P. 1
Pug Baicoi v Pag 15

Pug Baicoi v Pag 15

|Views: 866|Likes:
Published by andreiromania

More info:

Published by: andreiromania on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

RAPORT DE MEDIU REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

ORASUL BAICOI JUDETUL PRAHOVA

FEBRUARIE 2011
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 1

BENEFICIAR: PRIMARIA/CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BAICOI JUDETUL PRAHOVA

SEF PROIECT: ING. IOAN ENACHE Pozitia 65 si 133 Registrul National conform Ord.Nr.1026 /2009 al MMGA COLABORATORI: ING. MIHAELA BUTUFEI CHIM. RUSANDICA STOICA ING. MARIUS COJOACA

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi

Page 2

CUPRINS INFORMATII GENERALE CERINTE LEGALE PRIVIND ELABORARE PUG SI A RAPORT DE MEDIU CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PUG
1.1 Scopul si obiectivele principale ale PUG 1.2 Situatia existenta a orasului Baicoi 1.3 Relatia cu alte programe si planuri relevante

CAPITOLUL 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG
2.1. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 2.1.1. Descriere fizico-geografica 2.1.2. Factorul de mediu ”Apa” 2.1.3. Factorul de mediu ”Aer” 2.1.4. Factorul de mediu ”Sol” 2.1.5. Factorul de mediu “Biodiversitate” 2.1.6. Zgomotul 2.1.7. Sanatatea populatiei 2.1.8. Peisajul 2.1.9. Monumente istorice şi arhitectura 2.2. Evolutia probabila in situatia neimplementarii masurilor din PUG

CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL DE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE MĂSURILE PROPUSE ÎN P.U.G. CAPITOLUL 4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL CAPITOLUL 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL RELEVANTE PENTRU P.U.G.
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 3

Baicoi asupra obiectivelor de mediu 6.5. Corelarea PUG cu obiectivele de protec ie a mediului stabilite la nivel na ional.3. Varianta propusa in PUG CAPITOLUL 6.4. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME CAPITOLUL 10. Masuri de protectie impotriva riscurilor naturale 8. interna ional 5.1.2.6.8. Masuri de protectie impotriva riscurilor antropice 8. comunitar.2. vegetatiei. Masuri de prevenire si reducere a poluarii biodiversitatii. Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei 8.1.7.U. Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului 8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI. Masuri de protectie a patrimoniului cultural CAPITOLUL 9. Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale obiectivelor propuse prin PUG asupra asupra obiectivelor de mediu relevante CAPITOLUL 7.2. INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂ II ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER CAPITOLUL 8. REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 8. Evaluarea efectelor implementării obiectivelor P.3.1. peisajului 8. tinte. Obiective de mediu. Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului 8. POTEN IALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG 6. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG CAPITOLUL 11. indicatori 5. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 4 .G.5. Masuri de prevenire si reducere a poluarii sanatatii populatiei 8.

Plan de incadrare in teritoriu .Atestatele (conf.Plan de incadrare in zona .CAPITOLUL 12. Registru National) ale elaboratorului Raportului de Mediu RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 5 . CONCLUZII SI RECOMANDARI Bibliografie ANEXE .

L. 1 Amplasament RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 6 . la un nivel mediu de 250m.52 grade longitudine sudică.se în mijlocul oraşului (dealul intea). Fig.R. BLOM ROMÂNIA S. TÂRGOVIŞTE Titularul proiectului: PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂICOI Amplasare: Oraşul Băicoi este situat în mijlocul jude ului Prahova pe următoarele coordonate: 45.comuna Băneşti. comuna Măgureni. la o distan ă de 20 km nord de Ploieşti. respectiv 16 km sud de Câmpina.comuna Ariceştii Rahtivani Sud-est .comuna Scor eni si comuna Cocorăştii Mislii Vest .orasul Plopeni.C. înăl imea maximă (406m) atingându . comuna Floreşti Sud-vest .DATE GENERALE Denumire proiect: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ORAŞUL BĂICOI – JUDE UL PRAHOVA Proiectant general : S.comuna Păuleşti Vest . Vecinătă ile conform planului de încadrare în zonă sunt : Nord .02 grade latitudine nordică şi 25.

Lege nr. a procedurii de autorizare şi a con inutului documenta iilor prevăzute de Legea nr. Metodologia utilizată în evaluarea strategiei de mediu include şi recomandarea din Manualul privind aplicarea procesului de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăriei Apelor şi Agen ia Na ionala de Protec ie a Mediului. Lege nr. anexa nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe.pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional .privind autorizarea executării construc iilor şi unele măsuri pentru realizarea locuin elor. indicativ GP038/99. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 7 . BLOM ROMÂNIA Târgovişte. 350 din 06/07/2001 .CERINTE LEGALE PRIVIND ELABORAREA P. Alte acte legislative şi normative apărute.G.C.pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi con inutul-cadru al planului urbanistic general".U.pentru aprobarea formularelor. Ordin nr. 50 din 29/07/1991 . în conformitate cu prevederile legale: Lege nr. 2007). 525 din 27/06/1996 . Hotărâre nr.privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 13 din 10/03/1999 . aprobat prin Ordinul 117/2006 şi "Ghidul privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajare a teritoriului şi urbanism" (MMDD. Ordin nr. SI A RAPORTULUI DE MEDIU Planul urbanistic general al Oraşului Băicoi a fost elaborat de S. 2 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. cu implicatii directe asupra domeniului urbanismului Raportul de mediu s-a realizat în baza cerin elor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 351 din 06/07/2001 . Con inutul Raportului de mediu respectă prevederile HG 1076/2004. 2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri şi programe asupra mediului transpusă în legisla ia românească de Hotararea de Guvern nr. 50/199. 91 din 25/10/1991 .Sec iunea a IV-a Re eaua de localită i.

2008. • Strategia de dezvoltare a orasului. Scopul si obiectivele principale ale PUG Planul Urbanistic General al oraşului Băicoi s-a întocmit în baza comenzii Primăriei Băicoi şi a contractului de proiectare aferent. creşterea calită ii vie ii locuitorilor.1. directiilor principale de actiune şi măsurilor de dezvoltare a localită ii pentru o perioada de 5-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situa iei existente şi a strategiei de dezvoltare macroteritoriale. nevoile de dezvoltare ale infrastructurii localită ii (apă. canal.SC BLOM ROMANIA SRL. Planul Urbanistic General este un instrument opera ional al politicii de dezvoltare adoptată de administra ia locală. precizarea categoriilor de folosin ă ale terenurilor în intravilan şi extravilan şi bilan ul teritorial al categoriilor de folosin ă. 2010. etc. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PUG 1. comunica ii. • Datele statistice furnizate de Centrul Jude ean de statistică Prahova şi de Primăria oraşului Băicoi. • Ridicări topografice sc. Pentru elaborarea actualului PUG au fost cercetate o serie de surse documentare. 1 :5000. 1 :25000 planuri întocmite de SC BLOM ROMANIA SRL în anul 2008. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 8 . Planul preia date din toate documentele de urbanism elaborate la nivelul localită ii şi le actualizează având în vedere: intravilanul localită ii să cuprindă numai necesarul de teren pentru dezvoltare. referitoare la stadiul actual de dezvoltare al oraşului Băicoi şi propunerile de perspectivă: • Memoriu General “Reactualizare Plan Urbanistic General al Oraşului Băicoi . re ele rutiere. precizarea zonelor cu grad mare de risc natural.). 2010. • Studiu istoric de fundamentare PUG oraşul Băicoi jude ul Prahova .1. Planul Urbanistic General al oraşului Băicoi este elaborat cu respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare și con inutul cadru al planului urbanistic general aprobat de ministerul de resort.Jude ul Prahova” SC BLOM ROMANIA SRL. Planul este elaborat în format digital cu posibilitatea de a fi preluat într-un sistem geografic informa ional pentru planificare urbană. şi are ca scop stabilirea obiectivelor. • Studiu geotehnic de fundamentare PUG oraşul Băicoi jude ul Prahova SC BLOM ROMANIA SRL. energie. • Enciclopedia României.

• cresterea calitatii vietii . • delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice si reducerea vulnerabilitatii fondului construit(existent si viitor). • relationarea din punct de vedere functional a spatiilor . • modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de extindere a intravilanului. Obiectivele lucrarii constau in: • raportul optim dintre amenajarea generala a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor sale. • precizarea condi iilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate. să descrie şi sa cuantifice efectele directe şi indirecte pe care le va avea implementarea planului asupra componentelor de mediu. afectate de interdic ii temporare şi permanente de construire. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul de Urbanism aferent devine după aprobare "act de autoritate al administratiei publice locale" pe baza căruia se eliberează certificate de urbanism şi autoriza ii de construire pe teritoriul localită ii. Raportul de mediu s-a realizat în baza cerin elor Directivei SEA privind efectele anumitor planuri şi programe asupra mediului transpusă în legisla ia româneasca prin Hotararea de Guvern nr. • rela ionarea localită ii cu teritoriul său administrativ şi rela ionarea suprateritorială. • delimitarea zonelor afectate de servitu i publice.• Anuar statistic al României. • activarea economiei locale . • punerea la punct a sistemului de reglementare a activitatii constructive (certificate de urbanism si autorizatii de construire) . 1076/2004 privind stabilirea procedurii RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 9 . • stabilirea reperelor necesare realizarii investitiilor de utilitate publica . • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan. • Informa ii furnizate de organismele teritoriale în ceea ce priveşte cadastrul funciar al intravilanului şi extravilanului oraşuli Băicoi. Evaluarea impactului asupra mediului a Planului Urbanistic General al unei localită i urmăreşte să identifice. • corelarea intereselor publice cu cele individuale. • evidentierea fondului construit si amenajat valoros din punct de vedere istoric si ambiental si propunerea unui sistem de protectie a acestuia . • Lista agen ilor economici de pe raza oraşuli Băicoi.

Raportul de mediu s-a elaborat pentru varianta finală a Planului Urbanistic General şi a presupus următoarele etape: • analiza stării actuale a mediului în Oraşul Băicoi. contribuind direct sau indirect la crearea serviciilor şi intensificarea rela iilor acestuia cu aria înconjurătoare. Oraşul se întinde pe o lungime de 17 km (de la intrarea în Tufeni dinspre Mislea până la ieşirea spre Găgeni . 2 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Activită ile. Industria constituie motorul vie ii urbane. Activită ile industriale constituie elementul cel mai dinamic şi cu repercursiunile cele mai evidente asupra vie ii oraşului. cum sunt DN1 şi calea ferată dublu electrificată Bucureşti –Braşov. stabilirea obiectivelor de mediu. alcătuiesc baza economică a oraşului. anexa nr. forestiere. Este dezvoltat practic de-a lungul arterei principale (Strada Republicii). Situa ia existentă a oraşului Baicoi Băicoiul se înscrie în categoria oraşelor de pozi ie geografică la contactul unor unită i naturale cu resurse complementare îmbinat cu existen a unor importante resurse minerale. acestea nedepăşind însă ca lungime 2-3 km decât foarte rar. de apă şi turistice.2. din care pleacă mai multe străzi. oraşul înregistrează valori cantitative şi calitative diferite. agricole. • analiza alternativei "0" în condi iile neimplementării PUG. 1. respectiv 16 km sud de Câmpina. aspecte de mediu relevante care sunt abordate de PUG. împreună cu mijloacele de produc ie. Din punct de vedere administrativ oraşul Băicoi este situat în partea de nordvest a jude ului Prahova o distan ă de 20 km nord de Ploieşti. • elaborarea "Programului de monitorizare" a implementării obiectivelor stabilite prin PUG. Con inutul Raportului de mediu respectă prevederile HG 1076/2004. • măsuri propuse pentru reducerea/compensarea oricărui efect negativ indus asupra mediului de aplicarea prevederilor din PUG. În func ie de aceste elemente.de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. ceea ce se reflectă în poten ialul geo-economic. la care se adaugă prezenta unor importante artere de comunica ie. • analiza efectelor asupra factorilor de mediu prin implementarea măsurilor din PUG precum şi o evaluare cumulativă.Canton). RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 10 .

latitudine nordica si limitat la est de meridianul de 25 grade si 52 secunde longitudine estica. care în urma amplasării aici a câtorva cvartale de locuin e în perioada comunistă. Fisc). cândva loc de promenadă şi de întâlniri pentru tinerii anilor '65-'80. alături de o mică zonă cunoscută sub numele de "Cotoiu". Tot in aceasta zona se află unită ile administrative ale oraşului (Primărie. fostă comună. • "Centrul Vechi" al oraşului. şi nu numai. liceul şi o zonă comercială şi de servicii. situată în SE. situat la intrarea în oraş dinspre DN1 . spre ieşirea cu Scor eni • intea. situat în nordul extrem al oraşului. domnul invatator Popescu si domnul profesor Iancu Constantin). anume doamnele profesoare Popescu. Situat pe paralela de 45 grade si 2 secunde. oarecum izolat de restul Băicoiului. Gradinita.Oraşul Băicoi are în componen ă următoarele cartiere: • Schela. tinde să devină centrul oraşului. paduri. Dealurile Tintea Baicoi apar din punct de vedere hipsometric ca o treapta înalta cuprinsa intre 400–500 m ceea ce face ca ele sa domine Campia inalta a Ploiestilor. • Tufeni. Dealurile subcarpatilor Baicoi – Tintea sunt incluse de unii autori Subcarpatilor Teleajenului si de altii Subcarpatilor Prahovei. sub îndrumarea caruia au activat cei mai straluci i profesori ai oraşului din perioada 1960-1980. orasul Băicoi este amplasat la contactul Subcarpatilor de Curbura cu Campia Ploiesti. pentru zăcămintele de petrol şi pentru proprietă ile apelor din Valea Stelii (Senin). Vasile. întinzându-se până la ieşirea spre Găgeni. Accesul î n teritoriu se face prin: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 11 .Paralela 45. • Dâmbu. Relatii in teritoriu • DN 1. Oprişan. arabil in sud. • Lilieşti. Diaconu. cu aleea sa de plopi falnici. Datorita faptului ca sunt plasate in exterior zone subcarpatice ce se gasesc sub influenta zone de campie. situat în estul oraşului. reprezenta o atrac ie cu parfum interbelic datorita unora dintre cladiri si a domeniului Domnitei Cleopatra Trubetkoi. cunoscută în ară. expozitia nordica si sudica a versantilor determina o utilizare diferita a terenurilor: pasuni. în care sunt concentrate cele mai importante unită i economice ale oraşului. respectiv Plopeni. Şcoala generala "a domnului Ghenoiu" (Domnul Ghenoiu a fost un prestigios director al acestui lăcas. • DJ 102 Ploiesti–Păulesti–Băicoi • Calea ferată dublă electrificată Bucuresti–Brasov.

la cca 5 km de oraş. Repere istorice Zona actualului oraş a fost intens populată încă din perioadele de timp îndepărtate chiar dacă suntem departe de a cunoaşte integral aşezările umene care sau succedat pe acest teritoriu. • DJ100 E traversează localitatea de la sud la nord si leagă Schela (Intersectie DJ102F) cu cartierul Tufeni. tatăl lui Alexandru Macedon (epoca fierului). • DJ100 F ce traverseaza teritoriul administrativ de la vest spre est. • DC100 traversează teritoriul administrativ al orasului la limita estică fiind un drum de legătură între Plopeni si Cocorăştii Mislii. cu lumea grecomacedoneană . • DC215 de la intersectie DN 1 traverseaza teritoriul administrativ de la sud spre nord si leagă cartierele Băicoi de Dâmbu spre Bordenii Mici.Braşov • linia CF Ploieşti – Plopeni Calea ferată pe apartenen ă la: • magistrale : -II (Bucuresti .Slănic. respectiv : Băicoi. • pe linii locale : -Ploieşti.Arad. la cca 4 km de oraş .) datează şi tezaurul de tetradrahme (imita ii dacice ale monedei lui Filip al II-lea – regele macedonenilor) descoperite la intea.Drumuri • DN1 ce traverseaza limitrof teritoriul. Cale ferată Oraşul nu este legat la reteaua feroviară.Halmeu). dar teritoriul administrativ este mărginit de două artere feroviare: • linia CF dublă electrificată Bucuresti . -III (Bucuresti . legând în ordine cartierele componente.Episcopia Bihorului) -IV (Bucuresti . gara cea mai apropiată fiind Floreşti.Satu Mare .Tintea si intersectie DJ102 spre Plopeni. Liliesti. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 12 .Oradea .H. spre Telega si Câmpina. La intea au fost identificate monede dace imitând pe cele macedonene cu efigia lui Filip al II-lea. dovedind intensificarea legăturilor geto – dacice de la sud de Carpa i.Curtici). Din această perioada (341 î. avand traseul paralel cu al Caii Ferate Ploiesti-Brasov.prin intermediul statiei Plopeni.

negustori din Argeş. Hrisovul lui Radu Mihnea din anul 1615. fiindcă n-a fost scrisă cu mâna lui Mihai Voievod şi de aceia jumătate din sat este luat pe seamă domnească. Băicoi”. Tradi ia locală acordă un loc important începuturilor din vremea migra iilor tătare când un oarecare Baicu. După înfiin area Episcopiei Cumaniei care cuprindea şi Prahova are loc în anul 1241. Din hrisovul dat de Duca Voievod la 3 decembrie 1675 reiese că partea jupânesei Tudora şi a Radului (feciorul lui Manole) este dată în stăpânire postelnicului Vlaicu. Cartea de schimb a fost nesocotită de Radu Mihnea în anul 1615. lui Stan Mazâlie şi Radului cu fra ii şi cetaşii lor. crescător de oi. la o căpetenie tătară. satele Prahovei. Cu ocazia schimbului de moşie pentru moşie. primul privilegiu comercial cunoscut. dă în stăpânire moşnenilor Pavel Bustea şi Gavril “cu to i fra ii şi cetaşii lor”. apare o men iune referitoare la localitate: “Au luat parte la schimbul de mărfuri cu Braşovul.). se acordă negu ătorilor prahoveni. jumătate din sat în Băicoi pentru că este a lor bătrână şi dreaptă moşie schimbată în timpul lui Mihai Voievod pentru şase păr i la Ploieşti.H. care confirmă existen a drumului comercial între Transilvania şi teritoriul Prahovei. Atestarea documentară a localită ii Băicoi ca moşie domnească este strâns legată de întemeierea oraşului Ploieşti. Baicu (posibil nume la originea oiconimului Băicoi). în schimb pentru satul Ploieşti. Între timp moşia apar inuse Mânăstirii Brebu şi mai apoi Mânăstirii Mărgineni. La 28 iunie 1358. marea invazie tătară. În anul 1543 şi mai apoi în anul 1595 în socotelile oraşului Braşov. la 20 mai 7105 (1597) şi din el reiese că moşia Ploieştilor este stăpânită de doi boieri mai mărun i. Alte urme. Manole şi Neculce Logofăt. Documentul a fost dat în Ploieşti. Men iunile documentare folosite la atestarea locuitorilor şi localită ii Băicoi datează de pe vremea lui Radu Şerban. apoi megiaşii din sat câ i au fost sau vândut lui Mihai Voievod”. Atestarea are loc în condi iile cotropirii satelor de ărani liberi. cobora turma la iernat la Cotu Oii azi Cotoiu. VIII . Din documentele din anii 1610 şi 1675.Ulterior Burebista a inclus această regiune statului dac (82 – 44 î. de domni. atestă o aşezare daco – romană şi ulterior una românească apar inând culturii Dridu (sec. Basarab I făcea referire într-un hrisov dat între 1324 – 1328. cu ocazia trecerii hardelor tătare prin aceste locuri. Radu Mihnea şi Gheorghe Duca. Din această perioadă atât la intea cât şi la Băicoi au fost descoperite urme ale unei aşezări dacice. boieri RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 13 .X). Din documente reiese că satul Băicoi “au fost slobozi. rezultă că numai o parte din ăranii Băicoiului au fost rumâniza i de Mihai şi au trecut în stăpânirea lui Manole şi Neculce Logofăt. Mihai Viteazul dă Băicoiul lui Manole şi lui Neculce Logofăt.

In1916. etc… Se produc schimbări mari în agricultură. alia ii au distrus instala iile petroliere şi s-a procedat la înfundarea sondelor şi incendierea rezervelor. Apare I. Moşnenii din Băicoi devin liberi prin răscumpărarea acelei jumătă i rumânizate în timpul lui Mihai Viteazul. În timpul domniei lui Alexandru Ghica. În timpul războiului. Tot acum începe exploatarea petrolului cu sonde. Începe etapa petrolieră a localită ii când îşi fac apari ia societă i ca Steaua Română. va aduce împroprietărirea a 600 ărani din localitate cu 1600 ha din moşia principesei Cleopatra Călinescu. primul domn regulamentar (1834 1842). Se realizează Clubul Schelei (1949). Spitalul Petrolul (1955). “Drumul Belşugului” intea şi Ferma intea. După anul 1820. a fost creat în anul 1963 şi a avut în perioada sa cea mai bună 24 ferme cu o produc ie de 700 milioane leidin care 72 milioane din localitate. Băicoiul devine din nou moşie domnească. În martie 1907 la Băicoi şi Floreşti ăranii cer să li se arendeze sau sa li se vândă moşia lui Gheorghe Grigore Cantacuzino.A.M. iar în anul 1879 Gara Floreşti Băicoi. au apărut unită i noi RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 14 . În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. a lui Nae Coconea.A.Satele intea. moşia Băicoi este dată zestre nepoatei sale Cleopatra Trubetkoi fiica lui Costache şi Ruxandrei Ghica. celălalt colos agricol. În anul 1884 ia naştere prima distilerie din Băicoi. În anul 1962 sunt înfiin ate C. căminul cultural intea. Zona Cotoiu a fost inundată cu petrol formându-se mlaştina de lângă hale. Singura unitate industrială a fost Intreprinderea de Stat Petrolieră Muntenia care între anii 1948 – 1955 s-a numit Sovrompetrol. domnul ării Româneşti hotărăşte ca Enache Ceauşu. cumpărătorul vămii Câmpina să deschidă pu uri de păcură pe moşia intea. Dâmbu şi Lieşti apar ineau în anul 1832 Plăşii Filipeşti iar după 1864 până în 1925.şi mânăstiri precum şi a luptei de răscumpărare şi dobândire a drepturilor ărănimii.S. Se realizează calea ferată Bucureşti – Predeal. au fost organizate în două comune: intea şi Băicoi. Începând cu anul 1941 băicoienii sunt trimişi pe front.A. Anul 1864. Astra Română. efortul na ional de ob inere a independen ei din anul 1877. legat de colectivizarea for ată. al treilea din ară.M. Unirea. Schela Băicoi a fost bombardată de nem i. Băicoi. Tot acum se sapă pu ul lui Sfetescu la 240 m adâncime. Au fost construite S. Lilieşti. În 11 iunie 1948 Băicoiul a devenit oraş. Concordia. iar după anul 1899 rafinăria Aurora. Avicola . Băicoi şi S. exploatarea cu sonde . locuitorii zonei au sprijinit cu toate for ele lor. o grădini ă.P.A. un liceu seral (1957) care va deveni actualul liceu în anul 1960. Băicoi unde au fost plantate milioane de pomi fructiferi care au dus faima oraşului. Columbia. După holera din 1831 Arcadie Zaporojski contractează cu Mânăstirea Mărgineni exploatarea i eiului din intea (1844) iar după anul 1864. Primii apărători ai gliei româneşti.

H.C. se află o acvilă bicefală ieşindă de argint. în câmp verde. familii care au de inut proprietă i în localitate.Cu prilejul reorganizării administrativ-teritoriale a ării. trei lacrimi de argint. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 15 . cu trei turnuri crenelate. Este vorba de monede dacice si un tezaur de tetradrahme.P. se reia tradi ia târgului. iar în câmpul inferior.VII-X) .. sunt trei brâuri negre. • Coroana murală de argint. Primele vestigii istorice descoperite pe raza orasului s-au gasit la Tintea si dateaza din aproximativ 341.precum Brutăria. pentru a primi mosia Ploiestilor...Din aceste familii se trage prin esa Cleopatra Trubeskoi.Lilieşti (1980). precum si urme ale culturii Dridu (sec. care limitează navetismul. • 1948 . • 1968 . şi I. În partea din stânga. cuprinde sus. lui Manole si Necula Logofat. orasul Băicoi se uneste cu comuna intea. Şcoala cu 16 săli de clasă .T. Stema oraşului Băicoi este un scut despicat. tot pe azur. semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.U. pe azur. Semnifica ia elementelor este: • Lacrimile de argint şi acvila bicefală de argint fac aluzie la familiile boiereşti Ghica şi Cantacuzino. se reface Casa de Cultură Lilieşti. după anul 1989 se realizează depozitul de 5500 t fructe. Alte date importante din istoria orasului : • 1859-1860 . data legata de intiul unificator al romanilor Mihai Viteazul. care a de inut în Băicoi un palat şi care a contribuit la ridicarea spirituală şi culturală a localită ii prin ctitorirea unei biserici şi prin înfiin area unei şcoli. S-au descoperit si urme de asezari dacice din perioada Marelui Stat Dac (82-44I.-urile.Aici au loc manevrele armatei Pricipatelor Unite .T. Se realizează P.H). apar F. iar terenurile se redau proprietarilor legali.H. tăiată. sonda 7000 Tufeni produce gaze.A.I. cu rang de oraş. se desfiin ează C.P. Anul 1978 marchează dezvoltarea industriei constructoare de maşini.R. se construieşte Biserica Tufeni. Se întăreşte func ia industrială a oraşului. Vinalool etc. sub titulatura de Băicoi. Este vorba de un document domnesc prin care domnitorul da la schimb mosia Baicoiului. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate (coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş). • Brâurile negre simbolizează i eiul.Comuna Băicoi devine oraş . Atestarea documentara: 20 mai 1597.S. Prima parte. localitatea fiind cunoscută prin activitatea de extrac ie a i eiului.

atât în intravilan cât şi în extravilan sunt sonde şi instala ii. iar Schela Băicoi a ob inut locul I în privin a produc iei de petrol. activitate cu tradi ie. Localitatea apar ine oraşelor de contact. Pozi ia geografică a favorizat dezvoltarea comer ului încă din anul 1792. este un inut favorizat. principalele ocupa ii fiind cultivarea pământului. dovedind atractivitatea şi influen a oraşului în teritoriu. Amplasat in apropierea unui mare centru industrial cum este orasul Ploiesti si pentru ca beneficiaza de importante resurse de petrol si gaze. sare. având o vechime de peste 100 ani. condi iile naturale cu bogate resurse complementare constituind un mediu prielnic întemeierii în aceste locuri a comunită ilor umane cu mult timp în urmă. Pe aproape întreg teritoriul. dar si multe sonde şi instala ii abandonate. exploatarea şi prelucrarea lemnului. Economia oraşului a fost legată dintotdeauna de utilizarea resurselor naturale. astfel încât există numeroase puncte în exploatare. parcuri de rezervoare. care este atras pregnant in activitatea industrială a municipiului. În anul 1940 lucrau aici 1/7 din angaja ii industriei petrolului. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 16 . Pozitia sa in apropierea orasului Ploiesti a avut si are repercursiuni asupra orasului Băicoi. Poten ialul industrial principal este extrac ia i eiului. industrial şi agricol. o dată pe săptămână. Târgul a fost reluat cu succes după anul 1989. a intrat de timpuriu în circuitul economic. Activită i economice specifice zonei: Profilul economic al oraşului Băicoi este mixt. traversat în partea sa vestica de drumul E60. petrolului şi alte îndeletniciri mesteşugăreşti. subcarpa i–câmpie. sunt exploatate zăcăminte de titei. numeroase pungi de petrol şi gaze din străfundurile cărora ies la suprafa ă izvoare cu apă sărată sau cu efecte miraculoase. creşterea animalelor.ACTIVITĂ I ECONOMICE Oraşul Băicoi. De altfel aici au fost utlizate gazele la încălzitul locuin elor prima dată în ară în anul 1865. După anul 1895 şi până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial începe „etapa petrolieră” care a avut un rol primordial în dezvoltarea oraşului . compresoare şi ateliere. Constantin Ghica ob inând carte domnească să facă pe moşia sa târg. păduri. sub care se află un masiv important de sare. terenuri agricole. aşa cum dovedesc monedele cu efigia lui Filip macedoneanul descoperite la intea.

zootehnia şi în special creşterea păsărilor. Agricultura este favorizată de solurile de calitate medie şi de ponderea mare a suprafe elor agricole (76%). Terenurile arabile. Suprafe ele pomicole însumează 18% din terenul agricol al localită ii. al legumiculturii etc. la existen a pământului ca resursă a produc iei agricole. Produc iile ob inute depăşesc necesarul furnizând cantită i mari pie elor urbane şi fabricilor de prelucrare. În ceea ce priveşte indicele de diversificare a industriei.<1 şi puterea industrială este mai mică decât puterea demografică.H. care de in 47% din suprafa ă. Poten ialul agricol principal este reprezentat prin două activită i: • produc ie cerealieră • pomicultura –primul loc în jude ca suprafa ă Deşi în scădere vertiginoasă. Aici se află cea mai mare suprafa ă de livezi pe locuitor pe jude . Agricultura a devenit în etapa actuală un factor de viabilitate urbană.A. fertililtate a solurilor pentru marile RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 17 .C. azi „Camexip” S. Pomicultura a cunoscut o dezvoltare însemnată în condi iile intensivită ii culturilor.. Acestea satisfac necesarul în produse agroalimentare şi reprezintă materii prime pentru industria alimentară mică şi artizanală etc. Brutăria Băicoi (1971) şi Vinalcool (1969). reprezentată prin întreprinderea de morărit şi panifica ie Moara Lilieşti (1948) a treia moară pentru măcinatul porumbului în jude .. Păşunile şi fâne ele de in 8% din terenurile agricole. al plantelor tehnice. Cadrul geografic favorabil se referă la structura economică a teritoriului.S. uneori industrializate pe care le cunoaşte contribuie la întărirea bazei economice a oraşului. iar prin formele ei intensive. s-a dezvoltat industria alimentară.Complementar industriei grele. prin restructurare şi modernizare are şansa relansării acestui poten ial economic important până în 1989. oraşul se înscrie în grupa celor cu muta ii structurale nesemnificative i.P. favorizând păşunatul extensiv în alternan ă cu creşterea intensivă a animalelor. azi Fabrica de Echipamente Hidraulice Speciale şi I. constituie suportul real al desfăşurării unor activită i agricole în domeniul culturilor cerealiere. Potentialul agricol al oraşului (eviden iat pentru întreaga suprafa ă agricolă) este determinat si de gradul de favorabilitate.U. În perioada 1977 – 1978 au fost amplasate în oraş două obiective ale industriei constructoare de maşini: F.d. Activită i tipic rurale s-au dezvoltat legat de poten ialul agroproductiv pe terenurile intravilane şi extraurbane.

temperatura lacurilor variind cu + 6 . folosit încă din anul 1910 şi unde în anii ’50 se realizau în medie anual 3. iar celelalte şiau redus activitatea. Activitatea de crestere a animalelor se desfasoara aproape exclusiv in gospodariile populatiei. Un element fundamental în defini ia oraşului îl reprezintă gradul de dezvoltare şi extindere a serviciilor. Avicola a înregistrat un adevărat dezastru. Activitatea de cultura plantelor se desfăsoară în sistem mixt: individual si în cadrul unor societă i comerciale. Sistemul individual este rudimentar si nerentabil. păşunilor în contextul dezvoltării agricole. Capacită i de cazare există la motelul–restaurant “Casa Românească” aflat la ieşirea din oraş spre Câmpina pe DN1 (Paralela 45). necesită reconsiderarea locului. Cu adevărat atractivă este statiunea Valea Stelii din intea. produc ia reducându-se de zece ori. utilajele sunt putine si vechi. Ramura aducătoare de profituri a turismului nu prea este dezvoltată în Băicoi. Sezonul dureaza în mod obişnuit între 1 mai–30 octombrie. Efectele apelor sale clorosodice–iodurate sunt recomandate în tratarea afectiunilor reumatismale si post traumatice. Ferma de pe DN 1 a fost concesionată pentru activită i de depozitare.culturi. plin de nămol sapropelic de o calitate exceptională. prin care majoritatea terenurilor agricole se încadrează în clasa III-a de fertilitate pentru marile culturi din zona câmpie.800 băi calde şi 1.7ºC fa ă de mediul ambient. Con inutul mare în săruri al apei îi dă un caracter de termostat. afectiunilor cardio–vasculare si ginecologice. pe suprafete mari.800 băi reci (date din registrele băilor) în condi ii improvizate. afectiunilor sistemului nervos central si periferic. cu utilaje de mare capacitate. Există câteva locuri ce pot stârni interesul turistilor precum: “Biserica Sfintii Impărati Constantin si Elena” care are în interior picturi realizate de Nicolae Grigorescu în debutul carierei sale sau ruinele capelei printesei Trube coi. baza materiala a fostelor ferme este distrusa aproape in intregime. Creşterea animalelor printr-o alternan ă stabula ie . care este o sta iune balneo-climaterică ce are în componenta sa un lac cu ape sulfuroase. începând de la creşterea for ată a păsărilor la fermele 4 şi 7 ale Avicolei Băicoi şi terminând cu desfacerea pe pia ă a produselor.păşunat. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 18 . care a prezentat şi posibilită i de industrializare. Teritoriul a beneficiat de lucrări de îmbunătă iri funciare (desecări gravita ionale). exprimat prin diversitatea şi amplitudinea acestora atât pentru oraş cât şi pentru zona sa de influen ă. aflate în parcul de lângă Primărie. mare parte din acestea fiind la ora actuală desfiin ate sau compromise. Ramura cea mai dinamică şi mai pu in poluantă a fost avicultura. Zona de câmpie la întâlnirea cu dealurile în care se află orasul este propice pentru practicarea unei agriculturi intensive.

S.A.C. Activitati economice principale Oraşul Băicoi este o localitate a cărei economie are o ramură preponderentă. cât şi în cazul monumentelor istorice. În oraşul Băicoi nu se realizează o corela ie deplină între cele trei sectoare: primar. chiar dacă există un echilibru între productia agricolă si cea industrială. DOLARIS S.A. acest fapt determinând necesitatea unor investi ii mai mari în acest sector pentru o mai bună servire a popula iei din oraş şi din zonele de influen ă.C. S. SUC. CAMEXIP S. FEHS S. VIKING PROFILE DEPACO NUMĂR TOTAL SOCIETĂ I COMERCIALE Domeniul de activitate Exploatari petroliere Fabricatie utilaj tehnologic Fabricatie echipamente hidraulice si scule Prelucrare si comercializare piatra naturala Lucrari foraj Lucrari montaj echipament tehnologic electric Tamplarie metalica .R.L.C. S. FORAJ SONDE PLOIESTI S. dat fiind importan a implica iilor sale asupra celorlalte ramuri ale economiei.A. atât în cazul Băilor Valea Stelii. la biserica Cioara din Dâmbu şi capela neogotică a Cleopatrei deteriorarea fiind evidentă. Dotările comerciale şi presta iile de servicii nu corespund normelor şi necesarului popula iei. S. secundar.C. Principalele unită i economice din oraş sunt (ordinea este aleatorie) : SOCIETĂ I COMERCIALE OMV-PETROM –FIELD BAICOI S. se plasează sub media jude ului Prahova. aluminiu si PVC Producator si comercializare de produse apicole Tabla Lindab Tabla 627unită i RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 19 .Poten ialul turistic este superior amenajării şi folosin ei actuale. DOBRE SI FII S. Sensul general al dezvoltării este ca sectorul ter iar să devină predominant. LAZARIDIS MARMURI SI GRANIT S.C.C. BAICOI COMPANIA ENERGOPETROL FIL. BAICOI S.A. ter iar.A. Activii din grupa de servire.

711 2002 20.659 După cum reiese din graficul alăturat.000 7. Se remarcă mai multe faze de populare: • 1790–1912 când popula ia s-a dublat pe baza sporului natural.S şi CAMEXIP S. • 1912–1930 când exploatarea petrolului a dus la creşterea rapidă a numărului locuitorilor.A. A fost o perioadă cu creşterea cea mai rapidă a numărului locuitorilor din evolu ia oraşului. oraşul are un număr de 20.257 1977 17. după anul 1990 înregistrându-se o stagnare. la nivelul localitatii functioneaza agenti economici de prestari servicii în diferite domenii.700 locuitori. Datorită pozi iei favorabile la contactul subcarpa ilor cu câmpia. Aceasta a fost perioada când s-a construit un număr mare de locuin e. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE Oraşul Băicoi este. al treilea oraş al jude ului Prahova.H.726 1987 20. POPULA IE. curba evolu iei numărului de locuitori ai oraşului.681 1956 13.440 4.676 1948 11. care duc la cresterea productiei industriale si a numărului de locuri de muncă. În prezent. • 1977–1980 când dezvoltarea celor două obiective industriale F. din punctul de vedere al numărului de locuitori. pe harta oraşului a dus la un aflux de for ă de muncă din alte localită i.984 2008 19.Tot in domeniul industriei. a avut o evolu ie ascendentă marcând o creştere de şase ori în intervalul 1790-1980. ceea ce a dus la plasarea acestuia pe locul al III-lea după Ploieşti şi Câmpina. numărul locuitorilor a crescut rapid.E. iar acum o uşoară reducere. menit să ridice nivelul calită ii vie ii muncitorilor şi personalului auxiliar. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 20 .117 1994 20.500 1930 10.085 1980 19. Evolu ia poate fi urmărită pe următoarele coordonate: ANI 1790 1835 1912 Popula ia (locuitori) ANI Popula ia (locuitori) 3. resurselor de petrol şi mai ales datorită industrializării.

86 la 2. Dâmbu 7%.48).TOTAL Masculin Feminin NUMĂR TOTAL DE GOSPODĂRII NUMĂR TOTAL DE LOCUIN E 19.901 7. chiar dacă condi iile de habitat şi de muncă auz fost mai bune. ceea ce conduce la scăderea substantială a raportului nr.693 10. Populatia si numărul de gospodării pe total oraş sunt: POPULA IA . evolutia negativă fiind mai pronun ată în zonele mai izolate si fără conditii de dezvoltare decât la zonele aglomerate. Tufeni 6%.245 6.la 1 ianuarie (stabilă) Populatia la 1 ianuarie -femei Născuti vii Deceda i . Lilieşti 10%. persoane/ gospodarie pe total oraş (de la 2.Datele generale de bază la nivelul anului 2008 (cu date statistice omologate) se prezintă astfel: Populatia -totală . Schela 6%. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 21 . intea 15%.938 9.la 1 iulie (stabilă) Populatia la 1 iulie – femei Populatia cu domiciliul în localitate la 1 iulie Populatia -totală .total Deceda i sub un an Căsătorii Divor uri Stabiliri de domiciliu în localitate Plecări cu domiciliul din localitate Stabiliri de resedin ă în localitate la 1 ianuarie Plecări cu resedin ă din localitate la 1 ianuarie 19659 10094 19672 19669 10095 160 259 1 110 54 262 226 201 295 Cea mai mare parte a popula iei este concentrată în Băicoi 56%.600 Se constată o evolutie diferită a numărului populatiei si numărului gospodăriilor.

/kmp înscriindu-se printre localită ile cele mai dens populate din jude .6 20. După anul 1990.0 1996 .0. Densitatea popula iei este de 42 loc.1 1991 -1.1 0.64 2008 . Sensul mobilită ii spa iale a popula iei este redistribuirea între spa iul urban şi rural. Analiza popula iei pe grupe de vârstă indică o structură asemănătoare mediei pe jude şi ară.4 1. dar şi prin existen a unei disperări relativ mari. deoarece cuprinde numeroase livezi. spa ii verzi.0. la 37% în anul 2002 şi 32% în anul 2008.29% rezultatul industrializării oraşului.1985 s-a realizat un spor de 4500 locuitori realizându-se un ritm mediu de 1. Anul Sporul ‰ (natural) Sporul ‰ (migratoriu) 1966 5.2 . Din totalul popula iei. Creşterea s-a realizat în propor ie de 50% pe seama sporului natural şi 50% pe seama sporului migrator. 67% între 15-64 ani.6 1986 4.5. apropiată de media na ională. adică cea provenită din raportarea popula iei numai la perimetrul clădit.6 6. 22. Fa ă de totalul popula iei.9 1977 4.1 . indică faptul că se asigură necesarul for ei de muncă pentru economie.44 În perioada 1966 .1. Raportată numai la intravilan. etc.18% este cuprinsă între 0-15 ani. este 52 loc. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 22 . pe hectar în perimetrul construibil.1.3. s-au înregistrat valori negative. grădini.Scăderea numărului populatiei se datorează în principal sporului natural negativ (populatie îmbătrânită).01 . densitatea este 3400 loc. Densitatea generală pentru localitatea Băicoi (în limitele sale administrative) este de 314 loc./kmp. mult sub media pe ară de 136 loc/ha. Dominarea grupei adulte. la 43% în anul 1992. relativ redusă fa ă de alte oraşe cu număr de locuitori asemănător. aceasta reflectând confortul ridicat pe care-l oferă oraşul locuitorilor săi prin dimensiunile mari ale locuin elor. Densitatea rectificată./ha. propor ia celei ocupate a înregistrat o permanentă tendin ă de scădere de la 53% în anul 1987. restul de 11% revenind popula iei peste 64 ani.7 2002 . dar şi migra iei for ei de muncă în alte localită i şi în străinătate.

peste 300 femei şi 200 bărba i în anul 1992 şi peste 800 femei şi 600 bărba i în prezent şi persoane în căutarea unui loc de muncă ce reprezintă 6% din totalul popula iei active. 53% în 2002 şi 46% în anul 2008.total .persoane Număr mediu salariati în comert . Datele actuale la nivelul anului 2008 se prezintă astfel: Salariati . an cu oarecare relansare economică. silvicultură şi pescuit . După acest an.persoane Număr mediu salaria i în transport şi depozitare-persoane Număr mediu salaria i în hoteluri şi restaurante .total -persoane Număr mediu salariati în industria extractivă . prin relansare economică. În industrie era cuprinsă 40% din popula ia activă în anul 1930. Trebuie subliniată de asemenea. sănătate care au beneficiat de o serie de hotărâri importante luate în procesul reformei (aprecierea nu con ine efectele măsurilor de redresare economică ca răspuns la criza economică mondială pe care o resimte şi via a tuturor românilor).persoane Număr mediu salariati în activită i profesionale. Situa ia se poate modifica. învă ământul.Au apărut şomerii. gestionarea deseurilor.persoane Număr mediu salariati în informa ii şi comunica ii . silvicultură. popula ia ocupată în industrie (sector secundar) a scăzut până la 60% în 1992. 70% în anul 1977 şi 77% în anul 1980. comer ul.număr mediu . activită i de decontaminare. ponderea bărba ilor în cadrul resurselor cât şi a popula iei ocupate.persoane Număr mediu salariati în agricultură. Este de aşteptat ca cifrele anilor din urmă să reflecte profund criza economică traversată.persoane RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi 3150 134 1970 868 896 133 93 180 69 17 42 36 3 37 15 Page 23 .persoane Număr mediu salariati în industrie . cu specifica ia că aceasta este mai mare la popula ia ocupată. salubritate. cât şi în cel al vie ii sociale.persoane Număr mediu salaria i în intermedieri financiare si asigurări-persoane Număr mediu salariati în tranzactii imobiliare . cu repercursiuni atât în plan demografic. 65% în anul 1966.persoane Număr mediu salariati în industria prelucrătoare . în 1956. Fa ă de anul 2002. stiintifice şi tehnice persoane Număr mediu salariati în activită i de servicii administrative si servicii suport . Cu toate acestea unele ramuri au înregistrat mici creşteri neînsemnate: agricultura.11%. în anul 2010 popula ia ocupată a scăzut cu 5.persoane Număr mediu salariati în constructii .persoane Număr mediu salariati în distribu ia apei. situa ie agravată de criza economică mondială la dimensiuni încă neevaluate statistic.

829 (majoritatea din grupa de vârstă 18 . structura si stabilitatea populatiei: • tendin a de îmbătrânire (structura necorespunzătoare pe grupe de vârstă si numărul de locuitori la o gospodărie în toate zonele izolate).persoane Număr mediu salaria i în sănătate si asistenta socială . etc.Număr mediu salariati în administratie publică si apărare.01 2010 arată astfel: Popula ia stabilă a oraşului Băicoi la 1 ianuarie 2010 (total) 19637 persoane.30 ani.407. echipare edilitară incompletă. Datele atatistice preliminare la 01. NUMĂRUL ŞOMERILOR .persoane Număr mediu salariati în învă ământ . din care: . asisten ă sanitară şi socială deficitară. • absen a investitiilor în activită i economice care să creeze locuri de muncă în oraş . asigurări sociale din sistemul public . culturale şi recreative persoane Număr mediu salariati în alte activită i ale economiei nationale.persoane 81 168 290 10 5 Numărul de someri înregistrati. din care în plată . • nivelul nesatisfăcător al câştigurilor şi atrac ia câştigurilor salariale mai mare decât în ară la activită i de cele mai multe ori sub nivelul de pregătire sau de calificare din alte ări .masculin 9484 persoane . respectiv 78 persoane).) . • lipsa temporară a atractivită ii pentru stabilizarea populatiei datorită infrastructurii necorespunzatoare (căi de comunicatie proaste.feminin 10153 persoane RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 24 . conform datelor statistice – 1.TOTAL Numărul şomerilor indemniza i Numărul şomerilor neindemniza i RATA ŞOMAJULUI 1407 829 578 14% Exista disfunctionalită i majore care determină evolutia.persoane Număr mediu salariati în activită i de spectacole.

CIRCULA IA Principala cale de comunicatie rutieră care străbate teritoriul oraşului (dar fără a trece prin intravilan este drumul na ional DN 1 Ploieşti – Braşov. Oraşul se află la circa 20 km distan ă fa ă de Ploieşti, resedin a de jude . Orasul Băicoi este strabatut de la vest Ia est de drumul judetean DJ 102B, care se racordează în DN 1 Bucuresti - Brasov Ia km. 82, străbate localitatea si se intersectează cu DJ 102 Ploiesti - Slănic la punctul Canton C.F. Găgeni, din aceasta arteră desprinzându-se, stânga-dreapta, o serie de strazi ce deservesc zonele de locuit. De asemenea, din DJ 102 B se desprinde DC 6 spre satul Mislea, DC 7 spre satul Bordeni şi DC 8 spre cartierul Liliesti. Pe aceasta stradă se suprapune traficul local, petrolier si de tranzit, strada fiind deosebit de aglomerată. Străzile orasului care se desprind din DJ 102 B au, în general, declivită i între 2 - 8 %, în special pe latura de nord a orasului. Reteaua stradală totală a localită ii este de cca. 63 km. şi cuprinde străzi în mare parte de categoria III si IV. Modernizarea retelei stradale necesită interventii în proportie de 60%. Principalele caracteristici ale drumurilor clasificate şi străzilor sunt sintetizate astfel: • • • • DN 1- 15Km – stare buna DJ 215, 100F, 100E – 21.7Km - stare mediocra DC8A, 7 – 4.85Km – stare rea Strazi – 40.43Km – pietruit 5.27Km - pamant

Privitor la lucrările de artă, chiar dacă nu sunt unele de amploare, acestea contribuie la realizarea unui confort urban care, în acest moment, nu poate fi remarcat. • reteaua de străzi din localită i este dezvoltată tentacular, având ca bază drumurile principale din teritoriu, într-o structura amorfă, dar compactă, cu exceptia unor lotizări cu structura rectangulară realizate în anii din urmă ;în afara unor por iuni scurte de străzi în zonele marginale din cartiere, străzile din localitate sunt modemizate; majoritatea au lă imea necesară pentru profilele transversale stabilite ; • în ceea ce priveste infrastructura localitatii, din totalul de 100,0 km străzi, 66,3 km străzi sunt asfaltate, iar restul sunt străzi nemodernizate, respectiv impietruite ;
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 25

• intersectille principale din intravilan sunt neamenajate ; • traversările peste CF la limita teritoriului administrativ sunt la nivel; • căile de comunicatie feroviară si amenajările aferente cuprind zone şi din teritoriul oraşului; Pozi ionarea şi starea acestora : Poduri, pode e şi pasaje Localizare Pod - Băicoi, cartierul Dâmbu, situat pe strada Dorobanti, peste pârâul Dâmbu Lungime totală Lă ime carosabilă (m Lungime=15 m Lă ime=12 m Tipul şi starea

Beton, stare bună Metal, Pod - Băicoi, cartierul Dâmbu, situat pe strada Lungime=9 m stare Dâmbului, peste pârâul Dâmbu Lă ime=6 m mediocră Metal, Pod - Băicoi, cartierul Dâmbu, situat pe strada Lungime=8 m stare Dâmbului, peste pârâul Dâmbu Lă ime=5 m mediocră Pod - Băicoi, cartierul Tintea, face legatura dintre Lungime=8 m Beton, strada Gladiolelor si strada Violetelor Lă ime=4 m stare buna Dale Pod - Băicoi, situat pe strada Dâmbului, la intersectie Lungime= 6m beton, cu strada Dorobanti Lă ime=4 m stare rea Pod - Băicoi, cartierul Tintea, situat pe strada Lungime= 12 m Beton, stare bună Independentei Lă ime=8 m Podet - Băicoi, cartierul Dâmbu, face legătura dintre Lungime=11.5 m Metal, strada Dumbrava Rosie si strada Prundului Lă ime=2 m stare rea Podet - Băicoi, cartierul Dâmbu, face legătura dintre Lungime= 11 m Metal, strada Prundului si strada Narciselor Lă ime=2,2 m stare rea Podet - Băicoi, cartierul Dâmbu, situat pe strada Lungime= 11 m Metal, Dumbrava Rosie, peste pârâul Dâmbu Lă ime=2,2 m stare rea Podet - Băicoi, cartierul Dâmbu, face legătura dintre Lungime= 11 m Metal, strada Dâmbului cu locuin ele unor persoane fizice Lă ime=2,2 m stare bună Transportul public local (în interiorul localită ii) şi cel de legătură cu localită ile învecinate si capitala jude ului sunt asigurate de o serie de societă i de transport personae:

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi

Page 26

Operatori de transport local public şi/sau privat: S.C. „FERNY” S.R.L. S.C. „ELIRO” S.R.L. S.C. „VINOTRANS” S.R.L. S.C. „EDUGAB PROD” S.R.L. S.C. „STAMI CONS” S.R.L. S.C. „DUMIORI SERV” S.R.L. S.C. „DENEBOLA” S.R.L. S.C. „GIRUETA TUR” S.R.L. S.C. „GIRUP ATYC” S.R.L. INTRAVILANUL TERITORIAL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT

Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului administrativ al oraşului Băicoi si in cadrul intravilanului localitatii. Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie de trupuri raspandite in teritoriu. Oraşul Băicoi se intinde pe o suprafata de 6523.73 ha din care intravilan aprobat cu suprafata de 1596,70 ha . In BILANTUL TERITORIAL al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, prezentat in continuare se prezinta structura functionala existenta pentru oraşul Băicoi si trupurile apartinatoare. Facem mentiunea ca bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a intravilanului actual, transpus pe suport topografic nou si ca exista o diferenta in plus de 119,47 ha intre suprafata totala cuprinsa in intravilanul aprobat in PUG anterior (1596,70 ha ) si suprafata rezultata acum (1716,17 ha ). Bilantul teritorial existent, total si pe zone functionale, aşa cum se prezintă astăzi, respectiv corectat cu documenta iile de urbanism avizate şi aprobate potrivit Legii : ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ZONA UNITĂ I AGRICOLE SI SERE ZONA UNITĂ I INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI TRANSPORT
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi

45.41 35.36 91.79

2.65% 2.06% 5.35%
Page 27

07% 1.68 0. SPATIU PLANTAT ZONA FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE / ZONA PENTRU LOCUINTE P+3.01% 0.18% 0.11 782. UNITĂ I INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE TERENURI AGRICOLE REZERVATE PENTRU SPATII VERZI.77% 45. SPORT ZONA FUNCTIUNI MIXTE: DEPOZITARE.06 5. SPATII PLANTATE ZONA FUNCTIUNI MIXTE: UNITĂ I INDUSTRIALE. INDUCTRIE.TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN STRĂZI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ZONA CU DESTINATIE FORESTIERĂ ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE ZONE SPATII VERZI.03% 0.37 132.19 5 193. P+5 SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ZONA PENTRU LOCUINTE P+3. SPORT ZONA CU DESTINATIE SPECIALA ZONA FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE / SPATIU VERDE. P+4. AGREMENT.89 26.7 3.37 0.12 22.34% 1. SPORT ZONA FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE.39 0. AGREMENT.4 10 130. ZONA FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / ZONA SPATII VERZI.95 1.38% 0. SPORT SI PADURI.7 17.29% 11. SPORT ZONA FUNCTIUNI MIXTE: SPATII PLANTATE.34 6.53% 0.60% 0.70% 0. P+4.84% 7.04% Page 28 .32% 1.31 15.57% 6.15 6.92% 0.52 5. DE DEPOZITARE SI SERVICII ZONA FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ZONA GOSPODARIE COMUNALA: CIMITIRE TERENURI AGRICOLE REZERVATE PT. AGREMENT.35% 0.81 14.58% 7. AGREMENT.30% 0.73 116.04% 0.59% 0.44 0. AGREMENT. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ZONA GOSPODARIE COMUNALA TERENURI AGRICOLE REZERVATE PT.31% 0.73 3.22% 0. INDUSTRIE. P+5 TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN REZERVĂ INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII ZONA FUNCTIUNI MIXTE:INSTITUTII PUBLICE SI RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi 9.

km 20.47 0.9 Gaze naturale distribuite – mii mc 10423 Gaze naturale distribuite .km 116.mp 2047 Suprafata locuibila -fondurile private . simpla a retelei de distributie a apei potabile . • un aport insemnat la aspectul general al localită ilor il au spatiile verzi de aliniament de la principalele drumuri clasificate si de pe parcelele cu locuinte • sunt bine reprezentate. P+5 ZONA AFLATA PERMANENT/TEMPORAR SUB APA ZONA FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / AMENAJARI STRADALE ZONA DEPOZITARE REZIDUURI TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 2010 12.34 0.numar 92 Locuinte din fondurile private . Succint situa ia acestora se prezintă astfel: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 29 .72% 0. atât ca prezen ă ale scuarurilor şi parcurilor publice.0 Lungimea simplă a conductelor de distribuire a gazelor naturale .84 1.17 100.total mp 309682 Suprafata locuibila -proprietate publica . cât şi la nivelul bazelor sportive.03% 20.numar 6679 Suprafata locuibila . P+4. situa ia se prezintă astfel : Suprafata totala .00% Din punct de vedere a ocupării şi echipării teritoriului.uz casnic – mii mc 7431 Spa iile verzi amenajate şi pentru sport : • spatiile verzi de pe parcelele cu institutii publice sunt îngrijite necorespunzător.3 Capacitatea instala iilor de producere a apei potabile – mc/zi 2600 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – mii mc 665 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz casnic – mii mc 646 Lungimea simpla a retelei de canalizare . dotate mai ales cu terenuri de fotbal.mp 307635 Suprafa a intravilana a oraşului – ha 1641 Suprafa a spa iilor verzi a oraşului – ha 11 Lungimea străzilor orăşeneşti – km 100 Lung.km 106.ha 6536 Locuinte existente – total număr 6771 Locuinte in proprietate publica .21% 1716.SERVICII / LOCUINTE P+3.

cartierul Liliesti Primăria Baza sportivă Liliesti Băicoi Băicoi. ritmul anual de construire este mic (cca 80 . 67 %). Spre exemplificare.total Locuin e terminate din fondurile publice . dar nereprezentativă pentru un oraş cu o tentă industrială pronun ată.800 mp.58 gospodării/ha la Lilieşti). completată cu zone lotizate în sistem rectangular în fostele sate.Baze sportive şi de agrement Denumire Adresă Proprietar Băicoi. • zona loturilor s-a dezvoltat alungit pe directiile principale de circulatie. 14. 30 pentru construc ii complet noi). situa ia anului 2008: Locuin e terminate . cu loturi înguste si adânci.număr Locuin e terminate din fonduri private .număr 35 35 35 • densitatea medie a gospodăriilor în zona de locuit poate fi considerată bună pentru mediul rural si tipologia satelor de dealuri joase-câmpie (7. cu diferente notabile între cartiere (de la 9. • fondul construit este predominant în stare mediocră.16 gospodării/ha).06 gospodării/ha în zonele ce gravitează în jurul zonei centrale la 5. cartierul Schela Sala de sport a orasului Primăria Băicoi Băicoi Suprafa ă 14.100 de autorizatii.250 mp. • tendinta de dezvoltare (sugerată si prin solicitările administratiei locale de introducere în intravilan) este tentaculară. devenite cartiere. cu acces direct la un drum public. într-o structură amorfă. din care cca. (de la 1790 mp în zonele ce gravitează în jurul zonei centrale la 1103 la Lilieşti). Locuin ele : • sunt zona functională cu cea mai mare pondere din total intravilan (cca. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 30 . desi în intravilan există multe loturi libere. 1.număr Locuin e terminate din fondurile populatiei . • suprafata medie a unei gospodării este de 1395 mp. cartierul Tufeni Primăria Baza sportivă Tufeni Băicoi Băicoi.780 mp. de alungire pe drumurile na ionale şi jude ene şi pe alte drumuri principale din teritoriu.

P+2.L. fără o planificare a folosin ei urbane a teritoriului. produse contaminate cu titei. iar in zona centrala blocuri P+4. Indicii de locuibilitate si calitate a Iocuirii.L. Deseurile menajere rezultate din activitatea proprie a PETROM sunt colectate neselectiv in cadrul fiecarei facilitari a Structurii Baicoi(Parcuri de rezervoare. accesul fiind permis practic oricui este interesat sa se debaraseze de deseuri. scule RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 31 . transportul si depozitarea acestora in rampa de gunoi existentă în nordul cartierului Dâmbu. tubulatura si motoare uzate.R. P+ 1.43 to/zi. fiind mai greu de realizat o concentrare a acestora în anumite zone. turle. Depozit Baicoi Vest.). Categoriile de deseuri rezultate din activitatea Structurii Baicoi sunt urmatoarele: • Deseuri menajere: rezultate de la personalul propriu angajat al PETROM.C. piese.Zona destinată constructiilor de locuinte este răspândită în întreg intravilanul. în general. neecologică. cu urmări care aduc mari prejudicii factorilor de mediu. substante chimice utilizate in procesul de exploatare. Floricon Salub S. in colectarea deseurilor menajere.R. • Deseuri nepericuloase: rezultate din activitatea de mentenanta a echipamentelor si cladirilor facilitatilor Structurii Baicoi. etc. in anumite zone. cuponari. si respectiv anuala de 5267 to/an. Pe teritoriul cartierelor componente ale orasului. ulterior acestea fiind preluate de catre S. • Deseuri periculoase: slam de extractie. Deseurile nepericuloase rezultate din activitatea de intretinere a obiectivelor Structurii Baicoi sunt in principal urmatoarele: ambalaje diverse. tip parter. pentru o parte din populatia orasului. Institutiile si serviciile publice sunt bine reprezentate în general si amplasate în zona centrală. masturi. de-a lungul principalelor căi de circulatie si este caractenizată de constructii individuale. se situează sub indicii medii.) Serviciul de colectare si transport a deseurilor menajere constă. deseurile sunt împrastiate dezordonat. resturi metalice rezultate de la debitari. Gospodarire locala De la locuitorii orasului Baicoi se colecteaza o cantitate zilnica de deseuri menajere de 14. Orasul Baicoi nu dispune în prezent de o rampa de gunoi organizata si autorizata. “FLORICON SALUB” S. Localitatea utilizează rampa ecologică BOLDESTI (Operator: S.C. care este propusă spre desfiintare şi închidere definitivă (amplasament impropriu ales. in baza contractului de furnizare a serviciilor de gospodarire comunala si duse la rampa ecologica Boldesti Scaieni. Unitatile economice sunt răspândite în teritoriu. Statii de Compresoare) in recipienti metalici si/sau de plastic.

In baza Contractului de Prestari Servicii incheiat intre PETROM si Petromservice. aceasta reprezentand o practica obisnuita a administrarii zonelor contaminate in cadrul obiectivelor de exploatare a Structurii Baicoi. Contractorul va lua toate masurile necesare in scopul prevenirii sau limitarii in nivelele premise de legile aplicabile in Romania si Uniunea Europeana. foraj. vidanjare. de catre prestatori de servicii care executa aceste operatii. praful. titeiul. Planul va include fiecare flux de deseuri generat. si transportat ulterior la Depozitul Ecologic de slam Baicoi. Deseurile periculoase identificate in cadrul activitatii PETROM sunt: slam de extractie. sunt executate de PetromService. Solurile si balastul utilizat pentru intretinerea spatiilor din interiorul obiectivelor Structurii Baicoi. Conform specificatiilor incluse in capitolul „Managementul Deseurilor si al Pierderilor". O parte din solul contaminat este acoperit cu balast. preluarea deseurilor menajere etc. echipamente de protectie si ambalaje contaminate cu produse petroliere. activitatile de curatare a rezeivoarelor. reparatii. soluri si balast contaminat cu produse petroliere. ultima locatie de depozitare si un program care va evalua si va oferi informatii despre toate locatiile folosite pentru depozitarea si reciclarea deseurilor. solizi. capete electrozi si resturi de sarma de la operatiile de sudura. Slamul de extractie este colectat prin activitati de curatire / reparatii capitale / dezafectari de echipamente. intretinere. conform specificatiilor Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale este colectat si transportat in scopul depozitarii in conditii de securitate (impreuna cu slamul de extractie la Depozitul Ecologic de slam Baicoi). nerealizandu-se o decontaminare a zonelor poluate. activitatea de intretinere si reparatii a instalatiilor si capacitatilor obiectivelor Structurii Baicoi sunt realizate de catre SC Petromservice. natura periculoasa a desurilor. interventii. de depozitare. produsele radioactive sau alti poluanti atmosferici. resturi metalice diverse rezultate de la cuponari. Conform Contractului privind Prestarea de servicii. uleiuri si cauciucuri uzate. incheiat intre PETROM si PetromService. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 32 . aceasta companie avand responsabilitatea executarii lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind protectia mediului in vigoare. si orice corp de apa a oricarei substante care ar putea cauza poluare sau ar putea fi periculoasa pentru viata sau mediul inconjurator cum ar fi fumul. Contractorul are obligatia de a dezvolta si transmite pentru aprobare la PETROM un plan de management al deseurilor/pierderilor care va trata cu toate deseurile periculoase si nepericuloase implicate. ca orice descarcare. burlane. sau lichizi.deteriorate. debitari profile diverse. Conform clauzelor contractuale. pamant. dezmembrari. aflata sub controlul sau sau custodia sa in atmosfera. din orice sursa. procesul ce genereaza fluxul de deseuri. in orice moment pe perioada executiei unei lucrari. dezafectari. deseuri medicale. reducerea surselor de deseuri si posibilitatile de reciclare.

număr Scoli din învă ământul primar si gimnazial . Invatamant Datele generale caracteristice tuturor nivelurilor de învă ământ din oraşul Băicoi se prezintă astfel: Unită i de învă ământ . Con inutul mare în săruri al apei îi dă un caracter de termostat. la biserica Cioara din Dâmbu şi capela neogotică a Cleopatrei deteriorarea fiind evidentă. cât şi în cazul monumentelor istorice.persoane Elevi înscrişi .total . aflate în parcul de lângă Primărie.800 băi calde şi 1. Efectele apelor sale clorosodice–iodurate sunt recomandate în tratarea afectiunilor reumatismale si post traumatice. temperatura lacurilor variind cu + 6 . care este o sta iune balneo-climaterică ce are în componenta sa un lac cu ape sulfuroase. Sezonul dureaza în mod obişnuit între 1 mai–30 octombrie.total .persoane Elevi înscrişi în învă ământ liceal .7ºC fa ă de mediul ambient. afectiunilor sistemului nervos central si periferic. Capacită i de cazare există la motelul–restaurant “Casa Românească” aflat la ieşirea din oraş spre Câmpina pe DN1 (Paralela 45). Poten ialul turistic este superior amenajării şi folosin ei actuale.Turismul Turismul nu prea este dezvoltat în Băicoi. atât în cazul Băilor Valea Stelii. Cu adevărat atractivă este statiunea Valea Stelii din intea.persoane Elevi înscrişi în învatamint gimnazial . folosit încă din anul 1910 şi unde în anii ’50 se realizau în medie anual 3. Există câteva locuri ce pot stârni interesul turistilor precum: “Biserica Sfintii Impărati Constantin si Elena” care are în interior picturi realizate de Nicolae Grigorescu în debutul carierei sale sau ruinele capelei printesei Trube coi. plin de nămol sapropelic de o calitate exceptională.număr Grădinite de copii .număr Licee Copii înscrisi în grădini e .800 băi reci (date din registrele băilor) în condi ii improvizate.persoane RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi 11 6 4 1 473 1774 1300 619 681 474 Page 33 . afectiunilor cardio–vasculare si ginecologice.persoane Elevi înscrişi în învă ământ primar si gimnazial-persoane Elevi înscrişi în învă ământ primar .

Personal didactic total .persoane Personal didactic în învă ământ prescolar .persoane Personal didactic în învă ământ primar si gimnazial Personal didactic în învă ământ primar .persoane Personal didactic în învă ământ gimnazial .număr Laboratoare scolare .număr Ateliere scolare . Starea clădirii care adăposteşte activită ile Bună Bună Bună Bună - UNITĂ I ŞCOLARE ŞI PREŞCOLARE Grădini e Şcoli cu clasele I-IV Şcoli cu clasele V-VIII Şcoli cu clasele I-VIII Licee Colegii na ionale Şcoli de arte şi meserii Grupuri şcolare Şcoli postliceale Număr unită i 6 1 3 1 - Număr elevi 473 89 1.număr 134 18 84 32 52 32 54 11 2 5 2 In oraşul Băicoi sunt în prezent 11 unită i de învă ământ preuniversitar. • 6 grădini e.persoane Personal didactic în învă ământ liceal .211 474 - Sanatate RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 34 .număr Terenuri de sport . • 4 şcoli generale.număr Săli de gimnastică . astfel: • 1 grup şcolar (liceu).persoane Săli de clasă si cabinete scolare .

atât ca număr.7‰ 75 2 1997 82 300 23. cât şi ca stare de între inere : RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 35 .6‰ <78 6 Din analiza comparativă a acestor date. 6) – stare buna • Casa de Cultură intea – Băicoi (str. • Casa de Cultură Liliesti . 3. Dorobanti nr. iar speran a de viată a crescut cu 20 de ani. reiese că în 1944 unui medic îi reveneau 3. Indici Personal medical cu studii superioare Asisten i şi surori Mortalitate infantilă Media de vârstă (speran a de via ă) Salvare 1944 3 6 150 . evolu ia indicatorilor de sănătate din oraşul Băicoi au avut evolu ii pozitive. care realizează împreună peste 120.Serviciile de sănătate sunt reprezentate printr-un spital orăşenesc cu cca.200‰ 57 1988 52 137 23. mortalitatea infantilă a scăzut de 12 ori. Independentei. UNITĂ I SANITARE Spitale Policlinici . 177) – stare mediocra • Biblioteca – stare mediocra Sunt mai bine reprezentate lăcaşurile de cult. iar astăzi îi revin cca 430 de locuitori.000 locuitori. nr.Băicoi (str. Cultura Spatiile pentru activitati culturale sunt slab reprezentate.Ambulatoriu Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Număr unită i 1 1 13 5 Stare clădire Mediocră Mediocră Bună Bună Activii din sectorul sănătate (personal medical) reprezintă cca. cămine culturale existând numai în fostele reşedin e de comună Lilieşti şi intea. 300 de paturi (înfrumuse at de câteva picturi murale realizate de Daniela Cepleanu.8‰ <75 5 2007 88 312 21.3% din activii oraşului şi datorită acestui fapt. o policlinică – ambulatoriu şi cabinete medicale individuale. fiica unui fost director).000 de consulta ii pe an. La acestea se pot adăuga şi cele 5 farmacii sau puncte farmaceutice şi un aşezământ de binefacere care oferă adăpost şi căldură sufletească la 75 de micu i din jude (Casa Copilului).

la Curbura Carpatilor.7. Str.din punct de vedere seismic zona se caracterizeaza prin urmatoarele elementele : -Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=0. Impărati Constantin si Elena’’. Biserica .cunosc in tara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost peste 600 cutremure) si chiar de intensitate mare(1940-magnitudine7..1977.DN 1 ZONE CU RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE RISCURI NATURALE Riscul seismic Cutremurele de pamant.Sf.Duminica Tuturor Sfintilor’’ – Parohia Tintea. Conform Normativ P100-1/2006 pentru protectia antiseismica a constructiilor.1986-magnitudine-7. Str.1990 magnitudine-6.Sf.70" RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 36 . Str..Biserica ..Zona corespunde unei parti din regiunea in care se produce subductia microplacii Marea Neagra in astenosfera proces insotit de acumularea lenta de energie seismica si de descarcari bruste..Acestea au focarul in zona Vrancea. Apostoli Mihail si Gavriil’’ – Parohia Dâmbu. Primăverii.magnitudine-7..Sf.Biserica Călătorului . Adormirea Maicii Domnului’’. Str.Sfântul Nicolae’’ – Parohia Liliesti..la intervale de 30-50 ani. Fdt. Albăstrelelor Biserica . Nuferilor Biserica .Parohia Băicoi I.Nasterea Maicii Domnului’’ – Parohia Tufeni. Ilie si Nicolae’’ – Parohia Băicoi II. Victoriei Biserica . Feleacului Biserica . Str. Plevnei Biserica ..7). Str.violente.la adancimi cuprinse intre 100 si 200 km(focare intermediare)pe asa-numitul plan Benioff.2.

Fig. Conform macrozonarii seismice dupa codul de proiectare seismic privind zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR(perioada medie a intervaluilui de revenire de 100 ani"). 2 -Coeficient "ag"=0.28. Fig. 3 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 37 .

Procesele de versant cu raspandirea maxima si cu cele mai importante implicatii practice sunt alunecarile de teren de tip deplasiv. a tectonicii deosebit de active. S-au produs prabusiri datorita excesului de umiditate si dizolvarii sarii din subteran si formarea unor lacuri antropice.refacere si protectie a mediului. ca pe versantul nordic al dealului Tintea dar si alunecari active in sectoarele instabile de pe pantele sudice. Efectele acestora influenteaza pe termen lung capacitatea de locuire si utilizarea optima a spatiului. respectiv exploatarea petrolului. Aceasta disfunctionalitate trebuie asumata de cei interesati in amplasarea unor obiective sau constructii. mai ales a unor precipitatii cu caracter torential si activitatii antropice.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie. Vulnerabilitatea versantilor la alunecari de teren inscriu aceste perimetre intr-o zona de risc de instabilitate. riscul declansarii acetui tip de procese geomorfologice este amplificat si de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari. comuna se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica I = 92 (noua) pe scara MSK unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani. O situatie specifica pentru teritoriul orasului Baicoi este existenta samburelui de sare ce prezinta un risc de instabulitate.Conform STAS 11 100/1993. exista zone de risc pentru alunecari de teren. Dupa stadiul dinamic in care se afla. in zona fiind amplasate un numar mare de sonde de extractie. Risc de inundabilitate Riscul de inundabilitate in zona vicinala a cursurilor de apa permanente si torentiale. Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an. Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate sau produs ca urmare a ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale) in timp RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 38 . exista alunecari relativ stabilizate. Risc de instabilitate Conform evaluarii zonelor cu potential de instabilitate din ‘ Ghidul pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatarea constructiilor . indicativ GT006-97. Consecinta a petrografiei si structurii.

Fig. La precipitatii maxime. acesta nu poate prelua aportul suplimentar de apa provenit din afluienti si din siroirea de pe versanti precum si din topirea zapezilor. redimensionarea subtraversarilor si decolmatarea celor existente pentru a stopa fenomenul de inundabilitate. Risc de inundabilitate in zona de locuit Acesta disfunctionalitate din interiorul localitatii se manifesta datorita faptului ca nu exista o canalizare pluviala care sa preia apele provenite din precipitatii precum si apele de siroire de pe versanti.ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluientii. ce au tendinta sa curga prin interiorul zonei de locuit catre un colector natural sau sa stagneze in zonele cu o panta scazuta. Panta talvegurilor vailor nu permit scurgerea rapida a apelor din pecipitatii decat in zonele de versant si favorizeaza eroziunea malurilor precum si inundarea zonelor limitrofe. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 39 . Se recomanda refacerea si redimensionarea santurilor de-a lungul drumurilor ce preiau apele provenite din siroirea de pe versanti. 4 Depozitare necontrolata a deseurilor in albia paraului Dambu Datorita slabei incastrari a albiei paraului Dambu si a colmatarii acestuia cu vegetatia crescuta in albie precum si a depozitarii necontrolate a deseurilor in cantitate mare in sectiunea de curgere este favorizata in cazul viiturilor pericolul de colmatare a albiilor si a inundarii zonelor vicinale.

Zone impropri de construit In functie de conditiile geologice si morfologice, respectiv a riscurilor naturale identificate pe teritoriul orasului Baicoi au fost conturate zone improprii de construit reprezentate prin zonele de curs ale retelei hidrografice si zonele de versant cu panta mare si potential de instabilitate ridicat. Pe teritoriul orasului au mai fost conturate urmatoarele zone: • Zone bune de construit cu amenajari speciale in care sunt cuprinse zonele de culme deluroasa si versantii cu panta medie, cu potential de instabilitate mediu, neafectati de eroziuni la baza lor. • Zone bune de construit fara amenajari reprezentate prin terasa inferioara si zonele de platou din cadrul culmilor deluroase precum si zona de campie. Investigatiile geotehnice ulterioare de mare detaliu, pot schimba incadrarea zonelor in orice directie, in functie de rezultate. Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2002, functie de relieful zonei , pe baza prospectiunii geologo – geotehnice de detaliu s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice si a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor constructii de categoria de importanta redusa.Trebuie mentionat ca pe culmile deluroase terenul prezinta o panta mica si prezinta urmatoarea succesiune litologica: • in suprafata depozite eluvial – deluviale constituite din argile, argile nisipoase, nisipuri, cu structura neomogena • roca de baza constituita din argile, nisipuri si pietrisuri marunte in strate cu inclinari variate de 20 - 30°, motiv pentru care parametrii fizico – mecanici au valori reduse. Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile si este influentat de volumul precipitatiilor sau de litologia si structura tectonica a zonei. Terenurile identificate in aceasta zona se pot incadra la terenuri bune-medii de fundare. La proiectarea constructiilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi si se va stabili distanta de amplasare fata de versantii instabili precum si o zona de protectie de minim 100 de m de acestia. Zonele de versant si terasa inalta pe care se pot amplasa constructii sunt cele care fac trecerea intre 2 nivele de terasa si prezinta o panta de pâna la 20 %. Zonele de versant se caracterizeaza prin urmatoarele depozite: • in suprafata depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal in amestec cu argile-prafuri-nisipuri pietris cu bolovanis; • urmeaza roca de argile cenusii verzui, nisipuri fine si strate de pietrisuri slab cimentate;
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 40

Terenurile identificate in aceasta zona se incadreaza la terenuri dificile de fundare, din cauza pantei terenului. Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi mari in perioadele cu precipitatii normale. La proiectarea si executarea constructiilor, masurile speciale si lucrarile ce sunt necesare constau din: • amenajarea suprafetei versantilor cu platforme si ziduri de sprijin, • lucrari de drenare a apei din precipitatii Pentru constructii cu categoria de importanta redusa, riscul geotehnic al executiei lucrarilor pe aceste zone este de nivel ridicat. Zona de terasa joasa si campie Terenul este plan, stabil si afectat pe anumite suprafete de fenomene de inundabilitate in perioadele cu precipitatii excesive. Succesiunea litologica se prezinta astfel: • in suprafata strat de sol vegetal sau umplutura cu grosime variabila; • urmeaza depozit proluvial cu grosimea de 0.5 – 4.00 m constituit din argile prafoase cafenii galbui si argile nisipoase cu rar pietris; • in continuare apar depozite aluvionare constituite din pietrisuri cu bolovanis si nisip cu grosimi mari(peste 10 m) care apar pe alocuri la suprafata; Terenurile identificate in aceasta zona se incadreaza la terenuri bune de fundare. Pentru constructii cu categoria de importanta redusa, riscul geotehnic al executiei lucrarilor pe aceste zone este de nivel redus. RISCURI ANTROPICE Teritoriul administrativ al orasului Baicoi este traversat de o serie de retele de utilitati astfel: - cablu telefonic interurban; - cablu telefonic urban; - conducta distributie gaze; - conducta gaz metan; - conducta Petrotrans; - conducta transport titei si gaze de sonda; - linii de curent electric de joasa, medie si inalta tensiune. Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare fata de aceste retele. Se va pastra zona de protectie si siguranta pentru calea ferata ce traverseaza teritoriul administrativ de sud-est la nord-vest.
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 41

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale diferitelor obiective din zona mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare, iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A, Transgaz etc.) Dezvoltarea industriei petroliere, a fost favorizata de existenta resurselor de petrol din zona subcarpatica a cutelor diapire.Exploatarea petrolului se face in stratele noi la suprafata si din ce in ce mai vechi spre profunzime incepand cu dacianu, pontianul, meotianul, iar in profunzime miocenul, sarmatianul, helvetianul si sporadic oligocenul. Zacamintele, sunt cantonate de la 2000 la 3000 m.

Fig. 5 Sonde de extractie

Se vor pastra zonele de protectie in jurul sondelor de extractie atat in functiune precum si a celor abandonate pana la refacerea terenului si redarea acestuia in circuit. ECHIPAREA EDILITARA Alimentarea cu apa Oraşul Băicoi are 6 cartiere: Băicoi, Lilieşti, Schela (Cotoi), Tufeni, Dâmbu şi intea, cu o popula ie stabilă totală de cca. 20.000 de locuitori. Localitatea dispune de o dotare tehnico-edilitară care nu acoperă necesarul.
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 42

este executată din eavă de o el cu diametre cuprinse între 50 – 150 mm şi prezintă un grad avansat de uzură. De aici. Re eaua de distribu ie este alimentată cu intermiten e. Ca urmare a executării în ultima perioadă a lucrărilor din pr. sta ia de clorinare şi grupul electrogen. de unde apa este distribuită gravita ional în cartierele Băicoi şi Lilieşti. Re eaua de distribu ie structurată pe zone de presiune este inelară şi are diametre între 80 – 250 mm. Lângă rezervor se află amplasată clădirea sta iei de pompe care mai cuprinde postul trafo. ceea ce între ine un deficit de apă considerabil la nivelul consumatorilor (pe străzile cu re ele din OL vechi din 1940). amonte de localitatea Floreşti. Cartierele intea.0 – 318.0. Sursa principală este constituită din conducta de aduc iune Dn 800 Paltinu – Movila Vulpii. amplasat la cota 331. De asemenea.4/12919 „Îmbunătă irea alimentării cu apă a Oraşului Băicoi” s-au realizat următoarele obiective: • suplimentarea debitului preluat prin racordul existent din aduc iunea PaltinuMovila Vulpii. apa este pompată în rezervorul existent V = 5800 mc. care însă nu mai furnizează debitul necesar. sursa Schelei şi alte surse locale.zona II: între cotele 277.zona I: partea de vest cuprinsă între cotele 302.nr. există conducte de serviciu cu diametre mai mici – de până la 2”.0 lângă clădirea Primăriei. Cartierul Tufeni este alimentat cu apă din sursa proprie: pu uri forate. cu încă 47 l/s (deci preluarea unui debit final de 96 l/s. Rezervorul V = 1000 mc alimentează zona I de presiune. se preia din debit de 49 l/s cu care se alimentează rezervorul existent V = 1000 mc. re eaua de distribu ie este împăr ită în două zone de presiune: . Unele conducte au grad de uzură foarte avansat şi înregistrează pierderi mari de apă – de cca.) şi reechiparea corespunzătoare a sta iei de pompe existentă în Băicoi. Datorită configura iei terenului.Republicii. Sursa Siliştea aflată în proprietatea Schelei este constituită din pu uri forate de mare adâncime.0 şi care cuprinde cea mai mare parte a oraşului. Dâmbu şi par ial Lilieşti sunt alimentate din sursa Siliştea III prin re eaua Schelei. .zona II de presiune. (30-40)%. situat pe str. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 43 .0 – 326. lângă fostele sere. iar cel cu V = 5800 mc .Alimentarea cu apă a localită ii Băicoi se realizează din mai multe surse: sursa Paltinu. Prin intermediul unui racord Dn 350 amplasat înaintea căminului de rupere a presiunii Băicoi. Re eaua de distribu ie este ramificată şi are diametre cuprinse între 1” – 4”. pozi ionate pe malul stâng al râului Prahova.

• gospodăria de apă Tufeni compusă din rezervor V = 100 mc. • gospodărie de apă amplasată la Găgeni cuprinzând rezervor de aspira ie şi sta ie de pompe. Paralel cu acest sistem. Evacuarea apelor pluviale din teritoriu se face superficial la nivelul terenului. decantoare secundare. sta ie de pompare • corectarea calită ii apei: sta ie de clorinare • utilizare:re ea de distribu ie din tubing O 2” – 6”. decantoare primare. Crişan.• completarea re elei de distribu ie din Băicoi cu un tronson având Dn şi L = 400m. Din zona industrială s-a realizat un colector pluvial cu diametru Dn 100 ce descarcă apele meteorice în pârâul Dâmbu. bazine de aerare cu nămol achy. • racord de distribu ie în cartierele intea şi Dâmbu. conducta de refulare şi rezervor V = 500 mc amplasat în intea. Unirii. Oraşul dispune în prezent de o re ea de distribu ie având L = 105.: • 4207 abona i casnici. platforme nămol. • 92 institu ii. având următoarele obiecte: grătar şi deznisipator. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 44 . sta ie pompe nămol activ şi recirculat. debitmetru. 9 Mai. • 208 agen i economici. Armoniei şi apoi pe un drum de câmp. sta ie de pompe. există şi deserveşte localitatea sistemul de alimentare cu apă al Schelei Băicoi. • 6 industriali. compus din : • captări de mare adâncime – front captare pu uri Siliştea III cu rezervor tamp • transportul apei: conducta de aduc iune Siliştea – Băicoi. Sta ia de epurare are capacitatea de preluare şi epurare a unui debit de ape uzate de 27 l/s este compusă din treapta mecanică şi treapta biologică. ajunge la sta ia de epurare amplasată pe malul stâng al pârâului Dâmbu în partea de S-E a localită ii. prin şan uri şi rigole. Canalizarea Canalizare menajeră În prezent. • racord nou în conducta de aduc iune Văleni – Movila Vulpii cu preluarea unui debit de 21 l/s. sta ie de clorinare. Traseul colectorului principal urmăreşte străzile Republicii. oraşul Băicoi are o re ea de canalizare formată dintr-un canal colextor principal cu diametru Dn 300 şi Dn 400 şi din canale secundare ce deservesc unită ile industriale şi zonele cu blocuri de locuin e. separator de grăsimi. bazine de contact cu clor activ.0 Km.

Situa ia este rezolvată local prin latrine uscate. in conditiile lipsei unor masuri de epurare a acestora. Find un factor de insalubritate pentru colectivitatea care le produce. În prezent. cu capacitatea de 27 l/s. După acesta poate fi utilizat in agricultura pentru fertilizarea solului sau poate fi depozitat în rampa de gunoi sau în umpluturi de alte categorii.Cartierul Tufeni nu are re ea de canalizare. apele uzate trebuie colectate si indrumate. meteorice si industriale. Ele constituie factorul principal de poluare si degradare a solului si a bazinelor hidrografice. sunt dirijate spre şan urile şi rigolele adiacente şi apoi către cei mai apropia i emisari. in bazinele naturale de apa. colectate de pe acostamentul străzilor principale şi secundare. apele uzate se impart in trei categorii: menajere.2 km • sta ie de epurare mecano-biologică. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 45 . in afara perimetrului acesteia si introduse in circuitul apei in natura. Pentru păstrarea calită ii bazinelor naturale de apă este necesară epurarea apelor reziduale. Dupa sursele de impurificare. Bazinele naturale de apă fiind intotdeauna destinate unor folosinte. Restituirea sub forma de ape reziduale Apele reziduale sunt apele uzate şi reziduurile lichide provenite din diverse folosinte ale apei aflata la dispozitia colectivitatii. • colectare existentă care descarcă fără epurare direct în pârâul DÂMBU. atunci când impurificarea produsă depăşeste capacitatea de autopurificare a receptoruiui. calită ile lor sunt degradate prin pătrunderea apelor reziduale. Canalizare pluvială Apele pluviale. Epurarea apelor uzate menajere realizată în statia de epurare prin metode mecanice si biologice conduce la descărcarea în emisar a unei cantită i de apă epurată si deci reintregarea ei în circuitul natural si la depunerea pe platformele de nămol spre uscare a nămolului rezultat din decantoarele primare. oraşul Băicoi dispune concis de următoarele sisteme de restituire pentru apele reziduale: • canalizări stradale Dn 300 = 15. • fose septice şi latrine uscate.

