P. 1
echivalare

echivalare

|Views: 298|Likes:
Published by catalina_s21

More info:

Published by: catalina_s21 on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

de la data depunerii dosarului complet. . în scris. Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. pe cale oficial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile. la CNRED. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . între orele 09:00-12:00. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.

Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. Situa ia colar din str in tate. 2. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania . men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ). 5. traducere legalizat în limba român . în copie xerox: mânt superior. traducere legalizat în limba român . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien .Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1. 3. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. calificación Apto". men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original. pe ani colari i clase promovate. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. în copie legalizat ± dac este cazul. 6.edu."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la . Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . italian i francez . 4. Documente personale de identificare.doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . în copie legalizat . preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat.

Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Spiru Haret. de la data depunerii dosarului complet. Spiru Haret. durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. 10. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. nr. . în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. Cercet rii i Inov rii Str. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . nr. Sector 1. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. 10. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Str. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal.

Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22.Joi. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. între orele 14:00 . 12. . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Spiru Haret. la sediul Ministerului Educa iei. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. între orele 09:00-12:00. Sector 1. Diploma original va fi verificat . nr.16:00. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. obligatoriu.

5. Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . pe ani colari i clase promovate. certificatul de c s torie ± dac este cazul. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. traducere legalizat în limba român . Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. Situa ia colar din str in tate. italian i francez . Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. în copie legalizat . italian i francez . 4. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. în copie legalizat ± dac este cazul. 3. 7. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . 6. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Documente personale de identificare. men ion m c diplomele de bacalaureat. traducere legalizat în limba român . Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. traducere legalizat în limba român . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga.

010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . 10. nr. Spiru Haret. Sector 1. Str. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Spiru Haret. nr. de la data depunerii dosarului complet.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. . Cercet rii i Inov rii Str. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. 10. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei.

s fie înso ite de o cerere. Diploma original va fi verificat . 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.16:00. la sediul Ministerului Educa iei. Sector 1. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Spiru Haret. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. .Joi.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . nr. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. între orele 09:00-12:00. obligatoriu. 12. între orele 14:00 . Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .

ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic .edu. 5. Programa analitic (numai pentru colile postliceale): . dac este cazul. copii xerox legalizate la un notariat din România. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. se va anexa o copie a chitan ei de plat . Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Documente personale de identificare. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei.doc 2. certificatul de c s torie ± copie legalizat . Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. în original. 3. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic .Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii.

Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Spiru Haret.Joi. Cercet rii i Inov rii: . 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Str. nr. între orele 14:00 . Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. 10.16:00. la sediul Ministerului Educa iei. nr. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Spiru Haret. de la data depunerii dosarului complet. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. 10. Cercet rii i Inov rii Str. Sector 1. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei.

între orele 09:00-12:00. Cercetarii si Tineretului nr. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. nr. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. pe cale oficiala.ro/: Va informam ca. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. 4022/ 14. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei.2008. 12. Sector 1.cnred.edu. obligatoriu. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. http://www.05. la CNRED. Diploma original va fi verificat .913 . în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. care le vor transmite saptamânal. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Pagin actualizat la data de 4 martie 2009. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . Spiru Haret.

913.: 0241-611. Mihai Eminescu nr.ro Str. Constanta.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel. Fax: 0241-618. arhiva 0241-611. 11.913 . Judetul Constanta Secretariat.880 web: http:///www. e-mail: isj-cta@isjct.isjcta. Cod 900664.ro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->