http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

pe cale oficial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. . Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . între orele 09:00-12:00. în scris. Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. de la data depunerii dosarului complet. la CNRED.

edu. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. în copie legalizat . Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original. calificación Apto". Situa ia colar din str in tate. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. 6. Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . 5. men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ). traducere legalizat în limba român . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . 4. traducere legalizat în limba român .Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1. italian i francez . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . în copie xerox: mânt superior. 3. în copie legalizat ± dac este cazul. men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania ."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la . preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). pe ani colari i clase promovate. Documente personale de identificare. 2.Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat.

expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. Spiru Haret. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. . Spiru Haret. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . de la data depunerii dosarului complet. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. nr. durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Str. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. 10. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. nr. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. 10.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . Sector 1. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Cercet rii i Inov rii Str.

Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. obligatoriu. Sector 1. Spiru Haret.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. la sediul Ministerului Educa iei. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . . Diploma original va fi verificat . nr. între orele 14:00 . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str.Joi.16:00. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. între orele 09:00-12:00. 12. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni .

Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. 4. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . în copie legalizat ± dac este cazul. Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. Situa ia colar din str in tate. 6. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . italian i francez . certificatul de c s torie ± dac este cazul. 5. de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. pe ani colari i clase promovate. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . traducere legalizat în limba român . Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. traducere legalizat în limba român . 7. în copie legalizat . men ion m c diplomele de bacalaureat. traducere legalizat în limba român . Documente personale de identificare. Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. 3. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . italian i francez .

în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. Spiru Haret. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . 10. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. nr. 10. de la data depunerii dosarului complet. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Spiru Haret. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Sector 1. Str. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. Cercet rii i Inov rii Str. nr.

nr. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. obligatoriu. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Spiru Haret. la sediul Ministerului Educa iei. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . . Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Sector 1. între orele 09:00-12:00.16:00. 12. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Diploma original va fi verificat . Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. între orele 14:00 .Joi. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . s fie înso ite de o cerere.

DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. Programa analitic (numai pentru colile postliceale): .ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova.doc 2. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . se va anexa o copie a chitan ei de plat . Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. 3. certificatul de c s torie ± copie legalizat . în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . dac este cazul. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Documente personale de identificare.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1. 5. în original. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON. copii xerox legalizate la un notariat din România.edu.

Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . între orele 14:00 . Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Sector 1. Cercet rii i Inov rii Str. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. Spiru Haret. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. nr. 10. de la data depunerii dosarului complet. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Spiru Haret. la sediul Ministerului Educa iei. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. 10.Joi.16:00. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Str. Cercet rii i Inov rii: . Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. nr.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii.

Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. 4022/ 14. Sector 1. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009. care le vor transmite saptamânal. în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. între orele 09:00-12:00. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Diploma original va fi verificat . pe cale oficiala. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611. nr.05.edu. 12. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .2008. http://www.ro/: Va informam ca.cnred.913 . la CNRED.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Spiru Haret. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Cercetarii si Tineretului nr. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. obligatoriu.

11.ro.913.isjcta. Fax: 0241-618. Cod 900664. Mihai Eminescu nr.: 0241-611.ro Str. Constanta.913 . Judetul Constanta Secretariat. e-mail: isj-cta@isjct.880 web: http:///www. arhiva 0241-611.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful