http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. de la data depunerii dosarului complet. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. . Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. pe cale oficial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. la CNRED. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. în scris. între orele 09:00-12:00.

men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. traducere legalizat în limba român .doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . Documente personale de identificare.edu. traducere legalizat în limba român . în copie xerox: mânt superior. 2. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania . 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . italian i francez ."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la . pe ani colari i clase promovate.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original. în copie legalizat ± dac este cazul.Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1. 4. 6. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. 5. în copie legalizat . Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. calificación Apto".Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. Situa ia colar din str in tate. preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ).

Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . 10. nr. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. Spiru Haret. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. . Spiru Haret. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Sector 1. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . nr. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. de la data depunerii dosarului complet. durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Cercet rii i Inov rii Str. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Str. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. 10. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate.

s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. 12. la sediul Ministerului Educa iei.16:00. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. între orele 09:00-12:00. Sector 1. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Spiru Haret.Joi. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. obligatoriu. . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. între orele 14:00 .Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . nr. Diploma original va fi verificat .

Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. men ion m c diplomele de bacalaureat. rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . pe ani colari i clase promovate. 6. în copie legalizat . italian i francez . traducere legalizat în limba român . de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. 3.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . 7. Documente personale de identificare. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. în copie legalizat ± dac este cazul. Situa ia colar din str in tate. italian i francez . Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. 5. Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. 4. certificatul de c s torie ± dac este cazul. traducere legalizat în limba român . traducere legalizat în limba român .

în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. de la data depunerii dosarului complet. 10. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. nr. Str. 10. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Spiru Haret. Cercet rii i Inov rii Str. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. Sector 1. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Spiru Haret. nr. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei.

Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Spiru Haret.Joi. . nr. 12. între orele 14:00 . la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. la sediul Ministerului Educa iei. s fie înso ite de o cerere. între orele 09:00-12:00. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. obligatoriu. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. Sector 1.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat .16:00. Diploma original va fi verificat . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40.

Programa analitic (numai pentru colile postliceale): . dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. în original. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . se va anexa o copie a chitan ei de plat .edu. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. 5. iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. certificatul de c s torie ± copie legalizat . Documente personale de identificare. 3. copii xerox legalizate la un notariat din România. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii. dac este cazul.doc 2.

Joi. 10. între orele 14:00 . Str. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. la sediul Ministerului Educa iei. Cercet rii i Inov rii Str. Spiru Haret. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei.16:00. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Spiru Haret. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. nr. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Sector 1. de la data depunerii dosarului complet.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Cercet rii i Inov rii: . nr. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . 10. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00.

ro/: Va informam ca.05. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Sector 1. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. 4022/ 14. care le vor transmite saptamânal. în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . între orele 09:00-12:00. Cercetarii si Tineretului nr. 12.edu. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. http://www. la CNRED. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Spiru Haret.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009.913 .2008. nr. Diploma original va fi verificat . obligatoriu. pe cale oficiala. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul.cnred. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611.

Cod 900664.ro.913. arhiva 0241-611. 11.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel.880 web: http:///www.913 . Judetul Constanta Secretariat. Constanta.ro Str. Mihai Eminescu nr. Fax: 0241-618. e-mail: isj-cta@isjct.: 0241-611.isjcta.