În oraş există sta ii de reglare (SRS) de sector de la care se dezvoltă re ele redusă presiune . Producerea energiei termice pentru încălzire se face în prezent în mod individual prin sobe. Alimentarea cu energie electrica Pe arealul oraşului Băicoi se regăsesc următoarele tipuri de re ele electrice: Re elele electrice de mediu tensiune (20 Kv) + posturi de transformare Oraşul Băicoi dispune de o sta ie de transformare 110 Kv (PT 71) racordat în LEA 400 Kv amplasat pe str. în gospodăriile individuale prin centrale statice de capacită i diferite în institu iile social-culturale. centrale termice. re eaua actuală satisface nevoile de siguran ă în exploatare şi între inere precum şi necesarul solicitat de localitate.Independen ei RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 46 . Numărul de abona i se prezintă astfel : . în prezent sistemul este nefunc ional.4207 abona i casnici 6 industriali . Datorită gradului înalt de coroziune a re elelor de distribu ie şi a lipsei reabilitării echipamentelor tehnologice.Republicii continuat cu str.839. ramificate pe străzi.92 institu ii . etc. care dispune de o re ea de distribu ie de redusă presiune de 255.Alimentarea cu gaze naturale Oraşul Băicoi dispune de alimentare cu gaze naturale prin operatorul DISTRIGAZ SUD. De aici există cablu de 20 Kv îngropat în lungul str. Centralele termice existente la câteva obiective din Băicoi au fost abandonate.208 agen i economici Localitatea are două surse de alimentare: -SRMP Floreşti printr-o conductă de medie presiune din OL Ø 14”. Alimentarea cu energie termica În oraşul Băicoi există o zonă de blocuri de locuin e dotată ini ial cu puncte termice de cartier. toate clădirile din oras si cartierele apartinătoare fiind încalzite în sistem local cu combustibil solid sau gaze (în sobe sau microcentrale).73 m. Conform operatorului Distrigaz Sud. -SRMP BUDA conducta comună cu oraşul Plopeni – medie presiune nouă din PEHD. majoritatea reabilitate recent prin înlocuirea celor din OL cu conducte din PEHD. administrative sau obiectivele economice.Republicii la intrarea în localitate dinspre Dn 1.

Unită i. O altă linie de alimentare este LEA 20 Kv Ploieşti Sud care intră în localitate pe DJ 215 (str.şi ramifica iile care alimentează posturile de transformare amplasate în oraş conform planului prezentat. Disfunc ionalită i Principalele sunt: • • • • disfunctionalită i în domeniul protectiei mediului natural si construit Prezen a masivului de sare în subsolul localită ii. în zona de locuit. şi unul de telefonie mobilă cu operatori na ionali. cu racorduri aeriene la abona i. Probleme de protec ia mediului. Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor locali (gospodării individuale.A. Re elele electrice de joasă tensiune (220/380 V) sunt realizate cu preponderen ă în sistem aerian (stâlpi de beton – conductori electrici). prestări servicii şi unită i furnizoare de utilită i) există branşamente electrice la U = 220/380 V racordate la posturile de transformare. instala ii şi obiective industriale amplasate pe tot teritoriul intravilan.Înfră irii). împreună cu un releu de transmisie cu func iuni multiple şi o centrală digitală conectată la cablul din fibră optică subteran. Telefonie Oraşul beneficiază de un sistem de telefonie fixă prin operatorul Romtelecom S. comanda aprinderii şi stingerii fiind realizată de la un „punct de aprindere” cu comandă automată prin ceas programator. obiective social – culturale. Pârâul Dâmbu neregularizat pe aproape tot traseul din intravilan. montate pe stâlpii electrici din beton amplasa i de-a lungul străzilor. administra ie publică. Există în localitatea Băicoi o centrală telefonică amplasată în zona centrală. Re ele electrice de joasă tensiune (220V/380V). dar şi punctual cu cabluri electrice subterane. Sistemul public de recep ie a programelor TV În toate cartierele apar inătoare există re ea publică de cablu TV amplasată pe stâlpi electrici de joasă tensiune. Iluminatul public stradal Iluminatul stradal există pe majoritatea străzilor principale şi secundare şi se realizează cu corpuri de iluminat de exterior. Page 47 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi .

mai ales în cazul celor nemodernizate. • există zone în care s-au produs prăbusiri şi au apărut lacuri. • pe suprafata unora dintre lacurile formate pe seama dizolvarii sării plutesc pelicule de produse petroliere. • Traversarea zonelor reziden iale de traficul greu (atât cel de transport cât şi cel propriu oraşului). • Re ea insuficientă de canalizare. • Necesitatea restructurării. • Lipsa apei potabile.000 de locuitori.. cu unele declivită i mari şi numai două benzi de circula ie. precum si a bisericilor neînscrise pe lista monumentelor. care cuprind perimetrele adiacente sondelor. • Lipsa unei zone centrale bine organizate. incinta si vecinată ile parcurilor de rezervoare pentru petrol. • Navetism încrucişat ridicat – pleacă cca. 2500. • Lipsa parcurilor şi a zonelor de recreere şi sport necesare unei popula ii de peste 20. • Amplasarea necorespunzătoare a punctelor de precolectare a deşeurilor menajere. re ele şi funda ii de obiective şi activită i abandonate existente aproape pe tot teritoriul. • Infiltra ii de apă şi produse petroliere în lacurile din sta iunea Valea Stelii. • Lipsa masurilor de protectie si punere în valoare a monumentelor istorice clasate si a siturilor arheologice din teritoriul administrativ. • Scăderea severă a locurilor de muncă. 500 din afară. • Traversarea întregii localită i de drumul jude ean DJ 102B având un traseu sinuos. se conturează următoarele disfunc ionalită i principale: • existen a unor zone poluate cu produse petroliere. vin cca. • Aruncarea gunoaielor şi molozului de către popula ie în numeroase locuri. urmare a proceselor de dizolvare a sării. etc. modernizării şi retehnologizării unită ilor economice – industriale şi agricole. • Poluarea provenită de la activită i economice. • Lipsa plantatiilor de protectie pe limita interioară a incintelor cimitirelor existente. • Poluarea provenită de la circulatia pe drumuri.• Instala ii. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 48 . Analizând din punct de vedere critic stadiul de dezvoltare urbanistică a oraşului şi trupurilor sale componente.

• lipsa măsurilor de conservare şi protec ie a monumentelor istorice clasate. etc. ancore şi blocuri de beton pentru instalatiile petroliere. de exploatare a titeiului (sonde. care trebuie identificate în eventualitatea amplasării unor constructii noi. lipsa alimentării cu gaze şi a unor sisteme de încălzire eficiente). • for a de muncă ocupată se regăseşte în special în industrie şi servicii . dar cu profile şi amenajări necorespunzătoare ale zonelor stradale. dar care se manifestă mai ales în extravilanul oraşului. care afectează o mare parte a versantilor (în cartierul Dâmbu. care pot produce poluări accidentale cu i ei si care necesită perimetre de protectie (a se vedea planul de situatie cu dispunerea sondelor).La data cercetării terenului. deşi speran a de via ă a crescut. iar intersec iile necesită urgent amenajări specifice. • starea necorespunzătoare a re elei de circula ie rutieră. însă ele pot fi reactivate la producerea unor evenimente care modifică echilibrul hidrogeologic creat în timp (seisme. bataluri. • existen a unor zone inundabile sau cu exces de umiditate. • practicarea agriculturii în sistem individual pe terenurile arabile în zonă impediment pentru o agricultură modernă şi eficientă. captări izolate de ape subterane sau canalizări cu pierderi de apă. atât în zonele de terasă. puturi.) în multe zone din teritoriu (peste tot unde a fost exploatat titeiul). cu preluarea materiei prime de la popula ie. • structura necorespunzătoare a popula iei pe grupe de vârstă (popula ie relativ îmbătrânită). • existenta unor lucrări vechi. etc. • lunca Dâmbului poate fi inundată la precipitatii abundente. care sunt situate atât în apropierea lacurilor din zona Primăriei. • numărul mic al utilajelor specializate adecvate agriculturii intensive. • existen a sondelor petroliere si a batalurilor în functiune. începând imediat aval de confluenta acestor văi şi până la ieşirea de pe teritoriul oraşului. local la Tufeni si pe dealul intea). • existen a unor alunecări de teren şi eroziuni active. cât si mai cu seamă. în special în zonele mai izolate. Aici se găsesc. precipitatii foarte abundente şi de lungă durată. în aceste zone fenomenele de dizolvare sunt inactive. cât si a celui din cartierul Tufeni. în zonele de versant. pe alocuri formându-se zone în care apa poate persista mult timp (inclusiv zona adiacentă statiei de epurare). local strate de umplutură cu grosimi variabile.). • echiparea edilitară cu unele deficien e (lipsa canalizării şi pe alocuri a alimentării cu apă în sistem centralizat. • nu există în oraş activită i de prelucrare a produselor agricole (vegetale şi animale). RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 49 . majoritatea străzilor fiind modernizate. conducte. abandonate. datorită si aportului suplimentar de apă adus de pârâul Valea Largă.

• Protec ia şi îmbunătă irea biodiversită ii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea implementării re elei NATURA 2000.• lipsa unui sistem de colectare si depozitare controlată a deseurilor menajere si de altă natură de la toate tipurile de func iuni (locuin e. cu respectarea priorită ilor de dezvoltare na ionale după cum au fost stabilite în Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) şi a priorită ilor strategice pentru fondurile structurale şi de coeziune stabilite în Cadrul Na ional Strategic de Referin ă (CNSR). Planul Urbanistic General se bazează pe obiectivele şi priorită ile strategice stabilite în documentele/strategiile jude ene şi na ionale: • Planul Na ional de Ac iune pentru Mediu. • Planul Local de Ac iune pentru Mediu Prahova.2013.3. • Ameliorarea calită ii solului prin îmbunătă irea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de jude e până în 2015. • Strategia de Dezvoltare Durabilă a României orizont 2025. servicii. care ar necesita amenajări specifice şi în primul rând. • Planul de Dezvoltare Durabilă a Jude ului Prahova în perioada 2007-2013. Rela ia cu alte programe şi planuri relevante Planul Urbanistic General al Oraşului Băicoi a fost elaborat având în vedere Strategia Jude eană.Regiunea 3 Sud Muntenia. • Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi cu cele noi preluate de localită i până în 2015. • POS Mediu 2007-2013. unită i economice). care reprezintă unul din cele mai importante documente de programare şi care contribuie la implementarea strategiilor na ionale şi sectoriale de mediu. Obiectivele POS sunt: • Îmbunătă irea accesului la infrastructura de apă prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015. precum şi prevederile POS Mediu. • Master plan jude ul Prahova privind apa-apa uzată. • starea necorespunzătoare a stabilimentelor balneare şi în general amenajări necorespunzătoare pentru valorificarea poten ialului extrem de valoros de care dispune localitatea. • Plan jude ean de gestionare a deşeurilor – Prahova (2006 -2013). • Planul Na ional de Gestiune a Deşeurilor 2007 . 1. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 50 . cunoaşterea şi cercetarea ştiin ifică a modalită ilor de exploatare. • Strategia Na ională pentru Gestionarea Deşeurilor. • Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor .

Umplerea golfului a coincis cu formarea terasei Baicoi. patrimoniul arhitectural şi arheologic.1. fauna. flora. peisajul. popula ia. care si-a restrans suprafata. In zona exista un golf cu contur neregulat pana la ultimele inaltimi subcarpatice. gestionarea deşeurilor. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului Evaluarea stării actuale a mediului s-a facut pe baza informa iilor şi a datelor disponibile în momentul elaborării Raportului de mediu.estica a judetului Ploiesti la 20 de km de Ploiesti. • Strategia cu privire la serviciile publice de încalzire urbană. valorile materiale. se realizeaza prin intermediul imensului con de RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 51 .• Reducerea riscului de dezastre naturale prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. beneficiaza de o importanta retea de cai de comunicatie din care amintim: DN 1. Conform HG nr. solul/utilizarea terenului.1. 2. Apele coborau din Carpati si formau o delta care inainta mereu. apa. patrimoniul cultural. sănătatea umana.1. DJ 102 Ploiesti–Paulesti–Baicoi si calea ferata dubla electrificata Bucuresti–Brasov. • Strategia na ională privind alimentarea cu energie termică a localită ilor prin sisteme de producere şi distribu ie centralizate. Sudura zonei subcarpatice cu terase bine individualizate si campie. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE factorii de mediu care sunt avu i în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe sunt: biodiversitatea. aerul. Relieful dealurilor subcarpatice s-a definitivat la sfarsitul pliocenului. cand au avut loc ultimele miscari de cutare iar intreaga regiune a suferit o miscare de ridicare in bloc impreuna cu muntii si lacul din campia Romana. la 16 km de Campina si la 8 km de Plopeni. Descrierea fizico-geografică Din punct de vedere administrativ se situeaza in partea central . Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al orasului Baicoi se inscrie pe contactul Subcarpatilor de la Curbura cu Campia Ploiestilor. factori climatici. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG 2. infrastructura rutieră. 2.

a celei mai importante terase de pe V. 6 Unitati geomorfologice Sub cuvertura de aluviuni. cu precadere pe stanga pana sub poalele dealurilor Baicoi–Tintea–Gageni. Campina.Ciobi – Strajistea. Terasa a III–a (Baicoi) este situata la 73–75 m altitudine relativa si pe ea se afla situata localitatea cu acelasi nume.Baicoi Pitigaia . Intrepatrunderea dealuri–campie este un caz unic in tara noastra. Teleajenului iar pe de alta parte. Uneori sarea a reusit sa iasa la lumina la Tintea si Baicoi. Prahovei. dovedind ca pe masura formarii lor miscarile scoartei le–au inaltat si deformat. Asadar.5%. Pe de–o parte campia se leaga de sesul Mislei prin seaua de la Gageni si pe V. prezentand o panta mare de 7. majoritatea cu samburi de sare in ax. din care reprezentativa este Movila Vulpii. iar pe de alta parte aluvionarea excesiva a impus divagarea raurilor. Campia Ploiestilor inclina de la 400 m la Banesti. V. Zona subcarpatica se caracterizeaza prin prezenta celor cinci terase ale Prahovei: Banesti-Campina . Singurele accidente sunt movilele. dovedind ca tectonica nu s–a desavarsit inca. tind sa se accentueze si sa se accentueze si sa se inalte pentru a strapunge aluviunile recente. dealurile izolate Tintea–Paulesti. Fig. Terasele inclina spre sud mai mult decat lunca. El constituie prelungirea spre sud. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 52 . ce se desfasoara pe 30 km. cu inaltimi de 300–400 de m stau risipite in campie la cativa km sud de marginea compacta a inaltimilor subcarpatice. pe masura ce se departeaza de Subcarpati. Terasa a IV–a (Campina) este situata la 30–50 m altitudine relativa. Prahovei este incadrata de maluri ce scad la cativa metri si raul meandreaza. au constituit conditiile in care s-a definitivat relieful. stratele sunt bolite formand anticlinale scurte faliate.dejectie al Prahovei. pe de o parte formarea unor dealuri recente. T. la 100 m in SE orasului Ploiesti. Adancita in propriul sau con aluvionar la Banesti cu 30–35 m. Anticlinalele cu samburi de sare.

Grosimea pietrisurilor acestei terase atinge 20–25 m, si se mentioneaza prezenta in cadrul terasei a unui strat de lut rosu de 1–1.5 m ceea ce denota un climat cald si umed in interglaciarul Mindell–Riss. Varsta Terasei Baicoi este atribuita fazei glaciare Riss care a avut extensiunea cea mai mare si coincide cu formarea bazinului Prahovei. Terasa Baicoi joaca rolul unei bare in dirijarea retelei hidrografice ramanand suspendata fata de Prahova si fata de Mislea. Eroziunea si acumularea au fost activate de miscarile neotectonice care accentuau forma anticlinalelor si sinclinalelor constituind noi piete de adunare a apelor, ca si depresiunea Mislea. In aval de Baicoi terasa cade in fundalul campiei.

Fig. 7 Zona de contact terasa – Campie in sud

Dambu si afluentul sau V. Larga, au vai care prezinta o alternanta de maluri abrupte si line. In localitatea Dambu se afla un sector de vale ingust, taiat in anticlinatul Baicoi. Pantele au inclinari de 8–10 grade pe stanga vaii si 5 grade pe dreapta. La iesirea din Subcarpati isi largeste albia, ceea ce a generat presupunerea ca a fost un curs vechi al Prahovei. Este un exemplu clasic de vale antecedenta. Dealurile Tintea–Baicoi domina depresiunea subcarpatica Mislea–Podeni. Contactul se realizeaza printr-o zona piemontana alcatuita din conuri de dejectie ingemanate si suprapuse. Culoarul de vale al Mislei, este considerat de G. Valsan, un curs al Teleajenului care se drena spre Prahova si se varsa la sud de Banesti, aducand ca principal argument, largimea de 15 km a culoarului care nu putea fi modelat de Mislea. Dealurile Tintea si Baicoi constituie o cumpana de ape, dezvoltata pe directia vest - est cu altitudini de 250 - 404,6 m. Desfasurate pe o lungime de 20 km, aceste
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 53

dealuri apar ca martori de eroziune intre Prahova si Teleajen. Dealul Gageni este continuarea spre est a dealului Tintea, iar dealul Baicoi, apare ca martor al eroziunii dealului Tintea. Individualizarea acestuia, nu poate fi decat rezultatul unui drenaj pe directia NS efectuat de V. Cosmina sau V. Mislea, fapt confirmat de inseunarea de la 250 m ce desparte Dambu de Gageni. Dealul Tintea, poate fi considerat martor al eroziunii subcarpatilor externi ai curburii. Configuratia interfluviilor, este rezultatul evolutiei arterelor hidrografice care se scurg catre nord (V. Mislea) si spre sud (V. Dambu).

Fig. 8 Dealul Tintea

Altitudinea maxima 404,6 m se inregistreaza in Dealul Tintea si se datoreaza gresiilor. In cadrul acestor interfluvii, se remarca o serie de umeri dispusi la altitudinea de 300–330 m, ei reprezentand rezultatul actiunii exercitate de afluentii Dambului. Un interfluviu mai larg dezvoltat apare in zona Dealului Baicoi aliniat pe 6 km est–vest. Suprafata prezinta denivelari de cca 25 m. Datorita pantelor mai mari de 20–30 grade, constitutiei litologice si despaduririlor, apar alunecari de teren, ogase, torenti precum depresiuni mici cvasirotunde dezvoltate pe sare. Se evidentiaza ogasele de pe V. Portarului, la limita superioara a padurii, ravenele de pe partea stanga a Vaii Dambului si torentii din sudul dealului Baicoi. Altitudinea vine si ea in sprijinul apartenentei subcarpatice a orasului Baicoi. In campie altitudinea creste lent de la 240–250 m in sud–est la 320–330 m in nord–vest. In zona predomina relieful fluvial ca urmare a actiunii erozive a raului Prahova, mai putin a Teleajenului in est. In aceste conditii, terasele constituie forma
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 54

dominanta a peisajului local. Sunt deosebit de mari, urmeaza vaile si ocupa interfluviile (Campul Urletei). Cea mai intinsa este Terasa Campina. Relieful de denudare este reprezentat prin: Ogase cu fund de vale foarte larg aproximativ 6 m, Ravene – V. Dambu, vestul dealului Tintea, Torentii in sudul T. Baicoi, Alunecari de teren (superficiale si deplasive). Relieful antropic este reprezentat mai ales prin movile (Movila Vulpii). Campia Ploiesti in sud cu procese acumulative, corespunzatoare conului Prahovei (alt. 250–300 m), strat de pietris 20–60 m, acoperit cu argile in nord–vest cu procese eroziv acumulative corespunzatoare Terasei Campina. Subcarpatii sunt reprezentati prin : Campul Urletei corespunzator T. Baicoi, relicva unui vechi con al Prahovei (cumpana dintre Prahova si Mislea) Dealul Baicoi – partea de sud a terasei respective. Pe acesta este dezvoltat orasul. Dealul Tintea (Gruiul) 404.6 m predomina procesele de eroziune (pluviodenudare, alunecari) Dealul Mislea la nord, intr o zona de subsidenta, drenat de Dambu si Mislea. Are altitudini de 290–310 m, desparte Subcarpatii externi de cei interni. Peisajul natural al asezarii a fost modificat datorita actiunii omului, fiind umanizat integral prin caile de comunicatie create, forajul sondelor, exploatarea petrolului, activitatea industriala si agricola. In concluzie, orasul s-a dezvoltat la contactul Subcarpatilor Prahovei cu Campia piemontana a Ploiestilor. Geologia regiunii In evolutia zonei se disting mai multe faze de sedimentare intrerupte de cateva faze orogenice care au cutat formatiunile si inaltat in bloc regiunea.

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi

Page 55

dacian romnanian (stratele de Valcanesti in care este cantonata structura petrolifera a orasului) 3. meotian afectat de diapirism cu zacaminte de petrol si gaze. Miscarile de la sfarsitul pliocenului (faza valaha) au dus la cutarea sedimentelor. Levantin si holocen in lungul vailor RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 56 .Fig. In perioada ciclului de sedimentare mio–pliocen s-au depus gresii.In evolutia zonei se disting mai multe faze de sedimentare intrerupte de cateva faze orogenice care au cutat formatiunile si inaltat in bloc regiunea. Pliocen in serie completa. Orasul Baicoi est situat in Subcarpatii externi ai Curburii. nisipuri iar in lagune sarea si gipsul. potian. In zona se intalnesc depozite geologice care apartin neogenului si sunt reprezentate prin: 1. tufuri. pe a treia axa a anticlinatului diapir Tintea-Baicoi–Gura Ocnitei. 9 Harta geologica a zonei In jurasic zona era acoperita de apele marii tarii. situatie care a durat pana in pliocen. limitat la nord de sinclinatul Mislea Podeni si la sud de zona de subsidenta de la marginea campiei Ploiestilor. marne. Niculescu a adus dovezi asupra unor inaltari neotectonice in zona pintenilor paleogeni si masivelor marginale si scufundari in zona mijlocie (MisleaPodeni) si la marginea campiei. Tectonica a fost conditionata de evolutia Depresiunii Precarpatice (avanfosa carpatica). Gh. Miocen alcatuit din burdigalian badenian si sarmatian 2. formarea cutelor diapire si au ridicat in bloc intreaga regiune generand dealurile subcarpatice. In pleistocenul mediu s-au manifestat miscari intense de ridicare.

in general. peste formatiunile pliocene slab cutate sau orizontale. extracarpatica cu nuante de tranzitie la continentalism. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 57 . Clima Clima orasului Baicoi se incadreaza. generand decrosarea stratelor dea lungul a numeroase accidente tectonice. unde temperatura este mai ridicata. in clima regiunii geografice in care este situata localitatea. De asemenea. Masele de aer rece se cantoneaza pe vai in comparatie cu regiunile mai inalte. ca urmare a strapungerii sedimentelor de catre lama de sare. meotian si sarmatian. In cadrul structurii petroliere Baicoi–Tintea se disting trei sectoare separate prin falii traversate: 5. Niculescu au adus dovezi certe depre o inaltare neotectonica in zona anticlinatului Boldesti–Baicoi. Prezenta sarii la suprafata. nisipuri si luturi aduse din munte si depuse la poalele dealurilor. Baicoi–central (Central) 7.4. Baicoi–vest (Cotoiu) 6. formarea teraselor. cand temperatura aerului este mai coborata in zona impadurita decat iarna cand diferntele sunt nesemnificative. se constata mai multe ridicari axiale si scufundari. Cercetarile lui Gh. a determinat stilul tectonic complicat. avand ca rezultat fragmentarea reliefului in zona de deal. Campia coincide cu cuvertura depozitelor cuaternare alcatuite din pietris. alunecarilor de teren si acumularea unor conuri de dejectie la marginea lacului levantin. adancirea vailor. Tintea–est Din acest anticlinal diapir petrolul se exploateaza in dacian. padurea exercita o influenta mai mare vara. este o clima temperat continentala de deal. Fragmentarea redusa a reliefului si vegetatia sunt elementele locale principale care influenteaza regimul elementelor climatice. In aceasta mare zona anticlinala diapira. Gura Ocnitei si coborari compensatorii in sinclinatul Magurele si zona de subsidenta de la marginea campiei.

grindina a afectat RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 58 . a fost 1901 cu 9640mm. 112 cu cer senin.5 grade C iar maximele in luna iulie 31. iar cel mai secetos 1930. Cantitatea cea mai mare se inregistreaza in luna iunie. 131 cu nori.4 grade C in august 1945. este elementul care reda cel mai bine influenta radiatiei solara. etc. produce ploile torentiale de vara. Minima absoluta a fost –30 grade C in ianuarie 1942. frecventa. 26 cu ninsoare. 99 calde si 30 tropicale.Temperatura aerului. Precipitatiile. Intervalul fara inghet insumeaza 180–190 zile permitand desfasurarea fara dificultati a activitatilor din agricultura. Anul cel mai ploios. 120mm cand aerul umed patrunde dinspre ocean pana la nori si asociat cu procese de convectie. urbanism. Ninsorile nu sunt abundente. Perioadele de inghet sunt cuprinse intre 1–10 octombrie si 1-10 aprilie. stratul de zapada are media de 10 cm grosime si se mentine 50–55 zile/an. cu multiplele lor aspecte legate de cantitate. Media precipitatiilor insumeaza 600mm fiind repartizate neuniform in functie de deplasarea fronturilor de aer dinspre Oceanul Atlantic sau dinspre continent. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 9–10 grade C. 122 cu cer acoperit. intensitatea si forma sub care cad. Cantitatea cea mai mica de precipitatii se inregistreaza in lunile ianuarie 36mm si februarie 38mm. au o importanta practica deosebita pentru agricultura. 26 reci. hidrotehnica. incat din punct de vedere termic. Pe an sunt in medie 104 zile cu ploi.3 grade C. clima se caracterizeaza prin ierni blande (media lunii ianuarie 2 – 3 grade C) si veri calde (media lunii iulie 21–22 grade C) . In anul 1996.Minimele se inregistreaza in luna ianuarie –16. Pe an sunt in medie 17 zile geroase. cu 360mm. iar maxima 39. regimul.

canalizata preponderent pe directia vaii Prahova.precipitatii medii anuale . N – 11. Baicoi si Dambu. Topoclimatic se contureaza patru subunitati: • versantul sudic al dealului Tintea–Baicoi cu o expozitie favorabila si un grad mai mare de insolatie.6°C.6 grade C fiind periculoase pentru pomii fructiferi.. • versantul nordic – umbrit cu zapezi ce persista mai mult. rezulta ca sunt dominante vanturile din NE – 15%. In concluzie. -vânturile dominante din zona au directia NE si E.600 mm. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 59 . . cu o incarcare de referinta gz = 1. temperaturile mai mari de 30 grade C si celor sub 0 grade C din nori care au favorizat condensarea si sublimarea. cu principale lor caracteristici de frecventa si viteza se disting printr-o fluctuatie in timp si spatiu. iar presiunea dinamica de baza stabilizata la inaltimea de 10 m este de 0. se poate aprecia faptul ca orasul se caracterizeaza printr-un climat blad.00 m (STAS 6054/77 ). Din analiza rozelor de frecventa medie a vanturilor.5%.4%.30 kN/m2. Orasul Baicoi se caracterizeaza prin urmatoarele valori ale factorilor climatici: . viteza mediata pe 2” este de v2m = 22 m / sec. temperaturile minime ale iernii –26.2 kN/m2 cu perioada de revenire de 10 ani si gz = 2. Tufeni. • Zonele de terase mai uscate si mai vantoase. E – 13. Vitezele sunt reduse 2–4 m/s iar calmul reprezinta 26% anual.zonele Schela. Dambului cu conditiile de adapost. localitatea se incadreaza din punct de vedere al actiunii vântului in zona A. curentilor de convectie care au constituit nori Cumulonimbus. Conform tabelului 1.temperatura medie anuala a aerului.6% si SV – 10. Conform STAS 10101/20 .adâncimea maxima de inghet h = 1.90. • V. Distrugerile au fost deosebi de mari.92) orasul apartine zonei b. Cu privire la incarcarea data de zapada (STAS 10101 / 21 . + 9. Ea s-a datorat aerului incarcat pana la saturatie cu apa. cu precipitatii maxime la sfarsitul primaverii si inceputul verii. . Cotoiu. Vanturile.0 kN/m2 cu o perioada de revenire de 50 ani. ca de altfel si maxime verii +37 grade C. cu ierni nu prea friguroase si veri nu prea calduroase.

cand nivelul creste la 0.2. cu ape mari la topirea zapezii si viituri in mai. La Baicoi.1. Pentru inlaturarea efectelor negative ale inundatiilor. Apa este intens poluata cu reziduri petroliere si se varsa in Teleajen. care patrundea in campie la Gageni. Factorul de mediu “Apa” Re eaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al orasului. separa terasa Baicoi de dealul Tintea. Pe langa RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 60 . dreneaza Depresiunea Mislea si atrage afluentii de pe pantele nordice alea Dealuli Tintea. Regimul de scurgere apartine tipului pericarpatic sudic. apartine sistemului hidrografic Ialomi a (subbazinul hidrografic Prahova – Teleajen).4 km/kmp. Traversand diapirul salifer.2. Fig. are 42 km lungime si o suprafata a bazinului de receptie de 189 kmp. Paraul Dambu. Larga. primeste un afluent pe partea dreapta: V. 10 Paraul Dambu Pârâul Dâmbu izvoreste din Scorteni. Toamna sunt ape mari. Malurile sunt asimetrice. stangul abrupt iar cel drept domol. are ape clorurate 150 mg/l. Densitatea fragmentarii este de 0.5 m la 2 m. prin afluentul său de ordinul IV pârâul Dâmbu. s–a prevazut decolmatarea albiei pe o lungime de aproape 2 km ce cuprinde toata zona in care paraul traverseaza orasul Baicoi. iunie. dupa ce traverseaza orasul Ploiesti. Raul Mislea. Valea sa este mult prea larga fata de puterea de eroziune si se crede ca a preluat un curs al Prahovei sau Teleajenului.

Datorita concentratiei in minerale si a vietuitoarelor din namol. Alimentarea este pluviala 70%. Fig.Dambu.E. cu o suprafata de 1515 mp si o adancime de 1. exista lacul sarat Seninu. Mare Baicoi) formate din boltele diapirului salifer si un lac cu apa dulce. La V. se intalnesc doua lacuri. aceste lacuri au fost amenajate pentru tratament permitand conturarea aici a unei zone balneare.50 m. 11 Lac in faza avansata de colmatare In Livede. temperatura este mai mare ca la suprafata.C. In adancime. sunt reprezentate prin lacuri sarate (Seninu–Tintea si L. Apa are o mineralizare de 10. Partea I nr. Acest ultim lac are o suprafata de 270 mp si o adancime de aproape 1 m. Stelii. 161 din 16/02/2006. Starea apelor de Suprafa ă Încadrarea în clase de calitate se face conform Ordin nr. din ape subterane 20% si nivala 10%. Lacurile. resprectiv 900 mp si adancimi cuprinse intre 2–2.O. Iarna. cu suprafete de 1500 mp. iod.5 m. brom. aflat intr-o faza avansata de colmatare in apropierea statiei P. 511 din 13/06/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calită ii apelor de suprafa ă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. In apropiere se afla lacul cu namol sapropelic cu o suprafata de 228 mp si cu o adancime de 0. lacurile ingheata 30–40 mm.80 m. permanent sunt aproape 20 cursuri temporare (80%). RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 61 . Publicat in Monitorul Oficial.20–1.11 mg/l si un continut bogat de clor.

in timpul caderii ploilor si topirii RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 62 . confluen a râul Telega – confluen a râul Dâmbu: 31 km. care necesită îmbunătă irea calită ii apei sub aspectul stării ecologice.55 % s-au încadrat în clasa a II-a de calitate – stare ecologică bună. • Râul Ialomi a.P. • Râul Dâmbu. 261 Km reprezentând 19. sec iunea S. râul Izvorul – confluen a râul Comana: 143 km.95 % s-au încadrat în clasa I de calitate – stare ecologică foarte bună. pe întreg cursul: 47 km.79 % s-au încadrat în a IV-a de calitate – stare ecologică slabă. Asemănător anilor preceden i.71 % s-au încadrat în a III-a de calitate – stare ecologică moderată. în Bazinul Hidrografic Ialomi a din punct de vedere biologic numărul kilometrilor care nu s-au încadrat în clasa I şi a II-a de calitate a crescut de la 556 km la 739 km. • Râul Sărata. • Râul Cricovul Sărat. Se constata situatii diferite ale prezentei apei freatice pe diferite unitati morfologice. în Bazinul Hidrografic Ialomi a nici o sec iune de monitoring nu s-a încadrat în stare ecologică proastă. Din punct de vedere biologic ponderea cea mai mare o au apele din clasa a III-a de calitate sau stare ecologică moderată. la 10m in Baicoi din cauza permeabilitatii pietrisurilor in zona teraselor si la 4m in zona paraului Dambu. • Râul Snagov Ciaur. • Râul Teleajen. Condeşti – vârsare: 151Km. Apele freatice se intalnesc la adancimi mai mari de 70m la Tufeni. sec iunea conf. Pe pantele domoale ale dealurilor. sec iunea evacuare Sta ie Epurare Câmpina – vărsare: 136 km. izvoare – confluen a râul Naianca: 28 km. grosimea si de extinderea stratelor geologice si tectonica lor. reprezentând zone critice. • Râul Ialomi a. evacuare Sta ia de Epurare Jovila Păuleşti . Comparativ cu anul 2008.Din cei 1308 Km lungime râuri monitorizate în anul 2009 în Bazinul Hidrografic Ialomi a. • Râul Prahova. sec iunea SE Târgovişte Nord – evacuare SE Târgovişte Sud: 7 km. 115 Km reprezentând 8. 308 Km reprezentând 23. 624 Km reprezentând 47. Clasa a III-a de calitate – stare ecologică moderată • Râul Ialomi a.evacuare Sta ia de Epurare Ploieşti: 16 km. Apele subterane Apele subterane din cuprinsul teritoriului orasului depind de gradul de permeabilitate. sec iunea confluen a Mati a – vărsare 65 km.

Apa este vulnerabila la poluare. de-a lungul timpului. Activitatile economice ale orasului Baicoi au condus la deteriorarea calitatii apei din panza freatica din zonele adiacente. reziduurile vegetale şi animale care degajă în urma descompunerii o serie de substan e gazoase poluante. Din punct de vedere al calita ii apelor subterane. Compozi ia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activită ii omului. ca: poluarea urbană. in urma exploatarii zacamintelor de petrol. de aceea s-a optat pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat . emisiile de noxe gazoase. lipsei unui sistem corespunzător de re inere (beci la gura sondei. şan uri şi bazine de colectare.zapezilor. modificarea climei. s-a identificat existen a unei poluări semnificative. In cea ce priveste poluarea apelor (de suprafata si subterante). se remarca o retea bogata de ape temporare ce alimenteaza paraul Dambu si constituie un factor important in declansarea alunecarilor de teren. pulberi şi aerosoli conducand la grave probleme de mediu. În aceste condi ii. Factorul de mediu “Aer” Aerul este factorul de mediu cu cel mai ridicat potential ca “vector de transport”. 2. ploile acide. Polenul sau fungii pot constitui aerosoli naturali care să influen eze negativ sănătatea popula iei umane. cât şi din surse de adâncime (acumulări naturale de i ei şi apă sărată).1. si totodata capacitatea de a colecta si epura ulterior un poluant fiind cea mai scazuta. Surse de poluare a aerului: Sursele de poluare a atmosferei în oraş sunt: • naturale: solul lipsit de vegeta ie.3. devenind improprii utilizarii sale ca sursa de apa. litologia de suprafa a a zonei este una semipermeabila. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 63 . • antropice. calitatea pânzei freatice poate fi afectată atât din surse de suprafa ă (instala iile de suprafa ă ale Structurii Băicoi). impraştierea şlamului şi a reziduurilor petroliere in spa iul de lucru al instala iilor. etanşeitatea şi indiguirea corectă a careului sondei) . depozitării necontrolate a reziduurilor de petrol. capacitatea de dispersie a unui poluant fiind extrem de ridicata. având de asemenea eviden iat un “geofond” natural ridicat (aflorimente de sare şi i ei). Aceasta se datoreaza spargerilor de conducte tehnologice.

CH4 . si metale sub forma de particule (V. sisteme de separare produs/apa. CH4 . NMVOC. incarcare.Principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate în considera ie sunt: Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Activitatea Arderi în energetică şi industrii de transformare Instala ii de ardere neindustriale Arderi in industria de prelucrare Procese de produc ie Extrac ia şi distribu ia combustibililor fosili Utilizarea solven i a altor produse Transport rutier Principali poluan i SOx. metale grele NMVOC. CO. NOx. Ni). NOx. NMVOC. metale grele. NOx. CH4 . transport. metale grele SOx. si particule in atmosfera (proces de combustie). Alte tipuri de emisii in atmosfera sunt H2S. CO2. NMVOC. CO2 NMVOC SOx. CO2 SOx. CO. NOx. NMVOC. NH3. CO. metale grele SOx. SOx. PCBS Agricultura CH4 . CO. neetanseitati. CO. Alte surse mobile şi utilaje PAH Tratarea şi depozitarea SOx. Compusii organici volatili provin din stocare. CH4.NH3 Activitatea cu cel mai mare grad de poluare a aerului din orasul Baicoi o reprezinta industria extractiva. NOx. NOx. CO2. NOx. CO2. NMVOC. NH3. Principalii poluanti emisi in procesele de exploatare a zacamintelor de hidrocarburi si sursele de emisii sunt urmatorii: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 64 . CS2. metale grele. C02. iar emisiile fugitive de la supape. CH4 . CO2 SOx. CO2. CH4 . NOx. NMVOC. HF. valve. Cazanele utilizate pentru producerea agentului termic sunt principalele surse de emisii de CO. CO. CO. deşeurilor DIOX. Orice exploatare de resurse minerale fosile solicita un consum ridicat de energie astfel ca 60% din emisii provin din producerea energiei necesare.

N20 este cel mai putemic gaz care afecteaza stratul de ozon. Sursa de NOx este in general procesul de combustie. cazane de abur. Valve Efectele emisiilor atmosferice sunt prezentate in cele ce urmeaza: • Dioxid de carbon (CO2) este un gaz cu efect de sera care necesita o atentie deosebita in rolul pe care il are in schimbarile climaterice globale. in timpul combustiei. Sistemul de facie Procese de ardere. Conditiile de ardere joaca un rol important. Procese de ardere. cazane de abur. cazane de abur. sulful din combustibil este transformat intr-o mixtura de S02 si S03. deoarece sunt potential periculoase si pot crea efecte adverse. Principala sursa de emisie este producerea de energie. Etan. Butan Emisii libere necaptate. Sisteme de Compusi organici volatili separatoare titei/apa. In general procentul de CO nu este mare in comparatie cu CO2. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 65 . • Emisiile de particule trebuie urmarite in mod deosebit. Sistemul de facie Procese de ardere. Emisiile de particule provin din arderea combustibilului. • Oxizii de sulf (SOx) cand sunt emisi in aer se pot combina cu apa si pot forma o componenta a „ploii acide". Sistemul de facie Metan.Poluanti errisi in procesele de exploatare a zamnintelor de hidrocarburi si surse de emisii Principalii poluanti Dioxid de carbon Oxid de carbon Oxizi de azot Particule Oxizi desulf Principalele surse Procese de ardere. Emisii fugitive. iar in particular in conditii de ardere in atmosfera nesaturata. • Oxizii de azot (NOx) cand sunt emisi in atmosfera se combina cu apa si formeaza o componenta a „ploii acide". in timpul arderii azotul (de obicei rezultat prin arderea aerului) este transformat intr-un amestec de N02 si NO. cazane de abur. Principala sursa de SOx este producerea de energie. Gaze asociate titeiului de zacamant Stocare si manipulare titei si apa sarata. Propan. cazane de abur. Sistemul de facie Procese de ardere. Sistemul de facie. in special cand nu sunt asigurate conditiile optime de combustie. • Oxidul de carbon (CO) apare intotdeauna ca produs secundar in procesele de combustie.

avand in vedere numarul surselor care conduc la emisii in atmosfera. pot reactiona cu NOx in prezenta luminii solare. precum si lipsa unor sisteme de masura a emisiilor. Mai mult. determinand formarea de ozon. precum si metodele statistice de calcul al acestor emisii. in mare masura determinate de caracteristicile energiei termice furnizate.700 MJ/t si o temperatura de circa 150 ÷ 200C.• Compusii organici volatili. Incalzitoarele din procesele de extractie sunt de obicei incinte dreptunghiulare sau cilindrice cu multiple arzatoare special proiectate sa foloseasca combustibil cu o capacitate scazuta de combustie (gaz „sarac"). Cazanele sunt in general unitati standard de producere a agentului terrnic cu intensitate a arderii scazuta. emisiile de COV pot crea probleme mari de odorizare care sa deranjeze pe locuitorii din vecinatati. evaluarile de teren realizate de catre evaluatorul raportului de mediu. Evaluarile realizate pentru determinarea emisiilor sunt realizate pe baza declaratiilor PETROM cu privire la sursele de emisii existente. care ajung in mod normal la o eficienta de peste 85%. oxizi de azot. Principiul generarii agentului termic consta in incalzirea apei de alimentare a cazanului. in timpul stocarii. Sursa de COV este evaporarea si scurgerea de fractii de hidrocarburi. Combustibilul gaz natural sarac este un combustibil cu grad scazut de poluare. Agentul termic generat in cazanele dintr-o schela are un continut in caldura de circa 2.gaz natural. Cand operarea este corespunzatoare si cand se ard agenti de curatire cum ar fi gazul natural sarac. Eventualele incalzitoarele si boilere incalzite cu gaz genereaza putin praf si emisii scazute de S02. In general sunt folosite o varietate de tipuri de arzatoare. Daca totusi combustia nu este RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 66 . transportului si distributiei. Identificarea emisiilor atmosferice pe amplasament este dificil de realizat. sub presiune prin arderea de combustibil . EMISII IN ATMOSFERA REZULTATE DIN INSTALATIILE DE ARDERE Generarea aburului tehnologic este una din principalele surse de emisii rezultate din instalatiile de ardere. aceste emisii sunt relativ scazute. procesul de tratare si uneori vehiculare a fluidului de extractie necesitand modificarea temperaturii acestuia. emisiile de NOx fiind de asemenea mai mici decat in cazul folosirii de combustibil lichid. Hidrocarburile pot fi de asemenea emise in timpul arderilor in conditii de combustie improprii. agenti de dezincrustare si eventual agenti antispumare. oxid de carbon (monoxid de carbon si dioxid de carbon). Cele mai mari eliberari in aer de la procesele de combustie sunt gazele de cos continand oxizi de sulf. Cazanul si sistemul de alimentare cu agent termic nu este tratat cu inhibitori de coroziune.

Sursele de emisii in atmosfera din instalatii de ardere pentru Structura Baicoi sunt urmatoarele: • Cazane pentru producerea aburului tehnologic si incalzire.4 13 55.415.5547. in general insa mici.Nm3/h Plecand de la energia dezvoltata timp de o ora de arderea combustibilului care este de: ∑Bhf Nm3/hx 8550 kcal/Nm3 * 4.936 Nm3/Nm3 pentru fiecare metru cub de gaznatural ars.. d° = 0. Volum total orar de gaze de ardere in conditiile de functionare amintite va fi de: Vgt0 =∑BhfNm3/hx 11. Arderea incompleta poate conduce si la emisia de monoxid de carbon. si folosind factorii de emisie Corinair de mai jos. punct de fierbere: -164°C. Volum specific. punct topire: 184°C. de etan.completa. Pentru calculul statistic pot fi luati urmatorii parametrii: Consum maxim orar de combustibil (total): ∑Bhf =…. butan. principalele caracteristici ale acestora fiind urmatoarele: masa moleculara:16..1868 kj/kcal/1000000 GJ/kJ =…… GJ/h. ori incalzitoarele sunt alimentate cu gaze bogate emisiile pot fi semnificativ mai mari. CAZANE PENTRU PRODUCEREA ABURULUI TEHNOLOGIC SI INCALZIRE Gazele naturale sunt amestecuri de parafine usoare in care predomina metanul (CH4) cu procente variabile. teoretic.936 Nm3/Nm3 = .5 N2O g/Gj 2.1216 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 67 . propan. de gaze de ardere in conditii fizice normale si considerand un coeficiental excesului de aer de 1. densitate: 0.04.15 fiind de: Vg = 11.Nm³/h (variaza in functie de consumul pe fiecare baterie de cazane). pentru boilere cu puterea sub 50 MW. • Masini si utilaje de transport si interventie.4 Pulberi g/Nmc 0.. lichid la -11°C si l80at. cu regim industrial si functionand pe baza de gaze naturale: Factori de emisie pentru instalatii de ardere Poluant NOx CH4 CO CO2 Factor g/Gj g/Gj g/Gj Kg/Gj emisie 67 1.

70% din valorile limita la emisii ale concentratiilor substantelor. in %.756/97 1 · 106(1. 756/1997.5 70 Limite de concentratie (mg/Nmc) V.L. astfel: EFRSOx = 2Cscombustibil (1. valorile limita ale concentratiilor constituie pragurile de interventie.E. ηsec . β . Cs .E. 592/2002 privind calitatea aerului. Pragurile de alerta reprezinta conform Ordin nr.In ceea ce priveste emisiile de oxizi de sulf (exprimate in SO2).continutul de sulf in combustibil.5 Oxizi de azot (N02) 350 245 Marime de referinta – valorile se raporteaza la un continut in O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. valorile ghid recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si valorile ghid recomandate de Uniunea Internationala a Organizatiilor de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru protectia vegetatiei. • Prag de alerta .sulful continut in reziduuri de ardere (cenusi. Hu . Concentratiile in imisiile din atmosfera se raporteaza la valorile limita stabilite prin STAS 12574/87 STAS 12574/87 si Ord. 462/1993 (prag de interventie).α S) unde: EFRSOX . in %.eficienta masurilor de reducere secundara. α S .capacitatea calorica a combustililului. factorii de emisie aferenti sunt dependenti de continutul in sulf al combustibilului. Valori limita la emisii conform Ord 462/1993 siOrd 756/1997 Indicatori Focare de alimentare cu gaze naturale Pulberi (PST) Monoxid de carbon (CO) Oxizi de sulf (SO2) 5 100 35 3. 756/1997. acestea fiind urmatoarele: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 68 . in %. 462/1993.L.posibilitatea de a dispune de rnasuri secundare.Ordin MAPM nr. • VLE . Concentratiile si debitele masice ale substantelor emise in atmosfera se raporteaza la valorile limita la emisii (V. stabilite prin Ordin nr. 462/1993 Prag de alerta Ordin nr.factorial de emisie specific. depasirea acestora constituie un impact potential asupra mediului. Ordin nr. prin depasirea acestora se produce impact asupra mediului.ηsecβ) H 24.). gudroane etc).Ordin MAPM nr.

592/2002 VL=200µg/ m3 NO2 1h 3 VL=40µg/ m 1an 3 – pentru protectia ecosistemelor sensibile in zone NOx VG=30µg/ m 1an neconstruite VL=10000µg/ m3 VL=350µg/ m3 VL=125µg/ m3 VL=20µg/ m3.Valori limita la emisii conform STAS 12574-87 CMAprevazute de STAS 12574-87 30 minute 24 h 3 PST/particule 500 µ g/m 150 µ g/m3 Anual 75 µ g/m3 Valori limita la emisii conform Ord.protectie ecosisteme. 3 3 3 SO2 150 µg/m pentru expunere < 1 ora. 150 µg/m3 pentru t = 24 ore = 8 ore.000 µg/m3 pentru t 400 µg/m3 pentru t = 1 ora. MAPPM nr.protective ecosisteme PM 10 VL=50µg/ m3 Particule in suspensie cu VL=40µg/ m3 pana in 2010 si 20µg/ m3 din anul 2010 ≤10µm CO SO2 8h 1h 24h 1an 24h 1an Valori limita la emisii conform recomandarilor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) CO N02 60. 30 µ/m ca medie anualt in prezenta a = 30 µg/m NO2 si a = 3 60 µg/m O3 .000 µg/m3 pentru t = 30 minute si 10. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 69 . Valori limita la emisii conform reocomandarilor de la Uniunea Intenationala a Organizatiilor de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru protectia vegetatiei N02 95 µg/m33pentru expunere 4 ore. 30 µg/m3 ca medie anuala in prezenta a = 30 µg/m3 SO2 si a = 60 µg/m O3 .protectie ecosisteme.

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 70 . rezervoarele de depozitare. EMISIA DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI REZULTATI DIN SURSE DIFUZE „Compusii volatili organici" (COV) este un termen generic aplicat tuturor compusilor care contin carbon organic. emisiile fugitive din sistemele de conducte. Anumite scurgeri accidental pot fi continue. Pierderile de COV pot fi calculate sau masurate direct (pot fi descoperite discrepante in cifrele de emisie in ambele metode. care se evapora la temperatura ambientului si contribuie la formarea „cetii de vara" sau poluare olfactiva. Proiectele mai slabe cu tolerante mai mari. calitatea sistemelor de sigilare. supape. compresoare. Emisiile fugitive din echipamentele de proces sunt cele mai mari surse de COV emis in atmosfera din procesele de extractie si pot acoperi in mod frecvent 50% din emisiile totale. sistemele de incarcare si descarcare. Mai mult. supapele de scurgere si scurgerile de la conducte sau altele. Sursele de emisii difuze (fugitive) de COV cum ar fi sigiliile de la pompe. depozitarea si manipularea. sistemele de apa uzata. care sunt de natura permanenta. metoda absorbtiei si metoda API.MASINI SI UTILAJE DE TRANSPORT SI INTERVENTIE Metodologia de calcul a emisiilor rezultate din combustia carburantilor utilizati pentru mijloacele auto este cea folosita in normativul AP 42. emisia de aer. in multe dintre cazuri). sistemele de evacuare. mai putin de 1% din supapele din serviciul de gaze/aburi pot fi sursa a peste 70% din emisiile fugitive totale. dar pot aparea si din alte surse cum ar fi: defectiuni la echipamente si supraincarcarea rezervoarelor. sistemele proaste de sigilare (de exemplu inchiderile supapelor care sunt predispuse la scurgeri) si mentenanta limitata vor duce la emisii mai mari. o mare parte din emisiile fugitive rezulta dintr-o mica parte de surse (de exemplu. o diferentiere pe fiecare structura de exploatare fiind imposibila avand in vedere exploatarea diferita din punct de vedere administrativ a acestor structuri. Principalele surse de COV din procesele de extractie a titeiului si gazelor naturale sunt supapele. cum ar fi cele de la sigiliile pompelor de scurgere. Calculul emisiilor fugitive poate fi realizat utilizandu-se metodologia DIAL. Este necesar a fi specificat faptul ca mijloacele auto deservesc activitatea intregii Scheie Baicoi. flanse si scurgeri din conducte si echipamente pot contribui cu 20 ÷ 50% la emisiile totale de COV. programele de mentenanta si proprietatile continutului liniei. Factorii care conduc la aceste emisii de hidrocarburi sunt proiectarea echipamentelor.

45 %. vidanje). habe. conform Ordinului 462/1993 (emisia maxima obtinuta conform metodelor utilizate). hexanul (emisii libere de gaz asociat necolectat).A.62%. propanul. decantoare.75. Propan . CS2. Alti poluanti care pot fi luati in considerare sunt substantele din echipamentele de protectie impotriva incendiilor. Halcrow România pentru Petrom S. butanul.1. separatoare. Compozitia procentuala gravimetrica a gazului asociat este urmatoarea: C02 0. compresoare). Pentan n .03 %. In tabelul alaturat se prezinta calculul emisiilor rezultate de la rezervoare. pragul de alerta fiind de 105 mg/m3. CS2. Hexani . Structura Băicoi in anul 2006. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 71 . Metan .83 %. 02 . NH3. si HF contribuie de asemenea la emisiile de aer intr-un proces de extractie a titeiului si gazului metan. conducte de pompare. metanul. Una dintre cele mai importante emisii in atmosfera este reprezentata de gazul asociat titeiului. concentratia maxim admisa este de 150 mg/m3.67 %.0. gaz care in cele mai multe din situatii este tehnologic eliberat in atmosfera. Butan i . Butan n .48 %. captarea acestora impreuna cu fluidul de extractie putand conduce la crearea unei peme de gaz in coloana si implicit reducerea productivitatii colectarii fluidului de extractie. supape la rece si scurgere si substanta din echipamentele de protectie impotriva incendiilor. Etan . • Emisii rezultate de la colectarea gazului asociat titeiului (conducte de colectare/pompare. beciuri de sonda). decantoare si habe conform bilantului de mediu elaborat de catre S. si HF care contribuie de asemenea la emisiile de aer intr-un proces de extractie a titeiului si gazului metan.2. Aceste emisii sunt intalnite in special la sondele de exploatare.0.C. NH3.7.84 %. • Emisii rezultate de la transportul fluidului de extractie (conducte de colectare.Principalele surse difuze identificate pentru obiectivele Structurii Baicoi sunt: • Emisii rezultate de la recipienti/spatii de stocare a fludiului de extractie (rezervoare.98 %. Pentru alcanii fara metan emisi cu un debit masic mai mare de 3 kg/h.1.66 %.18 %.5. Pentan i -0. ALTE EMISII IN ATMOSFERA Alti poluanti luati in considerare sunt monoxidul de carbon (boilere). Heptani 3. unde coloana de foraj este deschisa pentru a permite gazelor asociate sa fie evacuate in atmosfera.96 %.

la limita unei incinte industriale. măsura la 2 m în fatada acesteia în conformitate cu STAS 6161/1 .5 28050 15300 5100 Parc 8 .5 din acelasi STAS).habe/decantoare/beci 32. in lipsa unui traseu ocolitor.6 33660 18360 6120 Parc 30 . Nivelul zgomotului Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv generator de zgomot sunt precizate în STAS 10009 .2 199320 108720 36240 Depozit Baicoi . iar ceea ce priveste amplasarea clădirilor de locuit (tabelul 2.88 şi prevăd.1 34210 18660 6220 Depozit Baicoi . care a fost extinsa printr-un PUZ in anul 2005 ce detine acordul de mediu nr.5 17050 9300 3100 Parc 8 .rezervoare 45.Calculul emisiilor de la rezervoare. Gestionarea deseurilor.habe/decantoare/beci 31.2005 dar care a expirat deoarece nu au fost demarate investitiile in termen de maximum 2 ani. PH-15 din 10. De asemenea. măsurate la bordura trotuarului ce RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 72 . deasemenea in zona de est a orasului exista o rampa ecologica de depozitare a deseurilor menajere si industriale nepericuloase care a fost inchisa.79.6 10560 5760 1920 Total emisii 542520 295920 98640 Se considera ca o sursa semnificativa de poluare a aerului in cadrul orasului Baicoi o constituie si traficul rutier.06.habe/decantoare/beci 41. valoarea maxima de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS .7 35970 19620 6540 Parc 30 .habe/decantoare 9. decantoare si habe pentru obiectivele Structurii Băicoi CH4 NMVOC CO2 Cantitate Obiectiv produs (t) g/zi g/zi g/zi Parc 901 . tot în STAS 10 009/88 (ACUSTICA URBANĂ Limitele admisibile ale nivelului de zgomot) sunt specificate valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior al străzii.rezervoare 79.habe/decantoare/beci 15.7 87670 47820 15940 Parc 4 .9 46090 25140 8380 Parc 4 .4 49940 27240 9080 Parc 901 .rezervoare 30.rezervoare 25.rezervoare 181. cu precadere traficul greu de tranzit care se desfasoara pe arterele din oras. dar care reprezinta o sursa de poluare prin modul in care sunt folosite atat de cei care depoziteaza gunoiul cat si de cei care asigura evacuarea si transportul la depozitul de deseuri.ul amintit). respectiv depozitarea acestora exista platforme gospodaresti prevazute cu containere. aceasta se va face în asa fel încât să nu depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii.

Din evaluările efectuate rezultă următoarele aspecte: principala sursă de zgomot este reprezentată de traficul rutier. s-a depus un strat subtire de lehm (lut roşu) care s-a solidificat sub influen a vegeta iei forestiere şi RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 73 .1. la cel podzolic puternic în NV localitatii. pe depozite de pietrişuri rulate în cea mai mare parte calcaroase. 2. expozi iei şi dinamicii. de basculantele de mare tonaj care tranzitează orasul. este extrem de mozaicat. Peste pietrişurile rulate. de la solul brun roşcat de pădure slab podzolit în est. În zona de terasă. Calitatea solurilor Învelişul de sol de pe teritoriul oraşului şi din împrejurimi. a foat determinat de natura substratului. Cantitatea de humus este mai mică şi creşte cantitatea acizilor fulvici. Solul brun roşcat de pădure se caracterizează prin acumularea unei cantita i mai mari de humus slab acid de tip mull cu formare de argilă coloidală sub un climat de deal. Pocesul de solidificare. Solul este un mijloc de produc ie natural care se formează şi evoluează in timp la suprafa a litosferei datorită interac iunii factorilor fizico-geografici. pe platourile colinare. levigarea carbona ilor a fost intensă iar debazificarea complexului absorbit prin pătrunderea hidrogenului. Clima este un factor de contribu ie decisiv în formarea şi dezvoltarea solurilor. stabilite în func ie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului). Sub vegeta ia de pădure încheiată. Datorita precipita iilor mai mari (776 mm/an). consecinta diversitatii factorilor geografici cu rol pedogeneti respectiv relieful variat sub raportul altitudinii.4. Branciogurile (rendzine) s-au format în campia deluvială a Ploieştilor. se formează solul brun de padure slab si mediu podzolic. functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pompare si/sau de interventie poate conduce la depaşirea limitelor de zgomot). Factorul de mediu “Sol” Solul este în esen ă o resursă neregenerabilă. s-a format solul cenuşiu de pădure puternic podzolic. s-a format solul brun roşcat luvic şi solul cenuşiu. pe un material neeterogen format din luturi mamoase si intercala ii de pietrişuri. care atrage după sine manifestarea variată a celorlalti componen i ai mediului. De calitatea solului depinde formarea si protectia surselor de apa. activitatea economică (distribuitia sondelor si parcurilor de rezervoare este in proportie de 75% in apropierea zonelor reziden iale – in aceste conditii.margineste partea carosabila. În zona înaltă. sunt din ce în mai accentuate.

Oraşul Băicoi se află printre localită ile din jude ul Prahova men ionate în Ordinul 1552/2008 pentru aprobarea listei localită ilor pe jude e unde există surse de nitra i din activită i agricole pentru care se stabilesc programe de ac iune care contin masuri obligatorii privind controlul aplicarii îngrăşămintelor pe terenurile agricole. s-au format pe depozite aluviale şi au o culoare închisă datorită acizilor humici. Pe terasa postpliocenă.ierboase. este favorabilă pomiculturii (pe pante şi terase). solurile din zona apar in urmatoarele clase: • Molisoluri – rendzinele • Argiuvisoluri – soluri brun roşcate luvice – soluri cenuşii • Hidro – halomorfe – lacovistele • Slab evoluate aluviale. caracteristică întinselor păduri de cvercinee (din care azi au ramas doar pâlcuri). Pe versantii colinari s-a produs eroziunea de suprafa ă şi datorită apei meteorice care a spălat orizontul fertilizant. În clasificarea actuală a solurilor. Clasa argiluvisoluri. viilor (pe pantele sudice). de construc ii şi demolări. erodisoluri Solul reprezintă o importan ă resursa a zonei. • agricultura – Utilizarea necorespunzătoare a îngrăsămintelor chimice şi naturale determină poluarea solului şi stratului freatic cu nitrati şi nitri i. reziduuri zootehnice. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 74 . La baza pantelor. nămoluri de la sta iile de epurare. Poluarea solurilor Principalele surse de poluare a solului sunt: • industria extractivă şi de distribu ie a i eiului • colectarea şi tratarea de ape uzate de tip menajer şi/sau industrial datorită neetanşeită ilor unor conducte. s-au format soluri aluvio-coluviale din transportarea materialului gravita ional şi cel depus de toren i. Boga ia de calciu a rocii şi marea permeabilitate. bazine de stocare. Solurile aluviale. datorită pânzei freatice la mica adâncime şi stratului iluvial impermeabil s-au format lacovişti humico-gleice. a aparut la zi orizontul iluvial si cel de acumulare a carbona ilor şi s-a format erodisolul. fac ca ac iunea apei să fie mai pu in persistentă. cămine de vizitare. • distribu ia combustibililor şi pierderile accidentale de materiale eco-toxice în trafic. chesoane. • depozitele neamenajate de deşeuri de orice tip: menajere. • depozitele de materii prime şi materiale eco-toxice. pajistilor (pe pantele nordice) cu aportul unor lucrari de îmbogatire a humusului şi a culturilor agricole în zona teraselor Cămpina şi Băicoi.

garnituri uzate. În cazul rampelor amenajate pentru depozitarea i eilor şi materialului tubular în perioada interven iilor la sonde se remarca acumularea unor cantită i importante de slam. neetanşeită i ale racordurilor conductelor. Trebuie remarcate însa şi neglijen ele echipelor de interven ie. Poluări ale solului apar ca urmare a scurgerilor de fluide la ventilele defecte.• industria prin pierderile de materiale pe/în sol/subsol şi prin poluantii cu efect acidifiant de tipul amoniac. sol infestat cu produse petroliere şi băl i de fluide. spărturi ale conductelor. care permit fluidelor să se scurga în careul sondelor (zona presupusă a fi careul sondelor acolo unde există) şi care nu cură ă terenul după efectuarea interven iilor. SIRUP OBSERVATII Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul nu poate fi afectat de sursa de poluare Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul nu poate fi afectat de sursa de poluare Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul nu poate fi afectat de sursa de poluare Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul nu poate fi afectat de sursa de poluare Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul nu poate fi afectat de sursa de poluare Fa ă de direc ia de scurgere a apei freatice oraşul se află în aval de sursa de poluare Poluarea cu produse petroliere In general. se depun pe sol. datorită corozivită ii ridicate ale fluidelor extrase. conductele de colectare/pompare se pot sparge şi apar poluări locale ale solului si subsolului. Localitatea ARICEŞTII 1471 132075 RAHTIVANI COCORAŞTII 1483 132716 MISLII 1489 133330 1498 130847 1499 131443 1503 135164 FLOREŞTI PĂULEŞTI PLOPENI SCOR ENI Nr. Crt. a depozitului de itei şi a sta iilor de compresoare. datorită temperaturilor scazute care determină creşterea presiunii in conducte prin creşterea vâscozită ii RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 75 . Accidental. solurile poluate cu i ei şi apă de zăcământ (contaminare directă) sunt dispersate in zona sondelor şi a traseelor conductelor de colectare/pompare a fluidelor şi concentrate în zona parcurilor de rezervoare. prin intermediul precipitatiilor si prin pulberile in suspensie care sunt dispersate in mod similar. oxizi de azot şi oxizi de sulf care. rezultat al necură ării terenului de la incheierea interven iilor. Perioada de iarnă favorizează apari ia acestor incidente.

materiale si echipamente de protectie). conducte tehnologice de legatura intre echipamente (ventile de control. unitatea reductoare a unitatii de antrenare (pierderi de ulei). zona parcurilor şi a depozitelor de i ei prezintă riscul de poluare cel mai ridicat. gestiunea deseurilor contaminate (ambalaje de plastic. Prezentam in continuare principalele surse de poluare a solului: • Sondele de extractie: prin beciurile acestora (fisurate sau constitute din sol vegetal) inclusiv nevidanjate in timp util. Suprafe ele afectate ca urmare a acestor spărturi nu sunt mari. În general. habele de colectare a unor deseuri produse si/sau alte deseuri chimice (utilizate in procesele de interventie). conductele de colectare a titeiului. ventile de control a conductelor si a capului de pompare si/sau eruptie. administrarea fluidului de extractie). habele sau decantoarele utilizate pentru colectarea fluidului de extractie. fara sisteme de colectare a eventualelor scurgeri). rezervoare de colectare (fisurate).fluidelor transportate şi eventual apari ia unor dopuri de ghea ă. fisuri in conducte). unitatea de pompare (amplasata in aer liber. având în vedere concentrarea activită ii în această zonă. bazine decantoare utilizate in fluxul tehnologic si/sau pentru descarcarea vidanjelor care colecteaza produsul petrolier de la sonde si/sau alte puncte de colectare. • Sondele de injectie: prin beciurile acestora (fisurate sau constitute din sol vegetal) inclusiv nevidanjate in timp util. separatoarele bifazice (fara sisteme de colectare a scurgerilor). conductele de colectare a produsului (cu urme de produse petroliere intr-o stare avansata de uzura fizica). fara sisteme de colectare a eventualelor scurgeri). ventile de control a conductelor si a capului de pompare. garnituri de etansare. • Parcurile de rezervoare: claviatura de intrare a sondelor in pare (fara sisteme de colectare a eventualelor scurgeri). conducte tehnologice de legatura intre echipamente (ventile de control. rezervoare de colectare (fisurate). inclusiv slam). dar fluidele se pot dispersa pe suprafe e intinse şi pot fi drenate către apele de suprafa ă. materiale si echipamente de protectie). gestiunea deseurilor contaminate (ambalaje de plastic. • Sondele abandonate sau abandonabile: prin beciurile acestora (necuratate de titei si apa sarata. • Depozite de titei claviatura de intrare a sondelor proprii si/sau a legaturilor tehnologice (conducte de pompare) intre depozit si parcurile de rezervoare (fara sisteme de colectare a eventualelor scurgeri). unitatea de pompare (amplasata in aer liber. separatoarele bifazice (fara sisteme de coelctare a scurgerilor). fisuri in conducte). garnituri de etansare. habele sau decantoarele utilizate pentru diverse operatii de intretinere a sondei. conductele de injectie. interventiile la sonde (depozitarea tijelor de extractie. bazine decantoare utilizate in fluxul tehnologic si/sau pentru descarcarea vidanjelor care colecteaza produsul petrolier de la sonde si/sau alte RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 76 .

metanol. Principalii poluanti identificati. • Uleiuri specifice echipamentelor utilizate (uleiuri de reductoare. acid clorhidric. compresoare (sisteme imperfecte sau lipsa unor sisteme de colectare a scurgerilor de ulei). menajere). • Statii de Compresoare: separatoarele bifazice (lipsa colectoarelor pentru scurgerile de produs lichid . RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 77 . produs principal asociat titeiului. uleiuri de pompe. in conditiile in care natura litologica a acestuia este una semipermeabila sau impermeabila (argila). claviatura intrare sonde si/sau parcuri de rezervoare (lipsa sistemelor de colectare a eventualelor scurgeri de produs).puncte de colectare. o potentiala sursa de poluare poate fi reprezentata de sondele de extractie si injectie. coloana de foraj). De asemenea. soda caustica. • Deseuri rezultate din activitatea personalului. constituit din minerale specifice stratului litologic care cantoneaza zacamantul de titei. slamului de extractie) sau prin deversari de suprafata in conditiile existentei unei litologii permeabile a substratului geologic (nisipuri. pietrisuri). • Apa de zacammt (apa sarata). conducte de colectare/pompare. injectata ulterior in stratul geologic receptor. ambalaje si echipamente de protectie. cat si pentru orizonturile acvifere de adancime. din activitati de intretinere si/sa dezafectare a instalatiilor si echipamentelor specifice (deseuri metalice si nonmetalice. azot lichid. in conditiile in care exista premisele unei fisurari a coloanei de foraj. • Substante chimice utilizate in procesele de tratare si/sau interventii pentru sondele active (dezemulsionanti tip E96. respectiv decantoare. produs principal exploatat. constructii improvizate (gropi de pamant pentru colectarea titeiului si/sau a solului contaminat. • Polure de adancime: dezvoltata atat in plan orizontal cat si vertical. rezultata prin deversari in adancime (fisuri in constructiile subterane.apa sarata si titei). unsoare). cu potential impact asupra solului sunt: • Titei. • Slam de extractie. rezultata prin deversari la nivel suprateran. atat pentru nivelul litologic al subasmentului. curele de transmisie si garnituri. contaminarea litologica fiind in aceasta situatie in profunzime. Principalele tipuri de poluare care pot fi intalnite in cazul solului sunt: • Poluare superficiala: dezvoltata in plan orizontal. uleiuri de compresoare. uleiuri de transformatoare si/sau condensatoare). produs secundar asociat fluidului de extractie.

conform standardelor. In numeroase cazuri calitatea necorespunzatoare a betoanelor utilizate. in numeroase cazuri are doar peretii betonati. Careurile din jurul sondelor au suprafata de 900 m2 si sunt prevazute partial cu diguri perimetrale cu inaltimea de aproximativ 0. sondele pot determina poluarea mediului inconjurator cu fluide de zacamant (titei si apa de zacamant). fiind si acestea prevazute cu beciuri betonate si partial cu careuri de pamant. Agentul poluant in cazul sondelor de injectie este reprezentat de apa de zacamant ce poate determina saraturarea solului din vecinatate. nefiind insa utile in cazul infiltrarii fluidelor in substrat. conditiile meteorologice joaca un rol semnificativ in propagarea efectelor unor poluari accidentale si uneori chiar in producerea acestora. efectul careului in cazul acestor sonde este minimal. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 78 . • Sondele de injectie in general sunt foste sonde de exploatare epuizate care au fost adaptate pentru preluarea apei de zacamant rezultate in urma separarii primare a fluidelor.5 m. precum si interventiile repetate la sonde. au fost prevazute cu beciuri betonate si rigole de pamant in jurul sondelor. Aceste accidente sunt datorate in principal agresivitatii fluidelor transportate. De asemenea. Pentru acest tip de activitate. permitand infiltratrea fluidelor acumulate in beciul sondei si poluarea substratului si acviferului freatic.Principalul vector de transport al acestor deversari si/sau produse cu potential impact asupra calitatii solului sunt apele pluviale care spala zonele contaninate direct. se mentioneaza ca desi beciul sondei trebuie betonat. De asemenea. pereti si baza. In cazul aparitiei unor defectiuni sau in timpul interventiilor curente si a scurgerilor de la capul de pompare sau injectie a sondelor. careurile de pamant din jurul sondelor trebuie curatate permanent de eventuala vegetatie ce ar putea creste in interior pentru a diminua riscul aparitiei incendiilor. Cele mai frecvente efecte nedorite (poluari accidentale ale solului si subsolului cu fluide de extractie) sunt semnalate in cazul conductelor. pentru retinerea pierderilor de mica amploare. prin dispersia acestora crescand semnificativ suprafata de sol contaminat (contaninarea indirecta a solului). Avand in vedere potentialul de infiltrare in substrat a apei incarcate cu saruri minerale. dar si vechimii si calitatii necorespunzatoare a materialelor si tehnologiilor folosite la realizarea sau repararea conductelor. • Sondele de exploatare. conform normativelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor. prin talpa putandu-se infiltra apa si astfel sarurile dizolvate ajungand in acviferul freatic. determina fisurari ale peretilor beciurilor sondelor iar uneori chiar daramarea completa a unuia sau mai multor pereti. Aceste careuri au rolul de a delimita suprafata pe care se pot imprastia eventualele scurgeri (de mica amploare). avand in vedere specificul zonei.

conform prevederilor STAS 7335/1987. in anumite zone. pentru o parte din populatia orasului. neecologică. De la locuitorii orasului Baicoi se colecteaza o cantitate zilnica de deseuri menajere de 14. Conductele sunt supraterane sau subterane. Orasul Baicoi nu dispune în prezent de o rampa de gunoi organizata si autorizata. Cu). pozate la adancimi variabile. in cazul sondelor inchise si abandonate. cu urmări care aduc mari prejudicii factorilor de mediu. La o parte dintre sondele scoase din functiune se presupune ca nu a fost realizata suflarea sau pomparea fluidelor aflate in interiorul acestor conducte. in momentul de fata posibilitatea curatarii lor este redusa avand in vedere gradul de coroziune avansat al acestor conducte si schimbarea probabila in timp a proprietatilor fluidului continut (cresterea viscozitatii si eventual solidificarea). depozite de deşuri. etc. Ni. terenul accidentat si personalul redus numeric pot determina intarzieri semnificative in semnalarea eventualelor accidente determinand agravarea efectelor prin acumularea in timp a cantitatilor deversate. conductele noi sunt protejate anticoroziv la exterior cu izolatie din benzi de polietilena aplicate la rece. Evidenta lungimii conductelor folosite si mai ales a celor abandonate este relativa. conductele nu au fost dezafectate si scoase de pe pozitie. monitorizează calitatea solurilor. Pe teritoriul cartierelor componente ale orasului. transportul si depozitarea acestora in rampa de gunoi existentă în nordul cartierului Dâmbu. “FLORICON SALUB”) Serviciul de colectare si transport a deseurilor menajere constă. iar in cazul supratraversarilor vailor permanente sau temporare nu au fost prevazute cu mansoane metalice de protectie si valve de inchidere. care este propusă spre desfiintare şi închidere definitivă (amplasament impropriu ales. Zn. accesul fiind permis practic oricui este interesat sa se debaraseze de deseuri.Conform informatiilor furnizate de beneficiar.43 t/zi. si respectiv anuala de 5267 t/an. deseurile sunt împrastiate dezordonat.). In general. Personalul din cadrul parcurilor (operatorii de linie) face inspectii zilnice pe traseul conductelor pentru semnalarea in timp util a eventualelor accidente si interventie rapida pentru diminuarea efectelor acestora. Localitatea utilizează rampa ecologică BOLDESTI (Operator: S. Monitorizarea calită ii solurilor Agen ia pentru Protec ia Mediului Prahova. din imediata vecinătate a principalelor artere de circula ie (impactul traficului rutier asupra RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 79 . in colectarea deseurilor menajere.C. Totusi. distantele mari. Poluarea cu deponii. din punct de vedere al con inutului de metale grele (Cd. Pb. iar din fabricatie prezinta protectie catodica. halde.

uscata] 25 20 15 10 5 0 Bai coi Valo are medie anuala CM A PLUMB Campi na Comar ni c Si nai a Busteni Azuga Valo are medie anuala CM A ZINC Conc.calită ii solului). valorile medii anuale măsurate pentru indicatorii: nichel şi cupru valorile masurate depăşesc valorile normale din sol. în cele 6 puncte de monitorizare de pe DN1 – Valea Prahovei.0 10. inclusiv pe DN1-Valea Prahovei in dreptul localită ii Băicoi În urma monitorizării calită ii solului din punct de vedere al con inutului de metale grele.0 30. uscata] 120 100 80 60 40 20 0 Bai coi Campi na Comar ni c Si nai a Busteni Azuga Valo are medie anuala CM A RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 80 . zinc si cadmiu valorile medii masurate se incadreaza in valorile normale .0 25.0 Bai coi Campi na Comar ni c Si nai a Busteni Azuga . NICHEL Conc.0 5.0 0.0 15. [mg/kg subst. uscata] 35. [mg/kg subst.0 20. Pentru indicatorii: plumb. Conc. [mg/kg subst. Determinările au fost realizate.conform Ordinului Ministerului Mediului 756 / 1997.

uscata] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Bai coi Campi na Comar ni c Si nai a Busteni Azuga Valo are medie anuala CM A CADMIU 1. Zone critice sub aspectul degradării solurilor Conform APM Prahova pe teritoriul oraşului Băicoi se gasesc mai multe situri contaminate Numele proprietarului. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. [mg/kg subst. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. uscata] 1 0. [mg/kg subst. conducte Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier 1999 1970 1950 600 800 1600 Page 81 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi .8 0.4 0.2 Conc. Depozitare Depozitare Depozitare Rezervoare.CUPRU Conc. Tipul de administratoru propriet lui asupra ate terenului Tipul activită ii poluatoare Natura sursei de poluare Natura poluan ilor Vârsta poluării Suprafa a contamina tă (m2) Batal depozitare şlam Băicoi Batal depozitare şlam Parc 710 Depozit Băicoi Vest (Plai) mixtă mixtă mixtă Industria petrolieră Extrac ie.2 0 Bai coi Campi na Comar ni c Si nai a Busteni Azuga Valoare medie anuala CM A .6 0.

Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. sonde. conducte compresoare compresoare Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier Produs petrolier 1950 150 Lipsa date Lipsa date Lipsa date 456 1950 10 1939 145 1963 2000 2000 30 1940 100 Lipsa date 150 Lipsa date 1963 Lipsa date Lipsa date 45 Page 82 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . conducte Parc de rezervoare. sonde. conducte Parc de rezervoare. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. conducte Parc de rezervoare. sonde. conducte Parc de rezervoare. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. sonde. sonde.Parc 11 RA Băicoi mixtă Industria petrolieră Extrac ie. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. conducte Parc de rezervoare. conducte Parc de rezervoare. sonde. Depozitare Parc 165 intea mixtă Parc 177 intea Parc 30 RA Băicoi Parc 4 AR Băicoi Parc 4 VD intea mixtă mixtă mixtă mixtă Parc 426 intea Parc 8 AR Băicoi Punct de lucru 177 intea Punct de lucru Sonda 722 intea St. sonde. sonde. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. conducte Parc de rezervoare. conducte Parc de rezervoare. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. sonde. compres. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. 30 Băicoi mixtă mixtă mixtă mixtă mixtă mixtă Parc de rezervoare. 14 intea St. sonde. compres. conducte Parc de rezervoare. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie.

eroziunea de suprafata a terenurilor nude. inunda ii produse de pârâul Dâmbu. depozitarea necontrolată a reziduurilor zootehnice. lipsite de vegeta ie. depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere. conducte Produs petrolier Produs petrolier 1950 1400 Lipsa date 65 • • • • • • • • • • • Degradarea solului este produsă de: compactarea / tasarea produsă de construc ii. 158 intea mixtă Industria petrolieră Extrac ie. Poluări accidentale În oraşul Băicoi au existat si exista riscul producerii de poluări accidentale datorita industriei extractive şi de distribu ie a i eiului. Fenomenele naturale care constau in: seceta sau excesul de umiditate. bioremediere şi atenare naturală.St. contaminat cu hidrocarburi din petrol prin metoda de desorb ie termica. urmate de baltirea apei şi depunerea de aluviuni. compres. Ac iuni întreprinse pentru reconstruc ia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor. depozitarea nămolurilor de la sta iile de epurare pe platforme neconforme legisla iei. Conform APM Prahova pe teritoriul oraşului Băicoi se desfasoară activită i de reconstructie ecologica a terenurilor degradate pentru situl “Batal Băicoi”. poluările de tip accidental produse cu diferite substan e eco-toxice. 6 Băicoi St. utilizarea necorespunzătoare a nămolurilor de la sta iile de epurare. Depozitare mixtă compresoare Parc de rezervoare. sonde. Depozitare Industria petrolieră Extrac ie. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 83 . pierderea biodiversită ii solului. inj. alunecările în cadrul versan ilor cu pantă mare.

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 84 . câini. orbete (Spalax leucondon). Syringa vulgaris. plante ornamentale. Chrysopogon grylus si a palcurilor de pajisti stepice. hârcog (Cricetus cricetus). districtul Subcarpatilor Orientali ai Munteniei. In perimetrele impadurite mai pot aparea: carpenul (Carpenus betulus). lup (Canis lupus). iepure (Lepus europaeus. bovine. frasinul (Fraxinus excelsior) iar dintre arbusti. veveri ă (Sciurus vulgaris). popândău (Citellus (Spermophilus) citellus). Quergus pubescens. plante de cultură. căprioara (Caprealus capreolus). Lepus capensis). pir. capre. Quergus petraea. Vegeta ia Silvostepa inainteaza in detrimetrul gorunetelor si este alcatuita din specii ca iarba vantului.5 Factorul de mediu “Biodiversitate” Din punct de vedere fitogeografic. cabaline. Padurile ocupa perimetrele mai mari in nordul localitatii la Tufeni (Tiganeasca) la Dambu si Tintea si predomina stejarul (Quergus Robur) in proportie de 80%. şoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni) şi următoarele specii protejate de Conventia de la Berna (Legea 13/1993 pentru aderarea României la Conven ia privind conservarea vie ii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa): arici (Erinaceus europaeus). dealurile au fost mai bine impadurite. vulpe (Vulpes vulpes crucigera). Exemplu edificator este faptul ca cele mai multe alunecari de teren se intalnesc pe versantul sudic despadurit. gorunetele (Quergus dalechampii. şacal (Canis aureus). localitatea apartine regiunii macaroneze– mediteraneene. Defrisarile in folosul ogoarelor si pomilor fructiferi au declansat alunecarile de teren. pisică sălbatică (Felis silvestris). provincia dacica. alunul (Corilus sanguinea). Vegetatia hidrofila indica surplusul de apa acumulat intre denivelarile generate de alunecari. pomi fructiferi – vegeta ie hidrofilă şi palustră. mistre (Sus scrofa). subprovincia banato-getica.vegeta ie silvostepică adaptată mediului antropic. viezure (Meles meles).2. Quergus policarpo). pisici. păsări şi familii de albine cu diferite grade de rezisten ă la invazia daunătorilor. porci. paius rosu. lemnul cainesc (Lingustrum vulgare) si porumbarul (Prunus spinosa). vidră (Lutra lutra). Asa cum reseie din documentele cartografice mai vechi. Rattus rattus). Biocenozele sunt alcătuite dintr-un număr variat de specii heliofile . dihor de stepă (Mustela eversmanni). faună adaptată acestora şi animale epigee oi.1. nurca (Mustela lutreola). Fauna Zona localită ii Băicoi şi vecinătă ile constituie arealul următoarelor specii: • mamifere – şoarece (Mus musculus. Aici se remarca prezenta elementelor sudice. nevăstuică (Mustela nivalis). ulmul (Ulmus foliaceea). Apodemus sylvaticus.

• păsări - vrabie (Passer domesticus) şi următoarele specii protejate de Conventia de la Berna: bufni a (Bubo bubo), cucuvea (Athene noctua), şorecar (Buteo buteo), uliul porumbar (Accipiter gentilis), uliul păsărar (Accipiter nisus), cuc (Cuculus canorus), ciocanitoare (Picus canus), dumbrăveanca (Coracias garrulus), prigorie (Merops apiaster), rândunică (Hirundo rustica), lăstun (Delichon urbica), graur (Sturnus vulgaris), co ofana (Pica pica), privighetoare (Luscinia megarhynchos), pi igoi (Parus major), pitulice (Phylloscopus palumbus), collybita), gai a (Garrulus glandarius), porumbel (Columba turturica (Streptopelia turtur), guguştiuc (Streptopelia decaocto), stăncu a (Corvus monedula), mierla (Turdus merula), dropie (Otis tarda), prepeli a/pitpalacul (Coturnix coturnix), fazan (Phasianus colchiaus), potârniche (Perdix perdix), spurcaciul (Oris tetrax), codobatura (Motacilla alba), sitar (Scolopax rusticola), cioara (Corvus frugilegus, Corvus corone cornix), grangur (Oriolus oriolus), cârstei de câmp (Crex crex), ciocârlie (Calandrella brachydactyla), fâsa de câmp (Anthus campestris), barza/cocostârc (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), lebada (Cygnus atratus), cormoran (Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus), sitar (Scolopax rusticola), pescăruş albastru (Alcedo atthis), cocor (Grus grus), stârc cenusiu/bâtlan (Ardea cinerea), egreta mică (Egretta garzetta), ciocârlan (Galerida cristat), nagâ (Vanellus vanellus), fluierar (Tringa totanus), fluierar de mlaştină (Tringa glareola), tiganuş (Plegadis falcinellus), lopatar (Platalea leucordia), gainusa de balta (Galinula chloropus), cârstel de baltă (Rallus aquaticus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), corcodel mic/pitic (Tachybaptus ruficollis), diferite specii de corcodei (Podiceps sp.), diferite specii de rate (Anas sp.) si gâste salbatice (Anser sp.); • peşti – crap (Cyprinus carpio), platica (Abramis brama), clean (Leuciscus Leuciscus, Squalius cephalus L.), caracuda (Carassius carassius), caras (Carassius auratus), lin (Tinca Tinca), biban (Perca Fluviatilis), babuşca (Rutilus rutilus), oblete (Alburus alburus), morunaş (Vimba vimba), roşioara (Scardinius erythrorhtalmus), şi următoarele specii protejate de Conventia de la Berna: orcuşor (Gobio obtusirostris), ghibor (Acerina cernua), şalău (Stizostedion Lucioperca), ştiuca (Esos lucius), avat (Aspius Aspius), cteno (Ctenopharyngodon idella), fusar (Aspro streber), somn (Silurus glanis), scrumbia de Dunăre (Alosa pontica), scobar (Chondrostoma nasus), nisetru (Acipenser guldenstaedti), păstrugă (Acipenser stellatus), morun (Huso huso), viză (Ascipenser udiventris), cegă (Ascipenser ruthenus), rezeafcă de Dunăre (Alosa tanaica), mreană (Barbus barbus), mihal (Lotta lotta), săbi ă (Pelecus cultratus);

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi

Page 85

• reptile – specii protejate de Conventia de la Berna: şarpele de casă (atrix natrix), şarpele rău (Coluber scapius), şopârle (Lacerta agilis, Lacerta praticola, Lacerta taurica), guşter (Lacerta viridis); • amfibieni - specii protejate de Conventia de la Berna: broasca roşie de pădure (Rana dalmatina), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca săpătoare (Pelobates fuscus); • insecte, crustacei, fluturi, moluste – Orthoptere greieri de casa (Gryllus domesticus, greieri de camp (Liogryllus campestris), cosaşi, lăcuste (Calliptamus (Caloptenus) italicus), coropişni a (Gryllotalpa gryllotalpa), călugări a (Mantis religiosa), Coleopere (calosoma, rădaşca (Lucanus cervus), croitori (Saperda populnea, Rhagium inquisitor), nasicorn (Oryctes nasicornis), gărăgări e/buburuze (Coccinela septempunctata), gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), gargarita sfeclei (Tanymecus palliatus), gargarita mazarei (Bruchus pisorum), carab (Carabus auratus), cărăbuşi (Melolontha melolontha, Carabus (Limnocarabus) clathratus)), Heteroptere (gândaci (Haltica quercetorum, Galerucella luteola, Dryocetes villossus, Scolytus scolytus, Blatta orientalis, Ixodes ricinus, Leptinotarsa decemlineata), ploşni e (vaca domnului (Pyrrhochoris apterus), Eurigaster maura (ploşni a cerealelor), Aelia acuminata, Palomena praxina (ploşni ă de câmp), Cimex lectularius (stelni a), Cercopis sanguinolenta, Cicadella viridis), Miriapode (urechelni a (Lithobius forficatus), scolopandra / cârcâiac (Scolopendra cingulata), şarpele-orb (Iulus terrestris)), Hymenoptere (viespi (Drymonia ruficornis, Apethymus filiformis), albine (Apis melifica), bondari), Diptere (muşte, ân ari), Lepidoptere (fluturi (ochi de păun Eudia pavonia, porumbacul stejarului (Marumba quercus, albini a Pieris brassicae, coada randunicii (Papilio machaon), fluturele rosu (Vanesa yo), lamaita / fluturele galben), molii (Hyphantria cunea, Ephestia kuchniana, Sitotroga cereallela), omizi (Lymantria dispar, Thaumaetopoea processionea, Laspeyresia splendana, Hyphantria cunea, Tortrix viridana, Lymantria dispar, Operophtera brumata), furnici, acarieni, viermi, râme, melci (Helix pomatia, limax), lipitoare (Hirudo medicinalis), scoica de lac, scoica de râu, racul de râu. Insectele care vie uiesc în vecinătatea sau în mediul acvatic: Ephemeroptera (rusalii Baetis vernus, Baetis buceratus, Caenis pseudorivulorum), Diptere (Cricotopus silvestris, Cricotopus triannulatus, C. bicinctus, Cryptochironomus defectus, Chironomus dorsalis, tân ar (Culex pipiens)), Plecoptere (Perlodes microcephala), Ordonate (libelulă (Libellula quadrimaculata)), Dytiscite (cărăbuş-deapă (Dytiscus marginalis), ditisc), crustacee (lă ăuş (Gammarus), Daphia, Bosmina, Cyclops, Sida, Filina, Brachionus, Keratella), Heteroptere (Gerris lacustris, ;octoneca glauca, Ranata linearis, ;epa cinerea (scorpionul de apă)), viermi de apa (Lumbricus terrestris) şi larve, protozoare.
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 86

Listele cu speciile protejate de plante şi de animale fac obiectul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice modificata si completata cu OUG 184/2008. Situri Natura 2000. Arii naturale protejate Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni este amplasat pe raza teritoriului administrativ al oraşului Băicoi, la limita dinspre oraşul Plopeni, fiind învecinat pe latura estică cu DJ 100D (Ploieşti-Cocorăştii Mislii). Pădurea Plopeni este recunoscută ca Sit Natura 2000 (RO-SCI 0164) declarat prin Ordinul 1964/2007, Anexa 6 (M.Of.nr.98 bis/07.02.2008) şi zonă protejată de interes na ional de 88,8 ha. Pădurea Plopeni este identificatã în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Slănic în Unitatea de Produc ie III Plopeni, unită ile amenajistice 20-25, face parte din fondul forestier na ional, proprietate publicã a statului, administrată de Regia Na ională a Pădurilor (RNP-Romsilva). Relieful este cel de câmpie înaltă-piemont (270m altitudine), Câmpia piemontană a Ploieştilor formată la ieşirea râului Prahova din zona mai înaltă a Subcarpa ilor Curburii unde, datorită rupturii de pantă, are loc o depunere bruscă a aluviunilor mari, transportate în re eaua hidrografică („câmpie de împrăştiere”). Regiunea biogeografică corespunzatoare este cea continenală şi anume zona pădurilor de foioase (silvostepă). Pădurea Plopeni se încadreaza în tipul de habitat 9160 Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli (cf. Donita et coll., 2005). Asocia ia vegetală este Aceri tatarico-Quercetum patraeae-roboris (Soo 1951 em. Zolyomi 1957) iar tipul de ecosistem este Goruneto-Asperula-Asarum-Stellaria. În Pădurea Plopeni se întâlnesc specii de plante edificatoare şi reprezentative pentru tipul de habitat 9160 – Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen. Acestea se stratificã după cum urmeazã: Etajul arborilor este format din: • Quercus robur • Quercus petraea • Acer tataricum • Carpinus betulus Stratul arbustiv – subarborete este format din: • Crataegus monogyna • Cornus sanguineus Stratul ierbos – herbaceu – subarborete este format din: • Asperula odorata (Vinarita)
RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 87

Morimus funereus (croitorul de piatră).• Asarum europaeum (Pochivnic.Timiş. Fig. Argeş. Gala i. Alba. deci într-o zonă cu un trafic auto şi RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 88 . Sympetrum sanguineum. în imediata vecinătate a oraşului Plopeni. cervus (rădaşca).Hyla arborea (brotacelul) şi Rana dalmatina (broasca roşie de pădure) populeazã pădurea mai ales zonele ei mai umede iar Rana ridibunda (broasca verde de lac) este localizată în perimetrele micilor habitate de tip baltă. Prahova. Gorj. Amenin ările pentru situl Natura 2000 Pădurea Plopeni Pădurea Plopeni este amplasată de-a lungul DJ 102 (Ploieşti-Cocorăştii Mislii). • Peucedanum rochelianum – specie endemică pentru România şi spa iul fostei Iugoslavii cu distribu ie restrânsă în jude ele: Sibiu. Anax imperator şi Aeshna cyanea (libelulele) • amfibieni .Cerambyx cerdo. CaraşSeverin.piperul lupului) • Asparagus tenuifolius • Geranium phaeum (Palaria cucului) • Geranium robertianum (Napraznic) • Glechoma hirsute • Lilium martagon (Crin de pãdure) • Sanicula europea • Stellaria holostea (Rocotea) În Pădurea Plopeni se mai întâlnesc două specii endemice: • Hepatica transsilvanica – endemism pentru zona sudică şi estică a Mun ilor Carpa i. Hunedoara. 12 Pădurea Plopeni În cea ce priveşte fauna Pădurea Plopeni adăposteşte o bogată faună de: • nevertebrate .

a ecosistemelor. din vechile sonde. dezafectate. În interior. de reziduuri petroliere.) Impactul asupra biodversitatii se datorează: • activită ilor antropice. inundatii. incendii de origine naturală. Accesul în pădure este facilitat de existen a drumurilor forestiere şi absen a oricărui obstacol între limita pădurii şi şosea. interzicerea depozitării deşeurilor etc. situl este brăzdat pe alocuri de şan uri săpate de localnici în vederea sustragerii unor conducte vechi. Atât în ariile naturale protejate cât şi în celelalte ecosisteme naturale au fost impuse măsuri de conservare a florei şi faunei sălbatice. inflentează impactul asupra biodiversita ii. De asemenea. eroziuni de mal. Traficul auto generează poluare. fiind necesară astuparea lor. rămase de la sondele ce func ionau cândva în apropiere. fiind extrem de uşor accesibilă. tornade. în special apa şi aerul. alunecări de teren. dispersia poluan ilor în interiorul pădurii fiind probabil îngreunată de stratul vegetal arboricol şi subarbustiv. interzicerea păşunatului. La limita vestică a sitului se pot observa două bataluri mici. • situatiilor de risc natural cum ar fi seceta. Traficul uman nu constituie o amenin are pentru speciile ocrotite. cutremure. deficitul de umiditate. Starea factorilor de mediu. în jurul micilor acumulari de apă din interiorul sitului. în scopul păstrării capitalului natural şi a unei diversită i biologice (protejarea florei şi faunei sălbatice. se acumulează deşeuri aruncate de cei care vin la picninc în pădure. acestea neprezentând vreun interes pentru culegătorii de plante medicinale sau din punct de vedere estetic comercial. atacul de dăunători. trăsnete. Pădurea reprezintã chiar un loc de recreere pentru localnici. În prezent nu mai există această practică. Observa iile au fost fãcute în ultimii 3 ani de reprezentan ii Agen iei pentru Protec ia Mediului Prahova în timpul vizitelor în teren efectuate împreună cu angaja ii Ocolului Silvic Slănic. de cca 4 mp. dar pe traseul şanturilor nu creşte vegeta ie forestieră. dar care din nefericire sunt folosite pe post de gropi de gunoi de către popula ia locală. inclusiv asupra factorului uman. Adâncul padurii este brăzdat de şleauri de căru ă în care natura îşi face loc prin apari ia muşchilor. cu efect mai ales la limita sitului.uman relativ intens. În pădure există resturi de structuri metalice şi de beton. Presiuni care sunt exercitate asupra biodiversită ii. Se exercită următoarele tipuri de presiuni antropice: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 89 . Din această cauză există tendin a de acumulare a deşeurilor de diverse tipuri în por iunea adiacentă şoselei.

• construirea de obiective urbane şi industriale în zone cu o mare valoare ecologică. • incendierea ilegală a vegeta iei uscate. apar ca specifice condi iilor de stepa şi unele specii de iliacee. ceea ce conduce la fragmentarea şi dispari ia temporară a habitatului natural al unor specii de păsări protejate. • impurificarea apei. colilie. compozite şi leguminoase. Impactul activită ilor antropice asupra biodiversită ii este determinat de depozitarea necontrolată a deşeurilor în interiorul sau la periferia localită ilor. • eutrofizarea apelor de suprafa ă datorită evacuărilor de ape neepurate sau insuficient epurate de la fermele zootehnice şi sta iile de epurare. dar afectând şi estetica rurală/urbană cu implica ii asupra dezvoltării turismului local. Pe lângă păiuş. re ele de transport a energiei electrice. peşti şi mamifere. perimetre care constituie zone insalubre şi adevărate focare generatoare de boli.• tratarea culturilor agricole cu diferite substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate siturilor si in interiorul acestora. • importul sau exportul de specii de floră şi faună fără o bază ştiin ifică. • practicarea păşunatului intensiv. conducte pentru transportul produselor petroliere. care se produce anual pe suprafe e variabile. barboasa. pajiştile cu predominare a păiuşului stepic au fost transformate în pajişti de pir gros şi fânea ă cu bulbi. care determină micşorarea resurselor solului şi duce la eroziune severă şi degradarea ecosistemelor.). afectează populatiile de păsări. linii de cale ferată. • defrişările necontrolate. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 90 . etc. negara. • utilizarea de tehnici neadecvate în construirea unor obiective de infrastructură (şosele. solului şi pânzei freatice datorită depozitelor de deşeuri care nu sunt amenajate corespunzător. Sub influen a păşunatului. cauzată de braconajul cinegetic. • îndiguirea cursurilor de apă care restrânge habitatul faunei acvatice. poduri. • turismul haotic. • practicarea de sporturi în afara spa iilor amenajate. • utilizarea de îngrăşăminte chimice în dauna fertilizatorilor naturali. • perturbarea în perioada de cuibărit a speciilor de păsări de interes comunitar.

Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei din Ordinul nr. În privinta gradului de deranj. pentru intervale scurte de timp. cu distante medii in intervalul 50-150 m. Distributia obiectivelor Structurii Baicoi (sonde de exploatare si parcuri de rezervoare) este in proportie de 75 % in proximitatea unor zone rezidentiale. apă. 536/1997 al Ministerului Sanatatii. la depasirea limitelor de zgomot. cel sever predomină în cazul zonelor limitrofe. exista posibilitatea ca pentru perioade scurte de timp si cu o frecventa redusa. santierele de construc ii. sol) şi nici nu se poate determina în ce masură aceştia sunt responsabili de producerea şi agravarea bolilor. valorile inregistrate sa depseasca limitele maxime admisibile pe timp de noapte. Utilajele folosite in cadul acestor lucrari (IC5. beneficiarul trebuie sa solicite executantului luarea de masuri corespunzatoare pentru limitarea disconfortului fonic pentru populatia din zona. Aceste surse de poluare fonica se fac responsabile de numeroase disconforturi ce afectează popula ia. compresoare etc.22. nu pot fi incrimina i numai factorii de mediu (aer. Lucrarile de intretinere si interventii sunt executate de formatiile din cadrul Sectiei de Interventii a Petromservice Baicoi dar. Cea mai la indemana solutie pentru evitatarea inconvenientelor este programarea si executia lucrarilor de intretinere si interventii la sonde intre orele 6 .1. La nivelului oraşului Băicoi nu exista o harta strategica de zgomot. buldozere.1. obiectivele comerciale şi cele industriale şi în anumite cazuri unele zone de agrement. modificat Ordinul 1028/2004. Zgomotul Principalele surse de zgomot sunt: traficul rutier. In aceste conditii. generand un nivel de zgomot inacceptabil pentru rezidenti.6. in conditii normale de functionare acest nivel de zgomot nefiind depasit.2.7 Sanatatea populatiei Bolile cronice au o multitudine de factori favorizan i şi declanşatori. cu referire speciala la cele din vecinatatea gospodariilor individuale insa. iar cel moderat este specific zonei rezidentiale. arterelor de trafic intens. impun ca pe timp de noapte nivelul de zgomot sa fie cu 10 dB mai scazut decat nivelul admis pe timp de zi. functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pompare poate conduce. Evaluarea stării de sănătate a popula iei constă în identificarea factorilor de risc. chiar si cele recent fabricate depasesc 80 dB. care in de : • calitatea aerului. comportamentul inadecvat al vecinilor. 2. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 91 .). Cu ocazia lucrarilor de intretinere si interventie la sonde.

cel mai periculos este monoxidul de carbon. Impactul CO asupra organismului poate fi acut sau cronic. alergizan i. dioxid de azot. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 92 . etc. până la efecte cronice după expuneri de lungă durată la nivelele de poluare iritativ moderată. rezultat al unor arderi incomplete ale combustibililor şi carburan ilor folosi i în sursele sta ionare (ca de exemplu: sobe) şi mobile. se disting următoarele tipuri de poluan ii: iritan i.). habitatul condi ii improprii (zgomot. hidrogenului sulfurat. clor. Caracteristic acestora este acumularea lor. dioxidului de carbon. Poluan ii toxici sistemici. după expunere de scurtă durată. Dintre aceştia.• • • • • alimentarea cu apă potabilă. cancerigeni chimici şi fibrozonan i. Cei mai frecvent întâlni i sunt plumbul. substan e fără prag (care în orice cantitate constituie pericol cancerigen). Efectele asupra sănătătii după expunerea la poluan ii iritan i sunt diferite func ie de perioada de expunere şi de natura poluantului. Poluan ii cancerigeni organici şi anorganici prezintă un mecanism de ac iune insuficient descifrat. infec ii respiratorii acute. producând hipersecre ie de mucus şi alterarea activită ii cililor vibran i. îşi exercită ac iunea asupra diferitelor organe şi sisteme ale organismului uman. iluminat. cum ar fi bronşita. Bolile provocate de aceşti poluan i sunt asociate modificărilor la nivelul căilor respiratorii. • poluan ii iritan i – sunt rezultatul poluării aerului cu gaze iritante: dioxid de sulf. Există însă suficiente elemente de certitudine pentru unii dintre ei pentru a-i considera substan e cu pericol mare pentru sănătate. zgomot. În func ie de impactul asupra sănătă ii umane. • poluan ii asfixian i – sunt rezultatul emisiilor în aer a monoxidului de carbon (CO). Astfel pot apărea efecte acute sau acutizări ale bolilor cronice. substan e oxidante etc. calitatea serviciilor oferite popula iei. fluorul. în timp. Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate Poluarea atmosferei produce în primul rand afectiuni la nivelul aparatului respirator. în organismul uman. efectul fiind specific substan ei în cauză. de tipul metalelor grele. colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură. mercurul şi cadmiul. procese industriale etc. aglomerarea popula ională etc. astmul bronşic. • poluan i toxici specifici – aceşti poluan i ac ionează fiecare numai asupra anumitor organe şi sisteme ale organismului uman. asfixian i toxici specifici. emfizemul pulmonar. amoniac. precum şi afectarea alveolelor pulmonare.

• metale şi compuşii lor. produşi volatili rezulta i din anumite vegetale etc. aparatul respirator este primul (dar nu singurul) care este afectat. • hidrocarburi persistente şi substan e toxice organice persistente sau care se pot bioacumula.) sau artificiali. • substan e care au o influen a nefavorabilă asupra bilan ului de oxigen (care poate fi măsurat folosind parametri ca CBO5. • substan e şi preparate sau produşi de degradare ai acestora. În cazul poluării aerului. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 93 . Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în jude ul Prahova în anul 2009 la nivelul jude ului nu s-au efectuat astfel de studii. • compuşi organostanici. care provin în special din industriile textilă şi chimică.pot fi puse in evidenta prin studii epidemiologice populationale prin metodele comparatiei si corelatiei statistice. Este de men ionat faptul că morbiditatea prin afec iuni ale aparatului respirator la copii ridică în prezent o serie de aspecte epidemiologice particulare cu consecin e importante asupra capacită ii lor biologice. • cianuri. fungii. Popula ia infantilă reprezintă categoria cu risc la îmbolnăviri mai crescut datorită particularită ilor biologice (organism în creştere.• poluan ii alergizan i – pot fi naturali (polenul. • materii în suspensie. Legatura cauzala dintre morbiditatea/mortalitatea specifica prin boli posibil asociate poluarii aerului si datele de monitorizare-nivelul poluantilor din aer. • compuşi organofosforici. CCO-Cr). sistem imunitar insuficient dezvoltat). • substan e care contribuie la eutrofizare (nitra i şi fosfa i). reproduc ia sau alte func ii endocrine în/sau prin mediu acvatic. se disting următoarele tipuri de poluan ii: • compuşi organohalogena i şi substan e care pot forma astfel de compuşi în mediu acvati. Impactul acestor poluan i este reprezentat prin o serie de boli respiratorii alergice. • arsenic şi compuşii lor. • iocide şi produse de protec ia plantelor. care s-a dovedit că au proprietă i cancerigene sau mutagene sau proprietă i care pot afecta tiroida. Efectele poluării apei asupra stării de sănătate În func ie de impactul asupra sănătă ii umane.

precum şi metale grele (plumb. lambliaza. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 94 . aerul. tricomoniaza. radioactive) pot fi: • guşa endemică. conjunctivita de bazine de îmbăiere. mercur). boli cardiovasculare. uleiuri uzate. respectiv poluan i chimici: • maladiile infec ioase transmise prin apă de bacterii pot fi: holera. Garda de Mediu si AN “Apele Romane” controleaza respectarea parametrilor de calitate impusi prin autorizatia de gospodarire a apelor si de mediu. nitri ii pătrund în sânge şi în combina ie cu hemoglobina formează methemoglobina. cadmiul. PBC. Maladia. • alte substan e toxice ca plumbul. pesticide. Impactul depozitării deşeurilor menajere sau a celor industriale asupra mediului este semnificativ. Conform HGR 974/2004 DSP nu mai monitorizeaza calitatea apei brute intrate in statiile de tratare in vederea potabilizarii Efectele gestionării deşeurilor asupra stării de sănătate Problema deşeurilor a devenit tot mai acută datorită gestionării deficitare şi impactului negativ tot mai pronun at asupra sănătă ii popula iei şi asupra mediului înconjurător. mercurul. pesticidele. Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor. În Jude ul Prahova Agentia de Protectie a Mediului. factorii de mediu agresa i fiind solul. solven i. Deşeurile de tip sanitar şi veterinar au con inut de agen i patogeni. hepatita virală. • maladii infec ioase transmise de viruşi: poliomielita. apele (de suprafa ă şi subterane). Maladiile care se datorează unor substan e chimice existente în apă (minerale.Sursele de poluare a apei pot genera maladii infec ioase şi maladii neinfec ioase datorită prezen ei în apă a unor poluan i biologici. dizenteria. toxice. datorate lipsei de calciu şi magneziu din apa potabilă. febra tifoidă. cunoscută sub numele de cianoză infantilă este des întâlnită la copii. cea mai răspândită parazitoză de natură hidrică. • intoxicarea cu nitra i şi nitri i prezen i în apă din ce în ce mai mult datorită industrializării şi chimizării agriculturii. cadmiu. • parazi i care generează amibiaza. întâlnită în regiunile submontane şi care dă naştere la complica ii nervoase şi endocrine. pot avea efecte grave asupra sănătă ii umane. rezultând un deficit de oxigen. Deşeurile constituie surse de risc pentru sănătate şi mediu datorită con inutului lor în substan e toxice care contribuie la eutroficare (în special nitra i şi fosfa i) şi au o influen ă nefavorabilă asupra bilan ului de oxigen.

iar deşeurile respective sunt considerate ca medii de propagare a infec iilor. agen ii patogeni pot trăi în deşeuri timp îndelungat (zile. ouăle diverşilor helmin i etc. fără o neutralizare. apă şi pe sol provenite de la industrii şi activită ile asociate. apă. uleiuri uzate. Îmbunătă irea calită ii vie ii presupune şi o strategie de gestionare a deşeurilor conform normelor europene. luni) de unde pătrund în sol. dar în contextul evaluării şi gestionării integrate a riscului. fumul provoacă dificultă i în respira ie. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 95 . sol în zona depozitelor de deşeuri genereaza riscuri pentru sănătatea umană. Incendiile de la depozitele de deşeuri pot avea efect negativ asupra stării de sănătate a popula iei – gazele eliberate din arderea deşeurilor pot provoca iritarea căilor respiratorii. aer. în cazul producerii unui eveniment nedorit. în afara pătrunderii în organismului uman a agen ilor patogeni. Pentru apari ia îmbolnăvirilor şi în special a epidemiilor. care să presupună un grad ridicat de reciclare şi valorificare a deşeurilor. în special cele industriale. cele mai relevante tipuri şi surse de risc sunt următoarele: • emisii în aer. bacterii. cu precădere în cazul celor amplasate în zona limitrofă localită ilor şi cursurilor de apă. Deşeurile. Gradul de contaminare microbiologică a factorilor de mediu: apă. numărul suficient al agen ilor patogeni. Riscului utilizarii de substan e chimice periculoase asupra sănătă ii umane şi mediului Scopul principal al evaluării riscului este acela de diagnozare a realită ilor curente şi de a stabili strategiile care să permită diminuarea pierderilor de vie i omeneşti şi bunuri materiale. constituie surse de risc pentru sănătate şi mediu datorită con inutului lor în substan e toxice precum şi metale grele (plumb. Gospodărirea deşeurilor în general şi a deşeurilor menajere în special constituie una din problemele majore de mediu cu care se confruntă autorită ile locale. putând provoca astfel infec ii şi prin contact direct. În condi ii prielnice. solven i.). pesticide. sunt necesari şi al i factori cum ar fi receptivitatea organismului. cadmiu). unii agen i patogeni din deşeuri rămân în via ă timp îndelungat (luni şi chiar peste un an) în special ouăle diverşilor helmin i şi sporozoare. Toate activită ile umane sunt posibile surse de risc. Efectele gestionării de substan e chimice periculoase. În condi ii naturale.Deşeurile pot fi vectori importan i în răspândirea infec iilor. Agen ii patogeni semnalează în deşeuri numai posibilitatea infec iilor. Deşeurile provenite din diferite surse con in foarte des o gamă variată de microorganisme printre care şi agen i patogeni răspânditori de boli infec ioase (viruşi. Se consideră că impactul asupra sănătă ii umane este semnificativ datorită pericolului de producere a unor boli infec ioase prin consumul de apă potabilă provenită din stratul freatic afectat de infiltrări ale levigatului.

simptome insotite adesea de leziuni ale ficatului si rinichilor. tub digestiv şi căi respiratorii. Acestea se elimină încet. irita ii la ochi. Trasatura caracteristica a substantelor chimice periculoase este afinitatea pentru tesutul adipos si o mare stabilitate. o dereglare a coordonarii miscarilor. în decurs de un an. epuizare. ficat. rinichi. inunda ii. manipulării şi utilizării în siguran ă a acestor produse. irita ii la plămâni. Ini ial se observă o slabire generala. până este vaporizat şi inhalat. apele subterane şi de suprafa ă. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 96 . În intoxicatiile subacute. cu condi ia stopării inhalării unor noi cantită i de mercur. muschi. furtuni. iritabilitate. • surse naturale care pot provoca accidente: cutremure. distribuitorii şi utilizatorii de biocide care desfăşoară activită i cu produse de uz fitosanitar din grupele I-IV de toxicitate. sunt persoane autorizate şi dispun de mijloace necesare depozitării. apar perturbari ale auzului. Pătrund în organismul uman prin piele. poate cauza efecte dăunătoare. erup ii care se pot suprapune peste sursele de risc produse de om.• evacuări accidentale de substan e periculoase provenite din diferite industrii. fără a pune în pericol sănătatea oamenilor şi mediului înconjurător. Intoxicatiile care durează mult evolueaza spre tulburari ale sistemului nervos central. lipsa poftei de mâncare. • urbanizarea şi infrastructura asociată sunt o sursă de perturbare a mediului şi generatoare de poluare. afec iuni ale creierului şi rinichilor. inima. • activită i agricole care pot afecta sănătatea şi mediul: împrăştierea de îngrăşăminte. creier. Mici cantită i de mercur se acumulează în organism ca urmare a consumului de carne de peşte. Moartea poate surveni ca o consecinta a paraliziei centrului respirator şi edemului pulmonar. atrofia tesutului muscular. Ele sunt influentate greu de transformarile metabolice si sunt eliminate încet. • sisteme de transport a substan elor periculoase. Actiunea toxica în intoxicatiile acute constau într-o excitare initiala puternica şi apoi paralizarea sistemului nervos central. Comercian ii. În mod normal aceste cantită i de mercur pot fi nocive în cazul unui făt în dezvoltare. Aceste substante se acumuleaza în special în tesutul adipos. ca nervozitate. insecticide şi erbicide care pot să contamineze solul. temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute. dureri de cap. O expunere semnificativă la mercur pentru o perioadă scurtă de timp. mâncărimi ale pielii.

oboseală. ame eli (maxim 25%). stări de frică.25 V/m în cazul emiterii în câmpul de frecventa de 900 MHz (Orange. Câmpurile electromagnetice pot provoca în anumite condi ii de expunere dereglări ale sistemului cardiovascular.64 de ani. Zgomotul are o ac iune complexă asupra organismului în functie de frecven ă. Aceste efecte acute sunt în esenta instantanee pentru expunerile de scurta durata. Determinările sonometrice au evidentiat dependenta intensită ii poluării sonore de regimul de functionare a motoarelor autovehicolelor. aparate. cefalee (maxim 56 %). Rezultatele ultimului studiu epidemiologic efectuat cu ajutorul specialistilor din Inspectoratele de Sănătate Publică. ale sistemului nervos central cu senza ie de greutate în cap.Efectele radia iilor electromagnetice de tip hertzian asupra stării de sănătate Acestea sunt generate de antenele de tip GSM. tărie şi pozi ia surselor. respectiv de 49. Este produs de surse naturale. pentru grupa de vârstă de 15 . astfel că valorile maxime sunt înregistrate datorită turării motoarelor la demararea acestora în intersectii precum şi în perioade meteorologice nefavorabile care îngreunează circula ia rutieră şi implicit amplifică solicitarea motoarelor. insomnii şi pierderea par ială a memoriei şi cum este cazul frecven elor de la 100 kHz până la 10 GHz. pentru tulburările de somn (maxim 49%). iritare.09. Vodafone). semnalează în general manifestări ale simptomelor nespecifice din zonele de trafic intens. fiind plasate la o înăl ime între 15 şi 50 m fa ă de sol şi sunt destinate comunica iilor pe distan e de câ iva km. Poluarea sonoră provoacă la nivelul organismului uman o serie întreagă de efecte. care înregistrează niveluri de zgomot superioare celor de confort. Studiile indică o distan ă minimă de 2 m fa ă de sta iile de bază. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 97 . Sta iile de bază pentru telefonia mobila sunt de tip macrocelular. finalizat în 2000. Efectele poluării sonore asupra stării de sănătate Zgomotul este un factor ce influenteaza factorul uman şi fauna. in cazul frecventei de 1 800 MHz (Cosmote). oameni. pe un fond ridicat prezent si pentru zona rezidentială. începând cu uşoare oboseli auditive până la stări nevrotice grave si chiar traumatisme ale organului auditiv. mijloace de transport. stres termic generalizat al corpului şi o încălzire localizata excesivă a esuturilor aflate în lângă sta ie. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193/29. Agresiunea datorată zgomotelor constituie o cale de degradare a mediului ambiant.7 V/m.2006 prevede un nivel admis al intensitatii câmpului electric de 41. Contribu ia cea mai mare la poluarea fonică o au autovehiculele cu motoare cu ardere internă in localitati. dar mai ales antropice: utilaje.

îndeosebi câini şi pisici în zonele urbane. cea mai periculoasă pentru condi iile din ara noastră este turbarea.Animale abandonate şi influen a asupra stării de sănătate a popula iei Înmul irea excesivă a numărului de animale fără stăpân. din pie ele şi parcurile din jude ul Prahova. Există peste 100 de boli infec ioase şi parazitare care sunt comune omului şi câinelui. Este produsă de către virusul rabic. paralizii etc. Câinii pot fi o sursă de infec ie şi de infesta ie parazitară pentru om. Prinderea şi transportul câinilor fără stăpân de pe străzile. Responsabilitatea pentru calitatea mediului în zone urbane şi pentru luarea măsurilor necesare remedierii sau îmbunătă irii calită ii acestui mediu revine autorită ilor locale. Sensul dezvoltării durabile al aşezărilor umane îl constituie asigurarea unui mediu sănătos şi coerent sub raport func ional şi cultural. Pentru aplicarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân consiliul local are obliga ia de a asigura personal de specialitate pentru eviden a. Dintre toate bolile. asisten a medicală veterinară şi efectuarea unor ac iuni sanitare veterinare prevazute de legisla ia sanitara veterinară. Nu sunt date referitoare la numărul persoanelor vaccinate antirabic. cât şi a celor viitoare. Saliva acestor animale poate con ine virusul turbării chiar cu 10 zile înainte de apari ia primelor semne clinice de boală. poate reprezenta un risc pentru sănătatea popula iei. dar şi protec ia şi îmbunătă irea stării mediului. supravegherea. numită şi rabie. la nivelul localită ilor urbane şi rurale. Animalele abandonate au putut influen a starea de sănătate a popula iei prin agresarea fizică a oamenilor. Se caracterizează clinic prin simptome nervoase extrem de grave (tulburări senzoriale.). în condi iile păstrării echilibrului fa ă de complexul de resurse ale capitalului natural. furie. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 98 . tendin a de a muşca. ca singura cale pentru bunăstarea atât a genera iilor prezente. În oraşul Băicoi nu există un adăpost special pentru animale fără stăpân (câini) in momentut actual câinii fară stapân prinşi sunt deparazita i. Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două aspira ii umane: necesitatea dezvoltării economice şi sociale. sanc ionarea proprietarilor de câini care circulă cu aceştia pe domeniul public fără botni ă şi lesă costituie o necesitate. steriliza i si apoi sunt lasa i din nou in libertate. Pe raza localită ii se pot identifica câini fără stăpân care creează disconfort şi constituie un risc pentru sănătatea persoanelor care vin în contact. precum şi al re elei de localită i în teritoriu. care se găseşte în cantitate mare în creier şi în saliva animalelor turbate.

şcoli. Din acest punct de vedere. • de câmpie. spa ii de produc ie şi prestări servicii nepoluante. fiind umanizat integral prin căile de comunica ie create.Campul Urletei corespunzator T. strat de pietriş 20–60 m. Se disting lucrări de infrastructură energetice. . fântâni. corespunzătoare conului Prahovei (alt. grădini e. sub valorile stabilite de OUG 114/2007 pentru RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 99 . Subcarpatii sunt reprezentati prin : . spa ii comerciale. Oraşul beneficiază de spa ii de agrement: parc. • agro-industrial. de comunica ii. spa ii de recreere şi agrement. sală de sport. Câmpia Ploieşti este reprezentată în sud cu procese acumulative. relicva unui vechi con al Prahovei (cumpana dintre Prahova si Mislea). spa ii verzi.Dealul Tintea (Gruiul) 404.1.Dealul Mislea la nord. Pe acesta este dezvoltat orasul.8 Peisajul Oraşul Băicoi se află la contactul Subcarpatilor de la Curbura cu Campia Ploiestilor.2. platforme de deşeuri.20 mp/locuitor. peisajul antropic: • urban.6 m predomina procesele de eroziune (pluviodenudare. Spa iile de recreere şi sport totalizează o suprafa ă de 26. lucrări de infrastructură rutieră. forajul sondelor. monumente istorice şi de arhitectură. Peisajul urban este alcătuit din clădiri cu regim de construc ie P/P+4 realizate din zidărie în diferite stiluri arhitecturale potrivit utilizării acestora. cu învelitori din tablă zincată. se disting: peisajul natural: • subcarpatic. stadion.Dealul Baicoi – partea de sud a terasei respective. intr o zona de subsidenta. 250–300 m). de epurare a apelor uzate. . acoperit cu argile şi în nord–vest cu procese eroziv acumulative corespunzătoare Terasei Câmpina. activitatea industrială şi agricolă. de înhumare. Spa iile verzi reprezintă circa 13. împâslitură bituminoasă sau iglă având ca destina ie locuin e individuale şi colective. desparte Subcarpatii externi de cei interni. Baicoi. de confort termic. Peisajul natural al aşezării a fost modificat datorită ac iunii omului. exploatarea petrolului. Are altitudini de 290–310 m.31 ha. drenat de Dambu si Mislea. feroviară şi lucrări de artă aferente acestora. locaşe de cult. . de alimentare cu apă potabilă. alunecari).

• gradul de salubritate a malurilor. • accidentele terestre sau aeriene de orice natură şi poluările accidentale provocate de acestea. utilaje gricole şi mijloace de transport. • starea malurilor şi digurilor. • construc iile arhitecturale care fac notă discordantă cu fondul natural. • starea precară a spa iilor verzi şi elementelor de vegeta ie de pe acestea. împâslitură bituminoasă sau iglă.12. • pana de disperie a poluan ilor gazoşi. • parcelele de teren necultivate sau cu învelişul de sol degradat. • construc iile neterminate. • vehiculele auto scoase din uz. depozite de materii prime şi materiale. • circula ia autovehiculelor cu defec iuni la sistemul de combustie. conduce la formarea smogului. • cablurile aeriene electrice sau de comunica ie. cu învelitori din tablă zincată. • lucrările de infrastructură neterminate sau executate cu superficialitate. dezafectate sau în stadiu avansat de degradare. • minim 26 mp/locuitor până la data de 31.modificarea şi completarea OUG nr.2010. coşuri de dispersie a noxelor şi platforme de deşeuri. • petele de hidrocarburi de pe luciul apei. • nimalele fără stăpân. de alimentare cu apă potabilă.2013. Peisajul cu construc ii agro-industriale este alcătuit din clădiri cu regim de construc ie P/P+1. energetice. • starea rampelor şi containerelor de deşeuri orasenesti şi starea de salubritate din locurile publice. lucrări de infrastructură rutieră. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 100 . lucrări de infrastructură termice.12. realizate din zidărie şi materiale locale. • locurile virane neamenajate. Pitorescul natural poate fi compromis de: • poluarea atmosferei care în anumite condi ii meteorologice. de colectare a apelor uzate. • efluen ii neepura i sau incomplet epura i de la sta iile de epurare oraseneasca şi industrială. 195/2005 privind protec ia mediului prin care autorită ile administra iei publice locale au obliga ia de a asigura din terenul intravilan o suprafa ă de spa iu verde de: • minim 20 mp/locuitor până la data de 31. • intensitatea traficului rutier. silozuri. • arborii tăia i sau rup i de pe marginea drumurilor sau pădurilor. • platformele neamenajate de deşeuri. • depozitele de materiale de pe locurile publice.

şi reprezinta starea factorilor de mediu şi a sanată ii popula iei din zona în lipsa implementarii PUG. la procesarea tehnologică a unor materii prime sau ape uzate. al XIX-lea. din care mai rezistă.L Oraşul Băicoi. PUG cuprinde actiuni care se vor realiza cu respectarea Regulamentelor de Urbanism care furnizeaza toate elementele pentru incadrarea in peisaj a obiectivelor cu respectarea tradi iilor locale şi fondului natural aflat în proximitate. O primă categorie o reprezintă locuin a tradi ională specifică zonei colinare prahovene. O a doua categorie o reprezintă cele câteva case de târg. DOCT S. care pot ilustra devenirea oraşului şi care merită instituirea unui regim de protec ie.1. 2. Monumente istorice si arhitectura Conform Studiului Istoric realizat de către S. industriale. începând cu a doua jumătate a sec. Biserica Cioara. Totuşi. de complexele zootehnice.C.R. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 101 . de depozitele de deşeuri menajere. Evolu ia acestei stări de mediu.9. cu func iune comercială sau administrativă. prezintă valoare istorică şi poate fi readusă la forma ini ială prin restaurare. în ciuda bogă iei istoriei sale şi a diveristă ii formelor de via ă pe care le prezintă. în lipsa implementării planului este similară cu starea actuală. câteva construc ii suficient de valoroase. s-a considerat că există încă. nu are în Lista monumentelor istorice nici o singură pozi ie. de la strada principală. prin vechimea ei şi datorită faptului că s-au păstrat imagini fotografice ale formei originale. în fiecare din sate câteva exemplare.2. la nici una din categoriile de clasare. în satele componenete (astăzi cartiere ale oraşului). zootehnice. din Dâmbu. care amintesc urbanizarea ca centru petrolier. Evolutia probabila in situatia neimplementarii masurilor din PUG Starea actuala a mediului prezentată la acest capitol constituie „alternativa zero”.• mirosurile degajate de materialele organice deteriorate. Un element important îl constituie ruinele bisericii fostului domeniu boieresc al Cleopatrei Trube koi. măcar de categorie B (de importan ă locală). 2.

G.există conducte vechi pentru alimentarea cu apa potabila din otel.Re eaua de canalizare este insuficienta .U.sistemul centralizat de alimentare cu apa este subdimensionat.I.În urma exploatarii zacamintelor de petrol. doar o parte dintre locuitori beneficiaza de acest sistem centralizat. modernizarea lucrărilor de reabilitare a re elei de distribu ie apa potabila. S-au avut în vedere extindere.000mc şi respectiv 1 x 1.000mc.Evolu ia factorilor de mediu în situa ia neimplementării măsurilor din Planul urbanistic general Factori de mediu Aspect identificat Propunere P. . Extinderea re elei de canalizare pe toate străzile care au re ele de apă Modernizarea si extinderea statiei de epurare cu o noua treapta mocano-biologica Efecte în cazul neimplementării propunerii 1. . înlocuirea unei păr i a conductei de pompare (OL Ø 4”) prin conductă PEHD şi eventuala înlocuire a rezervoarelor vechi (V=5890mc şi V=1000mc Tufeni) cu rezervoare din beton armat 2 x 5.C. s-a identificat existen a unei poluări semnificative Se va deteriora calitatea apelor de suprafa ă şi se va compromite calitatea freaticului si implicit sanatatea populatiei care nu beneficiaza de sistem centralizat de apa si canalizare.Apă . prin înlocuirea conductelor vechi din o el cu conducte noi din PEHD. Montarea de hidran i de incendiu subterani Dn 110 mm. care să asigure şi protec ia P. dea lungul timpului.Sta ia de epurare existentă subdimensionată . RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 102 .

combustibililor tradi ionali (lemn. pentru schelele petroliere din orasul Baicoi. produse petroliere) cu gaze naturale. economici. cărbune.nu exista centură ocolitoare Modernizarea infrastructurii rutiere ce traversează teritoriul administrativ si construirea unei centuri ocolitoare pentru traficul greu Gradul de degradare al drumurilor va creşte şi traficul greu va trece in continuare prin zona locuită Relatiile de comunicare dintre localită i se vor restrânge Consumul de combustibil va creste şi implicit emisiile de gaze cu efect de seră. majore de poluare a aerului Propunerile din P. i eiului. Utilizarea energiilor neconven ionale – Principalele surse antropice panouri solare.U.Aer Înlocuirea în cazul încalzirii tuturor locuin elor. 2.Infrastructură rutieră necorespunzătoare calitativ si cantitatv . sunt: extrac ia şi distribu ia extinderea si modernizarea re elelor de apă. transportul rutier. scurt (pe durata execu iei) calitatea aerului. tratarea Implementarea masurilor propuse in şi depozitarea deşeurilor. instala iile de extinderea canalizării pot afecta pe termen ardere neindustriale. Nemul umirea popula iei şi creşterea fenomenului migrator. PETROM S. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 103 . Obligativitatea aplicarii „Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale” elaborat de S. referitoare la prezente in oraşul Băicoi construc ia sau modernizarea drumurilor. „Programele de conformare” a agentilor agricultura.G.A.C.

Confort al locuitorilor scăzut. Păstrarea zonelor de protectie în jurul sondelor de extractie atât a celor în functiune. Stagnare economică şi socială RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 104 .Epurarea apelor uzate nu satisface nevoile actuale ale orasului 3. Stimularea combaterii eroziunii solurilor. terenuri în intravilan cu o noua treapta mecano-biologica sau extravilan. Condi ii igenico-sanitare Asigurarea cu apă potabilă. Apa potabilă . Extinderea re elei de canalizare si Depozitare necontrolată de modernizarea celei existente deseuri în special pe cursuri Modernizarea si extinderea statiei de epurare de apă. Accentuarea alunecarilor de Realizarea de studii de specialitate pentru teren existente si apari ia de lucrări hidrotehnice cu rol de apărare a noi zone cu risc de malurilor împotriva eroziunii şi a inunda iilor alunecare.Eroziunea solurilor .din subteran (fântâni.Re eaua de canalizare este insuficienta .Exista mai multe situri contaminate cu produse petroliere 4. foraje proprii) pentru popula ia din oraş nu îndeplineşte parametrii sanitari Degradarea solului şi a pânzei freatice din zonă. cu pericolul Colectarea selectiva a deşeurilor degradării solului. captări de izvoare. Sănătatea populatiei a. afectarea Monitorizarea modului de utilizare a calită ii apei din pânza fertilizan ilor freatică sau de suprafa ă. aspect dezagreabil. Sol . precum si a celor abandonate până la refacerea terenului si redarea acestuia în circuit.. din sistem precare – apari ia unor focare centralizat a tuturor de gospodăriilor din oraş de infec ii.

Nu sunt identificate Nu se fac propuneri utilizări ale substan elor interzise prin Protocolul de la Montreal. precum şi de combatere a eroziunii terenului. metal. PET-uri. Apa menajeră – re ea de canalizare insuficientă. transportarea deşeurilor biodegradabile la depozitul ecolgic de la Boldeşti Scăieni şi valorificarea celorlate deşeuri de catre agenti economici interesati(hârtie. Poluarea pânzei freatice şi a solului Deșeurile se vor arunca arbitrar pe cursuri de apă. Condi ii igenico-sanitare precare. afectarea calită ii apei din pânza freatică sau de suprafa ă Colectarea selectivă a deşeurilor. etc). a inunda iilor gospodăriile popula iei. Riscuri naturale Alunecări de teren şi inunda ii în intravilan Drumuri degradate sau Realizarea de studii de specialitate pentru întrerupte. Gestionarea deşeurilor Extinderea si modernizarea re elei de canalizare. Confort al locuitorilor scăzut. Page 105 Nu sunt efecte RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . terenuri în intravilan sau extravilan cu pericolul degradării solului. Modernizarea si extinderea statiei de epurare cu o noua treapta mecano-biologica. Mărirea suprafe elor degradate 6. apari ia unor focare de infec ii. Schimbări climatice Sursele de emisii cu efect de seră sunt minore. lucrări hidrotehnice cu rol de apărare a Pierderi materiale în malurilor împotriva eroziunii. 5.b. iar sta ia de epurare nu este la standardele necesare c.

7. Utilizare combustibili cu putere calorifică mică și surse de producere a energiei termice cu randamente mici. cu coeficien i de transfer termic mare. cu piederea construc iilor valoroase. canalizare). Conservarea resurselor naturale 8. • modernizarea echipamentelor de producere a energiei termice. Pe teritoriul oraşului Băicoi se găseşte . Dezvoltare nera ională cu risipă de resurse (pământ) Nu se pot asigura serviciile de gospodarire comunala (extindere alimentare cu apa.Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni Conform Studiului Istoric Oraşul Băicoi nu are în Lista monumentelor istorice nici o singură pozi ie. eoliană). arhitectural. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 106 . Biodiversitate Utilizarea de materiale necorespunzătoare. • folosirea de echipamente de producere a energiei din surse neconven ionale (solară. măcar de categorie B 10.73 ha fa ă de suprafa a existentă. Patrimoniu cultural Au fost identificate construc iile valoroase. Nu sunt efecte Pericol de degradare fizică a construc iilor cu valoare arhitecturală. 9. care merită instituirea unui regim de protec ie. Schimbarea aspectului tradi ional. Zonarea teritorială Se introduce o suprafată mare în intravilan Creşterea suprafe ei intravilanului cu 870. la nici una din categoriile de clasare Eficientizarea energetică prin: • reabilitarea termică a clădirilor. A fost localizat Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni Men inerea şi chiar creşterea emisiilor de gaze de ardere în perioada de timp friguros. Asigurarea combustibililor pentru prepararea hranei şi încălzire prin tăieri de vegeta ie forestieră.

Hotărârile Consiliului Local sunt aduse la cunoştin a cetă enilor. Din analiza alternativei ”0” rezultă că neaplicarea măsurilor din Planul de urbanism general al oraşului Băicoi nu crează premise pentru dezvoltare urbană modernă. se vor men ine şi accentua presiuni asupra factorilor de mediu a căror calitate va fi în scădere. Degradarea factorilor de mediu. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 107 . Conştientizarea publicului în luarea deciziilor privind mediul PUG elaborat după consultarea administra iei şi a cererilor cetă enilor. Supunerea spre dezbatere a PUG şi a studiilor pentru extinderea sau înfiin area de noi servicii. Regres economic şi social. se va perpetua nivelul scăzut al dezvoltării economice şi sociale al localită ii şi a fenomenului de migra ie sau navetă a for ei de muncă active cea ce va crea nemul umire în rândul popula iei.11.

Rezultă din această încadrare că implementarea măsurilor prevăzute în PUG este imperios necesară. Pentru factorul de mediu ”apa” cu toate că s-a încadrat efectul ca major. Deasemeni trebuie mentionat ca toti locuitorii orasului Baicoi trebuie sa beneficieze de sistemul centralizat de apa potabila prin extinderea si modernizarea retelei actuale. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 108 . în caz extrem. minor =1. poate să capete caracter catastrofic. Aplicând valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din PUG asupra factorilor de mediu rezultă riscul la care sunt expusi (nesemnificativ =0. cu poluarea gravă a pânzei de apă din subteran dacă nu se rezolvă problema extinderii canalizării şi tratării apelor uzate menajere prin sta ia de epurare existenta dar modernizata si marita cu o noua treapta. Pentru popula ie. de vie i omeneşti.Calculul riscului neimplementării Planului urbanistic al oraşului Băicoi. major=2. catastrofal=3) Măsura prevăzută în PUG Apă Aer Sol Sănătate Riscuri naturale Schimbări climatice Conservarea resurselor Biodiversitate Patrimoniu cultural şi istoric Zonarea teritorială Conştientizarea popula iei EFECTUL nesemnificativ minor major X X X X X X X X X 0 -16 3 catastrofal X X Având în vedere consecin ele pe care le are neimplementarea măsurilor (alternativa ”0”) asupra factorilor de mediu se poate aprecia că riscul degradării acestora este foarte mare. perpetuarea pericolului de inunda ii şi a alunecărilor de teren poate să aibă consecin e catastrofale prin pierderi materiale chiar.

Consecin a a petrografiei şi structurii. • Pentru zonele cu risc mare se recomandă să nu se amplaseze construc ii. Această disfunc ionalitate trebuie asumată de cei interesati în amplasarea unor obiective sau construc iii. a tectonicii deosebit de active. • La proiectarea construc iilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi şi se va stabili distan a de amplasare fa a de versan ii instabili. • Se vor efectua lucrări de drenare a apei din precipita ii.U. se vor lua măsuri de plantare de pomi (salcâm. anin. catina). există alunecări relativ stabilizate. pin. S-au produs prăbuşiri datorită excesului de umiditate şi dizolvării sării din subteran şi formarea unor lacuri antropice. riscul declansării acestui tip de procese geomorfologice este amplificat şi de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari.3. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 109 . mai ales a unor precipita ii cu caracter toren ial şi activită ii antropice. Masurile ce se vor lua in zonele cu alunecari sunt: • Se vor executa lucrări de stabilizare pe zonele cu alunecări active. etc. Vulnerabilitatea versantilor la alunecări de teren înscriu aceste perimetre într-o zonă de risc de instabilitate. transport. frasin. • Se vor lua măsuri de amenajare a suprafe ei versan ilor cu platforme şi ziduri de sprijin. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL DE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE MĂSURILE PROPUSE ÎN P. ca pe versantul nordic al dealului intea dar şi alunecări active în sectoarele instabile de pe pantele sudice. Efectele acestora influenteaza pe termen lung capacitatea de locuire si utilizarea optima a spatiului. în zonă fiind amplasate un număr mare de sonde pentru extractie. O situa ie specifică pentru teritoriul oraşului Băicoi este existen a sâmburelui de sare ce prezintă un risc de instabilitate. Din analiza obiectivelor prevăzute în Planul Urbanistic general al oraşului Băicoi se poate aprecia că toate propunerile sunt în corelare cu prevederile legisla iei sectoriale (sănătate.G. pentru a stopa fenomenul. • În zonele fara vegetatie. respectiv ziduri de sprijin. Riscuri naturale Procesele de versant cu raspandirea maximă şi cu cele mai importante implica ii practice sunt alunecările de teren de tip deplasiv. drenaj.) şi cu prevederile legisla iei în domeniul protec iei mediului şi nu aduc atingere acestuia. După stadiul dinamic în care se află. respectiv exploatarea petrolului.

etanşeitatea şi indiguirea corectă a careului sondei) . • Treficul rutier datorită drumurilor necorespunzatoare si lipsa unei centuri ocolitoare. cu implica ii asupra randamentului şi siguran ei în exploatare. atât în incinta proprietă ilor.1. litologia de suprafa a a zonei este una semipermeabila. Dispunerea latrinelor în incinta proprietă ilor conduce mai ales în perioadele cu precipitatii abundente la deversări ale materiilor fecale şi ale dejectiilor de la animale. in urma exploatarii zacamintelor de petrol. Calitatea apei la nivelul oraşului Băicoi Deoarece re eaua de canalizare este subdimensionată locuitorii folosesc pentru colectarea apelor reziduale menajere latrine care constituie un permanent focar de infectie şi de transmitere a bolilor. În aceste condi ii. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 110 . impraştierea şlamului şi a reziduurilor petroliere in spa iul de lucru al instala iilor. şan uri şi bazine de colectare. Vilele de odihna din oras sunt prevazute cu fose septice vidanjabile sau sunt racordate la reteaua de canalizare. depozitării necontrolate a reziduurilor de petrol. s-a identificat existen a unei poluări semnificative. de aceea s-a optat pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat . Amenajarea unor noi spa ii verzi pe terenurile degradate şi libere şi completarea planta iilor defrişate în ultimul timp în scopuri diverse vor contribui la îmbunătă irea calită ii aerului în oraş. Rareori sunt amenajate la proprietă i fose vidanjabile construite etanş. fără o bază tehnică corectă. • Industriei extractive impact prezentat detaliat la capitolul 2.3. Factorul De Mediu “Aer”. calitatea pânzei freatice poate fi afectată atât din surse de suprafa ă (instala iile de suprafa ă ale Structurii Băicoi). lipsei unui sistem corespunzător de re inere (beci la gura sondei. având de asemenea eviden iat un “geofond” natural ridicat (aflorimente de sare şi i ei). cât şi pe arterele de circula ie. realizate după solu ii locale. Aceasta se datoreaza spargerilor de conducte tehnologice.Calitatea aerului la nivelul oraşului Băicoi În zonele de locuin e este influen ată negativ de: • arderea combustibililor solizi (lemn şi cărbune). de-a lungul timpului. Din punct de vedere al calita ii apelor subterane. Apa este vulnerabila la poluare. cât şi din surse de adâncime (acumulări naturale de i ei şi apă sărată). situa ia respectivă generând un puternic impact negativ asupra condi iilor de via ă ale comunită ii. în sobe. In cea ce priveste poluarea apelor (de suprafata si subterante).

Dintre factorii/aspectele de mediu care trebuie avu i în vedere în cadrul evaluării de mediu conform prevederilor HG nr. 4. • apa. serviciilor şi turismului. În Plan se face referire la specificul activită ii economice care se poate dezvolta în oraşul Băicoi în domeniul industriei agriculturii şi creşterii animalelor precum şi cele în domeniul exploatarii materiilor prime. În urma implementării PUG calitatea apelor va fi îmbunătă ită prin racordarea intregului oras la re elele de apă potabila şi canalizare care se vor extinde la nevoile actuale. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. pentru planuri şi programe. Totuşi deoarece Planul urbanistic general crează numai cadrul organizatoric al zonării teritoriale nu se poate aprecia impactul asupra mediului al unor viitoare dezvoltări de activită i economice. • sănătatea populatiei.Activitatile economice ale orasului Baicoi au condus la deteriorarea calitatii apei din panza freatica din zonele adiacente. Aplicarea măsurilor prevăzute în PUG limitează fenomenele de poluare şi asigură baza dezvoltării durabile a localită ii. devenind improprii utilizarii sale ca sursa de apa. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL În urma analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice şi problemele relevante de mediu pentru teritoriul ce face obiectul Planului urbanistic general. • solul/utilizarea terenului. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 111 . a micii industrii. De acest aspect se va ine seama la emiterea acordurilor de mediu pentru noile investi ii. • aerul. Riscuri Stabilirea func iunilor principale a terenurilor prin zonarea teritorială crează posibilitatea îmbinării activită ilor economice cu măsuri de protec ia mediului şi a popula iei. Prin amplasarea noilor obiective economice în zonele acceptate prin PUG ca avînd această destina ie se vor impune condi iile pe care trebuie să le respecte investitorul pentru a nu prejudicia starea de sănătate a popula iei şi confortul locuirii. au fost considerati relevanti urmatorii: • popula ia.

fauna. patrimoniul cultural. etc.popula ia este îmbătrânită. substante potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate. gaze si petrol pot produce degradare mediului prin inundabilitate. Solul este constrans sa primeasca noxele industriale. In perspectiva aprecierii productivitatii terenurilor agricole este necesar a se cunoaste amanuntit echilibrul ecologic in toate acele locuri care inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca si insasi agroecosisteme. Nr.infrastructură edilitară şi de mediu dezvoltată insuficient. Aceste situatii trebuie prevenite deoarece refacerea terenului este un proces de durata si anevoios ce presupune investii mari. Conform pr. Avarierea conductelor de apa. incorporandu-le in produsele sale.densitatea populatiei aferenta în perimetrul construibil este de 42 locuitori pe hectar. patrimoniul arhitectonic şi arheologic. ea fiind pe rand (uneori simultan) obiect al poluarii si sursa de poluare. Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru orasul Baicoi sunt prezentate în tabelul de mai jos. 126/2001 -243-SF-D-2001 ”Autostrada Page 112 Solul/utilizarea terenului RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . . Agricultura este puternic implicata in protectia mediului. Ca zone critice sub aspectul deteriorarii solului putem aminti zonele de exploatare a petrolui. peisajul. flora. . biodiversitatea. astfel se induc. • • • • • • • Factor/Aspect de mediu Populatia si sanatatea umana Probleme actuale de mediu . atat in recolte cat si in productia animala. densitatea de week end este de 1 locuitor la 80 mp.valorile materiale. traficul si aglomerarile. In zonele sondelor de exploatare precum si a batalurilor sunt arii de poluare cu titei si au existat poluari acidentale prin fisurarea unor conducte de petrol. explozie sau degradarea terenurilor agricole prin poluarea cu produse petroliere.

conform pr.U. pluviale.evitarea amplasarii organizarilor de santier in apropierea cursurilor de apa. curatarea si neutralizarea santurilor.apele de suprafa ă şi subterane din straturile freatice sunt improprii alimentarii cu apa in scop menajer intrucat sunt poluate (sau pot fi foarte usor afectate calitativ) ca urmare a activită ilor din gospodariilor individuale si a schelei petroliere. prin bazine de sedimentare si separatoare de grasimi. imprejmuirea si acoperirea depozitelor pentru agregate si materiale granulare. La constructia autostrazii. in cazul poluarii accidentale cu substante periculoase ce se pot infiltra in sol. teritoriul orasului Baicoi va fi traversat de traseul autostrazii. Proiectant general SEARCH CORPORATION. . -proiectarea si executia sistemelor de colectare. prafoase. -intreruperea locala imediata a rigolelor. menajere si industriale). canalizare. fiind poluate semnificativ Page 113 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . Ploiesti. fine. nr. . strict necesareș -efectuarea plantatiilor de protectie -plantarea vegetatiei lemnoase de fixare si stabilizarea in zonele cu versanti abrupti. etc. -diminuarea concentratiilor de poluanti din ape.apele de suprafata si cele freatice poarta amprenta exploatarii zacamintelor de petrol.Apa Bucuresti Brasov. reziduale. CONSPROIECT S. -umezirea. Studiu pilot – Actualizarea P.G.-urilor din judetul Prahova traversate de autostrada Bucuresti – Brasov (S. epurare si evacuare a apelor (meterorice.A. utilizandu-se si apa din fantani. -stocarea materialelor solubile in depozite acoperite si pe suprafete betonate si impermeabilizate. 30/15110.in prezent orasul Baicoi este partial alimentat cu apa centralizat printr-un sistem de distributie stradal. iunie 2003) masurile de protectie a mediului ce se propune a se executa sunt: . -defrisarea terenurilor se va face in limite optime.C. . -reciclarea deseurilor dupa caz. devierea circulatiei.

SO2. fapt ce particularizează şi individualizează peisajul cultural local. .resursele materiale ale zonei sunt reprezentate în primul rand de terenuri vazute prin prisma pozitie fata de Valea Prahovei. CO) trebuie sa fie sub valorile limită legale. calitatea aerului. Valorile materiale .principalele surse de poluan i atmosferici din zona sunt reprezentate de industria extractiva a petrolului. la niciuna din categoriile de clasare.alte resurse sunt reprezentate de fanete.Aerul . Poluarea fonica si vibratiile produse de circulatia pe DN1 sunt receptionate doar de cateva locuinte aflate in imediata vecinatate a DN 1 Flora.studiul istoric intocmit pentru fundamentarea PUG-ului istoric pune in evidenta că orasul Baicoi are în prezent o zestre edilitară veche de mare valoare arhitecturală şi istorică rezultat al sincretismului între ra ionalitatea şi modestia arhitecturală tradi ională cu expresivitatea şi decorativismul caracteristic stilurilor de circula ie europeană.în prezent. încălzirea reziden ială (aproape exclusiv cu lemne şi cu gaze). . -conform Studiului Istoric orasul Baicoi in ciuda bogatiei istoriei sale nu are in Lista monumentelor istorice nici o singura pozitie.fauna.traficul rutier pe DN1 are cu totul alte dimensiuni. rezultând un produs arhitectural evident izvorât din tradi ie dar cu repere clare datorate contextului european. trend in relatie cu construirea caselor de vacanta. . Patrimoniu cultural. .nivelurile concentra iilor în aerul ambiental al poluan ilor principali (NOx. determinate prin modelare matematică pe baza datelor de trafic. pasuni si paduri. Vibra iile induse de trafic sunt imperceptibile. de traficul rutier din interiorul şi din exteriorul orasului. microclimat. . Zgomot si vibratii . indică valori care se încadrează în valorile limită pentru protec ia popula iei. etc. . particule.Padurea Plopeni este recunoscut ca Sit Natura 2000 (RORAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 114 . care ocupă cea mai mare parte a extravilanului. Este un exemplu în care peisajul cultural local reflectă sincretismul tradi iei cu inova ia autohtonismului cu europenismul.nivelurile de zgomot generate de traficul rutier pe drumurile interioare. principala sursă de zgomot şi de vibra ii din zonă este reprezentată de traficul rutier.

structura peisajului şi a ecosistemelor initiale (naturale) a fost profund influen ată de activită ile antropice. peisajul SCI 0164) declarat prin Ordinul 1964/2007.98 bis/07. .în zona investigată au fost identificate o serie de vertebrate. Este extrem de dificil a se identifica zone ce şi-au păstrat o oarecare integritate naturală. men ionate în Cartea Roşie. Peucedano rocheliani-Molinietum coeruleae. ştiin ific. pentru men inerea unor specii valoroase din punct de vedere eco-economic.în cursurile apelor din zonă.conform OM nr. .perimetrul se găseşte într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversită ii. Prahova trăiesc peşti fara o importanta ecologica deosebita. .in Padurea Plopeni se intalnesc specii de plante edificative si reprezentative pentru tipul de habitat 9160 – Paduri subatlantice si medioeuropene de stejar si stejar cu carpen.81 ha. unde să se mai regăsească echilibre naturale func ionale.dat fiind faptul că nu s-au pus în eviden ă habitate unice. nu se justifică luarea unor măsuri de protec ie în scopul conservării unor specii. .un habitat de interes national este cel întâlnit în pădurea Plopeni deoarece adăposteşte o asocia ie vegetală endemică în România. . .02. nici unul dintre habitatele identificate în zona de influen ă a proiectului nu are statutul de „habitat prioritar". cheie. Anexa 6 (M.Of. .Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare. . neexistand habitate de interes din punct de vedere al conservării.2008) si zona protejata de interes national de 88. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 115 . 1198/2005 .biodiversitatea. etc. nr..

în conformitate cu procedurile de planificare. Corelarea PUG cu obiectivele de protec ie a mediului stabilite la nivel na ional. • Ameliorarea calitatii solului. comunitar.Planul Operational Sectorial de MEDIU .5. prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015. OBIECTIVELE DE PROTECTIEI A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL. în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori. sunt denumite inte. a ceea ce se doreşte a se ob ine. precum şi. Trebuie precizat că un obiectiv este un angajament definit. sunt necesare ac iuni concrete care.1. prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimim 30 de judete pana in 2015. în raport cu un set de obiective pentru protec ia mediului. COMUNITAR SAU INTERNATIONAL RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL 5. In cazul proiectului de Reactualizare PUG Baicoi evaluarea s-a realizat prin cuantificarea performan elor planului de urbanism propus. mai mult sau mai pu in general. interna ional Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015. Pentru măsurarea progreselor în implementarea ac iunilor. • Strategia nationala de management al riscului la inundatii RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 116 . în final. • Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi in cele mai poluante localitati pana in 2015.care dezvolta prioritatea 3 a Planului National de Dezvoltarea 2007-2013” Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului”. Obiectivele Reactualizarii PUG Baicoi vor fi in deplina concordanta cu urmatoarele Planuri si Programe nationale: • POS Mediu . • Reducerea riscului la dezastre naturale. deci în realizarea intelor. indicatorii reprezentând de fapt acele elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor unui plan. Obiectivele POS sunt: • Imbunatatirea accesului la infrastructura de apa. • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea implemantarii retelei Natura 2000. Pentru a se atinge un obiectiv.

Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii • Planul de Amenajarea Teritoriului National sectiunea I „Cai de comunicatie” defineste bazele retelei nationale de cai de comunicatie.Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport . • conform PJGD – Prahova fractia biodegradabila din deseurile menajere din mediul urban trebuie sa ajunga la 44% in perioada 2008-2038 . mediu si lung.Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere . • PRAM . • Planul de Amenajare a Teritoriului judetului Prahova • Planul Regional de Gestiune a Deseurilor – regiunea 3 Sud Muntenia • Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor 2006-2013 Prahova • conform PRGD – Regiunea 3 Sud Muntenia coeficientu de colectare selectiva a deseurilor va fi de 70% in mediu urban (deci si in orasul Baicoi) pana in anul 2013. promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative .judetul Prahova prin care se stabileste responsabilizarea autoritatilor administratiei publice locale pentru a rezolva problemele de mediu din judet in vederea asigurarii unui mediu adecvat si al unei dezvoltari durabile. • conform PJGD – Prahova. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 117 . recuperarea si reciclarea tuturor deseurilor trebuie facuta pana in anul 2013.Prahova pana cel tarziu in anul 2010 rata de racordare la serviciile de salubrizare in mediul urban va fi de 100%.Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului . identificand proiectele prioritare si masurile de armonizare necesare pentru dezvoltarea acesteia pe termen scurt. masurile si actiunile avute in vedere sunt grupate in cadrul a sase prioritati nationale de dezvoltare: . In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013.• Planul de actiune pentru protectia impotriva inundatiilor • Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013. • conform PJGD . propune solutii care au in vedere stabilirea unor raporturi economice echilibrate in teritoriu urmarindu-se obiectivele insusite la nivel european si racordeaza reteaua nationala majora de cai de comunicatie la cele 3 coridoare prioritare de transport europene si pan-europene IV. VII si IX care traverseaza teritoriul Romaniei.Planul Regional de Actiune pentru Mediu • PLAM .Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol .Plan Local de Actiune pentru Mediu .Dezvoltarea resurselor umane.

Tintele si indicatorii s-au identificat pentru fiecare obiectiv de mediu.2. reprezentand obiectivele relevante pentru plan. In tabelul de mai jos se prezinta obiectivele strategice. precum si obiectivele la nivel local si regional. respectiv pentru fiecare factor/aspect de mediu luat in considerare. tinte. Locuintelor si Turismului un proiect PHARE pentru elaborarea unui Ghid de bune practici in constructii care sa contina si parte de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. Obiective de mediu. indicatori Obiectivele de mediu pot fi in raport cu planul vizat: generale (strategice) sau particulare (specifice) • obiective strategice de mediu. Tintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a impactului social si asupra mediului prevazute in planurile de management. transport si epurare a apelor uzate Indicatori -indicatori specifici de calitate ai apelor evacuate (NTPA001). -mentinerea Page 118 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . 5. obiectivele specifice. reprezentand obiectivele stabilite la nivel national. • deasemenea trebuie efectuata si colectarea deseurilor provenite din constructii si demolari (in momentul actual Romania nu are o legislatie specifica pentru aceste tipuri de deseuri). comunitar sau international.• colectarea tuturor deseurilor periculoase si similare trebuie facuta pana in anul 2017 conform PJGD – Prahova. Indicatorii au fost identificati astfel incat sa permita elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementarii planului asupra mediului. • colectarea tuturor DEEE trebuie facuta conform PJGD – Prahova. Sintezele au fost realizate astfel incat sa prezinte imaginea cat mai completa a masurilor mentionate. In prezent se deruleaza cu Ministerul Transporturilor. Factor/asp ect de mediu Apa Obiective strategice de mediu Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si a apelor subterane Obiective specifice de mediu -eliminarea poluării apelor de suprafa ă si a apei subterane datorată evacuării apelor insuficient Tinte -extinderea si modernizarea sistemului de colectare. tintele si indicatorii pentru factori/aspecte de mediu relevanti pentru evaluarea de mediu. • obiectivele specifice de mediu. derivate din obiectivele strategice.

prevenirea. -niveluri de zgomot la receptori.Aerul menajere. poluan i la emisie controlul gestiunii (surse sta ionare deseurilor. caracteristicile geometrice ale coşurilor de dispersie. dirijate. respectarea valorilor limită legale pentru protejarea receptorilor sensibili la poluarea fonică. -inventarul anual al emisiilor de poluan i. mari. -integritatea malurilor cursurilor de apa Zgomotul si vibratiile Limitarea la surse a poluării fonice. -regularizarea cursurilor de apa acolo unde se impun lucrari de stopare a degradarii terenurilor -Mentinerea -respectarea valorilor mentinerea calitatii calitatii aerului limită legale pentru cailor de rulare. atmosferic concentra iile de salubrizarea strazilor. din orasul Baicoi. -niveluri de vibra ii la receptori Page 119 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . -concentra ii de poluan i la emisie pentru sursele dirijate. -indicatori pentru monitorizarea măsurilor tehnice: caracteristicile tehnice ale echipamentelor sta ionare şi mobile. mobile). cursurilor de apa -salubrizarea albiilor datorita eroziuniilor cursurilor de apa in laterale la debite zona administrativa. -incurajarea dezvoltarii spatiilor verzi in arealele private epurate sau neepurate si datorita exploatarii zacamintelor de petrol. indicatori pentru monitorizarea calitatii aerului. -Limitarea nivelurilor de vibra ii. acolo unde se impune. surse . -extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila pentru toti -combaterea degradarii malurilor locuitorii orasului Baicoi. măsurile pentru reducerea nivelurilor de zgomot şi de vibra ii implementate. infiintarea unor perdele de arbori la DN1 cu rol de protectie fonica. curateniei in albiile cursurilor de apa. diminuarea si -reducerea emisiilor combaterea poluarilor de poluan i de la accidentale la sursele nedirijate exploatarile petroliere din schela Baicoi. -protejarea receptorilor sensibili la vibra ii.

deseurilor. -diminuarea poluării -implementarea solului prin prevederilor Planului depozitarea de management al corespunzătoare a deşeurilor. -Oprirea fenomenelor de degradarea a terenurilor. -se vor utiliza materiale tradi ionale. a trăsăturilor de continuitate a formei terenului şi minimizarea schimbărilor topografice. -masurarea dinamicii suprafetelor in zonele critice. -amplasarea noilor clădiri se va stabili în cadrul lotului respectiv evitându-se plasarea la trotuar şi crearea unor aliniamente stradale lungi. în măsura posibilului. solului ca urmare a diminuarea si exploatarii combaterea poluarii zacamintelor de accidentale la schelele petrol. Solul/Utili zarea terenului -Limitarea impactului negativ asupra solului. -marirea suprafetei spatiilor verzi. cu teşirea unghiului frontonului precum şi modele de tip multifronton. nespecifice localită ii. -tipuri şi număr de ac iuni pentru diminuarea impactului asupra peisajului în etapele de construc ie. -protejarea suprafetelor de livezi cu fâne e din centrul ilourilor evitându-se fărâmi area şi ocuparea acestor terenuri cu clădiri de locuit. -indicatori specifici pentru starea terenurilor şi pentru calitatea solului. -indepartarea cauzelor -men inerea. -reducerea degradării -prevenirea. -organizarea sistemelor de spa ii verzi şi construc ii astfel încât să se realizeze continuitatea cu peisajul natural şi să se creeze ansambluri cât mai estetice -incadrarea in peisajul urbanistic actual. -tipuri şi număr de ac iuni pentru Page 120 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . -se vor utiliza cu precădere acoperişuri cu patru pante şi mai rar cu două pante. de foraj.Peisajul -Minimizarea impactului asupra peisajului (inclusiv cel arhitectural). ziduri şi socluri din piatră. -limitarea gabaritului volumetric al viitoarelor edificii la dimensiuni conform RLU.

Colectarea selectiva a deşeurilor menajere si transportul acestora la depozitele ecologice amenajate fara depozitare temporara in teritoriul administrativ. -consolidari de versanti.243 1. 5. diminuarea impactului asupra solului (terenurilor). Varianta propusa in PUG In cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafetele de teren care alaturi de cele existente vor forma noul intravilan. -lucrari de stingere a torentilor. Compozi ie deşeuri pe tipuri. de declansare si intretinere a proceselor de degradare a terenurilor. Cantită i de deşeuri pe tipuri.715 0. Implementarea prevederilor Planului de gestionare a deşeurilor menajere. BILANT FUNCTIONAL ORASUL BAICOI –PROPUS Zona locuinte si functiuni complementare regim de inaltime P. P+4. Documente de raportare. Managementul deşeurilor -Respectarea legisla iei privind colectarea şi depozitarea deşeurilor. P+2 Zona de locuinte si funstiuni complementare regim de inaltime P+3. P+1. P+5 Zona de locuinte si functiuni complementare regim de inaltime mixt P. Extinderile propuse au fost facute de comun acord cu autoritatile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea sectorului de locuinte. gospodarie comunala (suprafata totala a extinderilor este de 820. P+2 /P+3. -impaduriri de suprafete improprii pentru constructii. industriale din demolari etc. P+5 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi S(ha) 1 122.017 Page 121 . P+1.763 0.3.-stoparea evolutiei proceselor geodinamice de degradare a terenurilor. P+4.73ha). Documente de expedi ie şi facturi emise de operatorii de deşeuri.41 44.43 % 44. care ia în considerare reducerea/eliminarea efectelor asupra mediului în condi iile respectării legisla iei în vigoare.

echipare.642 5.091 0.117 0. Pentru dezvoltarea unor activită i de tip industrial.227 41. P+5 si functiuni complementare Zona functiuni mixte: institutii publice si servicii/locuinte si functiuni complementare regim de inaltime P.18 20.584 176. paduri. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 122 .953 1. servicii.164 3. au fost rezervate terenuri libere atât in incintele fostelor ferme sau unită i industriale.722 5.806 0.183 0.712 0. industrie.638 1.556 100 Propuneri de organizare urbanistica.69 3. P+4. balneo.955 1.682 113. de depozitare/institutii publice si servicii Cai de comunicatii rutiera si amenajari aferente Ape TOTAL INTRAVILAN 41.565 27. loisir ş. in primul rând prin asociere pentru crearea de exploatatii mari si dezvoltarea activită ilor conexe.a. productie. depozitare. de depozitaresi transport Zone unitati agricole si sere Zone verzi.007 0.90 1.290 0. cât şi în teritoriul administrativ. de protectie si ambientale/zona sport Zona constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare Zona gospodarie comunala .027 4.546 129.536 83. impaduriri. agrement. P+2 Zona functiuni mixte: unitati industriale.225 0. Sunt profitabile pentru comunitate initiative si actiuni în formule de parteneriat mixt (administratia publica locale + parteneri privati) indiferent de domeniu : economic. ecologizare Zona functiuni mixte: institutii publice si servicii/spatiu verde. agreement si sport Zona institutii publice si servicii/zona pentru locuinte P+3.711 652. agreement si sport Zona functiuni mixte: depozitare. Prioritati.392 29.482 25.446 24.822 14.104 2 536. Este necesara retehnologizarea si eficientizarea activitatilor de productie agricola (vegetala si animala). P+1. servicii. turism. Evolutie. unitati agricole Zona mixta – spatii plantate.Zona institutii publice si servicii de interes general Zona unitati industriale.cimitire Zona cu destinatie speciala Zone depozitare reziduri Zona functiuni mixte: locuinte si functiuni complementare/spatiu verde.031 0. Dezvoltarea economică este motorul dezvoltării urbanistice.119 0.639 6. în proximitatea actualului intravilan.475 4..

rezolvarea cu prioritate a echiparii edilitare este de natură a spori atractivitatea zonei. P+1. cu respectarea Codului Civil. din care trupul principal este reprezentat de cartierele din localitatea propriuzisă. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 123 . De asemenea. a normelor sanitare. în special în zona unei infrastructuri tehnico-edilitare durabile şi la standarde europene. Odată cu explozia economică a oraşului. volumul investitiilor în infrastructură va creste si va atrage după sine si alte tipuri de investitii. Zona destinată institutiilor si serviciilor publice va fi extinsă pentru a primi eventuale obiective din domeniu unde patrimoniul este deficitar (cultură. interdictii temporare. zone pentru activită i industriale şi de prestări de serviciu. prezintă o rezervă suficientă pentru constructii. legislatiei privind stabilitatea. Cele mai multe modificări se vor înregistra la nivelul folosintelor teritoriului prin extinderea intravilanului localită ii în dauna terenului agricol.De altfel.). vor creşte suprafe ele destinate zonelor verzi armenajate prin regularizarea si stabilizarea terenului prin planta ii masive. ca si celelalte trupuri izolate. În scopul realizării unei evolu ii coordonate la nivel macroteritorial. Solicitările pentru constructii de locuinte vor fi limitate de reglementările impuse de legisla ie (zone de protec ie. zone cu terenuri improprii construirii. pe actuale terenuri degradate. Suprafata ocupata cu păduri nu va fi afectată si se va supune regimului Codului Silvic. institutii complexe). Pe zona masivului de sare este limitat regimul de înăl ime la max.). extinderile intravilanului fiind de preferat sa se facă în zone cu soluri de categorii inferioare si fără planta ii de vii sau livezi. Bilantul teritoriului intravilan prezintă indici de folosin ă îmbunătă i i fa ă de cei existen i. agrement. Modul de construire în toate zonele este reglementat conform principiilor urbanistice si de ecologie urbană. Teritoriul intravilan. atât pentru activitati economice. datorita răspândirii în teritoriu este organizat in mai multe trupuri. cât si pentru functiunea de locuire. actualele folosinte ale terenurilor din cadrul teritoriului administrativ ale orasului se men in. etc. indiferent de regimul de proprietate. pentru sedii ale unită ilor agricole sau cele destinate gospodăriei comunale sau obiectivelor tehnicoedilitare. S-a propus concentrarea folosirii urbane a teritoriului intravilan (zone destinate locuirii. în general. etc. Trupul principal. siguran a în exploatare si de protectie a mediului natural si construit. Cu privire la zonificarea func ională.

• Proiect SI-1A-1c: Realizare centură ocolitoare oraş – 9 km . asocia ii de dezvoltare intercomunitară.Braşov (odată cu realizarea autostrăzii Bucureşti – Braşov. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 124 . etc. Construirea unui pasaj rutier peste DN 1 la intersec ia cu DJ 215 .J. • Proiect SI-1A-1f: Extinderea şi reabilitarea legăturilor rutiere dintre municipiul Ploieşti şi oraşul Băicoi.: • Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară de utilită i publice pentru serviciul de alimentare cu apă si canalizare “Parteneriatul pentru managementul apei Prahova” • Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova” • Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară “ Polul de creştere Ploieşti “ • Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară “ Valea Prahovei “. prin construirea a două poduri peste pârâul Dâmbu .comunitatea este membru fondator şi. precum şi a posibilită ilor de sporire a traficului de mărfuri. în orice caz. • Proiect SI-1A-1e: Reabilitarea şi amenajarea de rigole şi trotuare pietonale de-a lungul căilor de acces urbane : Republicii şi Independen ei D. mobilitate şi siguran ă a persoanelor rezidente în oraşul Băicoi. un membru activ la o serie de înfră iri. Pentru optimizarea relatiilor în interiorul teritoriului administrativ al oraşului (legatura cu satele din împrejurimi si cu DN 1) s-au propus o serie de proiecte privind modernizarea lor. 100 F – aproximativ 22 km . aflată în faza de proiectare şi par ial în execu ie) va amplifica legăturile comerciale si deplasările pentru muncă în orasele mari din zonă. colaborări. • Proiect SI-1A-1d: Creşterea calită ii infrastructurii sociale în scopul fluidizării şi sporirii siguran ei traficului urban. • Proiect SI-1A-1b: Creşterea gradului de accesibilitate. conform traseelor de transport în comun . Optimizarea relatiilor in teritoriu Descongestionarea drumului national DN 1 Bucuresti . concomitent cu amenajarea intersectiilor si modernizarea podurilor Program SI-1A-1: Reabilitarea/modernizarea re elei de drumuri locale (inclusiv pasaje şi poduri): • Proiect SI-1A-1a: Modernizare străzi în oraşul Băicoi .

(sau initierea unor alte documentatii de urbanism. se propune refacerea bazei materiale la fermele existente din teritoriu . depozitare si comert en-gros este retinută o importantă zona. prin dezvoltarea sistemului asociativ. Pentru dezvoltarea în ansamblu a activită ilor de produc ie industrială şi agricolă. Zootehnia este practicata tot in sistem individual. Pentru comertul cu produse vegetale si animale există un târg săptămânal. in situatii speciale) si se va implica. vor fi modernizate tronsoanele ramase din drumurile jude ene. amplasat favorabil. solicitate si de UE in vederea integrarii tarii noastre). însotit de Studiu de Impact. asociere). Zona de câmpie colinară în care se afla oraşul. în subsidiar apărând şi agricultura. Dezvoltarea activită ilor economice Profilul economic dominant rămâne tot industria extractivă şi industria grea. Pentru activită ile industriale.pie e agroalimentare. bazate pe solicitări locale. cu accesibilitate uşoară şi micro . cu forta de munca si utilaje adecvate (exploatatii agricole mari. precum şi a activită ilor balneo-turistice s-au propus o serie de proiecte privind modernizarea acestor activită i. cu suprafete de teren plan relativ intinse este propice pentru practicarea unei agriculturi intensive. comunale şi locale. Administratia publica locala va sprijini initiativele locale sau investitori din afara oraşului în realizarea de activitati economice în zonele rezervate prin PUG. eventual. a prestărilor de servicii şi a tuturor activită ilor conexe ale acestora. moderne.E. de prestări servicii. şi altele de importan ă secundară. Pentru dezvoltarea activită ilor de produc ie industială si de depozitare.Program SI-1A-2: Realizarea unui sistem de trafic modern • Proiect SI-1A-2a: Modernizarea infrastructurii de transport public. au fost men inute incintele fostelor ferme. Construirea de noi sta ii pentru mijloacele de transport / modernizarea celor existente şi aducerea la standarde similare celor din U. pentru realizarea de unitati zootehnice in incintele fostelor ferme sau pe alte amplasamente se va intocmi un PUZ. în gospodariile populatiei (cu o singura exceptie). concomitent cu amenajarea cadrului adecvat desfăşurării lor : • Proiect SIII-1A-1a: Realizarea unui incubator de afaceri RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 125 . cu acces direct la CF. pe calea cea mai convenabilă pentru păr i (posibilită i de schimb. în valorificarea unor terenuri proprietate privată pentru activită i economice. In faza urmatoare. pentru legătura cu comunele vecine şi exercitarea func iei de centru polarizator. amplasate favorabil fa ă de zona de locuit si fa ă de principalele căi de comunica ie. cu cele două ramuri de bază: productia vegetală si creşterea animalelor. înstrăinare.

s-au evidentiat următoarele categorii de programe pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană: • păstrarea si refacerea echilibrului natural si factorilor de mediu. • dezvoltarea si întretinerea zonelor verzi. produc ie şi servicii în vederea realizării de parteneriate de afaceri cu firme din Uniunea Europeană • Proiect SV-1A-2a: Dezvoltarea şi promovarea poten ialului bazei de tratament“Valea Stelii” • Proiect SV-1A-2b: Realizarea de spa ii de cazare pentru zona adiacentă şi încurajarea activită ilor turistice • Proiect SV-1A-2c: Organizarea unui festival annual dedicat Băicoi în vederea promovării poten ialului turistic al zonei şi a încurajării activită ilor economice din zonă. • amenajarea malurilor si regularizarea pârâului Dâmbu. Conservarea si punerea în valoare a peisajului se va realiza prin: • stabilirea reglementărilor pentru zone protejate. • amenajarea unor zone de agrement în zona lacurilor sărate si băilor “Valea Stelii”. Masuri in zonele cu riscuri naturale In urma analizei propunerilor de interventie si masurilor ce se impun. • limitarea si controlul extinderii zonei construite prin respectarea prevederilor urbanistice. unde se propune si îndepărtarea riscului de scurgere si contaminare a locurilor cu produse petroliere de la parcul de rezervoare din amonte. • restrictii de construire în zonele cu pericol de alunecare teren si delimitarea si instituirea conform legii a zonelor de risc si demararea programelor de combatere a eroziunii solurilor. • recuperarea terenurilor (soluri) afectate de depozite sterile si depozitări deşeuri. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 126 .M. • controlul factorilor de poluare antropici si limitarea până la eliminare a efectelor negative. si de la sondele învecinate.M.• Proiect SV-1A-1a: Promovarea I.-urilor din sectoarele de activitate. • amenajarea unei zone de agrement în zona plantată prin disponibilizarea unor terenuri aferente lucrărilor de amenajare a pârâului Dâmbu.

• In zonele fara vegetatie. pentru a stopa fenomenul. proiectarea constructiilor se va face in conformitate cu prevederile normativului Cod de proiectare seismica Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri . pentru a stopa efectul acestora si a prevenii fenomenul de instabilitate cauzat de acestea si de afluientii lui. Riscul seismic depinde. acestea se pot produce la pante foarte mici ale terenurilor. drenaj. Paraul Dambu este regularizat partial doar pe o anumita portiune dar aceste lucrari sunt vechi iar albia este subdimensionata. Se vor efectua lucrari de regularizare . respectiv ziduri de sprijin. local. si de formatiunile geologice de suprafata si este diferit in rocile necoezive si in cele coezive. • Pentru zonele cu risc mare se recomanda sa nu se amplaseze constructii.seismele sunt mai distrugatoare.conform ‘’Legii Apelor’’. Zone afectate de alunecari de teren Masurile ce se vor lua in zonele cu alunecari sunt : • Se vor executa lucrari de stabilizare pe zonele cu alunecari active. Zone afectate de inundatii Se vor tine cont de zonele de protectie a cursurilor de apa . in zonele unde exista potential ridicat si mediu de instabilitate si prin pierderea coeziunii structurale si cresterea presiunii apei din pori.desi viteza de propagare a undelor este mai mica. • La proiectarea constructiilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi si se va stabili distanta de amplasare fata de versantii instabili. se vor lua masuri de plantare de pomi (salcâm. frasin. In pietrisuri si nisipuri. Fenomene de inundabilitate s-au manifestat in datorita siroirii apelor de pe versanti in zona vicinala a cursurilor de apa permanente si torentiale. pin. Undele seismice se propaga cu viteza mai mare si in spatii mai intinse in rocile compacte fata de cele afanate. precum si de decolmatare si de recalibrare a albiei acestora. • Se vor lua masuri de amenajare a suprafetei versantilor cu platforme si ziduri de sprijin.indicativ P-100/1-2006 si OG 20/1994. anin. Tinand cont de aceste considerente. • Se vor efectua lucrari de drenare a apei din precipitatii . catina) .aparari de mal pe intregul curs al paraului Dambu. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 127 .Zone afectate de cutremure de pamant Alunecarile de teren si prabusirile de roci sunt fenomene asociate frecvent seismelor.

• Proiect SII-5A-1a: Regularizare şi ecologizare pârâu Dâmbu • Proiect SIII-3A-1a: Ecologizare terenuri poluate şi transformarea acestora în spa iu verde cu func iune de agrement – amenajare parc dendrologic Dezvoltarea echipării tehnico – edilitare.c = 11965 mc/zi = 138.zi. au rezultat următoarele propuneri de lucrări necesare a fi executate în perioada următoare: • Continuarea lucrărilor de reabilitare a re elei de distribu ie prin înlocuirea conductelor vechi din o el cu conducte noi din PEHD îngropate în lungul străzilor (conf. creează în prezent probleme serioase privind între inerea şi igienizarea. Se propune : RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 128 .max = 648 mc/h = 180 l/s.o. sta ia de pompare Băicoi şi o parte din conductele de aduc iune sunt noi sau reabilitate.Zone afectate de risc antropic Administrarea si gospodărirea cartierelor şi zonelor componente ale orasului Băicoi se realizează de catre Consiliul Local si Primaria orasului şi cu ajutorul unor proiecte: Reabilitarea siturilor poluate ca urmare a interven iilor antropice: • Proiect SII-2B-1a: Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere şi reintegrarea acestora în circuitul agricol/industrial . Rezervorul actual. • Înlocuirea conductei de pompare OL Ø 300 a sta iei de apă Băicoi către rezervorul de 5890 mc cu o conductă PEHD cu o durată de serviciu îndelungată.3 l/s. incluzând şi necesarul industrial. • Se propune dezafectarea rezervorului metalic de 5890 mc.ms = 10563 mc/zi = 122.indica iilor din planşa reglementări re ele edilitare). prin conductă PEHD cu o durată de serviciu îndelungată. Propuneri Alimentarea cu apa Conform dezvoltării actuale a orasului şi inând cont de perspectivele de dezvoltare pe următorii 7 – 10 ani. Independen ei până la inciden a cu tronsonul actual reabilitat deja. • Înlocuirea conductei de pompare (OL Ø 4”) de la sta ia de pompare pe str. necesarul de apă calculat conform NR 1343-1/1995. astfel încât parte dintre re elele de distribu ie. a beneficiat în ultimii ani de investi ii aplicate. Din analiza efectuată asupra sistemului actual. Qs.ma. are durata de amortizare depăşită.zi. este următorul : Qs. Infrastructura sistemului de alimentare cu apă.5 l/s Qs. construc ie metalică datând din 1940.

dacă analiza va stabili eventuala scoatere din serviciu. calculat pentru localitate conform STAS 1343/1995 şi normativului P 66/2001 – pentru proiectarea şi execu ia lucrărilor m de alimentare cu apă şi canalizare. sporirea de capacitate ar asigura necesarul de apă pentru etapa de perspectivă şi o durată de exploatare de 50-60 ani conform prevederilor STAS 4163/1 – 95.I. este : Quz. Trebuie mentionat ca autoritatile locale ale orasului Baicoi trebuie sa respecte termenul privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/EC) pe care Romania si-a asumat-o la aderarea in U. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 129 .zi. re eaua existentă este necorespunzătoare. pentru eliminarea surselor actuale de poluare este necesară introducerea unui sistem performant de canalizare Deoarece. înlocuirea acestuia cu unul de beton armat de aceeaşi capacitate şi realizarea unui pu forat nou în imediata vecinătate care să-i asigure alimentarea cu apă cu q = 5 l/s. Pentru dezvoltarea în ansamblu a asigurării alimentării cu apă potabilă şi industrială şi a tuturor activită ilor conexe ale acestora s-au propus o serie de proiecte privind modernizarea acestor activită i. Odată cu înlocuirea conductelor din OL existente cu conducte noi din PEHD se vor monta. • Rezervorul metalic V = 1000 mc din cartierul Tufeni prezintă de asemenea aceleaşi probleme de igienizare şi între inere.un studiu amănun it privind posibilită ile de eventuală reabilitare a rezervorului.8 l/s Quz.zi = 8450 mc/zi = 97. hidran i de incendiu subterani Dn 110 mm.max. se propune: • Realizarea unui colector menajer principal Dn 600 mm paralel cu cel Dn 300 existent pe toată lungimea localită ii până la sta ia de epurare existentă. conform aquis-ului cominitar privind cap.C.ora = 518 mc/h = 144 l/s Având în vedere gradul de dezvoltare propus şi sporirea echipării hidroedilitare. Canalizarea Debitul de ape uzate menajere. pe acestea. 22 (protectia mediului inconjurator). eventual. Se propune.E. cum s-a arătat la situa ia existentă. se propune a se avea în vedere înlocuirea cu rezervoare din beton armat 2 x 5000 mc. concomitent cu amenajarea cadrului adecvat desfăşurării lor : Extinderea şi modernizarea re elei de distribu ie a apei potabile : • Proiect SII-1A-2a: Extinderea şi modernizarea re elei de distribu ie a apei potabile la standarde europene.max = 9572 mc/zi = 110 l/s Quz. care să asigure şi protec ia P.

Pentru preluare se vor realiza şan uri şi rigole pe străzile principale şi secundare cu pante de scurgere către văile şi toren ii naturali existen i şi de aici la emisarul natural pârâul DÂMBU. Odată cu amenajarea şi dezvoltarea sta iunii balneoclimaterice „Valea Stelei” se propune echiparea zonei cu re ea de canalizare menajeră şi o sta şie de epurare tip BIOPAK de unde apele preepurate vor fi transferate la sta ia de epurare a oraşului. Descărcările în pârâul DÂMBU vor fi guri de descărcare amenajate corespunzător şi care vor proteja şi respecta malurile naturale. în jurul sta iilor de epurare propuse. ce se vor realiza la fiecare unitate industrială în urma unor studii de specialitate. Pentru lucrările propuse se recomandă utilizarea conductelor PVC – KG care prezintă avantajul unei etanşeită i bune a sistemului. pierderi reduse şi durată de execu ie mică.8 l/s şi monitorizarea permanentă a cantită ii şi calită ii apei uzate la intrarea şi ieşirea din sta ia de epurare. suprafe ele de teren incluse în zonele de protec ie sanitară pot fi exploatate agricol./zi = 97. func ie de pantele naturale. Apele uzate industriale trebuie colectate şi epurate separat în sta ii de preepurare cu tehnologii speciale. cu pante cuprinse între 3-1%o către sta ia de epurare. Recircularea apelor rezultate în urma epurării. func ie de gradul şi natura impurificării.S. În zonele unde nu se va putea asigura viteza minimă de cură ire (0. se poate realiza numai în cadrul sta iilor de preepurări locale industriale Colectarea apelor meteorice se va face separat de canalizarea menajeră. Tuburile se vor monta îngropat sub adâncimea de înghe . Sistemul de colectare şi evacuare a apelor meteorice se va putea realiza în baza unui studiu de specialitate în baza căruia să fie colectate toate apele pluviale. fără epurare.. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 130 . Deoarece relieful permite ca evacuarea apelor meteorice să se realizeze prin pantele naturale.7 m/s) se vor efectua periodic lucrări de între inere şi spălare prin căminele din zonă. se vor institui zone de protec ie sanitară pe o rază de 300 m în jurul acestora. suprafe ele de teren şi natura acestora astfel încât să se evite crearea de viituri ce pot provoca inunda ii sau pagube. În conformitate cu Ordinul 536/1-1997 al M.• Extinderea re elei de canalizare pe toate străzile care au re ele de apă şi odată cu acestea desfiin area tuturor descărcărilor accidentale în pârâul Dâmbu. Pentru toate lucrările propuse va fi necesară întocmirea unor studii de specialitate pentru alegerea variantelor optime. • Extinderea sta iei de epurare existentă cu o nouă treaptă mecano – biologică care să asigure epurarea debitului Quz. cheltuieli de operare şi între inere reduse. cu excep ia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer ce pot fi dăunătoare pentru om şi animale. se propune preluarea şi evacuarea acestora direct în emisar.

respectiv a unui depozit controlat de deseuri. compuse din platforme betonate împrejmuite dotate cu pubele şi containere. în conformitate cu normativele în vigoare. conform aquis-ului comunitar privind cap. • se va constitui un serviciu de salubritate al orasului. • în gospodăriile popula iei precolectarea (strângerea şi depozitarea pe timp limitat) deşeurilor neutilizabile se va face manual în pubele situate în apropierea unui acces carosabil. Depozitul exploatat în sectoare (celule). rigole perimetrale si gard de beton.000 mp. Suprafata de teren ocupată de rampă va avea o durată de timp determinată în conditiile în care. având la baza un strat de argilă bine compactată. la sfârsitul perioadei de functionare a platformei de 10 ani. rigola si plantatia de pomi perimetrale si drumul de acces ocupa suprafata de 13.900 mp. dotat cu punct de spălare şi dezinfec ie. precum si drenarea apelor uzate din rampă. asigurandu-se astfel fermentarea ariaeroba. 22(protectia mediului inconjurator). terenul RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 131 . în interiorul zonelor de protec ie sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective cu excep ia celor destinate accesului personalului de între inere şi interven ie. Gospodărie comunală şi locativă Disfunc ionalită ile constatate au impus o serie de reglementări specifice privind un ansamblu de lucrări. din care rampa de gunoi propriu-zisa împreună cu digurile de protectie. protejată cu geomembrană textilă care asigura etanseizarea. amenajări şi activită i menite să contribuie la asigurarea condi iilor de igienă şi confort pe teritoriul orasului astfel: • pentru strângerea şi depozitarea pe timp limitat a deşeurilor se vor amenaja puncte de precolectare stradale şi la obiectivele publice. iar constructiile si instalatiile pentru administrarea si exploatarea rampei ocupa suprafata de 3. Depozitul va fi realizat în mod ecologic. perdea de pomi. Periodic. Solutia care se propune constă din realizarea unei rampe ecologice. urmată de transportul si epurarea acestora pe loc sau la statia de epurare orasenească. Suprafata totală a terenului de amplasament este S = 17. Trebuie mentionat ca autoritatile locale ale orasului Baicoi trebuie sa respecte termenul privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EC) pe care Romania l-a asumat la aderarea in U. cu echipamente şi mijloace mecanizate pentru colectarea (preluarea) şi transportul deşeurilor la platforma ecologică de depozitare de zonă.E. stratul de gunoi foarte bine compactat este acoperit cu un strat de pământ compactat.De asemenea.100 mp. va fi inconjurat de diguri de protectie. si asigurarea etanseizării acestuia prin protectie cu geomembrană. industriale şi agricole.

rampa ecologica de gunoi urmează să deservească mai multe localită i învecinate: Băicoi. conform unei în elegeri anterioare. cat si agentii economici din oras au contracte individuale cu S. electronice. pe teritoriul administrativ al orasului. gunoiul menajer fiind dus la rampa de gunoi Boldesti. adică cele provenind în mod obisnuit din activitatea casnică. pe un teren liber .. magazine. • conform PJGD – Prahova fractia biodegradabila din deseurile menajere din mediul urban trebuie sa ajunga la 44% in perioada 2008-2038 . Plopeni si Păulesti. în paralel cu campanii de informare a popula iei . RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 132 . Program SII-2A-2: Dezvoltarea infrastructurii de colectare a deşeurilor periculoase : • Proiect SII-2A-2a: Realizarea unui sistem de colectare şi transfer pentru deşeuri provenite din echipamente electrice.proprietatea Consiliului Local. In aceasta rampa vor fi depozitate deseurile menajere. ateliere care nu au o activitate industrială propriu-zisă. piete alimentare.Prahova pana cel tarziu in anul 2010 rata de racordare la serviciile de salubrizare in mediul urban va fi de 100%. In acest scop Primaria orasului Băicoi a propus un amplasament pentru realizarea unei rampe ecologice de depozitare a deseurilor urbane. provenite de la persoane fizice şi juridice. construc ii şi demolări de construc ii. Sunt propuse câteva proiecte de perspectivă.C.Scaieni. oferind astfel posibilitatea recăpătării valorii economice initiale.R. Locuitorii orasului Baicoi. în cadrul unui sistem integrat de colectare şi reciclare.folosit va avea o acoperire generală cu pământ vegetal. din care le considerăm relevante pe următoarele: Program SII-2A-1: Dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor menajere : • Proiect SII-2A-1a: Dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor menajere în oraşul Băicoi. Odata cu actualizarea PUG autoritatile locale trebuie sa aiba in vedere si urmatoarele aspecte: • conform PRGD – Regiunea 3 Sud Muntenia coeficientu de colectare selectiva a deseurilor va fi de 70% in mediu urban (deci si in orasul Baicoi) pana in anul 2013. • conform PJGD . FLORICON SALUB S. în zona de NE. De asemenea. precum si cele provenind de la unită ile publice.L. a realizat studiile de specialitate si urmează să treacă la faza de executie a acesteia în momentul obtinerii fondurilor necesare.

protejarea surselor şi scăderea cheltuielilor de exploatare şi între inere. Pentru viitor. • colectarea tuturor deseurilor periculoase si similare trebuie facuta pana in anul 2017 conform PJGD – Prahova. Alimentare cu gaze naturale si energie termica Re eaua de distribu ie gaze naturale fiind bine structurată la nivelul întregii localită i şi recent reabilitată. Alimentare cu energie electrica Retele electrice de medie tensiune si P. se recomandă introducerea sistemului de încălzire a spa iilor prin intermediul pompelor de căldură.T.-uri Pentru asigurarea cu energie electrică a obiectivelor existente nu este necesară realizarea de P. performante. noi. în programe de reabilitare a construc iilor existente (prin realizarea de anvelope termice) iar. ca acestea să fie realizate în spiritul limitării pierderilor de căldură şi al folosirii de surse de energie moderne. Pentru obiectivele propuse spre dezvoltare prin prezentul P. Această măsură se poate realiza în urma unor studii de specialitate şi va avea drept urmare creşterea confortului spa iilor interioare. este necesară creşterea de capacitate a posturilor existente: • Pentru dezvoltare capacitate STA IA DE EPURARE se consideră necesară înlocuirea postului existent cu unul nou dimensionat conform nevoilor tehnologice ale sta iei stabilite printr-un proiect ulterior. • colectarea tuturor DEEE trebuie facuta conform PJGD – Prahova. pentru construc iile noi. în scopul reducerii poluării cu gaze arse şi a reducerii consumului de gaze naturale şi combustibili alternativi. • deasemenea trebuie efectuata si colectarea deseurilor provenite din constructii si demolari (in momentul actual Romania nu are o legislatie specifica pentru aceste tipuri de deseuri). recuperarea si reciclarea tuturor deseurilor trebuie facuta pana in anul 2013. Pentru zonele noi de extindere a intravilanului. la faza autoriza iilor de construire. Pentru conservarea energiei termice şi evitarea pierderilor se recomandă implicarea administra iei locale.T. nu necesită interven ii de infrastructură. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 133 .U. odată cu realizarea noilor căi de circula ie.• conform PJGD – Prahova. va fi necesară şi extinderea re elei de distribu ie a gazelor de redusă presiune către consumatorii nou apăru i.G. se va urmări.

zone de protectie la constructii si culoane tehnice ( retele electrice. se propune prelungirea re elelor de cablu în zonele în care vor exista dezvoltări urbane prin extinderea zonelor de intravilan. statie de reglare gaze). la infrastructura CF. de produc ie. Retele electrice de joasa tensiune În prezent P. Telefonie Capacitatea centralelor existente permite conectarea a circa 400 abona i. Page 134 • • • • RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi .U.albia apelor curgatoare. se propune extinderea intravilanului în anumite zone. În plus dezvoltarea re elelor de telefonie mobilă a câştigat un număr sporit de abona i astfel încât nu e necesară dezvoltarea centralelor existente. prin re ele aeriene sau subterane de joasă tensiune (380/220V) ce vor fi racordate la sistemul energetic al localită ii. obiective comerciale. etc.• Pentru gospodăria de apă din str. Viilor. servicii.G. etc) vor fi extinse şi re elele de iluminat public stradal împreună cu re elele de joasă tensiune necesare noilor obiective. Se va respecta culoarele de protec ie ale re elelor de înaltă şi medie tensiune pe por iunile de intravilan (servitute de utilitate publică) şi se va solicita aviz CONEL prin Certificat de urbanism pentru amplasamentele noi. Se propune modernizarea re elelor de joasă tensiune cu un grad avansat de uzură şi se va extinde iluminatul public. se propune realizarea unui post de transformare nou corespunzător echipării noului obiectiv. amenajarea de zone pentru mica industrie. zone protejate cu valoare ecologica . balneare. Iluminatul public stradal Pe toate zonele de extindere a arterelor principale şi secundare ca urmare a apari iei de noi construc ii (locuin e. Zone de protectie/ interdictie S-au instituit urmatoarele zone de protectie si interdictie: zone de protectie a obiectivelor cu valoare de patrimoniu (monumente istorice) care au raza 200 m până la elaborarea documentatiei specifice de delimitare. zone de protectie pe baza normelor sanitare la cimitire. depozite. Toate aceste zone necesită a fi alimentate cu energie electrică. propusă să înlocuiască rezervorul metalic actual. Sistemul public de recep ie programe TV Deoarece dotarea orasului cu acest gen de utilitate publică este asigurată în propor ie de 90%.

se realizeaza in conditiile respectarii pnevederilor puse in eviden ă în planşele de reglementări şi în Regulamentul aferent PUG. • autorizarea executării constructiilor în zonele expuse Ia riscuri tehnologice precum si în zonele de servitute pentru retelele magistrale. • autorizarea executării constructiilor si amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale (alunecări de teren. scurgeri de torenti. zone verzi de protectie.• interdictie temporara de construire in zona unitatilor economice propuse. terenuri miscătoare. • lucrările admise (constructii si amenajări) au drept scop limitarea riscurilor naturale si sunt conditionate de respectarea prevederilor Legii nr. Autorizarea lucrărilor de utilitate publică se face pe baza avizelor eliberate de autorită ile administratiei competente si a avizelor necesare. eroziuni. apă. a celor privind siguranta în exploatare. igiena şi sănătatea oamenilor si de obtinerea acordului de mediu. radiatii. terenuri mlăstinoase. avalanse de zapada. masive de sare si altele asemenea) se vor realiza în condi iile respectării prevederilor legale în vigoare. Terenurile ce se intentionează a fi trecute în domeniul public al oraşului sunt pentru drumuri propuse. statii de reglare gaze.). se va solicita studiu de impact. de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică. surpări de teren. activită i economice. Obiective de utilitate pubilca In plansa “Proprietatea asupra terenurilor” sunt prezentate situatia existenta a tipurilor de proprietate asupra terenurilor din intravilan si propunerile privind circulatia terenurilor în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică propuse si a altor obiective (dotări. etc. căilor de comunicatie si a altor lucrări de utilitate publica. conductelor de gaze. solului) se va face numai pe baza unui studiu de impact asupra mediului si a obtinerii acordului si autorizatiei de mediu (ARPM sau AJPM. zone inundabile. • autorizarea executării constructiilor cu functiuni generatoare de risc tehnologic (procese industniale sau agricole care prezintă penicol de incendii. parc. dupa caz). poluare a aerului. biserici si cimitire. Pentru amplasamentele rezervate obiectivelor de utilitate publică se instituie interdictie temporară de construire. canalizare.10/1995 si normelor referitoare la rezistenta si stabilitatea constructiior. până la autorizarea obiectivului respectiv. dislocări de stânci. până la elaborarea si aprobarea unor PUZ-uri cu regulament aferent. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 135 . apei.

locuinte. se recomandă următoarele: • lucrări de combatere a eroziunilor şi de consolidare a versantilor afectati de alunecari de teren. pentru a se evita formarea zonelor mlăştinoase si scurgerea apelor infiltrate pe fruntile de terasă si pe versan i. agricole. • lucrări de drenare si canalizare a apelor din pluvia ie către cursurile de apă din zonă. trebuie să se recupereze piesele. morminte. spatii verzi de aliniament la strazi. • măsuri pentru combaterea poluării cu produse petroliere a solului si a apei subterane. Propuneri si masuri de interventie urbanistica: • se institule protectie ecologica pentru cursurile de apă care străbat teritoriul comunei.gospodăreşti. scurte regularizari. pietre arse. ziduri de piatra. valuri de pământ) în timpul lucrărilor de constructie edilitar . ceramică. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 136 . • lucrari de regularizare şi corectare a traseului pârâului Dâmbu. • plantarea de zone verzi de protectie la cursurile de apa (în intravilan). în scopul diminuării riscului de alunecare a terenului. • protejarea zonelor de locuit prin măsuri de reducere a poluării (de toate tipurile ) la activită ile economice existente si solicitarea studiului de impact pentru activită i viitoare (inclusiv la extinderea unită ilor existente în zona de locuit sau la revitalizarea capacită ilor abandonate). in zona CF. in incinta cimitirelor. metal. În cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice (piese litice. sau ale calamită ilor naturale. pentru a nu inunda zonele adiacente. os. marimea sectiunii de trecere a apei la poduri. pentru eliminarea pericolului de inundatii in intravilan. in incintele cu activitati economice poluante.Terenurile aflate in domeniul privat al comunei pot fi concesionate in vederea realizarii functiunilor propuse : activitati economice. • elaborarea unui studiu de specialitate pentru delimitarea zonei de protectie la monumentele istorice clasate si la bisericile si monumentele comemorative neincluse pe lista. sau măcar de diminuare şi monitorizare a surselor de poluare. Protectia mediului Pentru imbunătă irea cadrului natural si a conditiilor de locuit în orasul Băicoi. • lucrari de amenajare si inaltare maluri. să se împiedice distrugerea contextului din teren si să se anunte în 48 de ore Muzeul Judetean de Istorie şi Arheologie Prahova.

Pentru a se face o evaluare corectă a impactului asupra mediului prin aplicarea planului se va folosi în analiză o scală care să ierarhizeze în ce direc ie (pozitiv sau negativ) va influien a calitatea factorilor de mediu implementarea Planului urbanistic general. comunitar sau interna ional pentru a asigura o dezvoltare durabilă a localită ii. • amenajarea peisageră de spatii verzi (suprafete înierbate). 6. plantări de arbori si arbusti. Raportul de mediu pentru Planul urbanistic general al orasului Baicoi trebuie să fie un instrument care să vină în sprijinul administra iei publice în alegerea priorită ilor și etapizarea interven iilor în teritoriul administrat. extinderea si modernizarea alimentarii cu apă. amenajări florale.• interventiile in zonele protejate se vor face conform Regulamentului Local de Urbanism. POTEN IALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG În conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen ă a guvernului 195/2005 privind protec ia mediului aprobată prin Legea 265/2005 și modificată și completată prin OUG nr. 114/2007. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 137 . Se folosește o scală cu 5 nivele: Nivel +2 +1 0 -1 -2 Tip impact impact pozitiv semnificativ impact pozitiv niciun impact impact negativ impact negativ semnificativ Principalele obiective din PUG prezentate în Raport sunt: 1. obiectivele planului de urbanism general trebuie să ducă la atingerea obiectivelor de mediu stabilite la nivel na ional.

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 138 . cresterea gradului de constientizare asupra problemelor de mediu. depozitarea deseurilor.2. modernizarea infrastructurii rutiere. păstrarea și restaurarea patrimoniului cultural si istoric si a peisajului natural. 5. 4. 9. extinderea retelei de canalizare. 7. reducerea/eliminarea riscurilor naturale (inundatii si alunecări de teren). 6. zonarea teritorială. 3. eficientizarea energetică prin extinderea alimentarii cu gaze naturale si reabilitarea termica a cladirilor. 8. modernizarea si extinderea statiei de epurare cu o noua treapta.

– Extinderea şi îmbunătă irea re Factor de mediu Obiective de mediu Nivel relevante impact Asigurarea calitatii 0 Apa apelor de suprafata si subterane Protectia calitatii aerului 0 Aer elelor de alimentare cu apă Justificarea incadrarii Nu are impact asupra calitatii apei. creșterea confortului Protectia populatiei prin diminuarea /eliminarea inundatiilor Asigurarea protec iei peisajului natural.6. Nu are impact Sol Sanatatea populatiei Fenomene sau riscuri natural Patrimoniu cultural Fenomene sau riscuri naturale Conservarea si utilizarea resurselor Constientizarea populatiei Protec ia solului si reducerea suprafe ei afectate de depozitări necontrolate Îmbunătă irea calită ii vie ii. cultural si istoric Stabilirea functiunilor unitatilor teritoriale de referinta Conservarea resurselor Cresterea responsabilită ii publicului fa ă de mediu 0 +2 0 Asigurarea apei curente contribuie la îmbunătă irea confortului și a igienei Nu are impact 0 +1 +1 +1 Nu are impact asupra patrimoniului Impact pozitiv.1.G. Page 139 TOTAL RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi +5 . permite dezvoltarea urbana.U.Evaluarea efectelor implementării obiectivelor P.G. Temporar pe peritada executarii lucrarilor pot sa apara emisii de praf. Nu are impact asupra calitatii aerului.U. a economiei si serviciilor Consum ra ional de apă Implicarea popula iei în păstrarea calită ii surselor de apă (respectarea zonelor de protec ie a surselor de apă). asupra obiectivelor de mediu Măsura din P.

necontrolate Îmbunătă irea calită ii +2 Contribuie la îmbunătă irea Sanatatea vie ii. cultural cultural și istoric Stabilirea func iunilor +1 Împact pozitiv. Temporar. +2 Se elimină contaminarea Sol Protec ia solului și solului prin deversări reducerea suprafe ei necontrolate de ape afectate de depozitări menajere uzate. modernizarea si extinderea statiei de epurare existente cu o noua treapta mecanobiologica Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii +2 Evacuarea de ape uzate Apa apelor de suprafata si corect epurate contribuie la subtarane men inerea calită ii bune a apelor de suprafa ă și elimină poluarea pânzei freatice Protectia calitatii aerului 0 Nu are impact asupra Aer calită ii aerului. populatiei responsabilită ii publicului fa ă de mediu TOTAL +8 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 140 . pe perioada executării lucrărilor pot să apară emisii de praf.U.Măsura din P. cresterea confortului si a igienei populatiei confortului 0 Nu are impact Fenomene sau Protec ia popula iei prin riscuri naturale diminuarea/eliminarea inunda iilor Asigurarea protec iei 0 Nu are impact Patrimoniu peisajului natural. permite Zonarea unită ilor teritoriale de dezvoltarea economică si teritoriala referin ă socială durabilă a orasului Conservarea resurselor 0 Nu are impact Conservarea si utilizarea resurselor +1 Implicarea popula iei în Constientizarea Creșterea managementul apelor uzate.G. – Extinderea si modernizarea re elei de canalizare.

G.Măsura din P. cresterea populatiei confortului Protectia populatiei prin Fenomene sau riscuri naturale diminuarea/eliminarea efectelor alunecarilor de teren si inundatiilor Asigurarea protectiei Patrimoniu peisajului natural. creste grija fata de cantitatea de deseuri produsa +7 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 141 . Factor de mediu Obiective de mediu Nivel relevante impact Asigurarea calitatii +1 Apa apelor de suprafata si subterane Aer Sol Protectia calitatii aerului +1 +1 Justificarea incadrarii Se elimina aruncarea gunoaielor pe malurile apelor curgatoare si astfel poluarea apelor de suprafata Se elimina sursele de mirosuri dezagreabile Se elimina suprafetele de teren afectate de depozitarile necontrolate Se imbunatatesc conditiile de igiena Nu are impact Protectia solului si reducerea suprafetei afectate de depozitari necontrolate Imbunatatirea calitatii Sanatatea vietii. cultural cultural si istoric Stabilirea functiunilor Zonarea unitatilor teritoriale de teritoriala referinta Conservarea si Conservarea resurselor utilizarea resurselor Constientizarea Cresterea responsabilitatii populatiei publicului fata de mediu TOTAL +1 0 0 0 +2 +1 Nu are impact Nu are impact Permite valorificarea materiilor reciclabile din deseuri Se elimina poluarea din surse difuze de la gospodariile populatiei. – Depozitarea deseurilor.U.

Sanatatea vietii.G.Măsura din P.U. cresterea confortul deplasarilor si populatiei confortului posibilitatile de comunicare 0 Nu are impact Fenomene sau Protectia populatiei prin riscuri naturale diminuarea/eliminarea inundatiilor Asigurarea protectiei 0 Nu are impact Patrimoniu peisajului natural. cultural cultural si istoric Stabilirea functiunilor +1 Impact pozitiv. se Aer reduc emisiile de gaze prin reducerea consumului de carburant Protectia solului si +1 Se reduce poluarea solului Sol reducerea suprafetei de-a lungul drumului afectate de depozitari necontrolate Imbunatatirea calitatii +1 Creste siguranta in trafic. se asigura Zonarea unitatilor teritoriale de suprafetele necesare teritoriala referinta dezvoltarii infrastructurii rutiere +1 Se reduc emisiile GES prin Conservarea si Conservarea resurselor reducerea cantitatii de utilizarea combustibil resurselor +1 Creste grija fata de Constientizarea Cresterea responsabilitatii integritatea infrastructurii populatiei publicului fata de mediu rutiere TOTAL +7 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 142 . – Modernizarea infrastructurii rutiere Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii 0 Nu are impact Apa apelor de suprafata si subterane Protectia calitatii aerului +2 Fluidizeaza traficul.

etc.) Fenomene sau Protectia populatiei prin riscuri naturale diminuarea/eliminarea inundatiilor Patrimoniu cultural Zonarea teritoriala Asigurarea protectiei peisajului natural. – Zonarea teritorială Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii 0 Un afecteaza calitatea apei Apa apelor de suprafata si subtarane Protectia calitatii aerului +1 Separarea functiunilor in Aer intravilan protejeaza zonele de locuit de activitatile economice la care se pot genera emisii de gaze Protectia solului si +1 Asigura utilizarea rationala Sol reducerea suprafetei a terenurilor in intravilan afectate de depozitari necontrolate Asigura confort si protectie prin Imbunatatirea calitatii +1 Sanatatea stabilirea activitatilor ce pot fi vietii. cresterea populatiei dezvoltate intr-o unitate confortului teritoriala. Separa activitatile economice de zonele de locuit si sfera serviciilor publice(educatie. sanatate.. cultural si istoric Stabilirea functiunilor unitatilor teritoriale de referinta si Conservarea resurselor Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu +1 +1 0 0 +1 Creste siguranta locuirii si a constructiilor prin instituirea de interdictii permanente sau temporare de construire Asigura perimetre de protectie a monumentelor Obiectivul de mediu corespunde cu obiectivul PUG Nu are impact Constientizeaza populatia asupra valorii terenurilor si o implica in utilizarea lor optima Page 143 Conservarea utilizarea resurselor Constientizarea populatiei TOTAL +5 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi .cultura.U.Măsura din P.G.agrement.

– Reducerea/eliminarea riscurilor naturale (inunda ii si alunecari de terenuri) Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii 0 Nu are impact Apa apelor de suprafata si subterane Protectia calitatii aerului 0 Nu are impact Aer Protectia solului si +2 Se elimina degradarea Sol reducerea suprafetei solului.Măsura din P. Se instituie masuri afectate de depozitari pentru protectia vietii si a necontrolate bunurilor populatiei Imbunatatirea calitatii 0 Nu are impact Sanatatea vietii.U. cultural cultural si istoric Stabilirea functiunilor 0 Nu are impact Zonarea unitatilor teritoriale de teritoriala referinta 0 Nu are impact Conservarea si Conservarea resurselor utilizarea resurselor +1 Crestere responsabilitatea Constientizarea Cresterea responsabilitatii publicului fata de populatiei publicului fata de mediu integritatea lucrarilor de amenajare hidrotehnica si a consolidarilor impotriva alunecarilor de teren TOTAL +6 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 144 .G. cresterea populatiei confortului +2 Protectia vietii si a bunurilor Fenomene sau Protectia populatiei prin populatiei riscuri naturale diminuarea/eliminarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor Asigurarea protectiei +1 Protejarea cadrului natural Patrimoniu peisajului natural.

reabilitarea termica a cladirilor reduce necesarul de energie pentru incalzire. cresterea confortului Protectia populatiei prin Fenomene sau riscuri naturale diminuarea/eliminarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor Asigurarea protectiei Patrimoniu peisajului natural. – Eficientizarea energetică prin extinderea re elei de alimentare cu gaze naturale si reabilitarea termică a clădirilor. Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii 0 Nu are impact Apa apelor de suprafata si subterane Calitatea aerului mai buna prin: Protectia calitatii aerului +1 Aer . cultural cultural si istoric Stabilirea functiunilor Zonarea unitatilor teritoriale de teritoriala referinta Conservarea si Conservarea resurselor utilizarea resurselor Constientizarea Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu populatiei TOTAL RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi 0 0 +1 +1 +4 Nu are impact Nu are impact Se consuma o resursa neregenerabila.se conserva padurea (consumator de CO2 din atmosfera) Sol Sanatatea populatiei Protectia solului si reducerea suprafetei afectate de depozitari necontrolate 0 +1 0 Nu are impact Creste confortul locuirii Nu are impact Imbunatatirea calitatii vietii.U.scade cantitatea de gaze cu efect de sera(instalatiile de producere a energiei termice cu randament mare).Măsura din P.G. Scade consumul de combustibil Creste aportul populatiei in economisirea de resurse energetice Page 145 . . .

Măsura din P. cresterea populatiei confortului 0 Nu are impact Fenomene sau Protectia populatiei prin riscuri naturale diminuarea/eliminarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor Asigurarea protectiei 0 Obiectivul de mediu Patrimoniu peisajului natural. – Păstrarea si restaurarea patrimoniului cultural si istoric si a peisajului Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact Asigurarea calitatii 0 Nu are impact Apa apelor de suprafata si subterane Protectia calitatii aerului 0 Nu are impact Aer Protectia solului si 0 Nu are impact Sol reducerea suprafetei afectate de depozitari necontrolate Imbunatatirea calitatii 0 Nu are impact Sanatatea vietii.U. coincide cu obiectivul PUG cultural cultural si istoric Se asigura pastrarea mostenirii culturale a traditiilor Stabilirea functiunilor +1 Stabileste zone de protectie Zonarea unitatilor teritoriale de teritoriala referinta 0 Nu are impact Conservarea si Conservarea resurselor utilizarea resurselor +1 Implica populatia in Constientizarea Cresterea responsabilitatii pastrarea patrimoniului populatiei publicului fata de mediu cultural si istoric TOTAL +2 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 146 .G.

reducerea suprafe ei afectate de depozitări necontrolate Îmbunătă irea calită ii +1 Respectare normelor Sanatatea igienico-sanitare. – Cresterea gradului de constientizare asupra problemelor de mediu Factor de mediu Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii relevante impact +1 Respectarea zonelor de Asigurarea calită ii Apa protec ie a surselor de apă. +1 Cea mai bună resursă Conservarea si Conservarea resurselor energetică este economia de utilizarea resurse.G. populatiei vie ii. apelor de suprafa ă și Respectarea regimului subterane deșeurilor (interdic ia de a mai depozita dezorganizat pe malurile cursurilor de apă).Măsura din P. resurselor RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 147 .U. Protectia calitatii +1 Implicare constienta in Aer aerului economia de resurse energetice si energie Renuntarea la arderea resurselor vegeteale +1 Implementarea sistemului de Sol Protec ia solului și management al deșeurilor. creșterea confortului Protec ia popula iei +1 Participarea voluntară a Fenomene sau prin popula iei la implementarea riscuri naturale diminuarea/eliminarea măsurilor de prevenire a inunda iilor efectelor inunda iilor Asigurarea protec iei +1 Patrimoniu Instituirea și respectarea peisajului natural. Stabilirea func iunilor +1 Zonarea Creșterea responsabilită ii unită ilor teritoriale de teritoriala administra iei și a popula iei referin ă în respectarea destina iei terenurilor și a regimului de construire. cultural regulamentelor de urbanism cultural și istoric în zonele de protec ie a monumentelor.

eoliană). Promovarea surselor alternative de producere energie (solară. +8 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 148 .U.G. Obiectivul de mediu corespunde cu obiectivul P.Constientizarea populatiei TOTAL Creșterea responsabilită ii publicului fa ă de mediu 0 Conservarea fondului forestier.

Evaluarea efectului cumulativ al implementării P.2. Baicoi asupra obiectivelor de mediu Evaluarea efectului cumulativ al impelemtării PUG s-a realizat pe baza însumării punctajului acordat pentru fiecare impact asupra obiectivelor de mediu.G.U. Obiectivul de Extindere si mediu modernizar relevant e alimentare /obiectivul cu apă din PUG Protec ia 0 calită ii aerului Asigurarea 0 calită ii apelor de suprafa ă și subterane Protec ia 0 solului Îmbunătă ire +2 a calită ii vie ii Protec ia 0 popula iei la riscuri naturale Asigurarea 0 protec iei Canalizare și epurare ape uzate Deseuri Infrastructură rutieră Zonare Riscuri naturale Eficien ă energetică Păstrare Consti TOTAL a enpatrimo tizare -niului public 0 +2 +1 +1 +2 0 +1 0 0 0 +1 0 0 0 +1 +1 +6 +4 +2 +2 0 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +2 0 +2 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +8 +9 +4 0 0 0 +1 +1 Page 149 0 0 +1 +3 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi .6.

peisajului Zonarea teritorială Conservarea resurselor Creșterea responsabilit ă ii popula iei TOTAL +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +2 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 +5 +6 +8 +5 +8 +7 +7 +6 +6 +4 +2 +8 +53 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 150 .

G. riscuri naturale au influien ă pozitivă asupra protec iei popula iei Asigurarea protec iei Obiectivele prevăzute în P. peisajului au influien ă pozitivă asupra peisajului Zonarea teritorială Obiectivele prevăzute în P.G.U.G.U.Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din P. în general pozitiv asupra obiectivelor de mediu deși gazele naturale sunt o resursă neregenerabilă Creșterea Educarea. au influien ă pozitivă asupra zonării teritoriului Conservarea resurselor Obiectivele prevăzute în P.G.U.U.U. Obiectiv de mediu Protec ia calită ii aerului Evaluare cumulativă Există premisele atingerii obiectivului? DA DA Obiectivele prevăzute în P.U.G. au influien ă pozitivă asupra solului Îmbunătă irea calită ii Obiectivele prevăzute în P. au influien ă pozitivă asupra apelor de suprafa ă și calită ii apelor de suprafa ă și subterane subteran Protec ia solului Obiectivele prevăzute în P.U. au influien ă pozitivă asupra calită ii aerului Asigurarea calită ii Obiectivele prevăzute în P. informarea și responsabilită ii participarea popula iei la luarea publicului fa ă de mediu deciziilor privind mediul DA DA DA DA DA DA DA RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 151 .G.U.G. vie ii au influien ă pozitivă asupra calită ii vie ii Protec ia popula iei la Obiectivele prevăzute în P.U. au efect.G.G. s-a analizat dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul încălcării standardelor de mediu.

8. se recomanda urmatoarele masuri de prevenire si reducere a efectelor aplicarii proiectului: În cazul zonării teritoriale este necesar ca destina ia terenurilor să fie respectată. a zonelor cu riscuri naturale. In cazul concret al implementarii prevederilor din PUG orasul Baicoi. Consiliului Local al orasului Baicoi îi revine obliga ia respectării cu stricte e a destina iei terenurilor. 7. activită ile economice prezente și viitoare. se poate aprecia că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului și sănătă ii în context transfrontalier. a culoarelor și terenurilor destinate dezvoltării infrastructurii de servicii de gospodărie comunală. REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL Cu toate ca din analiza evaluarii obiectivelor PUG rezulta ca obiectivele de mediu vor fi atinse. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI. planul având caracter legislativ local în problemele dezvoltării urbane este necesar să se respecte separarea zonei de locuit și activită i complementare de activită ile economice. Administra ia publică locală RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 152 . După aprobare. mai ales în problemele privitoare la interdic iile de construire temporare și permanente.U. INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂ II ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER Având în vedere amplasarea localită ii.Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor P. precum și faptul că aplicarea măsurilor din Planul urbanistic general au un impact pozitiv asupra mediului și a stării de sănătate a popula iei. Baicoi rezultă un efect majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu ceea ce va asigura respectarea standardelor de mediu. asa cum a fost indicat în plan.G. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI. este necesar sa se stabileasca masuri atat pentru compensarea oricarui efect negativ cat si pentru intarirea efectelor pozitive. Efectul obiectivelor din Planul urbanistic general al orasului Baicoi pe termen mediu și lung se va concretiza în respectarea intelor propuse în politicile de mediu adoptate de legisla ie pe factori de mediu.

• In cazul avizarii amplasarii unei activitati economice este necesara impunerea masurilor de protectie a aerului impotriva emisiilor de poluanti atmosferici. • Diminuarea emisiilor de poluanti provenite din gazele de esapament prin limitarea în trafic a prezentei autovehiculelor cu randamente necorespunzatoare de combustie. toate proiectele cu impact poten ial asupra mediului vor fi înso ite de studii de evaluare a impactului conform legisla iei în vigoare. • sunt prevăzute măsuri compensatorii pentru atenuarea efectelor asupra mediului. sau a executiei de constructii de noi obiective se vor lua masuri pentru a diminua. • Reducerea impactului emisiilor din trafic asupra calitatii atmosferei prin costruirea de trasee ocolitoare pentru autovehiculele de mare tonaj. se va solicita. Ca masuri de protejare a calitatii aerului se prevad: • Pe toata perioada modernizarii retelei rutiere. Asa cum s-a specificat. extinderea retea de canalizare si statie de epurare. • sunt prevăzute măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului după implementarea proiectului. • Intensificarea actiunilor de control în trafic a emisiilor la esapament. zgomot sau vibratii.1 Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului Obiectivele prevazute in PUG. Evaluările de impact vor ine seama pe lângă conformarea cu prevederile legisla iei în vigoare și dacă: • s-au aplicat cele mai bune tehnici. pana la eliminare a emisiilor de pulberi. în scris. • sunt prevăzute măsuri care să facă mediul receptor mai pu in vulnerabil. ar putea afecta calitatea acestuia. materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces. ca pentru orice propunere de dezvoltare economică să se elibereze acord de mediu de institu iile abilitate prin lege. in faza de executie a lucrarilor pentru: executarea lucrarilor de constructii. extindere retea de alimentare apa potabila. Valoarea concentratiilor de poluanti vor trebui sa se RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 153 . necesare dezvoltarii orasului.trebuie să respecte destina ia zonei iar la eliberarea Certificatelor de urbanism să specifice regimul juridic și tehnic al terenurilor. 8. De asemenea.

• Consumul de apa potabila si evacuarea apelor uzate va fi monitorizata prin montarea de aparatura de masura si control . • Instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul surselor de apa potabila. 930/2005 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.situeze sub limitele prevazute de STAS 12574/87 si Ordin nr. conform Legii apelor nr. ele contribuind la cresterea calitatii acestora.2 Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei Prin implementarea obiectivelor propuse in PUG efectele asupra resurselor de apa vor fi exclusiv pozitive. 8. • Pentru captarile de apa si statiile de producere a apei potabile se vor constitui zone de protectie sanitara care sa asigure integritatea surselor .G. • Exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare. • Substantele utillizate in tratarea apei potabile si epurarea apelor uzate se vor gestiona conform legislatiei in vigoare. Se recomanda totusi masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii surselor de apa. • Monitorizarea apelor uzate pentru un control strict al calitatii apelor uzate epurate evacuate din statia de epurare astfel incat sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate orasenesti isi industriale la evacuarea in receptori naturali. • Asigurarea ca substan ele sau materialele folosite la tratarea sau distribu ia apei destinate consumului uman nu vor diminua protec ia sănătă ii publice. • Interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa. avand in vedere caracterul acestora (periculos/nepericulos) . RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 154 .107 cu respectarea distantei de 50 m fata de posibilele surse de poluare a apei si respectarea prevederilor H. reziduuri si depuneri de deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora. • Interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate. • Se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de distributie apa si canalizare si de interventie rapida in caz de avarie .

8. tratării si transportului. acestea urmand sa fie dezafectate odata cu racordarea tuturor locuitorilor(gospodariilor) la sistemul centralizat de canalizare. • In timpul executarii lucrarilor de constructii se va interzice depozitarea materialelor pe malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora. stocării provizorii. vor fi reciclate in umpluturi si nivelări ca material inert. • Imbunatatirea microclimatului urban prin cresterea suprafetei ocupata de zona verde amenajarea de noi spatii verzi. • Fluidizarea traficului rutier prin construirea unui drum de centură a orasului. • Asigurarea unui sistem eficient de salubritate prin colectarea selectiva a deseurilor.3. insa proiectele ulterioare de implementare a obiectivelor vor avea in vedere o serie de masuri compensatorii pentru protectia solului si subsolului care diminueaza impactul. respectiv cele provenite din excavatii. • Intensificarea actiunilor de control în trafic a emisiilor la esapament. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 155 .• Se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de canalizare. • Se va urmari executarea si exploatarea corecta a foselor septice existente prin vidanjarea lor periodica. Constructorul are obligatia să mentină evidenta lunară a producerii. precum si a celor abandonate până la refacerea terenului si redarea acestuia în circuit. perdele de protectie stradala. • Păstrarea zonelor de protectie în jurul sondelor de extractie atât a celor în functiune. tinand cont de calitatea solului. Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile necesare implementarii obiectivelor ce au generat PUG. în cadrul programului de ecologizare a oraşului . cum ar fi: • Diminuarea emisiilor de poluanti provenite din gazele de esapament prin limitarea în trafic a prezentei autovehiculelor cu randamente necorespunzătoare de combustie. Pe perioada efectuării lucrarilor de constructii se vor produce modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor si excavatiilor. • Deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii vor fi gestionate cu respectarea legislatiei in vigoare. O parte a acestor deseuri. reciclării si depozitării definitive a deseurilor.

Vegetatia si calitatea peisajului raurilor din zona isi va schimba functiunile pentru reintegrarea in circuitul economic prin prevederea de. Titularul planului are obligatia sa protejeze speciile de fauna existente in perimetrul PUG prin: RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 156 . • extinderea si modernizarea re elei de canalizare. au fost propuse functiuni urbane noi. 8. specii exotice sau OMG si se propune utilizarea speciilor locale (din pepiniere Romsilva). care au fost sacrificate la realizarea obiectivelor. tipuri de utilizare a produselor rezultate. daca este cazul.4. De asemenea a fost utilizata ideea de rezolvare a unor probleme privind imaginea orasului si protectia unor zone functionale cu ajutorul vegetatiei. reconformarea circulatiilor majore. peisajului Se va proceda la refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica prin acoperirea cu strat de pamant vegetal cu caracteristici care sa permita refacerea cu vegetatie specifica. Masuri de prevenire si reducere a poluarii biodiversitatii. spatii pentru sport.Vegetatia va fi utilizata si la alcatuirea perdelelor de protectie. Măsurile prevăzute au un impact pozitiv asupra sănătătii umane. • extinderea si modernizarea statiei de epurare existente. La amenajarea spatiilor verzi si de recreere se interzice introducerea de specii ca pradatorii. • punerea în func iune a sistemului de colectare selectiva a deseurilor menajere în cartierele orasului. spatii verzi. De asemenea ca masura de protectie se va elimina aplicarea pesticidelor si ingrasamintelor in spatiile verzi. in compensare pe terenuri cu sol care permite dezvoltarea lor. Masuri de prevenire si reducere a poluarii sanatatii populatiei • lucrări pentru extinderea si modernizarea sistemului centralizat de distribu ie apă potabilă. Replantari de exemplare protejate. Pentru imbunatatirea situatiei privind vegetatia si calitatea peisajului.5.8. reconversia altora si masuri administrative. lucrari importante pentru ecologizarea unor zone. tipuri de exploatare a unor zone. Dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală trebuie completate cu o amplă campanie de conștientizare a populatiei privind necesitatea respectării normelor de igienă și sănătate asociate cu măsuri disciplinare. împotriva acelora care prin actiuni voite aduc atingere mediului natural sau construit. vegetatiei. în temeiul legii.

unde se propune si îndepărtarea riscului de scurgere si contaminare a locurilor cu produse petroliere de la parcul de rezervoare din amonte. • amenajarea unor zone de agrement în zona lacurilor sărate si băilor “Valea Stelii”. • functiunea de spatiu verde va fi preponderenta in lunca. • restrictii de construire în zonele cu pericol de alunecare teren. • introducerea in Regulamentul Local de Urbanism a prevederilor necesare pentru terenurile posibil de construit. • interzicerea amplasării oricărui tip de construc ie pe traseul canalelor de desecare. lege care modifică şi completează Legea Apelor (107/1996). pentru evitarea efectelor negative si deranjarea faunei. 8. func ionabile sau colmatate. Pentru a evita distrugerea constructiilor se impun mai multe categorii de masuri: • pastrarea terenurilor cu probleme pe cat este posibil in domeniul public. 112/2006. • interzicerea utilizarii semnalelor sonore. pentru evitarea întreruperii func ionării re elei de canale de desecare existentă pe teritoriul comunei.• asigurarea masurilor pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare. • amenajarea unei zone de agrement în zona plantată prin disponibilizarea unor terenuri aferente lucrărilor de amenajare a pârâului Dâmbu. Se impune respectarea prevederilor din Hotararea de Guvern nr. • dezvoltarea si întretinerea zonelor verzi. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 157 . • arnenajarea malurilor si regularizarea pârâului Dâmbu. delimitarea si instituirea conform Iegii a zonelor de risc si demararea programelor de combatere a eroziunii solurilor. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. Masuri de protectie impotriva riscurilor naturale Unul din cele mai importante riscuri naturale este legat de structura terenurilor. • stabilirea reglementărilor pentru zone protejate. a florei si faunei salbatice si Directivei „Pasari” 79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice. • recuperarea terenurilor (soluri) afectate de depozite sterile si depozitări deşeuri.6. • respectarea distan elor de protec ie a cursurilor de apă. a Directivei „Habitate” 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale. si de la sondele învecinate. conform prevederilor din legea nr.

Aportul adus de vegetatie in stoparea zgomotului este relativ slab.• limitarea si controlul extinderii zonei construite prin respectarea prevederilor urbanistice. dar ajuta la stoparea poluantilor din aer si sol si are un efect psihologic major. Aportul adus de vegetatie in stoparea zgomotului este relativ slab. cu o densitate de minim un arbore la 50 mp/lot. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 158 . Masuri de protectie impotriva riscurilor antropice • controlul factorilor de poluare antropici si limitarea până la eliminare a efectelor negative. Delimitarea exacta a acestor zone protejate se va stabili ulterior pe baza de studii de specialitate. Un procent din suprafata loturilor trebuie puternic plantata in special cu arbori fructiferi. Pana la definitivarea acestora. in zonele mentionate sunt interzise orice fel de constructii si amenajari. 8. dar ajuta la diminuarea poluantilor din aer si are un efect psihologic major. • controlul factorilor de poluare antropici si limitarea până la eliminare a efectelor negative. 8.7. Masuri de protectie a patrimoniului cultural Monumentele istorice cu valoare de patrimoniu din orasul Baicoi vor fi protejate prin delimitarea unor zone de protectie cu raza de 100 de metri de la limitele lor.8. cu exceptia celor specifice de punere in valoare. restaurare. Pentru combaterea partiala a zgomotului produs de traficul pe caile rutiere se recomanda construirea gardurilor ce delimiteaza proprietatile cu un parapet plin de minim 1 m si dublarea lor cu vegetatie ce cuprinde toate palierele de inaltime si cu frunze mari.

• nerespectarea zonelor de protectie pentru obiectivele de tip gospodarie comunala si amplasarea acestora in imediata apropiere a zonei locuite. poluarea mediului. respectiv activitatile de comert. • slaba dezvoltare a institutiilor si serviciilor publice. • insuficienta valorificare a resurselor naturale cu potential turistic (lacurile cu potential piscicol).9. haotica a orasului Baicoi. • utilizarea pentru incalzire si prepararea hranei a combustibililor solizi. serviciilor generale si comertului in cadrul orasului. relevand o serie de efecte negative: • existenta unor zone destinate dezvoltarii de locuinte. servicii de tranzit si depozitari. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 159 . EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME S-au analizat doua variante la PUG: Varianta 0 – cazul neimplementarii planului. • insuficienta sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila. • existenta unor suprafete insuficiente pentru amplasarea unor obiective cu specific de gospodarie locala. • lipsa unor spatii pentru sport si agrement. • neutilizarea la capacitate maxima a cailor de circulatie majore pentru amplasarea functiunilor urbanistice potentate de circulatii si care la randul lor potenteaza circulatiile. care nu au acces direct la drumuri publice (enclave neconstruite) si nu sunt echipate edilitar. • retea stradala nemodernizata si subdimensionata. • iluminat public deficitar. Varianta propusa – varianta in care se va implementa planul Neimplementarea programului propus va conduce la o dezvoltare necontrolata. • lipsa parcajelor publice. • starea precara a dotarilor culturale de pe teritoriul orasului. cu impact negativ asupra mediului prin taierea padurilor. • insuficienta retelei de canalizare si a statiei de epurare. • retea electrica nemodernizata. • inexistenta perdelelor de protectie necesare intre zonele de locuinte si cimitire. acestea necesitand reabilitare. • starea precara a spatiilor verzi existente. • izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit.

RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 160 . concluzia finala fiind luata avand la baza criteriile economice. Propunerile PUG prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al protec iei factorului uman. In fazele ulterioare de planuri PUZ si PUD se vor stabili cu exactitate suprafetele de teren alocate amplasamentelor in urma unor analize a tuturor variantelor de realizare. erori sau între inere necorespunzătoare. Preferin a pentru rezisten e la solicitări. în special pe termen lung. poluării aerului şi asupra patrimonului cultural. precolectarea deseurilor la locul generarii nu se realizeaza selectiv. în perioada de implementare si exploatare a obiectivelor ce se intentioneaza sa se dezvolte in zonele functionale. lipsa oportunitatilor de angajare a fortei de munca. sociale si in special cele de mediu. Solu ia propusă de PUG prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor. Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). în mod similar costurile de între inere sunt mai reduse. Propunerile PUG prezintă efecte negative minime si medii asupra peisajului. Diferen ele în poten ialele impacturi asupra mediului asociate cu diferite op iuni de proiectare ulterioara implementarii propunerilor PUG ar putea fi legate de: • fiabilitatea lucrărilor.• • • • • • depozitare necontrolata a deseurilor menajere. solului. respectiv. pondere redusa a activitatilor neagricole. apei. La aceasta faza a planului nu se poate spune decât că obiectivele vor fi situate pe suprafete de teren aferente intravilanului. impactul pozitiv asupra locuitorilor localită ii este semnificativ. pondere ridicata a populatiei varstnice. Criterii sociale (respectiv acceptabilitatea socială). Propunerile PUG reglementeaza zonarea teritoriului orasului si tipul de folosinta a terenului intravilan fara a detalia toate tipurile de activitati ce se vor desfasura in aceste zone. Alternativele de proiectare care pot fi evaluate sunt limitate de normativele tehnice care reglementează activitatea de proiectare în domeniul. lipsa fortei de munca specializate in alte domenii (neagricole). mai mici comparativ cu alte variante avand in vedere obiectivele din strategia de dezvoltare a orasului. In cazul planului de fata s-au avut in vedere : Criterii economice (respectiv eficien a).

dotările. Capacitatea de a realiza o calitate stabilă pe termen lung a tuturor lucrărilor care să respecte cerin ele impuse prin normativele de calitate specifice fiecărui tip de lucrare în parte. Prin caietele de sarcini se vor recomanda constructorului utilizarea de echipamente şi utilaje moderne care să fie conforme cu prescrip iilor tehnice. Materialele de construc ie vor cuprinde materiale simple. tipul şi natura lucrărilor. detaliile finale depind de tehnologiile constructorului. utilitatea tehnică. precum şi cu normele europene practicate actual în domeniul protec iei mediului. hidrogeologice. Se anticipează că se vor folosi materiale şi tehnici de construc ie tradi ionale. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 161 . deşi. institu ionale ale zonei. uşor de urmărit. Propunerile PUG satisfac normele tehnice în vigoare. caracteristicile func ionale. Se va face recomandarea ca acolo unde spa iile de lucru sunt limitate să fie folosite cu precădere munca manuală pentru a reduce la minim impactul lucrărilor de execu ie. posibilitatea utilizării materialelor locale. geologice. exploatat şi monitorizat.• calitatea lucrărilor. • complexitatea lucrărilor. Preferin a pentru lucrări simple. • vecinătă ile exisitente. în general utilizate in lucrări de implementare a obiectivelor ce se au in vedere dupa implementarea PUG. func ională şi securitatea dezvoltării propuse. Solu iile tehnice propuse ulterior vor trebui sa tina cont de: • • • • • condi iile de mediu. hidrologice.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea următoarelor măsuri: 1. prin introducerea gazului metan. Pentru limitarea emisiilor de poluan i în aerul atmosferic se vor lua următoarele măsuri generale: • obiectivele existente să fie supuse reevaluării din punct de vedere al emisiilor obtinându-se pentru acestea autoriza ia de mediu. precum şi surse mobile (trafic rutier. na ionale sau europene). • orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu poten ial redus de poluare sau nepoluante. Determinantă in implementarea PUG-ului va fi capacitatea administratiei publice locale de a accesa fonduri comunitare (judetene. aldehide şi cetone.10. • respectarea cu strictete a “Planului de conformare” pe care agentii economici il obtin odata cu autorizatia de mediu. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 162 . eventual reautorizarea pentru cele care dispun deja de acest document. regionale. • Realizarea de spa ii de cazare pentru zona adiacentă şi încurajarea activită ilor turistice. spa ii parcare). prin mici întreprinzători. Implementarea obiectivelor planului necesită eforturi financiare considerabile. Efectele implementării PUG-ului trebuie monitorizate de administratia publica printr-o consecventa urmarire a aplicarii măsurilor stabilite. • reducerea emisiilor de aerosoli cu con inut de carbon. implementarea PUG-ului poate sa aducă importante schimbări de natura economică sau socială orasului Baicoi. • Realizarea unor noi locuri de munca. • utilizarea de tehnologii moderne. În acelaşi timp. • Dezvoltarea şi promovarea poten ialului bazei de tratament “ Valea Stelii ”. Relansarea puterii economice a orasului Baicoi se poate realiza prin: • Reactivarea unită ilor economice existente din industrie şi din agricultura. oxizi de carbon. comerciale şi institutionale.Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „AER" Principalele surse de emisii atmosferice rezultate ca urmare a implementarii planului sunt surse sta ionare de ardere asociate încalzirii spa iilor reziden iale. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG Asa cum reiese din evaluarea poten ialelor efecte asupra mediului implementarea obiectivelor Planului Urbanistic General nu va genera efecte semnificative negative. nepoluante. • Dezvoltarea serviciilor în sectorul public şi privat.

se vor solicita in mod obligatoriu avize de gospodarire a apelor pe baza unor documenta ii tehnice intocmite conform normativelor in vigoare.188/2002. • precizarea în documentatiile de urbanism ulterioare adoptării PUG-ului a restrictiilor la regimul construc iilor tinându-se cont de limita de inundabilitate a localită ii. • se impune instituirea unor zone de protectie în lungul cursurilor de apa existente si zone cu restrictii de construire. Alte masuri prevăzute pentru protejarea factorului de mediu apa: • dimensionarea retelelor de apa si canalizare se va face in conformitate cu planul de extindere a zonei. • pentru toate lucrările de investi ii la nivel local al orasului Baicoi. re ele de aduc iune. ce vor avea legatură cu apele (foraje pentru alimentarea cu apa. • racordarea consumatorilor individuali la retelele de alimentare cu apa se va realiza numai dupa executia si punerea in func iune a sistemelor de canalizare. lucrări de aparari de maluri etc). în acest scop la eliberarea autoriza iilor de construire pentru obiective noi se va impune şi respecta suprafe ele minime de spa ii verzi şi plantate.352/2005. re ele de distribu ie a apei potabile. • amplasarea de lucrări şi constructii în albiile inundabile ale cursurilor de apa. sta ii de epurare. • se vor extinde zonele verzi. conform prevederilor legale din regulamentul general de urbanism. modificata şi completata cu HG nr. în zonele de protec ie ale cursurilor de apă. emis de ANAR-Direc ia Apelor Prahova. Anexa 3 . se vor încadra in limitele impuse prin HGR. nr. 2. re ele de canalizare.• reabilitări de drumuri şi modernizarea re elei rutiere prin asfaltare sau pietruire. • indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate ce vor fi evacuate în receptorii naturali de pe teritoriul localitatii. lucrărilor de gospodărirea apelor şi a altor lucrări hidrotehnice.Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „APA" Alimentare cu apa şi canalizare Respectarea Avizului de gospodărire a apelor pentru PUG al orasului Baicoi. se va realiza numai dupa delimitarea zonelor de protec ie şi cu acceptul autorită ii de gospodărirea apelor. orice lucrari de traversare a albiei cursurilor de apa se vor realiza RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 163 . respectându-se normele legale în vigoare. • realizarea unui program de între inere periodică a carosabilului şi a căilor pietonale în vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul intens.NTPA 001/2005.

• se va face dimensionarea re elelor de apa şi canalizare în conformitate cu planul de extindere a zonei.2.Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL. • se va realiza colectarea deşeurilor din toate cartierele orasului printr-un operator de salubritate autorizat. • se va realiza delimitarea exacta a zonelor de protectie sanitara pentru surse de apa. a deseurilor in albie si pe malul cursurilor de apa. reducerea cantitatilor de deseuri de echipamente electrice. • se va interzice depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate. gestionarea altor tipuri de deseuri conform prevederilor legale specifice. APE SUBTERANE" • se va realiza pentru toate strazile re ele de canalizare pentru evitarea poluarii freaticului cu ape uzate din gospodăriile individuale. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 164 . precum si extragerea balastului din albie. • pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de constructii. statii de epurare. 47/2005. • consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrative teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul (Ordonanta nr. colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje. acumulatorilor si anvelopelor uzate. 3. modificată şi aprobată prin Legea nr. gestionarea corespunzatoare a uleiurilor uzate. • se va implementa sistemul de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri de la popula ie.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protec ie sanitara şi hidrogeologică. respectiv:reducerea cantită ilor de deseuri biodegradabile. în vederea atingerii obiectivelor na ionale privind gestiunea deşeurilor.numai cu asigurarea condi iilor normale de scurgere a apelor în situa ia unor debite mari. potrivit legii. electronice prin reciclare si valorificare. 9. statii tratare apa. SUBSOL. conform HG nr.). alin. • se va asigura managementul deşeurilor prin colectarea selectiva la sursa sau la rampa si educarea cetă enilor pentru reducerea cantită ilor de deşeuri. cimitire şi urmărirea respectării acestora. • se va interzice realizarea construc iilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apa si in zonele inundabile. art. 73/2006. • se va interzice crearea unor noi depozite necontrolate de deşeuri pe teritoriul administrativ.

• se vor asigura planta ii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proportie de minim 5% din suprafata totală a cimitirului. concomitent cu men inerea şi dezvoltarea spa iilor verzi. Măsuri PSI şi de evitare a riscurilor unor accidente • asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor. art. 78/2000 privind regimul deseurilor). conform normelor in vigoare. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 3. pentru evitarea disconfortului şi a efectelor negative asupra sănăta ii popula iei. • se va impune amenajarea de spa ii verzi in interiorul zonelor construite. • se vor realiza perdele verzi de protec ie pentru zonele incompatibile func ional şi cimitire.• consiliile locale au obliga ia de a-şi asigura contractual serviciile unei unităti de ecarisare conform legislatiei in vigoare (Ord. ca urmare a studiilor de specialitate întocmite prin grija Direc iei monumentelor istorice. distrug coeren a specificului urban existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. • se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislatiei în vigoare. 47/2005. • se vor respecta distantele de protec ie stabilite conform Ordinului nr. 73/2006. configura ie arhitecturala sau amplasament. estetică şi recreativă. conform legisla iei în vigoare. nr. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 165 . 5. • consiliul local va răspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate. 27/2007 care modifică Legea nr.). • se va men ine în extravilan suprafata de pădure şi se va impune respectarea zonei de protec ie. • suprafe ele de spa iu verde prevăzute prin PUG vor fi amenajate şi între inute corespunzător. 9.Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „VEGETA IE ŞI ASEZĂRI UMANE" • se va respecta zona de protec ie a monumentelor istorice delimitate prin PUG. se interzice realizarea de constructii care prin func iune. compromit aspectul general al zonei. • montarea conductelor si a cablurilor electrice. optimizarea densită ii de locuire. a amenajarilor peisagistice cu func ie ecologică. modificata si aprobata prin Legea nr. conform legisla iei în vigoare. 4. • se va asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deşeurilor (conform Legii nr. alin. 536/1997 respectiv 50 m fa ă de împrejmuirea cimitirelor.

Modul cum este aplicat ‘Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale’ la schela pertoliera din orasul Baicoi. interdic ia realizării de construc ii care depreciază peisajul. extinderea re elei de canalizare si de alimentare cu apa potabila. reabilitări şi modernizări de drumuri. Factor de mediu Indicatori monitoriza i Apa Modul de implementare a proiectelor privind sistemele centralizate de alimentare cu apă. Primaria orasului Baicoi va depune anual. Monitorizarea titularului de plan se va referi numai la acele activită i ce pot fi cuantificabile ca valori. Urmarirea în timp a calitatii factorilor de mediu va trebui sa se realizeze în colaborare cu institutii ale statului. rezultatele "Programului de monitorizare" la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Prahova. delimitarea prin PUG a zonelor de protec ie a monumentelor istorice şi de arhitectură şi a siturilor arheologice. în exclusivitate de titular datorită lipsei mijloacelor tehnice necesare. Aerul Modul de respectarea a programului de întretinere periodică a carosabilului şi a căilor pietonale în vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul intens. de canalizare.Măsuri de supraveghere şi control a factorilor de mediu extinderea zonelor verzi şi plantate. interdic ia de construire pe terenuri forestiere. Monitorizarea implementarii planului din punct de vedere al impactului asupra calită ii factorilor de mediu nu va putea sa fie facută. obligativitatea respectării regimului de administrare a monumentelor naturii. până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării. Modul de respectare a zonelor de protec ie sanitară la cursurile de apa de pe suprafa a teritoriului administrativ al orasului. cu personal calificat. Indicatori de calitate a apei potabile. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 166 6. de profil. stabilirea de zone de protec ie sanitară. • • • • • • • • • • . instaurarea unui regim strict privind destina ia terenurilor. cantită i şi timp de execu ie. modernizarea si extinderea statiei de epurare cu o noua treapta. Modul de implementare a proiectului privind statia de epurare. Modul de realizare a canalizării pentru ape uzate menajere pe toate străzile propuse prin PUG. • stabilirea de reguli privind realizarea de construc ii în zonele expuse la riscuri naturale.

construc ii) la zgomot şi vibra ii. nepoluante. Modul de asigurare a zonei de protec ie pentru căi rutiere. Modul de realizare a prevederilor programului de management al deşeurilor. Modul de implementare a sistemului de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri de la popula ie şi realizarea infrastructurii necesare colectării selective a deşeurilor. Modul de respectare a procentului de spa iu verde propus. Elemente privind amplasarea şi amenajarea căilor de circula ie perimetrale şi interioare în raport cu necesită ile privind protejarea receptorilor sensibili (popula ie. precum realizarea perdelelor verzi de protec ie pentru zonele Page 167 RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi . art. Măsuri incluse în planul de management al deşeurilor în legatură cu prevenirea eliminării necontrolate a deşeurilor. Programe educa ionale adresate locuitorilor ansamblului. Modul de asigurare a distantelor corespunzatoare ale zonelor de locuin e fa ă de sursele de zgomot şi vibra ii. cu privire la protejarea ecosistemelor forestiere şi a spa iilor plantate.Solul Flora şi fauna Zgomotul Popula ia şi sănatatea umană Modul de respectare a programului de reabilitare de drumuri şi modernizarea re elei rutiere prin asfaltare sau pietruire. 2. amenajarea şi între inerea corespunzatoare a acestuia. vegeta iei. alin 1 cu privire la asigurarea suprafe ei de spa iu verde pe locuitor. Modul de respectare a propunerilor privind spatiile publice plantate. Modul de realizare a căilor de comunica ii şi transport. Modul de respectare a utilizării tehnologiilor moderne. Concentra ii de poluan i în aerul ambiental în raport cu valorile limită pentru protec ia popula iei. Modul de respectarea a prevederilor legale cu privire la respectarea zonei de protec ie a zonelor împădurite. Modul de a asigura a facilită i educa ionale dezvoltate la nivelul orasului. Niveluri de zgomot în raport cu valorile limită. Modul de a asigura facilită ile de agrement dezvoltate la nivelul orasului. Masuri incluse în planul de management al deşeurilor în legatura cu educarea cetă enilor pentru reducerea cantită ilor de deşeuri. Modul de respectarea a prevederilor OUG 114/2007. ecosistemelor.

si altor autoritati si institutii. la fazele ulterioare ce vor urma aprobarii PUG. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 168 . concomitent cu men inerea şi dezvoltarea spa iilor verzi. APM Prahova. Modul de distribuire a spa iilor plantate fa a de func iunile locuin e. estetică şi recreativă. mixte şi industriale. Modul de extindere a zonelor de intravilan pentru orasul Baicoi cu realizarea infrastructurii necesare. Monitorizarea optimizarii densita ii de locuire. a amenajarilor peisagistice cu func ie ecologică. Frecventa si modul de realizare a monitorizarii efectelor semnificative ale implementarii PUG vor fi stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competenta de protectia mediului ARPM Pitesti. Modul de respectare a zonelor de protec ie a monumentelor istorice.Peisajul incompatibile func ional şi cimitire. pe baza propunerii de program de monitorizare inaintata de catre beneficiar.

• măsuri în zonele cu riscuri naturale.Zone protejate. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 169 .Re eaua de localită i. măsuri în continuare. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu prevederile HG nr. • Stadiul actual al dezvoltării. jude ul Prahova. Planul Urbanistic General cuprinde obiectivele de dezvoltare pentru orasul Baicoi.Apa. • organizarea circula iei. bilan teritorial.Zone de riscuri naturale). Scopul PUG îl reprezintă dezvoltarea orasului corelată cu poten ialul zonei.11. • dezvoltarea echipării edilitare. Memoriul general este structurat pe următoarele capitole: • Introducere(date de recunoaştere PUG. • interdic ii temporare şi definitive de construire.Căi de comunica ii. naturale şi construite. • Propuneri de organizare urbanistică. zonificare. Sec iunea 5 . • Concluzii. • Planul de Dezvoltare Durabilă a jude ului Prahova în perioada 2007-2013.REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC Lucrarea reprezintă Raportul de mediu pentru evaluarea strategică de mediu a Planului Urbanistic General al orasului Baicoi. Sec iunea 4 . Continutul şi obiectivele principale al P. surse de documentare). • evolu ia popula iei. Sec iunea 3 . • intravilan propus. • zone protejate şi limitele acestora. după cum urmează: • Planul de amenajare a teritoriului na ional. integrează prevederi punctuale referitoare la orasul Baicoi cu alte planuri şi programe. Planul Urbanistic General crează cadru pentru activită i şi proiecte noi. • Anexe Principalele obiective ale PUG se referă la: • dezvoltarea activită ilor. toate sectiunile aprobate (Sec iunea 1 .U. • Planul de amenajare a teritoriului Jude ului Prahova. obiectivul PUG.G. Titularul planului este Consiliul Local al orasului Baicoi. Sec iunea 2 . necesită ile populatiei şi programe regionale şi nationale.

Raportul de mediu. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 170 .• Strategia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri şi poduri jude ene in perioada 2007 .Plan de Investi ii pe termen Lung . prin evaluarea facută. mai bună atat pentru mediu cât şi din punct de vedere economic. evaluarea a presupus analizarea modului în care PUG contribuie la atingerea obiectivelor. • PLAM pentru judetul Prahova este complementar celorlalte activită i de planificare ale autorită ilor jude ene şi reflectă opinia publicului în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu. Raportul de mediu a urmărit sa evalueze impactul pe care îl va avea implementarea fiecărui obiectiv din PUG asupra mediului şi de a stabili măsuri de contracarare a oricarui posibil efect negativ. întărirea sistemului de conducere şi a eficien ei institu ionale. Pentru factorii de decizie din administra ia publică a orasului Baicoi. • Prevederile legisla iei priivind monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. inclusiv varianta "0" şi s-a concluzionat ca varianta definitivă va avea un efect general pozitiv. • Planul Regional de Gestionare a Deseurilor – Regiunea 3 Sud Muntenia.Jude ul Prahova. evaluare mai corectă a proiectelor. s-au stabilit măsuri de contracarare / minimizare a oricărui efect negativ generat de implementarea obiectivelor planului. să întărească şi să accentueze aspectele pozitive ale dezvoltării urbanistice viitoare ale orasului Baicoi.2013. Obiectivele prevăzute în PUG au fost evaluate din punct de vedere al obiectivelor de mediu. ajută la limitarea dintr-o faza incipientă a unor greşeli în ceea ce priveşte realizarea unor proiecte evitându-se astfel cheltuielile suplimentare necesare remedierilor. realizarea unui management durabil din punct de vedere al mediului. Raportul de Mediu este un instrument care împreună cu Planul Urbanistic General poate să sprijine fundamentarea deciziilor în implementarea unor proiecte care să reducă la minim impactul negativ al investitiilor. Eviden ierea riscurilor generate de neimplementarea măsurilor poate constitui baza pentru administra ia publică în alegerea priorită ilor în dezvoltarea urbanistică a localită ii. • Sistem de Management Integrat al Deşeurile . s-au analizat variantele posibile. Evaluarea a presupus mai multe etape în care s-a parcurs: analiza stării actuale a mediului în urma careia s-au stabilit obiectivele de mediu relevante. Evaluarea strategică de mediu creaza bază pentru: cresterea eficien ei procesului decizional. • Planul jude ean de gestionare a deşeurilor Prahova.

Monitorizarea implementarii PUG va indica dacă sunt necesare măsuri suplimentare.Programul de monitorizare se bazează pe monitorizarea obiectivelor de mediu şi pe performan ă — se asigură controlul implementării şi eficacită ii măsurilor prevazute în PUG care işi propun să producă efecte pozitive asupra mediului. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 171 .

CONCLUZII SI RECOMANDARI Recomandari privind reducerea poluarii atmosferice • Diminuarea emisiilor specifice de poluare atmosferica din surse punctiforme prin implementarea măsurilor propuse in programele de conformare ale agentilor economici. • Intensificarea actiunilor de control în trafic a emisiilor la esapament. • Implementarea masurilor asumate in programele de conformare ale agentilor economici. • Stabilirea parametrilor de calitate pentru apa destinată consumului uman şi valorilor pentru parametrii relevan i şi asigurarea permanenta a monitorizării şi informării consumatorilor asupra calită ii apei destinate consumului .12. • Amenajarea de puncte de precolectare a deseurilor menajere. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 172 . sortate pe categorii diferite (carton. Recomandări privind reducerea riscurilor de poluare a solului • Implementarea masurilor asumate in programele de comformare ale agentilor economici cu impact semnificativ asupra mediului. • Diminuarea emisiilor de poluanti provenite din gazele de esapament prin limitarea în trafic a prezentei autovehiculelor cu randamente necorespunzatoare de combustie. Recomandări privind reducerea poluării apelor • Reabilitarea si extinderea statiei de epurare a oraşului cu o noua treapta mecano-biologica. sticla. plastic. • Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor verzi rezultate din grădini. • Optimizarea preepurării apelor uzate pentru agentii economici. • Asigurarea ca substan ele sau materialele folosite la tratarea sau distribu ia apei destinate consumului uman nu vor diminua protec ia sănătă ii publice. parcuri etc. • Reducerea impactului emisiilor din trafic asupra calitatii atmosferei prin costruirea de trasee ocolitoare pentru autovehiculele de mare tonaj. metal ). • Asigurarea ca toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate • Interzicerea folosirii apei a cărei calitate constituie un pericol poten ial pentru sănătate.

• Efectuarea plantatiilor de protectie. prafoase. prin bazine de sedimentare si separatoare de grasimi. • Diminuarea concentratiilor de poluanti din ape. etc. menajere si industriale). • Proiectarea si executia sistemelor de colectare.000 de locuitori . • Fluidizarea traficului rutier prin construirea unui drum de centură a orasului. • Intensificarea actiunilor de control în trafic a emisiilor la esapament. pluviale. • Defrisarea terenurilor se va face in limite optime. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 173 . imprejmuirea si acoperirea depozitelor pentru agregate si materiale granulare. • Evitarea amplasarii organizarilor de santier in apropierea cursurilor de apa. • Intreruperea locala imediata a rigolelor. fine. • Intocmirea hărtii nivelului de zgomot a orasului. devierea circulatiei. • Păstrarea zonelor de protectie în jurul sondelor de extractie atât a celor în functiune. a asociatiilor si a producătorilor de DEE privind existenta de puncte de colectare a DEE-urilor la oraşele şi municipiile cu o popula ie de peste 20.amenajarea de noi spatii verzi.• Implementarea sistemului de depozitare a deseurilor electrice si electronice prin constientizarea populatiei. epurare si evacuare a apelor (meterorice. precum si a celor abandonate până la refacerea terenului si redarea acestuia în circuit. • Asigurarea unui sistem eficient de salubritate prin colectarea selectiva a deseurilor. canalizare. în cadrul programului de ecologizare a oraşului . • Umezirea. in cazul poluarii accidentale cu substante periculoase ce se pot infiltra in sol. perdele de protectie stradala. curatarea si neutralizarea santurilor. • Stocarea materialelor solubile in depozite acoperite si pe suprafete betonate si impermeabilizate. strict necesare. Recomandări privind reducerea poluării datorate traficului rutier • Diminuarea emisiilor de poluanti provenite din gazele de esapament prin limitarea în trafic a prezentei autovehiculelor cu randamente necorespunzătoare de combustie. • Plantarea vegetatiei lemnoase de fixare si stabilizarea in zonele cu versanti abrupti. Recomandări privind reducerea poluării datorate urbanizării mediului • Imbunatatirea microclimatului urban prin cresterea suprafetei ocupata de zona verde . reziduale.

atât din industrie cât şi din agricultură . • Executarea lucrărilor necesare pentru extinderea re elei de canalizare a apelor uzate şi de extindere şi retehnologizare a sta iei de epurare. • Efectuarea de lucrări de drenare şi canalizare la Băile „Valea Stelii” pentru înlăturarea infiltra iilor din ape pluviale şi infiltra ii din petrol. aplicate în utilizarea terenurilor şi construc iilor din cadrul oraşului Băicoi. • Execu ia lucrărilor de alimentare cu apă în toate zonele şi cartierele. • Restructurarea şi retehnologizarea SC AVICOLA. Pentru dezvoltarea în continuare a orasului se impun următoarele: • Ac iuni de restructurare. pe probleme legate de gestiunea şi dezvoltarea urbanistică a orasului. • Elaborarea documenta iei pentru varianta de rută ocolitoare a localită ii. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 174 . acesta capătă şi valoare juridică constituindu-se în act de autoritate şi administra ie locală. • Stimularea agen ilor economici în realizarea de obiective şi activită i noi. • Regularizarea pârâului Dâmbu. inclusiv colectare selectivă la sursă. Au fost avute în vedere problemele principale rezultate din analiza situa iei existente. disfunc ionalită ile şi priorită ile de interven ie atât în teritoriul administrativ cât şi în cadrul localită ii. Odată cu aprobarea P. • Valorificarea produselor agricole vegetale si animale prin comercializare sau prelucrare în zonă . • Amplasarea judicioasă de obiective de interes public de interes general şi crearea unor centre secundare de interes.-ului. • Întocmirea documenta iilor pentru reducerea poluării şi recuperării terenurilor degradate.U. reglementările şi servitu ile de urbanism.G. • Initiative si facilită i oferite de Consiliul Local pentru dezvoltarea activită ilor legate de resursele de bază ale oraşului. priorită ile. Planul urbanistic general aprobat devine instrumentul tehnic în activitatea Consiliului local. • Încurajarea şi stimularea investirii în industria mică şi în prestări de servicii industriale. • Reabilitarea sistemului de management integrat a deşeurilor menajere. • Încurajarea diversificării şi extinderii activită ilor de prestări servicii pentru popula ie. retehnologizare şi modernizare a agen ilor economici.Concluzii si masuri La comanda Consiliului local al oraşului Băicoi s-a elaborat prezenta documenta ie „Plan Urbanistic General” pentru oraşul Băicoi con inând strategia.

edilitară a zonelor noi.. pentru echiparea tehnico . • Elaborarea documenta iilor de urbanism pentru noile zone introduse în intravilan. dar care sa plece de la priontatea nr. Interdic iile propuse prin Planul Urbanistic General . apei şi solului. Administratia publica locala va intocmi programe de prioritati care sa corespunda necesitatilor populatiei. pentru comunitate. va duce la dezvoltarea durabilă a localita ii pe termen mediu şi lung.. se apreciază ca implementarea PUG pentru orasul Baicoi va avea un efect pozitiv asupra mediului. Amenajarea şi reabilitarea parcului din centrul cartierului Băicoi. 1 .crearea de noi surse de venit pentru locuitori si implicit. Proiectantul apreciaza ca dezvoltarea extensiva a intravilanului (dezvoltarea tentaculara a zonei de locuit). • • • • In concluzie.se pot ridica par ial sau total prin elaborarea planurilor urbanistice zonale sau de detaliu. Ordinea studiilor si proiectelor necesar a fi elaborate in perioada urmatoare va fi conformă cu programele de priorită i întocmite de administralia publică locală. distrac ii şi sport din zona Băicoi Nord. Amenajarea zonei de agrement.G. Elaborarea documenta iilor de urbanism pentru organizarea şi modernizarea zonei centrale şi a centrelor de cartiere.Măsuri pentru reducerea poluării aerului. măreste eforturile comunită ii si presiunea asupra bugetului local. in conditiile unui ritm de construire relativ modest.PU. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 175 .

• Directiva nr. 265/2006 și OUG nr. 1964 din 13/12/2007 Publicat in Monitorul Oficial. 358 / 2007.Bibliografie La elaborarea lucrării s-au avut în vedere reglementări specifice în domeniul protec iei mediului din care enumerăm: • Ordonan a de urgen ă a guvernului nr. • Legea apelor nr. 112/2006. 1470/2004 privind aprobarea strategiei na ionale de gestionare a deșeurilor și a Planului na ional de gestionare a deseurilor modificate prin Hotărârea de guvern nr. • Ordonan a de urgen ă a guvernului nr. conservarea habitatelor naturale. 114/ 2007.974 din 15/06/2004 . 2001/42/CE – Directiva SEA. 195/2005 privind protec ia mediului aprobată și modificată prin Legea nr. RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 176 . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condi iile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Partea I nr. modificată si completată prin Hotărârea guvernului nr.Intrare în vigoare: 26/07/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere. 352/2005. 856/2002 privind eviden a gestiunii deseurilor și aprobarea listei cuprinzând deseurile. • Hotărârea guvernului nr. 1364/1999/2006 al Ministerul Mediului și Gospodăriei Apelor și Ministerul Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor. 107/1996 modificată și completată de Legea nr. ca parte integrantă a re elei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărâre nr. 98 din 07/02/2008 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importan ă comunitară. • Ordinul comun nr. • Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe de amenajare a teritoriului. • Hotărârea Guvernului nr. • Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protec ie sanitară și hidrogeologică. • Hotărârea guvernului nr. 310/2004 si Legea nr. • Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. inspec ie sanitară şi monitorizare a calită ii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a produc iei şi distribu iei apei potabile. • Ordin nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. a florei și faunei sălbatice.

196 din 10/10/2006. potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protec iei mediului nr. Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările si completările ulterioare. Partea I nr. 348 din 12/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial. 5 din 06/03/2000 Publicat in Monitorul Oficial. condensatului şi etanului • Hotărâre nr.privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Partea I nr. 1856 din 22/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial. Publicat in Monitorul Oficial. 316 din 11/05/2007 privind aprobarea încadrării localită ilor din cadrul Regiunii 3 în liste. 352 din 21/04/2005 . specifice zonelor de protec ie şi zonelor de siguran ă aferente Sistemului na ional de transport al i eiului. • Legea nr. 23 din 11/01/2006 privind plafoanele na ionale de emisie pentru anumi i poluan i atmosferici • Hotărâre nr. 511 din 13/06/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calită ii apelor de suprafa ă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. 161 din 16/02/2006. • Ordonan a de urgen ă a guvernului nr. gazolinei. republicată în Monitorul Oficial nr. 43/2000 privind protec ia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arhologice ca zone de interes na ional. Partea I nr. republicată în Monitorul Oficial nr. modificată și completată. 35 / 2007 al Ministerului Mediului Gospodăririi Apelor privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calită ii aerului. • Ordin nr. 878 din 28/07/2005 . • Ordinul nr.zone protejate • Ordin nr. 938/2006. Partea I nr. participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justi ie în probleme de mediu – Conven ia de la Aarhus (1998).• Conven ia privind accesul la informa ie. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condi iile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate RAPORT DE MEDIU Orasul Baicoi Page 177 . 152 din 12/04/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional Sec iunea a III-a .privind accesul publicului la informa ia privind mediu • Hotărâre nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calită ii aerului în România • Lege nr. 951/2006. 855 din 18/10/2006 privind aprobarea Normelor şi prescrip iilor tehnice actualizate. • Ordin nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->