http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. în scris. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. între orele 09:00-12:00. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . s fie completate toate rubricile din formularul tipizat.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. de la data depunerii dosarului complet. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. pe cale oficial . Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. la CNRED. . Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile.

Situa ia colar din str in tate. în copie legalizat ± dac este cazul. Documente personale de identificare. 4. traducere legalizat în limba român . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . 6. men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ).edu. în copie legalizat . Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . calificación Apto". 5. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii.Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). pe ani colari i clase promovate. 3. traducere legalizat în limba român . 2. men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original.Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1.doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original. în copie xerox: mânt superior."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la .ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat. italian i francez . Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania .

DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. nr. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. de la data depunerii dosarului complet. durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. 10. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. nr. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Spiru Haret. Cercet rii i Inov rii Str. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . . în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. Str. 10. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Sector 1. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Spiru Haret. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti .

Joi. între orele 14:00 . Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. . Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Diploma original va fi verificat . 12. nr. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22.16:00.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . la sediul Ministerului Educa iei. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. între orele 09:00-12:00. Spiru Haret. Sector 1. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. obligatoriu. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . s fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. în copie legalizat ± dac este cazul.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. italian i francez . pe ani colari i clase promovate. 6. Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. 3. traducere legalizat în limba român . 7. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. traducere legalizat în limba român . în copie legalizat . traducere legalizat în limba român . certificatul de c s torie ± dac este cazul. Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. men ion m c diplomele de bacalaureat. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. 5. Situa ia colar din str in tate. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . 4. Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Documente personale de identificare. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. italian i francez .

Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Spiru Haret. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. de la data depunerii dosarului complet. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. 10. 10. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Sector 1. .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. Spiru Haret. Cercet rii i Inov rii Str. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. nr. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. nr. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Str. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat .

care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Spiru Haret.16:00. . Diploma original va fi verificat . obligatoriu. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Sector 1. între orele 14:00 . s fie înso ite de o cerere. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. 12. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .Joi.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . între orele 09:00-12:00. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . la sediul Ministerului Educa iei. nr.

5. certificatul de c s torie ± copie legalizat . iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON. copii xerox legalizate la un notariat din România. 3. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . se va anexa o copie a chitan ei de plat . Documente personale de identificare.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti .doc 2.edu. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. Programa analitic (numai pentru colile postliceale): . în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. în original. dac este cazul.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii.

nr. 10. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. la sediul Ministerului Educa iei. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Spiru Haret. Sector 1. Cercet rii i Inov rii: . Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Spiru Haret. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Cercet rii i Inov rii Str. Str. 10.16:00.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. între orele 14:00 . de la data depunerii dosarului complet.Joi. nr.

ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611. între orele 09:00-12:00. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. pe cale oficiala. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . obligatoriu. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial .2008. Spiru Haret. 4022/ 14.913 . http://www. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. Cercetarii si Tineretului nr. care le vor transmite saptamânal. Diploma original va fi verificat .edu. Sector 1. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009. 12.cnred. la CNRED. nr. în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.05.ro/: Va informam ca. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi.

: 0241-611. Fax: 0241-618.913 .880 web: http:///www. Judetul Constanta Secretariat.isjcta. 11.ro. Mihai Eminescu nr.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel.913.ro Str. Constanta. e-mail: isj-cta@isjct. Cod 900664. arhiva 0241-611.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful