P. 1
echivalare

echivalare

|Views: 298|Likes:
Published by catalina_s21

More info:

Published by: catalina_s21 on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. de la data depunerii dosarului complet. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. între orele 09:00-12:00. . Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . la CNRED. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile. în scris. pe cale oficial . R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED.

traducere legalizat în limba român . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. 2. men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ). 6.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat. Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. Situa ia colar din str in tate. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania . Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original.doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . 5. preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). pe ani colari i clase promovate. 3. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original.Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. în copie xerox: mânt superior. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la . Documente personale de identificare. 4. în copie legalizat .Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1.edu. în copie legalizat ± dac este cazul. italian i francez . Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. traducere legalizat în limba român . calificación Apto".

expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. . actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Spiru Haret. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Spiru Haret. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . 10. 10. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. de la data depunerii dosarului complet. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. nr. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Str. nr. Cercet rii i Inov rii Str. Sector 1. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate.

Spiru Haret. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22.16:00. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. Sector 1. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Diploma original va fi verificat .Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . obligatoriu. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . nr. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat.Joi. 12. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. la sediul Ministerului Educa iei. . între orele 14:00 . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . între orele 09:00-12:00. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni .

în copie legalizat . în copie legalizat ± dac este cazul. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . italian i francez . pe ani colari i clase promovate. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . 6. 5. Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. 4. 7.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. italian i francez . rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. traducere legalizat în limba român . certificatul de c s torie ± dac este cazul. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. Documente personale de identificare. Situa ia colar din str in tate. traducere legalizat în limba român . de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. traducere legalizat în limba român . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . 3. Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. men ion m c diplomele de bacalaureat.

expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. 10.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. nr. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . Spiru Haret. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. de la data depunerii dosarului complet. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Str. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. 10. nr. Spiru Haret. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Cercet rii i Inov rii Str. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. . Sector 1.

Diploma original va fi verificat . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate.16:00. Sector 1. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. nr. între orele 09:00-12:00. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . . între orele 14:00 . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. s fie înso ite de o cerere. 12. Spiru Haret.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. obligatoriu. la sediul Ministerului Educa iei. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40.Joi.

se va anexa o copie a chitan ei de plat .edu. dac este cazul. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON. în original. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal.doc 2. 3. Programa analitic (numai pentru colile postliceale): . 5. Documente personale de identificare. Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . copii xerox legalizate la un notariat din România. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1. în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. certificatul de c s torie ± copie legalizat .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti .

între orele 14:00 . Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Spiru Haret. Str. 10. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. de la data depunerii dosarului complet.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. nr.16:00. Spiru Haret. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . 10. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.Joi. Cercet rii i Inov rii: . Cercet rii i Inov rii Str. nr. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . la sediul Ministerului Educa iei. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. Sector 1.

în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.913 . la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . pe cale oficiala. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611.cnred.2008. la CNRED. nr. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Spiru Haret. 12. între orele 09:00-12:00. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40.edu. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei. http://www. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate.05. Diploma original va fi verificat . 4022/ 14. obligatoriu. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. care le vor transmite saptamânal.ro/: Va informam ca. Cercetarii si Tineretului nr. Sector 1. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial .

Cod 900664. Fax: 0241-618.ro Str.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel.: 0241-611. 11.isjcta.913. e-mail: isj-cta@isjct. Constanta.913 .880 web: http:///www. Judetul Constanta Secretariat. Mihai Eminescu nr. arhiva 0241-611.ro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->