echivalare

http://cnred.edu.

ro/#echivalare-studii-preuniversitare:

Echivalarea studiilor preuniversitare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate
Acte necesare
1. Cerere prin care se solicit echivalarea studiilor:  documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalarepreuniversitar.doc se va men iona ara în care au fost efectuate studiile i clasa în care se solicit înscrierea pentru anul colar în curs; 2. Cerere aprobat de directorul colii sau liceului la care se solicit înscrierea; 3. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii, în copie legalizat , Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e, în copie xerox ± dac este cazul; 4. Situa ia colar din str in tate, pe ani colari i clase promovate, din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original, traducere legalizat în limba român , cu excep ia documentelor redactate în limbile englez , francez , italian sau spaniol ; 5. Documente personale de identificare, în copie xerox:  pa aport ± copie dup paginile 1, 2, 3, 4; certificat de na tere, actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor
Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul colar în raza c ruia se afl institu ia de înv la care urmeaz s se continue studiile. mânt

Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoa tere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile.Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele colare Jude ene i la Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti vor fi transmise s pt mânal. de la data depunerii dosarului complet. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. în scris. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 56 40 i (+4) 021 405 62 69. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. pe cale oficial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII apela i la numerele de telefon (+4) 021 405 62 31 i (+4) 021 405 62 60. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. între orele 09:00-12:00. Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare R spunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în str in tate se vor comunica de c tre CNRED. Inspectoratelor colare Jude ene i Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti. . la CNRED.

2. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. traducere legalizat în limba român . italian i francez . pe ani colari i clase promovate. cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . calificación Apto".Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care s confirme c titularul are acces la înv Universidad. men ion m c diplomele de bacalaureat ob inute în statele membre ale Uniunii Europene i ale Spa iului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferen ). în copie legalizat .doc în cerere trebuie s fie scris numele liceului la care vor fi sus inute eventualele examene de diferen .edu.Echivalarea diplomei de Bacalaureat ob inute în str in tate Acte necesare 1. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. Documente personale de identificare. Diploma de Bacalaureat / coal Profesional :   copie xerox dup original. 5.ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Bacalaureat. Situa ia colar din str in tate. preciz m c media minim de promovare a examenelor de diferen este 6 ( ase). pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Spania . 4. men ion m c diplomele trebuie s fie vizate cu Apostila de la Haga de autorit ile competente din rile emitente pentru statele care sunt p r i ale Conven iei privind Apostila de la Haga. 3. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei de Bacalaureat:   documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. în copie xerox: mânt superior. Alte acte necesare:  pentru diplomele de bacalaureat ob inute în Portugalia . în copie legalizat ± dac este cazul. traducere legalizat în limba român . 6."Pruebas de Aptitud para el Acceso a la .

Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . 10. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. . termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. Str. actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. Cercet rii i Inov rii Str. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. Sector 1. Spiru Haret. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. nr. 10. durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitan ei de plat . expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. de la data depunerii dosarului complet. Spiru Haret. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. nr.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului.

între orele 09:00-12:00.Joi. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . între orele 14:00 . Sector 1. Spiru Haret. Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Diploma original va fi verificat . . Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial . 12. nr. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69.Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . obligatoriu. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi.16:00. la sediul Ministerului Educa iei. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.

cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . Diploma de Bacalaureat:  copie xerox dup original. men ion m c diplomele de bacalaureat. de coal profesional Apostila de la Haga de autorit ile competente din Conven iei privind Apostila de la Haga. iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi înso ite de Adeverin a de autenticitate emis de c tre autorit ile competente din ara de provenien . rile membre ale Uniunii Europene trebuie s fie înso ite de Adeverin a de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sau suplimentul Europass la i post-liceal trebuie s fie vizate cu rile emitente pentru statele care sunt p r i ale . 7. 3. Cerere prin care se solicit echivalarea diplomei de absolvire a colii Postliceale 2. Diploma de absolvire a colii Postliceale:  copie xerox dup original. din care s rezulte disciplinele studiate i calificativele ob inute:  copie xerox dup original. Situa ia colar din str in tate. italian i francez . traducere legalizat în limba român . 4. pe ani colari i clase promovate. certificatul de c s torie ± dac este cazul. Alte acte necesare: diplomele de coal postliceal sanitar ob inute în Certificatul profesional. în copie xerox:  actul de identitate ± buletin de identitate sau carte de identitate. 5. Documente personale de identificare. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Na ional de cuno tin e. traducere legalizat în limba român . în copie legalizat ± dac este cazul. traducere legalizat în limba român . italian i francez .Echivalarea studiilor postliceale efectuate în str in tate Acte necesare 1. în copie legalizat . cu excep ia documentelor redactate în limbile englez . 6. Situa ia colar anterioar plec rii în str in tate:  foile matricole pentru to i anii de studii.

Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. de la data depunerii dosarului complet. Cercet rii i Inov rii Str. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. Sector 1. nr. Spiru Haret. Spiru Haret. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. 10. nr. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de de studii postliceale este de 25 RON. 10. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a colilor postliceale de specialitate se va anexa o copie a chitan ei de plat . în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . Str. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t .DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate. .

la sediul Ministerului Educa iei. Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii. . Cercet rii i Inov rii: Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. s fie înso ite de o cerere.16:00.Joi. Pentru mai multe informa ii despre echivalarea studiilor postliceale apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. Diploma original va fi verificat . Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de studii postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . 12. între orele 09:00-12:00. obligatoriu. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. Sector 1. nr. între orele 14:00 . la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . Spiru Haret.

doc 2. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON.Echivalarea Diplomei de Bacalaureat sau a Diplomei de coal profesional /postliceal ob inut în Republica Moldova Acte necesare 1.DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 4. Adeverin a de autenticitate eliberat de Ministerul Educa iei din Republica Moldova:  pentru toate diplomele de studii. Sumele pot fi pl tite prin Ordin de plat sau Mandat Po tal. în care s fie men ionat contul de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educa iei. Programa analitic (numai pentru colile postliceale): .ro/doc/formular-cerere-echivalarediploma-Republica-Moldova. Documente personale de identificare. se va anexa o copie a chitan ei de plat .edu. Toate diplomele de studii i foile matricole:  copii xerox legalizate la un notariat din România. iar pentru diploma de absolvire a colii postliceale este de 25 RON. dac documentul este completat cu grafie latin sau traducere în limba român legalizat la un notariat în România dac documentul este completat cu grafie chirilic . Cercet rii i Inov rii Cod Fiscal: 13729380 Banca: Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti . dac documentele sunt completate cu grafie latin sau traduceri în limba român legalizate la un notariat în România dac documentele sunt completate cu grafie chirilic . dovada de schimbare a numelui ± în cazul în care numele înscris pe diplom nu mai coincide cu cel din actul de identitate. în original. copii xerox legalizate la un notariat din România. Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului i a celor de absolvire a colilor postliceale de specialitate. certificatul de c s torie ± copie legalizat . 5. dac este cazul. în copie xerox:  dovada cet eniei române ± buletin de identitate sau carte de identitate. Cerere prin care se solicit echivalarea Diplomei: documentul tipizat poate fi desc rcat de la adresa http://cnred. 3.

Nu se solu ioneaz pân la momentul complet rii dosarele care nu îndeplinesc urm toarele condi ii: y y s con in toate documentele specificate în lista publicat . 10. nr. Vineri 09:00-11:00 sau y y la Inspectoratul colar Jude ean sau prin po t . Dosarele se verific numai de c tre inspectorii CNRED la momentul proces rii.Important: Pe ordinul de plat sau pe mandatul po tal emis trebuie s fie scris codul IBAN pentru ca plata s fie valabil ! Depunerea actelor Dosarul plic astfel întocmit se poate depune: y direct la Registratura ministerului. durata procedurii de recunoa tere pentru studiile preuniversitare va fi de: y y 30 zile. Spiru Haret. în orarul Luni±Joi 09:00-11:00 i 14:00-16:00. s fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Str. Sector 1. expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educa iei. Spiru Haret. termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplic rii m surilor men ionate.Joi. la sediul Ministerului Educa iei. în cazul în care sunt necesare m suri compensatorii. Cercet rii i Inov rii: . de la data depunerii dosarului complet. între orele 14:00 .16:00. Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat i postliceale Eliberarea atestatelor se va efectua dup programul Luni . Cercet rii i Inov rii Str. 10. 010176 Bucure ti Evaluarea dosarelor Conform Regulamentului CNRED. nr.

Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de bacalaureat ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 62 69. la eliberarea atestatului de echivalare c tre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procur notarial .913 . nr. la CNRED. dosarele de echivalare se depun la Inspectoratele Scolare Judetene si la Inspectoratul Scolar al ' Municipiului Bucuresti. ISJ C-TA: Inspector Scolar General 0241-611. Sector 1. 4022/ 14. 010176 Bucure ti În zilele de vineri nu se lucreaz cu publicul. obligatoriu. Cercetarii si Tineretului nr.Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor Str. 12. http://www. Pentru informa ii despre dosarele depuse sau expediate suna i la num rul de telefon (+4) 021 405 63 22. care s se prezinte cu originalul diplomei echivalate i Cartea/Buletinul de identitate. pe cale oficiala.ro/: Va informam ca. în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.edu. între orele 09:00-12:00. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezen a titularului sau a unei persoane împuternicite cu procur notarial . Pentru mai multe informa ii despre echivalarea diplomelor de coal profesional /postliceal ob inute în Republica Moldova apela i la num rul de telefon (+4) 021 405 56 40. Pagin actualizat la data de 4 martie 2009.05. Spiru Haret. Informa ii suplimentare Informa ii prin telefon: de luni pân joi. aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei. care le vor transmite saptamânal.2008.cnred. Diploma original va fi verificat .

e-mail: isj-cta@isjct. arhiva 0241-611.isjcta. 11.880 web: http:///www.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Tel. Judetul Constanta Secretariat. Constanta.ro.913 . Mihai Eminescu nr. Cod 900664.ro Str. Fax: 0241-618.: 0241-611.913.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful