http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . în scris. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile. Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. pe cale oficial . la CNRED. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. de la data depunerii dosarului complet. între orele 09:00-12:00.

traducere legalizat în limba român . Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e.doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen . în copie legalizat . Documente personale de identificare. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez .edu. italian i francez .ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat. men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ). 6. preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase)."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la . în copie legalizat ± dac este cazul. traducere legalizat în limba român . 4. 3. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. Situa ia colar din str in tate. Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . calificación Apto". 5. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. pe ani colari i clase promovate. 2. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1. men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. în copie xerox: mânt superior. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original.Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania .

nr. Spiru Haret. Str. Cercet rii i Inov rii Str. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Spiru Haret. . în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. 10. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. de la data depunerii dosarului complet. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. nr. Sector 1. 10.

la sediul Ministerului Educa iei. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. . s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. 12. Diploma original va fi verificat .16:00.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Sector 1.Joi. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . între orele 14:00 . obligatoriu. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . nr. între orele 09:00-12:00. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Spiru Haret.

în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. traducere legalizat în limba român . Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. traducere legalizat în limba român . men ion m c diplomele de bacalaureat. pe ani colari i clase promovate. 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. traducere legalizat în limba român . iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . 7. italian i francez . din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . certificatul de c s torie ± dac este cazul. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. 6. Documente personale de identificare. Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. 5. Situa ia colar din str in tate. în copie legalizat ± dac este cazul. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . italian i francez . Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. în copie legalizat . 4.Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1.

Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Cercet rii i Inov rii Str. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. nr. .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. de la data depunerii dosarului complet. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. nr. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Spiru Haret. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Spiru Haret. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. 10. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Sector 1. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Str. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. 10. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00.

Joi.16:00. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . între orele 14:00 . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. la sediul Ministerului Educa iei. . Diploma original va fi verificat . care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . 12. între orele 09:00-12:00. nr. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Spiru Haret.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Sector 1. obligatoriu. s fie înso ite de o cerere.

Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . Documente personale de identificare. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. în original. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. 3. 5. copii xerox legalizate la un notariat din România.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal.doc 2. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. dac este cazul. se va anexa o copie a chitan ei de plat . iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti .edu. certificatul de c s torie ± copie legalizat . Programa analitic (numai pentru colile postliceale): . în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.

Spiru Haret. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. 10. Cercet rii i Inov rii: .Joi.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. de la data depunerii dosarului complet. la sediul Ministerului Educa iei. nr.16:00. între orele 14:00 . Str. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. 10. Cercet rii i Inov rii Str. nr. Sector 1. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Spiru Haret. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.

913 . Diploma original va fi verificat .05. pe cale oficiala. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei. Spiru Haret. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate.cnred. http://www.ro/: Va informam ca. Sector 1. 12. în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul.2008. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Cercetarii si Tineretului nr. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . nr. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . obligatoriu. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. 4022/ 14. la CNRED. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009. între orele 09:00-12:00. care le vor transmite saptamânal. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69.edu.

913 . Cod 900664. arhiva 0241-611.913.880 web: http:///www. 11.: 0241-611. Fax: 0241-618. Mihai Eminescu nr.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel.ro. e-mail: isj-cta@isjct.isjcta. Judetul Constanta Secretariat. Constanta.ro Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful