regele Kamehameha ll-leapleme intr-o vizitade statin evenimente, lnaintea acestor urmat (1802-1824)mor de PojarEste Kamamalu Angli4undealAtel,cat9ifrumoffi regind controlulunui al (d. l,rtrcn de fmtelesdumait6ndr Kamehameha lll-lea 1824-1854)carePreia Poporulluiseconfruntacuschimbirimajore linutbogatinpdmanturi,darsdracinbanilichizi. in intr-unritm nemaiintAlnit incerereade a De ;r toateplanurile. 6emene4 oameniimureau veniturilo[ simPli rnoderniametodade guvernare de a ajutaoamenii 9i Princregterea Regald o Cameri Inferioari Superioara {ormatedintr-oCamera ri punebaele uneilegislaturi 9i

Misionari ti vanitori de balene


inspre acestvid a navigaq favorizatde soaftd,primul grup de misionarr crertini din New England. Veniserila cerereaunui grup de studenli din Hawaii,careinvilau la aceavremein New England. figurdproeminentA O printreacettia HenryOpukahaia era (1792_181g), un hawaiian conveftit la crettinism,caredorisesd i insoteascd misionarispre patrias4 insd pe a murit pe drum. Autobiografialui Opukahaia, Menorii,a fost cea mai bine vandud cafte la aceavreme. Un grup de 14 bdrbali femei,condu de citre dediatul evanghelist 9i HiramBingham (1789 1869)din Bennington, Vermon! sosette 1820,,pentru cdldui pdgAnii potecile in a pe binecuvantarii eterne". CAndKamehameha ll-leaa vbzutcd bdrbalii adseserasoliile familiile, al iti 9i i-aint6mpinat le-adat permisiunea a propovidui9ide a construi de 9i biserici. strdiniide laacea vremedin Hawaii erauin majoritate comercianf lemnde santal, de marinar;, vanatori balene de 9i oPoftuntg1. Primabalenieri, numitdBclen4 sosise un an inaintedin New BedfordMasach*etts.Vestea cu despre podurileplacute Hawaii a rdspdndit repeziciune din s cu printrecdpitanii yankei cadare in de ocuri propice vandtorii balene afaracoastelor de in japoneze. de bdrbati Mii cdlilipe mare petreceau curAnd strbzile Honolulugi Lahaina. in pe din Afirmaucd nu existi,,niciun Dumnezeu lavestde Horn" si secompoftauinconsecinli. Honoluluen considerat fiind rupt din iad,din m caua cratmelotajocurilorde noroc;i a cmelorde toleEn1aInevitabii, sistemul de valori, lor bzat pe divinizarea romuluiti a placerilor trupegti, intratin conflictcu credinlele a misionarilor Bate iile Gre au urmatsunt legendare. Primaconfruntare impoftanti a avutlocin 1825, Lahaina Maui,candbdrbarii in din afla! pe baleniera britanicd Ddniel aflatce misionarii au reugiseri convingd guvernatorul siil pe Hoapili din Maui si interzicd femeilorvizitarea cordbiilor Alti balenieri englezeocd tro chiarun foc de tun a lovrnd c6a unui misionar Drept rispuns, de-alungulldrmuluidin Lahaina fost instalate au tunuri nqrePGre spremare.

Sculpturi in fildes
Viata la bordul unei baleniere, cu enormele animale marine drept singura vecinitate, plictisitoare, Ca siiisi omoare timpul, vandtorii de balene ciopleaq gravau ti sculptau oasel ii dintii prezilor lor. Au creat ctfel formi ceea ce mulli consideri a fi singura era fost ulterior distruse. ln schimb, o serie de alteteme tismul, se numirau nobile, precum religia ti patrioprintre favorite. DeseorL

cel O statuiedin brcnz aurit a regelui Kamehameha Mare se inaBein centrul oraguluiHonolulu Mahele(legeaMahele) scoldnd pentru prima in a Reprezentanlilor 1848 instituie lhe Great milioanede hectarede pimAnt lnainte de a muri fl desemnead pe nepotul sdu dati la vAnzare (1854 1863).El9isolias4 reginaEmma(1836-1885) al laconducere, Kamehameha lV-lea sPitalului pentruaqiunilede Gritate,inclwdndinfiinlarea Quinn Medicl craurecunoscuti de Center Unicul lor copil, prinpl Albert, moare la vAreta 4 ani.Fntele mai mare al regelui,Lot (1863 1872) Kamehameha un budagmogtenqtetronul 9iesteultimuldin dinastia de cel aufost 6pru criticalide o serie istorici, maiimportantfiind James Misionarii ei (1907-.1997) nuvela epicdHowdt Cu toateacestea auinflin-tat sa in Michener tcoli au creat scrisd, Publicat au un alfabet 12 litereal limbiihawaiiene utilizat 6tizi - au introdu presa din ti

oamenii sculptau obiecte practice, cum ar fi echipamente de naviga+ie, catarame pentru centuri ti piepteni. Pentru drigufele a6d de

de arti populare americani sculptura in fildep. cele mai intAlnite

nonaborigeni:

confectionau ace pentru pdr ti haine, bi8udiuri ti balene pentru corset. Cen4 prin hotdrArea privitoare la speciile pe cale de disparilie din 1973, filde;ul nu a mai fost disponibil, sculptorii l-au inlocuit cu fosile de more6, oase de mamut tiimitatiide plastic

Ata cum era de djeptat, subiecte dse

de marinari pentru creatiile lor cd jumitate gi au

enu femeile gi marea. Se estimeai

dintre piesele create erau pornograffce

rsToRtE

5 t C UL T URA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

primelece4iiijurnalein limbahawaiiand;i introdw o religie cdruiidealde dragoste au al fraternd estein depljnd concordanticu principiile fllosofiei aioha(vezi pag.16'17). S a sp6 cdmisionarii venitsdfacebine,i au sfir;it prin a facefoafte bing dar acest au lucru este doar Pa4ialadevirat Multi dintre ei au lucmt,intr-adevdr; fdrd odihnd in calitatede doctori, preoli ti invdlatori. genenl,urmapii au ajuns otupe posturiinfluente, In lor se rdsturnAndin cele din urmi monarhia instalAndu-se oligarhie ca conducdtoare. 9i

pentru o produce'1.893 conserye anan6.Foqade muncareprezenta probleme de de prieteni, de si Locuitorii Hawaii, din obignuiti seautogosPodaredcasi se bucure proapeteleplantalii. ti interesali muncedceore'intir pe plantaii,in condiliigreleii sa nu independen$, enu nicidecum foartepugnt. mici. plw, rdm&eserd in pe salarii din din decedreri din caua noilor boli adwe de comercianli. Aproape 90olo bA$ina;ii Hawaii populaliei nootre esteun subiect Kamehameha lV leadeclanin 1855:,,Scederea a Regele Lipsa probleme devinne'insemnate". forlei de munci a constituit pe lansa cre toatecelelalte la populaliei, punctul pornirepentruo seriede mdsuri nivelul de societatea multir6iali din Hawaii. din are a rezultat

Dezvoltareaafacerilor americane
Legea Mahelefuese introd*a cu scopur a oferioameniror de obignuili posibiritatea si devine proprietarii propriului pimAnt in schimb, marisupmfele terenau intratin proprj_ de etatea strdjnilot sPecial in americani. Acettiantreprenori m4oritatea descendenli mjsionarilor ai au deaoltat vrte plantalii de zahir careaveauseinfluenlezetimp de un secoltoate opectele vietiihawaiiene. Trestiade-zahet a fost adwi pe insule primiipolinezieni, o plantau ko, de are pentru gustuldulceii Glitatire energizant primaproduclie zah;r din Hawaii, de naturar. de destinatd comertului, fost extrmdde un imigrantchinez pe Insula a de Lanai. Dupdce cAgtigd suficienli banipentrua se retrage confortabil Chin4acesta in inchjdea{acerea pleacf,C61iva mai ani 9i taziq un agricultor englaincepe curtivarea tr$tiei-de-zahdrin vareaMano4 oahu.in 1826, pamanturile suntvanduteuneidistilerii rom.primaplantalie succes fostinfiinlatd sale de de a 'n 1835la Kolo4 Kaui (vezi pag 1BB), iarin prealma anului1900,indunriazahdrului devine principala surea venita insulelol de Ananaul,o alti cuiture importantdinHawaii, fost probabir a adu din Tahiti bistinagii de porinezieni. Prima atestare documentara acestuia a dateazd 1813, din injumarur Don Fnncisco rui de Paulay Marin(1774-1837), hoticultor spaniol sfdtuitor regelui si al Kamehameha,TAstdzi l: am plantat anand ti un poftoal,,. NumeleDoleva deveni insdsinonimcu ananruul. James Dole (1877-1958), proupetabsolvent Universitdlii al Haruard sosegte 1898.Treiani mai6rziu in plantead4,8 hacu 75.000de ananagiin Wahiaw4Oahu.primasarecoltl,culemd familie de 9i BaldwinHome,din Lahaina, arati cat de modesttriiau primii misionariyankeira sosirea Hawaii in

lmigralia
Primiilucrdtoricontractatipentru a munci'in Hawaiiau venit in din Chinain anul 1852.Aveaucontractepe cinci,ani, care

populaliei ,,Sciderea noastre este un subiect


pe lange Cehlalte Cafe toate pf'bleme

e, sest pLladreptu la I berac rculat minca'e,imbracamirLe gisalariide 3 g pe lund.in momentul in careguvernulchinez dgvin in ca a interzisimigraliain Hawaii, anul '188'1, urmarea Hawaiiaveao populaliede abuzurilor?nregistrate, '18.000 cl'irezi. de

neinsemnate"'

KAMEHAMEHA lVlea j8j5 al -REGELE

proprietarii plantalii au de Pentru sporirea fo4ei de muncd, ;i gi au de atenliacatrePortugalia. 1B7B 1B8Z'17corebii ad6 '12.000 lucretori Intre Indreptat Portuau pe lor ghezi;i familiile din Madeira tuore. Portughezii devenit/una(9eflde echipd) plantalii. 9i ci auwienilor cu oczia recensamintelot formau de PAnd curAndnu erauincluti'incategoria dec6tauaienii. o ctegorie apartei oemenea se integnu mult mai binein culturalocald de Germani4Rsia gi PueftoRico. Muncitoriin numdrmic au maifost recrutai din Scandinavi4 atat un american excentric un politician de WalterMurrayGibson('1822IBBB), imigrant ti in de c To! influentincat cunoscut MinistrulFace line un discuE fap Camerei Come( din era nu Hawaii '1872: luatin o cul rmelecelemd potrivite, doar pentrua vAdigurafo4a de in ,,Ali Un care dar populaliei, vafi aimilatd de ceahawaiiani... muncd, ti pentrua contribuila cregterea pe procentmoderatde japonezi, agricutoride origine, va intrain conflictcu viziunea are v o nu putem cu iar vor expun, dacaacettia veni'impreund sotiilelor ti sevor stabii permanentin 1ar5, ai cd sd supu,gi exemplari Hawaii-ului". considem au toateSansele devind pentrua negocia DavidKaakaua (1836-1891; pag.34) mergepenonalin Japonia vezi Regele i contncte pe trei ani,carecuPrindeau contractele munci. Lucritorilorjaponezi seofereau de combwtibil,scutire taxe,orez de de @are, ingrijire medicald, transport gratuit, alocalie hranA, de la pr4 de 5 cenli livr4 salariu 9 5 pe luni pentrubirbati si 6 $ pe lundpentrufemei.PAniin '1900, japonezii ce grup etnicdin insule. alcituiau40olo populalie, mainumeros din au in Filipine. Fluul fo4ei de Gutand forld de muncdieftini,stdpanii plantalii ajuns Insulele prefernd se reintoarcd sd acoi; bidireqional, mul1l dintrelucrdtori de munci a fost la'inceput ln filipinezii reprezentau mai maregrup de cel din mtiziinsd,pulini maipleacd Hawaii. 1970, din in imigranli Hawaii. taziu au sositti din Coree4Asiade Sud Est;i alteinsule Pacific. din Mai lumeau fost adqi in Hawaii pentrua lucn 385.000de muncitoridin'intreaga total,aproximativ il atat pe plantalii. au creatcurcubeurmialpe carevizitatorii descopera de intrigali. El

Destrimarea unui regat


al Tn1872,regeleKamehameha V-le4 afat pe patul de moafte,i9l roagi iubitadin copiLirie, -1884),strd-strdnepoata KamehamehasaaccePte ui prinlesa Bernice Pauahl Bishop ('183'l , la dupi cum tronul. CAndacerta refuzd,el lasi problemasuccesiunii latitudinealegislaturii,

IS T ORIE

S I C ULTURA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

prevedea Constituliadin Hawaii.Estealesprinlul William Lunalilo(.1835_.t874), nepotul JuiKamehameha Cunoscutgi ca regelepoporului,acestanu guverneazd L mai mult de un an. DupAmoartealui Lunalilo, rdpusde o boaldde plimAni, legislatura oferi tronul ii marii cdpeteniiDavid Kalakaua. Streinii, caredeveniseridejafoarte influenri,au sprij.init alegerea considerAndu-l instruit ti gentleman. Solid lui, mareacdpetenieKapiolani (1834-1899), trdgea familia se din regald Kauai. din DomniaregeluiKalakaua('1874 1891)afostmarcatddeopotrivddetriumfgirevolte. A insuflato noui vialdin hawaiienii descumjali, contribuindla renagterea culturii loole, la consolidarea pozilieiaftej hulati conserudnd scris, in pentru posteritate, numero6e cantecedin vechime. SperAnd atng6 respectul sd international pentru micasa naliune, i5i proiectead cuftea regalddupi modelul celor europene.Construierte frumosutpatat lolani(vezipag.59-63); devine primul monarh are navigheudin jurul lumii .siprimul carevizitezi Wchington, D.C.Kalakamnegocizi un tratat de reciprocitate cu Statele Unite,prin carezahdrulprovenitdin Hawaiiputeafi introdu in Americafird taxe vamale. schimb,acordddreptul Marinei Americanede a folosi pearlHarbor in ca bzi militard.Prinacesttratat, regele, cunoscutsub numele de Monarhui Jovial, pecetluiette soartastatuluiHawaii,legdndpentru totdeaunamicul regat polinezian de marelerlncf i Sam ln 1882 un grup de caucaieni,cu afaceriprospere indutria zahdrului, in conduce o revolti armatd,fo4dnd regeiesi accepteceeace a intat in istoriesub denumrrea de ConstituliaBaionetei, principala carelimitadrasticdrepturilesuveranului. prevedere cereaca votanlii sdaibd un venit minim de 600 S anualsausd deline cei putin 3.OOO S in proprietili. Votanlii are indeplineauaceste condilii nu aveaunevoiesdfie ceteleni. Mare parte a nativilordin Hawaii,are formau,i majoritatea electorald, erau efectiv eliminali.Permiland strdinilorsavoteze,putereapolitjcdse mutd in mainilemrnoritdrii caucaiene.Patruani mai taziq regele, sdndtatea cu gubrezitd, cdutaingriiiremedicald la SanFrancisco, unde si-agdsitsfar;itul. El trece succesiunea mAinilesurorii saie,prinlesa in LydiaKamakaeha Liliuokalani (1839 19lZ). O femeie
Muncitori imigranfi, pe o plantatie, suPravegheai recolta bogati de ananas

O afacere nefericitd
A fost impusun guvern provizoriq condusde SanfordDole (1844-1926) Pretedintele trimite un investigatotJamesBloun! in Honolulu.El ordon; imediat GroverCleveland drapeleloramericanede pe instituliileoficiale,precumti a soldalilorMarinei. retragerea il'infruntd. Ei monarhiei,dar revolulionarii Cleveland ordond reinstaurarea PreSedintele de electorala Hawaii,continuandinjusti-tia proclamanumita Republicd Prin excltrderea la in erau ndscu]i Hawaii. vot a asiaticilo[chiar dacdace5tia anexdrii lnsulesemnezi documentele american, WilliamMcKinley, Urmdiorulpretedinte teritorial. Doleca prim-guvernator pe in lor Hawaii 189$ desemndndu-i Sanford retragerea la i in de dupd Reginei Liliuokalani, o perioadd detenlie pa atulregal, se Permite in si (vezipag.64), de undecontinud lucreze folosul Wohington Place pereonal5, repedinla s4 propriului popor pandla moartea in 1917 Hawaii apa4in Uitandu-md ne scrie:,,lnsulele pregedintele Cleveland sale, in memoriile m!iloacele utilizate afaceri nefericite contempldnd acestei lnapoilainceputurile 9i Pentru dtrocilitilor md simt rusinat. infeptuirea

lnsuqgenlii, autoproclamati Comitetul Siguranlei, mirgiluiesc sprePalatullolanigi cer abdicarea reginei.

pulernici si inLeligenti, ind o addnce nuu conptriune pentru poporul ei, reginaLiliuokalani fost destinati sdfie a ultimul monarh din Hawaii.La tapte luni dupd mcensiu nea sa ta tron, solul ei american, John Owen Domjnis (1851 1887),moare,ldsdnd-o singurd?n fala uria;eisarcini de a ti line lara unitd. Pentrua corectainjstilia creatdde Constitulia Baionetei pentru a face votul accesibil 9i doar cetdlenilor

nativi din Hawaii;i streininaturalizali, reginaanunla promulgarea unei noi Constitulii.Aceiltd iniliativda fost utilizatddrept scuzede streinii antimonarhitti,cu precddere americani, pentru a declanga revoltd..JohnB.Stevens, o mrnistruamericanin Hawaii,ordond debarcarea trupelor americanestalionatepe U.S.S Boston, ancoratin Portul Honolulu, pe 1Z ianuarie1g93.Insurgenlii, autoproclamali Comitetul Siguranlei, mdr;dluiesc spre palatullolani;i cer abdicarea repiner. Pentrua evitavdrsarea sAngg reginaLiliuokalani de estede acord,spunand:,,Renunt la conducerepdndcdnd GuvernulStatelorUnite,in momentul in carefaptele ii vor fi adse la cunogtin!e, anulaacliunilereprezentanliior gi va reinstaura va sdi auronarea regald, careo pretind in calitatede monarh constitutionalal InsulelorHawaii,,. pe

Teritoriul lnsulelor Hawaii


prin actul organicdin 1900,se La un an dupdtrecereainsulelorsubjurisdi4ie americanS, JamesDole obline prima recoltdde ananas Hotelul Moana in Waikiki.in '1903, deschide in o pe la Wahiawa, InsulaOahL! ti trei ani mai tArziudeschide fabricdde conserue Hoin nolulu.PAnd 1908,exporturilede zahdr- motivul revolu.tiei se dublead, ajungandla temPorarede muncd contraqtele nu 538.785de tone, degilegileamericane mai accePtau de dificile munc4 iniliad mici protestindfap de salariile ti condiliile Muncitoriijaponezi, din importanti"dacdnu chiarsdngeroad, girulde grevecareau marcl anul1909. primagreve

IS T OR IE

S I C ULTURA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

Prima cursi aeriand internddecoleuddin Oahuin direqiaMolokaiin 191g seintoarce cu ,i bine Primacursd comercialiinterni, introdusd 1920pe ruta oahu Maui,durao ord si costa in '150 sub administralia s amerimn6, Hawaii contribuie 9.g00de oameniraprimurRdzboi cu Mondial, suferind 102pierderi. insulele devinmai prospere odati cu expansiunea plantaliiloryi dezvoltarea turismului. Mareadepresiune a fost simtite Hawaii abia in datorite corporatiilor implicate afaceri in puter nicegiprofitabile. lh 1920,populaiia Hawaiinumira 256.000 locuitori, careaproape.lumAtate din de din locuiauinOahu.

ro;ie a Soarelui-Risare a putut fi namice suruoiat micaaltitudine au la Honolulu;i emblema avioanelor vizutdpe aripile incepAnd oa 7:55dimineala. cu Cele360 de bombardiere Atacula suruenit'in patruvaluri, jdponeze, din ancoratd Pearl la lansate tmnspoftatoare, devdtat flota americand Paciflc din au au nave in Submarinelejaponeze scufundat I larbor;ldsAnd urmd2.323de morli, incluiv civili. comerciale de pmageri au deschis foculroupra 5i 9i 9i lnrturile Hilo,Nawiliwili Kahului. televizatd In ziua urmdtoare,'in cuvantarea Fnnk in pregedintele finutAinfala Congresului, D. Roosevelt declara rizboi lmperiului.Japonez, numind7 decembrie 1941 zi ainfamiei". ,,o .g [11 eriroiul lrqrlelor Hawaii fostolaar a sublegema(ialdpe toatddumtarbzboiului. lcolile aufostinchise, cenzura militard impsi tuturor era care insulele, a decretat s a mesajelor pdrdseau ghimpatd fost a muflaj total pentruOahu,iarsArma desfa".a,a de-a rngulplajelor czde rrvae. tn de care, Tineriiamericani originejaponezd in naivitatea seoferisere lot voluntari pentru a-tiseryipatria- mai multe mii ficeau partedin d" Gardalelo ial"d r Hawdii aL [o< espn<i de catrearmatd. continentamericanii origine Pe jrponeza 'osL r,i. t im: ir laga tn deser, e au pr soartd carenu a fostimpdrtaSiti minoritilile de din Degi arestirile germane italiene America. ti din in masd erauimposibile punct de vedere gifizicin Hawaii, americanii origine de cconomic japonezide pe insuliau triit constant norulsKpiciunii sub oficidltalilor (a de de au CAnd tineriinrsei dou generalie americani originejaponezd) fostin celedin speciale, anume urmdacceptali serviciul in militar; acqtia au fosttrimi;i la unitdlicombatante ti 442.Aproape3.000 BataLionul de infanterie, dupaextindere deveniRegimentul 100 care va olanidin deamericnijaponeziaufostrecrutaliintr-osinsuraziindreptulPalatuluiRegal chiarti atuncicAnddrepturile constitulionale ale llonolulu.!i au seruit patriacu devotament, a6d. Au constituit maidecomtdunitate istoria cea din armatei familiilor fuseserd lor abrogate Farget, ThelmaChang. de ShtelorUnite,iar povestea estedescrisiincartealCanNever 1or oferitde G.i.Billof CAnd soldali niseis-aureintors acas;, profitatde dreptu la educalie au influenlAnd toate Au Rights. rdma strins egaliunii de cella 9iau devenito fo4d formidabilS, !i de controlu Paftidului Democrat beneficiind rupectele vieliidin insue.Au ob!nut, practic, ti, suveranitifi, doi suportul sindicatelot s abltvigoarea au odnduiriialbilorOdatdcu oblinerea Matsunaga reprezentan! DanielK. Inouye, ca dintreei au intratin Congres: Masayuki,,Spark" ti caSenator

Waikiki,in vre$? d v6ubcli


intunericul si Dupe 7 decembrie 1941, legilema4iale au pusstdpdnirepe insule. lntreruperile de curent impuse dupd apusul soareluiau adus domnia intunericuluiintr-o zoni careodati strilucea de lumini 9i rasete.Al Doilea Rdzboi Mondial a schimbat pentrutotdeauna un mod de viafi. Waikikia devenitzond de rdzboi. Garduri de sArmighimpate aufost intinse de-a lungul plajelor,locuitorii bogafi s-aumutatin hoteluri, iar staliunile luoase au devenitsedii centrale pentru ofilerii superiori.Pdni gi un marinar de rang inferiorigi putea permite acum si se cazezeinhoteluri elegante, intrucat aoaromentele de 40 de dolari ajunseserd coste25 de cengipe noapte. sd

Rdzboiulsosegte Hawaii in
strigau titlurileziaruui ,,Honolulu Bulletin,,, edi.tie ,,RAZBOll", Star in speciala. ,,OAHU BOMBARDAT AVlAftA.lApONEZA. DE Valuri bombardiere, de veninddinspre vest, sud au brdzdat cerulinnoratal diminelii,azv6rlindu-9i proiectilele ora;ulcarese odihnea in in Iini.stea duminicald". Lainceputmulli au crezuq auind aftireria aeriana, Marrna ci AmeriGndefectua manevre miiitare. puteau Nu credeci ar ataca cineva Hawaii pani in momentulin careechipajele 7 decembrie1941:PearlHarbor este ataca! impingdndAmericain rizboiul din pacific

Statiuneapreferatd a Americii
Doud evenimentepetrecutein anii '50 au transformatHawaiiin ceeace esteastAzi
-.::..:i:::: .... _..

introducerea avioanelor cu staliunea turisticipreferatd amerlcanilor primu rAnd, a in reacliea plasatlnsua la patru ore ti jumdtate de zbor de Coastade Vesta StatelorUnite; statala. Turismul, 9i afacere, inceput de fapt in ca a in al doi ea rAnd suveranitatea

.:,:: .:.... ..,:l:::'

rsToRtE

5 t C U L T URA

I S TO R I A

S TA TU L U I

HAWAII

anii '20, cand majoritateapasagerilor sositaici la bordul pacheboturilorde lux ale au liniilor Matson.Transportul aeriana debutatin i936, candhidroavionulChina Cliooer al liniilorPanAm a zburatde rasan Francisco Honoruru 21 de ore gi 33 de minute. ra in Pmagerii primit la cin6consomm', au specialitali pui ,i vin, seruitepe fele de mroi albe de ti cu tacamuride argint.Dupd desed, pasagerii au ietrasin cabine,iar stewarzii s le_au lustruit pantofiigi le au cdrcathainelein timp ce ei se odihneau.Au pretit 720 s pentru un bilet dus-intors- pe vremeacAndun salariupentru o pozilie de management superior era de 5.0005 pe an.

Statalitate si suveranitate
Timp de 50 de ani, din momentul inJdturdrii monarhiei,au fost inajntateCongresului numerose petilii ce reclamau statalitatea InsuJeror Hawaii.Toateau fost respinse urmare ca a opozitieivenite din partealegislatorilor sud (popula,tia din majoritarddin Hawaiinu este alba).in celedin urmd, dupd organizarea unui scrutinin Hawaii,Congresul aprobat a petilia statuluiHawaii,iar pre;edinteleDwight Eisenhower mai adiugat o steape steagui a american, 21 august1959. la Integrarea declantatun adevdratboom in indutria construqiilor;odatd cu afluul de a turiiti sosili waikiki. in Aeronava Boeing 742 introdwdin anul1969,puteatransporta sutede turitti la preluriaccesibile, fdcdnd din Hawaii destinatie vi1 laindemdna o de oricui. anul in urmAtorau sositaicidoul milioane turigti; urmitoarea de in deadd, numdruls a dublat. in anii'8Q succesul economic turismului subminat al a toatecelelalte ramurieconomice. Toati lumeacumpdn9iconstruia doar un deceniqjaponezii investit in au peste15miriarde dorari, de achiziliondnd hoteluristaliuniti locuinte lu. de Nu toateenu vetti bune,mai alespentru localnici. La deschiderea luooei staliuniMaui,in momentulprezentdrii beneficiarilor; acegtia au dovedita fi un proprietar s japonez, un dezvoltator canadian, irlandu directorgenenl giun un bucdtar autriac.Angajalii enuin marepartecalifornieni maniaci ai surfingului, pielea cu tebdcita soare. de Locatnicii trezitce s-au nu-ti mai Pot permitecae, chiardacdsolulsausoliagi-ar lut fi doud-trei slujbe. Principalele au fost luatecu 6alt de turjtti. plaje Toatdacedti nebunie aincetatin 1990,candturismula cizut din caua Rdzboiurui Golf.crizatinanciard Asia din din de lasfdrgitul anilor,90 s_a adiugarla problemele fnanciare ale Multimi de oameni se aduni pentru un concert rock la Centrul Culturii ti Artelor din MauL KahuluLMaui Advertiser": scriaincotidianul primulguvernator ridicini hawaiiene, cu Waihee, ,,Honolulu pe din monarhiei Hawaii '17ianurie 1893a fost un actostilimpotrivapopuiatiei ,,Uzurparea ca Unite.A ca recunoscuta atarede Statele careem organizat5 o naliunesuverane;i native, condu, daci nu cu aprobareatacitd a StatelorUnite, fost un act internalionalde agresiune, carea preferat se uitein altapane sd guvernului ameriGn, atuncicelpulin cu nepdsarea momentul pierdutinsd ind6rjire'in din Mi;carea separatistl9i-a in timpulevenimentelo/'. s-a popujaliei Hawaii din roupra Statele Unite,candmajoritatea atacurilor la '11 de septembrie Palatul lolani. american fluturatPeste a cu americni, iarsteagul simlitsolidard cetditenii totaldde Statele Unite,insi KaLahuiHawaii, cautdo desprindere O padea populatiei de propunestatutul grupare angajatdin luptapentruob!nereasuveranitelii, ceamd vizibild pe similar celimbrili;at de nativiiamericani continentSondajele cu in ,,naliune naliune", fdcutein direclia autodetermindrii, populaiei din Hawaii susline eforturile arata majoritatea cd I sa pentruei un loc subcurcubeu. c4 sperAnd atuncicdndacedtavaveni,va continua existe

DOUi

gVenimente in anii '50 au Ceea - pfimul

Petrecute

fdCUt Hawaii-ul Ce este a*ezi

a fOst introduCerea avioanelor iar al dOilea cu rea4ie, a fOSt

;'+i1#?:ffi;:;ffi;;,, -s-uveranitatea*'l
etarilorde pemantdin Hawaii estedezastruocd. Doar pulin mai mult de 50o/o suprafala din insulelor locuiteesteproprietate privatd. Existi40 de latifundiari caredelin 75olo total.cel mai mareproprietar din privatesteAsocialia $colilorKamehameh4 prinlesa cunoscutd pauahi inilialm Bishop Estate. Bernice Bishop (vezipag.33_34)a cedat v*tele proprietdli familieiKamehameha ale pentrueducalia copiilordin Hawaii; valoare in de aproximativ miliarde dolari, 10 de acemtaesteunadintrecelemai bogatefundatiidin statele unite cei cinciadministratori cre cattigau aproximativ milionde dorarianualfreare,au un fost implicali, sfargitul la anilor'90,intr-unscandal controvereat, ciruia nu i-a supravietuit nici unul dintreei.Nativiidin Hawaii incepueri sd;i faci auite vocilg cerdnd pierdauneDentru derilesuferite naliune, de precum;i o fome de suveranitate pentrupopulatia hawaiiand. John

IS T OR IE

S I CU L TURA

A R TA

S I C U L TU R A

&r&m cun&*&&rffi ry&


Arta polineziani s-a bucurat de cea mai mareinflorirein Hawaii. Odati cu descoperirea insulelor de citre occidentalL Hawaii a devenit punctul de intdlnire al Estului cu Vestul- Astizi este mult mai ugor si gise;ti arti de calitate in locuri ca Maui decat sd gise;ti ricorosul lapte de cocos. fi,ln timp ce niciun vizitator nu cauti Hawaii pentru arta sa, aicl arta se gdsegte intr-o abundenli de frumusete si adevir.

Muzica din Hawaii


Muica era consideratd sacri. Eace ebrafrumuseleati darurileinsulelor; pestritoarea era genealogiei re ata faptele regilor9i alezeilor;reverberAnd insd;ilesdturavielii.in perioada in ti Limpurie insulelor, a muzicaluaforma cAntuilor,mele hula(cantatin ritmul dansului) mele o/i 9i (cAntatliber).Instrumentele folositeerauin principalce e de perculie,constdnd tobe goard in (fruct asemAn;torunei tlgve);tobe hulasculptate, acoperitecu pielede rechin,c6taniete ti cornuridin scoicimarine.Au fost inventatenumero6e instrumentedin bambus, cum ar fi incdntitorul faut nazalcarefunc-tioneazi sufldndaer pe ndri la un capAt, timp ce sunetul in estemodelatprin inchiderea clapelorfanteor de pe fluier cu ajutoruldegetelor ln 1820,cAndmisionarii keide a bordulbrlcului yan Thadderau ajuns Hawaii, adu cu ei ln au nu doar credin!4ci ;i muica. In jurnalele misionarilor menlionezi incdntarea se oamenilor din Hawaiila auu muicii celenoi ;i cum acettia veneau cu sutele dculte imnurile. si Tonalitilile acendente gidescendente completdiferitede ritmurile erau hawaiiene ini!al,au creatdificultdli. Neobositul ti, end rever -l ram B r8ha- irfir-r eya o s(od se?d de d muic5, undeeleviip6ionali nu exersau doargamele mwicaleoccidentale, invilau;i Biblia ci punAnd versetele pe ritmurilelor tradilionale numitemele. s a nAscut lga ' uira f awaiara moderna, rmbnare o a'mor oav a imnurior religioae americane lirismu ritmurile cu ;i anticedin Hawaii. gi, lnsule curdnd lcolile de cantoau luatamploare'in hawaiienii incepsdcompundcantece propriiin noulgen muial. Primaco ecliede imnuri,Nd Hheni Hawoi|He Me ari h lehovq AhuaMau(lmnuri Ka hawaiiene si &ntece deslavd pentru lehovo, Dumnezeul etern), afost pub icati in 1823;i conlinea de cdntecgincluiv clasicul Me 47 /ou Ka Kanaka Waiwai (lisw;i omul bogat). Misionarul Lorenzo Lyons la Biserica de lmiol4 Waime4Insula Mare,devineinfluenla cea dominantd
r mui, e-"r8e_G oddrd.L nlrodu(PrFd' dnlp(P " ror go'pel n 810 Ace.re meodi, e?Llo-pdtbile cu muica nativilor pi exprimau sentimente sincere ) TePreleftode. TL L rdidP,oPdLedelofcePlrd ocalnici or in ceea ce privette relalia cu Dumnezeu. Lyon ea un compozitor ihzestrat, iar cantecul creat de el, ,,Hawaii Aloha", este unul dintre cele mai populare din Hawaii. Un alt canteg ,,A oha Oe", compu de regina Liliuokalani, este, de oemeneE indrdgit Strdinii au continuat sdigi exercite influenla 6upra muicii ocale. Cowboy de origine spanioli;i mexicand

O elevdisi dirijeaz; clasala un concert de Ziua Lei,organizatla ScoalaElementare Kahala,Oahu

(vezi pag. '163) introduc chitar4 iar nativii din Hawaii o adoptd dand nattere unui stil mwical unic, numit ki loalu (in cheie joasd). Totodatd, aceastain ocuie;te instrumentele clasice de perculle. Muncitorii de pe piantalii venili din Porlugalia introduc viol4 instrument

I ST ORIE

S I CU L T URA

A R TA

S I C U L TU R A

din familia viorii,9ibrcngriha portughed, careva devenicunoscutdin Hawaii denumirea sub de ukulele. inlre 1930ti 1940,Hollywoodul decoperd Hamii gi un nou gen muicl explodeazd. Numitd hapa-haole, aceasta o muice amuanti, zgomotod5 iijuce6d, infdliFand en cultuB loold prin ochiistriinilor,,Lovely HulaHands" si,Jhe Cockeyed Mayor of Kaunakakai" sunt cantecedevenitecl6ice, compue in aceaperioadd.Faisetio, formd populardde muici o din insule, origininesigure, are inspirAndu prcbabildin stilulcdntecelor se mexicane din sau nemlesculyodelrng futizj, muia hawaiiani se bucurdde o popularitatemai mare c oriGanddatorid unei noi geneEliide compozitori cantdr4italentali cre au dw-o pe scenele internalionale. Printre ti muicienii Gre au at6 atenfa lumiisupG muicii din HaMii creatori unor cantece ai nemuritoare ce pot fi auite in insulela fieere pa, se numird Gabby gi Pahinui lsmel Kamakawiwaole. Mui@ ia multeformein Hawaii. Honoluludelineo orchestrd simfonici Existd spectacole operd si balet ;i, intercalate, de stagiuni de jz 9i muicd de ameri Stijulcountrynu a prinsdecatin locurilefreryentate de militari.Vedae rock pi pop importante viziteud insulele turneele iar spectacolele in lo; muiale de pe Broadway, open din Chin4Gamelanul indoneian9igrupuri irlandezesossc i:ewent in om9.

celeimaifine tesdturi, confeqionau se naturale. Din kapade Hawaii, are aresuplelea vopsele in imbrdcdminteti ceargafuri. prezent,kapaesteimportad aproapeexclmivdin Tongagi estein indrdznele, tonuri pdmantii. in decomtd modelegeometrice cu mod univereal Frunzele hala(pandanro pinul spinlat) eraulesute pentru a fuce perne,sandale, de sau pi de covora;e chiarpdnze anoe. Celemaifrumomecrpete, numitemakaloq evantaie,jucirii, (Cyperre laevigatw). Plantaprefentd pentru imple dintr-o plantAnumitd ahuawa erau.tesute Multe magaine din ziua de zi tireacogurilorgi a capcanelorde pescuitera ieie(Freycinaia). uneoridptJsire cu kapa comerc'alizeaa ii si genti /ouhal4, pdldr fdcutedin scoici, col! de cdine, fildq de baleni, Podoabele bd.stina;ilor constauinbijuterii penegiflori (vezi pag.80). AtAt bdrbalii,c6i pifemeileaveaucorpurile tatuate. a Tehnie lesutuluide cuverturi, influenptade lucrulde mdndintrodw de misionari, devenit o arte de sinestitdtoare. Atat barbalii,cat ti femeile p@uiescacestecuverturi cu insemnegmfice arbordrii steagului hawaiian, odatdcu intezicerea inspirate naturi. Dup, uurparea monarhiei, din cu nalionale le-auagdlat deouprapatului, locuitorii auinceputsd!e6a cuverturi simbolurile 9i mult iubite pentrua puteacel pulin sdse odihneocdsubemblema

Pictoriisosili pe insule in perioadadescoperirii occidentale redat au frAnturi din fascinanta lume a vechiuluiHawaii.

Pictura
occidentale redat franturi din fdcinanta au Pictoriisosilipe insulein perioadadescoperirii James John Webbet aftistuloficialcareil insolea pe cdpitanul lume a vechiuluiHawaii. dupd debarCoolt executeprimele picturi ale InsulelorHawaiigi ale locuitoriloracestora infdlitand Hawaii, carea Waimeati Kauai,pe 21 ianuarie1778.Primaimaginecunoscutd, in linialarmului un esteatribuitachirurguluinavei,William Ellis, amator talentat careschileaza din Kauaide la bordul navei.lnsi fdrd doar pi poate,lucrdrilelui Webber;careexecutapicturi vederi panoramice asupraHawaii9i poftrete, sunt celecarene oferi de temple,a;ezdminte, o imaginedetaliataa vielii din Hawaiiin momentul contactuluicu lumeaexterioari. ameriane, lui aici lh aniice au urmatsosirii Coo( au debarcat o seriede cordbiibritanice, golfurile, liniile.tdrmurilor a{la.ti bordulnavelor imortalizat la au rwegti;i fnnceze.Numerotiartigti

Arta ;i mes, tesugurile


Primiilocuitoridin Hawaiierau artigtitalentaticaretriiau intr-o societate ordonatd,ce permitea giincumjameditaliagi refleqia necesare artei.Acegtia foloseaude pulinelematerise alegisite in naturS, o fdceaucu talent gi sensibilitate in miezula tot ceeace fdureaq dar 9i, incluAnd aici liteEturatransmisA prin viu gni, aveau sentimentulunei adancispiritulitili. Un sculptorin lemn aveastatutul unui preot: intrucat sculptaimaginisacre, de a'teptat en c el sdcunoocd ruSdciunile ritulurile destinatezeitdlii respectivela fel de bine cum cunogtea 9i esenjele lemntareexistente. de Spredeosebire sculptuapolineiand" de obiectele Hawaii din nu erau puternic ornamentate,frumuelea lor iryorAnddin consisten,ta, lustrulti particularitdtile lemnului respectiv Sculptand uneltedin piatr6, cu artianii din vechime creaubunuri gospodaregi,obiecie de cult deosebite, tobe hulaputernicg enoe aelte 9i piesedecontive deosebite. Astdzi,sculpturicontempomnein esenlede lemn locle, cum ar fi hoa(Aacia koa), milo(Thupaia populnea) kou(Grdia subcordatdpot f gisite in galeriide artd. ;i Megegugd obiectelordin pene er4 de aemene4 sacru.Penestrilucitoare stacojii, galbene 'in 9i negre,provenindde la pdsdrileloale, eau toate lesute mantale,pelerine,coifuri,ghirlande (insemnele regalitdtii). Uneori,eleformauimagini zei.ln jumalulsdudin 21 ianuarie de ;i kahili 1779 cdpitanulJamesKin& carea luat parte la expediliaistoricda lui Cook (vezi pag 28 29) men.tioneui,,unanumittip de mantagi pdldrie ore, chiar;i in lirile ce puneau mareprq pe imbriciminte, enu considerate elegante".Penele sunt a;a de bineimpletite incdt supnfula lor ar puteafi compantd cu ceamai bogati 9i groal mtife4 atAtde mult se deamand cu acedtain crea ce priv$Je textuG gi senzaliala atingere".Ceiare au mogenit o apd din pene o imbaci in prezentlaoaii ;i ceremonii. Ghirlandele peneseproducincA, acumse utilizeda din dar foartemulte Dene imDorl din Kapcori tdpa(!$dtuli obtinuti din coajdde copac)era un megesugal femeilor; waulre (dud) fiind copacul ceamai bundfibrScu Deseori, 9iierburiinmiresmate flori emuzdrobitepe material pentrua l parfumaperma nent,dupi carefoaiarespectivd fie piqtaG, imprimatd motivedecomtive em fie cu folosind

lolani Luahine
(1915-1978) fost o artisti a lolaniLuahine hulade prim nng din secolulal XXJea. Dansurilei au fost dscrise ca,,mistice, spiritmle, una cu natura".'[bd Shawn,un pionier al dansului modem, a descris-ope Luahine cafiind,,o artisd de talie mondiali", NiscuG Harriet Lanihau Makekau. la aconNapoopoo,pe InsulaceaMare, Luahine tribuit semnifiGtiv la dezvoltarea dansului hula, de'i, in perioada in are a atins vaBta adulti, atitudineamisionarilordscucja orice formi de dans. Cu toate acste4 ea a pornit pe caleadansuluihula de hvarsta de patru ani, sub indrumarea metutii sale,Khi Luahine, ]rohine a executat unele dintre cele mai memonbile dansuriHng{ minunilenaturale ale Hawaii, includnd craterul Kilaueadin Insula ceaMare. Interpretarea pe re o dd dansului hula denoti o puternicA bgdturi cu natura, artista liind cunoscute,totodata 6 o peEoandspirituli, plini de vialA9i umor. in alitate de iuma (profesor) ti practint respectatal tradl'lionalei hulahawaiiene, a ea la Nalional fost invitadsi danseze Festivalul de Muici Folk din Washington, D.C.A fost multi vreme curator la Palatul Hulihe din Kailm, Kon4 ti consultantpentru Festivalul din anualRegeleJovial Hilo. Filmul totanitaahine,produsde PBS(Public Broad6ting Service) in 1979,poate fi vizie nat la Bibliotecti ArhiveleMueului Bishop (demiemri pAndyineti,tntrewle 12AOti 16:00,iar tAmbdtQ la 9rt0 la 12:OO). de

IS T OR IE

S I C ULTURA

A R TA

S I C U L TU R A

Arta contemporand
SpresfAr;itulsecoluluial XX'1e4 Hawaiise transformmedintr-un paradisizolatintr-un coll Remulticultural Americii,aflat in permanentcontactcu tendinlele artel contemporane. al avdnd flectAndschimbdrile climatulartistical vremii,s-ainfiripat aici o ;coali modernistd, ti in ca reprezentanli artitti indigenisi pictori streini.Recunosculi acestgrup sunt: JulietteMay Fraser; lsamiDoi, Madge Tennent,Reuben Tam,Mabel Alvarez,L oyd Sexton,KeichiKimur4 Hon Chew Hee9iJohn Young. Juanita Vitouse[ ArmanT Manookian, (vezipag.72-73) pot i admirate LaAcademia Ani din Honolulu9i la Mueul Bishop de lucrdri edificatoare ceeace privettecurentele in specifice picturiihawaiiene. DavidW Forbes, un o acestui subiecl,,intAlniri cu expetin domeniq a publicat cartebogatil6tratApe marginea editati de citre Aademia de Artd din Honolulu. Paradisul",

Limba gi literatura
Primiilocuitori Insulelor ai Hawaii produsun volum impresionant liter 4 transmisa au de atur pe caleorali din generalie generalie. dimensiuni in De epice, caracterizate lirismgi prin teme ale vie.tii: pasiune, sexualiincircati de dramatism, aceasta exploreaziprincipalele fo4e ale naturii,dor de casi, tate, dragosteromantice,nattere,moarte,ambilie,gelozie, conf ictul de propo4ii cosmicedintre bine 9i rdu. Estepopulatdde zei, zeite,eroi gi ticdloti. Dacdar fi fost cunoscutdmai bine, literaturahawaiiand ar fi regdsitaldturide epopeile s de ale de lui homerice, saga nordicilor; aventurile Cuchulainn 5i Ramayana. lstorisirile mdindrigite vorbesc cele despre Maui,ceaare De a pescuir'rsulele pe 'urdrl o.e" rului: oe de.ore e, zei;a fuftunomd vulanilor (vezipag.'174)9idespre a Kamapm4 pimanteanul zeu-porc iubit al lui Pele, alecdruirddicinis au din 9i formatvdile9i izvoare e. vizuale vibrante Poezia hawaiiand camcterizezd se prin imagini giprinaddncimea Poetul, numit haku nelq ea un fiuritor gAndirii. gi de cAntece se bucura un statutimportantla cu4ileregale. de irlandez Padraic Columspunea:,,Poetul Hawaii din are Poetul pe din de impactul carepoelii nogtricutivalisestrdduiesc greusd-loblini; el este, exemp$ mult Md decAt Amy Lowell". maiezoteric decAt St6phane arm69imult maicreativ cu Limba Hawaiiface din partedin familialimbilorawtroneziene estesimilara altelimbidin 9i la Polinezia.fosttnnspwd'in scris cdtremisionarii A de americani, randullor inspir4ide preolii francezi Tahiti, bza alfabetului din pe latin.Dulceala limbiivinedin repetiliile gidin sale catolici consoane k, l, m, n, p, w). (h, faptulcdea conlinenumaigapte limbahawaiiand cbzutindizgralle. intreaga a O generalie, acumin In timpurilemoderne, lor fluen1em consideratd un varete, {ostforlatesi nu o utilizeze, a cutoate cAperin}ii o vorbeau in americanizatd. Astdzi, hawaiiana reintoarce se handiap,poatechiarun stiSma!intr-o societate fiind obligali de de pdrin]ii [o4i- CAteva oferdprograme invd areincepAnd la nivelprepcolar; Scoli cu nu strstudise impreund copiiilor Acedtd metodas-adovedita fl extremde eficientA, numai pentruformarea ci performanlelor uneinoi genemii de vorbitorinativi, gi pentrucregerea a toate domeniile. academicee hawaiienilorin Hawdiana;iengleza suntlimbileoficiale statului ale Hawaii. Limbaneoficiald pidgrn, este de limbiiengleze Hawaii, amestec imbilor din un al denumitd citre aademicieniDialectul pau pe Un areutainsemndnd utilizate plantatii. copilabiatrezitdin somnpoatespune,,All ne-ne", pi trvit". Odatdluatd deradere academie, in de prdgin i9i hawaiiani japonezd,,M-am lf englezi,

Artitti contemporaniinterpreteee teme tradilionale la expoziliilede artd din ParculNationalal Vulcanilordin Hawaii,pe InsulaceaMare

atE4ii pentrua satisface curiozitatea compatriolilor a patronilor acasa ii principalele de cu ti privirelaaceste insule splendide,,nou-apdrute". Louis Choris, anistaflatla bordulbricului rwescRuric(picteu; in 'j816un poftret al regelui Kamehamehacu trei aniinaintede moadeaacestuia l, Poftretul ste expu laAcademia Arti de din HonoluluMarelecuceritor chipulblajin unuibunic9i poafti dejahainevestice, care are al din sedistinge vesta un rotu-aprin' de ArtistulenSlez RobertDampietare sosette 1825,esterecunoscut in pentrupicturile sale infeilsand regalitatea Hawaii. din Portretele tAndrului Kamehameha lll-lea aleindrdgitei ai sale 9i surori,prinlesa Nahienaen4 imbraati in mantale penerogii-aurii, nemdrginit frumoae de sunt de academie (vezipag.76-75). ti seafldexpse laaceeagi Misionarii vanetorii balene ldsat de au numeroaejurnale scrisoridar pulineinregistrari ti ;i vizmle.Edward Bailey (vezipag.'133) esteo exceplie. Locuind Wailukubut, in Maui,el incepesd peisajele infiligeai picteze abiape la 1865,la aproximativ de anidupdsosireain 28 insule. sale indeosebi Valea lao, aflatiln aproDierea sale. c6ei Aftistulde originehawaiiand Joseph Nawahi lSsat a posterititiis6e picturibinecunoscute. Aftistuleracu sigumnld preaocupatpentrua sededica artei,seruindinlegislatum Hawaii din intre anii1872ri 1892,pundnd ulteriorbaele unuiziar9i milit6nd puternicimpotriva anexerii Hawaii uluide citre Statele Unite. LasfAr;itul secolului XlXJeaseinfinlezd primatcoaldimportantd picturd Hawaii. al de din Cunoscutisubnumelede lcoalaVulan, a devenitcelebriprin artistul Jules Tavernier; ndscut 1a Paritde ceruilucreri, infdlitandvulcanii Insula Marg surprindprin interpretarea din cea damatid, aDroaDe fantezist5.

O intreagi generalie a fost forlati sd nu vorbeasce limba hawaiiani,dar astdziea se reintoarce?nforte.

IS T ORIE

S I CU LTUR

A R TA

S I C U L TU R A

l&rg*ea &erea?
,,Eh,I wen da hineplace,and thelood o dea junk, man." (l went to you-knowwhere and the food over there waslouy) (Am fost ttii-tu-unde, iar mencarea de acolo era goaznici) Vizitatorii sunt adeseagocali candii aud pe localnici spunand la dat in loc de like that. lstoria pid,gina inceput ?n 1800, cdnd imigranlii chinezi au venit in Hawaii si munceascdpe plantatii. Urmagii lor au contribuit cu noi cuvinte la amestecul creat. Cuvintele sau expresiile des intAlnite sunt: Dq kine: un cuvant care desemneazd orice, pe oricine, oriunde Oh da cute: cain That dog is very cute (Acest caine este foarte drdgut) Gosta/ Go: mergi, nu te opri No dcki nu dramatiza, nu fi a9asensibil Mo'bettah: mai bun decdt bun, ca in My shoes mo'bettah denyours(Pantofii mei sunt mai buni decat ai tii) IalLstoryj hai sd mai povestim Stinh eye: privire ostil6, cain Eh,da guy givingyou stinheye(Tipul ila ili arunci o privire ostili) Onordelicios, cu referire la mAncare K'den;bine, de acord Moi moi(de obiceirostit melodios);somn Ja lihe: exact ca, precum, cain My hah [car]jalihe onejunh (Matina mea e exact ca o rabld)

Multe dintrecoele noi viledin betoncu aercondilionat intrain contradic_tie stilu cu insulei, departe a semana vreunfel cu locuinlele lavdimpietritd crengi copac de in din de ti alebdsjinaiilot intirite cu fire lungi;i parfumate iarb;,pir; menitesese integreze de perfectin natun multiubiti. Mueul CmelorMisionarilor Honou u (vezipag 66) adapostegte maivechiclidiri din cele construite stiloccidental in careau supEvieluit insule. pe Acestea erauun soide cutiiprefabricte, expediate maredin New England. pe Camere eraustramteti lipsite aer Odatecu e de dezvoltarea marilorp antalii, apardoudtipuri noi de cme.Una estecaa micda muncitorului, cu 'impdnzesc .rcoperi;ul tabli ondulati.Colorate solide, din aceste dsute inconjurate grddini de ;i loati Insu Hawaii, a indeosebi oragul Lanai (vezipag.230).Vizitatorii pot @a in astfel se de clidiri,restauate, WaimeaPlantation la Cottages (vezipag.201,257) din Kauai. Celala[tip de c6e de pe planta-tii spaliotrele erau locuinleconstruite pentruproprietari administratori. ti Acestea tindeau imitestilulvestic, sa fiind construite materiale cu locale, cum ar fl piatrade lavA lemn de esentd tare.De celemai multeori,aceste cse graliode remaneau izolate pe ;i clomeniul careerauconstruite. Insula pe Pe Kauai, familiei cma Wilcoxde pe plantalia Kilohana (vezipag.'186-'187) fost transformatd restaurant galerie a in comerciali, p5$randintacte at ti mosfeati graliaspecifice anilor1930. Abia lainceputul secolului XX-le4 Hawaii al reGeste si-si dezvolte propriulstilarhitectonic. Pionier acest in domeniuestearhitectul CharesW Dickey (1871-1942), cdrui ale cae sedisting inaltealeacoperisului, prin liniile imprumutate lavechile de colibecu acoperitde paie,carepermito bunacirculalie aerului. a pag (continuarein 52) Acesttemplu chinezesc afli in PlantationVillagedin Hawaii,un parc cu tematici se culturali din Waipahq Oahu

face ocin literatura contemporanidin insule, exemplu succes un de fiind operele romancierei Lois-Ann Yamanaka. De a lungulanilo; cinteculde sirenial Pacificuluiatras Hawaii pleiadide ,,monstri a in o sacri"ai iteraturil.lncafteasaRoughirgi!MarkTwaln(1835-i9jo)descrievulcanu Kilauear o hafti feroviard statului a ,,Pirea imense M6sachsettsformati din fulgerestrdlucitoare pe cerulnoplii.lmaginali-vi cer negruca dciunele'intr releaincurcatd foc turbatl,,. un o de Privind grup de leprogi un plecAnd exilpe lnsula in Molokai,RobeftLouisStevenson (1850 1894)scriedespreotAnirdfatdincatieaTheeightislandl,,LeprogiisosiserAseparaliri neinsolili; intai varstnicii, fatE imbracatd o rochierotie ti cu o panadortata la mai apoi intr pilirie. Cu tot cura]ul cel maigreu cra si ir vezimersu greoipe stAnci ghemuindu-se ei, cu ;i un aer stingher insdde dataasta zdrrsem ii chipul; pirea grounic afecta! dar pistra privirea obsedantia uneipipql de lemn neterminate pe cat de lipsitd expresie, atatde de pe disproportionatd". Mnine Hong Kingstone (1940-) scrie ceamaibinevanduti caftea sE China in Man: g6ti putin zahdrpentrua giaduce ,,Chinezii aminte, vremurie de lupti amar4de dulceala in vielii.Hawaiienii gsli cateva graunlede sarepentrucdacesta aregstu mdrii,a pdmantului, alsudorii al lacrimilor". si

Viala pe insule
Vialape insue estela fel de diversica ;i oamenii, insdprezintd anumiteelemente comune.Multe grddinisunt atat de bine integrate arhitecturacaseot incat s a renuntat in la Sranile dinlree e. Mobilierulinvadeazd e verandele (/anar), timp ce palmieri ghiveci in in decoreazd sufragerii e. Casa unui kancaata (persoaniniscuG pe insule avAnd sau ridicini aici)leseimediat in evidenli siintotdeauna greusi spulde ce.Poate vorbadespre pumn de scoici este fi un in mljlocul mesei de mobi a vechedin ratande pe pridvor; shqi(paravan) su{ngerie, sau de din de pernele motivetradilonalearuncate sof4 de mireoma de belitoarepafumate,de vila cu pe ucati de Pacific inconjoar;poftretulbunicii, un cuiercu pi driide paiesaude grdmada care de de pantofiaflatd lAngiqi.

IS T OR IE

S I CU L TURA

A R TA

CULINARA

beneficiind solulfenil ;i c ima de r ,,,r1rcrioadi, Pe t,. rrlrrati (vezi pag.138). mdsuricefiecare specialitilile rr rrr grup de imigranliadduga din (o gao ',,r1,, chinezesc budincd ldini mochi , ,rr, se prepard Anul Nou), sushr terl,aki de ;i xrrez, (gdluSte cimbru) frooft cu nandoo 9i ;,r1 coreene, painedulce 1r ( de castraveli) -ila|a ( Lar e ar - oi totef fi l ,,ttr pr c /a'i odobo i pi r e. rf,lilrli ti shoyu sosde soia)- se natteao sau oca simplu,,mancare i" I r,rlile cu inari denumltd ttt onogrinds.

une prlmu pasin antrePrenorlatul reprezenta tr mi | i Ma l , u o e , p l i " . . f o rr. r. ' a u r mi , v " g o r de soliafrdmanb aluatul tiielei cu pentrusaimin, un boton de bambm,apoiil ru a cu ajutorulunui 30 cullt,oblinandf4li de aproximativ cm lungime unuihibachi pentruiar), (co,s saimin deruupra Gdtea unde intr-unloc PoPulat vagonul iarsolulimpingea desficea marfa". ma d ) a * n a re o b v a o L P a I P l " 1 l F l i r' , japoneze b0[ito. Teieleiiau creveliuscal, ciuperci 9i conlln mal mult ou decit cei6latlci;unelevarietdll verdetiiati, lrandboko (bucdllde Pqte ceapd siu de roz 9ia b) tdiatfeliigibucd.tl char sauspam rJ q.pc, i rl i r"c h rree I d - (d rn e d e P o ' . ). D F l d e ' varza wontor, desaparvarialiipe bzi de gdlu5te De chrnezercd muguride fasole. fapt,se poate sau Shirovlndeo mie oriceingredient. folosiaproape a de bo uri pe zi,in 60 de variante, Pr{uri foafte le. convenab or de Piesa rezistefli a mAnciruri locale 1a careconstiintotdeauna este,,prAnzul farfurie", din doui linguride orezalb,o llnguri de de salate paste un antreucarepoatefi odce, tj dar de reguldsefolosqte carnetcr,,0ki tocdnild tTaobt. .r , rr 1 ror,or. (por, [r or , r o. e ) saupette pEjlt.

Saimin
timP unicul l'rrrle cei mai popular in acelati 9i localestesa/flrt o rle cu l(,1 mdncare adevArat j ,,.1rab r i r dr c ' ta etei " 'e 3r 1r qps ".3 1n r Unii de rrrcdlu universal, la riceald a tristele. ut a ,rlir cAesteo variantirurald chinezescu rnd derivat Al]ii afirmi cd ar fi un distins wr[l0nmein. rdfien orlSlnar l,ll)oneZ, O rul pe ca e toata[m-r il .rred eo Mi.r \ Hula '!iln n, ShiroMatsuocaredelne Shiro's Ciry, Havendin Pead I lrLla Driveln ;i Saimin ( ).llru, hawaiian de spuneca,,este fapt un amestec de rrrrlc, creatde primageneralie bucitaride pe ei or ,l .r nl ate de..\or '. D e m ul te . 'uD d u l d.F

Porcul kalua, scos din cuptorul de sub pdmant in timpul unui /trdu din staliunea Kona Village

,&a"tm csxXix'xar&
Zahdrulesteingredientul-cheie pentru mincareadin Hawaii,nuin sensul tradilional, de a addugao misuri sau doud la un vas,ci in virtutea faptului ci zahirul a fost acela care a adus pe insuli diversegrupuri de imigranli cu oalelesi tigdile lor; cu telurile si sitele din bambus pentru gitit la abur. Tidind at de aproape, atAt de izolati de restul lumii, era normal ca mAncareasi fie impdrliti.
Primiicolonitti, polinezienii, aduscu ei cam au treizecide tipuri de plantediferite,printre ele aflAnduse gi o duzlnacomestibile. adus,de Au
d\em^Ted. a I *Jlc dome.rt(e. ldrt t, oJ .i porLi lsrs ((pl6 6.t6 e ,tlqma), de d"pan.,.a ma

fructelor de mare iNCelncA3 Degustarea


Fructele de mare proaspete au fost, din cele mai vechi timPuri, favoritele bucitiriei hawaiiene. latd mai jos cateva dintre locurile preferate de autoare, care servescfructe de mare pe toate gusturile - de la nepretenlios la extravagant. ChefMavro (1969S. Kngit., Honolulu,Oahu tel.808/944-4714) Hualalai Grille by Alan Wong ResortHualalai (FourSedsons Kaupulehu,Hawaii tel. 808/j2s-8s2s) Koloa Fish Market (5482 Koloa Rd.,Koloq Kauai tel.808/742-6199) Lahaina Grill Maui Rd.,Lahaina, (127Lahainaluna tel. 808/667's117 sau80O /360-2606) Nico's at Pier 38 Oahu (1133N. NimitzHwy.,Honolulu, tel.8o8/s40-1377) The Seaside Restaumnt Ave. (1790 Kalanianaole Hilo, Hawaii tel.808/93s-882s) Tidepools Restaurant (Grand Hyatt Kauai R6oft e, SPa 1571Poipu Rd.,Koloa, Ksuai tel. 808/742-1234) Sansei Seafood Restaumnt er Sushi Bar (Kapalua Resort,600 Olfice Rd. Maui tel. 808/ 669- 6286, Kihei Town Cente41881S. Kihei Rd. Khei,Maui tel. 808/879-O0O4)

ln momentulin carescot la ivealaun schelet omenesc, arheologii stabili pot imediat dacd apa4ine perioadeianterioarecontactuluicu lumeaoccidentald, analizAnd starea oaselor populaliahawaiiand timpurie aveadinli perfecli datoriti, probabil,dietei sanAtoase nonacide. Odatdcu sosirea vinitorilor de balene a 9i comercian!lo; fermieriihawaiieni inceputsdculau r ve larore maiinate,u-1o1, mere redp; .i o sere de altecuiturinoi,in vederea comercializdrii. Mai mu[ Hawaii fostlinutul carea sigurat alimentele a pentruciditorii de aur californieni ('1849 1860). Unelezonedin Maui au devenit foaftebogate in

importantd culturi, crettea pe terenuri agrico e irlil'e, le d5dle, ca'e ber"fi, au de:',te-e de

irigalii. Frunze e, reminitoare

a gust cu spad. rip

Tac tl, erau I en., ar radacrr le carro...

corm erau coapte in cuptoare sdpate in pemant. Cormii puteau fi, de aemene4 pmati, rezultAnd

o pa.ra fo" re ,iroroa.a de, ulo"re purpt-i", numitd poL Este interesant de menlionat ci,

rsToRrE

5 t c U L T URA

A R TA

CULINARA

au vrl lato[ Oameniise plan8cd acestea

Pui huli huli: pui la gratarinstilhawaiian. luau. la Porckalua:felulprincipal o petrecere ( dm Pregaliln .e ( uvra, r drrea de Dorc,e tiae intr un cuptorsipat subpimAnt sauimu timp de cAteva bune(uneorimaimult dejumetate ore de zi). Kim chee:le oe m;rcdrepe bdd de vdrla, Varza estefeliati ti marinati de originecoreeand. 'intr-o saramura sturoi, ardei iute alte de 9i condimente. Kulolo: budinci hawaiiana taro,zah:r brun din tl tapreae cocos.

iNcrancAt Petrecere stilhawaiian in


CAndfamilia ti prieteniiseaduni pentru a celebn primazi de nattere a unui copil,o nunti, o revenirea@i sauo petrecerepur ti simplu,@l mai adesea sirbAtorescprintr-un luau.ln vreme ce unii o6pe_ti canti, danseazi sauciupesc coardeleukulelelor, altii minanci ti se bucurd de petrecere, Petimpuri, hawaiieniinumeauacestospet paira. Luaulcontemporannu excludepaina,vizitatorilor fi induJe oferite deli@tse precum somon fomilomi(somon crud fregezit), lalrau (carne fiartA la abur inveliti in frunze oe bananisau de ti), porc kdu (porc rumenit in imu sau in cuptor sdpat sub pdmant) ti multe altele, Poti participa la o astfel de petrecere pe InsulaceaMare,chiar lAngivechile iazuri hawaiiene,in ritmul dansurilor specifice vechiuluiHawaiisau Pacificului de Sud, ((ona Vlloge Rwrt, tel. 800/ 367-5 290 nu AO8/325-5555 nu w. honavillage.com, 5S$$S). ln Maui, gzda consacrut{ a sarbetorilor painaesteorasulistoric Lahain4hngd mare (Old Lohainalaau, tel. 800/248-5928 nu 808/ 667- 1998, w.ol dlahai nal u.com, ua

, I vcnitpreamari ;i preacomerciale. Mari au cu lr).,{ dlntotdeauna. organizeazi aproape Se ,'riceocazie: nunt5,absolvire, candidaturi strAngeri fonduri,hulauniki(examen de lrrlitice, ,|r,licenli)sau,ceamai populari dintretoate, impliniriiprimuluian de viali a co',rrlritoarea careavemcunostinti Primulluaudespre 1riIrlui. ,r,rvutloc in cinstea unui copil;i a fost oferitde in {,il)ctenia HawaiiLoa carea venit din Tahiti I l,rwaii a dat acestospi! pentru a sirbitori 9i n,rlterea Mahealani. fiiceisale, Charles Stewart S. Misionarul american la primasapatlicipare un luau, rk'rcri4in -1823, rl,rtde regeleLiholiho pentru a celebra atit Ziua sa K,rrnehameh4 gisuccesiunea la tron. A durat cdt nat,v pr " z ent .r l nr " i m dtvr e s pt nar i :,,T ot r Tameha-maru (regina europene... I ur tau costume l(,rrnamalu), satin;i dantel4a fdcut oficiilede in c; S-a personal niciun l, rzdi a ceremoniei. asigurat gi manifestAndu amabili LrrvrLat esteneglljat, nu

ssJ$s).

Demonstraliilede jocuri hawaiiene, pescuitulcu pl6a ti cele4,8 ha de teren cu deschidere oceanintriin meniulluau la din extremitateasud-vesticia Ko Olinadin Oahu (ParadkeCovqtel. 808/ 842-591 w. 1, paradis ehawaii.co ggggg\. mv m, Jdrmul nordic al InsuleiOahu gdzduiegte un alt luau,ce implici activitili cultuhle specifice Pacificului de Sud. (CentrulCultural Polinuian, tel. 800/367-7060 nu 808/2933333, ww.poly nesiqnultural en tet n m, SSSSS).

Bucdtdria regionali
Turismul ads initialo pro6ti reputa-tie a buc;terieilocale. Bucitariihotelurilorscufundautotul intr-un sosdulce-acriSor; addugau anan6, presdnunucide macadamia deasupra mancdrurilor gi congelate declarau rezultatul mAncarehawaiiani. Abia la srgitulanilor'80 g6tronomia locale inceputsdcagtige a teren,cand peter Metanan, cheldecuisine GalteJ RestauranL, la MaunaLaniResoftde pe Insula Mare,a ob cea seruat angajalii i;i aduceau ce sii prdnzulde acasi. Invitatsdgste mancarea tradilional4i-a pl;cut Mixul bucdtariei ti a inceputsaexperimenteze. hawaiiene ajunsatfel in cuptor saupe plitd. a in r9o2, aceastaalinsapogeul a ond ceimai buni bucdtiri-gefi la restauantele pe insule, de de

de vederecomercial. be noii bucitirii hawaiiene La seaffA fructelede mare,gustulduJce petteleslab ii ln grbsimi apele din tropiale nepolmte. maides Cel intalnite feluridin meniullool sunt ohi(ton galben) qiki (marlinalbastru Pacific), de nahimahi, onaga (pe5tecu crne rotie) ono(pe5tedin familiaScombr dae), opah(pexeleluni) dpakdpd,kd (pegtecu crne roz) si aiua(pegtedin familiaCarangjdae). Fructele Gre segissc din abunden$pe insuli sunt guve (fructe cu semin.te miezroz,cu un gst gi dulcece amintettede miere),/i/rkoi (fructul paiunii), (fruce duJci, atifelare), mdngo (superioare f,chec fiuctelor de mangodin oricealti pafte),merede munte(qocnte ti cu un gustGre imbindg6tul merelor arome cu flonle) papay4 anana(cele maidulcisut miculele,,sugarloafs") fiuctul stea 9i (ammbola). Cafeau secultivi acumpe nrqonaea insulelo;insi ofeau pure Konarimane etalonul in funcle de ere are sunt apreciate toate celelalte. Citettecu atenlieetichetaatuncicdndcumpericafea: unelemestecuri contn doar 10o/o cafeaKona.

r,rtqa fale de cei cdroranu Lisc datorain mod ti rrlrcial aemenea De observand o aten-tie. exemplq americani... dat ]medlatofdin a Ir grup de pescari biuturi ricoritoare". "i le fie aduse Mer u lradriora lu"uar" b bwa p eparato , I rr porckalu4cartofidulci9iiau/augitite in tnu (r uplor sipat'in pimint). Lau/ausuntficute din lrrnrze ti umplutecu taro,carnede porcti pette. de I Jrr fel de mAncare /oirlloini este (somongarnisit alt d ''r 'c dpds i<os deto dl p) .or hJ r i ( n /.pe,edc rrrr wci) ;i crab,haupia (budinci de cocos) poi. 9i Artrizi, orice,de lafripturi de pui la meniulinclude ',,rl,rl.i doftati. ar Ananasul, specificbucitiriei hawaiiene, fi fost adus de citre colonitti din Tahiti Lau lau: la primavederepareo minge ru rorurdj,l"go.a a1a. aourndadi' frurue ve-de, Frunzele ti sunt umplutecu frunzede taro, de carnede pui, porc,vitesaupette. Somon lomilomi: /on;/omi'inseamna de dat fre4ionare, fiind cd bucalile somonsunt gi cu feliate, tdiatecubuiele condimentate sare \i loGte.(edpd dlr( l-awaiiara, de |rme.'o.ii ,ur
rr mp (a <an/F<ia.lp nrefe,:i rcre

MAnciruri locale
lata cateva feiuri de mAncare ;i termeni culinari , l,,sint6lnili th Hawaii: Charsiu: fel de mAncare chinezesc ficut din 1,,liicle carne de porc trecute prin condimente de r rrkrarc rogie. Luau de puir pui gatit cu spanac, aPte de cocos )r,ll{e arome.

I
1

mullidintreei europeni, unitforlelepentrua ti-au promova,,bucitdria regionalihawaiianS" pentru gi a publio primaerte de buate hamiiene,alecdrei ineiri aveau fie detinate unor scopuriaritabile. sd Pelingi ridicrea mAncirurilorlocalela nng de drE (Lrlinara, acesli ulentalimaettribuuiari au rryolulionat giindustria agricol4?ncheind contnqte cu fermierii pentrua lelurniza fuce, legume si plantearomatie in entitS'i ti de o clitate ti varietate adewatederyoltdriiunei bucitirii viabiledin punct

Pipikaula:pastrama viti in stil hawaiian. de ace6ta este Poi:fel principal dietahawaiian;, in ob.tinuti de purpurie, o cremdconsistenti culoare planteitaro. prin +aramarea Poke:al]i (ton) proopdt, servitcrud,fo osit mo (dpF|iv),,ratrrea ei oe'eor Ldpupu in Viti, pui sau pette teriyaki: marinate sos r eri y a l i (. u . J . u , o . 8 hmb i rs ' o . d e rc i " ); m, acest de mdncare originijaponeze. fel are

luau
Cu festivaluridedicatemancirurilor gi vinurilor pe r oat)dur ar a anul ui l,uaues r eun j es l i nLe lrebuiesase regeseasca mea ul liecd.u in

-ar.a'c , I r rreze*ci" din pui, orez cu bob lung, cu o , r rDsistenli limpede gi sublre, care se sewegte la | | r,rlortatea drbitorilor luau.

Pui cu orez cu bob lung: fel de

IS T ORIE

S I C ULTURA

A R TA

S I C U L TU R A

Moda
PrimulucrupecareilfacturigtiidupdaterizareainWaikikiestesa-tiachizilionezeo imprimatdcu adecvatd in czul birbalilor;o clmata alohain stil Halloween, costumalie de si fructede ananas dansatoare hula;;i o nuunuu asoftata(rochielungd;i largi) saueven lual un alt model de cimagdalohain cazulfemeilor gi le are din Oricebdrbat Hawaii o coleclede cdma;ialoha maioritatea PoardzilnicDe faP! fie {ie la costumti cravatil6d impresia ci seducelao inmormAntare, la un o pereoanaimbrdcatA decrethnd respectiobiceiul, Chiar;i companiile pentrua obline un imPfumut. sau proces la bancd poartdo otfel de cdm4d directori aloha" cAndpandti ceimaiexigenli ,,Vinerea de Holllvoodul pares6agreeze, oemene4 aceotd modd: BruceWillis 9i Robert Redfordau fost in Reef, puftendule.JohnWaynea purtatunain filmulDonovan's precum Elvis Cerul 9i vdzulideseori De mort in noroiin Pelicula aiciin CendMontgomeryCliftera'imPUtGt cddea din olbntru Hawaii. ti distrw camatal". eternitnk,funii cilnb1lor au exclamat,!ai, 'i-a anilor'30 datdnd perioada din de de aloha vintage, mdlde ti cu ndturi din coaid cocos, Cdma'ile reproduceau cimd;i aloha pi'40,au devenit de obiecte coleclie sevAndcu mii de dolari Primele 9i in naiural, tonuri5tenede ofeniu specifice geometrice desenele lsaturilor frapqfiind voPsite modelele cdm$ilor cu de loer Tehnologia a dat fabrianlior Posibilitatea a reproduce exactitate se acestea vAndcel mai bine Palaha primul producdtorla scardlargi ln vintage. momentul de fa1d, Acestea eraude obiceiimPricdmatipentrulucrebriide PePlantalii aloha confeqiona de cdmdsi Watumull's o din moku" (pantaloni denim) ln -192Q firmdlocali" mateincarouri purtatecu,,sailor ti au crealii modelefloraleAceste cincisprezece Elsie sdconceapd D6 il Eat lndiaStore, cereaftistului de in losttrimise Japonia imPrimate suluri mdtre, din careau fostaPoicuute cdm4ile S au ti Pe oamedin chlarti de catrecoleclionari LondraMajoritatea flindvdnate intregi, containere vandut apdrutd aloha", pentrusintagma,,cima;i Ellery ChunrAsPunzator pe nilorll considerd designerul 1935. Adveftiser'in din lntr-o reclamd revistaHonolulu costum este feminin al acestui in mod tndilonal, corespondentul este Muumuu imbrdcimlntea feminind muumuuti soraacestuiEholoku. ei cJ de zi cu zi,in limpceholoku, micJld trera(ln unPlP.zu-ilungi ;;, pentrreve-n;"",.0";;;. caa unei mirese),esterezeruata din istoricilor HaMii, loalnicii au o lungi tndiliein a co6e vetmintet. (Tluchardia latfolm),o fibrS din plante,9i acecioPlitedin os Lo cu olano sunt cei careau croit din kapaartiole vestimentare calnicii Precumpdu pentrubarbali, (acoPerdmant (futi dln cincistnturi de material)malo careseinf4oarain jurul goldurilor);i kihei un fel de togd. Exploratorul .1817, trei aniinaintede sosirea cu noteazlin anul ru V M. Golovnin Materialul din cdfemeile Hawaii misionarilor; Puftaurobedin calico. de eracumpdralfirdindoialS, la primiicomercianli apreciat ;i Pentru de nobild auinceput noutateasi ricoarea pe carele oferea Femeile vi-td in sd ulterior seimbrace mAt6eti brocarl gcolilor croitorie de prin muumuu infiinlarea vegmintelor 5i au Misionarii contribuitlarispAndirea regaldincepe ce modacontinentali-'imbrdcdmintea unor prinintroducerea stiluridiveree, resPectau stilul formaleuropean. sd astfel urmeze officepdni la mini la rochiile rochiile se intr-o marevaietatg de Ja Astizi,muumuu gdsette ale de Un lungide sear6" designer toP esteMamo Howell, cirei mergdnd p6ndla rochiile genunchi, a se crealii caEcterizeuiprin graficaindriznealdimprimeurilor printivul inovatorUn model 5i Kaiulani prinlesei esteceldin coleqiile mult maiclmic;i maifeminin, complet diferitde muumu4 simPlao vintage, duPdlmPrimeuri sunt;i reproducerile de Deosebit cdutate Pdstrand croiala And lUCfitOfii ?n lemftr 9i

Cdmdgile aloha sunt articolul principal in materie de mod;, cele de coleclie atingand preturi exorbitante

Streginile atatde mariincAtgeamurile stadeschise sunt pot chiardacdpJoud estesoare. sau Exteriorul inspird oele specifice se din regiunilor insorite, cum ar fi ceameditemneeand sau sud miaticd. Detaliile reflectd adesea culturamultietnice, printr-unobidesfagurat toatai fie pe lungimea mesei sufragerie, cursuri din prin miniatuEle apdGre trec pe subpmg,in stil de pamvare cl'irvesc, accenre d6(o c:n lemnqdu ad iaponeze.

deopotrivd hawaiigni,

imigranli au inceput eSenfele a Cfea Casa

Mobilierul
Mobilieruldin ratan;i, mai tdrziq din bambu amplifici ambianlatropicald. mai preluit Cel gi mai scumpmobilierestefabricatdin lemn localde esenlatare,in specialkoa.Multe dintre p{durile locae au pierit ca urmarea dezvoltdrii insuleloS gi crescAnd mai mult valoarea piesele lemn de koa.in 1793,ArchibaldMenziet un naturalist din aflat la bordul naveibriIaniceDaedalre,in expediliaspre Hawaiia cdpitanului GeorgeVancouve;scriadesprekoa: sdu find, se lustruietteutor ti astase poate observa ,,Lemnul estefoarte dur ti cu granulalie uitdndu-tela canoeledin Hawaii". Misionarii yankei erauoamenipractici, uniidintreei gtiau iar dulgherie su{icient bine de pentrua-9i construi propriulmobilierCAnd regina Kahumanua rdmo impresionatd un de balansoar are reverendul pe Hinm Bingham construise fl pentrusolias4 el confe4ioneui unul din hoaie). Ambelesaune sunt expue la Mueul ;i pentru regind, lemn de koasi koaie(Acacia Caelor Misionarilor (vezipag.66).CAnd lucrdtoriiin lemn,deopotriva imigranti hawaiieni, si au thceput prelucreze sa esenlele locale pentrua creamobilier pentruC6a Rega acestea fost au 4 foafte apreciate.Piesele deosebitesegisescin Palatul vardal regineiEmma(vezipag.69 9i de 72). Duminicile zilede viziti pentruagenliile sunt imobiliare, i9i prezintiatunciproprietdlile are scoae lavAnare. Dacdnu ai prietenipe insul;, acesta un bun prilejde a arunca privire este o in mele locale. recomandipurtarea Se unor pantoflcaresedesclld 4or 1a conformobiceiului. u;i,

Si prelUCfeZe lOCale pentfU mobilier Regal6, fqXftg pentru

acesGa apfeciate.

au fost

rsTo RrE g t cU LTURA

Festivalurile
Calendarul este plin de sdrbitori atAtde vesele incdt deseorioameniiigi pldnuiesc vacan;ele aceleperioade(vezi pag.236-237). Multe dintre ele promoveazi cultura in hawaiiand, prezentand crealii muicale din Hawaii,spectacole, mqteguguri, dansulhula9i, intotdeaun4 arta culinard. Tot ce prime'te etichetafioolaulea oferd,fiLrirdoa4j poate,o petrecerepe cinste.Waikiki devine a9ade aglomeratin acestezile inc6t, dacdar fi sd cai, n-ai aveasuficientspaliu ca sd atingi pdmdntul.Muica rock poate explodape o scend, in timp ce de pe alta rasunachitara.Mirosul de carneteriyaki parfumead aerul,iar dansatorii hula se rotescin ritmul tobelon cele mai extravagante sirbdtori sunt Festivalurile Aloh4 o reminiscenld vechiuluiMakahiki (vezi pag.28). Festivalurile loc, consecutivpe fiecare a au insuld, incepAnd Oahuin lunaseptembrie. cu Festinlurile giconcureurile un lucruobisnu( iardacdvreunularelocin perio_ hula sunt adavizitei tale,nu trebuiesd-lntezi. Oameniinu suntdelocstrangi pungdcdndvinevorba la de pregdtirea acestormanifestiri cultunle. Vei vedeadansuriautentice,atat moderne,cat,i strevechlexecutatede amatori Gre se dedicdintru totul acesteiarte (vezi pag.170). Dive^itatea cuftu'ld nuinseamnrdecdtmaimulteowii de sdrbdtoritlndiferent origine, de toati lumeacelebreazd Nou Chinezesc focuride artificii auzitoarele dansurj lei. Anul prin gi de oameniiimbracd japoneze mimead dansurire apoi happi-urile budiste temprg ce au rocin din ;i timpulsarb;toriiobon, G o cinstire ad6d strdmotilor bineinleles, estesi 4 lulie, mai crdciunul 5i Anul Nou esteintampinatinmod t'dfiional cu spectacole 9i Pattele. pirotehnice, suplimentate de focurilede artiflcii ac6d,acestea urmdilegale, de din incluiv nchete spectaculoroe. Honolulu risund ca o zond de rdzboi,iar aerul devineincelotat din pricina fumului.Festinlul Internalional Filmdin Hawaiigi-a de c4tigat faimain intreagalume, prezentAnd premierdfilme din toate in regiunile globului. Evenimentul film promoveai, de aemede nea,producJii documenurelocale. si Anml se desfagoard festivaluldejz gi stagiunide operd gi muici simfonjcdCatevatrupe de teatru comunitarse bucuri de maresucceS deadluindtalentenebdnute. Sporturile inscriuincalendar turneemondiale se prin de golt mamton, triatlon,surfing concureuri caiac-anoe de de pi iahtin&pentrua enumem doar principalele Gtegorii. Multe statiuni hoteludorganizezdanual evenimente Gre ti meriti si fle vizute.Adese4aceste celebrdri suryina umare a unor prognme cultuale,i sunt suEinutecu infldcdrare cdtre penonal, are padicipd la manifesteri. de Hotelurile organizeazd, de aemene4 festivaluri ecologice, cum arfi ZileleDelfinului, HiltonWaikoloa in Vllagedin Insula ceaMare,iarWaikiki Aquariumare mlendarul de distractii evenimente plin eco-eduafonale. ti Festivalurile vinurilor mancdrurilor dejacevanormalintr un loc undeaproape sunt 9i e nu existA contacte sociale lipsa in mancdrii. Principala preocupare, chiar5i pentrucorpomliile puternice,esteintotdeauna bufetul - cine va fi reponsabil 5i ce va aducesauare va fi fumizorul pentrubufeLMajoritatea fstivalurilorare implicd mancre suntevenimente caritabile. Uneleau statut de prcmolii specialgavdnddrept scop ocuparea camerelorde hotel. Pentrua afla oferta de divertismentdin provincie,consulti ziarelelocale.Honoruru Advertiser publicd pof siptdmdnal, ediliade vineri,ghidulevenimentelor afladespre in petreceri luu cu strngeride fonduri (vezi pag.50-51 ) sponsoriate de bisericisa de hulahalau u (scoli), expozilii de artd ti megte;uguri,ernavaluri sauchiar partide de rodeo. Vizitatorii sunt intotdeauna bine-veni!i. I

Ceamai sofisticatl gi urbanizateinsuli din ArhipelagulHawaii, Waikikiti numeroase origele, alte cecuprindeHonolulu,selestul pi plantafii plajesinguratice

Oahu
fntroducere si harti Honolulu 58-85 Extra: Cununa de flori a tinutului lncearci: Tur cu hidroavionul Waikiki 86-89 94-95 97 85 80 56-57

Festivalurile Ei hula concursurile sunt un lucruobipnui!iar dacdvreunulare locin perioadaviziteitale,nu trebuie sd-lratezi.

Extra: Canoea polineziand

lncearci:Scufundiripanoramice Laturaexpusivintului

1OO-1O7 106

Incearci: Dansul bonin Hawaii firmul nordic 108-'113

Extra: Surfinggi dragoste

110-111 '111
Trcleibu @re face turul omtului-statiune Waikiki

lncearci: Pe valurile sdlbatice din Hawaii Coasta Waianae 114-117 118

Alte locuri de vizitat in Oahu Hoteluri si restaurante

242-247

OAHU

tfit

ffimWw
oahu este unadintre celemai uimitoare insuledintoateoceanelelumii. ?ntinderii de apd, unde nu teai attepta si?nlncti universitili impliate in progame reo f69ie de rcg autostr.izi Depare,in mijlocul se afli zgArie-nori, ffe si peste g3.OOOde interstatale de cercetare revolutionare, nu leagi insi Hryaii de niciun aft stat, un milion de locuitori cupati turisti pezi, in haine vesele siinghesuili in 36-OOO amere de hotel. de Vizitatoriisunt gatade petrecere, sperandca visurileor paradisiace devinarealitate, timp si in ce locanlci suntangajali o lupti de co5mar intr pentru supravieluire. AcestedouA realitdtise intilnesc intr unadintrecelema scutrpezone dif Fri. Cunoscut; numeiede "Locur qe sub intrunire", Oahu este,cu o suprafaf de 978 km', a treiainsulica mirime din Arhipelagul Hawaii; m;soardaproximativ km lungime 71 si 48 km litime,avand180 km de larm. Prezintd doudlanlurimuntoase: spectaculosii Munti Kooiau, careseintind de la nord la sud pe

intreaga lungime insulei, bdtranulanl circular a ti Waianae, cel maiinalt varf al insulei, cu Muntele Kaala (1.222m),in parteade nord-ves| Vastulti fertilul podigLeilehu4 careformeaziinterioru Trei nsuei, estecultivatin mare parte cu ananas. ( o1ur i 'or m dr edr r U fv ul c dl .( o,a r euul r atj ( cenutiiprovenite la erupliile de din acumularea 'oko Heads Punch bowl - reprezintd semnele distinctive insulei. ale Diamond HeadseinabA capetdlaturiide esta la staliunii Waikiki. Renumitiin intreaga lume,acedta de adepostette, o suprafate n5 h4 192 de pe hoteluri coe de vacanfi, pesteo mie de mageine, ;i 500 300 de locuri aproximativ de restauEnte peste ti
-.

NU RATII: Canotaj in stil polinezian pe Plaja Waikiki 89,94-95 O plimbare prin cartierul chinezesc, insotiti de aromele mdncirurilor asiatice Fi ale ghirlandelor bi 7a-71 O cilirare pe Diamond Head pentru un aP6 de neuitat 98 Golful Hanauma pentru o turi de inot 9i o drumelie la Farul Makapuu 99, 10O Windward Oahu 9i plajele Lanikai 9i Kailua 1O1-102 Surfing;i surferi pe Tirmul Nordic, in timp ce te delectezi cu granizado in colorataHaleiwa 108-113 Pearl Harbor pentru U.S.s.An'zona si U.S.S.Missouri. Nu rata U.S.S. Bo{in 9i Muzeul Aviatic din Pacific l'ts-717 Un moment de reculegere la Cimitirul Nalional Memorial al Pacificului de la Punchbowl 118

GolfufTurtfe Hilton

R o h u h uh . .., ^

pompdndaproximativ 5 de distE4ie,impreund miliarde dolari vistieriile de in statului.

Honolulu
Centruloraguluiesteti centrul financiaral Paci gi Femeile lejerele in muumuus bdrbaliiin ficului. cdmdgile alohaforfotesc printre clddirilede sticli ac B.hop5r 'eet, t or e. In c enl r ul ti ur i <edfl d
Gouul waialua PARCUL DESTAT

cu bdncile corporallile financiare; toate sale cu 9i Lr dc es te4 Ldpi l al .l r al i ur c ai r s pr em ur r r i impddurili,iar celdalt se pierde printre vasele de croazierd amaratein zona portului.'intreaga nbr gi la o insul5, carese adaugd seriede insulile atoli,

i\ll?

---n 111fr'w'
;*uoo*o"]
(Yahahana) pnar.""

seintinde pe o suprafaldde 2.252 km nord vest spreAtolul Kure,formdnd oragulti districtul care rtfel cel mai lungora5 HonoLulu, devine dln lume gial unsprezecelea ca mirime dln orap

*"-",u.*i.lFS ) "." t;j***-t'''*'"r,',''tt:''

*[-tk:|'

d-'i;$trt,v;n't*"''$ i-7' " :'i' f *3;'


lr.'ira. ' * "' ,-*".," ""

lrtdlnagi Plantatia llnriorrilui Fong

StateleUnite. frenetice, unelepa4i ale In ciudaactivitdlii Insulei Oahu suntatAtde sdlbatice de greuac;i (or pler riciundrJm nu r1!Fr cLrtsla ce,biletnraL lu irsua.Panea pua var-rluies.e rr arr" ti e> verde,pa4ia1 suburbanA presdrata ferme gi sau cu larn4surfingul estela ordinea zileipe,tdrmul mo9ii. dfinlitu este nordic.in oriceperioade anului, a magniilc. Multe dintreevenimentele culturale stagde din de teatrq operi, muicd simfonici,balet9iexpozilii artd,au locin Oahu.Celemai impodanteatraclii gi turistice suntaici, tot aicis au desfd;urat mai cele importante momentedin istoria insulelor Exista gi nalionale, de parcuri 25 statale 62 trei parcuri regionale. suti de plajecu nisipa b O de parcuri calmeadsufletul agitatal insuei.r

--

-v9 mitit*tt !, a! \

'

.*nnt' p"i t p"

T1."-",*U"*,"H:_,.S;,.*f;.') F*ti$il
Ka h e p o i n t Beach Park^

"r - - - - ^ ..- - .-

s:

r.* : o tiii -^ ^i "' .. '-'/ r a ", x*o


G' ,. .
.rerorzamiriui-.. Point -.Baders

"'elsngrgitor r.5a" : ' x " *a ; i u i t w " t e t s , - o i n H a w a i l 's Adventur pon, t .+ Park A i rMakakilo

p lq iCE*a ^'
lVamala lnsulaSand Aca d e m i a d e

Hasaii

1 0 ki l o m e tr i

OA H U

HONOLULU

ffiil

KmxxmXex&xx
ln toiul noptii, cipitanul cook a navigat chiar pe lange oahq pierzind sansa de a descoperi apele adanci si elme ale Portului Honolulu ;i colibele acoperite cu frunze usete ale satului pescdresc Kou, ere avea si devind unul dintre cele mai mari orce ale lumii.

de abrupli incAtdescurqead De constructorii. remarcatabsenta

Fdtot posibilulsi prinzi cAtevaapusuri de soare pe o plaji dispusd citre vest pentru azilri ,,raza verde" pe mesurd ce soarelecoboari dincolo de orizont.
rl!R.litllL !iT/,,i1K ce{.et cr N otn ad a) i ol i i!: di ea),t rrlatului Hawaii anul 1845, in cdnd rtlele Kamehameha lll leamuti al rediul din guvernului Maui.

izdrii afigelor icitare;ia semna pub agresive. Art4 copacii, florile 5i apa in clddirilor se regisesc designul Spaliilelargiau lost menlinutein parcuri, zone de conseruare in ;i Rezervalia Pddurilor Apelor din 5i Honolulu,iar grupurilede ceta-teni aclionezi vigilentin incercarea de a proteja peisajele, lirmurile;i zonelenaturale. Ora;ul esteprobabil singurul din lume'incare loc intalnireaEstului VestuJ cu estep6a nu numaisubsemnul toleranlei, ci James 9ialinlelegerii al aprecierii. ti Michener spunea un cetdlean ci al oragului Honolulu este,,obitnuit atat cu inlnirile de afaceridin de New Yor( cAt;i cu licagurile meditaliedin Kyoto".

Honolulu lfr Harta pae. 5 6 5 7 , 5 a -5 9 , 67 si71 lnformalii pentru vizitatori lEj tJrroul vizitatorilor din Oahu,733 Bishop 51., #1520 @ 8os/sz4-o722 Q inchissdmbita;i duminica Palatul lolani El Hartd pag.59 9i 67 @ s . ri n g o Richards Sts.

Honoluluazi
I lonolulude azi esteun ora; plicut 1idrigul, cu apelealbmtreale l',rcificului mAngAindu-i ldrmurile,'in acoperite vrcmece culmilecrestate, rh cea.td, Muntelui Koolause ale irrallA spate. in Topografia silbatici ,r insulei impiedicddezvoltarea
Faleza oratului Honolulu este un furnicar de nave comerciale, nave de agrement,i birci de pescuit

@ 8os/s22-os32
$ S i n c h i s s d mb d t a g i duminica S S 5 (n u e s t e permisaccesul copiilorsub 5 ani) Autobuz nr 2 sau13

Palatullolani
Palatul lolaniestecentrulsimbolic Hawaii. Orice al 5i afectiv lnsulelor incercare infelegerea renagterii de $

pereliiviilor sunt atat r.xcesivi;

La ;aisprezece dupi Cook, un ani alt c;pitan britanic, WilliamBrown, af at la bordul naveiMaiestd_tii Sale Regale Jackal, ajungedin intdm plarein acestgolf gi il boteui "Refugiul Frumos", carecoincide cu numeledat de localnici zonei respective. Vestea despre minunatul golfal lui Brownse rispandegterepedeprintre comercianfi, miculsatde pescari iar devine npid centrual comer;ului cu arme,rom, bldnuri lemnde santa. ;i Dupi cucerirea Insulei OahUregele Kamehameha stabileste l'i9i pentru scurttimp retedinlainHonoluluin '1801, gdsind dar; ore;ulpreagdligios i;i Cufte 5iaglomemt mutd'intreaga inapoiin KailmKonape lnsula cea Mare.Honoluludevinecapitala
2.A.5.|NSLTLA trEHI BGOON ASCB PARK

1r"ii

1,.*n :{';' DEG9U


{

l ,-* p'rarpf"

" r ,_ @.
-Gnidina

/0tpa46lu

t,i(

| 5iiltl

OA H U

HONOLULU

ffii

culturaleti a forlelor politicecare Poarta Kauikeaouli, de pe Strada au nodeld' inqu/.le as,aui ebuir King odatdfolositd de Lr pentruvizitele sdinceapd aici.Chiar9i numele, oficiale, esteintrarea mai uti izata cea insemnAnd,,Soimul vizduhului", are un inlelesaparte.i o este p6irea din Hawaii carezboard celemai mari la indllimi ii desprecarese spuneca intri in comuniune zeii. cu Piatm temeliea palatului fost de a pwd la 31 decembrie 1879, owia cu de turitti. Blaonul din bronzde pe poartdesteunuldintrecee opt comandate Colegiul la Regal Heraldic din Anglia. conlinmottoul regal, Ele devenitacumal statuui Hawaii: i ,,Uamaukeiao haainakapono" , pdmAntului pdstmtd este prin ,,Viata dreptate". Acestea fost primele au

rrormantului rega seaflddomu din cuprual Pavilionului lncorondrii, de construit ocaia ceremoniei cu incoronare regelui a Kalakam a ;i reginei Kapioani,acumutilizatpentru concertele orchestrei fiecare din in sau vineridupd-amiad. spatele suntGhiteelelolani de undepot fi cumparatebi etele de vizitd rezervate in avans. indicat ajungila timp Este sa filmul de 20 de pentrua viziona minutedespre palatgimonarhie. Interiorul: Dupi o scurti introdu cerepe verandadin spate,pdtrunzi in Marea 5a16, tdcut6,strdlucitoare ca ti impresionanti o bisericd. Finisajele realizate emn sunt din localde ca itate superioard ko4 pi kamani ohia- la carese adaugd cedrq alun negru ti a(a[ Vase gi pot englezetti chinezetti fi obser vatein nitele sculptategi portrete dln sunt aliniate aleregilor Hawaii pe pereli. E ti escortatapoi in Camera Albastrd.De aicia zdrltregina Liliuokalani soldatii inarmatiai Marinei cu Ameriane luAnd cdt palatul tot ti aiciti-a predatregatul Statelor Unite. gi Poftretele reginei alefratelui sdq Kdakau,pictate Wlliam de regele Cogswell, intregesc opectul perqilor Salade mse aliturata estepregdtita pentruo cindformald, veseld cu de po4elan franluesc, tacamuri de de englezegti argint;i pahare cristadin Bavaria. amen de baie, In cda reginei, cuprq masoara din aproximativ metri lungime, ceaa 2 iar 2,13 regelui, metri.lolania fost primul palat din ume dotatcu sistem de scuere Ja toalete.A fost previut cu primalinietelefonicd Honolulu din 5i inaintea Caei Albg a avutelectricitate a CdteluluiWndsorsaua Palatului lmperialdin Japonia.

scard lemn din O impresionantd de koaducela apartamentele etajului superior Domitorul regelui in se afli o fotografie a camereide pe vremea candacedtaapa4inea regelui Kalakaua. a CAndpalatul

zileide na;terea reginei Kapiolani, <oliaegelui Kal"(aua, s 1q63pddl insemne 631q inlituratedin palatinci construc.tia din ziu uurpdriimonarhieiin lolania fost construit trei anifi in a costat343.595S cu tot cu mobilier; restaurare4carea durat noue ani ti a fost terminata in 1978,a costatalte de Cladirea a ;apte milioane dolari. fost descrise apartindnd ca stilului {l [: ii" {,"rii t,,'n i ii-l,ii i { m ii. rll -i;i A4 rr.'r rq I )i3,tt|,

18939i,c oricealt lucruce puteafi dezmamblat;i transpoftat ugo,au fost eventualvandute. Drumulsprepalatestestri]urt de palmieri regali. sari largd O duce caileveranda genero6dgi intrarea principald; obseruat de motivele cu palmieri pe capiteiurile un de de alb strilucitora e co oanelor corintiene. Ugiledin stlcli gravatd, fabricate SanFrancisco, la infatigeae o femeievictoriani,plantede taro ;i, ca un finisajpldcu!dar nereprezentativ criniiCalla. Feroneria nichel din a u;ilor;cu glurile pentrucheile m6cate,estead6d din Germania. Ferestrele suntinalteti au 52.000 de ob oanedin lemn pentrua rezista furtunilordin zoni. in timpu restauririi, 28.000de obloaneau fost schimbate, intrucatfuseser; atacate de termite. 'in parteadreapti" cum iqi din palat, intr-uncob a cu(ii, seobserud o movili de pdmantinconjuEtd de un gard,careseweadrept mormantrega. In 1865, o intr procesiune solemni,la Jumina tofelot remasitele pdmAntegti ale monarhilor fost mutatein Noul au Mauoleu Regal Nuunu (vezi din pag.68 69). Secredeci rdma;ifele pamantetti unor cipeteniise mai ale afldincdsub movilade pAmantOp6

Unele dintre regulile palatului sunt surprinzdtoare. Nu ai voie si iei notite cu pixul, ci doar cu creionul. 9i trebuie si ifi pui cipici peste pantofi.
.RITAARIYOSHI attat t'iaticnal Geagnrhi.

Dupi lovitura de stat din 1893,reginaLiliuokalani puternici pentru a reinstaura organizeaze campanie o monarhiaconstitutionali in Hawaii fost redeschis pentrupubligera aproapeipsitde mobilier; de insd jumdtatedin mobilee atunciaproape originale fost returnate. putut au N-a patuldin abanos fi recuperatince 9i aur al regeiui. jardinieriMeissen, O alecdreipicioare sstinere imitd de picioarele capri, esteunadintre de celemaivalorooepiesedin palaL Biroul regeluidin camera aldturatd estecompletmobilatgiconlinecar.ti rare,incluAndunascrisd chiarde dtre rege,Legendelemiturilelnsulelor ;i Hawoii. Mma de lemn ce reprezinta centrald CameraAurie este din piesa o piese mobiliercarenu a pArasit de palatul niciodati.

orentinamerican". Acoperitul este ,,fl mansardat stil franluesc ti decorat ln cu motivevidorienesi coloane grecetti, toate avand insdla bzi simbolurile culturiihawaiiene adaptate ti climatuluitropicl.Este clidirecu o doudetaje, subsol mansardd are 9i 9i verande largi(/annr). Din apropiere:inconjurat de zgdrie-nori, lolanidomini cu o blAndd dezaprobare centrulcomercial al oratului. Patruporti sedeschid spre trei aleiacoperite boltacopacilor de

OA HU

H O N O L U TU

thcipere, dupi cdderea monarhiei din 1893. Obloanele suntinchise cum a;a seordon6e, pentru a nu fi vizutd de citre oamenilafereastri in lumina obscurd, a compw cAntecul,elegie ea gi reginei" a lucmt o ,,Rugdciunea cuveftud din mitase (expui sub un geamin aceastiamera). Pecuverturi, reginaa brodatindrigitul steagal lnsulelor Hawaii numeie tuturor ti prietenilor ji rimiseserd cre loiali. SalaTronului, decorati cu rogu
Sala Tronului din Palatul lolani a fost restaurati magnific; aici s-au organizat baluri ti piese de teatru uimitoare

\Paliulinvioabildinjurul regelui). Aici, rcgele Kalakauaorganizat a baluride Liliuoka a fost iar ani ;nveste, regina ,rcuati de tradarede cdtre cei are i .1uripit puterea. Vizita incheie Galeriadin se cu rubsol. suntexpue blluteriile Aici coroanei impreund o coleclie cu veche calabroh/rahi/i de (voe ;i ficute din fructetropiale wcate). Seviziteai, de aemene4 bucitdria in caresepregiteau dineurile pentru

petrecerile regale. DupAce regina Liliuokalanifostdetronati,Palatul a loiania fostfolositdrept clidire guvernamentalA catreinsurgenli, de pdniicind sediuguvernului fost a terminal" 1969. th

Capitoliul de Stat 6 Harti pag.67 o [E beretanra RichardsSts. 808/s86-0178 Vizitare pe bazd de programare $ ! A u t o b u z n r2 6 Q

Capitoliul de Stat
Aceasta capodoper; arhilecturald, terminati in '1969ti situatd pe Beretania Street vizavi de WmhingtonPlace, o are simbolistici bogati:coloanele aratd ca nigtepalmieri, sursa importantd de hran4 apd5i materiale de
.6n<1, | .t . : mcrela nent , I

9iauriusi dominati de celedoui tronurisuflate au; impresionezd cu prin fmt regal. cof de narual Un de 2,13m, avando sferA auriti la capit, servea drept tradilionalulpuloulou (La baton bbu penrrrde|mitarea l,

Sala de la etaj

Orice vizitatorestesulprinsla vedermcmerei din apitul holului, in special dupi opulenlaafi;aGde celelalte inciperi. Camea reginei Liliuokalani estemobilati a6tet cu mobilier simplu cuverturd sio bizari ficuti chiarde regind'inperioada in qre a rimo'inchisi in aceastd

egislativ sunt construite formi sub de vulcanl; curteacentrala este

nf

Scara Koa

ir'1fti ,hri
hu."i

Marea Sali

i i:l

- '

{^*

l I

I I
l i

[W $: {&' w
i?

q
'}[

. i' W 'l:.:r {lr'


J-. ;

t;* Palatullolani

Pavilionul incoronirii

Sala Tronului Camera

OA HU

HONOLULU

ffil

3m nt'remoria Ssn Xo lni


Timp de peste patru decenii, artistul Don Ho (1930-2007), o legendea muzicii hawaiiene, a incantat publicul de acasi gi din lume cu personalitatea sa caldd 9i cu melodii memorabile. Fie cd urca pe scend sau apirea Ia televizor, era considerat unul dintre cele maitrainice simboluri ale insulelor Fost pilot in Air Force,Ho gi-a inceput cariera muzicald destul de modesg pe lainceputul anilor'6Oi cantand aleturi de o trupA de prieteni in Honey's, barul care apa4inea familiei sale.Curdnd a linut capul de afig la spectacolete din Waikiki. Degi ,,Tiny Bubbles" a fost hitul care l-a consacrat pe Ho, el este cunoscut in insulegi pentru cantececa,,Pearly Shells,,, Remember ,,Ain't No Big Thing" 9i,,1'lt You", ultima fiind o melodie de neuitat scrisade regretatul siu prieten Kui Lee gi prezentatdpubliculuide Ho. ln 2OO7a suferit un atac de cord in casasa din Honolulu, lis6nd lumii o mogtenire muzicali ce nu va putea fi uitati.

de parfumat,a fost descoperitd irr pddurile Hawaii, inflorit din a Lrncomer.tputernlc ce a secatuit nsulele aceasti resursi.Au de urmat vafetorii de balene;i a ce Honolulu devenit mai mare port din lumede baleniere. Astdzi, docuri e proceseazA incdrcAturi pentru clasaburghezi, sofisticati, a ora;elor americane.

Pretutlndeni o revdrsare flori, era de muicd;i danshula. Astdzi, Turnul A oha addpostetteun amestec interesant magaine ti restaurante de cu vedere ocean. gisescaici la Se speciditeti internationale pentru toateg6tudle, o micdberirie care oferabduturigratuite, muicd;i dans laflecare cof Navee incd brdzdead apele, pasagerii iar vdeJorde crozicri carepirisesc poftul poaftd ghirlande flori 9icanta,,A de oha

Turnul Aloha Hartd pag.59 ti 67 lE Prer9 @ 808/s66-2337 E Autobuz nr 19, 20, 55, 56, 57 E

neacoperita, simbolizdnd deschi Wshington I I Place dereasocieta!ii hawaiiene. Stalpii de sulinere sunt grupali ceteopt, reprezentdnd opt insule cele din Hawaii, timp ce alteelemente ?n aleclddirii apar'in grupede cAte patrl! amintind de cele patru districte (Hawaii,Kauai, Oahu, Maui). Intregulcomplex esteinconjurat de bazine apd,agacum insulele cu sunt inconjuratede ocean. O statuie reginei a Liliuokalani se afli intre Clddirea Guvernamentald gi Palatul lolani. fap estestatuia in PirinteluiDamien(vezipag.213), caregi-adedicatintreagaviald victimelor bolii lui Hansen (lepra), statuie creatd artistul de venezuelean MarisolEscobar Harti pag.67 320 S.Beretania St.

,sisocru al reginei.ln calitatede simpiucetelean, regina Liliuokalani s a intors sa locui6cd in aceastd casd panala moatea sa,in1917. Transformatide curdndin muzeu, poate fi vizitatade catreturitti in urma unei rezervdri. Casaaddpostegte multe piese frumoase mobilier, de biuteriiti posesiuni regale. Celemai preluite comorisunt instrumentele muzi calealereg;nei. Pianul dimensiu de ni uriape fost construit lemn a din de koq trimisdin Kamuel4 pe de Insula Mare,companiei cea Fisher din New York.

@ so8/s86-0248 www.hawaii.gov/

5LY"*u"n'n"to"-

TurnulAlohA onceput de arhitectulArthur REmolds, eraeanrai inatti clidire a insulei cird s-adesdrk,in 1926. And 56 dernetui irl,time,lacare seadiuga un catarg de 12 nreki, devenise mindria Facifiadui.

Oe". Nu ratavederie panoramice de


ne nr n1c2 dF dhen/aire

De a lungul|armuluiPortuui Honolulq la debarcaderul seafld 7, Centrul Maritim Hawaii(PierZ teL B0B/s23-61sl, Un de SSSS). schelet balend cocogatd atarndde tavanti

Turnu Aloh4 conceput de arhitectul Afthur Reynolds, cea era maiinaltdclddire insulei a cAnd 'T926. s-adeschis,'in AvAnd56 m ind[ime,la careseadeuga ctarg un de 12 m, devenise mAndria Pacifi cului. Orologlul de taptetone sdu em ce mal marefdcut vreodata de cdtrecompania HowardClark iar dln Boston, faru siu strdlucea pAnd o distangde 3Q5 km pe la mare. mai mare9imai modern Cel debarcader Pacific din intAmpina turiitiiveniti a bordulluooelor vce de croaieri. in ziuasosirii, cdnd nave ancoraulnpoft, localnicii e seindreptauinnumdrmarespre docudpentrua vindeghirlande de lei,a sescufunda dupi monedegi
r-< i . ^ l Fd l . ^ ra (n ^ n d a n t ,

Portul Honolulu
Birci de pescui! remorchere, cargouri9i vasede croazieri involbureazd apeleacestui port aglomerat, situatin Golfu Mamala. PortulHonolulugdzduiegte de doudsprezece secolecordbii,insd a devenit port comercialabiadupd sosirea cepitanuluiCookin Hawaii, cel care l-a trecut pe hada lumii. Aici,negustorii schimbau blinurile de castordin Pacificul american de nord-vestpe ceai,mirodeniigi mitisuri din China. C6ndo noud specie lemn de santal, de deosebit

Washington Place
Regina Liliuokalanilocuitcdndva a in aceastd clddiremaiestuo6d, cu doud etaje,in stilul Renagterii si, Brecegti pAndin 2002, a servit ca retedin!aguvernamentala. Denumitd astfelinonoarea primu lui pregedinte StatelorUnite ale al Americii,WashingtonPlace fost a construiti iftre anii 1842si 1846 de cdtrecdpitanul John Dominis, un negustor New England din

TurnulAloh4 odatd ceamai inaltd clddiredin stat, domini centrul ti lirmul oraguluiHonolulu vechianoe hawaiiene leagane se pe cipriori. n cadrulexpoziliilor inteEctive poli descoperi vechea comuniune Hawali-ului oceanu, a cu carereprezenta autostmda anticilorj po! chiarsi 1iplanifici propria indepirtate. cilitorie spreinsule pag (continuarein 68)

OA HU

O PLIM BAR E

PR IN

C EN T R U L

IST O R I C

AL ORASULUIHONOLULU

O plimbareprin centrul istoric Honolulu al oragului


Las[-te sedusde briza blAnddin qarepluttte mireasmacopacilorinflorili in timp ce faci o plimbareagaleprin oragulcare nu se gribegte niciodatd.
lncepe la Mueul C6elor Misionarilor O (553 S. King St.,tel. 808 531-0481 Acestcomplex / ). (vezipag. rnclude case primilormisionarr ale 30-32) 9i o presdde tipar Travereead micula KawaiahaoStreet in dreptul Bisericii Kawaiahao construitddin 14.000 @ (tel. 808/522 7333), de blocurimari de coral,teiatedin recif cu flerdstraie fdcute din colli de rechin. Terminate in '1842, fost conceputd cdtrereverendul a de HiramBingham. ingipi membriifamiliei regale obi;nuiausi vind aici{aslujbd, iarjilturile lor sunt pentru descendenlii viald. in ti astazirezervate Slujbele duminici (de la ora 10:30)se 1in de in limbile englezd hawaiiana. rimdne siin Poli la micul dejunin schimbulunei mici donalii. Mormdntul regeluiLunalilo afld chiar la intrare, se dupa poarta principali. Tnvereand KingStreetajungila Primiria Honolulu @ construitdin1927de citre o echipd de arhitecli in frunte cu C W Dickeysi Hart Wood. Culteainterioar4 scdrilgbalconul oBtoruluiti tavanele deschise modelate sunt dupd latul Bargello ltalia din secolului Xlll-leaDe admimi al frescelede pe tavane.Clddireadinsprevest este Bibliotea de Stat din Hawaii @ un dar al filantropului AndrewCarnegie, proiectatide Henry D. Whitfield. Aceatd primdbibliotecipublici din Honolulu fosrd*chisain l8/9 cu;rtenria a a de inlo< saloanele. ui Bibl:oiecainflor darla lels a a it, intimplat gicu saloanele. Laincepu!bibliotea delinea suti treizeci volumg iarfemeilornu le o de en permissaintre, interdi4ie ce a fost ridiGtd insi destulde repede. Traven6nd aglomemuKing5reet,/;r im Statuia Regelui Kamehameha | @ intro robd auritd,cel carea unit insuleledin Hawaiiintr-o singura naliune. Statuia originald bronz, din turnata in luliain anul1883de cirresculptorul americr Thomo B.GoLrld, {osl pierduta mare, a pe orfel inat a aporur acer duplial Laputintimp dupd sosirea dupliatuluiin Honolulqstatuia originald a fost gdsiti pe Insuiele Falkland, acumseafli in iar mic4ul om; Kapaau pe lnsula Mare(vezi de cea in fap clddiriiesteo statuie a Pirintelui Damien, preotul martirdin Molokd (vezipag.213) albdere se zdretteprintre copacieste Clddirea Wtrhington Place(vezi pag.64), fosta retedinli a hawaiian. Urmatoarea Catedmeste ,luvernatorului la 5f. Andw @ (tei 808/524'2822), are poaftA acesthnm din 1867 Clddire4in stil anglo nomand, Anglia majoritatea materialelor il fostproiectatS'in ti au de construclie,incluiv blocurilede gresie, fost Kamehameha imporfatedin ace6tdlari Regele Emm4 careau supnveal lV'lea;isolias4 regina gheatlucrdriledeconstruqie,fiindangloflli,au fostimprsionalide pomparitulurilor Bisericii , ra AngilGne tnBrnrrc Lonoa Jn apropiere Richards de street,o clidirein stilmisionar spaniol, construitiin 1928, devenit a primuluiRoyal Hawaiian Hotel.Astizieste scdiul cunoscutio Mueul de Arti al Statului Hawaii retedinla arteigiculturii ce @ (el. 808/586_03M), diveritatea etnicd intAlnitipe insule. cvocd Travereand Beretania Street mergandin jot viavi de Fort StreetMall, vei zdriCatednla Maicii Nodtre a Picii (E (t1. s0s/536-7036). l8 Vezi pi hi4ite de la pag. 58_59 ;,. Mueul CaselorMisionarilor E f,O t S 2,5 ore F Fort Street Mall NU RATA: Construitede misionariicatolicifnncezi in '1843, Pdrintele giduiette primaorgade pe insule. Damien (vezipag.213) a fost hirotonisitaici. Fo|t Stree! aflatin lnima districtuluide afaceri din Honolulqesteun mallpietonal are abundd in restaunnte pe toate gusturile,cu mesedispue afari. la o gustarepe bdnculeti umirette paada vreunmuicant oamenilor Daci egtinorocos, oareGreva cantala ukulele; daci nq vreun profitor vaincera sa-!islveze sufletul. Z t" { ".t6
i ,oo

,\,^+"i.."Y"ny9'.ir'", NostreaPiicii
'O 'i , ' r

\.

.lig,
l"fff'

cared,ata
st.Andrei O

2a

Mueul de Anil. MueuldeArtd r galsbtuluiHawaili

H;,'
cwcoda ctyd ?

^o.. ' ^o. o on**\. ', o. " ,, .,,.,",*.,- ..t;:Xi:l: S['f,\ n...ii!?llll',o,-*. ' "'"'"'d"li?l*on ^,virionur.. **t)*-S*'"'9, .*i fl1'illl.I;,' %,
.o"

L+.' '.,

t:

dr'.lito,-n-,);ro"r*.1* o..
odinHawaii *l w Primiria Honolulu

a^ o Centrul " ..{} -'.Sl d l u i a ReSelui Kamehamehal

5l

f#iil
offio-".,i
wajhihil

t
."o*,

"1a(awaiahao .."-_ ,9rii,,,.,,r.

"\... ffi ."*'^ ,o",9" /:


'
\

,,0r,,

.i" q-

t:"!i'"ii?1,".."".
.-^-t,

,i
i

pag.161162). Tnvenem din nou KingSleet penrrua ajunge la Palatullolani@ (vezipag.59-63). Mergipe la umbri pdni lasmochinul Indi4in v6nti de peste de un secol. Arhivelede Stat din Hawaiiveig6i, La chiarIa intrare,o expozitiede fotognfii vechi.De cealaltd partea palatului afli Ghi;eele se lolani. le;i din zona palatuluigitnveneud stnda in dreptulStatuiiRegineiLiliuokalani, sculptati in 1982de Marianna Pineda mdnareginei afldin in se totdeaunaflori proopete, p6e acolozilnicde catre
in fieore an, cu ocaia Zilei Kamehameha,

il ll
pe 11 iunie, lei enorme impodobesc statuia marelui rege din Hawaii

Muzeul Caselor Misionarilor o Biserica Kawaiahao o Statuia lui Kamehameha o Palatul lolani I

admiatori. Urcdscirile Capitoliului de Stat @ (vezipag 63 64) si ia liftulpAni laetajulal doilea pentrua admin de s6 privelistea

OAHU

HONOLULU

il,ll I

Mausoleul Regal Harti pag. 59 @ 226't Nuuanu I I $ $ 808/ss7-2s90 inchissAmbdta gi duminica Autobuz nr 4

of amanti lAngi ,,Falls Clyde", ieSire, ultimacorabie patru este cu catarge, compet echipat4 lume. din Construitain Scoliain 1899 a navigat substeagul hawaiian, subcel apoi amerian. Plimbi te pe punteaeiti simte-i sufletugiincheieturiie trosnind 'intimpulfluului al refluului. 5i Dacds-araflain porl faimoaa Hokuleaar fi ancoraG tot aici. Lansati 1976 patronajul in sub Socied}ii Polineziene Voiaj, de aceasta copiea uneicanoe stravechi 19i continud exped(iile istorice prin Pacifi reconstituind c, itinerareJe legendare migratorilor ale

:i.;.i

t - i . : r .; t.i

- :tr :- t- ,,1

ln Valea Nuuanu, Poteca Judd Memorial te va purta ?ntr-o lume a calmului, dominati de bambugi, eucaliplL arbori de fier gi crdngurile cu pini ale cipitanului Cook MICiIAEL [:TRI] PI 5l:WS KY
a,tt rt dtt) f.lc ii t:) (il G.a{rci)'t,t. { tt t muntele,sdajungiin Latura upui vAntului(vezipag.'100-107). Pedrum, uiti-te dupdocadele al ,,invereate", cdrortuvoi de apaeste directionatin de curenlii su putemici caresufld prin chei. varfutrecitoril in o ietirebinemarcata conduce cdtre Nuunu PaliLookou! unadintre celemaispectaculode prive din itti Hawail. Dedesubt afldprmul se Oahq brbzdat curenlii de oceanici, cu gofurilelGilu giKaneohe. Aici, Kamehameha ainfrdntpe aperdtorii Ii Insulei OahLfimpingAndu-i dincolo de dealuri. Aproape poli aui urletele ci in bataia vantului. MausoleulRegal- Monument de Sta! aflatla poalele luuriante, vdii
Palatul de vari al reginei Emma, Hanaiakamalama, in Nuuanu, este o reminiscenld din ePoca elegantei monarhii hawaiiane

ValeaNuuanu
Prinsin aglomeralia urbandde pe Oahq estefoafte ugorsd ratezi frumuseleauluitoarea viilor inverzite insulei. ale Valea Nuuanu, al cirei numeinseamnd,jnil_time rdcorooi", seintinde de la margineaoragului Honolulup6ndla Munlii Kooau,iar primele popualii din Hawaii primiicolonisti straini ;i ridicat casele chiar inimaei. in 5i-au Astizi poti conducepe autostrada Pali are seintinde a lunguvdiifi, de trecand tunelulcare prin strdpunge

esteloculde odihni al monarhilor regele cu din Hawaii, douaexcePlii: au l, Kamehamehaalecdruirdma5ile in fost'ingropate secrel dupd ritualuri carea cerut sdfie strdvechi, Lunalilo, tl Kawaiahao inmormintatla Blserica (vezipag.66). Acestlog pe are statului Hawail, flutura doar steagul Vizitatoriisunt sacru. esteconsiderat ace*td oai a Pdcii, bine-veniliin de inconjuratd palmieri *raiuitade ti oa in blzonul regal, careseodlhnesc apel4 seleregilorDaci estedeschisd bogat, sd opregte-te admiriinteriorul cu placat lemnde koagisi reflectezi

Alte cirelai a fost ca ti comandant. suntMartha decedate pereonalitdli a Root,apologete credinleiBahai, ai mai mulli guvernatori insulelor; baroni cipitanide nave, misionari, aizahdruluigieroicdzuJiinatacul Harbordin 1941(vezi cupn Pearl pag.36 37).inNuuanuseaflddoud Soto exceplionale. templebudiste Ave.) Zen Mission (1708Nuuanu esteo copiefidelda templuluidin a Buddha vorblt lndiaundeGautama iluminare. pentruprimaoarAdespre Merqul Honpa Hongwanji Mission afost ridicatin '1819 Hwy.) (1727Poli a a pentrua marca 700 a aniversare budiste 5hin. sectei

palatul de vari al reginei Emma I t i::**lr@ 808/595_3167 B SS B Autobuznr4 Harti pag. 56 5i 59

Kclber* W&Xs&x: patristst

{rr*!* di$ *{av,raii


impreuni cu 200 de monarhi.sti, Wlcox a olganizat o alti rAzmerili/ in 1895, pentru a reda reginei puterea; a etuat, iar monarhigtii aq fost acuafi deinalti tridare, acualie retrdiin momentul in care regina a renunlat oficial la tron pentru a evita virsarea de s6nge. Mai tarziu, Wilcox a fost primul delegat din partea Partidului Independent din Hawaii alesin CongresulStatelor Unite (1900-1902). Acest patriot gi luptitor pentru libertate a muritin anul 1902.

uneinaliuni. lasoarta sportul boeballulul, Pdrintele se preferat Americii, odihnqte al in CimitirulOahu din aproPiere Ave.),subpiatra de (2162 Nuuanu mormantpurtandinscriPlia,,Alenn' It der JoyCartwright nAscutinNew Yor( la'17aprilie1820.Decedatin Dupd la Honolulq 12 iulie1892". ce a dat ndjere acestulsPort ti l-a n New Jereey lansat'in Hoboken, '1846, sPre a Caftwright navisat de PrimaBrigada infiinlAnd insule, din Voluntari Honolul4 Pompieri

Afost numit,,luptitorulpentru libertate din ultima armate a regatului hawaiian".Niscut in 1855.din mami hawaiiandgitatd caucazian, Robert Wilcox a fost unul dintre cei cAlivahawaiienimetiti carein 188Oau plecatin ltalia la studii, din porunca regelui Kalakaua(1836-1891) intorc6ndu-secu temeiniceti sofisticatecunottinl de tactica militard. ln 1889 a conduso luptd armate impotriva CabinetuluiReformis! care urmdreainldturarea monarhiei de Ia putere. Eforturile lui Wilcox au fost zdrobit

Palatul de vari al reginei Emma


Dacate indrepli sprenord vest de-a lungul PaliHighway de (Hawaii61), vei intdlni Palatul AducAnd vari al regineiEmma. decata Palat, mai mult a regedinld adeviratulsdunume esteHanaiakaa malam4 dupi o zeila considerate fi copilaadoptivdal Lunii. (cantinu\rein Pag.72)

O A HU

O PLIM BAR E

PR IN

C AR T IER U T

C HI N E ZE S C

DIN

HONOLULU

O plimbareprin cartierul ch inez e sd i n H o n o l u l u c


Diminea!a,cAndflorile si produseleagricolesunt celemai proaspete,cumpiiritorii din cartierul chinezesc imbulzescsi se cearti. Colonistiichinezivin inci din Taise wan gi Hong Kong,insi multe afacerisunt acum detinute de vietnamezi,coreeni, laotieni,thailandezigi filipinezi,formAnd o ambianti multicolori si dinamici.

Loalniciiseimbulzesc LegendSeafoodRestaula st., nnt (100 N. Beretania ap. 108,tel. 808/532/868), r delicatele galutechineu i. esr penru din :um, ili la loc,pentrucaintretimp ospftArilele vor aduce aburinde din la mmdun cirucior plin de cogulele bambw,cu gdlqte dim sum umplutecu arpasic ti scoici,carnetoatd 9i pianti de porc saucreveli. Dupdcindvei dori poatesel1iexprimirecunostinta de 9isdte rogi la altarul la etajullll din pia1i,Chee KungTong. Hoinirettein continGre,traversAnd podulde pe KukuiStreetpAni la lzuma Taishakyo Mission din Shrine@ cel maivechialtargintoist Hawaii, fird a sefolosinicimicar un cui,in stilul construit Vizitaspecific templelor.japoneze arhitectural torii suntbineveni!, dar suntrugalid-ti scoate inciljimintea dupi ce au trecut de poarta torl DacAnu te ai seturatde altare,atunci continud BouleStreetpdni la Vineyard sdmei pe River pdndlaTemplul vard, tEve6ead ti ia-ola dreapta par lfuan Yin @ inviluit in aromabelSoarelor de fumdle cu acope drnolane ladrolorat, si rsul puternic ornamentat. Sancturul interioreste a inalti a dominatde o statuie zeipi budiste milei, de trei metri.

atit de multe standuride lei giin carepar{umul acestor flori plute;tein aer New Lin FongInc @ (1132 Maunakea9)ryi punein pericoldielacu va plicinte umplutecu lapte9ioudeu pAtGteum DaG veiconlinu samerBl plutecu orezsialune. pe MaunakeaStreet,vei ieti in King Street,unde ai inceputplimbarea.

NU RAIA:
Piala Oahu, Piata Culturald a Templul CartieruluiChinezesc, KuanYin, New Lin FongInc.

I F A

Vezi;i hartade la pag.599i 67 Sea North KingSt.(Restaurant Fortune)

^r , ^ Q 3 orein funclie de cini 5i plimbiri F Maunakea9i King Sts.

Cumpdritori aici, bucitarii

din intreaga insul; vin in cartierul chinezesc pentru mancare; pregdtesc rali

Viziteazd cartierul chinezescla ora pranzului. Vei descoperi cd locurile aglomerate sunt cele mai bune pentru a lua masa. Daci preferi si evili aglomeralia, este recomandat sii ajungi mai devreme decdt mai tdrziu, PE!:8LEs -DOUGLAS
Nolionc Gecgrd c I phi ,0lcrlr0rrl0f
Fabricade Tiielei YatTung Chow PARCUL TRIANGLE

Plimbarea cartierui prin chinezesc pornette de la intersec.tia strizilorKingpi Kekaulike, unde te vei trezi pe dati in haosulpestri! ti ti i T c j rta to r. p r o i e reo r d \i d r :ce. gdl;,dt; Or in aer liber;Piata Oahu O abunda?n pegte proaspit,uniiinci inotAnd gileli, flori in tropicale,fructe locale,charsiu,rate ce atarna in cArlige, oui consewateti legumede toate tipurile.Traverseazi King Slreetti ia-o la stAnga spre Fabricade Tdietei Yat Tung Chow @ (154KingSt.), pentrua privicum iestiieleii dintr-omatindspeciald, inconjurali nori de de fdindil desrinali restaurantelor orag. din Pulin mai departe,tot pe pafteastangi, vei ajunge la VietHoa Chinese HerbU Acupuncture (162 King St.).Pereliintregi de sertaremicule gi rafturi cu borcaneavAndun aspectinfricotAtor alcdtuiesc coloanavertebralda unei sofisticate farmacopee

naturale,datAndde mii de ani. Fadreaptape RiverStreet,inspre mun!i, savurand priveligtea. TraverseudHotel Street,- candvarenumitA pentrubordeluri sale, e insi ulterior innobilatd gi prin galerii magazine ti mergipAni cAnd r r adadevr e ur pi.,or al Ai c v e.gc r o - all mullimede altemagazine uneledintrecele 9i mai bune restaurante asiatice oras.Prdnzul din te sFr vecle cepar d o," rr cr :00.i n c apar ul acestuimall seinalti Statuia lui Sun Yat-Sen olr i, O ( l866- 1"25) sL t in H aw ar L- oe a pu\. totodatd, la cale RevoluliaChinezddin '191'1. in oarea mai ldepanal6a , r' ,rlui or a.'ose observdstatuiaridicati in cinstealui los6 Rlzal (1861 -1896),un erou al Filipinelor Vei treceapoi pe lan85 Piala Culturulda CartieruluiChinsesc @ avdndmai multemaga zineti restaurante dispwein jurul uneicur.ti largi.

Mai departef; dreaptape VineyardBoulevard cefie MaunakeaStreet;i acolo din nou dreapta. templul,f; direct DacIai ales nu maivizitezi si dreaptape South KukuiStreetti de acolo ieti in MaunakeaStreet,unde faci tot dreapta.Maunakea estemArginitade vanzdtoride lei, ore i9i'impletesc AcestGftier chinepe locghirlandele parfumate. zesc Sute'eUn,teir ate,e goe'c este.inguruldin

6n

,4aAt\4 Eoulfv4tD O 20O metri Centrr \

O AHU

Cu magina prin Hawaii


foferii din Hawaii sunt curtenitori. Spre deosebire de alte ora5e mari clilonatul este nr, cu exceptia@urilorin nu ai nevoie de vitei. ffi sunt semnalate pericole sau urgenle. intr-o @munitate insularl Acesta ste Hawaii. Incetinegte ti nu uita: . Nute ure la volan dactr ai consumat alcool. r fncuie matina pentru a evitajafurile. . Hawaii ste statul in care nu se admite nicio greteaH. Verifici-li durata de acoperire a uigurtrrii gi ptrstreai laindemani numirul detelefon al companiei tale,in ca de accident. Unele ci4i d credit si oficii de inchirieri ofer5, de asemenea, acoperirein eventualitatea unei coliziuni. Descrci hi4i online sau pistreaziJe pe cele din publicaliile pentru vizitatori. Unele companii deinchirieri autoili pun la dispozitie ti dispozitive GPS (sistem de pozilionare geognficd). Atteaptd-te la preturi ridicte la comb6tibil,ln Hawaii costurile pentru combustibil sunt printre cele mai mari din Statele Unite ti continudsl@dcd. Poarti centun amendi de siguranfi. Legea din ei. Hawaii te obligd la acest lucru;i poli primi pentru nerespectarea

bogaliilor muzeului. la vederea Turiptiiaflali la a doua vizitd vor obseryarenovdrilemajore suportatein repetateranduri incepAnd de SalaHawaiiand, cu anul2006.Lemnulde koaa fost recondilionat,accentuand discretd lemnului a de strdlucirea esenF tare folosit pentru bor pi balustradele mobilierul durile, include din sali.Complexul Galeriei Hawaiiene, Sala Sala Galeria Joseph M. Polineziani, Galeria lmagini SalaKa de Long, 9i se hili.Toateacestea bucurdacum

de la primuletajseaeea intocmai pe epocaanterioari contactuluicu lumeacivilizati" doileaetajinsistd Al pi pdmdntului 6upra importan.tei in naturiipentrunativiidin Hawaii, din nootre timp ce Hawaii zileler
ectp rprre:t l: p+:ir rl lll

un Sala Polineziani aduce tribut paciflce poporuluihawaiale originilor unor exponate ianprin intermediul precumm4ti pictate,podoabe9ialte aftefacte. prezent,RotondaCooke in estedotad cu sistemulde proiectare o on ce Science a Sphere, include interactive efectelor a prezentare incilziriiglobale. Memorialia Sala gdzduiegte ecmne Palatului

Muzeul Bishop Hartipag. I 56-58 1525 Bernice 5t. I (de pe Likelike Hwy., Hawaii 63)
!91 fit

Regele Kamehameha lV le4 re al gina Emmagi miculul prin! Albert se retregeau in !inuturilericoroase aici, din Nuuanq fugind din calea zdpuieliioratului.Construite 1848 in giinscrisiacumin Registrul Naliona1 al Monumentelorlstorice, retedinla aerisitd, stilul Renagterii in grecetti, a a cdreistructurdde rezisten.tdfost construitdla Bostonpitransportatd prin CapulHorn, areverandelungi gi in stil hawaiian esteumbritdde copaciseculari, printre careti un mangoplantatin ziuacdsdtoriel
rcorle <i .,re r .le<te in.i

cu o puviladin pirul regineiVictoria; si daruriemotionante amintind de prinlul decedatlavArsta numaipade tru ani o add de copildin cenmicd primitdde laimpintul Chinei;iun vc de bote din argintoferit de natas4 resinaVictoria.

de mai multd lumind9i de redarea hawaiiene. audioa istoriei

ts

8O8/847-3s11 Autobuz nr 2

Muzeul Bishop
Mueul Bishopse afldla aproximativ 6,5 km sud est de Palatul vari al de regineiEmma Clddirea principali" in stil romanic,esteconstruitd din rocdde lavd, fiind sculptata solemn. Charles ReedBishop, sotul printesei BernicePawhi Bishop, intemeiad mueul in 1889,in onoarearegrelocuitoriiordin Hawaiicomorile dindtiei Kamehameha. calitate ln de cel mai mare mweu de culturd polineziand lume,numdrul din exponatelor saleesteamelitori 13 milioane insecte,6 de milioane de scoicioceanice de uscat sau 490.000de speciibotanice, 115.000 de volume legate5i 2.400.000 de artefactehawaiiene pacifice. 9i cu intunecata Hawaiiand, Sald expozilidesfd;untepe trei niveluri, nditpostegeun spaliu centEl largce o lRclude c6dtmdi.tionalidin iarb6de l)coupr4 scheletul 50 metri al pareun martortdcut al ltnelbalene gi zeilotlegendelor locu .lulenticitalii Expozitia Hawaii. llorilordin vechiul panoramice inregistriri audig preti cu cum ti o expozilie obiectepe6onregale.ln 2005,mweul alealefumiliei a inauguratCentrul de Aventurd Richard Mamiy4 ca T Stiintificd loc de intalnire pentrupersoanele naturaHawaii, dornicesddescopere indeosebi cerulsi oceanele.
O croi de iarbd autentici se afld in mijlocul Silii Hawaiiene din Mueul BishoP

REedinla,excelentrestaum$, delne probabil maifiumorud cea Potfi viute aiciGndelabrede cristal atamatede tavangi rogojinikuhdld pe podeaLeagdnul copilin formd de de enoe, cuvalurisculptatein lemn de koa,fuese comandatchiarde cdtrerege,in atteptareanqterii mogenitorului acumfiind una saLt nalionale. dintrecomorile Printre obiectele inieB istoric de upue in palat afldo pelerind se din penefoarte bine consemtd; kahili (insemnealeregalitilii) colecliareginei,careinclude evantaie, piepteni gibliuteriiprintrecareun medaion

coleclie mobili hamiiani existent5. tatei salesolii ti pentru a prezenta de

I i

Complexul muzeului
Odatd ce ai intrat, formidabila faladd exterioardestedatd uitdrii

HONOLULU

rul

Honolulu giimprejurimilesale
Fiecd este vorba de vdi adAnci verzi,de dealuricu 9i 6pect neobisnuitsaude ldrmuri domoale,?mprejurimile ora;ului Honolulu sunt atAtde variateinca! atunci cand oameniiiti spun unde locuiesc, poti deja imaginacum ili arati casalo; ce fel de copaci cTesc curteac6ei, ce restaurante In frecventeaza careestevenitul lor ti Kaimuki: Un cartiervechide o sutd de ani, locuit de clroamuncitoareti tormat djn c6e mici cu pridvor;Kaimukidi cele mai dulci fructe de mango de pe intreaga insuld. Stradaprincipald, deluroaa Waialae Avenue,pdstrdnd incd aerul retro al anilor 1940, O grddini japonezi formali infrumuseleai imprejurimile Universitilii din HawaiLManoa

inglobeai in prezentun 9ir de restaurante tip chop suey, de saifii, (supdde tdielei), cafenele, pizerii autenticede pe Coasta Est,prede cum Boston's North End Piza Bakery (3506 Waialae Ave.,tel. 808/734 19aS), multe alte ressi taurante bune,printre care3660 OntheRise (3660 Waialae Ave., tel. 848 737 -1177 Cumpdrdtorii / ).

lei, a lrrrpletireghirlandelor oferitd rh maestra Aunty Mary Lou ei in l(ckuewa magazinul Na Lima Mffi Hufu Noeau (262 KaPahulu AvL tel.808 /732-0865). nu Dace ai avutnoroculsdSAsegti r lvain magzineledin Kaimuki, vcidescoperi siguran,td cu alohavintage repro, iilrbrdcdminte ti i lnecumti antichitd la Bailey's Antiquesand Aloha Shirts (5'1l tel. kryahuluAve., 808/734 7628). striilor Kapahulu | ,r interseq[ia 9i un Kiheiexista mic mallundevei alte ii 1itui magzine de antichitdli buticuri modd.Nu trecepe langa la Lonard's Bakery (9j3 KaPahulu Ave., 808/737-559'1)fird si te tel. oprettipentrundl64drofierbinli, Uogotiportughezefoarte apreciate pe planlocal. din Manoa:Strezile Manoasunt strijuite de copaciti casemari ti vechi.Campusul Universitelii din Hawaii, avAndo suprafald de 121 ha, estesituat intr o vale recoromdti plini de verdeald. La Centrul de Informalii pentru vizitatoripoti gasihd4i ti poli gi afla programulspectacolelor al expoziliilorculturale9i artisticenu numaidin camps, ci gi din ora9. Tururide o ord in jurul campusului sunt organizatelune4 universitar miercurea vinerea,de la ora 9i de 14:00. Libriria9igaleria artA a centruluimeritd, de asemene4 vizitate. prin v6tul E6tFi o plimbare de WestCenteto ,,fabricd expe4i" inflinlati din fondurifedenle pentru promovarea coopereriidintre Statele Un Uniteii Beinul Asia-Paciflc din pavilion thailandez lemn autentic de de tec a fost inauSurat cdtreinsuti Adulyadelln1967; regele Bhumibol

Spam
,,Agdori nitte Spam m6rbi." Dacdmeqgiintr-un fast-food sau in orice alt restaunnt nepreten,tios, ai toate sansele auzi aceastifmzi si sausd veziin meniu Spam, servit sub divereeforme, Hawaii,in special populalia asiatice,are de mult timp o afinitate pentru misteriosi" Spam,,,carnea vinduti la conserui. Localnicii ti vizitatorii deopotrivi pot fi vizuli savurand aceasti gustare,de obicei la preluri mai micide 3 S.Printre numeroilele varietiti amintim: Spammusubi,orez acoperit cu carnesi invelit in nori (o algd scati) sau Spam cu orez, o bucati de omlete desupra gi ume,o prun{ muratiin stil japonezin mijloc.

Universitatea din Hawaii, Manoa Hartd pag. 57 9i 59 lEl UntversrtyAve. o Dole St. @ A u t o b u n r4 I Informafii vizitatori pentru

l5j LamPusLenter 2465 Campus Rd. @ so8/9s6-723s S inchissAmbitagi duminica Est-West I Center

Nimic nu se compari cu gustul pettelui proaspdt din apele hawaiiene.Nu rata ocazia de a te delecta cu peste proaspet in restaurantele locale. _ VINCENT KHOURY TYLOR
coIaboratar N ational Geo aphi c gr hotdr4i ti norocoti pot gisi cdmdii alohavintage,muumuussau pr4ioase figurine kitschhawaiiene in mullimea de magazine mdna de a doua.Mueul Filmului (3566 Harding Ave.,tel. 808/735877'l) are numai 18 locuri gi rulezd filme ca BlueGardenia. Muzeul se incadread perfecttn atmosfera acestuicartier vintage,cu vitrinele sale stilulanilor1920-1930. in Kapahulu: lmbrdlitand poalele lui DiamondHead,Kapahulu se invecinead cu Waikiki.!i aceastd straddeste dominatdde un lanl de restaurante, majoritatea etniceti avantajoase pre!. Ono Hawaica ianFoods (726 Kapahulu Ave., tel. 808/737 2275) esreun restaurant modestunde localnicii mergpentru porlii generoase mAncare de servitdfArdtacamuri.in apropiere po_ti asista o demonstratie la de

1601 East-West Rd.

@ 808/944-7111 $l lnchis sAmbdta 5i duminica

Centrul de Studii Coreene, pictat a manual, fost inspint de Palatul din construitinstilul l(yongbok Seu1, dindtiei Yi.Cainiide piatraspecifici stau templelorchinezegti de pud la intrareain Centrul International zidului lmirl in timp cein spatele seafldo linigitdgridindjaponezi lnconjurati de un r6u ;erpuit th are (cEPi). inoatdpegi koi ornamentali gezduieite Sala Burns centrului a de prin rotalie expozi.tii artd din Asia 9i Pacific. Vdii ln addncul Mano4 aproxima tiv unde se sfAr;qte Manoa Road vizavide Lyon Arboretum (vezi pag.83-84) incepedrumulcdtre de Cmada Mano4 alimntata 508 cm3de ploaiepe an.Potea de un prin pidurea kilometru terpuie5te tropicald deci 9iluurianti, trec6nd pesteizvoare oprindusein dreptul ti

OA H U

HONOLULU

iiiil I

Academia de Arti Honolulu I E Harti pag.56 si 59

bainului cmcadei; porliunl e de drum foarte noroioase sunt aco perite cu scdnduri. Ai grljA sa nu te indepdrlezi de poteca marcati.

ColectiaAcademiei
Pentru un muzeu de mdrimea sE calitatea colecliei este extraordinarA. Galeriile Asiatice, atlate in stanga intriril principale,

',,,r a XIV lea,un cogdin aur 5i olul ,rrliint secoul a Vll leapentru din de petalelor lotusti l'rcsarea , rr cc!.ia de Michener Sravurl James G e qr ,l em nuk i y o- e. al er i i l ex Pun tribae, rrr,i;ti indoneziene, lesaturi din ',trrlpturi India secolele din exemple ,rllll lea9ial lV leagicAteva (lc idntos iplneze, puri de sfinli, scu fi primior ,lin lemn, perioada din r o onigti spanioli. Cole4ia de picture chinezedci rI n galerii 15,16agi 'l6b se laudi e r rr unee dintrecelemaiaPreciate ( olecliide plcture Perioada din rlnastiilor Ming giQjng din intreaga toamnei"a tost Americi.,,Sosirea

900 S.Beretania St. 8os/s32-8700 I Ql inchislunea S SS(intrarea liberdin prima zi de miercuria fiecdreiluni)

Academia de Artd din Honolulu


Academia Artd din Hono ulu de estesituataintre Victoria si Ward Slreetdin centru oratului. Fondatoarea acesteia fost dna a Charles (Anna)MontagueCooke (1853 1934),descendentd a familieimisionare Cooke, cirei a
vl T l r nc <i oanc r ^7i t:}F : m ^i a

atragln mod specia atenlia


ci i nr r '.;+ a . n ^ h rro l o ^r io

valoare,cum ar fi ru ouri plctateti paravane, perisabile, fost sunt au primee supuse recondiliondrii. in aceeagi perioadi,altetrei noi ga eri au fost addugate: Galeriade Artd IndianiWatumull, eriade ArLA Ga Indoneziana ChristiansenGaleria 5i de Arta Fiipineza George;i Nancy japoneze Elis.Lucririle includ rulourikckenrono din pictate secolul a Xlll-lea, armurdde samurai o din Galeria pentru Educalie Galeria Curtea Fantanii

Dupd ce ai admirat coleclii minunatele de arti expuse,ia o pauzi Pentru un Pranz relaxantin Complexul Luce. Pavilionului
.-,DAVIDL. MOORE gr l:rt al caiubt rr.t iti:tLioit {Jeo nltt it in numiti de lamesCahiL cartea artaoienta)d,lrezistibila sadespre ca inagrne, fiind ceamai impoftanti pic a capodopericonseryati marelui HongRen(1610 1663). tor chinez

lat institut Eaa simtitcAeste a. necesar pentrucopiiidin Hawaii, carecrescla mii de kiometri de celemai apropiate muzee, sdaiba accesa opere de arti valoroase. proiectarea La clddirii au contribuitarhilectudin New YorkBertramGoodhue, familia Cooke.si HardiePhilip, carea finalzat proiectul dupi moartea ui Goodhue. Deschisd 1922 pe acordud in e conceftului s6linut de Royal Hawaiian Band, clidirea cu galerii ce se deschid sprecu4i interioare a fost lnclui in patrimoniulcultural hawalian, un stil ceimprumutd cu pulindin celflorentin, pulindin celspaniol. Nicinu apucibinesi urciscAri e de la intraregise intri, ci ai si ajuns din nou intr un spatiudeschis, corldoarele aerisite piatra de flind impodobitecu aranjamente floralespectaculoase. anul2005 In s a incheiatun amplu pfoiectde
,- ^- ^.,- .^ L- - .^ f^^+ IU :l ^, ^ .- ^ 5U P!>d

Academiade Artd din Honolulu

i, t=t'l

Galeria John Young Curtea Asiatici

Curtea Centrali Curtea Mediteraneeand Complexul /.. Pavilionului Luc{ir

ffi qffiffir curtea ffi Fintdnii "',ffi it ffi AripaLuce ""*ry,J; i[l{
curtea Kinau @." /'
Departamentul Membrilor Alte zone ',t"iil, qi

academia,

'incepud

in '1998.

Aceasta a implicat extinderi, achizilii, redecordri, amenajarea unor noi galerii;i climatizarea 'intregii cole4ii.

]l'llll

fi

O AH U

HONOLULU

Mueul Contemporan 6 Hartdpag.6g EA 241't Makiki HeightsDr @ 808/526-0232 Sl lnchis lunea B SS(intrarea liberi in a treia zi dejoi a fiecirei luni) B Autobuz nr 15

DesiColectiile ocidentale, aflate ih dreapta intrariiprincipalgnu sunt la fel de bine repreentate saude valorose G Ficelediatice, includtotui catrya lucriri remarcbile, in spaial in emera dediati impresionismului ftane carecuprinde,,Lan gru,, de al lui VanGogh9io reprezentare a Insulei Tahitide Gauguin. gisim Mai aiciun grup de picturidin perioada Renagterii italiene,o Madond cu prunculdin Fmnpsecolului XlV le4 al realiatd in piatri de var;un peisajdin Hamiide GeorgeO'Keeffe lucrdri 9i de Pablo Picmo ;i WinslowHomer Hawaii locuitorii ata cum sdi, ti au fost vdzutide primii pictori cre au vLitat insulele(vezi pag a3-44), alcdtuiesc tematicaGaleriei Hawaiieng aflati la etajulll din Compluul Pavilionului HenryR Luce. Acdemia are un parteneriatcu Shangri L4 reedinp de lu de pe DiamondHeada mogtenitoarei Doris Duke.Pentrua vizitaretedi4a in stil islamjcce are cu4i interioare,pavale din ceramici 9i lucrdride arti, estenevoie de rezeruare, sefacede obiceicu ere muhe luni in avans 866/3g5-3849, (tel. M.s hangrIaha woi org). i i.

du${#$*irig#$+$$ ffiffi##turbf4ffi&; Meriti si-1i faci o rezervare din timp pentru un tur al splendidei Shangri La, casa lui Doris Duke datAnd din anii 1930 pi care gdzduiqte cole4ia sa de arte ishmici.
- LOU ISE N IC H OLSON autor National Geographic

ocupd o supnfaP Clddirea d! 1,4ha pe o coane luuriantd. grddini japonezecu Srote Splendida ll asunziguri,extrem de intimd" (inillimi ca cunoscuti Nuumealani PaEdisiace")a fost conceputi de un . japonei, tsstor ce$in de origine iar K rcverendul H. lnagaki, amenalrrea ei a duEt treisprsece ani. De Pete6e poliimbralitacu privirea orapul $nd la DiamondHead Arta te surprindela fieere col! al acestei gr{dini desivirgite: doui sculpturi ale din cinetice olel inoxidabil decoreazi artistuluiGeorge Rickey in gazonul, timp ce opea,,Femeie nr Viola odihnindu-se 2" a artistei bzinului. se Frey sprljinipe marginea lucririle Fanteia ce caEcterizeazd de arti de la Mueul Contemponn le emuflezi valoarea Primul lucru pe we fl vei obseruala sosireesteo sculpturdciudaq de un rogu-aprins, ca un Moby Dicknedeslqitcu influenlejaponee, al cereiautor esteJedd Garet Ugaprincipali este alcdtuiti de fapt dintro perechede po4i de bronz,autor Robert Gnham,flecaredintre ele reprezentand tridimensionaldfeminind o siluetd Nu vei fi sigurdacdai intratintr un mueu de arta su intr-un parcde XV" a lui James distEqii.,,Oglinda atamatddriar la intnre, Seawright, te w nedumeri;ste o tapiseriedin careili dispue in unghiuri oglinzi intr-o mul.timede refrecti imaginea nrialii spectaculode. Galeriile interioare sunt cu spaitio6e5i aerisite, punli ti podeleafundate.Elesunt dedinate prin expoziliilor rotaliealecole4iei pemanente gi expoziliilor diveree, prcgEmate pe toatd duEta anului ale unor artigi predominant hawai sepantgiduiegte ieni.Un pavilion spaliulDavidHockneyinspiatde de a opemL'Enfant lu Sonr/egc Maurice Ravel.PrintreartiFtiireprsentali sunt JosefAlben, LouiseNevelson, Tom WesJim Dine,J6perJohns, Fnnk DeborahButter{ield, selmann, Surls James Stel14 Wlliam Wegman, Mweul mai Oldenburg. 9iClaes addpostegeo cfenea excelenti amenajauingrddina un magzin 9i de suvenire. Viola Frey a sculptat aceasti femeie ere se odihneytelingi bainul de la Muzeul ContemPoran

Galeria Centrali Hartipag.6T I EA 999 Bishopst., e t.1 9 i 2 d i n clidirea First HawaiianCenter

Muzeul Contemporan
DoamnaCharlesMontague Cooke, fondatoareaAcademieide Afta din Honolulu (vezi pag.76-78),a construitcasadin Makiki Heights carea devenit ulterior Mueul Contemporan,menit sd expundcele mai bune si mai valoroase crealiiartistice de dupd 1940.Cma a fost proiectatd de catre Hart Wood in colaborare cu C. W Dickey, recunosculi fiind ca cei mai mari arhiteqi din Hawaii. Retedinlaa fost supwi unor lucrdri de extindereti renovare9i a fost in cele din urme transformate intr-un mueu modernin 1988.

@ sog/s2s-7ooo
Sl inchis sdmbita pi duminica E! Autobuz nn 56, 5 7 ,B 9 i E

Frumusefe otrivitoare
ln Hmli rc o mu$ime de plante lwiante, ftrrcte, flori ti tuft. l,rneledinb ele pot fi iritante ti dria prericulouepentru emffi, in spsial pentu ei smibili ru aleryici.Foli p|Hio erperlntA nepl{crtti daci Hpqli catqrd reguli simple: ln locurile silbatie, nu mem sn gusta niciun f,elde fruct, simAnt{, frunzl flore su ridlcine neunosuti" Unle plante otrtrvitoare au bmbe re pil @mestibils Flori pmm plicut mirositoil plumeria su frumosul oleandru pot prcvoc urti6rii sq greturi daci sunt ingehte. . Fiiatent la ontactul o plantele pe m nu le cumtq in spsial ele cu frure rpre 9i pai, cu swi albdau liptou{, o fom ;H*or**poesausemir4e . Tine apiii mict departe de plmte. Mlcugi

Mai multiartd contemPorand


Mued Contemporaneste completatde GaleriaCentrald, aflatain turnul de sticldal Fi6t Hawaiian Centet sediulcorporatist al FiretHawaiianBank.Parterul9i etajul ll al clidirii ultramoderneau spaliidedicatepentru gdzduirea Spaliul expozi!iilorartigtilorinsulei. de la etajul ll estemtrcat de o din cortindde sticli realizatd peste 4.000 de panouride piatrA,sticldii aluminiu,proiectatdde JamieCarpente[ Galeriaesteo parte vitalaa noii sceneartisticedin orag. in (continuare Pag 81)

;,l#il::

ff'

frmre'|e aulite

Fentru mal mult infomagi ontrtea.f Departamentuf Agri al dinHawaii (d.8O8/9r39'101" w havottgr /hdoa/agwrc) su Hilaii PoisonHotf ine (bl. 808/222-1222).

O A HU

HONOLULU

iliii I

tununa de ffCIr"t ttnL{tulul a


unul dintre cele mai indrigite aspecte ale culturii hawaiiene este, totodate, unul dintre cele mai delicate.Roadeleanotimpurilor, bucuriile vietii, minunile iubirii, toate acestease impletesc ?nfrumuselea florilor din lei. intotdeauna diruite cu un sirug ghirlandele de lei griiesc elocvent atunci cdnd cuvintele nu reusescsd o facd.
Originile acestor podoabe sunt nesigure, insi in Aq a flor'le au lo(t Inst dtp | 'ghtr ande ce.emoriale secole de a rdndul;i de acolo obiceiul a migrag probabil, odata c. oamenii, in Oceania. ir Hawo ro pr ia. cu si8drdnr; mar bine , n or ice dlra pdne. " Frumuelea ti maiestriaghidandelor lei i-au

fA

r.

Cca mai potrivitd owie

de a o

Galeriile Pegge Hopper (1 164 Nuuanu Ave, tel. 808/ 524'11 60, inchis de sdnbdtd pdnd luni). unde vinde llustraliiorigina e ti in edilie imitati. Galeria prezinta, de asemene4 lucrirlle altor arti)ti rePrezentatlvl din Hawaii ti u timele tehnici in domeniu gravurii. Gail Bakutig impreund cu a1i 11 artiSti,a deschisGaleria din Centrulward, (12A0 Ala Moana

vrlitn este prima noaPte de vineri ,r hrrri, cAnd ga eriile oferi gi bufet ',rn clez. Un tur fdri ghid te va duce la 1r'ste douizeci de locuri speciale m , (rrlru or4ulul ti'in cartieru chinez|sc. Acliunea incepe la The ARTS at Mark's GaraSe (1i59 NuuanuAve.,tel ir]B/ 521-2903, w.aisatmarls.cam ), , r ga erie ;i sali de specmco e plini de 'til, in ore se organizeazdserate de lx)ezret rePrezenG!1. Alte Salerii: O serie de aftitti rifportanli au proprli e ga er ii in cartierui chinezesc(vezi pag. 70-71 ). De doui decenii, Galeriile Ramsay (1128 snrith 5t, tt:] 808/537 2787), aflate in clidirea isloricATan Sing, expun lucririle ,rrLiitior locali, bineinle es al;turi

Hawaii Nature Center [l E Hartd pag.59 2131Makiki HeightsDr

@ 808/9ss-o1oo D Autobuz nr 17

l|, I I rll
I

lll

tl

Blvd' tel. 8AB/597 8034) in cadrul comp exulul comercial Ward. Ci4ile aborigenilor/Na Mea Hawaii ( 1050

copletit pe primii vizitatori ai insulelor;printre ore lsabellaLury Bird, o indraznealijurnalisti si cilftoare care a avut o@ia sA-linlneaci pe regele Lunalilo 'in 1873 ti care noteda:,,E8 aproape acoperjt de ghirlande de boboci de ohia ti ldstaride maile (viti "p,oape doi metri." Ceild! odpetl scrie e4 ,,purtau cate dou:, trei, patru sau chiar t6e ei minunate, pe hngi listarii padumali de maile. Lei din boboci de ohia lehm de culoare stacojie eEu purtate de toli cei prezenli, insA in afaE acestoE mai erau lei din tEndallri micuti albi ti rotii, poh6, amamnt galben, ciucura5i,oe uewe, demenea argintuiui bruma! pandanu poltoca iL, gardenii delicioae, cAtevaflori de portocal 9i minu nata gnnadilla (floarea paiunii)". O ghidand; ler ,e Dodrpraceotn aprodpeorice. flori subfri, in formd de ligareta, de culoare portoclie 'i uSine.ore,um.icea impler.udrn rrunzeder,, care are avantajul de a nu 1l costisitoare. Prin tradilg existd trei moda itili de Ghirlande de flori lei de vanzare sunt expuse artistic in cartierul chinezesc, MoiliilL la aeroport ti in magazinele de pe insuli de-vre hawaiirna). urele d.nre e e llgi je

Ala Maana Blvd.,tel 808/597'896a se la inchtde ora 21:00 5i dunintca la ora s 18100) a specia izat pe rfetletuguri tradilionale hawaiiene.

Hawaii Nature Center gi drumetii


inconjuratde o rezewaliede 809 hain ValeaMakiki,Hawaii Nature Center esteo orSanizalie nonprofit de educalieambientald, careoferi publicuui largo varietate de drumelli ti activitaliin aer liber Cee mai multe sunt adresate cu coplilotiarexpoziliile deopotriv; imp icareactivddin cadrulcentrului tineril sacunoascA incurajeaza Plan careii inconjoard. te e ;i animalele Centrulmai are o filiai in Maui (vezipag.135). Turul complet al Veii Makiki de esteun tr6eu accesibil, aproxi are incePe matlv45 km lunglme, in dreptulpoduluidin spatele te Opregte la centrului educallonal. istoria centrupentrua achiziliona VdiiMakikl9ipentrua te informacu de pivire la atracliile pe l6eu. Pdmee lucrudpe carele vei vedea de suntfagiile pdmantcultivate cu tflrocain vechime, Pentru specii ale divereelor popularizarea plante.Troeul seintindede a acestei

Viziteazi GaleriilePegge Hopper pentru a observaevolutia femeilor hawaiienedin picturile ei, care astizi au ajuns sA includdfemei cdlarepe motociclete,simboluri ale independenlei.
_TH'LMA CHANG arn:at \t tal00crqtot Ilati:na| CrcgraPhic de cele ale lui Ramsay.Aceasta din urmi este renumita Pentru flnelea ucririlor in penel ;i cerneald,Pe care vlzitatorii au de multe or1 ocazia sd le anaJizezecu aiutorul unei upe. Pegge HoPPet cunoscuta pentru grafica indrdzneatd a ilustraliilorsale cu femei hawaiiene, are, de asemenea,o galerie ProPrie,

]il1 i
I

flori, liuctg frunze, vili de,vie. Ghirlandere permanente sunt mestetugjte din pene, nuci ftukui,scoici,

confectionare a ghidadelor lei. Prin metoda kut, florile suntihiiEte pe lungime, folosind ac;i ati; metoda hoku preferi o bzi imp etite din ferigi sau tulpini de plante, iar o ghirlandd Iei confeclionati prin metoda w/i alterneaiflorile cu fibre (puriStiifolosescdes

seminle ti chiar pir uman. inovaliile contempoEne includlei din bomboane,gura oe mesteLot sJu,lzn

tezia tropiGla etrem;, din lichiorin sticle rrrrcrpenru a putea lj consumat in avion. Deti orice lej este apreciati, existi o subtili ierarhie flonli. Cele fdcute

fibre moi de banan; triSorii foiosescali dentari). ln Hawaii,in vremuri de mult aprse, ler erau purtate de fermieri pe cimp, pentru a invoca binecuvAntareadivini cupra recolteior Ghirlandele lei emg de oemene4 purlate de mamele care aldptau si care credeau in puterea lor dititoare de via.ti Anumite lei

din plumeriro (frangipani) sunt cele mai comune, cele din panselule sunt printre cele mai scumpe. Probabil cele mai apreciate sunt ghirlandele licute din flori crle.e dir chiarg,ddindcel-i Gre le ole.:r Nicighirlandele lei nu scpi tendinlelor: lei din maunaloa gidin ghimbir micronezian,ambele cununi compiicat mettetugjte, au fost foarte populare spre sfartitui anilor'90, deoarece completau moda contempoEni prin dpectul lor simplq discret O

eau lo osite in ritualuri de vindecare de citre kahuna kpaau (preoli vnci) 9i,totodaq fdceau pafte din recuita dansatoarelor de hula. lndiferent de scop sau de tipul de flori folosit, gestul de a oferi ;i de a primi ghidande de lei a ajunsin timp sd semnifice o dovadi de preluire intre oameni.

ghirlandi preferati de birbali a fost cea executati din

O AH U

HONOLULU ruI I
lungu unui sirde conifere specifice insulelor Nofolk ;i Cook.Dace egi aten! ai puteaaul cantecul al clar sturzu ihdm4 o pddre marg neagri, ui originard Malaysia are trAiette din ti acumin Hawaii. Copacii frunze cu deosebite, argintii, numesc se kuhuiiar din nucilelor se extrage uleifolosit un pentrulampile iluminat pentru de sau lutruireamobilej. CAnd suntlstruite, nucile suntinsiEtein ghirlande Vei lei. treceti pe lang; alti copaci, precum avocado(fructele se ofera gratuit intre lunileaugst ti octombrie), gmva de culoarea ldmdii, pulpi suculentd cu roz, mdr de munte (care rodegte in iunile iulie, augmt;i noiembrie) mahon;i {rumosulko4 un copaclocal de esen_ti folositpentrumobilier tare de calitate superioard, obiectede arti
.i ) r ,L I - " dr l - f- L- i - ^- ^r d l dul !^ - ^- ^^

Zosteropidae. Trueu1se intersedeze de cinciori cu izvoare urci pdndla ;i o indllimede 23-l m. Prinvegelalia luuriant tropiald vei puteaadmira priveli;tile deosebite carele oferd pe om;ui Honolulu.

$ig&r& Pon*s{ri per?tr&& ex[.s!"s:e *


Din cdndin cAndsunt raportali cilitori dispdruli,aflali de obiceiin drumetie pe munte. Exista cateva metode pentru a-li face maisiguri: excureia . Pomesteladrum cu un prieten. . Fecunoscuteplanuriletale ti altor persoanegi spune-lecand intenlionezi se te intorci, . N uteav entuni nz onefndepi r tatefer e' un ghid experimentat. . Nute abate de la traseul marcat !i umirette indicatoatele. lain rucac un mobilincdrcat, o rezerud suficienti de api, loliune antilantari, o lanterndfunc-tionali ti cevade mancare, incl6iv batoaneenergizante.
Dace ai rxmil blocat De undeva si s-a l;sat zori. intunericul, rimai acolo paniin

la ti o pAtur* poli cumpira unele cu compactede la magazinele articole sportive. Pleacidevremegicalculedi-1itimpul in fun4ie de distan+ape carevrei si o Parculgi. ploui sauesteinnorat,amani DacA excursia. Daciincepeploaiape drum, intoarce-te. Trebuie sd;tii cdp6durile. excepfia cu porci-mistreli. addpostesc celordin Lanai, Sunt rarewurilein careexcuEionittii intelnesc mistreti, dar,intr-o astfel de situa-tie,urci-te in cel mai apropiat copac. Probabil porcul va fugi in alte parte.

Gridinile din Oahu


Floradin Hawaiiestebogatdti unici: din 95olo plantelecu flori localenu se mai gAsesc nicdieri lume (vezipag. in 23). Primiicolonigti polinezieni au aduscu ei 30 de plante noi,iar mai tarziuimigranlii Europ4 din Asia9i celedoud Americi au ad6 lastarii ti seminlelelor preferate. estimeaze Se cd aproximaLiv de speciiexotice 800 au fost naturalizate succes in cu in sule:ceeace in prezentconsiderdm a fi o gridini hawaiiana este,ca ti oamenii, amestec maimulte un de specii. Existd peste5.000de hibrizi Hawaii. ceeace prive,ste in orhideele, existi peste700 de speciiin Hawaii, Lavestde centrulo6uLui Honoluluseafli Gridinile Moanalu.

avand reca autostrezi lmportante, i l i r i '.]. costurilor la 70 de de zutat cregterea miliarde de milloane dolari a'1,25 de 26 dolaripentruceiaproximatlv km de ai autostriil H-3.Cu o vechime plantatd inlllalde citre peste secol, un WilliamHillebrand doctorulcoroanei, Gridina BotanicdFoster(vezipag. centrului 84) inflorqte la marginea 4.000 ora;uluiHonoulu.Aproximativ iropiale 9i au g;sit adipost de specii
,,- f^ ^ t^ r^- ^ -

Lyon Arboretum E! Hartdpag.5T ti 59 3860 Manoa Rd. I @ 808/988-04s6 $l inchisin timpul tuturor vacanlelor $ Autobuz nr 5 Gridina Foster I Botanici

Tevei delecta miresme ghim cu de urcqului.Pisirilepe carele vei putea vedea suntiporumbeipetati, mynah, bulbal trilurilelor pl;cuteti miculele cu pbsdri vezijaponezedin familia
Cupluri din intreaSa lume vin si se cdsdtoreuci in gridinile

bir galben, eucalipt cuitoare timpuL de hibiscus, in floareasimbol a statului 9i

Gridina Botanicd Foster oferd vizitatorilor oaze de linipte;i o pretioasi trecere in revisti a florei de la tropice 9i subtropice, cativa copaci fiind plantali inci din

vrdbiide m5, fumoaele amakihiverzi, precum;i mii de hibrizi.

minunate din Hawaii

I I

Hard pag.71

anii 1850. copaciinalli.in Valea Preistoricd se * MICHAEL PIETRUSEWsKY uneledlntrecelemaivechi gisesc


g"ra cercetitor I'latianal Ge1 phi. Aceastigrddini privat4 deschisi m;i din publicului, valea spatele ancoratd istorie. in ci,esteadanc Frumooaobani" umbriti de copaci cu li cu un peticde pamantcultivat taro la intnre, a {ost construiti intre anii1853;i 1854pentruLot care Kamehameha al vadeveni regele in V-lea. CAndau fost descoperite valepetroglifeantice,statul,dupd o traeul unei a trebuitsdschimbe p antede pe P;man! uneledintre or8anizate eledin epoo dinozaurilot glprezentate'in ordinecronologici Existi, demene4 o excelenta de gi cole4iede orhidee bromeiade nemaiintalnite. Adipostitdin fa durileinverzite aleVdiiManoa(vezipag.75 76), Lyon Arboretum esteo grddinade 50 h4 cu o impA4irebinegdnditl, dar carepdstreai un aer foarte hibiscus, in special pentruplantele

@ 5o N.vineyard Blvd. @ Bo8/szz-7o6s

sss
S

Autobuz nr 4

Gridinile Moanalua Harti pag.56 9i 58 @ t:s2 Pineapple Pt. I


EI FT

8O8/833-1944 Autobuz n[ '12

Experimentele hibridizare, de lungi;i costisitoare bitilie cu activittii, natural.

OAHU

TU R

CU

HIDROAVIONUL

Grddina BotanicA a Craterului Koko I E Harti pag.57 400 Kealahoust

calathe4 rododendron ghimbir 5i au introds peste148de hibrizi in intreaga lume.Te poli plimbaprintr o pidure de ferigi, pidure ecuatoriali, o grddini plantearomatice pe sub cu ;i bo lile copacior; vremece iuurile in cu nuferi,bincule e 9ifoi;oarele oferd ocurillnistite pentrucontemplare. Unadintrezonee celemai incitante esteGrddina Etnobotanica Beatrice H. Krauss, adipostetteplante care ntrebuinlate Hawaii. in Magzinele de suvenire Arboretumoferacirli, din obiectereaizatede mqte,sugarii locali, gemurlsiJeeurifdcutedin fructele;i p antele carecresc aceastd in gradina. Grddina Botanicea Craterului Koko (tel 808/522 /060) esteatezati in bainul de 24 ha a unuivulcan stint pe ldrmul sud estica lnsulei Oahu(vezipag.99). Gridina este un terende testare pentrusistemu prelioaselor rezerue api de a lungu de coctelor aride.Colectii sae mai e imporLante ud cactuticdliritoi, inc aloe, sanscvieria, euphorbia si palmieri. laturaexp6i vAntului, Pe dngi Kaneohe (vezipag.102 103),

Gredina BotaniceHoomaluhia(tcl 808/233-1333) intindepe 162 se h4 a careseadaugiun lacde 13 ha. Gridina a fost proiectatisi construit:r de Corpullnginerilor armatei amencane pentrua protejaKaneohe de inundalii. antee etichetate P numerodespecii sunl raresaupe cale de disparitie suntgrupate funclie in de zonade origine. gAsi trdee Vci aici bunepenlrudrumelii, locurile iar permitstudierea pisirilor in habitatul propriu. Campingul estepermis doar cu autorizatie. Plimbari gratuite cu ghizisuntoferitesdmbitala om 10:00 a fi duminica ora 13:00. Grddina Botanici Wahiawa (tel.808/628 1190) intindepe se o suprafalide 1'l hOpaftedintr o pddure tropicali afati a marealLi tudine,in mllocul regiunii Wahiawa din centrulInsulei Oahu.Cuprinde o hawaiiani, gridind de aroid(plante o din familia Arum) 9i60 de copaci magnifici intreaga din lume Avind o varstivenerabi copacii i, contribuie in marem;suri a cafacterul apafteal acestei gridinl.

lncenncAi Turcu hidroavionul


Plstele navigabile ale hidroavioanelor China CliPPers, construite Pentru comPania Pan American, aufost redeschisein Laguna Keehi, in apropierea Aeroportului Internafional Honolulu. o companie zboruri de agrement cu hidroavionul, lsland seaplane Seruice, oferi tururi ale lnsulei cu oahu. Deline doui avioane: un cessna 206 pentru pilot 9i Patru PasaSeri ti un DeHavilland Beaver o capacitate de ttre pasageri. Se Pot rezervafie Pentru ojumdtate de or4 fie Pentru o ori de zbor cu oxplicalii. Companiaili mai Pune la disPozitie seruicii suplimentare de transPort de la ti inaPoi la hotel' tpecializatiin

@ Bos/s22-7o60 Sl Autobuz nr 23, Kealahou St. Gridina BotanicA Hoomaluhia Harti pag.57 @ +s-oao Lutuku Rd.,Kaneohe @ Bo8/2331323 E Autobuz nr 55 sau56 I GrAdina Botanici Wahiawa I E Harti pag.56 1396 california Ave., Wahiawa

Oecda@ de pe ape ste palpitan6 G ti cum te-ai afla lntr-o barci cu motor Gre ffcdereazi, iti ia avant ti se rldici dodati in aer.in turul de ojumitate de ori zbori pe deruom entrului Honolulu5i Waikiki la 91-'l2l de metri altitudinea perfecti Pentru Nface poze de sus.Pasagerii vor putea privi in interiorul craterului Diamond Head, vor admira vilele de Pe Plaja Kahala9i apoi Craterul Koko Head,Golful Hanuam4 lzvorul artezian Blow Hole tl vor zbur4 de 6emene4 de-a lungul PlajeiSandy.in dreptul muntilor, frumuselea zonei Windward Side (Latura

expusevantului) ili imbati simlurile ti vei Putea admira palisadeacoperite cu verdeafd, insule indepirtate 9i minunatul Golf Kaneohe. Zborul de o ori acoperi rute, inse continue aceeagi spre valea unde au fost fif mate scenepentruJurwic Mighty Joe Park,Godzillasi Young.Vei avea parte de o vedere panoramica asuPra Centrului Cultural Polinezian, asupravechii fabrici de zahir Kahuku 9i a faimoaselor plaje pentru surfing de pe lirmul nordic. Vei zbura pe deasupra plantatiilor de ananas,a Cazdrmii Schofield9i apoi

spre rutele utilizate de bombardierelejaponeze din.cel de-al Doilea Rizboi Mondial, in infamul atac asupra PearlHarbor. Daca oceanul este linigtit, vei putea obserya Arizona ePavanavei U,S.S. sub valuri, Amerizareain Laguna Keehi este euforicd; vei simli avionul planAnd pini la momentul Potrivit, cliPocitul apei la contactul cu aeronava, adierea caldd a oceanuluiin timp ce avionulalunece sPrechei. Pentru mai multe informalii, contacteazi lsland SeaplaneSeruice,Inc. (85 Lagoon Dr., 808/ 83 6' 6273 5$SSS)'

@ 8os/628 1190 S! Autobuz nr 52 din Centrul Comercial Ala Manoa

Xerisape,carei,si propuneconseryarea co eclieimpoftanta ferigi, gridini de o

Pat Magie ii solia s4 Debbie, administreazd compania lsland Seaplane Service de la vechea piste din Laguna Keehi

&r&c{*m$ llps*amieq;
Decorul idilic al grddinilor din Hawaiite determina se teintrebi: ar putea existaun loc atat de pagnicinimbulzealagi agitalia din centrul orasuluiHonolulu?Da! Angajalii ocupali din centru, rezidenfiisi turittii veniti de departe pot gisi o oazi de linigteta Gfidina BotaniL{ Foner(tel. 808/522-7060, ww-h onolulu gov/ pdt hs hbg/ Ib g.ht n, tu ruri cu / ghid,: $),caretaceparte din DiviziaParcurigi Recreere, Orasul si Districtul Honolulu. Dincolo de traficul;i aglomeralia urbang un mueuviu careseintinde pe o suprafafe de 5 ha addposteste numeroase speciide plante tropicale,inclsiv plante rare sau pe calede disparilie,adusedin toate regiunile tropicale de-alungulultimilor150de ani. Copacimaiestuosidomine teraseledin grddin;, straturi de orhidee,o vAlcea cu plante strevechi,o gridina,,economici" cu condimente,plante aromaticg plante din care se extrag vopsle 9i ierburi otrdvitoare; terasaprincipali dateazi de dinainte de 1853,cind reginaKalamaa cesionato micd parceli mediculuisibotanistului neamf WilIiam Hillebrand.Acestaa plantat copacii,iar mai tarziu a vandut proprietatea lui Thom6 ti Mary Foster. FamiliaFostera ldsatmogtenireoruului doui hectare,pentru afi utilizate ca gridini publicd;cutimpul, acestspatiu s-aextinsin urma donatiilor saua achizilionirii de noi terenuri.

O AH U

WAIKIKI

MI

Waikiki
Waikiki. Numele este magic: evoci imaginea valurilorin lumina Lunii, Diamond Head, dansatoare de hul4 tineri bronzali 9i muici ukulele. Primii hawaiieni i-au dat acest nume, al cdrui inteles este ,,api involbumtd", datoriti izvoarelor si curenlilor rapizi-

Vancouver r,)l)lanului George ti rr lripajdui in anul1792.Labord sin, Menzir, Archibald a ',r.,rfl naturalistul a ,,rc descrie Waikiki flind,,una intereFntePe rliDtre priveligti acele le r ,ueochiuluneiminli meditative ar timp indelunga! lnlteacontempla innoiti". rlt: l'iemre datdcu o pldcere de insula locuitd era vreme, | ,racea trdindin I r mieride taro 9ipescari, (,rse de impr;;tiatecu acoperiguri de dreptexemPlu a qlaie. Pentru serui regele sdi, oamenilor insu.si IrJrnicie Lucreazd plantaliile pe Krmehameha (lc taro,alaturi fiii sai. de un Charles Varigny, de in 1863, al devenit prim-ministru hancez locul scrie hawaiian, despre rcgatului actualuluiRoyal vlzitat(in apropierea vreme Hotel) aflatlaacea I lawaiian cu irr ruini gi,,acoperit brebenei". este6uzi un sat l-l spune:,jWaikiki undeoamenilor rnic9iincAntdto;

sd din Honolulule place Petreacd sdptimaniPentru owional cdteva ocean". de plicerea a seimbdia'in

Waikiki E H a rt d p a g . 5 6 , 59 9i maijos Informa!ii pentru vizitatori lE 6rroul vizitatorilor9i tradiliilor din Hawaii, Royal HawaiianCenter, Ave. Kalakaua nr.2270, camera 801 61 80B/e23-1811 Q lnchissAmbitapi duminica

Nasterea unei statiuni


La aceavreme,singuruldrum Prac trela ticabil la Honolulu Waikiki de ceape lAngi bd1!i culturi de taro. 9i A urmatprimulmtloc de transPort public un autobuztras de catari. al in '1863, regeleKamehameha lV-lease oferd si vdndi o ffuie de pimant, careseintindeadin centrul pAni la Diamond Honolulu ora;ului Sincair;vaduvaunui Head Elizei fermier din Noua ZeelandA, Pentru 10.000$. Earefuzi oferta fiindci pimdntul nu era bun de Patunat Niihau(vezipag. 9icumpirdlnsula an, 233).in acelagi primelecme de Souci", vacanld, denumite,,Sans ca sunt deschise bunSalow-uri pentru oaspe.ti.

De la hotelul roz Royal Hawaiian, dar ;i de la alte clidiri, turi-stii pot admira intreSul peisaj Dani la Diamond Head

Un vechi addpost
vechivorbescdespre CAntecele celemai bune locuri pentru suding, printre careo zon6 hapu(interzisi), rezeryatd cdpeteniilor soliilor ;i acestoE,carepracticau surfingul, dezbricaticomple! pe plici cu o lungime 5,4 m. de Deoarece sudingulera considerat o activitatereligiodi, temple ridicate in cinstea acestui spolt punctau cdndvaplaja.Cel mai impoftant dintre aceste4Papaenaen4 afla se la baa dealuluiDiamond Head, cu vederesprepopularulloc de sur{ingdenumit in prezentFirst Break. Penirua semnaliza inceperea intrecerii,preotulindlP un zmeu. in 1804,Kamehameha Mare, cel

cucerindtoate insulele exceplia cu InsuleiKauai, adunato armati a de 7000 de luptitori pe plajadin Waikikipentru a lua cu 6alt acest ultim botion. Oceanulforfotea de armatalui, cuprinzand27 de nave bineinarmate,20 de bArcicu tunuri ti 500 de canoede riboi. Cu toate acesteqinvaia a fost abandonata din caua unei epidemiiizbucnite printre solda i. Conducitorul tuturor insulelor aveao vildfn Waikiki,undese cisitorqte cu solia sascrd, mara cipetenieKeopuolani Maui.Nicio din altdnuntdoficiatdinWaikiki a nu reutit sdegaleze f6tul acesteia Primascrierein ore este menlionat Waikiki apa4ine ii G ol ful M am al a

It

OA H U

WAIKIKI

ffir

Scriitoru Robert LouisStevenson a locuitaicisi a scris:,,Daca cineva estein ceuhreaunor lucruriatAt de demodateprecum peisaje incantatoare, pur 9i lini;te,api aer limpede, mAncare bund;i apusuri de soaredumnezeietti, reflectate deasupra Pacificu si a dealuriior ui Waianae zare,ii Tecomand din cu cilduri Sans Souci". Toateaceste atribute'incd mai descriu Waikikq exceplia cu a{ectivuul de ,demodaf'. Sta_tiunea 202 h4 cu o lungime 3,2km ti o dlimede doar de epicentrul industrii unei Q8 km,este turistice 12 mi iardede dolari.Un de zid de hoteluririsarein spatele plajelor for{otind oameni, apele de iar sunt plinede inotitori, surf--ri, anoe, bdrci

cu p6nze, hidrobicicete, plute de fapt de tot ceeace plutette si chiarde ceea nu plute'te,cum ar Ii ce submarine pentruplimbiri subaryatict zgo $i totu;i,in ciudaaglomeEliei, motuluiti a suvenirelor ieftine, vechea savoare prezent4iaroamenicare este uit6eremult timp ceestetandrqea sep/imbi la luminalunii. Waikiki poatc pirea scump;i neruginat, este dar autentic cu ceftitudine, vesel. 5i,

(,lracteristlci asemenea oricdrei ti, estedeschisi din l)laje Hawaii, lxLbliculul. vest,Plaja9i dinspre Pornind LagunaKahanamokoestesuiicient chiar;i Pentrubebeluti. rle linigtitd careo l)e pe unuldintredigurile oamenii sunttmnsPortali rndrginesc, h de'imbarcare l)eapesprepuncteLe submarine Gtamarane. ti Plaja Fort DeR6y esteo de proprietate 20 de acridelinutdde Statelor Unlte,inconjurata Guvernul umbroticare clepoienivezi gicopaci de mdsule picnic. adipostesc PlajaGray'9 aflatdin fa a Hoteinundati este luluiHalekulani, deseori de maree,dar inotul estela mare ciutare aicidatorltaizvoarelorTeci ti prodpete caresevareain ocean. Plaja fost denumiddupddoamna a

Plajele
Waikjki este,de fapt, o ingiruirede plaje, unain continuarea eilalte, ce tormdndo fd;ie lungd nisipauriu, de cu DiamondHeadr;sdrind cdtreest asemenea unui,,perpetuum foto". Fiecare dintreacestea propriile are ei

SarscXe
Pdrintelesurfingului modern afost Duke PaoaKahanamoku(1890-1968, care a introdus in Californi4 Australiasi Noua Zeelanddstrivechiul sport hawaiianhee nclu,fdcdndu-l cunoscutin toati lumea, Duke era un atlet extraordinat performangelesalefiind impresionante atat in api, cat si deasupravalurilor. ln tinerele a fost cronometratin timp ce inota, iar rezultateleau fost trimise la Uniunea Atlefilor Amatori din New York. Destinatarii,sceptici,nu s-au lAsat impresionafi,/,lnacceptabil", r6spuns. au ,,Nimeni nuinoatd atAt de repede". Cu toate acestea, 1912cagtigdmedaliile de in aur gide argint la Olimpiada Varddin de Suedia.A fost remarcat gi de Hollywood si a jucatin 30 de filme. Plutind pe placasa din lemn de koa, cdntdrind 52 kg, pe valurile curbate din dreptul conului Diamond Head Duke a atms atenlia asuprasurfingului,sport aflat in declin pe insule,unde se niscuse.Sportul a ficut o adevirati senzaliein 1965, cand un afaceristdin Honolulu, Kimo Wilder McVay,in colaborarecu Duke gi surferul FredHemmings,a organizat competifia Duke KahanamokuSurfing Classic a cheai matteleviziunea CBSsd o filmeze.; aceasta a fost prima filmare din lume a unuiconcurs de surfing. Cei mai buni 24 de surferi din intreaga lume au venitin Hawaii pentru a intraTncompetitie cu Duke. Evenimenrur a fost organizatpe PlajaSunset iar concursul a fost cattgatin cele din urmd de Jeff Hakman, un localnic. ConcursulDuke KahanamokuSurfing Classic contribuit la transformarea a surfingului intr-un sport respectabil;ti, chiar daci nu se ridici la nivelul golfului saual tenisului,surfingul a depigit aura hippy ce il inconjura odinioard.Astdzl strivechiul sport este televizat ti transmis in intreaga lume, iarsurferi de pretutindeni sunt tentati sd guste din pldcerile,,verii-firi-sfartit,,. in 1990,la centenarul nagteriisare, suo tuie din bronz a hawaiianuluicarea cucerit mapamondula fost dezvelitiin Waikiki, pe PlajaKuhio,aproapede locul unde se spune ce a plutit 1,6km pe un val de 9 m.

LaVancha Gray,are a administrato Plicile de sur{ pentru inchiriat sunt intirate de-a lungul PlajeiWaikiki; nou-venitiise Pot inscrie la cursuri La Waikiki Moana. HoOutrlgger 9i un exista centrucare telulOutrigger activita.ti Plaii oferi numerome Pe .siunde poli opta la un pre! e\trem canoe de mig pentruo plimbarein pe valune spumodecaresesPa in DiamondHeadSaupoli invila si pncticisurfingul biielii de pe plaid

1,.if.;:,:.
i i r i :r ::- ,. f.- ,

'
,' l

Urmiregte spectacolul de dans huladelaora 18:30,pe PlajaKuhio. Reprezentatiilesunt oferite de diferite gcoli de dans, halau, fapt ce aduce un plus de farmec.

ili garanteile, cu tupeu, cAo Pot .-MIRIAM STARK 'invala pe bunica selini pe plaa gi sd r eti tercetcito t;'i onai GeogruPhlc de surfintr-osinsuri leclle. Waikiki BeachCentet aflatvizavi cuPrinde Waikiki, de HyattRegenry in restaurante regimde fmncizd,cen anoe, o baiepub ic4 tre deinchirierl vin Localnicii alcisd bincule ti scaune. Pe joacecdr-ti sespuna povegti. Plaia ti Parhun zid KuhioBeach adiacentd lung pitrunde in ocean;estePldcut sdprivqti de aicisurlerii, Pnctianlii (sur{ing culcat) de bodyboarding 9i

pe pensiune loculundeseafldhoteluL de mtdzi.in vremuristrivechi,acesta canoele en un locin careacostau ti pncti(preoli,stdpAni) undetrchuna vin Oamenii inci la cauaftavindecdrii. ape aceste pentrua sevindeca. Celmaibinesepoateinotaih dreptu Plajei Royal Moana din Hawaiian, Royal fala hotelurilor

O AH U

WAIKIKI

apwurilede soare portocalii. din Apa spatele valurilor apare ingelitorde sigurd, cei ere nu giau sdinoate dar s-auineat cizAndin gropile mcunse subvaluri. alt pericolaicisunt Un infe4iilebacterieng fiind cdapele dat sunt stitetoare ti supEpopulate. , PlajaQuen,s Surf, aflati de cealateparte a digului,esteprefemtd de pmctienlii bodyboardingului. Gaonul fraged;i cocotieriifac din ea o dstinalie popularipentrufamiliile iqite la picnic Rdsfoiegte ziarele sau intreabdla recepliepentru a afla candse organizad serileApu pe plajd,candpoli viziona filmegEtuitgi cumpdmmAncare ieftini la chiogcuri sponsorizate uneledintre de Mozaiculde pe Turnul Rainbowde la Hilton HawaiianVillage Resort g Spa poate concura cu un curcubeu natural

celemaibunerestaumnte Waikiki. din lGpiolani Park Badr Ccntel aflatin apropierede PlajaQueen'sSurf,oferd mmere de odihnd,v*tiare ti bduturi rdmritoare.Zona destinati surfingului estecunoscutisubdenumirea Public's SansSouci BeachParlgaflati in fata Natatoriumului memoria in victimelor rizboiului (vezipag.98), oferd o altd zondbundgi lini;titdpentruinot

o lu pentrupinguini, PajittePentru pentruspeciile {hmingo,addposturi din dc pisdripe calede disparilie Hawaii9i,in fieere vineri seari, un tpectacol hawaiianSratuit,cu artificii. (wi pag.72-/3) are Mueul Bishop de o galerie aftein hotelin are sunt cxDse obiectedin Waikikitimpuriu

sumdde 10 S de ridicatla exorbitanta of persoani PinkPalace %cifica fost din de Proiectat o comPanie New Yor( Warren Qr Wetmore Decorul luuriant a fost pldnuit cu SrUd Pentru drn cocorierii vremea a include cel Kamehameha regelui retragerii Mare ln 200$ hotelulafost supu

Hotelurile din Waikiki


Hotelurileaflate de-a lungul ,,celeimai grozaveplajedin lume" reprezintdmai mult decat simple locuri in carese te retragi la sfirpitul unei zile pline de soare, distrac,tie priveligtifrumoroe. ti Celemai multe sunt eleinsqi atraclii turistice. Din mcensorul sticld de al Hawaii Prince Hotel Waikiki (100 Holomoana Street" 808/956-n11 tel. ), ai o vedere superbd 6upE Munlilor KoolaqCanaluluiAla Wai,undesunt acostatecnoele pentru intreceri,Fi oupra Centrului Tradililordin Hawaii. Hotalulllikai (1777Ala MoanaBlvd, tel.B08/949-3811)are,de 6emene4 un ocensorde sticli;i, de pe platforma piscinei la etajulll, poti de admiraPortulAIaWai. Hilton Hawaiian Village Rsort et Spa (vezi pag.244) estemai mare decAtmulte ordgele. Cdndcele3.400 de camere sunt completocupate ti ludndin calculcei 2.000de oameni caralcetuiesc personalul, populalia complexului poateridicala cifa de se 9.600.Baarul Rainbow Shopping in cludeun templu thailandez, pagodd o japonezd, fermdjaponeza o autenticl 9i doi lei din granitore pizesc poartachinezemci lunii.Celmai a inalt mozaicmuraldin lumeacoperd falada unui turn de 30 de etajein toate culorilecurcubeului. Existd un

De la aleea ingusti h epicentrul Waikiki


at de inguti incit maginile, camiomele, bicicletelti trebuiau sifaci o serie de pentru a se strecura. sale,incluiv BeachWdk din vest) a Lwers Street, erau unuiGnionintuneetdeclidiri de 8.639 m2,cu hoteluri, magzine, restaurante gi locuri de distra4ie, toate ocuPand o supnfafi de aproaPe3 ha. Un Punct de atractie este acum ti Piafa Publice, deschisd din drePtul Lewe6 Streg unde Poli sista la spectaole de muici ti dans hawaiian' IntretimP,vizitatoriiPotgisiaici

Halekulani(veziPag.244)este, de departe,cel mai eleganthotel de pe plajd.Un pr4ios mozaicinflore$e pe fundul bzinului siu de inot: orhideeade pste 9 m estealcdtuite de din 1,25milioane pldculede sticld" EadDen scriitorul in 1925, lui inventeudmisterul Charlie Blggere Chandin catteaHoue Wtthouta kY in perioada;ederii saleintr-o aband hotel. de ldngd Nom,,ed fdri cheie"estebarul un hotelului, loc ucelent Pentrua privi apBurile de soare.Laacedta seadaugeacum muia hawaiiand Miller interpretdnd pldcutigiKanoe o magnifici hul4 pe are EadDen Bigger ar fi adomt-o. ArdtAndc deprins din decorul unui film, Royal Hawaiian Hotel (vezi pag.244) s-adechis in 1927 cu d o senta elegante, cirui meniu s-a

unor lucriri extinsede renovare pentru a-9iredefiniinfdligarea. Nu trebuie si ratezi M@na Surfrider, A Westin R*ort (vezi pag.244).Datdnddin ePoo doamnddin victoriand,,,prima cum a fost denumitcel mai Waikiki", vechihotel,strijuieiteorizonturile @ un tort albde nunti. Un exemPlu ind6i de "beau ars", clddire4 Nalionalal Zonelor acumin Registrul lstorice,a fost Proiectatede Oliver P .1901. Timp gi Traphagen deschisiin de 40 de ani,fuimomaemisiune ndiofonicd ,,HawaiiCalls"a fost uria; tnnsmisdde sub un smochin (plantatin 1885) aflat lAngi vemnda undeceaiul in stilvechia hotelului, esteseryitin fiecaredupS-amiai, iar doamneledeliate se ricoresc cu euntaie din lemn de sntal. Sub acestcopac,Robert LouisStevenson

O A HU

W A IK IK ffi I
a compu o seriede poezii;i i-aspu povegti prinlesei Kaiulani. Treciprin CameEistorica pentru a admirareminiscenlele vechiul Waikiki. Mii de pqti inoatdin holul hotelului turnuri gemenePacific cu Beach Ho+cl (2490 Kalakaua tel. Ave., 808/922-1233 Un imensaryaTiu cu ). o cpacitatede 1.060.000 litri de de apdseinalti pe doud etaje,inconjurat de doud restaumnte, Ocanarium 9i Neptune. dintre cele tde fortificalii de coart construitein Oahu intre 1908ii '1915. parleadinspreocean, Pe ziduriie betonau aproape de gapt( metri grosime. CAnd fortelearmatI au incercatsi demolezestructura mtrivd,'in anul 1969,Fortu Battery Rondolfa reugitsaspargdbila de metal folositd la demoldri.Pentru a nu fi infrAnt4 Armata I-a renovat gi l-adeschis mueu cu ocazia ca celeide-a35-aaniversdri la de intrareaStatelorUnite in cel de al DoileaRdzboi Mondial, datade pe 7 decembrie 1976. Croa Ceaiuluidin cadrul Fundaliei Uruenke, aflati peste stradd Mued ArmateiAmericane, de cauti si promovezecooperarea internalionald filosofia prin Zen a ceaiului. Coa Ceaiului, clddire o autenticd,a fost proiectatdde maree maestru ceaiului al Soshitsu de a Sen, Fundatia Uruenke din Kyotg laponi4 un tr a Tost Gr tacut In y5z Lamere Japoneze Come4 din Hawaii. de In dimine!le miercuripivineri de poli lm partela str;vechea ceremonie japonezd ceaiului a (esteindicat sd!i faci rezeruare). timp ce stai in a;ezat pe podeau din camera in careseseryeiteceaiul, doamne in chimonouri vor serui spumosul te cu matcha, ceaificut din frunzele un celormai buni arboride ceai, batrani
ln Waikiki, magazine de lux ti Prevdlii de suvenire ieftine oferi cumpdritorilor o gami largi de produe

Muzeul Armatel Am e rl ca n e Harti pag.87 El Kaliao Saratoga Rds. fq 8O8/438-2821 U lnchislunea Fil Autobuz n[ 8, 19,54 I Casa Ceaiului din cadrul Fundatiei Urasenke E Hartd pag.87 El 245 SaratogaRd. @ 808/923-30s9

Ullizidin Florenl4ltali4la British din Mttseum Londr4la Mweul de M(rlroPolitan Afti 9ila Mweul de Modernddin New Yorll crealii Arl.1 vialahawaiienilor 9i ln (areesteredata rvoluliaculturiilor arhitecturale Unadintrecomorile esteClidirea GumP dlr Waikiki Ave.)datdnddin 1929 , (2200Kalahaua cu hawaiian, stil eonstruitain colonial din flcoperit ligldalbdtrA.Readsi

ca patrumonolilicunoscuti Pietrele lGpaemahu. Conformtmd[iei, pietrele, cAtewtone, au fost cAntdrind fiecare sco6e din Griereledln Kaimukti ad6e de in WaikikicAndvainainte secolulal XVI le4 in onoareacelor PatruPreoll din vindecdtori TahitiGre, sesPune, au tranderatputerilelor de vindecare pietreinaintede a plea am;" acestor au Ceremoniile dunt,cAt a tinutfm 5 George istoricul scrie luniipline",

Ss
$l Autobuz nr 8, '1 9 ,5 4

Fereste-'te d[ sau de e{na fneAntane


Pot pirea prietenoti si gunlivi, dar ai grijd la vanzitorii ambulanfi din fafa chiogcurilor cre se autointituleai ,,birou de informalii". De obicei, comerciantii vand proprietiti ti le oferi turittilor intriri gntuite sau reduceri pentru diverse activitill insi nu inainte de

a-i fi convinssi participe la o peentare. Odati printi intr-o astfel de adunafe, vizitatorii sunt presali sd faci investilii de mii de dolari in diveree c*e de vacanli,,Cumpir{tori, feriti-vil"

clddirea de lamdrelia odinioar;u gizduiette as6zi articole de lu Vuitton. Louis semnetura purtand sd Vafl imposibll treciPel6ngd clidirea International Market Place Ave., (2330 Kalakaua tel.808/923' in 23:00). fa.ta ora 9871, deinchidere frumuelii 9iluului careo inconioard, de ace6ta amesteceturd dughene, in cioplitori lemn,lumdnimri ocultipti, givAnzdtori sucurifrizeui Printr un de prost-gWtnaucitor Cauli tablouri de

anteasaWaikiki de/a Kanahelein O d. 100i.Hrpindin 1900 Hr.: isnrie ncprori.Faptulcd sectjade Politie nu timPuria fosi un in eraacolo acele lucrubun pentrucd,notead Kanahele, al un ,,s-ainfiptuit sacrifciu uneitinere trupulei fiind neprihSnite, cdpetenii a;ezat unadintrePietre" sub O statuie a Prinlsei Kaiulani, a tronuluihawai ultimamo.stenitoare ian,carea murit la 23 de ani,trcnead Kuhio Ava). (Kciulani;i Kaiulani in Parcul

Waikiki, dincolo de plajd


Muzeul Armatei Americane de la Fortul DeRussy deline o coleclie desprinsd parcd din laturaintunecatda naturii umane, incepAndcu arme din strdvechiul Hawaii,trecand prin Revolulia Americane, Rdzboiul HispanoAmerican, celedoud rdzboaie mondiale, precum9i celedin Coreeati Vietnam.Mueul este localizat BatteryRandoll una in

de 400 de ani.in carteasa, Chado, The Japanese of Tea,Soshitsu scria: Way Sen ceremonia ceaiului creeazd se un ,,Prin sanqtuarin carepafticipanlii gesesc i9i mdngdierea /ini;tea gi spirituald". Opregte la Fint Hawaiian te Bank (2181Kalokaua Ave.,tel. 808/943 4670,inchisd s\mbdtasi duminica) pentru a vedea9re lucrdri mumlem6ive aflate holulde la intare ti semnate in de jean Charlot(1898-1979), ale caruicreatii reg;sesc Gaeria se in

din Sculptura bronz,inaltd de pestedoi hul4 bordcu dansatoare scrumiere lui ieftini sauprosoape metri,estecrea,ia JanGordonFi mAncare obscene, esteun din sherKuhioAvenue Waikiki esteminicu MickeyMoue? Acesta din Noapte4aleea fap perfecL mallul magnetPentru pielei esteun adevdrat gi muicanlii stradali alliiaemene4 bongo,mimi ii Profeliai a tobogari de seclia Polilie zileide apoi.LAngd Ave Honolulu Q4a5 Kalakaua ) vei zAri (olordl oamen magvinede de melaaj taverne/ tii4ei, maguine cu reducen/ ee demodate, maguine de suvenire, vechi, hoteluri9iedificii apaftamente, precumBiserioSf.Augwtin. a6) in yonrinuare Pog.

lm

oAHu
eanoea poX&meziam&
Canoea polineziani sau outrigger este la fel de importantd pentru identitatea hawaiiani ca 9i filosofia aloha (vezi pag. 16-17), si este la fel de rispanditd in jurul insulelorprecumcocotierii.Unii antropologiau sugeratc5,atunci cAndpolinezienii pfecau in cilStorii de explorare (vezi pag. 25-26), cei cu rezerve de grdsime aveau pansemai mari de supravietuire.Astfel, prin seleclienaturald, polinezienii au devenit un neam de oamenicu proporlii generoase.
ln Hawaii,acegtia gdsitcopacicu lemn de au esentetare ti circumferinlade gase metri, suficientde mari pentru a scobio canoe d,rtr rn s ngur trurchi.Asrfel, hawatenii:;-au perfeclionattehnicilede construirea navelo; folosind uneltedin roc;,scoica lemn pentrua gi da formd ambarcaliunilor; frdnghiiimpletite din r o a t;d e n u cad e co (o sp e nl"ulegaLur panze si ]esute din fibre de plante.Drept urmare,au creat poate cel mai versatil de navigaliecare vas

CANOEA

P O L I N E ZI A N A

ffiitI

unei canoeerau numite loloanaka waai ha haiau, insemnAnd,,inzestreaa canoea minte", cu astfelincdt aceasta fie ,,'inrdddcinatd'in sd mare" talazurile oceanului". spunea Se ca ti,,sdsfatie fiecarecanoeare un destin. Canoele polineziene 6dzi, oferitespre de vanzare turittilor pe Plaja Waikiki, difuri foarte put - de a< pe "lea vaute de cdpianulCool^ vre meaexpediliei din 1778. GolfulKealakekua sale in

a existatvreodatS, gatasi infrunte chiar ;i cele mai agitatemdri. lga numituloutngger bral al canoeieste sau o inven.tie strdveche menitdsestabilizeze in v6d ile luota valur ourernice Pacificulu. "pune cu ale 5e ci, pe vremuri, hawaiienii curbauramurile copacilor tinetihcuperrru.", deaoltandu acesrea sd se, ia directforma uurilor cre ficeau legatura intre corpulvadui 9itdlpilelatemle. Pentru cdlitoriile 1ungi, adduga a douabarc6, se o unitdde prima prinr-o purte Prora ridkaLi, avSrd uor iz ur romantic9iconsiderati inilialstrictdecoratiG, avea ur scopprecit ti anumeacela a,,sdpa" de valurile; acestevasealungiteti eleganteerau de fapt lipsite de oriceornamente.

Una dintre cele mai interesanre exprienledin Hawaiieste plimbareacu canoeade pe PlajaWaikiki.Du-te, pur gi simplu, la una dintre canoeleaflate pe plajepentru a aranjaun tur.
_DOUGLAS PEEBLES calaboratar aticnal Geographi N t (vezipag.154-155) pe lnsula Mare,doi dintre cea ofir" ii lu'Cookau estimal In Inkmpinarea G navelorR60/ution Drscovery venit in jur de au ,i 2.500 3.000de canoe. CAndKamehanrena cer Mare si-aadunatflotade caroe de -aboi pe co6ta OahL!acestea format un girmailungde au B km,din Waikikipdndla Waialae. lstoricul 9i scriitorul Abaham Fornander menlioneui in iitorm popoarelor polinaiene un rege din strdvechea ci Insuld Mare,pregdtindu-se cucereccd cea sd Maui, gi-aadunato floti de anoe atAtde numerooa incat,,a acoperit oceanul Hawaii din pdndia Maui, iaroameniile-au folositc pe un pod pentru a traverea cealaltdparte".Acedte distantd de inimaginabild insemna de km de ocean. ar 48

Veslagi la un concurs de canoe organizat in Maui

Cursede canoe
a Caiac-canoe fost intotdeauna un spoft occidentalilot populariar odatacu sosirea lrawaiian oficiale cureele transformatinregate s-au LJno.U.l;c a de compeli!ie (a'c avem Pr:md unui linut laanivercarea an de viap al prin,tului al Kamehameha lV le4 pe 20 Alber! fiul regelui de sportive toP de trrai1859.Douddintrecluburile Canoe C s.Hri \alu, au [oqL ,r<rzi, Out'igger "b in londate 1908. de intreceri canoesunt ln lunileiunie9iiulie, in organizate stat aproapein fiecaresdptdmAnd;

Construireaunei canoe polineziene


Construirea canoepolineziene unei presupunea mai muit decat simpla'indemAnare. lstoricul Dav'dMalo ,o raIn 1836,,Conrtrutred une' canoeera in stransa legeturi cu religia".Tommy Holmes, <anea Lqnoeo in sa hawaiiara, enumqe 26 de zeitdli ale canoei.Un hahunq kalaiwaa (megter'inconstrucliade canoe)era la fel de priceputla indeplinirea ritualurilor religioase pe ( dI crd in mest ului.Ceremon a "sugulcroplit de inaugurare ospdlulcaremarcaufinalizarea gi

loale. Ceamal in de obiceisuntanunlate ziarele distanpde 64 km dintre acoPera marecompeti.tie Kaiwl Canal Molokai9iOahq prln periculosu cunelorsunt iar esteaPriS;" finalurile Competitia il:de \r caloe'L1l acoDe uloce - vdslaSr specur sarutari impodobilicu iei. ii la suntscose apdzilnicde-aiungul Canoele suntpurtali PeaPade iar Waikiki, vizitatorii Plajei cu vAsla;i experienli.Poliavea Partede o cursa intinzAndu-se inspumate pe sdlbatici subvalurile in 6emeneaunor aripi,strqjuite depirtarede DiamondHead

OAHU

WAIKIKI

ffil

Gridina Zoologici din Honolulu In xr afldin capdtulparcului. lume irxiste grddinizoolosicemai mari 5 mai frumoae, dar acesta are rneritulde a fi pldcutd5i,in cele rlin urmd,unde ai mai puteaface k)tografiicu maimuleleavdndpe lundalDiamond Headsauunde ai vedeafaimoasele nene 1:utea (gAsca simbolulstatuui) lcginAnduse?in fiecaremiercuri seard, timpul verii,grddinaoferd pe mai sdlbatic show din ora;", ,,Cel cu rrnspectacol muicd;i intrare llratuiti; verificdziarelelocale l)entrualte detalii.
De pe culmea Diamond Hea4 privelittile si Muntii Waianae se desfdtoari de la Parcul Kapiolani pAni la Waikiki

vulgaritdlile Hawaiiimpoftate din din gi Filipine Taiwan. simfonice Honodin Orchestra sslin luluti alli artitti aflaliin trecere concefte parclaWaikikiShell,iar in i;i de oamenii aducceargafuri plaji;i gGtiri de tip picnicpentrua dculta scend sub Cealaltd o serenadd stele. din parg Estmda Kapiolani, a fost reconstruite complet cu maimulte locuriin aer liber9io noui ambianld, are include pAraie un ia sclipitor ;i Acesta esteloculundeseorganizead de spectacolele hulade duminici s6!inute dupi amiza sauconceftele de Royal Hawaiian Band. ca WaikikiAquarium, al treilea ste construit vechime nivelnalional, la in parcpe un recif de conli, cu fala Deschis 1910;i renovat in catreocean. recent,edificiuladipostegtepeste de 300 de specii vietdlimarinedin Hawaii Pacifig inclwandmol61e 9i de uria;ede 45 de kg,specii nautilu

Mo n u me n t u l de Stat Diamond Head I lE S Harti pag.59 Makapuuo 18th Aves. Autobu nr 22

Miercureasambita ti duminica poli mergela Zoo FenceArt Marq celebri mullidintreadittiilocali du debutatagdlandu;i crealiilede zoologice. Majori grddinii gardurile lalea lucrarilorexpuseau preturi acceptabile vor fi cu siguranla ;i un suvenirmai apreciatdecat

G r i d in a Zoologici d i n Ho n o l u l u I E Ha rti p a g .5 g ti 87 151 Kapahulu

in ciudacontratelor; strizile Kuhio9i Kalakaua douapd4i ale sunt aceleiati monede.Locurile istorice sunt marcate prin indicatoare din bronzin formi de pldcide surfin intregulWaikiki(vezipag.118). Separdnd Waikikide restul ora;uluiHonolulq CanalulAlaWai a fost construltintre 'T921 1924 pensi tru a ajutalascurgerea de ploaie apei din munli m oceangi pentrutranarea mlmlinilordin Waikiki, pregatind terenulpentrustatiunea moderni de astbzi. Dacd plimbipe lAngicanal te seara tarziq vei avea ocaia sdvezi curcubeie deoupra muntilorsi v6sl4i ih canoe, antrenandu pentru se competilii. Mare aten,tie ceicre la jogginSul skateboardingul, practice ii pierduliin lumeamuicii din ca;ti.

pajistisi copaci,parculseintinde pdndla DiamondHead. primiiani, in femei e infisurate in metri intregi dc satin, purtAnd ghidande lei,pene de parculin pasde ti pdldrii,strebateau parad4expundndu-ii impodobili caii cu flori. CAarelii pdu reprezintd incd atura co oratd a oricdreiparadedin Hawaii. Parcul Kapiolani gizduia altddatdcursede cai,intreceri !i.::,.1.1 :'::,r,i ,:',l.lra i!

@ BosigTi-7i7i

S. ss
E

A u to b u zn r2 ,8 , 19,20, 47

iNcrnnCA! Scufundiri panoramice


Apele calde, viala subaryatici viu coloratE, formafiunile sncoase neobitnuite ti provocarea adAncului sunt doar cdteva dintre motivele Pentru Gre scufundetorii de pretutindeni sunt atrati de Hawaii. Fiecareinsule PrezintA caracteristici pe care le impirtige;te scufunditorilor indiferent de experienfi de la incepdtori la avansafi. Scufundetorii atestati nu trebuie si uite si iti aducd atestatul impreuni cu un act de identitate. Novicii ar trebui siacumuleze cunottintelenecesare sd ti oblin, atestareainainte de a lncercasdse scufunde.Totugi, incepitorii pot primi indrueiuni ti indrumarein anumitecondiliide la un scufunditor experimentat. Majoritatea scufundirilor duread intre doui 5i trei ore ti din motive de ortanizare,
ar trebui sA ili rezerui fie o dimineate, dupi-amiad activitate. fie o intreagi pentru aceasti Existd multe zone

Waikiki Aquarium Hartdpag.5g 5i 87 @ z777Kalakaua [l @ 808/923-9741

:.: :l,j,,ilri..;.r:,i.;l.i.rri.

Ca punct de reper rapid, Diamond Head se afl6 in partea estice a Insulei Oahu, iar Ewa, in partea de vest.
-T H ILM A C H AN G ruior si r:olctboretar ll0ticn1l GeagriV)hi. de polo gi curse automobile. de Activititile de astdziincludtrasu cu arcul,softball,baschet, tenis,arte ma(iale5i picnicuri familiein de lunadecembrie, Maratonul anual din Honolulu termindaici. se

Sss
6 Autobuz nn 19 sau20

incepitori) pe InsulaOahu, menlionim: Aarcn's Dive Shop pO7 H ohaniSL,Koiluo" w. tel.808/262-2333, afl hawoii-scuba.con, 55.5$$), at in branpide 35 de ani,deschis 365 de zilepe an. Dive Oahu (1085Ara MoanaBlv4 ap. 102,Honolulu, tel- 808/922-3483, w.diveo oferi, printre ahu.con,S$JS$) altele,scufundiri la mare pentru vizionarea adancime epavelor gi scufundiri in zona recifelor de supnfafd.

propice scufunderilor pe hnti Insula Oahu. pot 6ista la un

Scufunditorii

ParculKapiolani si Diamond Head


Primulparcpublicdin Hawaii a fost dedlcat reginei Kapio ani ei ti numit trtfel in cinstea de cdtre regeleKalakau4chiarde ZiuaKamehameh4 1877. a in Cu suprafald Bl ha;i acoperit de cu

spectacol subadatic

in 6re

actorii sunt broagteletestoase, tiparii de mare, diverse specii de pegti tropicali gi epavele acoperite cu conli. Printre cei care oferi sesiuni gi cureuri de scufundiri (incluiv pentru

OA HU

WAIKIKI

Kahala Hotel o Resort El Harti pag.s7 @ 5oooKahalaAve. 61 808/z3e-8888 Rezervalia Naturali a Golfului Hanauma @ Harti pag.57 @ Kalanianaole Hwy. (Hawaii nr.72) @ sos/396-422s S inchis ma4ea

(incluiv ceaare seinmullette in captivitate) cilu!-de-mare ;i rechini. Centrul mai ofera un habitatspecial pentru foc-cdlugdr din Hawaii,pe ate de disparitie,imaginisubamtice, un ttru underulead permanent flme scurteti expozilii interactiveavendG temi recifele corali. de Waikiki War Memorial Natatorium, aflat in apropiere,a fost construitin 1927ti a dat nagterela disputeintre cei are voiau sddirdme monumentul invechit 9i cei hotirdli sd-lslveze. Bzinul de inot, cel mai mare bzin cu apd sdatd din .tari, cindva folosit pentru antrenamentul cmpionilo; se degradeazd zi ce pe trece,fiind plin de lpari.

Diamond Head a fost inilial denumit Leahi, insemnAnd ,,loculfocului", de cdtre nativii din Hawaii,deoarecePele,zeita ' focului ;i a vulcanilor(vezi pag. 174) a sdld;luitodatd aici.Cu toate acesteq in 1825, cAnd marinarii britaniciau zerit cristalele calcit de strdlucindin soarg au crezut cd au gdsitsuficientediamantepentru a se dsetori cu toate fetele din Anglia.Numele a prins ;i s-a dovedit profetiq, intrucat proprietdlile imobiliarede la bza vulcanului valoreazd mai mult decdt blluteriile coroanei. HMii Kai. construitin iurul priveli;ti dmsebitecitre insulele Molokai9iLanaigi, candconditiile atmosferice sunt prielnice,citre Maui. Halona Blowhole, un tub de lavd(vsi pag.23)cere desprinde peisajul din pitorsc, estelut cu 6dt de wluri inahg pe m le scuipdapoi in dAre sdnte ce pot atingeo indldmede 15 metri. Mullumgste-tesi privqti de la distanli, cici mulli au aluneet in gol pi doar unul a supavieluit e sdmd poati povsti. De lainceputul luniidecembrie pAnd mai poli vedeabalenecocogate in dansdndin (vezipag 130-131). larg Ladreaptat4 in fiumosul golful4 Halon4 brcatle-lenoce de mare, vezi, infrunti curenlii ralurilor Plaja lungd9iauriece seintinde h stangata este Plaja Sandy, cea mai periculoaddin insule am din curenlilor a ldrmuluiabrupLSe 9i obserui faptul cd inotitorii 9i surferii gi suntto! tineri de-ailocului, nici chiarei nu suntimuni lafiacturi de gat ti de spate provoGte de Sandy. La sfdrgitde siptdmdni, adolescenlii seaduniin jurul maginilor pentrua admirardzboinicii valurilor.. fetelein ;i costume baie.Ecologigtii de au organizat cmpanii infocate- gi pandacum de succes pentru c aceasti f6;ie silbatici de lirm si nu fie includin diveree progame de r dezvoltare.

##ili#i*::d:'T

*[***:ffifr-t"jff ;i#il"ff #:i'**"5#"i:::;::


lagune Gnalecareseva6d ti Golful Maunalu4 este rqedinp comunitdti de 30.000 de oa Golfulbineadapoditesteo Mae pentruiubitoriide Shing9ipardailin$ Cu 6.000 aniin urm6,cdnd un perete al Heads-apribugiqapadin a nivilit in cater form6nd un natural. recifpornegede Un GolfuluiHanaum4separAnd fragil de oceanuladinc. Re*mtia Natunld a Golfului mii de peptitrcpicali de in culori strilucitoare,inoatd in snctmr marin. Deti este un loc pentru scufundetoriiincepetori, te lisa ingelatde frumuelea intruc6t multe pereoane au mitmte de pe stdncilede lavi pe marginecitre addncimile De mentrionat reciful cd conli esteun organismviq apa rusat si il tEtezi G atare. pentru vizitatori cu expozilii pe copiilor; Interactive, inlelesul ;i un filmub' de 7 minute,infomeazi gtmeniicu privirela echilibrul i:agil Drumul cu magina de-a d rezerualiei. lungullinieide lavdde pe CoastaHalon4 aflali la utremitatea Koko Head ts lGlanimaole HighMy, este in senine oferind lmpresionang zilele

6s

@ Autobunr 22 sau cursa speciald spre Golful Hanauma,la fiecare 30 de minute, intre 8;30 pi 13:00

S#F\{#$*eY#gEC *il{#&4&N*&r Traseuldin interiorul craterului Diamond Head oferi privelitti uluitoare citre coasta sudicd a lnsulei Oahu, incluzind o vedere asupra termului Waikiki. -JOHN SEATON CALLAHAN
coIaboratar N ational Geo graphit

Excursiela Diamond Head


Din vArfulconuluivulcanicDiamond Head, aflat la o inSllimede peste231 de metri, poli admira panoramaoferitd de Waikikiintr-o directie9i intinderilegolroeale conului Koko Headin cealaltd direc;ig cu Farulde pe Diamond Head - cea mai strelucitoare lumini din Pacific la picioarele tale. Capdtulpotecii se afldin interiorul

craterului ?ncare poti intn mergand sauconducAnd printr,un tunel - inHonolulu Est de trareaeste bine marcati pe toseaua Kahala, mai cunoscutcartierdin cel cdtre Diamond Head. Honolulq se ldfiie de-a lungulplaIndictoarele de pe potecdte infomeae cAtred de 2 km n dum aprcximativo ora insda@stapoate fi parcure upurinti intro jdmitate cu de or;" chiar ti cu un copilin bnp. Asigura-tecd ai latine suficientd apd potabildgi o lanGmi pentru tunel. Dimond Heada fost obiectivmilitarin al DoileaRdzboi Mondial, iarin peent estecentrul apdririi civilede pe insuld" Sirenele sunt testatein primazi de ma4i afiecirei luni la on 11:45. Tm pentru treu estede un dolil jei in parteade est a lui Diamond Head.Stradase termindin dreptul The lGhala Hotel Qr Rsort. Construitd 1959,aceastienclavd in a luului estepreferata;efilorde stat Orjcine, cu saufire tiari, poateinsd beneficia grddinile9i de spectacolele gratuitecu delfini(de la 11:00, 14:00 16:00)organizate ;i in lagunahotelului. Alituri se afld terenul exclsivist de golf Waialae Golf Couree, unde au avut loc numerode turnee de top.

OA H U

L A TU R A

EXPUSA

V A N TU L U I

qr

LaturaexpusX vAmtulu!
Nu poli trece cu vederea frumuelea magnificd a acestei zone menite si ili imbete simturile, fie ci o admiri de pe Nuuanu Pali Lookout (vezi pag. 68) cu Munlii Koolau inilfindu-se in zare semenea unor metereze acoperite cu verdeagi, mu de pe Makapuu point, unde lumea se deschide bruc intr-o glorioasi opulenli de mare 9i cer, munli 9i insule. Vantul iti ricoreSte trupul si iti umple plimAnii cu cel mai curat aer de pe planeti, purtind cu sine mireasma nesfarsitei intinderi a oceanului.

Molokaistabilit aici.Urci pAni la far pentrua admirapriveligtile spemcuroase. Celedoui insule largsunt din Manan4numiti de loqlnici Insula Rabbit(lepure) fiindcaa addpostit cAndva furmd de iepuri - dryeniti o 6tizi rservalie de pdsdriin cre accsul esteintezis -, gi micula Insuld lGohikaipu Departe,la orizont, formaljuneade pdm6ntin formd de bro6ce-lestodd estePeninsula a Molcpu ba din Hawaii Corpului pqcaSilor marini. Conulvulanic zimlatesteOloman4avdnd altio tudine de 500 de metri; la umbn s4 regina Liliuokalaniscris a cAntecul de dngoste ,.Aloha Oe". Deltaplanele pot fi adsea viute bridand vizduhul, purtate de curenlii mlzi. PlajaMakapuu ete un adevdrat loc de pelerinajpentru bodysur{eri, dar se poate dovedi periculomd pentru ntrunoscitori, indeosebi iarnEcind wlurile sespa6 foarte
-^ ^ ^ -^ f^ + : -*

Laaproximativ5,5 km nord-vest de Parcul Lifevei intAlniceamd Sea lungd 9iede nisipdin Oahu.Plaja Waimando, lungdde aproximativ 6,5 km,estemdrginGde magnificii Munli Koolaq are seintind pe toatd lungimea acestei regiuni insulei. a Ai grljddacdinoliaici, fiindci plaja estefreryentatdde tineri caresparg maginile dispar ele rapid cu 9i

i-;#h,*}:!{lA,g{}fir} *t ii{"1{"1;*,4 *,'fi ; i! Latura expusi vdntului a Insulei Oahu poate fi admiratl cel mai bine diminea!4 fie cl faci poze, tofezi sau etti in ciutarea unei plaje goale. PEEBLES -DOUGLAS
coIaboratl r N ational Geo graphit
E^*-l --+ -+ i ^ f^ -^La-

Waimanalo esteacum raiulcultivatorilor de banane, grdq vegetale or ganicegiflori. i1i recomandamsdgs1i porumbul 9idulcecomercialiat alb la marginea drumului. maifaimogi Cei fii Waimanalo viftuozul sunt ai ora'elului (1921 1980) chitarist GabbyPahinui de 9icampionul sumoChadRowan, cunoscutin lume drept Akebong primulluptdtornonjaponez a Gre cesjigattitlul deyo,kozund. Estegreu de crezut cd acedtd zoni ruraldface parte din aceea;i insuld Waikikigi Honolulu. a

Aflat in apropiere,Parcul Sea Lile (41-402 Kalanianaole Hwy., Park, 0,3 hm dupdMakapuuBeach tel. 808/259 793j, w. seal este rfepa*hamiicon, 5S.5SS) atezat intre mun.ti ocean. Este singurul ti loc undevei puteavedeafaimosul balenodelf Keikaimalq n rezultat in urmaincruciterii dintreun delfingi a9anumitabalend ucigagdUn p6ionat Windward al deltaplanului admire de la indllimea zborului parcul Sea Life gi intreaga Side de pe Insula Oahu

Parculmai oferd diverse gi spectacole, expozitii proSrame pe eduG-tionale centrate viala ca marini, avAnd subiecte lestodele, gidelfinii. rdndunicile-de-mare Pune te la curentcu efofturiledepwe conserydrii de peaonalin vederea viziteue,,teatrul" fauneiparcului, aryaticin aer liber gi testeui inteligenla pinguinilo;delfinilor a 9i leilor-de-mare.

Laturaexpusevantului sau Windward Side seintinde din MakapuuPoint,de-alungulGol, fului Waimanalo, pAndla Kahuku Point,punctulde nord al insulei. Makapuu este un pinten de lavd neagrdcare pdtrundein oceanul verde-azuriu, biciuitde valurile inspumate.Un far alb strijuiette

pe vArful sdu.Legendele spun cd un tunel sdpatde lavA a cdrui intrare se afld acum sub ape,se intindeadin MakapuuPointpand in Insula Molokaigici oamenii treceau prin el de pe o insuld pe alta.In ordtelulWaimanalo existd un dealnumit Puuo Molokai, de numireimprumutatd la tribul de

Kailua
Kailua estesituatl la numai 15 mi nute de merscu magina centrul de oragului Honolulu de minute (30 la orelede vArf),insdtraversarea tuneluluicarefaceleg;tura'intre ora; piWindwardSideesteasemeneatreceriide la rutind la libertate.

O AH U

LAT U RA

EXPUSA

V A N TU L U I

sffil

K a i l u a B e a ch Park Harti pag.57 I o @ Kawailoa Alala Rds. E Autobuz nr 56 sau 57 citre Kailua, apoi 70 Naish Hawaii Hartd pag.57 I @ 155-4 Hamakua Dn, Kailua

Degimajoritateapopulalieidin Kailua lucreazd Honolulq in acetrtezond ofera mai mult decdt un simplu loc de dormit. Totulgraviteda jurul celor in 3 km ai Plqlei Kailu4o plajd de familie cpacitate mare9ipulin cu populatd. Catamanne HobieCat brdzdead golfulin bdtaia vAntului; windsur{erii nigte par fluturimaride plmticplutinddemupra valurilor; de pe dunele Kailu BeadrParlg din caiacele avantd se cdtreinsulele indepttate. In 06 existdcentre mre incrririzi echipamente ofere ti cu6uride ini,tiere sporturile in de :..:.1i:':;,:a-,i:;I il-lii :1 :j.:: ilia i:i i,;ji.l.; :

punctatde insulele depertre. din inotul estelipsitde primejdii in zoneleprotejate, tocmai inse per4ii protectoridin mareproduc eroziuni seriode acestei micute perleturistice.
| ^ . ,) )^ v ^t, r - - ^ - +^ L ^

mai Mokuoloe,cunoscutd bine Coconut, de lrlr numele Insula lnstrtutuunk: seafli Universitatea Marinddin Hawaii hl rlc Biologie t ci rcfugialiacolose afldtotugi de rldlul de aProaPe orat Pentru chinezeasca i r omandamAncare insuld acdd. CealaltA |eilLru a lilrportante SolfuluiesteMokolii, pfl caretoati lumeao cunoatte

em'in vechimeun loc atAtde sacru trecand incAg pentrulocalnici Pe acolo,acelia cobomu PAnzele anoelorin semnde salul De Pe plaji, Hokulea(veziPag.65 acestd a 9i68),o reProducereuneicanoe a lungd, Pornt de polineziene cursd de intr o istoricaexPedi,tie redescolngutele canoeoutriSger perire. suntinceancorate lirmurile din Pe

Parcul de Stat Heeia [l Hartipag.5T la 46-46s Kamehameha Hwy. (Hawaii 83) la Kealohi Point @ 8o8/247-31s6 D A u t o b u z n r5 5

funda.tiei YMCA (1200 Kailua Rd.), seafldun templufieiau strdvechi gi bineprotejat, numit Ulupo. Numele inseamnd,,inspinlia noptii" cd (oamenii ti sespune Menehune piticidin Hawaii, pag.187)l-au vezi construitintro noaptecu luni plind. Sepoatefoafte binecatemplulsd fie mai bdtrn decAtpopulalia din Hawaii. observat De indemAnarea cu carea fost construit6piramida inaltdde noudmetri,cu acoperig plat.Templul afldla marginea se lui lGwai NuiMareh, ceamaimare ml4tini cu apddulcedin insule. Cu cdteva mileniiinurm6,aiciseaflao uriagilagunideschisd. are s-au Cei atezat au utilizat-o /oko aici ca wdi (ia cu pegti alimentat un iaor). de Degiesteo crescetorie peSte de importantd,este,de 6emene4 c6a a patru speciirarede pdsdri apd: de i;ila de Hawaii(c/aekeokeo),gdinuga (alaeula),np de Nawaii(koloamaoli) hawaiian (aeo). ;i piciorongul

@ sos/262-6o6s
@ Autobuz nr 56 sau57

l,

O excursie pe crcasta Kaiwa oferi o Panorame asupra Plajei Kailua, a zonei rezidenliale exclusiviste Lanikai, a apelor turcoaz punctate ici;i colo de kitesurferi ti caiace gi a lnsulelor Moku Lua aflate in larg.
*JOHN SEATONCALLAHAN co| aborata N ational Geo r graphic api; campionul windsurfing, de Robby Naish, ainfiinlatpropria gcoald (Naish Hawaii).CAnd em pre;edinte, Clintona lut moa Bill de prAnz Bw's SteakHoue la (413Kawailaa tel. 808/261 4661 Rd., ), un restaurant ;i fragil,cu un mic copacce crette direct pe veEnd4 o pldculd marcheadmaa lui Clinton. ln ciudasupnfeteide doar 1,6 km, PlajaLanikaioferdpeisaje miri fice.Pelirm suntaliniate 6e de un milionde dolari,iar orizontuleste

I'l

in iti Btrrcile dau intalnire Pe Plajd, Golful Kaneohe Kmloa in timpul refluului te Po.ti ce recifului se plimbape bancul Chinezului. formeud lAngiPdldria de PoaftepAldrie soare9iPantofi potrivili pentru a Puteamerse Pe conlultdios9icit*1e informaliile loale Pentrua evitase din ziarele de fii luatprin surprindere curenlila ln intoarcere. parteadinspreocean de existiun Solfule! nisip, a insulilei Vederile insdinotulestePericulos. dupra golfului mun. lor de Pe ti insulisuntsPectaculoae Parcul Regional Kualoa El Hartepag.5T @ Kamehameha Hwy. (Hawaii 83) EI 8O8/768-3440 |i.I Autobuznr 55

ChinezuluiCAndo vei drept Pdldria de vede4vei'inlelege ce. trel Golful Kanohe addPostette de cincicrescitorii dintreultimele A Oahu. Patn se ale pegte vechiului Golfului Kahan4 afldin aproprierea iar a cinceala PearlHarbor Aceste ferme de aoaculturd (vezi pag 217), surprinzatorde avansate Pentru vremealo; enu in numdr de o suti insulaCeamaimare giinconjurau se 9iceamaibineconsewatd afldin lung Parculde Stat Heeia. Peretele candva de 1.520de metri addPostea de de o crescdtorie PeSte 35 ha in Zona cunoscutd Prezentsub numelede Parcul Regional Kualoa

Kaneohe
Laaproximativ km nord vest B de KawaiNui Marshvei gdsi agezarea Kaneohe, alti ata zise o de ,,comunitate dormitor", unde repedinlele imbrdligezd frumosul Golf Kaneohe mdsura mre in in finan-tele permit acestlucru. Je in zilelelinigtite, apelealbastre alegolfuluireflectagrandoarea munlilor inconjurdtori.nsulape careau fost realizate mirile pen fi tru cunoscutul serialde televiziune Gil/igan's /s/and in realitate este

Koolau
verzi ;i abruPte Palisadele domind aleMunlilor Koolau

O A HU

LAT U R A

EXPUSA

V A N TU L U I

Templul Byodo-ln [! Hartipag.s6 I 47-2oo Kahekiti Hwy. (Hawaii 83) 8O8/293-881'l Autobuz nr. 65

Windward Side,acunzAnd soarele9i inviluind-o in intuneric mai devreme decdt restul insulei,atrdgandnorii gi fdcdndlinutul infloritor Dacd pAni nu de mult se credea ce ploaiagi vantul au sculptat rocile,cele mai recenteimagini sonar dezviluie o alte poveste. jumetate Tnepoci preistorice, din InsulaOahu s-a pribqit in ocean,iar rocile au fost formate pi diltuite de alunecirile de teren. Valul uriaprezultanta acoperit InsulaLanai.Navetigii de pe autostr;zile Pali(Hawaii61), Likelike(Hawaii63) 9i H-3 se delecteai in fieare dimineali cu peisajulculmilor acoperite de cea1d. La poalele munlilor din Haikq chiar ldngi lag ete ampldat un templu purpuriu

Ecoulclopotului enorm de bronz dsune h contactul cu meterezele Munlilor Koolau nu existi 5i pe intreaga insuli, un loc de un olm mai adAncdecAtByodeln. Copiefideli a templuluicu acela5i numedin Uji,Japoni4edificiul esteinconjunt de gridini ce te inviti la meditalie ;i de poduri mici.Zecemii de koi(cnpi) aurii inoatiin izurile grddiniiiar piunii merg Janlogiprecum modelelepe podium. in umbm marelui Koolatl citm grddini au risirit in a@st mediu luuriant Dacdmergi la Gridina Botanici Homaluhia (vzi pag 84) diminala, cAnd pqtii inci dorm piapa ete linigtiti, lacul reflecti perfect una dintre cele mai frumode privelitti ale pircurilor5e organizezi tururi gntuite cu ghid in fieare

Plantalia ti sAmbdtigiduminicd. Gridina Senatorului FonS oferd cu viziterii, un tramvai posibilitatea senatorului a special, proprietdlii HiramFong(1906-2004).Saq daci in dorettisaiei pranzul comPania munlilot restauraniulHaleiwa tel Rd, Joe(46-336Haihu Kaneohq 808/247-6671)ene situt intr-o chiarin inima tropicald, grddind muntelui.

9irigurd-te ci ai informatPecineva cAndpleci9ic6ndte intorci.Unele truee din vale,cum ar fi cel din au Parculde StatSacredFalls, fost inchiseo urmare a unor accidente tragice.Viile sunt tdiate adancin munte ti de aceeasunt freryente Poti ciderilede stAnci inundaliile. 9i la petrecefoarte binein Kahana un sau picnic umbracocotierilor pe in umbrooe. plajele

Ferma Kualoa pag.57 Et Harte E 49-s6o Kamehameha Kaaawa Hwy., @ 808/237-7321

ts
|=N

ts sssss
B

Autobuznr.55

Plantafia gi Gridina FonS Senatorului Hartipag.56 I ,i 57 @ +z-z85 Pulama Rd., Kaneohe @ so8/239-677s

Parcul de Stat din Valea Kahana Hartdpag.56 I E! 52-222 Kamehameha Hwy. (Hawaii 83), Kahana B Autobuz nr 55

Laie

B sss

El Autobu nr.55

ln timpuri strivechl Laieera un Puuhonuc (loc de refugiu), unde o persoantrcareincilcase proprietatea alteia avea ocaziade a-ti cattiSa iertarea.
O p4une intinsi, Ferma

ln timpuri strivechi, Laieera (loc de refugiu), un puuhonua careincdlcase unde o persoand proprietateaalteiaaveaocuia iertarea.Misionarii de a-;i c6Stiga aiciin mormonis-austabilit '1883, regeleDavid Kalakaua iar (1874-1891)a pariiciPatla inaugurareacapeleimormone primultemPlumormon ln 1919, Unitecontinentale din afan Statelor a fost inauguratin acedtA zone. din Construit pulberede coral9i piatri vulenicd,clidireadomind inconjuritoare hav@ul. grddinile ti de a Biserica reprezentat Piatra temeliea CampwuluiUniversitdlii are Youngdin Hawaii, Brigham atage studenli din intreg PacifiCul Omtul Laieesteficut ficAnd locuitorilor majoritatea mormona. partedin comunitatea Mergi cu matina cdtre ocean Pe aPoiPandla AnemokuStreet, capatul NaupakaStreet,Pentru a o vedeape insuliPdin aProPiere lavei, cupoldformati prin scurgerea precumti un sanctur al Pisdrilor Chiarinaintede LaieesteZona de Agrement de Stat Malaekahana Point" tel Hwy., Kalanai ((amehameha 808/587'0399)o Pla)ibundPentruinot, cu zone umbro6e pentru picnic;i cu vederiPanonmice.

Oamenii vin la Templul Byodo-ln pentru frumGetea

locului ti pentru a admira mirelul

Buddha aurit

Kualo4 seafldin Kaaaw4o valeqre patrundeadancin Muntele Koolau S-arputeas-o recuno9tiPark, a apirut in filme ca-./urrcic Familia Joe Godzilla Mighry Young si fermei,a Morgan,de!ndtoarea vitelor la trecut de la cregterea turismti oferdo seriede Pachete Gre includ de combinate activitdli, Gnotaj,jet skiing, echitalie, excursii, intreceri de scufunddri,navigalie, tir sau,pur gisimp[1 relmre Pe lor plajade pe insula privaq aflatd id dincolode vechiul Molii. Parcul de Stat din Valea lGhana estechiarin curb5,fali in lzul Huilua faF cu GolfulKahana. de aici a fost desemnatzone istorica nalional.Un tmeu de interes pentrudrumeliiurmezd cureul in rAului Kahana sepierde valea 9i impdduritd.DaceoPtezi Pentru toate indicatoarele acest4respecte

O AH U

L AT UEXPUU E""' U RA SA
Centrul Cultural Polinezian
in 1963,biserica pu bazele a Polinezian, Centrului Cultural ca o atraclieturisticamenid se ofere studenlilor posibilitatea de a experimenta confreria ce caracterizeazd credin.ta atat mormoni, cat ti tradilia polineziand;i a ca;tigabanii de necesari taxelor studiuprin de prezentarea propriilor culturide origine. Centrula adusvarstnici lor de pe insulele nativepentru regiunii a predaistoria cultura ti ti pentru a incurajaun sti de viald a carestudenlii cu radacini sd polineziene se poatd rapofta. Aceastd formuld a dat roade,iar centrul estein prezentcei mai vizjtat obiectiv de catreturittii din Hawaii. Din momentulin careai pArasit te ghi;eulde bilete, a{liin colorata ume a Oceaniei. Studenli entui6ji, in costume tradilionalgte indrumd cdtresilile undeselin spectacole, se proiecteui filme sausefac de Intregul demonstralii mettetuguri. decor recreezd cdtevasatein jurul unor lagune. Satul Fijianestecel dupdctra mai u5orde recunoscut
[l :- i ]:i ;i r ': .

ru

Centrul Cultural P o l i n e zi a n I H a rti p a g .5 6 Kamehameha nwy.

Aici acoperitd paiea cdpeteniei. cu si sd frAnghii, poli inva-ta implete;ti lei 6 lacighirlande din materiale de catesaupo,tiurmariun spectacol caresuntutimod; tradlllonalAin lizate materia textileneobignuite. e Urmeue rapditutobe or pentrua ajunge SatulTahitian,undepoli in tahitiana a invelatdnure, versiunea hula dansului SatulSamoanparea fi cel mai Tinerifrumoti secaliri distractiv de aiciinpalmieriinalli 12metri, nucide cocos aprindfocul,desfac
: ,..

B ss-370

@ 800/367-7060 sau808/2933333 duminica S Tnchis

S ssss
6

A u to b u zn r5 5 sauautocare din Waikiki

tr;i-,::, :.r :i

iNcenncAi Dansul bonTn Hawaii


Vara inseamni sezonul dansului bon pentru rezidenlii Insulelor Hawaii. Este perioada in care templele budiste se trezesc la viale prin seri festive de dans, festivaluri culinare, muzici gi felinare din hartie aprinse, unele dintre ele marcate cu numele familiilor. Degiin majoritatea locurilor nuse impuneo anumiti costumafig dansatorii poarti
in lumea spiritelor. Dansurileau evoluat in evenimente sociale, iar participanlii din publicsunt prognmele dansurilor bon (w, w. whonol ul uadv erti ser.com, h onol ulrtarb ul eti n.com, mauitim6.com, w.

La festivalulbon pe priveFte-i dansatorii mai in varsta. Ei sunt cei carecunosccel mai bine istoria9i inleleg traditiile bon.
_T H ELM A C H AN G autorsi colaborar.or I'iatiarni Geagraphit

chimonouri9itunici hapiintimp intotdeauna bine-venili. ln Hawaii, lunile iunie, cedansead in jurul uneiyagura (tumulde lemn al mui6ntilor), cu mitceristilizate mainilor, ale pati ti bitxi din palm,toate in acestea ritmul tobelor Taiko,fl autelot gongurilor gi al cantirefilor. Unul dintre dansuri, Fukuhim4 esteun cantecde doudzecide minute ere implicecincimitcaride bui, deti adaosurileinventive cand 9iaplauele sunt permise distraqia devine contagios{. Dansurile bonigiau ridicina in perioada sosiriiprimilor imigranlijaponezl Gre au aduscu ei tradiliile religiode, incluiv credinla confom cireia sufletul stribunilor viziteae pentru scurt timp pdmantul, urmand ca apoi si se reintoarca
iulie gi augstsunt fustivaluri Nuste bon. un lucru neobitnuit, pline de

howaiitri buneh eraldcom, w. thegqrdenisle.com). Numereledetelefon ale

templelor sunt, de semeneq folositoare: Oahu: Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin (tel. 808/5367044) sau Haleiwa Joda Mi$ion (tel.808/637-4382) Kaui: West Kauai Hon-

de exemplu, si gisegti cel pulin 30 de festivaluri sezon doarin Majoritatea incep dupion pe durata unui

gi l)entruaimparli laptele miezul ,rsistenlei. toateaceste In lucruriPun Inultdcdldurd umor de calltate, ti de ,r-vizitatorii suntmolipsi.ti ('nluidmu lor Daci vei vedea se oameni plimbAndu prinjur cu e /duhdld flori vese ;i l),llirii'impletite l,rvlzieri trebuiesdgtiic4 probabil, chiaraici kr au confeclonatpersonal irr sat.In total sunt Fpte sateare r)fcrd dansuri diferite metteFuguri, Canoelor i, muici.,,Spectacolul reguat iar I rIngi"esteorganizat specifice insulelor rrruzia9idansurile su$inute irnl prezentate scene pe 1krcanoe careplutesc agune. pe Seara alege minAncim poli sd r,rlrul unui luausau a un restaurant

in SatulSamoandin cadrul Centrului Cultural Polinezian po! vedeaun birbat cefirandu-sepandin vdrful palmierului pentru a adunanuci de cocos insdcd bAuturile scump. Reline in a coolice suntpermise Centru. nu Dupdcin;, toataiumeamergela undesejoaci o teatrulin aer iber; dramoletimuia i de 90 de minute, vulanice" 5i completatide,,eruplii sunt fantaniluminate. Tineriiartigti entuiatti, iar punereainscenieste profesionistd la ultimabdtaie pAnd de tobi. Centruldelinetl un cine matograf IMAX, 9i o piali. Te poli de deplasa complexul 42 de acrl pin Centru esteo pejos saucu canoea. prinelinsqi.r expedile

Oahu. evenimentelor 19:30,Vino mai

devreme pentru a cunoatte comunitatea bon. Nu manca

gwanji Mission (teL 808/3381537) su lGpaa Hongwanji Mission (tel. 808 /8224667 ) Maui: Wailuka Hongwanji Mission (tel. 808 /244-A406) sau Paia Mantokuji 808/579-8051) lnsula @Mre: Kona Mission (tel

inainte, pentru ci vei gdsi aici chiotcuri unde se vend taielel sshl frig;rui teriyaki pi,,ghea!i

pisati" (gnniado). Pentru calendarul tuturcr festivalurilor de pe insuld,

viziteazi w.go how ai i.@m/ ob o ut-hawaii / plan/ ev ilts _i n -howdii Poti verm@ si verciunile online aleziarele locale pentru

Hongwanji Mission (tel. 808/3232993)sau Hilo Meishoin Mission (te|.808/93s-6996)

OAHU

TA R MU L

NORDIC

-Fv

I armut nordlc
o stare de spirit gi o zoni geografici. Unele zimlat al promon-

l.

merg la ,riunge punctulde plecare, pdnd a capitul Hawaii r:uma;ina 930). SevorbegtedesPreun circuit este al lnsuleiOahq dar adevaruJ tocmai cd acestlucru esteimPosibil Ruinele zoneiKaena. din priclna din multortemplese ivesc desiguri. c{,fi F4i:t:i:.'l i{llrli ii

protejatedin Pupuka Beach Park Hwy.);iarna (59-727Kamehameha inundate bzine suntadesea aceste de ocean.Tot iarn4 Golful Waimea arecpectul uneizonede rdzboi. catre mugind, Valuriuria;eseavdnG, perqii lirmurilot demeneauneL in ploi de proiectile. timPulacesta, de se spectatorii aduni pe dealurile G deoupm GolfuluiWaimea Pentru urmirind cu o intrecere gladiatori, r2boinice.Odatd valurilor ciocnirea meteocare cu primelebuletine alearga anunldvaluriuria;e,mamele aod pentrualncuiaplicilede surf alebdielilor a seaigura atfel cd 9i nu acegtia suntprintreneinfricalii surferiin ciutare de senzaliitari Pe I armulnoroc. PreGuliaextremaeste necesard chiarSiin czul unei in timpul iernii, pe plimbdri plaid:valurile simple mulli oameni au'inghiiit gigantice cu adesea rezultate ie;rlila plimbare, trice. Bte fdcinant sdPrivettiun plutinddeouPm mmpion de surfing insdfd o dintr-unloc siSur valurilo; furios sPrecredta Surferulv6slegte se inspumati, ridici pe placi 9iapoi mirindu ;i alunecipe curbun valulul, adesea laterale, viteza prin slalomuri fiindinghilitde tub, reqindin cele din urmi sl strdbati de Pattea intr-o cund nebuni. cealalti,

Jdrmul nordic al Insulei Oahu este deopotrivi

plaje de pe coasta nordici sun! de fapt, mici golfuri adipostite in ciqul

toriilor de lavd; altele sunt campii intinse de nisip miturat de brizele oceanice. Apusurile igi ard sufletul, pe pajistile din fala oceanului pasc vitele, iar casele infruntd indriznele mare4 la numai caliva pati de spuma valurilor.

Rffifi+ii11i\ii}.r: Meqgi la evenimentele dedicate spofturilor nautice precum TriPle Crown of Surfing - o serie de trei manifestiri care se desfitoari intre luna noiembrie 5i Criciun-pentruavedea cele md bune valuri li pentru a-i admira Pe surferii profesionigti.
-JOHN SEATONCALLAHAN it a colah ratar N atianal GeograPh

pl{e de pe Jdrmul Faimocele (vezi incepin ora;ulHaleiwa nordic pag.113) seintind PAnilaTurtle ii hotelului, BayHilton.RestauEntul pe construit un promontoriucare
Cu un intreg arsenal de plici de surf in spatele siu, un surfer cantdreste valurile din ochi la Banzai Pipeline, Oahu

inainteadmult in mare,esteun loc pentrua admirade aProaPe excelent Pe ndrdva;e. PlajaSunset valurile incat suntatatde Puternice valurile au scobit adevdate craterepe Plaja La de 3 km lungime. aPu, valurile feerigiar siluetele suntluminate inspuplutindpe coamele sur{erilor; mate,sunt proiectatePe ceruiin Banai PiPelineestecelebru flaceri. care sale,,tubulare", pentruvaLurile cu seformead la'intAlnirea un Amatoriide recifdin zonaldrmului. scufundirisuntatratide bainele

Oceanulestesursa vielii, fie cd se rostoSolette blAnd suspinAnd ;i pe lirm, fie ce spumegd furia in furtunii. larnaeste anotimpul sudingului uneori, valuriuriage ;i, de 9 metri se rostogolesc pe !erm. Var4 plajelepot pareala fel de calmeca,si lacurile. Toate acestea duc cu gandul la chipuri te de tineri, relaxare, nisip,sare, parasolare, ordgele mici si surfing la indllime.Sprecap;tul tacut al

ldrmului nordicseafldMokuleia 9i somnorosul ord;elVaialua. Singurul motiv pentru a mergeaici este acela a inchiria planor(Mr de un Bill's GliderRides, Dillingham AirfielC', Hawaii930,Mokuleig8 km dupd liceul Waialua, B0B 677-3404, tel. / sau $55$) de a urca pe traseulde 3 km, aproximativtrei ore de mers,i'njurul Kaena Point, o zonA atat de sAlbatice incAt nu permite construirea drumuri. de (Pentru a

Waimea
CAndviile din Oahu au trecut de la un regela altul,numaiWaimeaa preolirarkahuna in rdmas stipAnirea un a Aceasta rePrezentat centru impodant pentru vechea religios Doudtemple hawaiiand. civilizalie vale;unul intrarea'in strdjuiesc dintre ele,denumit Puu o Mahuka Heiau,esteun monument de stat de marevaloareistoricd. (continuarein 112) Pag

OAHU

S U R FI N G

9I

D R A G O S TE

%war{xwreg &rwg*mKw ryx


Cu cel pulin o mie de ani in urmi, hawaiieniierau mae;tri ai surfingului,pe carr. il numeau heenalu.Numeroasepovesti de dragoste,aparlinind vastei mostenir literarehawaiiene, incepsaugraviteazi in jurul surfingului.

dngosteaunuisuffe1 desPre ,ifhe ! | r o povestire oJ Th l, rrr rkasut{".in cafteasa din 19A8, e Cruise the eramlh de ',nr/.;descrie lec,tie sur{ing:,,Cudnd o ve spumegdnde undevalurile in adAnci l,r1i, apele s-a CAndun brizant curbatdeduPra rrrrrrmugind... am , ,llnlluimeL,Pentruo fra4iunede secLlndi luminazileiprin corpulsdude smaral{ | {rtilt vedea cu ,r I pornitapoicu capulinainteti m-am aga.tat de t,,,rl,j puterea Placi A urmat aPolizbturatl, si [i dispdrut lrrlru un pdvitorde Pe!drm,trebuic '1 ,' v av tLal ai r ,.o " ." r .r , pl l ' a i c r r 'r "

am trecut prin cre6tainspumati5ine am trezt In valului". din linigtea spatele povqti trebuiesdfi citit aceste lamesMichener
r . r o n d r L l .d L doflt';\' ra:.aur \'dleJ Sodld De

lungi;i Ierme placopieptulei frumos;i picioarele .tl din sculPtate marmuti calenle; toate pdreau iscsrtecu in i agilitateaseghicea mitcarile aceste4
Ldre L o o r d old ScnJr(hil i ' lrdrepb I -er ,

6tfel incat placaei niriva;d fugea mai repede cu in a decAt celorlal!, timPce o conducea Sralie plindde siguranli".

iruceancA:Pevalurile silbatice din Hawaii


cand PracSurfingul rdmdne un simbol al lnsulelor Hawaii ti al verilor nesfdrgite'Unde 9i tici surfingul dePinde in principal de vreme;i deindem6narea ta ca exPert sauincePdtor'
ln Oahq iconica PlajdWaikiki este locul de pornire,in special dacA etti incePitor. in stil mare. Cu alte cuvinte, meriti sAte numeri Printre veteranii acestui sport, dat fiind ci iarnavalurile sunt prezentein nordul ti in vestul plajelor, cum ar fi Liman's la Kon4 in timP ce Partea de estigi primette zona sa de valuri in perioadaverii. $i aici sunt cateva locuri in care se oferd le4ii PentruincePdtori, printre cre ti Portul Honokohau. Contacteazi: O(@n Erc losrs (tel. 808 / 324-7873,

SurI Clini<s (tel. Io8/2447873, ww.su$clini cscom,

sssss).
Surferii novice din Molokai, aflati in partea de sud a insulei, Pot contacta un adevirat maestruin Persoana luiwalter Naki (tel 8O8/ 5 5 8-8184, ww.mo lohqi acti on a dven ture,com). ln Lanai, surfingul serios pentru cei exPerimentati se desfdtoarA numai in

'd,.W*i,
r$'
$
Pe un val mic din apele hawaiiene, o surferi-ti i;i menline echilibrul cu ajutorul mainilor

Chiotcurile aliniate Pe Plaji sunt pline ochi de maettri ai surfingului. Pentru leclii sau doar pentru inchirierea unei pl6ci poii incerca la Aloha Beach Seruices (teL 888/955-787j' mu

'l t

l ) " t - h u.h u . (, d e .p 1 q .6 { g) .r r ar e, ; l" rr., , L l e d " i 'ro i , u l A b ra h a mo rn unoer l ('lB-12-1887) spunel Kanai! Kt mai!Kanalunuimai Kahiki naL Alo poipul Kunai kapohuehue, Hu! Kaikoo loq. Ridicafi-v4 ridicati valurimdr4e din Kahiki, vi, Puternice valuricurbate. Ridicati din cAntec. vi Crestetil Sufingulcteapti furios. Numeroasepovctti de dragoste, apaftinand vastei mofteniriliterare hawaliene,'incep sau jurul acestui graviteazi'in spoft.Unadlntre ele povesteSte dcspre cipefenie Kaui, o din aritos ti f;larnic, careisi complici viala cAndse indragostettedc o zeili pe careo vede ficdnd

surfing la Puhele, lingi Hanq Maui. In a t.l Pove lp/o t"t." tnoo ( op'rr),.r 'ur{ rg r'pi-e .,e ur .r'{c ri rpt" i ce"

80 8/ 9 22'31 11,S$SSSin ) parteade vesta Insulei Oahu. Hawailan Fire (teL

ce v ta noo l. p" . sl

808/737-3473,ww. hawainnlire.com, $$$SS)este o alti opliune. in timPul iernii, surfingul de calitate se face in partea de nord a insulei si este destinat Profesionittilor ti celor foarte exPerimentati. Verile suntin Seneral mai calme, oferind surferilor amatori o ocu ie mai buni de ainvila ti a se perfe4iona.

Lopa, cunoscuG ca,,Partea ucunsd a insulei", subindrumarea unui surfer camPion. Noi, restul, putem lua le{ii la Four Se6ons Manele 20 0 0, w.l l-anai at Bay (te I. 80 8/ 5 6 5 ou$e 60 n5.com,

il ia pe placa sa;i il duce p6nd la Kaena Point, in Oahu. O a td rApire are loc atuncl cand o cipctenie din Oahu o furi pc Kale4 o frumoas; , 5ocr.r , dr r Mar "., " valuri.'in T778, locotenentul James King, aflat l. bord"l Cook.d.. 'oon r r" t,J ir rimo ., .a pl r"" pe

w.oteaneaatours.cam,

$s$ss).
Partea de vest a Insulei Maui oferd multiPle posibiliteli pentru surferi. Expe4ii se vorindrePta citre

P. .6/y,en lel qss da r;p rd1 | pr.de eJ a l. ved, rpa"te.LI Lcde d -

Golful Honolua (la nord de Kapalua), Portul Maalaea (cu unele dintre cele mai raPide valuri din lume) sau Lahaina (destinatd surfingului cu placa lungi). Multi cursanliinva-te sportul in Lahaina in aPropierea striii Front. Pentru le4ii (induzand lectii de la 3 la 7 zile), incearci la Maui

$$sss).
in timp ce surferii avansati se indreaPti citre valurile maride Pe lirmul nordic din Kauai, incePitorii alunece pe valurile din,,micul Waikiki", af lat in Partea sudici a insulei, la PoiPu. Lectiile sunt Predate de GaF PoiPu den lsle SurfShool,in (tel. 808 / 6s2-a8u, SSSS$).

..ind';zredo

i.8LtJ..d

vdzut execumnd toatc aceste manevre dificile sl periculoase erau uimitoare si greu de descris". John Papa ]i (-1800 1870), cetilean de vzd al regatului hawaiian ti judecitor cociat al Cu(ii Supreme, descrie in Fragmente istoriehowaiiand de incantarea sa odad pitruns'in Portul Lahain4 Maui, 1avederea biielilor,,ficind sur{ing 1anord de Pele-

surf nsa(tel-800/8997 873 sau 808 / 637'9 881 ww. situat Pe rudns?a.com, SSSSS), plaja din Haleiw4 oferd lecfii pentru incePitori 9i avansali. Surfingul de Pe Insula cea Mare se face, cum altfel,

kane, cu trunchiuri de banan drept p ici dc surf". Jack London s a inspir?t din legendele locu ur sr a

OAH U

TA R MU L

NORDIC

Hlipaka LLC 6 Harti pag.56

Intrdde pe Kamehmeha Hrghmy pe Pupuke Roadare spuieSte pe fulainalti de 76 de metri.TempluJ doui hectare de ofurd vederipanonmie aupn intregului aceastipridiste ldm nordiq, glorioci fiind uneoriuhimullum pe are victimele scrificiilor il vedeau Doi marinili, pGte trei,de pe nm subpavilionbritanicDaedelm, la cama drela I aflacipitanul George Van@uvet fost esifiali pe aest au altarin mai 1792,dupde aufost pringirolAnd api pm$ti de la guib rALrJui \Vaimeain 1819, un cu aninainte rcsirea de primilor misionari cre$inl toate kii (imagni de zeitili) din Vale Waime au fostdistrw prin ordinulregelui Kamehameha ll-la Puterea al prcfilor 1lrereinfidnti (vei pag.29-30).

Mufi Hanneman, sectorul privatti Biroul Afacerilor Hamiiene. Valea a dwenit mtfel o atncgieturisticd, ofurind scufunddri, ATV-uriti tururi intbactive cu tmmwiul. MarcAnd reihtoarcerea naturi, regiunea la este in prezent derhisd publicului nusub mele de Hiipaka LLC Potecinaturale Serpui*c de-a lungulunui rau,peste perqi str;vechi din lavd9i platfome, inconjurandun tum de rugiciune gi temple acoperitecu planteuGte. Parcul conline6.000de specii de plante,multe dintre ele nre sau pe ale de disparilie. Bananii oescin voie. Pevremuri qistau 50 de specii cunoscute bananului Hamii ale din dar ctizi ele s-auredu la 3Q dintre are 25 crescin Waima. Lacapdtul parcului, aedd o de 17 metrise privdlette intr-un bdin recec

Haleiwa;i centrul lnsuleiOahu


Existdacum o goseade centure in jurul modernuluiori5el Haleiw4 dar;daci vei opta pentru e4 vei pierde oportunitatea de a trece peste un pod in stil art d6co Pentru a g6ta cea mai buni inghelati granizado lume (gheali pisati cu din

obsem wolugiasurfinguluide la primeleplici din lemn la uimitoele plici din fibrd de nicli de asGzi. lntoare-te in Honolulu prin cAmpurilede anana de pe platoul cental Leilehe Opre.stete mai intii la Centrul pentru Vrzitatori al Plantaliei Dolg pentru suc prmpdt de ananm,fructe ;i ingheiati Te poli reticiintr-unul dintre ele mai mari labirinturi lume ;i po! catt8a din un premiu dacereutegi sdietiin Express timp util.TrenulPineapple fa@ turul plantaliei.Crya maijos, pe gose4la intereclia dintre Hamii 80 9i 99, poli opri la micu'a, dar intereenla gredinADel Monte Pin@pple Vtriety Garden. Ferdchiopui, firi nmai anand de toate suvenire, tipurile, driar gianana rc2. Laintene4ia dintre Kamehameha Highmy 9iWhitrnore Avenue,vei veda indietonrl citre Monumentrd de Stat tfu kaniloko Birthstons. in mijbcul plantalieide anan6, intr-o pidurice de eualipli 9i@cotieri,s afli o gruparede rcci unde cipeteniile triburilor din vechimevenau sdde pruncilor (voi pag.29). Unii nagtere istoricisunt de Frere ci lcul r f putut servigiG cntru astrcnomiq, iil rcile poafte insiplji inteffinte. Acestaste probabilel mai squ dinale tre locuile strdvechi InsuleiOahu Pentrucwiozitili militaremeritA site opegi laSchofeld Bamds, Amatei Ameri@e, apartjnand in Wahiam ln MuzulTrcpic U{liJing (td. 808 65 5'0438,indis / duminim lunea)dn adnl Lazei 5i a militare,vei gdsio reproducere unei e4iuni din faimoaele TuneluriCu Chi din Metnm. Tntimpul rizboiului din Vietnam,rgeau de tueluri a fot utiliati pentru a muta ih secretun numdr mre de Viet Congin 9iin afam Vetnamului de Sud r

I
E5

se-864
Kamehameha Hwy. 808/638-7766

Centrul pentru al vizitatorl Plantallel Dole E! Harti pag.56 I 64-15s0 Kamehameha Hwy.

6
Eil

s
Autobu nr 52

@ 808/621-8409 $ LabirintS,tren:

s5

EB Autobu nr 52

C['!ffi{F$ff&Tffiffifiil REf;#&&JhF{H}Jh: Surfinguldin timpul lernii in Golful Waimea este un adevirat spectacol; cel mai bine se urmerette de pe heicu, deasupragolfului.
-JOHN SEATONCALLAHAN ic colaborator N ational GeograPh

sirop). Aceata se gdsette in arome precum nuci de cocos,li hingmui (amestec condimentedulci gi de sirate chinezegti)pi /ychea Crl mai bun loc pentru a sta lacodi pentru o inghqata e$e Matsumoto's (66-08/ Kamehamdn Hwy' tel.808/6374827).Vei pierde, totodati, uneledintre ele mai bune buticurigi magzine cu artiole cAtm upoz$i sportivede pe insuld, intemnte de ar6 cre prezintA opere aleartigtilorlocli la prgtrri adgAtoare ti Mred Copiii se bucuri de tratatiile localedin H aleiwa- gmniado 1n2006,la initiativa publicului, agezdmAntul sacrua scdpatde includerea prciectele in regionale de deaoltare, urmareafiind un creativintre guvern Parteneriat gisectorulpdwt, in @res-au impliat primarul Honoluh-1 din ghmla lnotul estepemis numaiin prezenja unuisalvamar Hiipaka LLC a tnnsformat ValeaWaimeadintr-o zoni comercialiintr-o regiune ce pune accentpe educlie gi pe aprecierea fiumuelilor natuEle ti mogtenirii cultunlea viii. Cultuiiti rcrdic, Surffngului de peJimul

o intnre liberd(66-250 Kamelnmeha Markaplae, tel. Hrry'., NorthShore in 808/6j7 -8888,inchis timpulwonului devrfng) Deginu se numereprintre @le mai aEnete, 6te insi plin cu nimiui nobignuite, printre ere ceargafuri plaji 9i pctere cu de redete din lmea filmului, a Sanda De 9i Fmkie Avalon.Aici poli

OA H U

C O A S TA

WAIANAE

LOaStawalanae
-

ll

Drumul cdtre C@sta Waianae nu pare foarte inc'rtant din am

aglomeraliei 9i aprcpierii de malluri plaje din Oahu.

irr dreptulKahePoint Beach infditigarea Oahui9ischimba Perk, Irl(,(agicumalaterlza o Pe dlt,1rsul;:relffiti, tradltional;, lr ore Plajele acoPera rpr rlisticatd. r r 9,6km de ldrm insoritsuntcele darfntimPul bunede pe insuld" rrrri potfi ingeldtoare 9i lor i valurile maimi atenlie rr trrcomandi esteinsa regiuni I Ir0f 6etea acestei a de r rrrtpromisd promtarePutalie ounenilotata cAte sfatuimsanu soarelur. Itrtirziipe plaji dupi aPusul 18 Laaproape km nord-vest (Hawaii HighwaY r[, Fanington Plaja se ') t), surferii intdlnsc Pe Makaha.Celmai imPoftanteveni aici |rcnt caresedesf4oard este Clmsic, Big DLLf[alo's BoardSurfing de organiatanual legendarul Keaulana Buffalo Pentrua PoPuvechide surfing stilul lariza de Peurmdtoarea Plaja Pe PlajaMakm, HighwaY, l'anington

oferaintalniri comerciali operatorii cu subaryatice delfni.Vara,cdnd din apele zonal6rmuluisunt calme, f juciu;ele mamiferereryenteazi acestfrumos gol1. de Ultimaplajdinainte sdlbaticul lungA, Pointesteo Plajd Kaena de lipsltd copaci Pdrjolitide 5i Golful Numitdde localnici soare. Yokoham4 datoriti laPtuluice mai jaPonezi obitnuiausa mulll imigranli pescuiociaiciin epocaPlanta,iilot plajaestefoarlePoPulard Printre tineii amatoride surfing9i natura esteKeawaula sa Denumirea reald (,portul rosu"),din caua numdrului mare de crNtacee rotii Prezente zonb,otfel incdt apele odinioardin pdreaua bateih ro9u

Pearl Harbor [| Harti pag.56

a autostrdzii H-1; cu toate aceste4 zona este punctati de citeva obiective care meriti atenlia: Pearl Harbor; Satul Plantaliilor din Hawaii gi unele dintre cele maiirumore

PearlHarbor
militare, Ticsitde echipamente PearlHarbor era cunoscutodata subnumelede Wai Momi, ,,aPele

pentruapa Respeet
Oceanul minunatdin turigtii ii subestimeaa Hawaii este tentant,insi uneori Putere4 9i curengi' aufostinregistrate 77 de inseamni curenli, acegtia f iind cauza majord a Problemelor Pe care le in Hawaii. curent, nu te zbate diagonali pAni intampinx inotitorii

lndeosebi candvine vorbadevaluri Pescarii igi strang ndvoadele pe Coasta Waianae In 2005, de uemplq inecuri in intregul

. DacA esti prins intr-un si iepi din el. inoatiin

sta! de la 71 in anul 200d

In cinstea perioadei gloriea de plantatiilotSatul Plantatiilor din Hawaii (94 695 \MaipahuSt., Waipahu, 808/677 AT0, inchis tel. duminie)a creaI,pe o suprafala de 1,2 ha, o replici a unui cdtunin carese regdsesc toate tipurile de locuinle specifice or mai impor ce tante opt grupur etnrcecareau imigrat Hawaii in pentrua munci pe plantaliilede trestie-de'zahir (vezipag.32 33). Proprietarii de plantatii linut grupurile au etnice in izolarecompletd,astfelincdt

acestea au pastratconexiunile ti . J+ ,,,' l^., +r .r /. ^r i ni ^. De pe autostraddse poate vedea StadionulAloha (99 500 SaltLakeBlvd., 808/486-9300), tel. acumacoperitde rugin;,unde vedete LigiiNalionae de Fotbal e vin in fiecare pentrucompetilia an gi Pro Bowl.Miercure4sambdta duminic4parorea esteinundatd de mirfuri de talcioc. Este mai ieftin cel oc de undepo.ticumpara suvenire, valize, tricourisau'imbrdcdminte obisnuitA.

de Stat conform datelor Departamentului pentru Senitate. ln Seneraf in Insulele Hawaii se inregistreaze anual o medie de 61 de inecuri' Numai in Oahu sunt salvali anual de lainec intre 700 9i 850 de oameni. Precautia Si bunul-simf ili Pot Saranta distra(ie la soare:

reugetti si iegi din curent. APoi, inoate citre girm odati cu valurile. Pistreazi-ti calmul li fluture mana Pentru ajutor' . Fii congtient de faptul cA este Posibil siintAlnepti roci alunecoase in zonele de coastS. . Ai Srji de coPii; nu-i lfua sd se indepdrteze' . Atacurile rechinilor sunt rare, mai ales in apele populate, Nuinota Preain lar& indeDdrtandu-te de ceilalli. Anumite locuri @ Plaja Olowalu din Maui, zona Lahaina gi partea de vesta insulei sunt cunoscute Dentru numerul mare de rechini-tigru. . Candai dubii, nu plecain larg.

. Nu sta cu spatele la ocean. Valurile te Pot surorinde. . Nu iegi singur in lar$ cunoatte-fi limitele' o inoati Pe Plajecare ausalvamari' lntreabi-i despre condiliile din aPiinainte de a te avanta. Fii atent la indicatoare' . Fii constient de faptul cA valurile

OA HU

C O A S TA

WAIANAE

U.S.S. Arizona Memorial E Harti pag.56 @ 1 Arizona Memorial Dr

de perle",datoriti stridiilor carese gaseau in cntitdli impreaici sionante.De indati ce Hawaiia fost anexatde StateleUnite ale Americiiin 1898,PearlHarbor a devenit teatru de operaliunimilitare pentru navelecareseindreptau spre Guam ti Filipine timpul in Rdzboiului ispano-American. H Rdzboiultre aintipdrit Pwl Harborin con5tiinla amerienilqr a fost insd el de-al Doilea R6zboi Mondial. PentruStateleUnite, aeta a inceput intr-o diminea,tiinsoriti de duminici" pe 7 decembrie'1941 cind intr-un indrdzn4 nid aerian japonse, flota alfo4elor imperiale

{iumosulmonumentdin betonalb Arircna Memorial. Proiectatde arhitedul Alfred Preis Honolulq ridima din inonumentului a fost posibili in mare mdsurddatoriti lui ElvisPresley cre a dat un concert de bine{acere pentruArimnain1961. Monumentul atnge aproape1,4milioanede vizita tori mud, ata ci 6igud-te ci ajungi dffeme ti reervi-ti imediat un loc pe 6ul cre te va duce la Memorid. Coziledurezd pAndla trei ore. Ovizi0i laMemorial

Centrul pentru Vizitatori Includeun mueu cu fotografii de pi ale rdzboi accesorii Marinei,un in magzin de suvenire are vei gdsi numerode cifi dedicateatacului, precum;i un magain de gwtiri. Existi companiide agrementcare cu la oferi plimbdri vapom;ulpAnd desemnate dar Arizon4 numainavele de MarinaAmeriandau dreptulde a

cuircatelo{. Navade rizboi ,,Lan1ul 58.000de tone, lansati cAntdrind la apein 1944,a tru numerose salve tun'in lupteledin lwo.Jima de giOkinawa a participat Rdzboiul gi Ia pi din din Coreea la Rdzboiul Golf din iunie1998, 1991.ln ,,MightyMo" a fostiftampinatdde mii de insulari, fiind tractati in cheiulde Ia Pearl Harborpentrua incepeo viali noui ca nava-mweu Evenimentul i-adiguEt lui Gre ,,MightyMo" un loc de i:unte in istoriea avut loc in Golful Tokyo,pe 2 rptembrie 1945.Latrei ani,opt luni ;i 25 de zile de Ia ataculrupra Pearl Harbor; genenlulDougla MacAthur a a primit epitulareanecondilionati pe Japoniei punteanaveiMisouriQ placd comemontivi marcheadlocul, iarde acololi poli ridia privirea pentrua vede4la 300 de metri distanl4 Arizona Memorial. Cele pentru doud navesunt reprezentative Unitelacelde-al participarea Statelor DoileaRizboiMondial. De indati ce urciin troleibuul intre Centrul pentru cre face naveta Vizitatoriii"MightyMo", vei p4i inapoiintimp,in anii'40.ME|G ii de buletinele ;tiri suntchiardin acea sunt perioadi,iarghiziipipemonalul imbrdcli in uniforme de epocdOdati urGt pe naG, poli hoineri unuighid singursausubindrumarea este de al Punctul plecare circuitului cu punteaprincipala tunurilesalede inainte 40 cm, urmAndocolulnavei de a intraintr-unminicinematognf pentruun scurtistorical voului. In parteadin spatea naveipoli aflamai multe despresistemul de Rachete in Tomahawkutilizatcu succes din timpul Rizboiului Golf.De pe aupra Pearl punteade su, vederile Harbo6 ArizonaMemorial;i Insulei r Oahu ili taie resuflarea.

i}lfssouri U.S.S. Mmorial 5 E| Pier @ so8/423'2263

@ sos/422-os61
@ Autobunr20 sau 42 sau cursa speciali Arizona Memorialdin Wiakiki U.S.S.8o{ir E Hartipag.56 @ 11 Arizona Memorial Dr. @ Bos/423-1341

s sss

g ss

lnainte de incepereaviziteivei fi condu intr-o sali de cinematogmf

ct!ruffi$flAT"#6qg$ RE*#tuffh$,#ffi&r Atat de multijaponezi vin si viziteze PearlHarbor tncit anunturile fdcqte la difuzoarele btrrcii care efectueazecursa sunt atAt in englezd,cit li ln japonezi.
_R ON F ISH ER gr coIaborator N ational Geo aPhit

dLeru

,d,,5d

dLcs@

Viavi de parerea Centrului pentru Vizitatorl,Mueul Bowgi ParculSubmarinului U.S.S. ,n sunt un tribut ad6 rolului vital juat de submarinein rbzboipiin Aici poli sd nalionaldsecuritatea postere timpul rizboiului, din studiezi Mulfimi de oameni urci zilnic pe bare Marinei pentru a aduce un omagiu la Arizona Memorial, Pearl Harbor ameriGne din port a fost distrui ti 2.300 de mmeni Siau pierdut viata Totul s-apetrecut atat de repede9i de nstteptat incet U.SS. Arimna s-a scufundatcu 1102oameni la bord, Gre re odihns ti 6t ziin corpulde metal al navei. ln cinstea@lor cizqi a fost ridict dedupE naveiscufundate pentru a vizionaun documentar dnmatic despreinfamul atac.Ene cutremuretor sevezidulceainocenli duminiald spulbentdbrwc;in primele momente, m4oritatea loclnicilor din Hawaii au realiat nu ci ataculeste real,ci au presupu ci militarii amerioni executau manryre de antrenament vesele sloganuri pe cre suntinscrise sd dspre victorie, examinsi interiopi rul unei rachetePoseidon sd kamikze veziun submarinjaponez de o singuripesoani Polichiarsd U.S.S. urcila bordulsubmarinului de Boufn, responsabil scufundareaa 44 de nave inamicein timpul rizboiului. Extinderi: Acstea includ podulsprelnsula Ford precum9i Misuri un doc pentru U.S.S. in

O AH U

Alte locuride vizitatin Oahu


Hawaii Children's Discovery Center
Nu merge acolo cu agenda inc;raa L6a cur iozitatea copiilor sA te poarte printr-un sat miniatural unde miculii pot sd mearge la cump5raturi ti la banc4 sd faca plinul yi sa sLraluced(a proptia in produ4ie teatrale; se vor trezi pe rand intr-un sistem djgestiv la bordul unui avion sauintr-un olerdoscop. Torodat)" se poLjuc intr-o c6; de ceai japonezS,imbrdcali in chimonouri. E! Harte pag.59 [3 111 ohe St., Honotutu

cu Kilometriintregi de plaje nisiPoase, staliuni bine amenajate giaerisite,comPleteazifrumusetea naturali a insulei

Old Pali Road


La doar zece minute de districtul financrar din centrul oratului Honolulq poli face un tur cu matina printr-o pedure ecuatoriali, pe o distanF de 3 km. Mergi pe Pali Highway (Hawaii 61) pAnA la semaforul de pe Nuuanu Pali Road, unde vej face dreapta. lmediat te vei trezl inconjurat de o jungli unde ploud 762 cm3 pe an. Copaci gigantici formeui o cupoli de frunze,

in timp ce tufe de ghimbir silbatic infloresc pe marginea drumului. $oseaua di in Pali Highway, de unde poli merge mai departe spre Kailu4 te poli'intoarce in Honolulu

tunea @aoalsz+++tz $lnchis $5S 8 Nriobvnr.19,20,47 Hawaiian Waters Adventure Park


Lisdnd nisipul fals la o parte, acest parc de distraclii cu tematicd awatici, a cirui construqie a costat 14

Maui
lntroduceregiharti Vestuf Maui 120*121 122-129 124 lncearci: Pescuitul sportivin Hawaii Extra: Mamifere impresionante lncearcS: Observarea balenelor Centrul Maui 132*135 134 130*131 131

sau poli porni spre Nuuanu Pali Lookout (vezi pag. 68).

{ue*#$ffiATsffi $*&trffi#fteANffiA; Viziteazi Kaniakapupu - de pe o piscin5 cu mai multe niveluri, o alee de nuferi pentru copii, un rau artificial de 243 m preGzut cu Pali Highway - pentru a admira un tub interiot un bdin cu valuri enorme, relele de ruinele deosebite ale palatului tobogane pi un tunel lung de 40 m prin @re poli de vari al regelui Kamehameha aluneca de la 15 m indltime. El Hade pag. 56 al lll-lea. O parte a casei se aflA Huy., I 4ooFarrington Kapolei aoeTo+s@ in mijlocul unei selve. 3928 SSSSS Autobu s1 nn S Etr
precum doui tobogane cre se fntind pe tapte etaje,

milioane de dolari, ademenette prin inovaliile sale,

Cimitirul Nafional Memorial din Pacific


Cimitirul ;i Memorialul din Honolulu sunt adipostite in craterul unui vulcan stins/ cunoscut sub numele de Punchbowl. Vechea denumire hawaiiani are rezonanteprotetice:Puowaina, sacrifi crului".Printreprimii oameni ,,dealul inmormantali aici au fost 776 de victime ale atacului de la Pearl Harbor din 1941. Ellisorr Onizuk4 dtronaut hawaiian decedat in 1986 in explozia navetei spali ale Clallenger, a fost untl dintre ultimii primili de acest cimitir Memorialul Honolulu cinstegte memoria luptetorilor din Pacific in cel de-al Doilea Rizboi Mondial, in Rizboiul din Coreea 9i in cel din Vietnam. Poli savura una dintre cele mai frumoase priveli;ti din Honolulu de pe poarela Memorial Wdk. [! Harta pag. 59 I 2177 Puowaina Dr

_DOUGLAS PLLBLES colaborutor N ational Geo graphic

lncearci:Terapiahawaiiani Estuf Maui 136-145

Traseul lstoric Waikiki


TrecuLul colorar al statiuniiWaikil.i se trelqLe'a viali ih timp ce urmezi pe cont propriu Traseul lstoric V/aikiki. Aceastd potec; a fost ideea istoricului George S. Kanahele, care a dorit sd restaureze mcnd (puterea) in Waikiki. Vizitatorii urme&d indicaliile de pe marcajele in formd de pldci de surf care trec in revisd evenimentele importante. Vei afla cum pdunii prinlesei Kaiulani au }ipat ata de tare la moartea ei incat au trezit oamenii aflali la caliva kilometri depanare; de 6emenea, oori trage cu ochrul la dineurile reg;neiLiriuokalani. Poti lace 5i un tur virtual la adresa ww. waikikihistoricaltrail.

lncearcd: Traversiripetiroliani Afte locuri de vizitatin Maui Hotefuri si restaurante

141 146
Un tricou Lahaina reumi o filosofie de viati

247^250

com; excursiicu ghizi sunt disponibilein urma rezeryArii. [t Harta pag. 8z El Asocialia Ospitalitdlii Na

nr'15 @ eoaszz-zzzo Autobu $l l

tiveHawaiiene eOe/OZe-O:ZOSSSS E| B

MA U I

Maui
Insula Maui este tinirx in toate privinlele - ca atitudine, orientare chiar varst 9i Haleakal4 uriagulvulcan inactiv care domini insula,s-ainiltat din ocean in urmi e numai un milion de ani. Sorasa mai mare, Mauna Kahalawii, a iegit la suprafali acur doui milioanede ani.
Erupliile lavdaleacestor de giganlicresculi in mijlocul oceanului fostatatde puternice au incAtaceStia au unit cu alli vulcani s submarini formAnd, ulterior; insule distincte: Lanai, Molokai La ;i Kahoolawe. incepu! toate acestea cdtulau a o singuri suprafati de uscat,pe careoamenij de ttiinla au botezat-o Maui Nui sauBigMaui. l r , u l e l eI. m.rt-, L i rp ch l c l egar r .i,"r puLr r la niveladministrativ fiind incluse districtul in Maui. M r u o .tece "d e a d o u ,..rta cr m atr m e din lanlulhawaiian, o suprafalide 1.883 cu kmr, misu ard /- lm lu rgim" ,r42 (m ir "t'me , ed e8ruaed qa: ilin,a . atmtl .e de.rdoo, p" a 193km, cu 81 de pla.je accesibile,cdrornrsrp al poatefi alb,algintil! negrg albsi negrusaurubiniu, ca urmarea fosteiacrivitilivulcanice. Aceoti insuld dispune mai multe locuriper{ecte de pentruinot decatoricare ta ti este, a totodaG" mai colorat;. cea

in Kihei-Wailea-Maken4est,9imia Han4 1r[riada Hote a rzrilatipe cocta'indepdr-tati Haleakalei. ul a I l,rnaMaui,primulcomPex turisticde Pe insul:" in 1{)st deschis anul'196'1.

NURATA
Lahaina istorici o plimbare de-a lungul digului 9i o Petrecere luau 123,125-128 Practicanfii de windsurfing 9i pisdrile din Kanaha Beach Park 132 Panoramele care iti taie respiralia din Needle gi Valea lao 133,135 Kaanapali, Kapalua gi Waile4 iubite de jucitorii de golf, recunoscute pentru plajele minunate '!2&129, 'I3tr-l:tA Plimbarea prin tunelul din Centrul Oceanic Maui pentru a admira viata marini din Hawaii 137 Serele cu flori proasPete din Kula 134 fio Rdsiritul de aur la Haleakala si drumetiile Pe Potecile parcului 140-'142 Explorarea modernului ora; Paia, 144 centrul culturii surfingului Traseul panoramic citre Hana 144"t4t

regi ;i hipioli Semizei,


' a unit rcgatului hawaiian fost Lahain4 Pani canda in lostmutatdla HonolulLl anullB45 Kamehameha celMares-acisdtoritcu o tAndri din Maui, ar Ka"h,manu, pe paluldPnodde a numil-o lul. regentd succesoarea tl Maui estebogata variata, lnsulei lstorla ti (lin distribulie partemembr al regdltalii fecand vdra'oi de oaereyarle mi'iona'i I dwdiid'e, adePli hiPioli, imiSrati, pe muncitori Plantalii New Age,pmionalide surfing n curentului 9i v obr t oam eni ;nuir ar ei .r ai e,r i abi r r r - or eSune r de cxtraordinar frumodd a Planetei. Maui, dupdsemizeul Insu estedenumitd a CdPlbla rrr5upe'ma rl pan..or:lui lawdrlda.

EIirul Culturii
Vt.lor ''l Maui Kanaha Beach Pa r k -

K$ului

Atragiile din Maui


Plajele dicteui deopotrivd stilul de viald al celor doui milioane de vizitatori care sosesc anual in Maui 5i al celor aproximativ 122000 de locuitori ai insulei, care i5i planifici timpui in funcle de concursurile de canoe, sezoanele de pescuit picni ti curile in familie pe plajele preferate. Foafte multe persoane sosescin Maui ti experimenteila ceea ce nu se poate numi decat,,ren6tere,,. lscodette un ospitar dintr-un restaurant din Kihe ;r poate r el rn to.r dvo(dL\drc . p.elel .e cu bicic eta la ocu de muncd dupi ce a piduri ecuatoriale, regluni acoperite de ceald ti muf li inal!. Datoritd altitudinii mun!lor, Maui prezinti zone cu o climd apropiata de cea temperati, ceea ce o face potriviti pentru ferme gi culturi variate. Mai pulin de 25olo din suprafala nsulei Mad este locuiti sau modernizat4 iar staliunile se limited; doar la anumite

l,ru."'""

DESTAT PARCUL

veide"oper deploeui

fdcut suding toaG ziua. Aftigtii sunt atrati de Insula Maui datonta frumooelor peisaje naturale pe care le oferd, a

unei piete gata lormate gralie apetitului pentru afta al turistilor ti a energiei creative ce izvor4te din tinerelea acesteia. Insula este binecuvAntatd cu o divenitate naturali minunat4 care cuprinde cdmpii tropicale,

pdrli ale insulei. Printre acestea se numara (odnJpdli{ hapalu, r ve<tu r r.c Ma. ,

10 kilometri

MAUI

V E S TU L

MA U I

VestulMaui
Mun,tii verzi coboari citre mare, iar oltubeiele Puu lfukui,,delul de luminii incununeazi virfurile cefoase. Cel mai inah este cer ti pimant considerat cdndva elementul de legituriintre

a (Asocialiade Conseruare Naturii din Hawaii) esteceamai mare rezerualie un privatddin stat ti adePoste$e bogat,fomat din sute de ecosistem de specii planteunicein lume.Chiar gimodernalaturdde vesta Insulei Maui esteverde.Existi cinci terenuri pe Gre seorganizeuicmPionate de golf (vezi pag.228-229) in doud KmnapdigiKapalu4 3.@2 staliuni, Fi de ha de plantalii anano. ln acestdistrict funqioneai lncd irirupua4un sistemmottenit aterenurilo;are de administrare avdnd in impdqirea parcele presupune forma unorfeliide pldcintigicare ia seintind din vdrfulmunlilorPand mare(vezi pag.26-27). CatevaSenelii de regi ti regine din Maui,iar maitiziu urmaSii s-au Kamehameha stabilit dinastiei in Maui.

lquriante. totali cu imprejurimile Acestpeisqjciudat,modelat de lavd, guierigigemepe mdsurlce oceanul sub se strecoard lavdgi erupein gheila zere,dintre ere unul P;ne;te PAnd valurilor 15 metri subpresiunea Uiti-te dupi farul Pzei de Cootd al SUA(29 hm ve* de Lahaina), ere pare md degnbi o bagheti luminood de jucirie decAtun far in Coboard sensal cuvAntului. adevdratul em 800 m spre1drm,pe Partea dreapti a farului, pentru a obserua lnaintede a de formaliunile lavd. i1 gheizerul, vei aui huruind; vedea ai grljdla valuri. lGhakuloa (,,lordd inalt") *te un promontoriu uri6,, cu o inel.time

Coasta de vest
(Hawaii 340) Highway Kahekili facelegetumintrezoneleizolate Prcmontoriul lhhakuloa face parte din fomafiunea de relief onosorti sub numele de Mufiii west Maui Se spuneci marii zei Kane9i Kanaloa strepunspdmdntulcu au sulitelelor ti au creat Manowai,o groapain cares-auadunatapele revirsatela Marele Potop.Marginea s4 de unde pornescnumerode cccade, a fost denumitdOmak4 Mauna Ekeeste loculin "inceputul". carehawaiienii careau supravieluit potopului ancoratcanoele 'i-au apelor dupd retragerea AnumitezonealeMunlilor West Maui sunt atdt de sdlbatice incat nu au fost explonte nicioda, depiseafld la o distanJi 16 km de hoteluri9i de altecomplexuri turistice. Jdrmul este crestatsi adipostestegolfuri limpei giplajecu denumirimelodiome Honokawai, Honokean4Honokahm, pi Honolm, Honokohau Hononana. Golfurile invecinate, Honolu 5i Mokulei4conlin at de multe specii pr4iotre de pettitropioli de recif incAt au fost delamte zone de Conseruare Vefi Subaryatice a din StatulHawaii. OraSul Lahain4 staliunile Kanapali9i Kapalu4 precumgiun 5ir de cdtune aflat intre ele se ldfiie la soare magnificele pe plajestrdjuite de dealuri. O marepartedin insuH este incl$d in v6te rezeryatii naturdg strabdtutede poteci pentru qcunioniFti. Puu Kukui Watershed Proerue (vezi pag.'129) cu o suprafuti de 3.642 h4 administrati de Nature Conservancy Hawaii of aleMunflor WestMad ii staliunile pe lGpalu pi lGanapali, de o Parte,ti pe Kahului, de altd parte.$ofatul oraSul pe ac$t lirm ing6t, cu serPentine, reprsinte o experieniapalpitantd,iar Este peiqd estespec-taculos. vorba de un tmeu de 32 de kilometri,care poatefi parcunin doui ore.Vei fl unestAnci ori nevoit sdte strecoripe lAngd are se cufiidd in mare,la doar caliva centimetride fereastEma;inii tale. Pemesurece te indePirtezi Kaanapali Kapalu, de staliunile 9i poseauSerpuiegte jurul unei in danteliriide golfuri.Daceesteiarne, din wlurile uriage vei puteavedea Golful Mokulei4 cunoscut Printre surferie,,Abatorul". Dacdestevar;, zilei. vor scufundirile fi la ordinea NakalelePoint araGa dePrins dintr-o alti galnie, in discordanli

ffi{-fr{4ffiffiffithr"ffiffimm ffiffiffiffi&eA,$cilffilhr de Piesele mobilier originaledin Baldwin Home dau senzatiade intimitate, iar pridvorul seu umbrit domini portul din Lahaina.
_RO N FI S H E R h auto N ational GeograP ic r de 194 m, careaparebruc din mare, seruinddrept refugiupentru P;6;rile marinemari:fregate,P'iffin 1i koae kea(pasire trcpiald cu coadaalbi). Mlculul ti frumosul sat lGhakuloa din esteunul dintre acestuia apropierea locurile te facsdspuiadiomuncii9i ce sdvii sdte stabile$iin paadis.

Lahaina
lmaginezd-]i un omgde coatd ingrljf 9iordonatdin New England: cu albe,acoperiguri cmecu garduri platformd gindrilicenqie. 9i in (continuarePag 125)

MAUI

V E S TU L

MA U I

incearci: Pescuitul sportiv in Hawaii


Hawaii este un loc extraordinar pentru pescuit. Bineinleles, fastori precum condiliile meteo, condiliile de pe mare, norocul 9i abilititile tale vor stabili dacAziua respective este potrivite sau nu pentru pescuit. lti prezentem in continuare lista excursiilor charter care te vor ajuta se nu ratezi,,pettele cel mare".

in orag mijlocul Mutd acest ( )ceanu Pacific, curcubeie, adaugd ui rrunli inalli giacoperilicu verdeali, din lulmiei picelmaimareBuddha Inzestreud-cu o istorie ,rfara Asiei. dintr un romancu multe rlesprinsd o regi, lrcrsonaje: regine, tAniri au misionari binecuvantati, lr-lnlesd In toritari, derbedei marinari. acest ti destul rnomentai oblinut o imaglne de rle aproape adevir a Lahainei.

Lahalna lntre anii 18209i '1860, a Roadstead devenitPrinciPalul al punct de ancorare baLenierelor iar din yankee Oceanu Pacifig ora;ul a cipdtatinfilltarea tipicdunuitArg Anu de vArl a din New England. aicl fost 1846,cdndau ancorat 429 lar de baleniere, pottu a devenit la Pdnd 1.500 o pddurede catarge. simultan de marinaribantuiau Pe micuui ora;. Printreacettia strdzile

Lahaina A H a rt i p a g . 1 2 0 si 127 Informatii pentru vizitatori


lxl lnhunalul

Lahaina,648 Wharf St. @ 8o8/667-9193

Un veteran hawaiian al pescuitului ti-a rezumat pasiunea astfel:,,Pescuitul seamend cujocurile de noroc.$ansa lucreazdin favoarea noastri c6ndjucdm monede de 25 de cenli, spre deosebirede bancnote de 20 S.De obicei,ace6td operatiune este sinonimi cu distractia, stfel incat ne vom deplm acoloundevedemaeiune - pisirilezburan4 pe*ii micisdrind.Dacenu seintAmpli nimic,schimbim uneltelede pescuitti neincercemnorocul la o altiadAncime". Sporttish Hawaii (teL 877/ 3 88-1376 nu 808 396/ 2 60I w w-s portfi shhawaii.@m, excursiide o ziln grup sduprivqte: reprezintdin acela5i $$$$S) timp o resursecomode ti un birou carei+ioferi sfaturi ti informatii privind curselecu barc4 dar ti rezerydripentru toate insulele. Portul Lahainadin Maui este punqtul de pornire pentru partidele de pescuitcareoferi, de semenea, o mullime de peisajeminunate - de la Lanai cdtre micufa Kahoolawe, chiar pe partea portuare (Spodlisft Howdii, excurcii o ziln grup d.e sauprivate;.S$5$S. Maui, tel. Fish 877/889 -7035, ww.fith-maui. aom,qcu6ii de o zi in grup sau privati Jsss$). ,,Bazaprincipali de pescuit" din Oahu este Kewalo Basin,Honolulu, zona centrald pentru bircile care efectueazi curse de pe insuld,Printre altele, apele sunt recunoscute

care Herman MelviLle, navaBalena senumdra;1 La 1 octombrie1819, pentruromanee sale adunamaterial a Mrosachsetts, din New Bedford, care lost primabalenieriamericana (vezipag.30). Por in a ajuns Hawaii Lulin carea acostata fost Lahain4 un satinforitor de pe coastigi Cei caplta naliuniihawaiiene. 2.400 a de locuitorise ocupaucu pescultul, r"'rlrlr4iii;r,ll! rir,'i,;-lllill \i : f.i l t,N " .ti l l i l " r i i i r l i Typee BillyBudd. Moby-Dick, ;i HoaPli, influenlat Guvernatorul gi a de misionari, inchiscdrciumile in a scos afaraegiioriceaqiune pe imorali,de la scuipatul stradi Au La femeilecarevizitaunavele. iar urmat o seriede revolte, tunurile ora;ul, au balenlerelor bombardat vizAnd locuinlapmtoruluiWllliam LorrinAndrews Mislonarul Rlchards.

Chartere pentru pescuit pot fi inchiriate

i9i scria: ,,Diavolul facede lucrula Porne;te intr-un Lahaina". tur fascinantal erauocupali.Eiau Misionarii lumii subacvatice, (vezi limbahawaiiand transcris la bordul pag.31 32) 9iau'invdat PoPulalla au (scrierea), construit submarinului,,Atlantis",palapcla primd liceuaflatlavest Lahainalun4 in Portul Lahaina.
in toate insulele hawaiiene

pentru merlin gi mahimofii (Sportfish Hawaii, excurcii de ojumdtate de zi saude o zi lntreag4 pentru maximum \ue perooane: $J$$$). Apele adAncidinjurul Kauaiili sporescaansele de a gesi pettii preferali in Hawaii- mahimahi,onoti shi (Sportfish Hawaii, excurciide o zi, muimum t6e persoane: DeepSeq FishingKauai, SSS$5. tel. 80 8/ 63 4-85 89, ww. deepseafishingh auai,com, exc sii i n ur grup fiu privatet de ojumdtate dezi saupentru o zi lntrcagd:

Pescuitul Molokai oferd in foarte multe bonuuri, cum ar fi stAncilesplendideale insulei gi delfinii carefac salturiin ape (Molohai ActionAdventure, tel. 8O8 55 8-8184.Molohai / Fishing, 808/ 5 67-6789, w. tel. molokaifishing.com, excursii o de jumdtate dezi nu private,mu| mumproeperooane: S$$$$). Excutriilepentru pescuit olganizate duminicain Lanal incep din Portul Manele (Hotel Lanai,tel. 808/565-7211, w. hotellanai.com,excurcii grup ln sduprivate, dejumiiate dezi:

D EI]AN i O N IN I'C F i Ai tAT T I I .0Jcb0f(rcrf'lar!ror.l iiettgttlth it

au de Munlii Stancoti, instalat Prima tiparnili la HalePai(cda ce seryea au drept sediutipografiei), publicat de au primulziar; linut cursuri canto llmbahawaiiani. giau tradw Biblia'in

silvice agricultura exPloatdrile ti Pen cu tru comeful cu lemnulde santal al Kamehameha l-lea Regele Chlna. aldturide mama seaflala conducere savitregi,reginaKaahumanu. A fost un an bogat in evecel Kamehameha Regele nimente. k0Pu sistem Vechiul Mare mudse. (tabu)erarA$urnatde catrePoPot lisAndlocuitorlifari corP6ul restric tiv de legireligiooe.Prlmiimislonarl eraupe cae sasoseasca americani

un Poporulhawaiian, popor foarte a religie, lipsitde vechea splritual, lntr-undeceaderatla nouacredin.ta. au niq locuitoriidin Hawaii devenit literallti crettini. VizitareaLahainei:Lahaina elu de astii este un suPrav tor 22 Aproximativ ha cu greutate. ora;uluiau statutde din suprafala numerode siturlliind zone istorlce, nalionale. repere istorice desemnate (@ntinuarein 128) Pag

$$s$$).

sssss).

MAUI

PER IPLU

PRIN

I S TO R I A

LAHAINA

Peripluprin istoriaLahaina
prin istoriepe urmelemisionariloq balenierelor ale familiilor regale Cdldtoregte ale . 9i lnsd lasi-te deopotrivi sedus de cofetiriile, magazinelegi restaurantele de pe aptr.

iani,Lucru ce pentrucullun hawa demtie descons nu ar fl tolemt 6idzi, lacula fost astupat. pe Fi stdnga ShawStreetpiapoidin nou st6nga pe V/ainee Streetpentrua vizitaCimitirulWainee St, Q (535 Wainee tel.808/661'439), care cuprinde solialui funemrda regineiKeopuolani, piatra carea Nahienaen4 l, lGmehameha 9iceaa prinlesei de murit lavarcta 21 de ani,in anul 1836. pe Continud WaineeStreetti vei observa St, HongwanjiMision (551 \Mainee tel.808/6610540) un templu budistconstruitin 1927 La Prisoncu Wainee Street se afli fosta inInterseclia Hale Pahao @ (,,cmade fler"), construita chisoare in la de ceicondamnali muncesilnicS" anul1852. plimbd-tepe WaineeStreet vizitei, Dupeefectuarea cltre DickensonStreeLLangdBiserica Maria se Lanakila afldCimitirul Marinarilon Aici sunt precum un tnmormantali vdr al lui HermanMelville, de ;l un camamd navddeceda!conforminscripliei, ,,deo boaldrdufamatd". Road5ivei revenipe Fdsringaoe Lahainaluna FrontStreet.La dreaptase afla exoticul Templu Wo King@ (858 Frcntst.,tel.808/661's553), construitin1912de cdtreCheeKungTong,o fr4ie In al din datAnd secolul XVll-lea. bucitiriainvecinati produ ruleui un film de 15 minutedepre Hawaii, de Thomm Edison. Tot pe Front Street vei obseruaSpitalul Marinarifor datdnddin 1883 (1024 FrontStree). Po! se-! inca lnche. aici ercurs:a saumai poli conL'nua zece citre Ala Moanapentrua admira minute,cobornd in din Asiei, dreptul celmai mareBuddha afara se LahainaJodoMission @; statuia afldin aer libe; avandaldturi o pagod6,iar in spate mun-tii.
Mueul .!-a.haj.na wnallnS

NU RATA:
Baldwin Home . PioneerInn o Smochinul

a
A E

Vezi 9i harta pag.120 BaldwinHome 4 km p6ni Ia SpitalulMarinarilor, 500 m Jodo Mission pini la Lahaina 3 ore Spitalul Marinarilor

Lahaina ty''... Jodo .j Mission :

metri 3oo .ia . O "(o.rr,,

,,,r.,.,..0, I ''li

Kaanopali

@
ST REET
rdld!". Kaanaoali

A hENU]
I

; i ifllill'.".. ?if,::i
,tl izt ,vr: t,,/
i: :i /o statie

Adesea, festivalurile de arti se desfigoari

la umbra smochinilor din Lahaina

incepedin Eafdwin HomeO 696 FrontSL, tel. 808/661-j262), de unde'i}i poli procura gratuit o harti istorici a oragului. Celepatru amere originale,construite '1834au peretiigroti de 60 de in centimetripentrua impiedie pdtrunderea cdldurii de afardgizgomotele pe strdzi. de Obseruivechile instr umentemed calesi cuvedura rep"oduce ce steagulnalional. Urmdtoareautd estea MasteF' ReadingRoom,construitd 1836pentru a in marinarii se md familiarizeze cu altcevainafard si ;i de nchiu la de aicio alt5hafte(pietonald) gratujia, St, tel. 808/661 -3262). Traversevd strada principa16 mergidrept ti inaintesprepon. Lamarginea diguluipoli admira priveligtea oferitdde coste Pentruo panorame superbd ora;uluivechi, a avAnd fundalMun;ii pe pare a fi un orz4dintro altd er5, adormiti. Aflat chiarpe malulapei,Pioner Inn (Whddsr 658 tel 808/661'j6j6), construit anul 190a estein conin tinmre un salonspiritual, Clddirea 9iingrlitd de albd

aldturi sediul este Tribunalului Lahain4 din datind din18s9 $a9 \)/hofst., so8/661,3636).In tel. Q
interioraddpofletteo galerie aru s un magain de de suvenire.La etaj existi o expozilie de fotografii vechiti artefacte vechea din Lahaina. Biroulde informaliipentru clienliiti pune la dispozilie he4i ti bropuri. spatele Tn tribunalului poli plimbape sub te mmurileimense smochinului considerat fi cel ale a mai Tare dia Stalele Unite.Pol avea prizasdvez; sJr aicichiargio expozilie ambarcaliunr. de lnroarce-te mung.i pe GnalStreer, spre de

l!A:

t-

I ; : i G)temotul Wo t:ting i : '.....*....,

Pioneer ", susar Mill

".^\'-A-9 \ PtrP"'' HdlePdi

:
Biserca

ql'"'''"'"'t
..\ f,l

Cimitirul. i

de la Lahaina Restoration Foundation (120 Dickensof meryi pe Front Street pi fd dreaptaacolo.Terenul de softball, Maluuluolele Park@ era odati cel mai importantloc din Maui. Intrigati povegtile de derpre nsuld erdud",voluntarauincepur o,, p ii sipdturile 1993. in Acestea confirmatexistenla au unei insule Q4 ha gia lacului de 7 ha lnsula de sdu regale Maui.in anul 1880,prinlesaPauhi, din strenepoata regelui Kamehameha a mutat oseml, nteleregilo.la CimitirulWainee dir apropie.e, ar lainceputul secolului XX-le4intrun act de totali al

,: t.:, il:h[lt\ttittt,,r,i , ;.\,,.tt'iii fr1,1 liiiliLlilrr!,r,ilil,i !ilL.:i1,,

West fi o plimbare dig 9iprivegte pe inapoi.Lahaina era re$edinla loculde inmormintarealefamiliei ti

Celmai bun moment pentru fotografii sau pentru plimbiri lncePecu aProxiestespreseare. mativ o orAinainte de apus,intrunul dintre capeteleFront Street.
PEELBES DOUGLAS hic r Nati calabarato analGeagrap

r,iu',i"r'r;j'11.- O:. . ^^ -Fr\o\ Paanao Lahaina lali


::

ootfrl*y,'i< -i pion"",tnn tZ I ", i; '" 7-o


!
:

o,.t6rtor 'l'

strrtt

U,X'ji,,"

Biserica
Fn i c ra n ali

j
j. .

:HonSwanii :.P':":r-.: t' Hory Innocenrl PARCUL Mission -: ; MAUULUOLELF : -j-cimitirul

."""*i@w"in"" 5 5Brr,, "'.J "'5f + z, o /a;/ d vlotowatu

M AU I

V E S TU L

MA U I

Kaanapali 6 Hartd pag.12O Informa!ii pentru vizitatori Kaanapali BeachResort Association, 2530 KekaaDr @ so8/661-3271 S inchissAmbitapi duminica @

In loculcdrciumilo; magainelor de mdrunliFuri construcliilor ti gubrede lemn'inpinte de de-alungul Frcnt Street ti a trotmrelor acestei4 seinalld acum buticuri gi peste40 de galeriide arti" in mre sunt qpue atet lucririleadi$ilor loali, cAt;i celealeunor maegtri precumDali, Chagall9i Miro; la acestea adaugd se rstaunnte cre seryesc liucte de mareti altespecialitdli culinare locale. Pialaobiectelor aftdse de bucurdde un succes atAtde mare incdt galedilegizduiescin fieore saptimani evenimentul,yinerea este NoapteaArtisticein Lahaina", unde seoferdantreurivinuri mwicAgi demonstratiiartistice. Acolo unde emu anconte pe vremuri balenierele, armada voe o de de agrementatteaptdsdte primesGi la bord,tentandu-te snorkeling cu scufundiri,balene, picnicuri cine sau rcmantice apsul soarelui excunii la ti pe insulele invecinate. Lahaina puteafi denumiti ar Williamsburg Hawaii. din Balenierele au dispdrut mulginsd, o ironie, de ca balenele afldin continmreaici se (vezipag.'130131).

luarl cu carnede porc suculentd, prospit scoad din cuptoarele sepatein pimant. Bubuitultobelor pahuera semnalulla caredansatorii incepeausd spundpovegtide demult, insotite de cantece, gesturiti pa;i de dans.in momentul in care capitalaregatuluia fost mutatd la Honolulu, Kaanapali, demenea Frumomeidin PidureaAdormiG, a ciut intr un somn adanc.

La e@d al doile4 Mred Whale (tel. 808/661-s992) adipostette o coleqie focinantd de de obiectefolosite la vAndtoarea al in balene secolul XIX-leaTururile tnsolite de explialii audio ;i video te vAndtorii vor introdue in univereul celuimd mare mamiferin viald din lme Sunt expue armg modele de nave o dionmiin merimenatunld 9i careprezinti @binelesdrdciciode de la bordul unei baleniere, Precum cole4iedejurnalegi ti o interesntA marinarilor apa4indnd scrisori Vechiultren folosit la tnnsportareatrestieide-zahir; Lahaina ]Aampali ?; Pacific Railrca4 stribate inci drumul de 9,6 km cdtre Lahain4degipromontoriul Kekaa, denumitin mod popularStinq Neagri"nu maiestevizibil.'

utraordinar de limpede.AtAt plai4 cat ti reervatia submarini sunt dechisepublicului. ee de ln Kapalmpoliinchiria ucnli eu ti apartamente te Poli rm in luosul complex Ritz-Cadton Kapalu (vel pag.247)ere include 3 zone rezidenliale, terenuri de goll 16 restaunnteti Peste20 de magazine.KapalmVllo Activitis Desk pe (tel. 808/669-8088) oferdexcureii de plantalile anano dinimprejurimi. au notabile Mai multeevenimente loc in staliuneaKapalu. Arti$i de renumese aduneaiciin Perioada Pa'teluiti lin cuEuri gntuite. KaPalu Wine et Food Festiwl cel mai vechi fenival din stat dedict mancdrii,

Lahaina Kaanapali o Paclfic Railroad E Harti pag.120 ,ilu Lahaina; @ Sta-tia statia Kaanapali; stafia Puukolii 61 808/66i-oo8o

S sss
Kapalua

El Hartipag.120 Stafiunea Kapalua E| SooKapaluaDr, Lahaina @ 8oo/s27-2s82

ffimJ$!,*4$$ffireTffiffi$fi tr4ffiffiffiM,&$4ffiAr La Hyatt Regency,in lGanapali, vei descoperi, la nivelul solului 9i pe holuri, o fauni exotici, precum ti un atrium care se desdride spre cer.
,ROI\ F/SHER autor National Geographic ln anul '1849, invdlatul hawaiian David Mdo a uperimentat cretterea trestie-de-zah5; acedta s-adovedit iar a fl o culturd excelenti O ele fenti ingustea fost construiti din Pioneer Millin Lahain4 prin nou plantalie de trestiei-de-zahdt ladoculconpane struit pe ceeace fwese odatdun loc scnJ Keka Poin! un promontoriu de lavi neagrdcedomina capitul plajei.ln prezen! Kaanapali o este staliunecu o supEfali de 485 h4 cu cincihoteluride lu, 9ae blocuri de locuinle 9i cluburi de vaanld, doui terenuri de golf cu 18 gauri,40 de terenuri de tenis,un stadionde tenis, p$te 20 de restauEnteii peste75 de magzine. in satulwhate/s (2435 KaanapaliPku.y.) fi intAmpinatde vei osemintele unui catalotde peste12 m 5ide un centrucomercial.

lGpalua
Situtiin miloculuneiPlantatii de ananmde 9.307 h4 KaPdu este mirginiti de cinci golfuri extnor dinar de liumooe, toate accesibile Maui Land Tn publicului. anul'1992, a ?r Pineapple aloot 3.505ha de pidure pentru Natre ConsemncY Puu lfukui of Hawaii,dAndna5tere Waterhad Prerue, in memoria O amatoare de caiac se indreapti citre mare intr-o zi calmi 9i senind atnge de lunaiulie, organizatin pestedoui deceniinumercti mae$ri bucetari.PeparcuEulanului,staliunea importante omPetilii gdzduiegte intemalionalede golf ti tenis.Un in vechicimitir a fost descoperit timpul lucrdrilorde uevare Pentru Cu construqia hotelului Ritz-Carlton. mari eforturi financiare Pierdere ti de timp, au fost crate noi schile,iar hotelul a fost mutat intr-o zona md inah5.Loculoriginalesteastii un v6t memorid linistitI lui Colin C. Cameron(conseryator 9i fost prEedinte MLe/P). Aici trdiesc 20 indigene, de treispdi de p56dri plantemre - dintre ere '18endemice gimice in vestulMaui, speciiParfu mate de ental, violete we ,i Lnbelia gJoria-monis, plariA unici in lume, o cu flori alb-violet Apeledin largaleStadunii un lGpalu addpostesc mare Parc subawatiq,ideal pentru snorkelinS. Plaja lGpalm esteo zond troPicld de vis,cu nisip perfect,imPrejmuiti De cu de promontorii palmieri. suntmici,iar apaeste valurile obicei,

lGanapali
CAndcompaniaAmericanFactors a inceput proiectare4in anii '1950, a primuluicomplex turisticde lu din lume,se ttia deja carear fi ceamai bund agezare: Kaanapali. Membrii familiei regale Hawaiiveneau din aicisdfaci surfing pe valurile puterniceti se organizeze intreceri de canoe pe andul dintre Maui gi Lanai. ceeace in prezentpoadi Pe denumireade Terenul Regal de Golf Kaanapali, acegtiajucau u/u maika,un soi de bowling pe iarbd. La cdderea noplii, plajaperfecti de 5 km deveneatdrdmul petrecerilor

MAUI

M AM IF E R E

I MP R E S I O N A N TE

preslonante Mam ifere inn


e a

.l '

inotdtoarele r rr hisi,degiuneleprezinti5i petealbe; balenelor suntceiemai lungiin rAndul l,r pectorale de bdl 'i l 'r nnJ r o\r r v d d( es tor er ec o.os aLe nc e rdepirumele- Lon5dlr lelLltn careis arcu . "r r;ratele zonacoziicdndsescufundi 9i

dacdar Ce ne-arspunemaiexactbalenele mai Posibil mult decaine imagindm, putea? linand cu sunt cont de faptulci acestea mamiferele cel nalional Sanctuarul mai marecreierde pe Pdmant. Hawali din cu marinal balenelor cocoaSd Insulele pentruProteqiabalenelor a fost proiectatin'1992 la 5ipentrua informalumeacu Privire marqiati creaturi. acestor inteligenla in Daci vreisi obsewlbalenele habitatulor regulide bad in primul respecticAteva natuml, sosesc decembrie seindreapti prin rAnd balenele ;i Jui sprenord,in Alak4 la sfargitul mal,asaca a1 perioadd.'in doi ea planifice vizitainacea ! cea rind, Maui,Kauai lnsula Mare suntcelemal ;i Chiardac,ise zonepentruobseryare. populare Insula in balene apelecareimprelmuiesc gdsesc Cel Oahrj numiru lor nu esteatAtde mare. mai observatoll sPaliu; lmpodat estesale resPecti de o trebuiesdp6streze distanlA cel Pulin90 m q: e . 'r r r ee,i oa l e n .E d u . d ri dc o n s ' i i ' l d (o l o g c d sensiblli acestor in suntpunctele-cheie Prezeruarea al giBanli mArii.

,,ln anul 182Q americaniiau sosit cu o repeziciunesi o silbiticie la fel de aprige ca furtunile de pe mare,la fel de brutale ca vandtorii cu harpoanecareincercuiesc grup un
de balene adormite." O. A. Bushnell (coautor),,,Hawaii: O istorie descriptivi,,, j969

Comportamentul balenelor
splendide mamifere acestor llintre caracteristicile ',rrremarcd modufin careinteracllonezi dln 9i pr lrLnctde vederesocial.'in mul rand,,,strategla" cocotateesteunacooPerativ4 rk: hrdnire balenei a intre membrrl impA4 nd mancarea ,(e6td specie inotAnd balene, CAteva lliupului. imPingPetui $ranse, concentrice il cercuri fel irrtr-un de pldi, 6emenea moduluiin care adun; oileintr-un!arc. rm cdineciobdnesc LJn mmculproduceapoisuboceansunete rePrezentand tulburAtoare cantece lriste, de'imperechere, rnaimult decatchemdri ) r 'urI i nd aPl uc d\utel el et aT 'm i lo'or ' une de de balenelor la o generafie oral6a lstoriei rncculi la alta.

O baleni cocogati ldSnette din apele hawaiiene; aceste vietuitoare pe cale de disDaritie sunt un magnet pentru obseruatorii de balene

balenelor iNcfanCA: Observarea


lndiferent daci alegi se Privetti balenele de Pe larm sau din largul oceanului, Hawaii ofere multe opliuni avantajoase,iar Maui este locul ideal Pentru aincePe' PoSivedea balene din numeroase localuri de pe lermurile vestice 9i sudice, incluzAndWailea, in partea centrala a Insulei Maui, pi reciful Olowalq in partea vesticd a acesteia' Pentru a beneficiade o experienldca la carte,PoSi face o excursie cu Plecaredin Portul Lahaina (Safari Boat E cu6ions,tel. 8O8 276'2722, / @m, ww.s aforiboatexcu rsions. de excurcii o ord ,i jumdtote' tel.8o8/324-7873,w. si oce ecotours.com, excur e de on doudore;i jumdtate: SS$SS). Kaui disDe asemenea, pune de numeroce locuri de reperarea balenelorin larg telCharterc, 877/511'1311 w. sau8O8/335-5553, si co h auai o ats. m, excur e PoiPu b sunt la apr, de doud ore: SSSSS, r disponibile reducei onIine)Oahu - numaiturittii potvedea giganlii de Pe partea vestice a coastei Walanae;pofi, de asemenea, porni intr-o excursieinlargul oceanului (Wild SideSqecialtY tel. Tours, 808/30 6-7273,w. exursie de treisailhawaii.cou, patru ore cuplemre diminealo pentrucelmult t6e Persoane, cu varstadePute 12ani:S$S$5).

Printr-o intorsituri ironicd so4ii,apele a carese inrogeau la sAngele de lorin urmi cu mai bine de un secol accepta prore si eaa acum spler acesLe didecreaturi marine,'in special balena coco;atd. Cu toab cAacesteanimalepot fi zerte de pe fiec;reiinsule, lainceputul de luniideldrmurile cembriepanain mai preferd canalul protejatAuau coata ii apeleputin adanci caldecarescaldd ii vestica Insulei a Maui.Eleiti faccunoscutiprezenta prin salturi, prin lovirea apeicu coad4aruncarea de guvoaie api prin orificiisauprin oricealtd de modalitate careatrage atentia. Observatorii de balene carele-auv;zut maide aproape, pe de bdrci(mentinutela o distantiimpud) descriu experienla flind una incredibild. ca i.unl mdmilere dpan;n BaleneledeLfrr si 5 uneiadintreceledoudsubdiviziuni ordinuale lui cetaceelor: Odontoceti(balene dinli) 9i cu Mysticeti (balene fAri dinli).Balenele coco;ate fac partedin subdiviziunea Mysticeti balene cu

fanoane, clmificare o potriviti,intrucatrAmane un m ster cum reu5esc strdbati 4.828 km de ocean sd pentrua ajunge numaidoui luni din apele in foarte recialeAlckdiin celetropicale Insulei ale Hawaii. Areoti denrmrre- My5Lice'i se re'erdoe tapt la mecanismul hrinire,fanoanele, de care pot sdprindebancuri intregide petti,creveli gi plancton. adevdrat Cu incredibil, drci ne gdndimcd animalele mai maridin lumesehrdnesc cele cele cu mai mici.Deginumerd lor variad de la anotimpla anotimp, estimat aproximativ s-a cd 4.000-5.000 de balene coco;ate ajungaproape insule de ;i i,i eGeila m;retia. \unarul esre rmpre.ionanr de din ;inAndcont de faptulci populalia balene nordulPacificuiui de 6.000pAnd 10.000 este la de exemplare. Femelele de obiceimai maridecarmocusunt lii,avdnd dimensiuni cuprinse intre 13 ti '18metri aproximativ 40-45 de tone.Balenele ti cantdrind cocotate a.junse maturitate la suntde culoare

in specialde la KilaueaPoint sunt disqonibile National Wildlife Refuge,Pe douriore:5SS$$ reducerionline.Caqtain Steve's Pote@Kalalaude PeTdrmul nordic,de-a lungul Pistei Rsftingt tel. I O8/ 667-55 65, w.captsinstev6.com, de excurste douqore:)>)))). potfi vizute ti de Balenele pe co6ta Konaa Insulei celeiMariin timp ce conduci spresud dinspreaeroportul Eco-Iours, principal(Ocean Ahakunii din apropierea aeroportului pAndla Anahola ti, bineinleles,PlajaPoiPu. PoipurePrezinta punctul de plecare,dacete in hotdrigti si faci o excursie largul oceanului(BlueDolPhin

M A UI

C E N TR U L

MA U I

CentrulMaui
l(rla-o-ka-Mao-Maq "tirAmul istm central situat intre inveuilii munti West Maui 9i mrivii.vereanfi aspect lucitor datoriti cdldurii, damierdat sau mirajelo/', este denumirea folositi de hawaiieni pentru lar6ul ai Haleakala. AvAnd un acest teritoriu nu de vAnturi aproape pemanente, apa$ine nici F4ii 6tie a Insulei Maui, nici celei vestice. Cu toat acesteE est inima insulei, locul unde triiesc loclnicii gi parta tanzitati cel mai des de turisti. Aeropotul a fost construit, inilial, de citre Marinaameriandin timpul celuide-alDoileaRbzboi Mondial pentrua aprcviziona trupeledin PacificArmata a amenajat9i o plaja caredGzi poafte numelede lGnaha Bedr Park (Hawaii3 80, 1,6km N deAeroportulnternational I Kahului), o linie de tirm protejatd,unde apa estepulin adinci, are are qicel mai bun nisipdin aceoti pate a insulei. Pnctienlii de windsurfingapreciaze Kanaha pentruvanturile putemice din regrunea co6ter. in apropiere,direct pe tniectoria Un pod peste un paraupermite o vedereexcelenti spre Valealao gi celebrulaltar Needle de zbor a pisdrilormetalice mocu toare zgomotode, speciihawaiiene de pisdri pe calede disparilie, cum ar fi kcloa sitaricu picioare lungi, 9i ;i-au stabi{it cuibul injurul fostelorhelegteie regale, ere gdzduiesc anul stolurie de p:6dri migatoare din Alaka De fapt,piserile apdrutprimeleaici. au ln 1971, zonaa fost declanti rezerualie gi natuEldistoricdde intee na.tional estecunoscutisubdenumirea lGde naha Pond Wldlife Refuge(aprox3 km vendeinteseclia HonacuHalukalq Hwy., 808 tel. /984-8100). ln ciudaexploziei come4ului in zonaaeroportului, marepartedin o campiacentraldesteacoperiti cu planta.tii anan6 ti trestie-de-zahdq de are igi.unduiec vdrfurile argintii in adierea vdntului. Candlucreed pe acste terenuri, muncitorii poart5echipament de proteqie colorat Sepoatevizita Plantalia Trcpieli Maui ( ?620 Honoapiilani Hwy' tel. 800 244-7643). / Intareaesteliberi Aicisiste un restauranl magaine de cadouri, lacuri, gridinifrumos amen4atd o 9i un vehicui carete po! deploa pe cu parcureul vizitei.

MueulahiruluiAlmnder Ave. ;f Bafdwin (Puunene cuHansen ul. Puunenq 808/ 871'805$inchis Rd., de duminm)documenteazd Perioada apogeua regeluiTrestieprin fotognfii Situt in fosta rqedinld ti artefacte. celei a administratorului maimari se companiide zahir a statului,acesta unei a{llin apropierea mori de zahd6 de undeveifi acomPaniat un huruit continuu;ide un minunatmirosde melad-

atdzi poarti numelede Mred

BaileY

1833 dedirea Ho&. Construitin arein continure aerulunei locuinle scdrile primitoare,dat de verande, mobild confortabila dreptunghiularg veche,pipugile,cir,tileti cuverturilede pat Mai existi, de aemene4 artefacte facinante datAnddinainteacontactului a incluivo imagine unei cu Occidentul, a copiiciudate unuitemplu originalul din fiind lmt de Mueul BishoP Honolulu (vei pag.72-73). O ameri estededimtdtablourilor rePrin uleialelui Edmrd BaileY intre 18669i Maui, realizate ezentAnd 1896(vezi pag.44).

Centrul Maui [l Hartipag. 121-121 Informalii pentru vizitatori lE! 6rroulvlzlmtorllor din Maui,1727 Wili PaLoop, Wailuku 96793 @ 800/s2s-MAUI sau8O8/244-

3s30
S lnchis sdmbdta gi duminica

giWailuku Kahului
cont6tantele oE e Kahului ti Wailukuseafli la 48 km distanli anii afost construitin 1950 Kahului delindtoarede plantalii de compania pentrua Almnder 9iBaldwin Vapoarele warea muncitorilor asigun odinioardzahdrgianana transportau Centru lGhuluideline impresionantul Cuhunl 9i de Arti al Insulei Maui (vezipag.146) dar in afardde aceste4 sale reperele sunt plictisitoare trei malluri,praum 9ilanluri de magaine, incl6ivcelede tip outlet Construqiilemodeme au afectatti miculul9ivechiulWailuku. Pemdsurd e comercianliimirun1i gi-austabilit sediulaici,o mareparte din Main Streeta fost comPletsufoati- Totu;'' suntincantitcre ti inviti la strazile plimbiri. Aici vei gdsi9i mageine de antichiiili, de deconliuni lnterioare Wailukuesteat%rea gimicigalerii. perfucti pentru Biseria lGahumanu (103s. HighsL,tel.808/2a4-s189, Canstruit;in 1837pe luni-viner). inchis loculuneifoste apele ;i a unei biserici ste numiti dupd dinchipici,biseriG l, soliaprefenti a lui Kamehameha la are a grdbit renun-tarea vechearecre$inismului ligie ainl*nit aparilia 9i (vezipag 29-30). Caroline Edward 5i misionaridweniti cultivatori Bailey de zahdtau trdit fericili in ceeace

Kahului 119ca I Wailuku

z! 11883

4:;{JM{pffiffi&ry4}fi4mfl Muzeul Bailey ffifififfi,4ftft&"&Mffi",&.r House ualnst., Parcullao trebuie @ zazs-n Wailuku neapirat vizut! Esteo @ 8oB/2M-3326 scurti ciHtorie cdtre Sl inchisduminica uimitoareleprivelitti ale Sss lao Needle;i citre vale.
TYLOR KHOURY -VINCENT ratar o colabo Nat.inal Geographic Valea lao lao, Valea Regilor; *te numitlin Lumina zeului cinstea atotputernic, populalia in Supremi. Antichitate, de ducea hamiiandigi mo$ii stirPe a vale in regali aceaid Pentru fi Un in inmormanali secret altarnatu-

:1;:il:iffi:;:Tl.:il'#:
Nu zei pdrAului. mai dePartede '195? timpul ritualuristrdvedriau renSscutin oganiat'in Sdptamana unui spectacol Aloh4 cAnd pe timpul noplii, o cdrare de torle de bambw a marct drumul pAndla Needle,unde un cantir4 a uitatein valea aProaPe rostit rugeciuni intuneeti 9iadAnci gonrinuarepo7.135) in

MAUI

C E N TR U L

MA U I

iNCennCAS Terapiahawaiiand
Arta tradilionafa a vindecirii hawaiiene, care poarti denumirea de lomilomi, estedificil de caracterizat. Mary Kawena Pukui, o respectati exprt{ hawaiianiin cultur6, a definit,,lomi,, in di4ionarul ei de repere hawaiiene, astfel: ,,A freca, a apesa,.astrange, a curdfa,,.

'In'1790, aicia avutloc una dintrecelemaisdngerodeluPtedin cend istoriahawaiiand, amata regelui Ia Kamehameha pomit pe umele lui Insulei apirdtorul Kalanikupule, Mauigifiul du;manuluisiu de Cu Kahekili. o noud merte - regele - tunul,care armainspAimantdtoare de f6ese recupemt Peun vd amerl-, en infrdnl Eieonora Kamehameha a cotropitfo4e e din Maui,iar aPele de Wailukus-auinrogit latru rAului Tunul purile sfAneete ale acestora. rotie", a fost numit Waha-ul4,,gura insemndnd iar lupta- Kepaniwai,

Chiarin ti perfectpentru picnic. spre suul goselei, inimaViii lao, se afli un semn careatre atentia rupra profiluluipretedintelui.lohn pe sculptat versanl F Kennedy, adesea necesitd profilului Asemenea este bogati, dar acesta o imaginalie de a dreptulsurprinzitor Parcul de Stat din Valea lao seintindepe 2,5 ha din cele1.618 ha aleviii. Poliavea Partede cele urmAnd priveligti maispectaculode de o potecdbuclatide jumAtate De kilometrqGre strabate Parad. Needle. pe pod se poateobserva

Parcul de Stat din valea lao 6 H a rt i p a g . 1 2 0 @ Hawaii32, lao Valley Rd. 61 808/e84810e Hawaii Nature Center '120 E Harti pag. @ 8zs laoValley Rd.
r9l

cunogtinte (LomiKawdi din Andhola"tcl. 808/ 82232 53, ww.angelinesl omihawai. com,$$$$$, Aloha Manalima Lomilomi, tel. 8O8 639-0 893, / e-mail:pahal 6@ hotmai l. com,5$555. AlexonderDay Spo A Sdlonla KowaiMaftiot tel. 808/246-4918 su 8O8 245/ 5 O O,w w.alexan 5 dercp com, a.

ts

8O8/244-6s0O

sss$s).
Hawaii, Insula cea Mare InsulaceaMare are propriile
O pradicanti de lomilomi mediteazd in apropierea unei plaje din Honolulu

Alte potecistribat in profunzime apelor". ,,stivilaru vale4dar seoprescin dreptu unor KepaniwaiHeritage Garden de (Hawai32,3kn dEdrtare \Mailuku), teTenurt PrLVatea Pentru aflamai multe bataliei, denumitdatfel in cinstea rdcoros linittit. esteun sanctuar ;i local de Proiectaid cdtrearhitectul cuprinde;ae case Tongg, Richard care gigradinireprezentative au celuimai imPoftantSruP apar.tinut in etnicstabilit Maui. Printreacestea seafldo oi din lemn caracteristica un New England" salonde regiunii japonez, pagodd chinezedci o ceai de 9i proverbiala,,collbd Paie". un Este loc ce d; binein poze,dar lstoria vdii,oprette-tela despre Hawaii Nature Center. Acedti a filiald grupuluicaresmtineeducalia in central Oahu cu ecologici" sediul (vezi pag.B'1 addpostettePeste30 ), de interactivd in de expozilii Galerla dioEme, ttiinle,la careseadaugd jocuri9i un solariu careoferaPriveligti de ale incredibile vdii.LasfArgit cu se siptdmanA oanizeai excursii ghidsprelac.

metode de insdn6togire, aici fiind inclusDaneSilva, cofondatorul Asocialiei Hawaiiene de Lomilomi. (Hale ola, tel. 808/895-1949,w. haleola.rcm, ggggg, Mauna Lani Resort, 800/367tel. 2323 sou8O8/881-7922, w. maunalani.com, gSS S. S Kalaehil ohama,tel. 888/ 5 847O71sau808/939-8052,ww. ho u-h awaii.q m, SgSgS). Molokai Prietenoasa insuli folosegte terapia tradilionale la Hotelul Molokai, unde lomilomi este completat cu pietre incinse (MolokaiAcupuncture Q, tel. 808/ 660-3334 sau80 I / 553 -5342 w.h otelggggg). molohai.com, M6agq Lanai

Acedti

arte curativi strdvecheincepecu o rugiciune gi folosette palmelg mainile, degetelg antebratele, coatele,genunchii,picioarele practicantuluiti chiar bele sau pietre, toate acestea pentru a spori efectul. Ca modalitate multidimensionali de vindecare,loml'lomi diferi cafilosofie pi abordare de la persoani la persoand, dar gide la familielafamilie;oricum ar fi, se aplicaun principiu de bazi: o profundd venen+ie pentru traditia vindecerii, inr6ddcinatdin spiritualitatea hawaiiani autenticd,ata cum a fost mogtenitd de la o generalie la alta. Maui Zonele istorice ti staliunile din Maui sunt cunoscute pentru masajelelor lomilomi (Wailuku'sGreen Boutique Ti et Massage, 808/242 8788, tel.

w w.greentimaui.com, ggg gg. Hyatt Recency Maui, tel. 80 8/ 661- 1234, www.hyattr egencymdui. m, ggggg. a Four Seuons ResortMaui la Wailea,tel. 808/ 874-2244 sau 80 8/ 874-80OO, w Joursea sons.com/ maui, ggggg). Oahu StresulSitensiunea aglomeatei lnsuleOahu motiveazi multe persoanese solicitelomilomi (Lomilomi HonaLima Heqling Centerel Wa, tel. 808/ 263-O3 3, ww.l omilo0 mihonalima.am, gggggKahala Hotel e, R6ort,tel. 808/7398I 88, w. hahalaresort. m, co

lr

Un pavilion chinezesc in KePaniwai Heritage Garden

sssss).

Kauai tomilomiconstituieo parte Verdea-ta Kauai din conferi importanti a incercirii de persoanelor solicititrata- evadare la Four SeasonsResort care
ment lomilomio senzaliede comuniune cu natur4 cadru in care trapeufii fructificd vechi Ianai (TheLodgela l6ele, tel. 8O8 5 65-4555, wJourced/ sons.co / anai, $$$gg). m

MAUI

E S TU L

MA U I

EstulMaul
Haleakal4 cel mai mare vulcan inactiv din lume, domini peimjul regiunii estice a Insulei Maui. La 3.046 de metri, aesta este mai inalt decat orice ah munte de pe insuli. La baa s4 pe ?nsoritele tirmui sud-vestie, se ingiri o serie de statiuni care se pierd in sdl6aticia brdrdate de ftisii de lrvi la mare. Ploaia este un fenomen rar in ac6t ideal climat de vacanli uscati pini

(qJfrqffiffiffie14sffi{fi f,ffi,ffi4fffr4'&F0ffils,r Mqi orbarcalaMoloF kini - un micvulcan erosud-vestici dat pe ooasta Maui - urde @i a Insrdei carepractict snorkeling tdd,,utctbeie" de pegti tropicali,plsicide-nnre uria' ti caracatitedate hadapostd rccifelorde coJali.
_JERRY CAMARITLODUNN, JR, autor N atio nal Geogra\hic de dwoltae Ambele fuc Partedin

de gzon umbrcs gicocotieri.Esteun loc groav pentru picniq,unde Poli rerui manGretipici zonei,Precum Ia hawaiian" Loco Moco;i un,,Platou tel. The Kitchen (2439 S Khei Rd., 808/87s-7782). Pste drm de Hotelul Maui lu (575 S Khei Rd,tel. 808/879'5881) seafl6 un stAlptotemic adw din Colmbia britanici de catreun fost administntor al hotelului Pentrua ale din comemon cildtoriile Hawaii Geor8eVancouver cdpitanului Spaiile pe ele de dispariliede li;ife, nle, Precum picioronghawaiiary si celede ploier;i fluienr auriuse adundin Kealia Pond National Wldlifu R*rve ore seintinde Pe o supnfaP de 283 ha Plimbarea Pe in iaurilor incepe apropierea marginea HighmY. bomei2 de pe Piilani LaCentrul Oemic Maui strlbati aryariulde 9.463.890de litri Printr-un tunel tnnspilent, astfelincAtte vei afla fmrte aproapede spaii marine Precum rechinii-tigruAcestcentrLl cre seintinde pe 2 h4 peintd univereul gi adAncurilor cuprinderaeryoare ti populatede creaturiciudate. helegteie Hanbabumdin Khei seoPre$e bruc in locul undeincep paji$ile gi ingrllite cu meticulozitate Srddinile din Walea.in ciudaluului ostentativ de 9ia smelor de ordinulmiliardelor dolari investitein constru4ia staliunii de 607 ha 9ia celor trei terenuri pentru ampionatele de golf (vezi de pag.228)spaliile cmre au Preluri a sunt Plajele publice, peste accesibile. totin Hawaii.Poli mergede-a lungul Prmului pe o distanldde Pestedoi kilometri pe un drum PaEt, de la Alanui, 00 Hotfuf K tani (41 Wailea tel. 808/875410Q peni h Renaisnce WaileaBach Resort(3550\Mailu AlaMulte dintre nui,tel. 808/879-4900). plantele pe linialirmului hamiian de

Kealia Pond Natlonal Wlldlife Reserve El Hartnpag.121 Interseeia Piilani I Hwy. (Hawaii 31) o Mokulele Hwy. (Hawaii 350) E 808/87s-1s82

Centrul Oceanic Maui El Hartipag.120 @ 192 Maalaea Rd.,Maalaea El 808/270-7ooo

El ssss

de Parcul StatMakena- Golful La Pero6e.Nudi$iiincemd mergPe parte furg la golful4ul aflat pe cealake de Puu a prcmontoriului Olai,cu I iscul daci sunt Printi. a faceinchisoare Spreparteanord esticd,Insula dr Maui esteolluroasd pi izolatd" bogati in vegetalie9i ocade invdluite in ea!i- Hanaseafli pe un drum izola! pitoresc5isirdcicios.Acedta este a veritabild insulei, latun hawaiiana cu un suflu bldnd9i eacterizati prin
Windsurferii se alinide pentru o intrecere de la Wailea la Insula Molokini

gi simplitate lips aglomenliei.

De pe acestlam adipostit de vant po! vedeaLanai,Kahoolawe, Molokini ti vestulInsuleiMaui Gre, din acst loc,pareaf o insuldsepanti Barcicre efectueazd excuEii zilnice duc pind la Molokini, te o insulildcu dpect slenar al cdreicrater vulcanic aluneat subvaluri, a dAnd nattere unui aryariu naturalunde pegticolonli inoati alituri de alte specii marinedin oceanul dechis,dar de ii aleturi pnctiGnlii de snorkeling sosi_ti bare Molokini esteo zond cu de consemrea speciilor marine, astful incAtpegii se gisec din bel;ug.

Drumul de pe Jirm (South Kihei Road)estemdrginitde blocwi de locuinle,malluri,retauEnte ieftine, locuri de relmre maitai centrede activitef si pi4e agroalimentare. Cmrea wrizl de la ea de lu Ia ca 5i surprins ,,ieftini9iveseld". nu rdmAi daci vsi arbont steagulCanadei. Acestaste tiramd migatorilor: nordicii vin aici pentru a ripa de anotimpul rec. Dincolode staluniseintinde Pl{a Oneloain toatd splendoarea ei. Aici piin Golflrl La Pero6e, apaeste foarte cmu, datoriti lipseimisurilor

Kihei,Wailea;iMakena
Ete o zoni qcelenti Pentruceldtorii cu buget redu 9iseintAmPHsefie una de dintrecelemd buneregiuni comri alestatului.Nu te lee damat de pirurilede blocuri de locuinle.Odati (ffit intr-unul dintre ele,Privelittea estesuperbi, cu numeome insulile la ivindu-se orizont 9i Haleakala in intrezerindu-se spate. PlajaKihei re intinde Pe 9,6 knr, iar de aicipoli {unge utor la o serie de parcurilitonle. lGlama Badt Ptk(Kihei Rd,6,a kmSde ntul Khel seintinde pe o supmfaPde 145 ha

M AUI

E S TU L

MA U I

suntmarcte. Fd-litimpseexplorsi f6cinantastaliune balneoclimaterici Grand Wailea Reort and Spa (3850 WailmAlanui, 800/888' tel. 6100sau808/875-12i4). Gnnde Spa estemd mare decattoate celelalte din Maui adunate un loc. la Aici maigasetti bdin pentru un inot amenajatintr-o peFter5, c6cde,

din rasaPercherons mAnaupe vremuri vitele de la fermele din inimainsulei pdndla mare.

Substalia agricoH din Maui a Univereitiliidin Hawaii (2o9 Mauna Plae depe CoppRd,tel. 808/878'1213, drumul a vineri'duminicd)deschis indtis florii Proteacentrala pentru cultivarea oferind hdrli gratuit pentru vanzare, lor grddinii de 14 ha cu dispunerea ProteacrEte in Enchanting Floral are Garden care,pe cei 3 ha ai sAi, incluiv sinde 1.500 speciifloristice, din gun specie lumede anana alb. prin gradini, seva Dupdo plimbare -ti oferi un amestecde fructe de sezon poftoele, orambol4 Gridinile Boguava. banangpapay4 taniceKulaprezinti2 ha de orhidee, inclwivko4 regele bromelii copaci, 9i Acestoraseadaugi pdduriihawaiiene. alte4 ha de pini de Monterey un degajAnd miros moivi, pufogi, plScut- pentru a fi folosili ca brai de Crdciun. CeamaimaresurPrizia ac*tei Laintinsa strugurele. esieinsa regiuni Fermi Ulupalaku4 un fost negsEmil tor de vinuridin NapaValleY, a Tedeschi, fdcut experimentecu 14O de de soiuridiferite viti-de-viePentru se a aflaGre dintre acestea adapteua vulcnic din Maui. celmaibinesolului

in prezen! Tedeschi Produce vinuride calitate alb,ro;u sauspufiind servit mos -, unul dintre acestea la numireainfun$ie din 1985a lui Tedesdri Vineyards RonaldReagan. owinery (mpdtulluiHqwoii3Z tel. un 808428-6058)Puneladispozilie un tur al locului, maguin ti o camera de degrstat In stdnsd legdturdcu cu suntongelede Provincie fermele buticuri magzine mici,de famille, dar moderne9igalerii, ti multealte ln surprize. Kul4 octogonalaBiserici a Sfintului Duh, vopsitdin alb,este ou aemeneaunuisplendid Faberg6 Construitdin 1897de cdtrePdrintele un acedta adAPostette JamesBeissei, baroc;i o copiea minunataltarin stiJ lsabella Portugaliei, a reginei coroanei un dar oferit foStilorsuPrgicare aici. locuiau frumomdinsPiri o Dacd biserici sufletul,Fema Alii Krla Lavander Rd, (1100\Marpoli ul. 808/878'30u) sunt \4zitatorii inspirisimlurile. de intAmpinaf aromacelor31 de de specii lavanda ProdPit cule65" are crescpe panteledin Kaleakala inflorette abundentin Lavanda timpulveriiqiestefolositiin diveree

Enchanting Floral Garden E I Hartipag.121 Hawaii37 la borna 10, Kula

Regiuneacentrald
incearcisdmuli Montana Maui, in incoronea-o cu un cater Gre amintettede ilpectul Lunii9ivei obline regiunea Upcountry, dinuna lre celemaimarisuprizealeInsulelor Hawaii. InconjurAnd vesanliide mijloc

@ 808/878-2s31

Bs

G ri d i n i l e Botanice Kula H a rt d p a g . 1 2 1 I [E Hawail J5l @ Bo8/878171s

e s{ nu iei din Hauraii


Anumite plante ti animale sunt purtitoare de paruilL boli 9i alte pericolemicroscopice are ameninli agricultura americand. lnainte de a zbura pe continent, p$agerii ti bagajele lor vor fi scanate pe toate aercporturile hawaiiene, Rep@entanlii Departamentului de Agriculturi sUA (tet. 808/861-8490)vor confisca fructele ti plantele proaspete, incluivi . mango, banane, papay4 cartofi dulci; o boabede oricefel, incluiv de cafea . flori prospete de gardeni4 viti-de-vie si orhidee Mauna Loa,' . insectevii fi melci; . seminfecupulpeti pistei cu seminte prcspete; ti . pimantsauplantein pimanq de 6emene4 cactuti sau listari,

cu o indltime 3.054m aivulqnulul de Haleakal4 zona- cunoscuti sub 9i numele Kula estebinecuvantati cu o climdtemperutd, o focelocul ce pi idealpentruagriculturd drumelii. In ea vAndtorii balene, de fermierii hawaiieni trecutde la recolta au tEdilionali de tarc ii Grtofi dulci la aprovizionarea echipajelor cartofi cu irlandezi, porumb,grAq mere,piereici, prune9ipere. timpulgoanei in dupd aur din Californi4 autansportat ei aceeatimanGre pentru cautetoriti au devenitatat de prosperiinc6t zona a fost botezatd Kaliponi, Nu Nou Californie. Bumbacul imbrda Kula armataUniunii timpul Rizboiului in amerian de Secesiune. Gamarecoltelor ziu de aicudin prindede lacdpguni marilafaimom ceapi Maui, atat de dulceincAtpoli mr4cadin eaa dintr-unmir Celemai valoroae culturi suntinsi florile, de latmndafiri la exotic prote4 imensa neobitnuiti, semdnand ti mai mult cu un mugurede pe Lund decAtcu cevace ar puteacreFte intr-o grddinapamanteani Multe dintre

Es

B i s e rl c a Sfantului Duh El Hartdpag.121 lEg Hawail J/ tl Lower Kula Rd., Kula @ 808/878-1091

I r1
ti

Lrr
lllr

llli;
illl
I

ill

ll
I

Ingrijirea unor flori uriaSe la Ferma Kula Vista Protea

duneciri de apd,un dcensor aryatic, o plajd artiflciald, grddini, sculpturi ;i helepteie nuferi. cu Dincolode Wailea afld se staliuneaMaken4 un refugiu linittit, impunetot inainte ca insula sd devini iar silbatici. in zona Maken4 cowboy ii cdiarepe cai

fermele flori prim$c vizitatoriti de ili pot expediabuchetede flori aai Fema Prctea Sunrire (4164 Haleakqla Gater Rd., 808/876tel. 0200) are rdzoare diferitespeciide de prote4 de la nurci la rege,crescdnd la o aruncituri de b51de msde de picnic de un magain de gwtiri. ti

M AU I

E S TU L

MA U I

Piscul fost considerat a dintotdeauna sacru. Hawaiienii urau pe tdrAmul deoupra norilorpentru de a face rost de piatre pentru capetele securilor pentrua-ti venera zeii. ti Spectrul Brocken, fenomennatural un al vulcanului carepermiteuneiper soane sii;i vaddpropriaumbriintr-o aureold cealdcoloratioemenea de unui curcubeL!a fost botezatde loalnici aha ku onuenue(vederea propriului suflet).
Privit de sus, craterul cu aspect selenar Haleakala se intinde la orizont

Lao enminare maiaminunlitd, florilepropriuziseaducdestulde

Pentrua cunoatteparcul 58 existd km de Poteci indeaproape,

depipddunrii in mult cu strimoa;alor;floarea-soarelui. pentruexcurcii cmter; doar pe cei cu o condilie fi sfdtuiesc loc Celmai laindemdnd Pentrua admiraspadaagintie este Kalahaku Overlook. LaLeleiwiOverloolg chiar dupi borna17,veiintAlniun Peisaj argilo6e. cu selenar tisturiti cratere Laapu, dacdnorii suntloFi, Poti Puu Brocken. Spectrul experimenta de UlaulaOverloo( in apropiere este centrulpentruvizitatori, cel mai pop6, mai alesla rdsdrit, cunoscut vdte. Ai Srijd gralieuneipanomme nu cdndcoboridin matina: numaici de vafi fri& dar altitudinea 3.054m provoaceameteli.Dacd ar puteasa-.ti sau stiri de somnolenld dureri resimti de cap,roagdpe cinevasdte ducd la maijos. un nivel sd fizici excelentd le'incerce. Rezerud de doudori mai mult timP I decatPentruds. pentruintoarcere cei O solulieqoard o reprezintd 400 de metri ai potcii naturale Hosmer Grcve ere nu coboarein cratet cu dar carete vafamiliariza ecologia a uimitoare parcului. doud locuride in cratersegdsesc Celedin urmd camping trei c65ule. ti suntocupateprin tngere la sorti. Pony Expres Tours (te\.808/667 2200) oferdplimbdricilare pAndla vulcanice. fundul caldeirei este Loculinaccesibil cel pe care albe il vezivrdnd-nevrAndclddirile

Parcul National Haleakala H a rt d p a g . 1 2 1 I @ Bos/s72-44oo sau 808/871 5054 (date desprestarea vremii) Gl Disculiizilnice despre nature (intre 9:30 pi in 11:30, centrul km parcului,'1,6 de la intrare) ii Centrul pentru vizitatori Summit (aprox. 18 km de la intrare)

Piscul Haleakalafost declant a paftea Parcului National Vulanilor al din Hawaii 1916 a dobandit in si statut

moduri- de ia prepararea loliunila de prodbe de aromoterapie. Makawao esteun orcLt in tmnzilie. Candva cunoscut c Machowov4eradomeniuicelormai duri cowboy:magzinelevindeau hmnd" ti munilie. Acum distribuie tei imbrec5minte,cerli, opere de artd, cristale;icadouri. vechiul insd Komodo Store and Bakery (3674Baldwin dumlnicc) vindeincd,dupd60 de ani, .si deliciomele pnjituri pufoae cu cremi. Celmai impoftanteveniment local esterodeoulde pe 4 lulie.

BS

de parcnalional independentin anul 1961. Opt animaitArziqveEanlii jo;i ai Kipahulu (vezipag.143), fagili din punctde vedere ecologig fost au addugali parcului. Dimensiunile mteruluisuntuimitoare: circumferinpde 33,5km,addncime 914metri. de Conuride cenqd vulcanicd de aproape 305 metri,careodaGscuipau lavd,stauadormite la adapostul seu. Privind adAncimile in Luiticute, Mark Twain scria:,,M-am simtitca ultimul Om, pArasit conttiinld;i abandonat de lajumdtatea Eiului o reliryd uitate a uneilumidispdrute". Uneledintreformelede vialdpe qre le veiintilni'in parcsuntprintre celemai rarede pe Pim6nt.Neng gascahawaiiand, fost salvatd la a de pericol, obserua vei probabil cdteva in parc,poatechiarcu pui.intAlnite cdndvain numdr foafte marg acestea seinmullesc captivitate sunt in ti readwecu succes selbdticie. in Arinahina spada-argintie, sau uimitorde frumosd, esteo specie evolmtdde floareasoarelui. Pdnd 20 aniaratdca la o coroane argintie lepoa;, dupdcare explodead in sute de inflorescenlepe o tulpindinaltd pdni la 3 metri. de

iNCgenCA: Traversiripe tiroliani


privegti lumea e prin ochii Ji-ai imaginat vreodatl emolia alunecdriiPrin aerin timP ce unei pdsiri? Experimenteui aceasti senzalie trecend EPi4 cu ajutorul unui cablu de o-tel, Doui insule ili ofere acst pe deasupm selvelor, a stdncilor. viilor, canioanelor 9i cadelor. tip de excuEie ghidate: Maui ti Kauai. ln Maui, traversarea pe tiroliani laineltimile r{coroase ale vulcanului Haleakalaimplici experienle diverse: o drumetie prin pidure, peste 3 km de cabluri de tiroliani, vederi cetre regiunea centrali Upcountry ti o introducerein Peisajul fragil al oragului Hawaii. Rezerui-ti micar trei ore pentru aceasti drumefie gi imbracd haine cdlduroue. La intoarcere viziteazi ruinele Croei Soarelui Adv entur6, (Sl?y ne Froli tel.808/878-8400,w. shy nehawaii.com, $SSSS, li reduceridisponibile online), Mai pulin ricoros, Kaanapalite inviti la o aventuriin adincul linutului trpn, unde opt trasee de tiroliani oferi privelitti montane sau marinein timpul zborului pe deuupra rdurilor, cacadelor 9i a vArfurilor copacilon Planifici-1i o zi de aventure (S,?yliteEcoAdventure, tel. 808/ 878I 40 0, ww,st2yl i nehawaii' redueri disqoni' com, SSSSS, bile ontine). Tiroliana din Kapalua ofera un alt zbor pitoresc datoriti celor opt trasee duble are traverseai munliiaspri din Maui, Poli alege excureiile de doui, trei sau patru ore (Kapalua Adv enture Cnnter Qt Mountain Outqst, tel. 877/665438Qwkapaluaadventurc.com, SS$SS). Kami oferd cu certitudine o perepectivi verde a,,zborului" cu tircliana. 9apte trdee coboara pantele munfilor, aluneci peste pidurile tropicle 9i pestelinuturile imaculate, deledandu-te cu privelitti spectaculose ale Muntelui Waialeale(lGuai Backcountry Adventur5, tel, 888/ 270' 0555 ssu808/245-2506, untry.com, w,haw aibaehco

Ir

Ave., 808/ 572-7261, te|. inchis miercurea Vulcanul erupt ultimadatiin 1790. a

ParculNalional Haleakala
Haleakala inseamnd,,Croa soarelui". Privind pestecraterul pe maiginea de piscului zori,soarele in paresdresara lumea'in lumini Conformlegendei, Maui,personajui inzestEtcu puterisupnnaturale din miturilehawaiiene, urcatpanAin a vdrfulHaleakala a prinssoarele si cu lmoulpentrua-l forla sdtreacd mai incetpestecerulhawaiian. Soarele atotputernic, ficand un compromig a acceptat$ ?tiincetine6cd ritmul pentrujumitatede an,dindu-le oamenilor de vardmai lungi. zile

dinduntrul unei cdldiripentrua scdlda disparilie. Chiardacdseafliincdin

sssss).

M AU I

E S TU L

MA U I

ce au cupoledenumiteSciene Ci!r, aflate pe margineacnterului. Aici se desfaSoard activitdli ce tjn de explorarea spaliald, cum ar fi direqionarea unor @e loer prin prismele pozilionate lundde pe astronautii americni.

dezolant peisaj lavi demupmliniei de copacilor Temperaturile mediisunt cuprinse thtre 1 si 25'C van gi-3 pi 24"Ciarnd M4oritateaturittilor pornesc la drum inaintede ivirea zorilorgi admirdpriveligteain timp ce coboari. imbnci mai multe rAnduri haine. de

un fiu adoptival lui Menehune(vei pag.187) tatil turis l-a pechimbat pe iubitulnepotrivitintr-un deal9i pe Nenoe in frumoo4 db4 celom plGie a Hanei.Lupteaprigiintre cApeteniile Hanagiceledin Insula din ceaMare s-aupurtat pe 9iimprejurul lGuiki Head A fost,de ffimene4 lmul de nagtere regineiNiaahumanu al Labaa lGuiki,pe parte dreapti, seafli lGihalulrr, adwa numiti PlajaRedSand pentru ci nisipuile sale, erodatede ond de cenutadin smt aprcpiere, rubinii.Mare4inspumati lagm goffuleplui,ste de culre albastru-vezui sem. Kaihalulu afld r ti zoneide parere din Sea h marginea RandrCottag6,in Gdml Hotelului

Templulesteintre.tinutde descendenlii direcJiai constructorului sdq regelePiilani(sfrrgitulsecoluluial XIV-lea* inceputul secolului alXVJea). spune emani o 5e ci forla atat de mareincat pilolii care seindreaptdspreAercportul Hana ref.zd sdzboaredeaupm lui. O serie de ceremonii hawaiiene lin inci se aici. Templul ridicdintre se Gridina lGhanu,51 ha de flordtropield;i coasti de lavi, cu un decor extnvagant de munli invezili. Poli explon istoriapicultun zonei la Centrul Cultunl Han4 un fost post de politie.Aici seaflecatrya cuveduri hawaiiene exce4ionale,kapa (pinzi din scoa45de copac),o plad de pscuit o/ona vechede p*te un wol fotogn{ii istorice;i o coleclie Hanei de portretealelocuitorilor

Gridlna Kahanu [! Hartd pag.121 E3 Ulaina Rd., borna 31

@ so9/z4s-s622
Sl lnchis sAmbdta9i duminica

gss

Kaahumanu
Ndscuti intr-o pegteri la Kauiki Headin 1772,pe timp de rdzboi, Kahumanu a treit intr-o perioadi de mare zbuciunr,ajung6nd in cele din umi la c6rma rgatului hawaiian.La 1O ani, un prcfet i-a prezis ci awa sidevind solia unui rege. 9apte ani mai uiu s cisdtorit cu Kameham+ ha cel Mare, filnd prefenta eestuia dintre cele 21 de sotii pe ere le ave. Cipitanul Geoqge Vanouwr a numit-o,,cea mai frumoasd femele a M{rilor Sudulul'. En, de asemmea, foarte inteligenti. Dupi moartea lui Kamehemeh4 in anul 1819,regina Kaahumanu a rlsturnat sistemul antic al dogmelor religlose printr-un singu act, Ai Noa -, sdminanci liber" (wipag.29-30). A muritln 1E32.

Hana-Kipahulu
LafinalullungiipisinuoaeiHana Highway (vezi pag. 144-145) ie agteapti micul ora; Hana.Esteceva in aerul de ajci care induceo pace la marginea eufodei. Unji spuncd densavegetalie luuriantd produce maimult oxigen. Alliisunt convinti cd estespiritul pdciiins4i. Poli sA tEve6eziomtul in cinciminute. Peo parte a strdziise afli un hotel, pe cealaltdnitte vaci pls cateva biserici gloriode strdvechi o mdnd ;i de magaine. De indatdce sosegti in acestoragce imbrdligead golful, realizezi este unuldintre locurile cd speciale lumii. ale Hanaestedominat de doud fo4e, Hana Randr giHana-Mru' Hotel (HanaHwy, tel. 808/248-82n), primulcomplq turistic construit in afan celebrului Waikiki. Printre odpelii sais-aunumdntWdt Disney Clak Gable9ifamilia VonTnpp. ln Grful Delutui Lyong o cruce din lavapietrifictd a fost ridictd in memoriamilionarului tenn Paul

Centrul Cultural Hana E Hartepag.121 @ UakeaoHana Rds.

BU 8O8/248-8622 m inchisduminica U

Kipahulu Ranger Station Hartipag. l21 I

@ 8os/24s-737s

Urci pAni la cascada Waimoku,deasupra DefileuluiOheo din Maui. Protejeazi-gaparatul foto de tropicale aversele gi de stropii cascadei.
-ROBERTHOLMES coIoborotor N atiana! Geo aphic gr

realizate regretatulLeslie de Eade.

Kipahulu
Cam la '16kibmetri lasud de Han4 hrcd Nalional Haleakala intinde se dea lungulzonei de mufte pandla KipahuluDqi pidurea tropiald deai nu a fost splomti in totalrtate, fost au ficute poteci pe uneledintre celemd frumoce po4iuni. Ceamai cunoscuti esteDetrleului Ohm. Dacavrei sd fii Gtalogat drept un turist ignomn! PoolsAici numegte-l Swen Sacred vei vedeaaproximativ doui dwini de izwi vdreindu-se unelein ahele in timp ce coboari spreocean.HaMi 31 tre pestelaorul Oheo, cu mde pe ambele pi4i aledrumLrlui. Urci 800 m pe Potec Pipimi pAndla Gsada Makahiku 9icontinui apoi 2,4 km printro pidure decd de bambu pdndla Casada Waimokr, aflati la 122 m altitudine lnteresazite de condif ile meteo la Kipahula RangerStation inaintede a plea in celdtorie. r

Hma-Maui,apoiseintinde lastAnga psteun camp/urmando poteci Potm rodatdde-almgul uneifaleze. esteriscnd, dtr Ktrte - aprcximativ '15minute.GahkA plajefrvoriti a HaneiesteHamc Tntinderile nisipde de tip w gipipermiserd 305 m pe linia timului, labaa uneifaleede 9 m. Piilanihale Heiau,cel maimare (templu) din Hawai9i un reper heiau istoricnalionat str4uiette 6upE coasteiHanain nordul on5ului. Per4ii sii auintre18 pi27 m indlfme.

DrumulpAni la parcfacedeliciul excuniei. Intnreaseaflila2128 m iniJlme de la Halakala Highmy, cuprinzAnd parte din ratele 37,377 o cu ;i 379 iarplimbarea matinaeste uimitoare. ure de la nivelulmdriila A 2.133 dupi doar 64 km de condw m estecati cum ai ajunge Muic din in Alokain doudore.Palmieriifac loc pinuluigieucaliptului, pentrue, in final, toate sese topedcd intr-un

Fagan, are a adu primii turitti in orat. O drumelie de aproape5 km printr-o p4une pentru vaci$ni in vdrful dealuluiigiva oferi o vedere panommiciaupn onguluiHana Apuurile suntdeosebite. Promontoriulde la apdtul drept al golfului, lGuikiHad ocupdun loc de liunte in istorie9i legende. CAnd NoenoeUa KeaO Han4fiica mareluiMaui, s-aindrdgostf de Kauiki,

M AU I

PLIM BAR E

P E A U TO S TR A D A

HANA

pe Plimbare autostradaHana
Hana llighway est un co]nPrornis neinsemna:. comparaliv cu inexpugna$ilul aracter al oragului omonim a cirui populalie, del' binevoitoare, pistrreazi o distanl6 dernni fa15 de modernul llawaii.
drumuLui strAbae matina85 km vei cu Peparcunul de-alungula nu maipulin de 56 de poduriingste (pe un s rgur de r rer si6 17r rrbe.Semerge s) 'ers ince! ata ca estebine sa!i amintetti d scopul acestuidrum esteinsd;icildtoria.Vei trece pe ldngd dl; p'in padured tropi, )i de-a o se ie d" a. ade, solidifiati. lungulunuildrm formatdin lavd Drumulincepepe Hawaii la Aeropor36, tul KahuluiQ, seindreapti lin spreplantaliile de lreslie-de-zal"aI rravenevise'puirea apoi nisipoasd Baldwin BeachPark.Primul;i ultimul a orat este Paia l9, unde se afl5,totodat4 ti ultima de benzindrie pAndla Hana. Aceatd fostdatezare in un fermieria cdpdtat aer hipiot 9ipsihedelic anii '60 pi nu 9i a mai revenitnici6tizi. Paionaliide windsurfing adundaicipentrucd seafldla doar se pentru 2 km de Hookipa @ un loc de pelerinaj iubitoriiacestui sport.in dreptulbornei 16incep perpuirile podurile. Denumirea fiecirui pod sau ;i pe toate avand parauestemenlionate lndicatoare, dragule, precum Kolea,,fericirea semnificalii vdntL[i" - sauMal.apio adJ.ape d ipile Chiar ,,dorinp binecuvAntdrii". dupd borna 16 Ha waii 36 devineHawaii 360, iar bornelecareindicd distan-ta incepdin nou de la zero.intre micile o'a5ele huelosrKalu. pot' cuegede pe md,Bi.ed drumuluifructede guav4mere pddur4e,banane Copacii scoa4ddungatd colorata cu ti 9imango. eucaliplicurcubeuDupaal-ti sunt ata-numilii trei 3 kilometrivei trecepe ldngd cocade: Waikamoi, Puohokamoa9iHaipuaeneQ. Pentru aiungp Waikamoirebure.ar"rg: a la pejos cam 30 de minute,dar vei gdsiacolomese nu pentrupicnigcu priveli;tisplendide; uitade Jarrosic impotrivalanprilon Po;irevedea spray'ul Parkla Garden of Eden Arboretum et Botanical la 10, seinchide Garden(borna tel.808/572 9899, din ora 15;00)aiciau fost filmatescene celebrul film cu dinozauri.

Casada Puohokamoa,,plonjeai" Laborna11, de lao r" t -e de pe, eq m irl o Pisca; balete in rdcorori Chiardupdborna 12poli Sasi StateWaysidePark@ Dimensiunile Kaumahina dar fertilitaliregiunii, suntdovada marialeplantelor 762 precipitaliilor aproximativ cml gia abundenlei de pe an.Priveligtile pe tarm ti taieresPrralra KeanaeArborctum @, cu intnre liberi ti 24 deschis de ore, estemcftai(spremare);i seafld a de distan-ti borna16 Aici maipuln de un kilometru vei haMiiene, putealu etnobotanlce veigdsi grddini culturile a dar;i inotain izuri. Pentru vedea picnicul, de hawaiiene taro in toatd spendoarea tmdilionaLe fd lor de smanld, un vimjspremare a borna17ti melgi sprePeninsulaKanae, acolounde halo/oi de au inundate) o vechime pesle500 de (terenuri ale de ani.Drumu seinfundi aproape ocean, carui violentde ldrmuldin lavdDaci nu se valuri izbesc sa continud pAniin zonaKeanae, vreisdconduci

chiar dupdborna17, kilometri, mergipre! de cAliva de pentru panorami Q;i posibilitatea a facecAteva fotografiiextaordinare.in acestmoment le afli la unul jumataba distanlelcdtreHana Veli gisi deschis unde drumului dintrepopdurilede Pematginea ingheFte ii sevAnd{ructe ;i gutiri ii Poli cumPera sco6adin cuPtor proruPdt de pdine banand intre Wailm 9iPum KaaState Wayside Park de la borna 22, vei trece pe lAngi Cmda Waikani. un gi ce Pdriurile clipocesc izurile facdin acesta este oPrire Urmatoarea loc idealpentrupicnic. 5i, Parculde Stat Waianapanapa@ (borna tel 808 gB4 8t09) l i'mr de avi laa sasezi 'cci dealurileabruptegiintunecte, terdele stancode, o formatede lavd,si pegterile tunelurile arcurile, ti cr 1eg srl,piLoare ni,rP u I o(, ilFde 'a D" e plaja pe sunt cabanele disponibile bai de perms ,si la Drumurile;erpuiescvalespreora;ulHana (vezi pag.142-1a3) 1P.

Pitora$ca, dar gi intcrtochata

Honohala Pt,

Ulumaluii fl f Kaupakulqa

Kailua

Garden of Eden Arboretum e, Garden wavstoeprnx @

g
1\

'\ffiii
HaiPuaene

Peninsuls Keanae

E-_ nezrnvallA

leanae ffi
'cos"odo V/aihani
PUM &A fAIE WAYSIDE PARK

NU RAJA:
OragulPaiao PlajaHookipa . PanoramaKeanae. Parculde Stat Waianapanapa

''ii(,,-

MAK.A.W."AO

^"" .{rs 'i\.


.aoo I

KOOLAU i i z e n v rl t e FO R E S TI E R A KOOLAU
Detileul KqiatPa4q HANA ----^..^-,^ FORESTIERA HANA

ruonuol"l"
Poinl

Kauihi Head

E!
F g

Vezi harta pag.121 Aeroportul Kahului 85 km 3 ore Oragul Hana

. PARCUL , NATIONAL r., .HALEAKALA

I Ifi

M AU I

Alte locuride vizitat?nMaui


Monumentul Stat de Halekii-Pihana Heiau
Aceste templegemene apropiera Insulei din Wailuku fost oindw locurideimporlanla au religioai si guvemamentali" Pihana Heiaqun fost/uolainr, in ere seaduceau loc sacrificii umang esteacumo ruindabiavizibild" Halekii, adiposturi acoperitecu paie,eEu rezeMte participanllor de vila nobild la rituluri. Acestparcde 4 ha oferd o pdvelitte impresionantl pi4ii centnlea Insulei a Maui ;i a Gmpiei WailukuUrmeaziWaiehuBach Road(Hawaii360) pdndla KuhioPlace, intoarce-te citre interiorul lnsulei HeaPlace fd stAnga la gi pAni la Gpat E Harti pag.120

Centrul Cultural siArtistic al Insulei Maui


Dadris in 1994,centrulin are s-auinvetit 27 de milioane dolai demonstHzi devotamentul de insularilorpentru arti Printreperfomeri s-aunumemt Zigry Marleysi TonyBennet! baletuldin Mosow pigrupui de danntori hula De aemene4 sereste drept spaliuapozitional pentru aftittii loGli ii pentru companiile teatru ti dans. lAnga doui de Pe cele teatrede arti damatioi, *isti gio galerie arti de @ HarA pag 121@ 1 Gmeron Way Kahului

O insuli cit un microcontinen! punctati de coasteline, munli de zipadi, pdduri tropicale luxuriante,ferme imense vite, intinderi de flori nemaiintAlnite9i vulcanulactiv Kilauea

@aoep+z-ztat Biserica congregaliei Palapala Hoomau


Aviatorulameriqn Charles Lindbegh ('1902-'194)a indrdgitfoarte mult Kipahulu (wi pag.143).Aici pi-a petrecutultimaperioadA viqii impreunecu solia a s4 Ann Monow Aflat pe patul de moarte,a pu la ale toate detaliile inmomAntirii ule, insistAnd fie si ?ngopatderuif intrun opciug de euelipt nefinisat, laa@astibisericula construiti in '1852Inscriplia de pe piatn funenri din gnnit a lui Lud<y Undy estepreluti din Psalmul 139:,,Dacd lu aripile voi zoribr 9i mdvoi ducesi locdu la marginea mdrii...". Aprcape 500 de @menivinzilnicinpeledn{la liniptitrLJ lm de vci. E! Harti pag 121 sdu fil Hawaii31,16 km sud de Ohrc Gurcn

Hawaii: cea lnsula Mare


9i harti Kona 148-149 150-156 152 r Pauzi de cafea 157-162 Raiforme Echitatie 158 '160 163

lGhakuloa
Kahakulo4 vestulInsulei in Maui,esteunadintre ultimele ahuprdd fun4ionale(o po4iunede pdmAntacordati prin vechiulsistemantic de improprietirire din Hawaii(vezi pag 26-27). Acestloc esteproprietateprivate, se poate dar ajungeacolocu Ekahi Tourqcondu de locuitorii din Kahakuloa. sd pornettiintr-o drumelie Poli prin pddure,pe hngd pdnie pide-a lungulzidurilor kcto /oi(terenuride tcro inundate). Prdnzul se seryettepe vemndaunei cre hawaiiene, unde poli cculta pove$i.Vei aflacum funcgioneazi acestsistem strevechi. E HarE pag.120 6l so9/877-977s

Extra: Cowboy hawaiieni Hawaii-ul de Est 164-181

Sssss
lGpalua Adventure Center
Deroperd InsulaMaui cu ajutorul unor profesionigi m pot concepeun progam de activitili d@r Pentrutine. Printreacstea se numdrd:cnolaj, drumelii, plimbiri cu bicicletape munte, scuba diving snorkeling privitulbalenelor Avanpostul 9i cenrrului oferepeste3 km de rirolianii (vai pag. 14'1). lnaintesu dupi o zi de sfel de activitili, viziteai efeneau centrulur, undete poli delecta cu bere,vinuri bune,afea gi podue organice prompete,direct de lafermi. 6 Harta pag 120 @ Kapalu Adventure,2000 Village @ 877l66s-4386eu 808/66s4386 Rd

Zona de agrement de stat PolipoliSpring


Pini, pbdure arborisequoi4 o cu reme ccorosa pestenoapte,iarbadryine albddin ominghelului. |j o lndltimede 1889 m, Polipolisesitueaziin milocui entuiiwste de @la a eerualiei forestiere lola Stribatem elor 8 km ai poteciitolipoli Loop, printre rboride eualip! prun,pinpiconifure, duezd am trei ore.lmbnce-te gros,cu mai multe rinduri de haine. Pentrua ajungeaolg mergipe KekaLriike Arenue (Hamii 377) de la Kia piwi spremunte pe tosau Waipolipdni ajugi laapdt Sepmte Gmpasuinchiriao abani de la DNL$ Diviziaparcwilorde stat de @ Ham pag.12r E3 Div parcurilor m! 54 S. High5t" Rm.101waituku61808/9848109

lncearci:Piel.eleagroalimentare Extra: Hula 170

167

lncearci:Explorareapetterilor

172 174^175

Pfimbare cu magina pe Crater Rim lncearcd: Nuci delicioase 178

Alte locuri de vizitat in Hawaii: Insula cea Mare Hotefuri si restaurante 250-254

't82

Bx

H A WA II:

INS U L A

CEA

MARE

MeNrw X&xsesKm hXxxxwm&$x ffiw&


Insula cea Mare, asa cum este numit; in general Hawaii, este, intr-adevir, atet de mareincattoate cetelalteinsulear puteaincipea pe ojumitate, iar cealaltiiumitate ar ri.mAne liberi. lnsula are de doui ori mirimea statului Delawaresi de trei ori pe ceaa Rhode lsland.
Cincivulcanluria;i,Mauna Lo4 Mauna Ke4 au Kilaue4Hualalai KohaLa contribuit la for ;i mareasuprafeleisalede 6.482 km'z.Kilaue4cel
L

nmJechiarinainteaochilor tdi. Insulacea Mare respectival regatului este leagdnulcivilizaliei, r aur i .an .(a me h a me h a e lMa e c . r n ; . . . . 1p p c Comta Kohala;i de pe aceste 5i-alansat -tdrmuri Pretutindeni campaniade cucerire;i unificare. vei intAlni relicveistorice. Cerul de deasuprainsuleiesteatat de clar ;i nepoluatincAt oameni de ;tiinld din lntreaga lume vin sdstudiezeuniversulcu ajutorul te e puternice pe culmeavu canuui de scoapelor in Mauna Kea. partea dejos, ora;ele insuei au un ropect provincial;i un farmec aparte.Dincoputif promi,titoareale degradate, lo de fa.ladele gi clddirilo; se afld galeriisofisticate restauTante incantdtoare,unde bucateleservlteculminezd cu tradiliona a Kon4 deveniti standardulmondial al unei ca{elebune.I

mai mare vulcanactiv din lume, conlrtbue se insulei.ldrmul ti stii la marirea intinde pe 428 km: ai putea merge pe o p a.ji diferitd'infiecarezi, timp de o luni. in unee zile poli duce acs4 lipit de
TroDicali Hawaii

costumu de baie, nisipalb;i fin, in timp ce in

a!9) R O AD l!{, i

--

REZ.roltl! HILO

JID!,)Ililltt'..

,"L.r.u.o"
R .r . n'"'
. i

atele,

Nut Factory

REZ.FOREST, UPPER WAIAX}I

l**q'rg*.

Poi"t

.. Z: -, \ . REz.FOREST N4iNA*ALE MNA*ALE 151- Y" $ii;.1"''<'" \\ Moiumditulje \.. copul Morumtrturdestar stal (uhuhahi fri,flJ*n, p "" I ;, !. ,.r P{,.1 ll;...!' iLavalree : ^ . l^.r l ^Ahal anui l Fanoa - ^{<-

1
ll
I

NU RATA:
Scufundiri 9i snorkeling in Golful Kealakekua 154-15.t Puuhonua o Honaunau pentru o aventurd oceanici 155 156 Coasta luxuriante Kohala 161 162 157 159,

PuuhFnua'o:,-'

. 9-'"1"f*..',.

{006 \11 adeOrhidee ka

:" Beach Park

,T!A

REZ.FORESL MALAMA,K'1r' ,. "

_'vtsaacHale Beach Park Mackenzi

.LAKAHAUIE& ^Puuoo 2am

,aiil v/ q,/ ^armu

Bpilil"otr2,1.s.

nisipulpoate fi negru sauchiar oliv Degi dispunede atit de mult din spalig doar 10o/o populalia locuiette pe lnsulacea Mare; act statuLui se afld mai multe vite decat oameni. neobi;nuit4,,mare" Peaceastd insula estemai mut decat o problemdde dimen apl' o .i .r'etului. lorul oa'e ain' 'iune 'e pdtimqe, de grandoare istori4 legendele inillimea munlilor;opulenla staliunilorde
2 0 ki l o m e i ,

Triiegte ca un cowboy in Waimea 16{t, 162, 161 Frumoasa coasti Hamakua, de la Hilo la Valea Walpio 16s Hilo 9i cascadele invecinate 16s-164 Rainbow;iAkaka O excursie in Parcul Nalional al Vulcanilor din Hawaii 17t, 176,177 Mauna Kea gi centrul 128 1;9 de astronomie

pe CorotaKona-Kohala energiacreatoare ti inspinti. de naturd,dezgoliteti pura carese

Ka Ld?

Green

Sand

H A WA II:

IN S UL A

CEA

MARE

C O A S TA

KONA

oastaKona
Districtele din nordul 9i sudul Konei alcituiesc cei 945 km de lirmuri Aici, soarele pare mai strilucitor, iar culorile mai intense. insorite ale insulei, adipostite de vint, cuprinzend staliuni, sate, ferme, centre comerciale ;i spalii laqgdeschise.

de de suntacoperite o cununa or4ele pitoregi:Holuloa Kainaliu, Cookgi HonauCaptain Kealakeku4 se nau Mai su de acestea intinde in pddurea. nordul codtei Konacresc in nucile Macadami4 timp ce de sudulesterenumitpentruefea. Sdtulde riboi ii de opt ani de Kametrai la on6,in Honolulu, cu cel hameha Mareimpreund familia cutenii sdis au retrd la ti Kailm.Cu trei coribii ti insolit de o au floti de canoepolineziene, ridict pe ancora spreKailua '12augut si a regele Poruncit 1812. sosire, La se construidcd un atezemantPentru rudelesae de ranginaltti un temPlu inchinatlui Lono,zeulrecoltei. LocotenentulOtto von Kotzebue, comerciale al cdpitan ambarcatiunii desPre scriain1816 ruegti Rurick, cu primasaintdlnire regele:,,Mi Tamaahcelebrul aflamacumlAngd inspinceamaimare mah care...imi sdu prin incredere compodamentul M-a cond6 prietenosti fard rezerve. a citre palatulsduacoperitcu Paie... optat pentru acedta locuinlasimplA prii pentrua nu renunlala obiceiurile sd ule...intruc6tel doregte sporedci nu doarfericire4 5idorinlelesuPutilor rege sii". R6zboinicul a muritin Kdlu la gapte maitAziu,pe B md '1819, ani vareta 60 de ani. de

altdepoci. Templula fost restaurat de Evenimentul cotiturd din istoria s-a Hawaii peirecutaici, lnsulelor al cAndKamehameha ll leEsfiddnd femeilor are intezicea kapu(legea) s-a cu laolalid barbalii, si mdndnce atezatsdia m6a cu mam4 rsPectv mamasavitregd.PotrivitPovstirilor s-a regele a;ezat ,,ain martorilor; ti cu ceputsemdnance o pofti nebunS, carearita cI i5i fucesingurrdu.. intreagaadunarea fost ingroziti.. insd regelenu a fost vatama! iar sPectaa gla: <Legea torii au strigatintr-un Vestea a r;sPandit s fost'incdlcatib>". mici e focul,declan5And r:6coale ti temPle violenlecareau adw vechile zeilor)au iar in paragind" kri(chipurile fost rdsturnateti a6e.

Ahuena Heiau qe lE PlajaPuDlrca pe terenurile Kona Beach Hotel,75-5660 PalaniRd. Biseri<a Mokuaikaua A B 7 5 -5 7 1 3 l i i D r @ so8/329-s179

hT #{,,{h,$'f,}$#,fi''T(} ilil ,{l, l,h $lt fi$fl,,4 f'$#.;lt r ffiiffi Arborii de cafea crescin bogatele soluri vulcanice ale districtului Kona. Cauti flori albe primdvara, iar toamna 9i iarna, fl oarea red.cherry

berry.
_JERRY JR, CAMARII L-O, r atLro N attar al GecgraPhic Un an maitdrziq in 1820,bricul aintratin Golful Kailn Thaddew solia Thoma Holman, Doamna Ahuena de doctorului la bord,descria evidentinruin;"iar Heiauotfel:,,Era de o oemeneascend devrtare nu lmi maivdzuem vreodatd. pdreau pietreprintreruinele a fi suficiente un templuluipentrua construi orag". au th 1836 misionarii construit Mokmikam, primabisericldin sa Clopotnila albdde 34 m Hawaii. on9. micului domindpeisajul (continuarein 153) Pag

Canoe oolineziene intrecandu-se la Kailua-Kona

Florile culoriatAide vii incdt au aproape deranjeadprivire4marea paremaiadancd maialb6tra decat ti in oriare altdparte,lavaesteinchisd la cuioare irizati,iarapwul pare 9i inGndescent datoriti particulelor vulcanice, creandu-se uimitoare vizule pe misurdce soarele efecte sepierde mare. in Oameniivin la Konapentru a prindecel mai maremarlinsau pentrua lu partela competilia mondiald triatlon,,lronman", de ce

constdintr-o probi de inot in ocean pe o distantade 3,7 km, o cuEd cu bicicleta 180km pio probd de de alergare 42 km. Participanlii de absorbili de sfdrpesc a se15sa prin de climatulrdcoros, imensitatea peisajului de ritmul domol al locului ;i incdtrareoriimpresioneaiprin fizici rezistenla zonelenetede in mod previzibil, de codti sunt in.tesate hoteluri, de blocuride locuinte vileretrue. si Dealurile are leimprelmuiesc

Kailua-Kona
Un amestecde sat de Pescari iar petrecdret mai nou o ti orag adeviratdMeccaa cumpirdturilor odati cu noilemdluri ti maguine la de tip outletdeschise marginea pistredd un Kailm-Kona oraSului, StEdaprincipd4Alii famec apafte. Drive,terpuiette de-a lungula 3 km o de |arm,oglindind felieinsemnati din Ahuena Heiauiese de istorie. dintr-o GolfulKdlu a o santineld

H AWA II:

INS U L A

CEA

M ARE

C O A S TA

KONA

ixCrnncA: Pauzd cafea de


Plantalii de cafea se pot gisi in prezent pe Insulele Hawaii, Oahu, Molokai, Kaui si Maui, fiecare producAnd propriile soiuri de boabe 9i infuzii. Cine ar fi crezutin urmi cu 2OOde ani ce aceastdculturi va duce la aparilia unei adevdrate industrii in insule, cind Don Francisco de Paulay Martin, un medic spaniol, a adus in 1813arborele de cafea in Honolulu?

Peste strad4 Palatul Hulihee { ste pozilionat inlre biserici ti {emplL! a Branila dinfe vechl tl rrou Construitin 1838, a Sdzduit o \uccesiune de o6pe1i hawaiieni ti d fost achizilionatin cele din urmi de regele Kalakaua. Dup:i moaftea

in se din Kona. ConstruiLi 1B4Q atli ei LAngi replica moderni(75'5769 AliiDr, tel.808/326 7771).

Palatul Hulihee A E 7 s -5 7 1 8 l i i D r @ 808/329-1877

Es$

Keauhou9i South
De lndad ce parisctte Kaiu4 Alii Drivedevineun drum de Frd gerpuit. aproape km distanf 6,5 La de ora; ajungila KahaluuBeach pentru Parl! un loc cxcelent prin nisiPul ce snorkeling sc remarca fdcand ca negrude pe fundulapei, dc numero:iipetti multicolori recif si paranltte dansatordin Vegas. micula nordical golfului, Lacapdtul CatoliceSf. Petru,alb4 cu Biserice incadratide trrare acoperi5 albmtrur, creedd decorulpcr{ecl ti palmleri, construiti'in mlniaturald, Capela (tem 1839pe loculunulvechiherdu flori plu),areintotdeauna proaspete Keauhou pe allarin staliunea A/ii BeachResort(/8 6740 Dr, un kl. 800/68A 7444) existA bazin odinioaripentru sacrqrezeruat membriifamilieircgale. in (conlinuare pag.154)

CaSivaani mai tarziq preotul SamuelRuggles transplantat a in Kona un listar din Oahu; planta s-a aclimatizatin ace6te zone si pe solurile vulcanice. PAni la mijlocul secolului al XX-lea" cultura cafelei de Kona a prosperat ca urmare a muncii deD6ein edrul a numeroaseferme de imigranti. Insula cea Mare Af icionodos de calea gour met pot asistala procesarea boabelor de cafeain cAteva locuri bine cunoscute,cel mai bun punct de pornire fiind regiunea Kona de pe Insula cea Mare. Mountain Thunder Co'ffee Plantation (teL 888/414-s 662 mu 808/s2 5 213 6, w w.m auntuinthunder com, excursiiVIP: SSS), aflate la o altitudine de 973 de metri. organizead vizite gratuite ti cu ghid de luni pAnesambAte. Sundinainte pentru mai multe informafii. Hilo Coffee Mill (tel. 866/982- 5 5s1 sau 8O8 68- 13 33, w.hilo-cof/9 feemilLcom) din partea esticd a insulei se laudd cu soiuri de cafea crescutein zonele fertlle ale pidurilor tropicale din Puna,Hamakuasi Kau.Se oferd vizite gratuite pentru a vedea procesulde productie. Descooerdmai multe ferme de cafea, respandite in partea vesticea lnsulei celei Mari, prin achizilionarea unei broturi detaliate (teL 8O8 j 26-7 820) 9,iparcu496nd /
Cafeaua goumet,,Kona" Kona este vanduti in lungul ti in latul Coastei

acestui4'in '1891,a lost vandut ti a ir'rceputsi se deteriore ze.in 1927 a fost predat Fiicelor Hawaii, o grupare preocupaLi de conserua rca motlenirii culturale din lnsuli. Acestea I au restaural ti J au trans format'in mueu. Au tost PbstEte numerode arlicole originale de mobilier; inclusiv un pat din lemn de koa ai cirui piloni lrumos scu Ptali provin din palatul de stuf al lui Kame hameha. Mobila indici rndrimea nobililor rezidenli. Kamehameha I avea o inil,time de aproximativ 2;13 m. Spectacole de hula 9i muicd hawaiiand sunt organizate la palat in ultima duminicd a lunii, la ora 16:00. O capeli simpl4 cu acoPeri; din paie - SfAntul Mihail marcheazi

cu masina pitoredca zone Kona Coffee Country (ww konacoffeefest.com). Molokai ln Kualapuq Molokai, sunt folosili cat6rii pentru a ajunge la Coffees of Hawaii (Kualapuu pe FarringtonHwy., tel.808/567-9490,w. coffeaof hawaii.com, ucursii dimineafa; aicLvizitatoSS$$S) rii pot alege?ntreo plimbare pejos sau o plimbare cu un vagon tr6 de catari, pe cAmp sauin jurul rezeruorului de api de la Kualapuu. Maui Spre deosebire de abordarea patrupede tipice Insulei Molokai, Shim Coffee er

Prota Farm din Maui (Kul4 tel- 808/876-0055, ww. shi mfamta ur @m, vizite din februarie pdnd in iulie,doar cu rezeruare, Sg)inglobead caracteristicile unei ferme botanice cu arborii de cafea,utilajele de prelucrare9i gridinile pe de indltimile Kulei. Kauai Fird a fi intrecutd, mostenirea arborilor de cfea introdugi de Marin a pdtruns si in Garden lsland unde proprietatea Kauai Coffee Company (de pe Howaii 50, Mngi PoiptL tel. 808/335-O813, w. h auaicoffee. m), Io calizati co in partea sud-vestice, este deschise zilnic si poatefi vizitati gratuit

amplmarea primei blserici catolice

6r*dini bctan[ee
Gradina etnobotaniciAmy B. H. Greenrell de pe Insula cea Mare (808/323ell. 3318, ww.bishopm weum.org/greenw S),ct ointindere de 6 h4 imbini Perfect continutul cu proiectarea atentA. Situate in Captain Coolg mult deasupra Golfului Kealakekua,Pe Pantele vulcanului Mauna Loa,gridina se axeazdPe etnobotanica hawaiiani - studierea legiturilor dintre locuitorii insulei,tradiliile lor culturale ti plantele care se geseauin acest sPaliu, inainte de sosireacdpitanului Cool! in 1778. Planteleoferi detalii aupra modului in care erau utilizate de vechii locuitori ai insulei,fie pentru hrani, fie ca materiale de pentru imbrdciminte, ca leacuri construc-tie, medicinale sauin scoPurireliSioase. Gdzduind peste 250 de sPeciide copaci, arbugti 9i ferigi, gridina este organizatiin a9afel incAt expune diferite zone de culturi specificeagriculturii traditionale hawaiiene: costiere,pes,piduri uscate ti Piduri montane. Plantelefolositein alimentalie variazd de lataro 9i kului (alun din care se extrage ulei) pini la fto (trestie-de-zahdr);i awc (un calmant). Remiti-tele unor lucrdri in Piatri, Parte dintr-un complex agricol vast, ocuPi 3 ha de gridini. Amy B. H. Greenwell (19211974),autoare a unor carti botanice si membre a unei familii importante din vestul statului Hawaii care se ocupa cu cre9terea animalelor a lisat mostenire acestteren, in 1974 Muzeului Bishop.

HA WA II:

IN S UL A

CEA

M ARE

C O A S TA

KONA

Societatea lstorlcA Kona Harti pag.148 I El si-655i Mamalahoa Hwy. (Hawaii 11), Kealakekua @ 808/323-3222 @ lnchissimbdtagi duminica

Alituri de aceuta, in grddinile tropiGle luuiante seafldo replicd a cesulei litorale folositeinanii1800 de regeleDavid Kalakau ca refugiu prjwt Langd,tarm g;sescpetrose glife,ruineleuneiee strdvechi un ti golful4 unde se poateinot4 c6ndva rezervat nobilimii. Meriti sAte opregi ti la Societate lstoricA lGn4 din Kealakeku,in adrul cireia seafli un mic mweu cu adefactehaMiiene, suvenire fotognfii din perioada 9i de inceputa cregerii animalelor;i a cultivdriiafelei. Bte g'aduit de vechiulmagzin de piatri Grenwell construitin 1875,incl6 in prezent pe listaRegistrului Staral Nalionalal ;i Locurilorlstorice. Societatea nonprofit

1779. Pentrua gribi inapoierea unei bdrcicu vdslefurete, el a inceret sd ia a ostatico cipetenje din KonaA izbucnit lupti giCooka o 'fost ucis.DavidSamwell, ajutor de chirurgpe nava pavilion sub engla condwd de Coo( ,,Resolution", a consemnat decsul la marginea apei: ,,Ainceret sdse urce pe stancd, dar un individi-aapliat o loviturdla ap cu o m;ciucd mare Gre i-a provocat moadea"; dep4ili numeric, englezii s-auret6 pe navele Un obelir lor albde 8 m ridiat pe lirmul nordic marcheazd locul unde a cizut Nativii hawaiieni luttrupuJ 9il-au i-au inmormantatcu rituluri demnede o mare cApetenie. 20 de ani dupe La moartea misionarii s4 ameriani,

nu acesteia au fost gdsitenici in oRh vremii,niciin istoria ziarele pe hamiiani Lagolf seajunge drmul Napoopoo,la aproximativ $5 km sud de om5ulCaptainCook fuGzi, Kealakeku este rservalie marind de stat.Apa foarte limpede trece de la albrtru-veaui la alb vezui. Multe vin peBoane cu barc pentrusnorkeling sperdndsdvad.i .testo6e ti

Velghe, creato capodoperi a are esteinclud atiziin Registrul El Nalionalal Locurilorlstorice. a noliuneade introdu in bisericd pi profunzime mdrime pictAndin spatelealtaruluio versisnetrompe Spania /berl etednlei din Burgos, a Tavanul reprezinticeruldin Hamii; palmieri, din piloniibisericii ,,cresc" ale cdror ramuri indreptate spre altar sunt verzi, iar cele orientate aflatein Scene sensop6 sunt maroinchis. per$ii, ilstrand biblice impodobesc Scriptu@ 6ta pentrucredinciogii carenu gtiause cite6ci. ln a dou duminici a lunii, litughia seline in limbahamiiani, toati iar dupe incheiereaacesteia la lumeaesteinvitatA miculdejun. meriti Omgele acetei regiuni lor irabetute pentrugaleriile de (vezi pag. arti, buticuri ti restaurante 242-258). Multe dintrefermele de cafeaprimescvizitatori gi existi o mare varietatede popmuri pe marginea drumului.

Biserlca CatolicA Sf. Benedlct El Harti pag.148 84-5140 Painted I Church Rd., Honaunau @ ao9/32s-2227 Parcul lstoric Nafional Puuhonua o Honaunau Harti pag.148 I @ Intrareain parc pe Hawaii 160, la 5,6 km de interse4ia cu Hawaii 1'1

tss
Golful Kealakekua @ Hartdpag.'148

CU${{3$fi"q#ffifrf; REtr#$d&ffi#.&r Uit{-te dupi delfinii carese risucescti fac de-a giumbuglucuri lungulgolfului,pe firmurile din zona Puuhonua o atraclie suplimentare consaa crateiregiuniPuuhonua o Honaunau.
-gARSARA A, NOE redactotN atianal Geogra Phic delflni.Ruinele Hikiau Heiau indicd de apropierea golf ln ziu de Anul Nou,in '1779, Cooka linut prima cdnd slujbd cregtind pe insuld" de cdpeteniei, avut a cu permisiunea o loc demupraplatformeitemplului pende ceremonie inmormantare tru valetulsdq Wlliam Watman. Biserie Catolici Sf. Benedicg ,,biseriapictatl', en amplmti odinioari pe ldrmul de ldngd Kealakeku, dar la inceputul secolului al XX-lea a fost mutati in locul unde se afli in prezenl Tnspatele albeti subclopotnila structurii gotic-rendcentisti se afla o atedmld gandioad in miniaturd. lntre anii 18999i 1904 un preot belgian, pirinteleJohn Berchmans

@ so9/328-2288

ts s s

Parcullstoric Nalional Puuhonuao Honaunau


Cu mult timp in urmi, Puuhonua o Honaunau un loc de en refugiq cu ample conotatii ecre. nu Pentruvechiihawaiieni exista un cuvAntmai semnificativdtrat legilebmte pe kapu, insemnAnd spiritualitate,administrarea naturii pentru 9iordinecivili-Pedeapsa incdlcareakapu em opri, adeea chiar moartea Dreptateaaveainsd pi o faletd mai ingdduitoare:pe fiecare puuhonua (locuride insuld existau refugiu). Dacdcinevaare incilcoe legea ajungea sauun rdzboinicinfrAnt sii, acoloinaint@urmdritorilor era de sups unor ceremonii ispatire ti purifiare de cdtrepreoiiilocului.

Fiorotii hii - reprezentiri ale zeilor - pdzescsanctuarul puuhonua o Honaunau, un refugiu antic organizead plimbdri Kailu, Golful in Kealakeku;i KeauhouPoli vizirati fema D. Uchida Cpffee,infiinpti in 1925,o altd componenti a Registrului Nationalal Loryilor lstorice Golful lGalakeku estelocul unde cdpitanulCook a murit la va6ta de 49 de ani pe 14 februrie congienljprobabil influenja de brltanici in insul6, inceput si au publice o povesteprevenitoare depre modul in ore Cook a stArnit mAnialui lehova,in urma identificirii ele de citre b4tinati cu zeul Lono. Diviniarealui Cooka ajuns fle si considenti reali, depidoveziale

HA WA II:

INS U L A

CEA

MARE

KOHALA

Dupdce pdrdsea puuhonu4 nimeninu avea voie sd i facdvreun rdq fiind ei ingi;iameninlalicu incdlcarea kapu Puuhonu eraurefu gii 9i pentru bdtrani, pentruceiare nu voiausdmeargd oate, femei gi la
.^^i i ^a +i m n ia r i ?h^i

Vizitareasitului: la o bropurd de la intmrecu ajutorulcireia sdte ghidezi. Nuci de cocosnumerotate, aflate dreptulsituriloristoricg in corespund indicaliile pe hartd. cu de Pemdsure mergide-alungulune ce picturimunle, vei dculta inregistriri despre istoriapuuhonu, Gre se imbind armonios cu,,Kumulipo", cantecul crealiei hawaiiene. ln parcvei gisi coe cu acoperig de paiepizonede lucru. Construc tori locli de canoe, sculptori in jucrezd lemnti al.ti megtetugari adesea Obserud aici. canoele, probabilsingurele acestgen de confeqionate'inca dupametoda tradi.tionali, /roa legdturi din cu din fibre de cocotier Fdun tur pandla extremitatea golfului, laingriditul Hale o lGawe 9i fiorogii kii(efigiide zei).Po! doar sii si 1i imaginezi cum i se pdreaacest refugiufugaruluicAnd,alergdnd cu inimastdnsdpentrua pisdwviala, gizeii cu dr4manii urmelesale pe inainte,pdtrundecu un ultim efort supEomenesc addpost. in Templul inalliin panea se

.-

Konala
Masiv;i plin de viati, un Peisajmai imPresionant decat cel al Kohalei poate fi cu gneu imaginat De-a lungul coastei insorite ti sterpe, care se intinde de la waikoloa la uPolu Point statiuni de lu au risiritin urma vechilor revirsiri de lavd. Peste 2 miliarde de dolari au fost investite Hilton waikoloa village, construitin 1988, este pentru aface acestdegert negrusiinfloffici.

Gnd pe la 1550, fost ridicate au zidurile semeledin piatrecareim prejmuiesc Puuhonu o Honaunarl

o atra4ie prin el insuti: o relea de canale, laSune ti Piscine seintinde Pe 25 hain faSa oceanulu'r; poti sil stribali cu iahtul sau cu trenulet,ele de mare viteza'

FourSeaons Hmlalai Elegantul situatpe malulmdrii, (vezipag.251), a esteo alti enclavd luului 9ia Cu extravaganlei. influente tematice gi hawaiiene oiatice,Hulalai prezintd numerodeatra4iirde la un centru stanci la cuitural o piscinisculPtatein Staliuneaeste potrivitd Pen naturalaprin generoaele tru pllmbdriplecute intr po4iunide verdeald o zond marmti de revireirilede lavd. Co6ta acoperitade lavdeste atAtde intinsi incAt fiecarestatiune pareo ozi'invezitd, inconjurati alb, cu de o pl{d sclipitoare nisiP de nestanjenitd vecini. QueenKaahu(Hawaii19),inadratd manuHighway de lavS'intiriti de o paft ti de alt4 peisqj. stripungebizarul Dincolode codta troPiGld, tempemturascadecu cdte un gmd lafiemreminut,lar pimantul se inverzoJe pe mdsuri ce seinalli, insa catevaurme ale pastrand dqertulul (cactugi fire de iarbi) 5i pAnd Waime4impundtoarele la vulenice giMuntii Kohala dealuri cu suntacoperili pdduri9iPajigti desepi bogate,precum un covor incluiv celebra Aubuson. Fermele, se fermi Parker; intind cAtvezicu carecurcubeiele ochii'inregiuneain e suntlafel de obignuite vacile. unor valuri Uneoriiti l6a impresia colorate - ploud atAtde u5orincAt, se atuncicdndluminasoarelui reflectdin picdturilede apd,acestea fulgilorde zipadi apiti strdlucirea zapadalncoroneua Adeverata Four Seasons Hualalal E Hartd pag 148 @ 808/325 Bircile de pe canaltransPorti oasPeliispre camerelelor, in Hilton WaikoloaVillage

flqiff###eT43Fqil$ ffiffi#ffi&ftJhf4H3&: ,,Oragulrefugiului" din sudul InsuleiKonaeste unul dintre celemai bine conservate locuri religioase polineziene din Hawaii.La apusul soarelul f{ o pozdcu figurinele din lemn care ii infdligeazi pe zei kii.
,JOHN STATONCALLAHAN colsbaraiorN ational Geogrnph ic

acestloc aveadeja o vechime considenbild. legendd atribuie O ii fondarea acestuia cepetenii unei pe nume EhuKamalinq'in 1200.Un templu al cdruinumes-apierdutin timp se a{lain centruluneiimpre1 muiri de 5 ha. Ldngi acesta, pentru pAstareatradiliei, a fost construit un alt templg Alealea Heiau. In 1650, lkiAlealea Ka (micul Alealea)a fost construitin collul nordical MareluiZid. Renovatin prsent ti cunoscut denumirea sub de Haleo Keawe, acestapdstra odinioari ram4ileleomenettia 23 de maricipetenii,alecdroroseminte au conferit refugiuluio prote4ie 9i mai mare.

nordicda Marelui Zi4 carese intinde pe o distanlade 305 m, avand ineltimede 3 m si o o grosime 5, construitinintregime de fdrd mortartiimbinat ingenios prin metodafricliunii. Zidulse reflectdin ia, amenajat timpuristravechi din pentru aryaculturd,digurend in acest mma regilorDacd pafel etti sionatde fotografignu existi un loc mai bun pentrua imortaliza apwul. In primulweekend iulie din are loc un festival cultunl - Ziu Constituirii caredurezd trei zile;i -, esteorganizatcu mare fug hukilau (pescuit plod) ambareliuni, la muicd pi hula Parcul ti o zond are pentrupicnic.

MaunaKe4dominandimprejurimile. El la re ln Kohal4istoria intampind cel fieere pc. Kamehameha Mare suntPrintre aicij s-anescut templele iubitorii celemaivechidin insule;

H A WA II:

IN S UL A

CEA

MARE

KOHALA

Stafiunea M a u na L a n i Ha rtd p a g .1 4 8 @ 6a-to5o tvtauna LaniPoint Dn E E 808/e8s-6622

de 8ol{ practiciacest spoft printre roci,,sacre" petroglife si preistoricej restaurantele seryesc peite crescut ih iiluriLeconstruite pentruregi.

Pacifique", artistului a francez Joseph Dufou; descrie scene expediliile din capitanului Cook.Tlpirit'in 1802i, esteprimul din acest Bende artd decorativi.Potigdsipetroglife mult maiaccesibile staliunea in Waikoloa. TraversezdvecheaPotecd King's (dela Kngs Shops, 808/886 8811, tel. tururigratuitecughi| luni vheri la 1a30,shmbdtd dumlnicri 8:30) un /a drum litoralanticde a lungu1 golfului Anaehoomalu. injuru golfului se afli mai multecase preistorice ;i ruinealeunor templeintr un decor oemdndtorunuiparc. in staliunea Mauna Lani,o serle de indicatoare ghideud prin cele6 te ha de iiluri restaurate pag.217) (vezi

Poteci Malam4 binemarcata 1rc de rpreo colec,tie peste3.000de dis-de la lrctroglife, Puako.Pornegte sau rlimineala la prAnz, PoaftaPantofi Micuta .omozi ti ia cu tine aPA. pe se'intinde din r;omunitate Puako sa de o fagie nisipalb;mAndria este Dr, aho BisericaHokuloa (Pu Beach tel construitiin 1859de 808/883'8295), un Lyons, miscdtrepoiorul Lorenzo ionarcarea intemeiatalte 13 biserici. indragitde enoria;i,el a comPu Aloha", imn hawaiian celebrul ,,Hawaii al carea devenitimnulneoficial statu de lui.Extrem emolionan! cantecul intdlnireimPoftant4 fiecare incheie loli pafticipaniii linandusede mdini slavi divinidlii Pentruacest 9iindl-tdnd 'log Hawaii. e e E Hawali kuuonehanau nei hame kulaiwi Kuu

CoastaKohala
Rareori, lectiie de istoriesunt prezentate fel de frumoscaace la leaalecoctei Kohalei. mai qor Cel mod de a observa petrogifee (vezi pag.26), in cel mai pldcutdecor posibi estede pe o potecdde scan , duriin Kona Village Resort(Queen Kaahumanu tel.BAB/325 Hwy., 5555).Unelelmaginidatezi de acum900 de ani;exper_tii presupun ca aveau legituri cu ritualurile marineretti, mituri e gigeneaLogia

r
I

ii'l
ll

iNCrenCA: Raiforme
lmagineazi-te intr-un costum de baie, atezat intr-o barca ti privind oceanul negru-albestrui strilucind in lumina lunii. La un semnal, pigegti in intuneric, cobori la 9-12 metri sub ape si te indrepli spre o zone subaflaticd iluminati. Ceva care seamdnd cu un fluture imens apare deodate langi tine, ca gi cum ar interpreta un numir de balet: tocmai ai dat peste o pisicd-de-mare (Manta birostris),experienfi pe care unii au descris-o ca fiind,,spirituali" si ,,din altd lume". Pisicile nu au din1i, lepi sau membre care te pot reni, deti aparitia lor poate lesa alta impresie. Extinderea aripilor variazi de la 1,8 m la peste 6 m, degi media este cuprinsiintre 3,6 si 4,8 m. Unele cantAresc peste 200 kg 9i pot trii pAni la 25 de ani. Kona este locul potrivit pentru a admira pisicile-de-mare la apus, in compania unui ghid. Contacteaze Dof phin Journeys (tel. 808/ 329 -3030 sau 800/ 384- 121 wwwdolphinjourneys. 8, con, $S$SJ), cina inclus6; Sunlight cu on water (reL 808/896-2480, wwwsunlightonwater.com, sau Kona Honu $5$$S) Divers (tel. 808/ 3 3 j-4668, www.honahonudivers.com, unde ai de ales intre 5$5S$), scufunddri la mare adAncime 9i snorkeling.

lani Oltnoau i naPono e e. alohq E Hawaii, na Hu| E hauoli oPio ne| o Hawaii Olie!ali el Mai naaheahemakani e pa mainq no Mau kealoha" Hawai| suntSanntate mtfelcdraele de soare mele, Laapitulnordicalplqjei,daci ale Q Hamii, q nisipuri obAr;iei travereezigzonulluosuluiHapuna Loculmeu nativ Bech PrinceHotel (vezipag 250), Ma bucurde binecuvantarea cerului. dngosteamea. O, Hawaii, Corul:Ferici!fie mtizi Hawaii. tineriidin vdl Bucurali Bucura,i-val bun la veiajunge un golfuleltocmai gi pentrusnorkelingpentrua vedea iesto6. Ln restaunntulde langd La pisclnd aculti muicd live. nord se mdivului se de Hapuna afldruinele de Heiau CamPania unifi Puukohola cel cre a lui Kamehameha Marenu a avut maresucc$ pana'inmomentulin un cre Kapoukahi, profet putemicdin Kaui, ia spw ci, daci va construiun @ Plaja Hapuna El HartePaS148 A ?:"n";-""" Hwy. (Hawaii tO) I!.t1 u de waikoloa :::{tr:t#i 4623 PlajaHapunaeste una dintre cele mai bune zone PentruTnot din InsuleleHawaii;in spateleei se inalli Mauna Loa

ltil 1ili ll

1il

1i' 1|

regaa.Staliunea esteconstruiid in jurul plajei;i a izurilor dintr-un vechisat pescArescchiarseamdn; ti cu unul.Oaspetii sunt cdali in bungalow-uri acoperituri paie. cu de O note deosebitio dd tapetulpa noramicdin salade mesedin Ha e Moana.,,Les Sauvages la Mer de

arheoogica. 9icele11 ha de rezerualie lzurile Kalahuipua au fost restaurate ireprotabil,iar acestspaliu strivechi destinat aryaculturii roigurd din nou aprovizionarea fructede cu mare. Turulva dura30 de minutc. De la parcarea unii poti face sta! o drumeliede 22,5 km sprenord

mi AdieriblAnde dezmiardd acum/ Pevecievoi iubi Hawaii.

zona lstorici Nalionali Puukohola Heiau El Hard pag.'!48 [':l HawauZ/U, 1,6km N de Kawaihae @ ao8/882-7218

Ceamai buni plaji de Pecooti rizboiului, zeului cne Hapun4 800 m de ni.iPalh,int.ns, templumareinchinat vafi Kukailimokq de neopril Aici de intrepdtruns stEturi de lavd25 cadnumai cmr de preciPitalii an, Pe (continuarein 161) Pag

H AW AII:

INS U L A

C EA

M ARE

KOHALA

iNcrancA: Echitalie
Ai vrea sd te pui in pielea unui cowboy hawaiian din secolul al XIX-lea sau a unui paniolo, care se ocupa de vitele de la Ferma Parker din Waimea cu mult inainte ca febra aurului din 1849 se fi cuprins California? Multe gmjduri de cdldrie din Hawaii oferd tururi cu ghid sau private. lati citeva adrese. ln Kohalade Nord pe lnsula cea Mare, Naalapa Stables (tel.808/775-U19,ww. naal utob la. a m, $SS5$) ap oferi tururi de 2 ore peintindereade 4.856 ha afermei de vite gi oi sauintr-o pidure tropicali cu poteci ti csade. Paniolo Adventures (tel.8O8/889-5354, w. panioIoadventuru.com,$$$ $) $ organizede tururi cu pornire de la o altifermd funclionald careselntinde de la pidure la ocean,cu vederela regiunile de coasti din Kona9i Kohal4 la vulcani5i la Haleakala din Maui. Nuantelevii deverde si albastrudin Kauareprezinti fundalul pentru o excursie celarede doud sautrei ore pe lirmul sudic,oferitd de CJM country stables (tel- 808/7426096 wwcjrctables.com, u SSSS$, rqervsreinamte). Turul includeti o parte a sdlbaticei zone Mahaleapu.Pentru priveligtialelirmului nordic, excureiile cilare organizatede Princeville Ranchstables (tel 8O8 82 6-677I w.pri ncevil/ leronch.co4 5$$$$) vor purta te prin celemai frumoase locuri ale unui teren privat de 1.011 h4 incluzdndcasede, p$uni ti o privelitte a FaruluiKilauea. Priveligtile spectaculoase sunt atraeia principalda aventurii de doui ore oferite de Mendes Ranch QrTnil Rides (El. 8O8 871-5222, w.nend/ sranch.cory,S$$J$), stribitind p69uni,lanlul muntos din
Cowboy de la Ferma Parker lncepAndu-9i ziua de lucru

Lnvarafierb nte a anulu 1790, ,icesta a inceput si constrl{lasca1em plul. Conducitorii rva i au incercat si oprerci proicctul, dar Kamehameha

deveni Kamehamcha cel Mare (vezi pag. 29) sunt cunoscute sub numele dc Kamehameha Akahi Aina Hanau ;i se afli a ca!,lvametri de Mookini Heiau, unde copilul a fosL

.r stiruit il aindcpl niL profcfia Chiar piin ruine, temp u esle imPresio nant: 68 m lungime g 30 m li1 me,

dus pentru a fi bifecuvantat inainte de a fi ilcuns (cepetenla aflath a putere ordonde omorarea sa). stor a ora i gi familiaMookini, in cusLodia cdre a se afli de opt secole, spun ci heiaa original a fost construit in 480 d.Hr: ti a fost transformat ulterio' m secolul al Xlll- e4 in tcmplu /rakini de sacrifici umane de citre marele Preot Kauamoo Mookinl dn Tahlt. Per4ii de pialra au 81 m lung mc ;i ,ll T lilime, lar inilllmea perinretfu LLeste de peste l0 m. Percfii interiori sprljinA atare, P etre de cercmonie gi ma (prlnzitor de corpul), o piatri de sacrificiu. Parcul de 1,3 ha a fost primLrl loc din Hawall introdus in Registrul Naliona al Locur or lsLoricc. O statuie a regelui Kamehameha se aIld pc Akoni PrLleHighwaY (Hawa i 270) in oraSeLuKapaaq in fala tr ibuna ului (unde se imPart luritti or s[aturi ti brciuri). Statuia estc vadanta originalA a ce el din HonolulLt (vezi pag. 66). Cand a fost p erdutd pe mare, Pc lAngi Insule e Falkancl s a comandat o noui statuie. Cateva s;P6mani mai tirzirL, in 1883, a ajuns a Hono ulu ;i originalul de 9 Lonc, gisitintr o groapi de gunoi din nsule e FalkLand. Rege e Kalakauaa cumPirat-o contra sumeide 850 S;i a trimis o la Kapaau,in apropierca locului de nattere al rcgelul. Stntuia esle revopstiin ficcare an in timPuL

Parcul lstoric de Stat Lapakahi El Hafte pag.148 @ Akoni PuleHwy. (Hawaii270), l 9 k mN d e Kawaihae @ 808/882-6201 Mo o k i n i Luakini Heiau 9 i K a me h a me h a Akahi Aina Hanau El Hartd pag.148 @ Akoni PuleHwy. (Hawaii270) la borna20

Sshf'.'

construit cu slancl cirate cu brale e din Va ea Pulolq aflati la o distanla de 22,5 km. in spate, pe un deaL,se gasette Mailekini Heiau, un temP u mai vechi dedicai ironic, Picii. Pa4lal scufundat lingd mal, se afli Halc o Kapuni Haiaq un temp u a re or rechini. Ca si ! faci o idec prvind modul de vlal; al oamenilor obitnulli dirr Hawaii, vizltedd Parcul lstoric de Stat Lapakahi. A ci este mult soare, dar nu;i desluli umbr4 astfcl incAt cel mai bine ar l'i si facl o vizltd dis de-dimineal:i (pdirul se deschide la ora 8:AA). Poteci bine marcaLe cu lndicatoare clarc te vor th da Printrc ruinele acestlti sat de Pescari care ainflorit intre secolelc al X V lea;i al XlX.lea Uncle coe cu acoPer,s din stuf au fost rconstruite : vei vedea multc detall carc i1i vor arita strdvechiu mod dc viali: altare pescdretti, pl6e ti unelte, vase de ex trs sare4 un templu de fami e, pive de poi (taro), un supod de lamPa pentru arderea nucilor kukai. Pe o platformd unde pescarii se stranSeau d urmirc*c; difamica bancui or

vestul Maui, ValeaWaihee,escadegi privelitti ale oceanuluigi vulanului Haleakala. lncearci stilul de cdldrie panioloin f inuturileinalte din Maui punctatedeferme, dealuriti vei,ti dezviluind o panorami superbdroupra oceanuluiti avdii de dedesubt. Pony Express Tours (tel 808/ 87& 6698, w. ponyexpresstouncory,$$$5$) oferi o seriede opliuni, inclusivo excursie de patru ore pe Poteca SlidingSandspAni pe fundul craterului Haleakala. uita Nu si-!i aducio haindpentru acedti excursie rdcorode, Aventura panioloMolokai cu Puu o Hoku Randr (tel. 80I / 5 58-81 w.puuhohu. 09, com/ horcebach-htm SS I, S$S) includesuprafeteintinsede pdguniti pdduri selbatice. O gauaeluluiprin plimbarein odihnitoareaLanai inseamni atingereaunor puncte pe care le poli rata chiar9i cu un vehicul4x4. LaStables of lGele

de la Four Seroons Lanai Resort (tel. 8OB 5 65 -4000, ww / u m S$), f ourse ons.co / anai, SSS o excursie cdlarede doui ore iii prezinti divereitatea viejii de pe insuli de la crdnguride guavagide arbori de fier pand la ciprioare Axis pi curcani silbatici. Nu uita de pelerina de ploaie. Vizitatorii carese limitezi la InsulaOahu pot evita trafi cul 9iingrdmedeala merg6ndde-a lungul lanlului muntos din Kahukq unde drumurile de la Turtle Bay Resofi. (tel. 8o8/29 3-8811, w wturtl ebay160rLcont S.$$SS) te poarte prin pdduri de arbori defier;i de-a lungul plajei. Gunstock Ranch (te\.808/j41-3995, ww.gun chranch, m, S S sto co SSS) din Kahukuesteadministnti de ofamilie;i oferd excursii celareprin munti, piduri, crAnguri de pomi fructiferi selbatici ti o panorami spectaculo6i, precumsi o magicdplimbare cilare la lumina lunii.

de peSti existi o tab d de piatrd de mem.lndtor cu 5ahu. konane,un_1oc Unu dlntre secretele din Lapakahi este snorkelingul, Practical in imediata apropiere a Plalei de coral. Pe'ingrijitorii parculu nu ii deranjeui daci oamenii inoati" dar trand:ivltu Pe ma in

pregitir or pentru Ziua Kamehame h4 pe 11 iunie. Akoni Pule Highway se termini la Pololu Valley Lookoug unde terenul accidental sfided; civi lzatia.

nu incurajeui

co$um oe Da e. Stancile pe care cipeten a Kekuiapoiwa a niscut cop u care va

H AWA II:

IN S UL A

CEA

MARE

COWBOY

HAWAIIENI

Centrul pentru vizitatori ai Fernei Parker [l Hartdpag.148 lEl Lentrul al comercial FermeiParker, Mamalahoa Hwy. (Hawaii 19),Waimea @ 808/88s-76ss S S S (mu ze u )

Veivedeao lungi pamdd de veEi-albastre marcheaa ce stenci inceputulluurianiei ti s;lbaticei Cocte Hamakua (vezipag.165). Este plimbare 20 de minutein o de josul unei poteci ce duceintr o vale frumooi inconjumtide dunede nisipnegru.

hawaiiene obiectece amintesc de ti (vezlpag.88). Duke Kahanamoku Un fllm de 15 minutete pune la curentcu tot ceeace inseamne a via la fermi. Cu un tichetdublu (vdndut p1ndh ora 75i00)poli vizita mweul 9iceledoudcile istorice alefermei.ManE coa originalS, construitdin '1842estefdcutd in totalitate kodcdlduros din ti cuibdrindu te bogat.lmaginead-te cu o cafte buni in imbrSligarea confortabild lemnului. a

hawa*Xeni eowbmy
Cowboy-ul hawaiian a fost celebrat in cantece, ilustrat in veselele dansuri hula 9i El colorateale insulelor. cilire4 prindea9iinsemnavite cu zecide inclusin legendele ani inainte ca Texasulsau orice alt stat vestic si fi auzit mdcar de acesteactivitdli.
ca nu Hawaiieni vdzseti vaciinainl.e GeorSe Vancouve; cipitanul britanig si fi adu cAteva pe ldrm in 1792.De;i nu mdnme in viala lui ainleles ci o fripturd de vitd, Kamehameha vitele pot fi o sursd?nsemnatide hrani 9i le-a dat drumul in vdileverzi ale insulelorA declarat se cd acestea afldsub proteclie regaldtimp de 10 ani, pentru ca animaleles6 se poati inmul,ti. Primii Numirul lor a crescutcu rePeziciune. cai au sosit din Mexic in 1803,totin chip de cadouri pentru rege.$i acqtia s-au bucurat de favoruri regale9i,foade curand se simleau ca acrd.lnalt de pAndIa 1,5 m, mutangul kanak4 cdntirea descinsdin munlii conchistadorilor; aproximativ408 kg. bogdlie sSlbar;ci, PenLru controla acero1d a regelea trimis, in 1832, oameni in Californiasd mexicani. aduci vaqueros Primiipdrlolo,cum li se spuneadeoarece cuvAntulespagiolcnu se potrivea cu limba Loueida 9i Ramon. hawaiiani,au fost Kossuth, lor imbrdoqiin ponchourile viu coloa[e,cu bandane,pantalonide piele cu franjuri, eparfe, cizme,pinteni care atArnaupi pSldriisombrero, acqtia au devenit eroi Pestenoapte. a ln 190g un grup de pdniolo ParticiPatPentru prima daG la turneul Frontier Day Rodeo din Cheyenne,Wyoming. Cu cele mal bune cimapi aloha ;i pildrii moi de piele,cdldrindcai tmprumutafi, erau o curiozitate.Cdnd s-a ldsat praful, lkua Purdydin Hawaiiera noul GmPion mondial la prins tdurati, cu un record de 56 de cA;tigdmereu trofee secunde.De atunci,paniolo Munca lor nu era insd la fel de frumoasd. Vitele erau manatein noPlile cu luna Plina pentru c6 fierbinlealasoareluitropical caua animalelor o pierdereprea mare in greutate.Vitele mugeaupe misurd ce coborau munlii ti treceau peste cimpiile de lavacitre mal. OPeraliunea de urcarepe vme incepeala prima ord. CdJare pe cai robutti ti bine dresalidin rasaPercheron, Cowboy-iihawaiienic{l;reau ti prindeauvitele Vestuluiamerican cu lsoul inainte de cucerirea oamenii mAnauvitelein apd.Odate aflate dincolo de brianfi, animaleleerau biciuitepAni lingd un vm, de obicei o fostd baleniert.Cu cinci vmele ajungeaula sau;me vite legatepe Iateral, unde animaleleerau ttre un ;lep interinsular; la bord cu o frnghie.ln afardde pericolele trebuiau si fle evidenteale acesieimunci, paniolo atenli 9i la rechini.Deseori,bancurilede rechinitigru fdceau prepad.Ultimele mindrl la mare au avut loc prin anii 1950. ln acemti perioadi, panlolo;iau dezvoltat propriul tip de t4 purtau pdlirii din frunze de impletite complicat;i decoratecu pandanus giraguri flori, scoici;i pene.CAntau propriile de canteceti aveaupropriuljargon. ln prezeng paniolo, deti intrali in legend4 din incd furnizezd 80o/o mrnea de viti Sambdta comercializatlpe pielele insulei. dimineal4 conducAndpe drumurile de lari mAnbsau din Wdmea, po;i vedea cum poniolo insemnezd vitele de Ia FermaParker:

Waimea
Waimeaestelinutul vitelot dar de a fost descoperit oameniiboSali chiargiin dornicide evadare care, 9i blugigicu pdldrie cowboy, par de tot a li striini de peisaj. Racoros situat ti la o indfime de 823 m demupra mirii, oragul esteinconjurat nivelului de inverziliiMunli Kohala ha Domlnatde cele9'1.054 ale FermeiParker de alte ;i ferme mai mici din zon;, Waime4 cateodata rumit Kamuelqeste sale cunoscut pentru restauEntele gournet(vezipa9 253) ;i pentru magu inelesofisticate (vezipag. 260 261). Ferma Parker a fost infiinlatd Parker de marinarul John Palmer din NeMon, Mdsachsetts,carea in sositpentru primadatein Hawaii '1809, vdrsta '19ani.Angajat de la de Kamehameha pentrua mdnavitele el si baticede pe insulS, s-acasatorit cu nepoataregelui, Kipikane.
P,,l i n,, ni m ;ni nc .r r F l-:

i'.:j l-r+1;i:.;ri ;'+ii I : ii',: 1'.:...::!+rlr, : fi !l!t:: Viziteazd Piala Parker, pe linia Kawaihae Roaddin Waimea, pentru a gesicreatii unice ale artittilor de localipi magazine imbriciminte.
T I]ILM A C H AN G arnarj cclabcrator i'lcniuul Gecgraphtt:

Puuopelu,cma mai nouda de fermei,construitiin '1862 cdtre al John Parker ll-le4 areun exterior dezamdgitor modest,pentru de apoiprin candelabre a surprinde cole4ie somptuode tio uimitoare de arti, inclwAndlucriri de Corot Boudin, Degd, Bonnard;i Utrillo, RenoirTrecidin camerdincamerA printrevze Ming;i ChienLung, po4elanuriLudovic XVllea a din ti sculpturi ja4 ametistFi lapislauli.
| : .pntr ,,l n Fn l r, I v i 7 i 1 t l ^ ri

primiqaldturide cele262 ha aleei gide celemai bunevite sdlbatice a au format nucleul ceeace avea sddevindceamai marefermdde Unite,care vite private Statele din produce4.535.923 de carnede kg vitd anual. Mueul de la Centrul pentru vizitatori al FermeiParkerexpune vechilor fotografiide pe vremea cowboy, vechiBibliide familie, 9i 9ei uneltede fermA cuveturi

poli aranja iei leqii de cildrie sa sausdfacio p imbarecu cdrulape pimAntulfermei.r

H A W AII:

INS U L A

CEA

MARE

H A W A I I -U L

DE EST

Avindin

Kst Meqn',umii-axX 'de

criza a Pentru combate straine. ce economicA i a urma! fermierii cu in experimentead prezent noi cul legumePentrubucitariide turi,cresc gl pe Coota Kona'Kohala Planteaa suprafeleintinse cu nuci de Maca damia.Aceati nucd untomda du la uneinoi indwtrii- dulclurile aparilia S-auplantat arboride cacao Pentru ti a facefald ceredlde ciocolati. cu Ora;ele, exceplalui Hllo, cu suntmici,pradaintemPeriilot si de acoperiguri tinichea Pitoregti Hilo aretoate unuiartist. deliciul de atributele maiss, cu excePlia fuptuluicdestemare. Daci nu vizltezi cea din aceatdregiune Insula Ma-g moivi, vei rata dominatide vulcani peisa;e unadintrecelemaideosebite de pe p anetd.

are crlstaline udi cAmpurile RAuriLe de de taro suntalimentate douA Ccodde Hiilawe, gemene, cascade carecurgde la o inillime de de succesiune 396 m. O lungd din au cipeteniihawailene guvernat la cu incepdnd Pili, inceputu Waipio, cu a secolului XIV-1e4 sfdrgind ;i carea mutatcutea la Kona Umialilo4 cel in 1600.Kamehameha Mare9i-a peirecutacoloo partedln tinerele ora; notabil Honoka esteslngurul din distictulruml;i meriti safaci si o oprireaicidaciill place vizltezi gl galerii micimagaine.

Waipio Valley Lookout E H a rt d p a g . 1 4 8 Honokaa [l Hartd pag.'148

vedere cA poli fi martor la actul crealiei in Parcul Nalional al Vulcanilor din Hawaii,

cd poli admim rucade si culege orhidee sdlbatice pe marginea drumului, turismul in acedti regiune intinsi de pe Insula cea Mare - delimitatd de Coasta Hamakua in nord 9i de Ka Lae, punctul cel mai sudic al Statelor Unite - nu este nici pe departe obignuit.

Hilo
pretindci ploai4Pentru Localnicii cde mai are Hilo esteblnecunoscu!

Waipio 9i Hamakua
se de StAncile pe ComtaHamakua dln ridicd marein nunle luminooe de verde,invdluitede cealati laorul a numeroaecoade. in trecul locul datoid Scolland senumeaCoasta are se numiruluimarede scolieni aici stabiliseri pentrua munciPe cd de plantaliile zahdrProbabil s-au dealurilor G slm.tit aoain mljlocul oczional de strdPunse intunecate, ale ruele stralucitoare soarelul. minunavei-amflteatru Sapte dar in suntciopllte Codta Hamaku4 cu niciuna Permteaccesul ma9lna nu SepoatemergePejosPani la Poalele celeimaimaridintreele,WaiPio, sau in 30 de minute, sePoatelm un autobu 5iapoifaceun tur de la Waipio ValleyLookout. doarsa Multi semullumesc lungispdrgdndu-se priveoci valurile cu pe plaja nlsipnegrude dedesubt 9icdmpurie de taro verde,cultivate Gre se ai de ceicdlivalocultori zonei, a intind pdniin inimasdlbatici v6ii.

Yhro
ln vechiul Hawaii se cultivau cel pufin 300 de soiuri de taro, mancareanafionali. Frunzelede taro seamini la gust cu cele de sPanac. Cormul este fiert sau coPt asemeneaunui Grtof satt cel mai adesea,paat Pentru poi pasta fade violet seruita ln castroane mari la mesele localnicilor sauin degetare in cadrul petrecerilor luau pentruturitti. Legendaspune cd, atunci cand a m[rit primul nescut al lui Papati Wakea, mama ti tatel rasei umane, Pdrinlii l-auingropat. Din corpul siu a risirit o noui plantd, taro, Pentru a hrini fralii 9i surorile care urmau si se nucd.ln zilele noastre, Poi este adeugat in clitite, brioge ti diferite sortimente de paine, fdc6ndu-le violet 5i dulci'

Coasta Hamaku4

cu plaja sa cu nisip negru, v;zutd de pe Waipio Valley Lookout

Ploile suntatAtde torenlaleinjurul luuriantuluiHiloincAt, dacaprivetti pe geam,te-ai puteacredeintr un ln Kaq ploaia nu submarin. Degertul cadedeloc Ochiiultratehnologizali ai obseryatoarelor pe Mauna Kea de seconcentrezi 6upra genunilor in Universului, timp ce,in vdile costaleadAnci, oameni afundatipdnd lagenunchi noroiulstrdvechilor in kclo/oi(cAmpuride taro inundate) iti concentreazieforturile pentru ca recoltasi fie indestulitoare de pentrufamiliile Fermele flori lor par o cuverturade peticecoloEte

deliat sauaprins fond verde pe heliconi4 ghimbirare anthurium, parfumeadaerul9iorhideepeste sdlbatice tot. in plinsezon, orhideele de bambu suntatAtde numerode incatinfloresc demeneaunuicdmp gi ca de bumbac seintind pe pajigti sa c4tige teren in faF proprietarilorde acestoa). lar ae (9ia plivitoarelor cAndinfloresc arbr4tii Lirioden de se'inro5esc parci pe de dron,dealurile lavd. pantele s ar scurge lor Zahdrula fost, pdni de curAnd, principala culturd agricoli" dupi dar; Regele ce a domnit pesteun secol, Trestiea capitulatin fa,taconcuren-tei

H AW AI I:

IN S UL A

CEA

MARE

HAWAII.UL

DE EST

Hilo 6 H a r td p a g .1 4 9 Informa!ii pentru vizitatori lEj 6rroul vizitatorilor ti tradiliilor din H a wa i i ,2 5 0 KeaweSt, @ sos/961-s797 $ T n c hi ssi mb i ta p i duminica Muzeul Lyman ti C a s a M i si u n i i 276 HaitiSt., I Hilo
E n U

ales noaptea; statisticile cdanml spun exlste de zile(saunopli) ploio6e. 278 Avantajele acestui climatstauinsi in grddinile botaniceluuriante, in gridinile opulentedin fala caelo; in zecilede kilometride ferme de pi orhidee de anthurium, ghimbir galben;iorhidee silbatice de bambw ce infloresc marginea pe drumului.O hartda ora;uluipoate fi oblinuti de la Biroulhawaiian pentruvizitatoritl de la Caa Lyman. Multe dintreclAdiri sae colorate e suntinscrise Registrul in Nalionalal Locurilorlstorice. La Mueul Lyman ti Ctra Misiunii vei vedeaceamaiveche casi cu cadrude emn de pe insuli, construltd scandurl koain din de 1839. Piesele mobilier de care au apatinut misionarilor David;i Samh Lyman deschid fereatre citre o vialade acumaproape douasecoe. Casa contrAteae puterniccu Earth Heritage Gallery din clddirea vecinS, cu exponatele 6tronomice ti sale geologice. lsland Heritage Gallery prezintd reproduceri melor ale

apartindnd unor culturidiverse, inclusiv od din iarbd. o Piatra Naha din fala Bibliotecii pu5lire(j00 Waianuenue Ave.) esteExcaliburul Hawaii. gi din Ca 'in aul povqtii regeluiArthur a 9i faimooei salesdbii, spunecdacela se carereuteasdmitte aceastd piatri avea fie regee tuturor insulelor sA din Hawaii. Conformlegendei, Kamehameha Mare,in vArstd cei de 14 ani,a mitcat piatrade 2,5 tone ti a indeplinitrutfe profela. Exploreadrecifele hawaiiene de coralide la Mokupapapa Discovery Center (308 Kamehameha Ave., tel. 808 3j -8195). Afi6 despre /9 sancturelevielii marinedin Hawaii, majoritateacirora pot fi vizitatein cadrulunor expedi!i de snorkeling giscufunddri. Exponatele introduc te in umeabalenelor cocotate a altor ti locuitoriai adancurilor o oprire
f:<.inrnti nFn1r, .^nii

imentare agroal lXCeanCA: Pielele


Trezette-te devremg pune-li pantofi comozi ti o piHrie, ia cu tine o saco'i giindreaPti-te spre unadintre cele41 de piele popularedin Oahu, deschiseindifuritezile ale siptdmAnii' Una dintre cele mai populare piele a8rcalimentare se line la sfar'it de pe Oahu, la siptimini catevaminute de Waikiki, la Colegiulcomunitar Kapiolani,pe panta din spate a Diamond Head.Vei gisi aici prdjiturele de ovaz, omlete cu legume pentru micul dejun, brAnzi de capri 9i alimente locale. Pialafermierilor din Hilo arate de ce este cunoscut Hamll sub numele de InsulaOrhideei.ln timp ce umbli prin piali cdutAnd fructe proaspete, dulceluri, ceramici si articole de imbriciminte, vei observa mirosurile plecute gi culorile aprinse ale floriloq ghirlandelor lei 9i orhideelor. Aranjeai si-1i f ie livrate direct a6A. ln pielele din Kauai se vind de obicei fructe de papaya,dovleci exotici, mango ti avocado. Printre pief ele cunoscute se numira Piata fermierilor Kapa 9i Piala fermierilor hawaiieni din Hanalei,de pe Termul nordic - acedta din urmi oferind o experienld pitoreascetocmai prin aProPiereade ocean. Queen Kaahumanu Shopping Centet (80 8/ 87 7-3 369, ww. queen haahumanu-center. com)gizduiegte una dintre numerotrele Piele al fermierilor din Maul (districtul include Lanai gi Molokai), unde vei gisi atet fructe ti legume, cat ti bunetdli sezoniere, cum ar fi ciupercile de Makawao gi dulcelurile din Upcountry. lntreabd vinzitorii daci florile gi plantele lor provin din sere autorizate, ale ceror produse pot fi ambalate, ttampilate dar ti expediate acase. Pentru un prcgnm general al pietplor agrolimentare din intreaga insulin suni la 808 / 973-9595 sauviziteuA w.hwaiigov/hba

8O8/93s-sO21 Inchis duminica

Centrul Hawaiian de Astronomie lmiloa @ 6oo tmiloa Place, Science o Technology Park d e l a Un i v d i n Hawaii-Hilo

@ sos/969-9zoo
Sl inchislunea

Atingestelele cerulla Centrul ti Hawaiiande Astronomie lmiloa din Hilo,un complexexpozilional de ti planetariu 12192km2care

opereae directcu 13 obseryatoare Fie pe vdrfulMaunaKea. ci egti


i n ra ra < )t la ciiinl: <:L I nl

imprejurimileHilo
undeturittii nu Pentruo regiune zibovescpreamult,zonaHilo oferd in nigteatraclii extraordinare, afara Parcului Naliona al Vulanilor din Hawaii (vezipag.168 '177). doui mcade minu Polivedea natein Parcul de Stat al Cmodelor Akaka(Hawaii 220,5,6hm V de Honomu). Plimbd pe potecain te bucli ce face legdturaintre Cacada m Akakade -128 9imiculac6Gde de Kahuna. durataplimbdrii Pe jumatatede ore,veivedea ghimbir albrotrqrogu9i roa lmpatiens orhidee;i tuneluride sdlbatice, vegeta-tie jungld.Cacada Akaka de esteunadintrecelemaifrumome cdcade din stat gi,totodati, foarte utor accesibild. Scenic De-alungulPepeekeo Drive,un ocol de 6,5 km de pe Ha (11 waiiBeltRoad'19 kn N de Hilo)

S sss

cevacosmic- de la spec incearcd la tacolele planetariului strdvechea hawaiiand oupm concep,tie

|, r , |r ] i ] j ]'.," o \,e |;i |,i .T " !'i !|Io ,,"Pi.oidHo"oiioffioo- ".,iPenir cuIa eARcvL9n
'z AKTNA t {

cosmoroSrer. t6ula waiahea


\ ue, -rFay. A co.otrul \,

@
Muzeul Pacilic Tpunami

Gridinile Liliuokalani(Banyan Dr), denumitedupi uima regind a insulei, sunt celemai marlgrddlni japoneze,,la de Est".Plimba-te est peste pe subo poaftAtorii stacojie, un pod luni;i pe lAngio pagodi a ceaiului. trecepodul pAndpe In Poli sulaCoconutgi priviinapoila munlii din spatele ldrmuluidin Hilo. de Crcada Rainbow(Parcul River, dup'i intersectia Stat Wailuku

\ ,,.'

^ilfl?ll',:^",NANltoa rraTa Discoierv' ' - ..," ""' t":r t o r'-J -,o r" a- ttutut l aq- o fi i 1 p r \ , " ^ a9 Muzeur Fllli,".uo;^u,"" *HA 4\rN , ';Lfrln s] "'''e'uo' , , ,^ ^iJ.i:.: *{' Casa Misiunii ^.. m sni-wl[oi niveR = _.*.r,
Publici. 1 "\, !} ot + ' n> o- \ o z @

airrio.".iff:.1 'o^

MokuDaoaDa

f.Hll

{*ooo R o i n b o w r," ? ''" " + b" oo*" bt

Dr) Ave. Waianuenue cuKaumana sau dimineala estespectaculoasa tAziu dupd amiaa cAndseformead in ce curcubeie jurul cmcadei cadein laculcu diametrude 395 metri.

Z
' \

'".**o " '*. i .'Z


n CentruldeAstronomielmiloa din Hawaii ,o *O'

'ri

.,

?
Grddinile Nani Mo(-

H A W AII:

INS U L A

CEA

MARE

H A W A I I -U L

DE EST

GrAdina BotaniGi Tropicali Hawaii Harti pag.149 @ 27-7i7 otd Mamalahoa Hwy.,Papaikou I @ 808-946-5233

S sss

,ii. I l"j ri.+:i-.+*i {} ii i i 1 r";i * f- ri:rfu1ri.!,1-4 l i;i,,i.:: -Dacd vrei sd vezi gi si fotografiezi curcubeie la Cascada Akaka, inalti de 274 de metrl cel mai indicat este se pornegi dis-de-dimineald, inainte si se ridice soarele.
"]ACK.JTFFRIY ctj! atctar li et ior,Lrl eogral:hic ab G vei trecepe langd impresionante o co6ti de laGugolfu ete bdtute de valuri, rAuricu cacde 9i petice luuriante de jungli. in Golful OnomeaseafldGridina Botanici Trcpield Hawaii,un buchetde flord tropicald, lacacoperit nuferi, cu de jungld ghimbir; de smochini Indi4 de cocadegigrddini de orhidee. Totul este marcat. Gridinile Nani Mau (depe Hawaii 18kmS deAeroponul 11, Hrio) sunt cevamai comerciale. Au restaunnte, magain de suvenire un

dar ti tururi cu tramvaiul, 9iaproape 2.000de varietdti flori.Colecfia de de orhideeesteremarcabili, existdnd aiciti un mueu botanic, grddini o japonezd o cole4iede hibiscw. ti Mai departe, de-alungulHawaii 11, te poli plimbagratuitin Gridina de Orhidee Akatsuka pentrua admira unadintrecelemai maricoleclii de orhideedin stat. Dacdploud'inHilo,ace*ti pepiniera arealeiacoperite.

ParculNalional al Vulcanilor din Hawaii


Kilauea (1435 m), singurul vulcan la are se poateajunge matin4 cu esteinimaro;ieincinsd Parcului a Na_tional Vulanilor din Hawaii. al De 6emene4 esteti cel maiactivvulcan din lume,erupdnd continuudin 3 ianuarie 1983,cdnda revenit viale la cu un bubuitourzitor 9io fdntAnd de foc inaltdde 12 m. Parculde 606 km, a fost infiintat in 1916pentrua prote1a uimitoarele minuninaturale vulanului Kilauea ale bolborosind acestui4 al ;i pe vecinul A MaunaLoa. fost primulparc inilial din nalional Hawaii cuprindea ;i din Haleakala Maui (vezi 9ivulcanul Tn pag.140-142). anul1982,parcul mondial a fost incluin patrimoniul de citre UNESCO;din el fuc parte gi vulanilor Kilauea Mauna craterele la Loa(momentanlinigtite supmfali) ale 9isecfiuni CoaneiKalapana. lavei aiciface de Compozilia la sd ca erupliile nu fie,in general, ain alteParliale fel de explozive istoriaindici fuPtulci lumii,deSi acest potenlal existi Urme de tdlPi Pote@ intiriti de lanSA in cenuga Mauna lkisunttot ce a rdma din ceio suti de rizboiniciai cdpeteniei ucitide eruptiadin 1790th Keo@, cu timp ce mertiluiaucitre o bdtdlie de lmaginea vulGn Kamehameha ,,bun" persi$etotuti, 6tfel incat, in erupe, loc sdse atuncicAndKilauea indrepte cdtre cel mai apropiatdrum in fac oamenii un picnic de evacmre, parco si vadd cel mai sPectaculos de foc de artificii pe PdmdnrMii de atunci se curiogi adundaicisambdt4 erupeserios. candKilauea ii forestieri ajde pe to.ti Gardienii deseori si vadderuptiain siguranld, noi marcAnd poteci de cetevaori de pe zi, pe misurdce raurile lavdiSi a Un schimbicureul. om de ttiin.tA ca sp6 ce,,este ti cum te-aijucacu mitcitoare". un p@le cu piese Vulond este9imai impresionant noapte4cdndfocurilecontmtede cerului. Caieodad lava cuintunericul curgein ruri scdpdritoarePe Panin tele munteluipAnd marg creAnd mari rotocoalede abur ce acoperi de-alungulcoastei cAliva kilometri 'in fierbere. actualei fze De lainceputul a Kilauea contribuitla eruptive, 2 insulei Peste km2. cu cretterea Pemisuri ce lavacurgein mare, se rdcette ti seintirette rePede, de in acumuldndu-se bancurile nisip Totodata,a acode-a lungul coastei. perit 9i 6.475 ha de gescu un strat de lavi gros de 24 de metri, distrugand pddurea tropiald, ora99subdiviziuni, un templu de 700 de ani,un centru din pentruvizitatori parc9ifaimooa plajdcu nisipnegruKaimu.
!9J L;]

utor de Prin JunglaParcului Stat Akaka Fallsestestribetuti de o Potecace se ParculSe Grddina botanicA Tropicali Hawaii El Hartn pag.149 5cenrc llll PePeekeo Drive @ 8o8/964-s233

li

g sss

G ri d i n i l e N a n i Mau E H a rt d p a g . 1 4 9 El 421 Makalikast. @ 808/e59-3soo

Ts&!narni
Tsunami suntvaluri cauate de tulburiri majore pefundul oceanului,suruenitein urma unor cutremure, eruptii vulcanice sau aluneciri de teren. Nu au mai mult de cativa metri atunci c6nd se formeazi, lnsi pot stribate mii de km de ocean neobseryate,cu viteze de 965 de kilometri pe 016.Pe misure ce se apropie de mal este posibil ca vitea acestora si smdi iar inillimea lorsd ajungi la 30 de metfi. De la inceputul anilor 1800, cand s-ainceput inregistrarea acestor fenomene, in insulele hawaiieneau fost raportate aproximativ 50 de tsunami. Un cutremur din Alroka, in 1946, a trimis o serie de Gunamiin sudul Insulelor Hawaii.ln dimineala de 1 aprilie, acestea au lovit cu putere plaja din dreptul Hilo, avand oinelume de 17 metri, distrugAnd jumetate de orat ti omorAnd 96 de oameni de-a lungul coutei. Hilo a fost reconstruitdupiaceEt dez6trr! insein 1960 a fost lovit de un alt tsunami, provenit de pe coasta chiliani gi 6re aficut 61 de victime. Valea Waipio 9i Laupahoehoeaufost, de roemenea, devastate. Viziteazi Mreul Tsunaml Paclflc din dadirea istorice First Hawaiian Bank Building pentru a vedea exponate ti filme fscinante, Este expuse ti o cuverturd ficuti de elevii din Laupahoehoein memoria copiilor ti profesorilor care ti-au pierdut vialain urma tsunamiuluidin 1946.

Sss
G re d l n a d e Orhidee Akatsuka S H a rt d p a g . 1 4 9 E| Hawaiill,chiar dupi borna 22

@ so8/967-8234 Muzeul Tsunami Pacific 130 I Kamehameha

808/93s-o926 duminica inchis

HAWAll r

INSULA

CEA

MARE

H A W A I I -U L

DE EST

rl

H ula

Ceamai recenteactivitate'iii are in centrul PuuOo, un con de cenugd. Dqi se afli intr-o zondindepdrtatd este a parcului, rogie incinsa lava 9i vizibild la kilometri de deseori distanldin timp ce curgecatre mare. suntimpreviSettie cdvulcanii c4 zibili;i estefoarteposibil in zim sd viziteitale,toati lava curgdprin subtemne. Chiardacdnu vezi camere ro;q Parcul Nalionalal Vulcanilor esteo experien.td din Hawaii extraordinariCu 241 km de poteci neobitnuite, !i seva oferi de la aici o plimbare 15 minuteprintr un de vechitub de lavapandIao excursie de patruzi e pe varfulMaunaLoa. Prin parc existd9i drumuri pavate, 'insumAnd km,degiunelepot 80 fi blocatede avarevdreati Multe din dintrepisirile 5l plantele parc suntrareti in pericolde dispar[ie. de vei in mljlocd rAurilor lavd zdri de krpukd, zoneneatinse lav4rimase de in demeneaunor insule viatta lmbricat pentru fiula hdhiko (strivechea hula), un dansatorigi intoneda cantecul lntre danstori seformeazd legituri strinse de loialitatg dat fiind faptul cd acegtianu studizd doar cuvintele, muie 5imi;cdrile, limbagitoate ci;i faietele culturii haMiiene. HulaocuS in continmre un loc de cinste in inimileoamenilortifuce parteatAtdin viala oficiald,cAt 9i din ceade zi cu zi. Estepraent la orice petrecere;i dschide legislatua de stat Chiar gi megahotelurile lu au descoperit fXri hul4 de c5, inviralii, ;i simplu,nu sesimt in Hamii. pur plin Un calendar de festivaluri;i concunuride hulafi menline pe danstori in forme Vzitatorii vor ilista la reprezenta,tii hula peste tot - lm4 de cine fustive,centre de cumpdreturi ti tetre pentru cocktail uri.
^ ti .e

zilei, cum ar fi plimbiri cu ghid gidisculii pddunriialdturi de cu de informattii legate eruptii. ultimele sA Dacdintenlionezi facio excursie in zond 9isd rimdi pestenoapte, te inregistreue alcica pddunriisi ttie unde te afli in cu de urgenle. O datdpe or;" centrulruleild un film de 25 de minutedespre ce parc;i despre e mai impresio or nanteerupliialevulcan; Existiti cultur4 expoziliide vulcanologie, precumgi faund9iflord hawaiiani, harli ti cd4i. Mueul Thomro A. Jaggar esie calcu tiramd seismometrelor; atoarelo;fllmelor9ial monitoarelor Vd Un touchscreen. calculator '1'l750 de un mllionde dolari, gtiin,tiflc din conectat sediul la HawaiianVolcano vecindtate, pentrupublic), Obseruatory (inchis tipdrite ofereimediatinformalii fiecare cutremurce are loc despre rl-....i!:'it,::i1,':l-i::, ;':lllr!:ili il::.i.,l i:r.'..'.1.,'ri:.::,," ;

Hula este cartea de istorie a Insulelor Hawaii. Fdri o limbd scrisi, hawaiienii gi-au transmis, de la o generalie la alta, prin intermediul cdntecelor gi dansurilor hula, valorile, basmele despre zei gi regi, povegtile epice de dragoste, genealogiile ;i relatdrile despre evenimente importante. ln trecut, un dansator care ar fi indreznit siinlocuiasci un passau o mitcare riscapedeapsacu moarte4 pentru ci schimbarea dansului ar fi tnsemnat modificarea istoriei.
Degidansuleste ceamai cunoscuti formi de upresie cultunld a insulelo[importanlas este adeseasubestlmatd,iar mesajulinleles grqit Misionarii au fost goalj de senzualitatea acstuia C S. Stemrt scriain jumalul sdu,in 1823:,,Sunetulplictisitorgi monoton al tobelor ;i tigvelorloalnicilor; notelesdlbatice cdntecelor pi pululiile, pe ale lor.. pdminl, alemiilor de pa;iin febn dansului... risuni in inimi cu o pnere intrist5loare, pentju d am lost obisnuiti... le roociemcu moavuri uoare si s,i orori fird seamdn trebuiesdrdmdni nespue". ce Hollywoodul a rdmroincentat de hul4 dar l-a tntat a pe un fel de anan polinezian. Hulaa evoluatatdt de drutic de la originilesale religiomestrdvechiincatin prsent esteimpd4it tn doui Gtegorii distincte.Hulalrafrikoste forma veche;energian ete una primard.Costumul este o fusi realizati din iarbi, frunze de ti uu bumbac imprimat in a;a fel incAt sd aduci a /rapa(lesiturd din coqi de copad purtatdcu o blwd simpl5;i largi- Ghirlande /eiimpletite din flori, vili piferigi sunt purtate pe ap 9i pe umeri. Se danseazd in bataiatobelot zorniitul tirtdcu.telor; belelor de bambu ;i flautelornaale. Hula auanaa uolurtin uma contactului cu Occidentul a introducerii instrumentelor ;i muiale din vest Astfel,chitarele9i ulrule/eie s-au datuRt instrumentelor vrchi. Dansatoriizdmbesc mai mult ti folosescgesturi specificepentru a ilwtn msajul dansului.Costumelesunt destul de elegante, amintindde celedin epoa monarhiei, Gre copiaucostumele la cu$le europene. de Lei ;i flori sunt purtate din be$ug cu fiololru(rochie hawaiiandcu treni). Un danstor incepetor nu ,,ialecliii ci, mai degnbi, el sauea se aldturdunui halau,un grup condu de citre un lrumuhuia(profusor).

Parcul Nafional al Vulcanilor din Hawaii Harti I pag.148-149 ti pag.175 El Hawaii Belt Rd. 46 (Hawaii1.1) km de la Hilo B 808/98s-600o (informaliicu privirela centrul de vizitatori, MuzeulJaggar, activitilile parcului 9i inregistrAri ale ultimelor erup!ii) (abonament S$S de 7 zile)

Centrul pentru vizitatori Kilauea 8 l H a rt d p a g . l Ts dupa lEj rmedrat intrareain parc @ 808/98s-60oo

ui mijlocd deSenu negruti pstiu Unelesuntdestulde marigloferi de speciilor endemice flori 9i refugiu sd Poate extremde periculos fi faund. marate sausi te abalide la potecile intri'inzonele inchise parculul. ale semnele;idiCeicareau nesocotit rectivele fost pEjili ;i fie4i de vul au trebuieevitatde bebel4i, can.ParcuL gi cu femeiinsircinate de persoanele special cu de probleme sdndtate,'in ardiace;i pulmonare. afec.tiuni poli gisi Peteritoriulparcului Satuui Volano czare, chiarin afara sauinHilo. Amplasarea vulcanilor:
w a tt) ) n :r n r i r r ch r r i e

Dacd doamna Pele binevoie;te, poli lua parte la o excursiein mijlocul naturii silbatice, pe vulcanul Kilaue4 care se line in fiecare an la sfArgitul lunii iulie; vei vedea un peisaj gi o flord nepemantene. S [\,V5 - MICI PI ]AIL ETRU K]
aerteta(Jt lerat ae I'iational C: g raphk: ea in care pe insuld, condi.tiile'in sunt pe cateva sutede microcutremure zi. contorizeazi O seriede seismogmfe inregistrAnd fiecare vulcanului, pulsul ui. mitGre a pamantu (coninuorein 173) Pag.

RegretataMaiki AiL, fondatoarea HalauHula O Maiki gifemeiaconsideatda fi,,mamarenaSterii hamiiene", a rezumat acestfenomen in citew cuvinte: insamnd via1i". ,,Hula

inceputA Centrul pentru la are a vizitatori Kilaue4 singurul de (restufiind acoperite supravieluit aqtivitStile lavd) undesuntafi.sate 5i

H A WA II:

INS U L A

CEA

M ARE

HAWAII-UL

DE

EST

El a muncit firi odlhni ca zona si flc

petterilor inCfenCA: Explorarea


O modalitate de a descoperi,,adeviratul Hawaii" este aceea de a-l vedea gi atinge chiar din interior - sub pdmant, in intuneric, pe brdnci. Pentru aceastaexperienfi,,lndiana Jones" trebuie se te taritti, se mergi gi sA orbecdi pe terenul stancos ti accidentat al tuburilor de lavd rezultate in urma eruptiilor vulcanice, a scurgerilor de lavi 9i a secolelor de intirire ;i ricire.

*'llist*,r6e &,$qzxes* W*&*avz*


Singurul hotel din Parcul Nalional al Vulcanilordin Hawaii este cocolat exact pe marginea craterului Kilauea. C6nd existi activitate pe varf, pofi lua cina in restaurantul hotelului 9i admira spectacolul; dacd nu, poliviziona filmul ce ruleazi non-stop la bar, $emineuldin holul de la

dec arati parc na,tonal. La Volcno 8A8/967 Art Center (tel

8222), peste 200 de arli;ti

i9i expun crea! ile, mqjoitatea gravl tAndin juru vulcanu ui ;i a energiei acestuia.Specialistulin imp et rea /aahalc,G enn Okum4 std pe veranda centrului aproape zilnic ;i produce aprec atele coSuri.Vei gdsi, de me mene4 picturi, blluterii, obiecte dln bronz, cenmic; texti e gi fotoSrafii.

ExcentricitateaMamei Naturi rezidiin aceeacd unele petteriau oinillime de numai caliva metri, in timp ce altele au tavane foarte inalte ti se intind pe kilometri intregi. Adeseori, lanternele dezveluievarietatea vietii subterane, de la greieri albinogi 9i tdcufi la pdianjeni orbi care se hrdnesccu organismeledin apa de pe pereli 9i de pe pemant. Pentru a lua parte la o asemeneaaventuri, poarti pantofi comozi ti pantaloni lungi, cdci implici anumite restri4ii fizice. Sistemul d tuburi de lavd Kuumura de pe lnsula cea Mare alcituiegte tabloul perfect al unei lumi intunecate ti populate de sculpturi vechi;situat pe coastaesticd a insulei, ansamblulincepe la Kilaueagi coboard pin6 la nivelul m6rii. O relea de tuburi se intinde pe mai mult de 58 de kilometri, Kzumura fiind astfel cea mai lunge ti cea mai adencdpegtere din lume. Kilauea Caverns of Fire (tel. 8O8 217-23 63, www. / kiIaueaav ernsoff ire.con,$$SSS) oferd diferite tururi, printre care unul de 75 de minute cu ghid gi altul mai greq de trei ore, de aventuri (echipament pus la dispozilie). Mai multe informafii poti obfine la Pettera Kula Kai de pe Insulacea Mare (teL 8O8/989-5376 sau808/

929-7539,wwwhulaharcdverns.coml )))-)))))r, unde hawaiienii din trecut foloseau tuburile pe post de adepost pe durata cilitoriilor inainte 9iinapoi de la mare la domeniul DoamneiPele. E foarte probabil sA intAlnegti acolo un labirint de spalii inguste, camere spalioase gi lespezide piatrd in timp ce asculSi sunetele apei ce picure. Pune-li imaginalia la lucru gi vizualizeaze trecutul, pe vremea cind primii locuitori din Hawaii treceau prin tuneluri. La vizitarea Tubului de Lavi Thurston din Parcul National al Vulcanilor din Hawaii poti beneficia de o prezentaregratuiti a tuburilor de lavi. Parcul ofere ti un tur saptimanal gratuit al propriului sistem

de tuburi. Doritorii de tururi sunt numeroti, ata ca este important sa teinregistrezi cu cel pufin o sdptimaniinainte de sosireape Insulacea Mare. Pentru mai multe informalii, contacteazdcentrul de vizitator i (tel. 8O8/ 98s -6017, ww. hawaiivoIun oesn onalati parh. com v ezi pag.'168-1 69, ; pag.1719i pag.173). De asemene4 Maui oferi o aventurd in petteri gi in tuburi, cu stalactite, stalagmite ti formafiuni neobignuite de roci. Tubul de lavi Hana de pe autostrada Hana este de fapt o trecere pe sub o veche gauri de ventilare vulcanicd, ce oferd vizitatorilor o aki ocazie de a explora lumea subterani. Maui Cave Adv ent:ur es (tel. I 0 I / 24 8-73 o 8, ww. mauimve.com) oferd tururi de 40 de minute fird ghid (55$l

Llrnar se organizeMi expoziJii noi in acest cenLru de aftA nonprofi! adipostite intr-o alG clddlre Vo cano House ce datezi din anul 1877

. ]
f

intrare este mereu aprins. iar unii oameni sejuri cA au zirit chipul lui Pele in fldciri. Prima Volcano House a fost construiti in 1846.Dupi o seriede renovari, clddirea a ajuns in forma actuali in 1941. Comentariile din cartea de oaspe!i sunt fascinante.

PotecileKilauea9i pisdrile
Ce mai bine este si descoper Parcul NalionJ a Vu ani or din Hawaii mergand pcjos. Poteci insumand pesle 241 km cxp orezi diferitele climate ale parcului ;i, ch ar daci nu ar exis(a duri de lavd aclive,

care Existd un mlc seismograf ti inregistreui,,migciri oamenilor"; e in astfel, momentulin caresarisau !opii, instrumcntuinregistre&i din Socul podcade parci ar fi unulin lnima vulcanu ui. mai Filmele prezlnla eruplil fintAnide foc,raudagllate vechi: O 9ilacuride lavd. cutieexpusii, conlinand costumde siguranld un dirulrii vechiti pulin art estedovada a vulcanologilor parcuui.Costumul Fosl purtatde un om de ttlinli care in a alunecat pani a genunchi avd Al;turl la 1.093'C a supfavieluit. ti de lnstala e tehnologice, pereli ll pe suntexp6e picturimurae ce descriu zeiP egende ui PeLe, vulcanilor; e de plctate aftistulti istoicul hawaiian Herb Kawainui Kane. MraerLl estedenumitdupi profe 1953), Thom*A. Jaggar(187'1 sorul in are ainfiintatobservatorul 19'12.

terenul este unlc. A ci vei descoperi specll unice apa4inand taunel il flore pe planetd. Vei avea nevole de protec! e solari, o pilirie, pantofi solizi ti api de bdul Cea mai neobignuti polecd pe cre vel merge vrcodatd este Kilauea lki. Dureui palru ore si tacl turul

Exploratorii coboari cdtre intrarea in Tubul de lavi Hana

de aproximativ '10 km cu pornire din parcarea Tubului de Lavd Thurston (vezl pag. 172 si pag. '174 175).Poteca coboard 122 m prin pedurea tropica a citre fundul craterulul. Vel vedea florile ros.iide ohin /eiradti nitte boabc demanatoare mertoarcar - ohela.

TraversAndbza craterului, vei urma trseul marcat de movilele de piatri citre ceea ce pare a [i scena unui ac cident nuc ear Si ca ci pe lava 6catd ti fragi A este ca tl cum ai merSe pe ch psuri; sub picioare, pdmAntul este old g gurile de aerisireguieri. (continuarcin pag 176)

H A W AII:

IN S UL A

CE A

M ARE

PLIM BAR E

CU

MA 9 I N A

P E C R A TE R

RIM

Plimbare matinape CraterRim cu


Crater Rim Drive estegoseaua careinconjoardcrateruloval al Vulcanului Kilaue4atraclir principald parcului, a avind 4 km in diametrupi91.5m in adincime,De"alungulsiu veitrece prin piduri tropicaleabundente ferigi enorme. vedeacratereaburinde intinsezone cu vei 9i Drumul esteinconjuratde potecibinemarcateti luminisurimenitesdincurajeze devastate. peisaj turiptiisdcoboare cindin cind din matinepentrua exploraacest ciudat din
Pornindde la Centrul pentruvizitatori Kilaue4 fd dreaptapentru a intm pe drumul circularVei trece imediatde Volano Houe;i de Volano Art Center Q (vezi pag. 173).Daci doregti, poli inchiriaun audioturfdrd ghid al Cmter Rim Drive in schimbuluneitare nominalela centrulde ar1d. flxead dire4iaspreSulphur Un indicator Bank@. increde-te'in propriuln6 pentru a unde pietreleau ajungela o zond mirositoare, culoarea mugtarului la sulfultransportatde de vaporiivulcanici. geurile aerisire Din de ingrddite de pestedrum poli vedeaaburulvaporizat din in lavei. apasubterand sescurge crapeturile ce Primulpunct de unde poi admirapeisajul e,LeKilaueaOverlook @ o{errd o prive|sre a funduluivulcanului de aburi;i zgomote. plin Hawaiian Voleno Observatory ti Mueul Thomc A. Jaggar (vezi pag.1719i 173) se afld in chiardincolode acesta. dire4ia opui, citre ven/ se conturead maivul Mauna I oa.Areru zonaera considenh i de verhii hawaiieni. 'acr de Cdmpiiimpresionante lavi marchezd SouthLa Craterul Halemaumau @ po! parca9i mergeceftezonaceamai mirositoare plinade ti aburia crateruiui. unelezile,aburiisunt atAtde in toxiciincat zonaesteinchisi Halemaumau erupt a ultimadatdin 1974, somnulsdupoatelhceta dar in orice momenl intr-unuldintre celemai dnmaticemomente din istoriahawaiiand, cipetenia ceamareKapiolari, corveriLi la cresLinisr, a .oboratpe marg.nea ln vulcnrlui Halemaumau timpul eruptieidin 1824.StAnd demupa lacului de lavd"a provoat o pe PelemdncAndfructe ohelo(sacrezeilei) ;i a aruncat apoi pietre in gaurd, strigandi esteDumnezeul meu . ,,lehova Keanakakoi,urmitorul cater de pe drum, a dai roLerel" 200 de tanunrde focsia <cuipar lavacare a intrerupt Chain of Crater Road.Un i loc buq per r a opri sjcobor dl r moina e'Le rlr PotecaDwastation @, o orunetie u;oaro printtrunpeisaj rupt din iad,de '15minute 9i aproximativ 800 m. ln 1959,fdntini de lavdde 580 m au l4nitin aet aruncand cenqd ti pietre, gergdndde pe fala pdmdntului pidure ohia9i o lisdndin urmd schelete albede copaci cenqa in neagri Vialaainceput si renoci de-a lungul potecii, ce poatee timpul c numelepotecii ata sa fie scl^rmba1 fiird ci paredin ce n ce mai daL pulin devotati. Urmitoareaplimbareestede o cu totul ate naturi Tubul de lavi Thurcton G) ste o buc d de 20 de minute are coboardrapidintr-o pddure

Pdsdri indigene de copaci-ferigf, ;i-aufdcut cuiburi in zoni. Cu pulin noroc, vei vedea o ttw ro;ie sau o amaklhiverde gdlbul.Vei trece un pod peste o miceprapastie iivei intnintr-un tunel iluminat Cu ro;u din aua magmei. un aer cAndva electric, de m nisreriolacesuareo lungime 13,7 si pe alocurio indllimede 6 m. Ultimaoprire pe drum sefacela Kilauealki eruptiacre a modelat Overlook@ In '1959, parcului a multe dintreformaliunilespecifice alimentat umplut acestcraterc pe un lacde lavd" aer de fintAnilede foc ce 1a;neau'in Una dintre cele md populare poteci ale parculuiduce citre acestloc dezolan! ce pare a fi rezultatul unui nuclear accident

NU RATA:
Volcano Art Center . Muzeul Jaggar oPoteca Devastation o Tubul de Lavi Thurston r Kilauealki Overlook

E! Vezi ti harta pag. 148-149


ttt E U

Centrul pentru vizitatori Kilauea 17,7 kilometri 1 ora Centrul pentru vizitatori Kilauea NATIONAL AL PARCUL VULCANIIOR HAWAII DIN

ira Militari } Kilauea ---":Sglpl-inr

r"r=*ap"h
Kilauea z/r,z

FeIe
Legendaspune ci zeita focului 9i a vulcanilor a cdldtorit cu o canoe pAndin Hawaii, dintr-un loc pierdut pe intinderea oceanului.Din Nihaq ea a pornit citre sud stribitind insulele,in ciutarea unui loc perfect pentru aface un foc. A alesin cele din urme Craterul Halemaumau al Vulcanului Kilauea, unde locuiette ti in ziua de astizi. la fie forma unei femei frumocg fie a unei bitrane. Dacitreci pe lAngi e4 spun inleleplii, matinata va avea probleme. Dacao iei cuting va sta ticutd pe banchetadin spate; cand te vei intoarce spre e4 va dispirea. Aventurile amoroae, rivalitdlile ti geloziile lui Pelealcetuiescmateria primi a literaturii hawaiiene.Prezenla ei se face simtiti pretutindeni: in intinderile de obsidian de lavdintiriti, in riurile de laviincinsi ce culgin mare giin cutremurele de pdmint.

Pahala

west Rift Zone, scena eruplieidin 197'1.

KA U;

I LO R
I

I kilometru

D IN

HA

H AW AII:

INS U L A

CEA

M ARE

H A W A I I -U L

DE EST

Gnliom padre albdde mare pe ere o vei vedq zburind esteftoa ke4 are i9i fuce cuibulin crdpdturile din peretelecnterului; erd calma; pe re il vineziin'oceart in cuib. Potee Sandalwood este persoanelor cdromle recomandatd placesi obserue viala pisdrilor Esteo potecd utoara mai scurtd de 1,5 km, iar parcurgereaei dureai 15 minutg fdri a luin elcul timpul cat te uili la pesiri. Cinrea incepe chiar viavi de pamrea Centrulpentru vizitatoriKilauea Primelepdsiri pe ere le vei intAlni certindu se vor fi probabil mynahs, in tufele de la intnre- Dupd doar la peste 11 km distanli, pani la puii di aflali

,4papdne rotu-aprinseste cea podrea lmli pe are ai cele mai mariganse o intilnetti.in timpul si zborului,ripile ule scot un b6zAit distinct,ea producan4 totodatd, aproximativ50 de triluri mdodiore. Ceamai bundstmtegiepentru a veestede a pdndi dea pisdri hawaiiene se florile cu are acestea hrdnesc: buchetele mamcne galben-aprins, de culerea fildeguluiale copacului gigantickm gi ohi.r/ehuc rogie. Potec gerpuigste prin pedure,la umbn recorcdd a pereteluicEteru lui ;i a cripiturilor sncme, citre locuile ce ofuri priveligtipanonmice cupn cnterului. Elepai,esteatmsi de copaciikoa.ln trecu! constructorii de Gnoe in ciutare de copaci

Arenaria inturprs;kolea, akekeke, gi fluierarul-auriu Pacific kioea, de ploierulmarefepos.Nene (g6sca mergelanlot prin parc hawaiiand) c un proprietar cre face inventarul. Poli privi pmereanene din sufngeria Volano Golf and Country Club (3s PiiMaunoDr, tel.e08/967-8228), unde se adundin verdea|5nativede ln afardde speciile pisad,parculestepopulatti de nynch,specii stuz melodios, de japonics, cardinalnordig Zosterops punaulata, 6ufnildobiinuitd Lonchura de hambalprepelip de Gliforni4 doudspecii potArniche de 9i fan Kalrl. o in loc sdconduci, alocd-li zi pentrua mergepejos pe Poteca 5), Crater Rim (vezipag.174 17 dislungade 18,6km. Pornege de-diminealide la capatdpotecii din falaVoleno Houe ti mergiin de sensinve6acelor ce6 pentru a iegidin zonafierbinte9ilipsitide copacia DeqertuluiKauinainte de vreisd cildurade la amiai. Dacd faci o drumelie pe o parte de potecd mcunsd vederii, alege po4iuneacare traveneud Chainof CEtere Road ti indreaptd te cetrevest pentru a Vei ajunge Craterul la Keanakakoi. gi vedea mulajebiare de copaci negrenaturale lavi din sculpturi createatunci cand lavacurgebare

esteatAtde mareincdt intregul lanl Nevada din muntosSierra in Cal'fornia purea[l cup-ins ar interiorNumelesduinseamnd ,,muntelun8" - crateruldin vArf, de Mokuweoweg areo lungime de 4,8 km 9io adAncime 183m.

trweeffistrerffiffifi$ ffiffi#ffi&ffiA8"dffi&s Schiatulpe Mauna Kea ar trebui evitat. Pantelesunt pietroase gi adeseori?nghefate.
".IHELMA CHANG at,ftot cjlaboralar tt National Geogralsltic MaunaLoas a ndscut acum de trei milioane ani,la 5.486m sub ocean.Preanou pentru a fi afectat de procesulde eroziune,este un scut perfect. A erupt de 37 de ori din 1832,ulcAnda ameninPt tima datdin 1984, ora;ulHilo,dar s-aoprit latimp. Urcarea pAndinvArfestedificilS gi necesitipatruziledu-'intore, precumgiechipament alpinism de adedat pentru iarne.Dacdurci cu ma5ina pdndlainillimea de 2.030 m pe Mauna ba Road(din Hawaii 11), munteleifi va oferi o experienld extraordinari. Laaproximativ1,6km distanld se afld Kipuka Puulu, cunoscut In mai binedrept BirdPark. urmd cu 400 aproximativ de ani,o eruptie a suryeniti in zona nord-estica arii MaunaLoaa acoperit extinse dinttro pddurebdtrandde 2.000 de ani.R6urile imprevizibile lavd de insulede au ldsatin urmd krpuirc, vegetatieneatinsede mareade lavi, Puaulu esteun vestigiu al iar Kipuka acesteipdduristrivechi.Aloce-li cel

l;ylli (v6tiuia

@Gin@) soarbe nectar din fll'ma

de ohia lehua

ineacd copac9ise un 9iflerbinte intdrette in jurul acestui4'in vreme ardemocnitin interior ce copacul Aloce ! o ord pentru intoarcere.

ciliva pa;i, vei tnvena o profundi diviziunebiologicd te vei gdsiin ;i


^xl,,, ^ +- ^^i - - l :

potrivili scopuluilor enu atenli la e/epaio. Dacdaceota re opra pe un copackm 5iincepeasi Gute insecte, copaculen Hprns. Alte pisiri indigenelntilnite adereoriin parcsunt pun, b'rtnng vtl hamiian{' io,;oimul hawaiian; cea Zona rotie gi omaq stilzul hawaiian. de couti a parculuieste populati de noio,rindunio de mare,neagr4

Ferigile inahe de 6 m fomead o bolti dmupa mpetelor 9i rcu strdlucetGoemena boabelorde cristalpe florile rcgiide ohia/ehua tot, aui Feste daci te opre.sti, ciripitul plicut al pisirilor; pe ere nuil putai aui cu calivapatiinainte,in paGre.

Mauna loagi Mauna Kea


Cu o indllimede 4169 m, Mauna vdrfe inillime din Loaesteal doilea Pacific, dupl Mauna Ke4 ii totodati cel mai msiv munte de pe planetiAvdndde o sutdde ori dimensiunile MunteluiRainier Wchington, din

H AWA II:

IN S UL A

CEA

M ARE

H A W A I I -U L

DE EST

Centrul Internafional de Astronomie O n i zu ka Hartdpag.148 I @ Summit Rd.,la indicatorul de 2.926 metri @ 808/961-2180

de pulin o ora pentrua te bucura de 2 potecacirculard aproape km prin kipukaAscultd trilurilepdsdrilor iwii, amakihi cardinal, apapane, 9i e/epaio, plimbd-te suburia5ii apoi pe copaciko4 ohia lehm ,1mamane. RAnduri copaci mdrginesc de koc MaunaLoaRoadpe mAsure ce urci.Uita-tedupdfaanul KaLi.j cu penajul exotic; a'incoronat du s regele drumului;i nuii p6e de trafic. Originardin Nepal, fost importat'in a '1962 sesimteaicicaac6a. ti
Pantni : tF h,,. rr: ne denlin de troeLJ oprette din cAndin cAnd magina 5i profiti de linitte. Se poate intdmpla ca pcirea io, pe vremuri simbolul regalitdlii hawaiiene, sd zboare puftati de vAnt pe dedupra copacilor La sfdr;itul drumului, unde ?ncepe poteca grea catre vatf, existd mese Ge Prcntc.

Mauna Ka: Dacdvei conduce pe SaddleRoad(Hawaii200), avdnd de o lungime BB,5km intre Hilo ti Coota Kohal4vei ajunge intr-o vae inalti, mirginiti pe de o pade de cel mai moiv muntedin lume;i de ce1 maiinalt vaf de alta.Lacei9.996m 4.205m dea ai sdi,la careseadaugd m supranivelului mirii giaiti 5.79'1 pdndla baa sade pe funduloceanu lui,MaunaKeaestemaiinalt decat Everestul. NumelesAu inseamna aib",deoarece vArful e sdu ,,munte acoperit obiceide zdpadi. de MaunaKeanu a erupt de 3.500 in de ani.in epocaglaciari, urmd cu 15.000 ani,un ghe,tar blocat de a inilimile, lisAndin urme un stratde permafrost careexistd in ziuade ;1 ai. Acesta alimenteudLaculWaiaLl cel de al treilealaccainellimedin Statele Unite,aflatla 3.968m. astronomi in vArfulmuntelui, din unsprezece au instalat lari incl6iv puternice, telescoape ce mai maredemeneaaparatdin Kecltcu o inellime lume,telescopul de opt etaje9idiametrullentilei de'10m . de Apropierea Ecuator ceru 5i 1986.Ex' navaspalaldChal/engerin geologiei ponate;i obiectespecifice MaunaKeaformeai majorltatea prezentate. elementelor VArful crateruluiMauna Lo4 un enorm vulcan-scut Mauna Loa Macadamia Nut Factory E Hartd pag.149 @ Capitul MacadamiaNut Rd. de pe Hawaii11 6 808/e66-8618

Puna
Oqul Pahoanu a depagit A deada'1960. niciodatd de treiageneralie hipioli,cresculi pdcii9i fald in respect de simbolul in voPsite c6i, haine imbri.caJiin troture pe poatefi obsewatd vechile de lemn 9iin magainele.subrede a renascute New Age,in buticurile a cu hainela mAna doua;i magaine alimente ce comercializeMd sandtoae.Teatrul Akebono datead gi din 1917 are un caendarindrcat de concerterock ;i reggae.Piatain la aer libera ore;uluiestedeschisd de sfArgit sdptdmAnd atEgeoamenl 9i de cum interesanli, ar fi comercianli mdrgele fermieri. 9i suntbinevenili la Vizitatorii Mauna Loa Macdamia Nut Factory, Gre se lauddcu una dintre din celemai bunerecolte distriqlSe o aici poateajunge traversAnd livadd dc 4,8 km.Lafabrici Poli Privicum sespaq, aleg, pr{esc ti Proceseua atfel nucifine,are setransformd

lNCfnnCA: Nucidelicioase
lntrd in orice magazin general sau alimentar din Hawaii gi ai mari gansesi gisetti rafturi pline de nuci de Macadamia, dulciuri facute din nuci sfiramate ti zahir topit, floricele, ulei 9i alte produse asemdndtoare. Delicioaselenuci din Hawaii cu coaja tare, cunoscute ca fiind bogatein grdsimi ,,bune" care reduc nivelul colesterolului,au fost leudate pentru calitatea lor ti pentru gustul bun ti cremos, ln prezent existi cAteva sute de ferme unde se cultivi nuci de Macadami4 insumAnd aproximativ 4.000 de anagajati.Acestea au facut eforturi considerabile pentru a supraviefui efectelor imprevizibile ale vremii si conditiilor economice,ln lnsulacea Mare cresc aproximativ 90olo totalul nucilor de din Macadamia din Hawaii. Tururile sunt gratuite gi la sfdrSi! participanlii pot degsta nuci. O fermi de 243 ha, infiinlatdin 1993, HamakmMaadamiaNut Cempany (Kawaihae, tel. w.hawn. 8O8/882-1116, nrt com)oferi un tur prin fabrica sa de conserue, absolut toate nucile fiind cultivatg prccesate ti comercializatein lnsulacea Mare. in partea de est a Insulei celei Mari, Mauna loa Macadamia Nut Factory (te|.808/982-6562,w. maunaloa.com;vezi pag. 179-189) este cea mai mare companie din lume care oroceseai nuci de Maadamia. Pe lAngi fabrie de procesarea nucilor, turul include si o fabrici de ciocolati. Fermade nuci de Macadamia din Molokai este amplsati in centrul teritoriului hawaiian,in districtul central Hoolehu. La Purdy's Natuhl Macadmia Nuts (teL 808/567molohai-alohd. 6 601,w. com/ mscnuts) p oli gusta cateva nuci prcspete, in coaj5,9i miere de nuc de Macadamia. Fe rezervare din timp. Programultururilor poate fi modificat.

te nepoluat ajuti sdpo1jurmdri uimitoare, Este stelele. o privelitte liber chlar cu ochiul 9i vaffulMaunaKea Drumd cAtre Road. incepela borna28 pe Saddle qor pantade 9,6 Sepoateconduce km pdndla Centrul Internalional de B Astronomie Onizuka (tel.B0 / 961' copiilor 16 ani sub interzis 2180,arcesul insd insdrcinate), doar un .silemeilor m vehlcu4x4 poateaiunge Pand vdrf.Tururigntuite, cu propriul de autoturism, pornesc la centru fiecare sdmbitd la ora'13:0Qin giduminlcd. Polisdte plimbiin interiorul in unuiadintreobseryatoare. fiecare seari,de la 18:00la 22:00,po-ti Privi stelele printr un telescoP Pe Puternic, un cerdintrecelemaisenine. CenirulOnizukaestedenumit cea dupa un atronaut din Insula decedat Onizuka, Mare,Ellison Pe

H A w A l l :IN S UL A

C EA

MARE

H A W A I I -U L

DE EST

Ka Lae H a rti p a g .1 4 8 I @ Capitul South Point Rd.de pe Hawaii11

in gstAri, pr4iturele, dulciurigi inghetate. Bineinteles existd un cd ti maguin de suvenire. Un intreg lot de pddureohma a6 atuncicandun raude laviincinsd a inundatzona.Candlava rdcit, s-a copacii ardtau nitte sculpturi ca negre In ti ciudate. dreptulMonumentului de Stat LavaTree (Hawaii132,la 4,3 hilomarisud-e*dePahoa)poteci

(la mpdtul Pahoa-Pohoikr mai mici Rd) de 9i lipsite imbunedliri,dar tocmai in aceota rezidi farmecul lon Capul Kumukahi (ia mpdtul Hawaii137)e$e vadul cel mai estical Hawaii a avuto existentd si minunatd Explozia vulanicd speqtaculocidin '196Qcarea distrw ora;ul Kapoho,a dat nm,tereunor adevdrate gheizere de foc provomte de eruplia intinsd

puternice incdtpot furnia destuld activitate pentruparcul eoliandin josuldrumului. Giurile de ancoare pentrulegarea Gnoelorsuntcercuri perfectetiiate'in stancilede lavd.Pe sat vremuri, seaflaun prosper aici de pesmrigis-augdsitmii de carlige amestec! verdeti de osin nislpul pentru negru.Numeroae platforme lansarea bArcilor punctezd stdncile sar inalte.Uniituritti indrdzneli in apd de aici, ferda conttientiza pericolul curenliidejos. pe careil reprezinG Papakoleq cunoscutddrept Plaja Gren Sand se afld la 48 km o de spreest.Este plimbare o ord (saude 4 km cu un vehicul 4x4) prin vdn! cdtre o plajdneprotejatdcu Mareaatra4ieeste valuripericuloae. din verde-smarald. ,,nisipul" olivind care Olivinaesteprimulmineral secristalizead cAndserdcettelava semipr4ios mai se bdalticd.Cristalul gdsegte lslanda9i pe Lun5. in DoudoE e linittitela estde Ka Existi LaesuntNaalehu9iWaiohinu. catevarestaunnte mici ti foarte in pldcute Nmlehu(vezipag.254). Fdmodelepnjituri portugheze Punaluu insulei ale suntfdcuteaici, la PunaluuBakeShop (Mark Twain tel. Sq,Hawaii11, 808/929-7343). Oprette-te saSutti catevamostre gratuite cu aromd de guva saucu aromd de taro. Waiohinu a devenitcelebru Mark Twain(Hawdil datoritePietei 11, 808/929 7550),o oprke tel. fermecitoare. Celebrul scriitor a plantat aiciarbori de ploaie(Albizia in careau saman) 1866;ramurile supravieluitoferi o umbrd bogati" Acedtd gradineluuriand este presdradcu citate din 1wain,care i s-aplimbatpe aicicdlare cdruia a ti plicut atatde mult incdta rimo mai multdvreme.

N / , i . l Fn , d F

. ; t rc a < i

Punaluu,frumooa Plaji Punaluu la BfackSand (Hawaii11, 8,04 kilo*te metrivat de Pahala) inmdrati de albmtre. cocotieri bdtuti de valurile ti un Nu vei glsi niciunde loc mai frumospentrua'inota Peun deal istorica situatdedupraoratului, in Biserici Hokulo4 reconstruitd in 1957, fost ridicaG memorialui a HenryOpukahaia (vezipag.30), tanerd cregtin hawaiian studiae care in New England;ia cirui influenld pentru aducerea a fost hotdrAtoare misionarilorin Hawaii.

Riscuri de sinitate
Majoritatea oamenilor care scaladeazi sause plimbi pe potecile din Hawaii se bucurA de experienfl. Totupi, nu uita de leptospir@i, o boall infeciioasd c pandette fn rdurile cu api dulce,in lacuri giin solul umed. Aprof mativ 5OOde Gzuri, printre care ti 9 deese, au fost raportate in Hawaii din 1994 pindin 2004. Mai jos ai cateva detalii: . Leptospirozaprcvoaci simptome asemenltoare gripei, prlntre care febri, amegal{ frisoane pi dureri musculare. . Oamenii contractead aeroti boald atunci cAnd metg sau inoati in api dulce contaminati cu reziduuri animale. . Cltegte indicatoarele. . Doui treimi din ruurile loale aoarin urma activitililor in aer liber din periuda verii. . Dace prezinti simptomele, consulti un medic.

Ka Lae, cunoscut ti sub numele de South Point, este cea mai sudici regiune a Statelor Unite

pldcute pe de terpuiesc suprafaP 7 ha acoperiticu forme de copaci. Pddurea ohias-arefdcutacum, de otfel incdt parculote umbrospi racoros. Vulonul a creatmaimulte lacuri termalein Pun4 unde te poti relila in bdilenaturale PdmAntului. ale Cel mai accesibil dintre acestea este un bain de 18 m situatpe malul oceanului, Ahalanui BeachPark in (mutdungarddepladSio rcd ure aduce locuiny,i a paniculard Hawaii pe 131la 1,6hmnorddePahoa-Pahoihi Rd); relinefaptulcd numirul de bacterii acestlaccald9i popular din este'indeajuns ridicatpentrua de caua boli. Mai existi doui bzine termale, ldngd lsmc Hale BeachPark

pe 3,8 km. Lava a oprit la mai pulin s de 2 m de baa farului9i l-aocolit ,,politico6d".

lGu
Pentruturitti, districtul Kau estecunoscut indeosebi pentru lG Lae sauSouth Point,punctul sudicextremal Statelor Unite. Urmatoarea oprireesteTahiti. Pentru loalnici,semnuldistinctiv estedat de nepldcuta ponocdd de Kaq cu gutul sru extrem de dulce. Potrivit oamenilor 5tiin!i,Ka de Laear fi fost loculundepolinezienii au debarct pentruprimadati (vezipag.24-26)'in jurul anului 500 dHr Aici,in bdtaia vantuluise gdsesc ruineleunuitemplustravechi, KalaleaHeiau.Vdnturile suntatAtde

HA WA II:

INS U L A

CEA

MARE

Alte locuride vizitatin Hawaii: lnsula Mare sea


Zona de agrement de stat Kalopa
Acest parc putin cunoscut,aflat in zona de nord-vest,este unul dintre cele mai trumoue de pe insuld. Poli explora40 ha de pddurede ohiala inalfmeade 610 m. Unii dintrecopacii uriagidin acestparcau intre trei ti cinci secole. Parcul numdr6 printre ultimele ti, totodaG, se cele mai accesibile vestigiide pdduretropiald. Exjstd grddinebohnicd de 1,6 ha pentru o speciilelocale. 1979,un lot de arbori koa a ln fosr planut intr-o incercarede a salvaspeciape calede dispari;ie. Copaciis-auadaput atdLde bine incAt unii au crescutaproape2,5 m intr-un hawaiiene regalitilii), un drapelViet Cong ale pive de piatri pentru poi (taro), o cscd veche de alamdpentru scufunddriti muite altele.Nu te poli abling zambetti ti mai stai pulin sd le admiri. Exponatele sunt fmcinante. @ Hartd pag. 148 s| Hawaii 19 pi Hawaii 250, Waimea @ 808/s8s-4724 B SS

conturatd de vdrfurile Munlilor Bali Hai,piduri O insuld-fantezie ce verzi, curcubeiedizolvindu-sein ceall ti cascade cad asemenea unor draperii str{lucitoare Pestestancileabrupte

KeckObserwatory Center
Primafotografie cereascide pe Mauna Ke4 fdcutd cu TelescopulKeckparlial termina! a fost a Galaiei NGC 1232, la aproximativ65 milioane ani-lumind Pdmant. macheti de de O a celui mai lung telescop din lume este expusd aiciimpreuni cu un film despreexplonrea universuluide cdtre Obseruator Telescopul adevdrat este inalt de opt etaje ti cantarette 270 de tone. Majoritatea oamenilor nu ajung pe Mauna Ke4 agace acestaeste un ftrcinant substitut educational,chiarin oragulWaimea. @ Hartd pag. 148 Ea 65-1120Mamalahoa Hwy.,waimea B 808/8s5-7887 O lnchis sambeta9i duminica

Kaual
Introducere pi harti Lihue 186*187 187 184-185 lncearci: Biliceald prin istorie Koloa 188 189 190-191 CoastaPoipu

Laupahoehoe Point Beach Park


Teles@pele obsrvatoarelor l<eckI ti l(eck It de pe vArful Mauna Kea,sunt indreptate citre spatiu singur an.Acum, mulli dintre ei au peste23 m inelf me. O potece circulardr4oard,pulin mai lungd de un kilometru,terpuiette prin pddurea uopiold. MulLedinLre plantele copacii si rari Alte poreci de lingd porecdsunt etichetate. padurii si existd;i o cirare duc spre rezeruaria pentru cdldrie. [l Harta pag. 148 @ La capitul KalopaRd., 0,8 km SEde Honoka4 4,8 km in interiorul insuleide pe Hawaii 19 @808/974-6200 Se spune ca odald" Poliahq zeila zapezii,a coborat de pe Maunea Keasdse dea cu sania la Laupahoehoe. insd Pelg zeila vulcanilor; a declantato eruplie carea izgonit-o pe Poliahu inapoi pe vdrful muntelui.Poliahua trimis vdnturiinghelate;i zdpadd pestelavd, obligdnd-o sa intre in ocean,si stfel s-a format Laupahoehoe Point pe comta de est a Insuleicelei Mari, la 40 km nord de Hilo. Plaja9i parculsunt accesibile pe Hawaii 19. Pe 1 aprilie1946, de un tsunami (vezi pag. '168)Gre a devastat oragulHilo a trecut peste LaupahoehoePoinl omordnd32 de oameni,majoritatea elevi. O piatrd comemorativi a fost ridicatdin locul unde a fost ;coala. Povestea unei profesoare care a supravieluita fost publicati in ,,Reader's Digest",in luna martie 1959.ln prezen! priveli;teavalurilor careasaltezd ldrmul de lavdabrupt ;i intunecat este spectaculodd. I Hafta pag. 148

Grddina Botanici Tropicali N ationali Coasta Coconut Pe rAul Wailua 192 193 194

Kifauea gi Princeville

Kilauea Point National Wildlife Refuge Hanafei 196-197 198^199 2oo-2o1 2a2-2o3 2o3

19s
Exoti6 p66re a paradisuluL o planti obitnuiti in KaEi

Coasta Na Pali Vestuf Kauai

Canionuf Waimea

lncearci: Localii de film in Kauai Kokee 204-205

Muzeul Kamuela
Acest mweu mic;i eclecticdin Waiak4 pulin la vest de Waime4 coledioneze ii prezinG exponateleferd a respectanicio ordine saucriterii Vei aparente. vedeasombrero,plici de surf, evantaiecu pene din Japoni4 hahiii(insemnele

Afte locuri de vizitatin Kauai Hotefuri 9i restaurante

206

254*257

KAUAI

Wmwww
Ceamai vechedintre insulelehawaiienemajore, Kauaia fost creati de un vulcan care a dispdrut in urmi cu 6 milioane de ani. Natura a avut timp si o sculptezesi sd o transforme intr-un loc de o frumusele inegalabili,cu stAncimaiestuoase de-alungul Coastei Na Pali,un canion mare in mijlocul insulei,un interior binecuvAntatcu ploi abundente 5i coastescildate de soare.
Kauai 53 km lunglme 40 km dlime9i are si estesingurainsulahawaiiand rduri navigabi cu c O mare parle din insuli iti va pirea familiani, deoarece apdrutin peste50 de lungmetraje a nar r ld or ,lt,al- a o' oot,dr i

cu in populati!'incepdnd anu 500 d.Hr,91, conformitatecu unele estimiri, chiar cu cateva a inainLe. Primuval de coloni;ti venitdin secole aflatela 3.218km spresucl Insulele Marchize, mai tArziu" altegrupuri au ajunsaicidif Tahiti. piticilor egendariMen,-hune Aceasta este_tara (vezipag. 178). drept Insula Grddinii, Kauai Cunoscuti ab r da,.r r ' ad' r 'r gr r dni bor r .'.f vedeapoinsettia inalte cdt casa. r " Le sunt inundatede flofi. DacAesteCr;ciunu, vei

s a incipatanatsd r;mAnii independentd. 'in celedin urnri s a aliturat ifsd volrnLar regatuluiin tormafe. Chiar5i constructoriiau trebuit sa ucreze cu mare atentie pentru a pistra peisajuintact, maia esdupi ce locuitorii insulei dat o legc au carestipuleazic:i nicio c ddirenu trebuiesd depiSeascd ind lime un cocotier lnsulaa rdmas in asttelirverziti, 97olo suprafala din aces oi. ' r r r c r ir , lu , i " ' al vste rezeryat,naturare. lirt^tft:i

lrill

gi produclii de [e eviziune. Cocada mirificdde l " r 1 ,ep srrI l rrJ L l u ., r, p d./ \p afl ,. i, i I P q ,t[t,.] q l r4Mi L rU d ,.o r \p I r r la i, cap de bdrbatu acea" pe PlajaLumahai; King Konga luato runa in Valea Honopusi Elvis a s

leginat sub pa mierii de pe CoastaCoconutin Cerul albastru Hawaii din (vezi pag.192). Kauaia tost devtrtatdde trei ori in

secolultrecut de uragane, mai recentfiind cel UraganulIniki(vezipag.lBB). De fiecaredata, insula si-arevenitcu o tenacitate admlrabil;, curajula reprezentat mereLlumina cdAuitoare a Insu Kauai. ei CAndrdzboinicii Karre lui hamehace Mare au cuceritce ela/teinsule,

(a "i :ue
to pno,ni,d

li,.ff 'o, """df lil,':,,,


- r o* nn% g"li""" " l,);^.?,, ,
M u ze u l d e l sto r i ; d F .'l N a tu i a l d Ko .( a i Ke i ''

Makote.

p\
NU RATA:
O partidi de inot pe plajele populare din Poipu, de-a lungul lirmului sudic 189 Gridinile diverse 9i frumoase din Grddina botanici tropicald nafionald 190-191 O excursie cu caiacul pe r6ul Wailua ti o viziti la Fern Grotto 193 Observarea pisirilor la Kilauea Point National Wildlife Refuge 195 O plimbare pdni la capdtul digului din Golful Hanalei 196-197 O vedere din zbor asupra Coastei Na Pali sau o plimbare pe jos, cu barca, cu caiaculsau cu Zodiacul 198*199 O drumetie in Canionul Waimea 202-203
O

"ulli?li.^o$;;;,; i:i::Yfil %'iii" PUUKA ,q


PEL E 'q E 's u r , i r n r u n u \- " G

"oi,uarq1
lazulRegini" Nonil;Pr

^i*x". l t1 6 'L

Ow a l n ,canr"' = L o o t' "t

"r,

,, ?.? , .

ili''t' ^r""*
,,
' ^ohat.

*^,i,1'i..-"
i 'u'n"
t!,:..,' s:zr KONA
4,.

,o.;
(-:
Pokii.'

tl q\ .t-.4i

6;d
'b m"nul,,. ,,

i'"'',.t
r' .: lr - z"'t

Kahilf.. 941 m '....

West Kairai Techrclogy @ visitc cemd^Q.waima

''"t"" oEir:o,.,,

-t".l ''

f'';i"","n"",.0,
8 kilometri

KAUAI

LIHUE

ol

L INUE
Capitala Insulei Kauai este un ordgl cre a recut firi si se strdduiasci prea tae Lihue 6te un amsinsd 9i punctul de pornire in explonrea insulei, tec confu de strdzi ti mici centre de cumpirituri, staliuni - o mare greiald" doaree intrucat aici se afld aercportul. Majoritatea turigtilor pleaci extrem de repede ;i se indreapti citre unele bijuterii legendre se afld in on; sau in imprejurimile sale.

celenoui sili de bal - sunt acum O magaine de suvenire. trisurd vechede 100 de ani,trrd de un cal te din rua Clydesdale, va duce intr un tur ghidat al proprietdlii,unde zahdrulestemai degEbd o atra4ie turisticddecat o recoltdbdnomi. O altd mottenire a familiei Wilcox este Mueul Grove
-tt:

LAngdpori seintinde Plaja Kalapaki. Nisipurilesalealbe se opresc in fala unui megahotel,Kaui Marriott Resorte/ BeachClub (tel. 800/220-2925),care se laudi cu cea mai mare piscinddin stat, nu urmareafiind ca PlajaKalapaki estefoafte aglomeraG. Pe Hulemalu Road,deasupra portului pitoresc,existdun loc de unde poli admira una dintre minunile piscicoleale vechiuluiHawaii, au lzul Alekoko. Pereliiacestuia 274 m lungime;i 1,5m indllime deasupraapei,cu alli 4-9 m aflali sub apd.Bainul pentru cre;terea chefaluluieste numit uneori laul Menehune, cdci legendaspune cd a fost construitintr-o singuri noapte de cdtre pitici. thNu vei putea si il analizezi deaproapepentru cd se afld pe o proprietate privata dar priveli;tea uria;ului lac,cu Munlii Hoaryhead in fundal, pare pictatdintr-o paletd impresionisti,delicati ii scildatd in lumind.

Plantalia Kilohana H a rt d p a g . 1 8 5 I E 3-2087 Hwy. Kaumualii (Hawaii50)

@ 808/24s-5608 Muzeul Grove Farm Homestead I B H a rt d p a g . 1 8 5 4050 Nawiliwili Rd.(Hawaiis8)

fiul Farm Homestead. George? al necesdtorit misionarilorAbner gi LucyWilcox (vezi pag.196 197), a infiinlat Grove Farm Planta tion in anul 1864.A organizatun sistemperformant de irigalii,a clddit o afacereprofitabildbzatd pe zahdr;i a trdit acolo pAnd la sfirsitul vielii sale,in '1933, milionar ;i incd budac la vdrstade 94 de ani.li se va oteri nu numai un tur al incdperilorelegante,ci gi experientaunei zile tipice pe plantalie,aparentfermecetoare, pAndin momentul in careincepi sa muncetti din greu Pe camP. Portul din Lihue estesPectaculosul Nawiliwili,inconjurat de munli.

@ 8o8/24s-32o2 Sl inchis marlea, vinere4 sambdta 5i duminica Tururi de la 10:00pi 13:00; rezerviri cu o siptimAniin avans

ss

o nave de croaieri

in Portul Nawiliwili

Lihue H a rtd p a g .1 8 5 I Informa!ii pentru vizitatori [E tsrroul vizitatorilor 433 din Kauai. Rice5t. @ 8o8/24s-3e71 Muzeul Kauai E 4428 RiceSt. @ 8o9/24s-6931 Q lnchisduminica

Daci vrei sdinlelegi lnsulaKauai,oamenii 9i cultura s4 trebuie se te opresti,fie ;i pe fuga la Mueul Kauai. Arati ca o bibliotecepentru cd 6ta a ti dar fost pind in anul -1970, are o coleclie remarcabild aftefacte de hawaiiene. Mueul este cunoscut ti pentru cuverturilemaddate fine, dintre caTe una a hawaiiene fost transformatdin holoku(rochie hawaiiand trend). Existe tigve cu ti mari din lemn nativ,kahilr(insemnele cu pene ale regalitdlii);i chiar o canoe ciopliti manual.Vei vedea fotografii ale vechiu{uiKauaiprin ochiiunui imignnt japorez ti o filmare din elicopter a frumuelilor

legendare insulei,qa cum ale arau in prezent. lstodeGre nu prea pare istorie vei gdsi la 4 km distan,td, Puhi, in pe Plantalia Kilohana"Proiectatd Gaylord pentru baronulzahdrului, ai Wilco4 descendent misionarilo; ti solia s4 Ethel,de cdtrearhitectul din Honolulq FrankStewart Kilohana fost terminate a Potter; in 1935 9i a devenitrapid centrul kte un rol pe care socialal insulei. il indepline;tegiin prezen! degi esteliber Poli stain acum accesul sufageriacu mobild de epocdsau poli lu cinaintr-un restauant de lu (vezipag.254). Toatecelelalte camere chiar5i uneledintre

prin lNenancA:BSldceali istorie


O intrecere cu barca gonflabili pe rAurile de munte este un tip de aventure care ili permite si plutetti efectiv Printre privelitti spectaculoaseti zone importante din trecutul Insulelor Hawaii. Aceaste experienle include un drum cu un vehicul 4x4 la fosta Plantatie de zahir Lihue la Hanamaulu, unde ghidul i1i va povesti despre istoria zahirului in Hawaii, in special despre sistemul de tuneluri ;i jgheaburi al oragului Lihue pe care imigranlii chinezi le-au construit manual in anii 1860 ti 1870. Locul de pornire, aflatin inima vegetajiei silbatice 9i verde ca smaraldul, atteaptA vizitatorii, cdrora le este furnizat echipamentul de siguranlA, inclusiv cetti, lanterne de frunte imPermeabile ti, bineinleles, o barci. De acolo nu trebuie decat si plutetti Pe ganluri deschisegi printr-o serie de 5 tuneluri, ln prezent, acest tip de experienfi este oferit doar in Kauai. De-te cu o cremi de Protec$ie solard, pune-fi pantofi rezistenti la aPd, costum de baie sau ceva similar ti adu-fi un prosop o pdlirie, haine de schimb ;i spray contra insectelon Aloci cel pulin 3 ore pentru acedtA aventuri Per-fecti pentrufamilii. Existi restriclii de vArstd, de greutate ti deinallime. Pranzul este inclus (Kauai Badtcountry Adventures, 3'4131 KuhioHwy.,Hanamdulq 888/270-0555 sau 8Og 245-2506,w. / com,))))).1. hauaibachcountry.

tss

KA U A I

C O A S TA

POIPU

r2

KOtOa
Acest origel al zahirului se intinde sub smochinii de India 9i arborii de ploaie, in Punctul in ere Maluhia Road se intersecteazi cu Poipu. La inceput a fost o agezare hawaiiane prosPer;, ai cirei locuitori cultivau prcbabil zahir pentru dulciuri (numele inseamni,,trestie-de-zahir lungi"). Dupi ce indutria zahirului a intrat in declin, Koloa a fost achizilionat de un constructor care a schimbat oragul pe de-a-ntregul.

eoastaPo8pue
Poipu a devenit stafiune in 1962, cind casa de pe Plaji a cultivatorului de zahir Valdemar Knudsen a fost demolatd pentru a face loc primului hotel.

Koloa Hartn pag.185 I Yamarnoto Store (Crazy ShiYts) B 5356 KoloaRd. @ so8/742-7161 Spoutlng Horn EB Harti pag. 185

taladele coloEteti Observd vechice 6cund acummageine gi restaumnte. Fieare are propria Ashida SodaWork poveste. Clddirea a fost cAndva fabrici de poi. ln o 1900,Yamamoto Store, Gre este probabil ceamai fotognfiatd cl5dire G din,Kami,eracunoscut Hotel Koloapigizduiacomis-voi4ori;in prezentadapostetteCrezyShirts, un magzin de tricouri.Poliobline o harti a PoteciiKoloa Heritagedin majoritatea magdinelorsaupoli sunala PoipuBeach Resort Foundati on (tel.80I / 742-7444). Tnapropierede Koloavei trece pe subeuelipli pe Tre TunnelRoad, numitdgiMaluhiaRoadVechea vatrA primeimori de zahir din a Kauai zace m;ilocul in vegetaliei la intarea in omg.Peparteadreaptaa cu drumuluivezicevace seamdnd un monumentcomemorativ estede dar

lniki
Uraganul Iniki a lovit InsulaKami ln dupi-amiza de 11 septembrie 1992. Numele ?nseamnS.vAnt fiorcs pi tilos",lnsd nu descrienici pe departeforta daastrului. Vitea vAntului a atlns 227 m/h inainte c instrumentele de mlsurare s{ nu mai fun4ionqe. A dou ri diminea-ta,in Kaui, in5ula frumw{ 9i verdg copacll nu mai avuu nici frunze, nici crengl. Aprcapetl sferturi din w n fost distrus sau akate. ln prezeng insula este iar verde esmaraldulgi luurianti, deyilnci pereisti urele amintiri ale furtunii s6lbaticede-a lungul Coastelor Poipu gi Coconut.' Cma5igrddina administratorului centrale plantaliei devenitpiesele au alePlantaliei Kiahuna(vezipag. 255) un condominiude vaonla. In grddind existi peste3.000de specii de flori tropicle gi o remarcabild cole4ie de cciuti. Poli luao haftA de la receplie. Poipuesteformat, de fap! de fupt un tribut ad6 muncitorilor pe plantatigsosi! la Koloadin toate pd4iie lumii. De-alungulmalului lav5, sud de la pi de KoloaseafldGolfulKukuiala Spouting Hom, un tub de lavdcare jeturi de apdseEti inalte de scuipd pAnd 15metd.Laafinli! gheizerul la treceprin toateculorile curcubeului. Pecodti poli intalni uneori petr sonaje nea'teptate, anumefocileti cilugdrhawaiiene vin pe plaji;i are staula soarela doar cAlivametri de prosoapele oamenilo[I primafiind din md multe plaje, Urmdtoarea estePlaja chiarPoipu. vor Waiohai.Amatoriide snorkeling frumos puteaadmirapetti tropicali se de colorali, surferii vor bucura iar valuriexcelente. Mai departe, Poipu Beadr Park estefoarte apreciati de familii Cinevreasd datoriteapelorIinigtite. practicebodyboarding9i bodysurfing se duce la Plaja Brennecke; ai grljd Point Makawehi la curenliiputernici. PlajaShipwmk de nisipurile separd de din est.O plimbarela rdsdrit, a lungulduneloS st6ncilor potecilor ti de este din.partea vesta plajei, incantetoare. Unorale placesd dincolode Plaja meargd bicicleta cu Ia Plaji Shipwrec[pAnd neatinsa Mahaulepu,o intinderede 3,2 km impietrite de nisipauriu.Dunele precumti gwuri con.tin fosile, rupestre (vezipag.26 pag.158-159 acedte zond ii pag.230) deoarece era ceamai populatain trecut. Parcul Prince lfuhio fl come moread pe prinlulJonahKuhio militant Kalanianaole, neobosit un hawaiienilor; ndscut pentrudrepturile pe pe Corta Kukuiala 26 madie 1871. Fundalia 6ei regale iaul 9i Zim de acesteia sunt inclWe parc. in na'tere a p!'inlului estesdrbdtoare gi nalionald secomemoreadprin la evenimente culturale nivelul insulei, intrecericu anoe gi un bal (vezipag.236).r Plantalia Klahuna H a rt i p a g . 1 8 5 I B 2253 PoipuRd @ 8os/742-641i Parcul Prince Kuhio @l Harti pag.185 @ LawaiRd.
Ec.hitatia este una dintre numercdde activititi @re fac deliciul vizitatorilor insoritului tem sudic al Kaui

tril$ffi#$trs,Tffiffi$$ ffiH#43&4eMffi&r Pe plaja Mahaulepq oamenii de gtiinfd au descoperit piianjeni-orbi ?npegterile de pe mal gi fosile ale unor specii de pisiri c:rre nu puteau si zboare in dunele de pe coasti.
_JOCILYN FIJ]II c.ol arator N atianalGea nphic ab gr

KAUAI

G R AD IN A

BOT AN IC A

TR O P I C A L A

N A TI O N A L A

ici Gridina Botan Tiopicali Nationald


ln 196d CongresulStatelor Unite a apreciat biotopul unic al Hawaii,cand a autorizat Nafionale, celecincifaciliti$ ale acesteia trei in infiinlareaGridinii Botanice Tropicale cu in Kauai, unain Maui gi una(Kampong) CoconutGrcve,Florida.
Celetrei grddini din KauaiMcBryde gi Allerton, amAndoud situate pe ldrmul sudic la Kalaheo, sediul Grddinii Botanice TropicaleNalionale (GBfN), 9i Limahuli,pe lirmul nordic -, fiecare cu propria personalitate, necesiteaproximativdoui ore pentru un tur cuprinzetor

haole lehm, pikake(Jropandanus, sambac) crin,Precumti minum 7i copaci- tamarind kiawefiri sPini, hamani seamind cu migdalul9i ce rogiecadein mango.Bougainvillea emde de pe casareginei. Gridina Emmei afost extinsi in cei 30 de ani cAt s-a aflat in proprietatealui Robert ;i John Allerton. ln prezent, este o incAntare de,,cmere" in aer libe; baine, ftntAni, cucade miniatunle 9i stmturi de flori l6ngi un riu ce curge de-a lungul mirii.

horticultorilordin StateleUnite gridini Premiul a acordatacestei de cea mai buni gridini botanici natunld din Pri, pentru conseruareaplantelor rare ti Pentru practicileecologiceimPlementate generali a gridinii. in proiectarea are in DenumireaLimahuli, limba hawaiianiinseamni,,mAini are seintorC, amintette de Primii teme Gre construiau hawaiieni de grddinirit din roci de lavd, plantau laalo(taro) piiti sPrijineau comunitateacu acestaliment de bz5" Ruine de terme si aseziri sunt imprisjiate peste tot in acemti vale frumoasi. I

G ri d l n l l e McB:yde tl Allerton E Hartipag.185 E3 Centul pentru vizitatori Lawai Rd.,peste drum de parcarea SpoutingHorn @ so8/742-2623 Q Tu ru ri c u g h i d doar cu rezervare, 9:00,'10:00, 13:00,'14:00 luni-sambate

GridinileMcBryde giAllerton
Atra4ia Gridinii McBryde constd intr-o seriede speciihamiiene rare, pe cale de disparilie, pi de plante tropicale de mare importanli economicdMcBryde deline cea mai mare cole4ie de plante hawaiiene unicein lume. din Aproximativ90olo plantelecu floridin Hawaiisunt indigeng mai muhe decAt ?norice alti parte pe Pamam Pestejumatate dintre acesteasunt considemte pe cale de dispariliegi multe chiar nu se md giscc in mediul natunl. De memene4 Grddina McBryde are. de 9i cole4ii remarcabile palmieri, copacicu flori, heliconiipi orhidee. Sediulnalional al GBTN se afld demupm Grddinii McBryde. lerbarulGBTN conline 56.000 de speciide plantetropiale, iar bibliotecasa se laudi cu o cole4ie de impresionantd 20.000 de cdrfi, ziare,publicaliibotaniceti imagini t$once. LAngdMcBryde se afld Grddina Allerton, chiar pe malul oceanului. ln anii 187Q acecti fosti proprietate a fost plantatd inilial de cdtre reginaEmma.Gridindritul o linittea pe regind,Gre $i pierdue solul, regeleKamehameha al lV-le4 ;i uniculcopil. Regina lucracot la cot cu grddinarii, plantAndferigi /auae, ghimbir; g heli conia, Sy4r umj ambog bambu,

E sssss
Gridina ti rezervatla Limahuli Hartdpag.185 I @ Kuhio ttwy., Haena @ 808/826-10s3 S inchis lunea FisAmbita Tururi cu ghid doar cu rezervare pentrutur B SS($SS cu ghid)

Gridina;i rezervatia Limahuli


GBTN din {acilitate Cealaltd Kami este Gridina 9i rezervalia Acst loc Limahulidin Haena" minunat este crestat in Muntele Makan4 aproape de Gpetul drumului pe lirmul nordic Frumuelea sa aproaPe ci distnge atentia de la imPortanla gredinii ln Limahuliexistddoui ecosistemevitale:pddureatropioli de la ges;i pddureamaijomd amestecatd, mezofitici (moderat umedd). lmpreuni, aceste doui sisteme alcetuiesc habitatul natural a peste 70olodin speciile de plante pe cale de disparifie din din Kauaiqi 59olo cele din Hawaii.Precipitaliianualedin vale depd;escuneori 5 m3. Lingd grddindexistdaProximativ 400 ha de rezerualie naturale. RAul Limahuli adipostqte ultimele cinci speciide pqti hawaiienide api dulce. Gridina a fost infiinPti in anii 196Q cind.Juliet RiceWichman a (1901-'1987) descendentd misionarilo;s-aapuat sd plantae o grddind are se dorea un mueu viu al florei din Hamii. Societatea

Grtrdinati rezervatiaLimahulisunt dcunse in bstioanele care formead inceputul Co6tei Na Pali

Gridinile timidultoare
Dincolo de frumuselea lor uift itoar, grldinile botaniG har^raiienereP@inti ti un efort semnifiGtiv de a studi4 interPreta, Proteja 9i inmufi plantele rare pe cre locultorii din vechime le folomau nu doar ca suri de hrani, dar ti in scoPuri medicinale. Am, de *emplu, este un admriln relmntfolqit medicina eurcpeani" Din pecate, plantsle endemice9i alte sp*ii de flord gi fauni au dlspirut tn timp din multiple oue, printre cre introlunea umane ti irudia altor Plante sil animale. Crla aceasta i-aaduseluideal50]s stat al S.U.A.5inumele disPariliei". de "aPitala Astful, gridinile botanie din Hamii audwenitu H de mitcre derezisteniA ce activeui imPotriE dlsparitlei omplete.

K A UA I

pr. nA uL

w A tLU A

oastaCocomut
Acecti linie de coasti, mAngAiati de briza oceanului si situatd in partea de est a insulei, a devenit cea mai cunoscutd regiune din lGuai - fapt dovedit de traficul intens din zoni. Kapaa 9i vecinii sii, Keali4 Waipouli 9i Wailua, alcituiesc o comunitate unici ce imbrifiteui si al cirei liant este dat de hotelurL apartamente de vaGnfi, restaurante, magzine, oceanul minimalluri, autostrada lfuhio si o fAgie de plaji. Sutele de cocotieri ce dau farmecul 9i numele coatei veghezi asupra acesteia.

Fe r&ufWai&una
Acest rau cu o lungime de 19 kilometri era cunoscut odinioara sub numele de wailua Nui Hoano (,,marele wailua sfant.,) gi noui temple se intindeau de-a lungul lirmurilor sale ver-

Anahola

Beach

Regalitatea Kauaia stat candvape Co6ta Coconut. UltimareginA a insulei, DeborahKapule, solia prefentda regeJui Kaumualii, trdit a atcl.In anil rduu,un emtSranl ger man a plantatcocotieri unadintre pe celemaiintinsesuprafele insule. din Locula devenitmaitArziuHotelul Coco Palms, incd regretatdupd ce a fost distru de Uraganul Iniki. Arborii s-aureflcut'in marepartg totuti; cAndmergide a lungulautostrdzii Kaumulii,vei trecechiarpe lAngiei, imediatl6ngi Wailua. Poate pericu fi lossi te plimbipe subei: nucileed precumbombele. O mullime de golfulelenisipooe puncteed liniatirmuluiin timp ce Munlii Anaholaqi Makaleha alcdtuiesc decordEmaticpentru un oraie.Muntele Waialeale,cu o inillme de 1.578 estecel care m, face ca lnsulaKauaisafle atet de inverzite; intinzandu-se spatele in Kapaa un mdre!magnet, a oragului moivul izgone;te norii de pe costd, ldsdnd ucati 9iinsoritd. o Waialeale, al cdruivdr{esteaproape intot deauna acoperitde nori,primege 1.2'19 de ploaiepe an,devenind cm3 otfel cel mai umed loc din lume. (vezipag. Tururile elicopterul cu 264) te vor purta in craterulverde plin de cacade. Aproapede borna7 de pe KuhioHighway, indicator un te direqioneai spreNounou, celilalt

muntecelebrual Codtei Coconut si cdtreformatiunea naturali cunoscutisub numelede Sleping Adormit).intins Giant (Gigantul ti plat, acestapare cd dormiteai cu falain su, cu mpulin Wailua;i picioarele Kapaa. in Ceamaisigurd po4iune pentru inot pe aceastd codte deseori futunood esteAnahola Beadr Park.Dacdetti norocot poli gAsi o plutdde sticlddin flola japonezd. sunt Curen.tii tocmaipotrivi.ti ti 'in converg deseori zonaco6tei. NoG: O ruti ocolitoareili permitesdevi.ti traficulnepldcut din Kapm.Totuti, alegerea te va face ei si atezi magzinelegi restaurantele r din oras. a Pentru explomnumeromele ale bmle,inchiriad un aiac in KaPaa (vei pag 264) 9i ia prdnzulla magadin zinul Safeway aprcpiere(4-831 tel. Hwy.4'831, 808/822 2464). Kilhio inainte de a te indepdrtade debarederul din Parcul de Stat Wailu River, arunci o privire la ruinele sacre parc. din templelor9ila pietrele insPre V&lqte de-alungulrAului, munli, rdmdndndpe parteadreaPtd gi de pentrua evitacurenlii bdrcile agrementcu turitti cre seindreapti cdtre Grcta Ferigilor. Dupi o ord, in fi stAnga dreptul bifurGliei cdtre grotto, o petterd-amfiteatruimenseOpreptela docuri; duPdcatevaminu te de merepejos vei ajunge. lntors la bifurolia rAului,ia-o Pe bralul drept. in catevaminute vei incepe si plutetti PrintrestAnci, Pe misura ceinainteziin jungli- Smovile chinimoivi leagdni Sigantice densde iar de filodendron, frunzigul deoupraformead un baldachin. Opregte-tepe lirmului rdului pentru a lu prnzul. mici, la Odati ajuns o insuld de po! sdlegi caiacul un coPacti si te Gleri 30 m spreCocada Secret de Compania la are veiinchiria aiacul i;i va oferi o hartda troeului. Estevorba de doar 16 km, dar intortocheate drumul prin pddurea durezi o ori nmai du. Caadele, cu albiilelor ldptom, sunt ocunse in jungli inapoi la r11 intoarceciacul in pentru a aluneca awl. ExPloreud micile bnle de a$ we pdtrundin habitateleunor pdsariare din Hawaii, unde vei oculta cintec Pe Gre nu lume.r Ie ai maiauit nicaieriin Parcul de Stat Wailua River E! Harte pag. 185 @ KuhioHwy. (Hawaiis6) 9i Kuamoo Rd. (Hawaii 580) O familie vislegte pe riul Wailua

Park Harti pag. 185 @ AnaholaRd., makai de-a lunguloceanului de Kuhio Hwy. (Hawaii56) I

Elvls
RegeleRock-and-Rollului, Elvis Prsley a venit pe CoastaCoconutin anul 1961pentruafilma,Cml albastru din Hawaii". Printre atn4iile ce figureue in film sunt indG Hotelul Coco Palms, Parcul Lydgate, Aeroportul Lihue, raul Whilu4 Anahola gi C*cada Opaeka. Rcgele s-a lntor in lGuai in anul 1966 pehtru a fflma ,,Paradls In stil hawaiian", mai teEiu redenumit,,Girlst Giils! Girls!" din raliuni comerciale.

KILAUEA

POINT

NWR

gi Kilauea Princeville
Micul Kilaue4 un fost orat cu plantaiii de trestie-de-zahir,este poarta cetre lirmul nordic al lnsulei Kauai.Aici, viala se desfigoari intr-un ritm lejer,iar peisajuleste magnific,
Kllauea E H a rtd p a g .l 8 5 Kong Lung Store KilaueaRd., I Kilauea @ 8oB/828-1822 St. Regls Princeville @ Hartipag.185 Meriti si aruncio scurti privire celor doue biserici construite din lava:Biseria CatoliceSf. Sifvestru (tel 808/828-2818),ce conline picturi muraleefectuate de artistulde pe insuld JeanCharlot, gi BisericaEpiscopali Memoriali alui Hrisru (tel. 808/826-4510), cu unsprezece ferestredin sticld colorati adue din Anglia. Totutl, Kilauea estecunoscut md binepentrucome4ulsiu dec6t pentrurugeciuni. Md! ani,domnul LungWah Chee(1850-1931) avea un magzin genenl pe plantalia Kilauea anul 1902s-amutat pe ln actlul spaliu a lGng Lung Store. ln 194Q prcprietarul sdui-a construit magainul unicdin lavd, Gre seryea drept oficiu pogtal,bdcdnie, frizerie gi mdceHrie. sevindeaorice, Aici de la topoare la opiu (legalin acele din timpui). Acuq chiar;i locuitorii Honolulu pentrua achiziliona vin obiecte de arti, deconluni interioare,imbriceminte creati de deigneri hamiieni9icoliere soici de mii din de dolari,toate punandacent pe artizanatul loal.,,Gha1a rdzuitd" Kong Lung(ganizado) a apdrutin filmul ,,56e zile,gaptenoplii cu Harrison FonCin principal. rcl St RegisPrin@]le din aprcpiere6te @amai marestaliune pe din lGui. Rdspendite ele 4Ol ha s afldterenui de golf, eledinle restauEntegi mageine. Pentrua admim ma dintre celemai uimitoare imaginidin HamiL plimbi-teprin gi holulsomptuos pritte prin peretelede sticli cdtreGotfrLl Hanalei al lV-lea regina Emm4 pe wemea ;i cAndem o plantaliedElnutd de ministrul hawaiiande externede origine scoliani, Robert Crichton u,!llie (1798-18s6) Fiiq in vAmi de treisprerce ani a administmtoruluiplantalieiscriadespreo petKere regali ce a avut loc pe 20 mai 1961:,,Petre@@a con statintr-o pande h Gre au participat 200 de hamiienicdlre, berbalitifemei,lmbriali reminetor - birbalii in cimi;i rcpucu alb 9i pantaloni alba5tri,iar femeilein pau roguo galben 5imailelei... Seanseaprindeau rugurile maiin regiwile de cimpie si pe v6rful dealurilol oferind o imagine plioti 9i pocnind remene safue tun". I de wor de ii mcivelezlmjateNamolokama unde iryortsc numerooe oade, dar 9i la Muntele Makan4 cunorcut a BaliHaiin Pacificul Sud Aceea;i de privelittepoate f vdzuti de pe tema hotelului9ide la Caf6 Hanalei. Staliuneaestedenumitd dupd prinlul Albert Edmrd Kauikeouli, ere a vizitat zonaimpreuni cu pirinlii sii, regele Kamehameha

PointNWR Kilauea
este l(a Laeo Kilauea vedriul numeal acestuibastionmingiiat de valuriin ceamai nordici parte gi din a InsuleilGmi. Hauraiienii vedrimeseadunauin astfelde locuri marcantePentrua Petrece lor: citre casele ahi,foarilecareii ciliueau pe pescari a vegheanoaptaintragi huhui

Farul Kililea Point $te cpdtul ultratehnologiat al unei tradilii nobile. Turnulalbinalt de aproape '16m domini refugiul 81 ha de de pe o stAncd 66 m. A fost de in inaugurut apuul soarelui, ziu la de 1 md 1913,evenimentprtredat de un lmu are a linut o zi intreaga gi de o vAnitoare de rechini.Pentru a atragerechinilin rua de a4iune a armei,a fost introdui in apele din larg o vaci moarti- Estecel md putemicfar din lume,fiind vizibilde la o distanli de 145 km pe mare.ln anul '1972aviatoriiGre au incerGt din primulzbor deuupa Pacificului, au Gliforniain Hawaii, intAmpinat prcbleme la aparatgi ar fl fost cu sigunnli sortilipieiriidacdnu vedeaura FaruluiKilauea Au reu;it sdse redeae 9i au aterlzatin siguEnli pe Oahu dupi mai binede 25 de ore de zbor Farul a fost scosdin funcliune ti ste un punct nalional atEqie in mrlocul de unui sanctGr de viala silbaticiPrintre pdsdrivei vedeamarile fregate cu aripile de 2 m ti jumdtate, ginene, pdsiridin familiaSu/rdae statului unuldintresimbolwile binegdndite te Hawaii. Semnele ln ajuti sdle identiflci. golfulelele aflate de o parte gi de alta a cpului este posibilsaobservi.tsto6a verde hawaiiani,o speciefoarte Er;, precumgi balenele delfinii 9i are-gi fac deseoriapariliain larg. Mokuaee, micul ostrov de la baa stancii,este un punct ihsorit pentru Mokuaeae inseamnd focile-cdlugir;

,,fEgment Gre spumegdla venirea fluuluii pi nu este greu de intuit motivul. de O plimbare o ord cu ghid (inclusiin tan de intmre) te va duce la Cntr Hill inalt de 173de metri, oferindimagini sublime refugiului ale qifrrului.r

Kllauea Polnt Natlonal Wildllfe Refuge 6 @ Hartdpag.'185 KilaueaRd. pini la capitul Point Kilauea

@ 8os/82s-1413

Bs

ra @ 55zo uaku

FarulKilaueaPoint 9i refugiul naJionalal faunei ti florei strlbatice

Rd.,Princeville

cr.,Ns$cAToRtt Rf,SMAf{tsA:
Estefascinantsd privegti valurilespumoase se ce lovesc Mokuaeae, pe de Kilauea Point.Arati ca o marede fritce.
-RITA ARIYOSHl autor N ational Geo graphic

KA U A I

HANALEI

ldana!ei
Oameniiseindeletnicesc cu agricultura de pste o mie de aniin Hanalei. Privind de pe Hanalei Valley Lookout (chiar dupi Centrul comercial Princeville, pe dreapta), vei vedea riul Hanalei curgdnd prin strilucitoarele lralo loi (cimpuri de taro inundate).

proiectata reverendul de William Alennder din Kentudg, are un anu mit aer sudist Cu /dndi(verandd)de jur imprejur; estemobilatd confortabil unui ti l6din continure impresia cdmin.Un ced instalatin1866line perfectp6ul cutimpurilegiacum. New Yor( acestreperistoric national fost instalat'in a 1912. Sdnu te mire daci vei vedea bizonipdscdnd. Cireada bizoni de americani Hanalei din cuprinde200 de exemplare bizoniamericni, de dintrecareuniisfartesc'in burgerii din meniurile loale.

La subcredta de lave. aproximativ un kilometruiijumdtateinjosul goselei afliinci doudgrote, se Waikapalae 9i Waikanaloa. Se zeilavulmnilot a spunecd Pele, sdpataiciin spemnla a gdsiun de cimin, dar a dat insd pesteapd,ata cAa me6 mai depafte.Grotele ;i plajelefac toate parte din Parculde StaI Haena(la V dempdtulHawaii se 560).Chiarla apitul strdzii afli PlajaKeg cre facela ndul ei parte din celepeste93 ha de silbaticie aleparcului, inceputulPotecii 9i (vezipag.198-199).Keeeste Kalalau cea mai frumomd plaji de inotat din parc.Laguna fundul nisipos cu esteinconjuratdde dantelirii de corali. lnotul in zonarecifului poatefi periculos cAndvalurile sunt mari.ln apropiere afli Grddina rezevalia se ti Limahuli (vezipag.'191).

Plajele
Hanalei o seriede plajeincredibil are de frumoce. Primadintreacestea este Hanalei Beach Park (Weire Rds.). Creste Rd,intreAhuSiPilikoa vulcanice abruptese ridicl la 1.200 de metri in spatele intinderiide ancorezdin nisipauriq iar iahturile addpostln golfulcdm precumun lac in millocd veriise reflectd munlii.
Se nn:te inntr errclcnt

Oragul Hanalei
Minimallul ChingYoung Village (5-5190 Kuhio Hwy. tel.808/826, 7222) din paftea estici a oraguluia fostinfiinpt de ChingYounggide solias4 Man Sin&sosilidin Chung shan, Chin4in 1896.Au crescut opt copiiaiciti, in celedin urmi, au cumparat moardde orezgi un o magein. Man Singa
Raul, muntii ti campurile de taro din Valea Hanalei

de Ceamaifaimoad fdgie nisip din zondestePlajaLumahai(Kuhio Hwy., borna3j).Poli sdtragipe la dreapta pentru fotografii reupitecu plajacarea apirut in SouthPaific. O potecl abrupte coboardla estul Vdurilealbe platformeipanoramice. sesparg rocilenegre, de crednd @cde ropotitoare. Curenfi fl uului ti refluul puternicsuntextrem aga de perfizi, cdinotul chiar;i in ceamd calmdzi de vardnu este recomanqal Mai pulin cunoscuti, la fel de dar frumoad estePlajaTunnels(Kuhio la Hwy., borna8). Cunoscuti 9i sub denumireade Makm, acesta cuprindeun recifdantelat coral, de care tentedd pdionalii de snorkeling. Tunnels fost datdde a Denumirea surferi, carevin aiciiarnapentru faimooelevaluritubulare. Pqtera tubulard de lavd cunoscutd drept Maniniholo Dry Cave se afld vizavide Haena Beach Par( o alti zond extrem de pericdode pentruinotdtori.Grota seintinde la cAteva sute de metri

ffi$"$Fdffi$#teYffiffi$$ F{ffiffiffi&&&M6}A* Magazinele din ChingYoungVillage inchiriazdechipamente de snorkeling ti canotaj.


T H ELM A C H A N G autar N at.i anal Geogray;h ic Chiar deoupra extremitdlii vesticea PlajeiKee,o cdrare duce la Ka Ulu o Laka Heiau,un strdvechi templu hula Pentrua-;i exerea cdnturile, dansatorii iau se laintrecere mareadezlinluiti. cu huladin tot statulHawaii Dansatorii ince maiviziteae aftarul loculin in are Pele s-aindrdgostit Lohiaq de o cdpetenie chipetddin Kauai. Zeila a ajuns Haena in vrujitA bataile de pahu. r tobelor /ru/a

magu inul

'inut 9i dupl moarteasoluluiei,oferind hrani nevoiapilor atdtagenrozi cu tate incat, la un moment da! a fost nevoitdsi-9ivdnddbUuteriile pentru a-ti plAtidatoriile. Acum,urmatii sdiconduccentrulcu maguinelegi restaunntele salesinitooe. Pedrumulspreiegirea ora; din nu trebuiesaratezi incantdtoarea Biserici Waioli Huiia(Kuhio Hwy., tel.808/ 826-6253). Cons|ruittL 1n 1912,9indrila verdecu careeste acoperitise pierdeperfectin peisaj, iar ferestrele vitraliistrdlucesc cu la fel ca nigtemcade ln spatelesduse afld Mueul Waioli Mission Hore (Krhlo Hwy., 808 tel. /245- 3202),cdminul misionarilor yankei Abner;i Lury V/ilcox. Lucya dat viatd la opt fii in dormitorulprincipal. Coa din lemn,

Hanalei Natlonal Widlife Refuge H a rte p a g .1 8 5 I

Crestele solemne, inv5luite ceald, in setAnguiesc crcade. Indicatoarele in ili aratddireqiaspreHanalei National Wildlife Refuge. Nu este deschis publicului, adese4 kalo da5 in ioise pot vedeagalinule, li9ileii rate Koloape calede disparilie. Regiunea Hanalei inseamnd (ce ,,golf circular") esteformatd de fapt din trei vdi - Hanalei, Waioli (apecantetoare) Waipa(ape 9i induiogdtoare). sate,Hanalei, Trei Wdniha;i Haen4se pierdin decor Unul dintre motivelepentruGre ace6te zond iti pdstreae aerul bucolicestePodul Hanalei,ruginit gi cu o singurd band6, preaingst pentru autobue. Confectionat la

KA U A I

C O A S TA

NA

PALI

Coasta Pali Na
stanci verzi impuntrtoare inalfi la 600 m deasupra se mirii agitate.culmile lor brdzdate umiresc linialirmului nordical Kauai, denumiCiCoasta pali,careseintinde pe 24 km Na intre Keepi Polihale (vei pag.201).

dantelat Privindinaintg vei vedeain premieri lungulqirde stAnci brdzdate, in desfagurAndu-se luminasoarelui. Uneori, mlurilesuntatAtde puternice incat simli cum li secutremurd pdmAntulsub picioare, chiar la zai de metridemupn mirii. Drumefa de doud ore,insumAnd pulin maimult de 3 km,spreHanakapiai,primadintrevdi,esteun cunoscut trueu de zi ti un punct de repa6 pestenoaptepentru excuFionitti. Odatd 4uns acolo,poti uma mai departeun trueu de 3 km prin mle cAtrespectaculosaCasadi Hanakapiai.Lainceputtffid paresimpl4 dar devinedin cein ce mai dificil. De la Plaja Hanakapiai, drumul urcdaproape250 m. Cei 6,5 km anryoioticdtreHanakdilivor Iu aproapetrei ore givor traveBadoui vdi swpendate- vii in ere rdurile n au sdpatincd un drum citre ocean. Laaproximativ500 m spre Hanakoa seafli o omdd de 608 m. De aici md ai de parcunincd 8 km pAni la epitul potecii Kalalau Dincolode aeot4 Na Pali ropingechiarpio cirdruie. JackLondon(1876-1916) a pentru a permite construireawei in Na Pali Co6t Stat (/a 73 'oreledeHonalei mpdtullui Hawaii km V la 56 tel.808/27+3444) strdvechea Potci lGlalru gerpuieste de-a lungulpali (stincilor) la aproximativ 18 km de PlajaKeeinspreVda KalalauCdnreatavemeai stAnci semEe si vai luuriante subfomi de amfiteatru Se prelingeti re scurge, dryine alueoasd din aua i:uctelor gun cizute ti a panielor o api de ploaie,ti te respldtetteneincetatcu crestg culmi 9itmulete impresio nmte. in primii 800 m te vei delata cu panoma splendidi, aprcape aerianda PlajeiKee;i a raifului sdu scriso povesteemolionanti, ,,Kulau Leprosul", despreun cowboy Waimea bolnavde leprd"ore a condu un grup de leprcpiin sdlbiticiaCootei Na Palipentru a scdpa imbarmrea de cite Molokai, unde eEu trimiti toti cei qre sufereau aceastimolimi de (vezi pag.212-213) Acestevai indepdrtate au fost locuite. Terueleagricole cAndva 9i (canale irigalii)indici faptul cuwai de cd ValealGlalauera cea mai cultivati valedin vechiulHawaii. Hawaiienii locuitaicipdnd au in 1919, candultimiiramatiau fost sedqi de confortuldubiosal om;elor Artefacte analiate prin metoda

ndiocrbonului gi datate jurul in anilor800 d.Hr antd legdturi culturaleputernice lnsulele cu Marchize. 1nanii 196Qarheologii care*plomu ValeaNualoloau descoperit o comoard de arcuri,segeil undile, pivepentrupoi,topoarepiacede tatu! surprinzetor bineconserde vate, precum ti fragmente de funii gi (pAnzddin scoa(i de copac). /<apc Cercetdtoriiau inregistratpeste 4.000de probe.

fluffi{$s#e's#ffi$4 ffitr##&4.4.Sdfl}&:
Fi un tur cu barca la Nualolo Kai, de pe Coasta Pali. Aceasti zontr - accesibili numai pe ocean - a avut o populafie aborigeni semnificative. _MIRIAM STARK
cercetdto N ational Geo r graphic Na Paliabundiin povegi cu regi, zei,9ioamenipitici- Menehune legendemai . (vezipag 187).Existagi noi.Honopua devenit Valea Tribului Pierdutin 1920,cand un aholog . a descoperitcraniipe ere le-a declaat a nu fl hawaiiene. Speculaliile referitoarela originealor au variatde la Menehune la unul dintre tribuile rdticite ale iselililor Ulterior;cnniile s-audovedit a fi hawaiiene, legendar da s-amenlinut Na Paliinspid teameamesteati cu admimtie,fie ci estev'auti din elicopter; ridicAndu-te decupn pali bdtute de vant,de pe marg rufundindu-te in groteleei gidedsubtul aadelor ln cercsatl gi mai r4o; dintr-o barcA motor; su chiar de cu pe pimint mergindpe vechile;i misterio6ele sle cdreri. I

Apusul lumineai

rocile masive ale Coastei Na pali din Kauai

Denumirile vdilorsundlafulde melodiosc o litaniesnti: Hanakapiai, HooluhlWaiahuku, Hanako4 KalalaqHonopq Awawapuhi, Nulolo Kmhole;i Milolii.Curcubeielele incununezi, iar qedde le hrlnsc Suntadinciti vezi ii atat de indepertateincat parcdai intrain apsulatimpului9iaivedea pimdntul inainte de a fi populat;i pre.tuit De-a lunguicoasteirisr petteri inundatede ocearyperdele de ccdg arcurisipate in stAncd 9i cinci plajenisipo6e.Aceasdsdlbdticie magnifici nu poatefi admiEtAdecat pe olea aerului,a apeiau pejos (vezi pag.2@).Este mult prezdrenluiti

KA U A I

V E S TU L

KAUAI

t,

vestLr!Kauat
Cind vei da de o marede bougain vil/ea inflorindsilbaticpe versanlii muntilotte vei aflafArddoar9ipoate a Hanapepe, dintrecelemai unul colonte ora;ede pe Insula Kaui. Dincolode flori,vechile cidiri istorice au explodat'intr coleclie 16 o de gaeriide art:, la careseadaugd mai multemagaineti restaurante. o la harti de la oricemagzin pentruo p imbare autoghidatd istorie. prin Pe o distanta 2,5 km vei descoperi de 69 de atrac_tii turistice, dintrecare43 inregistrate monumente ca istorice de valoare nalionaiisi statali.Unu dintre acestea este ocul in cares a desfa;uratgrevadin 1924, cAnd16 munciton patrupolilittiau fost ucill ti in celebrul protestfali de sistemul opresiv pe p antalii/e Hawaii. de din Hanapepe omgul bagtini era de a lui Lilodin desenul anlmatDisney andStich", 2002,si oraSul din ,,Lilo filipinez Olongapo ,,Fightof din the Intruder". fiecare in vineri, la de 18:00la 2'1:0Q cintire.tihawa se ieni plimbdpe strii, iargaleriile artd de isi deschid portiie, oferindbiuturl racortoare. De asemene4 vinerea este singura noaptein careestedeschisi Hanapepe Caf6(3830 Hanapepe Rd., kL 8ABF35 5011).O galerie ce meriti o oprire,chiarti pentrucei carenu ntentioneui si cumperc nimic,esteKauaiFineArts (3848 Hanapepe tel.808/335 3778). Rd, Aicivei af a un arsenal fascinant de hd4i vechi, gravurioriginale din cdlitoriilec;pitanuluiCookin Hawaii al tijurnale de bord unicedin secolul XIX ea.Cautdmiculmagain Taro Ko (teL808/335 5586)ln extremitateaestica Hanapepe a Road. CAnd termindde vAndutfaimoa i.si selechipsuri taro, proprletarii dln inchidmagzinul pentrutot restu zilei. HawaiianSalt Ponds(Hawari 543) de ldngd oceanla Hanapepe,

as

de sutede ani.5e aflauacoo atunci candrutii au intemeiat foft pe un coata esticd ruui Waimea a in -1816. Construit dr GeorgAnton de Scheffer denumitdupdsolia ti taruiui Alexandru, FonulEisabeta (Hawaii l6ngd 53, borna afosr 22) cel maideosebit dintr o seriede fofturl ruseFti intemelate Hanalei in 9 Hono u u.A fostfinalizat armata de

la 2,5 kn deintersec;ia Hawaii5a) cu esteun zid nelnteresant 600 m. de insael estetot ce a mairdm6 dintr un apeduct careseintindea odat; pe o distanld B km in suul riului de Waime4o rea zarelnginere6cd uimitoare, rtre Menehune atribuitd Parcul de Stat Polihale reprezinta capitularea civilizaliei in fatafortiretei Na Pali. Pentru a

Explorarea istoriei, a oraselor si a minunilor naturale ale celei md uscate 9i insorite regiuni din Kauai poate dura zile intregi. Waimea P l a nta ti o n Cottages @ Hartd pag.184 E 94oo Kaumualii Hwy.(Hawaii

s0) E 808/338-162s

pn*mn!& $alm* spam**e&[i care ee& ceX ej&&]?r, afi*l?


Cu douiveacuriinainte de expeditiile lui Cook,galioanelespaniolenavigaupe ruta Mexic-Filipine, transportand aur gi algint intr-o parte ti aducand mitisuri, condimente ti po4elan din cealaltdparte. Mai multe hirti de navigaliespaniole, secretela vremea lot atesti existenla unor insulela latitudinea Hawaiilor.in 1743,un galion din Manila ce detinea o ctfel de harti a fost cpturat de englei. Cook s-aghidat ulterior dupi o copie a acesteia,Exploratorul francez Jean Frangoisde Galaup La Peroue, care a navigatcdtre Hawaiiin 1786,a scris:,,1n anale ar trebui menlionat InsuleleSandwich, explontein 1778 de cdpitanulCook,dar descoperite inainte de navigatoriispanioli". Atestdrile hawaiienes6!in acedti teorie. Regele Kamehamehaal lFleati allii i-au povestit reverenduluiWilliam Ellisdespre striinii cu oiele albi careancoraseriin Golful Kealakekua optgeneratii inainte f' cu ingenuncheceri imediat rugAndu-se. in Kauai,oamenii lui Cook au descoperit,,multe unelte din fier". inclusivo lamide sabie rupte, convingandu-se spanioliile-o ce lu6erainainte.

hawaiian;, l-aocupatpAni'in care 186,1, cdndarmamentul fost a eliminat. Natun ti a urmatcursul, iar zidurile careaveau cAndva grosime o de 9 m, acumnu maisuntdecetnitte dirAmdturi. malu opu al rAului, Pe o placi de betonocunsdin noroi marcheui loculin ore sespune cd ar fi pw picioru pe pamanthawaiian primiieuropenl, atuncicandcdpitanul Cooka ancorat GolfulWaime4la in 20 ianuarie 1778. Statula exploratoru ui britanic ivegte se dintrepalmieri in oraguWaimea LaWaimea Plantation Cottags, c6e adevdrate perloada din plantaliilor fost mutatede pe inau treaga insu;, restaurate decorate cu ;i mobi d de epoci giinchlriate turislior (vezipag.257).Chiara ie;irea din Waime4Kiki a Ola (Menehune Rd,

ajunge o, mergipe Kaummlii aco Highway (Hawaii pandla cap;! 50) apoiurmarette lndicatoare prin e cdmpurile trestie-de-zahdr de pe o distanjide B km, pe drumuri noroioase. Plajaincepe 24 km in Kekah4 la inconjoard atoulManati seintinde P catreparcustatalacapitu din nord vesta p ajei. aceste nisipuri $1 vorbesc: firlcelele conlinmicicavitdll carele facsdscoatA sunete atunci cAndsefreaciintre ele. Poihae aredlmensiunea a trei terenuride fotba ti este suslinutde duneinaltede 30 m. Locu ce maisigurpentruinoteste un go fule_t denumitQueen's Pond ( au Reginei). Trebuie fii foarle sd atent pe aceaslip ajdminunaG, dar'indepdftati. r Parcul de Stat Polihale Harte pag.184 I

"%%

i;
Descendentii hawaiienilor de odinioari din iazurile de la Hanapepe colecteazd incd sarea

reflectapracticistrAveci adunat de sarea. spunecd un uaunu este Se luautdrdsaredin Hanapepe. Acelea;i lam lii au exploatat buinele timp

K A UA I

CANIONUL

W A I ME A

1&fexX&xffi& am&mmaxX
Trebuie si fi fost un cutremur de proportii, cici aproape a impe4it Kauai in doui. Cdndva, la inceputurile Insulelor Hawaii, cu mult inainte de aparilia pAnzelo4 chiar si inainte de Menehune, pimintul s-a zdruncinat ti s-a deschis9i toate raurile de pe munte, are avueseri propria albie, curgeau acum intr-un singur rau, Waimea.

koae Gra-tiomele kea(pisaritroPicalecu coadaalbi) seinalldliniitite Puu in spirturacanionului. Hinahina

Daci qti

interesat

Lookout esteun alt punct bun de 13;i 14). obserualie (intrebornele De a Parcul de Stat Kokee (vezipag.204-205), mai multe troee alpineexploreudcnionul. SoseaGcontinuapentruinca3,2 km pe lAngd parg cdtrerdcoroaagi gloriomaKalalauLookout, situata vdi acestei largi m la '1.255 deasupra de Indiferent de pe Coata Na Pa1i. acestloc,nu va fi cdteori vizitezl niciodatd fel.Seschimbiin fiecare la ce clip;upe masura norii seridicd saucoboari deoupra vaii,iar lumina gi peste soarelui umbree se undulesc stanci verzi.Calitatea minunatele luminiide aiciesteaociatd cu cea prodP5td din ldand4 undeverdeata estestrapunsibrsc de lumina I a strdlucitoare soarelui.

de un zbor deasupra Canionului Waimea ori de-a lungul Coastei Na Pali, fd rezervare din timp.
F C - - SU SAN II'Ii 1 AN BY eohit r dt 'ticep ese n Le[! ati:;r tl Gec!;r Waimease poate Canionul vedeadin ma;indde pe platformele panoramice totodate,se poate ti, sau explorape trmee a pine,cdlare (vezipag.264). din elicopter

lX',fl.'*

*1,Efii$.$iini$r1![$];.1i '-"'+
111i{rllirq; tri' irtlrl,il:i'+

Vizitarea canionului
Highway (Hawaii De pe Kaumualii 50) la Waime4intoarcete in interior pe Waimea Canyon Drive - (Hawaii550) pentrua urca32 de km Pe Dupd10 km anionului. marginea de cu seintersectead KokeeRoad, primulcontact Stabile;te la Kekaha. pe cu WaimeamergAnd jos nici NatureLookout m 5OO pe Poteca ili 8 (intrebornele ;i 9), care va oferi de priveliSti vis6upra per4lLoril Pe cocadelorcanionului. drum, ili lndicatoarele atragatenliacafie o
Elicopterul este calea cea mai simplA de a explora Marele Canion al Pacificului

iNcenncA: Localii defilm in Kauai


Faimosul ti inovatorul Hawaii Movie Tour (4-885 Kuhio Hwy., Kapaa,808/822' 1192 sau 800/628-8432, wwhawaiimovite etoarcom, S.5$$$) poarti prin locurile in care Hollywoodul a ficut majoritatea filmelorin Kauai. Pe drum cdtre fiecare amplasament vei vedea secvenle Pe monitoarele mari in autocat cu 5unet surround. Printre locurile pe care le vei vizita se numiri cele in care s-au filmat ,,JurassicParl Cerul albastru din Hawaii, Pacificul de Sud", serialului TV ,,Gilligan'slsland". Poli aluneca Pe o fringhie peste riu, Precum Harrison of Ford,in Raid,ers the Lost Ark.'li seva oferi un picnic la prinz in minunatul Anini Beach County Park. Societatea ili pune acum la dispozitie tururi suplimentare, ata ci pofi alege dintre filmele pe care doresti si le revizionezi.

o seriede planterare,inclsiv iiiqu, a ruddspectaculood ArgroxiPhium din (sabia sandwicense arginiie) Maui La (vezipag.140 14'1). Waimea 1a Canyon Lookout (intrebornek in se ;i 11),11 desffuoard fala ochilor ui, naturaa a canlonu cu capodopera grandioase. secundare trei canioane de Vei rimAne impresionat linittea coplqitoare,ca;i cum toate sunetele ar fi fost inghilitede felcilehdului. a argintie raulul Vei vedeapanglica de dedesubt,iar la stAng4Cccada vei Waipoo de 182 m, dar nu 1e aui

Pemdsuri ce rAul,din ce in ce mai umflat,seveEain mare,timpul gilorla eroziunii sipat un canion au magnific cum nu maie altulin Pacific. CanionuWaimeaareo mar4ie continental;, anvergurd o asociatd cu peisaje mai'intinse. Gandettete 1a Arizon4 cu vdile9icrestele 5i sale cu paleta culoripAmantii. de Invitd pentrucompamlie MareleCanion cu al Americiiti estedenumit,,Marele Canional Pacificului". mai mic, Este

desigur; o lungimede 22 de km cu gio adincimede '1.000 metri, de dar ochiulnu-i poatecuprinde limitele. Este coa caprelor sdlbatice ;i a mufonilor;pe careii poli zaripe culminesigure. Porcii salbatici populead pddurile vale. spunecd din 5e zeilafoculuiar fi sdritde pe bua anionului,in PuuKa Pele, pirisind Insula Kauai pentru a-ii gasidmin pe o a[A insuli

KA UA I

KOKEE

*s

Fq fe$/#ffi
H \q"i'g\&, Pe culmile ricoroase din Kaui, in pidureainnoratd de deasupra Canionului Waimea se intinde un tinut strAin de tropice. Aerul este tare, poate '10sau 15 grade Celsius. Nu existd palmieri aici,ci numai eucalipti,brazi 9i sequoia.

mai rarepdsari din ume,precum celedin familiaCyanerpt denumite sturzul-cantatot nuhupuu, ptLaioh, ;i suPuse unor Programe de'inmulre in captivitate. Specia kcuaioo n a mailost vazutade cevatimp, iar Alte vietdll sunt atat de prollflce incAtparcu organlzeazi partide de vAnitoarede porci mistreli, 5i pisiri dc talie mare.

m pode! peste qtlnd l'acilitediexcur sla. Alakai estesursa tuluror raurilor in ml*Jin , copacii dir Kauai. adAncu a iau6pect de bonsai urmare ca umiditdlll extreme, crescand doar30 de cm,in timp ce l'erigie vio etee ti seintind demupra. verde, maror Mu;chiu areculoarea se poftoaliu il chiaralb.Dacd imprbsjie norii,veiavea pilejul si li cldtesti ochiicu panorama i Vi Wainih4lafe dc'intinsd Waime4 ca i. dar mult maigreuacceslb Petot troeului veifi acompanlat parcursul

Plimbiri prin parc


udLd u u , c )u )u Lc P,,,,,u P, I

in de trilurie pisdrilor- o armonie celema rarenote.r

parc,lntereseildte cu privire a condiliilemeteoroogicela c id rile din parcsatL consultipanoulde afiFaj al mueului.la cutinemulGapi haine impermeablle potablld;i ti, cel mailmporlant,nu te abatede la ciririle marcate. Celmai sor trdeu esteNature Wdk careincepe spate mueulul in e gi faceo budade 160dc mctri prin tropicald. antele P intAlnite p:idurea : nhrrrte rle deniiir:re Potee Canyonseintindepe B bordura aproape km, mdrginind
Valea Kalalaq adesea incununati de curcubeie, se vede din parcul Kokee

fr,&$dbte*riia r{**$,mei lil*wrwa


regina Emma, in 1871, intrigatd de descrierile Potecii Alakai, a iniliat o in expedi-tie selbeticie.Grupul regal,numdrind o suti de oameni, a pornit cdlare, dar, din cauzdcd drumul a devenit impracticabil, animalele au fost l;sate in urme. S-autdiat bugteni de ferigi peste noroi pentru regind,care a insistat sA se faci pauze de cantat ti hula pe parcursuldrumului. lnaintarea a fost *tfel mult incetiniti, iar membrii grupului au fost forlali sd petreaca noapteain mlattin6, uzi ti infrigurali. Reginacontinua se cantg incurajandu-i pe ceilal!i. Festivalulanual Eo e EmalaniiAlakai, care are locin luna octombrie in Parcul de Stat Kokeg sirbdtortte cildtoria reginei Emma prin spectacole muzicaleti teatrale, dar ti prin expozilii de hula.

Canionu Waime4trecAnd ui prin care pidureade koaimbdtrAnitd,

Parcul de Stat Kokee 6 E Harti pag.184 Hawaii550, Biroulcentralla intrarea?nparc 808/sB70400 (Divizia Parcurilor de Stat Hawaii)

Parcul de Stat Kokee insumead 1.762 de pdduri, ha pajisti, raur p ine de pistravisi tr6ee montane. De aicipoti vedea Coota Na Pali, poii te pierde Canionul in Waimea poli si exploramlastina celoai Alakal, cel maiumedlocdin lume. Pentru lectierapidi de lstorie, o ornitologie, legende plante, care pe 9i le vei inGlnila Kokee, primaoprire trebuiefdcuti la Mueul de lstorie Naturali Kokee.Acesta cuprnde fotografii, hani pentrua pinisti, c;r_tl, mostrede plante, capu unui mistrE giun pistrdvcurcubeude kg 2,7 recordul Kokee. sediul din La parcului

vei gdslhartapotecllor informalii t despre vremesaudespre starea tra seelorPersonalu la KokeeLodge de (teLsAE 335-6061 situatchlar engi / ), mueU estetoarteamabil. Lristi un restaurant fuchide 15:30) (.dre /a si abane de inchiriat. Vei ua contactcu s; bAtcia inci din parcare, prin noc De;i araldca nistepui de gAini,sunt pdsiridejungli rare;i rosli, ultimil urmatiai pasdrilor aduse Hawai in ca animale domestice, pr mele de triburipolineziene. Kokee pddurea si dimprejur suntlocurile ;i mla;tina undevei intAni unee dlntrece e Wa coborafd apolla Cascada poo, ndpdditd ghlmbirUnee parli de alelr6eu ui suntsolicitante ti infrico;dtoare, priveligtile dar sunt uluitoare. Acordi--tl patruore pentru a ParcurSe. PotecaAlakai Swamp A traveEeMd zoneftrclnante. akal estelimitainferioaria uneicaLdelre de udate, diametrul 20 de km,ii cu seafliila'1.200 deoupranivelulul m nu mirii. P;41aleacestedepresluni au fosl exporateincd.Ndmou care ajungea pind la;old erao obitnuinl,i a acesLLri traseu 11km,dar un nou de

Muzeul de lstorie Naturali Kokee E ! 6 u 6 /JJ5 -9 9 l 5

KA UA I

Alte locuridevizitatin Kauai


PlajaAnini
Marea atra4ie este dati de sunca limlar4 lungdde 3,2 km gi carepitrunde aproape487 m in ocean. lntre stdnci;i nisipurileaurii de pe lirm se afli o laguni perfecti de cutoare turcoa. Oamenii vin la Anini pentru inot windsurfing,snorkeling,scufundiri 9i pescuit. Ve!intilni adeseapescaricarefolosescvechea tehnici hawaiianide pescuitprin aruncarea plasei. Pozilionalipe stincii, in recif sauin apa pulin adanc5, acettiastau nemigcali, plsa cu pliau cu atenlie sub brafe, pindind peqtii.La momentul potrivit intind brsc plas4 o arcuresc demupraapei ca un not apoi o trag rapid impreund cu prada.Var4 in dupd-amiezile de duminicdse ]in meciuri de polo pe pajiptile intinse ale parcului.S Harta pag. '185E3 De la Kuhio Hwy. (Hawaii58) mergi pe KalihiwaiRd., apoi fd stinga pe Anini BeachRd.

O insuli micd,nedezvoltat4 cu importante Punctede atraclie - cea din maiinalte cascade Hawaiisi celemai inalte snci marine din lume

NaAinalGi
Agezati pe un promontoriu langeKilauea Point National Wildlife Refuge(vezi pag. 195), aceasta gridind botanicdneobisnuiti estede fapt un ansamblude 12 grddini carecombind arta 9i flora. Peste70 de sculpturisunt situate in jurul lagunelorpiin interiorul acesror4oe-a lungul potecilor grddinii9i in rondurile de flori. Apa formeai o parte integrantda grddinii. Un labirint din gard viu alcdtuit din 2.400 de plante Syrmgd dezveluieo statuie-surprize la capdtulfiecereialei.Plantelecarnivorestau la pindii in CarnivorousPlanrHoue, unde Dionoea mBcipulo,i Pinguicula a;teapti insectele, inarmate cu cocktailuriemanAndmirosuridulci 9i letale.ln mijloc se afld un copil de bronz care manevrezi o pompd cu ap;, realizatde artista BrendaMaltz. [l Harti pag. 185 84098 Wailapa Rd., Kilauea El 808/828-0525

Molokai
lntroduceregiharti Centruf Molokai 208-209 210-?11 u2-213 214-215 216-2'17 218 Parcul fstoric Nalional Kalaupapa Plimbare cu maginain East End Valea Halawa 9i Tirmul nordic Extra: Molokai cu ghizi locali Rezervalia Kamakou 219 22o

cuNs$frArsftts RE(OtotANSAr

Biserica Catolici Sf. Ecaterina


ln interiorul acestuimodern ldcag cult de

din Kaeli4 pe CoastaCoconut,se afld picturi Ascultd muzicA live in timp ce murale efectuatede trei dintre cei mai aclamali gutti din felurile de mincare, artigti hawaileni: JeanCharlot (1898-1979), specialitatea a peste 50 de juliette May Frrer (1887-1983) TsengYu-ho 9i bucitari hawaiieni, la Taste of (1923-).ln mod miraculos, picturile muralenu Hawaii, care se line in luna iunie au fost distrusede cdtre UraganulIniki.(vezi la Smith's Tropical Paradise. pag.1s8). Sltartapag. lssE 5021-A _KEN POSNEY Kawaihau Rd., Kapaa @S08/822-7900 colaborator N ational Geogr aphic

incearci: Drumetiiin Hawaii Dunele Moomomi Vestul Molokai 221 222

Smith's Tropical Paradise Historic Waimea Walking Tour


Atunci cdnd cdpitanulJamesCook 9i echipajul sdus-auaventuratla nord de Pacificul Sud de au debarcatpe Waime4 marcdndinceputul schimbirilor vmte ce aveausd se oetreacd in Hawaii.Au sosit misionaricu un sistemdiferit de convingeri bolile gi deznddejdea decimat au un popor; cultivatoriide orez 9i zahdrau schimbato economie.Un tur gratuit de 90 de minute incepe la West Kaui Technologrpi la Centrul pentru vizitatori,in fieare luni la ora 9:30. E Harti pag. 1S4 8|9565 Kaumulii Hury.,Waimea 6| 803/338-1332 Multitudinea de culturi din Kami este celebratd in aceote gredindcu o suprafali de 12 h4 bine intr4inute, in Kapa4 pe CoastaCoconut.Vei descoperiun podjaponez rogq arcuit dedupra unui paraq o csd hawaiiand acoperiti cu stul avind in fald un petic cultivat cu taro, un helepteucu nuferi 9i flori tropicale.Sear4 familia Smith, caredeline grddina,organizeaziun spectacol gi un luau impresionante, teme multi pe etnice. Esteinclu gi un danschinezesc leului, al cu artificii. I Harta pag. 185 El 174 Wailm Rd., Kapaa @8o8/821-6896 S Luau: luni, miercuri gi vineri seara $ S

Hotefuri gi restaurante

257-258
O statuie a Piritrtelului Damirl aoperit cu ghirlilde ,ei

MO L O K A I

Ww&wWmx
Numele strivechi al insuleieste Molokai Pule Oo (Molokaiul puterniceirugiciuni). Insulareprezinti centrul Arhipelagului Hawaii,nu numai din punct de vederegeografic,ci si in ceeace priveste preocupirile spirituale, infinit mai importante. Ladoar 35 km dincolo de CanalulKaiwi, Molokai aparestriveche, neintinati si foarte hawaiiani.
A crnccaca m;r me dintfe insu c e hawa ienc, Molokai are doar 61 km lungime 5i 10 km litime O dartelir e de lazuri marcheazi lin a lirmului. Virfu cel nrai inalt estc Mauna Kamakoq cu o Peninsula Makanalua, acum Parcul lsLofic Naliona Kalaupapa.Poli a.lungeacolo cu avionul, mer-gind pe crestcle abrupte, sarLcilare pe un migar din Molokai. MrLti cred ci hua (vezi pag. 170) a uat nastere , ,rlor in Mo okai, iar ce mal mare fcstival de pe insu 4 Ka Hula Piko, ce ebrcai acest lucru in fiecare ma.

mu lumetti cu fructedc mareprompctc;i cgumc NU R AT A: dc afc r mc l e l o c a e . i o c d e d : t a c l e , t e a l e gc u n a F | P ' - rl ' r d rrd o d Fo d ' FP ' 'p i r . r'd bil Pr''m'r lF \ ', ' Pr ru occdentai a puspiciorupe insud care a lost cip tanul GcorgcD on' c'rr a '1ncor fa a c at :^ e M r' t* mb t e n I 8 6 5 o e -l rrK u me h a me h " f e'1''3 I o\ofoIo 6e16[l'

F er m ec i tor ul ,,or agal unui s i ngur cal,,din Kaunakakai de-a lun-gul coastei de sud 21O 211 Frumuselea tulburitoare a Parcului Kalaupap4 unde valurile tum ul tuoas eti s tanc i l ez dr enfui te' adapos tes c opov es tedi ns ec ol ul al XIX-lea despre speranli, disperare ti inima unui sfant 212-213 o plimbare cu ghid prin pidurile luxuriante din valea Halawa 9i o bai e fi ngi c as c add 216- 217

n; !.me dc 1.514m I /.. r, -dr" tegicc in centru lanlului de insu e, Mo okai putea fi D,-, J o lifti uJoari in mu titudinea de rizboaie dinlrc in ,r

I r" o ' d v Lo':i o ' ' ro ^ l J I J P " " Pakrthiwa a anexat aceastd mici insui regatu ui ;i in s;u'Misionarii sosit '1832, au estimand PoPulalia a aProxlmaLiv de loculLofi' cu mu t mai 6 000 nu Pulindecatin prczent' cind citraestede 7686 M ooka i a p i t ru n s i n s e c o t t l a l Xe a c ro X insula liristilicu lerme5icAmpuri ananr.Atunci de p " ru r" r . r" i , r r oD .Mo rr 98) r r !-rer | -or.r elonomc \ n- -i a re en,rn.r pAnilnziuade astizi. Dacdbunashrea inseamfadezvollare, ! mu ocuiLoria insueipreferasaracia,baandusepe roadele pimintu ui ;i alem;rii pentrusubzistef!4 suplimentate dverselorme de alutorsocial. de ActivlttllapArimediu inconjuritorti dreptu la un mod de viali tradlliona,Le are r bua cultu r ocai, in carenaturaocupdun loc dc c nste, unul in in dlntreu timeLeocuri din Hawail careacesL ucfu maieste bil. Dos "n proberre or :ale,Mo okaisernirclre;Le ciucla cu lit u de,,lnsula pfietenosi". Majoritatea ocuito-

Grupuri hula se aduni dlf toL statul pentru o z inchinal.l rnuicii, dansulu, a|Tei i gstroriom Molokai nrLcste recomandat tut0or er.

sule. Sa vafea e s a datoral insd rcputaliei preo,tilof [dhurd, c.rre pncticau o vrijitor ie de Lerr]llt.Cel mai marc temp u al insulei, Lil liopae, ale cirui altare au fost scildate de singe omenesc, era bine cLutoscut "n LoLHarvaii. Un tufis de arbor /utar, care inci mar este considerat sacrL! marchcai morminurl lrri

s ti i nc i l ei ns pi i m antetoar ede- a fungul Jirmului nordic 216 217

in cuul in

cafe le afl in ciu|are de c LLb$-ide noapte, -eslau ranle finc sau maguine cochete, vci fi dezartigit. ln ccca ce privette gastronomiE va trebLl si tc

O drumelie prin pidurile din Rezeruatia Kamakou cu Nature Conservancyof Hawaii 219 Un picnic lAngi nisipurile albe si apa turcoaz pe Plaja Papohaku 222

Lanikau 4 ccl mai puternic kahuna. Ce carc a devenit insi celebru pe plan internalional a lost p:iriritele Damien, uf prcot rcmario cato ic be gian, cat si a ded caLv ata victlme or bolil Hansen ( epra),triind in cx D

a,
iJ
Honolulu

G
'-:t-r,

Festivalul Ka Hula piko. o sirbitoare a dansului, care are loc de obicei in a doua jumitate a lunii mai 222

Hawaii i ttioPt /-" \,_.._ _._-r,,-. Har$ regionald

(' \' 1.1'


'- "' '-r" l '^ Farul x al aupapa ""'"iii,iir.
Kataupapa

ri or cstcformad.tin harvaileni nativi, spiritual, iar

*",",$9
Gouut I

aroha pfrncipiu care spf r este pe se lina.


Pfuhauni

-i
.Lll'

,'l "'-l ---..,


1'. ;..

|alauPaPag;r",;.. iwrtlud PARCUL - ,\sf. Filomena KafawaoY li'"'""' t r'..1.;'\ ,Ll,') 'o

r,,t1,,t

Kup^ , ""**^" .u^'1"i /***,

tpt""

*n'"i"1.,,,,^,1-'61'u""" * /u *rrr ''' " 'ttol]^t-.^....n"n*.*, a *.r.*uo'o'1 uo'o -''l*"..o.",r,Lr'6" [l1t]Jff. sandarwood
,irorroro _ -g ;.jiii^-*s, ^) l=r_lylll

cascada Kahixa e^cascadapapataua I

io,,cd ^""*l^'1111?iJ"ft:F.*:.
1 .5 1 4 m

lalger^.^|.4'',.*
O .vf ',r OneAlii Kawela 6" Pakuhiwa rl!,C,

.$

'^9 lliiliopae Heiau

"E:il
ti

**e':,: ,,u .,

10 kilometri

M O LOK A I

C E N TR U L

MO L O K A I

CentrulMolokai
Centrul Insulei Molokai este Kaunakakai, in mijlocul coastei sudice. Strada principali, Ala Malama, se intinde pe trei cvartale, iar vechile falade din lemn ale magazinelor amintesc de un platou de filmare dintr-un western.

dimineata,cand toate cele papte bisericihawaiienede pe Church Row i;i deschidugilein jurul orei 11i00. Turi;tii sunt intotdeauna bine-venifi,iar slujbeleoficiate intr-una dintre micile apele reprezintdo experienli hawaiiani in autentici. CAntecele limba
,l :J

La nord-vest de lGunakakai
La Hoolehu, in apropierede aeropor! Purdy's All-Natural Macdamia Nut Factory (Na Hu o Ka Aina) este celebre atat pentru calitatea nucilot cAt ti pentru al spiritulospitalier proprietarului, Tuddie Purdy.Fi un pop6 pentru un tur gatuit oferit de Tuddie, are ili va spune tot ce tri-ajdori se ttii despreciclulde viali al nucilorde Macadamia Te va primi cu cdlduri cu ;i umor;i, bineinleles, nuci deliciome. Muzeul 9i Centrul Cultural Molokai are sediulin cea mai mici fabrici de zahdrdin Hamii. Construitin 1878,adiPost+e fotognfii vechi ce infiliteazd viala de pe plantalii9iinceputurileInsulei Molokai ;i a fost restaunt complel Bte incl6 pe lista Registrului Nalional de Monumente lstorice. Aldturi, in muzeul zahirului, au loc. festivaluri pi se lin cureuri de artizanal Esteun loc pa'nic gi pitoresc. La 15 km mai departe, in Parcul de Stat Palaau vei gisi o stlnci interesanti in pidurea rdcoroasd din munli la care poji ajunge u;or pe o cimre scurti- Tnvechimg femeilesterpedomeau sub stino faliciinalti de 2 m pi,conform legendei,nu md aveauproblemede fertilitate. Stancase numqte Ka Ule o Nanaho4 ia foma sa nu este in

Purdy's All-Natural Macadamla Nut Farm Hartipag.208 I I LihipaliAve,in spatele Liceului Molokai, Hoolehua

hawaiiani sunt minunate.Bise-

@ 8o9/s67-66o1 S inchisduminica Muzeul gl Centrul Cultural Molokai E! Hartepag.2O8 Ea Hawaii47o, imediat dupi indicatorul terenului de golf lronwood Hills @ sos/s67-6436 $llnchis duminica

;';- ::*

rie Catolici Sf. Sophia (A/a Malamq tel. 808/553-5220) ene amplaatd sub un liorodendron portocaliu. la Vizavide girulde biserici, malul mdrii,vei obseruao mie de cocotieri plantali pe 4 ha in 1863 de capetenia Kapuiwa, care avea al sd devini regeleKamehameha V-lea lGpuaiwa Royal Coconut Grove este un loc minunat din are poli privi mfin.titul.

Ss
Parcul de Stat Palaau [! B Hartipag.208 Hawaii47o, 4 3 k mN d e Kualapuu

Deti Kaunakakai Parada Siptimanii

este unul dintre cele mai mici orage din Hawaii, locuitorii Aloha in haine traditionale

serbitoresc

Kaunakakai E Hartepag.2oS Informalii pentru vizitatori @ Biroul vizitatorilor din Molokai, 28 Kamoi St., Ste. 70O, Kaunakakai

Daci vrei si te distrezi, vizileud. magazinulMolokai Fish er Dive (AIa Malanq tel. 808/553-5926 inchisduninica dupd-aniuQ ;i citette imprimeurile de pe colec,tia de tricouri. Dupd-amiza tArziq camioaneleparchezi in fala portei (Ala Malama) pi vAnd pepte prompdt prins, creveli crescuitiin helepteiele locale;i /aulaude casi (pachelelede pqte fier! crne de porc ;i boabe de taro, invelite in frunze de ti). Daci mergi pAndin capitul debarcaderului din piatrd ti te uili spre !erm, vei cuprinde cu privireaaproapetoati insul4 de la plajacu nisipuri galbene la munlii invdluitiin nori.

ln juruf oret zt:uu, oamenl se grdbesc spre uga din spate a lGnemiGu Bakery (Ala Malama, tel. 808/ 553-5855,inchisd ma4ea), bat ugor pi spun in ;oapti ce sortiment doresc din celebra pdine dulce de Molokai - anana, nuca de cocos, taro, branzA cheddar - frumos mirositoare;i prompdt scord din cuptor Cei are inchirizi apartamentepot si cumpere produe de bicdnie de la Misaki's Grocery and Dry Goods (AIa Malamo"tel. 808/553 5505), precum pette proaspat, boabe de taro gi banane. Singurulambuteiaj notabil din Molokai se produce duminica

ct",fNltr$cATsRff RSfi$M&$$FAr Porfiunea de cocotieri de la Kapuaiwa,de pe tirmul sudic al Insulei Molokai, este un loc rninunat pentru a privi asfinlitul. Feregte-te de nucile de cocoscare cad ti pot spargecu uturinle parbrizulunei matini.

@ sos/s67-6e23

@ 808/s53-3876 Kapuaiwa Royal Coconut Grove @l Harti pag.208 @ Maunaloa Hwy. (Hawaii 460), 3,2 km V de Kaunakakai

intregime natuEle (sculptorii antici ,JOHN SEATONCALLAHAN icilaboratorN ationalGeographic au finisat-o cu meiestrie). Parculde 94 ha oferd pi o Plajainvecinati este un loc popular pentru fumilii ti copii Gre se bildcesc in apele deloc adAnci. Sean, anoe cu vAslepleacdde la Frm, pentru c vaslatii sa se antreneze pentru cuEele de Gnoe foarte populare. zoni dendrclogici 9i o privellte Kalauimpresionmti a Peninsulei papa (vui pag. 217). O cinre oboard pe panta dealului ;i vei vedea adeea cum cilSrelii de atiri negociazdpentru un drum mai conforiabil. r

MOLOKAI

PAR C U L

IST OR IC

N A TI O N A L

KALAUPAPA

Fhlfrr.

PATCUT IStOrNC

j, :.: fl i,} :* + l-! l: i:,.1; I i nl{'iiirrtr-ri.i'}a,n; Geamurile simple ale ferestrelor Bisericii Sf, Filomena sunt atezate in ata fel incit permit vintului sd pdtrundd direct in clidire.
i.ll7\ AlllYO5Hl t1t,iI N ati.)1 i Ga.!t nlh i l, a

tdiatd'inst6.ncice duce de la Pa aau la Kalaupapa. o distanli de Pe 4,6 km, drumul coboard490 de metri pand a nivelu mdrii,cu 26 de curbe in ac de pAt numerotate, pentru a-!i putea ca cula parcursul. Te poli orientE de asemenea dupi numdrul mare de valuri pe puternice.La KaLaupap4 1An96 reliefulsuperb care cuprinde insule larg;i celemai mari in stAncimarine din ume, vei vizita BisericaSf. Filomena a perintelui Damien,mormantu acestui4 un mueu, craterulvulcanicdin care
r^---+ - ^ ^ ^ - i ^ - ,, - -i ^ ^l---

Fa t h e r D a mi e n Tours E| Po.Boxl, Kalaupap4Hl 96742

h& mgXmrx xN,expcepee KmX m*


Un litoral din lavi neagri cu valuri puternice 9i curenli violentiinconj@rd parcul din trei pe4i. Ft cq de-a patra laturi se afli o palisadi de 600-900 m inillime. Este o superbi inchisoare natumld.

@8os/s67-6171 Fax:808/ 567-6171

Bs$sss
Mo l o k a i Mu l e Ride @ looKaLae Hwy. (Hawaii 47O) @ 808/567-6088 sau800/5677550

luptau pentru alimentee insuficientetrimisedin Honolulu. Desi'in '1946s a descoperit Leacul pentru maladiaHansen, aproximativ60 de fotti pacienliau alessd rdmdndin Kaaupapa.Po,ti face un tur organizata coloniei, administratd un pregedinte. de Molokai Mule Rideili garanteud o aventurepalpitanta timp de o zi, pentru ci vei cd dri un catArblne dresatpe poteca

ft sssss

memoriald pentruMaicaMari dln anne,o cdlugdri,ti franciscand Utic4 New York,sositdin colonie 'in 1888,cu cinciluniinaintede
m^ rd a r ^:r n f Fl , i n , mian

A continuat sd lucrezeaici 9i a muritin 1918 a Kalaupapa, 81 la sus,tine de ani. Ordinul Franciscan caua sanctificiriimdiculei.r

Pilir*m**:lsffianni*ra
Josephde Vewter, preotul romano-catolic de 33 de ani care a ajuns sefie cunoscut ca perintele Damien, a ajuns la colonia de leprogi din Kalaupapape '10mai 1873.A asaltat imediat ConsiliulSdndtilii, biserica gi regelecu solicitiri de materiale de construc+ii,medicamente,alimente gi imbrdciminte. A refuat se doarma la adipost pdnd cindtoti pacienfii au avut un adepost decent, ghemuindu'se sub un arbore hala(pandanus),aflat langi micula Biserici Sf. Filomena Ajutat de pacienli, a construit bordeie,drumuri, un debarcader ti un orfelinat pentru copiii infectafi. A organizatferme ti a instalat conductele pentru instalafiade ape utilizatein prezent. A bandajat rdnile, a construit sicrie si aproapein fiecare zi ii ingropa pe cer decedalLin numir de 6.000 la aceavreme. BisericaSf. Filomenaa devenit loc de ceremonii.Aimpodobit-o cu ghirlande ti florifrumos mirositoare ti, deti lepra afectezi coardelevocal,a infiinlat coruri. Uneori era nevoie de doui oersoane pentru a canta la orge cu zecedegete, Damian a fost diagnosticat cu lepriin 1885sia murit in 1889.Afostinmormantatsub copacul hcla.ln 1936,in urma unor solicitiri, trupul siu a fost exhumat 9iinapoiat Belgiei,fara lui natali, ln 1995, Papaloan Paul al ll-lea l-a canonizat iar oaselede la mAna lui dreaotd au fost inmanat unei delegalii a paciengilordin Kalaupapa, care le-auingropat sub copacul holacu onoruri de stat. in cadrul unei liturghii 9i a unei sirbdtori luau.

Cdliretii de ctari

nu re tem de curbele in ac de pir de pe pot@

ce cobmri

spre Kalaupapa

Parcul lstoric National K a i a u pa p a 6 Hartd pag.209

Hawaiienii tr6it atAtde mult au T oa l rce ( e eldlle l' 1 Incar dJ Cu 1rezistatepidemiiloradue din Europa ;i fui4 de la simplaricea i la leprd. Primu ca atestatde maladieHan sen (leprd) a apirutin Arhipelagul Hawaiiin 1840.PAnd 1868,a in afectatatat de mult populatiaincat regeleKamehameha V le4 intr un a gest dispemt,a dispusizolarea persoane infectateti a stabilit or Peninsula Kalaupapa Molokai din d e p r loc de xa zi,ader entie.

Oficialiiguvernamentali au ;i inchipuit ci oamenii,Gfe sunt foarte increzdtori fortele proprii, in vor muncipdmAntul sevor si intreline. In schimb, Kalaupapa devenit a un mediu socialostil 9i sdlbatic, pentru ce exilaliinu aveaunimic de pierdu! ozincalor era:,,Pregdtitivd pentruMolokaica;i cdnd v ali pregdtide moarte". Tidiau in pegteri, sub st6ncisi in copaci; cA.tiva norocosiaveaucolibegi se

M O L OK A I

PLIM BAR E

CU

MA S I N A

iN

EAST

END

Plimbare masina EastEnd cu in


KamehamehaV Highway (Hawaii 450) mdrginegte tirmul estic gi pe cel din sud-estal InsuleiMolokai, cu munti pe de o parte gi oceanulpe cealaltA, sfdrsindu-se ?ntr-unadintre cele mai frumoase vdi din lume, Halawa.Atunci cAnd porne;ti la drum din Kaunakakai,asigurd-te ci ai rezerworulplin, api potabili si mdncare.
Ceieaproximativ de iauri caremdrginesc 60 ldrmul sunt printrecelemai bine conseryate din Hawaii, degimajoritatea nevoiede au '"rordrt onare. periferid La otdsulu verzar pe i primul,KalokoeliO. Seafli chiardupazona reztdertiala Molokai Shores, panea pe ocearia a Aahi Palace. Dincolode borna4, in ceeace par a fi doui c6e ca nitte hambare, estecrescutA pasarea statului Hawaii, nene,pe calede disparilie, pentrua fi apoieliberatiin sdlbdticie. Organizalia nonprofit Nene o Molokai @ (tel.808/55j 5992,doarcu progamore) e I ururi gct u Lede o ora. olet Zona Kawela prin carevei trecea fost scena uneibdtdl;i inspeimantatoare 1786,pentru in controluloupra Insulei Molokai.KakahaiaBeach Park (10 km de la Kaunakakai) un refugiu este nalionalal faunei;i florei salbatice un loc bun ti pentru privit pdsirile. cu Biseruu alba clopoLniLa ina,u, i, alb;, aflard imediatdupd borna10,esieBiseric Catolici Sf. losif@ lic6 catolicconstruit 1876de pirintele in Damien(vezipag.213). Statuia parintelui Damien din fala bisericil intotdeauna ghirlandide are o flori proopete. Car la rn kilometru jurdLdre depdnd.e, 't indicatorul Biroului Turistic Hawaii din marcheai Aterizarea lui Smith 9i Bronte. in 1927,primul zbor civildin CaliforniainHonolulua sfArqit rdsturnat un copackiawe. intr Ernest Smithgi frory B-onle iesir uncrrat'. au ud da'au scrpar fdrd reni.Povestea interesant4 este loculinsdnu. Pentrua vedeaun lacfdrd probleme, oprette te la Ualapue@, imediatdupi borna 13, undesecresc chefali. ln '1874, pdrintele Damiena construit Biserica Catolice Fecioan cu cele gapte patimi la KaJ uaaha li veivedea acoperigul ivindu-se decorul rogu din verdeluuriant pe povdrnigul (maufrc) strizii. 1l< I 1> d;*s^
Kahiu Point

aPa ultimul loc din carei1ipoti Procura ti hrana. sr Cedmd.dili.ila md .petucLloddPdn. d goselei intindechiarin fala ta se Soseau seintortocheai'in curbeoarbe, gi in se agdlAndu de stdnci prelingdndu-se golfuri precumHonouliMdoo 9i Honouli singuratice o Wai.intre celedoud,goseauaimbrdliteua stancd uia;5 denumitdPohakuloa @. de kilometriinainte Halawa Peultimiica.iva urcdin interiorPrindealurile Preriile ti @ goseaua Femei Puu o Hoku. iara;ila mare,faceo bucli in Cdndajunge vei forma litereiU, iar dedesubt vedeanisipurile i Viii rnchi:e, 1icrucadele Halawa(veu pag. aul de 216-217). Panorama pe platforma de sta-tionare

Pol de l,irgabo'ra 2o li va ldd re\Pirat.d. .on ducespreparculde pe plajd. Daca croiettidrum prin raLtceeace este ili indicatnumaivar4 vei gdsio plaiddrdguldpentru . i r or .Atu n , c rd g o l f rle s t et rmu l t u o ' " 8 ri i i la curerli Pori o so.cira plinbd e !u ghrdDdla la Caoda Moaula de 76 m.

Templul(helau) mai mare;i mai vechide cel gi pe insuld al doileacel mai maredin stat,este llliiopae@ din secolul Xlll-leq acumin Registrul al nalionalal monumentelor istorice. Parcurge o cdrare 5 minuteintre bornele15 si 16. de La Pulkoo, chiarlnainte borna 16,seafld de Manae Goods Qr Grindz @ (el 8AB/558 8498),

NU RATA:
Nene o Molokai . Biserica SfAntul losif. Lacul Ualapue o lliiliopae heiau o Valea Halawa

5 kilometri

6
tll B

Vezi ;i harta pag. 208-109 Kaunakakai 43 km dus 90 de minute dus, dar rezervi-li intreaga zi pentru cdldtoria dus-intors Valea Halawa(dus)

,{
fPeninsula

xuluupup.ffl.*"#l*r,
. rsibcrt'
Kaladao , N Ar toN Al KAl , ,NSUtA MOKAPU

Wailau
I

Cwcado Kahiwd {b

Cucada

KALA\l/AO
PA REZERVATIA

Hiplapl?
\VALEA S ca< Mooula REZERVATIA FORESTIERA MOLOKAI

BACH PARK

Halawa Puu o Hoku Ranch INSUTA MOKU HOONIK


PohahuloaPoinl

,1" "
-ta-!+, ...]i::,,
FIffif Molokai
Condominium -r,/

*.,
KAMAKou. Kamahou 1.515 m

MOL
BisericaCatolici
Fecioara cu cele

lliilioPae

Waialua Pauwalu
Manae Goods g Grindz

tapte patimi
ONEALII PARK BilCH

,ili'?il' $lij;[',"",,

Pukoo

llillFdt'ff"""n.
Kamalo
Biserica Catolici sf. losif

BEACH PARK

M O L OK A I

VALEA

H ALAW A

S I TA R MU L

NORDIC

Walea h{a|aqwe
sr I armul nordtc
-Fv . I lr

celemaivechia;eziridin Hawaii, timp de undes-afdcutagriculturd s-au pesteo mie de ani.Toateacestea 1946, cdndun schimbat 1 aprilie la valinaltde 13,7m s a nepGtt 6upE ale V;ii,distrugend peti importante ftato (cdmpuri taro /oi de vechilor a valea inundate). tsunaml inundat Alt in in anul '1957, distrugAnd tota itate de recoltele taro.Ceimaimulli Doar de au valea. locuitori abandonat ainceputsa curAndo noudgenemlie reinvie agricutun9isdrecolonizeze 2'15). Halawa (vezipag. Wailau (,multeape")estecea maiintinsd vale. sepoateajunge Nu
)i.i Aa.;t AF ^e ^.can

glorios. perioade intregi intunericul in carea JohnH. Wilson,inginerul construit drum pesteprimejdiosul un Nuunu Pali (vezipag.68) din Oahu Wil ;i dupdcarea fost numitTunelul cu sondin Oahq a trdit aiciimpreuna

Molokai arati oarecum ca un pe;te, lung ti sublire, malul de nord pirdnd coloana vertebrald, iar Peninsula Kalaupapa, codila. De-a lungul coastei, de la Kalaupapa la Halaw4 se inalli din ocean stAnciveai de smarald, in culorile penelor unui piun. Meterezele domini de la inillimea de 1.220 m, cu vArfurile incoronate de ceati.

lazuri
lnainte de debarorea lui Cristofor Columb ln Americ4 hawaiieniiau perfe4ionat un sistem de awacultura Gfe este in prezent examinat ti iesuurat ln mod tipic, perelii de oiatri erau construiti in mrcin semierg ficind legitura lntre diveree pmcte de scat. Un sistem ingenios de po4i ti de gritare permitea apei sd circule, precum tl prinderea pettilor in momentul mareelor.Pegtil erau crscuti in aceste iazuri pentru a digura o Gntitate indestuletoare de hrana.

Vechii hawaiieni au avutnicio nu intrucAt problemdinacedsens, oceanueralafel de popuat ca qose de ctizi. Pescriigifermierii ele Gre cultivautaro au colonizatvale4 pereliiverziare seridllocuindintre m. argintii caupAni la 1.515 Panglici pe de caade alunecAnd versanlii de alimentau multitudine o muntelui guvoaie careseindreptauspremare. U timul ocuitora plect salucreze gisdducdo vialdmaiconforlabild la in orc,5, lar;coala publicis-ainchis
Valea Halawa este prima ti cea mai accesibili dintre magnificele v6i ale Jirmului nordic

ndscutain Pelekunu. solias4 Jennie, ainotat de Scriitorul Audrey Sutherlln o La la Halawa PeekunutrdgAnd plutd de pentruo cu materiale construqie md, apoi a scrisdespreviala de pe grmul nordicin,,Paddling Own My dauviali Canoe". Apeledin Waikolu Ka Acestparaua Peninsulei aupapa. Damien (vezi fostfolositde pdrintele un pag.213)pentrua construi sistem destinate pentruculturi, de irigalie Un hriniriico oniilorde leproti. tunel transpoftd, 6emene4 de de irigatii arid apain apitul vestic al insulei. Nu existidrumuricaresd plind aceati sdlbdticie de invadeze V ape;i stAnci. Kamehameha High pi la wayqjunge pAnd Halawa ote I intrerupti de teren accidentat.

Tarocregte in voie;i inci anul1920. existd arboride mangg bananieri, arbori de guav4 papaya avocado 5i saG OeCUreS. Valea Pelekunu esteatat de 'ingustd, perelii seisunt atat de iar o inal! incAtraele soarelui luminead numaipatrusaucinciore pe zi. jumdtate din Ploud aproape timp. Demul! pescarii nevoili erau pdni si cdldtoremcd la Kalaupapa il destul soare Moomomi pentrua gdsi Numee liric la caresa6uce pettele. de fnseamne,,miros mucerezonant oao sA gai".Este minundjie privetti; ului meniiindrineti ai seco a )O(-iea nige ciopleau periodic ingste Fitriiau

Ccedele cadin coloane spectaculoaede lainil!me.lnvolbunte de alizee, acestea oglind*c perfect conceptulhawaiian 6cada, de waile/e (apdsiltireald) intrucat sar 9i danseadin valurifine, bdtute de briza-D4indtoarearecorduluiesteKahiw4 ,,cea sflntf', la 533 m. Numele lor cAntiaemeneaapelor: Puukaokrl Oloupen4Haokq Hipuapu 9i Papalam. Pddurile aproape verticale adipostesc uneledintrecelemai rareplantede pe planetd. Pentrua e salv4botanigti dedicalicoboari

in rapelpe stanci, de metri mii dedupra soluluizgomotos. Au construitun gardin jurul ultimului exemplar specia palmieri din de loulu (Pritchardia munroi) pentrua l protejade capre. lipsapolenizato In rilor;are probabilcAau dispdru!oameniide gtiinla polenizeda eiintigi florilecremoroe unei Brighania ale rockii tuipinasuculentd. cu Mai pulin de 200 de exemplare supravieluiesc sdlbdticie, acum in degi sunt reproduse GredinaBotanica la Naliondadin Kaui (vezipag. .190-'191 ). Halawaa fost unadintre

M O L OK A I

R E ZE R V A TI A

K A MA K O U

Molokaicu ghizilocali
perspectivdpersonaldasupra Insulei Molokai. Ghizii nativi sunt expe4i ?n domenii precum cultura hawaiiani, activitili oceanice sau drumelii. Multi dintre ghizi au accesin locuri speciale de pe terenuri private. Majoritateq precum cei doi prezentali mai jos, igi adapteazd itinerarele la intereseleturigtilor.
Walter Naki (4,4a M olokaiAaionAdventura, o tel 808/558-8184 SSSSS) profeor de a fost studiimarine, consilier pentrutineret,membruin GardaNalionalda Amatei, mmpion la dmtlon pi indructor de fitne$. A renunlat la slujb; pentru a-9; impartilliaventwile turi:tii tii place maBii cu cu si omeniiin drum4ii. Waher estegighid de vanftoare pentru ctpricre, midretrti cpre, (e 5epate facecu pu,o uu cu arcul. Poate jupoaie ciprioari in sii o 15 minute ti apoi sAprelucree amea pe lc i.ti va pune la dispozite tuuri cultumle,la fermele de tarc gi helegeie.De oemene4 oferd scufunddri9iexcr sii de gdtit in aer liber ;i, dacdvremeaestei:umoai, o plimbarecu bam Ia cAteva eode Walter Naki explici modul de crettere a plantei t4p intr-unul dintre itinerarele sale culturale de pe fimul nordicti un picnicpe plaja nisipnegru ltinemrele cu sunt peEonaliate ti pot sadurse oricat de la o jumdtate de zi pind la 4-5 zile. f.arene Aki (Hairya eJ Taro Restoration Tou, din stul tel 808/553-5926 SSSSS) cuno6je t6le

mKmrxx rua K"exerwm&& mkm


Aceaste rezervafie de'1122 ha a fostinfiintatA Pentru a proteja cele mai frumoase pdduri din Molokai. Pe sol se gisesc viroage gi piduri tropicale, cea mai imPortanti fiind Pepeopae, mlagtina alpini din virful muntelui. cresc pulin cel ln cadrulrezerualiei 250 de specil p ante,dintrecare de Ambientul 219existi doarin Hawaii. unicad;postettepdsiriraregi pe cale (sturzul de disparille, precumo/0n40 (cintezoiu de Molokai)si kakawahie de al de Molokai), cdrorunichabitat Rezerualia pe planetiil reprezinta Kamakou. de este Rezervalia administrata o NatureConseryancy,organizalie zonele nonprofitcareprote.jezd importante punctde vedere din pi lume. ecoLogic apeledinintreaga Poli sa parcui Poteca Pepeopae pe cont propdu dar te vei bucura dacd md mult de toatefrumuseiLe vei mergepe unuldintretr6ee e ul de montaneoanizate persona ti NatureConseruancy. voluntarii Pentrua ajunge capit, vei avea la nevoiede unjeep. Polisdmergipe de o potecA lemn,inconjurata din P;sdrile cantain ohia. ferigi;i arbugti crescpe copacl;i mu;chispongiopi marginea drumului. de Trecerea la pidureatroplcalA la m mlini sefacebruc. Pddurea trepta! ci dintr-oda6,G nu dispare lnaintea seintindeo ta la comandd. cu grAdinA mareti ingrljita, arbutti ohiade '10cm indllme cu flori de mari insAti, un rogu-aprins, cat planta movilede iarbd9i mutchirotiatici9i ingrljitdoar de vanturiti ploi, argintii. Pepeopae de ceald;1luminasoarelui, aratd de parcdar fi fost creat de La un gridinar de bonsai. poalele de platoului aiciseintinderestul lnsulei Molokai. Forestiere PedrumuiRezervaliei se ce ducela Kamakou aflddoui GroapaSanpopduri interesante. in dalwood esteo depresiune formi Pe comerluluicu de corabie. vremea hawaiienii aruncau Lemn santal, de de lemnultdiatin groapa mdrimea CAnd umple4 se uneicordbii. frumosmlro transpotauincArcdtun China. sitoare voele cu destinalia in Waikolu Valley Lookout se 'intinde pesteun defileudin munli neant,iar undecaadele sevarse'in viii. oceanul atingemarglnile I Nature Conservancy of Hawaii @ 923 Nuuanu Ave,, Honolulu, Hl96Afl 6 Bo8/537-4508 sau808/553s236 (Molokai) Poteca Pepeopae E Harti pag.209
Un excursionist igi fixead din Rezerualia Kamakou trepiedul in pidurea tropicald

Explorareaimpreuniculocuitorii ei le oferiturigtiloro

Insulei Molokaia pe propriulbuuar Cu un dml al sincronizdrii demn de un onto[ el spunepovestea lui lamaomao, cdpetenia rc, conform legendei, ndp6nic alelumiiintr-o line toatevanturile tigvi pi le eliberead dupd bunul plac Lawence impAftA:egeturigilor legendesiintimpliri istorice in timp ce pecue aldtwi de acegtia terenultropiGl din ValeaHalaw4oprindu-seIa siturilearheologice zeii 9iinvocAnd 9iregiidin Hamii aivizduhului. 9tie ce pietre sunt consideate sfinte,ce lemn esteotdvrtor ti cm si te orientezidupd umbrele arunate de soarela rdsaritti la ap6. Pentrumd multe infomalii dspre ghizii locali pentruactivit6tile ru marilimeti terestre, contactee5 Molokai Outdor Activitia (PO.Box 12j6, Kounakakai, Molohoi9674&tel.808/5334472
Lawrence Aki indici siturile arheologice in timpul itinemriului siu istoric

w.molokoi-outdoore.om) Molokai Fishz Dive uu (wi pag.210).

MOOMOMI

iNCeAnCA: Drumelii in Hawaii


Daci vrei si admiri peisajelenaturale din Hawaii,si auzi pdsdrileciripind ti si te bucuri de soare, ploaie,cildurd 9i fri& eventual toatein aceeagi pornetteintr-o drumefie. Tururile din Arhizi, pelagul Hawaii,cu saufird ghid, varizi de la line;i moderate la anevoiooe 9i accidentate.lati citeva dintre celemai bune destinatii.

W**Yffi*Yffie ffi*avry*&*
Dunele Moomomi se intind de-a lungul coastei de nord-vest a insulei, cu farul din Kalaupapa in zare. Rezeruatia de 372 ha administratd de Nature Conseruancy of Hawaii, este regiunea cu vegetalie de litoral cel mai bine conseryata din stat.

Mofokai ValeaHalawa. silbatici si izolatd,situatd pe co6ta de nord-esta insulei,esteceamai vecheagezare Molokai, din presirati cu ruinele unor temple. Poatefi vizitatd numai cughidinsojitor;contacteazi Halawavalleycoopntive (877/ 53 3-4477 sau808/ 553' 9803, w.go moIohoi m). -co Nature Conseruansy of Hawaiiili oferi lunar un tur de 5 km in Rezeruatia Kamakou (tel. I 08/ 553-52 36; v ezi pag. 219),o pidure tropicaldcu peste250 de speciide plante hawaiiene. Lanai Un loc preferat pentrq excursii il reprezinti Crmta Koloiki, cu regiunilesalemontane impidurite, careofere priveligti cdtre Pacific.Pof sAfaci un ocol de 8 km sausdalegitraseul Munro, de aproape16 km, panela cel maiinalt punctdin Lanaihale meriti efortul, pentru panoramelesalecu celecinci insule.FourSeuons Resort Lanai, Lodge at Kele oferi tururicu ghid (tel wwwlourcea8O8 5 65-4OOO, / 5Oh5,COml"Oere, )))))). Oahu Printre drumeliile de dificultate medie se numdri Pote6 Diamond Hed un drum de un kilometrupe maimult de 100 detrepte gi prin tuneluri din cel de-alDoileaRizboi Mondial (ia cu tine o lanterni). in vad te atteapte o panorami de 360' cu Waikiki.CleanAir

Team(te1.808/948-3299) organizeazd drumelii gratuite sambdt4 la ora 9:00;intAlnirea are locin fala GrddiniiZoologicedin Honolulu. Un tur dus-intorsde a5 km pe Pote6 Kanealole,in Makiti ForestRecreationAre4este unmodexcelentdeacunoatte
: i:.; r ' l',. '; '.:.r t ' ,f:, i'

9ifrumoase;pentru a vedea lao Needle,mergi pe cirarea asfaltatA parcarea din parcului de stat, de-a lungul apei. KaEi gi Legendara anevoiosa Potece lGlalau(vezi pag.198-'199) are o lungimede 17 km si este situati de-a lungul stancilor Na Pali, intre plajeleKee5i Kalalau; primii 3 km de la Plaja Keeili vor oferi un spectacol de frumuele repitoare. Canionul Waimea (vezi pag.202-203) ti Parcul de Stat Kokee (vezi pag. 204-205) din apropiereau o mullime de trsee superbe. incearcd Potea Canyion de la Kokee,carese remarci printr'o priveligtede 360'a canionului.
Vintul (olindd intinderea pustie de plaja de la Dunele Moomomi

Mergi cu matina pani la Nuuanu Pali Lookout din Oahq pentru a cobori apoi pe Old Pali Road. O poteci de sub Pali Highway traverseazi pddurea tropicald.

Insula ceaMare ,vAl.i fr i! frAllAl; I/\ilAi Ioll Urcd p6ni la un guvoi de lavi tf,rt ai.L:|i (k: :.iallil in Kifauea (vezi pag-rca-rcg, o I'i: t:iorrt| t)tt ;1tt2 i;tt. 171si 173-177) depe Chainof Craters Road; la centrul pentru vizitatori solicitd informatii desprevalurile de lavd.ln Kohola de Nord poteca de 6,5 km careincepein capitul Hwy. 270 ofere priveligti incredibilecu Valea Pololu. Pentru a vizitaValea Waipio (vezi pag.165, care este lafel de frumoasi, coboari pe Valea Waipio ti treci deintinderea de arbori dejungld gi ape rapide. lnformatii Pentru informafii generale: g/ w.haw aiitraiIs.or home;sau State of Hamii ( 1151 PundF bowlst Rm.310, HonoluhL Hl 9 681 tel. 808/ s87-0i00). 3,

Aici Leincearci un sentimenL de izolare ;i de libertate. Moomoml esle

lungul p ajei. Siturile arheolog ce din zona drnelor aLrscos la iveali oase e unui ib s nezburitoq o gisci de urr carc fiLceaoui de mctru (lroa nalLr) mirlmea unei nucl de cocos, o bufnili cu p cioare lung :i un vu tur oceanic, toate dispArule de mLLt. Zona este in continuare tranzilaLi de pisii, precum

un oc bitut de v;nlrLr, micinat de sar. :i pslLde compromisrLr.Un pro moftoriu stancos inaifLeazi in larg, iar oceanLrlse lovqtc de e cu putere. in acest peisaj sdlbatic cresc plafte pitice. Hrndrira (Hcliotropun alcnrn/um) verde argiftie crqte pe dune, aprcapc ascunzdndu;i for c albe, mici 5i frumos miros toare. Frunze e de encenn(Gnaphalrul co sunwrcensiuin), oraLe if argintiLr, sunt la fel de fine ca pie ea unui pui de [oci. Se spune di v]!:a de vie Pnr o Hirdh( a apirut prima dati la Moomomi, pentru a o acoperl pe zeila Hiiaka gi pentru a o terl de soare in timpul somnulLri. Locuitorii d n Pe ekunu (vczi pag. 217) veneau aici pentru a 6ca pett i ti tr i au if pe;terile aflate de a

aceastepedure verde. Hawaii Nature Center (2131Mahihi HeightsDr.,tel. 80I /9 55 -010O) deline informalii privind traseele9i organizeazidrumelii in weekend. Maui Vei gesitr6ee incredibilein Parcul Nalional Haleakala (vezi pag-14O-142). Excursioni.stii incep adesea i;i itinerarul pe PotecaHalemauu; acedta coboari in zigzaSpe pitoresculversantde nord-vest al regiuniiselbatice. Valea lao (vezipag.133 9i pag.'135) din apropierede Wailuku oferi cateva tr6ee soare

Dunele Mo o mo mi B H a rt e p a g . 2 0 8 E) Hawaii48o, la 4,8 km dupi orasul Hoolehua

hunaftai(p oiere) ;i ho/eo(flu erari aurii). Focile harva ene pe ca e de disparilie ies din apA pentru a face bii de soare, lar lestose e verzl se fur:eui noapLea

pe 1irm penrru a tl ascundc ouile in dune. Aici existi;i o plajiicu nisip galben, pe care vintul il mdturi adesea la crt line api poublli, o pa drie :i o crem:i solafi Nature Conseruancy oferi turur unare (tel 608/553 5236). Trasee e pentruleepuri brizdezi tetenu ; din

parcare si pind a p aji estc un drum de 20 de minute pejos. r

M O L OK A I

VestulMolokai
societaecu ,,ln umi cu 100de ani,pimAntul de.tinutinprercnt deaqionariide laMolokaiRandr, rispunderclimitati, erao {ermi de vite a mariicipetenii lGpuaiwafn 1863) careaveasi dwini
rcgele lGmehameha al V-lea". - George Pauf Cooke,Mnlelo o Molohai,1949 Ferma Molokal [! Hartepag.2O8 Maunaloa [! Harti pag.208 Papohaku Beach Park El Hartipag.208 E| KaluakoiRd. Si ne intoarcem in timp la sfArghul martie2008,cAnd lunii Fema Molokai ;i majoritatea societ6lilor saleprincipale au intrerupt activititrilemajore.Vestea inchideriii-a uluit pe cei 120de angajali,precum ti un grup de pi localnici de turigti,ale cdrorvi4i devenisereparte integnnti a fermei. Ani de-ardndul,numerogi locuitori 9i d*oltatori s-auimpotrivit modernizirii,luptAndpentru apa din zonaaridi din vestti pentru ca sd-pi pistee specifi cul". ,,Molokai Aceatd lupti complexdipi are origineain urmi cu mai multe decenii. Lainceputulsecolului XX-le4 al proprietari erau fermierul Charls M. Cooke pifiul acestui4 George P Cooke. Ananrul a devenito indutrie in anii '2Q iar om;ul Maunalm a fost davoltat pentru a-i gdzdui pe muncitoriiimigranli. Companiile de anana s-auinchis '1988, familia in iar Cooke ;i-a vindut proprietitile cdtre Brierly lnvestmentsLtd cunoscuti ulterior drept Guocoleisure Ltd, o firmd cu sediul Singapore in care deline in prezentterenul de 25.900 ha al fermei,adicd35o/o insuld. din Planul pentru Guocoleisure 2004 de a construi200 de locuinle de lu la malulmiriiin LaauPoin! in partea de sud-vesta insulei,
f^* - ,.i- ^l i - - -

O mici insuli aspr6cu doui staliuni luxoase,doui terenuri de gotf gifoarte multi intimitate la dispozilia vizitatorilor

aprobareaanterioari (1998) pentru deryoltarea unei noi sureede apd gi pentru prelurea a peste3.800m3 de apdpe zi de pe terenulfermei, situt mai ss de omtul Kaunakakai. Ferma Mololei s-adeclantinchisd in martie 2008, iar viitorul acesteia a rdms incerl Cu toate aceste4*istd semne de viald la Maunaloa, cindva oragul plantatiilor Sunt prcdme zmeiela B'rg Wnd Kite Factory (te\.800/5522364); po9t4 maguinul univereal ;i lGf mkoi Vif fc (tel 800/ 367-s004) iti deslatoareactivitateaa de obicei.

Lanai
fntroducere 9i hafte LanaiMakci 224-225 226-227 228-229 lncearci: Golf in Hawaii LanaiMauha 23o 258 Hoteluri 9i restaurante

ctJf-IoscATORtl RE{OfVIIhNEA;
Participi la Festivalul Ka Hula Piko din Molokai. lncearci si scazi viteza obturatorului, pentru ca dansatorii si apard estompafi in pozi gi pentru a reda mitcarea. _ROBERT HOLMES
colabarator N ational Geo gral:hit La 8 km nord-vst de Maunalo4 nisipurile albeale PlajeiPapohaku seintind pe o distanli de 5 km, de-a lungulunui oceanturcoz; dedesubt, curenliiputernicinu reprsinti un semnbun pentruinotitori. 1nlunamai,parculplajeiundese picnicuri organizeazd devineloculde dsfiSurare al lG Hula Piko, cel mai mare festivalde pe insulS, onoarea in lui Lalo, zeila dansului.I

Piatra indiatoare de la Gridina Zeilor

Cei care nu doreau sd piardi Lau Point,o bijuteriela maluloceanului, s-auimpotrivit acesteiiniliative. De cemenea,in ianmrie2004, CurteaSupremd Hawaiia anulat din

LANAI

X*mxxm&
Lanai are forma unei scoici tiioase, aspre, dar pentru pulinii care i-au descoperit plicerile, insula este o perlil Cindva cea mai mare plantatie de ananas din lume, este acum un refugiu pentru cei bogali si celebri, dar si pentru cei care vor si guste ocazionalaceststil de viati luxos.
hawaiiene Ceimai pulin cunoscutidintrelnsulele mdr . dfd a [o'r for-au de ur:.ngurvrl,ar, e ' " unici,deosebitd cadru insulelor in dat o configuralie arhipelag. Procesul ercziune tiiat'in de a din acest ro;iatice, setermindin care muntedefileuri addnci, se faleze deoupramdriisausescufundi, ingwtezd Singurul mod de a face cdtrepl{ele singuratice. un tur al insulei cont propriuestesdinchiriezi pe un vehicul 4x4.Suntfoaftepulinedrumuripavate. feftilulBain Paawai, Caldeira vulcanici addpostette mre eracAndva,,co5ul ananm" insulei. de al
Honolu|l

Ceap;i negun planeudameninlitor6upra campurilorgoale. Lanai o ungimede 27 km ;i 21 are cu fdrd in km in ldlime, 3.602ha de inipte pereche Hawaii. Co6ta seintindepe 75,6km ;i estecrestaG de inaltede 6'T0 m. de golfurimarginite faLeze

eo

(*\
s\ )

Turitti aventurandu-se printre stancile atezate una peste alta ca intr-un graffiti natural, pe drumurile prdfuite ale insulelor

\\
Hawaii

l-.
\ .-'/ t'-'/

Ca n slu{

Kalohi

Hadi

regionald

demonilor a afi Considemtd regedinla ti nu spiritelo;Lanai a fost locuiti pAndinsecolul fiul cAndKaululaaq rebela unuiregedin al XV Le4 Cu de Maui,a fostsilitsaplece pe insula. isc6inla spiritele ti a creat rele tandrua izolat ti cutezan!:, vielii. atfel un loc propice ln o Armonianu a domnitinsddecAt vreme. '1778, cipetenie Insula Mare,Kalaniopuq cea din o Din gi toli Lanai a omorataproaPe locuitorii. a atacat a armataacestuia facut parte ;i un luptdtor pe nume sd ore Kamehameh4 avea conduci maltAalu h insulele sdseintoarcipentruPescult Lanai. 9i doudincerciride a impuneun sistem Au exlstat Lanai, dat5de catre o in utopicde organizare Insula Biserica Mormonior giati datdde catreWater carea ajuns insuldin1861. pe MurrayGibson, Ambeleau eguat. Al-tiiau avuttentatlvede infiinlare a unor {erme .i l abr i c p.l r r z r e. ahi r ul ui . o) 2,l dm e' I de de primu ananm Dole(vezipag.32-33) a plantat fruct a fost 65 pe insuligi,in urmdtorii de ani,acest

unei Lanai, partedin acliunile e din 98o/o Insula Murdockainchis antaliiegia companii misionare. P , r con., u't douaho erurr- ooe. '. \ -bArd pertru insuel ti vialacelor aproxmatN totdeaunacaracterul 3.000de locuitori.l

NU RATA:
Sanctuarul marin al Golfului Hulopoe este un loc ideal pentru inot 226 Scufundiri cu tubul de oxigen la Golful Manele rrz invali istoria hawaiiani in satul 227

Kaunolu

O plimbare de-a lungul Plajei Shipwrec( unde navele erau impinse spre lirm de curenli 227 dintre Maui si Molokai Petroglifele bine conservate din afara oragului Lanai 23o Gridina Zeilor; o privelitte ce Pare rupti dintr-o alti lume 23o O plimbare cu magina sau o excursie citre varful Lanaihale Dentru o priveligte asupra celor cinci insule 23o care-ti taie respiralia

(,i C E A & IUN P ,q g IF ]C


"z- Halulu I ?" Heiauj Promontoriul O:.__ Kahekili PotoorK?uholu
Point

250 se insuei", producAndu aProximativ ,,regele milioane fructede anans pe an. de


!r The Challeng, Manele O

ore; Dolea construi!de 6emene4 singuraul de Cirypentrua Fi@a acolomuncltope insuli"Lanai trezea toati de rii.DlmineaEfluierul pe Plantalii Pe em cu lumea. HoteiulLanai, 10camere, singuruloc wl se undevizitatorii puteau antrePreno ln 1985, -1. d ul David Murdorl din o AlgelFc !Jmoaral

.. GatfutManctc .,\6 hi\' / pr"i'Hilopo?puupehe *aO,\6' ' o'\ tt\

5 kilometri

Co"

L AN A I

LANAI

MA K A I

LanaiMakai
Pentrua vedeaLanaiMahai(de-alunguloceanului), trebuiesi faci inctrrsiuniseparatepe plaje deoarecenu existi un drum caresiimprejmuiasci insula PlajaHulopoe9i Golful Maneledin aprcpiere,in partea de sud, formezi o zoni de consemre a vielii marine.

Un bdrcide agrement9ide PescuiL vitele,de jgheabdin ore seaddPau pe vreme fermierilo; ste cimentat in fulezddincolo de dig. DuPa se sdlbatice ocund ruinele hdli5urile unui vechion; pesciresc. Pentrua-1i{aceo idee,o sdsimli ;i sdinlelegi cum em vialaintr-un viziteazi Kau' astfelde sat pesciresc, nolu, un punct de referiniAnalional ti istoric Poli 4unge aici mergAndpe Manele Rmd (Hawal44O)7 km la sud de LanaiCity citre lGupili Road5i apoi pe o potecede pamanqo srie drmul. de indiatoare marcheazd Situl conline fundalii de 6e, ume de drm pi ruineleuce ale Halulu

In din din bel;uginapele larg. partea dreapti vei obsem ea md inalti porliune de falei a InsuleiLanai, Pali lGholg ere se ridici la 3.050 m mdrii. deaupn nivelului Ceamd populari 9i renumrti plaji lungi de aproaPe cu nisipa insulei, 13 km, estePlajaShipwreck - pentru a ajungeaicimergi pe Komuku Road (Hawaii 44) la'13km nord de Lanai City.LoculmdtuEt de vanturile putemiceare un renume nefericit Celemai vechirelatiri dapre naudin fiagiile zonddatezi din mii 182Q cind o navdbritanicd9i una mericna s-auscufundataici.Carenaunei nave din al Doilq RdzboiMondial incd mai estebdtuti de valuriletumultuode.

Plaia Hulopoe 6! Hartd pag.224 Kaunolu E Hartipag.224 Plaia Shipwreck [! Hartdpag.224

c[.$N0$freT*R.f;8 Uitd-te dupe pietrelepictatein alb, ae marchwd drumul sPrefaimoaRfiC#MAMSdtr rele petroglife(vei pag26,Pag. De-alungul Golfului 158-1599ipag 230). Hulopoe,exploreaze sud Spre apelecurate,Plinecu spre De a lunguldrumului neasfaltat, vietiti maring cum sud seafli golful4e izolate,iar Insula ar fi castrave-tiide-mare Maui pareatAtde aproapeincat ai gi stelelede mare. OraSulimpresia o poli atinge. ci
_T H ELM AC H AN G Un ciEtor sinSuratic ere meditwi la povestea tristi de iubire la Puu Pehe,Roca lubitei fantomd Keomuku poatefi int6lnit autor5i colaborator pe trueu Abandonatodatd cu NationalGeograPhic plantaliile,acesta numin cindw 2.000 de locuitori. Heiau, un templu antic.PePartea estici a situluiseinalld o stAnci de '18 metri, numitd lGhekili's Jump, unde luptitorii ipi testaucur{ul Printtrun slt pericglosdeaupn mdrii suficient de largpentru a trece de rocile collurooe de Ia bm faleei. Ga mai micd nesigunnldinsemnao moarte sigue Abandonatein secolul al XIXie4 muhe platforme de ste 9i gardurismt bine conservate existA ti chir;i un altardediat Pscuitului. sA Aici re retrdgea p$cuiscA regele cel Kamehameha Maredku(sPecie de ton) ce segisegiein continure Vecheabirericdde lemn, l(a lanakila o Ka Mdamdm4 construitiin Pulin se 1903, odihnegesubcocotieri. (templul) md departevei ziri heieu a Gre, potrivit legendei, G%t om;ului.CAndadmidecdderea nistBtorii plantalieiau folosit pietre din lGhea Heiau la construireaunei cdifente pentru incdrciturile de ahdq apadulcedin regiunea devenit Peste noaptesdEti, iar numercgimuncts tori au murit de o febra misterioasd. Drumulde pe maryinealimului mai continG 24 km paneinetul Nah4 undew trebui sdfaci ole intoani" I

Zona esteqcelent pentru snorkeling, iardelfinii sdsejoae aproape vin de mal, inteactionand ds cu oamenii la Hulopoe, ceamai populardplajda insulei. maimufi copiide pe InCei suJa Lanai invali sdinoate in bzinele estmrelor cu digui fomate din lavd ln deptaincintitoarei plajecu nisip. Pentrua ajungeaici,mergi pdni ia apitul Manele Road(Hawaii440), la 12,8km sud de LanaiCity. Manelg un con vulanic strdvechi, separi Hulopoe de portul cu bdrci. Falezele rocd rcgiatici re infg din bruc in wlurile albastru-vezuice r spargde Prm. ln largs afle un

congloment de roci, Pu Fehe sau RoG iubitei. Numeleesteinspint din legendaunei frumome fete Maui repiti de un tandr luptdtor Lanai, (re a 6cuns-o pe acestepietre.Fata s-aineGtin timpul uneifurtuniti luptitorul cu inimafiinti s-aarunGt de pe snciDin vArfulManele,la are se ajunger4or pe o potecd,ai in fali privelitteasuperbda codtei ti a stdnciiPuu Pehe. TotuSinu te apropia prea mult de marginea fuleei, cici terenul din cenutsvulcnicd p@te fi dunercs Golirl Mmele, ocrotit de stanct esteun refugiupentru iahtwt

LANAI

iNCEARCA:

GOLF

IN

HAWAII

iruCeanCA: Golfin Hawaii


cu peste 90 deterenuri degolfde-a lungul dealurilordin Hawaii, ai putea p.ctica acestsportzilnic, in doue locuri diferite, pe durata unei luniintregi, fdri a repetaterenul. Terenurile variaade lascurtesi u;oare pani la lungi gi foartegrele gi se numerd printre cere mai frumoce de pe glob. obstacolesuprimentare ridiceterenurile din lavi 9i cele bitute de valuri, Cei mai norocosi dintre pncticanlii acestui spori pot zdri balene in lalg, fdcand salturi spectaculose in aer in momentul in care ili vei face rezeruare pentru o partidd degoltintreabd de pachetele speciale gipr4urile unitare maimicide la,,amurg,,, oraceaiului.

Lanai Lanaidispunede treiterenuri de golf amenajate, sunt neNu

Pfantation (Kcpalua Resort, tel. 8O / 669-8O www.hapalua. 8 44,

(te(.888/9-PRINCE sou 880 880-330O,ww.pilncere/

com,tsriful pentru ceiazali ln sortshdwaii.com, tdr il ul p entru staliunesdu SSSJ.S) impun ceic@ati in statiune squnu: nu: ce tendinlele aici.Inclueln circui- 5$5$S) Fnncis H. Li Brown pi Goll Csurse (Lonai City,tel. tul campionatelor,acestea au Course (Mauna Lani Raoq 808 5 65-7300) si,de asemene4 primit calificativul Certificate tel. 808/ 885- 6655, www. / nu existi tue pentru utilizarea Audubon CooperativeSanctu- mounalami,com, tariful pentu cei spatiilor verzi.Ceicarepractica aries,singurelede acestfel din @al.ilh staliunesqunu:S$.5$5). insd acestsport pot alegesi InsuleleHawaii. facdo donalie cetre LanaiGolf Aodemia de Golf Kapalua r . : - ji..r i r ...j i ...:i : tr Asssociation (PO.Box 630-88j, pune la dispozitiadoritorilor o : : :j .:,'i.. :-i..], i ,.r , Iri rr" .t-t LanoiHl 9 6763).Primul teren gcoald golfgi spa-tii de pentru amenajatin cadrul unei staliuni antrenament,Celelalte terenuri Koolau Golf Club din de pe insuli, The Experience verzi din Maui demne de a fi Oahu are cele mai at Kole (FoulSe6on Reiort menf ionate:Kaanapali Golf cesarerezery{ri pentru terenul public,cu 9 giuri, Cavendish Lqnai,TheLodgeat Koelg tel. 808/ s 65-4653, w.golf Idn ai. com,tariful pentru ceiwa!.i ln stqliune sauru: $S.S55)fost a deschisin'1991. Terenulde 356 de metri cu 8 gduri;i o cddere de 76 de metri cdtre o panti impddurite a devenitfaimos aproapeimediat.Alt tr6eu demn de un campionateste Challengeat Manele (Four Se6onsResort Lanaidt Manele Bay,tel. 8O8 5 65-2222, www.gol / flanai.con, tarilul pentru ceic@ail in staliunesaunu: 5.5$SS). Terenul a fost proiectat de legendarul jucitor de golfJack Nicklaus, Reso?t (KoonapaliResorttel. 808/ 661-3 691,w.haanopaligolfresort.@m, tarful pentru cei ccali in stoliune sounurggggg) pe coasta de vest Wailea Goll Club (Mdui Pice Hotel,tel. 808/ 891-4000, ww.prineresortshawaii.com, tafiful pentuucei cuoyiin stnliune vunu: SSSS$). Hawaii: lnsula cea Mare Unele dintre terenurile de golf de top ale InsuleiceleiMari se afli pe CoastaKohala:recent renovatul Mauna Kea (Mdura Kea Resot tel. 808/ 882-5400, Kauai Terenurilede golfdin Kauai au fost amenajatein mUlocul unora dintre celemai extrava-

rll i lr+,

rr 1:iiir',ir

Provocatoare ti competitive terenuri din Statele Unite datoriti reliefului siu aspru gi neregulat/ incluzAnd aici defileurileterpuite.

l l 'r i r i M /\ a,ll A!( l au!ti ti t.ti0raitri.i i"li1i:a))j(tj O,:!!ilii t.

Bernhard Langer, din Germania, introduce mingea in cea de-a 11-a gaurd la Sony OPen, in 2005, desfdsurat in Waialae Countrv Club din Honolulu

gante peisajedin Hawaii. w. maunaked160rt. com, tqr if ul Terenurile St. Regis pentru ase ridica la nivelul nupentru ceiazali in staliune sau Princ*ille (Prineville Reso ft" melui sdu,inseeste recomandat nu:J$$$$), apreciatfavorabil tet. 808/ 826-358O 8O8 826sau / atAtjucdtorilor experimentali, inci de la deschiderea in lui 4400, ww. princevi lle.com, cAtsiincepdtorilor 2009; Waikoloa Golf Courses tdriful pentru ceicuatiin sta,tiune (tel. 808/ 886-788 8, ww. saun(;SS.SSS) renumite in sunt Maui waihoIoabeachrqo rL com, tar iI ul aceastd privintd. Petdrmul nord-vestical Insulei pentru ceicazali in Waiholod Prince Golf Course (Prinreville Maui sunt douiterenuri cu BeachRoort saunu: ggggg); Io Hanalei, 80O/826-1105 tel. su cate 18 giuri, The Bay ti The Hapuna GolfCourse 8O8 826-5 07 O,wwwprincevi e. Il /

@m, tariful pentuuceiwali ln de statiune:aunu:$$S$$) pe nordic al insuleiesteo -tirmul adeverate bijuterie. Kukuiolono (tel 808/3329151, un traseu cu 9 giuri Si), cares-adeschisin 1928 la Kalaheoesteceeace s-ar putea nqmi un chilipir,foarte convenabil ca pre!. Kauai Lagoons Goll Club (LauaiMar rio|t Raort QzBeachClub,PlajaKalapahi,Lihue, 80I / 241-6000, tel.

w.

mafi ottgof -com,tar il ul pentru ceicuqliin stdtiunefiu nu:SSSSS) mandrette cu se doue terenuri de campionat. Oahu La Kaneohe, Koolau Golf Club (tel. 808/236-4653, www hool .com,SSSS$) dispune augolf de trei zone cu climat diferit gi cascade, defileuri ;erpuite ti schimbdri spectaculoase de altitudine. Arhitectul Ted

Robinsona conceput Ko Olina Golf Club (Ko Olind R6ort Qz Marinq tel. 8O8 676-5j0O, / www hoolinogolf m, tariful .co pentruceicazdtiin std,tiune sou nu:$$$$$) coastaaflati la pe addpost de vanturi. Hawaii Price Golf Club (teL re 808/9 44-4567,ww.pri nce sonndwdil.com, )))))J, ra o ori de mers dinspre Waikiki, a fost conceput de Arnold Palmer9i Ed Seay.

LANAI

LanaiMauha
de su"" Lanai este singurul orag denumit in mod optimist Lanai city si se afli la o altitudine de 486 de metrl printre girurile de pini inalli de pe Insula cook. Cse mici, construite ?n anii '20 de muncitorii de pe plantatii, cu gridini luxuriante, se intind de-a lungul strdzilor si aleilor linigu-te. Plicerea vizitdrii unui asemenea orat consti in plimbirile pe strizi, admirAnd, pur ;i simplu, frumGetea aestor case incantdtoare. Maulra inseamni,,finutul

Un giragde 132de insulemai mari saumai mici,dintre care doar cAtevapot fi vizitate

rii+ I
l,ti

La circ o jumitate de ore de merecu magina Lanai din Cityseafld GridinaZeilor, un peisaj selbatic cu 6pect neplmantean, compw din roci vulcanice dispmebizarChiardupi ap6 ti inaintea rdsdritului, nmnleie pdmantii gi strilucesc par cdvibreai Existi o potecdtaiafi de naturd cdtreRezeMlia Kanepuu. Dureai aproximativ minutepentrua 15 ajungela toate celeopt stalii gi pentru a citi indiatoarele. O dat{ pe uni, Nature Conseruancytet. 8OS5 65, ( / 7430) organizeuAercureii pddurea in din tinutuldejos,singura acest de {el rdmrudin arhipelag. Aceoti pddure 'iti datoreud existentalui GeorgeC. Munro care, 191$aimprEmuit-o in pentru a protqa o pdduricede /ama (kaki)9io/opouc (meslin loel). Un rtrunoscut naturalistestecel carea

Alte hawaiiene insule


Introduceregiharti 232-233 233 lncearcd:O viziti la Niihau Rezervalii nationale pentru conservarea faunei si florei silbatice din lnsulele Hawaii 232-234

Privelitti surprinzitoare aride si canioane adanci

de pe Poteca Munro cdtre rape

plantat piniide pe insulele Norfolk piCoo( ce au devenitemblemele lnsulei Lanai. intr-ozi senind pot vedea se cinciinsule hawaiiene pe culmea de Lanaihale,aflatdla o altitudinede 1.024m. Vei aveanevoiede un autoturismde teren pentru a ajunge acolo.Nu te aventuE decatintr o zi senind" deoarece drumulde 8 km citre culme ste desfundat9i predispw laalunecdri teren. de Cei mai mulli turi.stigdssc priveligtile aupra defi leurilor addnci ti ticute, a p;durilor acoperitede ceaJd a celorlalte insule fiind de o c ti frumuele profundi I
O specie de foci hawaiiani, pe ole de disparilie

Gridina Zeilor El Hartd pag.224 E PolihuaRd., 9,6 km NV de LanaiCity

Vei gdsiPetrcglife Luahiwa din abundenla dealuri tufituri ce gi pe seihtind pe un campde 1,2hain Lanai. Celemaivechiinscriplii roci pe au 500 de ani;'inanii 1870, elevidin Maui au desenat ;i surferialdturi Gi de figurileumaneredateprintr-un b{ 9iau pw lesec6inilor Uita-te dupe o grupare de lespezi neSre plantecentenare Manele pe ti Road9itnvereead apoi potecile de plmant folosite'in trecutde culti, vatorii de anans, peffecte pentru a face fotognfii.

Lanaihale E Hartepag.224 @ Manele Rd. (Hawaii44O), 8 kmS d e LanaiCity

&&Kw wfum.wwwww wwrywm&mwx


Affati fa 27 km de Kauai peste Canalul Kaulakahi,Niihau pare pierduti in spatiu 9i timp; insula nu are electricitatg drumuri pavate,vehicule particulare si adipostegte un singur oras. Puuwai. Cei 25O de locuitori sunt, in majoritate, nativi din Hawaii, vorbind propria limbi 5i triind traditionalintr-o comunitatestransi. nsula delinul; famil Robinson, este de a
descenden_tiai ELizeiMcHutcheson Sinclalre, care a cumpa at o dc la l..amehameha V ea in T861 al pentru 10.000 $ de aur Cfeierea anima eior este pr ncipa a ocupatle li ocupA aproape l0 d n cei 29 km ai insu ei, dar cea mai cunoscuti prodLLclie este cea de ghirlande de scoicl.Mlci e

federal retLrnead a Kahoolawe lnsu Arhipela


gu ui, impreuni cu promisiunea de a rctrage echipamcnte e militare ;i de a rep anta zonele intinsc defl"isaLe. lohn Waihee, guvernator la acea dati, spunea cd Hawaii era ,,clinnou intreg" Insu a nu poate fl vlzitati.

pupll scoici uciooe sunt strarise numa


ATOL UL MIDWAY N.W.R.

Rezervalia Nationald pentru Conservarea Faunei gi Florei Sdlbatice din Insulele Hawaii gi Atolul Midwav
Insu ele hawal ene dln nord vcst care rl.u ,a.roard ap....r l rr

Micuta Insuli Lehua 5e aflA la o aruncituri

de b61 de Insula Niihau din fundal

insi intAmpind dif cultiti irr a ti Procura hfana, deoarece penele salc nu sunl: asn rez stcnte la api precum a e ce odate Pasdrimar ne Strate8ia sa este si ti sPerie surate c, astle incat acestea tt ao,edo -"Pad, ^ri-lro '"q '.'o rwa (holomanca). O alti creatur; lnteresanta, i5i foca-ci ugir hawaiiand, crette Puii a French

MO NU M E N T U L

,.

ircrnRcA: O vizitd la Niihau


Singuramodalitate de a vizita Niihau este turul cu elicopterul, cunoscut ti ca Hanapepe' ,,pasdreapoi" (Niihau Helicopters, Kauai,tel. 808/335-3500). Unde anume aterizezi este stabilit in funcfie de ceea ce te intereseazi - poate snorkeling, Plimbdri de p plaji sauinot. Pofi cumPAra Pe insul; ghirlandepretioasede lei din scoici,de la al sediulcentral din HanapePe comPaniei care organizeazi excursiile.

, '

iriglepuncte ab a vizibilepe'int nsu ocean albotru ;i inci reprezinfi uri habitat v tal

'r;D-rr

tnsuto rAiohti

NATIONAL

Frigate Shoals, impd4ind go fulclul cet sute lestoascle verzi dc mare. Jcstoasele stribat

:";;;";;","
rhirLe

i:,...

'::i:.
L, nawaii

,l ';o D F o oF J;L .>F o .o ,,a .\d m i id . do t.r

'Q /e/e

M d,o d. {r

Rect.t
ti :l i i ;, N^ "/d- , P AL M AR tN r l
i

de ki ometri in ciutarea hranci in 1909, Pre;edinte e Thcodore Rooseve t a inaugLtrat

\,
' lnsulaNecher ,

Kahoolawe
Aceasti insuli are un trecut ifteresant. in l25O era ne ocuti, iar 1600 a fost constrult temp ul pentru foci c, festooe e hawai ene vo z pc cale de drsparilie 9i

tj;gi'f

f lakioawa. Insu a a servlt pentru scurt L mp drept colonie penltenclari pentru cato icii pedcpsil penLru practicareareligiei or; conform ordinului regine Kaahumanu dln T820, protestanli convinsi. InsrL a reniscut in 1B5B sub nf uenla a fermelor deschise aco o. D n T925, Divizia Aer ani a Armatel Amerlcane o folosette pFn I r! cxcrcitiilemilitare.DupA ahcu din 1941 de la Pearl Harbo; Marina Americani preia contro ul inscrlei,demarind cxerc liile practice. Prolestele au incepuLin l 969. n ce e d n urmi, pe T mai 199,1, sunctu tobe or s al imnurilor;guvernu in

PAPAH AN AU M OKU AKEA


lquu,l, ,

Nilm
l

pentru alte 14 milloane de pisiri rTrarine dln TB specii. Rindunicile dc mare srLnt pisirile cel ma des inta n te'in acest refug u pflmitlv ti ne ocuit. Alll vizitatori fr-ecvenli sunL a batrotl , petrel , p:isirl e puffin, cele din familia Su/rdne Anous sto/rdrs. sl Citiva ci ntezo pe cJ lc dc disparitie si au gisit utimu refugiu pe lnsuleleNihoa 5i Laysan, iar rezeruatia Ato u Lti Midway se spune ci are cea mai mare populalic dc albatro;i U na di lt tre cele mai curioase creatLLri aici dc este {regata, carc zboar a conr nuu pe mr .,
O ',

g i.
-l

/ n. 'Q/e/e "",",
iir'u.
r,"-

lo

.;
t

8q
oahu .
. *"'

- 1'vq//

'_it

uototoi

HoNolu.u,r.uo,",", ,ii,,"n"
":'^"::"."" .Hi,o tt'tu -

250 kilometri

"o*o'

ALTE

IN S UL E

HA WA IIENE

Nihoa Hartd pag.233 I Insula Laysan Hartd pag.232 I French Frigate Shoals 6 H a rti p a g .2 3 2 Rezervalia Nationald de Conservare a Faunei pi Florei S i l b a t i ce d i n Atolul Midway A Halti pag.232

Rezerualia Pisdridin Insulele de Hawaii, caremaltarziua numit o pe Rezeryatia Nationali de Conservare a Fauneiti FloreiSilbatice din InsuleleHawaii.Lanlulde insule, .1.287 recife;i atoliseintinde pe km la nordvestde a insulele hawailene principa ajungdnd e, panAla Atolul Midway;i ocupAnd 700 ha de teren la suprafala apei9i258..189 sub ha micule;isolitare inciuse api. Insulele

Midway, dar trebuie s; contactez FisherWildlife Seryice(300 U.S. AlaMoana Blvd., umeroS 231,cdsull pastald 5016aHonolulu, 9685A, Hl tel. 808/792 9180,w.fwsgov / pacific/ ) un de pentrua solicita permis vlzitart a Lagunele primitive e insulei ;i plajele lungide nisipalboferdun refugiu excelent relffire pentru de naturalilti,fotografi ti persoane care vor sdevadeze, general. existi in Nu

t-outl Un foc arde la'1.147 in m inima oceanului,in timp ce o noud insuli hawaiiani se nagte la 29 km sud-en de CoastaKau a lnsulei celei Mari. Numit Loihi (lung), vulcanul activ are doui cratere mari care seintrevdd la 152 de metri deasupra platoului. Bazamuntelui se intinde pe o suprafali de 4.256 de metri sub nivelul mirii. Oamenii de ttiinle estimedi ci ar putea dura de la 100 la lO.00Ode ani pentru ca Loihi sd risari desupra apei. Cu ajutorul minisubmarinelor, oamenii de gtiinli pot observa formarea unei insule.Ei sunt de pirere ci Loihi ar putea crette mai inalta decat Mauna Kea,

Vizitatorii trebuie sd se adapteze la viata sdlbaticddin Atolul Midway. De exemplu, cAnd albatrosii i9i fac cuiburi, nu te poti apropia de pisdri.
fhhl MA aii/\i'l(,

%Sm&ruxm& Cwffi&K&xwr&w
Plani{ieareacd}dtoriei 236-238 eum ajungiin Hawaii eum te deplasezi Sfaturipractice 23B 238-239 239-vt1 {,Jrgenle 241 ['{otfuri gi restaLrrante 247^258 ShoppinginFlawaii 759-261 262-264

l:.tllr :i t:tl r; !;::rt :,: : l.l tii it...ai a;..,\{ 1, I |:' t n ciun fe de serv clu aerian sau naval programat (cu toate ci atit potu, cat

ti aeropoftul sunt funcfionale). Accesu se face cu avioane pafticu are sau cu bara. Nu existi seryicii pentru caare sau restaurantc. Mancarea ti toate provzii e trebuie adue de ac6d. Continuand iniliativa pre;edintelu Roosevelq in 2006, pregedintele

DivertismenttiactivitX{i

Insua Necke;French Frigate Shoa9 RecifuMaro, in GardnerPinnacles, sulele Laysan Lisisnski ato ii Pearl 5i ti Penlrua protejaculburie ti Hermes. de pisdri;i focile ci ugit vizitatori or le esteinterzisiintrarca apeledin in laguna poposirea insuiele sau pe acestui refugiu.
a' ' 1^-rrF r.F<+pr n-ri "i?iil

GeorgeWBshainaugurat Monumentul Nalional al Marinei din lnsulee Hawaii, numit mai terziu Monumentul Nalional al Marinei ,,Gheati riuiti", o tratalie locald

Papahanumokuakea.
F r .r n/ r .r r t r < a n t rrrr ))4 A l ?

km' din pimAnturilefederale pentru a protejaresursele naturale, cultura e intr ti istorice un spaliuce rcprzinti iltii ceamaiintinsd regiune de conseruare vielii marine. a I

Reeruatia Nationali de Conseruare a Faunei FloreiSilbatice din Atolul ti

S F AT UR I

DE CA L A T ORIE

S FA TU R I

D E C A L A TO R I E

SPAYWRX &X-*&YERX MK K,
p!-AhfiFlcltREA

Competilia reginei Liliuokalani lGiki Hufa (Honolu/u, Oahu, la sfartitul luniiiulie,tel. 808/ 521-6905). Nicio cheltuiald nu este crulati in ceea ce privette costumaliile copiilor pentru competitiile hula.

Prezintifilme de top cu teme interculturale. in aprilie se desfipoari un minifestival. Noiembrie Festivaf uf Kona Koffee (l.ailua' Kona, lnsula M6re, laincEutul lunii noiem' ceo briq uL 808/326 782Q. Tururi ale fermelor, pande, ceremonii, degwtiri de Gfea concursuri de relete. Expozilie de Crdciun a Mueului Oahu, Cselor Misionarilor ( Honolulu, sflrSitul lui noienbrie, uL 808/531' 0481). Megtepugari hawaiieni vAnd diveree deomliuni de Criciun. Decembrie Maratonul Honolulu (O ahq incEutul kL lunii decembrie, 808/734'7240). intrecere de la Turnul Aloha de-a lungul cootei de est ti inapoi cAtre Parcul Kapiolani,Waikiki. Luminile Oragului Honolulu (Oahu).Centrul devine o feerie de lumini, copaci 9i ecrane. Criciunul (in toak insulele).

Formaliti-ti de intrare in stat


Penoanele care nu sunt ceteteni americnitind sd uite ci Hawaiiface parte din federalia Statelor Unite. Vizitatorii din majoritatea lirilor striine au nevoie de un pa'aPort valabil cu viz6 de turist pentru Statele Unite. Cetelenii canadieni au nevoie doar de dovada de reidenli" Vama Statelor Unite, tel. 808 /356-4188, Bircul de lmigrdri al Statelor Unite, tel. 800/375-s283.

cAuAromn
CAndsd meqgi
Gmdul de ocupare a hotelurilor gi tarifele ating nivelul muim de la mijlocul lui decembrie pinein martie. Var4 cAnd seinchid 5colile,insulele devin foarte aglomente. in ultima siptdmani din aprilie - sirbdtoare nalionaliin Japonia -, cel mai aglomerat loc este Waikiki. Perioada de extruezon este de la mijlocul lui aprilie pand lajumitatea lui iunie ti din septembrie pand lajumdtatea lui decembrie. Vremea este ideali, iar pr4urile scad consistent

teL 808/953 3181).Deschide Festivalul Chinezescal Narciselor,o serie de evenimente culturale de cinci siptdmani desf4urate in principal in artierul chlneesc. MolokaiMahakiki (Molokai, ulnna zi de sdnbdtd, tel. 808/ 533-3673 sau800/800-6367, ww. n olohai-hawaii.can), Sdrbitoarea insulelor gi a anelor; mettegugurilot jocurilor ti prodselor culinare hawdiene. Februarie Prc Bwl (Honoluht,Oahq prima zi de

tel. 308/93 5-9168). CEI mai important eveniment de hula din insule. Mai Zi6 Lei (in toate i6ulele, 1 mai). Toati lumea poartd ghirlande lei. Ceremonii, concursuri gi cureuri de impletit lei, dansuri multiculturale. Molokai lG Hula Piko (Papohaiu BeachParh,Molokai, a treia sdnbdt'i a lunii, tel. 808/553-3876 sau 800/800-6367). Celebrdri hula cu arte, mettetuguri 5i produse culinare tndilionale. Kahikolu (Honolulu, aahu, ultina zi de luni,tpl. 808/955-0A50). Aeati zi memoriald, organizati in onoarea lui Maiki Aiq mama Renatterii hawaiiene,aduni cei mai artitti lo@li de estradd ti grupuri de dansatori hula. lunie de ami

August de din TirytrlFemelor Stat Hawaii


de (HonolulqOahq lainceput aug6t El. 8a8/848-2A74. E hitalie, produe culinare toole, prodwe agri@le locle, inclGiv flori distdji. Zlele Plantaliei I6la (kloq Kuai, ultna sdPt'imdnQ. Festival desfbuEt pe duEta unei siptimdni intregi, e rememoreaa epo@ plantaliilor Pande, spoituri ti diverce evenimente ehunle. Internalional Turneul Billf6h din Hawaii

Ce si nu iei la tine
Nu poli aduce in Hawaii niciun fel de fructe pMpete sau legume, chiar dacivii de peteritoriul principal al Statelor Unite 9i nu este nevoie se treci prin vamd" Vei fi rugat si ompletezi o dtrlanlie ti etti avertizat ci amenzile pentru nerespectarea a@stei re8uli din faptului ci in Hamii nu existd privitoare la

duninicd dupdsuper Bawl,tel. 8A8/48G 9300). BAtiliashrurilor NFL pe Stadionul Aloha Sirbitoareaongului Waimea (Waimea, Kauai,al pat ulea weehend lund, ul. 808/338-995/1. din Distn4ii muhietnicg mdnare, rodeo ti inlniri sportive.

(Kailiua'Konq lnsulacm Marq periaada de dafd5urarein funqie de luna plind te\. 808/ 329 6155).Iimp de zece zile, o {loti de birci auti marlin in Pacific. Septembrie

Vremea
ln Hawaii sunt doud anotimpuri: vari pi iarni. larna este md umed iar tempentura medie din timpulzilei esteinjurul valorii de 25'C. Var4 tempentura medie din timpulzilei este de 29"C, dar este ricoriti de brize upoare.Cele mai cdldurooe luni sunt aug6t 5i septembrie. Sear4 tempenturile scd cu aproximativ 10 gnde; noplile de iarni oscilead in jurul a 16 gnde.

sunt f@rte mari. De emenea, oua nbie, o lege foarte nricti

Martie Buffalo's Big Board Clusic (Makaha Beach, Oahu,primeledoudsapfim\ni, tel. 808/951 -7877). Surferii concuread pe pleci lungi tndilionale. V&la'ii mAnuiesccanoele polineziene. Fstivafuf Cherry Blossom (taate insulele, tel. 808/949-22 55). Demons1f;4ii cultumle japoneze in 1'l sdptdmAni: aranjamente flomle, arte ma4iale, prezentiri culinare, ceremonii de ceai. Desdridee snului de polo (Mokuleq Oahtaprima mu a doua sriptdmand).Pregitette un picnic ti bucurd-te de o duminici pe malul

Sirbdtoarea

regelui Kamehameha

Festivaful Aloha (in toote insulele). Pande, petreceri de stradd, evenimente culturale importante.

Majoritatea hotelurilor sunt de@mte luuriant. Mot Creciun vine deseori intr-o canoe.

(in nate insulele, weehendul noi in rel apropiat de '11lunie). Parade, valuri de flori, petreceri de stndi ti evenimente culturale. Statuia din Honolulu a regelui este imbrdeti in lei. Arcmele ontului Honolulu (Oah4 la sfhr;iul lunii iunie, tel. 808/ 532-2115). Rstaurantele ti bucdtarii lor participd la strangeri de fonduri anule pentru Abilities Unlimite4 o organiatrie careii ajuti pe oamenii cu dizabilitili. in zona din Crntrul Civic lulie Festivalul Puuhonua o Honaunau (lnsulaceaMarq prinul weehendu uL 808/328-2326, ext. 32). Procesiuni, jocuri, distm4ii, pescuit traditrional ti megtequguriin parcul istoric nalional. Makawao Rodo (Mahawao, Maui, 4 iulie, tel. 808/572 81a2). Pandd 9i rodeo. Parker Ranch Rodeo (Waineau lreula ceaMare, 4 iulie, tpl. 808/885-n11). Cowboy-ii ipi etaleai indemanarea. Festinlul de Hula Prine Lot (Moaniha Gardens,aahq a dauosanbdtd,tel. 808/839-53i4). Cele mai frumoae spectacole hula.

animale cere @ a@st@ sd fie fnute in @Entind timp de patru luni la stalia speciald din Oahu Sub un progmm de sup@veghere foarte drict de vaccinare dinainteasosiriiin insule,animalul tiu

Octombrie Expozilia Maui Country (Kahului, Maui). Carnaval cilare, paradg distracfii 9i expozifii. Eo e Emalani i Alakai (Kokeq Kauai,a doua sdmb,it'i" tel. 808/ 335-997 5). Reconstituirea vizitei reginei Emma la mlattina Alakai, hula, diveree evenimente legate de naturi. Halloween (Lahaln4 tel. Mau' 31 octambrie, 808/667 9194 nu 888/310 1'114.Concurs anual de costume de fantome pi spiridugi, petreceri de stradi. Campionatul Mondial de Triatlon lronman (Kailua-Kono, lnsulacea Mare, tel. 807/329 )AG). Mlcul orat explodeil;in timpul acestei provocdri ce cuprinde probe de ino! ciclism gi alergare,la care participa peste o mie de competitori. Festivalul Internalional de Film din Hawaii Louis Vuitton (Oahq ultima saptin and, tel. 808/ 528-34 56, ww. lrforg). Se continuiin diveree insule vecinein sdptimAnile ce urmeui-

Ce si iei la tine
Ar trebui se ili poli cumpin orice ai nevoiein Hawaii, dar prelurib sunt cu aproximativ 18 procente mai mari decat pe teritoriul continental al Statelor Unite. Farmaciileoferi o gamd largi de mediomente, articole mediele ;i articole de toaleti, dar ia cu tine orice reletd medicld de ore ai putea avea nevoie. Ar fi bine si ai o peredre de ochelari sau lentile de contact de rezetu;- Vei avea nevoie de lotriune de prote4ie solariti de o pildrie. Tinuta este una comodi, insd mtaurantele de top impun o vestimentatie mai eleganti. la ojachetX de ploaie 9i un pulover iarna sau dacd stai la munte. Majoritatea echipamentelor sPortive pot fi inchiriate. In cele din urmi, nu uita esentrialul: pataportul (daci vii din afara Statelor Unite) permisul de conducere, cardurile banare, tichetele de cildtorie ti documentele pentru aigumrea medicald.

de @mpanie e poate @lifr@ pentru anntina de 30 dezile.9erpii sunt interzipi cu desivdrpire. DePartamentul de Agriculturi din Hawaii (tel 808/973'9560). Stalia de Ca6rtini pentru Animale (tl 808/483-7171, w.hawaiigov/hdoa).

Evenimente principale
ti tnditriilor (vezi pag.241) au numerele de telefon din listd pentru mai multe informalii. lanuarie Campionatul Mercedez-Benz (Maui, prina sdptdndnd,tel. 888/2276054). Turneul de golf este evenimentul PGA care deschide sezonul, Ia Kapal@ Resort. Deschide@ legisfaturii de stat (Honolulq Oahu,a treia zi de niercuri, tel. 808/586-610A, lewcdprtoihqwdiigov). Sesiunea anuald se deschide oficial la capitoliul de stat, cu ceremonii, lei, mwice, hula 9i discureuri. Anul Nou Lunar (Honolulu" aahu, odatd w a doua lund nowi ce urme@d salstitiuluide iarni, dupdjumdaua lunii ianuarie, Contacteai Biroul vizitatorilor

Lecturi suplimentare
Hawarr, James Michener, Random de Houe, din 1959, este un roman cunoscut Gre conline multi istorie LMiiane. Mogenirca hawaiiand, de Kathleen Dickensn Mellon, Hmting Ho6e, din '1963, este o @rte micd cu o scurti biogafie a Cdei regale hNaiiene, Mitologia h\woiiani" de Martha Beckwith, Univercity of Hawaii Press,din 1970, o colectje de mitologie hawaiiand importanta. PdrinteleDamien dn Molokai, Omul S/int, de Gavan Daw, Univereity of Hawaii Press, din 1973, o biografie a preotului@re a muncit printre

merii. Festivalul Prinre Kfiio 26 maftiq tel. 808/245 3971). Aprilie

(Lifrue,

Kami, sjks)tul de sdptinand aprcpiat de

Easter Sunrise Seruices (Honolu/a, Oahu, la cimitirul Punchbowl). Sirbitoarea Artei la Kapalua cu le4ii (Kapalua, Maui, tel. 808/669-620q. Un sfdrgit de siptimini gntuite de artd ti evenimente culturale hawaiiene la Ri? Carlton. Festivalul Merrie Monarch (Hilq lnsulaceaMare, sdptdmAna dupd Po;tg

S F AT U RI

DE C A L A T OR IE

S FA TU R I

D E C A L A TO R I E

liniade autobu WkfWiki, tnnsfer gntuit Autobud Wki-Wiki te du@ de la poartade sosirepdni la biroul poEtion, din 1998, este ea mai de bagaje daci avionula aterizatpe importanti carte despre hula Jurnalul unujraident din lnsulele Sandwich, pistade pe recit @nstruiti pe ocean.
leprcti. Hulaireeamnd viald, de Rila Ariyoshi, MaikiAiu Building CorUniveGity of Hawaii Press,1970,junaIuf unuia dintre primii misionari.Maui in sufletul meq de Rita Arioshi, Mutul Publishin&din1985, esG un portret bogat ilustnt al Insulei Maui. Plank ti floti din Hawaii, de S.H. Sohmer qi R G6taf5on, University of Hawaii Prest din 198a fotognfii ti texte dspre flo unici a insulelor Shoai oftim, de Gavan Daws, Unive6ity of Hawaii Pes, din 196& este cea mai bund arte de istorie a lnsulelor Hawaii.

insule. insuli Oahuestesingura cu un sistem transportpublic: de sou TheBu (tel 808/848'5555 w. Taiurile suntdisponibile thebu.org). la aeroport. Multe hoteluripun la dispozilietnsfer de la aeroport.

de conducere valabil 5i un card de credit Existi centre de inchiriere 9i la aeroport 9i in hoteluri.

Transport in Waikiki gi Honolulu


Seobitnuiettec pentru un taxi sAr faci o comandi telefonid" Charl6/ s (tel.808/s31-7333) The 9i sunt doui C* (El. 8A8/422-2222) de Pereonalul companiide incredere. la hotel vasolicitaun taxi la cerere. pentru Sepmctici taxesuplimentare bagaj. ste permisecilitoria cu Nu in bagaje autobuele din oE . Rutele autobuelor travereai insula Daci rimdi in autobu, poli faceinconjurul biletde cilitorie. insulei un singur cu Este mai ieftin tur al onpului. cel

Energie electrice
Energia electrici ste cea standard in Statele Unite, ti anume 110-120 volli, 60 de hz. Hotelurile mari au adaptoare pentru voltaj ti de obicei pun la dispozilie ucitor de pir 9i fier de cilat.

Reguli de circulalie
ToIi pegerii trebuie sA poart in centuri de sigunn1d, Copiii sub

iN nnurau
Linii aeriene

CUM AJUNGI

Toate liniile aeriene majore ale Statelor Unite ti multe altele intemalionale deseryesc Aeroportul International Honolulu. Zboruri directe peste ocean citre aeroporturile Kona ti Hilo de pe lnsula ce Mare; Kahului, Maui; ti Lihue, KaEi.

Numere utile
Ameri@ Airlin$, tel. 808/8337600 Continental sau 800/433-7300;

lnchirieri maSini dispun de Agenfilede inchiriere ma;ini pentru tEnsferul de la aeroport cetrecentrul de indririere. Tuiurile suntparate dt4rdu'ile de la pAnd Waikikjestede ie'ire.TarifLrl in 35 speciale de aprcximativ S.Cureele la aeroport" 808/ 5399400)circul6 (td. 24 de ore din 24 intre aeroportti he teluiledinWaikki.Nu ste nwoiede rezemre.Po! lu s tine doui bagaje dar ftrd taxesuplimentare, vei pldtiin plu pentrubicideti sauplaa de surf. Cma este8 5, bagisulesteaptriat maialesatuncicandetti ajutatla TheBu, autobuele nr 19ti bagaje 20 (td. 808 /848-55 55,wtlreb&org) circuld laaercportdtre Waikiki, de de la 5:10la23:39,in zilelelucrdtore. Poli luin iltobu un singurbag4sau o geanti ore si inepd subsunul tiu Este disponibil suportdoil u Biletuleste2 I F pentrubicidete. acpti dmr sumafixd-

Airlines Hawaiian
De pe continentul Statelor Unite9i lnvecinate, 8OO tel. insulele /367 5320.Din Oahq tel. 808/838-1555. Pr4uri mai mici se pot gdsiadesea pe w.haMiiaair@m.

7 ani trebuie si cilitoredci

sounele de copii (disponibile la ager4iile de inchkiere prin seryare, cu taxd suplimentard). Pietonii au intotdeauna prioritate, chiar dacd nu sunt pe trecerea de pietoni, Umite de vitezi: 88 km/h pe autostradi ti 40 km/h in ora'. Semafoare: in unele loqri nu existi emafoare. ln omgele mari, culoarea verde a semaforului se poate ta din eua abundenlei de verde naturaL ata cd fii foarte atent Poti face dreapta de pe banda din dreapta Pe uloam rcgie a remaforului daci oprettilnainte iite 6iguri, cu d@plia are qistd m indiotor wuluiin manewd, qtrem de 9oferii din HaMii sunt prietenoti. Este foarte nepoliticos si ore si intezicd aeuti blochsi intereclia su sd nu pemili altei matini sd te dep4e6ci. favorurile din tnfic Se obitnuie'te si se multrumsce pentru Combutibilul

Eticheti 9i obiceiuri locale


Aloha line lc de buni 9i la revedere. este mdlrdlo.Omenii se Mdlumes intampina de obicei cu o lmbriligre ti un sirut Dacd primetti o ghirlmdd lei, aeasta i1i va fi pui de g6t, pe meri o parte atAmand pe spate. Se g6td cu obitnuie'te se risplitetti

lslandAir
De pe continentul Statelor Unite5i Din insulele invecinate. Oahu,tel. 808/ 4U-2222, wislandaircom.

PRACTICE SFATUru
Comunicalii Oficii pogtale
Ca stag Hawaii folosegte seruiciile pottale ale Statelor Unite gi aceleagi tarife a pe continent Toati corespondenla pleaci cu prima Potti Prin avion. Oficiul Pogtal al Aercportului (str. Aolele nt. 3600, EL 800/275 8774) Oficiul Pogtal Waikiki (str Sotatogd nr 330, tel, 800/t 5-8774. Majoritatea hotelurilor te ajuti cu expediero cor6pondenlei.

un sirut Vei vedea oameni fluturand mainile cu pumnii stranti o degetul mare 9i el mic dechir Acesta este shahoti insemnd cd totul este cool. CAnd vizitezi oa cuiw uu o gccli de hul4 obieiul spune si i;i lapi pantofii in faP upii. Este un semn de epect pi afecliune sd te adsei unei percane mai in vdsti cu apelativul ,,mitutici" eu,,unchi". Nu pooi un @pil p6te 6p, cici @pul este snt Vinerea este ,,Vinerea Alohai @re este lncffijat ziu in portul hainelor viu

Cu magina
$oselele din insule sunt bine tntrelinute ti marGte. Autostrezile firi tdi fac parte din relea@ interetatald a SUA cu toate ci nu sunt @nectate cu alt stat Nu exisd $osele cu ta$" Drumurile de lari sunt cew mai mari decat drumurile de o singurd bandi sau au poduri de o singuri bandd. Depi autostr;zile au numere, oamenii din insule te indruml folosind numele autostrdzii. Direqiib sunt Ereori date folosind punctele cardinale. Vei fi dire4ionat citre mauka (cdtre munli) sau citre mdkai (citre mare). Este greu sA te redcetti, Locurile cu muld turitti sau cele de interes istoric sunt marcte cu indiqtoare ale birourilor hawaiiene pentru vizitatori ti tradilii, are au c semn distinctiv un r{zboinic cu epi ropie.

Telefoane
codul zonal pentru toate iniulele Hawaii este 808. Codul internalional de FrA ste '1.Cablurib de fibrd opticd de sub apd conecteai Hawaii cu Asia ti Statele Unite. Majoritatea apelurilor la distanld pot fi efectute direct de la orie telefon; de obicei, hotelurile au preluri foarte mari pentru convorbirile telefonice din cmere cdtre destinatii qterne. Pentru apeluri interinsulare formeazi 1, apoi 80$ apoi numirul de telefon; pentru apeluri cetre @ntinentul Statelor Unite sau Canada fomeazi 1, apoi codul zonei, apoi numdrul de telefon. Pentru apeluri intemalionale formead O11,odd zonei, codul omSului pi apoi numdrul de telefon. fuistenli pentru zona insulari poli obline la '1-411, iar pentru @ntinent la 1-808/555-12'12. Poli obine ti infomalii referitoare la codurile zonale de pe continentul Statelor Unite.

lnmpinare cu ghirlande lei Doarin @din cre etti intampinat Akline, tel. 808/523-3273 nu de un prietenau de un reprezentant 800/231-085Q Detta Airline, tel. de al agenliei turismnuvei primio 800 / 221 -'tzz; gol 81 808/838-7900 cunundtradilionali lei.fuipoli de su 8Oa/ $5-9462; Hrydian Airlin6, tel. 808/838-'1555 sau 8oo /367 -5320; procua oricum unade la Greeten ol H?Mii (ul. 808 $ 6-A 6 sau lsland Air tel. 808/4&l-2222 Japffi / 800/366-8559, 25 ti 50 S,in intre Airlines,bl. 800/525-3663; Mokulde de Aidins, tel. 808-326-7070 sau tel. funcPe lei).
86&260-7070; Northwest Airlines, trl. 8O0/225-2525; Pxific Wlngs, tel. 888/575-4546 (pentru zboruri charter private)t Qantas, tel. 800 /227-4500; United Airlines,tel. 800 /225-5825.

e vinde la galon. Un galon ameriqn este egal cu 3,8 litri. 1,2 galoane reprezinti un galon imperial.

@lonte hawaiiene. Multe restauEnte enjeazi msele q b4itore. La crere pun la dispozigie pi tacAmuri obipnuite. CAnd vizitei agedri runle, fii discret atunci cand faci fotognfii. ln lourile nre, om sunt ruinele templelor; nu te um pe zidurile de Piatri su pe platforme De mmene4 nu lis nicio ofi'andi, cici nu Poli gti @ lucruri ar putea ofens

Avarie
Contacteei compania de inchirieri.

Accident
VeziUrgenlg pagina241.

CUM TE DEPLI\SEZI Pecalea aerului

Parcare inchirierimapini
ParGH pe stEdd este posibild, verificd insi indiotoarele Pentru a wita ridicrea matinii maiales la ore de v6rf. Parqrea in Wakiki sau in centrul on'ului Honolulu este foarte scumpi. RestauEntele au de obicei locuri de parere pentru clienlL pentru perioade limitate de timp. Unele hoteluri de pe insuldigi taxeazi clientii are soliciti spaliu de parare. InteBeui-te lucru atuci in legiture cu acest cand faci rezeruarea.

Vacan!e
de Unite,peri@dele vaonli ln Statele suntutor de remrct Toatebircurile in destatsuntinchise primazi a Anului Nou; pe 1 ianurie; Ziu Martin Luther KingJt a treiazi de lunidin ianurie; a Zu Pregedinteluitreiazi de luni din uhima febmrie; Ziu ComemoativE" zi de lui dinmai;4hilie;Ziu Mmcii, primazi de lui din eptembrie; Ziu Deoperirilor (e omemoreazi atit Cdwb catii desperi@ Cristofor Huaii de citre polineieni) a do@zi

Aeroporturi
Aeroportul lntemalional Honolulu ste poarta de acces in HaMii ti Pacific. Existi un terminal pentru zborurile de peste Oean, un terminal pentru zborurile dintre insule Fi un terminal pentru zborurile de naveti'ti. Acestea sunt @neclate prin

Toateagentiileimportante de inchirieri matinjau reprezentante Principala modalitate de a ciHtori in Hawaii.Prelurilesunt printre de la o insuli la alta este cu avionul. celemai rezonabile pr5- Liniile din Cei mai importanli furnizori pentru pun la dispozitie aeriene hotelurile cildtorii interinsulare sunt Hawaiian ti oferte gen zbor-maginisau Airlines, Mokulele Airlines, lsland air adesea in in ti go!, @mpanie low-cost, Cursele au ware-ma5ind, special weekenduriledin timpul wcnlelot cand loc zilnic, iar pentru zboruri multiple pleaciin excureii. locuitorii insulelor se oferi diverse redueri. lsland Pentru ainchiria matini trebuie o Air utilizeazi avioane turboprcp ti si ai minimum25 de ani,permis deservette aeroporturile mici din

S F AT U RI

DE C A L A T OR IE

S FA TU R I

D E C A L A TO R I E

de luni din octombrie; Ziu Vetennilor; 11 noiembrie; Ziu Rtrunottinlei a patnzide joidin noiembrie ti Crdciunul pe 25 deembrie. Vanlde din Hawaii,cdnd bircurile publie de sfat s$t inchis, sunt celebEte cu mare ent@i6m. Ziu Kuhio, pe 26 martie, il comemoreei delegat haMiian in Congsd pe prinlul Jonah Kuhio Kalanianaole, primul Statelor @re a Unite; Ziu Kamehameha,pe 11 iunie, elebreazd viaP regelui riboinic a treia zi de vineri din august, marcheue ac@ptarea HaMii a cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite, pe 21 august 1959. unit insulele hawaiiene; Ziu Aceptirii,

pe freryenla 101,9 FM. Postul cu mwici hawaiiani in timpul zilei este KINE pe 105;1 FM. Muici hawaiiani, o combinalie intre rock gi reggae, numitd unerori pop se difueai "jawaiian" pe KCCN, pe 1420

18:00. Mueele de la 9:00la 15:00. Veziti listele individuale.

cu dizabilitdli. in pl6, majoritatea malurilor pi plajelor dispun de toalete publice. De obicei existi semne care indici toaletele pentru femei gi cele pentru bdrbali. ln Hawaii sunt foarte rispandite denumirile fiare (birbali) qi wahine(femei).

Majoritatea hotelurilorili pot pune la dispozilie un medic

oarelui, la apu, noptea su atunci c5nd apa este intunecodi: a@slea sunt momentelein @re rechinii s Pot apropia foarte mult de lirm. Sunt de oemenea, atra'i de singe Nu te aruna in ape orgitoaq chiar la supnfali in ape de munte pot pandi Muhe ape curgdt@re suin ocean:sdncimuns

Persoane vArsti in
Vadnicii benefrciazi de reduceri pe mijloaele de tmspon public, dar ;i la numer@e puncte de atEctie titeatre.

Consulate
Awtnli4 tel. 808/524-5050. Japoni4 tel. 808/543-3111 Nou Zeelandi, tel. 808/595-2200 Marea Britanie, tel. 808/524-5050 saq in cu de urgenli, contadeue consulatul Autraliei. Pentru altele, consulti crtea de telefon locali.

AM. Pentru hiturl contempoEne, combinate cu reportaje despre surf, poli aculta K|K|/HOT 1, pe94 FM; KQKQpe 690 AM sau 93;1 FMj The Edge pe 97,5 FM; sau KPOI pe 925. Posturile publice de radio din Oahu sunt KIFO pe 1380 AM pentru ttiri, KIPO pe 89,3 FM pentru ttjri, muici de ju, internalionald ti claici; mdio KHPR pe 88;1 FM cu muice ddicd, ttki, disculii. Postul public de radio din Maui este KKUA pe9O,7 FM.

Diferente de fus orar


Hawaii este localiat la est de Linia internatrionaldde schimbare a datei, la Hawaiian Standard Time, ti nu folosette niciodad ora de vari. Hawaii este cu: - doui ore in urmi fald de Pacific Standard Time (PST) - patru ore in urmi fali de Centnl Standard l-lme (CST) * cinci ore in urmd fali de Eastern Standard Time (EST) - zece ore in urme fald de Greenwich Mean Time. ln timpul orei de vari de pe continent, Hawaii este cu trei ore in urmi fali de PSl, cu Saseore in urmi fatd de EST 9i a;a mai departe. Pentru a afla om encti poli suna la tel. 808/643-8463.

Birouri pentru turi;ti


Birourile Vizitatorilor 9i Tradiliilor din Hawaii: Str Kalaka@m 2270, cm. 80'1,Honolulu, Hawaii 96815, tel. 808 / 923-1811 ri 800/GoHAWAll, w.gohawaii.com.

din Oahu pot prcvoa infestarea e leptospirozi- Nu ba niciodati apd din apele curgitoare uu din laori.

Siguranfa pe uscat Obiectepierdute


in czul in care crezi ci ai pierdut cwa in taxi autobu, mageine eu intr-un restaurant anunli institutria rspective (IheB6 Lort dnd Faun4 tel. 808/ 848-4444). Rapofteazd la Polilie furtul obiectelor pereonale (tel. 911). Pdstreazd o @pie a Eportului de la poli-tie pentru compania de 6i8urdri. Raponezi pierderea pataportului citre cel mai apropiat consulat su cea mai aprcpiatd amboadd" Pierderea ci4ilor de credit trebuie mportate imediat la politie ti la @mpania ore a emis cirtile de credit American Exprss, tel. 8OO/234-6377 Dinnerc Club, tel. 800 /234-6377 Mastrcard, tel. 800/826-2181 Visa, tel. aoo / 336-8472 Nu existdterpi veninoti eu insecte @re si ;ibd in.tepature mortali- ln timpul drumeliilot nu te abate de la trueul mara! deoarece dd vulonic poate fi instabil. Nu pleo niciodatd singur in drumelii. la intotdeauna apd cutine. Infomeai pe cineva cu privire la planuriletale ti la momentul in care intenlionezi se intorci. la cu tine un telefon mobil, dacd ai unul. Daci te redcetti, rimA pe loc pani primetti ajuto( Respectitoate regulile de siguEnta afitate pe indietoare gi nu te avertuG niciodati pe tr6ee Gre suntinchie.

Cilitori cu dizabilitdli
Statul Aloha este acesibil. Majoritatea hotelurilor sunt dotate cu @mere speciale pentru ceruci@re; majoritatea inteEe4iilor au rampe speciale. Cerarul HaMiian pentru TEi fndependent Gtr Kuwili,m 414, am. 102 Hanolulu,Hl 96812 tel.808/522' 5400) ili poate furniza mai multe informalii. Verifici pagina de internet whawii gov/health/cp4 e-mail :

Media Ziare
Existi doui ziare in limba engled @re s distribuie la nivel najional, Ihe HonoluluAdveriser ;i Honolulu Stdr-8ui/etrn. Fiecre dintre ele re o edife de dimineafi 9i una de seard" Zinl Hawaii.Ho&i apare in Oahu in ti japonezd" Ziarele din insulele vedne srnrt Ha\|aii TribuneHuald ri W6t Hawaii TaC,ay lnsula cea Mre, in englsi Maui NM in Maui 9i KauaiTtna $ Garl'en lslandin Krci. Dio@a ctolicd HrdA Exisli o largi varietate de publiqtrii gntuite pentru twiiti e hi4i, cupmne de redueri pi informalii importante, disponibile la aercport, in hoteluri ti la chitcurile stndale. Canale TV

lnformatii financiare
Moneda locald este dolarul american. Unele magaine din Waikiki 9i majoritatea mallurilor din Oahu accepti ti yenijaponezi. Banii pot fi schimbati la majoritatea bdncilor Existi oficii de schimb valutarin Aeroportul Internalional Honolulq dar nu 9i in alte aeroporturi. in Waikiki poli schimba bani la banci 9i in hotelurile mari daci egti @at acolo. Sunt acceptate peste tot tichetele de cilitorie cu valabile in Statele Unite, dar trebuie sd ai un act de identitate cu pozi - permisul de conduere, de exemplu Majoritatea mallurilor mari, darpi a bdncilor au ATM-uri pentru carduri banare pi erduri de credit internalionale, accesibile24 de ore pe zi. Cardurile de credit sunt utilizate foarte mult. Cel mai des utilizate sunt Vsa ti M6tercard.

Bac9i9
Bactitul ste obitnuit ti atteptatin Hawaii. Localnicii autendinla sd fie generogi in ceea ce privegte bactitul, admiland cA mubi oameni se baeud pe acesta pentru a face fali costurilor mari pe Gre le presupune viala aici. Bac'i'ul minim pentru hamali este de un 5 de fieore bagaj; la fel pentru majordomii din hoteluri. Bactitul pentru toferii de tili este de aproximativ'15 procente din contnvaloarea cu6ei, mai mult daci te ajuti la bagaje. Baciitul pentru lucrdtorii din parciri este de 2 $ indiferent de costul parcirii. intre '15 ti 20 de procente intr-un restauGnt de lu. Pentru cmeriste se l6e de la unu pAnd la 2 5 pe noapte. La frizerie pi coafoq intre 15 pi 20 de procente. Pentru portarii 9i u'ierii de la teatru, precum ti la benzinirii nu se obipnuiepte bac5i;ul.

cpdppp@alohanet Existi un numer limitat de mapini cu ontrol manul disponibile la Avis (el. 8AA B1 - 1212)ti la HerE (re\. / 800/654 3131 Sunt recunoscute ). indiatoarele de parare din alte state pentru peremne cu diabilitili. rGnti O lege a dispu c accsul animalelor

Proteclie impotriva soarelui


Nu uita ci te afli apmpe de Ecutol iar l@le rcareluisunt Puterni@ O percani cu ten alb se pcte arde in ace minute firA proteqie slard- Dermatologii #ituiec apliorea loliunilor pentru prcteclie solard driar de la duSul de dimineali" Apfice un strat nou la fieore doud ore pi de freore dati cind iegidin ap5" Poarti, de remena, pilirie 9i ochelari de soare. Mul,ti oameni se ardin timp e frc scufunddri; aplici lotiuni pentru proteciie solad @istente la apd $i poarti un tri@u in timpul rufundirilor

din Honolulu publicd HawaiiCathollrc

speciale pentru nevdzdtori sA poati fi permis fird perioada de amntini impusi de lege. Sunt neesre documentele @re sA abste cA animalul a fost vaccinat impotriva cbiei ti ci este un caine special antrenat Mai muhe informalii vei primi contactand Sfalia de CaEntine pentru Animle (tel Pentru 808/ 483 7171,w.hawii.gw). alte detalii sau pentru a planific o cil&orie complai acrc-able.om, viziteazi rw.

Sindtate gi securitate
Pentru riniri gnve, suni la 91. Tn Hawaii F inregist@zi printre cele mai dar sdzute rate ale infi'aqionalitilii, de paure

existi md ajes in Waikiki pi in locurile de ldngi zonele de atmdii turistice. Fii preGut ata cum ai fi in orie alt loc Nu lisa niciodati lucruri de valmre in ma5ind, nici mAGr Pentru un minug a si faci o fotognfie.

Hawaii dispune de o relea ameriand extinsi de cnale TV Existi posturi W loole, dar 9i Postul Public de Telwiziune din Hawaii. Numdrul de enale W variazi de la o insuli la alta. Majoritatea hotelurilor au ebluTV Radio Cea mai populard emisiune de dimineatrd printre adullii cu va6te cuprinse intre 24 ti 54 de ani este ,,Perry e/ Price", la KSSK pe liedenta 9a3 FM sau 590 AM. Pentru adullii intre 18 ti 34 de ani este Hudson ti Scoty B. la KUCD

Ore de deschidere
Programul oflciilor este in general 8.00-16.00. Bincile sunt deschise intre 8i00 ti 15:00. Pogtaare prcgram cu publicul de la 8:00la 16:30. Magainele sunt deschisede la 9:30 pdn; la on 21:00. Bicdniile, ln geneml, sunt deschise 24 de ore. Benzindriileau program de la 7:00 la

Sigurantain api
CAndsunt wluri mari nute plimba apmpe de marginea apei, indifurent daci e vorba de plajd *u de mal stdnos. Valurile impruizibile s-au ndprstit desori peste oameni aruncandu-i in mare. Rspecti toate indict@rele de avertiare legate de rcnd$ile de surfing Nuinotain o@n la dsiritul

Informalii pentru fumdtori


Este inteEis fumatul in clddiri publice, cum ar fi ercporturi, restauEnte, magaine, teatre, binci, oficii publice ti in spitale. Majoritatea hotelurilor au cmere pentru nefumitori. De fap! in multe dintre hotelurile mici, fumatul este total inteuis.

LTnGENTE
Suni la 911 pentru a chema polif4 a anunla un incendiu sau pentru a chema o ambulali. Din prisma rispunderii lntr-o societat Porniti pe procese,este cel mai bine sd suni la polilie in @d unui accident rutie[

Toalete
Magdinele ti restaurantele sunt obligate si aibe toalete pentru clienti, incluiv pentru persoanele

242

SF AT U RI

DE C A !A T OR IE

H OTE L U R I

5I

R E S TA U R A N TE

Hoteluri gi restaurante
Statiuniexcelente, hoteluri, blocuri de locuir$e de indririat p durata vacanlei,cu mic dejun indus, pot fi gesite peste tot in Hawaii.Muhe lar4uri hoteliere internalionale de elitii au proprietiti in Hawaii.Oportunitd-ti de a lua masaintr-o atmosfurd multietnic{ ceili oferi diversitate ti calitate, sunt din belgug.fumatul este intetzis in toate rstaurantele.

PRETURI
HOTELURI Costul unei amere duble in sezonulde vdrf esteindicat prin semnul5. S$$$$ peste240 dolari $$s$ $$$ $$ $ 160-240 110-'160 7o-11o sub70 dolari

Hoteluri
Celemai multe unitili au @mere destinatenefumetorilor. Daci o prcprietate dispme de un restaunnt buo simbolul restaunnt va ff indiet in listd, desi aici nu vei avea ares firi eemro omerei. Tete hotelurile oferi mrere (taxd zilnicd) 9i au aer ondilionat, cu qeptia @uluiin 6re s menlioneaz; altfel. TGte au pisine in aer liben Jine cont de faptul ci toate plajele din Hawaii sunt publie, dai, daci alegi o are mai putin ostisitoare intr-un hotel fire phji, poli merge si te brcnzezi chid ti in fa1acelui mai silmp hotel. MajoritaGa ci4ilor de redit sunt accptate de hoteluri, cu qceptia @ului ln @re este mentionat altfel. O taxi pe rewicii 9i amerl de 11,41la suti va fi adiugati la factua finali ln ed eervirii, intebi depre posibilele pachete planuri pentru meri gi maSina, familie uu pachetede intem spaial, cm ar fi golf gu oferte pentru luna de mieE

Cazaregi mic dejun


Companiide tipul Bed a Breakhn oferi o minunati oportuitate de a intilni loelnici pi de a beneficia intr-un ortier real,in de o 9edere detrimentul uei statiuienclavi Umit@rele ager4ii au listiri pe mai multe insule:Bed gr B@kfast Hamii, PO. Box,l49, Kapa4 Hl 9674, tel. 8OO /733-1632, f u 808/822-223, w.bandb-hawaii. com. Hmii's Bet Bed r Bekfast 571 PaukuSt" lGilu, Hl 96734,tel&0 / 262-9912,f u 8og/ 2626030, M.bestbnb.com.

Toatelocurilesunt listatein primul rend prin prismapr4ului, apoi.in ordineaFabetid" mai intdi hotelurile 9iapoi restaunntele. AbBieri utiliate suntr L = mm de pr6nz; D = cin4 AE = Americn Express; DC = Diner'sClub; DS= Disovec MC = MasterCar4

O4ganizare abrevieri ti

Specific fmnluesc, hawiian pi meditenneean, Eiu4 cuntul hawaiian pentru,doi", face referire aici la doi bucitari9efi de primi clod, Phillipe Padovoni ti Donato LoPerfido, Alegerea ar putea deveni o prcvo@re - confetti de rali Padovanai sau risotto cu ciuperci Loperfr do, printre numeroae alte specialiti!. [! 65 Ql lnchis L sAmbita pi duminiq

polineziene: creve1i in crusti de nucd de coos, inele de eapi din Maui cu ketchup 5i mango, teriyaki. Interesezi-te pette prodpit au m6nciruri fripturi, 5i de piza

loale, c to/u cu

sos de ghimbir Atuul localului il reprqinti muica haMiiani" simliti Dansatori huk celebri i5i fac prezenta ti uneori Don Hoin pereoand.[!200 interior; 50afardEGMajoritatea ordurilor de cred[ principale

RESTAURANTE Costul unei mesecu trei feluri de mAnerg firi bduturd, esteindiGt prin semnulS. $$$$$ peste6s dolari 50-65s

sl ATANWONG',S RESNAURANT

s$s
18s7 K|NG S. Sr TELAOa/949-2526 Maestrul c Specifr hawaiian. bucdtarAlan Wong demonstread ci minerea nuinseamnd fdri grdsime 5i mAncre firi gust.Mincdrurile atat sunt PreParate de Perfect, cu infuii de plantegicondimenteincatnuvei simli lipsa siriiti a piperului.lncarci miel pe grdtar cu crwtd de nuci de cocos5i nuci de Maodamia de su somoncu sosbalsamic jaPoneze. soiati vinete E! 1ooClinchisL Evalet Ql Majoritateaardurilor de creditprincipale

m rNDrco s$
AVE 1121 NUUANU s21-29oo TEL.ao8/ Specificeuruiatic Comandi o mm6 cu aperitive precumpui cu iarbdde India cu sosde alunesu wonton file cu bdnzi de cprd, piper dulce,rotii scte cu sosde frude. A,tazi-te la o masi afard,in gridina in stil balinez. B 87 in interiot du 55 intr-un spare cu 85 afareEl Valst 9i Sllnchis duminic4lunea L sambdta

OAHU

$$$ $$
$

3o-sos 20-30s
sub20 dolari

HONOLULU Lanluri hoteliere


Peent pe majoritatea insulelor; lanful hotelier Aston (tel. 800/92- A-sIOfl, fax 8@ / 9228785,w.ffiortgusthMii. om) are o reputalie qelenti privind onfortul 9i stilul, cu o largi nrietate de preluri. ln portofoliul siu re regisegteun nmir mare de lcuinP de tip condominiu pentru won1i" Ofertele specialesunt spffialitat@ (rei. Marc Rgorts HMii (tcL.800/535M8s, fu 8@/63j-5o8s, w. marcr6or6.com) sptrialiat ln este locuri de mre la prefui amibile pi padrete actuliate pe fiew insuli, mai pu-tintanai. Orfftger (el. 800/OUTRIGGE& fu 800/6224852" w.outrigercom) poate fi menlionat pentru prejurile bune 9i,dupi m spune un dient regulaq fel de emere ln m "un mma". a5prefunsd-mirc Outriggerigi ridici periodic niwlul onfort agacd spcifici prEulTn de ere doretti si te inadei. Prine Hotls (tsl 800/i21-5248, fu 808 /94&0811 wprinernt shawii@n), il prcprietitiin Oah'! Maui, prem gipe InsulaeMre, are o oferti de lu gi restaunnte fine. shtatn (ul. 8@/325-3535, w. sheratonhawaii.om) det)nehoteluri in Oahq Kaui siMaui.

CEVA SPECIAL EI KAHAIA


s(x)OKAHAIAAVE. HONOIUT.U 96416 rEL 808/739888 SAU 80olz67-2s25 FAX80B/398d) w.mandarircriental.om Beganli 9itihniin e mai *cluivisti zoni din Oahu, lGhal4 la cinciminute de Waikiki.Lagund detfini,patui o o baldachin. Doui staunnte q@lente, interior du teru;, Plmeria Bech Cafpi Hoku's pentruciresfisti@te 03@

specifice perioadei pe ore o Prelul include intruchipez; micul dejun. G)8 uniti! (3 cu baie @mund)

Dc, GS Mc,v M LEGENDSEAFOOD RESIAURANT

CEVASPECIAL m cHEFMAvRo

$sss

1969S.K|NGSr TELSOA/9444714 w.chefrnavrc.com Specific hawaiian gi fanluesc. Faimosul bucitar-tef fiancez George Mavrothl6sitis bune ti annjwivinurile felurile de mdncre ln doui meniuri qr prelfi& pe @re le schimbd lunar Una din clciele lui Chef Mavro: onaga (pette marin) coptin cruti de sare hawiiand clae, cu sos deliot de ogo(legumd de mare) imperecheat cu Mar@l Dei$ Pinot Blanc Alsace 1997. De cemene4 menu d la arte. E 68 E valet el lnchis L 6 Majoritatea @rdurilor de qedit principale

Sl cHArsFLANDBlsrRo 555
PIATA TURNUL ALOHA TEL808/s8s-0m1 Pacific Rim. Arcmele Thailandei aduc svoare multor feluri de minere preparate de bucdtarul-gef Chai Chaowaaree, cigtigdtor al multor concurcuri de Sastronomie - de la puiulthailandez cu curry 9i rulourile vegetariene de primivari pdni la prdjitura din cnb ti salatd de papaya verde. Prognm live antrenant de noapte. E! 100 in interiot '1oo afara El 6 Majoritatea cardurilor de credit principale

ss

Oferte speciale pentru cdlAtorie


Companiile aerieneoferi pachetede zbor cu amerd 9i magini indre. lnearci: Amerien Airlinc, tel. 800/321221, w,avacations.com continental, tel. 800/634 5555, w6va6tions,@m, Delt4 tel 800/872-7784 w. deltaw@tions,com, United, tel. 800/328{877 w. sitedwGtions.com Doui ompmii o ofurte qelente de hotel plu tur pemnaliat, @ncpute pentru a se potivi interelor tale sunt Amsitr ExpB,tel.800/ A)@-689Q w.amerienexpres. 6m/tnvel ti Plwnt HMihn Holidala, tel. 800/.{48-3333, w. plemtholidala.net

Erg

E} HANULMANoAVAUIY $$
2(xn vANcotwER HONOUJIIJ 96822 TEL 804/947-6019 SAU 8q,/535{Xt85 FAX8qV633-5085 mwlleyinnom Anns intre pomii mui 9i 6de whignli@ din Mano4 ast hil, odati re9dinti priEti, este ind6 in Rstlul National al l-mrilor lstorie Fieore meri are drcatiuni DR

CULTURAU CHINEZEASCA PIATA SI: 1OO BERETANIA N. TEL8OS/s32-1868 chinezsc Specific vre din bambu Laprdnz, aburindedim plinecu gdluSte sumseplimbdprintremesele albealiniate. lnearci alutul din foi cu tofu saugilugtele legume. Cinespecializate din in manciruri chinezetti cu fructe de mare.Sambita ti micul deduminia re serue5te jun.C! 190E 6Majoritatea ordurilor de creditprincipale

m wruows

ss

m DoNHos

9OI HAUSTEN5T. TEL 808/9s2-920O \W.willowhaMii.com Specific hawdian. Oamenii au fosttritti cand Willows s-a inchis acum ciliva ani. Acum a rwenit ti arati mai bine o oricAnd, cu un pavilion

M RESilAURANTSIBAR DEVINURIETUA

ISLANDGRILL

ss

sss$
1341 KAPIOLANI BLVD. TEL 808/9ss-3582

1 ATOHA TOWERDR,,CAM. 193 TEL 808/s28-0807 Specific lool. Foarte tropial. MAnciruri

Gl Hotel m RestaurantO Nr. de camere [! Nr. de locuri B Parcareellnchis g Lift

@ Aer condifonat El Piscini El salade fitness 6 cd4i de credit

SF AT URI

DE C A L A T ORIE

H OTE L U R I

9I

R E S TA U R A N TE

din frunzip ce acoperd iaul 9i gridinitropicle. Meniul conline de toate, de la lau lau pdni la plicinti cu cremi de nuci de Macadamia. Tntre ele gdsegti preparate la minug fructe de mare, salate 5i fripturi coreene. Mese specialein separeuri, la pretruri mai mari. G!350 E GMajoritatea ardurilor de credit principale

G m

HILTONHAWAIIAN VILLAGEBEACH RESORT SPA er $$$$

GI NEW TANIKAIMANA m BEAGHHoTEL

CEVA SPECIAL M BALIBYTHESEA

$ss

2863 KALAKAUA AVE. HONOLULI,J96A15 TEL808/923-155s SAU aoo/3s6-8264 FN< AOA/922-9404 \W,kaimana.com Aflat lAngd o f69ie de nisip neaglomentd, la picioarele lui Diomond Hea4 intrc margine linittiti a lui Waikiki. lmbraci o robi de bumbac ai savureai ceaiuljapone. Hau Tree Lanai (vqi pag. 245) este unul dintre pulinele restaurante pe phje din Waikiki. O 124 de unitili El

WAIKIKI
CEVA SPECIAL
E

m$$$s$

HALEKULANI

2199 KALIA RD. HONOUJLU96815

TEL808/923-2311 SAU aoo/367 -2343 FAX 808/926-8004 w.halekulani.com modernti Un hotel desdvertit, construitinjurul unui elegant, centru glios Gre adipostette in prezent restaurantele (vezipag.245)9i La Orchids Mer (vezi aceoti pagind).Este ceamai prestigioui a;ezare Mergi la Simfonia din Waikiki. gi Honolulq Mueul Bishop Palatul lolani,Mueul Contempoan piAedemia de Arti ttonolulu. @+s0 $ Sl CEVA SPECIAL

2OO5 KALIA RD, HONOTULU 96815 TEL. 808/949-4321 SAU 800/HTLTONS FAX 808/951 -s4s8 w.hawaiianvillage. hilton.com Treiturnuri construitepe o suprafali de 20 de acri, cu eede 5i viald silbatici exoticd. Complexcomercial cu fst-food. 5tre restaumnte, incl6iv restaurantul (vezi Sea pag.245) ere oferi pi mese romanticela Bali.Superpiscinaare o suprafaldde 6 3.040 m'z. m 0 3ooo

$sss

HILTON HAWAIIANVILLAGE 2OO5KALIA RD. rEL. aoa/941-2254 Specific continental ti hawaiian RomantisfiL vederi citre oceil ti o bucitirie d@sebitisunt greu de g;sitintr-un singur l@, dar Bali o face u stil. Mielul $zmt s mu'tar din fruchrl-Pdimii cu @rtofi dulci rctii esGintotdeauna pregetit perfect Rala 6te Sdtiti u risotto cu ciuPerci silbati@ de La dsft, @mandi dPtuE

TEL.808/956-1111 Specific hawaiian. Estegreu si gisegti un loc liber la sfdr;it de siptimAnd, cdnd lolniciivin pentru bufetele rcmP tuw. Brundr-ul de dminicd este o legendi Alege o budincd dintre @le 50 de sortimente su rcmandi m de srcn din meniu Ferestrelemai oferi rederi aupn portului Ala Wai.

se serbitores aici fnn!ue64 incearcd gi evenimente speciale, gorgonzol4 verdquri, elati pere, molu'te comestibile sau creveli in vin, miere ti altele. 55 Q lnchis ma4ea G Majoritatea cardurilor de credit principale [!

c!180 E G!Majoritatea princiPale de cardurilor credit m HAUTREELANAI

m RoYs

sss

RoYALGARDEN ATwArKrKl

83ts

s$$
440 oloHANA Sf

HONOLULT,J 96815
E

MOANASURFRIDE& AWESTIN RESORT $$$$

TEL 808/943-0202 SAU 8/JO/367-s666 FAxAOa/94s-747 Un giuvaier, cu un hol impresionant de marmurd, romantic, amere cu stil. Micul dejun continental incls in prel Poli fae o plimbare pAnd pe plajd.

ROYALHAWAIIAN

m HorEt $$$$$
2259 KALAKAUA AVE HONOLUTU 96815 TEL.808/923-73 11SAU 800/32s-3s35 FAX808/931'7098 w.royalhawaiian.com ,,Palatul Roz" s-a deschis in 1927 9i a gdzduit un lung 9ir de celebritili. Toate emerele aati e pi cum ar face parte sunt cele din dintr-o casi tropicald, dar cele mai frumode Aripa lstoricd, mobilatein stilul epocii respective, Restaurante lAngd plajd. Bar MaiTai, lmu.
E

2365KALAKAUA AVE. HONOLULU 96815 rEL.AOO /7A2-94AA FAX 808/923-0308 w.shenton.com/ o 20sdeunitafl Ei E moanourfrider Celmaivechihotel din Waikiki CEVA SPECIAL esteintr-o stare perfecti 5i este incls in Registrul LAMER Nalionalal Locurilorlstorice. M $5SSS Splendori epoe victoriand din HOTEL HALEKULANI printredotirile moderne.Gre 2199 KALIARD. o cameriin aripaveche, unde TEL808/923-2311 tapetul este decoEt cu flori qn..iff. {Dnr"'a<. pe armuri imense. Restaurant Elegan! scump ti rafinat. Este plaji. O793 de unitili E singurulhotel de cincistele lncearcd onaga file din Hawaii. IUMA Nu cu trufu. Desert? trebuie $$s nicimicar sdfaci o alegere, 445NOHONANT Sf rcmandAVariadon Mer, care la HONOIU|u 9681s conlinepatru tipuri exclente TEL. SAU 808/923,1877 de desert.Mese d la carte,cu aoo /367-5172 w.ilima.com pr4 fix, aranjatefiri c6ur Camerele, g6! sunt cu linuta de seari obligatorie. spalioae 9i au bucitirioari, pat 5i sofa. Personaluleste L B @|inchis prietenos gi de ajutor Poti face crdurilor de 6 Majoritatea o plimbarepAndpe plajd. sedit principale 99 de unitxli P Limitat 0

BEACH KAIMANA NEW OTANI HOTEL cio@laii Diamond Hqd C! 130 AVE 2863KALAKAUA BQindrisL TEL. /9x-7066 AO8 hawaiian. Specific $ Majoritatea crdurilor de credit principale lncepAnd la miculdejun, de acedti te6d de Pe Plaji este 6 Majoritatea @rdurilor de firi drept de cAptigitoarea credit principale HoKU's incepecu oui Benedict, apel. biscuili,cHtite poiti vafe m CHIN'SKAHALA STATIUNE HOTELet KAHATA O 5l belgiene. cindla apw este KAHALA AVE 5OOO extrem de romanticd,cu to4e. AVE. 4320WAILAE (pegteroz) in abur TEL.808/739-8780 Opakapaka fEL.ao8 drineegti giglzuri cu legume /737-7/'aA Specific zonei Pacificului. bund. Manerea de bun; calitate O ageare la marginea oceanului, de ghimbiresteo alegere Mesele lAngi Pacificul albatru. Felurile are un prel rezonabil. G! 165afaraD 6 Majoride mdnore acoperd o gami tatea cardurilor de credit pot includeceaiverde,suPe, largi, de la ali muubi (cfiiftele fructe de mare, tdielei. PlaPrinciPale de orez cu dlli ProdPdt), estepopular toul combo specialitatea restaunntului, Pani M HYSS|TEAKHOUSE la kidwe - Somon tamanian 6 MC , V afumat Doar pentru cini, cu o 240 KUHIOAVE. de aceplie: brunch-ul duminici" 808/922-5555 TEL. m cnoMElN S! 100 G!Majoritatea Gramerien. Specific durilor de credit principale Te-aiintrebat vreodati unde WAIKIKI REGENCY HYATT wellington chateaugdse$ti ti AVE 2424KALAKAUA oRcHlDs locul- la Hy'seste briand? lEL AOa/923-2426 gichelnerii smoching. in fel chineescti italian. Specific HOTEL HALEKULANI Atmosferi reldanti. ci Considerind Marco Polo RD. KALIA 2199 220 El valet B a ads a6d Proto-sPaghetti L t lEL a0a/923-2311 Qinchis din Chin4 mariajulcelor Fructede mare. 6 Majoritatea Grdurilor de doui mari bucitirii este unul cu langi ocean Mesefestive creditprincipale vineteleti natunl. Poliin@rca vedere spreDiamondHeadSi cu canel/oni nli intr-o singure Cruta intinderilede orhidee. CEVA SPECIAL Merelesunt cain famiseard. de mugtarde ierburia cirnii de lie, mtfel incat te poli bucun ucelentd. miel esteo alegere S LEBrsrRo de toate savorile. C! 97 in interior, 88 afari 5$S Grdurilor B2oo D G! Majoritatea NIUVALLEYCENTER L de creditprincipale B Sllnchis 5730 KALANIANAOLE HWY.

sss

coLT cu LEWERS KALIA RD. $l rEL aoe/923-7697 Specifichawaiian. Crealiile hawaiiene ale lui RoY's sunt un amestec de ingrediente pro6pete ti arome eu6iati@, cu un accent pe fructe de mare, ca turta cu cEb ti ahi PrcdPet. Acest loc aglomeEt este deschis zilnicde la 11:00la 23:00. G! 160 in interiot 30 afari

ssss

ss

sss

ss

ssss

m PRrNcEcouRT

ssss

Os26 unit4iE

Eg

HAWAII PRINCEHOTEL HOLOMOANA Sf 1OO

TEL 8Oa/373-7990 Specific eurdiatic. O atraclie in vecinatate Pentru cei cirom le place mAnerea dar 9i atmosfen degajati

S Majoritatea cardurilor de credit principale

6;;i;i mR;;;;;; @ Nr

de camere [!

Nr de locuri B Parcare elinchis

p| Lift

@ Nefumitori

g sale de fitness 6 6 Aer condi-tionat El Piscin;

c;4i

de credit

S F A T U R I D E CA L A T ORIE

H OT E L U R I

S I R E S TA U R A N TE

mDUKE'SCANOECIUB
ss
WAIKIKI OUTRIGGER 2335 KAI.AKAUA AVE. TEL AOA/922-226a sp4ific americn. Pe plajd, acuns de umbrele, muici hauiiand, apuuri de soare, fripturi, ost'4e, fructe de mare ti un bufet de slate bine aprovizionat, induand un stand pentru Caesar ft@t-pentru-tine. G g-ai put dori mai mult de la Waikiki? Se seruegte micul dejun. Abundiin suvenire @ amintesc de legenda surfingului, Duke Kahmamoku B 35oin interiot 150 afari Q La Est de Outrigger 6 Majoritatea crdurilor credit principale de

WINDWARD OAHU
E SGHRADER,SWIND, WARD MARINE RESORT

$s$$$
47-039 LIHIKAI DR KANEOHE 9674 TEL808/239-s7rl$C,U 800/ 735-5071 FAX 808/239-6658 w.hamiisene.om/ sdrnder Esteun abu sd-i spui staliune acestuimotel rural. Situt in frumosulGolf Kaneohe, aproapede zonele sporturilor de apd.Prelul depinde de merimea cisulei ti distanla faF de apd-0 20 de unitili cu bucitirii complete sau bucdtirioare !! O PAT,SKATUTABEAGH PROPERTIES

w.turdebayrsorts.@m O staliunepentru recrere @re oferi golf,tenis,cildrie, surfing pentrucopii. ti prognm special Este mai sigurloc pentru el inot de pe cesta de nord a peninsulei iama surf 0443 de unitili El m

PRETURI
HOTEIURI Costul unei emere duble in seonul de vArf esteindiet prin remnul$. $$$S$ pate24odolari $$$ *$ $ 160-240 110-160 7o-'l1o subTOdolari

CEVA SPECIAL @ Rrfz-cAnlroN m KAPAUJA


ONE RITZ.CARTIONDR KAPATIJA9676I TEL 808/6696200 SAU Ml 2W FN<a@/669-1s66 w.ritsGrlton.@ Stild tiGrt ti bunul-8ust trcPial detemini fiMre 6Dect al actui hotel elegant Arta @linile (vqi pa& 2,18) este remrcbile plaja este una dintre @le mai bune din Mili, id hotelul este un irvor de olo.ryd hamiiani, prin wietatea de pogEme oferite, Trei terenuri de golf s intind pe delurile din spatele hotelului,

El NAPTLTKATBEAGH

S REsonr $$$$

s-sss
HALEIWA

JAMESoN5BYTHESEA

62-5.10KAMEHAMEHA HWY TEL 808/6374336 Specific amerian. 8er intemagonali 6te specialitatea astui lc cu redere la mare.lnerci supele, burgerii gi aperitivele specific thailandee, e mlouri de wd au pit6 omon; amreuile includ pegte prco$t a erry. Tentalii de ti @4i cimlati o nuci de res, Mae damia gi cioolati md. B 80 in interiot 55 afard f,l $ Majoritate credit principale crdurilor de

RESTAUMNTE Costul unei mesecutrei feluri de minare, firi b6uturd, esteindiet prin semnul$. $$$$$ peste6s dolari

RD. s900tou/ERHoNoAPILAN| LAHAINA 96761 TEL808,/669622SAU w/367-5030 FN(Wl6*s74o wiapilikaism Tnditionale 5ifumecitqre w hawiiene x ointindere de 10 aai, onstruite pe plaji. au Camerele per4i shgrtf, veande, alori Ei ti mobilier de ntan. AtngintotdeMa vizitatorii loiali. (D163 de unit4icDGteE E EI THEWHATERON K/tuAI{APAU BE{CI{

GYOTAKUJAPANESE mRESTAURANT

$5SS so-6ss sss 30-50s 20-30s $s


S sub 20 dolari

$$$$
2.$I KAANAPAU PKWY I.AHAINA 9dl61 TEL808/6514a61 ao/J/367-7052 FAX808/661-8315 Omenii ruin an dupi an [a aeasti peroime de mmli Dmr o bine administnti treime dintre unitati surt disponibile pentru sejururi. Tqte unititile ru bucitirii. SAU

O 5,|sdeunitili E El

ss

1824 K|NG S. Sf TEL&a/94945A4 japonez, Specific Prinzurilegicinelede aici abundi in specialitd! japonee creative,precum deli@tesa suhi, prepanti cu simlul umorului 9i cunoscuti sub nmele de rulowi fuzy-wuzy. Poli alegepochekos, versiunea datici pentru ,achos, aHtwi de muguri, avoodo, fructe de mare 9i 9ii de wonton.

$
2O4 S.KALAHEO AVE KAI.UA 96734 fELA0'3/261-16s3 FAX808/261 -0893 w.patskail@@m Agenlia are re late pi cibinuP omplet mobide inchiriat pe

m cHorosHoMEsrYLE
MD(CANII

PTATATARMUI.UINORDIC 66250 KAMEHAMEHA HWY HATIIWA TEL 804/537-3059 Specific mexion. Fac propria salsa,volmul mwid este tare, de jur imprejur sunt artefacte muione ordinre, bucitiria este autentici, iar man@rea bui ti ieftin;" Platoul cu pette ta@ contrine fructe de mare lmle, iar felurile vegetariene, o spanacul qucadl/4 sunt memonbile. Locui afard tiiniumru. Surferii iubac aest loc Prdnz pi cind- C! 52in interiot 22 afari S Majoritatea ordurilor de credit principale

gi aprcape de cea mai frumoasi plaji din Oahu, Kail@ 039 de unit;li

Amplaatin ingijita staliue l(o Olin4 cu golfuri de nisip pentru inot, p lhilmi te simti G pe o insuli wcini, dtr q Waikiki la numai 35 de minute snt de distan$- Camerele lui il vemde mari.Staliua esteruosti Pentruarta relaxirii spa,rutenpii talaie hidro, ds tntamente unie ti hamiiene O 387 de uitali

m rHEoLDwArurKu m rNNAruuJPoNo $ts


KAHOOXEI.ESf, 2199 wA[uKu. Hl96793 TA-8/J,a/2445497 sAU800/305-4499 w.mauiinn.@m Hamii" la o fcti Simte "vechiul plantatiesitrati intr-un crtier a istoric Camerele tryane inalte,overturi tadilionale 5i oodeledin lemnde ohi4 surt de@nte 0 motivedin anii '30. Incls in prel 6te un mic dejm preg{tit de bucitarul5ef Thomr Fairbankr

(D360 unit4iElEn de E KAANAPAU M BEACHHOTEL $$$


PKWY. 2525KAANAPALI LAI{AINA 761 SAU TEL8O8/661.0O11 w/262-8/.50 FAX8/l'3/66'7-5974 wkaanaPalibeadrhotel.@m SDiritulAloha abundi tn aest wdri hotel aSexintre poieni 9igrddini.PemnalJ extrem de prieteno ofed ledii de mettetuguri hMiiene. au Camerele pereti de ridriti li mobilier din atan. Tarifelesut mi mici decat ab hotelurilor din winitate. O43o de mitaf E!

B2oo. 6 Dc,Dt Mc

m BuzzssrEAKHousE

EM I MAUI

ss

413 KAWAILOA RD. KAIWA96734 rELaoa/261461 Spaificamerien. Un loc eual, gubred de-a lunSul Plajei Kail@ Pretedintele Clinton a lut cina aici, iar patronii au insmnat cu mandrie aea mai" Fripturi, fructe de mare, bufet o salate. S! tzOB (l Nu se accepti

m KEOSWAIKIXT
ss

VESTULMAUI
GI HYATTREGENCY

c)1oE6Mc,v 6 THEwEsflNMAul

AMBASSADOR HOTEL 2028 KUHIO AVE TEL808/951-93s5 Specific thailandez. Keo'sa intrcdu minarea thailmdeziin Hamii, pe ldngi orduri de redit orhide, stelup strilucitoare pi comorilearteiSiam. Delecteazd-te EvilJungle cu TARMUT NORDTC Prine cu sos de nuci de cocos 9i buuioc, cury delicios 9i @ TURTLEBAYRESoRT vinetecu sosde alune.Deserturi de exeptie - ore lipicios 57.091 KAMEHAMEHA HWY cu mango. De cemene4 KAHUKU 9673'I miculdejun. TEL 808/293-8811 SAU B260 8O0/2O3-3650 P KSMajoritateaardurilor de redit principale FAx80/293-12a6

m MAul $l$$l

$ *tls

2365 KAANAPAIJ PKWY. ]AHA|NA 96761 TEL 808/6t-2s2s 800/wEsnN-1 ffx80,a/661-5'64 ww.w6tinom Doui tumuri de 1'l etaje p6te u Parc affitic strduis fdntastic Bazinele de lnot q apd cldi de hngi phjA tobognele, Cagda ti grctele atratie surt alte atE4ii ale statiunii. &qU

COASTAWAIANAE El JwMARRrorrrHrLANl m RESoRr@SPAAT KOOLINA $$$$$


92-1d)1 oLANI Sr KAPOLEI96707 TEL 808/679-0079 SAU aoo /224-9290 FAX808/67t0080 w.ihilani.@m

KAI 2OO NOHEA DR |-AHATNA 96761 TEL8m/66r-1234SAu w/223-1234 Fn<w/657<+Sa w.mui.hyatL@m O staliue u plajede vis @nstruiti in ilii 1980Pe,lO de aci, cu gridini, oade ti pi$ini. RstauEntele surt ensete pentruatmosftri, preem ti pntru prcd$le qrlinre, 0806 uniteliElEl

E O 761deunitdti El

;;; "; m Restaurant@ Nr de camere [!


Eill notel

Nr de locuri f,l ParcareO lnchis el Lift

$lsali de fitness [lCa4i de credit

SF AT UR I

DE C A L A T ORIE

H O TE L U R I

9I

R E S TA U R A N TE

m KAPAUJAV|ILAS $$$
5OOOFFICERD. LAHAINA 96761 TEL.808/669-8088 SAU 800/s45-0o18 FAx8OA/669-s234 \^N.kapaluavills.com O modalitate pulin cosmai tisitoarede a stain excluivista staliune Kapdu. Spaliile de (mre sunt decorateindividul. Accs la toate facilitilile, tnnsfer cdtre plajd-$edere minimumdoudnoptri, 0266 de unitaf E M M

cu cnb/nuci de Maadamia Tncheie o inghqtaticu undvici giganticd: vanilie intre prijiturele de ciocolatd gi nuci.Afard,in zonain cre poli mergedescufi sesewesc burgeri pi pia. $i cum ar putea fi un loc numit HulcGrillfXrd hula?Dansnoaptea in G! 2OO interiot 120afare B S Majoritateaordurilor de creditprincipale

M SANSEIRESTAURANT erSUSHlAAR $$
KAPALUASHOPS 600OFFICE RD. KAPALUA96761 TE|- &a/669-62a6 Specificjapons ii zonei Pacific Rim. Amestecul genial intre diveEe tjpuri de bucdtirii are drept rqultat deliGtese precum prijitura cu crev4i in unt de chili cu lime gighimbirau homar gicrab nvioli. Oameniivin din toate collurile lui Maui pentru acesta Reduceri semnifi cative pentru mancirurile comandate inainte de on 18:00. Sewire pani tarziu ti prosnm joia ti vinere4 cu reducri 22tOO. dupd oE

m RESTAURANTMATSU

CEVASPECIAL E GRANDWAITEA m REsoRrHorELe'sPA $$$$$


WAILEA ALANUI 3850 wAtLEA 96753 SAU TEL. 808/875"1234 00 800/888-61 F^xA08/a74-2442 w,gnndwailea.com rarade lu ti O combinalie distaclie nebuni.O cole4ie de de arti de 30 de milioane la dolaricontribuie decorul cu vis,cu 6cde, piscine de api curgdtoare,lift awatic, restauantin milocul unui bzin, o epeld plutitoare cdsXtoriilor pentruoficierea Rdsfati-tein cel mai mare spa din Hawaii, cinesofisticte cu 9i un clubde noaptecu lumini lor lmer Copiiiau programul sunt indsiv teatru Camerele sPalro6e. O 780 de unitili E Ei

161 ALAMAHA Sf, KAHATUI 96732 TEL.808/871-0822 Specific lool gijaponez Oameniide pe insuld vin din locuri indepdrtate pentru mdnarea din acest loc ere ofer; specialitif zilnice precum suhi, preparaG din tii4eifie4i
), PcILE P'voPdL Rrt

japonezd linittiti cu poteci pietruite ti cscade @re cd pesteflori exotice.Acest hotel situat pe plajXeste o adevinti terapie de reluare. Restaurantele Hanoke(in dreapta) 9i Prince Court (vezipag.250) suntexceplionale. O3lounitdri EIAEi
E

OLINDACOUNTRY COTTAGESQ,INN

$ss
ROAD 2660OLINDA MAKAWAO 96768 TELAOa572-14s3 / FAX808/573-s326 w,mauibnbcottages.com Rece aflatla marealtitudine ti lui acest pe pantele Haleakal4 dintr-o han mic paredesprins poveste, nalbein grddini cu pitrandafiri cdldrdtori la ugile de la intrare.Cesulelesunt izolate romantic Estela'15 vierilor din minutede oragul Makawao,inconjuat de piduri gifermade protea. Mobilierul ar puteafigura intr-o revisti de interioare. Micul decoraliuni dejun continental este pregdtit cu pricepere. O 5 unitili

M THEBANYANTREE

ss

B Qlnchisduminie. Q$Nu e accepti erdurile de credit

sss

GERARD5

PLANTATION INN 174 LAHAINATUNA RO. LAHAINA TEL808/661 -8939 Specificfranluesc. Acestaesteun restaurant destinat oaiilor speciale, cu bucitirie franluesce, seruire gi pedantd, de vinuri listi ambianli,incluiv EdithPiafin surdind,Tncearci specialitatea de miel pregititi perfect ti incheiecu tarti calddcu fructe locle G anand saumango, reruiti cuinghelati de wnilie. la mm pe venndi, in gridind guin interiorin acst etaunnt premiat G! 50 in interiot 50 afara. Qfnchis L S Majoritateaardurilor de creditprincipale CEVA SPECIAL

ONE RITZ<ARLTON DR TEL808/665-7096 Specific regiunii Pacific RestauBntul,cu rervire atat in interiot cat ti afard,are un aer mediteraneean, meniul insd esteGtegoric specificzonei Pacifcului.lnearcdsupacu iarbi de lndia9iahi (ton)in crutd de ceapdcu/oregru Gnmelizat gi PrAnz cind.
F|4r G! Majoritatea ardurilor credit principale de

MAUI ESTUL 6 FATRMoNTKEALANI m i/LAul $$.i$s


41OO WAILEAALANUI WAILEA 96753 TEL.808/8754100 SAU 8OO /6s9-41OO FAX808/875-1200 com w.fairmont Ca aparilia unui mau6 alb desdvartitin contrdt cu albtrtrul cerului. Deorul din aceoti staliune este, probabil, cel mai frumos din insule, in tonuri de alb gi crem. Bdi luome cu marmurd. Restaunnte bune.

C! 120 B SlinchkL
S Majoritatea ordurilor credit principale de

m BEAGHHoUSE

RITZ.CARLTON KAPALUAHOTEL ONE RITZ-CARLTON DR TEL 808/669-6200 Specificamerian. O docoperire minunati, un loc in aer liber ricorit de briza prcdpitiTGdilionala elati Ceat platou cu costile ti mahimahi pe gritar sau inele de capd Maui cu dre$ing de unt. Fiqn B Qlinchis D 6l Majoritatea @rdurilor de redit principale

@I HOTELHANAMAUI

0 lssss

CEVASPECIAL
M RoY,SKAHANA BARCTGRILL

5301 HANA HWY HANA 96713 TEL 808/2218-8211sAu aoo/321-4262 FN< aOA/24a-72O2 w.hotelhanamaui.com. Pe o suprafali de 7000 acri, unitdlile de cdare sunt - cdsule mai incintitoare vechi in gridini sau mai noi cu vedere la ocean. Echitalie de-a lungul codtei. Picnic la pranz. Croeieri citre o plajd cu nisip negru. RestauEnt pldcut

ss

CENTRULCOMERCIALKAHANA GATEWAY ,t4O5 HONOAPIILANI HWY KAHANA TEL80,A/669-6999 Specific eurdiatic Faimosul bucitar-;ef

ElEl O45o deuniteli

ssss

FERRARO'S AT SEASIDE

6 FouRsEAsoNs m REsoRrwAtLEA $$$$$


WAILEA ALANUI 39OO wAtLEA96753 SAU TEL808/874-8000 800/33+MAUI F^xAoe/a7+2244 \^W.fouEe&n5,com Atteaptd-te la @merespaliode gi bdide lu, cu marmurd. Aproapetoate au vederesPre sunto oc@n.Decor4iunile intre stiluleurocombinatie peanpiceltropial. Seruirea esteeficienti, dar relaati, L6d-te surprinsde ospitalitatea eldd hamiiani pide apuurile sunt damatice. Restaurantele de refnut O 380 de unidtri E Ei

5i proprietar al restauEntului Roy Yamagudri debordeai

CENTRUL MAUI m ASATGoNGAFE

M HULAGRII.L

sss

de energie. Fructele de mare sunt prcopete, de obicei din apele din Maui pi sunt inclue in multe preparate. Poate fi ahi (ton) afumat sau nchinahi cu cruti. Dacd etti norocos, ceva sp<ial ar putea fi mimiligd cremodd cu spanac Desertul ste sufleul de ciocolati" Doar cin4 de la 1230. B 207 ln interior 6 Majoritatea ardurilor credit principale de

P @66deunitfti Si Gl wesnxMAulPRINCE M MAKENARESORT

COMPLEXULCOMERCIAL WHALER'SVILLAGE 2435 KAANAPALI PKWY TEL.8/]a/667-6636 Specific hawaiian. Pionier al artei gastronomice locale, faimosul bucitar-gef Peter Meriman ili oferi buate alese, seruite practic pe plajd. lncearci fructele de mare prcdpete cu sosuri speciale, coastele prepaate la abur in frunze de banan sau wonton

ss

1792 MA|N S[, WA|UJKU TEL 808/243"9s60 Specificvietnamq. Un loc q@lent pentru a qplora aceoti bucitirie interesanti, cu influenle erte fn4uetti. Manciruri vegetariere g;tite chiar la m6a t4 pui, pegte prc6pit garnisit cu iarbd de Indi4 ghimbir 9i uturoi, gipho, supa cl6ici vietnamezi cu mult b6uioc

$sss$

54OOMAKENA ALANUI MAKENA96753-9986 SAU TEL.808/87+1111 aoo/321 -62a4 FAX808/879-8763 M.prin@resortshawaii,com, O aSezareincredibild la marginea sdlbaticului Maui. Camere moderne pi rdcorome. Atriumul deschis are o gridind

HOTEL FOUR SEASONS WAILEA ALANUI 39OO TEL. 808/47+e000 italian. Specifrc SeaBte vei trezi inconjurat mirificecitre de privelipti torle, muici ocean, lumdndri, romanticd vioari live. de se Latoate acestea adauge italiani cu mici bucdtdria lncearcd influenletropi@le. pegtecu marmeladi de portocale pi ceapi" La pr6nz, estela fel de privelittea minunati,dar seaglomereai de datoriti salatei homari, de burgerilor a nargcrltro 5i mango. G! 145de locuri,toate afard E 6 MajoritateaGrdurilor de creditprincipale

B6s E 6Mc,v
de locuri @Parcare Oinchis gLift O Nefumitori O Aer condilionat

@ Hotel S Restaurant O Ni de camere [!Nr

A Piscini g Sali de fitness 6

carli de credrt

S F AT URI

D E CA L A T ORIE

H OT E L U R I

5I

R E S TA U R A N TE

cEvAspEcrAt
M HAKONE

[! tzo B Slndtis o margea ti miercurea Majoritatea 6 erdurilor de credit principale

ssss

MAUIPRINCE HOTEL 54OO MAXENA AI.ANUI MAKENA RESORT 96753 TELaOA /47+1111 Barulsuhi ete foarte popular Tncarci,,vulanul" icrercgii din 5i portoolii. Mod deosebitde prezentare mancirii japonezq a Sdmbitabufetjapone 9isuhi, duminio brunclr, vinereabufet complet Cinakaceki eewati cu minimum de oreinainte. 24 E 98 d6 'lOpentrusshi bar El GlMajoritatea @rdurilorde redit orincioale

CEVA SPECIAL m ruIUmATLEGENEnAL SIORE

ss

l6i-te intampinatde privelittea rcareluisildat in ocan. Muiq lire 9iap6ul earelui creazi o atmcferi vibnnti lncireri dsdrir ti modeme.Activititi plinede entuizm. Bucitirie remarebild (wi pag 252, friptm Hakone9iSuhi Ba). (D 350 de uit ! E El

PRETURI
HOTELURI Costul omerei duble in sezonulde varf esteindiGt de semnulS. $$$$$ pestez+o5

\W.outriSSef,com elegante Apartament ti spalioug cu mobilierdin &04 Bay. Keauhou bii ga, situteln bue (vei pag 252). Restaunnte o 166de un;tili (87 de inchiriat) !l @Nuestedisponibil
E

nu il nimic spstaculoq dar sut @nfortrbile ti cuate. O4s8 de unitiil E

6 oHANAKEAHOU SI BEACHRESORT $$
78-672()ALll DR KAILUA-KONA 96740 TEL 808/322-3.141 SAU a77/532-4464 FAJ< 8OA/322-3117 Pe un loc rezeryat cAndva familiei regale, staliuno disPune de piscine cu aPe siEti, insqiPlii vile cu piscin6" AproaPe de o frumoai plaji cu nisiP negru Camerele au mobild de mtan, foarte bine intrqinuti

HALIIMAILE RD. 9O.O HALIIMAIII 96768 TeL8O8/s72-2666 Specific hawiian. Eucitdrie de inalt Ef nment in mijlcul unui cAmp de trestie de-ahir Mobild moderni, cu obiecte de arti originalg intro vrche plantafie. lnepe cu sroh,;ni Napoleon? treci la somon @pt uu o saiatd verde aoperitd de portole

Gl HrLToNwArKoroA M vlLtAGE
425WAIKOIOA BEACH DR wAtKot-oA96738 TEL808/886184 SqU 800/H|lroNS FAX808/8862900 w.hittomikolwillageom Staliuneo vederefantastici E O@n. Mer8iin @meii o brc sau o trenul mini'bul/a. lnqti cu demnii.Camere trei tumuri. in Pirine cu @de 9igrcte. Baine s api argdtoare. (vei pag.252 Donatoni's). O 1.240de unititi E Ei

$$$$ $$$ $$ $

160-2.{os 110-1605 70-110$ 70S sub

MAUNALANI

FOINT

$$$$
68.1050MAUNA TANIPT DR KOHALA COASr 96743 TEL 808/88s-5O22 SAU a@/642-628/ FA/'80A/667-114s \W.maunalaniPoint@m Trdiette in luul izolat cu acces la tot @nfortul staliunii Mauna Lani. Bucitdrie de vit baie foarte spaliooi, mobili cu stil vederi spectaculooe citre Corta Kona. O 116 unitili (56 de inchiriat)

JOE,SBAROGRIII

$$$

WAILEATENNIS CI.UB 131 WAILEA PLACE IKE WAILEA fEL ao8 5-7767 /47 Specific ameriGn. Pegte pm$t au odet de mielo rcme speiale.M6nore specificlfeliide ome o pire de artofi ti ustupi. C! 1OO El 0 lndis L 6 Majoritatea ordurilor de mdit principale

G!150. E 6 Majoritata drdurilor de creditprincipale.

RESIAURANTE cu unei Costul mese treifefdrd luridemAnore, bduturd, indict desemnul este 5. 6sS $$$$$ peste $SSS 5o-6ss SSS 3o-5os 20_30s ss 20S sub S
Mrea domnd a hotelurilor de lu Comori de ard sunt pste tot Unele familii vin aici de doui 9i &iar tlei geneEtii. Plaji sPerbi, @ndilii q@lente de inot, restaunnte fine, @mPionate de 8olf. O 310 de unitili E M
4

E 0311unit4i El m PAHUA

sssss
HUALALAI AT FOURSEASONS KAUPULEHU H| TORIC KAUPULEHUDR 72-.IOO TEL 808/325-8000 De la risirit Sni Ia aPu, de la micul dejun 9i pdni la cini, a lu mm aiciinseamnia te inconjun de priveligtile oferite de oean 5i de zgomotul Elurilor Spsialit;lile @ei includ homar lGahole 9i kamPiki Kona la cuPtor Sortimentele sunt aromate cu cimbru, Picnle nu dulci pentru a mullumitoaG guturile.

m srErr-ABluEscAFE

ss

1279SOUTHKIHEIRD. SUITEB2OI KIHEI fEL.aoa/47+377t) Specific amerian. Totul este pregitit pe l@ pentru miol dejun, pranz ti cini, in@pand de h dititele cu banane ti nuci de Ma@damia Salatele, de uemplu de pui cu curry, @ntin legume din Maui. Co6tde fragede sunt fierte in sos de mango gi pme Cama de cuGn pentru sndviciurieste coapti in cuptoml Stellei. O 50 in interiot 32 afari

CEVA SPECIAL

WAIKOU)ABEACH MARRIOTT-OUTRIGGER R,ESORT $$l$


69.275 WAIKOI.oA BEACHDR wAtKoLoA 96738 TEL 808/88&6789 SAU aoo/922'ss33 FAX8O8/88636m w.waikoloabeadtmarriotl @m Acst hotel, sit@t pe plaF" din e remarcd prin podeu piatrd de nisip, nunlele alburii pi atmosfen tipic hawaiiani Camerele sunt decoraG cu verde gi galben-luminos, culori tipictppicle. Piscinede vis, sPa @mPleL (D545 de unitili E Ei

El KoNAvrrrAGEREsoRT $tt$$
AUTOSTRADAREGINAKAAHUMANU TEL 8O8/32s-5555 SAU w/36?-5290 FAX8O8/32s-5124 w.konavillage.com Bungalow-uri cu aoperig de stuf, onfort superior, de-a lungul c@stei 9i in jurul laguei. Prelurile includ tete mesele, luu de vineri tEnsportul de la aeroport ti majoritatea activitililor Este c pedero ln satul tndilional hawiian, cu gnd ridiet de onfort O 125 de unitili @Nuatedisponibil$ Si

m MAUNALANIBAY E
$$$$$

NICK,S FISH MARKET MAUI

mHOrELet BUNGAIIOWS
68-1,t00 MAUNA LANI DR KOHALA COAST96743 TEL 808/88s-6622 SAU &o/367-2323 FAJ{aOA/667-1145

s$$
KEA LANI HOTEL 4IOOWAILEA ALANUI fEt.@8/a79-7224 Specific merion. Cineazi sub cerul instelat savurAnd fructe de mare delid@, homat fripturd eu paste. [! rOOin imerioq zS ahrd El $Tnd'is L Gl Majoriiat@ eduilor de redit principele

$180. (l Majoritateaordurilor de credit principale

6qMc,v ffi INSUtacEAMARE


COASTA KONA-KOHALA El HAPUNAEEAGH M PRINGEHoEL

mPRINCECOURT
s$$
MAUI PRINCE HOIEL MAKENA ALANUI 'OO MAKENA RESORT fEL aoa/a74-1111 Specific hawaiian. O adevdntd *perienld epicuriani, lnearci tunul ahi (ton, un deliciu sculptunl. DuminiG se serveste brunch.

w.maunalaniPointcom in sunt Camerele modeme, stil Hotelulesteaffs trcpi@|. :irtr-ungolfirl4 lini'tit iarin jurul du seingird iaui cu Pe;ti. Bucitiria remaobili ete defoartebmi elitate. Patru bugdow-d extremde lrre oferi maimm lamegapreluri de @nfort O 350 de unitili

SPECIAL CEVA m cANoEHousE

6 KINGKAMEHAMEHAS M KONABEACHHOTEL

$sss

MAUNA LANI BAY HOTEL 6&1,100 MAUNA LANI DR TEL8o,a/AAs-6622 Specific hawiian. Cand aterea este atat de maSnifice G a@ast4 cu stelele deoupn 9i oeanul la Picioare, este greu sd g;stti tiPul de meniu potrivit, dar Ce Can@ reutette sd faci 6ta Gle mai p@pete {iucte de mare din apele locle sunt gitite in divere feluri. Costitele fngede sunt ombinate q sos kim dree de papaya verde. Pentru desert,

$$s
75.5660 PALANI RD. KAIIIJA-KONA 96740 TEL 808/329-2911 SAU aoo/367 -2111 FAX8oA/329-4602 Chiarin ongul Kailu- Kon4 peapd" Hotelul escimPodobit o portretele familiei regale haMiiene ti artefucte istori@ pline de Plimb6-te prin lwile istorie ti prin muhitudine de Cffierele magaine ti Etalrute

ss$$$

@ MAUNAKEABEACH

m HorEr
$$$$$

EM
@ KANAIJOAATKONA

62.100 KAUNAOA DR KOHALA COAST96743 TEL 808/880-1111 SAU 866/PRTNCE6 FAX 808/880"3112 w.hapunabeachhotel.om Intriin lobby-ul dechis pi

62.100 MAUNA KEA BEACHDR KOHALA COAST96743 TEL 808/882-7222 SAU 800/882-6060 FAX 808/882-5/(xt w.ruakebeadrhotelom

Sl s*ts

7&251 MANUKAI SI. KAITUA.KONA 96740 TEL 808/322-9625 SAU aoo/6aa-7444 FAX808/322-3818

@Hotel BRestaurant ONn de camere@Nr de locuri f,lParcareelinchis glift

O Nefumitori

@ Aer condilionat

A Piscini g Sali de fitness 6

Ca4i de credit

S F AT UR I

DE CA L A T ORIE

HOTELURI

S I R E S TA U R A N T

mo6F de lychee sosde cu mango.B 184in interiot66 afardB $Tnchis L Q Majoritateaordurilor de creditprincipale

tiielei, pe9te, sukiyaki, ti o viti ispititoareprijituri are nu este


<na.iff. i:n^n.,i

EDU/ARD'SAT mKANAU)A

WAIMEA
EI WAIAKAHOMESTEAD

D B14o E Cllnchis
joi4 vinerea;i L GS Majoritatea ardurilor de credit principale

ss
75-5770A1il DRTVE KAILUA.KONA KEAUHOU TEL aoa/322-1434 w.edwardsbythesea.com Specific meditenneean. Loelul se afliin aer liber, l6ngi ocean. Pette, pui ti mancAruri cu carne insotresc sosurile Provence cu sturciti ro5ii sau cele din Maroc cu ldmdie, mentd gi stafide. Salata nitoke este ornate cu dhi (ton) prospit Se servette micul dejun. G! 40 in interiot 40 afari Majoritateacardurilor E 6 de cedit principale

s$s

Biieli cu cizme $i @tarame imense vin si infulece cite ceva aici.Vedeta de la micul dejun este Loko-Moko (hamburger local, foarte ciutat, cu orez, ou prdjit pi sos de friPturi) Sosul olandq Pe oui Benedict este excelent PoIi in@r@ 9i vafa belgiandcu cip;uni Waimea. Fi7q B S Majoritatea ordurilor credit principale de

64-1664 WAIAKA Sl: KAMUELA 96743 TEL,aoa/960"0457 \^N.waiaka.com Atmosferd cldici hawaiiani intr-o oi veche din Waimea, plini de istorie. La douezeci de minute distanJi de plaji - o plimbare pldcuti. O 4 unititri

m coAsrGRlLLE

sss

8OO /367-sOO4 FAx aoa/961 -9642 \^N,casueresorts.com Aest hotel mai vedri, cu bolti de verdeali, in Golful Hilo, este foarte bine intrelinut Mobili de mtan intr-o atmosferi linittitd. Planteleabundd, iar priveliStile splendide. O 286 de unitili (cu frigider) !l

HAPUNAPRINCE HOTEL 62-1OO KAUNAOADR. TEL.eO8/880-1111 Specificamerican pi hawaiian. Un locin are liber specialiatin fructe de mare prodpete ti un stil culinar modern. lncearci mor, pette din crescdtorii homari din apele reci ale Insulei @lei Mari su stridii de la bufetul cu stridii. Pentru o incheiere apoteotici, rdsfali-te cu aproape legendarul tort caEmd cu ciocolati ti nuci de Madamia '140 in interiot 1OOafard" B B Qlnchis lunea Q! Majoritatea ordurilor credit principale de

m Huccos $ss
75-5828KAHAKAIRD, TEL.aoa/329-1493 Specificamerian. Surfing la mareinillime pe apa luminati de pisicilede mare. Acesta este unul dintre cele mai populare locuri din ora;. Cocktailuri-gigang muici live ;i apWuri de soare extraordinare. B 130 in interiot 75 a{ari B $ Majoritatea orduribr credit principale de

G K|LAUEAIoDGE

E 6MC ,V @ A41qli,1lt6Y15\Y5 $
ATANEO 66-1773 KAMUELA 96743 TEL.808/885-34ss FAX 80e/885-4031 w.ehtheviws.com O @e veche ti dreguF intr-o gridind de modd veche cu privelitti uimitoare 6uPn veEaniilor Mauna Kea ti oceanului indePdrtat Poli admin, de 6emene4 Mauna Loa pivulonii Hualalae LII J I Nu este disPonibil 6 Nu sunt accePtate @rdurile de credit

M WAIMEACOFFEE COMPANY $
RD" #114 63-1279KAWAIHAE KAMUELA TEL.808/88s-8915 Delicatese ProdPat coaPte Pentru micul dejun sau P_entruPranz la preluri rezonabile. lncearcd crcdantrii, biscuilii, slatele, supele,andviciurile cu chifli 9i cele cu pajne sublire, i altele. Fl 1^ B Slinchide la 16:00 de luni panevineri ti Ia 15:00 sambAta ti dumini@

m $$$

OLD VOITANO RD. VOLCANO VILLAGE96785 fEL.8/JA/967-7366 FM 8Oa/967-7367 w.kilauealodge.com Un han comod chiar ldngi ParculNalional al Vulonilor; cu un restaunnt demn de atenlie (vei aceasti Pagini) Pr4urile includ micul dejun. teminee, cirti, grddini luurianti '14 unita;i (cu incilzire O @ntrali) O Nu este disPonibil

SHACK mTHECOFFEE

CEVASPECIAL
M THETERRAGE

HWY 11,(1,6 KM DE LA CAPTAIN

555
MAUNA KEA BEACHHOTEL 62.100MAUNA KEABEACH DR. rEL aoa/aa2-7222 Bufet. Brunch-ul de duminici (singur m6d serviti) este o extnvaganle in rnsul bun al cuvintului, Marti sean, localul gizduiette l@q iar sambita gdsett! molwte comstibile la cuptor ti bufet complet de fructe de mare. Mindnci afard ti bucuri-te de vederile catre ocean.

cooK) TEL808/32&9sss
Specificameri@n. Acest restauEnt vopsit in alb ti rcz aminteSte de lava @ curge in oean. Sandviciuri cu pepte proapdt uu Reubens (undviciuri pe grill) cu multivarziacri sunt o alegere buni. Au cafea din recolta proprie. Se reruegte micul dejun. B 50 afari B Qindris L pi duminica

CEVASPECIAL

6 voKANoHousE

m DoNAToNrs

Sl ss

sss

HAU/AII DE EST E] SHIPMANHOUSEBED INN Q, BREAKFAST $$$$


13.1KAIULANI ST. HILO 95720 TEL.808/934-8002 sAU 8,J0/6n-4447 FAX808/934-8002 w.hilo-hawaii.om .Regina Liliuokalania l@t eaiul in aceati casd din ePoo victoriand. y'geati in mijlocul unei gridini luuriante, e4 intretinuti foarte bine, este inclusi in Registrul National de Stat al Locurilor lstorice. Camerele au mobile din lemn de vild-de-vie. Prelurile include micul dejun. C! 5 unitifi (cu friSide{ @ Nu este disPonibil

CRI{IER RIM DR. PARCULNATIONAL AL VUTCANILORDIN HAVr'AII96718 TELAoe/967-7321 \W.volcanohowehotel.com Oamenii au manGt aici bucurAndu-se de Priveligtea oaterului Klaue4 Privind eruplia vulcanului Camere frumos mobilatg cu balansoare. lnearci excursia cu autoorul la pranz, cici nu ai Putea gisi un loc mai bun pentru exPlonrea Parcului Nalional al Vulonilor din Hawaii. 0 42 de unitili disponibil O Nu este

HILTONWAIKOLOA VILLAGE 425 WAIKOIOA BEACHDR. TEL 808/886-1234 Specificitalian. Croaieri pe iaht de la hotel la restaurant. Luali me pe o terue unde se simte adierea vAntului in grddini pi savunli mAnerea de vipl cu anghinare rcdloppiei specifrcitaliand, Nu vi putqi dori un loc mai romantic dtrat acesta. B 176 in interiot 18 afari @inchis L G Mdoritatea cardurilor de credit principale

CEVA SPECIAL M MERRIMAN5

6DM c, v

ss

RD.(ON HWY.19) 6s-1227OPELU KAMUELA TEL.808/885-6822 Specific hawaiian. Un snctw al Prcdwlor cllinre' In@toml budtar-Ff Peter Mfriru, m mast! al ingdientelor l@le pmpete, ilgaj@zd femieri m sicultiw prcdwle nem Mieiivin delangi Fema KahE lnqrci friptm de miel o so de pMe ti rcma de PaPa)ati menLi [! 130 f,l @ inchis lune, sambdta tiduminica 6 Majoritatea cardurilor de credit princiPale

m TESHIMA,S filt6oafari cardurilor de s E 6 Majoritatea


credit principale HWY 11 HONALO(LA 15 MtNtTE DE KAIUJA.KONA) TEL. aoa/322-9140 Specificjaponez gi amerion. A@st restaurant d4inut de o familie este loqlul favorit pentru mdnciruri japoneze pregitite din ingrediente locale.Mese complete cu viti teriaki sau fripturi New Yor( pe ldngi supi (legume munte). ti aukemono Specialitatealocalului este micul dejun japonez. E 6l Nu sunt acceptate crdurile de credit [! 75

m BAMBoo

ss

HWY 270 HAWI TEL.808/889-sss5 Specific hawaiian. Vechiul maguin Takata este decoht tradilional cu impletituri de richiti gi bambu. incearci quesadillacu porc imu ti fructe de mare lo@le prodpete. Multe dintre felurile de mancare au influente thailandeze, cu nuci de cocos ti iarbi de India Duminic se sryette brunch.

m HAKoNEsirEAKHousE ANDSUSHI BAR

sss
qne.ifi.

m KTLAUEAIoDGE RESTAURANT

HAPUNAPRINCE HOTEL 62.100 KAUNAOA DR. TEL.808/8ao-fr11


irn^hF,

ss

OLD VOLCANORD. VOLCANO VILLAGE lEL AOa/967-7366 Specjfic@ntinental. Relnede-te langi temineu in regiunea montani ricoroai de ldngd Parcul Nalional al Vulenilor Gisegti suPe minunate, salateti Paine de asi. Specialitilile ar puteafi file

Dacd doreai si in@rci bucitiria japonezi ti nu ai reutit a@sta este locul cel mai potrivit Bufetul ste annjat foarte frumos gi fecare fel de mAncare este insoiit de o expliclie. Alege dintre suhi, tempura,

HiloHAwAllAN m PANtotocouNTRYlNN El HOTEL

ss

RD, LINDSEY 65-1214 KAMUELA TEL.aoa/aas'4377 Specificameri@n ;i loal.

$$$
71 BANYAN DR Hllo 96720 TEL 808/935-9361 SAU

B8 0 D @ @linchispilunea G!Mc,V
[!Nn de locuri f,lParcare Glinchis Q|Lift

G;;;;i mil;;;;; oN;;;;;;;;;

G) Nefumitori

6 Aef condilionat

E Piscina Ei sald de fitness 6

cadi de credit

SF AT U RI

DE c A L A T oRIE

HOTELURI

S I R E S TA U R A N TE

de antilopi/ambd,toeni din iepurede osi nu mAncdruri vegetariene. 70 Qinchis [! ($AE, MC,V lunea

m KEhrsHousEoF
PANCAKES

s .1730

m KAUA|BEAGHHoTEL m ANDREsonr $s$$


433.I KAUAI BEACHDR uHUE96766 TEL 808/245-19ss SAU 888/805-3843 FAa.sOA/24s-SM9 w.kauaibchhotel andresortcom Modest, dar cu dpinlii mari. Cede, petteri, to4e tik, pirini de vis, chiar pi un club de n@pte. Camere in nunle pastelate, cu impletituri de richitd" Plaja este de o frumu4e @re-Ii taie respiEda, dar inotul este periculos aici, O 341 de unitit El

PRETURI
HOTEI.URI Costul amerei duble in sezonulde varf esteindict de semnul5. $$$S$ potez<os l$$$ $$$ 160-240s 110-160s

SI HAMURASSAIMIN STAND

G! r(AHuNAPtANrArloN

s
Sr 2s96KRESS LIHUE lELaoa/245-3n1 lool. Specific s@min, Vno aiciPentruaclamata supacutiiet,ei hMiiani @re poatefi gdsiti oriunde.Cere 5i lifripturi.lagd.tu uriYaki o bucti de plicintd la desert 0 aperienli aelenti B50 E 6 Nu suntecePtate ordurile de qedit

S ssss

KAMEHAMEHA AVE.

CEVA SPESIAI m SEASTDERESiTAURANT TAQUAPONDS

ss

1790 KALANIANAOLE AVE Hfl.o TEL808/ 93s-8a2s Specific zoneiPacific Rim. Aast loel vedri pi9ubred, prefent de loolnici, a fost desdris in 192'l de cetrebuniql lui Colin pi Nakagawa! bucitar-gef, a fost mitunt de doui ori de tsunami. Restaurantul afi pe partea se opud oenului, in mijlcul uneire1ele iauri, Comandi de pegtemarin,pisicd mare de sauafiolehoiealimenGlesunt prodpete, Costileleprepante q@lent rep@intd un alt fel principal. Mergi din timp pentru a prindeapuul de rcare,c6nd egretele zboari dinspremare giseaSai ln mangrcvele de langiia. E2ooin interior

H[.o TEL8o,a/93s-a71 Specific americn. Candnimicnu estedisponibil, qistiintotduna Ken's, ru burgerigustoti,fi@t cu tunci ti leapd,pette ti, dsigut cletite. lnearcd smdviciurilemari cu porc kde Gomandiplicinti cu limAiein crusti de nuci de ocos, intreagi sauln felii. Desdris de ore. 24 C! 180 E 6 Majoritateacrduribr de creditprincipale

l$ g

70-110s 70S sub

RESTAURANTE Costul unei mse cu trei fefiri biuturd, luri de mdncare, esteindicatde semnulS. $$$$5 peste6s$

POrPU/KOtOA CEVA SPECIAL @l GRANDHYATT m KAUAr $$$$i


1571POIPURD. KO|OA96755 lELaoa/742-'1234SNJ 800/233-1234 FAX 808/2,1G6s98 w.grandhyattkaui.om Un complq elegantintins Pe 50 de acri in fa$ Plajei ShiPwredl cu o atmosferi releti" Mincdruri bune, sPa Pe o supnfali de 2.322 m2, omere spali@e cu mamuriin bii.

RO. 22s3BPOIPU 96756 PO|PU TEI&a/742-411SAu aoo/68,J-7444 FN<8afl42-$94 M.outrigger@m Grddiniluuriante gisuPafete intinse de gzon Pe Plaja Poipu RenovatcomPletin 1994,dupi unganul Iniki, unitilile de @re sunt cunte ti atrigatoare. O Sridine deosebiti lnconjoai oa cu vfi-de-vie a administratorului; tot aici se afld ti restaurantul (vei pag.2s6). 0 200 de unitili (cu bucdtirie) disponibil !! @ Nu este

m NoRr,ssArMrN
@SNACKS

CEVASPECIAT

s
684KINOOLE SI: Htto TEL808/935-9133 Specffic loel. Aici primegtimunli de mAnciruri gusto6e, firi agitaliesau d<oruri fr stuooe. Specialitatea ste saimin, supacu tiielei uniat a locului.Cf,reti fripturi la grdtar. ! 100

m cAYr.oRD's

sss

KttoH,ANASqUARE 3.2087 KAUMUAI-II HWY PUHI96756 TEL 808/24s-9593 Sptrific continental ti hawaiian. A@sh este locul pentru @ii speciale din Kaui. Foarte mu$i @meni vin pentru coaste de porc ti pentru dserturile fiqte in cd, cum ar fi tortul Linrer sau phdnta cu inghelati de @fea Gdsetti de demenea paste, slate, fructe de mare, tcte sryite in conacul de pe marea pldtatie de zahir DuminiG se srette brundl

SSSS so-6ss S$S 3o-sos 20-30s s5 20S sub $

Gl PRTNCEKUHTO

5061 LAVr'AIBEACHRD. KOLOA967s6 TEL 808/742-1670 OR a@/7674707 FAX808/245'4115 w.prc$erHlty.nEt Ga mai buni oferti de Pe coasta de sud a Insulei Kaui Nu este luos, dar este PEcut ti renovat recenl Ai bucetirie, vedere citre oc@n/ Pisind ln gridini, restauant Peste drum de plajd pi invecinat cu un golful4 in @re Poli face snorkeling, O 72 de unit4i (11 de inchiriat) @ Nu este disponibil P

ss

m cAFEPoRrtoFlNo

L El ellnd|is 6Mc, v

CEVASPECIAT m HANAHoUcoFFEE RESTAURANT

EI6Mc,V KAUAI

s
95-11,{8 NA"ALEHU RD. SPUR NAALEHU 96772 TEtaoa/929-9n7 Spxific lool piamerien. lntr-o clddiredin antrul vedri al unui on' minwd vei gdsiun locimpecbilaflori prcdpete pefeere mod pimAncdruri dintre celemai bune,Aceastd frmilie oferd,de mai multe genenlii, m6nciruri cu orne, @sti1e, pe'te prcdpdt ti crtofi q@lenti. Painea esteprepaBti in od" incluiv driflele pentru hamburgeri, Oamenii de vin departepentru pHcintele ti q cio@lati de aici. prditurile Poligisi obiectede arti ti artianat fcrte frumw in maguinulde suvenire. Zilnicse srvette miculdejunti pranzul. [! so B QllnchisD de luni Fni mierari. G! Majoritatea erdurilor de credit principale

LIHUE e' IMPREJURIMI

El KAUATMARRTon fll REsoRrerBEAGHcurB


SI
3610 R|CEST KALAPAKIBEACH LIHUE96766 TEL 808/24s-s05o SAU a@/220-2925 FAX808/24s-s049 w.marriott om/lihhi Totul este la qd mare - pisine imenr, un lanl de lagune ti ode navigabile, marmuri, @loane ti sculpturi. T@te ac* tea pe indrdgita Plaj; lGlapaki cu priveligti citre Portul Nawiliwili. RestauEnte (vizavi). O 365 de unititi, 232 de vile

joritatea crdurilor de credit principale BARBEGUEINN

@ t+sin interior Q vtaB

RESORT e' MARRIO'T KAUAI CIUB BEACH TEL.aOA/24s-2121 w.efuportofino'com Bucitirie fin{ loolul oferi privelitti citre PortulNawiliwili dnmatie ale 5icitre siluetele munlilor SePrePariin cdi propriainghefati" E! 50 in interiot 50 afardEl ti Gllndris sambdta dumini@ GSMajoritateaGrdurilor de creditprincipale m DUKFSCANOECIITB

0602 unitiliE Ei 6 SHERATONKAUAI

m REsoRr $$i$$
2440 HOONANI RD. KOIOA 96756 TEL 808/742-1661 SAU 888/62s-4988 FAx80,a/742"9777 w.sheraton-kauai.com Re@nstruit complet in 1992 acst hotel ai acti mai bine @ oricAnd cugridini de crini 9i el mai bun loc de Pe lnsorita Plaji Poipu Atmosfera hawaiiani este mai intensd decetin trecul Oferd prcSrame excelente pentru @Pii ti sPa cu suPerbe vederi la ocean. Din restauGn! aPsurile de soare sunt de snzalie.

m RoYsPolPUBARct
GRILL

sss

ss

2982 KRESS Sr: LIHUE T*W/24s-2921 Specificjaponez / Pacific Rim. Bine Moscutafamilie cre dqine aast lo@l oferi o gami largd de ftluri de mAnere: spaialitili japon*, mAnciruri turctti, @ptuE zilei slate ti bur8eri. M*le @mplete sunt o combinalie de divere spdalitili etni@ l@le S!96 $lnchis duminio

ss

SHOPPINGVILLAGE POIPU DR PLANTAIION 2360KIAHUNA POIPU TEL808/742-smo hawaiian. Specific un alt restaunnt al faimosului Ca RoyYamagudri. 9ielelalte, { ste modern,zgomotos, un e meniunouzilnic, rePrezinti intre estti vesL o combinalie prijituri cu cnb. Comandd [! 220in interior B @rdurilorde GSMajorhatea credit PrinciPale

KAUAI MARRIOTTet BEACHCLUB 3610 RICEST. NAWILIWILI TEL.80,A/246-9599 Specific ameri@n. Privelitti gi atmosferi minunate, dar 9i muici hamiiani live vineri seaa Costile 86toffi, fructe de mare 5i bufet cu salate remarqbile. G! 250 in interiot 190 afari E 6 Majoritatea @rdurilor de credh principale

E s6

GlMc,v

unititi EgEi O 414

@rl..;i-mR";;;;;;;;

@ Nn de iamere [! Nr de locuri B Parcareellnchis g Lift

@ Nefumitori

de credit @ Aer condilionat E PiscinaB sali de fitness 6 ca4i

S F AT UR I

DE CA L A T ORIE

HOTELURI

R E S TA U R A N TE

M BRENNECKESBEAGH BROILER

ss

21OO HOONERD. POIPU rEL. aoa/742-7 5AA Specificamerican. Atmosferd degajati, cu vedere completi citre Plaja Poipu, perfecti pentru un restaurant suf'n'tut'unde mai tArziu rruec prodGe culinare vegetariene. [! tooin interior B $ Majoritatea ordurilor cedit principale de

FAx8O8 /422-77Os trlw.hotelconlreef.com leftinti primitot aflatpe plajd, de undepoli merge pejosIa cumperdturi. Miculdejun tip de continental indwin pref este 24 de unitili @ Nu ste 0 disponibil MC,V 6 m

m cAFFEcoco
5
+359 KUHIO HWY rEL aoa/822-7990 Specific locl. Un loc miculti demodat, pierdut printre pomi fructiferi, Gre ti-a cattigat o bund reputalie datoriti sucurilor tropiole prodpete, pettelui, salatelor ti preparatelor vegetariene. Pariem pe: platoul PacificRim cu dhi (ton) 6@t ti sos de mango dulce-acripor, boluri cu tol4 salati de tiietei cu sos de alune. Pentru cind este nevoie de rezeruare. G! 20 in interiot 60 afard B $|lnchis de sAmbdti pand luni

9i poarti privirea citre golfgi citre mun1i. Camerele mobilate frumos sunt mari pi au bucitirie. Bucurd-te de restaurantul romantic Bali Hai (vizavi). O 187 de unititri E

vederea loculuitrcpiGl i a Golfului Hanalei.Incheie cu un desert flambat lntre ele, ono 6cat servit cu prijiture cu cEb ti sos de papayati ghimbir beufe blanc. E!77 in interiot 45 afaril El 6 Majoritatea @rdurilor de credit principale

MOT.oKAI

KAUNAKAKAI et EAST END

CEVASPECIAT M CAFEHANALEI

6 MoroKAIsHoREs $$$
KAMEHAMEHA HWY KAUNAKAKAI 96748.1037 TEL.808/ss3-59s4 sAU 800/535-008s FAX808/553-3241 \^/w.marcresorts,com Apartamente de una ti doue camere ateate chiar langi mare, intr-o gredini luurianti" Toate sunt dotate cu chicinete ti peintd vedere la ocean. o 100 de unitali @ Nu este disponibil P

ss

THEBULLSHED

+796 KUHIO HWY wAtPoult 96746 TEl- aoa/822-3791 5pcific amerion. Loalnicii consumatori de came vin in pelerinaj la acest restaurant pozilionat langi o@an pentru po4iile imense de fripturi Fi costile. Recomanddm pdtele pi fructele de mare uu bufetul cusalate. @150 B Sllnchis L 6 Majoritatea cardurilor de credit principale

sss

HOTEL PRINCEVILLE 5520 KA HAKU RD. PRINCEVILLE fEL AOA /826-2760 Specificcontinental ti americn. Nu existi pe pimant o Privelitte mai frumo6x. Bufet cu omleti pentru micul dejun. Plenzul poate consta atat in suPe ti salate, cat ti in sandviciuri, in timp ce la cini ai de ds dintre soltimentele de fiucte de mare pro6pete, Este un loc extrem de cunoscut Ai nevoie de rezeruare. B 11oin interiot 70 afare B $ Majoritatea ardurilor de credit princiPale

m KALYPSo 5S
5-5156KUHIOHWY HANALEI TELAOA/426-97n Mixt. Mai multi bere in meniu dec6t mdnore. Coul, vesel, intotdeauna aglomeEt Decor trcpi@l evident. Comandi tacq burgeri, pettg salati eu sPecialitatea bucdtarului-pef, ahi (ton) cu crsti. G! 90 in interiot 32 afari

M PLANTATIoNGARDEN RESTAURANTE BAR

ss

KIAHUNAPLANTATION 2253 POIPURD. POIPU lEL 8Oa /742-2216 Specificcalifornian/Pacific Rim. Situl intr-un loc istorici inonjurat de o gridini renumiti, cu greu are nwoie de m6ncre buni. Cu toate acestea, aici se seruesc prepante hawaiiene q@lente. Fructele de mare sunt
f^rde ^r a.^da

6 M c,V ZONA PRINCEVITLEHANALEI

E 6MC ,V Sl PoSTGARDSGAFC

G} PUUOHOKURANCH $$$
KAMEHAMEHA V HWY KAUNAKAKAI 96748 TEL808/s58-8r09 FAX808/558-8100 w.puuohoku,com Un decor pitor6c oferit de o fermi de 14.000 de aci, in milocul unei putietdli gloriode. Mobilier din rdchitiO 17 unititri (6 in cisule, 11 in colibe) E 6l Nu sunt acceptate cardurile de credit

Sl memr

ss

CEVA SPECIAL 6 PRTNGEVTLLERESoRT M KAUAI $$$$$


5520 KA HAKU RD. PRINCEVILLE 96722 TEL 808/826-96,t4 SAU aoo/e264400 FAxaoa/a26-1166 w.princevillehotelhawaii. com Intrdin hol 9i admiri priveliptea citre Golful Hanaley gi citre oedele minunate ale munlilor Piscinelinittite, restaurante minunate (vei Caf6 Hanalei viavi de La Casata) camere foarte fiumo6e, cu vederi de exceplie chiar tidin cmeE de du; Doud terenuri de golf excetente.

ss

4369 KUHIO HWY TEL.808/823-0899 Specificthai. Cere supi cu iarbd de India sau alege dintre o gamd largi de specialitili cu nuci de cocos, curry ti legume cu sos picntde amhide. [! 60 @ S lnchis sambdta ti duminica 6 Majoritatea erdurilor de credit principale

5-5075-AKUHIOHWY, HANALEI TEL 808/826-1191 Sinitos, 6ri grisimi. Cel mai bun mic dejun de pe insul;, dar fdre tunci. Este nirvana pentru vegetarienii inriili, dar oferi pi fructe de mare pentru recidivitti. Vedetele de la Hollywood vin in grup aici in vaanli. Caute tdro fript, crevete ti pldcinti cu pette. B 39 in interior, 21 afare B $ Majoritatea cardurilor de credit principale.

M LACASCATA

124 G! 60in interiot afari L E ellncr'is


S Majoritateaordurilor de creditprincipale

s5s

HOTEL PRINCEVILLE 5520 KA HAKU RD. PRINCEVILLE TEr AOa /826-2760 Specificmediteraneean. Pare o vile tos@n; cu Privelitti hawaiiene. P6te, fructe de mare protrpete, tiEmisu. Sosurile sunt ugoare.lnearci mielul la griur cu mdmdligi, ciuperci si ceaPi @nmelizati. B 125 in interior @Tnchis L 6 Majoritatea cardurilor de credit principale B

coAsTA cocoNuT
6 AToHABEAGH m RESoRT $$$
3-5920 KUHTO HWY KAPAA96746 TEL 808/823-6000 sAU ae8/423-s111 FAX808/823-6666 w.abrkauai.com ln '1998, acest hotel de ldngd plajd a fost regdndit c un loc familiar Siprietenos, unde @piii pdnd in 19 ani stau gmtis.

m MoI'oKATPITZAC,AFE

m WAIUJAMAR|NA RESIAURANT

s$

KAHUA CENTE&OLD WHARF RD. KAUNAKAKAI TEL.808/5s3-3288 Specificitalian pi loal. Piz4 p6te ti sandviciurisunt prepantele de bad in acest prietenos loc delntilnire.lh meniu gdsetti zilnic manciruri sPaifice, cum ar fi manGre mexicana sau costile. Cel mai bine vandut platou: costite la gr;tar G! 60 in interior, 12 afara 6 Nu sunt acceptate Grdurile de credit

ss
5971 KUHIOHWY WAILUA TEL. a}a /a22-4311 Specificamerien. Destinat in mod evident mullimilor de pe v6e, acesta reutette si fie un staurant cu adevdrat drigut datoriti apropierii de impresionantul rAuWailua pia meniului ore acoperd o wrietate de gusturi, oferind de la fripturi de porc pdnd la fiucte de mare proopete j liipturi teriyaki. C! 125 in interior, 175 afari B @inchis lunea

KAUAI DE VEST G WATMEAPLANTATIoN

0 252deunitdli E El 6 HANALEIBAYRESoRT

m corrAcEs
$$$$
wAtMEA 96796

CEVASPECIAT
M BALIHAI

94OOKAUMUALII HWY TEL 808/338-162sSAU a66/77+2924 FAX808/338-2338 \^W.waimeaPlantation coffi8s,com C6e de plantatie, cu imbunitiliri 9i mobilier de epocd, sit@te pe malul mirii. o 50 de unitili @ Nu este disponibil [l

unrrifE Ei o 216 EI HoTELcoRALREEF $$


4-1516KUHTO HWY. KAPAA96746 TEL 808/822-4481 SAU aoo/843-4659

m ersurrEs
$$$$

ss

g HANALEI BAY RESORT SUITES 5380 HONOIKIRD. PRINCEVILLE TEL.aOA/826-6522 Specificzonei PacificRim. lncepe cu o biuturi tropiel6 dulceagi la barul Happy Talk de alAturi $i minuneud-te la

5380 HONO|K| RD. PRINCEVILLE 96722 TEL.808/826-6s22 sAU 8OO /A27 "4427 FAX808/826-6680 rw.hanaleibaykaui.com Zona este luminosd, cu flori,

m KANEMlrsu BAKERY cTRESTAURANT 5


79 ALA MALAMA Sf KAUNAKAKAI

G!AE,MC,V

Hotel 0

Restaurant O Nr de camere

[! Nr de locuri BParcare Oinchis elLift

O Nefumitori

@ Aer condilionat

E Piscini El sali de fitness 6

carli de credit

SF AT U RI

D E C A L A T oRIE

SHOPPING

IN

HAWAII

I EL.Wd/55J-)U5) Prcdre culinare lmle. Burgeri obitnuili ti nah, sndviciuri, toate preparate cu faimoe paine Molokai pentru o cini nepmenliooi" Un loc bun pentru a omanda un pimic h pranz. Se serve5te micul dejun. [! zs Ql inchis ma4ea 6 Nu sunt a(eptate de credit crdurile

TANAI

CEVASPECIAL

La cumpiraturi in Hawaii
magaine cu sPGific ale vei gisi un amestecsurprinzetor de magazine marilor desiSnerieuroPeni, cu americane mai noile magazine prcduse,,fabricatin Hawaii",oferind asiaic, relele de magazine ti o gami lalgi de mirfuri, de la sipunuri cu esenle de nuci de cocos9i arome florale hawaiienela obiectefine de arta. Pietplefermierilor ti expozitjileartianilor oferi oportunitili excelentepentru cumpiraturi. Consulti ziarele loale pentru a vedeace se mai intample. MagazinulMacy's este o caPricii douri. de ti sursi excelentd bunuride largconsum,

CEVA SPECIAT

m FoRMAtDtNTNGRooM FouRsEAsoNsREsoRT s$$5 O THE LODGEAT KOELE lll uxnrrmnNELEBAy TEL808/56s-4580 $s$$$ Specific ameriGn.
ONE MANELEBAYRD. LANAI CITY96763 TEL.8O8/56s-2000 SAU 80O/3214666 FAX 808/565-24a3 Elegant, reldant ti degajat cu vedere cAtre Plaja Hulopoe, este locul cel mai bun de oe insuli pentru inot gi scufundiri. Cinele sunt qceplionale (vei lhilaniti Holupe Cou4 1n dreapta).

m ovrEDo's

145 ALA MALAMA KAUNAKAKAI TEL 808/553-5014 Specificfilipinez Specialitili fi lipinse gitite c a6d, o atmosferi @He ti prieteno6;. O recomandare ar fi adoboi (t@ni). B 12 Qlnchide la'17:30 de lunipdni vineri ti la 16:00 sambita ti duminica GS Nu sunt acceptate ardurile de credit

lnearci vinat din Lanai, ar fi cum spinare ciprimri afumati o de ss de meritorti pestam&Act restauEnt premiat esle ferent in ednrl unor ompetiliiaLlinre. (rcsi linuti obligatorie disponibile replie). [! s1 B la Slndris L 6 Majoritateacrdurilor de creditprincipale

Ore de funclionare
Variui multin fun4ie Programul Unele populaliei. de densitatea 24 sunt supermarketuri deschise de la se ore.Majoritatea deschid 7:00 giseinchidla 21:00.Magainele au programde pe la 9:00-10:00 la 21:00.Magainelemai mici din se oratelenederyoltate inchi4 peste intre 17:00 19:00.Matot 5i joritateasuntdeschise duminica 9i

O 249deunitili E Ei RESORT @ FOURSEASONS LANAI, THE mATKOELE IODGE $$$$$


ONE KEAMOKU HWY LANATCtry 96763 TEL.808/s6s-7300 SAU aoo/3214666 FAX 808/56s-4s61 Acemti abani spaliooi din regiunea munto6; ti rdcoroasd a Lanai City nu este deloc aglomerati Mobilati in stilul unui conac engleesc, cu gemineuri in holul de primire pi scaune de ridriti pe balcon. Este recunoscuti pentru mancdrurile fine ti prognmul artistic Transport gratuit dtre plajd. O 102 uni61i CD Nu este disponibil El M
@

m rHrrANl

ssss

MNELE AAY HOTEL TEL. a0a/ s6s-2296 Specific meditennean. Aflatin b;taia brizei, modem ti pmantic, Zilnic se servette homar fiert la abur cu risotto de portobello gi ciuperci shiitake sau homar cu sos de menti. @ ss in interior; 70 afari B O lndris L Gt Majoritatea cardurilor de credit principale

Plati gi retururi
incluiv magzinelor; Majoritatea crduri accePtd supermarketurile, vor de credit. Cateva acceptati emis in alt stat. cec-uripersonale legatdde un Dacdai o plAngere cat prods, returneaze-l de rePede posibil, insolit de bon.ln ad unei disputeserioae, contacteue Centrul Consumatorulul tel. aoa/sa7-3222.

WESTEND
E

m$s$

KAU'AKOIVILLAI'

1121KAIUAKOI RD. MAUNAIOA 96770 TEL AOa ss2-2721 / Situt onvenabil l6ngd mare 9i u5or acceibil cu mapinadin ompul Maunaloa, acest complex oferi @re in studiouri spat6e, apartamente cu un dormitor sau ces4e pe malul o@anului. O 22 de unitili $ Majoritatea ordurilor de credit principale

m HUroPoEcouRr $s$
MANELE BAY HOTEL TEL 808/565-2290 Specific hawaiian. Picturi mumle de qceplie. lncearci piept de pui dzunt cu guava cu artofi dulci rcgii au porc cu anano prijit pi sos de chili. Se seruegte micul dejun. B 90 in interiot 85 afari Q Tndris L Q! Majoritatea ardurilor de cedit principale

cEvA SPECTAL E PANroroHALEREsoRr CONDOMINIUMS i$s


LIO PL MAUNAIOA 96770 fELa0,)/367-29a4 M.molokai-vaGtion rental.@m Studiouri mobilate simDlu eu apartamenG cu 2 @mere ti bucdtirie. Majoritatea au wdere lao@an. Minimum doui noDti. O 77 de unititi (16 de inchiriat) @ Nu ate disponibil [l

ms$$

HOTELLANAI

828 TANAI AVE. 828 TANAI AVE. LANAI c|TY 96763 TEL.8o8/s6s-7211 SAU fio/79s-7211 FA)<804/ s6s-64so \w.hotellanai.@m De@nt gnlios in alb ti culqri p6tel, acsta a fost candva singurul hotel din onSul Lanai. Pe terua qterioari, lo@lnicii se aduni inci pentru spectaole improvizate de muici ti disulii libere. RestauEnl 0 11 unitili E Nu ste disponibil

m BUJEGTNGERGAFE 5
4O9 SEVENTHfi LANAI CITY TEL.808/565-6363 Specificamerien Atmosferi nepretentrio6;, ca acoi, minore buni. Burgeri, omlete, catew specialitili filipineze ti saimin. Se Frvette micul dejun. B 35 in interiot 16 afari 6 Nu sunt acceptate @rdurile de credit

Cel mai popularsuvenireste o cutiede nucide Maedamia invelite in ciocolati. Luandin considenre nebuniacreati in jurul ofelei, maro favoriti este Kona. Citegteetichetapentru a verifica proentul de Konadin amestec; el mai bine estesi cumperi afea puri - scumpi, dar meriti, Alte sunt Semul alimente recomandate din ti jeleurile fructetroPicale, cum ar ananc prmpig ceaiuri, fi mamakedin plante hawaiiene, siropuri, prijiturele 9i chipsuride taro. Locurilede unde Po-ticumPia acete delicii sunt supermarketurile, Drugsdin insule lanlurileLongs ti magaineleABCdin staliui. Cauti obiectede arti hawaiiene in sculptate lemnde ko4 milo 5i,de oemene4 mango9i Pin

Ce si cumperi .

cu hawaiiene Norfolk.Cuverturile viu imprimeuri colorate, ti Pernele @rpetelede pereteme mani in contemPonn. mandcu mobilierul lmitaliileieftinesunt rlizatein lntreabd liri in curede dezvoltare. produselor sau originea despre cumpiri o trui gicode-le singur mult mai Moda lo@li merSe departede cimipile alohasau rochiile muumuu oortate, de'i vei cedaprobabil ispitei 9i vei Purta o gridini imprimati la cind.Florile potfi trimiseprin agentii tropicale in oriunde lume. specialiate CD-urileti cdetele cu muici hawaiianipotincilzi o zi de iarnd la intoarcereaa@i. Produele de provenienlioiatici includjad potelan, utensile inGresante Penvintage tru bucitirie, chimonouri 9i obi (brAu) carepot fi folosite cu Maijos la succes deconreamesei. ai o listi cu celemai interesante ordonate magaine caacteristice, pe insule.

Waikiki, Products of Hawaii Too (te\,808 /923'7798)estesPecializat in cdouri f5cute in Hawaii, PiaP de vedrituri Aloha (99'500 SaltLakeBIvd Halawqtel.808/48c joia luneq maryeq ti inqea) 6704, inchisd Peste miede Gnzitori qPun ori@, o de latricouri ieftineti g@mar*ane foartemdi@ @resd-}idui aGA omorile Sni la modi, artd,eouri ti prcbabitantid'ititi. Mergi dreme Este sit@ti afar;' in ti pqrti o 'apci Aloha parereaStadionului Aloha TMr MarketPlre este o aglomenrede magaine ti restausuPnpopulatului Ente in aprcpierea PortHonolulu Butiorile Haleiw4 galeriide arti 9i magzine pentru surfingoferi hainegiacercrii moderne,Celemai repeentative sunt SilverMoon Emponm (66-250 Kameham&a -4422)ri oogenHwy,tel.808 637 / HwY, eis (66-249Kanehameha tel

808/637-4s80). Hilo l-tatti's(700 N. Ninitz Hr,Y., ttl. 808 537'292 w.hilohattmmm). 6 / I OAHU Aici sevdndinci muumuustridente Ala Moana Center (1450 Ala pentrutuitti, dar ti hainealohade Moana BIvd.,la 5 minutude Wai@litate tisuvenirepreqm ofea Kona ftilri). Are peste200 de magaine, (mostregEtuite) ti bijuteriitrcPicle. incluiv Seare NiemanMarcs' 9i Cure gratisdin Waikiki. Gizduit in clddireaproPrie,ce ofere Hula SupplyCenter (2346 S. multe locuri de parcare,Nordstrom Kng St, Honolulq 808 tel. /942' 5379). a avut parte de o inaugunre Danetorii hulavin PentrucloPolei impresionanti in Hawaii,in 2008, cu peneficuti din tigw ti a@rii cu o gami completi de magaine. Geretti ori@,de la pentru @stume. de resUn etaj intreg este Plin fustedin elofan la bijuterii.Sarcnguri taunnte noi, majoritatea lanluri minmate, gen! lauhala lesute,rustri@wi cunoscuteprecumCalifornia Piza hawaiiene, ori q imprimeuri RubbY artistie ti o mullime de kitsdl-uri Kichen (tel. 808/941'7715), I!6day (tel. 808/943'252s) ti am|ffte. Kapalu Ave, Waikiki,este BubbaGump ShrimpComPanY BarulMai Tai un loc cu maguine ti restaunnte (tel.808/9a9-a864. inte@nte, in ciudafaladelorPuJin este@ntruladiunii cu muice ppmilitoare. live. Hyatt Regency hawaiianA

Eil;J-mR;;;;;;;;; oN;;;;;;;

BN;;;;

tr;;;

oiil' etri;-

S F AT U RI

D E C A L A T ORIE

SHOPPING

TN H A W A I I

BaileytAntiqueClothing and I MAUI fhriftShop (517Kapahulu Ave., te\. Banyan Tree Cnft Fair se organizead 808/73+7628)esre amestec un de aprcape la fie@re sfarSit de cimdSi alohamitdsore, de alitate siptemand, prerenlad de Societatea superioard" nasturidin nucdde co- de Arti Lahaina pi alte grupdri cu os, reprodueri reu5ite vegnicelor de artitti ti artiani sub istoricul ale favorite,ti kitsch-uri hawaiiene. Na smochin de India din spatele cu4ii La LimaMifi HuluNoeau(762Kapahulu Lahaina (Wharf SL,tel. 808/661 071.1). Promovezi arta loeld pi Ave., 808/n2-A865)cumpdri lei tel. eu oprette-tepentruo leclieieftjnd" megtetugurile hawaiiene. Stada Frcng Lahaina gizduiette Kilohana Square (.1016 Kapahulu buticuri repectabile dchir in vechi Ave)esteungrupmicde magaine c6rciumi. Lahaina Scrimshaw (84JA grupateinjurul cuti colorate, unei @ Front SL,kl. 808/661 - 8820) detine comercializeziantichitili de valoare, atat piese de coleqie, cat 9i sculpturi diatice ti eurcpene. contemponni in fi ldet. Lahaina The Little Hawaiian Craft Cerfter (d. 808/667-9276) are o mare Shop(Royan Hawaiian Cente1,2233 varietaG de atraqii, de la locuri de Kalahaua tel.808/9262662). Ave' lut maa pi saloane de coafuri pini Celmai bun loc din Waikikipentru la cluburi de noapte gi cinematografe. adouri hawaiiene. Podoabe din Lei Spa Maui (505 Frorr Sr" tel penepentrupildrii, lei NiihaL! 8A8/661-1178)*wei pe sdpunuri colajedin plante scate, reproduceri fecute in Maui m4ti, lotriuni, poliuni, lumAndri 9i parfumuri. din coleclia Mueului Bishop. Haimoff Qr Haimoff C@tions Victoria Ward Centef, Acst in Gold, (130 Bay Dt, Kapalua R6oA centru la interseeiaWard Ave. tel. B08/ 59 6-009 A). Bijuterilt creile cu Auhi 51., viavi de Ala Moana cu multi imaginalig originale,inteBeach Parl! aflatintr-o pemanenti devoltare, esteun complexde doui resante, la preluri bune. Makawag Upcountry, atEge centrecomerciale, Ward Warehowe cumpiritori din Honolulucre vin (65 de unitdli) 9iWard Gnter (30 pntru extravaganli ti obiec0e de ard, de uniuli) plu cinematognfe Maui Hands (3620 8a/dwin megaplex divere magainepi 9i Ave.,tel. 808 572-5194),aflat intr-un rstaurante. Tipurile de magaine teatru vechi, prezinti arta din Maui. variazide la celeloole specializate Altitude(3660 Baldwin Ave., tel. lamarilelanluride magdine.La 808/ 5n -4n 3), un magdin stilat, Native Book Na Mea Hawaii delinut de o franluoaici, unde se (Ward \Marehowq 808 596- 888 tel. / 5) aud melodii vechi pariziene, foarte cuti obiede de artd inspiratede faimo6e, magilin ce ilustreazi petroglife,realiate de LynnCoo( natura bipolari a acestui fost orat din 5ivoe 9ilimpi drcsebite milo de vicari. Pentruarticole moderne Co. ti koa.HonoluluChocolate mergi la Hurricane (3639 Baldwin .2991 ofed (Ward Center 808/ 591 tel Ave.,tel. 808/572-5A7q. Hui Noeau bomboanedeosebite, scumpe, Visual Arts Center (2 841 Baldwin ficute loql. Buticul Mamo Horell Ave.,tel. 808/ 572-6560)incenfiL \Marehousq808/591 (\Mard teL privirea Mandalay lmports (Four 2002)arecelemd noi coleqiide SeasonsR6ott" Wailea, tel. 8A8/874imbriciminte realizate designeri 5717 lndemdnare thailandezd, de ). faimopi zond. din comori diatice ti biuterii etnice. WaikeleShoppingPla Maui Cait Guild (43 H ana Hwy, (94-790Lumiaina Waikele Paia,re\.8A3/579 9694. La hotarul St., tel. dintre avanSardist ti tradilional. 808/680-9598).Un de 64 de mall Sele4ia este interesantd, iar prelurile acricu accesorii pentrusurfing, rezonabile pentru Glitatea prodwelor la preluri redwe. Seafli la 20 MauiSwap Met (Hura 350 de minutede Waikiki, traseul pe and S. PuuneneAve., Kahului, autobuului 48.

kl. B0B/ 87 7 31A0). Disrr adiein centrul Insulei Maui. in fiecare simbitd, de la 7:00 pind la prdnz, arti gi artizanat sute de vdnzdtori fac comeg cu legume, antichitili, Magazinele din Wailea (3750 WaileaAl anui, tel. 80 B/ 891 677A). Elegante, ricorose 9i ispititoare, cu cele mai importante r4ele de maguine de pe continent, ca Tiffany, Gap pi Louis Vuitton, dar gi cu magaine locale ca Martin ti MacArthur, furnizori de mobilifine din lemn de ko4 obiecte de art; ti cadouri hawaiiene de alitate. Totally Hawaiian Gift Gallery (Lahaina CanneryMall, 1221 H onoapiilani Hwy., tel. BA8 667 / 2558). Cadouri tradilionale inspirate, ca pdpqi imbricatein muumuq sculpuri din lemn local, parfumuri gi sipunuri tropiele ti role de hartie hawaiiand pentru impachetarea cadourilor

(76-59 21 Manalaho a Hwy., tel. 808/322 8484). Noti distinctil ala @ramia raku. Lauh tradilionald hawaiiani la Kimura Lauhala Shop (77-996 Hualalae Rd.,Hwy.182, tel. BaB/324 0a$). Kailua-Kona, Strada principali, Alii Drive, este o lungi aglomerare de magazineti minimalluri amestecate cu locuri istorice. Coconut Grove Market Place cuprinde galerii de artd, magazine de bijuterii pi magazine de tricouri. Alii Gardens Marketplace este o amesteceturi de corturi, unde vinzdtorii vdnd orice, de la suvenire ieftine pAnd la produse meptegugdreptifi ne hawaiiene. King's Shop(Waikoiod Rsort 250 WaiholoaBeachDr., Kohala coasr. Noa Noa (rel. 808/886 5449) are o linie distincti de haine utor de recunoscut prin imprimeurile cu motive regionale/ cu linii upoare. Magaine cu de toate. Kubuku (rel 808/ 886-8581) este specializatin cravate, saronguri ti bijuterii. Picioarele fericite se indreapti citre Walking in Paradise (tel. 808/886 2600) pentru incilliminte caual de foarte buni calitate din intreaga lume. Sig Zane Design 122 Ave., Hilo, tel. 8A8/9 3 5 Kamehameha /0/7). O coleqie de arte foarte speciali, haine aloha ti lenjerii de pat cu influenle hawaiiene. Aldturi, Hana Hou (1 64 Kam eham eha Ave., te\.808/9 3 5-455 5) vinde imbriciminte modifabricati superioari. Volcano Art Crnter(Parcul Nalional al Vulunilor din Hawail, kl. 80B/ 967-75 65). Sirtarin Old Volcano Howe lnn. Obiecte deosebite de arti insulard,cele mai multe inspinte de vulani. Cauti cenmicd, dale, ele mai bune lauhal4 tablorui, afige. tropicali la local, de calitate

str;zi ti 16 galerii deschise. Art of Marbeling (3890 Hcnapepe Rd-r tel. 80 8/ 482 1472).omercializeazd boluri din lemn translucid ti saronguri cusute manual. La Kaui Fine Arts (3905 Hanapepe Rd., tel. 808/335 3778) poli scormoni printre ce4i de botanici din epoca victoriani, h;4i vechi, ce4i din vechiul Hawaii, artl kapa. Kilohana Plantation (3-2087 Kaumualii Hwy., Puhi,tel. 808/246' 9529). Maguine deosebite umplu pdni la refuz fiecare cameri din casa administratorului unei foste plantalii. Kilohana 6allery (tl. 80 8/ 24 5 - 93 5 2) of er e piduri originale, printuri la preluri acceptabile, gyotaku, bijuterii 9i ceramic;, majoritatea apa4inAnd artigtilor din Kauai.Ghirlande lei din scoici Niihau se gdsesc la Hawaiian Collection Room, Clayworks at Kilohana (tel. 808/246-2529) esle o galerie cu ceramicd de atelier, de unde ili poli alege obiecte de oldrit sau sculpturi, sau unde i9i potri crea propriul raku emailat. Kong Lung (Kriaued Rd., Kilauea, te|. 808/ 828-1 822), siluat pe o veche plantalie, atrage cumpirdtori fideli din celelalte insule care vin pentru mobild, haine alohE articole de papetdrie saq pur 9i simplq si priveasci apusurile de soare. Ola's (5'5016 Kuhio Hwy., H anal ei, tel. 80 8/ 826- 69 37). Delinut de un artist care picteazd 9i creeazi, cu multi imaginatie, piese mari de mobilier Prezintd, de asemenea, gi lucrdri Variate ale altor artipti buni din divese materiale, inclusiv vase, sticli pictate manual, bijuterii inventive ti mobilA pentru casd. Yellowfish Trading Company (HanaleiCenter, 5-5161 Kuhio Hwy.,8L 803/826 1224. Este cunoscut printre coleclionari 9i vedetele de la Hollywood pentru numerorele kiGch-uri, dar ti pentru numdrul impresionant de cemiSi aloha de @litate.

T MOI.oKAI
The Big Wind Kite Factory (120 Maunoloa Hwy' Maunaloa"tel. 808/552-2364) esTeexad ceea se spune numele, Aici se producpi se vandzmeie renumite Gre ajung ajung si impodobeasci perelii locuinlelor asemenea unoropere de artd. Zmeie aerodonamice, din hartie ieftini ii stegulele colorate. Poli face un tur al fabricii pentru avedea muncitorii lipindjucdrii in formi de dansatoare hula, Sopdrle pi pegti. lmamua Store (Kaunakakai, tel. 808453 5615). Un maSain general hawaiian de moddveche cu fele de masd cu imprimeuri vintage, cetti de ceaijaponeze pi recipiente pentru condimente, kitsch-uri, $orluri. Molokai Fish er Dive (61 A/d Mal ama, Kaunahakai, 80 8/ 5 53 tel. 5926) este o adevlmtifilosofie de viali. Citette imprimeurile de pe tricouri ti distredd-te pe cinstein ace$ magdrn sPon. Outpost Natural Foods (70 MahaenaPl.,tel. 808/553-3377) la pr4uri rezonabile potricumpira produe proaspete din Molokai, ca papaya pi artofi dulci. Salatele, burritos pi checul-aperitiv se numird printre mancdrurile vegetariene savuro*e pentru cei Gre se gandesc la sindtate. Plantation Gallery (120 Maunaloa Hwy.,Maunaloq te\. 808/ 5 52-2364). Un amestec niucitor de produse hawaiiene ficute manul ti importuri fanteziste din Bali ti regiunile estice.

N INSULACEAMARE
Blue Ginger (Mamalahoa Hwy., Kainaliu,tel. 808/322-3898). Nu poli rata magazinul eclectic (este albastru luminos) cu bijuterii originale, prodwe de impoft djn Asia, produse traditrionale 9i haine neobitnuite. Piala Fermierilor din Hilo (Kanehameha Ave. Qt Mamo St., Hilo, tel. BAB ;i /933- 1000, miercurea sanbdta de la 1B:00la 15:00).Dacdt vrei se prinzi produse cu adevirat bune, precum cipgunile din Waimea, mergi devremein acest loc. Alte produse deosebite: ulei pur de nuci de cocos extras manual (excelentpentru pdr), kapa, luahala, haine fdcute in casd pentru copii. Ora;ul Holualoa. Magaine excelente 5i galerii de-a lungul strezii principale, autostrada Mamalahoa. Oprette-te pentru cafea proaspiti Kona la Holuala Cafe ((Manalahoa Hwy. tel. 80 8/ 324 13 3 5). Studio 7 (76-s 920 M amalahoa Hwy., tel. 808/ 3241335) prezinti lucririle artittilor respectatride pe insuld, inclusiv ale delinitorilor galeriilor Setsuko gi Hiroki Morinue. Mai multe lucriri

LANAI

KAUAI
Oragul Hanapepe ascunde

adeverate comori in magainele de pe plantalie. in fiecare vineri noapte gesetti muzicieni pe

fine de arti la Holualoa Gallery

Gifts with Aloha (3637th5r, Lanai tel.808 565Aty, 6589). Un / amestec bizardeimbrdciminte aloh4 biuterii,obiecte arta, de lumaneri,jeleuri gemuridin Lanai. ti tanai Art9tudio (339 7thAve., Lanai City, 808/565-75A3).Arrirri tel. instruilide maettri din insule, faimoti,igi prezindceramica, pictate. bijuteriile hainele 9i Lanai Petroglyphs(408 8thAve., aty, tel.808/565-6622).Printre produse necesare precum absolut vase filme9ichiflevei gisi frumoase inscriplionate, lemnde pin, din simbolul insulei.

SF AT U RI

DE C A L A T OR IE

D T v ERTI S ME N T

9l

A C TI V I TA TI

Divertisrnentgi activitili
in Hawaii, distracfiaestein marc partesinonimi cu activitigr-le aerliber.Toateinsulele in ofurd prilejuri excelente agrementpe mareti pe uscat Uneledintre aceste4cum ar fi golfuf au fost prczentate de in capitolele principale. Maijos ili oferimo listi cu celemai buneadrese pentru plimbdri, edritatig canotaj,scufunderiti antrenamene sportive.Vei gisi, de asemenea, baruri gi cluburi de noapte.
Yosem /Trai b/ 3 660/tr aik/traih. ite httrl). Site-ulwebili pune la Alii Kai Catamaran (DrgulJ dispozilieinformatii referitoarela Turnul Aloha,tel.808/539-9400). V|ATA DE NOAPTE diversetrasee. in Un catamaran stil polinezian SieraClub (PO.Box2571 ridici ancoracu pAni la o mie de Luau Honolulu 6803,tel. 808 5389 proagerila bord, intr-o crozierd / Paradise Cove luau (tel. 808/8a26676).Drumetii organizate bine organizati la apus,ce 5911). Autobuzeletransportd mii include bufet suedezpi spectacole regulatla diversealtitudini. de turigti la o plaji izolati, pentru veselehawaiiene. o petrecereluu ca la carte,cu BanyanVeranda (Sheraton Moona Caiac distra4ie,jocuri ti spectacole Sw"frider Hotel, 2365 Kalahaua Ave., Twogood Kayaks Hawaii (345 garanEle. tel.800/922-31n). Hahani Kailuo, St, 96734,tel. RoyalHawaiian luau (Royal Delecteazd-te divertisment de 808 262-5 65q. V edette energic cu / Hawaiian Hotel, 2259 Kalakaua Ave., excepliesub smochinulde India spreinsuleledin larg. tel.808 Un /923-7i11, luniseara). de pe terasacu vederela oceana festin sofistict pe ldrmul mirii, acestei cocheteconstru4ii in stil cu vederi citre Diamond Head. Navigalie 9i croaziere victorian. Tradewind Chartere (296 Ho6e Without a Key (Halekulani Kalanipuu Honolulu St, 96825, Spectacole Hotel, 808/923-2371). tel. Hula 9i tel.808 Cirque Hawaii (325 Semide /97i-0311 sau800 /829muzicdsub un copacsecular in arterc. Ave., 808/922-0017, tel. inchis MaiTai Bar (RoyalHawaiion Hotel, 4 899, wwwtradew dch com). Croaziereprivate la apus, 2259 Kalahaua Ave., 808/923' tel. miercurea) este un spectacol in in luminaluniisauintimpulzilei. /311) oferi bere speciali roz. cares-auinvestit milioane de Oferd, de remene4 cursuri, Waikiki BeachMarriott Resort dolari pi ere uimeptecu acrobali, Cnfd 2552 pescuitla adincime 9i oruia de clovni,dansatori,contorsionigti, (MoanaTerrace andBay, Kalakauo Ave., Waikiki, 808/922- a urmiri balenele. tel. iluionitti ti muica sa 6611). program deosebit Un indrdzneati. Doui reprezentalii ScubaDiving cu artitti hawaiieni renume, de in fiecareseard. Captain Bruce'sScuba printre careindrdgitul cantire! Hufa Mound (P/a,7a Kuhio, \Maikihi, Charters (on the pie1, Waianae GenoaKeaweti chitarittii Martin infiemreseard).Speaacol hula de Pahinui, GeorgeKuo piAaron BoatHarbor, B0B/373-3590, tel. cu intnre gratuiti 9i ceremoniela Mahi, careperformeziin fieere www. mptain bruce.com), Sefandri luminatorlelor H ula halau (9ali) seari pe o sceniin aer liber cu experimentaliexploread urcdla apu pe aceroti scend vedere la ocean.Acesta este locul adAncimile la vest de Oahu. de inverzitd,situatdchiar pe plaji, undeveiint6lni muicd hawaiiani Seoferi certificiri. sub un smochingigantic.Acesta autenticd. estehulaautentici, neinfluenfati Leclii de surfing de modernulWaikiki. ACTIVITATI Aloha BeachSeruice(2365 Magic of Polynesia(Waikiki Kalakaua Ave., ldngdSheraton Beachcomber 2300 Kalakaua Hotel, Drumelii MoanaSurfrider, 808 tel. Ave.,tel.808/ 97'14j 21). O extra/922-3111, Hawaii Department of Land ext. 2341).Chiar 9i buniculele vaganliteatrald de iluionism gi and Natural Resources(1?5'i vorinvila sd-ti tind echilibrulpe dans,avAndu-l rol principal pe in Punchbowl mmera130,Honolulu St., valuriintr-o singurdleqie. magicianul John Hirokawa. 3, 9681 tel. 808 s87-0300). / Waikiki Nei (Royai Hawaiian Informalii cu privire la traseele center,etaj4, tel. 808/931 accesibile permisede campare. Windsurfing 9i 6200 sau /971 -4321, 877 doud Hi4ile se pot achizilionacontra Naish Hawaii (155-4Hanakuc pe reprezentalii seard, pulin mai Dr, Kailuo96734, tel. 808/262unei sume modice; permisele miercureajoia), o megaprodu4ie pentru Gmping asemenea. ti 6068).Campionul mondial coloratdcu acrobatiti artitti Robbie Naishgifamilialuiconduc HawaiianTrail and Mountain careinterpreteazdistoriazonei afacerea. Cursuri,inchirieri, Club (PO.Box2238, Honolulu Waikiki prin muici. vanziri, tururi complete. 96804, www.geociti m/ es.co

MAUI

Drumelii

Windsurfing
Maui Windsurfi ng Company tel. Kahului, (520 kolani P!., lnchirieri, le4ii 8OO872-0999). / pentruincepdtori ti avansali.

I oAHU

La apus

Pl., EkahiTours (390 PdPa Suite Un B,khului, tel. 808/877-9775). VIATA DE NOAPTE locuitor din ValeaKahakuloate va gizduiin ma lui, intr-unul Spectacole existente dintre ultimele ahupuad Ulalena(Maui Myth andMagic (sistemstrivechi de administrare St, 878 Theater, Frant Lahainqtel. a pdmAntului). in 3, i 80B/ 661-991 inchs dum ica5i de Hawaii State Department of de iunea). musical milioane Un Land and Natural Resources gi dolari desprelegendele istoria Wailuku (54 5. HEh5t, Rm.101, Maui. lnsulei Pentru tel. 96793, 808/984-8709). Warren ?r Annabelle's informalii referitoarela trsee ti tel. (900 FrontSt,Lqhaina, permisede campare. 808/667-6244). Mauj (tel. 808/879's27 0, gi Un magician un pianistinvizibil Hike Ghidul exPert wwwhikemaui.com). intr-un teatru-fantomd. KenSchmitt organizezd cdteva La apus drumelii pe zi, de la cele ugoarela celeextenuante, ScotchMist Charters (Ponul Lahaina, 808 661'0386). tel. Latitudes e, Attitudes (780 / St., Dickenson #102,Lahainqtel. Croazieri cu gampanieinclui la 87 808 661-7720 sau 7/ 661-7720, bordul unei ambarcaliunicu vele / co de 25 de locuri. wwlco maui. m). Ghizi instruiti la America ll Sunset Sail (Poltul au acces poteci neumblate9i 5) situri aflate pe terenuri private. tel. Harbor, 808 667-219 Lahaina / Alegetraseeprin pidurea Croaieri de doud ore la un Pr4 rezonabilpe regatacAgtigitoarea tropicalA,Haleakal4Han4 '!982 gi CupeiAmericiiin Kahakuloa altele.

ffi INSULACEAMARE VIATA DE NOAPTE Luau


Kona Village luau (Queen tel. Hwy,KauPulehu, Kaahumanu 808 325-5555, doarvinerea). / Seorganizeazimulte Petreceri luau pe InsulaceaMare, dar aceastaeste cea mai reutitd.

ACTTV|TATI Excursiicu barca


FairWind Snorkeling and Diving Mv entur es (tel. 800/ 677-94 61, d.co wJair -win m). Doud croaiere pe zi la bordul unui catamaran de 18 metri de-a lungul Coastei KonaspreGolful Kealakekua. Beach Hahalua Lele (Orchid Dr, Club,1 North Kaniku Mauna tel. LaniResort, 808/887-7320). Navighead la bordul unei canoe spregolfulele izolate polineziene pentru snorkelingde calitateti poveptihawaiiene. Pescuit Kona CharteE Skippers Associalion (74-857 lwalaniPl., tel. 96740, 800/762' Kailua-Kona ng. gganef shi 7546, ww.konabi com). Organizezd scufundiri la mare adancime,

ACTIVITATI Ciclismmontan

Activity Warehouse (758 Front tel. St., Lahaina, 808/661-1970 sau 0/ 923- 4004).Motociclete 80 ti mountain bikesdeinchiriat. Viziteazi ww.bikehawaii.com pentru a verifica h64ile 9itraseele Scuba Diving;i snorkeling pentru cicligtidin Maui. Ed Robinson'sDiving Adventures (Kihi tel 808/879Excursiicu barca ww. 3584sau800/635-1273, Makena KayakTrips (Makena, m). mauicuba.co Scufundi-te alituri s tel.808/ 879 8426). ExPloreazi in groteledin Makena, de maettri recifelede coralipi golfurile Se Molokini gi Lanai. Pot organia izolatede pe silbaticul lirm estic 9iscufundiri la apussaunoaPtea. al lnsuleiMaui. Mall, Maui Dive Shop (CannerY South Pacific Kayak tel. Lahaina, 808/661-5388).Curse St., (95 Halehuai Kihei96753, charter9i leclii in diverselocuri squ tel.808/875'4848 dinjurul insulei. www 800/776-2326, p so uth acifickayaks.com). Tur uri, Urmirirea balenelor inchirieri,cursuri9i snorkeling. PacificWhale Foundation (101 Trilory Excursions(Lahalna Kihei, 808/249tel. N. Khei Rd., tel. Harbor, 808 661-4743 sau / 8811sau800 667'7441 inchis / ltr 26 800/ 874- 66, wwwsai iIag. b iunie-noiem rie). Vei fi insotit de com).Excursiipe catamaran in specialigti biologie marini cu picnicinclu spreMolokini cu careiti vor presaraexPunerea sau Lanai. informalii utile ti antrenante.

Echitalje Rd, LahainaStables(Hokroiaio Puun a, tel. 808/ 667'2222, ww. o Plimbiri cilare rs mauiho e.com). cu ghid te poartiin Valea Kauaula Munlii West Maui. din O panorameimpresionante dupra istoriculuioragLahaina.

Drumelii
Hawaii Department of Park St., and Recreation(701 Pauahi 1 H ilo,96720, tel. 808 961' 831 ). / Hawaii Forestand Trail Kaahumanu (74-50358 Queen 96740,tel. Hwy., Kailua-Kona awai 800/ 464- 1993, www.h i-forat. FondatorulRob Pacheco com). organizezi drumelii gi diverse activitili in aer liber;inclusivde urmdrirea pdsirilor in habitatul lor natural. HawaiianWalkways (tei. 808 5-0372sau800 /457 /77 / /59, www.hawaranwqlrwaystom ),

S F AT UR I

DE CA L A T ORIE

INDEX

Proprietarul/ghidul Hugh Montgomery cunoatte trtree mai pulin strdbitute. State Division of Forestry and Wild Life (19 E.Kawili 5t., Hilo96720,tel.808/974-4221). Informalii referitoareIa trasee ti drumelii, precum pi la diverse statului. linuturi aflatein posesia Hi4i disponibile.

ACTIVITATI Excursiicu barca

Captain Andy's Sailing Adventures (PO. Box876, Eleele 96705,tel.808/335'6833 sau 800/ 535-0830). Croazier6 la apus,excursiepentru snorkeling, turul CoasteiNa Pali. Captain Zodiac Raft Expeditions Echitatie (PO.Box876,Eleele 96705,tel. King'sTrail Rids (tel.808/323 808 3 35-683 sau800/ s 3s-0830, 3 / 2j 88,ww.konacowboy.m). co wwwrdpdli.cotr). Aventuri pe Doui ore de echitalie9i doui de frumoasaCorotd Na Pali. snorkelinggaranteazidistra4ia KayakKauai (5070'A KuhioHwy., pentru patru persoane. Excureiate Hanalei, 808/826-9844ar tel. poartd Ia monumentul ridiet pe /437 -i 507).Oferi inchirieri 9i loculin carecdpitanulCook a fost 800 excursiipe rau. ucisintr-o bitdlie cu hawaiienii. OulfittereKani (2827-A PoipuRd., Echipament pranzinclse. ti Poipu s6, tel. 808 967 /742-9664. ScubaDiving9i snorkeling Novicekayakrivertrips and FairWind (28 7130KaleiopqpaSt, advanced Paliexcureions. Na Kailua-Kona 96740, 808/322' tel. Smith's Motor Boat Seruie (174 2788 sau wwJair 800/677-9461, WailuaRd., B0B/821-6892). tel. wind.com).Croazierede-a lungul Crou ieri spre FernGrotto CoasteiKonape un catamaran pe o barcecu motor la prquri delinutde o familie. convenabile. Nautils Dive Center (382 Kamehaneha Hilo, Ave., tel.808/935-6939, www nautiltsdivehilo.com). pentru Doar scafandri experimentali. RedSaifSports (HiltonWaikoloa Villagq 425 WaikaloaBeach Dr., Waikolaa" 808 886-2876). tel. / Inima acfiuniiin ceeace privette gi scufunddrile inchirierile de echipamente. Oferd, de asemene4echipamentpentru gitururi. ciclipti

O marevarietatede excursii cilare, uneleavind micul dejun inclus. Surfing Kauai Surf School (Nuhumoi Shop, Surf 2'100 Hoone Rd,Poipu, 808/742'8019). tel. Un campion la surfing oferd le4ii chiar9i copiilor

XNMK,X
INDEX ingrctate Numerelede pagind indiceilustr4ii eaa semna MfuUSCULELE categorlitematice 206 Kapaa Sf. Biserica Fllomen4 213 Kalaupapa Cato ic; Sf losif 214 Biserica Biserica Catolici Sf Petrq 153 Keauhou Catolic: Sl Silvestru, Biserica Kilaea 194 a Biserica Eplscopa Memoriale Ki a lui Hristos, auea-194 Biserlca Sfantulu Duh, Kula 139 Byodo ln, Halku 104 104 Catedraa Maicii Noastrea 67 P;cli,Honolulu Catedrala Andrew 5l 66-67 Honolulu Ha e o Keawe'156 Heiaq HalekiPihana Monumentul de Stat, Wai uku 146 Ha ulu Heiaq Kaunou 227 Biserica, 158-159 Kau Hokuloa, HongwanjiMission,Lahaina 127 I iiliopae208, 214-2T5 KaUuoLakeHeiar!Haena 197 KaahumanqBlseric4Wailuku Biseric4Honolu u Kawalahao, 66,68-69 Maria Lanaki Biseric4 4 Lanaiha 127 161 Mookini Heiau,Kawaihae Palapala HoomaLJBiserica 146 Congregaliel Heiaq Hana143 Pllanihale Puu o Mahuka Heiaq Waimea 149,112 Helaq Kawaihae Puukohola 211 Sl Sofia,Kaunakakai Wo Hing,Templul,Lahaina127 Hono ulu 45, 72MuzeuL, Blshop, 74,90 91 Bon,dansul106 muzeutl Submarin, Bodn, ll.S.S., parc 117 Byodo-ln 104,104 c carduride credit 240 Honolulu 70-71 cartierulchinezesc, PialaCulturald, cartierulchlnezesc, 70 Honolulu 71 dln Casa Cealulul cadrul Fundallei Wa Urasenke, kiki 92 Catedraa Maicil Nostre a Pdci, 67 Honolulu vegmlnte25 ceremonli, ChingYoungVillage,Hanalei 196,197 MemoriaLdin Nal onaL Cimltirul Pacific, Honolu u 118 C eveland Grover 35 clmi 10,236 Coconut,Coash, Kauai184, 189, 192 241 consulate Contemporan,Mueul, Honolulu 78-80,79 Coolt Cpt.james 1Z 24, 24, 29, 42, 43,44,154,15s coal, rccile22, 98, 166 cowboy163,163 Crater Rim Drive,ParculNallonal a Vulcanlor din Hawali174-175 54 culture 14-'19,40 curevalubt monede 240 D D. UchidaCoffee Farm,Kealakua 154 Variety Del Monte Pineapple Garden113 Diamond Hea4 Waikiki5Z 88, 96,96-97 d ferenle de fs ora6 240 dizabi tdli, ca atori cu 241 documentede celetorie237 Dole,Centru pentru vizihtori al Planhllei 113 Dole,James32 33, 35, 225 Don Ho 64 DRUMEI I 220 Dlamond HeaclWa kiki 99 Dimond Head,Poteca200 Halaw4Valea220 Ha eaka4 Parcu Nat onal 220 220 HaLemauq Poteca Kauai199 Hanakapiai, HawaiiNature Centet B3-84 220 Honolulu lao,Valea220 Kahar4ParculNalional al vdti 105 Kaa aq Poteca220 220 Kamakoq Rezewalia Poteca220 Kanealohe, Ki auea220 Koho a de Nord 220 Kokee,Parcu Nallonal 203 20s,220 Kololki,Creasu 220 220 Lanalhale Makiti, Zona de Agrement 220 Loa 177 178 Mauna Munro, Poteca220 ValeaPololu220 Waimea,Canlonu 220 Waipo,Valea220 Walme4 Tur lstorig 206 WashingtonPlace64, 66 67 Drumuri,gosee CraterRim Drive,Parcul Nalional al Vulcanilordln Hawaii1f4'175 HanaHighway144 145 V Kamehameha Highway 214 21s ScenicDrive 168 Pepeekeo Duke (Duke Paoa 88 Kahanamoku)

I MoLoKAI
ACTIVITATI Excursiicu barca
Fun Hogs Hawaii (infilnie la Slip 11, Kaunakakai Wharf,tel.808/5676789).Pescuit, scufundiri, gi snorkeling urmirireabalenelor Nature Conservancy(PO. Box 220, Kaualapuu 96751tel. 808/ s 53-523 6). Dr vmetii la DuneleMoomomi5i la Rezerualia Kamakou. Molokai Museum er Cultural pe Center (situatin Kdiae, drumul Kalaupapa spre Qveilook, Box PO. 269, Kalaupapa, Molakai96748, tel.808 567-6436). Molokaiul / secoluluial XIX-lease trezette la vialein urma uneivizite la Moara de zahir R.W Meyer;inima vie.tii de pe plantatie.
aeriene, 238 linii aeroporturiti transferuridin aeroport238 AhalanuiBeachParlt Pun4 180 de AkakaFa s, Parcul Sht, Honomu 167,168,169, 169 Akatuk+ Grddinade Orhidee, Hilo 169,169 Akebono,Teatrul,Pahoa179 218 Akl, Lawrence Waikiki96 AlaWai, Canalul, A DoileaRdzboiMondial 36-37, 116-117 AleaeaHeau 156 Alekoko,lazul,Lihue 187 Muzeul AlexandereJ Baldwin, Zaharuui, Puunene132 133 A li Ku a LavendetFerma139-140 Al efton, Grddina190 191 238 AlohaAirlines Aloh4 cdm4i 52, 53 1Z A oh4 festivalud 28,54 65, Turnu,Honolulu 65-66 Aloha, Grddina Amy B. H. Greenwell, Etnobohnid, Caphin Cook 153 ananas 32-33,35,50,51,113, 14, 123,222,224,225 Anini BeachPark206 Arti, galerii Atr at Mark's Garage81 Galeriadin Centru Ward, Bl Honolulu Ga eria Hawailan;, Honoluu 78 Hoppet Pegge Galerille Hono ulu 81 Honolulu 81 Ga eriile Ramsay, 200 Kaui FineArb, HanapePe ATM-uri 240 autobuze238 B 6a.rir 240 241 133 BaileyHouse,Mueul, WaiLuku 3a Baldwin Home,Lahaina 126 baga)e 9,237 balenecocotate130 T31 Pipeine 108 Banzai (caare e' mlc Bed O Breakfast dejun) 242 Bingham, Hiram 30, 41,52, 66 Bisericl temple Fi Ahuena Heiaq Kailua-Kona 151 cu Cato ica Fecioara Biserica taPte patimi, Kalmha 214 Sl Biserca Catolicd Benedict 155 Honaunau Cato icd Sf.Caterln4 Biserica

Tururi cu elicopterul
fsland Heficopters (tel.800/8295999sau808/245-8588,www. islandhelicopters.com). O survolare de o ord a insulei include Canionul Waimeagi DealurileNa Pali.

LANAI

VIATADENOAPTE
Lanai Playhouse(LanalAve, LonaiQty,tel.808/565-750A). in Sonorizare surprinzdtoare acest vechi teatru renovat. Filmein premierd,piesede teatru ocdionale ti evenimente speciale.

Drumelii

Hawaii State Department of Land and Natural Resourcs Urmirirea balenelor (3060Eiwast., #306,Lihue 96766, Captain Dan Mcsweeney's tel.808/ 274- 444). Contadeua-i 3 Year-RoundWhale Watching pentru a ob-tine hirfiale trueelor Adventures (PO.Box739, gi permisede empare. Kaui Holualoa 96725,tel.808/322Nature Tour (PO. Box549, Koloq 0028 sau888/942'5376,www ilovewhalu.com). Tururi de calitate. Hl 96756,tel.808/742-830s or 888-233'8365, ww. kauainaturetours.com). Drumelii in I KAUAI scopurieducativecitre Sleeping Giant (Gigantuladormit) Coasta Na Pali,CanionulWaimeati altele. VIATA DE NOAPTE

ACTIVITATI Excursiicu barca


Trilogy Excursions(780 Lahaialuna LahainqMaui,tel. Rd., 800/T Rl-COON, www.sailtri g. Io com). Scufundiri gi snorkelingla bordul unui trimaran. Excursii cu porniredin Maui.

Luau
Smith's Tropical Pandise (174 Wailua Kapao, 808/821Rd., tel. 689 ; lunea, 5 miercurea vinerea). 5i

Echitatie
CJM Country Stabl es (mpdtul Poipu Poipu,2,5 6t deHyax Rd., km Regency Hotel, 808 tel. /742-6096).

Echitafie
The Stablesla Koele(Lanaiary, tel.808/ 565-4424).

I N D EX

INDEX

E East-West Centet Honolulu 75 EisenhoweiDwight 38 239 electricitate Emm4 regina31,69 Enchanting FioraiGarden 139 etichetdti obiceiurilocale239 evenimente236-237 excuEiiin siguranld84 Experienle balene131 circuit de fllme 203 DansulBon 106 echitatie160 lomilomi (terapie hawaiiane) 134 nuci de Maadamia 178 pescuit124 perleti 172 piele agroalimenhre'167 plantatiide cafea'152 raiforme 158 sirbetori hawaiiene 50 surfing111 tiroliane14'1 tuneluri de munte 187 vulcani20 exploratorispanioli201 F FerigilotGro14 Kap@184,193 flora 9i fauna23 188, 195, foci de mare hawaiiene 221,231,232,235 Fon DeR6sy,Plaj4Waikiki89 Fortul Elizabeth, Hanapepe201 FostetGredinagotanicd,Honolulu 83, 84 frude de mare prospete 49 G GaleriaHawaiiand, Honolulu 78 Gr;dini Akasuk4 Gridina de orhidee, Hilo 168,169 Allerton, Gridina 190-191 Amy B. H. Greenwell, Gredina Etnobohnioi, Cpt. Cook 153 Variety Del Monte Pineapple Garden 113 EdenArboretum, Gradina Botanice144 Enchanting FloralGarden139 FostetGrddinaBohnici Honolulu 83,84 GrddinaBotanica Craterului a Koko 84 GredinaBohnicd Tropi@le din Hawaii,Hilo 168, 169 GrddinaBohnicd Tropi@li National;, Kaui 184 190191, Z6 Gradinagi Plantalia Senatorului Fon& Haiku 104 GridinaZeilor; LanaiMauka 223,225,230

Hoomaluhi4 Gridina Botanici 83, 104 Kahanu, Gredinile,Hana '143 Keanae Arboretum 145 Kepaniwai HeritaSeGarden, 135 Wailulu Kul4 GradinaBohnica 139 Liliuokalanj, Hilo 167 Limahuli,Rezeryatia Gr;din4 ti Haena 19O, 191,197 LyonArboretum, Honolulu 83-84 McBryde,Gridinile 190-191 Moanalc, Grddinile,Honolulu 82 NaAina Kai,Kiladea206 Nani Maq Gridinile, Hilo 168,169 Wahkawa GrddinaBotanicd, Honolulu83 geologiapamantului20-23 golfti ledji de 9o|f98,228-229 Grove FarmHome$ea4 M@eul, Lihue 187 H Halaw4valea Termul nordic, ti Molokai 216-217 Haleakal4ParculNafonal, Kipahulu 140'143 Haleakal4Vulcanul, Maui 120, 138,140 Halew4 Oahu 109, 113 Halekii-Pihana HeiaL!Monumentul de Stat wailuku 146 Halekulani 89,91 HalonaBlowhole,Waikiki99 Halulu Heiau,Kaunolu227 Hana Highway, Maui 144-145 Han4 Maui 142-143 HanaleiNationalWildife Refuge, Hanalei 196 HanaleiBeachPar( Hanalei197 Hanalei, Podul,Hanalei196 Hanalei, Fermade bivoli,Hanalei 196 Hanalei, Kauai196-197 Hanapepe, Kauai200 Hanaum4 Rezervatia NaturaJ;a Golfului,Waikiki98, 99 Hapun4 Plaj4 Costa Kohala 159,159 Hawaii(lnsulaceaMare gi Insula Orhideei) adivitdti ti sporturi 263 festivaluri54 250-253 hoteluri gi restaurante istorie 27 Kohala157 -162 Kona"Coasta150-156 h6tliM&M9 he4uitori 92 privelitti 8, 10, 14, 149 shopping260-261 viaF de noapte 263 Hawaii,BibliotecaNalionale, Honolulu 66 Hawail Centrul Maritim, Honolulu

HawaiiChildren'sDiscovery Centet Honolulu118 Hawaii,Festivalul International de Film54 Hawaii,Grddina Botanice TropicaE, Golful Onomea 168, 169 Hawaii,Mueul NationaldeAft4 Honolulu 67 HawaiiNature Centet Honolulu 83-84 HawaiiNature Centet Wailuku 135 Hawaii,ParculNaJional al Yulcanilor, Hilo 20, 22" 44, 168-179 HawaiianlslandsHumpbackWhale National Madne Sanduary131 HawaiianlslandsNationalWildlife Refuge 234 Hawaiian Volno Obseryatory, Hilo 171,172 Hawaiian Waters Adventure Parlt Kapolei118 Heei4 ParcNalional, Kaneohe103 hidroavioane 85 HiipakaLLC,Waimea 112 HikiauHeiaq Keakakekua 155 Hilo, HMaii 149, 1&'167 Honpa HongwanjiMission, Honolulu 69 Hookipa 144 Hoolehu4 Molokai 211 Hoomaluhi4 Gridina Bobnicd, Honolulu 83, 104 Hokulo4 Biserica 158-'15?181 Honoke, Hawaii'165 Kalop4 Zoni de Agrementde Stat 182 Honolulu,Acdemia de Aft;, Honolulu 45,76 44 Honolulu Hale 30 Honolulu,Aeroportul Internalional 238 Honolulu,Arhiva de Sht 66 Honolulq Rezeryalia Forestierd Waterehed59 Honolulq GrddinaZoologice, Waikiki96-97 Honolulq Oahu 58-85 Eishop, M@eul 72 74, 73 gridini 81-83 he4i' 5a'59,67,71 lolani,Palatul34 59-63,66 Ma6oleulRegal Monument de Stat 60, 68, 69, Mueul CroelorMisionarilor 47,52,66 Palatul Vardal Reginei de Emma 52, 69 , 69-72 plimberi pe jos 66'67, 70'71 privelitti 14 58-59 Wshlngon Place64 66 67 hoteluri ti restaurante 242-258 hula 43, 54, 170 Huliheg Palatul, Kailua-Kona 153 Hulopoe,Plaj4 LanaiMakai 226,227

I lao Needle,Maui 132,'133-135 lao, ParculNallonal din Valea135 lao,Valea Maui 132, 133-135 iazwi 102, 103, 1A5,$6,158,187, 20a,214,217 HanaPePe iauri sdratehawaiiene, 200,200-201 lliiliopae 208, 214, 215 lmilo4 Centrul de Astronomiedin HMaii, Hilo 166-167 Inc 85/ serviciiinsulare Pentru hidroavion85 Iniki,Uraganul184 188, '192,206 lnternationalMarket Place, Waikiki93 34, Honolulu 39,59Palatul, lolani, 63,62,66 lsac Hale BeachParlt Puna180 Galeri4 Hilo 166 lslandHeritage, istorie24-39 I matini 238, 239 Tnchirieri K 208,209, Ka Hula Pico,Festivalul 222 Ka Lae, Kau 180, 180 Ka Ulu o LakaHeiaq Haena197 Kaahuman(142 Wailuku 133 Kahumanq Biseri@, Kenapali, Maui 128 129 Kahakulo4Maui 123,146 KahaluuBeachPar[ Keauhou153 Kahan4ParculNalional din Valea, 105 Kahana KahanamokqPlaja Lagun4 ti Waikiki39 l(hoolMe, lnsula 14, 27, 232 Maui, Centrul Culturiiti Kahului, Arlelor 133,146 Kailu4 Golfu{,Honolulu 68 Kailm 102 Kailu4 Plajati Parcul, Kail@,Oahu 101-102 Hawaii151-153 Kailua-Kon4 Kaimu BlackSan4 Plaj4 Hilo 171 BeachPark214 Kakahaia laul, Codta Kohala Kalahupuaa, '158 Kalalea Heiaq Kau 1Bl KalamaBeachParlt Kihei 137 Plaj4 Lihue 187 Kalapaki, Kalaupap4ParculNalional lstoric, MoloUai208,212 213 laul 214 Kalokoeli, Kalop4 Zona de Agrement de Sut, Honokaa182 Molokai 23, Rezerua1i4 Kamakou, 219,219 Akahi Aina Hanatt, Kamehameha 161 Kawaihae dinastia29 30, 31, Kamehameh4 33-34 | 29,31, 32,33,34, Kamehameha 6A,125,153,166 statuia 66, 31 ll Kamehameha 30 31,151

lll Kamehameha 31,44,118 lV Kamehameha 33,69 KamehamehaV33'34, 211,212 Kamuel4 Muzeul,Waimea 182 Kanaha BeachPark132 Kanah4wildlife Refuge132 210 Kaunakakai Bakery, Kanemitsu Golful 102 103, 103 Kaneohe, Oahu 102'103 Kaneohe, LanaiMauka Kanepuq Rezeruati4 230 118 Kaniakapupu KaohikaipqInsula101 Kapaa"Kauai 193, 194, 20 6 KapaarlHawaii,regeleKalakau 152,160 Kapal, Maui 122, 129, 146 Kapuiwa Royal Coconut Grove, 210,211 Kaunakakai Kau,Hawaii180-18'1 Kauai(lnsulaGridinii) Coconut,Coasb 192 Hanalei196-197 istorie 27 hoteluri ti reshunnte 254-255 Kape 193, 194, 206 194 KilaueatiPrincevilLe Point 195 Kilauea Koloa'188 Lihue 186-187 Gridina Botanici Nalionald Tropicali 190-191 hi4i 184-1Bs Coffta 198-199 Na Pali, Poipu,Co6ta 189 privelitti 8, '14,184-185 shopping261 Wail@,raul 193 Waime4 Canionul202-203 KaGi, Mueul, Lihue 186 prinlesa91,93, 1'18 Kauilani, ParculNalional 145 KaumahinE Molokai 209, 210Kaunakakai, 211,210 Hawaii159,161 Kawaihae, Biseric4Honolulu 66 Kawalahao, Hawaii149, 151,153, Kealakeku4 154,155 Kealia Pond NationalWildlife Resewe, Maui 137 waimea KeckObseNatoryCenter, 182 Plaj4 Haena197 Kee, Keehi,Laguna35 101 Keikaimalu Herihge Garden, Kepaniwai Wailulu'135,135 Kihei,Maui '137 Point NationalWildlife Kilauea Refuge195,206 Hawaii20,22, Kilaue4Vulcanul, u7, rca,fl1,172,174 Kilaue4Kaui 194 195 Kilohan4 Plant4i4 Lihue4Z 186-187 Kohal4 Coast4 Hawaii149, 157 162 Kokee,Mueul de lstorie Natural;,

Kokee,ParculNational204 Kokee,ParculNalional,Kaui 203, 204-205 Koko cratet Gr;dina Botanici, Hono ulu 84 Kolo4 Maui 188 Komodo Store and Bakery, Makawao140 Kon4 Codt4 Hawaii150-156 Kong LungStore,Kllauea194 105 Kualo4 Ferm4 Kaaawa Kaneohe Kualoa ParculRegional, 103 Kmn Yin, Templul,Honolulu 71 Kuhio BeachPark89-90 Birthstones, Kukaniloko Monumentul de Sht 113 Kul4 GrddinileBotanice'139 KulaVista Prote4 Ferma'139-140 L La Pero6e, ParculNationalal Golfu ui, Makena 138 Lahain4Maui 123 128 Laie105 Lanai(lnsulaEvaddrii) Gr:dina Zeilor 223 h64i 224 258 hoteluri ti restaurante istorie 23, 27 LanaiMahai226,227 Larai Mauka 230 p(i\ elirrt8, 11,14,224 225 261 shopping LanalMahai226'227 LanaiMauha 230 225,230 Lanaihale Limbi45-46 Lanikai, Plaj4 Kail@102 Parcu lstoricNational, Lapakahi, 161 Kawaihae Point LauPahoehoe Laupahoehoe PointBeachPark182 LavaTree,Monumentul de stat, Pahoa180 hve22 23 lei 42,a0,234 intampinlri cu lei 238 BakeryHonolu u 75 Leonard's 181 leptospiroze Lihue,Kauai186-187 GrddinilE Hilo 167 Liliuokalani, regina19,34, 35, 41, Liliuokalani, 61,61-63 Gredinati RezervaliE Limahuli, Haena190,191,197 Loiht, lnsula 22, 23, 234 lolani43 Luahine, luau1Z '+8,50-51 Plaja Hanalei184 197 Lumahai, rege66,68 Lunalilo, Mueul 87 CasaMisiunii, Lyman, Hi o 166 LyonArboretum, Honolulu 83-84

MailekiniHeiau 159-'16'1 Makapuu, P aja 101

I N D EX

INDEX

Makawao140 Makena-La Perouse, Parcu de Stat al Go fului 137 Malaekahan4Zona de Agrement Point 105 de Stat,Kalanai Manana ls and (lnsu a lepureui) 101 Manele Bay, LanaiMakai 226-227 Maniniholo Dry, Pe*er4 Hanalel 191 Mano4 Caoda Honolulu 76 Maria Lanaki14 Biseric4Lanaiha 121 Maui (lnsula Viii)
o rr v,r cr r ' r Pv' !u

Molokai,Vestul222 Molokini'136 MookiniLuaklni Heiau161 Moomomi, Dunele,Molokai 221,221 Filmului, Honolulu 74 MuzeuL Muee Aademia de Atd Honolulu 44 BaileyHouse,Muzeul,Wailuku '133 Bishop,Muzeul, Honolu u 72-74,73 Earth Heritagg Galeri4 Hi o 166 Grove FarmHomestea4 M@eul, Lihue 187 Kailua-Kona Hulihee,Paiatul, 153 Kamuelq M@eul, waimea 182 Lyman,Muzeul et Casa Misiunii, Hio 166 Mission Hoses, MEeul, Honolulu 52, 66 4Z Molokai, M@eul e7 Centrul Cultura,Hoolehua 211 Mueul Armatei Americane, Waikiki92 Mueu Contemporan, Honolulu 78-80, 79 Mweu Culturiitl Surfuluide pe Tdrmu nordic,Ha elwa 113 Hono ulu MuzeulFilmuLui, 74 Muzeul Nalional de Arti Hawaii,Honolu u 66 Pacific Tsunami, Muzeul, Hi o 168,169 Parket Ferm4 Waimea152 160,162,163 MuzeuL, ThomasA. Jagger, Ht a 171X74 U.S.S. Boufin,Submarin, muzeu;i parg PearlHarbor 116,117 Waioli Mission Hose, Muzeu, Hanalei196-197 WashingtonPlacg Honolu u Whale, Muzeul, Kanapali 128-129 Muumuu 52 N NaAnna Kai,Kilauea 206 Na LamaMill Hulu Noeaq Honolulu 75 Na Pali,Coasr4 Kauai184'190, 198 199 Naish Hawaii,Kail@102 Nani Maq Grddinile,Hilo 168,169 Nature Conservancy Hawaii of 122-123,219,221,230 Ntihau 8, 14, 27, 232, 233, 233 Nordlc,Tdrmul, Oahu 108 113 NuunanqValeaHonolulu 68-69

o
Oahu (Locu de Tntrunire) activitili ti spofturi 262 DiamondHead5Z 96,96 97 ha4i 56 57 Honolulu 58-85 14, istorie27 Nuunanu,Valea6B-69 prlvelitti 8, 9, 14 56 57 260 shopping259 transport public238 nordic 108 113 Iermul viata de noapte 262 Waianae,Cosh 114-117 Waikiki 3Z 38, 54 85'99 Waipahu47 Windward Side(Laturaexpusd vantului) 100'107 obsewareabalenelor128,131 orat 259 outrigget canoe94-95, 95, 150 P A..t)t+^ric )42 ^,.h.+P Pacific Tsunami, Muzeul, Hilo 168,169 Pahoa179 Palaau, Parcu Naliona, Hoolehua 211 Palapaia Hooman, Biserica Congregaliei146 Paiatul Vari al RegineiEmma, de Hona ufu 52,69,69-72 Papakolea (PlajaGreen Sand)181 Papohaku BeachPark209,222 Parket Ferm4 Waimea152 160, 162,163 239 Parcare Parcuri Akaka Fa s, Parcul de Sht, Honomu 168,'169 Haen4 Parculde Stat,Haena 197 Haleakal4Parcu Naliona 140 Hanaei Nationa Wldlife Refuge, Hanalei196 Heei4 Parculde Stat,Kaneohe 103 lao, Parculde Stat a V;ii 135 KahanaParcu Nalional al Veii, Kahana105 Kalaupap4Parcullstoric Naliona, Molokai 208, 212 213 KalopEZona de Agrement de sht, Honoakaa182 Kokee,Parculde Stat,Canionul Waimea203, 204 205 Kualo4 ParculRe8ional, Kaneohe 103 Lapakahi, Parcullstoric 161 Nallonal,Kawaihae Makena-LaPerouse, Parcul de Stata Golfului 137 Malaekahan4Zona de Agrement de Stat Kalanai Point105 Ma uuluo e e, Parcul, Lahaina 126-127

Haleakala, canul 120 Vu hdi1,i,121 122 hote uri ti restaurante 247'250 istorie2Z 30 Mauna Kahalawai, Vulcanul 124 Wivelirrt B, 14,12A 121 shopping 260 viala de noapte 263 Maui, Centrul Culturii ti Aftelot Kahului39, 133, 146 Maui Ocean Centet Klhei 137 Mauna Kea2A, A9 , 157,164,167, 177178-179,182 Maffia toa 20, 153, 169, 171,177 178,179 Mauna Loa MacadamiaNut Factoty, Paioa 178, 179 Maunalo4 Mo okai, Ferma222 McKinley, Wiliam 35 meduze99 Melviile, Herman125 Michener, James 31,59,111 Midway,Ato ul, NationalWildlife Reftge 232,234 Midway,lnsuee14,234 Midway PhoenixCorporation234 Mueul Cme or Misionarilor; Hanolulu 47, 52,66 misionari30 32, 41,4-1, 45, 52, 53,12s Missoul;U.S.S., PearlHarbor 117 Moanalu4 Grddinile,Hono ulu 82 Mokolii,Insua 103 Mokuaeae,Kauai194,195 Mokulei4 Golful, Maui 123 Mokuleia Oahu 108 Mokuoloe, lnsula102 MokupapapaDiscovery Center, Hilo 166 Molokai (lnsulaPrieteniei) Est End Drive 214-215 Halaw4 ValeaeTTarmul nordic216-217 hd1i 2ag-2a9, 214 215 257-258 hote uri $i restaurante istorie27 Kalaupap4Parcullstor c Nalional 212 213 Kamakoq Rezeruatia 23, 209,219 219 210-211 Kaunakakai privelirtiB, 11,14,208 209 261 shopping

' - wJ

Na Pal, ParculNalional a Codtel 198-199 Paaau Parculde Sht, Hoo ehua2T1 Nalional al Vu canilor Parcul dn HawaiLHila 20,22,44, 16a-179 de Parcul Stat, Polihale, Polihae 201 Polpoli,Zona de Agrement de Sh! wailuku 146 Coasb PrinceKuhio,Parcul, Polpu189 de PuaaKaa,Parcul sht 145 Parcude Waianapanapa sut 145 de wai u4 Parcul Sht a Raului, Kapaa193 pajapoarte237 64 Damien 66,62 208, Pdrintele 213,214,217 ,B2, 176, 176' 131,141, peser n2, 177,204-205, 214,221,232 233 PeailHarbot Oahu 34, 36, 36-32 1A3,115-117 Hoppel Ga eriile,Honolulu Pegge B1 Pele98,171,173,174,182,197 Pepeekeo ScenicDrive,Hilo 167-168 perro}life 26, 113,154,157'158, 225,230 pidgin 45 46 pierduteti Sisite 241 Plaje parcurilitora e ti AhalanuiBeachPark,Puna180 AnaholaBeachParL Codta Coconut 192 Anini BeachPark206 BaldwinBeachPark,Pala144 Plaj4 Coash Brennecke, Po pu 189 Waikiki89 Foft DeR6sy,Plaja, Gray's,Plaj4waikiki 89 HaenaBeachPark,Haena197 Hanaei BeachPar[ Hanalei 191 Hapun4 Plaj4 Coash Kohala 159,159 Kahauu BeachParlt Keauhou 153 Plaja Lagun:, Kahanamoku, ti Walklki89 (PlajaRedSand), Kaihalulu Hana143 Kaiu, Plaj4 BeachParK Kailua102 Kaimu BlackSan4 Plaj4 Hllo 171 BeachPark214 Kakahaia KalamaBeachPark137 Kalapaki, Plaj4 Lihue 187 Kanaha BeachPark132 Kapiolani ParkBeachCenter 90,96-98 Kee,Plaj4 Haena197 Kuhio BeachParlt Waikiki 89 90

Lanikai, aja,Kailua102 P Point Beach Laupahoehoe Park182 Plaj4 Hanalei184, Lumahal, 191 Mahaulepq Plaj4 Coasta Poipu 189 Makah4 Plaj4 KahePoint 115 Makapuq Plaja101 Maku4 P aja KahePoint 115 Onelo4 P aja 136-137 Plaja (PlajaGreen Papakole4 Sand),Kau 1Bl Papahaku,P 4a 222 PoipuBeachPark, Coasta 189 Poipu PunaluuBlackSand,Plaja, 181 Punaluu BeachPark109 Pupukea Waikikj90 Qrcen's Surf,Plaja, Waikiki89 RoyalMoan4 Plaja, Plaja, Waikiki99 Sandy, Sans souci, Plaj4Waiklki90 Plaja, Kaunoiu227 Shipwreck, Codh ShipwrecltPlaja, Poipu 189 Sunset Plaja Haleiwa109 Plaj4 Hanalei197 Tunnels, Waikiki BeachCentet Waiklki 89 Waikiki65 Waikiki,PLajE Plaja101 Waimanalo, Codta PolPu Waiohai,Plaja, 189 Plimbdri Waime4 CircuitulLstoric Waimea206 Honolulq Oahu 66 6Z 70-71 LahalnEMaul 126-127 215 Pohakuloa Poipq CoastaKauai189 de Parcul Stat,Waimea Polihale, 241 Zona de Agrement de Sht, Polipoli, Wailuku 146 platdti retururi 259 72,238 239 plimbdri matina cu Pollnez CentrulCultural106 an, 107,107 cdldtoriile aSezarile polineziene, ti 24 26,27 pothle, oficii 239 144, 145 Pouhokamo4Cascada Presley, Evis 99, 192 237 recomanddri Kauai194 Princeville, prodse culinare4B-51 programde lucru 240 PuaaKaq Parculde sht 145 Hokuloa Puako,Hawali,Biserica 158-159 Pukoo,Molokai 214 Pun4 Hawaii179-180 PunauL! Hewaii181 BeachPark109 Pupukea Purdyt All-NaturalMacadamiaNut Farm,Hoolehua211 Naturale Puu Kukui,Rezervalla

122 123,129 Puuo Hokq Ferma215 Puuo MahukaHeiaqwaimea 149-112 Puu Pehe,Rocalubitei,LanaiMakal 226,226 PuuhonG o Honaunaq Parcul 154 T55-156 lstoric Nalional Puukohola Heiau,LocalieNalionale 159 lstoricd, Kawaihae PuunengMaui, M@eul Zahdrului Alexanderet Baldwln132 133

a
Queen'sSurf, Plaj4Waikki 90 R Gdi,o240 C6cad4 Hilo 149,167 Rainbow Honolulu 81 Galeriile, Ramsay, Regal,Mauoleul Monumentde 60, Stat, Honolulu 68,69 teligie 27 Repubica Hawaii35 Ritz-CartonKapaua, KaPalua'129 D.36 Rooseve Franklin ! Roosevel!Theodore 234 RoyalHawaiianHotel,Waiklki 46,91 Waikiki89 RoyalMoan4 Plaja,

Plaja, Waikiki99 Sandy, 90 Sans Souci,Plaja din SatulPlantaliilor Hawaii, Waipahu4Z 114 241 sendtate siguranld 9i scufundari9Z 128 sculpiurainflldes30 SeaLife,Parcul100, 101 193 Secret,Cascada Senatoruui Fong,Gr6dinagi PlanhtiE Haiku 104 sfaturipentruslguranle10, 115,241 261 shopping259 Kapaa Smith'sTropicalParadise, 206 snatkelnlgg, 109,123,128, 129 , 149 153,155,15A,161,166,226 , Soto Zen Mission,Honolulu 69 adul speciipe calede dlsParilie, dln 197330 SpoutingHorn, Koloa188 3Z shhllbte ti suveranitate 38-39 stilu| 66,2O7 Shtuia, cartlerul SunYat-Sen, 70 Honolulu chinezesc, SunriseProte4 Ferma138-139 Sunse!Plaj4Haleiwa'109 123 suffing 108,108, 110-111, T MisslonShrine,cartierul Taishakyo chinezesqHonolu u 71 Ero 48 153 61X65 "|65181,216 211 I 200 Taro Ko shop, HauapePe hi 238 awinery Vlneyards Tedeschi Maui 139

telefoane239 Thomx A. Jaggel Mueul, Hilo 111,174 toalete 241 Tropic Lighhing, Mueul, Wahiawa 113 tsunani 168,182,217 Tunnels, Plaj4 Hanalei197 turitti, birouri pentru 241 turitti, sezoane 236 de ry canale240

vacanle, serbitori 240 vane 237 van;tori de balene30'3'1,44 varstnici240 Viet Hoa ChinezeHerb Acupuncturg cartierulchinezesq Honolulu 70 Volcano,Art Center,Hjlo 173,'174

T
lestoseverzi de mare232-233 U U.S.s. Arlzona Memorial, Pearl Hat5or 1'16,116-117 U.S.S. Eoufin,Submarin,mueu5i parc, Peatl Harbor 116, 117 Ualapue,laul 214 Ulupalaku4Ferma139 Universitatea Hawaii,Honolulu din 74, 75, 103, 139 urgenle241

Wahlaw4 GredinaBotanicd, Honolulu 83 Wailu4 Oahu 108 Waianapanap4ParculNalional 145 Waianae, Coasta, Oahu 114 114-117 Waikamoi,Cascada 144 Waikanalo4Petter4 Haena197 Waikani Cascada 145 Waikapaae, Petter4 Haena197 Waikiki,Oahu 88 93,96-97 Wailaq Vale4 Molokay 217 Wailea 137-138 Wailua,ParculNalional al Raului, Kapaa193

Waiiuku,Maui 133,135 Waimanalo,Oahu 101 Waime4 Canionul,Kauia184 202 203 Waime4 ValeEOahu 109-'112 Waime4 Hawaii142 162, 182 Waime4 Kauai200-210,206 Waimoku, Cascada, Kipaluhu143 Waiohinu,Hawaii181 Waioli Mission Ho6e, Muzeul, Hanalei196-197 Waipio, Hawaii164 165 Waikiki,Oahu 91 Wshington Place, Honolulu 35, 64,66,67 Whaler's,Satul/Kaanapali 128 129

National Geographic

TRAVELER

HAWAII
National GeographicSocidy John M. Fahey, Pretedinte Dite.tot uecutiv Jr, ,i de Gilbert M. Grosvenor,Pre,tedinte consiliu Global Media Group TimT. Kelly, PreSedinte, executiv John Q Griffin, yi.eprEedinte y/.epretedinte executivPretedinte, Nina D. Hoffman, BoohPublishingGroup National GeographicBook Division KevinMulroy, Senior PresidentEdibl Vice ti Leah BendavidVal, Dirdor deJotagrafeti ilBtralii MarianneR.Koszors, Diredor deDesign fdiw Elecutw Ba'bara Brownell Grogan, Elizabeth Newhouse, ctorTravel Dir Publishing Catl Mehle\ Directarhdtli BarbaraA. Noe, fditor deSefie Cinda Rose,Dhedor deArtd Edilia oriSinaltr a fost pregititi de: M de Deb Antonini-Cefarati, anager Proiect DiredolAf6ti6 KayKoborHankins, Linda.Johansson, Dergnsr Robin Cutrig Mary Beth Keegan,fditori Iext Steven Gardneq D. MichaelMcNey,Nicho16P Rosenbach hdtti, Cercetare Produ4ie Hd\i ti ,i specialigti D68n Al Morrow As6tent Richatdwain, Managerde Proied ii$trdlii Taylor Matson, Meredith Wilcox, .Spe.lair'tti Tanigaw4 Elliana Spiegel, BridgetA.English, Christine Maura Walsh,Co]obordtori JanMucciatone, lnduer niferA. Thornton,1,4 onaging Editor Jen R. Gary Col'ert, Diredor Productie Socjetatea National Geographiceste una dintre cele mai mari organizaliittiinlifice ti edualionale nonprofit din lume. Fondatdin 1888 pntru,,acrette ti a raspandi cunottinle geografice", societatea funqione@e pentru a inspiraoamenii slse intereseze planeti. Ajunge la mai de mult de 325 de milioanede oameni din toati lumeain fiecareluni prin publiolia oficiali, National Geographic, 9i prin alte publicatii,prin canaluldeteleviziune National Geographig documentaretelevizate, muid, radio,film, ce4i, DVD-urj, hirli, expozilii,prosEme tcolare, m6smedia interactivegi divereebunuri comerciale. National Geographicafondat mai mult de 9.000 de proiecte de cercebre ttiihlificd, conseruare explorareti asslinut ti orice prognm educajionalcarecombate negtiinlain domeniul geografic.Pentru mai multe informatiLvizitati nationalSeographic.com. Copyright O 2000, 200312006,2009 National Geographic Socjety. All rights resewed. Copyright O 2010 National GeographicSociety pentru prezenh ediflein limba roman5. Toate drepturile rezervate.Esteinterzisi publicareasau reproducereasub orice form; (eledronicii, me@nrca, fotocopiere), precum gi transmitereaoridror pd4i din aceas carte feri acordul editurii. Edilie publicatd pentru prima oarein Romaniain 2010 de EdituraAdevdrul Holding. Informafile din aceasti carte au fost verificate cu atentie 5j din datele pe care le detjnem sunt corecte. Cutoate acesteadetaliilese pot schimb4 iar Societatea National Geographicnu poate fi trasi la rdspundere penrru acesteschimb;ri sau pentru erofl ti omisiuni. Evaluarea locurilor, hotelurilor ti restaurantelorse b&eaze pe pdrereasubiectivda autorului, care nu ref lecti neaparatpozilia editorului.

Yat TungChoW Fabrica detiielei, cartierulchinezesqHonolulu 70

z
zaher 32,34,35,46,48, 128 ziarc 240

REFERTNTE FOTOGRAFTCE
Abrevieri pentru termenii care apar mai jos: (s) sus, (j) ios,(c) centru, (s) stinga, (d) dreapta Copertd, ,ack Jefftey/Resurse Foto Hawaii/Agenfia Danita Delimont y/drr.net, 2-3, Bdan E. powersi 4, David l. Moore Pluotography,8, Videowokaft/Shutrerstock; lohn S. Callahan/Resurse ll, Foto Hawail 12, Val Kim/ ResurseFoto Hawaii; 13, Richard A. Cooke/CORBIS;15, Chris Dyball/cetty Images;16, Richdd A. Cooke/ CORBIS; 19, Ron Dahlquis! 21, Douglas Peebles Photogmphy;25, Brian E. powirs; 28-29, Herb Kawainui Kdq 31, Ann Cecil/StockPhotos Hawaii;32, Rita Ariyoshi;35, Bettmann/CORBIS;36,Bettrnann/CORBIS; 39, Tony Novak-Clifford/Certnrl de Ate gi Culturi Maui; 40-41, Rita Ariyoshl 44, David Muench/CORBISi 47. Robert Holmes/CORBIS;48, Photo Library/KtukI-eeAedel 51, Mark Gibson/CORBIS; Marc Schechter/Resurse AA 52, Foto Hawaii; 55, AA Photo Library/Robeft Holmes; 58, Walter Bibikodcetty Imagesj 61, ResurseFoto Hawaii; 62, Douglas PeeblesPhotographl 65, John S. Callahan/Resune Foto Hawaii; 66, John S. Callahan/ ResurseFoto Hawaii; 69, D. R. & T. L. Schrichte/Stock Photos Hawaii; 70, Catherine Karno/CORBIS; 73, Douslas peebles 74, Phdobank Photolibrary 79, Rita Arryoshi; 80, Douglas peebles photography 82. Wolfgang lholggralhy; Kaehler/CORBIS; 85, D. R. & T. L. Schrichte/Stock photos Hawaii; 86, Robert Huding picture Librarf 89i Nik Wheeler/CORBIS; 90, Al Yelman/Stock Photos Hawaii; 93, Dylan Dawson/ Resu6e Foto Hawail 95. Ron Dahlquistr 9b, [ohn S. Callahm/ Resurse Foto Hawaii: 100, Stock pholos Hawaii; t03, D. R. Schrichle/Stock Photos Hawailj 104, Richtrd Cummins/CORBIS; 107, Ann Cecil/Stmk photos Hawaiij 108, MacduffEvefron/ CORAIS; I 10, Clay M. Rogers/ResurseFoto Hawaii; I 12, Ann Cecil/Stock photos Hawaii; 114, Ann Cecil/Stock photos Hawaii; tt9, Rita Ariyoshi; 122,Ron Dahlquis! 124, Photos Hawaii; 116,D. R. & T. L. Schrichte/Stock Lary Dumire/Galeria Paradisului; 126, Robeft Holmes/CORBIS; 129, David Olsen/Stock photos HMiii 130. Stuart Wshorland/CORBIS; 132, Douglas Peebles Photogmphy; 134, Lucy pemoni/Reuters/CoRBls; 135, Ron Dahlquis! 136, Dougld PeeblesPhotography; 139, Ron Dahlquist; 140, Ron Dahlquist 147, G. Bmd lewis/ Getty Images; 150, Ann Cecil/Stock Photos Hawaii; 152, Ann Cecil/Stock photos Hawaiii 154. MacduffEverton/ CORBIS; 157, Dave G. Houser/CORBIS; 159, Douglas PeeblesPhotography; 160, Fr@co Salmoinghi/Resurse Foto Hawaii; 163, Richard A. Cooke/CORBIS; 164, Ann Cecil/Stock photos Hawaii; 169, David Olsen/Srocl PhotosHawaiij 170,RichardA. Cooke/CORBIS: t72. Ron Dahlquist/Pacificstock.com; 176, Jack Jeffrey/Resurse Foto Hawaii; 179, Michael T. Sedam/CORBIS; I80, G. Brad Lewis/ Resurse Foto HaMii; 182, Michael Darden/CORBIS; 183, Ann Crcil/Stock photos Hawaiii 186. Ann Ceciustock Photos Hawaii; 189, Douglas PeeblesPhotograph)r 190, Ann Cecil/Stock photos Hawaii; 193, Ann CeciVStock Photos Hawaii; 195, Ann Cecivstock Photos Hawaii; 196, Rih Ariyoshi; 198, Jeffcnassj 200, Dougla Peebles/CORBIS; 202, Douglo Peebles Photogmphl 204, David Boynton/Resuse Foto Hawaii; 207, AA Photo Library/Kirk le Aeder; 210, Richard A. Cooke/CORBIS; 212, Brett Uprichdd/Stock photos Hawaiij 2l6,.Douglas PeeblesPhotognphl 218 (ambele),Rih Ariyoshij 219, Douglas peeblesphotographyj 221, c. Brad Lewis/Resuse Foto HaMii; 223, AA photo Library /Kirk Lee Aeder; 225, AA photo Libr;ry/Kirk Lee Aedefi 220. Ron Dahlquisr:229,Donald M Lalle/Cetq I mages; 2j0. Ron Dahlqujsti2l l, paul Mccormick/Cen] Images; 233, Tami Dawson/Resurse Foto Hawaii; 235, Cathrine KarnodCORBIS.

b ugit*l AOeVanu
holding
Srr.Fabrica Glucoza na 21, se(or 2, Bucuretri de Iel., 021.407.7 6.38; 037 213.03 18 Fax:021.407.76.42 wwaoevarut.ro e-mail:carte@adevarul.ro Rdzvan Corneteffiu, Dircctot genetul loana Voicu, Di rector decutiv D aniel Eberhat D irector adjunct Citdlin Georgescu,Directorde prciect CristinaBenicd,Trdducre Corina Gadiul,i Reddctdre CristinaCristea Monica Hodot Tehnaredadare Eugenia Opre4 Cristina feodotescu, Corccturd

Dscrierea CIPa Bibliotftii Nationale a Romaniei AR|YOSHI, RITA National ceogaphlcTmveler - Hawaii / Rita Ariyoshij trad.: Cristina B;nici. - Bucuretti Adevirul Holding,2010 tsBN 978-606-s39-197-0 l. Benicd,Cristina(trad.)

e13(e6ex084)

LLI EAITFLLI ripdritla:Ll ry:l:,,.,,

TheBus Oahu:
Releauade autobuze- Rute principale
Turtle Bay Resod (Mililani wahiawa Circle lsle) ,il
Rut pinciPaletitta.ii

;
w ar m ea ( M aunaw i r )

Potnesian Cultural Center

*'*u 'o"""n 'r"'llrl"' HJeiwa8achPtrk 1 ,i w*d Circle ?

t ..^
L Or!

B conexiuni cualt rute sbriari fi;;;;l

MakahavareyRd
WaianaeValley Rd M alli

* g) it:lllli::['

.'rl,

cfty

FGhdcl
Arizona Memorial
W a i ma n a l o tuF b, hr

Dowstt H ghlands

t
KapoleiTC
o

Waimanalo

Beach

P a Fw a ma i i o

' '9 I EwaBeilh I

r",-+ ^Hq\
| A;;;;;; I |;;\

KarhiK''

,5r@ fH--il] LAlql49sla I

o a
Kaupo Beah

(,/

Downtown Honolulu

Me
N i u Va l Je y Valley

ts.-rif" P"d.l

)' "

.a* * -FB M9* " 1 L 9enretj

Hawaii Kai Go l fC i u b Sandy Beach Kahala Hawaii Kai Hanauma Bay

bltYue45
o connmidfr Map 6d a Li4 6/2003 uDN,4 (us0406/01) Rd NG2/H^w/oHU

t*;@
@f;)rDrO

HARTIORASE TRASEE SI
i!;r'iiilii Clidire Parc l:lrJor Punct de interes qlAilYisRrit _ qrssrcr {is{liltzd.${ uenumrre HARTI REGIONALE
0 ParoSlifele Luhiwa HONOLULU,r Llhue Lawai
r.: i ri,,r !:i Hatawa

Traseu pejos Directie traseu

o
N

PLANIFIGAREACALATORIEI,* ei*reriere *r ;:ns;:rrhl* a l;:ruleir,, l'l,rwl ii r:* li vr lj*l* si-!l cr[n]iirii ex.!lr!;a i* fr-irrrir.:r{c pi"*ff i{rtr r, 1,rir,: r:k'Ni:r:pr.ri {rrc.il *i la rii*p*ririe. ;,i t:rr PIIMBARI PEJOSSAU CU MAglNA, llreL*lv fr'il {*r'f ;*f iil ciri:re:r, , , r ! r , r 1 r i 1 , r l rf:"rl *r *l r i l x , k j u r u i {r n l *r u i *r l L i *; i . ! n ! n s *l * l p a fu l .l r , ,riitolLradl !'le*a di* Ma*i 1i i:: l*rurla:ltl V1tl,::L;i. l:i(.r

Obiectiv detaliat Nord

Punct de interes

@ -

Drum nalional Cale feratd Feribot

a
a a

.,;; F Orase

"---

Poteci

+
A

Aeroport
Munte

EXCURSIIPE TRASEEINEDITE {af{: ir vrrr p*ria li*-:r l**g* *r:ell*i l'! , lhli din Kerr,ri, rfa$tl1 &,{u*teh.llL*;:eihalerliir Le*ai, prir pl*rl*{iiit , i, trr ilir ir:r,r1; ,ur;irr;r! lrr:lrl*!**ir* r! p* 1il-rtrrii* *c!{Lll*i !"liL: i:|il *ri;riip;ri , a ,irflpL:ir,qu!ui" OBIECTIVE 9l ATRACTII TURISTICE r*-. nr tr***i* r.rlat*, {l*${!ii ' rictaliarr al* ce!*i- ir&i intrrc$iriri* l*l*ri $; ii{{ivil.ili.

t9

Punct de pornire pejos / cu magina

' l hi
t$$ltt{

LEGENDA

FOTOGRAFII SPLENDIDE, il*:tr-.rfii hirti {air if! '&:rhid dr'rifrr,,l rl H*wilr:. rlr! *x*ti{el{ lr:suls
[! B g I E A El Sl 6 Numir de locuri Parcare Lift Nefumitori Aerconditionat Piscineacoperite Piscine saladefitness Suntacceptatetoate cardurilede credit importante

E
U A

Trimitere la harti

tEi Adresd g Numdr de telefon Program/durate celitorie (pejos/cu magina) Distan-te Start/stop Hotel Tarife Restaurant Numir de camere

EXPERIENTE UNICE INTENSE v*:itravig*pr"irtrc:'trif'l c* $ {.eirl,, 9l t, pc1!nr:inr"r;i, *xpl*r'a N'**rpirle \'*i ril*f .;v;i:rnliiap*:lr, v*! i;:rpiL gh!rl*nde Eiv*! lnvAiali rriiesli ,,al*ha". i::

B.IF

m
O

ffi,;gitl
hol di ng

Pr o i o .l n s lirnrr,l,

ColonHefit @nrlnfrE;t-

1. Argentina 2. Peru 3. Mexic +. Cuba 5. Hawaii 6. Republica Dominicani 7. Canada 8. Alaska 9. Japonia 10.China 11.Hong Kong 12.India 13. Cambodgia

14.Vietnam 15.Thailanda 16. Egipt 12.Africa de Sud 18. Noua Zeelandi 19.Australia 20. Franla 21.Spania 22. Portugalia 23. ltalia 24. Grecia 25. Marea Britanie 26. Romdnia